Samsung | LW15M13C | Samsung LW15M13C Felhasználói kézikönyv

HUN-00-13.qxd
9/29/03 11:44 AM
Page 1
LCD TV
LW15M13C
LW17M11C
Használati útmutató
Kérjük, hogy a készülék használatának megkezdése elŒtt
gondosan olvassa végig a kezelési útmutatót, és Œrizze
meg, mert késŒbb szüksége lehet rá.
KÉPERNYÃN MEGJELENÃ MENÜK
TELETEXT
HUN-00-13.qxd
9/29/03 11:44 AM
Page 2
Figyelmeztetés!
VIGYÁZAT!
ÁRAMÜTÉSVESZÉLY,
NE NYISSA FEL!
FIGYELMEZTETÉS: AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE
ÉRDEKÉBEN NE NYISSA FEL A HÁTSÓ BURKOLATOT!
A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NINCSENEK FELHSZNÁLÓ
ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK. A JAVÍTÁST BÍZZA
HOZZÁÉRTÃ SZAKEMBERRE.
FIGYELEM:
A háromszögben látható villámjel
a készülék belsejében uralkodó
nagyfeszültségre figyelmeztet.
A háromszögben látható
felkiáltójel a készülékhez tartozó
fontos utasításokra hívja fel a
figyelmet.
A TÜZET VAGY ÁRAMÜTÉSVESZÉLYT ELÃIDÉZÃ MEGHIBÁSODÁSOK ELKERÜLÉSE
ÉRDEKÉBEN ÜGYELJEN ARRA, HOGY A KÉSZÜLÉKET NE ÉRJE ESÃ VAGY NEDVESSÉG.
A tápfeszültség értéke a televíziókészülék hátoldalán van feltüntetve. A frekvencia 50 vagy 60 Hz.
Magyar-2
HUN-00-13.qxd
9/29/03 11:45 AM
Page 3
Biztonsági elŒírások
Az alábbi ábrák a televíziókészülékre vonatkozó óvintézkedéseket mutatják be.
NE tegye ki a televíziót szélsŒséges
hŒmérsékletnek vagy páratartalomnak.
A televíziót NE tegye ki közvetlen
napsugárzás hatásának.
Vigyázzon, hogy NE kerüljön folyadék
a készülék belsejébe.
A hibás készüléket Ne kísérelje meg
egyedül megjavítani.A javítást bízza
képzett szakemberre.
Vihar ideje alatt, különösen villámlás
esetén, húzza ki a TV tápvezetékét az
aljzatból, és szüntesse meg a készülék és
az antenna csatlakoztatását.
Tilos túl sok berendezést egyetlen
aljzatba csatlakoztatni. (Ez az aljzat
túlterheléséhez vezethet, és ez
tızveszélyes.)
Tilos a termék telepítése elégtelen
szellŒztetésı, zárt helyen, mint pl.
könyvespolcon vagy kamrában.
(A belsŒ hŒmérséklet növekedése
tızveszélyhez vezethet.)
Tilos a tápkábelt erŒszakkal
meghajlítani, huzogatni, valamint
nehéz tárgyat ráhelyezni.
(Ez áramütést vagy tüzet okozhat.)
Ne helyezze a tápkábelt fıtŒ egység
közelébe. (A kábel védŒburkolata
elolvadhat, és ez áramütéshez vagy
tızhöz vezethet.)
Ha a távirányítót hosszabb ideig nem
használja, vegye ki belŒle az
elemeket, és tárolja azokat hıvös,
száraz helyen.
A KÉSZÜLÉKET NEM IPARI KÖRNYEZETBEN TÖRTÉNÃ HASZNÁLATRA SZÁNTÁK
Magyar-3
HUN-00-13.qxd
9/29/03 11:45 AM
Page 4
Tartalomjegyzék
◆ BEVEZETÉS
■
■
Figyelmeztetés! .............................................................................................
Biztonsági elŒírások ......................................................................................
2
3
◆ A TELEVÍZIÓ CSATLAKOZTATÁSA ÉS ELÃKÉSZÍTÉSE
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
A vezérlŒpanel áttekintése ............................................................................
A csatlakoztatópanel áttekintése...................................................................
- Antenna vagy kábeltelevíziós hálózat csatlakoztatása ......................................
- Set-top box, videomagnó és DVD-lejátszó csatlakoztatása ...............................
- KülsŒ A/V készülékek csatlakoztatása.............................................................
- Kensington-nyílás .........................................................................................
KülsŒ forrásból érkezŒ képek megjelenítése ................................................
Az elemek behelyezése a távirányítóba........................................................
A távirányító áttekintése (a teletext kivételével az összes funkció) ..............
A távirányító áttekintése (teletext funkciók)...................................................
A készülék be- és kikapcsolása ....................................................................
A készülék készenléti állapotba helyezése...................................................
Ismerkedés a távirányítóval...........................................................................
Plug & Play ...................................................................................................
A TV üzemmód és a bemeneti jelforrás kiválasztása...................................
A bemeneti forrás nevének módosítása .......................................................
Nyelvválasztás...............................................................................................
6
7
8
8
8
8
9
9
10
11
12
12
13
14
16
17
18
◆ A CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
■
■
■
■
■
■
A csatornák automatikus tárolása.................................................................
Csatornák kézi tárolása.................................................................................
A csatornák szerkesztése .............................................................................
A tárolt csatornák sorrendbe állítása ............................................................
Név hozzárendelése a csatornákhoz............................................................
A csatornák finomhangolása.........................................................................
19
20
22
23
24
25
◆ A KÉP BEÁLLÍTÁSA
■
■
■
■
■
Magyar-4
A képtípus módosítása..................................................................................
Az egyedi képbeállítások módosítása ...........................................................
A képernyŒ háttérszínének beállítása ...........................................................
A színtónus módosítása................................................................................
Az aktuális kép kimerevítése.........................................................................
26
27
28
29
29
HUN-00-13.qxd
9/29/03 11:45 AM
Page 5
Tartalomjegyzék
◆ A KÉP A KÉPBEN FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSA
■
■
A hangtípus módosítása ...............................................................................
A hangmód kiválasztása ...............................................................................
30
31
◆ AZ IDÃBEÁLLÍTÁS
■
■
■
Az óra beállítása............................................................................................
Automatikus kikapcsolás...............................................................................
A televízió automatikus be -és kikapcsolása ................................................
32
33
34
◆ A KÜLÖNFÉLE FUNKCIÓK HASZNÁLATA
■
■
A kék képernyŒmód beállítása ......................................................................
Információk megtekintése .............................................................................
35
35
◆ A TELETEXT FUNKCIÓ HASZNÁLATA
■
■
■
■
■
Teletext funkció .............................................................................................
A teletextes információ megjelenítése ..........................................................
Oldalválasztás szám alapján.........................................................................
