Samsung | LW20M21C | Samsung LW20M21C Felhasználói kézikönyv

01-BN68-00633E-00Hug
5/19/04 8:38 AM
Page 1
LCD TV
LW15M23C
LW17M24C
LW20M21C
LW20M22C
Használati útmutató
Kérjük, hogy a készülék használatának megkezdése elŒtt
gondosan olvassa végig a kezelési útmutatót, és Œrizze
meg, mert késŒbb szüksége lehet rá.
KÉPERNYÃN MEGJELENÃ MENÜK
PC KIJELZÃ
TELETEXT
00-BN68-00633E-01Hug
6/12/04 9:56 AM
Page 1
Kövesse az alábbi óvintézkedéseket a KépernyŒ Kimerevítés használatakor
A kimerevített kép maradandó károsodást okozhat TV-je képernyŒjének.
• Digitális jel vételére elŒkészített
TV: Amikor az általános (4:3)
képarányt választja SD-minŒségı
digitális adás vételére (és a
set-top box kimenete 480p).
• Digitális jel vételére elŒkészített
TV: Amikor a szélesvásznú (16:9)
képarányt választja SD-minŒségı
digitális adás vételére
(és a set-top box kimenete 1080i).
Noha a digitális mısorok szélesvásznú
(16:9) üzemmódban készülnek, a csatornák
idŒnként eredetileg normál (4:3) képarányú
mısorokat sugároznak digitális jelekké
alakítva, ilyen esetekben a kép jobb és bal
szélét a készülék levágja.
Megjegyzés: Ha a képernyŒ bal és jobb
oldala, valamint a közepe
huzamosabb ideig marad
rögzített, a fénysugárzás is
változik, aminek
ereményeképpen ezek a
szélek maradandó nyomot
hagynak.
Ne hagyja a képet kimerevítve hosszabb
idŒn át, mert ez olyan problémákat okozhat,
amelyek más gyártók termékeinél is
elŒfordulhatnak.
• Digitális jel vételére elŒkészített TV:
Ha a TV készüléke HD-minŒségı
jeleket fog (és ha a set-top box
kimenete 1080i).
Ha HD-minŒségı digitális adást néz normál
(4:3) képarányú TV-készüléken “16:9” vagy
“Panorama” képernyŒbeállítással, a mısor
ugyan megjelenik a képernyŒn, de a kép
alsó és felsŒ része hiányzik.
Megjegyzés: Ha a képernyŒ teteje és alja,
valamint közepe huzamosabb
ideig marad rögzített,
a fénysugárzás is változik,
aminek eredményeképpen
ezek a szélek maradandó
nyomot hagynak.
Ne hagyja a képet kimerevítve hosszabb
idŒn át, mert ez olyan problémákat okozhat,
amelyek más gyártók termékeinél is
elŒfordulhatnak.
00-BN68-00633E-01Hug
6/12/04 9:56 AM
Page 2
• Integrált digitális TV
(szélesvásznú): SD-minŒségı
(általános) adás vételekor (480p
általános jel vétele esetén).
• Digitális jel vételére elŒkészített
TV (szélesvásznú):
SD-minŒségı (általános) adás
vételekor (set-top box használata
esetén).
• Analóg (normál) adást nézve egy
szélesvásznú TV-n (4:3 képarányt
választva).
Noha a digitális mısorok szélesvásznú
(16:9) üzemmódban készülnek, a csatornák
idŒnként eredetileg normál (4:3) képarányú
mısorokat sugároznak digitális jelekké
alakítva, ilyen esetekben a kép jobb és bal
szélét a készülék levágja.
Megjegyzés: Ha a képernyŒ bal és jobb
oldala, valamint a közepe
huzamosabb ideig marad
rögzített, a fénysugárzás is
változik, aminek
ereményeképpen ezek a
szélek maradandó nyomot
hagynak.
Ne hagyja a képet kimerevítve hosszabb
idŒn át, mert ez olyan problémákat okozhat,
amelyek más gyártók termékeinél is
elŒfordulhatnak.
• Ha DVD, CD vagy videó adást néz
szélesvásznú (21:9) formátumban
egy szélesvásznú (16:9) TV-n.
• Amikor számítógépet vagy
játékkonzolt köt a TV-re, és a 4:3
képarányt választja.
Ha DVD-lejátszót, számítógépet vagy
játékkonzolt köt szélesvásznú
TV-készülékére, és normál (4:3) vagy
szélesvásznú (21:9) üzemmódban játszik
egy játékkal vagy néz filmet, a kép bal és a
jobb, vagy a felsŒ és alsó része hiányzik.
Megjegyzés: Ha a képernyŒ bal és jobb
oldala, valamint a közepe
huzamosabb ideig marad
rögzített, a fénysugárzás is
változik, aminek
ereményeképpen ezek a
szélek maradandó nyomot
hagynak.
Ne hagyja a képet kimerevítve hosszabb
idŒn át, mert ez olyan problémákat okozhat,
amelyek más gyártók termékeinél is
elŒfordulhatnak.
01-BN68-00633E-01Hug
6/11/04 4:42 PM
Page 2
Tartalomjegyzék
◆ A TELEVÍZIÓ CSATLAKOZTATÁSA ÉS ELÃKÉSZÍTÉSE
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
A vezérlŒpanel áttekintése ...........................................................................
A csatlakoztatópanel áttekintése ..................................................................
- Antenna vagy kábeltelevíziós hálózat csatlakoztatása .............................
- Set-top box, videomagnó és DVD-lejátszó csatlakoztatása .....................
- Számítógép csatlakoztatása .....................................................................
- KülsŒ A/V készülékek csatlakoztatása .....................................................
- Fejhallgató csatlakoztatása .......................................................................
- Kensington- nyílás ....................................................................................
KülsŒ forrásból érkezŒ képek megjelenítése ...............................................
Az elemek behelyezése a távirányítóba ......................................................
A távirányító áttekintése (A Teletext kivételével az összes funkció ismertetése) ....
A távirányító áttekintése (Teletext funkciók) ................................................
A készülék be- és kikapcsolása ...................................................................
A készülék készenléti állapotba helyezése ..................................................
Ismerkedés a távirányítóval ..........................................................................
Plug & Play ..................................................................................................
A TV üzemmód és a bemeneti jelforrás kiválasztása ..................................
A bemeneti forrás nevének módosítása ......................................................
Nyelvválasztás ..............................................................................................
4
5
6
6
6
7
7
7
8
9
10
11
12
12
13
14
16
17
18
◆ A CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
■
■
■
■
■
Csatornák automatikus tárolása ..................................................................
Csatornák kézi tárolása ................................................................................
A csatornák szerkesztése ............................................................................
A tárolt csatornák sorrendbe állítása ...........................................................
Név hozzárendelése a csatornákhoz ...........................................................
19
20
22
23
24
◆ A KÉP BEÁLLÍTÁSA
■
■
■
A képtípus módosítása .................................................................................
Az egyedi képbeállítások módosítása ..........................................................
A képernyŒ háttérszínének beállítása ..........................................................
25
26
27
◆ A HANG BEÁLLÍTÁSA
■
■
Magyar-2
A hangtípus módosítása ..............................................................................
Az automatikus hangerŒszabályzó kiválasztása .........................................
28
29
01-BN68-00633E-01Hug
6/11/04 4:42 PM
Page 3
Tartalomjegyzék
◆ A HANG BEÁLLÍTÁSA
■
■
■
Az óra beállítása ..........................................................................................
Automatikus kikapcsolás ..............................................................................
A televízió automatikus be -és kikapcsolása ...............................................
30
31
32
◆ A KÜLÖNFÉLE FUNKCIÓK HASZNÁLATA
■
■
A kék képernyŒmód beállítása .....................................................................
Információk megtekintése ............................................................................
33
33
◆ A TELETEXT FUNKCIÓ HASZNÁLATA
■
■
■
■
■
Teletext funkció ............................................................................................
A teletextes információ megjelenítése .........................................................
Oldalválasztás szám alapján ........................................................................
Oldal kiválasztása FLOF segítségével .........................................................
Teletextoldalak tárolása ...............................................................................
34
35
36
37
37
◆ A PC-Funkciók Használata
■
■
■
■
■
■
■
■
■
A számítógépes szoftver beállítása .............................................................
A fényerŒ és a kontraszt beállítása ..............................................................
A kép elhelyezkedésének módosítása .........................................................
A képbeállítások inicializálása ......................................................................
A PC-képernyŒ automatikus beállítása ........................................................
Képmód ........................................................................................................
Az egyedi képbeállítások módosítása ..........................................................
A képernyŒ háttérszínének beállítása ..........................................................
A színek testreszabása ................................................................................
38
39
40
41
42
43
43
44
45
◆ FELHASZNÁLÁSI JAVASLATOK
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Hibaelhárítás: MielŒtt szakemberhez fordulna .............................................
PowerSaver ..................................................................................................
Technikai és környezeti jellemzŒk ...............................................................
KépernyŒmódok ...........................................................................................
DönthetŒ állvány ..........................................................................................
A televízió másik országban való használata ..............................................
A lopásgátló Kensington-zár használata ............................................................
VESA szabványnak megfelelŒ tartóeszköz kiépítése ..................................
A fali egység felszerelése (LW15M23C/LW17M24C) ...........................................
A fali egység felszerelése (LW20M21C/LW20M22C) ...........................................
46
47
48
49
50
50
51
51
52
54
Szimbólumok
Nyomja meg
Fontos
Megjegyzés
Magyar-3
01-BN68-00633E-01Hug
6/11/04 4:42 PM
Page 4
A vezérlŒpanel áttekintése
POWER
SOURCE
Megjeleníti az összes elérhetŒ bemeneti
forrás menüjét. (TV - AV1 - AV2 - S-Video - PC)
A televízió vezérlõpultján a JELFORRÁS (
gomb megnyomásával is elvégezhetõ a
kiválasztás.
