Samsung | SP-43W6HE | Samsung SP-43W6HE Felhasználói kézikönyv

J59A/HUN
4/16/04 10:53 AM
Page 1
SZÍNES
TELEVÍZIÓ
SP43Q1/47Q1
SP43T8/54T8
SP43W6
Használati útmutató
Kérjük, hogy a készülék mıködtetése elŒtt
gondosan olvassa végig a kezelési útmutatót
és Œrizze meg, mert késŒbb szüksége lehet rá.
KÉP A KÉPBEN (PIP)
KÉPÚJSÁG
ÖNFÓKUSZ
J59A/HUN
4/16/04 10:53 AM
Page 3
Fontos garanciainformáció a televízión megtekintett
képek formátumára vonatkozóan
A
szabványos képernyŒjı televíziók (a képernyŒ szélességének és magasságának 4:3-as arányával)
elsŒdlegesen szabványos formátumú, teljes mozgóképek megtekintésére szolgálnak.
Az ilyen televíziókon lehetŒség szerint állandóan mozgó, szabványos 4:3-as formátumú képek jelenítendŒk
meg. A mozdulatlan ábrák és állóképek megjelenítése a képernyŒn - például szélesvásznú filmek esetében az
alsó és felsŒ sötét sávé -nem haladhatja meg a heti televíziózási idŒ 15%-át.
A
széles képernyŒjı televíziók (a képernyŒ szélességének és magasságának 16:9-es arányával) elsŒdlegesen
széles formátumú, teljes mozgóképek megtekintésére szolgálnak.
Az ilyen televíziókon lehetŒség szerint állandóan mozgó, 16:9-es formátumú vagy - amennyiben a készülék
rendelkezik ezzel a funkcióval - a képernyŒt kitöltŒ, nyújtott képek jelenítendŒk meg.
A mozdulatlan ábrák és állóképek megjelenítése a képernyŒn - például a nyújtatlan, szabványos formátumú
televízióképeknél és programoknál jelentkezŒ oldalsó sötét sávoké - nem haladhatja meg a heti televíziózási
idŒ 15%-át.
E
zen kívül az egyéb állóképek és álló szövegek - például a tŒzsdei jelentések, a videojátékok képernyŒi, az
állomások emblémái, a honlapok vagy a számítógépes grafikák és minták - megtekintésére fordított idŒ
minden televíziókészülék esetében a fentebb leírt mértékben korlátozandó. Bármilyen állókép a fentiekben
megadottnál hosszabb ideig történŒ megjelenítése a katódsugárcsövek egyenetlen öregedését okozhatja, amely
a televízió képernyŒjén ugyan halvány, de állandó jellegı beégett szellemképek megjelenéséhez vezethet.
E jelenség megakadályozásához váltogassa a programokat és a képeket, és az álló minták vagy sötét sávok
helyett lehetŒség szerint mindig teljes képernyŒs mozgóképeket jelenítsen meg. A képméret-beállítási
funkcióval rendelkezŒ televíziókészüléken a különbözŒ formátumú képeket e funkció segítségével teljes
képernyŒs képként tekintheti meg.
G
ondosan válassza ki és határozza meg a nézendŒ képernyŒformátumokat és azok idejét.
A Samsung korlátozott garanciája nem terjed ki a képcsŒnek a képernyŒformátum-választás és -használat
eredményeképpen fellépŒ egyenlŒtlen öregedésére, valamint egyéb beégett képekre.
Magyar - 3
J59A/HUN
4/16/04 10:53 AM
Page 4
Tartalomjegyzék
◆ BEVEZETÉS
■
Fontos garanciainformáció a televízión megtekintett
képek formátumára vonatkozóan ...............................................................................
3
◆ A TELEVÍZIÓ CSATLAKOZTATÁSA ÉS ELÃKÉSZÍTÉSE
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
VezérlŒpanelek (típusfüggŒ) ......................................................................................
6
Csatlakoztatópanelek (típusfüggŒ) .............................................................................
7
Bemutatószekrény használata (típusfüggŒ) ...............................................................
8
Infravörös távvezérlŒ ..................................................................................................
9
Az elemek behelyezése a távvezérlŒbe .....................................................................
10
Az antenna csatlakoztatása, vagy csatlakozás a kábeltelevíziós hálózatra ...............
10
MıholdvevŒ vagy dekóder csatlakoztatása................................................................
11
A televízió be- és kikapcsolása...................................................................................
12
A televízió készenléti üzemmódba kapcsolása ..........................................................
12
Ismerkedés a távvezérlŒvel ........................................................................................
13
A Plug & Play funkció................................................................................................. 14~15
Információ megjelenítés .............................................................................................
15
Nyelvválasztás............................................................................................................
16
A képernyŒ automatikus igazítása (Auto. fókusz) ......................................................
17
Az Auto. fókusz automatikus végrehajtásának kikapcsolása .....................................
18
A “Auto. fókusz” eltávolítása a kijelzŒrŒl ....................................................................
19
◆ A CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
■
■
■
■
■
■
■
Csatornák automatikus tárolása .................................................................................
20
Tárolt csatornák rendezése ........................................................................................
21
Csatornák kézi tárolása .............................................................................................. 22~23
Nem kívánt csatornák átugrása ..................................................................................
24
Név hozzárendelése a csatornákhoz .........................................................................
25
Csatornák zárása........................................................................................................
26
A csatornák finomhangolása ......................................................................................
27
◆ A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Csatornapásztázó képernyŒ megtekintése ................................................................
28
Az LNA (kis zajú erŒsítŒ) funkció használata .............................................................
28
Képtípus módosítása ..................................................................................................
29
A képbeállítások testreszabása ..................................................................................
30
A képméret kiválasztás (4:3 modellek esetén) ...........................................................
31
A képméret kiválasztás (széles modellek esetén)...................................................... 32~33
A pásztázási mód kiválasztása...................................................................................
34
A Digital NR (digitális zajcsökkentés) funkció használata ..........................................
35
Az aktuális kép kimerevítése ......................................................................................
35
DNIeTM (Digital Natural Image engine)
..........................................................
36
Magyar - 4
J59A/HUN
4/16/04 10:53 AM
Page 5
Tartalomjegyzék (folytatás)
◆ A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA (folytatás)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
A Kék képernyŒmód beállítása...................................................................................
37
A Kép a képben (PIP) megjelenítése ......................................................................... 38~39
A hang alapbeállításának módosítása........................................................................
40
Hangbeállítások módosítása ......................................................................................
41
A hangerŒ automatikus beállítása ..............................................................................
41
A külsŒ hang beállítása...............................................................................................
42
Az SRS TSXT beállítása.............................................................................................
43
Dallam beállítása ........................................................................................................
44
A Hang mód kiválasztása (típusfüggŒ).........................................................................
45
A pontos idŒ beállítása és megjelenítése ...................................................................
46
Az alváskapcsoló beállítása........................................................................................
47
A televízió automatikus be- és kikapcsolása ..............................................................
48
KülsŒ jelforrás megtekintése ......................................................................................
49
◆ A TELETEXT FUNKCIÓ HASZNÁLATA
■
■
■
■
■
A Teletext funkció .......................................................................................................
A teletextes információ megjelenítése........................................................................
A megjelenítés jellemzŒinek beállítása .......................................................................
Teletext oldal kiválasztása..........................................................................................
Teletextoldalak tárolása (típusfüggŒ) .........................................................................
50
51
52
53
54
◆ TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS CSATLAKOZÁSOK
■
■
■
■
■
■
Csatlakoztatás a külsŒ ki- / bemenetre.......................................................................
Csatlakoztatás az audio kimenetre.............................................................................
Csatlakoztatás az RCA bemenethez ..........................................................................
Csatlakoztatás S-Video bemenethez .........................................................................
Csatlakoztatás a komponens bemenethez ................................................................
BejövŒ jelek átirányítása a külsŒ kimenetre................................................................
55
56
56
57
57
58
◆ TANÁCSOK A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN
■
■
A távirányító egyéb összetevŒkhöz való beállítása .................................................... 59~61
- A távirányító videomagnóhoz kapcsolódó kódjai....................................................
60
- A távirányító kábelegységhez (CATV) kapcsolódó kódjai ......................................
61
- A távirányító DVD-egységhez kapcsolódó kódjai...................................................
61
Hibakeresés: MielŒtt szakemberhez fordulna ............................................................
62
Szimbólumok
Nyomja meg
☛
➢
Fontos
Megjegyzés
Magyar - 5
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 6
VezérlŒpanelek (típusfüggŒ)
➢
A televízió tényleges konfigurációja a típustól függŒen eltérhet az itt
leírtaktól.
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
( a ) A bemeneti forrás kiválasztása
( b ) Menükijelzés
( c ) A menürendszer kiválasztott
opciójának elérése
( d ) HangerŒszabályzás
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
Csatornaválasztás
Távirányító érzékelŒ
Készenlét és idŒzítŒ kijelzŒje
Be- /Kikapcsoló
Kép Be/Ki
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
➢
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
A panelen található gombok használata
Ha a távirányító már nem mıködik, vagy ha elveszítette, akkor az alábbiakban felsorolt mıveletekhez a
televízió paneljén található vezérlŒelemeket is használhatja:
◆ A TV bekapcsolása készenléti üzemmódból és csatornaválasztás
(
C/P.
vagy Picture On/Off )
◆ Belépés a menübe ( MENU ).
◆ A hangerŒ beállítása ( + ).
◆ Váltás videobemeneti módok között ( SOURCE ) és a kívánt menüfunkció elérése (
)
Magyar - 6
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 7
Csatlakoztatópanelek (típusfüggŒ)
➢
A televízió tényleges konfigurációja a típustól függŒen eltérhet az itt
leírtaktól.
A televízió oldala
Videobemenet
Videobemenet
Audiobemenet
Audiobemenet
S-Video bemenet
S-Video bemenet
A televízió hátsó része
75ø koaxiális csatlakozó az antennához vagy a
kábeltelevíziós hálózathoz
Komponens bemenet
Audiokimenet
SCART Audio/Video
bemenet/kimenet
➢
☛
A csatlakozásra vonatkozó további részletek az 55~57. oldalon találhatók.
Ha audio- vagy videorendszert csatlakoztat a TV készülékhez, gyŒzŒdjön meg arról, hogy minden
készülék ki van kapcsolva. A biztonsági elŒírásokért és a csatlakoztatási információkért lapozza fel az
eszközzel szállított dokumentációt.
Magyar - 7
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 8
Bemutatószekrény használata (típusfüggŒ)
A bemutatószekrényben különféle készülékeket (DVD-lejátszó,
videomagnó stb.) helyezhet el.
SP54T8
SP54T8
SP43W6
SP43Q1/47Q1
Magyar - 8
1
A tolóajtót a közepénél fogva a nyíllal jelzett irányba húzza fel.
2
Miután a készüléket elhelyezte a bemutatószekrényben, a
tolóajtót a közepénél fogva húzza le.
➢
A bemutatószekrénybe csak olyan berendezést helyezzen,
amelynek magassága nem haladja meg a 126 millimétert.
A bemutatószekrényben a készüléket úgy kell elhelyeznie,
hogy az elülsŒ részen 30 mm, a két oldalon pedig 20-20
mm szabad terület legyen.
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 9
Infravörös távvezérlŒ
TELEVÍZIÓ KÉSZENLÉTI ÁLLAPOT
GOMB MEGNYOMÁSAKOR A KIVÁLASZTOTT
MÓDDAL (TV, VCR, CATV, DVD VAGY STB)
ÉS AZ ELEMEK HÁTRALÉVÃ
ÉLETTARTAMÁNAK JELÖLÉSÉVEL EGYÜTT
A‘
’ JEL LÁTHATÓ AZ LCD-KIJELZÃN.
KÉPMÉRET/
TELETEXT MÉRET KIVÁLASZTÁSA
A TÁVVEZÉRLÃ ÁTÁLLÍTÁSA
TELEVÍZIÓVAL, STB, VIDEÓMAGNÓVAL
(VCR), KÁBELTELEVÍZIÓVAL ÉS DVDLEJÁTSZÓVAL TÖRTÉNÃ HASZNÁLATRA
HANGOLÓ EGYSÉG/
KÁBELHÁLÓZAT VÁLASZTÁS
KÖZVETLEN CSATORNAKIVÁLASZTÁS
VÁLTÁS A KÉT UTOLJÁRA
MEGJELENÍTETT CSATORNA KÖZÖTT
EGY, KÉT VAGY HÁROM-SZÁMJEGYÙ
CSATORNAVÁLASZTÁS/
TELETEXT FORRÁS
(NEM ÁLL RENDELKEZÉSRE)
A HANGERÃ NÖVELÉSE
KÖVETKEZÃ CSATORNA/
KÖVETKEZÃ TELETEXT OLDAL
KÜLSÃ BEMENET KIVÁLASZTÁSA/
TELETEXT MÓD KIVÁLASZTÁSA
(LIST/FLOF) (NEM ÁLL RENDELKEZÉSRE)
HANG IDEIGLENES KIKAPCSOLÁSA
HANGERÃ CSÖKKENTÉSE
ELÃZÃ CSATORNA/
ELÃZÃ TELETEXT OLDAL
TELETEXT MEGJELENÍTÉSE/
TELETEXT INFORMÁCIÓK ÉS
TELEVÍZIÓADÁS EGYÜTTES
MEGJELENÍTÉSE
INFORMÁCIÓS KÉPERNYÃ/
TELETEXT ELÃHÍVÁS
KILÉPÉS AZ AKTUÁLIS KÉPERNYÃBÃL
MENÜKIJELZÉS/
TELETEXT TARTALOMJEGYZÉK
KURZOR VEZÉRLÉSE A
KÉPERNYÃMENÜBEN
A VÁLASZTÁS MEGERÃSÍTÉSE
(TÁROLÁS VAGY BEVITEL)
HANGHATÁS KIVÁLASZTÁSA
SRS TruSurround XT MÓD
KIVÁLASZTÁSA
KÉPHATÁS KIVÁLASZTÁSA
A HANGMÓD KIVÁLASZTÁSA
FASTEXT TÉMAKIVÁLASZTÁS
KÉP MEREVÍTÉSE
ÖNFÓKUSZ
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
DNIe BE/KI/DEMO
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
TEXT - SEGÉDOLDAL
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
PIP FUNKCIÓK;
- PIP AKTIVÁLÁS VAGY KIKAPCSOLÁS
(PIP ON)
- FÃ- ÉS ALKÉP FELCSERÉLÉSE (SWAP)
- ALKÉP CSATORNÁJÁNAK
)
KIVÁLASZTÁSA (P /
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
TÁVVEZÉRLÃ BEÁLLÍTÁSA
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@ ?@@@@@@@@
@@@@@@@@e?@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
TELETEXT TÖRLÉSE
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
AMENNYIBEN A TÁVVEZÉRLÃ NEM
MEGFELELÃEN MÙKÖDIK, VEGYE KI
BELÃLE AZ ELEMEKET, MAJD 2-3
MÁSODPERCIG TARTSA NYOMVA A
RESET GOMBOT.
HELYEZZE VISSZA AZ ELEMEKET A
TÁVVEZÉRLÃBE, MAJD PRÓBÁLJA KI
ÚJRA A TÁVVEZÉRLÃT.
