Samsung | SGH-I780 | Samsung SGH-i780 Εγχειρίδιο χρήσης

SGH-i780
Οδηγό χρήσης
Χρήση του οδηγού
Αυτός ο οδηγός χρήσης σχεδιάστηκε ειδικά για
να σας ενημερώσει για τις λειτουργίες της
συσκευής σας.
Για κάθε θέμα που δεν καλύπτει ο παρών
οδηγός, ανατρέξτε στη Βοήθεια που είναι
ενσωματωμένη στο λειτουργικό σύστημα
Windows Mobile® 6 Professional.
Σημείωση—σημειώσεις, συμβουλές
χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες
X
Ανατρέξτε σε—σελίδες με σχετικές
πληροφορίες, για παράδειγμα:
X σελ.12 (αντιστοιχεί σε "ανατρέξτε
στη σελίδα 12")
→
Στη συνέχεια—η σειρά των
επιλογών ή των μενού που θα
επιλέγετε προκειμένου να
εκτελέσετε κάποιο βήμα. Για
παράδειγμα: Επιλέξτε Έναρξη →
Προγράμματα → Φωτογραφική
μηχανή (αντιστοιχεί σε Έναρξη,
ακολουθούμενο από
Προγράμματα, ακολουθούμενο
από Φωτογραφική μηχανή)
[ ]
Αγκύλες—πλήκτρα συσκευής. Για
παράδειγμα: [ ] (αντιπροσωπεύει
το πλήκτρο ενεργοποίησης)
Λειτουργικά εικονίδια
Πριν ξεκινήσετε, αφιερώστε λίγο χρόνο για να
εξοικειωθείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε σε
αυτόν τον οδηγό:
Προειδοποίηση—καταστάσεις που
μπορεί να προκαλέσουν
τραυματισμό σε εσάς ή σε άλλους.
Προσοχή—καταστάσεις που
μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη
συσκευή σας ή σε άλλον εξοπλισμό
Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά
σήματα
Τα δικαιώματα για όλες τις τεχνολογίες και τα
προϊόντα που αποτελούν αυτή τη συσκευή
αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων
τους:
• Αυτό το προϊόν περιέχει
λογισμικό που χορηγείται με
άδεια της MS, θυγατρικής
της Microsoft Corporation.
Το Microsoft και το λογισμικό που φέρει το
όνομα Microsoft είναι σήματα κατατεθέντα
της Microsoft Corporation. Πριν τη χρήση του
προϊόντος, ανατρέξτε στο Συμφωνία ΑΔΕΙΑ
ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ MICROSOFT
ΓΙΑ WINDOWS MOBILE 6 SOFTWARE στο
πίσω μέρος αυτού του οδηγού για
ληροφορίες σχετικά με δικαιώματα και
περιορισμούς.
• Το Java™ είναι εμπορικό
σήμα της Sun Microsystems,
Inc.
• Το Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της
Bluetooth SIG, Inc. σε όλο τον κόσμο—
Αναγνωριστικό Bluetooth QD ID: B013199
• Η ονομασία Windows Media Player® είναι
εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation.
Περιεχόμενα
Πληροφορίες ασφάλειας και χρήσης ...........4
1. Εισαγωγή κειμένου
12
Αλλαγή της μεθόδου εισαγωγής κειμένου .12
Αλλαγή της προεπιλεγμένης μεθόδου
εισαγωγής κειμένου ..................................12
Εισάγετε κείμενο με το
πληκτρολόγιο οθόνης ...............................13
Δημιουργία σκίτσου ..................................13
2. Επικοινωνία
14
Κλήσεις .....................................................14
Μηνύματα .................................................16
3. Μέσα
19
Mini Player ................................................19
Φωτογραφική μηχανή ...............................20
2
Διαχειριστής περιεχομένων ...................... 22
Διαφάνειες φωτογραφιών ......................... 24
Πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο .......... 26
4. Προσωπική παραγωγικότητα
27
Επαφές ..................................................... 27
Ημερολόγιο .............................................. 29
Office Mobile ............................................ 30
File Explorer ............................................. 32
Σημειώσεις ............................................... 32
Εργασίες .................................................. 33
Ειδοποιήσεις ............................................ 34
Περιεχόμενα
5. Ιστός
35
Windows Live ............................................35
Messenger ................................................35
Πρόγραμμα ανάγνωσης RSS ...................36
Podcasts ...................................................37
6. Συνδεσιμότητα
39
Bluetooth ...................................................39
ActiveSync ................................................42
7. Επιπρόσθετα προγράμματα
Διαχείριση εργασιών ................................ 47
Αναζήτηση της συσκευής σας .................. 48
8. Αντιμετώπιση προβλημάτων
49
9. Συμφωνία ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ MICROSOFT ΓΙΑ
WINDOWS MOBILE 6 SOFTWARE 55
Ευρετήριο
66
46
Παιχνίδια ...................................................46
Java ..........................................................46
Αριθμομηχανή ...........................................46
Έξυπνος μετατροπέας ..............................47
3
Πληροφορίες ασφάλειας και
χρήσης
Να συμμορφώνεστε με τις παρακάτω
συμβουλές προστασίας ώστε να αποφεύγετε
επικίνδυνες ή παράνομες καταστάσεις και να
διασφαλίζετε την κορυφαία λειτουργία της
συσκευής σας.
Προειδοποιήσεις ασφάλειας
Φυλάσσετε τη συσκευή σας μακριά από
μικρά παιδιά και κατοικίδια
Φυλάσσετε τη συσκευή σας και όλα τα
αξεσουάρ της μακριά από μικρά παιδιά και
κατοικίδια. Αν καταπιούν μικρά τμήματα μπορεί
να προκληθεί πνιγμός ή σοβαρός
τραυματισμός.
4
Προστατεύστε την ακοή σας
Η χρήση ακουστικών σε υψηλή
ένταση μπορεί να βλάψει την ακοή
σας. Χρησιμοποιείτε την ελάχιστη
ρύθμιση έντασης που χρειάζεται για
να ακούσετε το συνομιλητή σας ή τη
μουσική σας.
Τοποθετήστε φορητές συσκευές και
εξοπλισμό με προσοχή
Βεβαιωθείτε ότι οι φορητές συσκευές ή άλλος
σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει
στο όχημά σας είναι συνδεδεμένα με ασφάλεια.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ
της κοντά ή επάνω στους αερόσακους.
Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει
τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει
σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν
απότομα.
Πληροφορίες ασφάλειας και χρήσης
Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες
και τους φορτιστές με προσοχή
• Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες
από τη Samsung και φορτιστές που έχουν
σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη
συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να
προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή
ζημιές στη συσκευή σας.
• Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά.
Ακολουθήστε όλους τους τοπικούς
κανονισμούς κατά την απόρριψη
χρησιμοποιημένων μπαταριών.
• Μην τοποθετείτε μπαταρίες ή τηλέφωνα
επάνω ή μέσα σε θερμαινόμενα σώματα,
όπως για παράδειγμα φούρνους
μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή
καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να
εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
• Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην
εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική
πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει
εσωτερικό βραχυκύκλωμα και
υπερθέρμανση.
Αποφύγετε τις παρεμβολές με βηματοδότες
Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 15 εκ.
ανάμεσα στις φορητές συσκευές και τους
βηματοδότες για να αποφύγετε πιθανή
παρεμβολή, όπως συνιστούν οι κατασκευαστές
και η ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα Wireless
Technology Research. Εάν για κάποιον λόγο
υποπτεύεστε ότι η συσκευή σας δημιουργεί
παρεμβολές σε έναν βηματοδότη ή σε άλλη
ιατρική συσκευή, απενεργοποιήστε την αμέσως
και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του
βηματοδότη ή της συσκευή για συμβουλές.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή σε χώρους
όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε σημεία
ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ή
κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.
Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας κάθε φορά
που βλέπετε σχετικά προειδοποιητικά σήματα ή
οδηγίες.
5
Πληροφορίες ασφάλειας και χρήσης
Η συσκευή σας θα μπορούσε να προκαλέσει
εκρήξεις ή πυρκαγιά σε χώρους όπου
υπάρχουν καύσιμα ή χημικά και σε περιοχές
μεταφορών ή εκρήξεων. Μην αποθηκεύετε ή
μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά
υλικά στον ίδιο χώρο με τη συσκευή σας, τα
εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.
Μειώστε τον κίνδυνο από τραυματισμούς
λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων
Όταν στέλνετε σύντομα μηνύματα ή παίζετε
κάποιο παιχνίδι στη συσκευή σας, κρατάτε τη
συσκευή χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα απαλά,
χρησιμοποιείτε τις ειδικές δυνατότητες που
μειώνουν τον αριθμό των κουμπιών που
πρέπει να πατήσετε (για παράδειγμα πρότυπα
και πρόβλεψη κειμένου) και κάντε συχνά
διαλείμματα.
Προφυλάξεις ασφαλείας
Οδηγείτε πάντα με προσοχή
Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής σας και
τηρείτε τους κανονισμούς που απαγορεύουν τη
χρήση φορητών συσκευών κατά την οδήγηση.
Χρησιμοποιήστε αξεσουάρ handsfree όταν
είναι εφικτό για περισσότερη ασφάλεια.
Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιήσεις και
τους κανονισμούς ασφαλείας
Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς
που περιορίζουν τη χρήση φορητής συσκευής
σε συγκεκριμένο χώρο.
Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ
εγκεκριμένα από τη Samsung
Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ μπορεί να
προκαλέσει ζημιά στη συσκευή σας ή
τραυματισμό.
6
Πληροφορίες ασφάλειας και χρήσης
Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας όταν
βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό
Προστατεύστε τις μπαταρίες και τους
φορτιστές από ζημιά
Η συσκευή σας μπορεί να δημιουργήσει
παρεμβολές με ιατρικό εξοπλισμό σε
νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις.
Ακολουθείτε όλους τους κανονισμούς, τις
προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του
ιατρικού προσωπικού.
• Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολικά
χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες
(κάτω από 0° C ή πάνω από 45° C). Οι
ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν
τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής
των μπαταριών σας.
Απενεργοποιείτε τη συσκευή ή τις
ασύρματες λειτουργίες του όταν βρίσκεστε
σε αεροσκάφος
Η συσκευή σας μπορεί να προκαλέσει
παρεμβολές στον εξοπλισμό του αεροσκάφους.
Ακολουθήστε τους κανονισμούς της
αεροπορικής εταιρείας και απενεργοποιήστε τη
συσκευή σας ή χρησιμοποιείτε κατάσταση
λειτουργίας που απενεργοποιεί τις ασύρματες
λειτουργίες όταν σας ζητηθεί από το
προσωπικό της εταιρείας.
• Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με
μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό θα
μπορούσε να δημιουργήσει σύνδεση
ανάμεσα στα τερματικά + και - των
μπαταριών σας και να δημιουργήσει
προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
• Μην χρησιμοποιείτε χαλασμένο φορτιστή ή
μπαταρία.
7
Πληροφορίες ασφάλειας και χρήσης
Κάντε προσεκτική και συνετή χρήση της
συσκευής σας
• Μην φέρνετε τη συσκευή σας σε επαφή με
υγρά - τα υγρά μπορούν να προκαλέσουν
σοβαρές ζημιές. Μην πιάνετε τη συσκευή
σας με βρεγμένα χέρια. Αν η συσκευή σας
υποστεί ζημιές από νερό μπορεί να
ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή.
• Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε τη
συσκευή σας σε σημεία με σκόνη ή
σκουπίδια, για να αποφύγετε ζημιές στα
κινητά τμήματα.
• Η συσκευή σας είναι μια σύνθετη
ηλεκτρονική συσκευή - προστατεύστε την
από χτυπήματα και αδέξιους χειρισμούς για
να αποφύγετε την πρόκληση σοβαρών
ζημιών.
• Μην βάφετε τη συσκευή σας, η βαφή μπορεί
να φράξει τα κινητά τμήματα και να εμποδίσει
την σωστή λειτουργία.
8
• Μην χρησιμοποιείτε το φλας της κάμερας ή
το φως της συσκευής κοντά στα μάτια
παιδιών ή ζώων.
• Η συσκευή σας και οι κάρτες μνήμης μπορεί
να καταστραφούν από έκθεση σε μαγνητικά
πεδία. Μην χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς
ή αξεσουάρ με μαγνητικά κλεισίματα και μην
φέρνετε τη συσκευή σε επαφή με μαγνητικά
πεδία για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Αποφύγετε τις παρεμβολές με άλλο
ηλεκτρονικό εξοπλισμό
Η συσκευή σας εκπέμπει σήματα
ραδιοσυχνοτήτων που μπορεί να προκαλέσουν
παρεμβολές σε μη προστατευμένο ή
ανεπαρκώς προστατευμένο ηλεκτρονικό
εξοπλισμό, όπως βηματοδότες, βοηθήματα
ακοής και ιατρικό εξοπλισμό σε οικίες ή
οχήματα. Επικοινωνήστε με τους
κατασκευαστές του ηλεκτρονικού σας
εξοπλισμού για να επιλύσετε τυχόν ζητήματα
παρεμβολών.
