Upute za korištenje
S*H65*
Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a specifikacije su podložne promjeni radi poboljšanja performansi bez
prethodne obavijesti.
Radi poboljšanja kvalitete sadržaj ovog priručnika podložan je promjenama bez najave.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics ima autorska prava za ovaj priručnik.
Zabranjeno je korištenje i umnažanje ovog priručnika ili nekih njegovih dijelova bez odobrenja tvrtke Samsung Electronics.
Ostali žigovi, osim žiga Samsung Electronics, vlasništvo su njihovih vlasnika.
••
Moguća je naplata naknade za administraciju u slučaju
‒‒ (a) pozivanja inženjera na vaš zahtjev, a ustanovi se da je proizvod ispravan.
(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).
‒‒ (b) donošenja uređaja u servisni centar, a ustanovi se da je proizvod ispravan.
(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).
••
S iznosom te naknade za administraciju bit ćete upoznati bilo poduzimanja bilo kakvih radova ili kućnog posjeta.
Sadržaj
Prije upotrebe proizvoda
Osiguravanje prostora za instalaciju
Mjere opreza za skladištenje
4
4
Sigurnosne mjere opreza
4
Simboli
4
Čišćenje
5
Električna energija i sigurnost
5
Instaliranje6
Rukovanje7
Pripremne radnje
Dijelovi9
Gumbi na prednjoj strani
9
Stražnja strana
10
Mijenjanje postavki Brightness i Contrast
11
Mijenjanje postavke Volume
11
Podešavanje nagiba i visine proizvoda
12
Rotiranje monitora
12
Zaključavanje za zaštitu od krađe
13
Mjere opreza prilikom pomicanja monitora
13
Montiranje kompleta za postavljanje na zid ili
stolnog postolja (S24H650GD* / S27H650FD*) 14
Montiranje kompleta za postavljanje na zid ili
stolnog postolja (S24H650FD*)
15
Instaliranje16
Pričvršćivanje postolja (S24H650GD* /
S27H650FD*)
16
Pričvršćivanje postolja (S24H650FD*)
17
Skidanje postolja (S24H650GD* / S27H650FD*) 18
Skidanje postolja (S24H650FD*)
19
Priključivanje i korištenje
uređaja koji je izvor signala
Color28
Pročitajte upute u nastavku prije postavljanja
monitora.20
HDMI Black Level29
Povezivanje i korištenje računala
Povezivanje pomoću D-SUB kabela (analogna
vrsta)
Povezivanje pomoću HDMI kabela
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela
Povezivanje pomoću DP kabela
Priključivanje slušalica
Priključivanje napajanja
Povezivanje USB uređaja
Uredno postavljanje priključenih kabela
(S24H650GD* / S27H650FD*)
Uredno postavljanje priključenih kabela
(S24H650FD*)
SAMSUNG MAGIC Upscale
20
20
21
21
21
21
22
23
24
25
Pravilan položaj tijela prilikom korištenja uređaja 26
Instaliranje upravljačkog programa
26
Postavljanje optimalne razlučivosti
26
Postavljanje zaslona
SAMSUNG MAGIC Bright
29
Eye Saver Mode29
Game Mode29
Response Time29
Picture Size30
Screen Adjustment30
Namještanje postavki OSD
(Prikaz na zaslonu)
Transparency31
Position31
Language31
Display Time31
Postavljanje i vraćanje na izvorno
27
Brightness28
Contrast28
Sharpness28
Smart ECO Saving32
Off Timer Plus32
PC/AV Mode33
Source Detection33
2
Sadržaj
Key Repeat Time33
Reset All33
Information33
Instaliranje softvera
Easy Setting Box
Ograničenja i problemi s instalacijom
Sistemski preduvjeti
Specifikacije
Općenito
38
Tablica standardnih ulaznih signala
40
Dodatak
34
34
34
Vodič za rješavanje problema
Troškovi servisa (snosi ih korisnik)
Ako se na uređaju ne ustanovi kvar
Ako je kvar uređaja prouzročio kupac
Ostali slučajevi
43
43
43
43
Extended warranty
44
Preduvjeti prije obraćanja Samsungovu centru za
pomoć korisnicima
35
Testiranje proizvoda
35
Provjera rezolucije i frekvencije
35
Provjerite sljedeće.
35
Pitanja i odgovori
37
3
Poglavlje 01
Prije upotrebe proizvoda
Osiguravanje prostora za instalaciju
Sigurnosne mjere opreza
Oko proizvoda mora postojati slobodan prostor kako bi se omogućilo prozračivanje. Porast interne
temperature može uzrokovati požar i oštećivanje proizvoda. Prilikom postavljanja proizvoda oko njega
svakako ostavite prostor jednak ili veći od onog koji je prikazan u nastavku.
Oprez
RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE OTVARAJTE
Oprez : DA BISTE SMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NEMOJTE
UKLANJATI POKLOPAC. (ILI STRAŽNJI DIO)
――Vanjština se može razlikovati ovisno o proizvodu.
UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE MOŽETE POPRAVITI.
SVE POPRAVKE ZATRAŽITE OD KVALIFICIRANOG OSOBLJA.
10 cm
10 cm
10 cm
Taj simbol znači da je u unutrašnjosti prisutan visoki napon.
Svaki je kontakt s bilo kojim unutarnjim dijelom ovog proizvoda
opasan.
10 cm
Taj simbol znači da su s proizvodom isporučeni važni materijali o
rukovanju i održavanju.
10 cm
Mjere opreza za skladištenje
Simboli
Upozorenje
Ako se ne poštuju upute, može doći do teških ili smrtonosnih ozljeda.
Oprez
Ako se ne poštuju upute, može doći do tjelesnih ozljeda ili oštećenja
imovine.
Na površini modela visokog sjaja mogu se pojaviti bijele mrlje ako se u blizini koristi ultrazvučni
ovlaživač zraka.
――Ako želite očistiti unutrašnjost proizvoda, obratite se najbližem Samsungovu servisnom centru (usluga se
naplaćuje).
Ne pritišćite zaslon monitora rukama ili drugim predmetima. Postoji rizik od oštećivanja zaslona.
4
Čišćenje
――Budite pažljivi prilikom čišćenja jer na vanjskim površinama suvremenih LCD zaslona lako mogu nastati
ogrebotine.
――Prilikom čišćenja pridržavajte se sljedećih uputa.
Električna energija i sigurnost
Upozorenje
•• Nemojte koristiti oštećeni kabel ili utikač za napajanje, kao ni olabavljenu utičnicu.
1 Isključite proizvod i računalo.
•• U jednu utičnicu nemojte priključivati više proizvoda.
2 Isključite kabel za napajanje iz proizvoda.
•• Utikač nemojte dirati mokrim rukama.
――Držite kabel za napajanje za priključak i ne dodirujte ga mokrim rukama. U suprotnom bi moglo doći do
električnog udara.
3 Monitor brišite čistom, mekom i suhom tkaninom.
‒‒ Nemojte na monitor nanositi sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, otapala ili površinski
aktivne tvari.
‒‒ Vodu ni sredstva za pranje nemojte prskati izravno po proizvodu.
4 Umočite meku i suhu krpu u vodu, a potom je čvrsto iscijedite da biste očistili vanjske dijelove
proizvoda.
5 Kada završite s čišćenjem, povežite kabel za napajanje s proizvodom.
6 Uključite proizvod i računalo.
•• Priključak gurnite do kraja da biste ga čvrsto utaknuli.
•• Utikač priključite u uzemljenu utičnicu za napajanje (samo izolirani uređaji vrste 1).
•• Nemojte nasilu savijati ili povlačiti kabel za napajanje. Pazite da na kabel za napajanje ne stavljate
teške predmete.
•• Kabel za napajanje ni monitor nemojte stavljati u blizinu izvora topline.
•• Suhom krpom očistite prljavštinu oko kontakata utikača ili utičnice.
Oprez
•• Nemojte izvlačiti kabel za napajanje dok koristite uređaj.
•• Koristite samo kabel za napajanje koji ste dobili s proizvodom tvrtke Samsung. Kabel nemojte
koristiti s drugim proizvodima.
•• Do utičnice u koju priključujete kabel za napajanje morate imati neometan pristup.
‒‒ Da bi se prekinulo napajanje proizvoda kada dođe do problema, mora se isključiti kabel za
napajanje.
•• Prilikom isključivanja iz utičnice kabel za napajanje držite za utikač.
5
Instaliranje
Upozorenje
Oprez
•• Na uređaj nemojte stavljati svijeće, aparate protiv insekata ni cigarete. Uređaj nemojte postavljati
u blizinu izvora topline.
•• Prilikom premještanja nemojte ispustiti proizvod.
•• Proizvod nemojte postavljati na nedovoljno prozračena mjesta kao što su police za knjige ili ormari.
•• Da bi se omogućilo prozračivanje, proizvod postavite najmanje 10 cm od zida.
•• Plastičnu ambalažu držite izvan dohvata djece.
‒‒ Djeca bi se mogla ugušiti.
