Samsung | LW32A23W | Samsung LW32A23W Korisnički priručnik

LCD TV
LW32A23W
LW40A23W
Upute za vlasnika
Prije rukovanja ovim ure√ajem,
paÏljivo proãitajte ovaj priruãnik
i zadrÏite ga za buduçe reference.
ZASLONSKI IZBORNICI
PC DISPLEJ
SLIKA U SLICI (PIP)
TELETEKST
Oprez
OPREZ
OPASNOST OD ELEKTRIâNOG ·OKA
NE OTVARAJ OPREZ
OPREZ: ZA SPRJEâAVANJE ELEKTRIâNOG ·OKA, NE
UKLANJAJTE STRAÎNJI POKLOPAC, UNUTRA NEMA DIJELOVA
ZA KORISNIâKO SERVISIRANJE. ZA SERVISIRANJE SE
OBRATITE KVALIFICIRANOM SERVISNOM OSOBLJU.
Znak munje i glava strelica unutar
trokuta je znak upozorenja za
“opasni napon” unutar proizvoda.
Znak uskliãnika unutar trokuta je
znak upozorenja za vaÏne upute
koje dolaze s proizvodom.
UPOZORENJE : ZA SPRJEâAVANJE O·TEåENJA KOJE MOÎE REZULTIRATI VATROM ILI OPASNOSTI OD ·OKA. NE
IZLAÎITE OVAJ URE¬AJ KI·I ILI VLAZI.
☛ Napon napajanja naznaãen je na straÏnjoj strani televizora i frekvencija je 50 do 60 Hz.
Hrvatski-2
Sigurnosne upute
Ove ilustracije prikazuju mjere opreza u vezi va‰eg televizora.
75%
10%
35`
NE izlaÏite televizor uvjetima ekstremnih
temperatura ili uvjetima iznimne vlaÏnosti.
H
H
5`
NE izlaÏite televizor direktnom
sunãevom svjetlu.
NE izlaÏite televizor nikakvim tekuçinama.
Ako je televizor pokvaren, ne poku‰avajte
ga sami popraviti. Obratite se kvalificiranom
servisnom osoblju.
Tijekom oluje (pogotovo kad se javljaju
munje), iskljuãite kabel za napajanje
televizora iz utiãnice kao i antenu.
Nemojte preopteretiti zidne utiãnice ili
produÏni kabel. Opasnost od
zapaljenja.
Uvijek drÏite ure√aj u dobro
prozraãenom prostoru.
Nemojte gaziti ili zakretati
prikljuãni kabel.
DrÏite prikljuãni kabel dalje od izvora
topline. Opasnost od zapaljenja.
Ako se daljinski upravljaã ne koristi duÏe
vrijeme, baterije uklonite iz njega i
pohranite ih na hladno, suho mjesto.
OVAJ URE¬AJ NIJE ZA UPOTREBU U INDUSTRIJSKOJ OKOLINI
Hrvatski-3
SadrÏaj
◆ UVOD
■
■
Oprez ..................................................................................................................
Sigurnosne upute ...............................................................................................
2
3
◆ PRIKLJUâIVANJE I PRIPREMA VA·EG TELEVIZORA
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Pogled na upravljaãki panel................................................................................
Pogled na panel za prikljuãke.............................................................................
- Prikljuãivanje na antenu ili kabelsku televiziju.................................................
- Spajanje Set-Top Box, VCR ili DVD ...............................................................
- Prikljuãivanje vanjskih A/V ure√aja..................................................................
- Spajanje komponenata (DTV/DVD) ................................................................
- Prikljuãivanje raãunala.....................................................................................
- Prikljuãivanje digitalnih audio ulaza ................................................................
- Spajanje 5.1 kanalnih zvuãnika za kuçno kino................................................
Pogled na daljinski upravljaã (sve funkcije bez teleteksta) ................................
Pogled na daljinski upravljaã (teletekst funkcije) ................................................
Ugradnja baterija u daljinski upravljaã ................................................................
Ukljuãivanje i iskljuãivanje...................................................................................
Postavljanje televizora u stanje mirovanja..........................................................
Upoznavanje s daljinskim upravljaãem...............................................................
Plug & Play .........................................................................................................
Izbor jezika ..........................................................................................................
6
7
7
7
7
8
8
8
9
10
11
12
13
13
14
15
16
◆ POSTAVLJANJE KANALA
■
■
■
■
■
■
■
Automatsko pohranjivanje kanala.......................................................................
Razvrstavanje pohranjenih kanala......................................................................
Ruãno pohranjivanje kanala ...............................................................................
Ure√ivanje kanala ...............................................................................................
Davanje naziva programima ...............................................................................
Fino uga√anje prijama kanala.............................................................................
LNA (pojaãalo za uklanjanje smetnji) .................................................................
17
18
19
21
22
23
23
◆ POSTAVLJANJE PIP
■
■
■
■
■
■
■
Promjena standarda slike ...................................................................................
Pode‰avanje slike po mjeri korisnika .................................................................
Mijenjanje nijanse boja .......................................................................................
Mijenjanje veliãine slike.......................................................................................
Zamrzavanje prikazane slike ..............................................................................
DNIe (sustav digitalno prirodne slike) ................................................................
Gledanje Slike u slici (PIP) .................................................................................
24
24
25
25
26
26
27
◆ POSTAVLJANJE ZVUKA
■
■
■
■
■
Hrvatski-4
Prilago√avanje glasnoçe.....................................................................................
Privremeno iskljuãivanje zvuka...........................................................................
Promjena standarda zvuka .................................................................................
Namje‰tanje postava zvuka ................................................................................
Slu‰anje zvuka pomoçne slike ...........................................................................
29
29
30
30
31
SadrÏaj
◆ POSTAVLJANJE ZVUKA
■
■
■
■
■
■
Pode‰avanje Dolby Digital Surround zvuka .......................................................
Namje‰tanje Dolby Pro Logic II ..........................................................................
Namje‰tanje vanjskog digitalnog zvuka..............................................................
Prikljuãivanje slu‰alica ........................................................................................
Prilago√avanje preferenci za slu‰alice ...............................................................
Izbor naãina rada zvuka......................................................................................
32
34
35
36
36
37
◆ POSTAVLJANJE VREMENA
■
■
■
Namje‰tanje i prikaz trenutnog vremena............................................................ 38
Postavljanje tajmera za iskljuãivanje................................................................... 39
Automatsko ukljuãivanje i iskljuãivanje televizora............................................... 40
◆ POSTAVLJANJE OSTALE
■
■
■
Postavljanje naãina Plavi ekran .......................................................................... 41
Biranje ure√aja iz vanjskog izvora ...................................................................... 42
Promatranje slika iz vanjskih izvora.................................................................... 42
◆ POSTAVLJANJE PC-a
■
■
■
■
■
■
Kako postaviti PC softver (Temelji se na Windows 2000 ili Windows XP)........
Automatsko namje‰tanje zaslona osobnog raãunala.........................................
Grubo i precizno uga√anje slike.........................................................................
Promjena polo‰aja slike......................................................................................
Inicijalizacija postave slike ..................................................................................
Izbor DVI-moda...................................................................................................
◆ UPORABA MOGUåNOSTI TELETEKSTA
■
■
■
■
Teletext Dekoder.................................................................................................
Prikazivanje teletekst informacije........................................................................
Odabir odre√ene Teletext stranice .....................................................................
Kori‰tenje FLOF-a za odabir odre√ene Teletext stranice ..................................
◆ PREPORUKE ZA UPORABU
■
■
■
■
■
■
■
■
Otklanjanje gre‰aka ............................................................................................
MontaÏa stalka ....................................................................................................
Uporaba Kensington-brave za za‰titu od kra√e .................................................
MontaÏa zidnog nosaãa......................................................................................
Tehniãka i ekolo‰ka specifikacija ........................................................................
Mod prikaza (PC/DVI).........................................................................................
Konfiguracije pinova ...........................................................................................
Namje‰tanje Va‰eg daljinskog upravljaãa .........................................................
Simboli
Pritisni
☛
DrÏi pritisnuto
43
44
45
46
46
47
48
48
49
50
51
52
53
54
56
57
58
59
➢
Napomena
Hrvatski-5
Pogled na upravljaãki panel
1
(Napon)
Pritisnite za ukljuãivanje i iskljuãivanje TV-a.
2 Pokazivaã napona
Pali se kada iskljuãite napajanje.
3 Senzor daljinskog upravljaãa
Usmjerite daljinski upravljaã prema ovom mjestu
na TV-u.
4 TV/VIDEO
Prikazuje izbornik svih raspoloÏivih izvora ulaznih
signala (TV, AV1, AV2, AV3, S-VIDEO,
COMP1, COMP2, PC/DVI).
Hrvatski-6
5 MENU
Pritisnite da biste vidjeli zaslonski izbornik
karakteristika Va‰eg TV-a.
+
6 Pritisnite za poveçanje ili smanjenje glasnoçe.
Tako√er se koristi za biranje stavki na zaslonskom
izborniku.
7
C/P.
Pritisnite za mijenjanje programa.
Tako√er se koristi za isticanje raznih stavki na
zaslonskom izborniku.
(MoÏete ukljuãiti TV preko guma za programe bez
daljinskog upravljaãa.)
Pogled na panel za prikljuãke
Ulaz napajanja
☛ Kad god prikljuãite audio ili video sustav na va‰ ure√aj, provjerite jesu li svi elementi iskljuãeni.
1 Prikljuãivanje na antenu ili kabelsku televiziju
Za ispravno gledanje televizijskih kanala, signal mora doçi iz sljedeçih izvora:
- vanjske antene
- mreÏe kabelske televizije
- mreÏe satelitske televizije
2 Spajanje Set-Top Box, VCR ili DVD
- Spojite VCR ili DVD SCART kabel na SCART prikljuãak A57 D64 od VCR ili DVD.
- Ako Ïelite spojiti i Set-Top Box i VCR (ili DVD), trebali biste povezati Set-Top Box na VCR
(ili C62) i A57 VCR (C58 DVD) na svoj ure√aj. A57
➣
Specifikacije ulaza/izlaza
ulaza
zlaza
Konektor
Video
Audio (L/R)
SCART 1
✔
✔
SCART 2
✔
✔
S-Video
RGB
Video+Audio (L/R)
✔
Samo izlaz TV-a
Izlaz monitora
(TV/AV1/AV2/AV3/S-VHS)
3 Prikljuãivanje vanjskih A/V ure√aja
- Spojite RCA ili S-VIDEO kabel na odgovarajuçi vanjski A/V ure.aj kao ‰to je VCR, DVD, ili kamera.
- Spojite RCA audio kablove na "AUDIO(L)", i "AUDIO(R)" na zadnjoj strani va‰eg ure√aja, a druge krajeve
na odgovarajuçe prikljuãke za audio izlaz na A/V ure√aju.
- Slu‰alica se moÏe spojiti na izlaz za slu‰alicu ( 4 ) sa zadnje strane ure√aja.
Dok je spojena slu‰alica, iskljuãuje se zvuk na ugra√enim zvuã nicima.
Hrvatski-7
Pogled na panel za prikljuãke
5
Spajanje komponenata (DTV/DVD)
- Spojite video kabele komponenata na konektor komponente (“Y”, “Pb”, “Pr”) na straÏnjoj strani ure√aja, a
drugi kraj na konektore video-izlaza odgovarajuçe komponente na DTV-u ili DVD-u.
- Ako Ïelite spojiti i DTV Set-Top Box i DTV (ili DVD), trebali biste spojiti Set-Top Box na DTV (ili DVD) i DTV
(DVD) na konektor komponente (“Y”, “Pb”, “Pr”) na Va‰em televizoru.
- Y, Pb i Pr konektori na ure√ajima (DTV-u ili DVD-u) su ponekad oznaãeni Y, B-Y i R-Y ili Y, Cb i Cr.
- Spojite RCA audio kabele na “AUDIO(L)”, i “AUDIO(R)” na straÏnjoj strani va‰eg ure√aja, a druge krajeve
na odgovarajuçe konektore audio izlaza na DTV-u ili DVD-u.
Izvor
Video
Horizontalna Frekvencija
(kHz)
Vertikalna Frekvencija
(Hz)
Rezolucija
(Vodovi)
TV/VIDEO
PAL
SECAM
NTSC4.43
NTSC3.58 (Osim RF)
15.625
15.625
15.734
15.704
50
50
60
60
575
575
483
483
480/60i
480/60p
576/50i
576/50p
720/60p
1080/50i
1080/60i
15.734
31.469
15.625
31.250
45.000
28.125
33.750
60
60
50
50
60
50
60
483
483
576
576
720
1080
1080
Component 1/2
6
Prikljuãivanje raãunala
- Spojite prikljuãak DIV na video prikljuãak PC-a.
- Spojite stereo audio kabel na “PC AUDIO IN (STEREO)” na straÏnjoj strani va‰eg televizora, a drugi kraj na
“Audio Out” zvuãne kartice va‰eg raãunala.
7
Prikljuãivanje digitalnih audio ulaza
Spojite optiãki digitalni audio kabel ili koaksijalni kabel (RCA audio kabel) na “DIGITAL AUDIO IN” na
straÏnjoj strani Va‰eg televizora, a drugi kraj na “DIGITAL OUT” ure√aja s digitalnim izlazom da biste
uÏivali u digitalnom zvuku (vi‰e-kanalni surround zvuk, stereo ili Dolby Pro-Logic II).
Hrvatski-8
Pogled na panel za prikljuãke
8
Spajanje 5.1 kanalnih zvuãnika za kuçno kino
Surround
zvuãnik
Surround
zvuãnik
Woofer
Glavni zvuãnik
Glavni zvuãnik
Ostali zvuãnici
(Surround/srednji/subwoofer):
Spojite audio kabel svakog
zvuãnika na izlaznu utiãnicu
zvuãnika (surround 10 /srednji 12
/woofer 1 11 ) na straÏnjoj strani
televizora i pri tome svakako
pazite da su polariteti +, - ispravno
prikljuãeni.
Zadnja stranica TV-a
kabel zvuãnika na
➢ Namotajte
jezgru dva puta ili vi‰e.
Srednji zvuãnik
9 Glavni zvuãnik: Kad su zvuãnici odvojeni od LCD TV-a
Spojite audio kabele zvuãnika na izlaznu utiãnicu
glavnog zvuãnika, na straÏnjoj strani va‰eg televizora,
pazeçi pri tome da su polariteti +, - ispravno prikljuãeni.
➢
Zvuãnici MORAJU imati snagu vi‰e od 10
wat (otpor 8Ω).
