Samsung MAX-WL85 Felhasználói kézikönyv | Manualzz
MAX-L8285HU-1~15
5/23/01 7:42 AM
Page 1
MINI AUDIO TORONY
3 LEMEZVÁLTÓS
CD-JÁTSZÓVAL
CR-R/CD-RW LEMEZEK
LEJÁTSZÁSA
MAX-L82
MAX-WL85
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
MAX-L8285HU-1~15
5/23/01 7:42 AM
Page 2
Biztonsággal kapcsolatos figyelmeztetések
HU
1. osztályú lézergyártmány
Lézersugárzás szempontjából a készülék
1. osztályba soroltnak minôsül.
A különbözô beállításokra és üzemmódokra vonatkozó szabályozószerveknek az itt leírtaktól eltérô használata veszélyes sugárzást eredményezhet.
Figyelem! Soha ne szedje szét a CD-játszót, mert az abban lévô láthatatlan lézersugár károsíthatja a
szemét. Óvakodjon a sugárzástól! A javítást bízza szakemberre.
VIGYÁZAT!
ELEKTROMOS
ÁRAMÜTÉSVESZÉLY
VIGYÁZAT!
A burkolat eltávolítása életveszélyes! A készülék
belsejében nincsenek beállításra szoruló részek.
Probléma esetén forduljon képzett szakemberhez.
A jelzés arra figyelmeztet, hogy a készülék belsejében
elektromos áramütésveszélyt okozó részek vannak.
A jelzés arra figyelmeztet, hogy a készülékhez mellékelt
használati útmutatóban fontos kezelési és karbantartási
utalásokat talál.
FIGYELMEZTETÉS!
A tûz- és áramütésveszély elkerülése érdekében, ne tegye ki a készüléket esô vagy magas
páratartalmú levegô hatásának.
Figyelem!
A készülék csak CCIR rendszerben (87,5 - 108 MHz) sugárzott URH adások vételére alkalmas.
Megjegyzés:
A kezelôszervek magyar megnevezése után a zárójelben lévô jelek vagy angol megnevezések
megegyeznek a készüléken, ill. a távvezérlôn található jelekkel vagy feliratokkal.
2
MAX-L8285HU-1~15
5/23/01 7:42 AM
Page 3
Kérjük szánjon kellõ idõt a használati útmutató
átolvasására. Az olvasottak ismeretében
könnyen üzembe helyezheti a készüléket
és élvezheti sokrétû szolgáltatásait.
Örülünk, hogy megvásárolta a SAMSUNG cég
mini audio tornyát.
Tartalomjegyzék
BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK ........................................................................................................................................ 2
A MINI AUDIO TORONY ÜZEMBE HELYEZÉSE
Elôlap ...................................................................................................................................................................................................... 4
Távvezérlô................................................................................................................................................................................................ 5
Hátlap ...................................................................................................................................................................................................... 6
A mini audio torony elhelyezése .............................................................................................................................................................. 7
A készülék csatlakoztatása a hálózathoz ................................................................................................................................................ 7
Az elemek behelyezése a távvezérlôbe .................................................................................................................................................. 7
Külsô készülék csatlakoztatása .............................................................................................................................................................. 8
CD kimeneti digitális csatlakozó ( CD DIGITAL OUT ) ............................................................................................................................ 8
A hangsugárzók csatlakoztatása ............................................................................................................................................................ 8
Közép-/ hosszúhullámú ( AM ) antenna csatlakoztatása ........................................................................................................................ 9
URH ( FM ) antenna csatlakoztatása ...................................................................................................................................................... 9
Különbözô üzemmódok megtekintése .................................................................................................................................................... 10
A Beállítótárcsa ( Moving Jog ) funkciói ................................................................................................................................................ 10
Az óra beállítása ...................................................................................................................................................................................... 10
CD-JÁTSZÓ
CD-lemezek behelyezése és cseréje...................................................................................................................................................... 11
CD-lemez meghallgatása ........................................................................................................................................................................ 11
CD-lemez kiválasztása a forgótárról ........................................................................................................................................................ 12
Mûsorszám kiválasztása .......................................................................................................................................................................... 12
Egy bizonyos rész megkeresése a lemezen............................................................................................................................................ 12
Lejátszás véletlenszerû sorrendben ........................................................................................................................................................ 12
Egy mûsorszám vagy minden lemez ismétlése ...................................................................................................................................... 13
A lejátszási sorrend beprogramozása ...................................................................................................................................................... 13
A program ellenôrzése és megváltoztatása ............................................................................................................................................ 14
RÁDIÓ
Rádióadók vétele és beprogramozása .................................................................................................................................................... 14
Beprogramozott adók kiválasztása ........................................................................................................................................................ 15
A rádióvétel javítása ................................................................................................................................................................................ 15
Néhány szó a rádiós adatszolgáltatásról (RDS) ...................................................................................................................................... 16
Rádiós adatszolgáltatási mód kijelzése (RDS DISPLAY) ........................................................................................................................ 16
Mûsor-típus (PTY) kijelzése és mûsor-típus szerinti keresés (PTY-SEARCH)........................................................................................ 17
MAGNÓ
Magnókazetta hallgatása ........................................................................................................................................................................ 18
CD-lemez szinkronfelvétele...................................................................................................................................................................... 18
CD-lemez felvétele .................................................................................................................................................................................. 18
Rádiómûsor felvétele................................................................................................................................................................................ 19
Magnókazetta másolása ( DUBBING ) .................................................................................................................................................... 19
A kazetta lejátszási módjának kiválasztása (csak a 2. magnónál) ........................................................................................................ 20
Szalag számláló ...................................................................................................................................................................................... 20
EGYÉB ÜZEMMÓDOK
Az idôzítô üzemmód beprogramozása .................................................................................................................................................... 21
Az idôzítés kikapcsolása .......................................................................................................................................................................... 22
Némítás .................................................................................................................................................................................................... 22
Hangzásképek kiválasztása .................................................................................................................................................................... 22
Erôteljes hangzás/Háttérhangzás üzemmód .......................................................................................................................................... 22
Mélyhangok kiemelése (Csak MAX-L82 típusnál) .................................................................................................................................. 23
Extra mély hangsugárzó (subwoofer) szintbeállításai (csak MAX-WL85 típusnál).................................................................................. 23
Fejhallgató csatlakoztatása ...................................................................................................................................................................... 23
HASZNÁLATI TANÁCSOK
Biztonsági óvintézkedések ...................................................................................................................................................................... 24
A készülék tisztítása ................................................................................................................................................................................ 24
CD lemezek kezelésével kapcsolatos tanácsok ...................................................................................................................................... 25
Magnókazetták kezelésével kapcsolatos tanácsok.................................................................................................................................. 25
Mielôtt a szervizhez fordulna.................................................................................................................................................................... 25
Mûszaki adatok ........................................................................................................................................................................................ 26
A használati útmutatóban az ábráknál bizonyos dolgokra különbözô jelzések hívják fel a figyelmet. Ezek jelentése:
Nyomja meg
Tartsa nyomva
Fontos
Megjegyzés
3
HU
MAX-L8285HU-1~15
5/23/01 7:42 AM
Page 4
Elôlap
HU
2
1
Disc 1
34
Disc 2
Disc 3
33
Open/Close
Disc Change
3
32
4
Power Surround
On/
Standby
Timer/
Clock
5
31
Volume
PTY
6
7
8
9
10
11
30
RDS
R
Display
AUX
Demo
29
Band
TUNER
CD
28
TAPE
Sound
Mode
Enter
Mute
Mono/ST
Program
Preset
Memory
CD Repeat
REC/Pause
Shuffle
27
Reverse
Mode
Deck 1/2
Counter
Reset
Phones
12
CD
Synchro
Dubbing
Normal
13
High
26
Do
wn
Preset/Manual
Up
Push Eject
Push Eject
14
25
15
16
24
17
23
18
22
19
21
20
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
4
Lemez kiválasztó gombok (Disc 1, 2, 3)
CD-játszó lemeztartó fiókja
Mûsortípus választó gomb (PTY RDS)
Idôzítés/óra gomb (Timer/Clock)
Üzemi kapcsoló (On/Standby )
RDS kijelzô (Display RDS)
Bemutató üzemmód gomb (DEMO)
Külsô készülék választó gomb (AUX)
Program gomb
Mono/sztereó üzemmód választó (Mono/ST)
Némítás gomb (Mute)
Fejhallgató-csatlakozó (Phones)
Felvétel/pillanat állj gomb (REC/Pause)
A behangolás eltárolása ( memorizálása ) gomb
19. Szalagmozgás üzemmód választó gomb (Reverse Mode)
20. Magnó kiválasztó gomb (Deck 1/2)
21. Kazetta normál/gyorsmásolása (Normál/Hi-Speed
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Számláló nullázás (Counter Reset)
Kézi behangolás vagy állj gomb (Preset/Manuál, Stop)
2. magnó (Casette Deck 2)
Állomáskeresés üzemmód gombjai
Léptetô tárcsa (Moving Jog)
Jóváhagyás gomb (Enter)
Hangzásképek választó gombja (Sound Mode)
Mélyhangkiemelés gomb (S.BASS) (MAX-L82 típusnál)
Extra mélyhangsugárzó (subwoofer) szintjének állítása
(Preset/Memory)
30.
31.
32.
33.
34.
Hangerôszabályzó gomb (Volume)
Háttérhangzás erôsségének állítása (Power Surround)
Üzemmód kiválasztó gombok
A CD forgótár fiókjának nyitó/záró gombja (Open/Close)
Lemezcsere gomb ( Disc Change )
1. magnó (Casette Deck 1)
Véletlenszerû lejátszás gomb (Shuffle)
CD ismétlés gomb (CD Repeat)
CD szinkronindítás gomb (CD Synchro Recording)
Dubbing)
(MAX-WL85 típusnál)
MAX-L8285HU-1~15
5/23/01 7:42 AM
Page 5
Távvezérlô
HU
20
Timer
On/Off
On/Standby
Mute
19
1
2
Sound
Mode
Disc Skip
Program
/Set
AUX
18
17
3
Deck 1/2
4
Repeat
Mono/ST.
TUNER
16
CD
Band
5
TAPE
6
CD
7
8
15
14
13
12
VOL.
11
CD
Üzemmód kapcsoló (On/Standby
2.
CD
10
VOL.
9
1.
Tuning
Mode
12.
CD lejátszás és pillanat állj gomb (
Lemezléptetô gomb (Disc Skip)
13.
Magnó állj gomb (
3.
Hangzásképek választó gombja (Sound Mode)
14.
Magnó lejátszás gomb (
4.
Magnó kiválasztó gomb (Deck 1/2)
15.
Mono/sztereo üzemmód választás gomb
5.
CD ismétlés gomb (CD Repeat)
6.
Magnó gyorscsévélés visszafelé és elôre gombok
16.
Hullámsávválasztó gomb (TUNER Band)
7.
CD állj gomb (CD
17.
Külsô készülék választó gomb (AUX)
8.
Hangerô növelés gomb (VOL +)
18.
Programozás/beállítás gomb (Program/Set)
9.
Hangerô csökkentés gomb (VOL -)
19.
Némítás gomb (MUTE)
10.
Hangolás üzemmód gomb (Tuning Mode)
20.
Idôzítés be-/kikapcsolás gomb (Timer On/off
11.
CD mûsorszámkeresô vagy rádióállomás keresô gombok
( CD
,⁄
)
)
)
)
)
(Mono/ST)
)
)
5
MAX-L8285HU-1~15
5/23/01 7:42 AM
Page 6
Hátlap
HU
<MAX-L82>
<MAX-WL85>
SUBWOOFER(4Ω)
R
AM ANT.
FM 75Ω
1
2
AM ANT.
