Samsung | CW-21M063N | Samsung CW-21M063N Felhasználói kézikönyv

E_KS9A(03134A)HUN
2/19/04
11:34 AM
ELECT
Page 1
SZäNES
TELEVäZIO:
Haszna;lati u;tmutato;
Ke;rju/k, hogy a ke;szu/le;k mu…ko/dtete;se elo…tt
gondosan olvassa ve;gig a kezele;si u;tmutato;t
e;s o…rizze meg, mert ke;so…bb szu/kse;ge lehet ra;.
TA:VVEZE:RELHETOÚ
KE:PERNYOÚN MEGJELENOÚ MENU?
TELETEXT (modelltŒl függŒen)
E_KS1A(TM75)HUN
11/17/03
11:11 AM
Page 2
Biztonsa;gi elo…âra;sok
HUN
◆ Ne helyezze ki a készüléket szélsŒséges hŒmérsékleti vagy páratartalmi hatásoknak.
◆ Ne helyezze ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak vagy más hŒforrásnak.
◆ Ne érje a készüléket nedvesség.
◆ Soha ne helyezzen el a készüléken semmilyen tárgyat, és ne helyezzen rá vizet tartalmazó
edényt.
◆ Vihar ideje alatt (különösen akkor, ha villámlik) húzza ki a televízió a tápfeszültségı
csatlakozóját az aljzatból, illetve szüntesse meg az antenna és a televízió csatlakoztatását.
◆ Ne csavarja meg, és ne lépjen rá a kábelre.
◆ Ne terhelje túl a konnektort vagy a hosszabbítót, mert tızet, vagy áramütést okozhat.
◆ A készülék tisztításához kérem, használjon puha és száraz ruhadarabot (mely nem tartalmaz
illó anyagot).
◆ Ha a televízió összetörik, ne próbálja azt saját maga megjavítani. Vegye fel a kapcsolatot
szakképzett szerelŒvel.
◆ Ha a távirányítót hosszabb ideig nem használja, vegye ki belŒle az elemeket, és tárolja
azokat hıvös, száraz helyen.
◆ Ne ejtse le a távirányítót.
Ezt a készüléket nem szabad ipari környezetben használni.
Biztonsa;gi figyelmeztete;sek
VIGYA:ZAT
A:RAMU?TE:SVESZE:LY
NE NYISSA KI
!
VIGYA:ZAT> AZ A:RAMU?TE:SVESZE:LY CSO?KKENTE:SE
E:RDEKE:BEN NE TA:VOLäTSA EL A HA:TSO: BURKOLATOT.
A KE:SZU?LE:K BELSEJE:BEN NINCS A FELHASZNA:LHATO:
A:LTAL JAVäTHATO: ALKATRE:SZ. A JAVäTA:ST BäZZA
SZAKKE:PZETT SZEME:LYRE.
A ha;romszo/gben le;vo… villa;mjel
arra figyelmezteti, hogy a
ke;szu/le;k belseje;ben e;letvesze;lyes feszu/ltse;g van.
A ha;romszo/gben le;vo… felkia;lto;jel
a ke;szu/le;kre vonatkozo; fontos
u;tmutata;sokra figyelmezteti.
!
FIGYELMEZTETE:S> TUÚZ E:S A:RAMU?TE:SVESZE:LY
☛
A feszültség a TV-készülék
hátlapján látható; a frekvencia
50 vagy 60Hz.
2
ELKERU?LE:SE E:RDEKE:BEN NE TEGYE KI A KE:SZU?LE:KET
ESOÚNEK VAGY MAGAS PA:RATARTALOMNAK.
E_KS1A(03134A)HUN
11/18/03
3:58 PM
Page 3
HUN
Tartalomjegyze;k
◆ A TV ELOÚKE:SZäTE:SE
■
Biztonsa;gi elo…âra;sok .....................................................................................
■
Biztonsa;gi figyelmeztete;sek .........................................................................
■
Az elo…lap kezelo…szervei (modellto…l függo…en).................................................
■
Az elo…lapon levo… gombok haszna;lata............................................................
■
Csatlakozo;k ...................................................................................................
■
Ta;vveze;rlo… (A teletextet kive;ve minden funkcio;) ...........................................
■
Ta;vveze;rlo… (Teletext funkcio;k) .....................................................................
■
Az elemek behelyeze;se a ta;vveze;rlo…be ........................................................
■
Az antenna vagy a ka;belte;ve; ha;lo;zat csatlakoztata;sa ..................................
■
A televâzio; be e;s kikapcsola;sa.......................................................................
■
A televâzio; a;tkapcsola;sa ke;szenle;ti u/zemmo;dba ..........................................
■
Csatlakoztasson e;s ne;zze a mu…sort (modellto…l függo…en) .............................
■
A menu/ nyelve;nek kiva;laszta;sa ....................................................................
2
2
4
4
5
6
7
8
8
9
9
10
11
◆ TV-CSATORNA:K BEA:LLäTA:SA
■
TV-csatorna;k automatikus ta;rola;sa...............................................................
■
Tâzes vagy nagyobb programhely kiva;laszta;sa ............................................
■
A TV-csatorna;k ta;rola;sa ke;zzel.....................................................................
■
A nem kâva;nt TV-csatorna;k kihagya;sa ..........................................................
■
Finomhangola;s..............................................................................................
■
A beprogramozott TV-csatorna;k rendeze;se .................................................
12
12
13
14
15
16
◆ A TELEVäZIO: HASZNA:LATA
■
A gya;ri ke;pbea;llâta;sok kiva;laszta;sa ...............................................................
■
A ke;pforma;tum kiva;laszta;sa (modellto…l függo…en) .........................................
■
A ke;pbea;llâta;s szaba;lyoza;sa .........................................................................
■
A gya;ri hangbea;llâta;sok kiva;laszta;sa (modellto…l függo…en).............................
■
A hangbea;llâta;sok szaba;lyoza;sa (modellto…l függo…en) ...................................
■
Hangero…szaba;lyoza;s .....................................................................................
■
Ku/lo/nleges hangbea;llâta;sok (modellto…l függo…en)
(Auto hangero… / Zene / Álsztereo / Turbo hang)............................................
■
Hangu/zemmo;d va;laszta;s (modellto…l függo…en)..............................................
■
A hang kikapcsola;sa egy pillanatra...............................................................
■
A ke;sleltetett kikapcsola;s bea;llâta;sa ..............................................................
■
Az o;raido… bea;llâta;sa e;s megjelenâte;se (modellto…l függo…en)...........................
■
A televâzio; automatikus be-e;s kikapcsola;sa (modellto…l függo…en)..................
■
A gyermekza;r bekapcsola;sa .........................................................................
■
Ke;k ke;pernyo… bea;llâta;sa ................................................................................
21
22
23
24
25
26
27
28
◆ TELETEXT HASZNA:LATA (modelltŒl függŒen)
■
Teletext szolga;ltata;s (modellto…l függo…en)......................................................
■
A teletext megjelenâte;se (modellto…l függo…en) ................................................
■
Teletext oldal kiva;laszta;sa (modellto…l függo…en).............................................
■
Teletext oldal kiva;laszta;sa FLOF u/zemmo;dban (modellto…l függo…en) ...........
■
Teletext oldalak ta;rola;sa (modellto…l függo…en)................................................
29
29
30
31
32
◆ A CSATLAKOZTATA:SOK ISMERTETE:SE E:S JAVASOLT HASZNA:LATUK
■
Mu…sorne;ze;s ku/lso… mu…sorforra;sro;l ................................................................
■
Csatlakozás audio/video be- és kimenetekhez .............................................
■
Az elszânezo…de;sek eltu…ntete;se automatikus lema;gneseze;ssel ....................
■
Mielo…tt szervizhez fordulna............................................................................
32
33
34
34
Jelo/le;sek
Nyomja meg
☛
➢
Fontos
Megjegyze;s
3
17
17
18
19
20
20
E_KS9A(03134A)HUN
2/19/04
11:34 AM
Page 4
Az elo…lap kezelo…szervei (modelltŒl függŒen)
➣
HUN
A kezelo…gombok e;s jelze;seik va;ltozhatnak.
Œ MENU? MEGJELENäTOÚ
´ HANGEROÚSZABA:LYOZO:
ˇ PROGRAMHELYVA:LASZTO:
¨ TA:VVEZE:RLOÚJEL E:RZE:KELOÚ
ˆ KE:SZENLE:TI JELZOÚ
Ø HA:LO:ZATI KAPCSOLO:
(BE¶KIKAPCSOLO:)
Az elŒlapon levŒ gombok használata
Ha a távvezérlŒ nem mıködik, vagy elvesztette, akkor a
televízió elŒlapján levŒ vezérlŒk is használhatók a
következŒkre:
◆
A televízió bekapcsolása, amikor készenléti állapotban
van, és csatorna kiválasztása
(
vagy
C/P.
)
◆ A fŒmenü megjelenítése (
◆ A hangerŒ beállítása (
)
)
Az elŒlapon levŒ gomboknak és a távvezérlŒ megfelelŒ
gombjainak a funkciója azonos.
4
E_KS9A(03134A)HUN
2/19/04
11:34 AM
Page 5
Csatlakozo;k
➢
A TV-készülék konfigurációja a modelltŒl függŒen különbözŒ
lehet.
HUN
A televâzio; elo…lapja;n (vagy oldalt)
BEMENETI RCA AUDIO¶VIDEO
CSATLAKOZO:K
➢
Fülhallgató (
)/fejhallgató csatlakoztatása (
)
◆ Ha tévézés közben másokat nem akar zavarni a szobában, a készülékhez csatlakoztasson
fülhallgatót vagy fejhallgatót.
◆ Ha sokáig nagy hangerŒn hallgatja a fülhallgatót vagy a fejhallgatót, hallása megkárosodhat.