Oldal kiválasztása FLOF segítségével ..........................................................
Teletextoldalak tárolása ................................................................................
36
37
38
39
39
◆ FELHASZNÁLÁSI JAVASLATOK
■
■
■
■
■
■
Hibaelhárítás: MielŒtt szakemberhez fordulna..............................................
Mıszaki és környezeti jellemzŒk...................................................................
A televíziókészülék karbantartása .................................................................
Fali vagy karos tartóhoz szerelés .................................................................
VESA szabványnak megfelelŒ tartóeszköz kiépítése ...................................
Kensington nyílás..........................................................................................
Szimbólumok
Nyomja meg
Fontos
40
41
42
43
44
45
Megjegyzés
Magyar-5
HUN-00-13.qxd
9/29/03 11:45 AM
Page 6
A vezérlŒpanel áttekintése
TV/VIDEO
Megjeleníti az összes elérhetŒ bemeneti
forrás menüjét.
(TV - AV1 - AV2 - S-Video)
Felfelé vagy lefelé mozgatja a kiválasztót az OSD-n.
Növeli vagy csökkenti a csatornaszámot.
MENU
Be- és kikapcsolja a készüléket.
POWER
Megnyitja a képernyŒn megjelenŒ menürendszert.
-
+
Balra vagy jobbra mozgatja a kiválasztót az OSD-n.
Csökkenti vagy növeli a hangerŒt.
+
: Az aktuális menüopcióhoz tartozó lehetoségeket
tartalmazó almenü megjelenítése.
: Visszatérés az elŒzŒ menübe.
A fŒmenü képernyŒjén megjelenŒ
menürendszer bezárása.
Magyar-6
HANGSZÓRÓ
A TÁVIRÁNYÍTÓ ÉRZÉKELÃJE
ÁRAMELLÁTÁS-JELZÃ
Világít, ha a kikapcsolj az áramellátást.
FEJHALLGATÓ-CSATLAKOZÓ
HUN-00-13.qxd
9/29/03 11:45 AM
Page 7
A csatlakoztatópanel áttekintése
Választható
Audio- vagy videorendszer csatlakoztatása elŒtt minden esetben
gyŒzŒdjön meg arról, hogy minden elektromos egység ki van
kapcsolva. A berendezések csatlakoztatására vonatkozó részletes
útmutatást, és a betartandó biztonsági elŒírásokat a készülékhez
mellékelt dokumentáció tartalmazza.
Magyar-7
HUN-00-13.qxd
9/29/03 11:45 AM
Page 8
A csatlakoztatópanel áttekintése
Antenna vagy kábeltelevíziós hálózat csatlakoztatása (modelltŒl függŒen)
A tévécsatornák megfelelŒ vételéhez szükséges jel az alábbi források egyikének csatlakoztatásával
biztosítható:
- KülsŒ antenna
- Kábeltelevíziós hálózat
- Mıholdas hálózat
Set-top box, videomagnó és DVD-lejátszó csatlakoztatása
- A videomagnó vagy a DVD Scart-kábelét csatlakoztassa a videomagnó vagy DVD Scart-csatlakozójához.
- Ha a set-top boxot és a videomagnót (vagy DVD-t) is szeretné a készülékhez csatlakoztatni, akkor a set-top
boxot kösse össze a videomagnóval (vagy a DVD-lejátszóval), és a videomagnót (vagy a DVD-t)
csatlakoztassa a tévékészülékhez.
KülsŒ A/V készülékek csatlakoztatása
- Csatlakoztassa az RCA- vagy az S-VIDEO-kábelt a megfelelŒ külsŒ A/V készülékhez
(videomagnóhoz, DVD-lejátszóhoz, kamerához).
- Csatlakoztassa az RCA audiokábelek egyik végét a készülék hátoldalán található „AUDIO (L)” és
„AUDIO (R)” csatlakozókhoz, a másik végét pedig az A/V készülék megfelelŒ audiokimeneti csatlakozóihoz.
Kensington-nyílás
- Ez a televíziókészülék felszerelhetŒ betörésbiztos zárral.
DönthetŒ állvány
A tévézés kényelmének biztosítása érdekében a képernyŒ
a megfelelŒ szögbe állítható.
A maximális hátradöntési szög 13 fok.
A televíziót csak ezen a tartományon belül szabad megdönteni.
A megengedett szögnél nagyobb mértékı megdöntés maradandóan
károsíthatja az állvány mechanikus alkatrészeit.
Magyar-8
HUN-00-13.qxd
9/29/03 11:45 AM
Page 9
KülsŒ forrásból érkezŒ képek megjelenítése
A különbözŒ audio- és videorendszerek csatlakoztatását követŒen a
külsŒ forrásból származó jeleket a megfelelŒ bemenet kiválasztásával
jelenítheti meg.
1
2
EllenŒrizze, hogy valamennyi szükséges csatlakoztatás rendben
van-e (további információkért lásd a 8. oldalt).
Video gomb...
A Video üzemmód kiválasztásához nyomja meg a Video gombot.
A bemeneti jelforrások az alábbi sorrendben jelennek meg:
AV1 - AV2 - S-Video.
TV gomb...
A TV üzemmód kiválasztásához nyomja meg a TV gombot.
Az elemek behelyezése a távirányítóba
A távirányítóba az alábbi esetekben kell behelyeznie az elemeket,
illetve kicserélnie azokat:
A készülék megvásárlásakor
Ha a távirányító nem mıködik megfelelŒen
1
A távirányító hátoldalán lévŒ fedél eltávolításához nyomja le az azon
található szimbólumot, majd határozottan húzza hátra a fedelet.
2
Helyezzen be két AAA méretı elemet.
A behelyezésnél ügyeljen arra, hogy
◆ az elem + vége a távirányító + jelöléséhez,
◆ az elem - vége a távirányító - jelöléséhez kerüljön.
3
Igazítsa a távirányító aljához a fedelet, majd tolja azt vissza a helyére.
Ne használjon egyszerre különbözŒ típusú, például alkáli és
mangánelemeket.
Magyar-9
HUN-00-13.qxd
9/29/03 11:45 AM
Page 10
A távirányító áttekintése (a teletext kivételével az összes funkció)
Televízió Be/Ki
Számgombok a csatornák
közvetlen eléréséhez
Egy- és kétjegyı
csatornák kiválasztása
ElŒzŒleg megtekintett csatorna
HangerŒ növelése és
csökkentése
- KövetkezŒ csatorna
- ElŒzŒ csatorna
Hang ideiglenes kikapcsolása
Választás az elérhetŒ
források közül
Automatikus kikapcsolás
Menü megjelenítés és a
változtatás jóváhagyása
Az aktuális mısorral
kapcsolatos információk
megjelenítése.