Be- és kikapcsolja a készüléket.
)
HEADPHONE
HANGSZÓRÓ
MENU
Ezt megnyomva a képernyŒn jelenítheti meg a
tévé funkcióit.
A TÁVIRÁNYÍTÓ ÉRZÉKELÃJE
-
ÁRAMELLÁTÁS-JELZÃ
+
Balra vagy jobbra mozgatja a kiválasztót az
OSD-n. Növeli vagy csökkenti a hangerŒt és
a kiválasztott funkcióhoz tartozó értékeket.
\
Felfelé vagy lefelé mozgatja a kiválasztót
az OSD-n. Növeli vagy csökkenti a csatornaszámot.
Magyar-4
A távirányítót a TV-készülék ezen pontjára irányítja.
Világít, ha a kikapcsolj az áramellátást.
(Készenléti állapotban vörös fény világít,
bekapcsoláskor az állapotjelzŒ
vörösen világítani kezd, kikapcsoláskor kialszik.
Az idŒzítŒ ki- és bekapcsolásakor az állapotjelzŒ
zölden világít.)
01-BN68-00633E-02Hug
7/27/04 11:19 AM
Page 5
A csatlakoztatópanel áttekintése
< LW17M24C >
< LW15M23C / LW20M21C / LW20M22C >
Tápvezeték
csatlakozója
Tápvezeték
csatlakozója
Választható
SCART
Audio- vagy videorendszer csatlakoztatása elŒtt minden esetben gyŒzŒdjön meg arról,
hogy minden elektromos egység ki van kapcsolva.
A berendezések csatlakoztatására vonatkozó részletes útmutatást, és a betartandó biztonsági
elŒírásokat a készülékhez mellékelt dokumentáció tartalmazza.
Magyar-5
01-BN68-00633E-01Hug
6/12/04 11:23 AM
Page 6
A csatlakoztatópanel áttekintése
Antenna vagy kábeltelevíziós hálózat csatlakoztatása (modelltŒl függŒen)
A tévécsatornák megfelel Œ vételéhez szükséges jel az alábbi források egyikének csatlakoztatásával
biztosítható:
- KülsŒ antenna
- Kábeltelevíziós hálózat
- Mıholdas hálózat
Set-top box, videomagnó és DVD-lejátszó csatlakoztatása
- A videomagnó vagy a DVD Scart-kábelét csatlakoztassa a videomagnó vagy DVD Scart-csatlakozójához.
- Ha a set-top boxot és a videomagnót (vagy DVD-t) is szeretné a készülékhez csatlakoztatni, akkor a set-top
boxot kösse össze a videomagnóval (vagy a DVD-lejátszóval), és a videomagnót (vagy a DVD-t)
csatlakoztassa a tévékészülékhez.
Számítógép csatlakoztatása
- Csatlakoztassa a 15 tıs D-Sub csatlakozót a PC videocsatlakozójához.
- Csatlakoztassa a sztereó audiokábelt a készülék hátoldalán található “PC AUDIO IN (STEREO)”
(
) csatlakozóhoz, a másik végét pedig a számítógép hangkártyájának audiokimeneti csatlakozójához.
➣ 15 tıs D-SUB csatlakozó
Magyar-6
Tı
Önálló V/F
Összetett V/F
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Piros (P)
Zöld (Z)
Kék (K)
Földelés
Földelés (DDC visszatérés)
Földelés - piros (P)
Földelés - zöld (Z)
Földelés - kék (K)
Nincs csatlakozás
Földelés - szink./önteszt
Földelés
DDC -SDA (dátum)
Vízszintes szink.
FüggŒleges szink.
DDC -SCL (óra)
Piros (P)
Zöld (Z)
Kék (K)
Földelés
Földelés (DDC visszatérés)
Földelés - piros (P)
Földelés - zöld (Z)
Földelés - kék (K)
Nincs csatlakozás
Földelés - szink./önteszt
Földelés
DDC -SDA (dátum)
Vízszintes/függŒleges szink.
Használaton kívül
DDC -SCL (óra)
01-BN68-00633E-01Hug
6/11/04 4:42 PM
Page 7
A csatlakoztatópanel áttekintése
KülsŒ A/V készülékek csatlakoztatása
- Csatlakoztassa az RCA- vagy az S-VIDEO-kábelt a megfelelŒ külsŒ A/V készülékhez
(videomagnóhoz, DVD- lejátszóhoz, kamerához).
- Csatlakoztassa az RCA audiokábelek egyik végét a készülék hátoldalán található „(MONO)L-AUDIO-R”
csatlakozókhoz, a másik végét pedig az A/V készülék megfelelŒ audiokimeneti csatlakozóihoz.
Fejhallgató csatlakoztatása
- Csatlakoztassa a fejhallgatót a készülék hátoldalán található 3,5 mm-es mini csatlakozóhoz.
Amíg a fejhallgató csatlakoztatva van, a beépített hangszórók inaktívak.
Kensington-nyílás
- Ez a televíziókészülék felszerelhetŒ betörésbiztos zárral. (lásd 51. oldal)
Magyar-7
01-BN68-00633E-00Hug
5/14/04 2:37 PM
Page 8
KülsŒ forrásból érkezŒ képek megjelenítése
A különbözŒ audio- és videorendszerek csatlakoztatását követŒen
a külsŒ forrásból származó jeleket a megfelelŒ bemenet
kiválasztásával jelenítheti meg.
1
2
Magyar-8
EllenŒrizze, hogy valamennyi szükséges csatlakoztatás rendben
van-e (további információkért lásd a 6. és a 7. oldalt).
A TV üzemmód kiválasztásához nyomja meg a TV gombot.
A Video üzemmód kiválasztásához nyomja meg a SOURCE
(JELFORRÁS) gombot.
A bemeneti jelforrások az alábbi sorrendben jelennek meg:
AV1 - AV2 - S-Video - PC.
01-BN68-00633E-00Hug
5/14/04 2:37 PM
Page 9
Az elemek behelyezése a távirányítóba
A távirányítóba az alábbi esetekben kell behelyeznie az elemeket,
illetve kicserélnie azokat:
A készülék megvásárlásakor
Ha a távirányító nem mıködik megfelelŒen
1
A távirányító hátoldalán lévŒ fedél eltávolításához nyomja le az azon
található szimbólumot, majd határozottan húzza hátra a fedelet.
2
Helyezzen be két AAA méretı elemet.
◆ az elem + vége a távirányító + elöléséhez,
◆ az elem - vége a távirányító - jelöléséhez kerüljön.
3
Igazítsa a távirányító aljához a fedelet, majd tolja azt vissza a
helyére.
Ne használjon egyszerre különbözŒ típusú, például alkáli és
mangánelemeket.
Magyar-9
01-BN68-00633E-00Hug
5/14/04 2:37 PM
Page 10
A távirányító áttekintése
(A Teletext kivételével az összes funkció ismertetése)
Televízió Be/Ki
Számgombok a csatornák
közvetlen eléréséhez
Egy- és kétjegyı csatornák
kiválasztása
ElŒzŒleg megtekintett csatorna
-KövetkezŒ csatorna
-ElŒzŒ csatorna
Hang ideiglenes kikapcsolása
Választás az elérhetŒ források közül
HangerŒ növelése és csökkentése
TV mód közvetlen kiválasztása
Menü megjelenítés és a
változtatás jóváhagyása
Az aktuális mısorral kapcsolatos
információk megjelenítése.
Kilépés az ODS-ból
Kurzor irányítása a menüben
Hangmód kiválasztása
Automatikus kikapcsolás
Hanghatások kiválasztása
KépjellemzŒk kiválasztása
Magyar-10
01-BN68-00633E-00Hug
5/14/04 2:37 PM
Page 11
A távirányító áttekintése
(Teletext funkciók)
Teletext kimerevítése
P
P
: Teletext következŒ oldala
: Teletext elŒzŒ oldala
Teletextmód kiválasztása
(LIST/FLOF)
Kilépés a teletextbŒl
Teletext elŒhívása
Teletex tartalomjegyzék
Teletext aloldal
Teletext és a normál adás
egyszerre történŒ
megjelenítése.
Teletext tárolása
Teletext méretének kiválasztása
Fasttext téma kiválasztása
Magyar-11
01-BN68-00633E-00Hug
5/21/04 4:03 PM
Page 12
A készülék be- és kikapcsolása
A tápkábel a készülék hátoldalához csatlakozik.
1
Dugja be a tápkábelt a megfelelŒ aljzatba.
Eredmény: Ha a tápkábel csatlakoztatva van, a LED barnán világít.
2
A készülék bekapcsolásához nyomja meg a
POWER gombot.
3
A készülék kikapcsolásához nyomja meg ismét a
gombot.
POWER
A készülék készenléti állapotba helyezése
A készülék készenléti állapotba helyezésével csökkentheti
annak energiafelhasználását.
A készenléti üzemmód használata a tévénézés átmeneti
felfüggesztése (például étkezések alkalmával) esetén lehet hasznos.
1
Nyomja meg a
POWER gombot.
2
A készülék újbóli bekapcsolásához egyszeru…en nyomja meg újra a
POWER(BEKAPCSOLÁS) gombot, vagy egy számjegy gombot,
vagy a
vagy a
csatornaváltó gombot.
Hosszabb ideig (például, amíg szabadságra utazik) ne hagyja a
készüléket készenléti állapotban.
A POWER gomb megnyomásával kapcsolja ki a készüléket.
A biztonság érdekében húzza ki a televízió tápkábelét az aljzatból,
és szüntesse meg az antenna és a televízió csatlakoztatását is.
Magyar-12
01-BN68-00633E-00Hug
5/14/04 2:37 PM
Page 13
Ismerkedés a távirányítóval
A távirányító elsŒsorban az alábbi mıveletekre használható:
A csatornák közötti váltásra, és a hangerŒ beállítására.
A készülék beállítására a képernyŒn megjelenŒ menürendszer
segítségével.
