Samsung | U28D590D | Samsung U28D590D Korisnički priručnik

Upute za
korištenje
U28D590D
Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a
specifikacije su podložne promjeni radi poboljšanja
performansi bez prethodne obavijesti.
BN46-00410A-14
Sadržaj
PRIJE UPOTREBE
PROIZVODA
PRIPREMNE RADNJE
PRIKLJUČIVANJE I
KORIŠTENJE UREĐAJA
KOJI JE IZVOR SIGNALA
7
Autorska prava
7
Oznake korištene u priručniku
8
Čišćenje
9
Osiguravanje prostora za instalaciju
9
Mjere opreza za skladištenje
10
Mjere opreza
10
11
12
14
Simboli
Električna energija i sigurnost
Instaliranje
Rukovanje
18
Pravilno držanje tijela tijekom korištenja
proizvoda
19
Provjera sadržaja
19
Provjera komponenti
20
Dijelovi
20
21
22
24
Control Panel (Upravljaèka ploèa)
Vodič za direktne tipke
Vodič za funkcijske tipke
Stražnja strana
25
Instaliranje
25
26
27
27
Pričvršćivanje postolja
Skidanje postolja
Prilagodba nagiba uređaja
Zaključavanje za zaštitu od krađe
28
Prije povezivanja
28
Prije povezivanja pročitajte sljedeće bitne točke
Sadržaj
2
Sadržaj
POSTAVLJANJE ZASLONA
28
Povezivanje s računalom i korištenje
računala
28
29
29
30
30
31
33
34
Povezivanje pomoću HDMI kabela
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela
Povezivanje pomoću DP kabela
Priključivanje slušalica ili zvučnika
Uredno postavljanje priključenih kabela
Priključivanje napajanja
Instaliranje upravljačkog programa
Postavljanje optimalne razlučivosti
35
Brightness
35
Konfiguriranje postavke Brightness
36
Contrast
36
Konfiguriranje mogućnosti Contrast
37
Sharpness
37
Konfiguriranje mogućnosti Sharpness
38
Game Mode
38
Konfigurirajte način u sklopu mogućnosti Game
Mode
39
SAMSUNG MAGIC Bright
39
Konfiguriranje značajke SAMSUNG MAGIC
Bright
41
SAMSUNG MAGIC Angle
41
Konfiguriranje značajke SAMSUNG MAGIC
Angle
43
Color
43
Konfiguriranje značajke Color
45
HDMI Black Level
45
Konfiguriranje postavki opcije HDMI Black
Level
46
Response Time
46
Konfiguriranje mogućnosti Response Time
Sadržaj
3
Sadržaj
PRILAGODBA ZASLONA
KOORDINIRANJE OSD-A
POSTAVLJANJE I
VRAĆANJE NA IZVORNO
47
Image Size
47
Promjena opcije Image Size
49
H-Position i V-Position
49
Konfiguriranje značajki H-Position i V-Position
50
PIP/PBP
51
52
53
54
55
57
61
Konfiguriranje značajke PIP/PBP Mode
Konfiguriranje postavke Size
Konfiguriranje mogućnosti Position
Konfiguriranje postavke Sound Source
Konfiguriranje postavke Source
Konfiguriranje postavke Image Size
Konfiguriranje mogućnosti Contrast
63
Language
63
Konfiguriranje postavke Language
64
Display Time
64
Konfiguriranje mogućnosti Display Time
65
Transparency
65
Promjena mogućnosti Transparency za
prozirnost izbornika
66
Eco Saving
66
Konfiguriranje mogućnosti Eco Saving
67
PC/AV Mode
67
Konfiguriranje mogućnosti PC/AV Mode
68
DisplayPort Ver.
68
Konfiguracija postavke DisplayPort Ver.
69
Source Detection
69
Konfiguriranje značajke Source Detection
70
Key Repeat Time
70
Konfiguriranje mogućnosti Key Repeat Time
Sadržaj
4
Sadržaj
IZBORNIK INFORMATION I
DRUGI IZBORNICI
INSTALIRANJE SOFTVERA
VODIČ ZA RJEŠAVANJE
PROBLEMA
SPECIFIKACIJE
71
Off Timer
71
72
Konfiguriranje značajke Off Timer
Konfiguriranje značajke Turn Off After
73
Power LED On
73
Konfiguriranje značajke Power LED On
74
Reset All
74
Inicijalizacija postavki (Reset All)
75
Information
75
Prikaz izbornika Information
76
Konfiguriranje postavki Brightness,
Contrast i Sharpness na početnom
zaslonu
77
Konfiguriranje glasnoće putem postavke
Volume na početnom zaslonu
77
Volume
78
Easy Setting Box
78
79
Instaliranje softvera
Uklanjanje softvera
80
Što je potrebno učiniti prije obraćanja
centru tvrtke Samsung za korisničku
podršku
80
80
80
Testiranje proizvoda
Provjera rezolucije i frekvencije
Provjerite sljedeće.
83
Pitanja i odgovori
85
Općenito
86
Ušteda električne energije
87
Tablica standardnih načina rada signala
Sadržaj
5
Sadržaj
DODATAK
91
Troškovi servisa (snosi ih korisnik)
91
91
91
Ako se na uređaju ne ustanovi kvar
Ako je kvar uređaja prouzročio kupac
Ostali slučajevi
93
Pravilno odlaganje
93
Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i
elektronički otpad)
94
Terminologija
KAZALO
Sadržaj
6
Prije upotrebe proizvoda
Autorska prava
Radi poboljšanja kvalitete sadržaj ovog priručnika podložan je promjenama bez najave.
© 2014 Samsung Electronics
Samsung Electronics ima autorska prava za ovaj priručnik.
Zabranjeno je korištenje i umnažanje ovog priručnika ili nekih njegovih dijelova bez odobrenja tvrtke
Samsung Electronics.
Microsoft, Windows i Windows NT registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation.
VESA, DPM i DDC registrirani su zaštitni znakovi udruženja Video Electronics Standards Association.

Moguća je naplata naknade za administraciju u slučaju

(a) pozivanja inženjera na vaš zahtjev, a ustanovi se da je proizvod ispravan.
(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).

(b) donošenja uređaja u servisni centar, a ustanovi se da je proizvod ispravan.
(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).

S iznosom te naknade za administraciju bit ćete upoznati bilo poduzimanja bilo kakvih radova ili
kućnog posjeta.
Oznake korištene u priručniku
Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu
se razlikovati od prikazanog na tim slikama.
Prije upotrebe proizvoda
7
Prije upotrebe proizvoda
Čišćenje
Budite pažljivi prilikom čišćenja jer na vanjskim površinama suvremenih LCD zaslona lako mogu nastati
ogrebotine.
Prilikom čišćenja pridržavajte se sljedećih uputa.
1. Isključite monitor i računalo.
2. Izvucite kabel za napajanje iz monitora.
Držite kabel za napajanje za priključak i ne dodirujte ga mokrim rukama. U
suprotnom bi moglo doći do električnog udara.
3. Obrišite zaslon monitora čistom, mekanom i suhom krpom.

Nemojte na monitor nanositi sredstva za čišćenje koja
sadrže alkohol, otapala ili površinski aktivne tvari.
!

Vodu ni sredstva za pranje nemojte prskati izravno po
proizvodu.
4. Umočite meku i suhu tkaninu u vodu, a potom je čvrsto iscijedite da biste
očistili vanjske dijelove monitora.
5. Nakon čišćenja monitora priključite kabel za napajanje.
6. Uključite monitor i računalo.
!
Prije upotrebe proizvoda
8
Prije upotrebe proizvoda
Osiguravanje prostora za instalaciju

Oko proizvoda mora postojati slobodan prostor kako bi se omogućilo prozračivanje. Porast interne
temperature može uzrokovati požar i oštećivanje proizvoda. Prilikom postavljanja proizvoda oko
njega svakako ostavite prostor jednak ili veći od onog koji je prikazan u nastavku.
Vanjština se može razlikovati ovisno o proizvodu.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Mjere opreza za skladištenje
Ako je potrebno očistiti unutrašnjost monitora, obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
(Bit će vam naplaćena naknada za servisiranje.)
Prije upotrebe proizvoda
9
Prije upotrebe proizvoda
Mjere opreza
Oprez
RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE OTVARAJTE
Oprez : DA BISTE SMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NEMOJTE UKLANJATI
POKLOPAC (ILI STRAŽNJI DIO). UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE MOŽETE POPRAVITI. SVE
POPRAVKE ZATRAŽITE OD KVALIFICIRANOG OSOBLJA.
Taj simbol znači da je u unutrašnjosti prisutan visoki napon. Svaki je kontakt s
bilo kojim unutarnjim dijelom ovog proizvoda opasan.
Taj simbol znači da su s proizvodom isporučeni važni materijali o rukovanju i
održavanju.
Simboli
Upozorenje
Ako se ne poštuju upute, može doći do teških ili smrtonosnih ozljeda.
Oprez
Ako se ne poštuju upute, može doći do tjelesnih ozljeda ili oštećenja
imovine.
Aktivnosti označene tim simbolom zabranjene su.
Upute označene tim simbolom moraju se poštovati.
Prije upotrebe proizvoda
10
Prije upotrebe proizvoda
Električna energija i sigurnost
Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od prikazanog na
tim slikama.
Upozorenje
Nemojte koristiti oštećeni kabel ili utikač za napajanje, kao ni olabavljenu utičnicu.

To može dovesti do električnog udara ili požara.
Nemojte priključivati mnogo uređaja na istu zidnu utičnicu.

U suprotnom bi se utičnica mogla pregrijati i moglo bi doći do požara.
Utikač nemojte dirati mokrim rukama.

U suprotnom bi moglo doći do električnog udara.
Priključak gurnite do kraja da biste ga čvrsto utaknuli.

Nestabilan kontakt može prouzročiti požar.
!
Utikač priključite u uzemljenu utičnicu za napajanje (Samo izolirani uređaji vrste 1).

To može dovesti do električnog udara ili ozljeda.
!
Nemojte nasilu savijati ili povlačiti kabel za napajanje. Nemojte opterećivati kabel
za napajanje teškim predmetima.

Oštećeni kabel za napajanje može uzrokovati električni udar ili požar.
Kabel za napajanje ni monitor nemojte stavljati u blizinu izvora topline.

To može dovesti do električnog udara ili požara.
Strana tijela, primjerice prašinu oko kontakata priključka i električne utičnice,
uklonite suhom krpicom.
!

U suprotnom bi moglo doći do požara.
Prije upotrebe proizvoda
11
Prije upotrebe proizvoda
Oprez
Nemojte izvlačiti kabel za napajanje dok koristite uređaj.

Električni udar može oštetiti proizvod.
Kabel za napajanje nemojte koristiti ni za kakve druge uređaje osim odobrenih
Samsungovih uređaja.

!
To može dovesti do električnog udara ili požara.
Do utičnice u koju priključujete kabel za napajanje morate imati neometan pristup.

Ako se pojavi bilo kakav problem s uređajem, izvucite kabel za napajanje da
biste posve prekinuli napajanje uređaja.
!
Gumbom za isključivanje nije moguće potpuno prekinuti napajanje
proizvoda.
Prilikom isključivanja iz utičnice kabel za napajanje držite za utikač.

To može dovesti do električnog udara ili požara.
!
Instaliranje
Upozorenje
Na uređaj nemojte stavljati svijeće, aparate protiv insekata ni cigarete. Uređaj
nemojte postavljati u blizinu izvora topline.

U suprotnom bi moglo doći do požara.
Izbjegavajte postavljanje uređaja u uske prostore sa slabim protokom zraka,
primjerice na policu ili u zidni ormarić.

U suprotnom bi moglo doći do požara zbog povećane unutrašnje
temperature.
Plastičnu vrećicu za pakiranje uređaja čuvajte izvan dosega djece.

Djeca bi se mogla ugušiti.
!
Prije upotrebe proizvoda
12
Prije upotrebe proizvoda
Uređaj nemojte postavljati na nestabilne ili klimave površine (na slabo pričvršćenu
policu, kosu površinu itd.).

Uređaj bi mogao pasti i potrgati se ili prouzročiti tjelesne ozljede.

Korištenje uređaja u prostorima u kojima su prisutne snažne vibracije može
dovesti do oštećenja uređaja ili do požara.
Uređaj nemojte postavljati u vozila ili na mjesta izložena prašini, vlazi (kapljicama
vode itd.), masnoći ili dimu.

!
To može dovesti do električnog udara ili požara.
Uređaj nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti, vrućini ili vrućim predmetima,
kao što je peć.

U suprotnom bi se mogao smanjiti radni vijek uređaja ili bi moglo doći do
požara.
Proizvod nemojte postaviti u dosegu male djece.

Uređaj bi mogao pasti i ozlijediti djecu.
Jestivo ulje (kao što je sojino ulje) može oštetiti ili izobličiti proizvod. Čuvajte
proizvod od onečišćenja uljem.
I ne postavljajte proizvod i ne koristite ga u kuhinji ili blizu kuhinjske pećnice.
Oprez
Pripazite da vam uređaj ne padne prilikom prenošenja.

U suprotnom bi moglo doći do kvara uređaja ili tjelesne ozljede.
!
Proizvod nemojte postavljati na prednju stranu.

Zaslon bi se mogao oštetiti.
Ako proizvod postavljate na stolić ili policu, provjerite da donji prednji rub
proizvoda ne izviruje preko ruba podloge.

Uređaj bi mogao pasti i potrgati se ili prouzročiti tjelesne ozljede.

Postavite proizvod samo na stoliće ili police odgovarajuće veličine.
Prije upotrebe proizvoda
13
Prije upotrebe proizvoda
Pažljivo spustite uređaj.

