Samsung | GT-S5830 | Samsung GT-S5830 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

GT-S5830
Οδηγός γρήγορης
εκκίνησης
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης στη
διεύθυνση www.samsungmobile.com.
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτήν την κινητή
συσκευή της Samsung. Η συσκευή αυτή θα σας προσφέρει
κινητή επικοινωνία και ψυχαγωγία υψηλής ποιότητας, με
τη βοήθεια της εξαιρετικής τεχνολογίας και των υψηλών
προδιαγραφών της Samsung.
• Το περιεχόμενο στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να
είναι διαφορετικό από το προϊόν ή από το λογισμικό
που παρέχεται από παροχείς ή φορείς υπηρεσιών
και μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη
προειδοποίηση.
• Τα αντικείμενα που παρέχονται με τη συσκευή σας και
τα διαθέσιμα αξεσουάρ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα
με τη χώρα σας και τον παροχέα υπηρεσιών.
• Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον
τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.
• Τα παρεχόμενα αξεσουάρ έχουν βέλτιστη απόδοση
στη συσκευή σας.
• Παρελκόμενα διαφορετικά από αυτά που παρέχονται
μπορεί να μην είναι συμβατά με τη συσκευή σας.
Εικονίδια οδηγιών
Πριν ξεκινήσετε, αφιερώστε λίγο χρόνο για να
εξοικειωθείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε σε αυτό το
εγχειρίδιο:
Προειδοποίηση—καταστάσεις που μπορεί να
προκαλέσουν τραυματισμό σ' εσάς ή σε άλλους
Προσοχή—καταστάσεις που μπορεί να
προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή σε
άλλον εξοπλισμό
2
Σημείωση—σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή
πρόσθετες πληροφορίες
[ ]
Αγκύλες—πλήκτρα συσκευής
Πνευματικά δικαιώματα
Πνευματικά δικαιώματα © 2011 Samsung Electronics
Το παρόν εγχειρίδιο προστατεύεται από την παγκόσμια
νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Κανένα τμήμα του παρόντος εγχειριδίου δεν επιτρέπεται
να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταφραστεί ή να
μεταδοθεί με οποιαδήποτε μορφή ή οποιονδήποτε
τρόπο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, συμπεριλαμβανομένων
των φωτοαντιγράφων, της εγγραφής ή της αποθήκευσης
σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης
πληροφοριών, χωρίς την έγγραφη άδεια της Samsung
Electronics.
Εμπορικά σήματα
• Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι
καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της Samsung
Electronics.
• Το λογότυπο Android και τα Google Maps™, Google
Mail™, YouTube™, Android Market™, και Google
Talk™ είναι εμπορικά σήματα της Google, Inc.
• Τα
και
είναι εμπορικά σήματα της SRS
Labs, Inc. Οι τεχνολογίες Headphone και WOW HD
έχουν ενσωματωθεί με την άδεια της SRS Labs, Inc.
3
• Το Bluetooth® είναι κατατεθειμένο εμπορικό σήμα της
Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.
• Η ονομασία Wi-Fi®, το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED και το
λογότυπο Wi-Fi είναι κατατεθειμένα εμπορικά σήματα
της Wi-Fi Alliance.
Η συσκευή σας χρησιμοποιεί μη εναρμονισμένες
συχνότητες και προορίζεται για χρήση σε όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες. Το WLAN επιτρέπεται να
χρησιμοποιείται στην ΕΕ χωρίς περιορισμό στους
εσωτερικούς χώρους, αλλά δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους στη Γαλλία.
• Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά
δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες
τους.
4
Συναρμολόγηση
Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM και
την μπαταρία
1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
2. Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM με τις χρυσές
επαφές στραμμένες προς τα κάτω.
5
3. Τοποθετήστε την μπαταρία.
4. Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.
Φόρτιση της μπαταρίας
Πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία προτού
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.
Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές και καλώδια
που έχουν εγκριθεί από τη Samsung. Οι μη
εγκεκριμένοι φορτιστές ή τα καλώδια μπορεί να
προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά στη
συσκευή σας.
1. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής πολλαπλών
λειτουργιών.
6
2. Συνδέστε το μικρό άκρο του φορτιστή ταξιδίου στην
υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.
Η ακατάλληλη σύνδεση του φορτιστή ταξιδιού
μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στη
συσκευή. Η εγγύηση δεν καλύπτει καμία βλάβη
που προκύπτει από κακή χρήση.
3. Συνδέστε το μεγάλο άκρο του φορτιστή ταξιδιού
στην πρίζα.
Κατά τη διάρκεια φόρτισης της συσκευής, η
οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί λόγω
της ασταθούς τροφοδοσίας ρεύματος. Αν συμβεί
αυτό, αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού από
τη συσκευή.
4. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση της μπαταρίας,
καταρχάς αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού από τη
συσκευή και κατόπιν από την πρίζα.
