BD-J7500
Blu-ray™ disk player
korisnički priručnik
zamislite mogućnosti
Zahvaljujemo Vam na kupnji ovog Samsung proizvoda.
Za potpuniju uslugu, molimo registrirajte vaš proizvod na
www.samsung.com/register
Sigurnosne informacije
Upozorenje
OPREZ
Ovaj simbol znači da je struja u
unutrašnjosti visokog napona. Opasno
je dolaziti u bilo kakav doticaj s
unutarnjim sklopovima proizvoda.
OPASNOST OD STRUJNOG UDARA, NE OTVARAJ
OPREZ : DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD STRUJNOG UDARA,
NEMOJTE SKIDATI POKLOPAC (STRAŽNJU STRANU). UNUTRA NEMA
DIJELOVA KOJE BI KORISNICI MOGLI SERVISIRATI. SERVISIRANJE
PREPUSTITE KVALIFICIRANOM OSOBLJU.
Ovaj simbol naznačuje da je uz uređaj
priložena važna dokumentacija o
njegovom radu i održavanju.
Proizvod II. razreda: Ovaj simbol označava
da nije potrebna sigurnosna veza s
uzemljenjem.
AC napon: Ovaj simbol označava da
nazivni napon označen navedenim
simbolom predstavlja AC napon.
DC napon: Ovaj simbol označava da
nazivni napon označen navedenim
simbolom predstavlja DC napon.
Oprez, pogledajte upute za upotrebu:
Ovaj simbol upućuje korisnika da potraži
dodatne informacije u pogledu sigurnosti
u korisničkom priručniku.
• Utori i otvori na ormariću na stražnjoj strani ili na
dnu potrebni su za ventilaciju. Da biste osigurali
pouzdan rad ovog uređaja i zaštitili ga od
pregrijavanja, ti se utori i otvori nikada ne smiju
blokirati ili pokrivati.
-- Nemojte postavljati ovaj uređaj u skučeni
prostor, kao što su police za knjige ili
ugradbeni ormarić, ako nemaju odgovarajuću
ventilaciju.
-- Nemojte postavljati ovaj uređaj u blizinu ili
iznad radijatora ili grijalice, odnosno na mjesto
na kojem je izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti.
-- Nemojte stavljati posude (vaze i sl.) s vodom
na ovaj uređaj. Izlijevanje vode može izazvati
požar ili strujni udar.
• Nemojte izlagati ovaj uređaj kiši ili postavljati ga
u blizini vode (blizu kade, umivaonika, sudopera,
bazena i slično.). Ako se uređaj slučajno smoči,
isključite ga i odmah se obratite ovlaštenom
distributeru.
2
• Ovaj uređaj koristi baterije. U mjestu gdje živite
mogu postojati propisi o zaštiti okoliša koji
zahtijevaju pravilno odlaganje baterija. Dodatne
informacije potražite od lokalnih nadležnih tijela
za zbrinjavanje ili recikliranje.
• Nemojte preopteretiti zidne utičnice, produžne
kablove ili adaptere iznad njihovog kapaciteta jer
to može dovesti do požara ili strujnog udara.
• Postavite kablove za napajanje tako da se
po njima ne gazi i da ih ne pritišću predmeti
postavite na njih. Obratite posebnu pozornost
na krajeve kablova s utikačem, na zidne utičnice
te na mjestu iz kojeg izlaze iz uređaja.
• Da biste zaštitili uređaj od grmljavinske oluje ili
kada ga se ostavi bez nadzora i ne upotrebljava
dulje vrijeme, isključite ga iz zidne utičnice te
odspojite antenski ili kabelski sustav. To će
spriječiti oštećenje kompleta zbog grmljavine i
prenaponskog udara.
• Prije spajanja kabela za izmjeničnu struju na
adapter istosmjerne struje provjerite odgovara
li napon adaptera istosmjerne struje lokalnom
električnom napajanju.
• Nikada ne stavljajte ništa metalno u otvorene
dijelove ovog uređaja. Na taj se način može
stvoriti opasnost od strujnog udara.
• Da biste izbjegli strujni udar, nikada nemojte
dodirivati unutrašnjost ovog aparata. Samo bi
kvalificirani tehničar trebao otvarati ovaj uređaj.
• Gurnite kabel napajanja sve dok ne sjedne na
mjesto. Kad isključujete kabel napajanje iz zidne
utičnice, uvijek povucite kabel za utikač. Nikada
nemojte isključivati povlačenjem samog kabela
za napajanje. Ne dodirujte kabel napajanja
mokrim rukama.
Hrvatski
LASERSKI proizvod KLASE 1
Ovaj player kompaktnih diskova klasificiran je
kao LASERSKI proizvod KLASE 1. Uporaba
kontrola, prilagodbe ili izvođenje procedura koji
nisu navedeni u ovim uputama mogu rezultirati
opasnim izlaganjem zračenju.
OPREZ :
• OVAJ PROIZVOD UPOTREBLJAVA NEVIDLJIVU
LASERSKU ZRAKU KOJA MOŽE IZAZVATI
OPASNU IZLOŽENOST ZRAČENJU AKO SE
USMJERI PREMA OSOBI. ZA PRAVILAN RAD
S PROIZVODOM SLIJEDITE UPUTE.
Hrvatski
Sigurnosne informacije
3
• Nemojte ispustiti ili udarati proizvod. Ako se
proizvod ošteti, isključite kabel za napajanje i
obratite se servisu.
• Da biste očistili uređaj, izvucite kabel za
napajanje iz zidne utičnice i obrišite proizvod
mekom, suhom krpom. Nemojte koristiti nikakve
kemikalije poput voska, benzina, alkohola,
razrjeđivača, insekticida, osvježivača zraka,
maziva ili deterdženata. Te kemikalije mogu
narušiti izgled proizvoda ili obrisati ispis na
proizvodu.
• Nemojte izlagati ovaj uređaj kapanju ili prskanju.
Na uređaj ne stavljajte predmete napunjene
tekućinom, poput vaza.
• Nemojte bacati baterije u vatru.
• U jednu zidnu utičnicu ne uključujte više
električnih uređaja. Preopterećenje utičnice
može uzrokovati njezino pregrijavanje i,
posljedično, požar.
• Ako baterije koje se upotrebljavaju u daljinskom
upravljaču zamijenite pogrešnom vrstom
baterija, postoji opasnost od eksplozije.
Zamijenite baterije samo s jednakom ili istom
vrstom.
• UPOZORENJE - DA BI SE
SPRIJEČILO ŠIRENJE POŽARA,
SVIJEĆE I DRUGE PREDMETE S
OTVORENIM PLAMENOM DRŽITE
PODALJE OD OVOG UREĐAJA U
SVAKOM TRENUTKU.
• Da biste umanjili rizik od vatre ili električnog
udara, uređaj nemojte izlagati kiši ni vlazi.
01
• Ako uređaj ne radi normalno - posebno, ako
proizvodi bilo kakve neobične zvukove ili iz njega
dolaze mirisi - odmah ga isključite i obratite se
ovlaštenom distributeru ili servisu.
• Održavanje ormarića.
-- Obavezno isključite druge komponente prije
nego što ih priključite na ovaj proizvod.
-- Ako iznenada premjestite proizvod s hladnog
na toplo mjesto, na radnim dijelovima i
lećama može se stvoriti kondenzat te izazvati
nepravilnu reprodukciju diska. Dođe li to
toga, isključite proizvod i pričekajte dva sata
prije nego što priključite utikač u utičnicu.
Potom umetnite disk i pokušajte ga ponovno
reproducirati.
• Isključite utikač iz utičnice ako se proizvod
neće neko vrijeme upotrebljavati ili ako odlazite
iz kuće na dulje vrijeme (pogotovo, ako djeca,
starije osobe, ili osobe s invaliditetom ostaju
same u kući).
-- Nakupljena prašina može uzrokovati strujni
udar, električno curenje ili požar uzrokujući
da kabel napajanja proizvede iskre i toplinu
odnosno da ošteti izolaciju.
• Namjeravate li instalirati proizvod na izrazito
prašnjavo mjesto, odnosno na mjesto s visokim
ili niskim temperaturama, visokom vlagom,
izloženog kemijskim tvarima ili ako će raditi
24 sata na mjestima kao što su zračne luke ili
željeznički kolodvori i sl. obratite se ovlaštenom
servisu za dodatne informacije. U protivnom
može doći do ozbiljnih oštećenja vašeg
proizvoda.
• Koristite samo pravilno uzemljen utikač i
utičnicu.
-- Nepravilno uzemljenje može dovesti do
strujnog udara ili oštećenja opreme. (Samo
oprema Klase 1).
• Za potpuno isključivanje uređaja, morate ga
isključite iz utičnice. Prema tome, zidna utičnica
i utikač uvijek moraju biti lako dostupni.
• Nemojte dopustiti djeci da se vješaju proizvod.
• Spremite dodatni pribor (baterije, itd.) na mjesto
izvan dohvata djece.
• Nemojte postavljati proizvod na nestabilna
mjesta kao što je slabo pričvršćena polica,
ukošen pod, ili mjesto izloženo vibracijama.
Sigurnosne informacije
• OVAJ PROIZVOD KORISTI LASER. UPORABA
KONTROLA, PRILAGODBE ILI IZVOĐENJE
PROCEDURA KOJI NISU NAVEDENI U
OVIM UPUTAMA MOGU REZULTIRATI
OPASNIM IZLAGANJEM ZRAČENJU. NE
OTVARAJTE POKLOPCE I NE POKUŠAVAJTE
SAMOSTALNO POPRAVLJATI PROIZVOD.
SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFICIRANIM
DJELATNICIMA.
Ovaj proizvod udovoljava CE propisima ako se
zaštićeni kabeli i poveznici rabe za povezivanje
jedinice s drugom opremom. Kako biste spriječili
elektromagnetsku smetnju kod električnih
uređaja, kao što su radijski i televizijski prijamnici,
za povezivanje upotrebljavajte zaštićene kabele i
poveznike.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Kako biste iskopčali uređaj s mrežnog napajanja,
utikač morate izvući iz utičnice i stoga će biti
spreman za uporabu.
Proizvod koji je priložen uz ovaj korisnički priručnik
licenciran je određenim pravima intelektualnog
vlasništva određenih trećih strana.
Mjere opreza
Važne sigurnosne upute
Prije uporabe jedinice pažljivo pročitajte ove upute
za rad. Poštujte sve dolje navedene sigurnosne
upute.
Upute za rad čuvajte pri ruci za buduću uporabu.
1. Pročitajte ove upute.
2. Sačuvajte ove upute.
3. Obratite pozornost na sva upozorenja.
4. Slijedite sve upute.
5. Ne upotrebljavajte uređaj u blizini vode.
6. Čistite samo suhom krpom.
||NAPOMENA |
7. Nemojte blokirati ventilacijske otvore.
Instalirajte u skladu s uputama proizvođača.
\\ Ako broj regije Blu-ray diska/DVD-a ne odgovara broju
regije ovog playera, disk se ne može reproducirati.
VAŽNA NAPOMENA
Mrežni kabel na ovoj opremi isporučuje se s
lijevanim utikačem koji ima ugrađeni osigurač.
Jačina osigurača navedena je strani utikača s
priključcima.
Ako je potrebna zamjena, mora se koristiti
osigurač iste jačine odobren za BS1362.
Nikad ne rabite utikač bez odvojive oplate
osigurača. Bude li potrebna zamjena oplate
osigurača, ona mora imati istu boju kao i igličasta
strana utikača. Zamjenske oplate dostupne su
kod trgovca.
Ako ugrađeni utikač ne odgovara utičnicama u
vašem domu ili kabel nije dovoljno dug za utičnicu,
trebali biste nabaviti prikladni produžni kabel s
odobrenom sigurnošću ili se obratiti svom trgovcu
radi pomoći.
Ako, međutim, za skraćivanje utikača ne postoji
alternativa, uklonite osigurač te sigurno odložite
utikač. Ne priključujte utikač u utičnicu jer postoji
opasnost od električnog udara od ogoljene
fleksibilne žice.
4
8. Ne postavljajte uređaj blizu izvora topline kao
što su radijatori, toplinski spremnici, pećnice
ili drugi uređaji (uključujući AV prijemnike) koji
proizvode toplinu.
9. Ne poništavajte sigurnosnu namjenu
polariziranog utikača ili utikača s uzemljenjem.
Polarizirani utikač ima dvije kontaktne plojke
od kojih je jedna šira od druge. Utikač s
uzemljenjem ima dvije kontaktne plojke i
jedan šiljak za uzemljenje. Široka plojka i treći
šiljak namijenjeni su vašoj sigurnosti. Ako
isporučeni utikač ne odgovara vašoj utičnici,
obratite se električaru kako biste zamijenili
zastarjelu utičnicu.
Hrvatski
12. Upotrebljavajte samo kolica,
stalak, tronožac, držač ili stol
koji je naveo proizvođač ili
koji je isporučen uz uređaj.
Ako se služite kolicima,
oprezno pomičite kolica
s uređajem da biste izbjegli ozljedu uslijed
prevrtanja.
13. Isključite uređaj iz utičnice tijekom grmljavine
ili kada ga ne upotrebljavate dulje vrijeme.
14. Sve servisne radnje prepustite kvalificiranom
servisnom osoblju. Servisiranje je potrebno
u slučaju oštećenja, npr. oštećenja kabela
napajanja ili utikača, prolijevanja tekućine ili
upadanja stranih predmeta u uređaj, izlaganja
uređaja kiši ili vlazi, neuobičajenog rada ili
pada s visine.
Upotreba 3D funkcije
VAŽNE ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE
INFORMACIJE O 3D SLIKAMA.
Prije uporabe 3D funkcije pročitajte i proučite
sljedeće sigurnosne informacije.
• Neki bi gledatelji tijekom gledanja 3D televizije
mogli osjetiti neugodne reakcije kao što su
vrtoglavice, mučnine i glavobolje.
Ako budete imali bilo koji od ovih simptoma,
prestanite gledati 3D televiziju, skinite 3D aktivne
naočale i odmorite se.
• Dugotrajno gledanje 3D slika može izazvati
naprezanje očiju. Osjetite li naprezanje očiju,
prestanite gledati 3D televiziju, skinite 3D aktivne
naočale i odmorite se.
• Odgovorna odrasla osoba trebala bi često
provjeravati djecu koja rabe 3D funkciju.
Ako se dijete žali na umor očiju, glavobolje,
vrtoglavice ili mučnine, trebalo bi prestati gledati
3D televiziju i odmoriti se.
5
Hrvatski
Sigurnosne informacije
11. Upotrebljavajte samo dodatke/dodatnu
opremu koju je naveo proizvođač.
• 3D aktivne naočale ne rabite u druge svrhe (kao
dioptrijske, sunčane, zaštitne naočale i slično).
• Ne upotrebljavajte 3D funkciju ni 3D aktivne
naočale dok hodate ili se krećete. Uporaba 3D
funkcije ili 3D aktivnih naočala tijekom kretanja
može uzrokovati sudaranje s predmetima,
spoticanje i/ili padanje te ozbiljne ozljede.
• Želite li uživati u 3D sadržaju, 3D uređaj
(AV prijemnik ili televizor koji podržava 3D
tehnologiju) povežite s priključkom HDMI OUT
playera pomoću HDMI kabela za brzi prijenos
podataka. Prije reprodukcije 3D sadržaja stavite
3D naočale.
• Player šalje 3D signale samo putem HDMI
kabela povezanog s priključkom HDMI OUT.
• Razlučivost videozapisa u 3D načinu
reprodukcije određuje razlučivost izvornog 3D
videozapisa. Razlučivost ne možete mijenjati.
• U 3D načinu reprodukcije neke funkcije
poput BD Wise, prilagodbe veličine zaslona i
prilagodbe razlučivosti možda neće ispravno
raditi.
• Za pravilan izlaz 3D signala morate koristiti
HDMI kabel za brzi prijenos podataka.
• Tijekom gledanja 3D slika budite udaljeni od
zaslona televizora najmanje tri širine zaslona.
Naprimjer, ako imate zaslon veličine 46 inča,
gledajte na udaljenosti od 138 inča (11,5 stopa)
od zaslona.
• 3D videozaslon postavite u razini očiju kako
biste imali najbolju 3D sliku.
• Ako je player spojen na neke 3D uređaje, 3D
efekt možda neće pravilno raditi.
• Ovaj player ne pretvara 2D sadržaj u 3D.
• Logotipi "Blu-ray 3D" i "Blu-ray 3D" zaštitni su
znakovi tvrtke Blu-ray Disc Association.
01
10. Kabel za napajanje postavite tako da se po
njemu ne gazi i da ga se ne prikliješti, osobito
kod utikača ili priručnih utičnica te dijela
kabelskog izlaza iz jedinice.
Sadržaj
SIGURNOSNE INFORMACIJE
2
4
4
5
POSTAVKE
Upozorenje
16
Mjere opreza
16
Važne sigurnosne upute
17
Upotreba 3D funkcije
17
18
POČETAK
8
Dodatna oprema
9
Stražnja ploča
9
10
10
12
12
13
14
14
15
15
15
Početni zaslon
Pristupanje zaslonu s postavkama
Gumbi na daljinskom upravljaču koji se
upotrebljavaju za izbornik s postavkama
Funkcije izbornika postavki
18Slika
19Zvuk
Prednja ploča
20Mreža
20
Daljinski upravljač
Smart Hub
20Sustav
22Podrška
Pregled daljinskog upravljača
22
22
VEZE
11
Postupak početnog podešavanja
postavki
25
Povezivanje s televizorom
1. način Povezivanje s HDMI kompatibilnim
AV prijemnikom koji podržava prolaznost
Izravni Wi-Fi
Nadogradnja softvera
26
Autom. ažuriranje
2. način Povezivanje s HDMI
kompatibilnim AV prijemnikom koji ne
podržava prolaznost
3. način Spajanje na audio sustav
(7.1-kanalno pojačalo)
4. način Povezivanje s AV prijemnikom
pomoću digitalnog optičkog kabela.
Povezivanje s mrežnim usmjerivačem
Žičana mreža
Bežična mreža
6
Konfiguriranje mrežne veze
26
26
Povezivanje s audiosustavom
Mreže i internet
Hrvatski
Ažuriraj sada
REPRODUKCIJA MEDIJA
MREŽNE USLUGE
Reproduciranje komercijalnih diskova
39
Stvaranje Samsung računa
28
Reproduciranje fotografija, videozapisa i
glazbe (Multimedijskih sadržaja)
40
Upotreba funkcije Samsung Apps
28
28
29
29
31
31
31
33
34
34
34
35
35
35
35
Pohranjivanje diskova i upravljanje njima
40
Reprodukcija datoteka spremljenih na USB
uređaju
Reprodukcija datoteka pohranjenih na
računalo/mobilni uređaj
40
41
42
43
43
Reprodukcija diskova sa sadržajem koji
je snimio korisnik
43
Upravljanje reprodukcijom videozapisa
45
Tipke za reprodukciju videozapisa na
daljinskom upravljaču
46
Upotreba Izbornika postavki tijekom
reprodukcije
46
Uporaba izbornika Sortiranje i mogućnosti
Tipke za reprodukciju glazbe na daljinskom
upravljaču
Upotreba Izbornika opcija tijekom
reprodukcije
Upotreba izbornika Sortiranja i opcije na
zaslonu s datotekama
Ponavljanje zapisa na audio CD-u
Nasumična reprodukcija zapisa na audio
CD-u
Stvaranje popisa pjesama s audio CD-a
47
49
50
51
54
54
55
38
38
Uporaba aplikacije Web-Preglednik
Pregledavanje pomoću veza i
Pregledavanje pomoću pokazivača
Ukratko o značajci Upravljačka ploča
Uporaba izbornika Postavke
Povezivanje računa za internetske usluge
s proizvodom
BD-LIVE™
Reprodukcija fotografskog sadržaja
Upotreba izbornika Alati tijekom
reprodukcije
Uporaba izbornika Sortiranje i mogućnosti
Slanje datoteka
Kopiranje videozapisa, glazbe ili fotografija
Uporaba funkcije Slanje
55
56
Razlučivost prema vrsti sadržaja
Odabir digitalnog izlaza
Rješavanje problema
Kompatibilnost diska i formata
Vrste diskova i sadržaja koje vaš player
može reproducirati
Vrste diskova koje vaš player ne može
reproducirati
Regionalni kod
Logotipi diskova koje player može
reproducirati
Podržani formati
59
Obavijest o sukladnosti i podršci
60
Izjava o odricanju od odgovornosti
60
61
63
7
Dodatne informacije
47Napomene
37
38
Pokretanje aplikacije
Screen Mirroring
DODATAK
54
37
Ukratko o zaslonu funkcije Samsung Apps
Upravljanje reprodukcijom glazbe
36Ripanje
37
Prije upotrebe usluge Samsung Apps
Hrvatski
Zaštita od kopiranja
Licenca
Specifikacije
Sadržaj
28
Početak
Dodatna oprema
Provjerite dolje prikazanu isporučenu dodatnu opremu.
SOURCE
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
SAMSUNG TV
1
2
4
5
7
8
DISC MENU
Baterije za daljinski upravljač (veličine AAA)
3
6
9
TITLE MENU
0
SMART
POPUP
HOME
HOME
REPEAT
HUB
APPS
TOOLS
INFO
RETURN
A
SEARCH
PANDORA
Korisnički priručnik
EXIT
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
D
FULL
SCREEN
INPUT
Daljinski upravljač
8
Hrvatski
Prednja ploča
Početak
GUMB ZA ZAUSTAVLJANJE
TIPKA OTVORI/ZATVORI
LADICA ZA DISK
MONITOR
USB HOST PRIKLJUČAK
SENZOR DALJINSKOG UPRAVLJAČA
||NAPOMENE |
\\ Za nadograđivanje softvera proizvoda putem priključka USB HOST PRIKLJUČAK morate upotrijebiti USB memoriju.
\\ Kada player prikazuje izbornik Blu-ray diska, pritiskom gumba Reproduciraj na daljinskom upravljaču ne možete pokrenuti
reprodukciju filma. Da biste reproducirali film, na izborniku diska morate odabrati Reproduciraj film ili Pokreni, a zatim
pritisnite gumb v na daljinskom upravljaču.
\\ Da biste upotrijebili funkciju Anynet+ (HDMI-CEC), spojite HDMI kabel na priključak HDMI 1.
