Samsung | LW20M21CU | Samsung LW20M21CU Felhasználói kézikönyv

01-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:53 AM
Page 1
LCD TV
LW15M23C
LW17M24C
LW17M24CU
LW20M21C
LW20M21CU
LW20M22C
Használati útmutató
Kérjük, hogy a készülék használatának megkezdése elŒtt
gondosan olvassa végig a kezelési útmutatót, és Œrizze
meg, mert késŒbb szüksége lehet rá.
KÉPERNYÃN MEGJELENÃ MENÜK
PC KIJELZÃ
TELETEXT
Regisztrálja termékét a www.samsung.com/global/register oldalunkon
00-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:52 AM
Page 1
Óvintézkedések állóképek vetítéséhez.
A kimerevített kép maradandó károsodást okozhat TV-je képernyõjének.
• Digitális jel vételére elŒkészített
TV: Amikor az általános (4:3)
képarányt választja SD-minŒségı
digitális adás vételére (és a
set-top box kimenete 480p).
• Digitális jel vételére elŒkészített
TV: Amikor a szélesvásznú (16:9)
képarányt választja SD-minŒségı
digitális adás vételére
(és a set-top box kimenete 1080i).
Noha a digitális mısorok szélesvásznú
(16:9) üzemmódban készülnek, a csatornák
idŒnként eredetileg normál (4:3) képarányú
mısorokat sugároznak digitális jelekké
alakítva, ilyen esetekben a kép jobb és bal
szélét a készülék levágja.
Megjegyzés: Ha a képernyŒ bal és jobb
oldala, valamint a közepe
huzamosabb ideig marad
rögzített, a fénysugárzás is
változik, aminek
eredményeképpen ezek a
szélek maradandó nyomot
hagynak.
Ne hagyja a képet kimerevítve hosszabb
idŒn át, mert ez olyan problémákat okozhat,
amelyek más gyártók termékeinél is
elŒfordulhatnak.
• Digitális jel vételére elŒkészített TV:
Ha a TV készüléke HD-minŒségı
jeleket fog (és ha a set-top box
kimenete 1080i).
Ha HD-minŒségı digitális adást néz normál
(4:3) képarányú TV-készüléken “16:9” vagy
“Panorama” képernyŒbeállítással, a mısor
ugyan megjelenik a képernyŒn, de a kép
alsó és felsŒ része hiányzik.
Megjegyzés: Ha a képernyŒ teteje és alja,
valamint közepe huzamosabb
ideig marad rögzített,
a fénysugárzás is változik,
aminek eredményeképpen
ezek a szélek maradandó
nyomot hagynak.
Ne hagyja a képet kimerevítve hosszabb
idŒn át, mert ez olyan problémákat okozhat,
amelyek más gyártók termékeinél is
elŒfordulhatnak.
00-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:52 AM
Page 2
• Integrált digitális TV
(szélesvásznú): SD-minŒségı
(általános) adás vételekor (480p
általános jel vétele esetén).
• Digitális jel vételére elŒkészített
TV (szélesvásznú):
SD-minŒségı (általános) adás
vételekor (set-top box használata
esetén).
• Analóg (normál) adást nézve egy
szélesvásznú TV-n (4:3 képarányt
választva).
Noha a digitális mısorok szélesvásznú
(16:9) üzemmódban készülnek, a csatornák
idŒnként eredetileg normál (4:3) képarányú
mısorokat sugároznak digitális jelekké
alakítva, ilyen esetekben a kép jobb és bal
szélét a készülék levágja.
Megjegyzés: Ha a képernyŒ bal és jobb
oldala, valamint a közepe
huzamosabb ideig marad
rögzített, a fénysugárzás is
változik, aminek
eredményeképpen ezek a
szélek maradandó nyomot
hagynak.
Ne hagyja a képet kimerevítve hosszabb
idŒn át, mert ez olyan problémákat okozhat,
amelyek más gyártók termékeinél is
elŒfordulhatnak.
• Ha DVD, CD vagy videó adást néz
szélesvásznú (21:9) formátumban
egy szélesvásznú (16:9) TV-n.
• Amikor számítógépet vagy
játékkonzolt köt a TV-re, és a 4:3
képarányt választja.
Ha DVD-lejátszót, számítógépet vagy
játékkonzolt köt szélesvásznú
TV-készülékére, és normál (4:3) vagy
szélesvásznú (21:9) üzemmódban játszik
egy játékkal vagy néz filmet, a kép bal és a
jobb, vagy a felsŒ és alsó része hiányzik.
Megjegyzés: Ha a képernyŒ bal és jobb
oldala, valamint a közepe
huzamosabb ideig marad
rögzített, a fénysugárzás is
változik, aminek
eredményeképpen ezek a
szélek maradandó nyomot
hagynak.
Ne hagyja a képet kimerevítve hosszabb
idŒn át, mert ez olyan problémákat okozhat,
amelyek más gyártók termékeinél is
elŒfordulhatnak.
01-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:53 AM
Page 2
Tartalomjegyzék
◆ A TELEVÍZIÓ CSATLAKOZTATÁSA ÉS ELÃKÉSZÍTÉSE
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
A vezérlŒpanel áttekintése ...........................................................................
A csatlakoztatópanel áttekintése ..................................................................
- Antenna vagy kábeltelevíziós hálózat csatlakoztatása .............................
- Set-top box, videomagnó és DVD-lejátszó csatlakoztatása .....................
- Számítógép csatlakoztatása .....................................................................
- KülsŒ A/V készülékek csatlakoztatása .....................................................
- Fejhallgató csatlakoztatása .......................................................................
- Kensington- nyílás ....................................................................................
KülsŒ forrásból érkezŒ képek megjelenítése ...............................................
Az elemek behelyezése a távirányítóba ......................................................
A távirányító áttekintése (A Teletext kivételével az összes funkció ismertetése) ....
A távirányító áttekintése (Teletext funkciók) ................................................
A készülék be- és kikapcsolása ...................................................................
A készülék készenléti állapotba helyezése ..................................................
Ismerkedés a távirányítóval ..........................................................................
Plug & Play ..................................................................................................
A TV üzemmód és a bemeneti jelforrás kiválasztása ..................................
A bemeneti forrás nevének módosítása ......................................................
Nyelvválasztás ..............................................................................................
4
5
6
6
6
7
7
7
8
9
10
11
12
12
13
14
16
17
18
◆ A CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
■
■
■
■
■
Csatornák automatikus tárolása ..................................................................
Csatornák kézi tárolása ................................................................................
A csatornák szerkesztése ............................................................................
A tárolt csatornák sorrendbe állítása ...........................................................
Név hozzárendelése a csatornákhoz ...........................................................
19
20
22
23
24
◆ A KÉP BEÁLLÍTÁSA
■
■
■
A képtípus módosítása .................................................................................
Az egyedi képbeállítások módosítása ..........................................................
A képernyŒ háttérszínének beállítása ..........................................................
25
26
27
◆ A HANG BEÁLLÍTÁSA
■
■
Magyar-2
A hangtípus módosítása ..............................................................................
Az automatikus hangerŒszabályzó kiválasztása .........................................
28
29
01-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:53 AM
Page 3
Tartalomjegyzék
◆ A HANG BEÁLLÍTÁSA
■
■
■
Az óra beállítása ..........................................................................................
Automatikus kikapcsolás ..............................................................................
A televízió automatikus be -és kikapcsolása ...............................................
30
31
32
◆ A KÜLÖNFÉLE FUNKCIÓK HASZNÁLATA
■
■
A kék képernyŒmód beállítása .....................................................................
Információk megtekintése ............................................................................
33
33
◆ A TELETEXT FUNKCIÓ HASZNÁLATA
■
■
■
■
■
Teletext funkció ............................................................................................
A teletextes információ megjelenítése .........................................................
Oldalválasztás szám alapján ........................................................................
Oldal kiválasztása FLOF segítségével .........................................................
Teletextoldalak tárolása ...............................................................................
34
35
36
37
37
◆ A PC-Funkciók Használata
■
■
■
■
■
■
■
■
■
A számítógépes szoftver beállítása .............................................................
A fényerŒ és a kontraszt beállítása ..............................................................
A kép elhelyezkedésének módosítása .........................................................
A képbeállítások inicializálása ......................................................................
A PC-képernyŒ automatikus beállítása ........................................................
Képmód ........................................................................................................
Az egyedi képbeállítások módosítása ..........................................................
A képernyŒ háttérszínének beállítása ..........................................................