Πριν αφαιρέσετε την μπαταρία από το τηλέφωνο,
αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού. Αν δεν
το κάνετε, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη
συσκευή.
7
Για να εξοικονομήσετε ενέργεια, αποσυνδέστε
το φορτιστή ταξιδίου όταν δεν χρησιμοποιείται.
Ο φορτιστής ταξιδίου δεν διαθέτει διακόπτη
ενεργοποίησης, και έτσι πρέπει να αποσυνδέσετε
το φορτιστή ταξιδίου από την πρίζα για να
διακόψετε την τροφοδοσία ρεύματος. Ο
φορτιστής ταξιδίου πρέπει να παραμένει κοντά
στην πρίζα όταν βρίσκεται εν χρήσει.
8
Πρώτα βήματα
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της
συσκευής σας
Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, πατήστε
παρατεταμένα το [ ]. Αν ενεργοποιείτε τη συσκευή
σας για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες που θα
εμφανιστούν στην οθόνη για να ρυθμίσετε τη συσκευή
σας.
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, πατήστε
παρατεταμένα το [ ] και επιλέξτε Απενεργοποίηση.
• Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιητικές
πινακίδες και τις οδηγίες του εξουσιοδοτημένου
προσωπικού εκεί όπου απαγορεύεται η χρήση
ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και
νοσοκομεία.
• Για να χρησιμοποιήσετε μόνο τις μη δικτυακές
υπηρεσίες της συσκευής σας, μεταβείτε στη
λειτουργία πτήσης.
9
Γνωρίστε τη συσκευή σας
Ακουστικό
Πλήκτρο έντασης
Πλήκτρο αρχικής
οθόνης
Πλήκτρο μενού
Αισθητήρες
φωτεινότητας
Οθόνη αφής
Πλήκτρο
επιστροφής
Μικρόφωνο
Υποδοχή
πολλαπλών
λειτουργιών
Φακός κάμερας
Πλήκτρο Ισχύς/
Κλείδωμα
Υποδοχή κάρτας
μνήμης
Εσωτερική κεραία
10
Υποδοχή σετ
ακουστικών
Ηχείο
Φλας
Πίσω κάλυμμα
Πλήκτρα
Πλήκτρο
Ενεργοπ./
Απενεργ./
Κλείδωματος
Ενέργεια
Ενεργοποίηση της συσκευής (πατήστε
παρατεταμένα το). Πρόσβαση στα
γρήγορα μενού (πατήστε παρατεταμένα
το). Κλείδωμα της οθόνης αφής.
Μενού
Άνοιγμα μιας λίστας επιλογών που είναι
διαθέσιμες στην τρέχουσα οθόνη.
Αρχική
σελίδα
Επιστροφή στην οθόνη αναμονής.
Άνοιγμα λίστας πρόσφατων εφαρμογών
(πατήστε παρατεταμένα το).
Πίσω
Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
Ρύθμιση της έντασης ήχου της
συσκευής.
Ένταση
11
Οθόνη αφής
Η οθόνη αφής της συσκευής σας επιτρέπει να επιλέξετε
αντικείμενα εύκολα ή να εκτελέσετε λειτουργίες. Ελέγχετε
την οθόνη αφής με πάτημα, παρατεταμένο πάτημα, ή
σύρσιμο κατά πλάτος της οθόνης.
Οθόνη αναμονής
Όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής, βλέπετε
την οθόνη αναμονής. Από την οθόνη αναμονής, μπορείτε
να δείτε ενδεικτικά εικονίδια, widget, συντομεύσεις προς
εφαρμογές, και άλλα στοιχεία.
Στην οθόνη αναμονής υπάρχουν πολλά πλαίσια.
Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα
δεξιά σε ένα πλαίσιο της οθόνης αναμονής.
Ενδεικτικά εικονίδια
Τα ενδεικτικά εικονίδια δείχνουν την ισχύ σήματος, την
κατάσταση της συσκευής, την τρέχουσα ώρα και άλλες
πληροφορίες στο πάνω μέρος της οθόνης.
Πλαίσιο συντομεύσεων
Από το πλαίσιο συντομεύσεων, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τα μενού συντομεύσεων και να
μεταβείτε σε μια λίστα ειδοποιήσεων, όπως νέα μηνύματα,
επικείμενες εκδηλώσεις, και κατάσταση επεξεργασίας.
Πατήστε την περιοχή ενδεικτικών εικονιδίων στο πάνω
μέρος της οθόνης κα σύρετε το δάχτυλό σας προς τα
κάτω για να ανοίξετε το πλαίσιο συντομεύσεων. Για να
αποκρύψετε το πλαίσιο, σύρετε το κάτω μέρος της λίστας
προς τα πάνω.
12
Πρόσβαση σε εφαρμογές
1. Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε
στη λειτουργία μενού.
για πρόσβαση
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα
δεξιά σε μια άλλη οθόνη μενού.
3. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
4. Πατήστε [ ] για να επιστρέψετε στην προηγούμενη
οθόνη. Πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης (Home)
για να επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής.
Πρόσβαση σε πρόσφατες εφαρμογές
Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο αρχικής οθόνης για να
δείτε τις εφαρμογές στις οποίες μεταβήκατε πρόσφατα.
Εκκίνηση πολλαπλών εφαρμογών
Η συσκευή σας διαθέτει δυνατότητα πολλαπλών εργασιών
εκτελώντας πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα.
Για να εκκινήσετε πολλαπλές εφαρμογές, πιέστε το
πλήκτρο αρχικής οθόνης ενώ χρησιμοποιείτε μια
εφαρμογή για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής,
και κατόπιν επιλέξτε μια εφαρμογή για εκκίνηση.
Εισαγωγή κειμένου
Μπορείτε να εισάγετε κείμενο με τα εικονικά πληκτρολόγια
ή σε λειτουργία χειρογράφου. Μπορείτε επίσης να
χρησιμοποιήσετε τις επιλογές επεξεργασίας για να
αντιγράψετε και να επικολλήσετε κείμενο.
13
Πληκτρολόγιο Swype
Με το πληκτρολόγιο Swype, μπορείτε να εισάγετε κείμενο
γλιστρώντας μεταξύ χαρακτήρων στο πληκτρολόγιο.
Πατήστε τον πρώτο χαρακτήρα μιας λέξης, σύρετε
το δάχτυλο προς τους επόμενους χαρακτήρες, και
απομακρύνετε το δάχτυλο στον τελευταίο χαρακτήρα.
Πληκτρολόγιο Samsung
Το πληκτρολόγιο Samsung περέχει διαφορετικούς τύπους
πληκτρολογίων (όπως τα πληκτρολόγια QWERTY και 3x4)
καθώς και μια λειτουργία χειρογράφου.
Κατά την εισαγωγή κειμένου με τα πληκτρολόγια QWERTY
ή 3x4, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία πρόβλεψης κειμένου.
Η λειτουργία αυτή προβλέπει τη λέξη που εισάγετε και
εμφανίζει προτάσεις.
Κατά την εισαγωγή κειμένου, περιστρέψτε τη
συσκευή για να εμφανίσετε το πληκτρολόγιο
QWERTY σε διάταξη ευρείας οθόνης.
Πραγματοποίηση ή απάντηση κλήσης
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση εισάγοντας
έναν τηλεφωνικό αριθμό ή επιλέγοντας έναν αριθμό στη
λίστα επαφών σας. Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στο
ημερολόγιο κλήσεων για να καλέσετε και πάλι αριθμούς
που καλέσατε πρόσφατα.
Πραγματοποίηση κλήσης
Ανοίξτε την οθόνη κλήσεων, εισάγετε έναν τηλεφωνικό
αριθμό και επιλέξτε .
14
Απάντηση σε κλήση
Όταν εισέρχεται μια κλήση, σύρετε το
μέχρι να φθάσει στην κουκίδα.
προς τα δεξιά
Αποστολή και λήψη μηνύματος
Μάθετε να δημιουργείτε και να στέλνετε μηνύματα
κειμένου (SMS), πολυμέσων (MMS) ή email, καθώς και να
εμφανίζετε ή να διαχειρίζεστε μηνύματα που έχετε στείλει
ή λάβει.
Μήνυμα κειμένου και πολυμέσων
Μπορείτε να δημιουργήσετε και να στείλετε ένα απλό
μήνυμα κειμένου ή ένα μήνυμα πολυμέσων που μπορεί να
περιέχει κείμενο, εικόνα, βίντεο και αρχεία ήχου.
Μήνυμα email
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή email για να
στείλετε μηνύματα email στη συσκευή σας. Πριν στείλετε
και λάβετε μηνύματα email, πρέπει να προσθέσετε ένα
λογαριασμό email.
Σύνδεση στο Internet
Μπορείτε να συνδεθείτε στο web ασύρματα
χρησιμοποιώντας τη λειτουργία WLAN ή συνδέσεις
δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Ανοίξτε την εφαρμογή
web και περιηγηθείτε στις σελίδες web. Μπορείτε να
τοποθετήσετε σελιδοδείκτες στις αγαπημένες σας σελίδες
web ή να χρησιμοποιήσετε διάφορες επιλογές web.
15
Προφυλάξεις ασφαλείας
Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην
προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που
ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.
Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας,
πυρκαγιάς και έκρηξης
Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν
υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες
Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην
αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο
Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας όταν φορτίζεται και μην
ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια
Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία
Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή
προσκρούσεις
Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί
από τον κατασκευαστή
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας
Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει
υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή
Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με
το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
16
Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές
με προσοχή
• Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και
φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη
συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς
τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
• Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους
τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών
ή συσκευών.
• Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε
θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων,
ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν
αν υπερθερμανθούν.
• Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες
σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό
βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.
Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές
από ζημιά
• Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά
χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
• Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν παραμόρφωση της
συσκευής και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής
της συσκευής και των μπαταριών σας.
• Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα,
γιατί αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους
τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να δημιουργήσει
προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
• Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.
Προσοχή: Εφαρμόζετε όλες τις προειδοποιήσεις και
τους κανονισμούς ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε τη
συσκευή σας σε χώρους περιορισμένης πρόσβασης
Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας όπου υπάρχει σχετική
απαγόρευση
Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση
φορητής συσκευής σε συγκεκριμένο χώρο.
17
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε άλλες ηλεκτρονικές
συσκευές
Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές χρησιμοποιούν σήματα
ραδιοσυχνοτήτων. Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές σε
άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε βηματοδότη
• Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε ακτίνα 15 cm από
ένα βηματοδότη, αν είναι εφικτό, καθώς η συσκευή σας ενδέχεται να
προκαλεί παρεμβολές στο βηματοδότη.
• Αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, διατηρήστε απόσταση
τουλάχιστον 15 cm από το βηματοδότη.
• Για να ελαχιστοποιείτε τις πιθανές παρεμβολές σε ένα βηματοδότη,
χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στην αντίθετη πλευρά του σώματός σας
από εκείνη στην οποία βρίσκεται ο βηματοδότης.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε νοσοκομείο ή κοντά σε
ιατρικό εξοπλισμό στον οποίο η συσκευή μπορεί να προκαλέσει
παρεμβολές μέσω ραδιοσυχνοτήτων
Αν χρησιμοποιείτε προσωπικά οποιονδήποτε ιατρικό εξοπλισμό,
επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του εξοπλισμού για να διασφαλίσετε
ότι ο εξοπλισμός σας είναι ασφαλής από τις ραδιοσυχνότητες.
Αν χρησιμοποιείτε ακουστικό βοήθημα, επικοινωνήστε με τον
κατασκευαστή για πληροφορίες σχετικά με τις παρεμβολές
ραδιοσυχνοτήτων
Η ραδιοσυχνότητα της συσκευής σας μπορεί να προκαλεί παρεμβολές σε
ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για
να διασφαλίσετε ότι το ακουστικό βοήθημά σας είναι ασφαλές.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος
έκρηξης
• Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος
έκρηξης αντί να αφαιρέσετε την μπαταρία.
• Να συμμορφώνεστε πάντοτε με τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τα
σήματα σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων
(πρατήρια βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.
• Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά
στον ίδιο χώρο με τη συσκευή σας, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.
18
Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε
αεροσκάφος
Η χρήση της συσκευής σας σε αεροσκάφος είναι παράνομη. Η συσκευή σας
ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στα ηλεκτρονικά όργανα πλοήγησης
του αεροσκάφους.
Οι ηλεκτρονικές συσκευές σε ένα όχημα ενδέχεται να
δυσλειτουργούν λόγω της ραδιοσυχνότητας της συσκευής σας
Οι ηλεκτρονικές συσκευές στο αυτοκίνητό σας ενδέχεται να δυσλειτουργούν
λόγω της ραδιοσυχνότητας της συσκευής σας. Επικοινωνήστε με τον
κατασκευαστή για περισσότερες πληροφορίες.
Να συμμορφώνεστε με όλες τις προειδοποιήσεις και
τους κανονισμούς ασφαλείας όσον αφορά τη χρήση
των κινητών συσκευών όταν χρησιμοποιείτε κάποιο
όχημα
Όταν οδηγείτε, ο ασφαλής χειρισμός του οχήματος είναι το κύριο μέλημά
σας. Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ την κινητή συσκευή σας όταν οδηγείτε,
απαγορεύεται από το νόμο. Για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των
άλλων, να είστε συνετοί και να θυμάστε τις παρακάτω συμβουλές:
• Χρησιμοποιείτε συσκευή hands-free.
• Γνωρίστε τη συσκευή και τις δυνατότητές της, όπως είναι η γρήγορη
κλήση και η επανάκληση. Οι λειτουργίες αυτές σας βοηθούν να μειώσετε
το χρόνο που απαιτείται για την πραγματοποίηση ή λήψη κλήσεων στην
κινητή συσκευή σας.
• Τοποθετήστε τη συσκευή σας σε κοντινή απόσταση. Να έχετε τη
δυνατότητα να προσεγγίζετε την κινητή συσκευή σας χωρίς να
παίρνετε τα μάτια σας από το δρόμο. Εάν λάβετε εισερχόμενη κλήση σε
ακατάλληλη στιγμή, αφήστε τον τηλεφωνητή να απαντήσει.
• Ενημερώστε το άτομο με το οποίο μιλάτε ότι οδηγείτε. Διακόψτε τις
κλήσεις σε περίπτωση κίνησης ή επικίνδυνων καιρικών συνθηκών. Η
βροχή, το χιονόνερο, το χιόνι, ο πάγος και η κίνηση μπορεί να είναι
επικίνδυνα.
