Samsung | SGH-I900 | Samsung SGH-I900 Εγχειρίδιο χρήσης

SGH-i900
Οδηγός
γρήγορης
εκκίνησης
Το εγχειρίδιο χρήσης διατίθεται στην ιστοσελίδα της
Samsung.
Χρήση του οδηγού
X
Ανατρέξτε σε—σελίδες με σχετικές
πληροφορίες, για παράδειγμα:
X σελ. 12 (σας παραπέμπει στη
σελίδα 12)
→
Στη συνέχεια—η σειρά των
επιλογών ή των μενού που θα
επιλέγετε προκειμένου να
εκτελέσετε κάποιο βήμα. Για
παράδειγμα: Επιλέξτε Έναρξη →
Προγράμματα → Φωτ. μηχ.
(αντιπροσωπεύει την Έναρξη, και
στη συνέχεια Προγράμματα, και
στη συνέχεια Φωτ. μηχ.)
[ ]
Αγκύλες—πλήκτρα συσκευής. Για
παράδειγμα: [ ] (αντιπροσωπεύει
το πλήκτρο ενεργοποίησης)
Αυτός ο οδηγός γρήγορης εκκίνησης
σχεδιάστηκε ειδικά για να σας ενημερώσει για
τη λειτουργία της συσκευής σας.
Λειτουργικά εικονίδια
Πριν ξεκινήσετε, αφιερώστε λίγο χρόνο για να
εξοικειωθείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε σε
αυτόν τον οδηγό:
Προειδοποίηση—καταστάσεις που
μπορεί να προκαλέσουν
τραυματισμό σε εσάς ή σε άλλους
Προσοχή—καταστάσεις που
μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη
συσκευή ή σε άλλον εξοπλισμό
Σημείωση—σημειώσεις,
συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες
πληροφορίες
Πληροφορίες ασφάλειας
και χρήσης
Να συμμορφώνεστε με τις παρακάτω συμβουλές
προστασίας ώστε να αποφεύγετε επικίνδυνες ή
παράνομες καταστάσεις και να διασφαλίζετε την
κορυφαία λειτουργία της συσκευής σας.
Προειδοποιήσεις ασφάλειας
Φυλάσσετε τη συσκευή σας μακριά από
μικρά παιδιά και κατοικίδια
Φυλάσσετε τη συσκευή σας και όλα τα αξεσουάρ της
μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια. Αν καταπιούν
μικρά τμήματα μπορεί να προκληθεί πνιγμός ή
σοβαρός τραυματισμός.
Τοποθετήστε φορητές συσκευές και
εξοπλισμό με προσοχή
Βεβαιωθείτε ότι οι φορητές συσκευές ή άλλος σχετικός
εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας είναι
συνδεδεμένα με ασφάλεια. Μην τοποθετείτε τη
συσκευή και τα αξεσουάρ της κοντά ή επάνω στους
αερόσακους. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει
τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.
Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και
τους φορτιστές με προσοχή
•
Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από
τη Samsung και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί
ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες
και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς
τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
•
Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά.
Ακολουθήστε όλους τους τοπικούς κανονισμούς
κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών
ή συσκευών.
Μην τοποθετείτε μπαταρίες ή τηλέφωνα επάνω ή
μέσα σε θερμαινόμενα σώματα, όπως για
παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές
κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να
εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
Προστατεύστε την ακοή σας
Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση
μπορεί να βλάψει την ακοή σας.
Χρησιμοποιείτε την ελάχιστη ρύθμιση
έντασης που χρειάζεται για να ακούσετε
το συνομιλητή σας ή τη μουσική σας.
•
1
Αποφύγετε τις παρεμβολές με βηματοδότες
Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 15 εκ. ανάμεσα στις
φορητές συσκευές και τους βηματοδότες για να
αποφύγετε πιθανή παρεμβολή, όπως συνιστούν οι
κατασκευαστές και η ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα
Wireless Technology Research. Εάν για κάποιον λόγο
υποπτεύεστε ότι η συσκευή σας δημιουργεί
παρεμβολές σε έναν βηματοδότη ή σε άλλη ιατρική
συσκευή, απενεργοποιήστε την αμέσως και
επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του βηματοδότη ή
της συσκευή για συμβουλές.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή σε χώρους
όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε σημεία
ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ή κοντά
σε καύσιμα ή χημικές ουσίες. Απενεργοποιείτε τη
συσκευή σας κάθε φορά που βλέπετε σχετικά
προειδοποιητικά σήματα ή οδηγίες. Η συσκευή σας θα
μπορούσε να προκαλέσει εκρήξεις ή πυρκαγιά σε
χώρους όπου υπάρχουν καύσιμα ή χημικά και σε
περιοχές μεταφορών ή εκρήξεων. Μην αποθηκεύετε ή
μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά
στον ίδιο χώρο με τη συσκευή σας, τα εξαρτήματα ή τα
ανταλλακτικά του.
