Samsung | S24D330H | Samsung 24'' Full HD Gaming Monitor s brzim vremenom odaziva S24D330H Korisnički priručnik

Upute za korištenje
S24D330H
Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a specifikacije su podložne promjeni radi poboljšanja performansi bez
prethodne obavijesti.
Radi poboljšanja kvalitete sadržaj ovog priručnika podložan je promjenama bez najave.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics ima autorska prava za ovaj priručnik.
Zabranjeno je korištenje i umnažanje ovog priručnika ili nekih njegovih dijelova bez odobrenja tvrtke Samsung Electronics.
Ostali žigovi, osim žiga Samsung Electronics, vlasništvo su njihovih vlasnika.
••
Moguća je naplata naknade za administraciju u slučaju
‒‒ (a) pozivanja inženjera na vaš zahtjev, a ustanovi se da je proizvod ispravan.
(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).
‒‒ (b) donošenja uređaja u servisni centar, a ustanovi se da je proizvod ispravan.
(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).
••
S iznosom te naknade za administraciju bit ćete upoznati bilo poduzimanja bilo kakvih radova ili kućnog posjeta.
Sadržaj
Prije upotrebe proizvoda
Osiguravanje prostora za instalaciju
Mjere opreza za skladištenje
4
4
Sigurnosne mjere opreza
4
Simboli
4
Čišćenje
5
Električna energija i sigurnost
5
Instaliranje6
Rukovanje7
Pripremne radnje
Dijelovi9
Gumbi na prednjoj strani
9
Stražnja strana
10
Mijenjanje postavki Brightness i Contrast
11
Prilagodba nagiba uređaja
11
Zaključavanje za zaštitu od krađe
12
Priključivanje i korištenje
uređaja koji je izvor signala
Postavljanje zaslona
Brightness18
Prije povezivanja pročitajte sljedeće bitne točke 15
Povezivanje i korištenje računala
Povezivanje pomoću D-SUB kabela (analogna
vrsta)
Povezivanje pomoću HDMI kabela
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela
Priključivanje napajanja
15
15
16
16
16
Pravilan položaj tijela prilikom korištenja
uređaja
17
Instaliranje upravljačkog programa
17
Postavljanje optimalne razlučivosti
17
Contrast18
Sharpness18
Game Mode19
SAMSUNG MAGIC Bright
19
SAMSUNG MAGIC Angle
20
SAMSUNG MAGIC Upscale
20
Image Size20
HDMI Black Level21
Response Time21
H-Position & V-Position21
Coarse21
Fine21
Instaliranje13
Pričvršćivanje postolja 13
Skidanje postolja 14
2
Sadržaj
Konfiguriranje nijanse
Postavljanje i vraćanje na izvorno
Vodič za rješavanje problema
Red22
Reset All
25
Green22
Eco Saving Plus
25
Blue22
Off Timer
25
Color Tone23
PC/AV Mode26
Gamma23
Key Repeat Time26
Preduvjeti prije obraćanja Samsungovu
centru za pomoć korisnicima
Testiranje proizvoda
Provjera rezolucije i frekvencije
Provjerite sljedeće.
28
28
28
28
Pitanja i odgovori
30
Source Detection26
Promjena veličine ili položaja zaslona
INFORMATION26
Language24
Menu H-Position & Menu V-Position24
Instaliranje softvera
Display Time24
Easy Setting Box
Transparency24
Specifikacije
Općenito
31
Tablica standardnih ulaznih signala
32
27
Dodatak
Troškovi servisa
(snosi ih korisnik)
Ako se na uređaju ne ustanovi kvar
Ako je kvar uređaja prouzročio kupac
Ostali slučajevi
34
34
34
34
3
Poglavlje 01
Prije upotrebe proizvoda
Osiguravanje prostora za instalaciju
Sigurnosne mjere opreza
Oko proizvoda mora postojati slobodan prostor kako bi se omogućilo prozračivanje. Porast interne
temperature može uzrokovati požar i oštećivanje proizvoda. Prilikom postavljanja proizvoda oko njega
svakako ostavite prostor jednak ili veći od onog koji je prikazan u nastavku.
Oprez
RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE OTVARAJTE
Oprez : DA BISTE SMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NEMOJTE
UKLANJATI POKLOPAC. (ILI STRAŽNJI DIO)
――Vanjština se može razlikovati ovisno o proizvodu.
UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE MOŽETE POPRAVITI.
SVE POPRAVKE ZATRAŽITE OD KVALIFICIRANOG OSOBLJA.
10 cm
Taj simbol znači da je u unutrašnjosti prisutan visoki napon.
10 cm
10 cm
Svaki je kontakt s bilo kojim unutarnjim dijelom ovog proizvoda
opasan.
Taj simbol znači da su s proizvodom isporučeni važni materijali o
rukovanju i održavanju.
10 cm
10 cm
Mjere opreza za skladištenje
Simboli
Upozorenje
Ako se ne poštuju upute, može doći do teških ili smrtonosnih ozljeda.
Oprez
Ako se ne poštuju upute, može doći do tjelesnih ozljeda ili oštećenja
imovine.
Na površini modela visokog sjaja mogu se pojaviti bijele mrlje ako se u blizini koristi ultrazvučni
ovlaživač zraka.
――Ako želite očistiti unutrašnjost proizvoda, obratite se najbližem Samsungovu servisnom centru (usluga se
naplaćuje).
4
Čišćenje
――Budite pažljivi prilikom čišćenja jer na vanjskim površinama suvremenih LCD zaslona lako mogu nastati
ogrebotine.
――Prilikom čišćenja pridržavajte se sljedećih uputa.
Električna energija i sigurnost
Upozorenje
•• Nemojte koristiti oštećeni kabel ili utikač za napajanje, kao ni olabavljenu utičnicu.
1 Isključite proizvod i računalo.
•• U jednu utičnicu nemojte priključivati više proizvoda.
2 Isključite kabel za napajanje iz proizvoda.
•• Utikač nemojte dirati mokrim rukama.
――Držite kabel za napajanje za priključak i ne dodirujte ga mokrim rukama. U suprotnom bi moglo doći do
električnog udara.
3 Monitor brišite čistom, mekom i suhom tkaninom.
‒‒ Nemojte na monitor nanositi sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, otapala ili površinski
aktivne tvari.
‒‒ Vodu ni sredstva za pranje nemojte prskati izravno po proizvodu.
4 Umočite meku i suhu krpu u vodu, a potom je čvrsto iscijedite da biste očistili vanjske dijelove
proizvoda.
5 Kada završite s čišćenjem, povežite kabel za napajanje s proizvodom.
6 Uključite proizvod i računalo.
•• Priključak gurnite do kraja da biste ga čvrsto utaknuli.
•• Utikač priključite u uzemljenu utičnicu za napajanje (samo izolirani uređaji vrste 1).
•• Nemojte nasilu savijati ili povlačiti kabel za napajanje. Pazite da na kabel za napajanje ne stavljate
teške predmete.
•• Kabel za napajanje ni monitor nemojte stavljati u blizinu izvora topline.
•• Suhom krpom očistite prljavštinu oko kontakata utikača ili utičnice.
Oprez
•• Nemojte izvlačiti kabel za napajanje dok koristite uređaj.
•• Koristite samo kabel za napajanje koji ste dobili s proizvodom tvrtke Samsung. Kabel nemojte
koristiti s drugim proizvodima.