Πληροφορίες ασφάλειας και χρήσης
Σημαντικές πληροφορίες για τη
χρήση
• Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν
χρησιμοποιούνται αποφορτίζονται και πρέπει
να φορτιστούν ξανά πριν τη χρήση.
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στην
κανονική θέση
• Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα
όταν δεν χρησιμοποιούνται.
Αποφύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία
της συσκευής σας.
• Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για το
σκοπό που προορίζονται.
Το σέρβις της συσκευής σας θα πρέπει να
γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο
προσωπικό
Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με
προσοχή
Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο
προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη
συσκευή και η εγγύησή σας θα πάψει να ισχύει.
Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για
την μπαταρία και το φορτιστή σας
• Μην φορτίζετε τις μπαταρίες για
περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η
υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη
διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
• Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που η
συσκευή μεταφέρει ή χρησιμοποιεί
πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί
απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή τη
συσκευή.
• Προστατεύετε τις κάρτες από ισχυρά
τραντάγματα, στατικό ηλεκτρισμό και
ηλεκτρικό θόρυβο από άλλο εξοπλισμό.
• Η συχνή εγγραφή και διαγραφή θα μειώσει
τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
9
Πληροφορίες ασφάλειας και χρήσης
• Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους
ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή
με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι
λερωμένη, σκουπίστε την με ένα απαλό
πανί.
Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση
στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης
Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από τη συσκευή
σας ενδέχεται να μην είναι δυνατές σε
ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν
ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές ή
περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε
εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
10
Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific
Absorption Rate)
Η συσκευή σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU) τα οποία
περιορίζουν την ανθρώπινη έκθεση σε ενέργεια
ραδιοσυχνότητας (RF) που εκπέμπεται από
ραδιοφωνικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό.
Αυτά τα πρότυπα εμποδίζουν την πώληση
φορητών συσκευών που υπερβαίνουν ένα
μέγιστο όριο έκθεσης (γνωστό ως Specific
Absorption Rate ή SAR) με 2,0 watt ανά κιλό
σωματικού ιστού.
Κατά τις δοκιμές, το μέγιστο όριο SAR που
καταγράφηκε για αυτό το μοντέλο ήταν 0,514
watt ανά κιλό. Κατά την κανονική χρήση, το
πραγματικό επίπεδο SAR πιθανόν να είναι
πολύ χαμηλότερο, καθώς η συσκευή έχει
σχεδιαστεί να εκπέμπει μόνο ενέργεια
ραδιοσυχνότητας που είναι απαραίτητη για τη
μεταφορά ενός σήματος στον πλησιέστερο
σταθμό βάσης.
Πληροφορίες ασφάλειας και χρήσης
Εκπέμποντας αυτόματα χαμηλότερα επίπεδα
όταν είναι δυνατό, η συσκευή σας μειώνει τη
συνολική σας έκθεση σε ενέργεια
ραδιοσυχνότητας.
Η δήλωση συμμόρφωσης που βρίσκεται στο
πίσω μέρος του οδηγού χρήσης παρουσιάζει τη
συμμόρφωση της συσκευής σας με την Οδηγία
ραδιοφωνικού εξοπλισμού και εξοπλισμού
τερματικού τηλεπικοινωνιών (R&TTE). Για
περισσότερες πληροφορίες περί της μονάδας
SAR και σχετικών προτύπων της ΕΕ,
επισκεφθείτε την τοποθεσία web των κινητών
τηλεφώνων Samsung.
11
1
Εισαγωγή κειμένου
Με την οθόνη αφής, τη γραφίδα και το
πληκτρολόγιο της συσκευής σας, μπορείτε να
πληκτρολογήσετε ή να συντάξετε κείμενο, και
να δημιουργήσετε σχέδια σε σημειώσεις,
έγγραφα και μηνύματα.
Αλλαγή της μεθόδου
εισαγωγής κειμένου
Όταν επιλέγετε σε ένα πεδίο κειμένου, η
συσκευή σας θα εμφανίσει έναν πίνακα
εισαγωγής στο κάτω μέρος της οθόνης.
Μπορείτε να επιλέξετε το εικονίδιο του πίνακα
εισαγωγής οποιαδήποτε στιγμή για να
εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τον πίνακα
εισαγωγής.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα
πληκτρολόγιο QWERTY για εύκολη και
γρήγορη εισαγωγή κειμένου. Εισάγετε κείμενο
με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιείτε το
πληκτρολόγιο του υπολογιστή.
Αλλαγή της προεπιλεγμένης
μεθόδου εισαγωγής
κειμένου
1. Από κάθε πεδίο κειμένου, επιλέξτε το βέλος
δίπλα στο εικονίδιο πίνακα εισαγωγής.
2. Επιλέξτε Επιλογές....
3. Από την καρτέλα Μέθοδος εισόδου,
επιλέξτε μια μέθοδο εισαγωγής.
4. Επιλέξτε
.
Μπορείτε επίσης να ορίσετε επιλογές για
μερικές μεθόδους εισαγωγής.
12
Εισαγωγή κειμένου
Εισάγετε κείμενο με το
πληκτρολόγιο οθόνης
1. Επιλέξτε το εικονίδιο πίνακα εισαγωγής.
2. Επιλέξτε το βέλος δίπλα στο εικονίδιο
πίνακα εισαγωγής και επιλέξτε
Πληκτρολόγιο.
3. Επιλέξτε σε χαρακτήρες για να εισάγετε το
κείμενό σας.
Για εναλλαγή σε αριθμούς και σύμβολα,
επιλέξτε 123. Για πρόσβαση σε ειδικούς
χαρακτήρες, επιλέξτε áü.
Δημιουργία σκίτσου
Με τις Σημειώσεις, μπορείτε να δημιουργήσετε
και να αποτυπώσετε σκίτσα.
2. Επιλέξτε Δημιουργία.
3. Τραβήξτε μια γραμμή που να διαγράφει
τουλάχιστον τρεις διακεκομμένες γραμμές
για να ξεκινήσετε τη σχεδίαση ενός
πλαισίου.
Τα σκίτσα που δεν τέμνουν αυτές τις τρεις
διακεκομμένες γραμμές θα λαμβάνονται
υπόψη ως γραφή.
4. Συνεχίστε το σκίτσο σας με γραμμές.
Για να επεξεργαστείτε ένα σκίτσο, επιλέξτε
Μενού → Σχεδίαση.
Επιλέξτε και κρατήστε πατημένη τη γραφίδα
πάνω στο σκίτσο μέχρι να εμφανιστούν οι
λαβές επιλογής. Μπορείτε μετά να επιλέξετε και
να κρατήσετε πατημένες τις λαβές για να
σύρετε ή να αλλάξετε το σκίτσο ή να επιλέξετε
Μενού για να αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλες
επιλογές.
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Προγράμματα → Σημειώσεις.
13
2
Επικοινωνία
Η συσκευή σας σάς επιτρέπει να στέλνετε και
να λαμβάνετε πολλούς τύπους κλήσεων και
μηνυμάτων μέσω του δικτύου κινητής
τηλεφωνίας και του ασύρματου δικτύου.
Κλήσεις
Μάθετε τον τρόπο χρήσης των λειτουργιών
κλήσης της συσκευής σας. Για τις βασικές
λειτουργίες κλήσης, ανατρέξτε στον Οδηγό
γρήγορης εκκίνησης.
Κλήση διεθνούς αριθμού
1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [0] για να
εισάγετε το χαρακτήρα + (αυτό αντικαθιστά
τον κωδικό πρόσβασης σε γραμμή
εξωτερικού).
14
2. Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να
καταχωρήσετε τον αριθμό που θέλετε να
καλέσετε (κωδικός χώρας, κωδικός περιοχής
και τηλεφωνικός αριθμός), και μετά επιλέξτε
Πληκτρολόγιο → Ομιλία ή πατήστε [
]
για να πραγματοποιήσετε κλήση.
3. Για να τερματίσετε την κλήση, επιλέξτε
Τερματισμός ή πατήστε [
].
Πραγματοποίηση κλήσης από τη λίστα
επαφών
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Επαφές για να ανοίξετε τη λίστα επαφών.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια επαφή και
επιλέξτε το όνομα της επαφής.
Για να αναζητήσετε μια επαφή, επιλέξτε
στο πεδίο Εισαγωγή ονόματος... και
εισάγετε μερικά από τα γράμματα του
ονόματος της επαφής.
Επικοινωνία
3. Επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να
καλέσετε.
4. Για να τερματίσετε την κλήση, επιλέξτε
Τερματισμός ή πατήστε [
].
Πραγματοποίηση κλήσης
χρησιμοποιώντας το ιστορικό
κλήσεων
1. Πατήστε [
].
2. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια επαφή και
επιλέξτε το όνομα της επαφής.
3. Επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να
καλέσετε.
4. Για να τερματίσετε την κλήση, επιλέξτε
Τερματισμός ή πατήστε [
].
2. Από την καρτέλα Υπηρεσίες, επιλέξτε
Προώθηση κλήσεων → Λήψη
ρυθμίσεων....
3. Επιλέξτε μια επιλογή προώθησης και
εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου.
4. Επιλέξτε
.
Φραγή (αποκλεισμός) κλήσεων
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Ρυθμίσεις → Τηλέφωνο.
2. Από την καρτέλα Υπηρεσίες, επιλέξτε
Φραγή κλήσεων → Λήψη ρυθμίσεων....
3. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων στις οποίες
θέλετε να επιβάλετε φραγή.
4. Επιλέξτε
.
Προώθηση κλήσεων
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Ρυθμίσεις → Τηλέφωνο.
15
Επικοινωνία
Μηνύματα
Μάθετε τον τρόπο χρήσης των λειτουργιών
μηνυμάτων. Για οδηγίες σχετικά με την
εισαγωγή κειμένου, δείτε "Εισαγωγή κειμένου"
X σελ. 12.
Αποστολή μηνύματος πολυμέσων
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Μηνύματα → SMS/MMS.
2. Επιλέξτε Μενού → Δημιουργία → MMS.
Αποστολή μηνύματος κειμένου
3. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό προορισμού ή
επιλέξτε Μενού → Προσθήκη
παραληπτών για να επιλέξετε μια επαφή.
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Μηνύματα → SMS/MMS.
4. Επιλέξτε στο πεδίο Θέμα και εισάγετε ένα
θέμα μηνύματος.
2. Επιλέξτε Μενού → Δημιουργία → SMS.
3. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό προορισμού ή
επιλέξτε Μενού → Προσθήκη
παραλήπτη... για να επιλέξετε μια επαφή.
4. Επιλέξτε τη γραφίδα στο σώμα του
μηνύματος.
5. Εισάγετε το κείμενο του μηνύματός σας.
6. Επιλέξτε Αποστολή για να στείλετε το
μήνυμα.
16
5. Επιλέξτε τη γραφίδα στο σώμα του
μηνύματος.
6. Εισάγετε το κείμενο του μηνύματός σας.
7. Επιλέξτε το εικονίδιο επισύναψης για να
προσθέσετε ένα αρχείο στο μήνυμα:
•
: επισύναψη φωτογραφίας
•
: επισύναψη αρχείου μουσικής
•
: επισύναψη βίντεο
Επικοινωνία
•
: λήψη και επισύναψη φωτογραφίας
•
: εγγραφή και επισύναψη φωνητικής
σημείωσης
8. Επιλέξτε Αποστολή για να στείλετε το
μήνυμα.
Αποστολή μηνύματος email
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Μηνύματα.
2. Επιλέξτε στο όνομα ενός λογαριασμού
email.
5. Επιλέξτε στο πεδίο Θέμα και εισάγετε ένα
θέμα μηνύματος.
6. Επιλέξτε τη γραφίδα στο σώμα του
μηνύματος.
7. Εισάγετε το κείμενο του μηνύματός σας.
8. Για να προσθέσετε ένα συνημμένο, επιλέξτε
Μενού → Εισαγωγή → έναν τύπο
συνημμένων.
9. Επιλέξτε Αποστολή για να στείλετε το
μήνυμα.
3. Επιλέξτε Μενού → Δημιουργία.
Ανάκτηση email από διακομιστή web
4. Εισάγετε τη διεύθυνση του παραλήπτη στο
πεδίο Προς ή επιλέξτε Μενού → Προσθήκη
παραλήπτη... για να επιλέξετε μια επαφή.
Πριν ανακτήσετε μηνύματα email από ένα
φορέα παροχής υπηρεσιών διαδικτύου ή
σύνδεση VPN, πρέπει να δημιουργήσετε έναν
λογαριασμό email.
Τα πεδία Κοιν. και Ιδιαίτ. κοιν. βρίσκονται
πάνω από το πεδίο Από.
Για να ανακτήσετε μηνύματα από τον
λογαριασμό σας Outlook, δείτε "Συγχρονισμός
των δεδομένων σας" X σελ. 43.
17
Επικοινωνία
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Μηνύματα.
2. Επιλέξτε στο όνομα ενός λογαριασμού
email.
3. Επιλέξτε Μενού → Αποστολή/Παραλαβή.
