Samsung | WS-32Z308P | Samsung WS-32Z308P Felhasználói kézikönyv

AA68-03554M-01Hun
9/28/05
8:24 PM
Page 1
SZÍNES
TELEVÍZIÓ
Használati útmutató
Kérjük, hogy a készülék mıködtetése elŒtt
gondosan olvassa végig a kezelési útmutatót
és Œrizze meg, mert késŒbb szüksége lehet rá.
KÉPERNYÃN MEGJELENÃ MENÜK
KÉP A KÉPBEN (OPCIÓ)
TELETEXT
Regisztrálja termékét a www.samsung.com/global/register oldalunkon
AA68-03554M-01Hun
9/28/05
8:24 PM
Page 2
AA68-03554M-01Hun
9/28/05
8:24 PM
Page 3
Tartalom
◆ A TELEVÍZIÓ CSATLAKOZTATÁSA ÉS ELÃKÉSZÍTÉSE
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
A készülék rajza (készülékfüggŒ) .................................................................
Infravörös távirányító (készülékfüggŒ) .........................................................
Az elemek behelyezése a távirányítóba ........................................................
Csatlakoztatás antennához vagy kábeltelevíziós hálózathoz .......................
A televízió be- és kikapcsolása .....................................................................
A televízió készenléti üzemmódba kapcsolása .............................................
Ismerkedés a távirányítóval...........................................................................
Plug & Play....................................................................................................
A bemutató megtekintése .............................................................................
A nyelv kiválasztása ......................................................................................
5
7
9
9
10
10
11
12
13
13
◆ A CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
■
■
■
■
■
■
A csatornák automatikus beállítása...............................................................
A tárolt csatornák rendezése.........................................................................
A csatornák kézi beállítása ............................................................................
Nem kívánt csatornák átugrása.....................................................................
Név hozzárendelése a csatornákhoz ............................................................
A csatornák finom hangolása........................................................................
14
15
16
18
19
20
◆ A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Az LNA (kis zajú erŒsítŒ) funkció használata (készülékfüggŒ) .....................
A képtípus módosítása .................................................................................
A képbeállítások módosítása.........................................................................
A képformátum kiválasztása (készülékfüggŒ)...............................................
További képbeállítások..................................................................................
A kék képernyŒmód beállítása .....................................................................
A képdŒlés beállítása ....................................................................................
A kép kimerevítése ........................................................................................
A hang alapbeállítás változtatása ..................................................................
A hangbeállítások módosítása ......................................................................
További hangbeállítások (készülékfüggŒ) ....................................................
Dallam kiválasztása .......................................................................................
A hangbeállítás kiválasztása (készülékfüggŒ) ..............................................
Az aktuális idŒ beállítása és megjelenítése ...................................................
Az alvás üzemmód idŒzítŒ beállítása ............................................................
A televízió automatikus be- és kikapcsolása .................................................
Kedvenc csatorna és hangerŒ beállítása ......................................................
KülsŒ jelforrás megtekintése és név szerkesztése (készülékfüggŒ).............
A kép a képben megjelenítés (PIP) (készülékfüggŒ) ....................................
21
21
22
23
24
25
25
26
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Magyar - 3
AA68-03554M-01Hun
9/28/05
8:24 PM
Page 4
➢
Tartalom (folytatás)
◆ TELETEXT FUNKCIÓ HASZNÁLATA
■
■
■
■
■
Teletext funkció .............................................................................................
A teletext információ megjelenítése ..............................................................
Oldal kiválasztása számmal ..........................................................................
Oldal kiválasztása a FLOF módban ..............................................................
Teletext oldalak tárolása................................................................................
38
38
39
40
40
◆ TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A CSATLAKOZÓKRÓL
■
■
■
■
■
■
Csatlakoztatás a külsŒ ki- / bemenetre ........................................................
Az Audio kimenet csatolójának csatlakoztatása............................................
Csatlakoztatás az RCA bemenethez.............................................................
Csatlakoztatás az S-Video bemenethez .......................................................
Csatlakoztatás a DVD-lejátszóhoz ................................................................
A külsŒ forrásból jövŒ képek megjelenítése ..................................................
41
41
42
42
43
43
◆ AJÁNLÁSOK A HASZNÁLATHOZ
■
■
Automatikus színcsík eltávolító......................................................................
Hibaelhárítás:MielŒtt szervizszakemberhez fordulna tanácsért ....................
Szimbólumok
Nyomja meg
Magyar - 4
☛
Fontos
➢
Megjegyzés
44
45
AA68-03554M-01Hun
9/28/05
8:24 PM
Page 5
A készülék rajza (készülékfüggŒ)
➢
A TV-készülék konfigurációja a modelltŒl függŒen különbözŒ lehet.
A televízió vezérlŒpultja
A televízió elŒlap
1
2
3
5
6
7
4
1) A bemeneti forrás kiválasztása
2) Menü kijelzŒ
3) HangerŒszabályozó
4) Programhelyválaszto
➢
➢
5) Be- /Kikapcsoló
6) Készenléti állapot kijelzŒ
7) Távirányító érzékelŒ
◆ A készülék típusától függŒen a készenléti állapotban lévŒ televízió
bekapcsolására a
C/P.
gombokat használhatja.
◆ A+ és a
C/P.
gombok rendeltetése megegyezik a távvezérlŒ
…/†/œ/√ gombjainak fun.
◆ Ha a távvezérlŒ már nem mıködik, vagy ha elveszítette, akkor a televízió
kezelŒpaneljén található kezelŒszerveket is használhatja.
Ha a televíziókészüléket az elŒlapon található POWER gombot kapcsolja ki, a
készüléket a távvezérlŒ POWER gombot nem kapcsolhatja be.
(További részleteket a 10. oldalon olvashat.)
Magyar - 5
AA68-03554M-01Hun
9/28/05
8:24 PM
Page 6
A készülék rajza (készülékfüggŒ) (folytatás)
A televízió csatlakoztató panele
A televízió oldala
A televízió hátulja
S-Video
bemenet
Video bemenet
Audio
bemenet
(L, R)
SCART Audio/Video
bemenet/kimenet
Audiokimenet
Audiokimenet Komponensbemenet
75Ω Koaxiális csatlakozó antennához/
kábel TV hálózathoz
➢
Magyar - 6
Komponensbemenetekkel használható formátumok: 480i, 480p,
576i, 576p, 1080i – 50 Hz.
/
z
AA68-03554M-01Hun
9/28/05
8:24 PM
Page 7
Infravörös távirányító (készülékfüggŒ)
TELEVÍZIÓ KÉSZENLÉTI ÁLLAPOT
KÉP MÉRET KIVÁLASZTÁS
HANG MÓD KIVÁLASZTÁS
AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS
KÖZVETLEN CSATORNA
KIVÁLASZTÁS
EGY/KÉT-SZÁMJEGYÙ
CSATORNAVÁLASZTÁS
A HANGERÃ NÖVELÉSE
A HANG IDEIGLENES
KIKAPCSOLÁSA
A HANGERÃ CSÖKKENTÉSE
VÁLTÁS A KÉT UTOLJÁRA
MEGJELENÍTETT CSATORNA KÖZÖTT
KÖVETKEZÃ CSATORNA
KÜLSÃ BEMENET KIVÁLASZTÁSA
ELÃZÃ CSATORNA
INFORMÁCIÓ MEGJELENÍTÉSE
MENÜ KIJELZÃ
KILÉPÉS AZ AKTUÁLIS KÉPERNYÃBÃL
LÉPÉS A KÍVÁNT
MENÜLEHETÃSÉGRE/\\
ADOTT LEHETÃSÉG BEÁLLÍTÁSA
HANG MENÜ KIJELZÃ
TURBO HANG
VÁLTOZTATÁSOK JÓVÁHAGYÁSA
HANGHATÁS KIVÁLASZTÁS
KÉPHATÁS KIVÁLASZTÁS
MEGÁLLÍTOTT KÉP
DNIe Demo
➢
A távirányító teljesítményét befolyásolhatja az erŒs fény.
Magyar - 7
AA68-03554M-01Hun
9/28/05
8:24 PM
Page 8
Infravörös távirányító (készülékfüggŒ) (folytatás)
A
b
TELETEXT KIJELZÉSE/
A NORMÁL KÉP ÉS A TELETEXT
EGYÜTTES MEGJELENÍTÉSE
TELETEXT MÉRET KIVÁLASZTÁSA
TELETEXT AL-OLDAL
TELETEXT MENTÉSE
TELETEXT OLDAL FAGYASZTÁS
KÉP A KÉPBEN (PIP)
KÖVETKEZÃ CSATORNA
KÖVETKEZÃ TELETEXT OLDAL
TELETEXT MÓD KIVÁLASZTÁS
(LIST/FLOF)
TELETEXT ELÃZÃ OLDAL
KÉP A KÉPBEN (PIP) BE/KI
PROGRAM KIVÁLASZTÁSA
NÉV SZERINT
KÉP A KÉPBEN (PIP) HELYÉNEK
KIVÁLASZTÁSA
TELETEXT MEGJELENÍTÉSE/
A BEÁLLÍTÁS MENÜ KIJELZÉSE (W.LINK)
(készülékfüggŒ)
KILÉPÉS AZ AKTUÁLIS KÉPERNYÃBÃL/
VISSZA AZ ELÃZÃ MENÜHÖZ (W.LINK)
(készülékfüggŒ)
KÉP A KÉPBEN (PIP)
MÉRETÉNEK KIVÁLASZTÁSA
KÉP A KÉPBEN (PIP) ELÃZÃ CSATORNA
FASTEXT - TÉMA KIVÁLASZTÁSA
KÉP A KÉPBEN (PIP) FORRÁS
KIVÁLASZTÁSA
A KIS- ÉS FÃ KÉP CSERÉJE
W.LINK FUNKCIÓ (készülékfüggŒ) :
- FORGATÁS(ROTATE)
- NAGYÍTÁS (ZOOM)
- GYORS VISSZACSÉVÉLÉS
(REWIND)
- LEÁLLÍTÁS (STOP)
- LEJÁTSZÁS/SZÜNET (PLAY/PAUSE)
- GYORS ELÃRECSÉVÉLÉS (FAST
FORWARD)(FF)
- W.LINK: VÁLTÁS A WISE LINK ÉS A
TV MÓD KÖZÖTT.
Magyar - 8
A
v
AA68-03554M-01Hun
9/28/05
8:24 PM
Page 9
Az elemek behelyezése a távirányítóba
A távirányítóba az alábbi esetekben kell az elemeket
behelyeznie vagy kicserélnie:
◆ Vásárolja meg a televíziót
◆ Ha a távirányító már nem megfelelŒen mıködik
1
A távirányító hátoldalán található fedelet a rajta található
szimbólum ( ) megnyomása után a fedél erŒteljes húzásával
távolítsa el.
2
Helyezzen be két R03, UM4, “AAA” 1,5 voltos vagy azzal
egyenértékı elemet, és közben ügyeljen a pólusok megfelelŒ
illesztésére:
◆ – az elem vége a távirányító – (mínusz) jelzéséhez
illeszkedjen
◆ + az elem vége a távirányító + (plussz) jelzéséhez
illeszkedjen
3
Tegye vissza a fedelet úgy, hogy a távirányító aljához igazítja,
majd visszatolja a helyére.
➢
Ne használjon együtt különbözŒ típusú elemeket, pl.
alkáli- és mangánelemeket.