➢
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
VIDEÓMAGNÓ (VCR)/DVD FUNKCIÓK;
- VISSZACSÉVÉLÉS (
)
- LEÁLLÍTÁS ( )
- LEJÁTSZÁS/SZÜNET (
)
- GYORS ELÃRECSÉVÉLÉS (
)
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
?@@
@@g
?@@
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@ ?@@@@@@@@
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@ ?@@@@@@@@
@@@@@@@@
TELETEXT OLDAL TARTÁSA
Az éles fény befolyásolhatja a távvezérlŒ teljesítményét.
Magyar - 9
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 10
Az elemek behelyezése a távvezérlŒbe
A távirányítóba az alábbi esetekben kell az elemeket
behelyeznie vagy kicserélnie:
◆ A televízió megvételekor
◆ Ha a távvezérlŒ már nem mıködik megfelelŒen
1
Nyomja le a távvezérlŒ hátlapját a (
fedelet a hátlapról.
2
Helyezzen be két R03, UM4, “AAA” 1,5 voltos vagy azzal
egyenértékı elemet, és közben ügyeljen a pólusok megfelelŒ
illesztésére:
◆ Az elem + vége a távvezérlŒ + részénél
◆ Az elem – vége a távirányító – részével szemben
3
Tegye vissza a fedelet úgy, hogy a távirányító aljához igazítja,
majd visszatolja a helyére.
) jelnél, majd húzza le a
Az antenna csatlakoztatása, vagy csatlakozás a kábeltelevíziós hálózatra
A televízió-csatornák megfelelŒ megtekintéséhez az alábbi
források valamelyikén át biztosítani kell a készülék jelvételét:
◆ Szabadtéri antenna
◆ Kábeltelevíziós hálózat
◆ Parabolaantenna
A televízió hátsó
része
vagy
Kábeltelevíziós
hálózat
Magyar - 10
1
Az elsŒ három esetben csatlakoztassa a TV-készülék hátoldalán
található 75 ohmos koaxiális aljzatba az antenna vagy a
kábelhálózat bemeneti kábelét.
2
Beltéri antenna használata esetén a televíziókészülék
hangolásakor a beltéri antennát valószínıleg el kell forgatnia, amíg
a kép élessé és tisztává nem válik.
További részletek:
◆ “Csatornák automatikus tárolása”, 20. oldal
◆ “Csatornák kézi tárolása”, 22. oldal
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 11
MıholdvevŒ vagy dekóder csatlakoztatása
A mıholdas hálózaton keresztül sugárzott TV-mısorok
megtekintéséhez egy mıholdvevŒt kell csatlakoztatnia a
televízió hátuljába. Kódolt átviteli jelek újbóli
összeállításához dekódert is csatlakoztatnia kell a tvkészülék hátuljához.
◆ SCART kábel használatakor
Csatlakoztassa a mıholdvevŒ (vagy dekóder) SCART
kábelét a televízió hátoldalán található SCART aljzatok
egyikébe.
A televízió hátsó része
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e @@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
◆ Koaxiális kábel használatakor
Egy koax kábellel kösse össze:
- A mıholdvevŒ (vagy dekóder) kimeneti csatlakozóját.
- A televízió antenna-bemeneti aljzatát.
➢
Ha mıholdvevŒt (vagy dekódert) és videomagnót is
szeretne csatlakoztatni, akkor kösse össze:
◆ A mıholdvevŒt (vagy a dekódert) a
videomagnóval,
◆ A videomagnót pedig a televízióval.
MıholdvevŒ/
dekóder
Egyébként csatlakoztassa a mıholdvevŒt (vagy a
dekódert) közvetlenül a televízióhoz.
Magyar - 11
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 12
A televízió be- és kikapcsolása
A tápfeszültség vezetéke a televízió hátoldalához van
csatlakoztatva.
1
TV
Helyezze be a tápfeszültség vezetékét megfelelŒ aljzatba.
➢
A tápfeszültség értéke a televízió hátoldalán van feltüntetve.
A frekvencia 50 vagy 60 Hz.
2
Nyomja meg a televízió elején vagy oldalán található “ I ” (On/Off)
gombot.
A televízió elülsŒ oldalán világítani kezd a
Eredmény:
készenléti üzemmód jelzŒfénye.
3
A távvezérlŒ POWER ( ) gombjával kapcsolja be a tv-készüléket.
A készülék automatikusan a legutoljára
Eredmény:
megtekintett mısort választja ki.
➢
◆ Ha a televízió nincsen bekapcsolva, amikor megnyomja a
POWER ( ) gombot, akkor nyomja meg a SELECT
gombot, hogy meggyŒzŒdjön arról, hogy a “TV”
üzemmódot választotta-e.
◆ Ha még nem tárolt csatornát, akkor a Nincs tiszta kép
üzenet jelenik meg. Tekintse meg “Csatornák
automatikus tárolása” fejezetet a 20. oldalon vagy a
“Csatornák kézi tárolása” fejezetet a 22. oldalon.
4
A televíziót a “ I ” gomb (On/Off) ismételt megnyomásával
kapcsolhatja ki.
A televízió készenléti üzemmódba kapcsolása
A televízió készenléti üzemmódba kapcsolásával a készülés
áramfogyasztása csökkenthetŒ.
TV
A készenléti üzemmód a tévénézés átmeneti megszakításakor
(például étkezések alkalmával) lehet hasznos.
1
Nyomja meg a távvezérlŒ POWER (
Eredmény:
2
A képernyŒ elsötétül, és a televízió elŒlapján
vörösen világítani kezd a készenléti jelzŒ.
A televízió visszakapcsolásához egyszerıen nyomja meg ismét a
POWER ( ) gombot.
➢
☛
Magyar - 12
) gombját.
A televíziót a TV ( ) vag P
visszakapcsolhatja.
/
gombbal is
A televíziót ne hagyja hosszabb ideig (például szabadság
idejére) készenléti állapotban. Ilyenkor a készülék elŒlapján
vagy oldalán található “ I ” (On/Off) gombbal kapcsolja ki
televíziót. A legjobb, ha a televízió tápfeszültség-csatlakozóját
kihúzza az aljzatból, és megszünteti az antenna és a televízió
csatlakoztatását.
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 13
Ismerkedés a távvezérlŒvel
A távirányító elsŒsorban az alábbi mıveletekre használható:
◆ Csatornaváltás és a hangerŒ beállítása
◆ A TV-készülék beállítása a képernyŒn megjelenŒ
menürendszerrel
A következŒ táblázat a leggyakrabban használt gombokat és
azok funkcióját tartalmazza.
Gomb
Megjelenítési funkció
Menü funkció
A következŒ tárolt csatornát
jeleníti meg.
Az elŒzŒ tárolt csatorna
elŒhívása.
és
–
–
Az adott számnak megfelelŒ csatornák megjelenítésére
szolgálnak.
Két számjegyı csatornák megadásakor a második
számjegyet közvetlenül az elsŒ után kell megnyomni,
különben a készülék egy számjegyı csatornát jelenít meg
➢
-/--/---
A tízes vagy annál magasabb számú csatorna
kiválasztására szolgál. Nyomja meg ezt a gombot, a “--”
vagy a “---” szimbólum jelenik meg. Adja meg a két- vagy
háromjegyı csatornaszámot.
PRE-CH
(
)
Nyomja meg a PRE-CH gombot. A televíziókészülék az
utoljára megtekintett csatornára vált.
Két, egymástól távol lévŒ csatorna közötti gyors átváltáshoz
hangoljon az egyik csatornára, majd a számgombok
segítségével válassza ki a másik csatornát. Ezt követŒen a
PRE-CH gombbal gyorsan válthat a két csatorna között.
A hangerŒ növelése.
–
A hangerŒ csökkentése.
–
MUTE
(
)
A hang ideiglenes kikapcsolása.
MENU
(
)
A képernyŒn kijelzett
menürendszer megjelenítése
TV
(
)
EXIT
(
)
hangot ennek a gombnak az ismételt megnyomásával,
➢ Ailletve
a
vagy
gombbal kapcsolhatja vissza.
Visszalépés az elŒzŒ menühöz
vagy a normál nézethez.
-
Funkciók:
◆ Az aktuális menüopció
választási lehetŒségeit
tartalmazó almenü
megjelenítése.
◆ Menüopció értékének
növelése/csökkentése.
-
A választás jóváhagyására
szolgál
A készülék bekapcsolása,
amikor a készülék
-
A menürendszerbŒl történŒ
visszatérésre szolgál.
készenléti állapotban van.
Az aktuális menüképernyŒbŒl
történŒ kilépésre szolgál.
Magyar - 13
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 14
A Plug & Play funkció
A televízió legelsŒ bekapcsolásakor több alapvetŒ felhasználói
beállítás végezhetŒ el egymás után, automatikusan.
A beállítási lehetŒségek az alábbiak:
Plug & Play
Plug & Play indítása
OK
Belépés
1
Vissza
Ha a televízió készenléti üzemmódban van, akkor nyomja meg a
távvezérlŒ POWER ( ) gombját.
Eredmény:
Plug & Play
Nyelv
2
…
Deutsch
EÏÏËÓÈο
Magyar
Italiano
Polski
Português
Léptetés
A Plug & Play funkció megkezdéséhez nyomja le az ENTER (
gombot.
Eredmény:
3
†
Belépés
Ugrás
Megjelenik a Plug & Play indítása (Start Plug &
Play) felirat.
)
Megjelenik a Nyelv (Language) menü
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a megfelelŒ nyelvet.
Az ENTER (
) gombbal hagyja jóvá a kiválasztott nyelvet.
Eredmény:
Megjelenik a EllenŒrizze az antennabemenetet
(Check antenna input) üzenet.
Plug & Play
EllenŒrizze az antennabemenetet
4
OK
Belépés
EllenŒrizze, hogy az antenna csatlakoztatva van-e a televízióhoz,
majd nyomja meg az ENTER (
) vezérlŒgombot.
Eredmény:
Megjelenik a Ország (Country) menü
Ugrás
5
Plug & Play
Ország
Eredmény:
…
Svájc
Svédország
Egyesült Kir.
Kelet-Európa
Egyéb
Léptetés
Válassza ki a megfelelŒ országot a ▲ vagy a ▼ gombbal.
Az ENTER (
) gomb megnyomásával erŒsítse meg a
választását.
6
Nyomja meg az ENTER (
megkezdéséhez.
Eredmény:
Belépés
Megjelenik a Keresés (Search) menü.
Ugrás
Keresés
➢
) gombot a csatorna tárolásának
A keresés automatikusan leáll. A készülék a
csatornákat azok frekvenciatartománybeli helyének
megfelelŒen rendezi és tárolja (azaz a
legalacsonyabb frekvenciájú az elsŒ, a
legmagasabb pedig az utolsó helyre kerül).
Miután kész, megjelenik a Óra (Clock) menü.
A keresést a MENU (
) gombbal szakíthatja meg.
Start
Belépés
Ugrás
7
A œ vagy a √ gombbal léptesse az Óra (Hour)- és a Perc
(Percértékeket - Minute). Állítsa be az óra és a perc értékét a
▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával.
➢
Plug & Play
Óra
Perc
--
--
œ √ Léptetés
Belépés
Beállítás
Ugrás
Plug & Play
Jó szórakozást!
OK
Magyar - 14
Az Óra (Hour)- és a Perc (Percértékeket - Minute) a
számgombok közvetlen lenyomásával is beállíthatja.
8
Nyomja meg az ENTER (
9
Ha ezzel elkészült, akkor megjelenik a Jó szórakozást! (Enjoy
your watching.) üzenet, majd a rendszer aktiválja a tárolt csatornát.
) gombot.
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 15
A Plug & Play funkció (folytatás)
Ha vissza kívánja állítani ezt a funkciót...
TV
1
Nyomja meg a MENU (
Eredmény:
) gombot.
Megjelenik a fŒmenü.
Beállítás
√
IdŒ
√
Plug & Play
Nyelv
√
: Magyar
√
Auto. fókusz
2
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a
Beállítás (Setup) opció.
Eredmény:
A képernyŒn megjelennek a Beállítás (Setup)
csoportban elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg az ENTER (
4
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a Plug &
Play opció. Nyomja meg az ENTER (
) gombot.
Eredmény:
5
Kék képernyŒ : Ki
√
Dallam
√
: Be
▼ További menüpontok
Léptetés
Belépés
) gombot.
Ez a beállítás a Plug & Play indítása (Start Plug &
Play) üzenet megjelenésével kezdŒdik.
A beállításra vonatkozó további részletek a szemben lévŒ oldalon
találhatók.
Információ megjelenítés
A távirányító “INFO (
)” gombjának megnyomásával
megtekintheti a kiválasztott forrás beállításait.
P 1
Monó
Kép
Hang
12 : 02
:
:
Kiemelt
Normál
Magyar - 15
Vissza
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 16
Nyelvválasztás
TV
A készülék elsŒ használatakor meg kell adnia, hogy milyen
nyelven jelenjenek meg a menük és üzenetek.
Beállítás
√
IdŒ
√
Plug & Play
Nyelv
√
: Magyar
Auto. fókusz
√
Kék képernyŒ : Ki
√
Dallam
√
: Be
▼ További menüpontok
Léptetés
TV
Belépés
…
EÏÏËÓÈο
Plug & Play
Magyar
Nyelv
: Magyar
Italiano
Auto. fókusz
Polski
Kék képernyŒ : Ki Português
Dallam
: Be Român™
2
√
√
√
Magyar - 16
Vissza
Megjelenik a fŒmenü.
A képernyŒn megjelennek a Beállítás (Setup)
csoportban elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg az ENTER (
4
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a Nyelv
(Language) opció. Nyomja meg az ENTER (
) gombot.
√
√
Eredmény:
√
▼ További menüpontok
Belépés
) gombot.
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a
Beállítás (Setup) opció.
Eredmény:
†
Léptetés
Nyomja meg a MENU (
Eredmény:
Vissza
Beállítás
IdŒ
1
5
) gombot.
A rendszer megjeleníti a rendelkezésre álló
nyelveket
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a megfelelŒ nyelvet.
Az ENTER (
) gomb megnyomásával erŒsítse meg a
választását.
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 17
A képernyŒ automatikus igazítása (Auto. fókusz)
Az “Auto. fókusz” funkció automatikusan optimálisra módosítja
a képernyŒ beállításait, ha a képminŒség homályos. a színek
egymásba csúsznak vagy nem megfelelŒ a fókusz.
Ezek akkor történhetnek, ha mozgatja a televíziókészüléket.
TV
Beállítás
√
IdŒ
√
Plug & Play
Nyelv
1
Nyomja meg a MENU (
Eredmény:
√
: Magyar
√
Auto. fókusz
) gombot.
Megjelenik a fŒmenü.
Kék képernyŒ : Ki
√
Dallam
√
: Be
▼ További menüpontok
2
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a
Beállítás (Setup) opció.
Eredmény:
A képernyŒn megjelennek a Beállítás (Setup)
csoportban elérhetŒ opciók.
Léptetés
Belépés
TV
Vissza
Auto. fókusz
√
Auto. fókusz
3
4
Nyomja meg az ENTER (
Auto.
: Be
√
Üzenet kijelzés
: Be
√
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a Auto.
fókusz (Self Focus) opció. Nyomja meg az ENTER (
) gombot.
Eredmény:
5
) gombot.
A Auto. fókusz (Self Focus) opció van kiválasztva.
