Samsung | SGH-A300 | Samsung SGH-A300 Korisnički priručnik

*Pojedini dijelovi ovog priruËnika moæe se razlikovati od vaπeg telefona ovisno
o softveru telefona i davatelju usluga.
DUAL BAND
GSM TELEFON
SGH-A300
KORISNI»KI PRIRU»NIK
ELECTRONICS
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.: GH68-02821A
Hrvatski. 04/2002. Rev. 1.0
Sadræaj
Za vaπu sigurnost ..................................................................
7
Otvaranje paketa...................................................................
9
Vaπ telefon ............................................................................... 10
Dijelovi telefona ........................................................................... 10
Zaslon ........................................................................................... 13
Svjetlo usluge............................................................................... 15
Priprema telefona za uporabu .........................................
Vaπ prvi poziv................................................................................
Ulaganje SIM kartice i baterije....................................................
Punjenje baterije ..........................................................................
UkljuËivanje/iskljuËivanje telefona ..............................................
Pristupni kodovi ............................................................................
16
16
17
18
21
22
OpÊe funkcije ......................................................................... 26
UpuÊivanje poziva .......................................................................
Ugaanje glasnoÊe ......................................................................
Primanje poziva ............................................................................
Pregled propuπtenih poziva .........................................................
26
28
29
30
Odabir funkcija i opcija .................................................... 32
Primjer: Postavljanje jezika teksta .............................................. 34
Imenik ........................................................................................
Spremanje telefonskog broja s imenom ......................................
Brzo biranje po mjestu u memoriji ..............................................
Traæenje i biranje broje iz imenika ...............................................
Opcije u imeniku...........................................................................
36
36
37
38
39
Unos teksta.............................................................................. 43
Mijenjanje naËina unosa teksta...................................................
Upotreba naËina T9 ......................................................................
NaËin ABC ....................................................................................
Upotreba naËina broja..................................................................
44
44
46
47
3
Opcije dostupne tijekom poziva ..................................... 48
Postavke zvuka (nastavak)
Dræanje poziva ..............................................................................
IskljuËivanje mikrofona.................................................................
IskljuËivanje /slanje zvukova tipkovnice (DTMF) .........................
Traæenje broja u imeniku ..............................................................
Uporaba SMS usluge ...................................................................
Primanje drugog poziva ................................................................
UpuÊivanje konferencijskog poziva ..............................................
Zvuk greπke (Meni 3.7)................................................................. 76
Ton svake minute (Meni 3.8)........................................................ 77
Zvuk spajanja (Meni 3.9).............................................................. 77
48
49
50
51
52
52
53
Koriπtenje menija.................................................................. 55
Upotreba navigacijskih tipki......................................................... 55
Upotreba sistema indeksa ........................................................... 56
Popis funkcija menija ........................................................
Propuπteni pozivi (Meni 1.1).........................................................
Primljeni pozivi (Meni 1.2)............................................................
Birani pozivi (Meni 1.3) ................................................................
Vrijeme razgovora (Meni 1.4) .......................................................
Troπak razgovora (Meni 1.5) .........................................................
62
62
62
63
63
64
Poruke ....................................................................................... 65
»itanje poruka (Meni 2.1).............................................................
Pisanje poruka (Meni 2.2) ............................................................
Predpodeπen popis poruka (Meni 2.3) .........................................
Postavljanje (Meni 2.4) ................................................................
Novosti (Meni 2.5)........................................................................
Govorna poπta (Meni 2.6).............................................................
65
67
67
68
69
71
Postavke zvuka ...................................................................... 72
Zvuk zvonjenja (Meni 3.1) ............................................................
Kompozitor (Meni 3.2) ..................................................................
JaËina zvonjenja (Meni 3.3) .........................................................
Vrsta zvona (Meni 3.4) .................................................................
Zvuk tipkovnice (Meni 3.5) ...........................................................
Zvuk poruke (Meni 3.6).................................................................
4
72
72
74
75
75
76
Postavke telefona .................................................................
Aktivirana Infracrvena veza (Meni 4.1) ........................................
Pozdravna poruka (Meni 4.2)........................................................
Vlastiti broj (Meni 4.3) .................................................................
Jezik (Meni 4.4) ............................................................................
Svjetlo (Meni 5.5) .........................................................................
Automatsko ponovno biranje (Meni 4.6)......................................
Aktivan poklopac (Meni 4.7) ........................................................
Odgovor bilo kojom tipkom (Meni 4.8).........................................
Kontrast (Meni 4.9) ......................................................................
TvorniËke postavke telefona (Meni 4.10).....................................
78
78
79
79
80
80
81
81
82
82
82
Organizator .............................................................................. 83
Kalendar (Meni 5.1)......................................................................
Lista obaveza (Meni 5.2) ..............................................................
Vrijeme i Datum (Meni 5.3)..........................................................
Alarm (Meni 5.4) ..........................................................................
Kalkulator (Meni 5.5)....................................................................
PreËica (Meni 5.6) ........................................................................
83
85
87
89
90
91
Sigurnost .................................................................................. 92
Provjera PIN (Meni 6.1) ................................................................
Promjeni PIN (Meni 6.2) ...............................................................
Telefon zakljuËan (Meni 6.3) ........................................................
Promjeni πifru (Meni 6.4)..............................................................
SIM ZakljuËan (Meni 6.5).............................................................
FDN Mod (Meni 6.6).....................................................................
Promjeni PIN2 (Meni 6.7) .............................................................
92
93
93
94
94
95
95
5
Za vaπu sigurnost
Mreæne usluga ....................................................................... 96
Preusmjeravanje poziva (Meni 7.1)..............................................
Zabrana poziva (Meni 7.2)............................................................
Poziv na Ëekanju (Meni 7.3) .........................................................
Izaberi mreæu (Meni 7.4)...............................................................
Identifikacija poziva (Meni 7.5)....................................................
Zatvorena grupa korisnika (Meni 7.6) ..........................................
96
98
100
101
102
103
WAP PretraæivaË ................................................................... 105
Rjeπavanje problema .......................................................... 106
Uporaba baterija ................................................................... 109
Upozorenja pri koriπtenju baterija................................................ 109
Sigurnosne upute .................................................................. 111
Sigurnost u prometu.....................................................................
Radni uvjeti...................................................................................
»uvanje i odræavanje ....................................................................
Pozivi u nuædi ................................................................................
111
111
113
114
Indeks pojmova ..................................................................... 115
Indeks ........................................................................................ 119
Kratki podsjetnik................................................................... 123
ProËitajte ove kratke upute. Njihovo krπenje moæe biti
opasno ili nezakonito. Viπe pojedinosti o sigurnosnim
uputama naÊi Êete na stranici 111.
Najvaænija je sigurnost u prometu
Nemojte ruËno koristiti svoj telefon dok vozite, najprije
zaustavite vozilo. U nekim zemljama je ruËno koriπtenje
telefona tijekom voænje protuzakonito.
IskljuËite telefon na benzinskoj crpki
Nemojte koristiti telefon na benzinskoj crpki, niti ublizini
zapaljivih tvari ili kemikalija.
IskljuËite telefon u zrakoplovu
Mobilni telefoni mogu stvarati radio-smetnje.Koriπtenje
telefona u zrakoplovu je protuzakonito i opasno.
Poπtujte posebna pravila
Pridræavajte se svih posebnih pravila koja su na snazi na
mjestu gdje se nalazite. Uvijek iskljuËite telefon kad je
njegova uporaba zabranjena ili kad moæe izazvati radiosmetnje ili opasnost (primjerice u bolnici) .
Smetnje
Svi mobilni telefoni podloæni su utjecaju radio-smetnji,
koje mogu umanjiti kvalitetu njihovog rada.
Koristite ovlaπteni servis
Popravak mobilnog telefona smije obavljati samo
ovlaπteni servis. Upotrebljavajte samo odobrene dodatke
i baterije.
6
7
Za vaπu sigurnost
Otvaranje paketa
Rukujte paæljivo
Koristite ureaj samo u uobiËajenom poloæaju (uz uho).
Dok je telefon ukljuËen, nemojte nepotrebno doticati
antenu.
Pozivi u nuædi
Provjerite je li telefon ukljuËen i prikljuËen na mreæu.
Unesite broj hitne sluæbe (94, 93, 92 ili drugi sluæbeni
broj za poziv u nuædi) i pritisnite tipku
. Recite gdje
se nalazite. Ne prekidajte vezu dok ne dobijete odgovarajuÊe upute.
U vaπem paketu su sljedeÊi dijelovi.
Telefon
Putni adapter
Baterija
Okovratnik
KorisniËki priruËnici
Sluπalice
VAÆNO! S ovim proizvodom smije se koristiti samo
opremu i baterije koje je odobrio SAMSUNG.
Uporabom bilo kojih drugih punjaËa prestat Êe vrijediti
svaki atest ilijamstvo za telefon, a njihova uporaba moæe
biti i opasna.
Kada iskljuËujete kabel za napajanje bilo kojeg ureaja
primite i povucite konektor, ne kabel.
Ako æelite, moæete kod ovlaπtenog SAMSUNG prodavatelja nabaviti sljedeÊi dodatni pribor za vaπ mobilni telefon:
• Stolni punjaË
• Dodatci za slobodne ruke
• Tanke baterije i standardne baterije
• Adapter za upaljac cigareta u vozilu
• Sluπalicu
• Pribor za koriπtenje u vozilu
8
9
Vaπ telefon
Vaπ telefon
Djelovi telefona
Tipka
Na sljedeÊem crteæu oznaæeni su glavni dijelovi vaπeg
telefona.
ZvuËnik
Zaslon
Navigacijske
tipke/Tipka za
WAP
Signalna lampica
Funkcijska tipka
(lijevo)
Funkcijska tipka
(desno)
Tipke za glasnoÊu/
pregledavanje
menija
Tipka za brisanje
/ispravljanje
Tipka za gaπenje
/izlazak iz menija
Tipka za
biranje/potvrdu
AlfanumeriËke
tipke
Infracrveni port
Mikrofon
Specijalne tipke
Funkcije
Funkcija ovih dviju tipki odgovara tekstu koji
(tipke funkcije) je ispisan iznad njih (u zadnjem redu zaslona).
U meniju sluæi za pretraæivanje izbornika i
imenika.
U stanju mirovanja pritiskom na tipku
pokreÊe WAP pretraæivaË. Tipka
ulazi u
vaπ najdraæi meni direktno (za detaljnije informacije o preËicama pogledajte stranu 91).
Unutar menija vraÊa na prethodnu razinu
odnosno odabire trenutni meni, ovisno o smjeru pritiska.
Pri unosu imena miËe pokazivaË lijevo ili
desno.
Pritisnuta u stanju mirovanja ulazi u vaπ najdraæi meni direktno (za detaljnije informacije o
preËicama pogledajte stranu 91).
Briπe znakove na zaslonu.
IUnutar menija vraÊa na prethodnu razinu.
Antena
Ulaz za sluπalice
Kada ju dræite pritisnutu viπe od dvije sekunde, u stanju mirovanja, direktno pristupa
direktno jednoj od vaπih najdraæih opcija
menija (za detaljnije informacije o preËicama
pogledajte stranu 91.)
Vanjski zaslon
10
11
Vaπ telefon
Vaπ telefon
Zaslon
Tipka
Funkcije (nastavak)
Oznake na zaslonu
UpuÊuje ili prima poziv.
Zaslon se sastoji od tri podruËja.
Pri praznom zaslonu poziva posljednji birani
broj.
Ikone
U meniju odabire funkciju meni ili sprema
obavijesti (primjerice ime) koje ste unijeli u
telefon ili u memoriju SIM kartice.
Prostor za
tekst i znakove
Prekida poziv. UkljuËuje i iskljuËuje telefon
ako je pritisnete i dræite.
Meni
Unutar menija vraÊa na prazan zaslon i
poniπtava unos.
Mjesto
~
Kada se pritisne pri praznom zaslonu pristupa
vaπem sanduËiÊu govorne poπte.
Ime
Opis
Prvi red
Pokazuje razliËite ikone (vidi dalje).
Redovi u
sredini
Pokazuju poruke, upute i sve
obavijesti koje unosite
(primjerice birani broj)
Unosi brojeve, slova i neke posebne znakove.
Unosi posebne znakove za biranje.
(na strani telefona)
Za vrijeme poziva, ugaa glasnoÊu sluπalice.
Pri praznom zaslonu, dok je poklopac otklopljen, ugaa glasnoÊu tipki.
U meniju pregledava opcije menija i memoriju
telefona.
Uloga tipki funkcije
Posljednji red Pokazuje funkcije koje su tog trenutka
pridruæene dvjema tipkama funkcije.
Ikone
Ikone Opis
Prikazuje jakost signala. ©to veÊi broj linija, to
je jaËi signal.
Pojavljuje se kada je poziv u toku
12
13
Vaπ telefon
Ikone
Opis (nastavak)
Pojavljuje se kad se primi nova tekstualna
poruka.
Pojavljuje se kad je aktivan naËin vibriranja.
Pojavljuje se kada podesite alarm.
Pokazuje stanje baterije. ©to viπe crtica ima,
baterija je punija.
Pokazuje da ste aktivirali infracrvenu
komunikaciju sa IrDA ureajem i primate
fax ili podatke (za viπe informacija pogledajte
stranu 78)
Pojavljuje se kada ste izvan domaÊe mreæe,
a registrirali ste se kod druge mreæe
(npr. pri putovanju u drugu zemlju).
Pojavljuje se kada primite novu glasovnu
poruku.
Pojavljuje se kada utiπate sve zvukove.
Vaπ telefon
Da biste odredili trajanje osvjetljenja, ugodite opcije
menija Pozadinsko svjetlo (4.5.1); vidi stranicu 80 za
detaljnije upute.
Vanjski zaslon
Vaπ telefon ima vanjski zaslon na poklopcu. On pokazuje
kad imate dolazni poziv ili poruku i upuzorava vas u
odreeno vrijeme, kada ste namjestili alarm.
Kada dræite pritisnute tipke glasnoÊe, koje se nalaze sa
lijeve strane telefona, dok je telefon zatvoren, vanjski
zaslon se osvjetli.
Svjetlo usluge
Signalna lampica nalazi se na lijevom gornjem kutu
telefona. Ona treperi kad su usluge na telefonu
dostupne.
Kako biste ukljuËili ili iskljuËili servisnu lampicu, koristite
opciju menija Svjetlo usluge (4.5.2); vidi stranicu 80 za
detaljnije upute.
Pozadinsko svjetlo
Zaslon i tipkovnica su osvijetljeni. Pozadinsko svjetlo se
ukljuËuje pritiskom na bilo koju tipku. Pozadinsko svjetlo
se gasi ako u odreenom vremenskom razdoblju ne
pritisnete niti jednu tipku, ovisno o tome kako je
ugoena opcija Pozadinsko svjetlo u meniju
Postavke telefona.
14
Svjetlo usluge
15
Priprema telefona za uporabu
Priprema telefona za
uporabu
Vaπ prvi poziv
Ulaganje SIM kartice i baterije
SljedeÊi dijagram pokazuje glavne korake potrebne da bi
se ostvario prvi poziv, te stranice na kojima moæete naÊi
detaljnije informacije.
Kada se pretplatite na neku mreæu dobijete SIM karticu
koja sadræi vaπe pretpletniËke podatke (PIN, dodatne
usluge itd.)
Umetnite SIM karticu
(telefon iskljuËen i
baterija odstranjena)
Vaæno! SIM kartica i njeni prikljuËci mogu se vrlo lako
Strana 17
oπtetiti struganjem ili savijanjem, zato budite
paæljivi pri rukovanju, umetanju i vaenju kartice.
Sve SIM kartice dræite izvan dosega male djece.
16
Napunite bateriju
telefona
Strana 19
UkljuËite telefon
Strana 21
Unesite PIN
Strana 21
Birajte æeljeni broj
Strana 26
Kada ste gotovi zavrπite
poziv
Strana 27
1. Ako je potrebno, iskljuËite telefon tako da pritisnete i
dræite tipku
sve dok se ne ispiπe poruka
Dovienja.
2. Izvadite bateriju. Kako biste to uËinili,
¿ gurnite prema dole kopËe iznad baterije na
straænjoj strani telefona
¡ uklonite bateriju kao πto je prikazano.
¿
¡
17
Priprema telefona za uporabu
Priprema telefona za uporabu
Punjenje baterije
3. Gurnite SIM karticu u dræaË tako da dræaË uËvrsti SIM
karticu na njenom mjestu.
Vaπ telefon napaja se litij-ionskom baterijom koju treba
puniti. Uz telefon dobivate i putni adapter. Koristite
samo baterije i punjaËe koje je odobrio proizvoaË.
Obratite se vaπoj prodavaonici SAMSUNG aparata za
detaljnije upute.
Telefon moæete koristiti i dok se baterija puni.
Opaska: Prije prvog koriπtenja telefona bateriju morate napuniti u cijelosti. Potpuno ispraænjena baterija do kraja
Êe se napuniti za otprilike 200 minuta.
Opaska: Ako morate izvaditi SIM karticu, paæljivo povucite
SIM karticu prema vrhu telefona i izvadite karticu
iz njenog leæiπta.