9 Glavni zvuãnik : Kad su zvuãnici spojeni s LCD TV-om
Postavite drÏaãe na zvuãnik i svoj
ure√aj.
Spojite zvuãnik i ure√aj vijcima.
Hrvatski-9
Pogled na daljinski upravljaã (sve funkcije bez teleteksta)
POWER
PRIKAZUJE IZABRANI IZVOR
ULAZA I STATUS BATERIJE
GUMB ZA MIROVANJE TELEVIZORA
(Proãitajte stranu 13)
TV
P.MODE
SELECT
PRIKAZ INFORMACIJA TV-MODA
SZÁMGOMBOK
1
2
3
4
5
6
7
8
PRE-CH
0
JEDNOZNAMENKASTI/DVOZNAMENKASTI IZBOR KANALA
POVEåANJE GLASNOåE
(Proãitajte stranu 29)
DALJINSKI UPRAVLJAâ RADI ZA
TV, VCR, KABELSKU TELEVIZIJU,
DVD, STB
9
-/--
ODABIR STANDARDA SLIKE
(Proãitajte stranu 24)
PRETHODNI KANAL
SLJEDEåI KANAL
(Proãitajte stranu 14)
P
VIDEO
MUTE
BIRANJE IZVORA VIDEO ULAZA
(Proãitajte stranu 42)
PRIVREMENO ISKLJUâENJE ZVUKA
(Proãitajte stranu 29)
PRETHODNI KANAL
SMANJENJE GLASNOåE
INFO
IX
TTX/M
PRIKAZ INFORMACIJA (TRENUTNI
PROGRAM I AUDIO/VIDEO
POSTAVKE)
(Proãitajte stranu 38)
ME
IT
NU
EX
PRIKAZ NA ZASLONU
(Proãitajte stranu 14)
IZLAZ IZ OSD-A
MIJENJA POTVRDU
UPRAVLJA POKAZIVAâEM U
IZBORNIKU (Proãitajte stranu 14)
ENTER
ODABIR STANDARDA ZVUKA
(Proãitajte stranu 30)
AUTOMATSKO ISKLJUâIVANJE
(Proãitajte stranu 39)
BIRANJE PC-MODA
(Proãitajte stranu 44)
IZBOR VELIâINE SLIKE
(Proãitajte stranu 25)
IZBOR ZVUâNOG RADA
(Proãitajte stranu 37)
STILL
S.MODE DUAL I-II SURROUND
BN59-00373
P.SIZE
SLEEP
DNIe
PC
REW
STOP
PIP
SWAP
P
PLAY/PAUSE
FF
BIRANJE DNIe
(Proãitajte stranu 26)
SET
RESET
➣
Hrvatski-10
BIRANJE UKLJUâENJA/ISKLJUâENJA
MODA DOLBY PRO-LOGIC II
(Proãitajte stranu 32~34)
FUNKCIJE "SLIKE U SLICI"; (Refer to page 27)
PIP uklj.: PIP UKLJ./ISKLJ.
P / : IZBOR PIP KANALA
SWAP : IZMJENA GLAVNE I SPOREDNE
SLIKE
"
MIROVANJE GLAVNE SLIKE
(Proãitajte stranu 26)
VCR/DVD FUNKCIJE;
SET
RESET
: PREMOTAVANJE
BN59-00373A
: STOP
/: UKLJUâENO/STANKA
: BRZO NAPRIJED
Performanse daljinskog upravljaca mogu biti pod utjecajem sjajnog svjetla.
Pogled na daljinski upravljaã (teletekst funkcije)
POWER
TV
P.MODE
SELECT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-/--
PRE-CH
0
P
SLJEDEåI STRANICA TELETEKSTA
VIDEO
MUTE
PRETHODNI STRANICA TELETEXTA
TELETEKST PRIKAZ/MIX
INFO
IX
TTX/M
OTKRIVANJE TELETEKSTA
ME
IT
NU
EX
TELETEKST KAZALO
ENTER
STILL
S.MODE DUAL I-II SURROUND
DRÎANJE TELETEKSTA
ODUSTAJANJE OD TELETEKSTA
BN59-00373
P.SIZE
SLEEP
DNIe
PC
REW
STOP
IZBOR VELIâINE TELETEKSTA
PIP
POD-STRANICA TELETEKSTA
SET
➣
SWAP
P
PLAY/PAUSE
RESET
FF
BN59-00373A
Funkcija teleteksta : Za detalje proãitajte strane 46-48
Hrvatski-11
Ugradnja baterija u daljinski upravljaã
1
Do kraja izvucite poklopac.
2
Umetnite dvije AAA baterije.
Osigurajte da se “+” i “_” polariteti baterija poklapaju s
➣ dijagramom
u pretincu.
3
Vratite poklopac.
Izvadite baterije i ãuvajte ih na hladnom, suhom mjestu ako
➣ neçete
koristili daljinski upravljaã duÏe vrijeme.
Daljinski upravljaã moÏete koristiti na udaljenosti od oko 7 m od
TV-a.
(Uz pretpostavku uobiãajene uporabe TV-a, baterije traju oko
godinu dana.)
➣
Daljinski upravljaã ne radi!
Provjerite sljedeçe:
1. Je li ukljuãen mreÏni prekidaã TV-a?
2. Je li izabrani izvor TV, a ne video, kabelska televizija ili DVD?
3. Jesu li plus i minus polariteti baterije zamijenjeni?
4. Je li se baterija potro‰ila?
5. MoÏda nema struje?
6. Je li izvuãen prikljuãni kabel?
7. Nalazi li se u blizini fluorescentno svjetlo ili neonska reklama?
Hrvatski-12
Ukljuãivanje i iskljuãivanje
MreÏni kabel je priãvr‰çen za zadnji dio va‰eg ure√aja.
☛
3
Pritisnite gumb POWER ( ) na prednjoj strani televizora.
Rezultat: Pali se indikator standby-moda (spremnost za rad) na
prednjoj ploãi.
Pritisnite POWER ( ), numerirani gumb (0~9) ili gumb za
mijenjanje programa( / ) na daljinskom upravljaãu ili gumb
na prednjoj ploãi televizora.
Power ili
C/P.
Rezultat: Program koji ste zadnje gledali se automatski ponovno
ukljuãuje.
SELECT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-/--
PRE-CH
0
P
VIDEO
MUTE
INFO
IX
TTX/M
IT
Za iskljuãivanje televizora, ponovno pritisnite POWER (
P.MODE
EX
Kad prvi put ukljuãujete ure√aj, od Vas çe se traÏiti da izaberete
➣ jezik
na kojem Ïelite da budu prikazani izbornici (vidi stranu 15).
4
TV
NU
2
Umetnite mreÏni kabel u odgovarajuçu utiãnicu.
Rezultat: MreÏni napon je naveden na straÏnjoj strani televizora, a
frekvencija je 50 ili 60 Hz.
ME
1
Ako ste ga kupili u Ujedinjenom Kraljevstvu, pogledajte stranicu
59 za daljnje informacije o o‰iãenju utikaãa.
).
Postavljanje televizora u stanje mirovanja
Va‰ ure√aj je moguçe postaviti u Standby naãin rada (spremnosti za rad),
da bi se smanjila potro‰nja energije. Standby naãin rada mo‰e biti koristan
kada zaÏelite privremeno prekinuti gledanje (tijekom obroka, na primjer).
Da biste ponovno ukljuãili televizor, jednostavno ponovno pritisnite
gumb POWER ( ), numerirane gumbe (0~9) ili gumb za mijenjanje
programa ( / ).
➣
P.MODE
SELECT
TV
P.MODE
SELECT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-/--
PRE-CH
0
Ne ostavljajte ure√aj u Standby naãinu rada duÏa razdoblja
(kada odlazite na ljetovanje, na primjer). Iskljuãite televizor
pritiskom na gumb POWER ( ) na prednjoj strani televizora.
Najbolje je izvuçi utikaã televizora iz mreÏne utiãnice i antenu.
VIDEO
MUTE
IX
TTX/M
INFO
IT
1. Uporaba gumba ‘Power’ na daljinskom upravljaãu je moguça samo
ako se TV nalazi u modu za ‰tednju energije (stand-by modu). Ako
je TV iskljuãen, daljinskim upravljaãem se ne moÏe ukljuãiti TV.
2. Da biste zadrÏali vremenske postavke ili postavke automatskog alarma,
uvijek iskljuãite TV u stand-by mod s daljinskim upravljaãem. Uporaba
mreÏnog prekidaãa na TV-u çe obrisati sve vremenske postavke.
[Korist] Funkcija potpunog ‘iskljuãenja’ je podjednako uãinkovita
kao izvlaãenje mreÏnog kabela iz utiãnice. TV se iskljuãuje u
stand-by mod kad je iskljuãen daljinskim upravljaãem. Da biste
vratili napajanje ( ) na ekran, pritisnite gumb ‘ON’ ili gumb za
mijenjanje programa( )na daljinskom upravljaãu. Pritisak na
gumb Power na TV-u neçe vratiti napajanje na ekran jer, u ovom
sluãaju, TV ponovno uspostavlja posljednji mod, a to je bio
‘Power Saving’ mod (mod za ‰tednju energije).
P
EX
➣
TV
NU
2
Pritisnite gumb POWER ( ) na daljinskom upravljaãu.
Rezultat: Ekran se iskljuãuje, a naranãasti indikator ‘standby-moda’
(spremnosti za rad) se pojavljuje na prednjoj strani televizora.
ME
1
POWER
Hrvatski-13
Upoznavanje s daljinskim upravljaãem
Daljinski upravljaã se uglavnom upotrebljava za:
◆ Promjenu kanala i namje‰tanje glasnoçe
◆ Namje‰tanje ure√aja pomoçu sustava izbornika na
zaslonu.
POWER
TV
P.MODE
SELECT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-/--
Sljedeça tablica predstavlja najãe‰çe rabljene tipke i njihove
funkcije.
Tipka
PRE-CH
0
Funkcija promatranja
Izborniãka funkcija
Upotrebljava se za prikaz
sljedeçeg pohranjenog kanala.
-
Upotrebljava se za prikazati
prethodno pohranjeni kanal.
-
P
VIDEO
MUTE
IX
TTX/M
do
INFO
ME
IT
NU
EX
_/_ _
ENTER
STILL
S.MODE DUAL I-II SURROUND
BN59-00373
➣
Upotrebljava se za izbor kanala numeriranih od 10
navi‰e. Pritisnite ovaj gumb i unesite dvoznamenkasti
broj programa.
Upotrebljava se za
poveçanje glasnoçe.
-
Upotrebljava se za
smanjenje glasnoçe.
-
MUTE
Upotrebljava se za privremeno iskljuãenje zvuka.
Za njegovo ponovno ukljuãenje, pritisnite
+/-.
ponovno ovu tipku, ili tipku
MENU
Upotrebljava se za
prikazivanje sustava
izbornika na zaslonu
EXIT
ENTER
Hrvatski-14
Upotrebljava se za prikaz odgovarajuçeg kanala.
Za kanale s dvije znamenke drugu znamenku
pritisnite odmah iza prve. Ako to ne uspijete,
rezultat çe biti prikaz kanala od jedne znamenke.
➣
Upotrebljava se za
povratak na prethodni
izbornik ili normalno
gledanje programa.
Koristi se za izlaz iz sustava zaslonskog izbornika.
-
Upotrebljava se:
◆ Prikazuje podizbornik koji sadr‰i
izbore za trenutnu
opciju u izborniku.
◆ Za ruãno pretraÏivanje
kanala naprijed/natrag
◆ Poveçanje/smanjenje
vrijednosti odrednice
izbornika.
-
Upotrebljava se za
potvrdu va‰eg izbora.
Plug & Play
Kad se ure√aj prvi put ukljuãuje, nekoliko osnovnih korisniãkih postavki
se pode‰avaju automatski jedna za drugom.
Dostupne su sljedeçe postavke.
POWER
TV
1
Ako je televizor u stanju mirovanja, pritisnite gumb POWER (
daljinskom upravljaãu.
Rezultat:
Izaberite odgovarajuãi Jezik pritiskom na gumb œili ƒ.
3
Pritisnite gumb ENTER
) na
Ispisuju se dostupni jezici.
➣ MoÏete
izabrati jedan od 18 jezika.
Rezultat:
ili ‹ da biste potvrdili svoj izbor.
Prov. Ant. UI. kad izaberete OK.
Pritisnite tipku ENTER
Rezultat:
5
SELECT
Prikazuje se poruka Plug & Play. Pojavljuje se na kratko,
a zatim se automatski prikazuje izbornik Jezik.
2
4
P.MODE
ili ‹.
Na raspolaganju su sljedeçe zemlje:
Belgie - Deutschland - Espania - France - Italia Nederland - Schweiz - Sverige - UK - lstoãna Europa Ostale
Izaberite svoju DrÏava pritiskom na gumb œili ƒ.
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
Rezultat:
TraÏenje programa çe zapoãeti i prestati automatski.
6
Izaberite Sat ili Min pritiskom na gumb ¦ili ‹.
Podesite Sat/Min pritiskom na gumb œili ƒ.
(Proãitajte “Automatsko ukljuãivanje i iskljuãivanje televizora” na
strani 40)
7
Pritisnite gumb ENTER
Rezultat:
da biste potvrdili postavku.
Prikazuje se poruka UÏivajte u gledanju, i zatim çe se
aktivirati program koji ste spremili.
Hrvatski-15
Plug & Play
IX
TTX/M
INFO
Ako Ïelite ponovno postaviti ovu znaãajku...
ME
NU
IT
EX
1
ENTER
STILL
Pritisnite tipku MENU.
Rezultat:
S.MODE DUAL I-II SURROUND
2
Prikazan je glavni izbornik.
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati Postavljanje.
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
BN59-00373
Rezultat:
U Postavljanje grupi se pojavljuju opcije koje stoje na
raspolaganju.
3
Pritisnite tipku œ ili ƒ za izabrati Plug & Play.
4
Pritisnite tipku ENTER
Rezultat:
5
.
Prikazuje se poruka Plug & Play.
Za ostale detalje o pode‰avanju proãitajte prethodnu stranicu.
Izbor jezika
IX
TTX/M
Kada zapoãnete rabiti svoj ure√aj, morate izabrati jezik koji çe se
upotrebljavati za prikaz izbornika i pokazivaãa.
INFO
ME
IT
NU
EX
1
Pritisnite tipku MENU.
ENTER
Rezultat:
STILL
S.MODE DUAL I-II SURROUND
2
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati Postavljanje.