Kada spojite priključak HDMI 2, funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) nije dostupna.
Stražnja ploča
7.1CH ANALOG AUDIO OUT
HDMI OUT
HDMI 1 šalje audio i video signale
HDMI 2 šalje samo audio signale
9
02
GUMB ZA NAPAJANJE
TIPKA REPRODUCIRAJ/PAUZIRAJ
Hrvatski
LAN
DIGITAL AUDIO OUT
Početak
Daljinski upravljač
Pregled daljinskog upravljača
Nakon postavljanja omogućuje odabir izvora ulaznog
signala na televizoru.
(Taj je gumb dostupan samo za televizore tvrtke Samsung.)
SOURCE
Uključite i isključite player.
Pritisnite za otvaranje i zatvaranje ladice diska.
Pritisnite brojčane gumbe za rad s
mogućnostima.
Uporabite za ulazak u izbornik diska.
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
SAMSUNG TV
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
0
POPUP
SMART
HOME
HOME
REPEAT
HUB
APPS
TOOLS
INFO
Pritisnite za uporabu izbornika alata.
Povratak na prethodni izbornik.
Ti se gumbi rabe za izbornike playera i za
nekoliko funkcija Blu-ray diska.
Pritisnite za pretraživanje sadržaja.
Uporabite za otvaranje skočnog izbornika /
izbornika naslova.
Pritisnite za pretraživanje naprijed ili natrag.
Pritisnite za pauziranje diska.
Pritisnite za zaustavljanje diska.
Pritisnite za prelazak na početni izbornik.
Podešavanje glasnoće televizora.
(Taj je gumb dostupan samo za televizore
tvrtke Samsung.)
9
TITLE MENU
Pritisnite za preskakanje naprijed ili natrag.
Pritisnite za upotrebu Aplikacija.
Uključite i isključite televizor.
(Taj je gumb dostupan samo za televizore tvrtke Samsung.)
RETURN
A
SEARCH
PANDORA
EXIT
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
Pritisnite za reprodukciju diska.
Omogućuje ponovnu reprodukciju naslova,
poglavlja, staze ili diska.
Uporabite za prikaz informacija o
reprodukciji.
Uporabite za odabir stavki izbornika i
promjenu vrijednosti izbornika.
Pritisnite za izlazak iz izbornika.
D
FULL
SCREEN
INPUT
Pritisnite za upotrebu funkcije punog zaslona.
Tijekom reprodukcije Blu-ray diska/
DVD-a, ovaj gumb ne funkcionira.
Pritisnite za prebacivanje jezika podnaslova
Blu-ray diska/DVD-a.
Uporabite za pristup brojnim
audiofunkcijama na disku.
Umetanje baterija
||NAPOMENE |
\\ Ako daljinski upravljač ne radi ispravno:
-- Provjerite polaritet +/– baterija.
-- Provjerite jesu li baterije istrošene.
-- Provjerite je li senzor daljinskog upravljača blokiran
preprekama.
-- Provjerite postoji li u blizini fluorescentno osvjetljenje.
||OPREZ |
10
\\ Baterije odlažite u skladu sa zakonskim propisima.
Ne bacajte ih u smeće domaćinstva.
Hrvatski
Veze
Povezivanje s televizorom
||NAPOMENE |
\\ Da biste upotrijebili funkciju Anynet+ (HDMI-CEC), spojite HDMI kabel na priključak HDMI 1.
Kada spojite priključak HDMI 2, funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) nije dostupna.
-- Priključak HDMI 2 ne šalje video signale.
\\ Ako za povezivanje uređaja za prikaz koristite HDMI-DVI kabal, morate povezati i DIGITAL AUDIO OUT na reproduktoru sa
zvučnim sustavom kako biste čuli zvuk.
\\ HDMI kabel šalje digitalni audio i videosignal pa nije potrebno spajati audiokabel.
\\ Ovisno o televizoru, određene izlazne HDMI razlučivosti možda neće raditi. Pogledajte korisnički priručnik televizora.
\\ Kada prvi put spojite player na televizor pomoću HDMI kabela ili na novi televizor te ga zatim uključite po prvi pute, player
automatski postavlja izlaznu HDMI razlučivost na najveću koju vaš televizor podržava.
\\ Dugi HDMI kabel može uzrokovati smetnje na zaslonu. Ako se to dogodi, u izborniku postavite mogućnost HDMI duboka
boja na Isključeno.
\\ Kako biste prikazali videozapis u izlaznoj HDMI razlučivosti od 720p, 1080i, 1080p ili 2160p, morate se koristiti HDMI
kabelom za brzi prijenos podataka (2. kategorija).
\\ HDMI šalje samo čisti digitalni signal do televizora.
Ako televizor ne podržava HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), na zaslonu se pojavljuju povremene smetnje.
11
Hrvatski
Veze
Audio
Video
03
HDMI kabel (nije isporučen) povežite iz utičnice HDMI OUT na stražnjoj strani proizvoda s utičnicom
HDMI IN na televizoru.
-- Ne priključujte strujni kabel u zidnu utičnicu dok niste izvršili sva ostala povezivanja.
-- Kada mijenjate veze, prije početka isključite sve uređaje.
Veze
Povezivanje s audiosustavom
Blu-ray player možete povezati s audiosustavom na načine koji su opisani u nastavku.
-- Ne priključujte strujni kabel u zidnu utičnicu dok niste izvršili sva ostala povezivanja.
-- Kada mijenjate veze, prije početka isključite sve uređaje.
1. način Povezivanje s HDMI kompatibilnim AV prijemnikom koji podržava prolaznost
• HDMI kabel (nije isporučen) povežite iz utičnice HDMI OUT 1 na stražnjoj strani proizvoda s utičnicom
HDMI IN na prijemniku. Povežite drugi HDMI kabel iz utičnice HDMI OUT na prijemniku s utičnicom
HDMI IN na TV uređaju.
• Najbolja kvaliteta (preporučeno)
-- Prijemnik mora podržavati UHD da biste mogli prenositi UHD video sadržaj.
Audio/Video
AV prijemnik koji
je kompatibilan
s HDMI-jem
Video
12
Hrvatski
2. način Povezivanje s HDMI kompatibilnim AV prijemnikom koji ne podržava prolaznost
Video
AV prijemnik
||OPREZ |
\\ Ne spajajte priključke HDMI OUT 1 i HDMI OUT 2 proizvoda putem HDMI kabela.
13
Hrvatski
Veze
Audio
03
• HDMI kabel (nije isporučen) povežite iz utičnice HDMI OUT 1 na stražnjoj strani proizvoda s utičnicom
HDMI IN na TV uređaju. Spojite HDMI kabel iz utičnice HDMI OUT 2 na proizvodu s utičnicom HDMI
IN na prijemniku.
• Najbolja kvaliteta (preporučeno)
Veze
3. način Spajanje na audio sustav (7.1-kanalno pojačalo)
• Pomoću 7.1-kanalnih audiokabela (nisu isporučeni) spojite priključke 7.1CH ANALOG AUDIO OUT na
stražnjoj strani playera s priključcima 7.1CH ANALOG AUDIO IN pojačala.
• Bolja kvaliteta
4. način Povezivanje s AV prijemnikom pomoću digitalnog optičkog kabela.
• Pomoću digitalnog optičkog kabela (nije isporučen) povežite utičnicu OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT
na proizvodu s utičnicom DIGITAL OPTICAL IN na prijemniku.
• Dobra kvaliteta
• Zvuk ćete čuti samo na dva prednja zvučnika s Digitalni izlaz postavljenim na PCM.
Audio
7.1-kanalno
pojačalo
3. način
4. način
||NAPOMENE |
SURR. : SURROUND biti spojeni sa 7.1-kanalnim pojačalom na određenim Blu-ray diskovima da bi se
\\ Prednji lijevi i desni izlazi na playeru moraju
SURROUND BACK
čuo zvuk na izborniku diska.
\\ Kada spajate na 5.1-kanalno kućno kino ili prijemnik, spojite sve izlazne priključke za analogni zvuk na playeru, osim za
izlaze Surround stražnji lijevo/Surround stražnji desno.
\\ Ako prijamnik spojite s priključkom OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT, reprodukcija zvuka prijamnika možda neće biti sinkronizirana
s reprodukcijom TV-a.
14
Hrvatski
Povezivanje s mrežnim usmjerivačem
Bežična mreža
03
Player možete povezati s mrežnim usmjerivačem
na jedan od načina koji su prikazani u nastavku.
Za uporabu mrežne funkcije DLNA računalo
morate spojiti na mrežu na način prikazan na slici.
Veza može biti žičana ili bežična.
Veze
Žičana mreža
Bežična mreža
Širokopojasna
mrežna usluga
Širokopojasni modem
(s integriranim usmjerivačem)
Širokopojasna
mrežna usluga
Ili
\\ Ako bežični usmjerivač podržava DHCP, ovaj se player
može koristiti DHCP-om ili statičnom IP adresom kako bi
se povezao s bežičnom mrežom.
\\ Bežični usmjerivač postavite na infrastrukturni način rada.
Ad-hoc način rada nije podržan.
Usmjerivač
Širokopojasni
modem
||NAPOMENE |
Širokopojasna
mrežna usluga
||NAPOMENE |
\\ Vaš usmjerivač ili politika vašeg pružatelja internetskih
sluga mogu onemogućiti pristup playera poslužitelju
za nadogradnju softvera tvrtke Samsung. Ako se to
dogodi, dodatne informacije zatražite od svojeg davatelja
internetskih usluga (eng. Internet Service Provider, ISP).
\\ Player podržava samo sljedeće bežične protokole sa
sigurnosnim ključem:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
\\ Odaberite kanal na bežičnom usmjerivaču koji se trenutno
ne upotrebljava. Ako neki drugi uređaj u blizini trenutno
rabi kanal postavljen za bežični usmjerivač, to će
rezultirati smetnjama i nemogućnošću komunikacije.
\\ Ako za 802.11n vezu odaberete način Čista visoka propusnost
(Greenfield) i postavite vrstu šifriranja usmjerivača na WEP,
TKIP ili TKIP-AES (WPS2Mixed), player neće podržavati
vezu u skladu s novim specifikacijama za certifikaciju
bežične veze.
\\ Po svojoj prirodi, bežični LAN može uzrokovati smetnje
ovisno o uvjetima rada (snaga usmjerivača, udaljenost,
prepreke, ometanje od strane drugih radio uređaja itd).
\\ Korisnici DSL-a trebaju rabiti usmjerivač za povezivanje s
mrežom.
\\ Za vezu koristite kabel kategorije 7 (vrste STP*).
(*Oklopljene upredene parice)
15
Hrvatski
Postavke
Postupak početnog podešavanja
postavki
• Početni zaslon neće se prikazati ako ne konfigurirate
početne postavke.
• Prikaz na zaslonu OSD na ovome playeru može se
promijeniti nakon nadogradnje verzije softvera.
• Koraci za pristup ovise o odabranom izborniku.
Nakon što reproduktor spojite s televizorom,
uključite televizor i proizvod. Kada reproduktor
uključite prvi put, na televizoru se pojavljuje
zaslon Početne postavke. Postupak početnog
podešavanja postavki omogućuje postavljanje
jezika prikaza na zaslonu (OSD) i u izbornicima,
omjera visine i širine slike (veličine zaslona),
mrežne konfiguracije i povezivanje reproduktora s
internetom. Slijedite upute na zaslonu.
Nakon što se početno postavljanje završi, pojavit
će se zaslon s uputama za Početni izbornik. Za
izlazak iz ovog zaslona pritisnite gumb EXIT na
daljinskom upravljaču.
||NAPOMENE |
\\ Ako tijekom postupka početnog podešavanja postavki
preskočite mrežno postavljanje, mrežne postavke možete
konfigurirati i kasnije. Upute možete pronaći u odjeljku
"Konfiguriranje mrežne veze" na stranicama 22~25.
\\ Želite li ponovno prikazati zaslon Početne postavke
i provesti promjene, na početnom zaslonu odaberite
Postavke > Sustav > Postavljanje ili odaberite opciju
Pon.p. (Pogledajte str. 22.)
\\ Ako želite upotrebljavati funkciju Anynet+(HDMI-CEC),
slijedite upute u nastavku.
1) HDMI kabelom spojite player i Samsungov TV koji
podržava funkciju Anynet+(HDMI-CEC).
2) Na televizoru i na proizvodu postavite funkciju
Anynet+(HDMI-CEC) na Uključeno.
3) Postavite televizor na Postupak početnih postavki.
Početni zaslon
3 4 5
1
REPRODUCIRAJ DISK
MULTIMEDIJA
SAMSUNG APPS
Nema diska
PREPORUČENO
1
MOJI APPS
2
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
16
6
2
Hrvatski
3
WebBrowser
2
8
3
Screen Mirroring
9
Postavke
0
REPRODUCIRAJ DISK : Omogućuje reprodukciju
fotografija, videozapisa ili glazbenog sadržaja s
diska.
MULTIMEDIJA : Omogućuje reprodukciju fotografija,
videozapisa ili glazbenog sadržaja s USB-a ili
mobilnih uređaja, odnosno računala.
Prijava : Omogućuje da se prijavite sa svojim
Samsung računom.
Pretraž. : Omogućuje pretraživanje sadržaja u
Aplikacijama i na YouTubeu unosom odgovarajućih
riječi za pretraživanje.
Pomoć: Prikazuje se zaslon s vodičem koji
objašnjava kako se upotrebljava izbornik Početak
SAMSUNG APPS : Omogućuje pristup različitim
aplikacijama koje možete preuzeti.
PREPORUČENO : Daje izravan pristup preporučenim
aplikacijama.
MOJI APPS : Prikazuju se aplikacije preuzete iz
MOJI APPS.
Screen Mirroring : Omogućuje vam gledanje
zaslona pametnog telefona ili tablet računala sa
sustavom Android na televizoru koji ste povezali s
proizvodom.
Postavke : Otvara se izbornik proizvoda. U izborniku
možete postaviti razne funkcije koje najbolje
odgovaraju vašim osobnim željama.
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
||NAPOMENA |
Slika
Zvuk
Mreža
Smart Hub
Sustav
Podrška
TV omjer
16:9 Original
2
Autom.
Autom.
Isključeno
2. Za pristup izbornicima, podizbornicima
i mogućnostima na zaslonu Postavke
pogledajte slikovni prikaz daljinskog
upravljača u sljedećem stupcu.
APPS
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
3
1
Pretvorba DVD 24fps
REPEAT
HUB
Autom.
Filmski kadar (24 fps)
HOME
HOME
A
Isključeno
TITLE MENU
SMART
UHD izlaz
Rezolucija
6
1
Slika
BD Wise
5
DISC MENU
2
3D postavke
4
7 8 upravljaču
9
Gumbi na daljinskom
koji se upotrebljavaju
za
izbornik s
0 POPUP
postavkama
1. Na početnom zaslonu odaberite Postavke, a
zatim pritisnite gumb v. Pojavljuje se zaslon
Postavke.
Postavke
3
Postavke
Pristupanje zaslonu s postavkama
2
04
\\ Ako player ostavite u zaustavljenom stanju duže od 5
minuta bez upotrebe, na televizoru će se pojaviti čuvar
zaslona. Ako player ostavite u načinu rada s čuvarom
zaslona duže od 20 minuta, automatski će se isključiti.
SAMSUNG TV
1
3
4
B
C
4
D
SEARCH AUDIO SUBTITLE FULL
Gumb HOME:
Pritisnite za prelazak
na početni
PANDORA DIGITAL SUBTITLE SCREEN
INPUT
zaslon.
Gumb RETURN: Povratak na prethodni izbornik.
Gumbi v (Unos) / SMJER:
• Pritisnite ▲▼◄► za pomicanje pokazivača ili
odabir stavke.
• Pritisnite gumb v za aktiviranje trenutačno
odabrane stavke ili potvrdu postavke.
Gumb EXIT: Pritisnite za izlazak iz trenutnog
izbornika.
Detaljne informacije o funkcijama
Sve funkcije postavki, stavke izbornika i pojedinačne
mogućnosti detaljno su opisane na zaslonu. Za
prikaz objašnjenja upotrijebite tipke ▲▼◄►
kako biste odabrali funkciju, stavku izbornika ili
mogućnost. Objašnjenja se obično pojavljuju na
desnoj strani zaslona. Kratki opis svake funkcije
postavki pokreće se na sljedećoj stranici. Dodatne
informacije o nekim funkcijama također se nalaze i
u dijelu "Dodatak" ovog priručnika.
17
Hrvatski
Postavke
Funkcije izbornika postavki
Broj označava broj linija videozapisa po kadru.
Slova "i" i "p" označavaju isprepleteno odnosno
progresivno pretraživanje. Općenito, što je više
linija, to je veća kvaliteta.
Slika
UHD izlaz
Ova mogućnost šalje HDMI videozapis pri
razlučivosti UHD (Ultra High Definition). To je
dostupno samo kad je Filmski kadar postavljen
na Autom.
||NAPOMENE |
\\ Da biste upotrebljavali ovu značajku, proizvod morate
spojiti na uređaj koji podržava razlučivost UHD i morate
imati sadržaj koji se reproducira pri brzini od 24Fs
(brzina filma).
\\ Ovaj uređaj ne može reproducirati UHD sadržaj.
Međutim, sadržaj razlučivosti niže od Full HD može se
poboljšati do UHD razine.
\\ Kada odaberete UHD izlaz, dostupan je samo izlaz
2160 x 3840, 24 kadra u sekundi.
3D postavke
Odaberite želite li reproducirati Blu-ray disk s 3D
sadržajem u 3D načinu rada.
Ako se u 3D načinu rada prebacite na početni
zaslon ili na zaslon SAMSUNG APPS, proizvod
će se automatski prebaciti u 2D način rada.
TV omjer
Omogućava podešavanje izlaza playera na veličinu
i format zaslona televizora.
BD Wise
BD Wise Samsungova je najnovija značajka za
međusobno povezivanje uređaja.
Kada međusobno povežete Samsungov player
i Samsungov TV s funkcijom BD Wise putem
HDMI-a, a funkcija BD Wise uključena je na
playeru i televizoru, player šalje videosignal u
videorazlučivosti i pri brzini kadrova medija Blu-ray
Disc/DVD.
Rezolucija
Postavite izlaznu razlučivosti HDMI videosignala
na automatsko BD Wise, Autom, 1080p, 1080i,
720p ili 576p/480p.
18
Filmska kadar (24 fps)
Ako je reproduktor povezan s televizorom
koji podržava 24 fps, postavljanje značajke
Filmska kadar (24 fps) na Autom. omogućuje
podešavanje HDMI izlaza na 24 slike u sekundi za
poboljšanu kvalitetu prikaza.
• Filmska kadar (24 fps) možete koristiti samo
na televizoru koji podržava taj broj slika u
sekundi.
• Značajka Filmski kadar dostupna je samo
kada je proizvod u načinu rada izlazne HDMI
razlučivosti od 1080i ili 1080p.
Pretvorba DVD 24 fps
Pretvara reprodukciju DVD-a u 24 okvira u sekundi
i prenosi je putem HDMI-a. Ta je mogućnost
dostupna samo kada je Uključena funkcija
Filmski kadar (24 fps).
||NAPOMENA |
\\ Značajka se odnosi samo na NTSC diskove.
Prilagodi veličinu zaslona
Postavljanje zaslona na optimalnu veličinu.
(Dostupno samo za Smart Hub i Screen Mirroring)
HDMI format boje
Omogućuje postavljanje formata prostora boje
za izlazni HDMI tako da odgovara mogućnostima
povezanog uređaja (TV-a, monitora itd). Nakon što
odaberete format, zaslon na trenutak postaje crn.
HDMI duboka boja
Omogućava postavljanje proizvoda na slanje
HDMI videoslike s dubokom bojom. Duboka boja
omogućuje točniju reprodukciju boja s većom
dubinom.
Progresivni način rada
Omogućuje poboljšanje kvalitete slike pri gledanju
DVD-a.
Hrvatski
Zvuk
Kontrola dinamičkog raspona
||NAPOMENE |
\\ Za korištenje te značajke morate se spojiti na barem
jedan zvučnik Multiroom Link.
\\ Na kvalitetu zvuka može utjecati stanje vaše bežične
mreže.
\\ Može doći do negativnog utjecaja na mrežnu vezu
te se ona čak može izgubiti, ako u okolini mreže s
vremenom dođe do negativnih promjena.
\\ Aktiviranje funkcije Screen Mirroring isključuje
Multiroom Link.
\\ Dodatne pojedinosti potražite u priručniku za Multiroom
Link na Samsungovoj web-stranici: www.samsung.
; Pretražite naziv proizvoda:
com ;
BD-J7500 ; Priručnici ; Multiroom Link ; Preuzmi
PDF.
\\ Audiosignal iz svakog spojenog uređaja može kasniti
za videozapisom i audiosignalom iz uređaja koji
reproducira izvorni sadržaj.
Digitalni izlaz
Omogućava odabir formata digitalnog audioizlaza
koji odgovara vašem televizoru i AV prijamniku.
Ostale pojedinosti možete pronaći u tablici odabira
digitalnih izlaza na 50. stranici.
PCM smanjivanje
Omogućava smanjivanje PCM signala s 96 kHz na
48 kHz prije njihova slanja pojačalu.
Odaberite mogućnost Uključeno ako pojačalo ili
prijemnik nisu kompatibilni sa signalom od 96 kHz.
19
Način rada miksanja
Omogućava odabir načina miksanja više kanala
koji je kompatibilan s vašim stereosustavom.
Možete odabrati miksanje playera na normalni
stereozvuk ili na stereozvuk koji podržava
surround.
DTS Neo:6 načina
Možete uživati u višekanalnom zvuku putem HDMI
izlaza za 2-kanalni izvor zvuka.
Audio sinkr.
Ako je proizvod spojen s digitalnim televizorom,
u nekim slučajevima audiosignal možda neće biti
sinkroniziran s videosignalom. Ako se to dogodi,
prilagodite vrijeme kašnjenja zvuka tako da
odgovara videozapisu.
• Odgodu zvuka možete namjestiti na vrijednost
između 0 ms i 250 ms. Namjestite je na
optimalnu postavku.
||NAPOMENA |
\\ Namješteno vrijeme odgode zvuka možda neće biti
točno, ovisno o sadržaju koji se reproducira.
Hrvatski
Postavke
Ovaj proizvod možete konfigurirati za bežično
spajanje sa zvučnikom kompatibilnim s uređajem
Multiroom Link i uživanje u bogatom zvuku.