Nyomja meg újra az ENTER (
Eredmény:
➢
➢
) gombot
Az önfókusz funkció a Auto. fókusz (Self Focus)
felirat és egy vízszintes vonal megjelenésével
kezdŒdik. A mıvelet során kisebb képtorzulás
fordulhat elŒ. Ekkor még elŒfordulhat, hogy a
színek diffúzak, és a képernyŒ oldalán keresési
folyamat jelenik meg. Ez nem hibajelenség.
Amikor a mıveletnek vége, a fent említett
jelenségek megszınnek, és Ön ismét élvezheti az
optimális képminŒséget.
Léptetés
Belépés
Vissza
Auto. fókusz
Ezeket az opciókat beállíthatja a SELF FOCUS gombbal is.
◆ A csatornaváltás és az egyéb jelmódosítások megszakítják
az önfókusz mıveleteit, míg a készülék ismét stabil jelet
nem fog. A mıvelet ismét folytatódik, amint visszatér a stabil
jel. Ez a szolgáltatás jel nélkül nem mıködtethetŒ.
◆ A túl erŒs, környezetbŒl érkezŒ fény befolyásolhatja az
önfókuszt. Ha ez elŒfordul, sötétítse be a helyiséget,
és próbálkozzon ismét.
Magyar - 17
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 18
Az Auto. fókusz automatikus végrehajtásának kikapcsolása
TV
Beállítás
√
IdŒ
√
Plug & Play
Nyelv
√
: Magyar
Az “Auto. fókusz” funkció alapértelmezett beállításként indul
el. Egy perccel a készülék bekapcsolását és a kép
megjelenését követŒen kezdŒdik. Az optimális képminŒség
beállításához az “Auto. fókusz” automatikusan újraindul tíz
perc elteltével, amikor a képernyŒn megjelenŒ képjel stabil.
√
Auto. fókusz
Kék képernyŒ : Ki
√
Dallam
√
: Be
1
▼ További menüpontok
Léptetés
Belépés
TV
Eredmény:
Vissza
2
Auto. fókusz
Eredmény:
Auto.
: Be
√
Üzenet kijelzés
: Be
√
Belépés
TV
Auto.
Üzenet kijelzés
Léptetés
Belépés
Magyar - 18
4
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a Auto.
fókusz (Self Focus) opció. Nyomja meg az ENTER (
) gombot.
Vissza
√
√
) gombot
A képernyŒn megjelennek a Auto. fókusz (Self
Focus) csoportban elérhetŒ opciók.
5
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik az Auto.
(Auto) opció. Nyomja meg az ENTER (
) gombot.
6
Az önfókusz szolgáltatás automatikus mıködtetésének
kikapcsolásához válassza az Ki (Off) lehetŒséget, vagy nyomja
meg a ▲ vagy a ▼ gombot. A jóváhagyáshoz nyomja meg az
ENTER (
) gombot.
√
: Be Ki
: Be Be
A képernyŒn megjelennek a Beállítás (Setup)
csoportban elérhetŒ opciók.
Nyomja meg az ENTER (
Eredmény:
Auto. fókusz
Megjelenik a fŒmenü.
3
Vissza
Auto. fókusz
) gombot.
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a
Beállítás (Setup) opció.
√
Auto. fókusz
Léptetés
Nyomja meg a MENU (
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 19
A “Auto. fókusz” eltávolítása a kijelzŒrŒl
1
Nyomja meg a MENU (
Eredmény:
) gombot.
TV
Megjelenik a fŒmenü.
Beállítás
√
IdŒ
√
Plug & Play
2
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a
Beállítás (Setup) opció.
Eredmény:
Nyelv
Nyomja meg az ENTER (
4
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a Auto.
fókusz (Self Focus) opció. Nyomja meg az ENTER (
) gombot.
) gombot.
√
Auto. fókusz
A képernyŒn megjelennek a Beállítás (Setup)
csoportban elérhetŒ opciók.
3
√
: Magyar
Kék képernyŒ : Ki
√
Dallam
√
: Be
▼ További menüpontok
Léptetés
Belépés
TV
Vissza
Auto. fókusz
√
Auto. fókusz
Eredmény:
A képernyŒn megjelennek a Auto. fókusz (Self
Focus) csoportban elérhetŒ opciók.
5
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg a Üzenet kijelzés
(Message Display) opció lesz kijelölve. Nyomja meg az ENTER
(
) gombot.
6
Az önfókusz mıködtetése közbeni Auto. fókusz (Self Focus)
felirat és a vízszintes sáv eltávolításához válassza az Ki (Off)
lehetŒséget, vagy nyomja meg ▲ vagy a ▼ gombot.
A jóváhagyáshoz nyomja meg az ENTER (
) gombot.
Auto.
: Be
√
Üzenet kijelzés
: Be
√
Léptetés
Belépés
TV
Vissza
Auto. fókusz
√
Auto. fókusz
√
Auto.
: Be
Üzenet kijelzés
: Be Ki √
Be
Léptetés
Belépés
Magyar - 19
Vissza
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 20
Csatornák automatikus tárolása
TV
Csat.
Autom. tárolás
√
Kézi tárolás
√
Hozzáadás/Törlés
√
Sorrend
√
Név
√
Gyermekzár
√
Végigpásztázhatja a rendelkezésre álló frekvenciatartományt
(a lehetŒségek országonként eltérŒek). ElképzelhetŒ, hogy a
csatornákhoz automatikusan hozzárendelt programszámok
nem egyeznek az aktuális vagy a kívánt programszámokkal.
Azonban a számokat kézzel átrendezheti, és a feleslegesnek
ítélt csatornákat törölheti.
1
Nyomja meg a MENU (
) gombot.
Eredmény:
Megjelenik a fŒmenü.
2
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a Csat.
(Channel) opció.
Eredmény:
A képernyŒn megjelennek a Csat. (Channel)
csoportban elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg az ENTER (
) gombot.
Eredmény:
Az Autom. tárolás (Auto Store) ki van jelölve.
4
Nyomja meg újra az ENTER (
) gombot.
Eredmény:
Az Autom. tárolás (Auto Store) menü jelenik meg
a kiválasztott Ország (Country) elemmel.
5
Nyomja meg ismét az ENTER (
) gombot. Válassza ki a
megfelelŒ országot a ▲ vagy a ▼ gombbal. Az országok az alábbi
sorrend szerint jelenek meg: Belgium - Németország (Germany) Spanyolország (Spain) - Franciaország (France) - Olaszország
(Italia) - Hollandia (Netherlands) - Svájc (Switzerland) Svédország (Sweden) - Egyesült Kir. (United Kingdom) - KeletEurópa (East Europe) - Egyéb (Others).
Ha az Egyéb (Others) lehetŒséget is kiválasztotta, de nem
kívánja azonban végigpásztázni a PAL
frekvenciatartományt, akkor ne automatikusan, hanem
kézzel tárolja a csatornákat (lásd 22. oldalon).
▼ További menüpontok
Léptetés
Belépés
TV
Vissza
Autom. tárolás
Ország
: Ki
…
Keresés
Svájc
Svédország
Egyesült Kir.
Kelet-Európa
Egyéb
Léptetés
Belépés
TV
Vissza
Autom. tárolás
: Kelet-Európa √
Ország
√
Keresés
➢
Léptetés
Belépés
Vissza
6
Az ENTER (
választását.
7
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a Keresés
(Search) opció. Nyomja meg az ENTER (
) gombot.
8
Az ENTER (
Eredmény:
Keresés
Start
Belépés
Vissza
➢
Keresés
P 1 C ------ 65 MHz
Stop
Belépés
Ha a keresést és a mentést befejezte, akkor a Sorrend (Sort)
menü jelenik meg.
◆ A tárolt csatornák szám szerinti rendezéséhez ugorjon a 5.
lépésre a 21. oldalon található “Tárolt csatornák rendezése”
fejezetben.
◆ A csatornák rendezése nélküli kilépéshez a mentés funkcióból
) gombot, amíg a menüfeliratok el
nyomja meg a MENU (
nem tınnek.
10
A csatornák tárolása után:
◆ A kívánt sorrendbe rendezheti azokat (lásd a 21. oldalon)
◆ Név hozzárendelése a tárolt csatornákhoz (lásd a 25. oldalon)
◆ Csatorna törlése (lásd a 24. oldalon)
◆ Szükség esetén finomhangolást végezhet a csatornák vételén
(lásd a 27. oldalon)
◆ Aktiválhatja/deaktiválhatja az LNA (halk zajokat felerŒsítŒ)
funkciót (lásd a 28. oldalon)
◆ Aktiválhatja/deaktiválhatja a Dig. zajcsökk. (Digital NR)
funkciót (lásd a 35. oldalon)
Sorrend
Prog.
Léptetés
1
C- -
-----
2
C- -
-----
3
C- -
-----
4
C- -
-----
5
C- -
-----
Belépés
Magyar - 20
Vissza
) gombbal indíthatja el a keresést.
A keresés automatikusan leáll. A készülék a
csatornákat azok frekvenciatartománybeli helyének
megfelelŒen rendezi és tárolja (azaz a
legalacsonyabb frekvenciájú az elsŒ, a
legmagasabb pedig az utolsó helyre kerül).
Ezután megjelenik az eredetileg kiválasztott mısor.
) gombbal szakíthatja meg.
A keresést a MENU (
9
Vissza
TV
) gomb megnyomásával erŒsítse meg a
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 21
Tárolt csatornák rendezése
Ezzel a mıvelettel módosíthatja a tárolt csatornák
programszámát. Erre a mıveletre az automata mentés
használata után lehet szüksége. A nem kívánt csatornákat
törölheti.
1
Nyomja meg a MENU (
Eredmény:
2
3
4
) gombot.
Megjelenik a fŒmenü.
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a Csat.
(Channel) opció.
Eredmény:
TV
A képernyŒn megjelennek a Csat. (Channel)
csoportban elérhetŒ opciók.
Nyomja meg az ENTER (
Csat.
Autom. tárolás
√
Kézi tárolás
√
Hozzáadás/Törlés
√
Sorrend
√
Név
√
Gyermekzár
√
▼ További menüpontok
Léptetés
TV
) gombot.
Sorrend
1
C- -
-----
2
C- -
-----
3
C- -
-----
4
C- -
-----
5
C- -
-----
Megjelenik a Sorrend (Sort) menü.
Léptetés
5
A ▲ vagy a ▼ gombbal jelölheti ki az áthelyezni kívánt csatornát.
Nyomja meg az ENTER (
) gombot.
6
A ▲ vagy a ▼ gombbal választhatja ki azt a programszámot,
amelyhez a csatornát hozzá szeretné rendelni. Nyomja meg az
ENTER (
) gombot.
Belépés
TV
Eredmény:
7
Vissza
Prog.
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a Sorrend
(Sort) opció. Nyomja meg az ENTER (
) gombot.
Eredmény:
Belépés
Sorrend
Prog.
A csatorna az új helyre kerül, a többi csatorna pedig
ennek megfelelŒen továbbmozdul.
A többi csatorna megfelelŒ programszámhoz rendeléséhez
ismételje meg az 5–6. lépéseket.
Vissza
Léptetés
1
C- -
-----
2
C- -
-----
3
C- -
-----
4
C- -
-----
5
C- -
-----
Belépés
Magyar - 21
C 1- - - - -
Vissza
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 22
Csatornák kézi tárolása
TV
Tárolhatja a kívánt csatornákat, beleértve a kábeltévés
hálózaton fogadott csatornákat is.
Csat.
Autom. tárolás
√
Kézi tárolás
√
Hozzáadás/Törlés
√
Sorrend
√
Név
√
Gyermekzár
√
A csatornák kézi tárolásakor választhat az alábbiak közül:
◆ Eldöntheti, hogy valamennyi talált csatornát el
kívánja-e tárolni
◆ Kiválaszthatja az egyes tárolt csatornák
azonosítására szolgáló programszámot
▼ További menüpontok
Léptetés
Belépés
Vissza
1
TV
Kézi tárolás
Nyomja meg a MENU (
Eredmény:
) gombot.
Megjelenik a fŒmenü.
Prog.
1
C- - - - - - -
AUTO
BG
2
C- - - - - - -
AUTO
BG
3
C- - - - - - -
AUTO
BG
4
C- - - - - - -
AUTO
BG
5
C- - - - - - -
AUTO
BG
Léptetés
Belépés
Vissza
2
Eredmény:
Színr.
Hangr.
1
AUTO
BG
Csat.
Keresés
Tárolás
C- -
83MHz
?
A képernyŒn megjelennek a Csat. (Channel)
csoportban elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg az ENTER (
4
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a Kézi
tárolás (Manual Store) opció. Nyomja meg az ENTER (
)
gombot.
Kézi tárolás
Prog.
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a Csat.
(Channel) opció.
) gombot.
Eredmény: A jelenleg tárolt csatornák jelennek meg.
5
A ▲ vagy a ▼ gombbal jelölheti ki az áthelyezni kívánt csatornát.
Nyomja meg az ENTER (
) gombot.
Eredmény:
œ √ Léptetés
Beállítás
A Prog. (Program) opció van kijelölve.
Vissza
6
A programszám csatornához rendeléséhez a ▲ vagy a ▼ gomb
megnyomásával adja meg a kívánt számot.
7
Ha szükséges, jelölje ki a szükséges mısorsugárzási normát.
A œ vagy a √ gombbal válassza ki a Színr. (Colour System)
lehetŒséget, majd nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot.
A színnormák az alábbi sorrend szerint jelennek meg:
Kézi tárolás
Prog.
Színr.
Hangr.
1
AUTO
BG
Csat.
Keresés
Tárolás
C- -
83MHz
?
œ √ Léptetés
Beállítás
Vissza
Színr.
Hangr.
1
AUTO
BG
Csat.
Keresés
Tárolás
C- -
83MHz
?
œ √ Léptetés
Beállítás
8
A œ vagy a √ gombbal válassza ki a Hangr. (Sound System)
lehetŒséget, majd nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot.
A hangnormák az alábbi sorrend szerint jelennek meg:
BG - DK - I - L
Kézi tárolás
Prog.
AUTO - PAL - SECAM - NT4.43
Vissza
Magyar - 22
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 23
Csatornák kézi tárolása
9
(folytatás)
Ha tudja a tárolandó csatorna számát, kövesse az alábbi
lépéseket:
◆ Tartsa lenyomva a œ vagy a √ gombot, míg megjelenik a
Csat. (Channel) opció.
◆ A C (Air channel) (Légi, hagyományos csatorna) vagy az
S (Cable channel) (Kábel csatorna) lehetŒség kiválasztásához
nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot.
◆ Nyomja meg √ gombot.
Kézi tárolás
Prog.
Színr.
Hangr.
1
AUTO
BG
Csat.
Keresés
Tárolás
C- -
83MHz
?
œ √ Léptetés
Beállítás
Vissza
◆ A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a kívánt számot.
➢
10
Kézi tárolás
Ha nincs vagy nem megfelelŒ a hang, válasszon ki másik
hangnormát.
Ha nem ismeri a csatorna számát, akkor válassza ki a Keresés
(Search) funkciót a œ vagy a √ gomb megnyomasaval. A keresés
megindításához nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot.
Eredmény:
11
12
A hangolóegység addig pásztázza a
frekvenciatartományt, amíg az elsŒ csatorna vagy
az Ön által kiválasztott csatorna meg nem jelenik a
képernyŒn
A csatorna kívánt számmal való elmentéséhez válassza a Tárolás
(Store) opciót a œ vagy a √ gomb megnyomásával. Állítsa be
ezeket az ENTER (
) gomb megnyomásával.