Rezultat:
BN59-00373
Prikazan je glavni izbornik.
U Postavljanje grupi se pojavljuju opcije koje stoje na
raspolaganju.
ili ‹.
3
Pritisnite tipku ENTER
4
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati Jezik.
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
Rezultat:
5
Ispisuju se dostupni jezici.
Izaberite odre√eni jezik ponovljenim pritiskom na tipku œili ƒ.
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
➣ MoÏete izabrati jedan od 18 jezika.
6
Hrvatski-16
Kada ste zadovoljni izborom, pritisnite tipku EXIT za povratak u
normalni naãin gledanja.
Automatsko pohranjivanje kanala
1
Pritisnite tipku MENU.
Rezultat:
2
NU
ME
S.MODE DUAL I-II SURROUND
Prikazan je glavni izbornik.
BN59-00373
U grupi Kanal se pojavljuju opcije koje stoje na
raspolaganju.
ili ‹.
Izabran je DrÏava.
4
Pritisnite ponovno tipku ENTER
ili ‹. Izaberite DrÏava svoju
zemlju ponovljenim pritiskom na tipku œili ƒ.
Na raspolaganju su sljedeçe zemlje:
Belgie - Deutschland - Espania - France - Italia - Nederland Schweiz - Sverige - UK - lstoãna Europa -Ostale
5
Pritisnite tipku ENTER
6
Pritisnite gumb ƒda biste izabrali atm.
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
Rezultat:
.
Izabran je Poãetak.
Pritisnite gumb ENTER
za traÏenje programa.
Pod-izbornik se mijenja od Poãetak na Stop kad je zapoãelo
traÏenje programa.
Rezultat:
➣
➣
8
ENTER
STILL
Pritisnite tipku ENTER
Rezultat:
7
INFO
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati Kanal.
Rezultat:
3
IX
TTX/M
IT
EX
Raspone frekvencija koji su vam dostupni moÏete skenirati
(njihova dostupnost ovisi o pojedinoj zemlji). Automatski
dodijeljeni programski brojevi ne moraju odgovarati stvarnim ili
Ïeljenim brojevima programa. Me√utim, brojeve moÏete razvrstati
ruãno, i obrisati kanale koje ne Ïelite gledati.
TraÏenje se zaustaviti automatski. Kanali su razvrstani i
pohranjeni prema poretku koji odraÏava njihov poloÏaj u
frekvencijskom rasponu, (najniÏi je prvi, a najviÏi zadnji).
Zatim se prikazuje prvotno izabrani program.
Za povratak na prethodni izbornik, pritisnite gumb ¦ ili ‹ da
biste izabrali Povratak i zatim pritisnite gumb ENTER .
Za zaustavljanje traÏenja prije nego ‰to je zavr‰ilo, izaberite
Stop i pritisnite gumb ENTER .
Kada su svi kanali pohranjeni, moÏete:
◆ Razvrstati ih zahtijevanim redoslijedom (proãitajte stranu 18)
◆ Dodijeliti naziv pohranjenim kanalima (proãitajte stranu 22)
◆ Dodavanje ili brisanje programa (proãitajte stranu 21)
◆ Fino ugoditi prijam kanala, ako je to potrebno (proãitajte stranu 23)
◆ Aktiviranje LNA funkcije (pojaãalo za uklanjanje smetnji).
(proãitajte stranu 23)
Hrvatski-17
Razvrstavanje pohranjenih kanala
IX
TTX/M
MoÏete zamijeniti brojeve dva kanala, da biste:
INFO
ME
NU
IT
EX
◆ Promijenili brojãani poredak po kojem su kanali
automatski pohranjeni.
◆ Dodijelili lako zapamtive brojeve kanalima koje
najãe‰çe gledate.
ENTER
STILL
S.MODE DUAL I-II SURROUND
1
Pritisnite tipku MENU.
Rezultat:
BN59-00373
2
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati Kanal.
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
Rezultat:
3
Hrvatski-18
Izabrani broj Kanal i Ime se pomiãu na desnu stranu.
Pritisnite gumb œili ƒ da biste do‰li do poloÏaja koji Ïelite
promijeniti i zatim pritisnite gumb ENTER .
Rezultat:
6
Prikazuje se Program, Kanal i Ime.
Izaberite broj Kanal koji Ïelite promijeniti, ponovljenim pritiskom na
tipku œili ƒ.
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
Rezultat:
5
U grupi Kanal se pojavljuju opcije koje stoje na
raspolaganju.
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati Razvrstavanje.
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
Rezultat:
4
Prikazan je glavni izbornik.
Izabrani kanal je zamijenjen sa prethodno
pohranjenim kanalom za izabrani broj.
Ponovite korake 4 i 5 za drugi program za ponovno razvrstavanje.
Ruãno pohranjivanje kanala
Pohraniti moÏete do 100 kanala, ukljuãujuçi i one primljene preko
kabelskih mreÏa.
Kada ruãno pohranjujete kanale, moÏete izabrati:
◆ Pohraniti ili ne svaki na√eni kanal
◆ Broj programa svakog pohranjenog kanala koji ‰elite
identificirati
1
Pritisnite tipku MENU.
Rezultat:
2
Prikazan je glavni izbornik.
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati Kanal.
Rezultat:
U grupi Kanal se pojavljuju opcije koje stoje na
raspolaganju.
ili ‹.
3
Pritisnite tipku ENTER
4
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati Ruãno biranje.
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
Rezultat:
Opcije dostupne u izborniku Ruãno biranje se prikazuju
ako je izabran Broj Pr..
5
Pritisnite ponovno gumb ENTER .
Da biste programu dali broj, prona√ite odgovarajuçi broj pritiskom na
gumb œili ƒ i zatim pritisnite gumb ENTER .
6
Pritisnite gumb œili ƒ da biste izabrali Sistem slike i zatim pritisnite
gumb ENTER
ili ‹.
Izaberite odgovarajuçi Sistem slike ponavljanim pritiskom na gumb
œili ƒ i zatim pritisnite gumb ENTER
ili ‹.
Rezultat:
7
Pritisnite gumb œili ƒ da biste izabrali Sistem zvuka i zatim
pritisnite gumb ENTER
ili ‹.
Izaberite odgovarajuçi standard zvuka ponavljanim pritiskom na
gumb œili ƒ i zatim pritisnite gumb ENTER
ili ‹.
Rezultat:
8
Standardi boja çe se prikazati sljedeçim redoslijedom:
AUTO - PAL - SECAM - NT4.43
Standardi zvuka çe se prikazati sljedeçim redoslijedom:
BG - DK - I - L
Da biste sve programe pomaknuli na odgovarajuçe brojeve,
ponovite korake 5 do 7 nakon ‰to ste izabrali Broj Pr. pritiskom na
gumb œili ƒ.
Hrvatski-19
Ruãno pohranjivanje kanala
9
Ako znate broj kanala koji treba biti pohranjen....
◆ Pritisnite gumb œili ƒ da biste izabrali Kanal i zatim pritisnite
gumb ENTER
ili ‹.
◆ Izaberite C (zemaljski program) ili S (kabelski program) pritiskom
na gumb œili ƒ i zatim pritisnite gumb ENTER
ili ‹.
◆ Izaberite odgovarajuçi broj pritiskom na gumb œili ƒ i zatim
pritisnite gumb ENTER
ili ‹.
➣
10
Ako je zvuk neprirodan ili ga nema, ponovno izaberite
odgovarajuçi zvuãni sustav.
Ako ne znate brojeve programa, pritisnite gumb œili ƒ da biste
izabrali TraÏenje i zatim pritisnite gumb ENTER
ili ‹.
Pokrenite TraÏenje pritiskom na gumb œili ƒ i zatim pritisnite
gumb ENTER
ili ‹.
Rezultat:
11
Pritisnite gumb œili ƒ da biste izabrali Spremanje i zatim pritisnite
ili ‹.
gumb ENTER
Izaberite Da pritiskom na gumb œili ƒ i zatim pritisnite gumb
ENTER .
Rezultat:
12
Tjuner skenira frekvencijski raspon dok se na zaslonu
ne prikaÏe prvi kanal ili kanal koji ste izabrali.
Kanal i povezani programski broj su pohranjeni.
Ponovite korake 9 do 11 za svaki kanal koji se pohranjuje.
☛Kanalni naãin rada
◆ P (Programski naãin rada): Kada je ugo√avanje obavljeno,
postajama za televizijsko emitiranje u va‰em podruãju bit
çe dodijeljena mjesta s poloÏajnim brojevima od P00 do
P99. Kanal moÏete izabrati unosom poloÏajnog broja u
ovom naãinu rada.
◆ C (Stvarni kanalni naãin rada): Kanal moÏete izabrati
unosom dodijeljenog broja svakoj televizijskoj postaji u
ovom naãinu rada.
◆ S (Naãin rada s kabelskim TV kanalima): Kanal moÏete
izabrati unosom dodijeljenog broja svakom kanalu
kabelske TV u ovom naãinu rada.
Hrvatski-20
Ure√ivanje kanala
IX
TTX/M
NU
ME
Svi kanali koje niste posebno izabrali za preskakivanje, bit çe
prikazani tijekom skeniranja.
ENTER
STILL
1
U grupi Kanal se pojavljuju opcije koje stoje na
raspolaganju.
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati Dodaj/Bri‰i.
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
Rezultat:
4
BN59-00373
Prikazan je glavni izbornik.
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati Kanal.
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
Rezultat:
3
S.MODE DUAL I-II SURROUND
Pritisnite tipku MENU.
Rezultat:
2
INFO
IT
EX
Kanale koje odaberete moÏete iskljuãiti iz kanala koje ste
skenirali. Kada skenirate kroz pohranjene kanale, oni koje ste
odabrali preskoãiti, neçe biti prikazani.
Prikazuje se status trenutnog programa.
Pritisnite gumb
Bri‰i.
Rezultat:
/
da biste izabrali Kanal koji Ïelite Dodaj ili
Ako se program koji Ïelite urediti ne nalazi u memoriji,
bira se i prikazuje Dodaj.
S druge strane, ako se program koji Ïelite urediti nalazi u
memoriji, bira se i prikazuje Bri‰i.
5
Pritisnite gumb ENTER
6
Da biste se vratili na prethodni izbornik, izaberite Povratak pritiskom
na gumb¦ ili ‹ i zatim pritisnite gumb ENTER .
7
Ponovite korak 4 i 6 za svaki kanal koji Ïelite dodati ili obrisati.
da biste Dodaj ili Bri‰i program.
Hrvatski-21
Davanje naziva programima
IX
TTX/M
INFO
ME
NU
IT
EX
ENTER
Nazivi kanala bit çe dodijeljeni automatski pri emitiranju
informacija o kanalu.
Te nazive je moguçe promijeniti i dodijeliti im nove nazive.
1
Pritisnite tipku MENU.
Rezultat:
STILL
Prikazan je glavni izbornik.
S.MODE DUAL I-II SURROUND
BN59-00373
2
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati Kanal.
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
Rezultat:
3
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati Ime.
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
Rezultat:
4
Prikazuje se trenutni Program, Kanal i Ime.
Ako je potrebno, izaberite kanal kojem çete dodijeliti novi naziv,
pritiskom na tipku œili ƒ.
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
Rezultat:
5
U grupi Kanal se pojavljuju opcije koje stoje na
raspolaganju.
Oko prozora za naziv se prikazuje izborna traka.
Za...
Nakon toga...
Odabir slova, broja ili znaka
Pritisnite tipku œili ƒ
Kretanje na sljedeçe slovo
Pritisnite tipku ‹
Kretanje na prethodno slovo
Pritisnite tipku ¦
Potvrdite naziv<
Pritisnite tipku ENTER
➢ Dostupni znakovi su :
◆ Slova abecede (A...Z)
◆ Brojevi (0...9)
◆ Posebni znakovi (_, razmak)
Hrvatski-22
6
Ponovite korake 4 do 5 za svaki kanal kojem se dodjeljuje novi
naziv.
7
Kad ste dovr‰ili unos naziva, pritisnite gumb ENTER
naziva.
za potvrdu
Fino uga√anje prijama kanala
Ako je prijam ãist, ne morate fino uga√ati prijam, jer to se obavlja
automatski tijekom pretraÏivanja i pohranjivanja.
Me√utim, ako je signal slab ili izobliãen, moÏda çete morati ruãno
fino uga√ati kanal.
1
Pritisnite tipku MENU.
Rezultat:
2
Prikazan je glavni izbornik.
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati Kanal.
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
Rezultat:
U grupi Kanal se pojavljuju opcije koje stoje na raspolaganju.
3
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati Fino uga√anje.
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
4
Pritisnite gumb
ugoditi.
5
Priti‰çite gumb ¦ ili ‹ sve dok ne postignete o‰tru i jasnu sliku i
dobru kvalitetu zvuka.
Za spremanje postavke pritisnite gumb ENTER .
6
Da biste resetirali precizno uga√anje, izaberite Reset pritiskom na
gumb œili ƒ i zatim pritisnite gumb ENTER .
Da biste se vratili na prethodni izbornik, izaberite Povratak pritiskom
na gumb ¦ ili ‹i zatim pritisnite gumb ENTER .
/
da biste izabrali program koji Ïelite precizno
LNA (pojaãalo za uklanjanje smetnji)
Ako televizor radi u podruãju sa slabim signalom, ponekad LNAfunkcija moÏe pobolj‰ati prijam.
1
Pritisnite tipku MENU.
Rezultat:
2
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati Kanal.
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
Rezultat:
3
LNA je glavni izbornik.
Izaberite Uk pritiskom na gumb œili ƒ.
Rezultat:
5
U grupi Kanal se pojavljuju opcije koje stoje na raspolaganju.
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati LNA.
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
Rezultat:
4
Prikazan je glavni izbornik.
Pojaãava signale ako je slab prijam antene.
Me√utim, ako se dolazni signali mije‰aju jedan s drugim,
iskljuãite LNA jer moÏe neispravno funkcionirati.
Kad je zavr‰io, pritisnite gumb EXIT da biste se vratili na normalno gledanje.
Hrvatski-23
Promjena standarda slike
MoÏete izabrati vrstu slike koja najbolje odgovara va‰im zahtjevima.
1
Pritisnite tipku MENU.
Rezultat:
2
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati Slika.
Rezultat: U grupi Slika se pojavljuju opcije koje stoje na
raspolaganju.
3
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
Rezultat: Izabrano je Picture Mode.
4
Pritisnite ponovno tipku ENTER
ili ‹.
