Samsung | SP-67L6HX | Samsung SP-67L6HX Felhasználói kézikönyv

BP68-00554N-00Hun_0901
9/1/05
11:11 AM
Page 1
DLP TV
SP42L6HX
SP46L6HX
SP50L6HX
SP56L6HX
SP61L6HX
SP67L6HX
Használati útmutató
Kérjük, hogy a készülék mıködtetése elŒtt
gondosan olvassa végig a kezelési útmutatót
és Œrizze meg, mert késŒbb szüksége lehet rá.
Kép a képben (PIP)
ÁTTÙNÉS MÓD
SZÍNBEÁLLÍTÁS
SRS TruSurroundXT
Digital Natural Image engine
Ez a készülék B osztályú digitális berendezés.
Regisztrálja termékét a www.samsung.com/global/register
oldalunkon
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:00 PM
Page 2
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:00 PM
Page 3
Tartalomjegyzék
◆ A TELEVÍZIÓ CSATLAKOZTATÁSA ÉS ELÃKÉSZÍTÉSE
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
A televízió vezérlŒpanelje ..............................................................................
A televízió csatlakozópanelje .........................................................................
Az antenna csatlakoztatása, vagy csatlakoztatás a kábeltelevíziós hálózatra......
MıholdvevŒ vagy dekóder csatlakoztatása ...................................................
Infravörös távirányító .....................................................................................
Az elemek behelyezése a távvezérlŒbe ........................................................
A televízió be- és kikapcsolása ......................................................................
A televízió készenléti üzemmódba helyezése................................................
Ismerkedés a távvezérlŒvel ...........................................................................
A Plug & Play funkció ....................................................................................
Nyelvválasztás ...............................................................................................
5
6
8
8
9
10
11
11
12
13
14
◆ A TELEVÍZIÓKÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Csatornák automatikus tárolása ....................................................................
Csatornák kézi tárolása .................................................................................
Nem kívánt csatornák átugrása .....................................................................
Tárolt csatornák rendezése...........................................................................
A gyermekzár funkció aktiválása ...................................................................
Név hozzárendelése a csatornákhoz.............................................................
Csatornák finomhangolása............................................................................
Az LNA (kis zajú erŒsítŒ) funkció használata .................................................
Csatornapásztázó képernyŒ megtekintése....................................................
Információk megjelenítése .............................................................................
Az aktuális kép kimerevítése..........................................................................
A képtípus módosítása ..................................................................................
A képbeállítások módosítása .........................................................................
A képméret beállítása ....................................................................................
A Digital NR (zajcsökkentés) funkció használata...........................................
DNIeTM (Digital Natural Image engine)
...............................................
A Színbeállítás mód beállítása (egyszerı vezérlés) .......................................
A Színbeállítás mód beállítása (részletes vezérlés) .......................................
Szimbólumok
Nyomja meg
☛
Fontos
15
16
18
19
20
21
22
23
23
24
24
25
26
27
28
28
29
30
➢
Megjegyzés
Magyar - 3
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:00 PM
Page 4
➢
Tartalomjegyzék (folytatás)
◆ A TELEVÍZIÓKÉSZÜLÉK HASZNÁLATA (folytatás)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
A Film mód beállítása ....................................................................................
A Kép a képben (PIP) megjelenítése ............................................................
A hang alapbeállításának módosítása...........................................................
A hangbeállítások módosítása .......................................................................
Az SRS TSXT funkció beállítása....................................................................
A hangerŒ automatikus beállítása..................................................................
KülsŒ hangszórók hallgatása.........................................................................
A Hang mód kiválasztása (típusfüggŒ) ..........................................................
A pontos idŒ beállítása és megjelenítése.......................................................
Az alváskapcsoló beállítása ...........................................................................
A televízió automatikus be- és kikapcsolása..................................................
A Kék képernyŒ mód beállítása .....................................................................
Dallam beállítása ...........................................................................................
A Áttınés mód használata.............................................................................
A kép beállítása PC üzemmmódban .............................................................
KülsŒ jelforrás megtekintése .........................................................................
Név hozzárendelése külsŒ forráshoz.............................................................
31
32
34
35
35
36
37
38
39
40
41
42
42
43
44
45
46
(
◆ A TELETEXT FUNKCIÓ HASZNÁLATA
■
■
■
■
A Teletext funkció ..........................................................................................
A teletextes információ megjelenítése ...........................................................
A megjelenítés jellemzŒinek beállítása ..........................................................
Teletext oldal kiválasztása .............................................................................
47
48
48
49
◆ KIEGÉSZÍTÃ TÁJÉKOZTATÁS ÉS CSATLAKOZTATÁS
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Csatlakoztatás külsŒ bemenetre/kimenetre ...................................................
Csatlakoztatás az audiokimenethez...............................................................
Csatlakoztatás S-Video bemenethez.............................................................
Csatlakoztatás a digitális bemenethez...........................................................
Csatlakoztatás a komponensbemenethez .....................................................
Csatlakoztatás PC bemenethez.....................................................................
A számítógép szoftverének telepítése (csak Windows) .................................
PC/HDMI(DVI) bemeneti mód .......................................................................
BejövŒ jelek átirányítása a külsŒ kimenetre ...................................................
50
51
51
52
53
53
54
55
56
➢
◆ TANÁCSOK A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN
■
■
■
■
■
A távirányító beállítása.......................................................................................
A távirányító egyéb összetevŒkhöz való beállítása ........................................
Izzócsere .......................................................................................................
Hibakeresés: MielŒtt szakemberhez fordulna................................................
Mıszaki adatok..............................................................................................
Magyar - 4
57
58
60
61
62
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:00 PM
Page 5
A televízió vezérlŒpanelje
➢
A televízió tényleges konfigurációja a típustól függŒen eltérhet az itt
leírtaktól.
Váltás a videobemeneti módok között
A képernyŒn megjelenŒ menü
elŒhívása
A hangerŒ beállítása
Csatornák kiválasztása
LED-jelzŒfények
Hozzáférés a menürendszer
kiválasztott eleméhez
Kép be- és kikapcsolása
A televízió be- és kikapcsolása
TávérzékelŒ
(
:Be,
IDÃZÍTÃ
:Villog,
:Ki)
IZZÓ KÉSZENLÉT/HÃMÉRSÉKLET
Jelzés
Készenléti üzemmód
Az idŒzítŒ jelzŒfénye az idŒzítŒ automatika be- vagy kikapcsolásakor világít.
Normál mıködés
Normál mıködés (be- vagy kikapcsolt idŒzítŒ automatika esetén).
Az izzó éppen bemelegszik. A normál kép 25 másodperc múlva jelenik meg.
A normál kép 25 másodperc múlva jelenik meg. (az idŒzítŒ automatika bevagy kikapcsolásakor)
A televíziókészülék hátoldalán lévŒ szellŒzŒnyílást nem megfelelŒen
illesztették fel.
A TV belsŒ hŒmérséklete meghaladja a normál mértéket. Tisztítsa meg a
TV hátoldalán található szellŒzŒnyílást. A készüléket 1 óra elteltével
kapcsolja ismét be.
Az izzó nem mıködik. Kérjük, forduljon hivatalos márkaszervizhez.
➢
◆ A készülék típusától függŒen a készenléti állapotban lévŒ televízió bekapcsolására a
csatornaválasztó gombokat is használhatja.
◆ A képernyŒmenü használatakor a hangerŒszabályzó és csatornaválasztó gombok funkciói
megegyeznek a távvezérlŒ …/†/œ/√ gombjaiéval.
◆ Ha a távvezérlŒ már nem mıködik, vagy ha elveszítette, akkor az alábbiakban felsorolt
mıveletekhez a televízió vezérlŒpaneljén található kezelŒszerveket is használhatja:
Magyar - 5
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:00 PM
Page 6
A televízió csatlakozópanelje
➢
A televízió tényleges konfigurációja a típustól függŒen eltérhet az itt
leírtaktól.
Videobemenet Audiobemenet S-Video bemenet
Magyar - 6
➢
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:00 PM
Page 7
A televízió csatlakozópanelje (folytatás)
➢
A televízió tényleges konfigurációja a típustól függŒen eltérhet az itt
leírtaktól.
A televízió hátoldala
ΠANT IN
Koaxiális csatlakozó az antennához vagy a
kábeltelevíziós hálózathoz.
ˆ PC IN (RGB / AUDIO L/R)
A számítógép hang- és képjelkimenetének
csatlakoztatására szolgál.
´ EXT 1, EXT 2, EXT 3
Bemenetek és kimenetek külsŒ berendezések,
például videomagnó, DVD-, videojáték- vagy
videolemez-lejátszó számára.
Ø DVI IN (AUDIO L/R)
A hangjelkimeneti aljzat csatlakoztatása a DVIkimenettel rendelkezŒ eszközhöz.
ˇ AUDIO OUT
KülsŒ hangerŒsítŒ csatlakoztatásához.
¨ COMPONENT IN
DVD vagy DTV beltéri egység hang- és
képjelkimeneti csatlakozóinak csatlakoztatására
szolgál. 480i/480p/576i/576p/720p/1080i Y, PB
és PR videojel-kimenetek állnak rendelkezésre.
∏ HDMI/DVI IN
Digitális eszköz csatlakoztatása HDMI vagy DVI
kimenethez.
” SERVICE
Javításokhoz és szoftverfrissítésekhez.
Magyar - 7
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:00 PM
Page 8
Az antenna csatlakoztatása vagy csatlakoztatás a kábeltelevíziós hálózatra
➢
A televíziócsatornák megfelelŒ megjelenítéséhez az alábbi
források valamelyikén át biztosítani kell a készülék jelvételét:
◆ Szabadtéri antenna
◆ Kábeltelevíziós hálózat
◆ Parabolaantenna
A televízió
hátsó része
vagy
Kábeltelevíziós
hálózat
1
Az elsŒ három esetben csatlakoztassa az antennát vagy a hálózati
bemeneti kábelt a TV-készülék hátoldalán található ANT IN
csatlakozóaljzatba.
2
Beltéri antenna használata eseten a televízió hangolásakor a
beltéri antennát valószínıleg forgatnia kell, amíg a kép élessé és
tisztává nem válik. További részletek:
◆ A csatornák automatikus tárolása, 15. oldal
◆ A csatornák kézi tárolása, 16. oldal
MıholdvevŒ vagy dekóder csatlakoztatása
A mıholdas hálózaton keresztül sugárzott TV-mısorok
megtekintéséhez mıholdvevŒt kell csatlakoztatnia a televízió
oldalpaneljéhez. Kódolt átviteli jelek újbóli összeállításához
dekódert is csatlakoztatnia kell a TV-készülék
oldalpaneljéhez.
A televízió oldalpanelje
◆ RCA-kábel használata
Csatlakoztassa a mıholdvevŒ (vagy dekóder) RCA-kábelét a
televízió hátoldalán található RCA-aljzatok egyikébe.
◆ Koaxiális kábel használata
A koaxiális kábellel csatlakoztassa:
- a mıholdvevŒ (vagy dekóder) kimeneti csatlakozóját, és
- a televízió antenna-bemeneti aljzatát.
➢
MıholdvevŒ/Dekóder
Ha mıholdvevŒt (vagy dekódert) és videomagnót is
szeretne csatlakoztatni, akkor csatlakoztassa:
◆ a mıholdvevŒt (vagy a dekódert) a videomagnóval,
◆ a videómagnót pedig a televízióval.
Egyébként csatlakoztassa a mıholdvevŒt (vagy a dekódert)
közvetlenül a televízióhoz.
Magyar - 8
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:00 PM
Page 9
Infravörös távvezérlŒ
➢ Az éles fény befolyásolhatja a távvezérlŒ teljesítményét.
BE-/KIKAPCSOLÁS
ti
KÉPHATÁS-VÁLASZTÁS
KÉPMÉRET
GOMB MEGNYOMÁSAKOR A KIVÁLASZTOTT
MÓDDAL (TV, VCR, CATV, DVD VAGY STB)
ÉS AZ ELEMEK HÁTRALÉVÃ
ÉLETTARTAMÁNAK JELÖLÉSÉVEL EGYÜTT
A ‘ ’ JEL LÁTHATÓ AZ LCD-KIJELZÃN
A TÁVVEZÉRLÃ ÜZEMBE HELYEZÉSE
TELEVÍZIÓHOZ, VCR-HEZ, KÁBELEGYSÉGHEZ
(CATV), DVD-LEJÁTSZÓHOZ VAGY BELTÉRI
EGYSÉGHEZ (STB)
KÖZVETLEN CSATORNAVÁLASZTÁS
ISMÉTELT VÁLTÁS A KÉT UTOLJÁRA
MEGJELENÍTETT CSATORNA KÖZÖTT
EGY- VAGY KÉTSZÁMJEGYÙ
CSATORNAVÁLASZTÁS
A HANGERÃ NÖVELÉSE
A HANG IDEIGLENES KIKAPCSOLÁSA
KÖVETKEZÃ CSATORNA/
KÖVETKEZÃ TELETEXT OLDAL
KÜLSÃ BEMENET KIVÁLASZTÁSA/
TELETEXT MEGTARTÁSA
A HANGERÃ CSÖKKENTÉSE
ELÃZÃ CSATORNA/
ELÃZÃ TELETEXT OLDAL
HANGOLÓEGYSÉG-/
KÁBELHÁLÓZAT-VÁLASZTÁS
INFORMÁCIÓK MEGJELENÍTÉSE/
A TELETEXT ELÃHÍVÁSA
KILÉPÉS BÁRMELY MENÜBÃL
MENÜKIJELZÉS/
TELETEXT TARTALOMJEGYZÉK
LÉPÉS A KÍVÁNT MENÜLEHETÃSÉGRE/
ADOTT LEHETÃSÉG BEÁLLÍTÁSA
KIVÁLASZTÁS JÓVÁHAGYÁSA
(TÁROLÁS VAGY BEVITEL)
HANGHATÁS-VÁLASZTÁS
HANG MÓD KIVÁLASZTÁSA
➢
FÃ KÉP KIMEREVÍTÉSE
PIP módban a fŒ és az alkép
egyaránt kimerevítŒdik.
TELETEXT MEGJELENÍTÉSE/
A NORMÁL KÉP ÉS A TELETEXT
EGYÜTTES MEGJELENÍTÉSE
AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS/
TELETEXT FUNKCIÓ TÖRLÉSE
DNIe BE/KI/DEMO/
TELETEXT MÉRETVÁLASZTÁS
A TÁVVEZÉRLÃ MBR-KÓDJÁNAK
BEÁLLÍTÁSA A TERMÉKEKHEZ,
A SAMSUNG TERMÉKEK KIVÉTELÉVEL
(OPCIÓ)
AMENNYIBEN A TÁVVEZÉRLÃ NEM
MEGFELELÃEN MÙKÖDIK, VEGYE KI
BELÃLE AZ ELEMEKET, MAJD 2-3
MÁSODPERCIG TARTSA NYOMVA A
RESET GOMBOT.
HELYEZZE VISSZA AZ ELEMEKET,
MAJD PRÓBÁLJA KI ÚJRA A
TÁVVEZÉRLÃT.
TruSurround XT MÓD KIVÁLASZTÁSA
FASTEXT TÉMAVÁLASZTÁS
PONTOS IDÃ KIJELZÉSE/
TELETEXT ALOLDAL
PIP FUNKCIÓK;
- PIP AKTIVÁLÁS VAGY KIKAPCSOLÁS
(PIP ON)
- FÃ- ÉS ALKÉP FELCSERÉLÉSE (SWAP)
- ALKÉP CSATORNÁJÁNAK
KIVÁLASZTÁSA (P^/∨)
VCR/DVD FUNKCIÓK;
- VISSZACSÉVÉLÉS (REW)
- STOP
- PLAY/PAUSE
- GYORSAN ELÃRE (FF)
Magyar - 9
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:00 PM
Page 10
Az elemek behelyezése a távvezérlŒbe
A távvezérlŒbe az alábbi esetekben kell az elemeket
behelyezni vagy kicserélni:
A
c
◆ A televízió megvételekor
◆ Ha a távvezérlŒ már nem mıködik megfelelŒen
1
Nyomja le a távvezérlŒ hátlapját a (
fedelet a hátlapról.