A következŒ táblázat a leggyakrabban használt gombokat és azok
funkcióit ismerteti.
Gomb
PRE-CH
-
9
-/--
MUTE
Megjelenítési funkció
Menüfunkció
Váltás a következŒ
tárolt csatornára.
_
Váltás a következŒ
tárolt csatornára.
_
A két utoljára megjelenített csatorna közötti váltás.
(PRE-CH; ElŒzŒ csatorna)
A számjegynek megfelelŒ csatorna kiválasztása.
Az egynél több számjegybŒl álló csatornák kiválasztása.
A gomb megnyomásával a képernyŒn megjelenik a „—”
szimbólum. Írja be a kétjegyı csatornaszámot.
A hangerŒ növelése.
_
A hangerŒ csökkentése.
_
A hang ideiglenes kikapcsolása.
A hang visszakapcsolásához nyomja meg ismét a
gombot, vagy használja a + vagy a - gombok
valamelyikét.
MENU
EXIT
A képernyŒn megjelenŒ
menürendszer elŒhívása.
Visszatérés az elŒzŒ
menühöz vagy a normál
nézethez.
Kilépés a menürendszerbŒl közvetlenül a normál nézethez.
A menüpontok közötti mozgásra használható.
Menüpont kiválasztására vagy a kiválasztott elem
értékének növelésére használható.
Az elŒzŒ menüponthoz való visszatéréshez és a
kiválasztott elem értékének csökkentéséhez
használható.
Magyar-13
02-BN68-00633E-00Hug
5/21/04 3:13 PM
Page 14
Plug & Play
A készülék elsŒ bekapcsolásakor a képernyŒn automatikusan
megjelennek a felhasználó által megadható alapvetŒ beállítási
lehetŒségek.
A következŒ lehetŒségek állnak rendelkezésére.
1
Ha a televízió készenléti állapotban van, nyomja meg a távirányító
POWER gombját.
Eredmény: Megjelenik a Plug & Play felirat.
Egy idŒ után az üzenet eltınik, majd automatikusan
megjelenik a Nyelv menü.
2
A
és a
gombok segítségével válassza ki a megfelelŒ nyelvet.
A rendelkezésre álló nyelvek listáján.
12 nyelv közül választhat.
3
A kiválasztott nyelv jóváhagyásához nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Megjelenik az „EllenŒrizze az antennabemenetet”
üzenet. Alatta az OK gomb van kiválasztva.
4
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Megjelenik az ország menü :
Belgium - Németország - Spanyolo. - Franciaország Olaszország - Hollandia - Svájc - Svédország Egyesült Kir. - Kelet-Európa - Egyéb
5
A és a
gombokkal válassza ki Ország.
gombot.
Nyomja meg az ENTER
Eredmény: Megjelenik az Autom. tárolás menüje.
6
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: A csatorna keresése automatikusan kezdŒdik el és ér
véget.
7
A és a
gombokkal válassza ki, hogy az Óra vagy a Perc
kívánja-e megadni.
Az aktuális idŒ (Óra és Perc) a és a
gombbal állítható be.
(A 30. oldalon lásd a „Az óra beállítása” címı részt.
8
A beállítások jóváhagyásához nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Az „Jó szórakozást!” után a tárolt csatorna
aktiválódik.
9
Magyar-14
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
02-BN68-00633E-00Hug
5/14/04 2:51 PM
Page 15
Plug & Play
A funkció alaphelyzetbe állítása:
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombokkal válassza ki a Beállítás opciót.
Eredmény: Megjelennek a rendelkezésre álló a Beállítás
lehetŒségek.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
A és a
gomb segítségével válassza ki a Plug & Play
lehetŒséget.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Megjelenik a Plug & Play felirat.
5
A beállítások elvégzésérŒl bŒvebben lásd az elŒzŒ oldalt.
Magyar-15
02-BN68-00633E-00Hug
5/21/04 3:07 PM
Page 16
A TV üzemmód és a bemeneti jelforrás kiválasztása
Kiválaszthatja a TV üzemmódot vagy átválthat a tévé készülékhez
csatlakoztatott bemeneti forrásra. Ezzel a gombbal lehet kiválasztani a
nézni kívánt bemeneti jelforrást.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A ENTER
gombokkal válassza ki a Bemenet opciót.
Eredmény: Megjelennek a rendelkezésre álló a Bemenet.
lehetŒségek.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: A Forráslista opció van kijelölve.
4
A és a
gombbal léphet a kívánt bemeneti forrásra.
gombot.
Nyomja meg az ENTER
Eredmény: A bemeneti jelforrás a kiválasztott forrásra változik.
Magyar-16
02-BN68-00633E-00Hug
5/14/04 2:51 PM
Page 17
A bemeneti forrás nevének módosítása
A tévé készülék bemeneti portjaihoz csatlakoztatott bemeneti jelforrás
eszközök neveinek bevitele révén gyorsan és kényelmesen kiválaszthatja
a nézni kívánt bemeneti jelforrás megkeresését és kiválasztását.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A ENTER
gombokkal válassza ki a Bemenet opciót.
Eredmény: Megjelennek a rendelkezésre álló a Bemenet
lehetŒségek.
3
A és a
gombok segítségével válassza ki a Névszerkeszt.
opciót.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
A és a
gombbal válassza ki a módosítani kívánt bemeneti
jelforrást.
gombot.
Nyomja meg az ENTER
Eredmény: A következŒ értékek közül választhat:
5
A
és a
gombok segítségével válassza ki a kívánt eszközt.
Eredmény: Az alábbi lehetŒségek közül választhat:
---- - Videomagnó - DVD - KábelvevŒ - HD-vevŒ MıholdvevŒ - AV-vevŒ - DVD-vevŒ - Játék Videokamera - DVD Combo - DHR - PC
6
Ha elvégezte a szükséges beállításokat, a normál nézethez való
visszatéréshez nyomja meg az EXIT gombot.
Magyar-17
02-BN68-00633E-00Hug
5/14/04 2:51 PM
Page 18
Nyelvválasztás
A készülék elsŒ használatakor meg kell adnia, hogy milyen nyelven
jelenjenek meg a képernyŒn látható menük és utasítások.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombokkal válassza ki a Beállítás opciót.
Eredmény: Megjelennek a rendelkezésre álló a Beállítás
lehetŒségek.
Magyar-18
3
Nyomja meg az ENTER
4
A és a
gomb segítségével válassza ki a Nyelv opciót.
gombot.
Nyomja meg az ENTER
5
A
6
Ha elvégezte a szükséges beállításokat, a normál nézethez való
visszatéréshez nyomja meg az EXIT gombot.
és a
gombot.
gombok segítségével válassza ki a megfelelŒ Nyelv.
02-BN68-00633E-00Hug
5/19/04 9:09 AM
Page 19
Csatornák automatikus tárolása
A készülékkel lehetŒsége van a rendelkezésére álló frekvenciatartomány
végigpásztázására (a lehetŒségek országonként eltérŒek).
A csatornákhoz automatikusan hozzárendelt programszámok nem
feltétlenül egyeznek a tényleges vagy a várt programszámokkal.
LehetŒsége van azonban arra, hogy a számokat kézzel rendezze,
és a felesleges csatornákat törölje.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombokkal válassza ki a Csatorna lehetŒséget.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Csatorna csoporthoz
tartozó opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
A és a
gomb segítségével válassza ki az
Autom. tárolás opciót.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Az Start opció van kijelölve.
5
A keresés elindításához nyomja meg az ENTER
gombot.
A keresés megkezdésekor az almenü Start gombja
Stop-ra változik.
Eredmény: A keresés automatikusan leáll.
A csatornák a frekvenciatartományon belüli helyzetüknek
megfelelŒ sorrendben lesznek tárolva (a legkisebb lesz
az elsŒ, a legnagyobb pedig az utolsó). A képernyŒn ezt
követŒen az eredetileg kiválasztott csatorna jelenik meg.
Ha a keresést szeretné leállítani, válassza az Állj
lehetŒséget, és nyomja meg az ENTER
gombot.
6
A csatornák eltárolása után az alábbi mıveletekhez végezheti:
Csatornákat vehet fel és törölhet (lásd 22. oldal)
A csatornákat tetszés szerinti sorrendbe rendezheti (lásd 23. oldal)
A tárolt csatornákhoz neveket rendelhet (lásd 24. oldal)
7
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
Magyar-19
02-BN68-00633E-00Hug
5/14/04 2:51 PM
Page 20
Csatornák kézi tárolása
A készülékkel a kábelhálózaton vett csatornákkal együtt összesen
100 csatornát lehet tárolni.
A csatornák kézi tárolása során döntenie kell a következŒkrŒl:
Kívánja-e tárolni az összes megtalált csatornát.
Milyen programszámot szeretne adni a tárolandó csatornáknak.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombokkal válassza ki a Csatorna lehetŒséget.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Csatorna csoporthoz
tartozó opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
A és a
gomb segítségével válassza ki a Kézi tárolás opciót.
gombot.
Nyomja meg az ENTER
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Kézi tárolás
csoporthoz tartozó opciók a kiválasztott Prog.
5
A és a
gomb segítségével válassza ki a Színrendszer opciót.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
A és a
gombokkal válassza ki a megfelelŒ Színrendszer,
gombot.
majd nyomja meg az ENTER
Eredmény: A színszabványok az alábbi sorrendben jelennek
meg a képernyŒn:
AUTO - PAL - SECAM - NTSC4.43
6
A és a gomb segítségével válassza ki a Hangrendszer opciót.
gombot.
Nyomja meg az ENTER
A és a gombokkal válassza ki a megfelelŒ Hangrendszer,
gombot.
majd nyomja meg az ENTER
Eredmény: A hangszabványok az alábbi sorrendben jelennek meg
a képernyŒn:
BG - DK - I - L
7
Magyar-20
Az összes olyan csatorna esetében, amelynek programszámát
szeretné módosítani, a és a gomb segítségével válassza ki a
Prog. és ismételje meg az 5. és 6. lépéseket.