2
Μειώστε τον κίνδυνο από τραυματισμούς
λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων
Όταν στέλνετε σύντομα μηνύματα ή παίζετε κάποιο
παιχνίδι στη συσκευή σας, κρατάτε τη συσκευή χαλαρά,
πιέζετε τα πλήκτρα απαλά, χρησιμοποιείτε τις ειδικές
δυνατότητες που μειώνουν τον αριθμό των κουμπιών
που πρέπει να πατήσετε (για παράδειγμα πρότυπα και
πρόβλεψη κειμένου) και κάντε συχνά διαλείμματα.
Προφυλάξεις ασφαλείας
Οδηγείτε πάντα με προσοχή
Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής σας και τηρείτε τους
κανονισμούς που απαγορεύουν τη χρήση φορητών
συσκευών κατά την οδήγηση. Χρησιμοποιήστε
αξεσουάρ handsfree όταν είναι εφικτό για περισσότερη
ασφάλεια.
Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιήσεις και
τους κανονισμούς ασφαλείας
Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που
περιορίζουν τη χρήση φορητής συσκευής σε
συγκεκριμένο χώρο.
Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ
εγκεκριμένα από τη Samsung
Προστατεύστε τις μπαταρίες και τους
φορτιστές από ζημιά
Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ μπορεί να
προκαλέσει ζημιά στη συσκευή σας ή τραυματισμό.
•
Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές
ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες (κάτω από
0° C/32° F ή πάνω από 45° C/113° F). Οι ακραίες
θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη δυνατότητα
φόρτισης και τη διάρκεια ζωής των μπαταριών σας.
•
Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά
αντικείμενα, γιατί αυτό θα μπορούσε να
δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στα τερματικά + και
- των μπαταριών σας και να δημιουργήσει
προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
•
Μην χρησιμοποιείτε χαλασμένο φορτιστή ή
μπαταρία.
Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία
αντικατασταθεί από μπαταρία λανθασμένου τύπου.
Να πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες
σύμφωνα με τις οδηγίες.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας όταν
βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό
Η συσκευή σας μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές
με ιατρικό εξοπλισμό σε νοσοκομεία ή ιατρικές
εγκαταστάσεις. Ακολουθείτε όλους τους κανονισμούς,
τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του
ιατρικού προσωπικού.
Απενεργοποιείτε τη συσκευή ή τις ασύρματες
λειτουργίες του όταν βρίσκεστε σε
αεροσκάφος
Η συσκευή σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές
στον εξοπλισμό του αεροσκάφους. Ακολουθήστε τους
κανονισμούς της αεροπορικής εταιρείας και
απενεργοποιήστε τη συσκευή σας ή χρησιμοποιείτε
κατάσταση λειτουργίας που απενεργοποιεί τις
ασύρματες λειτουργίες όταν σας ζητηθεί από το
προσωπικό της εταιρείας.
•
Κάντε προσεκτική και συνετή χρήση της
συσκευής σας
•
Μην φέρνετε τη συσκευή σας σε επαφή με υγρά - τα
υγρά μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές.
Μην πιάνετε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια. Αν
η συσκευή σας υποστεί ζημιές από νερό μπορεί να
ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή.
3
•
•
•
•
•
Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε τη συσκευή
σας σε σημεία με σκόνη ή σκουπίδια, για να
αποφύγετε ζημιές στα κινητά τμήματα.
Η συσκευή σας είναι μια σύνθετη ηλεκτρονική
συσκευή - προστατεύστε την από χτυπήματα και
αδέξιους χειρισμούς για να αποφύγετε την
πρόκληση σοβαρών ζημιών.
Μην βάφετε τη συσκευή σας, η βαφή μπορεί να
φράξει τα κινητά τμήματα και να εμποδίσει την
σωστή λειτουργία.
Μην χρησιμοποιείτε το φλας της κάμερας ή το φως
της συσκευής κοντά στα μάτια παιδιών ή ζώων.
Η συσκευή σας και οι κάρτες μνήμης μπορεί να
καταστραφούν από έκθεση σε μαγνητικά πεδία.
Μην χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ
με μαγνητικά κλεισίματα και μην φέρνετε τη
συσκευή σε επαφή με μαγνητικά πεδία για μεγάλα
χρονικά διαστήματα.
Αποφύγετε τις παρεμβολές με άλλο
ηλεκτρονικό εξοπλισμό
Η συσκευή σας εκπέμπει σήματα ραδιοσυχνοτήτων
που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές σε μη
προστατευμένο ή ανεπαρκώς προστατευμένο
ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως βηματοδότες,
βοηθήματα ακοής και ιατρικό εξοπλισμό σε οικίες ή
οχήματα.
4
Επικοινωνήστε με τους κατασκευαστές του
ηλεκτρονικού σας εξοπλισμού για να επιλύσετε τυχόν
ζητήματα παρεμβολών.