Izaberite Ïeljeni efekt za sliku, ponovljenim pritiskom na tipku œili ƒ .
Na raspolaganju su sljedeçi efekti:
Pode‰avajuça - Dinamiãna - Standardna - Filmska
POWER
TV
Prikazan je glavni izbornik.
P.MODE
➣
SELECT
To moÏete tako√er prikazati jednostavnim pritiskom na gumb
P.MODE (Picture Mode).
Pode‰avanje slike po mjeri korisnika
Va‰ ure√aj ima nekoliko postava koje vam omoguçavaju
upravljanje kakvoçom slike.
Hrvatski-24
1
Pritisnite tipku MENU.
Rezultat: Prikazan je glavni izbornik.
2
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati Slika.
Rezultat: U grupi Slika se pojavljuju opcije koje stoje na
raspolaganju.
3
Pritisnite tipku ENTER
4
Pritisnite gumb œili ƒ da biste izabrali Normalna slika i pritisnite
gumb ENTER
ili ‹.
5
Izaberite opciju (Kontrast, Svjetlost, O‰trina, Boja ili Nijansanijansu - samo NTSC) koje çe se namje‰tati pritiskom na tipku
œili ƒ. Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
Rezultat: Prikazana je vodoravna linija.
6
Pritisnite tipku ¦ ili ‹ za postiçi odgovarajuçu postavu.
7
Kad ste zadovoljni s postavkom, pritisnite gumb MENU da biste se
vratili u prethodni izbornik ili pritisnite gumb EXIT da biste se vratili
na normalno gledanje.
ili ‹.
Mijenjanje nijanse boja
MoÏete izabrati nijansu boje koja je najugodnija za Va‰e oãi.
1
Pritisnite tipku MENU.
Rezultat:
Prikazan je glavni izbornik.
2
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati Slika.
Rezultat: U grupi Slika se pojavljuju opcije koje stoje na
raspolaganju.
3
Pritisnite tipku ENTER
4
Pritisnite gumb œili ƒ da biste izabrali Nijansa boje i zatim
ili ‹. Izaberite zahtijevanu opciju,
pritisnite gumb ENTER
ponovljenim pritiskom na tipku œili ƒ. Na raspolaganju su
sljedeçe opcije:
Hladna2 - Hladna1 - Normalna - Topla1 - Topla2
5
Kada ste zadovoljni izborom, pritisnite tipku EXIT za povratak u
normalni naãin gledanja.
ili ‹.
Mijenjanje veliãine slike
MoÏete izabrati veliãinu slike koja najbolje odgovara va‰im
zahtjevima.
1
Pritisnite tipku MENU.
Rezultat: Prikazan je glavni izbornik.
2
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati Slika.
Rezultat: U grupi Slika se pojavljuju opcije koje stoje na
raspolaganju.
3
Pritisnite tipku ENTER
4
Pritisnite gumb œili ƒ da biste izabrali Veliãina i zatim pritisnite
gumb ENTER
ili ‹.
5
Izaberite zahtijevanu opciju, ponovljenim pritiskom na tipku œili ƒ.
Na raspolaganju su sljedeçe opcije:
ili ‹.
STILL
S.MODE DUAL I-II SURROUND
Autom.veliã. - ·iroko - Panorama - Zoom1 - Zoom2 - 4:3
Ove opcije moÏete izabrati jednostavnije, pritiskom na tipku
➣ ◆ P.SIZE(veliãina
slike) na daljinskom upravljaãu.
BN59-00373
P.SIZE
SLEEP
DNIe
PC
REW
STOP
PIP
SWAP
PLAY/PAUSE
◆ Ova funkcija neçe raditi dok je aktivirana funkcija PIP.
◆ Kada je veliãina slike postavljena na Autom.veliã., PIP
funkcija çe raditi.
Hrvatski-25
P
FF
Zamrzavanje prikazane slike
ME
NU
IT
EX
Pritisnite gumb Mirovanje za zamrzavanje slike u pokretu u mirnu
sliku.
Za poni‰tenje pritisnite ponovno isti gumb.
ENTER
STILL
➣
S.MODE DUAL I-II SURROUND
BN59 00373
Ova funkcija ne radi u PC-modu.
NT4.43 nije podrÏan u modu prikaza slike u slici.
DNIe (sustav digitalno prirodne slike)
Samsungova nova tehnologija ostvaruje detaljniju sliku s
poveçanjem kontrasta i bjeline. Novi algoritam za kompenzaciju
slike pruÏa gledateljima ãi‰çu i jasniju sliku. DNIe tehnologija çe
prilagoditi svaki signal Va‰im oãima.
1
Pritisnite tipku MENU.
Rezultat:
2
Prikazan je glavni izbornik.
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati Slika.
Rezultat:
U grupi Slika se pojavljuju opcije koje stoje na
raspolaganju.
ili ‹.
3
Pritisnite tipku ENTER
4
Pritisnite gumb œili ƒ da biste izabrali DNIe i zatim pritisnite gumb
ili ‹.
ENTER
Izaberite odgovarajuçu opciju pritiskom na gumb œili ƒ.
Na raspolaganju su sljedeçe opcije:
BN59-00373
P.SIZE
SLEEP
DNIe
PC
REW
STOP
SET
PIP
SWAP
P
PLAY/PAUSE
RESET
FF
➣ Izaberite ove opcije i jednostavnim pritiskom na tipku DNIe.
BN59-00373A
5
Kada ste zadovoljni izborom, pritisnite tipku EXIT za povratak u
normalni naãin gledanja.
➣ DNIe Demo
DNIe Uk
DNIe Isk
Hrvatski-26
Ekran prikazuje pobolj‰anu sliku na lijevoj strani i
originalnu sliku na desnoj strani.
Aktiviran je mod pobolj‰ane slike prikazan
funkcijom DNIe Demo.
Mod je deaktiviran i ekran se vraça u originalno
stanje.
Gledanje Slike u slici (PIP)
MoÏete prikazati pomoçnu sliku unutar glavne slike TV- programa ili
video ulaza. Na taj naãin moÏete gledati ili nadgledati TV-program i
video ulaz sa bilo kojeg prikljuãenog ure√aja dok gledate TV ili neki
drugi video ulaz.
1
Pritisnite tipku MENU.
Rezultat:
2
Prikazan je glavni izbornik.
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati Slika.
Rezultat:
U grupi Slika se pojavljuju opcije koje stoje na
raspolaganju.
ili ‹.
3
Pritisnite tipku ENTER
4
Pritisnite gumb œili ƒ da biste izabrali PIP i zatim pritisnite gumb
ili ‹.
ENTER
Rezultat:
U grupi PIP se pojavljuju opcije koje stoje na
raspolaganju.
5
Pritisnite ponovno tipku ENTER
ili ‹.
Izaberite Uk pritiskom na gumb œili ƒ i zatim pritisnite gumb
ENTER .
6
Pritisnite gumb œili ƒ da biste izabrali TV/Video i zatim pritisnite
ili ‹. Izaberite izvor pomoçne slike pritiskom na
gumb ENTER
ili ‹.
gumb œili ƒ i pritisnite gumb ENTER
Rezultat:
7
Za razmjenu glavne slike i pod slike, odaberite odrednicu Izmjena
Zamjena i pritisnite gumb ENTER
ili ‹.
Rezultat:
8
Izvori çe se prikazati sljedeçim redoslijedom:
TV - AV1 - AV2 - AV3 - S-Video - Comp1 - Comp2
Glavna slika i sporedna slika se zamijene.
Pritisnite gumb œili ƒ da biste izabrali Veliãina pomoçne slike i
ili ‹.
zatim pritisnite gumb ENTER
Izaberite veliãinu pomoçne slike pritiskom na gumb œili ƒ i pritisnite
ili ‹.
gumb ENTER
Rezultat:
Veliãine çe se prikazati sljedeçim redoslijedom:
Mali -
Dupli1 -
Dupli2
Hrvatski-27
Gledanje Slike u slici (PIP)
9
Pritisnite gumb œili ƒ da biste izabrali Pozicija i zatim pritisnite gumb
ili ‹.
ENTER
Izaberite poloÏaj pomoçne slike pritiskom na gumb œili ƒ i pritisnite
gumb ENTER
ili ‹.
Rezultat:
➣
10
SLEEP
DNIe
PC
REW
STOP
SET
◆ Kada je veliãina pomoçne slike postavljena na Dupli1 ili
Dupli2, ova funkcija ne radi.
Pritisnite gumb œili ƒ da biste izabrali Broj Pr..
MoÏete izabrati program koji Ïelite gledati na pomoçnoj slici
pritiskom na gumb œili ƒ.
Rezultat:
BN59-00373
P.SIZE
MoÏete micati pomoçnu sliku u smjeru suprotnom od
kazaljke na satu.
Prikazuje se spremljen broj Broj Pr..
PIP
SWAP
P
PLAY/PAUSE
RESET
11
Za povratak u normalan prikaz, ponovno pritisnite gumb EXIT.
FF
BN59-00373A
➣ Daljinski upravljaã radi dok je ukljuãena funkcija “PIP”:
Funkcije
Opis
PIP Uk
Koristi se za direktno upravljanje funkcijom
Uk/Isk slike u slici.
SWAP
Koristi se za izmjenjivanje glavne i pomoçne
slike.
je glavna slika u video-modu, a
➣ Kad
pomoçna slika u TV-modu, moÏda neçete
ãuti zvuk glavne slike dok priti‰çete gumb
SWAP nakon promjene programa
pomoçne slike. U tom sluãaju, ponovno
izaberite program glavne slike.
/
Upotrebljava se za izbor kanala pomoçne slike.
➣ PIP postavke
Hrvatski-28
Slik. u slici
Glavna slika
TV
AV1
AV2
AV3
S-Video
COMP1
COMP2
PC/DVI
TV
O
O
O
O
O
O
O
X
AV1
O
X
O
O
O
X
X
X
AV2
O
O
X
O
O
O
O
X
AV3
O
O
O
X
O
O
O
X
S-Video
O
O
O
O
X
O
O
X
COMP1
O
X
O
O
O
X
X
X
COMP2
O
X
O
O
O
X
X
X
PC/DVI
O
O
O
O
O
O
O
X
Prilago√avanje glasnoçe
Glasnoçu je moguçe prilagoditi upotrebom daljinskog upravljaãa.
7
8
9
-/--
PRE-CH
0
Pritisnite gumb
Rezultat:
P
da biste pojaãali glasnoçu.
VIDEO
Prikazuje se horizontalna traka i glasnoça se poveçava
dok ne pustite gumb. Kursor se pomiãe udesno i
naznaãuje glasnoçu.
MUTE
INFO
IX
TTX/M
Rezultat:
➣
ME
NU
da biste smanjili glasnoçu.
IT
EX
Pritisnite gumb
Prikazuje se horizontalna traka i glasnoça se smanjuje
dok ne pustite gumb. Kursor se pomiãe ulijevo i
naznaãuje glasnoçu.
ENTER
STILL
S.MODE DUAL I-II SURROUND
Na va‰em televizoru dostupne su i dodatne moguçnosti za
prilago√avanje zvuka.
Za daljnje pojedinosti, pogledajte stranice 30 do 37.
Privremeno iskljuãivanje zvuka
Moguçe je privremeno iskljuãiti zvuk.
7
8
9
-/--
Primjer: Îelite se javiti na telefon.
PRE-CH
0
P
VIDEO
Pritisnite gumb MUTE (
Rezultat:
2
).
Zvuk je iskljuãen i prikazano je “Bez zvuka”.
IX
INFO
Zvuk je ponovno ukljuãen na istoj glasnoçi i indikator
“Bez zvuka” nestaje.
IT
Rezultat:
TTX/M
) ili
EX
Kada ponovno Ïelite ukljuãiti zvuk, pritisnite gumb MUTE (
jedan od gumba za glasnoçu.
ME
NU
1
MUTE
ENTER
STILL
S.MODE DUAL I-II SURROUND
Hrvatski-29
Promjena standarda zvuka
MoÏete izabrati vrstu posebnog zvuãnog efekta koji se mo‰e
upotrebljavati tijekom programa.
1
Pritisnite tipku MENU.
Rezultat:
2
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati Zvuk.
Rezultat:
STILL
Prikazan je glavni izbornik.
U grupi Zvuk se pojavljuju opcije koje stoje na
raspolaganju.
ili ‹.
3
Pritisnite tipku ENTER
4
Pritisnite ponovno tipku ENTER
S.MODE DUAL I-II SURROUND
Rezultat:
ili ‹.
Izabrano je mod zvuka.
BN59-00373
5
Izaberite odgovarajuçi zvuãni efekt ponavljanim pritiskom na gumb
œili ƒ i zatim pritisnite gumb ENTER
ili ‹.
Na raspolaganju su sljedeçi zvuãni efekti:
Pode‰avajuçi - Standardni - Glazbeni - Filmski - Govorni
➣
Tako√er moÏete izabrati ove opcije ako jednostavno pritisnete
gumb S.MODE (mod zvuka) na daljinskom upravljaãu.
Namje‰tanje postava zvuka
Postave zvuka je moguçe namjestiti da odgovaraju va‰em
osobnom izboru.
1
Pritisnite tipku MENU.
Rezultat:
2
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati Zvuk.
Rezultat:
U grupi Zvuk se pojavljuju opcije koje stoje na
raspolaganju.
ili ‹.
3
Pritisnite tipku ENTER
4
Izaberite Normalni zvuk pritiskom na gumb œili ƒ i pritisnite gumb
ili ‹.
ENTER
Rezultat:
5
Prikazuje se Niski tonovi i Visoki tonovi.
Izaberite opciju (Niski tonovi ili Visoki tonovi) koji çe se namje‰tati,
pritiskom na tipku œili ƒ. Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
Rezultat:
Hrvatski-30
Prikazan je glavni izbornik.
Prikazana je vodoravna linija.
6
Pritisnite gumb ¦ ili ‹ da biste do‰li do odgovarajuçe postavke i
zatim pritisnite gumb ENTER .
7
Kad ste zadovoljni s postavkom, pritisnite gumb MENU da biste se
vratili u prethodni izbornik ili pritisnite gumb EXIT da biste se vratili
na normalno gledanje.
Slu‰anje zvuka pomoçne slike
Dok je aktivirana funkcija PIP, moÏete slu‰ati zvuk pomoçne slike.
1
Pritisnite tipku MENU.
Rezultat:
2
Prikazan je glavni izbornik.
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati Zvuk.
Rezultat:
U grupi Zvuk se pojavljuju opcije koje stoje na
raspolaganju.
ili ‹.