•• Do utičnice u koju priključujete kabel za napajanje morate imati neometan pristup.
‒‒ Da bi se prekinulo napajanje proizvoda kada dođe do problema, mora se isključiti kabel za
napajanje.
•• Prilikom isključivanja iz utičnice kabel za napajanje držite za utikač.
5
Instaliranje
Upozorenje
Oprez
•• Na uređaj nemojte stavljati svijeće, aparate protiv insekata ni cigarete. Uređaj nemojte postavljati
u blizinu izvora topline.
•• Prilikom premještanja nemojte ispustiti proizvod.
•• Proizvod nemojte postavljati na nedovoljno prozračena mjesta kao što su police za knjige ili ormari.
•• Da bi se omogućilo prozračivanje, proizvod postavite najmanje 10 cm od zida.
•• Plastičnu ambalažu držite izvan dohvata djece.
‒‒ Djeca bi se mogla ugušiti.
•• Proizvod nemojte postavljati na nestabilne ili klimave površine (npr. na slabo pričvršćenu policu ili
kosu površinu).
‒‒ Uređaj bi mogao pasti i oštetiti se i/ili prouzročiti ozljedu.
‒‒ Korištenje uređaja u prostorima u kojima su prisutne snažne vibracije može dovesti do oštećenja
uređaja ili do požara.
•• Uređaj nemojte postavljati u vozila ili na mjesta izložena prašini, vlazi (kapljicama vode itd.),
masnoći ili dimu.
•• Proizvod nemojte postavljati na prednju stranu.
•• Ako proizvod postavljate na stolić ili policu, provjerite da donji prednji rub proizvoda ne izviruje
preko ruba podloge.
‒‒ Uređaj bi mogao pasti i oštetiti se i/ili prouzročiti ozljedu.
‒‒ Postavite proizvod samo na stoliće ili police odgovarajuće veličine.
•• Pažljivo položite proizvod.
‒‒ Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.
•• Postavljanje uređaja na neko neuobičajeno mjesto (na mjesto na kojem je izložen mnoštvu sitnih
čestica prašine, kemijskim tvarima, ekstremnim temperaturama ili visokoj vlazi, ili na mjesto na
kojem uređaj mora raditi dulje vremena bez prekida) moglo bi znatno utjecati na njegov rad.
‒‒ Ako uređaj želite postaviti na takvo mjesto, obavezno se obratite Samsungovu centru za pomoć
korisnicima.
•• Uređaj nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti, vrućini ili vrućim predmetima, kao što je peć.
‒‒ Mogao bi se smanjiti radni vijek proizvoda ili bi moglo doći do požara.
•• Proizvod nemojte postaviti u dosegu male djece.
‒‒ Uređaj bi mogao pasti i ozlijediti djecu.
•• Jestivo ulje (kao što je sojino ulje) može oštetiti ili izobličiti proizvod. Čuvajte proizvod od
onečišćenja uljem. I ne postavljajte proizvod i ne koristite ga u kuhinji ili blizu kuhinjske pećnice.
6
Rukovanje
Upozorenje
•• Unutrašnjost proizvoda pod visokim je naponom. Nikada samostalno ne rastavljajte, ne popravljajte
niti vršite preinake na proizvodu.
‒‒ Radi popravka obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
•• Da biste premjestili proizvod, najprije iskopčajte sve kabele, uključujući i kabel za napajanje.
•• Ako iz uređaja dopiru neobični zvukovi, miris paljevine ili dim, odmah isključite kabel za napajanje i
obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
•• Nemojte dopuštati djeci da se penju na proizvod ili se vješaju o njega.
•• U proizvod (npr. kroz otvore za prozračivanje ili ulazno-izlazne priključke) nemojte gurati metalne
predmete (npr. štapiće za jelo, kovanice ili ukosnice) ili predmete koji se mogu lako zapaliti (npr.
papir ili šibice).
‒‒ Obavezno isključite proizvod i kabel za napajanje ako u proizvod uđe voda ili bilo kakva strana
tvar. Zatim se obratite Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
•• Na proizvod nemojte stavljati predmete koji sadrže tekućinu (vaze, lonce, boce itd.) ni metalne
predmete.
‒‒ Obavezno isključite proizvod i kabel za napajanje ako u proizvod uđe voda ili bilo kakva strana
tvar. Zatim se obratite Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
‒‒ Djeca bi se mogla teško ozlijediti.
•• Ako proizvod padne ili se ošteti vanjsko kućište, isključite prekidač i iskopčajte kabel za napajanje.
Zatim se obratite Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
‒‒ Daljnja upotreba može uzrokovati požar ili električni udar.
•• Na proizvodu nemojte ostavljati teške predmete ili stvari koje vole djeca (igračke, slatkiše itd.).
‒‒ Dok djeca pokušavaju dosegnuti igračku ili slatkiše, mogao bi pasti sam proizvod ili kakav teški
predmet, što bi moglo dovesti do teških ozljeda.
•• Tijekom grmljavinskog nevremena isključite proizvod i kabel za napajanje.
•• Nemojte ispuštati predmete na proizvod niti ga udarati.
•• Nemojte pomicati uređaj povlačenjem kabela napajanja ni bilo kojeg drugog kabela.
•• Ako otkrijete propuštanje plina, nemojte dirati proizvod ni utikač. Odmah prozračite prostor.
•• Nemojte podizati ni pomicati uređaj povlačenjem kabela za napajanje ni bilo kojeg drugog kabela.
•• U blizini proizvoda nemojte držati ni koristiti zapaljive raspršivače ni bilo kakve zapaljive tvari.
•• Provjerite nisu li otvori za prozračivanje zapriječeni stolnjakom ili zavjesom.
‒‒ Povišena interna temperatura može uzrokovati požar.
7
Oprez
•• Ako se na zaslonu dulje vrijeme prikazuje nepomična slika, može se pojaviti zaostala slika ili
oštećeni pikseli.
‒‒ Ako proizvod ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, aktivirajte način rada za uštedu energije ili
animirani čuvar zaslona.
•• Ako proizvod ne namjeravate koristiti dulje vrijeme (npr. tijekom godišnjeg odmora), kabel za
napajanje isključite iz utičnice.
‒‒ Nakupljena prašina u kombinaciji s toplinom može uzrokovati požar, električni udar ili proboj
napona.
•• Ne dodirujte zaslon kada je uređaj dulje vrijeme uključen jer se zagrijava.
•• Male komade dodatne opreme držite podalje od djece.
•• Prilikom podešavanja kuta i visine proizvoda budite oprezni.
‒‒ Mogli biste zaglaviti i ozlijediti ruku ili prst.
‒‒ Uslijed pretjeranog naginjanja proizvod bi mogao pasti i uzrokovati ozljede.
•• Na proizvod nemojte stavljati teške predmete.
‒‒ Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.
•• Proizvod koristite uz preporučenu razlučivost i frekvenciju.
‒‒ Vid vam se može pogoršati.
•• Ne postavljajte prilagodnike izmjenične/istosmjerne struje blizu jedan drugoga.
•• Uklonite plastičnu vrećicu s prilagodnika izmjenične/istosmjerne struje prije nego što ga započnete
upotrebljavati.
•• Pripazite da u uređaj za napajanje ne uđe voda ili da se ne smoči.
‒‒ To može dovesti do električnog udara ili požara.
‒‒ Izbjegavajte korištenje uređaja na otvorenom, gdje može biti izložen kiši ili snijegu.