A színek testreszabása ................................................................................
38
39
40
41
42
43
43
44
45
◆ FELHASZNÁLÁSI JAVASLATOK
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Hibaelhárítás: MielŒtt szakemberhez fordulna .............................................
PowerSaver ..................................................................................................
Technikai és környezeti jellemzŒk ...............................................................
KépernyŒmódok ...........................................................................................
DönthetŒ állvány ..........................................................................................
A televízió másik országban való használata ..............................................
A lopásgátló Kensington-zár használata ............................................................
VESA szabványnak megfelelŒ tartóeszköz kiépítése ..................................
A fali egység felszerelése (LW15M23C/LW17M24C/LW17M24CU) .........................
A fali egység felszerelése (LW20M21C/LW20M21CU/LW20M22C) .........................
46
47
48
49
50
50
51
51
52
54
Szimbólumok
Nyomja meg
Fontos
Megjegyzés
Magyar-3
01-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:53 AM
Page 4
A vezérlŒpanel áttekintése
POWER
SOURCE
Megjeleníti az összes elérhetŒ bemeneti
forrás menüjét. (TV - AV1 - AV2 - S-Video - PC)
A televízió vezérlõpultján a JELFORRÁS (
gomb megnyomásával is elvégezhetõ a
kiválasztás.
Be- és kikapcsolja a készüléket.
)
HEADPHONE
HANGSZÓRÓ
MENU
Ezt megnyomva a képernyŒn jelenítheti meg a
tévé funkcióit.
A TÁVIRÁNYÍTÓ ÉRZÉKELÃJE
-
ÁRAMELLÁTÁS-JELZÃ
+
Balra vagy jobbra mozgatja a kiválasztót az
OSD-n. Növeli vagy csökkenti a hangerŒt és
a kiválasztott funkcióhoz tartozó értékeket.
\
Felfelé vagy lefelé mozgatja a kiválasztót
az OSD-n. Növeli vagy csökkenti a csatornaszámot.
Magyar-4
A távirányítót a TV-készülék ezen pontjára irányítja.
Világít, ha a kikapcsolj az áramellátást.
(Készenléti állapotban vörös fény világít,
bekapcsoláskor az állapotjelzŒ
vörösen világítani kezd, kikapcsoláskor kialszik.
Az idŒzítŒ ki- és bekapcsolásakor az állapotjelzŒ
zölden világít.)
01-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:53 AM
Page 5
A csatlakoztatópanel áttekintése
< LW17M24C/ LW17M24CU >
< LW15M23C / LW20M21C / LW20M21CU / LW20M22C >
Tápvezeték
csatlakozója
Tápvezeték
csatlakozója
Választható
SCART
Audio- vagy videorendszer csatlakoztatása elŒtt minden esetben gyŒzŒdjön meg arról,
hogy minden elektromos egység ki van kapcsolva.
A berendezések csatlakoztatására vonatkozó részletes útmutatást, és a betartandó biztonsági
elŒírásokat a készülékhez mellékelt dokumentáció tartalmazza.
Magyar-5
01-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:53 AM
Page 6
A csatlakoztatópanel áttekintése
Antenna vagy kábeltelevíziós hálózat csatlakoztatása (modelltŒl függŒen)
A tévécsatornák megfelel Œ vételéhez szükséges jel az alábbi források egyikének csatlakoztatásával
biztosítható:
- KülsŒ antenna
- Kábeltelevíziós hálózat
- Mıholdas hálózat
Set-top box, videomagnó és DVD-lejátszó csatlakoztatása
- A videomagnó vagy a DVD Scart-kábelét csatlakoztassa a videomagnó vagy DVD Scart-csatlakozójához.
- Ha a set-top boxot és a videomagnót (vagy DVD-t) is szeretné a készülékhez csatlakoztatni, akkor a set-top
boxot kösse össze a videomagnóval (vagy a DVD-lejátszóval), és a videomagnót (vagy a DVD-t)
csatlakoztassa a tévékészülékhez.
Számítógép csatlakoztatása
- Csatlakoztassa a 15 tıs D-Sub csatlakozót a PC videocsatlakozójához.
- Csatlakoztassa a sztereó audiokábelt a készülék hátoldalán található “PC AUDIO IN (STEREO)”
(
) csatlakozóhoz, a másik végét pedig a számítógép hangkártyájának audiokimeneti csatlakozójához.
➣ 15 tıs D-SUB csatlakozó
Magyar-6
Tı
Önálló V/F
Összetett V/F
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Piros (P)
Zöld (Z)
Kék (K)
Földelés
Földelés (DDC visszatérés)
Földelés - piros (P)
Földelés - zöld (Z)
Földelés - kék (K)
Nincs csatlakozás
Földelés - szink./önteszt
Földelés
DDC -SDA (dátum)
Vízszintes szink.
FüggŒleges szink.
DDC -SCL (óra)
Piros (P)
Zöld (Z)
Kék (K)
Földelés
Földelés (DDC visszatérés)
Földelés - piros (P)
Földelés - zöld (Z)
Földelés - kék (K)
Nincs csatlakozás
Földelés - szink./önteszt
Földelés
DDC -SDA (dátum)
Vízszintes/függŒleges szink.
Használaton kívül
DDC -SCL (óra)
01-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:53 AM
Page 7
A csatlakoztatópanel áttekintése
KülsŒ A/V készülékek csatlakoztatása
- Csatlakoztassa az RCA- vagy az S-VIDEO-kábelt a megfelelŒ külsŒ A/V készülékhez
(videomagnóhoz, DVD- lejátszóhoz, kamerához).
- Csatlakoztassa az RCA audiokábelek egyik végét a készülék hátoldalán található „(MONO)L-AUDIO-R”
csatlakozókhoz, a másik végét pedig az A/V készülék megfelelŒ audiokimeneti csatlakozóihoz.
Fejhallgató csatlakoztatása
- Csatlakoztassa a fejhallgatót a készülék hátoldalán található 3,5 mm-es mini csatlakozóhoz.
Amíg a fejhallgató csatlakoztatva van, a beépített hangszórók inaktívak.
Kensington-nyílás
- Ez a televíziókészülék felszerelhetŒ betörésbiztos zárral. (lásd 51. oldal)
Magyar-7
01-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:53 AM
Page 8
KülsŒ forrásból érkezŒ képek megjelenítése
A különbözŒ audio- és videorendszerek csatlakoztatását követŒen
a külsŒ forrásból származó jeleket a megfelelŒ bemenet
kiválasztásával jelenítheti meg.
1
2
Magyar-8
EllenŒrizze, hogy valamennyi szükséges csatlakoztatás rendben
van-e (további információkért lásd a 6. és a 7. oldalt).
A TV üzemmód kiválasztásához nyomja meg a TV gombot.
A Video üzemmód kiválasztásához nyomja meg a SOURCE
(JELFORRÁS) gombot.
A bemeneti jelforrások az alábbi sorrendben jelennek meg:
AV1 - AV2 - S-Video - PC
01-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:53 AM
Page 9
Az elemek behelyezése a távirányítóba
A távirányítóba az alábbi esetekben kell behelyeznie az elemeket,
illetve kicserélnie azokat:
A készülék megvásárlásakor.
Ha a távirányító nem mıködik megfelelŒen.
1
A távirányító hátoldalán lévŒ fedél eltávolításához nyomja le az azon
található szimbólumot, majd határozottan húzza hátra a fedelet.
2
Helyezzen be két AAA méretı elemet.
◆ az elem + vége a távirányító + elöléséhez,
◆ az elem - vége a távirányító - jelöléséhez kerüljön.
3
Igazítsa a távirányító aljához a fedelet, majd tolja azt vissza a
helyére.
Ne használjon egyszerre különbözŒ típusú, például alkáli és
mangánelemeket.
Magyar-9
01-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:53 AM
Page 10
A távirányító áttekintése
(A Teletext kivételével az összes funkció ismertetése)
Televízió Be/Ki
Számgombok a csatornák
közvetlen eléréséhez
Egy- és kétjegyı csatornák
kiválasztása
ElŒzŒleg megtekintett csatorna
-KövetkezŒ csatorna
-ElŒzŒ csatorna
Hang ideiglenes kikapcsolása
Választás az elérhetŒ források közül
HangerŒ növelése és csökkentése
TV mód közvetlen kiválasztása
Menü megjelenítés és a
változtatás jóváhagyása
Az aktuális mısorral kapcsolatos
információk megjelenítése.