FM 75Ω
MAIN
SPEAKER(8Ω)
SPEAKER(6Ω)
R
L
L
R
L
3
DIGITAL
OUT
(OPTICAL)
R
L
AUX IN
2. URH antennacsatlakozó (FM 75 Ω)
4
4
5
1. AM (közép-/hosszúhullámú) antenna csatlakozó (AM ANT)
1
2
3
DIGITAL
OUT
(OPTICAL)
R
L
AUX IN
5
6
1. A hangsugárzó extra mély hangsugárzó részének
csatlakozói (subwoofer)
3. Hangsugárzó csatlakozók (SPEAKERS)
2. AM (közép-husszúhullámú) antenna csatlakozó (AM ANT)
4. CD digitális kimenet [ CD DIGITAL OUT (OPTICAL)]
3. URH antennacsatlakozó (FM 75 Ω)
5. Külsô készülék bemenet (AUX IN)
4. A hangsugárzó középsugárzó részének csatlakozói
(Mainspeakers)
5. CD digitális kimenet [ CD DIGITAL OUT ( OPTICAL )]
6. Külsô készülék bemenet (AUX IN)
6
MAX-L8285HU-1~15
5/23/01 7:42 AM
Page 7
A mini audio torony elhelyezése
Az elemek behelyezése a távvezérlôbe
HU
A készülék elônyös tulajdonságainak kihasználása érdekében, az üzembe
helyezés és csatlakoztatás elôtt, ellenôrizze és tartsa be a következô pontokat.
Vízszintes, stabil felületre helyezze a készüléket.
Ne helyezze a mini tornyot szônyegre, vagy egyéb kárpitra.
Ne használja a készüléket szabadban.
A készülék jó szellôzésének biztosítása érdekében az oldalfalaknál és a
hátlapnál legalább 15 cm-es távolságot hagyjon szabadon.
Gyôzôdjön meg arról, hogy elegendô hely áll-e rendelkezésre a forgótár
fiókjának kitolódásához.
A jó sztereó hangzás biztosítása érdekében mindkét oldalon úgy helyezze el a hangsugárzókat, hogy azok kellô távolságra legyenek a készüléktôl.
A hangsugárzók elôlapját a hallgatók által elfoglalt hely közepe felé irányítsa.
Az optimális hatás érdekében ügyeljen arra, hogy mindkét hangsugárzó
egyenlô távolságra helyezkedjen el a padlótól.
Disc 1
Disc 2
Disc 3
Open/Close
Disc Change
Elemeket kell behelyezni vagy ki kell cserélni a távvezérlô elemeit,
amikor:
Megvásárolta és üzembe helyezi a készüléket
Azt tapasztalja, hogy a távvezérlôvel már nem mûködtethetô helyesen a készülék
Elemcserénél mindig új elemet tegyen be és soha ne használjon
együtt alkáli és mangán elemet.
1
Helyezze a hüvelykujját az elemtartó rekesz fedelének ” ”-lal jelölt
pontjára ( a távvezérlô hátoldalán ) és a nyíl irányába tolja el a fedelet.
2
Tegyen be 2 db ”AAA, LR03” vagy ezeknek megfelelô elemet, ügyelve
a helyes polaritásra:
az elem ”+” sarka a távvezérlô ”+”-jelû kivezetése felé nézzen
az elem ”-” sarka a távvezérlô ”-”-jelû kivezetése felé nézzen
3
Helyezze vissza az elemtartó rekesz fedelét és tolja a helyére,
amíg kattanó hangot nem hall.
Power Surround
On/
Standby
Timer/
Clock
Volume
Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlôt, vegye ki az elemeket,
hogy megakadályozza az érintkezôk korrózióját.
PTY
RDS
R
Display
AUX
Demo
Band
TUNER
CD
TAPE
Sound
Mode
Enter
Mute
Mono/ST
Program
Preset
Memory
CD Repeat
REC/Pause
Shuffle
Reverse
Mode
Deck 1/2
Counter
Reset
Phones
CD
Synchro
Dubbing
Normal
High
Push Eject
Do
wn
Preset/Manual
Up
Push Eject
A készülék csatlakoztatása a
hálózathoz
A hálózati csatlakozót 230 V 50 Hz-es váltakozó feszültségû hálózati
aljzathoz kell csatlakoztatni.
A csatlakoztatás elôtt ellenôrizze a hálózati feszültség értékét.
1
230 V váltakozó feszültségû hálózati aljzathoz csatlakoztassa a
hálózati csatlakozót.
2
Nyomja meg az Üzemi (On/Standby
audio tornyot.
) gombot, hogy bekapcsolja az
DIGITAL
OUT
(OPTICAL)
R
L
AUX IN
7
MAX-L8285HU-1~15
5/23/01 7:42 AM
Page 8
A hangsugárzók csatlakoztatása
Külsô készülék csatlakoztatása
HU
Az audio torony hangminôségét kihasználva, más, külsô hangforrást is
hallgathat, hozzákapcsolva azt a készülék külsô bemenetéhez.
Például: Televíziót
Videolemez-játszót
HI-Fi sztereó videomagnót
Ahhoz, hogy a külsô berendezést csatlakoztatni tudja az audio
toronyhoz, az szükséges, hogy az illetô készüléknek legyen
hangkimenete (AUDIO OUT), valamint kell még egy, mindkét
végén RCA csatlakozókkal ellátott, hangfrekvenciás kábel.
1
Kapcsolja készenléti helyzetbe az audio tornyot, majd ennek és a
külsô készüléknek is húzza ki a hálózati csatlakozóját a csatlakozó
aljzatból.
2
A hangfrekvenciás kábelt csatlakoztassa az audio torony hátoldalán
található ”AUX IN” (külsô bemenet) jelölésû csatlakozóhoz.
Csatlakoztassa a …
… jelû csatlakozóhoz
Piros csatlakozót …
Fehér csatlakozót …
az ”R” (jobb)
az ”L” ( bal)
A hangsugárzók csatlakoztatására szolgáló hangszóró-csatlakozók a
készülék hátoldalán találhatók.
1
Nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék hátlapján lévô hangsugárzó csatlakozó vezeték rögzítôjének szorítókarját.
2
Helyezze be a csatlakozóba a hangsugárzó vezetékének a megcsupaszított végét.
Ügyeljen a (színek) polaritáshelyes csatlakoztatására:
a piros ( + ) jelölésû vezeték a piros ( + ) csatlakozóhoz
a fekete ( - ) vezeték a fekete ( - ) csatlakozóhozlegyen csatlakoztatva.
3
Engedje el a vezetékrögzítô szorítókarját.
Csak olyan hangsugárzókat használjon, melyeken a hangsugárzók feltüntetett inpedenciája azonos a készülék hátlapján
feltüntetett hangsugárzó csatlakozók inpedenciájával.
<MAX-L82>
SPEAKER(6Ω)
R
L
Az optimális hangminôség érdekében, ne cserélje fel a jobb és a
bal csatornát.
3
Dugja vissza mindkét hálózati csatlakozót a csatlakozó aljzatba és az
Üzemi (On/Standby ) gomb megnyomásával kapcsolja be az audio
tornyot.
4
Az elôlapon vagy a távvezérlôn lévô ”AUX” gomb megnyomásával
álljon külsô készülék üzemmódra.
Eredmény: Megjelenik az ”AUX” felirat a kijelzôn.
<MAX-WL85>
Kapcsolja be a külsô készüléket.
5
Kívánság szerint állítsa be a hangerôt és a hangzásképeket.
6
Például: Egy filmet néz és élvezni akarja a sztereo hangzást, mintha a
moziban ülne (feltéve, hogy az eredeti hang sztereo).
DIGITAL
OUT
(OPTICAL)
R
L
AUX IN
Hangsugárzó vezeték
(Piros/Fekete)
CD digitális kimeneti-csatlakozó
Hangsugárzó vezeték
(Kék/Fekete)
(CD DIGITAL OUT)
E csatlakozón jelenik meg a CD-játszó digitális kimeneti jele. Digitális audio
készüléket (DAT magnó, MD recorder, stb.) optikai kábellel csatlakoztasson
a kimeneti csatlakozóhoz.
A porvédô sapkát (1) távolítsa el a CD-játszó digitális kimeneti csatlakozójáról (CD DIGITAL OUT). Ezután csatlakoztassa az optikai kábelt a
digitális kimeneti csatlakozóhoz.
Polaritáshelyes illesztés színek alapján:
Kék ( + ) a kékhez ( + ) és a fekete ( - ) a feketéhez ( - );
Piros ( + ) a piroshoz és a fekete ( - ) a feketéhez
Útmutatások a hangsugárzók elhelyezéséhez
(1)
Amikor nem csatlakoztat készüléket a ”CD DIGITAL OUT” csatlakozóhoz
tegye vissza a porvédõ sapkát.
8
Ne helyezze fûtõkészülék közelébe, közvetlenül fényforrás alá, vagy
magas páratartalmú térbe, mert ez a hangsugárzók minôségének
csökkenését és károsodását okozhatja.
Ne helyezze falra, vagy magas állványra, vagy más nem kellôen stabil
helyre, hogy elkerülje a hangsugárzók leesését, és az ebbôl következô
véletlen baleseteket.
Ne tegye közel a hangsugárzót a TV-hez, vagy számítógép monitorjához.
Ez a képernyôn megjelenô kép minôségét ronthatja és színhibákat eredményezhet.
MAX-L8285HU-1~15
5/23/01 7:42 AM
Page 9
Közép-/hosszúhullámú ( AM ) antenna csatlakoztatása
HU
A közép-, hosszúhullámú adók vételére szolgáló ”AM” antenna elhelyezhetô:
Egy stabil vízszintes felületen
Felerôsíthetô a falra ( ebben az esetben távolítsa el az alaplapját )
Az ”AM” antenna-csatlakozó a készülék hátoldalán található, jelölése: ”AM”.
A járulékos zajok elkerülése érdekében ellenôrizze, hogy a hangsugárzó
kábelek nem kerültek-e az antenna-vezeték közelébe.
Ezek között mindig legyen legalább 5 cm távolság.
SUBWOOFER(4Ω)
R
L
AM ANT.
FM 75Ω
AM ANT.
MAIN
SPEAKER(8Ω)
R
L
DIGITAL
OUT
(OPTICAL)
R
L
AUX IN
URH ( FM ) antenna csatlakoztatása
A koaxiális antenna csatlakoztatása.
A 75 Ω-os antennát az URH ( FM ) antennacsatlakozóhoz csatlakoztassa.
A mellékelt URH antennát a készülék hátoldalán lévô ”FM ( 75 Ω )” jelölésû koaxiális csatlakozó középsô kivezetéséhez csatlakoztassa.
A 13. oldalon leírtak szerint hangoljon egy rádióállomásra és határozza meg az antenna legjobb helyzetét.
Gyenge adó vétele esetén szükség lehet külsô antennára.
Ebben az esetben a 75 Ω-os koaxiális kábellel ellátott külsô antennát ( nem tartozék ) csatlakoztassa a készülék hátoldalán lévô ”FM” jelölésû
URH antenna csatlakozóhoz.
SUBWOOFER(4Ω)
R
L
AM ANT.
FM 75Ω
MAIN
SPEAKER(8Ω)
R
L
DIGITAL
OUT
(OPTICAL)
FM antenna (mellékelve)
R
L
AUX IN
SUBWOOFER(4Ω)
R
L
AM ANT.
FM 75Ω
MAIN
SPEAKER(8Ω)
R
L
DIGITAL
OUT
(OPTICAL)
R
L
AUX IN
75 ohm-os koax kábel ( nem tartozék)
9
MAX-L8285HU-1~15
5/23/01 7:43 AM
Page 10
Az óra beállítása
A különbözô üzemmódok megtekintése
HU
Bemutató ( Demo ) állásban a készülék különbözô üzemmódjai kerülnek bemutatásra.
1
Nyomja meg a Bemutató ( Demo ) gombot.
Eredmény: A kijelzôn egymás után bemutatásra kerülnek a különbözô
üzemmódok.
Mindezek részletezve vannak a használati útmutatóban. Az üzemmódok használatával kapcsolatos leírásokat megtalálja az egyes
részeknél.
2
Kikapcsolódik az üzemmód, ha újra megnyomja a ”Demo” gombot.
PTY
A készülékében mûködô óra lehetôvé teszi, hogy beprogramozza a beés kikapcsolási idôpontokat. Be kell állítani az órát:
Amikor vásárlás után, elôször helyezi üzembe a készüléket
Ha áramkimaradás fordult elô
Ha kihúzta a hálózati csatlakozót az aljzatból
A szükséges beállításra minden lépésnél néhány másodperc áll
rendelkezésére. Ha ezt elmulasztotta, újra kell kezdenie.
Az Üzemi ( ON/Standby
készüléket.