2
Helyezzen be két R03, UM4, AAA 1,5 voltos vagy annak megfelelŒ
elemet, és közben ügyeljen a pólusok megfelelŒ illesztésére:
◆ Az elem – vége a távvezérlŒ – részénél
◆ Az elem + vége a távvezérlŒ + részénél
3
Tegye vissza a fedelet úgy, hogy a távvezérlŒ aljához igazítja,
majd visszatolja a helyére.
Ne használjon együtt különbözŒ típusú elemeket, pl. alkáli- és
mangánelemeket.
) jelnél, majd húzza le a
A
á
A
(p
Magyar - 10
Œ
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:00 PM
Page 11
A televízió be- és kikapcsolása
A tápfeszültség vezetéke a televízió hátoldalához
csatlakoztatott.
1
Helyezze a tápfeszültség vezetékének csatlakozóját megfelelŒ
aljzatba.
➢
A tápfeszültség értéke a televízió hátoldalán van feltüntetve.
A frekvencia 50 vagy 60 Hz.
2
Nyomja a televízió hátlapján található tápkapcsolót ‘ON” (I)
irányba.
3
Nyomja meg a POWER (
elŒlapján a ( ) gombot.
Eredmény:
➢
4
) gombot a távvezérlŒn vagy a televízió
A készülék automatikusan a legutoljára megtekintett
programot választja ki.
TV
Ha még nem tárolt csatornát, akkor a No clear picture <Nincs
tiszta kép> üzenet jelenik meg. Tekintse meg “A csatornák
automatikus tárolása” fejezetet a 15. oldalon vagy a “A
csatornák kézi beállítása” fejezetet a 16. oldalon.
A televíziót a tápkapcsoló “OFF” (O) irányba nyomásával
kapcsolhatja ki.
A televízió készenléti üzemmódba helyezése
A televízió készenléti üzemmódba kapcsolásával a készülés
áramfogyasztása csökkenthetŒ.
A készenléti üzemmód a tévénézés átmeneti megszakításakor
(például étkezések alkalmával) lehet hasznos.
1
A képernyŒ kikacsolásához nyomja meg a távvezérlŒ POWER (
gombját.
Eredmény:
2
TV
)
A készülék elŒoldalán található STAND BY/TEMP
jelzés világít.
A képernyŒ visszakapcsolásához nyomja meg ismét a POWER
( ) gombot.
➢
☛
A televíziót a P / , a TV gombbal vagy valamelyik
számgombbal is visszakapcsolhatja.
A televíziót ne hagyja hosszabb ideig (például szabadság
idejére) készenléti állapotban. Kapcsolja ki a
televíziókészüléket a hátoldalon található tápkapcsoló
megnyomásával. Érdemes a televízió tápfeszültségcsatlakozóját kihúzni az aljzatból, illetve megszüntetni az
antenna és a televízió csatlakoztatását is.
Magyar - 11
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:00 PM
Page 12
Ismerkedés a távvezérlŒvel
A távvezérlŒt elsŒsorban az alábbi mıveletekre használhatja:
◆ Csatornaváltás és a hangerŒ beállítása
◆ A képernyŒn kijelzett menürendszer megjelenítése
A következŒ táblázat a leggyakrabban használt gombokat és
azok funkcióját tartalmazza.
Gomb
-
Megjelenítési funkció
Menü funkció
A következŒ tárolt csatorna
elŒhívása.
-
Az elŒzŒ tárolt csatorna
elŒhívása.
-
A megfelelŒ csatornák megjelenítése.
➢ Két számjegyı csatornák megadásakor a második
számjegyet közvetlenül az elsŒ után kell megnyomni,
különben a készülék egy számjegyı csatornát jelenít meg.
Kilencesnél nagyobb számú csatorna kiválasztására szolgál.
Nyomja meg a gombot, és megjelenik a “--” szimbólum.
Írja be a kétjegyı csatornaszámot.
A két utoljára megjelenített csatorna közötti váltogatásra szolgál.
Két, egymástól távol lévŒ csatorna közötti gyors átváltáshoz
hangoljon az egyik csatornára, majd a számgombok
segítségével válassza ki a másik csatornát. Ezt követŒen a
PRE-CH gombbal gyorsan válthat a két csatorna között. A
rendszer megjeleníti a rendelkezésre álló nyelveket.
A hangerŒ növelése.
-
A hangerŒ csökkentése.
-
A hang ideiglenes kikapcsolása.
➢ A hangot ennek a gombnak az ismételt megnyomásával,
illetve a
vagy a
gombbal kapcsolhatja vissza.
Magyar - 12
A képernyŒn megjelenŒ
menürendszer
megjelenítése.
Visszalépés az elŒzŒ menübe
vagy a normál nézethez.
-
Funkciók:
◆ Az aktuális menüopció
választási lehetŒségeit
tartalmazó almenü
megjelenítése
◆ Menüopció értékének
növelése/csökkentése
-
A kiválasztás jóváhagyása.
-
Kilépés a menürendszerbŒl,
és visszatérés közvetlenül a
normál nézethez.
A
b
le
BP68-00476N-00Hun_0316
2:00 PM
Page 13
A Plug & Play funkció
A televízió legelsŒ bekapcsolásakor több alapvetŒ felhasználói
beállítás végezhetŒ el egymás után automatikusan. A beállítási
lehetŒségek az alábbiak:
Plug & Play
Plug & Play indítása
Start
1
Ha a televízió készenléti üzemmódban van, akkor nyomja meg a
távvezérlŒ POWER ( ) gombját.
2
A Plug & Play elindításához nyomja meg a Start, majd az ENTER
gombot.
Eredmény:
3
4
A rendszer megjeleníti a rendelkezésre álló nyelveket.
A … vagy † gombbal válassza ki a megfelelŒ nyelvet.
Az ENTER gombbal hagyja jóvá választását.
Eredmény:
Megjelenik a Ell. az antennabemenetet. üzenet.
Belépés
A rendszer megjeleníti a rendelkezésre álló opciókat.
Vissza
Plug & Play
▲ További menüpontok
∂ÏÏËÓÈο
Magyar
Italiano
Polski
Português
Romana
êÛÒÒÍËÈ
▼ További menüpontok
Mozgatás
Belépés
EllenŒrizze, hogy az antenna csatlakoztatva van-e a televízióhoz,
majd nyomja meg az ENTER vezérlŒgombot.
Eredmény:
g.
.
3/17/05
Ugrás
Plug & Play
Ell. az antennabemenetet.
OK
5
A … vagy † gombbal válassza ki a megfelelŒt.
Az ENTER gombbal hagyja jóvá választását.
Eredmény:
Belépés
Ugrás
Megjelenik az Autom. tárolás menü.
Plug & Play
6
Az ENTER gombbal indíthatja el a keresést is.
Eredmény:
➢
7
,
A keresés automatikusan leáll. A készülék a
csatornákat azok frekvenciatartománybeli helyének
megfelelŒen rendezi és tárolja (azaz a
legalacsonyabb frekvenciájú az elsŒ, a
legmagasabb pedig az utolsó helyre kerül). Ezután
megjelenik az eredetileg kiválasztott program.
A keresést az EXIT vagy az ENTER gombbal szakíthatja
meg és térhet vissza a normál nézethez.
A csatornák tárolását követŒen megjelenik a Órabeállítás menü.
Az óra beállításához nyomja meg az ENTER gombot. A œ vagy a
√ gombbal léptesse az óra- és a percértékeket.
Állítsa be az értékeket a … vagy a † gomb megnyomásával.
Az ENTER gombbal hagyja jóvá választását.
e
8
Ha ezzel elkészült, akkor megjelenik a Jó szórakozást! üzenet, majd
a rendszer aktiválja a tárolt csatornát.
▲ További menüpontok
Svédország
Svájc
Törökország
Egyesült Kir.
Egyéb
Kelet-Európa
Mozgatás
Belépés
Ugrás
Plug & Play
Autom. tárolás
Start
Belépés
Ugrás
Plug & Play
Autom. tárolás
175 MHz
18%
Stop
Belépés
Ugrás
Plug & Play
Órabeállítás
: --:--
Belépés
Jó szórakozást!
OK
Magyar - 13
Ugrás
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:00 PM
Page 14
A Plug & Play funkció (folytatás)
Ha vissza kívánja állítani ezt a funkciót:
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény:
2
A … vagy a † gombbal válassza ki a Beállítás opciót.
Eredmény:
3
Beállítás
Plug & Play
Nyelv
IdŒ
Kék képernyŒ
Dallam
Áttınés
PC
AV-beállítás
Mozgatás
√
√
√
√
√
√
√
√
: Magyar
: Ki
: Be
: Ki
Belépés
A képernyŒn megjelennek a Beállítás csoportban
elérhetŒ opciók.
Nyomja meg az ENTER gombot.
Eredmény:
TV
Megjelenik a fŒmenü.
Megjelenik a Plug & Play üzenet
4
Nyomja meg ismét az ENTER gombot
5
A Plug & Play elindításához nyomja meg a Start, majd az ENTER
gombot.
6
A beállításra vonatkozó további részletek a szemközti oldalon
olvashatók.
Vissza
Nyelvválasztás
A készülék elsŒ használatakor meg kell adnia, hogy milyen
nyelven jelenjenek meg a menük és üzenetek.
Beállítás
TV
Plug & Play
Nyelv
IdŒ
Kék képernyŒ
Dallam
Áttınés
PC
AV-beállítás
Mozgatás
√
√
√
√
√
√
√
√
: Magyar
: Ki
: Be
: Ki
Belépés
Plug & Play
Nyelv
IdŒ
Kék képernyŒ
Dallam
Áttınés
PC
AV-beállítás
Mozgatás
English
Ÿ΄‡ÒÍË
˚ ˆ
: Magyar
Hrvatski
Cestina
: Ki Nederland
: Be Français
: Ki Deutsch
∂ÏÏËÓÈο
Magyar
▼
Belépés
Magyar - 14
Vissza
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény:
2
Megjelenik a fŒmenü.
A … vagy a † gombbal válassza ki a Beállítás opciót.
Eredmény:
Vissza
Beállítás
TV
1
A képernyŒn megjelennek a Beállítás csoportban
elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg az ENTER gombot.
4
A … vagy a † gombbal válassza ki a Nyelv opciót.
Nyomja meg az ENTER gombot.
Eredmény:
A rendszer megjeleníti a rendelkezésre álló nyelveket
5
A … vagy a † gombbal válassza ki a megfelelŒ nyelvet.
6
Az ENTER vezérlŒgombbal erŒsítse meg a választását.
V
le
c
n
A
c
et
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:00 PM
Page 15
Csatornák automatikus tárolása
Végigpásztázhatja a rendelkezésre álló frekvenciatartományt (a
lehetŒségek országonként eltérŒek). ElképzelhetŒ, hogy a
csatornákhoz automatikusan hozzárendelt programszámok
nem egyeznek az aktuális vagy a kívánt programszámokkal.
Azonban a számokat kézzel is megadhatja, a nem kívánt
csatornákat pedig törölheti.
1
Megjelenik a fŒmenü.
Mozgatás
2
A képernyŒn megjelennek a Csatorna csoportban
elérhetŒ opciók.
▲
: Asia/W.Europe
Egyesült Kir.
√
Egyéb
Kelet-Európa
Terület
Keresés
Az Autom. tárolás van kiválasztva.
Nyomja meg ismét az ENTER gombot.
Eredmény:
Az Terület opció van kijelölve.
Mozgatás
5
Belépés
Vissza
Nyomja meg ismét az ENTER gombot.
Eredmény:
A rendszer megjeleníti a rendelkezésre álló opciókat.
6
A … vagy † gombbal válassza ki a megfelelŒt.
Az ENTER gombbal hagyja jóvá választását.
7
A … vagy a † gombbal válassza ki a Keresés opciót.
Nyomja meg az ENTER gombot.
8
A keresés elindításához nyomja meg a Start, majd az ENTER
gombot.
Eredmény:
➢
9
Vissza
Autom. tárolás
TV
Nyomja meg az ENTER gombot.
Eredmény:
4
Belépés
A … vagy a † gombbal válassza ki a Csatorna opciót.
Eredmény:
3
√
√
√
√
√
√
√
Autom. tárolás
Kézi tárolás
Hozzáadás/Törlés
Sorrend
Gyermekzár
Név
Finomhangolás
† További menüpontok
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény:
Csatorna
TV
A keresés automatikusan leáll. A készülék a
csatornákat azok frekvenciatartománybeli helyének
megfelelŒen rendezi és tárolja (azaz a
legalacsonyabb frekvenciájú az elsŒ, a
legmagasabb pedig az utolsó helyre kerül). Ezután
megjelenik az eredetileg kiválasztott program.
A keresést az EXIT vagy az ENTER gombbal szakíthatja
meg, és térhet vissza a normál nézethez.
A csatornák tárolása után:
◆ Rendezze azokat a megfelelŒ sorrendbe (lásd a 19. oldalon)
◆ Csatorna törlése (lásd a 18. oldalon)
◆ Név rendelése a tárolt csatornákhoz (lásd a 21. oldalon)
◆ Szükség esetén a csatorna vételének finomhangolása
(lásd a 22. oldalon)
◆ Az LNA (digitális zajcsökkentés) funkció be- és kikapcsolását
lásd a 23. oldalon.
◆ A Digital NR (zajcsökkentés) funkció be- és kikapcsolása
(lásd a 28. oldalon.)
Autom. tárolás
TV
Terület
Keresés
: Kelet-Európa
√
√
Belépés
Vissza
Mozgatás
Keresés
Az indításhoz nyomja meg az
ENTER gombot.
Start
Belépés
Vissza
Keresés
Automatikus tárolás folyamatban.
175 MHz
18%
Stop
Belépés
Vissza
Keresés
Automatikus tárolás sikertelen.
Nincs tárolt csatorna
OK
Belépés
Magyar - 15
Vissza
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:00 PM
Page 16
Csatornák kézi tárolása
Összesen 100 tv-csatorna tárolására van mód, a
kábelhálózaton fogadott csatornákkal együtt.
Csatorna
TV
√
√
√
√
√
√
√
Autom. tárolás
Kézi tárolás
Hozzáadás/Törlés
Sorrend
Gyermekzár
Név
Finomhangolás
† További menüpontok
Mozgatás
Belépés
A csatornák kézi tárolásakor:
◆ Eldöntheti, hogy valamennyi talált csatornát el
kívánja-e tárolni
◆ Kiválaszthatja az egyes tárolt csatornák
azonosítására szolgáló programszámot
Vissza
1
Kézi tárolás
Prog.
Színr.
Eredmény:
1
AUTO
BG
Keresés
Tárolás
C --
887MHz
?
Beállítás
Vissza
2
Prog.
Színr.
Hangr.
1
AUTO
BG
Csatorna
Keresés
Tárolás
C --
887MHz
?
Beállítás
Nyomja meg az ENTER gombot.
4
A … vagy a † gombbal válassza ki a Kézi tárolás opciót.
Nyomja meg az ENTER gombot.
Eredmény:
Színr.
AUTO
BG
Csatorna
Keresés
Tárolás
C --
887MHz
?
œ √ Mozgatás
Beállítás
A programszám csatornához rendeléséhez a … vagy a † gomb
megnyomásával adja meg a kívánt számot.
6
Ha szükséges, jelölje ki a szükséges mısorsugárzási normát.
A œ vagy a √ gombbal válassza ki a Színr. opciót, majd nyomja
meg a … vagy a † gombot. A színnormák az alábbi sorrend
szerint jelennek meg: (típusfüggŒ).
Hangr.
Vissza
A képernyŒn megjelennek a Kézi tárolás csoportban
rendelkezésre álló lehetŒségek, és a Prog. pont van
kijelölve.
5
Kézi tárolás
1
A képernyŒn megjelennek a Csatorna csoportban
elérhetŒ opciók.