Uređaj bi mogao pasti i potrgati se ili prouzročiti tjelesne ozljede.
!
SAMSUNG
!
Postavljanje uređaja na neko neuobičajeno mjesto (na mjesto na kojem je izložen
mnoštvu sitnih čestica prašine, kemijskim tvarima, ekstremnim temperaturama ili
visokoj vlazi, ili na mjesto na kojem uređaj mora raditi dulje vremena bez prekida)
moglo bi znatno utjecati na njegov rad.

Ako uređaj želite postaviti na takvo mjesto, prije postavljanja obavezno se
obratite Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
Rukovanje
Upozorenje
Uređaj je pod visokim naponom. Nemojte pokušavati sami rastaviti, popraviti ili
izmijeniti uređaj.

To može dovesti do električnog udara ili požara.

Radi popravka obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
Prije premještanja isključite proizvod te kabel za napajanje i sve ostale priključene
kabele.
!

U suprotnom bi se kabel za napajanje mogao oštetiti i moglo bi doći do
požara ili električnog udara.
Ako iz uređaja dopiru neobični zvukovi, miris paljevine ili dim, odmah isključite
kabel za napajanje i obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
!

To može dovesti do električnog udara ili požara.
Nemojte dopuštati djeci da se penju na proizvod ili se vješaju o njega.

Uređaj bi mogao pasti i djeca bi se mogla teško ozlijediti.
Ako uređaj padne ili se ošteti vanjska površina, isključite ga, uklonite kabel za
napajanje i obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima.

U suprotnom bi moglo doći do električnog udara ili požara.
Na uređaj nemojte stavljati teške predmete, igračke ni slatkiše.

Uređaj ili teški predmeti mogli bi pasti dok djeca pokušavaju dosegnuti
igračku ili slatkiše, što bi moglo dovesti do teških ozljeda.
Prije upotrebe proizvoda
14
Prije upotrebe proizvoda
Ako dođe do grmljavinske oluje ili udara groma, isključite napajanje i odspojite
kabel za napajanje.

!
To može dovesti do električnog udara ili požara.
Nemojte ispuštati predmete na proizvod niti ga udarati.

To može dovesti do električnog udara ili požara.
!
Nemojte pomicati uređaj povlačenjem kabela napajanja ni bilo kojeg drugog
kabela.

U suprotnom bi se kabel za napajanje mogao oštetiti i moglo bi doći do kvara
uređaja, električnog udara ili požara.
Ako otkrijete propuštanje plina, nemojte dirati proizvod ni utikač. Odmah
prozračite prostor.
!
GAS

Iskre mogu uzrokovati eksploziju ili požar.
Nemojte podizati ni pomicati uređaj povlačenjem kabela za napajanje ni bilo kojeg
drugog kabela.

U suprotnom bi se kabel za napajanje mogao oštetiti i moglo bi doći do kvara
uređaja, električnog udara ili požara.
U blizini proizvoda nemojte držati ni koristiti zapaljive raspršivače ni bilo kakve
zapaljive tvari.

!
Moglo bi doći do eksplozije ili požara.
Provjerite nisu li otvori za prozračivanje zapriječeni stolnjakom ili zavjesom.

U suprotnom bi moglo doći do požara zbog povećane temperature u
unutrašnjosti uređaja.
100
U ventilacijske otvore ili priključke uređaja nemojte umetati metalne predmete
(metalne štapiće za jelo, kovanice, ukosnice itd.) ni zapaljive predmete (papir,
šibice itd.).

Ako voda ili neka druga tvar uđe u uređaj, obavezno ga isključite, isključite
kabel za napajanje i obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima.

Moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.
Na proizvod nemojte stavljati predmete koji sadrže tekućinu (vaze, lonce, boce
itd.) ni metalne predmete.

Ako voda ili neka druga tvar uđe u uređaj, obavezno ga isključite, isključite
kabel za napajanje i obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima.

Moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.
Prije upotrebe proizvoda
15
Prije upotrebe proizvoda
Oprez
Ako se na zaslonu dulje vrijeme prikazuje nepomična slika, može se pojaviti
zaostala slika ili oštećeni pikseli.

!
Ako uređaj ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, aktivirajte način rada za
uštedu energije ili animirani čuvar zaslona.
-_!
Ako proizvod ne namjeravate koristiti dulje vrijeme (npr. tijekom godišnjeg
odmora), kabel za napajanje isključite iz utičnice.

U suprotnom bi moglo doći do požara zbog nakupljene prašine,
pregrijavanja, električnog udara ili proboja napona.
Proizvod koristite uz preporučenu razlučivost i frekvenciju.

U suprotnom može doći do slabljenja vida.
!
Prilagodnike za istosmjerni napon nemojte stavljati blizu jedan drugog.

U suprotnom bi moglo doći do požara.
Prije korištenja uklonite plastičnu vrećicu s prilagodnika za istosmjerni napon.

U suprotnom bi moglo doći do požara.
Pripazite da u uređaj za napajanje istosmjernim naponom ne uđe voda i da se ne
smoči.

To može dovesti do električnog udara ili požara.

Izbjegavajte korištenje uređaja na otvorenom, gdje može biti izložen kiši ili
snijegu.

Prilikom pranja poda pripazite da se ne smoči prilagodnik za istosmjerni
napon.
Nemojte stavljati prilagodnik za istosmjerni napon u blizinu grijaćih tijela.

U suprotnom bi moglo doći do požara.
Prilagodnik za istosmjerni napon stavite negdje gdje je dobar protok zraka.
!
Prije upotrebe proizvoda
16
Prije upotrebe proizvoda
Dulje gledanje zaslona s premale udaljenosti može oštetiti vid.
!
Monitor nemojte držati naopačke niti ga premještati držeći ga za postolje.

Uređaj bi mogao pasti i potrgati se ili prouzročiti tjelesne ozljede.
U blizini proizvoda nemojte koristiti ovlaživače zraka ni štednjake.

To može dovesti do električnog udara ili požara.
Nakon svakog sata korištenja uređaja odmarajte oči najmanje pet minuta.

Smanjit ćete umor očiju.
!
Ne dodirujte zaslon kada je uređaj dulje vrijeme uključen jer se zagrijava.
Sitnu dodatnu opremu koja se koristi s uređajem čuvajte izvan dosega djece.
!
Prilikom podešavanja kuta i visine proizvoda budite oprezni.
!

U suprotnom bi se djeci mogli zaglaviti prsti ili šake i mogla bi se ozlijediti.

Ako previše nagnete, uređaj bi mogao pasti i prouzročiti tjelesne ozljede.
Na proizvod nemojte stavljati teške predmete.

Moglo bi doći do kvara uređaja ili tjelesnih ozljeda.
Kada koristite slušalice, nemojte pretjerano poglašnjavati zvuk.

Preglasan zvuk vam može oštetiti sluh.
Prije upotrebe proizvoda
17
Prije upotrebe proizvoda
Pravilno držanje tijela tijekom korištenja proizvoda
Uređaj koristite uz pravilan položaj tijela:

Izravnajte leđa.

Postavite zaslon na udaljenost od 45 do 50 cm od očiju i malo niže u odnosu na
oči.
Trebali biste gledati izravno u monitor dok se nalazite ispred njega.

Prilagodite nagib tako da se od zaslona ne odbija svjetlost.

Držite podlaktice okomito u odnosu na nadlaktice i u ravnini s nadlanicom.

Držite laktove pod pravim kutom.

Prilagodite visinu uređaja tako da vam koljena budu savijena pod kutom od 90
stupnjeva ili većim, da vam pete dodiruju pod i da vam se šake nalaze niže u
odnosu na srce.
Prije upotrebe proizvoda
18
1
1.1
Pripremne radnje
Provjera sadržaja
1.1.1 Provjera komponenti

Ako nešto nedostaje, obratite se prodavaču od kojeg ste kupili uređaj.

Izgled komponenti i dijelova koji se prodaju zasebno može se razlikovati od onih prikazanih na slici.
Komponente
Vodič za brzo postavljanje
Kartica Jamstvo
Upute za korištenje
(Nije dostupno na nekim
lokacijama)
(dodatni)
Kabel za napajanje
DC adapter za napajanje
DC adapter za napajanje
(isporučuje se samo zajedno s
adapterom za istosmjernu
struju koji se može skinuti)
(ugrađen)
(može se skinuti)
(dodatni)
(dodatni)
HDMI kabel (dodatni)
HDMI-DVI kabel (dodatni)
DP kabel (dodatni)
Baza postolja
Priključak postolja

Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.

Preporučuje se korištenje HDMI kabela i DP kabela koje je isporučio dobavljač.

Optimalna razlučivost možda neće biti dostupna prilikom korištenja HDMI ili HDMI-DVI kabela sa
smanjenom brzinom prijenosa podataka.

Za pravilno prikazivanje na zaslonu preporučuje se uporaba DP kabela koji podržava rezoluciju 3840 x
2160 pri 60 Hz. HDMI kabel koji podržava rezoluciju 3840 x 2160 pri 30 Hz također će funkcionirati.
1 Pripremne radnje
19
1
1.2
Pripremne radnje
Dijelovi
1.2.1 Control Panel (Upravljaèka ploèa)
Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s
ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
Gumb JOG
GORE
LIJEVO
PRITISAK(UNOS)
DESNO
DOLJE
Oznake
Opis
Višesmjerni gumb koji olakšava navigaciju.
Gumb JOG
Gumb JOG nalazi se na stražnjoj lijevoj strani proizvoda. Gumb se
može koristiti za pomicanje prema gore, dolje, lijevo ili desno te za
potvrdu unosa.
Pritisnite gumb JOG kada je zaslon uključen. Pojavit će se vodič za
funkcijske tipke. Da biste pristupili zaslonskom izborniku kada je vodič
prikazan, ponovno pritisnite odgovarajući gumb za smjer.
Vodič za funkcijske tipke
Vodič za funkcijske tipke može se razlikovati ovisno o funkciji ili
modelu proizvoda. Pogledajte koje su funkcije dostupne na stvarnom
proizvodu.
1 Pripremne radnje
20
1
Pripremne radnje
1.2.2 Vodič za direktne tipke
Upute o tipkovnim prečacima prikazat će se na zaslonskom sučelju (OSD, On Screen Display) ako gumb
JOG pomaknete u bilo kojem smjeru.
Brightness
Volume
Features
Game Mode Off

GORE/DOLJE: Podesite postavke Brightness/Contrast/Sharpness

LIJEVO/DESNO: prilagodite Volume.

PRITISAK(UNOS): prikažite vodič za funkcijske tipke.
Stranica s funkcijskim gumbima prikazat će se ako se omogući Game Mode.

[
]: Off

[
]: On
1 Pripremne radnje
21
1
Pripremne radnje
1.2.3 Vodič za funkcijske tipke
Da biste pristupili glavnom izborniku ili da biste koristili druge stavke, pritisnite gumb JOG radi prikaza
vodiča za funkcijske tipke. Da biste ga zatvorili, ponovno pritisnite gumb JOG.
Return


GORE/DOLJE/LIJEVO/DESNO: pomaknite se do željene stavke. Opis svake stavke pojavit će se
kada se fokus promijeni.
PRITISAK(UNOS): primijenit će se odabrana stavka.
Oznake
Opis
Odaberite [
] da biste promijenili ulazni signal pomicanjem gumba
JOG na zaslonu vodiča za funkcijske tipke. U gornjem lijevom kutu
zaslona pojavit će se poruka ako se ulazni signal promijeni.
Odabire [
] pomicanjem gumba JOG na zaslonu vodiča za funkcijske
tipke. Pojavljuje se OSD (On Screen Display) značajke monitora.
Zaključavanje zaslonskih kontrola: zadržavanje trenutnih postavki ili
zaključavanje kontrole za zaslonski izbornik radi sprječavanje nehotičnih
promjena postavki. Omogući/onemogući: da biste zaključali/otključali
OSD kontrolu, pritisnite gumb LEFT i držite ga deset sekundi kada je
glavni izbornik prikazan.
Ako je kontrola OSD prikaza zaključana,
Postavke Brightness i Contrast mogu se podesiti. PIP/PBP je
dostupan. Moguć je pregled sadržaja Information.
Odabire [
] pomicanjem gumba JOG na zaslonu vodiča za funkcijske tipke.
Pritisnite gumb kada je potrebno konfigurirati postavke funkcije
PIP/PBP.
Odabire [ ] za isključivanje monitora pomicanjem gumba JOG na
zaslonu vodiča za funkcijske tipke.
Mogućnosti vodiča za funkcijske tipke razlikovat će se na stvarnim modelima zbog razlika u funkcijama.
Pokrenite odgovarajuću funkciju na temelju stvarne ikone i opisa.
1 Pripremne radnje
22
1
Pripremne radnje
Ako monitor ništa ne prikazuje (tj. nalazi se u načinu rada za štednju energije ili načinu rada bez signala),
možete koristiti 2 izravne tipke za upravljanje izvorom i napajanjem, kao što je dolje navedeno.
Gumb JOG
Način rada za štednju energije/bez
signala
GORE
Promjena izvora
Dolje
PRITISAK(UNOS) tijekom 2
sekunde
Napajanje je isključeno
Kada je na zaslonu prikazan glavni izbornik, gumb JOG možete koristiti kao što je dolje navedeno.
Gumb JOG
GORE/DOLJE
Radnja
- Premjesti opciju
- Izađi iz glavnog izbornika.
LIJEVO
- Zatvori Potpopis bez pohranjivanja vrijednosti.
- Vrijednost se smanjuje na klizaču.
DESNO
PRITISAK(UNOS)
- Prijeđi na sljedeću dubinu.
- Vrijednost se povećava na klizaču.
- Prijeđi na sljedeću dubinu.
- Sačuvaj vrijednost i zatvori Potpopis.
1 Pripremne radnje
23
1
Pripremne radnje
1.2.4 Stražnja strana
Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s
ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
Priključak
O priključcima
Omogućuje povezivanje s izvornim uređajem pomoću HDMI kabela.
Povezuje se s računalom pomoću DP kabela.
Omogućuje povezivanje s uređajem za reprodukciju zvuka, kao što
su slušalice.
Zvuk se čuje samo prilikom korištenja povezanih HDMI – HDMI ili
DP kabela.
Omogućuje povezivanje s prilagodnikom za istosmjerni napon.
1 Pripremne radnje
24
1
1.3
Pripremne radnje
Instaliranje
1.3.1 Pričvršćivanje postolja
Prije sastavljanja uređaja smjestite na ravnu i stabilnu površinu, sa zaslonom okrenutim prema dolje.
Umetnite priključak za postolje
u postolje u smjeru koji je
prikazan na slici.
Provjerite je li priključak
postolja dobro pričvršćen.
U potpunosti okrenite vijak na
dnu postolja, tako da bude u
potpunosti pričvršćen.
Stavite mekanu krpu preko
stola tako da zaštiti uređaj i
stavite uređaj na krpu, prednjim
dijelom okrenutim prema dolje.
Držite uređaj rukom, kako je
prikazano na slici.
- Oprez
Sastavljeno postolje gurnite u
glavni dio uređaja u smjeru
strelice, kako je prikazano na
slici.
Proizvod nemojte držati u
preokrenutom položaju, držeći
ga samo za postolje.
1 Pripremne radnje
25
1
Pripremne radnje
1.3.2 Skidanje postolja
Stavite mekanu krpu preko stola tako da zaštiti uređaj i stavite
uređaj na krpu, prednjim dijelom okrenutim prema dolje.
Jednom rukom držite vrat postolja, a šakom druge ruke lupite u
smjeru strelice po vrhu baze postolja da biste je odvojili.
Zakrenite vijak za pričvršćivanje pri dnu postolja kako biste ga
odvojili.
Izvucite priključak iz postolja povlačenjem u smjeru strelice,
kako je prikazano na slici.
1 Pripremne radnje
26
1
Pripremne radnje
1.3.3 Prilagodba nagiba uređaja
Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s
ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
-1° (±2.0°) ~ 15° (±2.0°)

Nagib monitora možete prilagoditi.