A további csatornák tárolásához ismételje meg a 9-11. lépést.
Prog.
Hangr.
1
AUTO
BG
Csat.
Keresés
Tárolás
C- -
83MHz
?
œ √ Léptetés
Beállítás
Vissza
Kézi tárolás
Prog.
Színr.
Hangr.
1
AUTO
BG
Csat.
Keresés
Tárolás
C- -
83MHz
?
Beállítás
Vissza
œ √ Léptetés
☛
Színr.
Csatorna mód
◆ P (Program mód): A hangolás befejezŒdésekor a régióban
fogható mısorszóró-állomások a P00 és a maximális P99
pozíciószámhoz lesznek rendelve. A csatornát ekkor a szám
beadásával választhatja ki.
◆ C (Valós csatorna mód): Ha ebben az üzemmódban megadja
az adott csatornához tartozó számot, elŒhívhatja a kívánt
(antennán keresztül sugárzott) csatornát.
◆ S (kábelcsatorna mód): Ebben a módban az egyes
kábelcsatornákhoz hozzárendelt szám megadásával
választhat csatornát.
Kézi tárolás
Prog.
Színr.
Hangr.
1
AUTO
BG
Csat.
Keresés
Tárolás
C- -
83MHz
OK
œ √ Léptetés
Belépés
Magyar - 23
Vissza
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 24
Nem kívánt csatornák átugrása
TV
Csat.
Autom. tárolás
√
Kézi tárolás
√
Hozzáadás/Törlés
√
Sorrend
√
Név
√
Gyermekzár
√
A már meglévŒ csatornák közül bármely csatornát kiiktathatja.
A tárolt csatornák pásztázása közben az átugrásra kijelöltek
nem jelennek meg.
Azok a csatornák azonban, amelyeket nem jelölt meg
átugrásra, a pásztázás közben megjelennek.
1
▼ További menüpontok
Léptetés
Belépés
Eredmény:
Hozzáadás/Törlés
1
< >
Módosítás
Belépés
Eredmény:
Vissza
1
Nyomja meg az ENTER (
4
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik az
Hozzáadás/Törlés (Add/Delete) opció. Nyomja meg az ENTER
(
) gombot.
Nincs a memóriában
Eredmény:
Hozzáadás
< >
P
Módosítás
Belépés
Magyar - 24
A képernyŒn megjelennek a Csat. (Channel)
csoportban elérhetŒ opciók.
3
Hozzáadás/Törlés
P
Megjelenik a fŒmenü.
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a Csat.
(Channel) opció.
Memóriában
Törlés
P
) gombot.
Vissza
2
P
Nyomja meg a MENU (
Vissza
) gombot.
Megjelenik az Hozzáadás/Törlés (Add/Delete)
menü, amely az aktuális csatornát kijelölve
tartalmazza.
5
A kívánt csatorna törléséhez vagy hozzáadásához jelölje ki a
Törlés (Delete), illetve az Hozzáadás (Add) opciót, majd nyomja
meg az ENTER (
) gombot.
6
Minden törölni vagy hozzáadni kívánt csatorna esetén ismételje
meg az 5. lépést.
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 25
Név hozzárendelése a csatornákhoz
A csatorna-információk sugárzásakor a készülék a
csatornaneveket automatikusan hozzárendeli a csatornákhoz
Ezek a nevek azonban módosíthatók, tehát a csatornákhoz új
neveket is hozzárendelhet
1
Nyomja meg a MENU (
Eredmény:
TV
) gombot.
Megjelenik a fŒmenü.
Csat.
Autom. tárolás
√
Kézi tárolás
√
Hozzáadás/Törlés
√
Sorrend
√
Név
√
Gyermekzár
√
▼ További menüpontok
2
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a Csat.
(Channel) opció.
Eredmény:
A képernyŒn megjelennek a Csat. (Channel)
csoportban elérhetŒ opciók.
Léptetés
Belépés
TV
Vissza
Név
Prog.
3
4
Nyomja meg az ENTER (
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a Név
(Name) opció. Nyomja meg az ENTER (
) gombot.
Eredmény:
5
) gombot.
Megjelenik Név (Name) menü, amely az aktuális
csatornát kijelölve tartalmazza.
Igény szerint a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával választhatja ki
az elnevezni kívánt csatornát. Nyomja meg az ENTER (
)
gombot.
Név
1
C- -
-----
2
C- -
-----
3
C- -
-----
4
C- -
-----
5
C- -
-----
Léptetés
Belépés
TV
Vissza
Név
Prog.
Eredmény:
6
7
A névmezŒ körül nyíljelölések jelennek meg.
Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a megfelelŒ
betıt (A-Z), a megfelelŒ számot (0-9) vagy szimbólumot (–, szóköz).
Lépjen a legutóbbi vagy következŒ betıre a œ vagy a √ gomb
megnyomásával.
Amikor befejezte a név bevitelét, a nevet az ENTER (
megnyomásával hagyhatja jóvá.
) gomb
œ √ Léptetés
Név
1
C- -
-----
2
C- -
-----
3
C- -
-----
4
C- -
-----
5
C- -
-----
Beállítás
Magyar - 25
Vissza
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 26
Csatornák zárása
TV
Csat.
Autom. tárolás
√
Kézi tárolás
√
Hozzáadás/Törlés
√
Sorrend
√
Név
√
Gyermekzár
√
Ezzel a funkcióval lezárhatja a televíziókészüléket, úgy, hogy
az nem kapcsolható be az elülsŒ panel gombjait használva.
A távvezérlŒvel azonban a készülék bekapcsolható.
Így, ha a távvezérlŒt az annak használatára nem jogosultak például a gyerekek - által el nem érhetŒ helyen tárolja, akkor
ezzel megakadályozhatja, hogy az illetŒk nem nekik szóló
mısorokat nézzenek.
▼ További menüpontok
Léptetés
Belépés
Vissza
1
Nyomja meg a MENU (
Eredmény:
TV
Gyermekzár
2
Prog.
1
C- - - - - - -
2
C- - - - - - -
3
C- - - - - - -
4
C- - - - - - -
5
C- - - - - - -
Léptetés
Belépés
TV
Feloldott
Feloldott
Feloldott
Feloldott
Feloldott
Vissza
Beállítás
C- - - - - - C- - - - - - -
3
C- - - - - - -
4
C- - - - - - -
5
C- - - - - - -
Zárolt
Feloldott
Feloldott
Feloldott
Feloldott
Belépés
Vissza
Magyar - 26
A képernyŒn megjelennek a Csat. (Channel)
csoportban elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg az ENTER (
4
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a
Gyermekzár (Child Lock) opció. Nyomja meg az ENTER (
gombot.
Gyermekzár
2
Megjelenik a fŒmenü.
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a Csat.
(Channel) opció.
Eredmény:
Eredmény:
Prog.
1
) gombot.
) gombot.
)
Megjelenik a Gyermekzár (Child Lock) menü,
amely az aktuális csatornát kijelölve tartalmazza.
5
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a zárolni kívánt csatornát.
6
Nyomja meg az ENTER (
) gombot. A csatorna zárolásához
válassza a Zárolt (Locked) opciót a ▲ vagy a ▼ gomb
megnyomásával (a csatorna zárolásának feloldásához válassza az
Feloldott (Unlocked) beállítást). A jóváhagyáshoz nyomja meg az
ENTER (
) gombot.
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 27
A csatornák finomhangolása
Ha a vétel teljesen tiszta, akkor nem kell a csatornát finomra
hangolni, mivel a készülék ezt a keresés és tárolás során
automatikusan elvégezte.
Ha gyenge a jel, akkor lehetséges, hogy kézileg kell csatornát
finomra hangolnia.
TV
Csat.
▲ További menüpontok
Finomhangolás
√
Pásztázás
√
LNA
1
Nyomja meg a MENU (
Eredmény:
2
) gombot.
Megjelenik a fŒmenü.
Léptetés
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a Csat.
(Channel) opció.
Eredmény:
√
: Ki
A képernyŒn megjelennek a Csat. (Channel)
csoportban elérhetŒ opciók.
Belépés
Vissza
Finomhangolás
P 1
0
3
Nyomja meg az ENTER (
4
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a
Finomhangolás (Fine Tune) opció. Nyomja meg az ENTER (
gombot.
Eredmény:
5
) gombot.
Reset
)
œ √ Beállítás
Vissza
Megjelenik a vízszintes skála.
Az éles kép és tiszta hang elérése érdekében nyomja meg
a œ vagy a √ gombokat.
6
A finomhangolás beállításainak a televízió memóriájába történŒ
mentéséhez nyomja meg az ENTER (
) gombot.
7
A finomhangolás nullázásához válassza ki a Reset funkciót
a ▲ vagy a ▼ gombbal, majd nyomja meg az ENTER (
)
gombot.
Mentés
Léptetés
Finomhangolás
P 1
0
Reset
Léptetés
Vissza
Belépés
Magyar - 27
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 28
Csatornapásztázó képernyŒ megtekintése
TV
1
Csat.
Eredmény:
▲ További menüpontok
Finomhangolás
√
Pásztázás
√
LNA
Nyomja meg a MENU (
2
√
: Ki
Belépés
Vissza
Megjelenik a fŒmenü.
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a Csat.
(Channel) opció.
Eredmény:
Léptetés
) gombot.
A képernyŒn megjelennek a Csat. (Channel)
csoportban elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg az ENTER (
4
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik az
Pásztázás (Scan) opció. Nyomja meg az ENTER (
) gombot.
Eredmény:
) gombot.
Sorrendben megtekintheti a tárolt csatornákat.
Az LNA (kis zajú erŒsítŒ) funkció használata
TV
Ez a funkció akkor nagyon hasznos, ha a TV gyenge jeleket
fog, mivel káros hanghatások generálása nélkül erŒsíti fel az
elégtelen jeleket.
Csat.
▲ További menüpontok
Finomhangolás
√
Pásztázás
√
LNA
√
: Ki
Ez a funkció csak a gyenge jelkörnyezetben mıködik;és ezt a
megfelelŒ csatorna mellé be is jegyzi a készülék.
1
Léptetés
Belépés
Eredmény:
Vissza
2
TV
Csat.
▲ További menüpontok
√
Pásztázás
Léptetés
: Ki
Belépés
Magyar - 28
√
Ki
Be
) gombot.
Megjelenik a fŒmenü.
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a Csat.
(Channel) opció.
Eredmény:
√
Finomhangolás
LNA
Nyomja meg a MENU (
A képernyŒn megjelennek a Csat. (Channel)
csoportban elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg az ENTER (
4
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik az LNA
opció. Nyomja meg az ENTER (
) gombot.
5
Válassza ki az Be (On) vagy az Ki (Off) opciót a ▲ vagy a ▼ gomb
megnyomásával. A jóváhagyáshoz nyomja meg az ENTER (
)
gombot.
) gombot.
Vissza
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 29
Képtípus módosítása
Kiválaszthatja az igényeinek legmegfelelŒbb képtípust.
TV
1
Eredmény:
Kép
) gombot.
Üzemmód
Megjelenik a fŒmenü.
Színtónus
Nyomja meg a MENU (
√
: Kiemelt
√
Egyedi
√
: Normál
√
Méret
2
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a Kép
(Picture) opció.
Eredmény:
3
Megjelennek a Kép (Picture) csoportban elérhetŒ
lehetŒségek.
Nyomja meg az ENTER (
Eredmény:
) gombot.
Képalkotás
▼ További menüpontok
Léptetés
Belépés
Nyomja meg újra az ENTER (
Eredmény:
) gombot.
Kép
√
Méret
Képalkotás
: Autom.
√
Színtónus
Megjelennek a rendelkezésre álló opciók.
Vissza
: Kiemelt
Kiemelt
Normál
: NormálFilm
Egyedi
Üzemmód
Egyedi
4
√
Dig. zajcsökk. : Ki
TV
A Üzemmód (Mode) opció van kijelölve.
√
: Autom.
Válassza ki a kívánt opciót a ▲ vagy a ▼ gombbal.
Eredmény:
6
A lehetŒségek az alábbiak:
Kiemelt (Dynamic) – Normál (Standard) –
Film (Movie) – Egyedi (Custom)
A jóváhagyáshoz nyomja meg az ENTER (
➢
Ezeket az opciókat a P.MODE (
megnyomásával is beállíthatja.
▼ További menüpontok
Léptetés
Belépés
) gombot.
: Kép mód) gomb
Kiemelt
Magyar - 29
√
√
√
Dig. zajcsökk. : Ki
5
√
Vissza
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 30
A képbeállítások testreszabása
TV
A TV-készülék számos olyan opcióval rendelkezik, amelyekkel
szabályozni lehet a képminŒséget.
Kép
Üzemmód
√
: Kiemelt
√
Egyedi
Színtónus
√
: Normál
Képalkotás
√
▼ További menüpontok
Belépés
TV
2
Vissza
100
50
75
55
4
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a Egyedi
(Custom) opció. Nyomja meg az ENTER (
) gombot.
Vissza
Kontraszt
Kép
Üzemmód
Színtónus
Válassza ki a kívánt színtónust (Meleg1 (Warm1) ~ Meleg10
(Warm10), Normál (Normal), Hideg1 (Cool1) ~ Hideg10 (Cool10))
a œ vagy a √ gomb megnyomásával.
√
Méret
Képalkotás
√
: Autom.
√
Dig. zajcsökk. : Ki
▼ További menüpontok
Léptetés
7
√
: Normál
Belépés
Színtónus
Vissza
Normál
Magyar - 30
Megjelenik a vízszintes skála. Mozgassa a
horizontális sáv kurzorát jobbra vagy balra a
œ vagy a √ gomb megnyomásával.
A Kép (Picture) menühöz a MENU (
) gomb megnyomásával
térhet vissza. Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg
megjelenik a Színtónus (Colour Tone) opció. Nyomja meg az
ENTER (
) gombot.
√
Egyedi
Megjelenik a Egyedi (Custom) menü.
6
√
: Kiemelt
) gombot.
A ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával válassza ki a beállítani kívánt
opciót (Kontraszt (Contrast), Fényesség (Brightness), Élesség
(Sharpness), Szín (Colour) vagy Árnyalat (Tint) - csak NTSC
esetén). Nyomja meg az ENTER (
) gombot.
Eredmény:
100
TV
Megjelennek a Kép (Picture) csoportban elérhetŒ
lehetŒségek.
Nyomja meg az ENTER (
5
Belépés
Megjelenik a fŒmenü.
3
Eredmény:
Léptetés
) gombot.
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a Kép
(Picture) opció.
Eredmény:
Egyedi
Kontraszt
Fényesség
Élesség
Szín
Nyomja meg a MENU (
Eredmény:
√
: Autom.
Dig. zajcsökk. : Ki
Léptetés
1
√
Méret
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 31
A képméret kiválasztás (4:3 modellek esetén)
Beállíthatja a kívánt képméretet.
1
2
TV
Nyomja meg a MENU (
) gombot.
Megjelenik a fŒmenü.
Eredmény:
Nyomja meg az ENTER (
4
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a Méret
(Size) opció. Nyomja meg az ENTER (
) gombot.
Megjelenik a Méret (Size) menü.
Eredmény:
√
: Kiemelt
√
Egyedi
Színtónus
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a Kép
(Picture) opció.
Megjelennek a Kép (Picture) csoportban elérhetŒ
Eredmény:
lehetŒségek.
