Samsung | CW-29M166V | Samsung CW-29M166V Felhasználói kézikönyv

AA68-03187A-00Hun
6/16/05
5:38 PM
Page 1
SZÍNES
TELEVÍZIÓ
Használati útmutató
Kérjük, hogy a készülék mıködtetése elŒtt
gondosan olvassa végig a kezelési útmutatót
és Œrizze meg, mert késŒbb szüksége lehet rá.
KÉPERNYÃN MEGJELENÃ MENÜK
TELETEXT
AA68-03187A-00Hun
6/16/05
5:38 PM
Page 2
Biztonsági elŒírások
HUN
◆ Ne helyezze ki a készüléket szélsŒséges hŒmérsékleti vagy páratartalmi hatásoknak.
◆ Ne helyezze ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak vagy más hŒforrásnak.
◆ Ne érje a készüléket nedvesség.
◆ Soha ne helyezzen el a készüléken semmilyen tárgyat, és ne helyezzen rá vizet tartalmazó
edényt.
◆ Vihar ideje alatt (különösen akkor, ha villámlik) húzza ki a televízió a tápfeszültségı
csatlakozóját az aljzatból, illetve szüntesse meg az antenna és a televízió csatlakoztatását.
◆ Ne csavarja meg, és ne lépjen rá a kábelre.
◆ Ne terhelje túl a konnektort vagy a hosszabbítót, mert tızet, vagy áramütést okozhat.
◆ A készülék tisztításához kérem, használjon puha és száraz ruhadarabot (mely nem tartalmaz
illó anyagot).
◆ Ha a televízió összetörik, ne próbálja azt saját maga megjavítani. Vegye fel a kapcsolatot
szakképzett szerelŒvel.
◆ Ha a távirányítót hosszabb ideig nem használja, vegye ki belŒle az elemeket, és tárolja
azokat hıvös, száraz helyen.
◆ Ne ejtse le a távirányítót.
Ezt a készüléket nem szabad ipari környezetben használni.
Figyelmeztetés
FIGYELMEZTETÉS
ÁRAMÜTÉSVESZÉLY
NE NYISSA KI
FIGYELMEZTETÉS: AZ ÁRAMÜTÉS
ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A
HÁTSÓ BURKOLATOT! A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN
NINCSENEK FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ
RÉSZEK. A SZERVIZELÉST BÍZZA SZAKEMBERRE.
VIGYÁZAT: A TÙZ VAGY AZ ÁRAMÜTÉS OKOZTA KÁROK
ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN. NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET
ESÃNEK VAGY PÁRÁS KÖRNYEZET HATÁSÁNAK.
2
A villámjel a háromszögben a
készülék belsejében levŒ
nagyfeszültségre figyelmezteti
a felhasználót.
A felkiáltójel a háromszögben a
készülékhez tartozó fontos
utasítások megtekintésére hívja fel
a felhasználó figyelmét.
☛
A tápfeszültség értéke a televízió
készülék hátoldalán van feltüntetve,
és frekvencia 50 vagy 60 Hz.
AA68-03187A-00Hun
6/16/05
5:38 PM
Page 3
HUN
Tartalom
◆ BEVEZETÉS
■
■
Biztonsági elŒírások...............................................................................................
Figyelmeztetés.......................................................................................................
2
2
◆ A TELEVÍZIÓ CSATLAKOZTATÁSA ÉS ELÃKÉSZÍTÉSE
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
A készülék rajza (készülékfüggŒ) ........................................................................
Infravörös távirányító ............................................................................................
Az elemek behelyezése a távirányítóba ................................................................
Csatlakoztatás antennához vagy kábeltelevíziós hálózathoz................................
A televízió be- és kikapcsolása ..............................................................................
A televízió készenléti üzemmódba kapcsolása .....................................................
Ismerkedés a távirányítóval ...................................................................................
Plug & Play ............................................................................................................
A bemutató megtekintése......................................................................................
A nyelv kiválasztása...............................................................................................
5
6
7
7
8
8
9
10
11
11
◆ A CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
■
■
■
■
■
■
A csatornák automatikus beállítása .......................................................................
A tárolt csatornák rendezése .................................................................................
A csatornák kézi beállítása ....................................................................................
Nem kívánt csatornák átugrása .............................................................................
Név hozzárendelése a csatornákhoz ....................................................................
A csatornák finom hangolása ................................................................................
12
13
14
16
17
18
◆ A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
A kép alap beállításának módosítása ....................................................................
A képbeállítások módosítása .................................................................................
A digitális zajcsökkentés funkció be/kikapcsolása ................................................
A kék képernyŒmód beállítása...............................................................................
Uporaba kontrole nagiba .......................................................................................
A képformátum kiválasztása..................................................................................
A kép kimerevítése.................................................................................................
A hang alapbeállítás változtatása ..........................................................................
A hangbeállítások módosítása...............................................................................
További hang beállítások
(Auto hangerŒ / Zene / Turbo hang / Álsztereo / Látszólagos térhatás)...............
A hangbeállítás kiválasztása (készülékfüggŒ) .......................................................
3
19
20
21
22
22
23
23
23
24
25
26
AA68-03187A-00Hun
6/16/05
5:38 PM
Page 4
➢
HUN
Tartalom (folytatás)
◆ A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA (folytatás)
■
■
■
Az alvás üzemmód idŒzítŒ beállítása.....................................................................
Az aktuális idŒ beállítása és megjelenítése ...........................................................
A televízió automatikus be- és kikapcsolása .........................................................
27
28
29
◆ TELETEXT FUNKCIÓ HASZNÁLATA
■
■
■
■
■
Teletext funkció......................................................................................................
A teletext információ megjelenítése.......................................................................
Oldal kiválasztása számmal...................................................................................
Oldal kiválasztása a FLOF módban.......................................................................
Teletext oldalak tárolása ........................................................................................
30
30
31
32
32
◆ TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A CSATLAKOZÓKRÓL
■
■
■
■
■
■
Csatlakoztatás a külsŒ ki- / bemenetre .................................................................
Az Audio kimenet csatolójának csatlakoztatása....................................................
Csatlakoztatás az RCA bemenethez .....................................................................
Csatlakoztatás az S-Video bemenethez................................................................
Fejhallgató csatlakoztatása....................................................................................
A külsŒ forrásból jövŒ képek megjelenítése ..........................................................
33
33
34
34
35
35
◆ AJÁNLÁSOK A HASZNÁLATHOZ
■
■
Automatikus színcsík eltávolító ..............................................................................
Hibaelhárítás:MielŒtt szervizszakemberhez fordulna tanácsért ............................
36
36
A
Szimbólumok
Nyomja meg
4
☛
Fontos
➢
Megjegyzés
AA68-03187A-00Hun
6/16/05
5:38 PM
Page 5
A készülék rajza (készülékfüggŒ)
➢
A TV-készülék konfigurációja a modelltŒl függŒen különbözŒ lehet.
HUN
A televízió vezérlŒpultja
A televâzio; elo…lapja;n
2
1
3
4
5
6
7
8
9
1) BEMENET FORRAS KIVALASZTO
6) KÖVETKEZÃ CSATORNA
2) MENÜ KIJELZŒ
7) KÉSZENLÉTI ALLAPOT KIJELZŒ
3) A HANGERÃ CSÖKKENTÉSE
8) TAVIRANYITO ÉRZÉKELŒ
4) A HANGERÃ NÖVELÉSE
9) BE- /KIKAPCSOLO
5) ELÃZÃ CSATORNA
A televízió csatlakoztató panele
A televízió oldala
A televízió hátulja
Audio bemenet (jobb, bal)
Video bemenet
S-Video bemenet
Fejhallgató
csatlakozó
SCART Audio/Video
bemenet/kimenet
Monitor Audio kimenet
75Ω Koaxiális csatlakozó antennához/
kábel TV hálózathoz
5
AA68-03187A-00Hun
6/16/05
5:38 PM
Page 6
Infravörös távirányító
HUN
A
b
TELEVÍZIÓ KÉSZENLÉTI ÁLLAPOT
KÉP MÉRET/
TELETEXT MÉRET KIVÁLASZTÁSA
HANG MÓD KIVÁLASZTÁS/
TELETEXT AL-OLDAL
TELETEXT KIJELZÉSE/
A NORMÁL KÉP ÉS A TELETEXT
EGYÜTTES MEGJELENÍTÉSE
AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS/
TELETEXT MENTÉSE
KÖZVETLEN CSATORNA KIVÁLASZTÁS
EGY/KÉT-SZÁMJEGYÙ
CSATORNAVÁLASZTÁS/
TELETEXT OLDAL FAGYASZTÁS
A HANGERÃ NÖVELÉSE
A HANG IDEIGLENES KIKAPCSOLÁSA
A HANGERÃ CSÖKKENTÉSE
HANGOLÓ/KÁBEL HÁLÓZAT
VÁLASZTÓ
MENÜ KIJELZÃ/
PROGRAM KIVÁLASZTÁSA NÉV SZERINT
VÁLTÁS A KÉT UTOLJÁRA
MEGJELENÍTETT CSATORNA KÖZÖTT
KÖVETKEZÃ CSATORNA/
KÖVETKEZÃ TELETEXT OLDAL
KÜLSÃ BEMENET KIVÁLASZTÁSA/
TELETEXT MÓD KIVÁLASZTÁS
(LIST/FLOF)
ELÃZÃ CSATORNA/
TELETEXT ELÃZÃ OLDAL
INFORMÁCIÓS KÉPERNYÃ/
TELETEXT MEGJELENÍTÉSE
KILÉPÉS AZ AKTUÁLIS KÉPERNYÃBÃL
LÉPÉS A KÍVÁNT MENÜLEHETÃSÉGRE/\\
ADOTT LEHETÃSÉG BEÁLLÍTÁSA
HANG MENÜ KIJELZÃ
TURBO HANG
FASTEXT – TÉMA KIVÁLASZTÁSA
KIVÁLASZTÁS JÓVÁHAGYÁSA
(TÁROLÁS VAGY BEVITEL)
HANGHATÁS KIVÁLASZTÁS
KÉPHATÁS KIVÁLASZTÁS
MEGÁLLÍTOTT KÉP
NEM ELÉRHETÃ
➢
6
A távirányító teljesítményét befolyásolhatja az erŒs fény.