1. Dok je baterija na svom mjestu na telefonu, izvod
punjaËa spojite na prikljuËak pri dnu telefona. Pazite
da je strelica na izvodu punjaËa okrenuta prema prednjoj strani telefona.
4. Stavite bateriju na poleinu telefona. Gurnite bateriju
prema gore, po straænjoj strani telefona, dok ne klizne
na svoje mjesto. Prije nego πto ukljuËite telefon,
provjerite je li baterija pravilno umetnuta.
2. PrikljuËite punjaË na standardnu zidnu utiËnicu.
Dok se baterija puni, polako se puni i ikona baterije u
gornjem desnom kutu zaslona.
18
19
Priprema telefona za uporabu
Priprema telefona za uporabu
UkljuËivanje/iskljuËivanje telefona
3. Kad je punjenje zavrπeno, iskljuËite punjaË iz zidne
utiËnice. IskljuËite punjaË telefona tako πto Êete pritisnuti sive zatvaraËe s obje strane izvoda i izvuÊi ga iz
telefona.
1. Otklopite poklopac.
2. Pritisnite i dræite tipku
viπe od jedne sekunde
kako biste ukljuËiti telefon.
3. Ako telefon od vas zatraæi da unesite lozinku, upiπite
je i pritisnite tipku funkcije OK. TvorniËki postav
lozinke je 00000000. Detaljnije upute naÊi Êete na
stranici 22.
Pokazatelj ispraænjenosti baterije
Kad je stanje baterije takvo da vam preostaje samo
nekoliko minuta razgovora, Ëut Êete ton upozorenja, a na
zaslonu Êe se u jednakim razmacima pojavljivati poruka:
**Upozorenje**
Baterija prazna
4. Ako telefon od vas zatraæi PIN kod, unesite ga i pritisnite tipku funkcije OK. Detaljnije upute naÊi Êete na
stranici 23
Telefon traæi vaπu mreæu, a kad je nae pojavljuje se
tzv. prazan zaslon koji izgleda kao πto je dole prikazano. Vanjski zaslon pokazuje jaËinu signala i baterije te
vrijeme i datum.
<DAVATELJ USLUGA>
12:57
Sat 14 Mar
12:57
Sat/14
Meni
Meni
Ime
Ime
Glavni zaslon
Kad se baterija toliko isprazni da viπe ne moæete koristiti
telefon, on Êe se sam iskljuËiti.
Vanjski zaslon
Opaska: Jezik na zaslonu tvorniËki je postavljen na Engleski.
Ako æelite promijeniti jezik, koristite opciju menija
Jezik (4.4); detaljnije upute nalaze se na stranici 80.
5. Kad æelite iskljuËiti telefon, pritisnite i dræite tipku
viπe od dvije sekunde.
20
21
Priprema telefona za uporabu
Pristupni kodovi
Priprema telefona za uporabu
PIN kod
Postoji viπe pristupnih kodova koje koristi vaπ telefon i
njegova SIM kartica. Ti kodovi pomaæu vam da zaπtitite
telefon od neovlaπtene uporabe.
Kada telefon zatraæi neki od opisanih kodova unesite ih i
pritisnite tipku funkcije OK. Ako ste pogrjeπili pritisnite
tipku C jednom ili viπe puta dok ne izbriπete netoËnu
znamenku, a zatim nastavite s unosom koda.
Sigurnosne kodove (osim kodova PUK i PUK2) moæete
promijeniti uz pomoÊ opcija u meniju Sigurnost Postav.
Detaljnije upute moæete naÊi na stranici 92.
Vaæno! Izbjegavajte koriπtenje kodova koji sliËe na brojeve
hitnih sluæbi (npr. 93) da bi izbjegli sluËajno biranje tih
brojeva.
PIN (Personal Identification Number) kod πtiti vaπu SIM
karticu od neovlaπtene uporabe. PIN kod (4-8 znamenki)
se obiËno dobije zajedno sa SIM karticom.
U sluËaju da tri puta zaredom unesete pogreπan PIN kod
on se blokira i ne moæe se koristiti dok se ne unese PUK
kod.
Da biste...
Pogledajte stranu...
UkljuËili/iskljuËili
provjeru PIN-a
92 (opcija menija 6.1)
Promijenili PIN
93 (pcija menija 6.2)
PUK kod
Ovu lozinku koristi se radi sprjeËavanja neovlaπtene uporabe vaπeg telefona. TvorniËki pripremljena lozinka telefona je 00000000.
8 znamenkasti PUK (Personal Unblocking Key) kod vam
je potreban za promjenu blokiranog PIN koda. PUK kod
moæe biti isporuËen zajedno sa SIM karticom. Ako ga
niste dobili, obratite se vaπem davatelju usluga, kako bi
vam isporuËili ovaj kod.
Da biste...
Pogledajte stranu...
Da biste deblokirali vaπ PIN uËinite sljedeÊe:
UkljuËili/iskljuËili
zakljuËavanje telefona
93 (opcija menija 6.3)
Promjenili lozinku
telefona
94 (opcija menija 6.4)
Lozinka telefona
1. Upiπite PUK i pritisnite OK tipku funkcije
2. Unesite novi PIN po vlastitom izboru i pritisnite OK
tipku funkcije
3. Kad se prikaæe poruka Potvrdi novi PIN unesite isti
ponovo novi PIN i pritisnite OK tipku funkcije
Ako deset puta zaredom unesete netoËan PUK, viπe ne
moæete koristiti SIM karticu. Obratite se svom davatelju
usluga, kako biste dobili novu karticu.
22
23
Priprema telefona za uporabu
Priprema telefona za uporabu
PIN2
Lozinka ograniËenja
PIN2 (4 do 8 znamenaka), potreban je za pristup
specifiËnim funkcijama, kao postavljanje maksimalnog
troπka poziva. Te funkcije su dostupne ako ih podræava
vaπa SIM kartica.
»etveroznamenkastu lozinku ograniËenja upotrijebite za
funkciju ograniËenja poziva. Lozinku Êete dobiti od svog
davatelja usluga kad se pretplatite na ovu uslugu mreæe.
Za viπe informacija pogledajte stranicu 98.
Ako unesete pogreπan PIN2 tri puta za redom, kod se
onesposobi i ne moæete pristupati funkcijama dok se ne
unese PUK2.
Za promjenu PIN2 koda pogledajte stranicu 95 (opcija
menija 6.7).
PUK2
8 znamenkasti PUK2 kod, koji se ponekad isporuËuje sa
SIM karticom, potreban vam je za promjenu blokiranog
PIN2 koda.
Da biste odblokirali PIN2 kod, uËinite sljedeÊe.
1. Unesite PUK2 kod i pritisnite tipku funkcije OK
2. Unesite novi PUK2 i pritisnite tipku funkcije OK
3. Kada se ispiπe poruka Potvrdi PIN2 unesite ponovo
isti PIN2 kod i pritisnite tipku funkcije OK
Ako unesete pogreπan PUK2 kod deset puta zaredom,
neÊete moÊi koristiti funkcije koje zahtijevaju kod PIN2.
Obratite se svom davatelju usluga, kako biste dobili
novu karticu.
24
25
OpÊe funkcije
OpÊe funkcije
UpuÊivanje poziva
Prekidanje poziva
Kad zavrπite poziv, kratko pritisnite tipku
Pri praznom zaslonu unesite broj mreæne skupine i broj
telefona, te pritisnite tipku
.
UpuÊivanje poziva koriπtenjem imenika
Opaska: Ako ste postavili opciju Automatsko ponovno
biranje (4.6) na UkljuËeno (pogledajte stranicu 81)
a osoba koju zovete ne odgovara na poziv ili je linija
zauzeta, telefon Êe automatski ponovo birati broj,
najviπe deset puta.
Brojeve i imena koje Ëesto koristite moæete spremiti u
memoriju SIM kartice i telefona - imenik. Jednostavno
odaberite æeljeno ime da biste pozvali broj koji mu je pridruæen. Detaljnije upute o imeniku naÊi Êete na stranici
36.
Ponovno biranje posljednjeg biranog broja
Meunarodni pozivi
1. Za internacionalni predbroj pritisnite i dræite tipku 0.
Na zaslonu se pojavljuje znak +.
Telefon pamti posljednjih deset brojeva koje ste birali.
Kako biste pozvali bilo koji od tih brojeva, uËinite sljedeÊe.
2. Unesite pozivni broj zemlje, broj mreæne skupine i broj
telefona, te pritisnite tipku
.
1. Ako ste upisali bilo kakve znakove na zaslonu dræite
pritisnutu tipku C viπe od jedne sekunde da biste
obrisali cijeli zaslon
Ispravljanje broja
2. Pritisnite tipku
da biste vidjeli popis brojeva koje
ste posljednje zvali.
Za brisanje
Pritisnite.
Posljednjeg
utipkanog znaka
Tipku C.
Bilo kojeg drugog
Tipku ili dok se pokazivaË (I)
ne pojavi desno od znaka koji æelite obrisati. Pritisnite tipku C.
Takoer moæete umetnuti znak pritiskom na odgovarajuÊ
»itavog zaslona
26
3. Pritisnite tipku
ili
da biste pretraæivali kroz
popis biranih brojeva, dok se ne ispiπe traæeni broj.
4. Da biste...
Pritisnite...
Birali
oznaËeni broj
pritisnite tipku
.
Uredili oznaËeni
broj
• Pritisnite tipku funkcije Uredi
• Uredi i promijenite broj kao
πto je opisano na strani 26
Tipku C i dræite viπe od jedne
sekunde.
27
OpÊe funkcije
OpÊe funkcije
Ugaanje glasnoÊe
Primanje poziva
Ako tijekom poziva æelite ugoditi glasnoÊu u sluπalici,
koristite tipke ili za ugaanje glasnoÊe na lijevoj
strani telefona.
Kad vas netko nazove, telefon Êe zazvoniti, a u sredini
zaslona treptat Êe ikona telefona.
Pritisnite tipku za poveÊanje, odnosno tipku
smanjenje glasnoÊe.
za
nnnn
((
))
Broj ili ime pozivatelja
(ako je dostupno)
Ako telefon moæe identificirati pozivatelja, na zaslonu se
ispisuje njegov broj telefona (ili ime, ako je spremljeno u
vaπem imeniku). Ako je identitet pozivatelja nepoznat,
samo treperi ikona telefona.
1. Ako je potrebno, otklopite poklopac. Pritisnite tipku
ili tipku funkcije Prihvati da biste primili poziv.
Dok je telefon u stanju Ëekanja, a poklopac je otklopljen,
uporabom tih tipki moæete ugoditi glasnoÊu tonova tipkovnice.
Ako je opcija menija Odgovor bilo kojom tipkom
(4.8) ugoena na UkljuËeno, moæete pritisnuti bilo
koju tipku ne otvarajuÊi poklopac da biste odgovorili
na poziv, osim tipke
i tipke funkcije Odbijeno
(pogledajte stranicu 82).
Opaska:
• Za odbijanje dolaznog poziva, pritisnite tipku i dræite tipke za
ugaanje glasnoÊe bez otvaranja poklopca.
• Ako je opcija Aktivan poklopac (4.7) ugoena na
OmoguÊeno nemorate pritisnuti niti jednu tipku. Moæete
primiti poziv tako da otklopite poklopac (pogledajte stranicu
81.)
2. Zavrπite poziv zaklapanjem poklopca ili pritiskom na
tipku
.
Opaska: Poziv moæete primiti i dok koristite imenik ili opcije
menija.
28
29
OpÊe funkcije
OpÊe funkcije
Pregled propuπtenih poziva
Ureivanje broja propuπtenog poziva
Ako iz bilo kojeg razloga ne moæete primiti poziv, ipak
moæete doznati tko vas je zvao ako mreæa podræava funkciju identifikacije pozivatelja. Tako se kasnije, ako je
potrebno, moæete javiti osobi koja vas je zvala.
Na praznom zaslonu se odmah nakon πto niste odgovorili
na poziv pojavljuju brojevi telefona s kojih vas je netko
pokuπao nazvati.
Opaska: Ako broj koji odgovara propuπtenom pozivu nije
dostupan, Opcija Uredi Broj se ne prikazuje.
1. Pritisnite tipku funkcije Opcije.
2. Ako je potrebno pritisnite tipke
osvijetlili opciju Uredi Broj.
ili
da biste
3. Pritisnite tipku funkcije Odaberi .
4. Promijenite broj kako æelite.
Za trenutaËni pregled propuπtenih poziva, uËinite
sljedeÊe.
5. Da biste
Pritisnite.
1. Ako je poklopac zaklopljen, otklopite ga.
Birali broj
Tipku
2. Pritisnite tipku funkcije Pregled.
Spremili broj
Tipku funkcije Spremi i unesite ime i lokaciju ako æelite
(detaljnije upute nalaze se na
stranici 36).
Na zaslonu je ispisan telefonski broj posljednjeg
propuπtenog poziva, ako mreæa podræava tu funkciju.
3. Da biste...
.
Pritisnite...
Pretraæivali propuπtene
pozive
Tipku
ili
.
Nazvali broj ispisan na
zaslonu
Tipku
Uredili ili izbrisali telefonski
broj propuπtenog poziva
Tipku funkcije
Odaberi (pogledajte
sljedeÊe odlomke).
Brisanje propuπtenog poziva
1. Pritisnite tipku funkcije Opcije.
.
2. Pritisnite tipku
Obriπi.
ili
da biste osvijetlili opciju
3. Pritisnite tipku funkcije Odaberi.
Ako æelite izaÊi iz opcija Propuπteni pozivi, uvijek moæete
pritisnuti tipku
.
Opaska: Uvijek moæete pristupiti opcijama. Propuπtenih poziva odabirom opcije menija Propuπteni Pozivi (1.1);
detaljnije obavijesti naÊi Êete na stranici 62.
30
31
Odabir funkcija i opcija
Odabir funkcija i
opcija
Vaπ telefon sadræi niz funkcija koje moæete sami birati. Te
funkcije nalaze se u menijima i podmenijima, a njim
moæete pristupiti pomoÊu dviju tipki funkcija oznaËenih
kao
. Svaki meni i podmeni omoguÊava vam da pregledate i promijenite postav pojedine funkcije.
Uloga tipki funkcija mijenja se prema trenutaËnom okruæenju; naziv funkcije u posljednjem redu zaslona odmah
iznad svake tipke pokazuje njihovu trenutaËnu ulogu.
Primjer:
Za pregled razliËitih ponuenih funkcija/opcija i izbor
æeljene, uËinite sljedeÊe.
1. Pritisnite odgovarajuÊu tipku funkcije.
2. Da biste...
Pritisnite...
Odabrali:
Tipku funkcije ili tipku
• Funkciju ispisanu na zaslonu
ili
• Opciju ispisano zatamnjeno
.
Pregledali sljedeÊu
Tipku
ili tipku
funkciju ili oznaËili
na lijevoj strani telefona.
sljedeÊu opciju na popisu
Unesi ime
l
OK
Se vratili na prethodnu
funkciju ili opciju
na popisu
Tipku
ili tipku
na lijevoj strani telefona.
Se vratili za jednu
razinu u strukturi
Tipku , tipku funkcije
ili tipku C.
Izaπli iz strukture
bez mijenjanja postava
Tipku
.
Za pristup nekim funkcijama, telefon moæe od vas zatraæiti lozinku ili PIN kod. Unesite zatraæeni kod i pritisnite
tipku funkcije OK.
Pritisnite lijevu
tipku funkcije kako
biste snimili
uneseno ime
32
Pritisnite desnu tipku
funkcije kako biste
promijenili naËin unosa
teksta
Opaska: Kada pristupite popisu opcija, vaπ telefon zatamni
trenutnu opciju, ako postoje samo dvije opcije (npr.
UkljuËeno/IskljuËeno) zatamnjena je opcija koja nije
trenutno aktivna kako biste ju mogli odmah odabrati.
33
Odabir funkcija i opcija
Odabir funkcija i opcija
Primjer: Postavljanje jezika teksta
1. Pri praznom zaslonu, pritisnite tipku funkcije Meni da
biste uπli u meni.
< DAVATELJ USLUGA>
12:57
Sat 14 Mar
Meni
Ime
4. Pregledavajte pod menije tipkama
doete do sub menija Jezik.
1
2
3
4
5
Postavke telefona
Ak t i v i r a n a I n . . .
Pozdravna por...
Vlastiti broj
Jezik
Svjetlo Hrvatski
Odaberi
2. Pretraæujte kroz menije dok ne doete do menija
Postavke telefona, pritiskom na tipku
ili
.
Poruke
Postavke
zvuka
Postavke
telefona
Odaberi
4
1
2
3
4
5
Postavke telefona
Ak t i v i r a n a i n f r a
Pozdravna po...
Vlastiti broj
Jezik
Svjetlo
Odaberi
34
4.1
Ako je ime menija
predugo, cijelo ime se
prikaæe pri odaberu linija.
dok ne
Pokazuje trenutne
postavke
5. Za pregled ponuenih jezika pritisnite tipku funkcije
Odaberi ili tipku .
Trenutni odabir je zatamnjen
Jezik
Slovinsky
Hrvatski
Türkçe
Ruski
Bulgarian
Odaberi
3. Za odabir menija Postavke telefona, pritisnite tipku
funkcije Odaberi ili tipku .