3
Pritisnite tipku ENTER
4
Pritisnite gumb œili ƒ da biste izabrali Zvuk i zatim pritisnite gumb
ili ‹.
ENTER
Rezultat:
➢
5
Prikazuje se Glavna slika i Slik. u slici.
Ovu opciju moÏete izabrati samo dok je ukljuãena PIP opcija
(“On”).
Podesite Slik. u slici pritiskom na gumb œili ƒ.
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
Rezultat:
➢
MoÏete slu‰ati zvuk pomoçne slike.
Da biste slu‰ali zvuk trenutne glavne slike, podesite na Glavna
slika.
Hrvatski-31
Pode‰avanje Dolby Digital Surround zvuka
Postavke Dolby surround zvuka se mogu podesiti tako da odgovaraju
va‰em osobnom izboru.
◆ Dolby OkruÏ II Uk/Isk.
◆ Dinamiãan raspon za pode‰avanje glasnoçe Dolby
OkruÏ II Uk/Isk za vrijeme noçnog gledanja.
◆ Postavke zvuãnika za Dolby Digital surround.
◆ Aktiviranje/deaktiviranje test-tona za simuliranje
glasnoçe na svakom zvuãniku.
◆ Regulacija jaãine za svaki zvuãnik.
◆ Vrijeme ka‰njenja za straÏnje zvuãnika (0~15ms).
1
Pritisnite tipku MENU.
Rezultat: Prikazan je glavni izbornik.
2
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati Zvuk.
Rezultat:
STILL
U grupi Zvuk se pojavljuju opcije koje stoje na raspolaganju.
BN59-00373
Pritisnite tipku ENTER
4
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati Dolby Digital.
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
Rezultat: Opcija dostupna u skupini Dolby Digital se prikazuje
ako je izabran Dolby OkruÏ II.
5
Pritisnite tipku ENTER
6
>Izaberite opciju (Uk ili Isk) pritiskom na gumb œili ƒ.
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
➢
➢
ili ‹.
Ove opcije moÏete izabrati (Dolby OkruÏ II Uk/Isk) ako jednostavno
pritisnete gumb SURROUND na daljinskom upravljaãu.
Za ostale detalje o izlazu ovisno o svakoj opciji, proãitajte
stranicu 34.
7
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati dinamike zvuka.
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
Ako Ïelite podesiti glasnoçu za noçno gledanje, izaberite Isk
pritiskom na gumb œili ƒ.
8
Pritisnite tipku ENTER
9
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati postav. zvuãnika.
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
Rezultat: Opcije dostupne u skupini postav. zvuãnika se
prikazuju ako je izabran prednji lijevi zvuãnik.
10
Izaberite zvuãnik (Prednji lijevi, Sredi‰nj.zv., Prednji desni, Zadnji
desni, Zadnji lijevi, Sub Woofer) koji çe se namje‰tati, pritiskom
na tipku œili ƒ.
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
➣
Hrvatski-32
ili ‹.
3
S.MODE DUAL I-II SURROUND
ili ‹.
Ako je ‘Prednji lijevi/desni’ pode‰en na ‘Velik’ u izborniku postavki
zvuãnika, subwoofer se automatski iskljuãuje. Ako je subwoofer
ukljuãen, ‘Prednji lijevi/desni’ se automatski pode‰ava na ‘Malo’.
Pode‰avanje Dolby Digital Surround zvuka
11
Izaberite veliãinu zvuãnika(Prednji lijevi, Prednji desni:Malo/Veliko) i
izaberite Uk ili Isk(Sredi‰nj.zv., Zadnji desni, Zadnji lijevi i Sub
Woofer) pritiskom na gumb œili ƒ.
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
12
Pritisnite gumb MENU ili ¦ da biste se vratili u prethodni izbornik.
13
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati pregled razina.
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
Rezultat: Opcije dostupne u skupini pregled razina se prikazuju
ako je izabran Test ton.
14
Izaberite Test ton(Uk/Isk) pritiskom na gumb œili ƒ.
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
15
Izaberite zvuãnik (Prednji lijevi, Sredi‰nj.zv., Prednji desni, Zadnji
desni, Zadnji lijevi, ili Sub Woofer) pritiskom na gumb œili ƒ i
podesite pregled razina (-10dB~10dB) pritiskom na gumb ¦ ili ‹.
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
16
Pritisnite gumb MENU ili ¦ da biste se vratili u prethodni izbornik.
17
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati Vrem. Ka‰nj.
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
Rezultat: U grupi Vrem. Ka‰nj se pojavljuju opcije koje stoje na
raspolaganju.
18
Izaberite zvuãnik (Zadnji lijevi i Zadnji desni) pritiskom na gumb
œili ƒ.
Podesite Vrem. Ka‰nj (0~15ms) surround-kanala pritiskom na gumb
¦ ili ‹.
Pritisnite tipku ENTER .
19
Kad ste zadovoljni s postavkom, pritisnite gumb MENU da biste se
vratili u prethodni izbornik ili pritisnite gumb EXIT da biste se vratili na
normalno gledanje.
➣
ZA·TITNI ZNAKOVI I NALJEPNICE
Mod zvuka
Za‰titni znak na proizvodu
Napomena o licenci
DTS
Digital Surround
(s DTS 5.1 dekodiranjem)
Proizvedeno po licenci tvrtke Digital Theater System, Inc. US Pat.
br. 5,451,942, 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762 i drugi patenti izdani i
u postupku izdavanja ‰irom svijeta.
“DTS” i “DTS Digital Surround”su registrirani za‰titni znakovi tvrtke
Digital Theater System, Inc. Copyright 1996, 2000 Digital Theater
Systems, Inc. Sva prava pridrÏana.
Pro Logic II & Dolby Digital
Proizvedeno po licenci tvrtke Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic”, i simbol dvostrukog D su za‰titni znakovi tvrtke
Dolby Laboratories.
Hrvatski-33
Namje‰tanje Dolby Pro Logic II
U sluãaju “Pro Logic: uklj.”
Ulaz
izlaz
( izvor )
Glavni
lijevi
Sredi‰nji
Surround
Glavni
desni
Desni
Lijevi
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Sub Woofer
✔
Mono
✔
PCM Stereo (L/D)
✔
✔
Mono
Lo/Do
✔
Lt/Dt
✔
✔
✔
✔
5.1k
✔
✔
✔
✔
✔
✔
DTS
✔
✔
✔
✔
✔
✔
MPEG I (samo stereo)
✔
✔
✔
✔
✔
MPEG II
✔
✔
✔
✔
✔
Glavni
lijevi
Sredi‰nji
Glavni
desni
Dolby
Digital
✔
✔
U sluãaju “Pro Logic: isk.”
Ulaz
izlaz
( izvor )
Mono
✔
✔
PCM Stereo (L/D)
✔
✔
Surround
Desni
Lijevi
Sub Woofer
Mono
✔
✔
Lo/Do
✔
✔
Lt/Dt
✔
✔
5.1k
✔
✔
✔
✔
✔
✔
DTS
✔
✔
✔
✔
✔
✔
MPEG I (samo stereo)
✔
MPEG II
✔
✔
✔
✔
Dolby
Digital
➣
✔
✔
✔
Izlaz pomoçnog niskotonca (Sub Woofer) se mijenja ovisno o postavi zvuãnika.
Hrvatski-34
Namje‰tanje vanjskog digitalnog zvuka
U digitalnom zvuku moÏete uÏivati ako je oprema sa digitalnim
izlaznim signalom spojena na televiziju.
1
Pritisnite tipku MENU.
Rezultat: Prikazan je glavni izbornik.
2
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati Zvuk.
Rezultat:
Zadnja stranica TV-a
U grupi Zvuk se pojavljuju opcije koje stoje na
raspolaganju.
ili ‹.
3
Pritisnite tipku ENTER
4
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati vanjski zvuk.
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
Rezultat: Prikazuje se glavni vanjski zvuk.
5
Izaberite odgovarajuçi izlaz (Optiãko, Koaksijalno) pritiskom na
gumb œili ƒ.
6
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
Rezultat: Prikazuje se Isk - AV1 - AV2 - AV3 - S-Video Comp1 - Comp2 - PC/DVI.
Izaberite opciju (Isk - AV1 - AV2 - AV3 - S-Video - Comp1 Comp2 - PC/DVI) pritiskom na gumb œili ƒ.
7
Kad ste zadovoljni s postavkom, pritisnite gumb MENU da biste se
vratili u prethodni izbornik ili pritisnite gumb EXIT da biste se vratili
na normalno gledanje.
Koaksijalno
Analogno
Optiãko
Mijenja elektriãne impulse u optiãke signale za
➣ Optiãki kabel: prijenos.
Ovaj sustav prijenosa prenosi digitalne
audio signale u S/PDIF formatu u kojem optiãki
vodiã prenosi signale u obliku svjetla.
Koristi bakrene vodove za prijenos digitalnih
➣ Koaksijalni kabel: signala.
Hrvatski-35
Prikljuãivanje slu‰alica
Ako Ïelite gledati televizor bez ometanja drugih osoba u
prostoriji, na televizor se mogu prikljuãiti slu‰alice.
Prikljuãite slu‰alice u mini-utiãnicu od 3.5 mm na ploãi televizora.
Rezultat: Zvuk se ãuje kroz slu‰alice.
Za daljnje pojedinosti o postavljanju preferenci za
slu‰alice, pogledajte dio ispod.
➢
➣
DuÏe kori‰tenje slu‰alica na visokoj glasnoçi moÏe o‰tetiti
sluh.
➣
Kada na sustav prikljuãite slu‰alice, neçete vi‰e ãuti zvuk iz
zvuãnika.
Prilago√avanje preferenci za slu‰alice
Moguçe je prilagoditi postavke slu‰alica da odgovaraju va‰im
preferencama. Za slu‰alice su dostupne sljedeçe postavke:
◆ Glasnoça, Balans, Niski tonovi, Visoki tonovi.
1
Pritisnite tipku MENU.
Rezultat: Prikazan je glavni izbornik.
2
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati Zvuk.
Rezultat:
Hrvatski-36
U grupi Zvuk se pojavljuju opcije koje stoje na
raspolaganju.
ili ‹.
3
Pritisnite tipku ENTER
4
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati slu‰alice.
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
Rezultat: Prikazuje se slu‰alice na slu‰alicama (Glasnoça,
Balans, Niski tonovi, Visoki tonovi).
Za...
Onda...
Promjenu postavke
Pritisnite tipku œili ƒ.
Promjenu postavke
Pritisnite tipku ¦ ili ‹.
Potvrdu promjene
Pritisnite tipku ENTER
.
Izbor naãina rada zvuka
Tipka “Dual I-II” prikazuje/upravlja obradom i izlazom audio signala.
Kada je napon ukljuãen, naãin rada se automatski postavlja u
“Dual-I” ili “Stereo”, ovisno o trenutnom prijamu.
Zaslonski pokazivaã
Obiãan oda‰iljaã
(Standardni audio)
MONO (Normalna uporaba)
Regular +
NICAM Mono
MONO ↔ MONO
NICAM
(Normal)
NICAM Stereo
STEREO ↔ MONO
NICAM
(Normal)
A2
Stereo
Obiãan oda‰iljaã
(Standardni audio)
MONO (Normalna uporaba)
Dvojeziãan ili Dual-I/II
DUAL-I ↔ DUAL-II
Stereo
➣
BN59-00373
Dual-I → Dual-II → MONO
NICAM NICAM (Normal)
→
NICAM Dual-I/II
S.MODE DUAL I-II SURROUND
→
NICAM
Stereo
Vrsta oda‰iljaãa
STILL
STEREO ↔ MONO
(prisilni mono)
◆ Ako se uvjeti prijama pogor‰aju, slu‰anje çe biti lak‰e
ako je rad namje‰ten na MONO.
◆ Ako je stereo signal slab, i pojavljuje se automatsko
prebacivanje, tada postavite na MONO.
◆ Kada primate mono zvuk u AV naãinu rada, spojite na
“AUDIO (L)” ulazni prikljuãak na straÏnjem panelu.
Hrvatski-37
Namje‰tanje i prikaz trenutnog vremena
Televizijski sat moÏete namjestiti tako da se prikazuje trenutno
vrijeme kad pritisnete gumb “INFO”. Sat je potrebno postaviti
ako namjeravate koristiti funkciju automatskih tajmera za Uk/Isk.
➣
1
Ako odspajate prikljuãni kabel ili iskljuãujete napajanje na prednjoj
ploãi, morate ponovno namjestiti sat.
Pritisnite tipku MENU.
Rezultat:
2
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati Postavljanje.
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
Rezultat:
3
P.MODE
SELECT
1
2
3
4
5
6
Opcije dostupne u skupini Postavljanje se prikazuju ako
je izabran Vrijeme.
Pritisnite tipku ENTER
Rezultat:
TV
Prikazan je glavni izbornik.
ili ‹.
Prikazuje se izbornik Vrijeme s odabranim Sat.
ili ‹.
4
Pritisnite tipku ENTER
5
Za...
Pritisnite...
Idite na gumb Sat ili Min
gumb ¦ ili ‹
Podesite sat ili minute
gumb œili ƒ
P
VIDEO
MUTE
IX
TTX/M
INFO
Kad ste zadovoljni s postavkom, pritisnite gumb MENU da biste se
vratili u prethodni izbornik ili pritisnite gumb EXIT da biste se vratili
na normalno gledanje.
7
Za prikaz...
Pritisnite...
Trenutno vrijeme i status izabrane
audio/video postavke
gumb INFO
ME
IT
NU
EX
6
ENTER
Hrvatski-38
Postavljanje tajmera za iskljuãivanje
MoÏete izabrati vremensko razdoblje izme√u 30 i 180 minuta
nakon ãega se televizor automatski iskljuãuje u standby-mod.
1
Pritisnite tipku MENU.
Rezultat:
2
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati Postavljanje.
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
Rezultat:
3
Prikazan je glavni izbornik.
Opcije dostupne u skupini Postavljanje se prikazuju ako
je izabran Vrijeme.
Pritisnite tipku ENTER
Rezultat:
ili ‹.
Prikazuje se izbornik Vrijeme s odabranim Sat.
4
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati Iskljuãivanje.
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
5
Ponavljano pritiskajte gumb Mirovanje œili ƒ i kruÏite po prethodno
postavljenim intervalima (30, 60, 90, 120, 150, 180).
Rezultat:
6
TV se automatski prebacuje u stanje mirovanja kad
tajmer do√e do 0.