A
v
AA68-03187A-00Hun
6/16/05
5:38 PM
Page 7
Az elemek behelyezése a távirányítóba
HUN
A távirányítóba az alábbi esetekben kell az elemeket
behelyeznie vagy kicserélnie:
◆ Vásárolja meg a televíziót
◆ Ha a távirányító már nem megfelelŒen mıködik
1
A távirányító hátoldalán található fedelet a rajta található
szimbólum ( ) megnyomása után a fedél erŒteljes húzásával
távolítsa el.
2
Helyezzen be két R03, UM4, “AAA” 1,5 voltos vagy azzal
egyenértékı elemet, és közben ügyeljen a pólusok megfelelŒ
illesztésére:
◆ – az elem vége a távirányító – (mínusz) jelzéséhez
illeszkedjen
◆ + az elem vége a távirányító + (plussz) jelzéséhez
illeszkedjen
3
Tegye vissza a fedelet úgy, hogy a távirányító aljához igazítja,
majd visszatolja a helyére.
Csatlakoztatás antennához vagy kábeltelevíziós hálózathoz
A TV-csatornák megtekintéséhez az alábbi források
valamelyikén át biztosítani kell a készülék jelvételét:
◆ Szabadtéri antenna
◆ Kábeltévés hálózat
◆ Parabola antenna
1
Az elsŒ három esetben a TV-készülék hátoldalán található 75Ω
koaxiális aljzatba csatlakoztassa az antenna vagy a hálózat
bemeneti kábelét.
2
Beltéri antenna használata esetén a TV-készülék hangolásakor
a beltéri antennát valószínıleg el kell forgatnia, amíg a kép
élessé és tisztává nem válik. Ha további részletekre kíváncsi,
olvassa el az alábbiakat is:
◆ “A csatornák automatikus beállítása” a 12. oldalon
◆ “A csatornák kézi beállítása” a 14. oldalon
A televízió hátulja
vagy
Kábeltelevíziós hálózat
7
AA68-03187A-00Hun
6/16/05
5:38 PM
Page 8
A televízió be- és kikapcsolása
HUN
A tápfeszültség vezetéke a TV-készülék hátoldalához van
csatlakoztatva
1
Dugja be a tápfeszültség vezetékét a megfelelŒ aljzatba.
➢
2
A tápfeszültség értéke a televízió készülék hátoldalán
van feltüntetve, és frekvencia 50 vagy 60 Hz.
Nyomja meg a “
Eredmény:
3
A
A
e
” gombot (Be /Ki) a készülék elején.
A készülék elején található készenléti lámpa
világít.
A távirányító POWER ( ) gombjával kapcsolja be a TVkészüléket.
Eredmény:
A készülék automatikusan a legutoljára
megtekintett programot választja ki.
nem mentett el még csatornákat akkor nem jelenik
➣ Ha
meg tiszta kép. Tekintse meg “A csatornák automatikus
beállítása” fejezetet a 12. oldalon vagy a “A csatornák
kézi beállítása” fejezetet a 14. oldalon.
4
A készülék kikapcsolásához nyomja meg ismét a “
(Be /Ki).
” gombot
A televízió készenléti üzemmódba kapcsolása
A televízió készenléti üzemmódba kapcsolásával
csökkenthetŒ:
◆ Az áramfogyasztás
◆ A katódsugárcsŒ elhasználódása
A készenléti üzemmód a tévénézés átmeneti megszakításakor
(például étkezések alkalmával) hasznos.
1
Nyomja meg a távirányító POWER ( ) gombját.
Eredmény:
2
A televízió visszakapcsolásához egyszerıen nyomja meg ismét
a POWER ( ) gombot.
➣
☛
8
A képernyŒ kikapcsol, és a készülék elején a
készenléti állapotot jelzŒlámpa pirosan világít.
A televízió a P
vagy a
visszakapcsolhatja.
gomb megnyomásával is
A televíziót ne hagyja hosszabb ideig (például szabadság
idejére) készenléti állapotban. Nyomja meg a “ ” gombot
(Be /Ki) a készülék elején.
Érdemes a televízió tápfeszültségı csatlakozóját kihúznia
az aljzatból, illetve megszüntetnie az antenna és a
televízió csatlakoztatását is.
P
AA68-03187A-00Hun
6/16/05
5:38 PM
Page 9
Ismerkedés a távirányítóval
HUN
A távirányítót elsŒsorban az alábbi mıveletekre használhatja:
◆ Csatornaváltás és a hangerŒ beállítása
◆ A TV-készülék beállítása a képernyŒn megjelenŒ
menürendszerrel
A következŒ táblázat a leggyakrabban használt gombokat és
ezek funkcióját tartalmazza.
Gomb
Megjelenítési funkció
Menü funkció
A következŒ tárolt csatorna. Az elŒzŒ tárolt csatorna.
-
-
A megfelelŒ csatorna megjelenítésére szolgál
-/--
A tíznél nagyobb számjegyı csatorna kiválasztására
szolgál. Nyomja meg ezt a gombot és “- -” szimbólum
jelenik meg. Adja be a két számjegyı csatorna számot.
PRE-CH
Nyomja meg a PRE-CH gombot. A televíziókészülék az
utoljára megtekintett csatornára vált.
Két, egymástól távol lévŒ csatorna közötti gyors
átváltáshoz hangoljon az egyik csatornára, majd a
számgomb segítségével válassza ki a másik csatornát.
Ezt követŒen a PRE-CH gombbal gyorsan válthat a két
csatorna között.
t
A hangerŒ növelésére
szolgál.
A hangerŒ csökkentésére
szolgál.
-
MUTE
A hang ideiglenesen kikapcsolására szolgál
A hang visszakapcsolásához, nyomja meg a
gombot ismét, vagy nyomja meg a
vagy
gombot.
MENU
A képernyŒn kijelzett
menürendszer
megjelenítése.
Visszalépés az elŒzŒ
menübe vagy a normál
nézethez.
-
Funkciók:
◆ Az aktuális menüopció
választási lehetŒségeit
tartalmazó almenüt
jelenít meg.
◆ A menüopció értékének
növelése/csökkentése.
-
A változtatás jóváhagyása.
-
Kilépés a menürendszerbŒl,
és visszatérés közvetlenül a
normál nézethez.
➣
ét
EXIT
TV
A készülék bekapcsolására A menü rendszerbŒl történŒ
szolgál, ha a készülék
visszatérésre szolgál.
készenléti állapotban van.
9
AA68-03187A-00Hun
6/16/05
5:38 PM
Page 10
Plug & Play
HUN
A TV-készülék legelsŒ bekapcsolásakor két alapvetŒ
felhasználói beállítás megy végbe automatikusan és egymás
után. a nyelv, a csatorna és az óra beállítása.
Plug & Play
1
Ha a televízió készenléti üzemmódban van, akkor nyomja meg
a távirányító POWER ( ) gombját.
Eredmény: Megjelenik a Plug & Play felirat. Ez egy ideig
villog, majd a készülék automatikusan megjeleníti
a Nyelv (Language) menüt.
2
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a megfelelŒ nyelvet.
Nyomja meg a MENU ( ) gombot, hogy elmentse a beállítást.
Eredmény: Az üzenet Ant. Bem. : Ellenörzés (Ant.Input :
Check) jelenik meg.
Ant. Bem. : Ellenörzés
œ √ Léptetés
TV
Kilépés
Autom. tárolás
Ország
Keresés
Léptetés
➣
: Egyéb
: -/+
œ √ Állítás
TV
IdŒ
Óra
IdŒzítés
Léptetés
GyŒzŒdjön meg róla, hogy az antenna helyesen csatlakozik a
készülékhez. Nyomja meg a œ vagy a √ gombot
Eredmény: Az Autom. tárolás (Auto store) menü jelenik
meg a Ország (Country) felirattal.
4
Válassza ki a megfelelŒ országot a œ vagy a √ gombbal.
A csatornák megkereséséhez válassza ki a Keresés (Search)
pontot a ▼ vagy a ▲ gomb megnyomásával, majd nyomja meg
a œ vagy a √ gombot. Nyomja meg a MENU ( ) gombot,
hogy megállítsa a keresést.