•• Proizvod nemojte postavljati na nestabilne ili klimave površine (npr. na slabo pričvršćenu policu ili
kosu površinu).
‒‒ Uređaj bi mogao pasti i oštetiti se i/ili prouzročiti ozljedu.
‒‒ Korištenje uređaja u prostorima u kojima su prisutne snažne vibracije može dovesti do oštećenja
uređaja ili do požara.
•• Uređaj nemojte postavljati u vozila ili na mjesta izložena prašini, vlazi (kapljicama vode itd.),
masnoći ili dimu.
•• Proizvod nemojte postavljati na prednju stranu.
•• Ako proizvod postavljate na stolić ili policu, provjerite da donji prednji rub proizvoda ne izviruje
preko ruba podloge.
‒‒ Uređaj bi mogao pasti i oštetiti se i/ili prouzročiti ozljedu.
‒‒ Postavite proizvod samo na stoliće ili police odgovarajuće veličine.
•• Pažljivo položite proizvod.
‒‒ Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.
•• Postavljanje uređaja na neko neuobičajeno mjesto (na mjesto na kojem je izložen mnoštvu sitnih
čestica prašine, kemijskim tvarima, ekstremnim temperaturama ili visokoj vlazi, ili na mjesto na
kojem uređaj mora raditi dulje vremena bez prekida) moglo bi znatno utjecati na njegov rad.
‒‒ Ako uređaj želite postaviti na takvo mjesto, obavezno se obratite Samsungovu centru za pomoć
korisnicima.
•• Uređaj nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti, vrućini ili vrućim predmetima, kao što je peć.
‒‒ Mogao bi se smanjiti radni vijek proizvoda ili bi moglo doći do požara.
•• Proizvod nemojte postaviti u dosegu male djece.
‒‒ Uređaj bi mogao pasti i ozlijediti djecu.
•• Jestivo ulje (kao što je sojino ulje) može oštetiti ili izobličiti proizvod. Čuvajte proizvod od
onečišćenja uljem. I ne postavljajte proizvod i ne koristite ga u kuhinji ili blizu kuhinjske pećnice.
6
Rukovanje
Upozorenje
•• Unutrašnjost proizvoda pod visokim je naponom. Nikada samostalno ne rastavljajte, ne popravljajte
niti vršite preinake na proizvodu.
‒‒ Radi popravka obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
•• Da biste premjestili proizvod, najprije iskopčajte sve kabele, uključujući i kabel za napajanje.
•• Ako iz uređaja dopiru neobični zvukovi, miris paljevine ili dim, odmah isključite kabel za napajanje i
obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
•• Nemojte dopuštati djeci da se penju na proizvod ili se vješaju o njega.
•• U proizvod (npr. kroz otvore za prozračivanje ili ulazno-izlazne priključke) nemojte gurati metalne
predmete (npr. štapiće za jelo, kovanice ili ukosnice) ili predmete koji se mogu lako zapaliti (npr.
papir ili šibice).
‒‒ Obavezno isključite proizvod i kabel za napajanje ako u proizvod uđe voda ili bilo kakva strana
tvar. Zatim se obratite Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
•• Na proizvod nemojte stavljati predmete koji sadrže tekućinu (vaze, lonce, boce itd.) ni metalne
predmete.
‒‒ Obavezno isključite proizvod i kabel za napajanje ako u proizvod uđe voda ili bilo kakva strana
tvar. Zatim se obratite Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
‒‒ Djeca bi se mogla teško ozlijediti.
•• Ako proizvod padne ili se ošteti vanjsko kućište, isključite prekidač i iskopčajte kabel za napajanje.
Zatim se obratite Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
‒‒ Daljnja upotreba može uzrokovati požar ili električni udar.
•• Na proizvodu nemojte ostavljati teške predmete ili stvari koje vole djeca (igračke, slatkiše itd.).
‒‒ Dok djeca pokušavaju dosegnuti igračku ili slatkiše, mogao bi pasti sam proizvod ili kakav teški
predmet, što bi moglo dovesti do teških ozljeda.
•• Tijekom grmljavinskog nevremena isključite proizvod i kabel za napajanje.
•• Nemojte ispuštati predmete na proizvod niti ga udarati.
•• Nemojte pomicati uređaj povlačenjem kabela napajanja ni bilo kojeg drugog kabela.
•• Ako otkrijete propuštanje plina, nemojte dirati proizvod ni utikač. Odmah prozračite prostor.
•• Nemojte podizati ni pomicati uređaj povlačenjem kabela za napajanje ni bilo kojeg drugog kabela.
•• U blizini proizvoda nemojte držati ni koristiti zapaljive raspršivače ni bilo kakve zapaljive tvari.
•• Provjerite nisu li otvori za prozračivanje zapriječeni stolnjakom ili zavjesom.
‒‒ Povišena interna temperatura može uzrokovati požar.
7
Oprez
•• Ako se na zaslonu dulje vrijeme prikazuje nepomična slika, može se pojaviti zaostala slika ili
oštećeni pikseli.
‒‒ Ako proizvod ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, aktivirajte način rada za uštedu energije ili
animirani čuvar zaslona.
•• Ako proizvod ne namjeravate koristiti dulje vrijeme (npr. tijekom godišnjeg odmora), kabel za
napajanje isključite iz utičnice.
‒‒ Nakupljena prašina u kombinaciji s toplinom može uzrokovati požar, električni udar ili proboj
napona.
•• Proizvod koristite uz preporučenu razlučivost i frekvenciju.
‒‒ Vid vam se može pogoršati.
•• Proizvod nemojte držati naopačke niti ga premještati držeći ga za postolje.
‒‒ Proizvod bi mogao pasti i oštetiti se ili prouzročiti ozljedu.
•• Dulje gledanje zaslona s premale udaljenosti može oštetiti vid.
•• U blizini proizvoda nemojte koristiti ovlaživače zraka ni štednjake.
•• Nakon svakog sata korištenja uređaja odmarajte oči najmanje pet minuta ili gledajte udaljene
predmete.
•• Ne dodirujte zaslon kada je uređaj dulje vrijeme uključen jer se zagrijava.
•• Male komade dodatne opreme držite podalje od djece.
•• Prilikom podešavanja kuta i visine proizvoda budite oprezni.
‒‒ Mogli biste zaglaviti i ozlijediti ruku ili prst.
‒‒ Uslijed pretjeranog naginjanja proizvod bi mogao pasti i uzrokovati ozljede.
•• Na proizvod nemojte stavljati teške predmete.
‒‒ Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.
•• Kada koristite slušalice, nemojte pretjerano poglašnjavati zvuk.
‒‒ Preglasan zvuk vam može oštetiti sluh.
8
Poglavlje 02
Pripremne radnje
Dijelovi
Oznake
Opis
Otvaranje ili zatvaranje zaslonskog izbornika (Onscreen Display, OSD), ili pak
povratak na prethodni izbornik.
Gumbi na prednjoj strani
――Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s
ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
Zaključavanje zaslonskih kontrola: zadržavanje trenutnih postavki ili
zaključavanje kontrole za zaslonski izbornik radi sprječavanje nehotičnih
promjena postavki. Omogućavanje: Kako biste zaključali kontrolu
i držite ga pritisnutim 10 sekundi.
zaslonskih prikaza, pritisnite gumb
Onemogućavanje: Kako biste otključali kontrolu zaslonskih prikaza, pritisnite
i držite ga pritisnutim dulje od 10 sekundi.
gumb
――Ako je upravljanje zaslonskim sučeljem zaključano, moguće je prilagoditi
Brightness i Contrast. Eye Saver Mode je dostupan. Moguć je pregled sadržaja
Information.
Funkciju Eye Saver Mode moguće je koristiti ako pritisnete gumb
. (Eye Saver
Mode dostupan je čak i kada je kontrola zaslonskih prikaza zaključana.)
Pritisnite
kako biste omogućili ili onemogućili Eye Saver Mode.
Stavke u nastavku nisu dostupne ako je dostupna funkcija Eye Saver Mode.
Vodič za tipke
•• Picture
Brightness, Game Mode, MAGICBright, Color
•• System
Smart ECO Saving
SAMSUNG
Kretanje po izborniku prema gore ili prema dolje, ili pak prilagodba vrijednosti
za odgovarajuću mogućnost na zaslonskom izborniku.
Upotrijebite ovaj gumb kako biste namjestili razinu svjetline ili kontrasta
zaslona.
9
Oznake
Stražnja strana
Opis
Potvrđivanje odabira na izborniku.
Pritiskanjem gumba
kada nije prikazan zaslonski izbornik mijenjate
izvor ulaznog signala (Analog / HDMI / DisplayPort). Ako uključite uređaj
, u gornjem
ili promijenite izvor ulaznog signala pritiskanjem gumba
lijevom kutu zaslona pojavit će se poruka koja pokazuje promijenjeni izvor
ulaznog signala.
――Ova funkcija nije dostupna za proizvode koji imaju samo analogno sučelje.