3
Vissza
Prog.
A … vagy a † gombbal válassza ki a Csatorna opciót.
Eredmény:
Kézi tárolás
œ √ Mozgatás
Megjelenik a fŒmenü.
Hangr.
Csatorna
œ √ Mozgatás
Nyomja meg a MENU gombot.
◆ AUTO - PAL - SECAM
7
A œ vagy a √ gombbal válassza ki a Hangr. opciót, majd nyomja
meg a … vagy a † gombot. A hangnormák az alábbi sorrend
szerint jelennek meg: (típusfüggŒ).
BG - DK - I - L
☛
Magyar - 16
n
n
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:00 PM
Page 17
Csatornák kézi tárolása (folytatás)
8
Ha tudja a tárolandó csatorna számát, kövesse az alábbi
lépéseket:
◆ A œ vagy a √ gombbal válassza ki a Csatorna lehetŒséget.
◆ A C (Air channel) ((Légi, hagyományos csatorna)) vagy az S
(Cable channel) ((Kábel csatorna)) lehetŒség kiválasztásához
nyomja meg a … vagy a † gombot.
Kézi tárolás
Prog.
Színr.
1
AUTO
BG
Csatorna
Keresés
Tárolás
C --
887MHz
?
œ √ Mozgatás
Beállítás
Hangr.
Vissza
◆ Nyomja meg a √ gombot.
◆ A kívánt szám megadásához használja a számgombokat
(0~9), illetve a … illetve † gombokat.
➢
9
Ha nincs vagy nem megfelelŒ a hang, válasszon ki másik
hangnormát.
Ha nem ismeri a csatorna számát, akkor válassza a Keresés
funkciót a œ vagy a √ gomb megnyomásával.
A keresés megindításához nyomja meg a … vagy a † gombot.
Eredmény:
10
A csatorna kívánt számmal való elmentéséhez válassza a Tárolás
opciót a œ vagy a √ gomb megnyomásával.
Nyomja meg az ENTER gombot.
Eredmény:
11
☛
A hangolóegység addig pásztázza a
frekvenciatartományt, amíg az elsŒ csatorna vagy az
Ön által kiválasztott csatorna meg nem jelenik a
képernyŒn.
Kézi tárolás
Prog.
Színr.
1
AUTO
BG
Csatorna
Keresés
Tárolás
C --
887MHz
?
œ √ Mozgatás
Beállítás
Hangr.
Vissza
Kézi tárolás
Prog.
Színr.
1
AUTO
BG
Csatorna
Keresés
Tárolás
C 02
887MHz
?
œ √ Mozgatás
Beállítás
Hangr.
Vissza
Az OK felirat jelenik meg.
A további csatornák tárolásához ismételje meg a 8 - 10. lépést.
Csatorna mód
◆ P (Program mód): A hangolás befejezésekor a térségben
fogható mısorszóró állomásokat a készülék a P00 és P99
pozíciószámhoz rendeli. A csatornát a pozíciószám
megadásával választhatja ki.
Kézi tárolás
Prog.
Színr.
1
AUTO
BG
Csatorna
Keresés
Tárolás
C 02
887MHz
OK
œ √ Mozgatás
Választás
◆ C (Valós csatorna mód): Ha ebben az üzemmódban megadja
az adott csatornához tartozó számot, elŒhívhatja a kívánt
(antennán keresztül sugárzott) csatornát.
◆ S (kábelcsatorna mód): Ebben a módban az egyes
kábelcsatornákhoz hozzárendelt szám megadásával
választhat csatornát.
Magyar - 17
Hangr.
Vissza
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:00 PM
Page 18
Nem kívánt csatornák átugrása
Csatorna
TV
√
√
√
√
√
√
√
Autom. tárolás
Kézi tárolás
Hozzáadás/Törlés
Sorrend
Gyermekzár
Név
Finomhangolás
† További menüpontok
Mozgatás
Belépés
Vissza
A csatorna-pásztázási mıveletbŒl tetszés szerint kizárhat csatornákat.
A tárolt csatornák pásztázása közben a kihagyni kívánt csatornák nem
jelennek meg. Azok a csatornák azonban, amelyeket nem kíván
kihagyni a pásztázásból, megjelennek.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény:
2
A … vagy a † gombbal válassza ki a Csatorna opciót.
Eredmény:
Hozzáadás/Törlés
TV
Prog. Csatorna
1
2
3
4
5
---------------------
Törölt
Törölt
Törölt
Törölt
Törölt
*
*
*
*
*
Mozgatás
Belépés
Nyomja meg az ENTER gombot.
4
A … vagy a † gombbal válassza ki a Hozzáadás/Törlés opciót.
Nyomja meg az ENTER gombot.
Eredmény:
Vissza
Prog. Csatorna
1
2
3
4
5
---------------------
Törölt
Törölt
Hozzáadott
Törölt
Törölt
*
*
*
*
*
Beállítás
Belépés
Magyar - 18
Vissza
A képernyŒn megjelennek a Csatorna csoportban
elérhetŒ opciók.
3
Megjelenik a Hozzáadás/Törlés menü, amely az
aktuális csatornát automatikusan kijelölve
tartalmazza.
5
A … vagy a † gombbal válassza ki a hozzáadni vagy törölni kívánt
csatornát. Nyomja meg az ENTER gombot.
6
A csatornák hozzáadásához vagy törléséhez a … vagy a †
gombbal jelölje ki a Hozzáadott vagy a Törölt sort.
7
A megerŒsítéshez nyomja meg az ENTER gombot.
Hozzáadás/Törlés
TV
Megjelenik a fŒmenü.
E
p
s
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:00 PM
Page 19
Tárolt csatornák rendezése
t.
m
Ezzel a mıvelettel módosíthatja a tárolt csatornák
programszámát. A mıveletre az ATM használata után lehet
szükség. A tárolni nem kívánt csatornákat törölheti.
1
2
Nyomja meg az ENTER gombot.
4
A … vagy a † gombbal válassza ki a Sorrend opciót.
Nyomja meg az ENTER gombot.
5
6
A csatorna az új helyre kerül, a többi csatorna pedig
ennek megfelelŒen továbbmozdul.
A többi csatorna megfelelŒ programszámhoz rendeléséhez
ismételje meg a 5 - 6. lépéseket.
Vissza
Prog. Csatorna
1
2
3
4
5
Megjelenik a Sorrend menü.
A … vagy a † gombbal választhatja ki azt a programszámot,
amelyhez a csatornát hozzá szeretné rendelni.
Nyomja meg az ENTER gombot.
Belépés
Sorrend
TV
A … vagy a † gombbal jelölheti ki az áthelyezni kívánt csatornát.
Nyomja meg az ENTER gombot.
Eredmény:
7
Mozgatás
A képernyŒn megjelennek a Csatorna csoportban
elérhetŒ opciók.
3
Eredmény:
t
Megjelenik a fŒmenü.
A … vagy a † gombbal válassza ki a Csatorna opciót.
Eredmény:
√
√
√
√
√
√
√
Autom. tárolás
Kézi tárolás
Hozzáadás/Törlés
Sorrend
Gyermekzár
Név
Finomhangolás
† További menüpontok
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény:
Csatorna
TV
---------------------
*
*
*
*
*
Mozgatás
Belépés
Vissza
Sorrend
TV
Prog. Csatorna
1
2
3
4
5
---------------------
-----
*
*
*
*
*
Mozgatás
Belépés
Magyar - 19
*
Vissza
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:00 PM
Page 20
A gyermekzár funkció aktiválása
Csatorna
TV
√
√
√
√
√
√
√
Autom. tárolás
Kézi tárolás
Hozzáadás/Törlés
Sorrend
Gyermekzár
Név
Finomhangolás
† További menüpontok
Mozgatás
Belépés
A kép eltüntetését és a hang némítását lehetŒvé tévŒ funkció
segítségével megakadályozhatja, hogy illetéktelen személyek, például
gyermekek nézhessék a számukra nem megfelelŒ mısorokat.
A gyermekzár az elülsŒ panel gombjaival nem oldható fel.
A gyermekzárat kizárólag a távvezérlŒvel lehet feloldani, ezért
érdemes a távvezérlŒt gyermekektŒl elzárva tartani.
1
Eredmény:
Vissza
2
Gyermekzár
TV
Zárol
---------------------
Feloldva
Feloldva
Feloldva
Feloldva
Feloldva
*
*
*
*
*
Mozgatás
Belépés
Nyomja meg az ENTER gombot.
4
A … vagy a † gombbal válassza ki a Gyermekzár opciót.
Nyomja meg az ENTER gombot.
Eredmény:
Vissza
Prog. Csatorna
Zárol
---------------------
Feloldva
Feloldva
Zárolt
Feloldva
Feloldva
1
2
3
4
5
*
*
*
*
*
Beállítás
Belépés
Magyar - 20
Vissza
A képernyŒn megjelennek a Csatorna csoportban
elérhetŒ opciók.
3
Gyermekzár
TV
Megjelenik a fŒmenü.
A … vagy a † gombbal válassza ki a Csatorna opciót.
Eredmény:
Prog. Csatorna
1
2
3
4
5
Nyomja meg a MENU gombot.
Megjelenik a Gyermekzár menü, amely az aktuális
csatornát automatikusan kijelölve tartalmazza. Ha a
Gyermekzár be van kapcsolva, a kék képernyŒ
jelenik meg.
5
A … vagy a † gombbal válassza ki a zárolni kívánt csatornát.
6
Nyomja meg az ENTER gombot. A csatorna zárolásához válassza
a Zárott opciót a … vagy a † gomb megnyomásával (a csatorna
zárolásának feloldásához válassza a Feloldva beállítást).
7
A megerŒsítéshez nyomja meg az ENTER gombot.
A
c
E
n
l
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:00 PM
Page 21
Név hozzárendelése a csatornákhoz
A csatornainformációk sugárzásakor a készülék a
csatornaneveket automatikusan hozzárendeli a csatornákhoz.
Ezek a nevek azonban módosíthatók, tehát a csatornákhoz új
neveket is hozzárendelhet.
1
2
3
4
Megjelenik a fŒmenü.
A … vagy a † gombbal válassza ki a Csatorna opciót.
Eredmény:
A képernyŒn megjelennek a Csatorna csoportban
elérhetŒ opciók.
Mozgatás
Megjelenik a Név menü, amely az aktuális csatornát
automatikusan kijelölve tartalmazza.
Név
---------------------
*
*
*
*
*
Mozgatás
5
a
Belépés
Vissza
Igény szerint a … vagy a † gomb megnyomásával választhatja ki
az elnevezendŒ csatornát. Nyomja meg az ENTER gombot.
Eredmény:
6
Vissza
Prog. Csatorna
2
3
4
5
6
A … vagy a † gombbal válassza ki a Név opciót.
Nyomja meg az ENTER gombot.
Belépés
Név
TV
Nyomja meg az ENTER gombot.
Eredmény:
√
√
√
√
√
√
√
Autom. tárolás
Kézi tárolás
Hozzáadás/Törlés
Sorrend
Gyermekzár
Név
Finomhangolás
† További menüpontok
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény:
Csatorna
TV
A név mezŒ körül nyíl jelölések jelennek meg.
Nyomja meg a … vagy a † gombot a megfelelŒ betı (A-Z), szám
(0-9) vagy szimbólum (., –, szóköz) kiválasztásához. Lépjen az
elŒzŒ vagy következŒ betıre a œ vagy a √ gomb megnyomásával.
7
Valamennyi átnevezendŒ csatorna esetén ismételje meg az 5–6.
lépést.
8
A beírt nevet az ENTER gomb megnyomásával hagyhatja jóvá.
Név
TV
Prog. Csatorna
2
3
4
5
6
Név
---------------------
œ √ Mozgatás
*
*
A *
*
*
Beállítás
Magyar - 21
Vissza
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:00 PM
Page 22
Csatornák finomhangolása
Csatorna
TV
√
√
√
√
√
√
√
Autom. tárolás
Kézi tárolás
Hozzáadás/Törlés
Sorrend
Gyermekzár
Név
Finomhangolás
† További menüpontok
Mozgatás
Belépés
Vissza
Ha a vétel teljesen tiszta, akkor nem kell a csatornát finomra hangolni,
mivel a készülék ezt a keresés és tárolás során automatikusan
elvégezte. Ha gyenge a jel, akkor lehetséges, hogy kézileg kell
csatornát finomra hangolnia.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény:
2
E
k
v
je
E
re
tá
Megjelenik a fŒmenü.
A … vagy a † gombbal válassza ki a Csatorna opciót.
Eredmény:
A képernyŒn megjelennek a Csatorna csoportban
elérhetŒ opciók.
Finomhangolás
P1
3
Nyomja meg az ENTER gombot.
4
A … vagy a † gombbal válassza ki a Finomhangolás opciót.
Nyomja meg az ENTER gombot.
0
Reset
Vissza
œ √ Beállítás
Mozgatás
Ment
Eredmény:
Finomhangolás
5
Éles kép és tiszta hang eléréséhez nyomja a œ vagy a √ gombot,
amíg meg nem találja a kívánt beállítást.
6
A finomhangolás beállítását az ENTER gomb megnyomásával
tárolhatja a TV memóriájában.
P1✻
3
Reset
Vissza
œ √ Beállítás
Mozgatás
Ment
Eredmény:
7
Finomhangolás
P1✻
Megjelenik a vízszintes sáv.
A “✻” jel jelenik meg a programszám mellett.
A finomhangolás nullázásához válassza ki a Reset funkciót
a … vagy a † gombbal, majd nyomja meg az ENTER gombot.
➢
3
Reset
Vissza
Mozgatás
Belépés
Finomhangolás
E
P1
0
Reset
Vissza
Mozgatás
Magyar - 22
Belépés
,
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:00 PM
Page 23
Az LNA (kis zajú erŒsítŒ) funkció használata
Ez a funkció igen hasznosnak bizonyulhat, ha gyenge vételi
körülmények között használja a televíziót. Az LNA a gyenge
vételi környezetben a zaj erŒsítése nélkül erŒsíti a televízió
jeleit.
Ez a funkció csak gyenge vételi körülmények között mıködik, és ezt a
rendszer a vonatkozó csatornához kiegészítŒ információként el is
tárolja.
1
Mozgatás
Belépés
Vissza
Megjelenik a fŒmenü.
A … vagy a † gombbal válassza ki a Csatorna opciót.
Eredmény:
A képernyŒn megjelennek a Csatorna csoportban
elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg az ENTER gombot.
4
A … vagy a † gombbal válassza ki az LNA opciót.
Nyomja meg az ENTER gombot.
5
Válassza ki az Ki vagy az Be opciót a … vagy a † gomb
megnyomásával.
6
A megerŒsítéshez nyomja meg az ENTER gombot.
➢
… További menüpontok
LNA
: Ki
Ki
Be
Pásztázás
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény:
2
Csatorna
TV
◆ Ha a kép bekapcsolt LNA mellett zajos, válassza az Ki
beállítást.
◆ Az LNA-beállítást minden csatornánál el kell végezni.
Csatornapásztázó képernyŒ megtekintése
Ez a funkció automatikusan pásztázza az összes memorizált csatornát.
Csatorna
TV
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény:
2
… További menüpontok
LNA
: Ki
Pásztázás
Megjelenik a fŒmenü.
√
√
A … vagy a † gombbal válassza ki a Csatorna opciót.
Eredmény:
A képernyŒn megjelennek a Csatorna csoportban
elérhetŒ opciók.
Mozgatás
3
Nyomja meg az ENTER gombot.
4
A … vagy a † gombbal válassza ki a Pásztázás lehetŒséget.
Nyomja meg az ENTER gombot.
Eredmény:
Az alképen sorrendben megtekintheti a tárolt
csatornákat. A megtekintés leállításakor a PIP
funkció bekapcsol.
Belépés
Pásztázás
P 1
*
P 9
*
Vissza
Magyar - 23
Vissza
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:00 PM
Page 24
Információ megjelenítés
A távirányító “INFO” gombjának megnyomásával
megtekintheti a kiválasztott forrás beállításait.