Eredmény: Megjelenik a Óra (Clock) opciót kijelölve
tartalmazó IdŒ (Time) menü
: –– : ––
: Ki
œ √ Állítás
➣
Kilépés
5
Enjoy your watching.
Léptetés
œ √ Beírás
10
√
√
: Be
√
:0
Lásd még “Az aktuális idŒ beállítása és megjelenítése”
fejezetet a 28. oldalon.
6
Ha végzett nyomja meg a MENU ( ) gombot.
Eredmény: Az üzenet Enjoy your watching. jelenik meg, és az
a csatorna, melyet éppen beállított, aktiválódik.
7
Ha törölni akarja ennek a funkciónak beállításait
Beállítás
Plug & Play
Nyelv
Kék képernyŒ
Bemutatás
Kép Billentés
Lásd még “A csatornák automatikus beállítása” fejezetet
a 12. oldalon
A œ vagy a √ gombbal léptesse az óra vagy a perc értékeket.
Állítsa be az óra és a perc értékét a ▼ vagy a ▲ gomb
megnyomásával.
➣
TV
Ha egy nyelv sem kerül kiválasztásra a Nyelv
(Language) menüben, akkor a Nyelv (Language) menü
30 másodperc múlva eltınik.
3
Kilépés
1
Nyomja meg a MENU (
2
Nyomja meg a ▼ vagy a ▲ gombot, hogy kiválassza a
Beállítás (Setup) pontot, és nyomja meg a œ vagy a √
gombot.
Eredmény: A Plug & Play opció van kijelölve.
3
A œ vagy a √ gombbal válassza ki a megfelelŒ nyelvet.
Eredmény: Ez a beállítás a Plug & Play üzenet
megjelenésével kezdŒdik.
Kilépés
H
m
) gombot.
A
n
AA68-03187A-00Hun
6/16/05
5:38 PM
Page 11
A bemutató megtekintése
HUN
Hogy a TV készülék funkcióit jobban megismerhesse,
megtekintheti a készülékbe beépített bemutatót.
g
1
Nyomja meg a MENU (
Eredmény:
i
2
) gombot.
Megjelenik a fŒmenü.
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Beállítás (Setup) opciót.
Eredmény:
A képernyŒn megjelennek a Beállítás (Setup)
csoportban elérhetŒ opciók.
t.
3
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
4
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Bemutatás
(Demonstration) opciót.
ü
5
TV
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
Eredmény:
➣
Beállítás
Plug & Play
Nyelv
Kék képernyŒ
Bemutatás
Kép Billentés
Minden menüpont megjelenik pontról pontra.
Ha ki akar lépni a bemutatóból, akkor nyomja meg a
távirányítón a EXIT ( ) gombot.
Léptetés
√
√
: Be
√
:0
œ √ Beírás
Kilépés
g
A nyelv kiválasztása
A készülék elsŒ használatakor meg kell adnia, hogy milyen
nyelven jelenjenek meg a menük és üzenetek.
TV
1
Nyomja meg a MENU (
Eredmény:
2
z
) gombot.
Megjelenik a fŒmenü.
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Beállítás (Setup) opciót.
Eredmény:
A képernyŒn megjelennek a Beállítás (Setup)
csoportban elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
4
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Nyelv (Language) opciót.
5
A œ vagy a √ gombbal válassza ki a megfelelŒ nyelvet.
Beállítás
Plug & Play
Nyelv
Kék képernyŒ
Bemutatás
Kép Billentés
Léptetés
œ √ Beírás
11
√
√
: Be
√
:0
Kilépés
AA68-03187A-00Hun
6/16/05
5:38 PM
Page 12
A csatornák automatikus beállítása
HUN
TV
Csatorna
√
√
√
√
√
√
Autom. tárolás
Kézi tárolás
Hozzáad/Töröl
Sorrend
Név
Finomhangolás
Léptetés
œ √ Beírás
TV
Végigpásztázhatja a rendelkezésre álló frekvenciatartományt
(a lehetŒségek országonként különbözŒek) ElképzelhetŒ, hogy
a csatornákhoz automatikusan hozzárendelt programszámok
nem egyeznek az aktuális vagy a kívánt programszámokkal.
Azonban a számokat kézileg is kioszthatja és bármely
csatornát törölhet, amelyet nem kíván nézni.
1
Nyomja meg a MENU ( ) gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Csatorna (Channel)
opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Csatorna (Channel)
csoportban elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
Eredmény: Az Autom. tárolás (Auto store) ki van választva.
4
Nyomja meg ismét a œ vagy a √ gombot.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek az Autom. tárolás
(Auto store) csoportban rendelkezésre álló
lehetŒségek, és a Ország (Country) pont van
kijelölve.
5
Válassza ki a megfelelŒ országot a œ vagy a √ gombbal.
Az országok az alábbi sorrend szerint jelenek meg: Egyéb –
Belgie – Deutschland – Espaƒa – France – Italia –
Nederland – Schweiz – Sverige – UK – Kelet-Európa.
6
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Keresés (Search) opciót.
7
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot, hogy elindítsa a keresést.
Eredmény: Egy vízszintes csík jelenik meg, és a csatornák a
frekvenciájuknak megfelelŒ sorrendben jelennek
meg. Végül, a keresés automatikusan leáll.
Kilépés
Autom. tárolás
Ország
Keresés
Léptetés
: Egyéb
: -/+
œ √ Állítás
TV
Kilépés
Autom. tárolás
Ország
Keresés
Léptetés
: Egyéb
: -/+
œ √ Keresés
P 1 C-- ----106 MHz
Kilépés
➢
7%
8
) gombbal szakíthatja meg.
Ha a keresést és a mentést befejezte, akkor a Sorrend (Sort)
menü jelenik meg.
◆ A tárolt csatornák szám szerinti rendezéséhez ugorjon a 6.
lépésre “A tárolt csatornák rendezése” fejezetben a 13.
oldalon.
Kilépés
TV
◆ A csatornák rendezése nélküli kilépéshez mentés
funkcióból, nyomja meg a MENU ( ) gombot, amíg a
menüfeliratok el nem tınnek..
Sorrend
Tól
Ig
Tárolás
Léptetés
A keresést a MENU (
: P 1 ----: P-- ----:?
œ √ Állítás
12
9
Kilépés
A csatornák tárolása után:
◆
◆
◆
◆
A kívánt sorrendbe rendezheti azokat (lásd a 13. oldalon)
Törölhet egy csatornát (lásd a 16. oldalon)
Nevet rendelhet a tárolt csatornákhoz (lásd a 17. oldalon)
Szükség esetén finomhangolást végezhet a csatornák
vételén (lásd a 18. oldalon)
◆ Aktiválhatja a Digitális ZajszırŒt (lásd a 21. oldalon)
E
p
h
tö
y
AA68-03187A-00Hun
6/16/05
5:38 PM
Page 13
A tárolt csatornák rendezése
HUN
Ezzel a mıvelettel módosíthatja a tárolt csatornák
programszámát. Erre a mıveletre az automata mentés
használata után lehet szüksége. A nem kívánt csatornákat
törölheti.
1
Nyomja meg a MENU (
Eredmény:
2
Megjelenik a fŒmenü.
A képernyŒn megjelennek a Csatorna (Channel)
csoportban elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
4
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Sorrend (Sort) opciót.
5
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
Eredmény:
A képernyŒn megjelennek az Sorrend (Sort)
csoportban rendelkezésre álló lehetŒségek, és a
Tól (From) pont van kijelölve.
Csatorna
Autom. tárolás
Kézi tárolás
Hozzáad/Töröl
Sorrend
Név
Finomhangolás
) gombot.
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Csatorna (Channel)
opciót.
Eredmény:
)
TV
Léptetés
œ √ Beírás
TV
Válassza ki a csatorna számot, melyet meg akar változtatni a œ
vagy a √ gomb megnyomásával.
7
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Ig (To) opciót. Válassza ki
a csatorna számot, melyhez rendelni akarja a œ vagy a √
gomb megnyomásával.
.
csatorna számot a távirányítón a (0–9) számgombok
➣ Asegítségével
közvetlenül is kiválaszthatja.
8
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Tárolás (Store) opciót.
Válassza ki az OK pontot, hogy megerŒsítse a csatorna
számának megváltoztatását a œ vagy a √ gomb
megnyomásával.
Eredmény:
.
9
A kiválasztott csatorna át lett helyezve az elŒzŒ
helyérŒl a választott számra.
A többi tárolt csatorna számának megvaltoztatásához ismételje
meg a 6-8 lépéseket miután kiválasztott a Tól (From) pontot a
▼ vagy a ▲ gomb megnyomásával.
Kilépés
Sorrend
Tól
Ig
Tárolás
Léptetés
: P 1 ----: P-- ----:?
œ √ Állítás
TV
6
√
√
√
√
√
√
Kilépés
Sorrend
Tól
Ig
Tárolás
Léptetés
: P 1 ----: P 3 ----:?