Da biste poni‰tili funkciju vremenskog prekidaãa za iskljuãenje,
izaberite Postavi pritiskom na gumb ¦ili ‹ i zatim izaberite "Isk"
pritiskom na gumb œili ƒ.
BN59-00373
P.SIZE
SLEEP
DNIe
PC
REW
STOP
SET
PIP
SWAP
P
PLAY/PAUSE
RESET
BN59-00373A
Vremenski prekidaã za iskljuãenje moÏete podesiti tako da jednostavno
pritisnete gumb "SLEEP" na daljinskom upravljaãu.
1
Pritisnite gumb SLEEP na daljinskom upravljaãu.
Rezultat:
2
FF
Ako vremenski prekidaã za iskljuãenje nije jo‰ pode‰en,
prikazuje se Isk.
U suprotnom, prikazuje se preostalo vrijeme prije nego
‰to çe se televizor iskljuãiti u standby-mod.
Izaberite pretprogramirani vremenski interval za ostanak u
ukljuãenom modu ponavljanim pritiskom na gumb SLEEP.
Hrvatski-39
Automatsko ukljuãivanje i iskljuãivanje televizora
Moguçe je postaviti tajmere za Uk/Isk tako da se televizor
◆ Automatski ukljuãi i uskladi na kanal po va‰em izboru u
vrijeme koje vi odaberete.
◆ Automatski iskljuãi u vrijeme koje vi odaberete.
➣
1
Prvi korak je namje‰tanje sata u televizoru (pogledajte
“Namje‰tanje i prikaz trenutnog vremena” na stranici 38).
Pritisnite tipku MENU.
Rezultat:
2
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati Postavljanje.
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
Rezultat:
3
TV
P.MODE
SELECT
1
2
3
4
5
6
ili ‹.
Prikazuje se izbornik Vrijeme s odabranim Sat.
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati Ukljuãi Timer.
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
Rezultat:
5
Opcije dostupne u skupini Postavljanje se prikazuju ako
je izabran Vrijeme.
Pritisnite tipku ENTER
Rezultat:
4
Prikazan je glavni izbornik.
Prikazan je glavni Ukljuãi Timer.
Namjestite sat, program i glasnoçu na kojima Ïelite da se televizor
ukljuãi.
Za...
Pritisnite...
Idite na Sat, Min, Program, i Glasnoça
gumb ¦ili ‹
Namjestite sat, minute,
broj programa i glasnoçu
gumb œili ƒ
Idite na Postavi
gumb ¦ili ‹
Izaberite Uk da biste aktivirali
gore navedene postavke
gumb œili ƒ
6
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati Iskljuãi Timer.
Na isti naãin kao gore, namjestite vrijeme kada Ïelite da se televizor
automatski iskljuãi.
7
Za prikaz...
Pritisnite...
Trenutno vrijeme i status izabrane
audio/video postavke
gumb INFO
P
VIDEO
MUTE
IX
TTX/M
INFO
IT
ME
NU
EX
ENTER
Hrvatski-40
Postavljanje naãina Plavi ekran
Ako se signal ne prima ili je jako slab, plavi ekran automatski
zamjenjuje pozadinu sa smetnjama.
Ako i dalje Ïelite gledati sliku lo‰e kvalitete, potrebno je postaviti
“Plavi zaslon” na “Isk”.
1
Pritisnite tipku MENU.
Rezultat:
2
Prikazan je glavni izbornik.
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati Postavljanje.
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
Rezultat:
U grupi Postavljanje se pojavljuju opcije koje stoje na
raspolaganju.
3
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati Plavi zaslon.
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
4
Izaberite Ïeljenu opciju (Uk ili Isk) pritiskom na gumb œili ƒ.
5
Za povratak u normalan prikaz, pritisnite gumb EXIT.
Hrvatski-41
Biranje ure√aja iz vanjskog izvora
P
VIDEO
MUTE
1
INFO
IX
TTX/M
Va‰ televizor Vam omoguçuje da izaberete koji audio/video
signali çe se emitirati na vanjski konektor.
ME
NU
IT
EX
Pritisnite tipku MENU.
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati ulaz.
Rezultat:
U grupi ulaz se pojavljuju opcije koje stoje na
raspolaganju.
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati ime.
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
2
Rezultat:
U grupi ime se pojavljuju opcije koje stoje na
raspolaganju.
3
Izaberite ure√aj koji Ïelite urediti pritiskom na gumb œili ƒ.
Na raspolaganju su sljedeçe opcije:
AV1 - AV2 - AV3 - S-Video - Comp1 - Comp2 - PC/DVI
4
Pritisnite tipku ENTER
5
Izaberite odgovarajuçi ure√aj ponavljanim pritiskom na gumbœili ƒ.
Na raspolaganju su sljedeçe opcije:
VCR - DVD - cable STB - HD STB - satelit STB - AV receiver DVD Receiver - Igra - kamkorder - DVD Combo - DHR - PC
6
Kad ste zadovoljni s postavkom, pritisnite gumb MENU da biste se
vratili u prethodni izbornik ili pritisnite gumb EXIT da biste se vratili
na normalno gledanje.
ili ‹.
Promatranje slika iz vanjskih izvora
-/--
PRE-CH
0
P
Jednom kada ste spojili razne audio i video sustave, moÏete
promatrati razliãite izvore signala biranjem odgovarajuçeg ulaza.
VIDEO
MUTE
IX
TTX/M
INFO
1
Provjerite da li je prikljuãena sva potrebna oprema.
2
Pritisnite tipku VIDEO.
U
E
Rezultat:
3
Ure√eni status ure√aja i audio-status se prikazuju u
gornjem lijevom kutu televizora.
Priti‰çite gumb VIDEO sve dok ne bude izabran odgovarajuçi izvor
ulaza.
promijenite vanjski izvor signala tijekom gledanja, slikama
➣ çeAkomoÏda
trebati kraçe vremensko razdoblje za prekopãavanje.
Hrvatski-42
Kako postaviti PC softver (Temelji se na Windows 2000 ili Windows XP)
Windows postavke za prikaz za tipiãno raãunalo su pokazane ispod.
No stvarni zasloni na va‰em PC-u çe vjerojatno biti drugaãiji, ovisno o pojedinoj inaãici Windowsa i o
va‰oj video kartici. No. ãak i ako va‰i stvarni zasloni izgledaju drugaãije, gotovo u svim sluãajevima
moguçe je primijeniti iste osnovne informacije o postavljanju.
1
Prvo, pritisnite Postavke “Settings” u Windows start
izborniku.
Dok su Postavke “Settings” osvijetljene, pomaknite
kursor tako da se osvijetli Upravljaãka ploãa
“Control Panel”.
2
3
Kad se pojavi upravljaãka ploãa,
pritisnite Prikaz “Display” i pojavit çe
se dijalo‰ki okvir za prikaz.
Do√ite do kartice Postavke “Settings” na dijalo‰kom
okviru za prikaz. Ispravna postavka veliãine (rezolucije)
je “1280 x 768 piksela”.
Ako u dijalo‰kom okviru za postavke prikaza postoji
odrednica za vertikalnu frekvenciju, ispravna vrijednost je
“60” ili “60 Hz”.Inaãe samo pritisnite gumb U redu “OK”
za izlaz iz dijalo‰kog okvira.
(Proãitajte ‘Mod prikaza’ na stranici 57)
Hrvatski-43
Automatsko namje‰tanje zaslona osobnog raãunala
BN59-00373
P.SIZE
SLEEP
DNIe
PC
REW
STOP
SET
PIP
SWAP
P
PLAY/PAUSE
RESET
FF
BN59-00373A
Automatsko pode‰avanje omoguçava PC zaslonu televizora da
se samostalno podesi na dolazeçi PC video signal.
Vrijednosti preciznog, grubog uga√anja i poloÏaja se automatski
pode‰avaju.
➣
➣
1
Pritisnite gumb PC na daljinskom upravljaãu da biste izabrali PC mod.
Funkcija ne radi u modu DVI-Digital.
Pritisnite tipku MENU.
Rezultat:
2
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati Postavljanje.
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
Rezultat:
3
U grupi PC pode‰avanje se pojavljuju opcije koje stoje
na raspolaganju.
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati auto pode‰avanje.
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
Rezultat:
Hrvatski-44
U grupi Postavljanje se pojavljuju opcije koje stoje na
raspolaganju.
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati PC pode‰avanje.
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
Rezultat:
4
Prikazan je glavni izbornik.
Nakon ‰to se PC-zaslon iskrivi za vrijeme postupka
automatskog pode‰avanja, kvaliteta i poloÏaj prikaza na
ekranu se automatski pode‰avaju.
Grubo i precizno uga√anje slike
Svrha prilago√avanja kvalitete slike jest udaljiti ili smanjiti buku
slike.
Ako se smetnja ne ukloni samo s preciznim uga√anjem, tada
podesite frekvenciju najbolje ‰to moÏete (Grubo) i zatim ponovno
provedite precizno uga√anje.
Nakon ‰to je buka smanjena, ponovno prilagodite sliku tako da je
poravnata na sredi‰te ekrana.
➣
➣
1
STOP
SET
SWAP
P
PLAY/PAUSE
RESET
Prikazan je glavni izbornik.
U grupi Postavljanje se pojavljuju opcije koje stoje na
raspolaganju.
U grupi PC pode‰avanje se pojavljuju opcije koje stoje
na raspolaganju.
Pritisnite ponovno tipku ENTER
ili ‹.
Izabran je izbornik Zakljuãani prizor.
Pritisnite gumb œili ƒ da biste izabrali Grubo ili Fino.
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
Rezultat:
Prikazana je vodoravna linija.
6
Pritisnite gumb ¦ ili ‹ da biste podesili kvalitetu prikaza na ekranu.
Mogu se pojaviti vertikalne linije ili slika moÏe postati mutna.
7
Kad ste zadovoljni s postavkom, pritisnite gumb MENU da biste se
vratili u prethodni izbornik ili pritisnite gumb EXIT da biste se vratili
na normalno gledanje.
FF
BN59-00373A
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati PC pode‰avanje.
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
Rezultat:
5
PC
REW
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati Postavljanje.
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
Rezultat:
4
DNIe
PIP
Pritisnite tipku MENU.
Rezultat:
3
SLEEP
Pritisnite gumb PC na daljinskom upravljaãu da biste izabrali PC mod.
Funkcija ne radi u modu DVI-Digital.
Rezultat:
2
BN59-00373
P.SIZE
Hrvatski-45
Promjena polo‰aja slike
BN59-00373
P.SIZE
SLEEP
DNIe
PC
REW
STOP
SET
PIP
SWAP
Pritisnite gumb PC na daljinskom upravljaãu da biste izabrali PC mod.
Funkcija ne radi u modu DVI-Digital.
P
PLAY/PAUSE
RESET
➣
➣
FF
1
Pritisnite tipku MENU.
Rezultat:
BN59-00373A
Prikazan je glavni izbornik.
2
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati Postavljanje.
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
3
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati PC pode‰avanje.
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
Rezultat:
4
U grupi PC pode‰avanje se pojavljuju opcije koje stoje
na raspolaganju.
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati Pozicija.
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
Rezultat:
MoÏete podesiti Pozicija slike.
5
Pritisnite gumb ¦ ili ‹ da biste podesili horizontalan poloÏaj.
Pritisnite gumb œili ƒ da biste podesili vertikalan poloÏaj.
6
Pritisnite gumb MENU da biste se vratili u prethodni izbornik ili
pritisnite gumb EXIT za povratak na normalan pogled.
Inicijalizacija postave slike
BN59-00373
P.SIZE
SLEEP
DNIe
PC
REW
STOP
SET
PIP
SWAP
P
PLAY/PAUSE
RESET
FF
MoÏete zamijenite sve postave slike sa tvorniãki zadanim
vrijednostima.
➣
➣
Pritisnite gumb PC na daljinskom upravljaãu da biste izabrali PC mod.
Funkcija ne radi u modu DVI-Digital.
BN59-00373A
1
Pritisnite tipku MENU.
Rezultat:
2
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati Postavljanje.
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
3
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati PC pode‰avanje.
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
Rezultat:
4
U grupi PC pode‰avanje se pojavljuju opcije koje stoje
na raspolaganju.
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati Tvor.post slike.
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
Rezultat:
Hrvatski-46
Prikazan je glavni izbornik.
MoÏete inicijalizirati sve postavke slike (Zakljuãani prizor,
Pozicija) na tvorniãke standardne vrijednosti.
Izbor DVI-moda
MoÏete izabrati DVI odabran (Analogni DVI ili DVI-Digital) ovisno o pc
ulaznom izvoru (integrirana video-kartica, video-kartica ili grafiãka
kartica)
P.SIZE
DNIe
PC
➣
REW
STOP
Pritisnite gumb PC na daljinskom upravljaãu da biste izabrali PC mod.
BN59-00373
SET
1
SLEEP
PIP
SWAP
P
PLAY/PAUSE
RESET
BN59-00373A
Pritisnite tipku MENU.
Rezultat:
Prikazan je glavni izbornik.
2
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati Postavljanje.
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
3
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati PC pode‰avanje.
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
Rezultat:
U grupi PC pode‰avanje se pojavljuju opcije koje stoje
na raspolaganju.
4
Pritisnite tipku œili ƒ za izabrati DVI odabran.
Pritisnite tipku ENTER
ili ‹.
5
Pritisnite gumb œili ƒ da biste izabrali Analogni DVI ili Digitalni DVI.
6
Pritisnite gumb MENU da biste se vratili u prethodni izbornik ili
pritisnite gumb EXIT za povratak na normalan pogled.
FF
Hrvatski-47
Teletext Dekoder
Veçina TV kanala imaju “teletext”, stranice pisanih informacija
koje pruÏaju informacije poput:
◆
◆
◆
◆
Televizijske programe s vremenima emitiranja
Vijesti i vremenske prognoze
Sportske rezultate
Titlove za osobe slabog sluha
Teletext stranice organizirane su u ‰est kategorija:
Dio
Sadr‰aj
A
Broj izabrane stranice.
B
Identitet televizijske postaje.
C
Broj tekuçe stranice ili status pretraÏivanja.
D
Datum i vrijeme.
E
Tekst.
F
Statusna informacija.
Prikazivanje teletekst informacije
P
VIDEO
MUTE
Teletext informacije moÏete pogledati bilo kad, samo prijem
signala mora biti dobar. Inaãe:
◆ Informacije mogu izostati
◆ Neke stranice se mo‰da neçe prikazati
INFO
IX
TTX/M
IT
ME
N
U
EX
Za aktiviranje Teletext naãina rada i prikaz stranice sa sadrÏajem:
1
Uz pomoç gumba P
teletext uslugu.