Προβολή μηνυμάτων
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε φακέλους
μηνυμάτων από όλους τους λογαριασμούς
μηνυμάτων (email, SMS και MMS) σε μια
τοποθεσία.
Για να προβάλετε μηνύματα,
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Μηνύματα.
2. Επιλέξτε SMS/MMS ή το όνομα ενός
λογαριασμού email.
18
Θα ανοίξουν τα Εισερχόμενα για τον
λογαριασμό που επιλέξατε.
Κατά την προβολή των φακέλων
μηνυμάτων, μπορείτε να κάνετε
εναλλαγή μεταξύ φακέλων μηνυμάτων ή
λογαριασμών χρησιμοποιώντας το
αναπτυσσόμενο μενού στην πάνω
αριστερά γωνία της οθόνης.
3
Μέσα
Μάθετε να χρησιμοποιείτε τα Mini Player,
Φωτογραφική μηχανή, Άλμπουμ μέσων,
Διαφάνειες φωτογραφιών και Αναπαραγωγή
βίντεο. Για να μάθετε σχετικά με τις υπόλοιπες
λειτουργίες πολυμέσων της συσκευής σας,
ανατρέξτε στη βοήθεια του Windows Mobile.
Για να εκκινήσετε το Mini Player, πατήστε
[Mini Player/Φωτογραφική μηχανή]. Μπορείτε
επίσης να επιλέξετε Έναρξη → Προγράμματα
→ Mini Player από την οθόνη Σήμερα.
Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα χειριστήρια για τη
λειτουργία του Mini Player:
Εικονίδιο Λειτουργία
Mini Player
Το Mini Player σας επιτρέπει να ακούτε αρχεία
μουσικής ενώ εργάζεστε με άλλα
προγράμματα. Πριν μπορέσετε να
χρησιμοποιήσετε το Mini Player, πρέπει να
προσθέσετε αρχεία στη συσκευή σας με τη
λήψη τους από το internet, μεταφέροντάς τα
από μια κάρτα μνήμης ή συγχρονίζοντας τη
συσκευή με τον υπολογιστή σας.
Αναπαραγωγή
Παύση
Μετάβαση προς τα εμπρός.
Μετάβαση προς τα πίσω:
επιστροφή στο προηγούμενο
αρχείο (πατήστε εντός 3
δευτερολέπτων από την έναρξη
της αναπαραγωγής).
Σίγαση
19
Μέσα
Φωτογραφική μηχανή
Η συσκευή σας επιτρέπει να τραβήξετε
ψηφιακές φωτογραφίες (μορφή jpg) ή να
εγγράψετε βίντεο (μορφή 3gp).
Δεν μπορείτε να εκκινήσετε το Mini Player
χρησιμοποιώντας τη Φωτογραφική μηχανή.
Προσαρμογή των ρυθμίσεων Κάμερας
Από το σκόπευτρο, επιλέξτε στην οθόνη για να
εμφανίσετε τα παρακάτω εικονίδια. Επιλέξτε
ένα εικονίδιο και μετά σε μια ρύθμιση.
Εικονίδιο Λειτουργία
Τρόπος λειτουργίας (μετάβαση σε
βιντεοκάμερα)
Λήψη φωτογραφίας
Λειτουργία λήψης
1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το
[Mini Player/Φωτογραφική μηχανή].
Μέγεθος εικόνας
2. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις
ρυθμίσεις (ανατρέξτε στο "Προσαρμογή των
ρυθμίσεων Κάμερας").
3. Επιλέξτε
ή πατήστε την επιφάνεια αφής
ή [Mini Player/Φωτογραφική μηχανή] για να
κάνετε λήψη της εικόνας.
Ποιότητα εικόνας
Ισορροπία λευκού
Χρονοδιακόπτης
Εφέ
Επιλογές
20
Μέσα
Εγγραφή βίντεο
1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το
[Mini Player/Φωτογραφική μηχανή].
2. Πατήστε [1] για να ενεργοποιήσετε τη
βιντεοκάμερα.
3. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις
ρυθμίσεις (ανατρέξτε στο "Προσαρμογή των
ρυθμίσεων Βιντεοκάμερας").
4. Επιλέξτε ή επιλέξτε την επιφάνεια αφής ή
[Mini Player/Φωτογραφική μηχανή] για να
ξεκινήσει η εγγραφή.
5. Επιλέξτε ή επιλέξτε την επιφάνεια αφής ή
[Mini Player/Φωτογραφική μηχανή] για να
διακοπεί η εγγραφή.
Προσαρμογή των ρυθμίσεων
Βιντεοκάμερας
Από το σκόπευτρο, επιλέξτε στην οθόνη για να
εμφανίσετε τα παρακάτω εικονίδια. Επιλέξτε
ένα εικονίδιο και μετά σε μια ρύθμιση.
Εικονίδιο Λειτουργία
Τρόπος λειτουργίας (μετάβαση σε
κάμερα)
Λειτουργία βίντεο
Μέγεθος βίντεο
Ποιότητα βίντεο
Ισορροπία λευκού
Χρονοδιακόπτης
Εφέ
Ήχος
Επιλογές
21
Μέσα
Διαχειριστής περιεχομένων
Με το Άλμπουμ μέσων, μπορείτε να προβάλετε
και να έχετε πρόσβαση σε όλα τα αρχεία και
τους φακέλους στη συσκευή σας.
Προβολή φωτογραφίας
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Προγράμματα → Διαχειριστής
περιεχομένων.
2. Επιλέξτε στο αναπτυσσόμενο μενού στην
πάνω αριστερά γωνία της οθόνης και
επιλέξτε Η συσκευή μου.
3. Στη λίστα φακέλων, επιλέξτε My
Documents → Οι εικόνες μου.
4. Επιλέξτε σε ένα όνομα φωτογραφίας ή
μικρογραφίας για να την ανοίξετε.
Κατά την προβολή φωτογραφιών, μπορείτε να
εκτελέσετε τις εξής λειτουργίες:
• Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις
φωτογραφίες σας, επιλέξτε
ή
.
• Για να πραγματοποιήσετε μεγέθυνση ή
σμίκρυνση, επιλέξτε Ζουμ και μετά πατήστε
ή
. Για να επιστρέψετε σε πλήρη
οθόνη, επιλέξτε
. Για να
πραγματοποιήσετε έξοδο από την οθόνη
ζουμ, επιλέξτε
.
• Για να επεξεργαστείτε την εικόνα, επιλέξτε
Μενού → Επεξεργασία εικόνας.
• Για να ορίσετε μια φωτογραφία ως φόντο ή
ως εικόνα ταυτότητας καλούντος, επιλέξτε
Μενού → Ορισμός ως → μια επιλογή.
• Για να αποστείλετε μια φωτογραφία, επιλέξτε
Μενού → Αποστολή → μια επιλογή
αποστολής.
• Για να προβάλλετε τις φωτογραφίες σας με
τη μορφή παρουσίασης διαφανειών, επιλέξτε
Μενού → Αναπαραγωγή παρουσίασης.
22
Μέσα
Αναπαραγωγή βίντεο
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Προγράμματα → Διαχειριστής
περιεχομένων.
3. Επιλέξτε στο όνομα εγγράφου ή
μικρογραφίας για να την ανοίξετε.
Αποστολή αρχείου
2. Επιλέξτε στο αναπτυσσόμενο μενού στην
πάνω αριστερά γωνία της οθόνης και
επιλέξτε Η συσκευή μου.
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Προγράμματα → Διαχειριστής
περιεχομένων.
3. Στη λίστα φακέλων, επιλέξτε My
Documents → Τα βίντεό μου.
2. Εντοπίστε τον φάκελο όπου είναι
αποθηκευμένο το αρχείο.
4. Επιλέξτε ένα όνομα βίντεο ή μικρογραφίας
για να την ανοίξετε.
3. Επιλέξτε Μενού → Αποστολή → επιλογή
αποστολής του αρχείου.
Άνοιγμα εγγράφων
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Προγράμματα → Διαχειριστής
περιεχομένων.
2. Εντοπίστε τον φάκελο όπου είναι
αποθηκευμένο το έγγραφο.
• Για αποστολή ως μήνυμα πολυμέσων,
επιλέξτε ως μήνυμα → MMS (SMS/MMS).
Ανατρέξτε στο "Αποστολή μηνύματος
πολυμέσων" X σελ. 16.
• Για αποστολή ως μήνυμα email, επιλέξτε
ως μήνυμα → και λογαριασμό email.
Ανατρέξτε στο "Αποστολή μηνύματος
email" X σελ. 17.
23
Μέσα
• Για αποστολή μέσω της ασύρματης
λειτουργίας Bluetooth, επιλέξτε μέσω
Bluetooth. Ανατρέξτε στο "Αποστολή
δεδομένων μέσω της ασύρματης
λειτουργίας Bluetooth" X σελ. 40.
Διαφάνειες φωτογραφιών
Οι Διαφάνειες φωτογραφιών σας επιτρέπουν
να δημιουργήσετε άλμπουμ φωτογραφιών, να
επεξεργαστείτε φωτογραφίες και να προβάλετε
παρουσιάσεις με μουσική στο παρασκήνιο.
Δημιουργία άλμπουμ φωτογραφιών
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Προγράμματα → Διαφάνειες
φωτογραφιών.
2. Επιλέξτε Μενού → Δημιουργία άλμπουμ.
3. Πληκτρολογήστε το όνομα ενός άλμπουμ,
ορίστε την ημερομηνία δημιουργίας και
επιλέξτε OK.
4. Εντοπίστε ένα άλμπουμ και επιλέξτε Μενού
→ Επεξεργασία → Αντιγραφή.
5. Επιλέξτε στο όνομα του νέου σας άλμπουμ
και μετά επιλέξτε Μενού → Επεξεργασία →
Επικόλληση.
Επεξεργασία φωτογραφιών
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Προγράμματα → Διαφάνειες
φωτογραφιών.
2. Επιλέξτε σε μια μικρογραφία δύο φορές για
να ανοίξετε μια φωτογραφία.
3. Επιλέξτε Μενού → μια επιλογή
επεξεργασίας:
• Περιστροφή αριστερά (90° προς τα
αριστερά)
24
Μέσα
• Περιστροφή δεξιά (90° προς τα δεξιά)
• Περικοπή
• Εφέ (Αυθεντικός, Ασπρόμαυρο, Σέπια ή
Βελτίωση)
3. Κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης
διαφανειών, επιλέξτε στην οθόνη για να
εμφανιστούν τα ακόλουθα χειριστήρια:
Εικονίδιο Λειτουργία
4. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας,
επιλέξτε
.
Παύση
Προβολή παρουσιάσεων διαφανειών
με μουσική στο παρασκήνιο
Διακοπή
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Προγράμματα → Διαφάνειες
φωτογραφιών → ένα άλμπουμ
φωτογραφιών.
2. Επιλέξτε Μενού → Παρουσίαση.
Αναπαραγωγή
Μετάβαση στην επόμενη
φωτογραφία
Μετάβαση στην προηγούμενη
φωτογραφία
Περιστροφή φωτογραφίας
Αλλαγή μουσικής στο
παρασκήνιο
Έξοδος από παρουσίαση
διαφανειών
25
Μέσα
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση σύροντας το
δάκτυλό σας πάνω ή κάτω στην επιφάνεια
αφής. Για ενεργοποίηση, από την οθόνη
Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη → Ρυθμίσεις → η
καρτέλα Σύστημα → Κέρσορας δακτύλου →
Πλοήγηση σε τέσσερις κατευθύνσεις.
Πρόγραμμα αναπαραγωγής
βίντεο
Με το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο,
μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία βίντεο
(μορφή 3gp και mp4) στη μνήμη της συσκευής,
την κάρτα μνήμης και το ασύρματο δίκτυο.
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Προγράμματα → VideoPlayer.
2. Επιλέξτε μια μικρογραφία δύο φορές για να
ανοίξετε ένα αρχείο βίντεο.
26
Όταν επιλέγετε ένα αρχείο βίντεο στο
ασύρματο δίκτυο, το επιλεγμένο αρχείο
αναπαράγεται αυτόματα στο πρόγραμμα
αναπαραγωγής βίντεο.
3. Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα χειριστήρια
για τη λειτουργία του προγράμματος
αναπαραγωγής βίντεο:
Εικονίδιο Λειτουργία
Αναπαραγωγή
Παύση
Διακοπή
Ρύθμιση έντασης ήχου
4
Προσωπική παραγωγικότητα
Μάθετε να χρησιμοποιείτε τα Επαφές,
Ημερολόγιο, Office Mobile, File Explorer,
Σημειώσεις, Εργασίες και Ξυπνητήρια.
Δημιουργία επαφής SIM
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Επαφές → Δημιουργία → Επαφή SIM.
2. Εισαγωγή πληροφοριών επαφής.
Επαφές
Μάθετε να χρησιμοποιείτε κάρτες επαφής και
ομάδες επαφών για αποθήκευση προσωπικών
στοιχείων, όπως ονόματα, αριθμούς
τηλεφώνου και διευθύνσεις.
Δημιουργία νέας επαφής Outlook
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Επαφές → Δημιουργία → Επαφή του
Outlook.
2. Εισαγωγή πληροφοριών επαφής.
3. Όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή, επιλέξτε
για να αποθηκεύσετε την κάρτα επαφής.
3. Όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή, επιλέξτε
για να αποθηκεύσετε την κάρτα επαφής.
Αναζήτηση κάρτας επαφής
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Επαφές.
2. Επιλέξτε το πεδίο Εισάγετε ένα όνομα... και
πληκτρολογήστε μερικά γράμματα από το
όνομα της επαφής.
Καθώς πληκτρολογείτε γράμματα, η οθόνη
θα εμφανίζει επαφές που ταιριάζουν με
εισαγωγή.
3. Επιλέξτε μια επαφή για να την ανοίξετε.
27
Προσωπική παραγωγικότητα
Αντιγραφή ή μετακίνηση καρτών
επαφής
Για να αντιγράψετε μια επαφή SIM στη
συσκευή σας,
Μπορείτε να αντιγράψετε τις κάρτες επαφής
από τη συσκευή σας στην κάρτα SIM και
αντίστροφα. Όταν αντιγράφετε μια επαφή
Outlook στην κάρτα SIM, μπορείτε μόνο να
αποθηκεύσετε το όνομα και τον τηλεφωνικό
αριθμό της επαφής. Για να διατηρήσετε όλες τις
πληροφορίες της επαφής, συγχρονίστε τις
επαφές σας Outlook με έναν υπολογιστή
(ανατρέξτε στο"Συγχρονισμός των δεδομένων
σας" X σελ. 43.).
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Επαφές.
Για να αντιγράψετε μια επαφή Outlook στην
κάρτα SIM,
2. Επιλέξτε μια επαφή για να την ανοίξετε.
3. Επιλέξτε Μενού→ Αποθ. στις Επαφές.
Αντιστοίχηση αριθμού ταχείας κλήσης
σε κάρτα επαφής
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Επαφές.
2. Επιλέξτε μια επαφή για να την ανοίξετε.
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Επαφές.
3. Επιλέξτε Μενού→ Προσθήκη αρ.
μνήμης....
2. Επιλέξτε μια επαφή για να την ανοίξετε.
4. Επιλέξτε τα βέλη πάνω ή κάτω δίπλα στο
πεδίο Θέση για να ορίσετε έναν αριθμό
ταχείας κλήσης.
3. Επιλέξτε Μενού → Αποθήκευση στη SIM.
5. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε
28
.
Προσωπική παραγωγικότητα
Αντιστοίχηση εικόνας ή ήχου κλήσης
σε κάρτα επαφής
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Επαφές.
2. Επιλέξτε μια επαφή για να την ανοίξετε.
3. Επιλέξτε Μενού → Επεξεργασία.
4. Για να αντιστοιχίσετε μια εικόνα, επιλέξτε στο
πεδίο Εικόνα, επιλέξτε μια εικόνα.
5. Για να αντιστοιχίσετε έναν ήχο κλήσης,
επιλέξτε το πεδίο Κουδούνισμα κι επιλέξτε
έναν ήχο κλήσης.
6. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε
.
Ημερολόγιο
Χρησιμοποιήστε το ημερολόγιο για να
παρακολουθείτε τα ραντεβού σας, τα γενέθλια ή
άλλα συμβάντα.
Δημιουργία συμβάντος ημερολογίου
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Ημερολόγιο.
2. Επιλέξτε Μενού → Δημιουργία
συνάντησης.
3. Συμπληρώστε τα πεδία και προσαρμόστε τις
ρυθμίσεις για το συμβάν σας.
4. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε
.
Αλλαγή της προβολής ημερολογίου
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Ημερολόγιο.
2. Επιλέξτε Μενού → Προβολή → ένας τύπος
προβολής.
Διακοπή ξυπνητηριού συμβάντος
Όταν ακούσετε ξυπνητήρι για συμβάν
ημερολογίου που είχατε ρυθμίσει
προηγουμένως, επιλέξτε Ματαίωση.
29
Προσωπική παραγωγικότητα
Office Mobile
Με το Office Mobile, μπορείτε να
δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε βιβλία
εργασίας Excel, έγγραφα Word και σημειώσεις
OneNote ή να ανοίξετε και να προβάλετε
παρουσιάσεις PowerPoint. Η συσκευή σας
υποστηρίζει αρχεία που έχουν δημιουργηθεί με
το Office 97 και νεότερες εκδόσεις.
Δημιουργία και επεξεργασία βιβλίου
εργασίας Excel
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Office Mobile → Excel Mobile.
5. Για να μορφοποιήσετε κελιά, επιλέξτε Μενού
→ Επεξεργασία, Εισαγωγή, Μορφή, ή
Εργαλεία.
6. Για να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας,
επιλέξτε
.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην
ηλεκτρονική βοήθεια.
Δημιουργία και επεξεργασία εγγράφου
Word
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Office Mobile → Word Mobile.
2. Επιλέξτε σε ένα κελί για να την ανοίξετε.
2. Επιλέξτε Δημιουργία για να δημιουργήσετε
ένα νέο έγγραφο (εάν είναι απαραίτητο).
3. Εισάγετε τιμές ή κείμενο μέσω του πίνακα
εισαγωγής ή του εξωτερικού πληκτρολογίου,
και μετά επιλέξτε
ή [ ].
3. Δημιουργήστε το έγγραφό σας με τον
πίνακα εισαγωγής ή το εξωτερικό
πληκτρολόγιο.
4. Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 όσες φορές
χρειάζεται.
30
Προσωπική παραγωγικότητα
4. Για να αλλάξετε την μορφή γραμματοσειράς
ή παραγράφου, επισημάνετε πρώτα το
κείμενο και μετά επιλέξτε Μενού → Μορφή
→ Γραμματοσειρά... ή Παράγραφος....
5. Για να αποθηκεύσετε το έγγραφο, επιλέξτε
.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην
ηλεκτρονική βοήθεια.
Ανοίξτε και προβάλλετε μια
παρουσίαση PowerPoint
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Office Mobile → PowerPoint Mobile.
2. Επιλέξτε στο αναπτυσσόμενο μενού στην
πάνω αριστερά γωνία της οθόνης του
PowerPoint για να εντοπίσετε ένα αρχείο
PowerPoint.
3. Επιλέξτε στο όνομα αρχείου για να ανοίξετε
την παρουσίαση.
4. Για να προχωρήσετε τις διαφάνειες, επιλέξτε
την οθόνη.
5. Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη
διαφάνεια, επιλέξτε
→ Προηγούμενο.
6. Για να τερματίσετε την παρουσίαση, επιλέξτε
→ Τέλος προβολής.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην
ηλεκτρονική βοήθεια.
Δημιουργία και επεξεργασία
σημείωσης
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Office Mobile → OneNote Mobile.
2. Επιλέξτε Δημιουργία για να δημιουργήσετε
μια νέα σημείωση.
3. Δημιουργήστε τη σημείωσή σας με τον
πίνακα εισαγωγής ή το εξωτερικό
πληκτρολόγιο.
31
Προσωπική παραγωγικότητα
4. Για να αλλάξετε τη μορφή, επισημάνετε
πρώτα το κείμενο και μετά επιλέξτε Μενού
→ Μορφή → ένας τύπος.
5. Για να προσθέσετε εικόνες ή φωνητικά
σημειώματα, επιλέξτε Μενού → Λήψη
εικόνας, Εισαγωγή εικόνας ή Εισαγωγή
εγγραφής.
Επιλέξτε Μενού για να μετονομάσετε, να
διαγράψετε ή να επεξεργαστείτε τα αρχεία και
τους φακέλους σας.
Σημειώσεις
6. Για να αποθηκεύσετε τη σημείωση, επιλέξτε
.
Χρησιμοποιήστε τις Σημειώσεις για να
δημιουργήσετε σημειώματα, σκίτσα και
εγγραφές.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην
ηλεκτρονική βοήθεια.
Δημιουργία σημείωσης
File Explorer
Με το File Explorer, μπορείτε να εκτελέσετε
αναζήτηση όλων των αρχείων και φακέλων στη
συσκευή σας. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε
Έναρξη → Προγράμματα → File Explorer.
Για να μετακινηθείτε σε φάκελο υψηλότερου
επιπέδου, επιλέξτε Επάνω.
32
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Προγράμματα → Σημειώσεις.
2. Επιλέξτε Δημιουργία.
3. Δημιουργήστε τη σημείωσή σας.
Για να δημιουργήσετε σχέδια, ανατρέξτε στο
"Δημιουργία σκίτσου" X σελ. 13.
4. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε
.
Προσωπική παραγωγικότητα
Αποστολή σημείωσης
2. Επιλέξτε Μενού → Δημιουργία εργασίας.
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Προγράμματα → Σημειώσεις.
3. Εισάγετε λεπτομέρειες για την εργασία.
2. Επιλέξτε στο όνομα μιας σημείωσης που
θέλετε να αποστείλετε ή δημιουργήστε μια
νέα σημείωση.
3. Επιλέξτε Μενού → Εργαλεία →
Αποστολή....
4. Επιλέξτε σε μια μέθοδο αποστολής (κείμενα,
πολυμέσα ή email).
Για να ρυθμίσετε μια υπενθύμιση για την
εργασία, επιλέξτε το πεδίο Λήξη και
ορίστε μια ημερομηνία λήξης. Επιλέξτε
στο πεδίο Υπενθύμιση, επιλέξτε Να
ειδοποιηθώ και μετά καθορίστε την ώρα
και την ημερομηνία της υπενθύμισης.
4. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε
.
Σημειώστε μια εργασία ως
ολοκληρωμένη
Εργασίες
Με τις Εργασίες, μπορείτε να δημιουργήσετε
λίστες εκκρεμών εργασιών και υπενθυμίσεις.
Δημιουργία εργασίας
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Προγράμματα → Εργασίες.
Αφού ολοκληρώσετε μια εργασία, επιστρέψτε
στην οθόνη Εργασίες (επιλέξτε Έναρξη →
Προγράμματα → Εργασίες) και επιλέξτε το
πλαίσιο ελέγχου δίπλα από το όνομα της
εργασίας. Αφού σημειώσετε μια εργασία ως
ολοκληρωμένη, δεν θα λαμβάνετε πλέον
προγραμματισμένες υπενθυμίσεις για αυτή τη
εργασία.
33
Προσωπική παραγωγικότητα
Ειδοποιήσεις
Ρύθμιση ξυπνητηριού
Μάθετε να ορίζετε και διαχειρίζεστε ξυπνητήρια
για σημαντικά συμβάντα.
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Προγράμματα → Ειδοποιήσεις.
Ρύθμιση ξυπνητηριού
2. Στη λίστα ξυπνητηριών, επιλέξτε μία από την
Ξυπνητήρι 1 έως την Ξυπνητήρι 4.
Για να προσθέσετε ξυπνητήρια, επιλέξτε
Μενού → Προσθήκη ξυπνητηριού.
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Προγράμματα → Ειδοποιήσεις →
Ξυπνητήρι.
3. Ρυθμίστε όλες τις επιλογές ξυπνητηριού.
2. Ρύθμιση των επιλογών ξυπνητηριού.
4. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Τέλος.
Για να ορίσετε μια μελωδία για το
ξυπνητήρι, επιλέξτε στο πεδίο Τόνος. Για
να επιλέξετε ένα χρονικό διάστημα για
να συνεχίσετε το ξυπνητήρι, επιλέξτε στο
πεδίο Αναβολή.
3. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Τέλος.
34
Διακοπή ξυπνητηριού
Όταν ακουστεί το ξυπνητήρι, επιλέξτε Ok. Όταν
ακούγεται το ξυπνητήρι, επιλέξτε Ματαίωση
για να το σταματήσετε ή Αναβολή για να το
σταματήσετε με αναβολή.
5
Ιστός
Μάθετε να χρησιμοποιείτε τα Windows Live,
Messenger, RSS Reader και Podcasts. Για
πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση στο
internet και την εργασία με τα Internet Explorer
και Opera Browser, ανατρέξτε στη Βοήθεια στη
συσκευή σας και την ηλεκτρονική βοήθεια.
Windows Live
Με το Windows Live, μπορείτε να μείνετε σε
επαφή με φίλους και να έχετε άμεσα πρόσβαση
σε πληροφορίες στο ασύρματο web.
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Προγράμματα → Windows Live.
2. Επιλέξτε Είσοδος στο Windows Live →
Αποδοχή.
3. Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό
σύνδεσής και τον κωδικό πρόσβασής σας,
και επιλέξτε Επόμενο.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται
στην οθόνη.
Messenger
Με το Messenger, μπορείτε να παραμείνετε
διαθέσιμος για άλλους χρήστες και να
ενημερώνεστε για τα email σας χωρίς μόνιμη
σύνδεση στο ασύρματο web. Όταν φτάσει ένα
νέο μήνυμα ή επιθυμείτε πρόσβαση σε
υπηρεσίες internet, η σύνδεση επανέρχεται.
Ρύθμιση messenger και εγγραφή
1. Εγγραφή στο Windows Live (ανατρέξτε στην
προηγούμενη ενότητα).
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά
ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε την
κατάσταση σύνδεσης και επιλέξτε Επόμενο.