)
Csatlakoztatás antennához vagy kábeltelevíziós hálózathoz
A TV-csatornák megtekintéséhez az alábbi források
valamelyikén át biztosítani kell a készülék jelvételét:
◆ Szabadtéri antenna
◆ Kábeltévés hálózat
◆ Parabola antenna
1
Az elsŒ három esetben a TV-készülék hátoldalán található 75Ω
koaxiális aljzatba csatlakoztassa az antenna vagy a hálózat
bemeneti kábelét.
2
Beltéri antenna használata esetén a TV-készülék hangolásakor
a beltéri antennát valószínıleg el kell forgatnia, amíg a kép
élessé és tisztává nem válik. Ha további részletekre kíváncsi,
olvassa el az alábbiakat is:
◆ “A csatornák automatikus beállítása” a 14. oldalon
◆ “A csatornák kézi beállítása” a 16. oldalon
A televízió
hátulja
vagy
Kábeltelevíziós hálózat
Magyar - 9
AA68-03554M-01Hun
9/28/05
8:24 PM
Page 10
A televízió be- és kikapcsolása
A tápfeszültség vezetéke a TV-készülék hátoldalához van
csatlakoztatva
1
2
Dugja be a tápfeszültség vezetékét a megfelelŒ aljzatba.
➢
A tápfeszültség értéke a televízió készülék hátoldalán
van feltüntetve, és frekvencia 50 vagy 60 Hz.
Nyomja meg a “
Eredmény:
3
A
A
e
” gombot (Be /Ki) a készülék elején.
A készülék elején található készenléti lámpa
világít.
A távirányító POWER ( ) gombjával kapcsolja be a TVkészüléket.
Eredmény:
A készülék automatikusan a legutoljára
megtekintett programot választja ki.
nem mentett el még csatornákat akkor nem jelenik
➢ Ha
meg tiszta kép. Tekintse meg “A csatornák automatikus
beállítása” fejezetet a 14. oldalon vagy a “A csatornák
kézi beállítása” fejezetet a 16. oldalon.
4
A készülék kikapcsolásához nyomja meg ismét a “
(Be /Ki).
” gombot
A televízió készenléti üzemmódba kapcsolása
A televízió készenléti üzemmódba kapcsolásával
csökkenthetŒ:
◆ Az áramfogyasztás
◆ A katódsugárcsŒ elhasználódása
A készenléti üzemmód a tévénézés átmeneti megszakításakor
(például étkezések alkalmával) hasznos.
1
Nyomja meg a távirányító POWER ( ) gombját.
Eredmény:
2
A televízió visszakapcsolásához egyszerıen nyomja meg ismét
a POWER ( ) gombot.
➢
☛
Magyar - 10
A képernyŒ kikapcsol, és a készülék elején a
készenléti állapotot jelzŒlámpa pirosan világít.
A bekapcsolást a TV ( ), P /
számgombokkal is elvégezheti.
gombbal vagy a
A televíziót ne hagyja hosszabb ideig (például szabadság
idejére) készenléti állapotban. Nyomja meg a “ ” gombot
(Be /Ki) a készülék elején.
Érdemes a televízió tápfeszültségı csatlakozóját kihúznia
az aljzatból, illetve megszüntetnie az antenna és a
televízió csatlakoztatását is.
P
AA68-03554M-01Hun
9/28/05
8:24 PM
Page 11
Ismerkedés a távirányítóval
A távirányítót elsŒsorban az alábbi mıveletekre használhatja:
◆ Csatornaváltás és a hangerŒ beállítása
◆ A TV-készülék beállítása a képernyŒn megjelenŒ
menürendszerrel
A következŒ táblázat a leggyakrabban használt gombokat és
ezek funkcióját tartalmazza.
Gomb
Megjelenítési funkció
Menü funkció
A következŒ tárolt csatorna. Az elŒzŒ tárolt csatorna.
-
-
A megfelelŒ csatorna megjelenítésére szolgál
-/--
A tíznél nagyobb számjegyı csatorna kiválasztására
szolgál. Nyomja meg ezt a gombot és “- -” szimbólum
jelenik meg. Adja be a két számjegyı csatorna számot.
PRE-CH
Nyomja meg a PRE-CH gombot. A televíziókészülék az
utoljára megtekintett csatornára vált.
Két, egymástól távol lévŒ csatorna közötti gyors
átváltáshoz hangoljon az egyik csatornára, majd a
számgomb segítségével válassza ki a másik csatornát.
Ezt követŒen a PRE-CH gombbal gyorsan válthat a két
csatorna között.
t
A hangerŒ növelésére
szolgál.
A hangerŒ csökkentésére
szolgál.
-
MUTE
A hang ideiglenesen kikapcsolására szolgál
A hang visszakapcsolásához, nyomja meg a
gombot ismét, vagy nyomja meg a
vagy
gombot.
MENU
A képernyŒn kijelzett
menürendszer
megjelenítése.
Visszalépés az elŒzŒ
menübe vagy a normál
nézethez.
-
Funkciók:
◆ Az aktuális menüopció
választási lehetŒségeit
tartalmazó almenüt
jelenít meg.
◆ A menüopció értékének
növelése/csökkentése.
-
A változtatás jóváhagyása.
-
Kilépés a menürendszerbŒl
és közvetlen visszatérés a
normál üzemmódba.
➢
ét
EXIT
TV
A készülék bekapcsolására A menü rendszerbŒl történŒ
szolgál, ha a készülék
visszatérésre szolgál.
készenléti állapotban van.
Magyar - 11
AA68-03554M-01Hun
9/28/05
8:24 PM
Page 12
Plug & Play
A TV-készülék legelsŒ bekapcsolásakor két alapvetŒ
felhasználói beállítás megy végbe automatikusan és egymás
után. a nyelv, a csatorna és az óra beállítása.
Plug & Play
TV
1
Ha a televízió készenléti üzemmódban van, akkor nyomja meg
a távirányító POWER ( ) gombját.
Eredmény: Megjelenik a Plug & Play felirat. Ez egy ideig
villog, majd a készülék automatikusan megjeleníti
a Nyelv menüt.
2
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a megfelelŒ nyelvet.
Nyomja meg a MENU( ) gombot, hogy elmentse a beállítást.
Eredmény: Az üzenet EllenŒrizze az antennabemenetet
jelenik meg.
Nyelv
English
Deutsch
Français
Nederland
Español
Italiano
Svenska
Português
∂ÏÏËÓÈο
âe‰tina\\
Srpski
Hrvatski
Român™
Magyar
Polski
êÛÒÒÍËÈ
Å˙΄‡ÒÍË
Türkçe
Norsk
Dansk
Suomi
Mozgatás
Ugrás
➢
EllenŒrizze az antennabemenetet
œ √ Mozgatás
Autom. tárolás
TV
Ország
Keresés
œ Kelet-Európa
: -/+
Mozgatás œ √ Beállítás
GyŒzŒdjön meg róla, hogy az antenna helyesen csatlakozik a
készülékhez. Nyomja meg a œ vagy a √ gombot
Eredmény: Az Autom. tárolás menü jelenik meg a Ország
felirattal.
4
Válassza ki a megfelelŒ országot a œ vagy a √ gombbal.
A csatornák megkereséséhez válassza ki a Keresés pontot a
▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával, majd nyomja meg a œ
vagy a √ gombot. Nyomja meg a MENU( ) gombot, hogy
megállítsa a keresést.
Eredmény: Megjelenik a Óra opciót kijelölve tartalmazó IdŒ
menü
√
➢
Ugrás
5
TV
IdŒ
Óra
-- : -Auto kikapcs.
: Ki
IdŒzítés be
-- : -- Ki
IdŒzítŒ ki
-- : -- Ki
IdŒzítŒ hangerŒ be
: 10
Csat. idŒzítéskor
: P1
Mozgatás œ √ Beállítás
TV
Ha végzett nyomja meg a MENU( ) gombot.
Eredmény: Az üzenet Enjoy your watching. jelenik meg, és az
a csatorna, melyet éppen beállított, aktiválódik.
7
Ha törölni akarja ennek a funkciónak beállításait
1
Nyomja meg a MENU(
2
Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a
Beállítás pontot, és nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
Eredmény: A Plug & Play opció van kijelölve.
3
A œ vagy a √ gombbal válassza ki a megfelelŒ nyelvet.
Eredmény: Ez a beállítás a Plug & Play üzenet
megjelenésével kezdŒdik.
Beállítás
Mozgatás œ √ Belépés
Magyar - 12
Vissza
Lásd még “Az aktuális idŒ beállítása és megjelenítése”
fejezetet a 31. oldalon.
6
Ugrás
Plug & Play
Nyelv
: Magyar
IdŒ
Kék képernyŒ
: Ki
Dallam
: Be
Bemutatás
Lásd még “A csatornák automatikus beállítása” fejezetet
a 14. oldalon.
A œ vagy a √ gombbal léptesse az óra vagy a perc értékeket.
Állítsa be az óra és a perc értékét a ▲ vagy a ▼ gomb
megnyomásával.
➢
Enjoy your watching.
Ha egy nyelv sem kerül kiválasztásra a Nyelv menüben,
akkor a Nyelv menü 30 másodperc múlva eltınik.
3
Ugrás
) gombot.
√
√
√
➢
H
m
Ha ki akar lépni a plug & play, akkor nyomja meg a
távirányítón a EXIT ( ) gombot.
A
n
AA68-03554M-01Hun
9/28/05
8:24 PM
Page 13
A bemutató megtekintése
Hogy a TV készülék funkcióit jobban megismerhesse,
megtekintheti a készülékbe beépített bemutatót.
g
1
Nyomja meg a MENU(
Eredmény:
i
.
z
2
) gombot.
Megjelenik a fŒmenü.
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a Beállítás opciót.
Eredmény:
A képernyŒn megjelennek a Beállítás csoportban
elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
4
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a Bemutatás opciót.
5
TV
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
Eredmény:
➢
Beállítás
√
Plug & Play
Nyelv
: Magyar
IdŒ
Kék képernyŒ
: Ki
Dallam
: Be
Bemutatás
Minden menüpont megjelenik pontról pontra.
Ha ki akar lépni a bemutatóból, akkor nyomja meg a
távirányítón a EXIT ( ) gombot.
Mozgatás œ √ Belépés
√
√
Vissza
A nyelv kiválasztása
A készülék elsŒ használatakor meg kell adnia, hogy milyen
nyelven jelenjenek meg a menük és üzenetek.
TV
1
Nyomja meg a MENU(
Eredmény:
2
) gombot.
Megjelenik a fŒmenü.
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a Beállítás opciót.
Eredmény:
A képernyŒn megjelennek a Beállítás csoportban
elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
4
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a Nyelv opciót.
5
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
6
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a megfelelŒ nyelvet.
Beállítás
Plug & Play
œ
Nyelv
IdŒ
Kék képernyŒ
Dallam
Bemutatás
Mozgatás
Magyar
: Ki
: Be
√
œ √ Belépés
TV
Nyelv
English
Deutsch
Français
Nederland
Español
Italiano
Svenska
Português
∂ÏÏËÓÈο
âe‰tina\\
Mozgatás
√
√
√
Srpski
Hrvatski
Român™
Magyar
Polski
êÛÒÒÍËÈ
Å˙΄‡ÒÍË
Türkçe
Norsk
Dansk
Suomi
Vissza
Magyar - 13
Vissza
AA68-03554M-01Hun
9/28/05
8:24 PM
Page 14
A csatornák automatikus beállítása
TV
Csatorna
√
√
√
√
√
Autom. tárolás
Kézi tárolás
Hozzáadás/Törlés
Sorrend
Név
† További menüpontok
Mozgatás œ √ Belépés
Végigpásztázhatja a rendelkezésre álló frekvenciatartományt
(a lehetŒségek országonként különbözŒek) ElképzelhetŒ, hogy
a csatornákhoz automatikusan hozzárendelt programszámok
nem egyeznek az aktuális vagy a kívánt programszámokkal.