‒‒ Pripazite da se prilagodnik izmjenične/istosmjerne struje ne smoči prilikom pranja poda.
•• Ne postavljajte prilagodnik izmjenične/istosmjerne struje u blizini grijaćih tijela.
‒‒ U suprotnom bi moglo doći do požara.
•• Postavite prilagodnik izmjenične/istosmjerne struje u dobro prozračenu prostoriju.
•• Ako postavite prilagodnik napona izmjenične/istosmjerne struje tako da visi pri čemu je
priključnica za kabel okrenuta prema gore, voda ili druge strane tvari mogu ući u prilagodnik i
prouzrokovati njegov neispravan rad.
Pripazite da prilagodnik napona izmjenične/istosmjerne struje stoji stabilno na stolu ili podu.
•• Proizvod nemojte držati naopačke niti ga premještati držeći ga za postolje.
‒‒ Proizvod bi mogao pasti i oštetiti se ili prouzročiti ozljedu.
•• Dulje gledanje zaslona s premale udaljenosti može oštetiti vid.
•• U blizini proizvoda nemojte koristiti ovlaživače zraka ni štednjake.
•• Nakon svakog sata korištenja uređaja odmarajte oči najmanje pet minuta.
8
Poglavlje 02
Pripremne radnje
Dijelovi
Oznake
Opis
Otvaranje ili zatvaranje zaslonskog izbornika (Onscreen Display, OSD), ili pak
povratak na prethodni izbornik.
Gumbi na prednjoj strani
――Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s
ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
Vodič za funkcijske tipke
GAME
MODE
SOURCE
AUTO
•• Omogućavanje: Kako biste zaključali kontrolu zaslonskih prikaza,
i držite ga pritisnutim 10 sekundi.
pritisnite gumb
•• Onemogućavanje: Kako biste otključali kontrolu zaslonskih prikaza,
i držite ga pritisnutim dulje od 10 sekundi.
pritisnite gumb
AU
MENU
Zaključavanje zaslonskih kontrola: zadržavanje trenutnih postavki ili
zaključavanje kontrole za zaslonski izbornik radi sprječavanje nehotičnih
promjena postavki.
――Ako je upravljanje zaslonskim sučeljem zaključano, moguće je prilagoditi
Brightness i Contrast. Game Mode je dostupan. Moguć je pregled sadržaja
INFORMATION.
Pritisnite
kako biste omogućili ili onemogućili Game Mode.
Stavke u nastavku nisu dostupne ako je dostupna funkcija Game Mode.
•• PICTURE
Contrast, Sharpness, MAGICBright, MAGICAngel, MAGICUpscale
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
•• COLOR
――Da biste aktivirali gumb na proizvodu, dodirnite područje pri dnu ploče.
――Dodirivanje oko oznake gumba na prednjoj ploči neće aktivirati gumb.
•• SETUP&RESET
Eco Saving Plus
Kretanje po izborniku prema gore ili prema dolje, ili pak prilagodba vrijednosti
za odgovarajuću mogućnost na zaslonskom izborniku.
Pomoću ovog gumba možete kontrolirati svjetlinu i kontrast zaslona.
9
Oznake
Stražnja strana
Opis
Potvrđivanje odabira na izborniku.
Pritiskanjem gumba
kada nije prikazan zaslonski izbornik mijenjate
izvor ulaznog signala (Analog / HDMI). Ako uključite uređaj ili promijenite
, u gornjem lijevom kutu
izvor ulaznog signala pritiskanjem gumba
zaslona pojavit će se poruka koja pokazuje promijenjeni izvor ulaznog signala.
Pritisnite gumb
――Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s
ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
za automatsko podešavanje postavki zaslona.
――Promjenom rezolucije u svojstvima prikaza aktivira se funkcija Auto Adjustment.
――Ta funkcija dostupna je samo u načinu rada Analog.
Uključivanje ili isključivanje zaslona.
Kada pritisnete gumb za upravljanje na uređaju, prikazat će se vodič za
funkcijske tipke, a potom zaslonski izbornik. (u tom je vodiču funkcija gumba
prikazana kada je gumb pritisnut).
Vodič za funkcijske
tipke
Da biste pristupili zaslonskom izborniku u prikazanom vodiču, ponovno
pritisnite odgovarajući gumb.
Vodič za funkcijske tipke može se razlikovati ovisno o funkciji ili modelu
uređaja.
Priključak
Opis
Priključuje se u prilagodnik izmjenične/istosmjerne struje.
Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu uređaja.
――Stranica s funkcijskim gumbima prikazat će se ako se omogući Game Mode.
: Off
: On
Služi za priključivanje uređaja koji je izvor signala pomoću HDMI kabela ili
HDMI-DVI kabela.
Omogućuje povezivanje s računalom putem D-SUB kabela.
10
Mijenjanje postavki Brightness i Contrast
Prilagodite postavku Brightness i Contrast pomoću gumba
niti jedan zaslonski izbornik).
na početnom zaslonu (kada nije otvoren
Prilagodba nagiba uređaja
――Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s
ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
-1° (±
2°) ~
Brightness
20° (
±2°)
100
Contrast
75
――Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Brightness
•• Možete prilagoditi nagib proizvoda.
•• Držeći za donji dio proizvoda pažljivo podesite njegov nagib.
――Taj izbornik nije dostupan kada je značajka SAMSUNG Bright postavljena na način rada Dynamic Contrast.
MAGIC
――Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Eco Saving Plus.
Contrast
――Taj izbornik nije dostupan kada je SAMSUNG Bright u načinu rada Cinema ili Dynamic Contrast.
MAGIC
――Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Game Mode.
11
Zaključavanje za zaštitu od krađe
――Zaključavanje za zaštitu od krađe omogućava sigurno korištenje proizvoda čak i na javnim mjestima.
――Oblik uređaja za zaključavanje i način zaključavanja ovise o proizvođaču. Pojedinosti potražite u
korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu od krađe.
Zaključavanje uređaja za zaštitu od krađe:
DC 14V
RGB IN
1 Pričvrstite kabel uređaja za zaštitu od krađe za teški predmet poput stola.
2 Jedan kraj kabela provucite kroz petlju na drugom kraju kabela.
3 Umetnite uređaj za zaključavanje u utor za zaštitu od krađe na stražnjoj strani proizvoda.
4 Zaključajte uređaj za zaključavanje.
‒‒ Uređaj za zaštitu od krađe može se kupiti zasebno.
‒‒ Pojedinosti potražite u korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu od
krađe.
‒‒ Uređaji za zaštitu od krađe mogu se kupiti u trgovinama električnom opremom ili putem
Interneta.
12
Instaliranje
Pričvršćivanje postolja
――Prije sastavljanja uređaja smjestite na ravnu i stabilnu površinu, sa zaslonom okrenutim prema dolje.
――Vanjština se može razlikovati ovisno o proizvodu.
Umetnite priključak za postolje u postolje u smjeru koji
je prikazan na slici.
Stavite mekanu krpu preko stola tako da zaštiti uređaj
i stavite uređaj na krpu, prednjim dijelom okrenutim
prema dolje.
Provjerite je li priključak postolja dobro pričvršćen.
Držite uređaj rukom, kako je prikazano na slici.
Sastavljeno postolje gurnite u glavni dio uređaja u
smjeru strelice, kako je prikazano na slici.
