Samsung | CW-29Z418P | Samsung CW-29Z418P Felhasználói kézikönyv

AA68-03904W-Hun
3/30/07
6:41 PM
Page 1
SZÍNES TELEVÍZIÓ
Csatlakoztató panel (típusfüggŒ)
➢
A televízió tényleges konfigurációja a típustól függŒen
eltérhet az itt leírtaktól.
A hátlap
Csatlakoztatás a HDMI bemenethez
A HDMIˆ csatlakozó HDMI kimenettel rendelkezŒ
berendezések, például Set-Top Box, DVD-lejátszó, AVvevŒegység vagy digitális TV csatlakoztatására szolgál.
➢ HDMI–HDMI összeköttetés esetén nincs szükség
kiegészítŒ hangkapcsolatra.
Használati utasítás
Használati útmutató Kérjük, hogy a készülék mıködtetése elŒtt
gondosan olvassa végig a kezelési útmutatót és Œrizze meg,
mert késŒbb szüksége lehet rá.
Regisztrálja termékét a
www.samsung.com/global/register oldalunkon
Jegyezze fel a modellszámot és a sorozatszámot a jövŒbeli
hivatkozások számára.
• Modellszám __________ • Sorozatszám. ____________
vagy
kábeltelevíziós
hálózat
KezelŒpanel (típusfüggŒ)
➢
A televízió tényleges konfigurációja a típustól függŒen
eltérhet az itt leírtaktól.
Œ ´
Œ
´
ˇ
¨
ˆ
Ø
ˇ
☛
☛
ElülsŒ (vagy oldalsó) borító
¨
ˆ
Ø
A távvezérlŒ érzékelŒje
Készenléti állapot jelzése
Be- /kikapcsoló
A képernyŒn megjelenŒ menü
HangerŒ beállítás
Csatornaválasztás
◆ A készülék típusától függŒen a készenléti állapotban lévŒ
televízió bekapcsolására a Ø gombokat is használhatja.
◆ A ˆ és Ø gombok funkciója megegyezik a távvezérlŒn
található œ/√/…/† gombok funkciójával.
◆ Ha a távvezérlŒ már nem mıködik, vagy ha elveszítette,
akkor a televízió kezelŒpaneljén található kezelŒszerveket
is használhatja.
Csatlakoztatás a komponensbemenethez
Az RCA¨ csatlakozók olyan berendezéshez használatosak,
mint amilyen például egy komponenskimenettel rendelkezŒ
DVD.
Ha audio- vagy videorendszert csatlakoztat a TVkészülékhez, gyŒzŒdjön meg arról, hogy minden
készülék ki van kapcsolva.
Ügyeljen a színekkel jelölt bemeneti aljzatok és a
kábelek csatlakozóinak megfelelŒ csatlakoztatására.
Az antenna csatlakoztatása vagy csatlakoztatás a
kábeltelevíziós hálózatra
Csatlakoztassa az antennát vagy a hálózat bemeneti kábelét
az Œ aljzathoz (75 Ω koaxiális aljzat).
A televíziócsatornák megfelelŒ megtekintéséhez a következŒ
források valamelyikén át biztosítani kell a készülék jelvételét:
kültéri antenna, kábeltelevíziós hálózat vagy mıholdas
hálózat. Beltéri antenna használata esetén a készülék
hangolásakor a beltéri antennát valószínıleg el kell
forgatnia, amíg a kép élessé és tisztává nem válik.
Csatlakoztatás a SCART be-/kimenethez
A SCART ´ és SCART ˇ aljzatokat kiegészítŒ
berendezésekhez, pl. videomagnóhoz, DVD-lejátszóhoz,
dekóderhez, mıholdvevŒhöz, videojáték-berendezéshez
vagy videolemez-lejátszóhoz használhatja.
A SCART ´ az RGB kimenetı berendezések, például
videojáték-eszközök és videolemez-lejátszók
csatlakoztatására is szolgál.
Magyar - 1
ElülsŒ (vagy oldalsó) borító
ΠS-VIDEO bemenethez
´ Videobemenet
ˇ Audiobemenet
Csatlakoztatás S-VIDEO bemenethez
Az Œ (S-VIDEO IN) és a ˇ (AUDIO-L/R) aljzatok S-Video
kimenetı berendezések, például videokamera vagy
videomagnó csatlakoztatására szolgálnak.
Csatlakoztatás az RCA-bemenethez
Az ˇ (AUDIO-L/R) és ´ (VIDEO) aljzatok videokamerák,
videolemez-lejátszók, illetve egyes videojáték-eszközök
csatlakoztatására szolgálnak.
AA68-03904W-01
AA68-03904W-Hun
3/30/07
6:41 PM
Page 2
Távirányító (típusfüggŒ)
➢
➢
A távirányító mıködését befolyásolhatja a TV mellett
található erŒs, mesterséges fényforrás.
Ez a különleges távvezérlŒ gyengénlátók számára
készült, és a Be-/kikapcsolás, a Csatorna és a HangerŒ
gomb Braille-írással jelölt.
4 CH MGR
A csatornalisták
megjelenítésére szolgál
a képernyŒn.
5 TV
Visszatérés TV módba,
amikor a készülék külsŒ
bemeneti módban van.
6
/
A hangerŒ növelésére
vagy csökkentésére
szolgál.
7 MENU
A képernyŒmenü
megjelenítése vagy
visszatérés az elŒzŒ
menüre.
8 …/†/œ/√
A menüben található
kurzor vezérlése.
9 INFO
A csatornára vonatkozó
információk
megtekintése és a
kiválasztott állapot
beállítása.
0 S.MODE
Hangeffektus
kiválasztása.
! P.MODE
Képeffektus kiválasztása.
@ DUAL I-II
A hangmód kiválasztása.
# TURBO
A turbó hangmód
kiválasztása.
$ SOURCE
Az összes elérhetŒ
videoforrás megjelenítése.
% PRE-CH
A két utoljára
megjelenített csatorna
közötti ismételt váltás.