Azonban a számokat kézileg is kioszthatja és bármely
csatornát törölhet, amelyet nem kíván nézni.
1
Nyomja meg a MENU( ) gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a Csatorna opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Csatorna
csoportban elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
Eredmény: Az Autom. tárolás ki van választva.
4
Nyomja meg ismét a œ vagy a √ gombot.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek az Autom. tárolás
csoportban rendelkezésre álló lehetŒségek, és a
Ország pont van kijelölve.
5
Válassza ki a megfelelŒ országot a œ vagy a √ gombbal.
Az országok az alábbi sorrend szerint jelenek meg:
Belgium – Franciaország - Németország - Olaszország Hollandia - Spanyolo. - Svédország - Svájc - Egyesült Kir. –
Egyéb - Kelet-Európa
6
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a Keresés opciót.
7
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot, hogy elindítsa a keresést.
Eredmény: Egy vízszintes csík jelenik meg, és a csatornák a
frekvenciájuknak megfelelŒ sorrendben jelennek
meg. Végül, a keresés automatikusan leáll.
Vissza
Autom. tárolás
TV
Ország
Keresés
œ Kelet-Európa
: -/+
Mozgatás œ √ Beállítás
TV
√
Vissza
Autom. tárolás
Ország
Keresés
: Kelet-Európa
œ -/+
Mozgatás œ √ Keresés
√
Vissza
➢
8
P 1 C-- ----106 MHz
7%
A keresést a MENU(
) gombbal szakíthatja meg.
Ha a keresést és a mentést befejezte, akkor a Sorrend menü
jelenik meg.
◆ A tárolt csatornák szám szerinti rendezéséhez ugorjon a 6.
lépésre “A tárolt csatornák rendezése” fejezetben a 15.
oldalon.
Vissza
◆ A csatornák rendezése nélküli kilépéshez mentés
funkcióból, nyomja meg a MENU( ) gombot, amíg a
menüfeliratok el nem tınnek.
Sorrend
TV
Honnan
Hová
Tárolás
œ
:
:
P 1 ----- √
P-- ----?
Mozgatás œ √ Beállítás
Magyar - 14
Vissza
9
A csatornák tárolása után:
◆
◆
◆
◆
A kívánt sorrendbe rendezheti azokat (lásd a 15. oldalon)
Törölhet egy csatornát (lásd a 18. oldalon)
Nevet rendelhet a tárolt csatornákhoz (lásd a 19. oldalon)
Szükség esetén finomhangolást végezhet a csatornák
vételén (lásd a 20. oldalon)
◆ Aktiválhatja a Digitális ZajszırŒt (lásd a 24. oldalon)
E
p
h
tö
y
–
.
AA68-03554M-01Hun
9/28/05
8:24 PM
Page 15
A tárolt csatornák rendezése
Ezzel a mıvelettel módosíthatja a tárolt csatornák
programszámát. Erre a mıveletre az automata mentés
használata után lehet szüksége. A nem kívánt csatornákat
törölheti.
1
Nyomja meg a MENU (
Eredmény:
2
Megjelenik a fŒmenü.
A képernyŒn megjelennek a Csatorna
csoportban elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
4
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a Sorrend opciót.
5
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
Eredmény:
6
7
A képernyŒn megjelennek az Sorrend
csoportban rendelkezésre álló lehetŒségek, és a
Honnan pont van kijelölve.
Válassza ki a csatorna számot, melyet meg akar változtatni a œ
vagy a √ gomb megnyomásával.
8
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a Tárolás opciót. Válassza
ki az OK pontot, hogy megerŒsítse a csatorna számának
megváltoztatását a œ vagy a √ gomb megnyomásával.
Eredmény:
9
Mozgatás œ √ Belépés
A kiválasztott csatorna át lett helyezve az elŒzŒ
helyérŒl a választott számra.
√
√
√
√
√
Vissza
Sorrend
TV
Honnan
Hová
Tárolás
œ
:
:
P 1 ----- √
P-- ----?
Mozgatás œ √ Beállítás
Vissza
Sorrend
TV
Honnan
Hová
Tárolás
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a Hová opciót. Válassza ki
a csatorna számot, melyhez rendelni akarja a œ vagy a √
gomb megnyomásával.
csatorna számot a távirányítón a (0~9) számgombok
➢ Asegítségével
közvetlenül is kiválaszthatja.
Csatorna
Autom. tárolás
Kézi tárolás
Hozzáadás/Törlés
Sorrend
Név
† További menüpontok
) gombot.
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a Csatorna opciót.
Eredmény:
TV
:
œ
:
P 1 ----P 3 ----?
Mozgatás œ √ Beállítás
TV
√
Vissza
Sorrend
Honnan
Hová
Tárolás
:
:
œ
P 3 ----P 1 ----OK
A többi tárolt csatorna számának megvaltoztatásához ismételje
meg a 6~8 lépéseket miután kiválasztott a Honnan pontot a
▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával.
Mozgatás œ √ Beállítás
Magyar - 15
Vissza
√
AA68-03554M-01Hun
9/28/05
8:24 PM
Page 16
A csatornák kézi beállítása
Összesen TV-csatorna tárolására van mód, amelybe
beletartoznak a kábeltévés hálózaton fogadott csatornák is
TV
Csatorna
√
√
√
√
√
Autom. tárolás
Kézi tárolás
Hozzáadás/Törlés
Sorrend
Név
† További menüpontok
Mozgatás œ √ Belépés
Vissza
A csatornák kézi tárolásakor:
◆ Eldöntheti, hogy valamennyi talált csatornát el
kívánja-e tárolni
◆ Kiválaszthatja az egyes tárolt csatornák
azonosítására szolgáló programszámot
1
Nyomja meg a MENU (
Eredmény:
TV
Kézi tárolás
Program
Színrendszer
Hangrendszer
Keresés
Csatorna
Tárolás
œ P 1 ----- √
: AUTO
: BG
: 0MHz
: C-:?
Mozgatás œ √ Beállítás
TV
Mozgatás œ √ Beállítás
Vissza
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
4
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a Kézi tárolás opciót.
5
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
Programszámot a csatornákhoz a œ vagy a √ gomb
megnyomásával rendelhet.
7
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a Színrendszer opciót.
Jelenítse meg a készülék beállításait a œ vagy a √ gomb
megnyomásával.
Eredmény:
: P 1 ----: AUTO
œ BG
√
: 0MHz
: C-:?
Mozgatás œ √ Beállítás
Vissza
A képernyŒn megjelennek az Kézi tárolás
csoportban rendelkezésre álló lehetŒségek, és a
Program pont van kijelölve.
6
Kézi tárolás
Program
Színrendszer
Hangrendszer
Keresés
Csatorna
Tárolás
A képernyŒn megjelennek a Csatorna
csoportban elérhetŒ opciók.
3
Eredmény:
: P 1 ----œ AUTO √
: BG
: 0MHz
: C-:?
Megjelenik a fŒmenü.
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a Csatorna opciót.
Eredmény:
Kézi tárolás
Program
Színrendszer
Hangrendszer
Keresés
Csatorna
Tárolás
TV
Vissza
2
) gombot.
A színnormák az alábbi sorrend szerint jelenek
meg:
AUTO – PAL – SECAM – NT4.43
8
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a Hangrendszer opciót.
Jelenítse meg a készülék beállításait a œ vagy a √ gomb
megnyomásával.
Eredmény:
A hangnormák az alábbi sorrend szerint jelenek
meg:
BG - DK - I - L
Magyar - 16
☛
AA68-03554M-01Hun
9/28/05
8:24 PM
Page 17
A csatornák kézi beállítása (folytatás)
9
Ha ismeri a tárolni kívánt csatorna számát, akkor lásd a
következŒ lépéseket.
◆ A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a Csatorna opciót.
Program
Színrendszer
Hangrendszer
Keresés
Csatorna
Tárolás
◆ Nyomja meg a √ gombot
◆ Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a
C (Légi csatorna) vagy az S (Kábel csatorna) opciót.
◆ Nyomja meg a √ gombot
◆ A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a kívánt számot.
A csatorna számot a távirányítón a (0–9)
számgombok segítségével közvetlenül is
kiválaszthatja.
➢
➢
10
Eredmény:
A hangoló egység addig pásztázza a
frekvenciatartományt, amíg az elsŒ csatorna vagy
az Ön által kiválasztott csatorna meg nem jelenik
a képernyŒn
11
A csatorna a kívánt számmal való elmentéséhez, válassza ki a
Tárolás opciót a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával. Nyomja
meg a œ vagy a √ gombot, hogy kiválassza az OK opciót.
12
A további csatornák tárolásához ismételje meg a 9~11. lépést.
☛
Beállítás
TV
: P 1 ----: AUTO
: BG
: 0MHz
œC1
√
:?
œ √ Mozgatás
: P 1 ----: AUTO
: BG
œ 46MHz √
:C1
:?
Mozgatás œ √ Keresés
TV
Vissza
Kézi tárolás
Program
Színrendszer
Hangrendszer
Keresés
Csatorna
Tárolás
Ha nincs hang vagy zavaros, akkor a hang
alapbeállításának megváltoztatása szükséges.
Ha nem ismeri a csatorna számát, akkor válassza ki a Keresés
funkciót a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával. Nyomja meg a
œ vagy a √ gombot, hogy elindítsa a keresést.
Kézi tárolás
TV
Vissza
Kézi tárolás
Program
Színrendszer
Hangrendszer
Keresés
Csatorna
Tárolás
: P 1 ----: AUTO
: BG
: 46MHz
:C1
œ OK
√
Mozgatás œ √ Beállítás
Csatorna módja
◆ P (Program mód): A hangolás befejezésekor a térségben
fogható mısorszóró-állomások a P00 és P99 közötti
pozíciószámokhoz lesznek rendelve. Ebben a módban a
pozíciószám megadásával választhat csatornát.
◆ C (Valós csatorna mód): Kiválaszthatja a légi csatornát, ha
ebben a módban beadja a megfelelŒ számot.
◆ S (Kábel csatorna mód): Kiválaszthatja a kábel csatornát,
ha ebben a módban beadja a megfelelŒ számot.
Magyar - 17
Vissza
AA68-03554M-01Hun
9/28/05
8:24 PM
Page 18
Nem kívánt csatornák átugrása
TV
A letapogatott csatornákat ki is zárhatja, ha kiválasztja Œket..
Ilyenkor a tárolt csatornák pásztázása közben az átugrásra
kijelöltek nem jelennek meg.
Csatorna
√
√
√
√
√
Autom. tárolás
Kézi tárolás
Hozzáadás/Törlés
Sorrend
Név
† További menüpontok
Mozgatás œ √ Belépés
Azok a csatornák azonban, amelyeket nem jelölt meg
átugrásra, a pásztázás közben megjelennek.