1
2
) gomb megnyomásával kapcsolja be a
Nyomja meg kétszer az Idôzítés/óra ( Timer/Clock ) gombot.
Eredmény: Megjelenik az óra ( CLOCK ) felirat.
3
Nyomja meg a Beír ( Enter ) gombot.
Eredmény: Az óra kijelzô villogni kezd.
RDS
R
AUX
Display
4
Demo
Band
TUNER
5
Cél: Az órák…
A beállítótárcsát forgassa…
Növelése
Csökkentése
Jobbra
Balra
Amikor megjelent a megfelelô óraérték, nyomja meg a Beír ( Enter )
gombot.
Eredmény: A perc kijelzô villogni kezd.
6
7
Cél: A percek…
A beállítótárcsát forgassa…
Növelése
Csökkentése
Jobbra
Balra
Amikor megjelent a helyes érték, nyomja meg a Beír ( Enter ) gombot.
A beállítótárcsa ( Moving Jog ) funkció
A készülék egy továbbfejlesztett Beállítótárcsa (Moving Jog) funkcióval
rendelkezik, mely a hagyományos léptetô üzemmódon kívül, vizuálisan
is megjeleníti a beállítást.
A rádió üzemmód (Tuner), a CD, vagy a magnó (Tape) gombok minden
megnyomásakor a Beállító tárcsa automatikusan a kiválasztott üzemmódra lép.
Készenléti (Standby) üzemmódban a Beállítótárcsa mindig a CD üzemmódhoz tér vissza.
Legyen figyelemmel a Beállítótárcsa gondos, óvatos kezelésére, ne
erôltesse. A legtöbb meghibásodás ebbôl származhat.
Eredmény: Megkezdôdik az óramûködés és az óra még készenléti
állapotban is látható a kijelzôn.
Az Idôzítés/óra (Timer/Clock) gomb egyszeri megnyomásával más
üzemmódban is megjelentetheti az óraidôt.
A 3, 5, 7, lépésekben a Beír (Enter) gomb helyett, a távvezérlôn
lévô Program/beállítás (Program/Set ) gombot is használhatja.
A 4. és 6. lépésekben a Beállítótárcsa (Multi Jog) helyett a
gombokat is használhatja.
On/
Standby
Timer/
Clock
1
PTY
Volum
2
RDS
R
Display
AUX
Demo
Band
TUNER
Enter
CD
TAPE
Sound
Mode
3,5,7
Enter
e
Mute
/2
Counter
Reset
Preset
Memory
CD Repeat
REC/Pause
Shuffle
Reverse
Mode
Deck 1/2
CD
Synchro
Counter
Reset
Dubbing
Normal
High
10
Program
Phones
Dubbing
al
Mono/ST
Do
wn
Preset/Manual
Up
High
Do
wn
Preset/Manual
4,6
Up
MAX-L8285HU-1~15
5/23/01 7:43 AM
Page 11
CD-lemez meghallgatása
CD-lemezek behelyezése és cseréje
A forgótár max. 3 db 12 vagy 8 cm-es CD-lemez befogadására alkalmas,
adatper használata nélkül.
Nyitás és zárás közben soha ne próbálja meg erôltetni a forgótár
fiókját.
A készülékkel Audio CD, CD Text lemez, CD-R (írható) és CD-RW (újraírható)
CD-lemezek játszhatók le.
Ha legalább egy CD-lemezt behelyezett a készülékbe, megkezdheti annak
lejátszását.
Szabálytalan alakú CD-lemezek (szív alakú, nyolcszögletû, stb) használata
a készülék meghibásodását okozza, ne használjon ilyen lemezt.
Soha ne nyomja azt lefelé és ne helyezzen nehéz tárgyat rá.
Mindig gondosan bánjon a CD-lemezekkel, ha szükséges tanulmányozza a 25. oldalon ”A CD-lemezek kezelésével kapcsolatos tanácsok”-at.
1
2
Az Üzemi ( On/Standby ) gomb megnyomásával kapcsolja be a
készüléket.
Nyomja meg az elôlapon a forgótár fiókjának Nyitó/záró gombját
(Open/Close s)( )
Eredmény: A forgótár fiókja kinyílik.
3
A címkés oldalával felfelé nézve, tegyen be egy vagy két CD-lemezt a
forgótár elôl lévô lemeztartó részeibe.
Mielôtt becsukja a fiókot, ellenôrizze, hogy a lemezek jól
helyezkednek-e el a mélyedésekben.
4
Ha harmadik lemezt is be akar tenni, nyomja meg a Lemezcsere (Disc
Change) gombot az elôlapon, [vagy a távvezérlôn a Lemezléptetô
(Disc Skip) gombot].
Eredmény: A forgó tár 120 °-al elfordul.
5
A Nyitó/záró (Open/Close s
) gomb újbóli megnyomásával csukja
be a forgótár fiókját.
Ha közvetlen el akarja indítani egy lemez lejátszását, a
következôk szerint járhat el:
1
Az Üzemi ( On/Standby
készüléket.
2
3
4
A CD (
Ha ki akarja venni vagy megcserélni a lemezeket, ismételje a 2 – 5
lépéseket.
) gomb megnyomásával válassza ki a CD üzemmódot.
Tegyen be egy vagy több CD-lemezt.
Nyomja meg az elôlapon vagy a távvezérlôn a ”CD
” gombot.
Ha egynél több lemezt tett be, azok egymás után lejátszásra
kerülnek.
5
Kívánság szerint állítsa be a hangerôt a következô módon:
Fordítsa el az elôlapon a Hangerôszabályozó ( Volume ) gombot
vagy
Nyomja meg a távvezérlôn a hangerônövelô vagy hangerôcsökkentõ ( VOL + vagy VOL- ) gombot.
6
Lejátszás közben a ”CD
megállíthatja a lejátszást.
” gomb megnyomásával rövid idôre
A gomb megismételt megnyomásával a lejátszás folytatódik.
7
Ha befejezte, nyomja meg az állj (
) gombot.
Lejátszás közben is tehet be új lemezeket, anélkül, hogy ezzel megszakítaná a lejátszást. A Lemezcsere (Disc Change) gomb megnyomásával nyissa ki a forgótár fiókját, és a másik két helyre is tegyen be
lemezeket (nem oda, ahonnan a készülék lejátszásra kiemelte a CD-t).
Lejátszás közben nem lehet elfordítani a forgótárat.
Ha nincs betéve lemez, a kijelzôn megjelenik a nincs lemez (NO DISC)
felirat.
Ha nincs bekapcsolva az Ismétlés (CD Repeat) üzemmód, a három
lemez lejátszása után automatikusan megáll a lejátszás.
Cél: Lejátszani az …
Nyomja meg a … gombot
1. lemezt
CD (
) vagy DISC 1
2. lemezt
DISC 2
3. lemezt
DISC 3
Eredmény: Automatikusan becsukódik a lemeztartó fiók, és megkezdôdik a kiválasztott lemez lejátszása.
6
) gomb megnyomásával kapcsolja be a
Power Surrou
On/
Standby
Timer/
Clock
Volume
PTY
Mindig tartsa zárva a lemeztartó fiókot, hogy a forgótár ne váljon
porossá.
Akkor is betehet vagy kivehet lemezeket, ha az audio torony
rádió, magnó, vagy külsô készülék üzemmódban van.
1
RDS
R
Display
AUX
Demo
2,4,6
Band
CD
TUNER
TAPE
Sound
Mode
5
Enter
Disc 1
Disc 2
Disc 3
Open/Close
Disc Change
4
5
2,5
Timer/
Clock
1
PTY
Display
AUX
Demo
5
Band
TUNER
CD
TAPE
Sound
Mode
Enter
Mute
Mono/ST
Preset
Program
Preset
Memory
CD Repeat
Reverse
Mode
Deck 1/2
Counter
Reset
Phones
Shuffle
7
CD
Synchro
Do
wn
Dubbing
Normal
Preset/Manual
High
Up
Volume
RDS
R
Mono/ST
REC/Pause
Power Surroun
On/
Standby
Mute
Program
Reverse
Mode
D k
/
Counter
CD-R, vagy CD-RW lemezek lejátszása esetén önállóan szerkesztett CD-R (írható) vagy CD-RW (újraírható) lemezek lejátszása
csak akkor lehetséges, ha azok elôzetesen véglegesítve (finalizálva) lettek.
A készülékkel zenei (audio) CD formátumú CD-R vagy CD-RW
lemezeket lehet lejátszani (Ez azonban függhet a lemez
jellemzôitôl, vagy a felvételi feltételektôl).
Egyes CD-R, vagy CD-RW lemezeket a lemezek jellemzôi miatt,
vagy ha azok sérültek, ujjlenyomatok, foltok vannak felületén,
vagy ha a lejátszó lencséje szennyezett, nem lehet lejátszani.
CD-RW lemezek esetén a kiolvasási idô hosszabb lehet (CDRW lemezek esetében ugyanis alacsonyabb a visszaverôdés
szintje, mint a normál CD lemezeknél ).
11
HU
MAX-L8285HU-1~15
5/23/01 7:43 AM
Page 12
Egy bizonyos rész megkeresése a
lemezen
CD-lemez kiválasztása a forgótárról
HU
Amikor megnyomja a lemezléptetés (DISC SKIP) gombot, automatikusan
CD üzemmódra vált a készülék.
Választhat a lemezek közül az elôlap megfelelô Lemezválasztó (Disc 1,
Disc 2, Disc 3), vagy a távvezérlô Lemezléptetés (Disc Skip) gombjának
megnyomásával, hogy a kívánt lemez jelzése villogjon.
Eredmény: A kiválasztott lemezzel kezdôdôen minden lemez lejátszásra kerül.
Ha csak az éppen lejátszott lemezt akarja lejátszani, annyiszor nyomja meg az ismétlés (CD Repeat) gombot az elõlapon, amíg meg nem
jelenik az ”1 CD” jelzés.
Ha rádió vagy magnókazetta hallgatásakor nyomja meg a ”Disc 1,
Disc 2, Disc 3” gombot, a készülék automatikusan CD-játszó
üzemmódra vált.
Ha nincs CD-lemez a forgótár kiválasztott részében, automatikusan
a következô lemez kerül lejátszásra.
A CD-lemez hallgatása közben gyorsan megkereshet egy zenei részletet a mûsorszámon belül.
A keresés megkezdése elôtt ajánlatos lecsökkenteni a hangerôt.
Keresés a mûsorszámon belül ...
Elôre
Hátra
legalább 1 mp-ig
legalább 1 mp-ig
A készülék elôlapján lévô
/
gombokat megnyomva, és nyomva
tartva szintén használhatja egy mûsorszámon belül történô automatikus
keresésre.
CD
VOL.
CD
Disc 1
Disc 2
Disc 3
Nyomja meg és tartsa
nyomva a … gombot...
Disc Change
Tuning
Mode
CD
VOL.
Lejátszás véletlenszerû sorrendben
Mûsorszám kiválasztása
Véletlenszerû lejátszással a mûsorszámokat minden alkalommal más-más
sorrendben hallgathatja meg, ez esetben a különbözô mûsorszámokat
automatikusan, véletlenszerû sorrendben választja ki a készülék.
Akár áll a lemez, akár folyik a lejátszás, kiválaszthatja a meghallgatni
kívánt mûsorszámot.
A lejátszást a … elejénél akarja kezdeni
A beállítótárcsát forgassa
Következô mûsorszám
Egy lépéssel jobbra
Az éppen játszott mûsorszám
Egy lépéssel balra
Az elôzô mûsorszám
Két lépéssel balra
Egy kívánt mûsorszám
Megfelelô számú lépéssel
1
Nyomja meg a Véletlenszerû lejátszás (Shuffle) gombot.
Eredmény: Megjelenik a Véletlenszerû lejátszás (Shuffle) kijelzése és
az összes mûsorszám véletlenszerû sorrendben kerül
lejátszásra. Mind a mûsorszámok száma, mind a lejátszási
idô kijelzésre kerül.
2
A mûsorszámok véletlen sorrendû lejátszásakor lehetôség van:
A következô (véletlenszerûen kiválasztott) mûsorszámhoz történô
lépésre a
/
gombok megnyomásával vagy a Beállítótárcsa
(Moving Jog) egy lépésnyi jobbra forgatásával.