Pritisnite gumb
ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
Priključak
Opis
Spojite kabel za napajanje monitora na POWER IN priključak sa stražnje strane
uređaja.
za automatsko podešavanje postavki zaslona.
――Promjenom rezolucije u svojstvima prikaza aktivira se funkcija Auto Adjustment.
――Ta funkcija dostupna je samo u načinu rada Analog.
Uključivanje ili isključivanje zaslona.
Kada pritisnete gumb za upravljanje na uređaju, prikazat će se vodič za tipke,
a potom zaslonski izbornik. (u tom je vodiču funkcija gumba prikazana kada je
gumb pritisnut).
Vodič za tipke
――Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s
Da biste pristupili zaslonskom izborniku u prikazanom vodiču, ponovno
pritisnite odgovarajući gumb.
Vodič za tipke može se razlikovati ovisno o funkciji ili modelu uređaja.
Povezivanje s USB uređajem.
Povežite
priključak na monitoru i USB priključak na računalu
pomoću USB kabela.
Povezuje se s računalom pomoću DP kabela.
Služi za priključivanje uređaja koji je izvor signala pomoću HDMI kabela ili
HDMI-DVI kabela.
Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu uređaja.
Omogućuje povezivanje s računalom putem D-SUB kabela.
Omogućuje povezivanje s uređajem za reprodukciju zvuka, kao što su
slušalice.
10
Mijenjanje postavki Brightness i Contrast
Mijenjanje postavke Volume
Prilagodite postavku Brightness i Contrast pomoću gumba
niti jedan zaslonski izbornik).
Postavku Volume možete prilagoditi pritiskanjem gumba
na početnom zaslonu (kada nije otvoren
kada se prikazuje vodič za tipke.
Contrast
Volume
Volume
100
Brightness
10
Brightness
Contrast
――Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
――Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
――Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu
uređaja.
Brightness
――Taj izbornik nije dostupan kada je značajka SAMSUNG Bright postavljena na način rada Dynamic Contrast.
MAGIC
――Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Smart Eco Saving.
――Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Eye Saver Mode.
Contrast
――Taj izbornik nije dostupan kada je SAMSUNG Bright u načinu rada Cinema ili Dynamic Contrast.
MAGIC
――Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Game Mode.
11
Podešavanje nagiba i visine proizvoda
Rotiranje monitora
――Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s
――Monitor se može rotirati na ispod prikazani način.
――Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s
ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
S24H650GD*
ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
-5,0° (±2,0°) ~ 24,0° (±2,0°)
0 ~ 135,0 mm (±5,0 mm)
1
2
3
4
5
6
-45,0° (±2,0°) ~ 45,0° (±2,0°)
S24H650FD*
-5,0° (±2,0°) ~ 24,0° (±2,0°)
0 ~ 135,0 mm (±5,0 mm)
-45,0° (±2,0°) ~ 45,0° (±2,0°)
•• Prije rotiranja monitora u potpunosti rastegnite postolje.
•• Ako se monitor rotira kada postolje nije do kraja istegnuto, kut monitora mogao bi udariti o pod i
oštetiti se.
S27H650FD*
•• Monitor nemojte rotirati suprotno od smjera kazaljke na satu. Proizvod se može oštetiti.
-5,0° (±2,0°) ~ 24,0° (±2,0°)
-45,0° (±2,0°) ~ 45,0° (±2,0°)
0 ~ 135,0 mm (±5,0 mm)
•• Nagib i visina monitora mogu se podesiti.
•• Pažljivo prilagodite visinu držeći uređaj za gornji središnji dio.
•• Pri podešavanju visine postolja možda ćete začuti buku. Ta se buka stvara pomicanjem kugle u
postolju pri podešavanju visine. Ta je buka normalna i ne znači da je proizvod neispravan.
12
Zaključavanje za zaštitu od krađe
Mjere opreza prilikom pomicanja monitora
――Zaključavanje za zaštitu od krađe omogućava sigurno korištenje proizvoda čak i na javnim mjestima.
――Oblik uređaja za zaključavanje i način zaključavanja ovise o proizvođaču. Pojedinosti potražite u
korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu od krađe.
Zaključavanje uređaja za zaštitu od krađe:
•• Ne pritiskujte izravno zaslon.
•• Ne držite zaslon dok pomičete monitor.
1 Pričvrstite kabel uređaja za zaštitu od krađe za teški predmet poput stola.
•• Uhvatite donje kutove ili rubove monitora
kada ga pomičete.
•• Proizvod nemojte držati u preokrenutom
položaju, držeći ga samo za postolje.
••
2 Jedan kraj kabela provucite kroz petlju na drugom kraju kabela.
3 Umetnite uređaj za zaključavanje u utor za zaštitu od krađe na stražnjoj strani proizvoda.
4 Zaključajte uređaj za zaključavanje.
‒‒ Uređaj za zaštitu od krađe može se kupiti zasebno.
‒‒ Pojedinosti potražite u korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu od
krađe.
‒‒ Uređaji za zaštitu od krađe mogu se kupiti u trgovinama električnom opremom ili putem
Interneta.
13
Montiranje kompleta za postavljanje na zid ili stolnog
postolja (S24H650GD* / S27H650FD*)
1
2
A
•• Napomene
‒‒ Korištenje vijaka duljih od standardne veličine može dovesti do oštećivanja unutarnjih
komponenti proizvoda.
‒‒ Duljina vijaka potrebnih za zidni nosač koji nije u skladu s VESA standardima može biti različita,
ovisno o specifikacijama.
‒‒ Nemojte koristiti vijke koji nisu u skladu s VESA standardima. Komplet za postavljanje na zid ili
stolno postolje nemojte pričvršćivati primjenom prevelike sile. Proizvod bi se mogao oštetiti
ili pasti i uzrokovati tjelesne povrede. Tvrtka Samsung neće snositi odgovornost za bilo kakve
štete ili ozljede uzrokovane korištenjem neodgovarajućih vijaka ili pričvršćivanjem kompleta za
postavljanje na zid ili stolnog postolja uz primjenu prevelike sile.
‒‒ Tvrtka Samsung neće snositi odgovornost za bilo kakva oštećenja proizvoda ili tjelesne ozljede
uzrokovane korištenjem nespecificiranog kompleta za postavljanje na zid ili pokušavanjem
montiranja komplete za postavljanje na zid bez stručne pomoći.
3
4
‒‒ Za montiranje monitora na zid trebate kupiti komplet za postavljanje na zid koji se može
montirati 10 ili više centimetara od zida.
‒‒ Svakako koristite komplet za postavljanje na zid usklađen sa standardima.
B
‒‒ Da biste monitor montirali pomoću zidnog stalka, od monitora odvojite bazu postolja.
Jedinica: mm
Naziv modela
Ovdje pričvrstite komplet za postavljanje na zid ili stolno postolje
Nosač (prodaje se zasebno)
Poravnajte utore i dobro pričvrstite vijke držača na proizvodu s odgovarajućim dijelovima na kompletu
za postavljanje na zid ili na stolnom postolu na koje želite postaviti proizvod.
S24H650GD* /
S27H650FD*
Specifikacije za VESA otvor vijka
(A * B) u milimetrima
100,0 x 100,0
Standardni vijak
Količina
4,0 mm Φ; 0,7 vršni dio * 10,0 mm
4 kom.
duljine
――Nemojte montirati komplet za postavljanje dok je proizvod uključen. Možete uzrokovati tjelesnu ozljedu
zbog električnog šoka.
14
Montiranje kompleta za postavljanje na zid ili stolnog
postolja (S24H650FD*)
1
2
A
•• Napomene
‒‒ Korištenje vijaka duljih od standardne veličine može dovesti do oštećivanja unutarnjih
komponenti proizvoda.
‒‒ Duljina vijaka potrebnih za zidni nosač koji nije u skladu s VESA standardima može biti različita,
ovisno o specifikacijama.
‒‒ Nemojte koristiti vijke koji nisu u skladu s VESA standardima. Komplet za postavljanje na zid ili
stolno postolje nemojte pričvršćivati primjenom prevelike sile. Proizvod bi se mogao oštetiti
ili pasti i uzrokovati tjelesne povrede. Tvrtka Samsung neće snositi odgovornost za bilo kakve
štete ili ozljede uzrokovane korištenjem neodgovarajućih vijaka ili pričvršćivanjem kompleta za
postavljanje na zid ili stolnog postolja uz primjenu prevelike sile.
‒‒ Tvrtka Samsung neće snositi odgovornost za bilo kakva oštećenja proizvoda ili tjelesne ozljede
uzrokovane korištenjem nespecificiranog kompleta za postavljanje na zid ili pokušavanjem
montiranja komplete za postavljanje na zid bez stručne pomoći.
3
4
‒‒ Za montiranje monitora na zid trebate kupiti komplet za postavljanje na zid koji se može
montirati 10 ili više centimetara od zida.
‒‒ Svakako koristite komplet za postavljanje na zid usklađen sa standardima.
B
‒‒ Da biste monitor montirali pomoću zidnog stalka, od monitora odvojite bazu postolja.