4.4
i
6. Pritiskom na tipke
Odabrani jezik
4.4.11
i
odaberite æeljeni jezik.
7. Pritisnite tipku funkcije Odaberi ili tipku
potvrdili svoj izbor.
8. Pritisnite tipku C ili dva puta
kture menija.
da biste
da biste izaπli iz stru-
35
Imenik
Imenik
U memoriju vaπe SIM kartice moæete pohraniti brojeve
telefona i njima pridruæena imena. Osim toga, moæete
pohraniti do 100 brojeva i imena u memoriju telefona.
SIM karticu i memoriju telefona, iako su one fiziËki odvojene, koristi se kao da su jedna cjelina, nazvana imenik.
6. U sluËaju da ne æelite spremiti broj i ime na mjesto
koje vam je preporuËio vaπ telefon, pritisnite tipku C
kako biste izbrisali broj mjesta i unesite mjesto koje
æelite pritiskom na tipku s odgovarajuÊim brojem.
7. Pritisnite OK za spremanje imena i broja.
Spremanje telefonskog broja s imenom
»im poËnete unositi broj, iznad lijeve tipke funkcije pojavljuje se Spremi, koji vam omoguÊava spremanje broja u
imenik.
1. Unesite broj koji æelite spremiti.
Opaska: Ako pogrijeπite pri unosu broja, ispravite ga pomoÊu C. Detaljnije upute nalaze se na stranici 26.
8. Za izlaz pritisnite
.
Brzo biranje po mjestu u memoriji
Jednom kada pohranite brojeve u imenik moete ih birati
kada kod æelite.
Za brzo biranje uËinite sljedeÊe.
2. Kad ste sigurni da je broj toËno unesen, pritisnite
tipku funkcije Spremi.
3. Unesite pridruæeno ime (najveÊa duæina ovisi o vaπoj
SIM kartici). Informacije o unosu imena moæete naÊi
na stranici 43.
4. Kad zavrπite, pritisnite tipku funkcije OK. Telefon vam
sada pokazuje prvo slobodnoi mjesto u memoriji SIM
kartice na koja moæete spremiti broj i ime. Ako je
memorija kartice puna, pokazat Êe vam se prva tri
mjesta u memoriji telefona.
5. Pritisnite desnu tipku funkcije za prebacivanje izmeu
spremanja u memoriju telefona (U telefonu) i memoriju kartice (Na kartici).
36
Za brzo biranje
broja na memoriji...
Pritisnite...
2 do 9
Pritisnite i dræite odgovarajuÊu tipku 2-9
10 i viπe
• Pritisnite odgovarajuÊe
tipke, pa tipku . Na
zaslonu se prikazuje ime.
• Za biranje broja pritisnite
tipku funkcije Nazovi
Opaska: Mjesto broj 1 u memoriji je rezervirano za broj
vaπeg glasovnog posluæitelja.
37
Imenik
Imenik
Traæenje i biranje broja iz imenika
Opcije u imeniku
1. Uz prazan zaslon pritisnite tipku funkcije Ime.
Kad spremate ili pregledavate neki podatak u imeniku,
iznad lijeve tipke funkcije pojavljuje se Opcije, kako
biste mogli pristupiti opcijama imenika, koje su opisane
u sljedeÊem odlomcima.
2. Unesite poËetak imena koje æelite naÊi i pritisnite
tipku funkcije Traæi.
Opaska: Imenik moæete jednostavno pretraæivati i od
poËetka pritiskom na tipku funkcije Traæi.
Pristup opcijama
Æelite li uÊi u neku od opcija imenika, uËinite sljedeÊe.
Podaci iz imenika su ispisani po redu, poËevπi od
prvog podatka koji odgovara vaπem unosu. Taj unos
je osvijetljen.
3. Da biste...
1. Pritisnite tipku funkcije Opcije. Na zaslonu se u protusvjetlu pojavljuje prva raspoloæiva opcija.
2. Da biste...
Pritisnite...
Pritisnite...
Vidjeli osvijetljeni
unos
Tipku funkcije Pregled.
Odabrali
oznaËenu opciju
Tipku funkcije Odaberi
ili tipku .
Odabrali
drugi podatak
Tipke
ili
jednom
ili viπe puta, dok se ne
osvijetli podatak koji traæite.
Odabrali neku
drugu opciju
Tipke
ili
jednom
ili viπe puta, dok se ne
osvijetli opcija koju æelite odabrati.
Potraæili ime
koje poËinje
odreenim slovom
Tipku s
potrebnim slovom.
4. Kad naete potrebno ime, pritisnite tipku
biste nazvali broj.
Zaljepi
kako
Ova opcija omoguÊava vam da neki broj iz imenika prenesete u normalan naËin biranja broja. Koristite tu opciju
za biranje broja koji je sliËan odreenom broju iz imenika
(na primjer, u uredu, za sliËne brojeve koji razliËito
zavrπavaju).
Koristite tipku C da biste prema potrebi promijenili broj
(detaljnije upute nalaze se na stranici 26). Ako æelite
birati broj, pritisnite .
38
39
Imenik
Imenik
Uredi
3. Odaberite opciju Grupa pozivatelja
Ova opcija omoguÊava vam da uredite broj i ime koji su
spremljeni u imeniku.
4. Odaberite æeljenu grupu
5. Postavite odgovarajuÊe opcije
Obriπi
PomoÊu ove opcije moæete obrisati broj i ime koji su
spremljeni u imeniku. Pritiskom na tipku funkcije Da
potvrdite da iz imenika æelite obrisati ime i broj.
Dostupne su sljedeÊe opcije:
Kopiraj
SMS Zvuk omoguÊuje odabir zvona koje Êe se koristiti
kada primite SMS poruku osobe iz grupe.
OmoguÊava vam da kopirate broj iz imenika na drugo
mjesto. Ovu opciju koristite da biste spemili broj koji je
jednak nekom broju koji se veÊ nalazi u memoriji; kad je
broj kopiran, uredite ga i spremite na drugo mjesto na
SIM kartici ili u memoriji telefona.
Grupa pozivatelja
Moæete podesiti telefon da zvoni drukËije i prikazuje
unaprijed odabrani grafiËki prikaz kada Vas zove
odreena osoba. Morate:
• Definifati vaπe grupe pozivatelja
Zvuk poziva omoguÊuje odabir zvona koje Êe se koristiti
kada primite poziv osobe iz grupe.
GrafiËki omoguÊuje odabir grafiËke ikone koja Êe biti
prikazana kada primite poziv osobe iz grupe.
Ime grupe omoguÊuje Vam da dodjelite ime grupi, viπe
informacija o unosu znakova naÊi Ëete na strani 43.
Dodjeljivanje brojeva grupama
1. Pogledajte odgovarajuÊi broj u imeniku
2. Pritisnite tipku funkcije Opcije
• Dodijeliti brojeve iz imenika odgovarajuÊoj grupi
3. Odaberite opciju Grupa pozivatelja
Definiranje grupe pozivatelja
4. Odaberite æeljenu grupu
Moæete definirati do 5 grupa pozivatelja
1. Pri praznom zaslonu pritisnite tipku funkcije Ime.
Da biste obrisali broj grupe odaberite opciju Nijedna
grupa.
2. Pritisnite tipku funkcije Opcije
40
41
Imenik
Unos teksta
Memorijski status
Moæete provjeriti koliko je imena i telefonskih brojeva
spremljeno i koliko je mjesta joπ slobodno u memoriji
kartice i telefona.
1. Pri praznom zaslonu pritisnite tipku funkcije Ime
Kad budete spremali ime u imenik, sastavljali osobnu
Ëestitku ili upisivali dogaaje u kalendar, trebat Êete unijeti tekst u telefon. Tekst moæete unijeti koristeÊi se
tipkovnicom.
Moæete koristiti sljedeÊe naËine unosa teksta.
2. Pritisnite tipku funkcije Opcije
3. Odaberite opciju Memorijski status
4. Pritisnite tipku funkcije IduÊi za promjenu memorije
SDN
Moæete vidjeti listu Telefona usluga mreæe (SDN) vaπeg
davatelja usluga. Ti brojevi ukljuËuju hitne, upite i brojeve glasovne poπte.
1. Pri praznom zaslonu pritisnite tipku funkcije Ime
2. Pritisnite tipku funkcije Opcije
3. Odaberite opciju SDN
4. Pregledajte brojeve pomoÊu tipki
i
• T9: ovaj naËin omoguÊava vam unos rijeËi putem
samo jednog pritiska po slovu. Svaka tipka na tipkovnici ima viπe od jednog slova - jedan pritisak na
tipku
moæe biti J, K ili L. NaËin T9 automatski
usporeuje tipku koju ste pritisnuli s ugraenom jeziËnom bazom podataka da bi odredio toËnu rijeË.
NaËin T9 zahtijeva mnogo manje pritisaka na tipku
nego tradicionalna metoda viπestrukih pritisaka,
odnosno naËin ABC.
• ABC: ovim naËinom moæete slova unositi tako da
tipku na kojoj se nalazi æeljeno slovo pritisnete
jednom, dva puta ili tri puta, dok se slovo koje trebate ispiπe na zaslonu.
• Broj: ovim naËinom moæete unositi brojeve.
5. Da biste birali prikazani broj pritisnite tipku funkcije
Nazovi.
Opaska: Ova opcija je dostupna samo kada vaπa SIM karti-
ca podræava SDN
42
43
Unos teksta
Unos teksta
Mijenjanje naËina unosa teksta
Kad doete u polje koje dopuπta unos znakova, u donjem
lijevom kutu zaslona trebao bi se pojaviti pokazatelj
naËina unosa teksta.
Pokazatelj naËina
unosa teksta
Unesi ime
I
1. Dok se nalazite u naËinu T9 "predvidljivi unos teksta",
poËnite pisati rijeË uporabom tipki
do
.
Svaku tipku samo jednom pritisnite za jedno slovo.
Na primjer: da biste ispisali HELLO u naËinu T9
English, pritisnite tipke
,
,
i
.
,
RijeË koju upisujete pojavljuje se na zaslonu. Ona se
moæe mijenjati svakim novim pritiskom na tipke.
OK
Da biste odabrali...
Velika slova
Mala slova
Samo brojevi
T9 naËin
2. Prije ureivanja ili brisanja unosa najprije upiπite rijeË
do kraja.
Pritisnite tipku funkcije
viπe puta dok...
A je prikazano. Pogledajte
stranicu 46.
a je prikazano. Pogledajte
stranicu 46.
1 je prikazano. Pogledajte
stranicu 47.
je prikazano. Pogledajte
dalje.
Upotreba naËina T9
3. Ako je rijeË toËna, moæete poËeti upisivati novu rijeË.
Ako rijeË nije toËna, pritisnite tipku
,
ili
jednom ili viπe puta kako bi vam se pokazale druge
moguÊe rijeËi povezane s tipkom koju ste pritisnuli.
,
.
Na primjer: OF i ME imaju isti dio
Telefon najprije ispisuje najËeπÊe
koriπtenu moguÊu rijeË.
4. Zavrπite svaku rijeÊ razmakom, pritiskom na tipku
• Ako æelite upisati rijeËi koje niste pronaπli u naËinu
T9, promijenite naËin unosa teksta u ABC. Ovako unesene rijeËi automatski se dodaju u rijeËnik.
NaËin T9 vam omoguËuje da upiπete bilo koji znak
jednim pritiskom na tipku. Ovaj naËin unosa temelji se
na ugraenom rijeËniku.
44
45
Unos teksta
Unos teksta
• Za unos toËke ili apostrofa pritisnite
. T9 primjenjuje gramatiËka pravila da bi osigurao toËnu upotrebu interpunkcije.
Primjer:
is used twice to display two
punctuation marks:
L
E
T
‘
S
E
A
T
.
• Za promjenu naËina u T9 mod pritisnite tipku
• Moæete pomaknuti pokazivaË tipkama i . Za brisanje slova pritisnite tipku C. Za brisanje cijelog ekrana pritisnite i dræite tipku C.
NaËin ABC
Upotrebljavajte tipke na kojima su odreena slova da
biste ih ispisali (
do
).
•
•
•
•
za prvo slovo na tipki pritisnite tipku jednom
za drugo slovo dva puta
za treÊe tri puta
i tako dalje
Opaska: Kad pritisnete neku tipku pokazivaË se pomakne za
jedno mjesto na desno. Ako trebate unijeti dva puta
isto slovo (ili neko drugo slovo na istoj tipki), priËekajte nekoliko sekundi da se pokazivaË automatski
pomakne na desno, pa onda unesite sljedeÊe slovo.
46
Popis ponuenih znakova
Znakovi prikazani po redu
Tipka
Velika slova
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Space . 1 ! ? & i ¿ §
A B
D E
G H
J K
MN
P Q
T U
WX
0 *
C
F
I
L
O
R
V
Y
#
2
3
4
5
6
S
8
Z
,
Ä
É
Θ
Λ
Ñ
7
Ü
9
;
Å Æ Ç Γ
∆ Φ
Ψ
Ø Ö ö
ΠΣ Ξ
ü
Ω
‘ “ =
Mala slova
.
a
d
g
j
m
p
†
w
/
%@
b c 2
e f 3
h i 4
k l 5
n o 6
q r s
u v 8
x y z
: - + (
£
à
è
ì
Λ
ñ
7
ù
9
)
$ ¥ ¤ §
ä å æ Γ
é Φ
Ψ
ø ò ö
ß Σ Ξ
ü
Ω
< >
• Za umetanje razmaka pritisnite tipku
• Moæete pomicati kursor upotrebom tipki i .
Za brisanje slova pritisnite tipku C. Za brisanje cijelog
ekrana pritisnite i dræite tipku C.
Upotreba naËina broja
NaËin broja vam omoguÊuje unos brojeva u poruci (npr.
telefonski broj). Pritisnite tipke koje odgovaraju æeljenim
brojevima te se prebacite nazad na naËin unosa teksta.
47
Opcije dostupne tijekom poziva
Opcije dostupne
tijekom poziva
Vaπ telefon sadræi niz upravljaËkih funkcija koje moæete
koristiti tijekom poziva.
Dræanje poziva
U svakom trenutku moæete zadræati poziv koji je u tijeku.
Novi poziv dok je jedan veÊ u tijeku moæete ostvariti ako
vaπa SIM kartica podræava takvu moguÊnost. Od ta dva
poziva jedan je u tijeku, a drugi zadræan, te se moæete
prebacivati s jednog poziva na drugi.
Za prebacivanje izmeu ova dva poziva pritisnite tipku
funkcije Zamijeni.
Poziv koji je bio u tijeku sada je zadræan, a poziv koji je
bio zadræan ponovno je aktiviran, te moæete nastaviti
razgovor sa sugovornikom.
Kad zavrπite razgovor, prekinite svaki od ova dva poziva
uobiËajenim naËinom, pritiskom na tipku
.
IskljuËivanje mikrofona
Kako biste zadræali poziv, pritisnite tipku funkcije Opcije
i izaberite opciju Zadræi poziv. Kad god æelite, moæete
ponovno aktivirati poziv pritiskom na tipku funkcije
Ponovi.
Privremeno moæete iskljuËiti mikrofon, tako da vas sugovornik ne Ëuje.
Za upuÊivanje poziva dok je jedan poziv veÊ u tijeku, uËinite sljedeÊe.
Da biste privremeno iskljuËili mikrofon, uËinite sljedeÊe.
Primjer: Æelite neπto reÊi drugoj osobi u prostoriji, a ne
æelite da vas Ëuje sugovornik.
1. Pritisnite tipku funkcije Opcije.
1. Unesite broj koji æelite nazvati ili ga potraæite u imeniku.
2. Pritisnite tipku
kako biste uputili drugi poziv.
Prvi poziv automatski je zadræan.
Moæete postupiti i na sljedeÊi naËin.
2. Pritisnite tipku
za izbor opcije Bez zvuka.
3. Pritisnite tipku funkcije OK.
Sugovornik vas viπe ne moæe Ëuti.
1. Zadræite poziv koji je u tijeku pritiskom na tipku funkcije Opcije i izaberite opciju Zadræi poziv.
2. Uputite drugi poziv na uobiËajeni naËin.
48
49
Opcije dostupne tijekom poziva
Opcije dostupne tijekom poziva
Traæenje broja u imeniku
Za ponovno ukljuËivanje mikrofona, uËinite sljedeÊe.
Tijekom poziva moæete traæiti broj u imeniku.
1. Pritisnite tipku funkcije Opcije .
1. Pritisnite tipku funkcije Opcije.
2. Pritisnite tipku
2. Pritisnite tipku
za izbor opcije Sa zvukom .
3. Pritisnite tipku funkcije OK.
za izbor opcije Imenik.
3. Pritisnite tipku funkcije OK.
Podaci uneseni u imenik su ispisani.
Sugovornik vas opet moæe Ëuti.
4. Unesite ime koje æelite naÊi
IskljuËivanje/slanje zvukova tipkovnice
(DTMF)
Opcije vam omoguÊavaju da iskljuËite ili ukljuËite tonove
tipkovnice. Ako je odabrana opcija DTMF iskljuËen, ne
Ëuje se tonove tipkovnice. OmoguËuje Vam da tipkate
bez tonova tipkovnice tijekom poziva.
Opaska: U komunikaciji s automatskim sekretaricama ili
kompjutoriziranim telefonskim sustavima, uvijek
mora biti izabrana opcija DTMF ukljuËen.
