Samsung | CZ20H42T | Samsung CZ20H42T Felhasználói kézikönyv

ELECT
SZäNES
TELEVäZIO:
Haszna;lati u;tmutato;
Ke;rju/k, hogy a ke;szu/le;k mu…ko/dtete;se elo…tt
gondosan olvassa ve;gig a kezele;si u;tmutato;t
e;s o…rizze meg, mert ke;so…bb szu/kse;ge lehet ra;.
TA:VVEZE:RELHETOÚ
KE:PERNYOÚN MEGJELENOÚ MENU?
TELETEXT (modelltŒl függŒen)
HUN
Biztonsa;gi elo…âra;sok
HUN
Az a;bra;k azokat a biztonsa;gi o;vinte;zkede;seket ismertetik, amelyeket a TV ke;szu/le;k
haszna;latakor vagy mozgata;sakor kell figyelembe vennie.
10%
75%
35°
H
H
5°
Ne tegye ki a televâzio;t sze;lso…se;ges ho…me;rse;kletnek (5ŸC
kisebb, 35ŸC -na;l magasabb)
vagy pa;ratartalomnak (10”-na;l
kisebb e;s 75”-na;l nagyobb).
Ne e;rje a televâzio;t ko/zvetlen
napfe;ny.
Ne e;rje a televâzio;t semmilyen
folyade;k.
Ne pro;ba;lja meg a te;ve;ke;szu/le;ket
javâtani, ha az o/sszeto/rt.
Forduljon szakke;pzett szervizhez.
Vihar ko/zben (ku/lo/no/sen, ha
villa;mlik) hu;zza ki az antenna;t a
TV-bo…l e;s a ha;lo;zati csatlakozo;dugo;t a fali konnektorbo;l.
Ta;volâtsa el az elemeket e;s ta;rolja azokat so/te;t, hu…vo/s helyen, ha
a ta;vveze;rlo…t hosszabb ideig
nem kâva;nja haszna;lni.
A KE:SZU?LE:K NEM IPARI HASZNA:LATRA KE:SZU?LT
Biztonsa;gi figyelmeztete;sek
VIGYA:ZAT
A:RAMU?TE:SVESZE:LY
NE NYISSA KI
!
VIGYA:ZAT> AZ A:RAMU?TE:SVESZE:LY CSO?KKENTE:SE
E:RDEKE:BEN NE TA:VOLäTSA EL A HA:TSO: BURKOLATOT.
A KE:SZU?LE:K BELSEJE:BEN NINCS A FELHASZNA:LHATO:
A:LTAL JAVäTHATO: ALKATRE:SZ. A JAVäTA:ST BäZZA
SZAKKE:PZETT SZEME:LYRE.
☛
A feszültség a TV-készülék
hátlapján látható; a frekvencia
50 vagy 60Hz.
2
A ha;romszo/gben le;vo… villa;mjel
arra figyelmezteti, hogy a
ke;szu/le;k belseje;ben e;letvesze;lyes feszu/ltse;g van.
A ha;romszo/gben le;vo… felkia;lto;jel
a ke;szu/le;kre vonatkozo; fontos
u;tmutata;sokra figyelmezteti.
!
FIGYELMEZTETE:S> TUÚZ E:S A:RAMU?TE:SVESZE:LY
ELKERU?LE:SE E:RDEKE:BEN NE TEGYE KI A KE:SZU?LE:KET
ESOÚNEK VAGY MAGAS PA:RATARTALOMNAK.
HUN
Tartalomjegyze;k
◆ A TV ELOÚKE:SZäTE:SE
■
Biztonsa;gi elo…âra;sok .....................................................................................
■
Biztonsa;gi figyelmeztete;sek .........................................................................
■
Az elo…lap kezelo…szervei ................................................................................
■
Csatlakozo;k ..................................................................................................
■
Ta;vveze;rlo… ....................................................................................................
■
Az elemek behelyeze;se a ta;vveze;rlo…be .......................................................
■
Az antenna (vagy a ka;belte;ve; ha;lo;zat csatlakoztata;sa) ...............................
■
A televâzio; be- e;s kikapcsola;sa ....................................................................
■
A televâzio; a;tkapcsola;sa ke;szenle;ti u/zemmo;dba .........................................
■
Csatlakoztasson e;s ne;zze a mu…sort ............................................................
■
Bemutato; u/zemmo;d .....................................................................................
■
A menu/ nyelve;nek kiva;laszta;sa ...................................................................
2
2
4
4
5
6
6
7
7
8
9
10
◆ TV-CSATORNA:K BEA:LLäTA:SA
■
TV-csatorna;k automatikus ta;rola;sa ..............................................................
■
TV-csatorna;k ta;rola;sa ke;zzel .......................................................................
■
TV-csatorna;k megneveze;se .........................................................................
■
A nem kâva;nt TV-csatorna;k kihagya;sa .........................................................
■
Finomhangola;s .............................................................................................
■
A beprogramozott TV-csatorna;k rendeze;se ................................................
11
12
14
15
16
17
◆ A TELEVäZIO: HASZNA:LATA
■
A gya;ri ke;pbea;llâta;sok kiva;laszta;sa ..............................................................
■
A ke;pbea;llâta;s szaba;lyoza;sa ........................................................................
■
A ke;pforma;tum kiva;laszta;sa ........................................................................
■
A digita;lis zajcso/kkente;s be¶kikapcsola;sa ....................................................
■
A pillanatnyi ke;p mega;llâta;sa ........................................................................
■
A gya;ri hangbea;llâta;sok kiva;laszta;sa ............................................................
■
A hangbea;llâta;sok szaba;lyoza;sa ..................................................................
■
Ku/lo/nleges hangbea;llâta;sok .........................................................................
■
Hangu/zemmo;d va;laszta;s (csak egyes tâpusokna;l) ......................................
■
A turbo;hang kiva;laszta;sa .............................................................................
■
Hangero…szaba;lyoza;s ....................................................................................
■
A hang kikapcsola;sa egy pillanatra ..............................................................
■
A ke;sleltetett kikapcsola;s bea;llâta;sa .............................................................
■
Az o;raido… bea;llâta;sa e;s megjelenâte;se ..........................................................
■
A televâzio; automatikus be-e;s kikapcsola;sa .................................................
■
Ke;k ke;pernyo… bea;llâta;sa ...............................................................................
■
A gyermekza;r bekapcsola;sa ........................................................................
18
19
19
20
21
21
22
23
24
25
25
25
26
27
28
29
29
◆ TELETEXT HASZNA:LATA
■
Teletext szolga;ltata;s .....................................................................................
■
Teletext megjelenâte;se .................................................................................
■
Teletext oldal kiva;laszta;sa ............................................................................
■
Teletext oldal kiva;laszta;sa FLOW u/zemmo;dban ........................................
■
Teletext oldalak ta;rola;sa ...............................................................................
30
30
31
32
32
◆ A CSATLAKOZTATA:SOK ISMERTETE:SE E:S JAVASOLT HASZNA:LATUK
■
Csatlakoztata;s az AV-1 vagy 2 SCART be¶kimeneti csatlakozo;hoz ............
■
Csatlakoztata;s az RCA-bemenetekhez (AV2) ..............................................
■
A fejhallgato; csatlakoztata;sa ........................................................................
■
Mu…sorne;ze;s ku/lso… mu…sorforra;sro;l ................................................................
■
Az elszânezo…de;sek eltu…ntete;se automatikus lema;gneseze;ssel ...................
■
Mielo…tt szervizhez fordulna ...........................................................................
■
Mino…se;gtanu;sâta;s; Mu…szaki adatok ...............................................................
33
33
34
34
35
35
36
Jelo/le;sek
Nyomja meg
☛
➢
Fontos
Megjegyze;s
3
Az elo…lap kezelo…szervei (modelltŒl függŒen)
➣
HUN
A kezelo…gombok e;s jelze;seik va;ltozhatnak.
KE:SZENLE:TI JELZOÚ
MENU? MEGJELENäTOÚ
PROGRAMHELYVA:LASZTO:
HANGEROÚSZABA:LYOZO:
TA:VVEZE:RLOÚJEL E:RZE:KELOÚ
HA:LO:ZATI
KAPCSOLO:
(BE¶KIKAPCSOLO:)
HA:LO:ZATI
KAPCSOLO:
(BE¶KIKAPCSOLO:)
KE:SZENLE:TI
JELZOÚ
HANGEROÚSZABA:LYOZO:
PROGRAMHELYVA:LASZTO:
MENU? MEGJELENäTOÚ
TA:VVEZE:RLOÚJEL E:RZE:KELOÚ
Az elŒlapon levŒ gombok használata
Ha a távvezérlŒ nem mıködik, vagy elvesztette, akkor a
televízió elŒlapján levŒ vezérlŒk is használhatók a
következŒkre:
◆ A televízió bekapcsolása, amikor készenléti
állapotban van, és csatorna kiválasztása
(
)
◆ A fŒmenü megjelenítése (
◆ A hangerŒ beállítása (
)
)
Az elŒlapon levŒ gomboknak és a távvezérlŒ megfelelŒ
gombjainak a funkciója azonos.
4
Csatlakozo;k
➢
A TV-készülék konfigurációja a modelltŒl függŒen különbözŒ
lehet.
HUN
A televâzio; elo…lapja;n (vagy oldalt)
BEMENETI RCA AUDIO¶VIDEO
CSATLAKOZO:K
➢
Fülhallgató (
)/fejhallgató csatlakoztatása (
)
◆ Ha tévézés közben másokat nem akar zavarni a szobában, a készülékhez csatlakoztasson
fülhallgatót vagy fejhallgatót.