• Μην κρατάτε σημειώσεις και μην ψάχνετε για αριθμούς τηλεφώνων.
Όταν γράφετε πρόχειρα μια λίστα εργασιών ή κοιτάτε το ευρετήριο του
τηλεφώνου σας, η προσοχή σας αποσπάται από τη βασική ευθύνη της
συγκεκριμένη στιγμής, δηλαδή από την ασφαλή οδήγηση.
19
• Να πραγματοποιείτε κλήσεις με σύνεση και να υπολογίζετε την κίνηση.
Πραγματοποιήστε τις κλήσεις σας όταν δεν κινείστε ή πριν μπείτε στην
κίνηση. Προσπαθήστε να προγραμματίζετε τις κλήσεις σας όταν το
αυτοκίνητό σας δεν κινείται. Εάν χρειαστεί να πραγματοποιήσετε μια
κλήση, πληκτρολογήστε μερικούς αριθμούς, ελέγξτε το δρόμο και τους
καθρέφτες σας και μετά συνεχίστε.
• Μην κάνετε συζητήσεις που προκαλούν άγχος ή συγκίνηση και μπορεί
να σας αποσπάσουν την προσοχή. Να ενημερώνετε τους συνομιλητές
σας ότι οδηγείτε και να διακόπτετε τις συζητήσεις που ενδέχεται να
αποσπάσουν την προσοχή σας από την οδήγηση.
• Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας για να καλέσετε βοήθεια. Καλέστε
έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση πυρκαγιάς, ατυχήματος ή
ανάγκης ιατρικής βοήθειας.
• Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας για να βοηθήσετε συνανθρώπους σας
σε περίπτωση ανάγκης. Εάν δείτε αυτοκινητιστικό ατύχημα, έγκλημα σε
εξέλιξη ή άλλη κατάσταση ανάγκης όπου κινδυνεύουν ζωές, καλέστε
έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης.
• Καλέστε την οδική βοήθεια ή έναν ειδικό αριθμό παροχής βοήθειας
για μη επείγουσες καταστάσεις, όταν χρειάζεται. Εάν δείτε ένα όχημα
με βλάβη που δεν προκαλεί ιδιαίτερο κίνδυνο, ένα κατεστραμμένο
σήμα κυκλοφορίας, ένα μικρό τροχαίο ατύχημα χωρίς τραυματίες ή
κάποιο όχημα για το οποίο γνωρίζετε ότι έχει κλαπεί, καλέστε την οδική
βοήθεια ή κάποιον άλλον αριθμό παροχής βοήθειας για μη επείγουσες
καταστάσεις.
Κατάλληλη φροντίδα και χρήση της κινητής
συσκευής σας
Διατηρείτε τη συσκευή σας στεγνή
• Η υγρασία και υγρά κάθε είδους μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα
εξαρτήματα της συσκευής ή στα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
• Εάν βραχεί η συσκευή, αφαιρέστε την μπαταρία χωρίς να ενεργοποιήσετε
τη συσκευή. Σκουπίστε τη συσκευή με μια πετσέτα και παραδώστε την
σε ένα κέντρο σέρβις.
• Τα υγρά θα αλλάξουν το χρώμα της ετικέτας που δηλώνει ότι το
εσωτερικό της συσκευής έχει υποστεί ζημιά από νερό. Αν η συσκευή
σας υποστεί ζημιές από νερό μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του
κατασκευαστή.
20
Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε
σκονισμένους, ακάθαρτους χώρους
Η σκόνη μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στη συσκευή σας.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας σε επικλινείς επιφάνειες
Αν η συσκευή πέσει, μπορεί να υποστεί ζημιά.
Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε ζεστούς ή ψυχρούς
χώρους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στους -20 °C έως 50 °C
• Η συσκευή μπορεί να εκραγεί αν παραμείνει σε ένα κλειστό όχημα,
καθώς η θερμοκρασία στο εσωτερικό του οχήματος μπορεί να φθάσει
τους 80 °C.
• Μην εκθέτετε τη συσκευή σας στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία για
παρατεταμένα χρονικά διαστήματα (π.χ. στο παρμπρίζ ενός αυτοκινήτου).
• Φυλάσσετε την μπαταρία στους 0 °C έως 40 °C.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας μαζί με μεταλλικά αντικείμενα
όπως κέρματα, κλειδιά και κολιέ
• Η συσκευή σας μπορεί να παραμορφωθεί ή να παρουσιάσει βλάβη.
• Εάν οι τερματικοί ακροδέκτες της μπαταρίας είναι σε επαφή με μεταλλικά
αντικείμενα, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά σε μαγνητικά πεδία
• Η συσκευή σας μπορεί να δυσλειτουργεί ή η μπαταρία μπορεί να
εκφορτιστεί λόγω της έκθεσης σε μαγνητικά πεδία.