Kilépés az ODS-ból
Kurzor irányítása a menüben
Hangmód kiválasztása
Automatikus kikapcsolás
Hanghatások kiválasztása
KépjellemzŒk kiválasztása
Magyar-10
01-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:53 AM
Page 11
A távirányító áttekintése
(Teletext funkciók)
Teletext kimerevítése
P
P
: Teletext következŒ oldala
: Teletext elŒzŒ oldala
Teletextmód kiválasztása
(LIST/FLOF)
Kilépés a teletextbŒl
Teletext elŒhívása
Teletex tartalomjegyzék
Teletext aloldal
Teletext és a normál adás
egyszerre történŒ
megjelenítése.
Teletext tárolása
Teletext méretének kiválasztása
Fasttext téma kiválasztása
Magyar-11
01-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:53 AM
Page 12
A készülék be- és kikapcsolása
A tápkábel a készülék hátoldalához csatlakozik.
1
Dugja be a tápkábelt a megfelelŒ aljzatba.
Eredmény: Ha a tápkábel csatlakoztatva van, a LED barnán világít.
2
A készülék bekapcsolásához nyomja meg a
POWER gombot.
3
A készülék kikapcsolásához nyomja meg ismét a
gombot.
POWER
A készülék készenléti állapotba helyezése
A készülék készenléti állapotba helyezésével csökkentheti
annak energiafelhasználását.
A készenléti üzemmód használata a tévénézés átmeneti
felfüggesztése (például étkezések alkalmával) esetén lehet hasznos.
1
Nyomja meg a
POWER gombot.
2
A készülék újbóli bekapcsolásához egyszeru…en nyomja meg újra a
POWER(BEKAPCSOLÁS) gombot, vagy egy számjegy gombot,
vagy a
vagy a
csatornaváltó gombot.
Hosszabb ideig (például, amíg szabadságra utazik) ne hagyja a
készüléket készenléti állapotban.
A POWER gomb megnyomásával kapcsolja ki a készüléket.
A biztonság érdekében húzza ki a televízió tápkábelét az aljzatból,
és szüntesse meg az antenna és a televízió csatlakoztatását is.
Magyar-12
01-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:53 AM
Page 13
Ismerkedés a távirányítóval
A távirányító elsŒsorban az alábbi mıveletekre használható:
A csatornák közötti váltásra, és a hangerŒ beállítására.
A készülék beállítására a képernyŒn megjelenŒ menürendszer
segítségével.
A következŒ táblázat a leggyakrabban használt gombokat és azok
funkcióit ismerteti.
Gomb
PRE-CH
-
9
-/--
MUTE
Megjelenítési funkció
Menüfunkció
Váltás a következŒ
tárolt csatornára.
_
Váltás a következŒ
tárolt csatornára.
_
A két utoljára megjelenített csatorna közötti váltás.
(PRE-CH; ElŒzŒ csatorna)
A számjegynek megfelelŒ csatorna kiválasztása.
Az egynél több számjegybŒl álló csatornák kiválasztása.
A gomb megnyomásával a képernyŒn megjelenik a „—”
szimbólum. Írja be a kétjegyı csatornaszámot.
A hangerŒ növelése.
_
A hangerŒ csökkentése.
_
A hang ideiglenes kikapcsolása.
A hang visszakapcsolásához nyomja meg ismét a
gombot, vagy használja a + vagy a - gombok
valamelyikét.
MENU
EXIT
A képernyŒn megjelenŒ
menürendszer elŒhívása.
Visszatérés az elŒzŒ
menühöz vagy a normál
nézethez.
Kilépés a menürendszerbŒl közvetlenül a normál nézethez.
A menüpontok közötti mozgásra használható.
Menüpont kiválasztására vagy a kiválasztott elem
értékének növelésére használható.
Az elŒzŒ menüponthoz való visszatéréshez és a
kiválasztott elem értékének csökkentéséhez
használható.
Magyar-13
02-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:54 AM
Page 14
Plug & Play
A készülék elsŒ bekapcsolásakor a képernyŒn automatikusan
megjelennek a felhasználó által megadható alapvetŒ beállítási
lehetŒségek.
A következŒ lehetŒségek állnak rendelkezésére.
1
Ha a televízió készenléti állapotban van, nyomja meg a távirányító
POWER gombját.
Eredmény: Megjelenik a Plug & Play felirat.
Egy idŒ után az üzenet eltınik, majd automatikusan
megjelenik a Nyelv menü.
2
A
és a
gombok segítségével válassza ki a megfelelŒ nyelvet.
A rendelkezésre álló nyelvek listáján.
12 nyelv közül választhat.
3
A kiválasztott nyelv jóváhagyásához nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Megjelenik az „EllenŒrizze az antennabemenetet”
üzenet. Alatta az OK gomb van kiválasztva.
4
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Megjelenik az ország menü :
Belgium - Németország - Spanyolo. - Franciaország Olaszország - Hollandia - Svájc - Svédország Egyesült Kir. - Kelet-Európa - Egyéb
5
A és a
gombokkal válassza ki Ország.
gombot.
Nyomja meg az ENTER
Eredmény: Megjelenik az Autom. tárolás menüje.
6
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: A csatorna keresése automatikusan kezdŒdik el és ér
véget.
Ha a vége elŒtt kívánja befejezni a keresést, nyomja meg
együttesen az ENTER
és a Stop gombot.
7
Nyomja meg az ENTER
gombot.
A és a
gombokkal válassza ki, hogy az Óra vagy a Perc
kívánja-e megadni.
gombbal állítható be.
Az aktuális idŒ (Óra és Perc) a és a
(A 30. oldalon lásd a „Az óra beállítása” címı részt.
8
A beállítások jóváhagyásához nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Az „Jó szórakozást!” után a tárolt csatorna
aktiválódik.
9
Magyar-14
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
02-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:54 AM
Page 15
Plug & Play
A funkció alaphelyzetbe állítása:
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombokkal válassza ki a Beállítás opciót.
Eredmény: Megjelennek a rendelkezésre álló a Beállítás
lehetŒségek.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
A és a
gomb segítségével válassza ki a Plug & Play
lehetŒséget.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Megjelenik a Plug & Play felirat.
5
A beállítások elvégzésérŒl bŒvebben lásd az elŒzŒ oldalt.
Magyar-15
02-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:54 AM
Page 16
A TV üzemmód és a bemeneti jelforrás kiválasztása
Kiválaszthatja a TV üzemmódot vagy átválthat a tévé készülékhez
csatlakoztatott bemeneti forrásra. Ezzel a gombbal lehet kiválasztani a
nézni kívánt bemeneti jelforrást.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A ENTER
gombokkal válassza ki a Bemenet opciót.
Eredmény: Megjelennek a rendelkezésre álló a Bemenet.
lehetŒségek.
3
Mozgat·s
BelÈpÈs
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: A Forráslista opció van kijelölve.
VisszalÈpÈs
4
A és a
gombbal léphet a kívánt bemeneti forrásra.
gombot.
Nyomja meg az ENTER
Eredmény: A bemeneti jelforrás a kiválasztott forrásra változik.
Magyar-16
02-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:54 AM
Page 17
A bemeneti forrás nevének módosítása
A tévé készülék bemeneti portjaihoz csatlakoztatott bemeneti jelforrás
eszközök neveinek bevitele révén gyorsan és kényelmesen kiválaszthatja
a nézni kívánt bemeneti jelforrás megkeresését és kiválasztását.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A ENTER
gombokkal válassza ki a Bemenet opciót.
Eredmény: Megjelennek a rendelkezésre álló a Bemenet
lehetŒségek.
3
A és a
gombok segítségével válassza ki a Névszerkeszt.
opciót.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
A és a
gombbal válassza ki a módosítani kívánt bemeneti
jelforrást.
gombot.
Nyomja meg az ENTER
Eredmény: A következŒ értékek közül választhat:
5
A
és a
gombok segítségével válassza ki a kívánt eszközt.
Eredmény: Az alábbi lehetŒségek közül választhat:
---- - Videomagnó - DVD - KábelvevŒ - HD-vevŒ MıholdvevŒ - AV-vevŒ - DVD-vevŒ - Játék Videokamera - DVD Combo - DHR - PC
6
Ha elvégezte a szükséges beállításokat, a normál nézethez való
visszatéréshez nyomja meg az EXIT gombot.
Magyar-17
02-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:54 AM
Page 18
Nyelvválasztás
A készülék elsŒ használatakor meg kell adnia, hogy milyen nyelven
jelenjenek meg a képernyŒn látható menük és utasítások.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombokkal válassza ki a Beállítás opciót.