Egy mûsorszám közben egy meghatározott ponthoz történô gyorskereséshez a
/
gombok megnyomásával vagy a Beállítótárcsa (Moving Jog) egy lépésnyi balra forgatásával.
3
Ha be kívánja fejezni a véletlenszerû sorrendben történõ lejátszást
nyomja meg a
gombot, vagy ismételten a Véletlenszerû lejátszás
(Shuffle) gombot.
jobbra vagy balra
Az elôlap vagy a távvezérlô
és
gombjait szintén
használhatja egy mûsorszám kiválasztásához.
Enter
Program
Reverse
Mode
CD Repeat
Deck 1/2
Shuffle
CD
Synchro
Counter
Reset
Az Ismétlés (Repeat) és a CD szinkronindítás (CD Synchro) üzemmódok nem mûködtethetôk Véletlenszerû sorrendû lejátszás (Shuffle)
üzemmód esetén.
Dubbing
Enter
Mute
Do
wn
Normal
P
Preset/Manual
High
Mono/ST
Program
Reverse
Mode
Preset
Memory
CD Repeat
Deck 1/2
REC/Pause
Shuffle
Up
Counter
Reset
Phones
CD
Synchro
1.3
P sh Eject
12
2
Do
wn
2
Dubbing
Normal
Preset/Manual
3
High
Up
MAX-L8285HU-1~15
5/23/01 7:43 AM
Page 13
Egy mûsorszám vagy minden lemez
ismétlése
HU
Ismételhet:
Egy kiválasztott mûsorszámot egy lemezen
A kiválasztott lemez minden mûsorszámát
A forgótár minden lemezét
1
Az ismétléshez…
Egyszer vagy többször nyomja
meg az elôlapon az Ismétlés
(Repeat) gombot amíg …
7
A többi mûsorszám kiválasztása érdekében ismételje meg a 4 – 6
lépéseket.
8
Nyomja meg a CD (
) gombot, hogy a mûsorszámok lejátszása
megkezdôdjön abban a sorrendben, ahogy beprogramozta.
9
Ha meg akarja hallgatni …
A beállítótárcsát fordítsa …
Újra az éppen hallgatott mûsorszámot
Az elôzô mûsorszámot
A következô mûsorszámot
Léptetni akar egy vagy több lépéssel
elôre vagy hátra
Egy lépéssel balra
Két lépéssel balra
Egy lépéssel jobbra
A megfelelô számú lépéssel
jobbra vagy balra
Az éppen lejátszott mûsorszámot REPEAT 1 felirat meg nem jelenik
A kiválasztott lemezt
REPEAT 1 CD felirat meg nem
jelenik
Minden behelyezett lemezt
REPEAT ALL CD felirat meg nem
jelenik
2
Amikor meg akarja állítani az ismétlést, nyomja meg az Ismétlés (CD
Repeat) gombot, amíg az ”ALL CD” vagy az 1 CD nem látszik a
kijelzôn, vagy nyomja meg az állj ( ) gombot.
Enter
Mono/ST
Program
Reverse
Mode
Preset
Memory
CD Repeat
Deck 1/2
REC/Pause
Shuffle
CD
Synchro
Counter
Reset
10
Az Állj ( ) gomb megnyomásával törölheti a programot.
Ha áll a CD-játszó, egyszer nyomja meg a gombot
Eredmény: A ”PRGM” felirat eltûnik a kijelzôrôl.
Ha kinyitja a forgótár fiókját, a program törlôdik.
Ha olyan lemezt választ, amelyik nincs a tárban vagy olyan mûsorszámot, amelyik nincs a lemezen, a készülék a következô programlépésre ugrik.
A kívánt mûsorszámok kiválasztásához az 5, 9 lépésekben
a
,
gombokat is használhatja.
Dubbing
Do
wn
Normal
Preset/Manual
High
Disc 22
Disc
Disc 11
Disc
Up
Disc 33
Disc
Disc Change
4
A lejátszási sorrend beprogramozása
Meghatározhatja:
A behelyezett lemezek azon mûsorszámainak sorrendjét, amelyeket
meghallgatni szeretne
Azokat a mûsorszámokat, amelyeket nem kíván meghallgatni
Max. 24 mûsorszámot programozhat be
A programozás elõtt állj állapotba kell kapcsolni a CD-játszót
A programozott lejátszás kombinálható az ismétléssel
8
Band
TUNER
1
Ha szükséges, állítsa meg a CD-játszót az Állj (
sával.
2
3
Tegye be a kiválasztott lemezeket.
CD
CD
TAPE
) gomb megnyomáEnter
Nyomja meg a Program gombot.
Eredmény: A kijelzôn a következô jelzés jelenik meg:
Program
Reverse
Mode
CD Repeat
Deck 1/2
3,6
Shuffle
(ahol 01 = a programlépés száma, D1 = a lemez száma, -- = a
mûsorszám száma a lemezen)
4
Ha szükséges, a közvetlen lemezlejátszás (DISC 1, DISC 2, DISC 3)
gomb megnyomásával válassza ki a kívánt mûsorszámot tartalmazó
lemezt.
5
A Beállítótárcsával (Moving Jog) válassza ki a kívánt mûsorszámot,
fordítsa a gombot:
Balra, ha hátrafelé akar léptetni a mûsorszámok között
Jobbra, ha elôrefele akar léptetni a mûsorszámok között
6
A Program (Program) gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
CD
Synchro
Counter
Reset
Dubbing
5,9
Do
wn
Normal
Preset/Manual
High
Up
1,10
Eredmény: A választás bekerül a programba és a kijelzôn
”
” jelzés látszik.
13
MAX-L8285HU-1~15
5/23/01 7:43 AM
Page 14
A program ellenôrzése és megváltoztatása
Rádióadók vétele és beprogramozása
Beprogramozhat:
HU
15 URH (FM) adót
8 középhullámú (MW) adót
7 hosszúhullámú (LW) adót
Bármikor ellenôrizheti, vagy megváltoztathatja a kiválasztott mûsorszámok programozását.
1
Ha már megkezdte a program lejátszását, nyomja meg egyszer az állj
( ) gombot.
2
Nyomja meg a program ( Program ) gombot.
Eredmény: A következô kijelzés jelenik meg:
1
Az Üzemi (ON/Standby
készüléket.
2
3
A TUNER gomb megnyomásával kapcsoljon rádió üzemmódra.
4
A rádióadók
kereséséhez…
Nyomja meg a Kézi behangolás (Preset/Manual) gombot a készülék elôlapján, vagy a
Hangolás (Tuning Mode) gombot a távvezérlôn
Manuális
Egyszer vagy többször, hogy a
”MANUAL” jelzés jelenjen meg
Egyszer vagy többször, hogy a ”PRESET” jelzés jelenjen meg
Az elôlapon lévô TUNER (Band) gomb ismételt megnyomásával, vagy
a távvezérlôn lévô TUNER (Band) gombbal válassza ki a kívánt hullámsávot.
Eredmény: A kijelzôn megjelenik a megfelelô kijelzés
FM (URH)
Frekvenciamodulált sáv
AM(MW)
Középhullámú sáv
LW
Hosszúhullámú sáv
(ahol a CH=Check=ellenôrzés, 01=a programozási sorrend, D1=a lemez
száma, -- = a mûsorszám száma a lemezen)
Ha már 24 mûsorszámot beprogramozott, a program (Program)
gomb megnyomásával a ”PR” helyett a ”CH” jelzés jelenik meg.
3
Újra nyomja meg a program (Program) gombot.
Eredmény: A legelôször kiválasztott mûsorszám száma jelenik meg a kijelzôn a ”CH”
jelzéssel együtt (CH=Change=csere, megváltoztatás)
4
Annyiszor nyomja meg a ”Program/Set” gombot, amíg a megváltoztatni kívánt
mûsorszám száma meg nem jelenik.
5
Ha szükséges, nyomja meg a megfelelô (Disc 1, Disc 2, Disc 3) gombot, hogy
a kívánt lemezre váltson.
6
Az egyes mûsorszámok kiválasztásához nyomja meg a
gombokat, vagy fordítsa el a (Moving Jog) Beállítótárcsát.
7
8
A program gomb megnyomásával hagyja jóvá a változtatást.
/
Automatikusan
5
Válassza ki a beprogramozni kívánt rádióadót:
A Beállítótárcsát (Moving Jog) fordítsa jobbra vagy balra a
frekvencia növeléséhez vagy csökkentéséhez.
vagy
Nyomja meg a távvezérlôn a le- vagy felfelé történô hangoláshoz az
Állomáskeresô
, vagy
gombját.
A program meghallgatása érdekében nyomja meg a CD (
) gombot.
Eredmény: Az elsônek kiválasztott mûsorszámmal kezdôdôen
megkezdôdik a program lejátszása.
Disc 22
Disc
Disc 11
Disc
Disc 33
Disc
Kézi hangolásnál gyorsabbá teszi a hangolást, ha nyomva tartja a
Kézi hangolás fel vagy le (Preset/Manual Down,UP) gombokat.
Elôfordulhat, hogy az automatikus hangolás olyan frekvenciánál is
megáll, ahol nincs adó. Ilyen esetben álljon át kézi hangolásra.
Open/Close
Disc Change
5
Power Surround
On/
Standby
Timer/
Clock
) gomb megnyomásával kapcsolja be a
6
Állítsa be a hangerôt:
Az elôlapon lévô Hangerôszabályzó (Volume) gomb elfordításával
vagy
A távvezérlôn lévô ”VOL +” vagy ”–” gomb megnyomásával.
7
A távvezérlôn lévô Mono/sztereo (Mono/ST) gomb megnyomásával
választhat az FM sztereó vagy mono állás között.
Volume
PTY
RDS
R
Display
AUX
Demo
8
Band
CD
CD
TUNER
TAPE
On/
Standby
Sound
Mode
Timer/
Clock
Volume
Volume
6
Enter
Mute
2,3,4,7
PTY
Mono/ST
Program
Reverse
Mode
Preset
Memory
CD Repeat
Deck 1/2
REC/Pause
Shuffle
1
Counter
Reset
RDS
R
Display
AUX
Demo
2,3
Phones
CD
Synchro
Dubbing
6
Normal
Preset/Manual
Preset/Manual
Do
wn
1Disc Skip
Mode
Push Eject
6
High
Band
TUNER
CD
TAPE
Sound
Mode
Up
AUX
/Set
Push Eject
Enter
Mute
Repeat Mono/ST.
2,3,4,7
Deck 1/2
TUNER
Phones
CD
Mono/ST
Program
Reverse
Mode
Preset
Memory
CD Repeat
Deck 1/2
7
5
REC/Pause
Shuffle
CD
Synchro
5
Counter
Reset
Dubbing
Band
Tape
1
Do
wn
4
8
CD
Normal
Preset/Manual
Preset/Manual
P sh Eject
VOL.
VOL.
6
CD
Tuning
Mode
6
CD
CD
CD
14
4
Tuning
Mode
5
VOL.
VOL.
High
Up
P sh Eject
CD
5
MAX-L8285HU-1~15
5/23/01 7:43 AM
Page 15
Rádióadók vétele és beprogramozása
Beprogramozott adók kiválasztása
(folytatás)
HU
8
Ha a megtalált adót nem akarja beprogramozni, menjen vissza a 4-es
lépésre és hangoljon egy másik adóra.
1
Az Üzemi (On/Standby
készüléket.
a Nyomja meg a beprogramozás eltárolása (Preset/Manual) gombot.
Eredmény: Néhány másodpercre megjelenik a ”PRGM” felirat.
2
A TUNER (Band) gomb megnyomásával kapcsoljon rádió (TUNER) üzemmódra a távvezérlôn.
b A Kézi hangolás (Preset/Manual Down, Up) le és fel gombokkal
jelöljön ki egy programhely számot 1 és 15 között
3
Egyébként:
c A behangolás eltárolása (Preset/Memory) gomb megnyomásával
programozza be az adót..
Eredmény: Eltûnik a ”PRGM” felirat és az adó beprogramozásra
került.
9
Kívánság szerint választhat a beprogramozott rádióadók közül.
Ha több adó frekvenciáját is be akarja programozni, ismételje meg a
3 – 8 lépéseket.