- Oprez
U potpunosti okrenite vijak na dnu postolja, tako da
bude u potpunosti pričvršćen.
Proizvod nemojte držati u preokrenutom položaju,
držeći ga samo za postolje.
RGB IN
DP IN
RGB IN
DVI IN
13
Skidanje postolja
――Prije sastavljanja uređaja smjestite na ravnu i stabilnu površinu, sa zaslonom okrenutim prema dolje.
――Vanjština se može razlikovati ovisno o proizvodu.
Stavite mekanu krpu preko stola tako da zaštiti uređaj
i stavite uređaj na krpu, prednjim dijelom okrenutim
prema dolje.
Izvucite priključak iz postolja povlačenjem u smjeru
strelice, kako je prikazano na slici.
Jednom rukom držite vrat postolja, a šakom druge
ruke lupite u smjeru strelice po vrhu baze postolja da
biste je odvojili.
- Oprez
Proizvod nemojte držati u preokrenutom položaju,
držeći ga samo za postolje.
RGB IN
DP IN
RGB IN
DVI IN
Zakrenite vijak za pričvršćivanje pri dnu postolja kako
biste ga odvojili.
14
Poglavlje 03
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
Prije povezivanja pročitajte sljedeće bitne
točke
――Prije priključivanja uređaja koji je izvor signala pročitajte korisnički priručnik isporučen uz uređaj.
Broj i lokacije priključaka na uređajima koji su izvor signala mogu se razlikovati od uređaja do uređaja.
――Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele.
Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni uređaj.
Povezivanje i korištenje računala
Odaberite način povezivanja koji odgovara vašem računalu.
――Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.
――Navedene se priključnice mogu razlikovati ovisno o proizvodu.
Povezivanje pomoću D-SUB kabela (analogna vrsta)
Priključivanje kabela napajanja tijekom povezivanja može dovesti do oštećivanja proizvoda.
――Provjerite vrste priključaka na stražnjem dijelu proizvoda koji želite priključiti.
RGB IN
15
Povezivanje pomoću HDMI kabela
HDMI IN
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela
Priključivanje napajanja
Uključivanje u struju pomoću integriranog strujnog adaptera
DC 14V
HDMI IN
――Ulazni se napon automatski prebacuje.
Uključivanje u struju pomoću odvojivog strujnog adaptera
DC 14V
――Ulazni se napon automatski prebacuje.
16
Pravilan položaj tijela prilikom korištenja
uređaja
Instaliranje upravljačkog programa
――Instaliranjem odgovarajućih upravljačkih programa možete postaviti optimalnu rezoluciju i frekvenciju za
ovaj proizvod.
――Kako biste instalirali najnoviju inačicu upravljačkog programa proizvoda, preuzmite ga s mrežne stranice
tvrtke Samsung Electronics na adresi http://www.samsung.com.
Postavljanje optimalne razlučivosti
Kada prvi put uključite monitor, pojavit će se poruka s informacijama o postavljanju optimalne
razlučivosti.
Na proizvodu odaberite jezik i na računalu promijenite razlučivost na optimalnu postavku.
――Ako nije odabrana optimalna razlučivost, poruka će se prikazati u navedenom vremenu najviše triput čak i
Uređaj koristite uz pravilan položaj tijela:
•• Izravnajte leđa.
ako monitor isključite i ponovno uključite.
――Optimalna se razlučivost može odabrati i na upravljačkoj ploči na računalu.
•• Prilagodite nagib tako da se od zaslona ne odbija svjetlost.
•• Držite podlaktice okomito u odnosu na nadlaktice i u ravnini s nadlanicom.
•• Držite laktove pod pravim kutom.
•• Prilagodite visinu uređaja tako da vam koljena budu savijena pod kutom od 90 stupnjeva ili većim,
da vam pete dodiruju pod i da vam se šake nalaze niže u odnosu na srce.
17
Poglavlje 04
Postavljanje zaslona
Konfigurirajte postavke zaslona, primjerice svjetlinu.
Dostupan je detaljan opis svih funkcija. Pojedinosti potražite u svojem uređaju.
――Funkcije su dostupne ovisno o modelu proizvoda. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu
uređaja.
Contrast
Podesite kontrast između predmeta i pozadine. (Raspon: 0~100)
Brightness
Viša vrijednost povećat će kontrast kako bi predmeti bili jasnije prikazani.
――Ta mogućnost nije dostupna kada je SAMSUNG Bright u načinu prikaza Cinema ili Dynamic Contrast.
MAGIC
――Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Game Mode.
Prilagođavanje općenite svjetline na slici. (Raspon: 0~100)
Odabirom viših vrijednosti slika će izgledati svjetlije.
――Taj izbornik nije dostupan kada je značajka SAMSUNG Bright postavljena na način rada Dynamic Contrast.
MAGIC
――Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Eco Saving Plus.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
Game Mode
100
75
60
Off
SAMSUNG
Custom
SAMSUNG
Off
MAGIC Bright
MAGIC Angle
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Adjust the
brightness level.
Values closer
to 100 mean a
brighter screen.
Sharpness
Izmijenite konture predmeta tako da budu jasnije ili mutnije. (Raspon: 0~100)
Odabirom viših vrijednosti konture predmeta izgledat će svjetlije.
――Ta mogućnost nije dostupna kada je SAMSUNG Bright u načinu prikaza Cinema ili Dynamic Contrast.
MAGIC
――Taj izbornik nije dostupan kada je SAMSUNG Upscale u načinu rada Mode1 ili Mode2.
MAGIC
――Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Game Mode.
Off
――Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
18
Game Mode
SAMSUNG MAGIC Bright
Konfigurirajte postavke zaslona proizvoda za režim za igre.
Taj izbornik omogućuje optimalnu kvalitetu slike, prikladnu za okruženje u kojem će se proizvod
koristiti.
Uporabite ovu funkciju prilikom igranja igara na računalu ili kad je priključena igraća konzola kao što je
PlayStation™ il Xbox™.
――Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Eco Saving Plus.
――Kada se monitor isključi, prelazi u način uštede energije ili se mijenja izvor ulaznog signala, a Game Mode
――Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Game Mode.
isključuje se (Off) čak i ako je bio uključen (On).
――Ako želite da Game Mode ostane omogućen sve vrijeme, odaberite Always On.
――Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka SAMSUNGAngle.
MAGIC
Svjetlinu možete prilagoditi vlastitim željama.
U načinu rada PC
•• Custom: prilagodba kontrasta i svjetline po želji.
•• Standard: kvaliteta slike prikladna za uređivanje dokumenata ili korištenje interneta.
•• Cinema: svjetlina i oštrina slike kao na televizoru – za gledanje videosadržaja i DVD sadržaja.
•• Dynamic Contrast: uravnotežena svjetlina putem automatske prilagodbe kontrasta.
U načinu rada AV
SAMSUNG
Kada je vanjski ulaz je povezan putem HDMI veze, a opcija PC/AV Mode postavljena na AV, MAGIC
Bright ima četiri automatske postavke slike (Dynamic, Standard, Movie i Custom) koje su tvornički
postavljene. Možete aktivirati Dynamic, Standard, Movie ili Custom. Možete odabrati Custom koji
automatski vraća vaše osobne postavke slike.
•• Dynamic: Ovaj način rada odaberite za oštriju sliku u Standard načinu rada.
•• Standard: Ovaj način rada odaberite kad je okolina jako osvijetljena. On također pruža oštriju sliku.