Postavke : Omogućuju podešavanje razine
glasnoće i razmak od povezanog proizvoda.
Postavke zvučnika : Možete postaviti zvučnike
koji su povezani putem kućne mreže.
Omogućava primjenu kontrole dinamičkog
raspona na zvuk u formatima Dolby Digital, Dolby
Digital Plus i Dolby True HD.
Autom.: Automatski kontrolira dinamički raspon
zvuka Dolby TrueHD na osnovi informacija u
zvučnom zapisu Dolby TrueHD. Uključuje i
kontrolu dinamičkog raspona za Dolby Digital i
Dolby Digital Plus.
Isključeno: Zadržava nekomprimirani dinamički
raspon, a omogućava slušanje izvornog zvuka.
Uključeno: Uključuje kontrolu dinamičkog
raspona za sva tri Dolby formata. Tiši zvukovi
postaju glasniji, a jačina glasnih zvukova manja.
04
Postavke zvučnika
Postavke
HDMI audio izlaz
Postavite slanje HDMI audio signala putem HDMI1
ili HDMI2.
Autom. : Audioizlaz automatski se postavlja na
temelju uređaja povezanih na HDMI1 i HDMI2.
HDMI1 : Zvuk šalje uređaj povezan na HDMI1.
HDMI2 : Zvuk šalje uređaj povezan na HDMI2.
Mreža
Status mreže
Omogućava provjeru trenutačnog statusa mreže i
interneta.
Postavke mreže
Konfigurirajte mrežnu vezu tako da možete uživati
u raznim značajkama kao što internetske usluge ili
funkcija DLNA te izvršiti nadogradnje softvera.
Izravni Wi-Fi
Omogućuje spajanje Izravni Wi-Fi uređaja s
proizvodom pomoću mreže ravnopravnih računala
(eng. peer-to-peer), bez potrebe za bežičnim
usmjerivačem. Napominjemo da proizvod, ako
je spojen s bežičnom mrežom, tijekom uporabe
Izravni Wi-Fi ja veze može biti odspojen.
||NAPOMENA |
\\ Tekstualne datoteke, poput onih s nastavkom .TXT ili
.DOC, neće se prikazati kada upotrebljavate funkciju
Izravni Wi-Fi.
Postavke multimedijskog uređaja
Omogućuje da podesite koji uređaji na Vašoj
mreži, kao što su pametni telefoni i tableti, mogu
dijeliti sadržaj s Vašim proizvodom.
Naziv uređaja
Postavke za BD-Live
Postavite razne funkcije BD-Live. BD-Live omogućuje
pristup dodatnim značajkama dostupnim na nekim
Blu-ray diskovima ako ste spojeni na internet.
BD-Live internetska veza: Omogućuje
potpuno dopuštanje, djelomično dopuštanje i
zabranjivanje BD-Live internetske veze.
Upravljanje BD podacima: Upravlja BD
podacima koji su preuzeti s usluge BD-Live ili
Blu-ray diska.
Smart Hub
Uvjeti i pravila
Morate pročitati i pristati na uvjete i odredbe te na
pravila o privatnosti kako biste mogli rabiti usluge
aplikacija.
Smart Hub - vraćanje na zadane postavke
Vraća sve postavke funkcije Smart Hub na njihove
zadane vrijednosti. Za uporabu morate unijeti
sigurnosni PIN.
Sustav
Postavljanje
Omogućava ponovno izvođenje postupka
početnih postavki.
Brzi start
Omogućava postavljanje playera na brzo
uključivanje, smanjujući vrijeme pokretanja.
||NAPOMENA |
\\ Ako se ta funkcija postavi na Uključeno, povećat će
se potrošnja energije u stanju mirovanja.
Omogućava unos naziva playera koji će ga
identificirati na vašim mrežama.
20
Hrvatski
Jezik
Bežičnu USB tipkovnicu i miš možete povezati s
USB priključkom na prednjoj strani playera.
Postavke tipkovnice: Omogućava konfiguriranje
bežične USB tipkovnice povezane s playerom.
||NAPOMENA |
\\ Tipkovnicom se možete koristiti samo kad se u webpregledniku pojavi zaslon ili prozor tipkovnice QWERTY.
Postavke miša: Omogućuje vam konfiguriranje
bežičnog USB miša spojenog s playerom.
Možete upotrebljavati miš u izborniku playera i
aplikaciji Web Browser na isti način kao što ga
upotrebljavate na računalu.
`` Za uporabu miša s izbornikom playera:
1. Povežite USB miš s playerom.
2. Kliknite primarni gumb koji ste odabrali
u odjeljku Postavke miša. Pojavljuje se
Jednostavni izbornik.
`` Ako ste zaboravili PIN:
1. Izvadite disk ili USB uređaj za pohranu.
2. Pritisnite i držite tipku @ na prednjoj ploči 5 ili
više sekundi.
Na zaslonu se otvara poruka inicijalizacije na
zaslonu i napajanje se automatski isključuje.
Kada ponovno uključite proizvod, sve će se
postavke ponovno postaviti.
Općenito
3. Kliknite željene mogućnosti izbornika.
Mogućnosti navedene u nastavku možete
prilagoditi svojim željama.
Prednji zaslon: Promijenite svjetlinu na prednjoj
ploči.
Vrem. zona: Odaberite vremensku zonu u kojoj
živite.
Prozirnost izb.: Prilagodite prozirnost okvira
izbornika.
||NAPOMENE |
\\ Određene USB HID tipkovnice i miševi možda nisu
kompatibilni s vašim proizvodom.
\\ Neke tipke HID tipkovnice možda neće raditi.
\\ Žičane USB tipkovnice nisu podržane.
\\ Neke aplikacije možda nisu podržane.
Anynet+(HDMI-CEC)
\\ Ako bežična HID tipkovnica ne radi zbog smetnji,
tipkovnicu približite playeru.
Anynet+ korisna je funkcija koja nudi povezane
operacije s drugim Samsungovim playerima koji
imaju značajku Anynet+ i omogućava kontroliranje
tih proizvoda putem daljinskog upravljača.
Samsungova televizora. Kako biste mogli upravljati
tom funkcijom, HDMI kabelom morate povezati
player sa Samsungovim televizorom koji ima
značajku Anynet+.
21
Hrvatski
Postavke
Uprav. uređaja
Zadani PIN je 0000. Unesite zadani PIN kako
biste pristupili sigurnosnoj funkciji ako niste stvorili
vlastiti PIN. Nakon što pristupite sigurnosnoj
funkciji po prvi put, promijenite PIN pomoću
funkcije Promjena PIN-a.
BD roditelj. kontrola: Sprječava reproduciranje
Blu-ray diskova s ocjenom jednakom ili višom
od unesene dobne ocjene ako prethodno ne
unesete PIN.
DVD roditelj. kontrola: Sprječava
reproduciranje DVD-ova s ocjenom višom od
odabrane brojčane ocjene ako prethodno ne
unesete PIN.
Promjena PIN-a: Promijenite 4-znamenkasti
PIN za pristup sigurnosnim funkcijama.
04
Željeni jezik možete odabrati za zaslonski izbornik,
izbornik diska, audio, podnaslove itd.
• Jezik koji odaberete za izbornik diska,
audiozapis diska ili podnaslove pojavit će se
samo ako je podržan na disku.
Sigurnost
Postavke
Mreže i internet
DivX® video na zahtjev
Da biste kupili i reproducirali DivX® VOD sadržaj,
pregledajte DivX® VOD registracijske kodove.
Podrška
Upravljanje na daljinu
Kad je aktivirano, operaterima Samsungovog pozivnog
centra omogućava udaljeno dijagnosticiranje i rješavanje
problema s proizvodom. Potrebna je aktivna internetska
veza.
||NAPOMENE |
\\ Usluga upravljanja na daljinu možda neće biti dostupna
u nekim zemljama.
\\ Za uporabu daljinskog upravljanja:
1) Za daljinsku podršku obratite se pozivnom centru
tvrtke Samsung.
2) Otvorite izbornik reproduktora na svom televizoru i
prijeđite u odjeljak Podrška.
3) Odaberite Upravljanje na daljinu i potom pročitajte
pa prihvatite ugovore o uslugama. Kada se prikaže
zaslon PIN, agentu dajte PIN broj.
4) Agent pristupa Vašem reproduktoru.
Ažuriranje softvera
Kada ovaj player povežete s mrežom, putem
mrežne veze možete se koristiti mrežnim
aplikacijama i funkcijama, primjerice Smart Hub
i BD-LIVE te nadograditi softver playera. Ostale
informacije o pristupanju internetskim uslugama
i njihovoj uporabi možete pronaći u poglavlju
Mrežne usluge u ovom priručniku na stranicama
39~46. Upute za konfiguriranje mrežne veze
navedene su u nastavku.
Konfiguriranje mrežne veze
Prije početka obratite se svom davatelju
internetskih usluga te saznajte imate li statičku ili
dinamičku IP adresu. Ako je dinamička, a vi imate
žičanu ili bežičnu mrežu, preporučujemo primjenu
postupaka automatske konfiguracije opisanih u
nastavku.
Ako se spajate na žičanu mrežu, povežite player s
usmjerivačem pomoću LAN kabela prije početka
postupka konfiguracije.
Ako se spajate na bežičnu mrežu, prije početka
odspojite sve žičane mrežne veze.
Da biste počeli konfigurirati mrežnu vezu, slijedite
ove korake:
Žičana mreža
ĞĞ
Ovaj izbornik omogućuje vam da nadogradnjom
softvera proizvoda poboljšate njegovu izvedbu ili
dobijete dodatne usluge.
Obratite se tvrtki Samsung
Sadržava kontaktne podatke za pomoć u vezi s
uporabom playera.
Pon.p.
Sve postavke, osim mrežnih i Smart Hub postavki,
vraća na zadane vrijednosti i pokreće funkciju
Postavljanje. Za uporabu morate unijeti sigurnosni
PIN. Zadani sigurnosni PIN je 0000.
22
Kabelska TV - Automatski
1. Na početnom izborniku odaberite Postavke,
a zatim pritisnite tipku v.
2. Odaberite Mreža, a zatim pritisnite tipku v.
3. Odaberite Postavke mreže, a zatim pritisnite
tipku v.
4. Odaberite Kabelska TV na zaslonu Postavke
mreže, a zatim pritisnite tipku v.
5. Odaberite tipku Poveži, a zatim pritisnite
tipku v. Proizvod prepoznaje žičanu vezu,
potvrđuje je i spaja se na mrežu.
Hrvatski
ĞĞ
Kabelska TV - Ručno
2. Na donjem dijelu zaslona odaberite IP
postavke, a zatim pritisnite v tipku.
Pojavljuje se IP postavke zaslon.
3. Odaberite polje IP postavke, a zatim
pritisnite gumb v.
Povezivanje s bežičnom mrežom možete ostvariti
na četiri načina:
-- Bežično automatski
-- Bežično ručno
-- WPS(PBC)
-- WPS PIN
Kada konfigurirate bežičnu mrežnu vezu, svi
uređaji s bežičnom mrežom koji su trenutačno
povezani putem proizvoda ili, ako je primjenjivo,
trenutačna žičana veza proizvoda bit će odspojeni.
ĞĞ
4. U polju IP postavke odaberite Ručni upis, a
zatim pritisnite gumb v.
5. Odaberite vrijednost za unos (IP adresa,
na primjer), i pritisnite v tipku. Upotrijebite
brojčane tipke na daljinskom upravljaču da
biste unijeli brojeve za tu vrijednost. Brojeve
možete unijeti i pomoću tipki ▲▼. Tipkama
◄► na daljinskom upravljaču krećite se
od jednog do drugog polja za unos unutar
vrijednosti. Kada ste gotovi s jednom
vrijednošću, pritisnite v tipku.
6. Pritišćite tipke ▲ ili ▼ za pomicanje na drugu
vrijednost, a zatim unesite brojeve za tu
vrijednost slijedeći upute u 5. koraku.
Bežično - Automatski
1. Na početnom zaslonu odaberite Postavke, a
zatim pritisnite v tipku.
2. Odaberite Mreža, a zatim pritisnite v tipku.
3. Odaberite Postavke mreže, a zatim pritisnite
v tipku.
4. Odaberite Bežično u Postavke mreže
zaslonu i pritisnite v tipku. Proizvod traži
dostupne mreže i prikazuje njihov popis.
Postavke mreže
Odaberite vrstu mreže.
Vrsta mreže
Bežična mreža
7. Ponavljajte 5. i 6. korak sve dok ne unesete
sve vrijednosti.
8. Kad završite s unosom svih vrijednosti,
odaberite U redu, a zatim pritisnite v tipku.
Proizvod provjerava mrežnu vezu, a zatim se
povezuje s mrežom.
23
Blu-ray reproduktor možete
povezati na Internet.
Odaberite bežičnu mrežu
koju želite upotrebljavati.
iptime23
iptime
solugen_edu#2
||NAPOMENA |
\\ Vrijednosti mreže može vam dati vaš davatelj internetskih
usluga.
Bežično
Osvježi
WPS(PBC)
5. Odaberite željenu mrežu, a zatim pritisnite
v tipku.
6. Na zaslonu Sigurnost unesite sigurnosni
kod ili lozinku svoje mreže. Brojeve unosite
izravno brojčanim tipkama na daljinskom
upravljaču. Slova unosite odabirući ih tipkom
sa strelicom, zatim pritiskom na v tipku.
Hrvatski
Postavke
1. Odaberite Status mreže. Proizvod traži
mrežu, a zatim prikazuje poruku o neuspjelom
povezivanju.
Bežična mreža
04
Ako imate statičnu IP adresu ili automatski
postupak ne funkcionira, morat ćete postaviti
vrijednosti Postavke mreže ručno.
Slijedite 1. i 2. korak u poglavlju Kabelska TV automatski, a zatim slijedite ove korake:
Postavke
||NAPOMENA |
\\ Za prikaz lozinke dok je unosite, koristite tipke sa
strelicama za odabir Pokaži lozinku na desnoj strani i
pritisnite v tipku.
7. Kad završite, odaberite Dovršeno i pritisnite
v tipku. Proizvod provjerava mrežnu vezu,
a zatim se povezuje s mrežom.
8. Po završetku verifikacije, odaberite U redu, a
zatim pritisnite v tipku.
||NAPOMENA |
\\ Sigurnosni kod i lozinku trebali biste pronaći na jednom
od zaslona postavki kojima ste se koristili prilikom
postavljanja usmjerivača ili modema.
ĞĞ
Bežično - Ručno
||NAPOMENA |
\\ Vrijednosti mreže može vam dati vaš davatelj internetskih
usluga.
9. Kad završite, odaberite U redu, a zatim
pritisnite v tipku. Pojavljuje se zaslon
Sigurnost.
10. Na zaslonu Sigurnost unesite sigurnosni kod
ili lozinku svoje mreže. Brojeve unosite izravno
brojčanim tipkama na daljinskom upravljaču.
Slova unosite odabirom slova pomoću
gumba ▲▼◄►, a zatim pritisnite v tipku.
11. Kad završite, odaberite Dovršeno na desnoj
strani ekrana i pritisnite v tipku.
Proizvod provjerava mrežnu vezu, a zatim se
povezuje s mrežom.
12. Kad proizvod odobri mrežu, odaberite
U redu, a zatim pritisnite v tipku.
Ako imate statičnu IP adresu ili automatski
postupak ne funkcionira, morat ćete postaviti
vrijednosti Postavke mreže ručno.
ĞĞ
1. Slijedite upute u poglavlju Bežično Automatski do 5. koraka.
2. Proizvod traži mrežu, a zatim prikazuje poruku
o neuspjelom povezivanju.
3. Na donjem dijelu zaslona odaberite IP
postavke, a zatim pritisnite v tipku.
Pojavljuje se IP postavke zaslon.
WPS(PBC)
1. Na početnom zaslonu odaberite Postavke, a
zatim pritisnite v tipku.
2. Odaberite Mreža, a zatim pritisnite v tipku.
3. Odaberite Postavke mreže, a zatim pritisnite
v tipku.
4. Odaberite Bežično u Postavke mreže
zaslonu i pritisnite v tipku.
4. Odaberite polje IP postavke, a zatim
pritisnite gumb v.
5. U polju IP postavke odaberite Ručni upis, a
zatim pritisnite gumb v.
6. Odaberite vrijednost za unos (IP adresa,
na primjer), i pritisnite v tipku. Upotrijebite
brojčane tipke na daljinskom upravljaču da
biste unijeli brojeve za tu vrijednost. Brojeve
možete unijeti i pomoću tipki ▲▼. Tipkama
◄► na daljinskom upravljaču krećite se
od jednog do drugog polja za unos unutar
vrijednosti. Kada ste gotovi s jednom
vrijednošću, pritisnite v tipku.
7. Pritišćite tipke ▲ ili ▼ za pomicanje na drugu
vrijednost, a zatim unesite brojeve za tu
vrijednost slijedeći upute iz 6. koraka.
5. Pritisnite tipku ▲ na daljinskom upravljaču,
a zatim pritisnite tipku ► da biste odabrali
WPS(PBC).
6. Pritisnite tipku v na daljinskom upravljaču.
Pojavljuje se poruka "Pritisnite gumb PBC
na bežičnom usmjerivaču u roku od dvije
minute.".
7. Pritisnite tipku WPS(PBC) na svojem routeru u
roku od dvije minute. Vaš proizvod automatski
dohvaća sve potrebne vrijednosti postavki
mreže i povezuje se s vašom mrežom.
Pojavljuje se Status mreže zaslon. Nakon
provjere mrežne veze proizvod se spaja na
mrežu.
8. Ponavljajte 6. i 7. korak sve dok ne unesete
sve vrijednosti.
24
Hrvatski
ĞĞ
WPS PIN
2. Odaberite Mreža, a zatim pritisnite v tipku.
3. Odaberite Postavke mreže, a zatim pritisnite
v tipku.
4. Odaberite Bežično u Postavke mreže
zaslonu i pritisnite v tipku.
Proizvod traži dostupne mreže i prikazuje
njihov popis.
2. Na početnom zaslonu odaberite Postavke, a
zatim pritisnite v tipku.
3. Odaberite Mreža, a zatim pritisnite v tipku.
4. Odaberite Izravni Wi-Fi, a zatim pritisnite v
tipku.
Prikazuju se uređaji s funkcijom Izravni Wi-Fi
koje možete spojiti.
||NAPOMENE |
\\ Trenutačna žičana ili bežična mrežna veza bit će
odspojene prilikom upotrebe funkcije Izravni Wi-Fi.
5. Odaberite željenu mrežu, a zatim pritisnite v
tipku.
6. Odaberite WPS PIN, a zatim pritisnite
v tipku. Pojavljuje se skočni prozor PIN.
\\ Tekstualne datoteke, poput onih s nastavkom .TXT ili
.DOC, neće se prikazati kada upotrebljavate funkciju
Izravni Wi-Fi.
7. Unesite PIN u polje za unos WPS PIN-a na
zaslonu postavki routera, a zatim spremite taj
zaslon.
||NAPOMENE |
\\ Obratite se proizvođaču usmjerivača radi uputa o
tome kako pristupiti zaslonima postavki usmjerivača ili
pogledajte korisnički priručnik usmjerivača.
\\ Za WPS vezu postavite sigurnosno šifriranje bežičnog
usmjerivača na AES. WPS veze ne podržavaju WEP
sigurnosno šifriranje.
Izravni Wi-Fi
Funkcija Izravni Wi-Fi omogućuje povezivanje
uređaja s tom funkcijom s proizvodom uz upotrebu
mreže ravnopravnih računala bez bežičnog
routera.
||NAPOMENA |
\\ Prijenosi podataka putem Bluetootha mogu ometati signal
funkcije Izravni Wi-Fi. Prije korištenja funkcije Izravni Wi-Fi
izričito preporučujemo da isključite funkciju Bluetooth na svim
aktivnim mobilnim uređajima.
25
Hrvatski
Postavke
1. Na početnom zaslonu odaberite Postavke, a
zatim pritisnite v tipku.
1. Uključite uređaj s funkcijom Izravni Wi-Fi te
aktivirajte Izravni Wi-Fi funkciju.
04
Prije nego što počnete, otvorite izbornik postavki
usmjerivača na svom računalu i pristupite zaslonu
s poljem za unos WPS PIN-a.
Postavke
Nadogradnja softvera
Ažuriraj sada
Ovaj izbornik omogućuje vam da nadogradnjom
softvera proizvoda poboljšate njegovu izvedbu ili
dobijete dodatne usluge.
• Nikada ručno ne isključujte ili ponovno uključujte player
tijekom postupka ažuriranja.
1. Na početnom izborniku odaberite Postavke,
a zatim pritisnite tipku v.
2. Odaberite Podrška, a zatim pritisnite tipku
v.
3. Odaberite Ažuriranje softvera, a zatim
pritisnite tipku v.
4. Da biste preuzeli ažuriranje softvera i ažurirali
odmah, odaberite Ažuriraj sada, zatim
pritisnite tipku v.
5. Da biste omogućili da proizvod automatski
preuzme ažurirani softver kad je to dostupno,
odaberite Autom. ažuriranje, a zatim
pritisnite tipku v. Pojedinosti potražite u
odjeljku «Autom. ažuriranje» na 26. stranici.
||NAPOMENE |
\\ Nadogradnja je dovršena kada se player isključi, a zatim
se ponovno sam uključi.
\\ Tvrtka Samsung Electronics ne snosi pravnu odgovornost
za kvar playera čiji je uzrok nestabilna internetska veza ili
nemar korisnika tijekom ažuriranja softvera.
\\ Ako od nadogradnje želite odustati tijekom preuzimanja
softvera, pritisnite tipku v.
\\ Tijekom napretka nadogradnje sustava na prednjoj ploči
prikazuje se „UPDATE“.
26
1. Odaberite Podrška > Ažuriranje softvera >
Ažuriraj sada.
2. Nadogradnja putem Interneta preuzima
i instalira nadogradnju softvera izravno s
Interneta.
-- Za ovu je opciju potrebna internetska veza.
||NAPOMENE |
\\ Po završetku nadogradnje sustava provjerite pojedinosti
softvera u dijelu zaslona Obratite se tvrtki Samsung
Informacije o proizvodu.
\\ Ne isključujte player tijekom ažuriranja softvera. To bi
moglo prouzročiti kvar playera.
