BD-E8300
BD-E8500
BD-E8900
BD-HDD Combo
korisničko uputstvo
Zamislite mogućnosti
zahvaljujemo Vam na kupovini ovog Samsungovog proizvoda.
Da biste dobili potpuniju uslugu, registrujte vaš proizvod na
www.samsung.com/register
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 1
2013-02-07 오후 4:22:23
Sigurnosne informacije
Upozorenje
DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU).
UNUTRA NEMA DELOVA KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. SERVISIRANJE POVERITE KVALIFIKOVANOM
OSOBLJU SERVISA.
OPREZ
Ovaj simbol ukazuje na „opasan napon“
u proizvodu koji predstavlja opasnost od
električnog udara ili telesne povrede.
OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA
NE OTVARATI
OPREZ: DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD
Ovaj simbol ukazuje na važna uputstva koja
ELEKTRIČNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC se dobijaju uz ovaj proizvod.
(ILI ZADNJU STRANU). UNUTRA NEMA DELOVA
KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. SERVISIRANJE
POVERITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA.
Ne instalirajte ovu opremu u skučenim prostorima,
kao što je polica za knjige i slični komadi
nameštaja.
UPOZORENJE
• Da biste sprečili štetu koja može dovesti do
opasnosti od požara ili električnog udara, ne
izlažite ovaj proizvod kiši ili vlazi.
OPREZ
• BD-HDD COMBO KORISTI NEVIDLJIVI
LASERSKI ZRAK KOJI MOŽE DA IZAZOVE
IZLAGANJE OPASNOM ZRAČENJU. VODITE
RAČUNA DA PRAVILNO RUKUJETE BDHDD Combo, KAO ŠTO JE NAVEDENO U
UPUTSTVU.
OPREZ
OVAJ PROIZVOD KORISTI LASER. UPOTREBA
KONTROLA, PODEŠAVANJA ILI IZVOĐENJE
POSTUPAKA OSIM ONIH KOJI SU NAVEDENI
OVDE MOŽE DOVESTI DO IZLAGANJA
OPASNOM ZRAČENJU. NE OTVARAJTE
POKLOPCE I NE VRŠITE POPRAVKE SAMI.
SERVISIRANJE POVERITE KVALIFIKOVANIM
LICIMA.
Ovaj proizvod zadovoljava CE norme kada je u
pitanju korišćenje oklopljenih kablova i konektora
za povezivanje uređaja sa drugom opremom. Da
bi se sprečile elektromagnetne smetnje sa drugim
električnim uređajima, kao što su radio aparati i
televizori, koristite oklopljene kablove i konektore
za povezivanje.
| 2 Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 2
VAŽNA NAPOMENA
Mrežni kabl na ovom uređaju se isporučuje sa
livenim utikačem koji ima osigurač. Vrednost
osigurača se označava na strani na kojoj se nalaze
konektori utikača.
Ako je potrebna njegova zamena mora se koristiti
osigurač iste snage odobren prema BS1362.
Ukoliko se poklopac može skidati, nikada ne
koristite utikač ako nedostaje poklopac osigurača.
Ako je potrebno zameniti poklopac osigurača, on
mora imati istu boju kao strana na kojoj se nalaze
konektori utikača. Rezervne poklopce možete naći
kod vašeg prodavca.
Ako integrisani utikač nije pogodan za mrežnu
utičnicu u vašoj kući ili kabl nije dovoljno dugačak
da bi se mogao priključiti na utičnicu, trebalo bi da
obezbedite odgovarajući sigurnosni produžni kabl
ili upitate svog prodavca za pomoć.
Međutim, ako ne postoji druga mogućnost osim
odsecanja utikača, izvadite osigurač, a zatim
bezbedno odložite utikač. Ne povezujte utikač
na mrežnu utičnicu ako postoji opasnost od
električnog udara zbog ogoljenog savitljivog kabla.
Da biste iskopčali aparat sa električne mreže,
morate izvući utikač iz mrežne utičnice, pa će
mrežni utikač biti slobodan.
Proizvod koji se dobija uz ovo korisničko uputstvo
podleže pravu intelektualne svojine izvesnih trećih
strana.
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
Ovaj CD plejer je klasifikovan kao LASERSKI
proizvod KLASE 1. Upotreba kontrola,
podešavanja ili izvršavanje procedura, osim
onih koje nisu ovde navedene, može dovesti do
izlaganja opasnom zračenju.
2013-02-07 오후 4:22:24
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Mere opreza
Važna sigurnosna uputstva
Pre korišćenja uređaja pažljivo pročitajte ovo
uputstvo za rad. Pratite sva dole navedena
sigurnosna uputstva.
Sačuvajte ovo uputstvo za potrebe budućeg
informisanja.
1. Pročitajte ova uputstva.
2. Sačuvajte ova uputstva.
3. Obratite pažnju na sva upozorenja.
4. Pratite sva uputstva.
5. Ne koristite ovaj aparat blizu vode.
6. Čistite ga samo suvom tkaninom.
7. Ne blokirajte ventilacione otvore. Instalirajte u
skladu sa uputstvima proizvođača.
8. Nemojte da postavljate uređaj pored izvora
toplote, kao što su radijatori, grejači, šporeti
ili drugi aparati (uključujući AV prijemnike) koji
proizvode toplotu.
10. Zaštitite mrežni kabl od gaženja ili uklještenja,
naročito kod utikača, priručnih priključaka,
kao i na mestu gde izlazi iz aparata.
11. Koristite samo dodatke/pribor koji je odredio
proizvođač.
12. Koristite samo na kolicima,
stalku, tronošcu, konzoli
ili stolu koje je odredio
proizvođač ili koji se prodaju
uz aparat. Kada se koriste
kolica, treba paziti prilikom
pomeranja kombinacije kolica i aparata da bi
se izbegle povrede zbog prevrtanja.
13. Izvucite utikač aparata iz utičnice tokom
grmljavine ili ako se ne koristi duži vremenski
period.
14. Sve popravke prepustite kvalifikovanom
osoblju servisa. Popravka je potrebna kada
se aparat ošteti na bilo koji način, kao što
su oštećenje priključnog kabla ili utikača,
prolivanje tečnosti po aparatu, pad nekog
predmeta na aparat, izlaganje aparata kiši ili
vlazi, neispravan rad ili pad.
Čuvanje i rukovanje diskom
• Držanje diskova
-- Otisci prstiju ili ogrebotine na
disku mogu da smanje kvalitet
zvuka i slike ili da prouzrokuju preskakanje
-- Izbegavajte dodirivanje površine diska na koju
su snimljeni podaci.
-- Uvek držite disk za ivice da biste izbegli
ostavljanje otisaka prstiju na površini diska.
-- Ne lepite papir ili traku na disk.
Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 3
Sigurnosne informacije
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
9. Ne ugrožavajte sigurnosnu svrhu
polarizovanih ili uzemljenih utikača.
Polarizovani utikač ima dva pina od kojih je
jedan širi od drugog. Uzemljeni utikač ima
dva pina i treći zubac za uzemljenje. Širi pin ili
treći zubac postoje radi vaše sigurnosti. Ako
isporučeni utikač ne odgovara vašoj mrežnoj
utičnici, potražite savet od električara za
odgovarajuću zamenu.
01
OPREZ :
• KLASA 3B VIDLJIVOG I NEVIDLJIVOG
LASERSKOG ZRAČENJA KADA JE OTVOREN.
IZBEGAVATI IZLAGANJE ZRAKU (IEC 60825-1)
• OVAJ proizvod KORISTI LASER. UPOTREBA
KONTROLA, PODEŠAVANJA ILI IZVOĐENJE
POSTUPAKA OSIM ONIH KOJI SU NAVEDENI
OVDE MOŽE DOVESTI DO IZLAGANJA
OPASNOM ZRAČENJU. NE OTVARAJTE
POKLOPAC I NE VRŠITE POPRAVKE SAMI.
SERVISIRANJE POVERITE KVALIFIKOVANIM
LICIMA.
3|
2013-02-07 오후 4:22:24
Sigurnosne informacije
• Čišćenje diskova
-- Ako na površini diska postoje
otisci prstiju ili prljavština, očistite
ga blagom sapunicom i obrišite
mekom tkaninom.
-- Prilikom čišćenja nežno brišite od centra ka
spoljnom obodu diska
• Čuvanje diska
`` Ne čuvajte na direktnoj sunčevoj svetlosti.
`` Čuvajte u hladnom provetrenom prostoru.
`` Čuvajte u čistom zaštitnom omotu i u
vertikalnom položaju.
Mere opreza pri rukovanju
• Ne potapajte i ne prskajte ovaj aparat. Ne
stavljajte predmete napunjene vodom, kao što
su vaze, na aparat.
• Da biste potpuno isključili ovaj aparat, morate
da izvučete mrežni utikač iz zidne utičnice.
Zbog toga mrežni utikač mora uvek da bude
pristupačan.
• Ne dodirujte mrežni utikač vlažnim rukama. U
suprotnom se može izazvati električni udar.
• Ne priključujte više električnih uređaja na istu
zidnu utičnicu. Preopterećenje utičnice može
prouzrokovati pregrevanje koje može dovesti do
požara.
• Održavanje kućišta.
-- Pre povezivanja drugih komponenata na ovaj
proizvod, morate prvo da ih isključite.
-- Ako proizvod iznenada premestite sa
hladnog na toplo mesto, može se javiti
kondenzacija na radnim delovima i sočivima
i izazvati abnormalnu reprodukciju diska.
Ako se to desi, isključite proizvod iz struje,
sačekajte dva sata i ponovo priključite utikač
u zidnu utičnicu. Zatim, stavite disk i ponovo
pokušajte reprodukciju.
• Ako ovaj proizvod pravi abnormalnu buku ili
proizvodi miris paljevine ili dima, odmah isključite
uređaj pritiskom na prekidač za uključivanje i
isključivanje i izvucite utikač iz utičnice. Zatim
se obratite najbližem centru za podršku za
tehničku pomoć. Nemojte koristiti ovaj proizvod.
Korišćenje ovog proizvoda bi tada moglo
prouzrokovati požar ili električni udar.
Korišćenje 3D funkcije
VAŽNE ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE
INFORMACIJE ZA 3D SLIKE.
Treba da pročitate i razumete sledeće sigurnosne
informacije pre korišćenja 3D funkcije.
• Neki gledaoci mogu da osete nelagodnost
prilikom gledanja 3D televizije, npr. vrtoglavicu,
mučninu i glavobolju.
Ako osetite neki od ovih simptoma, prekinite
gledanje 3D televizije, skinite 3D aktivne naočare
i odmorite se.
• Gledanje 3D slika duže vreme može da dovede
do zamora očiju. Ako osetite zamor očiju,
prekinite gledanje 3D televizije, skinite 3D
aktivne naočare i odmorite se.
• Odgovorna odrasla osoba treba često da
proverava decu koja koriste 3D funkciju.
Ako se dete požali na zamor očiju, glavobolje,
vrtoglavice ili mučninu, onda mora da prekine
gledanje 3D televizije i da se odmori.
• Ne koristite 3D aktivne naočare u druge svrhe.
(Na primer, kao naočare za vid, naočare za
sunce, zaštitne naočare, itd.)
• Ne koristite 3D funkciju ili 3D aktivne naočare
dok hodate ili se krećete. Korišćenje 3D funkcije
ili 3D aktivnih naočara za vreme kretanja može
da dovede do toga da udarate u predmete,
da se sapletete i/ili padnete, kao i do teških
povreda.
• Kada se sa ovim modelom reprodukuje 3D
program, ekran može izgledati kao što je
pokazano ispod:
Prikaz na ekranu
Opis
Jedan pored Isti ekran se duplira
horizontalno
drugog
Gore i dole
Isti ekran se duplira
vertikalno.
• Prijem 3D programa, snimanje i reprodukcija
možda ne budu podržani u potpunosti kod ovog
modela zato što formati 3D emisija još uvek
nisu standardizovni u svetu. To ne predstavlja
neispravnost ili kvar proizvoda.
| 4 Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 4
2013-02-07 오후 4:22:25
01
• Ako želite da uživate u 3D sadržaju, povežite 3D
uređaj (3D kompatibilan AV prijemnik ili televizor)
na HDMI OUT priključak proizvoda korišćenjem
HDMI kabla velike brzine. Stavite 3D naočare
pre reprodukovanja 3D sadržaja.
• Proizvod šalje 3D signale samo putem HDMI
kabla koji je povezan na HDMI OUT priključak.
• Budući da je rezolucija video signala u režimu 3D
reprodukcije fiksirana na rezoluciju originalnog
3D videa, rezoluciju ne možete da promenite
onako kako želite.
• Neke funkcije kao što su BD Wise, podešavanje
dijagonale i rezolucije ekrana, možda neće
pravilno funkcionisati u modu 3D reprodukcije.
• Za pravilnu isporuku 3D signala morate koristiti
HDMI kabl za velike brzine.
• Kada gledate 3D slike, udaljite se od televizora
najmanje za tri širine ekrana. Na primer, ako
imate ekran dijagonale 46 inča, udaljite se od
ekrana 138 inča (11,5 stopa).
• Za najbolju 3D sliku, 3D video ekran postavite u
visini očiju.
• Ako je proizvod povezan sa nekim 3D uređajima,
3D efekat možda neće pravilno funkcionisati.
• „Blu-ray 3D“ i „Blu-ray 3D“ logotip su zaštitni
znaci Blu-ray Disc Association.
Sigurnosne informacije
Autorsko pravo
© 2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Sva prava zadržana. Ovo korisničko uputstvo
ili njegovi delovi ne mogu se umnožavati bez
prethodnog pisanog odobrenja Samsung
Electronics Co.,Ltd.
Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 5
5|
2013-02-07 오후 4:22:25
Sadržaj
Sigurnosne informacije
2
3
3
3
4
4
5
Upozorenje
Mere opreza
Važna sigurnosna uputstva
Čuvanje i rukovanje diskom
Mere opreza pri rukovanju
Korišćenje 3D funkcije
Autorsko pravo
Početak
8
8
8
8
9
9
10
13
14
14
15
Kompatibilnost sa diskovima i formatima
Tipovi diskova i sadržaji koje vaš proizvod može
reprodukovati
Tipovi diskova koje vaš proizvod ne može
reprodukovati
Dostupno vreme snimanja za interni HDD
Kod regiona
Oznake diskova koje proizvod može
reprodukovati
Podržani formati
Pribor
Prednja ploča
Zadnja ploča
Daljinski upravljač
Povezivanje
17
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
Povezivanje sa televizorom putem audio/video
kablova i RF kabla
Povezivanje sa televizorom
1. način Korišćenjem HDMI kabla (nije isporučen)
- Najbolji kvalitet (preporučen)
2. način Korišćenjem video i audio kabla - Dobar
kvalitet
Povezivanje sa audio sistemom
1. način Povezivanje sa AV prijemnikom koji
podržava HDMI
2. način Povezivanje na AV prijemnik preko
Optical ulaza
3. način Povezivanje sa stereo pojačalom putem
audio kabla
Povezivanje sa mrežnim ruterom
Kablovska mreža
Bežična mreža
Postavke
Procedura podešavanja
Početni ekran
Pristupanje ekranu Postavki
Tasteri na daljinskom upravljaču za meni
Postavke
23
Funkcije menija Postavki
33
Mreže i Internet
33
Konfigurisanje mrežne veze
35
Wi-Fi Direct
36
Soft AP
Postavke AllShare
37
37
Ime uređaja
37
Nadogradnja softvera
37
Preko Interneta
38
Preko kanala
38
Preko USBveze
38
Pom. diska
39Preuzimanjem
39
Režim mirovanja
21
21
21
22
Reprodukcija multimedija
40
40
40
41
42
43
43
43
44
44
44
Stavite disk u fioku za disk
Umetnite USB ili mobilni telefon u USB
priključak
Pristupanje ekranu AllShare Play
Korišćenje funkcije AllShare Play
Da biste preuzeli AllShare softver
Reprodukcija sadržaja koji se nalazi na računaru
sa BD-HDD Combo uređajem
Reprodukcija sadržaja koji se nalazi na pametnom
telefonu sa BD-HDD Combo uređajem
Kontrola preko vašeg pametnog telefona
Kontrola video reprodukcije
Tasteri na daljinskom upravljaču za reprodukciju
video zapisa
Korišćenje menija Alatke
| 6 Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 6
2013-02-07 오후 4:22:25
DTV funkcije
51
51
52
52
52
53
53
53
54
54
Gledanje TV kanala
Korišćenje menija Alatke
Korišćenje funkcije PIP (slika u slici)
Uređivanje kanala
Lista kanala
Ekran kanala
Korišćenje menija Alatke
Gledanje ekrana vodiča
Menadžer rasporeda
Korišćenje usluge teleteksta
Mrežni servisi
62
62
63
64
64
64
Korišćenje Smart Hub-a
Program Smart Hub ukratko
Korišćenje veb pregledača
BD-Live™
Samsung Smart View
Dual View
Sadržaj
Kontrola reprodukcije muzike
Tasteri na daljinskom upravljaču za reprodukciju
muzike
Korišćenje menija Alatke
46
47
Ponavljanje numera na audio CD disku
47
Nasumično ponavljanje numera na audio CD
disku
47
Kreiranje liste za reprodukciju sa CD diska
47Ripovanje
48
Funkcija AMG (Vodič za sve multimedije)
48
Reprodukovanje foto sadržaja
48
Korišćenje menija Alatke
49
Korišćenje menija Alatke kada je datoteka
istaknuta
46
46
Dodatak
Obaveštenje o usklađenosti i kompatibilnosti
Zaštita od kopiranja
Izjava o odricanju odgovornosti za mrežni
servis
67
Licenca
69
Preporuka - Samo EU
70
Dodatne informacije
76
Rešavanje problema
78Popravke
79
Specifikacije
65
66
66
Napredna funkcija
56
56
56
57
58
59
59
59
60
60
60
60
60
61
61
Snimanje
Provera veličine raspoložive memorije
Snimanje TV kanala koji se trenutno gleda
Istovremeno snimanje
Funkcija Timeshift
Reprodukcija snimljenog naslova
Uređivanje snimljenog naslova
Podela dela naslova (Deljenje na dva)
Podela dela naslova (Parcijalno brisanje)
Kopiraj
Kopiranje video zapisa, muzike ili fotografija
3D funkcije
3D konvertor
Podešavanje 3D dubine
Gledanje DTV-a sa 3D efektom
Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 7
7|
2013-02-07 오후 4:22:26
Početak
Kompatibilnost sa diskovima i formatima
Tipovi diskova i sadržaji koje vaš proizvod može reprodukovati
Sadržaj
VIDEO
MUZIKA
FOTOGRAFIJE
VIDEO
MUZIKA
FOTOGRAFIJE
Mediji
Blu-ray disk
3D Blu-ray disk
DVD-VIDEO
DVD±RW/±R
CD-RW/R
CD-RW/R
DVD±RW/±R
BD-RE/R
CD-RW/R
DVD±RW/±R
BD-RE/R
HDD
USB
Detalji
BD-ROM ili BD-RE/R disk snimljen u BD-RE formatu.
DVD-VIDEO, DVD±RW/±R diskovi koji su snimljeni i finalizovani.
Mediji sa DivX, MKV ili MP4 sadržajima.
Muzika snimljena na CD-RW/R, DVD±RW/±R, BD-RE/R diskovima na kojima se nalaze
MP3 ili WMA sadržaji.
Fotografije snimljene na CD-RW/R, DVD±RW/±R, BD-RE/R diskovima na kojima se
nalaze JPEG sadržaji.
Video zapisi, muzika i fotografije sačuvani na HDD ili USB uređaju.
* Više informacija o formatu datoteke potražite na str. 10~12.
Tipovi diskova koje vaš proizvod ne može reprodukovati
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/MVdisk, itd.
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(osim CD lejera)
• DVD-RW (VR mod)
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(CD-G diskovi
reprodukuju samo
audio sadržaje, ne
reprodukuju grafiku.)
• 3,9 GB DVD-R diskovi
za autorizaciju.
||NAPOMENA |
\\ Ovaj proizvod možda neće reprodukovati neke CD-RW/R i DVD±RW/±R diskove zbog uslova snimanja.
\\ Ako DVD±RW/±R diskovi nisu ispravno snimljeni u DVD video formatu, neće moći da se reprodukuju.
\\ Vaš proizvod neće reprodukovati sadržaj koji je snimljen na DVD±RW/±R uređaju brzinom većom od 10 Mb/s.
\\ Vaš proizvod neće reprodukovati sadržaj koji je snimljen na BD-RE/R uređaju brzinom većom od 25 Mb/s.
\\ Reprodukcija možda neće uspeti sa nekim tipovima diskova ili kada koristite specifične operacije, kao što su promena ugla ili
podešavanje proporcija slike. Informacije o diskovima su detaljno navedene na kutiji diska. Pogledajte ako je neophodno.
\\ Kada reprodukujete BD-J naslov, učitavanje može trajati duže nego kod običnih naslova ili će se neke funkcije vršiti sporije.
Dostupno vreme snimanja za interni HDD
Možete snimati digitalnu televizuju na interni HDD, kao što je dole opisano.
Zavisno od stvarnog prenosa, dostupno vreme snimanja se može razlikovati od tabele prikazane na meniju
ekrana; dostupno vreme snimanja možete proveriti u dole prikazanoj tabeli kao što je prikazano velikim slovima.
| 8 Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 8
2013-02-07 오후 4:22:26
SD
257 sati
124 sati
77 sati
102 sati
49 sati
30 sati
411 sati
199 sati
123 sati
205 sati
99 sati
61 sati
||NAPOMENA |
\\ Pošto funkcija Timeshift i druge ugrađene funkcije kod
ovog proizvoda zahtevaju određenu količinu prostora
na HDD koji se dodeljuje interno, ukupna veličina koja
se prikazuje u meniju Postavki „Menadžer skladišnih
uređaja“ može se razlikovati od kapaciteta HDD koji je
naveden u ovom uputstvu.
Kod regiona
Proizvod i diskovi su kodirani prema regionu. Ti
regionalni kodovi moraju da se slažu da bi se disk
reprodukovao. Ako kodovi nisu usklađeni, disk se
neće reprodukovati.
Broj regiona za ovaj proizvod se nalazi na zadnjoj
ploči proizvoda.
Tip diska
Kod
regiona
a
Blu-ray disk
b
c
DVD-VIDEO
4
DVD-VIDEO
5
Rusija, Istočna Evropa, Indija,
veći deo Afrike, Severna Koreja,
Mongolija
6
Kina
Oznake diskova koje proizvod može
reprodukovati
Blu-ray disk
3D Blu-ray disk
BD-Live
DivX
Oblast
Severna Amerika, Centralna
Amerika, Južna Amerika, Koreja,
Japan, Tajvan, Hong Kong i
Jugoistočna Azija.
PAL televizijski sistem u
Ujedinjenom Kraljevstvu,
Francuskoj, Nemačkoj, itd.
Evropa, Grenland, Francuske
teritorije, Bliski Istok, Afrika,
Australija i Novi Zeland.
Indija, Kina, Rusija, Centralna i
Južna Azija.
1
SAD, Teritorije SAD-a i Kanada
2
Evropa, Japan, Bliski Istok,
Egipat, Južna Afrika, Grenland
3
Tajvan, Koreja, Filipini,
Indonezija, Hong Kong
Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 9
Početak
HD
8 MB/s
(Normal)
20 MB/s
(High)
5 MB/s
(Normal)
10 MB/s
(High)
Meksiko, Južna Amerika,
Centralna Amerika, Australija,
Novi Zeland, Pacifička ostrva,
Karibi
02
Vreme snimanja
Tip
Procenjena
emisije bitska brzina BD-E8900 BD-E8500 BD-E8300
9|
2013-02-07 오후 4:22:27
Početak
Podržani formati
Podrška video datoteka
Sufiks
datoteke
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.webm
Sadržaj
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
VRO
VOB
PS
TS
WebM
Video kodek
Divx 3.11/4.x/
5.x/6.x
MPEG4 SP/
ASP
H.264 BP/
MP/HP
Motion JPEG
Window
Media Video v9
1920x1080
Brzina kadrova Bitska brzina
(f/s)
(Mb/s)
6~30
30
MPEG2
MPEG1
VP6
4
640x480
30
SVAF
MVC
WebM
Rezolucija
VP8
1920x1080
24/25/30
40
6~30
8
Audio kodek
AC3
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG(MP3)
DTS Core
Vorbis
`` Ograničenja
-- Čak i kada je datoteka kodirana gore navedenim podržanim kodekom, moguće je da se datoteka ne
reprodukuje ako postoji problem sa sadržajem.
-- Normalna reprodukcija nije zagarantovana ako je informacija kontejnera datoteke pogrešna ili ako je
sama datoteka oštećena.
-- Kod datoteka koje imaju veću bitsku brzinu/brzinu kadrova od vrednosti navedenih u gornjoj tabeli
može da dođe do prekida pri reprodukciji.
-- Funkcija pretraživanja (preskakanja) nije dostupna ako je tabela indeksiranja datoteke oštećena.
-- Ako datoteku reprodukujete sa udaljenog mesta preko mrežne konekcije, može da dođe do prekida u
video reprodukciji, što zavisi od mrežne brzine.
-- Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda neće biti kompatibilni sa ovim proizvodom.
`` Video dekoder
-- Podržava protokol H.264 do nivoa 4.1.
-- Ne podržava H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 protokole.
| 10 Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 10
2013-02-07 오후 4:22:27
-- Podržava WMA 10 PRO (do 5.1).
-- Ne podržava WMA bez gubitaka.
-- Ne podržava QCELP / AMR NB/WB.
-- Podržava vorbis (do 2 kanala); Podržava kodek
samo u webm kontejneru.
-- Podržava ADPCM IMA, MS. (MULAW, ALAW
nisu podržani)
||NAPOMENA |
\\ Moguće je da se neki MKV i MP4 formati diskova ne
reprodukuju, što zavisi od uslova video rezolucije i brzine
kadrova.
Podržani formati datoteka titlova
Naziv
MPEG-4 vremenski
podeljen tekst
.smi
SubViewer
.sub
.srt
Micro DVD
.sub ili .txt
Advanced SubStation
Alpha
.ass
SubStation Alpha
.ssa
Powerdivx
.psb
SubStation Alpha
MKV
Xsub
Interni
.ttxt
SAMI
SubRip
Spoljni
Sufiks
datoteke
Advanced SubStation
Alpha
AVI
MKV
SubRip
MKV
MPEG-4 vremenski
podeljen tekst
MP4
Sufiks datoteke
Tip
Kodek
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio
Layer 3
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
*.ogg
OGG
Vorbis
*.wma
WMA
WMA
Podrška slikovnih datoteka
Sufiks datoteke
*.jpg
*.jpeg
Tip
Rezolucija
JPEG
15360x8640
*.bmp
BMP
*.png
*.mpo
1920x1080
PNG
MPO
1920x1080
15360x8640
Napomene o USB povezivanju
• Vaš proizvod podržava USB memorijske
uređaje, MP3 proizvode, digitalne fotoaparate i
USB čitače kartica.
• Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda
neće biti kompatibilni sa ovim proizvodom.
• Vaš proizvod podržava sisteme datoteka FAT16,
FAT32 i NTFS (samo čitanje).
• USB uređaje povežite direktno na USB port
proizvoda. Povezivanje preko USB kabla može
dovesti do problema kompatibilnosti.
• Stavljanje više od jednog memorijskog uređaja
u čitač za više kartica može da dovede do
nepravilnog funkcionisanja čitača.
Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 11
Početak
`` Audio dekoder
Podrška muzičkih datoteka
02
-- KODECI, izuzev za MVC, VP8 i VP6
1) Ispod 1280 x 720 : maks. 60 kadrova
2) Iznad 1280 x 720 : maks. 30 kadrova
3) Ne podržava GMC 2 ili više.
-- Podržava SVAF Top/Bottom, Side by Side.
-- Podržava BD MVC Spec.
11 |
2013-02-07 오후 4:22:27
Početak
• Ovaj proizvod podržava PTP protokol.
• Ne isključujte USB uređaj tokom procesa
„učitavanja“.
• Što je veća rezolucija slike, više vremena će biti
potrebno da se prikaže slika.
• Ovaj proizvod ne može da reprodukuje MP3
datoteke sa DRM (Upravljanje digitalnim pravima)
sistemom koje su preuzete sa komercijalnih sajtova.
• Vaš proizvod podržava samo video zapise sa
manje od 30 f/s (brzina kadrova).
• Vaš proizvod podržava samo uređaje klase USB
memorija velikog kapaciteta (MSC), kao što su
stikovi, čitači fleš kartica i USB HDD uređaji.
(HUB sistem nije podržan.)
• Određeni USB HDD uređaji, čitači kartica i fleš
memorije možda neće biti kompatibilni sa ovim
proizvodom.
• Ako je za neke USB uređaje neophodno
prekomerno napajanje, uređaj za zaštitu kola
može da ograniči njihov rad.
• Ako je reprodukcija sa USB HDD uređaja
nestabilna, obezbedite dodatno napajanje
priključivanjem HDD u zidnu utičnicu.
Ako problem i dalje postoji, obratite se
proizvođaču USB HDD uređaja.
• USB memorijski uređaj morate bezbedno da
uklonite (pomoću funkcije „Bezbedno uklanjanje
USB-a“ kako bi se sprečilo moguće oštećenje
USB memorije.)
• SAMSUNG nije odgovoran za bilo koje oštećenje
datoteka s podacima ili gubitak podataka.
• Vaš proizvod ne podržava komprimovanu
datoteku, raščlanjenu datoteku i šifrovanu
datoteku NFTS sistema.
-- Pre nego što otkačite USB uređaj, koristite
funkciju Bezbedno uklanjenje USB uređaja.
-- Ako ne koristite Bezbedno uklanjanje USB
uređaja, podaci na vašem USB uređaju mogu
se oštetiti ili izgubiti.
-- Možete da popravite ili formatirate USB uređaj
svom stonom računaru. (Samo za operativni
sistem MS Windows)
Povežite USB uređaj pre korišćenja
funkcija Timeshift ili Snimljeni TV program
Ne koristite USB memorijski stik. Ne
podržavamo USB memorijski stik.
Preporučujemo korišćenje USB HDD
uređaja sa najmanje 5400 o/min,
ali USB HDD uređaj tipa RAID nije
podržan.
• Da biste koristili mod Timeshift ili funkciju
Snimljeni TV program, povezani USB uređaj
mora da izvrši funkciju Formatiranje uređaja radi
pravilnog formata snimanja.
-- Za vreme formatiranja uređaja nemojte
isključivati uređaj. Ako formatirate uređaj, sve
datoteke će biti izbrisane.
-- Pre formatiranja uređaja za ovaj proizvod,
napravite rezervnu kopiju svojih datoteka da
biste sprečili oštećivanje ili gubitak podataka.
SAMSUNG nije odgovoran za bilo koje
oštećenje datoteka s podacima ili gubitak
podataka.
• Snimljeni video zapisi imaju DRM (upravljanje
digitalnim pravima) zaštitu i ne mogu se
reprodukovati na računaru ili drugom proizvodu.
Imajte na umu da datoteke sačuvane na
televizoru ne mogu da se koriste nakon
promene matične ploče.
• Potrebno je najmanje 100 MB slobodnog
prostora za snimanje.
• Snimanje će se zaustaviti ako slobodan prostor
u memoriji opadne ispod 50 MB.
• Ako USB uređaj nije prošao testiranje
performansi uređaja, USB uređaj mora ponovo
da se podvrgne formatiranju i testiranju
performansi pre nego što počnete da snimate
uz pomoć vodiča ili manadžera kanala.
Ako uređaj ne prođe na testiranju performansi,
ne može se koristiti za snimanje.
| 12 Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 12
2013-02-07 오후 4:22:27
AVCHD (Napredni video kodek visoke definicije)
02
Početak
• Ovaj proizvod može da reprodukuje diskove AVCHD formata. Takvi diskovi se obično snimaju i koriste
u videokamerama.
• AVCHD format je format digitalne videokamere visoke definicije.
• MPEG-4 AVC/H.264 format komprimuje slike sa većom efikasnošću od konvencionalnog formata za
kompresiju slike.
• Neki AVCHD diskovi koriste format „x.v.Color“. Ovaj proizvod može da reprodukuje AVCHD diskove koji
koriste format „x.v.Color“.
• „x.v.Color“ je zaštitni znak Sony Corporation.
• „AVCHD“ i logotip AVCHD su zaštitni znaci kompanija Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. i Sony
Corporation.
||NAPOMENA |
\\ Neki diskovi AVCHD formata se možda neće moći reprodukovati, što zavisi od uslova snimanja.
Diskovi AVCHD formata se moraju finalizirati.
\\ „x.v.Color“ nudi širi opseg boja od običnih DVD diskova za videokamere.
Pribor
Proverite da li se u sadržaju nalazi sledeći pribor.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
BD
TV
SUBTITLE
1
2
4
5
7
8
DISC MENU
TTX/MIX
INPUT
3
6
9
TITLE MENU
0
POPUP
TV MUTE
TV SOURCE
CH LIST
A
HOME
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
SMART HUB SEARCH
PANDORA
Audio/Video kabl
RF kabl za televizor
Baterije za daljinski upravljač (veličina
AAA)
Korisničko uputstvo
GUIDE
SOCIAL
REC
SUBTITLE
D
2D 3D
INPUT
REC PAUSE
Daljinski upravljač
Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 13
13 |
2013-02-07 오후 4:22:28
Početak
Prednja ploča
TASTER ZA REPRODUKCIJU/PAUZU
TASTER UNESI
TASTER STOP
TASTER ZA UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE
TASTER ZA IZBACIVANJE
FIOKA ZA DISK
EKRAN
PRIKLJUČAK ZA
ZAJEDNIČKI INTERFEJS
USB HOST
SENZOR DALJINSKOG UPRAVLJAČA
||NAPOMENA |
\\ Da biste nadogradili softver proizvoda putem USB Host konektora, morate koristiti USB memorijski stik.
\\ Kada proizvod prikaže meni Blu-ray diska, reprodukciju filma nećete moći da pokrenete pritiskom na taster za reprodukciju
na proizvodu ili daljinskom upravljaču. Da biste reprodukovali film morate da izaberete stavku Reprodukuj film ili Start u
meniju diska i da zatim pritisnete taster v .
\\ Morate da dobijete „CI CAM sa CI ili CI+ CARD“ od lokalnog kablovskog operatera.
\\ Kada vadite „CI CAM sa CI ili CI+ CARD“, pažljivo je izvucite jer bi padanje „CI CAM sa CI ili CI+ CARD“ moglo dovesti do
njihovog oštećenja.
\\ Umetnice „CI CAM sa CI ili CI+ CARD“ u smeru označenom na kartici.
\\ Lokacija mesta za CI karticu može se razlikovati u zavisnosti od modela.
\\ „CI CAM sa CI ili CI+ CARD“ se ne podržava u nekim zemljama i regionima; proverite kod ovlašćenog prodavca.
Ako imate bilo kakvih problema, obratite se provajderu usluge.
Zadnja ploča
ANT OUT (TO TV)
ANT IN
LAN
HDMI OUT
AUDIO OUT
USB HOST
DIGITAL AUDIO OUT
VIDEO OUT
| 14 Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 14
2013-02-07 오후 4:22:28
Daljinski upravljač
Pritisnite za rad sa televizorom.
Pritisnite za rad sa BD-HDD Combo.
Pritiskajte numeričke tastere za rad sa
opcijama ili za direktno pristupanje kanalima.
Koristite za ulazak u meni diska.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
BD
TV
SUBTITLE
TTX/MIX
INPUT
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
9
TITLE MENU
0
POPUP
Zaustavlja reprodukciju ili snimanje.
TV MUTE
Podešavanje jačine zvuka televizora.
Prikazuje listu kanala na ekranu.
HOME
GUIDE
Pritisnite da pređete na početni ekran.
Pritisnite da biste koristili meni Alatke.
Pritisnite za izlazak iz menija.
A
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
SMART HUB SEARCH
PANDORA
SOCIAL
REC
SUBTITLE
D
2D 3D
INPUT
REC PAUSE
Pritisnite da koristite funkciju veb pregledača.
Pritisnite da koristite funkciju PIP.
Ovi tasteri se koriste za menije proizvoda i
za nekoliko funkcija na Blu-ray diskovima.
Pritisnite kada želite da koristite 3D funkciju.
Pritisnite za pauziranje tokom snimanja.
Pritisnite da koristite TV društvene mreže.
Stavljanje baterija
Omogućava vam da, nakon instalacije,
izaberete ulazni izvor na televizoru.
Pritisnite za prikaz informacija o reprodukciji
tokom reprodukovanja sadržaja sa diska/USB/
HDD diskova ili prikaz informacija o TV kanalu.
Vratite se na prethodni meni.
Pritisnite za pretraživanje sadržaja.
Koristite za ulazak u iskačući meni/meni naslova.
Prikazuje EPG (elektronski programski
vodič.)
Koristite da izaberete stavke menija i
menjate vrednosti u meniju.
Pritisnite da koristite Smart Hub.
Naizmenično bira Teletext, Double ili Mix.
Pritisnite da biste izabrali TV kanal.
TV SOURCE
CH LIST
Uključite i isključite televizor.
Pritisnite za izbacivanje diska.
Pritisnite za pretraživanje unazad ili unapred.
Pritisnite da pauzirate reprodukciju ili
Timeshift funkciju.
Pritisnite za reprodukciju ili pokretanje
Timeshift funkcije.
Pritisnite za preskakanje unazad ili unapred.
Isključuje zvučnike vašeg televizora.
Početak
Uključite i isključite proizvod.
02
Prikaz daljinskog upravljača
||NAPOMENA |
Pritisnite za snimanje.
\\ Ako daljinski upravljač ne radi pravilno:
-- Proverite polaritet +/– baterija.
-- Proverite da li su baterije iscurele.
-- Proverite da li je senzor za daljinsko upravljanje
blokiran nekom preprekom.
-- Proverite da li se u blizini nalazi fluorescentno svetlo.
||OPREZ |
\\ Odložite baterije u skladu sa lokalnim propisima za zaštitu
sredine. Ne stavljajte ih u kućni otpad.
Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 15
15 |
2013-02-07 오후 4:22:29
Početak
Podešavanje daljinskog upravljača za rad
sa televizorom
„„
Da biste utvrdili da li je vaš televizor
kompatibilan, pratite sledeća uputstva.
1. Uključite televizor.
2. Usmerite daljinski upravljač ka televizoru.
3. Pritisnite taster TV da biste podesili TV režim.
4. Pritisnite i zadržite taster TV POWER, a
zatim, pritiskom na odgovarajuće numeričke
tastere, unesite dvocifreni kod u tabelu na
desnoj strani koji odgovara proizvođaču
televizora. Vaš televizor će se isključiti ako je
kompatibilan sa daljinskim upravljačem.
Daljinski upravljač je sada programiran za
upravljanje televizorom.
||NAPOMENA |
\\ Ako je za vašu marku televizora navedeno više kodova,
pokušajte redom sa svakim dok ne pronađete onaj koji
funkcioniše.
\\ Ako zamenite baterije daljinskog upravljača, ponovo
morate podesiti kod marke televizora.
Uz pomoć ovog daljinskog upravljača možete
upravljati izvesnim funkcijama vašeg televizora.
Taster
TV POWER
Broj
TV VOL +/–
TV MUTE
PROG (,/.)
TV SOURCE
Funkcija
Koristi se za uključivanje i isključivanje
televizora.
Koristi se za direktan unos brojeva.
Koristi se za podešavanje jačine zvuka
televizora.
Koristi se za uključivanje i isključivanje
zvuka.
Koristi se za izbor željenog kanala.
Koristi se za izbor spoljnog izvora koji je
povezan na televizor.
||NAPOMENA |
\\ Gore navedene funkcije neće obavezno funkcionisati kod
svih televizora. Ako naiđete na probleme, koristite daljinski
upravljač televizora.
Kontrolni kodovi televizora
Marka
SAMSUNG
Kod
TV POWER+01, +02,
+03, +04, +05, +06,
+07, +08, +09
AIWA
TV POWER+82
ANAM
TV POWER+10, +11,
+12, +13, +14, +15,
+16, +17, +18
BANG &
OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL
EDISON
DAEWOO
EMERSON
FERGUSON
FINLUX
TV POWER+57
TV POWER+71
TV POWER+73
TV POWER+57
TV POWER+52
TV POWER+75
TV POWER+19, +20,
+23, +24, +25, +26,
+27, +28, +29, +30,
+31, +32, +33, +34
TV POWER+64
TV POWER+73
TV POWER+06,
+49, +57
FORMENTI
TV POWER+57
GRADIENTE
TV POWER+70
FUJITSU
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
TV POWER+84
TV POWER+49,
+52, +71
TV POWER+60,
+72, +73, +75
TV POWER+52
TV POWER+61, +79
TV POWER+06, +19,
+20, +21, +22, +78
TV POWER+06, +69
TV POWER+06, +57
TV POWER+40
TV POWER+57
Marka
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
Kod
TV POWER+66
TV POWER+74
TV POWER+72,
+73, +75
TV POWER+53,
+54, +74, +75
TV POWER+06,
+55, +56, +57
TV POWER+06,
+56, +57
PIONEER
TV POWER+58,
+59, +73, +74
RADIOLA
TV POWER+06, +56
RADIOMARELLI TV POWER+57
RCA
TV POWER+45, +46
SABA
TV POWER+57,
+72, +73, +74,
+75
REX
SALORA
SANYO
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
TV POWER+74
TV POWER+74
TV POWER+41,
+42, +43, +44,
+48
TV POWER+06
TV POWER+74
TV POWER+36,
+37, +38, +39,
+48
TV POWER+71
TV POWER+57
TV POWER+57
TV POWER+35, +48
TV POWER+73
TV POWER+67,
+73, +75, +76
TV POWER+72,
+73, +75
THOMSON ASIA TV POWER+80, +81
TV POWER+06,
+48, +62, +65
TOSHIBA
TV POWER+83
YOKO
TV POWER+52, +77
WEGA
TV POWER+68
ZENITH
TV POWER+47,
+48, +49, +50,
+51, +52
TV POWER+57
TV POWER+06
TV POWER+63
| 16 Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 16
2013-02-07 오후 4:22:29
Povezivanje
Povezivanje sa televizorom putem audio/video kablova i RF kabla
3. Uključite proizvod i televizor u struju.
4. Uključite proizvod i televizor.
Ka ANT IN
Ka televizoru
RF kabl
R
Crveni
W
Beli
Y
Žuti
Povezivanje
2. Korišćenjem audio/video kabla povežite VIDEO OUT (žuti) / AUDIO OUT (crveni i beli) konektore
na poleđini proizvoda sa VIDEO IN (žuti) / AUDIO IN (crveni i beli) konektorima televizora.
03
1. Povežite RF kabl kao što je prikazano.
Audio
Video
Ka ANT INPUT
|| NAPOMENA |
\\ Kada je proizvod povezan putem RF kabla, šalju se samo signali televizora. Morate da povežete audio/video kablove da biste
mogli da gledate sadržaje koji dolaze sa vašeg proizvoda.
\\ Može se generisati šum ako se audio kabl postavi previše blizu mrežnog kabla.
\\ Ako želite da povežete AV prijemnik, pogledajte strane koje se odnose na povezivanje sa AV prijemnikom. (Vidi stranu 19)
\\ Broj i pozicija konektora može da varira zavisno od vašeg televizora. Pogledajte korisničko uputstvo za svoj televizor.
\\ Ako na vašem televizoru postoji jedan ulazni audio konektor, povežite ga na AUDIO OUT (Crveni/beli) konektor proizvoda.
||OPREZ |
\\ Ne povezujte proizvod na televizor preko videorekordera. Video signali koji se dovode preko videorekordera mogu da se
pogoršaju usled sistema za zaštitu autorskih prava, pa će slika na televizoru biti izobličena.
Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 17
17 |
2013-02-07 오후 4:22:30
Povezivanje
Povezivanje sa televizorom
1. Povežite proizvod sa televizorom na neki od načina koji su ilustrovani u nastavku.
2. Uključite proizvod i televizor.
-- Ne povezujte kabl za napajanje dok ne završite sva ostala povezivanja.
-- Kada menjate povezivanja, isključite sve uređaje pre nego počnete.
3. Pritisnite taster za izbor ulaza na daljinskom upravljaču vašeg televizora dok se signal sa proizvoda
ne pojavi na ekranu vašeg televizora.
1. način Korišćenjem HDMI kabla (nije isporučen) - Najbolji kvalitet (preporučen)
2. način Korišćenjem video i audio kabla - Dobar kvalitet
Audio
Video
1. način
Audio
Uparite boje
2. način
R
Crveni
W
Beli
Y
Žuti
Vídeo
Uparite boje
||NAPOMENA |
\\ Ako koristite HDMI-na-DVI kabl za povezivanje prikaznog uređaja, morate da povežete i Digital Audio Out na proizvodu sa
audio sistemom da biste čuli zvuk.
\\ HDMI kabl predaje digitalne video/audio signale, tako da ne morate da povezujete audio kabl.
\\ Zavisno od vašeg televizora, izvesne rezolucije HDMI izlaza možda neće funkcionisati. Pogledajte korisničko uputstvo za svoj
televizor.
\\ Kada ovaj proizvod prvi put povezujete sa televizorom uz pomoć HDMI kabla, rezolucija HDMI izlaza se automatski postavlja
na najveću rezoluciju koju podržava televizor.
\\ Dugačak HDMI kabl može da dovede do šuma na ekranu. Ako do toga dođe, u meniju podesite opciju Dubina boja na Isklj..
\\ Ako je proizvod povezan na vaš televizor u HDMI izlaznom modu rezolucije 720p,1080i ili 1080p, morate koristiti HDMI kabl
velike brzine (kategorija 2).
\\ HDMI predaje samo čist digitalni signal do televizora.
Ako vaš televizor ne podržava HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), na ekranu se pojavljuje slučajan šum.
\\ Morate da imate HDMI vezu da biste uživali u video zapisima sa 3D tehnologijom.
| 18 Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 18
2013-02-07 오후 4:22:31
Povezivanje sa audio sistemom
03
1. Možete da povežete proizvod sa audio sistemom na jedan od tri načina ilustrovanih u nastavku.
2. Uključite proizvod, audio sistem i televizor
-- Ne povezujte kabl za napajanje dok ne završite sva ostala povezivanja.
-- Kada menjate povezivanja, isključite sve uređaje pre nego počnete.
Povezivanje
3. Pritisnite taster za izbor audio ulaza na povezanom audio sistemu i televizoru dok se signal sa
proizvoda ne pojavi na vašem televizoru i dok ne začujete audio signal sa vašeg audio sistema.
1. način Povezivanje sa AV prijemnikom koji podržava HDMI
• Koristite HDMI kabl (nije isporučen)
• Najbolji kvalitet (preporučeno)
2. način Povezivanje na AV prijemnik preko Optical ulaza
• Koristite optički kabl (nije isporučen)
• Bolji kvalitet
• Zvuk ćete čuti samo sa dva prednja zvučnika kada je digitalni izlaz podešen na PCM.
3. način Povezivanje sa stereo pojačalom putem audio kabla
• Dobar kvalitet
2. način
3. način
Audio
Audio
1. način
R
Crveni
W
Beli
Audio/Video
Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 19
19 |
2013-02-07 오후 4:22:31
Povezivanje
Povezivanje sa mrežnim ruterom
Bežična mreža
Možete da povežete proizvod sa svojim mrežnim
ruterom na neki od načina koji su ilustrovani u
nastavku.
Kablovska mreža
Bežični ruter
Ili
Širokopojasni modem
(sa integrisanim ruterom)
Širokopojasni
servis
||NAPOMENA |
\\ Ako bežični ruter podržava DHCP, vaš proizvod može
da koristi DHCP ili statičku IP adresu za povezivanje sa
bežičnom mrežom.
usmerivač
Širokopojasni
modem
Širokopojasni
servis
\\ Svoj bežični ruter postavite u infrastrukturni mod. „Ad-hoc“
mod nije podržan.
Širokopojasni
servis
||NAPOMENA |
\\ Internet pristup Samsungovom serveru za ažuriranje
softvera možda neće biti dozvoljen, što zavisi od rutera
koji koristite ili politike vašeg dobavljača internet usluga.
Za više informacija, kontaktirajte vašeg ISP (Internet
Service Provider).
\\ Ako ste korisnik DSL-a, koristite ruter za uspostavljanje
veze sa mrežom.
\\ Da biste koristili funkciju AllShare sa računarom, morate
da povežete svoj računar.
\\ Ovaj proizvod podržava samo sledeće protokole bežičnog
prenosa sa bezbednosnim ključem:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
\\ Na bežičnom ruteru odaberite kanal koji se trenutno
ne koristi. Ako kanal koji je podešen za bežični ruter
trenutno koristi neki drugi uređaj u blizini, to će dovesti do
ometanja i prekida komunikacije.
\\ Ako izaberete mod čistog velikog protoka (Greenfield)
802.11n i podesite tip šifriranja na svom ruteru ili ruter na
WEP, TKIP ili TKIP-AES (WPS2Mixed), ovaj proizvod neće
podržavati povezivanje u skladu sa novim specifikacijama
za sertifikaciju Wi-Fi veze.
\\ Ako vaš ruter podržava WPS (Wi-Fi Protected Setup –
Wi-Fi zaštićena instalacija), možete da povežete mrežu
preko PBC-a (Push Button Configuration – Konfiguracija
sa pritiskom na taster) ili PIN-a (Personal Identification
Number – Lični identifikacioni broj). WPS će automatski
konfigurisati SSID i WPA ključ u bilo kom režimu.
\\ Po svojoj prirodi, bežični LAN može prouzrokovati
ometanje, što zavisi od uslova rada (performanse rutera,
razdaljina, prepreka, ometanje od strane drugih radio
uređaja, itd.).
\\ Da biste koristili funkciju AllShare sa računarom, morate
da povežete svoj računar.
| 20 Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 20
2013-02-07 오후 4:22:32
Postavke
Procedura podešavanja
3
5
Procedura podešavanja omogućava da postavite
jezike OSD-a i menija, konfigurišete vezu sa
kućnom mrežom, birate izlaz razmere ekrana
(veličinu ekrana i format) koji je ispravan za vaš
televizor, kao i da pretražujete željene kanale.
Menadžer rasporeda : Omogućava vam da
podesite ili uredite rasporede snimanja.
Podešavanja : Otvara meni Postavke.
`` Da biste izabrali opciju na početnom ekranu:
1. Koristite tastere ◄► za pomeranje kursora
tako da označite svoj izbor, a zatim pritisnite
taster v.
||NAPOMENA |
Ekran
\\ Kada se ovaj proizvod prvi put poveže sa televizorom,
proizvod će se automatski uključiti. To je normalno.
Zvuk
Kanal
\\ Lozinka: Pomoću numeričkih tastera upišite 4-cifrenu
lozinku koju želite.
-- Francuska, Italija : Lozinku ne možete da postavite na
vrednost „0000“. Izaberite druge brojeve.
-- Ostali : Podrazumevana lozinka je 0000.
\\ Meni za naručivanje kanala može da se prikaže kada je
Italija podešena kao zemlja.
2
1
2
AllShare Play
Kanal
Podrška
16:9 Originalno
BD Wise
Uklj.
DTV pametna rezolucija
Isklj.
HDMI format boja
Aut.
RezolucijaAut.
Filmski kadar (24Fs)Aut.
HDMI duboki tonovi boje
Aut.
Pristupanje ekranu Postavki
3
4
5
Smart Hub
Sistem
Format slike
Velič. ekrana za Smart Hub Veličina 3
\\ U meniju početnog ekrana prelazi u režim DTV kanala
posle 3 minuta. Kada pristupite meniju Podešavanja, čuvar
ekrana će se aktivirati posle 5 minuta.
Podešavanja
1
Mreža
Postavke za 3D
||NAPOMENA |
Početni ekran
Podesite razne funkcije kako vam najviše odgovara.
Postavke
4
04
• Početni ekran se neće pojaviti ako ne konfigurišete
početne postavke.
• Kod ovog proizvoda OSD (On Screen Display) se može
promeniti posle ažuriranja verzije softvera.
• Postupak pristupa može biti drugačiji, što zavisi od
izabranog menija.
Kanal : Omogućava vam da svoje TV kanale
konfigurišete sa opcijama kao što zemlja i
automatsko podešavanje stanica.
Menadžer rasporeda
1. Izaberite Podešavanja na početnom ekranu,
a zatim pritisnite taster v.
Pojavljuje se ekran Postavke.
2. Da biste pristupili menijima, podmenijima i
opcijama postavki, pogledajte crtež daljinskog
upravljača i tabelu podešavanja (Vidi strane
22~32).
Smart Hub : Pokreće Smart Hub. Iz Smart Hub-a
možete pristupiti YouTube-u, igricama i drugim
aplikacijama.
AllShare Play : Omogućava vam da birate sadržaje
koji se nalaze na povezanim uređajima prema tipu za prikazivanje ili reprodukciju. Možete izabrati video
zapise, fotografije ili muziku.
Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 21
21 |
2013-02-07 오후 4:22:33
BD
TV
SUBTITLE
INPUT
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
Postavke
9
TITLE MENU
0
POPUP
Tasteri na daljinskom upravljaču za
meni Postavke
TV MUTE
TV SOURCE
CH LIST
1
HOME
GUIDE
3
2
4
A
1
2
3
4
B
C
SOCIAL
REC
SMART HUB SEARCH
D
2D 3D
DIGITAL SUBTITLE
INPUT
Taster HOME : Pritisnite
da pređete
na početni ekran.
REC PAUSE
PANDORA
Taster RETURN
: VratiteSUBTITLE
se na prethodni meni.
Tasteri v (Unesi) / Strelice za SMER :
• Pritisnite ▲▼◄► da biste pomerali kursor ili
izabrali stavku.
• Pritisnite taster v da biste aktivirali trenutno
izabranu stavku ili potvrdili podešavanje.
Taster EXIT : Pritisnite za izlazak iz trenutnog menija.
Detaljne informacije o funkcijama
Svaka funkcija postavki, stavka menija i
pojedinačna opcija objašnjene su detaljno na
ekranu. Da biste videli objašnjenje, izaberite
funkciju, stavku menija ili opciju putem tastera
▲▼◄►. Na ekranu se obično pojavljuje
objašnjenje.
Kratak opis svake funkcije postavki daje se od
sledeće strane. Dodatne informacije o nekim
funkcijama možete naći u Dodatku ovog uputstva.
| 22 Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 22
2013-02-07 오후 4:22:34
Funkcije menija Postavki
Format slike
Velič. ekrana za Smart
Hub
BD Wise
Rezolucija
DTV pametna rezolucija
Postavke
Postavke za 3D
Izaberite da li treba reprodukovati Blu-ray disk sa 3D
sadržajima u 3D modu.
• Ako pređete na početni ekran ili na početni ekran
Smart Hub-a dok ste u 3D modu, proizvod će se
automatski prebaciti u 2D mod.
04
Ekran
Omogućava vam da podesite izlaz proizvoda na veličinu
ekrana vašeg televizora.
Omogućava vam da izaberete optimalnu veličinu za
Smart Hub ekran.
BD Wise je najnovija Samsungova opcija za međusobno
povezivanje.
Ako Samsungov proizvod sa opcijom BD Wise povežete
na Samsung televizor preko HDMI i ako je opcija BD Wise
uključena i kod proizvoda i kod televizora, proizvod šalje
video signal sa video rezolucijom i brzinom kadrova BD/
DVD diska.
Podesite izlaznu rezoluciju HDMI video signala.
Ovaj broj označava broj linija video signala po kadru.
Slova i i p označavaju prepleteno i progresivno
skeniranje, respektivno.
Što je više linija, veći je kvalitet.
