Samsung | GT-N7100 | Samsung GT-N7100 Εγχειρίδιο χρήσης

GT-N7100
Εγχειρίδιο χρήσης
www.samsung.com
Πληροφορίες σχετικά με το
παρόν εγχειρίδιο
Η συσκευή αυτή παρέχει κινητή επικοινωνία και ψυχαγωγία υψηλής ποιότητας με χρήση των υψηλών
προτύπων και της τεχνολογικής εξειδίκευσης της Samsung. Το παρόν εγχειρίδιο χρήστη έχει σχεδιαστεί
ειδικά για λεπτομερή περιγραφή των λειτουργιών και χαρακτηριστικών της συσκευής.
• Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας
για να διασφαλίσετε ασφαλή και σωστή χρήση.
• Οι περιγραφές βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής.
• Οι εικόνες και τα στιγμιότυπα οθόνης μπορεί να έχουν διαφορετική εμφάνιση από το πραγματικό
προϊόν.
• Το περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρει από το τελικό προϊόν, ή από λογισμικό που παρέχουν οι
πάροχοι ή οργανισμοί υπηρεσιών, και υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για την
τελευταία έκδοση του εγχειριδίου, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung, www.samsung.com.
• Περιεχόμενο (περιεχόμενο υψηλής ποιότητας) που απαιτεί υψηλή χρήση CPU και RAM επηρεάζει τη
συνολική απόδοση της συσκευής αυτής. Εφαρμογές που σχετίζονται με το περιεχόμενο ενδέχεται
να μην λειτουργούν σωστά ανάλογα με τις προδιαγραφές της συσκευής και το περιβάλλον στο
οποίο χρησιμοποιείται.
• Οι διαθέσιμες λειτουργίες και οι πρόσθετες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή,
το λογισμικό ή τον πάροχο υπηρεσιών.
• Οι εφαρμογές και οι λειτουργίες τους μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα, την περιφέρεια
ή τις προδιαγραφές υλικού. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα απόδοσης που
προκαλούνται από εφαρμογές οποιουδήποτε παρόχου διαφορετικού της Samsung.
• Η Samsung δεν αναλαμβάνει ευθύνη για προβλήματα απόδοσης ή ασυμβατότητες που
προκαλούνται από επεξεργασία των ρυθμίσεων του μητρώου ή τροποποίηση του λογισμικού του
λειτουργικού συστήματος. Προσπάθεια προσαρμογής του λειτουργικού συστήματος ενδέχεται να
προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής ή των εφαρμογών σας.
• Λογισμικό, ηχητικές πηγές, ταπετσαρίες, εικόνες και άλλα πολυμέσα που παρέχονται με τη συσκευή
αυτή καλύπτονται με άδεια περιορισμένης χρήσης. Η εξαγωγή και χρήση αυτών των υλικών για
εμπορικούς ή άλλους σκοπούς συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι
χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παράνομη χρήση πολυμέσων.
• Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για υπηρεσίες δεδομένων, όπως ανταλλαγή
μηνυμάτων, λήψη και αποστολή, αυτόματο συγχρονισμό ή χρήση υπηρεσιών θέσης. Για αποφυγή
πρόσθετων χρεώσεων, επιλέξτε ένα κατάλληλο πρόγραμμα τιμολόγησης δεδομένων. Για
λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.
2
Πληροφορίες σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο
• Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές που συνοδεύουν τη συσκευή υπόκεινται σε ενημερώσεις και
ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλέον χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν έχετε ερωτήσεις
σχετικά με μια εφαρμογή που παρέχεται με τη συσκευή, επικοινωνήστε με κέντρο επισκευών της
Samsung. Για εφαρμογές που εγκαθίστανται από το χρήστη, επικοινωνήστε με τους παρόχους
υπηρεσιών.
• Η τροποποίηση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής ή η εγκατάσταση λογισμικών από
ανεπίσημες πηγές ενδέχεται να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες της συσκευής και καταστροφή ή
απώλεια δεδομένων. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν παραβίαση της συμφωνίας αδειοδότησης με τη
Samsung και ακυρώνουν την εγγύησή σας.
Εικονίδια οδηγιών
Προειδοποίηση: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή
άλλους
Προσοχή: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή άλλον
εξοπλισμό
Σημείωση: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες
Πνευματικά δικαιώματα
Πνευματικά δικαιώματα © 2014 Samsung Electronics
Ο παρών οδηγός προστατεύεται σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Κανένα τμήμα του παρόντος οδηγού δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταφραστεί ή
να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης της φωτοτύπησης,
εγγραφής ή αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς
την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Samsung Electronics.
3
Πληροφορίες σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο
Εμπορικά σήματα
• Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Samsung
Electronics.
®
• Το Bluetooth αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.
®
™
™
™ και το λογότυπο Wi-Fi
• Τα Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
• Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες
τους.
®
®
Τα DivX , DivX Certified καθώς και τα σχετικά λογότυπα
αποτελούν εμπορικά σήματα της Rovi Corporation ή των
θυγατρικών της και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ DIVX VIDEO
®
Το DivX είναι ψηφιακή μορφή βίντεο που δημιουργήθηκε από την DivX, LLC, μια θυγατρική της Rovi
Corporation. Αυτή είναι μια επίσημη συσκευή DivX Certified που έχει υποβληθεί σε σκληρές δοκιμές
ώστε να επαληθευτεί ότι αναπαράγει βίντεο DivX. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.divx.com για
περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού για μετατροπή των αρχείων σας σε βίντεο DivX.
®
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ DIVX VIDEO-ON-DEMAND
®
Η παρούσα συσκευή DivX Certified πρέπει να καταχωρηθεί ώστε να αναπαράγει αγορασμένες ταινίες
DivX Video-on- Demand (VOD). Για την απόκτηση του κωδικού εγγραφής, εντοπίστε την ενότητα DivX
VOD στο μενού ρυθμίσεων της συσκευής. Μεταβείτε στη διεύθυνση vod.divx.com για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ολοκλήρωσης της εγγραφής σας.
®
®
DivX Certified για αναπαραγωγή βίντεο DivX έως HD 720p, συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου επί
πληρωμεί.
4
Περιεχόμενα
Πρώτα βήματα
45Βοήθεια
45 Λειτουργία με ένα χέρι
45 Εισαγωγή κειμένου
48 Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi
49 Δημιουργία λογαριασμών
50 Μεταφορά αρχείων
51 Ασφάλιση της συσκευής
53 Αναβάθμιση της συσκευής
7
Διάταξη συσκευής
8Πλήκτρα
9
S Pen
9
Περιεχόμενα συσκευασίας
10 Τοποθέτηση κάρτας SIM ή USIM και
μπαταρίας
13 Φόρτιση της μπαταρίας
15 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης
17 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της
συσκευής
18 Κράτημα της συσκευής
18 Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της συσκευής
18
18
Επικοινωνία
54Τηλέφωνο
60Επαφές
63Μηνύματα
65Email
67 Google Mail
68Hangouts
Ρύθμιση της έντασης ήχου
Μετάβαση στην αθόρυβη λειτουργία
Βασικές λειτουργίες
68Google+
69Φωτογραφίες
69ChatON
19 Ενδεικτικά εικονίδια
20 Χρήση της οθόνης αφής
24 Κινήσεις ελέγχου
30 Βοηθός Σελίδας
31 Ενεργοποίηση Πολλαπλών Παραθύρων
32 Χρήση του S Pen
36 S Pen Air View
37 S Pen Keeper
37 Γρήγορες Εντολές
37Ειδοποιήσεις
39 Αρχική οθόνη
42 Κλειδωμένη οθόνη
43 Οθόνη εφαρμογών
44 Χρήση εφαρμογών
Ιστός & δίκτυο
70Internet
71Chrome
72Bluetooth
73 Screen Mirroring
74 Samsung Link
75 Group Play
77NFC
78 S Beam
5
Περιεχόμενα
Πολυμέσα
116Λήψεις
116KNOX
117 Samsung Wallet
79Μουσική
81Κάμερα
87Συλλογή
91 Paper Artist
92Βίντεο
93YouTube
94Ραδιόφωνο
95Flipboard
Ταξίδια & τοπικές ρυθμίσεις
118Χάρτες
118Earth
Ρυθμίσεις
Καταστήματα εφαρμογών &
πολυμέσων
96
97
97
98
98
98
99
99
119 Σχετικά με τις ρυθμίσεις
119Συνδέσεις
123 Η συσκευή μου
135Λογαριασμοί
136Περισσότερα
139 Ρυθμίσεις Google
Play Store
Samsung Apps
S Suggest
Βιβλία Play
Play Movies
Μουσική Play
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Παιχνίδια Ρlay
Περίπτερο Ρlay
Βοηθητικά προγράμματα
100 S Note
103 S Planner
106Dropbox
107Cloud
108Drive
108Ρολόι
110Αριθμ/χανή
111 Εγγραφή Φωνής
113S Voice
114Google
115 Φωνητική αναζήτηση
115 Τα Αρχεία Μου
6
Πρώτα βήματα
Διάταξη συσκευής
Αισθητήρας
εγγύτητας/φωτός
Λυχνία ειδοποίησης
Μπροστινή κάμερα
Ακουστικό
Πλήκτρο λειτουργίας
Οθόνη αφής
Πλήκτρο αρχικής οθόνης
Πλήκτρο μενού
Πλήκτρο επιστροφής
Μικρόφωνο
Υποδοχή πολλαπλών
χρήσεων
Μικρόφωνο ανοικτής
ακρόασης
Υποδοχή σετ ακουστικών
Κεραία GPS
Φλας
Πίσω κάμερα
Πλήκτρο έντασης
Πίσω κάλυμμα
Κεραία NFC (στο πίσω
κάλυμμα)
Ηχείο
Κύρια κεραία
S Pen
7
Πρώτα βήματα
Το μικρόφωνο στο πάνω μέρος της συσκευής είναι ενεργό μόνο όταν χρησιμοποιείτε την ανοικτή
ακρόαση ή κάνετε λήψη βίντεο.
• Μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα. Μπορεί να
προκληθούν προβλήματα συνδεσιμότητας ή να εξαντληθεί η μπαταρία.
• Μην χρησιμοποιείτε προστατευτικό οθόνης. Προκαλεί δυσλειτουργίες του αισθητήρα.
• Μην αφήνετε νερό να έρχεται σε επαφή με την οθόνη αφής. Η οθόνη αφής ενδέχεται να
δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.
Πλήκτρα
Πλήκτρο
Λειτουργία
• Παρατεταμένο πάτημα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της
συσκευής.
Λειτουργίας
Μενού
Αρχικής
σελίδας
• Παρατεταμένο πάτημα για περισσότερο από 8-10 δευτερόλεπτα
για επαναφορά της συσκευής αν παρουσιάζει μη αναστρέψιμα
σφάλματα ή κολλήματα ή παγώσει.
• Πάτημα για κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της συσκευής. Η συσκευή περνά
σε κατάσταση κλειδώματος όταν απενεργοποιείται η οθόνη αφής.
• Πάτημα για άνοιγμα λίστας επιλογών που είναι διαθέσιμες για την
τρέχουσα οθόνη.
• Παρατεταμένο πάτημα στην Αρχική οθόνη για εκκίνηση της
αναζήτησης Google.
• Πάτημα για επιστροφή στην Αρχική οθόνη.
• Παρατεταμένο πάτημα για άνοιγμα της λίστας πρόσφατων
εφαρμογών.
• Διπλό πάτημα για εκκίνηση του S Voice.
Επιστροφής
• Πάτημα για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
Έντασης
• Πάτημα για ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής.
8
Πρώτα βήματα
S Pen
Πλήκτρο S Pen
Άκρο S Pen
Όνομα
Λειτουργία
Άκρο S Pen
• Εκτέλεση βασικών ενεργειών S Pen. (σ. 20)
Πλήκτρο S Pen
• Εκτέλεση σύνθετων ενεργειών S Pen. (σ. 32)
Περιεχόμενα συσκευασίας
Ελέγξτε τη συσκευασία του προιόντος για τα εξής στοιχεία:
• Συσκευή
• Μπαταρία
• Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
• Τα στοιχεία που συνοδεύουν τη συσκευή και τυχόν διαθέσιμα αξεσουάρ ενδέχεται να
διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
• Τα παρεχόμενα στοιχεία έχουν σχεδιαστεί μόνο για την παρούσα συσκευή και ενδέχεται να
μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
• Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
• Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό έμπορο της Samsung. Πριν την
αγορά, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά με τη συσκευή.
• Άλλα αξεσουάρ ενδέχεται να μην είναι συμβατά με τη συσκευή σας.
• Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη Samsung. Δυσλειτουργίες
που προκαλούνται από τη χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων δεν καλύπτονται από την
υπηρεσία εγγύησης.
• Η διαθεσιμότητα όλων των εξαρτημάτων υπόκειται σε αλλαγή που εξαρτάται αποκλειστικά
από τις κατασκευάστριες εταιρείες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα
εξαρτήματα, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung.
9
Πρώτα βήματα
Τοποθέτηση κάρτας SIM ή USIM και μπαταρίας
Εισάγετε την κάρτα SIM ή USIM που παρέχει ο πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας καθώς και τη
συμπεριλαμβανόμενη μπαταρία.
Με τη συσκευή λειτουργούν μόνο κάρτες μικροSIM.
1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στα νύχια σας κατά την αφαίρεση του πίσω καλύμματος.
Μην λυγίζετε και μην συστρέφετε υπερβολικά το πίσω κάλυμμα. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να
προκαλέσει ζημιά στο κάλυμμα.
2 Εισάγετε την κάρτα SIM ή USIM με τις χρυσαφί επαφές προς τα κάτω.
10
Πρώτα βήματα
3 Σπρώξτε την κάρτα SIM ή USIM μέσα στην υποδοχή μέχρι να ασφαλιστεί στη θέση της.
• Μην εισάγετε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας SIM. Αν τυχόν συμβεί να μπλοκάρει
κάρτα μνήμης στην υποδοχή της κάρτας SIM, παραδώστε τη συσκευή σε κέντρο επισκευών
της Samsung για να αφαιρεθεί η κάρτα μνήμης.
• Δώστε προσοχή ώστε να μην χάσετε και να μην αφήσετε άλλα άτομα να χρησιμοποιούν
την κάρτα SIM ή USIM. Η Samsung δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες ή προβλήματα που
προκαλούνται από κάρτες που χάθηκαν ή κλάπηκαν.
4 Εισάγετε την μπαταρία.
2
1
5 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.
11
Πρώτα βήματα
Αφαίρεση της κάρτας SIM ή USIM και της μπαταρίας
1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
2 Τραβήξτε και βγάλτε την μπαταρία.
3 Σπρώξτε την κάρτα SIM ή USIM μέχρι να απεμπλακεί από τη συσκευή και κατόπιν τραβήξτε την έξω.
12
Πρώτα βήματα
Φόρτιση της μπαταρίας
Χρησιμοποιήστε το φορτιστή για να φορτίσετε την μπαταρία πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη
φορά. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί υπολογιστής για φόρτιση της συσκευής με σύνδεσή τους μέσω
καλωδίου USB.
Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές, μπαταρίες και καλώδια που έχουν την έγκριση της Samsung.
Μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή καλώδια μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά
στη συσκευή.
• Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, η συσκευή εκπέμπει έναν προειδοποιητικό ήχο
και εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα χαμηλής στάθμης μπαταρίας.
• Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αμέσως
αφού συνδέσετε το φορτιστή. Αφήστε την άδεια μπαταρία να φορτιστεί για λίγα λεπτά πριν
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
• Αν χρησιμοποιείτε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, εφαρμογές δικτύου ή εφαρμογές που
χρειάζονται σύνδεση με άλλη συσκευή, η μπαταρία εξαντλείται γρήγορα. Για να αποφύγετε
την αποσύνδεση από το δίκτυο ή την απώλεια ισχύος κατά τη μεταφορά δεδομένων,
χρησιμοποιείτε πάντα αυτές τις εφαρμογές μετά από πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
Φόρτιση με το φορτιστή
Συνδέστε το μικρό άκρο του φορτιστή στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών της συσκευής και
συνδέστε το μεγάλο άκρο του φορτιστή σε ηλεκτρική πρίζα.
Η λανθασμένη σύνδεση του φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη συσκευή.
Οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από κακή χρήση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
13
Πρώτα βήματα
• Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά ενδέχεται να
χρειαστεί περισσότερος χρόνος για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
• Αν η συσκευή δέχεται ασταθή τροφοδοσία ρεύματος κατά τη φόρτιση, η οθόνη αφής
ενδέχεται να μην λειτουργεί. Αν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή.
• Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η
διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί. Αν η μπαταρία
ζεσταθεί περισσότερο απ’ ό, τι συνήθως, ο φορτιστής ενδέχεται να σταματήσει τη φόρτιση.
• Αν η συσκευή δεν φορτίζεται σωστά, παραδώστε τη συσκευή και το φορτιστή σε ένα κέντρο
επισκευών της Samsung.
Μετά από την πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε τη συσκευή από το φορτιστή. Καταρχάς αποσυνδέστε το
φορτιστή από τη συσκευή και κατόπιν αποσυνδέστε τον από την πρίζα.
Μην αφαιρείτε την μπαταρία πριν αφαιρέσετε το φορτιστή. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει
ζημιά στη συσκευή.
Για εξοικονόμηση ενέργειας, αποσυνδέετε το φορτιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής
δεν διαθέτει διακόπτη λειτουργίας. Συνεπώς πρέπει να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
όταν δεν χρησιμοποιείται ώστε να αποφεύγετε την σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος. Ο φορτιστής
θα πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα ρεύματος και να είναι εύκολα προσβάσιμος κατά τη
φόρτιση.
Έλεγχος της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας
Όταν φορτίζετε την μπαταρία ενώ η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, τα παρακάτω εικονίδια δείχνουν
την τρέχουσα κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας:
Φόρτιση σε εξέλιξη
Πλήρης φόρτιση
14
Πρώτα βήματα
Μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας
Η συσκευή σας προσφέρει επιλογές που βοηθούν να εξοικονομήσετε ενέργεια της μπαταρίας.
Προσαρμόζοντας τις επιλογές αυτές και απενεργοποιώντας τις λειτουργίες του παρασκηνίου, μπορείτε
να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγαλύτερο χρόνο μεταξύ των φορτίσεων:
• Ενεργοποιείτε τη λειτουργία εξοικονόμησης ισχύος.
• Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, μεταβείτε στον τρόπο λειτουργίας αδράνειας πατώντας το
πλήκτρο λειτουργίας.
• Κλείνετε τις μη αναγκαίες εφαρμογές με τη διαχείριση εργασιών.
• Απενεργοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth.
• Απενεργοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi.
• Απενεργοποιείτε τον αυτόματο συγχρονισμό εφαρμογών.
• Μειώνετε το χρόνο διάρκειας οπίσθιου φωτισμού.
• Μειώνετε τη φωτεινότητα της οθόνης.
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης
Η συσκευή σας δέχεται κάρτες μνήμης με μέγιστη χωρητικότητα 64 GB. Ανάλογα με τον κατασκευαστή
και τον τύπο της κάρτας μνήμης, ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη
συσκευή σας.
• Ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή. Η χρήση
μη συμβατής κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή στην κάρτα
μνήμης ή να καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν.
• Δώστε προσοχή ώστε να τοποθετηθεί η κάρτα μνήμης με τη σωστή πλευρά προς τα πάνω.
• Η συσκευή υποστηρίζει μόνο τα συστήματα αρχείων FAT και exFAT για τις κάρτες μνήμης.
Όταν τοποθετείτε μια κάρτα που έχει μορφοποιηθεί με διαφορετικό σύστημα αρχείων, η
συσκευή σας ζητάει να μορφοποιήσετε πάλι την κάρτα μνήμης.
• Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων μειώνει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
• Όταν τοποθετείτε μια κάρτα μνήμης στη συσκευή, εμφανίζεται ο κατάλογος αρχείων της
κάρτας μνήμης στο φάκελο SD memory card.
15
Πρώτα βήματα
1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
2 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις χρυσαφί επαφές στραμμένες προς τα κάτω.
3 Σπρώξτε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
4 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.
Αφαίρεση της κάρτας μνήμης
Πριν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, καταρχάς αποσυνδέστε την για να αφαιρεθεί με ασφάλεια.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμ. → Ρυθμίσεις → Περισσότερα → Χώρος αποθήκευσης →
Αποσύνδεση κάρτας SD.
1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
2 Σπρώξτε την κάρτα μνήμης μέχρι να απεμπλακεί από τη συσκευή και κατόπιν τραβήξτε την έξω.
3 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.
Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ενώ η συσκευή μεταφέρει ή αποκτά πρόσβαση σε
πληροφορίες. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει απώλεια ή καταστροφή δεδομένων ή ζημιά
στην κάρτα μνήμης ή τη συσκευή. Η Samsung δεν ευθύνεται για απώλειες που απορρέουν
από την κακή χρήση κατεστραμμένων καρτών μνήμης, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας
δεδομένων.
16
Πρώτα βήματα
Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης
Κάρτα μνήμης που μορφοποιήθηκε σε υπολογιστή ενδέχεται να μην είναι συμβατή με τη συσκευή.
Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης στη συσκευή.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμ. → Ρυθμίσεις → Περισσότερα → Χώρος αποθήκευσης →
Διαμόρφωση κάρτας SD → Διαμόρφωση κάρτας SD → Διαγραφή όλων.
Πριν μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας
όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Η εγγύηση του
κατασκευαστή δεν καλύπτει την απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τις ενέργειες του
χρήστη.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής
Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να
ρυθμίσετε τη συσκευή σας.
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για λίγα δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε και να
απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
• Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του εξουσιοδοτημένου
προσωπικού εκεί όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα
και νοσοκομεία.
• Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και πατήστε Λειτουργία πτήσης για
απενεργοποίηση των ασύρματων λειτουργιών.
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν
πατήστε Απενεργοποίηση.
17
Πρώτα βήματα
Κράτημα της συσκευής
Μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα. Μπορεί να προκληθούν
προβλήματα συνδεσιμότητας ή να εξαντληθεί η μπαταρία.
Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της συσκευής
Όταν δεν χρησιμοποιείται, κλειδώστε τη συσκευή για να αποτρέψετε ακούσια λειτουργία. Το πάτημα
του πλήκτρου λειτουργίας απενεργοποιεί την οθόνη και θέτει τη συσκευή σε τρόπο λειτουργίας
κλειδώματος. Η συσκευή κλειδώνει αυτόματα αν δεν χρησιμοποιηθεί για καθορισμένη χρονική περίοδο.
Για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας ή το πλήκτρο αρχικής οθόνης και
κινήστε το δάχτυλό σας προς οποιαδήποτε κατεύθυνση εντός της περιοχής ξεκλειδώματος της οθόνης
στο κάτω μέρος της οθόνης.
Ρύθμιση της έντασης ήχου
Πατήστε το πλήκτρο έντασης προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου
κλήσης ή να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου όταν γίνεται αναπαραγωγή μουσικής ή βίντεο.
Μετάβαση στην αθόρυβη λειτουργία
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
• Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο έντασης προς τα κάτω μέχρι να μεταβείτε στην αθόρυβη
λειτουργία.
• Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν πατήστε Σίγαση ή Δόνηση.
• Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων στο πάνω μέρος της οθόνης και κατόπιν πατήστε Ήχος ή Δόνηση.
18
Βασικές λειτουργίες
Ενδεικτικά εικονίδια
Τα εικονίδια που εμφανίζονται στο πάνω μέρος της οθόνης παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την
κατάσταση της συσκευής. Τα εικονίδια που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα είναι τα συνηθέστερα.
Εικονίδιο
Σημασία
Χωρίς σήμα
Ισχύς σήματος
Περιαγωγή (εκτός κανονικής περιοχής εμβέλειας)
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο GPRS
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο EDGE
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο UMTS
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο HSDPA
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο HSPA+
Ενεργή σύνδεση με Wi-Fi
Λειτουργία Bluetooth ενεργοποιημένη
GPS ενεργοποιημένο
Κλήση σε εξέλιξη
Αναπάντητη κλήση
Η λειτουργία έξυπνης οθόνης έχει ενεργοποιηθεί
Συγχρονισμός με το διαδίκτυο
Ενεργή σύνδεση με υπολογιστή
Δεν υπάρχει κάρτα SIM ή USIM
Νέο μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων
Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
19
Βασικές λειτουργίες
Εικονίδιο
Σημασία
To S Pen αφαιρέθηκε
Αθόρυβη λειτουργία ενεργοποιημένη
Λειτουργία δόνησης ενεργοποιημένη
Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
Προέκυψε σφάλμα ή απαιτείται προσοχή
Επίπεδο ισχύος μπαταρίας
Χρήση της οθόνης αφής
Για χρήση της οθόνης αφής, χρησιμοποιείτε μόνο τα δάχτυλά σας ή του S Pen.
• Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι
ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη αφής.
• Για αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στην οθόνη αφής, μην πατάτε πάνω της με οτιδήποτε
αιχμηρό και μην ασκείτε υπερβολική πίεση πάνω της με τα δάχτυλά σας.
• Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίζει εισαγωγές αφής κοντά στις άκρες της οθόνης που
βρίσκονται εκτός της περιοχής εισαγωγής μέσω αφής.
• Αν αφήνετε την οθόνη αφής αδρανή για παρατεταμένες χρονικές περιόδους ενδέχεται να
προκληθούν μετεικάσματα (κάψιμο οθόνης) ή μόνιμα κατάλοιπα εικόνων. Απενεργοποιείτε
την οθόνη αφής όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
20
Βασικές λειτουργίες
Κινήσεις δαχτύλων
Πάτημα
Για να ανοίξετε μια εφαρμογή, να επιλέξετε κάποιο στοιχείο μενού, να πατήσετε ένα πλήκτρο επί της
οθόνης ή να εισάγετε έναν χαρακτήρα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο επί της οθόνης, πατήστε τα με
το δάχτυλό σας.
Παρατεταμένο πάτημα
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για πρόσβαση σε
διαθέσιμες επιλογές.
21
Βασικές λειτουργίες
Σύρσιμο
Για να μετακινήσετε ένα εικονίδιο, μικρογραφία ή να κάνετε προεπισκόπηση σε μια νέα θέση, πατήστε
παρατεταμένα πάνω του και σύρετέ το στη στοχευόμενη θέση.
Διπλό πάτημα
Κάντε διπλό πάτημα σε μια ιστοσελίδα ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα της. Κάντε πάλι διπλό
πάτημα για επαναφορά.
22
Βασικές λειτουργίες
Μετακίνηση
Μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών για να
δείτε ένα άλλο πλαίσιο. Μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε μια ιστοσελίδα ή μια λίστα, όπως
αυτή των επαφών.
Πλησίασμα
Απομακρύνετε δύο δάχτυλα μεταξύ τους σε μια ιστοσελίδα, χάρτη ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα
τους. Πλησιάστε τα για σμίκρυνση.
23
Βασικές λειτουργίες
Κινήσεις ελέγχου
Απλές κινήσεις επιτρέπουν τον εύκολο έλεγχο της συσκευής.
Πριν χρησιμοποιήσετε κινήσεις, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κίνησης. Στην αρχική
οθόνη, πατήστε Εφαρμ. → Ρυθμίσεις → Η συσκευή μου → Κίνηση και κατόπιν σύρετε το διακόπτη
Κίνηση προς τα δεξιά.
Υπερβολικό κούνημα ή κρούση της συσκευής ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεπιθύμητη εισαγωγή
δεδομένων. Ελέγχετε σωστά τις κινήσεις σας.
Περιστροφή της οθόνης
Πολλές εφαρμογές επιτρέπουν την εμφάνιση σε κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισμό. Η
περιστροφή της συσκευής οδηγεί στην αυτόματη προσαρμογή της οθόνης ώστε να ταιριάζει με το νέο
προσανατολισμό της εμφάνισης.
Για να αποτρέψετε την αυτόματη περιστροφή της εμφάνισης, ανοίξτε το πλαίσιο των ειδοποιήσεων και
αποεπιλέξτε Περιστρ. οθόνης.
• Ορισμένες εφαρμογές δεν επιτρέπουν περιστροφή της οθόνης.
• Ορισμένες εφαρμογές εμφανίζουν διαφορετική οθόνη ανάλογα με τον προσανατολισμό.
Η αριθμομηχανή μετατρέπεται σε επιστημονική αριθμομηχανή όταν στραφεί σε οριζόντιο
προσανατολισμό.
24
Βασικές λειτουργίες
Γρήγορη ματιά
Όταν είναι απενεργοποιημένη η οθόνη, κινήστε το χέρι σας πάνω από τον αισθητήρα για να προβάλλετε
ειδοποιήσεις, αναπάντητες κλήσεις, νέα μηνύματα, ώρα και ημερομηνία και πολλά άλλα.
Απευθείας κλήση
Κατά την προβολή λεπτομερειών για κλήσεις, μηνύματα ή επαφές, πιάστε και κρατήστε τη συσκευή στο
αυτί σας για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.
25
Βασικές λειτουργίες
Ανασήκωμα
Όταν ανασηκώνετε τη συσκευή αφού παρέμεινε αδρανής για κάποιο χρονικό διάστημα ή όταν έχει
απενεργοποιηθεί η οθόνη, αυτή δονείται αν έχετε αναπάντητες κλήσεις ή νέα μηνύματα.
Διπλό πάτημα
Κάντε διπλό πάτημα στη συσκευή για να μετακινηθείτε στο πάνω μέρος μιας λίστας επαφών ή
μηνυμάτων ηλ. ταχυδρομείου.
26
Βασικές λειτουργίες
Κλίση
Πατήστε παρατεταμένα σε δυο σημεία στην οθόνη και κατόπιν γείρετε τη συσκευή μπρος - πίσω για
μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
Μετατόπιση για μεταφορά
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και κατόπιν μετακινήστε τη συσκευή προς τα αριστερά ή τα
δεξιά για να μετακινήσετε το στοιχείο σε ένα άλλο πλαίσιο στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών.
27
Βασικές λειτουργίες
Μετατόπιση για περιήγηση
Όταν έχει γίνει μεγέθυνση μιας εικόνας, πατήστε παρατεταμένα σε ένα σημείο στην οθόνη και κατόπιν
μετακινήστε τη συσκευή προς οποιαδήποτε κατεύθυνση για να περιηγηθείτε στην εικόνα.
Ανακίνηση
• Ανακινήστε τη συσκευή σας για να αναζητήσετε συσκευές με Bluetooth.
• Ανακινήστε τη συσκευή για να ενημερώσετε τη λίστα email ή πληροφορίες από τα Yahoo News,
Yahoo Finance, ή AccuWeather.
Οι ενημερώσεις δεν λειτουργούν για widget στην αρχική οθόνη.
28
Βασικές λειτουργίες
Αναστροφή
Αναποδογυρίστε τη συσκευή για σίγαση του ήχου κλήσης ή παύση της αναπαραγωγής πολυμέσων.