2
Pritisnite tipku TTX/MIX (
ENTER
STILL
Rezultat:
SLEEP
DNIe
PC
REW
STOP
SET
) ili P
/
(
), odaberite kanal koji pruÏa
) za aktiviranje teleteksta.
S.MODE DUAL I-II SURROUND
BN59-00373
P.SIZE
(
PIP
SWAP
P
PLAY/PAUSE
RESET
Prikazuje stranica sadr‰aja. Mo‰e se ponovno
prikazati u bilo kojem trenutku pritiskanjem tipke
INDEX ( ).
FF
BN59-00373A
3
Za prikaz stvarnog emitiranja istovremeno sa stranicom teletexta,
pritisnite gumb TTX/MIX ( / ).
4
Za povratak na normalno gledanje, pritisnite gumb CANCEL (
5
Ponovno pritisnite gumb TTX/MIX (
➣
Hrvatski-48
/
).
) za izlaz iz teletext naãina.
Ako se tijekom pregleda teletexta pojavljuju neispravni znakovi,
provjerite da li je jezik teletexta jednak jeziku odabranom u
izborniku “Postavljanje” Ako su oba jezika razliãita, odaberite isti
jezik teletexta koji je u izborniku “Postavljanje”.
Odabir odre√ene Teletext stranice
Pritisnite numeriãke gumbe na daljinskom upravljaãu za direktan
unos brojeva stranica:
VIDEO
MUTE
INFO
IX
TTX/M
NU
IT
EX
Unesite troznamenkasti broj objavljen u sadrÏaju pritiskom na odgovarajuçe
numeriãke tipke.
ME
1
P
Rezultat: Brojaã trenutne stranice se poveçava, a zatim se prikazuje
izabrana stranica.
2
3
Ako je odabrana stranica povezana s nekoliko sekundarnih stranica, te
sekundarne stranice pokazuju se u slijedu.
Za zamrzavanje prikaza na odre√enoj stranici, pritisnite HOLD ( ).
Za nastavak pritisnite ponovno isti gumb HOLD ( ).
Upotreba raznih odrednica prikazivanja:
Za prikaz...
Pritisnite...
◆ I teletext informacija i normalnog
emitiranja
TTX/MIX (
/
◆ Skrivenog teksta
(odgovori na pitanja u kvizovima, npr.)
REVEAL (
)
◆ Normalnog ekrana
Ponovno REVEAL (
◆ Sekundarne stranice, unosom,
ãetveroznamenkastog broja
SUB-PAGE (
◆ Sljedeçe stranice
PAGE UP (
◆ Prethodne stranice
PAGE DOWN (
◆ Slova dvostruke veliãine u:
• Gornjoj polovici ekrana
• Donjoj polovici ekrana
SIZE ( )
◆ Jednom
◆ Dvaput
◆ Normalnog ekrana
◆ Triput
ENTER
STILL
S.MODE DUAL I-II SURROUND
BN59-00373
P.SIZE
SLEEP
DNIe
PC
REW
STOP
SET
PIP
SWAP
P
PLAY/PAUSE
RESET
FF
BN59-00373A
)
)
)
)
)
Hrvatski-49
Kori‰tenje FLOF- a za odabir odre√ene Teletext stranice
P
VIDEO
MUTE
Razliãite teme koje su ukljuãene na teletekst stranicama kodirane
su bojama, i mogu se izabrati pritiskom obojenih tipki na
daljinskom upravljaãu.
INFO
IX
TTX/M
ME
NU
IT
EX
1
PrikaÏite sadrÏaj teletexta pritiskom na gumb TTX/MIX (
2
Pritisnite obojeni gumb koji odgovara temi koju Ïelite odabrati (Dostupne
teme navedene su na liniji s informacijama o statusu).
ENTER
STILL
/
).
Rezultat: Stranica se prikazuje s dodatnim informacijama kodiranim
bojama koje se mogu odabrati na isti naãin.
S.MODE DUAL I-II SURROUND
BN59-00373
P.SIZE
SLEEP
DNIe
PC
REW
STOP
SET
3
PIP
SWAP
P
PLAY/PAUSE
RESET
Za prikaz:
Pritisnite:
Prethodne stranice
Crveni gumb.
Sljedeçe stranice
Zeleni gumb.
FF
BN59-00373A
4
Hrvatski-50
Kad ste dovr‰ili, pritisnite gumb CANCEL(
emitiranje.
) za povratak na normalno
Otklanjanje gre‰aka
Prije nego ‰to se obratite Samsung sluÏbi za podr‰ku nakon kupnje, izvedite sljedeçe
jednostavne provjere. Ako ne moÏete rije‰iti problem koristeçi niÏe navedene upute, zabiljeÏite
model i serijski broj televizora i obratite se lokalnom zastupniku.
Nema zvuka ni slike
◆
◆
◆
◆
Normalna slika, ali nema zvuka
◆ Provjerite glasnoçu.
◆ rovjerite da li je gumb MUTE (
upravljaãu.
Provjerite da li je kabel za napajanje prikljuãen na utiãnicu u zidu.
Provjerite da li ste pritisnuli gumb POWER (
).
Provjerite postavke televizora za kontrast i svjetlinu.
Provjerite glasnoçu.
) pritisnut na daljinskom
Nema slike ili je slika crno-bijela
◆ Prilagodite postavke boje.
◆ Provjerite da li je odabrani sistem emitiranja ispravan.
Smetnje zvuka i slike
◆ Poku‰ajte utvrditi koji elektriãni ure√aj uzrokuje smetnje za
televizor i uklonite ga.
◆ Prikljuãite televizor u drugu utiãnicu.
Zamagljena ili snjeÏna slika,
iskrivljen zvuk
◆ Provjerite smjer, lokaciju i prikljuãke svoje antene.
Ove smetnje ãesto nastaju zbog upotrebe sobne antene.
Kvarovi na daljinskom upravljaãu
◆ Zamijenite baterije na daljinskom upravljaãu.
◆ Oãistite gornji rub na daljinskom upravljaãu (prozor za prijenos).
◆ Provjerite terminale baterije.
Poruka “Provjeri sig. kabel!”
(Check Signal Cable!)
◆ Provjerite je li signalni kabel ãvrsto povenzan sa izvorima signala iz
osobnog raãunala.
◆ Provjerite jesu li izvori iz osobnog raãunala ukljuãeni.
U PC naãinu rada, prikazuje se poruka
“Not Supported Mode” (Ovaj naãin rada
nije podr‰an).
◆ Provjerite maksimalnu rezoluciju i frekvenciju video Adaptera.
◆ Usporedite te vrijednosti s podacima u Naãinima prikaza
(Display Modes Timing Chart).
Slika je presvijetla ili pretamna.
◆ Prilagodite Svjetlinu i Kontrast.
U PC-modu, na slici vodoravne linije
izgledaju kao da trepere, poskakuju
ili svjetlucaju.
◆ Prilagodite funkciju Fino.
U PC-modu, na slici okomite linije izgledaju ◆ Prilagodite funkciju Grubo, a zatim prilagodite funkciju Fino.
kao da trepere, poskakuju ili svjetlucaju.
U PC-modu, zaslon je crn i indikator
ukljuãenosti treperi svake sekunde.
◆ Televizor upotrebljava svoj sustav rukovanja naponom.
◆ Pomaknite raãunalnog mi‰a ili pritisnite tipku na tipkovnici.
U PC naãinu rada, slika nije stabilna i
moÏe treperiti.
◆ Provjerite je li razluãivost zaslona i frekvencija iz va‰eg raãunala ili
videa, unutar raspoloÏivog naãina rada va‰eg televizora. Na svom
raãunalu provjerite: Kontrolni panel, displej, postavu.
◆ Ako postava nije u redu, upotrijebite odgovarajuçi program
raãunala za promjenu postave prikaza.
➣
U PC naãinu rada, slika nije u sredini
zaslona.
Va‰ televizor podrÏava multisken displej funkcije sljedeçe
frekvencijske domene:
◆Vodoravna frekvencija: 30 ~ 61 kHz
◆Vertikalna frekvencija: 56 ~ 75 Hz
◆Maksimalna brzina osvjeÏenja: 1280 X 768@60Hz
◆ Namjestite vodoravni i okomiti poloÏaj.
Hrvatski-51
MontaÏa stalka
<A>
<B>
1. Spustite televizor u smjeru strelice (pod pravim kutom) i fiksirajte stalak.
2. âvrsto uãvrstite stalak s ãetiri vijka.
OdrÏavanje LCD TV-a
UPOZORENJE: Da biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte rastavljati kuçi‰te TV-a.
Korisnici ne mogu servisirati TV. OdrÏavanje od strane korisnika je ograniãeno na ãi‰çenje kako
je obja‰njeno u nastavku:
Izvucite utikaã LCD TV-a iz mreÏne utiãnice prije ãi‰çenja.
• Da biste oãistili ravni ekran, lagano navlaÏite meku, ãistu krpu vodom ili blagim deterdÏentom.
Ako je moguçe, koristite posebnu krpu za ãi‰çenje ekrana ili otopinu koja stvara za‰titni sloj od statiãnog
elektriciteta.
• Da biste oãistili kuçi‰te LCD TV-a, koristite krpu lagano natopljenu blagim deterdÏentom.
• Nikada nemojte koristiti zapaljiva sredstva za ãi‰çenje na LCD TV-u ili drugim elektriãnim ure√ajima.
Hrvatski-52
Uporaba Kensington-brave za za‰titu od kra√e
Kensington blokada je mehanizam koji se koristi za fiziãko uãvr‰çivanje sustava kad ga se koristi na javnom
mjestu. Mehanizam blokade se mora kupiti odvojeno. Izgled metode blokiranja se moÏe razlikovati od onog
prikazanog na slici ovisno o proizvo√aãu. Molimo proãitajte priruãnik uz Kensington blokadu za ispravnu uporabu.
kabel
Slika 2
Slika 1
<Opcija>
1. Umetnite mehanizam blokade u Kensington utiãno mjesto na LCD TV-u (slika 1) okrenite ga u smjeru
blokade (slika 2).
2. Spojite kabel Kensington blokade.
3. Uãvrstite Kensington blokadu na stol ili ãvrsti nepomiãni predmet.
Hrvatski-53
MontaÏa zidnog nosaãa
Popis potrebne opreme
Zidni nosaã
Glavni nosaã
Vijci<
1 ·ipka nosaãa
Plastiãne tiple: 4
1 Ploãa zidnog nosaãa
Vijci: 4
2 Nosaãi<
(lijevi i desni)
(dva nosaãa su
me√usobno
izmjenjiva.)
2 Spojni zglobovi
(Uvjerite se da postoji lijevi/desni par.)
Vijci: 8
Pode‰avanje kuta nosaãa
➢ Molimo podesite kut nosaãa na 0 stupnjeva prije nego ‰to ga uãvrstite za zid.
Sigurnosni vijci
Uvjerite se da ste desni zglob
stavili na desnu stranu
nosaãa i lijevi na lijevu.
Pazite na ispravan smjer ugradnje nosaãa
kad namje‰tate kut na 30 i 32 stupnja.
(Smjer za 30 i 32 stupnja je prikazan na
povr‰ini nosaãa.) Kad prvi put otvarate
kutiju, nosaã nije sklopljen.
Stavite lijevi i desni nosaã u smjeru strelice
i zategnite sigurnosne vijke.
Hrvatski-54
1. Priãvrstite LCD TV na zidni nosaã.
(PridrÏavajte se dolje navedenih uputa.)
2. Povucite gornji dio LCD TV-a uãvr‰çenog
na nosaã prema naprijed u smjeru strelice i
podesite kut.
3. MoÏete podesiti kut kako Ïelite izme√u
0°~20°(±2°).
MontaÏa zidnog nosaãa
Priãvr‰çivanje LCD TV-a na nosaã
LCD TV na slici ne mora biti identiãan Va‰em TV-u.
(Ugradite plastiãne tiple i vijke na isti naãin bez obzira na model TV-a.)
1
Ugradite plastiãne tiple i vijke. (Vidi sliku
dolje.)
2
Sklopite glavni nosaã kao ‰to je dolje
prikazano i ugradite tiple.
3
Sklopite glavni nosaã kao ‰to je prikazano na
slici 2 i dolje.
4
Stavite ãetiri drÏaãa na straÏnjoj strani TV-a u
otvore na zidnom nosaãu, (1) spustite TV, i (2)
objesite TV na nosaã.
Dobro uãvrstite TV za zidni nosaã s klinovima
kao na (3) tako da se ne mogu odvojiti jedan od
drugog.
1) Priãvrstite tiple na svaki lijevi/desni
nosaã kao ‰to je prikazano na 1.
2) Ugradite ‰ipke nosaãa na lijevi/desni
nosaã kao ‰to je prikazano na slici lijevo.
Oni su u simetriji lijevo-desno i gore-dolje,
a smjer montaÏe nije bitan.
Upozorenje
1. MontaÏu zidnog nosaãa mora provesti za
to osposobljena osoba.
2. Nakon ‰to objesite LCD TV na zidni nosaã,
provjerite na obje strane da li su plastiãne
tiple dobro uãvr‰çene.
LCD TV
3. Pazite da ne uklije‰tite prste za vrijeme
montaÏe ili dok pode‰avate kut nosaãa.
4. Make sure the bracket is screwed tightly to
the wall.<}0{>Uvjerite se da je nosaã ãvrsto
vijcima spojen za zid.
Zid
Zidni nosaã
Hrvatski-55
Tehniãka i ekolo‰ka specifikacija
Ime Modela
Ploãa
Veliãine
Prikaz veliãine
Vrsta
Dimenzija piksela
Kut gledanja
LW32A23W
LW40A23W
32" dijagonalno
40" dijagonalno
687,36 (H) x 412,42 (V) mm
871,68 (H) x 523,008 (V) mm
a-si TFT aktivna mreÏa
0,537 (H) x 0,537 (V) mm
0,681 (H) x 0,681 (V) mm
170/170 (H/V)
Frekvencija
Horizontalna
Vertikalna
Boja prikaza
30 ~ 61 kHz
56 ~ 75 Hz
16.777.216 boja
Prikaz Rezolucija
Maksimalni naãin
1280 x 768 @ 60 Hz
Ulazni signal
Sinkronizacija
Video signal
Horizontalno/okomito odvojeno, TTL, P. ili N.