1
Vissza
Eredmény:
2
Hozzáadás/Törlés
TV
P1
P2
P3
P4
œ
:
:
:
Hozzáadott
Hozzáadott
Hozzáadott
Hozzáadott
Mozgatás œ √ Beállítás
Nyomja meg a MENU (
Eredmény:
Hozzáadás/Törlés
P1
P2
P3
P4
œ
:
:
:
Törölt
Hozzáadott
Hozzáadott
Hozzáadott
Mozgatás œ √ Beállítás
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
4
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a Hozzáadás/Törlés opciót.
5
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
Magyar - 18
A tárolt csatornák jelennek meg.
6
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a hozzáadandó vagy
törlendŒ csatornákat. Ha szükséges, válassza ki az
Hozzáadott vagy az Törölt opciót a œ vagy a √ gomb
megnyomásával.
7
Ismételje meg a 6 lépést minden törlendŒ vagy hozzáadandó
csatorna esetén.
√
Vissza
A képernyŒn megjelennek a Csatorna
csoportban elérhetŒ opciók.
3
Eredmény:
TV
Megjelenik a fŒmenü.
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a Csatorna opciót.
√
Vissza
) gombot.
A
c
E
n
t.
AA68-03554M-01Hun
9/28/05
8:24 PM
Page 19
Név hozzárendelése a csatornákhoz
A csatorna-információk sugárzásakor a készülék a
csatornaneveket automatikusan hozzárendeli a csatornákhoz.
Ezek a nevek azonban módosíthatók, tehát a csatornákhoz új
neveket is hozzárendelhet.
1
Nyomja meg a MENU (
Eredmény:
2
Megjelenik a fŒmenü.
A képernyŒn megjelennek a Csatorna
csoportban elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
4
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a Név opciót.
5
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
Eredmény:
A jelenleg tárolt csatornák jelennek meg.
6
Ha szükséges, akkor a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával
kiválaszthatja az elnevezendŒ csatornát.
7
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
8
Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a
megfelelŒ betıt (A~Z), a megfelelŒ számot (0~9) vagy
szimbólumot (–, szóköz). Lépjen a következŒ betıre a œ vagy
a √ gomb megnyomásával.
9
Ismételje meg a 6 – 8 lépéseket, hogy további csatornákat
elnevezzen.
Csatorna
√
√
√
√
√
Autom. tárolás
Kézi tárolás
Hozzáadás/Törlés
Sorrend
Név
† További menüpontok
) gombot.
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a Csatorna opciót.
Eredmény:
TV
Mozgatás œ √ Belépés
TV
Vissza
Név
P1
P2
P3
P4
œ ----: ----: ----: -----
Mozgatás œ √ Beállítás
TV
√
Vissza
Név
P1
P2
P3
P4
Beállítás
œA
: ----: ----: -----
œ √ Mozgatás
Magyar - 19
√
Vissza
AA68-03554M-01Hun
9/28/05
8:24 PM
Page 20
A csatornák finom hangolása
TV
Csatorna
… További menüpontok
Finomhangolás
LNA
√
Ha a vétel teljesen tiszta, akkor nem kell a csatornát finomra
hangolni, mivel a készülék ezt a keresés során automatikusan
elvégzi.
Ha gyenge a jel, akkor lehetséges, hogy kézileg kell csatornát
finomra hangolnia.
: Ki
1
Nyomja meg a MENU (
Eredmény:
Mozgatás œ √ Belépés
) gombot.
Megjelenik a fŒmenü.
Vissza
2
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a Csatorna opciót.
Eredmény:
Finomhangolás
E
g
fu
m
A képernyŒn megjelennek a Csatorna
csoportban elérhetŒ opciók.
P1
1
3
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
Mentés
Vissza
4
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a Finomhangolás opciót.
5
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
6
Az éles kép a tiszta hang elérése érdekében, nyomja meg a
œ vagy a √ gombokat.
Reset
Mozgatás
œ √ Beállítás
Eredmény:
7
A finomhangolás beállításainak a televízió memóriájába történŒ
mentéséhez nyomja meg az ENTER ( ) gombot.
Eredmény:
8
A csatorna kijelzŒje vörösre vált.
A beállított kép vagy hang memóriából való törléséhez,
válassza ki az Reset opciót a ▲ vagy a ▼ gomb
megnyomásával. Nyomja meg a ENTER ( ) gombot
Eredmény:
Magyar - 20
Megjelenik a vízszintes csík. Mozgassa a
horizontális csík kurzorát jobbra vagy balra a
œ vagy a √ gomb megnyomásával.
A csatorna kijelzŒje visszavált eredeti színére.
L
m
Œ
AA68-03554M-01Hun
9/28/05
8:24 PM
Page 21
Az LNA (kis zajú erŒsítŒ) funkció használata (készülékfüggŒ)
Ez a funkció akkor nagyon hasznos, ha a TV gyenge jeleket fog és
gyenge jeleket erŒsít fel a TV készülék, de nincs zajhatás. Ez a
funkció csak a gyenge jelkörnyezetben mıködik; és ezt a csatorna
mellé be is jegyzi a készülék.
TV
Csatorna
… További menüpontok
Finomhangolás
LNA
1
Nyomja meg a MENU (
Eredmény:
2
Megjelenik a fŒmenü.
Mozgatás œ √ Beállítás
Vissza
A képernyŒn megjelennek a Csatorna
csoportban elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
4
Az LNA funkció kiválasztásához nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot.
5
A funkció aktiválásához válassza ki az Be lehetŒséget a
œ vagy a √ gomb megnyomásával.
➢
√
√
) gombot.
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a Csatorna opciót.
Eredmény:
œ Be
Ha az LNA beállítása Be, a képminŒség romolhat az aktuális
csatorna vételi körülményei következtében.
Így az aktuálisan megjelenített kép minŒségi kívánalmainak
függvényében alkalmazza az LNA Be vagy Ki beállítását.
A képtípus módosítása
LehetŒsége van olyan képtípust beállítani, amely a leginkább
megfelel elvárásainak.
TV
1
Nyomja meg a MENU (
Eredmény:
2
3
Megjelenik a fŒmenü.
A képernyŒn megjelennek a Kép csoportban
elérhetŒ opciók.
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
Eredmény:
4
) gombot.
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a Kép opciót.
Eredmény:
A Üzemmód opció van kijelölve.
Az œ vagy a √ gomb többszöri megnyomásával válassza ki a
kívánt képmódot.
Eredmény:
A következŒ képmódok közül választhat:
Kiemelt – Normál – Film – Egyedi
➢
Kép
œ Kiemelt
√
Üzemmód
Méret
: Auto széles
Képalkotás
: Természetes
Dig. zajcsökk.
: Be
DNIe Demo
: Ki
† További menüpontok
Mozgatás œ √ Beállítás
TV
Vissza
Üzemmód
œ Kiemelt
Üzemmód
Kontraszt
: 70
FényerŒ
: 50
Élesség
: 50
Szín
: 50
† További menüpontok
Mozgatás œ √ Beállítás
Egyszerıbben a P.MODE (
; Képmód) gomb
megnyomásával állíthatja be ezeket a lehetŒségeket.
Magyar - 21
√
Vissza
AA68-03554M-01Hun
9/28/05
8:24 PM
Page 22
A képbeállítások módosítása
A TV-készülék számos olyan beállítással rendelkezik,
amelyekkel szabályozni lehet a képminŒséget.
TV
Kép
œ Kiemelt
√
Üzemmód
Méret
: Auto széles
Képalkotás
: Természetes
Dig. zajcsökk.
: Be
DNIe Demo
: Ki
† További menüpontok
Mozgatás œ √ Beállítás
TV
2
4
Üzemmód
Mozgatás œ √ Beállítás
√
Eredmény:
6
Vissza
7
Üzemmód
Eredmény:
œ Normál
Mozgatás œ √ Beállítás
√
√
Vissza
8
Mozgatás œ √ Beállítás
Magyar - 22
√
Vissza
A következõ színtónusok érhetõek el :
A gyári alapértékekhez úgy térhet vissza, ha a Reset
lehetŒséget választja az ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával.
Nyomja meg az œ vagy a √ gombot.
A visszaállítási funkció minden módban elérhetoŒ (Kiemelt,
Normál, Film, vagy Egyedi).
Üzemmód
… További menüpontok
Színtónus
: Normál
Reset
A rendszer újra megjeleníti a rendelkezésre álló
opciókat.
Meleg2 – Meleg1 - Normál – Hideg1 – Hideg2
Eredmény:
TV
) gombot.
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a Színtónus opciót.
Válassza ki a kívánt opciót az œ vagy a √ gomb többszöri
lenyomásával.
… További menüpontok
Színtónus
Reset
Megjelenik a vízszintes csík. Nyomja az œ vagy
a √ gombot, amíg el nem éri az optimális
beállítást.
Nyomja meg a MENU (
50
TV
A következŒ képmódok közül választhat:
Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombokat, hogy kiválassza a
módosítandó opciót. (Kontraszt, FényerŒ, Élesség, Szín,
vagy Árnyalat - csak NTSC). Nyomja meg a œ vagy a √
gombot.
Eredmény:
Kontraszt
A Üzemmód opció van kijelölve.
Kiemelt – Normál – Film – Egyedi
Vissza
: Normál
Üzemmód
œ 50
Kontraszt
FényerŒ
: 50
Élesség
: 50
Szín
: 45
† További menüpontok
A képernyŒn megjelennek a Kép csoportban
elérhetŒ opciók.
Az œ vagy a √ gomb többszöri megnyomásával válassza ki a
kívánt képmódot.
Eredmény:
5
TV
Megjelenik a fŒmenü.
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
Eredmény:
√
) gombot.
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a Kép opciót.
Eredmény:
3
œ Normál
Üzemmód
Kontraszt
: 50
FényerŒ
: 50
Élesség
: 50
Szín
: 45
† További menüpontok
Nyomja meg a MENU (
Eredmény:
Vissza
Üzemmód
Mozgatás œ √ Beállítás
1
➢
A korábban beállított értékek visszaállnak a gyári
alapértékekre.
A TV készülék rendelkezik ún. “automata hangoló”
rendszerrel, amely akkor aktiválódik ha mágneses
interferencia lép fel. A képernyŒ hangolásához, kapcsolja ki a
készüléket a “ ” (Be /Ki) gomb megnyomásával. (Lásd még
az “Automatikus színcsík eltávolító” fejezetet a 44. oldalon)
A
a
A
le
AA68-03554M-01Hun
9/28/05
8:24 PM
Page 23
A képformátum kiválasztása (készülékfüggŒ)
A “P.SIZE ( )” gombra kattintva egyszerıen kiválaszthatja
azt a képformátumot, amely a leginkább megfelel elvárásainak.
A készülék típusától függŒen a következŒ képméretek
lehetségesek:
◆ Auto széles, 16:9, Panoráma, Zoomolás1,
Zoomolás2, 4:3
➢
1
A ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával a Zoomolás1 és a
Zoomolás2 módban növelheti a képméretet.
Nyomja meg a MENU (
Eredmény:
2
TV
Kép
Üzemmód
: Kiemelt
œ Auto széles
√
Méret
Képalkotás
: Természetes
Dig. zajcsökk.
: Be
DNIe Demo
: Ki
† További menüpontok
Mozgatás œ √ Beállítás
) gombot.
Megjelenik a fŒmenü.
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a Kép opciót.