A televâzio; ha;toldala;n
VIDEO
OUTPUT
AUDIO
VIDEO
INPUT
INPUT
A
OUTPUT
AUDIO
B
C
B
B
C
C
B
B
C
(MONO)
VIDEO AUDIO
VIDEO L-AUDIO-R
MONITOR
-OUT
MONITOR
-OUT
INPUT
INPUT
A) BE¶KIMENETI SCART AUDIO¶VIDEO CSATLAKOZO:K
B) 75 Ω -OS KONCENTRIKUS CSATLAKOZO: ANTENNA¶KA:BELTE:VE: HA:LO:ZAT SZA:MA:RA
C) BE¶KIMENETI RCA AUDIO¶VIDEO CSATLAKOZO:K
5
E_KS9A(03134A)HUN
2/19/04
11:34 AM
Page 6
Ta;vveze;rlo… (A teletextet kivéve minden funkció)
➣
HUN
A kezelo…gombok e;s jelze;seik va;ltozhatnak.
U?ZEMI¶KE:SZENLE:T KAPCSOLO:
KO?ZVETLEN PROGRAMHELY
VA:LASZTO: GOMBOK
EGY¶KE:T SZA:MJEGYUÚ
PROGRAMHELYVA:LASZTO:
HANGEROÚ NO?VELOÚ
IDEIGLENES NE:MäTO
HANGEROÚ CSO?KKENTOÚ
VÁLTÁS A KÉT UTOLJÁRA
MEGJELENÍTETT CSATORNA
KÖZÖTT
KO?VETKEZOÚ PROGRAMHELY
KU?LSOÚ BEMENET VA:LASZTO:
ELOÚZOÚ PROGRAMHELY
TV¶KA:BELTE:VE: HA:LO:ZAT
VA:LASZTO:
KEPERNYOÚ JELZE:SEK
MENU
KILÉPÉS AZ AKTUÁLIS
KÉPERNYÃBÃL
LÉPÉS A KÍVÁNT
MENÜLEHETÃSÉGRE/
ADOTT LEHETÃSÉG BEÁLLÍTÁSA
JÓVÁHAGYÁS MÓDOSÍTÁSA
KE:P
HANG U?ZEMMO:DVA:LASZTO:
(KIVITELTOÚL FUÚGG)
TURBO: HANG BE¶PLUS¶KI
(KIVITELTOÚL FUÚGG)
HANG MENU
(KIVITELTOÚL FUÚGG)
➣
AUTOMATIKUS KIKAPCSOLO:
KE:PBEA:LLäTA:S VA:LASZTO:
HANGBEA:LLäTA:S VA:LASZTO
(KIVITELTOÚL FUÚGG)
A televâzio; ko/zele;be helyezett mesterse;ges fe;nyforra;s hata;ssal lehet a ta;vveze;rlo… mu…ko/de;se;re.
6
E_KS9A(03134A)HUN
2/19/04
11:34 AM
Page 7
Ta;vveze;rlo… (Teletext funkciók)
➣
A kezelo…gombok e;s jelze;seik va;ltozhatnak.
HUN
LAPOZA:S MEGA:LLäTO
KO?VETKEZOÚ TELETEXT OLDAL
TELETEXT LIST¶FLOF U?ZEMMO:D
VA:LASZTO:
ELOÚZOÚ TELETEXT OLDAL
TELETEXT REJTVE:NY
PROGRAM VA:LASZTA:S
TELETEXT ALOLDAL
TELETEXT¶KEVERT KE:P
TELETEXT OLDAL ME:RET
TELETEXT TA:ROLO:
FASTEXT TE:MAKO?R VA:LASZTO:
7
E_KS9A(03134A)HUN
2/19/04
11:34 AM
Page 8
Az elemek behelyeze;se a ta;vveze;rlo…be
HUN
A ko/vetkezo… esetekben kell a ta;vveze;rlo… elemeit behelyezni vagy csere;lni>
◆ Amikor a TV-t megva;sa;rolta.
◆ Amikor a ta;vveze;rlo… ma;r nem megfelelo…en mu…ko/dik.
1
Nyomja meg a ( ) jelne;l e;s hu;zza a nyâllal jelzett ira;nyban a
ta;vveze;rlo… elemtarto;ja;nak a fedele;t.
2
Helyezzen be 2 db R6 me;retu… 1,5 V-os elemet. U?gyeljen a helyes
polarita;sra.
◆ Az elem ± jelze;se az elemtarto; ± jelze;se;vel
◆ Az elem – jelze;se az elemtarto; – jelze;se;vel ne;zzen szembe.
3
Helyezze vissza az elemtarto; fedele;t e;s tolja vissza a helye;re.
Az antenna vagy a ka;belte;ve; ha;lo;zat csatlakoztata;sa
A TV-csatornák megtekintéséhez az alábbi források
valamelyikén át biztosítani kell a készülék jelvételét:
◆ Szabadtéri antenna
◆ Kábeltévés hálózat
◆ Parabola antenna
Csatlakoztassa az antenna;t vagy a ka;belte;ve; ha;lo;zat csatlakozo;ka;bele;t
a televâzio; ha;toldala;n tala;lhato; koncentrikus antennacsatlakozo;hoz (75Ω).
75Ω
vagy
Ka;belte;ve;
ha;lo;zat
A televâzio; ha;toldala;n
8
E_KS9A(03134A)HUN
2/19/04
11:34 AM
Page 9
A televâzio; be e;s kikapcsola;sa
HUN
A ha;lo;zati vezete;ket a televâzio; ha;toldala;n tala;lja.
1
Dugja a ha;lo;zati csatlakozo;dugo;t egy megfelelo… fali
aljzatba.
➢
2
A ha;lo;zati feszu/ltse;g e;rte;ke 220 e;s 240 V ko/zo/tt
legyen.
Nyomja meg a TV elo…lapja;n levo… be¶kikapcsolo; ^^
gombot.
&&
Eredme;ny> Az elo…lapon levo… ke;szenle;ti jelzo… vila;gâtani kezd.
3
A ta;vveze;rlo… u/zemi¶ke;szenle;t kapcsolo; POWER (
kapcsolja be a televâzio;t.
) gombja;val
Eredme;ny> Az utolja;ra ne;zett TV-csatorna mu…sora jelenik meg a
ke;pernyo…n.
4
A televâzio; kikapcsola;sa e;rdeke;ben nyomja meg az elo…lapon le;vo…
be¶kilapcsolo; ^^ && gombot.
A televâzio; a;tkapcsola;sa ke;szenle;ti u/zemmo;dba
A ke;szu/le;ket ke;szenle;ti u/zemmo;dba lehet kapcsolni annak
e;rdeke;ben, hogy cso/kkentse>
◆ Az energiafogyaszta;st
◆ A ke;pcso… ige;nybeve;tele;t
A ke;szenle;ti u/zemmo;d nagyon hasznos lehet olyankor
amikor egy ro/vid ido…re kâva;nja megszakâtani a TV-ne;ze;st
(pl. e;tkeze;s ko/zben).
1
Nyomja meg az u/zemi kapcsolo; POWER (
ta;vveze;rlo…n.
) gombot a
Eredme;ny> Kikapcsolja a ke;pet e;s a TV elo…lapja;n levo…
ke;szenle;ti jelzo… vila;gâtani kezd.
2
Nyomja meg isme;t az u/zemi kapcsolo; POWER (
gombot, ha isme;t be akarja kapcsolni a TV-t.
➣
➣
A televíziót a P
vagy
visszakapcsolhatja.
)
gombbal is
Ne hagyja hosszabb ideig ke;szenle;ti u/zemmo;dban
a ke;szu/le;ket (pl. ha szabadsa;gra megy). Ilyen esetben mindig a
ke;szu/le;k elo…lapja;n le;vo… be¶kikapcsolo;val teljesen kikapcsolja a
TV-t. A legjobb megolda;s az, ha a ha;lo;zati csatlakozo;dugo;t e;s
az antenna;t is kihu;zza.
9
E_KS9A(03134A)HUN
2/19/04
11:34 AM
Page 10
Csatlakoztasson e;s ne;zze a mu…sort (modelltŒl függŒen)
HUN
Amikor a televâzio;t elo…szo/r kapcsolja be, a ke;szu/le;k a ha;rom alapveto…
va;sa;rlo;i bea;llâta;st automatikusan egyma;s uta;n
elve;gzi > bea;llâtja a nyelvet, a TV-csatorna;kat e;s az o;raido…t.
1
Nyomja meg a ta;vveze;rlo…n az u/zemi POWER ( ) gombot, ha a
televâzio; ke;szenle;ti u/zemmo;dban van (az elo…lapon piros fe;ny
la;thato;).
Eredme;ny> A Plug ß Play u/zenet jelenik meg, villog egy ideig,
majd a Nyelv (Language) menu/ automatikusan megjelenik.
2
Plug ß Play
➣
Nyelv
English
âE·TINA
Hrvatski
Romana
Magyar
Polski
Srpski
êÛÒÒÍËÈ
Ÿ΄‡ÒÍË
3
Állítás
Választás
Autom. tárolás
Kilépés
P1
471 MHz
EllenŒrizze, hogy az antenna csatlakoztatva van-e a TV-hez.
Ezután a œ vagy √ gombbal tárolja el a csatornákat (lásd a “TVcsatorna;k automatikus ta;rola;sa” c. fejezetet a 12. oldalon).
4
Ha a keresés és az eltárolás befejezŒdött, megjelenik a Ido… (Time)
menü.
5
A œ vagy √ gombbal a;llâtsa be az o;ra;t e;s a percet.
A ▲ vagy ▼ gomb megnyoma;sa;val le;pjen az o;ra;hoz vagy a
perchez. (La;sd ^^Az o;raido… bea;llâta;sa e;s megjelenâte;se&& câmu… re;szt
a 25. Oldalon.)
6
Az o;raido… bea;llâta;sa uta;n nyomja meg a MENU (
48 %
Kilépés
) gombot.
Eredme;ny> ENJOY YOUR WATCHING u/zenet jelenik meg a
ke;pernyo…n e;s a beprogramozott TV-csatorna mu…sora
megjelenik a ke;pernyo…n.
Ido…
O:ra
11> 35
7
Kilépés
Ha ezt a szolga;ltata;st vissza akarja a;llâtani...
1
Nyomja meg a MENU (
2
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza ki a Funkcio (Function)
menu/t, e;s uta;na nyomja meg a œ vagy √ gombot.
3
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza ki a Plug ß Play
menu/sort e;s uta;na nyomja meg a œ vagy √ gombot.