Eredmény: Megjelennek a rendelkezésre álló a Beállítás
lehetŒségek.
Magyar-18
3
Nyomja meg az ENTER
4
A és a
gomb segítségével válassza ki a Nyelv opciót.
gombot.
Nyomja meg az ENTER
5
A
6
Ha elvégezte a szükséges beállításokat, a normál nézethez való
visszatéréshez nyomja meg az EXIT gombot.
és a
gombot.
gombok segítségével válassza ki a megfelelŒ Nyelv.
02-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:54 AM
Page 19
Csatornák automatikus tárolása
A készülékkel lehetŒsége van a rendelkezésére álló frekvenciatartomány
végigpásztázására (a lehetŒségek országonként eltérŒek).
A csatornákhoz automatikusan hozzárendelt programszámok nem
feltétlenül egyeznek a tényleges vagy a várt programszámokkal.
LehetŒsége van azonban arra, hogy a számokat kézzel rendezze,
és a felesleges csatornákat törölje.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombokkal válassza ki a Csatorna lehetŒséget.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Csatorna csoporthoz
tartozó opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
A és a
gomb segítségével válassza ki az
Autom. tárolás opciót.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Az Start opció van kijelölve.
5
A keresés elindításához nyomja meg az ENTER
gombot.
A keresés megkezdésekor az almenü Start gombja
Stop-ra változik.
Eredmény: A keresés automatikusan leáll.
A csatornák a frekvenciatartományon belüli helyzetüknek
megfelelŒ sorrendben lesznek tárolva (a legkisebb lesz
az elsŒ, a legnagyobb pedig az utolsó). A képernyŒn ezt
követŒen az eredetileg kiválasztott csatorna jelenik meg.
Ha a keresést szeretné leállítani, válassza az Állj
lehetŒséget, és nyomja meg az ENTER
gombot.
6
A csatornák eltárolása után az alábbi mıveletekhez végezheti:
Csatornákat vehet fel és törölhet (lásd 22. oldal)
A csatornákat tetszés szerinti sorrendbe rendezheti (lásd 23. oldal)
A tárolt csatornákhoz neveket rendelhet (lásd 24. oldal)
7
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
Magyar-19
02-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:54 AM
Page 20
Csatornák kézi tárolása
A készülékkel a kábelhálózaton vett csatornákkal együtt összesen
100 csatornát lehet tárolni.
A csatornák kézi tárolása során döntenie kell a következŒkrŒl:
Kívánja-e tárolni az összes megtalált csatornát.
Milyen programszámot szeretne adni a tárolandó csatornáknak.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombokkal válassza ki a Csatorna lehetŒséget.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Csatorna csoporthoz
tartozó opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
A és a
gomb segítségével válassza ki a Kézi tárolás opciót.
gombot.
Nyomja meg az ENTER
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Kézi tárolás
csoporthoz tartozó opciók a kiválasztott Prog.
5
A és a
gomb segítségével válassza ki a Színrendszer opciót.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
A és a
gombokkal válassza ki a megfelelŒ Színrendszer,
gombot.
majd nyomja meg az ENTER
Eredmény: A színszabványok az alábbi sorrendben jelennek
meg a képernyŒn:
AUTO - PAL - SECAM - NTSC4.43
6
A és a gomb segítségével válassza ki a Hangrendszer opciót.
gombot.
Nyomja meg az ENTER
A és a gombokkal válassza ki a megfelelŒ Hangrendszer,
gombot.
majd nyomja meg az ENTER
Eredmény: A hangszabványok az alábbi sorrendben jelennek meg
a képernyŒn:
BG - DK - I - L
7
Magyar-20
Az összes olyan csatorna esetében, amelynek programszámát
szeretné módosítani, a és a gomb segítségével válassza ki a
Prog. és ismételje meg az 5. és 6. lépéseket.
02-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:54 AM
Page 21
Csatornák manuális tárolása
8
Ha ismeri a tárolni kívánt csatorna számát:
A és a gombok segítségével válassza ki a Csatorna opciót.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
A és a gombokkal jelölje ki a C (sugárzott csatorna)
vagy az S (kábelcsatorna) lehetŒségek egyikét, majd nyomja
meg az ENTER
gombot.
A és a gombok segítségével válassza ki a kívánt
számot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Ha a hang nem megfelelŒ vagy nincsen hang, jelölje ki újra
a kívánt hangrendszert.
A távvezérlŒn található számgombok segítségével is
kiválaszthatja a csatornát.
9
Ha nem ismeri a csatornaszámot, akkor a és a
segítségével válassza a ki a Keresés lehetŒséget.
gombot.
Nyomja meg az ENTER
A Keresés megkezdéséhez nyomja meg a és a
gombot.
Nyomja meg az ENTER
gombok
gombot.
Eredmény: A hangoló addig pásztázza a frekvenciasávot,
amíg az elsŒ csatorna vagy az Ön által kiválasztott
csatorna meg nem jelenik a képernyŒn.
10
A és a gomb segítségével válassza ki a Tárolás lehetŒséget.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Az OK van kiválasztva.
Eredmény: A készülék a megadott programszámmal tárolja
a csatornát.
11
Az összes tárolandó csatorna esetében ismételje meg a
8. és 10. lépéseket.
12
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
Magyar-21
02-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:54 AM
Page 22
A csatornák szerkesztése
A megtalált csatornák közül tetszése szerint kihagyhat bizonyos
csatornákat. A tárolt csatornák közötti görgetés során a kihagyásra
megjelölt csatornák nem lesznek láthatóak.
A kihagyásra meg nem jelölt csatornák a keresés során láthatóak lesznek.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombokkal válassza ki a Csatorna lehetŒséget.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Csatorna csoporthoz
tartozó opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
A vagy a
gomb megnyomásával válassza ki a
Hozzáadás/Törlés opciót.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Megjelenik az éppen kijelzett csatornák állapota.
5
A
és a
gombokkal jelölje ki azt a csatornát, amelyet
Hozzáadás vagy Törlés szeretne.
Eredmény: Ha a szerkesztésre kijelölt csatorna nincs a
memóriában, automatikusan a Hozzáad gomb lesz
kiválasztva. Ha a kijelölt csatorna szerepel a
memóriában, akkor a Töröl feliratú gomb válik aktívvá.
Magyar-22
6
Az ENTER
gomb segítségével adja Hozzáadás vagy Törlés a
csatornát a memóriából.
7
Az összes felvenni kívánt vagy törlendŒ csatorna esetében
ismételje meg az 5. lépést.
8
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
02-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:54 AM
Page 23
A tárolt csatornák sorrendbe állítása
Bármely két csatorna számának felcserélésével:
Módosíthatja a csatornák automatikus tárolásának sorrendjét.
Könnyen megjegyezhetŒ számot rendelhet a gyakran nézett
csatornákhoz.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombokkal válassza ki a Csatorna lehetŒséget.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Csatorna csoporthoz
tartozó opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
A és a
gomb segítségével válassza ki a Sorrend menüopciót.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Megjelenik az aktuális Prog., Csatorna és Név.
5
A és a
gombokkal jelölje ki azt a csatornaszámot,
amelyet fel szeretne cserélni egy másik Csatorna.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: A kiválasztott Csatorna szám és Név a képernyŒ
jobb oldalán jelenik meg.
6
A és a
gomb segítségével mozgassa a kijelölt sort
ahhoz a csatornához, amellyel szeretné azt felcserélni, majd
nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: A kiválasztott csatorna helyet cserél az adott számon
korábban tárolt csatornával.
7
További csatornák helyének felcseréléséhez ismételje meg az
5. és 6. lépéseket.
8
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
Magyar-23
02-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:54 AM
Page 24
Név hozzárendelése a csatornákhoz
Ha a csatornák kézi vagy automatikus tárolása során a csatornák
névinformáció elérhet Œ k, a nevek automatikusan hozzárendel Œ dnek
a csatornákhoz.
Tetszés szerint azonban módosíthatja ezeket a neveket.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombokkal válassza ki a Csatorna lehetŒséget.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Csatorna csoporthoz
tartozó opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
A és a
gomb segítségével válassza ki a Név menü opciót.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Megjelenik az aktuális Prog., Csatorna és Név.
5
A és a
gombokkal válassza ki azt a csatornát,
amelyhez új Név szeretne rendelni.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: A kijelölŒsáv a kiválasztott név körül jelenik meg.