02-BN68-00633E-00Hug
5/20/04 4:08 PM
Page 21
Csatornák manuális tárolása
8
Ha ismeri a tárolni kívánt csatorna számát:
A és a gombok segítségével válassza ki a Csatorna opciót.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
A és a gombokkal jelölje ki a C (sugárzott csatorna)
vagy az S (kábelcsatorna) lehetŒségek egyikét, majd nyomja
meg az ENTER
gombot.
A és a gombok segítségével válassza ki a kívánt
számot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Ha a hang nem megfelelŒ vagy nincsen hang, jelölje ki újra
a kívánt hangrendszert.
9
Ha nem ismeri a csatornaszámot, akkor a és a
segítségével válassza a ki a Keresés lehetŒséget.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
A Keresés megkezdéséhez nyomja meg a és a
Nyomja meg az ENTER
gombot.
gombok
gombot.
Eredmény: A hangoló addig pásztázza a frekvenciasávot,
amíg az elsŒ csatorna vagy az Ön által kiválasztott
csatorna meg nem jelenik a képernyŒn.
10
A és a gomb segítségével válassza ki a Tárolás lehetŒséget.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Az OK van kiválasztva.
Eredmény: A készülék a megadott programszámmal tárolja
a csatornát.
11
Az összes tárolandó csatorna esetében ismételje meg a
8. és 10. lépéseket.
12
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
Magyar-21
02-BN68-00633E-00Hug
5/14/04 2:51 PM
Page 22
A csatornák szerkesztése
A megtalált csatornák közül tetszése szerint kihagyhat bizonyos
csatornákat. A tárolt csatornák közötti görgetés során a kihagyásra
megjelölt csatornák nem lesznek láthatóak.
A kihagyásra meg nem jelölt csatornák a keresés során láthatóak lesznek.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombokkal válassza ki a Csatorna lehetŒséget.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Csatorna csoporthoz
tartozó opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
A vagy a
gomb megnyomásával válassza ki a
Hozzáadás/Törlés opciót.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Megjelenik az éppen kijelzett csatornák állapota.
5
A
és a
gombokkal jelölje ki azt a csatornát, amelyet
Hozzáadás vagy Törlés szeretne.
Eredmény: Ha a szerkesztésre kijelölt csatorna nincs a
memóriában, automatikusan a Hozzáad gomb lesz
kiválasztva. Ha a kijelölt csatorna szerepel a
memóriában, akkor a Töröl feliratú gomb válik aktívvá.
Magyar-22
6
Az ENTER
gomb segítségével adja Hozzáadás vagy Törlés a
csatornát a memóriából.
7
Az összes felvenni kívánt vagy törlendŒ csatorna esetében
ismételje meg az 5. lépést.
8
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
02-BN68-00633E-00Hug
5/14/04 2:51 PM
Page 23
A tárolt csatornák sorrendbe állítása
Bármely két csatorna számának felcserélésével:
Módosíthatja a csatornák automatikus tárolásának sorrendjét.
Könnyen megjegyezhetŒ számot rendelhet a gyakran nézett
csatornákhoz.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombokkal válassza ki a Csatorna lehetŒséget.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Csatorna csoporthoz
tartozó opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
A és a
gomb segítségével válassza ki a Sorrend menüopciót.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Megjelenik az aktuális Prog., Csatorna és Név.
5
A és a
gombokkal jelölje ki azt a csatornaszámot,
amelyet fel szeretne cserélni egy másik Csatorna.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: A kiválasztott Csatorna szám és Név a képernyŒ
jobb oldalán jelenik meg.
6
A és a
gomb segítségével mozgassa a kijelölt sort
ahhoz a csatornához, amellyel szeretné azt felcserélni, majd
nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: A kiválasztott csatorna helyet cserél az adott számon
korábban tárolt csatornával.
7
További csatornák helyének felcseréléséhez ismételje meg az
5. és 6. lépéseket.
8
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
Magyar-23
02-BN68-00633E-00Hug
5/14/04 2:51 PM
Page 24
Név hozzárendelése a csatornákhoz
Ha a csatornák kézi vagy automatikus tárolása során a csatornák
névinformáció elérhet Œ k, a nevek automatikusan hozzárendel Œ dnek
a csatornákhoz.
Tetszés szerint azonban módosíthatja ezeket a neveket.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombokkal válassza ki a Csatorna lehetŒséget.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Csatorna csoporthoz
tartozó opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
A és a
gomb segítségével válassza ki a Név menü opciót.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Megjelenik az aktuális Prog., Csatorna és Név.
5
A és a
gombokkal válassza ki azt a csatornát,
amelyhez új Név szeretne rendelni.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: A kijelölŒsáv a kiválasztott név körül jelenik meg.
6
Mıvelet...
Gomb...
Betı, szám vagy szimbólum megadása.
és a
Léptetés a következŒ betıre.
Léptetés az elŒzŒ betıre.
A név jóváhagyása.
ENTER
A rendelkezésre álló karakterek:
Az ábécé betıi (A - Z) .
Számok (0 - 9).
Különleges karakterek (szóköz, _).
Magyar-24
7
További csatornák átnevezéséhez ismételje meg az 5. és a 6.
lépéseket.
8
Ha végzett egy csatorna nevének beírásával, az új név
jóváhagyásához nyomja meg az ENTER gombot.
02-BN68-00633E-01Hug
6/11/04 4:41 PM
Page 25
A képtípus módosítása
Kiválaszthatja az elvárásainak leginkább megfelelŒ képtípust.
1
Nyomja meg a MENU\ gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombok segítségével válassza ki a Kép opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Kép csoporthoz tartozó
opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: A Üzemmód opció van kijelölve.
4
Nyomja meg az ENTER
gombot.
5
A és a
gombokkal válassza ki a megfelelŒ képhatást.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: A következŒ képhatások közül választhat:
Kiemelt - Normál - Film - Egyedi
6
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
A képhatás kiválasztására a P.MODE (Picture Mode - Kép) gombot is
használhatja.
Magyar-25
02-BN68-00633E-00Hug
5/19/04 9:11 AM
Page 26
Az egyedi képbeállítások módosítása
A készülék számos olyan beállítással rendelkezik,
amely a képminŒség szabályozására szolgál.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombok segítségével válassza ki a Kép opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Kép csoporthoz tartozó
opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
A és a
gombokkal válassza ki az Egyedi lehetŒséget.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
5
A és a
gombokkal válassza ki a beállítandó jellemzŒt:
(Kontraszt, FényerŒ, Élesség, Szín és Árnyalat csak NTSC
esetén).
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Megjelenik egy vízszintes sáv.
6
A ➛és
7
Ha az összes szükséges beállítással végzett, az elŒzŒ
menühöz való visszatéréshez nyomja meg a MENU gombot.
A normál nézethez az EXIT gombbal térhet vissza.
gombokkal állítsa be a megfelelŒ értéket.
Ha a bármilyen módon változtat a beállításokon, a képtípus
automatikusan Egyedi változik.
Magyar-26
02-BN68-00633E-00Hug
5/14/04 2:51 PM
Page 27
A képernyŒ háttérszínének beállítása
A képernyŒ háttérszínét tetszése szerint módosíthatja.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombok segítségével válassza ki a Kép opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Kép csoporthoz tartozó
opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
A és a
gombokkal válassza ki az Színtónus lehetŒséget.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Az alábbi lehetŒségek közül választhat:
Hideg 2 - Hideg 1 - Normál - Meleg 1 - Meleg 2
5
Ha végzett a szükséges beállításokkal, az EXIT gombbal
térhet vissza a normál nézethez.
Magyar-27
02-BN68-00633E-01Hug
6/11/04 4:45 PM
Page 28
A hangtípus módosítása
Beállíthatja, hogy egy adott mŒsor megtekintésekor milyen különleges
hanghatásokat szeretne használni.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombok segítségével válassza ki a Hang opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Hang csoporthoz tartozó
opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: A Üzemmód van kiválasztva.
4
Nyomja meg az ENTER
gombot.
5
A és a
gomb segítségével válassza ki a kívánt hanghatást.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Az alábbi hangtípusok közül választhat:
Normál - Beszéd
6
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
Ezeket a beállításokat a S.MODE (Sound Mode - hangmód)
gomb megnyomásával is megadhatja.
Magyar-28
03-BN68-00633E-00Hug
5/14/04 2:56 PM
Page 29
Az automatikus hangerŒszabályzó kiválasztása
Ezzel a lehetŒséggel a különbözŒmŒsorszóró állomások hangereje közötti
különbséget csökkentheti.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombok segítségével válassza ki a Hang opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Hang csoporthoz tartozó
opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
A és a
gomb segítségével válassza ki az Autom. hangerŒ
opciót.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
5
A és a
gomb segítségével válasszon a Ki és Be
lehetŒségek közül.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
6
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
Magyar-29
03-BN68-00633E-00Hug
5/19/04 9:13 AM
Page 30
Az óra beállítása
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombok segítségével válassza ki a Beállítás opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Beállítás csoporthoz
tartozó opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: A képernyŒn az Óra opció van kiválasztva.
5
Nyomja meg az ENTER
gombot.
A és a
gombok segítségével állítsa be az Óra.
6
A
A
7
és a
és a
gombok segítségével lépjen a Perc lehetŒségre.
gombokkal állítsa be a Percet.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Ezzel megtörtént a pontos Óra beállítása.
8
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
Az idŒt a távirányító számgombjainak használatával is
megadhatja.
Magyar-30
03-BN68-00633E-00Hug
5/14/04 2:56 PM
Page 31
Automatikus kikapcsolás
A készülék automatikus kikapcsolási funkcióval is rendelkezik.
A kikapcsolás idŒpontját 0 Ki 180 perc között adhatja meg.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombok segítségével válassza ki a Beállítás opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Beállítás csoporthoz
tartozó opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: A képernyŒn az Óra opció van kiválasztva.