•• Movie: Ovaj način rada odaberite kad je okolina slabo osvijetljena. Tako ćete uštedjeti energiju i
smanjiti umor očiju.
•• Custom: Ovaj način rada odaberite kad želite podesiti sliku prema svojim preferencama.
19
SAMSUNG MAGIC Angle
SAMSUNG MAGIC Upscale
MAGICAngle
SAMSUNG
Funkcijom MAGIC
Upscale mogu se poboljšati slojevi detalja na slici te živopisnost slike.
omogućuje konfiguriranje postavki radi postizanja optimalne kvalitete slike u skladu s
kutom gledanja.
SAMSUNG
――Taj izbornik nije dostupan kada je značajka SAMSUNG Bright postavljena na način rada Cinema ili Dynamic
MAGIC
Contrast.
――Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Game Mode.
Učinak funkcije vidljiviji je na slikama male razlučivosti.
――Taj izbornik nije dostupan kada je značajka SAMSUNG Bright postavljena na način rada Cinema ili Dynamic
MAGIC
Contrast.
――Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Game Mode.
Kut možete namjestiti prema vlastitim željama.
•• Off / Mode1 / Mode2
――Postavka Mode2 ima jači učinak od postavke Mode1.
Image Size
Promijenite veličinu slike.
U načinu rada PC
•• Off 1 : odaberite tu mogućnost ako će se monitor nalaziti neposredno ispred vas dok budete
gledali u njega.
•• Auto: prikaz slike u skladu s proporcijama slike iz izvora ulaznog signala.
•• Wide: prikaz slike preko cijelog zaslona neovisno o proporcijama slike iz izvora ulaznog signala.
•• Lean Back Mode 1 2 : odaberite tu mogućnost ako će monitor biti malo povišen u odnosu na vas
dok budete gledali u njega.
U načinu rada AV
•• Lean Back Mode 2 3 : odaberite tu mogućnost ako će monitor dok budete gledali u njega biti još
više povišen u odnosu na vas nego za način prikaza Lean Back Mode 1.
•• 4:3: prikaz slike proporcija 4:3. Ta je mogućnost prikladna za videozapise i standardni televizijski
program.
•• Standing Mode
•• 16:9: prikaz slike proporcija 16:9.
4
: odaberite tu mogućnost ako ćete u monitor gledati odozgo.
•• Side Mode 5 : odaberite tu mogućnost ako će se monitor nalaziti lijevo ili desno od vas dok budete
gledali u njega.
•• Group View: odaberite tu mogućnost za više gledatelja na mjestima
1
,
4
i
5
.
•• Custom: Način rada Lean Back Mode 1 primijenit će se prema zadanim postavkama ako je odabrana
mogućnost Custom.
•• Screen Fit: prikaz slike s izvornim proporcijama bez rezanja.
――Funkcija možda neće biti podržana ovisno o priključnicama na proizvodu.
――Po ispunjenju sljedećih uvjeta moguće je promijeniti veličinu zaslona.
――Digitalni izlazni uređaj povezan je pomoću HDMI kabela.
――Ulazni signal je 480p, 576p, 720p ili 1080p, a monitor može prikazivati na uobičajeni način (samo neki
modeli podržavaju sve te signale).
――Može se postaviti samo kada vanjski ulazni signal povežete pomoću HDMI kabela i PC/AV Mode postavite
na AV.
20
HDMI Black Level
Coarse
Ako je DVD uređaj ili set-top box uređaj povezan s proizvodom putem HDMI kabela, može doći do
smanjivanja kvalitete slike (degradacija kontrasta/boje, razine crne boje itd), ovisno o priključenom
uređaju koji služi kao izvor signala. U takvom slučaju možete pomoću opcije HDMI Black Level podesiti
kvalitetu slike.
Frekvenciju zaslona možete prilagoditi.
U tom slučaju popravite smanjenu kvalitetu slike pomoću izbornika HDMI Black Level.
Fine
――Ta funkcija dostupna je samo u načinu rada HDMI.
――Dostupno samo u načinu rada Analog.
•• Normal: Odaberite ovaj način rada kada ne dolazi do slabljenja omjera kontrasta.
•• Low: Odaberite ovaj način rada kako biste u slučaju slabljenja omjera kontrasta smanjili razinu
crne boje i povećali razinu bijele boje.
Zaslon možete precizno ugoditi da biste dobili sliku živih boja.
――Dostupno samo u načinu rada Analog.
――Funkcija HDMI Black Level možda neće biti kompatibilna s nekim izvorima slike i zvuka.
――Funkcija HDMI Black Level aktivira se samo pri određenim vrijednostima AV razlučivosti, primjerice 720P i
1080P.
Response Time
Povećajte brzinu odaziva ploče da bi boje videozapisa bile življe i vjernije.
――Kada ne gledate film, preporučujemo da postavite Response Time na Standard ili Faster.
H-Position & V-Position
H-Position: Zaslon možete pomaknuti ulijevo ili udesno.
V-Position: Zaslon možete pomaknuti prema gore ili prema dolje.
――Dostupno samo u načinu rada Analog.
――Taj je izbornik dostupan samo kada je značajka Image Size postavljena na Screen Fit u načinu rada AV.
Kada je ulazni signal 480P, 576P, 720P ili 1080P u načinu rada AV, a monitor može prikazivati na uobičajeni
način, odaberite Screen Fit da biste prilagodili vodoravni položaj na razinama od 0 do 6.
21
Poglavlje 05
Konfiguriranje nijanse
Dostupan je detaljan opis svih funkcija. Pojedinosti potražite u svojem uređaju.
SAMSUNG
Bright u načinu rada Cinema ili Dynamic Contrast. Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Game Mode.
Nijansu zaslona možete prilagoditi. Taj izbornik nije dostupan kada je MAGIC
――Funkcije su dostupne ovisno o modelu proizvoda. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu
uređaja.
Green
Prilagodba udjela zelene boje u slici. (Raspon: 0~100)
Red
Odabirom veće vrijednosti povećat ćete intenzitet boje.
Prilagodba udjela crvene boje u slici. (Raspon: 0~100)
Blue
Odabirom veće vrijednosti povećat ćete intenzitet boje.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
50
Color Tone
Gamma
Adjust the red
saturation level.
Values closer to
100 mean greater
intensity for the
color.
Prilagodba udjela plave boje u slici. (Raspon: 0~100)
Odabirom veće vrijednosti povećat ćete intenzitet boje.
Normal
Mode1
――Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
22
Color Tone
Prilagođavanje općenitog tona boje na slici.
――Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka SAMSUNGAngle.
MAGIC
――Taj izbornik nije dostupan kada je SAMSUNG Bright u načinu rada Cinema ili Dynamic Contrast.
MAGIC
――Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Game Mode.
•• Cool 2: Postavite temperaturu boje tako da bude hladnija od načina Cool 1.
•• Cool 1: Postavite temperaturu boje tako da bude hladnija od načina Normal.
•• Normal: prikaz standardne nijanse boje.
•• Warm 1: postavljanje temperature boje na topliju od one uz mogućnost Normal.
•• Warm 2: Postavljanje temperature boje toplije od one u načinu prikaza Warm 1.
•• Custom: prilagodba nijanse boje.
――Ako je vanjski izvor signala priključen pomoću HDMI kabela, a PC/AV Mode je postavljen na AV, Color Tone
ima četiri postavke temperature boje (Cool, Normal, Warm i Custom).