A ”PROGRAM” gomb használatával egy korábban kiválasztott
programhelyre is beprogramozhat egy új adót.
) gomb megnyomásával kapcsolja be a
Az elôlapon lévô TUNER (Band) gomb ismételt megnyomásával, vagy
a távvezérlô Tuner/Band gombjával válassza ki a kívánt hullámsávot.
4
Nyomja meg a készülék elôlapján lévô Kézi behangolás
(Preset/Manual) gombot, vagy a távvezérlô Hangolás üzemmód
(Tuning Mode) gombját amíg a ”PRESET” kijelzés megjelenik.
5
Forgassa jobbra vagy balra az elôlapon lévô Beállítótárcsát (Moving
Jog), amíg meg nem találja a kívánt rádióadót, vagy nyomja meg a
/
gombokat a kívánt állomás kiválasztásához.
vagy
A távvezérlô ”
” vagy ”
” gombjának megnyomásával válassza
ki a kívánt programhely-számot.
Eredmény: Az adó mûsora hallhatóvá válik.
A behangolás eltárolása (Preset/Memory) gomb helyett használhatja a távvezérlô Programozás/beállítás (Program/Set) gombot is.
CD
Band
Tape
1On/Standby
Timer
On/Off
Mute
CD
Enter
Mute
Mono/ST
Reverse
Mode
Program
Preset
Memory
Sound
Mode
Deck 1/2
CD Repeat
Counter
Reset
Phones
8
REC/Pause
8
Deck 1/2
Program
Disc Skip
/Set
Repeat
AUX
Mono/ST.
5
2,3
TUNER
CD
Shuffle
CD
Synchro
8
5
4VOL.
CD
Tuning
Mode
CD
Band
Dubbing
Tape
VOL.
Do
wn
Normal
PPreset/Manual
High
Up
CD
Push Eject
A rádióvétel javítása
Rádió üzemmódban
Az egyes rádióállomások manuális kereséséhez, manuális hangolási üzemmódban a Beállítótárcsát (Moving Jog), vagy a
/
gombokat tudja használni.
Automatikus állomáskeresés közben megnyomva a
gombot
az automatikus állomáskeresés leáll.
Elôre behangolt üzemmódban a beprogramozott rádióadókat a
Beállítótárcsával (Moving Jog), vagy a
/
gombok használatával lehet kiválasztani.
A rádióvétel minôségét javíthatja, ha:
Mozgathatja az ”FM” huzalantennát vagy forgatja az ”AM” keretantennát.
Mielôtt rögzítené az URH (FM) és a közép- és hosszúhullámú (AM) adók
vételére szolgáló antennát, elôször keresse meg a legjobb vételt biztosító
helyzetet.
Ha valamelyik URH adó vétele zajosnak bizonyul, nyomja meg a
távvezérlôn a Mono/sztereo (Mono/ST) gombot, aminek hatására
sztereóból monoba kapcsolja a készüléket. Ennek hatására a vétel
minôsége javulni fog (de a mûsort sztereo helyett monoban fogja hallani).
On/Standby
Timer
On/Off
Mute
Sound
Mode
Disc Skip
Program
/Set
AUX
Deck 1/2
Repeat
Mono/ST.
TUNER
CD
Band
Tape
15
MAX-L8285HU-16~26
5/23/01 8:06 AM
Page 16
Néhány szó a rádiós adatszolgáltatásról
(RDS)
Rádiós adatszolgáltatási mód kijelzése
(RDS DISPLAY)
HU
A készülék alkalmas az RDS (Radio Data System) adások vételére, és az
RDS szolgáltatású URH adók által sugárzott különbözô információk,
mint adó azonosító-, rádió szöveg, óraidô és 30 mûsor-típus (Hírek,
Rock, Klasszikus, stb.) kijelzésére.
1
2
3
Nyomja meg az Üzemi kapcsolót (On/Standby
).
Hangoljon egy URH (FM) rádióadóra.
A rádióadók vételét lásd a 14. oldalon
Az ”FM” jelzés és az adó frekvenciája megjelenik a kijelzôn.
Ha a behangolt rádióadó RDS információkat is sugároz, a kijelzôn
megjelenik az ”RDS”-jelzés.
Az RDS-kijelzô (RDS DISPLAY) gomb megnyomásával válassza ki a
kívánt RDS kijelzési módot.
PS NAME
RT
CT
PS NAME (rádióadó neve)
A rádióadó nevét mutatja
Az RDS-kijelzô (RDS Display) gomb megnyomásával válassza ki a rádióadó
neve (PS NAME) kijelzést.
A ”PS NAME”-jelzés megjelenik a kijelzôn.
Ha sugároz ilyen információt az adó, az adó neve (BBC, AFO, NDR,
stb.) megjelenik a kijelzôn.
Ha nem sugároz ilyen információt az adó, az adó frekvenciája látható
a kijelzôn.
Ha az adó sugározza az adó nevét, az akkor is kijelzésre kerül, ha
nem nyomja meg az ”RDS Display” gombot.
Az URH adó frekvenciája
PTY
vagyis: rádióadó neve, rádiós szöveg, óraidô és az adó frekvenciája
RDS
R
Display
RDS adatokat csak az URH adók sugároznak.
Az RDS kijelzési módok leírása
1. PTY (Program Type=mûsor-típus):
Kijelzi az éppen sugárzott rádióadás típusát.
2. PS NAME (Program Service Name=rádióadó neve):
A rádióadó nevét mutatja, ami 8 karakterbôl állhat.
RT (rádiós szöveg)
A rádióadó által sugárzott karaktereket mutatja.
3. RT (Radio Text=rádiós szöveg):
Dekódolja a rádióadó által sugárzott szöveges információt (ha
van ilyen), és max. 64 karakterû szöveggé formálja.
4. CT (Clock Time=óraidô):
Dekódolja az óraidôt a frekvenciából.
Az adók egy része nem sugároz ”PTY, RT vagy CT” információt, ezért ezek nem jelennek meg minden esetben.
5. TA (Traffic Announcement=közlekedési információk bejelentése):
A jelzés villogása azt mutatja, hogy a közlekedési információk
bejelentése éppen folyamatban van.
6. EON (Enhanced Other Networks Information)
Más hálózatok által sugárzott információk vételének lehetôsége.
On/
Standby
1
Timer/
Clock
Az RDS-kijelzô (RDS Display) gomb megnyomásával válassza ki a rádiós
szöveg (RT) kijelzést.
Az ”RT”-jelzés megjelenik a kijelzôn.
PTY
RDS
R
Display
Ha sugároz ilyen információt az adó, az megjelenik a kijelzôn.
Ha nem sugároz ilyen információt az adó, a kijelzôn megjelenik a ”NO
RT” (nincs rádiós szöveg) felirat.
CT (óraidô)
PTY
Az RDS óraidôt állítja be.
RDS
R
Az RDS-kijelzô (RDS Display) gomb megnyomásával válassza ki az óraidô
(CT) üzemmódot.
Display
3
AUX
PTY
Demo
Band
TUNER
RDS
R
Display
Mivel az óraidô-információ dekódolása 2 percet vesz igénybe, ezért az
óraidô nem jelenik meg azonnal.
Ha az adó nem sugároz óraidôt, a kijelzôn megjelenik a ”NO CT”
(nincs óraidô) felirat.
16
MAX-L8285HU-16~26
5/23/01 8:06 AM
Page 17
Mûsor-típus (PTY) kijelzése és mûsortípus szerinti keresés (PTY-SEARCH)
HU
A mûsor-típus információ azonosító jelzést tartalmaz, aminek alapján az
URH rádió felismeri az egyes URH adók mûsor-típusát.
A ”PTY” gomb megnyomására az alábbi 30 mûsor-típus jelenik meg a
kijelzôn.
Kijelzés
PTY-SEARCH (mûsor-típus szerinti keresés)
1
Hangoljon egy olyan URH (FM) rádióadóra, amelyik sugároz mûsortípus kijelzést.
A rádióadók vételét lásd a 14. oldalon
Ha a behangolt rádióadó RDS információkat is sugároz, a kijelzôn
megjelenik az ”RDS”-jelzés.
Mûsor-típus
NEWS (hírek)
• Hírek, beleértve a közleményeket és riportokat.
AFFAIRS
(események)
• Különbözô témák, beleértve a pillanatnyi eseményeket,
ismeretterjesztést, párbeszédeket és elemzéseket.
INFO (információ)
• Információk, beleértve a fontosságot és az intézkedéseket,
ismétlôdô és várható eseményeket, a vásárlókat érdeklôdô
kérdéseket, orvosi témákat, stb.
SPORT (sport)
• Sportok
EDUCATE (oktatás)
• Oktatás
DRAMA ( dráma)
• Rádiójátékok, sorozatok, stb.
CULTURE (kultúra)
• Nemzeti vagy helyi kulturális témák, beleértve a vallási és szociális kérdéseket, nyelveket, színházat, stb.
SIENCE (tudomány)
• Természettudomány és technológia
VARIED (vegyes)
• Egyéb prózai, szórakoztató programok (vetélkedôk, játékok),
interjúk, vígjátékok, szatirikus darabok, stb.
POP M (rockzene)
• Popzene
ROCK M (rockzene)
• Rockzene
M.O.R.M.
(szórakoztató zene)
• Szórakoztató zene; idônként kórusmûvek vagy rövid darabok
2
Nyomja meg a mûsor-típust (PTY) kiválasztó gombot.
A mûsor-típus fajtája (hírek, események, stb.) kijelzésre kerül a
kijelzôn.
A Hangolás le és fel (Tuning Down és UP) gomb megnyomásával
válassza ki a kívánt mûsortípust.
Ha az adó nem sugároz mûsor-típus információt, a kijelzôn megjelenik a ”NO PTY” (mûsor-típus információ nem kerül sugárzásra)
jelzés.
Amikor kiválasztotta a mûsor-típus fajtáját (a kijelzôn megjelenik a
mûsor-típusnak megfelelô jelzés), nyomja meg még egyszer a
”PTY” gombot, hogy elindítsa az automatikus mûsor-típus szerinti
keresést.
Ha az automatikus keresés közben egy, a behangolt adóval azonos
fajtájú mûsortípust talál a készülék, a keresés befejezôdik.
Ha az automatikus keresés közben a készülék nem talál a behangolt adóval azonos fajtájú mûsor-típust, a keresés abbamarad, és viszszatér az eredeti adóhoz.
PTY
LIGHT M (könnyûzene) • Könnyû klasszikus zene, hangszeres és kórusmûvek
CLASSIC (klasszikus)
• Komoly klasszikus zene, zenekari darabok, szimfóniák, kamarazene, operák
OTHER M
(egyéb zene)
• Egyéb zene, jazz, R & B, country
WEATHER (idôjárás)
• Idôjárás
FINANCE (pénzügy)
• Pénzügy
CHILDREN
(gyermekek)
• Gyermekprogramok
SOCIAL (társadalom)
• Társadalmi ügyek
RELIGION (vallás)
• Vallás
PHONE IN
(betelefonálás)
• Betelefonálás
TRAVEL (utazás)
• Utazás
LEISURE
(szabadidô)
• Szabadidô
JAZZ (jazz)
• Jazz zene
COUNTRY (county)
• Country zene
NATION M
(Nemzetek zenéje)
• Nemzetek zenéje
OLDIES (oldies)
• Oldies zene
FOLK M (népzene)
• Népzene
DOCUMANT
(ismeretterjesztés)
• Ismeretterjesztés
TEST (teszt)
• Riasztási teszt
2
RDS
R
Display
AUX
Demo
Band
TUNER
CD
Enter
Mute
Mono/ST
Program
Reverse
Mode
Preset
Memory
CD Repeat
Deck 1/2
Coun
Res
Phones
REC/Pause
2
Do
wn
Shuffle
2
CD
Synchro
Dubbing
Normal
PPreset/Manual
Hig
Up
Push Eject
17
MAX-L8285HU-16~26
5/23/01 8:06 AM
Page 18
Magnókazetta hallgatása
CD-lemez szinkronfelvétele
HU
Mindig gondosan bánjon a kazettákkal; részletesebben lásd a tudnivalókat ”A magnókazetták kezelésével kapcsolatos tanácsok”nál a 25. oldalon.
1
Az Üzemi (On/Standby
készüléket.