6
Mıvelet...
Gomb...
Betı, szám vagy szimbólum megadása.
és a
Léptetés a következŒ betıre.
Léptetés az elŒzŒ betıre.
A név jóváhagyása.
ENTER
A rendelkezésre álló karakterek:
Az ábécé betıi (A - Z) .
Számok (0 - 9).
Különleges karakterek (szóköz, _).
Magyar-24
7
További csatornák átnevezéséhez ismételje meg az 5. és a 6.
lépéseket.
8
Ha végzett egy csatorna nevének beírásával, az új név
jóváhagyásához nyomja meg az ENTER gombot.
02-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:54 AM
Page 25
A képtípus módosítása
Kiválaszthatja az elvárásainak leginkább megfelelŒ képtípust.
1
Nyomja meg a MENU\ gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombok segítségével válassza ki a Kép opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Kép csoporthoz tartozó
opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: A Üzemmód opció van kijelölve.
4
Nyomja meg az ENTER
gombot.
5
A és a
gombokkal válassza ki a megfelelŒ képhatást.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: A következŒ képhatások közül választhat:
Kiemelt - Normál - Film - Egyedi
6
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
A képhatás kiválasztására a P.MODE (Picture Mode - Kép) gombot is
használhatja.
Magyar-25
02-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:54 AM
Page 26
Az egyedi képbeállítások módosítása
A készülék számos olyan beállítással rendelkezik,
amely a képminŒség szabályozására szolgál.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombok segítségével válassza ki a Kép opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Kép csoporthoz tartozó
opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
A és a
gombokkal válassza ki az Egyedi lehetŒséget.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
5
A és a
gombokkal válassza ki a beállítandó jellemzŒt:
(Kontraszt, FényerŒ, Élesség, Szín és Árnyalat csak NTSC
esetén).
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Megjelenik egy vízszintes sáv.
6
A ¦és
7
Ha az összes szükséges beállítással végzett, az elŒzŒ
menühöz való visszatéréshez nyomja meg a MENU gombot.
A normál nézethez az EXIT gombbal térhet vissza.
gombokkal állítsa be a megfelelŒ értéket.
Ha a bármilyen módon változtat a beállításokon, a képtípus
automatikusan Egyedi változik.
Magyar-26
02-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:54 AM
Page 27
A képernyŒ háttérszínének beállítása
A képernyŒ háttérszínét tetszése szerint módosíthatja.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombok segítségével válassza ki a Kép opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Kép csoporthoz tartozó
opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
A és a
gombokkal válassza ki az Színtónus lehetŒséget.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Az alábbi lehetŒségek közül választhat:
Hideg 2 - Hideg 1 - Normál - Meleg 1 - Meleg 2
5
Ha végzett a szükséges beállításokkal, az EXIT gombbal
térhet vissza a normál nézethez.
Magyar-27
03-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:55 AM
Page 28
A hangtípus módosítása
Beállíthatja, hogy egy adott mŒsor megtekintésekor milyen különleges
hanghatásokat szeretne használni.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombok segítségével válassza ki a Hang opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Hang csoporthoz tartozó
opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: A Üzemmód van kiválasztva.
4
Nyomja meg az ENTER
gombot.
5
A és a
gomb segítségével válassza ki a kívánt hanghatást.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Az alábbi hangtípusok közül választhat:
Normál - Beszéd
6
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
Ezeket a beállításokat a S.MODE (Sound Mode - hangmód)
gomb megnyomásával is megadhatja.
Magyar-28
03-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:55 AM
Page 29
Az automatikus hangerŒszabályzó kiválasztása
Ezzel a lehetŒséggel a különbözŒmŒsorszóró állomások hangereje közötti
különbséget csökkentheti.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombok segítségével válassza ki a Hang opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Hang csoporthoz tartozó
opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
A és a
gomb segítségével válassza ki az Autom. hangerŒ
opciót.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
5
A és a
gomb segítségével válasszon a Ki és Be
lehetŒségek közül.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
6
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
Magyar-29
03-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:55 AM
Page 30
Az óra beállítása
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombok segítségével válassza ki a Beállítás opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Beállítás csoporthoz
tartozó opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: A képernyŒn az Óra opció van kiválasztva.
5
Nyomja meg az ENTER
gombot.
A és a
gombok segítségével állítsa be azÓra.
6
A
A
7
Nyomja meg az ENTER
és a
és a
gombok segítségével lépjen a Perc lehetŒségre.
gombokkal állítsa be a Percet.
gombot.
Eredmény: Ezzel megtörtént a pontos Óra beállítása.
8
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
Az idŒt a távirányító számgombjainak használatával is
megadhatja.
Magyar-30
03-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:55 AM
Page 31
Automatikus kikapcsolás
A készülék automatikus kikapcsolási funkcióval is rendelkezik.
A kikapcsolás idŒpontját 0 Ki 180 perc között adhatja meg.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombok segítségével válassza ki a Beállítás opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Beállítás csoporthoz
tartozó opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: A képernyŒn az Óra opció van kiválasztva.
5
A és a
gombok segítségével lépjen az Auto kikapcs. opciót.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
6
A és a
gombokkal adja, meg hogy a készülék hány perc
elteltével kapcsoljon KI.
Eredmény: Az elŒre beállított idŒintervallumok a következŒk:
Ki, 30, 60, 90, 120, 150, 180 perc.
7
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
A funkciót a távirányító „SLEEP” gombjával is elérheti.
Ha az automatikus kikapcsolás funkció már be van állítva,
a képernyŒn a kikapcsolásig hátralevŒ idŒ jelenik meg.
Az idŒ leteltével a készülék kikapcsol.
Ha az automatikus kikapcsolás lehetŒség még nincs
beállítva, akkor a Ki felirat látható.
Ki • 30 • 60 • 90 • 120 • 150 • 180
Magyar-31
03-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:55 AM
Page 32
A televízió automatikus be -és kikapcsolása
Az idŒzített be- és kikapcsoló funkciói:
A megadott idŒpontban a készülék automatikusan bekapcsol,
és a kiválasztott csatornára vált.
A megadott idŒpontban a készülék automatikusan kikapcsol.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombok segítségével válassza ki a Beállítás opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Beállítás csoporthoz
tartozó opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Megjelenik az IdŒ menü. Az Óra opció van kijelölve.
5
A és a
gombokkal válassza ki az IdŒzítés be opciót.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Megjelenik az IdŒzítés be menüje.
Ehhez...
6
Gomb...
Az Óra, Perc, Csatorna
és a HangerŒ pontot kijelölni
és
Az Óra, Perc, Csatorna
és a hangerŒ beállítani
és
A Beállítás ponthoz lépni
és
Az Be pont kiválasztásával
a fenti beállítást aktiválni.
és
Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot az elõzõ menüponthoz való
visszatéréshez és az Idõkapcsoló beállításához.
A és a
gombokkal válassza ki az IdŒzítés ki lehetŒséget.
Az ismertetett módon állítsa be a készülék automatikus
kikapcsolásának idŒpontját.
7
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
A távvezérlŒn található számgombok segítségével is beállíthatja az
órát és a percet.
Magyar-32
03-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:55 AM
Page 33
A kék képernyŒmód beállítása
Ha a készülék nem fogad jeleket, vagy ha a fogadott jelek gyengék,
akkor a képernyŒn a zajos háttérkép helyett automatikusan a kék
képerny Œ jelenik meg. Ha azonban mégis szeretné a gyenge minŒségı
képet nézni, akkor a „Kék képernyŒ ” módot állítsa „Ki” értékre.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombok segítségével válassza ki a Beállítás opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Beállítás csoporthoz
tartozó opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
4
A és a
gombokkal válassza ki a Kék képernyö lehetŒséget.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
5
A
6
Az EXIT gomb megnyomásával visszatérhet a normál nézethez.
és a
gombot.
gombokkal válasszon a Be és a Ki értékek közül.
Információk megtekintése
A távirányító „INFO” gombjának megnyomásával megtekintheti a
kiválasztott forrás beállításait.
A megjelenŒ információk a kiválasztott forrástól függŒ en eltérŒek
lesznek.
Magyar-33
03-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:55 AM
Page 34
Teletext funkció
A legtöbb televíziós csatorna teletext szolgáltatáson keresztül szolgáltat
írott információt néz•i számára.
Az információk tartalma:
Tévémısorok idŒpontjai.
Hírek és idŒjárás- elŒrejelzés.