3
Kép
Üzemmód
√
Méret
Képalkotás
√
: Autom.
√
Dig. zajcsökk. : Ki
▼ További menüpontok
Léptetés
) gombot.
√
: Normál
Belépés
TV
Vissza
Méret
Normál
Zoom1
5
Válassza ki a kívánt opciót a ▲ vagy a ▼ gombbal. Nyomja meg az
ENTER (
) gombot.
A lehetŒségek az alábbiak:
Eredmény:
Normál
(Normal)
A 4:3 normál képaránynak megfelelŒre állítja a képet.
(A hosszú ideig tartó televíziónézés 4:3 üzemmódban
csökkentheti a katódsugárcsövek élettartamát.)
Zoom 1
FüggŒlegesen körülbelül 130%-kal nagyítja a képet.
Zoom 2
FüggŒlegesen körülbelül 150%-kal nagyítja a képet.
Film
A képernyŒ tetején és alján látható fekete (üres) csík
(Cinema) szürkére változik.
➢
➢
Zoom2
Film
Léptetés
Belépés
TV
Ekkor a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával a Zoom1 és a
Zoom2 módban növelheti a képméretet.
◆ Ezeket az opciókat a távvezérlŒ P.SIZE gombjával
választhatja ki.
◆ A képméret PIP (Kép a képben) üzemmódban nem
módosítható.
4:3 jel
Normál
Zoom1
Zoom2
Film
Zoom1
Zoom2
Film
16:9 jel
Normál
Magyar - 31
Vissza
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 32
A képméret kiválasztás (széles modellek esetén)
Beállíthatja a kívánt képméretet.
TV
Kép
Üzemmód
√
: Kiemelt
√
Egyedi
Színtónus
1
Eredmény:
√
: Normál
Képalkotás
√
: Auto
√
Dig. zajcsökk. : Ki
2
▼ További menüpontok
Belépés
TV
Megjelenik a fŒmenü.
Auto széles
16:9
Panoráma
Zoom1
Zoom2
4:3
1.film
2.film
Belépés
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a Kép
(Picture) opció.
Eredmény:
Vissza
Méret
Léptetés
) gombot.
√
Méret
Léptetés
Nyomja meg a MENU (
3
Nyomja meg az ENTER (
4
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a Méret
(Size) opció. Nyomja meg az ENTER (
) gombot.
Eredmény:
5
Vissza
Megjelennek a Kép (Picture) csoportban elérhetŒ
lehetŒségek.
) gombot.
Megjelenik a Méret (Size) menü.
Válassza ki a kívánt opciót a ▲ vagy a ▼ gombbal. Nyomja meg az
ENTER (
) gombot.
Eredmény:
A lehetŒségek az alábbiak:
Auto széles Automatikusan az optimális megjelenítést biztosító
(Auto Wide) 16:9 képaránynak megfelelŒre nagyítja a képet.
TV
16:9
A 16:9 széles képaránynak megfelelŒre állítja a
képet.
Panoráma A széles képet normál méretıre igazítja.
(Panorama)
Zoom 1
FüggŒlegesen körülbelül 130%-kal nagyítja a képet.
Zoom 2
FüggŒlegesen körülbelül 150%-kal nagyítja a képet.
4:3
A 4:3 normál képaránynak megfelelŒre állítja a
képet. (A hosszú ideig tartó televíziónézés 4:3
üzemmódban csökkentheti a katódsugárcsövek
élettartamát.)
1.film
(Cinema1)
Az optimális megjelenítés érdekében a kép mérete
függŒleges irányban megnŒ, és a fekete (üres) keret
szürke színnel lesz kitöltve.
2.film
(Cinema2)
A képernyŒ tetején és alján látható fekete (üres) csík
szürkére változik.
➢
◆ Ekkor a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával a Zoom1 és
a Zoom2 módban növelheti a képméretet.
◆ Zoom1, Zoom2, 1.film (Cinema1) és 2.film (Cinema2)
üzemmódban elŒfordulhat, hogy a felirat nem látszik,
vagy a képernyŒterület mögött van elrejtve.
➢
Magyar - 32
◆ Ezeket az opciókat a távvezérlŒ P.SIZE gombjával
választhatja ki.
◆ A képméret PIP (Kép a képben) üzemmódban nem
módosítható.
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 33
A képméret kiválasztás (széles modellek esetén) (folytatás)
4:3 jel
Auto széles
Auto széles
Zoom2
Zoom2
16:9
16:9
4:3
Panoráma
Panoráma
1.film
Zoom1
Zoom1
2.film
4:3
1.film
2.film
16:9
Panoráma
Zoom1
16:9 jel
Auto széles
Auto széles
Zoom2
Zoom2
16:9
4:3
4:3
Panoráma
1.film
1.film
Zoom1
2.film
2.film
Magyar - 33
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 34
A pásztázási mód kiválasztása
TV
Kép
Üzemmód
√
: Kiemelt
√
Egyedi
Színtónus
A “Természetes” (Natural) mód a legmegfelelŒbb a kép
villogásának kiküszöböléséhez.
Azonban lehetséges, hogy némely csatorna (NTSC-M)
hangolásánál elŒnyös a letapogatási módot megváltoztatni.
√
: Normál
√
Méret
Képalkotás
√
: Autom.
1
√
Dig. zajcsökk. : Ki
Eredmény:
▼ További menüpontok
Léptetés
Belépés
TV
2
Vissza
√
: Kiemelt
√
Egyedi
Színtónus
√
: Normál
Megjelenik a fŒmenü.
Megjelennek a Kép (Picture) csoportban elérhetŒ
lehetŒségek.
3
Nyomja meg az ENTER (
4
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a
Képalkotás (Scan Mode) opció. Nyomja meg az ENTER (
gombot.
) gombot.
√
Méret
Képalkotás
: Auto Autom.
√
Dig. zajcsökk. : Ki Természetes√
Digitális
▼ További menüpontok
Soros
Léptetés
) gombot.
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a Kép
(Picture) opció.
Eredmény:
Kép
Üzemmód
Nyomja meg a MENU (
Belépés
Vissza
5
Válassza ki a kívánt opciót a ▲ vagy a ▼ gombbal.
Eredmény:
6
Magyar - 34
)
A lehetŒségek az alábbiak:
Autom. (Auto) - Természetes (Natural) - Digitális
(Digital) - Soros (Progressive)
A jóváhagyáshoz nyomja meg az ENTER (
) gombot.
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 35
A Digital NR (digitális zajcsökkentés) funkció használata
Ha gyenge a készülék által fogott jel, akkor aktiválhatja ezt a
funkciót, hogy segítsen csökkenteni a statikus és
szellemképet, mely megjelenhet a képernyŒn.
TV
Kép
Üzemmód
√
: Kiemelt
√
Egyedi
1
Nyomja meg a MENU (
Eredmény:
2
3
4
5
) gombot.
Megjelennek a Kép (Picture) csoportban elérhetŒ
lehetŒségek.
Nyomja meg az ENTER (
) gombot.
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a Dig.
zajcsökk. (Digital NR) opció. Nyomja meg az ENTER (
)
gombot.
Válassza ki az Be (On) vagy az Ki (Off) opciót a ▲ vagy a ▼ gomb
megnyomásával. A jóváhagyáshoz nyomja meg az ENTER (
)
gombot.
√
: Normál
√
Méret
Képalkotás
Megjelenik a fŒmenü.
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a Kép
(Picture) opció.
Eredmény:
Színtónus
√
: Autom.
√
Dig. zajcsökk. : Ki
▼ További menüpontok
Léptetés
Belépés
TV
Vissza
Kép
Üzemmód
√
: Kiemelt
√
Egyedi
Színtónus
√
: Normál
√
Méret
Képalkotás
√
: Autom.
√
Dig. zajcsökk. : Ki
Ki
Be
▼ További menüpontok
Léptetés
Belépés
Az aktuális kép kimerevítése
A televíziómısorok megtekintése közben a “STILL (
)”
gombbal könnyedén állóképbe merevítheti a képet.
A normál üzemmódhoz való visszatéréshez nyomja meg újra
ezt a gombot.
Magyar - 35
Vissza
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 36
DNIeTM (Digital Natural Image engine)
TV
Kép
▲ További menüpontok
√
PIP
DNIe
√
: Be
Ez a szolgáltatás a 3D zajszıréssel, részletkiemeléssel,
kontraszterŒsítéssel és fehérerŒsítéssel még részletgazdagabb
képeket varázsol Ön elé. Az új képkompenzáló algoritmus
világosabb, tisztább, részletesebb képet biztosít. A DNIeTM
technológia bármilyen jel esetén mindig a lehetŒ legjobb
minŒségı képet szolgáltatja.
1
Léptetés
TV
Belépés
Vissza
Eredmény:
2
Kép
▲ További menüpontok
DNIe
Léptetés
: Be Be
Ki
Bemutató
Belépés
DNIe be
√
DNIe ki
Megjelennek a Kép (Picture) csoportban elérhetŒ
lehetŒségek.
Nyomja meg az ENTER (
4
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a DNIe
opció. Nyomja meg az ENTER (
) gombot.
5
A beállítás módosításához nyomja meg a † vagy a … gombot.
A megerŒsítéshez nyomja meg az ENTER (
) gombot.
◆ Be (On): A DNIe mód bekapcsolása.
◆ Ki (Off): A DNIe mód kikapcsolása.
◆ Bemutató (opció): A megosztott képernyŒ jobb oldalán a DNIe
alkalmazása nélküli, bal oldalán pedig a
DNIe alkalmazásával megjelenített kép lesz
látható.
➢
Magyar - 36
Megjelenik a fŒmenü.
3
Vissza
DNIe demó
) gombot.
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a Kép
(Picture) opció.
Eredmény:
√
PIP
Nyomja meg a MENU (
) gombot.
Ezeket az opciókat beállíthatja a DNIe gombbal is.
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 37
A Kék képernyŒmód beállítása
Ha a készülék nem fogad jeleket, vagy ha a fogadott jelek túl
gyengék, akkor a zavaros háttérkép helyett automatikusan a
kék képernyŒ jelenik meg. Ha azonban továbbra is a gyenge
minŒségı képet szeretné nézni, akkor a “Kék képernyŒ” (Blue
Screen) módot állítsa “Ki” (Off) állásba.
TV
Beállítás
√
IdŒ
√
Plug & Play
Nyelv
√
: Magyar
√
Autom. fókusz
1
Nyomja meg a MENU (
Eredmény:
) gombot.
Kék képernyŒ : Ki
√
Dallam
√
▼ További menüpontok
Megjelenik a fŒmenü.
Léptetés
2
: Be
Belépés
TV
Eredmény:
A képernyŒn megjelennek a Beállítás (Setup)
csoportban elérhetŒ opciók.
Beállítás
√
IdŒ
4
5
Nyomja meg az ENTER (
) gombot.
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a Kék
képernyŒ (Blue Screen) opció. Nyomja meg az ENTER (
)
gombot.
√
Plug & Play
Nyelv
3
Vissza
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a
Beállítás (Setup) opció.
√
: Magyar
√
Autom. fókusz
Kék képernyŒ : Ki
√
Dallam
√
Ki
: Be Be
▼ További menüpontok
Léptetés
Belépés
Válassza ki az Be (On) vagy az Ki (Off) opciót a ▲ vagy a ▼ gomb
megnyomásával. A jóváhagyáshoz nyomja meg az ENTER (
)
gombot.
Magyar - 37
Vissza
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 38
A Kép a képben (PIP) megjelenítése
Kép
TV
▲ További menüpontok
√
PIP
DNIe
√
: Be
Léptetés
Belépés
Vissza
A tv-mısor vagy a külsŒ A/V eszközök képernyŒjén a fŒképen
belül megjeleníthet egy alképet. Ezáltal a televíziónézés vagy
más eszközökrŒl érkezŒ videobemenet megtekintése közben
bármely csatlakoztatott eszköz televíziómısorát vagy
videobemenetét nézheti vagy ellenŒrizheti.
1
Nyomja meg a MENU (
) gombot.
Megjelenik a fŒmenü.
Eredmény:
2
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a Kép
(Picture) opció.
Megjelennek a Kép (Picture) csoportban elérhetŒ
Eredmény:
lehetŒségek.
3
Nyomja meg az ENTER (
4
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, amíg a PIP (Kép a
képben) opció nincs kijelölve. Nyomja meg az ENTER (
)
gombot.
Az PIP (Kép a képben) menü jelenik meg a
Eredmény:
kiválasztott PIP (Kép a képben) elemmel.
5
Nyomja meg újra az ENTER (
) gombot. A PIP (Kép a képben)
funkció aktiválásához válassza az Be (On) opciót a ▲ vagy a ▼
gomb megnyomásával. Nyomja meg az ENTER (
) gombot.
6
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, amíg a Forrás (Source)
opció nincs kijelölve. Nyomja meg az ENTER (
) gombot.
Megjelennek az elérhetŒ források.
Eredmény:
PIP
TV
PIP
: Be
Forrás
: TV
√
Ki
Be
√
√
Csere
Méret
:
√
Helyzet
:
√
Prog.
: P 1
√
Léptetés
Belépés
Vissza
PIP
TV
PIP
: Be
√
Forrás
: TV
√
Csere
Méret
Helyzet
Prog.
Léptetés
TV
1.küls
2.küls
:
3.küls
:
AV
: P 1
S-Video
Belépés
√
√
√
√
TV - 1.küls (Ext.1) - 2.küls (Ext.2) - 3.küls
(Ext.3) - AV - S-Video
Vissza
7
A ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával válasszon forrást az
alképhez. Nyomja meg az ENTER (
) gombot.
8
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, amíg a Csere (Swap)
opció nincs kijelölve. Nyomja meg az ENTER (
) gombot.
A készülék felcseréli a fŒképet és az alképet.
Eredmény:
PIP
TV
PIP
: Be
√
Forrás
: TV
√
√
Csere
Méret
:
√
Helyzet
:
√
Prog.
: P 1
√
Léptetés
Belépés
➢
9
Vissza
PIP
TV
PIP
: Be
√
Forrás
: TV
√
Méret
:
√
Helyzet
:
√
Prog.
: P 1
√
Léptetés
Belépés
◆ 12-PIP (12-KÉP A KÉPBEN): Akár 12 beprogramozott
csatornát tud a kis képen nézni.
◆ 12-PIP (12-KÉP A KÉPBEN) vagy 3-PIP (3-KÉP A
KÉPBEN) üzemmódban a csere és az elhelyezés
funkciók nem használhatóak.
Vissza
10
Magyar - 38
12-PIP (12-KÉP A KÉPBEN) vagy 3-PIP (3-KÉP A
KÉPBEN) módban nem áll rendelkezésre.
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, amíg a Méret (Size)
opció nincs kijelölve. Nyomja meg az ENTER (
) gombot.
Megjelennek a lehetséges méretek.
Eredmény:
(Nagy) (Kicsi)
(Dupla)
(3-PIP) (12-PIP)
➢
√
Csere
) gombot.
A ▲ vagy a ▼ gombbal határozza meg az alkép nagyságát.
Nyomja meg az ENTER (
) gombot.
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 39
A Kép a képben (PIP) megjelenítése
(folytatás)
Tartsa lenyomva a▲ vagy a ▼ gombot, amíg a Helyzet (Position)
opció nincs kijelölve. Nyomja meg az ENTER (
) gombot.
11
Eredmény:
➢
Megjelennek a lehetséges pozíciók.