2
Az elôlapon lévô TAPE gomb megnyomásával kapcsoljon magnó üzemmódba.
3
) gomb megnyomásával kapcsolja be a
Nyissa ki az 1. vagy a 2. magnó kazettatartó rekeszének ajtaját úgy,
hogy megnyomja a megfelelô oldali ajtót ott, ahol a Push Eject( )
jelzés látszik.
4
Tegyen be egy elõre felvett kazettát úgy, hogy a kazettának az az éle,
ahol a szalag látható, lefelé nézzen.
5
Nyomja meg a kazettatartó ajtaját, hogy az kattanó hanggal a helyére
pattanjon.
Eredmény: Attól függôen, hogy melyik magnót választotta, a szalaghossz-számláló elõtt megjelenik az ”1” vagy a ”2” szám.
6
Ha mindkét magnóba tett kazettát, a készülék azt a magnót választja,
amelyikbe másodszor tette be a kazettát.
CD-lemez mûsorát magnókazettára kétféle módon veheti fel.
Szinkronizált felvétellel
Közvetlen felvétellel
Ez az üzemmód lehetôvé teszi a kiválasztott CD-lemez vagy mûsorszám
lejátszásának és a magnófelvétel megkezdésének szinkronizálását.
1
2
3
4
5
6
7
On/
Standby
Meghallgatáshoz az …
A oldalnak
TAPE (
) egyszer
B oldalnak
TAPE (
) kétszer
Eredmény: Megkezdôdik a lejátszás.
Timer/
Clock
Volume
PTY
Eredmény: Attól függôen, hogy melyik magnót választotta, a kijelzôn
megjelenik a ”TAPE 1” vagy a ”TAPE 2” jelzés.
7
Az Üzemi (On/Standby ) gomb megnyomásával kapcsolja be a
készüléket.
Tegyen egy üres kazettát a 2. magnóba.
Az elôlapon lévô CD gomb megnyomásával álljon CD üzemmódba.
Tegyen be egy CD-lemezt.
Válassza ki a kívánt lemezt.
Válassza ki a kívánt mûsorszámot és nyomja meg a CD szinkronindítás (CD Synchro) gombot, ill. ha a teljes lemezt fel akarja venni,
a CD Synchro gomb közvetlen megnyomásával elindíthatja azt.
Eredmény: REC A kijelzôn piros színnel megjelenik a REC jelzés
és megkezdôdik a felvétel.
A felvétel megállításához nyomja meg az Állj gombot.
1
RDS
Nyomja meg…
(1. és 2. magnónál)
(csak a 2. magnónál)
R
Display
AUX
Demo
3
Band
TUNER
CD
Sound
Mode
Enter
Mute
Mono/ST
Program
Reverse
Mode
Preset
Memory
CD Repeat
Deck 1/2
REC/Pause
Shuffle
Phones
8
Ahhoz hogy …
Az ön által kiválasztott
mûsorszámot meghallgassa
Nyomja meg a…
vagy
gombokat
ahányszor az a szám
eléréséhez szükséges
Leállítsa a lejátszást
Állj
9
Amikor állj állapotban van a magnó, kívánság szerint, kiválaszthatja az
alábbi üzemmódok valamelyikét.
Cél:
Gyorscsévélés hátra
Gyorscsévélés elôre
Nyomja meg a … gombot
Timer/
Clock
1
2
3
4
5
6
8
9
RDS
Display
AUX
Demo
2,7
Band
TUNER
Up
Timer/
Clock
Volume
TAPE
1
Sound
Mode
PTY
RDS
R
Display
AUX
Demo
3,6,8
Enter
Mute
High
Az Üzemi (On/Standby ) gomb megnyomásával kapcsolja be a
készüléket.
Tegyen egy üres kazettát a 2. magnóba.
Az elôlapon lévô CD gomb megnyomásával álljon CD üzemmódba.
Tegyen be egy CD-lemezt.
Válassza ki a kívánt lemezt.
Válassza ki a kívánt mûsorszámot és az elôlap vagy a távvezérlô ”
”
gombjának megnyomásával hozza pillanat állj helyzetbe a CD-játszót.
Nyomja meg a Felvétel/pillanat Állj (REC/Pause) gombot.
Eredmény: REC Piros színnel a REC kijelzés jelenik meg és a
felvétel elkezdôdik.
Nyomja meg a
gombot, hogy megkezdôdjön a mûsorszám lejátszása.
Eredmény: A mûsorszám felvételre kerül a kazettára.
A felvétel leállításához nyomja meg az Állj
gombot.
On/
Standby
CD
Normal
Preset/Manual
Preset/Manual
Felvétel csak a 2. magnóval készíthetô.
A hangerõszabályozó állásának nincs jelentõsége, mert az nem befolyásolja a
felvételt.
PTY
R
Counter
Reset
7
Dubbing
Közvetlen felvétel esetén a CD-lemez bármelyik mûsorszámával kezdheti a felvételt.
Volume
1
6
CD-lemez felvétele
7
On/
Standby
CD
Synchro
Do
wn
gombot
Ha nagyon csendes részek vannak a mûsorszámban lehet, hogy
az automatikus keresés üzemmódban a lejátszás leáll, mielõtt a
szám befejezõdne. Ezenkívül, ha nagyon rövid szünetek vannak
a mûsorszámok között, elõfordulhat, hogy a keresô ezt nem
fogja érzékelni.
TAPE
Mono/ST
Program
Reverse
Mode
Preset
Memory
CD Repeat
Deck 1/2
Band
CD
TUNER
CD
TAPE
Sound
Mode
Counter
Reset
Phones
REC/Pause
Shuffle
CD
Synchro
6
Dubbing
Normal
High
8,9
8
Do
wn
Preset/Manual
Preset/Manual
8,9
Enter
Mute
Mono/ST
Up
Preset
Memory
Phones
7
REC/Pause
Program
Reverse
Mode
CD Repeat
Deck 1/2
Shuffle
CD
Synchro
Counter
Reset
9
Dubbing
Push Eject
Do
wn
Push Eject
18
Preset/Manual
Normal
Preset/Manual
High
Up
Push Eject
MAX-L8285HU-16~26
5/23/01 8:06 AM
Page 19
Rádiómûsor felvétele
Magnókazetta másolása (DUBBING)
A kiválasztott rádiómûsort felveheti kazettára.
Az 1. magnóban lévô kazettát átmásolhatja a 2. magnóban lévô
kazettára. Két lehetôség áll rendelkezésére:
Másolás normál sebességgel
Gyorsmásolás
HU
Felvétel csak a 2. magnóval készíthetô.
A hangerôszabályozó állásának nincs jelentôsége, mert az nem
befolyásolja a felvételt.
A hangerôszabályozó állásának nincs jelentõsége,mert az nem
befolyásolja a felvételt.
1
Az Üzemi (On/Standby
készüléket.
2
3
Tegyen egy üres kazettát a 2. magnóba.
4
) gomb megnyomásával kapcsolja be a
Vigyázzon, hogy a mûsoros kazettát nehogy a 2. magnóba tegye,
mert a felvétel elindításakor az törlôdik.
Az elôlapon lévõ TUNER gomb megnyomásával álljon rádió üzemmódba.
1
A felvenni kívánt rádióadó kiválasztásához nyomja meg a távvezérlôn
2
3
4
az állomáskeresés
vagy ⁄
gombját, vagy az elôlapon a Kézi
hangolás fel/le (Preset/Manual Down/UP) gombot.
5
Nyomja meg a felvétel/pillanat állj (REC/Pause) gombot.
Eredmény: REC A REC jelzés piros színnel jelenik meg a kijelzôn és
megkezdôdik a felvétel.
6
A felvétel leállításához nyomja meg az állj
) gomb megnyomásával kapcsolja be a
Tegyen egy üres kazettát a 2. magnóba.
A másolandó kazettát tegye az 1. magnóba.
A kazetta másolása…
Nyomja meg a … gombot
normál sebességgel
Normal Dubbing
gyors sebességgel
High Dubbing
Eredmény: A másolásnak megfelelô jelzések megjelennek a kijelzôn
és az 1. magnóban lévô kazetta mûsora átmásolódik a 2.
magnóban lévô kazettára.
gombot.
5
On/
Standby
Az Üzemi (On/Standby
készüléket.
A másolás befejezéséhez nyomja meg az állj
gombot.
Timer/
Clock
On/
Standby
PTY
1
Timer/
Clock
Volume
RDS
R
Display
Demo
AUX
Band
1
3
PTY
RDS
TUNER
TUNER
CD
R
Display
AUX
Demo
TAPE
Band
TUNER
CD
TAPE
Sound
Mode
Enter
Mute
Program
Reverse
Mode
Preset
Memory
CD Repeat
Deck 1/2
REC/Pause
Shuffle
Mono/ST
Enter
Counter
Reset
Mute
Mono/ST
Program
Preset
Memory
CD Repeat
REC/Pause
Shuffle
Reverse
Mode
Phones
5
6
4
Do
wn
Preset/Manual
CD
Synchro
Up
Dubbing
4
Normal
4
Deck 1/2
Phones
High
CD
Synchro
Counter
Reset
5
Dubbing
Normal
High
Do
wn
Preset/Manual
Up
Push Eject
Push Eject
19
MAX-L8285HU-16~26
5/23/01 8:06 AM
Page 20
A kazetta lejátszási módjának
kiválasztása (Csak a 2. magnónál)
HU
A mini audio toronyba épített magnó háromféle módon képes lejátszani
a kazettát, lehetôvé téve ezzel a kazetta mindkét oldalának automatikus
lejátszását. Annyiszor nyomja meg a szalagmozgás Üzemmód-választó
(Reserve Mode) gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt jelzés.
Kijelzés…
A készülék lejátssza a …
Kazetta egyik oldalát, utána megáll a szalag
A kazetta másik oldalát, utána megáll a szalag
A kazetta mindkét oldalát folyamatosan, amíg
meg nem nyomja az állj gombot
Szalaghossz-számláló
Amikor a magnók egyikében egy magnókazettát játszik le, egy számláló
látható a kijelzôn, ami lehetôvé teszi, hogy az egyes mûsorszámok elejénél feljegyezze a számláló állását és ennek ismeretében, a késôbbiekben könnyen megtalálhassa a meghallgatni kívánt mûsorszám
kezdetét.
Ha olyan felvételt készít, ahol az egyes mûsorszámok kezdeténél tudni
akarja a számláló állását, a kazetta elejénél az elôlapon lévô számláló
Nullázás (Counter Reset) gombbal nullázza a számlálót.
Mindegyik magnónak független számlálója van.
Program
Reverse
Mode
CD Repeat
Deck 1/2
Shuffle
Mono/ST
Program
Reverse
Mode
Preset
Memory
CD Repeat
Deck 1/2
REC/Pause
Shuffle
CD
Synchro
Dubbing
Normal
CD
Synchro
Dubbing
Normal
20
Counter
Reset
High
Counter
Reset
High
Do
wn
P
MAX-L8285HU-16~26
5/23/01 8:06 AM
Page 21
Az idôzítô üzemmód beprogramozása
CD-játszó (CD)
A beépített idôzítô (TIMER) lehetôvé teszi a készülék be- vagy kikapcsolását a beprogramozott idôpontban.
Például: Minden reggel zenére akar ébredni.
Ha azt akarja, hogy az idôzítés többé már ne kapcsolja be vagy ki
automatikusan a készüléket, törölnie kell az idôzítést.
8
9
Az Enter gomb megnyomásával hagyja jóvá a beállítást.
Az Üzemi (On/Standby ) gomb megnyomásával kapcsolja készenléti állapotba a készüléket.
Az órajelzés bal alsó sarkában megjelenô ”
”
Eredmény:
jel mutatja, hogy be van állítva az idôzítés. A
kívánt idôpontban automatikusan be- és kikapcsolódik a készülék.
Az idôzítés beállítása elôtt ellenôrizze, hogy az óra pontosan be
van-e állítva.
Minden lépésnél néhány másodperc áll rendelkezésére a beállításra. Ha túllépte ezt az idôt újra kell kezdenie az egészet.
1
Az Üzemi (On/Standby
készüléket.
HU
a Tegyen be egy vagy több CDlemezt
b Válassza ki a kívánt lemezt.