5
A és a
gombok segítségével lépjen az Auto kikapcs. opciót.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
6
A és a
gombokkal adja, meg hogy a készülék hány perc
elteltével kapcsoljon KI.
Eredmény: Az elŒre beállított idŒintervallumok a következŒk:
Ki, 30, 60, 90, 120, 150, 180 perc.
7
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
A funkciót a távirányító „SLEEP” gombjával is elérheti.
Ha az automatikus kikapcsolás funkció már be van állítva,
a képernyŒn a kikapcsolásig hátralevŒ idŒ jelenik meg.
Az idŒ leteltével a készülék kikapcsol.
Ha az automatikus kikapcsolás lehetŒség még nincs
beállítva, akkor a Ki felirat látható.
Ki • 30 • 60 • 90 • 120 • 150 • 180 • Ki
Magyar-31
03-BN68-00633E-00Hug
5/14/04 2:56 PM
Page 32
A televízió automatikus be -és kikapcsolása
Az idŒzített be- és kikapcsoló funkciói:
A megadott idŒpontban a készülék automatikusan bekapcsol,
és a kiválasztott csatornára vált.
A megadott idŒpontban a készülék automatikusan kikapcsol.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombok segítségével válassza ki a Beállítás opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Beállítás csoporthoz
tartozó opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Megjelenik az IdŒ menü. Az Óra opció van kijelölve.
5
A és a
gombokkal válassza ki az IdŒzítés be opciót.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Megjelenik az IdŒzítés be menüje.
Ehhez...
6
Gomb...
Az Óra, Perc, Csatorna
és a HangerŒ pontot kijelölni
és
Az Óra, Perc, Csatorna
és a hangerŒ beállítani
és
A Beállítás ponthoz lépni
és
Az Be pont kiválasztásával
a fenti beállítást aktiválni.
és
Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot az elõzõ menüponthoz való
visszatéréshez és az Idõkapcsoló beállításához.
A és a
gombokkal válassza ki az IdŒzítés ki lehetŒséget.
Az ismertetett módon állítsa be a készülék automatikus
kikapcsolásának idŒpontját.
7
Magyar-32
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
03-BN68-00633E-00Hug
5/20/04 4:12 PM
Page 33
A kék képernyŒmód beállítása
Ha a készülék nem fogad jeleket, vagy ha a fogadott jelek gyengék,
akkor a képernyŒn a zajos háttérkép helyett automatikusan a kék
képerny Œ jelenik meg. Ha azonban mégis szeretné a gyenge minŒségı
képet nézni, akkor a „Kék képernyŒ ” módot állítsa „Ki” értékre.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombok segítségével válassza ki a Beállítás opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Beállítás csoporthoz
tartozó opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
4
A és a
gombokkal válassza ki a Kék képernyö lehetŒséget.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
5
A
6
Az EXIT gomb megnyomásával visszatérhet a normál nézethez.
és a
gombot.
gombokkal válasszon a Be és a Ki értékek közül.
Információk megtekintése
A távirányító „INFO” gombjának megnyomásával megtekintheti a
kiválasztott forrás beállításait.
A megjelenŒ információk a kiválasztott forrástól függŒ en eltérŒek
lesznek.
Magyar-33
03-BN68-00633E-00Hug
5/14/04 2:56 PM
Page 34
Teletext funkció
A legtöbb televíziós csatorna teletext szolgáltatáson keresztül szolgáltat
írott információt néz•i számára.
Az információk tartalma:
Tévémısorok idŒpontjai.
Hírek és idŒjárás- elŒrejelzés.
Sporteredmények.
Utazási információk.
A felsorolt információk számozott oldalakra bontva találhatók a Teletext
képernyŒin (lásd ábra).
Terület
Tartalom
A
A kiválasztott oldal száma.
B
A sugárzó csatorna azonosítója.
C
Aktuális oldalszám vagy kereséssel kapcsolatos jelzések.
D
Dátum és idŒ.
E
Szöveg.
F
Állapotinformációk
FASTEXT információk.
A teletextes információk gyakran több, egymást követŒ oldalra
vannak felosztva. Ezeket az alábbi módokon érheti el:
Az oldalszám beírásával.
A lista adott címének kiválasztásával.
Adott színes fejléc kiválasztásával (FASTEXT rendszer).
Magyar-34
03-BN68-00633E-00Hug
5/14/04 2:56 PM
Page 35
A teletextes információ megjelenítése
A teletext oldalait bármikor megjelenítheti televíziókészülékén.
☛
.A teletextes információ pontos megjelenítéséhez stabil vételre
van szükség, egyébként elŒfordulhat, hogy.
◆ az információk hiányosan jelennek meg.
◆ néhány oldal nem jelenik meg.
1
A
és a
gomb segítségével válassza ki a teletext
szolgáltatást nyújtó csatornát.
2
A TTX/MIX gombbal aktiválja a teletext módot.
Eredmény: Megjelenik a teletext tartalom oldala. Ez az oldal
a
(tartalomjegyzék) gomb megnyomásával bármikor
elŒhívható.
3
Ha a képernyŒn az adott csatorna aktuális mısorát is szeretné látni
a teletexttel egyidŒben, nyomja meg ismét a TTX/MIX gombot.
4
Ha szeretne kilépni a teletextbŒl, nyomja meg újból a TV
gombot.
Magyar-35
03-BN68-00633E-00Hug
5/14/04 2:56 PM
Page 36
Oldalválasztás szám alapján
A távirányítón található számgombok segítségével közvetlenül is
beírhatja a megtekintendŒ oldal számát.
1
A megfelelŒ számgombok megnyomásával írja be a
tartalomjegyzékben megadott háromjegyı oldalszámot.
Eredmény: Az oldalszámláló értéke folyamatosan növekszik,
majd megjelenik a kívánt oldal.
2
Ha az adott oldalhoz több oldal is tartozik, akkor azok sorban
megjelennek a képernyŒn. Ha egy oldalt szeretne kimerevíteni,
nyomja meg a
(tartás) gombot.
A továbblapozáshoz nyomja meg ismét a
(tartás) gombot.
A különféle képernyŒopciók használata:
Mıvelet...
Magyar-36
Gomb...
◆ Rejtett szöveg
(például rejtvények megfejtéseinek) megjelenítése.
(elŒhívás).
◆
(elŒhívás) újból.
A normál képernyŒ megjelenítése.
◆ Másodlagos oldal a
Lapozás az aloldal négyjegyı számának beírásával.
(aloldal).
◆ A következŒ oldal megjelenítése.
(lapozás elŒre).
◆
(lapozás vissza).
Az elŒzŒ oldal megjelenítése.
◆ Kétszeres betıméret beállítása:
• a képernyŒ felsŒ részén.
• a képernyŒ alsó részén.
(méret).
• egyszer
• kétszer.
◆
• háromszor.
Normál képernyŒ megjelenítése.
03-BN68-00633E-01Hug
6/11/04 4:55 PM
Page 37
Oldal kiválasztása FLOF segítségével
A teletext oldalain található témakörökhöz különféle színkódok tartoznak,
amelyeket a távirányító színes gombjaival ki lehet választani.
1
A TTX/MIX gomb megnyomásával jelenítse meg a teletext
tartalomjegyzék oldalát.
2
Nyomja meg a kiválasztani kívánt témának megfelelŒ színı gombot.
A rendelkezésre álló témakörök a képernyŒ állapotsorában jelennek meg.
Eredmény: Megjelenik a kívánt oldal, Az oldal színkódokkal jelölt
információi ugyanilyen módon érhetŒk el.
3
Az elŒzŒ vagy a következŒ oldal megjelenítéséhez nyomja meg a
megfelelŒ színes gombot.
4
Az aloldal megjelenítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
◆ Nyomja meg a
(aloldal) gombot.
Eredmény: Megjelennek az elérhetŒ aloldalak.
◆ Válassza ki a kívánt aloldalt.
Az aloldalak közül a
és a
gombok segítségével választhat.
Teletextoldalak tárolása
A készülék négy teletextoldal tárolását teszi lehetŒvé.
A tárolt oldalakat a késŒbbiekben bármikor elŒhívhatja.
1
A
(LIST/FLOF) gombbal válassza ki a LIST módot.
Eredmény: Négy, különbözŒ színı háromjegyı szám jelenik meg
a képernyŒn.
➣
A
(LIST/FLOF) gombbal válthat a LIST és a FLOF
módok között.
2
Nyomja meg a lecserélendŒ oldal színével azonos színı gombot.
3
A számgombok segítségével adja meg az új oldalszámot.
4
További oldalak tárolásához ismételje meg a 2. és a 3.
lépést. Minden alkalommal más színı gombot használjon.
5
Nyomja le, és tartsa lenyomva a
(tárolás) gombot mindaddig,
amíg a megfelelŒ rész villogni kezd.
Magyar-37
03-BN68-00633E-00Hug
5/21/04 3:14 PM
Page 38
A számítógépes szoftver beállítása (Windows XPoperációs rendszeren)
Az alábbi ábra egy általános számítógép Windows képernyŒbeállításait mutatja. Habár a számítógépén
megjelenŒképernyŒ a Windows verziójától és a videokártya típusától függŒen eltérhet a példában
szereplŒképernyŒtŒl, a legtöbb Windows rendszer esetében ugyanazok az alapvetŒbeállítási lehetŒségek
érvényesek. (Ha számítógépe az itt bemutatottaktól lényegesen eltérŒbeállításokkal rendelkezik, lépjen
kapcsolatba a számítógép gyártójával vagy a Samsung viszonteladójával.)
1
ElŒször kattintson a Windows Start menüjének
„Control Panel” sorára.
2
Amikor megjelenik a VezérlŒpult ablak,
kattintson a „Appearance and
Themes” ikonra. Ekkor megjelenik egy
párbeszédablak.