^ SLEEP
ElŒre meghatározott
idŒintervallum
kiválasztása az
automatikus
kikapcsoláshoz.
& SRS
Az SRS TruSurround
XT mód kiválasztására
szolgál.
* P /P
Az elŒzŒ vagy
következŒ tárolt
csatorna megjelenítése.
( EXIT
Kilépés bármely
képernyŒbŒl vagy
visszatérés a normál
nézetre.
) MUTE
A hang ideiglenes
kikapcsolása. A hang
visszakapcsolásához
nyomja meg ismét a
MUTE gombot, vagy
nyomja meg a
,
vagy a
gombot.
¸ ENTER
A képernyŒmenü
használatakor nyomja
meg az ENTER gombot
egy adott tétel
aktiválásához (vagy
módosításához).
˛ STILL
Az aktuális kép
kimerevítésére szolgál.
◊ P.SIZE
A képernyŒméretet
módosítja.
A televízió be- és kikapcsolása
A tápfeszültség-vezeték a televízió hátoldalához van
csatlakoztatva.
1
Helyezze a tápfeszültség vezetékének csatlakozóját a
megfelelΠaljzatba.
➢ A tápfeszültség értéke a televízió hátoldalán van
feltüntetve. A frekvencia 50 vagy 60 Hz.
2
Nyomja meg a televízió elején (vagy oldalán) található
“ I ” (Be/Ki) gombot.
3
A távirányító POWER gombjával kapcsolja be a
televíziót. A készülék automatikusan a legutoljára
megtekintett csatornát választja ki. Ha még nem tárolt
csatornát, akkor nem jelenik meg tiszta kép. Tekintse át
a 3. oldalon található “Csatorna - Autom. tárolás” vagy
a 4. oldalon található “Csatorna - Kézi tárolás” c.
részeket.
➢ A televízió elsŒ bekapcsolásakor több alapvetŒ
felhasználói beállítás végezhetŒ el egymás után
automatikusan. Lásd a “Beállítás – Plug & Play” c.
részt a 3. oldalon.
4
A készülék kikapcsolásához nyomja meg a televízió
elején található “ I ” (Be/Ki) gombot.
A televízió készenléti üzemmódba helyezése
A televíziót készenléti üzemmódba kapcsolhatja, ezzel
csökkenthetŒ az energiafogyasztás és a katódcsŒ
használata. A készenléti üzemmód a tévénézés átmeneti
megszakításakor (például étkezések alkalmával) lehet
hasznos.
1
Tévézés közben nyomja meg a távirányító POWER
gombját.
A készülék készenléti módba vált.
2
A televízió ismételt bekapcsolásához nyomja meg ismét
a gombot.
➢ A bekapcsolást a TV ( ), P / P gombbal vagy
a számgombokkal is elvégezheti.
Elemek behelyezése
1 POWER
A készülék be- és
kikapcsolása.
2 Számgombok
A csatornák közvetlen
kiválasztása.
3 -/-Tízesnél nagyobb
számú csatorna
kiválasztására szolgál.
Nyomja meg ezt a
gombot, és megjelenik a
“--” szimbólum. Írja be
a kétjegyı
csatornaszámot.
Távolítsa el a fedelet. Helyezzen be 2
db AAA méretı elemet, majd helyezze
vissza a fedelet.
Ha a távirányító nem mıködik
megfelelŒen, ellenŒrizze, hogy az
elemek “+”, illetve “-” pólusai a megfelelŒ irányba néznek-e,
vagy az elemek nem merültek-e le.
➢ Ne használjon együtt különbözŒ típusú elemeket, pl.
alkáli- és mangánelemeket.
Magyar - 2
☛
A televíziót ne hagyja hosszabb ideig (például
szabadság idejére) készenléti állapotban. A készülék
kikapcsolásához nyomja meg a televízió elején (vagy
oldalán) található “ I ” (Be/Ki) gombot. Érdemes a
televízió táp- és antennacsatlakoztatását is
megszüntetnie.
AA68-03904W-Hun
3/30/07
6:41 PM
Page 3
A menü megtekintése
1
a
ó
2
3
4
t
át
y
c.
e
mét
gy
5
Nyomja meg a MENU gombot.
Megjelenik a képernyŒn a fŒmenü. Bal oldalán öt ikon
látható: Bemenet, Kép, Hang, Csatorna és Beállítás.
A … vagy a † gombbal válassza ki az egyik ikont.\
Az ikon almenüjébe az ENTER gomb megnyomásával
léphet be.
A … vagy a † gombbal léptessen a menüben található
tételek között. A tételekbe az ENTER gomb
megnyomásával léphet be.
A …/†/œ/√ gombbal módosíthatja a kiválasztott
tételeket. Az elŒzŒ képernyŒre a MENU gomb
megnyomásával térhet vissza.
A menübŒl az EXIT gomb megnyomásával léphet ki.
3
4
5
Beállítás - Plug & Play
A televízió elsŒ bekapcsolásakor több alapvetŒ felhasználói
beállítás végezhetŒ el egymás után automatikusan.
A lehetŒségek az alábbiak.
1 Ha a televízió készenléti
Plug & Play
üzemmódban van, nyomja
Plug & Play indítása
meg a távvezérlŒ POWER
OK
gombját.
Belépés
Vissza
Megjelenik a Plug & Play
Beállítás
TV
indítása üzenet. A Plug &
Play funkció elindításához
…
√
Plug & Play
Hrvatski
Nyelv
: Magyar
Românæ
nyomja le az ENTER
Magyar
√
IdŒ
Polski
êÛÒÒÍËÈ √
Kék képernyŒ
: Be
gombot. Megjelenik a Nyelv
Å˙΄‡ÒÍË
Dallam
: BeTürkçe √
Norsk
menü.
Dansk
Suomi
➢ A Nyelv menü néhány
Mozgatás
Belépés
Ugrás
másodperc múlva
automatikusan megjelenik, akkor is, ha nem nyomta
meg az ENTER gombot.
2 A … vagy a † gombbal
Plug & Play
válassza ki a megfelelŒ
Ell. az antennabemenetet.
nyelvet. Nyomja meg az
OK
ENTER gombot.
Belépés
Ugrás
Megjelenik a Ell. az
antennabemenetet. üzenet.
➢ Ha nem választ ki nyelvet, a nyelvmenü kb. 30 mp
múlva eltınik.
folytatás...
6
7
Autom. tárolás
TV
GyŒzŒdjön meg róla, hogy
Belgium
Ország : Kelet-Európa
csatlakozik antenna a
Franciaország
Keresés
Németország
Olaszország
készülékhez (lásd az 1.
Hollandia
Spanyolo.
oldalt). Nyomja meg az
Svédország
Svájc
Egyesült Kir.
ENTER gombot. Megjelenik
Egyéb
Kelet-Európa
a Ország menü.
Mozgatás
Belépés
Ugrás
A … vagy a † gombbal
Keresés
válassza ki az országot.
P 1 C-- ----87MHz 10%
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Stop
Belépés
Ugrás
Nyomja meg az ENTER
gombot a keresés
TV
Órabeállítás
elindításához. Nyomja meg
az ENTER gombot a
Óra
Perc
--keresés leállításához.
A keresést követŒen
megjelenik a Órabeállítás
menü.
Mozgatás
Beállítás
Ugrás
A œ vagy a √ gombbal
léptesse az óra- és a
percértékeket. Állítsa be az
óra és a perc értékét a …
vagy a † gomb megnyomásával.
Ha végzett, nyomja meg a
Plug & Play
MENU gombot.
Jó szórakozást!
Megjelenik az Jó
OK
szórakozást! üzenet, majd
a rendszer aktiválja a tárolt csatornát.
A Plug & Play visszaállítása
Módszer: MENU ➜ …/†
(Beállítás) ➜ ENTER ➜ …/†
(Plug & Play) ➜ ENTER
Beállítás
TV
Plug & Play
Nyelv
IdŒ
Kék képernyŒ
Dallam
Mozgatás
Magyar - 3
: Magyar
Belépés
: Be
: Be
Vissza
√
√
√
√
√
Bemenet (típusfüggŒ) Forráslista / Névszerkesztés
◆ Forráslista
Válthat a csatlakoztatott
készülékek (videomagnó,
DVD-egység, beltéri egység)
és a televíziós forrás
(hagyományos adás vagy
kábel) között.
➢
Forráslista
TV
TV
1. KülsŒ
2. KülsŒ
AV/S-Video
Komponens
HDMI
Mozgatás
:
:
:
:
:
-
-
Belépés
-
-
-
-
Vissza
A kívánt külsŒ forrást egyszerıen módosíthatja a
távvezérlŒn a SOURCE gomb megnyomásával.
Rövid idŒt vehet igénybe, míg a kép vált. A TV
módba történŒ visszatéréshez nyomja meg a
távvezérlŒ TV gombját.
◆ Névszerkesztés
A külsŒ jelforrást
elnevezheti.
Névszerkesztés
TV
1. KülsŒ
2. KülsŒ
AV
S-Video
Komponens
HDMI
Mozgatás
:
:
:
:
:
---Videomagnó
DVD
-KábelvevŒ
- - - -egység
- HD-vevŒ
- MıholdvevŒ
- - -egység
- AV-vevŒ
- - -†-egység
-----------
Belépés
Vissza
Csatorna - Autom. tárolás
Végigpásztázhatja a rendelkezésre álló frekvenciatartományt
(a lehetŒségek országonként eltérŒek). ElképzelhetŒ, hogy a
csatornákhoz automatikusan hozzárendelt programszámok
nem egyeznek az aktuális vagy a kívánt programszámokkal.
Azonban kézzel is megválaszthatja a számokat, és bármely,
nem kívánt csatornát törölhet.
Autom. tárolás
A készülék a csatornákat azok
TV
frekvenciatartománybeli
Ország : Kelet-Európa
√
Keresés
√
helyének megfelelŒen rendezi
és tárolja (azaz a
legalacsonyabb frekvenciájú az
elsŒ, a legmagasabb pedig az
Mozgatás
Belépés
Vissza
utolsó helyre kerül). Ezután
megjelenik az eredetileg
Keresés
kiválasztott mısor.
P 1 C-- ----87MHz 10%
➢ A keresést a ENTER
Stop
gombbal szakíthatja meg.
Belépés
Vissza
Ha végzett, megjelenik a
Sorrend menü. A csatornák kívánt számsorrendbe történŒ
rendezésével kapcsolatban lásd: „Csatorna – Sorrend”, a 4.
oldalon. Sorrend nélküli kilépéshez nyomja meg az EXIT
gombot.
AA68-03904W-Hun
3/30/07
6:41 PM
Page 4
Csatorna - Kézi tárolás
Csatorna - Sorrend
Kézi tárolás
Tárolhatja a kívánt csatornákat, TV
Prog.
:P1
beleértve a kábeltévés
√
Színr.
: Auto.
hálózaton fogadott csatornákat
√
Hangr.
: B/G
Csatorna
:C-is. A csatornák kézi tárolásakor:
Keresés
: 40 MHz
- Eldöntheti, hogy valamennyi
Tárolás
: ?
talált csatornát el kívánja-e
tárolni
Mozgatás
Beállítás
Vissza
- Kiválaszthatja az egyes tárolt
csatornák azonosítására szolgáló programszámot
◆ Program (A csatornához rendelni kívánt programszám)
◆ Színrendszer: Auto. / PAL / SECAM / NTSC4.43
◆ Hangrendszer: B/G / D/K / I / L
◆ Csatorna (A tárolni kívánt csatornaszám ismeretében)
➢ A csatorna számot a távirányítón a (0~9)
számgombok segítségével közvetlenül is
kiválaszthatja.
◆ Keresés (A csatornaszám ismerete nélkül):
A hangolóegység addig pásztázza a
frekvenciatartományt, amíg az elsŒ csatorna vagy a
kiválasztott csatorna meg nem jelenik a képernyŒn.
◆ Tárolás (A csatorna és a hozzá társított programszám
tárolásakor)
➢ Ha nincs vagy nem megfelelŒ a hang, válasszon ki
másik hangnormát.
☛ Csatorna mód
◆ P (Program mód): A hangolás befejezésekor a
térségben fogható mısorszóró állomásokat a
készülék a P00 és P99 pozíciószámhoz rendeli.
A csatornát a pozíciószám megadásával választhatja ki.
◆ C (Valós csatorna mód): Ha ebben az üzemmódban
megadja az adott csatornához tartozó számot,
elŒhívhatja a kívánt (antennán keresztül sugárzott)
csatornát.
◆ S (Kábelcsatorna mód): Ha ebben az üzemmódban
megadja az adott csatornához tartozó számot,
elŒhívhatja a kívánt (kábel-) csatornát.
Ezzel a mıvelettel módosíthatja
a tárolt csatornák
programszámát. Erre a
mıveletre az automatikus
mentés használata után lehet
szüksége.
Csatorna - CsatornakezelŒ
CsatornakezelŒ
Az átnézett csatornák közül bármely
1 C4
1/15
csatornát kiiktathatja. A tárolt csatornák PProg.
pásztázása közben az átugrásra
1
C4
…
2
C-3
S1
kijelöltek nem jelennek meg. Azok a
4
S3
5
S6
csatornák azonban, amelyeket nem
6
S8
†
7
S10
kívánt kihagyni a pásztázásból,
Hozzáadás
Mozgatás
Belépés
megjelennek.
Oldal
Vissza
➢ A CH MGR (CsatornakezelŒ)
gomb megnyomásával egyszerıen megjeleníthetŒ.
Módszer:
…/† : Egy csatorna hozzáadására vagy törlésére szolgál.
ENTER : Egy hozzáadásra vagy törlésre kiválasztott
csatorna megerŒsítésére szolgál.
Csatorna - LNA (típusfüggŒ)
Sorrend
TV
Honnan
Hová
Tárolás
Mozgatás
: P 1 ---: P- - - - - :?
Beállítás
Vissza
◆ Honnan : Módosítani kívánt csatorna száma.
◆ Hová : A meghatározandó új csatorna száma.
◆ Tárolás : A csatornaszámok módosításának
megerŒsítése.
Ez a funkció a televízió gyenge
vételi körülmények közötti
használatakor igen hasznosnak
bizonyulhat. Az LNA a gyenge
vételi környezetben a zaj
erŒsítése nélkül erŒsíti a
televízió jeleket.
Csatorna
TV
… További menüpontok
Finomhangolás
Ki
LNA
:
Be
Mozgatás
Belépés
Vissza
◆ Az LNA (kis zajú erŒsítŒ) beállítást minden csatornánál el
kell végezni. Ha a kép bekapcsolt Be LNA mellett zajos,
válassza a Ki beállítást.
◆ TérségtŒl függŒen az LNA gyári beállítása Be vagy Ki.
Csatorna - Név
Beállítás - IdŒ
A csatornainformációk
sugárzásakor a készülék a
csatornaneveket automatikusan
hozzárendeli a csatornákhoz.
Ezek a nevek azonban
módosíthatók, tehát a
csatornákhoz új neveket is
hozzárendelhet.
Név
TV
Prog.
13
14
15
16
17
Mozgatás
Ch.
C21
C23
C25
C26
C28
†
Név
A
-----------------
Beállítás
Vissza
Módszer:
…/† : Betı vagy szám kiválasztása.
œ/√ : A következŒ vagy elŒzŒ betıre lépés.
ENTER : Az új név megerŒsítése.
Csatorna - Finomhangolás
Finomhangolás
Ha a vétel tiszta, nem kell a
*
csatornát finomhangolni, mivel a P 1
készülék ezt a keresés és
Vissza
tárolás mıvelete során
Mozgatás
Beállítás
Vissza
automatikusan elvégzi. Azonban
ha a jel gyenge vagy torz,
lehetséges, hogy manuálisan kell a csatornát
finomhangolnia.
+2
Módszer:
œ/√ : Éles, tiszta képet, valamint jó hangminŒséget állíthat
be.
…/† ➜ ENTER : A beállítás alaphelyzetbe állítható.
MENU : A készülék tárolja a beállított képet vagy hangot.
Magyar - 4
IdŒ
TV
◆ Órabeállítás
Órabeállítás
: --:-√
Beállíthatja a TV-készülék
Auto kikapcs.
: Ki
√
IdŒzítŒ be
: Ki
√
óráját úgy, hogy az INFO
IdŒzítŒ ki
: Ki
√
gomb megnyomásakor
megjelenjen az aktuális idŒ.
Akkor is be kell állítania az
Mozgatás
Belépés
Vissza
idŒt, amikor az automatikus
be-/kikapcsolás idŒzítŒt szeretné használni.
➢ A készülék elején vagy oldalán található “ I ” (Be/Ki)
gomb megnyomásakor az óra beállítása elvész.
◆ Auto kikapcs.
Megadhat egy olyan – 30 és 180 perc közötti –
idŒtartamot, amelynek letelte után a televízió
automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.
➢ Ezeket az opciókat könnyedén kiválaszthatja a
távvezérlŒ SLEEP gombjával is. Ha az idŒzítés még
nincs beállítva, akkor az Ki jelenik meg. Ha az alvás
üzemmód idŒzítŒ már be van állítva, akkor a
kijelzŒn a televízió Készenléti üzemmódba
kapcsolásáig hátralévŒ idŒ lesz látható.
◆ IdŒzítŒ be / IdŒzítŒ ki
Beállíthatja a televízió óráját és a bekapcsolási, illetve
kikapcsolási idŒzítŒt aszerint, hogy a készülék a
kiválasztott idŒpontban be- vagy kikapcsoljon.
☛ ElŒször az órát kell beállítania.
☛
Automatikus kikapcsolás
Az idŒzítŒ bekapcsolt állapotában a TV végül kikapcsol,
ha az idŒzítŒ kapcsolta be a készüléket, és 3 órán
keresztül nem mıködtetik a kezelŒszerveket. A funkció
kizárólag az idŒzítŒ bekapcsolt állapotában mıködik. A
funkció eredményesen akadályozza meg a TV hosszan
tartó használatát követŒ esetleges túlmelegedését.
AA68-03904W-Hun
3/30/07
6:41 PM
Page 5
Beállítás - Nyelv / Kék képernyŒ / Dallam
na
za
ál el
s,
.
IdŒ
√
√
√
√
za
Ki)
még
vás
sol,
ció
A
zan
Beállítás
TV
◆ Nyelv
√
Plug & Play
Készüléktípustól függŒen eltérŒ
√
Nyelv
: Magyar
lehet. A készülék elsŒ
√
IdŒ
√
Kék
képernyŒ
:
Be
használatakor meg kell adnia,
√
Dallam
: Be
hogy milyen nyelven jelenjenek
meg a menük és üzenetek.
◆ Kék képernyŒ
Mozgatás
Belépés
Vissza
Ha a készülék nem fogad
jeleket, vagy ha a fogadott jelek igen gyengék, akkor a
zajos háttérkép helyett automatikusan egy kék képernyŒ
jelenik meg. Ha azonban továbbra is a gyenge minŒségı
képet szeretné nézni, akkor a Kék képernyŒ módot
állítsa Ki állásba.
◆ Dallam
Beállíthatja, hogy a TV-készülék be- és kikapcsoláskor
dallamot játsszon.
Kép - Üzemmód
TV
Üzemmód
◆ Üzemmód: Kiemelt /
Normál / Film / Egyedi
√
Üzemmód : Kiemelt
√
Kontraszt
: 90
Kiválaszthatja az
√
FényerŒ
: 50
√
Élesség
: 50
elvárásainak leginkább
√
Szín
: 50
megfelelŒ képtípust.
† További menüpontok
➢ Ezeket az opciókat a
Mozgatás
Belépés
Vissza
távvezérlŒ P.MODE
gombjával választhatja
ki.
◆ Kontraszt / FényerŒ / Élesség / Szín / Árnyalat (csak NTSC)
A TV-készülék számos olyan beállítással rendelkezik,
amelyekkel szabályozni lehet a képminŒséget.
◆ Színtónus: Hideg2 / Hideg1 / Normál / Meleg1 / Meleg2
◆ Vissza
Visszatérhet a gyári alapbeállításhoz.
A visszaállítási funkció minden módban használható
Kiemelt, Normál, Film vagy Egyedi.
Kép - Méret / Dig. Zajcsökk. / Kép billentés / Film mód
Kép
TV
◆ Méret: (típusfüggŒ)
Nomál / Nagyítás 1 /
√
Üzemmód
: Kiemelt
√
Méret
: 16:9
Nagyítás 2
√
Dig. Zajcsökk. : Be
Auto széles / 16:9 /
Kép billentés
: 0
√
Film
mód
:
Ki
Nagyítás 1 / Nagyítás 2 /
√
PIP
: Ki
4:3 (Széles típus)
Mozgatás
Belépés
Vissza
Beállíthatja az igényeinek
legjobban megfelelŒ
képméretet. Készüléktípustól függŒen eltérŒ lehet.
➢ A kép méretét a távvezérlŒ P.SIZE gombjával
módosíthatja.
folytatás...
◆ Dig. Zajcsökk.
Ha gyenge a készülék által fogott jel, akkor aktiválhatja
ezt a funkciót, hogy csökkentse a statikus és
szellemképet, amely megjelenhet a képernyŒn.
◆ Kép billentés (típusfüggŒ)
Ha úgy gondolja, hogy a kép kissé dŒltnek látszik, ezzel
a funkcióval korrigálhatja (-7 és +7 között).
◆ Film mód
Egyes jelforrásokból automatikusan kiszırheti és
feldolgozhatja a filmjelzéseket, így optimalizálva a
képminŒséget.
➢ ◆ Komponens vagy a HDMI üzemmódban nem
elérhetŒ.
◆ Más mód használata, például a Film mód
kikapcsolása filmforrások nézése esetén vagy a
Film mód bekapcsolása nem filmforrások nézése
esetén befolyásolhatja a képminŒséget.
Kép - PIP (típusfüggŒ)
Alképet jeleníthet meg a TV-program vagy külsŒ A/V
eszközök (pl. VCR vagy DVD) fŒképén. Ily módon TV, vagy
más videobemeneten keresztül érkezŒ adás nézése közben
megtekintheti bármely csatlakoztatott eszköz
televíziómısorát, vagy ellenŒrizheti azok videobemenetét.\
Kép
TV
Üzemmód
:
Méret
:
Dig. Zajcsökk.
Kép billentés
Film mód
PIP
Mozgatás
Belépés
TV
√
√
√
Kiemelt
16:9
: Be
: 0
: Ki
: Ki
√
√
Vissza
PIP
PIP
Forrás
Csere
Méret
Helyzet
Prog.
Mozgatás
√
√
√
√
√
√
: Be
: TV
: Nagy
:
:P1
Belépés
Vissza
◆ PIP: Be/Ki 1
Aktiválhatja vagy kikapcsolhatja a PIP funkciót.
◆ Forrás 2
Kiválaszthatja az alkép forrását.
➢ ModelltŒl függŒen az alkép csak akkor tekinthetŒ
meg, ha a fŒképtŒl eltérŒ forrás lett kiválasztva. Ha
a fŒképen a TV programját nézni, az alképen nem
elérhetŒ a TV programja. Ha TV forrás lett
kiválasztva, a Nem elérhetŒ üzenet jelenik meg.
◆ Csere 3
A fŒkép és az alkép felcserélésére szolgál.
◆ Méret: Nagy / Kicsi / Kétablakos ¨
Kiválaszthatja az alkép méretét.
◆ Helyzet: / / /
Ø
Kiválaszthatja az alkép helyzetét.
folytatás...
Magyar - 5
◆ Prog. ˆ
Csak akkor választhat csatornát az alképhez, ha a
Forrás TV-re lett állítva.
A távvezérlŒ egyszerıbb funkciói.
Kimerevítheti az alképet.
Hang - Üzemmód / Hangszínszabályzó /
SRS TruSurround XT / Autom. hangerΠ/
Turbo hang / Álsztereó
Hang
◆ Üzemmód: Normál / Zene / TV
Üzemmód
: Egyedi
√
Film / Beszéd / Egyedi
Hangszínszabályzó
√
SRS TruSurround XT : Ki
√
Kiválaszthatja az adott
Autom. hangerŒ
: Ki
√
mısor megtekintéséhez
Turbo hang
: Ki
√
Álsztereó
: Ki
√
használni kívánt speciális
hanghatásokat.
Mozgatás
Belépés
Vissza
➢ Ezeket az opciókat a
távvezérlŒ S.MODE gombjával választhatja ki.
◆ Hangszínszabályzó
A TV-készülék számos olyan beállítással rendelkezik,
amelyekkel szabályozni lehet a hangminŒséget.
➢ Ha ezeknek a beállításoknak valamelyiket módosítja,
a hangmód automatikusan a Egyedi opcióra vált.
◆ SRS TruSurround XT
A TruSurround XT szabadalmaztatott SRS technológia,
amely megoldja az 5.1 többcsatornás tartalmak két
hangsugárzón keresztül történŒ lejátszásának
problémáját. A TruSurround lenyıgözŒ virtuális térhatás
élményét kínálja bármely két hangszórós lejátszó
rendszerrel, akár a televízió belsŒ hangszóróin keresztül.
A rendszer teljesen kompatibilis az összes többcsatornás
formátummal.
➢ Ezeket az opciókat kiválaszthatja az SRS gomb
megnyomásával is.
☛ A TruSurround XT, az SRS és a
(
) jel az SRS Labs, Inc.
védjegye. A TruSurround XT
technológia az SRS Labs, Inc.
licence alapján került felhasználásra.
folytatás...
AA68-03904W-Hun
3/30/07
6:41 PM
Page 6
◆ Autom. hangerŒ
Valamennyi mısorszóró állomás saját jelviszonyokkal
rendelkezik, ezért nem egyszerı és nem kényelmes, ha
minden egyes csatornaváltáskor be kell állítania a
hangerŒt. Ezzel a funkcióval automatikusan beállíthatja a
kívánt csatorna hangerejét: magas moduláló jel esetén a
hangkimenet csökkentésével, alacsony moduláló jel
esetén pedig a hangkimenet növelésével.
◆ Turbo hang
E funkció megfelelŒen hangsúlyozza a magasabb és
alacsonyabb hangsávokat egyaránt (és egyéb effektusokat
is tartalmaz). Még lenyıgözŒbb és dinamikusabb hangzást
élvezhet, amikor zenei, film- és egyéb csatornákat néz.
➢ Ezeket az opciókat könnyedén módosíthatja a
távvezérlŒ TURBO gombjával is.
◆ Álsztereó
Az álsztereó funkció a monó hangjeleket alakítja át úgy,
hogy azok a bal és jobb csatornák között egyenlŒen
legyenek elosztva. Ha a Álsztereó funkciót már Be vagy
Ki állásba kapcsolta, ezek az olyan hanghatásokra
vonatkoznak, mint Normál, Zene, Film és Beszéd.
A Hangmód kiválasztása (típusfüggŒ)
A DUAL I-II gombbal az audiojelek
feldolgozását és kimenetét
jelenítheti meg, illetve vezérelheti.
Ha készülék be van kapcsolva,
akkor ez a mód automatikusan
vagy a “Dual-l” vagy a “Stereo” mód, az átviteltŒl függŒen.
◆ NICAM Stereo
Mısorszórás típusa
KépernyŒkijelzés
Normál mısorszórás
(Szabványos audió)
Mono
(Normál használat)
Normál +
NICAM Mono
Mono
NICAM
↔
Mono
(Normál)
NICAM Stereo
Stereo
NICAM
↔
Mono
(Normál)
NICAM Dual-I/II
◆ A2 Stereo
Mısorszórás típusa
Regular broadcast
(Standard audio)
Kétnyelvı vagy Dual-I/II
Stereo
Dual-I ↔ Dual-II ↔ Mono
NICAM
NICAM
(Normál)
KépernyŒkijelzés
Mono
(Normál használat)
Dual-I ↔ Dual-II
Stereo ↔
Mono
(Mono saját választásként)
folytatás...
➢
◆ Ha a vételi körülmények gyengülnek, akkor könnyebb
a készüléket Mono üzemmódban hallgatni.
◆ Ha a sztereójel gyenge és automatikus váltás
történik, kapcsoljon Mono módba.
◆ Ha mono hangot AV módban vesz, akkor a
bemenetet az “AUDIO-L” csatlakozóhoz
csatlakoztassa (elöl vagy oldalt). Ha a monohang
csak a bal oldali hangszóróból hallható, akkor
nyomja meg a DUAL I-II gombot.
Fontos garanciainformáció a televízión
megtekintett képek formátumára vonatkozóan
A Teletext funkció (típusfüggŒ)
A legtöbb televíziós csatorna teletexten keresztül írásos
információt szolgáltat. A teletext szolgáltatás tartalommutató
oldala leírja, hogyan használhatja ezt a szolgáltatást.
Továbbá tetszés szerint választhat a különbözŒ opciók közül
a távvezérlŒ gombjainak segítségével.
☛ A teletextinformáció pontos megjelenítéséhez
megbízható vételre van szükség, különben információ
veszhet el, vagy néhány oldal nem jeleníthetŒ meg.
A szabványos képernyŒjı televíziók (a képernyŒ
szélességének és magasságának 4:3-as arányával)
elsŒdlegesen szabványos formátumú, teljes mozgású videó
megtekintésére szolgálnak. Az ilyen televíziókon lehetŒség
szerint állandóan mozgó, szabványos 4:3-as formátumú
képek jelenítendŒk meg. A mozdulatlan ábrák és állóképek
megjelenítése a képernyŒn – például szélesvásznú filmek
esetében az alsó és felsŒ sötét sávé –nem haladhatja meg a
heti televíziózási idŒ 15%-át.
A széles képernyŒjı televíziók (a képernyŒ szélességének
és magasságának 16:9-es arányával) elsŒdlegesen széles
formátumú, teljes mozgóképek megtekintésére szolgálnak.
Az ilyen televíziókon lehetŒség szerint állandóan mozgó,
16:9-es formátumú vagy – amennyiben a készülék
rendelkezik ezzel a funkcióval – a képernyŒt kitöltŒ, nyújtott
képek jelenítendŒk meg. A mozdulatlan ábrák és állóképek
megjelenítése a képernyŒn – például a nyújtatlan,
szabványos formátumú televízióképeknél és programoknál
jelentkezŒ oldalsó sötét sávoké – nem haladhatja meg a heti
televíziózási idŒ 15%-át.
Ezen kívül az egyéb állóképek és álló szövegek – például a
tŒzsdei jelentések, a videojátékok képernyŒi, az állomások
emblémái, a honlapok vagy a számítógépes grafikák és
minták – megtekintésére fordított idŒ minden televíziókészülék
esetében a fentebb leírt mértékben korlátozandó. Az állóképek
fenti iránymutatást meghaladó mértékı aránya a képcsövek
(katódsugárcsövek) egyenlŒtlen öregedését okozhatja. Ez
a televízióképbe beégett halvány, de maradandó
szellemképpel jár. E jelenség megakadályozásához
váltogassa a programokat és a képeket, és az álló minták
vagy sötét sávok helyett lehetŒség szerint mindig teljes
képernyŒs mozgóképeket jelenítsen meg. A képméretbeállítási funkcióval rendelkezŒ televíziókészüléken a
különbözŒ formátumú képeket e funkció segítségével teljes
képernyŒs képként tekintheti meg.
Gondosan válassza ki és határozza meg a nézendŒ
képernyŒformátumokat és azok idejét. A Samsung korlátozott
garanciája nem terjed ki a képcsŒnek a képernyŒformátumválasztás és -használat eredményeképpen fellépŒ
egyenetlen öregedésére, valamint egyéb beégett képekre.
Magyar - 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
!
@
folytatás...
AA68-03904W-Hun
1
ató
zül
2
ó
ás...
3
4
5
6
7
8
9
0
!
@
3/30/07
6:41 PM
Page 7
(tartalomjegyzék)
A tartalomjegyzék oldal megjelenítése a teletext
használata közben bármikor.
(felfedés)
Rejtett szöveg (pl. fejtörŒk megfejtései) megjelenítése.
A normál képernyŒhöz a gomb ismételt megnyomásával
térhet vissza.
(tartás)
A képernyŒ tartása egy adott oldalon, ha az oldalhoz még
további oldalak is tartoznak, amelyek automatikusan töltŒdnek
be. Az üzemmódból a gomb ismételt lenyomásával léphet ki.
(méret)
Megnyomásával dupla méretben jelenítheti meg a
betıket a képernyŒ felsŒ részén. A képernyŒ alsó részén
ugyanehhez a mıvelethez nyomja meg ismét a gombot.
A normál képernyŒhöz a gomb ismételt megnyomásával
térhet vissza.
(tárolás)
Teletextoldalak tárolására szolgál.
(mód)
A teletext mód kiválasztásához nyomja meg (LIST/FLOF).
Ha LIST módban nyomja meg, a lista mentése módba
vált. A lista mentése módban a
(tárolás) gombbal
mentheti a teletextoldalt.
(aloldal)
Az elérhetŒ aloldal megjelenítése.
(következŒ oldal)
A következŒ teletext oldalt jeleníti meg.
(elŒzŒ oldal)
Az elŒzŒ teletextoldalt jeleníti meg.
(mégse)
Oldal keresése közben látható a mısorszórás.
(teletext be/vegyes)
A teletext mód aktiválása egy teletext szolgáltatást
tartalmazó csatorna kiválasztását követŒen. Ismételt
megnyomásával egyszerre jelenítheti meg, átfedésben, a
teletext oldalt és a csatornán vett képet.
Színes gombok (piros/zöld/sárga/kék)
Ha a mısorszolgáltató FASTEXT rendszert használ, a
teletext oldalon található, színkóddal jelölt különbözŒ
témák a színes gombokkal is kiválaszthatók. A kívánt
mıvelethez nyomja meg a megfelelŒ színı gombot.
Megjelenik egy további színes információkat tartalmazó
oldal, amelyben ugyanezzel a módszerrel választhat.
Az elŒzŒ vagy a következŒ oldal elŒhívásához nyomja
meg a megfelelŒ színes gombot.
Hibaelhárítás
Mıszaki adatok
MielŒtt felvenné a kapcsolatot a Samsung ügyfélszolgálattal,
tanulmányozza a következŒ táblázatot. Ha az alábbi
utasítások segítségével nem tudja megoldani a problémát,
készítse elŒ a TV-készülék modellszámát és sorozatszámát,
majd vegye fel a kapcsolatot a helyi értékesítŒvel.
A SAMSUNG mindenkor termékei javítását, fejlesztését tartja
szem elôtt. Ezért a mıszaki adatok és a használati útmutató
megváltoztatásának jogát fenntartja.
A 2/1984. (III. 10.) BkM–IpM számú együttes rendelet alapján
tanúsítjuk, hogy a CW-29Z50*/29Z41*, WS-32Z42*/32Z41*
típusú SAMSUNG gyártmányú színes televíziók megfelelnek
az alábbi mıszaki jellemzôknek:
Nincs kép vagy hang
◆ EllenŒrizze, hogy a tápfeszültség vezetéke csatlakoztatva
van-e a fali csatlakozóaljzatba.
◆ Bizonyosodjon meg róla, hogy a “ I ” (Be/Ki) és a
POWER gombot megnyomta.
◆ EllenŒrizze a kép kontraszt- és fényerŒ-beállítását.
◆ EllenŒrizze a hangerŒt.
Típusjel:
CW-29Z508T/CW-29Z508P
WS-32Z429T/WS-32Z429P
CW-29Z418T/CW-29Z418P
WS-32Z419T/WS-32Z419P
Vételi rendszer:
PAL/NTSC/SECAM
A kép normális, de nincs hang.
◆ EllenŒrizze a hangerŒt.
◆ Bizonyosodjon meg róla, hogy nem nyomta-e meg a
távirányító MUTE gombját.
Nincs kép, vagy csak fekete-fehér kép van.
◆ Módosítsa a színbeállításokat.
◆ EllenŒrizze, hogy a kiválasztott mısorszórórendszer
megfelelŒen mıködik-e.
A hangot és a képet zavarja valami.
◆ Próbálja megkeresni a televízió mıködését befolyásoló
elektromos készüléket, és vigye azt a készüléktŒl
távolabb.
◆ A televíziót csatlakoztassa egy másik tápfeszültségaljzathoz.
Elmosódott vagy szemcsés kép, illetve torz hang
tapasztalható
◆ EllenŒrizze az antenna irányát, elhelyezését és
csatlakozásait.
Ezt az interferenciát gyakran beltéri antenna használata
okozza.
A távvezérlŒ nem megfelelŒen mıködik
◆ Cserélje ki a távvezérlŒ elemeit.
◆ Tisztítsa meg a távvezérlŒ felsŒ szélét (az átviteli ablakot)
◆ EllenŒrizze, hogy a megfelelŒ jelzéshez csatlakoznak-e
az elem “+” és “-” pólusai.
◆ EllenŒrizze, hogy nem merültek-e le az elemek.
Vételi hangnorma
B/G; D/K; I; L
Vételi sávok:
VHF; UHF; Kábel; Hiper
Névleges képcsõméret:
29"
32"
Hangfrekvenciás teljesítmény:
2x10W
Hangolási rendszer:
frekvenciaszintérezes
Tárolható programok száma:
100
Névleges feszültség:
AC 220-240V~ 50Hz
Névleges teljesítményfelvétel:
150W
160W
Érintésvédelmi osztály:
II.
Méretek: (W x H x D)
765 x 600 x 416.5 mm
910 x 570 x 415 mm
771 x 593 x 421 mm
910 x 570 x 415 mm
Tömeg:
41.4 kg
39.1 kg
53.2 kg
53.2 kg
Tartozékok:
Jótállási jegy, távvezérlô, elem
Magyar - 7
AA68-03904W-Hun
3/30/07
6:41 PM
Page 8
KépernyŒn megjelenŒ menük térképe
Bemenet
Kép
- Forráslista ✽
- Névszerkesztés ✽ - Videomagnó / DVD / KábelvevŒ egység / HD-vevŒ egység / MıholdvevŒ / AV-vevŒ egység /
DVD-vevŒ egység / Játék / Videokamera / DVD Combo / DHR (DVD HDD felvevŒ) / PC
- Üzemmód
- Méret ✽
Hang
Csatorna
-
Üzemmód
- Kiemelt / Normál / Film / Egyedi
Kontraszt
FényerŒ
Élesség
Szín
Árnyalat (csak NTSC)
Színtónus - Hideg2 / Hideg1 / Normál / Meleg1 / Meleg2
Vissza
Normál / Nagyítás1 / Nagyítás2
Auto széles / 16:9 / Nagyítás1 / Nagyítás2 / 4:3 (Széles típus)
Ki / Be
-
Ki / Be
PIP
Forrás ✽
Csere
Méret
Helyzet
Prog.
-
Dig. Zajcsökk.
Kép billentés ✽
Film mód
PIP ✽
-
Üzemmód
Hangszínszabályzó
SRS TruSurround XTAutom. hangerŒ
Turbo hang
Álsztereó
-
- Autom. tárolás
- Kézi tárolás
Beállítás
✽ : Készüléktípustól függŒen eltérŒ lehet.
- Ki / Be
Normál / Zene / Film / Beszéd / Egyedi
Ki / Be
Ki / Be
Ki / Be
Ki / Be
- Ország
- Belgium / Franciaország / Németország / Olaszország / Hollandia /
Spanyolo. / Svédország / Svájc / Egyesült Kir. / Egyéb / Kelet-Európa
-
Keresés
Prog.
Színr.
Hangr.
Csatorna
Keresés
Tárolás
-
Órabeállítás
Auto kikapcs.
IdŒzítŒ be
IdŒzítŒ ki
Ki / Be
Ki / Be
- Auto. / PAL / SECAM / NTSC4.43
- B/G / D/K / I / L
CsatornakezelŒ
Sorrend
Név
Finomhangolás
LNA ✽
- Plug & Play
- Nyelv ✽
- IdŒ
- Kék képernyŒ
- Dallam
Magyar - 8
A termék megfelelŒ leadása
(Elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelése)
A terméken vagy a hozzá tartozó
dokumentáción szereplŒ jelzés arra
utal, hogy hasznos élettartama végén
a terméket nem szabad háztartási
hulladékkal együtt kidobni. Annak
érdekében, hogy megelŒzhetŒ legyen
a szabálytalan hulladékleadás által
okozott környezet- és
egészségkárosodás, különítse ezt el
a többi hulladéktól, és
felelŒsségteljesen gondoskodjon a
hulladék leadásáról, a
hulladékanyagok fenntartható szintı újrafelhasználása
céljából.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a
helyi önkormányzati szervektŒl kérjenek tanácsot arra
vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el ez elhasznált
terméket a környezetvédelmi szempontból biztonságos
hulladékleadás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval,
és vizsgálják meg az adásvételi szerzŒdés feltételeit. A
terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból
származó egyéb hulladékkal együtt.
Download PDF

advertising