Držeći za donji dio proizvoda pažljivo podesite njegov nagib.
1.3.4 Zaključavanje za zaštitu od krađe
Zaključavanje za zaštitu od krađe omogućava sigurno korištenje proizvoda čak i na javnim mjestima.
Oblik uređaja za zaključavanje i način zaključavanja ovise o proizvođaču. Pojedinosti potražite u
korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu od krađe. Uređaj za zaključavanje
prodaje se odvojeno.
Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s
ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
Zaključavanje uređaja za zaštitu od krađe:
1
2
3
4
Pričvrstite kabel uređaja za zaštitu od krađe za teški predmet poput stola.
Jedan kraj kabela provucite kroz petlju na drugom kraju kabela.
Umetnite uređaj za zaključavanje u utor za zaštitu od krađe na stražnjoj strani proizvoda.
Zaključajte uređaj za zaključavanje.

Uređaj za zaštitu od krađe može se kupiti zasebno.

Pojedinosti potražite u korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu od
krađe.

Uređaji za zaštitu od krađe mogu se kupiti u trgovinama električnom opremom ili putem Interneta.
1 Pripremne radnje
27
2
2.1
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
Prije povezivanja
2.1.1 Prije povezivanja pročitajte sljedeće bitne točke

Prije priključivanja uređaja koji je izvor signala pročitajte korisnički priručnik isporučen uz uređaj.
Broj i lokacije priključaka na uređajima koji su izvor signala mogu se razlikovati od uređaja do
uređaja.

Ne priključujte kabel napajanja prije nego ste povezali sve uređaje.
Priključivanje kabela napajanja tijekom povezivanja može dovesti do oštećivanja proizvoda.

2.2
Provjerite vrste priključaka na stražnjem dijelu proizvoda koji želite priključiti.
Povezivanje s računalom i korištenje računala
Odaberite način povezivanja koji odgovara vašem računalu.
Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.
2.2.1 Povezivanje pomoću HDMI kabela
Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele. Prije priključivanja kabela za
napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni uređaj.
HDMI IN 1 / HDMI IN 2
1
Povežite priključak [HDMI IN 1] ili [HDMI IN 2] na stražnjoj strani proizvoda s HDMI priključkom na
stolnom računalu putem HDMI kabela.
2
Priključite DC adapter napajanja u proizvod i u naponsku utičnicu. Nakon toga aktivirajte prekidač za
uključivanje/isključivanje na računalu.
(Pojedinosti potražite u odjeljku "2.2.6
3
Priključivanje napajanja".)
Izvor unosa promijenite u HDMI 1 ili HDMI 2 putem funkcije GORE/DOLJE gumba JOG kada izvor
unosa nije postavljen.

Navedene se priključnice mogu razlikovati ovisno o proizvodu.

Za prikaz u rezoluciji 3840 x 2160 pri 30 Hz upotrebljavajte HDMI kabel koji podržava rezoluciju
3840 x 2160 pri 30 Hz. Pobrinite se da grafička kartica HDMI izvora podržava rezoluciju 3840 x
2160 pri 30 Hz.
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
28
2
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
2.2.2 Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela
Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele. Prije priključivanja kabela za
napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni uređaj.
HDMI IN 1 / HDMI IN 2
1
Priključite HDMI-DVI kabel u [HDMI IN 1] ili [HDMI IN 2] priključak na stražnjoj strani proizvoda i u DVI
priključak na računalu.
2
Priključite DC adapter napajanja u proizvod i u naponsku utičnicu. Nakon toga aktivirajte prekidač za
uključivanje/isključivanje na računalu.
(Pojedinosti potražite u odjeljku "2.2.6
3
Priključivanje napajanja".)
Izvor unosa promijenite u HDMI 1 ili HDMI 2 putem funkcije GORE/DOLJE gumba JOG kada izvor
unosa nije postavljen.
Navedene se priključnice mogu razlikovati ovisno o proizvodu.
2.2.3 Povezivanje pomoću DP kabela
Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele. Prije priključivanja kabela za
napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni uređaj.
DP IN
1
2
Priključite DP kabel u [DP IN] priključak na stražnjoj strani proizvoda i u priključak DP na računalu.
Priključite DC adapter napajanja u proizvod i u naponsku utičnicu. Nakon toga aktivirajte prekidač za
uključivanje/isključivanje na računalu.
(Pojedinosti potražite u odjeljku "2.2.6
3
Priključivanje napajanja".)
Izvor unosa promijenite u DisplayPort putem funkcije GORE/DOLJE gumba JOG kada izvor unosa
nije postavljen.

Navedene se priključnice mogu razlikovati ovisno o proizvodu.

Za prikaz u rezoluciji 3840 x 2160 pri 60 Hz upotrebljavajte DP kabel koji podržava rezoluciju 3840 x
2160 pri 60 Hz. Pobrinite se da grafička kartica DP izvora podržava rezoluciju 3840 x 2160 pri 60 Hz.
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
29
2
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
2.2.4 Priključivanje slušalica ili zvučnika
Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele. Prije priključivanja kabela za
napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni uređaj.
1
Izlazni audiouređaj, kao što su slušalice ili zvučnici, priključite u priključnicu [
] na proizvodu.
Zvuk se čuje samo prilikom korištenja povezanih HDMI – HDMI ili DP kabela.
2.2.5 Uredno postavljanje priključenih kabela
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
30
2
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
2.2.6 Priključivanje napajanja
Priključenje na napajanje pomoću ugrađenog adaptera za istosmjernu struju

Priključite adapter za napajanje u priključnicu [DC 14V] na stražnjoj strani proizvoda. Priključite kabel
za napajanje u naponsku utičnicu.
DC 14V
Ulazni se napon automatski prebacuje.
Priključenje na napajanje pomoću adaptera za istosmjernu struju koji se može skinuti

Kabel za napajanje priključite u DC adapter za napajanje. Zatim priključite adapter za istosmjernu
struju u ulaz [DC 14V] na stražnjoj strani proizvoda. Priključite kabel za napajanje u ulazni priključak.
DC 14V
Ulazni se napon automatski prebacuje.
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
31
2
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
Promjena postavki zvuka u sustavu Windows
Upravljačka ploča
→ Zvuk → Zvučnici → Postavljanje zvučnika
1
2
3
4
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
32
2
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
2.2.7 Instaliranje upravljačkog programa

Instaliranjem odgovarajućih upravljačkih programa možete postaviti optimalnu rezoluciju i
frekvenciju za ovaj proizvod.

Upravljački program za instalaciju nalazi se na CD mediju koji je isporučen uz proizvod.

Ako priložena datoteka nije ispravna, posjetite početnu stranicu Samsungova web-mjesta
(http://www.samsung.com/) i preuzmite datoteku.
1
2
3
4
U CD-ROM pogon umetnite CD isporučen uz proizvod na kojem se nalazi korisnički priručnik.
5
Prijeđite na Svojstva prikaza i provjerite jesu li rezolucija i učestalost osvježavanja odgovarajuće za
Kliknite "Windows Driver".
Kako biste nastavili s instalacijom slijedite upute na zaslonu.
Na popisu modela odaberite model vašeg proizvoda.
proizvod.
Dodatne pojedinosti potražite u priručniku za operacijski sustav Windows.
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
33
2
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
2.2.8 Postavljanje optimalne razlučivosti
Kada prvi put uključite monitor, pojavit će se poruka s informacijama o postavljanju optimalne razlučivosti.
Na proizvodu odaberite jezik i na računalu promijenite razlučivost na optimalnu postavku.
6HWXS*XLGH
7KHRSWLPDOUHVROXWLRQIRUWKLV
PRQLWRULVDVIROORZV
****x**** **Hz
8VHWKHDERYHVHWWLQJVWRVHW
WKHUHVROXWLRQRQ\RXU3&
(QJOLVK
5HWXUQ
1
2
Odaberite jezik pomicanjem gumba JOG ULIJEVO/UDESNO. Zatim pritisnite gumb JOG.
Da biste sakrili poruku s informacijama, pritisnite gumb JOG.

Ako nije odabrana optimalna razlučivost, poruka će se prikazati u navedenom vremenu najviše
triput čak i ako monitor isključite i ponovno uključite.

Optimalna se razlučivost može odabrati i na upravljačkoj ploči na računalu.
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
34
3
Postavljanje zaslona
Konfigurirajte postavke zaslona, primjerice svjetlinu.
Dostupan je detaljan opis svih funkcija. Pojedinosti potražite u svojem uređaju.
3.1
Brightness
Prilagođavanje općenite svjetline na slici. (Raspon: 0~100)
Odabirom viših vrijednosti slika će izgledati svjetlije.


SAMSUNG
Taj izbornik nije dostupan kada je značajka MAGIC
Bright postavljena na način rada
Dynamic Contrast.
Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Eco Saving.
3.1.1 Konfiguriranje postavke Brightness
1
Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [
].
Zatim pritisnite gumb JOG.
2
3
Pomaknite se na Picture pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Pomaknite se na Brightness pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Prikazat će se sljedeći zaslon.
Picture
Brightness
Contrast
100
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
Custom
SAMSUNG
Off
MAGIC Bright
MAGIC Angle
Adjust the brightness
level. Values closer to
100 mean a brighter
screen.
Color
4
5
Prilagodite Brightness pomoću funkcije LIJEVO/DESNO gumba JOG.
Primijenit će se odabrana opcija.
3 Postavljanje zaslona
35
3
3.2
Postavljanje zaslona
Contrast
Podesite kontrast između predmeta i pozadine. (Raspon: 0~100)
Viša vrijednost povećat će kontrast kako bi predmeti bili jasnije prikazani.

SAMSUNG
Ta mogućnost nije dostupna kada je MAGIC
Bright u načinu rada Cinema ili Dynamic Contrast.

Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Game Mode.

Taj izbornik nije dostupan kada je PIP/PBP Mode On i kada je Size u
(načinu rada PBP).
3.2.1 Konfiguriranje mogućnosti Contrast
1
Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [
].
Zatim pritisnite gumb JOG.
2
3
Pomaknite se na Picture pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Pomaknite se na Contrast pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Prikazat će se sljedeći zaslon.
Picture
Brightness
Contrast
100
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
Custom
SAMSUNG
Off
MAGIC Bright
MAGIC Angle
Adjust the contrast
level. Values closer to
100 mean a bigger
light/dark contrast.
Color
4
5
Prilagodite Contrast pomoću funkcije LIJEVO/DESNO gumba JOG.
Primijenit će se odabrana opcija.
3 Postavljanje zaslona
36
3
3.3
Postavljanje zaslona
Sharpness
Izmijenite konture predmeta tako da budu jasnije ili mutnije. (Raspon: 0~100)
Odabirom viših vrijednosti konture predmeta izgledat će svjetlije.

SAMSUNG
Ta mogućnost nije dostupna kada je MAGIC
Bright u načinu rada Cinema ili Dynamic Contrast.

Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Game Mode.

Nije raspoloživo kad je PIP/PBP Mode postavljen na On.
3.3.1 Konfiguriranje mogućnosti Sharpness
1
Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [
].
Zatim pritisnite gumb JOG.
2
3
Pomaknite se na Picture pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Pomaknite se na Sharpness pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Prikazat će se sljedeći zaslon.
Picture
Brightness
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Angle
Color
4
5
100
Adjust the sharpness
of the picture.
Values closer to 100
mean a sharper image.
Custom
Off
Wide
Prilagodite Sharpness pomoću funkcije LIJEVO/DESNO gumba JOG.
Primijenit će se odabrana opcija.
3 Postavljanje zaslona
37
3
3.4
Postavljanje zaslona
Game Mode
Konfigurirajte postavke zaslona proizvoda za režim za igre. Uporabite ovu funkciju prilikom igranja igara
na računalu ili kad je priključena igraća konzola kao što je PlayStation™ il Xbox™.
3.4.1 Konfigurirajte način u sklopu mogućnosti Game Mode
1
Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [
].
Zatim pritisnite gumb JOG.
2
3
Pomaknite se na Picture pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Pomaknite se na Game Mode pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Prikazat će se sljedeći zaslon.
Picture
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
Off
SAMSUNG
On
Custom
SAMSUNG
Always On
MAGIC Bright
MAGIC Angle
Optimizes image
settings for playing
games.
Off
Color
4
Pomaknite se na željenu mogućnost pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb
JOG.
5
Primijenit će se odabrana opcija.