Autom. ažuriranje
Možete postaviti funkciju Autom. ažuriranje
kako bi player mogao preuzeti novi softver za
nadogradnju kada je u načinu Automatskog
ažuriranja.
To playeru omogućuje da automatski preuzima
nadogradnju softvera kada ga ne upotrebljavate.
1. Za odabir postavke Autom. ažuriranje
pritišćite tipke ▲▼, a zatim pritisnite tipku v.
2. Odaberite Uključeno / Isključeno.
||NAPOMENA |
\\ Da biste upotrijebili funkciju Autom. ažuriranje, proizvod
mora biti spojen na internet.
Hrvatski
Ažuriranje USB-om
04
Za nadogradnju putem USB-a pratite sljedeće
korake:
Postavke
1. Na računalu posjetite web-mjesto tvrtke
Samsung i preuzmite paket za ažuriranje na
USB uređaj.
2. Pohranite paket za ažuriranje u glavnoj mapi
USB uređaja.
-- U suprotnom proizvod neće moći locirati
paket za ažuriranje.
3.
USB uređaj na kojem se nalazi paket za
ažuriranje spojite s proizvodom.
4. Odaberite Podrška > Ažuriranje softvera >
Ažuriraj sada.
5. Softver će se ažurirati pomoću paketa za
ažuriranje na USB uređaju.
||NAPOMENE |
\\ Tijekom nadogradnje softvera pomoću USB priključka u
playeru se ne smije nalaziti nijedan disk.
\\ Po završetku nadogradnje sustava provjerite pojedinosti
softvera u dijelu zaslona Obratite se tvrtki Samsung
Informacije o proizvodu.
\\ Ne isključujte proizvod tijekom ažuriranja softvera. To bi
moglo prouzročiti kvar proizvoda.
\\ Ažuriranja softvera pomoću USB priključka izvode se
samo pomoću USB Flash memorijskog uređaja.
27
Hrvatski
Reprodukcija medija
Vaš Blu-ray proizvod može reproducirati sadržaj
koji se nalazi na Blu-ray/DVD/CD diskovima, USB
uređajima, računalima, pametnim telefonima,
tabletnim računalima i na internetu.
Da biste reproducirali sadržaj koji se nalazi na
računalu ili mobilnom uređaju, morate spojiti
računalo ili mobilni uređaj i proizvod s mrežom. Za
reprodukciju sadržaja na vašem računalu morate
instalirati softver DLNA ili ako već na računalu
imate instaliran softver DLNA spojite BD Player na
vaše računalo pomoću mreže.
||NAPOMENA |
\\ Računala sa sustavima Windows 7 i Windows 8 imaju
ugrađen softver za DLNA (Reproduciraj na).
Reproduciranje komercijalnih diskova
1. Pritisnite tipku 8 da otvorite ladicu za disk.
2. Pažljivo umetnite disk u ladicu diska tako da
naljepnica na disku bude okrenuta prema gore.
• Čišćenje diska
-- Ako se disk zaprlja otiscima prstiju
ili prljavštinom, očistite ga blagim
deterdžentom razrijeđenim u vodi
te ga obrišite mekom krpom.
-- Disk čistite tako da ga brišete od unutarnjeg
prema vanjskom rubu.
• Pohranjivanje diska
`` Ne čuvajte ga na izravnoj sunčevoj svjetlosti.
`` Čuvajte ga na hladnom i prozračenom
mjestu.
`` Čuvajte ga u čistom zaštitnom omotu i u
okomitom položaju.
Reproduciranje fotografija, videozapisa
i glazbe (Multimedijskih sadržaja)
Možete reproducirati medijski sadržaj spremljen
na USB uređaju, pametnom telefonu, kameri,
računalu ili na proizvodu.
||NAPOMENE |
\\ Ne možete reproducirati medijski sadržaj ili uređaj za
pohranu koje proizvod ne podržava.
\\ Prije priključivanja USB uređaja izradite sigurnosne kopije
važnih datoteka. Samsung nije odgovoran za oštećenje ili
gubitak datoteka.
3. Pritisnite tipku 8 da biste zatvorili ladicu
diska.
Reprodukcija počinje automatski.
4. Ako reprodukcija ne počne automatski,
pritisnite tipku 6 na daljinskom upravljaču.
Pohranjivanje diskova i upravljanje njima
• Držanje diskova
-- Otisci prstiju i ogrebotine na
disku mogu umanjiti kvalitetu
zvuka i slike ili uzrokovati preskakanje.
-- Izbjegavajte dodirivanje površine diska na koji
su snimljeni podaci.
-- Disk držite za rubove kako otisci prstiju ne bi
ostali na površini.
-- Ne lijepite papir ili traku na disk.
28
Reprodukcija datoteka spremljenih na
USB uređaju
1. Povežite USB uređaj s proizvodom.
2. Pritisnite tipku HOME i odaberite Pohrana na
MULTIMEDIJA ploči. Popis prikazuje USB
uređaje priključene na proizvod.
3. Odaberite uređaj s kojim se želite povezati.
Mape i datoteke koje se nalaze na
odabranom USB-u su navedene na popisu.
4. S popisa odaberite medijski sadržaj koji želite
reproducirati. Medijski sadržaj se reproducira.
||NAPOMENA |
\\ Umjesto toga, izaberite tip medija koji želite reproducirati
(na primjer, video zapise), potom izaberite datoteku
koju želite reproducirati, a zatim pritisnite tipku 6 za
reprodukciju sadržaja.
Hrvatski
5. Za izlaz, pritisnite tipku 5 ili RETURN tipku.
||NAPOMENA |
Možete reproducirati medijski sadržaj na proizvodu
ako je računalo ili mobilni uređaj spojeno na istu
mrežu kao i proizvod.
||NAPOMENE |
\\ Dostupno samo s telefonima tvrtke Samsung koji
podržavaju funkciju DLNA.
\\ Prilikom pokušaja reprodukcije multimedijskih datoteka
putem DLNA poslužitelja treće strane, mogli biste imati
problema s kompatibilnošću.
\\ Sadržaj koji se dijeli sa računala ili mobilnog uređaja
možda se neće reproducirati ovisno o načinu kodiranja
i formatu datoteke sadržaja. Osim toga, neke funkcije
možda neće biti dostupne.
\\ Medijski sadržaj možda se neće neometano reproducirati,
ovisno o statusu mreže. Ako se sadržaj ne reproducira
bez prekida, upotrijebite USB memorijski uređaj.
1. Povežite pametni uređaj i proizvod.
2. Pritisnite tipku HOME i odaberite Mrežni
uredaj na ploči MULTIMEDIJA. Uređaji za
pohranu povezani s istom mrežom kao i
proizvod bit će navedeni na popisu.
3. Odaberite željeni uređaj za pohranu. Mape i
datoteke koje se dijele s odabranim uređajem
za pohranu bit će navedene na popisu.
4. S popisa odaberite medijski sadržaj koji želite
reproducirati. Medijski sadržaj se reproducira.
||NAPOMENA |
\\ Umjesto toga, izaberite tip medija koji želite reproducirati
(na primjer, video zapise), potom izaberite datoteku
koju želite reproducirati, a zatim pritisnite tipku 6 za
reprodukciju sadržaja.
||NAPOMENA |
\\ Mobilni uređaj možete priključiti na bilo koji DLNA DMC
uređaj. DLNA DMC funkcija omogućuje korisnicima da
priključe mobilni uređaj na proizvod, pretražuju medijski
sadržaj i kontroliraju reprodukcijske operacije proizvoda.
1. Idite na Postavke > Mreža i odaberite
Postavke multimedijskog uređaja. Mobilni
uređaji povezani s istom mrežom kao i
proizvod bit će navedeni na popisu.
2. Odobrite povezivanje s uređajem koji želite
povezati s proizvodom. Medijski sadržaj moći
ćete reproducirati samo s uređaja čije ste
povezivanje s proizvodom odobrili.
||NAPOMENA |
\\ Ako mobilni uređaj zatraži reprodukciju medijskog
sadržaja, na TV uređaju povezanom s proizvodom
pojavljuje se prozor za potvrdu povezivanja, tako da
možete povezati mobilni uređaj na jednostavan način.
Reprodukcija diskova sa
sadržajem koji je snimio korisnik
Možete reproducirati multimedijske datoteke koje
ste snimili na Blu-ray, DVD ili CD diskove.
1. Samostalno snimljeni disk stavite u ladicu za
disk tako da naljepnica bude okrenuta prema
gore, a zatim zatvorite ladicu. Pojavljuje se
skočni prozor Uređaj povezan.
2. Tipkama ▲▼ odaberite vrstu sadržaja
koji želite pregledati ili reproducirati - Sve,
Fotografije, Glazba ili Videozapisi - a zatim
pritisnite tipku v.
5. Za izlaz, pritisnite tipku 5 ili RETURN tipku.
29
Hrvatski
Reprodukcija medija
Reprodukcija datoteka pohranjenih na
računalo/mobilni uređaj
(HOME → Postavke → Mreža → Postavke
multimedijskog uređaja)
Za reproduciranje medijskog sadržaja pohranjenog
na mobilnom uređaju, morate omogućiti
povezivanje mobilnog uređaja i proizvoda.
05
\\ Ako povežete USB uređaj s proizvodom, na zaslonu će
se pojaviti skočni prozor tako da možete lako pregledati
mape i datoteke na USB uređaju.
Omogućavanje veze s mobilnim uređajem
Reprodukcija medija
||NAPOMENA |
\\ Iako će player prikazati mape za sve vrste sadržaja,
prikazat će samo one datoteke s Vrstom sadržaja koju ste
odabrali u 2. koraku. Na primjer, ako ste odabrali glazbu,
moći ćete vidjeti samo glazbene datoteke. Taj odabir
možete promijeniti povratkom na zaslon MULTIMEDIJA i
ponavljanjem 2. koraka.
3. Pojavljuje se zaslon s popisom sadržaja
diska. Ovisno o rasporedu sadržaja vidjet
ćete mape, pojedinačne datoteke ili sve.
4. Ako bude potrebno, pritišćite tipke ▲▼◄►
da biste odabrali mapu, zatim pritisnite tipku
v.
5. Tipkama ▲▼◄► odaberite datoteku za
pregledavanje ili reprodukciju, zatim pritisnite
tipku v.
6. Pritisnite tipku RETURN jednom ili više puta
za izlazak iz trenutačnog zaslona, izlazak iz
mape ili povratak na početni zaslon.
Pritisnite tipku EXIT da biste se vratili izravno
na početni zaslon.
7. Upute s objašnjenjima o tome kako upravljati
reprodukcijom videozapisa, glazbe i slika na
disku potražite na stranicama 31~38.
30
Hrvatski
SOURCE
Upravljanje reprodukcijom videozapisa
1
2
3
4
5
6
7
8
Tipke za reprodukciju videozapisa na daljinskom upravljaču
DISC MENU
9
0
SMART
POPUP
HOME
HOME
APPS
TOOLS
INFO
Tipke vezane
uz reprodukciju
Proizvod ne reproducira zvuk u načinu pretraživanja,
usporene reprodukcije i reprodukcije u koracima.
• Kako biste vratili
normalnuEXIT
brzinu reprodukcije,
RETURN
pritisnite tipku 6.
6 tipka
5 tipka
7 tipka
Ubrzana
reprodukcija
Usporena
reprodukcija
A
B
C
D
PANDORA
DIGITAL
SUBTITLE
INPUT
Započinje
reprodukciju.
AUDIO SUBTITLE LIGHT
SEARCH
Uporaba izbornika diska, izbornika
naslova, skočnog izbornika i popisa
naslova
Gumb DISC
MENU
REPEAT
HUB
„„
„„
TITLE MENU
Zaustavlja reprodukciju.
Privremeno zaustavlja reprodukciju.
Tijekom reprodukcije pritisnite tipku
3 ili 4.
Svaki put kada pritisnete tipku 3 ili 4
mijenja se brzina reprodukcije.
U zaustavljenom načinu rada pritisnite tip
4.
Svaki put kada pritisnete tipku 4 mijenja
se brzina reprodukcije.
U zaustavljenom načinu rada pritisnite
Reprodukcija tipku 7.
u koracima
Svakim pritiskom na tipku 7 pojavljuje
se novi kadar.
Tijekom reprodukcije pritisnite tipku
1 ili 2.
Reprodukcija s
Svaki put kada pritisnete tipku 1 ili 2,
preskakanjem
disk prelazi na prethodno ili sljedeće
poglavlje ili datoteku.
31
Gumb TITLE
MENU
Tijekom reprodukcije pritisnite ovu tipku
da biste prikazali izbornik Disk.
Tijekom reprodukcije pritisnite ovu tipku
da biste prikazali izbornik Naslov.
• Postoji li na disku popis skladbi,
pritisnite gumb Prikaz za prelazak na
popis skladbi.
Gumb POPUP Tijekom reprodukcije pritisnite ovu tipku
MENU
da biste prikazali Skočni izbornik.
Upotreba Izbornika postavki tijekom
reprodukcije
Tijekom reprodukcije ili u načinu privremenog
zaustavljanja pritisnite tipku TOOLS.
Tipkama ▲▼◄► odaberite
, zatim pritisnite
tipku E.
Reproduciraj od Odaberite da biste se vratili na početak
početka
filma, a zatim pritisnite tipku v.
-- Pretraga naslova : Ako na disku
ili uređaju postoji nekoliko filmova,
odaberite kako biste pokrenuli drugi
naslov..
Odaberi scenu
1. Odaberite Pretraga naslova, i
pritisnite tipku v.
2. Tipkama ▲▼ odaberite naslov, a
zatim pritisnite tipku v.
||NAPOMENA |
\\ Kada pretražujete DVD naslov dok
je uređaj zaustavljen, pritisnite tipku
INFO i željeni broj naslova (01,02,...).
Hrvatski
Reprodukcija medija
VOL
05
VOL
– + VOL
+ – videosadržaja koji se nalaze na DVD-u, USB-u, mobilnom uređaju ili
VOL
Možete kontrolirati reprodukciju
TV
računalu. Neke funkcije opisane u ovom priručniku možda neće biti dostupne, ovisno o disku ili sadržaju.
Reprodukcija medija
-- Pretraži poglavlja : Odaberite da
biste reproducirali poglavlje po
vlastitom izboru.
3D izbornik koristi se dok se
reproducira 3D datoteka.
||NAPOMENE |
1. Odaberite Pretraži poglavlja, i
pritisnite tipku v.
\\ 3D izbornik je dostupan samo
tijekom reprodukcije datoteke s 3D
videozapisom.
2. Tipkama ▲▼ odaberite poglavlje,
a zatim pritisnite tipku v.
-- Traka pretrage vremena :
Odaberite kako biste reproducirali
film od odabrane vremenske točke.
3D
1. Odaberite Traka pretrage vremena,
i pritisnite tipku v.
Odaberi scenu
\\ Ako se u 3D načinu rada prebacite
na početni zaslon ili na početni
zaslon funkcije Smart Hub, proizvod
će se automatski prebaciti u 2D
način rada.
2. Pomoću brojčanih tipki unesite
vremensku točku na koju želite ići,
a zatim pritisnite tipku v.
||NAPOMENE |
\\ Možete upotrijebiti tipke ◄►
da biste premotavali film. Film se
premotava prema naprijed ili prema
natrag za jednu minutu svaki put
kad pritisnete tipke ◄►.
\\ Ako su informacije o indeksu u
datoteci oštećene ili datoteka ne
podržava indeksiranje, nećete moći
upotrebljavati funkciju Odaberi
scenu.
\\ Ako pokrenete datoteke na
mrežnom uređaju nakon povezivanja
playera s računalom na vašoj mreži,
funkcija Odaberi scenu možda
neće raditi.
Pretraž.
Postavke
podnaslova
Način
ponavljanja
Puni zaslon
32
\\ Prilikom reprodukcije 3D
videozapisa, postavite player na
opcije Jedna pokraj druge ili Jedna
povrh druge u 3D Postavkama kako
biste uskladili postavke playera s
formatom 3D sadržaja.
Hrvatski
-- Pretraga scena : Možete
upotrebljavati funkciju Pretraga scena
tijekom reprodukcije da biste gledali ili
pokrenuli film od scene po vlastitom
izboru.
-- Pretraga naslova : Ako na disku
ili uređaju postoji nekoliko filmova,
odaberite kako biste pokrenuli drugi
naslov.
-- Traka pretrage vremena :
Odaberite kako biste reproducirali
film od odabrane vremenske točke.
Omogućava postavljanje željenih opcija
podnaslova.
Omogućava ponavljanje naslova,
poglavlja ili određenog dijela.
Omogućava postavljanje veličine video
slike.
Multiroom Link
Izaberite za kontrolu jačine zvuka.
-- Glasnoća : Regulira razinu glasnoće.
Pritisnite tipku ◄► na daljinskom
upravljaču.
-- Bez tona : Isključuje zvuk na ovom
playeru. Pritisnite ponovno da biste
zvuk vratili na prethodnu razinu
glasnoće.
||NAPOMENA |
\\ Ovaj je izbornik dostupan samo u
slučaju povezivanja zvučnika koji
podržava funkciju Multiroom Link.
Audio
Audio sinkr.
Podnaslov
Kut
Informacija
BONUSVIEW
video
BONUSVIEW
audio
Koristite za postavljanje željenog jezika
audiozapisa.
Odaberite za postavljanje željene
sinkronizacije zvučnog zapisa.
Koristite za postavljanje željenog jezika
podnaslova.
Omogućava prikaz prizora iz drugog
kuta. Opcija Kut prikazuje broj kutova
dostupnih za prikaz. Kada Blu-ray
disk/DVD sadrži višestruke kutove za
određeni prizor, možete promijeniti kut.
Omogućava prikaz informacije o
datoteci videozapisa.
\\ Ovisno o disku ili uređaju za pohranu, izbornik se može
razlikovati.
\\ Videodatoteke s velikim brzinama prijenosa od 20Mb/s ili
većim opterećuju kapacitete proizvoda i mogu zaustaviti
reprodukciju.
Uporaba izbornika Sortiranje i mogućnosti
Upotreba izbornika Sortiraj po
Na zaslonu s popisom datoteka videozapisa,
odaberite , a zatim pritisnite tipku v.
Datum
Naslov
Mapa
Prikazuje sve datoteke videozapisa na
medijima ili uređaju za pohranu prema
naslovu.
Prikazuje sve mape na medijima ili
uređaju za pohranu abecednim redom.
||NAPOMENA |
\\ Ovisno o disku ili uređaju za pohranu, izbornik se može
razlikovati.
Uporaba izbornika Mogućnosti
Na zaslonu s popisom datoteka videozapisa,
odaberite , a zatim pritisnite tipku v.
Reproduciraj
odabrano
Pošalji
Koristite za postavljanje željene opcija
dodatka.
33
Grupira sve datoteke fotografija na
medijima ili uređaju za pohranu prema
datumu. Kliknite grupu da biste vidjeli
videozapise u toj grupi.
Hrvatski
Omogućava izbor određenih datoteka
za reprodukciju. Načelno radi jednako
za sve medije.
Izaberite ovaj izbornik kako biste prenijeli
odabrane datoteke na internetsku
stranicu (Picasa, Facebook itd.) ili uređaj.
Da biste upotrijebili ovaj izbornik, morate
otvoriti račun na web-mjestu, a zatim
se prijaviti pomoću funkcije Prijava.
Pogledajte poglavlje „Uporaba funkcije
Slanje“ na 38. stranici.
Reprodukcija medija
||NAPOMENA |
\\ Kada upotrebljavate funkciju BD
wise, ovaj izbornik neće se pojaviti.
||NAPOMENE |
05
Način prikaza
slike
Omogućava postavljanje načina prikaza slike.
-- Dinamičan : Povećava oštrinu i
svjetlinu.
-- Standardno : Odaberite ovu
postavku za većinu načina gledanja.
-- Film : Najbolja postavka za gledanje
filmova.
-- Korisnik : Omogućuje vam
prilagodbu oštrine i upotrebu
funkcije smanjenja smetnji.
Reprodukcija medija
Upravljanje reprodukcijom glazbe
Možete kontrolirati reprodukciju glazbenog
sadržaja koji se nalazi na DVD-u, USB-u,
mobilnom uređaju ili računalu.
Neke funkcije opisane u ovom priručniku možda
neće biti dostupne, ovisno o disku ili sadržaju.
Upotreba Izbornika opcija tijekom
reprodukcije
Pomoću tipki ▲▼◄► na zaslonu reprodukcije
glazbene datoteke odaberite
, a zatim pritisnite
tipku v.
SOURCE
Tipke za reprodukciju glazbe na
daljinskom upravljaču
– + VOL
+–
VOL
VOL
1
1
2
4
5
7
8
DISC MENU
SMART
3
TV
9
POPUP
HOME
HOME
2
3
REPEAT
HUB
APPS
5
6
4
5
6
BROJČANE tipke : Pritisnite broj zapisa. Reproducira
se odabrana skladba.
INFO
Informacije
||NAPOMENA |
RETURN
EXIT
5 tipke : Zaustavlja zapis.
B
C
D
Brza reprodukcija
(samo audio CD (CD-DA))
SEARCH AUDIO SUBTITLE LIGHT
PANDORA DIGITAL SUBTITLE INPUT
Tijekom reprodukcije
pritisnite tipku 3 ili 4.
Svaki put kad pritisnete tipku 3 ili 4 mijenja se
brzina reprodukcije.
7 tipke : Pauzira zapis.
6 tipke : Reproducira trenutačno odabrani zapis.
||NAPOMENA |
\\ Ako ne pritisnete gumb unutar pet sekundi od umetanja
Audio CD-a, zaslon se prikazuje u načinu Puni zaslon.
Za povratak na zaslon s popisom skladbi pritisnite gumb
RETURN na daljinskom upravljaču.
34
Ova funkcija pretvara CD audio zapis
u format mp3 i sprema pretvorene
datoteke na USB ili mobilni uređaj
povezan s proizvodom. Pogledajte
poglavlje „Ripanje“ na 36. stranici.
Odaberite da biste vidjeli informacije
(sadržaj).
\\ Ovisno o disku ili uređaju za pohranu, izbornik se može
razlikovati.
12 tipke : Prijelaz na prethodni/sljedeći zapis.
A
4
Ripanje
TITLE MENU
TOOLS
1
3
6
0
2
Reprodukcija
VOL
Reproduciraj odabrano omogućuje
odabir određenog zapisa za
reprodukciju. Načelno radi jednako
za sve medije. Pogledajte poglavlje
«Stvaranje popisa pjesama s audio CD-a»
na 35~36. stranici.