-
Válassza ki a ▲ vagy a ▼ gombbal az alkép helyzetét.
Nyomja meg az ENTER (
) gombot.
13
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, amíg a Prog. (Program)
opció nincs kijelölve. Nyomja meg az ENTER (
) gombot.
Az alképen megtekinteni kívánt csatornát a ▲
vagy a ▼ gomb megnyomásával választhatja ki.
➢
PIP
: Be
√
Forrás
: TV
√
√
Csere
A Helyzet (Position) menü akkor érhetŒ el, amikor a Méret
(Size) beállítása Nagy vagy Kicsi.
12
PIP
TV
Méret
:
√
Helyzet
:
√
Prog.
: P 1
√
Léptetés
Belépés
Vissza
PIP
TV
PIP
: Be
√
Forrás
: TV
√
√
Csere
Az alkép csatornáját akkor választhatja ki, ha a Forrás
(Source) lehetŒséget a TV elemre állítja.
Méret
:
√
Helyzet
:
√
Prog.
: P 1
√
Léptetés
Belépés
Vissza
PIP
TV
PIP
: Be
√
Forrás
: TV
√
√
Csere
Méret
:
√
Helyzet
:
√
Prog.
: P 1
P 1
√
A távvezérlŒ egyszerıbb funkciói
Beállítás
Gombok
Funkció
PIP ON
A PIP funkció közvetlen be- és kikapcsolására szolgál.
Vissza
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
SWAP
A fŒkép és az alkép felcserélésére szolgál.
➢
P
/
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Ha a fŒkép videomódban, az alkép pedig TV
módban van, akkor az alkép csatornájának
módosítása után a SWAP (
) gomb
megnyomásakor lehet,
hogy a fŒkép hangja nem hallatszik. Ilyenkor
válassza ki újra a fŒkép csatornáját.
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@ ?@@@@@@@@
Az alkép csatornájának kiválasztására szolgál.
Magyar - 39
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 40
A hang alapbeállításának módosítása
Kiválaszthatja az adott mısor megtekintéséhez használni
kívánt speciális hanghatásokat.
Hang
TV
Üzemmód
: Normál
√
√
Hangszínszabá
Autom. hangerΠ: Ki
√
Audiokimenet
: Rögzített
√
BelsŒ némítás
: Ki
√
SRS TSXT
: Ki
√
Léptetés
Belépés
√
SRS TSXT
√
Léptetés
: Ki
Belépés
2
3
√
√
) gombot.
A Üzemmód (Mode) opció van kijelölve.
4
Nyomja meg újra az ENTER (
5
Válassza ki a kívánt opciót a ▲ vagy a ▼ gombbal.
Eredmény:
Vissza
) gombot.
A lehetŒségek az alábbiak:
Normál (Standard) - Zene (Music) - Film (Movie) Beszéd (Speech) - Egyedi (Custom).
A jóváhagyáshoz nyomja meg az ENTER (
➢
Magyar - 40
A képernyŒn megjelennek a Hang (Sound)
csoportban elérhetŒ opciók.
√
6
Normál
Megjelenik a fŒmenü.
Nyomja meg az ENTER (
Eredmény:
√
) gombot.
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a Hang
(Sound) opció.
Eredmény:
: Egyedi
Normál
Hangszínszabá
Zene
Film
Autom. hangerΠ: Ki
Beszéd
Audiokimenet
: Rögzített
BelsŒ némítás : Ki Egyedi
Üzemmód
Nyomja meg a MENU (
Eredmény:
Vissza
Hang
TV
1
Ezeket az opciókat az S.MODE (
megnyomásával is kiválaszthatja.
) gombot.
:Hang mód) gomb
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 41
Hangbeállítások módosítása
A hang beállításokat a saját igényeinek megfelelŒen adhatja
meg
Hang
TV
Üzemmód
1
2
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a Hang
(Sound) opció.
A képernyŒn megjelennek a Hang (Sound)
Eredmény:
csoportban elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg az ENTER (
4
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a
Hangszínszabá (Equalizer) opció. Nyomja meg az ENTER (
)
gombot.
Megjelenik az aktuális opciót kijelölve tartalmazó
Eredmény:
Hangszínszabá (Equalizer) menü.
) gombot.
: Normál
√
√
Hangszínszabá
Nyomja meg a MENU (
) gombot.
Megjelenik a fŒmenü.
Eredmény:
Autom. hangerΠ: Ki
√
Audiokimenet
: Rögzített
√
BelsŒ némítás
: Ki
√
SRS TSXT
: Ki
√
Léptetés
Belépés
Vissza
Hangszínszabá
TV
J
B
100 300 1K 3K 10K
5
A ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával válassza ki a beállítani kívánt
opciót. A œ vagy a √ gomb megnyomásával lépjen a megfelelŒ
beállításra.
➢
√ Léptetés
Beállítás
Vissza
Ha a beállításokat módosítja, akkor a hang alapbeállítás
automatikusan az Egyedi (Custom) opcióra vált.
A hangerŒ automatikus beállítása
Valamennyi mısorszóró állomás saját jelviszonyokkal
rendelkezik, ezért nem könnyı minden egyes
csatornaváltáskor beállítani a hangerŒt. Ezzel a funkcióval
automatikusan beállíthatja a kívánt csatorna hangerejét:
magas moduláló jel esetén a hangkimenet csökkentésével,
alacsony moduláló jel esetén pedig a hangkimenet
növelésével.
1
2
3
4
5
Üzemmód
Nyomja meg az ENTER (
) gombot.
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a Auto
hangerŒ (Auto Volume) opció. Nyomja meg az ENTER (
)
gombot.
Válassza ki az Be (On) vagy az Ki (Off) opciót a ▲ vagy a ▼ gomb
megnyomásával. A jóváhagyáshoz nyomja meg az ENTER (
)
gombot.
: Normál
√
√
Hangszínszabá
Nyomja meg a MENU (
) gombot.
Megjelenik a fŒmenü.
Eredmény:
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a Hang
(Sound) opció.
A képernyŒn megjelennek a Hang (Sound)
Eredmény:
csoportban elérhetŒ opciók.
Hang
TV
Autom. hangerΠ: Ki
√
Audiokimenet
: Rögzített
√
BelsŒ némítás
: Ki
√
SRS TSXT
: Ki
√
Léptetés
Belépés
Vissza
Hang
TV
Üzemmód
: Normál
√
√
Hangszínszabá
Autom. hangerΠ: Ki
√
Audiokimenet
√
BelsŒ némítás
Ki
: Rögzített
Be
: Ki
SRS TSXT
: Ki
√
Léptetés
Belépés
Magyar - 41
Vissza
√
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 42
A külsŒ hang beállítása
Hang
TV
Üzemmód
: Normál
√
Hangszínszabá
√
Autom. hangerΠ: Ki
Audiokimenet
BelsŒ némítás
SRS TSXT
Léptetés
√
: Rögzített
Rögzített √
: Ki
Módosítható √
: Ki
√
Belépés
Üzemmód
: Normál
√
Hangszínszabá
√
Autom. hangerΠ: Ki
√
Audiokimenet
: Rögzített
√
BelsŒ némítás
: Ki
√
SRS TSXT
: Ki
Léptetés
Belépés
1
Nyomja meg a MENU (
) gombot.
Megjelenik a fŒmenü.
Eredmény:
2
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a Hang
(Sound) opció.
A képernyŒn megjelennek a Hang (Sound)
Eredmény:
csoportban elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg az ENTER (
4
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a
Audiokimenet (Audio Output) opció. Nyomja meg az ENTER
(
) gombot.
Vissza
Hang
TV
Ez a funkció lehetŒvé teszi az ízlésének megfelelŒ beállítások
elvégzését, amikor kimenettel rendelkezŒ berendezés van a
televízióhoz csatlakoztatva.
Ki
Be
➢
√
Vissza
5
) gombot.
Az audiokimenetek csatlakoztatására vonatkozó információk
az 56. oldalon található “Csatlakoztatás audiokimenethez”
címı részben találhatók.
A † vagy a … gomb megnyomásával válassza ki az (Rögzített
(Fixed) vagy Módosítható (Variable)) opciót. Nyomja meg az
ENTER (
) gombot.
◆ Ha a hangerŒszintet a televízión vagy külsŒ erŒsítŒn szeretné
módosítani, akkor az Módosítható (Variable) opciót válassza.
◆ Ha az Rögzített (Fixed) opciot valasztja, akkor...
- A hangerŒszintet az erŒsítŒ hangerŒszabályzójával
módosíthatja.
- A televízió és a távvezérlŒ hangerŒszabályzó gombjai
(MUTE, , ) nem mıködnek.
6
A † vagy a … gombbal válassza ki az BelsŒ némítás (Internal
Mute) funkciót. Nyomja meg az ENTER (
) gombot.
Be (On) beállításnál a belsŒ hangszórókból nem hallható hang.
➢
Magyar - 42
Ha az Audiokimenet (Audio Output) Módosítható (Variable)
állásban van, akkor az BelsŒ némítás (Internal Mute) opció
kiválasztható és módosítható.
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 43
Az SRS TSXT beállítása
A TruSurround XT szabadalmaztatott SRS technológia, amely
megoldja az 5.1 többcsatornás tartalmak két hangsugárzón keresztül
történŒ lejátszásának problémáját. A Trusurround lenyıgözŒ virtuális
térhatás élményét kínálja bármely két hangszórós lejátszó
rendszerrel, akár a televízió belsŒ hangszóróin keresztül. A rendszer
teljesen kompatibilis az összes többcsatornás formátummal.
1
Nyomja meg a MENU (
) gombot.
Megjelenik a fŒmenü.
Eredmény:
2
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a Hang
(Sound) opció.
A képernyŒn megjelennek a Hang (Sound)
Eredmény:
csoportban elérhetŒ opciók.
Hang
TV
Üzemmód
: Normál
Autom. hangerΠ: Ki
√
Audiokimenet
: Rögzített
√
BelsŒ némítás
: Ki
√
SRS TSXT
: Ki
√
Léptetés
Belépés
Vissza
Hang
TV
Üzemmód
: Normál
Nyomja meg az ENTER (
) gombot.
4
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a SRS
TSXT opció. Nyomja meg az ENTER (
) gombot.
5
A ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával válassza ki a kívánt opciót
(Ki (Off), 3D monó (3D Mono) vagy Sztereó (Stereo)).
6
A jóváhagyáshoz nyomja meg az ENTER (
➢
◆ A TruSurround XT, az SRS és a (
)
szimbólum az SRS Labs, Inc. védjegyei.
A TruSurround XT technológia az SRS
Labs, Inc. licence alapján került
felhasználásra.
◆ Ezeket az opciókat az SRS (
kiválaszthatja.
Autom. hangerΠ: Ki
√
Audiokimenet
: Rögzített
√
BelsŒ némítás
: Ki
√
SRS TSXT
: Ki Ki
3D monó
Sztereó
√
Léptetés
Belépés
) gombot.
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
@@g
?@@
@@@@@@@@
?@@@@@@@@
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@ ?@@@@@@@@
) gomb megnyomásával is
√
√
Hangszínszabá
3
√
√
Hangszínszabá
SRS TSXT : Ki
Magyar - 43
Vissza
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 44
Dallam beállítása
Beállíthatja, hogy a TV-készülék be- és kikapcsoláskor
játsszon-e dallamot.
Beállítás
TV
√
IdŒ
√
Plug & Play
Nyelv
√
: Magyar
Autom. fókusz
√
Kék képernyŒ : Ki
√
Dallam
√
: Be
▼ További menüpontok
Léptetés
Belépés
√
Plug & Play
Nyelv
√
: Magyar
Kék képernyŒ : Ki
√
Dallam
√
: Be
Ki
Be
▼ További menüpontok
Belépés
Magyar - 44
Vissza
) gombot.
Megjelenik a fŒmenü.
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a
Beállítás (Setup) opció.
A képernyŒn megjelennek a Beállítás (Setup)
csoportban elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg az ENTER (
4
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a Dallam
(Melody) opció. Nyomja meg az ENTER (
) gombot.
5
Válassza ki a Be (On) vagy a Ki (Off) opciót a ▲ vagy a ▼ gomb
megnyomásával.
6
A jóváhagyáshoz nyomja meg az ENTER (
√
Autom. fókusz
Léptetés
2
Eredmény:
√
IdŒ
Nyomja meg a MENU (
Eredmény:
Vissza
Beállítás
TV
1
) gombot.
) gombot.
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 45
A Hang mód kiválasztása (típusfüggŒ)
A “DUAL I-II” gombbal az audiojelek feldolgozását és
kimenetét jelenítheti meg, illetve vezérelheti.
Ha készülék be van kapcsolva, akkor ez a mód automatikusan
vagy a “Dual l” vagy a “Sztereó” mód, az átviteltŒl függŒen.
A2
Sztereó
Általános TV csatorna
(Standard audio)
Monó (Normál használat)
Normál +
NICAM Monó
NICAM ↔ Monó
Monó
(Normál)
NICAM Sztereó
NICAM ↔ Monó
Sztereó
(Normál)
NICAM KettŒs I/II
NICAM → NICAM → Monó
Dual I
Dual II (Normál)
Általános TV csatorna
(Standard audio)
Monó (Normál használat)
Kétnyelvı vagy KettŒs I/II
Dual I ↔ Dual II
Sztereó
➢
→
KépernyŒ kijelzŒ
→
NICAM
Sztereó
A mısorszórás típusa
Sztereó ↔ Monó
(Monó saját választásként)
◆ Ha a vételi körülmények gyengülnek, akkor könnyebb a
készüléket Monó üzemmódban hallgatni.
◆ Gyenge sztereó jel és automatikus váltás esetén váltsa a
készüléket Monó módba.
◆ Ha monó hangot fog AV módban, akkor a bemenetet az
“AUDIO-L” csatlakozóra dugja (elöl vagy oldalt). Ha a monó
hang csak a bal oldali hangszóróból hallható, akkor nyomja
meg a DUAL I-II gombot.
Magyar - 45
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 46
A pontos idŒ beállítása és megjelenítése
Beállítás
TV
√
IdŒ
√
Plug & Play
Nyelv
Beállíthatja a tv-készülék óráját úgy, hogy az “INFO (
)”
gomb megnyomásakor megjelenjen a pontos idŒ.
Akkor is be kell állítania az idŒt, amikor az automatikus be/kikapcsolás idŒzítŒt szeretné használni.
√
: Magyar
➢
√
Autom. fókusz
Kék képernyŒ : Ki
√
Dallam
√
: Be
A készülék elején található “ I ” (Be/Ki) gomb megnyomásakor
az óra beállítása törlŒdik.
▼ További menüpontok
Léptetés
Belépés
1
Vissza
Nyomja meg a MENU (
Eredmény:
) gombot.
Megjelenik a fŒmenü.
IdŒ
TV
Óra
-- : --
√
Ki
√
Auto kikapcs.
IdŒzítés be
-- : -- Ki
√
IdŒzítŒ ki
-- : -- Ki
√
Léptetés
Belépés
Óra
Perc
11
00
Beállítás
Magyar - 46
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a
Beállítás (Setup) opció.
Eredmény:
Nyomja meg az ENTER (
4
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a IdŒ
(Time) opció. Nyomja meg az ENTER (
) gombot.
Eredmény:
Vissza
A képernyŒn megjelennek a Beállítás (Setup)
csoportban elérhetŒ opciók.
3
Óra
TV
√ Léptetés
Vissza
2
) gombot.