Πέρασμα
Περάστε την παλάμη σας κατά πλάτος της οθόνης για να καταγράψετε ένα στιγμιότυπο της οθόνης. Η
εικόνα αποθηκεύεται στη Συλλογή → Screenshots. Δεν είναι δυνατή η καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης
κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών.
29
Βασικές λειτουργίες
Κάλυψη
Καλύψτε την οθόνη με την παλάμη σας για να γίνει παύση αναπαραγωγής πολυμέσων.
Βοηθός Σελίδας
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες εφαρμογές με βάση τις
ενέργειές σας. Σελίδες που σχετίζονται με τις ενέργειές σας εμφανίζονται στις παρακάτω συνθήκες:
• Όταν βγάζετε το S Pen από την υποδοχή.
• Όταν συνδέετε σετ ακουστικών ή βάση σύνδεσης με τη συσκευή.
• Όταν κάνετε περιαγωγή.
30
Βασικές λειτουργίες
Ενεργοποίηση Πολλαπλών Παραθύρων
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να εκτελούνται στην οθόνη δύο εφαρμογές ταυτόχρονα.
• Μπορούν να εκτελεστούν μόνο εφαρμογές στο πλαίσιο των Πολλαπλών Παραθύρων.
• Κατά την εκκίνηση εφαρμογών που περιέχουν αρχεία πολυμέσων, όπως μουσική ή βίντεο,
αναπαράγεται ήχος και από τα δύο αρχεία.
• Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Για χρήση των πολλαπλών παραθύρων, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Η συσκευή μου
→ Εμφάνιση και κατόπιν σημειώστε την επιλογή Πολλαπλά Παράθυρα.
Χρήση του πλαισίου πολλαπλών παραθύρων
Για να εμφανίσετε το πλαίσιο πολλαπλών παραθύρων, πατήστε παρατεταμένα
. Εμφανίζεται το
πλαίσιο πολλαπλών παραθύρων στην αριστερή πλευρά της οθόνης. Επιλέξτε μια εφαρμογή και κατόπιν
σύρετε μια άλλη εφαρμογή σε νέα θέση. Για απόκρυψη του πλαισίου πολλαπλών παραθύρων, πατήστε
και πάλι παρατεταμένα
.
Σύρετε τον κύκλο μεταξύ των παραθύρων των εφαρμογών προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να
προσαρμόσετε το μέγεθος των παραθύρων.
Πατήστε τη λαβή του πλαισίου για να ανοίξετε ή να κλείσετε το πλαίσιο. Όταν είναι ανοιχτό το πλαίσιο
Multi Window (πολλαπλών παραθύρων), πατήστε παρατεταμένα στη λαβή του πλαισίου και σύρετέ το
προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να το μετακινήσετε. Για να μετακινήσετε τη λαβή του πλαισίου ενώ
το πλαίσιο Multi Window (πολλαπλών παραθύρων) είναι κλειστό, πατήστε παρατεταμένα στη λαβή του
πλαισίου για να το σύρετε επάνω ή κάτω.
31
Βασικές λειτουργίες
Χρήση των εφαρμογών πολλαπλών παραθύρων
Ενώ χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές πολλαπλών παραθύρων, επιλέξτε ένα παράθυρο εφαρμογής, πατήστε
τον κύκλο μεταξύ των παραθύρων εφαρμογών και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω
επιλογές:
• : άνοιγμα της λίστας των πρόσφατα χρησιμοποιημένων εφαρμογών στο επιλεγμένο παράθυρο.
• : εναλλαγή τοποθεσιών μεταξύ εφαρμογών πολλαπλών παραθύρων.
• : μεγιστοποίηση του παραθύρου για να αντιστοιχεί στις διαστάσεις της οθόνης.
• : κλείσιμο της εφαρμογής.
Δημιουργία ζεύγους παραθύρων
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να αποθηκεύσετε το συνδυασμό των τρεχόντων εφαρμογών του
Multi Window (πολλαπλών παραθύρων).
Στο πλαίσιο πολλαπλών παραθύρων πατήστε
→ Δημ/ργία, εισαγάγετε ένα όνομα και πατήστε OK.
Χρήση του S Pen
Το συμπεριλαμβανόμενο S Pen μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εύκολη επιλογή στοιχείων ή εκτέλεση
λειτουργιών. Ενέργειες που χρησιμοποιούν το S Pen με το πλήκτρο πατημένο παρέχουν πρόσθετες
χρήσεις, όπως είναι η καταγραφή στιγμιότυπων οθόνης.
Βγάλτε το S Pen από την υποδοχή για να το χρησιμοποιήσετε.
Όταν βγάζετε το S Pen από την υποδοχή, η συσκευή την ανιχνεύει και εκτελεί τα εξής:
• Ενεργοποιεί την οθόνη αφής (αν είναι απενεργοποιημένη).
• Εκκινεί την εφαρμογή S Note (στη διάρκεια μιας κλήσης).
• Ανοίγει τη σελίδα του S Pen (από την αρχική οθόνη).
32
Βασικές λειτουργίες
• Το άκρο του S Pen δεν αντικαθίσταται. Αν στομώσει το άκρο, αγοράστε νέο S Pen.
• Αν το S Pen δεν λειτουργεί κανονικά, δώστε το σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
Ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το S Pen.
• Για βέλτιστα αποτελέσματα, κρατάτε το S Pen όσο το δυνατόν πιο κάθετα προς την οθόνη
αφής και αποφύγετε τη χρήση της σε οξείες γωνίες.
• Το πλήκτρο μενού και το πλήκτρο επιστροφής δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν από το
S Pen.
Άνοιγμα μενού
Με πατημένο το πλήκτρο του S Pen, σχεδιάστε
για την οθόνη.
για να ανοίξετε μια λίστα των διαθέσιμων επιλογών
Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας
Με πατημένο το πλήκτρο του S Pen, σχεδιάστε
για αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.
33
Βασικές λειτουργίες
Καταγραφή στιγμιοτύπων οθόνης
Με πατημένο το πλήκτρο στο S Pen, αγγίξτε την οθόνη μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Ένα στιγμιότυπο
οθόνης αποθηκεύεται στο φάκελο Συλλογή → Screenshots.
Είναι δυνατόν να σχεδιάσετε ή να γράψετε πάνω σε ένα στιγμιότυπο οθόνης ή να το περικόψετε. Η
επεξεργασμένη εικόνα αποθηκεύεται στο φάκελο Συλλογή → Screenshots.
Δεν είναι δυνατή η καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών.
Εκκίνηση S Note
Με πατημένο το πλήκτρο του S Pen, κάντε διπλό πάτημα στην οθόνη για εκκίνηση της εφαρμογής
S Note.
34
Βασικές λειτουργίες
Επιλογή κειμένου
Με πατημένο το πλήκτρο του S Pen, σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά πάνω στο κείμενο για να
το επιλέξετε. Αν σύρετε ανάμεσα στις γραμμές, μπορεί να επιλέξετε κείμενο που δεν επιθυμείτε. Για να
επιλέξετε μόνο το κείμενο που θέλετε, σύρετε κατά μήκος της μέσης του κειμένου ή σύρετε τα εικονίδια
επιλογής κειμένου.
Samsung UserManual
Εκκίνηση της γρήγορης εντολής
Με πατημένο το πλήκτρο του S Pen, σύρετε το S Pen προς τα πάνω στην οθόνη για να εκκινήσετε τη
Γρήγορη εντολή.
Στην οθόνη Γρήγορης εντολής, σχεδιάστε μια εντολή χειρονομίας για να εκκινήσετε την αντιστοιχισμένη
εφαρμογή ή λειτουργία.
35
Βασικές λειτουργίες
Επιλογή και καταγραφή εικόνας
Με πατημένο το πλήκτρο στο S Pen, σχεδιάστε μια γραμμή γύρω από μια περιοχή για να την επιλέξετε.
Η επιλεγμένη περιοχή αποθηκεύεται στο φάκελο Συλλογή → Screenshots. Επιλέξτε μια εφαρμογή για
χρήση με την επιλεγμένη περιοχή από τα εικονίδια που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης.
S Pen Air View
Όταν κρατάτε το S Pen κοντά στην οθόνη, εμφανίζεται ένας δείκτης στην οθόνη. Μετακινήστε το δείκτη
σε αρχεία, θέματα ή επιλογές για προεπισκόπηση των περιεχομένων ή προβολή πληροφοριών σε
αναδυόμενα παράθυρα. Μπορείτε να μεταβείτε με κύλιση σε πλαίσια ή λίστες μετακινώντας το δείκτη σε
μια άκρη (πάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά) της οθόνης.
36
Βασικές λειτουργίες
S Pen Keeper
Όταν η οθόνη αφής είναι απενεργοποιημένη και το S Pen απομακρύνεται από τη συσκευή, η συσκευή
εμφανίζει έναν αναδυόμενο συναγερμό και εκπέμπει έναν ήχο εάν περπατήσετε. Αν μεταβείτε στις
ρυθμίσεις του S Pen, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή.
Γρήγορες Εντολές
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να πραγματοποιείτε κλήσεις, να στέλνετε μηνύματα ή να
αναζητάτε περιεχόμενο με σχεδίαση χειρονομιών εντολής στην οθόνη. Με το πλήκτρο του S Pen
πατημένο, σύρετε το S Pen προς τα πάνω στην οθόνη για εκκίνηση της Γρήγορες Εντολές.
Προσθήκη εντολής χειρονομιών
Πατήστε → Προσθήκη εντολής → Επιλογή μιας εφαρμογής ή Επιλ. λειτουρ./ρυθμίσεις. Επιλέξτε
μια εφαρμογή ή μια λειτουργία → μια επιλογή. Σχεδιάστε νέα εντολή χειρονομίας και κατόπιν πατήστε
OΚ.
Χρήση εντολής χειρονομιών
Σχεδιάστε μια εντολή χειρονομίας για εκκίνηση εφαρμογών ή λειτουργιών.
Για πιο συγκεκριμένες εργασίες, σχεδιάστε μια λέξη-κλειδί, όπως ένα όνομα ή αριθμό τηλεφώνου, μετά
από μια εντολή χειρονομίας. Για παράδειγμα, όταν σχεδιάζετε το @, γίνεται εκκίνηση της εφαρμογής
Email. Όταν προσθέτετε το όνομα ενός παραλήπτη μετά από το @, ανοίγει μία οθόνη σύνταξης email
ώστε να μπορέσετε να στείλετε email στον παραλήπτη.
Ειδοποιήσεις
Τα εικονίδια ειδοποιήσεων εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης για να
αναφέρουν αναπάντητες κλήσεις, νέα μηνύματα, συμβάντα ημερολογίου, κατάσταση συσκευής, και
πολλά άλλα. Σύρετε προς τα κάτω ξεκινώντας από τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε το πλαίσιο
ειδοποιήσεων. Κάντε κύλιση στη λίστα για να δείτε πρόσθετες ειδοποιήσεις. Για να κλείσετε το πλαίσιο
ειδοποιήσεων, σύρετε προς τα πάνω τη γραμμή που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
37
Βασικές λειτουργίες
Από το πλαίσιο ειδοποιήσεων μπορείτε να προβάλλετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις της συσκευής σας.
Σύρετε προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης και στη συνέχεια πατήστε για να χρησιμοποιήσετε
τις παρακάτω επιλογές:
• Wi-Fi: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-Fi.
• Τοποθεσία: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας GPS.
• Ήχος: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη
συσκευή σας για δόνηση ή σίγαση στην αθόρυβη λειτουργία.
• Περιστρ. οθόνης: ρύθμιση για να επιτρέπεται ή να αποτρέπεται η περιστροφή του περιβάλλοντος
εργασίας όταν περιστρέφετε τη συσκευή.
• Bluetooth: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth.
• Δεδομ. κινητού: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της σύνδεσης δεδομένων.
• Πολλά παράθυρα: ρύθμιση για χρήση των πολλαπλών παραθύρων.
• Σημείο πρ.Wi-Fi: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας tethering Wi-Fi.
• Screen mirroring: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας κατοπτρισμού οθόνης.
• S Beam: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας S Beam.
• NFC: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας NFC.
• Συγχρον.: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου συγχρονισμού εφαρμογών.
• Έξυπνη διαμονή: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας έξυπνης διατήρησης
φωτεινότητας.
• Εξοικ. ενέργ.: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.
• Λειτουρ. αποκλ.: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας αποκλεισμού. Στη λειτουργία
αποκλεισμού, η συσκευή θα αποκλείσει τις ειδοποιήσεις. Για να επιλέξετε ποιες ειδοποιήσεις θα
αποκλείονται, πατήστε Ρυθμίσεις → Η συσκευή μου → Λειτουργία αποκλεισμού.
• Λειτ. πτήσης: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας πτήσης.
• Λειτουρ. hands-free: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας hands-free.
Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Για αναδιάταξη των επιλογών στο πλαίσιο ειδοποιήσεων, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, πατήστε
→ , πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετέ το σε άλλη θέση.
38
Βασικές λειτουργίες
Αρχική οθόνη
Η αρχική οθόνη είναι η αφετηρία για πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Παρουσιάζει
ενδεικτικά εικονίδια, widget, συντομεύσεις προς εφαρμογές και άλλα.
Η αρχική οθόνη μπορεί να έχει πολλά πλαίσια. Για να προβάλλετε και άλλα πλαίσια, κινηθείτε με κύλιση
αριστερά ή δεξιά.
Αλλαγή της λειτουργίας αρχικής οθόνης
Η αρχική οθόνη διαθέτει τον τυπικό και τον εύκολο τρόπο λειτουργίας. Στον εύκολο τρόπο λειτουργίας,
μπορείτε με ευκολία να έχετε πρόσβαση σε αγαπημένες επαφές, εφαρμογές και ρυθμίσεις προσθέτοντας
συντομεύσεις στην αρχική οθόνη.
Για μετάβαση στην εύκολη λειτουργία, στην αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμ. → Ρυθμίσεις → Η συσκευή
μου → Λειτουργία αρχικής οθόνης → Εύκολη λειτουργία → Εφαρμογή.
Αναδιάταξη στοιχείων
Προσθήκη εικονιδίου εφαρμογής
Στην αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμ., πατήστε παρατεταμένα στο εικονίδιο μιας εφαρμογής και κατόπιν
σύρετέ το σε προεπισκόπηση πλαισίου.
Προσθήκη στοιχείου
Προσαρμόστε την αρχική οθόνη προσθέτοντας widget ή φακέλους.
Πατήστε παρατεταμένα στην άδεια περιοχή της αρχικής οθόνης και κατόπιν επιλέξτε μία από τις
παρακάτω κατηγορίες:
• Εφαρμογές και widget: Προσθήκη widgets ή εφαρμογών στην αρχική οθόνη.
• Φάκελος: δημιουργία φακέλου.
39
Βασικές λειτουργίες
Μετακίνηση στοιχείου
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και σύρετέ το σε νέα θέση. Για να το μετακινήσετε σε άλλο
πλαίσιο, σύρετέ το στην άκρη της οθόνης.
Αφαίρεση στοιχείου
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και σύρετέ το στον κάδο απορριμμάτων που εμφανίζεται
στο πάνω μέρος της αρχικής οθόνης. Όταν ο κάδος απορριμμάτων γίνει κόκκινος, απελευθερώστε το
στοιχείο.
Αναδιάταξη πλαισίων
Προσθήκη νέου πλαισίου
Πατήστε
→ Επεξεργασία σελίδας →
.
Μετακίνηση πλαισίου
→ Επεξεργασία σελίδας, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν
Πατήστε
σύρετέ το σε νέα θέση.
Αφαίρεση πλαισίου
→ Επεξεργασία σελίδας, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και στη
Πατήστε
συνέχεια σύρετέ το στον κάδο απορριμμάτων στο επάνω μέρος της οθόνης.
40
Βασικές λειτουργίες
Ορισμός ταπετσαρίας
Ορίστε μια εικόνα ή φωτογραφία αποθηκευμένη στη συσκευή ως ταπετσαρία για την αρχική οθόνη.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε
παρακάτω:
→ Ορισμός φόντου → Αρχική οθόνη και κατόπιν επιλέξτε ένα από τα
• Ζωντανές ταπετσαρίες: προβολή κινούμενων εικόνων.
• Θέματα φόντου: προβολή εικόνων ταπετσαρίας.
• Συλλογή: προβολή φωτογραφιών που έχουν ληφθεί από την κάμερα της συσκευής ή εικόνες που
λάβατε από το διαδίκτυο.
• Φωτογραφίες: Δείτε τις εικόνες στην εφαρμογή Φωτογραφίες.
Επιλέξτε μια εικόνα, τροποποιήστε μέγεθος του πλαισίου εάν χρειάζεται και στη συνέχεια ορίστε την ως
φόντο.
Χρήση widget
Τα widget είναι μικρές εφαρμογές που παρέχουν χρήσιμες λειτουργίες και πληροφορίες στην αρχική
οθόνη. Για να τα χρησιμοποιήσετε, προσθέστε widget από το πλαίσιο των widget στην αρχική οθόνη.
• Ορισμένα widget συνδέονται με υπηρεσίες στο διαδίκτυο. Η χρήση ενός widget με βάση στο
διαδίκτυο ενδέχεται να οδηγήσει σε πρόσθετες χρεώσεις.
• Τα διαθέσιμα widget μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Προσθήκη widget στην αρχική οθόνη
Στην αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμ. → Widget. Μεταβείτε με κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά
στο πλαίσιο των widget και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα σε ένα widget για να το προσθέσετε στην
αρχική οθόνη. Τοποθετήστε το στο σημείο που θέλετε, αλλάξτε το μέγεθός του σύροντας το πλαίσιο, εάν
χρειάζεται, και πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης για να αποθηκεύσετε τη θέση του widget.
41
Βασικές λειτουργίες
Κλειδωμένη οθόνη
Η κλειδωμένη οθόνη αποτρέπει την εκτέλεση από τη συσκευή ανεπιθύμητων λειτουργιών όταν δεν
βρίσκεται σε χρήση και, επίσης, σας επιτρέπει να προσθέσετε χρήσιμα widget.
Προσθήκη widget
Για να χρησιμοποιείτε widget όταν είναι κλειδωμένη η οθόνη, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε
Ρυθμίσεις → Η συσκευή μου → Κλείδωμα Οθόνης και κατόπιν σημειώστε το Πολλαπλά widget.
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε widget στην κλειδωμένη οθόνη στον εύκολο τρόπο
λειτουργίας ή όταν οι λειτουργίες ασφαλείας είναι ενεργοποιημένες.
Πατήστε στην περιοχή οθόνης των widget στην πάνω πλευρά της οθόνης. Κυλήστε προς τα αριστερά
στην τελευταία σελίδα, πατήστε και κατόπιν επιλέξτε ένα widget για προσθήκη στην κλειδωμένη
οθόνη.
Αναδιάταξη πλαισίων
Μετακίνηση πλαισίου
Πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά στην περιοχή οθόνης των widget, πατήστε παρατεταμένα σε
μια προεπισκόπηση της οθόνης και στη συνέχεια σύρετέ την σε μια νέα τοποθεσία.
Αφαίρεση πλαισίου
Πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά στην περιοχή της οθόνης των widget, πατήστε
παρατεταμένα σε μια προεπισκόπηση και στη συνέχεια σύρετέ την στον κάδο απορριμμάτων στο επάνω
μέρος της οθόνης.
42
Βασικές λειτουργίες
Οθόνη εφαρμογών
Η οθόνη εφαρμογών εμφανίζει εικονίδια για όλες τις εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων τυχόν νέων
εφαρμογών που εγκαταστάθηκαν.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμ. για να ανοίξετε την οθόνη εφαρμογών.
Για να προβάλλετε και άλλα πλαίσια, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.
Αναδιάταξη εφαρμογών
Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο στην προσαρμόσιμη προβολή πλέγματος.
→ Επεξεργασία, πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την σε νέα
Πατήστε
θέση. Για να το μετακινήσετε σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ το στην άκρη της οθόνης.
Οργάνωση με φακέλους
Βάλτε τις σχετικές μεταξύ τους εφαρμογές μαζί σε ένα φάκελο για ευκολία.
→ Επεξεργασία, πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την στο
Πατήστε
Δημ/ργία φακέλου. Εισάγετε όνομα φακέλου και κατόπιν πατήστε OK. Βάλτε τις εφαρμογές στο νέο
φάκελο σύροντας και κατόπιν πατήστε Αποθ. για αποθήκευση της διάταξης.
Αναδιάταξη πλαισίων
Πλησιάστε τα δάχτυλά σας στην οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν
σύρετέ το σε νέα θέση.
Εγκατάσταση εφαρμογών
Χρησιμοποιήστε καταστήματα εφαρμογών, όπως το Samsung Apps, για λήψη και εγκατάσταση
εφαρμογών.
Απεγκατάσταση εφαρμογών
→ Κατάργηση εγκατάστασης/απενεργοποίηση εφαρμογών και κατόπιν επιλέξτε μια
Πατήστε
εφαρμογή για να την απεγκαταστήσετε.
Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές που συνοδεύουν τη συσκευή δεν μπορούν να απεγκατασταθούν.
43
Βασικές λειτουργίες
Απενεργοποίηση εφαρμογών
→ Κατάργηση εγκατάστασης/απενεργοποίηση εφαρμογών και κατόπιν επιλέξτε μια
Πατήστε
εφαρμογή για να την απενεργοποιήσετε.
Για να ενεργοποιήσετε μια εφαρμογή, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Περισσότερα →
Διαχειριστής εφαρμογών, μεταβείτε στην ενότητα ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΉΘΗΚΕ, επιλέξτε την εφαρμογή και
έπειτα πατήστε Ενεργό.
• Οι εφαρμογές που έχουν ληφθεί στη συσκευή και κάποιες από τις προεπιλεγμένες εφαρμογές
που έχουν διατεθεί με τη συσκευή δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν.
• Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη δυνατότητα, οι απενεργοποιημένες εφαρμογές εξαφανίζονται
από την οθόνη εφαρμογών αλλά συνεχίζουν να είναι αποθηκευμένες στη συσκευή.
Χρήση εφαρμογών
Η συσκευή αυτή μπορεί να εκτελέσει πολλούς διαφορετικούς τύπους εφαρμογών, που κυμαίνονται από
εφαρμογές πολυμέσων έως διαδικτυακές εφαρμογές.
Άνοιγμα μιας εφαρμογής
Στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών, επιλέξτε το εικονίδιο μιας εφαρμογής για να την ανοίξετε.
Άνοιγμα από τις εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αρχικής οθόνης για άνοιγμα της λίστας των εφαρμογών που
χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα.
Επιλέξτε το εικονίδιο μιας εφαρμογής για να την ανοίξετε.
Κλείσιμο μιας εφαρμογής
Κλείστε εφαρμογές που δεν χρησιμοποιούνται για να εξοικονομήσετε ισχύ της μπαταρίας και να
διατηρήσετε την απόδοση της συσκευής.
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αρχικής οθόνης, πατήστε , και κατόπιν πατήστε Λήξη δίπλα σε
μια εφαρμογή για να την κλείσετε. Για να κλείσετε όλες τις εφαρμογές που τρέχουν πατήστε Κλ. όλων.
Εναλλακτικά, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αρχικής οθόνης και κατόπιν πατήστε .
44
Βασικές λειτουργίες
Βοήθεια
Μεταβείτε στις πληροφορίες βοήθειας για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τις
εφαρμογές ή να διαμορφώνετε σημαντικές ρυθμίσεις.
Πατήστε Βοήθεια στην οθόνη εφαρμογών. Επιλέξτε μια κατηγορία για να προβάλλετε τις συμβουλές.
Για επαναφορά των αναδυόμενων παραθύρων βοήθειας εάν τα έχετε αποκρύψει, πατήστε Εμφάνιση
αναδυόμενων κειμένων βοήθειας και κατόπιν επιλέξτε στοιχεία σημειώνοντας.
Λειτουργία με ένα χέρι
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας με ένα χέρι για ευκολία. Σε αυτόν τον τρόπο
λειτουργίας, τα περιβάλλοντα εργασίας των εφαρμογών τροποποιούνται για εύκολη χρήση με το ένα
χέρι.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Η συσκευή μου → Λειτουργία με ένα χέρι. Σημειώστε
τις εφαρμογές ή λειτουργίες για χρήση με αυτόν τον τρόπο λειτουργίας.
Εισαγωγή κειμένου
Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο Samsung ή τη λειτουργία φωνητικής εισαγωγής για την εισαγωγή
κειμένου.
Η εισαγωγή κειμένου δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, πρέπει
να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.
Αλλαγή τύπου πληκτρολογίου
Πατήστε σε οποιοδήποτε πεδίο κειμένου, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, πατήστε Επιλογή μεθόδου
εισαγωγής και κατόπιν επιλέξτε τον τύπο πληκτρολογίου για χρήση.
45
Βασικές λειτουργίες
Χρήση του πληκτρολογίου Samsung
Εισαγωγή κεφαλαίων.
Διαγραφή προηγούμενου
χαρακτήρα.
Εισαγωγή σημείων στίξης.
Μετάβαση στην επόμενη σειρά.
Μετάβαση σε λειτουργία
χειρογράφου.
Εισαγωγή διαστήματος.
Εισαγωγή κεφαλαίων
Πατήστε
πριν εισάγετε έναν χαρακτήρα. Για εισαγωγή μόνο κεφαλαίων, πατήστε το δύο φορές.
Αλλαγή τύπου πληκτρολογίου
Πατήστε παρατεταμένα και κατόπιν πατήστε
για να αλλάξετε τύπο πληκτρολογίου. Στο
αιωρούμενο πληκτρολόγιο, πατήστε παρατεταμένα
και μετακινήστε το αιωρούμενο πληκτρολόγιο
σε κάποια άλλη τοποθεσία.
Αλλαγή γλώσσας πληκτρολογίων
Προσθέστε γλώσσες στο πληκτρολόγιο και κατόπιν σύρετε το πλήκτρο διαστήματος προς τα αριστερά ή
τα δεξιά για να αλλάξετε τα πληκτρολόγια των γλωσσών.
46
Βασικές λειτουργίες
Χειρόγραφο
Πατήστε και κατόπιν γράψτε μια λέξη με ένα δάχτυλο ή το S Pen. Εμφανίζονται προτεινόμενες λέξεις
καθώς εισάγονται χαρακτήρες. Επιλέξτε μια προτεινόμενη λέξη.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Εισαγωγή κειμένου φωνητικά
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία φωνητικής εισαγωγής και κατόπιν μιλήστε στο μικρόφωνο. Η συσκευή
παρουσιάζει όσα λέτε.
Αν η συσκευή δεν αναγνωρίσει σωστά τις λέξεις σας, πατήστε το υπογραμμισμένο κείμενο και επιλέξτε
μια εναλλακτική λέξη ή φράση από την πτυσσόμενη λίστα.
Για να αλλάξετε τη γλώσσα ή να προσθέσετε γλώσσες για τη φωνητική αναγνώριση, πατήστε στην
τρέχουσα γλώσσα.
Αντιγραφή και επικόλληση
Πατήστε παρατεταμένα στο κείμενο, σύρετε ή για να επιλέξετε περισσότερο ή λιγότερο κείμενο
και κατόπιν πατήστε Αντιγραφή για αντιγραφή ή Αποκοπή για αποκοπή. Το επιλεγμένο κείμενο
αντιγράφεται στο πρόχειρο.
Για να το επικολλήσετε σε πεδίο εισαγωγής κειμένου, πατήστε παρατεταμένα στο σημείο όπου πρέπει να
εισαχθεί και κατόπιν πατήστε Επικόλληση.
47
Βασικές λειτουργίες
Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi
Συνδέστε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi για χρήση του διαδικτύου ή κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων με
άλλες συσκευές. (σ. 121)
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση Wi-Fi
Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και κατόπιν πατήστε Wi-Fi για να το ενεργοποιήσετε ή να το
απενεργοποιήσετε.
• Η συσκευή σας χρησιμοποιεί μη εναρμονισμένη συχνότητα και προορίζεται για χρήση σε
όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το WLAN μπορεί να λειτουργεί στην Ε.Ε. χωρίς περιορισμούς σε
εσωτερικούς χώρους αλλά δεν επιτρέπεται η λειτουργία σε εξωτερικούς χώρους.
• Απενεργοποιήστε το Wi-Fi για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας όταν δεν
χρησιμοποιείται.
Σύνδεση με δίκτυα Wi-Fi
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Συνδέσεις → Wi-Fi και κατόπιν σύρετε το διακόπτη
Wi-Fi προς τα δεξιά.
Επιλέξτε ένα δίκτυο από τη λίστα δικτύων Wi-Fi που έχουν εντοπιστεί, εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης
αν χρειάζεται και κατόπιν πατήστε Σύνδεση. Δίκτυα που απαιτούν κωδικό πρόσβασης εμφανίζονται με
εικονίδιο λουκέτου. Αφού συνδεθεί η συσκευή με δίκτυο Wi-Fi, η συσκευή συνδέεται αυτόματα με αυτό
οποτεδήποτε είναι διαθέσιμο.
Προσθήκη δικτύων Wi-Fi
Αν το επιθυμητό δίκτυο δεν εμφανίζεται στη λίστα δικτύων, πατήστε Προσθήκη δικτύου Wi-Fi στο
κάτω μέρος της λίστας δικτύων. Εισάγετε το όνομα του δικτύου στο SSID δικτύου, επιλέξτε τον τύπο
ασφάλειας και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης, αν δεν πρόκειται για ανοιχτό δίκτυο, και κατόπιν
πατήστε Σύνδεση.
Διαγραφή από τη μνήμη δικτύων Wi-Fi
Οποιοδήποτε δίκτυο χρησιμοποιηθεί ποτέ, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος δικτύου, μπορεί να
διαγραφεί από τη μνήμη έτσι ώστε να μην συνδέεται με αυτό η συσκευή αυτόματα. Επιλέξτε το δίκτυο
στη λίστα δικτύων και κατόπιν πατήστε Διαγραφή.
48
Βασικές λειτουργίες
Δημιουργία λογαριασμών
Οι εφαρμογές Google, όπως το Play Store, απαιτούν ένα λογαριασμό Google, και το Samsung Apps
απαιτεί ένα λογαριασμό Samsung. Δημιουργήστε λογαριασμούς Google και Samsung για να έχετε την
καλύτερη εμπειρία με τη συσκευή.
Προσθήκη λογαριασμών
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται όταν ανοίγετε μια εφαρμογή Google χωρίς να συνδεθείτε με
το λογαριασμό για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Google.
Για να συνδεθείτε ή να εγγραφείτε για ένα λογαριασμό Google, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε
Ρυθμίσεις → Λογαριασμοί → Προσθήκη λογαριασμού → Google. Μετά από αυτό, πατήστε Νέος για
εγγραφή ή πατήστε Υπάρχων, και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε
τη δημιουργία του λογαριασμού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς
Google στη συσκευή.