Kada se monitor isključi, prelazi u način uštede energije ili se mijenja izvor ulaznog signala, a
Game Mode isključuje se (Off) čak i ako je bio uključen (On).

Ako želite da Game Mode ostane omogućen sve vrijeme, odaberite Always On.
3 Postavljanje zaslona
38
3
3.5
Postavljanje zaslona
SAMSUNG MAGIC Bright
Taj izbornik omogućuje optimalnu kvalitetu slike, prikladnu za okruženje u kojem će se proizvod koristiti.

Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Eco Saving.

SAMSUNG
Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka MAGIC
Angle.

Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Game Mode.

Nije raspoloživo kad je PIP/PBP Mode postavljen na On.
Svjetlinu možete prilagoditi vlastitim željama.
3.5.1 Konfiguriranje značajke SAMSUNG MAGIC Bright
1
Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [
].
Zatim pritisnite gumb JOG.
2
3
Pomaknite se na Picture pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
SAMSUNG
Pomaknite se na MAGIC
Bright pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Prikazat će se sljedeći zaslon.
Picture
100
Brightness
75
Contrast
60
Sharpness
Game Mode
Custom
SAMSUNG
Standard
SAMSUNG
Cinema
MAGIC Bright
MAGIC Angle
Color
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Custom
50
Off
50
Off
2200
Dynamic Contrast Wide
0

Custom: prilagodba kontrasta i svjetline po želji.

Standard: kvaliteta slike prikladna za uređivanje dokumenata ili korištenje interneta.

Cinema: svjetlina i oštrina slike kao na televizoru – za gledanje videosadržaja i DVD sadržaja.

Dynamic Contrast: uravnotežena svjetlina putem automatske prilagodbe kontrasta.
Picture
100
Brightness
75
Contrast
60
Sharpness
Game Mode
Dynamic
Custom
50
SAMSUNG
Standard
SAMSUNG
Movie
Off
2200
Custom
Wide
0
MAGIC Bright
MAGIC Angle
Color
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Off
50
Kada je vanjski ulaz je povezan putem HDMI/DP veze, a opcija PC/AV Mode postavljena na AV,
SAMSUNG
MAGICBright
ima četiri automatske postavke slike (Dynamic, Standard, Movie i Custom) koje su
3 Postavljanje zaslona
39
3
Postavljanje zaslona
tvornički postavljene. Možete aktivirati Dynamic, Standard, Movie ili Custom. Možete odabrati
Custom koji automatski vraća vaše osobne postavke slike.

Dynamic: Ovaj način rada odaberite za oštriju sliku u Standard načinu rada.

Standard: Ovaj način rada odaberite kad je okolina jako osvijetljena. On također pruža oštriju
sliku.

Movie: Ovaj način rada odaberite kad je okolina slabo osvijetljena. Tako ćete uštedjeti energiju i
smanjiti umor očiju.

4
Custom: Ovaj način rada odaberite kad želite podesiti sliku prema svojim preferencama.
Pomaknite se na željenu mogućnost pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb
JOG.
5
Primijenit će se odabrana opcija.
3 Postavljanje zaslona
40
3
3.6
Postavljanje zaslona
SAMSUNG MAGIC Angle
SAMSUNG
MAGICAngle
omogućuje konfiguriranje postavki radi postizanja optimalne kvalitete slike u skladu s kutom
gledanja.

SAMSUNG
Ta mogućnost nije dostupna kada je MAGIC
Bright u načinu rada Cinema ili Dynamic Contrast.

Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Game Mode.

Nije raspoloživo kad je PIP/PBP Mode postavljen na On.
Ta značajka omogućuje prilagodbu kuta gledanja, svjetline i nijanse vlastitom ukusu.
3.6.1 Konfiguriranje značajke SAMSUNG MAGIC Angle
1
Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [
].
Zatim pritisnite gumb JOG.
2
3
Pomaknite se na Picture pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
SAMSUNG
Pomaknite se na MAGIC
Angle pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Prikazat će se sljedeći zaslon.
Picture
100
Brightness
Contrast
Select an angle that
best suits your viewing
position.
75
Off
60
Lean Back Mode 1
Custom
50
Lean Back Mode 2
Off
50
Standing Mode
Off
2200
Side Mode
Wide
0
Sharpness
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Angle
Color
Picture
100
Brightness
Contrast
Select an angle that
best suits your viewing
position.
75
Group View
Sharpness
60
Custom
Game Mode
Custom
50
SAMSUNG
Off
50
SAMSUNG
MAGIC Angle
Off
2200
Color
Wide
0
MAGIC Bright
4
1
1
5
5
2
3
3 Postavljanje zaslona
41
3
Postavljanje zaslona

Off
① : odaberite tu mogućnost ako će se monitor nalaziti neposredno ispred vas dok budete
gledali u njega.

Lean Back Mode 1
② : odaberite tu mogućnost ako će monitor biti malo povišen u odnosu na
vas dok budete gledali u njega.

Lean Back Mode 2
③ : odaberite tu mogućnost ako će monitor dok budete gledali u njega biti
još više povišen u odnosu na vas nego za način prikaza Lean Back Mode 1.

Standing Mode

Side Mode
④ : odaberite tu mogućnost ako ćete u monitor gledati odozgo.
⑤ : odaberite tu mogućnost ako će se monitor nalaziti lijevo ili desno od vas dok
budete gledali u njega.
①, ④ i ⑤ .

Group View: odaberite tu mogućnost za više gledatelja na mjestima

Custom: Način rada Lean Back Mode 1 primijenit će se prema zadanim postavkama ako je
odabrana mogućnost Custom.
4
Pomaknite se na željenu mogućnost pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb
JOG.
5
Primijenit će se odabrana opcija.
3 Postavljanje zaslona
42
3
3.7
Postavljanje zaslona
Color
Dostupan je detaljan opis svih funkcija. Pojedinosti potražite u svojem uređaju.
SAMSUNG
Nijansu zaslona možete prilagoditi. Taj izbornik nije dostupan kada je značajka MAGIC
Bright
postavljena na način rada Cinema ili Dynamic Contrast.


Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Game Mode.

Nije raspoloživo kad je PIP/PBP Mode postavljen na On.
3.7.1 Konfiguriranje značajke Color
1
Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [
].
Zatim pritisnite gumb JOG.
2
3
Pomaknite se na Picture pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Pomaknite se na Color pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Prikazat će se sljedeći zaslon.
Picture
Brightness
Contrast
100
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Angle
Color
Custom
Off
Wide
Color
Red
50
Green
50
Blue

Configure color
settings.
Adjust the red
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
Red: Podesite razinu zasićenosti crvenom bojom. Vrijednosti bliže broju 100 označavaju veći
intenzitet boje.

Green: Podesite razinu zasićenosti zelenom bojom. Vrijednosti bliže broju 100 označavaju veći
intenzitet boje.

Blue: Podesite razinu zasićenosti plavom bojom. Vrijednosti bliže broju 100 označavaju veći
intenzitet boje.

Color Tone: Odaberite nijansu boje koja najbolje odgovara vašim potrebama prilikom gledanja
sadržaja.

Cool 2: postavljanje temperature boje hladnije od one uz mogućnost Cool 1.
3 Postavljanje zaslona
43
3
Postavljanje zaslona

Cool 1: postavljanje temperature boje na hladniju od one uz mogućnost Normal.

Normal: prikaz standardne nijanse boje.

Warm 1: postavljanje temperature boje na topliju od one uz mogućnost Normal.

Warm 2: Postavljanje temperature boje toplije od one u načinu prikaza Warm 1.

Custom: prilagodba nijanse boje.
Ako je vanjski izvor signala priključen pomoću HDMI/DP kabela, a PC/AV Mode je postavljen
na AV, Color Tone ima četiri postavke temperature boje (Cool, Normal, Warm i Custom).

4
5
Gamma: Podesite srednju razinu osvijetljenosti.

Mode1

Mode2

Mode3
Pomaknite se na željenu mogućnost pomoću gumba JOG i zatim pritisnite gumb JOG.
Primijenit će se odabrana opcija.
3 Postavljanje zaslona
44
3
3.8
Postavljanje zaslona
HDMI Black Level
Ako je DVD uređaj ili set-top box uređaj povezan s proizvodom putem HDMI kabela, može doći do
smanjivanja kvalitete slike (degradacija kontrasta/boje, razine crne boje itd), ovisno o priključenom
uređaju koji služi kao izvor signala. U takvom slučaju možete pomoću opcije HDMI Black Level podesiti
kvalitetu slike. U tom slučaju popravite smanjenu kvalitetu slike pomoću opcije HDMI Black Level.

Ova je funkcija dostupna samo u načinu rada HDMI 1 ili HDMI 2.

Nije raspoloživo kad je PIP/PBP Mode postavljen na On.
3.8.1 Konfiguriranje postavki opcije HDMI Black Level
1
Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [
].
Zatim pritisnite gumb JOG.
2
3
Pomaknite se na Picture pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Pomaknite se na HDMI Black Level pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb
JOG. Prikazat će se sljedeći zaslon.
Picture
HDMI Black Level
Normal
Response Time
Low
Optimize HDMI picture
brightness and contrast
by adjusting the black
level of the video signal.

Normal: Odaberite ovaj način rada kada ne dolazi do slabljenja omjera kontrasta.

Low: Odaberite ovaj način rada kako biste u slučaju slabljenja omjera kontrasta smanjili razinu
crne boje i povećali razinu bijele boje.
4
Pomaknite se na željenu mogućnost pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb
JOG.
5
Primijenit će se odabrana opcija.
Mogućnost HDMI Black Level možda neće biti kompatibilna s nekim izvorima slike i zvuka.
3 Postavljanje zaslona
45
3
3.9
Postavljanje zaslona
Response Time
Povećajte brzinu odaziva ploče da bi boje videozapisa bile življe i vjernije.

Kada ne gledate film, preporučujemo da postavite Response Time na Standard ili Faster.

Nije raspoloživo kad je PIP/PBP Mode postavljen na On.
3.9.1 Konfiguriranje mogućnosti Response Time
1
Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [
].
Zatim pritisnite gumb JOG.
2
3
Pomaknite se na Picture pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Pomaknite se na Response Time pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb
JOG. Prikazat će se sljedeći zaslon.
Picture
HDMI Black Level
Response Time
Standard
Accelerate the panel
response rate to make
video appear more
vivid and natural.
Faster
Fastest
4
Pomaknite se na željenu mogućnost pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb
JOG.
5
Primijenit će se odabrana opcija.
3 Postavljanje zaslona
46
4
4.1
Prilagodba zaslona
Image Size
Promijenite veličinu slike.
Taj izbornik nije dostupan kada je PIP/PBP Mode On i kada je Size u
(načinu rada PBP).
4.1.1 Promjena opcije Image Size
1
Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [
].
Zatim pritisnite gumb JOG.
2
3
Pomaknite se na Screen pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Pomaknite se na Image Size pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Prikazat će se sljedeći zaslon.
U načinu rada PC
Screen
Image Size
Auto
100
H-Position
Wide
75
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
V-Position
PIP/PBP

Auto: prikaz slike u skladu s proporcijama slike iz izvora ulaznog signala.

Wide: prikaz slike preko cijelog zaslona neovisno o proporcijama slike iz izvora ulaznog signala.
4 Prilagodba zaslona
47
4
Prilagodba zaslona
U načinu rada AV
Screen
Image Size
4:3
100
H-Position
16:9
75
V-Position
Screen Fit
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
PIP/PBP

4:3: prikaz slike proporcija 4:3. Ta je mogućnost prikladna za videozapise i standardni televizijski
program.
4

16:9: prikaz slike proporcija 16:9.

Screen Fit: Prikaz slike s podzaslona u izvornoj proporciji bez izrezivanja.

Funkcija možda neće biti podržana ovisno o priključnicama na proizvodu.

Po ispunjenju sljedećih uvjeta moguće je promijeniti veličinu zaslona.

Digitalni izlazni uređaj povezan je pomoću HDMI/DP kabela.

Ulazni signal je 480p, 576p, 720p ili 1080p, a monitor može prikazivati na uobičajeni
način (samo neki modeli podržavaju sve te signale).

Može se postaviti samo kada vanjski ulazni signal povežete pomoću HDMI/DP kabela i
PC/AV Mode postavite na AV.
Pomaknite se na željenu mogućnost pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb
JOG.
5
Primijenit će se odabrana opcija.
4 Prilagodba zaslona
48
4
4.2
Prilagodba zaslona
H-Position i V-Position
H-Position: Zaslon možete pomaknuti ulijevo ili udesno.
V-Position: Zaslon možete pomaknuti prema gore ili prema dolje.
Taj je izbornik dostupan samo kada je značajka Image Size postavljena na Screen Fit u načinu rada
AV. Kada je ulazni signal 480P, 576P, 720P ili 1080P u načinu rada AV, a monitor može prikazivati na
uobičajeni način, odaberite Screen Fit da biste prilagodili vodoravni položaj na razinama od 0 do 6.
4.2.1 Konfiguriranje značajki H-Position i V-Position
1
Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [
].
Zatim pritisnite gumb JOG.
2
3
Pomaknite se na Screen pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Pomaknite se u položaj H-Position ili V-Position pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i
pritisnite gumb JOG.
Prikazat će se sljedeći zaslon.
Screen
Image Size
Screen Fit
H-Position
50
V-Position
50
PIP/PBP
4
Move the image
displayed on the
screen to the left or
right.
Screen
Image Size
Screen Fit
H-Position
50
V-Position
50
Move the image
displayed on the
screen up or down.
PIP/PBP
Prilagodite H-Position ili V-Position pomicanjem gumba JOG ULIJEVO/UDESNO i pritisnite gumb
JOG.
5
Primijenit će se odabrana opcija.
4 Prilagodba zaslona
49
4
4.3
Prilagodba zaslona
PIP/PBP
Funkcija PIP (Slika u slici) dijeli zaslon na dva dijela. Jedan izvorni uređaj se prikazuje na glavnom zaslonu
dok se istodobno drugi izvorni uređaj prikazuje u umetnutom prozoru.
Funkcija PBP (slika pored slike) dijeli zaslon na pola i prikazuje sadržaje s dva različita uređaja koji služe
kao izvor signala istovremeno na lijevoj i desnoj strani zaslona.