35
Ιστός
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για
να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
• Μεταφορά αρχείου: επιλέξτε Μενού →
Αποστολή → τύπος αρχείου → αρχείο
Συνομιλία με messenger
• Εγγραφή και αποστολή φωνητικού κλιπ:
επιλέξτε Απόσπασμα, εγγράψτε το δικό
σας φωνητικό κλιπ και μετά επιλέξτε
Αποστολή
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Προγράμματα → Messenger.
2. Εντοπίστε και επιλέξτε το όνομα μιας
επαφής, και μετά πατήστε Αποστ. IM.
3. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα στο πεδίο
κειμένου στο κάτω μέρος της οθόνης, και
μετά επιλέξτε Αποστολή.
4. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, μπορείτε
να εκτελέσετε τις εξής ενέργειες:
• Εισαγωγή emoticon: επιλέξτε Μενού →
Προσθήκη emoticon
• Πρόσκληση επαφής σε συνομιλία: επιλέξτε
Μενού → Επιλογές → Προσθήκη
συμμετέχοντα
36
• Εναλλαγή μεταξύ λίστας επαφών και
συνομιλίας: πραγματοποιήστε κύλιση προς
τα αριστερά ή προς τα δεξιά
5. Για να τερματίσετε τη συνομιλία, επιλέξτε
Μενού → Τέλος συνομιλίας.
Πρόγραμμα ανάγνωσης RSS
Μάθετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή
ανάγνωσης RSS για τα τελευταία νέα από τις
αγαπημένες σας τοποθεσίες Web.
Για να το κάνετε αυτό, χρειάζεται να
δημιουργήσετε πρώτα τη σύνδεση.
Ιστός
Δημιουργία μεταδόσεων
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Προγράμματα → Πρόγραμμα ανάγνωσης
RSS.
2. Επιλέξτε Μενού → Νέα εγγραφή →
Εισάγετε URL.
Podcasts
Χρησιμοποιήστε το Podcasts για να
αποκτήσετε πρόσβαση και να απολαύσετε
ηλεκτρονικές μουσικές υπηρεσίες και να
δημιουργήσετε τις δικές σας λίστες
αναπαραγωγής.
3. Εισάγετε μια διεύθυνση web για να γίνετε
συνδρομητής σε μεταδόσεις ιστού και
επιλέξτε Πρόσθεση.
Αναζήτηση για αρχεία ήχου και βίντεο
Διαβάστε τα πιο πρόσφατα
περιεχόμενα
2. Από την οθόνη Podcasts, επιλέξτε Podcast.
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Προγράμματα → Πρόγραμμα ανάγνωσης
RSS.
2. Επιλέξτε μια μετάδοση και επιλέξτε
Ενημέρωση για να λάβετε τα πιο πρόσφατα
περιεχόμενα.
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Προγράμματα → Podcasts.
3. Επιλέξτε Μενού → Νέα εγγραφή →
Ηλεκτρονική αναζήτηση.
4. Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί και επιλέξτε
Αναζήτηση. Η συσκευή σας πραγματοποιεί
αναζήτηση για σχετικές ειδήσεις στο
ασύρματο web και εμφανίζει τα
αποτελέσματα.
3. Επιλέξτε ένα ενημερωμένο θέμα.
37
Ιστός
Αναπαραγωγή των αποθηκευμένων
αρχείων ήχου και βίντεο
2. Από την οθόνη Podcasts, επιλέξτε Podcast
ή Λίστα επεισοδίων.
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Προγράμματα → Podcasts.
3. Επιλέξτε Μενού → Ενημέρωση.
2. Από την οθόνη Podcasts, επιλέξτε Λίστα
επεισοδίων, 10 τελευταία Podcasts, ή
Βιβλιοθήκη.
3. Μετακινηθείτε σε ένα αρχείο και επιλέξτε
Μενού → Αναπαραγωγή.
Επιλέξτε Αλλαγή για να ανοίξετε την
άλλη λίστα αναπαραγωγής.
Ενημέρωση της βιβλιοθήκης
Ενημέρωση της βιβλιοθήκης ήχου και βίντεο,
και των λιστών αναπαραγωγής με νέα αρχεία.
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Προγράμματα → Podcasts.
38
Από την οθόνη Podcasts, επιλέξτε
Μενού → Επιλογές για να επιλέξετε την
προεπιλεγμένη τοποθεσία μνήμης.
6
Συνδεσιμότητα
Μάθετε να μεταφέρετε δεδομένα προς και από
τη συσκευή σας μέσω της ασύρματης
λειτουργίας Bluetooth και να συγχρονίζετε τη
συσκευή σας με PC με τη βοήθεια του
ActiveSync. Για λεπτομέρειες για τη σύνδεση
στο ασύρματο web ή ένα εικονικό ιδιωτικό
δίκτυο (VPN), ανατρέξτε στη Βοήθεια του
Windows Mobile στη συσκευή σας.
Bluetooth
Μπορείτε να συνδεθείτε με άλλες ασύρματες
συσκευές με δυνατότητα Bluetooth σε
απόσταση 10 μέτρων. Τοίχοι ή άλλα εμπόδια
ανάμεσα στις συσκευές μπορεί να εμποδίζουν
ή να δυσχεραίνουν την ασύρματη σύνδεση.
Ενεργοποίηση της ασύρματης
λειτουργίας Bluetooth
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Ρυθμίσεις.
2. Από την καρτέλα Συνδέσεις, επιλέξτε
Bluetooth.
3. Από την καρτέλα Λειτουργία, επιλέξτε το
πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην επιλογή
Ενεργοποίηση Bluetooth.
4. Για να επιτρέψετε σε άλλες συσκευές να
βρουν και να συνδεθούν με τη συσκευή σας,
επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην
επιλογή Να είναι η συσκευή ορατή σε
άλλες συσκευές.
5. Επιλέξτε
.
39
Συνδεσιμότητα
Αναζήτηση άλλης συσκευής με
δυνατότητα Bluetooth και δημιουργία
ζεύγους
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Ρυθμίσεις.
2. Από την καρτέλα Συνδέσεις, επιλέξτε
Bluetooth.
3. Από την καρτέλα Συσκευές, επιλέξτε
Προσθήκη νέας συσκευής....
Η συσκευή σας θα αναζητήσει και θα
εμφανίσει τη λίστα των συσκευών με
δυνατότητα Bluetooth.
4. Επιλέξτε το όνομα συσκευής και επιλέξτε
Επόμενο.
5. Πατήστε το μονοψήφιο έως και 16-ψήφιο
ΡΙΝ για τη συσκευή με την οποία
προσπαθείτε να συνδεθείτε και επιλέξτε
Επόμενο.
40
Για δημιουργία ζεύγους με άλλη συσκευή με
δυνατότητα Bluetooth και οι δύο συσκευές
πρέπει να χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό.
Τα ακουστικά και τα handsfree αυτοκινήτου
μπορούν να χρησιμοποιήσουν έναν
σταθερό κωδικό, όπως τον 0000.
6. Αλλάξτε το όνομα που θα εμφανίζεται για
την άλλη συσκευή και επιλέξτε τις υπηρεσίες
που θέλετε (εάν είναι απαραίτητο).
7. Επιλέξτε Τέλος.
Αποστολή δεδομένων μέσω της
ασύρματης λειτουργίας Bluetooth
1. Εντοπίστε ένα στοιχείο ή αρχείο για
αποστολή.
2. Επιλέξτε Μενού → Αποστολή επαφής ή
Αρχείο→ Μεταβίβαση/Μεταβίβαση..., ή
επιλέξτε Μενού → Μεταβίβαση αρχείου...,
Μεταβίβαση εργασίας..., ή Μεταβίβαση
συνάντησης....
Συνδεσιμότητα
3. Επιλέξτε σε μια συσκευή από τη λίστα.
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Ρυθμίσεις.
Λήψη δεδομένων μέσω της ασύρματης
λειτουργίας Bluetooth
2. Από την καρτέλα Συνδέσεις, επιλέξτε
Bluetooth.
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Ρυθμίσεις.
3. Από την καρτέλα Θύρες COM, επιλέξτε Νέα
εξερχόμενη θύρα.
2. Από την καρτέλα Συνδέσεις, επιλέξτε
Μεταβίβαση.
4. Για εξερχόμενες θύρες, επιλέξτε στο όνομα
μιας συσκευής και μετά επιλέξτε Επόμενο.
3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην
επιλογή Λήψη εισερχόμενων
μεταβιβάσεων..
5. Επιλογή θύρας COM.
4. Όταν σας ζητηθεί να επιτρέψετε εισερχόμενα
δεδομένα, επιλέξτε Ναι.
Ρύθμιση θύρας COM για Bluetooth
6. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην
επιλογή Ασφαλής σύνδεση για να
δημιουργήσετε μια ασφαλή σύνδεση μεταξύ
των συσκευών.
7. Επιλέξτε Τέλος.
Όταν έχετε πολλά αρχεία προς αποστολή,
μπορείτε να εγκαταστήσετε μια θύρα Bluetooth
COM.
41
Συνδεσιμότητα
Σύνδεση σε διακομιστή FTP
Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας σε ένα
διακομιστή αρχείων, ο οποίος μπορεί να είναι
κινητή συσκευή ή υπολογιστής, και να
ανταλλάξετε αρχεία με αυτόν.
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Προγράμματα → Bluetooth FTP.
7. Επιλέξτε Τέλος.
ActiveSync
Επιλέξτε Μενού → Αναζήτηση
διακομιστών FTP (εάν είναι απαραίτητο).
Με το ActiveSync, μπορείτε να συγχρονίσετε τη
συσκευή σας με ένα PC και δημιουργήσετε
εφεδρικά αντίγραφα των δεδομένων σας και να
τα επαναφέρετε.
Η συσκευή σας θα αναζητήσει και θα
εμφανίσει τη λίστα των συσκευών με
δυνατότητα Bluetooth.
Εγκατάσταση ActiveSync στον
υπολογιστή σας
2. Επιλέξτε Ναι.
3. Επιλέξτε σε έναν διακομιστή FTP και μετά
επιλέξτε OK.
4. Επιλέξτε Ναι.
5. Πληκτρολογήστε το Bluetooth PIN για τον
διακομιστή και μετά επιλέξτε Επόμενο.
42
6. Αλλάξτε το όνομα του διακομιστή που θα
εμφανίζεται (εάν είναι απαραίτητο).
Πριν μπορέσετε να συγχρονίσετε τα δεδομένα
σας, πρέπει να εγκαταστήσετε το ActiveSync,
είτε από το παρεχόμενο CD-ROM, είτε από τον
ιστότοπο της Microsoft
(http://www.microsoft.com).
Συνδεσιμότητα
Για να εγκαταστήσετε το ActiveSync από το
παρεχόμενο CD-ROM,
1. Εισάγετε το CD-ROM στον υπολογιστή σας.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για
να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
3. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση,
ακολουθήστε τις οδηγίες οθόνης στον οδηγό
εγκατάστασης συγχρονισμού για να
συνδέσετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή
και να δημιουργήσετε μια συνεργασία κοινής
χρήσης δεδομένων.
Συνδέστε τη συσκευή σας με
υπολογιστή με το καλώδιο δεδομένων
Η/Υ
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Ρυθμίσεις.
3. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου
δεδομένων Η/Υ στην υποδοχή πολλαπλών
λειτοργιών της συσκευής σας και το άλλο
άκρο στη θύρα USB του υπολογιστή σας
PC.
Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τη συσκευή
σε έναν υπολογιστή μέσω της ασύρματης
λειτουργίας Bluetooth. Ανατρέξτε στο
"Αναζήτηση άλλης συσκευής με δυνατότητα
Bluetooth και δημιουργία ζεύγους" X σ. 40.
Συγχρονισμός των δεδομένων σας
Όταν συνδέετε τη συσκευή σας σε έναν
υπολογιστή, το ActiveSync ξεκινά αυτόματα τον
συγχρονισμό των δεδομένων σας. Μπορείτε να
ξεκινήσετε μη αυτόματα τον συγχρονισμό
επιλέγοντας Συγχρ/σμός. Για να διακόψετε τον
συγχρονισμό σε εξέλιξη, επιλέξτε Διακοπή.
2. Από την καρτέλα Συνδέσεις, επιλέξτε USB
σε PC.
43
Συνδεσιμότητα
Μπορείτε επίσης να βρείτε μη αυτόματα και να
αντιγράψετε τα αρχεία από τη συσκευή σας σε
έναν υπολογιστή και αντίστροφα —από το
παράθυρο του Microsoft ActiveSync, επιλέξτε
Εξερεύνηση.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον
συγχρονισμό των δεδομένων σας, ανατρέξτε
στη Βοήθεια του ActiveSync.
4. Για να δημιουργήσετε μια ασφαλή σύνδεση,
επιλέξτε στο πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην
επιλογή Αυτός ο διακομιστής απαιτεί
κρυπτογραφημένη σύνδεση (SSL).
5. Επιλέξτε Επόμενο.
6. Εισάγετε το όνομα χρήστη του Exchange,
τον κωδικό πρόσβασης και το όνομα πεδίου.