Δημιουργήστε και έναν λογαριασμό Samsung.
Αφαίρεση λογαριασμών
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Λογαριασμοί, επιλέξτε ένα όνομα λογαριασμού στο
Λογαριασμοί, επιλέξτε το λογαριασμό προς αφαίρεση και κατόπιν πατήστε Αφαίρ. λογαριασμού.
49
Βασικές λειτουργίες
Μεταφορά αρχείων
Μετακινήστε αρχεία ήχου, βίντεο, εικόνων ή άλλους τύπους αρχείων από τη συσκευή στον υπολογιστή ή
αντίστροφα.
Σύνδεση με Samsung Kies
Το Samsung Kies είναι μια εφαρμογή για υπολογιστές που διαχειρίζεται περιεχόμενα πολυμέσων και
προσωπικές πληροφορίες με συσκευές Samsung. Κάντε λήψη του τελευταίου Samsung Kies από τον
ιστότοπο της Samsung.
1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
Γίνεται αυτόματη εκκίνηση του Samsung Kies στον υπολογιστή. Αν δεν γίνει εκκίνηση του Samsung
Kies, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Samsung Kies στον υπολογιστή.
2 Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.
Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung Kies για περισσότερες πληροφορίες.
Σύνδεση με Windows Media Player
Βεβαιωθείτε ότι το Windows Media Player είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.
1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
2 Ανοίξτε το Windows Media Player και συγχρονίστε μουσικά αρχεία.
50
Βασικές λειτουργίες
Σύνδεση ως συσκευή πολυμέσων
1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
2 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και κατόπιν πατήστε Συνδέθηκε ως συσκευή πολυμέσων →
Συσκευή μέσων (MTP).
Πατήστε Κάμερα (PTP) αν ο υπολογιστής σας δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο μεταφοράς
πολυμέσων (MTP) ή δεν έχει εγκατασταθεί κατάλληλος οδηγός.
3 Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.
Ασφάλιση της συσκευής
Αποτρέψτε άλλα άτομα από τη χρήση ή την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και στοιχεία
αποθηκευμένα στη συσκευή χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες ασφαλείας. Η συσκευή απαιτεί κωδικό
ξεκλειδώματος κάθε φορά που την ξεκλειδώνετε.
Ρύθμιση ξεκλειδώματος με πρόσωπο
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Η συσκευή μου → Κλείδωμα Οθόνης → Κλείδωμα
οθόνης → Ξεκλ. βάσει προσώπου.
Αντιστοιχήστε το πρόσωπό σας στο καρέ για να γίνει καταγραφή του. Κατόπιν ρυθμίστε εφεδρικό κωδικό
PIN ή μοτίβο για ξεκλείδωμα της οθόνης σε περίπτωση που αποτύχει το ξεκλείδωμα με το πρόσωπο.
Ρύθμιση ξεκλειδώματος με πρόσωπο και φωνή
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Η συσκευή μου → Κλείδωμα Οθόνης → Κλείδωμα
οθόνης → Πρόσωπο και φωνή.
Αντιστοιχήστε το πρόσωπό σας στο καρέ για να γίνει καταγραφή του και κατόπιν ρυθμίστε μια φωνητική
εντολή. Κατόπιν ρυθμίστε εφεδρικό κωδικό PIN ή μοτίβο για ξεκλείδωμα της οθόνης σε περίπτωση που
αποτύχει το ξεκλείδωμα με το πρόσωπο και τη φωνή.
51
Βασικές λειτουργίες
Ρύθμιση μοτίβου
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Η συσκευή μου → Κλείδωμα Οθόνης → Κλείδωμα
οθόνης → Μοτίβο.
Σχεδιάστε ένα μοτίβο συνδέοντας τέσσερις κουκκίδες ή περισσότερες και κατόπιν σχεδιάστε και πάλι το
μοτίβο για να το επαληθεύσετε. Ρυθμίστε εφεδρικό κωδικό PIN για ξεκλείδωμα της οθόνης όταν ξεχνάτε
το μοτίβο.
Ρύθμιση κωδικού PIN
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Η συσκευή μου → Κλείδωμα Οθόνης → Κλείδωμα
οθόνης → PIN.
Εισάγετε τουλάχιστον τέσσερις αριθμούς και κατόπιν εισάγετε και πάλι τον κωδικό για να τον
επαληθεύσετε.
Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Η συσκευή μου → Κλείδωμα Οθόνης → Κλείδωμα
οθόνης → Κωδικός πρόσβασης.
Εισάγετε τουλάχιστον τέσσερις χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων αριθμών και συμβόλων, και κατόπιν
εισάγετε και πάλι τον κωδικό πρόσβασης για να τον επαληθεύσετε.
52
Βασικές λειτουργίες
Ξεκλείδωμα της συσκευής
Ενεργοποιήστε την οθόνη πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας ή το πλήκτρο αρχικής οθόνης και εισάγετε
τον κωδικό ξεκλειδώματος.
Αν ξεχάσετε τον κωδικό ξεκλειδώματος, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο επισκευών της
Samsung για επαναφορά.
Αναβάθμιση της συσκευής
Μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση της συσκευής με το τελευταίο λογισμικό.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Αναβάθμιση με Samsung Kies
Κάντε εκκίνηση του Samsung Kies και συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή. Το Samsung Kies
αναγνωρίζει αυτόματα τη συσκευή και δείχνει τις διαθέσιμες ενημερώσεις σε ένα πλαίσιο διαλόγου, εάν
υπάρχουν. Κάντε κλικ στο πλήκτρο Ενημέρωση στο πλαίσιο διαλόγου για να ξεκινήσει η αναβάθμιση.
Ανατρέξτε στη βοήθεια Samsung Kies για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αναβάθμισης.
• Μην απενεργοποιείτε τον υπολογιστή και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB ενώ γίνεται
αναβάθμιση της συσκευής.
• Κατά τη διάρκεια αναβάθμισης της συσκευής, μην συνδέετε άλλες συσκευές πολυμέσων
στον υπολογιστή. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να παρεμβληθεί στη διαδικασία ενημέρωσης.
Ασύρματη αναβάθμιση
Η συσκευή μπορεί να αναβαθμιστεί απευθείας με το τελευταίο λογισμικό με την υπηρεσία ασύρματης
αναβάθμισης υλικού (FOTA).
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Περισσότερα → Πληροφορίες συσκευής →
Ενημέρωση λογισμικού → Ενημέρωση τώρα.
53
Επικοινωνία
Τηλέφωνο
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για πραγματοποίηση ή απάντηση κλήσης.
Πατήστε το Τηλέφωνο στην οθόνη εφαρμογών.
Πραγματοποίηση κλήσεων
Πραγματοποίηση κλήσης
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
• Πληκτρολόγιο: Εισάγετε τον αριθμό χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και κατόπιν πατήστε .
• Αρχ. κατ.: πραγματοποίηση μιας κλήσης από το ιστορικό των εισερχομένων και εξερχομένων
κλήσεων και μηνυμάτων.
• Αγαπημένα: πραγματοποίηση μιας κλήσης από τη λίστα αγαπημένων επαφών.
• Επαφές: πραγματοποίηση μιας κλήσης από τη λίστα επαφών.
Αριθμοί ταχείας κλήσης
Για αριθμούς ταχείας κλήσης, πατήστε παρατεταμένα το αντίστοιχο ψηφίο.
Πρόβλεψη αριθμού
Κατά την εισαγωγή αριθμών στο πληκτρολόγιο, εμφανίζονται αυτόματες προβλέψεις. Επιλέξτε μία από
αυτές για πραγματοποίηση κλήσης.
54
Επικοινωνία
Εύρεση επαφών
Εισάγετε όνομα, αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση email για να βρείτε μια επαφή στη λίστα
επαφών. Καθώς εισάγονται οι χαρακτήρες, εμφανίζεται πρόβλεψη για τις επαφές. Επιλέξτε μία για
πραγματοποίηση κλήσης προς αυτήν.
Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης
Πατήστε παρατεταμένα 0 μέχρι να εμφανιστεί το σημάδι +. Εισάγετε τον κωδικό χώρας, κωδικό περιοχής
και τον αριθμό τηλεφώνου και κατόπιν πατήστε .
Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης
Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ενέργειες:
• : πραγματοποίηση επιλογής ισοσταθμιστή για χρήση στη διάρκεια μιας κλήσης.
• : απενεργοποίηση της λειτουργίας μείωσης θορύβου που αφαιρεί τους ήχους στο παρασκήνιο
έτσι ώστε ο συνομιλητής να μπορεί να σας ακούει καθαρότερα.
• : αύξηση της έντασης ήχου.
• Aναμονή: θέστε μια κλήση σε αναμονή. Πατήστε Απελευθ. για ανάκτηση της κλήσης σε κράτηση.
• Πρ. κλήσ.: πραγματοποίηση μιας δεύτερης κλήσης.
• Πληκτρολ.: άνοιγμα του πληκτρολογίου.
• Τερμ.κλ.: Τερματισμός τρέχουσας κλήσης.
• Ηχείο: ενεργοποίηση της ανοικτής ακρόασης. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από το αυτί σας κατά τη
διάρκεια της ανοικτής ακρόασης.
• Σίγαση: απενεργοποίηση του μικροφώνου έτσι ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής.
• Ακουστικά: μετάβαση σε σετ ακουστικών Bluetooth αν είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή.
• Εναλλαγή: εναλλαγή από μία κλήση σε μία άλλη.
• Συγχώνευση: πραγματοποίηση μιας κλήσης με πολλούς συνομιλητές όταν είστε συνδεδεμένοι
με δύο κλήσεις. Επαναλάβετε για να προσθέσετε και άλλους συνομιλητές. Η λειτουργία αυτή είναι
διαθέσιμη μόνο αν είναι ενεργή η υπηρεσία συνδιάσκεψης.
• → Επαφές: άνοιγμα της λίστας επαφών.
• → Memo: δημιουργία μιας σημείωσης.
• → Μήνυμα: αποστολή μηνύματος.
• → Μεταφορά: σύνδεση του πρώτου συνομιλητή με το δεύτερο συνομιλητή. Έτσι
αποσυνδέεστε από τη συνομιλία.
• → Διαχείριση τηλεφωνικής συνδιάσκεψης: εκτέλεση ιδιωτικής συνομιλίας με ένα συνομιλητή
στη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάσκεψης ή αποσύνδεση ενός συνομιλητή από την τηλεφωνική
συνδιάσκεψη.
55
Επικοινωνία
Προσθήκη επαφών
Για να προσθέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου στη λίστα επαφών από το πληκτρολόγιο, εισάγετε τον
αριθμό και πατήστε Προσθήκη στις Επαφές.
Αποστολή μηνύματος
Πατήστε
οθόνη.
→ Αποστολή μηνύματος για αποστολή μηνύματος στον αριθμό που εμφανίζεται στην
Προβολή αρχείων καταγραφής κλήσεων
Πατήστε Αρχ. κατ. για προβολή του ιστορικού εισερχομένων και εξερχομένων κλήσεων.
Για να φιλτράρετε ένα αρχείο καταγραφής κλήσεων, πατήστε
πραγματοποιήστε μια επιλογή.
→ Προβολή και κατόπιν
Αριθμός προκαθορισμένης κλήσης
Η συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να περιορίζει τις εξερχόμενες κλήσεις μόνο προς αριθμούς με
συγκεκριμένα προθέματα. Τα προθέματα αυτά αποθηκεύονται στην κάρτα SIM ή USIM.
→ Ρυθμίσεις Κλήσεων → Επιπλέον ρυθμίσεις → Αριθμοί προκαθορισμένης κλήσης →
Πατήστε
Ενεργοποίηση FDN και κατόπιν εισάγετε τον κωδικό PIN2 που συνόδευε την κάρτα SIM ή USIM. Πατήστε
Λίστα FDN και προσθέστε αριθμούς.
Φραγή κλήσεων
Η συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να αποτρέπεται η πραγματοποίηση ορισμένων κλήσεων. Για
παράδειγμα, μπορεί να απενεργοποιηθούν οι διεθνείς κλήσεις.
→ Ρυθμίσεις Κλήσεων → Επιπλέον ρυθμίσεις → Φραγή κλήσεων, επιλέξτε τύπο κλήσης,
Πατήστε
πραγματοποιήστε μια επιλογή φραγής κλήσεων και κατόπιν εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης.
56
Επικοινωνία
Λήψη κλήσεων
Απάντηση σε κλήση
Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, σύρετε το
έξω από το μεγάλο κύκλο.
Αν είναι ενεργή η υπηρεσία αναμονής κλήσης, μπορεί να γίνει άλλη κλήση. Όταν απαντηθεί η δεύτερη
κλήση, η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
Απόρριψη κλήσης
Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, σύρετε το
έξω από το μεγάλο κύκλο.
Για να στείλετε ένα μήνυμα όταν απορρίπτετε εισερχόμενες κλήσεις, σύρετε προς τα πάνω τη γραμμή
→ Ρυθμίσεις Κλήσεων
μηνύματος απόρριψης. Για δημιουργία του μηνύματος απόρριψης, πατήστε
→ Ορισμός μηνυμάτων απόρριψης κλήσεων.
Αυτόματη απόρριψη κλήσεων από ανεπιθύμητους αριθμούς
→ Ρυθμίσεις Κλήσεων → Απόρριψη κλήσης → Λειτουργία αυτόματης απόρριψης →
Πατήστε
Αριθμοί αυτόμ. απόρριψης και, στη συνέχεια, πατήστε Λίστα αυτόματης απόρριψης. Πατήστε Δημ/
ργία, εισάγετε έναν αριθμό, αντιστοιχήστε μια κατηγορία και κατόπιν πατήστε Αποθήκ.
Αναπάντητες κλήσεις
Αν δεν απαντήσετε σε μια κλήση, εμφανίζεται το
στη γραμμή κατάστασης. Ανοίξτε το πλαίσιο
ειδοποιήσεων για προβολή της λίστας αναπάντητων κλήσεων.
Αναμονή κλήσεων
Η αναμονή κλήσεων είναι υπηρεσία που προσφέρει ο πάροχος υπηρεσιών. Ο χρήστης μπορεί να
χρησιμοποιήσει την υπηρεσία αυτή για αναστολή μιας τρέχουσας κλήσης και μετάβαση σε εισερχόμενη
κλήση. Η υπηρεσία αυτή δεν είναι διαθέσιμη για βιντεοκλήσεις.
Για να εκμεταλλευτείτε την υπηρεσία αυτή, πατήστε
→ Αναμονή κλήσεων.
→ Ρυθμίσεις Κλήσεων → Επιπλέον ρυθμίσεις
Προώθηση κλήσης
Η συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί για αποστολή εισερχόμενων κλήσεων σε συγκεκριμένο αριθμό.
→ Ρυθμίσεις Κλήσεων → Επιπλέον ρυθμίσεις → Προώθηση κλήσης και κατόπιν επιλέξτε
Πατήστε
τύπο κλήσης και συνθήκη. Εισάγετε έναν αριθμό και πατήστε Ενεργό.
57
Επικοινωνία
Βιντεοκλήσεις
Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης
Εισάγετε τον αριθμό ή επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα επαφών και κατόπιν πατήστε
πραγματοποιήσετε μια βιντεοκλήση.
για να
Κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης
Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ενέργειες:
• Αλλαγή κάμερας: Εναλλαγή μεταξύ του φακού μπροστινής κάμερας και του φακού πίσω κάμερας.
• Σίγαση: απενεργοποίηση του μικροφώνου έτσι ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής.
• Τερμ.κλ.: Τερματισμός τρέχουσας κλήσης.
• → Απ.εικόνας: απόκρυψη της εικόνας σας από το συνομιλητή.
• → Εξερχόμενη εικόνα: επιλογή μιας εικόνας που θα εμφανίζεται στο συνομιλητή.
• → Πληκτρολ.: άνοιγμα του πληκτρολογίου.
• → Εναλλαγή στο ακουστικό: μετάβαση σε σετ ακουστικών Bluetooth αν είναι συνδεδεμένο με
τη συσκευή.
• → Ηχείο εκτός λειτ/γίας: απενεργοποίηση της λειτουργίας ανοικτής ακρόασης.
• → Κινούμ.εικ.συναισθ.: εφαρμογή εικονιδίων συναισθημάτων στην εικόνα σας.
• → Προβολή θέματος: εφαρμογή διακοσμητικών εικονιδίων στην εικόνα σας.
• → Ενεργ. προβ. καρτούν: αλλαγή της λειτουργίας προβολής σε προβολή καρτούν.
• → Ενεργοποίηση διπλής κάμερας: Χρησιμοποιήστε την μπροστινή και την πίσω κάμερα έτσι
ώστε να μπορεί ο συνομιλητής σας να δει εσάς και το περιβάλλον σας.
Παρέχεται βιντεοκλήση σε λειτουργία διπλής κάμερας για έως και 3 λεπτά. Μετά από 3 λεπτά η
συσκευή απενεργοποιεί την πίσω κάμερα για βέλτιστη απόδοση.
58
Επικοινωνία
Πατήστε παρατεταμένα στην εικόνα του συνομιλητή για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:
• Καταγραφή εικόνας: καταγραφή της εικόνας του συνομιλητή.
• Εγγραφή βίντεο: λήψη βίντεο των εικόνων του συνομιλητή.
Σε πολλές χώρες είναι παράνομη η ηχογράφηση μιας κλήσης χωρίς προηγούμενη άδεια του
συνομιλητή.
Πατήστε παρατεταμένα στην εικόνα σας για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:
• Αλλαγή κάμερας: Εναλλαγή μεταξύ του φακού μπροστινής κάμερας και του φακού πίσω κάμερας.
• Εξερχόμενη εικόνα: επιλογή μιας εικόνας που θα εμφανίζεται στο συνομιλητή.
Εναλλαγή εικόνων
Σύρετε μια εικόνα οποιουδήποτε συνομιλητή πάνω στην εικόνα του άλλου συνομιλητή για να γίνει
ανταλλαγή των εικόνων.
59
Επικοινωνία
Επαφές
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαχείριση επαφών, μεταξύ των οποίων αριθμοί τηλεφώνου,
διευθύνσεις email και άλλα.
Πατήστε τις Επαφές στην οθόνη εφαρμογών.
Διαχείριση επαφών
Πατήστε Επαφές.
Δημιουργία επαφής
Πατήστε
και εισάγετε πληροφορίες επαφής.
• : προσθήκη μιας εικόνας.
• /
: προσθήκη ή διαγραφή πεδίου επαφής.
Επεξεργασία επαφής
Επιλέξτε μια επαφή για επεξεργασία και κατόπιν πατήστε
.
Διαγραφή επαφής
Πατήστε
→ Διαγραφή.
Ορισμός ενός αριθμού ταχείας κλήσης
→ Ρύθμ. ταχείας κλήσης, επιλέξτε έναν αριθμό ταχείας κλήσης και κατόπιν επιλέξτε μια
Πατήστε
επαφή για τον αριθμό. Για κατάργηση ενός αριθμού ταχείας κλήσης, πατήστε παρατεταμένα πάνω του
και κατόπιν πατήστε Κατάργηση.
Αναζήτηση για επαφές
Πατήστε Επαφές.
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους αναζήτησης:
• Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω στη λίστα επαφών.
• Χρησιμοποιήστε το ευρετήριο στη δεξιά πλευρά της λίστας επαφών για γρήγορη κύλιση σύροντας
το δάχτυλό σας κατά μήκος του.
• Πατήστε το πεδίο αναζήτησης στο πάνω μέρος της λίστας επαφών και εισάγετε τα κριτήρια
αναζήτησης.
60
Επικοινωνία
Μόλις επιλεγεί μια επαφή, εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
• : προσθήκη στις αγαπημένες επαφές.
• /
: πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης ή βιντεοκλήσης.
• : σύνταξη μηνύματος.
• : σύνταξη email.
Εμφάνιση επαφών
Πατήστε Επαφές.
Κατά προεπιλογή, η συσκευή δείχνει όλες τις αποθηκευμένες επαφές στη συσκευή, στην κάρτα SIM ή
USIM ή σε άλλο λογαριασμό.
Πατήστε
επαφών.
→ Επαφές για εμφάνιση και στη συνέχεια επιλέξτε μια τοποθεσία για την αποθήκευση των
Μετακίνηση επαφών
Πατήστε Επαφές.
Μετακίνηση επαφών στο Google
Πατήστε
→ Συγχώνευση λογαριασμ. → Συγχώνευση με λογαριασμό Google.
Οι επαφές που μετακινούνται στις επαφές Google εμφανίζονται στη λίστα επαφών με
.
Μετακίνηση επαφών στο Samsung
Πατήστε
→ Συγχώνευση λογαριασμ. → Συγχώνευση με Samsung account.
Οι επαφές που μετακινούνται στις επαφές Samsung εμφανίζονται στη λίστα επαφών με
Εισαγωγή και εξαγωγή επαφών
Πατήστε Επαφές.
Εισαγωγή επαφών
Πατήστε
→ Εισαγωγή/Εξαγωγή και στη συνέχεια ορίστε μια επιλογή εισαγωγής.
Εξαγωγή επαφών
Πατήστε
→ Εισαγωγή/Εξαγωγή και στη συνέχεια ορίστε μια επιλογή εξαγωγής.
61
.
Επικοινωνία
Κοινή χρήση επαφών
→ Κοινή χρήση κάρτας ονόματος μέσω, επιλέξτε επαφές, πατήστε Τέλος και κατόπιν
Πατήστε
επιλέξτε μέθοδο κοινής χρήσης.
Αγαπημένες επαφές
Πατήστε Αγαπημένα.
Πατήστε
και κατόπιν εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
• Αναζήτηση: Αναζήτηση για επαφές.
• Προσθήκη στα αγαπημένα: Προσθήκη επαφών στα Αγαπημένα.
• Κατάργηση από τα αγαπημένα: Διαγραφή επαφών από τα Αγαπημένα.
• Προβολή πλέγματος / Προβολή λίστας: Προβολή επαφών σε μορφή πλέγματος ή λίστας.
Ομάδες επαφών
Πατήστε Ομάδες.
Προσθήκη επαφών σε μια ομάδα
Επιλέξτε μια ομάδα και κατόπιν πατήστε
. Επιλέξτε επαφές για προσθήκη και κατόπιν πατήστε Τέλος.
Διαχείριση ομάδων
Πατήστε
και κατόπιν εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
• Δημ/ργία: δημιουργία νέας ομάδας.
• Αναζήτηση: Αναζήτηση για επαφές.
• Αλλαγή σειράς: παρατεταμένο πάτημα στο δίπλα στο όνομα της ομάδας, σύρετέ το προς τα
πάνω ή προς τα κάτω σε άλλη θέση και κατόπιν πατήστε Τέλος.
• Διαγραφή ομάδων: επιλογή ομάδων που προστίθενται από το χρήστη και κατόπιν πάτημα στη
Διαγραφή. Οι προεπιλεγμένες ομάδες δεν μπορούν να διαγραφούν.
Αποστολή μηνύματος ή email στα μέλη μιας ομάδας
Επιλέξτε μια ομάδα, πατήστε
κατόπιν πατήστε Τέλος.
→ Αποστολή μηνύματος ή Αποστολή email, επιλέξτε μέλη και
62
Επικοινωνία
Επαγγελματική κάρτα
Πατήστε Επαφές.
Δημιουργήστε μια επαγγελματική κάρτα και στείλτε την σε άλλα άτομα.
Πατήστε Ρύθμιση προφίλ, εισάγετε στοιχεία, όπως αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση email και
ταχυδρομική διεύθυνση, και κατόπιν πατήστε Αποθήκ. Αν έχουν αποθηκευτεί στοιχεία χρήστη όταν
ρυθμίσατε τη συσκευή, επιλέξτε την επαγγελματική κάρτα στο ΕΓΏ και κατόπιν πατήστε για
επεξεργασία.
Πατήστε
→ Κοινή χρήση κάρτας ονόματος μέσω και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.
Μηνύματα
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αποστολή μηνυμάτων κειμένου (SMS) ή μηνυμάτων πολυμέσων
(MMS).
Πατήστε Μηνύματα στην οθόνη εφαρμογών.
Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για αποστολή ή λήψη μηνυμάτων όταν βρίσκεστε
εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου σας. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο
των υπηρεσιών σας.
Αποστολή μηνυμάτων
Πατήστε
, προσθέστε παραλήπτες, εισάγετε ένα μήνυμα και κατόπιν πατήστε
.
Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω μεθόδους για προσθήκη παραληπτών:
• Εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου.
• Πατήστε
, επιλέξτε επαφές και κατόπιν πατήστε Τέλος.
Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω μεθόδους για να δημιουργήσετε μήνυμα πολυμέσων:
• Πατήστε
και επισυνάψτε εικόνες, βίντεο, επαφές, σημειώσεις, συμβάντα και άλλα.
• Πατήστε
→ Εισαγωγή smiley για να εισάγετε emoticon.
• Πατήστε
→ Προσθήκη θέματος για να εισάγετε ένα θέμα.
63
Επικοινωνία
Αποστολή προγραμματισμένων μηνυμάτων
→ Προγραμματισμός. Ρυθμίστε ώρα και ημερομηνία και
Ενώ συντάσσετε ένα μήνυμα, πατήστε
κατόπιν πατήστε Τέλος. Η συσκευή θα στείλει το μήνυμα στην καθορισμένη ώρα και ημερομηνία.
• Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την προγραμματισμένη ώρα, δεν είναι συνδεδεμένη
με το δίκτυο ή το δίκτυο είναι ασταθές, το μήνυμα δεν θα αποσταλεί.
• Η λειτουργία αυτή βασίζεται στην ώρα και ημερομηνία που είναι ρυθμισμένη η συσκευή. Η
ώρα και ημερομηνία μπορεί να είναι λανθασμένη εάν μετακινηθείτε μεταξύ ζωνών ώρας και
το δίκτυο δεν ενημερώσει τις πληροφορίες.
Προβολή εισερχομένων μηνυμάτων
Τα εισερχόμενα μηνύματα ομαδοποιούνται με βάση την επαφή ως νήματα μηνυμάτων.
Επιλέξτε μια επαφή για να προβάλλετε το μήνυμα του ατόμου αυτού.
Ακρόαση μηνύματος τηλεφωνητή
Πατήστε παρατεταμένα το 1 στο πληκτρολόγιο και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες του παρόχου των
υπηρεσιών σας.
64
Επικοινωνία
Email
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να στείλετε ή να προβάλλετε μηνύματα email.
Πατήστε Email στην οθόνη εφαρμογών.
Δημιουργία λογαριασμών email
Δημιουργήστε έναν λογαριασμό email όταν ανοίγετε το Email για πρώτη φορά.
Εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης. Πατήστε Επόμενο για ιδιωτικό λογαριασμό
email, όπως είναι το Google Mail, ή πατήστε Μη αυτ. ρύθμιση για εταιρικό λογαριασμό email. Στη
συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία.
Για να δημιουργήσετε άλλον λογαριασμό email, πατήστε
→ Ρυθμίσεις → Προσθήκη λογαριασμού.
Αποστολή μηνυμάτων
Πατήστε το λογαριασμό email προς χρήση και κατόπιν πατήστε το
Εισάγετε παραλήπτες, θέμα και μήνυμα και κατόπιν πατήστε .
στο κάτω μέρος της οθόνης.
Πατήστε
για προσθήκη παραλήπτη από τη λίστα επαφών.
Πατήστε
για να επισυνάψετε εικόνες, βίντεο, επαφές, σημειώσεις, συμβάντα και άλλα.
Πατήστε →
στο μήνυμα.
για να εισάγετε εικόνες, συμβάντα, επαφές, πληροφορίες τοποθεσίας και άλλα στοιχεία
Αποστολή προγραμματισμένων μηνυμάτων
→ Προγρ/σμένο email. Σημειώστε Προγρ/σμένο email,
Ενώ συντάσσετε ένα μήνυμα, πατήστε
ρυθμίστε ώρα και ημερομηνία και κατόπιν πατήστε Τέλος. Η συσκευή θα στείλει το μήνυμα στην
καθορισμένη ώρα και ημερομηνία.
• Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την προγραμματισμένη ώρα, δεν είναι συνδεδεμένη
με το δίκτυο ή το δίκτυο είναι ασταθές, το μήνυμα δεν θα αποσταλεί.
• Η λειτουργία αυτή βασίζεται στην ώρα και ημερομηνία που είναι ρυθμισμένη η συσκευή. Η
ώρα και ημερομηνία μπορεί να είναι λανθασμένη εάν μετακινηθείτε μεταξύ ζωνών ώρας και
το δίκτυο δεν ενημερώσει τις πληροφορίες.
65
Επικοινωνία
Ανάγνωση μηνυμάτων
Επιλέξτε λογαριασμό email προς χρήση και ανακτώνται τα νέα μηνύματα. Για μη αυτόματη ανάκτηση
νέων μηνυμάτων, πατήστε .
Πατήστε σε ένα μήνυμα για να διαβάσετε.
Προσθήκη αυτής της διεύθυνσης
email στη λίστα επαφών.
Σημείωση του μηνύματος ως
υπενθύμιση.
Άνοιγμα συνημμένων.
Προώθηση του μηνύματος.
Διαγραφή του μηνύματος.
Απάντηση σε όλους τους
παραλήπτες.
Μετάβαση στο προηγούμενο ή
επόμενο μήνυμα.
Απάντηση στο μήνυμα.
Πατήστε στην καρτέλα συνημμένων για να ανοίξετε τα συνημμένα και κατόπιν πατήστε το Αποθήκ. για
να το αποθηκεύσετε.
66
Επικοινωνία
Google Mail
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για γρήγορη και απευθείας πρόσβαση στην υπηρεσία Google Mail.
Πατήστε Google Μail στην οθόνη εφαρμογών.
• Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Η εφαρμογή αυτή ενδέχεται να έχει διαφορετική επισήμανση ανάλογα με τη γεωγραφική
περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
Αποστολή μηνυμάτων
Σε οποιαδήποτε θυρίδα μηνυμάτων, πατήστε
πατήστε .
, εισάγετε παραλήπτες, θέμα και μήνυμα και κατόπιν
Πατήστε
→ Επισύναψη αρχείου για επισύναψη αρχείων πολυμέσων.
Πατήστε
→ Προσθήκη Κοιν./Ιδιαιτ. κοιν. για προσθήκη και άλλων παραληπτών.
Πατήστε
→ Αποθήκευση προχείρου για αποθήκευση του μηνύματος για παράδοση αργότερα.
Πατήστε
→ Απόρριψη για να ξεκινήσετε από την αρχή.
Πατήστε
→ Ρυθμίσεις για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του Google Mail.
Πατήστε
→ Αποστολή σχολίων για να στείλετε τη γνώμη σας στο τμήμα ανάπτυξης εφαρμογών.
Πατήστε
→ Βοήθεια για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες βοήθειας του Google Mail.
Ανάγνωση μηνυμάτων
Διατήρηση του μηνύματος για
μακροπρόθεσμη αποθήκευση.