Kilépés az ODS-ból
Kurzor irányítása a menüben
Hangmód kiválasztása
Képméret kiválasztása
Kép kimerevítése
KépjellemzŒk kiválasztása
Hanghatások kiválasztása
A távirányító teljesítményét az erŒs fény befolyásolhatja.
Magyar-10
HUN-00-13.qxd
9/29/03 11:45 AM
Page 11
A távirányító áttekintése (teletext funkciók)
Teletext kimerevítése
P
P
: Teletext következŒ oldala
: Teletext elŒzŒ oldala
Teletextmód kiválasztása
(LIST/FLOF)
Teletext tárolása
Teletext elŒhívása
Teletex tartalomjegyzék
Teletext és a normál
adás egyszerre történŒ
megjelenítése
Teletext aloldal
Teletext törlése
Teletext méretének
kiválasztása
Magyar-11
HUN-00-13.qxd
9/29/03 11:45 AM
Page 12
A készülék be- és kikapcsolása
A tápkábel a készülék hátoldalához csatlakozik.
1
Dugja be a tápkábelt a megfelelŒ aljzatba.
Eredmény: A tápvezeték csatlakoztatása után a jelzŒfény
(LED) pirosan világít.
2
A készülék bekapcsolásához nyomja meg a POWER
3
A készülék kikapcsolásához nyomja meg ismét a
POWER gombot.
gombot.
A készülék készenléti állapotba helyezése
A készülék készenléti állapotba helyezésével csökkentheti annak
energiafelhasználását.
A készenléti üzemmód használata a tévénézés átmeneti felfüggesztése
(például étkezések alkalmával) esetén lehet hasznos.
1
Nyomja meg a POWER
gombot.
2
A visszakapcsoláshoz nyomja meg ismét a POWER
gombot vagy valamelyik számgombot.
Hosszabb ideig (például, amíg szabadságra utazik) ne hagyja
a készüléket készenléti állapotban.
A POWER gomb megnyomásával kapcsolja ki a készüléket.
A biztonság érdekében húzza ki a televízió tápkábelét az
aljzatból, és szüntesse meg az antenna és a televízió
csatlakoztatását is.
Magyar-12
HUN-00-13.qxd
9/29/03 11:45 AM
Page 13
Ismerkedés a távirányítóval
A távirányító elsŒsorban az alábbi mıveletekre használható:
A csatornák közötti váltásra, és a hangerŒ beállítására
A készülék beállítására a képernyŒn megjelenŒ menürendszer
segítségével
A következŒ táblázat a leggyakrabban használt gombokat és azok
funkcióit ismerteti.
Gomb
PRE-CH
-/--
Megjelenítési funkció
Menüfunkció
Váltás a következŒ
tárolt csatornára.
-
Váltás a következŒ.
tárolt csatornára
-
A két utoljára megjelenített csatorna közötti váltás.
(PRE-CH; Elozoleg megtekintett csatorna)
A számjegynek megfelelŒ csatorna kiválasztása.
Az egynél több számjegybŒl álló csatornák kiválasztása.
A gomb megnyomásával a képernyŒn megjelenik a „--”
szimbólum. Írja be a kétjegyı csatornaszámot.
A hangerŒ növelése.
-
A hangerŒ csökkentése.
-
MUTE
A hang ideiglenes kikapcsolása.
A hang visszakapcsolásához nyomja meg ismét a
gombot, vagy használja a
+ vagy a
gombok valamelyikét.
MENU
A képernyŒn megjelenŒ
menürendszer elŒhívása.
EXIT
Visszatérés az elŒzŒ menühöz
vagy a normál nézethez.
Kilépés a menürendszerbŒl közvetlenül a normál nézethez.
Az aktuális menüopcióhoz tartozó lehetŒségeket
tartalmazó almenü megjelenítése.
Csatornák kézi keresése visszafelé/elŒre haladva
Menüopció értékének növelése/csökkentése
Magyar-13
HUN-14-29.qxd
9/30/03 8:28 AM
Page 14
Plug & Play
A készülék elsŒ bekapcsolásakor a képernyŒn automatikusan megjelennek
a felhasználó által megadható alapvetŒ beállítási lehetŒségek.
A következŒ lehetŒségek állnak rendelkezésére.
1
Ha a televízió készenléti állapotban van, nyomja meg a távirányító
POWER
gombját.
Eredmény: Megjelenik a Plug & Play felirat.
Egy idŒ után az üzenet eltınik, majd automatikusan
megjelenik a Nyelv menü.
2
A
és a
gombok segítségével válassza ki a megfelelŒ Nyelv.
A rendelkezésre álló nyelvek listáján 18 nyelv közül választhat.
3
A kiválasztott nyelv jóváhagyásához nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Megjelenik az Ant.Bem.Ell. üzenet.
Alatta az OK gomb van kiválasztva.
4
Nyomja meg az ENTER
gombot.
5
A és a
gombokkal válassza ki Ország.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Megjelenik az ország menü.
Belgie - Deutschland - Espania - France Italia - Nederland - Schweiz - Sverige - UK Kelet-Európa - Egyéb
6
A és a
gombokkal válassza ki, hogy az Órá vagy a Perc
kívánja-e megadni.
Az aktuális idŒ Óra és Perc a vagy
gombbal állítható be.
(A 32. oldalon lásd a „Az Óra beállítása” címı részt.)
7
A beállítások jóváhagyásához nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Az „Enjoy your watching” üzenet megjelenése után
a tárolt csatorna aktiválódik.
Magyar-14
HUN-14-29.qxd
9/29/03 3:15 PM
Page 15
Plug & Play
A funkció alaphelyzetbe állítása:
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombokkal válassza ki a BEÁLLÍTÁS opciót.
Eredmény: Megjelennek a rendelkezésre álló BEÁLLÍTÁS
lehetŒségek.
3
Nyomja meg az ENTER
4
A és a
gomb segítségével válassza ki a Plug & Play
lehetŒséget.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
gombot.
Eredmény: Megjelenik a Plug & Play felirat.
5
A funkció beállításával kapcsolatban további részleteket olvashat a
14. és 23. oldalon.
A Plug & Play után megjelenik a Sorbarendezés menü.
Magyar-15
HUN-14-29.qxd
9/29/03 3:15 PM
Page 16
A TV üzemmód és a bemeneti jelforrás kiválasztása
Kiválaszthatja a TV üzemmódot, és átválthat a tévékészülékhez
csatlakoztatott valamelyik bemeneti forrásra.
A gomb segítségével választhatja ki a használni kívánt bemeneti forrást.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombbal válassza ki a Bevitel opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Bevitel opcióhoz tartozó
lehetŒségek.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: A TV/Video lehetŒség van kijelölve.
5
A és a
gombbal léphet a kívánt bemeneti forrásra.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Az elŒzŒekben kiválasztott jelforrás lesz a kijelölt
bemeneti forrás.