Jedinica: mm
Naziv modela
S24H650FD*
Ovdje pričvrstite komplet za postavljanje na zid ili stolno postolje
Nosač (prodaje se zasebno)
Poravnajte utore i dobro pričvrstite vijke držača na proizvodu s odgovarajućim dijelovima na kompletu
za postavljanje na zid ili na stolnom postolu na koje želite postaviti proizvod.
Specifikacije za VESA otvor vijka
(A * B) u milimetrima
100,0 x 100,0
Standardni vijak
4,0 mm Φ; 0,7 vršni dio * 10,0
mm duljine
Količina
4 kom.
――Nemojte montirati komplet za postavljanje dok je proizvod uključen. Možete uzrokovati tjelesnu ozljedu
zbog električnog šoka.
15
Instaliranje
Pričvršćivanje postolja (S24H650GD* / S27H650FD*)
――Prije sastavljanja uređaja smjestite na ravnu i stabilnu površinu, sa zaslonom okrenutim prema dolje.
――Vanjština se može razlikovati ovisno o proizvodu.
1
Umetnite priključak za postolje u postolje u smjeru
koji je prikazan na slici. U potpunosti okrenite
vijak na dnu postolja, tako da bude u potpunosti
pričvršćen.
2
Na pod postavite zaštitni jastuk od stiro-pjene koji
se nalazi u pakiranju i zatim postavite proizvod
na pjenu okrenut licem prema dolje, kao što je
prikazano na slici.
3
Spojite vrat postolja na zaslon kako je prikazano
na slici. Pri postavljanju vrata postolja morate
osigurati da se podignuti gumb na zaslonu može
umetnuti u utor na vratu postolja.
4
Zaokrenite vrat stalka u smjeru kazaljke na satu za
90° kako biste pravilno uglavili vrat stalka zaslona.
Ako nemate stiro-pjenu, upotrijebite deblju
prostirku za sjedenje.
5
Sastavljanje je stalka završeno.
- Oprez
Proizvod nemojte držati u preokrenutom položaju, držeći ga samo za postolje.
16
Pričvršćivanje postolja (S24H650FD*)
――Prije sastavljanja uređaja smjestite na ravnu i stabilnu površinu, sa zaslonom okrenutim prema dolje.
――Vanjština se može razlikovati ovisno o proizvodu.
1
Umetnite priključak za postolje u postolje u smjeru
koji je prikazan na slici. U potpunosti okrenite
vijak na dnu postolja, tako da bude u potpunosti
pričvršćen.
2
Na pod postavite zaštitni jastuk od stiro-pjene koji
se nalazi u pakiranju i zatim postavite proizvod
na pjenu okrenut licem prema dolje, kao što je
prikazano na slici.
3
Spojite vrat postolja na zaslon kako je prikazano
na slici. Pri postavljanju vrata postolja morate
osigurati da se podignuti gumb na zaslonu može
umetnuti u utor na vratu postolja.
4
Zaokrenite vrat stalka u smjeru kazaljke na satu za
90° kako biste pravilno uglavili vrat stalka zaslona.
Ako nemate stiro-pjenu, upotrijebite deblju
prostirku za sjedenje.
5
Sastavljanje je stalka završeno.
- Oprez
Proizvod nemojte držati u preokrenutom položaju, držeći ga samo za postolje.
17
Skidanje postolja (S24H650GD* / S27H650FD*)
― Prije odvajanja postolja od monitora postavite monitor s okrenutim zaslonom prema dolje na ravnu i stabilnu površinu.
― Vanjština se može razlikovati ovisno o proizvodu.
1
2
Postavite proizvod na čist i ravan pod kao što je
prikazano na slici. Gurnite gumb prema gore i držite
ga. Okrenite vrat stalka zaslona u smjeru suprotnom
od kazaljki na satu za 10°.
Podignite vrat postolja u smjeru strelice kako biste
ga odvojili od zaslona.
- Oprez
- Oprez
Ne gurajte monitor. Postoji rizik od oštećivanja
monitora.
Proizvod nemojte držati u preokrenutom položaju,
držeći ga samo za postolje.
3
Odvrnite spojni vijak na dnu baze postolja, a zatim
uklonite vrat postolja s baze postolja povlačenjem u
smjeru strelice kao što je prikazano na slici.
18
Skidanje postolja (S24H650FD*)
― Prije odvajanja postolja od monitora postavite monitor s okrenutim zaslonom prema dolje na ravnu i stabilnu površinu.
― Vanjština se može razlikovati ovisno o proizvodu.
1
2
Postavite proizvod na čist i ravan pod kao što je
prikazano na slici. Gurnite gumb prema gore i držite
ga. Okrenite vrat stalka zaslona u smjeru suprotnom
od kazaljki na satu za 10°.
Podignite vrat postolja u smjeru strelice kako biste
ga odvojili od zaslona.
- Oprez
- Oprez
Ne gurajte monitor. Postoji rizik od oštećivanja
monitora.
Proizvod nemojte držati u preokrenutom položaju,
držeći ga samo za postolje.
3
Odvrnite spojni vijak na dnu baze postolja, a zatim
uklonite vrat postolja s baze postolja povlačenjem u
smjeru strelice kao što je prikazano na slici.
19
Poglavlje 03
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
Pročitajte upute u nastavku prije postavljanja
monitora.
1 Provjerite oblik obaju završetaka kabela koji se isporučuje s monitorom te provjerite oblik i položaj
pripadajućih priključaka na monitoru i vanjskim uređajima.
2 Prije nego što započnete priključivati signalne kabele, izvucite kabele za napajanje monitora i
vanjskih uređaja iz utičnice kako biste spriječili oštećenje uređaja uslijed nastanka kratkog spoja ili
Povezivanje i korištenje računala
Odaberite način povezivanja koji odgovara vašem računalu.
――Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.
――Navedene se priključnice mogu razlikovati ovisno o proizvodu.
Povezivanje pomoću D-SUB kabela (analogna vrsta)
prekomjerne struje.
3 Nakon što priključite sve signalne kabele, umetnite kabele za napajanje monitora i vanjskih uređaja
u utičnicu.
4 Pročitajte korisnički priručnik kako biste se upoznali s funkcijama monitora, mjerama opreza i
pravilnom uporabom prije nego što ga započnete upotrebljavati.
Pobrinite se da kabeli za napajanje monitora i vanjskih uređaja, poput računala i prijamnika,
nisu umetnuti u utičnicu.
RGB IN
20
Povezivanje pomoću HDMI kabela
Pobrinite se da kabeli za napajanje monitora i vanjskih uređaja, poput računala i prijamnika,
nisu umetnuti u utičnicu.
Povezivanje pomoću DP kabela
Pobrinite se da kabeli za napajanje monitora i vanjskih uređaja, poput računala i prijamnika,
nisu umetnuti u utičnicu.
HDMI IN
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela
Pobrinite se da kabeli za napajanje monitora i vanjskih uređaja, poput računala i prijamnika,
nisu umetnuti u utičnicu.
――Preporučuje se DP kabel kraći od 1,5 m. Upotreba kabela duljeg od 1,5 m može utjecati na kvalitetu slike.
Priključivanje slušalica
HDMI IN
21
Priključivanje napajanja
Kako biste mogli koristiti uređaj, priključite kabel za napajanje u naponsku utičnicu i u priključak
POWER IN na uređaju.
――Ulazni se napon automatski prebacuje.
22
Povezivanje USB uređaja
1 Povežite
――USB uređaj poput miša, tipkovnice, memorijske kartice ili vanjskog diska (HDD) možete koristiti
priključivanjem izravno u priključnicu
na monitoru. Ne morate ga priključivati u računalo.
Ako upotrebljavajte vanjski uređaj HDD za masivnu pohranu koji zahtijeva vanjsko napajanje, pripazite da
ga spojite na izvor napajanja.
Brzina prijenosa
podataka
Potrošnja energije
Puna brzina
priključak na monitoru i USB priključak na računalu pomoću USB kabela.
priključnice morate na računalo priključiti UP (ulazni kabel).
――Za povezivanje
priključnice na monitoru i USB priključnice na računalu svakako koristite USB
kabel isporučen uz ovaj monitor.
2 Upotrijebite USB kabel kako biste priključili USB uređaj u
priključnicu na monitoru.
3 Postupak korištenja jednak je onom za vanjski uređaj priključen na računalo.
USB ulaz na monitoru podržava standard High-Speed Certified USB 2.0.
Visoka brzina
――Za korištenje
Niska brzina
480 Mb/s
12 Mb/s
1,5 Mb/s
2,5 W(maks., na svakom
priključku)
2,5 W(maks., na svakom
priključku)
2,5 W(maks., na svakom
priključku)
•• Možete priključiti i koristiti tipkovnicu i miša.
•• Možete reproducirati datoteku s medijskih uređaja. (Primjeri medijskih uređaja: MP3 player,
digitalni fotoaparat itd.)
•• Možete pokretati, premještati, kopirati ili brisati datoteke s uređaja za pohranu. (Primjeri uređaja
za pohranu: vanjska memorija, memorijska kartica, čitač memorije, MP3 player s tvrdim diskom,
itd.)