50
Ako unesete poËetak imena podaci uneseni u imenik
ispisani su od prvog unosa koji zapoËinje slovima
koja ste napisali. Taj unos je osvijetljen.
5. Ako æelite pogledati pojedinosti osvijetljenog unosa,
pritisnite tipku funkcije Pregled .
Detaljnije upute o uporabi imenika potraæite na stranici
36.
51
Opcije dostupne tijekom poziva
Opcije dostupne tijekom poziva
Uporaba SMS usluge
UpuÊivanje konferencijskog poziva
Kad tijekom razgovora primite tekstualnu poruku SMS
(Short Message Service), ikona poruke ( ) treperi na
zaslonu.
Konferencijski poziv je usluga mreæe koja omoguÊava da
do πestero ljudi u isto vrijeme sudjeluje u zajedniËkom
razgovoru. Za detaljnije obavijesti obratite se svojoj
mreæi.
»itanje poruka: omoguËuje Vam Ëitanje poruka koje ste
primili.
Pisanje poruka: omoguËuje Vam pisanje poruka.
UpuÊivanje konferencijskog poziva
Detaljniji prikaz na stranici 65.
1. UobiËajenim naËinom nazovite prvog sudionika.
2. UobiËajenim naËinom nazovite drugog sudionika. Prvi
poziv automatski je zadræan.
Primanje drugog poziva
Dok je jedan poziv u tijeku, moæete primiti i drugi poziv
ako takvu moguÊnost podræava vaπa SIM kartica i ako
ste opciju menija Poziv na Ëekanju (7.3) namjestili na
Aktivno (pogledajte stranicu 100). Telefon Êe vas tonom
dojave poziva obavijestiti o dolaznom pozivu.
Da biste primili poziv dok je jedan poziv veÊ u tijeku, uËinite sljedeÊe.
1. Pritisnite tipku
za odgovor na dolazni poziv. Prvi
poziv automatski je zadræan.
2. Ako se æelite prebaciti na drugi poziv, pritisnite tipku
funkcije Zamijeni.
Ako æelite prekinuti zadræani poziv, pritisnite tipku
funkcije Opcije i odaberite opciju Kraj dræanog.
3. Da biste zavrπili poziv u tijeku, pritisnite
52
3. Da biste prvog sudionika ukljuËili u konferencijski
poziv, pritisnite tipku funkcije Opcije i izaberite opciju PrikljuËi.
4. Da biste ukljuËili joπ jednu osobu u zajedniËki razgovor, nazovite osobu na uobiËajeni naËin, te pritisnite
tipku funkcije Opcije i izaberite opciju PrikljuËi.
Nove sudionike moæete ukljuËiti u razgovor tako da primite poziv i pritisnete Opcije, a zatim PrikljuËi.
Ponovite koliko puta je potrebno.
Voenje zasebnog razgovora s jednim sugovornikom
1. Pritisnite tipku funkcije Opcije i izaberite opciju
Odaberi jedan.
Pojavljuje se popis sudionika poziva.
.
53
Opcije dostupne tijekom poziva
Koriπtenje menija
2. OznaËite æeljenu osobu pritiskom na tipku
a zatim tipku
ili tipku funkcije Odaberi.
ili
,
3. Odaberi Osobno
Sada moæete s tom osobom zasebno razgovarati.
Drugi sudionici mogu nastaviti meusobni razgovor.
Vaπ telefon vam nudi niz funkcija koje vam omoguÊavanju da ga prilagodite vlastitim potrebama. Ove funkcije
rasporeene su u menije i podmenije.
Menijima i podmenijima moæete pristupiti navigacijskim
tipkama ili uporabom kratica.
4. Za povratak u zajedniËki razgovor, pritisnite tipku funkcije Opcije i izaberite Pridruæi.
Svi sudionici zajedniËkog razgovora sada se mogu
meusobno Ëuti.
Upotreba navigacijskih tipki
Navigacijske tipke se upotrebljavaju na sljedeÊi naËin:
Tipka
IskljuËivanje jednog sudionika
PomiËe na sljedeÊu opciju unutar istog
nivoa kao i onog prikazanog
1. Pritisnite tipku funkcije Opcije i odaberite opciju
Odaberi jedan.
Pojavljuje se popis sudionika poziva.
2. OznaËite æeljenu osobu pritiskom na tipku
ili
a zatim pritisnite tipku funkcije Odaberi ili tipku
Svrha
PomiËe na prethodnu opciju unutar istog
nivoa kao i onog prikazanog
,
.
Odabire prikazanu opciju
VraËa se na prethodni nivo menija
3. Odaberi Ukloni.
Poziv s tim sudionikom je zavrπen, ali moæete nastaviti razgovarati s drugim sudionicima.
4. Ako æelite zavrπiti konferencijski poziv, zaklopite
poklopac ili pritisnite
.
Moæete upotrijebiti i tipke i na lijevoj strani telefona za pomak na slijedeÊu ili prethodnu opciju unutar
istog nivoa.
Primjer: pristupanje opciji Jezik
1. Pritisnite tipku funkcije Meni
2. Tipkama
i
prikaæite opciju menija
Postavke telefona i odaberite ju tipkom funkcije
Odaberi ili tipkom .
54
55
Koriπtenje menija
Koriπtenje menija
Popis funkcija menija
3. Pretraæujte opcije tipkama
i
dok se opcija
Jezik ne prikaæe tada pritisnite tipku funkcije
Odaberi ili tipku
Prikazuju se raspoloæivi jezici.
Upotreba sistema indeksa
Svakoj opciji menija je dodjeljen hijerarhijski broj.
Moæete upotrijebiti taj broj za pristup odgovarajuÊoj opciji direktno. Jednostavno pritisnite tipku funkcije Meni i
traæeni broj.
Primjer: pristup opciji Jezik
1. Pritisnite tipku funkcije Meni
2. Pritisnite 4
3. Pritisnite 4
Raspoloæivi jezici se direktno prikazuju.
Brojevi dodijeljeni svakoj opciji naznaËeni su na sljedeÊem popisu funkcija menija.
SljedeÊa slika prikazuje strukturu raspoloæivih menija, a
na njoj je prikazan:
• Broj koji je pridruæen svakoj opciji
• Stranica na kojoj je opisana svaka pojedina moguÊnost
Opaska: Ako vaπa SIM kartica podræava "SIM Application
Toolkit" meni (9) se pojavljuje prvi kada pritisnete
tipku funkcije Meni. Za detaljnije obavijesti obratite
se davatelju usluga.
1. Popis poziva
1-1 Propuπteni pozivi
1-2 Primljeni pozivi
1-3 Birani pozivi
1-4 Vrijeme razgovora
1-4-1 Vrijeme zadnjeg poziva
1-4-2 Poslan ukupni iznos
1-4-3 Primljen ukupni iznos
1-4-4 Poniπti mjeraËe
1-5 Troπak razgovora
1-5-1 Troπak zadnjeg razgovora
1-5-2 Ukupan iznos troπka
1-5-3 Maksimalni troπak
1-5-4 Poniπti brojaËe
1-5-5 Postavi maksimalni troπak
1-5-6 Cijena/Jedinica
2. Poruke
2-1 »itanje poruka
2-1-1 Dolazne poruke
2-1-2 Odlazne poruke
2-2 Pisanje poruka
2-3 Predpodeπen popis poruka
* prikazano samo ako to podræava Vaπa SIM kartica.
56
57
Koriπtenje menija
Koriπtenje menija
2. Poruke
2-4 Postavljanje
2-4-1 Postavke 1
2-4-2 Postavke 2
2-4-3 Postavke 3
2-4-4 Rutinske postavke
2-5 Novosti
2-5-1 »itaj
2-5-2 Primi
2-5-3 Lista kanala
2-5-3-1 Odaberi
2-5-3-2 Dodaj kanal
2-5-3-3 Obriπi
2-5-3-4 Uredi
2-5-4 Jezik
2-6 Govorna poπta
2-6-1 Spajanje na glasovnog posluæitelja
2-6-2 Broj govornog posluæitlja
3. Postavke zvuka
3-1 Zvuk zvonjenja
3-2 Kompozitor
3-3 JaËina zvonjenja
3-4 Vrsta zvona
3-5 Zvuk tipkovnice
3-6 Zvuk poruke
3-7 Zvuk greπke
3-8 Ton svake minute
3-9 Zvuk Spajanja
4. Postavke telefona
4-1 Aktivirana Infracrvena veza
4-2 Pozdravna poruka
4-3 Vlastiti broj
4-4 Jezik
4-5 Svjetlo
*prikazano samo ako to podræava Vaπa SIM kartica.
58
4. Postavke telefona
4-6 Automatsko ponovno biranje
4-7 Aktivan poklopac
4-8 Odgovor bilo kojom tipkom
4-9 Kontrast
4-10 TvorniËke postavke telefona
5. Organizator
5-1 Kalendar
5-2 Lista obaveza
5-3 Vrijeme i Datum
5-3-1 Postavi vrijeme
5-3-2 Postavi datum
5-3-3 Svjetsko vrijeme
5-3-4 Format
5-4 Alarm
5-4-1 Alarm jednom
5-4-2 Dnevni alarm
5-4-3 Tjedni alarm
5-4-4 Poniπti alarm
5-4-5 Automatsko ukljuËivanje
5-5 Kalkulator
5-6 PreËica
5-6-1 Tipka dolje
5-6-2 Tipka desno
5-6-3 Tipka lijevo
5-6-4 C stisni dugo
6. Sigurnost
6-1 Provjera PIN
6-2 Promjeni PIN
6-3 Telefon zakljuËan
6-4 Promjeni πifru
6-5 SIM ZakljuËan
6-6 FDN Mod
6-7 Promjeni PIN2
59
Koriπtenje menija
Koriπtenje menija
7-Mreæne usluge
7-1 Preusmjeravanje poziva
7-1-1 Preusmjeri bilo kad
7-1-2 Zauzeto
7-1-3 Nema odgovora
7-1-4 Neuspostavljivo
7-1-5 Otkaæi sve
7-2 Zabrana poziva
7-2-1 Svi olazni
7-2-2 Internacinalni
7-2-3 Internacionalni osim prema domaÊ.
7-2-4 Svi dolazni
7-2-5 DolazeÊi poziv u inozenstvu
7-2-6 Otkaæi sve
7-2-7 Promjeni πifru za zakljuËavanje
7-3 Poziv na Ëekanju
7-3-1 Glasovni pozivi
7-3-2 Otkaæi sve
7-4 Izaberi mreæu
7-4-1 Automatik
7-4-2 RuËno
7-5 Identifikacija poziva
7-5-1 Standardna postava
7-5-2 Sakri broj
7-5-3 Poπalji broj
7-6 Zatvorena grupa korisnika
7-6-1 Lista indeksa
7-6-2 Izvan pristupa
7-6-3 Grupa standardne postave
7-6-4 IskljuËi
8. WAP pretraæivaË (vidi stranu 105)
WAP pretraËivaË omoguÊuje Vam da pristupite internetu. Za detaljniji prikz pogledajte vodiË kroz WAP
pretraæivaË koji dolazi uz telefon.
*prikazano samo ako je ukljuËena opcija zatvorena grupa korisnika
60
61
Popis poziva
Popis poziva
PomoÊu ovog menija moæete pregledati pozive koji su:
• Propuπteni
• Primljeni
• UpuÊeni
Prikazani su broj i ime pozivatelja (ako je dostupno), te
datum i vrijeme poziva. Takoer moæete vidjeti cijenu i
vrijeme poziva.
Birani pozivi
Meni 1.3
Ova opcija omoguÊava vam da vidite koje ste brojeve
posljednje nazvali ili pokuπali nazvati. Takoer moæete:
• Obrisati broj s popisa
• Urediti broj i spremiti ga u imenik
• Ponovno birati broj
Opaska: Vaπ telfon moæe pohraniti do 10 brojeva u svakoj
listi.
Vrijeme razgovora
Propuπteni pozivi
Ova opcija omoguÊuje vam pregled duljine odlaznih i
dolaznih poziva. Moæete koristiti sljedeÊe opcije.
Meni 1.1
Moæete pregledati posljednjih 10 poziva na koje niste
odgovorili. Osim toga, moæete:
• Urediti broj ako je prikazan i nazvati ga ili spremiti
uimenik
• Obrisati broj s popisa
Primljeni pozivi
Meni 1.2
PomoÊu ove opcije moæete vidjeti 10 posljednjih brojeva
s kojih ste primili poziv. Osim toga, moæete:
• Urediti broj ako je prikazan i nazvati ga ili spremiti u
imenik
• Obrisati broj s popisa
62
Meni 1.4
Vrijeme zadnjeg poziva: duljina posljednjeg poziva.
Poslan ukupni iznos: ukupno trajanje svih poziva od
posljednjeg postavljanja brojaËa na nulu.
Primljen ukupni iznos: ukupno trajanje svih primljenih
poziva od posljednjeg postavljanja brojaËa na nulu.
Moæete koristiti opciju Poniπti mjeraËe kako biste brojaËe postavili na nulu, prvo morate unijeti lozinku telefona (pogledajte stranicu 22), a zatim pritisnuti tipku funkcije OK.
Opaska: Vrijeme razgovora za koje vam vaπ davatelju usluga
ispostavi raËun moæe se razlikovati, ovisno o uslugama mreæe, zaokruæivanju cijena itd.
63
Popis poziva
Poruke
Troπak razgovora *
Meni 1.5
Ovaj meni moæete koristiti kako biste provjerili troπkove
vaπih poziva. Na raspolaganju su vam sljedeÊe opcije.
Troπak zadnjeg razgovora: cijena posljednjeg
odlaznog poziva.
Ukupan iznos troπka: cijena svih odlaznih poziva od
posljednjeg postavljanja brojaËa na nulu. Ako ukupna
cijena prelazi dopuπtene troπkove odreene putem opcije
Postavi maksimalni troπak, neÊete moÊi upuÊivati
pozive sve dok brojaË ne vratite na nulu (ne utjeËe na
moguÊnost biranja brojeva za nuædu).
Vaπ telefon prima obavijesti o primljenoj glasovnoj poπti i
tekstualnim porukama. Glasovna poπta i tekstualne poruke (SMS) su usluga mreæe. Za detaljnije obavijesti obratite se davatelju usluga.
Kad primite novu tekstualnu poruku, na zaslonu se pojavi
ikona
. Kad se na zaslonu pojavi ikona znaËi da ste
primili glasovnu poπtu. U sluËaju da je memorija za poruke puna, na zaslonu se pojavljuje poruka pogreπke i viπe
ne moæete primati nikakve nove poruke. Æelite li izbrisati
suviπne poruke, koristite opciju Obriπi u meniju »itanje
poruka (2.1).
Maksimalni troπak: najveÊi troπak odreen pomoÊu
opcije Postavli maksimalni troπak (pogledajte niæe).
»itanje poruka
Poniπti brojaËe: opcija koju se koristi za postavljanje
brojaËa troπka na nulu; prvo morate unijeti vaπ PIN2 kod
(pogledajte stranicu 24), a zatim pritisnuti tipku funkcije
OK.
Dostupna su dva tektualna okvira.
Postavi maksimalni troπak: opcija pomoÊu koje moæete odrediti najveÊi troπak koji dopuπtate za odlazne pozive.
Cijena/Jedinica: opcija pomoÊu koje postavljate cijenu
jednog impulsa; ta cijena impulsa primjenjuje se pri izraËunavanju troπkova vaπih poziva.
Meni 2.1
Dolazne poruke: koristi se za spremanje poruka koje
ste primili.
Odlazne poruke: koristi se za spremanje poruka koje
ste poslali ili Êete poslati.
Izborom æeljenog okvira na zaslonu se pojavi popis
poruka.
*prikazano samo ako to podræava Vaπa SIM kartica.
64
65
Poruke
Da biste pogledali poruku, osvjetlite ju tipkama
ili
i
pritisnite tipku funkcije Pregled. Na zaslonu se prikazuje:
• Telefonski broj poπiljatelja (ako je poslan s porukom) ili
ime poπiljatelja ako je uneseno u imenik (samo za dolazne poruke)
• Datum i vrijeme kad je poruka primljena (samo za dolazne poruke)
• Tekst poruke
Da biste pretraæivali kroz poruke, pritisnite tipku.
ili
.
Pritiskom na tipku funkcije Opcije moæete izabrati sljedeÊe
moguÊnosti.
Obriπi: omoguÊava vam brisanje nepotrebne poruke.
Odgovor tekst: (samo za dolazne poruke): omoguÊava vam
da odgovor poπaljete u obliku tekstualne poruke. Moæete
isto tako promijeniti broj srediπta za poruke (ako je potrebno)
Povrat poziva: omoguÊava vam da nazovete poπiljatelja
poruke.
Poruke
Pisanje poruka
Meni 2.2
Unutar ovog menija moæete pisati tekstualne poruke do
160 znakova.
Unesite tekst poruke. Detalje o unosu teksta moæete
naÊi na stranici 43.
Kad napiπete poruku moæete odabrati jednu od
sljedeÊih opcija.
Samo slanje: omoguÊava vam da unesete æeljeno odrediπte i grupu postavki u kojoj su spremljene uobiËajene
postavke SMS usluge putem menija Postavljanje
(pogledajte slijedeÊu stranicu).