Eredmény:
A képernyŒn megjelennek a Kép csoportban
elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
4
Az Méret funkció kiválasztásához nyomja meg a ▲ vagy a ▼
gombot.
5
A œ vagy a √ gombbal válassza ki a képméretet.
a
g
Magyar - 23
Vissza
AA68-03554M-01Hun
9/28/05
8:24 PM
Page 24
További képbeállítások
◆ Képalkotás
TV
A Természetes mód a legmegfelelŒbb a kép villogásának
kiküszöböléséhez. Azonban lehetséges, hogy némely csatorna
(NTSC-M) hangolásánál elŒnyös a letapogatási módot
megváltoztatni. Természetes, Digitális, és Éles módozatok
találhatók a készüléken.
Kép
Üzemmód
: Kiemelt
Méret
: Auto széles
œ Természetes √
Képalkotás
Dig. zajcsökk.
: Be
DNIe Demo
: Ki
† További menüpontok
Mozgatás œ √ Beállítás
H
g
k
H
n
Auto és Progresszív módban a kép, illetve a képernyŒmenü
remeghet. Ez általános jelenség, nem utal meghibásodásra
vagy egyéb mıködési rendellenességre.
Vissza
◆ Dig. zajcsökk.
TV
Ha gyenge a készülék által fogott jel, akkor aktiválhatja ezt a
funkciót, hogy csökkentse a statikus és szellemképet, mely
megjelenhet a képernyŒn.
Kép
Üzemmód
: Kiemelt
Méret
: Auto széles
Képalkotás
: Természetes
œ Be
√
Dig. zajcsökk.
DNIe Demo
: Ki
† További menüpontok
Mozgatás œ √ Beállítás
TV
◆ DNIe Demo
A kiváló képminŒség érdekében a televízió DNIe-funkcióval
rendelkezik.
Ha bekapcsolja a DNIe Demo funkciót, megtekinthet a
képernyŒn egy normál és egy DNIe-funkciót alkalmazó képet.
Így megláthatja a különbséget a kép minŒségében.
Ha a DNIe Demo módot kikapcsolja, a DNIe-funkció továbbra
is aktív marad.
Vissza
Kép
Üzemmód
: Kiemelt
Méret
: Auto széles
Képalkotás
: Természetes
Dig. zajcsökk.
: Be
œ Be
√
DNIe Demo
† További menüpontok
Mozgatás œ √ Beállítás
➢
1
DNIe (Digital Natural Image engine
Nyomja meg a MENU (
Eredmény:
Vissza
2
)
) gombot.
Megjelenik a fŒmenü.
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a Kép opciót.
Eredmény:
A képernyŒn megjelennek a Kép csoportban
elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
4
Válassza ki a szükséges opciót (Képalkotás, Dig. zajcsökk.,
vagy DNIe Demo) a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával.
5
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot a beállítás módosításához.
◆ Képalkotás : Természetes, Digitális, vagy Éles
◆ Dig. zajcsökk. : Ki vagy Be
◆ DNIe Demo : Ki vagy Be
Ezeket az opciókat könnyedén beállíthatja a DNIe gombbal
is.
➢
Magyar - 24
H
a
a
AA68-03554M-01Hun
9/28/05
8:24 PM
Page 25
A kék képernyŒmód beállítása
Ha a készülék nem fogad jeleket, vagy ha a fogadott jelek igen
gyengék, akkor a zavaros háttérkép helyett automatikusan a
kék képernyŒ jelenik meg
Ha azonban továbbra is a gyenge minŒségı képet szeretné
nézni, akkor a “Kék képernyŒ” módot állítsa “Ki” állásba
1
Nyomja meg a MENU (
Eredmény:
2
Beállítás
Plug & Play
Nyelv
: Magyar
IdŒ
Kék képernyŒ
Dallam
Bemutatás
) gombot.
Megjelenik a fŒmenü.
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a Beállítás opciót.
Eredmény:
TV
Mozgatás œ √ Beállítás
√
√
√
œ Be
: Be
√
Vissza
A képernyŒn megjelennek a Beállítás csoportban
elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
4
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a Kék képernyŒ opciót.
5
A funkció aktiválásához válassza ki az Be lehetŒséget a
œ vagy a √ gomb megnyomásával.
A képdŒlés beállítása
Ha úgy gondolja, hogy a fogott kép kissé meg van dŒlve ezzel
a funkcióval korrigálhatja.
TV
1
,
Nyomja meg a MENU (
Eredmény:
2
) gombot.
Megjelenik a fŒmenü.
Kép
… További menüpontok
œ 0
Kép billentés
PIP
√
√
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a Kép opciót.
Eredmény:
A képernyŒn megjelennek a Kép csoportban
elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
4
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a Kép billentés opciót.
5
A œ vagy a √ gombbal állítsa be a megfelelŒ állapotot
(–7 – 7).
Mozgatás œ √ Beállítás
Magyar - 25
Vissza
AA68-03554M-01Hun
9/28/05
8:24 PM
Page 26
A kép kimerevítése
Kimerevítheti a képet TV nézés közben a “STILL (
megnyomásával.
➢
)” gomb
Nyomja meg ezt a gombot, hogy visszatérhessen a normál
nézetbe.
A hang alapbeállítás változtatása
Kiválaszthatja az adott mısor megtekintéséhez használni
kívánt speciális hanghatások típusát.
TV
Hang
œ Egyedi
Üzemmód
Hangszínszabályzó
Autom. hangerŒ
: Ki
Virtuál Dolby
: Ki
Turbo hang
: Ki
Álsztereó
: Ki
Mozgatás œ √ Beállítás
√
√
1
Nyomja meg a MENU (
Eredmény:
2
3
A képernyŒn megjelennek a Hang csoportban
elérhetŒ opciók.
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
Eredmény:
4
Megjelenik a fŒmenü.
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a Hang opciót.
Eredmény:
Vissza
) gombot.
A Üzemmód opció van kijelölve.
Válassza ki a megfelelŒ hanghatást a œ vagy a √ gomb
megnyomásával.
Eredmény:
A következŒ hanghatások közül választhat:
Egyedi - Normál - Zene - Film - Beszéd
➢
Magyar - 26
; hangzásmód) gomb
Egyszerıbben az S.MODE (
megnyomásával állíthatja be ezeket a lehetŒségeket.
A
m
AA68-03554M-01Hun
9/28/05
8:24 PM
Page 27
A hangbeállítások módosítása
A hang beállításokat a saját igényeinek megfelelŒen adhatja
meg
TV
1
Nyomja meg a MENU (
Eredmény:
2
) gombot.
Megjelenik a fŒmenü.
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a Hang opciót.
Eredmény:
A képernyŒn megjelennek a Hang csoportban
elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
4
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az Hangszínszabályzó
opciót.
5
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
Eredmény:
Mozgatás œ √ Belépés
TV
Hangszínszabályzó
J
B
Beállítás
œ √ Mozgatás
Válassz a ki az állítandó opciót a œ vagy a √ gomb
megnyomásával. A ▲ vagy a ▼ gombbal állítsa be a megfelelŒ
állapotot.
➢
Vissza
A képernyŒn megjelennek az Hangszínszabályzó
csoportban elérhetŒ opciók.
a menühöz az elemeit egyszerıbben a S.MENU
➢ Ehhez
(Hang Menü) gomb megnyomásával is eljuthat.
6
Hang
Üzemmód
: Egyedi
Hangszínszabályzó
Autom. hangerŒ
: Ki
Virtuál Dolby
: Ki
Turbo hang
: Ki
Álsztereó
: Ki
Ha a beállításokat módosítja, akkor a hang alapbeállítás
automatikusan az Egyedi opcióra vált.
Magyar - 27
Vissza
√
AA68-03554M-01Hun
9/28/05
8:24 PM
Page 28
További hangbeállítások (készülékfüggŒ)
◆ Autom. hangerŒ
TV
Valamennyi mısorszóró állomás saját jelviszonyokkal
rendelkezik, ezért nem egyszerı és nem kényelmes, ha
minden egyes csatornaváltáskor be kell állítania a hangerŒt.
Ez a hangerŒ funkció automatikusan beállítja a kívánt
csatorna hangerejét: magas moduláló jel esetén a
hangkimenet csökkentésével, alacsony moduláló jel esetén
pedig a hangkimenet növelésével.
Hang
Üzemmód
: Egyedi
Hangszínszabályzó
œ Be
Autom. hangerŒ
Virtuál Dolby
: Ki
Turbo hang
: Ki
Álsztereó
: Ki
Mozgatás œ √ Beállítás
√
√
Vissza
◆ Turbo hang
TV
Üzemmód
: Egyedi
Hangszínszabályzó
Autom. hangerŒ
: Ki
œ Be
Virtuál Dolby
Turbo hang
: Ki
Álsztereó
: Ki
Mozgatás œ √ Beállítás
TV
Ez a funkció mind a magas mind a mély hangszíneket
felerŒsíti (és még számos hatást tartalamaz).
Sokkal fenségesebb és dinamikusabb hangon élvezheti a
zene, film, vagy más csatornák adásait ha egyszerıen
megnyomja a TURBO gombot.
Hang
√
√
◆ Álsztereó / Virtuál Dolby
Vissza
A Álsztereó funkció a mono hangjelet két azonos jobb és bal
csatornára bontja. Ha a Álsztereó vagy a Virtuál Dolby az
Be vagy Ki állapotban van, akkor ezek érvényesek maradnak
mind a Normál, Zene, Film, és Beszéd hanghatások esetén.
Hang
Üzemmód
: Egyedi
Hangszínszabályzó
Autom. hangerŒ
: Ki
Virtuál Dolby
: Ki
œ Be
Turbo hang
Álsztereó
: Ki
√
1
Eredmény:
√
2
Mozgatás œ √ Beállítás
TV
Vissza
Mozgatás œ √ Beállítás
Vissza
Megjelenik a fŒmenü.
A képernyŒn megjelennek a Hang csoportban
elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
√
4
Válassza ki a szükséges opciót (Autom. hangerŒ, Virtuál
Dolby, Turbo hang, vagy Álsztereó) a ▲ vagy a ▼ gombok
megnyomásával.
√
5
A funkció aktiválásához, válassza ki az Be opciót a œ vagy a √
gomb megnyomásával.
➢
Magyar - 28
) gombot.
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a Hang opciót.
Eredmény:
Hang
Üzemmód
: Egyedi
Hangszínszabályzó
Autom. hangerŒ
: Ki
Virtuál Dolby
: Ki
Turbo hang
: Ki
œ Be
Álsztereó
Nyomja meg a MENU (
Gyártva a Dolby Laboratories
szabadalmi engedélye alapján.
“Dolby” és a dupla D jelkép,
a Dolby Laboratories védjegye.
B
já
AA68-03554M-01Hun
9/28/05
8:24 PM
Page 29
Dallam kiválasztása
Beállíthatja, hogy a TV-készülék be- és kikapcsoláskor dallamot
játsszon.
TV
1
Nyomja meg a MENU (
Eredmény:
2
) gombot.
Megjelenik a fŒmenü.
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a Beállítás opciót.
Eredmény:
A képernyŒn megjelennek a Beállítás csoportban
elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
4
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a Dallam opciót.
5
A funkció aktiválásához válassza ki az Be lehetŒséget a œ vagy
a √ gomb megnyomásával.