Σημαντικές πληροφορίες για
τη χρήση
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στην
κανονική θέση
• Αποφύγετε την επαφή με την εσωτερική
κεραία της συσκευής σας. Η εσωτερική
κεραία βρίσκεται στην κάτω πλευρά της
συσκευής.
• Διατηρήστε τη συσκευή σας σε κατακόρυφο
προσανατολισμό κατά τη χρήση υπηρεσιών
GPS, για να λάβετε ένα καλύτερο σήμα.
Το σέρβις της συσκευής σας θα πρέπει να
γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο
προσωπικό
Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό
ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή και η
εγγύησή σας θα πάψει να ισχύει.
Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για
την μπαταρία και το φορτιστή σας
•
•
•
•
Μην φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από
μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί
να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν
χρησιμοποιούνται αποφορτίζονται και πρέπει να
φορτιστούν ξανά πριν τη χρήση.
Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν
χρησιμοποιούνται.
Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για το σκοπό
που προορίζονται.
•
Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους
ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με
μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη,
σκουπίστε την με ένα απαλό πανί.
Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση
στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης
Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από τη συσκευή σας
ενδέχεται να μην είναι δυνατές σε ορισμένες περιοχές ή
περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες
περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να
έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με
προσοχή
Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific
Absorption Rate)
•
Η συσκευή σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU) τα οποία περιορίζουν την
ανθρώπινη έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF)
που εκπέμπεται από ραδιοφωνικό και
τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό. Αυτά τα πρότυπα
εμποδίζουν την πώληση φορητών συσκευών που
υπερβαίνουν ένα μέγιστο όριο έκθεσης (γνωστό ως
Specific Absorption Rate ή SAR) με 2,0 watt ανά κιλό
σωματικού ιστού.
•
•
Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που η συσκευή
μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί
να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην
κάρτα ή τη συσκευή.
Προστατεύετε τις κάρτες από ισχυρά τραντάγματα,
στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλο
εξοπλισμό.
Η συχνή εγγραφή και διαγραφή θα μειώσει τη
διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
5
Κατά τις δοκιμές, το μέγιστο όριο SAR που
καταγράφηκε για αυτό το μοντέλο ήταν 0,671 watt ανά
κιλό. Κατά την κανονική χρήση, το πραγματικό επίπεδο
SAR πιθανόν να είναι πολύ χαμηλότερο, καθώς η
συσκευή έχει σχεδιαστεί να εκπέμπει μόνο ενέργεια
ραδιοσυχνότητας που είναι απαραίτητη για τη
μεταφορά ενός σήματος στον πλησιέστερο σταθμό
βάσης. Εκπέμποντας αυτόματα χαμηλότερα επίπεδα
όταν είναι δυνατό, η συσκευή σας μειώνει τη συνολική
σας έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνότητας.
Η δήλωση συμμόρφωσης που βρίσκεται στο πίσω
μέρος του οδηγού χρήσης παρουσιάζει τη
συμμόρφωση της συσκευής σας με την Οδηγία
ραδιοφωνικού εξοπλισμού και εξοπλισμού τερματικού
τηλεπικοινωνιών (R&TTE). Για περισσότερες
πληροφορίες περί της μονάδας SAR και σχετικών
προτύπων της ΕΕ, επισκεφθείτε την τοποθεσία web
των κινητών τηλεφώνων Samsung.
6
Σωστή διάθεση του προϊόντος
(Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού)
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά
συστήματα συλλογής)
Αυτό το σύμβολο που εμφανίζεται στο
προϊόν ή στη σχετική τεκμηρίωση δηλώνει
ότι δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
άλλα οικιακά απόβλητα στο τέλος της διάρκειας ζωής
του. Για να αποτρέψετε τις πιθανές βλαβερές συνέπειες
στο περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία λόγω της αλόγιστης
διάθεσης αποβλήτων, διαχωρίστε αυτό το προϊόν από
τα απόβλητα άλλου τύπου και ανακυκλώστε το
υπεύθυνα, ώστε να ενισχύσετε τη διαρκή
επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνούν είτε με
τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγόρασαν αυτό το
προϊόν είτε με την υπεύθυνη τοπική αρχή για
λεπτομέρειες σχετικά με το πού και το πώς μπορούν να
απορρίψουν αυτό το αντικείμενο, ώστε να ανακυκλωθεί
με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικοινωνούν με τον
προμηθευτή τους και να ελέγχουν τους όρους και τις
προϋποθέσεις που ορίζονται στο συμβόλαιο αγοράς.
Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναμειγνύεται με
άλλα εμπορικά απόβλητα προς διάθεση.
Καλώς ορίσατε
Περιεχόμενα συσκευασίας
Αυτός ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης θα σας
βοηθήσει να συναρμολογήσετε τη συσκευή σας
και να μάθετε τις βασικές διαδικασίες. Για να
μάθετε τις πρόσθετες διαδικασίες, ανατρέξτε
στο Εγχειρίδιο χρήσης SGH-i900.