Sporteredmények.
Utazási információk.
A felsorolt információk számozott oldalakra bontva találhatók a Teletext
képernyŒin (lásd ábra).
Terület
Tartalom
A
A kiválasztott oldal száma.
B
A sugárzó csatorna azonosítója.
C
Aktuális oldalszám vagy kereséssel kapcsolatos jelzések.
D
Dátum és idŒ.
E
Szöveg.
F
Állapotinformációk
FASTEXT információk.
A teletextes információk gyakran több, egymást követŒ oldalra
vannak felosztva. Ezeket az alábbi módokon érheti el:
Az oldalszám beírásával.
A lista adott címének kiválasztásával.
Adott színes fejléc kiválasztásával (FASTEXT rendszer).
Magyar-34
03-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:55 AM
Page 35
A teletextes információ megjelenítése
A teletext oldalait bármikor megjelenítheti televíziókészülékén.
☛
.A teletextes információ pontos megjelenítéséhez stabil vételre
van szükség, egyébként elŒfordulhat, hogy.
◆ az információk hiányosan jelennek meg.
◆ néhány oldal nem jelenik meg.
1
A
és a
gomb segítségével válassza ki a teletext
szolgáltatást nyújtó csatornát.
2
A TTX/MIX gombbal aktiválja a teletext módot.
Eredmény: Megjelenik a teletext tartalom oldala. Ez az oldal
a
(tartalomjegyzék) gomb megnyomásával bármikor
elŒhívható.
3
Ha a képernyŒn az adott csatorna aktuális mısorát is szeretné látni
a teletexttel egyidŒben, nyomja meg ismét a TTX/MIX gombot.
4
Ha szeretne kilépni a teletextbŒl, nyomja meg újból a TV
gombot.
Magyar-35
03-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:55 AM
Page 36
Oldalválasztás szám alapján
A távirányítón található számgombok segítségével közvetlenül is
beírhatja a megtekintendŒ oldal számát.
1
A megfelelŒ számgombok megnyomásával írja be a
tartalomjegyzékben megadott háromjegyı oldalszámot.
Eredmény: Az oldalszámláló értéke folyamatosan növekszik,
majd megjelenik a kívánt oldal.
2
Ha az adott oldalhoz több oldal is tartozik, akkor azok sorban
megjelennek a képernyŒn. Ha egy oldalt szeretne kimerevíteni,
nyomja meg a
(tartás) gombot.
A továbblapozáshoz nyomja meg ismét a
(tartás) gombot.
A különféle képernyŒopciók használata:
Mıvelet...
Magyar-36
Gomb...
◆ Rejtett szöveg
(például rejtvények megfejtéseinek) megjelenítése.
(elŒhívás).
◆
(elŒhívás) újból.
A normál képernyŒ megjelenítése.
◆ Másodlagos oldal a
Lapozás az aloldal négyjegyı számának beírásával.
(aloldal).
◆ A következŒ oldal megjelenítése.
(lapozás elŒre).
◆
(lapozás vissza).
Az elŒzŒ oldal megjelenítése.
◆ Kétszeres betıméret beállítása:
• a képernyŒ felsŒ részén.
• a képernyŒ alsó részén.
(méret).
• egyszer
• kétszer.
◆
• háromszor.
Normál képernyŒ megjelenítése.
03-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:55 AM
Page 37
Oldal kiválasztása FLOF segítségével
A teletext oldalain található témakörökhöz különféle színkódok tartoznak,
amelyeket a távirányító színes gombjaival ki lehet választani.
1
A TTX/MIX gomb megnyomásával jelenítse meg a teletext
tartalomjegyzék oldalát.
2
Nyomja meg a kiválasztani kívánt témának megfelelŒ színı gombot.
A rendelkezésre álló témakörök a képernyŒ állapotsorában jelennek meg.
Eredmény: Megjelenik a kívánt oldal, Az oldal színkódokkal jelölt
információi ugyanilyen módon érhetŒk el.
3
Az elŒzŒ vagy a következŒ oldal megjelenítéséhez nyomja meg a
megfelelŒ színes gombot.
4
Az aloldal megjelenítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
◆ Nyomja meg a
(aloldal) gombot.
Eredmény: Megjelennek az elérhetŒ aloldalak.
◆ Válassza ki a kívánt aloldalt.
Az aloldalak közül a
és a
gombok segítségével választhat.
Teletextoldalak tárolása
A készülék négy teletextoldal tárolását teszi lehetŒvé.
A tárolt oldalakat a késŒbbiekben bármikor elŒhívhatja.
1
A
(LIST/FLOF) gombbal válassza ki a LIST módot.
Eredmény: Négy, különbözŒ színı háromjegyı szám jelenik meg
a képernyŒn.
➣
A
(LIST/FLOF) gombbal válthat a LIST és a FLOF
módok között.
2
Nyomja meg a lecserélendŒ oldal színével azonos színı gombot.
3
A számgombok segítségével adja meg az új oldalszámot.
4
További oldalak tárolásához ismételje meg a 2. és a 3.
lépést. Minden alkalommal más színı gombot használjon.
5
Nyomja le, és tartsa lenyomva a
(tárolás) gombot mindaddig,
amíg a megfelelŒ rész villogni kezd.
Magyar-37
03-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:55 AM
Page 38
A számítógépes szoftver beállítása (Windows XPoperációs rendszeren)
Az alábbi ábra egy általános számítógép Windows képernyŒbeállításait mutatja. Habár a számítógépén
megjelenŒképernyŒ a Windows verziójától és a videokártya típusától függŒen eltérhet a példában
szereplŒképernyŒtŒl, a legtöbb Windows rendszer esetében ugyanazok az alapvetŒbeállítási lehetŒségek
érvényesek. (Ha számítógépe az itt bemutatottaktól lényegesen eltérŒbeállításokkal rendelkezik, lépjen
kapcsolatba a számítógép gyártójával vagy a Samsung viszonteladójával.)
1
ElŒször kattintson a Windows Start menüjének
„Control Panel” sorára.
2
Amikor megjelenik a VezérlŒpult ablak,
kattintson a „Appearance and
Themes” ikonra. Ekkor megjelenik egy
párbeszédablak.
3
Amikor megjelenik a VezérlŒpult ablak,
kattintson a „Display” ikonra. Ekkor
megjelenik egy párbeszédablak.
4
A párbeszédpanelen kattintson a „Settings” fülre.
A méret (felbontás) helyes beállítása
- lásd 47. oldal
- lásd 49. oldal
Ha van függŒleges frekvencia opció a képernyŒbeállítások
párbeszédpanelén, annak megfelelŒ értéke „60” vagy
„60 Hz”.Egyéb esetben kattintson az „OK” gombra, és
lépjen ki a párbeszédpanelbŒl.
Magyar-38
03-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:55 AM
Page 39
A fényerŒ és a kontraszt beállítása
A készülék elõre beállított üzemmódjának PC üzemmódra állítása a
távkapcsolón lévõ SOURCE(JELFORRÁS) gomb megnyomásával.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombok segítségével válassza ki a Beállítás opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Beállítás csoporthoz
tartozó opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
A és a
gombokkal válassza ki a PC lehetŒséget.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Megjelennek a PC menüben található.
5
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: A Képzár menü van kiválasztva..
6
A és a
gombokkal válasszon a Durva és a Finom
lehetŒségek közül.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény:
Megjelenik egy vízszintes beállítósáv.
7
A és a
gombokkal állítsa be a képernyŒminŒséget.
A képernyŒn függŒleges csíkok jelenhetnek meg, és a kép
homályossá válhat.
8
Ha az összes szükséges beállítással végzett, az elŒzŒ menühöz
való visszatéréshez nyomja meg a MENU gombot.
A normál nézethez az EXIT gombbal térhet vissza.
Magyar-39
03-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:55 AM
Page 40
A kép elhelyezkedésének módosítása
A készülék elõre beállított üzemmódjának PC üzemmódra állítása a
távkapcsolón lévõ SOURCE(JELFORRÁS) gomb megnyomásával.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombok segítségével válassza ki a Beállítás opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Beállítás csoporthoz
tartozó opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
A és a
gombokkal válassza ki a PC lehetŒséget.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Megjelennek a PC menüben található.
5
A és a
gombokkal lépjen az Helyzet opcióra.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Beállítható a kép pozíciója Helyzet.
Magyar-40
6
A
a
és a
gombokkal a kép függŒleges helyzetén,
és
gombokkal pedig a kép vízszintes helyzetén változtathat.