Hrvatski
Upotreba izbornika Sortiranja i opcije
na zaslonu s datotekama
Zapis
Album
Izvođač
Žanr
Mapa
Prikazuje sve glazbene zapise na
medijima ili uređaju za pohranu
abecednim redom.
Prikazuje svu glazbu na medijima ili
uređaju za pohranu prema albumu.
1. Na zaslonu za reprodukciju glazbenih
datoteka koristeći se tipkama ▲▼◄►
odaberite
u donjem lijevom kutu zaslona,
a zatim pritisnite tipku v.
2. Tipkama ▲▼ odaberite željeni način
ponavljanja - Isključeno, Jed. pjes, ili Svi - a
zatim pritisnite tipku v.
TRACK 001
Prikazuje sve glazbene datoteke na
medijima ili uređaju za pohranu prema
izvođaču.
Prikazuje svu glazbu na medijima ili
uređaju za pohranu prema žanru.
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 001
TRACK 007
00:00:39 00:02:38
Prikazuje sve mape na medijima ili
uređaju za pohranu.
TRACK 008
TRACK 009
TRACK 010
00:43
03:56
04:41
04:02
03:43
03:40
04:06
03:52
03:04
04:02
||NAPOMENA |
\\ Ovisno o disku ili uređaju za pohranu, izbornik se može
razlikovati.
Uporaba izbornika Mogućnosti
Na zaslonu datoteke koji sadrži glazbene datoteke
odaberite , a zatim pritisnite tipku v.
Reproduciraj
odabrano
Pošalji
Kodiranje
Dod.na p.pj.
Omogućava izbor određenih naslova za
reprodukciju. Načelno radi jednako za
sve medije.
Pogledajte poglavlje „Ponavljanje
zapisa na audio CD-u“ na 35. stranici.
Odaberite za slanje odabranih datoteka
drugim uređajima. Pogledajte poglavlje
„Uporaba funkcije Slanje“ na 38. stranici.
Odaberite za upravljanje mogućnostima
kodiranja teksta.
Izaberite za izradu spiska za
reprodukciju.
||NAPOMENA |
\\ Ovisno o disku ili uređaju za pohranu, izbornik se može
razlikovati.
35
Nasumična reprodukcija zapisa na
audio CD-u
Proizvod možete postaviti na nasumičnu
reprodukciju zapisa na audio CD-u (CD-DA/MP3).
1. Na zaslonu za reprodukciju tipkama ▲▼◄►
odaberite
u donjem lijevom kutu zaslona,
a zatim pritisnite tipku v.
2. Tipkama ▲▼ postavite nasumični način na
Uključeno ili Isključeno, a zatim pritisnite
tipku v.
Stvaranje popisa pjesama s audio CD-a
1. Na prikazanom zaslonu za reprodukciju
odaberite
, a zatim pritisnite tipku v.
Pojavljuje se izbornik Postavke.
2. Tipkama ▲▼ odaberite Reprodukcija, i
pritisnite tipku v.
3. Tipkama ▲▼ odaberite zapis, a zatim
pritisnite tipku v. Lijevo od zapisa pojavljuje
se kvačica.
Hrvatski
Reprodukcija medija
Na zaslonu datoteke koji sadrži glazbene datoteke
odaberite , a zatim pritisnite tipku v.
Proizvod možete postaviti na ponavljanje zapisa
na audio CD-u (CD-DA/MP3).
05
Upotreba izbornika Sortiraj po
Ponavljanje zapisa na audio CD-u
Reprodukcija medija
4. Da biste odabrali dodatne zapise, ponavljajte
3. korak.
5. Da biste s popisa uklonili zapis, pomaknite se
na zapis, a potom opet pritisnite tipku v.
Kvačica pored staze se uklanja.
6. Po završetku, tipkama ▲▼ odaberite
Reprod., i pritisnite gumb v. Ponovno
se pojavljuje zaslon Reprodukcija glazbe
na kojem su navedene samo odabrane
staze. Odabrane staze automatski će se
reproducirati.
4. Tipkama ▲▼ odaberite zapis, a zatim
pritisnite gumb v. Lijevo od zapisa
pojavljuje se kvačica.
5. Da biste odabrali dodatne zapise, ponavljajte
4. korak.
6. Da biste s popisa uklonili zapis, pomaknite se
na zapis, a potom opet pritisnite tipku v.
Kvačica pored staze se uklanja.
7. Kada ste gotovi, odaberite Kopiraj pomoću
tipki ▲▼, a zatim pritisnite tipku v.
Pojavljuje se Kopiraj skočni prozor.
||NAPOMENE |
\\ Na audio CD-ovima (CD-DA) možete stvoriti popis
pjesama s najviše 99 pjesama.
\\ Na zaslonu Odabir reprodukcije, možete odabrati i Odabir
svih, Očisti sve, i Odustani.
-- Odaberite Odabir svih za odabir svih zapisa. Ovo
poništava odabire pojedinačnih zapisa. Kad pritisnete
gumb RETURN na daljinskom upravljaču ili odaberete
Reprod. i pritisnete gumb v, na zaslonu za
reprodukciju glazbe pojavit će se svi zapisi, a proizvod
će započeti reprodukciju od zapisa.
-- Upotrijebite Očisti sve kako biste poništili odabir
svih zapisa odjednom. Zatim odaberite pojedinačne
zapise ili odaberite Odabir svih za odabir svih zapisa i
pritisnite tipku RETURN na daljinskom upravljaču. Ako
ne upotrijebite ni Odabir svih niti odaberete pojedine
zapise, popis skladbi neće se promijeniti.
-- Odustani poništava sve izmjene koje ste unijeli na
zaslon odabira reprodukcije. Kada se vratite na zaslon
reprodukcije, popis skladbi bit će nepromijenjen.
Ripanje
1. Umetnite USB uređaj u USB priključak na
prednjoj ploči proizvoda.
2. Na prikazanom zaslonu za reprodukciju
odaberite
, a zatim pritisnite tipku v.
Pojavljuje se izbornik Postavke.
8. Pomoću tipki ▲▼ odaberite uređaj za
pohranu kopirane datoteke, a zatim pritisnite
tipku v.
||NAPOMENA |
\\ Nemojte isključivati uređaj dok je kopiranje u tijeku.
9. Ako želite prekinuti kopiranje zapisa, pritisnite
tipku v i odaberite Da. Odaberite Ne za
nastavak kopiranja
10. Kad se kopiranje završi, pojavljuje se poruka
„Uspješno ripano”. Pritisnite tipku v.
11. Pritisnite RETURN ili odaberite gumb
Odustani, a zatim pritisnite tipku v za
povratak na zaslon Reprodukcija.
||NAPOMENE |
\\ Ova funkcija nije dostupna s DTS audio CD-om.
\\ Ovu funkciju neki diskovi možda ne podržavaju.
\\ Bit će šifrirana u format .mp3 pri brzini od 192kb/s.
\\ Na zaslonu Ripanje, možete odabrati i Odabir svih i
Očisti sve.
\\ Upotrijebite Odabir svih da biste odabrali sve zapise i
pritisnite tipku v. Ovo poništava odabire pojedinačnih
zapisa.
\\ Upotrijebite Očisti sve da biste poništili odabir svih
odabranih zapisa odjednom.
3. Tipkama ▲▼ odaberite Ripanje, i pritisnite
tipku v.
36
Hrvatski
Reprodukcija fotografskog sadržaja
Tijekom reprodukcije ili u načinu privremenog
zaustavljanja pritisnite tipku TOOLS.
Tipkama ▲▼◄► odaberite , zatim pritisnite
tipku v.
Postavke
slikokaza
Okreni
Zumiraj
Način prikaza
slike
Odaberite za izmjenu postavki
prezentacije.
-- Brzina : Odaberite za postavljanje
brzine prikaza prezentacije.
-- Efekti : Odaberite za postavljanje
efekta dijaprojekcije.
Odaberite za zakretanje slike. (Ovo
će zakrenuti sliku u smjeru kretanja
kazaljki sata ili obratno.)
Odaberite za povećanje trenutačne
slike. (Uvećava do 4 puta)
Odaberite za postavljanje načina
prikaza slike.
-- Dinamičan : Odaberite ovu
postavku za povećanje oštrine.
-- Standardno : Odaberite ovu
postavku za većinu načina gledanja.
-- Film : Ovo je najbolja postavka za
gledanje filmova.
-- Korisnik : Omogućuje vam
prilagodbu oštrine i upotrebu
funkcije smanjenja smetnji.
||NAPOMENA |
\\ Ovaj izbornik ne može se prikazati
kada upotrebljavate funkciju BD Wise.
Glazba u
pozadini
Odaberite za slušanje glazbe tijekom
dijaprojekcije.
||NAPOMENA |
\\ Broj glazbenih datoteka koje se
pretražuju na vanjskom uređaju može
se razlikovati od uređaja do uređaja.
Multiroom Link
||NAPOMENA |
\\ Ovaj je izbornik dostupan samo u
slučaju povezivanja zvučnika koji
podržava funkciju Multiroom Link.
Pošalji
Informacija
Odaberite da biste vidjeli informacije
(sadržaj).
||NAPOMENE |
\\ Ovisno o disku ili uređaju za pohranu, izbornik se može
razlikovati.
\\ Da biste omogućili funkciju Glazba u pozadini, datoteka
fotografija mora biti na istom mediju za pohranu kao i
glazbena datoteka.
Napominjemo da kvalitetu zvuka može poremetiti brzina
prijenosa MP3 datoteke, veličina fotografije i način kodiranja.
\\ U načinu prikaza preko cijelog zaslona ne možete povećati
podnaslov i PG grafiku.
Uporaba izbornika Sortiranje i mogućnosti
Upotreba izbornika Sortiraj po
Na zaslonu datoteke koji sadrži glazbene datoteke
odaberite
, a zatim pritisnite tipku v.
Datum
Naslov
Mapa
||NAPOMENE |
37
Odaberite za slanje odabranih datoteka
na druge uređaje.
Grupira sve datoteke fotografija na
medijima ili uređaju za pohranu prema
datumu. Kliknite grupu da biste vidjeli
fotografije u toj grupi.
Prikazuje sve datoteke fotografija na
medijima ili uređaju za pohranu prema
naslovu.
Prikazuje sve mape na medijima ili
uređaju za pohranu.
\\ Ovisno o disku ili uređaju za pohranu, izbornik se može
razlikovati.
Hrvatski
Reprodukcija medija
Upotreba izbornika Alati tijekom
reprodukcije
05
Možete reproducirati fotografski sadržaj s DVD-a,
USB-a, mobilnog uređaja ili računala.
Izaberite za kontrolu jačine zvuka.
-- Glasnoća : Regulira razinu glasnoće.
Pritisnite tipku ◄► na daljinskom
upravljaču.
-- Bez tona : Isključuje zvuk na ovom
playeru. Pritisnite ponovno da biste
zvuk vratili na prethodnu razinu
glasnoće.
Reprodukcija medija
Uporaba izbornika Mogućnosti
Na zaslonu datoteke koji sadrži glazbene datoteke
odaberite , a zatim pritisnite tipku v.
Prik. prez.
Reproduciraj
odabrano
Pošalji
Pokreće dijaprojekciju slajdova.
Prikazuje sve datoteke u trenutačnoj
mapi, jednu nakon druge. Ako želite
stvoriti dijaprojekciju s odabranom
grupom fotografija, pogledajte poglavlje
Reproduciraj odabrano u nastavku.
Omogućava izbor određenih fotografija
za pregledavanje. Načelno radi jednako
za sve medije. Pogledajte poglavlje
«Stvaranje popisa pjesama s audio CDa» na 35~36. stranici.
Izaberite ovaj izbornik kako biste prenijeli
odabrane datoteke na internetsku
stranicu (Picasa, Facebook itd.) ili uređaj.
Da biste upotrijebili ovaj izbornik, morate
otvoriti račun na web-mjestu, a zatim
se prijaviti pomoću funkcije Prijava.
Pogledajte poglavlje „Uporaba funkcije
Šalji“ na 38. stranici.
||NAPOMENA |
\\ Ovisno o disku ili uređaju za pohranu, izbornik se može
razlikovati.
Slanje datoteka
Kopiranje videozapisa, glazbe ili fotografija
DISK/Mrežni
uređaj  USB
DISK/USB 
Mrežni uređaj
Fotografije
Podržano
Podržano
Videozapisi
Podržano
Podržano
Sadržaj
Glazba
Podržano
Uporaba funkcije Slanje
Datoteke možete ažurirati na Mrežni uređaj ili
uređaj.
1. S prikazanim zaslonom datoteka Video,
Glazba, Fotografije i potom pritisnite .
Pojavljuje se izbornik Opcije.
2. Pomoću gumba ▲▼ odaberite Pošalji, a
zatim pritisnite gumb v.
3. Pomoću gumba ▲▼◄► odaberite datoteku,
a zatim pritisnite gumb v. Lijevo od
datoteke pojavljuje se kvačica.
4. Da biste odabrali dodatne datoteke, ponavljajte
3. korak.
5. Da biste datoteku uklonili s popisa, premjestite
se na nju, a zatim ponovo pritisnite gumb v.
Kvačica na datoteci se uklanja.
6. Kada završite, pritisnite gumb ▲▼◄►
kako biste odabrali Pošalji, a zatim ponovo
pritisnite gumb v.
Pojavljuje se skočni prozor Šalji s popisom
web-mjesta (Picasa, Facebook itd.) ili uređaja
kojima možete poslati datoteke.
7. Odaberite odredište, a zatim pritisnite gumb
v.
8. Ako šaljete datoteke na web-mjesto, ono
će se otvoriti. Prijavite se i slijedite upute na
zaslonu.
||NAPOMENA |
\\ Da biste poslali datoteke na web-mjesto, morate na
njemu imati otvoren račun.
Podržano
• Disk (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R (finaliziran)
/ DVD+RW/DVD-RW(finaliziran))  USB
• PTP USB nije dostupan ako kopirate na USB.
38
Hrvatski
Mrežne usluge
1. Povežite player s mrežom.
(Pogledajte 15. stranicu)
2. Konfigurirajte postavke mreže.
(Pogledajte stranice 22~25)
10. Pritisnite gumb v. Pojavljuje se zaslon
Postavi sliku profila.
Stvaranje Samsung računa
Stvorite Samsung račun kako biste mogli iskoristiti
ono što Samsung pruža na internetu. Postavite
račune za svakog člana kućanstva kako bi svi
mogli pristupiti vlastitim računima na društvenim
mrežama Facebook, Twitter itd. Samsung račun
potreban je i ako želite preuzeti aplikacije koje se
plaćaju i filmove koji se unajmljuju.
1. Na početnom zaslonu pritisnite
se zaslon Prijava.
8. Odaberite polje Datum rođenja, a zatim
odaberite brojeve pomoću gumba sa
strelicama gore i dolje ili pritisnite brojeve
na daljinskom upravljaču. Nakon završetka
pritisnite gumb v.
9. Kad završite sa svim poljima, pritisnite gumb
►, a zatim pritisnite gumb v. Pojavljuje
se poruka o povezivanju, a zatim poruka o
potvrdi računa.
. Pojavljuje
||NAPOMENA |
\\ Samsung šalje e-poštu potvrde na adresu koju ste unijeli.
Morate otvoriti poruku e-pošte i odgovoriti na traženi
način kako biste dovršili svoj korisnički račun.
11. Odaberite sliku za identifikaciju svog računa,
a zatim pritisnite gumb v. Pojavljuje se
zaslon Račun izrađen.
12. Pritisnite gumb v. Pojavljuje se početni
zaslon.
2. U donjem desnom dijelu odaberite Kreiraj
račun, a zatim pritisnite gumb v.
Pojavljuje se zaslon Uvjeti i odredbe, pravila
o zaštiti privatnosti za Samsung račun.
3. Pritisnite gumb v kako biste prihvatili uvjete,
pritisnite gumb ►, a zatim pritisnite gumb v.
Pojavljuje se zaslon Kreiraj račun.
4. Odaberite polje ID, a zatim pritisnite gumb
v. Pojavljuje se skočna tipkovnica.
5. Pomoću tipkovnice unesite adresu svoju
e-pošte. Pomoću gumba sa strelicama
pomičite se po znakovima.
Pritisnite v da odaberete znak. Odaberite
Caps s lijeve strane za unos velikih slova.
Odaberite 123#& za odabir dodatnih simbola.
6. Kada ste gotovi, odaberite Dovršeno
na tipkovnici, a zatim pritisnite tipku v.
Ponovno se pojavljuje zaslon Kreiraj račun.
39
Hrvatski
Mrežne usluge
Da biste mogli upotrebljavati mrežne usluge,
najprije morate učiniti sljedeće:
7. Na isti način unesite lozinku, ime i prezime.
06
Povezivanjem playera u mrežu možete uživati u
raznolikim mrežnim uslugama kao što su emitiranje
videozapisa ili internetske aplikacije.
Mrežne usluge
Prije upotrebe usluge Samsung Apps
Ako niste postavili funkciju Smart Hub, proizvod
će prilikom prve uporabe aplikacija tražiti da
provedete postupak postavljanja funkcije Smart
Hub.
1. Na početnom zaslonu odaberite SAMSUNG
APPS i pritisnite tipku v.
2. Ako niste podesili Smart Hub, pojavit će se
prozor Smart Hub s porukom želite li podesiti
Smart Hub. Odaberite Da, a zatim pritisnite
tipku v.
3. Odaberite Pokreni, i pritisnite tipku v.
Pojavljuje se zaslon Uvjeti i pravila.
4. Na zaslonu Dodatne usluge, Uvjeti i
odredbe i izbori, za upotrebu funkcije Smart
Hub morate pregledati i prihvatiti uvjete i
odredbe te pravila o privatnosti za upotrebu
funkcije Smart Hub.
Upotreba funkcije Samsung Apps
Možete preuzeti aplikacije s interneta i pristupiti
raznim aplikacijama koje možete gledati na svojem
TV-u. Za pristup pojedinim aplikacijama potreban
vam je Samsung račun.
Ukratko o zaslonu funkcije Samsung
Apps
1
SAMSUNG APPS
PREPORUČENO
1
\\ Ne morate pristati na Dodatne obavijesti o privatnosti, ali
jedna ili više značajki ili funkcija Smart TV možda neće biti
dostupne ako to ne učinite.
6. Odaberite Pristajem na sve, i pritisnite
tipku v. Pojavljuje se zaslon Postavljanje
dovršeno. Pritisnite tipku v.
2
3
4
5
2
3
4
5
MOJI APPS
WebBrowser
5. Pomičite se prema dolje, a zatim kliknite
Prikaži detalje da biste pregledali dokumente
u cijelosti.
||NAPOMENA |
2
Najpopularnije
6
Novosti
7
8
9
10
Kategorije
3
1
2
3
PREPORUČENO : Prikazuje preporučeni sadržaj koji
uređuje tvrtka Samsung. Preporučene Aplikacije ne
mogu se izbrisati.
MOJI APPS : Prikazuje osobnu galeriju aplikacija
izmjenjivih na zaslonu MOJI APPS.
Najpopularnije, Novosti i Kategorije : Odaberite
za pregled i preuzimanje dodatnih aplikacija.
Prvi put kad otvorite zaslon funkcije SAMSUNG
APPS , Blu-ray player automatski preuzima grupu
besplatnih aplikacija. Kad se dovrši preuzimanje tih
aplikacija one se pojavljuju na zaslonu SAMSUNG
APPS.
Za pregled dodatnih aplikacija odaberite
Najpopularnije, Novosti ili Kategorije na dnu
zaslona i pritisnite tipku v.
Zaslon Najpopularnije prikazuje najpopularnije
aplikacije, a Novosti one s najnovijim datumom.
Zaslon Kategorije prikazuje niz ikona koje
označavaju kategorije kao što su Video, Igre i
Sport. Odaberite ikonu kategorije, a zatim pritisnite
tipku v. Blu-ray player prikazuje aplikacije iz te
kategorije.
40
Hrvatski
Preuzimanje aplikacije
Izbornik Opcije
||NAPOMENA |
\\ Na zaslonima Najpopularnije, Novosti, i Kategorije
pojavit će se zelena strelica pored aplikacija koje ste već
preuzeli.
3. Odaberite aplikaciju koju želite preuzeti i
pritisnite tipku v. Pojavljuje se zaslon Detalji
o aplikacijama.
4. Na početnom zaslonu odaberite Preuzmi, a
zatim pritisnite tipku v.
Preuzmite promjene na Cancel i preuzimanje
aplikacije počinje.
5. Ako želite otkazati preuzimanje, odaberite
Odustani, a zatim pritisnite tipku v.
6. Po završetku preuzimanja, Odustani se mijenja
u Otvori. Odaberite Otvori, a potom pritisnite
gumb v za pokretanje aplikacije.
Umjesto toga, pritisnite gumb RETURN dok se
ponovno ne pojavi zaslon SAMSUNG APPS.
Aplikacija koju preuzmete prikazat će se na
zaslonu SAMSUNG APPS pod MOJE APPS.
||NAPOMENA |
\\ Ako se aplikacija ne može preuzeti zbog nedovoljne
količine memorije, priključite USB uređaj za pohranu i
pokušajte ponovo.
1. Na zaslonu MOJI APPS odaberite aplikaciju
koju želite premjestiti na zaslon Moje aplikacije
i držite tipku v pritisnutom 3 sekunde.
2. Odaberite Pomak, i pritisnite tipku v.
3. Tipkama ▲▼◄► premještajte aplikacije.
4. Kad smjestite aplikaciju na željeno mjesto
pritisnite tipku v ili EXIT.
Izbriši
1. Na zaslonu MOJI APPS odaberite aplikaciju
koju želite izbrisati i držite tipku v
pritisnutom 3 sekunde.
2. Odaberite Izbriši, i pritisnite tipku v.
3. Tipkama ◄► odaberite Da, i pritisnite tipku
v.
Izbrisi više
1. Na zaslonu MOJI APPS odaberite aplikaciju
koju želite izbrisati i držite tipku v
pritisnutom 3 sekunde.
2. Odaberite Izbrisi više, i pritisnite tipku v.
3. Tipkama ▲▼◄► odaberite aplikacije koje
želite izbrisati i pritisnite tipku v. Na svakoj
aplikaciji koju odaberete pojavit će se oznaka
kvačice.
||NAPOMENA |
\\ Možete poništiti izbor aplikacije tako što ćete je ponovo
označiti, a zatim pritisnuti tipku v.