Spremi i poπalji: omoguÊava vam da spremite kopiju
poruke, a zatim da je poπaljete na æeljeno odrediπte.
Takoer morate odabrati grupu opcija. Poruku moæete
proËitati pomoÊu opcije »itanje poruka.
Izvadi broj: omoguÊava vam da telefonski broj izdvojite iz
poruke, tako da ga moæete nazvati ili spremiti u imenik.
Samo pospremi: moæete spremiti poruku i poslati je
kasnije. Moæete proËitati poruku iz odlaznog okvira opcijom »itanje poruka
Poπalji: omoguÊava vam slanje poruke, koju ste primili ili
spremili. Moæete:
• Poslati poruku
• Spremiti i poslati poruku
• Spremiti i ne poslati poruku
Predpodeπen popis poruka
Uredi poruku: omoguÊava vam da promijenite tekst poruke.
Opaska: Dostupne opcije ovise o statusu poruke (npr.
nova/stara, poslana/ne poslana)
66
Meni 2.3
Ovaj meni omoguÊuje vam da pretprogramirate najviπe
pet poruka koje najËeπÊe koristite. On takoer pokazuje
popis tih poruka. Pretraæujte kroz popis uporabom tipaka
ili
. Kad se pojavi broj æeljene poruke, pritisnite
tipku funkcije Opcije.
67
Poruke
Poruke
Uredi: omoguÊava vam da napiπete novu poruku ili uredite odabranu poruku.
Opaska: Za detaljnije obavijesti o naËinu unosa teksta u
poruci, pogledajte stranicu 43.
Poπalji poruku: omoguÊava vam da poπaljete odabranu
poruku. Nakon πto ste poruku napisali, moæete je poslati,
spremiti pa poslati ili samo spremiti.
Rutinske postavke: moguÊe su dvije opcije.
Odgovor: omoguËuje osobi koja je primila vaπu SMS
poruku da poπalje odgovor preko SMS centra, ako mreæa
omoguËava takvu uslugu.
Izvjeπtaj o isporuci: pomoÊu ove opcije moæete aktivirati
ili deaktivirati opciju izvjeπÊa. Kada je ova funkcija aktivirana mreæa vas obavjeπtava dali je vaπa poruka primljena ili ne.
Obriπi: odabranu poruku moæete obrisati. Traæi se da
potvrdite brisanje pritiskom na tipku funkcije Da.
Postavljanje
Meni 2.4
Ovim menijem moæete odrediti uobiËajene informacije
unutar funkcije tekstualnih poruka. Grupa postavki je
skup postavki koje su potrebne za slanje poruka. Broj
grupa ovisi o kapacitetu vaπe SIM kartice.
Postarke x (gdje je x broj grupe), svaka grupa ima svoj
sub-meni.
Usluæni centar: moæete spremiti ili izmijeniti broj srediπta
za SMS poruke koji se od vas traæi kad πaljete tekstualne poruke. Taj broj dobivate od vaπeg davatelja usluga.
Postavljeni tip: omoguËuje Vam da odredite uobiËajeni
tip teksta (Tekst, Faks, E-mail i Paging). Mreæa moæe pretvoriti poruke u odabrani format.
Postavljena valjanost: omoguËuje vam da odredite koliko
vremena Êe poruke ostati u SMS centru dok vam ih se
pokuπava poslati.
Postavi ime: omoguËuje Vam da dodjeljujete ime grupi
opcija koju trenutno definirate.
68
Novosti
Meni 2.5
Ova usluga mreæe omoguÊava vam primanje kratkih
poruka o razliËitim temama, kao πto su vremenske prilike
ili stanje u prometu. Na zaslonu se poruke pojavljuje
odmah nakon πto su primljenje pod uvjetom da je:
• Zaslon prazan
• Opcija Primi je podeπena na OmoguÊeno
• Kanal za poruke je na popisu kanala trenutaËno ukljuËen
Zadnjih deset poruka se sprema i moæe ih se kasnije proËitati.
Moæete koristiti sljedeÊe opcije.
»itaj: omoguÊava vam pregled prve poruke. Pretraæujte
kroz meni tipkama
ili
. Kad proËitate poruku, pritisnite tipku funkcije IduÊi za prelazak na sljedeÊu poruku.
69
Poruke
Poruke
Govorna poπta
Primi: ovom funkcijom Ukljuci ili Iskljuci primanje poruka novosti.
Lista kanala: moæete izabrati kanal s kojega æelite primati novosti.
Odaberi: upotrebljeva se za odreivanje kanala koji se
koriste i koji se ne koriste, odabir se vr[i markiranjem i
demarkiranjem (pokraj imena kanala koji su trenutaËno
odabrani nalazi se marker).
Dodaj kanal: omoguÊava vam dodavanje novog kanala
na popis.
Obriπi: briπe kanal s liste.
Uredi: mijenja ID i naslov postojeÊeg kanala.
Jezik: ovom funkcijom moæete odabrati jezik na kojem
æelite da vam budu prikazane poruke novosti.
Obratite se svom davatelju usluga za viπe informacija.
70
Meni 2.6
PomoÊu ovog menija moæete ostvariti brzi pristup spremniku vaπe glasovne poπte (ako vam to omoguÊava vaπa
mreæa).
Za brzo povezivanje na spremniku glasovne poπte dræite
pritisnutu tipku
.
Opaska: govorna poπta je mreæna usluga. Obratite se vaπem
davatelju usluga za viπe informacija.
Spajanje na glasovnog posluæitelja: Prije nego πto
poËnete koristiti ovu uslugu, morate unijeti broj spremnika glasovne poπte, koji Êete dobiti od svog davatelja
usluga (pogledajte opciju menija 2.6.2). Zatim moæete
odabrati ovu opciju i pritisnuti tipku funkcije OK da biste
presluπali svoje poruke.
Broj govornog posluæitelja: moæete promijeniti broj
spremnika glasovne poπte.
Da biste...
Pritisnite...
Upisali broj spremnika
govorne poπte
Tipke s odgovarajuÊim
brojkama.
Ispravili brojku
Tipku funkcije C
Pomicali pokazivaË
bez brisanja znamenke
Tipke
ili .
71
Postavke zvuka
Postavke zvuka
Meni Zvukovi moæete koristiti za izbor postavki zvuka, kao
πto su:
• Ton, glasnoÊa i vrstu zvona
• Tonovi koje se Ëuje kad pritisnete neku tipku, pogrijeπite ili primite poruku
Zvuk zvonjenja
Meni 3.1
Ova opcija omoguÊava vam odabir tona zvona telefona.
Moæete birati izmeu 48 razliËitih tonova i svaki put kad
odaberete neki ton, on Êe se oglasiti na nekoliko sekundi.
Dvije dodatne opcije vezane uz komponiranje melodija
moæete koristiti putem menija Kompozitor (3.2).
Kompozitor
Meni 3.2
Ovaj meni omoguÊava vam skladanje vlastitog tona
zvona.
Na raspolaganju su vam tri oktave. Moæete unijeti
najviπe 100 nota. Moæete prilagoavati duljinu note i
pauze.
Skladanje melodije
Moæete skladati dvije melodije.
1. Kad uete u meni, pojavljuje se ime melodije. Ako ne
postoji melodija, na zaslonu se pojavljuje Melodija1
i Melodija2. Odaberite melodiju koju æelite upisati ili
urediti.
72
2. Pritisnite tipku funkcije Uredi i skladajte vaπu melodjiu koristeÊi sljedeÊe tipke:
Za...
Pritisnite...
Unos tona izmeu
C i B (do i si).
Tipke 1 do 7
Micanje note gore
ili dole za oktavu
Tipku 8
Ponovni unos
istog tona
Tipku funkcije IduÊi
Unos pauze
PritiπÊite tipku dok ne
naete æeljenu duljinu
pauze
Brisanje note
Tipku C
Micanje note za
polustupanj gore
ili dole
Tipku
ili
(na
primjer nota A mjenja se
u A#, B, C, C# i tako dalje
pri svakom pritisku tipke )
Mjenjanje duljine note
Duljina Êe biti promjenjena
pri svakom pritisku na tipku
Sluπanje melodije
Tipka funkcije Sluπati
Mjenjanje melodije
Tipka funkcije Modificiraj
3. Kada ste zadovoljni s melodijom pritisnite tipku funkcije Spremi
73
Postavke zvuka
Postavke zvuka
Vrsta zvona
Meni 3.4
Moæete odrediti kako æelite da vas telefon obavijesti o
dolaznom pozivu. Moæete koristiti sljedeÊe opcije.
4. Upiπite naslov melodije
Opaska: Detalje o unosu imena naÊi Êete na stranici 43.
Pita vas se æelite li koristiti melodiju kao ton zvona.
5. Za upotrebu melodije kao tona zvonjenja odaberete
tipku funkcije Da.
Melodija se sprema i telefon Êe ju odsvirati svaki
puta kad bude zazvonio.
Ako odaberete Ne, melodija Êe biti samo spremljena.
Samo svjetlo: ukljuËi se samo pozadinsko svjetlo;
telefon ne zvoni i ne vibrira.
Melodija: telefon svira melodiju koju ste odabrali
opcijom u meniju 3.1.
Vibracija: telefon vibrira umjesto zvonjenja.
Opaska: U stanju mirovanja moæete ukljuËiti samo vibraciju
(tihi naËin) ili zvonjenje pritiskom na tipku kratice (za
viπe informacije pogledajte stranicu 91)
Brisanje odabrane melodije
Vibra + Melodija: telefon i vibrira i zvoni.
1. Odaberite melodiju koju æelite obrisati.
2. Pritisnite tipku funkcije Obriπi
Zvuk tipkovnice
3. Telefon Êe vas upitati jeste li sigurni da æelite obrisati
poruku, odaberite tipku funkcije Da.
JaËina zvonjenja
Meni 3.3
PomoÊu ove opcije moæete ugoditi glasnoÊu zvona na
jednoj od pet razina. Koristite tipke ili za ugaanje
glasnoÊena lijevoj strani telefona ili tipke
ili
.
πto je viπe πtapiÊa, razina glasnoÊe je veÊa.
74
Meni 3.5
Kad pritiπÊete tipke na tipkovnici, Ëujete odgovarajuÊe
tonove, koje moæete odabrati pomoÊu ove funkcije.
Moæete koristiti sljedeÊe opcije.
IskljuËi: tipke ne proizvode nikakve tonove.
Zvuk: svaka tipka proizvede razliËiti ton kad je pritisnete.
Bip: svaka tipka proizvede isti ton kad je pritisnete.
75
Postavke zvuka
Zvuk poruke
Postavke zvuka
Meni 3.6
PomoÊu ove opcije moæete odabrati naËin na koji æelite
da vas telefon obavijesti o primitku nove SMS poruke.
Ton svake minute
Meni 3.8
PomoÊu ove opcije moæete odrediti da vas telefon svake
minute tonski obavijesti tijekom trajanja odlaznog poziva,
kako biste znali koliko traje vaπ razgovor.
Moæete koristiti sljedeÊe opcije.
Moæete koristiti sljedeÊe opcije.
Samo svjetlo: trepÊe signalno svjetlo na vrhu telefona.
IskljuËeno: oglaπavanje je iskljuËeno.
Jedan Bip: telefon se oglasi jednim tonom upozorenja.
UkljuËeno: telefon se oglaπava svake minute.
SMS Zvuk 1-10: telefon se oglasi odabranim tonom za
SMS. Vaπ telefon ima deset zvukova.
Zvuk spajanja
Zvuk greπke
Meni 3.7
Meni 3.9
Ova opcija omoguÊava vam da odredite hoÊe li se telefon
javiti znakom upozorenja kad se prikljuËi na mreæu.
Ova opcija omoguÊava vam da odredite naËin na koji æelite da vas telefon obavijesti da ste uËinili neku pogreπku.
Moæete koristiti sljedeÊe opcije.
Moæete koristiti sljedeÊe opcije.
IskljuËeno: oglaπavanje je iskljuËeno.
IskljuËeno: oglaπavanje je iskljuËeno.
UkljuËeno: telefon vas zvukom upozorava kad dobijete
vezu.
UkljuËeno: telefon se javlja tonom upozorenja da oznaËi
pogreπan unos.
76
77
Postavke telefona
Postavke telefona
Vaπ telefon omoguÊava vam da sami odaberete mnoge
od opcija prema vlastitim æeljama. Svim tim opcijama
moæete pristupiti kroz meni Postavke telefona.
Aktivirana Infracrvena veza
Meni 4.1
OmoguËava Vam da πaljete i primate podatke/fax preko
infracrvenog porta. Za upotrebu infracrvene veze morate:
• Instalirati modem driver za slanje i primanje podataka/faxa
• Instalirati softver od vaπeg davatelja usluga ili aplikaciju za koriπtelje faxa na PC-u.
• Konfigurirati i aktivirati IrDA kompatibilan port na
vaπem raËunalu.
• Odabrati opciju Aktivirana infracrvena veza na telefonu, simbol se pojavljuje na vrhu zaslona
• Birajte broj mreæne usluge koji ste dobili od davatelja
usluga.
Ako nema komunikacije izmeu telefona i kompjutera
unutar 30 sekundi od aktivacije, automatski se deaktivira.
Za detaljnije informacije obratite se vaπem davatelju
usluga.
Pozdravna poruka
Meni 4.2
Ako æelite, moæete sastaviti pozdravnu poruku koju Êe
vam telefon nakratko ispisati na zaslonu u trenutku kad
ga ukljuËite. Ispisuje se trenutaËna poruka.
Da biste...
Pritisnite...
Izbrisali postojeÊu poruku
Tipku C i dræite je dok se
poruka ne obriπe.
Unijeli novu poruku
OdgovarajuÊe alfanumeriËke
tipke.
Promjenili naËin
unosa teksta
Tipku funkcije
Za detaljnije upute o unosu znakova pogledajte stranicu 43.
Vlastiti broj
Meni 4.3
Opaska: Sadræaj ovog menija moæe se razlikovati ovisno o
vaπoj SIM kartici.
PomoÊu ovog menija moæete:
• Unijeti vlastito ime za svaki vaπ broj registriran na
SIM kartici.
• Moæete urediti imena i brojeve
Ova funkcija je podsjetnik koji moæete koristiti za provjeru
vlastitih brojeva, ako vam je to potrebno. Bilo kakva promjena uËinjena ovdje ne utjeËe ni na koji naËin na pretplatniËko ime na va[oj SIM kartici.
78
79
Postavke telefona
Jezik
Postavke telefona
Meni 4.4
Moæete sami odabrati jezik teksta. Kad je opcija jezika
vaπe SIM kartice postavljena na Automatik, jezik Êe
automatski biti odabran, ovisno o jeziku SIM kartice koju
trenutaËno koristite.
Svjetlo
Meni 4.5
Automatsko ponovno biranje
Meni 4.6
Kad je ukljuËena funkcija automatskog ponovnog biranja,
telefon Êe sam nastaviti nazivati telefonski broj koji trebate, u najviπe deset pokuπaja.
Opaska: Razdoblje izmeu dva pokuπaja pozivanja je
promjenljivo.
Moæete koristiti sljedeÊe opcije.
Pozadinsko svjetlo
UkljuËeno: telefon automatski ponovno bira broj.
Sami moæete odrediti hoÊe li telefon ukljuËivati pozadinsko
svjetlo ili ne. IskljuËivanjem osvjetljenja, moguÊe je neznatno poveÊati vrijeme Ëekanja (standby) odnosno razgovora.
IskljuËeno: telefon ne bira ponovno broj koji ste
pokuπali nazvati.
Moæete koristiti sljedeÊe opcije.
IskljuËeno: telefon neÊe ukljuËivati pozadinsko svjetlo.
Kratko: pozadinsko svjetlo se ukljuËuje kad pritisnete
nekutipku ili primite poziv, a iskljuËuje se 10 sekundi
nakonπto ste pritisnuli zadnju tipku.
Dugo: pozadinsko svjetlo se ukljuËuje kad pritisnete
neku tipku ili primite poziv, a iskljuËuje se 20 sekundi
nakon πto ste pritisnuli zadnju tipku.
Svjetlo usluge
Uz pomoÊ ove opcije moæete odrediti æelite li da servisno
svjetlo na vrhu telefona bude ukljuËeno ili iskljuËeno.
Moæete koristiti sljedeÊe opcije.
Aktivan poklopac
Meni 4.7
Ova opcija omoguËuje da primite poziv otvaranjem
poklopca.
Moæete koristiti sljedeÊe opcije.
OnemoguÊeno: da biste primili poziv morate otvoriti
poklopac i pritisnuti tipku, ovisno o stanju opcije
Odgovor bilo kojom tipkom (stranica 82).
OmoguÊeno: da biste primili poziv morate samo otvoriti
poklopac
IskljuËeno: servisno svjetlo nije ukljuËena.
UkljuËeno: servisno svjetlo svjetluca kad je telefon
spreman za uporabu.
80
81
Postavke telefona
Odgovor bilo kojom tipkom
Meni 4.8
Ovisno o odabiru opcije Bilo koja tipka, moæete odgovoriti
na dolazni poziv pritiskom na bilo koju tipku osim tipke
i tipke funkcije Odbijeno.