Beállítás
Plug & Play
Nyelv
: Magyar
IdŒ
Kék képernyŒ
Dallam
Bemutatás
Mozgatás œ √ Beállítás
√
Magyar - 29
√
√
: Ki
œ Be √
√
Vissza
9/28/05
8:24 PM
Page 30
A hangbeállítás kiválasztása (készülékfüggŒ)
Az “DUAL I-II” gomb megjeleníti/irányítja a hangjelek kimenetét.
Ha készülék be van kapcsolva, akkor ez a mód automatikusan
vagy a “DUAL-l” vagy a “STEREO” mód az átviteltŒl függŒen.
A2
Sztereo
KépernyŒ kijelzŒ
Általános TV csatorna
(Standard audio)
MONO (Normál használat)
Általános +
NICAM Mono
MONO ↔ MONO
NICAM (Normál)
NICAM Sztereo
STEREO ↔ MONO
(Normál)
NICAM
NICAM Dual-I/II
DUAL-I →DUAL-II→ MONO
NICAM NICAM (Normál)
Általános TV csatorna
(Standard audio)
MONO (Normál használat)
Kétnyelvı vagy Dual-I/II
DUAL-I ↔ DUAL-II
Sztereó
➢
→
NICAM
Sztereo
Csatorna típusa
→
AA68-03554M-01Hun
STEREO ↔ MONO
(ErŒltetett mono)
◆ Ha a vételi körülmények megváltoznak, akkor könnyebb a
készüléket MONO módban hallgatni.
◆ Ha a sztereo jel gyenge és automatikus váltás nem
következik be, akkor kapcsoljon MONO módba.
◆ Ha mono hangot fog AV módban, akkor a bemenet az
“AUDIO-L” csatlakozóra dugja (elŒl vagy oldalt). Ha a
mono hang csak a baloldali hangszóróból jön, akkor
nyomja meg az DUAL I-II gombot.
Magyar - 30
B
g
k
id
t.
)
AA68-03554M-01Hun
9/28/05
8:24 PM
Page 31
Az aktuális idŒ beállítása és megjelenítése
Beállíthatja a TV-készülék óráját úgy, hogy a “INF\O ( )”
gomb megnyomásakor megjelenjen az aktuális idŒ. Akkor is be
kell állítania az idŒt, amikor az automatikus be-/kikapcsolás
idŒzítŒt szeretné használni.
➢
1
Nyomja meg a MENU (
) gombot.
Mozgatás œ √ Belépés
TV
A képernyŒn megjelennek a Beállítás csoportban
elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
4
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a IdŒ opciót.
5
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
Eredmény:
√
√
√
Vissza
Megjelenik a fŒmenü.
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a Beállítás opciót.
Eredmény:
Beállítás
Plug & Play
Nyelv
: Magyar
IdŒ
Kék képernyŒ
: Ki
Dallam
: Be
Bemutatás
Ha megnyomja a “ ” gombot (Be /Ki) a készülék elején,
akkor az óra beállítása elvész.
Eredmény:
2
TV
IdŒ
Óra
Auto kikapcs.
IdŒzítés be
IdŒzítŒ ki
IdŒzítŒ hangerŒ be
Csat. idŒzítéskor
Mozgatás œ √ Beállítás
-- : -: Ki
-- : -- Ki
-- : -- Ki
: 10
: P1
Vissza
A Óra opció van kijelölve.
6
A œ vagy a √ gombbal léptesse az óra vagy a perc értékeket.
Állítsa be az óra és a perc értékét a ▲ vagy a ▼ gomb
megnyomásával.
7
Ha végzett nyomja meg a EXIT (
8
Az INFO ( ) gombot megnyomva a csatornainformációt és
pontos idŒt jelenítheti meg.
) gombot.
TV
IdŒ
Óra
11 : 00
Auto kikapcs.
: Ki
IdŒzítés be
-- : -- Ki
IdŒzítŒ ki
-- : -- Ki
IdŒzítŒ hangerŒ be
: 10
Csat. idŒzítéskor
: P1
Beállítás
œ √ Mozgatás
Magyar - 31
Vissza
AA68-03554M-01Hun
9/28/05
8:24 PM
Page 32
Az alvás üzemmód idŒzítŒ beállítása
A TV-készülék beállítható úgy, hogy adott idŒ elteltével
automatikusan kikapcsoljon.
TV
Beállítás
Plug & Play
Nyelv
: Magyar
IdŒ
Kék képernyŒ
: Ki
Dallam
: Be
Bemutatás
Mozgatás œ √ Belépés
TV
√
Nyomja meg a MENU (
Eredmény:
√
2
√
Eredmény:
Óra
11 : 00
œ 30min √
Auto kikapcs.
IdŒzítés be
-- : -- Ki
IdŒzítŒ ki
-- : -- Ki
IdŒzítŒ hangerŒ be
: 10
Csat. idŒzítéskor
: P1
Vissza
Megjelenik a fŒmenü.
A képernyŒn megjelennek a Beállítás csoportban
elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
4
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az IdŒ opciót.
5
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
Eredmény:
A Óra opció van kijelölve.
6
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az Auto kikapcs. opciót.
7
A œ vagy a √ gombbal elŒre beállíthatja azt az idŒtartamot (Ki,
30min, 60min, 90min, 120min, 150min, 180min) ameddig a
készülék bekapcsolva marad.
➢
Magyar - 32
) gombot.
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a Beállítás opciót.
Vissza
IdŒ
Mozgatás œ √ Beállítás
1
A SLEEP ( ) gombbal megadhat egy olyan – 30 és
180 perc közötti – periódust, amely letelte után a
televízió készülék automatikusan készenléti
üzemmódba kapcsol.
B
AA68-03554M-01Hun
9/28/05
8:24 PM
Page 33
A televízió automatikus be- és kikapcsolása
Beállíthatja a be-/kikapcsolás idŒzítŒt úgy, hogy a TV-készülék:
◆ A kiválasztott idŒpontban automatikusan
bekapcsoljon, és a kívánt csatornára hangoljon
TV
n
ElŒször is állítsa be a TV-készülék óráját (lásd az elŒzŒ
oldalon található “Az aktuális idŒ beállítása és
megjelenítése” a 31. oldalon) Ha még nem állította be az
órát, akkor a “ElŒször állítsa be az órát.” üzenet jelenik
meg.
Mozgatás œ √ Belépés
TV
1
Nyomja meg a MENU (
Eredmény:
2
) gombot.
Megjelenik a fŒmenü.
A képernyŒn megjelennek a Beállítás csoportban
elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
4
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az IdŒ opciót.
5
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
Eredmény:
6
A Óra opció van kijelölve.
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a IdŒzítés be opciót. Adja
meg a TV-készülék bekapcsolásának kívánt idŒpontját.
◆ A œ vagy a √ gombbal léptesse az óra vagy a perc
értékeket. Állítsa be ezeket a ▲ vagy a ▼ gomb
megnyomásával.
Beállítás
TV
œ √ Mozgatás
Vissza
Vissza
IdŒ
Óra
11 : 00
Auto kikapcs.
: 30min
IdŒzítés be
06 : 00 Be
IdŒzítŒ ki
23 : 00 Be
IdŒzítŒ hangerŒ be
: 10
Csat. idŒzítéskor
: P1
Beállítás
œ √ Mozgatás
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a IdŒzítŒ ki opciót.
Ugyanezzel a módszerrel állítsa be a TV-készülék kívánt
kikapcsolási idŒpontját is.
➢
√
IdŒ
◆ Az Be elemet úgy választhatja ki, ha a œ vagy a √ gombbal
az Ki > lehetŒségre lép, majd a ▲ vagy a ▼ gombbal az Be
lehetŒséget választja.
7
√
Óra
11 : 00
Auto kikapcs.
: 30min
IdŒzítés be
06 : 00 Be
IdŒzítŒ ki
-- : -- Ki
IdŒzítŒ hangerŒ be
: 10
Csat. idŒzítéskor
: P1
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a Beállítás opciót.
Eredmény:
√
Plug & Play
Nyelv
: Magyar
IdŒ
Kék képernyŒ
: Ki
Dallam
: Be
Bemutatás
◆ A kiválasztott idŒpontban automatikusan
kikapcsoljon
➢
Beállítás
Kikapcsolás holtidŒ lejártát követŒen
Ha az idŒzítŒt bekapcsolja, amennyiben a kezelŒszerveket
készülék bekapcsolását követŒ három óra folyamán egyáltalán
nem mıködteti, a televíziókészülék automatikusan kikapcsol.
Ez a funkció kizárólag az idŒzítŒ bekapcsolt állapotában
mıködik, megakadályozza, hogy a készülék az idŒzítŒ
bekapcsolt állapotában túlhevüljön vagy zárlatot okozzon.
(például, ha Ön hosszabb ideig nem tartózkodik otthon, pl.
szabadságra megy)
Magyar - 33
Vissza
AA68-03554M-01Hun
9/28/05
8:24 PM
Page 34
Kedvenc csatorna és hangerŒ beállítása
TV
Beállítás
Plug & Play
Nyelv
: Magyar
IdŒ
Kék képernyŒ
: Ki
Dallam
: Be
Bemutatás
Mozgatás œ √ Belépés
√
√
A tévékészülék beállítható úgy, hogy amikor az idŒzítŒ
automatikusan bekapcsolja a készüléket, az a beállított
kedvenc csatornára váltson és a csatorna megjelenítéséhez a
beállított hangerŒ társuljon.
1
Eredmény:
√
Vissza
Nyomja meg a MENU (
2
Megjelenik a fŒmenü.
A képernyŒn megjelennek a Beállítás csoportban
elérhetŒ opciók.
IdŒ
Óra
11 : 00
Auto kikapcs.
: 30min
IdŒzítés be
06 : 00 Be
IdŒzítŒ ki
23 : 00 Be
œ 10
√
IdŒzítŒ hangerŒ be
Csat. idŒzítéskor
: P1
Mozgatás œ √ Beállítás
TV
) gombot.
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a Beállítás opciót.
Eredmény:
TV
A
eg
je
Vissza
IdŒ
Óra
11 : 00
Auto kikapcs.
: 30min
IdŒzítés be
06 : 00 Be
IdŒzítŒ ki
23 : 00 Be
IdŒzítŒ hangerŒ be
: 10
œP1 √
Csat. idŒzítéskor
Mozgatás œ √ Beállítás
Magyar - 34
Vissza
3
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
4
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az IdŒ opciót.
5
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
Eredmény:
A Óra opció van kijelölve.
6
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az IdŒzítŒ hangerŒ be
opciót.
7
A œ vagy a √ gombbal állítsa be a hangerŒszintet.
8
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az Csat. idŒzítéskor opciót.
9
A œ vagy a √ gombbal válassza ki a kívánt csatornát.
N
AA68-03554M-01Hun
9/28/05
8:25 PM
Page 35
KülsŒ jelforrás megtekintése és név szerkesztése (készülékfüggŒ)
A csatlakoztatott készülékek (videomagnó, DVD-készülék, beltéri
egység) és a televíziós forrás (hagyományos adás vagy kábel)
jeleinek megjelenítése között a távvezérlŒvel tud váltani.
TV
Bemenet
√
√
Forráslista
: TV
Névszerkesztés
1
Nyomja meg a MENU ( ) gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A œ vagy a √ gombbal válassza ki az Bemenet pontot.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek az Bemenet csoportban
választható lehetŒségek.
n
Mozgatás
œ √ Belépés
TV
3
4
A œ vagy a √ gombot ismételten megnyomva válassza ki a
Forráslista elemet.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Forráslista
csoportban választható lehetŒségek.