7. Επιλέξτε Επόμενο.
Προσθήκη διακομιστή Exchange
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Προγράμματα → ActiveSync.
2. Επιλέξτε Μενού → Προσθ. προέλ.
διακομ....
3. Εισάγετε μια διεύθυνση διακομιστή.
44
8. Επιλέξτε τους τύπους δεδομένων για
συγχρονισμό.
9. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Τέλος.
Συνδεσιμότητα
Αλλαγή του προγράμματος
συγχρονισμού
Εάν κατά κανόνα συγχρονίζετε τα δεδομένα
σας μέσω ενός διακομιστή exchange, μπορείτε
να διαμορφώσετε ρυθμίσεις για προγράμματα
αιχμής και μη αιχμής.
Για να αλλάξετε τα προγράμματα
συγχρονισμού,
• Χρήση ρυθμίσεων κατά την περιαγωγή:
ρυθμίστε τα προγράμματα συγχρονισμού
ακόμα και κατά την περιαγωγή
• Αποστολή/Λήψη με το κουμπί
"Αποστολή": ρυθμίστε για συγχρονισμό
όταν κάνετε κλικ στην Αποστολή στα
Μηνύματα
4. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε
.
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Προγράμματα → ActiveSync.
2. Επιλέξτε Μενού → Χρονοδιάγραμμα....
3. Ορίστε τις ακόλουθες επιλογές:
• Ώρες αιχμής: ρυθμίστε τη συχνότητα των
συγχρονισμών κατά τις ώρες αιχμής
• Ώρες μη αιχμής: ρυθμίστε τη συχνότητα
των συγχρονισμών κατά τις ώρες μη
αιχμής
45
7
Επιπρόσθετα προγράμματα
Μάθετε να χρησιμοποιείτε παιχνίδια, Java,
αριθμομηχανή, έξυπνο μετατροπέα, διαχείριση
εργασιών και αναζήτηση.
Παιχνίδια
Παίξτε παιχνίδια διασκέδασης, όπως είναι το
Bubble Breaker και η Πασιέντζα. Μπορείτε
επίσης να κάνετε λήψη και να παίξετε νέα
παιχνίδια Java.
Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Προγράμματα → Παιχνίδια.
Java
Java είναι ένα φάκελος όπου αποθηκεύονται τα
παιχνίδια και οι εφαρμογές που λαμβάνονται.
46
Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Προγράμματα → Java.
Αριθμομηχανή
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Προγράμματα → Αριθμομηχανή.
2. Εισάγετε τον πρώτο αριθμό
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά της
αριθμομηχανής στην οθόνη.
Για να διαγράψετε τους εμφανιζόμενους
αριθμούς, επιλέξτε C.
Για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο που
έχει εισαχθεί σε μια καταχώρηση
πολλαπλών ψηφίων, επιλέξτε το βέλος δεξιά
του πλαισίου εισαγωγής.
3. Επιλέξτε τη μαθηματική λειτουργία.
Επιπρόσθετα προγράμματα
4. Εισάγετε τον δεύτερο αριθμό.
2. Επιλέξτε τον τύπο μέτρησης.
5. Για να δείτε το αποτέλεσμα, επιλέξτε =.
3. Αλλαγή της βασικής μονάδας στο πεδίο Από
(εάν είναι απαραίτητο).
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω
κουμπιά στην οθόνη:
• C: διαγράφει τον αριθμό που
πληκτρολογήσατε.
• MC: διαγράφει κάθε τιμή που είναι
αποθηκευμένη στη μνήμη της
αριθμομηχανής.
• MR: ανακαλεί την αποθηκευμένη τιμή από
την μνήμη και την εισάγει στον τρέχοντα
υπολογισμό.
• M+: προσθέτει τον τρέχοντα αριθμό στη
μνήμη της αριθμομηχανής.
Έξυπνος μετατροπέας
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Προγράμματα → ΈξυπνοςΜετατροπέας.
4. Εισαγωγή του βασικού ποσού.
5. Αλλαγή της μονάδας μετατροπής στο πεδίο
Προς (εάν είναι απαραίτητο).
Η συσκευή εμφανίζει το αποτέλεσμα της
μετατροπής.
Διαχείριση εργασιών
Η συσκευή σας είναι μια συσκευή πολλαπλών
εργασιών. Μπορεί να εκτελεί περισσότερα από
ένα προγράμματα ταυτόχρονα. Ωστόσο, η
χρήση πολλαπλών εργασιών μπορεί να
προκαλέσει διακοπή λειτουργίας, πάγωμα,
προβλήματα μνήμης ή πρόσθετη κατανάλωση
ενέργειας. Για να αποφύγετε αυτά τα
προβλήματα, τερματίστε τα περιττά
προγράμματα από τη Διαχείριση εργασιών.
47
Επιπρόσθετα προγράμματα
1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [OK].
Μπορείτε επίσης να επιλέξτε Έναρξη →
Προγράμματα → Διαχείριση εργασιών
από την οθόνη Σήμερα.
Εμφανίζεται στο αναδυόμενο παράθυρο η
λίστα όλων των προγραμμάτων που
εκτελούνται στη συσκευή σας.
2. Για να ενεργοποιήσετε ένα πρόγραμμα,
επιλέξτε το πρόγραμμα που επιθυμείτε.
Για να κλείσετε ένα πρόγραμμα, επιλέξτε
Κλείσιμο. Για να κλείσετε όλα τα
προγράμματα, επιλέξτε Κλείσιμο όλων.
Αναζήτηση της συσκευής
σας
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη →
Προγράμματα → Αναζήτηση.
48
2. Εισαγωγή μέρους του ονόματος ενός
αρχείου ή φακέλου στο πεδίο Αναζήτηση
για.
Μπορείτε να περιορίσετε την αναζήτησή
σας επιλέγοντας έναν τύπο δεδομένων
από την αναπτυσσόμενη λίστα Τύπος.
3. Επιλέξτε Αναζήτηση.
Για να ανοίξετε ένα στοιχείο στη λίστα
Αποτελέσματα, επιλέξτε το όνομα του
στοιχείου.
8
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα στη χρήση της
συσκευής σας, δοκιμάστε τα παρακάτω πριν
επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της
εξυπηρέτησης πελατών.
Στην επικοινωνία σας με τη Samsung,
χρησιμοποιήστε τα τηλέφωνα, τις διευθύνσεις
web και τις ταχυδρομικές διευθύνσεις που
αντιστοιχούν στη περιοχή διαμονής σας.
Επικοινωνία με κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών
Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή σας, μπορεί
να εμφανιστούν τα εξής μηνύματα:
Αν επιχειρήσατε να χρησιμοποιήσετε τη λύση
αντιμετώπισης προβλημάτων και εξακολουθείτε
να αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη συσκευή
σας, κρατήστε σημείωση του περιστατικού και
επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο
ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της
Samsung
Μήνυμα
Δοκιμάστε το εξής για να
λύσετε το πρόβλημα:
Η κάρτα SIM
λείπει.
Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM
είναι σωστά τοποθετημένη.
• Τον αριθμό μοντέλου της συσκευής σας
• Τον σειριακό αριθμό της συσκευής σας
• Μια σαφή περιγραφή του προβλήματος
49
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Μήνυμα
Δοκιμάστε το εξής για να
λύσετε το πρόβλημα:
Την πρώτη φορά που θα
χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή ή όταν είναι
ενεργοποιημένη η λειτουργία
ερωτήματος κωδικού PIN,
πρέπει να πληκτρολογείτε
τον κωδικό PIN που
συνόδευε την κάρτα σας
SIM. Για να
Εισαγωγή PIN.
απενεργοποιήσετε τη
λειτουργίας ερωτήματος
PIN, επιλέξτε την καρτέλα
Έναρξη → Ρυθμίσεις →
Προσωπικά → Τηλέφωνο
→ Τηλέφωνο, και μετά
καταργήστε το πλαίσιο
ελέγχου Απαίτηση PIN
κατά τη χρήση.
50
Μήνυμα
Δοκιμάστε το εξής για να
λύσετε το πρόβλημα:
Η κάρτα σας SIM είναι
κλειδωμένη, συνήθως αυτό
συμβαίνει όταν έχει
πληκτρολογηθεί εσφαλμένος
Μπλοκαρισμένη
κωδικός PIN αρκετές φορές.
κάρτα SIM.
Πρέπει να πληκτρολογήσετε
το PUK που σας έδωσε ο
φορέας παροχής
υπηρεσιών.
Η συσκευή σας δεν έχει σήμα (δεν
εμφανίζονται γραμμές δίπλα στο εικονίδιο
δικτύου)
• Εάν έχετε μόλις ενεργοποιήσει τη συσκευή,
περιμένετε περίπου 2 λεπτά μέχρι να
εντοπιστεί το δίκτυο και να ληφθεί ένα σήμα.
• Ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα σε
σήραγγες ή ανελκυστήρες. Πηγαίνετε σε
ανοιχτό χώρο.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
• Μπορεί να βρίσκεστε μεταξύ περιοχών
εμβέλειας. θα πρέπει να λάβετε σήμα μόλις
μπείτε σε μια περιοχή εμβέλειας.
Έχετε ξεχάσει έναν κωδικό ασφαλείας, PIN
ή PUK
Πληκτρολογείτε έναν αριθμό αλλά δεν
γίνεται κλήση
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε πιέσει [
].
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση
στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
Αν έχετε ξεχάσει ή χάσει αυτόν ή κάποιον άλλο
κωδικό, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή
την εξυπηρέτηση πελατών.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη
φραγή κλήσεων για το συγκεκριμένο
τηλεφωνικό αριθμό.
Στην οθόνη σας εμφανίζονται λευκές
γραμμές
Έχετε επιλέξει μία επαφή για να καλέσετε
αλλά δεν γίνεται κλήση
Στην οθόνη μπορεί να εμφανιστούν λευκές
γραμμές αν έχετε ενεργοποιήσει τη συσκευή
μετά από μεγάλο διάστημα εκτός χρήσης ή αν
είχατε αφαιρέσει τη μπαταρία χωρίς να
απενεργοποιήσετε προηγουμένως τη συσκευή.
Η οθόνη θα επανέλθει σύντομα.
• Βεβαιωθείτε ότι είναι αποθηκευμένος ο
σωστός αριθμός στις πληροφορίες επαφής.
• Πληκτρολογήστε και αποθηκεύστε ξανά τον
αριθμό (εάν χρειάζεται).
51
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει όταν
μιλάτε
• Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το
ενσωματωμένο μικρόφωνο.
• Μετακινήστε το ενσωματωμένο μικρόφωνο
πιο κοντά στο στόμα σας.
• Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε
ότι έχουν συνδεθεί σωστά.
Η ποιότητα ήχου της κλήσης είναι κακή
• Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την
εσωτερική κεραία στο επάνω μέρος της
συσκευής.
• Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ενδέχεται να
μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και
δοκιμάστε ξανά.
52
Η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά ή
ορισμένες φορές η συσκευή
απενεργοποιείται κατά τη φόρτιση.
• Απομακρύνετε τη συσκευή από τον
φορτιστή, αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά
τη μπαταρία και δοκιμάστε να φορτίσετε
ξανά.
• Τα τερματικά της μπαταρίας ενδέχεται να
χρειάζονται καθάρισμα. Σκουπίστε και τις
δύο χρυσές επαφές με ένα καθαρό και
απαλό πανί και δοκιμάστε να φορτίσετε την
μπαταρία ξανά.
• Αν η μπαταρία δεν φορτίζεται πια εντελώς.
πετάξτε την παλιά μπαταρία όπως
ενδείκνυται και αντικαταστήστε την με
καινούργια.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Η συσκευή καίει όταν την αγγίζετε
Όταν χρησιμοποιείτε πολλές εφαρμογές
ταυτόχρονα, η συσκευή σας απαιτεί
περισσότερο ρεύμα και ενδέχεται να ανέβει η
θερμοκρασία της. Αυτό είναι φυσιολογικό και η
διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας
δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.
Η συσκευή σας δεν μπορεί να συνδεθεί στο
διαδίκτυο
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει έγκυρες
ρυθμίσεις για τον φορέα παροχής
υπηρεσιών διαδικτύου.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την
ασύρματη σύνδεση με τον φορέα παροχής
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και ότι το
σήμα δεν παρεμποδίζεται.
Δεν μπορείτε να βρείτε συσκευή με
δυνατότητα Bluetooth
• Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι
ενεργοποιημένη και στις δύο συσκευές.
• Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση ανάμεσα στις
συσκευές δεν είναι μεγαλύτερη από 10 μέτρα
και ότι δεν υπάρχουν ανάμεσά τους τοίχοι ή
άλλα εμπόδια.
• Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις για κάθε
συσκευή τους επιτρέπουν να είναι ορατές
από άλλες συσκευές.
• Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές είναι
συμβατές με ασύρματη τεχνολογία
Bluetooth.
• Βεβαιωθείτε ότι έχει εισαχθεί ο σωστός
κωδικός PIN και στις δύο συσκευές.
• Βεβαιωθείτε ότι έχει εισάγει σωστά το όνομα
χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.