7
Ha az összes szükséges beállítással végzett, az elŒzŒ menühöz
való visszatéréshez nyomja meg a MENU gombot.
A normál nézethez az EXIT gombbal térhet vissza.
03-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:55 AM
Page 41
A képbeállítások inicializálása
A készülék elõre beállított üzemmódjának PC üzemmódra állítása a
távkapcsolón lévõ SOURCE(JELFORRÁS) gomb megnyomásával.
A képbeállításokat lecserélheti a gyárilag beállított értékekre.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombok segítségével válassza ki a Beállítás opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Beállítás csoporthoz
tartozó opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
A és a
gombokkal válassza ki a PC lehetŒséget.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Megjelennek a PC menüben található.
5
A és a
gombokkal válassza ki az Kép visszaáll. opciót.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Result:
6
Megjelenik az “Kép visszaállítása sikeresen lezárult.”
üzenet.
Ha az összes szükséges beállítással végzett, az elŒzŒ menühöz
való visszatéréshez nyomja meg a MENU gombot.
A normál nézethez az EXIT gombbal térhet vissza.
Magyar-41
04-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:59 AM
Page 42
A PC-képernyŒ automatikus beállítása
A készülék elõre beállított üzemmódjának PC üzemmódra állítása a
távkapcsolón lévõ SOURCE(JELFORRÁS) gomb megnyomásával.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombok segítségével válassza ki a Beállítás opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Beállítás csoporthoz
tartozó opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
A és a
gombokkal válassza ki a PC lehetŒséget.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Megjelennek a PC menüben található.
5
A és a
gombokkal lépjen az Autom. beállítás opcióra.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: A képernyŒ minŒsége és helyzete automatikusan
beállításra kerül. Néhány másodperc elteltével a
képernyŒn ismét megjelenik az eredetileg megtekintett
kép.
6
Magyar-42
Nyomja meg a MENU gombot az elõzõ menüponthoz való
visszatéréshez vagy nyomja meg az EXIT gombot a normál
nézéshez való visszatéréshez.
04-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:59 AM
Page 43
Képmód
Kiválaszthatja az elvárásainak leginkább megfelelŒ képtípust.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombok segítségével válassza ki a Kép opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Kép csoporthoz tartozó
opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: A Üzemmód opció van kijelölve.
4
Nyomja meg az ENTER
gombot.
5
A és a
gombokkal válassza ki a megfelelŒ képhatást.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: A következŒ képhatások közül választhat:
Szórakoztató - Internet - Szöveges - Egyedi
6
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
Az egyedi képbeállítások módosítása
A készülék számos olyan beállítással rendelkezik,
amely a képminŒség szabályozására szolgál.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombok segítségével válassza ki a Kép opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Kép csoporthoz tartozó
opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
A és a
gombokkal válassza ki az Egyedi lehetŒséget.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
5
A és a
gombokkal válassza ki a beállítandó jellemzŒt:
(Kontraszt, FényerŒ).
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Megjelenik egy vízszintes sáv.
6
A ¦és
7
Ha az összes szükséges beállítással végzett, az elŒzŒ
menühöz való visszatéréshez nyomja meg a MENU gombot.
A normál nézethez az EXIT gombbal térhet vissza.
gombokkal állítsa be a megfelelŒ értéket.
Ha a bármilyen módon változtat a beállításokon, a képtípus
automatikusan Egyedi változik.
Magyar-43
04-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:59 AM
Page 44
A képernyŒ háttérszínének beállítása
A képernyŒ háttérszínét tetszése szerint módosíthatja.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombok segítségével válassza ki a Kép opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Kép csoporthoz tartozó
opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
A és a
gombokkal válassza ki az Színtónus lehetŒséget.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Az alábbi lehetŒségek közül választhat:
Hideg - Normál - Meleg - Egyedi
5
Magyar-44
Ha végzett a szükséges beállításokkal, az EXIT gombbal
térhet vissza a normál nézethez.
04-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:59 AM
Page 45
A színek testreszabása
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
és a
gombok segítségével válassza ki a Kép opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Kép csoporthoz tartozó
opciók.
3
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4
A és a
gombokkal válassza ki az Színszabályozás
lehetŒséget.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
5
A és a
gombokkal válassza ki a beállítandó jellemzŒt:
(Vörös, Zöld, Kék).
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Megjelenik egy vízszintes sáv.
6
A √ és
gombokkal állítsa be a megfelelŒ értéket.
7
Ha az összes szükséges beállítással végzett, az elŒzŒ
menühöz való visszatéréshez nyomja meg a MENU gombot.
A normál nézethez az EXIT gombbal térhet vissza.
Magyar-45
04-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:59 AM
Page 46
Hibaelhárítás: MielŒtt szakemberhez fordulna
MielŒtt a Samsung vevŒszolgálatához fordulna, hajtsa végre az alábbi egyszerı ellenŒrzŒ lépéseket.
Ha az alábbi utasítások segítségével nem tudja megoldani a problémát, írja fel a készülék modell- és
sorozatszámát, majd vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval.
Nincs kép vagy hang.
◆ EllenŒrizze, hogy a tápvezeték be van-e dugva a fali
csatlakozóaljzatba.
◆ EllenŒrizze, hogy megnyomta-e a POWER gombot.
◆ EllenŒrizze a képernyŒ kontrasztjának és fényerejének beállításait.
◆ EllenŒrizze a hangerŒt.
A kép megfelelŒ, de nem hallható hang.
◆ EllenŒrizze a hangerŒt.
◆ EllenŒrizze, hogy nem nyomta-e meg a távirányító MUTE
gombját.
Nincs kép, vagy csak fekete-fehér kép van. ◆ Módosítsa a színbeállításokat.
◆ EllenŒrizze, hogy megfelelŒek-e a mısorszóró-rendszer beállításai.
A hang és a kép zavaros.
◆ Keresse meg a televízió mıködését befolyásoló berendezést,
és helyezze azt el a készüléktŒl távolabb.
◆ A készüléket csatlakoztassa egy másik aljzatba.
Elmosódott vagy szemcsés kép, torz hang. ◆ EllenŒrizze az antenna irányát, helyét és csatlakozásait.
Ez a probléma elsŒsorban szobaantenna használatakor jelentkezik.
A távirányító nem mıködik megfelelŒen.
◆ Cserélje ki a távirányító elemeit.
◆ Tisztítsa meg a távirányító felsŒ részét (átviteli ablak).
◆ EllenŒrizze az elemtartókat.
Az „EllenŒrizze a jelkábelt” üzenet jelenik ◆ EllenŒrizze, hogy a jelkábel megfelelŒen csatlakozik-e a PC-hez.
meg a képernyŒn PC-módban megjelenik
az „Üzemmód nem támogatott” üzenet.
◆ GyŒzŒdjön meg róla, hogy a PC be van kapcsolva.
PC üzemmódban „Nem támogatott mód.” ◆ EllenŒrizze a videoadapter maximális felbontását és frekvenciáját.
◆ Hasonlítsa össze ezeket az értékeket a KépernyŒ Üzemmódok
üzenet jelenik meg.
alatt található adatokkal. (lásd 49. oldal)
PC-módban vízszintes vagy függŒleges
pislákoló, vibráló vagy villogó csíkok
láthatók.
◆ Módosítsa a Durva vagy Finom beállítás értékét.
(lásd 39. oldal)
PC-módban a képernyŒ fekete, és az
◆ A TV az energiakezelŒ-rendszerét használja.
áramellátás-jelzŒ folyamatosan sárgán
◆ Mozdítsa meg az egeret vagy nyomjon le egy billentyıt a
világít, vagy fél vagy egy másodpercenként
billentyızeten.
felvillan.
Magyar-46
04-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:59 AM
Page 47
Hibaelhárítás: MielŒtt szakemberhez fordulna
PC-módban a kép nem stabil, és úgy tınik, ◆ EllenŒrizze a számítógép vagy a videoképernyŒ felbontása és
hogy vibrál.
frekvenciája megfelel-e a készülék beállításainak.
A számítógépen ellenŒrizze a VezérlŒpult/KépernyŒ/Beállítások
opció beállításait.
◆ Ha a beállítások nem megfelelŒek, a számítógép
segédprogramjával változtassa meg a beállításokat.