◆ Ha sokáig nagy hangerŒn hallgatja a fülhallgatót vagy a fejhallgatót, hallása megkárosodhat.
A televâzio; ha;toldala;n
VIDEO
OUTPUT
AUDIO
VIDEO
INPUT
INPUT
A
OUTPUT
AUDIO
B
C
B
B
C
C
B
B
C
(MONO)
VIDEO AUDIO
VIDEO L-AUDIO-R
MONITOR
-OUT
MONITOR
-OUT
INPUT
INPUT
A) BE¶KIMENETI SCART AUDIO¶VIDEO CSATLAKOZO:K
B) 75 Ω -OS KONCENTRIKUS CSATLAKOZO: ANTENNA¶KA:BELTE:VE: HA:LO:ZAT SZA:MA:RA
C) BE¶KIMENETI RCA AUDIO¶VIDEO CSATLAKOZO:K
5
Ta;vveze;rlo… (A teletextet kivéve minden funkció)
➣
HUN
A kezelo…gombok e;s jelze;seik va;ltozhatnak.
U?ZEMI¶KE:SZENLE:T KAPCSOLO:
TV¶KA:BELTE:VE: HA:LO:ZAT
VA:LASZTO:
KU?LSOÚ BEMENET VA:LASZTO:
KO?ZVETLEN PROGRAMHELY
VA:LASZTO: GOMBOK
KEPERNYOÚ JELZE:SEK
EGY¶KE:T SZA:MJEGYUÚ
PROGRAMHELYVA:LASZTO:
HANG U?ZEMMO:DVA:LASZTO: (kivitelto…l fu/gg)
HANG MENU (kivitelto…l fu/gg)
HANGBEA:LLäTA:S VA:LASZTO
(kivitelto…l fu/gg)
AUTOMATIKUS KIKAPCSOLO:
TURBO: HANG BE¶KI (kivitelto…l fu/gg)
IDEIGLENES NE:MäTO
KE:PBEA:LLäTA:S VA:LASZTO:
(kivitelto…l fu/gg)
KE:P
KO?VETKEZOÚ PROGRAMHELY
HANGEROÚ CSO?KKENTOÚ
ELOÚZOÚ PROGRAMHELY
➣
HANGEROÚ NO?VELOÚ
MENU
A televâzio; ko/zele;be helyezett mesterse;ges fe;nyforra;s hata;ssal lehet a ta;vveze;rlo… mu…ko/de;se;re.
Megjegyze;s> ◆ A ke;szu/le;k kezelo…szerveinek magyar megneveze;se uta;n a za;ro;jelben le;vo…
jelek vagy angol nyelvu… megneveze;sek megegyeznek a ke;szu/le;ken la;thato;
jelekkel.
◆ Egyes to/bbfunkcio;s kezelo…szervek magyar megneveze;se mindig csak az
adott u/zemmo;dra e;rve;nyes.
6
Ta;vveze;rlo… (Teletext funkciók)
➣
A kezelo…gombok e;s jelze;seik va;ltozhatnak.
HUN
TELETEXT¶KEVERT KE:P
TELETEXT LIST¶FLOF U?ZEMMO:D
VA:LASZTO:
?
LAPOZA:S MEGA:LLäTO
TELETEXT REJTVE:NY
TELETEXT TA:ROLO:
TELETEXT ALOLDAL
FASTEXT TE:MAKO?R VA:LASZTO:
TELETEXT OLDAL ME:RET
KO?VETKEZOÚ TELETEXT OLDAL
1
1
ELOÚZOÚ TELETEXT OLDAL
PROGRAM VA:LASZTA:S
7
Az elemek behelyeze;se a ta;vveze;rlo…be
HUN
A ko/vetkezo… esetekben kell a ta;vveze;rlo… elemeit behelyezni
vagy csere;lni>
◆ Amikor a TV-t megva;sa;rolta.
S
ES
PR
◆ Amikor a ta;vveze;rlo… ma;r nem megfelelo…en mu…ko/dik.
1
Nyomja meg a ( PRESS ) jelne;l e;s hu;zza a nyâllal jelzett ira;nyban a
ta;vveze;rlo… elemtarto;ja;nak a fedele;t.
2
Helyezzen be 2 db R6 me;retu… 1,5 V-os elemet. U?gyeljen a helyes
polarita;sra.
◆ Az elem ± jelze;se az elemtarto; ± jelze;se;vel
◆ Az elem - jelze;se az elemtarto; - jelze;se;vel ne;zzen szembe.
3
Helyezze vissza az elemtarto; fedele;t e;s tolja vissza a helye;re.
S
ES
PR
Az antenna (vagy a ka;belte;ve; ha;lo;zat csatlakoztata;sa)
A TV-ada;sok megfelelo… ve;tele;hez a ke;szu/le;knek a ko/vetkezo…
jelforra;sokro;l kell jelet kapnia.
◆ Ku/lte;ri antenna;ro;l
◆ Ka;belte;ve; ha;lo;zatro;l
Csatlakoztassa az antenna;t vagy a ka;belte;ve; ha;lo;zat csatlakozo;ka;bele;t
a televâzio; ha;toldala;n tala;lhato; koncentrikus antennacsatlakozo;hoz (75 Ω).
75Ω
Ka;belte;ve;
ha;lo;zat
A televâzio; ha;toldala;n
8
A televâzio; be e;s kikapcsola;sa
HUN
A ha;lo;zati vezete;ket a televâzio; ha;toldala;n tala;lja.
1
2
Dugja a ha;lo;zati csatlakozo;dugo;t egy megfelelo… fali aljzatba.
➢
A ha;lo;zati feszu/ltse;g e;rte;ke 220 e;s 240 V ko/zo/tt legyen.
Nyomja meg a TV elo…lapja;n levo… be¶kikapcsolo; (
) gombot.
Eredme;ny> Az elo…lapon levo… ke;szenle;ti jelzo… vila;gâtani kezd.
3
A ta;vveze;rlo… u/zemi¶ke;szenle;t kapcsolo; (POWER
kapcsolja be a televâzio;t.
) gombja;val
Eredme;ny> Az utolja;ra ne;zett TV-csatorna mu…sora jelenik meg a
ke;pernyo…n.
4
A televâzio; kikapcsola;sa e;rdeke;ben nyomja meg az elo…lapon le;vo…
be¶kilapcsolo; ( ) gombot.
A televâzio; a;tkapcsola;sa ke;szenle;ti u/zemmo;dba
A ke;szu/le;ket ke;szenle;ti u/zemmo;dba lehet kapcsolni annak
e;rdeke;ben, hogy cso/kkentse>
◆ az energiafogyaszta;st
◆ a ke;pcso… ige;nybeve;tele;t
A ke;szenle;ti u/zemmo;d nagyon hasznos lehet olyankor
amikor egy ro/vid ido…re kâva;nja megszakâtani a TV-ne;ze;st
(pl. e;tkeze;s ko/zben).
1
Nyomja meg az u/zemi kapcsolo; (POWER
ta;vveze;rlo…n.
) gombot a
Eredme;ny> Kikapcsolja a ke;pet e;s a TV elo…lapja;n levo… ke;szenle;ti
jelzo… vila;gâtani kezd.
2
➣
Nyomja meg isme;t az u/zemi kapcsolo; (POWER
ha isme;t be akarja kapcsolni a TV-t.
) gombot,
Ne hagyja hosszabb ideig ke;szenle;ti u/zemmo;dban
a ke;szu/le;ket (pl. ha szabadsa;gra megy). Ilyen esetben
mindig a ke;szu/le;k elo…lapja;n le;vo… be¶kikapcsolo;val ( )
teljesen kikapcsolja a TV-t.
A legjobb megolda;s az, ha a ha;lo;zati csatlakozo;dugo;t e;s
az antenna;t is kihu;zza.
9
Csatlakoztasson e;s ne;zze a mu…sort
HUN
Amikor a televâzio;t elo…szo/r kapcsolja be, a ke;szu/le;k a ha;rom
alapveto… va;sa;rlo;i bea;llâta;st automatikusan egyma;s uta;n
elve;gzi > bea;llâtja a nyelvet, a TV-csatorna;kat e;s az o;raido…t.
1
Nyomja meg a ta;vveze;rlo…n az u/zemi (POWER ) gombot, ha a
televâzio; ke;szenle;ti u/zemmo;dban van (az elo…lapon piros fe;ny la;thato;).
Eredme;ny> A ^^Plug ß Play&& u/zenet jelenik meg, villog egy ideig,
majd a ^^Nyelv&& (Language) menu/ automatikusan
megjelenik.
2
Plug ß Play
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza ki a kâva;nt nyelvet. A MENU gomb
megnyoma;sa;val hagyja jo;va; a kiva;lasztott nyelvet. Ezuta;n az
^^Ant. Bem.> Elleno…rze;s&& (Ant. Input Check) u/zenet automatikusan
megjelenik.
➣
Ant. Bem. > Elleno…rze;s
3
P1
471 MHz
EllenŒrizze, hogy az antenna csatlakoztatva van-e a TV-hez.
Ezután a + vagy a – gombbal tárolja el a csatornákat (lásd a
“Csatornák automatikus eltárolása” c. fejezetet a 12. oldalon).
Eredme;ny> ^^Autom. ta;rola;s&& (Auto store) menu/ jelenik meg a
ke;pernyo…n.
48”
4
Ha a keresés és az eltárolás befejezŒdött, megjelenik a “Time”
menü.
5
A ▲ vagy ▼ gombbal a;llâtsa be az o;ra;t e;s a percet. A ± vagy –
gomb megnyoma;sa;val le;pjen az o;ra;hoz vagy a perchez. (La;sd
^^A pontos ido… bea;llâta;sa e;s megjelenâte;se&& câmu… re;szt a 27.