Στη συσκευασία περιέχονται τα εξής:
•
•
•
•
•
•
Συσκευή
Μπαταρία
Φορτιστής ταξιδιού (φορτιστής)
CD-ROM1
Στερεοφωνικό ακουστικό
Καλώδιο δεδομένων για Η/Υ
Τα αντικείμενα που παρέχονται με τη
συσκευή σας και τα διαθέσιμα αξεσουάρ
μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα
σας και τον παροχέα υπηρεσιών.
1. Το CD-ROM περιέχει το λογισμικό Microsoft
ActiveSync, πρόσθετο λογισμικό και άλλες
εφαρμογές.
7
Γνωρίστε τη συσκευή σας
Μπροστινή όψη
1
5
6
2
7
3
8
4
8
1
Ακουστικό
2
Υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών
3
Πλήκτρο Ομιλίας/Μεγαφώνου
4
Μικρόφωνο
5
Φακός κάμερας μπροστά
6
Οθόνη αφής
7
Πλήκτρο Τερματισμού/Κλειδώματος
συσκευής
8
Επιφάνεια αφής
Οπίσθια όψη
1
5
6
2
7
8
1
Ένδειξη πλήκτρου ενεργοποίησης /
λυχνίας LED
2
Πλήκτρο βασικού μενού
3
Πλήκτρο έντασης
4
Πλήκτρο κάμερας
5
Κουμπί επαναφοράς
6
Φλας κάμερας
7
Φακός κάμερας πίσω
8
Κάλυμμα μπαταρίας
3
4
9
Πλήκτρα
Πλήκτρο
Πλήκτρο
Περιγραφή
Ενεργοποιήστε ή
απενεργοποιήστε τη συσκευή
(πατήστε και κρατήστε
πατημένο), ενεργοποιήστε ή
απενεργοποιήστε την
κατάσταση αναμονής, δηλώστε
την κατάσταση της συσκευής
Ανοίξτε την οθόνη κλήσεων,
πραγματοποιήστε ή απαντήστε
σε μια κλήση, ενεργοποιήστε το
μεγάφωνο κατά τη διάρκεια μιας
κλήσης (πατήστε και κρατήστε
πατημένο)
Πραγματοποιήστε κύλιση στην
οθόνη αφής, επιβεβαιώστε την
επιλογή σας ή εκτελέστε την
επιλεγμένη εφαρμογή
10
Περιγραφή
Τερματίστε μια κλήση,
επιστρέψτε στην οθόνη Σήμερα,
κλειδώστε ή ξεκλειδώστε την
συσκευή (πατήστε και κρατήστε
πατημένο), τερματισμός κλήσης
δεδομένων
Ανοίξτε την οθόνη του βασικού
μενού
Ρυθμίστε την ένταση του ήχου,
κατά τη διάρκεια μιας κλήσης
ρυθμίστε την ένταση της φωνής,
κατά τη διάρκεια μιας
εισερχόμενης κλήσης
απενεργοποιήστε τον ήχο
κουδουνίσματος
Για ενεργοποίηση της κάμερας
(πατήστε και κρατήστε
πατημένο). Στην κατάσταση
λειτουργίας κάμερας, λήψη
φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο
Εικονίδια
Εικονίδιο
Εικονίδιο
Περιγραφή
Το δίκτυο UMTS είναι διαθέσιμο
Σύνδεση με το δίκτυο UMTS
Το δίκτυο HSDPA είναι
διαθέσιμο
Περιγραφή
Λήψη δεδομένων μέσω
Bluetooth
Το στερεοφωνικό ακουστικό
Bluetooth είναι συνδεδεμένο
Κλήση σε αναμονή
Οι κλήσεις προωθούνται
Σύνδεση με το δίκτυο HSDPA
ActiveSync σε εξέλιξη
Στάθμη της μπαταρίας
Χαμηλή στάθμη μπαταρίας
Φόρτιση μπαταρίας
Χωρίς μπαταρία
Προσπάθεια πρόσβασης μέσω
Bluetooth
Σύνδεση με υπολογιστή
Κλήση δεδομένων σε εξέλιξη
Το δίκτυο EDGE είναι διαθέσιμο
Σύνδεση με το δίκτυο EDGE
Το δίκτυο GPRS είναι διαθέσιμο
Σύνδεση με το δίκτυο GPRS
11
Εικονίδιο
Περιγραφή
Περιγραφή
Αναζήτηση σήματος
Ειδοποίηση σε αναμονή
Αναπάντητη κλήση
Σύνδεση με ραδιόφωνο
Υπάρχουν περισσότερα
διαθέσιμα εικονίδια κατάστασης
(επιλέξτε το εικονίδιο για να τα
δείτε)
Απενεργοποίηση ραδιοφώνου
Νέο μήνυμα κειμένου
Ενεργοποιημένο κουδούνισμα
Απενεργοποιημένο
κουδούνισμα
Νέο μήνυμα email
Το κουδούνισμα έχει οριστεί σε
δόνηση
Νέο MMS
Περιαγωγή
Νέο μήνυμα φωνητικού
ταχυδρομείου
Ισχύς σήματος
Χωρίς σήμα
Σφάλμα συγχρονισμού
Χωρίς κάρτα SIM
12
Εικονίδιο
Εικονίδιο
Περιγραφή
Επείγουσα ειδοποίηση
(επιλέξτε το εικονίδιο για να
δείτε το μήνυμα)
Φωνητική κλήση σε εξέλιξη
Ενεργοποίηση Wi-Fi
Κλήση δεδομένων Wi-Fi σε
εξέλιξη
Χρησιμοποιήστε την οθόνη
αφής
Μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες
ενέργειες στην οθόνη αφής της συσκευής σας:
Επιλέξτε: Αγγίξτε την οθόνη μία φορά για να
επιλέξετε εντολές ή να εκκινήσετε εφαρμογές.