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a jelforrást, majd nyomja meg
az œ vagy a √ gombot.
➢
➢
t.
Készülékek televízióhoz történŒ csatlakoztatásakor a
következŒ csatlakozóaljzatok közül választhat: EXT1,
EXT2 vagy Komponens a televízió hátlapján, illetve
EXT3/S-Video a készülék oldallapján (vagy elŒlapján).
Forráslista
TV
EXT1
EXT2
EXT3/S-Video
Komponens
Mozgatás
: -----:-----: -----: ------
œ √ Belépés
TV
Vissza
Bemenet
√
√
Forráslista
: TV
Névszerkesztés
Ezeket az opciókat a SOURCE (
) gomb
megnyomásával is beállíthatja. Ha tévénézés közben
külsŒ forrást vált, elŒfordulhat, hogy a képváltás némi
késéssel megy végbe.
Mozgatás
Névszerkesztés
1
Nyomja meg a MENU ( ) gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A œ vagy a √ gombbal válassza ki az Bemenet pontot.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek az Bemenet csoportban
választható lehetŒségek.
3
Vissza
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az Névszerkesztés
lehetŒséget. Nyomja meg az œ vagy a √ gombot.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek az Névszerkesztés
csoportban választható lehetŒségek.
4
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a külsŒ berendezést:
EXT1 - EXT2 - EXT3 - S-Video - Komponens
5
A œ vagy a √ gombbal válassza ki a nevet.
6
Más jelforrásokat (EXT1, EXT2, EXT3, S-Video, Komponens) is a
fenti módszerrel állíthat be.
TV
œ √ Belépés
Vissza
Névszerkesztés
EXT1
EXT2
EXT3
S-Video
ÖsszetevŒ
Mozgatás
TV
œ -----: -----: -----: -----: ------
œ √ Beállítás
√
Vissza
Névszerkesztés
EXT1
EXT2
EXT3
S-Video
Komponens
Mozgatás
œ DVD
: -----: -----: -----: ------
œ √ Beállítás
Magyar - 35
√
Vissza
AA68-03554M-01Hun
9/28/05
8:25 PM
Page 36
A kép a képben megjelenítés (PIP) (készülékfüggŒ)
➢
TV
Egy alképet jeleníthet meg a TV csatorna vagy külsŒ A/V
eszközök, mint pl. VCR vagy DVD, fŒ képén. Ezáltal a TV vagy
más videó bemenet megtekintése közben bármely
csatlakoztatott berendezés TV-mısorát vagy videó bemenetét
is nézheti vagy ellenŒrizheti
Kép
… További menüpontok
Kép billentés
PIP
Komponens üzemmódban nem elérhetŒ.
:0
√
1
Nyomja meg a MENU (
Eredmény:
Mozgatás œ √ Belépés
TV
Vissza
2
œ Ki
PIP
Mozgatás œ √ Beállítás
√
Vissza
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
4
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a PIP opciót. Nyomja meg a
œ vagy a √ gombot.
5
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot, hogy Be állásba tegye.
PIP
PIP
Forrás
Csere
Méret
Helyzet
Program
: Be
œ TV
:
: P1
Mozgatás œ √ Beállítás
➢
√
√
: Nagy
6
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a Forrás lehetŒséget.
7
A œ vagy a √ gomb megnyomásával válassza ki az alkép
forrását.
Vissza
PIP
PIP
Forrás
Csere
Méret
Helyzet
Program
➢
: Be
: TV
√
: Nagy
:
:P1
Mozgatás œ √ Belépés
Vissza
➢
A források az alábbi sorrend szerint jelennek meg:
TV - EXT1 - EXT2 - EXT3/S-Video
Néhány PIP funkcióval rendelkezŒ televíziókészülék esetén
a PIP funkció nem mıködik, ha a fŒkép forrása megegyezik
az alkép forrásával. Ha a fŒképen televíziós csatorna képe
látható, a PIP funkció televíziócsatornákhoz nem
alkalmazható. Ha TV-forrást választ ki, a képernyŒn a “Nem
áll rendelkezésre” üzenet jelenik meg. A PIP funkció képe
csak akkor tekinthetŒ meg, ha a PIP-ablakhoz a fŒképtŒl
eltérŒ forrást választott ki.
Egyszerıbben a SOURCE gomb megnyomásával
állíthatja be ezeket a lehetŒségeket.
8
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a Csere lehetŒséget.
9
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
Eredmény:
➢
Magyar - 36
A képernyŒn megjelennek a PIP csoportban
elérhetŒ opciók.
A PIP funkciót a PIP gomb megnyomásával is aktiválhatja.
Az üzemmódból a gomb ismételt megnyomásával léphet ki.
Eredmény:
TV
A képernyŒn megjelennek a Kép csoportban
elérhetŒ opciók.
3
Eredmény:
TV
Megjelenik a fŒmenü.
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a Kép opciót.
Eredmény:
PIP
) gombot.
A készülék felcseréli a fŒképet és az alképet.
A fŒképet és az alképet a SWAP (
megnyomásával is felcserélheti.
) gomb
A
G
a
.
k
m
AA68-03554M-01Hun
9/28/05
8:25 PM
Page 37
A kép a képben megjelenítés (PIP) (készülékfüggŒ) (folytatás)
10
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a Méret lehetŒséget.
11
A œ vagy a √ gombbal határozza meg az alkép nagyságát.
Eredmény: A méretek az alábbi sorrend szerint jelennek meg:
Nagy - Kicsi - Kétablakos - 16PIP
◆ 16PIP : Az alképen tetszés szerint akár 16
beprogramozott csatornát is megjeleníthet.
TV
PIP
Forrás
Csere
Méret
Helyzet
Program
➢
◆ Ha a Méret 16 PIP lehetŒségre állítja, a Csere, a
Helyzet és a Program funkciók nem választhatóak.
➢
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a Helyzet lehetŒséget.
13
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
Eredmény: Megjelennek a lehetséges pozíciók.
-
➢
œ
Ezeket az opciókat kiválaszthatja a
megnyomásával is.
TV
Vissza
◆ Az alkép csatornáját akkor választhatja ki, ha a Forrás
lehetŒséget TV elemre állítja.
◆ Az alképen megjeleníteni kívánt csatornát a ▲ vagy a
▼ gomb megnyomásával is kiválaszthatja.
Gombok
Funkciók
PIP
A PIP funkciót lehet közvetlenül ki és bekapcsolni.
SWAP
A fŒkép és az alkép felcseréléséhez használatos.
PIP
PIP
Forrás
Csere
Méret
Helyzet
Program
(Helyzet) gomb
Az irányító egyszerısített funkciói
: Be
: TV
√
: Nagy
œ
:P1
Mozgatás œ √ Beállítás
TV
PIP
PIP
Forrás
Csere
Méret
Helyzet
Program
: Be
: TV
√
: Nagy
:
œP1
Mozgatás œ √ Beállítás
a fŒkép videó módban, az alkép pedig TV
➢ Ha
módban van, akkor az alkép csatornájának
SOURCE
Az alkép forrásának kiválasztására szolgál (TV,
EXT1, EXT2 vagy EXT3/S-Video).
SIZE
A kép méretének kiválasztására szolgál (Nagy, Kicsi,
Kétablakos, vagy 16PIP).
(Helyzet)
/
√
Vissza
módosítása után a SWAP ( ) gomb
megnyomásakor lehet, hogy a fŒkép hangja nem
hallatszik Ilyenkor válassza ki újra a fŒkép
csatornáját
P
√
√
Nagy
:
:P1
Mozgatás œ √ Beállítás
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a Program lehetŒséget.
Az alképen megtekinteni kívánt csatornát a œ vagy a √ gomb
megnyomásával választhatja ki.
14
: Be
: TV
◆ Ha a Méret Kétablakos lehetŒségre állítja, a Helyzet
funkció nem választható.
Ezeket az opciókat a SIZE gomb megnyomásával is kiválaszthatja.
12
➢
PIP
Az alkép óra járásával megegyezŒ irányú forgatására
szolgál.
Az alkép csatornájának kiválasztására szolgál.
Magyar - 37
√
Vissza
AA68-03554M-01Hun
9/28/05
8:25 PM
Page 38
Teletext funkció
A legtöbb televíziós csatorna teletexten keresztül írásos
információt szolgáltat. A szolgáltatott információ tartalma:
◆ Televíziós mısorok idŒpontjai
◆ Közérdekı közlemények és idŒjárás-jelentés
◆ Sporteredmények
◆ Utazási információk
A
k
Az információ számozott oldalakra oszlik fel (ld. az ábrát).
Rész
A
B
C
D
E
F
➢
➢
Tartalom
kiválasztott oldal száma.
A sugárzó csatorna azonosítója.
Az aktuális oldalszám vagy a keresésse
l kapcsolatos jelzések.
Dátum és idŒ.
Szöveg.
Állapotinformáció.
FASTEXT információ.
A TTX forrástól függŒen változhat.
A teletext információ gyakran több, egymás után megjelenŒ
oldalra oszlik, amelyek az alábbi módokon érhetŒk el:
◆ Az oldalszám beírásával
◆ Egy címnek a listából történŒ kiválasztásával
◆ Egy színes címsor kiválasztásával (FASTEXT rendszer)
A teletext információ megjelenítése
A televíziókészüléken bármikor megjeleníthetŒk a teletext
információk.
teletext információ pontos megjelenítéséhez
☛ Amegbízható
vételre van szükség; különben:
◆ Információ veszhet el,
◆ ElŒfordulhat, hogy néhány oldal nem jelenik meg.
Magyar - 38
1
A
vagy a
gombbal válassza ki a teletext szolgáltatást
nyújtó csatornát.
2
A TTX/MIX (
) gombbal aktiválja a teletext módot.
Eredmény: Megjelenik a Tartalomjegyzék oldal.
Ez a
(index) gomb megnyomásával bármikor
ismét elŒhívható.
3
Ha a csatorna mısorát is szeretné látni a teletext oldallal
egyidŒben, akkor nyomja meg ismét a TTX/MIX (
)
gombot.
4
A TV ( ) gomb megnyomásával léphet ki a teletext (TTX)
megjelenítési módból.
A
Œ
AA68-03554M-01Hun
9/28/05
8:25 PM
Page 39
Oldal kiválasztása számmal
A távvezérlŒn levŒ számozott gombok megnyomásával
közvetlenül kiválaszthatja az oldal számát.
1
A megfelelŒ számozott gombok megnyomásával írja be a
tartalomjegyzékben található háromjegyı oldalszámot.
Eredmény:
2
Az aktuális oldal számlálója megnövekszik, majd
megjelenik a megadott oldal.
Ha a kijelölt oldalhoz másodlagos oldalak is tartoznak, akkor
ezek is sorban megjelennek. Ha a képernyŒt szeretné
kimerevíteni egy adott oldalon, akkor nyomja meg a
(tartás)
gombot. A továbbhaladáshoz nyomja meg a
(tartás)
gombot még egyszer
Rotate
A különféle képernyŒopciók használata:
MegjelenítendŒ...
Gombnyomás...