Διαγραφή του μηνύματος.
Σημείωση του μηνύματος ως μη
αναγνωσμένο.
Απάντηση σε όλους τους
παραλήπτες, προώθηση του
μηνύματος σε άλλους ή εκτύπωση
του μηνύματος.
Προσθήκη αυτής της διεύθυνσης
email στη λίστα επαφών.
Απάντηση στο μήνυμα.
Σημείωση του μηνύματος ως
υπενθύμιση.
Προεπισκόπηση συνημμένου.
67
Επικοινωνία
Ετικέτες
Το Google Mail δεν χρησιμοποιεί πραγματικούς φακέλους. Στη θέση τους χρησιμοποιεί ετικέτες. Όταν
γίνεται εκκίνηση του Google Mail, εμφανίζει μηνύματα με την επισήμανση Εισερχόμενα.
→ Refresh για μη αυτόματη ανάκτηση νέων μηνυμάτων.
Πατήστε
Πατήστε το
για προβολή μηνυμάτων με άλλες ετικέτες.
Για προσθήκη ετικέτας σε μήνυμα, επιλέξτε το μήνυμα, πατήστε
συνέχεια επιλέξτε την ετικέτα για αντιστοίχηση.
→ Αλλαγή ετικετών και στη
Hangouts
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να συνομιλήσετε με άλλους.
Πατήστε τις Hangouts στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Επιλέξτε έναν φίλο από τη λίστα φίλων ή εισάγετε δεδομένα προς αναζήτηση και επιλέξτε ένα φίλο από
τα αποτελέσματα για να αρχίσετε τη συνομιλία.
Google+
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να παραμείνετε συνδεδεμένος με άλλα άτομα μέσω της
υπηρεσίας κοινωνικού δικτύου της Google.
Πατήστε Google+ στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Πατήστε Όλα για αλλαγή της κατηγορίας και κατόπιν μετακινηθείτε με κύλιση προς τα πάνω ή προς τα
κάτω για προβολή αναρτήσεων από τους κύκλους σας.
68
Επικοινωνία
Φωτογραφίες
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για προβολή και κοινή χρήση εικόνων ή βίντεο μέσω των
υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης της Google.
Πατήστε το Φωτογραφίες στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Επιλέξτε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
• ΟΛΕΣ: Προβολή όλων των εικόνων ή βίντεο που έχουν τραβηχτεί με τη συσκευή ή έχουν ληφθεί στη
συσκευή.
• ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ: Προβολή εικόνων ή βίντεο που έχουν ομαδοποιηθεί κατά ημερομηνία ή
άλμπουμ. Πατήστε για προβολή όλων των εικόνων ή βίντεο στην ομάδα.
Στη συνέχεια, επιλέξτε μια εικόνα ή ένα βίντεο.
Κατά την προβολή, χρησιμοποιήστε ένα από τα παρακάτω εικονίδια:
• : Τροποποίηση της εικόνας.
• : Κοινή χρήση της εικόνας ή του βίντεο με άλλους.
• : Διαγραφή της εικόνας ή του βίντεο.
ChatON
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να μιλάτε με οποιαδήποτε συσκευή. Για να χρησιμοποιήσετε
την εφαρμογή αυτή, πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Samsung ή να επιβεβαιώσετε τον αριθμό
τηλεφώνου σας.
Πατήστε το ChatON στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Δημιουργήστε τη λίστα φίλων εισάγοντας αριθμούς τηλεφώνου ή διευθύνσεις email λογαριασμών
→ Ρυθμίσεις →
Samsung ή επιλέγοντας φίλους από τη λίστα προτάσεων. Εναλλακτικά, πατήστε
Συγχρονισμός επαφών → Συγχρονισμός επαφών για μη αυτόματο συγχρονισμό επαφών από τη
συσκευή.
Πατήστε
→ Έναρξη συνομιλίας και επιλέξτε έναν φίλο για να ξεκινήσετε τη συνομιλία.
69
Ιστός & δίκτυο
Internet
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για περιήγηση στο διαδίκτυο.
Πατήστε Internet στην οθόνη εφαρμογών.
Προβολή ιστοσελίδων
Πατήστε το πεδίο διεύθυνσης, εισάγετε τη διεύθυνση ιστού και κατόπιν πατήστε Μετάβαση.
Πατήστε
για κοινή χρήση, αποθήκευση ή εκτύπωση της τρέχουσας ιστοσελίδας κατά τη διάρκεια
προβολής της ιστοσελίδας.
→ Ρυθμίσεις → Για προχωρημένους → Επιλογή
Για αλλαγή της μηχανής αναζήτησης, πατήστε
μηχανής αναζήτησης.
Άνοιγμα νέας σελίδας
Πατήστε
→ Νέο παράθυρο.
Για μετάβαση σε άλλη ιστοσελίδα, πατήστε
πατήστε στη σελίδα για να την επιλέξετε.
, μεταβείτε με κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά και
Αναζήτηση στον ιστό φωνητικά
Πατήστε το πεδίο διεύθυνσης, πατήστε , προφέρετε μια λέξη-κλειδί και κατόπιν επιλέξτε μία από τις
προτεινόμενες λέξεις-κλειδιά που εμφανίζονται.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Σελιδοδείκτες
Για να σημειώσετε με σελιδοδείκτη την τρέχουσα ιστοσελίδα, πατήστε
Για να ανοίξετε μια ιστοσελίδα με σελιδοδείκτη, πατήστε
70
→ Προσθήκη σελιδοδείκτη.
και κατόπιν επιλέξτε έναν.
Ιστός & δίκτυο
Ιστορικό
Πατήστε → Ιστορικό για να ανοίξετε μια ιστοσελίδα από τη λίστα των ιστοσελίδων που
→ Εκκαθάριση ιστορικού.
επισκεφθήκατε πρόσφατα. Για διαγραφή του ιστορικού, πατήστε
Σύνδεσμοι
Πατήστε παρατεταμένα σε έναν σύνδεσμο στην ιστοσελίδα για να τον ανοίξετε σε νέα σελίδα, να
αποθηκεύσετε ή να αντιγράψετε.
Για προβολή αποθηκευμένων συνδέσμων, χρησιμοποιήστε το Λήψεις. (σ. 118)
Κοινή χρήση ιστοσελίδων
Για να μοιραστείτε τη διεύθυνση μιας ιστοσελίδας με άλλους, πατήστε
→ Κοινή χρήση μέσω.
Για να μοιραστείτε τμήμα μιας ιστοσελίδας, πατήστε παρατεταμένα στο επιθυμητό κείμενο και κατόπιν
πατήστε Κοινή χρήση μέσω.
Chrome
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση πληροφοριών και περιήγηση σε ιστοσελίδες.
Πατήστε Chrome στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Προβολή ιστοσελίδων
Πατήστε στο πεδίο διεύθυνσης και κατόπιν εισάγετε μια διεύθυνση στον ιστό ή κριτήρια αναζήτησης.
Άνοιγμα νέας σελίδας
Πατήστε
→ Νέα καρτ.
Για μετάβαση σε άλλη ιστοσελίδα, πατήστε
→ μια ιστοσελίδα.
71
Ιστός & δίκτυο
Αναζήτηση στον ιστό φωνητικά
Πατήστε το πεδίο διεύθυνσης, πατήστε → , προφέρετε μια λέξη-κλειδί και κατόπιν επιλέξτε μία από
τις προτεινόμενες λέξεις-κλειδιά που εμφανίζονται.
Συγχρονισμός με άλλες συσκευές
Συγχρονίστε ανοικτές καρτέλες και σελιδοδείκτες για χρήση με το Chrome σε άλλη συσκευή, όταν είστε
συνδεδεμένος με τον ίδιο λογαριασμό Google.
Για προβολή ανοικτών καρτελών σε άλλες συσκευές, πατήστε
ιστοσελίδα για άνοιγμα.
Για να προβάλλετε σελιδοδείκτες, πατήστε
→ Άλλες συσκευές. Επιλέξτε μια
.
Bluetooth
Η λειτουργία Bluetooth δημιουργεί μια απευθείας ασύρματη σύνδεση μεταξύ δύο συσκευών σε μικρή
απόσταση. Χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να ανταλλάσσετε αρχεία δεδομένων ή πολυμέσων με άλλες
συσκευές.
• Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων
που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω της λειτουργίας Bluetooth.
• Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις
εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των
συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
• Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από την Bluetooth SIG,
ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.
• Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth για παράνομους σκοπούς (για παράδειγμα,
πειρατικά αντίγραφα αρχείων ή παράνομη παρακολούθηση επικοινωνιών για εμπορικούς
σκοπούς).
Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη για τις επιπτώσεις παράνομης χρήσης της λειτουργίας
Bluetooth.
Για ενεργοποίηση του Bluetooth, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Συνδέσεις →
Bluetooth και κατόπιν σύρετε το διακόπτη Bluetooth προς τα δεξιά.
72
Ιστός & δίκτυο
Δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές Bluetooth
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Συνδέσεις → Bluetooth → Σάρωση και παρατίθενται οι
εντοπισμένες συσκευές. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος και κατόπιν
αποδεχτείτε το κλειδί πρόσβασης που δημιουργείται αυτόματα και στις δύο συσκευές για επιβεβαίωση.
Αποστολή και λήψη δεδομένων
Πολλές εφαρμογές υποστηρίζουν μεταφορά δεδομένων μέσω Bluetooth. Η Συλλογή είναι ένα
παράδειγμα. Ανοίξτε τη Συλλογή, επιλέξτε μια εικόνα, πατήστε → Bluetooth και στη συνέχεια
επιλέξτε μία από τις συσκευές Bluetooth. Στη συνέχεια, αποδεχτείτε το αίτημα εξουσιοδότησης
Bluetooth στην άλλη συσκευή για να γίνει λήψη της εικόνας. Το αρχείο που μεταφέρεται αποθηκεύεται
στο φάκελο Download. Αν γίνει λήψη επαφής, προστίθεται αυτόματα στη λίστα επαφών.
Screen Mirroring
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να συνδέσετε τη συσκευή σας με μια μεγάλη οθόνη με μια
συσκευή AllShare Cast ή HomeSync και κατόπιν μοιραστείτε τα περιεχόμενά σας. Μπορείτε επίσης να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή με άλλες συσκευές που υποστηρίζουν τη λειτουργία Wi-Fi Miracast.
• Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Συσκευές με δυνατότητα Miracast που δεν υποστηρίζουν την Προστασία ψηφιακού
περιεχομένου ζώνης υψηλών συχνοτήτων (HDCP) ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη
λειτουργία αυτή.
• Μπορεί να γίνεται προσωρινή αποθήκευση ορισμένων αρχείων κατά την αναπαραγωγή
ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου.
• Για να εξοικονομείτε ενέργεια, απενεργοποιείτε τη λειτουργία αυτή όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Αν προσδιορίσετε μια συχνότητα Wi-Fi, οι συσκευές AllShare Cast ή HomeSync ενδέχεται να
μην εντοπίζονται ή να μην συνδέονται.
• Αν κάνετε αναπαραγωγή βίντεο ή παιχνιδιών σε τηλεόραση, επιλέξτε κατάλληλο τρόπο
λειτουργίας τηλεόρασης για να έχετε την καλύτερη εμπειρία.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Συνδέσεις → Screen Mirroring. Επιλέξτε μια συσκευή,
ανοίξτε ή αναπαράγετε ένα αρχείο και κατόπιν ελέγξτε την οθόνη με τα πλήκτρα της συσκευής σας. Για
να συνδεθείτε με συσκευή χρησιμοποιώντας ένα PIN, πατήστε παρατεταμένα στο όνομα της συσκευής
για να εισάγετε το PIN.
73
Ιστός & δίκτυο
Samsung Link
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να αναπαράγετε περιεχόμενο που έχετε αποθηκεύσει σε
απομακρυσμένες συσκευές ή σε υπηρεσίες αποθήκευσης στο web μέσω Internet. Μπορείτε να
αναπαράγετε και να στείλετε αρχεία πολυμέσων από τη συσκευή σας σε μια συσκευή ή υπηρεσία
αποθήκευσης στο web.
Για χρήση της εφαρμογής αυτής, πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung και να καταχωρήσετε
δύο ή περισσότερες συσκευές. Οι μέθοδοι εγγραφής μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της
συσκευής.
Πατήστε Samsung Link στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Όταν ανοίγετε αυτή την εφαρμογή, εμφανίζεται όλο το περιεχόμενο των εγγεγραμμένων συσκευών σας
και υπηρεσιών αποθήκευσης. Μπορείτε να κάνετε περιήγηση και αναπαραγωγή τους. Για να ξεκινήσετε
την κοινή χρήση αρχείων, κάντε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε κατηγορία
μέσου και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα αρχείο.
Αποστολή αρχείων
Στείλτε αρχεία σε άλλες συσκευές ή μεταφορτώστε τα σε υπηρεσίες αποθήκευσης στον ιστό.
Πατήστε για να επιλέξετε συσκευή ή υπηρεσία αποθήκευσης στο web και κάντε κύλιση προς τα
αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε κατηγορία μέσου. Στη συνέχεια, πατήστε , επιλέξτε αρχεία
και, στη συνέχεια, πατήστε .
Κοινή χρήση αρχείων
Πατήστε για να επιλέξετε συσκευή ή υπηρεσία αποθήκευσης στο web και κάντε κύλιση προς τα
αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε κατηγορία μέσου. Έπειτα πατήστε , επιλέξτε αρχεία,
πατήστε και, στη συνέχεια, επιλέξτε μέθοδο κοινής χρήσης.
Αναπαραγωγή αρχείων σε απομακρυσμένη συσκευή
Πατήστε για να επιλέξετε συσκευή ή υπηρεσία αποθήκευσης στο web και κάντε κύλιση προς τα
αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε κατηγορία μέσου. Στη συνέχεια, πατήστε , επιλέξτε αρχεία,
πατήστε
και επιλέξτε μια συσκευή.
• Οι υποστηριζόμενες μορφές αρχείων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις συσκευές που
έχουν συνδεθεί ως συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων.
• Μπορεί να γίνεται προσωρινή αποθήκευση ορισμένων αρχείων κατά την αναπαραγωγή
ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου.
74
Ιστός & δίκτυο
Διαχείριση περιεχομένων σε υπηρεσία αποθήκευσης στον ιστό
Επιλέξτε μια υπηρεσία αποθήκευσης στον ιστό και κατόπιν προβάλλετε και διαχειριστείτε τα αρχεία σας.
Για να μεταφέρετε αρχεία μεταξύ των συσκευών και υπηρεσιών αποθήκευσης στο web, πατήστε
επιλέξτε αρχεία και, στη συνέχεια, πατήστε .
Για να καταχωρήσετε υπηρεσίες αποθήκευσης στον ιστό στη συσκευή, πατήστε
αποθήκευσης και κατόπιν επιλέξτε μια υπηρεσία αποθήκευσης στον ιστό.
,
→ Προσθήκη χώρου
Group Play
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για προβολή περιεχομένου σε πολλαπλές συσκευές με κοινή χρήση
της οθόνης της συσκευής. Δημιουργήστε μια συνάντηση Group Play ή συνδεθείτε σε μια ήδη υπάρχουσα
συνάντηση και στη συνέχεια μοιραστείτε εικόνες ή έγγραφα ή ακούστε μουσική. Μπορείτε επίσης να
απολαύσετε online παιχνίδια.
Πατήστε Group Play στην οθόνη εφαρμογών.
• Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Κατά τη χρήση αυτής της εφαρμογής, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο Internet μέσω του
δικτύου Wi-Fi.
Συμμετοχή σε συνάντηση Group Play.
Δημιουργία συνάντησης Group Play.
Ρύθμιση εάν θα απαιτείται κωδικός
πρόσβασης ομάδας ή όχι.
75
Ιστός & δίκτυο
Δημιουργία ομάδας για Group Play
Όταν δημιουργείτε μια συνάντηση Group Play, μπορούν να συμμετάσχουν στη συνάντηση άλλες
συσκευές και να βλέπουν την οθόνη της συσκευής.
Όταν χρησιμοποιείτε κωδικό πρόσβασης για μια συνάντηση Group Play, οι άλλες συσκευές πρέπει να
εισαγάγουν τον κωδικό αυτό για να συμμετάσχουν στη συνάντηση. Για να χρησιμοποιήσετε έναν κωδικό
πρόσβασης, ενεργοποιήστε το πλαίσιο Ορ. κωδ.πρόσβ. ομάδ.
Πατήστε Δημιουργία ομάδας και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες:
• Κοινή χρήση μουσικής: Συνδέστε δύο ή περισσότερες συσκευές και χρησιμοποιήστε τις για να
δημιουργήσετε εφέ ήχου surround κατά την κοινή χρήση μουσικής.
• Κοινή χρήση εικόνων: Επιλογή εικόνων για κοινή χρήση.
• Κοινή χρήση εγγράφων: Επιλογή εγγράφων για κοινή χρήση.
• Παίξτε παιχνίδια και άλλα: Online παιχνίδια με φίλους.
Σύνδεση με Group Play
Συμμετοχή σε συνάντηση Group Play που έχει δημιουργηθεί από άλλη συσκευή.
• Πατήστε Συμ. σε ομάδα, επιλέξτε μια συνάντηση Group Play για να συμμετάσχετε και, στη συνέχεια,
εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για την ομάδα εάν χρειάζεται. Επιλέξτε κατηγορία πολυμέσων
και το περιεχόμενο που βρίσκεται τη στιγμή αυτή σε κοινή χρήση εμφανίζεται στη συσκευή.
• Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC και ακουμπήστε το πίσω μέρος της συσκευής σας στο πίσω μέρος
μιας άλλης συσκευής που κάνει την έναρξη μιας συνάντησης. (σ. 77)
Χρήση πρόσθετων λειτουργιών σε μια συνάντηση Group Play
Κατά την κοινή χρήση περιεχομένου με άλλες συσκευές, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες δυνατότητες:
• : Αλλαγή των ρυθμίσεων των ηχείων κάθε συνδεδεμένης συσκευής.
• →
: Ρύθμιση της έντασης ήχου.
• →
: Ορισμός της συσκευής ώστε να χρησιμοποιεί όλες τις συνδεδεμένες συσκευές ως
στερεοφωνικά ηχεία.
76
Ιστός & δίκτυο
• : Να γράψετε μια σημείωση ή να σχεδιάσετε στην οθόνη. Όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να
δουν αυτό που δημιουργείτε.
• : Προβολή όλων των κοινόχρηστων εικόνων σε διάταξη μωσαϊκού. Αυτή η λειτουργία είναι
διαθέσιμη όταν έχετε επιλέξει περισσότερες από δύο εικόνες.
• /
• : Προβολή των συμμετεχόντων της ομάδας.
: Επιλογή περισσότερων εικόνων ή εγγράφων.
NFC
Η συσκευή σας επιτρέπει να διαβάζετε ετικέτες επικοινωνίας κοντινού πεδίου (NFC) που περιέχουν
πληροφορίες σχετικά με προϊόντα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή για να
προβείτε σε πληρωμές και να αγοράσετε εισιτήρια για τις συγκοινωνίες ή για συμβάντα μετά τη λήψη των
απαιτούμενων εφαρμογών.
Το πίσω κάλυμμα περιέχει μια ενσωματωμένη κεραία NFC. Χειριστείτε την μπαταρία προσεκτικά
για να αποφύγετε να προκαλέσετε ζημιά στην κεραία NFC.
Αν η οθόνη είναι κλειδωμένη, η συσκευή σας δεν διαβάζει τις ετικέτες NFC ούτε λαμβάνει
δεδομένα.
Για ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Συνδέσεις →
NFC. Σύρετε το διακόπτη NFC προς τα δεξιά.
Ανάγνωση πληροφοριών από ετικέτα NFC
Τοποθετήστε την περιοχή της κεραίας NFC στο πίσω μέρος της συσκευής σας κοντά σε μια ετικέτα NFC.
Εμφανίζονται οι πληροφορίες από την ετικέτα.
Πραγματοποίηση αγοράς με τη λειτουργία NFC
Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία NFC ώστε να κάνετε πληρωμές, πρέπει να
εγγραφείτε στην υπηρεσία πληρωμών κινητής τηλεφωνίας. Για να εγγραφείτε ή να μάθετε λεπτομέρειες
σχετικά με την υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.
Πιέστε την περιοχή της κεραίας NFC στο πίσω μέρος της συσκευής σας σε μια συσκευή ανάγνωσης
κάρτας NFC.
77
Ιστός & δίκτυο
Αποστολή δεδομένων μέσω Android Beam
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Android Beam για αποστολή δεδομένων, όπως ιστοσελίδες και επαφές,
σε συσκευές με δυνατότητα NFC.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Συνδέσεις → NFC. Σύρετε το διακόπτη Android Beam
προς τα δεξιά.
Επιλέξτε ένα στοιχείο, βρείτε τη θέση της κεραίας NFC στην άλλη συσκευή, αγγίξτε την κεραία της άλλης
συσκευής με την κεραία της συσκευής σας και πατήστε στην οθόνη της συσκευής σας.
S Beam
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για αποστολή δεδομένων, όπως βίντεο, εικόνες και έγγραφα.
Μην στέλνετε δεδομένα που προστατεύονται με πνευματικά δικαιώματα μέσω S Beam. Κάτι
τέτοιο ενδέχεται να παραβιάζει τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η Samsung δεν
αναλαμβάνει τυχόν ευθύνες που προκαλούνται από την παράνομη χρήση δεδομένων που
καλύπτονται με πνευματικά δικαιώματα.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Συνδέσεις → S Beam. Σύρετε το διακόπτη S Beam προς
τα δεξιά.
Επιλέξτε ένα στοιχείο, βρείτε τη θέση της κεραίας NFC στην άλλη συσκευή, αγγίξτε την κεραία της άλλης
συσκευής με την κεραία της συσκευής σας και πατήστε στην οθόνη της συσκευής σας.
Αν και οι δύο συσκευές επιχειρούν να στείλουν δεδομένα ταυτοχρόνως, η μεταφορά αρχείων
ενδέχεται να αποτύχει.
78
Πολυμέσα
Μουσική
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να ακούσετε μουσική.
Πατήστε Μουσική στην οθόνη εφαρμογών.
Αναπαραγωγή μουσικής
Επιλέξτε μια μουσική κατηγορία και κατόπιν επιλέξτε τραγούδι για αναπαραγωγή.
Αναζήτηση για άλλες συσκευές για
αναπαραγωγή του αρχείου.
Ρύθμιση της έντασης ήχου.
Ρύθμιση του αρχείου ως αγαπημένο
τραγούδι σας.
Ενεργοποίηση τυχαίας
αναπαραγωγής.
Αλλαγή της λειτουργίας επανάληψης.
Απόκρυψη της οθόνης του
προγράμματος αναπαραγωγής
μουσικής.
Άνοιγμα λίστας αναπαραγωγής.
Μετάβαση στο επόμενο τραγούδι.
Παρατεταμένο πάτημα για γρήγορη
κίνηση προς τα εμπρός.
Επανέναρξη του τρέχοντος
τραγουδιού ή μετάβαση στο
προηγούμενο τραγούδι.
Παρατεταμένο πάτημα για γρήγορη
κίνηση προς τα πίσω.
Παύση και συνέχιση της
αναπαραγωγής.
79
Πολυμέσα
Για να ακούτε τραγούδια σε ίσο επίπεδο έντασης ήχου, πατήστε
→ Ρυθμίσεις → Έξυπνη ένταση.
Όταν ενεργοποιείται το Έξυπνη ένταση, η ένταση του ήχου μπορεί να καταλήξει να είναι
υψηλότερη από το επίπεδο έντασης ήχου της συσκευής. Προσέχετε ώστε να αποφύγετε την
μακροπρόθεσμη έκθεση σε δυνατούς ήχους και να αποτρέψετε βλάβη της ακοής σας.
Το Έξυπνη ένταση ενδέχεται να μην ενεργοποιείται για ορισμένα αρχεία.
Ρύθμιση τραγουδιού ως ήχο ειδοποίησης ή ξυπνητηριού
Για να χρησιμοποιήσετε το τραγούδι που ακούτε τη δεδομένη στιγμή ως ήχο κλήσης ή ήχο ξυπνητηριού,
→ Ορισμός ως και ορίστε μια επιλογή.
πατήστε
Ακρόαση τραγουδιού με άλλους
Για να μοιραστείτε με άλλους το τραγούδι που αναπαράγετε τη δεδομένη στιγμή, πατήστε
Αναπαραγωγή μέσω του Group Play.
→
Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής
Δημιουργήστε τη δική σας συλλογή τραγουδιών.
→ Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής.
Πατήστε Λίστες αναπαραγωγής και κατόπιν πατήστε
Εισάγετε έναν τίτλο και πατήστε OK. Πατήστε Προσθήκη μουσικής, επιλέξτε τραγούδια για
συμπερίληψη και κατόπιν πατήστε Τέλος.
Για προσθήκη του τραγουδιού που αναπαράγεται αυτή τη στιγμή σε λίστα αναπαραγωγής, πατήστε
→ Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής.
Αναπαραγωγή μουσικής κατά διάθεση
Παίξτε μουσική που έχει ομαδοποιηθεί ανάλογα με την ψυχική διάθεση. Η λίστα αναπαραγωγής
δημιουργείται αυτόματα από τη συσκευή. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ρυθμίστε το
μενού του Music Square ώστε να εμφανίζεται στο επάνω μέρος της μουσικής βιβλιοθήκης πατώντας
→ Ρυθμίσεις → Μενού μουσικής → Μουσικό κουτί → Ok. Όταν προστίθεται ένα νέο τραγούδι,
→ Ενημέρωση βιβλιοθήκης.
πατήστε Μουσικό κουτί →
Πατήστε Μουσικό κουτί και επιλέξτε ένα κελί διάθεσης. Ή επιλέξτε πολλά κελιά σύροντας το δάχτυλό
σας.
80
Πολυμέσα
Κάμερα
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για λήψη φωτογραφιών ή βίντεο.
Χρησιμοποιήστε τη Συλλογή για προβολή φωτογραφιών και βίντεο που έχουν ληφθεί με την κάμερα της
συσκευής. (σ. 87)
Πατήστε Κάμερα στην οθόνη εφαρμογών. Εναλλακτικά, από την κλειδωμένη οθόνη, σύρετε το
οπουδήποτε στην οθόνη.
• Η κάμερα κλείνει αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Βεβαιωθείτε ότι ο φακός είναι καθαρός. Διαφορετικά, η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί
σωστά σε ορισμένες λειτουργίες που απαιτούν υψηλή ανάλυση.
Σωστοί τρόποι χρήσης της κάμερας
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή βίντεο άλλων ατόμων χωρίς την άδειά τους.
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή βίντεο σε μέρη όπου απαγορεύεται νομικά.
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή βίντεο σε μέρη όπου ενδέχεται να παραβιάζετε την ιδιωτική ζωή
άλλων ατόμων.
Λήψη φωτογραφιών
Λήψη φωτογραφίας
Πατήστε την εικόνα στην οθόνη προεπισκόπησης όπου θα πρέπει να εστιάσει η κάμερα. Όταν το θέμα
βρίσκεται εντός εστίασης, το πλαίσιο εστίασης γίνεται πράσινο. Πατήστε
για να πραγματοποιήσετε
τη λήψη. Πατήστε παρατεταμένα το
to για να τραβήξετε μια σειρά φωτογραφιών.
Εναλλαγή μεταξύ του
φακού μπροστινής
κάμερας και του φακού
πίσω κάμερας.
Υποδεικνύει ποια
αποθήκευση
χρησιμοποιείται.
Εναλλαγή μεταξύ
λειτουργίας
φωτογραφίας και
λειτουργίας βίντεο.
Αλλαγή της ρύθμισης
του φλας.
Αλλαγή της λειτουργίας
λήψης.
Επιλογή μεταξύ
διάφορων εφέ που
είναι διαθέσιμα.
Άνοιγμα του
προγράμματος
προβολής εικόνων για
εμφάνιση
φωτογραφιών.
Αλλαγή των ρυθμίσεων
κάμερας.
81
Πολυμέσα
Λειτουργία σκηνών
Προκαθορισμένες ρυθμίσεις καθιστούν ευκολότερη την εστίαση και λήψη φωτογραφιών.
Πατήστε
→ Λειτουργία σκηνών.
• Πορτραίτο: χρήση της ρύθμισης αυτής για άνθρωπο ως θέμα της φωτογραφίας.
• Οριζόντια: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για λήψη φωτογραφιών σε γαλάζιο ουρανό και σε
τοπία με πιο πλούσια χρώματα.
• Αθλητικά: χρήση της ρύθμισης αυτής για θέματα με γρήγορη κίνηση.
• Πάρτι/Εσωτερικά: χρήση της ρύθμισης αυτής για καλά φωτισμένες σκηνές εσωτερικού χώρου.
• Παραλία/Χιόνι: χρήση της ρύθμισης αυτής για καλά φωτισμένες ή ηλιόλουστες σκηνές εξωτερικού
χώρου.
• Ηλιοβασίλεμα: χρήση της ρύθμισης αυτής για πλουσιότερα χρώματα και ευκρινέστερες αντιθέσεις.
• Αυγή: χρήση της ρύθμισης αυτής για πολύ απαλά χρώματα.
• Χρώμα του φθινοπώρου: χρήση της ρύθμισης αυτής για σκηνικό με κοκκινωπό φόντο.
• Κείμενο: χρήση της ρύθμισης αυτής για βιβλία ή αφίσες.
• Φως κεριού: χρήση της ρύθμισης αυτής για εικόνες έντονου φωτός σε σκοτεινό φόντο.
• Πυροτέχνημα: Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για σκηνές υψηλής αντίθεσης.
• Οπίσθιος φωτισμός: Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για θέματα με έντονο φωτισμό πίσω από
αυτά.
• Νύχτα: Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για λήψη εικόνων σε συνθήκες χαμηλότερου φωτισμού.
Λειτουργία λήψης
Είναι διαθέσιμα πολλά εφέ φωτογραφίας.
Πατήστε
→ Λειτουργία λήψης.
• Απλή λήψη: λήψη μίας μόνο φωτογραφίας.
• Καλύτερη φωτογραφία: λήψη σειράς φωτογραφιών και κατόπιν αποθήκευση της καλύτερης.
• Καλύτερο πρόσωπο: Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να τραβήξετε πολλαπλές ομαδικές
λήψεις ταυτόχρονα και να τις συνδυάσετε ώστε να δημιουργήσετε την καλύτερη δυνατή εικόνα.
Πατήστε
για να τραβήξετε πολλαπλές φωτογραφίες. Για να αποκτήσετε την καλύτερη λήψη,
κρατήστε την κάμερα σταθερή και παραμείνετε ακίνητοι ενώ τραβάτε φωτογραφίες. Όταν ανοίξει
η Συλλογή, πατήστε το κίτρινο πλαίσιο σε κάθε πρόσωπο και επιλέξτε την καλύτερη μεμονωμένη
πόζα για το άτομο αυτό. Αφού επιλέξτε μια πόζα για κάθε άτομο, πατήστε Αποθήκευση για να
συγχωνεύσετε τις εικόνες σε μία μόνο φωτογραφία και να την αποθηκεύσετε.