Oldalon.)
6
Az o;raido… bea;llâta;sa uta;n nyomja meg a MENU gombot.
Ido…
O:ra
A ^^Nyelv&& (Language) menu/ 30 ma;sodperccel ke;so…bb
automatikusan megjelenik, ha a ^^Nyelv&& (Language)
menu/ben egyetlen nyelvet sem va;lasztott.
11> 35
Eredme;ny> ^^Enjoy your watching&& u/zenet jelenik meg a ke;pernyo…n
e;s a beprogramozott TV-csatorna mu…sora megjelenik
a ke;pernyo…n.
ENJOY YOUR WATCHING
7
Ha ezt a szolga;ltata;st vissza akarja a;llâtani...
Funkcio;
Nyelv > Magyar
Plug ß Play
Ke;k ke;pernyo
Gyermekza;r
10
¤
> Ki
¤
1
Nyomja meg a MENU gombot.
2
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza ki a ^^Funkcio;&& (Function)
menu/t, e;s uta;na nyomja meg a ± vagy – gombot.
3
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza ki a ^^Plug ß Play&& menu/sort e;s
uta;na nyomja meg a ± vagy – gombot.
A menu/ nyelve;nek kiva;laszta;sa
HUN
Amikor elo…szo/r haszna;lja a TV-t, ki kell va;lasztania, hogy a
menu/rendszer e;s a jelze;sek milyen nyelven jelenjenek meg.
Ke;p
1
Nyomja meg a MENU gombot.
2
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza ki az ^^Funkcio;&& (Function) menu/t.
3
A ± vagy – gomb megnyoma;sa;val va;lassza ki a ^^Nyelv&&
(Language) menu/sort, majd nyomja meg a ± gombot.
4
A ± vagy – gomb to/bbszo/ri megnyoma;sa;val va;lassza ki a kâva;nt
nyelvet.
5
Nyomja meg a TV
gombot, vagy a MENU gomb to/bbszo/ri
megnyoma;sa;val te;rjen vissza a norma;l TV ne;ze;shez, ha a
nyelvva;laszta;st befejezte.
U?zemmo;d ˆ
A:llita;s
Zajcso/kkento…
Szoka;sos ¤
¤
> Norma;l
Funkcio;
Nyelv > Magyar
Plug ß Play
Ke;k ke;pernyo
Gyermekza;r
¤
> Ki
¤
Funkcio;
Nyelv > Magyar
Plug ß Play
Ke;k ke;pernyo
Gyermekza;r
11
¤
> Ki
¤
TV-csatorna;k automatikus ta;rola;sa
HUN
Elindâtja a lako;helye;n foghato; ve;teli sa;vokban levo… TV-ado;k
kerese;se;t. A ke;szu/le;k minden megtala;lt TV-ado;t automatikusan
elta;rol a memo;ria;ja;ban.
Ke;p
U?zemmo;d ˆ
A:llita;s
Zajcso/kkento…
Szoka;sos ¤
¤
> Norma;l
Csatorna
Autom. ta;rola;s
Ke;zi ta;rola;s
Hozza;ad¶To/ro/l
Finomhangola;s
Sorrend
¤
¤
¤
¤
¤
P1
471 MHz
A TV-csatorna;kat abban a sorrendben ta;rolja a televâzio;,
ahogy azokat megtala;lja. Az automatikusan sorrendbe rakott
programhely sza;mok lehet, hogy nem felelnek meg O?nnek.
Ebben az esetben la;sd ^^A beprogramozott TV-csatorna;k
rendeze;se&& câmu… re;szt a 17. Oldalon.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
2
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza ki a ^^Csatorna&& (Channel) menu/t.
3
A ± vagy – gombbal va;lassza ki az ^^Autom. ta;rola;s&& (Auto store)
menu/pontot.
4
Nyomja meg isme;t a ± vagy – gombot.
Eredme;ny> Megjelenik egy vízszintes sáv, a készülék pedig
növekvŒ frekvencia szerint eltárolja a csatornákat.
A keresés automatikusan befejezŒdik.
5
Nyomja meg a TV-gombot vagy a MENU gomb to/bbszo/ri
megnyoma;sa;val te;rjen vissza a norma;l TV-ne;ze;shez, ha a
programoza;st befejezte.
48”
Leheto…se;g...
Mu…velet...
A beprogramozott TV-ado;kat
a kâva;nt sorrendben rendezze.
Menjen a 17. oldalon
^^A beprogramozott TV-csatorna;k szortâroza;sa&& câmu… re;sz 4
pontja;hoz.
Le;pjen ki a TV-ado; ta;rolo; u/zemmo;dbo;l ane;lku/l, hogy
a TV-csatorna;kat rendezne;.
Nyomja meg a MENU gombot
egyma;s uta;n mindaddig, amâg
a menu/ el nem tu…nik.
Csatorna
Sorrend
To;l
Ig
Ta;rola;s;
> P1
> P -> $
➣
Ha a csatornák eltárolása után a hang nem megfelelŒ,
válassza ki azt a hangrendszert a “Manual Store”
menübŒl, amelyik a legjobb eredményt biztosítja (lásd
a szemközti oldalt).
Tízes vagy nagyobb programhely kiválasztása
Ha tízes vagy annál nagyobb számú programhelyen levŒ állomást
kíván kiválasztani, kövesse az alábbi utasításokat.
1
Nyomja meg a -/-- gombot.
Eredmény: Megjelenik a “--” szimbólum.
2
Adja meg a két számjegyı csatornaszámot.
Példa: A 42-es csatorna kiválasztásához nyomja meg a 4, majd a
2 gombot.
12
A TV-csatorna;k ta;rola;sa ke;zzel
HUN
Ke;zi ta;rola;skor va;laszthat>
◆ A behangolt TV-ado;t beprogramozza vagy sem.
◆ Tetsze;s szerinti programhely sza;mot, amellyel
a beprogramozott TV-ado;t azonosâtani kâva;nja.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
2
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza ki a ^^Csatorna&& (Channel) menu/t
e;s uta;na nyomja meg a ± vagy – gombot.
3
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza ki a ^^Ke;zi ta;rola;s&&(Manual
store) menu/sort e;s uta;na nyomja meg a ± vagy – gombot.
Eredme;ny> A ^^Ke;zi ta;rola;s&& (Manual store) menu/ a ^^Szân rendszer&&
(Colour system) sorral kezdve jelenik meg.
A ± vagy – gomb to/bbszo/ri megnyoma;sa;val va;lassza ki a legjobb
mino…se;gu… szânes ke;pet.
Eredme;ny> A ^^Szân rendszer&& (Colour system) az ala;bbiak szerint
va;ltozik>
AUTO ➞ PAL ➞ SECAM ➞ NTSC4.43 ➞ NTSC3.58
➞
4
➣
Autom. ta;rola;s
Ke;zi ta;rola;s
Hozza;ad¶To/ro/l
Finomhangola;s
Sorrend
¤
¤
¤
¤
¤
Csatorna
Ke;zi ta;rola;s
Szân rendszer
Hang rendszer
Kerese;s
Pr. Sza;m
Ta;rola;s;
>
>
>
>
>
AUTO
B¶G
–¶±
18
$
(kivitelto…l fu/gg)
Csatorna
Az NTSC 4.43 egy u/gyes leja;tszo;
u/zemmo;d amelyet specia;lis video;magno;k
haszna;lnak annak e;rdeke;ben, hogy PAL
rendszeru… TV-ke;szu/le;ken NTSC rendszeru…
videofelve;teleket lehessen megne;zni.
A ▲ vagy ▼ gomb megnyoma;sa;val va;lassza ki a ^^Hang rendszer&&
(Sound system) menu/pontot, e;s a ± vagy – gomb to/bbszo/ri
megnyoma;sa;val va;lassza a legjobb hangmino…se;get.
Eredme;ny> A ^^Hang rendszer&& (Sound system) az ala;bbiak szerint
va;ltozik
BG ➞ DK ➞ I ➞ L&L (kivitelto…l fu/gg)
➞
5
Csatorna
a csatornák eltárolása után a hang nem
➣ Ha
megfelelŒ, válassza ki azt a hangrendszert,
Ke;zi ta;rola;s
Szân rendszer
Hang rendszer
Kerese;s
Pr. Sza;m
Ta;rola;s;
>
>
>
>
>
AUTO
B¶G
–¶±
18
$
Csatorna
Ke;zi ta;rola;s
Szân rendszer
Hang rendszer
Kerese;s
Pr. Sza;m
Ta;rola;s;
>
>
>
>
>
AUTO
B¶G
–¶±
18
$
amelyik a legjobb eredményt biztosítja.
6
A keresés elindításához válassza ki a “Search” parancsot, majd
nyomja meg ± vagy – gombot.
Eredme;ny> A ke;szu/le;k megkezdi a ve;teli sa;vban a hangola;st
e;s addig hangol amâg az elso… veheto… vagy az O?n a;ltal
va;lasztott TV-ado; meg nem jelenik a ke;pernyo…n.
7
A csatorna;hoz tartozo; programhely sza;m kijelo/le;se e;rdeke;ben
va;lassza a ^^Pr. Sza;m&& (Prog.No.) menu/pontot. Nyomja meg a
± vagy – gombot to/bbszo/r, mindaddig amâg a kâva;nt sza;mot meg
nem tala;lja.
8
A csatorna e;s a hozza; tartozo; programhely sza;m beprogramoza;sa
e;rdeke;ben va;lassza a ^^Ta;rola;s&& (Store) menu/pontot e;s nyomja
meg a ± vagy – gombot.
Eredme;ny> Az ^^OK&& megjelenik a ke;pernyo…n.