◆ A teletext-információk és a normál mısor
TTX/MIX (
kétszer
◆ Rejtett szöveg (pl. fejtörŒk megfejtései)
◆ A normál képernyŒ
r)
)
(feltárás)
ismét a
(feltárás)
◆ Egy másodlagos oldal a négyjegyı
számával megadva
(aloldal)
◆ A következŒ oldal
(lapozás fel)
◆ Az elŒzŒ oldal
(lapozás le)
◆ Nagy méretı betık a:
● A képernyŒ felsŒ részében
● A képernyŒ alsó részében
●
◆ A normál képernyŒ
●
(méret)
egyszer
● kétszer
háromszor
Magyar - 39
AA68-03554M-01Hun
9/28/05
8:25 PM
Page 40
Oldal kiválasztása a FLOF módban
A teletext oldalak által tartalmazott különféle témakörök
színkódolásúak, és a távirányító színes gombjaival
választhatók ki.
1
A TTX/MIX (
) gombbal jelenítse meg a teletext
tartalomjegyzék oldalát.
2
Nyomja meg a kiválasztani kívánt témának megfelelŒ színı
gombot; a választható témákat az állapotsorban találja.
Eredmény:
Megjelenik az oldal ugyanilyen módon
kiválasztható más, színes információval.
3
Az elŒzŒ vagy a következŒ oldal elŒhívásához nyomja meg a
megfelelŒ színes gombot.
4
Az aloldal megjelenítéséhez ld. a következŒ lépéseket.
◆ Nyomja meg a
Eredmény:
(aloldal) gombot.
Megjelennek a hozzáférhetŒ aloldalak.
◆ Válassza ki a kívánt aloldalt. Az aloldalak között a TURBO
(Vörös)vagy S.MENU (Zöld) gombokkal lapozhat.
Teletext oldalak tárolása
Akár négy teletext oldalt is lementhet, hogy egy késŒbbi
idŒpontban megtekintse.
1
Válassza ki a LIST módot a
Eredmény:
➢
Magyar - 40
gomb segítségével.
Négy darab 3 számjegyı szám jelenik meg
különbözŒ színekben.
A
gombot használja a LIST és a FLOF (vagy a
FASTEXT) módok közötti váltáshoz.
2
Nyomja meg a lecserélendŒ oldalnak megfelelŒ színes gombot.
3
A számgombokkal adja meg az új oldalszámot.
4
A további tárolandó oldalakhoz ismételje meg a 2. és a 3.
lépést minden esetben más színes gombot használva.
5
Addig tartsa lenyomja a
(tárolás) gombot, amíg a megfelelŒ
blokk el nem kezd villogni.
AA68-03554M-01Hun
9/28/05
8:25 PM
Page 41
Csatlakoztatás a külsŒ ki- / bemenetre
➢
“EXT 1 (RGB)” szolgál az RGB kimenetekhez csatlakoztatott eszközök,
mint pl. videó játékok, videó lejátszók, eléréséhez.
A televízió hátulja
①
Videomagnó
②
DVD
③
vagy
Dekóder/
Videojáték eszköz
① Ezt a végzŒdést:
Videolemez lejátszó
◆ SCART csatlakozó
◆ Három RCA csatlakozó (videó + audio J és B)
② Ha rendelkezik egy második videó készülékkel és kazettát szeretne
másolni, akkor csatlakoztassa a lejátszó videót a “EXT 1 (RGB)”-re és a
felvevŒ videót pedig a “EXT 2 (AV)”-re, így át tudja irányítani a jeleket “EXT
1 (RGB)”-rŒl a “EXT 2 (AV)”-re.
MıholdvevŒ
➃
③ Ha dekóderrel rendelkezik, akkor csatlakoztassa a dekódert a videóhoz és
a videót a TV készülékhez.
➃ Ha egy adást szeretne felvenni akkor csatlakoztassa a dekódert a “EXT 1
(RGB)”-re és a videót pedig a “EXT 2 (AV)”-re, így át tudja irányítani a
jeleket “EXT 1 (RGB)”-rŒl a “EXT 2 (AV)”-re.
Az Audio kimenet csatolójának csatlakoztatása
➢
A AUDIO OUT (RCA) csatlakozók különbözŒ eszközökhöz használatosak, mint például az audió
rendszer. (A Surround hanghatás képességeinek teljes kiaknázásához).
A televízió hátulja
t.
Audió rendszer
Œ
Magyar - 41
AA68-03554M-01Hun
9/28/05
8:25 PM
Page 42
Csatlakoztatás az RCA bemenethez
➢
Az RCA (VIDEO és AUDIO L+R) csatlakozó a videokamera, videolemez-lejátszók, illetve
egyes videojáték eszközök csatlakoztatására szolgálnak.
A televízió oldala
Videó kamera
Videó játék
Videolemez lejátszó
➢
Csatlakoztatás az S-Video bemenethez
➢
Az S-VIDEO és az RCA (AUDIO-L+R) csatlakozók S-Video kimenetı berendezések, például
videó kamera vagy videomagnó csatlakoztatására szolgálnak.
A televízió oldala
①
Videó kamera
és
Videomagnó
① Ha képet és hangot is szeretne lejátszani, akkor az S-VIDEO és az RCA csatlakozókat is
használnia kell.
☛
➢
Magyar - 42
Bármikor is audio vagy videó rendszert csatlakoztat a TV
készülékhez, gyŒzŒdjön meg, hogy minden készülék ki van
kapcsolva. A biztonsági elŒírások és a csatlakozási
információkért lápozza fel az eszközzel szállított
dokumentációt.
Ha az AV IN 3 Video IN és az S-VIDEO lehetŒségek
egyaránt külsŒ berendezéshez csatlakoztatottak, az
S-VIDEO csatorna elsŒbbséget élvez.
M
re
a
AA68-03554M-01Hun
9/28/05
8:25 PM
Page 43
Csatlakoztatás a DVD-lejátszóhoz
A televízió hátulja
DVD
◆ Csatlakoztassa az RCA-kábel egyik végét a televíziókészülék hátoldalán lévŒ “L” és “R” csatlakozókhoz,
míg a másik végét a DVD-lejátszó audiokimenetéhez. Csatlakoztassa az RCA-kábel egyik végét a
televíziókészülék hátoldalán lévŒ “Y”, “PB” és “PR” csatlakozókhoz, míg a másik végét a DVD-lejátszó
komponens videokimenetéhez (Y, PB, PR).
◆ A monitor Komponens módban csak fekete (sötét) jeleket küld.
➢
Komponensbemenetekkel használható formátumok: 480i, 480p,
576i, 576p, 1080i – 50 Hz.
A külsŒ forrásból jövŒ képek megjelenítése
Miután összekapcsolta a különbözŒ audio- és videó
rendszereket, a különbözŒ forrásból származó információt és
adást a megfelelŒ bemenet kiválasztásával tudja megtekinteni.
1
EllenŒrizze az összes szükséges összeköttetés meglétét.
2
Kapcsolja be a készüléket, majd nyomja meg ismételten a
) gombot.
SOURCE (
Eredmény:
➢
➢
A bemeneti források a következŒ sorrendben
jelennek meg:
EXT1 – EXT2 – EXT3/S-Video - Komponens
A kiválasztott forrástól függŒen elŒfordulhat, hogy a kép
automatikusan megjelenik.
TV csatorna ismételt visszakapcsolásához nyomja meg a
TV ( ) gombot és válassza ki a kívánt a csatorna számát.
Magyar - 43
AA68-03554M-01Hun
9/28/05
8:25 PM
Page 44
Automatikus színcsík eltávolító
Egy hangoló mágnes van a képcsŒ köré felszerelve, tehát normál esetben nem kell készüléket kézileg
beállítani.
M
e
Ha a TV készüléket egy másik pozícióba helyezi át és szín csíkok jelennek meg a képernyŒn, akkor a
következŒt tegye:
H
k
◆ Kapcsolja ki a készüléket a “
” (Be /Ki) gombbal a TV készülék elején.
◆ Húzza ki a készüléket a falból
N
◆ Hagyja a készüléket kikacspolt állapotban 30 percig, hogy az automatikus hangolás
aktiválódjon, majd nyomja meg a “POWER ( )” gombot a távirányítón.
☛
Ha a TV készülék felügyelet nélkül marad, akkor kapcsolja ki a “
megnyomásával.
” (Be /Ki) gomb
A
N
ké
A
E
to
A
m
Magyar - 44
g
AA68-03554M-01Hun
9/28/05
8:25 PM
Page 45
Hibaelhárítás:MielŒtt szervizszakemberhez fordulna tanácsért
MielŒtt a Samsung vevŒszolgálathoz fordulna tanácsért, hajtsa végre az alábbi egyszerı
ellenŒrzŒ lépéseket.
Ha az alábbi utasítások segítségével nem tudja megoldani a problémát, készítse elŒ a TVkészülék modellszámát és sorozatszámát, majd vegye fel a kapcsolatot a helyi értékesítŒvel.
Nincs kép vagy hang
◆ EllenŒrizze, hogy a tápfeszültség vezetéke be van-e dugva a fali
csatlakozó aljzatba.
◆ EllenŒrizze, hogy megnyomta-e a “ ” gombot (Be /Ki) és a
POWER ( ) gombot.
◆ EllenŒrizze a kép kontraszt és fényerŒ beállítását.
◆ EllenŒrizze a hangerŒt.
A kép normális, de nincs hang
◆ EllenŒrizze a hangerŒt.
◆ EllenŒrizze, hogy nem nyomta-e meg a távirányító MUTE (
gombját.
Nincs kép vagy csak fekete-fehér
kép van
◆ Módosítson a színbeállításokon.
◆ EllenŒrizze, hogy a kiválasztott mısorszóró rendszer
megfelelŒen mıködik-e.
A hang és a kép interferál
◆ Próbálja beazonosítani a televízió mıködését befolyásoló
elektromos készüléket, és vigye attól arrébb
◆ A televíziót csatlakoztassa egy másik tápfeszültség-aljzatba
)
Elmosódott vagy szemcsés kép illetve ◆ EllenŒrizze az antenna irányát, elhelyezését és csatlakozásait.
torz hang tapasztalható
Ezt az interferenciát gyakran egy beltéri antenna okozza.
A távirányító nem megfelelŒen
mıködik
◆ Cserélje ki a távirányító elemeit.
◆ Tisztítsa meg a távirányító felsŒ szélét (az átviteli ablakot).
◆ EllenŒrizze, hogy az elemek a polaritásnak megfelelŒen vannake behelyezve.
Magyar - 45
AA68-03554M-01Hun
9/28/05
8:25 PM
Memo
Magyar - 46
Page 46
AA68-03554M-01Hun
9/28/05
8:25 PM
Page 47
Memo
Magyar - 47
AA68-03554M-01Hun
9/28/05
8:25 PM
Page 48
– ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
- Kérjük ne hezitáljon a kereskedŒjével vagy eladójával
kapcsolatba lépni, ha rendellenességet észlel a készülék
mıködésbe közben.
ELECTRONICS
A termék megfelelŒ leadása
(Elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelése)
A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplŒ jelzés arra utal, hogy
hasznos élettartama végén a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt
kidobni. Annak érdekében, hogy megelŒzhetŒ legyen a szabálytalan hulladékleadás
által okozott környezet- és egészségkárosodás, különítse ezt el a többi hulladéktól, és
felelŒsségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladékanyagok fenntartható
szintı újrafelhasználása céljából.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati
szervektŒl kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el ez elhasznált
terméket a környezetvédelmi szempontból biztonságos hulladékleadás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az
adásvételi szerzŒdés feltételeit. A terméket nem szabad leadni kereskedelmi
forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt.
AA68-03554M-01
Download PDF

advertising