ENJOY YOUR WATCHING
Funkcio;
Nyelv > Magyar
Ido…
Plug ß Play
Ke;k ke;pernyo……
Gyermekza;r
Választás
A Nyelv (Language) menu/ 30 ma;sodperccel
ke;so…bb automatikusan megjelenik, ha a Nyelv (Language)
menu/ben egyetlen nyelvet sem
va;lasztott.
Eredme;ny> Autom. ta;rola;s (Auto store) menu/ jelenik meg a
ke;pernyo…n.
Ant. Bem. Elleno…rze;s
Léptetés
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza ki a kâva;nt nyelvet.
A MENU ( ) gomb megnyoma;sa;val hagyja jo;va; a kiva;lasztott
nyelvet. Ezuta;n az Ant. Bem. Elleno…rze;s (Ant. Input Check)
u/zenet automatikusan megjelenik.
Beírás
10
√
√
> Ki
√
Kilépés
) gombot.
E_KS9A(03134A)HUN
2/19/04
11:34 AM
Page 11
A menu/ nyelve;nek kiva;laszta;sa
HUN
Amikor elo…szo/r haszna;lja a TV-t, ki kell va;lasztania, hogy a
menu/rendszer e;s a jelze;sek milyen nyelven jelenjenek meg.
1
Nyomja meg a MENU (
2
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza ki az Funkcio (Function) menu/t.
3
A œ vagy √ gomb megnyoma;sa;val va;lassza ki a Nyelv
(Language) menu/t.
4
A œ vagy √ gomb to/bbszo/ri megnyoma;sa;val va;lassza ki a kâva;nt
nyelvet.
5
) gombot.
Nyomja meg a EXIT ( ) gombot, vagy a MENU ( ) gomb
to/bbszo/ri megnyoma;sa;val te;rjen vissza a norma;l TV
ne;ze;shez, ha a nyelvva;laszta;st befejezte.
Ke;p
U?zemmo;d œ Szoka;sos √
A:llâta;s
√
Zajcso/kkento…
> Norma;l
Választás
Beírás
Kilépés
Funkcio;
Nyelv > Magyar
Ido…
Plug ß Play
Ke;k ke;pernyo…
Gyermekza;r
Választás
Állítás
11
√
√
> Ki
√
Kilépés
E_KS9A(03134A)HUN
2/19/04
11:34 AM
Page 12
TV-csatorna;k automatikus ta;rola;sa
HUN
Elindâtja a lako;helye;n foghato; ve;teli sa;vokban levo… TV-ado;k
kerese;se;t. A ke;szu/le;k minden megtala;lt TV-ado;t automatikusan elta;rol a
memo;ria;ja;ban.
Ke;p
U?zemmo;d œ Szoka;sos √
A:llâta;s
√
Zajcso/kkento…
> Norma;l
Választás
Beírás
Kilépés
Csatorna
Autom. ta;rola;s
Ke;zi ta;rola;s
Hozza;ad¶To/ro/l
Finomhangola;s
Sorrend
Választás
A TV-csatorna;kat abban a sorrendben ta;rolja a televâzio;,
ahogy azokat megtala;lja. Az automatikusan sorrendbe rakott programhely sza;mok lehet, hogy nem felelnek meg O?nnek.
Ebben az esetben la;sd ^^A beprogramozott TV-csatorna;k rendeze;se&&
câmu… re;szt a 16 Oldalon.
√
√
√
√
√
Beírás
1
Nyomja meg a MENU (
2
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza ki a Csatorna (Channel) menu/t.
3
A œ vagy √ gombbal va;lassza ki az Autom. ta;rola;s (Auto store)
menu/pontot.
4
Nyomja meg isme;t a œ vagy √ gombot.
Eredme;ny> Megjelenik egy vízszintes sáv, a készülék pedig
növekvŒ frekvencia szerint eltárolja a csatornákat.
A keresés automatikusan befejezŒdik.
5
Nyomja meg a TV-gombot vagy a MENU ( ) gomb to/bbszo/ri
megnyoma;sa;val te;rjen vissza a norma;l TV-ne;ze;shez, ha a
programoza;st befejezte.
Kilépés
P1
471 MHz
48”
Kilépés
) gombot.
Leheto…se;g...
Mu…velet...
A beprogramozott TV-ado;kat
a kâva;nt sorrendben rendezze.
Menjen a 16. oldalon
^^A beprogramozott TVcsatorna;k rendeze;se&& câmu…
re;sz 4 pontja;hoz.
Le;pjen ki a TV-ado; ta;rolo;
u/zem- mo;dbo;l ane;lku/l, hogy
a TV-csatorna;kat rendezne;.
Nyomja meg a MENU ( )
gombot egyma;s uta;n
mindaddig, amâg a menu/ el
nem tu…nik.
Csatorna
Sorrend
To;l
Ig
Ta;rola;s
Választás
> P1
> P -> $
Állítás
Kilépés
➣
Ha a csatornák eltárolása után a hang nem megfelelŒ, válassza
ki azt a hangrendszert a Ke;zi ta;rola;s (Manual Store) menübŒl,
amelyik a legjobb eredményt biztosítja (lásd a szemközti oldalt).
Tízes vagy nagyobb programhely kiválasztása
Ha tízes vagy annál nagyobb számú programhelyen levŒ állomást
kíván kiválasztani, kövesse az alábbi utasításokat.
1
Nyomja meg a -/-- gombot.
Eredmény: Megjelenik a “--” szimbólum.
2
Adja meg a két számjegyı csatornaszámot.
Példa: A 42-es csatorna kiválasztásához nyomja meg a 4, majd a
2 gombot.
12
E_KS9A(03134A)HUN
2/19/04
11:34 AM
Page 13
A TV-csatorna;k ta;rola;sa ke;zzel
HUN
Ke;zi ta;rola;skor va;laszthat>
◆ A behangolt TV-ado;t beprogramozza vagy sem.
◆ Tetsze;s szerinti programhely sza;mot, amellyel
a beprogramozott TV-ado;t azonosâtani kâva;nja.
1
Nyomja meg a MENU (
2
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza ki a Csatorna (Channel) menu/t
e;s uta;na nyomja meg a œ vagy √ gombot.
3
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza ki a Ke;zi ta;rola;s (Manual
store) menu/sort e;s uta;na nyomja meg a œ vagy √ gombot.
Eredme;ny> A Ke;zi ta;rola;s (Manual store) menu/ a Szân rendszer
(Colour system) sorral kezdve jelenik meg.
4
Csatorna
Autom. ta;rola;s
Ke;zi ta;rola;s
Hozza;ad¶To/ro/l
Finomhangola;s
Sorrend
√
√
√
√
√
) gombot.
A œ vagy √ gomb to/bbszo/ri megnyoma;sa;val va;lassza ki a legjobb mino…se;gu… szânes ke;pet.
Eredme;ny> A Szân rendszer (Colour system) az ala;bbiak szerint
va;ltozik>
Beírás
Kilépés
Csatorna
Ke;zi ta;rola;s
Szân rendszer
Hang rendszer
Kerese;s
Pr. Sza;m
Ta;rola;s
Választás
> AUTO
> B¶G
> –¶±
> 18
> $
Állítás
Kilépés
➞
AUTO ➞ PAL ➞ SECAM ➞ NTSC4.43
Választás
➣
A ▲ vagy ▼ gomb megnyoma;sa;val va;lassza ki a Hang rendszer
(Sound system) menu/pontot, e;s a œ vagy √ gomb to/bbszo/ri
megnyoma;sa;val va;lassza a legjobb hangmino…se;get.
Eredme;ny> A Hang rendszer (Sound system) az ala;bbiak szerint
va;ltozik
BG ➞ DK ➞ I ➞ L&L (kivitelto…l fu/gg)
➞
5
Csatorna
Az NTSC 4.43 egy u/gyes leja;tszo;
u/zemmo;d amelyet specia;lis video;magno;k
haszna;lnak annak e;rdeke;ben, hogy PAL
rendszeru… TV-ke;szu/le;ken NTSC rendszeru…
videofelve;teleket lehessen megne;zni.
a csatornák eltárolása után a hang nem
➣ Ha
megfelelŒ, válassza ki azt a hangrendszert,
Ke;zi ta;rola;s
Szân rendszer
Hang rendszer
Kerese;s
Pr. Sza;m
Ta;rola;s
Választás
> AUTO
> B¶G
> –¶±
> 18
> $
Állítás
Kilépés
Csatorna
Ke;zi ta;rola;s
Szân rendszer
Hang rendszer
Kerese;s
Pr. Sza;m
Ta;rola;s
>
>
>
>
>
AUTO
B¶G
–¶±
18
$
amelyik a legjobb eredményt biztosítja.
6
A keresés elindításához válassza ki a Search parancsot, majd
nyomja meg œ vagy √ gombot.
Eredme;ny> A ke;szu/le;k megkezdi a ve;teli sa;vban a hangola;st
e;s addig hangol amâg az elso… veheto… vagy az O?n a;ltal
va;lasztott TV-ado; meg nem jelenik a ke;pernyo…n.
7
A csatorna;hoz tartozo; programhely sza;m kijelo/le;se e;rdeke;ben
va;lassza a Pr. Sza;m (Prog.No.) menu/pontot. Nyomja meg a
œ vagy √ gombot to/bbszo/r, mindaddig amâg a kâva;nt sza;mot meg
nem tala;lja.
8
A csatorna e;s a hozza; tartozo; programhely sza;m beprogramoza;sa e;rdeke;ben va;lassza a Ta;rola;s (Store) menu/pontot e;s nyomja
meg a œ vagy √ gombot.
Eredme;ny> Az OK megjelenik a ke;pernyo…n.
9
A tova;bbi csatorna;k beprogramoza;sa e;rdeke;ben isme;telje meg a
6-8 le;pe;seket.
10
Nyomja meg a EXIT ( )-gombot, vagy a MENU ( ) gomb to/bbszo/ri megnyoma;sa;val te;rjen vissza a norma;l TV-ne;ze;shez, ha
a TV-csatorna;k ke;zi ta;rola;sa;t befejezte.