Koristite ovu funkciju za automatsku optimizaciju
ekranske rezolucije za digitalne emisije.
||NAPOMENA |
\\ Kada koristite BD Wise funkciju, ovaj meni se neće pojaviti.
Filmski kadar (24Fs)
Postavljanje opcije Filmski kadar (24Fs) na „Aut.“
omogućava vam da podesite HDMI izlaz na 24 kadra u
sekundi za bolji kvalitet slike.
• Možete da uživate u opciji Filmski kadar (24Fs) jedino
sa televizorima koji podržavaju ovu brzinu kadrova.
• Opcija Filmski kadar je dostupna samo ako je
proizvod u modu izlazne HDMI rezolucije 1080i ili
1080p.
||NAPOMENA |
\\ Kada koristite BD Wise funkciju, ovaj meni se neće pojaviti.
Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 23
23 |
2013-02-07 오후 4:22:34
Postavke
Ekran
HDMI format boja
Omogućava vam da podesite format raspona boja za
HDMI izlaz tako da odgovara mogućnostima povezanog
uređaja (TV, monitor, itd.).
Omogućava vam da sa HDMI OUT konektora šaljete
video signal sa dubokim tonovima boje. Opcija Duboki
HDMI duboki tonovi boje
tonovi boje omogućava precizniju reprodukciju boja sa
većom dubinom tonova boje.
Napredni režim
Zvuk
Digitalni izlaz
Omogućava vam da poboljšate kvalitet slike kada
gledate DVD diskove.
Podesite opciju digitalnog izlaza koja je podesna za vaš
televizor ili AV prijemnik. Za više detalja pogledajte tabelu
za izbor digitalnog izlaza. (Vidi strane 74~75)
Smanj. br. piksela PCM-a Podesite da li treba koristiti konverziju naniže ili ne.
Dinamička kontrola
opsega
Opciju dinamičke kontrole opsega podesite za Dolby
Digital, Dolby Digital Plus i Dolby TrueHD.
Aut. : Dinamički opseg biće automatski kontrolisan na
osnovu informacija koje daje Dolby TrueHD muzička
podloga. Ova postavka je ista kao „Uklj.“ za Dolby
Digital i Dolby Digital Plus.
Isklj. : Možete da uživate u originalnom zvuku bez
kompresije dinamičkog opsega zvuka.
Uklj. : Dinamički opseg se komprimuje prema potrebi
pojačavanjem niskog nivoa zvuka i smanjenjem
ekstremno glasnih zvukova.
Režim smanjivanja broja
Izaberite način smanjivanja kanala za stereo izlaz.
kanala
Režim DTS Neo:6
Audio sinhr.
Možete uživati u višekanalnom zvuku putem HDMI izlaza
čak i kada se radi o 2-kanalnom audio izlazu.
U nekim slučajevima, kada je proizvod povezan sa
digitalnim televizorom, audio signal se možda neće
sinhronizovati sa video signalom. Ako do toga dođe,
podesite vreme kašnjenja zvuka tako da odgovara video
signalu.
• Možete da podesite vreme kašnjenja zvuka od 0 ms
do 200 ms.
Prilagodite ga optimalnoj postavci.
||NAPOMENA |
\\ Vreme kašnjenja zvuka koje zadate možda neće biti tačno u
zavisnosti od sadržaja koji se reprodukuje.
| 24 Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 24
2013-02-07 오후 4:22:34
04
Postavke
Izaberite opremu koju ste povezali sa ovim proizvodom
da biste čuli zvuk i pored televizora.
Jačina zvuka DTV programa biće prilagođena vašoj
opremi.
AV risiver : Izaberite ako koristite klasičan AV
prijemnik / kućni bioskop ili televizor za slušanje
zvuka.
AV prijemnik (režim odst.) : Izaberite ako za vas važi
jedan od sledeća dva slučaja.
-- Ako koristite THX Certified AV prijemnik / kućni
bioskop.
-- U slučaju da je „Digitalni izlaz“ postavljen na
„Tok bitova“ i ako vam se čini da je Dolby Audio
mnogo glasniji od MPEG1 Layer2 Audio signala
dok gledate DTV program, izaberite ovo čak i u
slučaju da vaš AV prijemnik nije THX.
Stereo uređaj : Izaberite ovo ako koristite stereo
pojačalo ili uređaj za snimanje koji podržavaju optički
digitalni audio ulaz u PCM formatu.
Zvuk
||NAPOMENA |
Povezan uređaj
\\ Za korisnike čiji televizor služi samo kao uređaj za izvor
zvuka:
-- Ukoliko televizor ne podržava ulaz Dolby Digital toka bitova
preko HDMI, nisu potrebna posebna podešavanja.
-- Ukoliko televizor podržava ulaz Dolby Digital toka bitova
preko HDMI, podesite „Digitalni izlaz“ na „PCM“.
Na ovaj način Povezani uređaj neće zahtevati dalje
podešavanje.
\\ Ako se DTV program koji gledate proizvodi u skladu sa EBU
R128, prosečna jačina zvuka između MPEG1 Layer2 Audio
i Dolby Digital / Dolby Digital Plus zvuka se može smanjiti.
Ako DTV program ne zadovoljava EBU R128, možda još uvek
postoji izvesna razlika u prosečnoj jačini zvuka između TV
programa.
\\ Značajan broj AV prijemnika / Uređaja kućnog bioskopa
dekodiraju Dolby Digital tehniku / Dolby Digital Plus sa +4dB
OFFSET u poređenju sa istim nivoom kodiranja PCM ulaza.
Ova vrsta proizvoda obuhvata i THX Certified i bez oznake
THX Certified.
Ako je korisnik izabrao „AV prijemnik (Ofset mod)“, prosečna
jačina zvuka između Dolby Digital / Dolby Digital Plus zvuka
koji je dekodiran takvim proizvodom i MPEG1 Layer2 Audio
dekodiranog ovim proizvodom biće približno ista.
Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 25
25 |
2013-02-07 오후 4:22:34
Postavke
Kanal
Antena
Bira odgovarajući tip antene za digitalne emisije.
Pre nego što proizvod započne memorisanje dostupnih
kanala morate da izaberete tip izvora signala koji je
povezan sa ovim proizvodom.
Izaberite ovo da biste promenili zemlju.
Pomoću numeričkih tastera upišite 4-cifrenu lozinku
koju želite. Podrazumevana lozinka je 0000.
Zemlja
Automatsko traženje
Ručno traženje
Opc. za pretr. kabl. kan.
Prenos liste kanala
||NAPOMENA |
\\ Lozinka: Pomoću numeričkih tastera upišite 4-cifrenu lozinku
koju želite.
-- Francuska, Italija : Lozinku ne možete da postavite na
vrednost „0000“. Izaberite druge brojeve.
-- Ostali : Podrazumevana lozinka je 0000.
Skenira sve kanale sa stanicama koje aktivno emituju i
memoriše ih.
Automatski skenira kanale i memoriše u proizvodu.
Automatski dodeljuje programske brojeve koji mogu
da ne odgovaraju trentunim ili željenim programskim
brojevima.
Ručno skenira kanale i memoriše u proizvodu. Kada se
skeniranje završi, kanali se ažuriraju u listi kanala.
Podešava dodatne opcije pretraživanja, kao što su
frekvencija i brzina, za pretraživanje kablovske mreže
Ova funkcija može da uvozi ili izvozi mapu kanala.
Da biste koristili ovu funkciju, treba da povežete USB
memorijski uređaj.
Izvoz na USB uređaj : Izvozi listu kanala na USB.
Ova funkcija je dostupna kada je USB povezan.
Uvoz sa USB uređaja : Uvozi listu kanala sa USB-a.
||NAPOMENA |
\\ Ako ste kao zemlju postavili Holandiju, a antenski izvor na
„kablovski“, ovaj meni se neće pojaviti.
Uredi broj kanala
Koristite ovo da promenite broj kanala. Kada se broj
kanala promeni, informacije o kanalu se ne ažuriraju
automatski. Ako se ovaj meni ne pojavi, na početnom
ekranu izaberite opciju Kanal, a zatim pritisnite taster
TOOLS.
| 26 Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 26
2013-02-07 오후 4:22:34
Mreža
Wi-Fi Direct
Soft AP
AllShare postavke
Ime uređaja
Postavke za BD-Live
Sistem
Podešavanje
Omogućava vam da proverite trenutni status mreže i
Interneta.
Omogućava vam da povežete Wi-Fi Direct uređaj sa
proizvodom korišćenjem mreže ravnopravnih članova
(peer-to-pear), bez bežičnog rutera.
Putem Wi-Fi Direct veze možete da koristite jedan
uređaj da biste kontrolisali druge uređaje.
Postavke
Status mreže
Konfigurišite mrežnu vezu da biste mogli uživati u
različitim opcijama, kao što su Internet usluge ili AllShare
Wi-Fi funkcija, i obavili ažuriranje softvera.
04
Postavke mreže
Omogućava povezivanje drugih tipova Wi-Fi uređaja
i proizvoda bežičnim putem. To zahteva da napravite
bezbednosni ključ koji morate da upišete u druge Wi-Fi
uređaje kada ih povezujete u mrežu.
Upravljajte svojim umreženim uređajima i podesite opcije
deljenja hard diska u ovom proizvodu.
Lista aparata : Podesite da li se umreženom uređaju,
kao što je pametan telefon ili tablet, dozvoljava da deli
sadržaj sa ovim proizvodom ili da kontroliše ovaj proizvod.
Deli hard disk : Podesite da li se sadržaji iz ovog
proizvoda dele sa drugim umreženim uređajima, kao
što su pametni telefoni.
Omogućava unos imena proizvoda koji će ga
identifikovati na vašoj mreži.
Podesite razne BD-Live funkcije. BD-Live vam
omogućava da pristupate dodatnim opcijama dostupnim
na nekim Blu-ray diskovima ako ste povezani na Internet.
Internet veza za uslugu BD-Live : Omogućava vam
da BD-Live internet vezu dozvolite u potpunosti ili
delimično ili da je zabranite.
Brisanje BD podataka : Upravljajte BD podacima
preuzetim sa BD-Live servisa na Blu-ray diskove.
Postavlja kanale i vreme prilikom podešavanja ovog
proizvoda prvi put ili nakon njegovog resetovanja.
Postavlja trenutni datum i vreme.
||NAPOMENA |
Sat
\\ Ako su tajmer za gledanje i tajmer za snimanje podešeni
korišćenjem VODIČA, liste kanala ili menija Info, oni će
funkcionisati na osnovu informacija o vremenu TV programa.
Ako ste Mod sata podesili na Ručno i ručno promenili vreme,
funkcija tajmera za gledanje i tajmera za snimanje može biti
ograničena ili neće pravilno funkcionisati.
Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 27
27 |
2013-02-07 오후 4:22:34
Postavke
Omogućite ili onemogućite funkciju automatskog
pokretanja usluge za podatke koja automatski aktivira
uslugu za podatke.
Sistem
Usluga za podatke
Digitalni tekst
Anynet+ (HDMI-CEC)
Menadžer skladišnih
uređaja
||NAPOMENA |
\\ Usluga za podatke vam omogućava da koristite informacije
(tekst, fotografije, grafike, dokumente, softver itd.) koji se
prenose preko emitovanih medija ako kanal koji trenutno
gledate pruža uslugu za podatke.
\\ U nekim zemljama, stavka Usluga za podatke neće biti
navedena u meniju
\\ Neke funkcije prenosa podataka su dostupne samo kada je
proizvod povezan sa mrežom.
\\ Usluga prenosa podataka se ne podržava tokom snimanja.
Ako se program emituje sa digitalnim tekstom, ova
funkcija je omogućena.
||NAPOMENA |
\\ U nekim zemljama, stavka „Digitalni tekst“ neće biti navedena u
meniju.
Anynet+ je praktična funkcija koja nudi povezani rad
ovog uređaja preko drugih Samsungovih proizvoda koji
imaju Anynet+ funkciju. Da biste koristili ovu funkciju,
povežite proizvod sa Samsung televizorom pomoću
HDMI kabla.
Upravljajte memorijskim uređajima kao što su unutrašnji
HDD ili spoljni HDD povezanim preko USB priključka za
snimanje.
Formatiranje uređaja : Formatira izabrani uređaj. Svi
sadržaji će biti izbrisani sa ovog uređaja.
Provera uređaja : Proverite da biste videli da li postoji
greška kod izabranog uređaja.
Testiranje performansi uređaja : Testirajte
performanse snimanja ovog uređaja.
Izbor uređaja za snimanje : Promenite lokaciju na
kojoj ćete smeštati snimljene datoteke.
||NAPOMENA |
\\ Pošto funkcija Timeshift i druge ugrađene funkcije kod ovog
proizvoda zahtevaju određenu količinu HDD prostora koja
se dodeljuje interno, ukupna veličina koja se prikazuje u
meniju Postavki „Menadžera memorijskog uređaja“ može se
razlikovati od kapaciteta HDD uređaja koji je naveden u ovom
uputstvu. (Vidi stranu 56)
| 28 Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 28
2013-02-07 오후 4:22:34
Upr. uređajima
Postavke
||NAPOMENA |
\\ Tastaturu možete koristiti samo kada se u veb pregledaču ili
Smart Hub-u pojavi ekran ili prozor sa QWERTY tastaturom.
Postavke miša : Omogućava konfigurisanje bežičnog
USB miša povezanog sa proizvodom. Možete koristiti
miša u meniju proizvoda na isti način na koji koristite
miša na vašem računaru.
04
Možete povezati bežičnu USB tastaturu ili miša na USB
priključak na prednjoj ploči proizvoda.
Postavke tastature : Omogućava konfigurisanje
bežične USB tastature povezane sa proizvodom.
Sistem
||NAPOMENA |
\\ Miš možete da koristite samo kada se u web pretraživaču
pojave ekran ili prozor Veb pretraživača ili Smart Hub-a.
`` Da biste koristili miša u meniju proizvoda:
1. Povežite USB miša i proizvod.
2. Kliknite na prvi taster koji ste izabrali u postavkama
miša. Pojavljuje se uprošćeni meni.
3. Kliknite na željenu opciju menija.
||NAPOMENA |
\\ U zavisnosti od modela USB HID tastature i miša, oni možda
neće biti kompatibilni sa vašim proizvodom.
\\ Neki tasteri HID tastature možda neće funkcionisati.
\\ Žičane USB tastature nisu podržane.
\\ Neke aplikacije možda neće biti podržane.
\\ Ako bežična HID tastatura nije u funkciji usled smetnji,
približite tastaturu proizvodu.
Jezik
Možete da odaberete jezik koji želite za meni na ekranu,
meni diska, itd.
• Izabrani jezik će se pojaviti samo ako je podržan.
Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 29
29 |
2013-02-07 오후 4:22:34
Postavke
Sistem
Bezbednost
Ova funkcija radi sa Blu-ray i DVD diskovima kojima je
dodeljen rejting za godine ili brojčani rejting koji ukazuje
na nivo podobnosti zadržaja. Ovi brojevi vam pomažu
da kontrolišete tipove Blu-ray i DVD diskova koje može
da gleda vaša porodica. Kada pristupite ovoj funkciji,
prikazuje se sigurnosni ekran. Unesite svoju sigurnosnu
lozinku.
(Podrazumevana lozinka je 0000.)
Zaklj. kanali za DTV : Možete da blokirate neke
kanale korišćenjem funkcije Zaključavanje kanala da
ih deca ne bi mogla gledati.
Zaklj. ocenj. pr. za DTV : Ova funkcija radi sa DTV
programima kojima je dodeljen rejting, što vam
pomaže da kontrolišete vrste DTV programa koje
vaša porodica gleda.Izaberite nivo rejtinga koji želite
da podesite.
BD ocena roditelja : Sprečite reprodukciju Blu-ray
diskova sa specifičnim starosnim rejtinzima osim ako
se ne unese lozinka.
DVD ocena roditelja : Sprečite reprodukciju DVD
diskova sa specifičnim starosnim rejtinzima osim ako
se ne unese lozinka.
Veći broj ukazuje na programe koji su namenjeni
samo odraslima.
Promena PIN-a : Promenite 4-cifrenu lozinku koju
koristite za pristup sigurnosnim funkcijama.
`` Ako ste zaboravili lozinku
1. Pritisnite taster HOME da biste prešli na početni
ekran.
2. Uklonite bilo kakav disk ili USB memorijski uređaj.
3. Pritisnite taster @ na prednjoj ploči 5 sekundi ili više.
Sve postavke će se vratiti na fabrička podešenja.
||NAPOMENA |
\\ Lozinka: Pomoću numeričkih tastera upišite 4-cifrenu lozinku
koju želite.
-- Francuska, Italija : Lozinku ne možete da postavite na
vrednost „0000“. Izaberite druge brojeve.
-- Ostali : Podrazumevana lozinka je 0000.
| 30 Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 30
2013-02-07 오후 4:22:34
Sistem
\\ Ova funkcija je dostupna samo kada je proizvod povezan sa
mrežom
Providnost menija : Podesite providnost okvira
menija.
DivX® vid. na zah.
Postavke
||NAPOMENA |
04
Opšte postavke
Možete promeniti dole navedene opcije kako biste ih
uskladili sa vašim željama.
Napredno kopir. muzike : Kada kopirate muzičke
datoteke, informacije se mogu automatski ažurirati.
Vreme kopiranje može biti duže.
Pogledajte DivX® VOD registracioni kod da biste kupili i
reprodukovali DivX® VOD sadržaj.
Prikažite ekran sa informacijama CI menija.
CI meni : On omogućava korisniku da izabere neki od
menija koje nudi CAM. Izaberite CI meni na osnovu
menija PC kartica.
CAM video konverzija : Postavku možete da
podesite tako da se automatski transkodira video
kodek sa CAM modula. Podesite na ISKLJ ako ne
želite da koristite ovu postavku.
||NAPOMENA |
Uobičajeni interfejs
\\ Morate da koristite CAM modul koji podržava transkodiranje
video kodeka.
Informacije o aplikaciji : Prikažite informacije na
CAM-u (Modul za uslovni pristup) koji je umetnut u
CI priključak i na „CI CAM sa CI ili CI+ CARD“ koji je
umetnut u CAM. CAM možete da instalirate uvek, bez
obzira na to da li je proizvod uključen ili isključen.
1. Kupite CI CAM kod najbližeg prodavca ili
telefonom.
2. Snažno umetnite „CI CAM sa CI ili CI+ CARD“
3. Umetnite CAM sa „CI CAM sah CI ili CI+ CARD“ u
priključak za zajednički interfejs, u smeru strelice,
tako da se poravna paralelno sa priključkom.
4. Proverite da li možete da vidite sliku na kanalu sa
zaštićenim signalom.
Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 31
31 |
2013-02-07 오후 4:22:34
Postavke
||NAPOMENA |
Sistem
\\ Ovaj proizvod funkcioniše sa CI i CI+ CAM.
Međutim, u slučaju nekih lokalnih DVB-T asocijacija, ovaj
uređaj nije savršeno kompatibilan sa svim vrstama CAM-a.
\\ Ako umetnuti CAM ne funkcioniše pravilno, izvucite CAM
KARTICU iz proizvoda i ponovo je umetnite u slot.
Uobičajeni interfejs
\\ Ako se pojavi iskačuća poruka, uradite sledeće.
(To ne predstavlja kvar proizvoda. Molimo vas da kontaktirate
vašeg provajdera servisa za više informacija.)
1. „Umetnuta je pogrešna pametna kartica.“ :
Pametna kartica nije pravilno umetnuta.
2. „Umetnuta pametna kartica nije podržana.“ :
Umetnuta je pogrešna pametna kartica
3. „Kredit vaše pametne kartice je istekao. Vaša
pametna kartica nije autorizovana za ovu uslugu.“ :
Kredit vaše pametne kartice je istekao.
4. „Nijedna pametna kartica nije umetnuta.“ :
Pametna kartica nije pravilno umetnuta.
Podrška
Ažuriranje softvera
Obratite se kompaniji
Samsung
Daljinsko upravljanje
Meni Nadogradnja softvera vam omogućava da
nadogradite softver na najnoviju verziju.
Pruža informacije za kontakt radi pomoći u vezi sa vašim
proizvodom.
Daljinsko upravljanje omogućava našem Pozivnom
centru da pristupi vašem Samsung proizvodu i da
rešava probleme.
Da biste koristili ovaj program, prihvatite Ugovor o
uslovima servisa.
||NAPOMENA |
\\ Da biste se povezali na daljinsko upravljanje, molimo vas da
prvo kontaktirate naš pozivni centar.
\\ Servis daljinskog upravljanja možda nije dostupan u nekim
zemljama.
Reset
Resetuje sve postavke na podrazumevane fabričke
vrednosti osim postavki za mrežu i Smart Hub.
Podrazumevani bezbednosni PIN je 0000.
| 32 Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 32
2013-02-07 오후 4:22:34
Mreže i Internet
Pre nego što počnete, molimo da kontaktirate
vašeg dobavljača internet usluga da biste saznali
da li je vaša IP adresa statička ili dinamička. Ako
je dinamička i ako koristite kablovsku ili bežičnu
vezu, preporučujemo da koristite procedure
za automatsku konfiguraciju koje su opisane u
nastavku.
Ako se povezujete sa kablovskom mrežom,
povežite proizvod sa ruterom pomoću LAN
kabla pre nego što započnete proceduru za
konfigurisanje.
Ako se povezujete sa bežičnom mrežom, otkačite
bilo koju kablovsku mrežnu vezu pre nego što
počnete.
Da biste počeli sa konfigurisanjem mrežne veze,
postupite na sledeći način:
1. Izaberite Podešavanja na početnom ekranu,
a zatim pritisnite taster v.
2. Izaberite stavku Mreža, a zatim pritisnite
taster v.
3. Izaberite stavku Postavke mreže, a zatim
pritisnite taster v.
4. Pređite na uputstva za kablovske mreže
navedene ispod ili na uputstva za bežične
mreže od strane 34.
Kablovska mreža
ĞĞ
Kablovska - Automatiski
Pratite korake od 1 do 3 date gore:
1. Izaberite stavku Pokreni na ekranu Postavke
mreže, a zatim pritisnite taster v.
Pojavljuje se ekran Status mreže.
Ovaj proizvod će potvrditi mrežnu vezu.
Postavke
Konfigurisanje mrežne veze
Kablovska - Ručno
Ako imate statičku IP adresu ili automatska
procedura ne funkcioniše, biće potrebno da
vrednosti za Postavke mreže podesite ručno.
Pratite korake od 1 do 3 date gore:
04
Kada ovaj proizvod povežete sa mrežom možete
da koristite mrežne aplikacije i funkcije kao što
su Smart Hub i BD-Live i da nadogradite softver
proizvoda putem mrežne veze. Više informacija
o pristupanju i korišćenju Internet usluga možete
naći u poglavlju Mrežne usluge u ovom uputstvu,
od strane 62~64. Uputstva za konfigurisanje
mrežne veze navedena su u nastavku.
ĞĞ
Postavke mreže
Ožičena mrežna veza je uspostavljena.
MAC adresa
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0.0.0.0
IP adresa
Podmrežna maska
0.0.0.0
Mrežni prolaz
0.0.0.0
DNS server0.0.0.0
Neuspešno autom. podešavanje IP adrese. Pokušajte sledeće da
biste je aut. podesili. Ili podesite ručno izborom opcije IP
postavke.
- Proverite da li je DHCP server omogućen na ruteru, isključite i
ponovo uključite ruter.
- Više inform. zatražite od dobavljača Internet usluga.
Preth.
IP postavke
Pok.op.
OK
2. Izaberite IP postavke na desnoj strani
ekrana, a zatim pritisnite taster v.
Pojavljuje se ekran IP postavki.
3. Izaberite polje IP režim, a zatim ga podesite
na „Ručni“.
4. Za unos vrednosti za mrežu koristite
numeričku tastaturu na daljinskom upravljaču.
Koristite tastere ▲▼◄► na daljinskom
upravljaču da biste se kretali od jednog do
drugog polja za unos.
||NAPOMENA |
\\ Ove vrednosti možete dobiti od svog dobavljača internet
usluga. Ove vrednosti možete da vidite na većini računara
sa operativnim sistemom Windows.
Za uputstva, pogledajte deo „Dobijanje vrednosti za
postavke mreže“ na strani 34.
5. Kada završite, označite OK, a zatim pritisnite
taster v. Proizvod proverava mrežnu vezu,
a zatim se povezuje sa mrežom.
1. Izaberite stavku Pokreni na ekranu Postavke
mreže, a zatim pritisnite taster v. Proizvod
detektuje kablovsku vezu, proverava mrežnu
vezu, a zatim se povezuje sa mrežom.
Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 33
33 |
2013-02-07 오후 4:22:34
Postavke
< Dobijanje vrednosti za postavke mreže >
Vrednosti za postavke vaše mreže možete da
vidite na većini računara sa operativnim sistemom
Windows. Da biste videli vrednosti Postavki mreže,
postupite na sledeći način:
• Windows XP
1. Desnim tasterom miša kliknite na ikonu Mreža
u donjem desnom uglu Windows radne
površine.
ĞĞ
Bežično (opšte) - Automatski
Sledite korake 1 do 3 u delu „Konfigurisanje
mrežne veze“ na strani 33.
1. Izaberite stavku Pokreni na ekranu Postavke
mreže, a zatim pritisnite taster v.
Ovaj proizvod traži, a zatim prikazuje listu
dostupnih mreža.
Postavke mreže
2. U iskačućem meniju kliknite na Status.
Izaberite bežični ruter sa liste.
3. Na prikazanom dijalogu kliknite na karticu
Podrška.
iptime23
ELT
4. U kartici Podrška kliknite na taster Detalji.
Prikazaće se postavke mreže.
JSY
KT_WLAN_C361
Mirhenge_edu
• Windows 7
1. Kliknite na ikonu Mreža u donjem desnom
uglu Windows radne površine.
2. U iskačućem meniju kliknite na Mreža i Centar
za deljenje.
3. Na prikazanom dijalogu kliknite na Local Area
Connection ili Wireless Veza sa bežičnom
mrežom, u zavisnosti od vaše mrežne veze.
4. U kartici Podrška kliknite na taster Detalji.
Prikazaće se postavke mreže.
||NAPOMENA |
\\ U zavisnosti od verzije vašeg operativnog sistema
Windows, informacije se mogu razlikovati.
Bežična mreža
Bežičnu mrežnu vezu možete da podesite na tri
načina:
-- Bežična automatski
-- Bežična ručno
-- WPS(PBC)
Kada konfigurišete bežičnu mrežnu vezu, isključiće
se svi bežični mrežni uređaji koji su trenutno
povezani preko proizvoda.
||NAPOMENA |
\\ Bežična mrežna veza se ne može konfigurisati ako je
bežična internet veza već uspostavljena.
Osverži
WPS(PBC)
SO070VOIP
Preth.
Dalje
Otkaži
2. Izaberite željenu mrežu, a zatim pritisnite
taster v.
3. Izaberite stavku Dalje, a zatim pritisnite taster
v.
4. Na ekranu Sigurnost, unesite sigurosni kod ili
frazu za pristup vaše mreže.
Unesite brojeve direktno putem numeričke
tastere na daljinskom upravljaču. Biranjem
slova pomoću strelice unesite slova, a zatim
pritisnite v.
5. Kada završite, izaberite Dalje na desnoj strani
ekrana. Proizvod proverava mrežnu vezu, a
zatim se povezuje sa mrežom.
||NAPOMENA |
\\ Ako željeni ruter nije vidljiv ili je naveden preveliki broj
rutera, postupite na sledeći način. Možete da se povežete
na željeni ruter.
1)
2)
3)
4)
Obavite gorenavedeni postupak do koraka 2.
Izaberite Dodaj mrežu.
Navedite naziv (SSID) za bežični ruter.
Izaberite tip bezbednosti.
\\ Sigurnosni kod ili frazu za pristup bi trebalo da nađete na
nekom od instalacionih ekrana koje ste koristili prilikom
instalacije svog rutera ili modema.
| 34 Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 34
2013-02-07 오후 4:22:35
ĞĞ
Bežično (opšte) - Ručno
2. Izaberite željenu mrežu, a zatim pritisnite
taster v.
3. Izaberite stavku Dalje, a zatim pritisnite taster
v.
4. Na ekranu Sigurnost, unesite sigurnosni
kod ili frazu za pristup vaše mreže. Brojke
unesite direktno putem numeričkih tastera
na daljinskom upravljaču. Biranjem slova
pomoću tastera ▲▼◄► unesite slova, a
zatim pritisnite taster v.
5. Kada završite, izaberite Dalje na desnoj strani
ekrana, a zatim pritisnite taster v.
6. Pojavljuje se ekran statusa mreže.
Ovaj proizvod pokušava da verifikuje mrežnu
vezu i ne uspeva.
7. Izaberite IP postavke na desnoj strani
ekrana, a zatim pritisnite taster v. Pojavljuje
se ekran IP postavke.
8. Izaberite polje IP režim, a zatim ga podesite
na „Ručni“.
9. Za unos vrednosti za mrežu koristite
numeričku tastaturu na daljinskom upravljaču.
Koristite tastere ▲▼◄► na daljinskom
upravljaču da biste se kretali od jednog do
drugog polja za unos.
||NAPOMENA |
\\ Ove vrednosti možete dobiti od svog dobavljača internet
usluga. Ove vrednosti možete da vidite na većini računara
sa operativnim sistemom Windows.
Za uputstva, pogledajte deo „Dobijanje vrednosti za
postavke mreže“ na strani 34.
1. Izaberite stavku Pokreni na ekranu Postavke
mreže, a zatim pritisnite taster v.
Ovaj proizvod traži, a zatim prikazuje listu
dostupnih mreža.
2. Pritisnite taster WPS(PBC) na vašem ruteru
u roku od dva minuta. Vaš plejer automatski
pribavlja sve vrednosti postavki mreže i
povezuje vas sa mrežom.
Pojavljuje se ekran statusa mreže. Proizvod
se povezuje na mrežu nakon provere mrežne
veze.
Postavke
1. Izaberite stavku Pokreni na ekranu
Postavke mreže, a zatim pritisnite taster
v. vaj proizvod traži, a zatim prikazuje listu
dostupnih mreža.
WPS(PBC)
Sledite korake 1 do 3 u delu „Konfigurisanje
mrežne veze“ na strani 33.
04
Ako imate statičku IP adresu ili automatska
procedura ne funkcioniše, biće potrebno da
vrednosti za Postavke mreže podesite ručno.
Nakon što sledite korake 1 do 3 u delu
„Konfigurisanje mrežne veze“ na strani 33.
ĞĞ
Wi-Fi Direct
Funkcija Wi-Fi Direct vam omogućava da povežete
Wi-Fi Direct uređaje sa proizvodom i međusobno
korišćenjem mreže ravnopravnih članova, bez
bežičnog rutera.
1. Uključite Wi-Fi Direct uređaj i aktivirajte
njegovu funkciju Wi-Fi Direct.
2. Izaberite Podešavanja na početnom ekranu,
a zatim pritisnite taster v.
3. Izaberite stavku Mreža, a zatim pritisnite
taster v.
4. Izaberite Wi-Fi Direct, a zatim pritisnite taster
v.
Pojavljuju se Wi-Fi Direct uređaji koje možete
da povežete.
Wi-Fi Direct
Ime uređaja
Display: [HDD]E8900
Izaberite Wi-Fi Direct uređaj za povezivanje.
Audio
AndroidXXXXXXXIsključeno
Network
System
Support
Osveži
Zatvori
' Nazad
10. Kada završite, označite OK, a zatim pritisnite
taster v. Pojavljuje se ekran Statusa mreže.
Proizvod proverava mrežnu vezu, a zatim se
povezuje sa mrežom. Kada završite, označite
OK, a zatim pritisnite taster v.
Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 35
35 |
2013-02-07 오후 4:22:35
Postavke
5. Na raspolaganju su vam tri načina da
uspostavite Wi-Fi vezu:
• Preko Wi-Fi uređaja.
• Preko proizvoda pomoću PBC-a.
• Preko proizvoda pomoću PIN-a.
Svi su opisani u nastavku.
Preko Wi-Fi uređaja
1. Na Wi-Fi uređaju pratite postupak za
povezivanje sa drugim Wi-Fi Direct uređajem.
Pogledajte korisničko uputstvo za uređaj da
biste videli uputstva.
3. Zabeležite PIN kod sa iskačućeg ekrana, a
zatim ga unesite u odgovarajuće polje kod Wi-Fi
Direct uređaja sa kojim želite da se povežete.
4. Pojavljuje se iskačuća poruka za povezivanje u
toku, a zatim obaveštenje da je uređaj povezan.
Kada se zatvori, na Wi-Fi Direct ekranu treba
da vidite da je navedeni uređaj povezan.
||NAPOMENA |
\\ Kablovska ili bežična mrežna veza će biti diskonektovane
kada koristite Wi-Fi Direct funkciju.
\\ Neki uređaji sa Wi-Fi Direct funkcijom možda neće podržavati
AllShare funkciju kada su povezani putem Wi-Fi Direct.
U tom slučaju, preporučuje se da promenite način mrežnog
povezivanja između uređaja.
2. Kada završite taj postupak, trebalo bi da
vidite iskačuću poruku na ekranu televizora
koja obaveštava da je uređaj koji podržava
Wi-Fi Direct uputio zahtev za povezivanje.
Izaberite OK, a zatim pritisnite taster v da
biste prihvatili.
Soft AP
Preko proizvoda pomoću PBC-a
1. Izaberite Podešavanja na početnom ekranu,
a zatim pritisnite taster v.
3. Pojavljuje se iskačuća poruka za povezivanje u
toku, a zatim obaveštenje da je uređaj povezan.
Kada se zatvori, na Wi-Fi Direct ekranu treba
da vidite da je navedeni uređaj povezan.
1. Izaberite Wi-Fi Direct uređaj koji želite da
povežete sa ovim proizvodom, a zatim
pritisnite taster v. Pojavljuje se iskačući
ekran za PBC/PIN.
2. Izaberite stavku PBC, a zatim pritisnite taster
v. Pojavljuje se iskačući ekran za PBC.
3. Pritisnite taster PBC na Wi-Fi Direct uređaju u
roku od 2 minuta.
4. Pojavljuje se iskačuća poruka za povezivanje u
toku, a zatim obaveštenje da je uređaj povezan.
Kada se zatvori, na Wi-Fi Direct ekranu treba
da vidite da je navedeni uređaj povezan.
Preko proizvoda pomoću PIN-a
1. Izaberite Wi-Fi Direct uređaj koji želite da
povežete sa ovim proizvodom, a zatim
pritisnite taster v. Pojavljuje se iskačući
ekran za PBC/PIN.
2. Izaberite stavku PIN, a zatim pritisnite taster
v. Pojavljuje se iskačući ekran za PIN.
Ovaj proizvod vrši funkciju bežične pristupne tačke.
Pomoću funkcije „Soft AP“, koristeći proizvod možete
povezati druge Wi-Fi uređaje na vašu mrežu bežičnim
putem.
To zahteva da napravite bezbednosni ključ koji morate
da upišete u druge Wi-Fi uređaje kada ih povezujete u
mrežu.
2. Izaberite stavku Mreža, a zatim pritisnite
taster v.
3. Izaberite stavku Soft AP, a zatim pritisnite
taster v.
4. Izaberite opciju Uklj. ili Isklj., a zatim pritisnite
taster v.
< Podešavanje Soft AP bezbednosnog
ključa >
1. Na Soft AP ekranu izaberite Bezbed. ključ, a
zatim pritisnite taster v. Pojavljuje se ekran
bezbednosnog ključa.
2. Na ekranu Bezbednosni ključ unesite
bezbednosni ključ. Brojke unesite direktno putem
numeričkih tastera na daljinskom upravljaču.
Biranjem slova pomoću tastera ▲▼◄► unesite
slova, a zatim pritisnite taster v.
3. Kada završite, koristite tastere ▲▼◄► da
pređete na Završeno pri dnu ekrana, a zatim
pritisnite taster v.
| 36 Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 36
2013-02-07 오후 4:22:35
Na ekranu AllShare postavke navode se svi
AllShare uređaji povezani u vašu mrežu i njihove IP
adrese. Preko ovog ekrana možete da dozvolite
pristup uređaja proizvodu, da mu odbijete pristup
ili da uređaj izbrišete sa liste AllShare.
1. Izaberite Podešavanja na početnom ekranu,
a zatim pritisnite taster v.
2. Izaberite stavku Mreža, a zatim pritisnite
taster v.
3. Izaberite stavku AllShare postavke, a zatim
pritisnite taster v.
4. Izaberite Lista aparata, a zatim pritisnite
taster v. Na listi uređaja izaberite uređaj, a
zatim pritisnite taster v. Pojavljuje se prozor
Postavke za AllShare.
5. Izaberite Omogući, Odbaci ili Izbriši sa liste,
a zatim pritisnite taster v.
Ekran AllShare postavki prikazuje uređaje samo
ako ste uspostavili mrežne veze sa AllShare
uređajima. Za više informacija o AllShare mrežnim
uređajima, vidi strane 43.
||NAPOMENA |
\\ Opciju „Deli hard disk“ treba postaviti na Uklj. da biste
mogli da delite sadržaj putem AllShare funkcije.
Ime uređaja
Omogućava unos imena proizvoda koji će ga
identifikovati na vašoj mreži.
Meni Nadogradnja softvera vam omogućava da
nadogradite softver proizvoda radi poboljšanja
performansi ili dodatnih usluga.
• Nikad ne isključujte i ne uključujte proizvod ručno
tokom procesa ažuriranja.
Postavke
Postavke AllShare
Nadogradnja softvera
04
Kada Wi-Fi uređaj povežete korišćenjem postupka
za povezivanje sa uređajem, u odgovarajuće polje
morate uneti bezbednosni ključ koji ste ovde
napravili.
1. Izaberite Podešavanja na početnom ekranu,
a zatim pritisnite taster v.
2. Izaberite stavku Podrška, a zatim pritisnite
taster v.
3. Izaberite stavku Ažuriranje softvera, a zatim
pritisnite taster v.
4. Izaberite jedan od sledećih načina:
• Na mreži
• Preko kanala
• Preko USB veze
• Pom. diska
• Preuzimanjem
• Režim mirovanja
5. Pritisnite taster v.
||NAPOMENA |
\\ Nadogradnja je završena kada se proizvod isključi, a zatim
se on sam ponovo uključi.
\\ Samsung Electronics neće imati nikakvu zakonsku
odgovornost za neispravnost proizvoda izazvanu nestabilnom
vezom sa internetom ili nemarnošću korisnika tokom
nadogradnje softvera.
\\ Ako želite da otkažete nadogradnju za vreme preuzimanja
podataka za nadogradnju, pritisnite taster v.
Preko Interneta
Vaš proizvod mora da bude povezan na Internet
da biste koristili funkciju Putem mreže.
1. Izaberite opciju Na mreži, a zatim pritisnite
taster v. Pojavljuje se poruka „Povezivanje
sa serverom“.
2. Ako je preuzimanje dostupno, pojaviće
se iskačući meni Preuzimanje sa trakom
napretka i preuzimanje započinje.
Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 37
37 |
2013-02-07 오후 4:22:35
Postavke
3. Kada je preuzimanje završeno, pojavljuje se
prozor Upit za nadogradnju sa tri mogućnosti:
Nadogr. odmah, Nadogr. kasn. ili Don’t Bez
nadogr..
4. Ako izaberete opciju „Nadogr. odmah“,
proizvod će nadograditi softver, isključiti ga, a
zatim automatski uključiti.
5. Ako ne napravite izbor u roku od jedne minute
ili izaberete opciju Nadogr. kasn., proizvod će
sačuvati novi softver za nadogradnju. Softver
možete nadograditi kasnije korišćenjem
funkcije Preuzimanja.
6. Ako izaberete opciju Bez nadogr., proizvod
otkazuje nadogradnju.
Preko kanala
Nadogradite softver korišćenjem signala emisije.
Preko USBveze
||NAPOMENA |
\\ Fioka za disk mora da bude prazna kada softver
nadograđujete korišćenjem USB Host konektora.
\\ Kada se završi nadogradnja softvera, proverite podatke o
softveru u meniju Nadogradnja.
\\ Ne isključujte proizvod u toku nadogradnje softvera.
To može dovesti do neispravnosti proizvoda.
\\ Ažuriranja softvera preko USB Host konektora mora se
obaviti samo korišćenjem USB memorijskog stika (fleš
memorija).
Pom. diska
1. Pratite korake 1 do 7 u opciji Preko USB veze.
2. Raspakujte zip arhivu na računaru. Trebalo da
imate jedan direktorijum koji nosi isto ime kao
zip datoteka.
3. Presnimite direktorijum na disk.
Preporučujemo CD-R ili DVD-R disk.
1. Posetite www.samsung.com.
4. Finalizujte disk pre nego što ga izvadite iz
računara.
3. Unesite broj modela proizvoda u polje za
pretragu, a zatim kliknite na Pronađite
proizvod.
6. U meniju proizvoda pređite na Podešavanja >
Podrška > Ažuriranje softvera.
2. Kliknite na PODRŠKA u desnom vrhu
stranice.
4. Kliknite na Pribavite preuzimanja u središtu
stranice ispod zaglavlja za preuzimanja.
5. Kliknite na Fabrički softver u središtu
stranice.
6. Kliknite na ikonu ZIP u koloni sa datotekama
u desnom delu stranice.
5. Stavite disk u proizvod.
7. Izaberite opciju Pom. diska.
||NAPOMENA |
\\ Kada se završi nadogradnja sistema, proverite podatke o
softveru u meniju Nadogradnja.
\\ Ne isključujte proizvod u toku nadogradnje softvera.
To može dovesti do neispravnosti proizvoda.
7. Kliknite na OK u iskačućem prozoru koji se
pojavljuje da biste preuzeli i sačuvali datoteku
sa fabričkim softverom na vaš računar.
8. Raspakujte zip arhivu na računaru. Trebalo da
imate jedan direktorijum koji nosi isto ime kao
zip datoteka.
9. Iskopirajte direktorijum na USB flash memoriju.
10. Uverite se da se u proizvod ne nalazi disk,
a zatim umetnite USB fleš memoriju u USB
priključak proizvoda.
11. U meniju proizvoda pređite na Podešavanja >
Podrška > Ažuriranje softvera.
12. Izaberite opciju Preko USB veze.
| 38 Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 38
2013-02-07 오후 4:22:35
Preuzimanjem
04
Opcija „Preuzimanjem“ vam omogućava da
izvršite nadogradnju korišćenjem datoteke koju je
proizvod ranije preuzeo, ali ste tada odlučili da je
ne instalirate odmah ili je datoteka preuzeta kada
je proizvod bio u režimu mirovanja.
Postavke
1. Ako je softver za nadogradnju preuzet,
videćete broj verzije softvera na desnoj strani
stavke „Preuzimanjem“.
2. Izaberite opciju Preuzimanjem, a zatim
pritisnite taster v.
3. Proizvod prikazuje poruku sa pitanjem da li
želite da izvršite nadogradnju. Izaberite Da.
Proizvod započinje nadogradnju.
4. Kada je ažuriranje završeno, proizvod se
automatski isključuje i ponovo uključuje.
||NAPOMENA |
\\ Kada se završi nadogradnja sistema, proverite podatke o
softveru u meniju Nadogradnja.
\\ Ne isključujte proizvod u toku nadogradnje softvera.
To može dovesti do neispravnosti proizvoda.
Režim mirovanja
Funkciju nadogradnje u režimu mirovanja
možete podesiti tako da proizvod preuzima novu
nadogradnju softvera kada je u režimu mirovanja.
U režimu mirovanja proizvod je isključen, ali je
Internet veza aktivna. To omogućava proizvodu
da automatski preuzima nadogradnju softvera u
vreme kada ga ne koristite.
1. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Režim
mirovanja, a zatim pritisnite taster v.
2. Izaberite željeno vreme.
Ako ste izabrali željeno vreme, nadogradnja
se automatski vrši u to vreme.
||NAPOMENA |
\\ Vaš proizvod mora da bude povezan na Internet da biste
koristili funkciju nadogradnje u režimu mirovanja.
Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 39
39 |
2013-02-07 오후 4:22:35
Reprodukcija multimedija
Stavite disk u fioku za disk
1. Nežno stavite disk u prorez za disk tako da
nalepnica na disku bude okrenuta nagore.
Reprodukcija započinje automatski.
2. Izaberite opciju Vid. zapisi, Fotog. ili Muzika,
a zatim pritisnite taster v.
U zavisnosti od organizacije sadržaja, videćete
direktorijume, pojedinačne datoteke ili oba.
3. Izaberite željene datoteke.
4. Pritisnite taster RETURN da biste izašli iz
direktorijuma ili se vratili na početni ekran.
||NAPOMENA |
\\ USB memorijski uređaj morate bezbedno da uklonite
(pomoću funkcije „Bezbedno uklanjanje USB-a“) kako bi
se sprečilo moguće oštećenje USB memorije.
2. Ako se reprodukcija ne pokrene automatski,
pogledajte deo „Pristupanje ekranu AllShare
Play.“ na strane 40~41.
\\ Ako stavite disk dok je reprodukcija sa USB memorijskog
uređaja u toku, mod uređaja se automatski menja na
„DVD ili CD“.
Pristupanje ekranu AllShare Play
||NAPOMENA |
\\ U režimu TV prikaza, taster 6 će vršiti funkciju Timeshift
umesto njegove originalne funkcije, reprodukcije, čak i
ako je disk umetnut.
\\ Na početnom ekranu, taster 6 će vršiti funkciju
reprodukcije multimedijskog sadržaja na disku.
Umetnite USB ili mobilni telefon u
USB priključak
Putem AllShare ekrana možete reprodukovati
sadržaj smešten na disku ili USB uređaju
1. Izaberite AllShare Play na početnom ekranu,
a zatim pritisnite taster v.
2. Izaberite željeni sadržaj, a zatim izaberite
željeni uređaj.
Možete reprodukovati multimedijalne datoteke na
USB-u ili mobilnom telefonu.
Da biste reprodukovali sadržaje sa vašeg mobilnog
telefona, proizvod i mobilni telefon treba da budu
2
povezani putem USB kabla. Ako je vaš mobilni
telefon kompatibilan sa DLNA, sadržaje možete
reprodukovati bez povezivanja USB kabla. (Vidi
strane 41~43.)
1
1. Povežite USB memorijski uređaj ili mobilni
telefon na USB priključak na prednjoj ploči
proizvoda.
AllShare Play
Moja lista
Vid. zapisi
Fotografije
Muzika
Snimljen TV
/ Vid. zapisi /
HDD
Disk
USB
685.85MB/926.06GB
Disk nije ubačen.
3
Urđaj nije priključen.
a Prij. se
' Nazad
4
Podešavanja
Priključen nov uređaj
Podesite razne funkcije kako vam najviše odgovara.
Vid. zapisi
m80
Fotografije
Muzika
Smart Hub
AllShare Play
" Ulaz ' Nazad
Kanal
Menadžer rasporeda
c Bezbedno uklanjanje USB-a
| 40 Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 40
2013-02-07 오후 4:22:36
3
4
Tip sadržaja : Omogućava vam da izaberete željene
sadržaje.
Tip uređaja : Omogućava vam da izaberete
povezani uređaj koji želite.
Prikazuje tastere u boji na daljinskom upravljaču koje
možete pritisnuti da biste pristupili ili izvršili funkcije.
||NAPOMENA |
\\ Da biste napravili listu za reprodukciju,
izaberite željeni sadržaj (video zapise, fotografije ili muziku),
a zatim označite željene datoteke. Pritisnite taster TOOLS i
izaberite stavku Dodaj u listu.
\\ Video datoteke koje se reprodukuju putem DLNA biće
navedene u opciji „Moja lista“ samo u slučaju da je mrežna
veza uspostavljena.
\\ Sadržaj Blu-ray/DVD/CD diska neće biti naveden u opciji
„Moja lista“.
AllShare Play vam omogućava da reprodukujete
video zapise, fotografije ili muziku sa svog
računara ili DLNA kompatibilnih uređaja, usluga
Facebook, SugarSync i Family Story na uređaju
BD-HDD Combo sa mrežnom vezom.
Da biste koristili AllShare funkciju sa vašim
računarom, morate instalirati AllShare softver na
vašem računaru.
||NAPOMENA |
\\ Kada se veza uspostavi, možete reprodukovati samo video
sadržaj, ali i prenositi podatke između uređaja koji koriste
Allshare funkciju.
1. Povežite BD-HDD Combo i DLNA
kompatibilne proizvode u okviru iste mreže.
2. Izaberite AllShare Play na početnom ekranu,
a zatim pritisnite taster v.
3. Izaberite naziv DLNA kompatibilnog
proizvoda, a zatim pritisnite taster v.
AllShare Play
Moja lista
Vid. zapisi
Fotografije
Muzika
Snimljen TV
1/5
/ Vid. zapisi /
HDD
685.85MB/926.06GB
CANDP201012-PC: candp 201012:
Disk
Povežite na AllShare Play uređaj. Reprodukcija će
možda biti nestabilna zbog statusa mrežne veze.
Disk nije ubačen.
a Prij. se
/ Alatke
' Nazad
4. Izaberite željenu datoteku na ekranu, a zatim
pritisnite taster v.
• HDD : Možete reprodukovati sadržaj koji je
sačuvan na HDD-u.
• Disk : Možete reprodukovati sadržaj koji je
sačuvan na disku.
• USB : Možete reprodukovati sadržaj koji je
sačuvan u USB memoriji.
Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 41
Reprodukcija multimedija
2
Korišćenje funkcije AllShare Play
05
1
Moja lista : Omogućava vam da proverite nedavno
reprodukovane ili ažurirane datoteke.
• Pušteno nedavno
Prikazuje listu nedavno pregledanih sadržaja.
-- Ukoliko je odabrana datoteka obrisana ili
je uklonjen memorijski uređaj koji sadrži
odabranu datoteku, pojaviće se poruka da je
odabrana datoteka nedostupna.
-- Prikazuje sadržaje po vremenskom redosledu
zasnovanom na vremenu sistema uređaja.
-- Izlistava do 48 stavki.
• Novosti
Pokazuje nove sadržaje.
• Rep. Lista
Možete kreirati sopstveni spisak za reprodukciju
grupišući željene sadržaje.
-- Možete memorisati do 12 spiskova za reprodukciju.
-- U svaku listu za reprodukciju može biti učitano
do 100 datoteka.
-- Ukoliko je lista za reprodukciju kreirana kao
muzička lista za reprodukciju u ovu listu
možete dodavati samo muzičke datoteke.
41 |
2013-02-07 오후 4:22:37
Reprodukcija multimedija
• Kamera : Možete reprodukovati sadržaj koji
je sačuvan na povezanom fotoaparatu.
• DLNA : Možete reprodukovati sadržaj koji
je sačuvan na povezanom memorijskom
uređaju.
• Picasa : Možete reprodukovati sadržaj koji je
sačuvan na Picasa-i.
• Facebook : Možete reprodukovati sadržaj
koji je sačuvan na Facebook-u.
• SugarSync : Možete reprodukovati sadržaj
na Cloud usluzi na koju ste registrovani.
• Family Story : Možete reprodukovati sadržaj
koji je sačuvan na usluzi Family Story.
5. Na strani Centar za preuzimanje, kliknite na
karticu Softver.
6. Na kartici za softver, kliknite na ikonu
Datoteka na desnoj strani linije AllShare.
7. U iskačućem meniju koji se pojavi, kliknite na
Sačuvaj datoteku.
8. Pronađite AllShare instalacionu datoteku
na svom disku, a zatim dvaput kliknite na
datoteku.
9. U iskačućem meniju koji se pojavi, kliknite
na Pokreni, a zatim sledite uputstva koja se
pojavljuju na vašem ekranu.
||NAPOMENA |
\\ Da biste omogućili servise, treba da budete prijavljeni sa
odgovarajućim korisničkim nalogom za određeni servis.
Kada se prijavite na Smart Hub sa registrovanim Samsung
nalogom, možete dodati nalog sa određenim servisom
ako izaberete Menadžer naloga.
\\ Može se desiti da primena zahteva da instalacija bude
izvršena preko Samsung Apps za usluge koje se ne
pojavljauju kao fabričke postavke.
\\ Neke usluge mogu zahtevati prijavu pa svojim nalogom za
prijavu možete uptavljati preko Smart Hub-a.
\\ Neke usluge mogu zahtevati kreiranje naloga i pretplatu
na web lokaciju za odgovarajuću uslugu.
Da biste preuzeli AllShare softver
Da biste koristili AllShare sa računarom, morate da
instalirate AllShare softver na svom računaru.
Možete da preuzmete PC softver i da dobijete
detaljne instrukcije za korišćenje servisa AllShare
na veb lokaciji Samsung.com.
1. Idite na www.samsung.com.
2. Kliknite na Podrška pri vrhu stranice.
3. Na stranici Podrške, unesite broj modela
svog proizvoda u listu Broj modela, a zatim
pritisnite taster v.
4. Na stranici koja se pojavi kliknite na Pribavi
preuzimanja na levoj strani, pod stavkom
Preuzimanja.
Pojavljuje se Centar za preuzimanje.
| 42 Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 42
2013-02-07 오후 4:22:38
PC
AllShare Play veza
BD-HDD Combo
Reprodukcija
datoteka na
računaru
Reprodukcija sadržaja koji se nalazi na
pametnom telefonu sa BD-HDD Combo
uređajem
Možete pregledati deljene datoteke sa računaru
pomoću vašeg BD-HDD Combo uređaja.
Možete dobiti detaljne instrukcije za korišćenje
usluge AllShare sa veb lokacije Samsung.com.
Mobilni uređaj
Koristite svoj pametni telefon za gledanje datoteka
koje se nalaze na vašem računaru i koje se
reprodukuju BD-HDD Combo uređajem. (dostupno
samo sa mobilnim uređajima kompanije Samsung
koji podržavaju funkciju AllShare.)
Možete dobiti detaljne instrukcije za korišćenje
usluge AllShare sa veb lokacije Samsung.com.
PC
BD-HDD Combo
AllShare Play veza
Reprodukcija
datoteka na
računaru
Reprodukcija multimedija
Možete pregledati deljene datoteke sa računaru
pomoću vašeg BD-HDD Combo uređaja.
Možete dobiti detaljne instrukcije za korišćenje
usluge AllShare sa veb lokacije Samsung.com.
Kontrola preko vašeg pametnog telefona
05
Reprodukcija sadržaja koji se nalazi na
računaru sa BD-HDD Combo uređajem
Kontrola PC datoteka ka
BD-HDD Combo
Mobilni uređaj
||NAPOMENA |
\\ Kada se veza uspostavi, možete reprodukovati samo video
sadržaj, ali i prenositi podatke između uređaja koji koriste
Allshare funkciju.
BD-HDD Combo
Reprodukcija
datoteka na
pametnom
telefonu
Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 43
43 |
2013-02-07 오후 4:22:39
Reprodukcija multimedija
Kontrola video reprodukcije
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
TTX/MIX
Možete da kotrolišete
reprodukciju
BD
TV
SUBTITLE INPUT video sadržaja koji se nalazi na DVD disku, USB, mobilnom uređaju ili
računaru. Zavisno od diska ili sadržaja, neke od funkcija opisane u ovom priručniku možda neće biti dostupne.
1 2 3
Tasteri na daljinskom upravljaču za reprodukciju video zapisa
4 5 6
7
DISC MENU
8
0
9
TITLE MENU
POPUP
TV MUTE
„„
TV SOURCE
Tasteri za kontrolu reprodukovanja
Plejer ne reprodukuje zvuk u modu pretraživanja,
modu polako ili korak-po-korak.
• Za vraćanje na normalnu brzinu reprodukovanja,
pritisnite taster 6.
CH LIST
6 taster
5 taster
7 taster
Brza
reprodukcija
Usporena
reprodukcija
HOME
Zaustavlja reprodukciju.