82
Πολυμέσα
• Ήχος & λήψη: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για λήψη φωτογραφιών με ήχο.
Πατήστε
για λήψη μιας φωτογραφίας. Η συσκευή εγγράφει περίπου λίγα δευτερόλεπτα ήχου
μετά τη λήψη φωτογραφίας.
Ενώ κάνετε λήψη φωτογραφιών με τη λειτουργία αυτή, ηχογραφείται ήχος με το εσωτερικό
μικρόφωνο.
• Ανίχνευση προσώπων: ρύθμιση της συσκευής να αναγνωρίζει τα πρόσωπα των ανθρώπων και να
σας βοηθά να κάνετε λήψη φωτογραφιών τους.
• Πανόραμα: λήψη μιας φωτογραφίας που αποτελείται από πολλές φωτογραφίες που μπαίνουν στη
σειρά.
• Κοινή χρήση λήψης: αποστολή μιας φωτογραφίας απευθείας σε άλλη συσκευή μέσω Wi-Fi Direct.
• HDR: χρήση αυτής της επιλογής για λήψη φωτογραφίας με βελτιωμένο λόγο αντίθεσης. Θα
αποθηκευτούν η αρχική και μια αντισταθμισμένη φωτογραφία.
• Κ. χρ. φωτ. φίλου: ρύθμιση της συσκευής να αναγνωρίζει το πρόσωπο ενός ατόμου στο οποίο
θέσατε ετικέτα σε μια φωτογραφία και αποστολή της στο άτομο αυτό. Η αναγνώριση του προσώπου
μπορεί να αποτύχει ανάλογα με τη γωνία του προσώπου, το μέγεθος του προσώπου, το χρώμα
του δέρματος, την έκφραση του προσώπου, τις συνθήκες φωτισμού ή τα αξεσουάρ που φοράει το
άτομο αυτό.
• Ομορφιά: λήψη φωτογραφίας με φωτισμένα πρόσωπα για απαλότερες εικόνες.
• Λήψη χαμόγ.: λήψη φωτογραφίας ενώ η κάμερα περιμένει από το άτομο να χαμογελάσει.
• Χαμηλός φωτισμός: λήψη σειράς φωτογραφιών και συνδυασμός τους σε μία φωτογραφία για
βελτίωση της ποιότητας της εικόνας.
Πανοραμικές φωτογραφίες
Μια πανοραμική φωτογραφία είναι μια ευρεία εικόνα τοπίου που αποτελείται από πολλαπλές λήψεις.
Πατήστε
→ Λειτουργία λήψης → Πανόραμα.
Πατήστε
και μετακινήστε την κάμερα προς μία κατεύθυνση. Όταν ευθυγραμμίζονται δύο πλαίσια
οδηγού πανοράματος, η κάμερα τραβά αυτόματα μια ακόμα λήψη της πανοραμικής ακολουθίας. Για
.
διακοπή της λήψης, πατήστε και πάλι
Αν το σκόπευτρο είναι εκτός της κατεύθυνσης, η συσκευή σταματά τη λήψη.
83
Πολυμέσα
Λήψη βίντεο
Λήψη βίντεο
Σύρετε το διακόπτη φωτογραφίας-βίντεο στο εικονίδιο του βίντεο και κατόπιν πατήστε
βίντεο. Για παύση της εγγραφής, πατήστε
. Για διακοπή της εγγραφής, πατήστε .
για λήψη
Κατά την εγγραφή, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω ενέργειες:
• Για αλλαγή της εστίασης, πατήστε εκεί όπου θέλετε να εστιάσετε. Για να εστιάσετε στο κέντρο της
οθόνης, πατήστε .
• Για καταγραφή μιας εικόνας από το βίντεο κατά την εγγραφή, πατήστε
.
Λειτουργία εγγραφής
Πατήστε
για αλλαγή λειτουργίας εγγραφής.
• Κανονική: χρήση αυτής της λειτουργίας για κανονική ποιότητα.
• Όριο γιαMMS: χρήση αυτής της λειτουργίας για χαμηλότερη ποιότητα για αποστολή μέσω
ανταλλαγής μηνυμάτων.
• Αργή ταχύτητα: χρήση αυτής της λειτουργίας για λήψη βίντεο κινούμενου θέματος. Η συσκευή
αναπαράγει το βίντεο σε αργή κίνηση.
• Γρήγορη ταχύτητα: χρήση αυτής της λειτουργίας για λήψη βίντεο κινούμενου θέματος. Η συσκευή
αναπαράγει το βίντεο σε γρήγορη κίνηση.
84
Πολυμέσα
Μεγέθυνση και σμίκρυνση
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
• Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
• Απομακρύνετε μεταξύ τους δύο δάχτυλα που τοποθετείτε επί της οθόνης για μεγέθυνση, και
πλησιάστε τα για σμίκρυνση.
Το εφέ μεγέθυνσης/σμίκρυνσης είναι διαθέσιμο όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ζουμ ενώ
κάνετε λήψη βίντεο.
Διαμόρφωση ρυθμίσεων για κάμερα
Πατήστε για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για την κάμερα. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι παρακάτω
επιλογές και στη λειτουργία φωτογράφησης και στη λειτουργία βιντεοσκόπησης. Οι διαθέσιμες επιλογές
διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας που χρησιμοποιείται.
• Επεξεργασία συντομεύσεων: αναδιάταξη συντομεύσεων προς επιλογές που χρησιμοποιούνται
συχνά.
• Χρήση πλήκτρου έντασης ως: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση του κουμπιού έντασης για τον
έλεγχο του κλείστρου ή της λειτουργίας ζουμ.
• Λειτ. συνεχούς λήψης: λήψη σειράς φωτογραφιών κινούμενων θεμάτων.
• Ετικέτα GPS: επισύναψη ετικέτας θέσης GPS στη φωτογραφία.
• Για να βελτιώσετε το σήμα GPS, αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών σε θέσεις στις οποίες το
σήμα μπορεί να εμποδίζεται, π.χ. ανάμεσα σε κτίρια ή σε περιοχές χαμηλού ύψους ή σε κακές
καιρικές συνθήκες.
• Η θέση σας ενδέχεται να εμφανιστεί στις φωτογραφίες σας όταν τις στείλετε στο διαδίκτυο.
Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση ετικετών GPS.
85
Πολυμέσα
• Αυτοφωτογράφηση: λήψη φωτογραφίας του εαυτού σας.
• Εγγρ. χρήστη σε βίντεο: λήψη βίντεο του εαυτού σας.
• Φλας: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φλας.
• Λειτουργία λήψης: Αλλαγή της λειτουργίας λήψης.
• Λειτουργία εγγραφής: Αλλαγή της λειτουργίας εγγραφής.
• Εφέ: επιλογή μεταξύ διάφορων εφέ φωτογραφίας που είναι διαθέσιμα.
• Λειτουργία σκηνών: αλλαγή της λειτουργίας σκηνής.
• Τιμή έκθεσης: Αυτή καθορίζει πόσο φως δέχεται ο αισθητήρας της κάμερας. Για συνθήκες χαμηλού
φωτισμού, χρησιμοποιήστε υψηλότερη έκθεση.
• Λειτ. εστίασης: Επιλογή λειτουργίας εστίασης. Αυτόμ. εστ. ελέγχεται από την κάμερα. Macro
προορίζεται για πολύ κοντινά αντικείμενα.
• Χρονομετρητής: χρησιμοποιήστε τον για λήψεις με χρονική καθυστέρηση.
• Ανάλυση: επιλογή ανάλυσης. Χρησιμοποιήστε υψηλότερη ανάλυση για υψηλότερη ποιότητα. Αλλά
καταναλώνεται περισσότερη μνήμη.
• Εξισορρόπηση λευκού: επιλογή κατάλληλης ισορροπίας λευκού έτσι ώστε οι εικόνες να έχουν
ένα χρωματικό εύρος που αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Οι ρυθμίσεις έχουν σχεδιαστεί για
συγκεκριμένες συνθήκες φωτισμού. Οι ρυθμίσεις αυτές είναι παρόμοιες με το εύρος θερμότητας για
την έκθεση ισορροπίας λευκού σε επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές.
• ISO: επιλογή τιμής ISO. Αυτό ελέγχει την ευαισθησία της κάμερας στο φως. Μετριέται σε ισοδύναμα
φιλμ κάμερας. Οι χαμηλές τιμές προορίζονται για στάσιμα ή πολύ φωτισμένα αντικείμενα. Οι
υψηλότερες τιμές προορίζονται για ταχέως κινούμενα ή λίγο φωτισμένα αντικείμενα.
• Μέτρηση: επιλογή μεθόδου φωτομέτρησης. Αυτό καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού των τιμών
φωτός. Με εστίαση στο κέντρο μετρά το φως στο φόντο στο κέντρο της σκηνής. Σημείο μετρά την
τιμή φωτός σε συγκεκριμένη θέση. Matrix υπολογίζει το μέσο όρο όλης της σκηνής.
• Αυτόματη αντίθεση: ρύθμιση της κάμερας για χρήση αυτόματης αντίθεσης. Η αυτόματη αντίθεση
καθορίζει τα επίπεδα αντίθεσης χωρίς μη αυτόματη εισαγωγή στοιχείων.
• Οδηγίες: εμφάνιση οδηγών σκοπεύτρου για να βοηθούν στη σύνθεση κατά την επιλογή θεμάτων.
• Αυτόμ. κοινή χρήση λήψης: ρύθμιση για αυτόματη ενεργοποίηση του Wi-Fi Direct και μετάβαση
σε λειτουργία κοινής χρήσης λήψης όταν αγγίζετε το πίσω μέρος της συσκευής σας σε μια άλλη
συσκευή με δυνατότητα NFC και κατόπιν πατάτε την οθόνη της συσκευής σας.
• Anti-Shake: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αντιστάθμισης κατά του κουνήματος. Η
αντιστάθμιση κατά του κουνήματος βοηθά στην εστίαση όταν κινείται η κάμερα.
86
Πολυμέσα
• Αυτόμ. ονομ. αρχ. βάσει συσχετισμού: ρύθμιση της κάμερας για εμφάνιση συναφών ετικετών.
• Έλεγχος έντασης φωνής: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φωνητικού ελέγχου για τη λήψη
φωτογραφιών.
• Αποθήκευση ως ανεστραμμένης εικόνας: αναστροφή της εικόνας για δημιουργία
αντικατοπτρισμού της αρχικής σκηνής.
• Ποιότητα εικόνας: εικόνες υψηλότερης ποιότητας απαιτούν περισσότερο χώρο αποθήκευσης.
• Ποιότητα βίντεο: ρύθμιση του επιπέδου ποιότητας για τα βίντεο.
• Αποθήκευση: επιλογή της θέσης μνήμης για αποθήκευση.
• Μηδενισμός: επαναφορά των ρυθμίσεων κάμερας.
Συντομεύσεις
Αναδιοργανώστε τις συντομεύσεις για εύκολη πρόσβαση στις διάφορες επιλογές της κάμερας.
Πατήστε
→ Επεξεργασία συντομεύσεων.
Πατήστε παρατεταμένα σε μια επιλογή και σύρετέ την σε μια υποδοχή στα αριστερά της οθόνης. Τα άλλα
εικονίδια μπορούν να μετακινηθούν εντός της λίστας με πάτημα και σύρσιμο.
Συλλογή
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για προβολή εικόνων και βίντεο.
Πατήστε τη Συλλογή στην οθόνη εφαρμογών.
Προβολή εικόνων
Η εκκίνηση του Συλλογή εμφανίζει διαθέσιμους φακέλους. Όταν μια άλλη εφαρμογή, όπως το Email,
αποθηκεύει μια εικόνα, δημιουργείται αυτόματα ο φάκελος Download για να τοποθετηθεί η εικόνα.
Παρομοίως, η καταγραφή ενός στιγμιότυπου οθόνης δημιουργεί αυτόματα το φάκελο Screenshots.
Επιλέξτε ένα φάκελο για άνοιγμα.
Σε ένα φάκελο, οι εικόνες εμφανίζονται κατά την ημερομηνία δημιουργίας. Επιλέξτε μια εικόνα για να την
προβάλλετε σε πλήρη οθόνη.
Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για προβολή της επόμενης ή της
προηγούμενης εικόνας.
87
Πολυμέσα
Μεγέθυνση και σμίκρυνση
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους για να μεγεθύνετε μια εικόνα:
• Κάντε διπλό πάτημα οπουδήποτε για μεγέθυνση.
• Απομακρύνετε δύο δάχτυλα μεταξύ τους οπουδήποτε για μεγέθυνση. Πλησιάστε τα για σμίκρυνση
ή διπλό πάτημα για επιστροφή.
Προβολή εικόνων με χρήση της λειτουργίας κίνησης
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία κίνησης για εκτέλεση κάποιας λειτουργίας με συγκεκριμένη κίνηση.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Η συσκευή μου → Κίνηση, σύρετε το διακόπτη Κίνηση
προς τα δεξιά και κατόπιν ενεργοποιήστε το διακόπτη για κάθε λειτουργία.
Για διακοπή χρήσης μιας λειτουργίας κίνησης, απενεργοποιήστε το διακόπτη για τη λειτουργία.
Για ρύθμιση της ευαισθησίας για κάθε λειτουργία κίνησης, πατήστε Σύνθετες ρυθμίσεις και στη συνέχεια
χρησιμοποιήστε τη ρυθμιζόμενη μπάρα κύλισης.
Αναπαραγωγή βίντεο
Τα αρχεία βίντεο εμφανίζουν το εικονίδιο
παρακολούθηση και πατήστε .
στην προεπισκόπηση. Επιλέξτε ένα βίντεο για
Περικοπή τμημάτων βίντεο
Επιλέξτε ένα βίντεο και κατόπιν πατήστε . Μετακινήστε την αγκύλη έναρξης στο επιθυμητό σημείο
εκκίνησης, μετακινήστε την αγκύλη λήξης στο επιθυμητό σημείο τερματισμού και κατόπιν αποθηκεύστε
το βίντεο.
Επεξεργασία εικόνων
Ενώ προβάλλετε μια εικόνα, πατήστε
και χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες:
• Αγαπημένα: προσθήκη της εικόνας στις αγαπημένες.
• Παρουσίαση: έναρξη παρουσίασης με τις εικόνες στον τρέχοντα φάκελο.
• Πλαίσιο φωτογραφίας: Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να προσθέσετε πλαίσιο και σημείωση
σε μια φωτογραφία. Η επεξεργασμένη εικόνα αποθηκεύεται στο φάκελο Photo frame.
• Σημείωση φωτογραφίας: Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να γράψετε μια σημείωση στην
πίσω πλευρά της εικόνας. Πατήστε για επεξεργασία της σημείωσης.
• Αντιγρ. στο πρόχειρο: Αντιγραφή στο πρόχειρο.
88
Πολυμέσα
• Εκτύπωση: Εκτύπωση της εικόνας συνδέοντας τη συσκευή σε έναν εκτυπωτή. Ορισμένοι εκτυπωτές
ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.
• Μετονομασία: μετονομασία του αρχείου.
• Κοινή χρήση φωτογραφ.: αποστολή της εικόνας σε άτομο στο πρόσωπο του οποίου θέσατε ετικέτα
στη φωτογραφία.
• Περ. προς τα αριστερά: Περιστροφή με φορά αντίθετη από τη φορά των δεικτών του ρολογιού.
• Περ. προς τα δεξιά: Περιστροφή με τη φορά των δεικτών του ρολογιού.
• Περικοπή: Αλλαγή μεγέθους του μπλε πλαισίου για περικοπή και αποθήκευση της εικόνας μέσα σε
αυτό.
• Ορισμός ως: Ορισμός της εικόνας ως ταπετσαρίας ή εικόνας επαφής.
• Λεπτομέρειες: προβολή λεπτομερειών εικόνας.
• Ρυθμίσεις: Αλλαγή των ρυθμίσεων Συλλογής.
Τροποποίηση εικόνων
Κατά την προβολή μιας εικόνας, πατήστε
→ Επεξεργασία Φωτογραφιών ή Paper Artist.
Αγαπημένες εικόνες
Ενώ προβάλλετε μια εικόνα, πατήστε
αγαπημένων.
→ Αγαπημένα για να προσθέσετε την εικόνα στη λίστα
Διαγραφή εικόνων
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
• Σε έναν φάκελο, πατήστε
→ Επιλογή στοιχείου, επιλέξτε εικόνες και στη συνέχεια πατήστε
• Κατά την προβολή μιας εικόνας, πατήστε
.
.
Κοινή χρήση εικόνων
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
• Σε έναν φάκελο, πατήστε
→ Επιλογή στοιχείου, επιλέξτε εικόνες και στη συνέχεια πατήστε
για να τις στείλετε σε άλλους.
• Κατά την προβολή μιας εικόνας, πατήστε για να την στείλετε σε άλλα άτομα ή να την μοιραστείτε
μέσω των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης.
89
Πολυμέσα
Ορισμός ως ταπετσαρία
Ενώ προβάλλετε μια εικόνα, πατήστε
αντιστοίχισή της σε μια επαφή.
→ Ορισμός ως για ρύθμιση της εικόνας ως ταπετσαρία ή
Τοποθέτηση ετικετών σε πρόσωπα
→ Ρυθμίσεις και στη συνέχεια επιλέξτε Ετικέτα προσώπου. Εμφανίζεται ένα κίτρινο
Πατήστε
πλαίσιο γύρω από το αναγνωρισμένο πρόσωπο σε μια εικόνα. Πατήστε στο πρόσωπο, πατήστε
Προσθήκη ονόματος και κατόπιν επιλέξτε ή προσθέστε μια επαφή.
Όταν εμφανιστεί η ετικέτα προσώπου σε μια εικόνα, πατήστε στην ετικέτα προσώπου και
χρησιμοποιήστε τις διαθέσιμες επιλογές, όπως πραγματοποίηση κλήσεων ή αποστολή μηνυμάτων.
Η αναγνώριση του προσώπου μπορεί να αποτύχει ανάλογα με τη γωνία του προσώπου, το
μέγεθος του προσώπου, το χρώμα του δέρματος, την έκφραση του προσώπου, τις συνθήκες
φωτισμού ή τα αξεσουάρ που φοράει το άτομο αυτό.
Χρήση Βοηθού ετικέτας
→ Ρυθμίσεις → Βοηθός Ετικετών και, στη συνέχεια, σύρετε το διακόπτη Βοηθός Ετικετών
Πατήστε
προς τα δεξιά για να δείτε την ετικέτα (καιρός, τοποθεσία, ημερομηνία και όνομα) κατά το άνοιγμα της
εικόνας.
Οργάνωση με φακέλους
Δημιουργήστε ένα φάκελο για να οργανώσετε τις εικόνες ή τα βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη
συσκευή. Μπορείτε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε τα αρχεία από το ένα φάκελο στο άλλο.
Για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο, πατήστε . Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το φάκελο, πατήστε
OK και, στη συνέχεια, επιλέξτε εικόνες ή βίντεο. Πατήστε παρατεταμένα οποιαδήποτε επιλεγμένη εικόνα
ή βίντεο, σύρετέ τα στο νέο φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε Τέλος. Πατήστε Αντιγ για αντιγραφή ή
Μετακίνηση για μετακίνηση.
90
Πολυμέσα
Paper Artist
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να φτιάχνετε εικόνες να μοιάζουν με απεικονίσεις με
διασκεδαστικά εφέ ή πλαίσια.
Πατήστε το Paper Artist στην οθόνη εφαρμογών.
Χρησιμοποιήστε καλλιτεχνικά εργαλεία για επεξεργασία μιας εικόνας. Η επεξεργασμένη εικόνα
αποθηκεύεται στην ενότητα Συλλογή → στο φάκελο Paper Pictures.
Επιλογή μιας υπάρχουσας εικόνας.
Κοινή χρήση της εικόνας.
Λήψη φωτογραφίας.
Αποθήκευση της εικόνας.
Αλλαγή του πάχους πινέλου.
Εφαρμογή πλαισίων στην εικόνα.
Αλλαγή του πάχους της πένας.
Αλλαγή του μεγέθους γόμας.
Εφαρμογή εφέ στην εικόνα.
91
Πολυμέσα
Βίντεο
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναπαραγωγή αρχείων βίντεο.
Πατήστε Βίντεο στην οθόνη εφαρμογών.
Αποφεύγετε να κλειδώνετε την οθόνη της συσκευής κατά την αναπαραγωγή ενός DivX VideoOn-Demand. Κάθε φορά που κλειδώνετε την οθόνη κατά την αναπαραγωγή ενός DivX VideoOn-Demand, ένας από τους διαθέσιμους μετρητές ενοικίασης χάνεται.
Αναπαραγωγή βίντεο
Επιλέξτε ένα βίντεο για αναπαραγωγή.
Αναζήτηση για άλλες
συσκευές για
αναπαραγωγή του
αρχείου.
Ρύθμιση της έντασης
ήχου.
Μετακίνηση εμπρός ή
πίσω με σύρσιμο της
γραμμής.
Παύση και συνέχιση
της αναπαραγωγής.
Αλλαγή του λόγου
πλευρών της οθόνης.
Μετάβαση σε
λειτουργία
αιωρούμενης οθόνης.
Επανέναρξη του
τρέχοντος βίντεο ή
μετάβαση στο
προηγούμενο βίντεο.
Παρατεταμένο πάτημα
για γρήγορη κίνηση
προς τα πίσω.
Μετάβαση στο
επόμενο βίντεο.
Παρατεταμένο πάτημα
για γρήγορη κίνηση
προς τα εμπρός.
→
Για προσαρμογή της τοποθεσίας στον πίνακα ελέγχου κατά την αναπαραγωγή, πατήστε
Ρυθμίσεις → Μίνι γραμμή ελέγχου. Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί του Μίνι γραμμή ελέγχου προς τα
δεξιά για να ορίσετε μια επιλογή για την εμφάνιση του πίνακα ελέγχου.
Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε οριζόντιο προσανατολισμό.
92
Πολυμέσα
Διαγραφή βίντεο
Πατήστε
→ Διαγραφή, επιλέξτε τα βίντεο και, στη συνέχεια, πατήστε Διαγραφή.
Κοινή χρήση βίντεο
→ Κοινή χρήση μέσω, επιλέξτε τα βίντεο, πατήστε Τέλ. και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια
Πατήστε
μέθοδο κοινής χρήσης.
Χρήση του αναδυόμενου προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να χρησιμοποιείτε άλλες εφαρμογές χωρίς να κλείνετε το
πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο. Ενώ παρακολουθείτε βίντεο, πατήστε
για να χρησιμοποιήσετε το
αναδυόμενο πρόγραμμα αναπαραγωγής.
Απομακρύνετε μεταξύ τους δύο δάχτυλα που τοποθετείτε επί της οθόνης για μεγέθυνση του
προγράμματος αναπαραγωγής ή πλησιάστε τα για σμίκρυνση. Για να μετακινήσετε το πρόγραμμα
αναπαραγωγής, σύρετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής σε άλλη θέση.
YouTube
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για παρακολούθηση βίντεο από τον ιστότοπο YouTube.
Πατήστε YouTube στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Παρακολούθηση βίντεο
Πατήστε και κατόπιν εισάγετε μια λέξη-κλειδί. Επιλέξτε ένα από τα αποτελέσματα αναζήτησης για να
παρακολουθήσετε ένα βίντεο.
Περιστρέψτε τη συσκευή σε οριζόντιο προσανατολισμό για να εμφανιστεί η πλήρης οθόνη.
Κοινή χρήση βίντεο
Επιλέξτε το βίντεο προς προβολή, πατήστε
και κατόπιν επιλέξτε μέθοδο κοινής χρήσης.
Αποστολή βίντεο
Πατήστε → Μεταφορτώσεις →
στη συνέχεια πατήστε .
, επιλέξτε ένα βίντεο, εισαγάγετε τις πληροφορίες για το βίντεο και
93
Πολυμέσα
Ραδιόφωνο
Ακούστε μουσική και ειδήσεις στο ραδιόφωνο FM. Για να ακούσετε το ραδιόφωνο FM, πρέπει να
συνδέσετε ένα σετ ακουστικών, το οποίο λειτουργεί ως κεραία ραδιοφώνου.
Πατήστε Ραδιόφωνο στην οθόνη εφαρμογών.
Ακρόαση ραδιoφώνου FM
Συνδέστε ένα σετ ακουστικών με τη συσκευή πριν εκκινήσετε το ραδιόφωνο FM.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Πατήστε για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM. Επιλέξτε το ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε από
τη λίστα των σταθμών και πατήστε
για να επιστρέψετε στην οθόνη του ραδιοφώνου FM.
Ρύθμιση της έντασης ήχου.
Ηχογράφηση τραγουδιού από το
ραδιόφωνο FM.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Προσθήκη του τρέχοντος
ραδιοφωνικού σταθμού στη λίστα
αγαπημένων.
Μη αυτόματη καταχώρηση
συχνότητας ραδιοφωνικού σταθμού.
Λεπτός συντονισμός της συχνότητας.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του
ραδιοφώνου FM.
Πρόσβαση σε υπηρεσίες για τον
τρέχοντα σταθμό.
Προβολή λίστας αγαπημένων
σταθμών.
Αναζήτηση για διαθέσιμο
ραδιοφωνικό σταθμό.
94
Πολυμέσα
Σάρωση για ραδιοφωνικούς σταθμούς
Πατήστε → Σάρωση και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή σάρωσης. Το ραδιόφωνο FM ανιχνεύει
και αποθηκεύει τους διαθέσιμους σταθμούς αυτόματα.
Επιλέξτε το ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε από τη λίστα των σταθμών και πατήστε
επιστρέψετε στην οθόνη του ραδιοφώνου FM.
για να
Προσθήκη σταθμών στη λίστα αγαπημένων
Μεταβείτε με κύλιση σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό και κατόπιν πατήστε
στη λίστα αγαπημένων.
για να προσθέσετε το σταθμό
Flipboard
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για πρόσβαση στα εξατομικευμένα περιοδικά σας.
Πατήστε Flipboard στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Για εκκίνηση του Flipboard, περάστε στη σελίδα χαιρετισμού, επιλέξτε ειδησεογραφικά θέματα και
κατόπιν πατήστε Build Your Flipboard.
Επιλέξτε ένα κεντρικό ή ειδικό θέμα, περάστε στις σελίδες του Flipboard και κατόπιν επιλέξτε ένα άρθρο
για ανάγνωση.
95
Καταστήματα εφαρμογών &
πολυμέσων
Play Store
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αγορά και λήψη εφαρμογών και παιχνιδιών που μπορούν να
εκτελεστούν στη συσκευή.
Πατήστε Play Store στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Εγκατάσταση εφαρμογών
Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία ή πατήστε
για να κάνετε αναζήτηση με λέξη-κλειδί.
Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλλετε πληροφορίες. Για να κάνετε λήψη της, πατήστε
ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ. Αν υπάρχει χρέωση για την εφαρμογή, πατήστε στην τιμή και ακολουθήστε τις οδηγίες
επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αγοράς.
• Όταν είναι διαθέσιμη νέα έκδοση για οποιαδήποτε εγκατεστημένη εφαρμογή, εμφανίζεται
ένα εικονίδιο ενημέρωσης στο πάνω μέρος της οθόνης που σας ειδοποιεί για την
ενημέρωση. Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε στο εικονίδιο για να ενημερώσετε
την εφαρμογή.
• Για εγκατάσταση εφαρμογών που λάβατε από άλλες πηγές, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε
Ρυθμίσεις → Περισσότερα → Ασφάλεια → Άγνωστες πηγές.
Απεγκατάσταση εφαρμογών
Απεγκαταστήστε τις εφαρμογές που αγοράστηκαν από το Play Store.
Πατήστε → Οι εφαρμογές μου, επιλέξτε μια εφαρμογή για διαγραφή στη λίστα εγκατεστημένων
εφαρμογών και κατόπιν πατήστε ΚΑΤ. ΕΓΚΑΤΆΣΤ.
96
Καταστήματα εφαρμογών & πολυμέσων
Samsung Apps
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αγορά και λήψη εφαρμογών αποκλειστικών για τη Samsung. Για
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση apps.samsung.com.
Πατήστε Samsung Apps στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Εγκατάσταση εφαρμογών
Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία. Πατήστε Κατηγορία για να επιλέξετε μια κατηγορία.
Για να κάνετε αναζήτηση για μια εφαρμογή, πατήστε
μια λέξη-κλειδί στο πεδίο αναζήτησης.
στο πάνω μέρος της οθόνης και κατόπιν εισάγετε
Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλλετε πληροφορίες. Για να κάνετε λήψη της, πατήστε Δωρεάν. Αν
υπάρχει χρέωση για την εφαρμογή, πατήστε στην τιμή και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να
ολοκληρώσετε τη διαδικασία αγοράς.
Όταν είναι διαθέσιμη νέα έκδοση για οποιαδήποτε εγκατεστημένη εφαρμογή, εμφανίζεται
ένα εικονίδιο ενημέρωσης στο πάνω μέρος της οθόνης που σας ειδοποιεί για την ενημέρωση.
Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε στο εικονίδιο για να ενημερώσετε την εφαρμογή.
S Suggest
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για περιήγηση και λήψη στις τελευταίες εφαρμογές που
προτείνονται από τη Samsung.
Πατήστε το S Suggest στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
97
Καταστήματα εφαρμογών & πολυμέσων
Βιβλία Play
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για ανάγνωση και λήψη αρχείων βιβλίων.
Πατήστε Βιβλία Play στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Play Movies
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για παρακολούθηση, λήψη και ενοικίαση ταινιών ή τηλεοπτικών
προγραμμάτων.
Πατήστε Play Movies στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Μουσική Play
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να ακούτε μουσική από τη συσκευή ή για αναπαραγωγή
μουσικής από την υπηρεσία cloud της Google.
Πατήστε Μουσική Play στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
98
Καταστήματα εφαρμογών & πολυμέσων
Παιχνίδια Ρlay
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να κάνετε λήψη και να παίξετε παιχνίδια.
Πατήστε Παιχνίδια Play στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Περίπτερο Ρlay
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για αγορά ή εγγραφή σε εφημερίδες ή περιοδικά.
Πατήστε Περίπτερο Ρlay στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
99
Βοηθητικά προγράμματα
S Note
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να δημιουργήσετε μια σημείωση με χρήση εικόνων και
φωνητικών ηχογραφήσεων.
Πατήστε το S Note στην οθόνη εφαρμογών.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το S Pen για άνοιγμα του S Note. Κάντε διπλό πάτημα στην οθόνη με
πατημένο το πλήκτρο του S Pen.
Επιλογή προτύπων σημείωσης
Πατήστε
και επιλέξτε ένα από τα παρακάτω πρότυπα:
• Σημείωση/Σημείωση ιδέας/Σημείωση: δημιουργία απλής σημείωσης από κενή σελίδα.