Kompatibilna s operativnim sustavima Windows 7 i Windows 8.

Funkcija PIP/PBP možda neće biti dostupna, ovisno o specifikacijama grafičke kartice koja se
koristi. Ako se na zaslonu koji se nalazi u načinu rada PIP/PBP ne prikazuje slika, a odabrana je
optimalna rezolucija, na računalu prijeđite u Upravljačka ploča → Prikaz → Razlučivost
zaslona i pritisnite Otkrij. (Upute se temelje na sustavu Windows 7.) Ako se na zaslonu ne
prikazuje slika kada je razlučivost optimalna, postavite je na 1280 x 1024.

Zaslon može nakratko zatreperiti ili se pojaviti sa zakašnjenjem kada omogućite ili onemogućite
funkciju PIP/PBP ili ako promijenite veličinu zaslona dok je funkcija PIP/PBP uključena.
Ovo se obično događa kada su osobno računalo i zaslon spojeni na dva ili više ulaznih izvora. To
nema nikakvog utjecaja na učinkovitost zaslona.
Problem se uglavnom javlja prilikom zakašnjelosti u prijenosu videosignala na zaslon što ovisi o
učinkovitosti grafičke kartice.

Kako biste uživali u najboljoj kvaliteti slike, preporučujemo vam da koristite grafičku karticu koja
podržava rezoluciju 4K (3840 x 2160).

Kada je omogućena funkcija PIP/PBP, razlučivost se neće moći automatski prebaciti na optimalne
postavke zbog problema s kompatibilnošću između grafičke kartice i sustava Windows. Postavite
PIP/PBP Mode na Off ili ručno prebacite rezoluciju na optimalne postavke unutar sučelja
Windows.
4 Prilagodba zaslona
50
4
Prilagodba zaslona
4.3.1 Konfiguriranje značajke PIP/PBP Mode
Uključivanje ili isključivanje funkcije PIP/PBP.
1
Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [
].
Zatim pritisnite gumb JOG.
2
3
4
Pomaknite se na Screen pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Pomaknite se na PIP/PBP pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Pomaknite se na PIP/PBP Mode pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb
JOG.
Prikazat će se sljedeći zaslon.
Screen
Image Size
Screen Fit
H-Position
50
V-Position
50
Configure the settings
for using Picture in
Picture/Picture by
Picture.
PIP/PBP
PIP/PBP

5
PIP/PBP Mode
Off
Size
On
Off
Turn PIP/PBP Mode
on or off.
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
Off
Size
On
Position
Position
Sound Source
Sound Source
Source
Source
Image Size
Image Size
Contrast
Contrast
2Q
Turn PIP/PBP Mode
on or off.
75/75
Off / On
Pomaknite se na željenu mogućnost pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb
JOG.
6
Primijenit će se odabrana opcija.
4 Prilagodba zaslona
51
4
Prilagodba zaslona
4.3.2 Konfiguriranje postavke Size
Odaberite veličinu i proporcije podzaslona.
1
Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [
].
Zatim pritisnite gumb JOG.
2
3
4
Pomaknite se na Screen pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Pomaknite se na PIP/PBP pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Pomaknite se na Size pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Prikazat će se sljedeći zaslon.
PIP/PBP
Select the size and
aspect ratio of the
sub-screen.
PIP/PBP Mode
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast
75/75
: Odaberite slikovnu ikonu ako želite koristiti način rada PBP kada je optimalna rezolucija na

lijevoj i desnoj strani zaslona 1920 x 2160 (širina x visina).
: Odaberite slikovnu ikonu ako želite koristiti način rada PIP kada je optimalna rezolucija

podzaslona 720 x 480 (širina x visina).
: Odaberite slikovnu ikonu ako želite koristiti način rada PIP kada je optimalna rezolucija

podzaslona 1280 x 720 (širina x visina).
: Odaberite slikovnu ikonu ako želite koristiti način rada PIP kada je optimalna rezolucija

podzaslona 1920 x 1080 (širina x visina).
5
Pomaknite se na željenu mogućnost pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb
JOG.
6
Primijenit će se odabrana opcija.
4 Prilagodba zaslona
52
4
Prilagodba zaslona
4.3.3 Konfiguriranje mogućnosti Position
Odaberite položaj podzaslona putem dostupnih mogućnosti.
1
Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [
].
Zatim pritisnite gumb JOG.
2
3
4
Pomaknite se na Screen pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Pomaknite se na PIP/PBP pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Pomaknite se na Position pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Prikazat će se sljedeći zaslon.
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
2Q
Select the position of
the sub-screen from
the available options.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast
/

5
/
/
Pomaknite se na željenu mogućnost pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb
JOG.
6
Primijenit će se odabrana opcija.

Nije dostupna kada je odabran način PBP.

Ako ulazni signal nije stabilan, slika na zaslonu može podrhtavati.
4 Prilagodba zaslona
53
4
Prilagodba zaslona
4.3.4 Konfiguriranje postavke Sound Source
Podesite zaslon s kojeg želite da se zvuk reproducira.
1
Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [
].
Zatim pritisnite gumb JOG.
2
3
4
Pomaknite se na Screen pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Pomaknite se na PIP/PBP pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Pomaknite se na Sound Source pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Prikazat će se sljedeći zaslon.
Bijelo područje na ikoni znači da Sound Source dolazi s glavnog zaslona/podzaslona ili lijevog/
desnog zaslona.
PIP
PIP/PBP
2Q
PIP/PBP Mode
Set which screen you
want to hear the
sound for.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast

/
PBP
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
2Q
Set which screen you
want to hear the
sound for.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast

5
75/75
/
Pomaknite se na željenu mogućnost pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb
JOG.
6
Primijenit će se odabrana opcija.
4 Prilagodba zaslona
54
4
Prilagodba zaslona
4.3.5 Konfiguriranje postavke Source
Odaberite izvor za svaki zaslon.
PIP
1
Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [
].
Zatim pritisnite gumb JOG.
2
3
4
Pomaknite se na Screen pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Pomaknite se na PIP/PBP pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
U načinu rada PIP (Size
/
/
), pomaknite gumb JOG NAVIŠE ili NANIŽE kako biste
odabrali Source i zatim pritisnite gumb JOG.
Prikazat će se sljedeći zaslon.
PIP/PBP
2Q
PIP/PBP Mode
Select the source for
each screen.
Size
Position
Sound Source
Source
DisplayPort
Image Size
HDMI 2
Contrast
5

HDMI 1

HDMI 2

DisplayPort
Pomaknite se na željenu mogućnost pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb
JOG.
6
Primijenit će se odabrana opcija.

Ulazni signal za promjene na glavnom zaslonu.

Osim trenutnog ulaznog signala, koji ne možete odabrati, moguć je odabir dva druga ulazna
signala.

Ako ulazni signal nije stabilan, slika na zaslonu može podrhtavati.

Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG ULIJEVO odaberite [
i zatim pritisnite gumb JOG. Glavni će se zaslon uključiti sljedećim redoslijedom:
DisplayPort → HDMI 1 → HDMI 2.
] ikonu
4 Prilagodba zaslona
55
4
Prilagodba zaslona
PBP
1
Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [
].
Zatim pritisnite gumb JOG.
2
3
4
Pomaknite se na Screen pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Pomaknite se na PIP/PBP pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
U načinu rada PBP (Size
), pomaknite gumb JOG NAVIŠE ili NANIŽE kako biste odabrali
Source i zatim pritisnite gumb JOG.
Prikazat će se sljedeći zaslon.
PIP/PBP
2Q
PIP/PBP Mode
Select the source for
each screen.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast
75/75
6RXUFH
HDMI 1
Display
$SSO\
Port
&DQFHO
5
6

HDMI 1

HDMI 2

DisplayPort
Odaberite lijevi/desni vanjski ulazni signal pomicanjem gumba JOG NAVIŠE ili NANIŽE.
Pomaknite gumb JOG ULIJEVO/UDESNO kako biste odabrali Apply i zatim pritisnite gumb JOG.
Pritiskom na gumb JOG nakon što ste odabrali Cancel bit će poništena konfiguracija Source i
izvršen povratak na izbornik kontrole PIP/PBP.

Ulazni signal za promjene na glavnom zaslonu.

Ako ulazni signal nije stabilan, slika na zaslonu može podrhtavati.

Radnja se ne može izvršiti kada je ulazni signal isti za lijevi i desni zaslon.

Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG ULIJEVO odaberite [
i zatim pritisnite gumb JOG. Prikazat će se isti izbornik za podešavanje izvora PBP.
] ikonu
4 Prilagodba zaslona
56
4
Prilagodba zaslona
4.3.6 Konfiguriranje postavke Image Size
Odaberite veličinu slike za podzaslon.
PIP
1
Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [
].
Zatim pritisnite gumb JOG.
2
3
4
Pomaknite se na Screen pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Pomaknite se na PIP/PBP pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
U načinu rada PIP (Size
/
/
), pomaknite gumb JOG prema NAVIŠE ili NANIŽE kako biste
odabrali Image Size i zatim pritisnite gumb JOG.
Prikazat će se sljedeći zaslon.
U načinu rada PC
PIP/PBP
2Q
PIP/PBP Mode
Select the image size
for each screen.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Auto
Wide
Contrast

Auto: Prikaz slike u skladu s proporcijama slike za svaki pojedini zaslon iz izvora ulaznog
signala.

Wide: Prikaz slike preko cijelog zaslona neovisno o proporcijama slike za svaki pojedini zaslon iz
izvora ulaznog signala.
4 Prilagodba zaslona
57
4
Prilagodba zaslona
U načinu rada AV
PIP/PBP
2Q
PIP/PBP Mode
Select the image size
for each screen.
Size
Position
Sound Source

Source
4:3
Image Size
16:9
Contrast
Screen Fit
4:3: Prikaz slike na podzaslonu u proporciji 4:3. Ta je mogućnost prikladna za videozapise i
standardni televizijski program.
5

16:9: Prikaz slike na podzaslonu u proporciji 16:9.

Screen Fit: Prikaz slike s podzaslona u izvornoj proporciji bez ikakvog rezanja.

Funkcija možda neće biti podržana ovisno o priključnicama na proizvodu.

Po ispunjenju sljedećih uvjeta moguće je promijeniti veličinu zaslona.

Digitalni izlazni uređaj povezan je pomoću HDMI/DP kabela.

Ulazni signal je 480p, 576p, 720p ili 1080p, a monitor može prikazivati na uobičajeni
način (samo neki modeli podržavaju sve te signale).

Može se postaviti samo kada vanjski ulazni signal povežete pomoću HDMI/DP kabela i
PC/AV Mode postavite na AV.
Pomaknite se na željenu mogućnost pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb
JOG.
6
Primijenit će se odabrana opcija.
4 Prilagodba zaslona
58
4
Prilagodba zaslona
PBP
1
Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [
].
Zatim pritisnite gumb JOG.
2
3
4
Pomaknite se na Screen pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Pomaknite se na PIP/PBP pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
U načinu rada PBP (Size
), pomaknite gumb JOG NAVIŠE ili NANIŽE kako biste odabrali
Image Size i zatim pritisnite gumb JOG.
Prikazat će se sljedeći zaslon.
PIP/PBP
2Q
PIP/PBP Mode
Select the image size
for each screen.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast
75/75
U načinu rada PC
,PDJH6L]H
$SSO\
Auto
Auto
&DQFHO

Auto: Prikaz slike u skladu s proporcijama slike za svaki pojedini zaslon iz izvora ulaznog
signala.

Wide: Prikaz slike preko cijelog zaslona neovisno o proporcijama slike za svaki pojedini zaslon iz
izvora ulaznog signala.
4 Prilagodba zaslona
59
4
Prilagodba zaslona
U načinu rada AV
,PDJH6L]H
$SSO\
16:9
16:9
&DQFHO

4:3: Prikaz slike na podzaslonu u proporciji 4:3. Ta je mogućnost prikladna za videozapise i
standardni televizijski program.
5
6

16:9: Prikaz slike na podzaslonu u proporciji 16:9.

Screen Fit: Prikaz slike s podzaslona u izvornoj proporciji bez ikakvog rezanja.

Funkcija možda neće biti podržana ovisno o priključnicama na proizvodu.

Po ispunjenju sljedećih uvjeta moguće je promijeniti veličinu zaslona.

Digitalni izlazni uređaj povezan je pomoću HDMI/DP kabela.

Ulazni signal je 480p, 576p, 720p ili 1080p, a monitor može prikazivati na uobičajeni
način (samo neki modeli podržavaju sve te signale).