œ √ Állítás
TV
Kilépés
Sorrend
Tól
Ig
Tárolás
Léptetés
: P 3 ----: P 1 ----: OK
œ √ Állítás
13
Kilépés
AA68-03187A-00Hun
6/16/05
5:38 PM
Page 14
A csatornák kézi beállítása
HUN
Összesen TV-csatorna tárolására van mód, amelybe
beletartoznak a kábeltévés hálózaton fogadott csatornák is
TV
Csatorna
√
√
√
√
√
√
Autom. tárolás
Kézi tárolás
Hozzáad/Töröl
Sorrend
Név
Finomhangolás
Léptetés
œ √ Beírás
A csatornák kézi tárolásakor:
◆ Eldöntheti, hogy valamennyi talált csatornát el
kívánja-e tárolni
◆ Kiválaszthatja az egyes tárolt csatornák
azonosítására szolgáló programszámot
Kilépés
1
TV
Eredmény:
Kézi tárolás
Pr. Szám
Szín rendszer
Hang rendszer
Csatorna
Keresés
Tárolás
Léptetés
TV
œ √ Állítás
: P 3 ----: Auto
: BG
:C1
: 46MHz
:?
Nyomja meg a MENU (
2
) gombot.
Megjelenik a fŒmenü.
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Csatorna (Channel)
opciót.
Eredmény:
A képernyŒn megjelennek a Csatorna (Channel)
csoportban elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
4
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Kézi tárolás (Manual
Store) opciót.
5
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
Kilépés
Kézi tárolás
Pr. Szám
Szín rendszer
Hang rendszer
Csatorna
Keresés
Tárolás
Léptetés
TV
œ √ Állítás
: P 3 ----: Auto
: BG
:C1
: 46MHz
:?
Kilépés
Kézi tárolás
Pr. Szám
Szín rendszer
Hang rendszer
Csatorna
Keresés
Tárolás
Léptetés
œ √ Állítás
Eredmény:
6
Programszámot a csatornákhoz a œ vagy a √ gomb
megnyomásával rendelhet.
7
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Szín rendszer (Colour
System) opciót. Jelenítse meg a készülék beállításait a œ vagy
a √ gomb megnyomásával.
: P 3 ----: Auto
: BG
:C1
: 46MHz
:?
Kilépés
A képernyŒn megjelennek az Kézi tárolás
(Manual Store) csoportban rendelkezésre álló
lehetŒségek, és a Pr. Szám (Prog. No.) pont van
kijelölve.
Eredmény:
A színnormák az alábbi sorrend szerint jelenek
meg:
Auto – PAL – SECAM – NT4.43
8
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Hang rendszer (Sound
system) opciót. Jelenítse meg a készülék beállításait a œ vagy
a √ gomb megnyomásával.
Eredmény:
A hangnormák az alábbi sorrend szerint jelenek
meg:
BG - DK - I - L
14
☛
AA68-03187A-00Hun
y
5:38 PM
Page 15
A csatornák kézi beállítása (folytatás)
HUN
9
Ha ismeri a tárolni kívánt csatorna számát, akkor lásd a
következŒ lépéseket.
TV
◆ A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Csatorna (Channel)
opciót.
◆ Nyomja meg a ▼ vagy a ▲ gombot, hogy kiválassza a
C (Légi csatorna) vagy az S (Kábel csatorna) opciót.
◆ Nyomja meg a √ gombot
◆ A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a kívánt számot.
A csatorna számot a távirányítón a (0–9)
számgombok segítségével közvetlenül is
kiválaszthatja.
➣
Állítás
TV
Ha nem ismeri a csatorna számát, akkor válassza ki a Kersés
(Search) funkciót a ▼ vagy a ▲ gomb megnyomásával.
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot, hogy elindítsa a keresést.
Eredmény:
11
12
☛
A hangoló egység addig pásztázza a
frekvenciatartományt, amíg az elsŒ csatorna vagy
az Ön által kiválasztott csatorna meg nem jelenik
a képernyŒn
A csatorna a kívánt számmal való elmentéséhez, válassza ki a
Tárolás (Store) opciót a ▼ vagy a ▲ gomb megnyomásával.
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot, hogy kiválassza az OK
opciót.
: P 3 ----: Auto
: BG
:C1
: 46MHz
:?
œ √ Léptetés
Kilépés
Kézi tárolás
Pr. Szám
Szín rendszer
Hang rendszer
Csatorna
Keresés
Tárolás
nincs hang vagy zavaros, akkor a hang
➣ Ha
alapbeállításának megváltoztatása szükséges.
10
Kézi tárolás
Pr. Szám
Szín rendszer
Hang rendszer
Csatorna
Keresés
Tárolás
◆ Nyomja meg a √ gombot
)
n
6/16/05
Léptetés
TV
œ √ Keresés
: P 3 ----: Auto
: BG
:C1
: 46MHz
:?
Kilépés
Kézi tárolás
Pr. Szám
Szín rendszer
Hang rendszer
Csatorna
Keresés
Tárolás
Léptetés
œ √ Állítás
A további csatornák tárolásához ismételje meg a 9–11. lépést.
Csatorna módja
◆ P (Program mód): A hangolás befejezésekor a térségben
fogható mısorszóró-állomások a P00 és P99 közötti
pozíciószámokhoz lesznek rendelve. Ebben a módban a
pozíciószám megadásával választhat csatornát.
◆ C (Valós csatorna mód): Kiválaszthatja a légi csatornát, ha
ebben a módban beadja a megfelelŒ számot.
◆ S (Kábel csatorna mód): Kiválaszthatja a kábel csatornát,
ha ebben a módban beadja a megfelelŒ számot.
15
: P 3 ----: Auto
: BG
:C1
: 46MHz
: OK
Kilépés
AA68-03187A-00Hun
6/16/05
5:38 PM
Page 16
Nem kívánt csatornák átugrása
HUN
TV
A letapogatott csatornákat ki is zárhatja, ha kiválasztja Œket..
Ilyenkor a tárolt csatornák pásztázása közben az átugrásra
kijelöltek nem jelennek meg.
Csatorna
√
√
√
√
√
√
Autom. tárolás
Kézi tárolás
Hozzáad/Töröl
Sorrend
Név
Finomhangolás
Léptetés
œ √ Beírás
Azok a csatornák azonban, amelyeket nem jelölt meg
átugrásra, a pásztázás közben megjelennek.
1
Kilépés
Eredmény:
2
TV
Hozzáad/Töröl
P 1 : Hozzáadva
P 2 : Hozzáadva
P 3 : Hozzáadva
P 4 : Hozzáadva
Léptetés
TV
œ √ Állítás
œ √ Állítás
16
Kilépés
Megjelenik a fŒmenü.
A képernyŒn megjelennek a Csatorna (Channel)
csoportban elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
4
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Hozzáad/Töröl
(Add/Erase) opciót.
5
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
Kilépés
P 1 : Törölve
P 2 : Hozzáadva
P 3 : Hozzáadva
P 4 : Hozzáadva
) gombot.
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Csatorna (Channel)
opciót.
Eredmény:
Eredmény:
Hozzáad/Töröl
Léptetés
Nyomja meg a MENU (
A tárolt csatornák jelennek meg.
6
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a hozzáadandó vagy
törlendŒ csatornákat. Ha szükséges, válassza ki az Hozzáadva
(Added) vagy az Törölve (Erased) opciót a œ vagy a √ gomb
megnyomásával.
7
Ismételje meg a 6 lépést minden törlendŒ vagy hozzáadandó
csatorna esetén.
A
c
E
n
AA68-03187A-00Hun
6/16/05
Page 17
Név hozzárendelése a csatornákhoz
HUN
A csatorna-információk sugárzásakor a készülék a
csatornaneveket automatikusan hozzárendeli a csatornákhoz.
TV
Ezek a nevek azonban módosíthatók, tehát a csatornákhoz új
neveket is hozzárendelhet.
1
Nyomja meg a MENU (
Eredmény:
2
Eredmény:
A képernyŒn megjelennek a Csatorna (Channel)
csoportban elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
4
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Név (Name) opciót.
5
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
Eredmény:
6
Léptetés
œ √ Beírás
√
√
√
√
√
√
Kilépés
TV
Név
P 1 : ----P 2 : ----P 3 : ----P 4 : -----
Léptetés
œ √ Állítás
Kilépés
A jelenleg tárolt csatornák jelennek meg.
Ha szükséges, akkor a ▼ vagy a ▲ gomb megnyomásával
kiválaszthatja az elnevezendŒ csatornát.
7
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
8
Nyomja meg a ▼ vagy a ▲ gombot, hogy kiválassza a
megfelelŒ betıt (A–Z), a megfelelŒ számot (0–9) vagy
szimbólumot (–, szóköz). Lépjen a következŒ betıre a œ vagy
a √ gomb megnyomásával.
9
Autom. tárolás
Kézi tárolás
Hozzáad/Töröl
Sorrend
Név
Finomhangolás
) gombot.
Megjelenik a fŒmenü.
Csatorna
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Csatorna (Channel)
opciót.
)
a
5:38 PM
TV
Név
P 1 : A----P 2 : ----P 3 : ----P 4 : -----
Állítás
œ √ Léptetés
Ismételje meg a 6 – 8 lépéseket, hogy további csatornákat
elnevezzen.
17
Kilépés
AA68-03187A-00Hun
6/16/05
5:38 PM
Page 18
A csatornák finom hangolása
HUN
TV
Ha a vétel teljesen tiszta, akkor nem kell a csatornát finomra
hangolni, mivel a készülék ezt a keresés során automatikusan
elvégzi.