A képernyŒn megjelennek az IdŒ (Time)
csoportban rendelkezésre álló lehetŒségek, és a
Óra (Clock) pont van kijelölve.
5
Nyomja meg az ENTER (
6
A œ vagy a √ gombbal lépjen az Óra (Hour)- és Perc
(Percértékeket - Minute) opciókhoz. Állítsa be az óra és a perc
értékét a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával.
➢
) gombot.
Az Óra (Hour)- és a Perc (Percértékeket - Minute) a
számgombok közvetlen lenyomásával is beállíthatja.
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 47
Az alváskapcsoló beállítása
Megadhat egy olyan - 30 és 180 perc közötti - idŒtartamot,
amelynek letelte után a televízió automatikusan Készenléti
üzemmódba kapcsol.
Beállítás
TV
√
IdŒ
√
Plug & Play
1
Nyomja meg a MENU (
Eredmény:
2
3
4
) gombot.
A képernyŒn megjelennek a Beállítás (Setup)
csoportban elérhetŒ opciók.
Nyomja meg az ENTER (
√
Dallam
√
Léptetés
6
Vissza
IdŒ
TV
Óra
) gombot.
11 : 35
√
Ki
√
Auto kikapcs.
IdŒzítés be
-- : -- Ki
√
IdŒzítŒ ki
-- : -- Ki
√
A képernyŒn megjelennek a IdŒ (Time)
csoportban elérhetŒ opciók.
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a Auto
kikapcs. (Sleep Timer) opció. Nyomja meg az ENTER (
)
gombot.
A ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával válasszon az elŒre beállított
idŒtartamok közül (Ki (Off), 30, 60, 90, 120, 150, 180).
A jóváhagyáshoz nyomja meg az ENTER (
) gombot.
➢
: Be
Belépés
Léptetés
5
√
Kék képernyŒ : Ki
▼ További menüpontok
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a IdŒ
(Time) opció. Nyomja meg az ENTER (
) gombot.
Eredmény:
√
: Magyar
Autom. fókusz
Megjelenik a fŒmenü.
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a
Beállítás (Setup) opció.
Eredmény:
Nyelv
◆ A funkciókat a SLEEP (
beállíthatja.
Belépés
Vissza
IdŒ
TV
√
Óra
11 : 35
Auto kikapcs.
Ki √
-- : -30 Ki
60 Ki
-- : -90
120
150
180
IdŒzítés be
IdŒzítŒ ki
) gomb megnyomásával is
Léptetés
Ki
Belépés
◆ Ha az idŒzítés még nincs beállítva, akkor az Ki (Off) jelenik
meg. Ha az alvás üzemmód idŒzítŒ már be van állítva, akkor
a kijelzŒn a televízió Készenléti üzemmódba kapcsolásáig
hátralévŒ idŒ lesz látható.
Auto kikapcs.
30
Magyar - 47
Vissza
√
√
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 48
A televízió automatikus be- és kikapcsolása
Beállítás
TV
√
IdŒ
√
Plug & Play
Nyelv
√
: Magyar
Beállíthatja a ki-/bekapcsolás idŒzítŒt úgy, hogy a TV-készülék:
◆ A kiválasztott idŒpontban automatikusan
bekapcsoljon, és a kívánt csatornára hangoljon
◆ A kiválasztott idŒpontban automatikusan
kikapcsoljon
√
Autom. fókusz
Kék képernyŒ : Ki
√
Dallam
√
: Be
➢
▼ További menüpontok
Léptetés
Belépés
Vissza
1
Nyomja meg a MENU (
) gombot.
Megjelenik a fŒmenü.
Eredmény:
2
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a
Beállítás (Setup) opció.
A képernyŒn megjelennek a Beállítás (Setup)
Eredmény:
csoportban elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg az ENTER (
4
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a IdŒ
(Time) opció. Nyomja meg az ENTER (
) gombot.
A képernyŒn megjelennek a IdŒ (Time)
Eredmény:
csoportban elérhetŒ opciók.
5
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik az
IdŒzítés be (On Timer) opció. Nyomja meg az ENTER (
)
gombot.
A képernyŒn megjelennek az IdŒzítés be (On
Eredmény:
Timer) csoportban elérhetŒ opciók.
6
Adja meg az Óra (Hour), Perc (Min.), Prog. (mısorszám) vagy
HangerŒ (Volume) beállításait. A œ vagy a √ gombbal válassza ki
a mezŒt, majd a ▲ vagy a ▼ gombbal állítsa be az értékét.
7
Ha végzett a beállításokkal, az IdŒzítés be (On Timer)
aktiválásához válassza az Aktiválás (Activation) elemet a œ vagy a
√ gombbal, majd a ▲ vagy a ▼ gombbal megnyomásával
válassza a Igen (Yes) opciót.
8
Nyomja meg a MENU (
) gombot.
A képernyŒn megjelennek a IdŒ (Time)
Eredmény:
csoportban elérhetŒ opciók.
9
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik az IdŒzítŒ
ki (Off Timer) opció. Nyomja meg az ENTER (
) gombot.
Megjelenik az IdŒzítŒ ki (Off Timer) menü.
Eredmény:
10
Az IdŒzítŒ ki (Off Timer) idŒpontját is az IdŒzítés be (On Timer)
beállításánál leírt módon állíthatja be.
IdŒ
TV
Óra
11 : 35
√
Auto kikapcs.
30 Perc
√
IdŒzítés be
-- : -- Ki
√
IdŒzítŒ ki
-- : -- Ki
√
Léptetés
Belépés
Vissza
IdŒzítés be
TV
Óra
Perc
Prog.
06
30
P1
HangerŒ
Aktiválás
10
Igen
œ √ Léptetés
Beállítás
Vissza
IdŒ
TV
√
Óra
11 : 35
Auto kikapcs.
30 Perc √
IdŒzítés be
6 : 30 Be
√
IdŒzítŒ ki
-- : -- Ki
√
Léptetés
Belépés
œ √ Léptetés
Vissza
IdŒzítŒ ki
TV
Óra
Perc
Aktiválás
23
20
Igen
Beállítás
Vissza
Magyar - 48
ElŒször is állítsa be a TV-készülék óráját (lásd a 46. oldalon
található “Az aktuális idŒ és dátum beállítása” címı részt).
Ha még nem állította be az órát, akkor a ElŒször állítsa be az
órát. (Set the clock first) üzenet jelenik meg.
➢
) gombot.
Automatikus biztonsági kikapcsolási funkció
Amikor az idŒzítŒt az “Be” lehetŒséggel bekapcsolja, a
televízió automatikusan kikapcsol, ha Ön nem használja a
vezérlŒgombokat az alatt a 3 óra alatt, miután a tv-készüléket
az idŒzítŒ bekapcsolta. Ez a funkció csak bekapcsolt idŒzítŒ
mód mellett elérhetŒ, és arra szolgál, hogy megakadályozzon
bármilyen túlmelegedést vagy savszivárgást, amelyet a túl
sokáig bekapcsolva hagyott készülék okozna (ha például
nyaralni ment, és az idŒzített bekapcsolást beállítva hagyta).
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 49
KülsŒ jelforrás megtekintése
A csatlakoztatott készülékek (videomagnó, DVD-egység,
beltéri egység) és a televíziós forrás (hagyományos vagy
kábeles adás) közötti váltásra a távvezérlŒt használhatja.
Bemenet
TV
Forráslista
√
: TV
√
Névszerkesztés
1
Nyomja meg a MENU (
Eredmény:
2
) gombot.
A képernyŒn megjelennek az Bemenet (Input)
csoportban elérhetŒ lehetŒségek.
Nyomja meg az ENTER (
Eredmény:
) gombot.
Léptetés
Belépés
Vissza
A Forráslista (Source List) van kijelölve.
3
Nyomja meg újra az ENTER (
4
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a jelforrást, majd nyomja meg
az ENTER (
) gombot.
) gombot.
Forráslista
TV
TV
➢
◆ Készülékek televízióhoz történŒ csatlakoztatásakor a
következŒ csatlakozóaljzatok közül választhat: 1.küls.
(Ext.1), 2.küls. (Ext.2), 3.küls. (Ext.3), Összetevö1
(Component1) vagy Összetevö2 (Component3) a
televízió hátlapján, AV vagy S-video pedig az
oldallapján.
◆ A funkciókat a SOURCE (
beállíthatja.
5
Nyomja meg a MENU (
Eredmény:
6
7
:
----
2.küls.
:
----
3.küls.
:
----
AV
:
----
S-Video
:
----
▼ További menüpontok
Léptetés
Belépés
Forráslista
√
: TV
√
Névszerkesztés
A képernyŒn megjelennek az Bemenet (Input)
csoportban elérhetŒ lehetŒségek.
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a szerkeszteni kívánt külsŒ
forrást. Nyomja meg az ENTER (
) gombot.
A rendelkezésre álló eszköznevek megjelennek.
Videomagnó (VCR) - DVD - KábelvevŒ (Cable
STB) - HD-vevŒ (HD STB) - MıholdvevŒ (Satellite
STB) - AV-vevΠ(AV Receiver) - DVD-vevΠ(DVD
Receiver) - Játék (Game) - Videokamera
(Camcorder) - DVD Combo - DHR (DVD HDD
Recorder) - PC.
Léptetés
Belépés
Vissza
Névszerkesztés
TV
1.küls.
:
2.küls.
:
3.küls.
:
AV
:
S-Video
:
Összetevö1
:
Összetevö2
:
Léptetés
- - ---- - ---Videomagnó
- - -DVD
-KábelvevŒ
--- -HD-vevŒ
-MıholdvevŒ
---AV-vevŒ
- - - -†
Belépés
Válassza ki a kívánt eszközt a ▲ vagy a ▼ gombbal.
A jóváhagyáshoz nyomja meg az ENTER (
) gombot.
➢
Vissza
Bemenet
TV
) gombot.
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik az
Névszerkesztés (Edit Name) opció. Nyomja meg az ENTER
(
) gombot.
Eredmény:
8
) gomb megnyomásával is
1.küls.
Ha tévénézés közben váltja a külsŒ mısorforrást, a képváltás
némi késéssel megy végbe.
Magyar - 49
Vissza
√
√
√
√
√
√
√
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 50
A Teletext funkció
A legtöbb televíziós csatorna teletexten keresztül írásos
információt szolgáltat. A szolgáltatott információ tartalma:
◆ Televízió-mısorok idŒpontjai
◆ Közérdekı közlemények és idŒjárás-jelentés
◆ Sporteredmények
◆ Utazási információ
Az információ számozott oldalakra oszlik fel (lásd az ábrát).
Darab
Tartalom
A
A kiválasztott oldalszám
B
A sugárzó csatorna azonosítója.
C
Az aktuális oldalszám vagy a kereséssel kapcsolatos jelzések.
D
Dátum és idŒ.
E
Szöveg.
F
Állapot-információ
FASTEXT információ.
➢
A teletext információ gyakran több, egymás után megjelenŒ
oldalon jelenik meg, amelyek az alábbi módokon érhetŒk el:
◆ Az oldalszám beírásával
◆ Egy címnek a listából történŒ kiválasztásával
◆ Egy színes címsor kiválasztásával (FASTEXT rendszer)
Magyar - 50
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 51
A teletextes információ megjelenítése
A televíziókészüléken bármikor megjeleníthetŒk a teletext
információk.
teletext információ pontos megjelenítéséhez megbízható
☛ Avételre
van szükség; különben:
◆ Az információ hiányos lehet,
TV
◆ És elŒfordulhat, hogy néhány oldal nem jelenik meg.
1
AP
vagy
gombbal válassza ki a teletext szolgáltatást
nyújtó csatornát.
2
A TTX/MIX (
Eredmény:
3
) gombbal aktiválja a teletext módot.
Megjelenik a tartalom oldal. Ez a
(index) gomb
megnyomásával bármikor ismét elŒhívható.
Nyomja meg ismét a TTX/MIX (
Eredmény:
) gombot.
A képernyŒ két részre oszlik. Ez a KettŒs teletext
funkció lehetŒvé teszi, hogy az aktuális mısor és a
teletext információt elkülönítve láthassa a
képernyŒn.
4
Ha a csatorna mısorát is szeretne látni a teletext oldallal egy
idŒben, nyomja meg ismét a TTX/MIX (
) gombot.
5
A teletext megjelenítési módból a TV (
megnyomásával léphet ki.
) gomb ismételt
Magyar - 51
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 52
A megjelenítés jellemzŒinek beállítása
Egy teletext oldal megjelenítése után különféle lehetŒségek
közül választva, igényeinek megfelelŒen állíthatja be az oldalt.
Nyomja meg...
TV
◆ Rejtett szöveg
(pl. fejtörŒk megfejtései)
(feltárás)
◆ Normál képernyŒ
ismét (feltárás)
◆ Egy másodlagos oldal
(aloldal)
◆ A mısor valamely oldal keresése közben
(törlés)
◆ KövetkezŒ oldal
(lapozás felfele)
◆ ElŒzŒ oldal
(lapozás le)
◆ Dupla méretı betık:
A képernyŒ felsŒ része
A képernyŒ alsó része
●
●
●
●
◆ Normál képernyŒ
●
➢
Magyar - 52
Megjelenített
tartalom...
(méret)
Egyszer
Kétszer
Háromszor
A felfedés és a méret funkció használata után a TV (
) gomb
ismételt megnyomásával térhet vissza a normál nézethez.
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 53
Teletext oldal kiválasztása
A távirányítón található számozott gombok megnyomásával
közvetlenül beírhatja az oldal számát.
1
A megfelelŒ számozott gombok megnyomásával írja be a
tartalomjegyzékben található háromjegyı oldalszámot.
Eredmény:
2
TV
Az aktuális oldal számlálója számolni kezd, majd
megjelenik a megadott oldal. Ha a kiválasztott
oldalhoz több másodlagos oldal kapcsolódik, azok
felváltva jelennek meg. Ha a képernyŒt szeretné
kimerevíteni egy adott oldalon, akkor nyomja meg
a
(tartás) gombot. A normál nézethez való
visszatéréshez nyomja meg újra.
Ha a mısorszolgáltató FASTEXT rendszert használ, a teletext
oldalon található, színkóddal jelölt különbözŒ témák a távvezérlŒn
található színes gombokkal is kiválaszthatók. Nyomja meg a
kiválasztani kívánt témának megfelelŒ színı gombot; a
választható témákat az állapotsorban találja.
Eredmény:
Megjelenik az oldal egyéb, ugyanilyen módon
kiválasztható színes információval.
3
Az elŒzŒ vagy a következŒ oldal elŒhívásához nyomja meg a
megfelelŒ színes gombot.
4
Az aloldal megjelenítéséhez ld. a következŒ lépéseket.
◆ Nyomja meg az
(aloldal) gombot.
Eredmény: Megjelennek a hozzáférhetŒ aloldalak.
◆ Válassza ki a kívánt aloldalt. Az aloldalak között a
gombbal lapozhat.
5
Amikor elkészült, nyomja meg a TV (
visszatérhessen a normál mısorhoz.
vagy a
) gombot, hogy
Magyar - 53
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 54
Teletextoldalak tárolása (típusfüggŒ)
Akár négy teletext oldalt is lementhet, hogy egy késŒbbi
idŒpontban megtekintse.
1
Válassza ki a LIST módot a
Eredmény:
➢
Magyar - 54
gomb segítségével.