9
A tova;bbi csatorna;k beprogramoza;sa e;rdeke;ben isme;telje meg a
6-8 le;pe;seket.
10
Nyomja meg a TV
-gombot, vagy a MENU gomb to/bbszo/ri
megnyoma;sa;val te;rjen vissza a norma;l TV-ne;ze;shez, ha a
TV-csatorna;k ke;zi ta;rola;sa;t befejezte.
Csatorna
Ke;zi ta;rola;s
Szân rendszer
Hang rendszer
Kerese;s
Pr. Sza;m
Ta;rola;s;
>
>
>
>
>
AUTO
B¶G
–¶±
18
$
Csatorna
Ke;zi ta;rola;s
Szân rendszer
Hang rendszer
Kerese;s
Pr. Sza;m
Ta;rola;s;
13
>
>
>
>
>
AUTO
B¶G
–¶±
18
OK
A nem kâva;nt TV-csatorna;k kihagya;sa
HUN
Csatorna
Autom. ta;rola;s
Ke;zi ta;rola;s
Hozza;ad¶To/ro/l
Finomhangola;s
Sorrend
¤
¤
¤
¤
¤
Csatorna
TV-csatorna;k le;ptete;sekor a va;laszte;kbo;l a nem kâva;nt
csatorna;kat kiza;rhatja. Ha a csatorna;kat ve;gig le;pteti azoknak
a TV-csatorna;knak a mu…sora nem jelenik meg, amelyeknek
az a;tugra;sa;t bea;llâtotta.
Le;ptete;s sora;n az o/sszes olyan TV-csatorna mu…sora
megjelenik, amelynek a;tugra;sa;t nem programozta be.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
2
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza a ^^Csatorna&& (Channel) menu/sort
e;s uta;na nyomja meg a ± vagy – gombot.
3
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza a ^^Hozza;ad¶To/ro/l&& (Add¶Erase)
menu/sort e;s uta;na nyomja meg a ± vagy – gombot.
Hozza;ad¶To/ro/l;
P0
P1
P2
P3
> Hozza;adva
> Hozza;adva
> Hozza;adva
> Hozza;adva
Eredme;ny> A ^^Hozza;ad¶To/ro/l&& (Add¶Erase) menu/ megjelenik.
4
Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot egyma;s uta;n mindaddig amâg a
kâva;nt csatorna;t ki nem va;lasztotta.
5
Hagyja jo;va; vagy to/ro/lje a kâva;nt TV-csatorna;t a ± vagy a – gomb
megnyoma;sa;val.
6
Nyomja meg a TV
-gombot vagy a MENU gomb to/bbszo/ri
megnyoma;sa;val te;rjen vissza a norma;l TV-ne;ze;shez, ha a nem
kâva;nt TV-csatorna;k kihagya;sa;nak bea;llâta;sa;t befejezte.
Csatorna
Hozza;ad¶To/ro/l;
P 0
> To/ro/lve
P1
P2
P3
> Hozza;adva
> Hozza;adva
> Hozza;adva
14
Finomhangola;s
HUN
A finomhangola;st nem kell elve;geznie, ha a ve;tel tiszta,
mert ez az automatikus ta;rola;s sora;n ma;r megto/rte;nt.
Azonban ke;zi finomhangola;ssal a ve;tel javâthato;, ha a jelek
gyenge;k e;s torzak.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
2
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza a ^^Csatorna&& (Channel) menu/t e;s
uta;na nyomja meg a ± vagy – gombot.
3
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza a ^^Finomhangola;s&& (Fine tune)
menu/sort e;s uta;na nyomja meg a ± vagy – gombot.
Eredme;ny> A ^^Finomhangola;s&& (Fine tune) menu/ a ^^Hangola;s&&
(Tune) sorral kezdve jelenik meg.
4
Leheto…se;g...
Nyomja meg a...
Tiszta e;s e;les ke;p,
jo; mino…se;gu… hang.
◆
A ke;p e;s hangbea;llâta;s
ta;rola;sa.
Csatorna
Autom. ta;rola;s
Ke;zi ta;rola;s
Hozza;ad¶To/ro/l
Finomhangola;s
Sorrend
¤
¤
¤
¤
¤
Csatorna
Finomhangola;s
Hangola;s
Ta;rola;s
To/rle;s
> –¶±
> $
> $
± vagy – gombot.
Eredme;ny> A vâzszintes sa;v
kurzorja balra vagy
jobbra mozog.
Finomhangola;s
◆ ▲ vagy ▼ gombot e;s va;lassza
a ^^Ta;rola;s&& (Store) menu/pontot.
◆ ± vagy – gombot.
Eredme;ny> ^^OK&& jelenik meg.
Csatorna
Finomhangola;s
A ke;p e;s hangbea;llâta;st
to/rli.
5
◆ ▲ vagy ▼ gombot mindaddig amâg
a ^^To/rle;s&& (Erase) menu/pontot ki
nem va;lasztja.
◆ ± vagy – gombot.
Eredme;ny> ^^OK&& jelenik meg.
Hangola;s
Ta;rola;s
To/rle;s
> –¶±
> OK
> $
Nyomja meg a TV
-gombot vagy a MENU gomb to/bbszo/ri
megnyoma;sa;val te;rjen vissza a norma;l TV-ne;ze;shez, ha a
finomhangola;st befejezte.
Csatorna
Finomhangola;s
Hangola;s
Ta;rola;s
To/rle;s
> –¶±
> $
> OK
15
A beprogramozott TV-csatorna;k rendeze;se
HUN
Ke;t TV-csatorna programhely sza;ma;t felcsere;lheti annak
e;rdeke;ben, hogy>
Csatorna
Autom. ta;rola;s
Ke;zi ta;rola;s
Hozza;ad¶To/ro/l
Finomhangola;s
Sorrend
◆ Mo;dosâtsa az automatikus programoza;s sora;n
kapott programhely sza;mokat.
¤
¤
¤
¤
¤
Csatorna
◆ A gyakran ne;zett TV-csatorna;knak ko/nnyen
megjegyezheto… sza;mokat adhasson.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
2
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza a ^^Csatorna&& (Channel) menu/t e;s
uta;na nyomja meg a ± vagy – gombot.
3
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza a ^^Sorrend&& (Sort) menu/sort e;s
uta;na nyomja meg a ± vagy – gombot.
Eredme;ny> A ^^Sorrend&& (Sort) menu/ a ^^To;l&& (From) menu/sorral
kezdo…dik.
4
Nyomja meg a ± vagy – gombot egyma;s uta;n mindaddig amâg a
megcsere;lni kâva;nt TV-csatorna programhely sza;ma meg nem
jelenik.
Eredme;ny> A kiva;lasztott TV-csatorna mu…sora a ke;pernyo…n la;thato;.
5
A ▲ vagy ▼ gomb megnyoma;sa;val va;lassza a ^^Ig&& (To)
menu/pontot.
6
Nyomja meg a ± vagy – gombot egyma;s uta;n mindaddig amâg az
az u;j programhely sza;m meg nem jelenik, amelyikkel a TV-csatorna;t azonosâtani kâva;nja.
Sorrend
To;l
Ig
Ta;rola;s;
> P1
> P -> $
Csatorna
Sorrend
To;l
Ig
Ta;rola;s;
>P1
>P3
> $
Csatorna
Eredme;ny> A ta;rola;s uta;n a megcsere;lni kâva;nt TV-csatorna e;s a
most va;lasztott programhelyre elo…zo…leg beprogramozott TV-csatorna helyet csere;l.
Sorrend
To;l
Ig
Ta;rola;s;
>P3
>P1
> OK
Pe;lda;ul>
7
Ha a ^^To;l&& (From) menu/sorban az 1-es e;s a ^^Ig&& (To)
sorban pedig a 3-as programhely sza;mot va;lasztotta
akkor>
◆ 1. sza;mon le;vo… TV-csatorna a 3.-ra.
◆ A 3. sza;mon ta;rolt TV-csatorna az 1.-re keru/l.
Leheto…se;g...
Nyomja meg a...
A felcsere;lt programhelyek sza;ma;nak
jo;va;hagya;sa.
◆ ▲ vagy ▼ gombot mindaddig amâg
a ^^Ta;rola;s&& (Store) pontot ki nem
va;lasztja.
◆ Nyomja meg a ± vagy – gombot.
Eredme;ny> ^^OK&& jelenik meg.
➣ Tova;bbi TV-csatorna;k sza;mait is
felcsere;lheti, ha a ^^To;l&&(From)
menu/sorban kiva;lasztja a felcsere;lni kâva;nt csatorna programhely
sza;ma;t e;s folytatja a bea;llâta;st a 4.
le;pe;ssel kezdve.
8
16
Nyomja meg a TV
-gombot vagy a MENU gombbal te;rjen vissza
a norma;l TV-ne;ze;shez, ha a TV-csatorna;k a;trendeze;se;t befejezte.
A gya;ri ke;pbea;llâta;sok kiva;laszta;sa
HUN
Kiva;laszthatja az ige;nyeinek legjobban megfelelo… ke;pbea;llâta;st.
A ke;pbea;llâta;sok a ko/vetkezo… sorrendben va;laszthato;k>
Ke;p
◆ Szoka;sos (Custom), Norma;l (Standard), Sport
(Sports), Terme;szetes (Natural), Me;rse;kelt (Mild)
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredme;ny> A ^^Ke;p&& (Picture) menu/ jelenik meg.
2
Nyomja meg a ± vagy – gombot.
Eredme;ny> Megjelenik a “Mode” menü.
3
A ± és a – gombokkal válassza ki a kívánt beállítást.