A
B
C
D
Pauzira
reprodukciju.
2D 3D
DIGITAL
SUBTITLE
Korišćenje menija diska, menija naslova,
iskačućeg menija i liste naslova
Taster
DISC MENU
GUIDE
Počinje reprodukciju.
SMART HUB SEARCH
„„
INPUT
REC REC PAUSEpritisnite taster 3
TokomSOCIAL
reprodukcije,
SUBTITLE
iliPANDORA
4.
Svaki put kada pritisnete taster 3 ili 4,
promeniće se brzina reprodukcije.
U modu pauziranja, pritisnite taster 4.
Svaki put kada pritisnete taster 4,
promeniće se brzina reprodukcije.
Taster
TITLE MENU
Prestupna
reprodukcija
||NAPOMENA |
\\ Ako pritisnete taster 1 nakon tri
sekunde od početka reprodukcije,
reprodukuje se trenutno poglavlje ili
datoteka od početka. Ali, ako pritisnete
taster 1 za manje od tri sekunde
nakon početka reprodukcije, reprodukuje
se prethodno poglavlje ili datoteka.
||NAPOMENA |
\\ Neki diskovi možda neće podržavati
ovaj taster.
Tokom reprodukcije, pritisnite ovaj taster
za prikaz menija naslova.
• Ako vaš disk ima listu za reprodukciju,
pritisnite ZELENI (B) taster da biste
prešli na listu za reprodukciju.
Taster
Tokom reprodukcije, pritisnite ovaj taster
POPUP MENU za prikaz iskačućeg menija.
Korišćenje menija Alatke
U toku reprodukcije pritisnite taster TOOLS.
Reprodukuj od
početka
U modu pauziranja, pritisnite taster 7.
Reprodukcija
Svaki put kada pritisnete taster 7,
korak-po-korak
pojaviće se novi kadar.
Tokom reprodukcije, pritisnite taster 1
ili 2.
Svaki put kada pritisnete taster 1 ili 2,
disk se pomera na prethodno ili sledeće
poglavlje ili datoteku.
Tokom reprodukcije, pritisnite ovaj taster
za prikaz menija diska
Izaberite da biste se vratili na početak
filma, a zatim pritsnite taster v.
Možete koristiti funkciju Scene Search
za vreme reprodukcije da biste gledali
ili pokrenuli film od scene koju ste
izabrali.
||NAPOMENA |
Scene Search
\\ Ako je indeks informacija u datoteci
oštećen ili datoteka ne podržava
indeksiranje, nećete moći da
koristite funkciju Scene Search.
\\ Ako reprodukujete AllShare Play
nakon povezivanja računara sa
mrežom, Scene Search možda
neće biti podržana.
| 44 Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 44
2013-02-07 오후 4:22:39
1. Izaberite opciju Potraži naslov, a
zatim pritisnite taster v.
2. Koristite tastere ▲▼ da biste
izabrali naslov, a zatim pritisnite
taster v.
Izaberite za reprodukciju poglavlja po
izboru.
Pretr. poglavlja
Režim
ponavljanja
||NAPOMENA |
1. Izaberite opciju Pretr. poglavlja, a
zatim pritisnite taster v.
2. Koristite tastere ▲▼ da biste
izabrali naslov, a zatim pritisnite
taster v.
Izaberite za reprodukciju filma od
odabrane vremenske tačke.
\\ Tačku (B) morate da podesite
najmanje 5 sekundi kasnije u
odnosu na tačku (A).
Ceo ekran
1. Izaberite opciju Potraži vreme, a
zatim pritisnite taster v.
Potraži vreme
2. Pomoću numeričkih tastera,
unesite vremensku tačku na koju
želite doći, a zatim pritisnite taster
v.
||NAPOMENA |
\\ Možete da koristite i tastere ◄►
da biste prešli napred ili nazad
unutar filma.
Film prelazi napred ili nazad za
jedan minut svaki put kada pritisnete
tastere ◄►.
Režim
ponavljanja
Izaberite za ponavljanje naslova,
poglavlja ili posebnog odeljka.
-- Isklj. : Izaberite za povratak na
normalnu reprodukciju.
-- Naslov : Izaberite da ponovite
izabrani naslov.
-- Poglavlje : Izaberite da ponovite
određeno poglavlje.
-- Ponovi od A - B : Izaberite da
ponovite određeni odeljak.
3. Pritisnite taster v na mestu na
kome želite da završi ponavljanje
reprodukcije (B).
Režim slike
Izaberite da promenite veličinu celog
ekrana.
Izaberite da postavite režim slike.
-- Dinamična : Pojačava oštrinu i
osvetljenje.
-- Standardno : Izaberite ovu postavku
za većinu aplikacija prikazivanja.
-- Film : Ovo je najbolja postavka za
gledanje filmova.
-- Korisnik : Omogućava vam da
podesite oštrinu i funkciju redukcije
šuma.
||NAPOMENA |
Zvuk
Titlovi
Ugao
\\ Kada koristite BD Wise funkciju,
ovaj meni se neće pojaviti.
Izaberite da podesite željeni audio jezik.
Izaberite da podesite željeni jezik titlova.
-- Ovom funkcijom možete upravljati i
pritiskanjem tastera SUBTITLE na
daljinskom upravljaču.
Izaberite za prikaz scene iz drugog ugla.
Opcija Ugao prikazuje broj uglova
dostupnih za prikaz.
Kada Blu-ray/DVD disk sadrži više uglova
za određenu scenu, možete da menjate
ugao.
Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 45
Reprodukcija multimedija
Potraži naslov
1. Pritisnite tastere ▲▼ da biste
izabrali ponavljanje od A-B, a zatim
pritisnite taster v.
2. Pritisnite taster v na mestu od
kog želite da počne ponavljanje
reprodukcije (A). Počnite
reprodukciju filma.
05
Ako postoji više od jednog filma na
disku ili uređaju, odaberite opciju za
pokretanje drugog naslova.
45 |
2013-02-07 오후 4:22:39
Reprodukcija multimedija
BONUSVIEW
video
BONUSVIEW
audio
Idi na video
zapise
Informacije
Izaberite da podesite željenu opciju za
dodatne scene.
Izaberite da biste prešli na listu video
zapisa na trenutnom mediju.
Izaberite za prikaz informacija o video
datoteci
||NAPOMENA |
\\ U zavisnosti od diska ili memorijskog uređaja, meni Alatke
se može razlikovati. Za dodatne opcije pogledajte strane
49~50.
\\ Video datoteke saPOWER
velikim bitskim brzinama od 20 Mb/s
ili više opterećuju kapacitete plejera i mogu da zaustave
reprodukciju u toku.RECEIVER
TTX/MIX
FUNCTION
TV SOURCE
BD
TV
SUBTITLE
INPUT
1 2 3 muzike
Kontrola reprodukcije
4 5 6
Možete da kotrolišete reprodukciju muzičkog
sadržaja koji se nalazi
disku, USB,
7 na8DVD 9
DISC MENU
TITLE MENU
mobilnom uređaju
ili računaru.
0
POPUP
POWER
Tasteri na daljinskom
upravljaču za
reprodukciju muzike
FUNCTION
TV SOURCE
RECEIVER
BD
1
TV SOURCE
2
3
4
5
6
8
9
CH LIST
HOME
DISC MENU
A
CH LIST
PANDORA
2
3
POPUP
BTV SOURCEC
SMART HUB SEARCH
3
DIGITAL
SUBTITLE
SOCIALHOMEREC
6 Taster : Reprodukuje trenutno izabranu numeru.
Korišćenje menija Alatke
U toku reprodukcije pritisnite taster TOOLS.
Pregled
Pogledajte strane 49~50.
Naslov
Pogledajte strane 49~50.
Prikaz fascik.
Izvođač
Album
Žanr
Reprod. izbora
SUBTITLE
D
Pogledajte strane 49~50.
Pogledajte strane 49~50.
Pogledajte strane 49~50.
Pogledajte strane 49~50.
Pogledajte strane 49~50.
Idi na Lis.za repr. Pogledajte strane 49~50.
Rip
Funkcija za ripovanje pretvara CD audio u
mp3 format i snima konvertovane datoteke
na USB uređaj koji je povezan sa plejerom.
Pogledajte „Ripovanje“ na stranama
47~48.
Izaberite za prikaz (sadržaja) informacija:
veličina datoteke, datum kreiranja itd.
||NAPOMENA |
TITLE MENU
TV MUTE
2
6
7 Taster : Pauziranje numere.
Informacije
GUIDE
0
5
INPUT
1
7
1
TTX/MIX
TV MUTE
TV
SUBTITLE
4
Brza reprodukcija (samo Audio CD (CD-DA))
Tokom reprodukcije, pritisnite taster 3 ili 4.
Svaki put kada pritisnete taster 3 ili 4,
promeniće se brzina reprodukcije.
4
\\ U zavisnosti od diska ili memorijskog uređaja, meni Alatke se
može razlikovati. Za dodatne opcije pogledajte strane 49~50.
5
6
2D 3D
INPUT
GUIDE
REC
PAUSE
NUMERIČKI tasteri : Pritisnite broj numere.
Reprodukuje se izabrana numera.
5 Taster : Zaustavlja numeru.
Preskoči : Tokom reprodukcije pritisnite ZELENI (B)
ili ŽUTI (C) taster da biste prešli na prethodnu ili
sledeću stranu na listi za reprodukciju.
| 46 Srpski
A
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
SMART HUB SEARCH
PANDORA
SOCIAL
REC
SUBTITLE
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 46
D
2D 3D
INPUT
REC PAUSE
2013-02-07 오후 4:22:40
Ponavljanje numera na audio CD disku
AllShare Play
/ Muzika /
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
TRACK 008
TRACK 009
TRACK 010
1/14
Audio CD
02:38
03:17
05:21
05:34
02:54
03:44
04:07
03:42
03:15

TRACK 001
00:03 / 02:38
03:16
bc Prem. str. / Alstke ' Nazad
Nasumično ponavljanje numera na
audio CD disku
Možete da podesite da proizvod reprodukuje
numere na audio CD disku (CD-DA/MP3) po
slučajnom redosledu.
1. Tokom reprodukcije, koristite taster ► da
u donjem desnom uglu
biste izabrali
ekrana, a zatim pritisnite taster v.
2. Koristite tastere ▲▼ da podesite nasumičan
režim u Uklj. ili Isklj., a zatim pritisnite taster v.
Kreiranje liste za reprodukciju sa CD
diska
1. Kada je prikazan ekran liste za reprodukciju
pritisnite taster TOOLS. Pojavljuje se meni Alatke.
2. Koristite tastere ▲▼ da biste izabrali opciju
Reprod. izbora, a zatim izaberite taster v.
Pojavljuje se ekran „Reprod. izbora“.
3. Koristite tastere ▲▼ da biste izabrali numeru,
a zatim pritisnite taster v. Potvrdni okvir se
pojavljuje na levoj strani numere.
4. Ponovite 3. korak da biste izabrali i označili
dodatne numere.
||NAPOMENA |
\\ Na Audio CD-u (CD-DA) možete da kreirate spisak za
reprodukciju sa do 99 numera.
\\ Ako ste kreirali listu za reprodukciju, opcija „Reprod.
izbora“ se menja opcijom „Uredi listu“ u meniju Alatke.
\\ Na ekranu „Reprod. izbora“, možete takođe da izaberete
opcije Izbor svih, Opozovi izbor svega i Otkaži.
-- Izaberite opciju „Izbor svih“ da biste izabrali sve
numere. Na taj način se poništava vaš izbor
pojedinačnih numera. Kada pritisnete taster RETURN
na daljinskom upravljaču ili izaberete 6, a zatim
izaberite taster v, sve numere se pojavljuju na
ekranu za muzičku reprodukciju, dok će proizvod
započeti reprodukciju svih numera od numere 001.
-- Koristite opciju „Opozovi izbor svega“ da biste odznačili
sve izabrane numere odjednom. Zatim, izaberite
pojedinačne numere ili koristite opciju „Izbor svih“ da
biste izabrali sve numere, a zatim pritisnite taster RETURN
na daljinskom upravljaču ili izaberite taster 6, a zatim
pritisnite taster v. Ako ne koristite opciju „Izbor svih“
ili birate pojedinačne numere, lista za reprodukciju se
neće menjati.
-- Opcija „Otkaži“ otkazuje sve promene izvršene na
ekranu za izbor reprodukcije. Kada se vratite na ekran za
reprodukciju, lista za reprodukciju ostaće nepromenjena.
Ripovanje
1. Umetnite USB uređaj u USB konektor sa
zadnje strane proizvoda.
2. Kada je prikazan ekran liste za reprodukciju
pritisnite taster TOOLS. Pojavljuje se meni
Alatke.
3. Koristite tastere ▲▼ da biste izabrali „Rip“, a
zatim pritisnite taster v. Pojavljuje se ekran
Rip.
4. Koristite tastere ▲▼ da biste izabrali numeru,
a zatim pritisnite taster v. Potvrdni okvir se
pojavljuje na levoj strani numere.
5. Ponovite 3. korak da biste izabrali i označili
dodatne numere.
Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 47
Reprodukcija multimedija
1. Tokom reprodukcije, koristite taster ► da
u donjem desnom uglu
biste izabrali
ekrana, a zatim pritisnite taster v.
2. Koristite tastere ▲▼ da biste izabrali mod
ponavljanja koji želite - Isklj., Jedna pesma ili
Sve - a zatim pritisnite taster v.
05
Možete da podesite da proizvod reprodukuje
numere na audio CD disku (CD-DA/MP3).
5. Da biste uklonili numeru sa liste, pređite na
numeru, zatim pritisnite ponovo taster v.
Znak potvrde uz numeru će biti poništen.
6. Kada završite, pritisnite taster ► da biste
izabrali opciju Reprod., a zatim pritisnite
taster v. Ponovo se pojavljuje ekran za
reprodukciju muzike samo sa numerama koje
ste označili. Izabrane numere se automatski
reprodukuju.
47 |
2013-02-07 오후 4:22:40
Reprodukcija multimedija
6. Da biste uklonili numeru sa liste, pređite na
numeru, zatim pritisnite ponovo taster v.
Znak potvrde uz numeru će biti poništen.
7. Kada završite, pritisnite taster ► da biste
izabrali opciju „Rip“, a zatim pritisnite taster
v. Pojavljuje se prozor „Rip“.
8. Pritisnite taster v da biste započeli
postupak ripovanja. Pojavljuje se iskačuća
traka za završetak ripovanja.
9. Kada se ripovanje završi, pojavljuje se poruka
„Ripovanje je završeno.“. Pritisnite taster v.
Brzina prezent.
Prikaz
prezentacije
Poz. muz. je
uključena
Postavka
pozadinske
muzike
10. Pritisnite taster RETURN da biste se vratili
nazad u ekran za reprodukciju.
||NAPOMENA |
\\ Ova funkcija nije dostupna uz DTS audio CD.
\\ Ova funkcija možda neće biti podržana na nekim diskovima.
\\ Ova funkcija će biti kodirana u .mp3 format sa 192 KB/s.
Režim slike
Funkcija AMG (Vodič za sve multimedije)
2. Pritisnite taster v.
Prikazaće se informacije o CD-u i automatski
će se reprodukovati prva numera.
||NAPOMENA |
\\ Kada je proizvod odspojen sa mreže, onda ne može da
pribavi informacije o CD-u sa Audio CD-a (CD-DA).
Reprodukovanje foto sadržaja
Možete da reprodukujete foto sadržaj koji se nalazi
na DVD disku, USB, mobilnom uređaju ili računaru.
Korišćenje menija Alatke
U toku reprodukcije pritisnite taster TOOLS.
Idi na Listu
fotogr.
Pokreni
projekciju
slajdova
Izaberite da biste prešli na listu
fotografija na trenutnom mediju.
Izaberite da biste pokrenuli prikazivanje
slajdova.
Izaberite za podešavanje specijalnih
efekata za prikazivanje slajdova.
Izaberite ako želite da slušate muziku
dok gledate slajdove.
Izaberite da biste podesili pozadinsku
muziku.
Izaberite da postavite podešavanja slike.
-- Dinamična : Izaberite za povećanje
oštrine.
-- Standardno : Izaberite ovu postavku
za većinu aplikacija prikazivanja.
-- Film : Ovo je najbolja postavka za
gledanje filmova.
-- Korisnik : Omogućava vam da podesite
oštrinu i funkciju redukcije šuma.
||NAPOMENA |
Možete da koristite AMG funkciju da biste prikazali
informacije za Audio CD (CD-DA).
1. Stavite Audio CD (CD-DA). Ako vaš disk ima
informacije o CD-u, prikazaće se iskačući
ekran.
Izaberite za podešavanje brzine
prikazivanja slajdova.
\\ Kada koristite BD Wise funkciju,
ovaj meni se neće pojaviti.
Zum
Okreni
Reprod. izbora
Izaberite ako želite da uvećate trenutnu
sliku. (Uvećano do 4 puta)
Izaberite ako želite da rotirate sliku. (Slika
će se rotirati ili u smeru ili suprotno
smeru kretanja kazaljke na satu.)
Pogledajte strane 49~50.
Prij. se/Odjavi se Pogledajte strane 49~50.
Informacije
Prikazuje informacije o slici.
||NAPOMENA |
\\ U zavisnosti od diska ili memorijskog uređaja, meni Alatke
se može razlikovati. Možda neće biti prikazane sve opcije.
\\ Da biste omogućili funkciju pozadinske muzike, fotografija
se mora nalaziti na istom memorijskom mediju kao i
muzička datoteka.
Međutim, na kvalitet zvuka može uticati bitska brzina MP3
datoteke, veličina fotografije i način šifrovanja.
\\ Ne možete da uvećate titl ili PG grafiku u modu prikaza na
celom ekranu.
| 48 Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 48
2013-02-07 오후 4:22:40
Kada je datoteka istaknuta, pritisnite taster
TOOLS.
Pregled
Prikaz fascik.
Naslov
Izvođač
Album
Žanr
Najstarije
Najnovije
Mesečno
Izaberite da biste pristupili opcijama za
sortiranje: Izvođač, Žanr, Mesečno, Poslednji
datum, itd. Prikazane opcije sortiranja zavise
od memorije i tipa medija.
Pojavljuje se u ekranu funkcije
prikazivanja. Izaberite da biste prikazali
sve fascikle na memorijskom uređaju.
Pojavljuje se u ekranu funkcije
prikazivanja. Izaberite da biste prema
naslovu sortirali sve fotografije ili video
zapise na memorijskom uređaju.
Pojavljuje se u ekranu funkcije prikazivanja.
Izaberite opciju za sortiranje prema izvođaču
i naknadni prikaz svih muzičkih numera na
memorijskom uređaju.
Reprod. izbora
Pojavljuje se u ekranu funkcije
prikazivanja. Izaberite opciju za sortiranje
prema albumu i naknadni prikaz svih
muzičkih numera na memorijskom uređaju.
Pojavljuje se u ekranu funkcije prikazivanja.
Izaberite opciju za sortiranje prema žanru i
naknadni prikaz svih muzičkih numera na
memorijskom uređaju.
||NAPOMENA |
\\ Nakon što prikazivanje slajdova
započne, projekciju možete kontrolisati
pritiskom na taster TOOLS i
prikazivanjem menija „Prikazivanje
slajdova“. Pogledajte odeljak
„Korišćenje menija Alatke“ na strani 48.
Pojavljuje se u ekranu funkcije
prikazivanja. Izaberite za sortiranje i
naknadni prikaz svih fotografija ili video
datoteka na memorijskom uređaju od
najkasnijeg do najranijeg datuma.
Pojavljuje se u ekranu funkcije
prikazivanja. Izaberite za sortiranje i
naknadni prikaz svih fotografija ili video
datoteka na memorijskom uređaju od
najranijeg do najkasnijeg datuma.
Pojavljuje se u ekranu funkcije prikazivanja.
Izaberite da biste prema mesecu u kome
su kreirani sortirali sve fotografije ili
video zapise na memorijskom uređaju.
1. Na ekranu za izbor, koristite tastere
▲▼◄► za izbor fotografije koju
želite pogledati, a zatim pritisnite
taster v.
Potvrdni okvir se pojavljuje na levoj
strani slike.
2. Ponovite 1. korak za svaku
fotografiju koju želite pregledati.
3. Da biste odznačili fotografiju, označite
je, a zatim pritisnite taster v.
4. Kada završite, pritisnite tastere
◄► da biste izabrali opciju
Reprod., a zatim pritisnite taster
v. Započinje projekcija slajdova
koja sadrži izabrane fotografije.
5. Da biste pauzirali prikazivanje
slajdova, jednom pritisnite taster
v. Da biste ponovo pokrenuli
prikazivanje slajdova, ponovo
pritisnite taster v.
6. Da biste zaustavili prikazivanje
slajdova, ponovo pritisnite taster
RETURN.
Pošalji
Izaberite opciju „Pošalji“ da biste poslali
izabrane datoteke na usluge Picasa,
Facebook, SugarSync ili Family Story.
Da biste koristili opciju „Pošalji“,
potrebno je da otvorite nalog na internet
lokaciji, a zatim se prijavite pomoću
funkcije za registraciju.
Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 49
Reprodukcija multimedija
Reprodukcija izbora omogućava
izbor muzičkih, video i foto datoteka
za reprodukciju. Ona funkcioniše na
identičan način za sve medije. Donji
primer odnosi se na fotografije.
05
Korišćenje menija Alatke kada je
datoteka istaknuta
49 |
2013-02-07 오후 4:22:40
Reprodukcija multimedija
1. Koristite tastere ▲▼◄► da biste
izabrali datoteku, a zatim pritisnite
taster v.
2. Ponovite svaku numeru ili datoteku
koju želite da pošaljete
Izbriši (Lista za
reprodukciju)
Izaberite „Uredi listu“ da biste uklonili
datoteke ili numere iz postojeće liste
za reprodukciju. Memorijski uređaj koji
sadrži listu za reprodukciju mora se
umetnuti ili priključiti na plejer.
||NAPOMENA |
Pošalji
\\ Možete pomeriti i opciju Izbor svih
na desnoj strani, a zatim pritisnite
taster v da biste izabrali sve
numere ili datoteke.
3. Izaberite Pošalji na desnoj strani,
a zatim pritisnite taster v.
4. Koristite tastere ▲▼ da biste izabrali
internet lokaciju na koju želite da
pošaljete datoteke ili numere, a zatim
pritisnite taster v.
Uredi listu
\\ Možete pomeriti i opciju „Izbor svih“
na desnoj strani, a zatim pritisnuti
taster v da biste izabrali sve
numere ili datoteke.
3. Izaberite Ukloni na desnoj strani, a
zatim pritisnite taster v.
Izaberite za kreiranje liste za
reprodukciju ili dodavanje datoteka ili
numera u listu za reprodukciju.
3. Izaberite Dodavanje na desnoj
strani, a zatim pritisnite taster v.
Dodaj u listu
4. Na ekranu koji se pojavljuje, izvršite
neku od sledećih radnji:
• Izaberite listu za reprodukciju na
koju želite da dodate numere ili
datoteke i pritisnite taster v.
• Izaberite Pravi novo, a zatim
pritisnite taster v. Na tastaturi
koja se pojavljuje, kreirajte ime za
novu listu za reprodukciju. Unesite
brojeve pomoću numeričkih tastera
na daljinskom upravljaču. Unesite
slova pomoću tastera ▲▼◄► da
biste pomerili pokazivač, a zatim
pritiskom na taster v. Kada
završite, pomerite se do opcije
Završeno pri dnu ekrana, a zatim
pritisnite taster v.
1. Koristite tastere ▲▼◄► da biste
izabrali datoteku, a zatim pritisnite
taster v.
2. Ponovite za svaku numeru ili
datoteku koju želite da uklonite.
||NAPOMENA |
Funkcija za prijavu/odjavu omogućava
Prij. se/Odjavi se da se prijavite na vaš onlajn Samsung
nalog.
1. Koristite tastere ▲▼◄► da biste
izabrali numeru ili datoteku, a zatim
pritisnite taster v.
2. Ponovite svaku numeru ili datoteku
koju želite da dodate.
U zavisnosti od ekrana koji gledate,
izaberite ovu opciju za brisanje datoteke
sa prepisivog medija (kao što je USB
uređaj) ili za brisanje liste za reprodukciju.
Reprodukuj
trenutnu grupu
Idi na Lis.za
repr.
Šifrovanje
Informacije
Nakon što ste izvršili sortiranje prema
izvođaču, žanru, albumu, naslovu,
pposlednjem datumu, početnom datumu
ili mesecu, izaberite grupu koja je
dobijena kao rezultat sortiranja (na primer,
sve slike snimljene u avgustu), a zatim
izaberite select opciju „Reprodukuj
trenutnu grupu“ za reprodukovanje ili
prikaz datoteka samo u toj grupi.
Izaberite da biste prešli na odeljak za
reprodukciju u glavnom ekranu AllShare.
Šifrovanje, koje se menja prema jeziku
ili geografskom području, menja način
na koji plejer sortira, raspoređuje i čuva
datoteke ili numere, prikazuje datume,
itd. Izaberite opciju „Šifrovanje“ da biste
promenili šifrovanje tako da odgovara
jeziku ili geografskom području.
Prikazuje informacije o medijskoj
datoteci i sadržaju.
||NAPOMENA |
\\ U zavisnosti od diska ili memorijskog uređaja, meni Alatke
se može razlikovati. Možda neće biti prikazane sve opcije.
| 50 Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 50
2013-02-07 오후 4:22:41
DTV funkcije
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
Gledanje TV kanala
RECEIVER
TTX/MIX
FUNCTION
POWER
BD
TV
SUBTITLETV SOURCE
INPUT
TV
4
1
7
4
DISC MENU
7
DISC MENU
SUBTITLE
5
2
8
5
0
8
INPUT
6
3
9
6
POPUP
TITLE MENU
1
Režim slike
9
TITLE MENU
0
||NAPOMENA |
POPUP
TV MUTE
2
TV SOURCE
TV MUTE
CH LIST
CH LIST
1
2
HOME
GUIDE
HOME
GUIDE
TV SOURCE
Audio jezik
Dual I II
3
\\ Ovaj meni se ne može prikazati
kada koristite funkciju BD Wise.
Izaberite da podesite željeni audio jezik.
Izaberite da podesite željeni zvuk.
TV kanal možete zaključati
podešavanjem PIN-a.
NUMERIČKI tasteri : Da biste direktno prešli na TV
kanal, pritisnite brojeve kanala za željeni TV kanal.
Zaključaj
trenutni kanal
Tasteri PANDORA
INFO
:BPritisnite
ovaj
A
C
D taster da biste prikazali
SUBTITLE
SMART HUB SEARCH
2D 3D
detaljne
informacije
o izabranom
kanalu.
DIGITAL SUBTITLE INPUT
Antena
Izaberite da biste promenili signal.
Informacije o
signalu
Izaberite da biste proverili informacije o
signalu.
A
B: Pritisnite
C
D
Tasteri PROG
ovaj taster da biste menjali
SMART HUB SEARCH
2D 3D
TV kanale.
DIGITAL SUBTITLE INPUT
SOCIAL
3
||NAPOMENA |
PANDORA
SOCIAL
REC
REC
SUBTITLE
REC PAUSE
REC PAUSE
\\ Ako želite da gledate televiziju tokom reprodukcije sadržaja
sa Blu-ray/DVD/CD diska pomoću funkcije AllShare ili
Internet sadržaja putem usluge Smart Hub, pritisnite taster
EXIT na daljinskom upravljaču. Pomoću tastera EXIT,
možete gledati i televizijski program direktno na ekranu
menija.
Korišćenje menija Alatke
Pritisnite taster TOOLS dok gledate neki kanal.
PIP
3D dubina
||NAPOMENA |
\\ Ovaj meni se može prikazati kada
se 2D sadržaji konvertuju u 3D.
Izaberite da podesite 3D dubinu
konverzije 2D saržaja u 3D.
||NAPOMENA |
\\ Ovaj meni se može prikazati kada
se 2D sadržaji konvertuju u 3D.
||NAPOMENA |
\\ Ovaj meni se može prikazati ako
je kao zemlja podešena Holandija i
kada je signal emisije kablovski.
Izmena omiljen. Izaberite da biste uredili omiljene.
Izaberite da biste podesili 3D perspektivu
3D perspektiva
Audio opis
Titlovi
Izaberite da biste prikazali PIP ekran.
-- PIP : Ako izaberete Uklj., možete da
koristite PIP funkciju.
-- Antena : Izaberite da biste promenili
signale emitovanja.
-- Kanal : Izaberite da biste menjali kanale.
-- Veličina : Izaberite da biste podesili
veličinu PIP ekrana.
-- Položaj : Izaberite da biste podesili
položaj PIP ekrana.
-- Izbor zvuka : Izaberite jedan sa
Glavnog ili Pomoćnog sa koga želite da
čujete zvuk.
Izaberite da biste dodali zvučni opis
u glavni zvuk kao pomoć za osobe sa
slabim vidom.
Izaberite da podesite željeni titl.
Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 51
DTV funkcije
BD
06
Kada završite podešavanje stanica možete da
1 2 TTX/MIX
3
gledate TV kanal.
RECEIVER
Izaberite da biste postavili mod slike.
-- Dinamična : Izaberite ovu postavku
da povećate oštrinu.
-- Standardno : Izaberite ovu postavku
za većinu aplikacija prikazivanja.
-- Film : Ovo je najbolja postavka za
gledanje filmova.
-- Korisnik : Omogućava vam da podesite
oštrinu i funkciju redukcije šuma.
51 |
2013-02-07 오후 4:22:43
DTV funkcije
Korišćenje funkcije PIP (slika u slici)
Možete da gledate drugi TV kanal zajedno sa TV
kanalom koji već gledate.
1. Dok gledate televizor, pritisnite taster PIP na
daljinskom upravljaču.
Prikazaće se PIP ekran.
2. Ako ne želite da koristite PIP, pritisnite ponovo
taster PIP kada je PIP omogućen.
Uređivanje kanala
Lista kanala
1. Pritisnite taster CH LIST na daljinskom
upravljaču da biste videli sve pretražene
kanale.
Prikazaće se lista kanala.
3. U meniju Alatki možete da obavite razna
podešavanja za PIP. (Vidi stranu 51)
Lista kanala
51
52
||NAPOMENA |
56
M6 BOUTIQUE
\\ PIP nije podržan u slučaju da su glavni prikaz i sekundarni
prikaz kanali sa pretplatom.
800
\\ PIP se ne podržava tokom snimanja.
Kanali koji se mogu pregledati u PIP modu
Glavni prikaz
Besplatni kanal za
gledanje uživo
Besplatni kanal za
gledanje uživo
Kanal zaštićen za
gledanje uživo
Kanal zaštićen za
gledanje uživo
Sekundarni
prikaz
Besplatni kanal za
gledanje uživo
Kanal zaštićen za
gledanje uživo
Besplatni kanal za
gledanje uživo
Kanal zaštićen za
gledanje uživo
Dostupno
Dostupno*
Dostupno**
Nije dostupno
• S obzirom na *, ako se zaštićeni kanal prikazuje
na sekundarnom ekranu, ** će biti onemogućen.
(Prekinite PIP režim i ponovo ga aktivirajte.
Nakon toga će biti podržan **.)
• S obzirom na **, ako se zaštićeni kanal prikazuje
na glavnom ekranu, * će biti onemogućen.
(Prekinite PIP režim i ponovo ga aktivirajte.
Nakon toga će biti podržan *.)
France 2 HD
M6HD
FTA
803
3.10.6.4 TV
1
NOVA
c Prikaz prog. < CH režim " Gledaj ƒ Stranica
\\ PIP i SMART VIEW ne mogu biti istovremeno omogućeni.
ĞĞ
TF1 HD
801
802
\\ PIP i 3D efekt ne mogu biti istovremeno omogućeni.
Svi
1
2
2
Prikazuje memorisane kanale.
Pomoć za navigaciju : Prikazuje raspoložive tastere
na daljinskom upravljaču.
• ŽUTI (C) : Prikazuje programske informacije.
• ◄►: Prikazuje režim kanala u skladu sa tipom
kanala.
• v : Prikazuje izabrani kanal.
• ▲▼ : Prelazi na sledeću ili prethodnu stranu.
2. Izaberite željeni kanal, a zatim pritisnite taster
v.
Prikazaće se izabrani kanal.
||NAPOMENA |
\\ Kada se prikaže lista kanala, pritisnite taster INFO.
Izabrani kanal možete da gledate ili snimate.
| 52 Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 52
2013-02-07 오후 4:22:44
Ekran kanala
Korišćenje menija Alatke
Kanal
Svi
 56
TF1 HD
M6HD
 801 FTA
TV
1
 51
Radio
Podaci/ostalo
Omiljeni 1
 803 3.10.6.4 TV
 805 6.3.5. TV 2
 807 6.3.5. TV 4
 809 6.7 Per sistent...
 811 BBC
 813 CANAL+FILM
 815 CANAL+Sport
a Zemaljska b Izbriši
1
2
3
 52
 800
Izmena omiljen.
Zaključaj /
Otključ.
France 2 HD
 802 NOVA
 804 6.10B Bad Rec...
 806 6.3.5. TV 3
 808 6.3.5. TV 5
2
Uredi broj
kanala
3
Sortiranje
 810 Aplikace MHP
 812 CANAL+
 814 CANAL+FILM2
 816 CNN
i Informacije ƒ Stranica " Izaberi / Alatke ' Nazad
Prikazuje listu kanala u skladu sa tipom kanala.
Prikazuje memorisane kanale.
Pomoć za navigaciju : Prikazuje raspoložive tastere
na daljinskom upravljaču.
• CRVENI (A) : Bira Etar ili Kablovsku.
• ZELENI (B) : Briše izabrani kanal.
• Taster INFO : Prikazuje programske informacije.
• ƒ : Prelazi na sledeću ili prethodnu stranu.
• v : Bira željeni kanal.
• Taster TOOLS : Korišćenje menija Alatke.
• Taster RETURN : Vraća na prethodni meni.
Ikone za prikaz statusa kanala
Ikone
Kada je prikazan kanal, pritisnite taster TOOLS.
Operacije
Informacije o
kanalu
Izbriši
Izbor svih
Opozovi izbor
svega
Izaberite da biste dodali omiljeni kanal
koji želite.
Izaberite da biste zaključali ili otključali
kanale.
Izaberite da biste uredili broj kanala.
Ako se ovaj meni ne pojavi, na
početnom ekranu izaberite opciju
Kanal, a zatim izaberite Uredi broj
kanala. Postavite ovaj meni na opciju
Omogući.
DTV funkcije
1. Izaberite Kanal na početnom ekranu, a zatim
pritisnite taster v.
06
Možete da upravljate memorisanim kanalima.
Izaberite da biste sortirali kanale.
Izaberite da biste proverili informacije o
izabranom ili proverenom kanalu.
Izaberite da biste izbrisali taj kanal.
Izaberite da biste izbrisali sve kanale.
Izaberite da biste poništili izbor svih
kanala.
Gledanje ekrana vodiča
EPG (Electronic Programme Guide) informacije se
dobijaju od emitera. Korišćenjem rasporeda kanala
koje pružaju emiteri možete da specificirate kanale
koje želite da gledate unapred tako da se u zadato
vreme kanal automatski promeni na izabrani kanal.
Podaci kanala mogu biti prazni ili zastareli, što
zavisi od statusa kanala.
Kanal podešen kao Omiljen.
Zaključan kanal.
Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 53
53 |
2013-02-07 오후 4:22:44
DTV funkcije
Menadžer rasporeda
1. Pritisnite taster GUIDE.
Pojavljuje se ekran vodiča.
• Ekran vodiča
Vodić
1
52 France 2 HD
Prikaz kan. - Svi
Danas
812
Class News
2
▲
3
813
814
▼
815
817
Coming Soon
Discovery
DiscoveryH&L
heat
Nema Informacije
9:05 - 9:35
Nema Informacije
2
3
4
5
6
4
5
1:00 – 2:00 1:00 – 2:00
Nema Informacije
1:00 – 2:00
3. Izaberite Planiraj gledanje ili Planiraj
snimanje, a zatim pritisnite taster v.
Nema Informacije
Nema Informacije
Nema Informacije
i Informacije ƒ Stranica " Gledaj
6
Prikazuje ekran kanala.
Prikazuje mod prikaza.
Prikazuje memorisane kanale.
Prikazuje trenutni datum i vreme.
Prikazuje informacije o kanalu.
1. Izaberite Menadžer rasporeda na početnom
ekranu, a zatim pritisnite taster v.
2. Pritisnite CRVENI (A) taster.
1:00 – 2:00
Nema Informacije
a Mngr rasp. c +24 sata d CH režim
1
9:20 Fri 11 Jun
Nema naslova
Možete da rezervišete željene TV programe
korišćenjem ovog menija.
Pre aktiviranja ove funkcije proverite da li je sat
podešen. (Vidi stranu 27)
Pomoć za navigaciju : Prikazuje raspoložive
tastere na daljinskom upravljaču.
• CRVENI (A) : Za podešavanje rasporeda
programa.
• ŽUTI (C) : Prikazuje kanale u naredna 24 sata.
Ako izaberete ŽUTI (C) taster, prikazaće se
ZELENI (B) taster. Pritisnite da biste prikazali listu
kanala pre 24 sata.
• PLAVI (D) : Za promenu prikaza kanala.
• Taster INFO : Prikazuje informacije o programu.
• ƒ : Prelazi na prethodnu ili sledeću stranu.
• s taster
-- Kada izaberete program koji se trenutno
emituje, možete da gledati izabrani kanal na
punom ekranu.
-- Ako izaberete program koji je u planu za
emitovanje, možete da podesite tajmer za
gledanje ili tajmer za snimanje. Pritisnite taster
◄► da biste izabrali tajmer za gledanje ili
tajmer za snimanje, a zatim ponovo pritisnite
taster s. Ikona tajmera se pojavljuje na
ekranu vodiča.
4. Unesite vrednosti, a zatim pritisnite taster v.
||NAPOMENA |
\\ U vođenom gledanju, ne prikazuju se rasporedi za
„Planiraj gledanje“ i „Planiraj snimanje“ funkcije.
Korišćenje usluge teleteksta
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
Ako DTV program podržava signal teleteksta,
RECEIVER
TTX/MIX
možete koristiti uslugu
teleteksta.
Da bi prikaz
BD
TV
SUBTITLE INPUT
teletekst informacija bio pravilan, prijem kanala
mora biti stabilan. 1
U suprotnom
2 3 se može desiti da
informacije nedostaju ili da neke stranice ne mogu
4 5 6
biti prikazane.
7 TTX/MIX
8 9dok gledate TV
1. Pritisnite taster
DISC MENU
TITLE MENU
kanal.
0 POPUP
2. Pritiskajte taster TTX/MIX više puta da biste
promenili ili izašli iz režima teleteksta.
TV MUTE
TV SOURCE
1
CH LIST
HOME
GUIDE
2
3
4
5
6
7
8
9
0
!
A
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
SMART HUB SEARCH
PANDORA
SOCIAL
REC
SUBTITLE
D
2D 3D
INPUT
REC PAUSE
| 54 Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 54
2013-02-07 오후 4:22:45
1
4
5
6
7
8
9
0
!
A
B
9 : Drži prikaz na trenutnoj stranici, u slučaju da
postoji više sekundarnih stranica koje se automatski
menjaju. Ponovo pritisnite za poništavanje.
Tasteri u boji (crveni, zeleni, žuti, plavi) : Ako
emiterske kompanije koriste sistem FASTEXT,
različite teme na stranici teleteksta se kodiraju
bojom i mogu se izabrati pritiskom na tastere u
boji. Pritisnite boju koja odgovara temi po vašem
izboru. Prikazuje se nova stranica kodirana bojom.
Stavke se mogu birati na isti način. Za prikazivanje
prethodne ili sledeće strane, pritisnite taster
odgovarajuće boje.
1 : Prikazuje prvu dostupnu podstranu.
2 : Prikazuje sledeću stranu teleteksta.
3 : Prikazuje prethodnu stranu teleteksta.
6 : Prikazuje indeksnu stranu (sadržaje) u bilo
kom trenutku dok gledate teletekst.
0 : Bira režim teleteksta (LIST/ FLOF). Ako se
pritisne u toku moda Lista, prebacuje režim na
Mod memorisanja liste. U modu Memorisanje liste
možete da memorišete stranu teleteksta u listi
korišćenjem tastera 8 (memorisanje).
C
D
DTV funkcije
3
4 : Prikazuje teletekst u gornjoj polovini ekrana,
u dvostrukoj veličini. Pritisnite ponovo da biste
pomerili tekst u donju polovinu ekrana. Ponovo
pritisnite da biste se vratili na standardni prikaz.
Tipična strana teleteksta
06
2
8 : Memoriše stranice teleteksta.
E
F
Deo
A
Sadržaj
Izabrani broj strane.
B
Identitet televizijskog kanala.
D
Datum i vreme.
C
E
F
Broj trenutne strane ili pokazivači pretraživanja.
Tekst.
Informacije o statusu. FASTEXT informacije.
||NAPOMENA |
\\ Kontrola teleteksta TTX/MIX je dostupna samo kada DTV
program podržava signal teleteksta.
5 : Prikazuje skriveni tekst (na primer, odgovore
na kviz pitanja). Ponovo pritisnite da biste prikazali
standardni ekran.
7 : Sužava prikaz teleteksta tako da se preklapa
sa trenutnom emisijom.
Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 55
55 |
2013-02-07 오후 4:22:45
Napredna funkcija
Snimanje
Pre snimanja
• Proverite podrazumevani uređaj za snimanje i
dostupan kapacitet memorije u memorijskom
uređaju za snimanje. (pogledajte deo
„Menadžer skladišnih uređaja“ na strani 28.)
• Potrebno je najmanje 100 MB slobodnog
prostora za snimanje.
• Snimanje će se zaustaviti ako slobodan
prostor u memoriji opadne ispod 50 MB.
Provera veličine raspoložive memorije
Ako želite da proverite dostupan kapacitet memorije
za snimljenu TV emisiju, izaberite AllShare Play >
Snimljen TV > HDD na početnom ekranu.
Označite HDD, a zatim pritisnite taster INFO na
daljinskom upravljaču.
||NAPOMENA |
\\ Napomene o kapacitetu HDD
-- Kao što je dole opisano, ovaj proizvod interno zadržava
kapacitet HDD za implementaciju funkcija i ovaj
rezervisani deo se ne koristi za snimanje.
* Timeshift : 22 GB
* Funkcionalna namena : 5 GB
-- Dole je pikazan kapacitet na OSD koji prikazuje
približno dostupan kapacitet za snimanje izračunat na
osnovu statusa prilikom isporuke.
Specifikacije
Naziv modela
dobavljača HDD
BD-E8900
BD-E8500
BD-E8300
1 TB
500 GB
320 GB
Dostupan
kapacitet
904 GB
438 GB
270 GB
\\ Prikaz kapaciteta HDD
-- Kapacitet HDD proizvođača se izračunava pod
pretpostavkom da je 1 KB = 1.000 bajtova. Međutim,
operativni sistem proizvoda izračunava kapacitet HDD
pod pretpostavkom da je 1 KB = 1.024 bajtova, pa je,
prema tome, detektovani kapacitet proizvoda oko 93%
kapaciteta HDD koji navodi proizvođač. Odnosno, za HDD
od 1 TB (1.000 GB), ovaj proizvod će imati 931,3 GB.
||OPREZ |
\\ Preporučuje se da se datoteke koje su snimljene ili uređene
sa ovim proizvodom koriste samo u privatne svrhe.
Snimanje TV kanala koji se trenutno
gleda
1. Pritisnite taster PROG ili numeričke tastere da
biste izabrali TV kanal koji želite da snimate.
2. Pritisnite taster REC.
3. Ako želite da podesite dužinu snimanja,
pritisnite taster v.
4. Izaberite željenu dužinu snimanja, a zatim
pritisnite taster v.
Za pauziranje snimanja
1. Pritisnite taster REC PAUSE da biste pauzirali
snimanje u toku.
2. Pritisnite taster REC da biste nastavili
snimanje.
Za zaustavljanje snimanja
Pritisnite taster 5 da biste zaustavili snimanje u
toku.
Kontrola reprodukcije tokom snimanja
Za vreme snimanja TV kanala možete potražiti
scenu ili pomeriti početnu tačku snimanja bez
uticaja na snimanje preko Timeshift funkcije.
Za više informacija o Timeshift funkciji, pogledajte
Timeshift funkciju. (Vidi strane 58~59)
| 56 Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 56
2013-02-07 오후 4:22:45
Istovremeno snimanje
4. Taster ◄ : Skok na - 10 s od trenutnog
položaja.
||NAPOMENA |
5. Taster ► : Skok na + 10 s od trenutnog
položaja.
6. 7 taster : Pauzirajte scenu ne prekidajući
snimanje u toku.
7. 5 taster : Ako gledate prošlu scenu, tačka
reprodukcije će skočiti na istu scenu kod
TV programa uživo. Ako gledate istu scenu
kao kod TV programa uživo, snimanje će biti
zaustavljeno.
Gledanje drugih kanala za vreme
snimanja nekog TV kanala
Dok se neki TV program snima, možete da
gledate i druge TV kanale.
Za vreme snimanja, pritisnite taster PROG ili
numeričke tastere da biste prešli na kanal koji
želite da gledate.
||NAPOMENA |
1. Dok se snima neki TV kanal, pređite na drugi
TV kanal koji želite da snimate.
2. Pritisnite taster REC.
Snimanje će početi.
\\ Istovremeno snimanje dva različita kanala sa pretplatom
nije podržano.
Gledanje različitih TV kanala koji se
trenutno ne snimaju
Istovremeno možete da gledate još jedan kanal
dok snimate dva TV kanala.
1. Pritisnite taster CH LIST da biste proverili koji
TV kanal možete da gledate.
TV kanali koji su belom bojom označeni u listi
kanala su kanali koje možete da gledate bez
zaustavljanja već pokrenutih snimanja.
2. Pritisnite taster v da biste gledali mogući
TV kanal.
Da biste gledali kanal koji nije označen belom
bojom, treba da zaustavite barem jedno od
trenutnih snimanja.
Za zaustavljanje snimanja
Ako gledate TV kanal koji se snima
\\ Možete da gledate slobodne ili zaštićene kanale dok
snimate slobodan TV kanal. Ako snimate zaštićeni kanal,
možete da gledate samo slobodan kanal.
Pritisnite taster 5.
\\ Snimljene datoteke čija je dužina ispod 10 sekundi se ne
memorišu.
Izaberite TV kanal čije snimanje želite da
zaustavite, a zatim pritisnite taster 5.
\\ DUAL VIEW se ne podržava tokom snimanja.
07
2. 1 taster : Povratak na početnu tačku snimka.
3. 2 taster : Skok na istu scenu sa TV uživo.
Istovremeno snimanje dva TV kanala
Napredna funkcija
1. Tasteri 34 : Potražite željenu scenu.
Svaki put kada se pritisne ovaj taster, brzina
reprodukcije se menja.
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
ĞĞ
ĞĞ
Ako gledate TV kanal koji se ne snima
Simultani rad
Možete da reprodukujete disk ili da uživate u
drugim funkcijama tokom snimanja.
1. Pritisnite taster HOME, a potom izaberite
funkciju Smart Hub ili AllShare. Ali, ne možete
izabrati meni postavki dok ne prestanete sa
snimanjem.
Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 57
57 |
2013-02-07 오후 4:22:46
Napredna funkcija
Funkcija Timeshift
Možete da pauzirate TV program uživo ili da
počnete da gledate TV program od mesta od kog
ste pokrenuli funkciju Timeshift.
Pokrenite funkciju Timeshift pomoću
tastera za REPRODUKCIJU
1. Ako gledate TV kanal, pritisnite taster 6.
2. Funkcija Timeshift se pokreće i pojaviće
se traka za Timeshift. TV program uživo se
prikazuje na levoj strani trake za Timeshift.
Pokrenite funkciju Timeshift pomoću
tastera za PAUZIRANJE
1. Ako gledate TV kanal, pritisnite taster 7.
-- Timeshift funkcija se automatski zaustavlja pri izboru
drugog menija u Glavnom meniju. (Zaustavlja Timeshift
funkciju i funkciju istorije koje su radile).
-- Vraćanje na kanal digitalne televizije će automatski
pokrenuti Timeshift funkciju, ukoliko se ne pristupi
nijednoj opciji u Glavnom meniju.
\\ Za Timeshift funkciju rezersvisno je 22 GB memorije
internog HDD.
• Timeshift ekran
1
DTV ant.
Svi
France 2 HD
52
Stereo
Nema naslova
+
2 3
18:12 Sat 15 Nov
Multi Movie/Drama
+00:00:06/
00:00:34
4
2. Slika TV programa će biti pauzirana i pojaviće
se traka za Timeshift.
7 Pauza se prikazuje na levoj strani trake za
Timeshift.
Timeshift informacije
Možete da vidite trenutne informacije o funkciji
Timeshift.
1. Pritisnite taster v na daljinskom upravljaču
dok je funkcija Timeshift omogućena.
2. Traka za Timeshift se prikazuje kao što je
pokazano ispod.
||NAPOMENA |
\\ Postavke Timeshift funkcije se zadržavaju čak i kada
tokom rada Timeshift funkcije prebacite na drugi kanal.
U ovom slučaju, Timeshift funkcija prethodnih kanala
je podržana kao istorijska funkcija. (Timeshift funkcija
prethodnog kanala je i dalje dostupna)
\\ Ukoliko je Timeshift funkcija pokrenuta preko tastera za
reprodukciju ili za pauzu Timeshift funkcija radi sve dok ne
pritisnete taster za zaustavljanje. U slučaju kada Timeshift
funkcija postane nedostupna (kao što je prebacivanje
na drugu aplikaciju, analogni kanal ili promena ulaznog
izvora) Timeshift funkcija se zaustavlja bez obaveštenja
i automatski se ponovo startuje čim se izvor prebaci na
digitalni TV.
-- Funkcija istorije podržana je samo za beleške o
promeni izvora u okviru kanala digitalne televizije.
-- Ukoliko se prebaci na analogni kanal, funkcija istorije i
Timeshift funkcija se automatski zaustavljaju.
1
2
3
4
Prikaz moda : Prikazuje trenutni status funkcije
Timeshift.
Prikazuje trenutno mesto reprodukcije.
Prikazuje vreme snimanja funkcijom Timeshift.
Prikazuje traku napredovanja.
Taster za kontrolu reprodukcije je omogućen
tokom aktivnosti funkcije Timeshift
1. Tasteri 34 : Potražite željenu scenu.
Svaki put kada se pritisne ovaj taster, brzina
reprodukcije se menja.
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
2. 1 taster : povratak na početak funkcije
Timeshift.
3. 2 taster : Prikazuje istu scenu kao kod TV
programa uživo.
| 58 Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 58
2013-02-07 오후 4:22:47
4. Taster ◄ : Skok na - 10 s od trenutnog
položaja.
7. 5 taster : Ako gledate prošlu scenu, tačka
reprodukcije će skočiti na istu scenu kod TV
programa uživo. Ako gledate istu scenu kao
kod TV programa uživo, funkcija Timeshift će
biti zaustavljena.
Za zaustavljanje funkcije Timeshift
2. Pritisnite taster TOOLS.
3. Izaberite stavku Uredi, a zatim pritisnite taster
v.
Podela dela naslova (Deljenje na dva)
Pratite korake od 1 do 3 u delu 'Uređivanje
snimljenog naslova'.
1. Ako traka za Timeshift nije u modu pauze ili
modu prošlog sadržaja, pritisnite taster 5.
Pojavljuje se poruka „Želite li da zaustavite
Timeshift?“.
2. Izaberite taster U redu i pritisnite taster v
da biste zaustavili Timeshift.
3. Ako je traka za Timeshift u modu pauze ili
modu prošlog sadržaja, mod Timeshift će
preći na TV program uživo kada prvi put
pritisnete taster 5.
4. Pritisnite ponovo taster 5 i pojaviće se ista
porka kao na gornjoj slici.
5. Izaberite Da, a zatim pritisnite taster v.
Reprodukcija snimljenog naslova
1. Izaberite AllShare Play na početnom ekranu,
a zatim pritisnite taster v.
2. Izaberite Snimljeni TV, a zatim pritisnite taster
v.
Prikazaće se lista snimljenih TV programa.
AllShare Play Snimljen TV
Napredna funkcija
6. 7 taster : Pauzirajte scenu ne prekidajući
rad Timeshift funkcije.
1. Na ekranu Snimljen TV izaberite naslov koji
želite da uredite.
07
5. Taster ► : Skok na + 10 s od trenutnog
položaja.
Uređivanje snimljenog naslova
| Podeli | Nema naslova
Deo 1
00:00:00
Deo 2
00:00:00
00:00:33 / 00:08:21
+
Kontrole reproduk.
Izaberi
Podeli
Nazad
Pretraga scene < Pređi > Pomeri " Ulaz
1. Izaberite stavku Podeli, a zatim pritisnite
taster v.
2. Pomoću tastera za reprodukciju pomerite
deobnu tačku, a zatim pritisnite taster v.
3. Pritisnite taster v da biste izabrali Podeli.
4. Izaberite U redu, a zatim pritisnite taster v.
Naslov je podeljen na dva dela, a sledeći
naslovi će biti pomereni za jedan nadole.
3. Izaberite željeni uređaj, a zatim pritisnite taster
v.
4. Izaberite naslov koji želite da reprodukujete, a
zatim pritisnite taster v.
Izabrani naslov će biti reprodukovan.
Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 59
59 |
2013-02-07 오후 4:22:47
Napredna funkcija
Podela dela naslova (Parcijalno brisanje)
Pratite korake od 1 do 3 u delu 'Uređivanje
snimljenog naslova'.
1. Izaberite stavku Delimično bris., a zatim
pritisnite taster v.
AllShare Play Snimljen TV
| Delimično bris. | Nema naslova
Deo 1
00:00:00
Deo 2
00:00:00
00:00:33 / 00:08:21
+
Kontrole reproduk.
Pokreni
Kraj
Izbriši
Nazad
Pretraga scene < Pređi > Pomeri " Ulaz
2. Pritisnite taster v u početnoj tački.
Slika i vreme početka se prikazuju u prozoru
početne tačke dela za brisanje.
• Izaberite početnu i krajnju tačku dela koji
želite da izbrišete korišćenjem tastera za
reprodukciju.
3. Pritisnite taster v u krajnjoj tački.
Slika i vreme početka se prikazuju u prozoru
krajnje tačke dela za brisanje.
4. Pritisnite taster v da biste izabrali Briši.
5. Izaberite U redu, a zatim pritisnite taster v.
||NAPOMENA |
\\ Minimalna dužina dela koji se briše treba da bude veća
od 10 sekundi.
Kopiraj
Kopiranje video zapisa, muzike ili
fotografija
Sadržaj
Muzika
Fotografije
Video zapisi
HDD/DISK/
AllShare
; USB
Podržano
Podržano
Podržano
DISK/USB/ HDD/DISK/
AllShare
USB
; HDD
; AllShare
Podržano
Podržano
Podržano
• Disk (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R(finalizovan)/
DVD+RW/DVD-RW(finalizovan)) ; HDD ili USB
• PTP USB nije dostupan kada kopirate na USB.
• Televizijski signal će biti snimljen na HDD, ali
funkcija kopiranja nije podržana.
1. Pritisnite taster HOME.
Pojavljuje se ekran vodiča.
2. U stop modu, povežite USB memorijski
uređaj na USB priključak na prednjoj ploči
proizvoda.
3. Izaberite željeni tip sadržaja, a zatim pritisnite
taster v.
4. Izaberite željene sadržaje.
5. Pritisnite taster TOOLS.
6. Izaberite stavku Pošalji, a zatim pritisnite
taster v.