53
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Δεν μπορείτε να ακούσω μουσική σε
απομακρυσμένα ακουστικά Bluetooth
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι
συνδεδεμένη με τα ακουστικά.
• Βεβαιωθείτε ότι η μορφή αρχείων μουσικής
που προσπαθείτε να ακούσετε
υποστηρίζεται από τα ακουστικά.
• Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση ανάμεσα στα
ακουστικά και τις συσκευές δεν είναι
μεγαλύτερη από 10 μέτρα και ότι δεν
υπάρχουν ανάμεσά τους τοίχοι ή άλλα
εμπόδια.
54
9
Συμφωνία ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ
MICROSOFT ΓΙΑ WINDOWS MOBILE 6 SOFTWARE
Αυτοί οι όροι άδειας χρήσης συνιστούν
συμφωνία μεταξύ υμών και της Samsung
Electronics Inc. ("Εταιρία"). Σας παρακαλούμε
να τους διαβάσετε. Ισχύουν για το λογισμικό
που περιέχεται σε αυτή τη συσκευή. Το
λογισμικό περιλαμβάνει επίσης κάθε ξεχωριστό
μέσο στο οποίο λάβατε το λογισμικό.
Το λογισμικό σε αυτή τη συσκευή περιλαμβάνει
λογισμικό με άδεια χρήσης από την Εταιρία, την
Microsoft Corporation ή θυγατρική της.
Οι όροι ισχύουν επίσης για κάθε
• ενημέρωση,
• συμπλήρωση,
Όπως περιγράφεται παρακάτω, η χρήση
μερικών λειτουργιών ισοδυναμεί με
συναίνεση εκ μέρους σας για τη μετάδοση
συγκεκριμένων τυπικών πληροφοριών
υπολογιστή για υπηρεσίες που βασίζονται
στο Internet.
Με τη χρήση αυτού του λογισμικού,
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης σε αυτή
τη συσκευή, αποδέχεστε αυτούς τους
όρους. Εάν δεν τους αποδέχεστε, μην
χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή το λογισμικό.
Αντίθετα, επικοινωνήστε με την Εταιρία για
να καθορίσετε την πολιτική επιστροφής για
αποζημίωση ή πίστωση.
• υπηρεσία που βασίζεται στο Internet, και,
• υπηρεσία υποστήριξης.
για αυτό το λογισμικό, εκτός εάν αυτά τα
στοιχεία συνοδεύονται από άλλους όρους. Σε
τέτοια περίπτωση, ισχύουν οι όροι εκείνοι.
55
Συμφωνία ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ MICROSOFT ΓΙΑ WINDOWS MOBILE 6 SOFTWARE
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν το λογισμικό περιέχει
τεχνολογίες που λειτουργούν με τη φωνή, τότε
η λειτουργία του λογισμικού απαιτεί την
προσοχή του χρήστη. Η απόσπαση της
προσοχής από τον δρόμο κατά την οδήγηση
μπορεί να προκαλέσει ατύχημα ή άλλες
σοβαρές συνέπειες.
Ακόμα και περιστασιακά, η στιγμιαία
απόσπαση της προσοχής μπορεί να είναι
επικίνδυνη εάν προκύψει σε κρίσιμη στιγμή. Η
Εταιρία και η Microsoft δεν προβαίνουν σε
δηλώσεις, εγγυήσεις ή άλλους καθορισμούς ότι
ΚΑΘΕ χρήση αυτού του λογισμικού είναι
νόμιμη, ασφαλής, ή με οποιοδήποτε τρόπο
συνιστώμενη ή προοριζόμενη κατά τη διάρκεια
της οδήγησης ή άλλης λειτουργίας σε
αυτοκίνητο.
Εάν συμμορφωθείτε με αυτούς τους όρους
άδειας χρήσης, έχετε τα παρακάτω
δικαιώματα.
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ.
56
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το
λογισμικό στη συσκευή με την οποία το
αποκτήσατε.
2. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗ.
a. Συγκεκριμένη χρήση. Η Εταιρία έχει
σχεδιάσει αυτή τη συσκευή για μια
συγκεκριμένη χρήση.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το
λογισμικό μόνο για αυτή τη χρήση.
b. Προγράμματα της Microsoft και
πρόσθετες απαιτούμενες άδειες
χρήσης που συμπεριλαμβάνονται.
Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά,
αυτοί οι όροι άδειας χρήσης ισχύουν για
όλα τα προγράμματα της Microsoft, που
συμπεριλαμβάνονται με το λογισμικό. Εάν
οι όροι άδειας χρήσης για οποιοδήποτε
από αυτά τα προγράμματα σας δίνουν
άλλα δικαιώματα που δεν αντιβαίνουν
σαφώς με αυτούς τους όρους άδειας
χρήσης, έχετε επίσης και αυτά τα
δικαιώματα.
Συμφωνία ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ MICROSOFT ΓΙΑ WINDOWS MOBILE 6 SOFTWARE
i. Αυτή η συμφωνία δεν σας παραχωρεί
οποιοδήποτε δικαίωμα αναφορικά με τα
Windows Mobile Device Center,
Microsoft ActiveSync ή Microsoft
Outlook 2007 Trial, τα οποία υπόκεινται
στις άδειες χρήσης που τα συνοδεύουν.
c. Αναγνώριση ομιλίας. Εάν το λογισμικό
περιλαμβάνει μέρη αναγνώρισης ομιλίας,
κατανοείτε ότι η αναγνώριση ομιλίας είναι
μια εγγενής στατιστική διαδικασία και ότι
τα σφάλματα αναγνώρισης είναι εγγενή
στη διαδικασία.
Ούτε η Εταιρία, ούτε η Microsoft ή οι
προμηθευτές της θα φέρουν ευθύνη για
τυχόν ζημιά λόγω σφαλμάτων στη
διαδικασία αναγνώρισης ομιλίας.
d. Λειτουργία τηλεφώνου. Εάν το
λογισμικό της συσκευής περιλαμβάνει
λειτουργία τηλεφώνου, τότε το λογισμικό
της συσκευής, στο σύνολό του ή μέρος
αυτού, ενδέχεται να είναι μη λειτουργικό
σε περίπτωση που δεν διαθέτετε και δεν
διατηρείτε λογαριασμό υπηρεσιών με
φορέα παροχής ασύρματης
τηλεπικοινωνίας ("Φορέα κινητής
τηλεφωνίας"), ή σε περίπτωση που το
δίκτυο του φορέα κινητής τηλεφωνίας δεν
λειτουργεί ή δεν είναι ρυθμισμένο ώστε να
λειτουργεί με τη συσκευή.
3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. Το
λογισμικό χορηγείται με άδεια, δεν πωλείται.
Αυτή η συμφωνία σας δίνει μόνο μερικά
δικαιώματα επί της χρήσης του λογισμικού.
Η Εταιρία και η Microsoft επιφυλάσσονται
όλων των δικαιωμάτων. Πλην της
περίπτωσης να σας δίνει ο ισχύων νόμος
περισσότερα δικαιώματα παρά τον
περιορισμό αυτό, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε αυτό το λογισμικό μόνο
όπως ρητά αναφέρεται σε αυτή τη
συμφωνία. Με αυτόν τον τρόπο,
συμμορφώνεστε με όλους τους τεχνικούς
περιορισμούς στο λογισμικό, οι οποίοι σας
επιτρέπουν να το χρησιμοποιήσετε μόνο με
συγκεκριμένους τρόπους. Δεν μπορείτε:
57
Συμφωνία ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ MICROSOFT ΓΙΑ WINDOWS MOBILE 6 SOFTWARE
• να παρακάμψετε οποιονδήποτε τεχνικό
προορισμό στο λογισμικό,
• να προβείτε σε αποσυμπίληση,
αντίστροφη μηχανολογική σχεδίαση ή
αποσυναρμολόγηση του λογισμικού,
• να δημιουργήσετε περισσότερα αντίγραφα
του λογισμικού πέραν όσων καθορίζονται
στη συμφωνία,
• να δημοσιεύσετε το λογισμικό σε άλλους
για να το αντιγράψουν,
• να μισθώσετε, εκμισθώσετε ή δανείσετε το
λογισμικό, ή
• να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό για
εμπορικές υπηρεσίες φιλοξενίας
λογισμικού.
Εκτός όσων ρητώς προβλέπονται στην
παρούσα συμφωνία, τα δικαιώματα
πρόσβασης στο λογισμικό σε αυτήν τη
συσκευή δεν σας παρέχουν το δικαίωμα
εφαρμογής ευρεσιτεχνιών της Microsoft ή
58
άλλης πνευματικής περιουσίας της Microsoft
σε λογισμικό ή συσκευές που έχουν
πρόσβαση σε αυτή τη συσκευή.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τεχνολογίες
απομακρυσμένης πρόσβασης στο
λογισμικό, όπως Remote Desktop Mobile,
για απομακρυσμένη πρόσβαση στο
λογισμικό από υπολογιστή ή διακομιστή.
Είστε υπεύθυνος για την απόκτηση των
απαιτούμενων αδειών για τη χρήση των
πρωτοκόλλων για πρόσβαση σε άλλο
λογισμικό.
4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ
INTERNET. Η Microsoft προσφέρει με το
λογισμικό υπηρεσίες που βασίζονται στο
Internet. Η Microsoft μπορεί να τις αλλάξει ή
ακυρώσει ανά πάσα στιγμή.
Συμφωνία ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ MICROSOFT ΓΙΑ WINDOWS MOBILE 6 SOFTWARE
a. Συναίνεση για υπηρεσίες που
βασίζονται στο Internet. Οι λειτουργίες
του λογισμικού που περιγράφονται
παρακάτω συνδέονται με τη Microsoft ή
με τα συστήματα υπολογιστών του φορέα
παροχής υπηρεσιών στο Internet. Σε
μερικές περιπτώσεις, θα δεν θα
λαμβάνετε ξεχωριστή ανακοίνωση όταν
συνδέονται. Μπορείτε να
απενεργοποιήσετε μερικές από τις
λειτουργίες αυτές ή να μην τις
χρησιμοποιήσετε.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
αυτές τις λειτουργίες, επισκεφτείτε τη
διεύθυνση http://go.microsoft.com/fwlink/
?LinkId=81931.
Με τη χρήση αυτών των λειτουργιών,
συναινείτε στη μετάδοση αυτών των
πληροφοριών. Η Microsoft δεν
χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για την
ταυτοποίηση ή την επικοινωνία με εσάς.
Πληροφορίες συσκευής. Οι ακόλουθες
λειτουργίες χρησιμοποιούν πρωτόκολλα
Internet, που στέλνουν τις κατάλληλες
πληροφορίες συσκευής συστήματος, όπως
τη διεύθυνση πρωτοκόλλου σας στο
Internet, τον τύπο λειτουργικού συστήματος,
το πρόγραμμα περιήγησης, και το όνομα και
την έκδοση του λογισμικού που
χρησιμοποιείτε, και τον κωδικό γλώσσας της
συσκευής όπου εγκαταστήσετε το λογισμικό.
Η Microsoft χρησιμοποιεί αυτές τις
πληροφορίες για να καταστήσει τις
υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet
διαθέσιμες εσάς.
• Λειτουργία ενημέρωσης Windows
Mobile. Η λειτουργία ενημέρωσης
Windows Mobile σας δίνει τη
δυνατότητα να αποκτήσετε και να
εγκαταστήσετε ενημερώσεις λογισμικού
στις συσκευές σας, εάν υπάρχουν
διαθέσιμες ενημερώσεις.
59
Συμφωνία ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ MICROSOFT ΓΙΑ WINDOWS MOBILE 6 SOFTWARE
Μπορείτε να επιλέξετε να μην
χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Η
Εταιρία ή/και ο Φορέας κινητής
τηλεφωνίας ενδέχεται να μην
υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία ή μια
ενημέρωση για τη συσκευή σας.
• Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων
Windows Media. Οι κάτοχοι
περιεχομένου χρησιμοποιούν την
τεχνολογία διαχείρισης ψηφιακών
δικαιωμάτων Windows Media
(WMDRM) για την προστασία της
πνευματικής ιδιοκτησίας τους,
συμπεριλαμβανομένων των
πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτό το
λογισμικό καθώς και το λογισμικό
τρίτων χρησιμοποιούν WMDRM για την
αναπαραγωγή και αντιγραφή
περιεχομένου με προστασία WMDRM.
Εάν το λογισμικό αποτύχει να
προστατέψει το περιεχόμενο, οι κάτοχοι
περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν
60
από τη Microsoft να ακυρώσει την
ικανότητα του λογισμικού να
χρησιμοποιεί WMDRM για την
αναπαραγωγή ή αντιγραφή
προστατευμένου περιεχομένου. Η
ακύρωση δεν επηρεάζει το άλλο
περιεχόμενο. Όταν πραγματοποιείτε
λήψη αδειών χρήσης για
προστατευμένο περιεχόμενο,
συμφωνείτε ότι η Microsoft μπορεί να
συμπεριλάβει μια λίστα ακύρωσης με
τις άδειες χρήσης. Οι κάτοχοι
περιεχομένου ενδέχεται να σας ζητούν
αναβάθμιση της τεχνολογίας WMDRM
για πρόσβαση στο περιεχόμενό τους.