Választás
Állítás
Kilépés
Csatorna
Ke;zi ta;rola;s
Szân rendszer
Hang rendszer
Kerese;s
Pr. Sza;m
Ta;rola;s
Választás
>
>
>
>
>
Állítás
AUTO
B¶G
–¶±
18
$
Kilépés
Csatorna
Ke;zi ta;rola;s
Szân rendszer
Hang rendszer
Kerese;s
Pr. Sza;m
Ta;rola;s
Választás
Állítás
13
>
>
>
>
>
AUTO
B¶G
–¶±
18
OK
Kilépés
E_KS9A(03134A)HUN
2/19/04
11:34 AM
Page 14
A nem kâva;nt TV-csatorna;k kihagya;sa
HUN
Csatorna
Autom. ta;rola;s
Ke;zi ta;rola;s
Hozza;ad¶To/ro/l
Finomhangola;s
Sorrend
Választás
√
√
√
√
√
Beírás
TV-csatorna;k le;ptete;sekor a va;laszte;kbo;l a nem kâva;nt
csatorna;kat kiza;rhatja. Ha a csatorna;kat ve;gig le;pteti azoknak a TVcsatorna;knak a mu…sora nem jelenik meg, amelyeknek az a;tugra;sa;t bea;llâtotta.
Le;ptete;s sora;n az o/sszes olyan TV-csatorna mu…sora
megjelenik, amelynek a;tugra;sa;t nem programozta be.
Kilépés
1
Nyomja meg a MENU (
2
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza a Csatorna (Channel) menu/sort
e;s uta;na nyomja meg a œ vagy √ gombot.
3
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza a Hozza;ad¶To/ro/l (Add¶Erase) menu/sort e;s uta;na nyomja meg a œ vagy √ gombot.
Csatorna
Hozza;ad¶To/ro/l;
P1
P2
P3
P4
Választás
> Hozza;adva
> Hozza;adva
> Hozza;adva
> Hozza;adva
Állítás
Eredme;ny> A Hozza;ad¶To/ro/l (Add¶Erase) menu/ megjelenik.
4
Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot egyma;s uta;n mindaddig amâg a
kâva;nt csatorna;t ki nem va;lasztotta.
5
Hagyja jo;va; vagy to/ro/lje a kâva;nt TV-csatorna;t a œ vagy √ gomb
megnyoma;sa;val.
6
Nyomja meg a EXIT ( )-gombot vagy a MENU ( ) gomb
to/bbszo/ri megnyoma;sa;val te;rjen vissza a norma;l TV-ne;ze;shez,
ha a nem kâva;nt TV-csatorna;k kihagya;sa;nak bea;llâta;sa;t befejezte.
Kilépés
Csatorna
Hozza;ad¶To/ro/l;
P1
P2
P3
P4
Választás
> To/ro/lve
> Hozza;adva
> Hozza;adva
> Hozza;adva
Állítás
14
) gombot.
Kilépés
E_KS9A(03134A)HUN
2/19/04
11:34 AM
Page 15
Finomhangola;s
HUN
A finomhangola;st nem kell elve;geznie, ha a ve;tel tiszta,
mert ez az automatikus ta;rola;s sora;n ma;r megto/rte;nt.
Azonban ke;zi finomhangola;ssal a ve;tel javâthato;, ha a jelek gyenge;k
e;s torzak.
1
Nyomja meg a MENU (
2
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza a Csatorna (Channel) menu/t e;s
uta;na nyomja meg a œ vagy √ gombot.
3
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza a Finomhangola;s (Fine tune)
menu/sort e;s uta;na nyomja meg a œ vagy √ gombot.
5
√
√
√
√
√
) gombot.
Eredme;ny> A Finomhangola;s (Fine tune) menu/ a Hangola;s
(Tune) sorral kezdve jelenik meg.
4
Csatorna
Autom. ta;rola;s
Ke;zi ta;rola;s
Hozza;ad¶To/ro/l
Finomhangola;s
Sorrend
Leheto…se;g...
Nyomja meg a...
Tiszta e;s e;les ke;p,
jo; mino…se;gu… hang.
◆ œ vagy √ gombot.
Eredme;ny> A vâzszintes sa;v
kurzorja balra vagy
jobbra mozog.
A ke;p e;s hangbea;llâta;s
ta;rola;sa.
◆ ▲ vagy ▼ gombot e;s va;lassza
a Ta;rola;s (Store) menu/pontot.
◆ œ vagy √ gombot.
Eredme;ny> OK jelenik meg.
A ke;p e;s hangbea;llâta;st
to/rli.
◆ ▲ vagy ▼ gombot mindaddig amâg
a To/ro/l (Erase) menu/pontot ki nem
va;lasztja.
◆ œ vagy √ gombot.
Eredme;ny> OK jelenik meg.
Nyomja meg a EXIT ( )-gombot vagy a MENU ( ) gomb
to/bbszo/ri megnyoma;sa;val te;rjen vissza a norma;l TV-ne;ze;shez,
ha a finomhangola;st befejezte.
Választás
Beírás
Kilépés
Csatorna
Finomhangola;s
Hangola;s
Ta;rola;s
To/ro/l
Választás
> –¶±
> $
> $
Állítás
Kilépés
Finomhangola;s
Csatorna
Finomhangola;s
Hangola;s
Ta;rola;s
To/ro/l
Választás
> –¶±
> OK
> $
Állítás
Kilépés
Csatorna
Finomhangola;s
Hangola;s
Ta;rola;s
To/ro/l
Választás
> –¶±
> $
> OK
Állítás
15
Kilépés
E_KS9A(03134A)HUN
2/19/04
11:34 AM
Page 16
A beprogramozott TV-csatorna;k rendeze;se
HUN
Ke;t TV-csatorna programhely sza;ma;t felcsere;lheti annak
e;rdeke;ben, hogy>
Csatorna
Autom. ta;rola;s
Ke;zi ta;rola;s
Hozza;ad¶To/ro/l
Finomhangola;s
Sorrend
Választás
◆ Mo;dosâtsa az automatikus programoza;s sora;n
kapott programhely sza;mokat.
√
√
√
√
√
Beírás
◆ A gyakran ne;zett TV-csatorna;knak ko/nnyen
megjegyezheto… sza;mokat adhasson.
Kilépés
1
Nyomja meg a MENU (
2
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza a Csatorna (Channel) menu/t e;s
uta;na nyomja meg a œ vagy √ gombot.
3
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza a Sorrend (Sort) menu/sort e;s
uta;na nyomja meg a œ vagy √ gombot.
Csatorna
Sorrend
To;l
Ig
Ta;rola;s
> P1
> P -> $
Eredme;ny> A Sorrend (Sort) menu/ a To;l (From) menu/sorral kezdo…dik.
4
Választás
Állítás
Kilépés
Sorrend
Választás
5
A ▲ vagy ▼ gomb megnyoma;sa;val va;lassza a Ig (To)
menu/pontot.
6
Nyomja meg a œ vagy √ gombot egyma;s uta;n mindaddig amâg
az az u;j programhely sza;m meg nem jelenik, amelyikkel a TV-csatorna;t azonosâtani kâva;nja.
>P1
>P3
> $
Állítás
Kilépés
Eredme;ny> A ta;rola;s uta;n a megcsere;lni kâva;nt TV-csatorna e;s a
most va;lasztott programhelyre elo…zo…leg beprogramozott TV-csatorna helyet csere;l.
Csatorna
Pe;lda;ul>
Sorrend
To;l
Ig
Ta;rola;s
Választás
Nyomja meg a œ vagy √ gombot egyma;s uta;n mindaddig amâg
a megcsere;lni kâva;nt TV-csatorna programhely sza;ma meg nem
jelenik.
Eredme;ny> A kiva;lasztott TV-csatorna mu…sora a ke;pernyo…n
la;thato;.
Csatorna
To;l
Ig
Ta;rola;s
>P3
>P1
> OK
Állítás
) gombot.
Kilépés
7
Ha a To;l (From) menu/sorban az 1-es e;s a Ig (To)
sorban pedig a 3-as programhely sza;mot va;lasztotta
akkor>
◆ 1. sza;mon le;vo… TV-csatorna a 3.-ra.
◆ A 3. sza;mon ta;rolt TV-csatorna az 1.-re keru/l.
Leheto…se;g...
Nyomja meg a...
A felcsere;lt program- ◆ ▲ vagy ▼ gombot mindaddig amâg
helyek sza;ma;nak
a Ta;rola;s (Store) pontot ki nem
jo;va;hagya;sa.
va;lasztja.
◆ Nyomja meg a œ vagy √ gombot.
Eredme;ny> OK jelenik meg.
Tova;bbi TV-csatorna;k sza;mait is
felcsere;lheti, ha a To;l (From)
menu/sorban kiva;lasztja a felcsere;lni kâva;nt csatorna programhely
sza;ma;t e;s folytatja a bea;llâta;st a 4.
le;pe;ssel kezdve.
➣
8
16
Nyomja meg a EXIT ( )-gombot vagy a MENU ( ) gombbal
te;rjen vissza a norma;l TV-ne;ze;shez, ha a TV-csatorna;k a;trendeze;se;t befejezte.
E_KS9A(03134A)HUN
2/19/04
11:34 AM
Page 17
A gya;ri ke;pbea;llâta;sok kiva;laszta;sa
HUN
Kiva;laszthatja az ige;nyeinek legjobban megfelelo… ke;pbea;llâta;st.
A ke;pbea;llâta;sok a ko/vetkezo… sorrendben va;laszthato;k>
Ke;p
◆ Szoka;sos (Custom), Norma;l (Standard), Sport (Sports),
Terme;szetes (Natural), Me;rse;kelt (Mild)
1
Nyomja meg a MENU (
) gombot.
Eredme;ny> A Ke;p (Picture) menu/ jelenik meg.
2
U?zemmo;d œ Szoka;sos √
A:llâta;s
√
Zajcso/kkento…
> Norma;l
Választás
Állítás
Kilépés
Nyomja meg a œ vagy √ gombot.
Eredme;ny> Megjelenik a U?zemmo;d (Mode) menü.
3
A œ vagy √ gombokkal válassza ki a kívánt beállítást.
4
Nyomja meg a EXIT ( )-gombot vagy a MENU ( ) gomb
to/bbszo/ri megnyoma;sa;val te;rjen vissza a norma;l TV-ne;ze;shez,
ha ele;gedett a kiva;lasztott bea;llâta;ssal.