Pokretanje aplikacije
4. Upotrijebite tipku ▼ da biste izabrali opciju
Izbriši u pri dnu zaslona, a zatim pritisnite
tipku v.
2. Na zaslonu SAMSUNG APPS tipkama
▲▼◄► odaberite aplikaciju i pritisnite tipku
v. Aplikacija se pokreće.
||NAPOMENA |
1. Odaberite SAMSUNG APPS na početnom
zaslonu i pritisnite tipku v.
41
\\ Možete također odabrati Odustani, Odaberi sve ili
Odznači izbor za sve sve odabire pri dnu zaslona.
Hrvatski
Mrežne usluge
2. Ako ste odabrali Kategorije, odaberite ikonu
kategorije i zatim pritisnite tipku v. Ako ne,
idite na 3. korak.
Pomak
06
1. Odaberite Najpopularnije, Novosti, ili
Kategorije, i zatim pritisnite tipku v.
Mrežne usluge
Prikaži detalje
||NAPOMENA |
1. Na zaslonu MOJI APPS odaberite aplikaciju
čije detalje želite vidjeti i držite tipku v
pritisnutom 3 sekunde.
2. Odaberite Prikaži detalje i pritisnite tipku v.
Promijeni prikaz
Ova funkcija prebacuje zaslon aplikacija između
prikaza najčešće reproduciranih i prilagođenih
prikaza, što vam omogućava da uredite aplikacije
kako vam odgovara.
1. Na zaslonu MOJI APPS odaberite bilo koju
aplikaciju i držite tipku v pritisnutom 3
sekunde.
2. Odaberite Promijeni prikaz i zatim pritisnite
tipku v.
3. Odaberite Da ako želite promijeniti prikaz.
Odaberite Ne ako želite zadržati trenutačni
prikaz.
4. Pritisnite tipku v.
Zaključaj/otključaj
Ova funkcija blokira pristup aplikaciji osim ako ne
unesete PIN. Otključavanje poništava zaključavanje.
1. Na zaslonu MOJI APPS odaberite aplikaciju
koju želite zaključati i držite tipku v pritisnutom
3 sekundi.
2. Odaberite Zaključaj/otključaj, a zatim
pritisnite tipku v. Unesite svoj PIN.
\\ Možete također odabrati Odustani, Odaberi sve ili
Odznači izbor za sve sve odabire pri dnu zaslona.
Da biste otključali aplikacije, pratite iste upute,
ali izaberite aplikacije s oznakom lokota. Kada
izaberete Izbriši i pritisnete tipku v, lokoti se
uklanjaju.
Ažur. programe
1. Na zaslonu MOJI APPS odaberite bilo koju
aplikaciju i držite tipku v pritisnutom 3
sekundi.
2. Odaberite Ažur. programe , i pritisnite tipku
v.
3. Zaslon za ažuriranje Samsung Apps navodi
sve aplikacije za koje su ažuriranja dostupna.
Odaberite aplikaciju koju želite ažurirati i
pritisnite tipku v. Možete odabrati i Odaberi
sve za ažuriranje svih aplikacija na popisu.
4. Odaberite Ažurir, i pritisnite tipku v.
Screen Mirroring
Funkcija Screen Mirroring omogućuje vam da na
televizoru koji ste povezali s proizvodom gledate
zaslon svog pametnog telefona ili tabletnog
računala sa sustavom android.
1. Na Početnom zaslonu odaberite Screen
Mirroring, i pritisnite tipku v.
2. Pokrenite AllShare Cast ili Screen Mirroring
na vašem uređaju.
3. Za odabir aplikacije koju želite zaključati
koristite tipke ▲▼◄►.
4. Pritisnite tipku v. Pokraj aplikacije pojavljuje
se oznaka kvačice.
3. Na popisu dostupnih uređaja na svom
uređaju pronađite naziv proizvoda, a zatim ga
odaberite.
6. Nakon što izaberete sve aplikacije koje želite
zaključati, na dnu zaslona izaberite Izbriši, a
zatim pritisnite tipku v. Pokraj svih aplikacija
koje odaberete prikazuje se znak lokota.
5. Za nekoliko trenutaka zaslon vašeg uređaja
pojavljuje se na zaslonu TV-a.
5. Za poništavanje odabira aplikacije, najprije
odaberite aplikaciju, zatim pritisnite tipku v.
42
4. Televizor najprije prikazuje poruku o
povezivanju (na primjer, Povezivanje s
Androidom_92gb...), a zatim prikazuje poruku
da je uređaj spojen.
6. Kako biste zaustavili funkciju Screen
Mirroring, na daljinskom upravljaču pritisnite
tipku EXIT ili RETURN ili zatvorite funkciju
Screen Mirroring na pametnom telefonu.
Hrvatski
||NAPOMENE |
\\ Prijenosi podataka putem Bluetootha mogu ometati signal
funkcije Screen Mirroring. Prije uporabe funkcije Screen
Mirroring izričito preporučujemo da isključite funkciju
Bluetooth na svom pametnom telefonu ili pametnom
uređaju (tablet računalu itd.).
Uporaba aplikacije Web-Preglednik
Internetu možete pristupati pomoću aplikacije
Web-Preglednik.
Odaberite WebBrowser na početnom zaslonu i
pritisnite tipku v.
||NAPOMENE |
\\ Ako aplikaciju Web Browser pokrenete dok je proizvod
putem HDMI sučelja povezan s TV-om koji podržava
funkciju BD Wise i ta funkcija je uključena, preglednik
se povećava na cijeli zaslon, a razlučivost TV uređaja
automatski se postavlja na optimalnu.
\\ Aplikacija Web Browser nije kompatibilna s Java
aplikacijama.
Web Browser omogućuje dvije vrste pregledavanja,
Pregledavanje pomoću pokazivača i Pregledavanje
pomoću veza. Kad prvi put pokrenete preglednik,
aktivan je način Pregledavanje pomoću
pokazivača. Ako upotrebljavate miš za kretanje u
aplikaciji Web Browser, preporučujemo da ostavite
način Pregledavanje pomoću pokazivača aktivnim.
Ako upotrebljavate daljinski upravljač za kretanje
u aplikaciji Web Browser, preporučujemo da način
Pregledavanje pomoću pokazivača zamijenite
načinom Pregledavanje pomoću veza. Način
Pregledavanje pomoću veza pomiče označivač
od jedne veze do druge u aplikaciji Web Browser
i mnogo je brži od načina Pregledavanje pomoću
pokazivača ako upotrebljavate daljinski upravljač.
Za aktiviranje načina Pregledavanje pomoću veza
slijedite ove korake:
1. Tipkama ▲▼◄► na daljinskom upravljaču
pomaknite pokazivač na ikonu Preglednik
veza na gornjoj desnoj strani zaslona. Ikona
Pregledavanje pomoću veza treća je ikona
s desne strane. Pokazivač je na ispravnom
mjestu ako ikona postane plava a riječi "Link
Browsing" pojavljuje se na zaslonu.
2. Pritisnite tipku v. Način Pregledavanje
pomoću veza aktivira se i ostaje aktivan svaki
put kad pokrenete aplikaciju Web Browser.
Ukratko o značajci Upravljačka ploča
\\ Ako pokušate preuzeti neku datoteku i ne možete je
spremiti, pojavit će se poruka pogreške.
Upravljačka ploča, koja se proteže preko gornjeg
dijela zaslona, ima niz ikona koje pokreću više
korisnih funkcija. Te ikone opisane su u nastavku,
počevši od ikone na krajnjem lijevom dijelu
zaslona.
\\ E-trgovina (kupnja proizvoda putem interneta) nije
podržana.
\\ ActiveX nije podržan.
\\ Moguće je da će pristup pojedinim web-mjestima ili webpreglednicima kojima upravljaju određene tvrtke biti
blokiran.
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
\\ Reprodukcija flash video zapisa nije podržana.
43
Hrvatski
New Tab
100%
Mrežne usluge
\\ Kad rabite funkciju Screen Mirroring, može doći do
zapinjanja videozapisa ili ispada u audio zapisu ovisno o
vašem okruženju.
Pregledavanje pomoću veza i
Pregledavanje pomoću pokazivača
06
\\ Možete se spojiti s uređajem koji podržava funkciju
AllShare Cast. Imajte na umu da svi uređaji s AllShare
Cast-om možda neće biti podržani u potpunosti, ovisno
o proizvođaču. Više informacija o podršci za mobilno
povezivanje, potražite na internetskoj stranici proizvođača.
Mrežne usluge
•
•
•
1
: prebacuje na prethodnu stranicu.
: Prelazi na sljedeću web-stranicu.
: Prikazuje zaslon Knjižne oznake i Povijest.
Možete označiti trenutačnu stranicu, odabrati
postojeću knjižnu oznaku i urediti i izbrisati knjižne
oznake. Također možete pregledati svoju povijest
pregledavanja i odabrati stranicu za ponovni posjet.
• : prebacuje se na početni zaslon Web-preglednika.
•
: Omogućuje vam da
ručno unesete adresu stranice pomoću skočne
tipkovnice.
• : ponovo učitava trenutnu stranicu kako bi se
ona osvježila na zaslonu.
• : Dodaje trenutačnu stranicu vašim knjižnim
oznakama.
•
: Omogućuje vam da tražite
informacije unoseći riječi ili znakove pomoću
skočne tipkovnice. Pogledajte odjeljak „Uporaba
skočne tipkovnice“.
•
: Omogućuje vam da povećate ili
smanjite zaslon za različite postotke.
• / : Omogućuje prebacivanje između
načina Pregledavanje pomoću pokazivača i
Pregledavanje pomoću veza.
• : Omogućuje vam da konfigurirate postavke
Preglednika. Pogledajte odjeljak «Uporaba izbornika
Postavke» na stranicama 45~46.
• : Zatvara aplikaciju Web-Browser.
• http://www.samsung.com
: Otvara novu karticu
preglednika.
Uporaba skočne tipkovnice
Kad kliknete
,
ili pristupite polju za unos podataka ili teksta i
zatim pritisnete tipku v, pojavljuje se skočna
tipkovnica.
Za uporabu skočne tipkovnice s daljinskim
upravljačem slijedite ove korake:
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
100%
100%
New Tab
1. Tipkama ▲▼◄► na daljinskom upravljaču
pomičite označivač na slovo ili broj po
vlastitom izboru.
2. Pritisnite tipku v da biste unijeli slovo ili broj
u polje za unos.
3. Za pristup velikim slovima pomaknite
označivač na tipku Caps na gornjoj lijevoj
strani, a zatim pritisnite tipku v. Pritisnite
tipku v još jednom s označenom tipkom
Caps za ponovni pristup malim slovima.
4. Za pristup simbolima i dodatnim
interpunkcijama označite 123#& na lijevoj
strani, a zatim pritisnite tipku v.
5. Za brisanje znaka koji ste unijeli pomaknite
oznaku na :, a zatim pritisnite tipku v.
6. Za brisanje svih znakova koje ste unijeli
pomaknite oznaku na Izbriši, a zatim
pritisnite tipku v.
7. Kad ste gotovi s unosom, pomaknite oznaku
na Dovršeno, zatim pritisnite tipku v.
||NAPOMENA |
\\ Ako je na vaš proizvod spojena bežična tipkovnica, možete
upotrebljavati bežičnu tipkovnicu za unos slova, brojeva,
simbola i interpunkcija. Imajte na umu da će bežična
tipkovnica raditi samo kad se pojavi skočna tipkovnica te
da se može koristiti samo za unos slova, brojeva, simbola
i interpunkcija.
Mogućnosti na skočnoj tipkovnici
Za pristup mogućnostima skočne tipkovnice
označite
na donjoj lijevoj strani tipkovnice,
zatim pritisnite tipku v.
Jezik
Preporučeni
tekst
Preporučeni će se tekst prikazivati dok upisujete znakove.
Caps 1234567890 :Izbriši
qw e r t z u i o p^ *
yxcvbnm, . ?-$Odustani
123#&
+
a
s
+
d
+
+
f
g
h
j
k
l
HRV www..com /
~ @

! Dovršeno
_+%
44
Hrvatski
Odaberite jezik za tipkovnicu. Možete
odabrati engleski, francuski, ruski itd.
Tipkovnica će predložiti preporučene
riječi dok unosite tekst. Ovu funkciju
možete postaviti na Uključeno ili
Isključeno.
Prikaz
naglašenih
slova
Tipkovnica će predvidjeti sljedeće
slovo dok unosite slova. Predviđanja
se pojavljuju u krugu oko slova koje
ste upravo unijeli. Možete odabrati
predviđeno slovo ili prijeći na drugo
slovo. Ovu funkciju možete postaviti na
Uključeno ili Isključeno.
Odaberite ako želite pisati slova s
oznakama naglasaka.
Odobrene
stranice
Uporaba izbornika Postavke
Izbornik Postavke sadrži funkcije koje upravljaju
načinom rada i sigurnosnim funkcijama
Preglednika. Da biste otvorili izbornik Postavke,
označite
ikonu na Upravljačkoj ploči, i zatim
pritisnite tipku v. Da biste odabrali neku opciju u
izborniku postavki, označite opciju i pritisnite tipku
v.
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
100%
New Tab
Omogući dohvaćanje
Odobrene stranice
Privatno traženje isklj.
Postavi pretraživać
Post. web-preglednika
Pomoć
Zatvori
Omogući
dohvaćanje /
Onemogući
dohvaćanje
Uključuje i isključuje funkciju
Privlačenje. Kada je funkcija Privlačenje
uključena, možete pomicati webstranicu prema gore ili dolje bez
povlačenja klizne trake. Funkcija
Privlačenje dostupna je samo u načinu
Pregledavanje pomoću pokazivača.
45
Privatno
traženje Isklj. /
Privatno
traženje uklj.
Postavi
pretraživač
Hrvatski
Omogućuje vam da djeci ograničite
pristup neprimjerenim web-stranicama
tako što možete dopustiti pristup
samo registriranim web-stranicama.
Svaki put kad pristupite ovoj funkciji,
pojavljuje se zaslon PIN. Kada pristupite
ovoj funkciji pojavljuje se sigurnosni
zaslon. Prvi put kada pristupate ovoj
funkciji unesite zadani PIN 0000,
koristeći se numeričkim tipkama na
svojem daljinskom uređaju.
Možete promijeniti PIN pomoću funkcije
Resetiranje lozinke za Odobrene
stranice. Pogledajte upute u nastavku.
Značajka Odobrene stranice
: Uključuje ili isključuje funkciju
Značajka Odobrene stranice.
Poništi lozinku za odobrene stranice
: Promijenite lozinku za odobrene webstranice.
Dodaj tek. str. : Omogućuje vam
dodavanje trenutačno prikazane webstranice na popis odobrenih webstranica.
Upravljanje odobrenim stranicama
: Omogućuje vam bilježenje URL-ova
koje ćete dodati na popis odobrenih
web-stranica i brisanje web-stranica
s popisa odobrenih web-stranica.
Ako uključite ovu funkciju, a da niste
dodali nijednu web-stranicu na popis
odobrenih web-stranica, nećete moći
pristupiti nijednoj internetskoj stranici.
Omogućuje ili onemogućuje Način
privatnosti. Kada je Način privatnosti
omogućen, preglednik ne zadržava
URL-ove web-stranica koje ste posjetili.
Ako želite omogućiti Način privatnosti,
odaberite Da.
Ako je Način privatnosti pokrenut, ikona
„Stani“ pojavljuje se ispred URL-a pri
vrhu zaslona. Da biste onemogućili
Način privatnosti, ponovno ga odaberite
kada je omogućen način privatnosti.
Možete postaviti željeni Pretraživač.
Mrežne usluge
Predvidi
sljedeće slovo
Resetiranje briše memoriju
Samsungove tipkovnice. Odaberite
Reset za brisanje svega što je
Samsungova tipkovnica naučila o
vašem stilu pisanja, uključujući i nove
riječi koje ste koristili.
06
Poništi
podatke o
preporučenom
tekstu
Mrežne usluge
Postavi kao početnu : Možete
postaviti početnu stranicu preglednika.
Blokir. skočne : Uključuje i isključuje
blokiranje skočnih prozora.
Blok. stranice : Možete odrediti želite
li blokirati oglase i odabrati URL-ove za
koje su oglasi blokirani.
Općenito : Možete izbrisati osobne
podatke poput povijesti web-stranica
i pretraživanja (kolačići itd.) i resetirati
sve postavke preglednika na zadane
izvorne. Možete postaviti i Sigurnosni
način.
Postavke webpreglednika
Pomoć
||NAPOMENA |
\\ Postavite Security Mode na
Uključeno kako biste izbjegli pristup
zlonamjernim/kradljivcima identiteta
internetskim stranicama i spriječili
rad zlonamjernog koda.
Kodiranje : Možete postaviti postavke
Šifriranje za web-stranice na
automatske ili ručno odabrati format
šifriranja s popisa.
Pokazivač : Možete podesiti brzinu
kursora kada je kursor postavljen na
Pokazivač te postaviti funkciju Pametni
kursor na Uključeno i Isključeno.
Podaci o pregledniku : Prikazuje
broj verzije i informacije o autorskim
pravima za aplikaciju Web Browser.
Pruža osnovne informacije o radu
aplikacije Web Browser.
||NAPOMENA |
\\ Ovisno o internetskoj stranici neke od funkcija Postavke
web-preglednika možda neće biti aktivirane. Funkcije
koje se ne aktiviraju zasivljene su i ne mogu se
upotrebljavati.
Povezivanje računa za internetske
usluge s proizvodom
Funkcija Povezivanje računa za internetske usluge
omogućuje vam povezivanje proizvoda s računima
na internetskim uslugama kao što je Pandora na
koje vas proizvod može prijaviti automatski kada
pokrenete aplikaciju za tu uslugu.
Registrirajte svoj račun opcijom HOME  Prijava
 Izradi putem mreže Face Book.
BD-LIVE™
Kada je player spojen na mrežu, možete uživati u
raznim sadržajima usluga povezanih s filmovima
dostupnih na diskovima koji podržavaju BD-LIVE.
1. Umetnite USB flash memorijski pogon u USB
utičnicu na prednjem dijelu playera, a zatim
provjerite njegovu raspoloživu memoriju. Za
prihvat usluga BD-LIVE memorijski uređaj
mora sadržavati najmanje 1 GB slobodnog
prostora.
2. Na početnom zaslonu odaberite Postavke, a
zatim pritisnite tipku v.
3. Odaberite Mreža, a zatim pritisnite tipku v.
4. Odaberite Postavke za BD-Live, a zatim
pritisnite tipku v.
5. Odaberite Upravljanje BD podacima, a
zatim pritisnite tipku v.
6. Odaberite Izbor uređaja, a zatim pritisnite
tipku v.
7. Odaberite USB uređaj, a zatim pritisnite tipku
v.
8. Umetnite Blu-ray disk koji podržava uslugu
BD-LIVE.
9. Odaberite stavku s popisa raznih sadržaja
usluge BD-LIVE koje vam pruža proizvođač
diska.
||NAPOMENA |
\\ Način uporabe usluge BD-LIVE i pruženog sadržaja može
se razlikovati ovisno o proizvođaču diska.
46
Hrvatski
Dodatak
Dodatne informacije
07
Napomene
• Da biste kod nekih 3D diskova zaustavili film tijekom 3D reprodukcije, jedanput pritisnite gumb
5 (ZAUSTAVI). Film se zaustavlja, a mogućnost 3D načina se deaktivira.
Kako biste promijenili odabir 3D mogućnosti tijekom reprodukcije 3D filma, jedanput pritisnite
gumb 5 (ZAUSTAVI). Pojavljuje se početni izbornik. Ponovno pritisnite gumb 5 (ZAUSTAVI), a
zatim na izborniku Blu-ray odaberite 3D postavke.
• Ovisno o sadržaju i položaju slike na zaslonu televizora možete vidjeti okomite crne trake na
lijevoj i desnoj ili na obje strane zaslona.
TV omjer
• Ovisno o vrsti diska, neki omjeri možda neće biti dostupni.
• Ako odaberete omjer i mogućnost koji se razlikuju od omjera zaslona televizora, slika bi se mogla
činiti izobličenom.
• Ako odaberete 16:9 Original, vaš bi TV mogao prikazivati 4:3 Crni rubovi (crne trake s obje strane slike).
BD Wise (samo playeri tvrtke Samsung)
Postavke
• Ako je funkcija BD Wise Uključeno, postavka razlučivosti automatski se vraća na BD Wise, a BD
Wise se pojavljuje u izborniku Razlučivost.
• Ako je player povezan s uređajem koji ne podržava funkciju BD Wise, tada se ne možete koristiti
tom funkcijom.
• Za pravilan rad funkcije BD Wise postavite mogućnost BD Wise playera i televizora na Uključeno.
Digitalni izlaz
• Provjerite jeste li odabrali ispravni digitalni izlaz jer u protivnom nećete čuti zvuk ili ćete čuti samo
glasnu buku.
• Ako HDMI uređaj (AV prijamnik, televizor) nije kompatibilan s komprimiranim formatima (Dolby
Digital, DTS), audiosignal izlazi kao PCM.
• Uobičajeni DVD-ovi nemaju zvučni zapis značajke BONUSVIEW ni mogućnost Zvučni efekti
navigacije.
• Neki Blu-ray diskovi nemaju zvučni zapis značajke BONUSVIEW ni mogućnost Zvučni efekti
navigacije.
• Ta postavka digitalnog izlaza ne utječe na HDMI audioizlaz na televizoru.
No utječe na optički i HDMI audioizlaz kad je player povezan sa AV prijamnikom.
• Ako reproducirate zvučni zapis u formatu MPEG, audiosignal izlazi kao PCM bez obzira na
odabire digitalnog izlaza (PCM i podatkovni tok).
PCM smanjivanje
• Čak i kada je PCM smanjivanje postavljeno na Isključeno, neki će diskovi kroz optičke digitalne
izlaze slati samo audiozapis smanjene kvalitete.
• HDMI
-- Ako televizor nije kompatibilan s komprimiranim višekanalnim formatima (Dolby Digital, DTS),
player može slati PCM audiozapis kvalitete smanjene na dva kanala čak i ako ste na izborniku
postavki odabrali Podatkovni tok (Ponovno kodiranje ili Neobrađeno).