Επιλέξτε και κρατήστε πατημένο: Επιλέξτε και
κρατήστε πατημένο ένα στοιχείο για να δείτε
μια λίστα με τις διαθέσιμες ενέργειες. Επιλέξτε
την ενέργεια που επιθυμείτε να εκτελέστε στο
αναδυόμενο μενού.
Σύρετε: Επιλέξτε και κρατήστε πατημένη τη
γραμμή κύλισης ή κάποιο κείμενο και στη
συνέχεια, σύρετε για να μετακινήσετε τη
γραμμή ή το επιλεγμένο κείμενο.
Για να αποφύγετε το γρατζούνισμα της
οθόνης αφής, μην χρησιμοποιείτε στυλό,
μολύβια ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα για να
πατήσετε ή να γράψετε στην οθόνη αφής.
13
Συναρμολόγηση και
προετοιμασία της
συσκευής
2. Τοποθετήστε την κάρτα SIΜ.
Τοποθετήστε την κάρτα SIM με την
χρυσή πλακέτα να αντικρίζει τη
συσκευή.
Τοποθετήστε την κάρτα SIM και την
μπαταρία
1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.
3. Τοποθετήστε την μπαταρία.
14
4. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της
μπαταρίας.
Φόρτιση της μπαταρίας
1. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής
πολλαπλών λειτουργιών που βρίσκεται στο
πλάι της συσκευής.
2. Συνδέστε το μικρό άκρο του φορτιστή
ταξιδίου στη συσκευή.
3. Συνδέστε το μεγάλο άκρο του φορτιστή
ταξιδίου στην πρίζα.
4. Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση,
αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα.
5. Αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδίου από τη
συσκευή.
15
Παρόλο που είναι συνδεδεμένο ένα
καλώδιο φορτιστή,
• η μπαταρία ενδέχεται να μην φορτίζεται
σε ορισμένες περιπτώσεις, για την
προστασία της συσκευής.
• η στάθμη της μπαταρίας ενδέχεται να
παραμένει χαμηλή εάν η συσκευή
χρησιμοποιεί μεγάλη ποσότητα ισχύος.
1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.
2. Αφαιρέστε τη μπαταρία.
3. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην
υποδοχή κάρτας μνήμης με την ετικέτα
στραμμένη προς τα κάτω.
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης
(προαιρετική)
Τοποθετώντας μια κάρτα μνήμης, μπορείτε να
αποθηκεύετε αρχεία πολυμέσων, μηνύματα ή
να δημιουργείτε εφεδρικά αρχεία των
δεδομένων με σημαντικές πληροφορίες. Το
τηλέφωνο δέχεται κάρτες μνήμης microSD™
χωρητικότητας έως και 16 GB (ανάλογα με τον
τύπο της κάρτας μνήμης και τον κατασκευαστή
της).
16
4. Τοποθετήστε την μπαταρία.
5. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της
μπαταρίας.
Ενεργοποιήστε τη συσκευή
για πρώτη φορά
1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [
να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
] για
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται
στην οθόνη. Η συσκευή σας θα συνδεθεί
αυτόματα στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
Ξεκλειδώστε τα εξωτερικά πλήκτρα
και αγγίξτε την οθόνη.
Μπορείτε να κλειδώσετε τα εξωτερικά πλήκτρα
και την οθόνη αφής για να αποφύγετε
οποιεσδήποτε ανεπιθύμητες λειτουργίες της
συσκευής που μπορεί να εκτελεστούν
πατώντας κατά λάθος οποιαδήποτε πλήκτρα ή
την οθόνη. Στην οθόνη Σήμερα, πατήστε και
κρατήστε πατημένο το [
]. Για να
ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα και την οθόνη,
επιλέξτε Ξεκλείδωμα → Ξεκλείδωμα, ή
πατήστε και κρατήστε πατημένο το [
].