Négy darab 3 számjegyı szám jelenik meg
különbözŒ színekben.
A
gombot használja a LIST és a FLOF módok közötti
váltáshoz.
2
Nyomja meg a lecserélendŒ oldalnak megfelelŒ színes gombot.
3
A számgombok segítségével adja meg az új oldalszámot.
4
A további tárolandó oldalakhoz ismételje meg a 2. és a 3. lépést
minden esetben más színes gombot használva.
5
Tartsa lenyomva a
(tárolás) gombot, amíg a megfelelŒ
blokkok el nem kezdenek villogni.
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 55
Csatlakoztatás a külsŒ ki- / bemenetre
➢
◆ EXT1 szolgál az RGB kimenetekhez csatlakoztatott eszközök, mint pl. videojátékok,
videomagnók eléréséhez.
◆ Ha a külsŒ készülék a COMPONENT IN aljzathoz csatlakozik, akkor az EXT2 kimenetrŒl nem
érkezik kép, csak hang.
A televízió hátsó része
①
Videomagnó
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
vagy
②
DVD
③
vagy
Dekóder /
Videojáték eszköz
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@ ?@@@@@@@@
① Ez a végzŒdés csatlakoztatható:
Videolemez-lejátszó
◆ SCART aljzatba
◆ Egy S-Video csatlakozó és két audió RCA csatlakozó (B+J), EXT2
◆ Három RCA csatlakozó (VIDEO + AUDIO-L és R).
csatlakoztassa
② Amennyiben rendelkezik egy második videomagnóval is (VCR) és kazettát
kíván másolni, úgy annak a videónak a csatlakozóját, amelyrŒl másolni
kíván csatlakoztassa az EXT1-re, a másik videó csatlakozóját pedig az
EXT2-re, így a jelek EXT1-rol átirányítódnak az EXT2-re.
➃
③ Ha dekóderrel rendelkezik, akkor csatlakoztassa a dekódert a videóhoz és
a videót a TV készülékhez.
➃ Ha mısort kíván rögzíteni, csatlakoztassa a vevŒt az EXT1-re, a
videomagnót pedig az EXT2-re, így a jelek EXT1-rol átirányítódnak az
EXT2-re.
☛
Ha audio- vagy videorendszert csatlakoztat a TV készülékhez,
gyŒzŒdjön meg arról, hogy minden készülék ki van kapcsolva.
A biztonsági elŒírásokért és a csatlakoztatási információkért
lapozza fel az eszközzel szállított dokumentációt.
Magyar - 55
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 56
Csatlakoztatás az audio kimenetre
➢
Az RCA (AUDIO OUT-L és R) csatlakozókat hangberendezésekhez használhatjuk,
segítségükkel kiaknázhatjuk a térhatású hanghatás elŒnyeit.
A televízió hátsó része
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
Audió rendszer
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@ ?@@@@@@@@
Csatlakoztatás az RCA bemenethez
➢
Az RCA (VIDEO + AUDIO-L és R) csatlakozó a videokamera, videolemez-lejátszók, illetve egyes
videojáték eszközök csatlakoztatására szolgálnak.
A készülék oldala
(a modelltŒl függŒen)
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
Videókamera
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@@@@@@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@
Videojáték eszköz
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
Videolemez-lejátszó
Magyar - 56
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 57
Csatlakoztatás S-Video bemenethez
➢
Az S-VIDEO INPUT és az RCA (AUDIO-L és R) csatlakozók S-Video kimenetı berendezések,
például videokamera vagy videomagnó csatlakoztatására szolgálnak.
A készülék oldala
(a modelltŒl függŒen)
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
?@@
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@ ?@@@@@@@@
①
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
és
Videokamera
Videomagnó
@@g
?@@
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@ ?@@@@@@@@
① Ha képet és hangot is szeretne lejátszani, akkor az S-VIDEO INPUT és az RCA csatlakozót is
használnia kell.
Csatlakoztatás a komponens bemenethez
A televízió hátsó része
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
DVD
DTV vevŒegység
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@ ?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
➢
A COMPONENT IN konnektorokat DVD vagy DTV kimenettel rendelkezŒ berendezések
csatlakoztatására használják. (480i, 480p, 576i, 576p, 1080i)
Magyar - 57
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 58
BejövŒ jelek átirányítása a külsŒ kimenetre
A televíziókészüléken megválaszthatja, hogy milyen audio- és
videojeleket kíván a külsŒ csatlakozóra irányítani.
Beállítás
TV
▲ További menüpontok
√
AV-beállítás
1
Nyomja meg a MENU (
Eredmény:
2
Léptetés
Belépés
Vissza
1.küls.
: TV
√
2.küls.
: Monitorkimenet
√
3.küls.
: TV
√
Nyomja meg az ENTER (
4
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az AV-beállítás (AV Setup)
opciót. Nyomja meg az ENTER (
) gombot.
5
Vissza
√
1.küls.
: TV
2.küls.
: Monitorkimenet
√
3.küls.
: TV
√
TV
1.küls.
) gombot.
Megjelenik az AV-beállítás (AV Setup) menü,
benne az 3.küls. (Ext.3) opció kiválasztva.
Nyomja meg az ENTER (
) gombot. A ▲ vagy a ▼ gomb
megnyomásával válassza ki az 3.küls. (Ext.3) kimenetére
irányítandó forrást.
➢
AV-beállítás
TV
A képernyŒn megjelennek a Beállítás (Setup)
csoportban elérhetŒ opciók.
3
Eredmény:
Belépés
Megjelenik a fŒmenü.
Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a
Beállítás (Setup) opció.
Eredmény:
AV-beállítás
TV
) gombot.
1.küls. (Ext.1) : Alapértelmezett (TV)
2.küls. (Ext.2) : Alapértelmezett (Monitorkimenet (Monitor
Out))
3.küls. (Ext.3) : Változtatható (TV, 1.küls. (Ext.1), 2.küls.
(Ext.2), AV)
2.küls.
6
AV
Léptetés
Belépés
Magyar - 58
Vissza
Az ENTER (
választását.
) gomb megnyomásával erŒsítse meg a
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 59
A távirányító egyéb összetevŒkhöz való beállítása
A TV alaptartozéka egy univerzális távvezérlŒ. Az univerzális
távvezérlŒvel a TV mellett minden Samsung gyártmányú videomagnó,
kábelegység, DVD-lejátszó vagy beltéri egység is kezelhetŒ (sŒt még
a nem Samsung gyártmányú videomagnó, kábelegység vagy DVDlejátszó is).
➢
1
Kapcsolja ki a videomagnót (a kábeltelevíziós egységet vagy a
DVD-lejátszót).
2
A SELECT gomb megnyomásával válassza ki a VCR (CATV vagy
DVD) módot.
➢
A távvezérlŒ öt módban mıködhet: TV, VCR, CATV, DVD
és STB
3
Nyomja meg a SET gombot.
4
Adja meg a videomagnójához (kábelegységéhez vagy DVDlejátszójához) a következŒ oldalon megadott háromjegyı kódot.
Minta:
5
A 6-os szám megjelenítéséhez a 0, 0, majd a 6 gombot
kell megnyomnia.
A 76-os szám megjelenítéséhez a 0, 7, majd a 6 gombot
kell megnyomnia.
Nyomja meg a POWER ( ) gombot. Ekkor a videomagnónak
(kábelegységnek vagy DVD-lejátszónak) be kell kapcsolnia. Ha ez
sikerül, a távvezérlŒ megfelelŒen lett beállítva.
➢
6
VCR
A távvezérlŒ nem feltétlenül kompatibilis minden
videomagnóval, DVD-lejátszóval vagy
kábelegységggel.
Ha nem kapcsolt be, ismételje a fenti lépéseket, de most
próbáljon a márkához tartozó kódok közül egy másikat.
Miután beállította a távvezérlŒt, a SELECT gombot megnyomva a
távvezérlŒvel a videomagnót, a kábeltelevíziós egységet vagy a
DVD-lejátszót kezelheti.
➢
◆ Amennyiben a távvezérlŒ VCR, CATV, DVD vagy STB
üzemmódban van, a televíziókészülék hangerejét a
távvezérlŒ hangerŒszabályzó gombjaival továbbra is
szabályozhatja.
◆ Amennyiben a távvezérlŒ TV üzemmódban van, a
videomagnó vagy DVD-lejátszó gombjai (visszacsévélés,
leállítás, lejátszás/szünet, gyors elŒrecsévélés) továbbra
is mıködtetik a megfelelŒ egységet.
Magyar - 59
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 60
A távirányító egyéb összetevŒkhöz való beállítása
A távirányító videomagnóhoz kapcsolódó kódjai
Admiral
020
Marantz
Aiwa
025
Marta
006
Akai
004, 027, 032
MEI
021
Audio Dynamics
007, 026
Memorex
007, 008, 018, 021, 026, 036, 037, 062
006, 021, 024, 025
Bell&Howell
018
MGA
034
Broksonic
022
Midland
005
Candle
002, 003, 006, 008, 015, 055
Minolta
Canon
021, 056
Citizen
002, 003, 006, 008, 015, 055
Colortyme
Craig
007
002, 024
Curtis Mathes
002, 007, 008, 017, 021, 025, 056, 064,
Daewoo
003, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016
066
DBX
007, 026
Mitsubishi
Montgomery Ward
MTC
Multitech
NEC
Optimus
Panasonic
Pentax
019, 041
019, 034, 041, 046
020
002, 025
002, 005, 025, 038
007, 008, 018, 026, 037, 062, 064
020
021, 056, 071, 072
019, 041
Dimensia
017
Pentex Research
Dynatech
034
Philco
Emerson
001, 003, 006, 021, 022, 025, 030, 032,
Philips
034, 040, 047, 050, 052, 060, 063, 065,
Pioneer
019, 026, 039, 053
066, 067, 069
Portland
015, 049, 055
Fisher
Funai
General Electric
Go Video
LG (Goldstar)
Harman Kardon
Hitachi
Instant Replay
JC Penny
JVC
Kenwood
018, 024, 028, 029, 048, 051, 061
PROSCAN
008
021, 036, 056, 059
021, 036
017
025
Quartz
018
002, 005, 017, 021, 056
Quasar
021, 056
002
Radio Shack/Realistic
006, 007, 008, 009, 010
007
034, 048, 056
RCA
019, 025, 041, 042
021
006, 018, 020, 021, 024, 025, 029,
002, 017, 019, 021, 035, 041, 043,
057, 068
Samsung
000, 001, 002, 003, 004, 005
002, 007, 018, 019, 021, 026, 037, 041,
Sansui
026
054, 056
Sanyo
018, 024
007, 008, 018, 021, 026, 037
Scott
003, 047, 052, 067
007, 008, 018, 026, 037
Sears
006, 018, 019, 024, 028, 029, 041,
KLH
070
Lioyd
025
Sharp
020, 034, 045, 015
Logik
038
Shimom
027, 033, 038, 058
LXI
025
Signature
Magnavox
Magyar - 60
021, 036, 056, 059
048, 051
Sony
025
027, 033, 044
J59A/HUN
4/16/04 10:54 AM
Page 61
A távirányító egyéb összetevŒkhöz való beállítása
A távirányító videomagnóhoz kapcsolódó kódjai (folytatás)
Sylvania
Symphonic
Tandy
021, 025, 036, 056, 059
025
018, 025
Totevision
Unitech
006
Victor
Tatung
037
Video Concepts
Technics
Teknika
TMK
Toshiba
025, 037, 068
021
002
Vector Research
Tashika
Teac
002, 006
007, 026
026
007, 026
Videosonic
Wards
002
002, 003, 006, 019, 020, 021, 024, 025,
006, 021, 025, 031
066
003, 019, 029, 051, 052
034, 038, 041
Yamaha
007, 008, 018, 026, 037
Zenith
023, 027, 033, 073
A távirányító kábelegységhez (CATV) kapcsolódó kódjai
Anvision
GI
017, 018
041
Regency
015, 023
SA
042, 043
Hamlin
003, 024, 031
Hitachi
025, 030
Scientific Atlanta
Jerrold
038, 039
Sprucer
022
Macom
025, 030
Stargate 2000
036
019, 023, 028
Sylvania
016
026
Texscan
016
Magnavox
Oak
Panasonic
003, 022, 027, 037, 044
Samsung
019, 021, 023, 028
Universal
Pioneer
004, 018, 020, 044
Viewstar
Regal
014, 022, 040
003
042, 043
Tocom
Philips
RCA
000, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007
032
033, 034
019, 021, 023, 028
Wamer amex
Zenith
046
017, 029, 035, 037, 045
A távirányító DVD-egységhez kapcsolódó kódjai
Samsung
000, 001
LG (Goldstar)
006
JVC
002
Sony
007
PROSCAN/RCA
003
Denon
008
Panasonic
005
Curtis Mathes
009
Magyar - 61
J59A/HUN
4/16/04 10:55 AM
Page 62
Hibakeresés: MielŒtt szakemberhez fordulna
MielŒtt a Samsung vevŒszolgálathoz fordulna, hajtsa végre az alábbi egyszerı ellenŒrzŒ
lépéseket.
Ha az alábbi utasítások segítségével nem tudja megoldani a problémát, készítse elŒ a TVkészülék modellszámát és sorozatszámát, majd vegye fel a kapcsolatot a helyi értékesítŒvel.
Nincs kép vagy hang
◆ EllenŒrizze, hogy a tápfeszültség vezetéke csatlakoztatva van-e a
fali csatlakozóaljzatba.
◆ EllenŒrizze, hogy a “ I ” (On/Off (Be/Ki)) és a POWER ( ) gombot
megnyomta-e.
◆ EllenŒrizze a kép kontraszt- és fényerŒ-beállítását.
◆ EllenŒrizze a hangerŒt.
A kép jó, de nincs hang.
◆ EllenŒrizze a hangerŒt.
◆ EllenŒrizze, hogy nem nyomta-e meg a távvezérlŒ MUTE (
gombját.
)
Nincs kép vagy csak fekete-fehér
kép van.
◆ Módosítsa a színbeállításokat.
◆ EllenŒrizze, hogy a kiválasztott mısorszóró-rendszer megfelelŒen
mıködik-e.
Hang és kép interferencia észlelhetŒ
◆ Próbálja megkeresni a televízió mıködését befolyásoló elektromos
készüléket, és vigye azt a készüléktŒl távolabb.
◆ A televíziót csatlakoztassa egy másik tápfeszültség-aljzathoz.
Elmosódott vagy szemcsés kép,
torz hang.
◆ EllenŒrizze az antenna irányát, elhelyezését és csatlakozásait.
Ezt az interferenciát gyakran egy beltéri antenna okozza.
A távvezérlŒ nem megfelelŒen mıködik
◆ Cserélje ki a távvezérlŒ elemeit.
◆ Tisztítsa meg a távvezérlŒ felsŒ szélét (az átviteli ablakot).
◆ EllenŒrizze, hogy az elemek a polaritásnak megfelelŒen vannak-e
behelyezve.
Magyar - 62
J59A/HUN
4/16/04 10:55 AM
Page 63
Memo
Magyar - 63
J59A/HUN
4/16/04 10:55 AM
Page 64
– VEVÃSZOLGÁLAT
– Ha a termék teljesítményének módosulása hibás
mıködésre enged következtetni, lépjen kapcsolatba
kiskereskedŒjével vagy szolgáltatás forgalmazójával.
ELECTRONICS
BP68-00326A-00
Download PDF

advertising