• Οι κάρτες που διαθέτουν μαγνητική ταινία, όπως οι πιστωτικές κάρτες, οι
τηλεφωνικές κάρτες, τα βιβλιάρια λογαριασμών και οι κάρτες επιβίβασης,
ενδέχεται να υποστούν ζημιά από τα μαγνητικά πεδία.
• Μη χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά
κλεισίματα και μη φέρνετε τη συσκευή σε επαφή με μαγνητικά πεδία για
παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά ή μέσα σε θερμαντικές
συσκευές, φούρνους μικροκυμάτων, μαγειρικές συσκευές ή
δοχεία υψηλής πίεσης
• Η μπαταρία μπορεί να παρουσιάσει διαρροή.
• Η συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.
Μην εκθέτετε τη συσκευή σας σε πτώσεις ή προσκρούσεις
• Η οθόνη της συσκευή σας μπορεί να υποστεί ζημιά.
• Η συσκευή σας, αν λυγίσει ή παραμορφωθεί, μπορεί να παρουσιάσει
βλάβη ή ορισμένα εξαρτήματα ενδέχεται να δυσλειτουργούν.
21
Μη χρησιμοποιείτε το φλας κοντά στα μάτια ανθρώπων ή ζώων
Το φλας, όταν χρησιμοποιείται κοντά στα μάτια, μπορεί να προκαλέσει
προσωρινή τύφλωση ή βλάβη στα μάτια.
Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το
φορτιστή σας
• Μη φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η
υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
• Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται εκφορτίζονται και
πρέπει να φορτιστούν ξανά πριν από τη χρήση.
• Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
• Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για τους σκοπούς που προορίζονται.
Χρησιμοποιείτε μπαταρίες, φορτιστές, αξεσουάρ και αναλώσιμα
που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή
• Η χρήση μπαταριών ή φορτιστών γενικής χρήσης μπορεί να μειώσει τη
διάρκεια ζωής της συσκευής σας ή να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
• Η Samsung δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια του χρήστη
όταν χρησιμοποιούνται αξεσουάρ ή αναλώσιμα που δεν έχουν εγκριθεί
από την Samsung.
Μη δαγκώνετε και μη γλείφετε τη συσκευή ή την μπαταρία
• Η ενέργεια αυτή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή έκρηξη.
• Αν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά, βεβαιωθείτε ότι τη
χρησιμοποιούν με τον κατάλληλο τρόπο.
Όταν μιλάτε στη συσκευή:
• Κρατάτε τη συσκευή σε όρθια θέση, όπως θα κάνατε με ένα συνηθισμένο
τηλέφωνο.
• Ομιλείτε κατευθείαν στο μικρόφωνο.
• Αποφεύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία της συσκευής σας. Εάν
αγγίζετε την κεραία, η ποιότητα κλήσης ενδέχεται να υποβαθμιστεί ή η
συσκευή μπορεί να εκπέμπει περισσότερες ραδιοσυχνότητες από αυτές
που είναι πραγματικά αναγκαίες.
• Κρατάτε τη συσκευή χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα απαλά, χρησιμοποιείτε
τις ειδικές δυνατότητες που μειώνουν τον αριθμό των πλήκτρων που
πρέπει να πατήσετε (για παράδειγμα, πρότυπα και πρόβλεψη κειμένου)
και κάνετε συχνά διαλείμματα.
22
Προστατεύστε την ακοή σας
• Η υπερβολική έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης
μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.
• Η έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης κατά την
οδήγηση μπορεί να αποσπάσει την προσοχή και να
προκαλέσει ατύχημα.
• Μειώνετε πάντοτε την ένταση πριν συνδέσετε τα
ακουστικά σε μια πηγή ήχου και χρησιμοποιείτε μόνο
την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που είναι απαραίτητη
για να ακούτε τις συνομιλίες σας ή μουσική.
Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθώς
περπατάτε ή μετακινείστε
Γνωρίζετε πάντοτε το περιβάλλον σας για να μην προκαλέσετε τραυματισμό
στον εαυτό σας ή σε άλλους.
Μη μεταφέρετε τη συσκευή σας στην πίσω τσέπη του
παντελονιού σας ή στη μέση σας
Μπορεί να τραυματιστείτε ή να προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή αν πέσετε.
Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε τη
συσκευή σας
• Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή σας ενδέχεται να
προκαλέσουν ακύρωση της εγγύησης του κατασκευαστή. Για σέρβις,
παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο σέρβις της Samsung.
• Μην αποσυναρμολογείτε ή τρυπάτε την μπαταρία - υπάρχει κίνδυνος
έκρηξης ή πυρκαγιάς.