Csatorna
√
√
√
√
√
√
Autom. tárolás
Kézi tárolás
Hozzáad/Töröl
Sorrend
Név
Finomhangolás
Léptetés
œ √ Beírás
Ha gyenge a jel, akkor lehetséges, hogy kézileg kell csatornát
finomra hangolnia.
1
Kilépés
Eredmény:
2
TV
Finomhangolás
: -/+
:?
:?
Hangolás
Tárolás
Töröl
Léptetés
œ √ Állítás
Hangolás
Tárolás
Töröl
4
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Finomhangolás (Fine
tune) opciót.
5
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
Eredmény:
6
: -/+
: OK
:?
œ √ Állítás
Eredmény:
Kilépés
Finomhangolás
Hangolás
Tárolás
Töröl
Léptetés
: -/+
:?
: OK
œ √ Állítás
18
8
Megjelenik a vízszintes csík. Mozgassa a
horizontális csík kurzorát jobbra vagy balra a œ
vagy a √ gomb megnyomásával.
A beállított kép vagy hang memóriában való tárolásához,
válassza ki a Tárolás (Store) opciót a ▼ vagy a ▲ gomb
megnyomásával. Nyomja meg a œ vagy a √ gombot
OK jelenik meg.
A beállított kép vagy hang memóriából való törléséhez,
válassza ki az Töröl (Erase) opciót a ▼ vagy a ▲ gomb
megnyomásával. Nyomja meg a œ vagy a √ gombot
Eredmény:
Kilépés
A képernyŒn megjelennek az Finomhangolás
(Fine tune) csoportban rendelkezésre álló
lehetŒségek, és a Hangolás (Tune) pont van
kijelölve.
Az éles kép a tiszta hang elérése érdekében, nyomja meg a œ
vagy a √ gombokat.
Eredmény:
TV
A képernyŒn megjelennek a Csatorna (Channel)
csoportban elérhetŒ opciók.
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
7
Léptetés
Megjelenik a fŒmenü.
3
Kilépés
Finomhangolás
) gombot.
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Csatorna (Channel)
opciót.
Eredmény:
Finomhangolás
TV
Nyomja meg a MENU (
OK jelenik meg.
L
m
)
AA68-03187A-00Hun
6/16/05
5:39 PM
Page 19
A képtípus módosítása
HUN
LehetŒsége van olyan képtípust beállítani, amely a leginkább
megfelel elvárásainak.
TV
1
Nyomja meg a MENU (
Eredmény:
2
A képernyŒn megjelennek a Kép (Picture)
csoportban elérhetŒ opciók.
Üzemmód œ
Állítás
ZajcsökkentŒ
Kiemelt
√
: Be
√
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
Eredmény:
3
) gombot.
Kép
A Üzemmód (Mode) opció van kijelölve.
Léptetés
œ √ Állítás
Válassza ki a megfelelŒ képhatást a œ vagy a √ gomb
megnyomásával.
Eredmény:
➣
A következŒ képhatások közül választhat:
Kiemelt (Dynamic) – Normál (Standard) – Film
(Movie) – Szokásos (Custom).
Egyszerıbben a P.MODE (
) (Képmód) gomb
megnyomásával állíthatja be ezeket a lehetŒségeket.
19
Kilépés
AA68-03187A-00Hun
6/16/05
5:39 PM
Page 20
A képbeállítások módosítása
HUN
A TV-készülék számos olyan beállítással rendelkezik,
amelyekkel szabályozni lehet a képminŒséget.
TV
Kép
Üzemmód œ
Állítás
ZajcsökkentŒ
Léptetés
Kiemelt
√
: Be
œ √ Beírás
TV
√
1
Eredmény:
Léptetés
:
:
:
:
:
œ √ Állítás
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
3
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Állítás (Állítás) opciót.
4
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
Eredmény:
70
55
50
50
50
5
Kilépés
➣
50
Hideg
Meleg
20
A képernyŒn megjelennek az Állítás (Állítás)
csoportban elérhetŒ opciók.
Nyomja meg a ▼ vagy a ▲ gombokat, hogy kiválassza a
módosítandó opciót. (Kontraszt (Contrast), FényerŒ
(Brightness), Élesség (Sharpness), Szín (Color) vagy
Alapszín (Color tone) vagy Árnyalat (Tint; csak NTSC)).
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
70
Alapszín
A képernyŒn megjelennek a Kép (Picture)
csoportban elérhetŒ opciók.
2
Eredmény:
Kontraszt
) gombot.
Kilépés
Állítás
Kontraszt
FényerŒ
Élesség
Szín
Alapszín
Nyomja meg a MENU (
Megjelenik a vízszintes csík. Mozgassa a
horizontális csík kurzorát jobbra vagy balra a œ
vagy a √ gomb megnyomásával.
◆ Ha a beállításokat módosítja, akkor a kép alapbeállítás
automatikusan az Szokásos (Custom) opcióra vált.
◆ A TV készülék rendelkezik ún. “automata hangoló”
rendszerrel, amely akkor aktiválódik ha mágneses
interferencia lép fel. A képernyŒ hangolásához,
kapcsolja ki a készüléket a “ ” (Be /Ki) gomb
megnyomásával. (Lásd még az “Automatikus színcsík
eltávolító” fejezetet a 36. oldalon)
H
fu
m
AA68-03187A-00Hun
6/16/05
5:39 PM
Page 21
A digitális zajcsökkentés funkció be/kikapcsolása
HUN
Ha gyenge a készülék által fogott jel, akkor aktiválhatja ezt a
funkciót, hogy csökkentse a statikus és szellemképet, mely
megjelenhet a képernyŒn.
1
Nyomja meg a MENU (
Eredmény:
) gombot.
TV
Kép
Üzemmód œ
Állítás
ZajcsökkentŒ
Kiemelt
√
: Be
√
A képernyŒn megjelennek a Kép (Picture)
csoportban elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
4
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a ZajcsökkentŒ (Digital
NR) opciót.
5
A funkció aktiválásához, válassza ki az Be (On) opciót a
œ vagy a √ gomb megnyomásával.
Léptetés
œ √ Állítás
21
Kilépés
AA68-03187A-00Hun
6/16/05
5:39 PM
Page 22
A kék képernyŒmód beállítása
HUN
TV
Beállítás
Plug & Play
Nyelv
Kék képernyŒ
Bemutatás
Kép Billentés
Léptetés
√
√
: Be
√
:0
œ √ Állítás
Ha a készülék nem fogad jeleket, vagy ha a fogadott jelek igen
gyengék, akkor a zavaros háttérkép helyett automatikusan a
kék képernyŒ jelenik meg
Ha azonban továbbra is a gyenge minŒségı képet szeretné
nézni, akkor a “Kék képernyŒ” (Blue screen) módot állítsa “Ki
(Off)” állásba
1
Nyomja meg a MENU (
Eredmény:
Kilépés
2
A
a
k
le
) gombot.
Megjelenik a fŒmenü.
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Beállítás (Setup) opciót.
Eredmény:
A képernyŒn megjelennek a Beállítás (Setup)
csoportban elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
4
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Kék képernyŒ (Blue
Screen) opciót.
5
A funkció aktiválásához, válassza ki az Be (On) opciót a œ
vagy a √ gomb megnyomásával.
K
m
Uporaba kontrole nagiba
Ha úgy gondolja, hogy a fogott kép kissé meg van dŒlve ezzel
a funkcióval korrigálhatja.
TV
Beállítás
Plug & Play
Nyelv
Kék képernyŒ
Bemutatás
Kép Billentés
Léptetés
œ √ Állítás
22
√
√
: Be
√
:0
1
Nyomja meg a MENU (
Eredmény:
2
Megjelenik a fŒmenü.
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Beállítás (Setup) opciót.
Eredmény:
Kilépés
) gombot.
A képernyŒn megjelennek a Beállítás (Setup)
csoportban elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
4
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Kép Billentés (Tilt)
opciót.
5
A œ vagy a √ gombbal állítsa be a megfelelŒ állapotot
(–7 – +7).
K
k
n
AA68-03187A-00Hun
6/16/05
5:39 PM
Page 23
A képformátum kiválasztása
HUN
A “P.SIZE ( )” gombra kattintva egyszerıen kiválaszthatja azt
a képformátumot, amely a leginkább megfelel elvárásainak. A
készülék típusától függŒen a következŒ képméretek
lehetségesek:
◆ Normál (Normal), Nagyitás1 (Zoom1), Nagyitás2
(Zoom2), 16:9
◆ 16:9, Panoráma (Panorama), Nagyitás1 (Zoom1),
Nagyitás2 (Zoom2), 4:3, Auto méret (Auto Wide),
A kép kimerevítése
Kimerevítheti a képet TV nézés közben a “STILL (
megnyomásával.
➣
)” gomb
Nyomja meg ezt a gombot, hogy visszatérhessen a normál
nézetbe.
A hang alapbeállítás változtatása
Kiválaszthatja az adott mısor megtekintéséhez használni
kívánt speciális hanghatások típusát.
TV
1
Nyomja meg a MENU (
Eredmény:
2
A képernyŒn megjelennek a Hang (Sound)
csoportban elérhetŒ opciók.