A kiválasztott forrásnak megfelelŒ megjelenített információ.
P1 ✽
Monó
Kép
Hang
SRS TSXT
Auto ki.
Óra
Normál
Egyedi
Ki
Ki
-- : -TV
Az aktuális kép kimerevítése
A televíziómısorok megtekintése közben a “STILL” gombbal
könnyedén állóképbe merevítheti a képet. A normál nézetbe a
gomb ismételt megnyomásával térhet vissza.
➢
Állókép
Magyar - 24
PIP módban a fŒ és az alkép egyaránt kimerevítŒdik.
K
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:00 PM
Page 25
A képtípus módosítása
Kiválaszthatja az igényeinek legmegfelelŒbb képtípust.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény:
Üzemmód
Színtónus
Méret
Dig. zajcsökk.
DNIe
Színbeállítás
Film mód
PIP
Megjelenik a fŒmenü.
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a Kép opciót.
2
Eredmény:
3
A képernyŒn megjelennek a Kép csoportban
elérhetŒ opciók.
Mozgatás
Nyomja meg az ENTER gombot.
Eredmény:
Kép
TV
Nyomja meg ismét az ENTER gombot.
Eredmény:
5
A rendelkezésre álló lehetŒségek a Üzemmód
lehetŒség kijelölésével jelennek meg.
Nyomja meg ismét az ENTER gombot. Válassza ki a kívánt opciót
a ▲ vagy a ▼ gombbal.
Eredmény:
6
: Ki
Belépés
Vissza
A rendelkezésre álló módok az alábbiak:
Kiemelt - Normál - film
Üzemmód
Üzemmód
Kontraszt
FényerŒ
Élesség
Szín
Árnyalat (G/R)
Reset
Mozgatás
: Normál
Kiemelt
Normál100
film 50
65
50
50
Belépés
A megerŒsítéshez nyomja meg az ENTER gombot.
➢
√
√
√
√
√
√
√
√
A Üzemmód opció van kijelölve.
TV
4
: Normál
: Meleg1
: 16 : 9
: Ki
: Be
Ezeket az opciókat a P.MODE (Kép mód) gomb
megnyomásával is kiválaszthatja.
Magyar - 25
Vissza
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:00 PM
Page 26
A képbeállítások módosítása
A tv-készülék számos olyan beállítással rendelkezik,
amelyekkel szabályozni lehet a képminŒséget.
Kép
TV
Üzemmód
Színtónus
Méret
Dig. zajcsökk.
DNIe
Színbeállítás
Film mód
PIP
Mozgatás
√
√
√
√
√
√
√
√
: Normál
: Meleg1
: 16 : 9
: Ki
: Be
: Ki
Belépés
1
Eredmény:
2
Megjelenik a fŒmenü.
A † vagy a … gombbal válassza ki a Kép opciót.
Eredmény:
Vissza
3
TV
Nyomja meg a MENU gombot.
A képernyŒn megjelennek a Kép csoportban
elérhetŒ opciók.
Nyomja meg az ENTER gombot.
Üzemmód
Üzemmód
Kontraszt
FényerŒ
Élesség
Szín
Árnyalat (G/R)
Reset
: Normál
√
100
50
65
50
50
Eredmény:
4
Belépés
Vissza
Kontraszt
6
Üzemmód
Üzemmód
Kontraszt
FényerŒ
Élesség
Szín
Árnyalat (G/R)
Reset
Mozgatás
: Normál
√
100
50
65
50
50
Belépés
Mozgatás
A képbeállítások gyári alapértékeihez úgy térhet vissza, ha a
Visszaállítás lehetŒséget választja a … vagy a † gomb
megnyomásával. Nyomja meg az ENTER gombot.
: Ki
A képernyŒn újra megjelennek a Kép csoportban
elérhetŒ opciók.
9
A … vagy a † gombbal válassza ki a Színtónus opciót.
Nyomja meg az ENTER gombot.
10
Válassza ki a kívánt opciót a … vagy a † gombbal.
Eredmény:
Vissza
11
Magyar - 26
A korábban beállított képbeállítások visszaállnak a
gyári alapértékekre.
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény:
: Normál
: Meleg1
Hideg2
: 16 : Hideg1
9
: Ki Normál
: Be Meleg1
Meleg2
Belépés
Megjelenik a Üzemmód menü.
Vissza
Kép
Üzemmód
Színtónus
Méret
Dig. zajcsökk.
DNIe
Színbeállítás
Film mód
PIP
A œ vagy a √ gomb megnyomásával adja meg a megfelelŒ
beállítást. Nyomja meg az ENTER gombot.
Eredmény:
8
TV
Az opciók minden üzemmódban beállíthatók (Kiemelt,
Normál vagy film).
Eredmény:
7
A rendelkezésre álló lehetŒségek a Üzemmód
kijelölésével jelennek meg.
A … vagy a † gomb megnyomásával valassza ki a megfelelŒ
opciot (Kontraszt, FényerŒ, Élesség, Szín vagy Tint Árnyalat (G/R)).
Nyomja meg az ENTER gombot.
➢
100
TV
Nyomja meg ismét az ENTER gombot.
Eredmény:
5
Mozgatás
A Kép beállítás van kijelölve.
A rendelkezésre álló módok az alábbiak:
Hideg2 - Hideg1 - Normál - Meleg1 - Meleg2
A megerŒsítéshez nyomja meg az ENTER gombot.
B
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:00 PM
Page 27
A képméret beállítása
Beállíthatja a kívánt képméretet.
Kép
TV
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény:
Üzemmód
Színtónus
Méret
Dig. zajcsökk.
DNIe
Színbeállítás
Film mód
PIP
Megjelenik a fŒmenü.
A … vagy a † gombbal válassza ki a Kép opciót.
2
Eredmény:
A képernyŒn megjelennek a Kép csoportban
elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg az ENTER gombot.
4
A … vagy a † gombbal válassza ki a Méret lehetŒséget.
Nyomja meg az ENTER gombot.
Eredmény:
Mozgatás
TV
A készülék típusától függŒen a következŒ
üzemmódok közül lehet választani:
A … vagy a † gomb megnyomásával a
➢ Zoom1,
a Zoom2 és a 14:9 módban
növelheti a képméretet.
◆ Auto széles : A kép arányainak megváltoztatása
(Auto Wide) 4:3-tól 16:9-ig.
◆ 16:9
: A képet 16:9 arányú, szélesvásznú
módba állítja.
◆ Panoráma : Ez a mód a panorámakép széles
(Panorama) képoldal-arányához használható.
◆ Zoom
: Vízszintesen felnagyítja a képet a
képernyŒn.
◆ 14:9
: A 4:3-as aránynál jobban
megnagyítja a képet.
◆ 4:3
: A képet 4:3 arányú normál módba
állítja.
: Ki
Belépés
Mozgatás
TV
Belépés
➢
Vissza
Méret
Auto széles
16:9
Panoráma
Zoom1
Zoom2
14:9
4:3
√ Mozgatás
Belépés
Ezekben az üzemmódokban a kép pozíciója
( , ) és mérete (
) állítható a … vagy a †
gomb megnyomásával. (Nem áll rendelkezésre
DTV jeleknél: 480p, 576p, 720p, 1080i.)
Válassza ki a kívánt opciót a … vagy a † gombbal. Nyomja meg az
ENTER gombot.
5
Vissza
Méret
◆ 16:9 - 4:3
(PC, HDMI vagy DVI mód).
➢
√
√
√
√
√
√
√
√
Auto széles
16:9
Panoráma
Zoom1
Zoom2
14:9
4:3
◆ Auto széles - 16:9 - Panoráma - Zoom1 - Zoom2 14:9 - 4:3
.
: Normál
: Meleg1
: 16 : 9
: Ki
: Be
◆ Ezeket az opciókat a távvezérlŒ P.SIZE gombjával
választhatja ki.
◆ Nem választhat Panorama képméretet az ÖsszetevŒ
üzemmódban.
◆ Csak 16:9, 4:3 képernyŒméretet választhat PC- vagy
HDMI-üzemmódban.
◆ Ha a PIP funkció be van kapcsolva, a képernyŒ
automatikusan 16:9 képernyŒméretet vesz fel.
◆ A PIP automatikusan el fog tınni, ha megváltoztatja a
képernyŒméretet, mialatt a PIP be van kapcsolva.
Magyar - 27
Vissza
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:01 PM
Page 28
A Digital NR (zajcsökkentés) funkció használata
Ha gyenge a készülék által fogott jel, akkor aktiválhatja ezt a
funkciót, hogy segítsen csökkenteni a statikus és szellemképet,
mely megjelenhet a képernyŒn.
Kép
TV
Üzemmód
Színtónus
Méret
Dig. zajcsökk.
DNIe
Színbeállítás
Film mód
PIP
: Normál
: Meleg1
: 16 : 9
: Ki
Ki
Be
: Be
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény:
: Ki
A … vagy a † gombbal válassza ki a Kép opciót.
2
Mozgatás
Belépés
Megjelenik a fŒmenü.
Vissza
Eredmény:
A képernyŒn megjelennek a Kép csoportban
elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg az ENTER gombot.
4
Tartsa lenyomva a … vagy a † gombot, míg megjelenik a Dig.
zajcsökk. opció. Nyomja meg az ENTER gombot.
5
Válassza ki a Ki vagy a Be opciót a † vagy a … gomb
megnyomásával.
6
A megerŒsítéshez nyomja meg az ENTER gombot.
DNIeTM (Digital Natural Image engine)
Ez a funkció a három dimenziós zajszıréssel, részletkiemeléssel,
kontraszterŒsítéssel és fehérerŒsítéssel még részletgazdagabb képet
varázsol Ön elé.
Kép
TV
Üzemmód
Színtónus
Méret
Dig. zajcsökk.
DNIe
Színbeállítás
Film mód
PIP
: Normál
: Meleg1
: 16 : 9
: Ki
: Be
Ki
Demo
Be
: Ki
Mozgatás
Belépés
1
Eredmény:
Eredmény:
Vissza
A képernyŒn megjelennek a Kép csoportban
elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg az ENTER gombot.
4
A … vagy a † gombbal válassza ki a DNIe opciót.
Nyomja meg az ENTER gombot.
5
A beállítás módosításához nyomja meg a … vagy a † gombot.
DNIe ki
6
◆ Ki
A DNIe mód kikapcsolása.
◆ Demo
A megosztott képernyŒ jobb oldalán a DNIe
alkalmazása nélküli, bal oldalán pedig a DNIe
alkalmazásával megjelenített kép lesz látható.
◆ Be
A DNIe mód bekapcsolása.
A megerŒsítéshez nyomja meg az ENTER gombot.
➢
Magyar - 28
Megjelenik a fŒmenü.
A † vagy a … gombbal válassza ki a Kép opciót.
2
DNIe Demo
DNIe be
Nyomja meg a MENU gombot.
Ezeket az opciókat kiválaszthatja a DNIe gomb megnyomásával is.
E
ég
(G
s
b
,
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:01 PM
Page 29
A Színbeállítás mód beállítása (egyszerı vezérlés)
E funkció használatával tetszés szerint állíthatók be az emberi bŒr, az
ég és a fı tónusai, az elŒre megadott beállítások (“Kék”(Blue), “Zöld”
(Green), “Rózsaszín” (Pink), “Normál” (Standard), “Egyedi” (Custom))
segítségével, anélkül, hogy ez érintené a képernyŒ más színeinek
beállítását.
1
2
Megjelenik a fŒmenü.
A képernyŒn megjelennek a Kép csoportban
elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg az ENTER gombot.
4
A … vagy a † gombbal válassza ki a Színbeállítás opciót.
Nyomja meg az ENTER gombot.
Eredmény:
: Normál
: Meleg1
: 16 : 9
: Ki
: Be
: Ki
Mozgatás
A … vagy a † gombbal válassza ki a Kép lehetŒséget.
Eredmény:
5
Üzemmód
Színtónus
Méret
Dig. zajcsökk.
DNIe
Színbeállítás
Film mód
PIP
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény:
Kép
TV
Belépés
Egysz. vezérl.
Részl. vezérl.
A rendelkezésre álló lehetŒségek az Egysz. vezérl.
kijelölésével jelennek meg.
: Egyedi
Mozgatás
Belépés
A rendelkezésre álló módok az alábbiak:
◆ Kék
A tiszta kék színeket hangsúlyozza.
Eredeti
Egyedi
◆ Zöld
A lágy zöld színeket erŒsíti.
◆ Rózsaszín
A bŒrszín meleg árnyalatai.
◆ Normál
Normál kép.
Egysz. vezérl.
œ
Egyedi
œ √ Mozgatás
Belépés
◆ Egyedi
A Részl. vezérl. menü beállításainak
módosításával automatikusan a Egyedi
beállításra vált (lásd a következŒ oldalon).
6
Válassza ki a kívánt opciót a œ vagy a √ gombbal.
Eredmény:
Az eredeti (módosítás elŒtti) kép a bal oldalon, a
kiválasztott beállítás pedig a jobb oldalon látható.
7
A megerŒsítéshez nyomja meg az ENTER gombot.
➢
◆ A bemeneti forrás (PC-formátumjel vagy HDMI-mód) miatt
elŒfordulhat, hogy ez a funkció nem mıködik.
Vissza
Színbeállítás
TV
Nyomja meg az ENTER gombot.
Eredmény:
√
√
√
√
√
√
√
√
◆ Ez a funkció akkor mıködik, ha a “DNIe” “On” vagy “Demo”
módra van állítva.
Magyar - 29
Vissza
√
√
Vissza
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:01 PM
Page 30
A Színbeállítás mód beállítása (részletes vezérlés)
A beállításokat a saját igényeinek megfelelŒen adhatja meg.
Kép
TV
Üzemmód
Színtónus
Méret
Dig. zajcsökk.
DNIe
Színbeállítás
Film mód
PIP
Mozgatás
√
√
√
√
√
√
√
√
: Normál
: Meleg1
: 16 : 9
: Ki
: Be
: Ki
Belépés
Egysz. vezérl.
Részl. vezérl.
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény:
2
A … vagy a † gombbal válassza ki a Kép opciót.
Eredmény:
Nyomja meg az ENTER gombot.
4
A … vagy a † gombbal válassza ki a Színbeállítás opciót.
Nyomja meg az ENTER gombot.
5
A … vagy a † gombbal válassza ki a Részl. vezérl. pontot.
Nyomja meg az ENTER gombot.
√
√
: Egyedi
TV
Belépés
Vissza
Részl. vezérl.
Rózsaszín
Zöld
Kék
Reset
Válassza ki a kívánt elemet (Rózsaszín, Zöld vagy Kék) a … vagy a
† gombbal. Nyomja meg az ENTER gombot.
7
A œ vagy a √ gomb megnyomásával adja meg a megfelelŒ
beállítást.
Eredmény:
8
Vissza
9
Eredeti
10
Részl. vezérl.
Rózsaszín
Mozgatás
50
œ √ Beállítás
TV
Vissza
Részl. vezérl.
Rózsaszín
Zöld
Kék
Reset
Mozgatás
50
50
50
Belépés
Magyar - 30
Vissza
A képernyŒn megjelennek a Részl. vezérl.
csoportban elérhetŒ lehetŒségek.
A gyári alapértékekhez úgy térhet vissza, ha a Reset lehetŒséget
választja a … vagy a † gomb megnyomásával.
Eredmény:
Beállított
A módosított értékek megjelennek a módosított
képernyŒn.
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény:
Belépés
A rendszer megjeleníti a rendelkezésre álló opciókat.
6
50
50
50
Mozgatás
A képernyŒn megjelennek a Kép csoportban
elérhetŒ opciók.
3
Eredmény:
Mozgatás
Megjelenik a fŒmenü.
Vissza
Színbeállítás
TV
1
A korábban beállított színek visszaállnak a gyári
alapértékekre.
Nyomja meg az ENTER gombot.