4
Nyomja meg a TV
-gombot vagy a MENU gomb to/bbszo/ri
megnyoma;sa;val te;rjen vissza a norma;l TV-ne;ze;shez, ha ele;gedett
a kiva;lasztott bea;llâta;ssal.
➣
U?zemmo;d ˆ
A:llita;s
Zajcso/kkento…
Szoka;sos ¤
¤
> Norma;l
A kívánt képeffektust úgy is kiválaszthatja, ha
megnyomja a távvezérlŒ “P.STD” (Picture
standard) gombját.
A ke;pforma;tum kiva;laszta;sa (modelltŒl függŒen)
A legmegfelelo…bb ke;pforma;tumot egyszeru…en a ta;vveze;rlo…
^^P.SIZE
&& gombja;nak a megnyoma;sa;val va;laszthatja ki.
A ke;pforma;tumok a ko/vetkezo… sorrendben a;llnak a
rendelkeze;se;re>
◆ Norma;l
◆ Nagyâta;s (A 16>9 ke;pet teljes ke;pernyo… me;retu…re
nagyâtja.)
Ke;p
U?zemmo;d ˆ
A:llita;s
Zajcso/kkento…
◆ 16>9
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredme;ny> A ^^Ke;p&& (Picture) menu/ jelenik meg.
2
Nyomja meg a ± vagy – gombot.
3
A “Size” elem kiválasztásához nyomja meg ▲ vagy ▼ gombot.
4
A ± és a – gombokkal válassza ki a kívánt beállítást.
5
Nyomja meg a TV
-gombot vagy a MENU gomb to/bbszo/ri
megnyoma;sa;val te;rjen vissza a norma;l TV-ne;ze;shez, ha ele;gedett
a kiva;lasztott bea;llâta;ssal.
➣
A kívánt képformátumot úgy is kiválaszthatja, ha
megnyomja a távvezérlŒ “P.SIZE
” (Picture
size) gombját.
17
Szoka;sos ¤
¤
> Norma;l
A ke;pbea;llâta;s szaba;lyoza;sa
HUN
A ke;pmino…se;g a ko/vetkezo… jellemzo…k va;ltoztata;sa;val
szaba;lyozhato;>
Ke;p
U?zemmo;d ˆ
A:llita;s
Zajcso/kkento…
◆ Alapszân (Colour tone), Kontraszt (Contrast),
Fe;nyero… (Brightness), E:lesse;g (Sharpness),
Szân (Colour), A:rnyalat (Tint< csak NTSC).
Szoka;sos ¤
¤
> Norma;l
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredme;ny> A ^^Ke;p&& (Picture) menu/ megjelenik.
2
Nyomja meg a ± vagy – gombot.
3
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza a ^^A:llâta;s&& (Adjust) menu/pontot e;s
uta;na nyomja meg a ± vagy – gombot.
Eredme;ny> Az ^^A:llâta;s&& (Adjust) menu/ akkor jelenik meg, ha az
^^U?zemmo;d&& (Mode) menu/ a ^^Szoka;sos&& (Custom) a;lla;sban van.
4
Jellemzo…k...
Nyomja meg a...
◆ Alapszân
(Colour tone)
◆
Ke;p
A:llita;s
Alapszân
Kontraszt
Fe;nyero…
E:lesse;g
Szin
> Norma;l
90
50
50
50
Ke;p
◆
◆
◆
◆
◆
A:llita;s
Alapszân
Kontraszt
Fe;nyero…
E:lesse;g
Szin
> Norma;l
90
50
50
50
Kontraszt
5
91
➣
➣
18
± vagy – gombot.
Eredme;ny> Az ala;bbi leheto…se;gek
ko/zu/l va;laszthat> Norma;l
(Normal), Meleg (Warm)
1¶2, Hideg (Cool) 1¶2.
Kontraszt (Contrast) ◆ ± vagy – gombot.
Fe;nyero… (Brightness) Eredme;ny> Egy vâzszintes sa;v
E:lesse;g (Sharpness)
jelenik meg.
Szân (Colour)
A:rnyalat (Tint< csak NTSC)
Nyomja meg a TV
-gombot vagy a MENU gombbal te;rjen vissza
a norma;l TV-ne;ze;shez, ha ele;gedett a TV bea;llâta;ssal.
A televâzio; ^^automatikus lema;gnesezo…&& rendszerrel rendelkezik, amely ma;gneses zavarok hata;sa;t megszu/nteti.
A ke;pernyo… lema;gneseze;se e;rdeke;ben kapcsolja ki a
televâzio;t a ke;szu/le;k elo…lapja;n levo… ha;lo;zati ^^ && (BE¶KI)
kapcsolo;val. (La;sd> ^^Az elszânezo…de;sek eltu/ntete;se
automatikus lema;gneseze;ssel&& câmu… re;szt a 35. Oldalon.)
Ha módosítja az “Adjust” beállítást, a képrendszer
automatikusan “Custom” értékre változik.
A gya;ri hangbea;llâta;sok kiva;laszta;sa (modelltŒl függŒen)
HUN
Az adott TV-mu…sorhoz legjobban illo… specia;lis hanghata;sokat
kiva;laszthatja. A hanghata;sok a ko/vetkezo… sorrendben
va;laszthato;k>
◆ Szoka;sos (Custom), Norma;l (Standard),
Zene (Music), Film (Movie), Besze;d (Speech).
1
Nyomja meg a MENU gombot.
2
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza a ^^Hang&& (Sound) menu/pontot e;s
uta;na nyomja meg ± vagy – gombot.
3
A ± vagy – gombbal va;lasszon az 5 leheto…se;g ko/zu/l> Szoka;sos
(Custom), Norma;l (Standard), Zene (Music), Film (Movie),
Besze;d (Speech).
4
Nyomja meg TV
-gombot vagy a MENU gomb to/bbszo/ri
megnyoma;sa;val te;rjen vissza a norma;l TV-ne;ze;shez.
Hang
U?zemmo;d ˆ Szoka;sos ¤
¤
A:llita;s
Auto hangero… > Ki
Zene
> Ki
A:lsztereo
> Ki
Turbo sound > Ki
kívánt hangeffektust úgy is kiválaszthatja, ha
➣ Amegnyomja
a távvezérlŒ “S.STD” (Sound standard)
gombját.
19
A hangbea;llâta;sok szaba;lyoza;sa (modelltŒl függŒen)
HUN
A ko/vetkezo… hangjellemzo…k egye;ni izle;s szerint szaba;lyozhato;k.
Hang
U?zemmo;d ˆ Szoka;sos ¤
¤
A:llita;s
Auto hangero… > Ki
Zene
> Ki
A:lsztereo
> Ki
Turbo sound > Ki
1
Nyomja meg a MENU gombot.
2
Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot mindaddig amâg a ^^Hang&&
(Sound) menu/t ki nem va;lasztja e;s uta;na nyomja meg a ± vagy –
gombot.
3
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza a ^^A:llâta;s&& (Adjust) menu/pontot e;s
uta;na nyomja meg a ± vagy – gombot.
Eredme;ny> Az ^^A:llâta;s&& (Adjust) menu/ akkor jelenik meg, ha az
^^U?zemmo;d&& (Mode) menu/ a ^^Szoka;sos&& (Custom) a;lla;sban van.
4
Válassza ki a kívánt beállítást a ▲ vagy a ▼ gomb
megnyomásával, majd végezze el a finombeállítást a ± és a –
gombokkal.
5
Nyomja meg a ± vagy – gombot.
Eredme;ny> Megjelenik a vízszintes sáv.
6
Nyomja meg a TV
-gombot vagy a MENU gomb to/bbszo/ri megnyoma;sa;val te;rjen vissza a norma;l TV-ne;ze;shez, ha ele;gedett
a hangbea;llâta;ssal.
Hang
A:llita;s
Bass
Treble
Balance
50
50
L 50 P 50
Balance
L 43
P 57
➣
A bea;llâta;sok megva;ltoztata;sa;t akkor ve;gezze amikor
a ^^Szoka;sos&& (Custom) u/zemmo;d van kiva;lasztva e;s
ta;rolva e;s ez jelenik meg isme;t, ha a ke;szu/le;ket u;jbo;l
bekapcsolja.
Hangero…szaba;lyoza;s
◆ A ± gomb megnyoma;sa no/veli a hangero…t (a kurzor jobbra halad).
◆ A - gomb megnyoma;sa cso/kkenti a hangero…t (a kurzor balra
mozog).
➣
A bea;llâtott hangero…t a ke;szu/le;k mego…rzi>
◆ ha a televâzio;t ke;szenle;ti u/zemmo;dba kapcsolja,
◆ ha a televâzio;t az elo…lapon le;vo… ha;lo;zati ^^
(BE¶KI) kapcsolo;val kapcsolja ki.
◆ ha ha;lo;zati feszu/ltse;gkimarada;s to/rte;nt.
20
&&
Ku/lo/nleges hangbea;llâta;sok (modelltŒl függŒen)
HUN
A ko/vetkezo… hangbea;llâta;sok egye;ni izle;s szerint
szaba;lyozhato;k.
Hang
◆ Auto hangero… (Auto volume)
Az egyes TV-a;lloma;sok jelei elte;ro…ek, eze;rt minden
alkalommal amikor TV-csatorna;t va;lt, nehe;zkes
hangero…t a;llâtani. Az ^^Auto hangero…&& (Auto volume)
menu/ leheto…ve; teszi, hogy a kâva;nt TV-csatorna;k
hangereje;t automatikusan kisebbre a;llâtsa, ha az ado;
jele nagy, vagy no/velje, ha a jel kicsi.