0,7 Vp-p @ 75 ohm
TV
Sustav boja
Zvuãni sustav
PAL/SECAM/NTSC 4.3
BG, DK, I, L
Video
Sustav boja
Video sustav
PAL/NTSC/SECAM
CVBS, S-VHS, RGB
Scart 1
Video ulaz/izlaz
RGB ulaz
Audio ulaz/izlaz
1,0 Vp-p @ 75 ohm
0,7 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
Scart 2
Video ulaz/izlaz
Audio ulaz/izlaz
1,0 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
Component
Video ulaz
Audio ulaz
1,0 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
Napon
ulaz
Napajanje Potro‰nja
Maksimum
âuvanje struje
Dimenzije (·xDxV)
TV
Sa zvuãnicima
TeÏina
Sa stalak
Hrvatski-56
AC 100 ~ 250 V (50/60Hz)
180 W
260 W
< 1.0 W
801,0 x 218,0 x 625,0 mm
1013,0 x 218,0 x 625,0 mm
988,0 x 317,0 x 740,0 mm
1230,0 x 317,0 x 740,0 mm
22 Kg
32 Kg
Tehniãka i ekolo‰ka specifikacija
Ime Modela
LW32A23W
LW40A23W
Környezetvédelmi megfontolások
Rad Temperatura
Rad Vlaga
âuvanje Temperatura
âuvanje Vlaga
10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)
10% ~ 80%
-25 °C ~ 45 °C (- 13 °F ~ 113 °F)
5% ~ 95%
Okolina Uvjeti
Audio ulaz
Audio ulaz (PC)
Slu‰alice izlaz
Frekvencija
Odgovor
RCA Jack (L, R), 0,5Vrms (-9dB)
3.5Ø Stereo Jack, 0,5Vrms (-9dB)
Max. izlaz 10mW (3.5Ø Stereo utikaã, 32Ω)
RF: 80Hz ~ 15kHz (at- 3dB)
A/V: 80Hz ~ 20kHz (at- 3dB)
Mod prikaza (PC/DVI)
I poloÏaj i veliãina ekrana çe varirati ovisno o tipu PC-monitora i njegovoj rezoluciji.
Tabela dolje prikazuje sve podrÏane modove prikaza:
Naãin rada
Rezolucija
MAC
640 x 480
832 x 624
35,000
49,726
66,667
74,551
30,240
49,500
-/+/+
IBM
640 x 480
720 x 400
31,469
31,469
59,940
70,087
25,175
28,322
-/-/+
VESA
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,364
56,476
60,023
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,000
70,069
75,029
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
+
+
+
+
GTF
1280 x 768
47,700
60,000
80,136
-/+
◆
◆
◆
◆
Horizontalna
Vertikalna
Frekvencija (kHz) Frekvencija (Hz)
Frekvencija
Polaritet
piksela (MHz) sinkronizacije (H/O)
/
/
/
/
/
/
/
/
+
+
+
+
Naãin rada s preplitanjem slike (interlace - linija TV poluslika) nije podrÏan.
Televizor çe moÏda raditi neispravno, ako se izabere nestandardan video format.
Naãin rada 4:3 ne radi s ulaznim signalima od "720 X 400".
DVI naãin rada ne podrÏava "1024 X 768" (85Hz).
Hrvatski-57
Konfiguracije pinova
DVI prikljuãak
Pin
Opis
Pin
Opis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Rx 2Rx 2+
GND
Nema spoja
Nema spoja
DDC Sat(SCL)
DDC Podaci(SDA)
Analogna vertikalna sinkronizacija
Rx 1Rx 1+
GND
Nema spoja
Nema spoja
DDC ulazna snaga (+5V)
Samo-optereçenje
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25(C3)
26(C5)
27(C4)
28(C2)
29(C5)
30(C1)
Spoj izlaznog signala
Rx 0Rx 0+
GND
Nema spoja
Nema spoja
GND
Rx CRx C+
Analogni (plavo)
Analogni GND
Analogna horizontalna sinkronizacija
Analogni (zeleno)
Analogni GND
Analogni (crveno)
Hrvatski-58
Namje‰tanje Va‰eg daljinskog upravljaãa
Nakon ‰to je ispravno namje‰ten, Va‰ daljinski upravljaã moÏe
raditi u ãetiri razliãita naãina rada: TV, VCR, kabelska televizija ili
DVD. Pritiskom odgovarajuçe tipke na daljinskom upravljaãu
omoguçava vam da prelazite izme√u ovih naãina rada, i
upravljate s bilo kojom vrstom opreme koju izaberete. Iskljuãite
kablovsku kutiju.
POWER
TV
Napomena
Daljinski upravljaã moÏe biti nepodudaran sa svim DVD
playerima, VCR-ovima i kabelskim kutijama.
P.MODE
SELECT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-/--
Namje‰tanje daljinskog upravljaãa za rukovanje Va‰im
VCR-om
PRE-CH
0
P
VIDEO
MUTE
3
Pritisnite tipku SET (namije‰tanje) na Va‰em daljinskom upravljaãu
TV-a.
INFO
IX
TTX/M
NU
Pritisnite SELECT tipku i provjerite je li VCR LED-dioda osvjetljena.
ME
2
IT
Iskljuãite Va‰ VCR.
EX
1
4
5
Uz pomoç brojãanih tipki na Va‰em daljinskom upravljaãu, unesite tri
brojke VCR kôda koji je naveden na stranica 62 ovog priruãnika, za
Va‰u marku VCR-a. Provjerite jesu li unesena tri brojke kôda, ãak i ako
je prva brojka “0”. (Ako je naveden vi‰e od jedan kôd, poku‰ajte prvi.)
Pritisnite tipku za ukljuãenje (Power) na daljinskom upravljaãu.
Va‰ VCR bi se trebao ukljuãiti ako je daljinski ispravno namje‰ten.
Ako se Va‰ VCR ne ukljuãi nakon namje‰tanja, ponovite korake 2, 3 i
4, ali poku‰ajte i jedan od preostalih kôdova navedenih za Va‰u
marku VCR-a. Ako nema drugih kôdova, poku‰ajte svaki VCR kôd,
od 000 do 089.
ENTER
STILL
S.MODE DUAL I-II SURROUND
BN59-00373
P.SIZE
SLEEP
DNIe
PC
REW
STOP
SET
PIP
SWAP
P
PLAY/PAUSE
RESET
FF
BN59-00373A
Napomena za uporabu naãina rada daljinskog upravljaãa: VCR
Kada je Va‰ daljinski upravljaã u “VCR” naãinu rada, tipke
za glasnoçu upravljaju jaãinom zvuka Va‰eg TV ure√aja.
Hrvatski-59
Namje‰tanje Va‰eg daljinskog upravljaãa
Namje‰tanje daljinskog upravljaãa za rad s kablovskom
kutijom
POWER
TV
P.MODE
SELECT
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Iskljuãite kablovsku kutiju.
2
Pritisnite SELECT tipku i provjerite je li kabelska LED-dioda
osvjetljena.
3
Pritisnite tipku SET (namije‰tanje) na Va‰em daljinskom upravljaãu
TV-a.
4
Uz pomoç brojãanih tipki na Va‰em daljinskom upravljaãu,
unesite tri brojke kôda kablovske kutije, koji je naveden na stranici 62
ovog priruãnika, za Va‰u marku kablovske kutije. Provjerite jesu li
unesena tri broja kôda, ãak i ako je prva brojka “0”. Ako postoji vi‰e od
jednog kôda, poku‰ati s prvim.
5
Pritisnite tipku za ukljuãenje (Power) na daljinskom upravljaãu.
Va‰a kablovska kutija bi se trebala ukljuãiti, ako je Va‰ daljinski
ispravno namje‰ten.
9
-/--
PRE-CH
0
P
VIDEO
MUTE
INFO
IX
TTX/M
ME
IT
NU
EX
ENTER
STILL
S.MODE DUAL I-II SURROUND
Ako se Va‰a kablovska kutija ne ukljuãi nakon namje‰tanja,
ponovite korake 2, 3 i 4, ali poku‰ajte jedan od preostalih kôdova
navedenih za Va‰u marku kablovske kutije. Ako nema drugih kôdova,
poku‰ajte svaki kôd, od 000 do 077.
BN59-00373
P.SIZE
SLEEP
DNIe
PC
REW
STOP
SET
PIP
SWAP
P
PLAY/PAUSE
RESET
FF
BN59-00373A
Hrvatski-60
Napomena za uporabu naãina rada daljinskog upravljaãa:
Kablovska kutija.
Kada je Va‰ daljinski upravljaã u naãinu rada “kablovska kutija”,
tipke za glasnoçu i dalje upravljaju jaãinom zvuka Va‰eg TV ure√aja.
Namje‰tanje Va‰eg daljinskog upravljaãa
Namje‰tanje daljinskog upravljaãa za rukovanje Va‰im
DVD-om
POWER
1
Iskljuãite DVD.
2
Pritisnite SELECT tipku i provjerite je li DVD LED-dioda upaljena.
3
Pritisnite tipku SET (namije‰tanje) na va‰em daljinskom
upravljaãu TV-a.
SELECT
1
2
3
4
5
6
7
8
P
VIDEO
MUTE
INFO
IX
TTX/M
EX
IT
ENTER
STILL
Napomena za uporabu naãina rada daljinskog upravljaãa: DVD
Kada je va‰ daljinski upravljaã u “DVD” naãinu rada, tipke
za glasnoçu upravljaju jaãinom zvuka va‰eg TV ure√aja.
PRE-CH
0
Pritisnite tipku za ukljuãenje (Power) na daljinskom upravljaãu.
Va‰ DVD bi se trebao ukljuãiti, ako je va‰ daljinski upravljaã
ispravno namje‰ten.
Ako se va‰ DVD ne ukljuãi nakon namje‰tanja, ponovite korake 2, 3 i
4, ali poku‰ajte jedan od preostalih kôdova navedenih za va‰u marku
DVD-a. Ako nema drugih kôdova, poku‰ajte svaki kôd, od 000 do
008.
9
-/--
NU
5
Uz pomoç brojãanih tipki na va‰em daljinskom upravljaãu, unesite
tri brojke DVD kôda koji je naveden na stranica 62 ovog priruãnika, za
va‰u marku DVD-a. Provjerite jesu li unesena tri brojke kôda, ãak i ako
je prva brojka “0”. Ako postoji vi‰e od jednog kôda, poku‰ati s prvim.
P.MODE
ME
4
TV
S.MODE DUAL I-II SURROUND
BN59-00373
P.SIZE
SLEEP
DNIe
PC
REW
STOP
SET
PIP
SWAP
P
PLAY/PAUSE
RESET
FF
BN59-00373A
Hrvatski-61
Namje‰tanje Va‰eg daljinskog upravljaãa
Kôdovi daljinskog upravljaãa
VCR kôdovi
Admiral
015,088
Aiwa
024
Audio Dynamics
022,025
Bell&Howell
011
Broksonic
019
Candle
016,018,022,054,055,061
017,062
Canon
Citizen
016,018,022,054,055,061
Colortyme
023
Craig
016,021
Curtis-Mathes 009,016,017,023,024,055,062,073,076
003,004,005,006,007,008,022,054,085
Daewoo
DBX
009
Dimensia
024
Dynatech
036
Electrohome
017,018,019,022,024,029,032,036,043,
Emerson
050,051,056,058,066,071,074,076,077,079
011,021,027,028,052,057,067
Fisher
024
Funai
GE
016
Go Video
023
Harman Kardon
014,024,044,045
Hitach
017
Instant Replay
JC Penney 011,014,016,017,023,025,039,044,060,062
JCL
011,017,023,025,039,055
JVC
kenwood
011,023,025,039,055
KLH
082
LG
001,002,007
Lloyd
024
Logik
040
024
LXI
017,038,062,065
Magnavox
011,017,023,025,038,039,055,070
Marantz
Marta
MEI
Memorex
MGA
Midland
Minota
Mitsubishi
Montgomery ward
016,024
MTC
016,024,040,041
Multitech
011,023,025,039,055,070,073
NEC
015
Optimus
017,062,084,086
Panasonic
014,044
Pentax
055
Pentex Reserch+
017,038,062,065
Philco
017,038
Philips
014,025,042,059
Pioneer
Portland
ProScan
Quartz
Quasar
Radio Shack/Realistics
053,054,061
009
011
017,053
011,015,017,018,021,
024,028,036,052,062
009,014,016,017,037,044,046,063,078
RCA
000,016,022,031,041,051
Samsung
025
Sansui
011,021
Sanyo
022,050,058,077
Scott
011,014,018,021,027,028,044,052,057
Sears
015,036,048,054
Sharp
026,035,040,064
Shintom
024
Signature
026,035,047
Sony
017,024,038,062,065
Sylvania
024
Symphonic
011,024
Tandy
Tashiko
Tatung
Teac
Technics
Temika
TMK
Toshiba
Totevision
Unitech
Vector Research
Victor
Video Concepts
Videosonic
Wards
Yamaha
Zenith
039
024,039,078
017
076
014,022,028,057,058
016,018
Kôdovi kablovske kutije
017
015,016 NSC
024,046
015,016 Oak
024
015,016 Osk Sigma
Panasonic
011,035,047,069
015,016,027,029,034,036,037,040,041,048,049
054 Philips
026,028,052
012,013,023,031,032, Pioneer
015,016
033,038,044,075,076,077 Randtek
008,035,074
011,012,020,021,042,056 RCA
Hamlin
011,020,021
045,051,054 Regal
Hitachi
010,041
Jerrold 012,013,023,031,032,033,038,044,054,070,073 Regency
045,051 SA
Macom
000,011,030,052,071,072
Magnavox 015,016,027,029,034,036,037,040,041,048,049 Samsung
Anvision
Cable star
Eagle
Eastrm Int.
General Instrument
GI
DVD kôdovi
Philips
Proscan
RCA
Toshiba
Panasonic
Sony
Samsung
007
008
008
002
006
004
000
Hrvatski-62
Signature
054
Sprucer
035
Starcom
054
Stargate 2000
066
Sylvania
019,067
Texscan
019,067
Tocom
025,029,057,058,063
Unika
039,040,049
Universal
059,060
Viewstar 015,016,027,029,034,036,037,040,041,048,049
Warner Amex
052
Zenith
022,050,065,069
- SERVIS NAKON PRODAJE (GARANCIJSKI SERVIS)
- Ne oklijevajte stupiti u kontakt s va‰im trgovcem ili
servisnim agentom, ako promjena u radu va‰eg proizvoda
ukazuje na naispravnost.
ELECTRONICS
Download PDF