M
a
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:01 PM
Page 31
A Film mód beállítása
Minden jelforrásból automatikusan kiszırheti és alkalmazhatja
a filmjeleket, így optimalizálva a képminŒséget.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény:
Megjelenik a fŒmenü.
A … vagy a † gombbal válassza ki a Kép opciót.
2
Eredmény:
A képernyŒn megjelennek a Kép csoportban
elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg az ENTER gombot.
4
A … vagy a † gombbal válassza ki a Film mód opciót.
Nyomja meg az ENTER gombot.
5
Válassza ki az Ki vagy Be opciót a … vagy a † gomb
megnyomásával.
t.
a
6
◆ Ki
A Film kikapcsolása.
◆ Be
Minden jelforrásból automatikusan kiszıri és
feldolgozza a filmjeleket, így optimalizálva a
képminŒséget.
Kép
TV
Üzemmód
Színtónus
Méret
Dig. zajcsökk.
DNIe
Színbeállítás
Film mód
PIP
Mozgatás
: Normál
: Meleg1
: 16 : 9
: Ki
: Be
: Ki
Belépés
A megerŒsítéshez nyomja meg az ENTER gombot.
➢
Ki
Be
Komponens (480p/576p/720p/1080i), PC, HDMI és DVI
üzemmódban nem áll rendelkezésre.
Magyar - 31
Vissza
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:01 PM
Page 32
A Kép a képben (PIP) megjelenítése
Kép
TV
Üzemmód
Színtónus
Méret
Dig. zajcsökk.
DNIe
Színbeállítás
Film mód
PIP
Mozgatás
: Normál
: Meleg1
: 16 : 9
: Ki
: Be
: Ki
Belépés
√
√
√
√
√
√
√
√
A tv-mısor vagy a külsŒ A/V eszközök képernyŒjén a fŒképen
belül megjeleníthet egy alképet. Ezáltal a televíziónézés vagy
más eszközökrŒl érkezŒ videobemenet megtekintése közben
bármely csatlakoztatott eszköz televíziómısorát vagy
videobemenetét nézheti vagy ellenŒrizheti.
1
Eredmény:
: Be
: TV
A … vagy a † gombbal válassza ki a Kép opciót.
Eredmény:
PIP
PIP
Forrás
Csere
Méret
Helyzet
Prog.
Ki
Be
:
:
: P6
Belépés
Nyomja meg az ENTER gombot.
4
A … vagy a † gombbal válassza ki a PIP opciót.
Nyomja meg az ENTER gombot.
PIP
Forrás
Csere
Méret
Helyzet
Prog.
Mozgatás
: Be
TV
: TV 1. küls.
2. küls.
3. küls.
:
AV
:
S-Video
: P6
Belépés
5
Nyomja meg ismét az ENTER gombot. A PIP funkció a … vagy †
gomb megnyomásával kapcsolható be. Nyomja meg az ENTER
gombot.
6
A … vagy a † gombbal válassza ki a Forrás lehetŒséget.
Nyomja meg az ENTER gombot. A … vagy a † gomb
megnyomásával válasszon forrást az alképhez.
Eredmény:
Vissza
➢
PIP
TV
PIP
Forrás
Csere
Méret
Helyzet
Prog.
: Be
: TV
:
:
: P6
√
√
√
√
√
√
Belépés
Vissza
PIP
Forrás
Csere
Méret
Helyzet
Prog.
Mozgatás
A … vagy a † gombbal válassza ki a Csere lehetŒséget.
Nyomja meg az ENTER gombot.
A fŒkép és az alkép helyet cserél.
A … vagy a † gombbal válassza ki a Méret lehetŒséget.
Nyomja meg az ENTER gombot. A … vagy a † gombbal
határozza meg az alkép nagyságát.
Eredmény:
Megjelennek a lehetséges méretek.
- Nagy
- Kicsi
- Dupla 1
- Dupla 2
:
:
: P6
Magyar - 32
P
8
: Be
: TV
Belépés
TV - 1. küls. - 2. küls. - 3. küls. - AV - S-Video Összetevö - PC - HDMI
Nyomja meg az ENTER gombot.
PIP
TV
G
7
9
Vissza
10
A
Megjelennek az elérhetŒ források.
Ha a fŒkép a Összetevö, PC vagy HDMI üzemmódban van,
csak a TV, 1. küls., 2. küls., 3. küls., AV és S-Video források
elérhetŒek.
Eredmény:
Mozgatás
A PIP opció van kijelölve.
Vissza
PIP
TV
A képernyŒn megjelennek a Kép csoportban
elérhetŒ opciók.
3
Eredmény:
Mozgatás
Megjelenik a fŒmenü.
Vissza
2
TV
Nyomja meg a MENU gombot.
Nyomja meg az ENTER gombot.
S
P
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:01 PM
Page 33
A Kép a képben (PIP) megjelenítése (folytatás)
A … vagy a † gombbal válassza ki a Helyzet lehetŒséget.
Nyomja meg az ENTER gombot. Válassza ki a … vagy a †
gombbal az alkép helyzetét.
11
Eredmény:
➢
PIP
TV
PIP
Forrás
Csere
Méret
Helyzet
Prog.
Megjelennek a lehetséges pozíciók.
Mozgatás
:
:
: P6
Belépés
PIP
TV
Nyomja meg az ENTER gombot.
13
A … vagy a † gombbal válassza ki a Prog. opciót.
Nyomja meg az ENTER gombot. Keresse ki a … vagy a †
gombbal a kívánt csatornát az alképhez. Nyomja meg az ENTER
gombot.
Nyomja meg az ENTER gombot.
PIP
Forrás
Csere
Méret
Helyzet
Prog.
Mozgatás
: Be
: TV
:
:
: P6
Gombok
Funkció
PIP
A PIP funkció közvetlen be- és kikapcsolására szolgál.
SWAP
A fŒkép és az alkép felcserélésére szolgál.
➢
/
P6
Belépés
A távvezérlŒ egyszerıbb funkciói
P
Vissza
A pozíció nem választható ki a “
” (Double1) vagy a
“
” (Double2) képméret módban.
12
14
: Be
: TV
Ha a fŒkép videomódban, az alkép pedig TV
módban van, akkor az alkép csatornájának
módosítása után a SWAP gomb megnyomásakor
lehet, hogy a fŒkép hangja nem hallatszik.
Ilyenkor válassza ki újra a fŒkép csatornáját.
Az alkép csatornájának kiválasztására szolgál.
Magyar - 33
Vissza
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:01 PM
Page 34
A hang alapbeállításának módosítása
Kiválaszthatja az adott mısor megtekintéséhez használni
kívánt speciális hanghatásokat.
Hang
TV
Üzemmód
: Egyedi
√
Hangszínszabályzó
√
SRS TSXT
√
: Ki
Autom. hangerΠ: Ki
√
BelsŒ némítás
√
: Ki
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény:
Belépés
Eredmény:
Vissza
3
Hang
TV
Eredmény:
: Egyedi
Normál
Zene
SRS TSXT
: Ki Film
Beszéd
Autom. hangerΠ: Ki
Egyedi
BelsŒ némítás : Ki
Mozgatás
Belépés
A képernyŒn megjelennek a Hang csoportban
elérhetŒ opciók.
Nyomja meg az ENTER gombot.
Üzemmód
Hangszínszabályzó
Megjelenik a fŒmenü.
A … vagy a † gombbal válassza ki a Hang opciót.
2
Mozgatás
A
A Üzemmód opció van kijelölve.
4
Nyomja meg ismét az ENTER gombot.
5
Válassza ki a kívánt opciót a … vagy a † gombbal.
A hangeffektusok az alábbi sorrend szerint jelennek meg:
Normál - Zene - Film - Beszéd - Egyedi
6
A megerŒsítéshez nyomja meg az ENTER gombot.
Vissza
➢
Ezeket az opciókat az S.MODE (Hang mód) gomb
megnyomásával is kiválaszthatja.
A
m
k
le
h
h
ö
Magyar - 34
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:01 PM
Page 35
A hangbeállítások módosítása
A hangbeállításokat a saját igényeihez igazíthatja.
Hang
TV
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény:
Üzemmód
Megjelenik a fŒmenü.
A … vagy a † gombbal válassza ki a Hang opciót.
2
Eredmény:
Hangszínszabályzó
√
SRS TSXT
√
: Ki
Autom. hangerΠ: Ki
√
BelsŒ némítás
√
: Ki
A képernyŒn megjelennek a Hang csoportban
elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg az ENTER gombot.
4
A … vagy a † gombbal válassza ki az Hangszínszabályzó opciót.
Nyomja meg az ENTER gombot.
Eredmény:
√
: Egyedi
Mozgatás
5
A œ vagy a √ gomb megnyomásával válassza ki a beállítani kívánt
opciót. A kívánt beállításhoz nyomja meg a … vagy a † gombot.
6
A megerŒsítéshez nyomja meg az ENTER gombot.
Vissza
Hangszínszabályzó
TV
Megjelenik az aktuális opciót kijelölve tartalmazó
Hangszínszabályzó menü.
Belépés
J
B
+
+
0
0
-
-
100Hz 300Hz 1KHz 3KHz 10KHz
√ Mozgatás
➢
Beállítás
Vissza
Ha a grafikus hangszínszabályzó beállításait módosítja, akkor a
hangtípus automatikusan a Egyedi opcióra vált.
Az SRS TSXT funkció beállítása
A TruSurround XT szabadalmaztatott SRS technológia, amely
megoldja az 5.1 többcsatornás tartalmak két hangsugárzón
keresztül történŒ lejátszásának problémáját. A TruSurround
lenyıgözŒ virtuális térhatás élményét kínálja bármely két
hangszórós lejátszó rendszerrel, akár a televízió belsŒ
hangszóróin keresztül. A rendszer teljesen kompatibilis az
összes többcsatornás formátummal.
1
Hang
TV
Üzemmód
: Egyedi
Hangszínszabályzó
SRS TSXT
: Ki
Ki
Autom. hangerŒ : Ki 3D monó
BelsŒ némítás : Ki Stereo
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény:
Megjelenik a fŒmenü.
Mozgatás
Belépés
Tartsa lenyomva a … vagy a † gombot, míg megjelenik a Hang opció.
2
Eredmény:
A képernyŒn megjelennek a Hang csoportban
elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg az ENTER gombot.
4
Tartsa lenyomva a … vagy a † gombot, míg megjelenik az SRS
TSXT opció. Nyomja meg az ENTER gombot.
5
Válassza ki az Ki, 3D monó vagy Sztereó opciót a … vagy a †
gomb megnyomásával. Nyomja meg az ENTER gombot.
➢
➢
A TruSurround XT, az SRS és (
)
szimbólumok az SRS Labs, Inc. védjegyei.
A TruSurround XT technológia az SRS Labs,
Inc. licence alapján került felhasználásra.
A funkciókat az SRS (
beállíthatja.
) gomb megnyomásával is
Magyar - 35
Vissza
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:01 PM
Page 36
A hangerŒ automatikus beállítása
Valamennyi mısorszóró állomás saját jelviszonyokkal
rendelkezik, ezért nem könnyı minden egyes
csatornaváltáskor beállítani a hangerŒt. Ezzel a funkcióval
automatikusan beállíthatja a kívánt csatorna hangerejét: magas
moduláló jel esetén a hangkimenet csökkentésével, alacsony moduláló
jel esetén pedig a hangkimenet növelésével.
Hang
TV
Üzemmód
: Egyedi
Hangszínszabályzó
SRS TSXT
: Ki
Autom. hangerΠ: Ki
BelsŒ némítás
: Ki
Ki
Be
1
Mozgatás
Belépés
Vissza
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény:
2
A … vagy a † gombbal válassza ki a Hang opciót.
Eredmény:
Magyar - 36
Megjelenik a fŒmenü.
A képernyŒn megjelennek a Hang csoportban
elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg az ENTER gombot.
4
A … vagy a † gombbal válassza ki az Autom. hangerŒ opciót.
Nyomja meg az ENTER gombot.
5
Válassza ki az Ki vagy Be opciót a … vagy a † gomb
megnyomásával. Nyomja meg az ENTER gombot.
H
h
In
te
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:01 PM
Page 37
KülsŒ hangszórók hallgatása
Ha erŒsítŒvel, hangszóróval és egyéb kiegészítŒkkel ellátott
házimozirendszert vagy ehhez hasonló berendezést használ, az
Internal Mute lehetŒséget On állapotba állítva kikapcsolhatja a
televíziókészülék belsŒ hangszóróinak hangját.
ó
Hang
TV
Üzemmód
Hangszínszabályzó
SRS TSXT
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény:
Eredmény:
BelsŒ némítás
: Ki
Mozgatás
Nyomja meg az ENTER gombot.
4
A … vagy a † gombbal válassza ki a BelsŒ némítás funkciót.
Nyomja meg az ENTER gombot.
5
Válassza ki az Ki vagy Be opciót a … vagy a † gomb
megnyomásával.
6
A megerŒsítéshez nyomja meg az ENTER gombot.
Ki
Be
Belépés
A képernyŒn megjelennek a Hang csoportban
elérhetŒ opciók.
3
➢
: Ki
Autom. hangerΠ: Ki
Megjelenik a fŒmenü.
Tartsa lenyomva a … vagy a † gombot, míg megjelenik a Hang
opció.
2
: Egyedi
A
/ vagy a MUTE gomb nem mıködik, ha az BelsŒ
némítás Be állásban van. Ha ilyenkor nyomja meg a
/
vagy a MUTE gombot, a Nem elérhetŒ üzenet jelenik meg.
Magyar - 37
Vissza
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:01 PM
Page 38
A Hang mód kiválasztása (típusfüggŒ)
A “DUAL I-II” gombbal az audiojelek feldolgozását és
kimenetét jelenítheti meg, illetve vezérelheti. A készülék a
bekapcsolásakor - az aktuális átviteltŒl függŒen automatikusan a “Dual-I” vagy a “Stereo” módba kerül.
NICAM
Stereo
A mısorszórás típusa
A képernyŒn látható jelzés
Normál mısorszórás
(Szabványos audió)
Mono (Normál használat)
Normál +
NICAM monó
NICAM Mono ↔ Mono
NICAM Stereo
A2
Stereo
NICAM kettŒs-1/2
NICAM Dual-1 →
NICAM Dual-2 →
Mono
Normál mısorszórás
(Szabványos audió)
Mono
Kétnyelvı vagy kettŒs-I/II
Dual-I ↔ Dual-II
Stereo
➢
NICAM Stereo ↔ Mono
(Kényszerített mono)
Stereo ↔ Mono
(Kényszerített mono)
◆ Ha a vételi körülmények gyengülnek, akkor könnyebb a
készüléket Mono üzemmódban hallgatni.
◆ Gyenge sztereojel és automatikus váltás esetén állítsa a
készüléket Mono módba.
◆ Ha AV módban fogad monó hangot, akkor használja a panel
“AUDIO-L” bemeneti csatlakozóját (ez a típustól függŒen a
készülék elŒlapján vagy oldalán található). Ha a monohang
csak a bal oldali hangszóróból hallható, akkor nyomja meg a
DUAL I-II gombot.
Magyar - 38
B
m
á
s
)
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:01 PM
Page 39
A pontos idŒ beállítása és megjelenítése
Beállíthatja a tv-készülék óráját úgy, hogy az “INFO” gomb
megnyomásakor megjelenjen a pontos idŒ. Akkor is be kell
állítania az idŒt, amikor az automatikus be-/kikapcsolás idŒzítŒt
szeretné használni.
➢
1
2
Nyomja meg a MENU gombot.
TV
: Ki
: Be
: Ki
Belépés
√
√
√
√
√
√
√
√
Vissza
Nyomja meg az ENTER gombot.
4
A … vagy a † gombbal válassza ki a IdŒ opciót. Nyomja meg az
ENTER gombot.
A képernyŒn megjelennek az Idö csoportban
rendelkezésre álló lehetŒségek, és az Órabeállítás
pont van kijelölve.
IdŒ
Órabeállítás
A képernyŒn megjelennek a Beállítás csoportban
elérhetŒ opciók.