U?zemmo;d ˆ Szoka;sos ¤
¤
A:llita;s
Auto hangero… > Ki
Zene
> Ki
A:lsztereo
> Ki
Turbo sound > Ki
Hang
◆ Zene (Melody)
Tiszta dallamot hallhat, ha a ke;szu/le;ket be- vagy
kikapcsolja.
◆ A:lsztereo (Pseudo stereo)
Az ^^A:lsztereo&& (Pseudo stereo) u/zemmo;d a mono
hangot ke;t azonos bal e;s jobb csatorna;s hangga;
alakâtja a;t. Az ^^A:lsztereo&& (Pseudo stereo) u/zemmo;d
^^Be&& (On)- vagy ^^Ki&& (Off), ez az u/zemmo;d Norma;l
(Standard), Zene (Music), Film (Movie) e;s Besze;d
(Speech) bea;llâta;sokat haszna;l.
◆ Turbo Sound
Élménydúsabb és dinamikusabb hangot élvezhet
zenehallgatás, filmnézés vagy más csatorna nézése
közben.
U?zemmo;d ˆ Szoka;sos ¤
¤
A:llita;s
Auto hangero… > Be
Zene
> Ki
A:lsztereo
> Ki
Turbo sound > Ki
Hang
U?zemmo;d ˆ Szoka;sos ¤
¤
A:llita;s
Auto hangero… > Ki
Zene
> Be
A:lsztereo
> Ki
Turbo sound > Ki
Hang
1
Nyomja meg a MENU gombot.
2
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza a ^^Hang&& (Sound) menu/pontot e;s
uta;na nyomja meg ± vagy – gombot.
3
Leheto…se;g...
Nyomja meg a...
Va;laszta;s a leheto…se;gek ko/zu/l
▲ vagy ▼ gombot.
Va;laszta;s ^^Be¶Ki&& (On/Off)
± vagy – gombot.
4
➣
Nyomja meg a TV
-gombot, vagy a MENU gomb to/bbszo/ri
megnyoma;sa;val te;rjen vissza a norma;l TV-ne;ze;shez, ha ele;gedett
a hangbea;llâta;ssal.
U?zemmo;d ˆ Szoka;sos ¤
¤
A:llita;s
Auto hangero… > Ki
Zene
> Ki
A:lsztereo
> Be
Turbo sound > Ki
Hang
U?zemmo;d ˆ Szoka;sos ¤
¤
A:llita;s
Auto hangero… > Ki
Zene
> Ki
A:lsztereo
> Ki
Turbo sound > Be
A “Turbo Sound” funkció kiemeli a magas és a mély
hangokat (emellett más effektusokat is tartalmaz).
A turbó hangzást úgy is kiválaszthatja, hogy a
távvezérlŒ “TURBO” gombjára kattint.
21
Hangu/zemmo;d va;laszta;s (modelltŒl függŒen)
HUN
Az ^^S.MODE I-II&& gomb megnyoma;sa;ra a ke;szu/le;k szaba;lyozza e;s kijelzi a hangfrekvencia;s kimeneten megjeleno… jeleket.
A televâzio; bekapcsola;sakor a hangu/zemmo;d a vett TV-ada;sto;l
fu/ggo…en automatikusan vagy ke;tnyelvu… I vagy sztereo u/zemmo;dra va;lt.
Hang
u;zemmo;d
NICAM
SZTEREO
TV-ada;s rendszere
A ke;pernyo…n la;thato; jelze;s
Szaba;lyos TV-ada;s
(szabva;nyos audio; jel)
MONO (Norma;l haszna;lat)
Szaba;lyos ±
MONO NICAM
MONO ↔ MONO
NICAM
(Norma;l)
SZTEREO ↔ MONO
NICAM SZTEREO
(Norma;l)
Dual-I ↔ Dual-II ↔ MONO
NICAM NICAM (Norma;l)
A2
SZTEREO
Szaba;lyos TV-ada;s
(szabva;nyos audio; jel)
MONO (Norma;l haszna;lat)
Ke;tnyelvu… vagy
Ke;tnyelvu… I¶II u/zemmo;d
Dual I ↔ Dual II
Sztereo
➣
→
→
NICAM Ke;tnyelvu… I¶II
NICAM
SZTEREO ↔ MONO
(Javâtott Mono)
◆ A mu…sor ko/nnyebben hallgathato;, ha gyenge ve;teli
ko/ru/lme;nyek ko/zo/tt az S.MODE I-II gombbal MONO
a;lla;sba kapcsol.
◆ Kapcsoljon MONO u/zemmo;dban, ha a sztereo jel
gyenge, vagy a sztereo-mono u/zemmo;d gyakran
automatikusan a;tkapcsol.
◆ Ha mono AV-mu…sorforra;st kâva;nt a televâzio;hoz
csatlakoztatni, akkor azt a TV-elo…lapja;n le;vo… ^^bal&& (L)
bemeneti audio; csatlakozo;hoz csatlakoztassa. Nyomja
meg az S.MODE I-II gombot, ha csak a bal hangszo;ro;
mu…ko/dik.
A hang kikapcsola;sa egy pillanatra
Kikapcsolhatja a hangot egy pillanatra olyankor, amikor
pe;lda;ul telefonon keresik.
1
Nyomja meg a ta;vveze;rlo…n a MUTE
gombot.
Eredme;ny> Kikapcsolja a hangot e;s a ke;pernyo…n a ^^
la;thato;va;.
2
22
&& jel va;lik
Nyomja meg isme;t a MUTE
gombot (vagy az egyik hangero…szaba;lyozo; gombot), ha az elo…zo… hangero…t kâva;nja visszaa;llâtani.
A ke;sleltetett kikapcsola;s bea;llâta;sa
HUN
A ^^SLEEP && gombbal kiva;laszthatja azt a 30 e;s 180 perc
ko/zo/tti ido…tartamot aminek eltelte uta;n a TV automatikusan
ke;szenle;ti u/zemmo;dba kapcsol a;t.
1
Nyomja meg a ta;vveze;rlo…n az SLEEP
Eredme;ny>
gombot.
Ha az ido…zâto…t...
Jelze;sek a ke;pernyo…n...
Elo…zo…leg ma;r bea;llâtotta
A ke;szenle;tbe to/rte;no… a;tkapcsola;sig
me;g ha;trale;vo… ido….
Me;g nem a;llâtotta be
^^Ki&& (Off) szo;
2
A SLEEP gombbal va;lassza ki a kâva;nt ido…tartamot.
Az ido…tartam a ko/vetkezo…k szerint ciklikusan va;ltozik (30, 60, 90,
120, 150, 180, Ki).
Eredme;ny> A televâzio; automatikusan ke;szenle;tre kapcsol, ha a
bea;llâtott ido… 0-ra cso/kken.
3
A ke;sleltetett kikapcsola;s hata;stalanâta;sa e;rdeke;ben a SLEEP
gomb to/bbszo/ri megnyoma;sa;val va;lassza a ^^Ki&& (Off) a;lla;st.
Az o;raido… bea;llâta;sa e;s megjelenâte;se (modelltŒl függŒen)
Bea;llâthatja a televâzio; o;ra;ja;t e;s a pillanatnyi ido… a ^^DISPLAY
gomb ma;sodik megnyoma;sa;ra meg fog jelenni a ke;pernyo…n.
&&
Az o;raido…t akkor is be kell a;llâtania, ha az automatikus
be¶kikapcsolo; ido…zâto…t haszna;lni akarja.
➣
Az o;rabea;llâta;s u;jra mu/ko/do…ke;pes lesz amikor az
elo…lapon le;vo… ^^ && (BE¶KI) gombot megnyomja.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
2
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza a ^^Funkcio;&& (Function) menu/t e;s
uta;na nyomja meg a - vagy ± gombot.
3
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza az ^^Ido…&& (Time) menu/sort e;s uta;na
nyomja meg a - vagy ± gombot.
Eredme;ny> Az ^^Ido…&& (Time) menu/ az ^^O:ra&& (Clock) ponttal kezdve
jelenik meg.
4
Leheto…se;g...
Nyomja meg a...
Le;pe;s az o;ra vagy perc e;rte;khez
- vagy ± gombot.
Az o;ra vagy a perc bea;llâta;sa
▲ vagy ▼ gombot.
5
Nyomja meg a TV
-gombot vagy a MENU gomb to/bbszo/ri megnyoma;sa;val te;rjen vissza a norma;l TV-ne;ze;shez, ha a bea;llâta;st
befejezte.
6
Megjelenâteni a...
Nyomja meg a ^^DISPLAY
TV-csatorna informa;cio;t
Egyszer
Pillanatnyi ido…t
Ke;tszer
7
Funkcio;
Nyelv > Magyar
Ido…
Plug ß Play
Ke;k ke;pernyo
Gyermekza;r
¤
¤
> Ki
¤
Funkcio;
Ido…
O:ra
Ido…zite;s
> 11>00
> Ki
&& gombot...
A jelze;sek eltu/ntete;se e;rdeke;ben nyomja meg isme;t a
DISPLAY
gombot.
23
A televâzio; automatikus be- e;s kikapcsola;sa
(modelltŒl függŒen)
HUN
Bea;llâthatja a be¶kikapcsolo; ido…zâto…t, amely a televâzio;t>
◆ Az elo…re bea;llâtott ido…ben automatikusan bekapcsolja
e;s behangolja a kiva;lasztott TV-csatorna;t.
Funkcio;
Nyelv > Magyar
Ido…
Plug ß Play
Ke;k ke;pernyo
Gyermekza;r
◆ Az elo…re bea;llâtott ido…ben automatikusan kikapcsolja.