7. Pritisnite taster v da biste potvrdili željene
datoteke.
8. Izaberite stavku Pošalji, a zatim pritisnite
taster v.
Za otkazivanje kopiranja u toku, pritisnite
taster v.
3D funkcije
3D konvertor
Pomoću ove funkcije je moguće konvertovati 2D
izlaz 2D sadržaja u 3D.
1. Povežite ovaj proizvod sa televizorom koji
podržava 3D koristeći HDMI kabl.
2. Prilikom reprodukcije 2D sadržaja, pritisnite
taster 2D3D na daljinskom upravljaču da
biste vršili konverziju 2D sadržaja u 3D.
3. Neprekidnim pritiskanjem tastera 2D3D
možete menjati 2D i 3D način.
Ako 3D sadržaj reprodukujete u 3D režimu,
ne možete koristiti ovu funkciju.
Podržano
Podržano
Podržano
| 60 Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 60
2013-02-07 오후 4:22:48
||NAPOMENA |
\\ 2D sadržaj koji proizvod može konvertovati u 3D:
-- 2D sadržaj koji podržava 3D konverziju
-- Smart Hub sadržaj, DVD Video, BD-ROM, video zapisi,
fotografije, DTV programi i snimljeni DTV programi.
\\ Kada koristite 3D konvertor, funkcija Bonusview nije
dostupna.
(U zavisnosti od diska pojavljuje se crna linija.)
\\ Neki gledaoci mogu da osete nelagodnost prilikom gledanja
3D sadržaja, npr. vrtoglavicu, mučninu i glavobolju.
Podešavanje 3D dubine
Funkcija 3D dubina omogućava podešavanje 3D
dubine konverzije 2D saržaja u 3D. Vrednosti su u
opsegu od
1 do 10. Kada je ovaj broj veći, veća je 3D dubina.
1. Kada gledate konvertovane 3D sadržaje,
pritisnite taster TOOLS.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali stavku
3D dubina, a zatim pritisnite taster v.
3D efekat možete doživeti sa svim TV programima
uživo i sa snimljenim TV programima.
1. Dok gledate TV program ili reprodukujete
snimljeni TV program, pritisnite taster 2D3D
na daljinskom upravljaču. Prikazaće se 3D
meni.
• 2D3D : Menja 2D sliku u 3D.
• Jedna pored druge : Prikazuje dve slike
jednu pored druge.
Napredna funkcija
\\ 2D sadržaj se pretvara u sledeće 3D formate:
-- 1080p 24fps : Izlaz na 1080p 24 fps 3D.
-- Ostali : Izlaz na 720p 3D.
-- Datoteke fotografija : Izlaz na 720p 3D.
Gledanje DTV-a sa 3D efektom
07
\\ Ne možete vršiti konverziju 2D sadržaja u 3D, niti pritiskati
taster 2D3D u sledećim slučajevima:
-- Kada proizvod nije povezan putem HDMI kabla
-- Kada povezani televizor ne podržava 3D
-- Pri reprodukciji 3D sadržaja (disk, datoteka).
• Gore i dole : Prikazuje jednu sliku iznad
druge.
2. Pritiskajte tastere ◄► da biste izabrali željeni
3D režim, a zatim pritisnite taster v.
3. Ako još jednom pritisnete taster 2D3D
tokom 3D gledanja, prikazana slika će se
prebaciti u 2D mod.
||NAPOMENA |
\\ Ako tokom gledanja DTV-a u 3D modu, u modu Jedna
pored druge, promenite TV kanal, prikazana slika će se
automatski prebaciti u 2D mod.
\\ Kada je omogućen 3D efekat moda Jedna pored druge,
ne možete da podesite 3D mod.
\\ Ako TV program ne podržava mod Jedna pored druge i
Gore i dole ili funkciju automatske detekcije, ne prikazuje
se OSD za izbor 3D menija.
\\ 3D efekat i SMART VIEW ne mogu biti istovremeno
omogućeni.
3. Podesite 3D dubinu pomoću tastera ◄►.
Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 61
61 |
2013-02-07 오후 4:22:48
Mrežni servisi
Možete uživati u raznim mrežnim servisima kao što
su Smart Hub ili BD-Live ako proizvod povežete u
vašu mrežu.
Program Smart Hub ukratko
1
Pročitajte sledeća uputstva pre nego što
počnete da koristite bilo koji mrežni servis.
1. Povežite proizvod sa mrežom.
(Vidi stranu 20)
2. Konfigurišite postavke mreže.
(Vidi strane 33~36)
1. Idite na www.samsung.com.
2. Kliknite na Podrška pri vrhu stranice.
3. Na stranici Podrške, unesite broj modela
svog proizvoda u listu Broj modela, a zatim
pritisnite taster Unesi.
4. Na stranici koja se pojavi kliknite na Pribavi
preuzimanja na levoj strani, pod stavkom
Preuzimanja. Pojavljuje se Centar za
preuzimanje.
5. Na strani Centar za preuzimanje, kliknite na
karticu Uputstva.
6. Na kartici Uputstva, kliknite na ikonu desno
od Korisničkog uputstva za Smart Hub.
Preuzimanje uputstava.
||NAPOMENA |
\\ Veb lokacija uputstva za Smart Hub podložna je
promenama bez prethodnog obaveštenja.
34
Search
0
9
Samsung Apps
Your Video
Family Story
Fitness
Kids
5
6
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Korišćenje Smart Hub-a
Korišćenjem Smart Hub-a možete da preuzimate
filmove, video zapise i muziku sa Interneta,
pristupate raznim besplatnim aplikacijama ili
aplikacijama koje se naplaćuju i da ih gledate na
svom televizoru. Sadržaj aplikacije obuhvata vesti,
sportove, vremenske prognoze, ponude akcija na
berzi, mape, fotografije i igrice.
Za uputstva koja objašnjavaju kako da koristite
uslugu Smart Hub, sledite ove korake:
Ako je početna stranica ažurirana ili promenjena,
sadržaj naveden u korisničkom uputstvu može se
razlikovati od stvarnih menija.
2
7
a Prij. se b Poster / Alatke ' Nazad
8
Your Video : Daje preporuke za video zapise na
osnovu vašeg ukusa.
1
||NAPOMENA |
\\ Ovaj meni možda neće biti podržan, što zavisi od
regiona.
2
3
4
5
6
7
Search : Obezbeđuje integrisano pretraživanje vaših
video provajdera i povezanih AllShare uređaja.
Preporučuje se : Prikazuje preporučene sadržaje
kojima upravlja Samsung.
Reklama : Prikazuje Smart Hub vodič, predstavljanje
plejera i predstavljanje novih aplikacija.
Family Story : Jednostavan način za pristupanje
porodičnom sadržaju.
• Pruža pristupanje porodičnim fotografijama,
porukama i događajima, bilo kada i bilo gde.
Fitness : Prolaz do jedinstvene usluge za ličnu
pomoć.
• Predstavlja fitnes video zapise različitih partnera
sadržaja sa povratnim informacijama o kalorijama
koje su sagorene svakog dana.
Kids : Usluga "Kids" pruža deci lak i bezbedan način
za uživanje u njihovom omiljenom sadržaju.
• Obezbeđuje veliku količinu zabavnih i bezbednih
sadržaja za decu.
| 62 Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 62
2013-02-07 오후 4:22:48
0
1
http://www.samsung.com
Mrežni servisi
9
Aplikacija veb pregledača ukratko
08
8
Pomoć za navigaciju : Prikazuje tastere daljinskog
upravljača koje možete da koristite za navigaciju
Smart Hub-u.
• CRVENI (A) : Za prijavljivanje u Smart Hub.
• ZELENI (B) : Za prikaz pozadinskog ekrana.
• Alatke : Za prikaz prozora sa podešavanjima.
• Nazad : Za povratak na prethodni meni.
Moje aplikacije : Prikazuje vašu ličnu galeriju aplikacija
u koju možete dodavati, u njoj menjati i iz nje brisati.
Samsung Apps : Otvorite Samsung Apps da biste
preuzeli razne komercijalne ili besplatne aplikativne
servise.
b Komandna tabla c Pregled. pom. pokaz.
Korišćenje veb pregledača
Internetu možete pristupiti putem aplikacije veb
pregledača koja je podrazumevano instalirana na
Smart Hub ekranu.
1. Izaberite Smart Hub na početnom ekranu, a
zatim pritisnite taster v.
2. Izaberite aplikaciju veb pregledača u Smart
Hub-u, a zatim pritisnite taster v.
||NAPOMENA |
\\ Da biste promenili PIP kanale, pritisnite taster PROG na
daljinskom upravljaču.
Tasteri PIP CH+ i PIP CH- na daljinskom upravljaču ne
funkcionišu.
\\ Kada pokrenete veb pregledač kada je proizvod povezan
putem HDMI na BD Wise kompatibilan televizor i BD Wise
postaje aktivan
\\ pregledač se uvećava kako bi se prikazao preko celog
ekrana a rezolucija televizora se automatski postavlja na
optimalnu rezoluciju.
Veb pregledač nije kompatibilan sa Java aplikacijama.
\\ Ako pokušate da preuzmete datoteku i ako se ona ne
može sačuvati, pojaviće se poruka o grešci.
\\ E-commerce, za kupovinu proizvoda na internetu, nije
podržan.
\\ ActiveX nije podržan.
\\ Pristup nekim Web lokacijama ili Web pregledačima koje
koriste određene kompanije može biti blokiran.
1
List. nagore/nadole / Alatke ' Nazad
Komandna tabla : Prikazuje različite funkcije
programa Web Browser.
• : Pomera na prethodnu stranu.
• : Pomera do poslednje strane pre povratka
nazad.
• : Ponovo otvara trenutnu stranu tako da se
ona osveži na ekranu.
• : Pomera do početnog ekrana programa Web
Browser.
• : Omogućava uvećanje ili umanjenje prikaza
ekrana u različitim procentima.
• : Omogućava obeležavanje određenih strana
tako da ih možete lako pomerati.
• : Omogućava da pregledate istoriju
pretraživanja posećenih stranica prema datumu,
imenu ili periodičnosti.
• http://www.samsung.com
: Omogućava da ručno
unesete adresu strane ili da izaberete stranu
sa liste posećenih strana kako biste otvorili tu
stranu.
•
: Omogućava jednostavni prelaz između
više trenutno otvorenih prozora aplikacije Web
Browser.
• : Omogućava pretraživanje informacija
unošenjem reči.
• : Omogućava deljenj trenutne lokacij sa
porodičnom grupom slanjem poruke.
• : Omogućava konfiguraciju svih podešavanja
za korišćenje aplikacije Web Browser.
Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 63
2
63 |
2013-02-07 오후 4:22:49
Mrežni servisi
2
Pomoć za navigaciju : Prikazuje tastere daljinskog
upravljača koje možete da koristite za navigaciju u
programu Web Browser.
• ZELENI (B) : Za prikaz kontrolne table.
• ŽUTI (C) : Za promenu pokazivača.
• ( ) : Listaj na gore/Listaj na dole na strani.
• Alatke : Za prikaz prozora Alatke.
• Nazad : Za povratak na prethodni meni.
BD-Live™
Kada se proizvod poveže na mrežu, možete
uživati u raznim filmskim sadržajima korišćenjem
diskova kompatibilnih sa BD-Live kompatibilnim
diskovima.
1. Priključite USB memorijski stik na USB
konektor na bočnoj strani proizvoda, a zatim
proverite preostalu memoriju. Memorijski
uređaj mora da ima najmanje 1 GB slobodnog
prostora da bi mogao da podrži BD-Live
servise.
2. Izaberite Podešavanja na početnom ekranu,
a zatim pritisnite taster v.
3. Izaberite stavku Mreža, a zatim pritisnite
taster v.
4. Izaberite stavku Postavke za BD-Live, a
zatim pritisnite taster v.
5. Izaberite stavku Brisanje BD podataka, a
zatim pritisnite taster v.
6. Umetnite Blu-ray disk koji podržava BD-Live.
7. Izaberite neki od raznih sadržaja BD-Live
servisa koje je ponudio proizvođač diska.
||NAPOMENA |
\\ Način na koji koristite BD-Live i ponuđeni sadržaji mogu
se razlikovati, zavisno od proizvođača diska.
Samsung Smart View
Ova funkcija je dostupna samo putem Samsung
Smart View aplikacije za Samsung BD-HDD
kombinovani uređaj.
Za Enjoy Smart View funkciju, vaš BD-HDD
Combo uređaj i pametni telefon treba da budu
povezanu na Wi-Fi.
Veza može biti uspostavljena na sledeće načine
1. BD-HDD Combo uređaj i pametni telefon su
povezani na isti bežični ruter
2. Pametni telefon je povezan na BD-HDD
Combo uređaj preko Soft AP funkcije u
meniju Mreže.
3. Ukoliko vaš pametni telefon podržava Wi-Fi
Direct, može se povezati na BD-HDD Combo
uređaj direktno preko Wi-Fi Direct funkcije u
meniju Mreže.
Dual View
Uživajte u televizijskom kanalu putem svog pametnog
telefona koji je povezan na uređaj BD-HDD Combo
kompanije Samsung.
Možete istovremeno gledati iste ili različite kanale
na mobilnom uređaju u odnosu na one izabrane na
televizoru.
||NAPOMENA |
\\ Dostupno samo ako pametni telefon podržava ovu
funkciju.
\\ Samsung Smart View je aplikacija koja je predviđena
za korišćenje sa pametnim telefonima/tablet uređajima
kompanije Samsung. Ako imate pametan telefon/tablet
uređaj kompanije Samsung koji podržava ovu opciju
(Smart View), možete da preuzmete Smart View sa servisa
Android Market ili Samsung aplikacija i instalirati ga na
svom uređaju. (Kompatibilnost mobilnih uređaja ili mobilne
platforme je podložna promenama u budućnosti.)
\\ Gledanje dva različita kanala na uređaju BD-HDD Combo i
mobilnom uređaju nije moguće ako se ti kanali plaćaju.
\\ Pri prebacivanju sa režima kanala sa pretplatom u režim
Dual View, samo prvi uređaj između mobilnog uređaja
i uređaja BD-HDD Combo koji je izabrao plaćeni kanal
može prikazivati taj plaćeni kanal.
Kada se režim Dual View pokrene, prebacivanje na drugi
plaćeni kanal možda neće biti moguće usled istorije
pristupanja plaćenom kanalu. U tom slučaju restartujte
Dual View.
| 64 Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 64
2013-02-07 오후 4:22:50
Dodatak
Obaveštenje o usklađenosti i kompatibilnosti
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 65
Dodatak
Srpski
09
NISU SVI diskovi kompatibilni
• Prema ograničenjima koja su dole opisana i onima koja su pomenuta u ovom uputstvu, uključujući
i odeljak „Tipovi i karakteristike diskova“ iz ovog korisničkog uputstva, tipovi diskova koji se mogu
reprodukovati su: unapred snimljeni komercijalni BD-ROM, DVD-VIDEO i Audio CD (CD-DA) diskovi;
BD-RE/R, DVD-RW/-R diskovi; i CD-RW/R diskovi.
• Osim gore navedenih diskova, drugi diskovi se ne mogu reprodukovati i/ili nisu namenjeni za
reprodukciju na ovom proizvodu. I neki od gore navedenih diskova se možda neće moći reprodukovati
zbog jednog ili više dole navedenih razloga.
• Samsung ne može da garantuje da će ovaj proizvod reprodukovati svaki disk sa BD-ROM, BD-RE/R,
DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R i CD-RW/R oznakom i ovaj proizvod možda neće reagovati
na sve operativne komande ili neće vršiti sve funkcije na svakom disku. Takvi i drugi problemi vezani za
kompatibilnost diskova i rad proizvoda sa novim i postojećim formatima diskova su mogući zato što:
-- je Blu-ray format novi format u razvoju i ovaj proizvod možda neće vršiti sve funkcije na svim Blu-ray
diskovima zato što neke funkcije mogu biti opcione, dodatne funkcije mogu biti dodate u Blu-ray format
posle proizvodnje proizvoda, a izvesne postojeće funkcije mogu biti dostupne sa zakašnjenjem;
-- nisu sve nove i postojeće verzije formata diskova podržane ovim proizvodom;
-- se novi i postojeći formati diskova mogu revidirati, menjati, ažurirati, poboljšavati i/ili dopuniti;
-- su neki diskovi proizvedeni na način koji omogućava specifičan ili ograničen rad i funkcije tokom
reprodukcije;
-- neke funkcije mogu biti opcione, dodatne funkcije se mogu dodati nakon proizvodnje ovog proizvoda
ili izvesne postojeće funkcije mogu biti dostupne sa zakašnjenjem;
-- neki diskovi sa BD-ROM, BD-RE/R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R i CD-RW/R oznakama
mogu biti nestandardni diskovi;
-- se neki diskovi ne mogu reprodukovati zavisno od njihovog fizičkog stanja ili uslova snimanja;
-- se problemi i greške mogu javiti tokom kreiranja Blu-ray diskova, DVD softvera i/ili proizvodnje
diskova;
-- ovaj proizvod radi drugačije od standardnog DVD proizvoda ili druge AV opreme; i/ili
-- zbog razloga pomenutih u ovom korisničkom uputstvu i zbog drugih razloga koje je otkrio i prijavio
SAMSUNG centar za podršku kupcima.
• Ako naiđete na probleme vezane za kompatibilnost diskova ili rad proizvoda, molimo pozovite
SAMSUNG centar za podršku kupcima.
Takođe, možete kontaktirati SAMSUNG centar za podršku kupcima za moguća ažuriranja softvera za
ovaj proizvod.
• Za dodatne informacije o ograničenjima reprodukcije i kompatibilnosti diskova, pročitajte odeljke Mere
opreza, Pre čitanja korisničkog uputstva, Tipovi diskova i karakteristike i Pre reprodukcije u ovom
korisničkom uputstvu.
65 |
2013-02-07 오후 4:22:50
Dodatak
Zaštita od kopiranja
• Zbog toga što je AACS (Napredni sistem za pristup sadržaju) odobreni sistem za zaštitu sadržaja za
Blu-ray format, sličan upotrebi CSS-a (sistem za šifriranje sadržaja) za DVD format, izvesna ograničenja
postoje kod reprodukcije, izlaza analognog signala, itd., kod AACS zaštićenih sadržaja.
Rad ovog proizvoda i ograničenja ovog proizvoda mogu varirati zavisno od vremena kupovine, jer ta
ograničenja AACS može prihvatiti i/ili izmeniti nakon proizvodnje ovog proizvoda. Štaviše, oznake BD-ROM i
BD+ se dodatno koriste kao sistem za zaštitu sadržaja za Blu-ray format, što nameće izvesna ograničenja,
uključujući i ograničenja reprodukcije za BD-ROM oznaku i/ili BD+ zaštićene sadržaje. Da biste
dobili dodatne informacije o AACS, BD-ROM oznaci, BD+ ili ovom proizvodu, molimo kontaktirajte
SAMSUNG centar za podršku kupcima.
• Mnogi Blu-ray/DVD diskovi su kodirani sa zaštitom od kopiranja. Zbog toga treba da povežete vaš
proizvod samo direktno na vaš televizor, ne na video rekorder. Povezivanje na video rekorder dovodi do
izobličavanja slike sa Blu-ray/DVD diskova sa zaštitom od kopiranja.
• Ovaj proizvod obuhvata tehnologiju zaštite od kopiranja koja je zaštićena pravom na osnovu S.A.D.
patenata i drugih prava na intelektualnu svojinu korporacije Rovi. Reinženjering ili demontaža su
zabranjeni.
• Prema američkom zakonu o zaštiti autorskih prava i zakonima o zaštiti prava drugih zemalja,
neovlašćeno snimanje, upotreba, prikazivanje, distribucija i ponovno gledanje televizijskih programa,
video traka, Blu-ray diskova, DVD diskova i drugih materijala može biti podložno građanskoj i/ili krivičnoj
odgovornosti.
• Obaveštenje o Cinavia tehnologiji : Ovaj proizvod koristi Cinavia tehnologiju za ograničavanje
korišćenja neovlašćenih kopija nekih komercijalno proizvedenih filmova i video zapisa, kao i njihove
muzičke podloge. Kada se otkrije korišćenje neovlašćenog kopiranja, prikazaće se poruka i prekinuti
kopiranje.
Više informacija o Cinavia tehnologiji ćete naći u Cinavia onlajn informacionom centru za potrošače
na adresi http://www.cinavia.com. Za dodatne informacije o Cinavia tehnologiji pošaljite zahtev putem
pošte na adresu : Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA
i navedite svoju poštansku adresu.
Ovaj proizvod sadrži vlasničku tehnologiju po licenci dobivenoj od kompanije Verance Corporation i
zaštićena je američkim patentom 7,369,677 i drugim SAD i međunarodnim patentima koji su izdati ili
čekaju na odobrenje, kao i po zakonu o autorskom pravu i poslovnim tajnama za određene aspekte
takve tehnologije. Cinavia je zaštitni znak Verance Corporation. Autorsko pravo 2004-2010 Verance
Corporation. Sva prava zadržava Verance. Reinženjering ili demontaža su zabranjeni.
Izjava o odricanju odgovornosti za mrežni servis
Sav sadržaj i usluge dostupne preko ovog uređaja pripadaju trećim licima i zaštićene su autorskim
pravima, patentima, zaštitnim znakom i / ili drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Takav sadržaj i
usluge se pružaju isključivo za vašu ličnu nekomercijalnu upotrebu. Ne možete da koristite bilo koji sadržaj
ili usluge na način koji nije odobren od strane vlasnika sadržaja ili provajdera servisa. Bez ograničavanja
prethodno navedenog, osim ako je izričito odobreno od strane vlasnika sadržaja ili provajdera servisa,
ne smete menjati, kopirati, ponovo objavljivati, otpremati, prenositi, prevoditi, prodavati, kreirati izvedena
dela, eksploatisati ili distribuirati, na bilo koji način ili bilo kojim sredstvima, sadržaj prikazan preko ovog
uređaja.
| 66 Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 66
2013-02-07 오후 4:22:51
09
Dodatak
SADRŽAJI I SERVISI TREĆIH STRANA SU OBEZBEĐENI „KAKVI JESU“. SAMSUNG NE GARANTUJE
ZA SADRŽAJE ILI USLUGE KOJE SU OBEZBEĐENE NA TAJ NAČIN, BILO IZRIČITO ILI PREĆUTNO,
BEZ OBZIRA NA SVRHU. SAMSUNG IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVE GARANCIJE, UKLjUČUJUĆI,
ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, GARANCIJE UTRŽIVOSTI ILI POGODNOSTI ZA ODREĐENE
SVRHE. SAMSUNG NE GARANTUJE TAČNOST, VALIDNOST, PRAVOVREMENOST, ZAKONITOST
ILI POTPUNOST BILO KAKVOG SADRŽAJA ILI SERVISA KOJI SU STAVLJENI NA RASPOLAGANJE
PREKO OVOG UREĐAJA I NI POD KAKVIM OKOLNOSTIMA, UKLJUČUJUĆI I NEMAR, SAMSUNG
NEĆE BITI ODGOVORAN, BILO PO UGOVORU ILI SPORU, ZA SVE DIREKTNE, INDIREKTNE,
SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE, ADVOKATSKE HONORARE, TROŠKOVE ILI
BILO KOJE DRUGE ŠTETE KOJE SU NASTALE ILI SU U VEZI SA BILO KOJOM INFORMACIJOM
SADRŽANOM U ILI NASTALIM KAO REZULTAT KORIŠĆENJA BILO KOG SADRŽAJA ILI SERVISA OD
STRANE VAS ILI TREĆE STRANE, ČAK I AKO JE UPOZOREN NA MOGUĆNOST TAKVIH ŠTETA.
Usluge trećih strana mogu biti okončane ili prekinute u bilo kom trenutku i Samsung ne predstavlja i ne
daje garanciju da će bilo koji sadržaj ili usluga ostati dostupni za bilo koji vremenski period. Sadržaji i
servisi se prenose od strane trećih strana putem mreža i prenosnih kapaciteta nad kojima Samsung nema
nikakvu kontrolu. Bez ograničavanja opštosti ove izjave o odricanju odgovornosti, Samsung izričito odriče
bilo kakvu odgovornost ili garanciju za bilo kakav prekid ili suspenziju bilo kog sadržaja ili servisa stavljenih
na raspolaganje preko ovog uređaja.
Samsung nije odgovoran za korisnički servis u vezi sa sadržajima i servisima. Bilo kakvo pitanje ili zahtev
koji su vezani za sadržaj ili servise treba uputiti direktno provajderima odgovarajućeg sadržaja i servisa.
Samsung nije odgovoran za korisnički servis u vezi sa sadržajima i servisima. Bilo kakvo pitanje ili zahtev
koji su vezani za sadržaj ili servise treba uputiti direktno provajderima odgovarajućeg sadržaja i servisa.
Licenca
• Dolby i dupli-D simbol su registrovani zaštitni znaci kompanije Dolby Laboratories.
• Proizvedeno pod licencom američkih patenata br.: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616;
6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 i drugih američkih i svetskih
patenata koji su potvrđeni ili čekaju na potvrđivanje. DTS-HD, njegov simbol i DTS-HD
i njegov simbol su registrovani zaštitni znaci, a DTS-HD Master Audio je zaštitni znaci
kompanije DTS, Inc. Proizvod sadrži softver. © DTS, Inc. Sva prava zadržana.
• DivX
-- O DIVX VIDEO FORMATU: DivX® je digitalni video format koji je kreirala kompanija
DivX, LLC, podružnica korporacije Rovi Corporation. Ovo je uređaj sa zvaničnim certifikatom DivX
Certified® koji reprodukuje DivX video. Više informacija i softverske alate za konverziju vaših datoteka
u DivX video zapise potražite na www.divx.com.
-- O DIVX FORMATU VIDEO ZAPISA NA ZAHTEV: Ovaj uređaj sa certifikatom DivX Certified® mora da
bude registrovan da bi mogao reprodukovati filmove kupljene u DivX formatu video zapisa na zahtev
(VOD). Da biste dobili registracioni kod, pronađite DivX VOD deo u meniju za podešavanje uređaja.
Idite na vod.divx.xom da biste saznali kako da završite proces registracije.
Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 67
67 |
2013-02-07 오후 4:22:51
Dodatak
-- DivX Certified® za reprodukciju DivX® video zapisa do HD 1080p, uključujući i premium sadržaj.DivX®,
DivX Certified® i slični logotipi su zaštićeni znaci korporacije Rovi Corporation ili njenih podružnica i
koriste se pod licencom.
Pokriven jednim ili više sledećih patenata izdatih u SAD-u: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
• HDMI i High-Definition Multimedia Interface, kao i HDMI logotip su zaštitni znaci ili
registrovani zaštitni znaci HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i
drugim zemljama.
• Oracle i Java su registrovani zaštitni znaci kompanije Oracle i/ili njenih filijala. Ostala
imena mogu biti zaštitni znaci njihovih vlasnika
• Rovi uslovi licenciranja sa podugovaračima i krajnjim potrošačima (Uslovi korišćenja)
-- Ova aplikacija sadrži softver i tehnologiju korporacije Rovi Corporation („Rovi“). Rovi softver i
tehnologija (zbirno: „Rovi tehnologija“) dozvoljava krajnjim korisnicima da pristupaju muzičkim
podacima („Rovi podaci“), putem interneta i drugačije, iz Rovi baza podataka u vlasništvu („Rovi
baze podataka“) smeštenim na Rovi serverima („Rovi serveri“) i da vrše druge funkcije. Možete da
pristupate Rovi podacima i da ih koristite samo putem funkcija predviđenih za krajnje korisnike
sadržanim u ovom aplikativnom softveru.
-- Vi se slažete se da ćete Rovi podatke, Rovi tehnologiju i Rovi servere koristiti samo za svoju ličnu,
nekomercijalnu upotrebu. Vi se slažete da nećete potpisivati, kopirati, prenositi ili emitovati Rovi
podatke bilo kojoj trećoj strani. Vi se slažete da nećete koristiti niti eksploatisati Rovi podatke, Rovi
tehnologiju, Rovi baze podataka ili Rovi servere, osim ako je to ovde izričito dozvoljeno.
-- Slažete se da će vaša neekskluzivna licenca za pristup Rovi bazama podataka i za korišćenje
Rovi podataka, Rovi tehnologije i Rovi servera biti poništena ako prekršite ova ograničenja. Ako se
vaša licenca poništi, slažete se da ćete prekinuti bilo kakvo i svako korišćenje Rovi podataka, Rovi
tehnologije i Rovi servera. Rovi zadržava sva prava na Rovi podatke, Rovi tehnologiju i Rovi servere,
uključujući i sva vlasnička prava. Slažete se da Rovi može da vam na direktan način, po osnovu ovog
ugovora, nametne svoja prava u svoje ime.
-- Rovi zadržava pravo da izbriše podatke iz Rovi baza podataka ili da promeni kategorije podataka iz
bilo kog razloga koji Rovi smatra dovoljnim. Ne daju se nikakve garancije da je Rovi tehnologija ili da
su Rovi serveri bez grešaka ili da će funkcionisanje Rovi tehnologije ili Rovi Servera biti bez prekida.
Rovi nije u obavezi da vam obezbeđuje bilo kakve nove, unapređene ili dodatne tipove podataka ili
kategorija koje bi Rovi mogao da pruža u budućnosti i slobodan je da prekine svoje onlajn usluge u
bilo koje doba.
-- Podaci koje podnosite za korišćenje neće biti lični podaci ili podaci koji služe za identifikaciju
osoba, već samo podaci vezani za muzičke albume i povezani podaci koji se ne pojavljuju prilikom
pretraživanja Rovi baze podataka. Potvrđujete da je prema najboljem saznanju album na koji se
podneti podaci odnose komercijalno dostupan i da vi, kao krajnji korisnik, zakonski imate pravo da
podnosite takve podatke.
| 68 Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 68
2013-02-07 오후 4:22:51
09
Dodatak
-- Do obima do koga vi, kao krajnji korisnik, pružate bilo kakve informacije ili originalne radove u
vlasništvu za dodavanje u Rovi bazama podataka, izjavljujete i garantujete da ste vi jedini vlasnik
takvog rada (ili radova) i da dodeljujete sva dalja autorska prava kompaniji Rovi, kao i pravo da
registruje autorsko pravo nad takvim radom (ili radovima) kao delu Rovi baze podataka.
-- ROVI TEHNOLOGIJA I SVAKA STAVKA ROVI PODATAKA VAM SE LICENCIRAJU „KAKVE JESU“.
ROVI NE IZJAVLJUJE NITI GARANTUJE, IZRIČITO ILI PODRAZUMEVANO, U VEZI TAČNOSTI
BILO KAKVIH ROVI PODATAKA NA ROVI SERVERIMA. ROVI ODRIČE BILO KAKVE GARANCIJE,
IZRAŽENE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, GARANCIJE
UTRŽIVOSTI ILI POGODNOSTI ZA ODREĐENE SVRHE. ROVI NE GARANTUJE DA ĆE VAŠIM
KORIŠĆENJEM ROVI TEHNOLOGIJE ILI BILO KOG ROVI SERVERA BITI POSTIGNUTI REZULTATI.
NI U KOM SLUČAJU ROVI NEĆE BITI ODOGOVORAN PREMA VAMA ILI BILO KOJOJ TREĆOJ
STRANI ZA BILO KAKVE POSLEDIČNE ILI SLUČAJNE ŠTETE ILI ZA BILO KAKAV GUBITAK
PROFILTA ILI PRIHODA NASTALOG ZBOG VAŠEG KORIŠĆENJA ROVI PODATAKA, ROVI
TEHNOLOGIJE ILI DRUGOG.
• Obaveštenje o licenciranju otvorenog izvornog koda
-- U slučaju korišćenja softvera sa otvorenim izvornim kodom, Licence za otvoreni izvorni kod su
dostupne u meniju proizvoda.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ i logotipi su zaštitni znaci Blu-ray Disc Association.
Preporuka - Samo EU
• Samsung Electronics ovim izjavljuje da je ovaj BD-HDD Combo usklađen sa bitnim
zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.
Zvanična izjava o usklađenosti se može naći na adresi http://www.samsung.com;
idite na Podrška > Pretraga podrške za proizvode u unesite naziv modela.
Ova oprema može da radi u svim zemljama EU. U Francuskoj, ova oprema se može koristiti samo u
zatvorenim prostorijama.
Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 69
69 |
2013-02-07 오후 4:22:51
Dodatak
Dodatne informacije
Napomena
Postavke za 3D
• Kod nekih 3D diskova, da biste zaustavili film u toku 3D reprodukcije, pritisnite jednom taster 5.
Film se zaustavlja, a opcija 3D moda se deaktivira.
Da biste promenili izbor 3D opcije u toku reprodukovanja 3D filma, pritisnite jednom taster 5.
Pojavljuje se Blu-ray meni. Ponovo pritisnite taster 5, a zatim izaberite 3D postavke u Blu-ray
meniju.
• U zavisnosti od sadržaja i položaja slike na ekranu vašeg televizora, možete videti vertikalne crne
linije na levoj strani, na desnoj strani ili na obe strane.
Format slike
• Zavisno od tipa diska, neke proporcije možda neće biti na raspolaganju.
• Ako izaberete proporciju ekrana i opciju koja se razlikuje od proporcije ekrana vašeg televizora,
moglo bi doći do poremećaja slike.
• Ako izaberete16:9 Originalno, televizor može da prikaže 4:3 Pillarbox (crne linije na stranama slike).
BD Wise (samo za Samsung proizvode)
Postavke
• Kada je opcija BD Wise uključena, postavka rezolucije se automatski vraća na BD Wise, a u meniju
Rezolucija pojavljuje se opcija BD Wise.
• Ako je proizvod povezan na uređaj koji ne podržava BD Wise, ne možete da koristite funkciju BD Wise.
• Za pravilan rad funkcije BD Wise, meni BD Wise podesite na Uklj. i kod proizvoda i kod televizora.
Digitalni izlaz
• Obavezno izaberite korektan Digitalni izlaz ili nećete čuti zvuk ili ćete čuti jak šum.
• Ako HDMI uređaj (AV prijemnik, TV) nije kompatibilan sa komprimovanim formatima (Dolby Digital,
DTS), audio signal se isporučuje kao PCM.
• Standardni DVD diskovi nemaju BONUSVIEW audio i navigacione zvučne efekte.
Smanj. br. piksela PCM-a
• Čak i kada je opcija PCM konverzija naniže postavljena na Isklj., neki diskovi će isporučivati samo
konvertovani audio signal preko optičkih digitalnih izlaza.
• HDMI
-- Ako vaš televizor nije kompatibilan sa komprimovanim višekanalnim formatima (Dolby Digital,
DTS), proizvod može da isporuči PCM 2-kanalni konvertovani audio signal čak i ako u vašem
meniju za podešavanje podesite Tok bitova (Rekodiranje ili Neobrađeno).
-- Ako vaš televizor nije kompatibilan sa PCM frekvencijama semplovanja većim od 48 kHz,
proizvod može da isporuči 48 kHz.
| 70 Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 70
2013-02-07 오후 4:22:51
Internet veza za uslugu BD-Live
09
Dodatak
• Šta je sertifikat validnosti?
Kada Blu-ray proizvod koristi BD-Live da bi serveru poslao podatke diska i zahtev za proveru
diska, server koristi prenete podatke da bi proverio da li je disk validan, a zatim proizvodu šalje
sertifikat.
• Dok koristite BD-Live sadržaje Internet veza može biti ograničena.
Brisanje BD podataka
Postavke
• U modu spoljašnje memorije, reprodukcija diska može biti prekinuta ukoliko u toku reprodukcije
odspojite USB uređaj.
• Podržavaju se samo oni USB uređaji koji su formatirani u FAT sistemu datoteka (DOS 8.3 oznaka
logičkog diska).
Preporučujemo da koristite USB uređaje koji podržavaju USB 2.0 protokol sa 4 MB/s ili većom
brzinom čitanja/pisanja.
• Funkcija za nastavak reprodukcije možda neće funkcionisati nakon što formatirate memorijski
uređaj.
• Ukupna memorija koja je dostupna za Brisanje BD podataka može se razlikovati, što zavisi od
uslova.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• Zavisno od vašeg televizora, izvesne rezolucije HDMI izlaza možda neće funkcionisati. Pogledajte
korisničko uputstvo za svoj televizor.
• Ova funkcija nije na raspolaganju ako HDMI kabl ne podržava CEC.
• Ako vaš Samsung televizor ima Anynet+ logotip, onda podržava Anynet+ funkciju.
Biranje audio jezika
• Indikator ◄► se neće pojaviti na ekranu ako BONUSVIEW deo ne sadrži nijednu BONUSVIEW
audio postavku.
• Jezici koji su dostupni preko funkcije Audio jezika zavise od jezika koji su kodirani na disku. Ova
funkcija ili određeni jezici možda neće biti dostupni.
• Neki Blu-ray diskovi omogućavaju da izaberete PCM ili Dolby Digital audio podlogu na engleskom
jeziku.
Reprodukcija
multimedija
Biranje jezika titla
• Zavisno od Blu-ray / DVD diska, možda ćete morati da promenite željeni titl u Meniju diska.
Pritisnite taster DISC MENU.
• Ova funkcija zavisi od toga koji titlovi su kodirani na disku i možda neće biti dostupna na svim
Blu-ray/DVD diskovima.
• Informacije o glavnoj opciji/BONSUVIEW modu će se takođe pojaviti ako Blu-ray disk ima
BONUSVIEW deo.
• Ova funkcija istovremeno menja primarne i sekundarne titlove.
• Redom se prikazuje ukupan broj primarnih i sekundarnih titlova.
• Ako pritisnete taster SUBTITLE na daljinskom upravljaču, pojavljuje se traka sa titlom.
Pritisnite RETURN da biste uklonili traku sa titlom.
Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 71
71 |
2013-02-07 오후 4:22:51
Dodatak
Rezolucija u skladu sa izlaznim modom
„„
Reprodukcija Blu-ray diskova/E-sadržaja/Digitalnih sadržaja
HDMI / povezan
Tip sadržaja
Podešavanje
BD Wise
HDMI / nije povezan
HDMI mod
Blu-ray disk
Rezolucija Blu-ray diska
E-sadržaji/
Digitalni sadržaji
VIDEO mod
VIDEO mod
Maks. rezolucija TV
ulaza
Maks. rezolucija
TV ulaza
576i/480i
-
576i/480i
-
Filmski kadar : Autom. (24 f/s)
1080@24F
1080p
1080@24F
576i/480i
720p
720p
1080i
480i
-
720p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
Aut.
1080p
1080i
576p/480p
1080i
576p/480p
576i/480i
„„
1080p
-
1080p
576i/480i
-
-
-
576i/480i
576i/480i
DVD reprodukcija
Podešavanje
Izlaz
BD Wise
HDMI mod
576i/480i
HDMI / povezan
Aut.
Maks. rezolucija TV ulaza
1080i
1080i
1080p
720p
576p/480p
576i/480i
1080p
720p
576p/480p
-
VIDEO mod
576i/480i
576i/480i
576i/480i
576i/480i
576i/480i
576i/480i
-
HDMI / nije povezan
VIDEO mod
-
-
-
576i/480i
576i/480i
576i/480i
576i/480i
| 72 Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 72
2013-02-07 오후 4:22:51
„„
DTV View
Inteligentna rezolucija
DTV-a „Aut.“
Aut.
Inteligentna rezolucija
DTV-a „Isklj.“
1080p
1080i
720p
576p/480p
576i/480i
HDMI mod
1080p
Rezolucija
emitovanog toka
Maks. rezolucija
TV ulaza
1080p
VIDEO mod
576i/480i
HDMI / nije povezan
-
Dodatak
BD Wise
HDMI / povezan
09
Izlaz
Rezolucija
VIDEO mod
576i/480i
-
576i/480i
-
1080i
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
720p
-
576i/480i
-
576i/480i
576i/480i
||NAPOMENA |
\\ Inteligentna rezolucija DTV-a se aktivira samo kada je opcija rezolucije podešena na automatsku.
\\ Ako povezani televizor ne podržava Filmski kadar ili odabranu rezoluciju, pojaviće se poruka „Ako se ne prikaže nikakva
slika kada izaberete „Da“, sačekajte 15 sekundi da biste se vratili na prethodnu rezoluciju.Želite li da promenite rezoluciju?“
se pojavljuje. Ako izaberete Da, ekran televizora će se zatamniti 15 sekundi, a rezolucija će automatski biti vraćena na
prethodnu vrednost.
\\ Ako ekran ostane prazan nakon što ste promenili rezoluciju, izvadite sve diskove, a zatim pritisnite i držite pritisnut taster @
na prednjoj ploči proizvoda duže od 5 sekundi. Sve postavke se vraćaju na fabrička podešenja. Pratite korake na prethodnoj
strani da biste pristupili svakom režimu i izabrali Podešenje prikaza koje podržava vaš televizor.
\\ Ako su vraćene podrazumevane fabričke postavke, svi sačuvani korisnički BD podaci biće obrisani.
\\ Blu-ray disk mora da ima opciju za 24 kadra da bi se koristio mod Filmski kadar (24 f/s).
Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 73
73 |
2013-02-07 오후 4:22:51
Dodatak
Izbor digitalnog izlaza
Podešavanje
Povezivanje
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Audio tok bitova
na Blu-ray Dolby TrueHD
disku
DTS
DTS-HD High
Resolution
Audio
DTS-HD
master audio
PCM
Audio tok na
DVD-u
Dolby Digital
DTS
Dolby Digital
Audio tok
emisije
Dolby Digital
Plus
MPEG1
Layer 2
HE-AAC
Tok bitova
(neobrađeno)
PCM
HDMI
kompatibilan
AV prijemnik
Do
7.1-kanalnog
PCM-a
Do
7.1-kanalnog
PCM-a
Do
7.1-kanalnog
PCM-a
Do
7.1-kanalnog
PCM-a
Do
6.1-kanalnog
PCM-a
Do
7.1-kanalnog
PCM-a
Do
7.1-kanalnog
PCM-a
PCM
2-kanalni
Do
5.1-kanalnog
PCM-a
Do
6.1-kanalnog
PCM-a
Do
5.1-kanalnog
PCM-a
Do
5.1-kanalnog
PCM-a
PCM
2-kanalni
Do
5.1-kanalnog
PCM-a
Optički
HDMI
kompatibilan
AV prijemnik
Optički
PCM
2-kanalni
PCM
PCM
2-kanalni
Tok bitova
Tok bitova
(DTS ponovo (Dolby D ponovo
kodiran)
kodiran)
HDMI
HDMI
kompatibilan
kompatibilan
AV prijemnik ili AV prijemnik ili
optički
optički
DTS ponovo
kodiran
Dolby Digital
ponovo kodiran *
PCM
2-kanalni
Dolby Digital Dolby Digital
DTS ponovo
kodiran
Dolby Digital
ponovo kodiran *
PCM
2-kanalni
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
DTS ponovo
kodiran
Dolby Digital
ponovo kodiran *
PCM
Dolby TrueHD Dolby Digital
2-kanalni
DTS ponovo
kodiran
Dolby Digital
ponovo kodiran *
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
DTS
DTS
DTS-HD High
Resolution
Audio
DTS ponovo
kodiran
Dolby Digital
ponovo kodiran *
DTS
DTS ponovo
kodiran
Dolby Digital
ponovo kodiran *
DTS
DTS ponovo
kodiran
Dolby Digital
ponovo kodiran *
PCM 2-kanalni
PCM 2-kanalni
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
DTS-HD
master audio
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
Dolby Digital Dolby Digital
DTS
DTS
PCM
2-kanalni
Dolby Digital Dolby Digital
DTS ponovo
kodiran
Dolby Digital
ponovo kodiran
PCM
2-kanalni
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus**
DTS ponovo
kodiran
Dolby Digital
ponovo kodiran
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
PCM
PCM 2-kanalni
2-kanalni
2-kanalni
Dolby Digital Dolby Digital
DTS ponovo
ponovo
ponovo
kodiran
kodiran
kodiran
PCM 2-kanalni
Dolby Digital
ponovo kodiran
| 74 Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 74
2013-02-07 오후 4:22:51
Definicija Bluray diska
Bilo koji
HDMI
kompatibilan
AV prijemnik
Optički
HDMI
kompatibilan
AV prijemnik
Optički
Tok bitova
(DTS ponovo
kodiran)
Tok bitova
(Dolby D ponovo
kodiran)
HDMI
HDMI
kompatibilan
kompatibilan
AV prijemnik ili AV prijemnik ili
optički
optički
Dekodira audio
signal glavne opcije
Dekodira audio
Šalje samo glavne opcije i BONUSVIEW audio
signal glavne opcije i audio toka bitova tako da AV tok bitova zajedno
BONUSVIEW audio tok prijemnik može da dekodira u jedan PCM audio
signal i dodaje
bitova zajedno u jedan
audio tok bitova.
PCM audio signal i dodaje Nećete čuti sekundarni navigacione zvučne
efekte, a zatim
navigacione zvučne
BONUSVIEW audio i
efekte.
navigacione zvučne efekte. ponovo kodira PCM
audio u DTS tok
bitova.
Dodatak
Povezivanje
Tok bitova
(neobrađeno)
PCM
09
Podešavanje
Dekodira audio
signal glavne opcije
i BONUSVIEW audio
tok bitova zajedno
u jedan PCM audio
signal i dodaje
navigacione zvučne
efekte, a zatim
ponovo kodira PCM
audio u Dolby Digital
tok bitova.
* Ako je Tok izvora 2-kanalni ili mono, ne primenjuje se postavka „Dolby D ponovo kodiran“. Izlaz će biti
2-kanalni PCM.
** Ako je Audio opis podešen na Uklj., format audio izlaza će biti promenjen u Dolby Digital, čak i ako je
originalni emitovani tok Dolby Digital Plus.
||NAPOMENA |
\\ Za Dolby Digital Plus tok internet sadržaja, PCM izlaz preko HDMI se podržava do 5.1-kanalnog.
Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 75
75 |
2013-02-07 오후 4:22:51
Dodatak
Rešavanje problema
Pre nego što potražite servisiranje, proverite sledeća rešenja.
PROBLEM
REŠENJE
Preko daljinskog upravljača se ne može
izvršiti ni jedna funkcija.
• Proverite baterije u daljinskom upravljaču. Možda ih treba zameniti.
• Ne upravljajte daljinskim upravljačem sa rastojanja većeg od 6,1 m.
• Izvadite baterije i pritisnite jedan ili više tastera na nekoliko minuta kako
bi se ispraznio mikroprocesor u daljinskom upravljaču i resetovao. Ponovo
stavite baterije i pokušajte da upravljate daljinskim upravljačem.
Diskovi se ne reprodukuju.
• Proverite da li je disk postavljen sa nalepnicom okrenutom nagore.
• Proverite regionalni kod za Blu-ray/DVD disk.
Ne pojavljuje se meni diska.
• Proverite da li disk ima meni.
Na ekranu se pojavljuje poruka o zabrani.
• Ova poruka se prikazuje kada se pritisne pogrešan taster.
• Softver Blu-ray/DVD diska ne podržava ovu funkciju (npr. uglovi).
• Zahtevali ste broj naslova ili poglavlja ili vreme pretraživanja koje je van
opsega.
Režim reprodukcije se razlikuje od izbora u
meniju za podešavanje.
• Neke funkcije koje su izabrane u meniju za podešavanje možda neće raditi
ispravno ako disk nije kodiran sa odgovarajućom funkcijom.
Proporcija ekrana se ne može promeniti.
• Proporcija ekrana je fiksna na vašem Blu-ray /DVD disku.
• To nije problem sa proizvodom.
Nema audio signala.
• Uverite se da ste izabrali korektan Digitalni izlaz u meniju za Audio opcije.
Ekran je blokiran
• Ako je HDMI izlaz postavljen na rezoluciju koju vaš televizor ne podržava
(npr, 1080p), može se desiti da na vašem televizoru ne vidite sliku.
• Pritisnite i držite pritisnut taster @ (na prednjoj ploči) 5 sekundi ili duže
kada nije stavljen disk. Sve postavke će se vratiti na fabričke postavke.
• Ako su vraćene podrazumevane fabričke postavke, svi sačuvani korisnički
BD podaci biće obrisani.
Zaboravljena lozinka
• Pritisnite i držite pritisnut taster @ (na prednjoj ploči) 5 sekundi ili duže
kada nije stavljen disk. Sve postavke, uključujući i lozinku biće vraćene na
fabričke postavke.
Nemojte ovo koristiti osim ako nije apsolutno neophodno.
• Ako su vraćene podrazumevane fabričke postavke, svi sačuvani korisnički
BD podaci biće obrisani.
| 76 Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 76
2013-02-07 오후 4:22:52
PROBLEM
REŠENJE
Slika ima šum ili je izobličena
• Proverite da li je disk prljav ili izgreban.
• Očistite disk.
Nema HDMI izlaza.
• Proverite vezu između televizora i HDMI konektora na proizvodu.
• Proverite da li vaš televizor podržava 480p, 720p, 1080i, 1080p rezolucije
HDMI ulaza.
Abnormalan ekran HDMI izlaza.
• Ako se na ekranu pojavljuje slučajan šum, to znači da vaš televizor ne
podržava HDCP (Širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja).
AllShare funkcija
Mogu da vidim direktorijume koji se dele
preko aplikacije AllShare, ali ne mogu da
vidim datoteke.
• AllShare prikazuje samo datoteke koje odgovaraju kategorijama video zapisa,
fotografija i muzike. Datoteke koje ne odgovaraju tim kategorijama možda
neće biti prikazane.
Video se reprodukuje sa prekidima.
• Proverite da li je mreža stabilna.
• Proverite da li je mrežni kabl pravilno povezan i da li mreža nije
preopterećena.
• Bežična veza između DLNA kompatibilnog uređaja i plejera je nestabilna.
Proverite vezu.
Dodatak
• Idite na sadržaj i pronađite odeljak u korisničkom uputstvu koji sadrži
objašnjenja u vezi vašeg trenutnog problema, i sledite proceduru još jednom.
• Ako problem i dalje ne može da se reši, molimo da kontaktirate vaš najbliži
Samsungov ovlašćeni servisni centar.
09
Ako imate druge probleme.
AllShare veza između proizvoda i računara je • IP adrese pod istom podmrežom treba da budu jedinstvene.
nestabilna.
Ako nisu, do takve pojave može da dovede ometanje IP-a.
• Proverite da li ste omogućili zaštitni zid.
Ako jeste, onemogućite funkciju zaštitnog zida.
Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 77
77 |
2013-02-07 오후 4:22:52
Dodatak
PROBLEM
BD-Live
REŠENJE
Ne mogu da se povežem sa BD-Live
serverom.
• Proverite da li je mrežna veza uspešna ili ne korišćenjem menija Status
mreže. (Vidi stranu 27)
• Proverite da li je USB memorijski uređaj povezan sa proizvodom.
• Memorijski uređaj mora da ima najmanje 1 GB slobodnog prostora da bi
mogao da podrži BD-Live servis.
Dostupan kapacitet možete proveriti u Upravljanje BD podacima. (Vidi stranu 27)
• Proverite da li je meni Internet veza BD-Live postavljen na Sve.
• Ako to ne uspe, kontaktirajte dobavljača sadržaja ili ažurirajte proizvod na
najnoviji fabrički softver.
Došlo je do greške pri korišćenju BD-Live
servisa.
• Memorijski uređaj mora da ima najmanje 1 GB slobodnog prostora da bi
mogao da podrži BD-Live servis.
Dostupan kapacitet možete proveriti u Upravljanje BD podacima. (Vidi stranu 27)
Snimanje
Pojavljuje se poruka „Testiranje performansi
nije uspelo.“ i ne rade funkcije tajmera za
snimanje / snimanje i Timeshift.
• Korišćenje USB memorijskog uređaja nižeg kvaliteta koji ne podržava
funkciju snimanja može da prouzrokuje ovakav problem.
Preporučuje se da se koristi USB HDD memorijski uređaj.
• Preporučena specifikacija USB HDD uređaja: najmanje 5400 o/min.
USB HDD uređaj tipa RAID nije podržan.
||NAPOMENA |
\\ Ako su vraćene podrazumevane fabričke postavke, svi sačuvani korisnički BD podaci biće obrisani.
Popravke
Ukoliko nas kontaktirate za popravku vašeg proizvoda, administrativni troškovi mogu biti naplaćeni ako je:
1. Tehničar pozvan u vaš dom na vaš zahtev i ako proizvod nije u kvaru.
2. Vi donesete uređaj u servisni centar, a proizvod nije u kvaru.
Iznos administrativnih troškova ćemo vam dostaviti pre nego što obavimo posetu ili počnemo da radimo
na vašem proizvodu.
Preporučujemo vam da pažljivo pročitate ovo uputstvo, potražite rešenje na www.samsung.com ili
kontaktirate Samsungov centar za podršku pre nego što zatražite popravku proizvoda.
| 78 Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 78
2013-02-07 오후 4:22:52
Specifikacije
Video izlaz
Audio izlaz
Mreža
Kapacitet HDD
Kompozitni video signal (analogni)
Analogni
Digitalni
Ethernet
Bežični LAN
Bezbednost
WPS(PBC)
BD-E8300
BD-E8500
BD-E8900
3,2 kg
430 (Š) X 300 (D) X 59 (V) mm
+5°C do +35°C
10 % do 75 %
Rezolucija : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM, Tok bitova
RCA Terminal, 1,0Vp-p (opterećenje od 75 ohm)
Rezolucija : 576i/480i
RCA Terrminal, 2-kanalni, (2Vrms ± 10%)
TOS-Link optički
100BASE - TX Terminal
Ugrađen
WEP(OPEN/SHARED)
WPA-PSK(TKIP/AES)
WPA2-PSK(TKIP/AES)
Podržano
320 GB
500 GB
1 TB
Dodatak
HDMI
Težina
Dimenzije
Opseg radnih temperatura
Radni opseg vlažnosti vazduha
Video
Audio
09
Opšte
karakteristike
-- Brzine mreže jednake ili slabije od 10 MB/s nisu podržane.
-- Dizajn i specifikacije su podložni izmenama bez prethodnog obaveštavanja.
-- U vezi sa napajanjem i potrošnjom energije, pogledajte nalepnicu na proizvodu.
-- Težina i dimenzije su približne.
Srpski
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 79
79 |
2013-02-07 오후 4:22:52
Kontaktirajte SAMSUNG WORLD WIDE
Ako imate bilo kakva pitanja ili komentare u vezi Samsung proizvoda, molimo da kontaktirate SAMSUNG centar
za podršku kupcima.
Area
ALBANIA
AUSTRIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864
€ 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
020 405 888
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MONTENEGRO
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Contact Centre 
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
08010 SAMSUNG (08010 726
7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile
and land line
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172
678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj
(Važi za Evropsku Uniju i ostale evropske zemlje koje imaju poseban sistem za recikliranje baterija)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim
otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemisjkih elemenata Hg, Cd ili Pb, to
označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive
2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.
Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od
ostalog otpada I reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.
Pravilno odlaganje ovog proizvoda (električna i elektronska oprema za odlaganje)
(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)
Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač,
slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja.
Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove
proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali
sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.
Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi
elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju saostalim komercijalnim otpadom.
AK68-02230P-02
02230P-BD-E8900-EN-SER.indd 80
2013-02-07 오후 4:22:52
BD-E8300
BD-E8500
BD-E8900
BD-HDD Combo
korisnički priručnik
zamislite mogućnosti
Zahvaljujemo Vam na kupnji ovog Samsung proizvoda.
Za potpuniju uslugu, molimo registrirajte vaš proizvod na
www.samsung.com/register
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 1
2013-02-07 오후 2:53:51
Sigurnosne informacije
Upozorenje
KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE UKLANJAJTE PREDNJI (ILI STRAŽNJI) POKLOPAC.