Gamma
Podesite svjetlinu srednjeg raspona (gama) za sliku.
――Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka SAMSUNGAngle.
MAGIC
――Taj izbornik nije dostupan kada je SAMSUNG Bright u načinu rada Cinema ili Dynamic Contrast.
MAGIC
――Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Game Mode.
•• Mode1 / Mode2 / Mode3
23
Poglavlje 06
Promjena veličine ili položaja zaslona
Dostupan je detaljan opis svih funkcija. Pojedinosti potražite u svojem uređaju.
――Funkcije su dostupne ovisno o modelu proizvoda. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu
uređaja.
Menu H-Position & Menu V-Position
Menu H-Position: Omogućuje pomicanje izbornika ulijevo ili udesno.
Language
Menu V-Position: Omogućuje pomicanje izbornika prema gore ili prema dolje.
Postavite jezik izbornika.
Display Time
――Promjena postavke jezika primijenit će se samo na prikazu zaslonskog izbornika.
――Neće se primijeniti na drugim funkcijama na računalu.
MENU SETTINGS
Language
English
Menu H-Position
100
Menu V-Position
2
Display Time
20 sec
Transparency
On
Set the menu
language.
Zaslonski izbornik (Onscreen Display, OSD) možete postaviti da automatski nestaje ako se ne koristi u
navedenom razdoblju.
Mogućnost Display Time omogućuje navođenje vremena nakon kojeg će zaslonski izbornik nestajati.
Transparency
Postavite razinu prozirnosti prozora izbornika.
――Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
24
Poglavlje 07
Postavljanje i vraćanje na izvorno
Dostupan je detaljan opis svih funkcija. Pojedinosti potražite u svojem uređaju.
――Funkcije su dostupne ovisno o modelu proizvoda. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu
uređaja.
Eco Saving Plus
Funkcija Eco Saving Plus smanjuje potrošnju energije kontroliranjem električne struje koju koristi
zaslon monitora.
Reset All
――Ta mogućnost nije dostupna kada je SAMSUNG Bright u načinu prikaza Dynamic Contrast.
MAGIC
Sve postavke monitora možete vratiti na zadane tvorničke vrijednosti.
SETUP&RESET
Reset All
Eco Saving Plus
Off
Off Timer
Return all the
settings for the
product to the
default factory
settings.
――Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Game Mode.
•• Off: Deaktiviranje funkcije Eco Saving Plus.
•• Auto: Potrošnja energije automatski će se smanjiti za približno 10 % u odnosu na postojeću
postavku.
(Koliko će se potrošnja energije smanjiti ovisi o svjetlini zaslona.)
•• Low: Potrošnja energije smanjit će se za 25% u odnosu na zadanu postavku.
•• High: Potrošnja energije smanjit će se za 50% u odnosu na zadanu postavku.
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
Off Timer
Off Timer: Uključite način Off Timer.
――Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Turn Off After: Automatsko isključivanje nakon određenog vremena može se postaviti u rasponu od 1
do 23 sata. Monitor će se automatski isključiti nakon navedenog broja sati.
――Ta je mogućnost dostupna kada je mogućnost Off Timer postavljena na On.
――Na proizvodima na tržištima u nekim regijama mogućnost Off Timer postavljena je tako da se automatski
aktivira 4 sata nakon uključivanja. To je u skladu s propisima u vezi s napajanjem. Ako ne želite da se
mjerač vremena aktivira, idite na MENU
SETUP&RESET i postavite Off Timer na Off.
25
PC/AV Mode
INFORMATION
Postavite PC/AV Mode na AV. Veličina slike će se povećati.
Možete prikazati podatke o trenutačnoj izvoru ulaznog signala, frekvenciji i razlučivosti.
Ova je opcija korisna prilikom gledanja filmova.
•• Kada je povezan s računalom, postavite na "PC".
•• Kada je povezan s AV uređajem, postavite na "AV".
――Ova funkcija ne podržava način rada Analog.
――Isporučuje se samo sa širokokutnim modelima kao što su modeli s omjerom stranica 16:9 ili 16:10.
――Ako se monitor (kada je postavljen na HDMI) nalazi u načinu rada za štednju energije ili prikazuje poruku
Check Signal Cable, pritisnite gumb
kako bi se prikazao zaslonski prikaz (OSD). Možete odabrati PC
ili AV.
PICTURE
COLOR
MENU SETTINGS
SETUP&RESET
INFORMATION
INFORMATION
LS********/**
S / N : ***************
HDMI
**kHz **Hz **
****x****
Optimal Mode
****x**** **Hz
Key Repeat Time
Možete upravljati brzinom odaziva gumba kada je gumb pritisnut.
――Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Možete odabrati Acceleration, 1 sec ili 2 sec. Ako odaberete No Repeat, naredba reagira samo jedanput
kada pritisnete gumb.
Source Detection
Odaberite Auto ili Manual kao način prepoznavanja ulaznog signala.
26
Poglavlje 08
Instaliranje softvera
Easy Setting Box
Sistemski preduvjeti
Operativni sustav
Hardver
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Najmanje 32 MB memorije
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Najmanje 60 MB slobodnog prostora na tvrdom disku
•• Windows 7 32Bit/64Bit
Easy Setting Box korisnicima omogućava dijeljenje zaslona na više dijelova.
•• Windows 8 32Bit/64Bit
Kako biste instalirali najnoviju inačicu Easy Setting Box, preuzmite ga s mrežne stranice tvrtke
Samsung Electronics na adresi http://www.samsung.com.
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
――Softver možda neće raditi kako treba ako ne pokrenete računalo ponovno nakon instalacije.
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Ikona Easy Setting Box možda se neće prikazati ovisno o računalnom sustavu i specifikacijama uređaja.
――Ako se ikona prečaca ne prikaže, pritisnite tipku F5.
Ograničenja i problemi s instalacijom
Na instalaciju funkcije Easy Setting Box možda će utjecati grafička kartica, matična ploča i mrežno
okruženje.
27
Poglavlje 09
Vodič za rješavanje problema
Preduvjeti prije obraćanja Samsungovu
centru za pomoć korisnicima
――Prije obraćanja centru tvrtke Samsung za korisničku podršku testirajte svoj proizvod na sljedeći način. Ako
se problem nastavi pojavljivati, obratite se centru tvrtke Samsung za korisničku podršku.
Provjerite sljedeće.
Problem u instalaciji (način rada s računalom)
Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.
Provjerite jesu li monitor i računalo pravilno povezani kabelom i jesu li priključci čvrsto utaknuti.
Testiranje proizvoda
Primjenom funkcije za testiranje proizvoda provjerite radi li proizvod pravilno.
Ako je zaslon isključen, a indikator napajanja trepće premda je monitor pravilno povezan s računalom,
izvedite samodijagnostički test.
1 Isključite računalo i proizvod.
2
Izvucite kabel iz monitora.
3 Uključivanje proizvoda.
4 Ako se pojavi poruka Check Signal Cable, monitor funkcionira normalno.
Kada s proizvodom i računalom povežete HDMI ili HDMI-DVI kabel, na sve četiri strane zaslona
nalaze se prazni prostori.
Pojavljivanje praznog prostora na zaslonu nije povezano s proizvodom.
Pojavljivanje praznih prostora na zaslonu uzrokuje računalo ili grafička kartica. Kako biste otklonili
taj problem, u postavkama za HDMI ili DVI podesite veličinu slike u skladu s grafičkom karticom.