Μπορείτε να κλειδώσετε και να
ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα και την οθόνη με
[
] εάν αυτο ειναι ρυθμισμένο στο
Κλείδωμα συσκευής (από την οθόνη
Σήμερα πατήστε Έναρξη → Ρυθμίσεις
→ Προσωπικό → Κουμπιά →
Πλήκτρο τερματισμού και τελος
Κλείδωμα συσκευής).
Απενεργοποίηση ασύρματων
λειτουργιών
Απενεργοποιώντας τις ασύρματες λειτουργίες
της συσκευής σας, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τις μη δικτυακές υπηρεσίες
του τηλεφώνου σε περιοχές όπου
απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών,
όπως σε αεροπλάνα και νοσοκομεία.
Για την απενεργοποίηση ασύρματων
λειτουργιών,
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη
→ Ρυθμίσεις.
17
2. Στην καρτέλα Σύνδεση, επιλέξτε Ασύρμ.
Διαχείρ..
3. Επιλέξτε Τηλέφωνο.
Η συσκευή σας θα εμφανίσει
οθόνη Σήμερα.
στην
Για να ενεργοποιήσετε ασύρματες λειτουργίες,
επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα 1-3.
Χρήση αυτόνομων
εφαρμογών
Χρησιμοποιήστε αυτόνομες εφαρμογές
(widgets) στην οθόνη Σήμερα.
Οι διαθέσιμες αυτόνομες εφαρμογές
(widgets) ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα
με την περιοχή σας ή τον παροχέα
υπηρεσιών.
Aυτόνομες
εφαρμογές (widgets)
Αναλογικό
ρολόι
Εμφάνιση της
τρέχουσας ώρας
Παιχνίδια
Πρόσβαση στα
παιχνίδια σας
Άλμπουμ
φωτογραφιών
Αναζητήστε τις
φωτογραφίες σας και
ορίστε μια
φωτογραφία για
φόντο
Παγκόσμιο
ρολόι
Εμφάνιση της ώρας
σε άλλη χώρα ή πόλη
Τρέχουσα
ημερομηνία
Εμφάνιση της
τρέχουσας
ημερομηνίας
Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων
Επιλέξτε το βέλος κάτω αριστερά στην οθόνη
Σήμερα για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων.
Μπορείτε να οργανώσετε τις αυτόνομες
εφαρμογές (widgets) στη γραμμή εργαλείων ή
να τις μετακινήσετε στην οθόνη Σήμερα.
18
Περιγραφή
Aυτόνομες
εφαρμογές (widgets)
Περιγραφή
Ψηφιακό ρολόι
Εμφάνιση της
τρέχουσας ώρας
Συμβάντα
Προβολή
αναπάντητων
κλήσεων και νέων
μηνυμάτων
Music player
Ανοίξτε το music
player για την
αναπαραγωγή
μουσικών αρχείων
Ραδιόφωνο
FM
Ακρόαση
ραδιόφωνου FM
Κατάσταση
λειτουργίας
Εμφάνιση της
τρέχουσας
κατάστασης
λειτουργίας
τηλεφώνου
Aυτόνομες
εφαρμογές (widgets)
Περιγραφή
Προφίλ
Για να
ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε
την ένταση του
συστήματος.
Σημείωση
Προβολή των
σημειωμάτων σας και
δημιουργία νέου
Προσθέστε αυτόνομες εφαρμογές
(widget) στην οθόνη Σήμερα
1. Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων.
2. Σύρετε μια αυτόνομη εφαρμογή (widget)
από τη γραμμή εργαλείων στην οθόνη
Σήμερα. Μπορείτε να τοποθετήσετε μια
αυτόνομη εφαρμογή (widget) οπουδήποτε
στην οθόνη.
19
Χρήση των βασικών
λειτουργιών κλήσης
Βίντεο κλήση
1. Πατήστε [
].
Φωνητική κλήση
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και
τον αριθμό τηλεφώνου.
1. Πατήστε [
3. Επιλέξτε
].
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και
τον αριθμό τηλεφώνου.
3. Επιλέξτε
ή πατήστε [
].
Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης η οθόνη
αφής είναι κλειδωμένη. Πατήστε την
επιφάνεια αφής για να ξεκλειδώσετε την
οθόνη αφής.
4. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε
[
].
.
4. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε
].
[
Αποδοχή κλήσης
1. Πατήστε [
].
2. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε
].
[
Απόρριψη κλήσης
Επιλέξτε Παράβλεψη ή πατήστε [
].
Όταν απορρίπτετε μια κλήση, ο καλών θα
ακούσει έναν ήχο κατειλημμένης γραμμής.