NE SADRŽI DIJELOVE KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. SERVIS POVJERITE OVLAŠTENOM SERVISNOM
OSOBLJU.
OPREZ
RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA
NE OTVARAJTE
Ovaj simbol označava "opasan napon" u
OPREZ: KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE Ovaj simbol označava važne upute koje idu
proizvodu koji predstavlja rizik od električnog UKLANJAJTE PREDNJI (ILI STRAŽNJI) POKLOPAC, NEMA DIJELOVA uz proizvod.
KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK.
udara ili ozljede osoba.
SERVIS POVJERITE OVLAŠTENOM SERVISNOM OSOBLJU.
Nemojte instalirati ovaj proizvod u ograničenom
prostoru kao što je ormar za knjige ili slični uređaj.
UPOZORENJE
• Kako biste spriječili oštećenje uslijed opasnosti od
požara ili električnog udara, nemojte izlagati ovaj
uređaj vlazi ili kiši.
OPREZ
• BD-HDD Combo RABI NEVIDLJIVU LASERSKU
ZRAKU KOJA, KAD SE USMJERI, MOŽE
IZAZVATI OPASNO IZLAGANJE RADIJACIJI.
UREĐAJEM BD-HDD Combo RUKUJTE
PRAVILNO I U SKLADU S UPUTAMA.
OPREZ
OVAJ PROIZVOD KORISTI LASER. UPORABA
KONTROLA ILI PODEŠAVANJA ILI IZVRŠENJE
POSTUPAKA KOJI NISU OVDJE NAVEDENI
MOŽE DOVESTI DO IZLAGANJA OPASNOM
ZRAČENJU. NE OTVARAJTE POKLOPCE I NE
VRŠITE SAMI POPRAVKE. SERVIS POVJERITE
OVLAŠTENOM SERVISNOM OSOBLJU.
Ovaj proizvod je u skladu s CE propisima ako
koristite oklopljene kabele i konektore za spajanje
uređaja s drugom opremom. Za sprječavanje
elektromagnetske interferencije s električnim
uređajima kao što su radio i televizor, koristite
oklopljene kabele i konektore za spajanje.
VAŽNA NAPOMENA
Glavni električni vod na ovoj opremi isporučen je s
oblikovanim utikačem koji uključuje osigurač. Vrijednost
osigurača navedena je na prednjem dijelu zatika utikača.
Ako je potrebna zamjena, morate koristiti osigurač
iste snage odobren za BS1362.
Nikada ne koristite utikač bez poklopca osigurača
ako se poklopac može ukloniti. Ako je potreban
zamjenski poklopac osigurača, on mora biti
iste boje kao i lice zatika na utikaču. Zamjenske
poklopce možete kupiti kod distributera.
Ako isporučeni utikač nije prikladan za točke
napajanja u vašoj kući ili kabel nije dovoljno
dugačak da dosegne točku napajanja, trebate
nabaviti odgovarajući produžni sigurnosni kabel ili
zatražiti pomoć distributera.
Međutim, ako nema alternative odrezivanju utikača,
uklonite osigurač i sigurno odložite utikač. Ne
spajajte utikač u utor glavnog voda budući da postoji
rizik od električnog udara zbog gole fleksibilne žice.
Za odspajanje opreme s glavnog voda morate
izvući utikač iz utora glavnog voda te stoga utikač
glavnog voda mora biti spreman za uporabu.
Uređaj isporučen s ovim priručnikom za korisnike
ima licencu u skladu s pravima na intelektualno
vlasništvo trećih strana.
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
Ovaj player kompaktnih diskova klasificiran je kao
LASERSKI proizvod KLASE 1. Uporaba kontrola,
prilagodbe ili izvođenje procedura koji nisu navedeni u ovim
uputama mogu rezultirati opasnim izlaganjem zračenju.
| 2 Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 2
2013-02-07 오후 2:53:52
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Mjere opreza
Važne sigurnosne upute
Prije uporabe jedinice pažljivo pročitajte ove upute
za rad. Poštujte sve dolje navedene sigurnosne
upute.
Upute za rad čuvajte pri ruci za buduću uporabu.
1. Pročitajte ove upute.
2. Sačuvajte ove upute.
3. Obratite pozornost na sva upozorenja.
4. Slijedite sve upute.
5. Ne upotrebljavajte uređaj u blizini vode.
6. Čistite samo suhom krpom.
7. Nemojte blokirati ventilacijske otvore.
Instalirajte u skladu s uputama proizvođača.
8. Ne postavljajte uređaj blizu izvora topline kao
što su radijatori, toplinski spremnici, pećnice
ili drugi uređaji (uključujući AV prijemnike) koji
proizvode toplinu.
10. Kabel za napajanje postavite tako da se po
njemu ne gazi i da ga se ne prikliješti, osobito
kod utikača ili priručnih utičnica te dijela
kabelskog izlaza iz jedinice.
11. Upotrebljavajte samo dodatke/dodatnu
opremu koju je naveo proizvođač.
12. Upotrebljavajte samo kolica,
stalak, tronožac, držač ili
stol koji je naveo proizvođač
ili koji je isporučen uz uređaj.
Ako se služite kolicima,
oprezno pomičite kolica
s uređajem da biste izbjegli ozljedu uslijed
prevrtanja.
13. Isključite uređaj iz utičnice tijekom grmljavine
ili kada ga ne upotrebljavate dulje vrijeme.
14. Sve servisne radnje prepustite kvalificiranom
servisnom osoblju. Servisiranje je potrebno
u slučaju oštećenja, npr. oštećenja kabela
napajanja ili utikača, prolijevanja tekućine ili
upadanja stranih predmeta u uređaj, izlaganja
uređaja kiši ili vlazi, neuobičajenog rada ili
pada s visine.
Pohranjivanje diskova i upravljanje
njima
• Držanje diskova
-- Otisci prstiju ili ogrebotine na
diskovima mogu umanjiti kvalitetu
zvuka i slike ili uzrokovati preskakanje
-- Izbjegavajte dodirivanje površine diska na koji
su snimljeni podaci.
-- Disk hvatajte za rubove tako da otisci prstiju
ne dospiju na površinu.
-- Na disk nemojte lijepiti papir ili samoljepljivu
traku.
Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 3
Sigurnosne informacije
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
9. Ne poništavajte sigurnosnu namjenu
polariziranog utikača ili utikača s uzemljenjem.
Polarizirani utikač ima dvije kontaktne plojke od
kojih je jedna šira od druge. Utikač s uzemljenjem
ima dvije kontaktne plojke i jedan šiljak za
uzemljenje. Široka plojka i treći šiljak namijenjeni
su vašoj sigurnosti. Ako isporučeni utikač ne
odgovara vašoj utičnici, obratite se električaru
kako biste zamijenili zastarjelu utičnicu.
01
OPREZ :
• U SLUČAJU OTVARANJA JAVLJA SE VIDLJIVO
ILI NEVIDLJIVO LASERSKO ZRAČENJE KLASE
3B. IZBJEGAVAJTE IZLAGANJE ZRACI (IEC
60825-1)
• OVAJ PROIZVOD KORISTI LASER. UPORABA
KONTROLA, PRILAGODBE ILI IZVOĐENJE
PROCEDURA KOJI NISU NAVEDENI U OVIM
UPUTAMA MOGU REZULTIRATI OPASNIM
IZLAGANJEM ZRAČENJU. NE OTVARAJTE
OPLATE I NE POKUŠAVAJTE SAMOSTALNO
POPRAVLJATI PROIZVOD. SERVISIRANJE
PREPUSTITE KVALIFICIRANIM DJELATNICIMA.
3|
2013-02-07 오후 2:53:52
Sigurnosne informacije
• Čišćenje diskova
-- Zamažete li disk otiscima prstiju ili
prljavštinom, obrišite ga blagom
otopinom vode i deterdženta,
zatim osušite mekom krpom.
-- Čistite nježnim pokretima od
sredine prema rubovima diska.
• Pohranjivanje diska
`` Ne čuvajte ga na izravnoj sunčevoj svjetlosti.
`` Čuvajte ga na hladnom i prozračenom
mjestu.
`` Čuvajte ga u čistom zaštitnom omotu i u
okomitom položaju.
Mjere opreza pri rukovanju
• Uređaj nemojte izlagati kapanju ili prskanju
tekućine. Na uređaj nemojte stavljati vaze za
cvijeće ili slične predmete pune tekućine.
• Da biste potpuno isključili uređaj, morate izvući
strujni utikač iz zidne utičnice.
Prema tome, strujni utikač mora biti lako
dostupan i uvijek spreman za upotrebu.
• Strujni utikač nikada ne dodirujte mokrom
rukom. U suprotnom može doći do strujnog
udara.
• Nemojte priključivati više električnih uređaja
u istu zidnu utičnicu. Preopterećivanje može
dovesti do pregrijavanja utičnice, a time i do
požara.
• Održavanje ormarića.
-- Obavezno isključite druge komponente prije
nego što ih priključite na ovaj proizvod.
-- Ako iznenada premjestite proizvod s hladnog
na toplo mjesto, na radnim dijelovima i
lećama može se stvoriti kondenzat te izazvati
nepravilnu reprodukciju diska. Dođe li to
toga, isključite proizvod i pričekajte dva sata
prije nego što priključite utikač u utičnicu.
Potom umetnite disk i pokušajte ga ponovno
reproducirati.
• Ako proizvod stvara neobičnu buku, miris
gorenja ili dim, odmah isključite prekidač
napajanja i izvucite strujni utikač iz zidne
utičnice. Potom se obratite najbližem
korisničkom servisnom centru kako biste dobili
tehničku pomoć. Ne upotrebljavajte proizvod.
Upotreba proizvoda može dovesti do požara ili
do strujnog udara.
Upotreba 3D funkcije
VAŽNE ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE
INFORMACIJE O 3D SLIKAMA.
Prije uporabe 3D funkcije pročitajte i proučite
sljedeće sigurnosne informacije.
• Neki bi gledatelji tijekom gledanja 3D televizije
mogli osjetiti neugodne reakcije kao što su
vrtoglavice, mučnine i glavobolje.
Ako budete imali bilo koji od ovih simptoma,
prestanite gledati 3D televiziju, skinite 3D aktivne
naočale i odmorite se.
• Dugotrajno gledanje 3D slika može izazvati
naprezanje očiju. Osjetite li naprezanje očiju,
prestanite gledati 3D televiziju, skinite 3D aktivne
naočale i odmorite se.
• Odgovorna odrasla osoba trebala bi često
provjeravati djecu koja rabe 3D funkciju.
Ako se dijete žali na umor očiju, glavobolje,
vrtoglavice ili mučnine, trebalo bi prestati gledati
3D televiziju i odmoriti se.
• 3D aktivne naočale ne rabite u druge svrhe (kao
dioptrijske, sunčane, zaštitne naočale i slično).
• Ne upotrebljavajte 3D funkciju ni 3D aktivne
naočale dok hodate ili se krećete. Uporaba 3D
funkcije ili 3D aktivnih naočala tijekom kretanja
može uzrokovati sudaranje s predmetima,
spoticanje i/ili padanje te ozbiljne ozljede.
• Kada s ovim modelom prikazujete 3D program,
stvarni prikaz može izgledati kako je prikazano u
nastavku:
Prikaz na zaslonu
Opis
Jedno pored Isti zaslon udvostručuje se
po vodoravnoj osi.
drugog
Jedno povrh
drugog
Isti zaslon udvostručuje se
po okomitoj osi.
• Prijem 3D programa, snimanje i reprodukcija
na ovom modelu možda ne podržavaju 3D u
potpunosti jer format emitiranja 3D sadržaja još
nije standardiziran na svjetskoj razini. Ne radi se
o kvaru ili nedostatku proizvoda.
| 4 Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 4
2013-02-07 오후 2:53:53
01
• Želite li uživati u 3D sadržaju, spojite 3D uređaj
(AV prijemnik ili televizor koji podržava 3D
tehnologiju) s priključkom HDMI OUT proizvoda
pomoću HDMI kabela za brzi prijenos podataka.
Prije reprodukcije 3D sadržaja stavite 3D
naočale.
• Proizvod šalje 3D signale samo putem HDMI
kabela spojenog na priključak HDMI OUT.
• Budući da je razlučivost videozapisa u 3D
načinu reprodukcije određena razlučivošću
izvornog 3D videozapisa, ne možete je mijenjati
po želji.
• U 3D načinu reprodukcije neke funkcije
poput BD Wise, prilagodbe veličine zaslona i
prilagodbe razlučivosti možda neće ispravno
raditi.
• Za pravilan izlaz 3D signala morate koristiti
HDMI kabel za brzi prijenos podataka.
• Tijekom gledanja 3D slika budite udaljeni od
zaslona televizora najmanje tri širine zaslona.
Na primjer, ako imate zaslon veličine 46 inča,
gledajte na udaljenosti od 138 inča (11,5 stopa)
od zaslona.
• 3D video zaslon postavite u razini očiju kako
biste imali najbolju 3D sliku.
• Ako je proizvod priključen na neke 3D uređaje,
3D efekt možda neće pravilno raditi.
• "Blu-ray 3D" i logotip "Blu-ray 3D" zaštitni su
znakovi tvrtke Blu-ray Disc Association.
Sigurnosne informacije
Autorsko pravo
© 2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Sva prava pridržana; nijedan dio ovog korisničkog
priručnika ne smije se reproducirati ili kopirati bez
prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung
Electronics Co.,Ltd.
Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 5
5|
2013-02-07 오후 2:53:53
Sadržaj
Sigurnosne informacije
2
3
3
3
4
4
5
Upozorenje
Mjere opreza
Važne sigurnosne upute
Pohranjivanje diskova i upravljanje njima
Mjere opreza pri rukovanju
Upotreba 3D funkcije
Autorsko pravo
Početak
8
8
8
8
9
9
10
13
14
14
15
Podržani diskovi i formati
Vrste diskova i sadržaja koje vaš proizvod može
reproducirati
Vrste diskova koje vaš proizvod ne može
reproducirati
Raspoloživo vrijeme snimanja za unutarnji HDD
Regionalni kod
Logotipovi diskova koje proizvod može
reproducirati
Podržani formati
Dodatna oprema
Prednja ploča
Stražnja ploča
Daljinski upravljač
Povezivanje
17
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
Povezivanje s televizorom pomoću audio/
videokabela i RF kabela
Povezivanje s televizorom
1. način Pomoću HDMI kabela (nije uključen) najbolja kvaliteta (preporučeno)
2. način Videokabelom i audiokabelom - dobra
kvaliteta
Povezivanje s audiosustavom
1. način Povezivanje s AV prijemnikom koji
podržava HDMI
2. način Povezivanje s AV prijamnikom s optičkim
ulazom
3. način Povezivanje sa stereopojačalom
pomoću audiokabela
Povezivanje s mrežnim usmjerivačem
Žičana mreža
Bežična mreža
Postavke
Postupak postavljanja
Početni zaslon
Pristup zaslonu Postavke
Tipke za izbornik Postavke na daljinskom
upravljaču
23
Funkcije izbornika Postavke
33
Mreže i internet
33
Konfiguriranje mrežne veze
35
Izravni Wi-Fi
36
Softverski AP
Postavke usluge AllShare
37
37
Naziv uređaja
37
Nadogradnja softvera
37
Na mreži
38
Putem kanala
38
Putem USB kartice
Na disku
38
39Preuzimanjem
39
Nadogr. u stanju pripravn.
21
21
21
22
Media Play
40
40
40
41
42
43
43
43
44
44
44
Umetanje diska u ladicu za disk
Umetanje USB-a ili mobilnog telefona u USB
priključak
Pristupanje zaslonu AllShare Play
Upotreba funkcije AllShare Play
Za preuzimanje softvera AllShare
Reprodukcija sadržaja s računala na uređaju BDHDD Combo
Reprodukcija sadržaja s pametnog telefona na
uređaju BD-HDD Combo
Upravljanje putem mobilnog uređaja.
Kontroliranje reprodukcije videozapisa
Gumbi na daljinskom upravljaču koji se rabe za
reprodukciju videozapisa
Uporaba izbornika alata
| 6 Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 6
2013-02-07 오후 2:53:53
DTV funkcije
51
51
52
52
52
53
53
53
54
54
Gledanje televizijskih kanala
Uporaba izbornika Alati
Upotreba funkcije PIP (Slika u slici)
Uređivanje kanala
Popis kanala
Zaslon s kanalima
Uporaba izbornika Alati
Gledanje zaslona vodiča
Upravitelj rasporeda
Uporaba usluge teleteksta
Mrežne usluge
62
62
63
64
64
64
Uporaba funkcije Smart Hub
Ukratko o funkciji Smart Hub
Upotreba internetskog preglednika
BD-Live™
Samsung Smart View
Dual View
Sadržaj
Kontroliranje reprodukcije glazbe
Gumbi na daljinskom upravljaču koji se rabe za
reprodukciju glazbe
Uporaba izbornika alata
46
Ponavljanje skladbi na audio CD-u
47
47
Nasumični redoslijed skladbi na audio CD-u
47
Stvaranje popisa skladbi sa CD-a
47Ripanje
48
Funkcija AMG (All Media Guide)
48
Reproduciranje fotografskog sadržaja
48
Uporaba izbornika alata
49
Uporaba izbornika alata kad je datoteka
označena
46
46
Dodatak
Obavijest o sukladnosti i podršci
Zaštita od kopiranja
Izjava o odricanju od odgovornosti za mrežnu
uslugu
67
Licenca
69
Preporuka - samo za EU
70
Dodatne informacije
76
Rješavanje problema
78Popravci
79
Specifikacije
65
66
66
Napredne funkcije
56
Snimanje
56
Provjera dostupnog prostora za pohranu
56Snimanje televizijskog kanala koji trenutno
gledate
57
Istodobno snimanje
58
Funkcija Timeshift
59
Reprodukcija snimljenog naslova
Uređivanje snimljenog naslova
59
59
Dijeljenje dijela naslova (podijeli na dva dijela)
60
Dijeljenje dijela naslova (djelomično brisanje)
60
Kopiranje
60
Kopiranje videozapisa, glazbe ili fotografija
60
3D funkcije
60
Pretvarač u 3D format
61
Prilagodba dubine 3D prikaza
61
Gledanje DTV-a s 3D efektom
Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 7
7|
2013-02-07 오후 2:53:53
Početak
Podržani diskovi i formati
Vrste diskova i sadržaja koje vaš proizvod može reproducirati
Sadržaj
VIDEOZAPISI
GLAZBA
FOTOGRAFIJE
VIDEOZAPISI
GLAZBA
FOTOGRAFIJE
Mediji
Blu-ray disk
3D Blu-ray disk
DVD-VIDEO
DVD±RW/±R
CD-RW/R
CD-RW/R,
DVD±RW/±R,
BD-RE/R
CD-RW/R,
DVD±RW/±R,
BD-RE/R
HDD
USB
Pojedinosti
BD-ROM ili BD-RE/R disk snimljen u formatu BD-RE.
DVD-VIDEO, DVD±RW/±R diskovi koji su snimljeni i finalizirani.
Mediji na kojima se nalazi sadržaj DivX, MKV ili MP4 formata.
Glazba snimljena na medijima CD-RW/R, DVD±RW/±R, BD-RE/R na kojima se nalazi
MP3 ili WMA sadržaj.
Glazba snimljena na medijima CD-RW/R, DVD±RW/±R, BD-RE/R na kojima se nalazi
JPEG sadržaj
Videozapisi, glazba i fotografije pohranjeni na HDD-u ili USB-u.
* Više informacija o formatu datoteka nalazi se na stranicama 10~12.
Vrste diskova koje vaš proizvod ne može reproducirati
• HD DVD
• DVD-RAM
• DVD-ROM/PD/MV-disk • Super Audio CD
(osim CD sloja)
itd.
• DVD-RW (VR način)
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(CD-G diskovi
reproduciraju samo
zvuk, ali ne i grafiku.)
• DVD-R disk od 3,9 GB
za stvaranje
višemedijskog
materijala.
||NAPOMENA |
\\ Ovaj proizvod možda neće moći reproducirati određene CD-RW/R i DVD±RW/±R medije zbog uvjeta snimanja.
\\ Ako DVD±RW/±R disk nije ispravno snimljen u formatu DVD videozapisa, neće se moći reproducirati.
\\ Vaš proizvod neće reproducirati sadržaj koji je snimljen na DVD±RW/±R mediju brzinom većom od 10 Mb/s.
\\ Vaš proizvod neće reproducirati sadržaj koji je snimljen na BD-RE/R mediju brzinom većom od 25 Mb/s.
\\ Reprodukcija možda neće raditi na nekim vrstama diskova ili pri izvođenju određenih postupaka, poput mijenjanja kuta i
prilagodbe formata slike. Detaljne informacije o disku ispisane su na pakiranju. Pročitajte ih u slučaju potrebe.
\\ Kada se reproducira BD-J naslov, učitavanje bi moglo trajati duže nego kod normalnog naslova ili bi neke funkcije mogle
raditi sporije.
Raspoloživo vrijeme snimanja za unutarnji HDD
Digitalno emitirani program možete snimiti na unutarnji HDD kako je prikazano u nastavku.
Raspoloživo vrijeme snimanja može se razlikovati od stvarnog emitiranja. Pomoću tablice u nastavku na
zaslonskom izborniku možete provjeriti raspoloživo vrijeme snimanja prikazano "podebljanim slovima".
| 8 Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 8
2013-02-07 오후 2:53:54
SD
8 Mb/s
257 sati
(Normalna)
124 sati
102 sati
49 sati
30 sati
5 Mb/s
411 sati
(Normalna)
199 sati
123 sati
205 sati
99 sati
61 sati
20 Mb/s
(Visoka)
10 Mb/s
(Visoka)
77 sati
||NAPOMENA |
\\ Budući da značajka Timeshift proizvoda i druge ugrađene
funkcije zahtijevaju određenu količinu interno dodijeljenog
prostora na HDD-u, ukupna veličina prikazana u opciji
"Upravitelj uređaja za pohranu" u izborniku Postavke
može se razlikovati od kapaciteta HDD-a prikazanog u
priručniku.
4
DVD-VIDEO
Meksiko, Južna Amerika,
Centralna Amerika, Australija,
Novi Zeland, Pacifički otoci,
Karibi
5
Rusija, Istočna Europa, Indija,
veći dio Afrike, Sjeverna Koreja,
Mongolija
6
Kina
Početak
HD
Procijenjena
Vrijeme snimanja
brzina
prijenosa BD-E8900 BD-E8500 BD-E8300
02
Vrsta
emitiranja
Logotipovi diskova koje proizvod može
reproducirati
Blu-ray disk
3D Blu-ray disk
BD-Live
DivX
Regionalni kod
Proizvodi i diskovi kodirani su prema regiji. Ti se
regionalni kodovi moraju podudarati kako bi se
disk reproducirao. Ako se kodovi ne podudaraju,
disk se neće moći reproducirati.
Regionalni kod ovog proizvoda naveden je na
stražnjoj ploči proizvoda.
Vrsta diska
Regionalni
kod
a
Blu-ray disk
b
c
DVD-VIDEO
Područje
Sjeverna Amerika, Centralna
Amerika, Južna Amerika, Koreja,
Japan, Tajvan, Hong Kong i
jugoistočna Azija.
PAL sustav emitiranja u
Ujedinjenom Kraljevstvu,
Francuskoj, Njemačkoj itd.
Europa, Grenland, Francuski
teritoriji, Bliski Istok, Afrika,
Australija i Novi Zeland.
Indija, Kina, Rusija, središnja i
južna Azija.
1
SAD, Američki teritoriji i Kanada
2
Europa, Japan, Bliski Istok,
Egipat, Južna Afrika, Grenland
3
Tajvan, Koreja, Filipini,
Indonezija, Hong Kong
Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 9
9|
2013-02-07 오후 2:53:55
Početak
Podržani formati
Podrška za videodatoteke
Ekstenzija
datoteke
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.webm
Spremnik
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
VRO
VOB
PS
TS
WebM
Videokodek
Divx 3.11/4.x/
5.x/6.x
MPEG4 SP/
ASP
H.264 BP/
MP/HP
Motion JPEG
Window
Media Video v9
Brzina
prijenosa
podataka
(Mb/s)
1920x1080
6~30
30
MPEG2
MPEG1
VP6
4
640x480
30
SVAF
MVC
WebM
Rezolucija
Brzina kadrova
(broj kadrova u
sekundi)
VP8
1920x1080
24/25/30
40
6~30
8
Audiokodek
AC3
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG(MP3)
DTS Core
Vorbis
`` Ograničenja
-- Čak i kada je datoteka dekodirana gore navedenim podržanim kodekom, možda je nećete moći
reproducirati ako postoji problem s njenim sadržajem.
-- Normalna reprodukcija nije zajamčena ako su podaci spremnika datoteke pogrešni ili je sama datoteka
oštećena.
-- Datoteke s brzinom prijenosa/brzinom kadrova većom od navedene u prethodnoj tablici mogu
zastajkivati prilikom reprodukcije.
-- Funkcija traženja (preskakanja) nije dostupna ako je indeksna tablica datoteke oštećena.
-- Kada datoteku reproducirate daljinski, putem mrežne veze, reprodukcija videozapisa može zastajkivati
ovisno o brzini mreže.
-- Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda neće biti kompatibilni s ovim proizvodom.
`` Videodekoder
-- Podržava do H.264 razine 4.1.
-- Ne podržava H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4.
| 10 Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 10
2013-02-07 오후 2:53:55
||NAPOMENA |
\\ Neki diskovi MKV i MP4 formata možda se neće
reproducirati ovisno o razlučivosti i brzini kadrova
videozapisa.
Podržani formati datoteka podnaslova
Naziv
MPEG-4 Timed text
.smi
SubViewer
.sub
.srt
Micro DVD
.sub ili .txt
Advanced SubStation
Alpha
.ass
SubStation Alpha
.ssa
Powerdivx
.psb
SubStation Alpha
MKV
Xsub
Unutarnji
.ttxt
SAMI
SubRip
Vanjski
Ekstenzija
datoteke
Advanced SubStation
Alpha
AVI
MKV
SubRip
MKV
MPEG-4 Timed text
MP4
Ekstenzija datoteke
Tip
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio
Layer 3
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
*.ogg
OGG
Vorbis
*.wma
WMA
WMA
Podrška za slikovne datoteke
Ekstenzija datoteke
*.jpg
*.jpeg
*.png
*.bmp
*.mpo
Kodek
Tip
Rezolucija
JPEG
15360x8640
PNG
BMP
MPO
1920x1080
1920x1080
15360x8640
Napomene za USB vezu
• Vaš proizvod podržava USB medij za pohranu,
MP3 proizvode, digitalne fotoaparate i USB
čitače kartica.
• Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda
neće biti kompatibilni s ovim proizvodom.
• Vaš proizvod podržava datotečne sustave
FAT16, FAT32 i NTFS (samo za čitanje).
• Povežite USB uređaje izravno na USB priključak
proizvoda. Povezivanje putem USB kabela
može prouzročiti probleme s kompatibilnošću.
• Umetanje više od jednog memorijskog uređaja
u čitač više kartica možete uzrokovati nepravilan
rad čitača.
Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 11
Početak
`` Audiodekoder
-- Podržava WMA 10 PRO (do verzije 5.1).
-- Ne podržava WMA kompresiju zvuka bez
gubitaka.
-- Ne podržava QCELP/AMR NB/WB.
-- Podržava Vorbis (do 2 kanala). Podržava kodek
samo u spremniku webm.
-- Podržani ADPCM IMA, MS. (MULAW, ALAW
nisu podržani)
Podrška za glazbene datoteke
02
-- KODEKI osim za MVC, VP8, VP6
1) Ispod 1280 x 720 : maks. 60 kadrova.
2) Iznad 1280 x 720 : maks. 30 kadrova.
3) Ne podržava GMC 2 ili noviji.
-- Podržava SVAF Jedna povrh druge, Jedna
pored druge.
-- Podržava BD MVC Spec.
11 |
2013-02-07 오후 2:53:56
Početak
• Proizvod podržava PTP protokol.
• Nemojte iskopčavati USB uređaj tijekom
postupka učitavanja.
• Što je veća razlučivost slike, to je više vremena
potrebno za njen prikaz.
• Ovaj proizvod ne može reproducirati MP3
datoteke s DRM-om (upravljanje digitalnim
pravima) preuzete s komercijalnih web-mjesta.
• Vaš proizvod podržava samo videozapise s
manje od 30 kadrova/s (brzina kadrova).
• Vaš proizvod podržava samo USB uređaje za
masovnu pohranu (eng. Mass Storage Class,
MSC) kao što su mali memorijski pogoni, čitači
flash kartica i USB HDD-i. (HUB nije podržan.)
• Neki USB HDD-i, višekartični čitači i mali
memorijski pogoni možda neće biti kompatibilni
s ovim proizvodom.
• Ako neki USB uređaji zahtijevaju više snage,
uređaj za zaštitu strujnog kruga može ograničiti
njihov rad.
• Ako reprodukcija s USB HDD-a postane
nestabilna, utaknite HDD u zidnu utičnicu kako
biste mu pojačali napajanje.
Ako se problem nastavi, obratite se proizvođaču
USB HDD-a.
• Morate na siguran način ukloniti USB uređaj za
pohranu (pokrenite funkciju "Sigurno uklanjanje
USB-a" kako biste spriječili moguće oštećenje
USB memorije.)
• SAMSUNG nije odgovoran za bilo kakva
oštećenja podatkovnih datoteka ili gubitak
podataka.
• Vaš proizvod ne podržava komprimirane
datoteke, djelomično pohranjene datoteke i
datoteke šifrirane u sustavu NTFS.
-- Za iskopčavanje USB uređaja upotrijebite
funkciju Sigurno uklanjanje USB-a.
-- Ako ne provedete funkciju Sigurno uklanjanje
USB-a, podaci na USB uređaju mogli bi se
oštetiti ili izgubiti.
-- USB uređaj možete popraviti ili formatirati na
stolnom računalu (samo za operacijski sustav
MS-Windows).
Spajanje USB uređaja prije uporabe
funkcija Timeshift i Snimljena televizija
Ne upotrebljavajte USB memorijski
štapić. Ne podržava USB memorijski
štapić.
Savjetujemo uporabu USB HDD-a s
najmanje 5400 o./min, ali RAID USB
HDD nije podržan.
• Za uporabu načina Timeshift ili funkcije
Snimljena televizija, na spojenom USB uređaju
mora se izvršiti funkcija Formati. uređaja kako bi
bio pravilno formatiran za snimanje.
-- Ne isključujte uređaj dok je formatiranje u
tijeku. Ako formatirate uređaj, sve će datoteke
biti izbrisane.
-- Prije formatiranja uređaja pomoću ovog
proizvoda napravite sigurnosnu kopiju
datoteka kako biste spriječili oštećenja ili
gubitak podataka. SAMSUNG nije odgovoran
za bilo kakva oštećenja podatkovnih datoteka
ili gubitak podataka.
• Snimljeni videozapisi zaštićeni su DRM-om
(upravljanje digitalnim pravima) i ne mogu se
reproducirati na osobnom računalu ili drugom
proizvodu. Ne zaboravite da se datoteke
sačuvane na televizoru ne mogu upotrijebiti
nakon zamjene glavne ploče.
• Za snimanje je potrebno najmanje 100 MB
slobodnog prostora
• Snimanje će se zaustaviti ako slobodnog
prostora za pohranu bude manje od 50 MB.
• Ako USB uređaj nije prošao test izvedbe
uređaja, mora se podvrći formatiranju uređaja i
ponovnom testu izvedbe uređaja prije snimanja
pomoću Vodiča ili Upravlj. kanalima.
Ako uređaj uspješno ne dovrši test izvedbe, ne
može se upotrijebiti za snimanje.
| 12 Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 12
2013-02-07 오후 2:53:56
AVCHD (napredni videokodek za zapise visoke definicije)
02
Početak
• Ovaj proizvod može reproducirati diskove AVCHD formata. Ti diskovi obično se snimaju i rabe u
videokamerama.
• AVCHD format je format videozapisa visoke definicije s digitalne videokamere.
• Format MPEG-4 AVC/H.264 komprimira slike većom učinkovitosti od klasičnog formata za
komprimiranje slika.
• Neki AVCHD diskovi upotrebljavaju format "x.v. Color". Ovaj proizvod može reproducirati AVCHD
diskove koji rabe format "x.v.Color".
• "x.v.Color" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
• "AVCHD" i logotip AVCHD zaštitni su znakovi tvrtki Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. i Sony
Corporation.
||NAPOMENA |
\\ Neki diskovi formata AVCHD možda se neće moći reproducirati zbog stanja snimke.
Diskovi formata AVCHD moraju se finalizirati.
\\ "x.v.Color" pruža širi raspon boja od klasičnih DVD diskova videokamera.
Dodatna oprema
Provjerite dolje navedenu isporučenu dodatnu opremu.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
BD
TV
SUBTITLE
1
2
4
5
7
8
DISC MENU
TTX/MIX
INPUT
3
6
9
TITLE MENU
0
POPUP
TV MUTE
TV SOURCE
CH LIST
A
HOME
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
SMART HUB SEARCH
PANDORA
Audio/videokabel
RF kabel za televizor
Baterije za daljinski upravljač (veličine AAA)
Korisnički priručnik
GUIDE
SOCIAL
REC
SUBTITLE
D
2D 3D
INPUT
REC PAUSE
Daljinski upravljač
Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 13
13 |
2013-02-07 오후 2:53:56
Početak
Prednja ploča
TIPKA REPRODUCIRAJ/PAUZIRAJ
TIPKA UNESI
TIPKA ZAUSTAVI
TIPKA NAPAJANJA
TIPKA IZBACI
UTOR ZA DISK
PRIKAZ
UTOR ZA
UOBIČAJENE MEDIJE
USB HOST
SENZOR DALJINSKOG UPRAVLJAČA
||NAPOMENA |
\\ Za nadograđivanje softvera proizvoda putem priključka USB Host morate upotrijebiti USB memorijski štapić.
\\ Kada proizvod prikazuje izbornik Blu-ray diska, pritiskom tipke Reproduciraj na daljinskom upravljaču ili proizvodu ne možete
pokrenuti reprodukciju filma. Za reproduciranje filma na izborniku diska morate odabrati Reproduciraj film ili Pokreni, zatim
pritisnuti tipku v.
\\ Od lokalnog pružatelja kabelskih usluga morate nabaviti "CI CAM s CI ili CI+ karticom".
\\ Prilikom uklanjanja modul "CI CAM s CI ili CI+ karticom" pažljivo izvlačite rukama jer bi ga pad mogao oštetiti.
\\ Umetnite "CI CAM s CI ili CI+ karticom" u smjeru označenom na kartici.
\\ Položaj utora za CI karticu može ovisiti o modelu.
\\ U nekim zemljama i regijama modul "CI CAM s CI ili CI+ karticom" nije podržan; provjerite kod ovlaštenog prodavača.
U slučaju bilo kakvih problema obratite se pružatelju usluga.
Stražnja ploča
ANT OUT (TO TV)
ANT IN
LAN
HDMI OUT
AUDIO OUT
USB HOST
DIGITAL AUDIO OUT
VIDEO OUT
| 14 Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 14
2013-02-07 오후 2:53:56
Daljinski upravljač
Pritisnite za upravljanje televizorom.
Pritisnite za upravljanje uređajem BD-HDD
Combo.
Pritisnite brojčane tipke za rad s opcijama ili
za izravan pristup kanalima.
Uporabite za ulazak u izbornik diska.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
BD
TV
SUBTITLE
TTX/MIX
INPUT
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
9
TITLE MENU
0
POPUP
Pritisnite za preskakanje naprijed ili natrag.
Potpuno stišava zvučnike televizora.
CH LIST
HOME
GUIDE
Pritisnite za prikaz informacija o reprodukciji tijekom
reprodukcije sadržaja na disku/USB-u/HDD-u ili za
prikaz informacija o televizijskom kanalu.
Povratak na prethodni izbornik.
Pritisnite za uporabu društvene televizije.
Pritisnite za upotrebu funkcije PIP.
Umetanje baterija
Nakon postavljanja omogućuje odabir
izvora ulaznog signala na televizoru.
Prikazuje EPG (Elektronički vodič kroz
programe).
Uporabite za odabir stavki izbornika i
promjenu vrijednosti izbornika.
Pritisnite za upotrebu funkcije internetskog preglednika.
Rabi se za otvaranje skočnog izbornika/izbornika naslova.
Pritisnite za odabir televizijskog kanala.
TV SOURCE
Pritisnite za prelazak na početni zaslon.
Pritisnite za uporabu izbornika Alati.
Pritisnite za pretraživanje sadržaja.
Naizmjence odabire postavke Teletekst,
Dvostruko ili Mješovito.
Pritisnite za privremeno zaustavljanje reprodukcije
ili privremeno zaustavljanje funkcije Timeshift.
Pritisnite za reprodukciju ili pokretanje
funkcije Timeshift.
TV MUTE
Prilagodba glasnoće televizora.
Pritisnite za uporabu Smart Hub.
Uključite i isključite televizor.
Pritisnite za izbacivanje diska.
Pritisnite za pretraživanje naprijed ili natrag.
Zaustavlja reprodukciju ili snimanje.
Prikazuje popise kanala na zaslonu.
Početak
Uključite i isključite proizvod.
02
Pregled daljinskog upravljača
Pritisnite za izlazak iz izbornika.
A
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
SMART HUB SEARCH
PANDORA
SOCIAL
REC
SUBTITLE
D
2D 3D
INPUT
REC PAUSE
Ove tipke rabe se za izbornike proizvoda i
za nekoliko funkcija Blu-ray diska.
Pritisnite kada želite upotrijebiti funkciju 3D
prikaza.
Pritisnite za privremeno zaustavljanje
tijekom snimanja.
Pritisnite za snimanje.
||NAPOMENA |
\\ Ako daljinski upravljač ne radi ispravno:
-- Provjerite polaritet +/– baterija.
-- Provjerite jesu li baterije istrošene.
-- Provjerite je li senzor daljinskog upravljača blokiran
preprekama.
-- Provjerite postoji li u blizini fluorescentno osvjetljenje.
||OPREZ |
\\ Baterije odlažite u skladu sa zakonskim propisima. Ne
bacajte ih u smeće domaćinstva.
Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 15
15 |
2013-02-07 오후 2:53:57
Početak
Postavljanje daljinskog upravljača za rad
s televizorom
„„
Kako biste utvrdili je li vaš televizor
uskladiv, slijedite dolje navedene upute.
1. Uključite televizor.
2. Daljinski upravljač usmjerite prema televizoru.
3. Pritisnite tipku TV kako biste odabrali način
rada televizora.
4. Pritisnite i zadržite tipku TV POWER, zatim
pritiskom odgovarajućih brojčanih tipki
unesite dvoznamenkasti kod iz tablice desno
koji odgovara marki vašeg televizora. Televizor
će se isključiti ako je uskladiv s daljinskim
upravljačem. Daljinski upravljač sada je
programiran za rad s televizorom.
||NAPOMENA |
\\ Ako je za marku vašeg televizora navedeno nekoliko
kodova, isprobajte svaki dok ne nađete onaj koji radi.
\\ Kôd marke televizora morate ponovno postaviti ako
zamijenite baterije daljinskog upravljača.
Ovim daljinskim upravljačem možete kontrolirati
određene funkcije televizora.
Tipka
TV POWER
Number
TV VOL +/–
TV MUTE
PROG (,/.)
TV SOURCE
Funkcija
Rabi se za uključivanje i isključivanje
televizora.
Rabi se za izravan unos brojke.
Rabi se za prilagodbu glasnoće
televizora.
Rabi se za uključivanje i isključivanje
zvuka televizora.
Rabi se za odabir željenog kanala.
Rabi se za odabir vanjskog izvora
spojenog na televizor.
||NAPOMENA |
\\ Postoji mogućnost da gore navedene funkcije neće
raditi na svim televizorima. Ako budete imali problema,
upotrijebite daljinski upravljač televizora.
Kontrolni kodovi televizora
Marka
SAMSUNG
Kod
TV POWER+01, +02,
+03, +04, +05, +06,
+07, +08, +09
AIWA
TV POWER+82
ANAM
TV POWER+10, +11,
+12, +13, +14, +15,
+16, +17, +18
BANG &
OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL
EDISON
DAEWOO
EMERSON
FERGUSON
FINLUX
TV POWER+57
TV POWER+71
TV POWER+73
TV POWER+57
TV POWER+52
TV POWER+75
TV POWER+19, +20,
+23, +24, +25, +26,
+27, +28, +29, +30,
+31, +32, +33, +34
TV POWER+64
TV POWER+73
TV POWER+06,
+49, +57
FORMENTI
TV POWER+57
GRADIENTE
TV POWER+70
FUJITSU
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
TV POWER+84
TV POWER+49,
+52, +71
TV POWER+60,
+72, +73, +75
TV POWER+52
TV POWER+61, +79
TV POWER+06, +19,
+20, +21, +22, +78
TV POWER+06, +69
TV POWER+06, +57
TV POWER+40
TV POWER+57
Marka
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
Kod
TV POWER+66
TV POWER+74
TV POWER+72,
+73, +75
TV POWER+53,
+54, +74, +75
TV POWER+06,
+55, +56, +57
TV POWER+06,
+56, +57
PIONEER
TV POWER+58,
+59, +73, +74
RADIOLA
TV POWER+06, +56
RADIOMARELLI TV POWER+57
RCA
TV POWER+45, +46
SABA
TV POWER+57,
+72, +73, +74,
+75
REX
SALORA
SANYO
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
TV POWER+74
TV POWER+74
TV POWER+41,
+42, +43, +44,
+48
TV POWER+06
TV POWER+74
TV POWER+36,
+37, +38, +39,
+48
TV POWER+71
TV POWER+57
TV POWER+57
TV POWER+35, +48
TV POWER+73
TV POWER+67,
+73, +75, +76
TV POWER+72,
+73, +75
THOMSON ASIA TV POWER+80, +81
TV POWER+06,
+48, +62, +65
TOSHIBA
TV POWER+83
YOKO
TV POWER+52, +77
WEGA
TV POWER+68
ZENITH
TV POWER+47,
+48, +49, +50,
+51, +52
TV POWER+57
TV POWER+06
TV POWER+63
| 16 Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 16
2013-02-07 오후 2:53:57
Povezivanje
Povezivanje s televizorom pomoću audio/videokabela i RF kabela
3. Priključite proizvod i televizor u zidnu utičnicu.
4. Uključite proizvod i televizor.
Prema priključku ANT IN
Prema televizoru
RF kabel
R
Crvena
W
Bijela
Y
Žuta
Povezivanje
2. Pomoću video/audiokabela povežite priključke VIDEO OUT (žuti) / AUDIO OUT (bijeli i crveni) sa
stražnje strane proizvoda s priključcima VIDEO IN (žuti) / AUDIO IN (bijeli i crveni) na televizoru.
03
1. Spojite RF kabel kako je prikazano.
Audio
Video
Prema priključku ANT INPUT
|| NAPOMENA |
\\ RF kabel priključen na proizvod šalje samo signale televizora. Da biste gledali sadržaje s proizvoda, morate priključiti audio/
videokabele.
\\ Ako je audiokabel postavljen preblizu kabela napajanja, može doći do šumova.
\\ Želite li povezati AV prijemnik, pogledajte stranice za povezivanje AV prijemnika. (pogledajte str. 19)
\\ Broj i položaj priključaka ovise o televizoru. Pogledajte korisnički priručnik televizora.
\\ Ako na televizoru postoji samo jedan priključak audioulaza, povežite ga s priključkom AUDIO OUT (crveni/bijeli) na proizvodu.
||OPREZ |
\\ Ne povezujte proizvod s televizorom putem videorekordera. Na videosignale koji prolaze kroz videorekordere mogu utjecati
sustavi za zaštitu autorskih prava, a slika na televizoru može biti izobličena.
Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 17
17 |
2013-02-07 오후 2:53:58
Povezivanje
Povezivanje s televizorom
1. Spojite proizvod s televizorom na jedan od dolje opisanih načina.
2. Uključite proizvod i televizor.
-- Nemojte spajati kabel za napajanje dok niste spojili sve ostalo.
-- Prilikom mijenjanja priključaka najprije isključite sve uređaje.
3. Pritišćite tipku za odabir ulaza na daljinskom upravljaču televizora dok se signal s proizvoda ne pojavi
na zaslonu televizora.
1. način Pomoću HDMI kabela (nije uključen) - najbolja kvaliteta (preporučeno)
2. način Videokabelom i audiokabelom - dobra kvaliteta
Audio
Video
1. način
Audio
Spojite jednake boje
2. način
R
Crvena
W
Bijela
Y
Žuta
Video
Spojite jednake boje
||NAPOMENA |
\\ Ako za povezivanje uređaja za prikaz upotrebljavate HDMI-DVI kabel, Digital Audio Out proizvoda morate povezati s
audiosustavom kako biste čuli zvuk.
\\ HDMI kabel šalje digitalni audio/videosignal pa nije potrebno spajati audiokabel.
\\ Ovisno o televizoru, određene izlazne HDMI razlučivosti možda neće raditi. Pogledajte korisnički priručnik televizora.
\\ Kada prvi put spojite proizvod na televizor pomoću HDMI kabela ili ga tako spajate s novim televizorom, izlazna HDMI
razlučivost automatski se postavlja na najveću koju vaš televizor podržava.
\\ Dugačak HDMI kabel može prouzročiti smetnje na zaslonu. Ako se to dogodi, na izborniku isključite mogućnost Duboka boja.
\\ Ako je proizvod spojen s televizorom uz izlaznu HDMI razlučivost od 720p,1080i ili 1080p, morate upotrijebiti HDMI kabel za
brzi prijenos podataka (2. kategorija).
\\ HDMI televizoru šalje samo čisti digitalni signal.
Ako televizor ne podržava HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), na zaslonu se pojavljuju povremene smetnje.
\\ Morate imati HDMI vezu kako biste uživali u videozapisima s 3D tehnologijom.
| 18 Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 18
2013-02-07 오후 2:53:59
Povezivanje s audiosustavom
03
1. Proizvod možete povezati s audiosustavom na jedan od tri dolje opisana načina.
2. Uključite proizvod, audiosustav i televizor.
-- Nemojte spajati kabel za napajanje dok niste spojili sve ostalo.
-- Prilikom mijenjanja priključaka najprije isključite sve uređaje.
Povezivanje
3. Pritišćite tipku za odabir ulaza na povezanom audiosustavu i televizoru dok se videosignal s
proizvoda ne pojavi na televizoru i dok iz audiosustava ne začujete audiosignal.
1. način Povezivanje s AV prijemnikom koji podržava HDMI
• Upotrijebite HDMI kabel (nije uključen)
• Najbolja kvaliteta (preporučeno)
2. način Povezivanje s AV prijamnikom s optičkim ulazom
• Upotrijebite optički kabel (nije uključen)
• Bolja kvaliteta
• Zvuk čete čuti samo s prednja dva zvučnika ako je digitalni izlaz postavljen na PCM.
3. način Povezivanje sa stereopojačalom pomoću audiokabela
• Dobra kvaliteta
2. način
3. način
Audio
Audio
1. način
R
Crvena
W
Bijela
Audio/Video
Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 19
19 |
2013-02-07 오후 2:54:00
Povezivanje
Povezivanje s mrežnim usmjerivačem
Bežična mreža
Proizvod možete povezati s mrežnim
usmjerivačem na jedan od dolje opisanih načina.
Žičana mreža
Bežični usmjerivač
Ili
Širokopojasni modem
(s integriranim usmjerivačem)
Širokopojasna
mrežna usluga
Širokopojasna
mrežna usluga
||NAPOMENA |
\\ Ako bežični usmjerivač podržava DHCP, proizvod može
upotrijebiti DHCP ili statičnu IP adresu kako bi se povezao
s bežičnom mrežom.
Usmjerivač
Širokopojasni
modem
Širokopojasna
mrežna usluga
||NAPOMENA |
\\ Internetski pristup poslužitelju za nadogradnju softvera
tvrtke Samsung možda neće biti dopušten ovisno o
usmjerivaču ili politici pružatelja internetskih usluga.
Dodatne informacije pružit će vam vaš ISP (Internet
Service Provider).
\\ Za korisnike DSL-a: rabite usmjerivač za povezivanje u
mrežu.
\\ Da biste funkciju AllShare koristili s računalom, računalo
morate spojiti.
\\ Bežični usmjerivač postavite na infrastrukturni način rada.
Ad-hoc način rada nije podržan.
\\ Proizvod podržava samo sljedeće bežične protokole sa
sigurnosnim ključem:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
\\ Odaberite kanal na bežičnom usmjerivaču koji se trenutno
ne upotrebljava. Ako neki drugi uređaj u blizini trenutno
upotrebljava kanal postavljen za bežični usmjerivač, to će
rezultirati smetnjama i nemogućnošću komunikacije.
\\ Ako za vezu odaberete način Pure Čista visoka propusnost
(Greenfield) 802.11n i postavite vrstu sigurnosnog šifriranja
usmjerivača na WEP, TKIP ili TKIP-AES (WPS2Mixed),
ovaj proizvod neće podržavati vezu u skladu s novim
specifikacijama za certifikaciju bežične veze.
\\ Ako usmjerivač podržava WPS (Zaštićene postavke
bežične mreže), s mrežom se možete povezati putem
PBC-a (Konfiguracija pritiskom tipke) ili PIN-a (Osobni
identifikacijski broj). WPS će automatski konfigurirati SSID
i WPA ključ u oba načina rada.
\\ Po svojoj prirodi, bežični LAN može uzrokovati smetnje
ovisno o uvjetima rada (snaga usmjerivača, udaljenost,
prepreke, ometanje od strane drugih radio uređaja i drugo).
\\ Da biste funkciju AllShare koristili s računalom, računalo
morate spojiti.
| 20 Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 20
2013-02-07 오후 2:54:01
Postavke
• Početni zaslon neće se prikazati ako ne konfigurirate
početne postavke.
• OSD (prikaz na zaslonu) ovog proizvoda može se
promijeniti nakon nadogradnje verzije softvera.
• Koraci za pristup ovise o odabranom izborniku.
4
5
Postupak postavljanja omogućuje vam da odredite
jezike OSD-a (prikaza na zaslonu) i izbornika,
konfigurirate svoju kućnu mrežu, odaberete
ispravan omjer visine i širine slike izlaza (veličinu
zaslona i format) za svoj televizor te pretražujete
željene kanale.
Kanal : omogućuje konfiguriranje kanala televizora
sa značajkama poput države i automatskog
podešavanja.
Postavke : otvara se izbornik postavki.
Postavke
3
04
Postupak postavljanja
Upravitelj rasporeda : omogućuje namještanje ili
uređivanje rasporeda snimanja.
`` Za odabir mogućnosti na početnom zaslonu:
1. Tipkama ◄► pomičite pokazivač tako da se
označi vaš izbor, zatim pritisnite tipku v.
||NAPOMENA |
Zaslon
Audio
\\ Ako se proizvod prvi put priključuje na televizor,
automatski će se uključiti. To je normalna radnja.
Kanal
Mreža
\\ Lozinka: Brojčanim tipkama unesite željenu
4-znamenkastu lozinku.
-- Francuska, Italija : lozinku ne smijete postaviti na
"0000". Odaberite druge brojeve.
-- Ostalo : zadana lozinka je 0000.
Sustav
Podrška
Postavke
2
3
4
5
1
1
BD Wise
Uključeno
DTV pametna rezolucija
Isključeno
RezolucijaAutom.
Filmski kadar (24Fs)
Autom.
HDMI format boje
Autom.
HDMI duboka boja
Autom.
Pristup zaslonu Postavke
Postavite različite funkcije prema svojim potrebama.
AllShare Play
16:9 Original
\\ Na početnom će se izborniku nakon 3 minute prebaciti na
način DTV kanala. Tijekom pristupanja izborniku Postavke,
čuvar zaslona aktivirat će se nakon 5 minuta.
Početni zaslon
Smart Hub
TV omjer
Veličina Smart Hub zaslona Veličina 3
||NAPOMENA |
\\ Izbornik redoslijeda kanala može se prikazati kada je
država postavljena na Italiju.
2
3D postavke
Kanal
Upravitelj rasporeda
1. Odaberite Postavke na početnom zaslonu i
pritisnite tipku v.
Pojavljuje se zaslon Postavke.
2. Za pristup izbornicima, podizbornicima i
mogućnostima postavki pogledajte sliku
daljinskog upravljača i tablicu postavki
(pogledajte str. 22~32).
Smart Hub : pokreće uslugu Smart Hub. Iz usluge
Smart Hub možete pristupiti servisu YouTube,
igrama i drugim aplikacijama.
AllShare Play : omogućuje gledanje ili reprodukciju
sadržaja koji se nalaze na povezanim uređajima.
Možete odabrati videozapise, fotografije ili glazbu.
Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 21
21 |
2013-02-07 오후 2:54:02
BD
TV
SUBTITLE
INPUT
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
9
TITLE MENU
0
Postavke
POPUP
Tipke za izbornik Postavke na
daljinskom upravljaču
TV MUTE
TV SOURCE
CH LIST
1
HOME
GUIDE
3
2
4
A
1
2
3
4
B
C
D
HUB SEARCH
2D 3D
Tipka HOMESMART: pritisnite
za prelazak
na početni
DIGITAL SUBTITLE INPUT
SOCIAL
REC REC PAUSE
zaslon.
PANDORA
SUBTITLE
Tipka RETURN : povratak na prethodni izbornik.
Tipke v (Unesi) / SMJER :
• Pritisnite ▲▼◄► za pomicanje pokazivača ili
odabir stavke.
• Pritisnite tipku v kako biste aktivirali trenutno
odabranu stavku ili potvrdili postavku.
Tipka EXIT : pritisnite za izlazak iz trenutnog
izbornika.
Detaljne informacije o funkcijama
Svaka funkcija, stavka izbornika i svaka
pojedinačna mogućnost postavki detaljno su
objašnjene na zaslonu. Za prikaz objašnjenja
upotrijebite tipke ▲▼◄► kako biste odabrali
funkciju, stavku izbornika ili mogućnost.
Objašnjenje će se obično pojaviti na zaslonu.
Kratak opis svake funkcije postavke počinje na
sljedećoj stranici. Dodatne informacije o nekim
funkcijama nalaze se i u Dodatku ovog priručnika.
| 22 Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 22
2013-02-07 오후 2:54:03
Funkcije izbornika Postavke
TV omjer
Postavke
3D postavke
Odaberite želite li reproducirati Blu-ray disk s 3D
sadržajem u 3D načinu rada.
• Ako se u 3D načinu rada prebacite na početni zaslon
ili na početni zaslon funkcije Smart Hub, proizvod će
se automatski prebaciti u 2D način rada.
04
Zaslon
Prilagođava izlaz iz proizvoda prema veličini zaslona
televizora.
Veličina Smart Hub zaslona Odabire optimalnu veličinu zaslona Smart Hub.
BD Wise
Rezolucija
BD Wise je Samsungova najnovija značajka
međusobnog povezivanja uređaja.
Kada međusobno povežete Samsungov proizvod
i Samsungov televizor s funkcijom BD Wise putem
HDMI-a, a funkcija BD Wise je uključena i na
proizvodu i na televizoru, proizvod šalje videosignal u
videorazlučivosti i pri brzini kadrova Blu-ray/DVD diska.
Postavlja razlučivost izlaza HDMI videosignala.
Broj označava broj linija videozapisa po kadru.
Slova "i" i "p" označavaju isprepleteno odnosno
progresivno pretraživanje.
Što je više linija, to je veća kvaliteta.
Ovu funkciju upotrijebite za automatsko optimiziranje
razlučivosti zaslona za digitalna emitiranja.
DTV pametna rezolucija ||NAPOMENA |
\\ Ako se koristite funkcijom BD Wise, taj izbornik neće se
pojaviti.