➣
A kívánt képeffektust úgy is kiválaszthatja, ha
megnyomja a távvezérlŒ “P.MODE” gombját.
A ke;pforma;tum kiva;laszta;sa (modelltŒl függŒen)
A legmegfelelo…bb ke;pforma;tumot egyszeru…en a ta;vveze;rlo…
^^P.SIZE ( )^^ gombja;nak a megnyoma;sa;val va;laszthatja ki.
A ke;pforma;tumok a ko/vetkezo… sorrendben a;llnak a
rendelkeze;se;re>
◆ Norma;l
Ke;p
U?zemmo;d œ Szoka;sos √
A:llâta;s
√
Zajcso/kkento…
> Norma;l
◆ Nagyâta;s (A 16>9 ke;pet teljes ke;pernyo… me;retu…re nagyâtja.)
◆ 16>9
Választás
1
Nyomja meg a MENU (
Állítás
) gombot.
Eredme;ny> A Ke;p (Picture) menu/ jelenik meg.
2
Nyomja meg a œ vagy √ gombot.
3
A Zajcso/kkento (Size) elem kiválasztásához nyomja meg ▲ vagy
▼ gombot.
4
A œ vagy √ gombokkal válassza ki a kívánt beállítást.
5
Nyomja meg a EXIT ( )-gombot vagy a MENU ( ) gomb
to/bbszo/ri megnyoma;sa;val te;rjen vissza a norma;l TV-ne;ze;shez,
ha ele;gedett a kiva;lasztott bea;llâta;ssal.
➣
A kívánt képformátumot úgy is kiválaszthatja, ha
megnyomja a távvezérlŒ “P.SIZE (
)” (Picture
size) gombját.
17
Kilépés
E_KS9A(03134A)HUN
2/19/04
11:34 AM
Page 18
A ke;pbea;llâta;s szaba;lyoza;sa
HUN
A ke;pmino…se;g a ko/vetkezo… jellemzo…k va;ltoztata;sa;val
szaba;lyozhato;>
Ke;p
◆ Alapszân (Color tone), Kontraszt (Contrast),
Fe;nyero… (Brightness), E:lesse;g (Sharpness), Szân (Colour),
A:rnyalat (Tint< csak NTSC).
U?zemmo;d œ Szoka;sos √
A:llâta;s
√
Zajcso/kkento…
> Norma;l
1
Nyomja meg a MENU (
) gombot.
Eredme;ny> A Ke;p (Picture) menu/ megjelenik.
Választás
Beírás
Kilépés
Ke;p
A:llâta;s
Alapszân
Kontraszt
Fe;nyero…
E:lesse;g
Szin
Választás
2
Nyomja meg a œ vagy √ gombot.
3
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza a A:llâta;s (Adjust) menu/pontot e;s
uta;na nyomja meg a œ vagy √ gombot.
> Norma;l
90
50
50
50
Állítás
Eredme;ny> Az A:llâta;s (Adjust) menu/ akkor jelenik meg, ha az
U?zemmo;d (Mode) menu/ a Szoka;sos (Custom)
a;lla;sban van.
Kilépés
4
Jellemzo…k...
Nyomja meg a...
◆ Alapszân
(Colour tone)
◆ œ vagy √ gombot.
Eredme;ny> Az ala;bbi leheto…se;gek
ko/zu/l va;laszthat>
Norma;l (Normal),
Meleg (Warm) 1¶2,
Hideg (Cool) 1¶2.
Ke;p
A:llâta;s
Alapszân
Kontraszt
Fe;nyero…
E:lesse;g
Szin
Választás
> Norma;l
90
50
50
50
Állítás
◆
◆
◆
◆
◆
Kilépés
5
Kontraszt
91
➣
➣
18
Kontraszt (Contrast) ◆ œ vagy √ gombot.
Fe;nyero… (Brightness)
Eredme;ny> Egy vâzszintes sa;v
E:lesse;g (Sharpness)
jelenik meg.
Szân (Colour)
A:rnyalat (Tint< csak NTSC)
Nyomja meg a EXIT ( )-gombot vagy a MENU ( ) gombbal
te;rjen vissza a norma;l TV-ne;ze;shez, ha ele;gedett a TV
bea;llâta;ssal.
A televâzio; ^^automatikus lema;gnesezo…&& rendszerrel rendelkezik,
amely ma;gneses zavarok hata;sa;t megszu/nteti. A ke;pernyo…
lema;gneseze;se e;rdeke;ben kapcsolja ki a televâzio;t a ke;szu/le;k
elo…lapja;n levo… ha;lo;zati ^^ && (BE¶KI) kapcsolo;val. (La;sd> ^^Az
elszânezo…de;sek eltu/ntete;se automatikus lema;gneseze;ssel&&
câmu… re;szt a 34. Oldalon.)
Ha módosítja az A:llâta;s (Adjust) beállítást, a képrendszer
automatikusan Szoka;sos (Custom) értékre változik.
E_KS9A(03134A)HUN
2/19/04
11:34 AM
Page 19
A gya;ri hangbea;llâta;sok kiva;laszta;sa (modelltŒl függŒen)
HUN
Az adott TV-mu…sorhoz legjobban illo… specia;lis hanghata;sokat kiva;laszthatja. A hanghata;sok a ko/vetkezo… sorrendben
va;laszthato;k>
◆ Szoka;sos (Custom), Norma;l (Standard), Zene (Music),
Film (Movie), Besze;d (Speech).
1
Nyomja meg a MENU (
2
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza a Hang (Sound) menu/pontot e;s
uta;na nyomja meg œ vagy √ gombot.
3
A œ vagy √ gombbal va;lasszon az 5 leheto…se;g ko/zu/l> Szoka;sos
(Custom), Norma;l (Standard), Zene (Music), Film (Movie),
Besze;d (Speech).
4
Nyomja meg EXIT ( )-gombot vagy a MENU ( ) gomb
to/bbszo/ri megnyoma;sa;val te;rjen vissza a norma;l TV-ne;ze;shez.
➣
Hang
U?zemmo;d
œ Szoka;sos √
A:llâta;s
√
Auto hangero…
> Ki
Zene
> Be
A:lsztereo
> Ki
Turbo hang
> Ki
) gombot.
Választás
Állítás
A kívánt hangeffektust úgy is kiválaszthatja, ha megnyomja a
távvezérlŒ “S.MODE” gombját.
19
Kilépés
E_KS9A(03134A)HUN
2/19/04
11:34 AM
Page 20
A hangbea;llâta;sok szaba;lyoza;sa (modelltŒl függŒen)
HUN
A ko/vetkezo… hangjellemzo…k egye;ni izle;s szerint szaba;lyozhato;k.
Hang
U?zemmo;d
œ Szoka;sos √
A:llâta;s
√
Auto hangero…
> Ki
Zene
> Be
A:lsztereo
> Ki
Turbo hang
> Ki
Választás
Beírás
1
Nyomja meg a MENU (
2
Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot mindaddig amâg a Hang
(Sound) menu/t ki nem va;lasztja e;s uta;na nyomja meg a œ vagy
√ gombot.
3
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza a A:llâta;s (Adjust) menu/pontot e;s
uta;na nyomja meg a œ vagy √
gombot.
Kilépés
Eredme;ny> Az A:llâta;s (Adjust) menu/ akkor jelenik meg, ha az
U?zemmo;d& (Mode) menu/ a Szoka;sos (Custom)
a;lla;sban van.
Hang
A:llâta;s
Me;ly
Magas
Balansz
Választás
50
50
B 50 J 50
Állítás
) gombot.
Kilépés
4
Válassza ki a kívánt beállítást a ▲ vagy a ▼ gomb
megnyomásával, majd végezze el a finombeállítást a œ vagy √
gombokkal.
5
Nyomja meg a œ vagy √ gombot.
Eredme;ny> Megjelenik a vízszintes sáv.
Balansz
B 49
J 51
6
Nyomja meg a EXIT ( )-gombot vagy a MENU ( ) gomb
to/bbszo/ri megnyoma;sa;val te;rjen vissza a norma;l TV-ne;ze;shez,
ha ele;gedett a hangbea;llâta;ssal.
➣
A Hang menu/ a ta;vveze;rlo… ^^S.MENU&& gombja;val is
kiva;laszthato;.
Hangero…szaba;lyoza;s
◆ A
◆ A
➣
gomb megnyoma;sa no/veli a hangero…t (a kurzor jobbra halad).
gomb megnyoma;sa cso/kkenti a hangero…t (a kurzor balra mozog).
A bea;llâtott hangero…t a ke;szu/le;k mego…rzi>
◆ Ha a televâzio;t ke;szenle;ti u/zemmo;dba kapcsolja,
◆ Ha a televâzio;t az elo…lapon le;vo… ha;lo;zati ^^
kapcsolo;val kapcsolja ki.
◆ Ha ha;lo;zati feszu/ltse;gkimarada;s to/rte;nt.
20
&& (BE¶KI)
E_KS9A(03134A)HUN
2/19/04
11:34 AM
Page 21
Ku/lo/nleges hangbea;llâta;sok (modelltŒl függŒen)
HUN
A ko/vetkezo… hangbea;llâta;sok egye;ni izle;s szerint
szaba;lyozhato;k.
Hang
◆ Auto hangero… (Auto volume)
Az egyes TV-a;lloma;sok jelei elte;ro…ek, eze;rt minden
alkalommal amikor TV-csatorna;t va;lt, nehe;zkes
hangero…t a;llâtani. Az Auto hangero (Auto volume)
menu/ leheto…ve; teszi, hogy a kâva;nt TV-csatorna;k
hangereje;t automatikusan kisebbre a;llâtsa, ha az ado;
jele nagy, vagy no/velje, ha a jel kicsi.
U?zemmo;d
œ Szoka;sos √
A:llâta;s
√
Auto hangero…
> Be
Zene
> Be
A:lsztereo
> Ki
Turbo hang
> Ki
Választás
Állítás
Kilépés
◆ Zene (Melody)
Tiszta dallamot hallhat, ha a ke;szu/le;ket be- vagy
kikapcsolja.