Može se postaviti samo kada vanjski ulazni signal povežete pomoću HDMI/DP kabela i
PC/AV Mode postavite na AV.
Pomaknite se na željenu mogućnost pomoću gumba JOG i zatim pritisnite gumb JOG.
Primijenit će se odabrana opcija.
4 Prilagodba zaslona
60
4
Prilagodba zaslona
4.3.7 Konfiguriranje mogućnosti Contrast
PIP
Podesite razinu kontrasta za podzaslon.
1
Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [
].
Zatim pritisnite gumb JOG.
2
3
4
Pomaknite se na Screen pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Pomaknite se na PIP/PBP pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
U načinu rada PIP (Size
/
/
), pomaknite gumb JOG NAVIŠE ili NANIŽE kako biste
odabrali Contrast i zatim pritisnite gumb JOG.
Prikazat će se sljedeći zaslon.
PIP/PBP
2Q
PIP/PBP Mode
Adjust the contrast
level for each screen.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
75
Contrast
5
6
Prilagodite Contrast pomoću funkcije LIJEVO/DESNO gumba JOG.
Primijenit će se odabrana opcija.
4 Prilagodba zaslona
61
4
Prilagodba zaslona
PBP
Podesite razinu kontrasta za svaki pojedini zaslon.
1
Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [
].
Zatim pritisnite gumb JOG.
2
3
4
Pomaknite se na Screen pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Pomaknite se na PIP/PBP pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
U načinu rada PBP (Size
), pomaknite gumb JOG NAVIŠE ili NANIŽE kako biste odabrali
Contrast i zatim pritisnite gumb JOG.
Prikazat će se sljedeći zaslon.
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
2Q
Adjust the contrast
level for each screen.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast
75/75
3%3&RQWUDVW
5
6
Prilagodite Contrast pomoću funkcije LIJEVO/DESNO gumba JOG.
Primijenit će se odabrana opcija.
4 Prilagodba zaslona
62
5
5.1
Koordiniranje OSD-a
Dostupan je detaljan opis svih funkcija. Pojedinosti potražite u svojem uređaju.
Language
Postavite jezik izbornika.

Promjena postavke jezika primijenit će se samo na prikazu zaslonskog izbornika.

Neće se primijeniti na drugim funkcijama na računalu.
5.1.1 Konfiguriranje postavke Language
1
Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [
].
Zatim pritisnite gumb JOG.
2
3
Pomaknite se na Options pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Pomaknite se na Language pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Prikazat će se sljedeći zaslon.
Options
Language
Deutsch
Display Time
English
Transparency
Español
Set the menu
language.
Français
Italiano
4
Pomaknite se na željenu mogućnost pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb
JOG.
5
Primijenit će se odabrana opcija.
5 Koordiniranje OSD-a
63
5
5.2
Koordiniranje OSD-a
Display Time
Zaslonski izbornik (Onscreen Display, OSD) možete postaviti da automatski nestaje ako se ne koristi u
navedenom razdoblju.
Mogućnost Display Time omogućuje navođenje vremena nakon kojeg će zaslonski izbornik nestajati.
5.2.1 Konfiguriranje mogućnosti Display Time
1
Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [
].
Zatim pritisnite gumb JOG.
2
3
Pomaknite se na Options pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Pomaknite se na Display Time pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Prikazat će se sljedeći zaslon.
Options
Language
Display Time
Transparency
5 sec
10 sec
20 sec
200 sec
English
100
Set how long the menu
window will remain on
screen for when it is
not in use.
2
20 sec
On
4
Pomaknite se na željenu mogućnost pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb
JOG.
5
Primijenit će se odabrana opcija.
5 Koordiniranje OSD-a
64
5
5.3
Koordiniranje OSD-a
Transparency
Postavite razinu prozirnosti prozora izbornika.
5.3.1 Promjena mogućnosti Transparency za prozirnost izbornika
1
Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [
].
Zatim pritisnite gumb JOG.
2
3
Pomaknite se na Options pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Pomaknite se na Transparency pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Prikazat će se sljedeći zaslon.
Options
English
Language
Configure the
transparency of the
menu windows.
Display Time
Transparency
Off
On
2
20 sec
On
4
Pomaknite se na željenu mogućnost pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb
JOG.
5
Primijenit će se odabrana opcija.
5 Koordiniranje OSD-a
65
6
6.1
Postavljanje i vraćanje na izvorno
Dostupan je detaljan opis svih funkcija. Pojedinosti potražite u svojem uređaju.
Eco Saving
Funkcija Eco Saving smanjuje potrošnju energije kontroliranjem električne struje koju koristi zaslon
monitora.

SAMSUNG
Taj izbornik nije dostupan kada je značajka MAGIC
Bright u načinu rada Dynamic Contrast.

Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Game Mode.
6.1.1 Konfiguriranje mogućnosti Eco Saving
1
Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [
].
Zatim pritisnite gumb JOG.
2
3
Pomaknite se na Settings pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Pomaknite se na Eco Saving pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Prikazat će se sljedeći zaslon.
Settings
Eco Saving
Off
PC/AV Mode
Minimum
DisplayPort Ver.
Maximum
Adjust the power
consumption of the
product to save energy.
Source Detection
Key Repeat Time
Acceleration
Off Timer
Power LED On
4
Stand-by

Off: Deaktiviranje funkcije Eco Saving.

Minimum: Promjena potrošnje energije na 75% zadane razine.

Maximum: Promjena potrošnje energije na 50% zadane razine.
Pomaknite se na željenu mogućnost pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb
JOG.
5
Primijenit će se odabrana opcija.
6 Postavljanje i vraćanje na izvorno
66
6
6.2
Postavljanje i vraćanje na izvorno
PC/AV Mode
Postavite PC/AV Mode na AV. Veličina slike će se povećati. Ova je opcija korisna prilikom gledanja
filmova.

Isporučuje se samo sa širokokutnim modelima kao što su modeli s omjerom stranica 16:9 ili 16:10.

Ako se monitor (kada je postavljen na HDMI 1, HDMI 2 ili DisplayPort) nalazi u načinu rada za
štednju energije ili prikazuje poruku Check Signal Cable, pritisnite gumb MENU kako bi se
prikazao zaslonski prikaz (OSD). Možete odabrati PC ili AV.
6.2.1 Konfiguriranje mogućnosti PC/AV Mode
1
Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [
].
Zatim pritisnite gumb JOG.
2
3
4
Pomaknite se na Settings pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Pomaknite se na PC/AV Mode pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Pomaknite se na HDMI 1, HDMI 2 ili DisplayPort pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i
pritisnite gumb JOG.
Prikazat će se sljedeći zaslon.
Settings
Eco Saving
Off
Set to AV to enlarge
the picture.
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
1.2
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Off Timer
Power LED On
PC/AV Mode
DisplayPort
PC
HDMI 1
AV
HDMI 2
5
Select the PC/AV mode
for the DisplayPort
source.
Stand-by
PC/AV Mode
Select the PC/AV mode
for the HDMI 1 source.
DisplayPort
HDMI 1
PC
HDMI 2
AV
Pomaknite se na željenu mogućnost pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb
JOG.
6
Primijenit će se odabrana opcija.
6 Postavljanje i vraćanje na izvorno
67
6
6.3
Postavljanje i vraćanje na izvorno
DisplayPort Ver.
Odaberite priključak za zaslon. Priključak za zaslon 1.1 podržava brzinu 1, dok 1.2 podržava brzinu 2.

Nepravilne postavke mogu izazvati zatamnjenje zaslona. Ako se to dogodi, provjerite specifikacije
uređaja.

Ako se monitor (kada je postavljen na HDMI 1, HDMI 2 ili DisplayPort) nalazi u načinu rada za
štednju energije ili prikazuje poruku Check Signal Cable, pritisnite gumb [
] kako bi se prikazao
zaslonski prikaz (OSD). Možete odabrati 1.1 ili 1.2.

Ako odaberete 1.1, maksimalna razlučivost zaslona smanjit će se na 2560x1440 zbog ograničenja
brzine HBR1 prijenosa.
6.3.1 Konfiguracija postavke DisplayPort Ver.
1
Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [
].
Zatim pritisnite gumb JOG.
2
3
Pomaknite se na Settings pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Pomaknite se na DisplayPort Ver. pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb
JOG.
Prikazat će se sljedeći zaslon.
Settings
Eco Saving
Off
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
1.1
Source Detection
1.2
Select your
Displayport.
Displayport 1.1
supports HBR 1,
while 1.2 supports
HBR 2.
Key Repeat Time
Off Timer
Power LED On

4
Stand-by
1.1 / 1.2
Pomaknite se na željenu mogućnost pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb
JOG.
5
Primijenit će se odabrana opcija.
6 Postavljanje i vraćanje na izvorno
68
6
6.4
Postavljanje i vraćanje na izvorno
Source Detection
Aktivirajte Source Detection.
6.4.1 Konfiguriranje značajke Source Detection
1
Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [
].
Zatim pritisnite gumb JOG.
2
3
Pomaknite se na Settings pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Pomaknite se na Source Detection pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb
JOG.
Prikazat će se sljedeći zaslon.
Settings
Eco Saving
Off
Decide how input
sources will be
detected.
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Manual
Off Timer
Power LED On
4
Stand-by

Auto: Izvor ulaznog signala bit će automatski prepoznat.

Manual: ručni odabir izvora ulaznog signala.
Pomaknite se na željenu mogućnost pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb
JOG.
5
Primijenit će se odabrana opcija.
6 Postavljanje i vraćanje na izvorno
69
6
6.5
Postavljanje i vraćanje na izvorno
Key Repeat Time
Možete upravljati brzinom odaziva gumba kada je gumb pritisnut.
6.5.1 Konfiguriranje mogućnosti Key Repeat Time
1
Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [
].
Zatim pritisnite gumb JOG.
2
3
Pomaknite se na Settings pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Pomaknite se na Key Repeat Time pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb
JOG.
Prikazat će se sljedeći zaslon.
Settings
Off
Eco Saving
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
Source Detection
Key Repeat Time
Off Timer
Configure the
response rate of a
button when the button
is pressed.
Acceleration
1 sec
2 sec
No Repeat
Acceleration
Auto
Power LED On

Možete odabrati Acceleration, 1 sec ili 2 sec. Ako odaberete No Repeat, naredba reagira
samo jedanput kada pritisnete gumb.
4
Pomaknite se na željenu mogućnost pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb
JOG.
5
Primijenit će se odabrana opcija.
6 Postavljanje i vraćanje na izvorno
70
6
6.6
Postavljanje i vraćanje na izvorno
Off Timer
Proizvod možete postaviti tako da se automatski isključuje.
6.6.1 Konfiguriranje značajke Off Timer
1
Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [
].
Zatim pritisnite gumb JOG.
2
3
4
Pomaknite se na Settings pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Pomaknite se na Off Timer pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Pomaknite se na Off Timer pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Prikazat će se sljedeći zaslon.
Settings
Eco Saving
Off
Enable or disable the
Off Timer.
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
1.2
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Off Timer
Power LED On
Stand-by
Off Timer
5
Off Timer
Off
Turn Off After
On
Enable or disable the
Off Timer.

Off: deaktiviranje automatskog isključivanja monitora nakon određenog vremena.

On: aktiviranje automatskog isključivanja monitora nakon određenog vremena.
Pomaknite se na željenu mogućnost pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb
JOG.
6
Primijenit će se odabrana opcija.
6 Postavljanje i vraćanje na izvorno
71
6
Postavljanje i vraćanje na izvorno
6.6.2 Konfiguriranje značajke Turn Off After
1
Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [
].
Zatim pritisnite gumb JOG.
2
3
4
Pomaknite se na Settings pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Pomaknite se na Off Timer pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Pomaknite se na Turn Off After pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Prikazat će se sljedeći zaslon.
Off Timer
5
6
Off Timer
On
Turn Off After
4h
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
Prilagodite Turn Off After pomoću funkcije LIJEVO/DESNO gumba JOG.
Primijenit će se odabrana opcija.

Automatsko isključivanje nakon određenog vremena može se postaviti u rasponu od 1 do 23 sata.
Monitor će se automatski isključiti nakon navedenog broja sati.

Ta je mogućnost dostupna samo kada je mogućnost Off Timer postavljena na On.

Kod proizvoda namijenjenih određenim tržištima postavka Off Timer automatski se aktivira 4 sata
nakon uključivanja proizvoda. Ta je postavka usklađena s propisima o napajanju. Ako ne želite da
se mjerač vremena aktivira, idite na MENU → Settings i postavite Off Timer na Off.
6 Postavljanje i vraćanje na izvorno
72
6
6.7
Postavljanje i vraćanje na izvorno
Power LED On
Konfigurirajte postavke da biste omogućili ili onemogućili LED žaruljicu napajanja koja se nalazi na donjem
dijelu proizvoda.
6.7.1 Konfiguriranje značajke Power LED On
1
Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [
].
Zatim pritisnite gumb JOG.
2
3
Pomaknite se na Settings pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Pomaknite se na Power LED On pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Prikazat će se sljedeći zaslon.
Settings
Off
Eco Saving
Set the status of the
power LED.
PC/AV Mode
1.2
DisplayPort Ver.
Auto
Source Detection
Key Repeat Time
4
Off Timer
Working
Power LED On
Stand-by

Working: LED žaruljica napajanja uključena je kada je proizvod uključen.