3
Eredmény:
Mozgatás
: Magyar
Megjelenik a fŒmenü.
A … vagy a † gombbal válassza ki a Beállítás opciót.
Eredmény:
5
Plug & Play
Nyelv
IdŒ
Kék képernyŒ
Dallam
Áttınés
PC
AV-beállítás
A televízió hátoldalán található tápkapcsoló “OFF” (O) helyzetbe
való nyomásakor az idŒbeállítást a rendszer lenullázza.
Eredmény:
Beállítás
TV
- -:- -
√
IdŒzítés be
Ki
√
IdŒzítŒ ki
Ki
√
Mozgatás
TV
Belépés
Óra
Perc
Eredmény:
12
00
6
A œ vagy a √ gombbal léptesse az Óra és Perc értékeket.
Állítsa be a pontos idŒt a … vagy a † gomb megnyomásával.
7
Ha készen van, nyomja meg az EXIT gombot.
8
Az INFO gomb megnyomásakor megjelenik a pontos idŒ.
Vissza
Órabeállítás
Nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a Órabeállítás menü.
√
: Ki
Auto ki.
√ Mozgatás
Beállítás
Magyar - 39
Vissza
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:01 PM
Page 40
Az alváskapcsoló beállítása
Beállítás
TV
Plug & Play
Nyelv
IdŒ
Kék képernyŒ
Dallam
Áttınés
PC
AV-beállítás
Mozgatás
: Magyar
: Ki
: Be
: Ki
Belépés
√
√
√
√
√
√
√
√
Órabeállítás
Auto ki.
IdŒzítés be
IdŒzítŒ ki
Mozgatás
11 : 35
: Ki
Ki
√ 30
Ki√
60
Ki
90
120
150
180
Belépés
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény:
Eredmény:
A képernyŒn megjelennek a Beállítás csoportban
elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg az ENTER gombot.
4
A … vagy a † gombbal válassza ki a IdŒ opciót.
Nyomja meg az ENTER gombot.
Eredmény:
Vissza
Megjelenik a fŒmenü.
A … vagy a † gombbal válassza ki a Beállítás opciót.
2
Vissza
IdŒ
TV
Megadhat egy olyan - 30 és 180 perc közötti - idŒtartamot,
amelynek letelte után a televízió automatikusan Készenléti
üzemmódba kapcsol.
A képernyŒn megjelennek a IdŒ csoportban elérhetŒ
opciók.
5
A … vagy a † gombbal válassza ki a Auto ki. opciót.
Nyomja meg az ENTER gombot.
6
A … vagy a † gomb megnyomásával válasszon az elŒre beállított
idŒtartamok közül (Ki, 30, 60, 90, 120, 150, 180).
7
A megerŒsítéshez nyomja meg az ENTER gombot.
➢
◆ Ezeket az opciókat beállíthatja a SLEEP gombbal is.
◆ Ha az idŒzítés még nincs beállítva, akkor az Ki jelenik meg.
Ha az alvás üzemmód idŒzítŒ már be van állítva, akkor a
kijelzŒn a televízió Készenléti üzemmódba kapcsolásáig
hátralévŒ idŒ lesz látható.
➢
Magyar - 40
A televízió automatikusan kikapcsol, ha legalább 15 percig nem
kap bemenΠjelet.
B
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:01 PM
Page 41
A televízió automatikus be- és kikapcsolása
Beállíthatja a ki-/bekapcsolás idŒzítŒt úgy, hogy a TV-készülék:
◆ A kiválasztott idŒpontban automatikusan
bekapcsoljon, és a kívánt csatornára hangoljon
Plug & Play
Nyelv
IdŒ
Kék képernyŒ
Dallam
Áttınés
PC
AV-beállítás
◆ A kiválasztott idŒpontban automatikusan
kikapcsoljon
➢
1
ElŒször is állítsa be a tv-készülék óráját (lásd a 39. oldalon
található “A pontos idŒ beállítása és megjelenítése” címı
részt). Ha még nem állította be az órát, akkor a ElŒször állítsa
be az órát üzenet jelenik meg.
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény:
Œ
Eredmény:
4
A … vagy a † gombbal válassza ki a IdŒ opciót.
Nyomja meg az ENTER gombot.
Belépés
11 : 35
Eredmény:
A képernyŒn megjelennek a IdŒ csoportban elérhetŒ
opciók.
√
Ki
√
IdŒzítŒ ki
Ki
√
Belépés
Óra
Perc
00
Prog.
P 1
A képernyŒn megjelennek az IdŒzítés be csoportban
elérhetŒ opciók.
6
A … vagy a † gomb megnyomásával válassza ki az Óra, Perc,
Prog. és HangerŒ opciókat.
Állítsa be az értékeket a … vagy a † gomb megnyomásával.
7
A megfelelŒ értékekkel beállított idŒzítŒ bekapcsolásához válassza
az Aktiválás lehetŒséget a œ vagy a √ gomb lenyomásával, majd
a Igen opciót a … vagy a † gomb lenyomásával.
HangerŒ
Aktiválás
10
No
√ Mozgatás
Óra
Perc
12
00
No
A képernyŒn megjelennek a IdŒ csoportban elérhetŒ
opciók.
√ Mozgatás
Beállítás
A … vagy a † gombbal válassza ki az IdŒzítŒ ki opciót.
Nyomja meg az ENTER gombot.
9
Eredmény:
10
➢
Vissza
Aktiválás
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény:
Beállítás
IdŒzítŒ ki
TV
8
Vissza
IdŒzítés be
TV
A … vagy a † gombbal válassza ki az IdŒzítés be opciót.
Nyomja meg az ENTER gombot.
Eredmény:
√
IdŒzítés be
12
5
Vissza
: Ki
Auto ki.
Mozgatás
t
√
√
√
√
√
√
√
√
IdŒ
Órabeállítás
A képernyŒn megjelennek a Beállítás csoportban
elérhetŒ opciók.
Nyomja meg az ENTER gombot.
: Ki
: Be
: Ki
TV
Megjelenik a fŒmenü.
3
: Magyar
Mozgatás
A … vagy a † gombbal válassza ki a Beállítás opciót.
2
Beállítás
TV
Megjelenik az IdŒzítŒ ki menü.
Adja meg az IdŒzítŒ ki beállításait az IdŒzítés be beállításához
hasonló módon.
Automatikus kikapcsolás
Az Automatikus kikapcsolás (Auto Power OFF) funkció a
készüléket automatikusan kikapcsolja, amennyiben a
televíziókészülék idŒzítŒ általi bekapcsolását követŒ 3 órán
belül a készülék gombjait nem mıködtetik. A funkció kizárólag
az idŒzítŒ Be (On) állapotában mıködik. A funkció
eredményesen akadályozza meg a készülék hosszan tartó
használatát követŒ esetleges túlmelegedését.
Magyar - 41
Vissza
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:01 PM
Page 42
A Kék képernyŒ mód beállítása
Ha a készülék nem fogad jeleket, vagy ha a fogadott jelek igen
gyengék, akkor a zajos háttérkép helyett automatikusan egy
kék képernyŒ jelenik meg. Ha azonban továbbra is a gyenge
minŒségı képet szeretné nézni, akkor a “Kék képernyŒ” módot
állítsa “Ki” állásba.
Beállítás
TV
Plug & Play
Nyelv
IdŒ
Kék képernyŒ
Dallam
Áttınés
PC
AV-beállítás
Mozgatás
: Magyar
: Ki
: Be
: Ki
Ki
Be
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény:
Belépés
Vissza
2
Megjelenik a fŒmenü.
A … vagy a † gombbal válassza ki a Beállítás opciót.
Eredmény:
A képernyŒn megjelennek a Beállítás csoportban
elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg az ENTER gombot.
4
A … vagy a † gombbal válassza ki a Kék képernyŒ opciót.
Nyomja meg az ENTER gombot.
5
Válassza ki az Ki vagy Be opciót a … vagy a † gomb
megnyomásával.
6
Nyomja meg az ENTER gombot.
Dallam beállítása
Dallam hallható
Beállítás
TV
Plug & Play
Nyelv
IdŒ
Kék képernyŒ
Dallam
Áttınés
PC
AV-beállítás
Mozgatás
1
: Magyar
: Ki
: Be
: Ki
Magyar - 42
Eredmény:
2
Ki
Be
Belépés
Nyomja meg a MENU gombot.
A … vagy a † gombbal válassza ki a Beállítás opciót.
Eredmény:
Vissza
Megjelenik a fŒmenü.
A képernyŒn megjelennek a Beállítás csoportban
elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg az ENTER gombot.
4
A … vagy a † gombbal válassza ki a Dallam opciót.
Nyomja meg az ENTER gombot.
5
Válassza ki az Ki vagy Be opciót a … vagy a † gomb
megnyomásával.
6
Nyomja meg az ENTER gombot.
E
sa
n
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:01 PM
Page 43
A Áttınés mód használata
Ezzel a funkcióval a vörös, a zöld és a kék szín intenzitását állíthatja be
saját színlátásának megfelelŒen.
Beállítás
TV
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény:
2
Plug & Play
Nyelv
IdŒ
Kék képernyŒ
Dallam
Áttınés
PC
AV-beállítás
Megjelenik a fŒmenü.
A … vagy a † gombbal válassza ki a Beállítás opciót.
Eredmény:
A képernyŒn megjelennek a Beállítás csoportban
elérhetŒ lehetŒségek.
3
Nyomja meg az ENTER gombot.
4
A … vagy a † gombbal válassza ki a Áttınés lehetŒséget.
Nyomja meg az ENTER gombot.
Eredmény:
5
Nyomja meg ismét az ENTER gombot.
A … vagy a † gombbal válassza ki az Be opciót, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
A … vagy a † gombbal válassza ki a beállítani kívánt színt, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
7
A beállításhoz nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
8
A megerŒsítéshez nyomja meg a MENU vagy az ENTER gombot.
Belépés
Vissza
Áttınés
Áttınés
Vörös
Zöld
Kék
A képernyŒn megjelennek a Áttınés csoportban
elérhetŒ lehetŒségek.
6
: Ki
: Be
: Ki
Mozgatás
TV
√
√
√
√
√
√
√
√
: Magyar
: Ki
Mozgatás
TV
Ki
Be
Belépés
0
0
0
Vissza
Áttınés
Áttınés
Vörös
Zöld
Kék
√
0
0
0
: Be
Mozgatás
Belépés
Vissza
Áttınés
Vörös
Mozgatás
0
œ √ Beállítás
Magyar - 43
Vissza
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:01 PM
Page 44
A kép beállítása PC üzemmmódban
➢
1
Beállítás
TV
Plug & Play
Nyelv
IdŒ
Kék képernyŒ
Dallam
Áttınés
PC
AV-beállítás
√
√
√
√
√
√
√
√
: Magyar
: Ki
: Be
: Ki
Mozgatás
Belépés
TV
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény:
2
3
Nyomja meg az ENTER gombot.
4
A … vagy a † gombbal válassza ki a PC lehetŒséget.
Nyomja meg az ENTER gombot.
Eredmény:
Helyzet
√
Autom. beállítás
√
Belépés
Válassza ki a Durva vagy a Finom opciót a … vagy a † gomb
megnyomásával. Nyomja meg az ENTER gombot.
6
A œ vagy a √ gomb megnyomásával adja meg a megfelelŒ
beállítást. Nyomja meg az ENTER gombot.
Vissza
Helyzet
A … vagy a † gombbal válassza ki a Helyzet lehetŒséget.
Nyomja meg az ENTER gombot.
Válassza ki a kívánt pozíciót a …/†/œ/√ gombbal.
Nyomja meg az ENTER gombot.
8
A képminŒség és képpozíció automatikus beállításához válassza
az Autom. beállítás lehetŒséget a … vagy a † gomb megnyomásával.
Eredmény:
9
Beállítás
Belépés
Autom. beállítás
Magyar - 44
Vissza
Ismét megjelenik a PC menü.
7
50
TV
A képernyŒn megjelennek a PC csoportban elérhetŒ
opciók.
5
Eredmény:
Durva
A képernyŒn megjelennek a Beállítás csoportban
elérhetŒ opciók.
Vissza
50
0
Mozgatás
Megjelenik a fŒmenü.
A … vagy a † gombbal válassza ki a Beállítás opciót.
Eredmény:
PC
Durva
Finom
A SOURCE gombbal állítsa vissza a PC üzemmódot.
Megjelenik az Autom. beállítás. A képminŒség és a
képpozíció automatikusan be lesz állítva.
Nyomja meg az ENTER gombot.
A
eg
v
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:01 PM
Page 45
KülsŒ jelforrás megtekintése
A csatlakoztatott készülékek (videomagnó, DVD-egység, beltéri
egység) és a televíziós forrás (hagyományos adás vagy kábel) közötti
váltásra a távvezérlŒt használhatja.
Bemenet
TV
Forráslista
: TV
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény:
Megjelenik a fŒmenü.
A … vagy a † gombbal válassza ki az Bemenet opciót.
2
Eredmény:
Œ
√
√
Névszerkesztés
3
Nyomja meg az ENTER gombot.
Eredmény:
A képernyŒn megjelennek a Forráslista csoportban
elérhetŒ lehetŒségek.
4
Nyomja meg ismét az ENTER gombot.
5
A … vagy a † gombbal válassza ki a jelforrást, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
➢
Mozgatás
A képernyŒn megjelennek az Bemenet csoportban
elérhetŒ lehetŒségek.
TV
Belépés
Vissza
Forráslista
TV
1. küls.
---2. küls.
---3. küls.
---AV
---S-Video
---Összetevö
---† További menüpontok
Mozgatás
Belépés
A funkciókat a SOURCE gomb megnyomásával is beállíthatja.
Ha tévénézés közben váltja a külsŒ mısorforrást, a képváltás
némi késéssel megy végbe.
.
Magyar - 45
Vissza
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:01 PM
Page 46
Név hozzárendelése külsŒ forráshoz
Ezzel a funkcióval elnevezheti a csatlakoztatott bemeneti forrást.
Bemenet
TV
Forráslista
√
: TV
√
Névszerkesztés
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény:
2
Belépés
1. küls.
2. küls.
3. küls.
AV
S-Video
Összetevö
PC
HDMI
Mozgatás
: - - - -- - - : - -videomagnól
-: - - - -DVD
KábelvevŒ
:---HD-vevŒ
: - -MüholdvevŒ
-: - - -AV-vevŒ
:---:---Belépés
Magyar - 46
A képernyŒn megjelennek az Bemenet csoportban
elérhetŒ lehetŒségek.
Vissza
Névszerkesztés
TV
Megjelenik a fŒmenü.
A … vagy a † gombbal válassza ki az Bemenet forrást.
Eredmény:
Mozgatás
3
Nyomja meg az ENTER gombot.
4
A … vagy a † gombbal válassza ki az Névszerkesztés lehetŒséget.
Nyomja meg az ENTER gombot.
5
A … vagy a † gombbal válassza ki a szerkeszteni kívánt forrást.
Nyomja meg az ENTER gombot.
Eredmény:
A rendszer megjeleníti a rendelkezésre álló
készülékneveket.
videomagnól - DVD - KábelvevŒ - HD-vevŒ MüholdvevŒ - AV-vevŒ - DVD-vevŒ - Játék Videokamera - DVD Combo - DHR (DVD HDD
Recorder) - PC - TV.
Vissza
A
in
6
Válassza ki a kívánt opciót a … vagy a † gombbal.
7
A megerŒsítéshez nyomja meg az ENTER gombot.
A
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:01 PM
Page 47
A Teletext funkció
A legtöbb televíziós csatorna teletexten keresztül írásos
információt szolgáltat. A szolgáltatott információ tartalma:
◆ Televízió-mısorok idŒpontjai
◆ Közérdekı közlemények és idŒjárás-jelentés
◆ Sporteredmények
◆ Utazási információ
Az információ számozott oldalakra van felosztva (ld. ábra).
Betıjel
A
B
C
D
E
F
➢
Tartalomjegyzék
Kiválasztott oldalszám.