Üzemmód œ Szokásos
√
Equalizer
Auto hangerŒ
: Ki
Zene
: Be
√
Hangeffektusok
Léptetés
œ √ Állítás
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
Eredmény:
4
Megjelenik a fŒmenü.
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Hang (Sound) opciót.
Eredmény:
3
) gombot.
Hang
A Üzemmód (Mode) opció van kijelölve.
Válassza ki a megfelelŒ hanghatást a œ vagy a √ gomb
megnyomásával.
Eredmény:
A következŒ hanghatások közül választhat:
Normál (Standard) – Zene (Music) – Film
(Movie) – Beszéd (Speech) (SVE) – Szokásos
(Custom).
◆ SVE : SAMSUNG Voice Enhancement Technic
➣
) (hangzásmód) gomb
Egyszerıbben az S.MODE (
megnyomásával állíthatja be ezeket a lehetŒségeket.
23
√
Kilépés
AA68-03187A-00Hun
6/16/05
5:39 PM
Page 24
A hangbeállítások módosítása
HUN
A hang beállításokat a saját igényeinek megfelelŒen adhatja
meg
TV
Hang
Üzemmód œ Szokásos
√
Equalizer
Auto hangerŒ
: Ki
Zene
: Be
√
Hangeffektusok
œ √ Beírás
Léptetés
TV
√
1
Eredmény:
2
R
Állítás
œ √ Léptetés
A képernyŒn megjelennek a Hang (Sound)
csoportban elérhetŒ opciók.
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
4
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki az Equalizer opciót.
5
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
Eredmény:
10K
A képernyŒn megjelennek az Equalizer
csoportban elérhetŒ opciók.
a menühöz az elemeit egyszerıbben a S.MENU
➣ Ehhez
(Hang Menü) gomb megnyomásával is eljuthat.
Kilépés
6
Válassz a ki az állítandó opciót a œ vagy a √ gomb
megnyomásával. A ▼ vagy a ▲ gombbal állítsa be a megfelelŒ
állapotot.
➣
24
Megjelenik a fŒmenü.
3
L
3K
) gombot.
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Hang (Sound) opciót.
Eredmény:
Kilépés
Equalizer
100 300 1K
Nyomja meg a MENU (
Ha a beállításokat módosítja, akkor a hang alapbeállítás
automatikusan az Szokásos (Custom) opcióra vált.
AA68-03187A-00Hun
6/16/05
5:39 PM
Page 25
További hangbeállítások
HUN
◆ Auto hangerŒ (Auto volume)
Valamennyi mısorszóró állomás saját jelviszonyokkal
rendelkezik, ezért nem egyszerı és nem kényelmes, ha minden
egyes csatornaváltáskor be kell állítania a hangerŒt. Ez a
hangerŒ funkció automatikusan beállítja a kívánt csatorna
hangerejét: magas moduláló jel esetén a hangkimenet
csökkentésével, alacsony moduláló jel esetén pedig a
hangkimenet növelésével.
◆ Zene (Melody)
TV
Hang
Üzemmód œ Szokásos
√
Equalizer
Auto hangerŒ
: Ki
Zene
: Be
√
Hangeffektusok
Léptetés
œ √ Állítás
√
Kilépés
Beállíthatja, hogy a TV-készülék be- és kikapcsoláskor dallamot
játsszon.
◆ Turbo hang (Turbo sound)
TV
Ez a funkció mind a magas mind a mély hangszíneket felerŒsíti
(és még számos hatást tartalamaz). Még lenyıgözŒbb és
dinamikusabb hangzást élvezhet, amikor zenei, film- és egyéb
csatornákat néz.
◆ Álsztereo (Pseudo stereo) /
Látszólagos térhatás (Virtual surround)
A Álsztereo (Pseudo stereo) funkció a mono hangjelet két
azonos jobb és bal csatornára bontja. Ha a Álsztereo (Pseudo
stereo) vagy a Látszólagos térhatás (Virtual surround) az Be
(On) vagy Ki (Off) állapotban van, akkor ezek érvényesek
maradnak mind a Normál (Standard), Zene (Music), Film
(Movie) és Beszéd (Speech) hanghatások esetén.
Œ
1
Nyomja meg a MENU (
Eredmény:
2
Léptetés
TV
œ √ Állítás
√
Kilépés
Hangeffektusok
Turbo hang
Álsztereo
Látszólagos térhatás
: Ki
: Ki
: Ki
) gombot.
Megjelenik a fŒmenü.
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Hang (Sound) opciót.
Eredmény:
Hang
Üzemmód œ Szokásos
√
Equalizer
Auto hangerŒ
: Ki
Zene
: Be
√
Hangeffektusok
Léptetés
3
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
4
Válassza ki a szükséges opciót (Auto hangerŒ (Auto volume),
Zene (Melody), Álsztereo (Pseudo stereo), vagy
Látszólagos térhatás (Virtual surround)) a ▼ vagy a ▲
gombok megnyomásával.
hang (Turbo sound), a Álsztereo (Pseudo stereo)
➣ ésA Turbo
a Látszólagos térhatás (Virtual surround) hanghatások
használatához válassza ki a Hangeffektusok (Sound effect)
lehetŒséget a ▼ vagy a ▲ gombok segítségével, majd
nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
Kilépés
Hangeffektusok
TV
A képernyŒn megjelennek a Hang (Sound)
csoportban elérhetŒ opciók.
œ √ Állítás
Turbo hang
Álsztereo
Látszólagos térhatás
Léptetés
œ √ Állítás
: Ki
: Ki
: Ki
Kilépés
Hangeffektusok
TV
Turbo hang
Álsztereo
Látszólagos térhatás
: Ki
: Ki
: Ki
turbó hangzást úgy is kiválaszthatja, hogy a távvezérlŒ
➣ ATURBO
gombjára kattint.
Léptetés
5
œ √ Állítás
A funkció aktiválásához, válassza ki az Be (On) opciót a
œ vagy a √ gomb megnyomásával.
➣
Gyártva a Dolby Laboratories
szabadalmi engedélye alapján.
“Dolby” és a dupla D jelkép, a Dolby
Laboratories védjegye.
25
Kilépés
AA68-03187A-00Hun
6/16/05
5:39 PM
Page 26
A hangbeállítás kiválasztása (készülékfüggŒ)
HUN
Az “DUAL I-II” gomb megjeleníti/irányítja a hangjelek kimenetét.
Ha készülék be van kapcsolva, akkor ez a mód automatikusan
vagy a „Dual-l” vagy a „Stereo” mód az átviteltŒl függŒen.
A2
Sztereo
Általános TV csatorna
(Standard audio)
MONO (Normál használat)
Általános +
NICAM Mono
MONO ↔ MONO
NICAM (Normál)
NICAM Sztereo
STEREO ↔ MONO
(Normál)
NICAM
NICAM Dual-I/II
DUAL-I →DUAL-II→ MONO
NICAM NICAM (Normál)
Általános TV csatorna
(Standard audio)
MONO (Normál használat)
Kétnyelvı vagy Dual-I/II
DUAL-I ↔ DUAL-II
Sztereó
➣
→
KépernyŒ kijelzŒ
→
NICAM
Sztereo
Csatorna típusa
STEREO ↔ MONO
(ErŒltetett mono)
◆ Ha a vételi körülmények megváltoznak, akkor könnyebb a
készüléket MONO módban hallgatni.
◆ Ha a sztereo jel gyenge és automatikus váltás nem
következik be, akkor kapcsoljon MONO módba.
◆ Ha mono hangot fog AV módban, akkor a bemenet az
“AUDIO-L” csatlakozóra dugja (elŒl vagy oldalt). Ha a
mono hang csak a baloldali hangszóróból jön, akkor
nyomja meg az DUAL I-II gombot.
26
A
k
a
t.
AA68-03187A-00Hun
6/16/05
5:39 PM
Page 27
Az alvás üzemmód idŒzítŒ beállítása
HUN
A “SLEEP” gombbal megadhat egy olyan – 30 és 180 perc
közötti – periódust, amely letelte után a televízió készülék
automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.
1
Nyomja meg a távirányító SLEEP (
Eredmény:
2
Ha az idŒzítés még nincs beállítva, akkor az Ki
(Off) jelenik meg. Ha készülék idŒzítŒje be van
állítva, akkor a képernyŒn a maradék idŒ jelenik
meg, amíg a készülék nem kapcsol készenléti
állapotba.
Nyomja meg a SLEEP ( ) gombot többször egymás után,
hogy körbejárhasson az elŒre beprogramozott idŒtartamokon
(30, 60, 90, 120, 150, 180, Ki perc).
Eredmény:
3
) gombot.
Amikor az idŒzítŒ 0-hoz ér, a TV-készülék
automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.
Az alvás üzemmód idŒzítŒ-funkció visszavonásához nyomja
meg a SLEEP ( ) gombot többször egymás után, és válassza
az Ki (Off) opciót.
)
27
AA68-03187A-00Hun
6/16/05
5:39 PM
Page 28
Az aktuális idŒ beállítása és megjelenítése
HUN
TV
Beállíthatja a TV-készülék óráját úgy, hogy a “INF\O ( )”
gomb megnyomásakor megjelenjen az aktuális idŒ. Akkor is be
kell állítania az idŒt, amikor az automatikus be-/kikapcsolás
idŒzítŒt szeretné használni.