•• Možete koristiti i druge USB uređaje koje možete povezati s računalom.
――Kada povezujete uređaj s
priključnicom na monitoru, koristite odgovarajući kabel za uređaj.
――Za kupnju kabela i vanjskih uređaja raspitajte se u servisnom centru za odgovarajući proizvod.
――Tvrtka ne odgovara za probleme i štetu na vanjskim uređajima uzrokovane korištenjem neovlaštenih
kabela za povezivanje.
――Neki uređaji ne slijede USB standarde i mogu uzrokovati oštećenje uređaja.
――Ako uređaj ne radi ni kad ga priključite na računalo, obratite se servisnom centru za uređaj/računalo.
――Budući da na tržištu postoje različiti USB uređaji, ne možemo jamčiti da će naši proizvodi biti kompatibilni
sa svim USB uređajima.
23
Uredno postavljanje priključenih kabela (S24H650GD* / S27H650FD*)
1
Nagnite zaslon kao što je prikazano na slici.
5
Provucite oba kabela kroz bilo koju stranu
POKLOPCA ZA KABELE NA POSTOLJU kao što je
prikazano na slici.
2
Okrenite uređaj u najviši okomiti položaj.
6
Okrenite uređaj u vodoravni položaj.
3
Povežite pripadajuće kabele.
4
4
Provucite kabele kroz utor na STRAŽNJEM
POKLOPCU, a zatim pričvrstite DONJI STRAŽNJI
POKLOPAC. Pri pričvršćivanju DONJEG
STRAŽNJEG POKLOPCA, najprije naciljajte šest
nastavaka na DONJEM STRAŽNJEM POKLOPCU
u donje rupice na STRAŽNJEM POKLOPCU.
7
Sastavljanje je završeno.
24
Uredno postavljanje priključenih kabela (S24H650FD*)
1
Sastavljanje je stalka završeno.
2
Okrenite uređaj u najviši okomiti položaj.
3
Priključite kabele u odgovarajuće priključke, a
zatim provucite oba kabela kroz bilo koju stranu
POKLOPCA ZA KABELE NA POSTOLJU kao što je
prikazano na slici.
4
Okrenite uređaj u vodoravni položaj.
5
Sastavljanje je završeno.
25
Pravilan položaj tijela prilikom korištenja
uređaja
Instaliranje upravljačkog programa
――Instaliranjem odgovarajućih upravljačkih programa možete postaviti optimalnu rezoluciju i frekvenciju za
ovaj proizvod.
――Kako biste instalirali najnoviju inačicu upravljačkog programa proizvoda, preuzmite ga s mrežne stranice
tvrtke Samsung Electronics na adresi http://www.samsung.com.
Postavljanje optimalne razlučivosti
Kada prvi put uključite monitor, pojavit će se poruka s informacijama o postavljanju optimalne
razlučivosti.
Na proizvodu odaberite jezik i na računalu promijenite razlučivost na optimalnu postavku.
――Ako nije odabrana optimalna razlučivost, poruka će se prikazati u navedenom vremenu najviše triput čak i
Uređaj koristite uz pravilan položaj tijela:
•• Izravnajte leđa.
ako monitor isključite i ponovno uključite.
――Optimalna se razlučivost može odabrati i na upravljačkoj ploči na računalu.
•• Postavite zaslon na udaljenost od 45 do 50 cm od očiju i malo niže u odnosu na oči.
•• Trebali biste gledati izravno u monitor dok se nalazite ispred njega.
•• Prilagodite nagib tako da se od zaslona ne odbija svjetlost.
•• Držite podlaktice okomito u odnosu na nadlaktice i u ravnini s nadlanicom.
•• Držite laktove pod pravim kutom.
•• Prilagodite visinu uređaja tako da vam koljena budu savijena pod kutom od 90 stupnjeva ili većim,
da vam pete dodiruju pod i da vam se šake nalaze niže u odnosu na srce.
•• Izvodite vježbe za oči ili učestalo treptajte kako biste uklonili umor očiju.
26
Poglavlje 04
Postavljanje zaslona
Konfigurirajte postavke zaslona, primjerice svjetlinu.
Dostupan je detaljan opis svih funkcija. Pojedinosti potražite u svojem uređaju.
――Funkcije su dostupne ovisno o modelu proizvoda. Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih
prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne
obavijesti.
U načinu rada PC
•• Custom: prilagodba kontrasta i svjetline po želji.
•• Standard: kvaliteta slike prikladna za uređivanje dokumenata ili korištenje interneta.
SAMSUNG MAGIC Bright
Taj izbornik omogućuje optimalnu kvalitetu slike, prikladnu za okruženje u kojem će se proizvod
koristiti.
――Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Smart ECO Saving.
――Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Game Mode.
――Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Eye Saver Mode.
Svjetlinu možete prilagoditi vlastitim željama.
•• Cinema: svjetlina i oštrina slike kao na televizoru – za gledanje videosadržaja i DVD sadržaja.
•• Dynamic Contrast: uravnotežena svjetlina putem automatske prilagodbe kontrasta.
U načinu rada AV
Kada je vanjski ulaz je povezan putem HDMI/DP veze, a opcija PC/AV Mode postavljena na AV,
SAMSUNG
MAGICBright ima četiri automatske postavke slike (Dynamic, Standard, Movie i Custom) koje su
tvornički postavljene. Možete aktivirati Dynamic, Standard, Movie ili Custom. Možete odabrati Custom
koji automatski vraća vaše osobne postavke slike.
•• Dynamic: Ovaj način rada odaberite za oštriju sliku u Standard načinu rada.
•• Standard: Ovaj način rada odaberite kad je okolina jako osvijetljena. On također pruža oštriju sliku.
•• Movie: Ovaj način rada odaberite kad je okolina slabo osvijetljena. Tako ćete uštedjeti energiju i
smanjiti umor očiju.
•• Custom: Ovaj način rada odaberite kad želite podesiti sliku prema svojim preferencama.
27
Brightness
Color
Prilagođavanje općenite svjetline na slici. (Raspon: 0~100)
Nijansu zaslona možete prilagoditi.
Odabirom viših vrijednosti slika će izgledati svjetlije.
――Taj izbornik nije dostupan kada je značajka SAMSUNG Bright postavljena na način rada Cinema ili Dynamic
――Taj izbornik nije dostupan kada je značajka SAMSUNG Bright postavljena na način rada Dynamic Contrast.
Contrast.
――Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Game Mode.
MAGIC
――Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Smart ECO Saving.
――Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Eye Saver Mode.
MAGIC
――Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Eye Saver Mode.
•• Red: Podesite razinu zasićenosti crvenom bojom. Vrijednosti bliže broju 100 označavaju veći
intenzitet boje.
Contrast
•• Green: Podesite razinu zasićenosti zelenom bojom. Vrijednosti bliže broju 100 označavaju veći
intenzitet boje.
Podesite kontrast između predmeta i pozadine. (Raspon: 0~100)
•• Blue: Podesite razinu zasićenosti plavom bojom. Vrijednosti bliže broju 100 označavaju veći
intenzitet boje.
Viša vrijednost povećat će kontrast kako bi predmeti bili jasnije prikazani.
――Ta mogućnost nije dostupna kada je SAMSUNG Bright u načinu prikaza Cinema ili Dynamic Contrast.
MAGIC
――Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Game Mode.
•• Color Tone: Odaberite nijansu boje koja najbolje odgovara vašim potrebama prilikom gledanja
sadržaja.
‒‒ Cool 2: Postavite temperaturu boje tako da bude hladnija od načina Cool 1.
‒‒ Cool 1: Postavite temperaturu boje tako da bude hladnija od načina Normal.
‒‒ Normal: prikaz standardne nijanse boje.
Sharpness
‒‒ Warm 1: postavljanje temperature boje na topliju od one uz mogućnost Normal.
‒‒ Warm 2: Postavljanje temperature boje toplije od one u načinu prikaza Warm 1.
Izmijenite konture predmeta tako da budu jasnije ili mutnije. (Raspon: 0~100)
Odabirom viših vrijednosti konture predmeta izgledat će svjetlije.
――Ta mogućnost nije dostupna kada je SAMSUNG Bright u načinu prikaza Cinema ili Dynamic Contrast.
MAGIC
――Taj izbornik nije dostupan kada je SAMSUNG Upscale u načinu rada Mode1 ili Mode2.
MAGIC
――Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Game Mode.
‒‒ Custom: prilagodba nijanse boje.
――Ako je vanjski izvor signala priključen pomoću HDMI/DP kabela, a PC/AV Mode je postavljen na AV, Color
Tone ima četiri postavke temperature boje (Cool, Normal, Warm i Custom).
•• Gamma: Podesite srednju razinu osvijetljenosti.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
28
SAMSUNG MAGIC Upscale
Eye Saver Mode
SAMSUNG
Funkcijom MAGIC
Upscale mogu se poboljšati slojevi detalja na slici te živopisnost slike.