◆ Álsztereo (Pseudo Stereo)
A z A:lsztereo (Pseudo Stereo) funkció a monó hangjeleket
alakítja át úgy, hogy azok a bal és jobb csatornák között
egyenlŒen legyenek elosztva. Ha az ^^A:lsztereo&& (Pseudo
Stereo) funkciót már Be (On) vagy Ki (Off) állásba kapcsolta,
ezek az olyan hanghatásokra vonatkoznak, mint Szabványos,
Zene, Film, és Beszéd.
◆ Turbo hang (Turbo sound)
Élménydúsabb és dinamikusabb hangot élvezhet
zenehallgatás, filmnézés vagy más csatorna nézése közben.
A Turbo hang (Turbo sound)funkció kiemeli a magas és a
mély hangokat (emellett más effektusokat is tartalmaz).
Hang
U?zemmo;d
œ Szoka;sos √
A:llâta;s
√
Auto hangero…
> Ki
Zene
> Be
A:lsztereo
> Ki
Turbo hang
> Ki
Választás
Nyomja meg a MENU (
2
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza a Hang (Sound) menu/pontot e;s
uta;na nyomja meg œ vagy √ gombot.
3
4
➢
Kilépés
Hang
U?zemmo;d
œ Szoka;sos √
A:llâta;s
√
Auto hangero…
> Ki
Zene
> Be
A:lsztereo
> Be
Turbo hang
> Ki
Választás
1
Állítás
Állítás
Kilépés
) gombot.
Leheto…se;g...
Nyomja meg a...
Va;laszta;s a leheto…se;gek ko/zu/l
▲ vagy ▼ gombot.
Va;laszta;s Be¶Ki (On/Off)
œ vagy √ gombot.
Hang
U?zemmo;d
œ Szoka;sos √
A:llâta;s
√
Auto hangero…
> Ki
Zene
> Ki
A:lsztereo
> Be
Turbo hang
> Be
Választás
Állítás
Nyomja meg a EXIT ( )-gombot, vagy a MENU ( ) gomb
to/bbszo/ri megnyoma;sa;val te;rjen vissza a norma;l TV-ne;ze;shez,
ha ele;gedett a hangbea;llâta;ssal.
A turbó hangzást úgy is kiválaszthatja, hogy a távvezérlŒ
“TURBO” gombjára kattint.
21
Kilépés
E_KS9A(03134A)HUN
2/19/04
11:34 AM
Page 22
Hangu/zemmo;d va;laszta;s (modelltŒl függŒen)
HUN
Az ^^DUAL I-II&& gomb megnyoma;sa;ra a ke;szu/le;k szaba;lyozza e;s
kijelzi a hangfrekvencia;s kimeneten megjeleno… jeleket.
A televâzio; bekapcsola;sakor a hangu/zemmo;d a vett TV-ada;sto;l
fu/ggo…en automatikusan vagy ^^Dual I&& vagy ^^SZTEREO&&
u/zemmo;dra va;lt.
A ke;pernyo…n la;thato; jelze;s
Szaba;lyos TV-ada;s
(szabva;nyos audio; jel)
MONO (Norma;l haszna;lat)
Szaba;lyos ±
MONO NICAM
MONO ↔ MONO
NICAM
(Norma;l)
NICAM SZTEREO
SZTEREO ↔ MONO
NICAM Ke;tnyelvu… I¶II
Dual-I ↔ Dual-II ↔ MONO
NICAM
NICAM
(Norma;l)
NICAM
→
NICAM
SZTEREO
TV-ada;s rendszere
A2
SZTEREO
Szaba;lyos TV-ada;s
(szabva;nyos audio; jel)
MONO (Norma;l haszna;lat)
Ke;tnyelvu… vagy
Ke;tnyelvu… I¶II u/zemmo;d
Dual I ↔ Dual II
Sztereo
➣
(Norma;l)
→
Hang
u;zemmo;d
SZTEREO ↔ MONO
(Javâtott Mono)
◆ A mu…sor ko/nnyebben hallgathato;, ha gyenge ve;teli
ko/ru/lme;nyek ko/zo/tt az DUAL I-II gombbal MONO
a;lla;sba kapcsol.
◆ Kapcsoljon MONO u/zemmo;dban, ha a sztereo jel
gyenge, vagy a sztereo-mono u/zemmo;d gyakran
automatikusan a;tkapcsol.
◆ Ha mono AV-mu…sorforra;st kâva;nt a televâzio;hoz
csatlakoztatni, akkor azt a TV-elo…lapja;n le;vo… ^^bal&& (L)
bemeneti audio; csatlakozo;hoz csatlakoztassa. Nyomja
meg az DUAL I-II gombot, ha csak a bal hangszo;ro; mu…ko/dik.
22
E_KS9A(03134A)HUN
2/19/04
11:34 AM
Page 23
A hang kikapcsola;sa egy pillanatra
HUN
Kikapcsolhatja a hangot egy pillanatra olyankor, amikor
pe;lda;ul telefonon keresik.
1
Nyomja meg a ta;vveze;rlo…n a MUTE (
) gombot.
Eredme;ny> Kikapcsolja a hangot e;s a ke;pernyo…n a ^^
la;thato;va;.
2
&& jel va;lik
Nyomja meg isme;t a MUTE ( ) gombot (vagy az egyik hangero…szaba;lyozo; gombot), ha az elo…zo… hangero…t kâva;nja visszaa;llâtani.
23
E_KS9A(03134A)HUN
2/19/04
11:34 AM
Page 24
A ke;sleltetett kikapcsola;s bea;llâta;sa
HUN
A ^^SLEEP ( )&& gombbal kiva;laszthatja azt a 30 e;s 180 perc
ko/zo/tti ido…tartamot aminek eltelte uta;n a TV automatikusan
ke;szenle;ti u/zemmo;dba kapcsol a;t.
1
Nyomja meg a ta;vveze;rlo…n az SLEEP (
) gombot.
Eredme;ny>
2
Ha az ido…zâto…t...
Jelze;sek a ke;pernyo…n...
Elo…zo…leg ma;r bea;llâtotta
A ke;szenle;tbe to/rte;no… a;tkapcsola;sig
me;g ha;trale;vo… ido….
Me;g nem a;llâtotta be
Ki (Off) szo;
A SLEEP ( ) gombbal va;lassza ki a kâva;nt ido…tartamot.
Az ido…tartam a ko/vetkezo…k szerint ciklikusan va;ltozik (30, 60, 90,
120, 150, 180, Ki).
Eredme;ny> A televâzio; automatikusan ke;szenle;tre kapcsol, ha a
bea;llâtott ido… 0-ra cso/kken.
3
24
A ke;sleltetett kikapcsola;s hata;stalanâta;sa e;rdeke;ben a SLEEP (
gomb to/bbszo/ri megnyoma;sa;val va;lassza a Ki (Off) a;lla;st.
)
E_KS9A(03134A)HUN
2/19/04
11:34 AM
Page 25
Az o;raido… bea;llâta;sa e;s megjelenâte;se (modelltŒl függŒen)
HUN
Bea;llâthatja a televâzio; o;ra;ja;t e;s a pillanatnyi ido… a ^^INFO (
ma;sodik megnyoma;sa;ra meg fog jelenni a ke;pernyo…n.
) && gomb
Funkcio;
Az o;raido…t akkor is be kell a;llâtania, ha az automatikus
be¶kikapcsolo; ido…zâto…t haszna;lni akarja.
➣
Nyelv > Magyar
Ido…
Plug ß Play
Ke;k ke;pernyo…
Gyermekza;r
Az o;rabea;llâta;s u;jra mu/ko/do…ke;pes lesz amikor az
elo…lapon le;vo… ^^ && (BE¶KI) gombot megnyomja.
Választás
1
Nyomja meg a MENU (
2
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza a Funkcio; (Function) menu/t e;s
uta;na nyomja meg a œ vagy √ gombot.
) gombot.
√
√
> Ki
√
Beírás
Kilépés
Funkcio;
Ido…
3
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza az Ido (Time) menu/sort e;s uta;na
nyomja meg a œ vagy √ gombot.
Eredme;ny> Az Ido… (Time) menu/ az O:ra (Clock) ponttal kezdve
jelenik meg.
4
Leheto…se;g...
Nyomja meg a...
Le;pe;s az o;ra vagy perc e;rte;khez
œ vagy √ gombot.
Az o;ra vagy a perc bea;llâta;sa
▲ vagy ▼ gombot.
Állítás
5
Nyomja meg a EXIT ( )-gombot vagy a MENU ( ) gomb
to/bbszo/ri megnyoma;sa;val te;rjen vissza a norma;l TV-ne;ze;shez,
ha a bea;llâta;st befejezte.
6
Megjelenâteni a...
Nyomja meg a ^^INFO (
gombot...
TV-csatorna informa;cio;t
Egyszer
Pillanatnyi ido…t
Ke;tszer
7
A jelze;sek eltu/ntete;se e;rdeke;ben nyomja meg isme;t a INFO (
gombot.
O:ra
Ido…zâte;s
> 12>00
> Ki
Léptetés
)&&
)
25
Kilépés
E_KS9A(03134A)HUN
2/19/04
11:34 AM
Page 26
A televâzio; automatikus be- e;s kikapcsola;sa
(modelltŒl függŒen)
HUN
Bea;llâthatja a be¶kikapcsolo; ido…zâto…t, amely a televâzio;t>
◆ Az elo…re bea;llâtott ido…ben automatikusan bekapcsolja e;s
behangolja a kiva;lasztott TV-csatorna;t.
Funkcio;
Nyelv > Magyar
Ido…
Plug ß Play
Ke;k ke;pernyo…
Gyermekza;r
Választás
◆ Az elo…re bea;llâtott ido…ben automatikusan kikapcsolja.
√
√
> Ki
√
Beírás
➣
Kilépés
Funkcio;
1
Nyomja meg a MENU (
2
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza a Funkcio (Function) menu/t e;s
uta;na nyomja meg a œ vagy √ gombot.
3
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza az Ido… (Time) menu/pontot e;s
uta;na nyomja meg a œ vagy √ gombot.
Ido…
O:ra
Ido…zâte;s
Választás
> 11>35
> Ki
Állítás
Elso… le;pe;ske;nt a televâzio; o;ra;ja;t kell bea;llâtani (la;sd ^^Az
o;raido… bea;llâta;sa e;s megjelenâte;se&& câmu… re;szt az elo…zo…
oldalon). Az ^^A:llâtsa be az o;ra;t elo…szo/r&& (Set the clock first)
u/zenet jelenik meg, ha me;g nem a;llâtotta be az o;raido…t.