) gomb megnyomásával kapcsolja be a
2
Nyomja meg az Idôzítô/óra (Timer/Clock) gombot, hogy a kijelzôn
megjelenjen a
TIMER jelzés.
3
Nyomja meg a Beír (Enter) gombot.
Eredmény: Néhány másodpercre a hangzáskép jelképe helyett megjelenik a bekapcsolási idô (ON TIME) jelzés és egy már
korábbiakban beállított bekapcsolási idôpont; beállíthatja a
kívánt idôpontot.
Ha a be- és kikapcsolási idôpont azonos, a hiba (ERROR) jelenik meg
a kijelzôn.
Power Surrou
On/
Standby
Timer/
Clock
1,9
PTY
Volume
2
RDS
4
Állítsa be a bekapcsolási idôpontot.
a A Beállítótárcsa (Moving Jog) jobbra vagy balra forgatásával állítsa be
az óra-értéket.
b Nyomja meg az Enter gombot.
Eredmény: A perc-értékek kezdenek el villogni.
c A Beállítótárcsa (Moving Jog) jobbra vagy balra forgatásával állítsa be a perc értéket.
d Nyomja meg az Enter gombot.
Eredmény: Néhány másodpercre megjelenik a kikapcsolási idô
(OFF TIME) jelzés és egy már korábban beállított
kikapcsolási idôpont; beállíthatja a kívánt idôpontot.
R
Display
AUX
Demo
Band
TUNER
CD
TAPE
Enter
Enter
Mute
Mono/ST
Program
Reverse
Mode
Preset
Memory
CD Repeat
Deck 1/2
REC/Pause
Shuffle
Counter
Reset
Phones
CD
Synchro
Dubbing
Normal
High
4,5,7
6
Do
wn
Push Eject
5
Állítsa be a kikapcsolási idôpontot.
a A Beállítótárcsa (Moving Jog) jobbra vagy balra forgatásával állítsa be
az óra-értéket.
b Nyomja meg az Enter gombot.
Eredmény: A perc-értékek kezdenek el villogni.
c A beállítótárcsa (Multi Jog) jobbra vagy balra forgatásával állítsa
be a perc értéket.
d Nyomja meg az Enter gombot.
Eredmény: A kijelzôn megjelenik a ”VOL XX” jelzés, ahol az
”XX” egy már korábban beállított hangerôszabályozó
beállítás.
6
A Kézi hangolás le és fel (Preset/Manual Down, UP) gombokkal állítsa be a hangerôszintet és nyomja meg az Enter gombot.
Eredmény: A kijelzôn a kiválasztásra szánt mûsorforrás jelzése jelenik
meg.
7
A Beállítótárcsa (Moving Jog) elfordításával válassza ki a bekapcsoláskor aktív mûsorforrást.
Ha választott hangforrás:
A következôket kell tennie:
magnó (TAPE)
Mielôtt készenléti állapotba kapcsolja
a készüléket, tegyen be egy elôre felvett kazettát az egyik magnóba
rádió TUNER)
a Nyomja meg az Enter gombot
b A Beállítótárcsa jobbra vagy
balra fordításával válassza
ki a hullámsávot (FM vagy AM)
c Nyomja meg az Enter gombot
d A beállítótárcsa jobbra vagy balra
fordításával válasszon ki egy
beprogramozott adót.
Sound
Mode
3,4,5,6,7,8
6
P
Preset/Manual
Up
Push Eje
Az idôzítô funkció beállításához
A beállításokhoz a 4, 5, 6, és 7. lépésekben a Beállítótárcsát
(Moving Jog), vagy a
/
gombokat is használhatja.
A 3, 4, 5, 6, 7, és 8. lépésekben a Beír (Enter) gomb helyett a
távvezérlôn lévô Program/beállítás (Program/Set) gombot is
használhatja.
21
MAX-L8285HU-16~26
5/23/01 8:07 AM
Page 22
Az idôzítés kikapcsolása
Hangzásképek kiválasztása
HU
Ha egyszer beállította az idôzítést, az automatikusan mûködik, és az
aktív állapotát a ”TIMER” jelzés mutatja. H a továbbiakban nem akarja
mûködtetni az idôzítést, ki kell kapcsolnia.
Az idôzítést bármikor, a készülék bekapcsolt vagy készenléti állapotában
is, kikapcsolhatja.
Cél:
Nyomja meg a Timer-On/Off
gombot…
Az idôzítés kikapcsolása
Egyszer
Eredmény: A ”
Az idôzítés újbóli bekapcsolása
Kétszer
Eredmény: A ”
megjelenik.
On/Standby
Timer
On/Off
Mute
Sound
Mode
Disc Skip
Program
/Set
AUX
Deck 1/2
Repeat
Mono/ST.
TUNER
” jelzés eltûnik.
” jelzés újra
CD
Készülékében gyárilag beprogramozott hangszín beállítások – un.
hangzásképeknek és hangzástereknek megfelelô beállítások – vannak,
amelyek lehetôvé teszik, hogy a magas- és mélyhangok arányát a hallgatott zene függvényében választhassa ki.
Nyomja meg az elôlapon a Hangzásképek (Sound Mode) választásának
gombját, amíg el nem éri a kívánt hatást.
Hangzásképek
Választás
Normál, lineáris átvitel
A pop zenéhez illeszkedô hangzás
A rock zenéhez illeszkedô hangzás
A klasszikus zenéhez illeszkedô hangzás
A mozi hangzásteréhez illeszkedô hangzás
Koncertteremhez illeszkedô hangzás
Élô koncert hangképéhez illeszkedô hangzás
PASS
POP
ROCK
CLASSIC
CINEMA
HALL
LIVE
A különbözô beállításokhoz használja a távvezérlôn lévô Hangzásképek (Sound Mode) választó gombot.
Nyomja meg a gombot ismételten a kívánt ”PASS, POP, ROCK, CLASSIC, CINEMA, HALL, LIVE, P.SURR, P.SOUND” kiválasztásához.
CD
TAPE
Band
Sound
Mode
Tape
CD
Enter
Erôteljes hangzás / Háttérhangzás
üzemmód
Némítás
Átmenetileg kikapcsolhatja készüléke hangját.
Például: Megszólal a telefon és fel akarja venni.
1
2
Nyomja meg a Némítás (Mute) gombot.
A hang visszakapcsolása (a korábbival azonos hangerôvel) érdekében
újra nyomja meg a ”Mute” gombot vagy a Hangerô (Volume) gombokat.
On/Standby
Timer
On/Off
Mute
Sound
Mode
Disc Skip
Program
/Set
AUX
Deck 1/2
Repeat
Mono/ST.
TUNER
A készülék áramkörei lehetôséget teremtenek erôteljes hangzás és
háttérhangzás biztosítására.
Az Erôteljes hangzás (Power Sound) kiemeli a mélyhangokat és
javítja a magas hangtartományt, növelve a valósághoz hû hangzás
érzetét.
A Háttérhangzás (Power Surround) üzemmódban a hagyományos
sztereó hangzás helyett egy szélesebb és sokkal életszerûbb
hangzás érezhetô. Azt az érzetet kelti, hogy miközben a hallgató a
zene középpontjában van, egy teljes hangzás veszi körül.
Nyomja meg a Háttérhangzás (Power Surround) gombot a
készülék elôlapján, amíg a kívánt üzemmódot nem választotta ki.
A Power Surround gomb minden egyes megnyomásakor a
következô sorrend szerint kapcsolnak be az üzemmódok: P.SURR;
P.SOUND; ki (OFF).
Power Surround
Volume
CD
Band
Tape
CD
VOL.
22
MAX-L8285HU-16~26
5/23/01 8:07 AM
Page 23
A mélyhangok kiemelése (SBS)
(Csak a MAX-L82 típusnál)
Fejhallgató csatlakoztatása
HU
Készüléke egy mélyhang kiemelô áramkört tartalmaz, aminek
jelölése: S.Bass (az angol ”Super Bass Sound” rövidítése). Ennek
bekapcsolásával a hang erôteljesebbé és élethûbbé válik.
1
Nyomja meg az elôlapon a Mélyhangkiemelés (S. BASS) gombot.
Eredmény: A kijelzôn megjelenik az S.BASS kijelzés, és néhány
másodpercre az ”SBS ON” felirat is.
2
A mélyhangkiemelés kikapcsolásához nyomja meg újra az ”S. BASS”
gombot.
Mini audio tornyához fejhallgatót is csatlakoztathat, így a szobában
lévô többi személy zavarása nélkül hallgathat zenét vagy rádiómûsorokat. A fejhallgató csatlakozója 3.5 mm átmérôjû legyen vagy pedig
szükség van egy csatlakozó átalakítóra.
A fejhallgatót az elôlapon lévô fejhallgató-csatlakozóhoz (PHONES) csatlakoztassa.
Eredmény: A hangsugárzók hangja elnémul.
Halláskárosodához vezet, ha hosszú idôn keresztül, nagy hangerôvel
hallgat mûsorokat fejhallgatóval.
Mute
CD
TAPE
Mono/ST
Program
Reverse
Mode
Preset
Memory
CD Repeat
Deck 1/2
REC/Pause
Shuffle
Phones
Sound
Mode
CD
Synchro
Dubbi
Normal
Enter
Push Eject
Extra mélyhang sugárzó (subwoofer)
szintjének állítása
(Csak MAX-WL85 típusnál
Az extra mélyhangzás funkció kihangsúlyozza a mély tónusokat, biztosítja a tompább, puffanó hanghatások visszaadását is.
1
Nyomja meg a extra Mélysugárzó szintállítás (Subwoofer Level) gombot.
A gomb ismételt megnyomásával az ”S,W1 -> S,W2 -> S,W PASS
(Nincs kiemelés) beállítások közül választhat.
2
A kívánt mély tónusnak megfelelô beállítást ki tudja választani.
CD
TAPE
Sound
Mode
Enter
23
MAX-L8285HU-16~26
5/23/01 8:07 AM
Page 24
Biztonsági óvintézkedések
A készülék tisztítása
HU
A következô rajzos ábrák a mini audio torony használatával és mozgatásával kapcsolatos óvintézkedésekre hívják fel a figyelmet.
Disc 1
Disc 1
Disc 2
Disc 3
Disc 2
Disc 3
Ahhoz, hogy mini audio tornya a lehetô legnagyobb megelégedésére
szolgáljon, rendszeres idôközönként tisztítania kell a következô
részeket:
A külsô burkolatot
A CD-játszót
A kazettás magnókat (fejeket, nyomógörgôket, hangtengelyeket)
A hálózati csatlakozót mindig húzza ki a hálózati csatlakozó
aljzatból:
A tisztítás megkezdése elôtt
Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
Open/Close
Disc Change
Open/Close
Disc Change
Power Surround
On/
Standby
Timer/
Clock
Volume
Power Surround
On/
Standby
PTY
Timer/
Clock
Volume
RDS
R
Display
PTY
Demo
AUX
Band
RDS
R
Display
TUNER
CD
TAPE
Sound
Mode
Demo
AUX
Band
TUNER
CD
Enter
TAPE
Sound
Mode
Mute
Mono/ST
Program
Preset
Memory
CD Repeat
REC/Pause
Shuffle
Enter
Reverse
Mode
Counter
Reset
Deck 1/2
Phones
Mute
Reverse
Mode
Mono/ST
Program
Preset
Memory
CD Repeat
REC/Pause
Shuffle
CD
Synchro
Dubbing
Counter
Reset
Deck 1/2
Normal
High
Down
Phones
CD
Synchro
Preset/Manual
Up
Dubbing
Push Eject
Normal
High
Down
Preset/Manual
Push Eject
Up
Push Eject
Push Eject
Mûködési feltételek:
Környezeti hômérséklet.......5-35°C
Légnedvesség ………....….10-75%
Ne tegye ki a készüléket közvetlen
napfény vagy egyéb hôforrásból
eredô sugárzás hatásának. Ezek
túlmelegedést és a készülék tönkre
menetelét okozhatják.
Disc 1
Disc 1
Disc 2
Disc 3
Disc 2
Disc 3
Power Surround
On/
Standby
Timer/
Clock
Timer/
Clock
CD-játszó
A CD-lemezeket, ha elszennyezôdtek, lejátszás elôtt törölje át egy
puha, szöszmentes ruhával. A hagyományos lemezeknél alkalmazható
tisztítószert ne használja CD-lemezeknél. Gondosan, a közepétôl a
széle felé haladva, végezze a törlést.