• Σημείωση συνάντηση: δημιουργία καταγραφής συναντήσεων, διασκέψεων ή διαλέξεων.
• Περιοδικό: δημιουργία σημείωσης πολυμέσων με εισαγωγή αρχείων πολυμέσων.
• Ημερολόγιο: δημιουργία φωτογραφικού ημερολογίου.
• Συνταγή: δημιουργία της δικιάς σας συνταγής.
• Ταξίδια: δημιουργία ταξιδιωτικού δοκιμίου.
• Γενέθλια: δημιουργία κάρτας γενεθλίων.
100
Βοηθητικά προγράμματα
Σύνταξη σημειώσεων
Αναζήτηση για πληροφορίες σχετικά
με τη χειρόγραφη λέξη-κλειδί σε
προκαθορισμένη ιστοσελίδα.
Καταγραφή των ενεργειών σας κατά
τη σχεδίαση μιας σημείωσης.
Μετάβαση σε λειτουργία προβολής.
Δημιουργία μιας φωνητικής
ηχογράφησης για εισαγωγή.
Σημειώστε ή σχεδιάστε μια
σημείωση.
Εισαγωγή αρχείου πολυμέσων.
Χρήση εργαλείων παραγωγικότητας.
Αναίρεση και ακύρωση της
αναίρεσης της τελευταίας ενέργειας.
Εισαγωγή μιας σημείωσης.
Σβήσιμο της χειρόγραφης
σημείωσης.
Επισύναψη και άλλης σελίδας στην
τρέχουσα σημείωση.
Σχεδίαση μόνο με την πένα S.
Όταν δημιουργείτε μια σημείωση, πατήστε
το χρώμα της πένας.
για να αλλάξετε τον τύπο πένας, το πάχος της γραμμής ή
Όταν σβήνετε τη χειρόγραφη σημείωση, πατήστε
διαγράψετε τη σημείωση.
για να αλλάξετε το μέγεθος της γόμας ή να
Αποθήκευση της τρέχουσας
ρύθμισης ως προφίλ πένας.
Αλλαγή του τύπου πένας.
Αλλαγή του πάχους γραμμής.
Αλλαγή του χρώματος πένας.
Προσθήκη νέου χρώματος με βάση
τον επιλογέα χρωμάτων.
Προβολή περισσότερων χρωμάτων.
Για να αλλάξετε το φόντο του φύλλου, πατήστε
Για προσθήκη ετικετών, πατήστε
→ Αλλαγή φόντου.
→ Πρ. ετικ.
101
Βοηθητικά προγράμματα
Εισαγωγή αρχείων πολυμέσων ή φωνητικής ηχογράφησης
Πατήστε
για να εισάγετε αρχεία πολυμέσων. Πατήστε
για να εισάγετε φωνητική ηχογράφηση.
Δημιουργία μιας φωνητικής
ηχογράφησης για εισαγωγή.
Εισαγωγή αρχείου πολυμέσων.
Χρήση εργαλείων παραγωγικότητας
Κάντε διπλό πάτημα στο
και επιλέξτε ένα από τα παρακάτω εργαλεία:
• Αντιστοιχία σχήματος: μετατροπή σχήματος που σχεδιάσατε.
• Αντιστοιχία μαθηματικού τύπου: μετατροπή χειρόγραφου μαθηματικού τύπου σε καλά
οργανωμένο μαθηματικό τύπο. Πατήστε Αναζήτηση για λήψη λεπτομερών πληροφοριών σχετικά
με το μαθηματικό τύπο.
• Χειρόγρ. σε κείμενο: μετατροπή χειρόγραφης σημείωσης.
Περιήγηση σε σημειώσεις
Περιηγηθείτε σε μικρογραφίες σημειώσεων κάνοντας κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
Για συγχρονισμό σημειώσεων με το λογαριασμό Samsung, πατήστε
→ Ανανέωση.
Για ταξινόμηση σημειώσεων κατά ημερομηνία, τίτλο ή άλλα στοιχεία, πατήστε
→ Ταξινόμηση κατά.
→ Προβολή κατά.
Για αλλαγή της λειτουργίας προβολής, πατήστε
Για δημιουργία σημείωσης με εισαγωγή PDF, αρχείου εικόνας ή σημείωσης, πατήστε
Για εξαγωγή σημειώσεων σε άλλη μορφή αρχείου, πατήστε
Για δημιουργία φακέλου, πατήστε
→ Δημ/ργία φακέλου.
→ Αλλαγή σειράς.
Για αλλαγή της σειράς των σημειώσεων, πατήστε
Για αντιγραφή σημειώσεων, πατήστε
Για μετακίνηση σημειώσεων, πατήστε
→ Εξαγωγή.
→ Αντιγραφή.
→ Μετακίνηση.
Για αλλαγή των ρυθμίσεων S Note, πατήστε
→ Ρυθμίσεις.
Για προβολή της εκμάθησης για το S Note, πατήστε
102
→ Εκμάθηση.
→ Εισαγωγή.
Βοηθητικά προγράμματα
Προβολή σημείωσης
Πατήστε στη μικρογραφία της σημείωσης για να την ανοίξετε.
Για μετακίνηση σε άλλες σελίδες της σημείωσης, μεταβείτε με κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά.
→ Δημιουργία σημείωσης.
Για δημιουργία μιας σημείωσης, πατήστε
→ Κοινή χρήση μέσω.
Για αποστολή της σημείωσης σε άλλους, πατήστε
Για αποθήκευση της σημείωσης ως αρχείο εικόνας ή αρχείο PDF, πατήστε
→ Αλλαγή φόντου.
Για να αλλάξετε το φόντο του φύλλου, πατήστε
Για προσθήκη ή διαγραφή της σημείωσης, πατήστε
Για διαγραφή της σημείωσης, πατήστε
Για προσθήκη ετικετών, πατήστε
→ Εξαγωγή.
→ Επεξεργασία σελίδων.
→ Διαγραφή.
→ Πρ. ετικ.
Για αποθήκευση της σημείωσης ως συμβάν, πατήστε
→ Δημιουργία συμβάντος.
Για να αποθηκεύσετε μια σημείωση με διαφορετικό όνομα, πατήστε
→ Αποθήκευση ως.
Για προσθήκη συντόμευσης προς τη σημείωση στην αρχική οθόνη, πατήστε
συντόμευση.
→ Ορισμός ως
Για ρύθμιση της σημείωσης ως ταπετσαρία ή για αντιστοίχισή της με μια επαφή, πατήστε
ως.
Για να εκτυπώσετε τη σημείωση συνδέοντας τη συσκευή σε έναν εκτυπωτή, πατήστε
Η συσκευή είναι συμβατή μόνο με ορισμένους εκτυπωτές Samsung.
→ Ορισμός
→ Εκτύπωση.
S Planner
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαχείριση συμβάντων και εργασιών.
Πατήστε S Planner στην οθόνη εφαρμογών.
Δημιουργία συμβάντων ή εργασιών
Πατήστε
και κατόπιν χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
• Προσθήκη συμβάντος: εισαγωγή ενός συμβάντος με προαιρετική ρύθμιση επανάληψης.
• Προσθήκη εργασίας: εισαγωγή μιας εργασίας με προαιρετική ρύθμιση προτεραιότητας.
• Προσθήκη σημειώματος: Δημιουργία χειρόγραφης σημείωσης για προσθήκη στην ημερομηνία.
103
Βοηθητικά προγράμματα
Για προσθήκη συμβάντος ή εργασίας συντομότερα, πατήστε σε μια ημερομηνία για να την επιλέξετε και
πατήστε την και πάλι.
Εισάγετε έναν τίτλο και προσδιορίστε με ποιο ημερολόγιο θα χρησιμοποιηθεί ή θα συγχρονιστεί. Κατόπιν
πατήστε Επεξερ. λεπτομερειών συμβάντος ή Επεξεργ. λεπτομερειών εργασίας για να προσθέσετε
περισσότερες λεπτομέρειες, όπως τη συχνότητα επανάληψης του συμβάντος, για πότε ορίζεται εκ των
προτέρων ειδοποίηση ή τον τόπο διεξαγωγής.
Επισυνάψτε χάρτη που δείχνει την τοποθεσία του συμβάντος. Εισάγετε την τοποθεσία στο πεδίο Θέση,
πατήστε δίπλα στο πεδίο και κατόπιν σημειώστε την ακριβή θέση πατώντας παρατεταμένα στο χάρτη
που εμφανίζεται.
Επισυνάψτε σημείωση από το S Note. Πατήστε Σημειώσεις και κατόπιν συντάξτε νέα σημείωση ή
επιλέξτε μια από τις υπάρχουσες σημειώσεις.
Επισυνάψτε μια εικόνα. Πατήστε Εικόνες και κατόπιν τραβήξτε μια φωτογραφία ή επιλέξτε μία από τις
υπάρχουσες εικόνες.
104
Βοηθητικά προγράμματα
Επισύναψη σημειώσεων σε μια ημερομηνία
Αν πατήσετε παρατεταμένα σε μια ημερομηνία για να την επιλέξετε, εμφανίζεται το σημειωματάριο
σημειώσεων.
Συγχρονισμός με Google Calendar
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Λογαριασμοί → Google στο Λογαριασμοί → έναν
λογαριασμό Google → Συγχρονισμός Ημερολόγιο. Για μη αυτόματο συγχρονισμό για ενημέρωση, στην
→ Συγχρονισμός.
οθόνη εφαρμογών, πατήστε S Planner →
Για εμφάνιση συγχρονισμένων συμβάντων ή εργασιών, πατήστε
σημειώστε το λογαριασμό Google και κατόπιν πατήστε Τέλος.
→ Ημερολόγια → Οθόνη,
Αλλαγή τύπου ημερολογίου
Επιλέξτε ένα από τους διαφορετικούς τύπους ημερολογίων μεταξύ των οποίων έτους, μήνα, εβδομάδας
και άλλων στη δεξιά πλευρά της οθόνης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί χειρονομία πλησιάσματος για
αλλαγή του τύπου ημερολογίου. Για παράδειγμα, πλησιάστε τα δάχτυλά σας για αλλαγή από το μηνιαίο
ημερολόγιο στο ετήσιο ημερολόγιο, και απομακρύνετέ τα για επιστροφή του ετήσιου ημερολογίου στο
μηνιαίο ημερολόγιο.
105
Βοηθητικά προγράμματα
Αναζήτηση για συμβάντα
Πατήστε
→ Αναζήτηση και κατόπιν εισάγετε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση.
Για προβολή των σημερινών συμβάντων, πατήστε Σήμερα στο πάνω μέρος της οθόνης.
Διαγραφή συμβάντων
Επιλέξτε μιας ημερομηνία ή συμβάν και κατόπιν πατήστε
→ Διαγραφή.
Κοινή χρήση συμβάντων
Επιλέξτε ένα συμβάν, πατήστε
χρήσης.
→ Κοινή χρήση μέσω και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο κοινής
Dropbox
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αποθήκευση και κοινή χρήση αρχείων με άλλους μέσω της
αποθήκευσης Cloud Dropbox. Όταν αποθηκεύετε αρχεία στο Dropbox, η συσκευή σας συγχρονίζεται
αυτόματα με το διαδικτυακό διακομιστή και τυχόν άλλους υπολογιστές με εγκατεστημένο το Dropbox.
Πατήστε το Dropbox στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Κατά τη χρήση του Dropbox για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για την
ολοκλήρωση της εγκατάστασης.
Μόλις ενεργοποιηθεί το Dropbox, πατήστε Turn on Camera Upload για τη μεταφόρτωση φωτογραφιών
και βίντεο που έχουν ληφθεί με την κάμερα της συσκευής αυτόματα στο Dropbox. Για προβολή των
φωτογραφιών ή βίντεο που μεταφορτώνονται, πατήστε . Για κοινή χρήση ή διαγραφή αρχείων ή
δημιουργία άλμπουμ, πατήστε
και κατόπιν επιλέξτε αρχεία.
→ Upload here → Photos or videos ή Other
Για αποστολή αρχείων στο Dropbox, πατήστε →
files. Για να ανοίξετε αρχεία στο Dropbox, επιλέξτε ένα αρχείο.
Ενώ προβάλλετε εικόνες ή βίντεο, πατήστε για να τα προσθέσετε στη λίστα αγαπημένων. Για να
ανοίξετε αρχεία στη λίστα αγαπημένων, πατήστε .
106
Βοηθητικά προγράμματα
Cloud
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για συγχρονισμό αρχείων ή δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας
δεδομένων εφαρμογών με το λογαριασμό Samsung ή το Dropbox.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Λογαριασμοί → Cloud.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Συγχρονισμός με το λογαριασμό Samsung
Πατήστε στο λογαριασμό Samsung ή στο Ρυθμίσεις συγχρονισμού για συγχρονισμό αρχείων.
Εφεδρικά αντίγραφα ή επαναφορά δεδομένων
Πατήστε Αντίγραφο ασφαλείας ή Επαν/φορά για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή ανάκτηση
δεδομένων με το λογαριασμό Samsung.
Συγχρονισμός με το Dropbox
Πατήστε Σύνδεση λογαριασμού Dropbox και κατόπιν εισάγετε το λογαριασμό Dropbox. Ακολουθήστε
τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
Μόλις συνδεθείτε, πατήστε Allow και η συσκευή συγχρονίζει αυτόματα αρχεία με το Dropbox
οποτεδήποτε και αν κάνετε κάποιες αλλαγές.
107
Βοηθητικά προγράμματα
Drive
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για τη δημιουργία και την επεξεργασία εγγράφων και μοιραστείτε
τα με άλλους μέσω της υπηρεσίας αποθήκευσης Google Drive. Κατά τη δημιουργία εγγράφων ή τη
μεταφόρτωση αρχείων στο Google Drive, η συσκευή σας πραγματοποιεί αυτόματο συγχρονισμό με το
διακομιστή web και οποιονδήποτε άλλον υπολογιστή στον οποίο έχει εγκατασταθεί το Google Drive.
Αποκτήστε πρόσβαση στα αρχεία σας χωρίς μεταφορά ή λήψη.
Πατήστε την Drive στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Ρολόι
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για ρύθμιση ειδοποιήσεων, έλεγχο της ώρας σε οποιαδήποτε
τοποθεσία στον κόσμο, μέτρηση της διάρκειας ενός συμβάντος, ρύθμιση χρονόμετρου ή χρήση ως
επιτραπέζιο ρολόι.
Πατήστε Ρολόι στην οθόνη εφαρμογών.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
της ειδοποίησης αυτής.
108
Βοηθητικά προγράμματα
Ειδοποίηση
Ρύθμιση ειδοποιήσεων
Πατήστε Δημιουργία ειδοποίησης, ορίστε ώρα για αναγγελία της ειδοποίησης, επιλέξτε ημέρες για
επανάληψη της ειδοποίησης και κατόπιν πατήστε Αποθήκ.
• Ειδοποίηση τοποθεσίας: Ρύθμιση τοποθεσίας. Η ειδοποίηση αναγγέλλεται όταν βρεθείτε στην
τοποθεσία.
• Αναβολή: Ρύθμιση ενός διαστήματος και του αριθμού των φορών που επαναλαμβάνεται η
ειδοποίηση έπειτα από την καθορισμένη ώρα.
• Έξυπνο ξυπνητήρι: Ρύθμιση χρονικής στιγμής έναρξης της ειδοποίησης πριν τον προκαθορισμένο
χρόνο.
Διακοπή ειδοποιήσεων
Σύρετε το έξω από το μεγάλο κύκλο για να σταματήσετε την ειδοποίηση. Σύρετε το
έξω από το
μεγάλο κύκλο για να επαναλάβετε την ειδοποίηση μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα.
Διαγραφή ειδοποιήσεων
Πατήστε παρατεταμένα σε μια ειδοποίηση και κατόπιν πατήστε Διαγραφή.
Παγκόσμιο Ρολόι
Δημιουργία ρολογιών
Πατήστε Προσθήκη πόλης και κατόπιν εισάγετε το όνομα μιας πόλης ή επιλέξτε μια πόλη από τη λίστα
πόλεων.
Για να εφαρμόσετε τη θερινή ώρα, πατήστε παρατεταμένα σε ένα ρολόι και κατόπιν πατήστε Ρυθμίσεις
θερινής ώρας.
Διαγραφή ρολογιών
Πατήστε παρατεταμένα στο ρολόι και κατόπιν πατήστε Διαγραφή.
109
Βοηθητικά προγράμματα
Χρονόμετρο
Πατήστε Έναρξη για να χρονομετρήσετε ένα συμβάν. Πατήστε Γύρος για καταγραφή των χρόνων των
γύρων.
Πατήστε Μηδενισμός για διαγραφή των χρονικών καταγραφών των γύρων.
Αντιστρ. μέτρηση
Ρυθμίστε τη διάρκεια και κατόπιν πατήστε Έναρξη.
Σύρετε το
έξω από το μεγάλο κύκλο όταν ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.
Επιτραπέζιο ρολόι
Πατήστε
για προβολή σε πλήρη οθόνη.
Αριθμ/χανή
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για απλούς ή σύνθετους υπολογισμούς.
Πατήστε Αριθμ/χανή στην οθόνη εφαρμογών.
Περιστρέψτε τη συσκευή σε οριζόντιο προσανατολισμό για να εμφανιστεί η επιστημονική έκδοση
→ Επιστημονική
της αριθμομηχανής. Αν είναι απενεργοποιημένη η Περιστρ. οθόνης, πατήστε
αριθμομηχανή.
Για να δείτε το ιστορικό της αριθμομηχανής, πατήστε
για να αποκρύψετε το πληκτρολόγιο.
Για να διαγράψετε το ιστορικό, πατήστε Εκκαθάριση ιστορικού.
Για ρύθμιση της αριθμομηχανής για βολική χρήση με ένα χέρι, πατήστε
110
→ Λειτ. με ένα χέρι ενεργή.
Βοηθητικά προγράμματα
Εγγραφή Φωνής
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για εγγραφή ή αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων.
Πατήστε Εγγραφή Φωνής στην οθόνη εφαρμογών.
Εγγραφή φωνητικών σημειώσεων
Πατήστε
Πατήστε
για να ξεκινήσει η εγγραφή. Μιλήστε στο μικρόφωνο στο κάτω μέρος της συσκευής.
για παύση της εγγραφής. Πατήστε για ολοκλήρωση της εγγραφής.
Αλλαγή της ποιότητας εγγραφής.
Διάρκεια ηχογράφησης.
Έναρξη εγγραφής.
Εμφάνιση λίστας φωνητικών
σημειώσεων.
111
Βοηθητικά προγράμματα
Αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων
Επιλέξτε μια φωνητική σημείωση για αναπαραγωγή.
• : Αποκοπή της φωνητικής σημείωσης.
• : Ρύθμιση της ταχύτητας αναπαραγωγής.
• : παύση αναπαραγωγής.
• /
• : μετάβαση 60 δευτερόλεπτα προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.
/
: μετάβαση στην προηγούμενη ή επόμενη φωνητική σημείωση.
Για να στείλετε φωνητική σημείωση σε άλλους, πατήστε
μέθοδο κοινής χρήσης.
→ Κοινή χρήση μέσω και επιλέξτε μια
Διαχείριση φωνητικών σημειώσεων
Στη λίστα φωνητικών σημειώσεων, πατήστε
και επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
• Κοινή χρήση μέσω: Επιλέξτε φωνητικές σημειώσεις για αποστολή και στη συνέχεια επιλέξτε μια
μέθοδο κοινής χρήσης.
• Διαγραφή: επιλογή φωνητικών σημειώσεων προς διαγραφή.
• Ρυθμίσεις: αλλαγή των ρυθμίσεων εγγραφής φωνής.
• Λήξη: κλείσιμο της εγγραφής φωνής.
Αποθήκευση αρχείων με συναφείς ετικέτες
Στη λίστα φωνητικών σημειώσεων, πατήστε
→ Ενεργό.
→ Ρυθμίσεις → Αυτόμ. ονομ. αρχ. βάσει συσχετισμού
112
Βοηθητικά προγράμματα
S Voice
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να δώσετε φωνητική εντολή στη συσκευή για εκτέλεση
διαφόρων λειτουργιών.
Πατήστε S Voice στην οθόνη εφαρμογών. Εναλλακτικά, πατήστε δυο φορές το πλήκτρο αρχικής οθόνης.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Ακολουθούν αρκετά παραδείγματα προφορικών εντολών:
• Άνοιγμα μουσικής
• Εκκίνηση αριθμομηχανής
• Κλήση κινητού της Lulu
• Κλήση εργασίας της Lulu
• Έλεγχος προγράμματος
Συμβουλές για καλύτερη φωνητική αναγνώριση
• Μιλάτε καθαρά.
• Μιλάτε ενώ βρίσκεστε σε ήσυχο χώρο.
• Μην χρησιμοποιείτε προσβλητικές λέξεις ή διαλέκτους.
• Αποφύγετε να μιλάτε με τοπική προφορά.
Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει τις εντολές σας ή ενδέχεται να εκτελέσει ανεπιθύμητες εντολές
ανάλογα με τον περιβάλλοντα χώρο ή τον τρόπο ομιλίας σας.
Λειτουργία hands-free
Στη λειτουργία hands-free, η συσκευή διαβάζει τα περιεχόμενα φωνητικά όταν έχετε εισερχόμενες
κλήσεις, μηνύματα και ειδοποιήσεις έτσι ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς χέρια
ενώ οδηγείτε. Για παράδειγμα, η συσκευή διαβάζει δυνατά το όνομα του προσώπου που σας καλεί ή τον
τηλεφωνικό αριθμό όταν έχετε μια εισερχόμενη κλήση.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία hands-free, πείτε “Ενεργοποίηση λειτουργίας hands-free”.
113
Βοηθητικά προγράμματα
Χρήση των εντολών ενεργοποίησης σε κλειδωμένη οθόνη
Στην κλειδωμένη οθόνη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες λειτουργίες με προκαθορισμένες
εντολές ενεργοποίησης.
Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, στην οθόνη εφαρμογών πατήστε Ρυθμίσεις → Η συσκευή
μου → Κλείδωμα Οθόνης και έπειτα πατήστε Ενεργοποίηση σε οθόνη κλειδώματος.
Google
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση όχι μόνο στο διαδίκτυο αλλά και σε εφαρμογές και
τα περιεχόμενά τους στη συσκευή.
Πατήστε Google στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Αναζήτηση στη συσκευή
Πατήστε το πεδίο αναζήτησης και κατόπιν εισάγετε μια λέξη-κλειδί. Εναλλακτικά, πατήστε
προφέρετε μια λέξη-κλειδί.
και κατόπιν
Εύρος αναζήτησης
Για να επιλέξετε σε ποιες εφαρμογές να κάνετε αναζήτηση, πατήστε
τηλεφώνου και κατόπιν σημειώστε τα στοιχεία για αναζήτηση.
→ Ρυθμίσεις → Αναζήτηση
Google Now
Ξεκινήστε την αναζήτηση Google για προβολή καρτών Google Now που δείχνουν τρέχουσες
πληροφορίες καιρού, δημόσιων συγκοινωνιών, το επόμενο ραντεβού σας και πολλά άλλα, όταν είναι
πιθανότερο ότι το χρειάζεστε.
Συνδεθείτε με το Google Now όταν ανοίγετε την αναζήτηση Google για πρώτη φορά. Για να αλλάξετε
→ Ρυθμίσεις και στη συνέχεια σύρετε το κουμπί του
τις ρυθμίσεις του Google Now, πατήστε
Google Now προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
114
Βοηθητικά προγράμματα
Φωνητική αναζήτηση
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση ιστοσελίδων φωνητικά.
Πατήστε Φωνητική αναζήτηση στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Πείτε μια λέξη-κλειδί ή μια φράση όταν εμφανιστεί το Μιλήστε στην οθόνη.
Τα Αρχεία Μου
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για πρόσβαση σε κάθε είδους αρχείο αποθηκευμένο στη συσκευή,
μεταξύ των οποίων εικόνες, βίντεο, τραγούδια και ηχητικά κλιπ.
Πατήστε Τα Αρχεία Μου στην οθόνη εφαρμογών.
Προβολή αρχείων
Επιλέξτε μια κατηγορία και κατόπιν επιλέξτε έναν φάκελο για να την ανοίξετε. Για να επιστρέψετε στο
μητρικό φάκελο, πατήστε . Για να επιστρέψετε στον αρχικό κατάλογο, πατήστε .
Σε έναν φάκελο, πατήστε
και κατόπιν χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:
• Επιλογή όλων: επιλογή όλων των αρχείων για εφαρμογή της ίδιας επιλογής σε όλα ταυτόχρονα.
• Δημ/ργία φακέλου: δημιουργία φακέλου.
• Αναζήτηση: αναζήτηση για αρχεία.
• Προβολή κατά: αλλαγή του τρόπου λειτουργίας προβολής.
• Ταξινόμηση κατά: ταξινόμηση αρχείων ή φακέλων.
• Ρυθμίσεις: αλλαγή των ρυθμίσεων διαχείρισης αρχείων.
Προσθήκη συντομεύσεων προς φακέλους
Προσθέστε μια συντόμευση φακέλων που χρησιμοποιούνται συχνά προς τον αρχικό κατάλογο.
→ Προσθ. συντόμ., εισάγετε όνομα συντόμευσης, επιλέξτε φάκελο και κατόπιν πατήστε
Πατήστε
Τοποθέτηση εδώ.
115
Βοηθητικά προγράμματα
Λήψεις
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να δείτε ποια αρχεία λαμβάνονται μέσω των εφαρμογών.
Πατήστε Λήψεις στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Για να δείτε τα αρχεία που λαμβάνονται από το διαδίκτυο, πατήστε Λήψεις από Internet. Διαφορετικά,
πατήστε Άλλες λήψεις για να δείτε τα αρχεία που λαμβάνονται από άλλες εφαρμογές, όπως το Email.
Επιλέξτε ένα αρχείο για να το ανοίξετε με μια κατάλληλη εφαρμογή.
Για ταξινόμηση των αρχείων κατά μέγεθος, πατήστε Ταξινόμηση κατά μέγεθος.
Για ταξινόμηση των αρχείων κατά ημερομηνία, πατήστε Ταξινόμηση κατά ημερομηνία.
Για διαγραφή του ιστορικού, πατήστε Εκκαθάριση λίστας.
KNOX
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να διαχωρίσετε τα προσωπικά δεδομένα και τα δεδομένα
εργασίας και να έχετε πρόσβαση σε εταιρικές εφαρμογές με ασφάλεια από τη συσκευή σας.
Πατήστε το KNOX στην οθόνη εφαρμογών.
Για να εκκινήσετε το KNOX, πρέπει να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή. Πατήστε Εγκατ.
και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
• Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Για τη διασφάλιση των δεδομένων σας, το KNOX και τα συσχετισμένα με αυτό δεδομένα
διαγράφονται εάν γίνει λανθασμένη εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης αρκετές φορές.
• Ενδέχεται να επιβληθούν πρόσθετες χρεώσεις κατά τη λήψη αυτής της εφαρμογής από το
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Για να αποφύγετε πρόσθετες χρεώσεις, επικοινωνήστε με τον
πάροχο υπηρεσιών σας.
116
Βοηθητικά προγράμματα
Samsung Wallet
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να έχετε εισιτήρια, κάρτες μέλους και κουπόνια στο κινητό σας.
Μπορείτε επίσης να προσθέσετε πληροφορίες πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών για πληρωμές μέσω
κινητού.
Πατήστε Samsung Wallet στην οθόνη εφαρμογών.
Για να εκκινήσετε το Samsung Wallet, πρέπει να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή.
Πατήστε Εγκ/σταση και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
• Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Ενδέχεται να επιβληθούν πρόσθετες χρεώσεις κατά τη λήψη αυτής της εφαρμογής από το
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Για να αποφύγετε πρόσθετες χρεώσεις, επικοινωνήστε με τον
πάροχο υπηρεσιών σας.
117
Ταξίδια & τοπικές ρυθμίσεις
Χάρτες
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να εντοπίσετε την τοποθεσία της συσκευής, να αναζητήσετε μέρη ή
να λάβετε οδηγίες κατεύθυνσης.
Πατήστε Χάρτες στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Αναζήτηση για τοποθεσίες
Αναζητήστε τοποθεσίες εισάγοντας μια διεύθυνση ή μια λέξη-κλειδί. Μόλις βρεθεί η τοποθεσία, επιλέξτε
μια τοποθεσία για προβολή λεπτομερών πληροφοριών. Ανατρέξτε στη βοήθεια για περισσότερες
πληροφορίες.
Λήψη οδηγιών κατεύθυνσης για έναν προορισμό
Πατήστε για ρύθμιση των τοποθεσιών αναχώρησης και προορισμού και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο
μετακίνησης. Η συσκευή δείχνει τις διαδρομές για να φθάσετε στον προορισμό.
Earth
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να εξερευνήσετε οποιαδήποτε τοποθεσία στον κόσμο με χρήση
της προβολής χάρτη δορυφόρου.
Πατήστε Earth στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
118
Ρυθμίσεις
Σχετικά με τις ρυθμίσεις
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαμόρφωση της συσκευής, ρύθμιση των επιλογών των
εφαρμογών και προσθήκη λογαριασμών.
Πατήστε το Ρυθμίσεις στην οθόνη εφαρμογών.
Συνδέσεις
Wi-Fi
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi και πρόσβαση στο διαδίκτυο ή άλλες
συσκευές δικτύου.
Μπορείτε να διατηρήσετε μια σταθερή σύνδεση δικτύου επιλέγοντας αυτόματα είτε το Wi-Fi είτε το
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για χρήση του ισχυρότερου σήματος. Για αυτόματη εναλλαγή μεταξύ
δικτύων, σημειώστε το Έξυπνη εναλλαγή δικτύου.
Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές, πατήστε
.
• Για προχωρημένους: προσαρμογή ρυθμίσεων Wi-Fi.
• Κουμπί προώθησης WPS: Σύνδεση σε ένα ασφαλές δίκτυο Wi-Fi με ένα κουμπί WPS.
• Εισαγωγή WPS PIN: Σύνδεση σε ένα ασφαλές δίκτυο Wi-Fi με έναν κωδικό PIN WPS.
Ρύθμιση πολιτικής αδράνειας Wi-Fi
→ Για προχωρημένους → Διατηρήστε ενεργοποιημένο το Wi-Fi κατά την
Πατήστε Wi-Fi →
κατάσταση αδράνειας.
Όταν είναι απενεργοποιημένη η οθόνη, η συσκευή απενεργοποιεί αυτόματα τις συνδέσεις Wi-Fi.
Όταν συμβεί αυτό, η συσκευή πραγματοποιεί αυτόματα πρόσβαση σε δίκτυα δεδομένων αν έχει
ρυθμιστεί να τα χρησιμοποιεί. Αυτό μπορεί να προκαλέσει χρεώσεις μεταφοράς δεδομένων. Για
να αποφύγετε χρεώσεις μεταφοράς δεδομένων, ρυθμίστε την επιλογή αυτή σε Πάντα.