-- Ako televizor nije kompatibilan s brzinama PCM smanjivanja iznad 48kHz, player može slati
48kHz.
47
Hrvatski
Dodatak
3D postavke
Dodatak
BD-Live internetska veza
• Što je valjani certifikat?
Kada player koristi BD-LIVE za slanje podataka s diska i zahtjev za certifikaciju diska poslužitelju,
poslužitelj koristi prenesene podatke za provjeru valjanosti diska i vraća certifikat playeru.
• Internetska veza može biti ograničena dok koristite BD-LIVE sadržaje.
Upravljanje BD podacima
Postavke
• U načinu rada vanjske memorije reprodukcija diska možda će se zaustaviti ako iskopčate USB
uređaj tijekom reprodukcije.
• Podržani su samo USB uređaji formatirani u datotečnom sustavu FAT (oznaka DOS 8.3).
Preporučujemo uporabu USB uređaja koji podržavaju protokol USB 2.0 s brzinom čitanja/
zapisivanja od 4 MB/s ili većom.
• Funkcija nastavljanja reprodukcije možda neće raditi nakon formatiranja uređaja za pohranu.
• Ukupna memorija dostupna za upravljanje BD podacima može se razlikovati ovisno o uvjetima.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• Ovisno o televizoru, određene izlazne HDMI razlučivosti možda neće raditi. Pogledajte korisnički
priručnik televizora.
• Ova funkcija nije dostupna ako HDMI kabel ne podržava CEC.
• Ako Samsung televizor ima logotip Anynet+, tada on podržava funkciju Anynet+.
Odabir audiojezika
• Ako dio BONUSVIEW ne sadržava audio postavke za BONUSVIEW, na zaslonu se ne pojavljuje
pokazivač ◄►.
• Jezici dostupni putem funkcije audiojezika ovise o jezicima koji su kodirani na disku. Ova funkcija
ili određeni jezici možda neće biti dostupni.
• Neki Blu-ray diskovi omogućavaju odabir zvučnog zapisa u formatu PCM ili Dolby Digital na
engleskom jeziku.
Reproduciranje
medija
Odabir jezika podnaslova
• Ovisno o Blu-ray disku / DVD disku, možda ćete moći promijeniti jezik podnaslova u izborniku
diska. Pritisnite gumb DISC MENU.
• Ova funkcija ovisi o odabiru podnaslova kodiranih na disku i možda neće biti dostupna na svim
Blu-ray diskovima / DVD diskovima.
• Ako se u Blu-ray disku nalazi dio BONUSVIEW, pojavljuju se i podaci o glavnom načinu značajke
BONUSVIEW.
• Ovom funkcijom u isto se vrijeme mijenjaju primarni i sekundarni podnaslovi.
• Odvojeno se prikazuju brojevi primarnih i sekundarnih podnaslova.
• Pritiskom gumba SUBTITLE na daljinskom upravljaču pojavljuje se traka podnaslova.
Pritisnite gumb RETURN kako biste uklonili traku podnaslova.
48
Hrvatski
Razlučivost prema vrsti sadržaja
BD Wise
UHD izlaz : Autom.
Filmski kadar :
Autom.
UHD izlaz : Isključeno
Filmski kadar : Isključeno
Filmski kadar : Autom. (24Fs)
※ Samo 1080p i 1080i
1080p
1080i
720p
576p/480p
Postavljanje
Autom.
Blu-ray disk
E-sadržaj / digitalni sadržaj
Razlučivost Blu-ray diska
2160p@24F
1080p@24F
Maks. razlučivost TV ulaza
1080p
2160p@24F
1080p@24F
Maks. razlučivost TV ulaza
Dodatak
Autom.
Vrsta sadržaja
07
Postavljanje
1080p@24F
1080p@24F
1080p
1080i
720p
576p/480p
1080p
1080i
720p
576p/480p
Vrsta sadržaja
BD Wise
UHD izlaz : Autom.
Pretvorba DVD 24Fs : Autom.
Filmski kadar :
UHD izlaz : Isključeno
Autom.
Pretvorba DVD 24Fs : Isključeno
Filmski kadar : Isključeno
Filmski kadar : Autom. (Pretvorba DVD 24Fs : Autom.)
※ Samo 1080p i 1080i
1080p
1080i
720p
576p/480p
DVD
576i/480i
2160p@24F
1080p@24F
Maks. razlučivost TV ulaza
Maks. razlučivost TV ulaza
1080p@24F
1080p@60F
1080i
720p
576p/480p
||NAPOMENE |
\\ Ako televizor koji ste povezali s playerom ne podržava značajku Filmski kadar ili razlučivost koju ste odabrali, prikazuje se
poruka "Ako se nakon odabira 'Da' ne prikazuju slike, pričekajte 15 sekundi za povratak na prethodnu razlučivost. Želite
li promijeniti razlučivost? ". Ako odaberete Da, zaslon televizora će postati crn na 15 sekundi, a zatim će se razlučivost
automatski vratiti na prethodnu razlučivost.
\\ Ako zaslon ostane prazan nakon što promijenite razlučivost, uklonite sve diskove, a zatim pritisnite i zadržite gumb @ na
prednjoj strani playera dulje od 5 sekundi. Na zaslonu se otvara poruka inicijalizacije na zaslonu i napajanje se automatski
isključuje. Kada ponovno uključite proizvod, sve će se postavke ponovno postaviti. Ponovno pokrenute postupak početnih
postavki. Zatim idite na Postavke > Slika > Razolucija u izborniku i odaberite točnu razlučivost za televizor.
\\ Kada pokrenete postupak početnih postavki, ponovno odaberite samo jezik i omjer (veličina i format zaslona). Ponovno
postavljanje ne utječe na mrežne postavke, pa biste mogli preskočiti postavljanje mreže i nadogradnju softvera.
\\ Nakon vraćanja tvorničkih postavki brišu se svi korisnički spremljeni BD podaci.
\\ Blu-ray disk mora imati značajku 24 kadra kako bi proizvod mogao koristiti način rada Filmski kadar (24 fps).
49
Hrvatski
Dodatak
Odabir digitalnog izlaza
Postavljanje
Veza
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
AV prijemnik
AV prijemnik
koji
koji
Optički
podržava
podržava
HDMI
HDMI
Do PCM
7,1-kanalni
Do PCM
7,1-kanalni
Do PCM
7,1-kanalni
Do PCM
Audio tok na Dolby TrueHD
7,1-kanalni
Blu-ray disku
Do PCM
DTS
6,1-kanalni
DTS-HD High
Do PCM
Resolution
7,1-kanalni
Audio
DTS-HD
Do PCM
Master Audio 7,1-kanalni
PCM
PCM
2-kanalni
Audiotok na
Do PCM
Dolby Digital
DVD-u
5,1-kanalni
Do PCM
DTS
6,1-kanalni
Definicija za
Blu-ray disk
Struja bita
(neobrađeno)
PCM
Optički
PCM
PCM
PCM
2-kanalni
2-kanalni
PCM
Dolby Digital Dolby Digital
2-kanalni
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
2-kanalni
Plus
Bitstream
(Re-encoded
DTS)
Podatkovni tok
(Dolby D pon.
koD)
HDMI podržani HDMI podržani
AV prijemnik ili AV prijamnik ili
optički
optički
DTS pon. kod.
DTS pon. kod.
DTS pon. kod.
PCM
Dolby TrueHD Dolby Digital DTS pon. kod.
2-kanalni
PCM
DTS
DTS
DTS pon. kod.
2-kanalni
DTS-HD High
PCM
Resolution
DTS
DTS pon. kod.
2-kanalni
Audio
PCM
DTS-HD
DTS
DTS pon. kod.
2-kanalni Master Audio
PCM
PCM
PCM
PCM 2-kanalni
2-kanalni 2-kanalni
2-kanalni
PCM
Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital
2-kanalni
PCM
DTS
DTS
DTS
2-kanalni
Zajedno dekodira
zvučni zapis glavne
Proizvodi samo zvučni zapis značajke i zvučni
Zajedno dekodira zvučni
glavne značajke kako bi
zapis značajke
zapis glavne značajke
vaš AV prijamnik mogao
BONUSVIEW u
i zvučni zapis značajke
Bilo kojiAny
dekodirati zvučni zapis.
PCM audio te
BONUSVIEW u PCM zvučni
Nećete čuti zvuk
dodaje zvučne
zapis te dodaje zvučne
BONUSVIEW i zvučne efekte efekte navigacije,
efekte navigacije.
navigacije.
a zatim ponovno
kodira PCM audio
u DTS zapisu.
Dolby Digital.
pon. kod.*
Dolby Digital.
pon. kod.*
Dolby Digital.
pon. kod.*
Dolby Digital.
pon. kod.*
Dolby Digital.
pon. kod.*
Dolby Digital.
pon. kod.*
Dolby Digital.
pon. kod.*
PCM 2-kanalni
Dolby Digital
DTS
Zajedno dekodira
zvučni zapis glavne
značajke i zvučni
zapis značajke
BONUSVIEW u PCM
audio te dodaje
zvučne efekte
navigacije, a zatim
ponovno kodira PCM
audio u Dolby Digital
zapisu ili PCM-u.
* Ako je izvorni tok 2-kanalni ili mono, postavka "Dolby D pon. koD" se ne primjenjuje. Izlaz će biti
2-kanalni PCM.
Blu-ray diskovi mogu sadržavati tri slijeda bitova zvuka:
-- Audio glavne značajke: zvučni zapis glavne značajke.
-- BONUSVIEW audio: dodatni zvučni zapis kao što je komentar redatelja ili glumaca.
-- Zvučni efekti navigacije: zvučni efekti navigacije mogu se oglasiti kada se krećete nekim izbornikom.
Zvučni efekti navigacije drugačiji su na svakom Blu-ray disku.
50
Hrvatski
Rješavanje problema
RJEŠENJE
Daljinskim upravljačem ne može se provesti
ni jedna operacija.
• Provjerite baterije u daljinskom upravljaču. Možda ih je potrebno zamijeniti.
• Daljinskim upravljačem rukujte na udaljenosti ne većoj od 6,1 m od playera.
• Uklonite baterije pa nekoliko minuta držite pritisnutim jedan ili više gumba
kako biste ispraznili mikroprocesor u daljinskom upravljaču i tako ga
ponovno postavili. Ponovno umetnite baterije i pokušajte rabiti daljinski
upravljač.
Disk se ne reproducira.
• Provjerite je li disk umetnut stranom s naljepnicom okrenutom prema gore.
• Provjerite regionalni broj Blu-ray diska ili DVD-a.
Ne pojavljuje se izbornik diska.
• Provjerite nalaze li se na disku izbornici diska.
Na zaslonu se pojavljuje poruka zabrane.
• Ova se poruka pojavljuje kada pritisnete nevaljani gumb.
• Softver Blu-ray diska/DVD-a ne podržava značajku (npr. kutove).
• Zatražili ste naslov ili broj poglavlja ili vrijeme traženja koje je izvan raspona.
Način reprodukcije razlikuje se od onoga
odabranog u izborniku postavljanja.
• Neke funkcije odabrane u izborniku postavljanja možda neće ispravno raditi
ako disk nije dekodiran pomoću odgovarajuće funkcije.
Proporcija zaslona ne može se promijeniti.
• Na vašem Blu-ray/DVD disku proporcija zaslona je fiksna.
• To nije problem koji se tiče playera.
Nema zvuka.
• Provjerite jeste li u izborniku audiomogućnosti odabrali ispravnu postavku
Digitalni izlaz.
Zaslon je prazan.
• Ako je HDMI izlaz postavljen na razlučivost koju vaš televizor ne podržava
(npr. 1080p), možda nećete moći vidjeti sliku na televizoru.
• Pritisnite i zadržite gumb @ (na prednjoj ploči) dulje od 5 sekundi bez
umetnutog diska. Na zaslonu se otvara poruka inicijalizacije na zaslonu i
napajanje se automatski isključuje. Kada ponovno uključite proizvod, sve će
se postavke ponovno postaviti.
• Nakon vraćanja tvorničkih postavki brišu se svi korisnički spremljeni BD
podaci.
51
Hrvatski
Dodatak
PROBLEM
07
Prije upućivanja zahtjeva za servis pokušajte sljedeća rješenja.
Dodatak
PROBLEM
RJEŠENJE
Zaboravljena lozinka.
• Pritisnite i zadržite gumb @ (na prednjoj ploči) dulje od 5 sekundi bez
umetnutog diska. Na zaslonu se otvara poruka inicijalizacije na zaslonu i
napajanje se automatski isključuje. Kada ponovno uključite proizvod, sve će
se postavke ponovno postaviti.
Ovo nemojte rabiti ako zaista nije nužno.
• Nakon vraćanja tvorničkih postavki brišu se svi korisnički spremljeni BD
podaci.
Slika je drhtava ili izobličena.
• Provjerite je li disk prljav ili izgreben.
• Očistite disk.
Nema HDMI izlaza.
• Provjerite vezu između televizora i HDMI utičnice na playeru.
• Provjerite podržava li vaš televizor ulaznu HDMI razlučivost od 576p/480p,
720p, 1080i ili 1080p.
Abnormalni HDMI izlazni zaslon.
• Ako se na zaslonu pojavljuju povremene smetnje, to znači da televizor ne
podržava HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Ako imate drugih problema.
• Idite na sadržaj i pronađite dio u korisničkom priručniku koji sadrži
informacije o značajci s kojom imate problema pa ponovno pratite
postupak.
• Ako problem i dalje ne možete riješiti, obratite se najbližem ovlaštenom
servisnom centru za Samsungove uređaje.
Reproducirajte multimedijske sadržaje
na mrežnim uređajima.
Možete vidjeti mape dijeljene na mrežnim
uređajima, ali ne možete vidjeti datoteke.
• Popis multimedije prikazuje samo datoteke videozapisa, fotografija i glazbe.
Ostale se vrste datoteka ne prikazuju.
Videozapis se reproducira u prekidima.
• Provjerite je li mreža stabilna.
• Provjerite je li mrežni kabel pravilno spojen i je li mreža preopterećena.
• Bežična veza između uređaja koji podržava DLNA i proizvoda nije stabilna.
Provjerite vezu.
Mrežna veza između proizvoda i osobnog
računala nije stabilna.
• IP adrese na istoj podmreži moraju biti jedinstvene.
Ako nije, IP smetnje mogu uzrokovati ovaj problem.
• Provjerite je li omogućen vatrozid.
Ako jest, onemogućite funkciju vatrozida.
52
Hrvatski
PROBLEM
• Pomoću funkcije Status mreže ispitajte funkcionira li mrežna veza.
(Pogledajte 20. stranicu)
• Provjerite je li USB memorijski uređaj povezan s playerom.
• Za prihvat usluge BD-LIVE memorijski uređaj mora sadržavati najmanje
1GB slobodnog prostora.
Raspoloživi prostor možete provjeriti u funkciji upravljanja BD podacima.
(Pogledajte 20. stranicu)
• Provjerite je li mogućnost BD-Live internetska veza postavljena na
Dopusti (sve).
• Ako ne uspije ništa od navedenog, obratite se pružatelju sadržaja ili
ažurirajte player najnovijim upravljačkim softverom.
Pri uporabi usluge BD-LIVE javlja se
pogreška.
• Za prihvat usluge BD-LIVE memorijski uređaj mora sadržavati najmanje
1GB slobodnog prostora.
Raspoloživi prostor možete provjeriti u funkciji Upravljanje BD podacima.
(Pogledajte 20. stranicu)
||NAPOMENA |
\\ Nakon vraćanja tvorničkih postavki brišu se svi korisnički spremljeni BD podaci.
53
Hrvatski
Dodatak
Ne mogu se povezati s poslužiteljem usluge
BD-LIVE.
07
BD-LIVE
RJEŠENJE
Dodatak
Kompatibilnost diska i formata
Vrste diskova i sadržaja koje vaš player može reproducirati
Mediji
VIDEOZAPISI
GLAZBA
FOTOGRAFIJE
Vrsta diska
Blu-ray Disc
3D Blu-ray Disc
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Pojedinosti
BD-ROM ili BD-RE/-R snimljen u formatu BD-RE.
DVD-VIDEO, snimljeni DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R diskovi koji su snimljeni i
finalizirani ili USB medij za pohranu na kojem se nalazi sadržaj u formatu DivX, MKV ili
MP4.
Glazba snimljena na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R diskovima ili USB mediju za
pohranu na kojima se nalazi sadržaj u formatu MP3 ili WMA.
Fotografije snimljene na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R diskovima ili USB mediju za
pohranu na kojima se nalazi sadržaj u formatu JPEG.
||NAPOMENE |
\\ Player možda neće reproducirati određene CD-RW/-R i DVD-R diskove zbog vrste diska ili uvjeta snimanja.
\\ Ako DVD-RW/-R disk nije pravilno snimljen u formatu DVD videozapisa, neće se moći reproducirati.
\\ Vaš player neće reproducirati sadržaj koji je snimljen na DVD-R disku pri brzini većoj od 10 Mb/s.
\\ Vaš player neće reproducirati sadržaj koji je snimljen na BD-R ili USB uređaju pri brzini većoj od 25 Mb/s.
\\ Reprodukcija možda neće raditi na nekim vrstama diskova ili pri izvođenju određenih funkcija, poput promjene kuta i
prilagodbe omjera visine i širine slike. Detaljne informacije o disku ispisane su na pakiranju. Pročitajte ih u slučaju potrebe.
\\ Kada se reproducira BD-J naslov, učitavanje bi moglo trajati duže nego kod normalnog naslova ili bi neke funkcije mogle
raditi sporije.
Vrste diskova koje vaš player ne može reproducirati
• HD DVD
• DVD-RAM
• DVD-ROM/PD/MV itd. • Super Audio CD
(osim CD sloja)
• DVD-RW (VR način)
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(CD-G diskovi
reproduciraju samo
zvuk, ali ne i grafiku.)
54
Hrvatski
• DVD-R od 3,9 GB za
stvaranje višemedijskog
materijala.
Regionalni kod
Blu-ray disk
Regionalni
kod
DVD-VIDEO
3D Blu-ray disk
BD-LIVE
DivX
Područje
A
Sjeverna Amerika, Centralna
Amerika, Južna Amerika, Koreja,
Japan, Tajvan, Hong Kong i
jugoistočna Azija.
B
Europa, Grenland, Francuski
teritoriji, Bliski Istok, Afrika,
Australija i Novi Zeland.
C
Blu-ray disk
Indija, Kina, Rusija, središnja i
južna Azija.
1
SAD, Američki teritoriji i Kanada
2
Europa, Japan, Bliski Istok,
Egipat, Afrika, Grenland
3
Tajvan, Koreja, Filipini,
Indonezija, Hong Kong
4
Meksiko, Južna Amerika,
Centralna Amerika, Australija,
Novi Zeland, Pacifički otoci, Karibi
5
Rusija, Istočna Europa, Indija,
Sjeverna Koreja, Mongolija
6
Kina
55
PAL sustav emitiranja u
Ujedinjenom Kraljevstvu,
Francuskoj, Njemačkoj itd.
Hrvatski
Dodatak
Vrsta diska
Logotipi diskova koje player može
reproducirati
07
Playeri i diskovi kodirani su prema regiji. Ti se
regionalni kodovi moraju podudarati kako bi se
disk reproducirao. Ako se kodovi ne podudaraju,
disk neće biti moguće reproducirati.
Regionalni kod ovog playera naveden je na
stražnjoj ploči playera.
Dodatak
Podržani formati
Podrška za videodatoteke
Ekstenzija
datoteke
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.ps
Spremnik
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
*.webm
WebM
*.rmvb
RMVB
Videokodek
MVC
Motion JPEG
H.264 BP/MP/HP
DivX 3.11 / 4 /
5/6
MPEG4 SP/ASP
Window Media
Video v9(VC1)
AVS
MPEG2
MPEG1
Microsoft
MPEG-4 v3
Window Media
Video v7(WMV1),
v8(WMV2)
H 263 Sorrenson
Microsoft
MPEG-4 v1, v2
VP6
VP8
RV8/9/10
(RV30/40)
Razlučivost
Brzina kadrova
(broj kadrova u
sekundi)
24/25/30
1920x1080
Brzina
prijenosa
podataka
(Mb/s)
60
FHD : MAX 30
HD : MAX 60
30
1280x720
Audiokodek
AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG(MP3)
DTS (Core, LBR)
MAX 30
720x576
640x480
1920x1080
6~30
6~30
4
20
Vorbis
1920x1080
6~30
20
RealAudio 6
`` Ograničenja
-- Čak i kada je datoteka dekodirana gore navedenim podržanim kodekom s popisa podržanih video
datoteka, možda je nećete moći reproducirati ako postoji problem s njenim sadržajem.
-- Normalna reprodukcija nije zajamčena ako su podaci spremnika datoteke pogrešni ili je sama datoteka
oštećena.
-- Datoteke s brzinom prijenosa/brzinom kadrova većom od navedene na popisu podržanih video datoteka
mogu zastajkivati prilikom reprodukcije.
-- Funkcija traženja (preskakanja) nije dostupna ako je indeksna tablica datoteke oštećena.
-- Kada datoteku reproducirate daljinski, putem mrežne veze, reprodukcija videozapisa može zastajkivati
ovisno o brzini mreže.
-- Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda neće biti kompatibilni s ovim proizvodom.
-- Format RMVB podržavaju samo modeli proizvedeni za tržište Kine i Hong Kong.
-- AVS codec podržan je samo na modelima proizvedenima za Kinu.
-- Ekstenzija datoteka *.ps podržana je samo na modelima proizvedenima za Kinu.
-- DivX codec podržan je samo na modelima proizvedenima za Ameriku.
56
Hrvatski
ĞĞ
Podržani datotečni formati podnaslova DivX
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
||NAPOMENE |
\\ Neki diskovi s formatima DivX, MKV i MP4 možda se neće
reproducirati, ovisno o razlučivosti videozapisa i brzini
kadrova.
Podržani formati datoteka podnaslova
Naziv
Nastavak datoteke
SAMI
.smi
SubViewer
.sub
MPEG-4 Timed text
SubRip
Vanjski
.srt
.sub ili .txt
Advanced SubStation
Alpha
.ass
Powerdivx
SMPTE-TT Text
SubStation Alpha
MKV
MKV
Advanced SubStation
Alpha
Unutarnji
.ssa
MKV
MPEG-4 Timed text
MP4
VobSub
TTML u neometanom
emitiranju
SMPTE-TT TEXT
SMPTE-TT PNG
.xml
57
MKV
MP4
MP4
MP4
Podržani formati glazbenih datoteka
Nastavak
datoteke
Tip
Kodek
Raspon podrške
*.mp3
MPEG
MPEG1
Audio
Layer 3
-
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG4
AAC
-
*.flac
FLAC
FLAC
Podržava do dva
kanala.