Filmski kadar (24Fs)
Postavljanje značajke Filmski kadar (24Fs) na Autom.
omogućuje vam da HDMI izlaz postavite na 24 kadra u
sekundi i postignete bolju kvalitetu slike.
• U značajki Filmski kadar (24Fs) možete uživati samo
na televizoru koji podržava tu brzinu kadrova.
• Značajka Filmski kadar dostupna je samo kada je
proizvod u načinu rada izlazne HDMI razlučivosti od
1080i ili 1080p.
||NAPOMENA |
\\ Ako se koristite funkcijom BD Wise, taj izbornik neće se
pojaviti.
Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 23
23 |
2013-02-07 오후 2:54:03
Postavke
Zaslon
HDMI format boje
HDMI duboka boja
Progresivni način rada
Audio
Digitalni izlaz
PCM smanjivanje
Kontrola dinamičkog
raspona
Način rada miksanja
DTS Neo:6 načina
Audio sinkr.
Omogućuje postavljanje formata prostora boje za HDMI
izlaz kako bi odgovarao mogućnostima povezanog
uređaja (televizoru, monitora itd.).
Omogućuje izlaz videozapisa iz priključka HDMI OUT
sa značajkom Duboka boja. Duboka boja omogućuje
točniju reprodukciju boja s većom dubinom.
Omogućuje poboljšanje kvalitete slike pri gledanju DVD-a.
Postavlja mogućnost digitalnog izlaza koja odgovara
vašem televizoru ili AV prijamniku. Više pojedinosti potražite
u tablici odabira digitalnog izlaza. (pogledajte str. 74~75)
Postavite mogućnost obrade sa smanjivanjem kvalitete.
Postavite mogućnost kontrole dinamičkog raspona za
formate Dolby Digital, Dolby Digital Plus i Dolby TrueHD.
Autom. : dinamički raspon automatski se kontrolira
na temelju informacija iz Dolby TrueHD zvučnog
zapisa. Ova je postavka jednaka ako su uključeni
Dolby Digital i Dolby Digital Plus.
Isključeno : možete uživati u originalnom zvuku bez
komprimiranja dinamičkog raspona zvuka.
Uključeno : dinamički raspon na odgovarajući je
način komprimiran pojačavanjem zvuka niske razine i
smanjivanjem izrazito glasnih zvukova.
Odaberite način rada miksanja za stereoizlaz.
Možete uživati u višekanalnom zvuku preko HDMI izlaza,
čak i za 2-kanalni izvor zvuka.
U nekim slučajevima, kada je proizvod spojen s
digitalnim televizorom, audiosignal možda neće biti
sinkroniziran s videosignalom. Ako se to dogodi,
prilagodite vrijeme kašnjenja zvuka tako da odgovara
videozapisu.
• Odgodu zvuka možete namjestiti na vrijednost između
0 ms i 200 ms.
Namjestite je na optimalnu postavku.
||NAPOMENA |
\\ Namješteno vrijeme odgode zvuka možda neće biti točno,
ovisno o sadržaju koji se reproducira.
| 24 Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 24
2013-02-07 오후 2:54:03
04
Postavke
Odaberite opremu koju ste povezali s ovim proizvodom
kako biste uz televizor čuli i dodatni zvuk.
Jačina zvuka DTV programa prilagodit će se opremi.
AV prijemnik : odaberite ako za reprodukciju zvuka
upotrebljavate uobičajeni AV prijemnik/opremu za
kućno kino ili televizor.
AV prijamnik (nač. Offset) : odaberite u jednom od
dva slučaja prikazana u nastavku.
-- Ako upotrebljavate AV prijamnik s certifikatom
THX/opremu za kućno kino.
-- Ako je "Digitalni izlaz" postavljen na "Struja bita"
i osjećate da je Dolby Audio puno glasniji od
formata MPEG1 Layer2 Audio dok gledate DTV
program, odaberite ovu mogućnost čak i ako
vaš AV prijamnik nema certifikat THX.
Stereouređaj : odaberite ako upotrebljavate
stereopojačalo ili uređaj za snimanje koji podržavaju
optički digitalni audioulaz kao što je PCM format.
Audio
||NAPOMENA |
Povezani uređaj
\\ Za korisnike čiji je televizor jedini uređaj za proizvodnju
zvuka:
-- Ako televizor ne podržava ulaz Dolby Digital struje bita
putem HDMI-a, nisu potrebne posebne postavke.
-- Ako televizor podržava ulaz Dolby Digital struje bita putem
HDMI-a, postavite "Digitalni izlaz" na "PCM".
Ako to učinite, "Povezani uređaj" neće trebati dodatno
postavljanje.
\\ Ako je DTV program koji gledate proizveden prema standardu
glasnoće EBU R128, može se smanjiti prosječna jačina zvuka
između formata MPEG1 Layer2 Audio i Dolby Digital/Dolby
Digital Plus. Ako DTV program ne odgovara standardu
EBU R128, prosječna jačina zvuka pojedinih TV programa
svejedno se može razlikovati.
\\ Znatan broj AV prijamnika/uređaja za kućno kino dešifrira
Dolby Digial/Dolby Digital Plus s odmakom od +4 dB u
usporedbi s PCM ulazom iste razine šifriranja.
Takva vrsta proizvoda uključuje i one sa THX certifikatom i
one bez njega.
Ako korisnik odabere "AV prijamnik (nač. Offset)", prosječna
jačina zvuka između formata Dolby Digital/Dolby Digital Plus
i formata MPEG1 Layer2 Audio koje dekodira takav proizvod
bit će slična.
Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 25
25 |
2013-02-07 오후 2:54:03
Postavke
Kanal
Antena
Odabire odgovarajuću vrstu antene za digitalno
emitiranje.
Prije početka memoriranja dostupnih kanala u proizvod
morate odrediti vrstu izvora signala koji je povezan s
proizvodom.
Ovo odaberite za mijenjanje države.
Brojčanim tipkama unesite željenu 4-znamenkastu
lozinku. Zadana lozinka je 0000.
Država
||NAPOMENA |
\\ Lozinka : brojčanim tipkama unesite željenu 4-znamenkastu
lozinku.
-- Francuska, Italija : lozinku ne smijete postaviti na "0000".
Odaberite druge brojeve.
-- Ostalo : zadana lozinka je 0000.
Traži sve kanale s aktivnim stanicama za emitiranje i
pohranjuje ih.
Automatsko podešavanje Automatski traži kanal i pohranjuje ga u proizvod.
Automatski dodijeljeni brojevi programa možda neće
odgovarati stvarnim ili željenim brojevima programa.
Ručno podešavanje
Opcije pretraž.kab. mreže
Prenesi popis progr.
Ručno traži kanal i pohranjuje ga u proizvod. Kada je
traženje dovršeno, kanali u popisu kanala se ažuriraju.
Postavlja dodatne opcije pretraživanja kao što su frekvencija
i brzina simbola za pretraživanje kabelske mreže.
Ovom funkcijom možete uvesti ili izvesti kartu kanala.
Za uporabu ove funkcije potrebno je spojiti USB uređaj
za pohranu.
Izvezi na USB : izvozi popis kanala na USB.
Ova funkcija dostupna je kada je spojen USB uređaj.
Uvezi iz USB-a. : uvozi popis kanala s USB-a.
||NAPOMENA |
\\ Ako zemlju postavite na Nizozemsku i izvor antene na
kabelsku televiziju, neće se pojaviti ovaj izbornik.
Uredi broj kanala
Služi za promjenu broja kanala. Kada se broj kanala
promijeni, informacije o kanalu ne ažuriraju se
automatski.
Ako se ovaj izbornik ne pojavi, na početnom zaslonu
odaberite Kanal, a zatim pritisnite tipku TOOLS.
| 26 Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 26
2013-02-07 오후 2:54:03
Mreža
Izravni Wi-Fi
Softverski AP
Omogućuje provjeru trenutnog statusa mreže i interneta.
Omogućuje spajanje "Izravni Wi-Fi" uređaja s proizvodom
pomoću mreže ravnopravnih računala (eng. peer-to-peer)
bez bežičnog usmjerivača.
Pomoću funkcije (Izravni Wi-Fi) jedan uređaj možete rabiti
za upravljanje ostalim uređajima.
Postavke
Status mreže
Konfigurirajte mrežnu vezu kako biste mogli uživati u
raznim značajkama poput internetskih usluga ili bežične
funkcionalnosti usluge AllShare i ažurirati softver.
04
Postavke mreže
Omogućava bežično povezivanje drugih vrsta Wi-Fi
uređaja s proizvodom. Zahtijeva stvaranje sigurnosnog
ključa koji morate unijeti u ostale Wi-Fi uređaje prilikom
njihova povezivanja s mrežom.
Upravljajte svojom mrežom povezanih uređaja i postavite
mogućnosti dijeljenja tvrdog diska ovog proizvoda.
Popis uređaja : postavite želite li dopustiti da umreženi
uređaj, kao što je pametni telefon ili tablet računalo,
Postavke usluge AllShare
dijeli sadržaj s ovim proizvodom ili upravlja njime.
Dijeljenje tvrdog diska : postavite želite li dijeliti
sadržaje s ovog proizvoda s drugim umreženim
uređajima, kao što su pametni telefoni.
Naziv uređaja
Sustav
Omogućava unos naziva proizvoda koji će ga
identificirati na vašim mrežama.
Postavke za BD-Live
Postavite različite funkcije usluge BD-Live. BD-Live
omogućuje vam pristup dodatnim značajkama dostupnim
na nekim Blu-ray diskovima ako ste spojeni na internet.
BD-Live internetska veza : omogućuje vam potpuno
ili djelomično dopuštenje, te zabranu BD-Live
internetske veze.
Izbriši BD podatke : upravljajte BD podacima
preuzetim s usluge BD-Live ili Blu-ray diskova.
Postavljanje
Postavlja kanale i vrijeme prilikom prvog postavljanja
ovog proizvoda ili nakon vraćanja na početne postavke.
Postavlja trenutni datum i vrijeme.
Sat
||NAPOMENA |
\\ Ako postavite Pr.gle.-Br.vrem. i Timer-snimanje pomoću
VODIČA, Popisa kanala ili izbornika Info, oni će raditi na
temelju informacija o vremenu televizijskog programa.
Ako postavite način sata na Ručno i ručno mijenjate
vrijeme, funkcije Pr.gle.-Br.vrem. i Timer-snimanje mogu biti
ograničene ili neuobičajeno raditi.
Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 27
27 |
2013-02-07 오후 2:54:03
Postavke
Omogućite ili onemogućite značajku automatskog
pokretanja podatkovne usluge koja automatski aktivira
podatkovnu uslugu.
Sustav
Podatkovna usluga
Digitalni tekst
Anynet+ (HDMI-CEC)
Upravitelj uređaja za
pohranu
||NAPOMENA |
\\ Ako kanal koji trenutno gledate pruža podatkovnu uslugu,
Podatkovna usluga vam omogućuje da rabite informacije (tekst,
statičke slike, grafiku, dokumente, softver itd.) prenesene putem
medija za emitiranje.
\\ U nekim zemljama stavka Podatkovna usluga neće biti navedena
na izborniku
\\ Neke podatkovne usluge dostupne su samo kada je proizvod
spojen u mrežu.
\\ Podatkovne usluge nisu dostupne tijekom snimanja.
Ako se program emitira uz digitalni tekst, ta je značajka
omogućena.
||NAPOMENA |
\\ U nekim zemljama stavka Digitalni tekst neće biti navedena u
izborniku.
Anynet+ je praktična funkcija koja nudi povezane
radnje s drugim proizvodima tvrtke Samsung koji
imaju značajku Anynet+. Za pristup ovoj funkciji
HDMI kabelom spojite proizvod na televizor marke
Samsung koji podržava Anynet+.
Upravljajte uređajima za pohranu kao što su unutarnji
ili vanjski HDD povezan putem USB priključka za
snimanje.
Formatiranje uređaja : formatira odabrani uređaj.
Svi će sadržaji biti izbrisani s tog uređaja.
Provjera uređaja : provjerava postoji li pogreška
na odabranom uređaju.
Test izvedbe uređaja : testira izvedbu snimanja
uređaja.
Odabir uređaja za snimanje : mijenja lokaciju na
koju pohranjujete snimljene datoteke.
||NAPOMENA |
\\ Budući da značajka Timeshift proizvoda i druge ugrađene
funkcije zahtijevaju određenu količinu interno dodijeljenog
prostora na HDD-u, ukupna veličina prikazana u opciji
"Upravitelj uređaja za pohranu" u izborniku Postavke može
se razlikovati od kapaciteta HDD-a prikazanog u priručniku.
(Pogledajte 56. stranicu.)
| 28 Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 28
2013-02-07 오후 2:54:03
Uprav. uređaja
Postavke
||NAPOMENA |
\\ Tipkovnicom se možete koristiti samo kada se u pregledniku
Web Browser i aplikaciji Smart Hub pojavi zaslon ili prozor
tipkovnice QWERTY.
Postavke miša : omogućava konfiguriranje bežičnog
USB miša povezanog s proizvodom. Mišem se
možete koristiti u izborniku proizvoda na isti način na
koji se koristite mišem na računalu.
04
Bežičnu USB tipkovnicu i miš možete priključiti u USB
priključak na prednjoj strani proizvoda.
Postavke tipkovnice : omogućava konfiguriranje
bežične USB tipkovnice povezane s proizvodom.
Sustav
||NAPOMENA |
\\ Miš možete upotrebljavati samo kada se u programima Webpreglednik i Smart Hub pojave zaslon ili prozor.
`` Za uporabu miša s izbornikom proizvoda :
1. Povežite USB miš s proizvodom.
2. Kliknite primarni gumb koji ste odabrali u Postavke
miša. Pojavljuje se Jednostavni izbornik.
3. Kliknite mogućnosti izbornika koje želite.
||NAPOMENA |
\\ Ovisno o modelu USB-a, HID tipkovnica i miš možda neće biti
kompatibilni s uređajem.
\\ Neke tipke HID tipkovnice možda neće raditi.
\\ Žičane USB tipkovnice nisu podržane.
\\ Neke aplikacije možda nisu podržane.
\\ Ako bežična HID tipkovnica ne radi zbog smetnji, tipkovnicu
približite proizvodu.
Jezik
Možete odabrati željeni jezik za zaslonski izbornik,
izbornik diska i drugo.
• Odabrani jezik pojavit će se samo ako je podržan
Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 29
29 |
2013-02-07 오후 2:54:03
Postavke
Sustav
Sigurnost
Ova funkcija radi u sprezi s Blu-ray diskovima i DVDovima kojima je dodijeljena dobna ili brojčana ocjena
za razinu starosti kojoj je sadržaj prilagođen. Ti brojevi
pomažu vam da kontrolirate vrstu Blu-ray i DVD diskova
koje vaša obitelj može gledati. Kada pristupite ovoj
funkciji, pojavljuje se sigurnosni zaslon.
Unesite sigurnosnu lozinku.
(zadana lozinka je 0000).
DTV zaključ. kanala : neke kanale možete zaključati
pomoću funkcije zaključavanja kanala kako ih djeca
ne bi mogla gledati.
DTV zaklj. nepr. progr. : ova funkcija radi u sprezi s
DTV-ima kojima je dodijeljena ocjena, što pomaže pri
kontroli vrste DTV-a koje vaša obitelj gleda. Odaberite
razinu ocjene koju želite postaviti.
BD roditelj. kontrola : ako se ne unese lozinka,
sprječava reprodukciju Blu-ray diskova s određenom
dobnom ocjenom.
DVD roditelj. kontrola : ako se ne unese lozinka,
sprječava reprodukciju DVD-a s određenom
brojčanom ocjenom.
Veći broj označava da je program namijenjen samo
odraslim osobama.
Promjena PIN-a : promijenite 4-znamenkastu lozinku
za pristup sigurnosnim funkcijama.
`` Ako ste zaboravili lozinku
1. Pritisnite gumb HOME kako biste prešli na
početni zaslon.
2. Uklonite sve diskove ili USB uređaje za pohranu.
3. Pritisnite i držite tipku @ na prednjoj ploči 5 ili
više sekundi.
Sve postavke vraćaju se na tvorničke.
||NAPOMENA |
\\ Lozinka : brojčanim tipkama unesite željenu 4-znamenkastu
lozinku.
-- Francuska, Italija : lozinku ne smijete postaviti na "0000".
Odaberite druge brojeve.
-- Ostalo : zadana lozinka je 0000.
| 30 Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 30
2013-02-07 오후 2:54:03
Sustav
\\ Ova funkcija dostupna je samo kada je proizvod spojen u mrežu.
Postavke
||NAPOMENA |
04
Općenito
Mogućnosti navedene u nastavku možete prilagoditi
svojim željama.
Napredno kop. glazbe : kada kopirate glazbene
datoteke, informacije se mogu automatski ažurirati.
Vrijeme trajanja kopiranja može se produžiti.
Prozirnost izb. : prilagođava prozirnost okvira
izbornika.
DivX® video na zahtjev
Da biste kupili i reproducirali DivX® VOD sadržaj,
pregledajte DivX® VOD registracijske kodove.
Pokazuje informacijski zaslon izbornika CI.
CI izbornik : omogućuje korisniku odabir iz izbornika
predviđenog za CAM. Odaberite izbornik CI prema
izborniku za PC karticu.
Pretvorba CAM videozapisa : Postavku možete
konfigurirati tako da se prekodiranje video kodeka
s CAM uređaja izvršava automatski. Ako je ne želite
koristiti, postavite je na Isključeno.
Uobičajeno sučelje
||Napomena |
\\ Morate koristiti CAM uređaj koji podržava prekodiranje video
kodeka.
Informacije aplikacije : prikazuje informacije o
CAM-u (modul za uvjetni pristup) umetnutom u CI
utor i o modulu "CI CAM s CI ili CI+karticom" koji je
umetnut u CAM. CAM možete uvijek instalirati, bilo da
je proizvod uključen ili isključen.
1. Kupite CI CAM kod najbližeg prodavača ili putem telefona.
2. Čvrsto umetnite "CI CAM s CI ili CI+ karticom"
3. Umetnite CAM s modulom "CI CAM s CI ili CI+
karticom" u utor uobičajenog sučelja u smjeru
strelice tako da se poravna paralelno s utorom.
4. Provjerite možete li vidjeti sliku na kanalu s
kodiranim signalom.
Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 31
31 |
2013-02-07 오후 2:54:03
Postavke
||NAPOMENA |
Sustav
Uobičajeno sučelje
Podrška
Ažuriranje softvera
Obratite se tvrtki
Samsung
Upravljanje na daljinu
\\ Ovaj proizvod radi s CI-om i CI+CAM-om.
Ali, u slučaju nekog lokalnog DVB-T udruženja, ovaj proizvod
možda neće imati savršenu kompatibilnost sa svim vrstama
CAM-a.
\\ Ako umetnuti CAM ne radi ispravno, izvucite CAM KARTICU iz
proizvoda, a zatim je ponovno umetnite u utor.
\\ Ako se pojavi skočna poruka, poduzmite sljedeće korake. (Ne
radi se o kvaru uređaja. Više informacija zatražite od svojeg
pružatelja usluge.)
1. "Umetnuta je pogrešna pametna kartica." : pametna kartica
je nepravilno umetnuta.
2. "Umetnuta pametna kartica nije podržana." : umetnuta je
pogrešna pametna kartica
3. "Kredit vaše pametne kartice je istekao. Vaša pametna
kartica nije ovlaštena za ovu uslugu." : kredit vaše pametne
kartice je istekao.
4. "Nije umetnuta nijedna pametna kartica." : pametna kartica
nije ispravno umetnuta.
Izbornik Ažuriranje softvera omogućuje vam da
nadogradite softver svojeg proizvoda na najnoviju verziju.
Sadrži podatke za kontakt za pomoć u vezi s uporabom
proizvoda.
Upravljanje na daljinu omogućuje našem pozivnom
centru pristup vašem Samsung proizvodu na daljinu
radi rješavanja problema. Da biste rabili ovaj program,
prihvatite Odredbe ugovora o korištenju usluge.
||NAPOMENA |
\\ Da biste se povezali s upravljanjem na daljinu, najprije
nazovite naš pozivni centar.
\\ Usluga upravljanja na daljinu možda neće biti dostupna u
nekim zemljama.
Pon.p.
Vraća sve postavke na zadane osim postavki mreže i
funkcije Smart Hub.
Zadani sigurnosni PIN je 0000.
| 32 Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 32
2013-02-07 오후 2:54:03
Mreže i internet
Prije početka obratite se svom pružatelju
internetskih usluga te saznajte imate li statičku ili
dinamičku IP adresu. Ako je dinamička, a vi imate
žičanu ili bežičnu vezu, preporučujemo upotrebu
automatskih postupaka konfiguriranja koji su
opisani u nastavku.
Ako se spajate na žičanu vezu, povežite proizvod
s usmjerivačem pomoću LAN kabela prije nego
započnete postupak konfiguracije.
Ako se spajate na bežičnu mrežu, prije početka
odspojite sve žičane mrežne veze.
Za početak konfiguriranja mrežne veze slijedite
ove korake :
1. Na početnom zaslonu odaberite Postavke,
zatim pritisnite tipku v.
2. Odaberite Mreža, zatim pritisnite tipku v.
3. Odaberite Postavke mreže, zatim pritisnite
tipku v.
4. Idite na početak uputa za žičane mreže u
nastavku ili na početak uputa za bežične
mreže na stranici 34.
Žičana mreža
ĞĞ
Žičano - Automatski
Nakon izvršavanja prethodnih koraka 1 do 3 :
1. Odaberite Pokreni na zaslonu Postavke
mreže, zatim pritisnite tipku v. Proizvod
detektira žičanu vezu, potvrđuje mrežnu vezu
i spaja se na mrežu.
1. Odaberite Pokreni na zaslonu Postavke
mreže, zatim pritisnite tipku v.
Pojavljuje se zaslon (Status mreže).
Proizvod će provjeriti mrežnu vezu.
Postavke mreže
Spajanje žičane mreže nije uspjelo.
MAC adresa
XX:XX:XX:XX:XX:XX
IP adresa
0.0.0.0
Maska podmreže
0.0.0.0
Pristupnik0.0.0.0
DNS poslužitelj
0.0.0.0
Automatsko postavljanje IP adrese nije uspjelo. Za automatsko
postavlijanje IP adrese probajte sljedeće. Ili IP adresu postavite
ručno u IP postavkama.
- Provjerite je li na usmjerivaču omogućen DHCP pa isključite i
uključite usmjerivač.
- Za više informacija obratite se davatelju internetskih usluga.
Preth.
IP postavke
Pon pok
U redu
2. Odaberite IP postavke na desnoj strani
zaslona i pritisnite tipku v.
Pojavljuje se zaslon IP postavke.
3. Odaberite polje IP način rada, zatim ga
postavite na Ručno.
4. Za unos vrijednosti mreže koristite brojčanu
tipkovnicu na daljinskom upravljaču.
Upotrijebite tipke ▲▼◄► na daljinskom
upravljaču za premještanje s jednog polja za
unos na drugo.
||NAPOMENA |
\\ Navedene vrijednosti možete dobiti od pružatelja
internetskih usluga. Te vrijednosti također možete vidjeti
na većini računala sa sustavom Windows.
Upute možete pronaći u dijelu "Dobivanje vrijednosti
postavki mreže" na 34. stranici.
5. Kada završite, označite U redu, zatim
pritisnite tipku v. Proizvod potvrđuje
mrežnu vezu i spaja se na mrežu.
Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 33
Postavke
Konfiguriranje mrežne veze
Žičano - Ručni
Ako imate statičku IP adresu ili automatski
postupak ne radi, trebat ćete ručno postaviti
vrijednosti postavki mreže.
Nakon provođenja od 1. do 3. koraka koji su
prethodno navedeni :
04
Ako spojite proizvod na mrežu, možete upotrijebiti
mrežne aplikacije i funkcije, kao što su Smart Hub
i BD-Live, te nadograditi softver proizvoda putem
mrežne veze. Više informacija o pristupanju i
upotrebi internetskih usluga potražite u poglavlju
Mrežne usluge ovog priručnika koje počinje na
62~64. stranici. Upute o konfiguriranju mrežne
veze počinju u nastavku.
ĞĞ
33 |
2013-02-07 오후 2:54:03
Postavke
< Dobivanje vrijednosti postavki mreže >
Vrijednosti postavki mreže možete vidjeti na većini
računala sa sustavom Windows. Za prikaz vrijednosti
postavki mreže slijedite ove korake:
• Windows XP
1. Desnom tipkom miša pritisnite ikonu Mreža u
donjem desnom dijelu radne površine sustava
Windows.
ĞĞ
Bežično (Općenito) - Automatski
Nakon izvršavanja koraka 1 do 3 u poglavlju
"Konfiguriranje mrežne veze" na stranici 33.
1. Odaberite Pokreni na zaslonu Postavke
mreže, zatim pritisnite tipku v.
Proizvod traži dostupne mreže i prikazuje
njihov popis.
2. Na skočnom izborniku pritisnite stavku
Status.
Postavke mreže
Na popisu odaberite bežični usmjerivač.
3. U dijaloškom okviru koji se otvorio pritisnite
karticu Podrška.
iptime23
4. Na kartici Podrška pritisnite gumb Pojedinosti.
Prikazuju se Postavke mreže.
1. Kliknite ikonu Mreža u donjem desnom dijelu
radne površine sustava Windows.
2. Na skočnom izborniku kliknite Mreža i Centar
za dijeljenje.
3. Ovisno o mrežnoj vezi u dijaloškom okviru
koji se otvorio, kliknite Lokalna mrežna veza ili
Bežična mrežna veza.
4. Na kartici Podrška pritisnite gumb Pojedinosti.
Prikazuju se Postavke mreže.
||NAPOMENA |
\\ Ovisno o verziji sustava Windows, podaci se mogu
razlikovati.
Bežična mreža
Bežičnu mrežnu vezu možete postaviti na tri
načina:
-- Bežično automatsko
-- Bežično ručno
-- WPS(PBC)
Pri konfiguraciji bežične mrežne veze svaki uređaj
bežične mreže trenutno povezan preko ovog
proizvoda bit je odspojen.
||NAPOMENA |
\\ Bežična mrežna veza ne može se konfigurirati ako je već
uspostavljena žičana internetska veza.
WPS(PBC)
JSY
Sljedeće
ELT
Mirhenge
• Windows 7
Osvježi
ATES_02
Mirhenge_edu
Preth.
Odustani
2. Odaberite željeni jezik, zatim pritisnite tipku v.
3. Odaberite Sljedeće, zatim ponovo pritisnite
tipku v.
4. Na zaslonu Sigurnost unesite sigurnosni kod
ili lozinku svoje mreže.
Brojeve unesite izravno pomoću brojčanih
tipki na daljinskom upravljaču. Unesite slova
odabirući ih pomoću tipki sa strelicama i
potvrđujući tipkom v.
5. Kada završite, odaberite Sljedeće na desnoj
strani zaslona. Proizvod potvrđuje mrežnu
vezu i spaja se na mrežu.
||NAPOMENA |
\\ Ako željeni usmjerivač nije vidljiv ili je navedeno previše
usmjerivača, postupite prema sljedećim uputama. Možete
se povezati sa željenim usmjerivačem.
1)
2)
3)
4)
Provedite gornje korake 1 i 2.
Odaberite Dodaj mrežu.
Navedite naziv (SSID) bežičnog usmjerivača.
Odaberite vrstu sigurnosti.
\\ Lozinku ili sigurnosni kod trebali biste pronaći na jednom
od zaslona postavki koje ste upotrebljavali prilikom
postavljanja usmjerivača ili modema.
| 34 Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 34
2013-02-07 오후 2:54:04
ĞĞ
Bežično (Općenito) - Ručni
2. Odaberite željeni jezik, zatim pritisnite tipku v.
3. Odaberite Sljedeće, zatim ponovo pritisnite
tipku v.
4. Na zaslonu Sigurnost unesite lozinku ili
sigurnosni kod svoje mreže. Brojeve unesite
izravno pomoću brojčanih tipki na daljinskom
upravljaču. Unesite slova odabirući ih pomoću
tipki ▲▼◄► i potvrđujući tipkom v.
5. Kada završite, odaberite Sljedeće na desnoj
strani zaslona, zatim pritisnite tipku v.
6. Pojavljuje se zaslon Status mreže.
Proizvod pokušava potvrditi mrežnu vezu i ne
uspijeva.
7. Odaberite IP postavke na desnoj strani
zaslona i pritisnite tipku v. Pojavljuje se
zaslon IP postavke.
8. Odaberite polje IP način rada, zatim ga
postavite na Ručno.
9. Za unos vrijednosti mreže koristite brojčanu
tipkovnicu na daljinskom upravljaču.
Upotrijebite tipke ▲▼◄► na daljinskom
upravljaču za premještanje s jednog polja za
unos na drugo.
||NAPOMENA |
\\ Navedene vrijednosti možete dobiti od pružatelja
internetskih usluga. Te vrijednosti također možete vidjeti
na većini računala sa sustavom Windows.
Upute možete pronaći u dijelu "Dobivanje vrijednosti
postavki mreže" na 34. stranici.
10. Kada završite, označite U redu, zatim
pritisnite tipku v. Pojavljuje se zaslon Status
mreže. Proizvod potvrđuje mrežnu vezu i
spaja se na mrežu. Kada završite, označite
U redu, zatim pritisnite tipku v.
1. Odaberite Pokreni na zaslonu Postavke
mreže, zatim pritisnite tipku v.
Proizvod traži dostupne mreže i prikazuje
njihov popis.
2. Pritisnite tipku WPS(PBC) na svojem
usmjerivaču u roku od dvije minute. Vaš
proizvod automatski dohvaća sve potrebne
vrijednosti postavki mreže i povezuje se s
mrežom.
Pojavljuje se zaslon Status mreže. Nakon
provjere mrežne veze proizvod se spaja na
mrežu.
Izravni Wi-Fi
Funkcija Izravni Wi-Fi omogućuje vam povezivanje
"Izravnog Wi-Fi" uređaja s proizvodom uz upotrebu
mreže ravnopravnih računala, bez bežičnog
usmjerivača.
1. Uključite "Izravni Wi-Fi" uređaj i aktivirajte
njegovu funkciju Izravni Wi-Fi.
2. Na početnom zaslonu odaberite Postavke,
zatim pritisnite tipku v.
3. Odaberite Mreža, zatim pritisnite tipku v.
4. Odaberite Izravni Wi-Fi, zatim pritisnite tipku v.
Pojavljuju se "Izravni Wi-Fi" uređaji s kojima se
možete povezati.
Izravni Wi-Fi
NazivDisplay
uređaja : [HDD]E8900
Odaberite "Izravni Wi-Fi" uređaj za povezivanje.
Audio
AndroidXXXXXXXNepovezano
Network
System
Support
Osvježi
Zatvori
' Povratak
Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 35
Postavke
1. Odaberite Pokreni na zaslonu Postavke
mreže, zatim pritisnite tipku v. Proizvod
traži dostupne mreže i prikazuje njihov popis.
WPS(PBC)
Nakon izvršavanja koraka 1 do 3 u poglavlju
"Konfiguriranje mrežne veze" na stranici 33.
04
Ako imate statičku IP adresu ili automatski
postupak ne radi, trebat ćete ručno postaviti
vrijednosti postavki mreže.
Nakon izvršavanja od 1. do 3. koraka u dijelu
"Konfiguriranje mrežne veze" na 33. stranici.
ĞĞ
35 |
2013-02-07 오후 2:54:04
Postavke
5. Postoje tri načina za dovršavanje Wi-Fi
povezivanja:
• Putem Wi-Fi uređaja.
• Putem proizvoda uporabom PBC-a.
• Putem proizvoda uporabom PIN-a.
Svaki je opisan u nastavku.
Putem Wi-Fi uređaja
1. Na Wi-Fi uređaju, slijedite postupak predviđen
za spajanje uređaja na drugi "Izravni Wi-Fi"
uređaj. Upute potražite u korisničkom
priručniku za uređaj.
2. Kada završite postupak, na zaslonu televizora
trebali biste vidjeti skočni prozor s porukom
da je uređaj koji podržava Izravni Wi-Fi zatražio
povezivanje. Odaberite U redu, zatim za
prihvaćanje pritisnite tipku v.
3. Pojavljuje se skočni prozor Povezivanje, koji
slijedi skočni prozor Povezano. Kada se
zatvori, uređaj biste na popisu na zaslonu
Izravni Wi-Fi trebali vidjeti kao povezan.
Putem proizvoda uporabom PBC-a
1. Odaberite "Izravni Wi-Fi" uređaj koji želite
povezati s proizvodom, zatim pritisnite tipku
v. Pojavljuje se skočni prozor PBC/PIN.
2. Odaberite PBC, zatim pritisnite tipku v.
Pojavljuje se skočni prozor PBC.
3. Pritisnite tipku PBC na "Izravni Wi-Fi" uređaju
unutar 2 minute.
4. Pojavljuje se skočni prozor Povezivanje, koji
slijedi skočni prozor Povezano. Kada se
zatvori, uređaj biste na popisu na zaslonu
Izravni Wi-Fi trebali vidjeti kao povezan.
Putem proizvoda uporabom PIN-a
1. Odaberite "Izravni Wi-Fi" uređaj koji želite
povezati s proizvodom, zatim pritisnite tipku
v. Pojavljuje se skočni prozor PBC/PIN.
2. Odaberite PIN, zatim pritisnite tipku v.
Pojavljuje se skočni prozor PIN.
3. Zabilježite PIN kod u skočnom prozoru, zatim
ga unesite u odgovarajuće polje u "Izravnom
Wi-Fi" uređaju koji želite povezati.
4. Pojavljuje se skočni prozor Povezivanje, koji
slijedi skočni prozor Povezano. Kada se
zatvori, uređaj biste na popisu na zaslonu
Izravni Wi-Fi trebali vidjeti kao povezan.
||NAPOMENA |
\\ Žičana ili bežična mrežna veza će se odspojiti prilikom
upotrebe funkcije Izravni Wi-Fi.
\\ Neki uređaji s Izravni Wi-Fi sučeljem možda neće
podržavati funkciju AllShare ako su povezani putem tog
sučelja. U tom slučaju preporučuje se da promijenite
način uspostavljanja mrežne veze između uređaja.
Softverski AP
Ovaj proizvod pruža funkcije poput bežične
pristupne točke.
Soft AP vam omogućuje da na svoju mrežu putem
ovog proizvoda bežično povežete druge Wi-Fi
uređaje.
Zahtijeva izradu sigurnosnog ključa koji morate
unijeti u ostale Wi-Fi uređaje prilikom njihova
povezivanja s mrežom.
1. Na početnom zaslonu odaberite Postavke,
zatim pritisnite tipku v.
2. Odaberite Mreža, zatim pritisnite tipku v.
3. Odaberite Softverski AP, zatim pritisnite tipku v.
4. Odaberite Uključeno ili Isključeno, zatim
pritisnite tipku v.
< Za postavljanje sigurnosnog ključa
softverskog AP-a >
1. Na zaslonu Softverski AP odaberite
Sigurnosni ključ, zatim pritisnite tipku v.
Pojavljuje se zaslon Sigurnosni ključ.
2. Na zaslonu Sigurnosni ključ unesite
sigurnosni ključ. Brojeve unesite izravno
pomoću brojčanih tipki na daljinskom
upravljaču. Unesite slova odabirući ih pomoću
tipki ▲▼◄► i potvrđujući tipkom v.
3. Kada završite, tipkama ▲▼◄► pomaknite
se na Dovršeno na dnu zaslona, zatim
pritisnite tipku v.
| 36 Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 36
2013-02-07 오후 2:54:04
Zaslon Postavke usluge AllShare pruža popis
mrežno povezanih AllShare uređaja i njihovih IP
adresa. Putem ovog zaslona možete omogućiti
uređaju pristup proizvodu, zabraniti mu pristup ili
obrisati uređaj s popisa usluge AllShare.
1. Na početnom zaslonu odaberite Postavke,
zatim pritisnite tipku v.
2. Odaberite Mreža, zatim pritisnite tipku v.
3. Odaberite Postavke usluge AllShare, zatim
pritisnite tipku v.
4. Odaberite Popis uređaja, a zatim pritisnite
gumb v. Na Popis uređaja odaberite
uređaj, a zatim pritisnite tipku v.
Pojavljuje se skočni prozor Postavke usluge
AllShare.
5. Odaberite Dopusti, Odbij ili Izbriši s popisa,
zatim pritisnite tipku v.
Zaslon Postavke usluge AllShare prikazuje uređaje
samo ako ste uspostavili mrežne veze s AllShare
uređajima. Više informacija o umreženim AllShare
uređajima potražite na stranici 43.
||NAPOMENA |
\\ Za dijeljenje sadržaja putem funkcije AllShare opcija
"Dijeljenje tvrdog diska“ mora biti postavljena na
Uključeno.
Naziv uređaja
Omogućava unos naziva proizvoda koji će ga
identificirati na vašim mrežama.
Izbornik Nadogradnja softvera omogućuje vam
da nadogradite softver proizvoda radi poboljšanja
rada ili dodatnih usluga.
• Nikada ručno ne isključujte ili uključujte proizvod
tijekom postupka ažuriranja.
Postavke
Postavke usluge AllShare
Nadogradnja softvera
04
Kada povežete Wi-Fi uređaj putem postupka
povezivanja na uređaju, sigurnosni ključ koji ste
ovdje izradili morate unijeti u odgovarajuće polje.
1. Na početnom zaslonu odaberite Postavke,
zatim pritisnite tipku v.
2. Odaberite Podrška, zatim pritisnite tipku v.
3. Odaberite Ažuriranje softvera, zatim
pritisnite tipku v.
4. Odaberite jedan od sljedećih načina:
• Na mreži
• Putem kanala
• Putem USB kartice
• Na disku
• Preuzimanjem
• Nadogr. u stanju pripravn.
5. Pritisnite tipku v.
||NAPOMENA |
\\ Nadogradnja je dovršena kada se proizvod samostalno
isključi, a zatim ponovno uključi.
\\ Tvrtka Samsung Electronics ne snosi zakonsku odgovornost
za kvar proizvoda čiji je uzrok nestabilna internetska veza ili
nemar korisnika tijekom nadogradnje softvera.
\\ Ako tijekom preuzimanja softvera za nadogradnju želite
otkazati nadogradnju, pritisnite tipku v.
Na mreži
Da biste mogli upotrijebiti funkciju Online, proizvod
mora biti spojen na internet.
1. Odaberite Na mreži, zatim pritisnite tipku
v. Pojavljuje se poruka "Povezivanje s
poslužiteljem".
2. Ako postoji dostupno preuzimanje, pojavljuje
se skočni izbornik Preuzimanje s trakom
napretka, a preuzimanje počinje.
Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 37
37 |
2013-02-07 오후 2:54:04
Postavke
3. Po završetku preuzimanja pojavljuje se prozor
Upit za nadogradnju s tri mogućnosti: Nadogr.
sada, Nadogr. kasnije ili Bez nadogradnje.
4. Ako odaberete Nadogr. sada, proizvod
nadograđuje softver te se automatski
isključuje, a zatim uključuje.
5. Ako ne odaberete u roku od jedne minute
ili odaberete Nadogr. kasnije, proizvod
pohranjuje novi softver za nadogradnju.
Softver možete nadograditi kasnije pomoću
funkcije Preuzimanjem.
6. Ako odaberete Bez nadogradnje, proizvod
otkazuje nadogradnju.
Putem kanala
Nadogradite softver pomoću signala emitiranja.
Putem USB kartice
1. Posjetite www.samsung.com.
2. U gornjem desnom kutu stranice kliknite
PODRŠKA.
3. U polje za pretraživanje unesite broj modela
proizvoda, a zatim kliknite Pronađi proizvod.
4. Kliknite Get downloads Nabavite preuzimanja
na sredini stranice ispod zaglavlja Preuzimanja.
5. Na sredini stranice kliknite Ugrađeni program.
6. Kliknite ikonu ZIP u stupcu Datoteka na
desnoj strani stranice.
7. U skočnom prozoru koji se pojavljuje kliknite
U redu kako biste na računalo preuzeli i
spremili datoteku ugrađenog programa.
8. Dekomprimirajte zip datoteku na računalu.
Trebate imati jednu mapu istog naziva kao i
zip datoteka.
9. Kopirajte tu mapu na USB flash pogon.
10. Uvjerite se da se disk ne nalazi u proizvodu,
zatim umetnite USB flash pogon u USB
priključak proizvoda.
11. Na izborniku proizvoda idite na Postavke >
Podrška > Ažuriranje softvera.
12. Odaberite Putem USB kartice
||NAPOMENA |
\\ Disk se ne smije nalaziti u proizvodu kada provodite
nadogradnju softvera pomoću priključka USB Host.
\\ Po završetku nadogradnje softvera provjerite pojedinosti
softvera u izborniku Nadogradnja softvera.
\\ Ne isključujte proizvod tijekom nadogradnje softvera.
To bi moglo prouzročiti kvar proizvoda.
\\ Nadogradnja softvera pomoću priključka USB Host izvodi
se samo pomoću USB memorijskog štapića.
Na disku
1. Slijedite postupak od 1. do 7. koraka u
mogućnosti Putem USB kartice.
2. Dekomprimirajte zip datoteku na računalu.
Trebate imati jednu mapu istog naziva kao i
zip datoteka.
3. Na disk zapišite mapu. Preporučujemo CD-R
ili DVD-R disk.
4. Finalizirajte disk prije nego što ga izvadite iz
računala.
5. Disk umetnite u proizvod.
6. Na izborniku proizvoda idite na Postavke >
Podrška > Ažuriranje softvera.
7. Odaberite Na disku.
||NAPOMENA |
\\ Po završetku nadogradnje sustava provjerite pojedinosti
softvera u izborniku Nadogradnja softvera.
\\ Ne isključujte proizvod tijekom nadogradnje softvera.
To bi moglo uzrokovati neispravan rad proizvoda.
| 38 Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 38
2013-02-07 오후 2:54:04
Preuzimanjem
04
Mogućnost Preuzimanjem dopušta vam da
provedete nadogradnju pomoću datoteke koju
je proizvod ranije preuzeo, ali ste vi odlučili ne
instalirati je odmah ili je datoteka preuzeta u stanju
mirovanja.
Postavke
1. Ako je softver za nadogradnju preuzet, vidjet
ćete broj verzije softvera s desne strane
stavke Preuzimanjem.
2. Odaberite Preuzimanjem, zatim pritisnite
tipku v.
3. Proizvod prikazuje poruku u kojoj vas pita
želite li provesti nadogradnju. Odaberite Da.
Proizvod započinje nadogradnju.
4. Po završetku nadogradnje proizvod se
automatski isključuje, a zatim uključuje.
||NAPOMENA |
\\ Po završetku nadogradnje sustava provjerite pojedinosti
softvera u izborniku Nadogradnja softvera.
\\ Ne isključujte proizvod tijekom nadogradnje softvera.
To bi moglo prouzročiti kvar proizvoda.
Nadogr. u stanju pripravn.
Funkciju Nadogr. u stanju pripravn. možete
postaviti tako da proizvod preuzima novu
nadogradnju softvera kada je u stanju mirovanja.
U stanju mirovanja proizvod je isključen, ali
je njegova internetska veza aktivna. To mu
omogućuje da automatski preuzima nadogradnju
softvera kada ga ne upotrebljavate.
1. Pritišćite tipke ▲▼ da biste odabrali Nadogr.
u stanju pripravn., zatim pritisnite tipku v.
2. Odaberite željeno vrijeme.
Ako odaberete željeno vrijeme, nadogradnja
će se automatski provesti u to vrijeme.
||NAPOMENA |
\\ Da biste upotrijebili funkciju Nadogr. u stanju pripravn.,
proizvod mora biti spojen na internet.
Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 39
39 |
2013-02-07 오후 2:54:04
Media Play
Umetanje diska u ladicu za disk
1. Pažljivo stavite disk u utor za disk tako da
naljepnica na disku bude okrenuta prema gore.
Reprodukcija počinje automatski.
2. Odaberite Videozapisi, Fotografije ili Glazba,
zatim pritisnite tipku v.
Ovisno o rasporedu sadržaja, vidjet ćete
mape, zasebne datoteke ili oboje.
3. Odaberite željene datoteke.
4. Pritisnite tipku RETURN za izlazak iz mape ili
povratak na početni zaslon.
||NAPOMENA |
\\ Za sprječavanje mogućeg oštećenja USB memorije
morate na siguran način ukloniti USB uređaj za pohranu
(pokretanjem funkcije "Sigurno uklanjanje USB-a".
2. Ako se reprodukcija ne pokrene automatski,
pogledajte poglavlje "Pristupanje zaslonu
AllShare Play" na stranici 40~41.
\\ Ako tijekom reprodukcije s USB uređaja za pohranu
umetnete disk, način rada uređaja automatski se mijenja
u "DVD ili CD".
Pristupanje zaslonu AllShare Play
||NAPOMENA |
\\ U načinu gledanja televizora tipka 6 radit će kao
funkcija Timeshift, a ne kao originalna funkcija
reprodukcije, čak i ako je umetnut disk.
\\ Na početnom zaslonu tipka 6 radit će kao funkcija
reprodukcije multimedijskog sadržaja na disku.
Umetanje USB-a ili mobilnog
telefona u USB priključak
Multimedijske datoteke možete reproducirati na
USB uređaju ili mobilnom telefonu.
Za reprodukciju sadržaja koji se nalaze na
mobilnom telefonu, proizvod i mobilni telefon
trebaju biti povezani USB kabelom. Ako vaš
mobilni telefon podržava DLNA, možete
reproducirati sadržaje bez spajanja USB kabela
(pogledajte str. 41~43).
1. Spojite USB ili mobilni telefon na USB
priključak na prednjoj ploči proizvoda.
Sadržaj koji je smješten na disku ili USB uređaju
možete reproducirati putem zaslona AllShare.
1. Odaberite AllShare Play na početnom
zaslonu i pritisnite tipku v.
2. Odaberite željene sadržaje, zatim odaberite
željeni uređaj.
AllShare Play
1
/ Videoszapisi /
Popis
Videozapisi
2
Fotografije
Glazba
Snimljeni TV
HDD
Disk
USB
685.85MB/926.06GB
Nije umetnut disk.
3
Nijedan uređaj nije spojen.
a Prijava ' Povratak
4
Postavke
Novi ur. spoj.
Postavite različite funkcije prema svojim potrebama.
Videozapisi
m80
Fotografije
Glazba
Smart Hub
AllShare Play
" Ulaz ' Povratak
Kanal
Upravitelj rasporeda
c Sigurno uklanjanje USB-a
| 40 Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 40
2013-02-07 오후 2:54:05
3
4
Vrsta sadržaja : omogućuje odabir željenih sadržaja.
Vrsta uređaja : omogućuje odabir željenog
povezanog uređaja.
Prikazuju se tipke u boji na daljinskom upravljaču
koje možete pritisnuti za pristupanje ili izvođenje
funkcija.
||NAPOMENA |
\\ Izrada popisa pjesama
Odaberite željene sadržaje (videozapise, fotografije ili
glazbu), zatim označite željene datoteke. Pritisnite tipku
TOOLS, zatim odaberite Dod. na p. pj.
\\ Video datoteke koje se reproduciraju putem DLNA bit će
navedene na popisu popis samo ako je uspostavljena
mrežna veza.
\\ sadržaj diskova Blu-ray/DVD/CD neće biti naveden na
popisu popis.
Funkcija AllShare Play omogućuje reprodukciju
videozapisa, fotografija ili glazbe s osobnog
računala ili uređaja koji podržavaju DLNA te
servisa Facebook, SugarSync i Family Story na
uređaju BD-HDD Combo putem mrežne veze.
Za upotrebu funkcije AllShare s računalom na
njega morate instalirati softver AllShare.
||NAPOMENA |
\\ Nakon uspostavljanja veze osim reprodukcije video
sadržaja pomoću značajke AllShare između uređaja
možete prenositi i podatke.
1. Spojite BD-HDD Combo i proizvode koji
podržavaju DLNA na istu mrežu.
2. Odaberite AllShare Play na početnom
zaslonu i pritisnite tipku v.
3. Odaberite naziv spojenog proizvoda koji
podržava DLNA, zatim pritisnite tipku v.
AllShare Play
Popis
Videozapisi
Fotografije
Glazba
Snimljeni TV
1/5
/ Videozapisi /
HDD
685.85MB/926.06GB
CANDP201012-PC: candp 201012:
Disk
Povežite se na AllShare Play uređaj. Ovisno o
stanju mrežne veze, reprodukcija može biti
isprekisana.
Nije umetnut disk.
a Prijava
/ Alati
' Povratak
4. Odaberite željenu datoteku na zaslonu, zatim
pritisnite tipku v.
• HDD : možete reproducirati sadržaj koji je
pohranjen na HDD-u.
• Disk : možete reproducirati sadržaj koji je
pohranjen na disku.
• USB : možete reproducirati sadržaj koji je
pohranjen na USB memoriji.
Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 41
Media Play
2
Upotreba funkcije AllShare Play
05
1
Popis : omogućuje vam provjeru nedavno
reproduciranih ili ažuriranih datoteka.
• Zadnje reprod.
Prikazuje popis nedavno prikazanog sadržaja.
-- Ako je odabrana datoteka izbrisana ili je
uklonjen uređaj za pohranu na kojemu se
nalazi odabrana datoteka, pojavit će se poruka
da je odabrana datoteka nedostupna.
-- Prikazuje sadržaj prema vremenskom redoslijedu
na temelju vremena sustava uređaja.
-- Navodi do 48 stavki.
• Novosti
Prikazuje novi sadržaj.
• Pop. skl.
Možete sastaviti vlastiti popis skladbi grupiranjem
željenog sadržaja.
-- Možete pohraniti do 12 popisa skladbi.
-- Moguće je navesti najviše 100 datoteka u
svakom popisu skladbi.
-- Ako je popis skladbi stvoren kao glazbeni popis, na
njega se mogu dodavati samo glazbene datoteke.
41 |
2013-02-07 오후 2:54:06
Media Play
• Fotoap. : možete reproducirati sadržaj koji je
pohranjen na povezanom fotoaparatu.
• DLNA : možete reproducirati sadržaj koji je
pohranjen na povezanom uređaju za pohranu.
• Picasa : možete reproducirati sadržaj koji je
pohranjen na usluzi Picasa.
• Facebook : možete reproducirati sadržaj koji
je pohranjen na usluzi Facebook.
• SugarSync : možete reproducirati sadržaj na
usluzi Oblak za koju ste registrirani.
• Family Story : možete reproducirati sadržaj
koji je pohranjen na usluzi Family Story.
5. Na stranici Centar za preuzimanja kliknite
karticu Softver.
6. Na kartici Softver kliknite ikonu Datoteka s
desne strane retka AllShare.
7. U skočnom prozoru koji se pojavi kliknite
Spremi datoteku.
8. Pronađite instalacijsku datoteku softvera AllShare
na disku, zatim dvaput kliknite datoteku.
9. U skočnom prozoru koji se pojavi kliknite
Pokreni, zatim slijedite upute koje se pojave
na zaslonu.
||NAPOMENA |
\\ Da biste omogućili neke od usluga, trebali biste biti prijavljeni
s odgovarajućim korisničkim računom određene usluge.
Nakon prijave na uslugu Smart Hub s registriranim
Samsung računom odabirom opcije (Upravitelj računa)
možete dodati račun s tom određenom uslugom.
\\ Aplikaciju će možda trebati instalirati putem usluge Samsung Apps
za usluge koje se ne pojavljuju u tvornički zadanim postavkama.
\\ Neke usluge mogu zahtijevati prijavu, a svojim računom
za prijavu možete upravljati pomoću funkcije Smart Hub.
\\ Neke usluge mogu zahtijevati stvaranje računa i pretplatu
na web-mjesto odgovarajuće usluge.
Za preuzimanje softvera AllShare
Za upotrebu funkcije AllShare s računalom, na
računalo morate instalirati softver AllShare.
Softver za računalo možete preuzeti s web-mjesta
Samsung.com, gdje možete također dobiti detaljne
upute za upotrebu funkcije AllShare.
1. Idite na www.samsung.com.
2. Kliknite stavku Podrška na vrhu stranice.
3. Na stranici podrške unesite broj modela
vašeg proizvoda u polje Broj modela, zatim
pritisnite tipku v.
4. Na stranici koja se pojavi kliknite Nađi
preuzimanja s lijeve strane pod stavkom
Preuzimanja.
Pojavljuje se Centar za preuzimanja.
| 42 Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 42
2013-02-07 오후 2:54:07
Osobno računalo
Veza AllShare Play
BD-HDD Combo
Reproduciranje
datoteka s računala
Reprodukcija sadržaja s pametnog
telefona na uređaju BD-HDD Combo
Dijeljene datoteke s računala možete prikazati na
uređaju BD-HDD Combo.
Na web-mjestu Samsung.com možete dobiti
detaljne upute za upotrebu funkcije AllShare.
Mobilni uređaj
Upotrijebite pametni telefon za gledanje datoteka
pohranjenih na računalu kako ih reproducira BDHDD Combo. (Dostupno samo na Samsungovim
mobilnim uređajima koji podržavaju funkciju AllShare.)
Na web-mjestu Samsung.com možete dobiti
detaljne upute za upotrebu funkcije AllShare.
Osobno računalo
Veza AllShare
Play
Media Play
Dijeljene datoteke s računala možete prikazati na
uređaju BD-HDD Combo.
Na web-mjestu Samsung.com možete dobiti
detaljne upute za upotrebu funkcije AllShare.
Upravljanje putem mobilnog uređaja.
05
Reprodukcija sadržaja s računala na
uređaju BD-HDD Combo
BD-HDD Combo
Reproduciranje
datoteka s računala
Upravljanje datotekama s osobnog
računala na uređaju BD-HDD Combo
Mobilni uređaj
||NAPOMENA |
\\ Nakon uspostavljanja veze osim reprodukcije video
sadržaja pomoću značajke AllShare između uređaja
možete prenositi i podatke.
BD-HDD Combo
Reproduciranje
datoteka s
mobilnog uređaja
Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 43
43 |
2013-02-07 오후 2:54:08
Media Play
Kontroliranje reprodukcije videozapisa
POWER
FUNCTION
TV SOURCE
RECEIVER
TTX/MIX
Možete kontrolirati
BD reprodukciju
TV
SUBTITLE INPUT videosadržaja koji se nalazi na DVD-u, USB-u, mobilnom uređaju ili
računalu. Neke funkcije opisane u ovom priručniku možda neće biti dostupne, ovisno o disku ili sadržaju.
1 2 3
Gumbi na daljinskom upravljaču koji se rabe za reprodukciju videozapisa
4 5 6
7
8
DISC MENU
9
TITLE MENU
0
POPUP
Uporaba izbornika diska, izbornika naslova,
skočnog izbornika i popisa naslova
Gumb
DISC MENU
TV MUTE
TV SOURCE
„„
„„
Gumbi vezani uz reprodukciju
CH LIST
HOME
GUIDE
Player ne reproducira zvuk u načinu pretraživanja,
usporene reprodukcije i reprodukcije u koracima.
• Kako biste vratili normalnu brzinu reprodukcije,
pritisnite gumb 6.
6 gumb
5 gumb
7 gumb
Ubrzana
reprodukcija
Usporena
reprodukcija
Započinje reprodukciju.
Zaustavlja reprodukciju.
A
B
C
D
DIGITAL
SUBTITLE
INPUT
Pauzira reprodukciju.
2D 3D
SMART HUB SEARCH
SOCIAL
REC REC PAUSE pritisnite gumb
Tijekom
reprodukcije
3
PANDORA
SUBTITLE
ili 4.
Svaki put kad pritisnete gumb 3 ili 4,
mijenja se brzina reprodukcije.