Podesite optimalnu kvalitetu slike koja je pogodna za opuštanje očiju.
Učinak funkcije vidljiviji je na slikama male razlučivosti.
TÜV Rheinland „Low Blue Light Content” je certifikat za proizvode koji ispunjavaju uvjete za niže razine
plave svjetlosti. Kada je Eye Saver Mode 'On', plavo svjetlo valne duljine od približno 400 nm će se
smanjiti i prilagoditi sliku na optimalnu kvalitetu koja je potrebna za opuštanje očiju. Istodobno, razina
plavog svjetla niža je nego u zadanim postavkama, što je testirala tvrtka TÜV Rheinland te potvrdila da
zadovoljava njezine standarde „Low Blue Light Content”.
――Taj izbornik nije dostupan kada je značajka SAMSUNG Bright postavljena na način rada Cinema ili Dynamic
MAGIC
Contrast.
――Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Game Mode.
•• Off / Mode1 / Mode2
――Postavka Mode2 ima jači učinak od postavke Mode1.
HDMI Black Level
Ako je DVD uređaj ili set-top box uređaj povezan s proizvodom putem HDMI kabela, može doći do
smanjivanja kvalitete slike (degradacija kontrasta/boje, razine crne boje itd), ovisno o priključenom
uređaju koji služi kao izvor signala. U takvom slučaju možete pomoću opcije HDMI Black Level podesiti
kvalitetu slike.
U tom slučaju popravite smanjenu kvalitetu slike pomoću izbornika HDMI Black Level.
――Ta funkcija dostupna je samo u načinu rada HDMI.
•• Normal: Odaberite ovaj način rada kada ne dolazi do slabljenja omjera kontrasta.
•• Low: Odaberite ovaj način rada kako biste u slučaju slabljenja omjera kontrasta smanjili razinu
crne boje i povećali razinu bijele boje.
――Funkcija HDMI Black Level možda neće biti kompatibilna s nekim izvorima slike i zvuka.
――Funkcija HDMI Black Level aktivira se samo pri određenim vrijednostima AV razlučivosti, primjerice 720P i
1080P.
Game Mode
Konfigurirajte postavke zaslona proizvoda za režim za igre.
Uporabite ovu funkciju prilikom igranja igara na računalu ili kad je priključena igraća konzola kao što je
PlayStation™ il Xbox™.
――Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Eye Saver Mode.
――Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Smart ECO Saving.
――Kada se monitor isključi, prelazi u način uštede energije ili se mijenja izvor ulaznog signala, a Game Mode
isključuje se (Off) čak i ako je bio uključen (On).
――Ako želite da Game Mode ostane omogućen sve vrijeme, odaberite Always On.
Response Time
Povećajte brzinu odaziva ploče da bi boje videozapisa bile življe i vjernije.
――Upotrebljavajte način Standard kada ne gledate videozapis ili uživate u igranju igre.
29
Picture Size
Screen Adjustment
Promijenite veličinu slike.
――Taj je izbornik dostupan samo kada je značajka Picture Size postavljena na Screen Fit u načinu rada AV.
U načinu rada PC
•• Auto: prikaz slike u skladu s proporcijama slike iz izvora ulaznog signala.
•• Wide: prikaz slike preko cijelog zaslona neovisno o proporcijama slike iz izvora ulaznog signala.
Kada je ulazni signal 480P, 576P, 720P ili 1080P u načinu rada AV, a monitor može prikazivati na uobičajeni
način, odaberite Screen Fit da biste prilagodili vodoravni položaj na razinama od 0 do 6.
Konfiguriranje značajki H-Position i V-Position
H-Position: Zaslon možete pomaknuti ulijevo ili udesno.
U načinu rada AV
V-Position: Zaslon možete pomaknuti prema gore ili prema dolje.
•• 4:3: prikaz slike proporcija 4:3. Ta je mogućnost prikladna za videozapise i standardni televizijski
program.
Konfiguriranje Coarse
•• 16:9: prikaz slike proporcija 16:9. (S24H650FD*/S27H650FD*)
•• Wide: prikaz slike preko cijelog zaslona neovisno o proporcijama slike iz izvora ulaznog signala.
(S24H650GD*)
•• Screen Fit: prikaz slike s izvornim proporcijama bez rezanja.
――Funkcija možda neće biti podržana ovisno o priključnicama na proizvodu.
――Po ispunjenju sljedećih uvjeta moguće je promijeniti veličinu zaslona.
Frekvenciju zaslona možete prilagoditi.
――Dostupno samo u načinu rada Analog.
Konfiguriranje Fine
Zaslon možete precizno ugoditi da biste dobili sliku živih boja.
――Dostupno samo u načinu rada Analog.
――Digitalni izlazni uređaj povezan je pomoću HDMI/DP kabela.
――Ulazni signal je 480p, 576p, 720p ili 1080p, a monitor može prikazivati na uobičajeni način (samo neki
modeli podržavaju sve te signale).
――Može se postaviti samo kada vanjski ulazni signal povežete pomoću HDMI, DP kabela i PC/AV Mode
postavite na AV.
30
Poglavlje 05
Namještanje postavki OSD (Prikaz na zaslonu)
Dostupan je detaljan opis svih funkcija. Pojedinosti potražite u svojem uređaju.
――Funkcije su dostupne ovisno o modelu proizvoda. Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih
prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne
obavijesti.
Position
Namjestite položaj izbornika.
Transparency
Language
Postavite razinu prozirnosti prozora izbornika.
Postavite jezik izbornika.
――Promjena postavke jezika primijenit će se samo na prikazu zaslonskog izbornika.
――Neće se primijeniti na drugim funkcijama na računalu.
Display Time
Zaslonski izbornik (Onscreen Display, OSD) možete postaviti da automatski nestaje ako se ne koristi u
navedenom razdoblju.
Mogućnost Display Time omogućuje navođenje vremena nakon kojeg će zaslonski izbornik nestajati.
31
Poglavlje 06
Postavljanje i vraćanje na izvorno
Dostupan je detaljan opis svih funkcija. Pojedinosti potražite u svojem uređaju.
――Funkcije su dostupne ovisno o modelu proizvoda. Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih
prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne
obavijesti.
Off Timer Plus
Konfiguriranje Off Timer
Smart ECO Saving
Off Timer: Uključite način Off Timer.
Funkcija Smart ECO Saving smanjuje potrošnju energije kontroliranjem električne struje koju koristi
zaslon monitora.
――Ta je mogućnost dostupna kada je mogućnost Off Timer postavljena na On.
――Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Eye Saver Mode.
――Game Mode se automatski isključuje kada je Smart ECO Saving omogućen.
•• Off: Deaktiviranje funkcije Smart ECO Saving.
•• On: Potrošnja energije automatski će se smanjiti za približno 10 % u odnosu na postojeću postavku.
(Koliko će se potrošnja energije smanjiti ovisi o svjetlini zaslona.)
Turn Off After: Automatsko isključivanje nakon određenog vremena može se postaviti u rasponu od 1
do 23 sata. Monitor će se automatski isključiti nakon navedenog broja sati.
――Na proizvodima na tržištima u nekim regijama mogućnost Off Timer postavljena je tako da se automatski
aktivira 4 sata nakon uključivanja. To je u skladu s propisima u vezi s napajanjem. Ako ne želite da se
mjerač vremena aktivira, idite na
→ System → Off Timer Plus i postavite Off Timer na Off.
Konfiguriranje Eco Timer
Eco Timer: Uključite način Eco Timer.
Eco Off After: Način rada Eco Timer može se namjestiti između 10 i 180 minuta. Proizvod se automatski
isključuje nakon isteka postavljenog vremena.
――Ta je mogućnost dostupna kada je mogućnost Eco Timer postavljena na On.
32
PC/AV Mode
Information
Postavite PC/AV Mode na AV. Veličina slike će se povećati.
Možete prikazati podatke o trenutačnoj izvoru ulaznog signala, frekvenciji i razlučivosti.
Ova je opcija korisna prilikom gledanja filmova.
•• Kada je povezan s računalom, postavite na "PC".
•• Kada je povezan s AV uređajem, postavite na "AV".
――Isporučuje se samo sa širokokutnim modelima kao što su modeli s omjerom stranica 16:9 ili 16:10.
――Ako se monitor (kada je postavljen na HDMI/DisplayPort) nalazi u načinu rada za štednju energije ili
prikazuje poruku Check Signal Cable, pritisnite gumb
kako bi se prikazao zaslonski prikaz (OSD).
Možete odabrati PC ili AV.
Source Detection
Odaberite Auto ili Manual kao način prepoznavanja ulaznog signala.
Key Repeat Time
Možete upravljati brzinom odaziva gumba kada je gumb pritisnut.
Možete odabrati Acceleration, 1 sec ili 2 sec. Ako odaberete No Repeat, naredba reagira samo jedanput
kada pritisnete gumb.
Reset All
Sve postavke monitora možete vratiti na zadane tvorničke vrijednosti.