¤
¤
> Ki
¤
➣
Elso… le;pe;ske;nt a televâzio; o;ra;ja;t kell bea;llâtani (la;sd
^^Az o;raido… bea;llâta;sa e;s megjelenâte;se&& câmu… re;szt az
elo…zo… oldalon). Az ^^A:llâtsa be az o;ra;t elo…szo/r&& (Set the
clock first) u/zenet jelenik meg, ha me;g nem a;llâtotta
be az o;raido…t.
Funkcio;
Ido…
O:ra
Ido…zite;s
> 11>35
> Ki
1
Nyomja meg a MENU gombot.
2
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza a ^^Funkcio;&& (Function) menu/t e;s
uta;na nyomja meg a - vagy ± gombot.
3
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza az ^^Ido…&& (Time) menu/pontot e;s
uta;na nyomja meg a - vagy ± gombot.
Funkcio;
Eredme;ny> Az ^^Ido…&& (Time) menu/ megjelenik.
Ido…
O:ra
Ido…zite;s
Be ido…pont
Ki ido…pont
> 11>35
> Be
> -- > -> -- > --
4
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza az ^^Ido…zâte;s&& (Timer) menu/pontot.
5
A - vagy ± gombbal a;llâtsa az ido…zâto…t ^^Be&& (On) helyzetbe.
Eredme;ny> A ^^Be ido…pont&& (On time) e;s ^^Ki ido…pont&& (Off time)
kapcsola;si ido… bea;llâthato;va; va;lik.
Funkcio;
6
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza a ^^Be ido…pont&& (On time)
menu/pontot.
7
A:llâtsa be az ido…t amikor azt szeretne;, hogy a televâzio; automatikusan bekapcsoljon.
Ido…
O:ra
Ido…zite;s
Be ido…pont
Ki ido…pont
> 11>35
> Be
> 07 > 00
> -- > --
Funkcio;
Leheto…se;g...
Nyomja meg a...
Le;pjen az o;ra;hoz vagy perchez
- vagy ± gombot.
A:llâtsa be az o;ra;t vagy percet
▲ vagy ▼ gombot.
Ido…
8
O:ra
Ido…zite;s
Be ido…pont
Ki ido…pont
>
>
>
>
11>35
Be
07>00
23>00
9
A:llâtsa be ugyanâgy azt az ido…t amikor azt szeretne;, hogy a televâzio;
automatikusan kikapcsoljon.
Nyomja meg a TV
gombot, vagy a MENU gomb to/bbszo/ri
megnyoma;sa;val te;rjen vissza a norma;l TV-ne;ze;shez, ha a
be¶kikapcosla;si ido… bea;llâta;sa;t befejezte, e;s a ta;vveze;rlo… ^^POWER&&
gombja;val kapcsolja ki a televâzio;t.
➣
Automatikus kikapcsola;s
Az ido…zâto…vel bekapcsolt televâzio; o/nmu…ko/do…en
kikapcsol, ha a bekapcsola;si ido… uta;n 3 o;ra;ig egyetlen
funkcio; gombot (a ta;vveze;rlo… e;s az elo…lap kezelo…szervei) sem mu…ko/dtet.
24
A gyermekza;r bekapcsola;sa
HUN
Megteheti, hogy megtiltja egyes csatornák nézését.
Példa: Megakadályozhatja, hogy a gyerekei nem nekik való
mısorokat nézzenek.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
2
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza ki a ^^Funkcio;&& (Function) menu/t e;s
uta;na nyomja meg a - vagy ± gombot.
3
A ▲ és a ▼ gombbal válassza ki a “Child Lock” elemet, és nyomja
meg a – vagy a + gombot.
Eredme;ny> Megjelenik a “Child Lock” menü.
Funkcio;
Nyelv > Magyar
Plug ß Play
Ke;k ke;pernyo
Gyermekza;r
¤
> Ki
¤
Funkcio;
Gyermekza;r
4
A - és a + gombbal válassza ki az “On” elemet.
➣
Gyermekza;r
Ha meg akarja szüntetni a csatorna zárolását, válassza ki az
“Off” beállítást.
5
A “Prog. No.” elem kiválasztásához nyomja meg ▲ vagy ▼
gombot. Válassza ki a zárolni kívánt állomást a - vagy a +
gombbal.
6
A ▲ vagy ▼ gomb nyomogatásával válassza ki a “Lock” elemet,
és nyomja meg a - vagy a + gombot.
Eredme;ny> Megjelenik a “Locked” felirat.
> Ki
Funkcio;
7
Gyermekza;r
Gyermekza;r
Pr. Sza;m
Za;r
Nyomja meg a TV
gombot, vagy a MENU gomb to/bbszo/ri megnyoma;sa;val te;rjen vissza a norma;l TV-ne;ze;shez, ha a bea;llâta;st
befejezte.
➣
> Be
> 1
> $
Funkcio;
Ha valamelyik csatorna zárolva van, nem léphet be a
“Channel” menübe (megjelenik a “Not available”
üzenet).
Gyermekza;r
Gyermekza;r
Pr. Sza;m
Za;r
> Be
> 1
> Za;rva
P1
Gyermekza;r
> Za;rva
25
Ke;k ke;pernyo… bea;llâta;sa
HUN
Zajos ke;p helyett a ke;pernyo… ke;k szânu…re va;ltozik, ha nincs
ve;teli jel vagy a jel gyenge.
Funkcio;
Nyelv > Magyar
Plug ß Play
Ke;k ke;pernyo
Gyermekza;r
¤
> Ki
¤
A ^^Ke;k ke;pernyo…&& (Blue Screen) u/zemmo;dot ^^Ki&& (Off) kell
kapcsolnia, ha a zajos ke;pet me;gis ne;zni szeretne;.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
2
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza ki a ^^Funkcio;&& (Function) menu/t e;s
uta;na nyomja meg a - vagy ± gombot.
3
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza ki a ^^Ke;k ke;pernyo…&& (Blue Screen)
menu/pontot.
4
A - vagy ± gombbal kapcsolja ^^Be¶Ki&& (On/Off) ezt az
u/zemmo;dot.
5
Nyomja meg a TV
gombot, vagy a MENU gomb to/bbszo/ri megnyoma;sa;val te;rjen vissza a norma;l TV-ne;ze;shez, ha a bea;llâta;st
befejezte.
Funkcio;
Nyelv > Magyar
Plug ß Play
Ke;k ke;pernyo
Gyermekza;r
26
¤
> Ki
¤
Teletext szolga;ltata;s
HUN
A legto/bb TV-csatorna âra;sos informa;cio;t nyu;jt a teletext
u/zemmo;d segâtse;ge;vel. Az informa;cio;k a ko/vetkezo…k lehetnek>
◆ TV-mu…sor ismerteto…
◆ Legfrissebb hârek
◆ Ido…ja;ra;s elo…rejelze;s
◆ Sporteredme;nyek
◆ Feliratok nagyothallo;k sza;ma;ra
A teletext oldal elrendeze;s 6 katego;ria szerint to/rte;nt.
Re;sz
Tartalom
A
Kiva;lasztott oldal sza;ma
B
Ado;-azonosâto; jel
C
A pillanatnyi oldalsza;m vagy a kerese;s jelze;se
D
Da;tum e;s ido…
E
Szo/veges informa;cio;
F
Informa;cio;k (Te;mako/ro/k, câmek)
A teletext megjelenâte;se
A teletext informa;cio;kat ba;rmikor megjelenâtheti a ke;pernyo…n,
de a teletext informa;cio; pontos megjelenâte;se;hez a ve;telnek
jo;nak kell lennie, ku/lo/nben>
◆ Az informa;cio; hia;nyos lehet.
◆ Ne;ha;ny oldalt nem lehet megjelenâteni.
A teletext u/zemmo;d mu…ko/dtete;se e;s a teletext oldal
megjelenâte;se e;rdeke;ben>
1
Va;lassza ki a kâva;nt teletext informa;cio;t suga;rzo; TV-ado;t a ▲ (
vagy ▼ ( 1 ) gomb megnyoma;sa;val.
2
A TTX¶MIX ( ) gomb megnyoma;sa;val kapcsolja be a teletext
u/zemmo;dot.
Eredme;ny> Megjelenik a tartalomjegyze;k (100 oldal).
3
4
1
)
Nyomja meg isme;t a TTX¶MIX ( ) gombot, ha az informa;cio;t
suga;rzo; ado; aktua;lis mu…sora;t is ne;zni szeretne;.
A norma;l TV-ne;ze;shez nyomja meg a TV
1
gombot.
1
27
Teletext oldal kiva;laszta;sa
HUN
Az oldalsza;m megadhato; ko/zvetlenu/l a ta;vveze;rlo… sza;mgombjainak a megnyoma;sa;val.
1
A megfelelo… sza;mgombok megnyoma;sa;val adja meg a tartalomjegyze;kben feltu/ntetett ha;romjegyu… oldalsza;mot.
Eredme;ny> A pillanatnyi oldalsza;m no/vekszik e;s az adott sza;mna;l
a kâva;nt oldal megjelenik a ke;pernyo…n.
2
Az aloldalak automatikusan egyma;s uta;n jelennek meg, ha a
va;lasztott oldal to/bb ku/lo/nbo/zo… oldalbo;l a;ll. Egy adott oldal
mega;llâta;sa e;rdeke;ben nyomja meg a lapoza;s mega;llâto;
HOLD ( ) gombot. Nyomja meg ezt a gombot me;gegyszer, ha
az informa;cio; kerese;st folytatni kâva;nja.
3
A ko/vetkezo… szolga;ltata;sok ko/zu/l va;laszthat>
?
Leheto…se;g...
Nyomja meg a...
◆ A teletext informa;cio;t e;s a
TV-mu…sort egyszerre ne;zni.
TTX¶MIX ( )
gombot ke;tszer.