Stand-by: LED žaruljica napajanja uključena je kada je proizvod isključen.
Pomaknite se na željenu mogućnost pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb
JOG.
5
Primijenit će se odabrana opcija.
6 Postavljanje i vraćanje na izvorno
73
6
6.8
Postavljanje i vraćanje na izvorno
Reset All
Sve postavke monitora možete vratiti na zadane tvorničke vrijednosti.
6.8.1 Inicijalizacija postavki (Reset All)
1
Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [
].
Zatim pritisnite gumb JOG.
2
3
Pomaknite se na Settings pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Pomaknite se na Reset All pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Prikazat će se sljedeći zaslon.
Settings
Return all the settings
for the product to the
default factory settings.
Reset All
$OOWKHPHQXVHWWLQJVZLOOEHUHVHW
WRGHIDXOW
$UH\RXVXUH\RXZDQWWRUHVHW"
<HV
4
1R
Pomaknite se na željenu mogućnost pomoću funkcije LIJEVO/DESNO gumba JOG i pritisnite gumb
JOG.
5
Primijenit će se odabrana opcija.
6 Postavljanje i vraćanje na izvorno
74
7
7.1
Izbornik Information i drugi izbornici
Dostupan je detaljan opis svih funkcija. Pojedinosti potražite u svojem uređaju.
Information
Možete prikazati podatke o trenutačnoj izvoru ulaznog signala, frekvenciji i razlučivosti.
7.1.1 Prikaz izbornika Information
1
Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [
].
Zatim pritisnite gumb JOG.
2
Pomaknite se na Information pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
Prikazat će se sljedeći zaslon.
Information
Picture
Screen
Options
Settings
DisplayPort
**** x ****
**kHz **Hz
Information
Information
Picture
Screen
Options
Settings
HDMI
**** x ****
**kHz **Hz
DisplayPort
**** x ****
**kHz **Hz
HDMI
**** x ****
**kHz **Hz
DisplayPort
**** x ****
**kHz **Hz
Information
Information
Picture
Screen
Options
Settings
Information
7 Izbornik Information i drugi izbornici
75
7
7.2
Izbornik Information i drugi izbornici
Konfiguriranje postavki Brightness, Contrast i Sharpness
na početnom zaslonu
Pomoću gumba JOG prilagodite Brightness, Contrast i Sharpness kada se na zaslonu prikaže vodič za
direktne tipke.
Brightness


SAMSUNG
Taj izbornik nije dostupan kada je značajka MAGIC
Bright postavljena na način rada
Dynamic Contrast.
Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Eco Saving.
Contrast

SAMSUNG
Ta mogućnost nije dostupna kada je MAGIC
Bright u načinu rada Cinema ili Dynamic Contrast.

Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Game Mode.

Taj izbornik nije dostupan kada je PIP/PBP Mode On i kada je Size u
(načinu rada PBP).
Sharpness
1

SAMSUNG
Ta mogućnost nije dostupna kada je MAGIC
Bright u načinu rada Cinema ili Dynamic Contrast.

Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Game Mode.

Nije raspoloživo kad je PIP/PBP Mode postavljen na On.
Kada upravljate funkcijom GORE/DOLJE gumba JOG, pojavit će se sljedeći zaslon.
Prikazat će se sljedeći zaslon.
Brightness
Contrast
Sharpness
2
3
Pomaknite gumb JOG NAVIŠE ili NANIŽE kako biste odabrali Brightness, Contrast ili Sharpness.
Pomaknite gumb JOG ULIJEVO ili UDESNO kako biste podesili postavke Brightness, Contrast ili
Sharpness.
7 Izbornik Information i drugi izbornici
76
7
7.3
Izbornik Information i drugi izbornici
Konfiguriranje glasnoće putem postavke Volume na
početnom zaslonu
7.3.1
Volume
Pomoću gumba JOG prilagodite Volume kada se na zaslonu prikaže vodič za direktne tipke.
1
Kada upravljate funkcijom LIJEVO/DESNO gumba JOG, pojavit će se sljedeći zaslon.
Volume
2
50
Prilagodite Volume pomoću funkcije LIJEVO/DESNO gumba JOG.
Ako je kvaliteta zvuka povezanog ulaznog uređaja slaba, funkcija Auto Mute na proizvodu može isključiti
zvuk ili uzrokovati isprekidan zvuk ako koristite slušalice s mikrofonom ili zvučnike.
Ulaznu glasnoću za ulazni uređaj postavite na barem 20% te upravljajte glasnoćom pomoću kontrole
glasnoće (LIJEVO/DESNO gumba JOG) na proizvodu.

Što je Auto Mute?
Funkcija isključuje zvuk radi poboljšanja kvalitete zvuka ako je prisutna statika ili ako je ulazni signal
slab, obično uslijed problema s glasnoćom ulaznog uređaja.
7 Izbornik Information i drugi izbornici
77
8
8.1
Instaliranje softvera
Easy Setting Box
Easy Setting Box
"Easy Setting Box" korisnicima omogućava dijeljenje zaslona na više dijelova.
8.1.1 Instaliranje softvera
1
2
Umetnite instalacijski CD u CD-ROM pogon.
Odaberite program za postavljanje funkcije "Easy Setting Box".
Ako se skočni prozor i softverska instalacija ne prikazuju na glavnom zaslonu, pronađite i dvaput
pritisnite instalacijsku datoteku za "Easy Setting Box" na CD-ROM mediju.
3
4
Kada se prikaže čarobnjak za instalaciju, pritisnite Sljedeće.
Kako biste nastavili s instalacijom slijedite upute na zaslonu.

Softver možda neće raditi kako treba ako ne pokrenete računalo ponovno nakon instalacije.

Ikona "Easy Setting Box" možda se neće prikazati ovisno o računalnom sustavu i
specifikacijama uređaja.

Ako se ikona prečaca ne prikaže, pritisnite tipku F5.
Ograničenja i problemi s instalacijom ("Easy Setting Box")
Na instalaciju funkcije "Easy Setting Box" možda će utjecati grafička kartica, matična ploča i mrežno
okruženje.
Zahtjevi sustava
Operativni sustav

Windows XP 32Bit/64Bit

Windows Vista 32Bit/64Bit

Windows 7 32Bit/64Bit

Windows 8 32Bit/64Bit
Hardver

Najmanje 32 MB memorije

Najmanje 60 MB slobodnog prostora na tvrdom disku
8 Instaliranje softvera
78
8
Instaliranje softvera
8.1.2 Uklanjanje softvera
Pritisnite Start, odaberite Postavke/Upravljačka ploča, a zatim dvaput pritisnite
Dodavanje ili uklanjanje programa.
Na popisu programa odaberite "Easy Setting Box" i pritisnite gumb Dodaj/Izbriši.
8 Instaliranje softvera
79
9
9.1
Vodič za rješavanje problema
Što je potrebno učiniti prije obraćanja centru tvrtke
Samsung za korisničku podršku
9.1.1 Testiranje proizvoda
Prije obraćanja centru tvrtke Samsung za korisničku podršku testirajte svoj proizvod na sljedeći način.
Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se centru tvrtke Samsung za korisničku podršku.
Primjenom funkcije za testiranje proizvoda provjerite radi li proizvod pravilno.
Ako je zaslon isključen, a indikator napajanja trepće premda je monitor pravilno povezan s računalom,
izvedite samodijagnostički test.
1
2
3
4
Isključite računalo i proizvod.
Izvucite kabel iz monitora.
Uključivanje proizvoda.
Ako se pojavi poruka Check Signal Cable, monitor funkcionira normalno.
Ako je zaslon i dalje prazan, provjerite računalni sustav, video kontroler i kabel.
9.1.2 Provjera rezolucije i frekvencije
Za ulazni signal razlučivosti veće od podržane (pogledajte "10.3 Tablica standardnih načina rada signala")
nakratko će se pojaviti poruka Not Optimum Mode.
9.1.3 Provjerite sljedeće.
Problem u instalaciji (način rada s računalom)
Problemi
Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.
Rješenja
Provjerite jesu li monitor i računalo pravilno
povezani kabelom i jesu li priključci čvrsto
utaknuti. (Pogledajte "2.2 Povezivanje s
računalom i korištenje računala")
9 Vodič za rješavanje problema
80
9
Vodič za rješavanje problema
Problem sa zaslonom
Problemi
Rješenja
LED indikator napajanja je isključen. Zaslon se ne
može uključiti.
Provjerite je li kabel za napajanje ispravno
povezan. (Pogledajte "2.2 Povezivanje s
računalom i korištenje računala")
Pojavljuje se poruka Check Signal Cable.
Provjerite je li kabel pravilno priključen na monitor.
(Pogledajte "2.2 Povezivanje s računalom i
korištenje računala")
Provjerite je li uređaj povezan s proizvodom
uključen.
Not Optimum Mode se prikazuje na zaslonu.
Ta se poruka pojavljuje kad su razlučivost ili
frekvencija signala iz grafičke kartice veći od
maksimalnih vrijednosti za proizvod.
Promijenite maksimalnu razlučivost i frekvenciju u
skladu s mogućnostima monitora prema tablici
standardnih ulaznih signala (stranica 87).
Slika na zaslonu izgleda iskrivljeno.
Provjerite kabelsku vezu s proizvodom.
(Pogledajte "2.2 Povezivanje s računalom i
korištenje računala")
Slika na zaslonu izgleda nestabilno i podrhtava.
Provjerite nalaze li se rezolucija i frekvencija
računala unutar raspona rezolucije i frekvencije
kompatibilnih s proizvodom. Nakon toga prema
potrebi promijenite postavke, pri čemu kao
pomoć možete koristiti tablicu standardnih načina
rada signala (stranica 87) u ovom priručniku i
izbornik Information na proizvodu.
Na zaslonu se pojavljuju sjene ili dvostruke slike.
Slika na zaslonu je presvijetla. Slika na zaslonu je
pretamna.
Prilagodite postavke Brightness (stranica 35) i
Contrast (stranica 36).
Boje na zaslonu nisu ujednačene.
Promijenite postavke mogućnosti Color
(Pogledajte "3.7 Color")
Boje na zaslonu imaju sjene i iskrivljene su.
Promijenite postavke mogućnosti Color
(Pogledajte "3.7 Color")
Bijela boja ne zapravo ne izgleda bijelo.
Promijenite postavke mogućnosti Color
(Pogledajte "3.7 Color")
Na zaslonu nema slike, a LED indikator treperi
svakih 0,5 do 1 sekunde.
Proizvod je u načinu rada za uštedu energije.
Pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici ili pomaknite
miš za povratak na prethodni zaslon.
9 Vodič za rješavanje problema
81
9
Vodič za rješavanje problema
Problem sa zvukom
Problemi
Nema zvuka.
Rješenja
Provjerite je li dobro priključen audiokabel ili
prilagodite glasnoću.
Provjerite jačinu zvuka.
Jačina zvuka je premala.
Podešavanje jačine zvuka.
Ako je jačina zvuka premala i nakon što ste je
postavili na najvišu razinu, podesite jačinu zvuka
na zvučnoj kartici računala ili u softveru.
Problem s uređajem koji je izvor zvuka
Problemi
Prilikom uključivanja računala čuje se piskutavi
zvuk.
Rješenja
Ako se prilikom uključivanja računala čuje se
piskutavi zvuk, otpremite računalo na servis.
Vidljivost lampica LED na okviru proizvoda ovisi o kutu gledanja korisnika. Svjetlo koje je u potpunosti
bezopasno za ljude nema utjecaja na rad proizvoda i njegovu funkcionalnost. Proizvod je siguran za
uporabu.
9 Vodič za rješavanje problema
82
9
9.2
Vodič za rješavanje problema
Pitanja i odgovori
Pitanje
Kako mogu promijeniti
frekvenciju?
Odgovor
Postavite frekvenciju na grafičkoj kartici.

Windows XP: Idite na Upravljačka ploča
Prikaz
Postavke
Dodatno
Izgled i teme
Monitor pa u odjeljku
Postavke monitora prilagodite postavku
Učestalost osvježavanja.

Windows ME/2000: Prijeđite u Upravljačka ploča
Postavke
Dodatno
Prikaz
Monitor, a zatim podesite opciju
Učestalost osvježavanja pod Postavke monitora.

Windows Vista: Odaberite Upravljačka ploča
Izgled i personalizacija
Postavke prikaza
Personalizacija
Dodatne postavke
Monitor pa u
odjeljku
Postavke monitora prilagodite postavku
Učestalost osvježavanja.

Windows 7: Odaberite Upravljačka ploča
Izgled i personalizacija
Dodatne postavke
Prikaz
Razlučivost zaslona
Monitor pa u odjeljku
Postavke monitora prilagodite postavku
Učestalost osvježavanja.

Windows 8: Odaberite Postavke
Izgled i personalizacija
Dodatne postavke
Prikaz
Upravljačka ploča
Razlučivost zaslona
Monitor pa u odjeljku
Postavke monitora prilagodite postavku
Učestalost osvježavanja.
9 Vodič za rješavanje problema
83
9
Vodič za rješavanje problema
Pitanje
Kako mogu promijeniti
rezoluciju?
Odgovor

Windows XP: Prijeđite u Upravljačka ploča
Zaslon

Izgled i teme
Postavke i podesite rezoluciju.
Windows ME/2000: Prijeđite u Upravljačka ploča
Zaslon
Postavke i podesite rezoluciju.

Windows Vista: Prijeđite u Upravljačka ploča
Izgled i personalizacija
Prilagodi
Postavke prikaza i
podesite rezoluciju.

Windows 7: Prijeđite u Upravljačka ploča
Izgled i personalizacija
Prikaz
Prilagodba razlučivosti i
podesite rezoluciju.

Windows 8: Prijeđite u Postavke
Izgled i personalizacija
Upravljačka ploča
Prikaz
Prilagodba razlučivosti i
podesite rezoluciju.
Kako mogu postaviti način
rada za uštedu energije?

Windows XP: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča
Izgled i teme
Zaslon
Postavljanje čuvara zaslona ili
pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.

Windows ME/2000: Čuvar zaslona postavite u
Upravljačka ploča
Zaslon
Postavljanje čuvara zaslona
ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.

Windows Vista: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča
Izgled i personalizacija
Prilagodi
Postavke čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na
računalu.

Windows 7: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča
Izgled i personalizacija
Prilagodi
Postavke čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na
računalu.