20
Ρύθμιση έντασης ήχου κλήσεων
Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κλήσεων,
επιλέξτε
και σύρετε την ένδειξη της έντασης
του ήχου κλήσεων ( ) ή πατήστε το πλήκτρο
Έντασης ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
Εισαγωγή κειμένου
Όταν χρειάζεται να πληκτρολογήσετε κείμενο,
πατήστε ένα εικονίδιο πίνακα εισαγωγής στο
κάτω μέρος της οθόνης. Επιλέξτε το βέλος
δίπλα στο εικονίδιο πίνακα εισαγωγής και να
επιλέξετε μία από τις ακόλουθες μεθόδους
εισαγωγής κειμένου:
•
•
•
•
Samsung Keyboard
Samsung Keypad
Samsung Phonepad
Πληκτρολόγιο
Μπορείτε να επιλέξετε το εικονίδιο του πίνακα
εισαγωγής οποιαδήποτε στιγμή για να
εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τον πίνακα
εισαγωγής.
• Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη για να
μάθετε περισσότερα σχετικά με την
εισαγωγή κειμένου.
• Ορισμένες από τις μεθόδους εισαγωγής
μπορεί να μην υποστηρίζονται ανάλογα
με τη γλώσσα.
• Μπορείτε να αλλάξετε την γλώσσα
εισαγωγής στα Αγγλικά πιέζοντας
παρατεταμένα την
ή
.
Χειρισμός εφαρμογών
Άνοιγμα εφαρμογών ή φακέλων
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη.
2. Επιλέξτε μια εφαρμογή ή φάκελο.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη για να
μάθετε περισσότερα σχετικά με τις
εφαρμογές της συσκευής σας.
21
Εναλλαγή εφαρμογών
Η συσκευή σας διαθέτει δυνατότητα
πολλαπλών εργασιών εκτελώντας πολλές
εφαρμογές ταυτόχρονα.
Για μετάβαση από μια ενεργή εφαρμογή σε
άλλη,
1. Επιλέξτε
για να ανοίξει μια λίστα
εφαρμογών.
2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια εφαρμογή
και επιλέξτε Τέλος εργασ..
Η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργήσει
κανονικά εάν έχετε εγκαταστήσει αρκετές
εφαρμογές που αλλάζουν το μητρώο της
συσκευής. Πρέπει να πραγματοποιήσετε
πλήρη επαναφορά.
Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε
Έναρξη → Ρυθμίσεις → την καρτέλα
Σύστημα → Hard Reset → Απαλ.
μνήμης.
Κλείσιμο εφαρμογών
Για να κλείσετε την τρέχουσα εφαρμογή,
επιλέξτε
ή
.
Για να κλείσετε μια εφαρμογή που εκτελείται
στο παρασκήνιο,
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη
→ Προγράμματα → Διαχείριση
εργασιών.
22
Χρήση των βασικών
λειτουργιών κάμερας
Λήψη φωτογραφίας
1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλαϊνό
πλήκτρο [Κάμερα].
2. Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά
για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
2. Επιλέξτε
για να εκκινήσετε τη
βιντεοκάμερα.
3. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε
όποιες ρυθμίσεις θέλετε.
3. Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά
για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
4. Πατήστε την επιφάνεια αφής ή [Κάμερα] για
να φωτογραφήσετε μια εικόνα.
4. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε
όποιες ρυθμίσεις θέλετε.
Προβολή φωτογραφίας
5. Πατήστε την επιφάνεια αφής ή [Κάμερα] για
να εκκινήσετε την εγγραφή.
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη
→ Προγράμματα → Άλμπουμ
πολυμέσων.
2. Επιλέξτε
.
3. Επιλέξτε μια μικρογραφία για να την
ανοίξετε.
Εγγραφή βίντεο
1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το
[Κάμερα].
6. Όταν ολοκληρώσετε, επιλέξτε ή πατήστε
την επιφάνεια αφής ή [Κάμερα] για να
διακοπεί η εγγραφή.
Αναπαραγωγή βίντεο
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη
→ Προγράμματα → Άλμπουμ
πολυμέσων.
2. Επιλέξτε
.
3. Επιλέξτε μια μικρογραφία για να την
ανοίξετε.
23
Ακρόαση μουσικής
Η συσκευή σας διαθέτει το Windows Media
Player, για να μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία
μουσικής.
Αναπαραγωγή αρχείων μουσικής
1. Επιλέξτε Έναρξη → Προγράμματα →
Windows Media.
Προσθήκη μουσικών αρχείων στη
συσκευή
2. Στην οθόνη Βιβλιοθήκης επιλέξτε, εάν
χρειάζεται, Μενού → Βιβλιοθήκη και, στη
συνέχεια, επιλέξτε τη μνήμη από την οποία
θέλετε να ανακτήσετε αρχεία.
Χρησιμοποιήστε τις εξής μεθόδους για να
προσθέσετε μουσικά αρχεία στη συσκευή:
3. Επιλέξτε Μενού → Ενημέρωση
βιβλιοθήκης...