U pauziranom načinu pritisnite gumb 4.
Svaki put kad pritisnete gumb 4, mijenja
se brzina reprodukcije.
Gumb
TITLE MENU
Reprodukcija s ||NAPOMENA |
preskakanjem \\ Ako tipku 1 pritisnete nakon tri sekunde
reprodukcije, trenutno poglavlje ili datoteka
ponovno se reproduciraju od početka.
Međutim, ako tipku 1 pritisnete unutar
tri sekunde od početka reprodukcije,
reproducirat će se prethodno poglavlje ili
datoteka.
||NAPOMENA |
\\ Neki diskovi možda ne podržavaju ovu
tipku.
Tijekom reprodukcije pritisnite taj gumb
kako biste prikazali izbornik naslova.
• Postoji li na disku popis skladbi, pritisnite
ZELENI (B) gumb kako biste prešli na
popis skladbi.
Gumb
Tijekom reprodukcije pritisnite taj gumb
POPUP MENU kako biste prikazali skočni izbornik.
Uporaba izbornika alata
Tijekom reprodukcije pritisnite gumb TOOLS.
Odaberite kako biste se vratili na
Reproduciraj od
početak filma, a zatim pritisnite gumb
početka
v.
Funkciju Scene Search možete
upotrebljavati kako biste tijekom
reprodukcije pogledali ili započeli film
od željene scene.
U pauziranom načinu pritisnite gumb 7.
Reprodukcija
Svaki put kad pritisnete gumb 7,
u koracima
pojavljuje se novi okvir.
Tijekom reprodukcije pritisnite gumb 1
ili 2.
Svaki put kad pritisnete gumb 1 ili 2,
disk prelazi na prethodno ili sljedeće
poglavlje ili datoteku.
Tijekom reprodukcije pritisnite taj gumb
kako biste prikazali izbornik diska.
||NAPOMENA |
Scene Search
\\ Funkciju Scene Search nećete
moći upotrebljavati ako su indeksni
podaci u datoteci oštećeni ili ako
datoteka ne podržava indeksiranje.
\\ Ako nakon povezivanja računala s
mrežom pokrenete AllShare Play,
funkcija Scene Search možda neće
biti podržana.
| 44 Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 44
2013-02-07 오후 2:54:08
1. Odaberite Pretraživanje naslova, a
zatim pritisnite gumb v.
2. Pomoću gumba ▲▼ odaberite
naslov, a zatim pritisnite gumb
v.
Način
ponavljanja
||NAPOMENA |
\\ Točku (B) morate postaviti na
najmanje 5 sekundi vremena
reproduciranja nakon točke (A).
Odaberite kako biste reproducirali
poglavlje po svojem izboru.
Pretr. poglavlja
1. Odaberite Pretraživanje poglavlja, a
zatim pritisnite gumb v.
2. Pomoću gumba ▲▼ odaberite
poglavlje, a zatim pritisnite gumb
v.
Puni zaslon
Odaberite kako biste film reproducirali
od odabrane vremenske točke.
Pretr. vremena
Način
ponavljanja
1. Odaberite Pretraživanje vremena, a
zatim pritisnite gumb v.
2. Pomoću brojčanih gumba unesite
vremensku točku na koju želite ići,
a zatim pritisnite gumb v.
||NAPOMENA |
\\ Gumbe ◄► također možete rabiti
za premotavanje filma unaprijed
i unatrag. Film se premotava
unaprijed ili unatrag za jednu
minutu svaki put kad pritisnete
gumbe ◄►.
Odaberite kako biste ponovili naslov,
poglavlje ili određeni dio.
-- Isključeno : odaberite za povratak
na normalnu reprodukciju.
-- Naslov : odaberite za ponavljanje
odabranog naslova.
-- Poglavlje : odaberite za ponavljanje
određenog poglavlja.
-- Ponovite A-B : odaberite za
ponavljanje određenog dijela.
Način prikaza
slike
Odaberite kako biste promijenili punu
veličinu zaslona.
Odaberite kako biste postavili način
prikaza slike.
-- Dinamičan : povećava oštrinu i
svjetlinu.
-- Standardan : odaberite tu postavku
za većinu aplikacija koje prikazujete.
-- Film : najbolja postavka za gledanje
filmova.
-- Korisnik : omogućava pojedinačno
podešavanje oštrine i funkcije
smanjenja smetnji.
||NAPOMENA |
\\ Ako se koristite funkcijom BD Wise,
taj se izbornik neće pojaviti.
Audio
Podnaslov
Kut
Odaberite kako biste postavili željeni
audiojezik.
Odaberite kako biste postavili željeni
jezik podnaslova.
-- Tom funkcijom možete upravljati
i pritiskom gumba SUBTITLE na
daljinskom upravljaču.
Odaberite kako biste prikazali prizor iz
drugog kuta. Mogućnost kuta prikazuje
broj kutova dostupnih za prikaz. Kada
Blu-ray/DVD disk sadržava više kutova
određenog prizora, tada možete
mijenjati kut.
Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 45
Media Play
Pretr. naslova
1. Pritišćite gumbe ▲▼ kako biste
odabrali ponavljanje A-B, a zatim
pritisnite gumb v.
2. Pritisnite gumb v u željenoj
točki početka (A) ponovljene
reprodukcije. Pustite da se film
reproducira.
3. Pritisnite gumb v u željenoj točki
kraja (B) ponovljene reprodukcije.
05
Ako na disku ili uređaju postoji više
filmova, odaberite kako biste pokrenuli
drugi naslov.
45 |
2013-02-07 오후 2:54:08
Media Play
BONUSVIEW
video
BONUSVIEW
audio
Idi na
videozapise
Informacije
Odaberite kako biste postavili željenu
mogućnost funkcije Bonusview.
Odaberite kako biste otišli na popis
videozapisa na trenutačnom mediju.
Odaberite kako biste prikazali
informacije o videodatoteci.
\\ Izbornik alata ovisi o disku ili uređaju za pohranu. Dodatne
mogućnosti možete
pronaći na stranicama 49~50.
POWER
FUNCTION
TV SOURCE
\\ Videodatoteke s velikim brzinama prijenosa od 20 Mb/s
RECEIVER
TTX/MIX
ili većim opterećuju
kapacitete playera
i mogu zaustaviti
BD
TV
SUBTITLE INPUT
reprodukciju.
2
3
4 reprodukcije
5 6
Kontroliranje
glazbe
7 8 9
Možete kontrolirati reprodukciju glazbe koja se nalazi
DISC MENU
TITLE MENU
na DVD-u, USB-u, mobilnom
uređaju ili računalu.
0 POPUP
Gumbi na daljinskom upravljaču koji se
rabe za reprodukciju glazbe
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
BD
1
2
3
5
6
8
9
CH LIST
HOME
7
DISC MENU
A
CH LIST
3
POPUP
BTV SOURCEC
DIGITAL
SUBTITLE
SOCIALHOMEREC
D
6
7 gumb : pauzira skladbu.
6 gumb : reproducira trenutačno odabranu skladbu.
Tijekom reprodukcije pritisnite gumb TOOLS.
Prikaz
Pogledajte stranice 49~50.
Naslov
Pogledajte stranice 49~50.
Prikaz mape
Izvođač
Album
Žanr
4
5
6
Pogledajte stranice 49~50.
Pogledajte stranice 49~50.
Pogledajte stranice 49~50.
Pogledajte stranice 49~50.
Reprod. odabira Pogledajte stranice 49~50.
Idi na pop. pjesama Pogledajte stranice 49~50.
kopiraj
Informacije
TITLE MENU
0
SMART HUB SEARCH
3
2
GUIDE
TV MUTE
2
1
INPUT
TV SOURCE
4
1
TTX/MIX
TV MUTE
TV
SUBTITLE
5
Uporaba izbornika alata
||NAPOMENA |
1
4
Brza reprodukcija (samo audio CD (CD-DA))
Tijekom reprodukcije pritisnite gumb 3 ili 4.
Svaki put kad pritisnete gumb 3 ili 4, mijenja
se brzina reprodukcije.
Funkcija ripanja pretvara CD audiozapis u
format mp3 te sprema pretvorene datoteke
na USB uređaj povezan s playerom.
Pogledajte Ripanje na stranicama 47~48.
Odaberite kako biste vidjeli informacije
(o sadržaju) : veličinu datoteke, datum
stvaranja itd.
||NAPOMENA |
\\ Izbornik alata ovisi o disku ili uređaju za pohranu. Dodatne
mogućnosti možete pronaći na stranicama 49~50.
2D 3D
INPUT
GUIDE
REC
PAUSE
BROJČANI gumbi: pritisnite broj skladbe. Odabrana
se skladba reproducira.
PANDORA
SUBTITLE
5 gumb : zaustavlja skladbu.
Preskoči: tijekom reprodukcije pritisnite ZELENA (B)
ili ŽUTA (C) gumb kako biste prešli na prethodnu ili
sljedeću stranicu popisa skladbi.
A
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
SMART HUB SEARCH
| 46 Hrvatski
PANDORA
SOCIAL
REC
SUBTITLE
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 46
D
2D 3D
INPUT
REC PAUSE
2013-02-07 오후 2:54:09
Ponavljanje skladbi na audio CD-u
AllShare Play
/ Glazba /
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
TRACK 008
TRACK 009
TRACK 010
1/14
Audio CD
02:38
03:17
05:21
05:34
02:54
03:44
04:07
03:42
03:15

TRACK 001
00:03 / 02:38
03:16
bc Pom.str. / Alati ' Povratak
Nasumični redoslijed skladbi na audio CD-u
Proizvod možete postaviti na reprodukciju
nasumično odabranih skladbi na audio CD disku
(CD-DA/MP3).
1. Tijekom reprodukcije pomoću gumba
► odaberite
u donjem desnom kutu
zaslona, a zatim pritisnite gumb v.
2. Pomoću gumba ▲▼ postavite nasumični
način na Uključeno ili Isključeno, a zatim
pritisnite gumb v.
Stvaranje popisa skladbi sa CD-a
1. Na prikazanom zaslonu reprodukcije pritisnite
gumb TOOLS. Pojavljuje se izbornik alata.
2. Pomoću gumba ▲▼ odaberite Reprod.
odabira, a zatim pritisnite gumb v.
Pojavljuje se zaslon reprodukcije odabira.
3. Pomoću gumba ▲▼ odaberite skladbu,
a zatim pritisnite gumb v. Kvačica se
pojavljuje lijevo od skladbe.
4. Ponovite 3. korak kako biste odabrali i
označili dodatne skladbe.
||NAPOMENA |
\\ Na audio CD-ima (CD-DA) možete stvoriti popis s najviše
99 skladbi.
\\ Ako ste stvorili popis skladbi, mogućnost Reprodukcija
odabira zamjenjuje se mogućnošću Uredi popis na
izborniku alata.
\\ Na zaslonu reprodukcije odabira također možete odabrati
mogućnosti Odabir svih, Poništi odabir za sve i Odustani.
-- Mogućnost Odaberi sve rabite za odabir svih skladbi.
Time poništavate odabire pojedinačnih skladbi. Kada
pritisnete gumb RETURN na daljinskom upravljaču ili
odaberete gumb 6, a zatim pritisnete gumb v,
sve se skladbe pojavljuju na zaslonu reprodukcije
glazbe, a proizvod počinje reproducirati sve skladbe od
skladbe 001.
-- Mogućnost Poništi odabir za sve rabite za istodobno
poništavanje svih odabranih skladbi. Zatim odaberite
pojedinačne skladbe ili označite mogućnost Odaberi
sve kako biste odabrali sve skladbe, a zatim pritisnite
gumb RETURN na daljinskom upravljaču ili odaberite
gumb 6, a zatim pritisnite gumb v. Ako ne
označite mogućnost Odaberi sve ili ne odaberete
pojedinačne skladbe, popis skladbi se neće promijeniti.
-- Mogućnost Odustani poništava sve promjene koje
ste napravili na zaslonu odabira reprodukcije. Kada
se vratite na zaslon reprodukcije, popis skladbi bit će
nepromijenjen.
Ripanje
1. USB uređaj umetnite u USB priključak na
stražnjoj strani proizvoda.
2. Na prikazanom zaslonu reprodukcije pritisnite
gumb TOOLS. Pojavljuje se izbornik alata.
3. Pomoću gumba ▲▼ odaberite Kopiraj, a
zatim pritisnite gumb v. Pojavljuje se zaslon
Kopiraj.
4. Pomoću gumba ▲▼ odaberite skladbu,
a zatim pritisnite gumb v. Kvačica se
pojavljuje lijevo od skladbe.
5. Ponovite 3. korak kako biste odabrali i
označili dodatne skladbe.
Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 47
Media Play
1. Tijekom reprodukcije pomoću gumba
u donjem desnom kutu
► odaberite
zaslona, a zatim pritisnite gumb v.
2. Pomoću gumba ▲▼ odaberite način
ponavljanja koji želite - Isključeno, Jedna
pjesma ili Sve - a zatim pritisnite gumb v.
05
Proizvod možete postaviti na ponavljanje skladbi
na audio CD disku (CD-DA/MP3).
5. Kako biste uklonili skladbu s popisa, pomaknite
se na tu skladbu, a zatim ponovno pritisnite
gumb v. Kvačica na skladbi se uklanja.
6. Nakon završetka pritisnite gumb ► kako biste
odabrali Reprod., a zatim pritisnite gumb
v. Zaslon reprodukcije glazbe ponovno
se pojavljuje s popisom samo onih skladbi
koje ste označili. Odabrane se skladbe
reproduciraju automatski.
47 |
2013-02-07 오후 2:54:09
Media Play
6. Kako biste uklonili skladbu s popisa, pomaknite
se na tu skladbu, a zatim ponovno pritisnite
gumb v.
7. Kvačica na skladbi se uklanja. Nakon završetka
pritisnite gumb ► kako biste odabrali mogućnost
Kopiraj, a zatim pritisnite gumb v. Pojavljuje
se skočni prozor ripanja.
8. Pritisnite gumb v kako biste započeli
proces ripanja. Pojavljuje se skočni prozor s
trakom dovršetka ripanja.
9. Kad se ripanje završi, pojavljuje se poruka
"Ripanje je završeno.". Pritisnite gumb v.
10. Pritisnite gumb RETURN kako biste se vratili
na zaslon reprodukcije.
||NAPOMENA |
\\ Ova funkcija nije dostupna s DTS Audio CD-om.
\\ Ovu funkciju neki diskovi možda ne podržavaju.
\\ Bit će šifrirana u format .mp3 pri brzini od 192 kb/s.
Funkcija AMG (All Media Guide)
Funkciju AMG možete koristiti za prikaz informacija
o Audio CD-u (CD-DA).
1. Umetnite Audio CD (CD-DA).
Ako vaš disk ima informacije o CD-u, prikazat
će se skočni zaslon.
2. Pritisnite tipku v.
Prikazat će se informacije o CD-u i automatski
će se reproducirati prva staza.
||NAPOMENA |
\\ Kada proizvod nije spojen na mrežu, neće primiti
informacije o CD-u od Audio CD-a (CD-DA).
Reproduciranje fotografskog sadržaja
Možete reproducirati fotografski sadržaj koji se nalazi
na DVD-u, USB-u, mobilnom uređaju ili računalu.
Uporaba izbornika alata
Tijekom reprodukcije pritisnite gumb TOOLS.
Idi na fotografije
Pokreni prikaz
slajdova
Odaberite kako biste otišli na popis
fotografija na trenutačnom mediju.
Odaberite kako biste pokrenuli prikaz
prezentacije.
Brzina prik.
prez.
Efekt prik. prez.
Poz. glazba
uključena
Odaberite kako biste postavili brzinu
prikaza prezentacije.
Odaberite kako biste postavili
specijalne efekte prikaza prezentacije.
Odaberite kako biste slušali glazbu
tijekom prikaza prezentacije.
Postavka
Odaberite kako biste postavili
pozadinske glazbe pozadinsku glazbu.
Odaberite kako biste postavili slike.
-- Dinamičan : odaberite kako biste
povećali oštrinu.
-- Standardon : odaberite za većinu
aplikacija koje prikazujete.
-- Film : ovo je najbolja postavka za
gledanje filmova.
Način prik. Slike
-- Korisnik : omogućava pojedinačno
podešavanje oštrine i funkcije
smanjenja smetnji.
||NAPOMENA |
\\ Ako se koristite funkcijom BD Wise,
taj se izbornik neće pojaviti.
Zoom
Okreni
Odaberite kako biste povećali
trenutačnu sliku. (Povećanje do 4 puta)
Odaberite kako biste okrenuli sliku.
(To će okrenuti sliku u smjeru kretanja
kazaljki sata ili obratno.)
Reprod. odabira Pogledajte stranice 49~50.
Prijava/Odjava
Informacije
Pogledajte stranice 49~50.
Prikazuje informacije o slici.
||NAPOMENA |
\\ Izbornik alata ovisi o disku ili uređaju za pohranu. Sve
mogućnosti možda se neće prikazati.
\\ Kako biste omogućili funkciju pozadinske glazbe, datoteka
fotografije mora biti u istom mediju za pohranu u kojoj
je i glazbena datoteka. No kvalitetu zvuka mogu narušiti
brzina prijenosa MP3 datoteke, veličina fotografije i način
kodiranja.
\\ U načinu prikaza preko cijelog zaslona ne možete povećati
podnaslove i PG grafiku.
| 48 Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 48
2013-02-07 오후 2:54:09
Kad je datoteka označena, pritisnite gumb TOOLS.
Prikaz
Prikaz mape
Naslov
Izvođač
Album
Žanr
Odaberite kako biste pristupili
mogućnostima sortiranja: Izvođač, Žanr,
Mjesečno, Najkasn. datum itd.
Mogućnosti sortiranja koje se pojavljuju
ovise o vrsti pohrane i medija.
Pojavljuje se na zaslonu funkcije prikaza.
Odaberite kako biste prikazali mape na
uređaju za pohranu.
Pojavljuje se na zaslonu funkcije prikaza.
Odaberite kako biste sve datoteke
fotografija ili videozapisa na uređaju za
pohranu sortirali po naslovu.
Pojavljuje se na zaslonu funkcije prikaza.
Odaberite mogućnost Izvođač kako biste
sve glazbene skladbe na uređaju za
pohranu sortirali te prikazali po izvođaču.
Pojavljuje se na zaslonu funkcije prikaza.
Odaberite mogućnost Album kako biste
sve glazbene skladbe na uređaju za
pohranu sortirali te prikazali po albumu.
Pojavljuje se na zaslonu funkcije prikaza.
Odaberite mogućnost Žanr kako biste
sve glazbene skladbe na uređaju za
pohranu sortirali te prikazali po žanru.
1. Na zaslonu odabira pomoću gumba
▲▼◄► odaberite fotografiju
koju želite prikazati, a zatim
pritisnite gumb v.
Kvačica se pojavljuje lijevo od slike.
2. Ponovite1. korak za svaku
fotografiju koju želite prikazati
3. Kako biste poništili odabir
fotografije, označite je, a zatim
pritisnite gumb v.
4. Nakon završetka pomoću gumba
◄► odaberite Reprod., a zatim
Reprod. odabira
pritisnite gumb v. Započinje
prikaz prezentacije koja sadržava
odabrane fotografije.
5. Da biste pauzirali prikaz
prezentacije, jedanput pritisnite
gumb v. Da biste ponovno
pokrenuli prikaz prezentacije,
ponovno pritisnite gumb v.
6. Da biste zaustavili prikaz prezentacije,
pritisnite gumb RETURN.
||NAPOMENA |
\\ Nakon što prikaz prezentacije
počne, možete je kontrolirati
pritiskanjem gumba TOOLS i
prikazivanjem izbornika prikaza
prezentacije. Pogledajte dio
"Uporaba izbornika alata" na 48.
stranici.
Pojavljuje se na zaslonu funkcije prikaza.
Odaberite kako biste sve datoteke
Najkasn. datum fotografija ili videozapisa na uređaju
za pohranu sortirali te prikazali od
najkasnijeg do najranijeg datuma.
Najran. datum
Mjesečno
Pojavljuje se na zaslonu funkcije prikaza.
Odaberite kako biste sve datoteke
fotografija ili videozapisa na uređaju
za pohranu sortirali te prikazali od
najranijeg do najkasnijeg datuma.
Pojavljuje se na zaslonu funkcije prikaza.
Odaberite kako biste sortirali sve datoteke
fotografija ili videozapisa na uređaju za
pohranu po mjesecu stvaranja.
Šalji
Odaberite mogućnost Pošalji kako biste
odabrane datoteke učitali na društvene
mreže Picasa, Facebook, SugarSync ili
Family Story.
Za uporabu mogućnosti Pošalji morate
uspostaviti račun kod mrežnog mjesta
te se zatim prijaviti pomoću funkcije
Prijava.
Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 49
Media Play
Mogućnost reprodukcije odabira
omogućava odabir određene datoteke
glazbe, videozapisa i fotografija koje želite
reproducirati. U biti radi jednako za sve
medije. Primjer u nastavku su fotografije.
05
Uporaba izbornika alata kad je
datoteka označena
49 |
2013-02-07 오후 2:54:09
Media Play
1. Pomoću gumba ▲▼◄►
odaberite datoteku, a zatim
pritisnite gumb v.
2. Ponovite za svaku skladbu ili
datoteku koju želite prenijeti.
Izbriši (popis)
Odaberite mogućnost Uredi popis kako
biste uklonili datoteke ili skladbe s
postojećeg popisa reprodukcije. Uređaj
za pohranu koji sadržava popis mora
se umetnuti u player ili s njim povezati.
||NAPOMENA |
Šalji
\\ Također možete prijeći na
mogućnost Odabir svih na desnoj
strani, a zatim pritisnite gumb v
kako biste odabrali sve skladbe ili
datoteke.
3. Odaberite Šalji na desnoj strani, a
zatim pritisnite gumb v.
4. Pomoću gumba ▲▼ odaberite
mrežno mjesto na koje želite
prenijeti datoteke ili skladbe, a
zatim pritisnite gumb v.
Prijava/Odjava
Uredi popis
Funkcija prijave/odjave omogućava
prijavu na mrežni račun tvrtke Samsung.
3. Odaberite Dodaj na desnoj strani,
a zatim pritisnite gumb v.
Dod. na p. pj.
4. Na zaslonu koji se pojavi obavite
jednu od sljedećih radnji:
• Odaberite popis na koji želite dodati
skladbe ili datoteke, a zatim pritisnite
gumb v.
• Odaberite Izr. novo, a zatim pritisnite
gumb v. Na skočnom prozoru s
tipkovnicom koji se pojavljuje unesite
naziv novog popisa. Unesite brojeve
pomoću brojeva na daljinskom
upravljaču. Unesite slova pomoću
gumba ▲▼◄► kako biste
pomaknuli pokazivač, a zatim
pritisnite gumb v. Nakon završetka
pomaknite se na Dovršeno na dnu
zaslona, a zatim pritisnite gumb v.
1. Pomoću gumba ▲▼◄►
odaberite datoteku, a zatim
pritisnite gumb v.
2. Ponovite za svaku skladbu ili
datoteku koju želite ukloniti.
||NAPOMENA |
\\ Također možete prijeći na
mogućnost Odaberi sve na desnoj
strani, a zatim pritisnite gumb v
kako biste odabrali sve skladbe ili
datoteke.
3. Odaberite Ukloni na desnoj strani,
a zatim pritisnite gumb v.
Odaberite kako biste stvorili popis ili na
njega dodali datoteke ili skladbe.
1. Pomoću gumba ▲▼◄►
označite skladbu ili datoteku, a
zatim pritisnite gumb v.
2. Ponovite za svaku skladbu ili
datoteku koju želite dodati.
Ovisno o zaslonu koji prikazujete, odaberite
mogućnost Izbriši kako biste izbrisali
datoteku s izbrisivog medija (npr. USB
uređaja) ili izbrisali popis reprodukcije.
Repr. tren.
grupe
Idi na pop.
pjesama
Kodiranje
Informacije
Nakon što ste sortirali po izvođaču,
žanru, albumu, naslovu, najkasnijem
datumu, najranijem datumu ili mjesecu,
odaberite grupu koja je rezultat
sortiranja (npr. sve slike snimljene
u kolovozu), a zatim odaberite Repr.
tren. grupe kako biste reproducirali ili
prikazali datoteke samo iz te grupe.
Odaberite kako biste otišli na popis skladbi
na glavnom zaslonu funkcije AllShare.
Kodiranje, koje se mijenja ovisno
o jeziku i geografskom području,
izmjenjuje način na koji player sortira,
raspoređuje i prikazuje datoteke
i skladbe, prikazuje datume itd.
Odaberite kodiranje kako biste ga
promijenili tako da odgovara vašem
jeziku ili geografskom području.
Prikazuje informacije o datotekama i
sadržaju na mediju.
||NAPOMENA |
\\ Izbornik alata ovisi o disku ili uređaju za pohranu. Sve
mogućnosti možda se neće prikazati.
| 50 Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 50
2013-02-07 오후 2:54:10
DTV funkcije
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
Gledanje televizijskih kanala
RECEIVER
TTX/MIX
FUNCTION
POWER
BD
TV
SUBTITLETV SOURCE
INPUT
TV
4
1
7
4
DISC MENU
7
DISC MENU
SUBTITLE
5
2
8
5
0
8
INPUT
6
3
9
6
POPUP
TITLE MENU
1
9
TITLE MENU
0
POPUP
TV MUTE
CH LIST
CH LIST
1
2
3
HOME
GUIDE
HOME
GUIDE
TV SOURCE
3
BROJČANE tipke : za izravno mijenjanje televizijski
kanala pritisnite brojeve željenog televizijski kanala.
:Bpritisnite
ovu
Tipke PROG
A
C
D tipku za mijenjanje
SMART HUB
SEARCH
2D 3D
televizijski
kanala.
DIGITAL
SUBTITLE
DIGITAL
SUBTITLE
INPUT
SOCIAL
REC REC PAUSE
Tipke INFO
A : pritisnite
B SUBTITLE
C ovu
D tipku za prikaz detaljnih
PANDORA
SMART HUB oSEARCH
2D 3D
informacija
odabranom
kanalu.
||NAPOMENA |
PANDORA
SOCIAL
REC
SUBTITLE
||NAPOMENA |
\\ Ovaj izbornik ne može se prikazati
kada upotrebljavate funkciju BD
Wise.
2
TV SOURCE
TV MUTE
Audio jezik
Dual I II
Zaključaj
trenutni kanal
INPUT
REC PAUSE
\\ Ako tijekom reprodukcije sadržaja Blu-ray diska/DVD-a/
CD-a pomoću funkcije AllShare ili sadržaja s interneta
putem funkcije Smart Hub želite gledati televizor, na
daljinskom upravljaču pritisnite tipku EXIT. Pomoću tipke
EXIT možete gledati televiziju i izravno na zaslonu Izbornik.
Antena
Uredi omiljene
Informacije o
signalu
Uporaba izbornika Alati
Pritisnite tipku TOOLS dok gledate kanal.
Odaberite za prilagodbu 3D perspektive.
3D perspektiva
3D dubina
||NAPOMENA |
PIP
\\ Ovaj izbornik može se prikazati
kada pretvarate 2D sadržaje u 3D.
Odaberite za prilagodbu 3D dubine
prilikom pretvaranja 2D sadržaja u 3D.
|| NAPOMENA |
\\ Ovaj izbornik može se prikazati kada
pretvarate 2D sadržaje u 3D.
Audio - opis
Podnaslov
Odaberite za postavljanje željenog
audiojezika.
Odaberite za postavljanje željenog
zvučnog zapisa.
Postavljanjem PIN-a možete zaključati televizijski
kanal.
|| NAPOMENA |
\\ Ovaj izbornik može se prikazati kada
ste zemlju postavili na Nizozemsku i
signal emitiranja je kabelski.
Odaberite za promjenu signala.
Odaberite za uređivanje omiljenih kanala.
Odaberite za provjeru informacija o signalu.
Odaberite za prikaz zaslona PIP.
-- PIP : ako odaberete Uključeno,
možete upotrebljavati funkciju PIP.
-- Antena : odaberite za promjenu
signala emitiranja.
-- Kanal : odaberite za promjenu kanala
-- Veličina : odaberite za postavljanje
veličine zaslona PIP.
-- Pozicija : odaberite za postavljanje
položaja zaslona PIP.
-- Odabir zvuka : Odaberite glavni ili
pomoćni kanal čiji zvuk želite čuti.
Odaberite za dodavanje govornog opisa
glavnom zvuku za pomoć slabovidnima.
Odaberite za postavljanje željenog
podnaslova.
Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 51
DTV funkcije
BD
06
Nakon dovršetka podešavanja možete gledati
1 2 TTX/MIX
3
RECEIVER
televizijski kanal.
Odaberite za postavljanje načina
prikaza slike.
-- Dinamičan : odaberite ovu postavku
za povećanje oštrine.
-- Standardon : odaberite ovu
postavku za većinu programa koje
gledate.
-- Film : ovo je najbolja postavka za
Način prik. Slike
gledanje filmova.
-- Korisnik : omogućuje vam
pojedinačno podešavanje oštrine i
funkcije smanjenja smetnji.
51 |
2013-02-07 오후 2:54:11
DTV funkcije
Upotreba funkcije PIP (Slika u slici)
Uz kanal koji već gledate možete vidjeti drugi
televizijski kanal.
1. Dok gledate televiziju, pritisnite tipku PIP na
daljinskom upravljaču.
Prikazat će se zaslon PIP.
2. Ako ne želite upotrijebiti PIP, ponovo pritisnite
tipku PIP dok je PIP uključen.
Uređivanje kanala
Popis kanala
1. Pritisnite tipku CH LIST na daljinskom
upravljaču kako biste vidjeli sve tražene
kanale.
Prikazat će se popis kanala.
3. Pomoću izbornika Alati možete uređivati razne
postavke za PIP. (Pogledajte 51. stranicu.)
Popis kanala
51
52
||NAPOMENA |
56
M6 BOUTIQUE
\\ PIP nije podržan ako su i glavni i pomoćni prikaz plaćeni
televizijski kanali
800
\\ Tijekom snimanja PIP nije podržan.
Kanali koji se mogu gledati u načinu PIP
Glavni prikaz
Pomoćni prikaz
Gledanje besplatnog Gledanje besplatnog
Dostupno
kanala uživo
kanala uživo
Gledanje besplatnog Gledanje kodiranog
kanala uživo
kanala uživo
Dostupno*
Gledanje kodiranog
kanala uživo
Nije dostupno
Gledanje kodiranog
kanala uživo
Gledanje besplatnog
Dostupno**
kanala uživo
Gledanje kodiranog
kanala uživo
• Što se tiče stavke *, ako se kodirani kanal
prikazuje na pomoćnom zaslonu, stavka ** bit
će onemogućena. (Deaktivirajte funkciju PIP i
ponovno je aktivirajte. Potom će stavka ** biti
podržana.)
Francuski 2 HD
M6HD
FTA
803
3.10.6.4 TV
1
NOVA
c Prikaz prog. < CH način " Gledaj ƒ Stranica
\\ PIP i Smart View ne mogu biti omogućeni istovremeno.
ĞĞ
TF1 HD
801
802
\\ PIP i 3D efekt ne mogu biti omogućeni istovremeno.
Svi
1
2
2
Prikazuje pohranjene kanale.
Pomoć pri navigaciji: prikazuje raspoložive tipke
daljinskog upravljača.
• ŽUTA (C) : prikazuje informacije o programu.
• ◄► : prikazuje kanalni način rada prema vrsti
kanala.
• v : prikazuje odabrani kanal.
• ▲▼ : prelazi na sljedeću ili prethodnu stranicu.
2. Odaberite željeni kanal, zatim pritisnite tipku v.
Prikazat će se odabrani kanal.
||NAPOMENA |
\\ Kada se prikaže popis kanala, pritisnite tipku INFO.
Odabrani kanal možete gledati ili snimati.
• Što se tiče stavke **, ako se kodirani kanal
prikazuje na glavnom zaslonu, stavka * bit će
onemogućena. (Deaktivirajte funkciju PIP i
ponovno je aktivirajte. Potom će stavka * biti
podržana.)
| 52 Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 52
2013-02-07 오후 2:54:12
Zaslon s kanalima
Uporaba izbornika Alati
Kanal
Svi
 56
TF1 HD
M6HD
 801 FTA
TV
1
 51
Radio
Podaci/ostalo
Favoriti 1
 803 3.10.6.4 TV
 805 6.3.5. TV 2
 807 6.3.5. TV 4
 809 6.7 Per sistent...
 811 BBC
 813 CANAL+FILM
 815 CANAL+Sport
a Antenska b Izbriši
1
2
3
 52
 800
France 2 HD
 802 NOVA
 804 6.10B Bad Rec...
 806 6.3.5. TV 3
 808 6.3.5. TV 5
2
 810 Aplikace MHP
 814 CANAL+FILM2
i Informacije ƒ Stranica " Odabir / Alati ' Provratak
Zaključaj /
Otključ.
Uredi broj
kanala
Razvrstavanje
 812 CANAL+
 816 CNN
Uredi omiljene
3
Informacije o
kanalu
Prikazuje popis kanala prema vrsti kanala.
Izbriši
Pomoć pri navigaciji: prikazuje raspoložive tipke
daljinskog upravljača.
• CRVENO (A) : odabire antensku ili kabelsku
televizijski.
• ZELENA (B) : briše odabrani kanal.
• Tipka INFO : prikazuje informacije o programu.
• ƒ : prelazi na sljedeću ili prethodnu stranicu.
• v : odabire željeni kanal.
• Tipka TOOLS : prikazuje izbornik Alati.
• Tipka RETURN : vraća na prethodni izbornik.
Poništi odabir
za sve
Prikazuje pohranjene kanale.
Ikone na prikazu statusa kanala
Ikone
Odabir svih
Odaberite za dodavanje željenog
omiljenog kanala.
Odaberite za zaključavanje ili
otključavanje kanala.
Odaberite za uređivanje broja kanala.
Ako se ovaj izbornik ne pojavi, na
početnom zaslonu odaberite Kanal,
a zatim odaberite Uredi broj kanala.
Ovaj izborniku postavite na Omogući
DTV funkcije
1. Na početnom zaslonu odaberite Kanal, zatim
pritisnite tipku v.
06
Kada se kanal prikaže, pritisnite tipke TOOLS.
Ova stavka omogućuje upravljanje pohranjenim
kanalima.
Odaberite ovo za razvrstavanje kanala.
Ovo odaberite za provjeru informacija
o kanalu odabranog ili provjerenog
kanala.
Odaberite za brisanje kanala.
Odaberite za odabir svih kanala.
Odaberite za poništavanje odabira svih
kanala.
Gledanje zaslona vodiča
Informacije za EPG (Electronic Programme Guide)
pružaju postaje koje emitiraju program. Pomoću
rasporeda programa na kanalima koje pružaju
postaje možete unaprijed odrediti kanale koje
želite gledati, tako da se u određenom trenutku
kanal automatski promijeni na odabrani kanal.
Zapisi kanala mogu nestati ili isteći ovisno o
statusu kanala.
Radnje
Kanal postavljen kao favorit.
Zaključani kanal.
Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 53
53 |
2013-02-07 오후 2:54:12
DTV funkcije
Upravitelj rasporeda
1. Pritisnite tipku GUIDE.
Prikazat će se zaslon vodiča.
• Vodič na zaslonu
Vodič
Nema informacija
1
2
52 France 2 HD
Prik. progr. - Svi
Danas
812
Class News
▲
3
813
814
▼
815
817
Dostupno uskoro
Discovery
DiscoveryH&L
heat
2
3
4
5
6
4
5
9:05 - 9:35
Nema informacija
1:00 – 2:00 1:00 – 2:00
Nema informacija
1:00 – 2:00
3. Odaberite Raspored gledanja ili Raspored
snimanja, zatim pritisnite tipku v.
Nema informacija
Nema informacija
Nema informacija
i Informacije ƒ Stranica " Gledaj
6
Prikazuje zaslon s kanalima.
Prikazuje način gledanja.
Prikazuje pohranjene kanale.
Prikazuje trenutni datum i vrijeme.
Prikazuje informacije o kanalu.
1. Odaberite Upravitelj rasporeda na
početnom zaslonu i pritisnite tipku v.
2. Pritisnite CRVENO (A) tipku.
1:00 – 2:00
Nema informacija
a Upr. rasp. c +24 sata d CH način
1
9:20 Fri 11 Jun
Nema naslova
Pomoću ovog izbornika možete rezervirati željene
televizijski programe.
Prije upotrebe ove funkcije uvjerite se da je sat
dobro postavljen. (pogledajte str. 27)
Pomoć pri navigaciji: prikazuje raspoložive tipke
daljinskog upravljača.
• CRVENO (A) : za postavljanje rasporeda
programa.
• ŽUTA (C) : prikazuje kanal od tog trenutka do 24
sata nakon njega.
Ako odaberete ŽUTA (C) tipku, prikazat će se
ZELENA(B) tipka. Pritisnite za prikaz popisa
kanala u razdoblju prije 24 sata.
• PLAVA (D) : za promjenu prikaza kanala
• Tipka INFO : prikazuje informacije o programu.
• ƒ : prelazak na prethodnu ili sljedeću stranicu.
• v tipka
-- Kada odaberete program koji se trenutno
emitira, možete ga gledati preko cijelog
zaslona.
-- Kada odaberete program koji je predviđen
za emitiranje, možete postaviti Pr. gle. - br.
vrem. ili Timer-snimanje. Pritisnite tipku ◄►
za odabir stavke Pr. gle. - br. vrem. ili Timersnimanje, zatim ponovo pritisnite tipku s.
Ikona mjerača vremena pojavljuje se na
zaslonu vodiča.
4. Popunite stavke za unos, zatim pritisnite tipku
v.
||NAPOMENA |
\\ Na zaslonu vodiča rasporedi funkcija Pr. gle. - br. vrem. i
Timer-snimanje nisu prikazani.
Uporaba usluge teleteksta
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
TTX/MIX
Ako DTV programBDRECEIVER
podržava
signal
teleteksta,
TV
SUBTITLE INPUT
možete upotrijebiti uslugu teleteksta. Za ispravan
prikaz informacija teleteksta
1 2 prijem
3 kanala mora
biti stabilan. U suprotnom mogu nedostajati
4 5 6
informacije ili se neke stranice neće prikazati.
7TTX/MIX
8 dok
9 gledate
1. Pritisnite tipku
DISC MENU
TITLE MENU
televizijski kanal. 0 POPUP
2. Uzastopnim pritiskanjem tipke TTX/MIX možete
promijeniti način prikaza ili izaći iz teleteksta.
TV MUTE
TV SOURCE
1
CH LIST
HOME
GUIDE
2
3
4
5
6
7
8
9
0
!
A
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
SMART HUB SEARCH
PANDORA
SOCIAL
REC
SUBTITLE
D
2D 3D
INPUT
REC PAUSE
| 54 Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 54
2013-02-07 오후 2:54:13
1
4
5
6
7
8
9
0
!
A
B
9 : zadržava prikaz na trenutnoj stranici ako
postoji nekoliko narednih stranica koje automatski
slijede. Za poništavanje pritisnite ponovno.
Tipke u boji (crvena, zelena, žuta, plava) : Ako tvrtka
poja emitira program koristi sustav FASTEXT, razne
teme na teletekst stranicama kodirane su bojom
i mogu se odabrati pritiskom tipki u boji. Pritisnite
boju koja odgovara temi po vašem izboru. Prikazuje
se nova stranica kodirana bojom. Na isti način mogu
se odabrati i stavke. Za prikaz prethodne ili sljedeće
stranice pritisnite odgovarajuću tipku u boji.
1 : prikazuje dostupnu podstranicu.
2 : prikazuje sljedeću stranicu teleteksta.
3 : prikazuje prethodnu stranicu teleteksta.
6 : prikazuje indeksnu stranicu (sadržaj) u bilo
kojem trenutku gledanja teleteksta.
0 : odabire način teleteksta (LIST/ FLOF). Ako
pritisnete tijekom načina LIST, prebacuje se na
način spremanja na popis. U načinu spremanja na
popis možete spremiti stranicu teleteksta na popis
pomoću tipke 8 (pohrani).
C
D
DTV funkcije
3
4 : prikazuje dvostruko uvećani teletekst na
gornjoj polovici zaslona. Za pomicanje teleteksta na
donju polovicu zaslona ponovo pritisnite tipku. Za
uobičajeni prikaz pritisnite tipku još jednom.
Tipična stranica teleteksta
06
2
8 : pohranjuje stranice teleteksta.
E
F
Dio
A
Sadržaj
Odabrani broj stranice.
B
Identitet emitiranog kanala.
D
Datum i vrijeme.
C
E
F
Trenutni broj stranice ili oznake pretraživanja.
Tekst.
Informacija o statusu. Informacija o FASTEXT-u.
||NAPOMENA |
\\ TTX/MIX kontrola teleteksta dostupna je samo kada DTV
program podržava signal teleteksta.
5 : prikazuje skriveni tekst (npr. odgovore na
igre kviza). Ponovo pritisnite za uobičajeni prikaz
zaslona.
7 : smanjuje prikaz teleteksta kako bi se
preklopio s trenutno emitiranim programom.
Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 55
55 |
2013-02-07 오후 2:54:13
Napredne funkcije
Snimanje
\\ Prikaz kapaciteta HDD-a
Prije snimanja
• Provjerite zadani uređaj za snimanje i veličinu
slobodnog prostora za pohranu snimljenog
sadržaja u uređaju za pohranu (pogledajte
"Upravitelj uređaja za pohranu" na stranici 28).
• Za snimanje je potrebno najmanje 100 MB
slobodnog prostora.
• Snimanje će se zaustaviti kad slobodan
prostor za pohranu postane manji od 50 MB.
Provjera dostupnog prostora za pohranu
Ako želite provjeriti dostupnu količinu prostora za
pohranu u Snimljenoj televiziji, odaberite AllShare
Play > Snimljeni TV > HDD na početnom zaslonu.
Označite stavku HDD, zatim pritisnite tipku INFO
na daljinskom upravljaču.
||NAPOMENA |
\\ Napomene o kapacitetu HDD-a
-- Ovaj proizvod interno rezervira kapacitet HDD-a opisan
u nastavku za implementaciju funkcija, a taj rezervirani
dio ne koristi se za snimanje.
* Timeshift: 22 GB
* Funkcionalna svrha: 5 GB
-- Prikazani kapacitet na OSD-u (prikazu na zaslonu) koji
pokazuje približni raspoloživi kapacitet za snimanje naveden
u nastavku izračunat na temelju isporučenog statusa.
Naziv modela
BD-E8900
BD-E8500
BD-E8300
Specifikacija HDD-a
proizvođača
Dostupna
veličina
500 GB
438 GB
1 TB
320 GB
904 GB
270 GB
-- Proizvođač izračunava kapacitet HDD-a pod
pretpostavkom da je 1 KB = 1.000 bajtova. Međutim,
operacijski sustav proizvoda izračunava kapacitet
HDD-a pod pretpostavkom da je 1 KB = 1.024 bajta,
stoga proizvod detektira oko 93% kapaciteta HDD-a
koji je naveo proizvođač. Primjerice, kod HDD-a od 1 TB
(1.000 GB) proizvod će prepoznati 931,3 GB.
||OPREZ |
\\ Preporučujemo da datoteke snimljene ili uređene pomoću
proizvoda upotrebljavate samo u privatne svrhe.
Snimanje televizijskog kanala koji
trenutno gledate
1. Pritisnite PROG ili brojčane tipke za odabir
televizijskog kanala koji želite snimiti.
2. Pritisnite tipku REC.
3. Ako želite prilagoditi dužinu trajanja snimanja,
pritisnite tipku v.
4. Odaberite željenu dužinu trajanja snimanja,
zatim pritisnite tipku v.
Za pauziranje snimanja
1. Pritisnite tipku REC PAUSE za pauziranje
snimanja koje je u tijeku.
2. Pritisnite tipku REC za nastavak snimanja.
Za prestanak snimanja
Pritisnite tipku 5 za prestanak snimanja koje je u
tijeku.
Kontrola reprodukcije tijekom snimanja
Tijekom snimanja televizijskog kanala možete
pretraživati prizore ili se pomaknuti na početnu
točku snimanja pomoću funkcije Timeshift bez
utjecaja na snimanje. Za više informacija o funkciji
Timeshift pogledajte Funkcija Timeshift. (Pogledajte
stranice 58~59)
| 56 Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 56
2013-02-07 오후 2:54:13
3. 2 tipka : skok na isti prizor s televizije uživo.
4. ◄ tipka : skok na - 10 s od trenutnog
položaja.
5. ► tipka : skok na + 10 s od trenutnog
položaja.
Istodobno snimanje dva televizijska
kanala
1. Dok snimate televizijski kanal, prebacite se na
drugi televizijski kanal koji želite snimati.
2. Pritisnite tipku REC.
Snimanje će započeti.
||NAPOMENA |
\\ Istodobno snimanje dva različita kanala sa sadržajem koji
se plaća po gledanju nije podržano.
6. 7 tipka : pauziranje prizora dok je snimanje
u tijeku.
Gledanje televizijskih kanala koji se ne
snimaju
Gledanje drugih kanala tijekom snimanja
televizijskih kanala
1. Pritisnite tipku CH LIST da biste provjerili koje
televizijske kanale možete gledati.
Prebaciti se možete na televizijski kanal bijele
boje na popisu kanala bez zaustavljanja već
započetih snimanja.
||NAPOMENA |
Za prestanak snimanja
7. 5 tipka : ako gledate prošli prizor, točka
reprodukcije skočit će na isti prizor s televizije
uživo. Ako gledate isti prizor s televizije uživo,
snimanje će se zaustaviti.
Televizijske kanale možete gledati i dok snimate
televizijski program.
Tijekom snimanja pritisnite tipku PROG ili brojčane
tipke da biste se prebacili na kanal koji želite
gledati.
\\ Dok snimate besplatan televizijski kanal, možete gledati
drugi besplatni ili kodirani kanal. Ako snimate kodirani
kanal, možete gledati samo besplatni kanal.
\\ DUAL VIEW nije podržan tijekom snimanja
\\ Snimljene datoteke kraće od 10 s ne spremaju se.
Napredne funkcije
2. 1 Tipka : Povratak na početnu točku
snimanja.
Istodobno snimanje
07
1. Tipke 34 : Pretražite željeni prizor.
Svakim pritiskom ove tipke promijenit će se
brzina reprodukcije.
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
Dok istodobno snimate dva kanala, možete gledati
treći.
2. Pritisnite tipku v da biste gledali dopušteni
televizijski kanal.
Želite li gledati kanal koji nije prikazan u bijeloj
boji, morate zaustaviti barem jedan od kanala
koji se trenutno snimaju.
ĞĞ
Ako gledate televizijski kanal koji se snima
Pritisnite tipku 5.
ĞĞ
Ako gledate televizijski kanal koji se ne
snima
Odaberite televizijski kanal čije snimanje želite
prekinuti pa pritisnite tipku 5.
Istodobni rad
Tijekom snimanja možete reproducirati disk ili
uživati u drugim funkcijama uređaja.
1. Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite
funkciju Smart Hub ili AllShare. Međutim, ne
možete odabrati izbornik postavki ako ne
zaustavite snimanje.
Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 57
57 |
2013-02-07 오후 2:54:14
Napredne funkcije
Funkcija Timeshift
Možete pauzirati televizijski program uživo ili početi
gledati televizijski program od točke u kojoj ste
pokrenuli funkciju Timeshift.
Pokrenite funkciju Timeshift pomoću
tipke REPRODUCIRAJ
1. Dok gledate televizijski kanal pritisnite tipku 6.
2. Funkcija Timeshift se pokreće i pojavljuje
se traka Timeshift. Na lijevoj strani trake
Timeshift prikazuje se televizija uživo.
Pokrenite funkciju Timeshift pomoću
tipke PAUZIRAJ
1. Dok gledate televizijski kanal pritisnite tipku 7.
2. Slika televizijskog programa će se pauzirati,
zatim će se pojaviti traka Timeshift.
7 Pauza će se prikazati na lijevoj strani trake
Timeshift.
-- Funkcija Timeshift automatski se zaustavlja ako
na početnom izborniku odaberete drugi izbornik.
(Zaustavljaju se funkcije Timeshift i povijest koje su bile
aktivne.)
-- Vraćanjem na digitalni televizijski kanal automatski će
se nastaviti funkcije Timeshift, ako niste pristupili bilo
kojem drugom izborniku početnog izbornika.
\\ Za funkciju Timeshift rezervirano je 22 GB prostora na
unutarnjem HDD-u.
• Zaslon Timeshift
1
Valni DTV
Svi
France 2 HD
52
Stereo
Nema naslova
+
2 3
18:12 Sat 15 Nov
Multi Movie/Drama
+00:00:06/
00:00:34
4
Informacije funkcije Timeshift
Možete vidjeti trenutne informacije o funkciji
Timeshift.
1. Pritisnite tipku v na daljinskom upravljaču
dok je omogućena funkcija Timeshift.
1
2. Traka Timeshift pojavljuje se kako je ispod
prikazano.
2
||NAPOMENA |
4
\\ Postavke funkcije Timeshift zadržavaju se čak i kad
prebacite na drugi kanal tijekom rada Timeshift. U tom
slučaju funkcija Timeshift prethodnog kanala podržana
je kao funkcija povijesti. (Funkcija Timeshift prethodnog
kanala i dalje je dostupna.)
\\ Ako se funkcija Timeshift pokrene pomoću tipke PLAY ili
PAUSE, Timeshift se zadržava sve dok ne pritisnete gumb
STOP. Ako funkcija Timeshift postane nedostupna (na
primjer, zbog prebacivanja na drugu aplikaciju, analogni
kanal ili promjenu ulaznog izvora), Timeshift se zaustavlja
bez obavijesti i automatski će se ponovno aktivirati čim se
izvor prebaci na digitalni televizor.
-- Funkcija povijesti podržava samo zapise o prebacivanju
unutar kanala digitalnog televizijskog izvora.
-- Ako prebacite na analogni kanal, funkcije povijesti i
Timeshift automatski će prestati raditi.
3
Prikaz načina : prikazuje trenutni status funkcije
Timeshift.
Prikazuje trenutnu točku reprodukcije.
Prikazuje vrijeme snimljeno funkcijom Timeshift.
Prikazuje traku napretka.
Tijekom funkcije Timeshift omogućena je
tipka za kontrolu reprodukcije
1. Tipke 34 : pretražite željenu scenu.
Svakim pritiskom ove tipke promijenit će se
brzina reprodukcije.
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
2. 1 Tipka : povratak na početak funkcije
Timeshift.
3. 2 Tipka : prikazuje isti prizor s televizije
uživo.
| 58 Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 58
2013-02-07 오후 2:54:15
4. ◄ tipka : skok na - 10 s od trenutnog
položaja.
7. 5 tipka : ako gledate prošli prizor, točka
reprodukcije skočit će na isti prizor s televizije
uživo. Ako gledate isti prizor s televizije uživo,
funkcija Timeshift će se zaustaviti.
Za zaustavljanje funkcije Timeshift
1. Ako traka Timeshift nije u pauziranom ili
načinu rada Prošlo, pritisnite tipku 5.
Pojavljuje se poruka "Želite li zaustaviti
Timeshift?".
2. Pritisnite tipku TOOLS.
3. Odaberite Uredi, zatim pritisnite tipku v.
Dijeljenje dijela naslova (podijeli na dva
dijela)
Slijedite postupak od 1. do 3. koraka pod
naslovom "Uređivanje snimljenog naslova".
AllShare Play Snimljeni TV
5. Odaberite Da, zatim pritisnite tipku v.
Reprodukcija snimljenog naslova
1. Odaberite AllShare Play na početnom
zaslonu i pritisnite tipku v.
2. Odaberite Snimljena televizija, zatim pritisnite
tipku v.
Prikazuje se popis snimljenih televizijskih
programa.
| Dijeljenje | Nema naslova
Dio1
00:00:00
2. Odaberite U redu, zatim pritisnite tipku v
za zaustavljanje funkcije Timeshift.
3. Ako je traka Timeshift u pauziranom ili načinu
rada Prošlo, način rada funkcije Timeshift
prebacit će se na televiziji uživo kada prvi put
pritisnete tipku 5.
4. Pritisnite ponovno tipku 5, nakon čega će
se pojaviti ista poruka sa slikom iznad.
Napredne funkcije
6. 7 tipka : pauzira prizor dok je funkcija
Timeshift aktivna.
1. Na zaslonu Snimljeni TV odaberite naslov
koji želite urediti.
07
5. ► tipka : skok na + 10 s od trenutnog
položaja.
Uređivanje snimljenog naslova
Dio2
00:00:00
00:00:33 / 00:08:21
+
Kontr. reprod.
Odabir
Dijeljenje
Povratak
Pretraga scena < Skok > Pomak " Ulaz
1. Odaberite Dijeljenje, zatim pritisnite tipku v.
2. Pomoću tipki za reprodukciju pomaknite se
na točku za dijeljenje, zatim pritisnite tipku v.
3. Pritisnite tipku v kako biste odabrali
Dijeljenje.
4. Odaberite U redu, zatim pritisnite tipku v.
Podijeljeni naslov dijeli se na dva dijela, a
naslovi u nastavku pomaknut će se za jedno
mjesto prema dolje.
3. Odaberite željeni uređaj, zatim pritisnite tipku
v.
4. Odaberite naslov koji želite reproducirati,
zatim pritisnite tipku v.
Odabrani naslov će se reproducirati.
Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 59
59 |
2013-02-07 오후 2:54:15
Napredne funkcije
Dijeljenje dijela naslova (djelomično
brisanje)
Slijedite postupak od 1. do 3. koraka pod
naslovom "Uređivanje snimljenog naslova".
1. Odaberite Djelom. bris., zatim pritisnite tipku
v.
AllShare Play Snimlijeni TV
| Djelom. bris. | Nema naslova
Dio1
00:00:00
Pokreni
Dio2
Kraj
00:00:00
00:00:33 / 00:08:21
+
Kontr. reprod.
Izbriši
Povratak
Pretraga scena < Skok > Pomak " Ulaz
2. Pritisnite tipku v na početnoj točki.
Slika i vrijeme početne točke prikazuju se u
prozoru početne točke brisanja dijela.
• Odaberite početne i završne točke dijela
koji želite obrisati pomoću tipki povezanih s
reprodukcijom.
• Disk (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R(finaliziran)/
DVD+RW/DVD-RW(finaliziran)) ;HDD ili USB
• PTP USB nije dostupan kada kopirate na USB.
• Emitirani signal može se snimiti na HDD, ali
značajka kopiranja nije podržana.
1. Pritisnite tipku HOME.
Prikazat će se početni zaslon.
2. Dok je reprodukcija zaustavljena, spojite USB
uređaj za pohranu na USB priključak na
prednjoj ploči proizvoda.
3. Odaberite željenu vrstu sadržaja, zatim
pritsnite tipku v.
4. Odaberite željene sadržaje.
5. Pritisnite tipku TOOLS.
6. Odaberite šalji, zatim pritisnite tipku v.
7. Pritisnite tipku v za označavanje željenih
datoteka.
8. Odaberite šalji, zatim pritisnite tipku v.
Za poništavanje kopiranja koje je u tijeku
pritisnite tipku v.
3D funkcije
3. Pritisnite tipku v na završnoj točki.
Slika i vrijeme završne točke prikazuju se u
prozoru završne točke brisanja dijela.
Pretvarač u 3D format
5. Odaberite U redu, zatim pritisnite tipku v.
1. HDMI kabelom spojite proizvod s televizorom
koji podržava 3D format.
2. Prilikom reprodukcije sadržaja u 2D formatu na
daljinskom upravljaču pritisnite tipku 2D3D kako
biste sadržaje 2D formata pretvorili u 3D format.