Magyar-16
HUN-14-29.qxd
9/29/03 3:15 PM
Page 17
A bemeneti forrás nevének módosítása
A tévékészülék bemeneti portjaihoz csatlakoztatott bemeneti eszközök
közül gyorsan és kényelmesen választhat. Ehhez mindössze a különbözŒ
jelforrások elnevezésérŒl kell gondoskodnia.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gomb segítségével válassza ki a Bevitel lehetŒséget.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Bevitel
csoportban elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
A és a
gombok segítségével válassza ki a Névszerkeszt.
opciót.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
5
A és a
gombbal válassza ki a módosítani kívánt
bemeneti jelforrást.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: A következŒ értékek közül választhat:
AV 1 - AV 2 - S-Video
6
A
és a
gombok segítségével válassza ki a kívánt eszközt.
Eredmény: Az alábbi lehetŒségek közül választhat:
---- - Videomagnó - DVD - KábelvevŒ - HD vevŒ
- MıholdvevŒ - AV vevŒ - DVD vevŒ - Játék
- Videokamera - DVD Combo - DHR - PC
7
Ha elvégezte a szükséges beállításokat, a normál nézethez való
visszatéréshez nyomja meg az EXIT gombot.
Magyar-17
HUN-14-29.qxd
9/29/03 3:15 PM
Page 18
Nyelvválasztás
A készülék elsŒ használatakor meg kell adnia, hogy milyen nyelven
jelenjenek meg a képernyŒn látható menük és utasítások.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A és a
gomb segítségével válassza ki a BEÁLLÍTÁS
lehetŒséget.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a BEÁLLÍTÁS
csoporthoz tartozó opciók.
Magyar-18
3
Nyomja meg az ENTER
4
A és a
gomb segítségével válassza ki a Nyelv opciót.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
5
A
6
Ha elvégezte a szükséges beállításokat, a normál nézethez való
visszatéréshez nyomja meg az EXIT gombot.
és a
gombot.
gombok segítségével válassza ki a megfelelŒ Nyelv.
HUN-14-29.qxd
9/29/03 3:15 PM
Page 19
A csatornák automatikus tárolása
A készülékkel lehetŒsége van a rendelkezésére álló frekvenciatartomány
végigpásztázására (a lehetŒségek országonként eltérŒek).
A csatornákhoz automatikusan hozzárendelt programszámok nem
feltétlenül egyeznek a tényleges vagy a várt programszámokkal.
LehetŒsége van azonban arra, hogy a számokat kézzel rendezze,
és a felesleges csatornákat törölje.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gomb segítségével válassza ki a Csatorna lehetŒséget.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Csatorna
csoporthoz tartozó opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
A és a
gomb segítségével válassza ki az ATM opciót.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Az Indítás opció van kijelölve.
5
A keresés elindításához nyomja meg az ENTER
gombot.
A keresés megkezdésekor az almenü Indítás gombja Állj-ra változik.
Eredmény: A keresés automatikusan leáll. A csatornák a
frekvenciatartományon belüli helyzetüknek megfelelŒ
sorrendben lesznek tárolva (a legkisebb lesz az elsŒ,
a legnagyobb pedig az utolsó).
A képernyŒn ezt követŒen az eredetileg kiválasztott
csatorna jelenik meg.
Az elŒzŒ menühöz való visszatéréshez a
és a
gombok
segítségével válassza a Vissza gombot, majd nyomja meg az
ENTER
gombot.
Ha a keresést szeretné leállítani, válassza az Állj lehetŒséget,
és nyomja meg az ENTER
gombot.
6
A csatornák eltárolása után az alábbi mıveletekhez végezheti:
Csatornákat vehet fel és törölhet (lásd 22. oldal)
A csatornákat tetszés szerinti sorrendbe rendezheti (lásd 23.oldal)
A tárolt csatornákhoz neveket rendelhet (lásd 24. oldal)
Szükség esetén elvégezheti a csatornák finomhangolását
(lásd 25. oldal)
Magyar-19
HUN-14-29.qxd
9/29/03 3:15 PM
Page 20
Csatornák kézi tárolása
A készülékkel a kábelhálózaton vett csatornákkal együtt összesen 100
csatornát lehet tárolni.
A csatornák kézi tárolása során döntenie kell a következŒkrŒl:
Kívánja-e tárolni az összes megtalált csatornát
Milyen programszámot szeretne adni a tárolandó csatornáknak
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gomb segítségével válassza ki a Csatorna lehetŒséget.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Csatorna
csoporthoz tartozó opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
4
A és a
gomb segítségével válassza ki a Kézi tárolás opciót.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
gombot.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Kézi tárolás csoporthoz
tartozó opciók a kiválasztott Pr. Szám.
5
A és a
gomb segítségével válassza ki a Színrendszer opciót.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
A és a
gombokkal válassza ki a megfelelŒ Színrendszer
majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: A színszabványok az alábbi sorrendben jelennek
meg a képernyŒn:
AUTO - PAL - SECAM - NT4.43
6
A és a
gomb segítségével válassza ki a Hangrendszer opciót.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
A és a
gombokkal válassza ki a megfelelŒ
Hangrendszer, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: A hangszabványok az alábbi sorrendben jelennek
meg a képernyŒn:
BG - DK - I - L
7
Magyar-20
Az összes olyan csatorna esetében, amelynek programszámát
szeretné módosítani, a és a
gomb segítségével válassza ki a
Pr. Szám és ismételje meg az 5. és.6. lépéseket.
HUN-14-29.qxd
9/29/03 3:15 PM
Page 21
Csatornák kézi tárolása
8
Ha ismeri a tárolni kívánt csatorna számát:
A és a
gombok segítségével válassza ki a Csatorna
opciót.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
A és a
gombokkal jelölje ki a C (sugárzott csatorna)
vagy az S (kábelcsatorna) lehetŒségek egyikét, majd nyomja
meg az ENTER
gombot.
A és a
gombok segítségével válassza ki a kívánt számot,
majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Ha a hang nem megfelelŒ vagy nincsen hang, jelölje ki újra a
kívánt hangrendszert.
9
Ha nem ismeri a csatornaszámot, akkor a és a
gombok
segítségével válassza a ki a Keresés lehetŒséget.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
A Keresés megkezdéséhez nyomja meg a és a
gombot.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: A hangoló addig pásztázza a frekvenciasávot,
amíg az elsŒ csatorna vagy az ön által kiválasztott
csatorna meg nem jelenik a képernyŒn.
10
A és a
gomb segítségével válassza ki a Tárolás lehetŒséget.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
A és a
gombokkal válassza ki az OK lehetŒséget.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: A készülék a megadott programszámmal tárolja
a csatornát.
11
Az összes tárolandó csatorna esetében ismételje meg a 8 - 10.
lépéseket.