Ako na izborniku postavki grafičke kartice ne postoji opcija za podešavanje veličine zaslona, ažurirajte
upravljački program grafičke kartice na najnoviju verziju.
(Dodatne pojedinosti o podešavanju postavki zaslona zatražite od proizvođača grafičke kartice ili
računala.)
――Ako je zaslon i dalje prazan, provjerite računalni sustav, video kontroler i kabel.
Provjera rezolucije i frekvencije
Za ulazni signal razlučivosti veće od podržane (pogledajte Tablica standardnih ulaznih signala)
nakratko će se pojaviti poruka Not Optimum Mode.
――Prikazana razlučivost se može razlikovati ovisno o postavkama sustava računala i kablovima.
Problem sa zaslonom
LED indikator napajanja je isključen. Zaslon se ne može uključiti.
Provjerite je li kabel za napajanje ispravno povezan.
Pojavljuje se poruka Check Signal Cable.
Provjerite je li kabel pravilno priključen na monitor.
Provjerite je li uređaj povezan s proizvodom uključen.
28
Not Optimum Mode je prikazan.
Tekst je nejasan.
Ta se poruka pojavljuje kad su razlučivost ili frekvencija signala iz grafičke kartice veći od
maksimalnih vrijednosti za proizvod.
Ako koristite operativni sustav Windows (npr. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ili Windows 10):
Fontovi
Prilagodba ClearType teksta i promijenite Uključi ClearType.
Kliknite Upravljačka ploča
Promijenite maksimalnu razlučivost i frekvenciju u skladu s mogućnostima monitora prema tablici
standardnih ulaznih signala (str.32).
Reprodukcija videozapisa je isprekidana.
Slika na zaslonu izgleda iskrivljeno.
Reprodukcija velikih videodatoteka visoke rezolucije može biti isprekidana. Razlog može biti to što
reproduktor videozapisa nije optimiziran za reprodukciju s računala.
Provjerite kabelsku vezu s proizvodom.
Pokušajte reproducirati datoteku na nekom drugom reproduktoru videozapisa.
Slika na zaslonu nije čista. Slika na zaslonu je mutna.
Prilagodite Coarse i Fine.
Iskopčajte svu dodatnu opremu (produžni kabel za video itd.) i pokušajte ponovo.
Problem s uređajem koji je izvor zvuka
Postavite rezoluciju i frekvenciju na preporučenu razinu.
Prilikom uključivanja računala čuje se piskutavi zvuk.
Slika na zaslonu izgleda nestabilno i podrhtava. Na zaslonu se pojavljuju sjene ili dvostruke slike.
Ako se prilikom uključivanja računala čuje se piskutavi zvuk, otpremite računalo na servis.
Provjerite nalaze li se rezolucija i frekvencija računala unutar raspona rezolucije i frekvencije
kompatibilnih s proizvodom. Nakon toga prema potrebi promijenite postavke, pri čemu kao pomoć
možete koristiti tablicu standardnih načina rada signala (str.32) u ovom priručniku i izbornik
INFORMATION na proizvodu.
――Vidljivost lampica LED na okviru proizvoda ovisi o kutu gledanja korisnika. Svjetlo koje je u potpunosti
bezopasno za ljude nema utjecaja na rad proizvoda i njegovu funkcionalnost. Proizvod je siguran za
uporabu.
Slika na zaslonu je presvijetla. Slika na zaslonu je pretamna.
Prilagodite Brightness i Contrast.
Boje na zaslonu nisu ujednačene.
Promijenite postavke mogućnosti COLOR
Boje na zaslonu imaju sjene i iskrivljene su.
Promijenite postavke mogućnosti COLOR
Bijela boja ne zapravo ne izgleda bijelo.
Promijenite postavke mogućnosti COLOR
Na zaslonu nema slike, a LED indikator treperi svakih 0,5 do 1 sekunde.
Proizvod je u načinu rada za uštedu energije.
Pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici ili pomaknite miš za povratak na prethodni zaslon.
29
Pitanja i odgovori
――Detaljne upute o prilagodbi potražite u korisničkom priručniku za računalo ili grafičku karticu.
Kako mogu promijeniti frekvenciju?
Postavite frekvenciju na grafičkoj kartici.
•• Windows XP: Idite na Upravljačka ploča
Izgled i teme
•• Windows ME/2000: Prijeđite u Upravljačka ploča
•• Windows Vista: Prijeđite u Upravljačka ploča
monitora.
•• Windows 7: Idite na Upravljačka ploča
Prikaz
Prikaz
•• Windows Vista: Prijeđite u Upravljačka ploča
•• Windows 7: Prijeđite u Upravljačka ploča
Razlučivost zaslona
Zaslon
Dodatne postavke
Napredne postavke
Prikaz
Monitor pa prilagodite Učestalost osvježavanja unutar postavki Postavke monitora.
Razlučivost zaslona
Svojstva grafičkog prilagodnika
Monitor, a zatim podesite opciju Učestalost osvježavanja pod Postavke
Napredne postavke
Monitor pa prilagodite Učestalost osvježavanja unutar
Monitor i namjestite Učestalost osvježavanja zaslona pod Postavke prikaza.
Postavke i podesite rezoluciju.
Postavke i podesite rezoluciju.
Izgled i personalizacija
Upravljačka ploča
Prikaz
Postavke prikaza
Izgled i personalizacija
Izgled i personalizacija
•• Windows 8(Windows 8.1): Prijeđite u Postavke
Sustav
Zaslon
Monitor pa podesite mogućnost Učestalost osvježavanja unutar mogućnosti Postavke monitora.
Monitor, a zatim podesite opciju Učestalost osvježavanja pod Postavke monitora.
Personalizacija
Dodatne postavke prikaza
Izgled i teme
•• Windows ME/2000: Prijeđite u Upravljačka ploča
Napredno
Dodatno
Prikaz
Upravljačka ploča
Kako mogu promijeniti rezoluciju?
•• Windows XP: Prijeđite u Upravljačka ploča
•• Windows 10: Idite na Postavke
Postavke
Izgled i personalizacija
Sustav
Postavke
Izgled i personalizacija
•• Windows 8(Windows 8.1): Idite na Postavke
postavki Postavke monitora.
•• Windows 10: Idite na Postavke
Prikaz
Prilagodi
Prikaz
Postavke prikaza i podesite rezoluciju.
Prilagodba razlučivosti i podesite rezoluciju.
Izgled i personalizacija
Prikaz
Prilagodba razlučivosti i podesite rezoluciju.
Dodatne postavke prikaza i namjestite razlučivost.
Kako mogu postaviti način rada za uštedu energije?
•• Windows XP: Namjestite rad s uštedom energije pod Upravljačka ploča
Izgled i teme
•• Windows ME/2000: Namjestite rad s uštedom energije pod Upravljačka ploča
•• Windows Vista: Namjestite rad s uštedom energije pod Upravljačka ploča
na osobnom računalu.
•• Windows 7: Namjestite rad s uštedom energije pod Upravljačka ploča
osobnom računalu.
Zaslon
Postavke čuvara zaslona
Postavke čuvara zaslona
Izgled i personalizacija
Izgled i personalizacija
•• Windows 8(Windows 8.1): Namjestite rad s uštedom energije pod Postavke
značajke BIOS SETUP na osobnom računalu.