3
Amikor megjelenik a VezérlŒpult ablak,
kattintson a „Display” ikonra. Ekkor
megjelenik egy párbeszédablak.
4
A párbeszédpanelen kattintson a „Settings” fülre.
A méret (felbontás) helyes beállítása
- lásd 47. oldal
- lásd 49. oldal
Ha van függŒleges frekvencia opció a képernyŒbeállítások
párbeszédpanelén, annak megfelelŒ értéke „60” vagy
„60 Hz”.Egyéb esetben kattintson az „OK” gombra, és
lépjen ki a párbeszédpanelbŒl.
Magyar-38
03-BN68-00633E-00Hug
5/14/04 2:56 PM
Page 39
A fényerŒ és a kontraszt beállítása
A készülék elõre beállított üzemmódjának PC üzemmódra állítása a
távkapcsolón lévõ SOURCE(JELFORRÁS) gomb megnyomásával.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombok segítségével válassza ki a Beállítás opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Beállítás csoporthoz
tartozó opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
A és a
gombokkal válassza ki a PC lehetŒséget.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Megjelennek a PC menüben található.
5
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: A Képzár menü van kiválasztva..
6
A és a
gombokkal válasszon a Durva és a Finom
lehetŒségek közül.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény:
Megjelenik egy vízszintes beállítósáv.
7
A és a
gombokkal állítsa be a képernyŒminŒséget.
A képernyŒn függŒleges csíkok jelenhetnek meg, és a kép
homályossá válhat.
8
Ha az összes szükséges beállítással végzett, az elŒzŒ menühöz
való visszatéréshez nyomja meg a MENU gombot.
A normál nézethez az EXIT gombbal térhet vissza.
Magyar-39
03-BN68-00633E-00Hug
5/14/04 2:56 PM
Page 40
A kép elhelyezkedésének módosítása
A készülék elõre beállított üzemmódjának PC üzemmódra állítása a
távkapcsolón lévõ SOURCE(JELFORRÁS) gomb megnyomásával.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombok segítségével válassza ki a Beállítás opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Beállítás csoporthoz
tartozó opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
A és a
gombokkal válassza ki a PC lehetŒséget.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Megjelennek a PC menüben található.
5
A és a
gombokkal lépjen az Helyzet opcióra.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Beállítható a kép pozíciója Helyzet.
Magyar-40
6
A
a
és a
gombokkal a kép függŒleges helyzetén,
és
gombokkal pedig a kép vízszintes helyzetén változtathat.
7
Ha az összes szükséges beállítással végzett, az elŒzŒ menühöz
való visszatéréshez nyomja meg a MENU gombot.
A normál nézethez az EXIT gombbal térhet vissza.
03-BN68-00633E-00Hug
5/14/04 2:56 PM
Page 41
A képbeállítások inicializálása
A készülék elõre beállított üzemmódjának PC üzemmódra állítása a
távkapcsolón lévõ SOURCE(JELFORRÁS) gomb megnyomásával.
A képbeállításokat lecserélheti a gyárilag beállított értékekre.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombok segítségével válassza ki a Beállítás opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Beállítás csoporthoz
tartozó opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
A és a
gombokkal válassza ki a PC lehetŒséget.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Megjelennek a PC menüben található.
5
A és a
gombokkal válassza ki az Kép visszaáll. opciót.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Result:
6
Megjelenik az “Kép visszaállítása sikeresen lezárult.”
üzenet.
Ha az összes szükséges beállítással végzett, az elŒzŒ menühöz
való visszatéréshez nyomja meg a MENU gombot.
A normál nézethez az EXIT gombbal térhet vissza.
Magyar-41
04-BN68-00633E-00Hug
5/19/04 9:24 AM
Page 42
A PC-képernyŒ automatikus beállítása
A készülék elõre beállított üzemmódjának PC üzemmódra állítása a
távkapcsolón lévõ SOURCE(JELFORRÁS) gomb megnyomásával.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombok segítségével válassza ki a Beállítás opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Beállítás csoporthoz
tartozó opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
A és a
gombokkal válassza ki a PC lehetŒséget.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Megjelennek a PC menüben található.
5
A és a
gombokkal lépjen az Autom. beállítás opcióra.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: A képernyŒ minŒsége és helyzete automatikusan
beállításra kerül. Néhány másodperc elteltével a
képernyŒn ismét megjelenik az eredetileg megtekintett
kép.
6
Magyar-42
Nyomja meg a MENU gombot az elõzõ menüponthoz való
visszatéréshez vagy nyomja meg az EXIT gombot a normál
nézéshez való visszatéréshez.
04-BN68-00633E-01Hug
6/12/04 9:05 AM
Page 43
Képmód
Kiválaszthatja az elvárásainak leginkább megfelelŒ képtípust.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombok segítségével válassza ki a Kép opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Kép csoporthoz tartozó
opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: A Üzemmód opció van kijelölve.
4
Nyomja meg az ENTER
gombot.
5
A és a
gombokkal válassza ki a megfelelŒ képhatást.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: A következŒ képhatások közül választhat:
Szórakoztató - Internet - Szöveges - Egyedi
6
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
Az egyedi képbeállítások módosítása
A készülék számos olyan beállítással rendelkezik,
amely a képminŒség szabályozására szolgál.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombok segítségével válassza ki a Kép opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Kép csoporthoz tartozó
opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
A és a
gombokkal válassza ki az Egyedi lehetŒséget.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
5
A és a
gombokkal válassza ki a beállítandó jellemzŒt:
(Kontraszt, FényerŒ).
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Megjelenik egy vízszintes sáv.
6
A ➛és
7
Ha az összes szükséges beállítással végzett, az elŒzŒ
menühöz való visszatéréshez nyomja meg a MENU gombot.
A normál nézethez az EXIT gombbal térhet vissza.
gombokkal állítsa be a megfelelŒ értéket.
Ha a bármilyen módon változtat a beállításokon, a képtípus
automatikusan Egyedi változik.
Magyar-43
04-BN68-00633E-00Hug
5/14/04 2:59 PM
Page 44
A képernyŒ háttérszínének beállítása
A képernyŒ háttérszínét tetszése szerint módosíthatja.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombok segítségével válassza ki a Kép opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Kép csoporthoz tartozó
opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
A és a
gombokkal válassza ki az Színtónus lehetŒséget.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Az alábbi lehetŒségek közül választhat:
Hideg - Normál - Meleg - Egyedi
5
Magyar-44
Ha végzett a szükséges beállításokkal, az EXIT gombbal
térhet vissza a normál nézethez.
04-BN68-00633E-00Hug
5/14/04 2:59 PM
Page 45
A színek testreszabása
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombok segítségével válassza ki a Kép opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Kép csoporthoz tartozó
opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
A és a
gombokkal válassza ki az Színszabályozás
lehetŒséget.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
5
A és a
gombokkal válassza ki a beállítandó jellemzŒt:
(Vörös, Zöld, Kék).
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Megjelenik egy vízszintes sáv.
6
A √ és
gombokkal állítsa be a megfelelŒ értéket.
7
Ha az összes szükséges beállítással végzett, az elŒzŒ
menühöz való visszatéréshez nyomja meg a MENU gombot.
A normál nézethez az EXIT gombbal térhet vissza.
Magyar-45
04-BN68-00633E-01Hug
6/15/04 7:40 PM
Page 46
Hibaelhárítás: MielŒtt szakemberhez fordulna
MielŒtt a Samsung vevŒszolgálatához fordulna, hajtsa végre az alábbi egyszerı ellenŒrzŒ lépéseket.
Ha az alábbi utasítások segítségével nem tudja megoldani a problémát, írja fel a készülék modell- és
sorozatszámát, majd vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval.
Nincs kép vagy hang.
◆ EllenŒrizze, hogy a tápvezeték be van-e dugva a fali
csatlakozóaljzatba.
◆ EllenŒrizze, hogy megnyomta-e a POWER gombot.
◆ EllenŒrizze a képernyŒ kontrasztjának és fényerejének beállításait.
◆ EllenŒrizze a hangerŒt.
A kép megfelelŒ, de nem hallható hang.
◆ EllenŒrizze a hangerŒt.
◆ EllenŒrizze, hogy nem nyomta-e meg a távirányító MUTE
gombját.
Nincs kép, vagy csak fekete-fehér kép van. ◆ Módosítsa a színbeállításokat.
◆ EllenŒrizze, hogy megfelelŒek-e a mısorszóró-rendszer beállításai.
A hang és a kép zavaros.
◆ Keresse meg a televízió mıködését befolyásoló berendezést,
és helyezze azt el a készüléktŒl távolabb.
◆ A készüléket csatlakoztassa egy másik aljzatba.
Elmosódott vagy szemcsés kép, torz hang. ◆ EllenŒrizze az antenna irányát, helyét és csatlakozásait.
Ez a probléma elsŒsorban szobaantenna használatakor jelentkezik.
A távirányító nem mıködik megfelelŒen.
◆ Cserélje ki a távirányító elemeit.
◆ Tisztítsa meg a távirányító felsŒ részét (átviteli ablak).
◆ EllenŒrizze az elemtartókat.
Az „EllenŒrizze a jelkábelt” üzenet jelenik ◆ EllenŒrizze, hogy a jelkábel megfelelŒen csatlakozik-e a PC-hez.
meg a képernyŒn PC-módban megjelenik
az „Üzemmód nem támogatott” üzenet.
◆ GyŒzŒdjön meg róla, hogy a PC be van kapcsolva.
PC üzemmódban „Nem támogatott mód.” ◆ EllenŒrizze a videoadapter maximális felbontását és frekvenciáját.
◆ Hasonlítsa össze ezeket az értékeket a KépernyŒ Üzemmódok
üzenet jelenik meg.
alatt található adatokkal. (lásd 49. oldal)
PC-módban vízszintes vagy függŒleges
pislákoló, vibráló vagy villogó csíkok
láthatók.