33
Poglavlje 07
Instaliranje softvera
Easy Setting Box
Sistemski preduvjeti
Operativni sustav
Easy Setting Box korisnicima omogućava dijeljenje zaslona na više dijelova.
Kako biste instalirali najnoviju inačicu Easy Setting Box, preuzmite ga s mrežne stranice tvrtke
Samsung Electronics na adresi http://www.samsung.com.
――Softver možda neće raditi kako treba ako ne pokrenete računalo ponovno nakon instalacije.
Hardver
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Najmanje 32 MB memorije
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Najmanje 60 MB slobodnog prostora na tvrdom disku
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Ikona Easy Setting Box možda se neće prikazati ovisno o računalnom sustavu i specifikacijama uređaja.
――Ako se ikona prečaca ne prikaže, pritisnite tipku F5.
Ograničenja i problemi s instalacijom
Na instalaciju funkcije Easy Setting Box možda će utjecati grafička kartica, matična ploča i mrežno
okruženje.
34
Poglavlje 08
Vodič za rješavanje problema
Preduvjeti prije obraćanja Samsungovu
centru za pomoć korisnicima
――Prije obraćanja centru tvrtke Samsung za korisničku podršku testirajte svoj proizvod na sljedeći način. Ako
se problem nastavi pojavljivati, obratite se centru tvrtke Samsung za korisničku podršku.
Provjerite sljedeće.
Problem u instalaciji (način rada s računalom)
Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.
Provjerite jesu li monitor i računalo pravilno povezani kabelom i jesu li priključci čvrsto utaknuti.
Testiranje proizvoda
Primjenom funkcije za testiranje proizvoda provjerite radi li proizvod pravilno.
Ako je zaslon isključen, a indikator napajanja trepće premda je monitor pravilno povezan s računalom,
izvedite samodijagnostički test.
1 Isključite računalo i proizvod.
2
Izvucite kabel iz monitora.
3 Uključivanje proizvoda.
4 Ako se pojavi poruka Check Signal Cable, monitor funkcionira normalno.
Kada s proizvodom i računalom povežete HDMI ili HDMI-DVI kabel, na sve četiri strane zaslona
nalaze se prazni prostori.
Pojavljivanje praznog prostora na zaslonu nije povezano s proizvodom.
Pojavljivanje praznih prostora na zaslonu uzrokuje računalo ili grafička kartica. Kako biste otklonili
taj problem, u postavkama za HDMI ili DVI podesite veličinu slike u skladu s grafičkom karticom.
Ako na izborniku postavki grafičke kartice ne postoji opcija za podešavanje veličine zaslona, ažurirajte
upravljački program grafičke kartice na najnoviju verziju.
(Dodatne pojedinosti o podešavanju postavki zaslona zatražite od proizvođača grafičke kartice ili
računala.)
――Ako je zaslon i dalje prazan, provjerite računalni sustav, video kontroler i kabel.
Provjera rezolucije i frekvencije
Za ulazni signal razlučivosti veće od podržane (pogledajte Tablica standardnih ulaznih signala)
nakratko će se pojaviti poruka Not Optimum Mode.
――Prikazana razlučivost se može razlikovati ovisno o postavkama sustava računala i kablovima.
Problem sa zaslonom
LED indikator napajanja je isključen. Zaslon se ne može uključiti.
Provjerite je li kabel za napajanje ispravno povezan.
Pojavljuje se poruka Check Signal Cable.
Provjerite je li kabel pravilno priključen na monitor.
Provjerite je li uređaj povezan s proizvodom uključen.
35
Not Optimum Mode je prikazan.
Tekst je nejasan.
Ta se poruka pojavljuje kad su razlučivost ili frekvencija signala iz grafičke kartice veći od
maksimalnih vrijednosti za proizvod.
Ako koristite operativni sustav Windows (npr. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ili Windows 10):
Fontovi
Prilagodba ClearType teksta i promijenite Uključi ClearType.
Kliknite Upravljačka ploča
Promijenite maksimalnu razlučivost i frekvenciju u skladu s mogućnostima monitora prema tablici
standardnih ulaznih signala (str.40).
Reprodukcija videozapisa je isprekidana.
Slika na zaslonu izgleda iskrivljeno.
Reprodukcija velikih videodatoteka visoke rezolucije može biti isprekidana. Razlog može biti to što
reproduktor videozapisa nije optimiziran za reprodukciju s računala.
Provjerite kabelsku vezu s proizvodom.
Pokušajte reproducirati datoteku na nekom drugom reproduktoru videozapisa.
Slika na zaslonu nije čista. Slika na zaslonu je mutna.
Prilagodite Coarse i Fine.
Iskopčajte svu dodatnu opremu (produžni kabel za video itd.) i pokušajte ponovo.
Problem sa zvukom
Postavite rezoluciju i frekvenciju na preporučenu razinu.
Nema zvuka.
Slika na zaslonu izgleda nestabilno i podrhtava. Na zaslonu se pojavljuju sjene ili dvostruke slike.
Provjerite je li dobro priključen audiokabel ili prilagodite glasnoću.
Provjerite nalaze li se rezolucija i frekvencija računala unutar raspona rezolucije i frekvencije
kompatibilnih s proizvodom. Nakon toga prema potrebi promijenite postavke, pri čemu kao pomoć
možete koristiti tablicu standardnih načina rada signala (str.40) u ovom priručniku i izbornik
Information na proizvodu.
Provjerite jačinu zvuka.
Slika na zaslonu je presvijetla. Slika na zaslonu je pretamna.
Prilagodite Brightness i Contrast.
Boje na zaslonu nisu ujednačene.
Promijenite postavke mogućnosti Color
Jačina zvuka je premala.
Podešavanje jačine zvuka.
Ako je jačina zvuka premala i nakon što ste je postavili na najvišu razinu, podesite jačinu zvuka na
zvučnoj kartici računala ili u softveru.
Videozapis se prikazuje, ali nema zvuka.
Zvuk se ne čuje ako se za povezivanje ulaznog uređaja koristi HDMI-DVI kabel.
Povežite uređaj HDMI kabelom ili DP kabelom.
Boje na zaslonu imaju sjene i iskrivljene su.
Promijenite postavke mogućnosti Color
Bijela boja ne zapravo ne izgleda bijelo.
Problem s uređajem koji je izvor zvuka
Promijenite postavke mogućnosti Color
Prilikom uključivanja računala čuje se piskutavi zvuk.
Na zaslonu nema slike, a LED indikator treperi svakih 0,5 do 1 sekunde.
Ako se prilikom uključivanja računala čuje se piskutavi zvuk, otpremite računalo na servis.
Proizvod je u načinu rada za uštedu energije.
Pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici ili pomaknite miš za povratak na prethodni zaslon.
――Vidljivost lampica LED na okviru proizvoda ovisi o kutu gledanja korisnika. Svjetlo koje je u potpunosti
bezopasno za ljude nema utjecaja na rad proizvoda i njegovu funkcionalnost. Proizvod je siguran za
uporabu.
36
Pitanja i odgovori
――Detaljne upute o prilagodbi potražite u korisničkom priručniku za računalo ili grafičku karticu.
Kako mogu promijeniti frekvenciju?
Postavite frekvenciju na grafičkoj kartici.
•• Windows XP: Idite na Upravljačka ploča → Izgled i teme → Prikaz → Postavke → Napredno → Monitor pa podesite mogućnost Učestalost osvježavanja unutar mogućnosti Postavke monitora.
•• Windows ME/2000: Idite na Upravljačka ploča → Prikaz → Postavke → Napredno → Monitor pa podesite mogućnost Učestalost osvježavanja unutar mogućnosti Postavke monitora.
•• Windows Vista: Idite na Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Personalizacija → Postavke zaslona → Napredne postavke → Monitor pa prilagodite Učestalost osvježavanja unutar postavki Postavke monitora.
•• Windows 7: Idite na Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz → Razlučivost zaslona → Napredne postavke → Monitor pa prilagodite Učestalost osvježavanja unutar postavki Postavke monitora.
•• Windows 8(Windows 8.1): Idite na Postavke → Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz → Razlučivost zaslona → Napredne postavke → Monitor pa prilagodite Učestalost osvježavanja unutar postavki Postavke
monitora.
•• Windows 10: Idite na Postavke → Sustav → Prikaz → Dodatne postavke prikaza → Svojstva grafičkog prilagodnika → Monitor i namjestite Učestalost osvježavanja zaslona pod Postavke prikaza.
Kako mogu promijeniti rezoluciju?
•• Windows XP: Prijeđite u Upravljačka ploča → Izgled i teme → Zaslon → Postavke i podesite rezoluciju.
•• Windows ME/2000: Prijeđite u Upravljačka ploča → Zaslon → Postavke i podesite rezoluciju.
•• Windows Vista: Prijeđite u Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prilagodi → Postavke prikaza i podesite rezoluciju.
•• Windows 7: Prijeđite u Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz → Prilagodba razlučivosti i podesite rezoluciju.
•• Windows 8(Windows 8.1): Prijeđite u Postavke → Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz → Prilagodba razlučivosti i podesite rezoluciju.