•• Windows 10: Namjestite rad s uštedom energije pod Postavke
osobnom računalu.
Zaslon
Upravljačka ploča
Personalizacija
Personalizacija
Personalizacija
Postavke čuvara zaslona
Postavke čuvara zaslona
Izgled i personalizacija
Zaključani zaslon
Mogućnosti napajanja ili pomoću značajke BIOS SETUP na osobnom računalu.
Mogućnosti napajanja ili pomoću značajke BIOS SETUP na osobnom računalu.
Personalizacija
Postavke isteka vremena za zaslon
Mogućnosti napajanja ili pomoću značajke BIOS SETUP
Mogućnosti napajanja ili pomoću značajke BIOS SETUP na
Postavke čuvara zaslona
Mogućnosti napajanja ili pomoću
Stanje & mirovanje ili pomoću značajke BIOS SETUP na
30
Poglavlje 10
Specifikacije
Općenito
Naziv modela
S24D330H
Veličina
Klasa 24 (24 inča / 61 cm)
Područje prikaza
531,36 mm (V) x 298,89 mm (O)
Visina piksela
0,27675 mm (V) x 0,27675 mm (O)
Maksimalna
148,5 MHz (analogni, HDMI)
frekvencija
vremenskog
razdjelnika piksela
Napajanje
AC 100 - 240 V – (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
――Plug-and-Play
Ovaj monitor može se instalirati na bilo koji sustav kompatibilan s opcijom Plug-and-Play te s može koristiti
s njim. Dvosmjerna izmjena podataka između monitora i računalnog sustava optimizira postavke monitora.
Instalacija monitora odvija se automatski. Međutim, ako želite, možete prilagoditi postavke instalacije.
――Točke na zaslonu (pikseli)
Zbog načina proizvodnje ovog proizvoda, približno 1 piksel na milijun (1 ppm) na LCD zaslonu može biti
svjetliji ili tamniji od ostalih. To ne utječe na radne značajke proizvoda.
――Iznad navedene specifikacije podložne su promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
――Ovo je digitalni uređaj klase B.
――Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung Electronics.
Provjerite naljepnicu na stražnjoj strani proizvoda jer se standardni napon može
razlikovati u različitim državama.
Priključci signala
D-SUB, HDMI
Atmosferski uvjeti
Rad
Temperatura : 10 C – 40 C (50 F – 104 F)
Vlaga: od 10% – 80%, bez kondenzacije
Skladištenje
Temperatura : -20 C – 45 C (-4 F – 113 F)
Vlaga: od 5% – 95%, bez kondenzacije
31
Tablica standardnih ulaznih signala
Naziv modela
S24D330H
Sinkronizacija
Razlučivost
Vodoravna frekvencija
30 – 81 kHz
Okomita frekvencija
56 – 75 Hz
Optimalna razlučivost
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimalna razlučivost
1920 x 1080 @ 60 Hz
Ako se s računala prenosi signal razlučivosti navedene u tablici standardnih ulaznih signala, zaslon će se automatski prilagoditi. Ako signal koji se prenosi s računala ne pripada standardnim načinima rada signala,
zaslon možda neće ništa prikazivati iako je LED indikator uključen. U takvom slučaju promijenite postavke prema sljedećoj tablici prateći korisnički priručnik za grafičku karticu.
Razlučivost
Vodoravna frekvencija (kHz)
Okomita frekvencija (Hz)
Frekvencija vremenskog razdjelnika piksela
(MHz)
Polaritet (V / O)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
32
Razlučivost
Vodoravna frekvencija (kHz)
Okomita frekvencija (Hz)
Frekvencija vremenskog razdjelnika piksela
(MHz)
Polaritet (V / O)
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
――Vodoravna frekvencija
Vrijeme potrebno za skeniranje jedne linije od lijeve do desne strane zaslona naziva se vodoravni ciklus. Broj koji odgovara vodoravnom ciklusu naziva se vodoravna frekvencija. Vodoravna frekvencija mjeri se u kHz.
――Okomita frekvencija
Vjeran prikaz omogućuje se uzastopnim prikazivanjem iste slike desetke puta u sekundi. Ta se učestalost ponovnog prikazivanja zove "okomita frekvencija" ili "brzina osvježavanja", a mjeri se u hercima (Hz).
――Zbog karakteristika zaslona, ovaj proizvod može se postaviti samo na jednu rezoluciju za svaku veličinu zaslona kako bi se postigla optimalna kvaliteta slike. Postavljanje rezolucije koja nije navedena u uputama može dovesti
do smanjenja kvalitete slike. Da biste to izbjegli, preporučujemo da odaberete navedenu optimalnu razlučivost za svoj proizvod.
――Provjerite frekvenciju kad mijenjate CDT monitor (povezan s računalom) za LCD monitor. Ako LCD monitor ne podržava 85 HZ, promijenite okomitu frekvenciju na 60 Hz pomoću CDT monitora prije nego ga zamijenite za LCD
monitor.
33
Poglavlje 11
Dodatak
Troškovi servisa
(snosi ih korisnik)
Ako je kvar uređaja prouzročio kupac
――Unatoč jamstvu zatraženi servis možemo naplatiti u sljedećim slučajevima.
•• vanjski utjecaj ili pad uređaja
Oštećenja prouzročena kupčevim nepravilnim rukovanjem ili pokušajem popravka.
Ako je uzrok oštećenja proizvoda:
•• upotreba opreme ili nekog zasebnog proizvoda koje nije preporučio Samsung
Ako se na uređaju ne ustanovi kvar
Čišćenje uređaja, prilagodba, davanje uputa, ponovna montaža itd.
•• ako serviser daje upute o načinu korištenja proizvoda ili samo namješta funkcije, bez rastavljanja
uređaja
•• ako su uzrok kvara vanjski faktori (internet, antena, ožičeni signal itd.)
•• ako je uređaj ponovno montiran ili su priključeni dodatni uređaji nakon prve montaže kupljenog
uređaja
•• ako je uređaj ponovno montiran zbog premještanja na drugo mjesto ili u drugu kuću
•• ako kupac zatraži upute o upotrebi uređaja nekog drugog proizvođača
•• ako kupac zatraži upute o upotrebi mreže ili programa neke druge tvrtke
•• ako kupac zatraži instalaciju softvera i postavljanje uređaja
•• ako serviser ustanovi da se nakupila prašina ili strani predmeti unutar uređaja te ih ukloni/očisti
•• ako kupac zatraži naknadnu montažu nakon kupnje uređaja putem kataloga ili interneta
•• ako je proizvod popravljala neka druga osoba, a ne ovlašteni serviser ili partner tvrtke Samsung
Electronics Co., Ltd.
•• ako je uređaj prepravljao ili popravljao korisnik
•• ako je uređaj korišten na neodobrenoj voltaži ili s neatestiranim električnim kabelima
•• ako se kupac nije držao upozorenja navedenih u korisničkom priručniku
Ostali slučajevi
•• ako je uzrok oštećenja uređaja neka elementarna nepogoda. (udar groma, požar, potres, poplava
itd.)
•• ako su se potrošne komponente istrošile. (baterija, toner, fluorescentne žaruljice, glava, vibrator,
lampica, filtar, vrpca itd.)
――Usluga servisa korisniku se može naplatiti ako zatraži servis za ispravan proizvod. Molimo vas da stoga
najprije pažljivo pročitate korisnički priručnik.
34
Download PDF

advertising