*.ogg
OGG
Vorbis
Podržava do dva
kanala.
*.wma
WMA
WMA
Za WMA. Podržava
do 10 Pro 5.1 kanala.
WMA bez gubitka
zvuka nije podržan.
Podržava do M2
profila.
*.wav
wav
wav
-
midi
Tip 0, Tip 1 i Seek nisu
podržani.
Dostupni samo s USBom.
*.mid
*.midi
.psb
AVI
SubRip
.ttxt
Micro DVD
SubStation Alpha
Nastavak datoteke
Xsub
`` Audiodekoder
-- Podržava WMA 10 Pro (do verzije 5.1).
-- Ne podržava WMA kompresiju zvuka bez
gubitaka.
-- Podržava i M2 profil.
-- Format RealAudio 10 bez gubitka zvuka nije
podržan na modelima proizvedenima za Kinu i
Hong Kong.
-- Ne podržava QCELP/AMR NB/WB.
-- Podržava vorbis (do 2 - kanalnog).
-- Podržava DD+ (do 7,1 - kanalnog)
-- DTS LBR kodek podržan je samo za spremnike
MKV / MP4 / TS.
Naziv
Dodatak
-- Podržava do H.264 razine 4.1. (Ne podržava
FMO/ASO/RS)
-- Ne podržava VC1/AP/L4.
-- KODEKI osim za WMVv7, v8, MSMPEG4 v3,
MVC, VP6
1)Ispod 1280 x 720: maks. 60 kadrova.
2)Iznad 1280 x 720: maks. 30 kadrova.
-- Ne podržava GMC 2 ili noviji.
-- Podržava SVAF vrh/dno, usporedne stranice,
lijevo/desno pogledajte tip slijeda (2 ES)
-- Podržava BD MVC Spec.
07
`` Videodekoder
Hrvatski
midi
Dodatak
Nastavak
datoteke
Tip
Kodek
Raspon podrške
*.ape
ape
ape
NonSmart nije
podržan.
*.aif
*.aiff
AIFF
AIFF
-
*.m4a
ALAC
ALAC
-
Podržani formati slikovnih datoteka
Nastavak
datoteke
*.jpg
*.jpeg
*.png
*.bmp
*.mpo
Tip
Razlučivost
JPEG
15360x8640
PNG
4096x4096
MPO
15360x8640
BMP
4096x4096
Napomene za USB vezu
• Vaš player podržava USB medij za pohranu,
MP3 playere, digitalne fotoaparate i USB čitače
kartica.
• Neki USB uređaji / digitalni fotoaparati možda
neće biti kompatibilni s ovim playerom.
• Vaš player podržava datotečne sustave FAT16,
FAT32 i NTFS.
• USB uređaje povežite izravno s USB priključkom
playera. Povezivanje putem USB kabela može
uzrokovati probleme s kompatibilnošću.
• Umetanje više od jednog memorijskog uređaja
u čitač više kartica možete uzrokovati nepravilan
rad čitača.
• Player ne podržava PTP protokol.
• Nemojte iskopčavati USB uređaj tijekom
postupka učitavanja.
• Što je veća razlučivost slike, to je više vremena
potrebno za njen prikaz.
• Ovaj player ne može reproducirati MP3 datoteke
sa DRM-om (Upravljanje digitalnim pravima)
preuzete s komercijalnih web-mjesta.
• Vaš player podržava samo videozapise s manje
od 30 f/s (brzina kadrova).
58
• Vaš player podržava samo USB uređaje za
masovnu pohranu (MSC), kao što su thumb
pogoni i USB HDD. (HUB nije podržan.)
• Određeni USB HDD uređaji, višekartični čitači
i thumb pogoni možda neće biti kompatibilni s
ovim playerom.
• Ako neki USB uređaji zahtijevaju više snage,
mogu se ograničiti uređajem za zaštitu strujnog
kruga.
• Ako je reprodukcija sa USB HDD-a nestabilna,
omogućite dodatno napajanje uključivanjem
HDD-a u zidnu utičnicu.
Ako se problem ne riješi, obratite se proizvođaču
USB HDD uređaja.
• SAMSUNG nije odgovoran za bilo kakva
oštećenja podatkovnih datoteka ili gubitak
podataka.
• Vaš player ne podržava NTFS komprimirane,
djelomično pohranjene ili šifrirane datoteke.
-- USB uređaj možete popraviti i formatirati
na stolnom računalu. (Samo za operativne
sustave MS-Windows)
AVCHD (napredni videokodek za zapise
visoke definicije)
• Ovaj player može reproducirati diskove formata
AVCHD. Ti diskovi obično se snimaju i rabe u
videokamerama.
• AVCHD format je format videozapisa visoke
definicije s digitalne videokamere.
• Format MPEG-4 AVC/H.264 komprimira slike
većom učinkovitosti od klasičnog formata za
komprimiranje slika.
• Neki AVCHD diskovi rabe format "x.v.Color".
Ovaj player može reproducirati AVCHD diskove
koji rabe format "x.v.Color".
• "x.v.Color" zaštitni je znak tvrtke Sony
Corporation.
• "AVCHD" i logotip AVCHD zaštitni su znakovi
tvrtki Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. i
Sony Corporation.
||NAPOMENE |
\\ Neki diskovi formata AVCHD možda se neće moći
reproducirati, ovisno o uvjetima snimanja.
Diskove formata AVCHD potrebno je finalizirati.
\\ "x.v.Color" pruža širi raspon boja od klasičnih DVD
diskova videokamera.
Hrvatski
Obavijest o sukladnosti i podršci
Hrvatski
Dodatak
59
07
NISU SVI diskovi podržani
• Podložno dolje opisanim ograničenjima i ograničenjima navedenima u ovom priručniku, uključujući
dio "Vrste i karakteristike diska" u ovom korisničkom priručniku, diskovi koji se mogu reproducirati su:
unaprijed snimljeni komercijalni BD-ROM, DVD-VIDEO i audio CD (CD-DA); BD-RE/-R, DVD-RW/-R i
CD-RW/-R.
• Diskovi drugačiji od gore navedenih ne mogu se reproducirati u ovom playeru i/ili nisu namijenjeni
reproduciranju putem ovog playera. Neki od gore navedenih diskova možda se neće reproducirati zbog
jednog ili više dolje navedenih razloga.
• Tvrtka Samsung ne može jamčiti kako će ovaj player reproducirati svaki disk koji nosi logotip BD-ROM,
BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R i CD-RW/-R. Ovaj player možda neće reagirati na
sve operativne naredbe ili pokretati sve značajke svakog diska. Taj i drugi problemi s kompatibilnošću s
diskom te problemi u radu playera s novim i postojećim formatima diska mogući su zbog sljedećeg:
-- Blu-ray je novi format koji se razvija pa ovaj player ne može pokrenuti sve značajke Blu-ray diskova.
Neke značajke možda su dodatne, dodatne značajke možda su pridodane formatu Blu-ray diska
nakon nastanka ovog player a i možda je odgođen pristup određenim ponuđenim značajkama;
-- ovaj player ne podržava sve nove i postojeće formate diska;
-- novi i postojeći formati diska se mogu revidirati, mijenjati, ažurirati, poboljšavati i/ili dopunjavati;
-- neki diskovi proizvedeni su na način koji dopušta određeni ili ograničeni rad i značajke tijekom
reprodukcije;
-- neke značajke možda su dodatne, dodatne značajke možda su pridodane nakon nastanka ovog
playera ili je možda odgođen pristup određenim ponuđenim značajkama;
-- neki diskovi s logotipom BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R i CD-RW/-R
možda su još uvijek nestandardizirani diskovi;
-- neki se diskovi možda neće moći reproducirati ovisno o fizičkom stanju ili uvjetima snimanja;
-- problemi i pogreške mogu nastati tijekom stvaranja Blu-ray diska, DVD softvera i/ili proizvodnje
diskova;
-- ovaj player radi na drugačiji način od standardnog DVD playera ili druge AV opreme; i/ili
-- zbog razloga naznačenih u ovom korisničkom priručniku i zbog drugih razloga koje je otkrio i objavio
centar za korisnike tvrtke SAMSUNG.
• Naiđete li na probleme s kompatibilnošću diska ili probleme u radu playera, obratite se centru za
korisnike tvrtke SAMSUNG. Centru za korisnike tvrtke SAMSUNG možete se obratiti i za moguća
ažuriranja ovog playera.
• Dodatne informacije o ograničenjima reprodukcije i sukladnosti diska potražite u poglavljima ovog
korisničkog priručnika pod naslovima Mjere opreza, Prije čitanja korisničkog priručnika, Vrsta i
karakteristike diska te Prije reprodukcije.
• Za izlaz progresivnog pretraživanja playera Blu-ray diska: POTROŠAČI BI TREBALI ZNATI DA SVI
TELEVIZORI VISOKE DEFINICIJE NISU POTPUNO KOMPATIBILNI S OVIM PROIZVODOM I TO BI
MOGLO UZROKOVATI SMETNJE NA SLICI. U SLUČAJU PROBLEMA SA SLIKOM PROGRESIVNOG
PRETRAŽIVANJA PREPORUČUJE SE DA KORISNIK PREBACI VEZU NA IZLAZ 'STANDARDNA
DEFINICIJA'. POSTOJE LI PITANJA VEZANA UZ KOMPATIBILNOST VAŠEG TELEVIZORA S OVIM
PROIZVODOM, OBRATITE SE NAŠEM SERVISNOM CENTRU ZA KORISNIKE.
Dodatak
Zaštita od kopiranja
• Budući da je AACS (Sustav naprednog pristupa sadržaju) odobren kao sustav zaštite sadržaja za
format Blu-ray diskova, slično uporabi CSS-a (Sustav remećenja sadržaja) za DVD format, reprodukciji,
izlazu analognog signala i ostalom nameću se određena ograničenja sadržaja zaštićenog sustavom
AACS. Rad ovog proizvoda i ograničenja na njemu mogu se razlikovati ovisno o vremenu vaše kupnje,
jer je sustav AACS ta ograničenja možda usvojio i/ili promijenio nakon izrade ovog proizvoda. Nadalje,
tehnologije zaštite podataka BD-ROM Mark i BD+ dodatno se koriste kao zaštita sadržaja za format
Blu-ray diskova, što nameće određena ograničenja, uključujući ograničenja reprodukcije za sadržaje
zaštićene tehnologijom BD-ROM Mark i/ili BD+. Za dodatne informacije o zaštiti AACS, BD-ROM Mark
i BD+ ili o ovom proizvodu kontaktirajte centar za korisnike tvrtke SAMSUNG.
• Mnogi Blu-ray diskovi i DVD-i kodirani su zaštitom od kopiranja. Zbog toga player trebate povezati
izravno s televizorom, a ne s videorekorderom. Spajanje na videorekorder rezultira izobličenom slikom s
Blu-ray diskova ili DVD-a koji su zaštićeni od kopiranja.
• Prema zakonima o autorskim pravima SAD-a i zakonima o autorskim pravima drugih zemalja,
neovlašteno snimanje, uporaba, prikazivanje, distribucija ili revizija televizijskih emisija, videokaseta, Bluray diskova, DVD diskova i ostalih materijala mogu biti podložni građanskoj i/ili kaznenoj odgovornosti.
• Obavijest o tehnologiji Cinavia: ovaj proizvod rabi tehnologiju Cinavia kako bi se ograničila uporaba
neovlaštenih kopija nekih komercijalno proizvedenih filmova i videozapisa i njihovih zvučnih zapisa. Kada
se otkrije zabranjena uporaba neovlaštene kopije, prikazat će se poruka i prekinut će se reproduciranje
i kopiranje.
Ostale informacije o tehnologiji Cinavia dostupne su u mrežnom informacijskom centru za korisnike
tvrtke Cinavia na http://www.cinavia.com. Kako biste zatražili dodatne informacije o tehnologiji Cinavia
putem pošte, pošaljite nam dopis na poštansku adresu: Cinavia Consumer Information Centre, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, SAD.
Ovaj proizvod sadržava zakonom zaštićenu tehnologiju pod licencom korporacije Verance i zaštićen je
američkim patentom 7,369,677 i ostalim američkim i svjetskim patentima koji su izdanje i čije je izdanje
u tijeku, kao i zaštitama autorskih prava i poslovnih tajni za određene aspekte te tehnologije. Cinavia
je zaštitni znak korporacije Verance. Autorsko pravo 2004-2015 Verance Corporation. Sva prava
pridržava Verance. Zabranjeni su obrnuti inženjering i rastavljanje.
Izjava o odricanju od odgovornosti
Za mrežne usluge Cijeli sadržaj i sve usluge dostupne putem ovog uređaja pripadaju trećim stranama
i zaštićeni su autorskim pravima, patentom, zaštitnim znakom i/ili drugim zakonima o intelektualnom
vlasništvu. Takav sadržaj i usluge pružaju se isključivo na vašu osobnu nekomercijalnu uporabu. Sadržaj
ili usluge ne smijete rabiti na način koji nije ovlastio vlasnik sadržaja ili pružatelj usluge. Bez ograničavanja
prethodno navedenog, osim bez izričitog ovlaštenja vlasnika odnosnog sadržaja ili pružatelja usluge,
ne smijete mijenjati, kopirati, ponovno izdavati, prosljeđivati, objavljivati, prenositi, prevoditi, prodavati,
stvarati izvedena djela, iskorištavati ili distribuirati na bilo koji način ili na bilo kojem mediju bilo koji sadržaj
ili usluge prikazane putem ovog uređaja.
60
Hrvatski
• Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the
double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
• For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from
DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol,
the DTS-HD logo, and DTS-HD Master Audio are registered trademarks or
trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc.
All Rights Reserved.
• DivX
-- Ovaj DivX Certified® uređaj prošao je stroge provjere kako bi se osiguralo da može
reproducirati DivX® video zapise.
-- Da biste reproducirali kupljene DivX filmove, prvo registrirajte svoj uređaj na stranici
vod.divx. Pronađite svoj kod za registraciju u odjeljku DivX VOD u izborniku za podešavanje vašeg
uređaja.
-- S oznakom DivX Certified® za reprodukciju DivX® videozapisa do HD razlučivosti od 1080p,
uključujući i ekskluzivan sadržaj.
-- DivX®, DivX Certified® i povezani logotipovi zaštitni su znakovi tvrtke DivX, LLC i koriste se uz licencu.
-- Obuhvaćen je jednim ili više od sljedećih patenata SAD-a: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274.
-- Ovaj uređaj podržava DivX Plus Streaming® koji vam omogućuje da uživate u HD filmovima i TV
serijama emitiranima na vaš uređaj s naprednim značajkama (višejezični podnaslovi, reprodukcija više
pjesama, poglavlja, premotavanje naprijed i natrag bez zapinjanja, itd.).
61
Hrvatski
Dodatak
Licenca
07
SADRŽAJ I USLUGE TREĆIH STRANA PRUŽAJU SE "KAKVE JESU" SAMSUNG NE JAMČI ZA
TAKAV PRUŽENI SADRŽAJ ILI USLUGE NI IZRIČITO NI PODRAZUMIJEVANO U BILO KOJU SVRHU.
SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVOG PODRAZUMIJEVANOG JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI,
ALI BEZ OGRANIČENJA NA JAMSTVA, SPREMNOSTI ZA PRODAJU NA TRŽIŠTU ILI PRIKLADNOSTI
ZA ODREĐENU NAMJENU. SAMSUNG NE JAMČI TOČNOST, VALJANOST, ISPORUKU NA VRIJEME,
ZAKONITOST ILI POTPUNOST BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE KOJE JE TVRTKA SAMSUNG
UČINILA DOSTUPNIMA PUTEM OVOG UREĐAJA TE NI POD BILO KOJIM OKOLNOSTIMA,
UKLJUČUJUĆI NEMAR, TVRTKA SAMSUNG NIJE ODGOVORNA BILO U UGOVORU ILI SUDSKI ZA
SVA IZRAVNA, NEIZRAVNA, SLUČAJNA, POSEBNA ILI POSLJEDIČNA OŠTEĆENJA PROIZAŠLA IZ ILI
POVEZANA S BILO KAKVIM INFORMACIJAMA SADRŽANIM U ILI NASTALIM KAO REZULTAT VAŠE ILI
UPORABE TREĆE STRANE BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE, ČAK I U SLUČAJU OBAVIJESTI O
MOGUĆNOSTI O TAKVIM OŠTEĆENJIMA.
Usluge trećih strana mogu se u bilo kojem trenutku ukinuti ili prekinuti, a tvrtka Samsung ne pruža
nikakvu izjavu niti jamstvo da će bilo koji dio sadržaja ili usluge ostati dostupan za bilo koje razdoblje.
Sadržaj i usluge prenose treće strane putem mreža i opreme za prijenos nad kojima tvrtka Samsung
nema kontrolu. Bez ograničavanja općenitosti ove izjave o odricanju od odgovornosti, tvrtka Samsung
izričito se odriče odgovornosti ili obveze za bilo kakav prekid ili ukidanje bilo kojeg sadržaja ili usluge koje
je učinila dostupnima putem ovog uređaja.
Tvrtka Samsung nije odgovorna za korisničku uslugu povezanu sa sadržajem ili uslugama. Sva pitanja ili
zahtjevi za uslugu povezani sa sadržajem ili uslugama moraju se postaviti izravno odnosnom pružatelju
sadržaja ili usluge.
Dodatak
• The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI
Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the
United States and other countries.
• Oracle i Java registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Oracle i/ili njezinih podružnica. Ostala imena
mogu biti zaštitni znakovi svojih vlasnika.
• Obavijest o licenci za uporabu softvera otvorenog koda
-- U slučaju uporabe softvera slobodnog koda, licence za uporabu takvog softvera dostupne su u
izborniku proizvoda.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ i logotipovi zaštitni su znakovi tvrtke Blu-ray Disc Association.
• Tvrtka Samsung Electronics ovime izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen sa zahtjevima
Direktive 2014/53/EU. Potpuni tekst Izjave o usklađenosti sa zahtjevima EU-a dostupan je
na sljedećoj web-adresi:
http://www.samsung.com, idite na Podrška > Pretraživanje podrške za proizvod i unesite
naziv modela. Ova oprema smije se upotrebljavati u svim zemljama EU-a.
Funkcija WLAN(Wi-Fi ili SRD) od 5 GHz ove opreme smije se koristiti samo u zatvorenom prostoru.
62
Hrvatski
Specifikacije
HDMI
Audioizlaz
Video
Audio
7.1-kanalni
Digitalni audioizlaz
Ethernet
Bežični LAN
Mreža
Izlazna snaga
bežičnog uređaja
Sigurnost
WPS(PBC)
100mW pri 2,4GHz – 2,4835GHz,
5,15GHz – 5,35GHz & 5,47GHz – 5,725GHz
Maks. snaga Wi-Fi odašiljača
• Brzine mreže od 10Mb/s ili sporije nisu podržane.
• Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne obavijesti.
• Više o napajanju i potrošnji energije pročitajte na etiketi na playeru.
• Težina i dimenzije su približni.
• Moguća je naplata administrativne pristojbe u slučaju
(a) poziva inženjera na vaš zahtjev, a nema oštećenja na proizvodu (tj. ako niste pročitali korisnički
priručnik)
(b) da donesete jedinicu na popravak u servis, a nema oštećenja na proizvodu (tj. ako niste pročitali
korisnički priručnik)
• S visinom administrativne pristojbe bit ćete upoznati prije poduzimanja bilo kakvih radnji ili kućnog
posjeta.
63
Hrvatski
Dodatak
USB
1.7 Kg
430 (Š) X 201 (D) X 46 (V) mm
+5°C to +35°C
10 % do 75 %
USB 2.0
Najviše 5 V 500 mA
2D : 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D : 1080p, 720p
PCM, podatkovni tok
Prednji lijevo/Prednji desno, Sredina, Subwoofer, Surround
lijevo/Surround desno, Surround stražnji lijevo/Surround
stražnji desno
Optički
100BASE - TX terminal
Ugrađen
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Podržano
07
Općenito
Težina
Dimenzije
Raspon radne temperature
Raspon vlažnosti
Tip A
DC izlaz
Kontaktirajte SAMSUNG U CIJELOME SVIJETU
Ako imate pitanja ili komentare vezano uz Samsung proizvode, kontaktirajte SAMSUNG centar za korisnike.
Country
Contact Centre 
Web Site
U.K
IRELAND (EIRE)
GERMANY
FRANCE
ITALIA
SPAIN
PORTUGAL
LUXEMBURG
NETHERLANDS
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
06196 77 555 77
01 48 63 00 00
800-SAMSUNG (800.7267864)
0034902172678
808 207 267
261 03 710
088 90 90 100
BELGIUM
02-201-24-18
NORWAY
DENMARK
FINLAND
SWEDEN
815 56480
707 019 70
030-6227 515
0771 726 786
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
http://www.samsung.com/pl/support/
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
www.samsung.com/at/support
[Only for Dealers] 0810-112233
POLAND
HUNGARY
AUSTRIA
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/be_fr/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/be/support
(Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support
(French)
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/se/support
Country
Contact Centre 
SWITZERLAND 0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
CZECH
SLOVAKIA
CROATIA
BOSNIA
MONTENEGRO
SLOVENIA
SERBIA
ALBANIA
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
800 - SAMSUNG (800-726786)
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
072 726 786
055 233 999
020 405 888
080 697 267 (brezplačna številka)
011 321 6899
045 620 202
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG)
Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
from land line (+30) 210 6897691 from
mobile and land line
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com/ch/support
(German)
www.samsung.com/ch_fr/support
(French)
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/al/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda
(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s
ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama
višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno
odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.
Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta
otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.
Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)
(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr.,
punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili
moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta
otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Korisnici u
kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje
i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova
elektronička oprema ne smije se miješati s drugim omercijalnim otpadom.
Informacije o obvezama tvrtke Samsung u pogledu zaštite okoliša i određenim zakonskim obvezama u vezi s proizvodom,
npr. REACH, WEEE, baterije, možete potražiti na adresi: http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
Download PDF