) gombot.
Kilépés
Eredme;ny> Az ^^Ido…&& (Time) menu/ megjelenik.
4
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza az Ido…zâte;s (Timer) menu/pontot.
5
A œ vagy √ gombbal a;llâtsa az ido…zâto…t Be (On) helyzetbe.
Funkcio;
Ido…
O:ra
Ido…zâte;s
Be ido…pont
Ki ido…pont
Választás
> 11>35
> Be
> -- > -> -- > --
Állítás
Eredme;ny> A Be ido…pont (On time) e;s Ki ido…pont (Off time) kapcsola;si ido… bea;llâthato;va; va;lik.
6
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza a Be ido…pont (On time)
menu/pontot.
7
A:llâtsa be az ido…t amikor azt szeretne;, hogy a televâzio; automatikusan bekapcsoljon.
Kilépés
Funkcio;
Ido…
O:ra
Ido…zâte;s
Be ido…pont
Ki ido…pont
Választás
> 11>35
> Be
> 07 > 00
> -- > --
Állítás
Kilépés
Funkcio;
Ido…
O:ra
Ido…zâte;s
Be ido…pont
Ki ido…pont
Választás
>
>
>
>
11>35
Be
07>00
23>00
Állítás
26
Leheto…se;g...
Nyomja meg a...
Le;pjen az o;ra;hoz vagy perchez
œ vagy √ gombot.
A:llâtsa be az o;ra;t vagy percet
▲ vagy ▼ gombot.
8
A:llâtsa be ugyanâgy azt az ido…t amikor azt szeretne;, hogy a televâzio; automatikusan kikapcsoljon.
9
Nyomja meg a EXIT ( )-gombot vagy a MENU ( ) gomb
to/bbszo/ri megnyoma;sa;val te;rjen vissza a norma;l TV-ne;ze;shez,
ha a bea;llâta;st befejezte.
➣
Kilépés
Kikapcsolás holtidŒ lejártát követŒen
Ha az idŒzítŒt bekapcsolja, amennyiben a kezelŒszerveket
készülék bekapcsolását követŒ három óra folyamán egyáltalán
nem mıködteti, a televíziókészülék automatikusan kikapcsol.
Ez a funkció kizárólag az idŒzítŒ bekapcsolt állapotában
mıködik, megakadályozza, hogy a készülék az idŒzítŒ
bekapcsolt állapotában túlhevüljön vagy zárlatot okozzon.
(például, ha Ön hosszabb ideig nem tartózkodik otthon, pl.
szabadságra megy)
E_KS9A(03134A)HUN
2/19/04
11:34 AM
Page 27
A gyermekza;r bekapcsola;sa
HUN
Megteheti, hogy megtiltja egyes csatornák nézését.
Példa: Megakadályozhatja, hogy a gyerekei nem nekik való
mısorokat nézzenek.
1
Nyomja meg a MENU (
2
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza ki a Funkcio; (Function) menu/t e;s
uta;na nyomja meg a œ vagy √ gombot.
3
A ▲ és a ▼ gombbal válassza ki a Gyermekza;r (Child Lock)
elemet, és nyomja meg a œ vagy √ gombot.
Eredme;ny> Megjelenik a Gyermekza;r (Child Lock) menü.
4
A œ vagy √ gombbal válassza ki az Be (On) elemet.
➣ Ha meg akarja szüntetni a csatorna zárolását, válassza ki az
Ki (Off) beállítást.
Funkcio;
Nyelv > Magyar
Ido…
Plug ß Play
Ke;k ke;pernyo…
Gyermekza;r
) gombot.
Választás
√
√
> Ki
√
Beírás
Kilépés
Funkcio;
5
6
A Pr. Sza;m (Prog. No.) elem kiválasztásához nyomja meg ▲
vagy ▼ gombot. Válassza ki a zárolni kívánt állomást a œ vagy √
gombbal.
Gyermekza;r
Gyermekza;r
Választás
> Ki
Állítás
A ▲ vagy ▼ gomb nyomogatásával válassza ki a Zár (Lock)
elemet, és nyomja meg a œ vagy √ gombot.
Eredme;ny> Megjelenik a Zárva (Locked) felirat.
Kilépés
Funkcio;
Gyermekza;r
7
Nyomja meg a EXIT ( ) gombot, vagy a MENU ( ) gomb
to/bbszo/ri megnyoma;sa;val te;rjen vissza a norma;l TV-ne;ze;shez,
ha a bea;llâta;st befejezte.
➣
Ha bármelyik csatorna le van zárva, akkor a
televíziókészüléken található vezérlŒgombokkal nem
tud belépni a Csatorna (Channel) menübe, és a
“Nem hozzáférheto/” (Not available) üzenet jelenik meg.
A menü csak a távvezérlŒrŒl érhetŒ el.
Gyermekza;r
Pr. Sza;m
Za;r
Választás
> Be
> 1
> $
Állítás
Kilépés
Funkcio;
Gyermekza;r
Gyermekza;r
Pr. Sza;m
Za;r
Választás
> Be
> 1
> Za;rva
Állítás
P1
Gyermekza;r
> Za;rva
27
Kilépés
E_KS9A(03134A)HUN
2/19/04
11:34 AM
Page 28
Ke;k ke;pernyo… bea;llâta;sa
HUN
Zajos ke;p helyett a ke;pernyo… ke;k szânu…re va;ltozik, ha nincs
ve;teli jel vagy a jel gyenge.
Funkcio;
Nyelv > Magyar
Ido…
Plug ß Play
Ke;k ke;pernyo…
Gyermekza;r
Választás
Állítás
28
A ^^Ke;k ke;pernyo…&& (Blue Screen) u/zemmo;dot ^^Ki&& (Off) kell kapcsolnia,
ha a zajos ke;pet me;gis ne;zni szeretne;.
√
√
> Be
√
Kilépés
1
Nyomja meg a MENU (
2
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza ki a Funkcio; (Function) menu/t e;s
uta;na nyomja meg a œ vagy √ gombot.
3
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza ki a Ke;k ke;pernyo… (Blue Screen)
menu/pontot.
4
A œ vagy √ gombbal kapcsolja Be¶Ki (On/Off) ezt az
u/zemmo;dot.
5
Nyomja meg a EXIT ( ) gombot, vagy a MENU ( ) gomb
to/bbszo/ri megnyoma;sa;val te;rjen vissza a norma;l TV-ne;ze;shez,
ha a bea;llâta;st befejezte.
) gombot.
E_KS9A(03134A)HUN
2/19/04
11:34 AM
Page 29
Teletext szolga;ltata;s (modelltŒl függŒen)
HUN
A legto/bb TV-csatorna âra;sos informa;cio;t nyu;jt a teletext
u/zemmo;d segâtse;ge;vel. Az informa;cio;k a ko/vetkezo…k lehetnek>
◆ TV-mu…sor ismerteto…
◆ Legfrissebb hârek
◆ Ido…ja;ra;s elo…rejelze;s
◆ Sporteredme;nyek
◆ Feliratok nagyothallo;k sza;ma;ra
A teletext oldal elrendeze;s 6 katego;ria szerint to/rte;nt.
Re;sz
Tartalom
A
Kiva;lasztott oldal sza;ma
B
Ado;-azonosâto; jel
C
A pillanatnyi oldalsza;m vagy a kerese;s jelze;se
D
Da;tum e;s ido…
E
Szo/veges informa;cio;
F
Informa;cio;k (Te;mako/ro/k, câmek)
A teletext megjelenâte;se (modelltŒl függŒen)
A teletext informa;cio;kat ba;rmikor megjelenâtheti a ke;pernyo…n, de a teletext informa;cio; pontos megjelenâte;se;hez a ve;telnek
jo;nak kell lennie, ku/lo/nben>
◆ Az informa;cio; hia;nyos lehet.
◆ Ne;ha;ny oldalt nem lehet megjelenâteni.
A teletext u/zemmo;d mu…ko/dtete;se e;s a teletext oldal
megjelenâte;se e;rdeke;ben>
1
Va;lassza ki a kâva;nt teletext informa;cio;t suga;rzo; TV-ado;t a
( 1 ) vagy
( 1 ) gomb megnyoma;sa;val.
2
A TTX¶MIX (
u/zemmo;dot.
) gomb megnyoma;sa;val kapcsolja be a teletext
Eredme;ny> Megjelenik a tartalomjegyze;k (100 oldal). Ez a
(index) gomb megnyomásával bármikor ismét
elŒhívható.
3
Nyomja meg isme;t a TTX¶MIX (
) gombot, ha az informa;cio;t
suga;rzo; ado; aktua;lis mu…sora;t is ne;zni szeretne;.
4
A norma;l TV-ne;ze;shez nyomja meg a TV (
) gombot.
29
E_KS9A(03134A)HUN
2/19/04
11:34 AM
Page 30
Teletext oldal kiva;laszta;sa (modelltŒl függŒen)
HUN
Az oldalsza;m megadhato; ko/zvetlenu/l a ta;vveze;rlo… sza;mgombjainak a
megnyoma;sa;val.
1
A megfelelo… sza;mgombok megnyoma;sa;val adja meg a tartalomjegyze;kben feltu/ntetett ha;romjegyu… oldalsza;mot.
Eredme;ny> A pillanatnyi oldalsza;m no/vekszik e;s az adott sza;mna;l a kâva;nt oldal megjelenik a ke;pernyo…n.
2
Az aloldalak automatikusan egyma;s uta;n jelennek meg, ha a
va;lasztott oldal to/bb ku/lo/nbo/zo… oldalbo;l a;ll. Egy adott oldal
mega;llâta;sa e;rdeke;ben nyomja meg a lapoza;s mega;llâto;
(tartás) gombot. Nyomja meg ezt a
(tartás) gombot
me;gegyszer, ha az informa;cio; kerese;st folytatni kâva;nja.
3
A ko/vetkezo… szolga;ltata;sok ko/zu/l va;laszthat>
Leheto…se;g...
Nyomja meg a...
◆ A teletext informa;cio;t e;s a
TV-mu…sort egyszerre ne;zni.