119
Ρυθμίσεις
Ρύθμιση ειδοποίησης δικτύου
Η συσκευή μπορεί να ανιχνεύει ανοιχτά δίκτυα Wi-Fi και να εμφανίζει ένα εικονίδιο στη γραμμή
κατάστασης για να ειδοποιεί όταν είναι διαθέσιμα.
→ Για προχωρημένους και σημειώστε το Ειδοποίηση δικτύου για ενεργοποίηση
Πατήστε Wi-Fi →
αυτής της λειτουργίας.
Wi-Fi Direct
Το Wi-Fi Direct συνδέει απευθείας δύο συσκευές μέσω ενός δικτύου Wi-Fi χωρίς να απαιτείται σημείο
πρόσβασης.
Πατήστε Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth για ανταλλαγή πληροφοριών σε κοντινή απόσταση.
Για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες επιλογές, πατήστε
.
• Χρονικό όριο ορατότητας: Ρύθμιση της διάρκειας για την οποία η συσκευή είναι ορατή.
• Ληφθέντα αρχεία: Προβολή των αρχείων που έχουν ληφθεί μέσω της λειτουργίας Bluetooth.
• Μετονομασία συσκευής: Ορισμός ονόματος Bluetooth για τη συσκευή.
Χρήση δεδομένων
Παρακολουθείτε τον όγκο χρήσης δεδομένων και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για τον περιορισμό τους.
• Δεδομ. κινητής συσκ.: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση συνδέσεων δεδομένων σε οποιοδήποτε
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
• Ορισμ. ορίου χρήσης δεδ. κινητού: ρύθμιση ορίου για τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
• Κύκλος χρήσης δεδομένων: Εισαγάγετε την ημερομηνία μηνιαίας επαναφοράς για να
παρακολουθείτε τη χρήση δεδομένων.
Για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες επιλογές, πατήστε
.
• Περιαγωγή δεδομένων: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση συνδέσεων δεδομένων κατά την
περιαγωγή.
• Περιορισμός δεδ. παρασκηνίου: Ρύθμιση της συσκευής για απενεργοποίηση συγχρονισμού στο
παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιείτε κάποιο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
• Αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων: ρύθμιση της συσκευής για συγχρονισμό δεδομένων
επαφών, ημερολογίου, email, σελιδοδεικτών και εικόνας κοινωνικών δικτύων αυτόματα.
• Εμφάνιση χρήσης Wi-Fi: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση της χρήσης δεδομένων μέσω Wi-Fi.
• Φορ. Σημεία Πρόσβασης: Επιλέξτε ενεργά σημεία Wi-Fi για να αποτρέψετε τη χρήση τους από
εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο.
120
Ρυθμίσεις
Περισσότερα δίκτυα
Προσαρμογή των ρυθμίσεων για έλεγχο των δικτύων.
Λειτουργία πτήσης
Απενεργοποιεί όλες τις ασύρματες λειτουργίες στη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνον
υπηρεσίες που δεν παρέχονται από δίκτυο.
Προεπιλεγμένη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων
Ορίστε την προεπιλεγμένη εφαρμογή που θα χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή μηνυμάτων.
Εκτύπωση
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για τα πρόσθετα εκτυπωτή που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή. Μπορείτε
να αναζητήσετε διαθέσιμους εκτυπωτές ή να προσθέσετε ένα χειροκίνητα για την εκτύπωση αρχείων
μέσω Wi-Fi ή τις υπηρεσίες σύννεφου.
Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας
• Δεδομ. κινητής συσκ.: χρήση για να επιτρέπονται τα δίκτυα μεταγωγής πακέτων δεδομένων για
υπηρεσίες δικτύου.
• Περιαγωγή δεδομένων: χρήση της συσκευής ώστε να συνδέεται σε άλλο δίκτυο όταν
εξυπηρετείστε μέσω περιαγωγής ή όταν το βασικό δίκτυό σας δεν είναι διαθέσιμο.
• Ονόματα σημείων πρόσβασης: καθορισμός ονομάτων σημείων πρόσβασης (APN).
• Λειτουργία δικτύου: επιλογή τύπου δικτύου.
• Φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου: αναζήτηση διαθέσιμων δικτύων και επιλογή ενός δικτύου για
περιαγωγή.
Tethering, σημ. πρόσ. Wi-Fi
• Mobile hotspot: χρήση του φορητού σημείου πρόσβασης για Wi-Fi ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση
δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστές ή άλλες συσκευές μέσω του δικτύου
Wi-Fi.
• Tethering μέσω USB: χρήση του tethering μέσω USB ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση δικτύου
κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστή μέσω USB. Όταν είστε συνδεδεμένοι με
υπολογιστή, η συσκευή χρησιμοποιείται ως ασύρματο μόντεμ για τον υπολογιστή.
• Tethering μέσω Bluetooth: Χρήση του Bluetooth tethering για κοινή χρήση της σύνδεσης δικτύου
κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με άλλους υπολογιστές ή συσκευές μέσω Bluetooth.
• Βοήθεια: μάθετε περισσότερα για το tethering μέσω USB, Wi-Fi και Bluetooth.
121
Ρυθμίσεις
VPN
Διαμορφώστε και συνδεθείτε με εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN).
NFC
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC για ανάγνωση ή γραφή ετικετών NFC που περιέχουν πληροφορίες.
• Android Beam: ενεργοποίηση της λειτουργίας Android Beam για αποστολή δεδομένων, όπως
ιστοσελίδες και επαφές, σε συσκευές με δυνατότητα NFC.
• Πατήστε και πληρώστε: Ορίστε την προεπιλεγμένη μέθοδο πληρωμής.
S Beam
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία S Beam για αποστολή δεδομένων, όπως βίντεο, εικόνες και έγγραφα, σε
συσκευές που υποστηρίζουν τα NFC και Wi-Fi Direct.
Κοντινές συσκευές
• Όνομα συσκευής: Εμφάνιση του ονόματος της συσκευής.
• Κοινόχρηστα περιεχόμενα: Ρύθμιση της συσκευής για κοινή χρήση του περιεχομένου σας με άλλες
συσκευές.
• Επιτρεπόμενες συσκευές: προβολή της λίστας συσκευών που μπορούν να έχουν πρόσβαση στη
συσκευή σας.
• Αποκλεισμένες συσκευές: προβολή της λίστας συσκευών που απαγορεύεται να έχουν πρόσβαση
στη συσκευή σας.
• Λήψη σε: επιλογή μιας θέσης μνήμης για αποθήκευση αρχείων πολυμέσων.
• Λήψη από άλλες συσκευές: Ρύθμιση της συσκευής για αποδοχή μεταφοράς περιεχομένου από
άλλες συσκευές.
Screen Mirroring
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία screen mirroring και μοιραστείτε την οθόνη σας με άλλα άτομα.
122
Ρυθμίσεις
Η συσκευή μου
Κλείδωμα Οθόνης
Αλλαγή των ρυθμίσεων για την κλειδωμένη οθόνη.
• Κλείδωμα οθόνης: ενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος οθόνης. Οι παρακάτω επιλογές
ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης που έχει επιλεγεί.
• Πολλαπλά widget: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπει τη χρήση widgets στην κλειδωμένη
οθόνη.
• Widget οθόνης κλειδώματος: Οι ρυθμίσεις αυτές εφαρμόζονται μόνο όταν ρυθμίζετε την επιλογή
κλειδώματος με κύλιση.
– – Ρολόι ή προσωπικό μήνυμα: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση του ρολογιού ή ενός
προσωπικού μηνύματος στην κλειδωμένη οθόνη. Οι παρακάτω επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν
ανάλογα με την επιλογή σας.
Για ρολόι:
– – Διπλό ρολόι: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει το διπλό ρολόι.
– – Μέγεθος ρολογιού: Αλλαγή του μεγέθους του ρολογιού.
– – Εμφάνιση ημερομηνίας: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση της ημερομηνίας με το ρολόι.
– – Στοιχεία κατόχου: Εισαγωγή των στοιχείων σας που εμφανίζονται στην κλειδωμένη οθόνη.
Για προσωπικό μήνυμα:
– – Επεξεργασία προσωπικού μηνύματος: Επεξεργασία του προσωπικού μηνύματος.
• Συντομεύσεις: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση και επεξεργασία συντομεύσεων εφαρμογών
στην κλειδωμένη οθόνη.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Εφέ ξεκλειδώματος: Επιλογή εφέ για το ξεκλείδωμα της οθόνης.
• Εφέ μελανιού: Αλλαγή χρώματος του εφέ μελάνης. Το εφέ μελάνης είναι διαθέσιμο μόνο με την
S Pen.
• Κείμενο βοήθειας: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση του κειμένου βοήθειας στην κλειδωμένη
οθόνη.
• Ενεργοποίηση σε οθόνη κλειδώματος: ρύθμιση της συσκευής ώστε να αναγνωρίζει την εντολή
αφύπνισης όταν είναι κλειδωμένη η οθόνη.
• Ρύθμιση εντολής αφύπνισης: ρύθμιση μιας εντολής αφύπνισης για εκκίνηση της εφαρμογής
S Voice ή εκτέλεση καθορισμένης λειτουργίας.
• Αναδυόμενες Σημειώσεις στην οθόνη κλειδώματος: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εκκινεί το
Popup Note όταν κάνετε διπλό πάτημα στην κλειδωμένη οθόνη με το κουμπί της Πένας S πατημένο.
123
Ρυθμίσεις
Εμφάνιση
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για την οθόνη.
• Φόντο:
– – Αρχική οθόνη: Επιλογή εικόνας φόντου για την αρχική οθόνη.
– – Κλείδωμα Οθόνης: επιλογή μιας εικόνας φόντου για την οθόνη κλειδώματος.
– – Αρχική οθόνη και οθόνη κλειδώματος: επιλογή μιας εικόνας φόντου για την αρχική οθόνη και
την οθόνη κλειδώματος.
• Πίνακας ειδοποιήσεων: Προσαρμόστε τα στοιχεία που εμφανίζονται στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.
• Πολλαπλά Παράθυρα: ρύθμιση της συσκευής για χρήση των πολλαπλών παραθύρων.
• Βοηθός Σελίδας: ρύθμιση της συσκευής για άνοιγμα συναφών σελίδων με βάση τις ενέργειές σας.
• Λειτουργία οθόνης:
– – Προσαρμογή εμφάνισης: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για τη βελτιστοποίηση της
οθόνης ανάλογα με τις ρυθμίσεις της οθόνης.
– – Δυναμική: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να κάνετε τους χρωματικούς τόνους της
οθόνης πιο ζωντανούς.
– – Τυπικό: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για κανονικά περιβάλλοντα.
– – Επαγγελματική φωτογραφία: χρήση της λειτουργίας αυτής για να κάνετε τις αποχρώσεις της
οθόνης να μοιάζουν με φυσικά χρώματα.
– – Κινηματογράφος: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για θολά περιβάλλοντα, όπως ένα
σκοτεινό δωμάτιο.
• Φωτεινότητα: ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.
• Αυτόματη περιστροφή οθόνης: ρύθμιση για αυτόματη περιστροφή του περιεχομένου όταν
στρέφεται η συσκευή.
• Λήξη χρονικού ορίου οθόνης: ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν
απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
• Ονειροπόληση: Ρύθμιση της συσκευής για εκκίνηση μιας προστασίας οθόνης όταν η συσκευή σας
συνδέεται σε επιτραπέζια βάση σύνδεσης ή φορτίζεται.
• Στυλ γραμματοσειράς: αλλαγή του τύπου γραμματοσειράς για το κείμενο στην οθόνη.
• Μέγ. γραμματοσειράς: αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς.
• Διάρκεια φωτισμού πλήκτρου αφής: ρύθμιση της διάρκειας του οπίσθιου φωτισμού των πλήκτρων
αφής.
• Εμφάνιση ποσοστού μπαταρίας: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση του υπολειπόμενου χρόνου
μπαταρίας.
• Αυτ. ρύθμ. απόχρωσης οθόνης: ρύθμιση της συσκευής για εξοικονόμηση ενέργειας με
προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης.
124
Ρυθμίσεις
Ένδειξη LED
• Φόρτιση: ρύθμιση της συσκευής για ενεργοποίηση της λυχνίας ειδοποίησης ενώ φορτίζετε την
μπαταρία.
• Χαμηλή μπαταρία: ρύθμιση της συσκευής για ενεργοποίηση της λυχνίας ειδοποίησης όταν η
στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή.
• Ειδοποιήσεις: ρύθμιση της συσκευής για ενεργοποίηση της λυχνίας ειδοποίησης όταν έχετε
αναπάντητες κλήσεις, μηνύματα ή ειδοποιήσεις.
• Φωνητική εγγραφή: ρύθμιση της συσκευής για ενεργοποίηση της λυχνίας ειδοποίησης όταν
ηχογραφείτε φωνητικές σημειώσεις.
Ήχος
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.
• Ένταση: ρύθμιση του επιπέδου έντασης για ήχους κλήσης, μουσική και βίντεο, ήχους συστήματος
και ήχους ειδοποιήσεων.
• Επίπεδο δόνησης: προσαρμογή της έντασης της δόνησης για ειδοποίηση.
• Ήχοι κλήσης: επιλογή ενός ήχου κλήσης που σας ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις.
• Δονήσεις: προσθήκη ή επιλογή ενός μοτίβου δόνησης.
• Ειδοποιήσεις: Επιλογή ήχου για συμβάντα όπως τα εισερχόμενα μηνύματα και οι αναπάντητες
κλήσεις.
• Δόνηση κατά την κλήση: ρύθμιση για δόνηση και αναπαραγωγή ήχου κλήσης από τη συσκευή για
εισερχόμενες κλήσεις.
• Τόνος πληκτρολ. κλήσης: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν πιέζετε τα πλήκτρα στο
πληκτρολόγιο.
• Ήχοι αφής: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν επιλέγετε μια εφαρμογή ή επιλογή στην
οθόνη αφής.
• Ήχος κλειδώματος οθόνης: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν κλειδώνετε ή
ξεκλειδώνετε την οθόνη αφής.
• Ανταπόκριση δόνησης: ρύθμιση της συσκευής να δονείται όταν αγγίζετε τα πλήκτρα.
• Εφαρμογές Samsung: Αλλαγή των ρυθμίσεων ειδοποίησης για κάθε εφαρμογή.
• Ήχος κατά το πάτημα: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
• Δόνηση κατά το πάτημα: ρύθμιση της συσκευής να δονείται όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
• 'Εξοδος Ήχου: επιλογή μορφής εξόδου ήχου για χρήση κατά τη σύνδεση της συσκευής σας με
συσκευές HDMI. Ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη ρύθμιση ήχου surround.
Λειτουργία αρχικής οθόνης
Επιλέξτε μια λειτουργία αρχικής οθόνης (τυπική ή εύκολη).
125
Ρυθμίσεις
Κλήση
Προσαρμογή των ρυθμίσεων για λειτουργίες κλήσης.
• Απόρριψη κλήσης: απόρριψη κλήσεων αυτόματα από προκαθορισμένους αριθμούς τηλεφώνου.
Προσθήκη τηλεφωνικών αριθμών στη λίστα απόρριψης.
• Ορισμός μηνυμάτων απόρριψης κλήσεων: προσθήκη ή επεξεργασία του μηνύματος που
αποστέλλεται όταν απορρίπτετε μια κλήση.
• Απάντηση/τερματισμός κλήσεων:
– – Απάντηση κλήσεων με το κεντρικό πλήκτρο: ρύθμιση της συσκευής να απαντά σε εισερχόμενη
κλήση όταν πατάτε το πλήκτρο αρχικής οθόνης.
– – Έλεγχος έντασης φωνής: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να απαντά ή να απορρίπτει μια
εισερχόμενη κλήση με φωνητικές εντολές.
– – Τερμ. κλ. με το πλήκτ. ενερ.: ρύθμιση της συσκευής να τερματίζει μια κλήση όταν πατάτε το
πλήκτρο λειτουργίας.
• Σβήσιμο της οθόνης κατά τη διάρκεια των κλήσεων: ρύθμιση της συσκευής να ενεργοποιεί τον
αισθητήρα φωτεινότητας στη διάρκεια μιας κλήσης.
• Ειδοποιήσεις κλήσεων:
– – Δόνηση κατά την απάντηση: ρύθμιση της συσκευής να δονείται όταν ο συνομιλητής απαντά σε
μια κλήση.
– – Δόνηση τερματισμού κλήσης: ρύθμιση της συσκευής να δονείται όταν ο συνομιλητής
τερματίζει μια κλήση.
– – Ήχος σύνδεσης κλήσεων: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου σύνδεσης κλήσης.
– – Υπενθύμιση λεπτού: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου υπενθύμισης λεπτών.
– – Ήχος τερματ. κλήσεων: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου αποσύνδεσης κλήσης.
– – Ειδοποίηση κλήσεων: ρύθμιση της συσκευής να σας ειδοποιεί για συμβάντα κατά τη διάρκεια
μιας κλήσης.
• Αξεσουάρ για κλήσεις:
– – Αυτόματη απάντηση: ρύθμιση της συσκευής να απαντά σε κλήσεις αυτόματα μετά από
καθορισμένη χρονική περίοδο (διαθέσιμο μόνο όταν είναι συνδεδεμένα ακουστικά).
– – Χρονόμετρο αυτ. απάντησης: επιλογή της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν
απαντήσει σε κλήσεις.
– – Συνθήκες εξερχ. κλήσης: ρύθμιση της συσκευής να επιτρέπει εξερχόμενες κλήσεις με
ακουστικά Bluetooth, ακόμα και αν η συσκευή σας είναι κλειδωμένη.
– – Τύπος εξερχόμενης κλήσης: επιλογή του τύπου εξερχόμενων κλήσεων που απαιτούν να
χρησιμοποιήσετε ακουστικά Bluetooth.
126
Ρυθμίσεις
• Επιπλέον ρυθμίσεις:
– – Ταυτότητα καλούντος: εμφάνιση του δικού σας ID καλούντα σε άλλους συνομιλητές για
εξερχόμενες κλήσεις.
– – Προώθηση κλήσης: εκτροπή εισερχόμενων κλήσεων σε έναν άλλον αριθμό.
– – Αυτόμ. κωδικός περιοχής: ρύθμιση της συσκευής να εισάγει αυτόματα ένα πρόθεμα (κωδικό
περιοχής ή χώρας) πριν από τηλεφωνικό αριθμό.
– – Φραγή κλήσεων: αποκλεισμός εισερχόμενων ή εξερχόμενων κλήσεων.
– – Αναμονή κλήσεων: να επιτρέπονται οι ειδοποιήσεις εισερχόμενων κλήσεων όταν βρίσκεται μια
κλήση σε εξέλιξη.
– – Αυτόματη επανάκληση: ενεργοποίηση αυτόματης επανάκλησης για κλήσεις που δεν
συνδέθηκαν ή που διακόπηκαν.
– – Αριθμοί προκαθορισμένης κλήσης: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας FDN
για περιορισμό των κλήσεων προς αριθμούς στη λίστα FDN. Εισάγετε τον κωδικό PIN2 που
παρέχεται με την κάρτα SIM ή USIM.
• Ήχοι κλήσεων και πλήκτρων:
– – Ήχοι κλήσης: επιλογή ενός ήχου κλήσης που σας ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις.
– – Δονήσεις: προσθήκη ή επιλογή ενός μοτίβου δόνησης.
– – Δόνηση κατά την κλήση: ρύθμιση για δόνηση και αναπαραγωγή ήχου κλήσης από τη συσκευή
για εισερχόμενες κλήσεις.
– – Τόνος πληκτρολ. κλήσης: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν πιέζετε τα πλήκτρα στο
πληκτρολόγιο.
• Εξατομίκευση ήχου κλήσης: επιλογή ενός τύπου ήχου κλήσης για χρήση με ακουστικά.
• Μείωση θορύβου: ρύθμιση της συσκευής για αφαίρεση του θορύβου στο παρασκήνιο έτσι ώστε ο
συνομιλητής να μπορεί να σας ακούει καθαρότερα.
• Αύξ. έντασ. σε τσέπη: ρύθμιση της συσκευής για ενίσχυση της έντασης του ήχου κλήσης όταν η
συσκευή βρίσκεται σε κλειστό χώρο, όπως τσάντα ή τσέπη.
• Εικόνα κλήσης βίντεο: Επιλογή μιας εικόνας για εμφάνιση στο συνομιλητή.
• Χρήση επιλογών αποτυχίας κλήσης: επιλογή για προσπάθεια φωνητικής κλήσης όταν υπάρχει
αποτυχία σύνδεσης μιας βιντεοκλήσης.
• Υπηρεσία φωνητικών μηνυμάτων: επιλογή ή ρύθμιση του παρόχου της υπηρεσίας τηλεφωνητή.
• Ρυθμίσεις τηλεφωνητή: εισαγωγή του αριθμού για πρόσβαση στην υπηρεσία τηλεφωνητή.
Αποκτήστε τον αριθμό αυτό από τον πάροχο υπηρεσιών.
• Ήχος: επιλογή ενός ήχου κλήσης που σας ειδοποιεί για νέα μηνύματα τηλεφωνητή.
• Δόνηση: ρύθμιση της συσκευής για δόνηση όταν λαμβάνονται μηνύματα τηλεφωνητή.
127
Ρυθμίσεις
• Λογαριασμοί: ρύθμιση της συσκευής να δέχεται κλήσεις IP και διαμόρφωση των λογαριασμών σας
για υπηρεσίες κλήσης IP.
• Χρήση κλήσεων Internet: ρύθμιση για το αν θα χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες κλήσης IP για όλες
τις κλήσεις ή μόνο για τις κλήσεις IP.
Λειτουργία αποκλεισμού
Επιλέξτε ποιες ειδοποιήσεις θα αποκλείονται ή ρυθμίστε να επιτρέπονται ειδοποιήσεις για κλήσεις από
προσδιορισμένες επαφές στη λειτουργία αποκλεισμού.
Λειτουργία hands-free
Ρυθμίστε τη συσκευή να διαβάζει φωνητικά τα περιεχόμενα και ορίστε εφαρμογές για χρήση στη
λειτουργία hands-free.
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας.
• Απόδοση CPU: Ρύθμιση συσκευής ώστε να περιορίζει τη χρήση κάποιον πόρων του συστήματος.
• Έξοδος οθόνης: ρύθμιση της συσκευής για μείωση της φωτεινότητας της οθόνης.
• Απενεργοποίηση ανταπόκρισης δόνησης: ρύθμιση της συσκευής για απενεργοποίηση της
δόνησης όταν αγγίζετε τα πλήκτρα.
• Πληροφορίες για την εξοικονόμηση ενέργειας: ανακαλύψτε τρόπους μείωσης της κατανάλωσης
της μπαταρίας.
Αξεσουάρ
Αλλάξτε τις βοηθητικές ρυθμίσεις.
• Ήχος σύνδεσης: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να αναπαράγει έναν ήχο όταν η συσκευή σας
συνδέεται ή απομακρύνεται από μια επιτραπέζια βάση σύνδεσης.
• Λειτουργία εξόδου ήχου: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να χρησιμοποιεί το ηχείο της βάσης
σύνδεσης όταν είναι συνδεδεμένη σε επιτραπέζια βάση σύνδεσης.
• Εμφάνιση οθόνης Desk home: ρύθμιση της συσκευής να εμφανίζει το επιτραπέζιο ρολόι όταν η
συσκευή είναι συνδεδεμένη σε επιτραπέζια βάση.
• 'Εξοδος Ήχου: επιλογή μορφής εξόδου ήχου για χρήση κατά τη σύνδεση της συσκευής σας με
συσκευές HDMI. Ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη ρύθμιση ήχου surround.
128
Ρυθμίσεις
Προσβ/τητα
Οι υπηρεσίες προσβασιμότητας είναι ειδικές λειτουργίες για άτομα με συγκεκριμένες σωματικές
αναπηρίες. Μεταβείτε και μεταβάλετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα
προς τη συσκευή.
• Αυτόματη περιστροφή οθόνης: Ρύθμιση της επιφάνειας εργασίας για αυτόματη περιστροφή όταν
περιστρέφετε τη συσκευή.
• Λήξη χρονικού ορίου οθόνης: ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν
απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
• Εκφώνηση κωδικών πρόσβασης: ρύθμιση της συσκευής να εκφωνεί τους κωδικούς πρόσβασης
που εισάγετε με το Talkback.
• Απάντηση και τερματισμός κλήσεων:
– – Απάντηση κλήσεων με το κεντρικό πλήκτρο: ρύθμιση της συσκευής να απαντά σε εισερχόμενη
κλήση όταν πατάτε το πλήκτρο αρχικής οθόνης.
– – Πατήστε για απαν. κλήσεων: ρύθμιση της συσκευής να απαντά σε μια κλήση όταν πατάτε το
κουμπί αποδοχής κλήσεων.
– – Έλεγχος έντασης φωνής: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να απαντά ή να απορρίπτει μια
εισερχόμενη κλήση με φωνητικές εντολές.
– – Τερμ. κλ. με το πλήκτ. ενερ.: ρύθμιση της συσκευής να τερματίζει μια κλήση όταν πατάτε το
πλήκτρο λειτουργίας.
• Εμφάνιση συντομεύσεων: προσθήκη συντόμευσης προς την Προσβ/τητα στο γρήγορο μενού που
εμφανίζεται όταν πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας.
• TalkBack: ενεργοποίηση του Talkback, που προσφέρει φωνητική ανατροφοδότηση.
• Μέγ. γραμματοσειράς: αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς.
• Χειρονομίες μεγέθυνσης: Χρήση αυτής της ρύθμισης για αύξηση και μείωση του ζουμ της
συσκευής με τις κινήσεις των δακτύλων.
• Αρνητικά χρώματα: αντιστροφή των χρωμάτων της οθόνης για βελτίωση της ορατότητας.
• Συντόμευση προσβασιμότητας: Ρύθμιση της συσκευής για την ενεργοποίηση του Talkback όταν
πατάτε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας, καθώς και όταν πατάτε παρατεταμένα την οθόνη με
δύο δάχτυλα.
• Επιλογές κειμ. σε ομιλία:
– – Προτιμώμενη μηχανή TTS: Επιλογή μιας μηχανής σύνθεσης λόγου. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις
για τις μηχανές σύνθεσης ομιλίας, πατήστε .
– – Ρυθμός ομιλίας: επιλογή ταχύτητας για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
– – Ακούστε ένα παράδειγμα: ακρόαση του προφορικού κειμένου ως παράδειγμα.
– – Κατάσταση προεπ. γλώσσας: Προβολή της κατάστασης της προεπιλεγμένης γλώσσας για τη
δυνατότητα μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
129
Ρυθμίσεις
• Εξισορρόπηση ήχου: προσαρμογή της ισορροπίας ήχου κατά τη χρήση διπλού σετ ακουστικών.
• Μονοφωνικός ήχος: ενεργοποίηση μονοφωνικού ήχου όταν ακούτε αρχεία ήχου με ένα μόνο
ακουστικό "ψείρα".
• Απενεργ. όλων των ήχων: σίγαση όλων των ήχων της συσκευής.
• Ειδοποίηση φλας: Ρυθμίστε το φλας να αναβοσβήνει όταν έχετε εισερχόμενες κλήσεις, νέα
μηνύματα ή ειδοποιήσεις.
• Υπότιτλοι Google (CC): Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση λεζαντών σε περιεχόμενο που
υποστηρίζεται από την Google και για αλλαγή των ρυθμίσεων λεζαντών.
• Υπότιτλοι Samsung (CC): Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση λεζαντών σε περιεχόμενο που
υποστηρίζεται από τη Samsung και για αλλαγή των ρυθμίσεων λεζαντών.
• Χρονική καθυστέρηση παρατεταμένου πατήματος: Ρυθμίστε το χρόνο αναγνώρισης για
παρατεταμένο πάτημα στην οθόνη.
Λειτουργία με ένα χέρι
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία με ένα χέρι για δική σας ευκολία όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή με το ένα
χέρι.
• Πληκ/γιο & διαθ.πλ. κλήσ.: Ρυθμίστε τη συσκευή να προσαρμόζει το μέγεθος και τη θέση του
πληκτρολογίου.
• Πληκτρολόγιο Samsung: Ρυθμίστε τη συσκευή να προσαρμόζει το μέγεθος και τη θέση του
πληκτρολογίου Samsung.
• Αριθμομηχανή: Ρυθμίστε τη συσκευή να προσαρμόζει το μέγεθος και τη θέση της αριθμομηχανής.
• Μοτίβο ξεκλειδώματος: Ρυθμίστε τη συσκευή να προσαρμόζει το μέγεθος και τη θέση της οθόνης
μοτίβου ξεκλειδώματος.
• Μάθετε σχετικά με τη λειτουργία με ένα χέρι: Προβολή εκπαιδευτικού βίντεο λειτουργίας με ένα
χέρι.
Γλώσσα και εισαγωγή
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για εισαγωγή κειμένου. Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες
ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα.
Γλώσσα
Επιλέξτε μια γλώσσα οθόνης για όλα τα μενού και εφαρμογές.
130
Ρυθμίσεις
Προεπιλογή
Επιλέξτε έναν προεπιλεγμένο τύπο πληκτρολογίου για εισαγωγή κειμένου.
Πληκτρολόγιο Samsung
Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πληκτρολογίου Samsung, πατήστε
.
Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Γλώσσες εισαγωγής: Επιλογή γλωσσών για την εισαγωγή κειμένου.
• Έξυπνη δημιουργία κειμένου: ενεργοποίηση της λειτουργίας πρόβλεψης κειμένου ώστε να
προβλέπονται λέξεις με βάση τα όσα πληκτρολογείτε και να εμφανίζονται προτάσεις για λέξεις.
Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις πρόβλεψης κειμένου.
• Αυτόματη αντικατάσταση: Ρυθμίστε τη συσκευή να διορθώνει τις λέξεις με ορθογραφικά λάθη ή
τις ημιτελείς λέξεις, πατώντας την μπάρα διαστήματος ή ένα σημείο στίξης.
• Αυτόματη κεφαλαιοποίηση: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη μετατροπή σε κεφαλαίο του
πρώτου χαρακτήρα μετά από τελικό σημείο στίξης, όπως τελεία, ερωτηματικό ή θαυμαστικό.
• Αυτόματη εισαγωγή κενών: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εισάγει αυτόματα ένα κενό μεταξύ των
λέξεων.
• Αυτόματη θέση σημείων στίξης: ρύθμιση της συσκευής για εισαγωγή τελείας με διπλό πάτημα
στην μπάρα διαστήματος.
• Κανένα: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να απενεργοποιεί τη λειτουργία σάρωσης του πληκτρολογίου.
• Συνεχής είσοδος: Ρύθμιση της συσκευής για εισαγωγή κειμένου με πέρασμα από το πληκτρολόγιο.