Magyar-21
HUN-14-29.qxd
9/29/03 3:15 PM
Page 22
A csatornák szerkesztése
A megtalált csatornák közül tetszése szerint kihagyhat bizonyos
csatornákat. A tárolt csatornák közötti görgetés során a kihagyásra
megjelölt csatornák nem lesznek láthatóak.
A kihagyásra meg nem jelölt csatornák a keresés során láthatóak lesznek.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombok segítségével válassza ki a Csatorna opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Csatorna
csoporthoz tartozó opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
A és a
gomb segítségével válassza ki a Hozzáad/Töröl
menüopciót.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Megjelenik az aktuális csatorna állapota.
5
A
és a
gombokkal jelölje ki azt a csatornát, amelyet
Hozzáad vagy Töröl szeretne.
Eredmény: Ha a szerkesztésre kijelölt csatorna nincs a memóriában,
automatikusan a Hozzáad gomb lesz kiválasztva.
Ha a kijelölt csatorna szerepel a memóriában,
akkor a Töröl feliratú gomb válik aktívvá.
Magyar-22
6
A
és a
gomb segítségével adja Hozzáad vagy Töröl a
csatornát a memóriából.
7
Az elŒzŒ menühöz való visszatéréshez a
és a
segítségével
válassza ki a Vissza gombot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
8
Az összes felvenni kívánt vagy törlendŒ csatorna esetében ismételje
meg az 5. lépést.
HUN-14-29.qxd
9/29/03 3:15 PM
Page 23
A tárolt csatornák sorrendbe állítása
Bármely két csatorna számának felcserélésével:
Módosíthatja a csatornák automatikus tárolásának sorrendjét.
Könnyen megjegyezhetŒ számot rendelhet a gyakran nézett
csatornákhoz.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombok segítségével válassza ki a Csatorna opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Csatorna
csoporthoz tartozó opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
A és a
gomb segítségével válassza ki a Sorrend menüopciót.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Megjelenik az aktuális Progr., Csato. és Név.
5
A és a
gombokkal jelölje ki azt a csatornaszámot, amelyet fel
szeretne cserélni egy másik csatornával.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: A kiválasztott Csatornaszám és Név a képernyŒ jobb
oldalán jelenik meg.
6
A és a
gomb segítségével mozgassa a kijelölt sort ahhoz a
csatornához, amellyel szeretné azt felcserélni, majd nyomja meg az
ENTER
gombot.
Eredmény: A kiválasztott csatorna helyet cserél az adott számon
korábban tárolt csatornával.
7
További csatornák helyének felcseréléséhez ismételje meg az
5 és 6 lépéseket.
Magyar-23
HUN-14-29.qxd
9/29/03 3:15 PM
Page 24
Név hozzárendelése a csatornákhoz
Ha a csatornák kézi vagy automatikus tárolása során a csatornák
névinformáció elérhetŒk, a nevek automatikusan hozzárendelŒdnek a
csatornákhoz. Tetszés szerint azonban módosíthatja ezeket a neveket.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombok segítségével válassza ki a Csatorna opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Csatorna
csoporthoz tartozó opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
A és a
gomb segítségével válassza ki a Név menüopciót.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Megjelenik az aktuális Progr., Csato. és Név.
5
A és a
gombokkal válassza ki azt a csatornát, amelyhez új
Név szeretne rendelni.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: A kijelölŒsáv a kiválasztott név körül jelenik meg.
6
Mıvelet...
Betı, szám vagy szimbólum megadása
Gomb...
és a
Léptetés a következŒ betıre
Léptetés az elŒzŒ betıre
A név jóváhagyása
ENTER
A rendelkezésre álló karakterek:
Az ábécé betıi (A~Z)
Számok (0~9)
Különleges karakterek ( __, szóköz)
Magyar-24
7
További csatornák átnevezéséhez ismételje meg az
5 és a 6 lépéseket.
8
Ha végzett egy csatorna nevének beírásával, az új név
jóváhagyásához nyomja meg az ENTER
gombot.
HUN-14-29.qxd
9/29/03 3:16 PM
Page 25
A csatornák finomhangolása
Ha a vétel tiszta, nem kell elvégeznie a csatorna finomhangolását,
hiszen az a beállításakor és mentésekor automatikusan megtörtént.
Ha azonban a jel gyenge vagy torz, szükség lehet a csatorna kézi
finomhangolására.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombok segítségével válassza ki a Csatorna opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Csatorna
csoporthoz tartozó opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
A és a
gomb segítségével válassza ki a Finomhangolás
menüopciót.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
5
A
és a
gombok segítségével válassza ki azt a csatornát,
amelynek Finomhangolás szeretné elvégezni.
6
A ➛ és a
gombokkal addig változtassa a beállításokat, amíg nem
kap éles, tiszta képet és jó hangminŒséget.
A beállítást az ENTER
gomb megnyomásával mentheti el.
7
Ha szeretné az eredeti állapotot visszaállítani, a és
gombokkal válassza ki az Alap lehetŒséget, majd nyomja
meg az ENTER
gombot.
Az elŒzŒ menühöz való visszatéréshez a ➛ és
gombokkal
válassza ki a Vissza elemet, majd nyomja meg az
ENTER
gombot.
Magyar-25
HUN-14-29.qxd
9/29/03 3:16 PM
Page 26
A képtípus módosítása
Kiválaszthatja azt a képtípust, amely leginkább megfelel elvárásainak.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombok segítségével válassza ki a Kép opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Kép
csoporthoz tartozó opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: A Kép opció van kijelölve.
5
A és a
gombokkal válassza ki a megfelelŒ képhatást.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: A következŒ képhatások közül választhat:
Kiemelt - Normál - Film - Szokásos - Auto.
A képhatás kiválasztására a P.MODE (Kép) gombot is használhatja.
Magyar-26
HUN-14-29.qxd
9/29/03 3:16 PM
Page 27
Az egyedi képbeállítások módosítása
A készülék számos olyan beállítással rendelkezik, amellyel
szabályozhatja a képminŒséget.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombok segítségével válassza ki a Kép opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Kép
csoporthoz tartozó opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
A és a
gombokkal válassza ki az Egyedi Kép lehetŒséget.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
5
A és a
gombokkal válassza ki a beállítandó jellemzŒt:
Kontraszt, Fényerö, Élesség, Szín és Árnyalat
(csak NTSC esetén).
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Megjelenik egy vízszintes sáv.
6
A ➛ és a
7
Ha az összes szükséges beállítással végzett, az elŒzŒ menühöz való
visszatéréshez nyomja meg a MENU gombot. A normál nézethez
az EXIT gombbal térhet vissza opciót.
gombokkal állítsa be a megfelelŒ értéket.
Ha a bármilyen módon változtat a beállításokon, a képtípus
automatikusan Szokásos változik.