A sugárzó csatorna azonosítója.
Aktuális oldalszám vagy kereséssel kapcsolatos
jelzések.
Dátum és idŒ.
Szöveg.
Állapot-információ.
FASTEXT információk.
A teletext információ gyakran több, egymás után megjelenŒ
oldalon jelenik meg, amelyek az alábbi módokon érhetŒk el:
◆ Az oldalszám beírásával
◆ Egy címnek a listából történŒ kiválasztásával
◆ Egy színes címsor kiválasztásával (FASTEXT rendszer)
Magyar - 47
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:01 PM
Page 48
A teletext információ megjelenítése
A televíziókészüléken bármikor megjeleníthetŒk a teletext
információk.
teletext információ pontos megjelenítéséhez megbízható
☛ Avételre
van szükség; különben:
◆ Az információ hiányos lehet,
◆ És elŒfordulhat, hogy néhány oldal nem jelenik meg.
1
A P vagy a P gombbal válassza ki a teletext szolgáltatást
nyújtó csatornát.
2
A TTX/MIX (
Eredmény:
3
) gomb megnyomásával aktiválja a teletext módot.
Megjelenik a tartalom oldal. Ez az
(index) gomb
megnyomásával bármikor ismét elŒhívható.
Nyomja meg ismét a TTX/MIX (
Eredmény:
) gombot.
A képernyŒ két részre oszlik. Ez a KettŒs teletext
funkció lehetŒvé teszi, hogy az aktuális mısort és a
teletext információt elkülönítve láthassa a képernyŒn.
4
Ha a teletext információt egy képen akarja látni, nyomja meg újra a
TTX/MIX (
) gombot.
5
A teletext képernyŒbŒl való kilépéshez nyomja meg a TV (
gombot.
)
A megjelenítés jellemzŒinek beállítása
Egy teletext oldal megjelenítése után különféle lehetŒségek
közül választva, igényeinek megfelelŒen állíthatja be az oldalt.
Megjeleníteni kívánt tartalom
Magyar - 48
Gomb
◆ Rejtett szöveg
(például vetélkedŒk válaszai)
(megjelenítés)
◆ Normál képernyŒ
(megjelenítés) ismét
◆ KövetkezŒ oldal,
a számának beírásával
(aloldal)
◆ A mısor valamely oldal
keresése közben
(törlés)
◆ KövetkezŒ oldal
(egy oldallal elŒre lép)
◆ ElŒzŒ oldal
(egy oldallal visszalép)
◆ Dupla méretı betık:
● A képernyŒ felsŒ része
● A képernyŒ alsó része
●
◆ Normál képernyŒ
●
(méret)
Egyszer
● Kétszer
Háromszor
A
k
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:01 PM
Page 49
Teletext oldal kiválasztása
A távvezérlŒn található számozott gombok megnyomásával
közvetlenül beírhatja az oldal számát.
1
A megfelelŒ számgomb megnyomásával írja be a
tartalomjegyzékben található, háromjegyı oldalszámot.
Eredmény:
t.
2
n.
Ha a mısorszolgáltató FASTEXT rendszert használ, a teletext
oldalon található, színkóddal jelölt különbözŒ témák a távvezérlŒn
található színes gombokkal is kiválaszthatók. Nyomja meg a
kiválasztani kívánt témának megfelelŒ színı gombot; a választható
témákat az állapotsorban találja.
Eredmény:
a
Az aktuális oldal számlálójának értéke nŒ, majd
megjelenik a megadott oldal. Ha a kiválasztott
oldalhoz további oldalak kapcsolódnak, azok egymás
után jelennek meg. Ha a képernyŒt szeretné
kimerevíteni egy adott oldalon, nyomja meg a
(tartás) gombot. A normál nézethez való
visszatéréshez nyomja meg újra.
Megjelenik egy további színes információkat
tartalmazó oldal, amelyben ugyanezzel a módszerrel
választhat.
3
Az elŒzŒ vagy a következŒ oldal elŒhívásához nyomja meg a
megfelelŒ színı gombot.
4
Az aloldal a következŒ lépésekkel jeleníthetŒ meg.
◆ Nyomja meg az
(aloldal) gombot.
Eredmény: Megjelennek a rendelkezésre álló aloldalak.
◆ Válassza ki a kívánt aloldalt. Az aloldalak között a
gombbal lapozhat.
vagy a
Magyar - 49
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:01 PM
Page 50
Csatlakoztatás külsŒ bemenetre/kimenetre
Az “EXT1” és “EXT3” az RGB kimenetı berendezések, például videojáték-eszközök és videolemezlejátszók csatlakoztatására szolgál.
Videomagnó
①
A televízió hátsó része
②
DVD
vagy
③
Dekóder/
Videojáték-eszköz
vagy
Videólemez-lejátszó
① Ez a végzŒdés csatlakoztatható:
◆ SCART aljzatba
◆ S-Video aljzatba és két audio RCA aljzatba (L+R); EXT 2
◆ Három RCA aljzatba (VIDEO + AUDIO-L és R).
② Ha egy másik videomagnóval (VCR) is rendelkezik, és szeretne videokazettát
Parabola-antenna
➃
másolni, csatlakoztassa a forrás videomagnót az EXT1 (vagy EXT3), a cél
videomagnót pedig az EXT2 aljzatba, így a jelet az EXT1-rŒl (vagy EXT3-ról)
az EXT2 aljzathoz irányíthatja.
③ Ha rendelkezik dekóderrel, csatlakoztassa a videomagnóhoz, a videomagnót
pedig a televízióhoz.
➃ Ha mısort szeretne felvenni, csatlakoztassa a vevŒkészüléket az EXT1 (vagy
EXT3), a videomagnót pedig az EXT2 aljzatba, így a jelet az EXT1-rŒl (vagy
EXT3-ról) az EXT2 aljzathoz irányíthatja.
☛
Ha audio- vagy videorendszert csatlakoztat a TV készülékhez,
gyŒzŒdjön meg arról, hogy minden készülék ki van kapcsolva.
A biztonsági elŒírásokat és a csatlakoztatási információkat keresse
meg a berendezéshez mellékelt dokumentációban.
Magyar - 50
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:01 PM
Page 51
Csatlakoztatás az audiokimenethez
➢
Az RCA (AUDIO OUT-L és R) csatlakozók pl. audiorendszerek csatlakoztatására használhatók.
A televízió hátsó része
Audiorendszer/
KülsŒ erŒsítŒ
Csatlakoztatás S-Video bemenethez
Az S-VIDEO és az AUDIO-L/R csatlakozók S-Video kimenetı berendezések, például videokamera
vagy videomagnó csatlakoztatására szolgálnak.
Camcorder
A televízió oldalpanelje
és a
Videomagnó
e
➢
Ha képet és hangot is szeretne lejátszani, akkor az S-VIDEO és az AUDIO-L/R csatlakozót is
használnia kell.
Magyar - 51
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:01 PM
Page 52
Csatlakoztatás a digitális bemenethez
A HDMI/DVI IN és az AUDIO-L/R csatlakozók digitális kimenettel rendelkezŒ eszközök számára lettek
kialakítva. Ha nagy sávszélességı, digitálistartalom-védelemmel rendelkezŒ, nagy felbontású kép
forrását csatlakoztatja ezekhez a csatlakozókhoz, akkor a nagy felbontású képek digitális
formátumban jelennek meg.
A televízió hátsó része
Személyi számítógép
és a
vagy
DVD
A televízió hátsó része
DTV vevŒegység
➢
A HDMI/DVI IN nem támogatja az analóg R (red (vörös)), G (green (zöld)) és B (blue (kék))
jelcsatornákat.
☛
Magyar - 52
Még ha csatlakoztatta is a HDMI-forrást a televíziókészülékhez,
akkor is ellenŒrizze, hogy a HDMI-forrás be van-e kapcsolva,
mert elŒfordulhat, hogy nem választotta ki a HDMI-t a források
listáján.
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:01 PM
Page 53
Csatlakoztatás a komponensbemenethez
A televízió hátsó része
DVD
DTV vevŒegység
➢
A COMPONENT IN aljzatok a DVD vagy DTV-vevŒegység kimenettel rendelkezŒ berendezések
csatlakoztatására szolgálnak. (480i, 480p, 576i, 576p, 1080i, 720p)
Csatlakoztatás PC bemenethez
A “PC” (videó) és “PC AUDIO (L+R)” csatlakozók a tévékészülék és a számítógép összekapcsolására
lettek kialakítva.
A televízió hátsó része
Személyi számítógép
és a
Magyar - 53
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:01 PM
Page 54
A számítógép szoftverének telepítése (csak Windows)
Az alábbiakban a Windows (MS Windows XP) képernyŒbeállításait láthatja egy tipikus számítógép esetében.
A saját számítógépén megjelenŒ képek azonban valószínıleg eltérŒek lesznek, a gépre telepített Windows
verziótól és a videokártyától függŒen. Ha a tényleges képernyŒk különböznek is, az alapbeállítási
információk többnyire azonosak. (EllenkezŒ esetben lépjen kapcsolatba a számítógép gyártójával vagy a
Samsung márkakereskedŒjével.)
A
e
1. Kattintson az egér jobb gombjával a Windows
asztalra, majd a [Tulajdonságok] menüpontra.
Ekkor megjelenik egy párbeszédablak.
2 Kattintson a Beállítások fülre, majd állítsa be a
Megjelenés lehetŒségeit a képernyŒmódokat
tartalmazó táblázatnak megfelelŒen. A Színek
beállításait nem kell módosítania.
3 Kattintson az Speciális fülre. Új beállítási
párbeszédablak jelenik meg.
2
4 Kattintson a KépernyŒ fülre, majd állítsa be a
Frissítési gyakoriság értékét a képernyŒmódokat
tartalmazó táblázatnak megfelelŒen. Ha módja
van rá, a Frissítési gyakoriság értéke helyett
állítsa be a FüggŒleges frekvencia és a
Vízszintes frekvencia értékeit külön-külön.
3
◆
◆
◆
◆
5 Nyomja meg az OK gombot, zárja be az ablakot,
6
4
5
Magyar - 54
➢
majd nyomja meg a következŒ, Megjelenítés
tulajdonságai ablak OK gombját. Ekkor a
számítógép automatikusan újraindulhat.
Állítsa le a számítógépet, majd csatlakoztassa a
televízióhoz. (lásd az 53. oldalon)
◆ A Windows adott változatától és a
számítógép típusától függŒen a számítógép
monitorján megjelenŒ képek eltérŒek
lehetnek.
◆ A televíziókészülék számítógépes
monitorként történŒ alkalmazása esetén a
színmélységet legfeljebb 32 bitre állíthatja be.
◆ Ebben az esetben a televízión megjelenŒ
kép a Windows verziójától és a számítógép
gyártójától függŒen eltérhet.
◆ Számítógép csatlakoztatásakor (beleértve a
DVI-kapcsolatot is) azt a TV által támogatott
megjelenítése beállításokra kell beállítani.
EllenkezΠesetben az Bemeneti
tartományon kívül üzenet jelenik meg.
◆
◆
◆
◆
◆
◆
n.
at
p
e.
p
a
tt
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:01 PM
Page 55
PC/HDMI(DVI) bemeneti mód
A képernyŒpozíció és a méret a számítógép monitorától és annak felbontásától függŒen
egyaránt változik. Az alábbi táblázat bemutatja az összes támogatott megjelenítési módot:
Normál
Felbontás
VGA
720 x 400
640 x 480
SVGA
800 x 600
XGA
832 x 624
1024 x 768
DTV
(EIA/CEA861-B)
720 x 576
720 x 480
1280 x 720p
1920 x 1080i
◆
◆
◆
◆
FüggŒleges
frekvencia (Hz)
Vízszintes
frekvencia (kHz)
Képpontórafrekvencia (MHz)
Szink. polaritás
(V/F)
31.47
31.47
35.00
37.86
37.50
43.27
35.16
37.88
48.08
46.87
53.67
49.73
48.36
56.40
60.02
31.25
31.50
37.50
45.00
28.125
33.75
70.00
60.00
66.70
72.80
75.00
85.00
56.30
60.30
72.20
75.00
85.10
74.60
60.00
70.10
75.00
50.00
60.00
50.00
60.00
50.00
60.00
28.322
25.175
30.24
31.50
31.50
36.00
36.00
40.00
50.00
49.50
56.25
57.284
65.00
75.00
78.75
27.00
27.027
74.25
74.25
74.25
74.25
-/-/+
-/-/-/-/-+/+/++/+
+/+
+/+
-/+
-/-/+/X
X
X
X
X
X
A sorváltós módot a rendszer nem támogatja.
Nem szabványos videoformátum kiválasztása esetén a televízió mıködése rendellenes lehet.
A 4:3 mód 720 x 400-as bemeneti jelekrŒl nem mıködik.
PC/HDMI-módban a rendszer a 640x480 PC-jelet alapvetŒen 720x480 TV-jelként ismeri fel. Annak érdekében,
hogy a rendszer a jelet 640x480 PC-jelként ismerje fel, válassza a Névszerkesztés lehetŒség “PC” elemét.
Tekintse meg a 46. oldal “Név hozzárendelése külsŒ forráshoz” címı részét.
Megjegyzések
◆ A PC képernyŒ szövegminŒsége XGA módra (1024 x 768) van optimalizálva, a teljes képernyŒs
megjelenített PC mód pedig SVGA módra (800 x 600).
◆ Amennyiben a televíziót PC kijelzŒként használja, a 24 bites színmélységet kell beállítani (több mint 16 millió
szín).
◆ A számítógép képernyŒje a gyártótól (és az Ön Windows verziójától) függŒen a bemutatottól eltérŒen is
megjelenhet.
◆ A PC és a televízió összekapcsolásával kapcsolatos információkért lapozza fel számítógépe dokumentációját.
Ha van lehetŒsége a függŒleges és a vízszintes frekvenciák kiválasztására, válassza ki a 60 Hz (függŒleges)
és 31,5 kHz (vízszintes) értékeket. Némely esetben a PC tápvezetékének kihúzásakor (vagy a PC
lecsatlakozásakor) rendellenes jelek (csíkok) jelenhetnek meg a képernyŒn. Ilyen esetben nyomja meg a
SOURCE gombot a Videó módra történŒ átkapcsoláshoz. GyŒzŒdjön meg arról is, hogy a PC csatlakoztatva
van-e.
◆ Notebook számítógép csatlakoztatásakor gyŒzŒdjön meg arról, hogy a PC csak a televízión keresztül jeleníti
meg az adatokat. (Különben véletlenszerı jelek tınhetnek fel).
◆ Amennyiben a vízszintes szinkronjelek PC módban szabálytalannak tınnek, ellenŒrizze a PC
energiatakarékos üzemmódját, vagy a kábelcsatlakozást.
Magyar - 55
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:01 PM
Page 56
BejövŒ jelek átirányítása a külsŒ kimenetre
A televíziókészüléken megválaszthatja, hogy milyen audio- és
videojeleket kíván a külsŒ csatlakozóra irányítani.
Beállítás
TV
Plug & Play
Nyelv
IdŒ
Kék képernyŒ
Dallam
Áttınés
PC
AV-beállítás
√
√
√
√
√
√
√
√
: Magyar
: Ki
: Be
: Ki
Mozgatás
Belépés
1. küls.
: TV
√
2. küls.
: TV
√
3. küls.
: TV
√
Mozgatás
2
Vissza
1. küls.
: TV
2. küls.
: TV
3. küls.
Nyomja meg az ENTER gombot.
4
A … vagy a † gombbal válassza ki az AV-beállítás opciót.
Nyomja meg az ENTER gombot.
Mozgatás
Belépés
Magyar - 56
Vissza
Megjelenik az AV-beállítás menü.
5
A … vagy a † gomb segítségével válassza ki a kívánt kimeneti
csatlakozót (1. küls. vagy 3. küls.). Nyomja meg az ENTER gombot.
6
A … vagy a † gomb megnyomásával válassza ki a kiválasztott
kimeneti csatlakozóra irányítandó forrást.