TTX¶MIX (
)
gombot ke;tszer.
◆ Rejtett szo/veg (pl. vete;lkedo…kne;l
a va;lasz) megfejte;se.
◆ Norma;l TV-mu…sor.
ismét a
(feltárás)
◆ Aloldal va;laszta;s ne;gyjegyu…
oldalsza;m megada;sa;val.
(aloldal)
◆ A ko/vetkezo… oldal kiva;laszta;sa.
◆ Az elo…zo… oldal kiva;laszta;sa.
(lapozás fel)
(lapozás le)
◆ Dupla nagysa;gu; betu…kkel ne;zni>
© Az oldal felso… re;sze;t.
© Az oldal also; re;sze;t.
◆ Teljes oldalt
30
(feltárás)
(méret)
◆ Egyszer
◆ Ke;tszer
◆ Ha;romszor
E_KS9A(03134A)HUN
2/19/04
11:34 AM
Page 31
Teletext oldal kiva;laszta;sa FLOF u/zemmo;dban
(modelltŒl függŒen)
HUN
A teletext oldal alja;n az egyes te;mako/ro/k câme ku/lo/nbo/zo…
szânnel jelenik meg, ha a TV-ado; FLOF u/zemmo;dban
suga;rozza az informa;cio;t. A kâva;nt te;mako/r a ta;vveze;rlo…
megfelelo… szânu… gombja;nak a megnyoma;sa;val va;laszthato; ki.
1
Va;lassza ki a teletext tartalomjegyze;ket a TTX¶MIX (
megnyoma;sa;val.
2
Nyomja meg a kâva;nt te;mako/rnek megfelelo… szânu… szângombot.
(A rendelkeze;se;re a;llo; te;mako/ro/k câmei a ke;pernyo… alja;n la;thato;k.)
Eredme;ny> A teletext oldal szânekkel jelo/lt tova;bbi câmekkel egyu/tt
jelenik meg, amelyeket hasonlo; mo;don va;laszthat ki.
3
Leheto…se;g...
Nyomja meg a...
Elo…zo… oldal kiva;laszta;sa
A piros szânu… gombot.
Ko/vetkezo… oldal kiva;laszta;sa
A zo/ld gombot.
4
) gomb
Nyomja meg a TV ( ) gombot, ha az informa;cio; kerese;st befejezte e;s a norma;l TV-ne;ze;shez kâva;n visszate;rni.
31
E_KS9A(03134A)HUN
2/19/04
11:34 AM
Page 32
Teletext oldalak ta;rola;sa (modelltŒl függŒen)
HUN
4 teletext oldal programozhato; be.
1
A LIST
u/zemmo;dva;laszto; gomb megnyoma;sa;val va;lassza a
lista;zo; u/zemmo;dot.
Eredme;ny> 4 ku/lo/nbo/zo… 3 sza;mjegybo…l a;llo; sza;m jelenik meg a
ke;pernyo… alja;n.
2
Nyomja meg azt a szânes gombot ahova; a kâva;nt oldalt
beprogramozni kâva;nja.
3
A sza;mgombok megnyoma;sa;val adja meg az u;j oldalsza;mot.
4
Isme;telje meg a 2 e;s 3 le;pe;st a tova;bbi szânes gombokkal is.
5
Nyomja a
(ta;rola;s) gombot mindaddig amâg a sza;mok
villoga;sa meg nem szu…nik.
➣
A
gomb megnyoma;sa az ala;bbi u/zemmo;dok ko/zt va;lt a;t.
◆ Lista;zo; u/zemmo;d.
◆ FLOF (FASTEXT) u/zemmo;d
Mu…sorne;ze;s ku/lso… mu…sorforra;sro;l
A megfelelo… bemenet kiva;laszta;sa;val a televâzio;hoz csatlakoztatott
ku/lo/nbo/zo… video;rendszerek mu…sora;t megne;zheti.
1
Elleno…rizze, hogy az o/sszes szu/kse;ges csatlakoztata;st
elve;gezte-e.
2
Kapcsolja be a televâzio;t, ha kell e;s nyomja meg egyszer vagy
to/bbszo/r a ku/lso… bemenetva;laszto; VIDEO ( ) gombot mindaddig
amâg a kâva;nt bemenet meg nem jelenik.
➢
➢
32
A ke;p a kiva;lasztott mu…sorforra;sto;l fu/ggo…en lehet,
hogy automatikusan megjelenik.
Nyomja meg a TV ( ) gombot e;s va;lassza ki a kâva;nt programhely sza;ma;t, ha a TV-mu…sorhoz kâva;n isme;t
visszate;rni.
E_KS9A(03134A)HUN
2/19/04
11:34 AM
Page 33
Csatlakozás audio/video be- és kimenetekhez
➢
A TV-készülék konfigurációja a modelltŒl függŒen különbözŒ
lehet.
A televâzio; ha;toldala;n
AV kábel
(modelltŒl függŒen)
(modelltŒl függŒen)
HUN
Odtwarzacz video
VIDEO
OUTPUT
AUDIO
INPUT
Dekoder¶Gry video
Odtwarzacz p¬yt
wizyjnych
VIDEO AUDIO
MONITOR
-OUT
INPUT
Kamera
Tuner anteny
satelitarnej
(MONO)
VIDEO L-AUDIO-R
MONITOR
-OUT
INPUT
➢
A televízió hátlapján levŒ Audio/Video csatlakozó RGB
kimenettel rendelkezŒ készülékek csatlakoztatására
szolgál.
A televâzio; elo…lapja;n (vagy oldalt)
AV kábel
(modelltŒl függŒen)
(modelltŒl függŒen)
Kamera
Odtwarzacz p¬yt
wizyjnych
Dekoder¶Gry video
➢
◆ A televízió hátlapján levŒ Audio/Video csatlakozó RGB kimenettel
rendelkezŒ készülékek csatlakoztatására szolgál.
◆ Ha az elŒlapon (vagy oldalt) és a hátlapon levŒ csatlakozók is külsŒ készülékhez csatlakoznak,
akkor az elŒlapon (vagy oldalt) levŒ AV csatlakozás élvez elsŒbbséget.
33
E_KS9A(03134A)HUN
2/19/04
11:34 AM
Page 34
Az elszânezo…de;sek eltu…ntete;se automatikus lema;gneseze;ssel
HUN
A demagnetiza;lo; tekercs a ke;pcso… ko/ru/l van elhelyezve, eze;rt norma;lis esetben nem kell ke;zzel
lema;gneseznie a televâzio;t.
A ko/vetkezo…ket kell elve;geznie, ha ma;shova; helyezte a televâzio;t e;s szânes foltok jelentek meg a
ke;pernyo…n.
◆ Kapcsolja ki a televâzio;t a ke;szu/le;k elo…lapja;n levo… be¶kikapcsolo; ^^
&& gombbal.
◆ Hagyja a televâzio;t 2 o;ra;ig kikapcsolva, hogy az automatikus lema;gneseze;s hata;sos
legyen, e;s uta;na kapcsolja be isme;t a ke;szu/le;ket a be¶kikapcsolo; POWER ( )
gombbal.
☛
A be¶kikapcsolo;val ^^ && kapcsolja ki a televâzio;t, ha azt felu/gyelet ne;lku/l
hagyja.
Biztonsa;gi okokbo;l hu;zza ki a ha;lo;zati csatlakozo;dugo;t e;s az antenna;t, ha a
ke;szu/le;ket hosszabb ideig nem haszna;lja.
Mielo…tt szervizhez fordulna
Mielo…tt szervizhez fordulna, ke;rju/k ve;gezze el a ko/vetkezo… egyszeru… elleno…rze;seket.
Ha az ala;bbi u;tmutata;sok nem oldja;k meg a proble;ma;t, a TV ke;szu/le;k tâpusa;nak e;s gya;rta;si
sza;ma;nak ismerete;ben forduljon a ma;rkaszervizhez.
Nincs hang vagy ke;p.
◆ Elleno…rizze, hogy a ha;lo;zati csatlakozo; be van-e dugva a
konnektorba.
◆ Elleno…rizze, hogy megnyomta-e a be¶-kikapcsolo; ^^ && gombot.
◆ Elleno…rizze a ke;p-kontraszt e;s fe;nyero… bea;llâta;sa;t.
◆ Elleno…rizze a hangero… bea;llâta;sa;t.
A ke;p megfelelo…, de nincs hang.
◆ Elleno…rizze a hangero… bea;llâta;sa;t.
◆ Elleno…rizze, hogy a ta;vveze;rlo…n a ne;mâta;s MUTE
nyomta-e meg.
gombot nem
Nincs ke;p vagy fekete-fehe;r a ke;p.
◆ A:llâtsa be a ^^Szân&&-t.
◆ Elleno…rizze, hogy helyesen lett-e bea;llâtva a TV norma.
Ve;teli zavar mutatkozik a hangban
e;s a ke;pben.
◆ Pro;ba;lja azonosâtani azt az elektromos ke;szu/le;ket, amelyik a
zavart okozza e;s vigye azt ta;volabb a TV-to…l.
◆ Egy ma;sik konnektorhoz csatlakoztassa a TV-t.
Elmoso;dott, zajos ke;p, torz hang.
◆ Elleno…rizze az antenna ira;nya;t, elhelyeze;se;t e;s csatlakoztata;sa;t.
Ez a hiba a;ltala;ban szobaantenna alkalmaza;sa esete;n fordul elo….
A ta;vveze;rlo… nem mu…ko/dteti
a ke;szu/le;ket.
◆ Tegyen be u;j elemeket.
◆ A ta;vveze;rlo… felso… (jelado;) ablaka;t tisztâtsa meg.
◆ Elleno…rizze az elemek csatlakozo;it.
34
E_KS9A(03134A)HUN
2/19/04
11:34 AM
Page 35
Memo
HUN
35
E_KS9A(03134A)HUN
2/19/04
11:34 AM
Page 36
- VEVÃSZOLGÁLAT
- Ha a termék teljesítményének módosulása hibás mıködésre
enged következtetni, lépjen kapcsolatba kiskereskedŒjével
vagy szolgáltatás forgalmazójával.
ELECTRONICS
AA68-03134A-01
Download PDF

advertising