◆ Rejtett szo/veg (pl. vete;lkedo…kne;l
a va;lasz) megfejte;se.
◆ Norma;l TV-mu…sor.
Rejtve;ny (
1
1
?
) gombot.
Rejtve;ny ( ? ) gombot
me;g egyszer.
◆ Aloldal va;laszta;s ne;gyjegyu…
oldalsza;m megada;sa;val.
Al oldal (
◆ A ko/vetkezo… oldal kiva;laszta;sa.
◆ Az elo…zo… oldal kiva;laszta;sa.
▲(
▼(
◆ Dupla nagysa;gu; betu…kkel ne;zni>
© Az oldal felso… re;sze;t.
© Az oldal also; re;sze;t.
◆ Teljes oldalt
SIZE (
◆
◆
◆
1
1
) gombot.
) gombot.
) gombot.
) gombot.
Egyszer
Ke;tszer
Ha;romszor
Teletext oldal kiva;laszta;sa FLOF u/zemmo;dban
A teletext oldal alja;n az egyes te;mako/ro/k câme ku/lo/nbo/zo…
szânnel jelenik meg, ha a TV-ado; FLOF u/zemmo;dban
suga;rozza az informa;cio;t. A kâva;nt te;mako/r a ta;vveze;rlo…
megfelelo… szânu… gombja;nak a megnyoma;sa;val va;laszthato; ki.
1
Va;lassza ki a teletext tartalomjegyze;ket a TTX¶MIX (
megnyoma;sa;val.
2
Nyomja meg a kâva;nt te;mako/rnek megfelelo… szânu… szângombot.
(A rendelkeze;se;re a;llo; te;mako/ro/k câmei a ke;pernyo… alja;n la;thato;k.)
Eredme;ny> A teletext oldal szânekkel jelo/lt tova;bbi câmekkel egyu/tt
jelenik meg, amelyeket hasonlo; mo;don va;laszthat ki.
3
Leheto…se;g...
Nyomja meg a...
Elo…zo… oldal kiva;laszta;sa
A piros szânu… gombot.
Ko/vetkezo… oldal kiva;laszta;sa
A zo/ld gombot.
) gomb
1
4
28
Nyomja meg a TV
gombot, ha az informa;cio; kerese;st befejezte e;s a norma;l TV-ne;ze;shez kâva;n visszate;rni.
Teletext oldalak ta;rola;sa
HUN
4 teletext oldal programozhato; be.
1
A LIST¶FLOF u/zemmo;dva;laszto; gomb megnyoma;sa;val va;lassza a
lista;zo; u/zemmo;dot.
Eredme;ny> 4 ku/lo/nbo/zo… 3 sza;mjegybo…l a;llo; sza;m jelenik meg a
ke;pernyo… alja;n.
2
Nyomja meg azt a szânes gombot ahova; a kâva;nt oldalt
beprogramozni kâva;nja.
3
A sza;mgombok megnyoma;sa;val adja meg az u;j oldalsza;mot.
4
Isme;telje meg a 2 e;s 3 le;pe;st a tova;bbi szânes gombokkal is.
5
Nyomja a ta;rola;s (
) gombot mindaddig amâg a sza;mok
villoga;sa meg nem szu…nik.
?
➣
?
A LIST¶FLOF (
) gomb megnyoma; s a az ala; b bi
u/zemmo;dok ko/zt va;lt a;t.
◆ Lista;zo; u/zemmo;d.
1
◆ FLOF (FASTEXT) u/zemmo;d
Mu…sorne;ze;s ku/lso… mu…sorforra;sro;l
A megfelelo… bemenet kiva;laszta;sa;val a televâzio;hoz csatlakoztatott ku/lo/nbo/zo… video;rendszerek mu…sora;t megne;zheti.
1
Elleno…rizze, hogy az o/sszes szu/kse;ges csatlakoztata;st elve;gezte-e.
2
Kapcsolja be a televâzio;t, ha kell e;s nyomja meg egyszer vagy
to/bbszo/r a ku/lso… bemenetva;laszto; VIDEO
gombot mindaddig
amâg a kâva;nt bemenet meg nem jelenik.
➢
➢
A ke;p a kiva;lasztott mu…sorforra;sto;l fu/ggo…en lehet,
hogy automatikusan megjelenik.
Nyomja meg a TV
gombot e;s va;lassza ki a kâva;nt
programhely sza;ma;t, ha a TV-mu…sorhoz kâva;n isme;t
visszate;rni.
29
Csatlakozás audio/video be- és kimenetekhez
➢
HUN
A TV-készülék konfigurációja a modelltŒl függŒen különbözŒ
lehet.
A televâzio; ha;toldala;n
AV kábel
(modelltŒl függŒen)
(modelltŒl függŒen)
Odtwarzacz video
VIDEO
OUTPUT
AUDIO
INPUT
Dekoder¶Gry video
Odtwarzacz p¬yt
wizyjnych
VIDEO AUDIO
MONITOR
-OUT
INPUT
Kamera
Tuner anteny
satelitarnej
(MONO)
VIDEO L-AUDIO-R
MONITOR
-OUT
INPUT
➢
A televízió hátlapján levŒ Audio/Video csatlakozó RGB
kimenettel rendelkezŒ készülékek csatlakoztatására
szolgál.
A televâzio; elo…lapja;n (vagy oldalt)
AV kábel
(modelltŒl függŒen)
(modelltŒl függŒen)
Kamera
Odtwarzacz p¬yt
wizyjnych
Dekoder¶Gry video
➢
◆ A televízió hátlapján levŒ Audio/Video csatlakozó RGB kimenettel
rendelkezŒ készülékek csatlakoztatására szolgál.
◆ Ha az elŒlapon (vagy oldalt) és a hátlapon levŒ csatlakozók is külsŒ készülékhez csatlakoznak,
akkor az elŒlapon (vagy oldalt) levŒ AV csatlakozás élvez elsŒbbséget.
30
Az elszânezo…de;sek eltu…ntete;se automatikus lema;gneseze;ssel
HUN
A demagnetiza;lo; tekercs a ke;pcso… ko/ru/l van elhelyezve, eze;rt norma;lis esetben nem kell ke;zzel
lema;gneseznie a televâzio;t.
A ko/vetkezo…ket kell elve;geznie, ha ma;shova; helyezte a televâzio;t e;s szânes foltok jelentek meg a
ke;pernyo…n.
◆ Kapcsolja ki a televâzio;t a ke;szu/le;k elo…lapja;n levo… be¶kikapcsolo; ^^
&& gombbal.
◆ Hagyja a televâzio;t 2 o;ra;ig kikapcsolva, hogy az automatikus lema;gneseze;s hata;sos
legyen, e;s uta;na kapcsolja be isme;t a ke;szu/le;ket a be¶kikapcsolo; POWER
gombbal.
☛
A be¶kikapcsolo;val ^^ && kapcsolja ki a televâzio;t, ha azt felu/gyelet ne;lku/l
hagyja.
Biztonsa;gi okokbo;l hu;zza ki a ha;lo;zati csatlakozo;dugo;t e;s az antenna;t, ha a
ke;szu/le;ket hosszabb ideig nem haszna;lja.
Mielo…tt szervizhez fordulna
Mielo…tt szervizhez fordulna, ke;rju/k ve;gezze el a ko/vetkezo… egyszeru… elleno…rze;seket.
Ha az ala;bbi u;tmutata;sok nem oldja;k meg a proble;ma;t, a TV ke;szu/le;k tâpusa;nak e;s gya;rta;si
sza;ma;nak ismerete;ben forduljon a ma;rkaszervizhez.
Nincs hang vagy ke;p.
◆ Elleno…rizze, hogy a ha;lo;zati csatlakozo; be van-e dugva a
konnektorba.
◆ Elleno…rizze, hogy megnyomta-e a be¶-kikapcsolo; ^^ && gombot.
◆ Elleno…rizze a ke;p-kontraszt e;s fe;nyero… bea;llâta;sa;t.
◆ Elleno…rizze a hangero… bea;llâta;sa;t.
A ke;p megfelelo…, de nincs hang.
◆ Elleno…rizze a hangero… bea;llâta;sa;t.
◆ Elleno…rizze, hogy a ta;vveze;rlo…n a ne;mâta;s MUTE
nyomta-e meg.
gombot nem
Nincs ke;p vagy fekete-fehe;r a ke;p.
◆ A:llâtsa be a ^^Szân&&-t.
◆ Elleno…rizze, hogy helyesen lett-e bea;llâtva a TV norma.
Ve;teli zavar mutatkozik a hangban
e;s a ke;pben.
◆ Pro;ba;lja azonosâtani azt az elektromos ke;szu/le;ket, amelyik a
zavart okozza e;s vigye azt ta;volabb a TV-to…l.
◆ Egy ma;sik konnektorhoz csatlakoztassa a TV-t.
Elmoso;dott, zajos ke;p, torz hang.
◆ Elleno…rizze az antenna ira;nya;t, elhelyeze;se;t e;s csatlakoztata;sa;t.
Ez a hiba a;ltala;ban szobaantenna alkalmaza;sa esete;n fordul elo….
A ta;vveze;rlo… nem mu…ko/dteti
a ke;szu/le;ket.
◆ Tegyen be u;j elemeket.
◆ A ta;vveze;rlo… felso… (jelado;) ablaka;t tisztâtsa meg.
◆ Elleno…rizze az elemek csatlakozo;it.
31
- VA:SA:RLA:S UTA:NI SZOLGA:LTATA:SOK
- Ha a ke;szu/le;kkel valamilyen gondja van, hâvja fel a
legko/zelebbi ma;rkaszervizt.
ELECTRONICS
AA68-01701A (HUN)
Download PDF

advertising