Windows 8: Čuvar zaslona postavite u Postavke
Upravljačka ploča
Izgled i personalizacija
Prilagodi
Postavke čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na
računalu.
Detaljne upute o prilagodbi potražite u korisničkom priručniku za računalo ili grafičku karticu.
9 Vodič za rješavanje problema
84
10
Specifikacije
10.1 Općenito
Naziv modela
Zaslon
U28D590D
Veličina
28 inča (70 cm)
Područje prikaza
620,93 mm (V) x 341,28 mm (O)
Visina piksela
0,16 mm (V) x 0,16 mm (O)
Napajanje
AC 100 - 240 V ~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Dimenzije (Š x V x D)
/ visina
Bez postolja
660,9 x 410,0 x 64,7 mm
S postoljem
660,9 x 486,3 x 169,4 mm / 5,65 kg
Atmosferski uvjeti
Rad
Temperatura: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Vlaga: od 10 % – 80 %, bez kondenzacije
Skladištenje
Temperatura: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Vlaga: od 5 % – 95 %, bez kondenzacije
Točke na zaslonu (pikseli)
Zbog načina proizvodnje ovog proizvoda, približno 1 piksel na milijun (1 ppm) na LCD zaslonu može biti
svjetliji ili tamniji od ostalih. To ne utječe na radne značajke proizvoda.
Plug-and-Play
Ovaj monitor može se instalirati na bilo koji sustav kompatibilan s opcijom Plug-and-Play te s može
koristiti s njim. Dvosmjerna izmjena podataka između monitora i računalnog sustava optimizira postavke
monitora. Instalacija monitora odvija se automatski. Međutim, ako želite, možete prilagoditi postavke
instalacije.
Iznad navedene specifikacije podložne su promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne
obavijesti.
Ovo je digitalni uređaj klase B.
10 Specifikacije
85
10
Specifikacije
10.2 Ušteda električne energije
Funkcija uštede energije u ovom proizvodu smanjuje potrošnju energije isključivanjem zaslona i
promjenom boje LED indikatora napajanja ako se proizvod ne koristi tijekom određenog vremena.
Napajanje se ne isključuje u načinu rada za uštedu energije. Kako biste ponovo uključili zaslon, pritisnite
bilo koju tipku na tipkovnici ili pomaknite miš. Način rada za uštedu energije radi samo kada je proizvod
povezan s računalom koje ima funkciju uštede energije.
Ušteda električne
energije
Potrošnja energije
prema standardu
Energy Star
Način rada za uštedu
energije
Napajanje isključeno
(Gumb Power
(Napajanje))
Indikator napajanja
Isključeno
Treptanje
Uključeno
Potrošnja energije
Uobičajeno 32 W


Uobičajeno 0,3 W
Maks. 0,45 W
Manje od 0,3 W
Prikazana razina potrošnje energije može se razlikovati u različitim uvjetima rada ili ako se
promijene postavke.
ENERGY STAR® je zaštitni znak američke agencije za zaštitu okoliša.
Snaga prema standardu Energy Star mjeri se metodom testiranja za trenutni standard
Energy Star®.

Da biste potrošnju energije smanjili na 0 W, isključite prekidač napajanja na stražnjoj strani uređaja
ili izvucite kabel za napajanje iz utičnice. Kada uređaj ne namjeravate koristiti dulje vrijeme,
obavezno izvucite kabel za napajanje iz utičnice. Kako bi se potrošnja energije smanjila na 0 W
kada prekidač napajanja ne postoji, iskopčajte kabel za napajanje.
10 Specifikacije
86
10
Specifikacije
10.3 Tablica standardnih načina rada signala

Zbog karakteristika zaslona, ovaj proizvod može se postaviti samo na jednu rezoluciju za svaku
veličinu zaslona kako bi se postigla optimalna kvaliteta slike. To znači da će se uz razlučivost
različitu od navedene kvaliteta slike smanjiti. Da biste to izbjegli, savjetujemo da odaberete
optimalnu razlučivost za odgovarajuću veličinu zaslona uređaja.

Provjerite frekvenciju kad mijenjate CDT monitor (povezan s računalom) za LCD monitor. Ako LCD
monitor ne podržava 85 HZ, promijenite okomitu frekvenciju na 60 Hz pomoću CDT monitora prije
nego ga zamijenite za LCD monitor.
Naziv modela
Sinkronizacija
Rezolucija
U28D590D
Vodoravna frekvencija
30 ~ 134 kHz (DisplayPort)
30 ~ 90 kHz (HDMI)
Okomita frekvencija
56 ~ 75 Hz (DisplayPort)
24 ~ 75 Hz (HDMI)
Optimalna rezolucija
3840 x 2160 @ 60Hz (DisplayPort)
3840 x 2160 @ 30Hz (HDMI)
Maksimalna rezolucija
3840 x 2160 @ 60Hz (DisplayPort)
3840 x 2160 @ 30Hz (HDMI)
Ako se s računala prenosi signal razlučivosti navedene u tablici standardnih ulaznih signala, zaslon će se
automatski prilagoditi. Ako signal koji se prenosi s računala ne pripada standardnim načinima rada
signala, zaslon možda neće ništa prikazivati iako je LED indikator uključen. U takvom slučaju promijenite
postavke prema sljedećoj tablici prateći korisnički priručnik za grafičku karticu.
10 Specifikacije
87
10
Specifikacije
Displayport
Rezolucija
Vodoravna
frekvencija
(kHz)
Okomita
frekvencija
(Hz)
Frekvencija
vremenskog
razdjelnika
piksela
(MHz)
Polaritet
(V/O)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440RB
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160RB
133,313
59,997
533,250
+/-
10 Specifikacije
88
10
Specifikacije
HDMI
Rezolucija
Vodoravna
frekvencija
(kHz)
Okomita
frekvencija
(Hz)
Frekvencija
vremenskog
razdjelnika
piksela
(MHz)
Polaritet
(V/O)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440RB
88,787
59,951
241,500
+/-
CEA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+

Vodoravna frekvencija
Vrijeme potrebno za skeniranje jedne linije od lijeve do desne strane zaslona naziva se vodoravni
ciklus. Broj koji odgovara vodoravnom ciklusu naziva se vodoravna frekvencija. Vodoravna
frekvencija mjeri se u kHz.
10 Specifikacije
89
10
Specifikacije

Okomita frekvencija
Vjeran prikaz omogućuje se uzastopnim prikazivanjem iste slike desetke puta u sekundi. Ta se
učestalost ponovnog prikazivanja zove "okomita frekvencija" ili "brzina osvježavanja", a mjeri se u
hercima (Hz).

Neke od razlučivosti navedenih u gornjoj tablici možda neće biti dostupne ovisno o specifikacijama
grafičke kartice koja se koristi.
10 Specifikacije
90
Dodatak
Troškovi servisa (snosi ih korisnik)
Unatoč jamstvu zatraženi servis možemo naplatiti u sljedećim slučajevima.
Ako se na uređaju ne ustanovi kvar
Čišćenje uređaja, prilagodba, davanje uputa, ponovna montaža itd.

ako serviser daje upute o načinu korištenja proizvoda ili samo namješta funkcije, bez rastavljanja
uređaja

ako su uzrok kvara vanjski faktori (internet, antena, ožičeni signal itd.)

ako je uređaj ponovno montiran ili su priključeni dodatni uređaji nakon prve montaže kupljenog uređaja

ako je uređaj ponovno montiran zbog premještanja na drugo mjesto ili u drugu kuću

ako kupac zatraži upute o upotrebi uređaja nekog drugog proizvođača

ako kupac zatraži upute o upotrebi mreže ili programa neke druge tvrtke

ako kupac zatraži instalaciju softvera i postavljanje uređaja

ako serviser ustanovi da se nakupila prašina ili strani predmeti unutar uređaja te ih ukloni/očisti

ako kupac zatraži naknadnu montažu nakon kupnje uređaja putem kataloga ili interneta
Ako je kvar uređaja prouzročio kupac
Oštećenja prouzročena kupčevim nepravilnim rukovanjem ili pokušajem popravka.
Ako je uzrok oštećenja proizvoda:

vanjski utjecaj ili pad uređaja

upotreba opreme ili nekog zasebnog proizvoda koje nije preporučio Samsung

ako je proizvod popravljala neka druga osoba, a ne ovlašteni serviser ili partner tvrtke Samsung
Electronics Co., Ltd.

ako je uređaj prepravljao ili popravljao korisnik

ako je uređaj korišten na neodobrenoj voltaži ili s neatestiranim električnim kabelima

ako se kupac nije držao upozorenja navedenih u korisničkom priručniku
Ostali slučajevi

ako je uzrok oštećenja uređaja neka elementarna nepogoda. (udar groma, požar, potres, poplava itd.)

ako su se potrošne komponente istrošile. (baterija, toner, fluorescentne žaruljice, glava, vibrator,
lampica, filtar, vrpca itd.)
Dodatak
91
Dodatak
Usluga servisa korisniku se može naplatiti ako zatraži servis za ispravan proizvod. Molimo vas da stoga
najprije pažljivo pročitate korisnički priručnik.
Dodatak
92
Dodatak
Pravilno odlaganje
Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)
(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i
njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s
ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za
okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od
ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu
upotrebu materijalnih resursa.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili
ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako
bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog
ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim
komercijalnim otpadom.
Dodatak
93
Dodatak
Terminologija
OSD (On Screen Display)
OSD (engl. On Screen Display – zaslonsko sučelje) omogućuje konfiguriranje zaslonskih postavki radi
odgovarajuće optimizacije kvalitete slike. Omogućuje promjenu svjetline, nijanse i veličine zaslona te
mnogih drugih postavki putem izbornika na zaslonu.
Gamma
Izbornik Gamma omogućuje prilagodbu razine sive boje koja na zaslonu predstavlja srednje tonove.
Prilagodbom svjetline posvjetljava se čitav zaslon, dok se prilagodbom postavke Gamma posvjetljava
samo srednja svjetlina.
Razina sive
Razina se odnosi na stupnjeve intenziteta boje koji variraju promjenama boje između tamnijih i svjetlijih
područja na zaslonu. Promjene svjetline zaslona izražene su varijacijama crne i bijele, a razina sive
odnosi se na srednje područje između te dvije boje. Promjenom razine sive boje putem postavke
Gamma mijenja se srednja osvijetljenost na zaslonu.
Frekvencija skeniranja
Frekvencija skeniranja ili frekvencija osvježavanja odnosi se na brzinu kojom se slika na zaslonu
obnavlja. Zaslonski podaci neprestano se osvježavaju radi prikaza slike, ali je to osvježavanje nevidljivo
golom oku. Broj osvježavanja zaslona naziva se frekvencija skeniranja i izražava se u hercima (Hz).
Frekvencija skeniranja od 60 Hz znači da se zaslon osvježava 60 puta u sekundi. Frekvencija
skeniranja zaslona ovisi o performansama grafičke kartice u računalu i monitoru.
Vodoravna frekvencija
Znakovi ili slike koji se prikazuju na zaslonu monitora sastoje se od mnoštva točkica (piksela). Pikseli
se prenose u vodoravnim crtama, koje se zatim okomito raspoređuju da bi se stvorila slika. Vodoravna
frekvencija mjeri se u kilohercima (kHz), a upućuje na to koliko se puta vodoravne crte u sekundi
prenose i prikazuju na zaslonu monitora. Vodoravna frekvencija od 85 znači da se vodoravne linije
koje tvore sliku prenose 85.000 puta u sekundi. Vodoravna frekvencija označena je kao 85 kHz.
Okomita frekvencija
Jedna se slika sastoji od mnoštva vodoravnih crta. Okomita frekvencija mjeri se u hercima (Hz), a
upućuje na to koliko slika u sekundi mogu stvoriti te vodoravne crte. Vodoravna frekvencija od 60 Hz
znači da se slika prenosi 60 puta u sekundi. Okomita frekvencija poznata je i pod nazivom "brzina
osvježavanja" i utječe na titranje zaslona.
Dodatak
94
Dodatak
Rezolucija
Razlučivost je broj vodoravnih i okomitih piksela od kojih se sastoji zaslon. Predstavlja razinu
detaljinizoranosti zaslona.
Uz veću se razlučivost na zaslonu prikazuje više informacija, što je prikladno za obavljanje više
zadataka istodobno.
Uz razlučivost od, primjerice, 1920 x 1080 slika na zaslonu sastoji se od 1920 vodoravnih piksela
(vodoravna rezolucija) i 1080 okomitih crta (okomita razlučivost).
Uz razlučivost od, primjerice, 1920 x 1200 slika na zaslonu sastoji se od 1920 vodoravnih piksela
(vodoravna rezolucija) i 1200 okomitih crta (okomita razlučivost).
Plug & Play
Značajka "uključi i radi" omogućuje automatsku razmjenu informacija između monitora i računala da bi
se stvorilo optimalno okruženje za prikaz.
Monitor za izvršenje funkcije Plug & Play koristi međunarodni standard VESA DDC.
Dodatak
95
Kazalo
A
O
Automatsko isključivanje 71
Općenito 85
Autorska prava 7
Oštrina 37
Otkrivanje izvora 69
Č
Čišćenje 8
P
PC/AV način rada 67
D
Dijelovi 20
Pitanja i odgovori 83
Ponovno postavljanje svih postavki 74
Povezivanje s računalom i korištenje računala
28
E
Easy Setting Box 78
Eco Saving 66
Pravilno držanje tijela tijekom korištenja
proizvoda 18
Pravilno odlaganje 93
Prije povezivanja 28
Provjera priključka za zaslon 68
I
Provjera sadržaja 19
INFORMACIJE 75
Prozirnost 65
Instaliranje 25
R
J
Razina crne boje na HDMI priključku 45
Jezik 63
S
K
SAMSUNG MAGIC Angle 41
Kontrast 36
SAMSUNG MAGIC Bright 39
Svjetlina 35
L
LEDindikator napajanja uključen 73
M
Š
Što je potrebno učiniti prije obraćanja centru
tvrtke Samsung za korisničku podršku 80
Mjere opreza 10
T
N
Nač igr 38
Tablica standardnih načina rada signala 87
Terminologija 94
Troškovi servisa (snosi ih korisnik) 91
Kazalo
96
Kazalo
U
Ušteda električne energije 86
V
Veličina slike 47
Vrijeme odaziva 46
Vrijeme ponavljanja tipki 70
Vrijeme prikaza 64
Kazalo
97
Download PDF