1
2
Open/Close
Disc Change
Open/Close
Disc Change
Power Surround
On/
Standby
Külsô burkolat:
Mosószerrel enyhén megnedvesített puha törlôruhával tisztítsa a külsô
felületet. Ne használjon súrolóport, folyékony és aeroszolos tisztítószereket.
Vigyázzon, hogy folyadék soha ne jusson a készülék belsejébe.
Volume
PTY
Volume
RDS
R
Display
AUX
Demo
PTY
Band
RDS
R
Display
AUX
Demo
TUNER
CD
Sound
Mode
Enter
TUNER
CD
TAPE
Sound
Mode
Mute
Enter
Mute
Mono/ST
Program
Preset
Memory
CD Repeat
REC/Pause
Shuffle
Mono/ST
Program
Preset
Memory
CD Repeat
REC/Pause
Shuffle
Reverse
Mode
Deck 1/2
CD
Synchro
CD
Synchro
Dubbing
Normal
Counter
Reset
Dubbing
Normal
Counter
Reset
Phones
Reverse
Mode
Deck 1/2
Phones
Push Eject
A rendszeres tisztítást a kereskedelemben beszerezhetô speciális
lemeztisztítóval végezze.
TAPE
Band
High
Down
Preset/Manual
Down
Preset/Manual
Kazettás magnók
Up
Push Eject
High
Push Eject
Up
Push Eject
Ne helyezzen virágcserepet vagy
vázát a készülék tetejére. Az ezekbôl kijutó nedvesség veszélyes
áramütéshez vagy a készülék meghibásodásához vezethet. Ha ez elôfordul, azonnal húzza ki a hálózati
csatlakozót a csatlakozó aljzatból.
Vihar esetén húzza ki a hálózati
csatlakozót a csatlakozó aljzatból.
A villámláskor fellépô feszültségcsúcsok kárt tehetnek a készülékben.
1
A magnó PUSH EJECT ( ) gomb megnyomásával nyissa ki a
magnó kazettatartójának ajtaját.
2
Egy vattás végû tisztítópálcát mártson az erre a célra szolgáló
speciális tisztító folyadékba, és törölje át:
Fejeket (1)
Nyomógörgôket (2)
Hangtengelyeket (3)
3
VOLUME
UP
DOWN
1
Ha hosszabb ideig nem használja a
távvezérlôt, vegye ki az elemeket.
A kiszivárgó elektrolit komoly kárt
tehet a távvezérlôben.
Ne használja túl nagy hangerôvel a
fejhallgatót.
A fejhallgatónak hosszú idôn keresztül, nagy hangerôvel történô használata halláskárosodást okoz.
Disc 1
Disc 2
Disc 3
Open/Close
Disc Change
Power Surround
On/
Standby
Timer/
Clock
Volume
PTY
RDS
R
Display
AUX
Demo
Band
TUNER
CD
TAPE
Sound
Mode
Enter
Mute
Mono/ST
Program
Preset
Memory
CD Repeat
REC/Pause
Shuffle
Reverse
Mode
Deck 1/2
Counter
Reset
Phones
CD
Synchro
Dubbing
Normal
Push Eject
Ne tegyen súlyos tárgyat a hálózati
vezetékre.
A sérült hálózati kábel a készülék
meghibásodását (tûz-veszélyt) vagy
elektromos áramütés okozhat.
24
High
Down
Preset/Manual
Up
Push Eject
Ne távolítsa el a készülék burkolatát.
A készülék belsejében hálózati feszültség alatt lévô részek vannak, amelyek
elektromos áramütést okoznak.
2
Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlôt, vegye ki az elemeket, hogy az azokból esetlegesen kifolyó elektrolit ne okozzon
kárt.
Bár készüléke nagyon strapabíró, mégse helyezze azt nagyon
poros, rázkódásnak vagy magas hômérsékletnek kitett helyre
(fûtôtest közelébe vagy ahol közvetlen napfény éri, stb.)
Ha használat közben kellemetlen szagot érez, azonnal húzza ki a
hálózati csatlakozót a hálózati csatlakozó aljzatból és forduljon
szakemberhez.
MAX-L8285HU-16~26
5/23/01 8:07 AM
Page 25
CD-lemezek kezelésével kapcsolatos
tanácsok
Mielôtt a szervizhez fordulna
HU
Gondosan bánjon a CD-lemezekkel. Mindig az élénél fogja meg, hogy
ujjlenyomatok ne szennyezzék a fényes, mûsoros felületet.
A lejátszás befejeztével mindig tegye vissza a CD-lemezt a tokjába.
Ne ragasszon papírt vagy ragasztószalagot a lemezre, és ne írjon a
címkés felületre.
Tisztítás céljából egy tiszta, szöszmentes, puha ruhával törölje át a
lemezeket.
Olyan tiszta helyen tárolja a lemezeket, ahol nincsenek kitéve közvetlen
napsugárzásnak vagy magas hômérséklet hatásának.
Csak az itt látható ”
” jelzéssel ellátott CD-lemezeket használjon.
Az mindig egy kis idôt vesz igénybe, hogy az ember kellôen megismerkedjen egy új készülékkel. Ha az alábbiakban megadott problémák
bármelyike felmerülne, próbálja ki a javasolt megoldást. Ezzel esetleg
idôt takaríthat meg és elkerülheti azt a kellemetlenséget, hogy hiába
hívta ki a szerelôt.
Probléma
Nem mûködik a készülék
• A hálózati csatlakozó nem megfelelôen érintkezik a hálózati csatlakozó aljzattal vagy
nincs benne áram.
• A távvezérlôben kimerültek az elemek vagy
nem megfelelô polaritással lettek betéve.
• Nem nyomta meg az üzemi (On/Stanbdy)
gombot.
Nincs hang
• A hangerôszabályozó minimális állásban áll.
• Nem a megfelelô üzemmód (TUNER, CD,
TAPE, AUX) lett kiválasztva.
• Fejhallgatót csatlakoztatott a készülékhez.
• A hangsugárzóvezetékek kicsúsztak a csatlakozóból.
• Meg van nyomva a némító (MUTE) gomb.
Nem mûködik az idôzítô.
• A TIMER ON/OFF gomb megnyomásával ki
lett kapcsolva az idôzítés.
Ha a fenti cselekedetek végrehajtása után sem mûködik.
• A készülék kikapcsolt (Standby) állapotában
nyom-ja 5 mp-ig az ”S. Bass” gombot.
Ezután visszaáll az eredeti állapot.
A CD-lemez lejátszása nem indult
el.
• Nem kapcsolt CD-játszó (CD) üzemmódba.
• Fordítva, címkés oldallal lefele tette be a
lemezt, ill. piszkos vagy karcos a lemez.
• A lézer kiolvasófej piszkos vagy poros.
• Nem sima, vízszintes felületen áll a készülék.
• Páralecsapódás keletkezett a készülékben;
hagyja kb. egy órán keresztül meleg, szellôs
helyen.
A magnókazetta lejátszása nem
indul el.
• Nem kapcsolt magnó (TAPE) üzemmódba.
• Nem megfelelôen tette be a kazettát.
• Nincs becsukva a kazettatartó rekesz.
• Szalaghurok vagy szalagszakadás a
kazettában.
• Piszkosak a fejek
• Piszkosak a nyomógörgôk vagy a hangtengelyek.
• Megnyúlt, gyûrött a szalag.
COMPACT
DIGITAL AUDIO
Á
L
T
A
L
Á
N
O
S
Magnókazetták kezelésével kapcsolatos tanácsok
Ellenôrizze, hogy a kazettában lévô szalag megfelelôen feszes-e.
Ha egy kazetta mûsorát meg akarja ôrizni, és megóvni a véletlen törlés
ellen, törje ki a kazetta felsô élén lévô, véletlen törlést megakadályozó,
lemezkét. Ha késôbb mégis felvételt akar készíteni ilyen kazettára, egyszerûen fedje le a nyílást egy ragasztószalag csíkkal.
A lejátszás befejeztével mindig tegye vissza a kazettát a dobozába.
Olyan tiszta helyen tárolja a kazettákat, ahol nincsenek kitéve közvetlen
napsugárzásnak vagy magas hômérséklet hatásának.
Ne használjon 120 perces kazettákat, mert az ezekben lévô szalag nagyon vékony és könnyen megsérül.
C
D
M
A
G
N
Ó
R
Á
D
I
Ó
Ellenôrzés/Magyarázat
Lecsökkent a hangerô.
Nem töröl rendesen a magnó.
Túlzottan nyávog a magnó.
Gyenge rádiófelvétel vagy
rádióadók egyáltalán nem
foghatók
• Nem kapcsolta rádió (TUNER) üzemmódra
a készüléket.
• Az adó frekvenciája nem pontosan lett beállítva.
• Ki lett húzva az antenna a készülékbõl vagy
nem jó irányba néz. Forgassa addig, amíg a
legjobb vételt nem kapja.
• Olyan épületben van, amelyik leárnyékolja a
rádióhullámokat; szereltessen fel külsô
antennát.
Ha a fent leírtak nem oldják meg a problémáját, írja le a következôket:
A készülék típusát és gyártási számát, ami a hátlapon található
A garanciára vonatkozó adatokat
A probléma világos megfogalmazását
Ezután forduljon a SAMSUNG márkaszervizhez vagy képzett szakemberhez.
25
MAX-L8285HU-16~26
5/23/01 8:07 AM
Page 26
Mûszaki adatok
HU
A 2/1984. (III.10.) BkM-IpM sz. együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy
a SAMSUNG gyártmányú MAX-L82/MAX-WL85 típusú mini audio torony
megfelel az alábbi mûszaki jellemzôknek.
RÁDIÓ
Hosszúhullám (LW)
Vételi frekvenciasáv
Érzékenység
Középhullám (MW)
Vételi frekvenciasáv
Jel-zaj arány
Érzékenység
Teljes harmonikus torzítás
URH (FM)
Vételi frekvenciasáv
Jelz-zaj arány
Érzékenység
Teljes harmonikus torzítás
146 – 290 kHz
60 dB
522 – 1611 kHz
40 dB
54 dB
2%
87.5 – 108 MHz
62 dB
10 dB
0.3 %
CD-JÁTSZÓ
Max betehetô lemezek száma
Frekvenciaátviteli sáv
Jel-zaj arány
Torzítás
Áthallási csillapítás
Lemezméretek
3 db
20 Hz - 20 KHz (± 1 dB)
90 dB (1kHz-en, szûrôvel)
0.05 % (1 kHz-en)
74 dB
120 vagy 80 mm, vastagság 1.2 mm
KAZETTÁS MAGNÓ
Frekvenciaátviteli sáv
Jel-zaj arány
Áthallási csillapítás
Törlési csillapítás
125 Hz ~ 10 KHz
40 dB
35 dB
60 dB
ERôSÍTô
Kimeneti teljesítmény:
(6 Ω)
(8 Ω)
Extra mélysugárzó (4 Ω)
Áthallási csillapítás
Jel-zaj arány
2 x 120 Weff (telj. harmonikus torzítás: 10%) ...........................MAX-L82 típusnál
2 x 80 Weff (telj. harmonikus torzítás: 10%) .............................MAX-WL85 típusnál
2 x 120 Weff (telj. harmonikus torzítás: 10%) ...........................MAX-WL85 típusnál
50 dB
75 dB
ÁLTALÁNOS RÉSZ
Hálózati feszültség
Hálózati frekvencia
Érintésvédelmi osztály
Teljesítményfelvétel
Készenléti telj. felvétel
Méretek (szél. x mag. x. mélys.)
Tömeg
230 V~
50Hz
II.
W
W
270 x 332 x 434 mm
9,8( 10,7 :MAX-WL85 ) kg
A SAMSUNG mindenkor termékei javítását, fejlesztését tartja szem elôtt. Ezért a mûszaki adatok és a használati
útmutató megváltoztatásának jogát fenntartja.
26
MAX-L8285HU-16~26
5/23/01 8:07 AM
Page 27
A KÉSZÜLÉKET GYÁRTOTTA:
ELECTRONICS
AH68-00780B
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement