Samsung | CW-29Z404N | Samsung CW-29Z404N Felhasználói kézikönyv

AA68-03853W-00Hun
4/21/06
3:26 PM
Page 1
SZÍNES TELEVÍZIÓ
Csatlakoztató panel (típusfüggŒ)
➢
Használati utasítás
MielŒtt üzembe helyezné a készüléket, olvassa el részletesen
ezt az útmutatót, és tartsa meg, hogy szükség esetén a jövŒben
is bármikor elŒvehesse.
A televízió tényleges konfigurációja a típustól függŒen
eltérhet az itt leírtaktól.
ElülsŒ (vagy oldalsó) borító
A hátlap
3 S-VIDEO bemenet
Regisztrálja termékét a
www.samsung.com/global/register oldalunkon
2 Videobemenet
vagy
KezelŒpanel (típusfüggŒ)
➢
A televízió tényleges konfigurációja a típustól függŒen
eltérhet az itt leírtaktól.
ElülsŒ (vagy oldalsó) borító
1
2
3
4
5
6
A távvezérlŒ érzékelŒje
Készenléti állapot jelzése
Be- /kikapcsoló
A képernyŒn megjelenŒ menü
A hangerŒ beállítása
Csatornaválasztás
◆ A készülék típusától függŒen a készenléti állapotban lévŒ
televízió bekapcsolására a 6 gombokat is használhatja.
◆ A 5 és 6 gombok funkciója megegyezik a távvezérlŒn
található œ/√/†/… gombok funkciójával.
◆ Ha a távvezérlŒ már nem mıködik, vagy ha elveszítette,
akkor a televízió kezelŒpaneljén található kezelŒszerveket
is használhatja.
1 Audiobemenet
kábeltelevíziós hálózat
☛
Ha audio- vagy videorendszert csatlakoztat a TVkészülékhez, gyŒzŒdjön meg arról, hogy minden
készülék ki van kapcsolva.
Az antenna csatlakoztatása vagy csatlakoztatás a
kábeltelevíziós hálózatra
Csatlakoztassa az antennát vagy a hálózat bemeneti kábelét
az 1 aljzathoz (75 Ω koaxiális aljzat).
A televíziócsatornák megfelelŒ megtekintéséhez a következŒ
források valamelyikén át biztosítani kell a készülék jelvételét:
kültéri antenna, kábeltelevíziós hálózat vagy mıholdas
hálózat. Beltéri antenna használata esetén a készülék
hangolásakor a beltéri antennát valószínıleg el kell
forgatnia, amíg a kép élessé és tisztává nem válik.
Csatlakoztatás a SCART be-/kimenethez
A SCART 2 és SCART 3 aljzatokat kiegészítŒ
berendezésekhez, pl. videomagnóhoz, DVD-lejátszóhoz,
dekóderhez, mıholdvevŒhöz, videojáték-berendezéshez
vagy videolemez-lejátszóhoz használhatja.
A SCART 2 az RGB kimenetı berendezések, például
videojáték-eszközök és videolemez-lejátszók
csatlakoztatására is szolgál.
Magyar - 1
☛
Ügyeljen a színekkel jelölt bemeneti aljzatok és a
kábelek csatlakozóinak megfelelŒ csatlakoztatására.
Csatlakoztatás az RCA-bemenethez
Az 1 (AUDIO-L/R) és 2 (VIDEO) aljzatok videokamerák,
videolemez-lejátszók, illetve egyes videojáték-eszközök
csatlakoztatására szolgálnak.
Csatlakoztatás S-VIDEO bemenethez
A 3 (S-VIDEO IN) és az 1 (AUDIO-L/R) aljzatok S-Video
kimenetı berendezések, például videokamera vagy
videomagnó csatlakoztatására szolgálnak.
AA68-03853W-00
AA68-03853W-00Hun
4/4/06
3:56 PM
Page 2
4
Távirányító (típusfüggŒ)
➢
A távirányító mıködését befolyásolhatja a TV mellett
található erŒs, mesterséges fényforrás.
5
6
7
8
9
0
!
@
#
1 POWER
A készülék be- és
kikapcsolása.
2 Számgombok
A csatornák közvetlen
kiválasztása.
3 -/-Tízesnél nagyobb
számú csatorna
kiválasztására szolgál.
Nyomja meg ezt a
gombot, és megjelenik a
“--” szimbólum. Írja be
a kétjegyı
csatornaszámot.
/
A hangerŒ növelésére
vagy csökkentésére
szolgál.
MENU
A képernyŒmenü
megjelenítése vagy
visszatérés az elŒzŒ
menüre.
…/†/œ/√
A menüben található
kurzor vezérlése.
S.MENU
A hangmenü
megjelenítése.
TURBO
A turbó hangmód
kiválasztása.
P.SIZE
A képernyŒméret
módosítása.
DUAL I-II
A hangmód
kiválasztása.
SOURCE
Az összes elérhetŒ
videoforrás
megjelenítése.
INFO
A csatornára vonatkozó
információk
megtekintése és a
kiválasztott állapot
beállítása.
PRE-CH
A két utoljára
megjelenített csatorna
közötti ismételt váltás.
$ P
/
Az elŒzŒ vagy
következŒ tárolt
csatorna megjelenítése.
% EXIT
Kilépés bármely
képernyŒbŒl vagy
visszatérés a normál
nézetre.
^ MUTE
A hang ideiglenes
kikapcsolása. A hang
visszakapcsolásához
nyomja meg ismét a
MUTE gombot, vagy
nyomja meg a , vagy
a
gombot.
& ENTER
A képernyŒmenü
használatakor nyomja
meg az ENTER gombot
egy adott tétel
aktiválásához (vagy
módosításához).
* S.MODE
Hangeffektus
kiválasztása.
( P.MODE
Képeffektus
kiválasztása.
) TV
Visszatérés TV módba,
amikor a készülék külsŒ
bemeneti módban van.
a SLEEP
ElŒre meghatározott
idŒintervallum
kiválasztása az
automatikus
kikapcsoláshoz.
A televízió be- és kikapcsolása
A tápfeszültség-vezeték a televízió hátoldalához van
csatlakoztatva.
1
Helyezze a tápfeszültség vezetékének csatlakozóját a
megfelelΠaljzatba.
➢ A tápfeszültség értéke a televízió hátoldalán van
feltüntetve. A frekvencia 50 vagy 60 Hz.
2
Nyomja meg a televízió elején (vagy oldalán) található “
I” (Be/Ki) gombot.
3
A távirányító POWER gombjával kapcsolja be a
televíziót. A készülék automatikusan a legutoljára
megtekintett csatornát választja ki. Ha még nem tárolt
csatornát, akkor nem jelenik meg tiszta kép. Tekintse át
a 4. oldalon található “Csatorna – Autom. tárolás” vagy
“Csatorna – Kézi tárolás” c. részeket.
➢ A televízió elsŒ bekapcsolásakor több alapvetŒ
felhasználói beállítás végezhetŒ el egymás után
automatikusan. Lásd a “Beállítás – Plug & Play” c.
részt a 3. oldalon.
4
A készülék kikapcsolásához nyomja meg a televízió
elején (vagy oldalán) található “I” (Be/Ki) gombot.
A televízió készenléti üzemmódba helyezése
A televíziót készenléti üzemmódba kapcsolhatja, ezzel
csökkenthetŒ az energiafogyasztás és a katódcsŒ
használata. A készenléti üzemmód a tévénézés átmeneti
megszakításakor (például étkezések alkalmával) lehet
hasznos.
1
Tévézés közben nyomja meg a távirányító POWER
gombját.
A készülék készenléti módba vált.
2
A televízió ismételt bekapcsolásához nyomja meg ismét
a gombot.
Elemek behelyezése
Távolítsa el a fedelet. Helyezzen be 2
db AAA méretı elemet, majd helyezze
vissza a fedelet.
Ha a távirányító nem mıködik
megfelelŒen, ellenŒrizze, hogy az
elemek “+”, illetve “-” pólusai a megfelelŒ irányba néznek-e,
vagy az elemek nem merültek-e le.
➢ Ne használjon együtt különbözŒ típusú elemeket, pl.
alkáli- és mangánelemeket.
Magyar - 2
☛
A televíziót ne hagyja hosszabb ideig (például
szabadság idejére) készenléti állapotban. A készülék
kikapcsolásához nyomja meg a televízió elején (vagy
oldalán) található “I” (Be/Ki) gombot. Érdemes a
televízió táp- és antennacsatlakoztatását is
megszüntetnie.
AA68-03853W-00Hun
t
3:56 PM
Page 3
A menü megtekintése
1
a
ó “
4/4/06
2
2
Nyomja meg a MENU gombot.
Megjelenik a képernyŒn a fŒmenü. Bal oldalán öt ikon
látható: Bemenet, Kép, Hang, Csatorna és Beállítás.
A … vagy a † gombbal válassza ki az egyik ikont.\
Az ikon almenüjébe az ENTER gomb megnyomásával
léphet be.
3
A … vagy a † gombbal léptessen a menüben található
tételek között. A tételekbe az ENTER gomb
megnyomásával léphet be.
4
A …/†/œ/√ gombbal módosíthatja a kiválasztott
tételeket. Az elŒzŒ képernyŒre a MENU gomb
megnyomásával térhet vissza.
5
A menübŒl az EXIT gomb megnyomásával léphet ki.
át
gy
3
mét
English
Deutsch
Français
Nederlands
Español
Italiano
Sverige
Português
∂ÏÏËÓÈο
Mozgatás
âe‰tina
Srpski
Hrvatski
Român„
Magyar
Polski
êÛÒÒÍËÈ
Å˙΄‡ÒÍË
Türkçe
Belépés
Belépés
8
Start
Belépés
Vissza
Beállítás
TV
Belépés
√
√
√
√
√
Vissza
Bemenet Forráslista / Névszerkesztés
102MHz
7%
Stop
Belépés
Vissza
IdŒ
TV
--:-Óra
Alváskapcsoló
--:-IdŒzítés be
--:-IdŒzítŒ ki
IdŒzítŒ hangerŒ be
Mozgatás
Belépés
:
:
Ki
Ki
Ki
10
Vissza
Forráslista
TV
◆ Forráslista
TV
Válthat a csatlakoztatott
AV1
---AV2
---készülékek (videomagnó,
S-Video
---DVD-egység, beltéri egység)
és a televíziós forrás
(hagyományos adás vagy
Mozgatás
Belépés
Vissza
kábel) között.
➢ A kívánt külsŒ forrást egyszerıen módosíthatja a
távvezérlŒn a SOURCE gomb megnyomásával.
Rövid idŒt vehet igénybe, míg a kép vált. A TV
módba történŒ visszatéréshez nyomja meg a
távvezérlŒ TV gombját.
◆ Névszerkesztés
A külsŒ jelforrást
elnevezheti.
Névszerkesztés
TV
AV1
AV2
S-Video
Mozgatás
Magyar - 3
√
Plug & Play
Nyelv
: Magyar
IdŒ
Gyermekzár
Kék képernyŒ : Ki
Dallam
: Be
Bemutató
Keresés
P 1 C- - - - - - -
folytatás...
folytatás...
A Plug & Play visszaállítása
Módszer: MENU ➜ …/†
(Beállítás) ➜ ENTER ➜ …/†
(Plug & Play) ➜ ENTER
Keresés
A œ vagy a √ gombbal léptesse az óra- és a
percértékeket. Állítsa be az óra és a perc értékét a
… vagy a † gomb megnyomásával.
Vissza
Jó szórakozást!
Ha végzett, nyomja meg a
MENU gombot.
Megjelenik az Jó szórakozást! üzenet, majd a rendszer
aktiválja a tárolt csatornát.
Vissza
A csatornák közötti
kereséshez válassza a
Search Keresés opciót a
… vagy a † gomb
megnyomásával. Nyomja
meg az ENTER gombot.
Az ENTER gombbal
indíthatja el a keresést
ismét. Nyomja meg az
ENTER gombot a keresés
leállításához.
A csatornakeresés
befejeztével megjelenik a
IdŒ menü, kijelölt Óra
lehetŒséggel.
9
Mozgatás
6
Plug & Play
Nyelv
Mozgatás
√
√
A … vagy a † gombbal válassza ki az országot. Nyomja
meg az ENTER gombot.
A televízió elsŒ bekapcsolásakor több alapvetŒ felhasználói
beállítás végezhetŒ el egymás után automatikusan.
A lehetŒségek az alábbiak.
TV
Ország :
Keresés
Belgie
Belgie
Deutschland
España
France
Italia
Nederland
Schweiz
Sverige
UK
Kelet- Európa
Egyéb
5
Beállítás - Plug & Play
Ha a televízió készenléti
üzemmódban van, nyomja
meg a távvezérlŒ POWER
gombját.
Megjelenik a Plug & Play
üzenet. Ez egy ideig villog,
majd a készülék
automatikusan megjeleníti a
Nyelv menüt.
Autom. tárolás
TV
Nyomja meg ismét az ENTER gombot.
7
1
GyŒzŒdjön meg róla, hogy
csatlakozik antenna a
készülékhez (lásd az 1.
oldalt). Nyomja meg az
ENTER gombot. A Ország
kiválasztásakor megjelenik
az Autom. tárolás menü.
4
c.
e
EllenŒrizze az antennabemenetet
A … vagy a † gombbal
Belépés
Kilépés
válassza ki a megfelelŒ
nyelvet. Nyomja meg az
ENTER gombot.
Megjelenik a EllenŒrizze az antennabemenetet üzenet.
➢ Ha nem választ ki nyelvet, a nyelvmenü kb. 30 mp
múlva eltınik.
---: Belgie
√
: videomagnó
√
DVD
: KábelvevŒ
√
MıholdvevŒ
AV - vevŒ
DVD - vevŒ
Játék
Videokamera
DVD Combo
Belépés
Vissza
AA68-03853W-00Hun
4/4/06
3:56 PM
Page 4
Csatorna - Autom. tárolás
Csatorna - Kézi tárolás
Csatorna - Hozzáadás/Törlés
Végigpásztázhatja a rendelkezésre álló frekvenciatartományt
(a lehetŒségek országonként eltérŒek). ElképzelhetŒ, hogy a
csatornákhoz automatikusan hozzárendelt programszámok
nem egyeznek az aktuális vagy a kívánt programszámokkal.
Azonban kézzel is megválaszthatja a számokat, és bármely,
nem kívánt csatornát törölhet.
Kézi tárolás
Tárolhatja a kívánt csatornákat, TV
Program
:P3
beleértve a kábeltévés
Színrendszer
: AUTO
√
Hangrendszer
: BG
√
hálózaton fogadott csatornákat
Keresés
: 46MHz
is. A csatornák kézi tárolásakor:
Csatorna
:C1
Tárolás
: ?
- Eldöntheti, hogy valamennyi
talált csatornát el kívánja-e
Mozgatás
Beállítás
Vissza
tárolni
- Kiválaszthatja az egyes tárolt csatornák azonosítására
szolgáló programszámot
Az átnézett csatornák közül
bármely csatornát kiiktathatja.
A tárolt csatornák pásztázása
közben az átugrásra kijelöltek
nem jelennek meg. Azok a
csatornák azonban, amelyeket
nem kívánt kihagyni a
pásztázásból, megjelennek.
Autom. tárolás
TV
A készülék a csatornákat azok
Belgie
Ország : Belgie
√
Deutschland
frekvenciatartománybeli
Keresés
España
√
France
helyének megfelelŒen rendezi
Italia
Nederland
Schweiz
és tárolja (azaz a
Sverige
UK
legalacsonyabb frekvenciájú az
Kelet- Európa
Egyéb
elsŒ, a legmagasabb pedig az
Mozgatás
Belépés
Vissza
utolsó helyre kerül). Ezután
Keresés
megjelenik az eredetileg
P 1 C- - - - - - 102MHz
kiválasztott mısor.
7%
Stop
➢ A keresést a MENU
Belépés
Vissza
gombbal szakíthatja meg.
Ha végzett, megjelenik a Sorrend menü. A csatornák kívánt
számsorrendbe történŒ rendezésével kapcsolatban lásd
“Csatorna - Sorrend”. Sorrend nélküli kilépéshez nyomja
meg az EXIT gombot.
◆
◆
◆
◆
Program (A csatornához rendelni kívánt programszám)
Színrendszer: AUTO/PAL/SECAM/NT4.43
Hangrendszer: BG/DK/I/L
Keresés (A csatornaszám ismerete nélkül):
A hangolóegység addig pásztázza a
frekvenciatartományt, amíg az elsŒ csatorna vagy a
kiválasztott csatorna meg nem jelenik a képernyŒn.
◆ Csatorna (A tárolni kívánt csatornaszám ismeretében)
➢ A csatorna számot a távirányítón a (0~9)
számgombok segítségével közvetlenül is
kiválaszthatja.
◆ Tárolás (A csatorna és a hozzá társított programszám
tárolásakor)
➢
☛
Csatorna - Sorrend
Ezzel a mıvelettel módosíthatja
a tárolt csatornák
programszámát. Erre a
mıveletre az automatikus
mentés használata után lehet
szüksége.
Sorrend
TV
Honnan
Hová
Tárolás
Mozgatás
:P1
: P- : ?
Beállítás
◆ Honnan: Módosítani kívánt csatorna száma.
◆ Hová: A meghatározandó új csatorna száma.
◆ Tárolás: A csatornaszámok módosításának
megerŒsítése.
Vissza
Ha nincs vagy nem megfelelŒ a hang, válasszon ki
másik hangnormát.
Csatorna mód
◆ P (Program mód): A hangolás befejezésekor a
térségben fogható mısorszóró állomásokat a
készülék a P00 és P99 pozíciószámhoz rendeli.
A csatornát a pozíciószám megadásával választhatja
ki.
◆ C (Valós csatorna mód): Ha ebben az üzemmódban
megadja az adott csatornához tartozó számot,
elŒhívhatja a kívánt (antennán keresztül sugárzott)
csatornát.
◆ S (Kábelcsatorna mód): Ha ebben az üzemmódban
megadja az adott csatornához tartozó számot,
elŒhívhatja a kívánt (kábel-) csatornát.
Magyar - 4
Hozzáadás/Törlés
TV
P1
P2
P3
P4
P5
: Hozzáadott
: Hozzáadott
: Hozzáadott
: Hozzáadott
: Hozzáadott
Mozgatás
Belépés
Vissza
Az ENTER gomb többszöri megnyomásával válassza ki az
Hozzáadott vagy Törölt elemet.
Csatorna - Név
A csatornainformációk
sugárzásakor a készülék a
csatornaneveket automatikusan
hozzárendeli a csatornákhoz.
Ezek a nevek azonban
módosíthatók, tehát a
csatornákhoz új neveket is
hozzárendelhet.
Név
TV
P1
P2
P3
P4
: ----: ----: ----: -----
Mozgatás
Módszer:
…/† : Betı vagy szám kiválasztása.
œ/√ : A következŒ vagy elŒzŒ betıre lépés.
ENTER : Az új név megerŒsítése.
Belépés
Vissza
és
ssza
z
év
ssza
AA68-03853W-00Hun
4/4/06
3:56 PM
Page 5
Beállítás - IdŒ
Beállítás - Gyermekzár
IdŒ
TV
◆ Óra
--:-Óra
Beállíthatja a TV-készülék
Alváskapcsoló
: Ki
--:-IdŒzítés be
Ki
óráját úgy, hogy az INFO
--:-IdŒzítŒ ki
Ki
gomb megnyomásakor
IdŒzítŒ hangerŒ be
: 10
megjelenjen az aktuális idŒ.
Akkor is be kell állítania az
Mozgatás
Belépés
Vissza
idŒt, amikor az automatikus
be-/kikapcsolás idŒzítŒt szeretné használni.
➢ A készülék elején vagy oldalán található “I” (Be/Ki)
gomb megnyomásakor az óra beállítása elvész.
Gyermekzár
TV
A kép eltüntetését és a hang
Gyermekzár
: Be
√
némítását lehetŒvé tévŒ funkció
Program
:P1
Zárol
: ?
segítségével
megakadályozhatja, hogy
illetéktelen személyek, például
gyermekek nézhessék a
Mozgatás
Belépés
Vissza
számukra nem megfelelŒ
mısorokat. A gyermekzár az elülsŒ vagy az oldalsó panel
gombjaival nem oldható fel. A gyermekzár az elülsŒ vagy az
oldalsó panel gombjaival nem oldható fel.
A gyermekzárat kizárólag a távvezérlŒvel lehet feloldani,
ezért érdemes a távvezérlŒt gyermekektŒl elzárva tartani.
◆ Alváskapcsoló
Megadhat egy olyan – 30 és 180 perc közötti –
idŒtartamot, amelynek letelte után a televízió
automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.
➢ Ezeket az opciókat könnyedén kiválaszthatja a
távvezérlŒ SLEEP gombjával is. Ha az idŒzítés még
nincs beállítva, akkor az Ki jelenik meg. Ha az alvás
üzemmód idŒzítŒ már be van állítva, akkor a
kijelzŒn a televízió Készenléti üzemmódba
kapcsolásáig hátralévŒ idŒ lesz látható.
◆ IdŒzítés be / IdŒzítŒ ki
Beállíthatja a televízió óráját és a bekapcsolási, illetve
kikapcsolási idŒzítŒt aszerint, hogy a készülék a
kiválasztott idŒpontban be- vagy kikapcsoljon.
☛ ElŒször az órát kell beállítania.
◆ Gyermekzár: Be/Ki
Ha meg szeretné szüntetni egy csatorna zárolását, állítsa
Ki helyzetbe.
◆ Program: A zárolni kívánt csatorna száma.
◆ Zárol: Az ENTER gomb megnyomásakor a Zárolt
üzenet jelenik meg.
➢
Ha bármelyik csatorna le van zárva, akkor a
televíziókészüléken található vezérlŒgombokkal nem
tud belépni a Csatorna menübe, és a Nem elérhetŒ
üzenet jelenik meg. A menü csak a távvezérlŒrŒl érhetŒ
el.
◆ IdŒzítŒ hangerŒ be
Beállíthatja, milyen hangerŒvel szólaljon meg a készülék,
amikor a bekapcsolási idŒzítŒ életbe lép.
☛
Automatikus kikapcsolás
Az idŒzítŒ bekapcsolt állapotában a TV végül kikapcsol,
ha az idŒzítŒ kapcsolta be a készüléket, és 3 órán
keresztül nem mıködtetik a kezelŒszerveket. A funkció
kizárólag az idŒzítŒ bekapcsolt állapotában mıködik.
A funkció eredményesen akadályozza meg a TV
hosszan tartó használatát követŒ esetleges
túlmelegedését.
Magyar - 5
Beállítás Nyelv / Kék képernyŒ /
Dallam / Bemutató
◆ Nyelv
Készüléktípustól függŒen
eltérŒ lehet. A készülék elsŒ
használatakor meg kell
adnia, hogy milyen nyelven
jelenjenek meg a menük és
üzenetek.
Beállítás
TV
√
Plug & Play
Nyelv
: Magyar
IdŒ
Gyermekzár
Kék képernyŒ : Ki
Dallam
: Be
Bemutató
Mozgatás
Belépés
√
√
√
√
√
Kilépés
◆ Kék képernyŒ
Ha a készülék nem fogad jeleket, vagy ha a fogadott
jelek igen gyengék, akkor a zajos háttérkép helyett
automatikusan egy kék képernyŒ jelenik meg. Ha
azonban továbbra is a gyenge minŒségı képet szeretné
nézni, akkor a Kék képernyŒ módot állítsa Ki állásba.
◆ Dallam
Beállíthatja, hogy a TV-készülék be- és kikapcsoláskor
dallamot játsszon.
◆ Bemutató
A készülék menüit jobban megismerheti, ha megtekinti
azok bemutatását. A készülék minden menüopciót
megjelenít egymás után. A demonstrációból történŒ
kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
AA68-03853W-00Hun
4/4/06
3:56 PM
Page 6
Kép Üzemmód / Egyedi /
Színtónus / Méret /
Dig. zajcsökk. / Kép billentés
Hang Üzemmód / Hangszínszabályzó /
Autom. hangerŒ / Virtuál Dolby /
Álsztereó / Mély plusz
Kép
TV
◆ Üzemmód: Kiemelt /
Üzemmód
: Kiemelt
√
Normál / Film / Egyedi
Egyedi
√
Színtónus
: Normál
√
Kiválaszthatja az
Méret
: Normál
√
elvárásainak leginkább
Dig. zajcsökk.
: Ki
√
Kép billentés
:0
megfelelŒ képtípust.
➢ Ezeket az opciókat a
Mozgatás
Belépés
Kilépés
távvezérlŒ P.MODE
gombjával választhatja ki.
Hang
◆ Üzemmód: Normál / Zene / TV
Üzemmód
: Egyedi
√
Film / Beszéd / Egyedi
Hangszínszabályzó
√
Autom. hangerΠ: Ki
√
Kiválaszthatja az adott
Virtuál Dolby
: Ki
√
mısor megtekintéséhez
Álsztereó
: Ki
√
Mély plusz
: Ki
√
használni kívánt speciális
hanghatásokat.
Mozgatás
Belépés
Kilépés
➢ Ezeket az opciókat a
távvezérlŒ S.MODE gombjával választhatja ki.
◆ Hangszínszabályzó
A TV-készülék számos olyan beállítással rendelkezik,
amelyekkel szabályozni lehet a hangminŒséget.
➢ Ha ezeknek a beállításoknak valamelyiket
módosítja, a hangmód automatikusan a Egyedi
opcióra vált.
◆ Autom. hangerŒ
Valamennyi mısorszóró állomás saját jelviszonyokkal
rendelkezik, ezért nem egyszerı és nem kényelmes, ha
minden egyes csatornaváltáskor be kell állítania a
hangerŒt. Ezzel a funkcióval automatikusan beállíthatja a
kívánt csatorna hangerejét: magas moduláló jel esetén a
hangkimenet csökkentésével, alacsony moduláló jel
esetén pedig a hangkimenet növelésével.
◆ Virtuál Dolby (típusfüggŒ)
Álsztereó
Ezek a funkciók a monó hangjeleket alakítják át úgy,
hogy azok a bal és jobb csatornák között egyenlŒen
legyenek elosztva. Ha a Virtuál Dolby vagy Álsztereó
funkciót már Be vagy Ki állásba kapcsolta, ezek az olyan
hanghatásokra vonatkoznak, mint Normál, Zene, Film és
Beszéd.
☛ A Dolby Laboratories licence alapján
készült. A “Dolby” és a dupla D
szimbólum a Dolby Laboratories
védjegye.
◆ Mély plusz
E funkció megfelelŒen hangsúlyozza a magasabb és
alacsonyabb hangsávokat egyaránt (és egyéb
effektusokat is tartalmaz). Még lenyıgözŒbb és
dinamikusabb hangzást élvezhet, amikor zenei, film- és
egyéb csatornákat néz.
➢ Ezeket az opciókat könnyedén módosíthatja a
távvezérlŒ TURBO gombjával is.
◆ Egyedi: Kontraszt / FényerŒ / Élesség / Szín / Árnyalat
(csak NTSC)
A TV-készülék számos olyan beállítással rendelkezik,
amelyekkel szabályozni lehet a képminŒséget.
➢ Ha ezen beállításokat bármilyen módon
megváltoztatja, a kép mód automatikusan a Egyedi
opcióra vált.
◆ Színtónus: Hideg2 / Hideg1 / Normál / Meleg1 / Meleg2
◆ Méret
Beállíthatja a kívánt képméretet. Készüléktípustól
függŒen eltérŒ lehet.
➢ A kép méretét a távvezérlŒ P.SIZE gombjával
módosíthatja.
◆ Dig. zajcsökk.
Ha gyenge a készülék által fogott jel, akkor aktiválhatja
ezt a funkciót, hogy csökkentse a statikus és
szellemképet, amely megjelenhet a képernyŒn.
◆ Kép billentés (típusfüggŒ)
Ha úgy gondolja, hogy a kép kissé dŒltnek látszik, ezzel
a funkcióval korrigálhatja (-7 és +7 között).
Magyar - 6
Hibaelhárítás
MielŒtt felvenné a kapcsolatot a Samsung ügyfélszolgálattal,
tanulmányozza a következŒ táblázatot. Ha az alábbi
utasítások segítségével nem tudja megoldani a problémát,
készítse elŒ a TV-készülék modellszámát és sorozatszámát,
majd vegye fel a kapcsolatot a helyi értékesítŒvel.
Nincs kép vagy hang
◆ EllenŒrizze, hogy a tápfeszültség vezetéke
csatlakoztatva van-e a fali csatlakozóaljzatba.
◆ Bizonyosodjon meg róla, hogy a “I” (Be/Ki) és a
POWER gombot megnyomta.
◆ EllenŒrizze a kép kontraszt- és fényerŒ-beállítását.
◆ EllenŒrizze a hangerŒt.
A kép normális, de nincs hang.
◆ EllenŒrizze a hangerŒt.
◆ Bizonyosodjon meg róla, hogy nem nyomta-e meg a
távirányító MUTE gombját.
Nincs kép, vagy csak fekete-fehér kép van.
◆ Módosítsa a színbeállításokat.
◆ EllenŒrizze, hogy a kiválasztott mısorszórórendszer
megfelelŒen mıködik-e.
A hangot és a képet zavarja valami.
◆ Próbálja megkeresni a televízió mıködését
befolyásoló elektromos készüléket, és vigye azt a
készüléktŒl távolabb.
◆ A televíziót csatlakoztassa egy másik tápfeszültségaljzathoz.
Elmosódott vagy szemcsés kép, illetve torz hang
tapasztalható
◆ EllenŒrizze az antenna irányát, elhelyezését és
csatlakozásait.
Ezt az interferenciát gyakran beltéri antenna
használata okozza.
A távvezérlŒ nem megfelelŒen mıködik
◆ Cserélje ki a távvezérlŒ elemeit.
◆ Tisztítsa meg a távvezérlŒ felsŒ szélét
(az átviteli ablakot)
◆ EllenŒrizze, hogy a megfelelŒ jelzéshez csatlakoznake az elem “+” és “-” pólusai.
◆ EllenŒrizze, hogy nem merültek-e le az elemek.
tal,
AA68-03853W-00Hun
3:56 PM
Page 7
KépernyŒn megjelenŒ menük térképe
Bemenet
,
át,
Kép
Hang
a
Csatorna
r
ak-
4/4/06
- Forráslista ✽
- Névszerkesztés
✽ : Készüléktípustól függŒen eltérŒ lehet.
- videomagnó / DVD / KábelvevŒ / MıholdvevŒ / AV - vevŒ / DVD - vevŒ / Játék /
Videokamera / DVD Combo
-
Üzemmód
Egyedi
Színtónus
Méret ✽
Dig. zajcsökk.
Kép billentés ✽
- Kiemelt / Normál / Film / Egyedi
- Kontraszt / FényerŒ / Élesség / Szín / Árnyalat (csak NTSC)
- Hideg2 / Hideg1 / Normál / Meleg1 / Meleg2
-
Üzemmód
Hangszínszabályzó
Autom. hangerŒ
Virtuál Dolby ✽
Álsztereó
Mély plusz
- Normál / Zene / Film / Beszéd / Egyedi
- Autom. tárolás
- Kézi tárolás
- Ki / Be
-
Ki / Be
Ki / Be
Ki / Be
Ki / Be
- Ország ✽
-
Keresés
Program
Színrendszer ✽
Hangrendszer ✽
Keresés
Csatorna
Tárolás
-
Óra
Alváskapcsoló
IdŒzítés be
IdŒzítŒ ki
IdŒzítŒ hangerŒ be
Ki / Be
Ki / Be
Ki / Be
- Belgie / Deutschland / España / France / Italia / Nederland /
Schweiz / Sverige / UK / Kelet- Európa / Egyéb
- AUTO / PAL / SECAM / NT4.43
- BG / DK / I / L
- Hozzáadás/Törlés
- Sorrend
- Név
Beállítás
- Plug & Play
- Nyelv ✽
- IdŒ
-
Gyermekzár
Kék képernyŒ
Dallam
Bemutató
Magyar - 7
A termék megfelelŒ leadása
(Elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelése)
A terméken vagy a hozzá tartozó
dokumentáción szereplŒ jelzés arra
utal, hogy hasznos élettartama végén
a terméket nem szabad háztartási
hulladékkal együtt kidobni. Annak
érdekében, hogy megelŒzhetŒ legyen
a szabálytalan hulladékleadás által
okozott környezet- és
egészségkárosodás, különítse ezt el
a többi hulladéktól, és
felelŒsségteljesen gondoskodjon a
hulladék leadásáról, a
hulladékanyagok fenntartható szintı újrafelhasználása
céljából.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a
helyi önkormányzati szervektŒl kérjenek tanácsot arra
vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el ez elhasznált
terméket a környezetvédelmi szempontból biztonságos
hulladékleadás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval,
és vizsgálják meg az adásvételi szerzŒdés feltételeit. A
terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból
származó egyéb hulladékkal együtt.
AA68-03853W-00Hun
4/4/06
3:56 PM
Page 8
Ez az oldal szándékosan üres.
Download PDF