IdŒ
Óra
IdŒzítés
Léptetés
: -- : -: Ki
œ √ Beírás
➣
Kilépés
1
Ha megnyomja a “ ” gombot (Be /Ki) a készülék elején,
akkor az óra beállítása elvész.
Nyomja meg a MENU (
Eredmény:
TV
IdŒ
Óra
IdŒzítés
2
: -- : -: Ki
œ √ Állítás
TV
Kilépés
A képernyŒn megjelennek a IdŒ (Time)
csoportban elérhetŒ opciók.
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
Eredmény:
Léptetés
Megjelenik a fŒmenü.
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a IdŒ (Time) opciót.
Eredmény:
3
) gombot.
A Óra (Clock) opció van kijelölve.
4
A œ vagy a √ gombbal léptesse az óra vagy a perc értékeket.
Állítsa be az óra és a perc értékét a ▼ vagy a ▲ gomb
megnyomásával.
5
Ha végzett nyomja meg a TV (
) gombot.
6
Ehhez...
Nyomja meg a “INFO (
gombot...
kijelzi a csatorna információt
Egyszer
kijelzi az aktuális idŒt
Kétszer
eltınik a kijelzés
Háromszor
IdŒ
Óra
IdŒzítés
Állítás
: 11 : 00
: Ki
œ √ Léptetés
28
Kilépés
)”
B
AA68-03187A-00Hun
6/16/05
5:39 PM
Page 29
A televízió automatikus be- és kikapcsolása
HUN
Beállíthatja a be-/kikapcsolás idŒzítŒt úgy, hogy a TV-készülék:
e
◆ A kiválasztott idŒpontban automatikusan
bekapcsoljon, és a kívánt csatornára hangoljon
TV
Óra
IdŒzítés
◆ A kiválasztott idŒpontban automatikusan
kikapcsoljon
➣
ElŒször is állítsa be a TV-készülék óráját (lásd az elŒzŒ
oldalon található “Az aktuális idŒ beállítása és
megjelenítése” címı részt) Ha még nem állította be az
órát, akkor a “ElŒször állítsa be az órát” üzenet jelenik
meg.
IdŒ
Léptetés
: 11 : 32
: Ki
œ √ Állítás
TV
1
Nyomja meg a MENU (
Eredmény:
Megjelenik a fŒmenü.
2
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a IdŒ (Time) opciót.
3
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
Eredmény:
IdŒ
Óra
IdŒzítés
Be idŒpont
Ki idŒpont
) gombot.
Léptetés
: 11 : 32
: Be
: -- : -: -- : --
œ √ Állítás
TV
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a IdŒzítés (Timer) opciót.
5
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot, hogy Be (On) állásba
tegye.
6
IdŒ
Óra
IdŒzítés
Be idŒpont
Ki idŒpont
: 11 : 32
: Be
: 06 : 00
: -- : --
Az Be idŒpont (On time) és az Ki idŒpont (Off
time) jelenik meg.
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Be idŒpont (On time)
opciót. Adja meg a TV-készülék bekapcsolásának kívánt
idŒpontját.
◆ A œ vagy a √ gombbal léptesse az óra vagy a perc
értékeket. Állítsa be ezeket a ▼ vagy a ▲ gomb
megnyomásával.
7
Kilépés
A képernyŒn megjelennek az IdŒ (Time)
csoportban elérhetŒ opciók.
4
Eredmény:
Kilépés
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Ki idŒpont (Off time)
opciót. Ugyanezzel a módszerrel állítsa be a TV-készülék
kívánt kikapcsolási idŒpontját is.
Állítás
œ √ Léptetés
TV
Kilépés
IdŒ
Óra
Idozítés
Be idŒpont
Ki idŒpont
Állítás
: 11 : 32
: Be
: 06 : 30
: 23 : 00
œ √ Léptetés
29
Kilépés
AA68-03187A-00Hun
6/16/05
5:39 PM
Page 30
Teletext funkció
HUN
A legtöbb televíziós csatorna teletexten keresztül írásos
információt szolgáltat. A szolgáltatott információ tartalma:
A
k
◆ Televíziós mısorok idŒpontjai
◆ Közérdekı közlemények és idŒjárás-jelentés
◆ Sporteredmények
◆ Utazási információk
Az információ számozott oldalakra oszlik fel (ld. az ábrát).
Rész
Tartalom
A
kiválasztott oldal száma.
B
A sugárzó csatorna azonosítója.
C
Az aktuális oldalszám vagy a keresésse
l kapcsolatos jelzések.
D
Dátum és idŒ.
E
Szöveg.
F
Állapotinformáció.
FASTEXT információ.
➣
➣
A TTX forrástól függŒen változhat.
A teletext információ gyakran több, egymás után megjelenŒ
oldalra oszlik, amelyek az alábbi módokon érhetŒk el:
◆ Az oldalszám beírásával
◆ Egy címnek a listából történŒ kiválasztásával
◆ Egy színes címsor kiválasztásával (FASTEXT rendszer)
A teletext információ megjelenítése
A televíziókészüléken bármikor megjeleníthetŒk a teletext
információk.
teletext információ pontos megjelenítéséhez
☛ Amegbízható
vételre van szükség; különben:
◆ Információ veszhet el,
◆ ElŒfordulhat, hogy néhány oldal nem jelenik meg.
1
A
vagy a
gombbal válassza ki a teletext szolgáltatást
nyújtó csatornát.
2
A TTX/MIX (
Eredmény:
30
) gombbal aktiválja a teletext módot.
Megjelenik a Tartalomjegyzék oldal.
Ez a
(index) gomb megnyomásával bármikor
ismét elŒhívható.
3
Ha a csatorna mısorát is szeretné látni a teletext oldallal
egyidŒben, akkor nyomja meg ismét a TTX/MIX (
)
gombot.
4
A TV ( ) gomb megnyomásával léphet ki a teletext (TTX)
megjelenítési módból.
A
Œ
r)
AA68-03187A-00Hun
6/16/05
5:39 PM
Page 31
Oldal kiválasztása számmal
HUN
A távvezérlŒn levŒ számozott gombok megnyomásával
közvetlenül kiválaszthatja az oldal számát.
1
A megfelelŒ számozott gombok megnyomásával írja be a
tartalomjegyzékben található háromjegyı oldalszámot.
Eredmény:
2
Az aktuális oldal számlálója megnövekszik, majd
megjelenik a megadott oldal.
Ha a kijelölt oldalhoz másodlagos oldalak is tartoznak, akkor
ezek is sorban megjelennek. Ha a képernyŒt szeretné
kimerevíteni egy adott oldalon, akkor nyomja meg a
(tartás)
gombot. A továbbhaladáshoz nyomja meg a
(tartás)
gombot még egyszer
A különféle képernyŒopciók használata:
MegjelenítendŒ...
Gombnyomás...
◆ A teletext-információk és a normál mısor
TTX/MIX (
kétszer
◆ Rejtett szöveg (pl. fejtörŒk megfejtései)
◆ A normál képernyŒ
)
(feltárás)
ismét a
(feltárás)
◆ Egy másodlagos oldal a négyjegyı
számával megadva
(aloldal)
◆ A következŒ oldal
(lapozás fel)
◆ Az elŒzŒ oldal
(lapozás le)
◆ Nagy méretı betık a:
● A képernyŒ felsŒ részében
● A képernyŒ alsó részében
●
◆ A normál képernyŒ
●
(méret)
egyszer
● kétszer
háromszor
31
AA68-03187A-00Hun
6/16/05
5:39 PM
Page 32
Oldal kiválasztása a FLOF módban
HUN
A teletext oldalak által tartalmazott különféle témakörök
színkódolásúak, és a távirányító színes gombjaival
választhatók ki.
1
A TTX/MIX (
) gombbal jelenítse meg a teletext
tartalomjegyzék oldalát.
2
Nyomja meg a kiválasztani kívánt témának megfelelŒ színı
gombot; a választható témákat az állapotsorban találja.
Eredmény:
Megjelenik az oldal ugyanilyen módon
kiválasztható más, színes információval.
3
Az elŒzŒ vagy a következŒ oldal elŒhívásához nyomja meg a
megfelelŒ színes gombot.
4
Az aloldal megjelenítéséhez ld. a következŒ lépéseket.
◆ Nyomja meg a
Eredmény:
(aloldal) gombot.
Megjelennek a hozzáférhetŒ aloldalak.
◆ Válassza ki a kívánt aloldalt. Az aloldalak között a TURBO
(Vörös)vagy S.MENU (Zöld) gombokkal lapozhat.
Teletext oldalak tárolása
Akár négy teletext oldalt is lementhet, hogy egy késŒbbi
idŒpontban megtekintse.
1
Válassza ki a LIST módot a
Eredmény:
➣
32
gomb segítségével.
Négy darab 3 számjegyı szám jelenik meg
különbözŒ színekben.
A
gombot használja a LIST és a FLOF módok közötti
váltáshoz.
2
Nyomja meg a lecserélendŒ oldalnak megfelelŒ színes gombot.