• Έλεγχος δρομέα: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας πλοήγησης μέσω έξυπνου
πληκτρολογίου για μετακίνηση του δρομέα με κύλιση στο πληκτρολόγιο.
• Ήχος: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
• Δόνηση: ρύθμιση της συσκευής να δονείται όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
• Προεπισκόπηση χαρακτήρα: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση μεγάλης εικόνας κάθε
χαρακτήρα που πατάτε.
• Εντοπισμός πένας: ρύθμιση της συσκευής να ανοίγει το πλαίσιο χειρογράφου όταν πατάτε το πεδίο
με την S Pen.
• Εκμάθηση: εκμάθηση τρόπου εισαγωγής κειμένου με το πληκτρολόγιο Samsung.
• Επαναφορά ρυθμίσεων: επαναφορά ρυθμίσεων πληκτρολογίου Samsung.
131
Ρυθμίσεις
Φωνητική πληκτρολόγηση Google
Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις φωνητικής εισαγωγής, πατήστε
.
• Επλογή γλωσσών εισαγ.: επιλογή γλωσσών εισαγωγής για εισαγωγή κειμένου.
• Αποκλ. προσβλ. λέξεων: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να μην αναγνωρίζει προσβλητικές λέξεις στις
φωνητικές καταχωρήσεις.
• Αναγνώριση ομιλίας εκτός σύνδεσης: λήψη και εγκατάσταση δεδομένων γλώσσας για φωνητική
εισαγωγή εκτός σύνδεσης.
Φωνητική αναζήτηση
Για τη φωνητική αναγνώριση Google, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:
• Γλώσσα: επιλογή γλώσσας για τη φωνητική αναγνώριση.
• Εντοπισμός λέξεων-κλειδιών "Ok Google": Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εκκινεί τη λειτουργία
φωνητικής αναγνώρισης όταν προφέρετε την εντολή αφύπνισης ενώ χρησιμοποιείτε την εφαρμογή
αναζήτησης.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Έξοδος ομιλίας: ρύθμιση της συσκευής να παρέχει φωνητική ανατροφοδότηση ώστε να σας
ειδοποιεί για την τρέχουσα ενέργεια.
• Αποκλ. προσβλ. λέξεων: Απόκρυψη προσβλητικών λέξεων από τα αποτελέσματα φωνητικής
αναζήτησης.
• Αναγνώριση ομιλίας εκτός σύνδεσης: λήψη και εγκατάσταση δεδομένων γλώσσας για φωνητική
εισαγωγή εκτός σύνδεσης.
• Εξατομ. αναγνώριση: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες από το Google
dashboard σας για τη βελτίωση της ακρίβειας της αναγνώρισης ομιλίας.
• Ακουστικά Bluetooth: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπει φωνητική αναζήτηση με
ακουστικά Bluetooth όταν είναι συνδεδεμένα με τη συσκευή.
Επιλογές κειμ. σε ομιλία
• Προτιμώμενη μηχανή TTS: Επιλογή μιας μηχανής σύνθεσης λόγου. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για
τις μηχανές σύνθεσης ομιλίας, πατήστε .
• Ρυθμός ομιλίας: επιλογή ταχύτητας για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
• Ακούστε ένα παράδειγμα: ακρόαση του προφορικού κειμένου ως παράδειγμα.
• Κατάσταση προεπ. γλώσσας: Προβολή της κατάστασης της προεπιλεγμένης γλώσσας για τη
δυνατότητα μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
132
Ρυθμίσεις
Ταχύτητα δείκτη
Ρυθμίστε την ταχύτητα δείκτη για το ποντίκι ή το πλαίσιο αφής που είναι συνδεδεμένα με τη συσκευή
σας.
Κίνηση
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αναγνώρισης κίνησης και αλλάξτε τις ρυθμίσεις που ελέγχουν την
αναγνώριση κίνησης στη συσκευή σας.
• Γρήγορη ματιά: Ρύθμιση για ενεργοποίηση της οθόνης αφής και των πληροφοριών οθόνης, όπως
ειδοποιήσεις, αναπάντητες κλήσεις, νέα μηνύματα, ώρα και ημερομηνία, κατάσταση συσκευής, και
πολλά άλλα, κινώντας το χέρι σας μπροστά από τον αισθητήρα στο πάνω μέρος της οθόνης.
• Απευθείας κλήση: ρύθμιση της συσκευής για πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης ανασηκώνοντας
και κρατώντας τη συσκευή κοντά στο αυτί σας ενώ κοιτάτε λεπτομέρειες κλήσης, μηνύματος ή
επαφών.
• Έξυπνη ειδοποίηση: ρύθμιση της συσκευής να σας ειδοποιεί αν έχετε αναπάντητες κλήσεις ή νέα
μηνύματα όταν ανασηκώνετε τη συσκευή.
• Πατήστε δύο φορές για μετάβαση στην κορυφή: Ρύθμιση για μετακίνηση στο πάνω μέρος μιας
λίστας επαφών ή μηνυμάτων email με διπλό πάτημα στη συσκευή.
• Κλίση για ζουμ: ρύθμιση της συσκευής για μεγέθυνση ή σμίκρυνση ενώ προβάλλονται εικόνες στη
Συλλογή ή κάνετε περιήγηση σε ιστοσελίδες, με παρατεταμένο πάτημα δύο σημείων με τα δάχτυλά
σας και κατόπιν κλίση της συσκευής μπρος και πίσω.
• Μετατόπιση για τη μεταφορά εικονιδίου: Ρύθμιση της συσκευής για μετακίνηση ενός στοιχείου
σε άλλη σελίδα όταν πατάτε το στοιχείο παρατεταμένα και κατόπιν μετατοπίζετε παράλληλα τη
συσκευή στα αριστερά ή στα δεξιά.
• Μετατόπιση για περιήγηση στις εικόνες: ρύθμιση της συσκευής για κύλιση σε μια εικόνα κινώντας
τη συσκευή προς οποιαδήποτε κατεύθυνση όταν γίνεται μεγέθυνση της εικόνας.
• Ανακίνηση για ενημέρωση: ρύθμιση της συσκευής να αναζητά συσκευές με Bluetooth με την
ανακίνησή της.
• Γύρισμα για σίγαση/παύση: ρύθμιση της συσκευής για σίγαση εισερχόμενων κλήσεων,
ειδοποιήσεων και μουσικής τοποθετώντας τη συσκευή με την πρόσοψη προς τα κάτω.
• Σύνθετες ρυθμίσεις:
– – Γρήγορη ματιά: επιλογή στοιχείων για εμφάνιση στην οθόνη γρήγορης ματιάς όταν κινείτε το
χέρι σας μπροστά από τον αισθητήρα εγγύτητας/φωτός.
– – Ρυθμίσεις ευαισθησίας: προσαρμογή της ταχύτητας αντίδρασης για κάθε κίνηση.
• Μάθετε σχετικά με τις κινήσεις: προβολή της εκμάθησης για τις κινήσεις ελέγχου.
133
Ρυθμίσεις
• Κίνηση παλάμης για λήψη: ρύθμιση της συσκευής για καταγραφή μιας εικόνας της οθόνης όταν
περνάτε το χέρι σας προς τα αριστερά ή τα δεξιά μπροστά από την οθόνη.
• Άγγιγμα με παλάμη για σίγαση/παύση: Ρύθμιση για παύση της αναπαραγωγής πολυμέσων ή
σίγαση του ραδιοφώνου FM όταν αγγίζετε την οθόνη με την παλάμη σας.
• Μάθετε σχετικά με τις κινήσεις χεριού: Προβολή του εκπαιδευτικού βίντεο για τον έλεγχο των
κινήσεων των χεριών.
Έξυπνη οθόνη
• Έξυπνη αναμονή: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να αποτρέπεται η απενεργοποίηση του οπίσθιου
φωτισμού της οθόνης ενώ κοιτάτε την οθόνη.
• Έξυπνη περιστροφή: ρύθμιση του περιβάλλοντος εργασίας να μην περιστρέφεται ανάλογα με τον
προσανατολισμό του προσώπου σας.
Έλεγχος έντασης φωνής
Αλλάξτε ρυθμίσεις για έλεγχο των επιλογών μέσω φωνητικών εντολών.
Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Δόνηση κατά την κλήση, η συσκευή δεν αναγνωρίζει
τις φωνητικές εντολές όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση.
S Pen
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για χρήση του S Pen.
• Προτιμώμενο χέρι: επιλογή του χεριού που χρησιμοποιείτε για να γράφετε ώστε να βελτιώνονται οι
εισαγωγές με την πένα S.
• Ήχος σύνδεσης/αποσύνδεσης πένας: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει έναν ήχο όταν εισέρχεται
ή εξέρχεται το S Pen από την υποδοχή.
• Άν.Αναδυόμενων Σημειώσεων: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εκκινεί το Popup Note όταν η
Πένα S βγαίνει από την υποδοχή της.
• Εξοικονόμηση μπαταρίας: ρύθμιση της συσκευής να μην ανταποκρίνεται όταν εισέρχεται ή
εξέρχεται το S Pen.
• S Pen Keeper: Ρύθμιση της συσκευής να εμφανίζει μια αναδυόμενη ειδοποίηση και να εκπέμπει
έναν ήχο όταν η οθόνη αφής είναι απενεργοποιημένη και το S Pen αφαιρεθεί από τη συσκευή.
134
Ρυθμίσεις
• Προβολή χωρίς επαφή:
– – Δείκτης: Ρύθμιση της συσκευής να εμφανίζει το δείκτη της S Pen όταν η S Pen αιωρείται πάνω
από την οθόνη.
– – Προεπισκόπηση πληροφοριών: Προβολή πληροφοριών σε αναδυόμενο παράθυρο κατά την
κατάδειξη στοιχείων με την Πένα S.
– – Ετικέτες εικονιδίων: Προβολή απλών πληροφοριών ενός στοιχείου σε ένα αναδυόμενο
παράθυρο κατά την κατάδειξη του στοιχείου με την Πένα S.
– – Κύλιση λίστας: Κατά την προβολή email ή ιστοσελίδων, κρατήστε την Πένα S πάνω από την
άκρη της οθόνης για κύλιση στη σελίδα.
• Ηχητική ανταπόκριση και ανταπόκριση δόνησης: ρύθμιση της συσκευής να ηχεί και να δονείται
όταν αιωρείστε πάνω από αρχεία, θέματα ή επιλογές.
• Ρυθμίσεις Γρήγορων Εντολών: διαμόρφωση των ρυθμίσεων για τη γρήγορη εντολή.
• Βοήθεια S Pen: πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για χρήση της πένας S.
Λογαριασμοί
Προσθήκη λογαριασμού
Προσθέστε λογαριασμούς email ή SNS.
Cloud
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για συγχρονισμό δεδομένων ή αρχείων με το λογαριασμό Samsung ή με την
αποθήκευση Cloud Dropbox.
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διαχείριση ρυθμίσεων και δεδομένων.
• Δημ. αντιγρ. ασφ. δεδ. μου: Ρύθμιση της συσκευής για δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των
ρυθμίσεων και των δεδομένων εφαρμογών στο διακομιστή Google.
• Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας: δημιουργία ή επεξεργασία του εφεδρικού λογαριασμού
Google.
• Αυτόματη επαναφορά: Ρύθμιση της συσκευής για επαναφορά των ρυθμίσεων και των δεδομένων
εφαρμογών όταν επανεγκαθίστανται οι εφαρμογές στη συσκευή.
• Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων: επαναφορά των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες
εργοστασιακές τιμές και διαγραφή όλων των δεδομένων.
135
Ρυθμίσεις
Περισσότερα
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για υπηρεσίες τοποθεσίας, ασφάλεια και άλλες επιλογές.
Location
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις τοποθεσίας και ενεργοποιήστε δικαιώματα για να επιτρέπετε στις εφαρμογές να
χρησιμοποιούν τις πληροφορίες τοποθεσιών σας.
• Λειτουργία: Επιλογή μεθόδου για τη συλλογή των δεδομένων τοποθεσίας σας.
• Πρόσφατα αιτήματα τοποθεσίας: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει ποιες εφαρμογές
χρησιμοποιούν τις πληροφορίες τρέχουσας τοποθεσίας σας και την αντίστοιχη χρήση μπαταρίας.
• Υπηρ. εντοπισμού θέσης: Προβολή των εφαρμογών που χρησιμοποιούν τις τρέχουσες
πληροφορίες τοποθεσίας σας.
• Οι τοποθεσίες μου: Ρύθμιση προφίλ που μπορούν να χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένες
τοποθεσίες κατά τη χρήση των λειτουργιών GPS, Wi-Fi ή Bluetooth για τον εντοπισμό της τρέχουσας
θέσης.
Ασφάλεια
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για την ασφάλιση της συσκευής και της κάρτας SIM ή USIM.
• Κρυπτογράφηση συσκευής: ρύθμιση κωδικού πρόσβασης για κρυπτογράφηση δεδομένων
αποθηκευμένων στη συσκευή. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που
ενεργοποιείτε τη συσκευή.
Φορτίστε την μπαταρία πριν ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αυτή διότι μπορεί να χρειαστεί
περισσότερο από μία ώρα για την κρυπτογράφηση των δεδομένων σας.
• Κρυπτογράφηση εξωτερικής κάρτα SD: Ρύθμιση της συσκευής για κρυπτογράφηση των αρχείων
σε μια κάρτα μνήμης.
Αν επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ενώ είναι
ενεργοποιημένη η επιλογή αυτή, η συσκευή δεν θα είναι σε θέση να διαβάσει τα
κρυπτογραφημένα αρχεία σας. Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση αυτή πριν κάνετε επαναφορά της
συσκευής.
• Απομακρ. στοιχεία ελέγχου: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να υπάρχει η δυνατότητα
απομακρυσμένου ελέγχου μιας συσκευής που έχει χαθεί ή κλαπεί, μέσω Internet. Για να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung.
– – Εγγραφή λογαριασμού: Προσθήκη ή προβολή του λογαριασμού Samsung.
– – Χρήση ασύρματων δικτύων: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται η συλλογή δεδομένων
τοποθεσίας και ο προσδιορισμός της τοποθεσίας μιας συσκευής που έχει χαθεί ή κλαπεί, μέσω
Wi-Fi ή δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
136
Ρυθμίσεις
• Ειδοποίηση αλλαγής SIM: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας "εύρεσης συσκευής"
που βοηθά στον εντοπισμό της συσκευής σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής.
• Μετάβαση σε τοποθεσία web: Πρόσβαση στην τοποθεσία web "εύρεσης της κινητής συσκευής
μου" (findmymobile.samsung.com). Μπορείτε να εντοπίσετε και να ελέγξετε την χαμένη ή κλαπείσα
συσκευή σας στον ιστότοπο εύρεσης του κινητού.
• Ρύθμιση κλειδώματος κάρτας SIM:
– – Κλείδωμα κάρτας SIM: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας κλειδώματος PIN
ώστε να απαιτείται ο κωδικός PIN πριν χρησιμοποιηθεί η συσκευή.
– – Αλλαγή PIN της SIM: αλλαγή του κωδικού PIN που χρησιμοποιείται για πρόσβαση στα δεδομένα
της κάρτας SIM ή USIM.
• Ορατοί κωδικοί πρόσβασης: Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει κωδικούς πρόσβασης ενώ
πληκτρολογούνται.
• Διαχειριστές συσκευής: προβολή των διαχειριστών συσκευής που είναι εγκατεστημένοι στη
συσκευή σας. Μπορείτε να επιτρέψετε σε διαχειριστές της συσκευής να εφαρμόζουν νέες πολιτικές
στη συσκευή.
• Άγνωστες πηγές: Ορίστε αυτή την επιλογή για να πραγματοποιείτε εγκατάσταση εφαρμογών από
οποιαδήποτε πηγή. Αν δεν επιλεγεί, κάνετε λήψη εφαρμογών μόνο από το Play Store.
• Επαλήθευση εφαρμογών: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται στο Google να ελέγχει την
εφαρμογή για επιβλαβή συμπεριφορά πριν την εγκατάστασή της.
• Ενημέρ. πολιτ. ασφάλειας:
– – Αυτόματες ενημερώσεις: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να ελέγχει και να λαμβάνει αυτόματα τις
ενημερώσεις ασφαλείας.
– – Προτιμώμενα δίκτυα: Ορίστε μια επιλογή σύνδεσης δικτύου για έλεγχο και λήψη ενημερώσεων
ασφάλειας αυτόματα.
– – Έλεγχος για ενημερώσεις: Έλεγχος για ενημερώσεις ασφάλειας.
• Αποστολή αναφορών ασφάλειας: Ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη αποστολή των
ενημερώσεων ασφάλειας όταν είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο Wi-Fi.
• Τύπος αποθήκευσης: Ορισμός τύπου αποθήκευσης για τα αρχεία διαπιστευτηρίων.
• Αξιόπιστα διαπιστευτήρια: χρήση πιστοποιητικών και διαπιστευτηρίων για να εξασφαλίζεται η
ασφαλής χρήση διαφόρων εφαρμογών.
• Εγκατ. από χώρο αποθ. συσκευής: εγκατάσταση κρυπτογραφημένων πιστοποιητικών
αποθηκευμένων στο αποθηκευτικό μέσο USB.
• Εκκαθάριση διαπιστευτηρίων: διαγραφή των περιεχομένων των διαπιστευτηρίων από τη συσκευή
και επαναφορά του κωδικού πρόσβασης.
137
Ρυθμίσεις
Διαχειριστής εφαρμογών
Προβάλλετε και διαχειριστείτε τις εφαρμογές στη συσκευή σας.
Προεπ/νες εφαρμογές
• Αρχική: Ορισμός μιας προεπιλεγμένης λειτουργίας αρχικής οθόνης.
• Μηνύματα: Ορίστε την προεπιλεγμένη εφαρμογή που θα χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή
μηνυμάτων.
Μπαταρία
Προβάλλετε την ενέργεια της μπαταρίας που καταναλώνεται από τη συσκευή σας.
• Εμφάνιση ποσοστού μπαταρίας: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση του υπολειπόμενου χρόνου
μπαταρίας.
Χώρος αποθήκευσης
Προβάλλετε πληροφορίες μνήμης για τη συσκευή σας και την κάρτα μνήμης ή μορφοποιήστε μια κάρτα
μνήμης.
Η μορφοποίηση μιας κάρτας μνήμης διαγράφει μόνιμα όλα τα δεδομένα από αυτήν.
Η πραγματική διαθέσιμη χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης είναι μικρότερη από την
προσδιοριζόμενη χωρητικότητα επειδή το λειτουργικό σύστημα και οι προεπιλεγμένες
εφαρμογές καταλαμβάνουν μέρος της μνήμης. Η διαθέσιμη χωρητικότητα μπορεί να αλλάξει
όταν αναβαθμίσετε τη συσκευή.
138
Ρυθμίσεις
Ημερομηνία & ώρα
Πρόσβαση και μεταβολή των παρακάτω ρυθμίσεων ώστε να ελέγχεται ο τρόπος εμφάνισης από τη
συσκευή της ώρας και ημερομηνίας.
Αν η μπαταρία παραμείνει πλήρως αποφορτισμένη ή αφαιρεθεί από τη συσκευή, η ώρα και η
ημερομηνία μηδενίζονται.
• Αυτόματη ημερ/νία και ώρα: αυτόματη ενημέρωση της ώρας και ημερομηνίας όταν περνάτε από
μία ζώνη ώρας σε άλλη.
• Pύθμιση ημερομηνίας: ρύθμιση της τρέχουσας ημερομηνίας με μη αυτόματο τρόπο.
• Ρύθμιση ώρας: ρύθμιση της τρέχουσας ώρας με μη αυτόματο τρόπο.
• Αυτόματη ζώνη ώρας: Ρύθμιση της συσκευής για λήψη πληροφοριών ζώνης ώρας από το δίκτυο
όταν μετακινείστε μεταξύ διαφορετικών ζωνών ώρας.
• Επιλογή ζώνης ώρας: ρύθμιση της ζώνης ώρας του σπιτιού σας.
• Χρήση μορφής 24 ωρών: εμφάνιση ώρας σε μορφή 24 ώρών.
• Επιλογή μορφής ημερομηνίας: επιλογή μιας μορφής ημερομηνίας.
Πληροφορίες συσκευής
Αποκτήστε πρόσβαση σε πληροφορίες της συσκευής, επεξεργαστείτε το όνομα της συσκευής ή
ενημερώστε το λογισμικό της συσκευής.
Ρυθμίσεις Google
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για τη διαμόρφωση ρυθμίσεων για κάποιες δυνατότητες που
παρέχονται από την Google.
Πατήστε το Ρυθμίσεις Google στην οθόνη εφαρμογών.
139
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Πριν επικοινωνήσετε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung, επιχειρήστε τις παρακάτω λύσεις.
Ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για τη δική σας συσκευή.
Όταν ενεργοποιείτε ή ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σας ζητάει να
εισάγετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:
• Κωδικός πρόσβασης: όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος της συσκευής, πρέπει να
εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για τη συσκευή.
• PIN: την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή όταν είναι ενεργοποιημένη η
λειτουργία ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα
σας SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή χρησιμοποιώντας το μενού
κλειδώματος κάρτας SIM.
• PUK: η κάρτα σας SIM ή USIM είναι μπλοκαρισμένη, συνήθως ως αποτέλεσμα εισαγωγής
εσφαλμένου κωδικού PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο
φορέας παροχής υπηρεσιών.
• PIN2: όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να εισάγετε το PIN2 που
συνόδευε την κάρτα SIM ή USIM. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών
σας.
Η συσκευή εμφανίζει μηνύματα σφάλματος δικτύου ή υπηρεσιών
• Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε
και δοκιμάστε ξανά. Ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να εμφανίζονται επανειλημμένως μηνύματα
σφάλματος.
• Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες
λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.
Η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται
• Όταν η μπαταρία είναι εντελώς αποφορτισμένη, η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται. Φορτίστε
εντελώς την μπαταρία πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
• Η μπαταρία ενδέχεται να μην έχει τοποθετηθεί σωστά. Εισάγετε την μπαταρία και πάλι.
• Σκουπίστε και τις δύο χρυσαφί επαφές και εισάγετε και πάλι την μπαταρία.
140
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Η οθόνη αφής αποκρίνεται αργά ή ακατάλληλα
• Αν προσαρτήσετε ένα προστατευτικό κάλυμμα ή προαιρετικά εξαρτήματα στην οθόνη αφής, η
οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
• Αν φοράτε γάντια, αν τα χέρια σας δεν είναι καθαρά ενώ αγγίζετε την οθόνη αφής ή αν πατάτε
στην οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα ή τις άκρες των δαχτύλων σας, η οθόνη αφής ενδέχεται να
δυσλειτουργεί.
• Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.
• Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά σφάλματα του λογισμικού.
• Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει αναβαθμιστεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
• Αν η οθόνη αφής γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, επισκεφθείτε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
Η συσκευή σας "παγώνει" ή έχει ανεπανόρθωτα σφάλματα
Αν η συσκευή σας "παγώσει" ή "κολλήσει", μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε προγράμματα ή να
επανατοποθετήσετε την μπαταρία και να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για να επανακτήσετε τη
λειτουργικότητα. Αν η συσκευή σας "παγώσει" και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το
πλήκτρο λειτουργίας για περισσότερα από 8-10 δευτερόλεπτα για επανεκκίνηση.
Αν το πρόβλημα δεν λυθεί, εκτελέστε επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων. Στην οθόνη εφαρμογών,
πατήστε Ρυθμίσεις → Λογαριασμοί → Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά →
Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων → Επαναφορά συσκευής → Διαγραφή όλων. Πριν
εκτελέσετε την επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα
ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.
Αν και πάλι δεν επιλυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
Οι κλήσεις δεν συνδέονται
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό που
καλείτε.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον εισερχόμενο τηλεφωνικό
αριθμό.
Οι άλλοι δεν σας ακούνε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο
• Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
• Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι κοντά στο στόμα σας.
• Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.
141
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Ο ήχος δημιουργεί ηχώ κατά τη διάρκεια μιας κλήσης
Ρυθμίστε την ένταση πατώντας το πλήκτρο έντασης ήχου ή μετακινηθείτε σε άλλη περιοχή.
Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή το διαδίκτυο αποσυνδέονται συχνά ή η
ποιότητα του ήχου είναι κακή
• Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία της συσκευής.
• Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Ενδέχεται να
έχετε προβλήματα συνδεσιμότητας εξαιτίας ζητημάτων με το σταθμό βάσης του παρόχου των
υπηρεσιών. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
• Κατά τη χρήση της συσκευής ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να απενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες
ασύρματου δικτύου εξαιτίας ζητημάτων με το δίκτυο του παρόχου των υπηρεσιών.
Το εικονίδιο της μπαταρίας είναι κενό
Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή αντικαταστήστε την μπαταρία.
Η μπαταρία δεν φορτίζει σωστά (για φορτιστές εγκεκριμένους από τη
Samsung)
• Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος σωστά.
• Αν τα τερματικά της μπαταρίας είναι βρώμικα, η μπαταρία ενδέχεται να μην φορτίζεται σωστά ή
ενδέχεται να απενεργοποιηθεί η συσκευή. Σκουπίστε και τις δύο χρυσαφί επαφές και προσπαθήστε
να φορτίσετε και πάλι την μπαταρία.
• Οι μπαταρίες σε ορισμένες συσκευές δεν μπορούν να αντικατασταθούν από το χρήστη. Για να
αντικατασταθεί η μπαταρία, επισκεφθείτε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
Η μπαταρία εξαντλείται ταχύτερα από όταν αγοράστηκε αρχικά
• Όταν εκθέτετε την μπαταρία σε πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες, η χρήσιμη διάρκεια της
φόρτισης ενδέχεται να μειωθεί.
• Η κατανάλωση της μπαταρίας αυξάνεται όταν χρησιμοποιείτε λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων ή
ορισμένες εφαρμογές, όπως παιχνίδια ή το διαδίκτυο.
• Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και η απόδοσή της θα μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.
142
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Η συσκευή καίει όταν την αγγίζετε
Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που χρειάζονται περισσότερη ενέργεια ή χρησιμοποιείτε στη συσκευή
σας εφαρμογές για πολλή ώρα, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια
ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.
Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα
Η συσκευή σας πρέπει να διαθέτει αρκετή διαθέσιμη μνήμη και ενέργεια μπαταρίας για να θέσει σε
λειτουργία την εφαρμογή της κάμερας. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα,
δοκιμάστε τα εξής:
• Φορτίστε την μπαταρία ή αντικαταστήστε την με μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
• Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη
συσκευή σας.
• Επανεκκινήστε τη συσκευή. Αν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με την εφαρμογή της κάμερας
μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
Η ποιότητα της φωτογραφίας είναι χειρότερη από την προεπισκόπηση
• Η ποιότητα των φωτογραφιών σας ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το περιβάλλον και τις τεχνικές
φωτογράφησης που χρησιμοποιείτε.
• Αν τραβάτε φωτογραφίες σε σκοτεινούς χώρους, τη νύχτα ή σε εσωτερικούς χώρους, ενδέχεται να
προκύψουν παράσιτα εικόνας ή ενδέχεται η φωτογραφία να είναι εκτός εστίασης.
Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία πολυμέσων
Αν λαμβάνετε μηνύματα σφάλματος ή δεν αναπαράγονται αρχεία πολυμέσων όταν τα ανοίγετε στη
συσκευή σας, δοκιμάστε τα εξής:
• Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη
συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μουσικής δεν έχει προστασία DRM (Digital Rights Management). Αν
το αρχείο έχει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη άδεια ή το κλειδί για την
αναπαραγωγή του αρχείου.
• Βεβαιωθείτε ότι οι μορφές αρχείων υποστηρίζονται από τη συσκευή. Εάν κάποια μορφή αρχείου
δεν υποστηρίζεται, όπως DivX ή AC3, εγκαταστήστε μια εφαρμογή που να την υποστηρίζει. Για να
επιβεβαιώσετε τις μορφές αρχείων που υποστηρίζει η συσκευή σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.samsung.com.
143
Αντιμετώπιση προβλημάτων
• Η συσκευή σας υποστηρίζει φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με τη συσκευή.
Φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με άλλες συσκευές ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
• Η συσκευή σας υποστηρίζει αρχεία πολυμέσων που εξουσιοδοτούνται από τον πάροχο των
υπηρεσιών δικτύου ή παρόχους πρόσθετων υπηρεσιών. Κάποιο περιεχόμενο που κυκλοφορεί στο
διαδίκτυο, όπως ήχοι κλήσης, βίντεο ή ταπετσαρίες, ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
Δεν εντοπίζεται άλλη συσκευή Bluetooth
• Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή με την οποία
επιθυμείτε να συνδεθείτε.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης
εμβέλειας Bluetooth (10 μ).
Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της
Samsung.
Δεν επιτυγχάνεται σύνδεση όταν συνδέετε τη συσκευή με έναν υπολογιστή
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης, εγκατεστημένο και ενημερωμένο στον
υπολογιστή σας.
• Εάν είστε χρήστης Windows XP, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Windows
XP Service Pack 3 ή νεώτερο.
• Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Samsung Kies ή Windows Media Player 10 ή
νεώτερο.
Η συσκευή σας δεν μπορεί να βρει την τρέχουσα τοποθεσία σας
Τα σήματα GPS ενδέχεται να παρεμποδίζονται σε ορισμένες τοποθεσίες, όπως σε εσωτερικούς χώρους.
Ρυθμίστε τη συσκευή για χρήση Wi-Fi ή δικτύου κινητής τηλεφωνίας για εύρεση της τρέχουσας
τοποθεσίας σας σε τέτοιες περιστάσεις.
144
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Δεδομένα αποθηκευμένα στη συσκευή χάθηκαν
Δημιουργείτε πάντα εφεδρικά αντίγραφα όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα
στη συσκευή. Διαφορετικά, δεν μπορείτε να επαναφέρετε δεδομένα εάν καταστραφούν ή χαθούν. Η
Samsung δεν φέρει ευθύνη για απώλεια δεδομένων αποθηκευμένων στη συσκευή.
Εμφανίζεται ένα μικρό κενό γύρω από το εξωτερικό της θήκης της συσκευής
• Το κενό αυτό είναι ένα απαραίτητο κατασκευαστικό χαρακτηριστικό και ενδέχεται να προκύπτει
κάποιο μικρό κούνημα ή δόνηση των τμημάτων.
• Με την πάροδο του χρόνου, η τριβή μεταξύ των τμημάτων ενδέχεται να προκαλέσει την ελαφρά
διόγκωση του κενού αυτού.
145
Κάποια από τα περιεχόμενα ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή σας ανάλογα με τη γεωγραφική
περιοχή, τον πάροχο υπηρεσιών ή την έκδοση του λογισμικού, και υπόκειται σε αλλαγές χωρίς
προηγούμενη προειδοποίηση.
Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ.Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-SAMSUNG (72 67 864)
www.samsung.com
Greek. 07/2014. Rev.1.0
Download PDF

advertising