◆ Módosítsa a Durva vagy Finom beállítás értékét.
(lásd 39. oldal)
PC-módban a képernyŒ fekete, és az
◆ A TV az energiakezelŒ-rendszerét használja.
áramellátás-jelzŒ folyamatosan sárgán
◆ Mozdítsa meg az egeret vagy nyomjon le egy billentyıt a
világít, vagy fél vagy egy másodpercenként
billentyızeten.
felvillan.
Magyar-46
04-BN68-00633E-02Hug
7/28/04 2:15 PM
Page 47
Hibaelhárítás: MielŒtt szakemberhez fordulna
PC-módban a kép nem stabil, és úgy tınik, ◆ EllenŒrizze a számítógép vagy a videoképernyŒ felbontása és
hogy vibrál.
frekvenciája megfelel-e a készülék beállításainak.
A számítógépen ellenŒrizze a VezérlŒpult/KépernyŒ/Beállítások
opció beállításait.
◆ Ha a beállítások nem megfelelŒek, a számítógép
segédprogramjával változtassa meg a beállításokat.
➣
A készülék az alábbi frekvenciatartományon belül támogatja
a több megjelenítési frekvenciás megjelenítést:
Vízszintes
frekvencia (kHz)
FüggŒleges
frekvencia(Hz)
Maximális frissítési
gyakoriság(75 Hz-nél)
PC-módban a kép nem a képernyŒ
közepén jelenik meg.
15”(LW15M23C)
17”(LW17M24C)
20”(LW20M21C)
20”(LW20M22C)
30~69
30~80
28~33
28~47
50~75
50~75
50~70
50~75
1024X768
1280X1024
640X480
800X600
◆ Állítsa be a vízszintes és függŒleges helyzetet.
A színes TFT-LCD (Thin Film Transister Liquid Crystal Display –vékonyréteg-tranzisztoros folyadékkristályos
megjelenítŒ) képernyŒn hosszú ideig megjelenített állókép (például videojáték képe vagy a DVD csatlakoztatása
közben megjelenŒ kép) ernyŒbeégést okozhat. A jelenséget a képernyŒ „kiégésének” is nevezik. >Az
ernyŒbeégés elkerülése érdekében állókép megjelenítésekor csökkentse a kijelzŒ fényerejét és kontrasztját.
PowerSaver
A készülék egy PowerSaver elnevezésı beépített energiagazdálkodási rendszerrel rendelkezik. Ez a
rendszer energiát takarít meg azáltal, hogy alacsony energiafelvételı állapotba kapcsolja a képernyŒt, ha
bizonyos ideig nem használják. Az elérhetŒ módok: “On”, “Standby”, “Sleep” és “Deep Sleep”. Ez az
energiagazdálkodási rendszer a számítógépbe telepített VESA DPMS kompatibilis videokártyával mıködik.
Ennek a funkciónak a beállításához használja a számítógépén található segédprogramot.
Normál mıködés
Energiatakarékos üzemmód
(EPA/NUTEK)
Vízszintes szink
Aktív
Nem mıködik
FüggŒleges szink
Aktív
Nem mıködik
TápfeszültségjelzŒ
Ki
Piros, villogó (1 másodpercenként)
Energiafogyasztás
15” 40W, 17” 45W, 20” 55W
Kevesebb, mint 3W
Állapot
➣
A készülék automatikusan visszatér normál üzemmódba, ha újra megjelennek a vízszintes és
függŒleges szinkronjelek. Ez a számítógép egerének megmozdításakor vagy a billentyızet
valamely billentyıjének megnyomásakor következik be.
Magyar-47
04-BN68-00633E-00Hug
6/4/04 5:58 PM
Page 48
Technikai és környezeti jellemzŒk
Modell
LW15M23C
LW17M24C
LW20M21C
LW20M22C
Típus
Képpontméret
NézŒszög
331,6(H) x 254,9(V)mm
13,05(H) x 10,03(V)inch
304,1(H) x 228,1(V)mm
11,97(H) x 8,98(V)inch
a-si TFT aktív mátrix
0,297(H) x 0,297(V)mm
140/115
383,5(H) x 298,0(V)mm
15,09(H) x 11,73(V)inch
337,9(H) x 270,3(V)mm
13,30(H) x 10,64(V)inch
a-si TFT aktív mátrix
0,264(H) x 0,264(V)mm
140/120
413,0(H) x 311,0(V)mm
16,25(H) x 12,24(V)inch
408,0(H) x 306,0(V)mm
16,06(H) x 12,05(V)inch
a-si TFT aktív mátrix
0,6375(H) x 0,6375(V)mm
160/150
413,0(H) x 311,0(V)mm
16,25(H) x 12,24(V)inch
408,0(H) x 306,0(V)mm
16,06(H) x 12,05(V)inch
a-si TFT aktív mátrix
0,51(H) x 0,51(V)mm
160/120
Frekvencia
Vízszintes
FüggŒleges
KépernyŒszín
30 ~ 69kHz
50 ~ 75Hz
16,2 Million
30 ~ 80 kHz
50 ~ 75Hz
16,2 Million
28 ~ 33kHz
50 ~ 70Hz
16,7 Million
28 ~ 47kHz
50 ~ 75Hz
16,7 Million
1024 x 768@60Hz
1024 x 768@75Hz
1280 x 1024@60Hz
1280 x 1024@75Hz
640 x 480@60Hz
640 x 480@70Hz
800 x 600@60Hz
800 x 600@75Hz
Panel
KépernyŒátló
KépernyŒméret
Felbontás
Optimális
Maximum
BemenΠjel
Szink.
Videojel
Külön H/V, TTL, P. vagy N.
0,7 Vp-p @75 Ω
Videó
Színrendszer
Videó formátum
PAL / NTSC / SECAM
CVBS, S-VHS, RGB
Tápegység
Bemenet
Energiafogyasztás
Maximum
Energiamegtakarítás
Méretek (Sz x H x M)
TV doboza
Állvánnyal
TŒmeg
Állvánnyal
AC 100V ~ 240V (50 / 60Hz)
40W
<3W
45W
<3W
55W
<3W
55W
<3W
360,2 x 64,2 x 338,6 mm
(14,18 x 2,53 x 13,33 inch)
360,2 x 192,9 x 396,5 mm
(14,18 x 7,59 x 15,61 inch)
416,7x 71,8 x 392,9 mm
(16,40 x 2,82 x 15,46 inch)
416,7 x 192,9 x 423,8 mm
(16,40 x 7,59 x 16,68 inch)
479,0 x 74,7 x 436,4 mm
(18,86 x 2,94 x 17,18 inch)
479,0 x 226,0 x 463,0 mm
(18,86 x 8,90 x 18,23 inch)
479,0 x 74,7 x 436,4 mm
(18,86 x 2,94 x 17,18 inch)
479,0 x 226,0 x 463,0 mm
(18,86 x 8,90 x 18,23 inch)
3,6 kg (7,94lbs)
4,95 kg (10,91 lbs)
7,15 kg (15,76 lbs)
7,45 kg (16,42 lbs)
Környezeti feltételek
Üzemi hŒmérséklet
Üzemi páratartalom
Tárolási hŒmérséklet
Tárolási páratartalom
50 °C ~ 140°C (50 °F ~ 104 °F)
10% ~ 80% nem lecsapódó
-4 °C ~ 113°C (- 25 °F ~ 45 °F)
5% ~ 95% nem lecsapódó
AudiojellemzŒk
Audiobemenet
Audiobemenet (PC)
Audio kimenet
Fejhallgató kimenete
Frekvencia
Átvitel
RCA csatlakozó (L, R), 0,5Vrms (-9dB)
3,5ø sztereó csatlakozó, 0,5Vrms (-9dB)
2,5W x 2
Max. 10 mW kimenet (3,5Ø sztereó csatlakozó 32Ω)
RF: 80Hz ~ 15kHz (csill- 3dB)
A/V: 80Hz ~ 20kHz (at- 3dB)
Magyar-48
04-BN68-00633E-00Hug
5/14/04 2:59 PM
Page 49
KépernyŒmódok
Ha a rendszer által kiadott jel megegyezik a szabványos jelmóddal, a készülék automatikusan
beállítja a képernyŒt. Ha a rendszer által kiadott jel nem egyezik meg a szabványos jelmóddal, a
jelmódot a videokártya felhasználói kézikönyve alapján állítsa be, különben a képernyŒ nem
jeleníthetŒ meg, és lehet, hogy csak a tápfeszültség jelzŒfénye világít. Az alább felsorolt
képernyŒmódokhoz a képernyŒn megjelenŒ képet a gyártás során optimalizálták.
Mód(PC)
VGA
LW15M23C
17M24C
20M21C
20M22C
LW15M23C
17M24C
20M22C
Felbontás
Vízszintes
frekvencia
(kHz)
FüggŒleges Képpontórafrekvencia
frekvencia
(Hz)
(MHz)
Szink.
polaritás
(V/F)
720X400
31,469
70,087
28,322
-/+
640X480
31,469
59,940
25,175
-/-
640X480
37,500
75,000
31,500
-/-
800X600
46,875
75,000
49,500
+/+
800X600
37,879
60,317
40,000
+/+
1024X768
48,363
60,004
65,000
-/-
1024X768
60,023
75,029
78,750
+/+
1280X1024
63,981
60,020
108.000
+,- / -,+
1280X1024
79,976
75,025
135.000
+/+
SVGA
LW15M23C, 17M24C, 20M22C
XGA
LW15M23C, 17M24C
SXGA
LW17M24C
Magyar-49
04-BN68-00633E-01Hug
6/12/04 10:39 AM
Page 50
DönthetŒ állvány
Megjegyzés : A maximális hátradöntési szög 13 fok.
A televíziót csak ezen a tartományon belül szabad megdönteni.
A megengedett szögnél nagyobb mértékı megdöntés maradandóan károsíthatja az állvány
mechanikus alkatrészeit. A < LW20M21C / LW20M22C > modell jobbra és balra forgatható.