3. Uzastopnim pritiskanjem tipke 2D3D možete
se prebacivati između 2D i 3D formata.
Ako reproducirate sadržaje 3D formata u 3D
tehnici, ne možete upotrijebiti ovu funkciju.
4. Pritisnite tipku v kako biste odabrali Izbriši.
||NAPOMENA |
\\ Minimalna dužina trajanja izbrisanog dijela treba biti veća
od 10 sekundi.
Kopiranje
Kopiranje videozapisa, glazbe ili fotografija
Sadržaj
HDD/DISK/
AllShare
;USB
Glazba
Fotografije
Videozapisi
Podržano
Podržano
Podržano
DISK/USB/
AllShare
;HDD
Podržano
Podržano
Podržano
Ova funkcija može pretvoriti 2D izlaz sadržaja u 2D
formatu u 3D format.
HDD/DISK/
USB
;AllShare
Podržano
Podržano
Podržano
| 60 Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 60
2013-02-07 오후 2:54:16
Funkcija dubine 3D prikaza omogućuje prilagodbu
dubine 3D prikaza prilikom pretvaranja iz 2D u 3D
format. Vrijednosti su u rasponu od 1 do 10. Veći
broj predstavlja veću dubinu 3D prikaza.
1. Kada gledate sadržaje pretvorene u 3D
format, pritisnite tipku TOOLS.
2. Pritišćite tipke ▲▼ kako biste odabrali 3D
dubina, zatim pritisnite tipku v.
3D efekt možete iskusiti sa svim televizijskim
programima koji idu uživo i snimljenim televizijskim
programima.
1. Tijekom gledanja televizijskog programa
ili reprodukcije snimljenog televizijskog
programa pritisnite tipku 2D3D na
daljinskom upravljaču. Pojavit će se 3D
izbornik.
• 2D3D : mijenja 2D sliku u 3D.
Napredne funkcije
Prilagodba dubine 3D prikaza
Gledanje DTV-a s 3D efektom
07
||NAPOMENA |
\\ Pretvaranje sadržaja 2D formata u 3D format ili uporaba
tipke 2D3D nisu mogući u sljedećim slučajevima:
-- kada proizvod nije spojen HDMI kabelom
-- kada spojeni televizor ne podržava 3D format
-- kada reproducirate sadržaje 3D formata (disk, datoteka).
\\ Sadržaj u 2D formatu pretvara se u sljedeće 3D formate:
-- 1080p 24 kadra u sekundi: Pretvaranje u 3D format
od 1080p i 24 kadra u sekundi.
-- Ostalo: pretvaranje u 3D format od 720p.
-- Datoteke fotografija: pretvaranje u 3D format od 720p.
\\ Sadržaji u 2D formatu koje proizvod može pretvoriti u 3D format:
-- Sadržaj u 2D formatu koji podržava pretvaranje u 3D format
-- Smart Hub sadržaji, DVD video, BD-ROM, datoteke
videozapisa, datoteke fotografija, DTV program i
snimljeni DTV program.
\\ Prilikom uporabe pretvarača u 3D format funkcija
BONUSVIEW nije dostupna
(ovisno o disku, pojavljuje se crni vanjski obrub).
\\ Neki bi gledatelji tijekom gledanja sadržaja u 3D formatu
mogli osjetiti neugodne reakcije kao što su vrtoglavice,
mučnine i glavobolje.
• Jedna pokraj druge : prikazuje dvije slike,
jednu pored druge.
• Jedna povrh druge : prikazuje jednu sliku
iznad druge.
2. Pritišćite tipke ◄► da biste odabrali željeni
3D način, zatim pritisnite tipku v.
3. Ako još jednom tijekom gledanja u 3D
načinu pritisnete tipku 2D3D, slika koja se
prikazuje promijenit će se u 2D način.
||NAPOMENA |
\\ Ako promijenite televizijski kanal tijekom gledanja DTV-a
u 3D načinu s prikazom Jedna pored druge, prikazana
slika automatski će se promijeniti u 2D način.
\\ Kada se omogući 3D efekt načina Jedna pored druge, ne
možete prilagoditi 3D način.
\\ Ako televizijski program ne podržava načine Jedna
pored druge, Jedna povrh druge ili funkciju automatskog
otkrivanja, ne pojavljuje se OSD izbora 3D izbornika.
\\ 3D efekt i SMART VIEW ne mogu biti omogućeni
istodobno.
3. Prilagodite 3D dubinu pomoću tipki ◄►.
Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 61
61 |
2013-02-07 오후 2:54:16
Mrežne usluge
Spajanjem proizvoda na mrežu možete uživati u
raznolikim mrežnim uslugama kao što su Smart
Hub ili BD-Live.
Ukratko o funkciji Smart Hub
1
Prije uporabe bilo koje mrežne usluge pročitajte
sljedeće upute:
1. Spojite proizvod na mrežu.
(pogledajte str. 20)
2. Konfigurirajte mrežne postavke.
(pogledajte str. 33~36)
1. Idite na www.samsung.com.
2. Kliknite stavku Podrška na vrhu stranice.
3. Na stranici podrške unesite broj modela
vašeg proizvoda u polje Broj modela, zatim
pritisnite tipku Unesi.
4. Na stranici koja se pojavi kliknite Nađi
preuzimanja s lijeve strane pod stavkom
Preuzimanja. Pojavljuje se Centar za
preuzimanja.
5. Na stranici Centar za preuzimanja kliknite
karticu Priručnici.
6. Na kartici Priručnici kliknite ikonu datoteke
desno od stavke Korisnički priručnici za
Smart Hub. Priručnik se preuzima.
||NAPOMENA |
34
Search
0
9
Samsung Apps
Your Video
Family Story
5
Fitness
Kids
6
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Uporaba funkcije Smart Hub
Pomoću funkcije Smart Hub možete preuzimati
filmove, videozapise i glazbu s interneta, pristupati
raznim aplikacijama sa ili bez plaćanja naknade
i gledati ih na svom televizoru. Sadržaj aplikacija
uključuje vijesti, sportove, vremensku prognozu,
cijene dionica na burzi, karte, fotografije i igre.
Uputama koje objašnjavaju uporabu funkcije
Smart Hub možete pristupiti na sljedeći način:
Ako se početna stranica ažurira ili revidira, sadržaj
naveden u ovom korisničkom priručniku može se
razlikovati od stvarnih izbornika.
2
7
a Prijava b Tapeta / Alati ' Povratak
8
Your Video: daje preporuke za videozapise na
temelju vaših želja.
1
||NAPOMENA |
\\ Ovisno o regiji ovaj izbornik možda nećete biti
podržan.
2
3
4
5
6
7
Search: pruža integrirano pretraživanje pružatelja
videozapisa i povezanih AllShare uređaja.
Preporučeno: prikazuje preporučeni sadržaj koji
uređuje tvrtka Samsung.
Komercijalno: prikazuje Vodič za funkciju Smart
Hub, uvode u uporabu playera i novih aplikacija.
Family Story: jednostavan način pristupanja
obiteljskom sadržaju.
• Pruža pristup obiteljskim fotografijama, porukama
i događajima bilo kada i bilo gdje.
Fitness: pristupnik jedinstvenoj usluzi za brigu o
zdravlju.
• Predstavlja videozapise za kondicijske vježbe
raznih partnera s informacijama o kalorijama koje
se tope nakon svake vježbe.
Kids: usluga koja djeci pruža lak i siguran način
uživanja u omiljenom sadržaju.
• Pruža široki izbor zabavnog i sigurnog sadržaja
za djecu.
\\ Web-mjesto priručnika za Smart Hub podliježe promjeni
bez prethodne obavijesti.
| 62 Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 62
2013-02-07 오후 2:54:16
0
1
http://www.samsung.com
Mrežne usluge
9
Ukratko o aplikaciji Internetski preglednik
08
8
Pomoć pri navigaciji: prikazuje gumbe daljinskog
upravljača koje možete rabiti za kretanje unutar
funkcije Smart Hub.
• CRVENA (A): za prijavu u funkciju Smart Hub.
• ZELENA (B): za prikaz pozadinskog zaslona.
• Alati: za prikaz prozora postavki.
• Povratak: za povratak na prethodni izbornik.
Moje aplikacije: prikazuje osobnu galeriju
aplikacija koje možete dodavati, izmjenjivati i
brisati.
Samsung Apps: otvorite uslugu Samsung Apps
kako biste preuzeli razne naplative i besplatne
aplikacijske usluge.
b Uprav. ploča c Pregled. pokazivačem
Upotreba internetskog preglednika
Internetu možete pristupiti pomoću aplikacije
Internetski preglednik koja je prema zadanom
instalirana na zaslonu funkcije Smart Hub.
1. Odaberite Smart Hub na početnom zaslonu i
pritisnite tipku v.
2. Odaberite aplikaciju Internetski preglednik u
usluzi Smart Hub i pritisnite tipku v.
||NAPOMENA |
\\ Za mijenjanje PIP kanala pritisnite tipku PROG na
daljinskom upravljaču.
TipkePIP CH+ i PIP CH- na daljinskom upravljaču ne rade.
\\ Ako imate otvoren web-preglednik s proizvodom
povezanim putem HDMI-a na BD Wise kompatibilni
televizor, a funkcija BD Wise je uključena
-- prozor preglednika povećava se na cijeli zaslon,
a razlučivost televizora automatski se postavlja
optimalnu.
\\ Web-preglednik nije kompatibilan s Java aplikacijama.
\\ Ako pokušate preuzeti datoteku, a datoteka se ne može
spremiti, pojavit će se poruka o pogrešci.
\\ E-trgovina za kupnju proizvoda na mreži nije podržana.
\\ ActiveX nije podržan.
\\ Možda će biti blokiran pristup nekim web-mjestima ili
web-preglednicima koje koriste određene tvrtke.
1
Pomicanje gore/dolje / Alati ' Nazad
Uprav. ploča: prikazuje razne funkcije webpreglednika.
• : prebacuje na prethodnu stranicu.
• : prebacuje na posljednju stranicu prije
povratka.
• : ponovo učitava trenutnu stranicu kako bi se
ona osvježila na zaslonu.
• : prebacuje se na početni zaslon internetskog
preglednika.
• : omogućuje uvećavanje ili smanjivanje
prikaza na zaslonu u raznim postocima.
• : omogućuje obilježavanje određenih stranica
kako biste mogli lakše prijeći na njih.
• : omogućava prikazivanje povijesti posjećenih
stranica po datumu, nazivu ili učestalosti.
• http://www.samsung.com
: omogućuje ručni unos
adrese internetske stranice ili odabir stranice s
popisa posjećenih stranica za odlazak na nju.
•
: omogućava laku izmjenu između više
trenutačno otvorenih prozora web-preglednika.
• : omogućuje pretraživanje informacija unosom
riječi.
• : omogućava dijeljenje trenutačnog mjesta s
obiteljskom grupom putem slanja poruke.
• : omogućava konfiguriranje svih postavki za
uporabu web-preglednika.
Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 63
2
63 |
2013-02-07 오후 2:54:17
Mrežne usluge
2
Pomoć pri navigaciji: prikazuje gumbe daljinskog
upravljača koje možete rabiti za kretanje na webpregledniku.
• ZELENI (B): za prikaz upravljačke ploče.
• ŽUTI (C): za uključivanje pokazivača.
• ( ): pomicanje prema gore/dolje na stranici.
• Alati: za prikaz prozora alata.
• Nazad: za povratak na prethodni izbornik.
BD-Live™
Kada je proizvod spojen u mrežu, pomoću diska
koji podržava BD-Live možete uživati u raznim
uslužnim sadržajima povezanim s filmovima.
1. Priključite USB memorijski štapić u USB
utičnicu na bočnoj strani proizvoda, zatim
provjerite njegovu slobodnu memoriju. Za
prihvat usluga BD-Live memorijski uređaj
mora sadržavati najmanje 1 GB slobodnog
prostora.
2. Odaberite Postavke na početnom zaslonu i
pritisnite tipku v.
3. Odaberite Mreža, zatim pritisnite tipku v.
4. Odaberite Postavke za BD-Live, zatim
pritisnite tipku v.
5. Odaberite Izbriši BD podatke, zatim pritisnite
tipku v.
6. Umetnite Blu-ray disk koji podržava uslugu
BD-Live.
7. Odaberite stavku iz raznih sadržaja usluge
BD-Live koje vam pruža proizvođač diska.
||NAPOMENA |
\\ Način uporabe usluge BD-Live i pruženog sadržaja može
se razlikovati ovisno o proizvođaču diska.
Samsung Smart View
Ova funkcija dostupna je putem aplikacije
Samsung Smart View za uređaj Samsung BD-HDD
Combo.
Kako biste uživali u funkciji Smart View, vaš
uređaj BD-HDD Combo i mobilni uređaj trebali bi
biti spojeni putem bežične veze. Veza se može
uspostaviti na sljedeći način
1. Uređaj BD-HDD Combo i mobilni uređaj
spojeni su na isti bežični usmjerivač
2. Mobilni uređaj izravno je povezan s uređajem
BD-HDD Combo putem funkcije Softverski
AP u izborniku mreže.
3. Ako vaš mobilni uređaj podržava funkciju
Izravni Wi-Fi, može se izravno povezati s
uređajem BD-HDD Combo putem funkcije
Izravni Wi-Fi u izborniku mreže.
Dual View
Uživajte u televiziji izravno na svojem mobilnom uređaju
koji je povezan s uređajem Samsung BD-HDD Combo.
Isti kanal možete gledati na televizoru i na svojem
mobilnom uređaju ili na mobilnom uređaju možete
istodobno gledati drugi kanal.
||NAPOMENA |
\\ Dostupno samo ako mobilni uređaj podržava ovu funkciju.
\\ Samsung Smart View namjenska je aplikacija za pametne
telefone/tablet računala tvrtke Samsung. Ako imate pametni
telefon/tablet računalo tvrtke Samsung koji podržavaju ovu
funkciju (Smart View), Smart View možete preuzeti s usluga
Android Market ili Aplikacije tvrtke Samsung i instalirati je
na svoj uređaj. (Kompatibilnost mobilnih uređaja ili mobilne
platforme podložna je promjenama u budućnosti.)
\\ Gledanje dva različita kanala na uređaju BD-HDD Combo
i mobilnom uređaju nije dostupno ako se radi o kanalima
koji se plaćaju.
\\ Prilikom prebacivanja na plaćeni kanal u načinu Dual
View samo će se prvom uređaju između mobilnog uređaja
i uređaja BD-HDD Combo koji je odabrao plaćeni kanal
omogućiti prikaz tog kanala.
Nakon pokrenutog načina Dual View prebacivanje na
drugi kanal koji se plaća možda neće biti dostupno
zbog povijesti pristupa kanalu koji se plaća. U takvim
slučajevima ponovno pokrenite Dual View.
| 64 Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 64
2013-02-07 오후 2:54:18
Dodatak
Obavijest o sukladnosti i podršci
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 65
Dodatak
Hrvatski
09
NISU SVI diskovi podržani
• Podložno dolje opisanim ograničenjima i ograničenjima navedenima u ovom Priručniku, uključujući dio
Vrsta i karakteristike diska u ovom korisničkom priručniku, diskovi koji se mogu reproducirati su: unaprijed
snimljeni komercijalni BD-ROM, DVD-VIDEO i audio CD (CD-DA); BD-RE/R, DVD-RW/-R te CD-RW/R.
• Diskovi drugačiji od gore navedenih ne mogu se reproducirati u ovom proizvodu, niti je to njegova namjena.
Neki od gore navedenih diskova možda se neće reproducirati zbog jednog ili više dolje navedenih razloga.
• Tvrtka Samsung ne može jamčiti da će ovaj proizvod reproducirati svaki disk koji nosi logotip BD-ROM,
BD-RE/R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R i CD-RW/R. Ovaj proizvod možda neće reagirati
na sve operativne naredbe ili pokretati sve značajke svakog diska. Taj i drugi problemi sa podrškom za
disk te problemi u radu proizvoda s novim i postojećim formatima diska mogući su zbog sljedećeg:
-- Blu-ray je novi format koji se razvija pa ovaj proizvod ne može pokrenuti sve značajke Blu-ray diskova.
Neke značajke možda su opcionalne, dodatne značajke i možda su pridodane formatu Blu-ray diska
nakon nastanka ovog proizvoda, a i možda je odgođen pristup određenim ponuđenim značajkama;
-- ovaj proizvod ne podržava sve nove i postojeće formate diska;
-- novi i postojeći formati diska se mogu revidirati, mijenjati, ažurirati, poboljšavati i/ili dopunjavati;
-- neki diskovi proizvedeni su na način koji dopušta određeni ili ograničeni rad i značajke tijekom
reprodukcije.
-- neke značajke možda su dodatne, dodatne značajke možda su pridodane nakon nastanka ovog
proizvoda ili je možda odgođen pristup određenim ponuđenim značajkama;
-- neki diskovi s logotipom BD-ROM, BD-RE/R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R i CD-RW/R
možda su još uvijek nestandardizirani diskovi;
-- neki se diskovi možda neće moći reproducirati ovisno o fizičkom stanju ili uvjetima snimanja;
-- problemi i pogreške mogu nastati tijekom stvaranja Blu-ray diska, DVD softvera i/ili proizvodnje
diskova;
-- ovaj proizvod radi na drugačiji način od standardnog DVD proizvoda ili druge AV opreme; i/ili
-- zbog razloga naznačenih u ovom korisničkom priručniku i zbog drugih razloga koje je otkrio i objavio
centar za korisnike tvrtke SAMSUNG.
• Naiđete li na probleme s podržavanjem diskova ili probleme u radu proizvoda, obratite se centru za
korisnike tvrtke SAMSUNG.
Centru za korisnike tvrtke SAMSUNG možete se obratiti i radi mogućih ažuriranja ovog proizvoda.
• Dodatne informacije o ograničenjima reprodukcije i podržavanju diskova potražite u poglavljima Mjere
opreza, Prije čitanja korisničkog priručnika, Vrsta i karakteristike diska te Prije reprodukcije ovog
korisničkog priručnika.
65 |
2013-02-07 오후 2:54:18
Dodatak
Zaštita od kopiranja
• Budući da je AACS (Sustav naprednog pristupa sadržaju) odobren kao sustav zaštite sadržaja za
format Blu-ray diska, slično uporabi CSS-a (Sustav remećenja sadržaja) za DVD format, reprodukciji,
izlazu analognog signala i ostalom nameću se određena ograničenja sadržaja zaštićenog sustavom
AACS.
Rad ovog proizvoda i ograničenja na njemu mogu se razlikovati ovisno o vremenu vaše kupnje, jer
je sustav AACS ta ograničenja možda usvojio i/ili promijenio nakon izrade ovog proizvoda. Nadalje,
tehnologije zaštite podataka BD-ROM Mark i BD+ dodatno se koriste kao zaštita sadržaja za format
Blu-ray diska, što nameće određena ograničenja uključujući ograničenja reprodukcije za sadržaje
zaštićene tehnologijom BD-ROM Mark i/ili BD+. Za dodatne informacije o zaštiti AACS, BD-ROM Mark
i BD+ ili o ovom proizvodu obratite se centru za korisnike tvrtke SAMSUNG.
• Mnogi Blu-ray diskovi i DVD-ovi kodirani su zaštitom od kopiranja. Upravo zbog toga proizvod trebate
spojiti izravno na televizor, a ne na videorekorder. Spajanje na videorekorder rezultira izobličenom slikom
s Blu-ray diskova ili DVD-ova koji su zaštićeni od kopiranja.
• Ovaj proizvod uključuje tehnologiju zaštite autorskog prava koja je zaštićena patentima SAD-a i drugim
pravima na intelektualno vlasništvo korporacije Rovi. Zabranjeni su obrnuti inženjering ili rastavljanje.
• Prema zakonima o autorskim pravima SAD-a i zakonima o autorskim pravima drugih zemalja, neovlašteno
snimanje, uporaba, prikazivanje, distribucija ili revizija televizijskih emisija, videokaseta, Blu-ray diskova,
DVD-ova i ostalih materijala mogu biti podložni građanskoj odgovornosti.
• Obavijest o tehnologiji Cinavia : ovaj proizvod upotrebljava tehnologiju Cinavia za ograničavanje
uporabe neovlaštenih kopija filmova, videozapisa i njihovih glazbenih podloga koji su proizvedeni za
komercijalnu distribuciju. Kada se otkrije nedopuštena uporaba neovlaštene kopije, prikazat će se
poruka, a reprodukcija ili kopiranje će se prekinuti.
Više informacija o tehnologiji Cinavia naći ćete u internetskom centru za informiranje korisnika sustava
Cinavia na adresi http://www.cinavia.com. Želite li poštom zatražiti dodatne informacije o tehnologiji
Cinavia, pošaljite razglednicu sa svojom poštanskom adresom na: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju zaštićenu pravom vlasništva pod licencom tvrtke Verance Corporation,
a zaštićena je američkim patentom broj 7,369,677 i drugim američkim patentima te patentima drugih
država širom svijeta koji su izdani ili su u postupku izdavanja, te autorskim pravima i zaštiti poslovnih
tajni za određene aspekte takve tehnologije. Cinavia je zaštitni znak tvrtke Verance Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava pridržava tvrtka Verance. Zabranjeni su obrnuti
inženjering ili rastavljanje.
Izjava o odricanju od odgovornosti za mrežnu uslugu
Cijeli sadržaj i sve usluge dostupne putem ovog uređaja pripadaju trećim stranama i zaštićeni su
autorskim pravima, patentima, zaštitnim znakom i/ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Takav
sadržaj i usluge pružaju se isključivo na vašu osobnu nekomercijalnu uporabu. Sadržaj ili usluge ne
smijete rabiti na način koji nije ovlastio vlasnik sadržaja ili pružatelj usluge. Bez ograničavanja prethodnog,
osim bez izričitog ovlaštenja vlasnika odnosnog sadržaja ili pružatelja usluge, ne smijete mijenjati, kopirati,
ponovno izdavati, učitavati, objavljivati, prenositi, prevoditi, prodavati, stvarati izvedena djela, iskorištavati
ili distribuirati na bilo koji način ili na bilo kojem mediju bilo koji sadržaj ili usluge prikazane putem ovog
uređaja.
| 66 Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 66
2013-02-07 오후 2:54:19
09
Dodatak
SADRŽAJ I USLUGE TREĆIH STRANA PRUŽAJU SE "KAKVE JESU". SAMSUNG NE JAMČI ZA TAKAV
PRUŽENI SADRŽAJ ILI USLUGE NITI IZRIČITO NITI PODRAZUMIJEVANO U BILO KOJU SVRHU.
SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVOG PODRAZUMIJEVANOG JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI,
ALI BEZ OGRANIČENJA JAMSTVA SPREMNOSTI ZA PRODAJU NA TRŽIŠTU ILI PRIKLADNOSTI
ZA ODREĐENU NAMJENU. SAMSUNG NE JAMČI TOČNOST, VALJANOST, PRAVOVREMENOST,
ZAKONITOST ILI POTPUNOST BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE KOJE JE TVRTKA SAMSUNG
UČINILA DOSTUPNIMA PUTEM OVOG UREĐAJA TE NI POD BILO KOJIM OKOLNOSTIMA,
UKLJUČUJUĆI NEMAR, TVRTKA SAMSUNG NIJE ODGOVORNA BILO PREMA UGOVORU ILI U
SLUČAJU KRŠENJA ZA SVA IZRAVNA, NEIZRAVNA, SLUČAJNA, POSEBNA ILI POSLJEDIČNA
OŠTEĆENJA PROIZAŠLA IZ ILI POVEZANA S BILO KAKVIM INFORMACIJAMA SADRŽANIM ILI
NASTALIM KAO REZULTAT VAŠE ILI UPORABE TREĆE STRANE BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE,
ČAK I U SLUČAJU OBAVIJESTI O MOGUĆNOSTI TAKVIH OŠTEĆENJA.
Usluge trećih strana mogu se u bilo kojem trenutku ukinuti ili prekinuti, a tvrtka Samsung ne pruža
nikakve izjave niti jamstvo da će bilo koji dio sadržaja ili usluge ostati dostupan u bilo kojem razdoblju.
Sadržaj i usluge prenose treće strane putem mreža i opreme za prijenos nad kojima tvrtka Samsung
nema kontrolu. Bez ograničavanja općenitosti ove izjave o odricanju od odgovornosti, tvrtka Samsung
izričito se odriče odgovornosti ili obveze za bilo kakav prekid ili ukidanje bilo kojeg sadržaja ili usluge koje
je učinila dostupnima putem ovog uređaja.
Tvrtka Samsung nije odgovorna i ne preuzima obveze u vezi s korisničkom uslugom povezanom sa
sadržajem ili uslugama. Sva pitanja ili zahtjevi za uslugu povezani sa sadržajem ili uslugama moraju se
postaviti izravno odnosnom pružatelju sadržaja ili usluga.
Tvrtka Samsung nije odgovorna i ne preuzima obveze u vezi s korisničkom uslugom povezanom sa
sadržajem ili uslugama. Sva pitanja ili zahtjevi za uslugu povezani sa sadržajem ili uslugama moraju se
postaviti izravno odnosnom pružatelju sadržaja ili usluga.
Licenca
• Dolby i simbol dvostrukog D registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Dolby Laboratories.
• Izrađeno pod licencom patenta SAD-a br.: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616;
6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 i ostalih američkih i svjetskih
patenata koji su izdani ili je njihovo izdavanje u tijeku. DTS-HD, simbol te DTS-HD i
simbol zajedno registrirani su zaštitni znakovi, a DTS-HD Master Audio je zaštitni znak
tvrtke DTS, Inc. Proizvod sadrži softver. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.
• DivX
-- O DIVX VIDEOZAPISIMA: DivX® je digitalni videoformat koji je proizvela tvrtka DivX, LLC,
podružnica korporacije Rovi. Ovom uređaju, koji reproducira DivX videozapise, službeno
je dodijeljena oznaka DivX Certified®. Više informacija i softverske alate za pretvaranje datoteka u DivX
videozapise potražite na adresi www.divx.com.
-- O DIVX VIDEOZAPISIMA NA ZAHTJEV: Za reprodukciju kupljenih DivX videozapisa na zahtjev (VOD)
potrebno je registrirati ovaj uređaj s oznakom DivX Certified®. Za pristup registracijskoj šifri pronađite
dio DivX VOD u izborniku postavki uređaja. Dodatne podatke o dovršenju postupka registracije možete
pronaći na adresi vod.divx.com.
Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 67
67 |
2013-02-07 오후 2:54:19
Dodatak
-- S oznakom DivX Certified® za reprodukciju DivX® videozapisa do HD razlučivosti od 1080p, uključujući i
ekskluzivan sadržaj.
DivX®, DivX Certified® i pridruženi logotipovi zaštitni su znakovi korporacije Rovi ili njenih podružnica i rabe
se uz licencu.
Obuhvaćen je jednim ili više od sljedećih patenata izdanih u SAD-u: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274
• Pojmovi HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface te logotip HDMI zaštitni
su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim zemljama.
• Oracle i Java registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Oracle i/ili njezinih podružnica. Ostala
imena mogu biti zaštitni znakovi svojih vlasnika
• Licencni uvjeti koji se prenose na podizvođače/sljednike (uvjeti korištenja)
-- Ova aplikacija sadrži softver i tehnologiju korporacije Rovi ("Rovi"). Softver i tehnologija korporacije
Rovi (zajednički: "tehnologija tvrtke Rovi") omogućuju krajnjim korisnicima da putem interneta ili
pomoću baza podataka u vlasništvu korporacije Rovi ("baze podataka tvrtke Rovi") smještenih na
poslužiteljima korporacije Rovi ("poslužitelji tvrtke Rovi") pristupe podacima vezanim uz glazbu ("podaci
tvrtke Rovi") i izvršavaju druge funkcije. Podacima tvrtke Rovi možete pristupiti te ih upotrebljavati
samo putem funkcija ovog aplikacijskog softvera koje su namijenjene krajnjim korisnicima.
-- Suglasni ste da ćete podatke, tehnologiju i poslužitelje tvrtke Rovi rabiti isključivo u osobne,
nekomercijalne svrhe. Suglasni ste da nećete dodijeliti, umnožavati, prenositi ili slati podatke tvrtke
Rovi bilo kojoj trećoj strani. Suglasni ste da nećete koristiti ili iskorištavati podatke, tehnologiju, baze
podataka ili poslužitelje tvrtke Rovi, osim na način izričito dopušten ovim dokumentom.
-- Suglasni ste da će, u slučaju kršenja ovih ograničenja, vaša neekskluzivna licenca za pristup bazama
podataka tvrtke Rovi i uporabu podataka, tehnologije i poslužitelja tvrtke Rovi biti ukinuta. Ako dođe
do ukidanja licence, suglasni ste da ćete prestati upotrebljavati sve podatke, tehnologiju i poslužitelje
tvrtke Rovi. Rovi zadržava sva prava koja se odnose na podatke, tehnologiju i poslužitelje tvrtke Rovi,
uključujući sva vlasnička prava. Suglasni ste da tvrtka Rovi može prisilno ostvariti prava stečena ovim
Sporazumom protiv vas izravno u svoje ime.
-- Rovi zadržava pravo brisanja podataka iz svojih baza podataka te izmjene kategorija podataka iz bilo
kojeg razloga koji Rovi smatra opravdanim. Rovi ne jamči da tehnologija ili poslužitelji tvrtke Rovi ne
sadrže pogreške ili da će rad tehnologije i poslužitelja tvrtke Rovi biti neometan. Rovi se ne obvezuje
pružiti vam bilo kakve nove, poboljšane ili dodatne vrste podataka ili kategorija koje odluči pružati u
budućnosti i u svakom trenutku može prekinuti pružanje svojih mrežnih usluga.
-- Podaci koje predate na uporabu neće biti osobni podaci ili podaci kojima se može utvrditi osobni
identitet, nego samo podaci koji se odnose na glazbene albume i povezani podaci koji se ne
pojavljuju u bazi podataka za pretraživanje tvrtke Rovi. Potvrđujete da je, prema vašim najboljim
saznanjima, album na koji se odnose predani podaci dostupan na tržištu i da vi kao krajnji korisnik
imate zakonsko dopuštenje predati podatke.
| 68 Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 68
2013-02-07 오후 2:54:19
09
Dodatak
-- Ako vi, kao krajnji korisnik, pružite bilo kakve informacije ili izvorna autorska djela za dodavanje u baze
podataka tvrtke Rovi, izjavljujete i jamčite da ste jedini autor tih djela i ovim tvrtki Rovi dodjeljujete sva
autorska prava na ta djela, uključujući pravo registracije autorskog prava na takva djela kao dio baze
podataka tvrtke Rovi.
-- LICENCOM STJEČETE PRAVO NA UPORABU TEHNOLOGIJE TVRTKE ROVI I SVIH PODATAKA
TVRTKE ROVI U OBLIKU "KAKVI JESU". ROVI NE DAJE IZJAVE NITI NE JAMČI, IZRIČITO ILI
PODRAZUMIJEVANO, DA SU PODACI TVRTKE ROVI SADRŽANI NA POSLUŽITELJIMA TVRTKE
ROVI TOČNI. ROVI SE ODRIČE SVIH JAMSTAVA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH, UKLJUČUJUĆI,
BEZ OGRANIČENJA, PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA O SPREMNOSTI ZA PRODAJU NA TRŽIŠTU,
PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, NASLOVA ILI NEPOVRJEDIVOSTI. ROVI NE JAMČI
REZULTATE KOJE ĆETE OSTVARITI UPORABOM TEHNOLOGIJE TVRTKE ROVI ILI BILO KOJEG
POSLUŽITELJA TVRTKE ROVI. ROVI NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORAN VAMA ILI
BILO KOJOJ TREĆOJ STRANI ZA BILO KAKVE POSLJEDIČNE ILI SLUČAJNE ŠTETE NITI BILO
KAKAV GUBITAK DOBITI ILI PRIHODA KOJI BI MOGLI NASTATI USLIJED UPORABE PODATAKA I
TEHNOLOGIJE TVRTKE ROVI ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN.
• Obavijest o licenci za uporabu softvera otvorenog koda
-- U slučaju uporabe softvera slobodnog koda, licence za uporabu takvog softvera dostupne su u
izborniku proizvoda.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ i logotipovi zaštitni su znakovi tvrtke Blu-ray Disc Association.
Preporuka - samo za EU
• Samsung Electronics ovim izjavljuje da ovaj BD-HDD Combo uređaj udovoljava
ključnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EZ.
Službenu izjavu o sukladnosti možete pronaći na adresi http://www.samsung.com,
ako odaberete Podrška > Traži podršku za proizvod i unesete naziv modela.
Oprema se smije upotrebljavati u svim zemljama EU. U Francuskoj se ova oprema smije upotrebljavati
samo u zatvorenom prostoru.
Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 69
69 |
2013-02-07 오후 2:54:19
Dodatak
Dodatne informacije
Napomena
3D postavke
• Da biste kod nekih 3D diskova zaustavili film tijekom 3D reprodukcije, jednom pritisnite tipku 5.
Reprodukcija filma se zaustavlja, a mogućnost 3D načina rada se deaktivira.
Za promjenu odabira 3D mogućnosti tijekom reprodukcije 3D filma jedanput pritisnite tipku 5.
Pojavljuje se izbornik Blu-ray. Ponovno pritisnite tipku 5, zatim s izbornika Blu-ray odaberite 3D
postavke.
• Ovisno o sadržaju i položaju slike na zaslonu televizora možete vidjeti okomite crne trake na
lijevoj i desnoj ili na obje strane zaslona.
TV omjer
• Ovisno o vrsti diska, neki omjeri možda neće biti dostupni.
• Ako odaberete omjer i mogućnost koji se razlikuju od omjera zaslona televizora, slika bi se mogla
činiti izobličenom.
• Ako odaberete 16:9 Original, vaš bi televizor mogao prikazivati 4:3 Pillarbox (crne trake s obje strane
slike).
BD Wise (samo proizvodi tvrtke Samsung)
Postavke
• Ako je funkcija BD Wise uključena, postavka razlučivosti automatski se vraća na BD Wise, a BD
Wise se pojavljuje u izborniku Razlučivost.
• Ako je proizvod priključen na uređaj koji ne podržava funkciju BD Wise, ne možete koristiti
funkcije BD Wise.
• Za pravilan rad funkcije BD Wise postavite izbornik BD Wise proizvoda i televizora na Uključeno.
Digitalni izlaz
• Uvjerite se kako ste odabrali ispravni digitalni izlaz jer u protivnom nećete čuti zvuk ili ćete čuti
samo glasnu buku.
• Ako HDMI uređaj (AV prijemnik, televizor) nije uskladiv s komprimiranim formatima (Dolby Digital,
DTS), audio signal izlazi kao PCM.
• Uobičajeni DVD-i nemaju zvučni zapis značajke BONUSVIEW ni mogućnost Zvučni efekti navigacije.
PCM smanjivanje
• Čak i kada je smanjenje kvalitete PCM zvuka isključeno, neki će diskovi kroz optičke digitalne
izlaze slati samo audiozapis smanjene kvalitete.
• HDMI
-- Ako televizor nije uskladiv s komprimiranim višekanalnim formatima (Dolby Digital, DTS),
proizvod može slati PCM audiozapis kvalitete smanjene na dva kanala čak i ako ste na
izborniku postavki odabrali Struja bita (Ponovno kodirano ili Neobrađeno).
-- Ako televizor nije uskladiv s PCM frekvencijama uzorkovanja preko 48 kHz, proizvod može slati
48 kHz.
| 70 Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 70
2013-02-07 오후 2:54:19
BD-Live internetska veza
Postavke
Dodatak
Izbriši BD podatke
09
• Što je valjani certifikat?
Kada proizvod rabi BD-Live za slanje podataka s diska i zahtjev za certifikaciju diska poslužitelju,
poslužitelj pomoću prenesenih podataka provjerava valjanost diska i vraća certifikat proizvodu.
• Internetska veza može biti ograničena dok koristite BD-Live sadržaje.
• U načinu rada vanjske memorije, reprodukcija diska možda će se prekinuti ako odspojite USB
uređaj tijekom reprodukcije.
• Podržani su samo USB uređaji formatirani u sustavu datoteka FAT (oznaka DOS 8.3).
Preporučujemo upotrebu USB uređaja koji podržavaju protokol USB 2.0 s brzinom čitanja/
zapisivanja od 4 MB/s ili većom.
• Funkcija Resume Play (Nastavak reprodukcije) možda neće raditi nakon formatiranja uređaja za
pohranu.
• Ukupna memorija dostupna za Izbriši BD podatke može se razlikovati ovisno o uvjetima.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• Ovisno o televizoru, određene izlazne HDMI razlučivosti možda neće raditi. Pogledajte korisnički
priručnik televizora.
• Ova funkcija nije dostupna ako HDMI kabel ne podržava CEC.
• Ako Samsung televizor ima logotip Anynet+, tada on podržava funkciju Anynet+.
Odabir audiojezika
• Ako dio BONUSVIEW ne sadrži audiopostavke za BONUSVIEW, na zaslonu se ne pojavljuje
pokazivač ◄►.
• Jezici dostupni putem funkcije Audio jezik ovise o jezicima kodiranim na disku. Funkcija ili
određeni jezici možda neće biti dostupni.
• Neki Blu-ray diskovi omogućuju odabir zvučnog zapisa u PCM ili Dolby Digital formatu na
engleskom jeziku.
Media Play
Odabir jezika podnaslova
• Ovisno o Blu-ray disku/DVD-u, možda možete promijeniti željene podnaslove u izborniku diska.
Pritisnite tipku DISC MENU.
• Ova funkcija ovisi o odabiru podnaslova kodiranih na disku i možda neće biti dostupna na svim
Blu-ray diskovima/DVD-ima.
• Ako se u Blu-ray disku nalazi dio BONUSVIEW, pojavljuju se i podaci o načinu rada s glavnom
značajkom BONUSVIEW.
• Ovom funkcijom u isto se vrijeme mijenjaju primarni i sekundarni podnaslovi.
• Odvojeno se prikazuju ukupni brojevi primarnih i sekundarnih podnaslova.
• Pritiskom tipke SUBTITLE na daljinskom upravljaču pojavljuje se traka podnaslova.
Za uklanjanje trake podnaslova pritisnite tipku RETURN.
Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 71
71 |
2013-02-07 오후 2:54:19
Dodatak
Razlučivost prema načinu izlaza
„„
Reprodukcija Blu-ray diska/e-sadržaja/digitalnog sadržaja
HDMI / spojen
Vrsta sadržaja
Postavljanje
BD Wise
Način rada s HDMI-jem
Blu-ray disk
Razlučivost Blu-ray diska
E-sadržaj/
digitalni sadržaj
VIDEO način rada
VIDEO način rada
576i/480i
-
576i/480i
-
1080p
Maks. razlučivost ulaza
televizora
Maks. razlučivost
ulaza televizora
Filmski kadar : Autom.
(24 kadra/s)
1080p
576i/480i
-
1080 pri 24 kadra
1080 pri 24 kadra
480i
-
1080i
720p
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
576p/480p
720p
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
Autom.
1080p
1080p
576i/480i
„„
HDMI / nije spojen
720p
-
576i/480i
-
-
576i/480i
576i/480i
Reprodukcija DVD-a
Postavljanje
Izlaz
HDMI / spojen
Način rada s HDMI-jem
VIDEO način rada
Autom.
Maks. razlučivost ulaza televizora
576i/480i
1080i
1080i
BD Wise
1080p
720p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
1080p
720p
576p/480p
-
576i/480i
576i/480i
576i/480i
576i/480i
576i/480i
-
HDMI / nije spojen
VIDEO način rada
-
-
-
576i/480i
576i/480i
576i/480i
576i/480i
| 72 Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 72
2013-02-07 오후 2:54:19
„„
DTV pogled
DTV pametna
rezolucija "Autom."
Autom.
DTV pametna
rezolucija "Isključeno"
1080p
1080i
720p
576p/480p
576i/480i
Način rada s HDMI-jem
1080p
Razlučivost
emitiranog programa
Maks. razlučivost
ulaza televizora
1080p
VIDEO način rada
576i/480i
HDMI / nije spojen
-
Dodatak
BD Wise
HDMI / spojen
09
Izlaz
Rezolucija
VIDEO način rada
576i/480i
-
576i/480i
-
1080i
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
720p
-
576i/480i
-
576i/480i
576i/480i
||NAPOMENA |
\\ DTV pametna rezolucija aktivira se samo kada je opcija razlučivosti postavljena na Autom.
\\ Ako televizor koji ste povezali s proizvodom ne podržava značajku Filmski kadar ili razlučivost koju ste odabrali, prikazuje se
poruka "Ako se nakon odabira 'Da' ne prikazuju slike, pričekajte 15 sekundi za povratak na prethodnu razlučivost.Želite li
promijeniti razlučivost?". Ako odaberete Da, prikaz na zaslonu televizora će nestati na 15 sekundi, a zatim će se razlučivost
automatski vratiti na prethodnu.
\\ Ako prikaz na zaslonu nestane nakon što promijenite razlučivost, uklonite sve diskove, zatim pritisnite i zadržite tipku @ na
prednjem dijelu proizvoda duže od 5 sekundi. Sve postavke vraćaju se na tvorničke postavke. Za pristup svakom načinu rada
i odabir stavke Postavke zaslona koju podržava vaš televizor slijedite korake s prethodne stranice.
\\ Nakon vraćanja na tvorničke postavke brišu se svi korisnički spremljeni BD podaci.
\\ Blu-ray disk mora imati značajku 24 kadra kako bi proizvod mogao koristiti način rada Filmski kadar (24Fs).
Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 73
73 |
2013-02-07 오후 2:54:19
Dodatak
Odabir digitalnog izlaza
Postavljanje
HDMI
podržani
AV
prijemnik
Veza
Do 7.1-kanalnog
PCM-a
Do 7.1-kanalnog
Dolby Digital
PCM-a
Dolby Digital Do 7.1-kanalnog
Plus
PCM-a
Do 7.1-kanalnog
Audio tok na Dolby TrueHD
PCM-a
Blu-ray disku
Do 6,1-kanalnog
DTS
PCM-a
DTS-HD High
Do 7.1-kanalnog
Resolution
PCM-a
Audio
DTS-HD Do 7.1-kanalnog
Master Audio
PCM-a
PCM
PCM
Audiotok na
DVD-u
Dolby Digital
DTS
Dolby Digital
Audiotok
emitiranja
PCM 2-kanalni
Do 5,1-kanalnog
PCM-a
Do 6,1-kanalnog
PCM-a
Do 5,1-kanalnog
PCM-a
Dolby Digital Do 5,1-kanalnog
PCM-a
Plus
MPEG1
PCM
Layer 2
2-kanalni
HE-AAC
Struja bita
(neobrađeno)
PCM
Do 5,1-kanalnog
PCM-a
Optički
HDMI
podržani AV
prijemnik
PCM
PCM
2-kanalni
PCM
Dolby Digital
2-kanalni
PCM
Dolby Digital
2-kanalni
Plus
PCM
Dolby TrueHD
2-kanalni
PCM
DTS
2-kanalni
DTS-HD High
PCM
Resolution
2-kanalni
Audio
PCM
DTS-HD
2-kanalni Master Audio
PCM
PCM
2-kanalni
2-kanalni
PCM
Dolby Digital
2-kanalni
PCM
DTS
2-kanalni
PCM
Dolby Digital
2-kanalni
PCM
Dolby Digital
2-kanalni
Plus**
PCM
PCM
2-kanalni
2-kanalni
PCM
Dolby Digital
2-kanalni
pon. kod.
Optički
Podatkovni tok
(DTS pon. kod.)
Podatkovni tok
(Dolby D pon.
koD)
HDMI podržani HDMI podržani
AV prijemnik ili AV prijemnik ili
optički
optički
PCM
2-kanalni
DTS pon. kod.
Dolby Digital
DTS pon. kod.
Dolby Digital
DTS pon. kod.
Dolby Digital
DTS pon. kod.
DTS
DTS pon. kod.
DTS
DTS pon. kod.
Dolby Digital pon.
kod.*
DTS
DTS pon. kod.
PCM
2-kanalni
Dolby Digital pon.
kod.*
PCM 2-kanalni
PCM 2-kanalni
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
DTS
Dolby Digital
DTS pon. kod.
Dolby Digital
DTS pon. kod.
PCM
PCM 2-kanalni
2-kanalni
Dolby Digital
DTS pon. kod.
pon. kod.
Dolby Digital pon.
kod.*
Dolby Digital pon.
kod.*
Dolby Digital pon.
kod.*
Dolby Digital pon.
kod.*
Dolby Digital pon.
kod.*
Dolby Digital pon.
kod.
Dolby Digital pon.
kod.
PCM 2-kanalni
Dolby Digital pon.
kod.
| 74 Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 74
2013-02-07 오후 2:54:19
Definicija za
Blu-ray disk
Bilo koji
Optički
HDMI
podržani AV
prijemnik
Optički
Podatkovni tok
(DTS pon. kod.)
Podatkovni tok
(Dolby D pon.
koD)
HDMI podržani HDMI podržani
AV prijemnik ili AV prijemnik ili
optički
optički
Zajedno dekodira
zvučni zapis glavne
Proizvodi
samo
zvučni
zapis
značajke i zvučni
Zajedno dekodira zvučni
glavne značajke kako bi
zapis značajke
zapis glavne značajke
vaš
AV
prijemnik
mogao
BONUSVIEW u PCM
i zvučni zapis značajke
dekodirati
zvučni
zapis.
audio te dodaje
BONUSVIEW u PCM zvučni
Nećete čuti zvuk
zvučne efekte
zapis te dodaje zvučne
BONUSVIEW
ni
zvučne
navigacije, a zatim
efekte navigacije.
efekte navigacije.
ponovno kodira PCM
audio u DTS zapisu.
Dodatak
HDMI
podržani
AV
prijemnik
Veza
Struja bita
(neobrađeno)
PCM
09
Postavljanje
Zajedno dekodira
zvučni zapis glavne
značajke i zvučni
zapis značajke
BONUSVIEW u PCM
audio te dodaje
zvučne efekte
navigacije, a zatim
ponovno kodira PCM
audio u Dolby Digital
zapisu.
* Ako je izvorni tok 2-kanalni ili mono, postavka "Dolby D pon. koD" se ne primjenjuje. Izlaz će biti
2-kanalni PCM.
** Ako je opis audiozapisa postavljen na Uključeno, audioizlaz će biti promijenjeni Dolby Digital, čak i ako je originalni emitirani tok Dolby Digital Plus.
||NAPOMENA |
\\ Za zapis Dolby Digital Plus na internetskom sadržaju, PCM izlaz putem HDMI-a podržava do 5,1 kanala.
Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 75
75 |
2013-02-07 오후 2:54:19
Dodatak
Rješavanje problema
Prije slanja zahtjeva za servisom provjerite sljedeća rješenja.
PROBLEM
RJEŠENJE
Daljinskim upravljačem ne može se provesti
ni jedna operacija.
• Provjerite baterije u daljinskom upravljaču. Možda ih je potrebno zamijeniti.
• Daljinskim upravljačem rukujte na udaljenosti ne većoj od 6,1 m.
• Uklonite baterije pa nekoliko minuta držite pritisnutom jednu ili više tipki
kako biste ispraznili mikroprocesor u daljinskom upravljaču i tako ga
ponovo postavili. Ponovno umetnite baterije i pokušajte upotrijebiti daljinski
upravljač.
Disk se ne reproducira.
• Provjerite je li disk umetnut stranom s naljepnicom okrenutom prema gore.
• Provjerite regionalni broj Blu-ray diska ili DVD-a.
Ne pojavljuje se izbornik diska.
• Provjerite nalaze li se na disku izbornici diska.
Na zaslonu se pojavljuje poruka zabrane.
• Ova poruka pojavljuje se kada pritisnete nevaljanu tipku.
• Softver Blu-ray diska/DVD-a ne podržava značajku (npr. kutove).
• Zatražili ste naslov ili broj poglavlja ili vrijeme traženja koje je izvan raspona.
Način reprodukcije razlikuje se od onoga
odabranog u izborniku postavljanja.
• Neke od funkcija odabranih u izborniku postavljanja možda neće ispravno
raditi ako disk nije dekodiran pomoću odgovarajuće funkcije.
Proporcija zaslona ne može se promijeniti.
• Na Blu-ray/DVD disku proporcija zaslona je fiksna.
• To nije problem koji se tiče proizvoda.
Nema zvuka.
• Provjerite jeste li u izborniku audiomogućnosti odabrali ispravnu postavku
Digitalni izlaz.
Zaslon je blokiran
• Ako je HDMI izlaz postavljen na razlučivost koju vaš televizor ne podržava
(npr. 1080 p), možda nećete moći vidjeti sliku na televizoru.
• Pritisnite i zadržite tipku @ (na prednjoj ploči) dulje od 5 sekundi bez
umetnutog diska. Sve postavke vraćaju se na tvorničke.
• Nakon vraćanja na tvorničke postavke brišu se svi korisnički spremljeni BD
podaci.
Zaboravljena lozinka
• Pritisnite i zadržite tipku @ (na prednjoj ploči) dulje od 5 sekundi bez
umetnutog diska. Sve se postavke, uključujući i lozinku, vraćaju na tvorničke.
Ovo nemojte rabiti ako zaista nije nužno.
• Nakon vraćanja na tvorničke postavke brišu se svi korisnički spremljeni BD
podaci.
| 76 Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 76
2013-02-07 오후 2:54:19
PROBLEM
RJEŠENJE
Slika je drhtava ili izobličena
• Provjerite je li disk prljav ili izgreben.
• Očistite disk.
Nema HDMI izlaza.
• Provjerite vezu između televizora i HDMI utičnice na proizvodu.
• Provjerite podržava li vaš televizor ulaznu HDMI razlučivost 480p, 720p,
1080i, 1080p.
Abnormalni HDMI izlazni zaslon.
• Ako se na zaslonu pojavljuju povremene smetnje, to znači da televizor ne
podržava HDCP (zaštitu digitalnog sadržaja visoke propusnosti).
Funkcija AllShare
Mogu vidjeti mape u zajedničkoj uporabi
putem funkcije AllShare, ali ne mogu vidjeti
datoteke.
• AllShare prikazuje samo datoteke koje odgovaraju kategorijama Videozapisi,
Fotografije i Glazba. Datoteke koje ne odgovaraju tim kategorijama možda
se neće prikazati.
Videozapis se prikazuje u prekidima.
• Provjerite je li mreža stabilna.
• Provjerite je li mrežni kabel pravilno spojen i je li mreža preopterećena.
• Bežična veza između uređaja koji podržava DLNA i proizvoda nije stabilna.
Provjerite vezu.
AllShare veza između proizvoda i osobnog
računala je nestabilna.
• IP adresa na istoj podmreži mora biti jedinstvena.
Ako nije, IP smetnje mogu uzrokovati ovaj problem.
• Provjerite je li omogućen vatrozid.
Ako jest, onemogućite funkciju vatrozida.
Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 77
Dodatak
• Idite na sadržaj i pronađite dio u korisničkom priručniku koji sadrži
objašnjenja vezana uz trenutni problem pa ponovite postupak.
• Ako problem i dalje ne možete riješiti, obratite se najbližem ovlaštenom
servisnom centru za uređaje tvrtke Samsung.
09
Ako imate drugih problema.
77 |
2013-02-07 오후 2:54:19
Dodatak
PROBLEM
RJEŠENJE
Ne mogu se spojiti s BD-Live poslužiteljem.
• Provjerite je li mrežna veza uspješno uspostavljena pomoću izbornika Status
mreže. (pogledajte str. 27)
• Provjerite je li USB memorijski uređaj spojen s proizvodom.
• Za prihvat usluge BD-Live memorijski uređaj mora sadržavati najmanje 1 GB
slobodnog prostora.
Raspoloživi prostor možete provjeriti u stavci Upravljanje BD podacima.
(pogledajte str. 27)
• Provjerite je li u izborniku BD-Live internetska veza postavljena opcija
Dopusti (Sve).
• Ako ne uspije ništa od navedenog, obratite se pružatelju sadržaja ili
ažurirajte proizvod najnovijim upravljačkim softverom.
BD-Live
Pri uporabi usluge BD-Live javlja se pogreška. • Za prihvat usluge BD-Live memorijski uređaj mora sadržavati najmanje 1 GB
slobodnog prostora.
Raspoloživi prostor možete provjeriti u stavci Upravljanje BD podacima.
(pogledajte str. 27)
Snimanje
Pojavljuje se poruka "Neuspješan test
izvedbe.", a funkcije Timer-snimanje/
snimanje i Timeshift ne rade.
• Taj problem može uzrokovati uporaba USB uređaja za pohranu lošije
kvalitete koji ne podržava funkciju snimanja.
Preporučuje se upotreba USB HDD-a za pohranu.
• Preporučena specifikacija USB HDD-a jest najmanje 5400 o./min.
RAID USB HDD nije podržan.
||NAPOMENA |
\\ Nakon vraćanja na tvorničke postavke brišu se svi korisnički spremljeni BD podaci.
Popravci
Ako nam se obratite da popravimo vaš proizvod, zaračunat će se administrativna naknada ako:
1. inženjer dolazi k vama na vaš zahtjev, a na proizvodu nema kvara.
2. donesete jedinicu u servis, a na proizvodu nema kvara.
Prije nego što dođemo k vama ili počnemo raditi na vašem proizvodu obavijestit ćemo vas o
administrativnoj naknadi.
Preporučujemo da temeljito pročitate ovaj priručnik, potražite rješenje na web-mjestu www.samsung.com
ili se obratite centru za korisnike tvrtke Samsung prije nego što zatražite popravak proizvoda.
| 78 Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 78
2013-02-07 오후 2:54:20
Specifikacije
Video izlaz
Audioizlaz
Mreža
Kapacitet HDD-a
Kompozitni video (analogni)
Analogni
Digitalni
Ethernet
Bežični LAN
Sigurnost
WPS(PBC)
BD-E8300
BD-E8500
BD-E8900
Dodatak
HDMI
3,2 kg
430 (š) X 300 (d) X 59 (v) mm
+5°C do +35°C
10 % do 75 %
Razlučivost : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM, podatkovni tok
RCA priključak, 1.0Vp-p (opterećenje od 75 Ohma)
Razlučivost : 576i/480i
RCA priključak, 2 kanala (2Vrms ± 10%)
TOS-Link Optical (Optički TOS veze)
100BASE - TX terminal
Ugrađen
WEP(OPEN/SHARED)
WPA-PSK(TKIP/AES)
WPA2-PSK(TKIP/AES)
Podržano
320 GB
500 GB
1 TB
09
Općenito
Težina
Dimenzije
Raspon radne temperature
Raspon vlažnosti
Video
Audio
-- Brzine mreže od 10 Mb/s ili sporije nisu podržane.
-- Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne obavijesti.
-- Više o napajanju i potrošnji energije pročitajte na etiketi na proizvodu.
-- Težina i dimenzije su približni.
Hrvatski
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 79
79 |
2013-02-07 오후 2:54:20
Kontaktirajte SAMSUNG U CIJELOME SVIJETU
Ako imate pitanja ili komentare vezano uz Samsung proizvode, kontaktirajte SAMSUNG centar za korisnike.
Area
ALBANIA
AUSTRIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864
€ 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
020 405 888
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MONTENEGRO
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Contact Centre 
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
08010 SAMSUNG (08010 726
7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile
and land line
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172
678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda
(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s
ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama
višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno
odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.
Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta
otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.
Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)
(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema
(npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste
spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih
vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti
o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova
elektronička oprema ne smije se miješati s drugim omercijalnim otpadom.
AK68-02230P-02
AK68-02230P-00
02230P-BD-E8900-EN-CRO.indd 80
2013-02-07 오후 2:54:20
Download PDF

advertising