UkljuËeno: za odgovor na dolazni poziv moæete pritisnuti
bilo koju tipku osim tipke
i tipke funkcije
Odbijeno. Æelite li odbiti poziv, pritisnite tipku
ili
tipku funkcije Odbijeno
IskljuËeno: na dolazni poziv moæete odgovoriti jedino
pritiskom na tipku
ili tipku funkcije Primi. Za odbijanje poziva dræite pritisnutu tipku ili na lijevoj strani
telefona
Kontrast
Meni 4.9
Ova opcija omoguÊava vam podeπavanje kontrasta LCD
ekrana pritiskom na tipke
i
ili tipke i na
lijevoj strani vaπeg telefona.
TvorniËke postavke telefona
Meni 4.10
Uvijek moæete jednostavno vratiti svoj telefon na njegove
tvorniËke postave. UËinite sljedeÊe:
1. Odaberite opciju TvorniËke postavke telefona
2. Unesite 8-znamenkastu lozinku telefona
Opaska: Lozinka je tvorniËki postavljena na 00000000.
Pogledajte na stranici 94 kako se mijenja ovu lozinku.
Organizator
Organizator vam omoguÊava da uËinite sljedeÊe:
• Provjeravate kalendar
• Napiπete raspored ili popis stvari koje trebate uËiniti
• U telefonu namjestite toËan datum i vrijeme
• Namjestite alarm koji zvoni u toËno odreeno vrijeme
(da vas, primjerice, podsjeti da morate na sastanak)
• RaËunate
• Dodjeljujete funkcije navigacijskim tipkama tako da
mogu biti upotrebljene kao kratice do najdraæih menija
Kalendar
Meni 5.1
Moæete:
• Pregledavati kalendar
• Pisati podsjetnike da biste pratili vaπ raspored i moæete pokrenuti alarm ako je potrebno
Pregledavanje kalendara
Kada odaberete opciju Kalendar (5.1) na zaslonu se prikaæe kalendar. Dostupne su sljedeÊe opcije kada pritisnete tipku funkcije Opcije.
Pretraæi sve: Prikazuje sve podsjetnike, bez obzira na
dan poËevπi od najstarijeg. Moæete pregledavati podsjetnike pomoÊu tipke
ili
.
Obriπi sve: Briπe sve podsjetnike. Pita vas za potvrdu
prije brisanja.
Idi na datum: moæete prijeÊi na odabrani datum
Ako odaberete tipku funkcije Idi na moæete prijeÊi na
drugi dan, ili moæete odabrati opciju Idi na datum.
82
83
Organizator
Organizator
Pisanje podsjetnika
Da biste napisali ili uredili podsjetnik na odreeni
datum, uËinite sljedeÊe.
1. Odaberite æeljeni datum pomoÊu navigacijskih tipki
Opaska: Da biste preskoËili sljedeÊi ili proπli mjesec pritisnite tipku ili na lijevoj strani vaπeg telefona.
Kada zavrπite s ureivanjem podsjetnika, pritisnite tipku
funkcije OK. Ove opcije su tada dostupne, nakon pritiska
na tipku funkcije Opcije.
Alarm: moæete podesiti alarm da zvoni na odabrani dan.
Obriπi: moæete izbrisati podsjetnik.
Kopiraj u: moæete kopirati podsjetnik na drugi datum ili
vrijeme.
2. Pritisnite tipku funkcije Odaberi
Prazan zaslon podsjetnika vam omoguËuje da unesete
novi podsjetnik.
Premjesti u: moæete promijeniti datum ili vrijeme podsjetnika.
3. Unesite podsjetnik i pritisnite tipku funkcije OK
Lista obaveza
Opaska: Za viπe detalja o unosu teksta pogledajte
stranicu 43.
Telefon vas pita dali æelite postaviti alarm.
4. Ako æelite da alarm zvoni na odabrani datum pritisnite tipku funkcije Da.
Suprotno pritisnite tipku funkcije Ne.
5. Ako pritisnete Da podesite vrijeme alarma i pritisnite
OK.
Oznaka se pojavljuje ispred datuma u kalendaru da
Meni 5.2
Ovaj meni omoguÊava vam da:
• Napiπete popis poslova
• Odredite prioritete i rokove
• Rasporedite poslove prema njihovoj vaænosti ili stanju
( za neobavljene poslove, 3 za obavljene poslove)
Stvaranje liste obveza
Popis moæete izraditi na sljedeÊi naËin.
1. Pritisnite tipku funcije Novo.
Ureivanje Podsjetnika
Ako odaberete dan za koji podsjetnik veÊ postoji, moæete
pritisnuti tipku funkcije Uredi ako æelite urediti prikazani
podsjetnik.
2. Unesite prvu obavezu
Opaska: Moæete unesti do 48 znakova. Informacije o
unosu znakova moæete naÊi na stranici 43.
3. Pritisnite tipku funkcije OK.
Opaska: Za viπe datalja o unosu teksta pogledajte stranicu
43.
84
85
Organizator
Organizator
4. Odredite vaænost uporabom tipke
funkcije Odaberi.
ili
, i tipke
Da biste...
Onda...
6. Pritisnite tipku funkcije Da.
Razvrstali postojeÊe • Pritisnite tipku funkcije Opcije
obveze po prioritetu • Odaberite opciju Sortiraj
ili stanju
• Odaberite kriterije za razvrstavanje
Ureivanje liste obveza
Kopirali obvezu
•
•
•
•
Obrisali obvezu
• Osvjetlite obvezu
• Pritisnite tipku funkcije Opcije
• Odaberite opciju Obriπi
5. Unesite rok.
Ako su u popisu veÊ unesene neke toËke kada odaberete
opciju Lista obveza (5.2), na zaslonu moæete vidjeti
popis s oznakom, stupnjem vaænosti i pojedinostima.
Da biste...
Onda...
Vidjeli detaljni
sadræaj toËke,
• Osvjetlite obvezu
• pritisnite tipku funkcije Pogled
Promijenili stanje
odreene obveze
( ili 3)
•
•
•
ili
•
•
•
•
Osvjetlite obvezu
Pritisnite
da oznaËite obvezu
kao obavljenu
Osvjetlite obvezu
Pritisnite tipku funkcije Opcije
Odaberite opciju OznaËi
Odaberite odgovarajuÊe stanje
Unjeli novu obvezu • Pritisnite tipku funkcije Opcije
• Odaberite opciju Novi
• Unesite tekst, rok, prioritet
Uredili postojeÊu
obvezu
86
•
•
•
•
Osvjetlite obvezu
Pritisnite tipku funkcije Opcije
Odaberite opciju Kopiraj
Promjenite tekst, rok, prioritet
Obrisali sve obveze • Pritisnite tipku funkcije Opcije
• Odaberite opciju Obriπi sve
• Potvrdite brisanje pritiskom na
OK
Vrijeme i Datum
Meni 5.3
PomoÊu ove opcije moæete promjeniti vrijeme i datum.
Takoer moæete provjeriti trenutno vrijeme po GMT-u
(Greenwich Mean Time) i u 21 gradu πirom svijeta.
Osvjetlite obvezu
Pritisnite tipku funkcije Opcije
Odaberite opciju Uredi
Promjenite tekst, rok, prioritet
87
Organizator
Organizator
Dostupne su sljedeÊe opcije:
Postavi vrijeme: ova opcija omoguÊava vam da postavite
sat. Moæete odrediti format pomoÊu opcije Format (5.3.4).
Opaska: Prije nego πto postavljate vrijeme, potrebno je odrediti vremensku zonu pomoÊu opcije menija Svjetsko
vrijeme (5.3.3).
Postavi datum: ova opcija omiguÊava vam da unesete
dan, mjesec i godinu. Moæete odrediti format pomoÊu
opcije Format (5.3.4).
Alarm
Meni 5.4
PomoÊu ove opcije moæete:
• Postaviti alarm da zvoni u odreeno vrijeme
• Moæete podesiti da se telefon sam ukljuËi i aktivira
alarm Ëak i kad je telefon iskljuËen.
U meniju Alarm moæete koristiti sljedeÊe moguÊnosti.
Svjetsko vrijeme: za provjeru vremena u 21 gradu
πirom svijeta, upotrebom tipki i .
Alarm jednom: alarm zvoni samo jednom i nakon toga
se iskljuËuje.
Zaslon prikazuje:
• Ime grada
• ToËan datum i vrijeme
• Vremensku razliku izmeu odabranog grada i vaπeg
grada, ako ste u telefonu namjestili svoje mjesno vrijeme (vidi dalje za detaljnije obavijesti) ili GMT (kod
tvorniËkog postava)
Dnevni alarm: alarm zvoni svakoga dana u isto vrijeme.
Za namjeπtanje vremenske zone u kojoj se nalazite, uËinite sljedeÊe.
1. Odaberite grad koji pripada vaπoj vremenskoj zoni pritiskom na tipke ili jednom ili viπe puta. Na
zaslonu se ispisuje mjesno vrijeme i datum.
2. Pritisnite tipku funkcije Postavi.
Format: Ova opcija omoguÊava vam da odredite oblik
datuma i vremena:
Format za vrijeme: 24 sata
12 sati
Format za datum:
88
Tjedni alarm: alarm zvoni svakog tjedna istog dana i u
isto vrijeme.
Ako æelite postaviti alarm, uËinite sljedeÊe.
1. Odaberite opciju frekvencije alarma.
2. Unesite æeljeno vrijeme i dan tjedan
Za gaπenje alarma koji zvoni samo otvorite telefon i pritisnite tipku funkcije Izlaz.
Poniπti alarm: iskljuËuje alarm.
Automatsko ukljuËivanje: ako je opcija postavljena
na OmoguËeno, telefon se automatski ukljuËuje kad
alarm treba zvoniti.
Ako je opcija postavljena na OnemoguËeno, alarm se
neÊe oglasiti ako je telefon iskljuËen.
GGGG/MM/DD (godina/mjesec/dan)
DD/MM/GGGG (dan/mjesec/godina)
MM/DD/GGGG (mjesec/dan/godina)
89
Organizator
Organizator
Kalkulator
Meni 5.5
Vaπ telefon moæete koristiti i kao kalkulator s 9 znamenaka. Kalkulator moæe obavljati osnovne matematiËke
operacije: zbrajanje, oduzimanje, mnoæenje, dijeljenje.
PreËica
Meni 5.6
Navigacijske tipke dolje, lijevo i desno i tipka C mogu se
koristiti i kao kratice. Kada ih se dræi pritisnute pri praznom zaslonu, omoguËavaju direktan pristup odreenim
menijima.
Upotreba kalkulatora
1. PomoÊu tipki s brojevima unesite prvu vrijednost.
2. PritiπÊite desnu tipku funkcije dok ne naete potreban
matematiËki simbol: + (zbrajanje), - (oduzimanje), x
(mnoæenje), / (dijeljenje).
3. Unesite drugu vrijednost.
4. Prema potrebi ponovite korake 1 i 3.
Opaske:
• Ako uËinite pogreπku ili æelite obrisati zaslon, koristite
C tipku.
• Za decimalnu toËku ili zagradu pritisnite lijevu tipku
funkcije dok se æeljeni znak ne prikaæe.
5. Pritisnite tipku
da biste dobili rezultat.
Upotrebom opcije menija PreËica (5.6) sljedeÊim opcijama se moæe direktno pristupiti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nijedan
Bez zvuka (Postavka vibracije opcija menija 3.4)
Kalendar (opcija menija 5.1)
Kalkulator (opcija menija 5.5)
Poruke (opcija menija 2)
Postavke zvuka (opcija menija 3)
Lista obaveza (opcija menija 5.2)
Govorna poπta (opcija menija 2.6)
Novosti (opcija menija 2.5)
Aktivirana Infracrvena veza (opcija menija 4.1)
1.
•
•
•
•
Odaberite tipku koja Êe se koristiti kao preËica:
Tipka dolje ( )
Tipka desno ( )
Tipka lijevo ( )
C stisni dugo
2. Odaberite opciju menija koju Ëete dodjeliti tipki.
Opaska: Da biste deaktivirali preËicu, odaberite opciju
Nijedan.
90
91
Sigurnost
Sigurnost
Sigurnosni postavi sluæe da biste mogli upotrebu svoga
telefona ograniËiti na:
• Ljude prema vaπem izboru
• Vrste razgovora prema vaπem izboru
Za zaπtitu moguÊnosti koje vam pruæa vaπ telefon koristi
se viπe razliËitih kodova i lozinki. Opisujemo ih u sljedeÊim poglavljima (pogledajte i stranice 22-25).
Provjera PIN
Menu 6.1
Kad je aktivirana opcija pristupnog koda, vaπ telefon Êe
od vas zatraæiti unos PIN-a svaki puta kad ga budete
ukljuËivali. Zbog toga nijedna osoba koja nema vaπ PIN
kod ne moæe koristiti vaπ telefon ako joj to sami ne dopustite.
Opaska: Ako æelite deaktivirati opciju pristupnog koda, najprije morati unijeti PIN.
Promjeni PIN
Menu 6.2
Ova opcija omoguÊava vam da promijenite PIN kod ako
je opcija Provjera PIN-a ukljuËena. Uvijek morate unijeti
trenutaËni PIN prije nego πto ga mijenjate u novi.
Nakon πto ste unijeli novi PIN, telefon od vas traæi da ga
potvrdite tako πto Êete ga ponovno upisati.
Telefon zakljuËan
Menu 6.3
Dok je ukljuËena ova funkcija, telefon je zakljuËan i vi
morate svaki puta prilikom ukljuËivanja telefona najprije
unijeti osmeroznamenkasti sigurnosni kod.
Lozinka je tvorniËki postavljena na 00000000. Æelite li
promijeniti sigurnosni kod, koristite opciju menija 6.4.
Kad jednom unesete toËan sigurnosni kod, moæete upotrebljavati telefon sve dok ga ne iskljuËite.
Za mijenjanje koda PIN, pogledajte opciju menija 6.2.
Moæete koristiti sljedeÊe opcije.
OmoguËeno: svaki put kad ukljuËite telefon, morate unijeti PIN.
OnemoguËeno: kad ukljuËite telefon, on se izravno
povezuje s mreæom.
92
Moæete koristiti sljedeÊe opcije.
OmoguÊeno: kad ukljuËite telefon, morate upisati lozinku.
OnemoguÊeno: kad ukljuËite telefon, ne morate upisati
lozinku.
93
Sigurnost
Promjeni πifru
Sigurnost
Menu 6.4
FDN Mod
Menu 6.6
Izbor opcije Promjena πifre dopuπta vam promjenu lozinke telefona. Prvo morate unijeti trenutaËnu lozinku, a
zatim novu.
FDN (Fixed Dial Number) mod, ako ga podræava vaπa
SIM kartica, omoguÊava vam ograniËavanje odlaznih
poziva na samo odreene telefonske brojeve.
Lozinka je tvorniËki postavljena na 00000000. Nakon πto
ste unijeli novu lozinku, telefon od vas traæi da je potvrdite tako πto Êete je unijeti joπ jednom.
Moæete koristiti sljedeÊe opcije.
OmoguÊeno: moæete zvati samo brojeve spremljene u
imeniku. Morate unijeti kod PIN2.
OnemoguÊeno: moæete zvati bilo koji broj.
SIM ZakljuËan
Menu 6.5
Kad je opcija blokade kartice ukljuËena, telefon radi
samo s trenutaËnom SIM karticom. Morate unijeti kod za
zakljuËavanje SIM kartice.
Nakon πto ste upisali kod za zakljuËavanje, morate ga
potvrditi tako πto Êete ga ponovno upisati.
Za otkljuËavanje SIM kartice, morate unijeti kod za
zakljuËavanje.
Opaska: Nemaju sve SIM kartice kod PIN2. Ako ga vaπa SIM
kartica nema, ova opcija menija neÊe se pojaviti na
zaslonu.
Za mijenjanje koda PIN2, pogledajte (dolje) opciju menija 6.7.
Promjeni PIN2
Menu 6.7
Promjena PIN2 omoguÊava vam mijenjanje vaπeg PIN2
koda. Morate unijeti trenutaËni PIN2 kod prije nego πto
upiπete novi.
Nakon πto ste upisali novi PIN2 kod, morate ga potvrditi
tako da ga ponovno upiπete.
Opaska: Nemaju sve SIM kartice kod PIN2. Ako ga vaπa SIM
kartica nema, ova opcija menija neÊe se pojaviti na
zaslonu.
94
95
Usluga Mreæe
Mreæne usluge
SljedeÊe funkcije su usluge mreæe. Posavjetujte se s
aπim davateljem usluga o moguÊnosti pretplate na ove
funkcije ako ih æelite koristiti.
Preusmjeravanje poziva
Menu 7.1
Usluga preusmjeravanja poziva omoguÊava vam da dolazne pozive preusmjerite na broj koji odredite.
Pimjer: Æelite preusmjeriti poslovne pozive kolegi dok te
vi na odmoru.
Postoji nekoliko naËina preusmjeravanja poziva.
Preusmjeri bilo kad: mreæa preusmjerava sve ozive.
Zauzeto: pozive Êe biti preusmjereni ako ste u tijeku
drugog razgovora
Nema odgovora: pozivi Êe biti preusmjereni ako se u
odreenom vremenu ne javite na telefon.