< LW15M23C / LW17M24C >
< LW20M21C / LW20M22C >
A televízió másik országban való használata
Amennyiben szeretné a televíziót egy másik országba magával vinni, elõzõleg tájékozódjon
az adott országban használt televíziós rendszerrõl.
Elképzelhetõ, hogy az egy rendszeru… mu…ködésre tervezett televíziók a televíziós csatornák
frekvenciáinak különbsége miatt egy másik rendszerben nem mu…ködnek megfelelõen.
Magyar-50
04-BN68-00633E-02Hug
7/27/04 11:22 AM
Page 51
A lopásgátló Kensington-zár használata
A külön beszerzendŒ Kensington zárral
gondoskodhat a nyilvános helyeken
felszerelt készülékek lopás elleni
védelmérŒl. A Kensington zár mıködése
és megjelenése gyártónként eltérŒ lehet.
A zár használatával kapcsolatos
tudnivalókat az eszköz kézikönyvében
olvashatja.
kábel
2. Á bra
1. Á bra
<Választható>
1.
Helyezze a záróeszközt az LCD képerny Œ n lév Œ Kensington résbe (1.Á bra),
majd fordítsa el azt zárási irányba (2. Ábra).
2.
Csatlakoztassa a Kensington zár kábelt.
3.
Rögzítse a Kensington zárat az íróasztalhoz vagy egy nehéz, stabil tárgyhoz.
VESA szabványnak megfelelŒ tartóeszköz kiépítése
T
AR
T
AR
SC
SC
T
AR
SC
Talapzat
< LW15M23C / LW17M24C >
< LW20M21C / LW20M22C >
Illessze a rögzítŒ felületet az állvány alján lévŒ lyukakhoz, és rögzítse azzal a négy csavarral, amelyeket a kar
vagy más típusú állványhoz, illetve fali akasztóhoz kapott.
Magyar-51
04-BN68-00633E-02Hug
7/27/04 11:22 AM
Page 52
A fali egység felszerelése (LW15M23C/LW17M24C)
Megjegyzés : Az útmutató a fali rögzítŒelem betonfalra történŒ rögzítését írja le.
Egyéb anyagra való rögzítés esetén kérjen segítséget forgalmazójától.
Tartozékok
Kérjük, hogy a falikészlet felszereléséhez a készülékkel szállított tartozékokat és
elemeket használja.
SzerelŒkeret
Horgonycsavarok : 3EA
Csavarok : 3EA
A falikészlet felszerelése
1
A szerelŒelem segítségével jelölje meg a falon a lyukak helyzetét.
A megjelölt helyeken 5-ös átmérŒjı fúróval fúrjon 35 mm-nél
valamivel mélyebb lyukakat.
Helyezze a horgonycsavarokat a lyukakba.
Miután a csavarokat a lyukakba helyezte, illessze a keretet a falra.
Megjegyzés : Ha a szerelŒkeret nincs szorosan a falra rögzítve, az LCD TV
leeshet.
2
Az LCD TV közvetlenül a falra szerelést követŒen használható, mivel
tartója az alábbi ábrán látható módon elforgatott helyzetben van.
3
Ha az LCD készüléket állványra szerelve használta, a falra szerelés
elŒkészítéséhez helyezze a készüléket egy párnára vagy más puha
anyagra. Ezután nyomja meg az LCD TV és a tartóállvány
kapcsolódási részénél található gombot, majd fordítsa a tartót az
ábrán feltüntetett nyílnak megfelelŒ irányba.
(Ha az LCD tévét a falra szerelve kívánja használni, a gomb
lenyomása után forgassa a tartót az ellenkezŒ irányba.)
Magyar-52
SzerelŒelem
04-BN68-00633E-01Hug
6/12/04 9:24 AM
Page 53
A fali egység felszerelése (LW15M23C/LW17M24C)
4
Igazítsa az LCD tévét a szerelŒkeret kampójához, majd a készüléket a nyíllal jelzett irányba (balra)
elmozdítva rögzítse biztonságosan a kerethez.
A falra szerelt keret
Az LCD TV felhelyezése a keret kampóira
A felszerelt készülék
5
Az LCD TV falra szerelésének végeztével távolítsa el a szerelŒelemet.
6
Az LCD készüléket felfelé és jobbra tolva veheti le a falra szerelt keretrŒl.
Ha a készüléket át szeretné helyezni, a 4. lépésben vázolt lépések fordított sorrendben történŒ
végrehajtásával egyszerıen leszerelheti az LCD TV a keretrŒl.
A monitor dŒlésszögének beállítása
(1) Az állványra szerelt LCD TV
dŒlésszögtartománya
(2) Az állványról falitartóra való
szereléskor alkalmazható
tartomány (1->3, 3->1)
(3) A falra szerelt LCD TV
beállítható szögtartománya
Az 1. ábra azt a dŒlésszögtartományt (0°~ 13°) mutatja be, amely az LCD TV általános formában való használatakor
(állványra szerelt LCD TV) alkalmazható.
Az LCD TV megengedettnél nagyobb mértékı megdöntésének eredményeként az LCD TV felborulhat és megsérülhet.
A 2. ábrán azt a szögtartományt látja (13°~ 80°), amelyet az állványra szerelt LCD TV fali tartókeretre történŒ
szerelésekor használhat.
A 3. ábra a falra szerelt LCD TV dŒlésszögének beállításakor alkalmazandó szögtartományt szemlélteti (0° ~ 10°).
Megjegyzés : A 2. ábra az LCD TV álló használatról fali, illetve fali használatról álló használatra való átalakításakor
alkalmazható megengedett szögtartományt mutatja be.
-Az 1-es és 2-es, valamint a 3-as és 2-es tartományok közötti átváltást (1->2, 3->2) kattanó hang jelzi.
Magyar-53
04-BN68-00633E-01Hug
6/12/04 9:25 AM
Page 54
A fali egység felszerelése (LW20M21C/LW20M22C)
Megjegyzés : Az útmutató a fali rögzítŒelem betonfalra történŒ rögzítését írja le.
Egyéb anyagra való rögzítés esetén kérjen segítséget forgalmazójától.
Tartozékok
Kérjük, hogy a falikészlet felszereléséhez a készülékkel szállított tartozékokat és
elemeket használja.
SzerelŒkeret
Horgonycsavarok : 4EA
Csavarok : 4EA
A falikészlet felszerelése
1
A szerelŒelem segítségével jelölje meg a falon a lyukak helyzetét.
A megjelölt helyeken 5-ös átmérŒjı fúróval fúrjon 35 mm-nél
valamivel mélyebb lyukakat.
Helyezze a horgonycsavarokat a lyukakba.
Miután a csavarokat a lyukakba helyezte, illessze a keretet a falra.
Megjegyzés : Ha a szerelŒkeret nincs szorosan a falra rögzítve, az LCD TV
leeshet.
2
Az LCD TV közvetlenül a falra szerelést követŒen használható, mivel
tartója az alábbi ábrán látható módon elforgatott helyzetben van.
3
Ha az LCD készüléket állványra szerelve használta, a falra szerelés
elŒkészítéséhez helyezze a készüléket egy párnára vagy más puha
anyagra. Ezután nyomja meg az LCD TV és a tartóállvány
kapcsolódási részénél található gombot, majd fordítsa a tartót az
ábrán feltüntetett nyílnak megfelelŒ irányba.
(Ha az LCD tévét a falra szerelve kívánja használni, a gomb
lenyomása után forgassa a tartót az ellenkezŒ irányba.)
Magyar-54
SzerelŒelem
04-BN68-00633E-01Hug
6/12/04 9:25 AM
Page 55
A fali egység felszerelése (LW20M21C/LW20M22C)
4
Igazítsa az LCD tévét a szerelŒkeret kampójához, majd a készüléket a nyíllal jelzett irányba (balra)
elmozdítva rögzítse biztonságosan a kerethez.
A falra szerelt keret
Az LCD TV felhelyezése a keret kampóira
A felszerelt készülék
5
Az LCD TV falra szerelésének végeztével távolítsa el a szerelŒelemet.
6
Az LCD készüléket felfelé és jobbra tolva veheti le a falra szerelt keretrŒl.
Ha a készüléket át szeretné helyezni, a 4. lépésben vázolt lépések fordított sorrendben történŒ
végrehajtásával egyszerıen leszerelheti az LCD TV a keretrŒl.
A monitor dŒlésszögének beállítása
(1) Az állványra szerelt LCD TV
dŒlésszögtartománya
(2) Az állványról falitartóra való
szereléskor alkalmazható
tartomány (1->3, 3->1)
(3) A falra szerelt LCD TV
beállítható szögtartománya
Az 1. ábra azt a dŒlésszögtartományt (0°~ 13°) mutatja be, amely az LCD TV általános formában való használatakor
(állványra szerelt LCD TV) alkalmazható.
Az LCD TV megengedettnél nagyobb mértékı megdöntésének eredményeként az LCD TV felborulhat és megsérülhet.
A 2. ábrán azt a szögtartományt látja (13°~ 80°), amelyet az állványra szerelt LCD TV fali tartókeretre történŒ
szerelésekor használhat.
A 3. ábra a falra szerelt LCD TV dŒlésszögének beállításakor alkalmazandó szögtartományt szemlélteti (0° ~ 10°).
Megjegyzés : A 2. ábra az LCD TV álló használatról fali, illetve fali használatról álló használatra való átalakításakor
alkalmazható megengedett szögtartományt mutatja be.
Magyar-55
04-BN68-00633E-00Hug
5/14/04 3:00 PM
Memo
Page 56
04-BN68-00633E-00Hug
5/14/04 3:00 PM
Page 57
- VEVŒSZOLGÁLAT
- Ha a termék teljesítményének romlása hibás mıködésre
enged következtetni, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval
vagy a szervizzel.
ELECTRONICS
Download PDF