• Αντιγράψτε τα αρχεία σε κάρτα μνήμης και
εισάγετε την κάρτα στη συσκευή
• Φορτώστε τα αρχεία από το ασύρματο
δίκτυο web (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
χρήσης)
• Λάβετε δεδομένα μέσω Bluetooth
(ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης)
• Πραγματοποιήστε συγχρονισμό με
ActiveSync® (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
χρήσης)
24
4. Όταν οι βιβλιοθήκες ενημερωθούν, επιλέξτε
Τέλος.
5. Επιλέξτε μια κατηγορία.
6. Πραγματοποιήστε κύλιση στη βιβλιοθήκη
που επιθυμείτε να αναπαράγετε και
επιλέξτε Αναπαραγωγή.
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής:
• Για παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής,
επιλέξτε ή .
• Για πρόσβαση σε ένα προηγούμενο ή
επόμενο αρχείο, επιλέξτε ή .
• Για να ρυθμίσετε την ένταση, επιλέξτε
.
ή
3. Στην καρτέλα Εμφάνιση, επιλέξτε ένα θέμα
ή την επιλογή Χρήση της φωτογραφίας
ως φόντου → Αναξήτηση για να
εντοπίσετε μια εικόνα φόντου.
4. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε
Προσαρμογή της συσκευής
σας
.
Προσθήκη ή κατάργηση στοιχείων
από την οθόνη Σήμερα
Μάθετε πως να αλλάζετε θέματα και εικόνες
φόντου, να προσθέτετε ή καταργείτε στοιχεία
και να ρυθμίζετε την ένταση συστήματος από
την οθόνη Σήμερα.
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη
→ Ρυθμίσεις.
Αλλάξτε το θέμα σας ή την εικόνα
φόντου
3. Στην καρτέλα Στοιχεία, επιλέξτε τα πλαίσια
ελέγχου δίπλα σε κάθε στοιχείο για να
προσθέσετε ή καταργήσετε στοιχεία.
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη
→ Ρυθμίσεις.
2. Στην καρτέλα Προσωπικό, επιλέξτε
Σήμερα.
2. Στην καρτέλα Προσωπικό, επιλέξτε
Σήμερα.
4. Επιλέξτε το όνομα ενός στοιχείου και, στη
συνέχεια, επιλέξτε Μετ. επάνω ή Μετ.
κάτω για να ταξινομήσετε τα στοιχεία.
5. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε
.
25
Ρύθμιση της έντασης συστήματος
Για να ρυθμίσετε την ένταση συστήματος (για
πλήκτρα και εφαρμογές), επιλέξτε
και
σύρετε την ένδειξη της έντασης συστήματος
( ) ή πατήστε το πλήκτρο Έντασης ήχου όταν
χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή.
Ενεργοποίηση διακριτικής
λειτουργίας
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε προσωρινή
παύση του προγράμματος αναπαραγωγής
μουσικής ή σίγαση των ειδοποιήσεων
συμβάντων, τοποθετώντας τη συσκευή
στραμμένη προς τα κάτω κατά την
ενεργοποίηση της Etiquette pause.
1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε Έναρξη
→ Ρυθμίσεις.
2. Στην καρτέλα Σύστημα επιλέξτε Ανιχν.
κίνησης.
26
3. Στην καρτέλα Διακριτική λειτουργία
επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου που βρίσκεται
δίπλα στην επιλογή Διακρ.λειτουρ.
Προβολή ηλεκτρονικής
έκδοσης του εγχειριδίου
χρήσης
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήσης SGH-i900. Το εγχειρίδιο
διατίθεται στην τοποθεσία web της Samsung
(http://www.samsung.gr). Το εγχειρίδιο είναι
επίσης διαθέσιμο ως αρχείο Adobe Acrobat
(.pdf). Εάν δεν διαθέτετε το Adobe Reader,
μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη του
δωρεάν προγράμματος από τη διεύθυνση
www.adobe.com.
Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)
Samsung Electronics
Εμείς,
δηλώνουμε με ευθύνη που βαραίνει αποκλειστικά εμάς ότι το προϊόν
Κινητό τηλέφωνο GSM : SGH-i900
με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και
άλλα κανονιστικά έγγραφα.
Ασφάλεια
EMC
SAR
Radio
EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
EN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)
EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)
Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο
προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕC.
Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και
περιγράφεται λεπτομερώς στο παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/ΕC, έχει τηρηθεί με τη
συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:
BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168
Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:
Samsung Electronics QA Lab.
και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.05.22
Yong-Sang Park / Διευθυντής πωλήσεων
(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)
(όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)
* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον αριθμό
τηλεφώνου του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε
με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.
Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το
λογισμικό της συσκευής σας ή του παροχέα υπηρεσιών σας.
ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,
Web address: www.euroelectronics.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG: 801-11-64000
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.:GH68-19625A
Greek. 10/2008. Rev. 1.1
Download PDF

advertising