➢
TV
: TV
1. küls. Video
1. küls. S-Video
3. küls. Video
3. küls. S-Video
AV
S-Video
A képernyŒn megjelennek a Beállítás csoportban
elérhetŒ opciók.
3
Eredmény:
Belépés
Megjelenik a fŒmenü.
A … vagy a † gombbal válassza ki a Beállítás opciót.
Eredmény:
AV-beállítás
TV
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény:
Vissza
AV-beállítás
TV
1
➢
7
1. küls. : Alapértelmezett (TV)
2. küls. : Változó (TV, 1. küls. Video, EXT1 S-Video, 3. küls.
Video, 3. küls. S-Video, AV vagy S-Video)
3. küls. : Változó (TV, 1. küls. Video, 1. küls. S-Video, 2. küls.
Video, 2. küls. S-Video, AV vagy S-Video)
A készülék az S-Video jelet videojellé alakítja.
Az ENTER gomb megnyomásával erŒsítse meg a választását.
A
k
k
t.
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:01 PM
Page 57
A távirányító beállítása
A televíziókészülék távvezérlŒjének segítségével a televíziókészüléken
kívül videomagnó, CATV egység, DVD-lejátszó vagy STB-egység is
kezelhetŒ.
➢
Lehetséges, hogy a távirányító nem alkalmazható az összes
DVD-lejátszóval, videomagnóval és kábeltelevíziós beltéri
egységgel.
1
Kapcsolja ki a videomagnót, a kábeltelevíziós egységet, a DVDlejátszót vagy az STB-egységet.
2
Nyomja meg a SELECT gombot. Az üzemmódot a SELECT gomb
lenyomásával módosíthatja.
3
Nyomja meg a távirányító Power ( ) gombját. A kiválasztott
berendezésnek ekkor be kell kapcsolnia. Ha sikerült a kívánt
egységet bekapcsolni, a távirányító beállítása befejezŒdött.
4
Miután beállította a távirányítót, a SELECT gombot megnyomva a
távirányítóval a videomagnót, a kábeltelevíziós egységet, a DVDlejátszót vagy az STB-egységet kezelheti.
➢
➢
➢
➢
VCR
Amennyiben a távirányító VCR, CATV, DVD vagy STB
üzemmódban van, a televíziókészülék hangerejét a
távirányító hangerŒszabályzó gombjaival továbbra is
szabályozhatja.
A kábeltévé-vevŒegység vezérlŒszerveinek programozása:
◆ Nyomja meg a SELECT gombot, majd válassza a CATV
lehetŒséget.
◆ Irányítsa a távirányítót a kábeltévé vevŒegységére, majd
nyomja meg a SET gombot. Adja meg a készülékgyártó
kódszámát, ld. a 59. oldalon.
Pl.: Ha a készüléket az Oak gyártotta, nyomja meg a 026
kódszámot.
A videomagnó vezérlŒszerveinek programozásához:
◆ Nyomja meg a SELECT gombot, és válassza a VCR
lehetŒséget.
◆ Irányítsa a távirányítót a videomagnóra, majd nyomja meg
a SET gombot. Adja meg a készülékgyártó kódszámát, ld.
a 58. vagy az 59. oldalon.
A DVD vezérlŒszerveinek programozásához:
◆ Nyomja meg a SELECT gombot, és válassza a DVD
lehetŒséget.
◆ Irányítsa a távirányítót a DVD-re, majd nyomja meg a SET
gombot. Adja meg a készülékgyártó kódszámát, ld. a 59.
oldalon.
Magyar - 57
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:01 PM
Page 58
A távirányító egyéb összetevŒkhöz való beállítása
A távirányító videomagnóhoz kapcsolódó kódjai
Admiral
020
Marantz
Aiwa
025
Marta
006
Akai
004, 027, 032
MEI
021
Audio Dynamics
Bell&Howell
007, 026
Memorex
018
MGA
007, 008, 018, 021, 026, 036, 037, 062
006, 021, 024, 025
034
022
Midland
005
Candle
002, 003, 006, 008, 015, 055
Minolta
019, 041
Canon
021, 056
Citizen
002, 003, 006, 008, 015, 055
Broksonic
Colortyme
Craig
007
002, 024
Curtis Mathes
002, 007, 008, 017, 021, 025, 056, 064,
Daewoo
003, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016
066
DBX
007, 026
Mitsubishi
Montgomery Ward
MTC
Multitech
NEC
Optimus
Panasonic
Pentax
019, 034, 041, 046
020
002, 025
002, 005, 025, 038
007, 008, 018, 026, 037, 062, 064
020
021, 056, 071, 072
019, 041
017
Pentex Research
Dynatech
034
Philco
021, 036, 056, 059
Emerson
001, 003, 006, 021, 022, 025, 030, 032,
Philips
021, 036
034, 040, 047, 050, 052, 060, 063, 065,
Pioneer
019, 026, 039, 053
066, 067, 069
Portland
015, 049, 055
Dimensia
Fisher
Funai
General Electric
Go Video
LG (Goldstar)
Harman Kardon
Hitachi
Instant Replay
JC Penney
JVC
Kenwood
018, 024, 028, 029, 048, 051, 061
PROSCAN
008
017
025
Quartz
018
002, 005, 017, 021, 056
Quasar
021, 056
002
Radio Shack/Realistic
006, 007, 008, 009, 010
007
034, 048, 056
RCA
019, 025, 041, 042
021
006, 018, 020, 021, 024, 025, 029,
002, 017, 019, 021, 035, 041, 043,
057, 068
Samsung
002, 007, 018, 019, 021, 026, 037, 041,
Sansui
054, 056
Sanyo
000, 001, 002, 003, 004, 005
026
018, 024
007, 008, 018, 021, 026, 037
Scott
003, 047, 052, 067
007, 008, 018, 026, 037
Sears
006, 018, 019, 024, 028, 029, 041,
KLH
070
Lioyd
025
Sharp
020, 034, 045, 015
Logik
038
Shimom
027, 033, 038, 058
LXI
025
Signature
Magnavox
Magyar - 58
021, 036, 056, 059
048, 051
Sony
025
027, 033, 044
6
4
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:01 PM
Page 59
A távirányító egyéb összetevŒkhöz való beállítása
A távirányító videomagnóhoz kapcsolódó kódjai (folytatás)
Sylvania
Symphonic
Tandy
021, 025, 036, 056, 059
025
018, 025
Totevision
Unitech
006
Victor
Tatung
037
Video Concepts
Technics
6
Teknika
0
TMK
Toshiba
025, 037, 068
021
002
Vector Research
Tashika
Teac
002, 006
007, 026
026
007, 026
002
Videosonic
Wards
002, 003, 006, 019, 020, 021, 024, 025,
034, 038, 041
006, 021, 025, 031
066
003, 019, 029, 051, 052
007, 008, 018, 026, 037
Yamaha
023, 027, 033, 073
Zenith
8
4
0
8
A távirányító kábelegységhez (CATV) kapcsolódó kódjai
Anvision
GI
017, 018
041
Regency
015, 023
SA
042, 043
6
Hamlin
003, 024, 031
3
Hitachi
025, 030
Scientific Atlanta
Jerrold
038, 039
Sprucer
022
7
Macom
025, 030
Stargate 2000
036
8
Magnavox
019, 023, 028
Sylvania
016
6
Oak
026
Texscan
016
6
8
Panasonic
003, 022, 027, 037, 044
Samsung
000, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007
042, 043
032
Tocom
Philips
019, 021, 023, 028
Universal
033, 034
Pioneer
004, 018, 020, 044
Viewstar
019, 021, 023, 028
RCA
Regal
014, 022, 040
003
046
Wamer amex
Zenith
017, 029, 035, 037, 045
6
4
7
8
4
A távirányító DVD-egységhez kapcsolódó kódjai
Samsung
000, 001
LG (Goldstar)
006
JVC
002
Sony
007
PROSCAN/RCA
003
Denon
008
Panasonic
005
Curtis Mathes
009
Magyar - 59
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:01 PM
Page 60
Izzócsere
1
Húzza ki a televízió zsinórját a fali csatlakozóból, majd
csavarhúzóval távolítsa el a csavart.
M
2
Távolítsa el az izzó borítását
H
tí
3
Csavarhúzóval távolítsa el az izzót tartó csavarokat.
4
A karnál fogva húzza ki az izzót, és válassza le a motorról.
5
Az izzó visszahelyezéséhez fordított sorrendben kövesse a fenti
lépéseket.
◆ Miért van szükség izzócserére?
A projektoros televíziókban használt izzó élettartama korlátozott.
A képernyŒ tökéletes mıködése miatt idŒközönként cserélni kell.
Az izzócsere után a képernyŒn megjelenŒ kép olyan ragyogó és
tiszta lesz, mint a készülék újkorában.
◆ Mikor kell kicserélni?
Az izzócsere akkor esedékes, ha a képernyŒn megjelenŒ kép
sötétebbé és kevésbé tisztává válik, vagy amikor az elŒlapján
található mind a három LED (TIMER, LAMP és STAND BY/TEMP)
villogni kezd.
◆ Az izzó cseréje elŒtt ellenŒrizze a következŒket:
- Áramtalanítsa a készüléket, és várjon 30 percet, mielŒtt
kicseréli az izzót, hogy legyen ideje lehılni.
- Ugyanolyan jelı izzót használjon, különben a televízió
károsodhat. Az izzó jele az izzó burkolatán vagy a televízió
oldalán található.
- Az izzó jelének ellenŒrzése után vigye el a használt izzót abba
az üzletbe, ahol vásárolta a televíziót vagy a Samsung
Szervizközpontba.
◆
Magyar - 60
Vigyázat
- Ne érintse meg kézzel az izzó üvegét és ne helyezzen
semmilyen idegen tárgyat a burkolatba, mert ezzel a képernyŒn
megjelenŒ kép minŒségének romlását, áramütést vagy tüzet
okozhat.
- Ne helyezze a használt izzót gyúlékony anyagok közelébe,
vagy olyan helyre, ahol gyermekek hozzáférhetnek.
- Vigyázzon, hogy por vagy piszok ne gyıljön össze az izzón
vagy az izzó burkolatán belül. A piszkos burkolat vagy izzó
meggyulladhat, felrobbanhat vagy áramütést okozhat.
- Az új izzó nem megfelelŒ kezelése esetén a képminŒség
romolhat, és az izzó várható élettartama csökkenhet.
- Izzócsere után feltétlenül erŒsítse az izzó burkolatát a
televíziókészülékhez. A készülék mindaddig nem mıködik,
amíg az izzó burkolata nincs biztosan rögzítve. A televízióra
erŒsítés után húzza meg az izzó burkolatának tartócsavarját.
N
A
N
ké
H
E
ill
A
P)
BP68-00476N-00Hun_0316
3/17/05
2:01 PM
Page 61
Hibaelhárítás: MielŒtt szakemberhez fordulna
MielŒtt a Samsung vevŒszolgálathoz fordulna, hajtsa végre az alábbi egyszerı ellenŒrzŒ lépéseket.
Ha az alábbi utasítások segítségével nem tudja megoldani a problémát, jegyezze fel a tv-készülék
típusszámát és sorozatszámát, majd vegye fel a kapcsolatot a márkakereskedŒvel.
Nincs kép vagy hang
◆ EllenŒrizze, hogy a tápfeszültség vezetéke csatlakoztatva van-e a
fali csatlakozóaljzatba.
◆ EllenŒrizze, hogy a tápkapcsolót “OFF” (O) állásba tolta, illetve
kikapcsolta a készüléket a távirányítón vagy a televízió elŒlapján lévŒ
tápkapcsoló POWER ( ) gombbal
◆ EllenŒrizze a kép kontraszt- és fényerŒ-beállítását.
◆ EllenŒrizze a hangerŒt.
A kép jó, de nincs hang.
◆ EllenŒrizze a hangerŒt.
◆ EllenŒrizze, hogy nem nyomta-e meg a távvezérlŒ MUTE gombját.
◆ EllenŒrizze, hogy az BelsŒ némítás Be állásban legyen.
Nincs kép, vagy csak fekete-fehér
kép van.
◆ Módosítsa a színbeállításokat.
◆ EllenŒrizze, hogy a kiválasztott mısorszóró-rendszer megfelelŒen
mıködik-e.
Hang- és kép-interferencia észlelhetŒ
◆ Próbálja megkeresni a televízió mıködését befolyásoló elektromos
készüléket, és vigye azt a készüléktŒl távolabb.
◆ A televíziót csatlakoztassa egy másik tápfeszültség-aljzathoz.
Elmosódott vagy szemcsés kép,
illetve torz hang tapasztalható.
◆ EllenŒrizze az antenna irányát, elhelyezését és csatlakozásait.
Ezt az interferenciát gyakran beltéri antenna használata okozza.
A távvezérlŒ nem megfelelŒen mıködik
◆ Cserélje ki a távvezérlŒ elemeit.
◆ Tisztítsa meg a távvezérlŒ felsŒ szélét (az átviteli ablakot).
◆ EllenŒrizze, hogy az elemek a polaritásnak megfelelŒen vannak-e
behelyezve.
n
Magyar - 61
m
BP68-00554N-00Hun_0901
9/1/05
11:11 AM
Page 62
Mıszaki adatok
Jelen kiadványban található adatok kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, és elŒzetes értesítés
nélkül megváltoztathatók.
Típus megnevezése
SP42L6HX
SP46L6HX
SP50L6HX
SP56L6HX
Színrendszerek
PAL, SECAM, NTSC4.43
TV szabványok
BG, DK, I, L
Audio kimeneti
teljesítmény
Méretek
(Sz x H x M) (mm)
SP61L6HX
SP67L6HX
15 W + 15 W
999 x 331.3 x 755.5 mm 1088 x 342.5 x 814.2 mm 1182 x 354 x 869.7 mm 1330 x 388.5 x 961.7 mm 1446 x 466.5 x 1056.2 mm 1584 x 502.5 x 1144.5 mm
Súly
28 kg
30.3 kg
33 kg
36.7 kg
42.9 kg
49 kg
Tartozékok ellenŒrzése
Külön megvásárolható tartozékok
Csereizzó
Használati utasítás
TávvezérlŒ/
AAA elemek
➢
A termék felszerelésekor ügyeljen arra, hogy
a szellŒzés érdekében maradjon bizonyos
távolság (több, mint 10 cm) a készülék és a
fal között.
• A nem megfelelŒ szellŒzés a készülék belsŒ
hŒmérsékletének emelkedését okozhatja,
ami a berendezés élettartamának
csökkenését és mıködésének romlását
eredményezheti.
Magyar - 62
Csereizzó vásárlásakor keresse a legközelebbi
szervizközpontot.
• Csak eredeti lámpát vásároljon. A cég nem
vállal fellelŒséget a termékért, ha nem eredeti
lámpával használja.
BP68-00554N-00Hun_0901
9/1/05
11:11 AM
Page 63
Jegyzet
m
Magyar - 63
BP68-00554N-00Hun_0901
9/1/05
11:11 AM
Page 64
– VEVÃSZOLGÁLAT
– Ha a termék teljesítményének módosulása hibás
mıködésre enged következtetni, lépjen kapcsolatba
kiskereskedŒjével vagy szolgáltatás forgalmazójával.
ELECTRONICS
A termék megfelelŒ leadása
(Elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelése)
A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplŒ
jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a
terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt
kidobni. Annak érdekében, hogy megelŒzhetŒ legyen a
szabálytalan hulladékleadás által okozott környezet- és
egészségkárosodás, különítse ezt el a többi hulladéktól, és
felelŒsségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról, a
hulladékanyagok fenntartható szintı újrafelhasználása céljából.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi
önkormányzati szervektŒl kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és
hogyan vihetik el ez elhasznált terméket a környezetvédelmi
szempontból biztonságos hulladékleadás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és
vizsgálják meg az adásvételi szerzŒdés feltételeit. A terméket nem
szabad leadni kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal
együtt.
BP68-00554N-00
Download PDF

advertising