Magyar-27
HUN-14-29.qxd
9/29/03 3:16 PM
Page 28
A képernyŒ háttérszínének beállítása
A képernyŒ háttérszínét tetszése szerint módosíthatja.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombok segítségével válassza ki a Kép opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Kép
csoporthoz tartozó opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
A és a gombokkal válassza ki az Alapszín lehetŒséget.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Az alábbi lehetŒségek közül választhat:
Hideg - Normál - Meleg
5
Magyar-28
Ha végzett a szükséges beállításokkal, az EXIT gombbal térhet
vissza a normál nézethez.
HUN-14-29.qxd
9/29/03 3:16 PM
Page 29
A színtónus módosítása
Az alábbi lépéseket követve megadhatja az igényeinek leginkább
megfelelŒ képformátumot.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombok segítségével válassza ki a Kép opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Kép
csoporthoz tartozó opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
A és a
gombokkal válassza ki a Méret opciót.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
5
A megfelelŒ formátum kiválasztásához használja a
gombokat.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
és a
Eredmény: A következŒ lehetŒségek közül választhat:
Normál - Nagyítás
Ezeket a beállításokat a P.SIZE (Képméret)
gomb megnyomásával is megadhatja.
Normál
Az aktuális kép kimerevítése
A távirányító STILL gombjával kimerevítheti az adott képernyŒn
megjelenŒ képet.
A normál nézethez a STILL gomb újbóli megnyomásával térhet vissza.
Magyar-29
HUN-30-35.qxd
9/29/03 11:41 AM
Page 30
A hangtípus módosítása
Beállíthatja, hogy egy adott mısor megtekintésekor milyen különleges
hanghatásokat szeretne használni.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombok segítségével válassza ki a Hang opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Hang
csoporthoz tartozó opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: A Hang mód van kiválasztva.
5
A és a
gomb segítségével válassza ki a kívánt hanghatást.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Az alábbi hangtípusok közül választhat:
Normál - Beszéd
Ezeket a beállításokat a S.MODE (Sound Mode - hangmód)
gomb megnyomásával is megadhatja.
Magyar-30
HUN-30-35.qxd
9/29/03 11:41 AM
Page 31
A hangmód kiválasztása
A hangmódot a távirányító „DUALI-II” gombjának megnyomásával
állíthatja be.
Megnyomásakor az aktuális hangmód megjelenik a képernyŒn.
FM
sztereó
Audiotípus
DUÁL 1/2
Monó
MONO
Sztereó
SZTEREÓ
Duál
DUÁL 1
Sztereó
Duál
DUÁL 2
MONO
Mono
NICAM
sztereó
MONO
MONO
SZTEREÓ
MONO
DUÁL 1
DUÁL 2
Alapérték
Automatikus
váltás
DUÁL 1
Automatikus
váltás
DUÁL 1
A vételi körülmények romlása esetén a hang érthetŒbbé
válik, ha a hangmódot Mono értékre állítja.
Ha a sztereójel gyenge, és a készülék automatikus váltogat
a két mód között, váltson át Mono értékre.
Magyar-31
HUN-30-35.qxd
9/29/03 11:41 AM
Page 32
Az óra beállítása
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A és a
opciót.
gombok segítségével válassza ki a BEÁLLÍTÁS
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a BEÁLLÍTÁS
csoporthoz tartozó opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: A képernyŒn az Idö opció van kiválasztva.
5
Nyomja meg az ENTER
gombot.
A és a
gombok segítségével állítsa be az Óra.
6
A
A
7
Nyomja meg az ENTER
és a
és a
gombok segítségével lépjen a Perc lehetŒségre.
gombokkal állítsa be a Percet.
gombot.
Eredmény: Ezzel megtörtént a pontos ido beállítása.
Az idŒt a távirányító számgombjainak használatával is megadhatja.
Magyar-32
HUN-30-35.qxd
9/29/03 11:41 AM
Page 33
Automatikus kikapcsolás
A készülék automatikus kikapcsolási funkcióval is rendelkezik.
A kikapcsolás idŒpontját 0 - 180 perc között adhatja meg.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A és a
opciót.
gombok segítségével válassza ki a BEÁLLÍTÁS
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a BEÁLLÍTÁS
csoporthoz tartozó opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
A és a
gombok segítségével lépjen az Auto kikapcs.
opcióra.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
5
A és a
gombokkal adja, meg hogy a készülék hány perc
elteltével kapcsoljon Be.
Eredmény: Az elŒre beállított idŒintervallumok a következŒk:
- -, 30, 60, 90, 120, 150, és 180 perc.
A funkciót a távirányító „SLEEP” gombjával is elérheti.
Ha az automatikus kikapcsolás funkció már be van állítva,
a képernyŒn a kikapcsolásig hátralevŒ idŒ jelenik meg.
Az idŒ leteltével a készülék Ki.
Ha az automatikus kikapcsolás lehetŒség még nincs beállítva,
akkor a Ki felirat látható.
Ki • 30 • 60 • 90 • 120 • 150 • 180 • Ki
Magyar-33
HUN-30-35.qxd
9/29/03 11:42 AM
Page 34
A televízió automatikus be -és kikapcsolása
Az idŒzített be- és kikapcsoló funkciói:
A megadott idŒpontban a készülék automatikusan bekapcsol,
és a kiválasztott csatornára vált.
A megadott idŒpontban a készülék automatikusan kikapcsol.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A és a
opciót.
gombok segítségével válassza ki a BEÁLLÍTÁS
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a BEÁLLÍTÁS
csoporthoz tartozó opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Megjelenik az Idö menü. Az Óra opció van kijelölve.
5
A és a
gombokkal válassza ki az IdŒzítés be lehetoséget.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Megjelenik az IdŒzítés be menüje.
Muvelet...
Az Óra, Perc, Progr. vagy
HangerŒ kiválasztása.
és a
Az Óra, Perc, Progr. vagy
HangerŒ értékének beállítása.
és a
Az Beállítás gomb kiválasztása.
és a
A Be lehetŒség kiválasztása
a végrehajtott beállítások életbe
léptetéséhez.
és a
Nyomja meg a ENTER
Magyar-34
Gomb...
gombot.
6
A és a
gombokkal válassza ki az IdŒzítés Ki lehetŒséget.
Az ismertetett módon állítsa be a készülék automatikus
kikapcsolásának idŒpontját.
7
Mıvelet...
Gomb...
Csatorna információ
TV
Az aktuális idŒ és az audio/video
beállítások állapotának
megjelenítése.