Το λογισμικό Microsoft που
περιλαμβάνει WMDRM θα ζητήσει τη
συναίνεσή του πριν την αναβάθμιση.
Εάν απορρίψετε μια αναβάθμιση, δεν
θα έχετε πρόσβαση σε περιεχόμενο
που απαιτεί την αναβάθμιση.
Συμφωνία ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ MICROSOFT ΓΙΑ WINDOWS MOBILE 6 SOFTWARE
b. Κακή χρήση των υπηρεσιών που
βασίζονται σε Internet. Δεν μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε αυτές τις υπηρεσίες με
οποιοδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να
τους προκαλέσει βλάβη ή να δυσχεράνει
τη χρήση τους από άλλους. Δεν μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες για να
αποκτήσετε καταχρηστική πρόσβαση σε
οποιαδήποτε υπηρεσία, δεδομένα,
λογαριασμό ή δίκτυο με κάθε τρόπο.
5. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΠΤΙΚΟ
ΠΡΟΤΥΠΟ MPEG-4. Το λογισμικό μπορεί
να περιέχει οπτική τεχνολογία
αποκρυπτογράφησης MPEG-4. Αυτή η
τεχνολογία είναι μια μορφή συμπίεσης
δεδομένων για πληροφορίες βίντεο. Για το
MPEG LA, L.L.C. ισχύει η ακόλουθη
σημείωση:
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕ
ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ MPEG4,
ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΗ ΜΕ (A)
ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (i) ΠΟΥ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ
ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΧΩΡΙΣ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΝΑ
ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΚΑΙ (ii) ΓΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ, ΚΑΙ (B)
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η
MPEG LA, L.L.C. ΧΟΡΗΓΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΣΤΗ ΑΔΕΙΑ.
Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το οπτικό
πρότυπο MPEG-4, επικοινωνήστε με τη
MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite
300, Denver, CO 80206; www.mpegla.com.
6. ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ. Το λογισμικό
χρησιμοποιεί ψηφιακά πιστοποιητικά σε
μορφή X.509. Αυτά τα ψηφιακά
πιστοποιητικά χρησιμοποιούνται για έλεγχο
στοιχείων.
61
Συμφωνία ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ MICROSOFT ΓΙΑ WINDOWS MOBILE 6 SOFTWARE
7. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. Το
πακέτο της συσκευής σας μπορεί να
συμπεριλάβει λογισμικό Windows Mobile
Device Center ή Microsoft ActiveSync. Σε
αυτή την περίπτωση, μπορείτε τότε να το
εγκαταστήσετε και το χρησιμοποιήσετε
σύμφωνα με τους όρους άδειας χρήσης που
παρέχονται με αυτό. Εάν δεν παρέχονται
όροι άδειας χρήσης, τότε μπορείτε να
εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα
(1) αντίγραφο του λογισμικού σε έναν
υπολογιστή.
8. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ. Εάν χρησιμοποιείτε
δίκτυο, όπως ένα δίκτυο εργοδότη, ο
διαχειριστής δικτύου μπορεί να περιορίσει
τις λειτουργίες ή τη λειτουργικότητα στη
συσκευή σας.
62
9. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
Επικοινωνήστε με την Εταιρία για επιλογές
υποστήριξης. Ανατρέξτε στον αριθμό
υποστήριξης που παρέχεται με τη συσκευή.
10. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ.
Εάν το λογισμικό παρέχει συνδέσεις σε
ιστότοπους τρίτων, αυτές οι συνδέσεις σας
παρέχονται μόνο για λόγους ευκολίας, και η
παροχή τέτοιων συνδέσεων δεν
συνεπάγεται την έγκριση ιστοτόπων τρίτων
από τη Microsoft.
11. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Μπορείτε να
δημιουργήσετε ένα εφεδρικό αντίγραφο του
λογισμικού. Μπορείτε να το
χρησιμοποιήσετε μόνο για
επανεγκατάσταση του λογισμικού στη
συσκευή.
Συμφωνία ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ MICROSOFT ΓΙΑ WINDOWS MOBILE 6 SOFTWARE
12. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. Εάν
αποκτήσατε το λογισμικό στη συσκευή, ή σε
δίσκο ή άλλο μέσο, η αυθεντική ετικέτα
Πιστοποιητικό Γνησιότητας με το γνήσιο
αντίγραφο του λογισμικού υποδεικνύει το
λογισμικό με άδεια χρήσης. Για να είναι
έγκυρη, αυτή η ετικέτα πρέπει να είναι
επικολλημένη στη συσκευή ή
συμπεριλαμβάνεται πάνω ή μέσα στη
συσκευασία λογισμικού Εταιρίας. Εάν
λάβετε την ετικέτα ξεχωριστά, δεν είναι
έγκυρη. Θα πρέπει να διατηρήσετε την
ετικέτα στη συσκευή ή τη συσκευασία για να
αποδείξετε ότι έχετε άδεια χρήσης του
λογισμικού. Για να ταυτοποιήσετε το
αυθεντικό λογισμικό Microsoft, δείτε τη
διεύθυνση http://www.howtotell.com.
13. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ. Μπορείτε
να μεταφέρετε το λογισμικό μόνο με τη
συσκευή, την ετικέτα Πιστοποιητικό
Γνησιότητας, και αυτούς τους όρους άδειας
χρήσης απευθείας σε τρίτο μέρος. Πριν τη
μεταφορά, το μέρος πρέπει να συμφωνήσει
ότι αυτοί οι όροι άδειας χρήσης ισχύουν για
τη μεταφορά και τη χρήση του λογισμικού.
Δεν επιτρέπεται να διατηρήσετε άλλα
αντίγραφα του λογισμικού,
συμπεριλαμβανομένου του αντιγράφου
ασφαλείας.
14. ΜΗ ΑΝΕΚΤΙΚΗ ΣΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. Το
λογισμικό δεν είναι ανεκτικό σε σφάλματα. Η
Εταιρία εγκατέστησε το λογισμικό στη
συσκευή και είναι υπεύθυνη για τη
λειτουργία του στη συσκευή.
15. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ. Το λογισμικό της
Microsoft έχει σχεδιαστεί για συστήματα που
δεν απαιτούν απόλυτα ασφαλή επίδοση. Δεν
επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το λογισμικό
της Microsoft σε οποιαδήποτε συσκευή ή
σύστημα, όπου ενδεχόμενη δυσλειτουργία
θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο
τραυματισμού ή θανάτου σε οποιοδήποτε
πρόσωπο. Αυτό περιλαμβάνει τη λειτουργία
πυρηνικών εγκαταστάσεων, πλοήγηση
αεροσκαφών ή συστήματα επικοινωνιών και
έλεγχο εναέρια κυκλοφορίας.
63
Συμφωνία ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ MICROSOFT ΓΙΑ WINDOWS MOBILE 6 SOFTWARE
16. ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Το
λογισμικό παρέχεται "ως έχει".
Αναλαμβάνετε όλους τους κινδύνους της
χρήσης του. Η Microsoft δεν παρέχει ρητές
αποδείξεις, εγγυήσεις ή συνθήκες. Κάθε
εγγύηση που λαμβάνετε σχετικά με τη
συσκευή ή το λογισμικό δεν προέρχονται και
δεν είναι δεσμευτικές για τη Microsoft ή τις
θυγατρικές της. Όταν το επιτρέπουν οι
τοπικοί νόμοι, η Εταιρία και η Microsoft
εξαιρεί εξυπακουόμενες εγγυήσεις
εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για
συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης.
17. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ. Μπορείτε να
λάβετε από τη Microsoft και τις θυγατρικές
της μόνο άμεσες αποζημιώσεις έως πενήντα
δολάρια Η.Π.Α. (U.S. $50.00), ή ισοδύναμο
στο τοπικό νόμισμα. Δεν μπορείτε να λάβετε
άλλες αποζημιώσεις,
συμπεριλαμβανομένων διαφυγόντων
κερδών, επακόλουθων, ειδικών ή
συμπτωματικών ζημιών.
64
Αυτός ο περιορισμός ισχύει σε:
• οτιδήποτε σχετίζεται με το λογισμικό,
υπηρεσίες, περιεχόμενο
(συμπεριλαμβανομένου του κώδικα) σε
δικτυακούς τόπου τρίτων ή προγράμματα
τρίτων, και,
• αξιώσεις για παραβίαση σύμβασης,
παραβίαση εγγύησης, εγγύηση, αυστηρή
ευθύνη, αμέλεια ή άλλης αδικοπραξίας στο
βαθμό που επιτρέπεται από το ισχύον
δίκαιο.
Ισχύει επίσης ακόμα κι αν η Microsoft
γνωρίζει την πιθανότητα ζημιών. Ο
παραπάνω περιορισμός ενδέχεται να μην
ισχύει στην περίπτωσή σας διότι η χώρα
σας δεν επιτρέπει την εξαίρεση ή τον
περιορισμό συμπτωματικών, επακόλουθων
ή άλλων ζημιών.
Συμφωνία ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ MICROSOFT ΓΙΑ WINDOWS MOBILE 6 SOFTWARE
18. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ.
Το λογισμικό υπόκειται στους νόμους και
τους κανονισμούς περί εξαγωγών των
Ηνωμένων Πολιτειών. Πρέπει να
συμμορφωθείτε με όλους τους τοπικούς και
διεθνείς νόμους και κανονισμούς περί
εξαγωγών που ισχύουν για το λογισμικό.
Αυτοί οι νόμοι περιλαμβάνουν περιορισμούς
σε προορισμούς, τελικούς χρήστες και
τελική χρήση. Για περαιτέρω πληροφορίες,
ανατρέξτε στη διεύθυνση
www.microsoft.com/exporting.
65
Ευρετήριο
αριθμομηχανή, 46
Άλμπουμ μέσων
αναπαραγωγή βίντεο, 23
αποστολή αρχείων, 23
αλλαγή μεθόδου εισαγωγής, 12
πληκτρολόγιο, 13
επαφές
άνοιγμα εγγράφων, 23
αναζήτηση επαφής, 27
εμφάνιση φωτογραφιών, 22
αντιγραφή και μετακίνηση καρτών
επαφής, 28
Διακομιστής exchange ανατρέξτε στο
ActiveSync
Διαφάνειες φωτογραφιών
δημιουργία άλμπουμ φωτογραφιών, 24
επεξεργασία φωτογραφιών, 24
προβολή παρουσιάσεων διαφανειών, 25
Διαχείριση εργασιών, 47
66
εισαγωγή κειμένου
αντιστοίχηση αριθμών ταχείας
κλήσης, 28
αντιστοίχιση εικόνων ή ήχων κλήσης, 29
δημιουργία επαφών Outlook, 27
δημιουργία επαφών SIM, 27
εργασίες
δημιουργία, 33
σημείωση ως ολοκληρωμένη, 33
Ευρετήριο
ημερολόγιο
ξυπνητήρι
αλλαγή προβολών, 29
διακοπή, 34
δημιουργία συμβάντων, 29
ρύθμιση, 34
διακοπή ξυπνητηριών συμβάντων, 29
κάμερα, 20
κλήσεις
διεθνής αριθμός, 14
Ιστορικό κλήσεων, 15
προώθηση, 15
φραγή (αποκλεισμός), 15
παιχνίδια 46
πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο, 26
σημειώσεις
αποστολή, 33
δημιουργία, 32
σκίτσα, 13
μετατροπέας, 47
Συσκευή ανάγνωσης RSS, 36
Μηνύματα
ActiveSync
κείμενο, 16
Διακομιστής exchange, 44
πολυμέσα, 16
εγκατάσταση, 42
προβολή, 18
πρόγραμμα, 45
email, 17
συγχρονισμός, 43
67
Ευρετήριο
Bluetooth
βιβλία εργασίας Excel, 30
διακομιστής FTP, 42
έγγραφα Word, 30
ενεργοποίηση, 39
παρουσιάσεις PowerPoint, 31
Θύρα COM, 41
OneNote, 31
λήψη δεδομένων, 41
σύνδεση με άλλες συσκευές, 40
File Explorer, 32
Java, 46
Messenger
ρύθμιση και εγγραφή, 35
συνομιλία, 36
Mini Player, 19
68
Office Mobile
αποστολή δεδομένων, 40
Podcasts, 37
Windows Live, 35
Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)
Samsung Electronics
Εμείς,
δηλώνουμε με ευθύνη που βαραίνει αποκλειστικά εμάς ότι το προϊόν
Κινητό τηλέφωνο GSM : SGH-i780
με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα
κανονιστικά έγγραφα.
Ασφάλεια
EMC
Radio
EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)
EN 301 908-2 V3.2.1 (06-2006)
Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν
συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕC.
Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς
στο παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/ΕC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:
BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168
Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:
Samsung Electronics QA Lab.
και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.11.02
(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)
Yong-Sang Park / Διευθυντής πωλήσεων
(όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)
* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου του Κέντρου
Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ'
όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.
Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό της
συσκευής σας ή του παροχέα υπηρεσιών σας.
ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,
Web address: www.euroelectronics.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG: 801-11-64000
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Greek. 03/2008. Rev. 1.0
Download PDF

advertising