Neuspostavljivo: pozivi Êe biti preusmjereni ako se
nalazite izvan podruËja koje pokriva vaπ davatelj usluga.
Otkaæi sve: sve opcije preusmjeravanja poziva su
poniπtene.
Sami moæete odrediti osobine preusmjeravanja poziva za
svaku od sljedeÊih vrsta:
• Samo glasovni pozivi
• Samo fax poruke
• Samo data poruke
Primjer: Moæete:
• Preusmjeriti sve pozive s telefaksa na svoj
faks ureaj u uredu
• Preusmjeriti glasovne pozive kolegi ako ste vi
veÊ u tijeku nekog poziva
96
Za namjeπtanje vaπih opcija preusmjeravanja poziva, uËinite slijedeÊe.
1. Pritiskom na tipke
ili
odaberite vrstu poziva
koje æelite preusmjeriti, dok se na zaslonu ne ispiπe
odgovarajuÊa opcija, a zatim pritisnite tipku Odaberi
2. Odaberite vrstu poziva koju æelite preusmjeriti tipkama
ili
, dok se na zaslonu ne ispiπe odgovarajuÊa opcija, a zatim pritisnite tipku Odaberi
Trenutno stanje se prikazuje. Ako je opcija veÊ postavljena, broj na koji se preusmjerava se prikazuje.
3. Da biste
Onda
Aktivirali
preusmjeravanje
poziva
• Pritisnite tipku
funkcije Aktiviraj
• Idite na korak 4
Promijenili broj
• Pritisnite tipku funkcije
Promjeni
• Idite na korak 4
IskljuËili
preusmjeravanje
poziva
• Pritisnite tipku
funkcije Izbriπi
4. Moæete unijeti broj na koji Êe poyivi biti preusmjereni
i pritisnite tipku funkcije OK.
Za unos meunarodnog predbroja pritisnite tipku 0,
dok se na zaslonu ne ispiπe znak +.
Kad izaberete, pritisnite tipku Poπalji ili tipku funkcije OK; telefon Êe vaπe postave poslati mreæi, a potvrda mreæe ispisat Êe se na zaslonu.
Moæete iskljuËiti svo preusmjeravanje odabirom opcije
Otkaæi sve.
97
Usluga Mreæe
Zabrana poziva
Usluga Mreæe
Menu 7.2
Ova usluga mreæe omoguÊava vam da ograniËite svoje
pozive.
Uslugu moæete namjestiti na sljedeÊe naËine.
Svi odlazni: ne moæete uputiti poziv.
Internacinalni: ne moæete uputiti internacionalni poziv.
2. Odaberite æeljenu vrstu poziva pritiskom na tipke
ili
dok se na zaslonu ispiπe odgovarajuÊa opcija i
pritisnite Odaberi.
3. Pritisnite tipku funkcije Aktiviraj potvrdu svojih izbora.
4. Unesite lozinku za ograniËenja poziva koju ste dobili
od svoje meæe.
Telefon πalje vaπe naredbe mreæi, a na zaslonu se
ispisuje potvrda mreæe.
Internacionalni osim prema domaÊ.: dok ste u inozemstvu, poziv moæete uputiti samo na brojeve unutar
zemlje u kojoj se nalazite te na brojeve u vaπoj matiËnoj
zemlji (zemlji u kojoj je lociran vaπ davatelj usluga).
Ako æelite iskljuËiti pojedina ograniËenja, uËinite sljedeÊe.
Svi dolazni: ne moæete primati pozive.
1. Odaberite opciju ograniËenja koje æelite iskljuËiti.
DolazeÊi poziv u inozenstvu: ne moæete primati pozive ako se sluæite svojim telefonom izvan podruËja koje
pokriva vaπa matiËna mreæa.
2. Odaberite vrstu poziva na koju se odnosi ta opcija.
Otkaæi sve: deaktivirana su sva ograniËenja; normalno
moæete upuÊivati i primati pozive.
Moæete odrediti individualne opcije ograniæenja za svaki
od sljedeÊih vrsta poziva:
• Samo glasovni pozivi
• Samo fax poruke
• Samo data poruke
Da biste odredili vlastita ograniËenja, uËinite sljedeÊe.
1. Odaberite æeljenu vrstu ograniËenja pritiskom na
tipke
ili
dok se na zaslonu ispiπe odgovarajuÊa opcija i pritisnite Odaberi.
98
3. Pritisnite tipku funkcije Ukloni.
4. Unesite lozinku za ograniËenja poziva koju ste dobili
od svoje meæe.
Telefon πalje vaπe naredbe mreæi, a na zaslonu se
ispisuje potvrda mreæe.
Odabirom opcije Otkaæi sve moæete iskljuËiti sva ograniËenja poziva.
Promijeni πifru za zakljuËavanje: uz pomoÊ ove opcije moæete postaviti i promijeniti lozinku za ograniËenje
poziva koju ste dobili od mreæe. Prije nego πto odredite
novu lozinku, morate unijeti staru.
Kad unesete novu lozinku, morate je potvrditi ponovnim
unosom.
99
Usluga Mreæe
Poziv na Ëekanju
Usluga Mreæe
Menu 7.3
Ova usluga mreæe omoguÊava vam da vas telefon obavijesti kad vas tijekom razgovora netko pokuπa nazvati.
Moæete odrediti opcije dræanja poziva samo za glasovne
pozive.
Izaberi mreæu
Menu 7.4
Funkcija odabira mreæe omoguÊava vam da odaberete
hoÊe li se mreæa Ëiji signal primate (kad ste izvan podruËja vlastite mreæe) odabrati automatski ili to morate uËiniti ruËno
Za postavljanje opcije poziva na Ëekanju, uËinite sljedeÊe.
Opaska: Mreæu koja nije vaπa domaÊa mreæa moæete odabrati samo ako ona ima potpisan valjani ugovor s vaπim
davateljem usluga.
1. Pritiskom na tipke
ili
odaberite vrstu poziva
na koju æelite primijeniti opciju poziva na Ëekanju, a
kad se odgovarajuÊa opcija osvijetli, pritisnite
Odaberi.
Da biste odredili hoÊe li se mreæa odabirati automatski
ili ruËno kad niste na podruËju vlastite mreæe, uËinite
sljedeÊe.
Na zaslonu vidite obavijest dali je poziv na cekanju ili
nije.
2. Pritiskom na tipku funkcije Aktiviraj ili Deaktiviraj
moæete ukljuËiti ili iskljuËiti poziv na cekanju.
Za povratak na prethodni meni pritisnite tipku funkcije Izlaz.
Sve postave poziva na Ëekanju moæete iskljuËiti uz
pomoÊ opcije Otkaæi sve.
1. Kad se na zaslonu ispiπe Izaberi mreæe pritisnite
tipku funkcije Odaberi.
2. PritiπÊite tipke
ili
dok se na zaslonu oznaËi
odgovarajuÊa opcija te pritisnite tipku funkcije OK.
Ako odaberete Automatik, bit Êete povezani s mreæom koja je prva dostupna na preferiranom popisu.
Ako odaberete RuËno, telefon traæi dostupne mreæe.
Prijeite na korak 3.
ili
dok se na zaslonu oznaËi
3. PritiπÊite tipke
potrebna mreæa te pritisnite OK.
Spojeni ste na izabranu mreæu.
100
101
Usluga Mreæe
Usluga Mreæe
Identifikacija poziva
Menu 7.5
Moæete odrediti da telefon ne πalje vaπ broj, pa se on u
tom sluËaju neÊe ispisati na zaslonu telefona koji zovete.
Opaska: Neke mreæe ne dopuπtaju korisnicima mijenjanje
ovog postava.
Moæete koristiti sljedeÊe opcije.
Standardna postava: koristi se postav koji je odredila
vaπa mreæa.
Sakrij broj: vaπ telefonski broj ne ispisuje se na zaslonu telefona koji zovete.
Poπalji broj: uvijek kad uputite poziv, telefon πalje vaπ
broj.
Zatvorena grupa korisnika (CUG)
Menu 7.6
Ova usluga mreæe omoguÊava vam da svoje odlazne i
dolazne pozive ograniËite na odreeni broj osoba.
Moæete biti Ëlanom bilo koje od 10 skupina korisnika. Za
detaljnije obavijesti o osnivanju, aktiviranju i uporabi
zatvorene skupine korisnika obratite se svom davatelju
usluga
Primjer: Neka kompanija unajmi SIM kartice za svoje
uposlenike i æeli ograniËiti odlazne pozive na
Ëlanove te skupine.
Aktiviranje zatvorene grupe korisnika (CUG)
Kad odaberete meni Zatvorena grupa korisnika, telefon Êe vas upitati æelite li aktivirati tu funkciju. Pritisnite
tipku funkcije Odaberi.
Lista indeksa: moæete prelistavati, dodavati ili brisati
brojeve s popisa zatvorene skupine korisnika (CUG).
Pojavljuje se popis trenutaËnih brojeva CUG-a. Dodajte
nove brojeve (prema uputama mreæe) ili izbriπite odabranu skupinu.
102
Da biste
Pritisnite.
Pretraæivali postojeÊe
CUG popise
Tipke
Dodali novi CUG popis
Tipku funkcije Opcije, odaberite Dodaj i unesite
indeks.
ili
.
103
Usluga Mreæe
WAP PretraæivaË
Da biste
Obrisali CUG popis
Aktivirali CUG indeks
Pritisnite.
Pritisnite tipku funkcije
Opcije i odaberite Obriπi
Pritisnite tipku funkcije
Opcije i odaberite Aktiviraj
Vaπ telefon je opremljen sa WAP pretraæivaËem kojim
moæete pretraæivati beæiËni Web pomoÊu vaπeg telefona.
Za viπe informacija o meniju WAP pretraæivaËa, obratite
se korisniËkom priruËniku WAP pretraæivaËa koji dolazi s
vaπim telefonom.
Izvan pristupa: moæete dopustiti ili zabraniti pozivanje
brojeva koji nisu na popisu za zatvorenu skupinu korisnika. Ova moguÊnost ovisi o vrsti CUG pretplate. Molimo
vas da to provjerite kod svog davatelja usluga.
Grupa standardne postave: vaπem davatelju usluga
moæete prenijeti moguÊi predpostav CUG-a. Nakon πto
tako uËinite, moæete koristiti opciju Grupa standardne
postave. Kad pokuπate uputiti poziv, mreæa Êe vam
ponuditi opciju koriπtenja pretpostava CUG-a, umjesto
da odabirate neki CUG s popisa.
Deaktiviraj: iskljuËuje funkciju CUG. Ova opcija se
pojavljuje samo kada je postavljena grupa aktivirana ili
je CUG indeks izabran.
104
105
Rjeπavanje problema
Rjeπavanje problema
Prije nego πto pozovete servis, uËinite ovih nekoliko
malih provjera. One vam mogu uπtedjeti vrijeme i novac
zbog nepotrebnog pozivanja servisa.
Na zaslonu je ispisano "Nema mreæe"
Kad ukljuËite telefon, pojavljuje se sljedeÊa
poruka
• Izgubili ste signal mreæe. Moæda se nalazite u podruËju slabog signala (u tunelu ili okruæeni zgradama).
Pomaknite se na drugo mjesto i pokuπajte ponovno.
• Pokuπavate koristiti uslugu za koju se niste pretplatili
kod svog davatelja usluga. Posavjetujte se s davateljem usluga radi daljnjih obavijesti.
Insert SIM card (Stavite SIM karticu)
Upisali ste broj, ali telefon ga nije birao
• Provjerite je li SIM kartica ispravno umetnuta.
Telefon zakljuËan
• UkljuËena je funkcija automatskog zakljuËavanja telefona. Najprije morate unijeti pristupni kod, a onda
moæete upotrebljavati telefon.
Unesite PIN
• Po prvi puta koristite svoj telefon. Morate unijeti PIN
koji ste dobili uz SIM karticu.
• UkljuËena je opcija koja traæi od vas unos PIN-a svaki
puta kad ukljuËite telefon. Unesite PIN, a onda, ako
æelite, moæete iskljuËiti ovu opciju.
Unesite PUK
• Tri puta uzastopce unesen je pogreπan PIN, pa je telefon blokiran. Unesite PUK koji ste dobili od davatelja
usluga.
106
• Jeste li pritisnuli tipku
?
• Jeste li na odgovarajuÊoj mreæi?
• Moæda je ukljuËena opcija ograniËenja odlaznih poziva.
Sugovornik vas ne moæe dobiti
• Je li vam telefon ukljuËen (jeste li pritisnuli tipku
i dræali dulje od jedne sekunde)?
• Jeste li na odgovarajuÊoj mreæi?
• Moæda je ukljuËena opcija ograniËenja dolaznih poziva.
Sugovornik vas ne Ëuje dok govorite
• Jeste li opcijom iskljuËili mikrofon (pojavljuje se Bez
zvuka)?
• Dræite li telefon dovoljno blizu ustiju? Mikrofon se
nalazi u sredini na dnu telefona.
107
Rjeπavanje problema
Uporaba baterija
Telefon se oglπava tonom upozorenja na
zaslonu se ispisuje "**Paænja** baterija prazna"
• Baterija je nedovoljno napunjena. Zamijenite i napunite bateriju.
Vaπ telefon napaja se standardnom litij-ionskom baterijom, koju se moæe puniti.
Moæete koristiti i sljedeÊe baterije (za detaljnije obavijesti obratite se svom SAMSUNG prodavatelju):
- Tanku bateriju
- Standardnu bateriju
ZvuËna kvaliteta poziva je loπa
• Na zaslonu telefona provjerite pokazatelj jakosti
signala (
); broj πtapiÊa kraj simbola pokazuje
snagu signala od jakog (
) do slabog ( ).
• Pokuπajte lagano pomicati telefon, ili se pribliæite prozoru ako ste u zgradi.
Telefon ne bira niti jedan broj iz imenika
• Provjerite jesu li brojevi toËno spremljeni, koristeÊi se
opcijom imenika.
• Ako je potrebno, ponovno ih unesite i spremite.
Ako ni pomoÊu navedenih uputa ne moæete rijeπiti
problem, zabiljeæite:
• Model i serijske brojeve svog telefona
• Podatke o garanciji
• ToËan opis problema
Potom se obratite mjesnom prodavatelju ili
ovlaπtenom SAMSUNG servisu.
Upozorenja pri koriπtenju baterija
• Nikad nemojte koristiti punjaË ili bateriju koji su na
bilo koji naËin oπteÊeni.
• Koristite bateriju samo za svrhu kojoj je namijenjena.
• Ako telefon upotrebljavate blizu mreænog odaπiljaËa,
on troπi manje energije; duljina vremena razgovora i
vremena na Ëekanju (standby) uvelike ovise o jaËini
signala mreæe i o vrijednostima koje je postavio davatelj usluga.
• Vrijeme punjenja baterije ovisi o preostaloj razini
napunjenosti i o vrsti baterije i punjaËa koje upotrebljavate. Bateriju moæete puniti i prazniti viπe stotina
puta, ali Êe se njen kapacitet s vremenom smanjiti.
Kad primijetite da se kapacitet baterije znaËajno smanjio (vrijeme razgovora i vrijeme Ëekanja su znatno
kraÊi), treba nabaviti novu bateriju.
• Potpuno napunjena baterija Êe se s vremenom sama
isprazniti ako je ne upotrebljavate.
108
109
Uporaba baterija
Sigurnosne upute
• Upotrebljavajte samo baterije koje je odobrio
Samsung i punite baterije samo punjaËima koje je
odobrio Samsung. Kad punjaË nije u uporabi, iskljuËite ga iz izvora napajanja. Nemojte ostavljati bateriju
prikljuËenu na punjaË dulje od jednog tjedna, jer prepunjavanje moæe skratiti njen vijek trajanja.
• Izlaganje baterije visokim ili niskim temperaturama
utjecat Êe na kapacitet baterije: moæda Êete prije
uporabe morati zagrijati bateriju ili je pustiti da se
ohladi.
• Ne ostavljajte bateriju na mjestima gdje je visoka ili
niska temperatura, primjerice u automobilu u ljetnim
odnosno zimskim mjesecima, buduÊi da Êe to prouzroËiti smanjenje kapaciteta i vijeka trajanjabaterije.
Nastojte bateriju dræati na sobnoj temperaturi.
Telefon s pretoplom ili prehladnom baterijom moæe
privremeno otkazati, iako mu je baterija puna.
Karakteristike litij-ionskih baterija znaËajno se
pogorπavaju na temperaturama ispod 0° C
• Pazite da na bateriji ne napravite kratki spoj. SluËajni
kratki spoj moæe se dogoditi kad preko nekog metalnog predmeta (kovanica, spajalica ili kemijska olovka)
doe do izravne veze izmeu + i - pola baterije
(metalni izdanci na poleini baterije), npr. kad priËuvnu bateriju nosite u dæepu ili torbi. Kratki spoj moæe
oπtetiti bateriju ili predmet koji ga je prouzroËio.
• Potroπene baterije odlaæite u skladu s mjesnim propisima. Baterije se obavezno reciklira. Ne bacajte baterije u vatru.
110
Sigurnost u prometu
• Zapamtite, najvaænija je sigurnost u prometu.
• Nemojte ruËno koristiti telefon dok vozite. Uvijek najprije zaustavite vozilo.