INFO
HUN-30-35.qxd
9/29/03 11:42 AM
Page 35
A kék képernyŒmód beállítása
Ha a készülék nem fogad jeleket, vagy ha a fogadott jelek gyengék, akkor
a képernyŒn a zajos háttérkép helyett automatikusan a kék képernyŒ
jelenik meg. Ha azonban mégis szeretné a gyenge minŒségı képet nézni,
akkor a „Kék képernyŒ” módot állítsa „Ki” értékre.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A és a
opciót.
gombok segítségével válassza ki a BEÁLLÍTÁS
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a BEÁLLÍTÁS
csoporthoz tartozó opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
4
A és a
gombokkal válassza ki a Kék képernyö lehetŒséget.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
5
A
6
Az EXIT gomb megnyomásával visszatérhet a normál nézethez.
és a
gombot.
gombokkal válasszon a Be és a Ki értékek közül.
Információk megtekintése
A távirányító „INFO” gombjának megnyomásával megtekintheti a
kiválasztott forrás beállításait.
A megjelenŒ információk a kiválasztott forrástól függŒen eltérŒek
lesznek.
Magyar-35
HUN-36-49.qxd
9/29/03 11:45 AM
Page 36
Teletext funkció
A legtöbb televíziós csatorna teletext szolgáltatáson keresztül szolgáltat
írott információt nézŒi számára.
Az információk tartalma:
Tévémısorok idŒpontjai
Hírek és idŒjárás-elŒrejelzés
Sporteredmények
Utazási információk
A felsorolt információk számozott oldalakra bontva találhatók
a Teletext képernyŒin (lásd ábra).
Terület
Tartalom
A
A kiválasztott oldal száma.
B
A sugárzó csatorna azonosítója.
C
Aktuális oldalszám vagy kereséssel kapcsolatos
jelzések.
D
Dátum és idŒ.
E
Szöveg.
F
Állapotinformációk..
FASTEXT információk.
A teletextes információk gyakran több, egymást követŒ oldalra
vannak felosztva. Ezeket az alábbi módokon érheti el:
Az oldalszám beírásával.
A lista adott címének kiválasztásával.
Adott színes fejléc kiválasztásával (FASTEXT rendszer).
Magyar-36
HUN-36-49.qxd
9/29/03 11:45 AM
Page 37
A teletextes információ megjelenítése
A teletext oldalait bármikor megjelenítheti televíziókészülékén.
☛
A teletextes információ pontos megjelenítéséhez stabil
vételre van szükség, egyébként elŒfordulhat, hogy
◆ az információk hiányosan jelennek meg
◆ néhány oldal nem jelenik meg
1
A és a
gomb segítségével válassza ki a teletext szolgáltatást
nyújtó csatornát.
2
A TTX/MIX gombbal aktiválja a teletext módot.
Eredmény: Megjelenik a teletext tartalom oldala.
Ez az oldal a
(tartalomjegyzék) gomb
megnyomásával bármikor elŒhívható.
3
Ha a képernyŒn az adott csatorna aktuális mısorát is szeretné látni
a teletexttel egyidŒben, nyomja meg ismét a TTX/MIX gombot.
4
Ha szeretne kilépni a teletextbŒl, nyomja meg újból a TTX/MIX
gombot.
Magyar-37
HUN-36-49.qxd
9/29/03 11:45 AM
Page 38
Oldalválasztás szám alapján
A távirányítón található számgombok segítségével közvetlenül is
beírhatja a megtekintendŒ oldal számát.
1
A megfelelŒ számgombok megnyomásával írja be a
tartalomjegyzékben megadott háromjegyı oldalszámot.
Eredmény: Az oldalszámláló értéke folyamatosan növekszik,
majd megjelenik a kívánt oldal.
2
Ha az adott oldalhoz több oldal is tartozik, akkor azok sorban
megjelennek a képernyŒn.
Ha egy oldalt szeretne kimerevíteni, nyomja meg
a
(tartás) gombot.
A továbblapozáshoz nyomja meg ismét a
(tartás) gombot.
A különféle képernyŒopciók használata:
Mıvelet
◆ Rejtett szöveg
Gomb...
(elŒhívás)
(például rejtvények megfejtéseinek)
megjelenítése
◆ A normál képernyŒ megjelenítése
(elŒhívás) újból
◆ Lapozás az aloldal
(aloldal)
négyjegyı számának beírásával
◆ A következŒ oldal megjelenítése
(lapozás elŒre)
◆ Az elŒzŒ oldal megjelenítése
(lapozás vissza)
◆ Kétszeres betıméret beállítása
• a képernyŒ felsŒ részén
• a képernyŒ alsó részén
◆ Normál képernyŒ megjelenítése
Magyar-38
(méret)
• egyszer
• kétszer
• háromszor
HUN-36-49.qxd
9/29/03 11:45 AM
Page 39
Oldal kiválasztása FLOF segítségével
A teletext oldalain található témakörökhöz különféle színkódok tartoznak,
amelyeket a távirányító színes gombjaival ki lehet választani.
1
A TTX/MIX gomb megnyomásával jelenítse meg a teletext
tartalomjegyzék oldalát.
2
Nyomja meg a kiválasztani kívánt témának megfelelŒ színı gombot.
A rendelkezésre álló témakörök a képernyŒ állapotsorában jelennek
meg.
Eredmény: Megjelenik a kívánt oldal, Az oldal színkódokkal jelölt
információi ugyanilyen módon érhetŒk el.
3
Az elŒzŒ vagy a következŒ oldal megjelenítéséhez nyomja meg a
megfelelŒ színes gombot.
4
Az aloldal megjelenítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
◆ Nyomja meg a
(aloldal) gombot.
Eredmény: Megjelennek az elérhetŒ aloldalak.
◆ Válassza ki a kívánt aloldalt.
Az aloldalak közül a
és a
gombok segítségével választhat.
Teletextoldalak tárolása
A készülék négy teletextoldal tárolását teszi lehetŒvé.
A tárolt oldalakat a késŒbbiekben bármikor elŒhívhatja.
1
A
(LIST/FLOF) gombbal válassza ki a LIST módot.
Eredmény: Négy, különbözŒ színı háromjegyı szám jelenik
meg a képernyŒn.
➣
A
(LIST/FLOF) gombbal válthat a LIST és a FLOF
módok között.
2
Nyomja meg a lecserélendŒ oldal színével azonos színı gombot.
3
A számgombok segítségével adja meg az új oldalszámot.
4
További oldalak tárolásához ismételje meg a 2. és a 3. lépést.
Minden alkalommal más színı gombot használjon.
5
Nyomja le, és tartsa lenyomva a
(tárolás) gombot mindaddig,
amíg a megfelelŒ rész villogni kezd.
Magyar-39
HUN-36-49.qxd
9/29/03 11:45 AM
Page 40
Hibaelhárítás: MielŒtt szakemberhez fordulna
MielŒtt a Samsung vevŒszolgálatához fordulna, hajtsa végre az alábbi egyszerı ellenŒrzŒ lépéseket.
Ha az alábbi utasítások segítségével nem tudja megoldani a problémát, írja fel a készülék modell- és
sorozatszámát, majd vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval.
Nincs kép vagy hang
◆ EllenŒrizze, hogy a tápvezeték be van-e dugva a fali
csatlakozóaljzatba.
◆ EllenŒrizze, hogy megnyomta-e a POWER gombot.
◆ EllenŒrizze a képernyŒ kontrasztjának és fényerejének beállításait.
◆ EllenŒrizze a hangerŒt.
A kép megfelelŒ, de nem hallható hang
◆ EllenŒrizze a hangerŒt.
◆ EllenŒrizze, hogy nem nyomta-e meg a távirányító MUTE gombját.
Nincs kép, vagy csak fekete-fehér kép van ◆ Módosítsa a színbeállításokat.
◆ EllenŒrizze, hogy megfelelŒek-e a mısorszóró-rendszer beállításai.
A hang és a kép zavaros
◆ Keresse meg a televízió mıködését befolyásoló berendezést,
és helyezze azt el a készüléktŒl távolabb.
◆ A készüléket csatlakoztassa egy másik aljzatba.
Elmosódott vagy szemcsés kép,
torz hang
◆ EllenŒrizze az antenna irányát, helyét és csatlakozásait.
Ez a probléma elsŒsorban szobaantenna használatakor jelentkezik.
A távirányító nem mıködik megfelelŒen
◆ Cserélje ki a távirányító elemeit.
◆ Tisztítsa meg a távirányító felsŒ részét (átviteli ablak).
◆ EllenŒrizze az elemtartókat.
Magyar-40
HUN-36-49.qxd
10/1/03 7:07 PM
Page 41
Mıszaki és környezeti jellemzŒk
Modell
LW15M13C
LW17M11C
Panel
KépernyŒátló
KépernyŒméret
Típus
Képpontméret
NézŒszög
15”
17”
304,1(vízsz.) x 228,1(függ.) mm 344,64(vízsz.) x 258,48(függ.)mm
TN
PVA
0,297(vízsz.) x 0,297(függ.) mm 0,5385(vízsz.) x 0,5385(függ.) mm
140/115 (vízsz./függ.)
170/170 (vízsz./függ.)
Áramellátás
Bemenet
AC 100 ~ 250V (50/60 Hz)
Energiafogyasztás
Normál
Készenléti
Méret (sz*mé*ma) / súly
TV doboza
Állvánnyal
Környezeti feltételek
Üzemi hŒmérséklet
Üzemi páratartalom
Tárolási hŒmérséklet
Tárolási páratartalom
40 W
<2W
62 W
<2W
470 x 57,0 x 313,7 mm / 4,0kg
18,5 x 2,24 x 12,35 inch / 8,8lbs
520 x 61,5 x 359 mm / 5,0kg
20,47 x 2,42 x 14,13 inch / 11lbs
470 x 182,2 x 367,8 mm
18,5 x 7,17 x 14,48 inch
520 x 182,2 x 409,5 mm
20,47 x 7,18 x 16,12 inch
50 °F - 104 °F (10 °C - 40 °C)
10% - 80%
- 13 °F - 113 °F (-25 °C - 45°C)
5% - 95%
Magyar-41
HUN-36-49.qxd
9/29/03 11:45 AM
Page 42
A televíziókészülék karbantartása
Az elektromos áramütés elkerülése érdekében ne szerelje le a televíziókészülék házát.
A készülék otthoni javítása tilos.
A felhasználói karbantartás kizárólag a készülék alábbiakban ismertetett tisztítására terjedhet ki:
Tisztítás elŒtt húzza ki a készülék tápkábelét a csatlakozóaljzatból.
◆ A TFT-LCD és a külsŒ panel tisztítását kis mennyiségı tisztítószerrel, és puha, száraz
ronggyal végezze.
A képernyŒt finoman törölje át.
Túlzott erŒ alkalmazásával könnyen megsértheti a képernyŒ felületét.
◆ A televíziókészülék és más elektromos berendezés tisztításához soha ne használjon
gyúlékony tisztítószert.
Magyar-42
HUN-36-49.qxd
9/29/03 11:45 AM
Page 43
Fali vagy karos tartóhoz szerelés
A TV-készülék támogatja a különféle VESA tartóeszközökhöz használatos VESA szerelési
szabványt. A VESA tartóeszközök kiépítésekor mindig a megadott utasításokat kövesse.
<A>
<B>
1
Fektesse az LCD televíziókészüléket képernyŒvel lefelé egy lapos felületre helyezett párnára
vagy más puha anyagra.
2
Húzza ki a televízióhoz csatlakoztatott összes kábelt.
3
Csavarozza ki a négy csavart, majd vegye le az LCD monitor állványát (lá sd az A. és B. ábrát).
4
Csatlakoztassa az 1. lépésben kihúzott összes kábelt.
5
Ezt követŒen hozzákezdhet a fali vagy a karos tartókészlet felszereléséhez.
Magyar-43
HUN-36-49.qxd
9/29/03 11:45 AM
Page 44
VESA szabványnak megfelelŒ tartóeszköz kiépítése
Igazítsa az illesztŒ alaplemezt a hátsó borító alaplemezén található lyukakhoz, majd rögzítse a
karos, fali függesztŒ vagy más alapzathoz mellékelt négy csavarral.
A hátsó borító
alaplemez
Magyar-44
Talapzat
HUN-36-49.qxd
9/29/03 11:45 AM
Page 45
Kensington nyílás
kábel
2.Á bra
1.Á bra
<Választható>
A külön beszerzendŒ Kensington zárral gondoskodhat a nyilvános helyeken felszerelt
készülékek lopás elleni védelmérŒl. A Kensington zár mıködése és megjelenése
gyártónként eltérŒ lehet.
A zár használatával kapcsolatos tudnivalókat az eszköz kézikönyvében olvashatja.
1
Helyezze a záróeszközt az LCD képerny Œ n lév Œ Kensington résbe (1.Á bra),
majd fordítsa el azt zárási irányba (2. Ábra).
2
Csatlakoztassa a Kensington zár kábelt.
3
Rögzítse a Kensington zárat az íróasztalhoz vagy egy nehéz, stabil tárgyhoz.
Magyar-45
HUN-36-49.qxd
9/29/03 11:45 AM
Memo
Magyar-46
Page 46
HUN-36-49.qxd
9/29/03 11:45 AM
Page 47
Memo
Magyar-47
HUN-36-49.qxd
9/29/03 11:45 AM
Memo
Magyar-48
Page 48
HUN-36-49.qxd
9/29/03 11:45 AM
Page 49
- VEVÃSZOLGÁLAT
- Ha a termék teljesítményének romlása hibás mıködésre
enged következtetni, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval
vagy a szervizzel.
ELECTRONICS
Download PDF

advertising