•• Windows 10: Idite na Postavke → Sustav → Prikaz → Dodatne postavke prikaza i namjestite razlučivost.
Kako mogu postaviti način rada za uštedu energije?
•• Windows XP: Namjestite rad s uštedom energije pod Upravljačka ploča → Izgled i teme → Zaslon → Postavke čuvara zaslona → Mogućnosti napajanja ili pomoću značajke BIOS SETUP na osobnom računalu.
•• Windows ME/2000: Namjestite rad s uštedom energije pod Upravljačka ploča → Zaslon → Postavke čuvara zaslona → Mogućnosti napajanja ili pomoću značajke BIOS SETUP na osobnom računalu.
•• Windows Vista: Namjestite rad s uštedom energije pod Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Personalizacija → Postavke čuvara zaslona → Mogućnosti napajanja ili pomoću značajke BIOS SETUP na osobnom
računalu.
•• Windows 7: Namjestite rad s uštedom energije pod Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Personalizacija → Postavke čuvara zaslona → Mogućnosti napajanja ili pomoću značajke BIOS SETUP na osobnom računalu.
•• Windows 8(Windows 8.1): Namjestite rad s uštedom energije pod Postavke → Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Personalizacija → Postavke čuvara zaslona → Mogućnosti napajanja ili pomoću značajke BIOS
SETUP na osobnom računalu.
•• Windows 10: Namjestite rad s uštedom energije pod Postavke → Personalizacija → Zaključani zaslon → Postavke isteka vremena za zaslon → Stanje & mirovanje ili pomoću značajke BIOS SETUP na osobnom računalu.
37
Poglavlje 09
Specifikacije
Općenito
Naziv modela
S24H650GD*
S24H650FD*
S27H650FD*
Veličina
Klasa 24 (24,0 inča / 61,1 cm)
Klasa 24 (23,8 inča / 60,4 cm)
Klasa 27 (27,0 inča / 68,6 cm)
Područje prikaza
518,4 mm (V) x 324 mm (O)
527,04 mm (V) x 296,46 mm (O)
597,888 mm (V) x 336,312 mm (O)
Visina piksela
0,27 mm (V) x 0,27 mm (O)
0,2745 mm (V) x 0,2745 mm (O)
0,3114 mm (V) x 0,3114 mm (O)
Maksimalna frekvencija vremenskog razdjelnika piksela
154 MHz
148,5 MHz
148,5 MHz
Napajanje
AC 100 - 240 V – (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Provjerite naljepnicu na stražnjoj strani proizvoda jer se standardni napon može razlikovati u različitim državama.
Priključci signala
D-SUB, HDMI, DP
Atmosferski uvjeti
Rad
Temperatura : 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Vlaga: od 10 % - 80 %, bez kondenzacije
Skladištenje
Temperatura : -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Vlaga: od 5 % - 95 %, bez kondenzacije
38
――Plug-and-Play
Ovaj monitor može se instalirati na bilo koji sustav kompatibilan s opcijom Plug-and-Play te s može koristiti s njim. Dvosmjerna izmjena podataka između monitora i računalnog sustava optimizira postavke monitora.
Instalacija monitora odvija se automatski. Međutim, ako želite, možete prilagoditi postavke instalacije.
――Točke na zaslonu (pikseli)
Zbog načina proizvodnje ovog proizvoda, približno 1 piksel na milijun (1 ppm) na LCD zaslonu može biti svjetliji ili tamniji od ostalih. To ne utječe na radne značajke proizvoda.
――Iznad navedene specifikacije podložne su promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
――Ovo je digitalni uređaj klase B.
――Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung Electronics.
39
Tablica standardnih ulaznih signala
Naziv modela
Sinkronizacija
Razlučivost
S24H650GD*
S24H650FD*/S27H650FD*
Vodoravna frekvencija
30 – 81 kHz
30 – 81 kHz
Okomita frekvencija
50 – 65 Hz
50 – 75 Hz
Optimalna razlučivost
1920 x 1200 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimalna razlučivost
1920 x 1200 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
Ako se s računala prenosi signal razlučivosti navedene u tablici standardnih ulaznih signala, zaslon će se automatski prilagoditi. Ako signal koji se prenosi s računala ne pripada standardnim načinima rada signala,
zaslon možda neće ništa prikazivati iako je LED indikator uključen. U takvom slučaju promijenite postavke prema sljedećoj tablici prateći korisnički priručnik za grafičku karticu.
S24H650GD*
Razlučivost
Vodoravna frekvencija (kHz)
Okomita frekvencija (Hz)
Frekvencija vremenskog razdjelnika piksela
(MHz)
Polaritet (V / O)
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 1920 x 1200
74,038
59,950
154,000
+/-
40
S24H650FD*/S27H650FD*
Razlučivost
Vodoravna frekvencija (kHz)
Okomita frekvencija (Hz)
Frekvencija vremenskog razdjelnika piksela
(MHz)
Polaritet (V / O)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
41
S24H650FD*/S27H650FD*
Razlučivost
Vodoravna frekvencija (kHz)
Okomita frekvencija (Hz)
Frekvencija vremenskog razdjelnika piksela
(MHz)
Polaritet (V / O)
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
――Vodoravna frekvencija
Vrijeme potrebno za skeniranje jedne linije od lijeve do desne strane zaslona naziva se vodoravni ciklus. Broj koji odgovara vodoravnom ciklusu naziva se vodoravna frekvencija. Vodoravna frekvencija mjeri se u kHz.
――Okomita frekvencija
Vjeran prikaz omogućuje se uzastopnim prikazivanjem iste slike desetke puta u sekundi. Ta se učestalost ponovnog prikazivanja zove "okomita frekvencija" ili "brzina osvježavanja", a mjeri se u hercima (Hz).
――Zbog karakteristika zaslona, ovaj proizvod može se postaviti samo na jednu rezoluciju za svaku veličinu zaslona kako bi se postigla optimalna kvaliteta slike. Postavljanje rezolucije koja nije navedena u uputama može dovesti
do smanjenja kvalitete slike. Da biste to izbjegli, preporučujemo da odaberete navedenu optimalnu razlučivost za svoj proizvod.
42
Poglavlje 10
Dodatak
Troškovi servisa (snosi ih korisnik)
――Unatoč jamstvu zatraženi servis možemo naplatiti u sljedećim slučajevima.
Ako se na uređaju ne ustanovi kvar
Čišćenje uređaja, prilagodba, davanje uputa, ponovna montaža itd.
•• ako serviser daje upute o načinu korištenja proizvoda ili samo namješta funkcije, bez rastavljanja
uređaja
Ako je kvar uređaja prouzročio kupac
Oštećenja prouzročena kupčevim nepravilnim rukovanjem ili pokušajem popravka.
Ako je uzrok oštećenja proizvoda:
•• vanjski utjecaj ili pad uređaja
•• upotreba opreme ili nekog zasebnog proizvoda koje nije preporučio Samsung
•• ako je proizvod popravljala neka druga osoba, a ne ovlašteni serviser ili partner tvrtke Samsung
Electronics Co., Ltd.
•• ako je uređaj prepravljao ili popravljao korisnik
•• ako su uzrok kvara vanjski faktori (internet, antena, ožičeni signal itd.)
•• ako je uređaj korišten na neodobrenoj voltaži ili s neatestiranim električnim kabelima
•• ako je uređaj ponovno montiran ili su priključeni dodatni uređaji nakon prve montaže kupljenog
uređaja
•• ako se kupac nije držao upozorenja navedenih u korisničkom priručniku
•• ako je uređaj ponovno montiran zbog premještanja na drugo mjesto ili u drugu kuću
Ostali slučajevi
•• ako kupac zatraži upute o upotrebi uređaja nekog drugog proizvođača
•• ako kupac zatraži upute o upotrebi mreže ili programa neke druge tvrtke
•• ako kupac zatraži instalaciju softvera i postavljanje uređaja
•• ako je uzrok oštećenja uređaja neka elementarna nepogoda. (udar groma, požar, potres, poplava
itd.)
•• ako serviser ustanovi da se nakupila prašina ili strani predmeti unutar uređaja te ih ukloni/očisti
•• ako su se potrošne komponente istrošile. (baterija, toner, fluorescentne žaruljice, glava, vibrator,
lampica, filtar, vrpca itd.)
•• ako kupac zatraži naknadnu montažu nakon kupnje uređaja putem kataloga ili interneta
――Usluga servisa korisniku se može naplatiti ako zatraži servis za ispravan proizvod. Molimo vas da stoga
najprije pažljivo pročitate korisnički priručnik.
43
Extended warranty
You can buy an extended warranty within 90 days of purchasing the product.
The extended warranty will cover an additional period of 3 years, beyond the standard 3 year warranty.
Samsung guarantee that replacement parts will be available for 5 years after the end of production.
After 5 years, in the event that the Samsung’s service center has run out of replacement parts and
cannot repair the product, Samsung will replace your product at no additional charge. If the model you
purchased is no longer available, Samsung replace it with the current equivalent model.
44
Download PDF