• Pazite da telefon uvijek bude priËvrπÊen za dræaË; ne
ostavljajte ga na mjestu s kojega bi uslijed sudara ili
naglog zaustavljanja mogao pasti i oπtetiti se.
• Na javnim prometnicama je zabranjeno upotrebljavati
signalni alarm prikljuËen na svjetla ili sirenu vozila.
• Ugradnju telefona u vozilo ili popravak smiju obavljati
samo ovlaπtene osobe. NestruËno izvedena ugradnja
ili popravak mogu biti opasni, a moæete izgubiti i jamstvo na ureaj.
• Sustavi s elektroniËkim ubrizgavanjem goriva, elektroniËki protuklizni sustavi koËenja, elektroniËki brzinomjeri i ostali elektroniËki sustavi mogu pretrpjeti
smetnje zbog nedovoljne zaπtite od radio signala.
Redovito provjeravajte ispravnost opreme za
koriπtenje telefona u vozilu.
Radni uvjeti
• Poπtujte posebne propise koji vrijede na odreenom
podruËju i uvijek iskljuËite telefon tamo gdje je njegova uporaba zabranjena ili kad moæe prouzroËiti smetnje (primjerice u bolnici).
111
Sigurnosne upute
Sigurnosne upute
»uvanje i odræavanje
• Rad svakog radio-ureaja, pa tako i prijenosnog telefona, moæe prouzroËiti smetnje u radu medicinskih
ureaja koji nisu u dovoljnoj mjeri zaπtiÊeni. U sluËaju
nekih nejasnoÊa, posavjetujte se s lijeËnikom ili proizvoaËem medicinskih uredjaja. Mogu nastati smetnje i za druge elektroniËke ureaje.
• Kao i kod ostalih prijenosnih radio-ureaja, za zadovoljavajuÊi rad i osobnu sigurnost preporuËa se
koriπtenje telefona samo u uobiËajenom radnom poloæaju.
• Na benzinskoj crpki uvijek iskljuËite telefon.
PodsjeÊamo korisnike na nuænost poπtivanja ograniËenja uporabe radio-ureaja u skladiπtima goriva
(podruËjima gdje se gorivo skladiπti ili distribuira), u
kemijskim postrojenjima ili unutar podruËja na kojem
se provodi miniranje.
• Zapaljive tekuÊine, plinove ili eksplozivna sredstva
dræite podalje od telefona, njegovih dijelova i dodatnog pribora.
• Uvijek iskljuËite telefon prije ulaska u zrakoplov.
Uporaba mobilnih telefona u zrakoplovima je protuzakonita, moæe ugroziti sigurnost zrakoplova ili moæe
izazvati probleme u radu mreæe beæiËne telefonije.
Prekrπiteljima ovih propisa moæe se oduzeti pravo na
koriπtenje telefonskih usluga, a protiv njih se moæe
poduzeti odgovarajuÊe zakonske mjere, ili oboje.
112
Vaπ je telefon proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije te
njime morate paæljivo rukovati. Upute koje slijede pomoÊi Êe vam u ispunjavanju svih pretpostavki za dobivena
jamstva te Êete svojim telefonom biti zadovoljni joπ
mnogo godina.
• Telefon i sav dodatni pribor Ëuvajte izvan dosega
male djece.
• Telefon Ëuvajte na suhom mjestu. Kiπa, vlaga i tekuÊine koje sadræe minerale mogu svojim korozivnim djelovanjem oπtetiti elektroniËke sklopove.
• Ne koristite i ne dræite telefon na praπnjavim ili
oneËiπÊenim mjestima jer se u tim uvjetima njegovi
dijelovi mogu oπtetiti.
• Ne izlaæite telefon visokim temperaturama. One mogu
skratiti vijek trajanja elektroniËkih ureaja, oπtetiti
bateriju te deformirati ili rastaliti neke plastiËne dijelove.
• Ne izlaæite telefon niskim temperaturama. Naime, prilikom zagrijavanja na normalnu temperaturu dolazi do
kondenzacije i stvaranja vlage, koja moæe oπtetiti
elektroniËke sklopove.
• Ne pokuπavajte sami otvoriti telefon. NestruËno rukovanje telefonom moæe ga oπtetiti.
• Pazite da vam telefon ne ispadne i Ëuvajte ga od udaraca. Grubim rukovanjem moæete oπtetiti elektroniËke
ploËice.
113
Sigurnosne upute
Indeks pojmova
• Za ËiπÊenje telefona nemojte upotrebljavati jaka
kemijska sredstva, otapala ni jake detergente.
Obriπite ga mekom krpom navlaæenom obiËnom
vodom s malo blage sapunice.
• U sluËaju da telefon ili bilo πto od dodatnog pribora
ne radi kako treba, odnesite ih u najbliæi ovlaπteni
servis. Serviser Êe vam pomoÊi i, ako treba, preuzeti
proizvod na popravak.
Kako biste bolje razumjeli osnovne tehniËke pojmove i
kratice koriπtene u ovom priruËniku, te kako biste u
potpunosti mogli iskoristiti moguÊnosti vaπeg telefona,
evo nekih objaπnjenja.
Aktivan poklopac
MoguÊnost glasovnog biranja Ëim otklopite poklopac
telefona.
Zabrana poziva
MoguÊnost ograniËenja dolaznih i odlaznih poziva.
Pozivi u nuædi
Vaæno! Ovaj telefon, kao i svaki drugi mobilni telefon, koristi
radio-signale beæiËne i stacionarne mreæe, kao i korisniËki programirane funkcije, pa se ne moæe jamËiti
uspostavu veze u svim uvjetima. Stoga se, u sluËajevima kada je potrebna visoka pouzdanost (npr. hitna
medicinska pomoÊ), ne biste smjeli osloniti samo na
mobilni telefon.
Ne zaboravite! Za upuÊivanje i primanje poziva neophodno je da telefon bude ukljuËen i da se nalazi u
podruËju pokrivenom signalom odgovarajuÊe jakosti.
Preusmjeravanje poziva
MoguÊnost preusmjeravanja poziva na drugu mobilnu ili
fiksnu telefonsku liniju.
Dræanje poziva
MoguÊnost da zadræite jedan poziv dok odgovarate na
drugi poziv ili ga upuÊujete; zatim, ako je potrebno,
moæete naizmjence sudjelovati u oba poziva.
Poziv na Ëekanju
MoguÊnost da korisnik bude obavijeπten o novom
dolazeÊem pozivu ako je u tijeku drugog razgovora.
Pozive u nuædi neÊete moÊi upuÊivati na svim mreæama
mobilne telefonije niti kada koristite odreene usluge
mreæe ili/i neke funkcije vaπeg telefona. Posavjetujte se
s davateljem usluga.
114
115
Indeks pojmova
Indeks pojmova
DCS
Lozinka telefona
Digital cellular network standard baziran na GSM
mreûnoj arhitekturi. Ima viπi frekvencijski raspon (1800
MHz za DCS umjesto 900 MHz za GSM), viπe radio
kanala mogu biti dostupni, te omoguÊavaju mreæi da
podræi viπe pretplatnika i veÊi promet.
Sigurnosni kod koji se koristi za otkljuËavanje telefona,
ako je odabrana opcija automatskog zakljuËavanja kod
svakog ukljuËivanja telefona.
Dual Band
Sposobnost koriπtenja i DCS (1800 MHz) i GSM (900
MHz) mreæa. Telefon automatski koristi mreæu s najjaËim
signalom te Ëak vrπi promjene tijekom poziva unutar
mreæe istog davatelj usluga.
GSM (Global System for Mobile Communication)
Meunarodni standard za beæiËnu komunikaciju koji
jamËi kompatibilnost meu razliËitim davateljima usluga.
GSM pokriva veÊinu europskih zemalja i mnoge dijelove
svijeta.
PIN (Personal Identification Number)
Sigurnosni kod koji πtiti telefon i SIM karticu od neovlaπtene uporabe. Korisnici dobivaju PIN od davatelja
usluga uz SIM karticu. Kod se moæe sastojati od 4 do 8
znamenaka te ga, ako æelite, moæete mijenjati.
PUK (PIN Unblocking Key)
Sigurnosni kod koji se koristi za otkljuËavanje telefona
kad je tri puta za redom unesen netoËan PIN. Korisnici
ovaj osmeroznamenkasti kod dobivaju od svog davatelja
usluga uz SIM karticu.
Koriπtenje strane mreæe (roaming)
Usluge identifikacije poziva
Koriπtenje telefona kad se nalazite izvan mreæe vaπeg
davatelja usluga (primjerice na putu).
Usluga koja pretplatnicima omoguÊuje pregled ili blokiranje telefonskih brojeva pozivatelja.
SDN (Service Dialling Numbers)
Konferencijski poziv
Telefonski brojevi koje pruæa davatelj usluge, koji
omoguÊuju pristup posebnim uslugama, npr. govorna
poπta, podrπka korisnicima i brojevi za pozive u nuædi.
MoguÊnost uspostave konferencijskog poziva koji ukljuËuje do 5 drugih sudionika razgovora.
116
117
Indeks pojmova
Indeks
SIM (Subscriber Identification Module)
A
K
Kartica s Ëipom gdje se nalaze sve potrebne obavijesti
za rad telefona (obavijesti o mreæi i memoriji, kao i podaci o korisniku). SIM karticu se umeÊe u mali prostor na
poleini telefona, a πtiti je baterija.
Aktivirana Infracrvena vezu (4.1)
• 78
Aktivan poklopac (4.7) • 9
Alarm (5.4) • 89
Kalendar (5.1) • 83
Kalkulator (5.5) • 90
Kompozitor melodija (3.2) • 72
Kontrast (4.9) • 82
B
L
SMS (Short Message Service)
Baterija
punjenje • 19
mjere opreza • 109
Odgovor bilo kojom tipkom (4.8)
• 29, 82
Birani pozivi
Lista obaveza (5.2) • 85
NaËin T9 • 43, 44
Navigacijske tipke • 55
Propuπteni pozivi (1.1) • 62
Novosti (2.5) • 69
Usluga mreæe pomoÊu koje je moguÊe slanje i primanje
poruka drugog korisnika, a da s njim ne morate razgovarati. Poruka koju ste napisali ili primili (duljine do 160
znakova) moæe biti prikazana na zaslonu, primljena,
ureena ili poslana.
C
»
ZnaËenje tipki ( ) na telefonu oznaËenih sa i :
• Mijenja se ovisno o funkciji koju trenutaËno koristite
• Ispisano je u posljednjem redu zaslona iznad odgovarajuÊe tipke
»itanje poruka (2.1) • 65
Kompjutorizirana usluga javljanja koja automatski odgovara na vaπe pozive ako vi to tog trenutka niste u moguÊnosti, Ëuje se pozdravna poruka (to moæe biti i vaπ glas),
a poruka pozivatelja se snimi.
D
Datum
format (5.3.4) • 88
postavi (5.3.2) • 88
F
FDN Mod (6.6) • 95
G
GlasnoÊa tipaka • 28
GlasnoËa u sluπalici • 28
Govorna poπta • 71
Grupe korisnika • 103
I
Identifikacija poziva • 29, 102
Ikone • 13
Imenik • 36
IrDA • 78
Ispravljanje brojeva • 26
Izaberi mreæe (7.4) • 101
J
Jezik (4.4) • 34, 80
118
Mreæne usluge (7) • 96
CUG • 103
Tipke funkcije
Govorna poπta
M
O
Odabir funkcija • 32
Odabir opcija • 32
Odræavanje • 113
Organizator (5) • 83
P
PIN • 23
PIN2 • 24
Pisanje poruka (2.2)
Ponovo pozivanje zadnjeg broja
• 27
Broj govornog posluæitelja (2.6.2)
• 71
Postavke zvuka (3) • 72
Postavljanje
Postavljanje (2.4) • 68
alarm (5.4) • 89
datum (5.3.2) • 88
jezik teksta • 34, 80
vrijeme (5.3.1) • 88
Pozdravna poruka (4.2) • 79
Poziv
odgovor • 29, 82
zabrana (7.2) • 98
troπak razgovora (1.5) • 64
birani (1.3) • 63
preusmjeravanje (7.1) • 96
u nuædi • 8, 114
na Ëekanju • 48
119
Indeks
internacionalni • 26
propuπteni • 30, 60
primljeni (1.2) • 62
popis (1) • 62
PreËica (5.6) • 91
Primljeni pozivi (1.2) •
Pristupni kodovi • 22
Promjena
lozinke zabrane poziva • 99
πifru (6.4) • 94
PIN (6.2) • 93
PIN2 (6.7) • 95
PUK • 23
Punjenje baterija • 19
S
SDN • 42
Sigurnost (6) • 92
SMS
novosti (2.5) • 69
upotreba • 52, 65
Stanje memorije • 42
Svijetlo
usluge • 14, 80
servisno • 15, 80
Svjetsko vrijeme (5.3.3) • 88
T
Tipke funkcije • 32
Ton svake minute (3.8) • 77
Troπak poziva • 64
TvorniËke postavke telefona
(4.10) • 82
V
Vanjski zaslon • 15
Vibracija • 75
Vlastiti broj (4.3) • 79
Vrsta zvona (3.4) • 75
120
W
WAP pretraæivaË (8) • 105
Z
Zabrana
poziva (7.2) • 98
lozinka • 25, 99
ZakljuËavanje
telefona (6.3) • 93
SIM (6.5) • 94
Zatvorena grupa korisnika (7.6)
• 103
Zvuk greπke (3.7) • 76
Zvuk poruke (3.6) • 76
Zvuk tipkovnice (3.5) • 75
121
!
za potvrdu pozive.
ƒ Pritisnite tipku funkcije Odaberi
ili
kroz popis opcija dok ne
doete do æeljene opcije.
√ Pretraæite pomoÊu tipke
¬ Pritisnite tipku funkcije Odaberi.
ili
kroz popis menija dok ne
doete do æeljenog menija.
¡ Pretraæite pomoÊu tipke
¿ Pritisnite tipku funkcije Meni.
Svaka funkcijska tipka ( ) vrπi funkciju
koja je oznaËena tekstom iznad nje
(zadnja linija zaslona).
Pristup
meniju
Kratko pritisnite tipku
Zavrπi poziv
.
.
.
Pregledaj propuπtene ¿ Otvorite telefon
pozive odmah nakon
i pritisnite tipku funkcije
πto ste ih propustili
Pogledaj.
¡ PomoÊu tipki
i
pregledajte propuπtene pozive
¬ Za poziv na odabrani broj
pritisnite tipku
.
¿ Utipkajte broj.
¡ Pritisnite tipku
Pritisnite i dræite tipku
Uputi poziv
UkljuËi/IskljuËi
Kratki podsjetnik
Dual band SGH-A300 GSM telefon
Primanje
poziva
Ugaanja
glasnoÊe
Odabir
vrste
zvona
Otvorite telefon ili pritisnite
tipku
.
Pritisnite tipku ili na
lijevoj strani vaπeg telefona.
Vrsta zvona.
¿ Odaberite opciju (3.4)
¡ Odaberite opciju
Samo svjetlo, Melodija,
Vibracija, Vibra+ Melodija.
Odaberi za potvrdu.
¬ Pritisni tipku funkcije
Za slijedeÊi proizvod:
DUAL BANG GSM TELEFON SGH-A300
(Ime proizvoda)
SGH-A300
(Ime modela)
Proizveden u:
-Samsung Electronics 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
-Samsung Electronics Iberia, S.A. Pol. Ind. Riera de Caldes, Via Augusta, n-10
08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Espana
(Ime tvornice, adresa)
Ovime izjavljujemo da su provedeni svi esencijalni radio testovi i da gore navedeni
proizvod pridræava svih zahtjeva Smjernice 1999/5/EC.
Proces procjene o pridræavanju procedure navedene u Ëlanku 10 i detaljno u aneksu
[IV] Smjernice 1999/5/EC proveden je uz sudjelovanje sljedeÊih tjela:
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames,KT12 4RQ, UK
Identifikacijska oznaka: 168
Spremnje
brojeva u
imenik
Traæenje
broja u
imeniku
¿ Utipkajte broj.
¡ Pritisnite tipku funkciju Spremi.
¬ Unesite ime.
√ Pritisnite tipku funkcije OK.
potrebno.
ƒ Promjenite lokaciju ako je
≈ Pritisnite tipku funkcije OK.
.
¿ Pritisnite tipku funkciju Imenik.
¡ Unesite poËetak imena.
i
¬ Pritisnite tipku funkciju Traæi.
koristite tipke
.
√ Da bi ste pretraæivali imena
tipku
ƒ Za upuÊivanje poziva pritisnite
122
Deklaracija o pridræavanju (R&TTE)
TehniËka dokumentacija se Ëuva u:
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Koja Êe biti dostupna na zahtjev.
(ProizvoaË)
Samsung Electronics
Suwon P.O. box 105
Kyungki-Do, Korea 440-600
2001. 02. 28.
(Mjesto i datum izdavanja)
JUNGKWAN CHOI / S. Manager
(ime i potpis ovlaπtene osobe)
(Predstavnik u EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackhouse Business Park, Saxony Way,
Yatley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2001. 02. 28.
(Mjesto i datum izdavanja)
In-Seop Lee / Manager
(ime i potpis ovlaπtene osobe)
123
Download PDF