3
A számgombokkal adja meg az új oldalszámot.
4
A további tárolandó oldalakhoz ismételje meg a 2. és a 3.
lépést minden esetben más színes gombot használva.
5
Addig tartsa lenyomja a
(tárolás) gombot, amíg a megfelelŒ
blokk el nem kezd villogni.
AA68-03187A-00Hun
6/16/05
5:39 PM
Page 33
Csatlakoztatás a külsŒ ki- / bemenetre
HUN
➢
1” szolgál az RGB kimenetekhez csatlakoztatott
“
eszközök, mint pl. videó játékok, videó lejátszók,
eléréséhez.
Videomagnó
②
A televízió hátulja
DVD
①
Dekóder/
Videojáték eszköz
vagy
③
Videolemez lejátszó
① Ezt a végzŒdést:
◆ SCART csatlakozó
◆ Három RCA csatlakozó (videó + audio J és B)
② Ha rendelkezik egy második videó készülékkel és kazettát szeretne
1”-re és a felvevŒ
másolni, akkor csatlakoztassa a lejátszó videót a “
1”-rŒl a
2 ”-re, így át tudja irányítani a jeleket “
videót pedig a “
2 ”-re.
“
MıholdvevŒ
➃
③ Ha dekóderrel rendelkezik, akkor csatlakoztassa a dekódert a videóhoz
és a videót a TV készülékhez.
➃ Ha egy adást szeretne felvenni akkor csatlakoztassa a dekódert a
“
“
1”-re és a videót pedig a “
1”-rŒl a “
2 ”-re.
2 ”-re, így át tudja irányítani a jeleket
Az Audio kimenet csatolójának csatlakoztatása
i
t.
➢
A “MONITOR AUDIO OUT” (RCA) csatlakozók különbözŒ eszközökhöz használatosak,
mint például az audió rendszer. (A Surround hanghatás képességeinek teljes kiaknázásához).
A televízió hátulja
Audió rendszer
Œ
33
AA68-03187A-00Hun
6/16/05
5:39 PM
Page 34
Csatlakoztatás az RCA bemenethez
HUN
➢
Az RCA (videó + audio B és J) csatlakozó a videokamera, videolemezlejátszók, illetve egyes videojáték eszközök csatlakoztatására
szolgálnak.
A
h
Videó kamera
A televízió oldala
Videó játék
Videolemez lejátszó
Csatlakoztatás az S-Video bemenethez
➢
Az S-VIDEO és az RCA (AUDIO-J+B) csatlakozók S-Video kimenetı berendezések, például videó
kamera vagy videomagnó csatlakoztatására szolgálnak.
A televízió oldala
①
és
Videó kamera
Videomagnó
① Ha képet és hangot is szeretne lejátszani, akkor az S-VIDEO és az RCA csatlakozókat is
használnia kell.
➣
☛
34
Ha mindkét oldalsó AV és hátsó csatlakozók is használatosak
akkor az oldalsó AV csatlakozó kapja a magasabb prioritást.
Bármikor is audio vagy videó rendszert csatlakoztat a TV
készülékhez, gyŒzŒdjön meg, hogy minden készülék ki van
kapcsolva. A biztonsági elŒírások és a csatlakozási
információkért lápozza fel az eszközzel szállított
dokumentációt.
M
re
a
AA68-03187A-00Hun
6/16/05
5:39 PM
Page 35
Fejhallgató csatlakoztatása
HUN
A TV-készülékhez fejhallgatót csatlakoztathat, így a
helyiségben tartózkodók zavarása nélkül nézheti a TV-mısort.
A televízió oldala
1
Csatlakoztassa a fejhallgatót a 3.5 mm kis-jack csatlakozóba a
készüléken.
Eredmény:
2
A hang a fejhallgatón át lesz hallható.
Ha ismét a hangszórókon keresztül szeretné hallani a mısort,
akkor csak húzza ki a fejhallgatót.
➣
A nagy hangerŒvel és hosszasan használt fejhallgató
halláskárosodást okozhat.
A külsŒ forrásból jövŒ képek megjelenítése
Miután összekapcsolta a különbözŒ audio- és videó
rendszereket, a különbözŒ forrásból származó információt és
adást a megfelelŒ bemenet kiválasztásával tudja megtekinteni.
1
EllenŒrizze az összes szükséges összeköttetés meglétét.
2
Kapcsolja be a készüléket, majd nyomja meg ismételten a
VIDEO (
) gombot.
Eredmény:
➣
➣
A bemeneti források a következŒ sorrendben
jelennek meg:
AV1 – AV2 – S-Video (Opcionális)
A kiválasztott forrástól függŒen elŒfordulhat, hogy a kép
automatikusan megjelenik.
TV csatorna ismételt visszakapcsolásához nyomja meg a
TV ( ) gombot és válassza ki a kívánt a csatorna számát.
35
AA68-03187A-00Hun
6/16/05
5:39 PM
Page 36
Automatikus színcsík eltávolító
HUN
Egy hangoló mágnes van a képcsŒ köré felszerelve, tehát normál esetben nem kell készüléket kézileg
beállítani.
Ha a TV készüléket egy másik pozícióba helyezi át és szín csíkok jelennek meg a képernyŒn, akkor a
következŒt tegye:
◆ Kapcsolja ki a készüléket a “
” (Be /Ki) gombbal a TV készülék elején.
◆ Húzza ki a készüléket a falból
◆ Hagyja a készüléket kikacspolt állapotban 30 percig, hogy az automatikus hangolás
aktiválódjon, majd nyomja meg a “POWER ( )” gombot a távirányítón.
☛
Ha a TV készülék felügyelet nélkül marad, akkor kapcsolja ki a “
megnyomásával.
” (Be /Ki) gomb
Hibaelhárítás:MielŒtt szervizszakemberhez fordulna tanácsért
MielŒtt a Samsung vevŒszolgálathoz fordulna tanácsért, hajtsa végre az alábbi egyszerı
ellenŒrzŒ lépéseket.
Ha az alábbi utasítások segítségével nem tudja megoldani a problémát, készítse elŒ a TVkészülék modellszámát és sorozatszámát, majd vegye fel a kapcsolatot a helyi értékesítŒvel.
Nincs kép vagy hang
◆ EllenŒrizze, hogy a tápfeszültség vezetéke be van-e dugva a fali
csatlakozó aljzatba.
◆ EllenŒrizze, hogy megnyomta-e a “ ” gombot (Be /Ki) és a
POWER ( ) gombot.
◆ EllenŒrizze a kép kontraszt és fényerŒ beállítását.
◆ EllenŒrizze a hangerŒt.
A kép normális, de nincs hang
◆ EllenŒrizze a hangerŒt.
◆ EllenŒrizze, hogy nem nyomta-e meg a távirányító MUTE (
gombját.
Nincs kép vagy csak fekete-fehér
kép van
◆ Módosítson a színbeállításokon.
◆ EllenŒrizze, hogy a kiválasztott mısorszóró rendszer
megfelelŒen mıködik-e.
A hang és a kép interferál
◆ Próbálja beazonosítani a televízió mıködését befolyásoló
elektromos készüléket, és vigye attól arrébb
◆ A televíziót csatlakoztassa egy másik tápfeszültség-aljzatba
)
Elmosódott vagy szemcsés kép illetve ◆ EllenŒrizze az antenna irányát, elhelyezését és csatlakozásait.
torz hang tapasztalható
Ezt az interferenciát gyakran egy beltéri antenna okozza.
A távirányító nem megfelelŒen
mıködik
36
◆ Cserélje ki a távirányító elemeit.
◆ Tisztítsa meg a távirányító felsŒ szélét (az átviteli ablakot).
◆ EllenŒrizze, hogy az elemek a polaritásnak megfelelŒen vannake behelyezve.
AA68-03187A-00Hun
6/16/05
5:39 PM
Page 37
Memo
HUN
g
i
-
37
AA68-03187A-00Hun
6/16/05
5:39 PM
Memo
HUN
38
Page 38
AA68-03187A-00Hun
6/16/05
5:39 PM
Page 39
Memo
HUN
39
AA68-03187A-00Hun
6/16/05
5:39 PM
Page 40
– ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
- Kérjük ne hezitáljon a kereskedŒjével vagy eladójával
kapcsolatba lépni, ha rendellenességet észlel a készülék
mıködésbe közben.
ELECTRONICS
Európai kiegészíto… információk
A CE jelöléssel ellátott termékek megfelelnek a
(89/336/EEC), (92/31/EEC), (93/68/EEC) számú EMC
irányelveknek, valamint az Európai Közösség Bizottsága
által kiadott (73/23/EEC) számú alacsony feszültségre
vonatkozó irányelvnek. A termékek fenti irányelveknek
való megfelelése az alábbi európai szabványokkal való
konformitást is jelent:
■
EN55013:1990+A12:1994+A13:1996+A14:1999
Rádiófrekvenciás interferencia
■
EN55020:1994+A11:1996+A12/A13/A14:1999
Elektromágneses védettség
■
EN61000-3-2:1995+A1/A2:1998
Ero…sáramú vezetékek összhangja
■
EN61000-3-3:1995
Feszültségingadozások
■
EN60065:1998
Termékbiztonság
AA68-03187A-00
Download PDF

advertising