Μην βάφετε και μην τοποθετείτε αυτοκόλλητα στη συσκευή σας
Η βαφή και τα αυτοκόλλητα μπορούν να φράξουν τα κινητά μέρη της
συσκευής και να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία. Αν είστε αλλεργικός
στη βαφή ή στα μεταλλικά εξαρτήματα του προϊόντος, ενδέχεται να έχετε
φαγούρα, έκζεμα ή πρήξιμο του δέρματος. Αν συμβεί αυτό, διακόψτε τη
χρήση της συσκευής και συμβουλευθείτε το γιατρό σας.
Όταν καθαρίζετε τη συσκευή:
• Σκουπίστε τη συσκευή ή το φορτιστή με μια πετσέτα ή ένα πανί.
• Καθαρίστε τους τερματικούς ακροδέκτες της μπαταρίας με βαμβάκι ή
πετσέτα.
• Μη χρησιμοποιείτε χημικά ή απορρυπαντικά.
23
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή
σπασμένη
Το σπασμένο γυαλί ή το ακρυλικό μπορεί να σας τραυματίσει στα χέρια ή
στο πρόσωπο. Παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο σέρβις της Samsung
για επισκευή.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οτιδήποτε άλλο εκτός από
την ενδεδειγμένη χρήση της
Μην ενοχλείτε τους άλλους όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε
δημόσιους χώρους
Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή σας
Η συσκευή σας δεν είναι παιχνίδι. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν
με τη συσκευή για να μην τραυματιστούν ή τραυματίσουν άλλα άτομα,
προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή ή να πραγματοποιήσουν κλήσεις που θα
αυξήσουν τις χρεώσεις σας.
Τοποθετήστε τις κινητές συσκευές και τον εξοπλισμό με
προσοχή
• Βεβαιωθείτε ότι οι κινητές συσκευές ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που
έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας έχουν στερεωθεί με ασφάλεια.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της κοντά ή στην
περιοχή έκπτυξης των αερόσακων. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει
τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι
αερόσακοι ανοίξουν απότομα.
Το σέρβις της συσκευής σας θα πρέπει να γίνεται μόνο από
εξουσιοδοτημένο προσωπικό
Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να
προκληθεί ζημιά στη συσκευή και η εγγύηση του κατασκευαστή θα πάψει
να ισχύει.
Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με προσοχή
• Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που η συσκευή μεταφέρει ή
χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια
δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή τη συσκευή.
• Προστατεύετε τις κάρτες από ισχυρά τραντάγματα, στατικό ηλεκτρισμό
και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.
• Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα
δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη,
σκουπίστε την με ένα μαλακό πανί.
24
Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες
έκτακτης ανάγκης
Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από τη συσκευή σας ενδέχεται να μην
είναι εφικτές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε
απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε
εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε εφεδρικά αντίγραφα των σημαντικών
δεδομένων
Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων.
Μην διανέμετε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά
δικαιώματα
Μην διανέμετε σε άλλους υλικό που έχετε εγγράψει και που προστατεύεται
από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδεια των ιδιοκτητών του
περιεχομένου. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να παραβιάζει τη νομοθεσία περί
πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν
νομικά θέματα που προκαλούνται από την παράνομη χρήση εκ μέρους του
χρήστη υλικού που καλύπτεται από πνευματικά δικαιώματα.
Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific Absorption
Rate)
Η συσκευή σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU)
τα οποία περιορίζουν την ανθρώπινη έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων
(RF) που εκπέμπεται από ραδιοφωνικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό.
Αυτά τα πρότυπα εμποδίζουν την πώληση φορητών συσκευών που
υπερβαίνουν ένα μέγιστο όριο έκθεσης (γνωστό ως Specific Absorption Rate
ή SAR) το οποίο είναι ίσο προς 2,0 W/kg.
Κατά τις δοκιμές, το μέγιστο όριο SAR που καταγράφηκε για αυτό το
μοντέλο ήταν 0,840 W/kg. Κατά την κανονική χρήση, το πραγματικό επίπεδο
SAR πιθανόν να είναι πολύ χαμηλότερο, καθώς η συσκευή έχει σχεδιαστεί
να εκπέμπει μόνο την ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που είναι απαραίτητη για
τη μεταφορά ενός σήματος στον πλησιέστερο σταθμό βάσης. Εκπέμποντας
αυτόματα χαμηλότερα επίπεδα όταν είναι δυνατό,
η συσκευή σας μειώνει τη συνολική σας έκθεση στην ενέργεια
ραδιοσυχνοτήτων.
Η Δήλωση συμμόρφωσης στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου
αποδεικνύει τη συμμόρφωση του τηλεφώνου σας με την ευρωπαϊκή οδηγία
Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τη μονάδα SAR και τα σχετικά πρότυπα της ΕΕ,
επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Samsung.
25
Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος
(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)
(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές
χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα
εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν,
υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα
(π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να
ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το
τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες
βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης
διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα
προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε
να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το
κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους
υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον
τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για
ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.
Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή
τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου
αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει
να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.
Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του
προϊόντος
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες
με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών)
Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή
τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του
προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα
οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου
υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία
περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς
της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν
σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην
ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.
Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων
και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος
ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την
προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.
26
Αποποίηση
Ορισμένα περιεχόμενα και υπηρεσίες που είναι προσβάσιμα μέσω αυτής
της συσκευής ανήκουν σε τρίτους και προστατεύονται από πνευματικά
δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους
περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Περιεχόμενα και υπηρεσίες αυτού του
είδους παρέχονται αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Δεν
επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή τις
υπηρεσίες με τρόπο μη εγκεκριμένο από τον ιδιοκτήτη του περιεχομένου ή
τον παροχέα υπηρεσιών. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, εκτός αν υπάρχει
ρητή εξουσιοδότηση από τον αντίστοιχο ιδιοκτήτη περιεχομένου ή παροχέα
υπηρεσιών, δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε, αντιγράψετε, επανεκδώσετε,
μεταφορτώσετε, δημοσιεύσετε, μεταβιβάσετε, μεταφράσετε, πωλήσετε,
δημιουργήσετε παράγωγες εργασίες, εκμεταλλευτείτε ή διανείμετε με
οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή τις
υπηρεσίες που εμφανίζονται μέσω αυτής της συσκευής.
"ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ
ΕΧΟΥΝ". Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ή ΤΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ, ΡΗΤΑ Ή ΣΙΩΠΗΡΑ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ
ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΡΗΤΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.
Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ,
ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, Η SAMSUNG ΔΕΝ
ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ, ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗ Ή ΜΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ
ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ, ΔΑΠΑΝΕΣ Ή ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ
Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ,
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΧΕ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ
ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ".
27
Οι υπηρεσίες τρίτων μπορεί να τερματιστούν ή να διακοπούν οποιαδήποτε
στιγμή και η Samsung δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οποιοδήποτε
περιεχόμενο ή υπηρεσία θα παραμείνουν διαθέσιμα για οποιαδήποτε
χρονική περίοδο. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται
από τρίτους μέσω δικτύων και εγκαταστάσεων μετάδοσης που δεν
ελέγχονται από την Samsung. Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα της
παρούσας αποποίησης, η Samsung ρητά αποποιείται οποιαδήποτε
ευθύνη ή υποχρέωση για διακοπή ή προσωρινή αναβολή οποιουδήποτε
περιεχομένου ή υπηρεσίας που διατίθενται μέσω αυτής της συσκευής.
Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για εξυπηρέτηση πελατών
αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με περιεχόμενο και υπηρεσίες.
Οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτηση για εξυπηρέτηση που σχετίζεται με
περιεχόμενο ή υπηρεσίες πρέπει να υποβάλλεται απευθείας στους
αντίστοιχους παροχείς περιεχομένου και υπηρεσιών.
28
Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)
Εμείς,
Samsung Electronics
Δηλώνουμε αναλαμβάνοντας την ευθύνη ότι το προϊόν
Κινητό τηλέφωνο GSM WCDMA Wi-Fi : GT-S5830
με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα
πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
EN 50332-2 : 2003
SAR EN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
EMC EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
ΡΑΔΙΟΣΥ- EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
ΧΝΟΤΗΤΑ
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)
Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι βασικές ραδιοδοκιμές και ότι]
το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της
Οδηγίας 1999/5/ΕC.
Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και
περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα[IV] της Οδηγίας 1999/5/ΕC, έχει τηρηθεί
με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168
Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:
Samsung Electronics QA Lab.
Και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.12.09
Joong-Hoon Choi / Διευθυντής Εργαστηρίων
(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)
(όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)
*Δ
εν είναι αυτή η διεύθυνση του κέντρου επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον
αριθμό τηλεφώνου του κέντρου επισκευών της Samsung, δείτε την κάρτα εγγύησης ή
επικοινωνήστε με το εμπορικό κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν.
Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να
διαφέρουν σε σχέση με το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό του
τηλεφώνου ή του παροχέα υπηρεσιών.
Για να εγκαταστήσετε το Kies (PC Sync)
1. Κάντε λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης Kies από
την ιστοσελίδα της Samsung
(www.samsungmobile.com) και εγκαταστήστε
την στο PC σας.
2. Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο δεδομένων
PC, συνδέστε τη συσκευή στο PC σας. Θα γίνει
αυτόματη εκκίνηση του Samsung Kies.
Αν δεν γίνει αυτόματη εκκίνηση του Samsung Kies,
κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Samsung Kies στον
Η/Υ σας.
Ανατρέξτε στη βοήθεια του Kies για περισσότερες
πληροφορίες.
Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ.Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
SAMSUNG: 801-11-SAMSUNG (72 67 864)
www.samsungmobile.com
Printed in Korea
GH68-32931A
Greek. 01/2011. Rev. 1.0
Download PDF

advertising