➣
A készülék az alábbi frekvenciatartományon belül támogatja
a több megjelenítési frekvenciás megjelenítést:
15”(LW15M23C)
Vízszintes
frekvencia (kHz)
FüggŒleges
frekvencia(Hz)
Maximális frissítési
gyakoriság(75 Hz-nél)
PC-módban a kép nem a képernyŒ
közepén jelenik meg.
17”(LW17M24C)
(LW17M24CU)
20”(LW20M21C)
20”(LW20M22C)
20”(LW20M21CU)
30~69
30~80
28~33
28~47
50~75
50~75
50~70
50~75
1024X768
1280X1024
640X480
800X600
◆ Állítsa be a vízszintes és függŒleges helyzetet.
E termék gyártásához fejlett félvezetŒ technológiával 1ppm (1 milliomod) pontossággal készült TFT LCD panelt
használtak. A vörös, zöld, kék és fehér színı képpontok néha fényesnek látszanak vagy néhány fekete képpont
látható. Ez nem a rossz minŒség következménye, és a termék nehézség nélkül használható. Például, egy TFT
LCD szubpixeleinek száma: LW15M23C - 2.359.296, LW17M24C/LW17M24CU - 3.932.160, LW20M21C 921.600, LW20M21CU,LW20M22C - 1.440.000
PowerSaver
A készülék egy PowerSaver elnevezésı beépített energiagazdálkodási rendszerrel rendelkezik. Ez a
rendszer energiát takarít meg azáltal, hogy alacsony energiafelvételı állapotba kapcsolja a képernyŒt, ha
bizonyos ideig nem használják. Az elérhetŒ módok: “On”, “Standby”, “Sleep” és “Deep Sleep”. Ez az
energiagazdálkodási rendszer a számítógépbe telepített VESA DPMS kompatibilis videokártyával mıködik.
Ennek a funkciónak a beállításához használja a számítógépén található segédprogramot.
Normál mıködés
Energiatakarékos üzemmód
(EPA/NUTEK)
Vízszintes szink
Aktív
Nem mıködik
FüggŒleges szink
Aktív
Nem mıködik
TápfeszültségjelzŒ
Ki
Piros, villogó (1 másodpercenként)
Energiafogyasztás
15” 40W, 17” 45W, 20” 55W
Kevesebb, mint 3W
Állapot
➣
A készülék automatikusan visszatér normál üzemmódba, ha újra megjelennek a vízszintes és
függŒleges szinkronjelek. Ez a számítógép egerének megmozdításakor vagy a billentyızet
valamely billentyıjének megnyomásakor következik be.
Magyar-47
04-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:59 AM
Page 48
Technikai és környezeti jellemzŒk
Modell
LW15M23C
LW17M24C/LW17M24CU
LW20M21C
LW20M21CU/LW20M22C
Típus
Képpontméret
NézŒszög
331,6(H) x 254,9(V)mm
13,05(H) x 10,03(V)inch
304,1(H) x 228,1(V)mm
11,97(H) x 8,98(V)inch
a-si TFT aktív mátrix
0,297(H) x 0,297(V)mm
140/115
383,5(H) x 298,0(V)mm
15,09(H) x 11,73(V)inch
337,9(H) x 270,3(V)mm
13,30(H) x 10,64(V)inch
a-si TFT aktív mátrix
0,264(H) x 0,264(V)mm
140/120
413,0(H) x 311,0(V)mm
16,25(H) x 12,24(V)inch
408,0(H) x 306,0(V)mm
16,06(H) x 12,05(V)inch
a-si TFT aktív mátrix
0,6375(H) x 0,6375(V)mm
160/150
413,0(H) x 311,0(V)mm
16,25(H) x 12,24(V)inch
408,0(H) x 306,0(V)mm
16,06(H) x 12,05(V)inch
a-si TFT aktív mátrix
0,51(H) x 0,51(V)mm
160/120
Frekvencia
Vízszintes
FüggŒleges
KépernyŒszín
30 ~ 69kHz
50 ~ 75Hz
16,2 Million
30 ~ 80 kHz
50 ~ 75Hz
16,2 Million
28 ~ 33kHz
50 ~ 70Hz
16,7 Million
28 ~ 47kHz
50 ~ 75Hz
16,7 Million
1024 x 768@60Hz
1024 x 768@75Hz
1280 x 1024@60Hz
1280 x 1024@75Hz
640 x 480@60Hz
640 x 480@70Hz
800 x 600@60Hz
800 x 600@75Hz
Panel
KépernyŒátló
KépernyŒméret
Felbontás
Optimális
Maximum
BemenΠjel
Szink.
Videojel
Külön H/V, TTL, P. vagy N.
0,7 Vp-p @75 Ω
Videó
Színrendszer
Videó formátum
PAL / NTSC / SECAM
CVBS, S-VHS, RGB
Tápegység
Bemenet
Energiafogyasztás
Maximum
Energiamegtakarítás
Méretek (Sz x H x M)
TV doboza
Állvánnyal
TŒmeg
Állvánnyal
AC 100V ~ 240V (50 / 60Hz)
40W
<3W
45W
<3W
55W
<3W
55W
<3W
360,2 x 64,2 x 338,6 mm
(14,18 x 2,53 x 13,33 inch)
360,2 x 192,9 x 396,5 mm
(14,18 x 7,59 x 15,61 inch)
416,7x 71,8 x 392,9 mm
(16,40 x 2,82 x 15,46 inch)
416,7 x 192,9 x 423,8 mm
(16,40 x 7,59 x 16,68 inch)
479,0 x 74,7 x 436,4 mm
(18,86 x 2,94 x 17,18 inch)
479,0 x 226,0 x 463,0 mm
(18,86 x 8,90 x 18,23 inch)
479,0 x 74,7 x 436,4 mm
(18,86 x 2,94 x 17,18 inch)
479,0 x 226,0 x 463,0 mm
(18,86 x 8,90 x 18,23 inch)
3,6 kg (7,94lbs)
4,95 kg (10,91 lbs)
7,15 kg (15,76 lbs)
7,45 kg (16,42 lbs)
Környezeti feltételek
Üzemi hŒmérséklet
Üzemi páratartalom
Tárolási hŒmérséklet
Tárolási páratartalom
50 °C és 140°C (50 °F és 104 °F)
10% és 80% nem lecsapódó
-4 °C és 113°C (- 25 °F és 45 °F)
5% és 95% nem lecsapódó
AudiojellemzŒk
Audiobemenet
Audiobemenet (PC)
Audio kimenet
Fejhallgató kimenete
Frekvencia
Átvitel
RCA csatlakozó (L, R), 0,5Vrms (-9dB)
3,5ø sztereó csatlakozó, 0,5Vrms (-9dB)
2,5W x 2
Max. 10 mW kimenet (3,5Ø sztereó csatlakozó 32Ω)
RF: 80Hz ~ 15kHz (csill- 3dB)
A/V: 80Hz ~ 20kHz (at- 3dB)
Magyar-48
04-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:59 AM
Page 49
KépernyŒmódok
Ha a rendszer által kiadott jel megegyezik a szabványos jelmóddal, a készülék automatikusan
beállítja a képernyŒt. Ha a rendszer által kiadott jel nem egyezik meg a szabványos jelmóddal, a
jelmódot a videokártya felhasználói kézikönyve alapján állítsa be, különben a képernyŒ nem
jeleníthetŒ meg, és lehet, hogy csak a tápfeszültség jelzŒfénye világít. Az alább felsorolt
képernyŒmódokhoz a képernyŒn megjelenŒ képet a gyártás során optimalizálták.
Mód(PC)
VGA
LW15M23C
17M24C
17M24CU
20M21C
20M21CU
20M22C
LW15M23C
17M24C
17M24CU
20M21CU
20M22C
SVGA
LW15M23C, 17M24C, 20M21CU, 20M22C
XGA
LW15M23C, 17M24C, 17M24CU
SXGA
LW17M24C, LW17M24CU
Felbontás
Vízszintes
frekvencia
(kHz)
FüggŒleges Képpontórafrekvencia
frekvencia
(Hz)
(MHz)
Szink.
polaritás
(V/F)
720X400
31,469
70,087
28,322
-/+
640X480
31,469
59,940
25,175
-/-
640X480
37,500
75,000
31,500
-/-
800X600
46,875
75,000
49,500
+/+
800X600
37,879
60,317
40,000
+/+
1024X768
48,363
60,004
65,000
-/-
1024X768
60,023
75,029
78,750
+/+
1280X1024
63,981
60,020
108.000
+,- / -,+
1280X1024
79,976
75,025
135.000
+/+
Magyar-49
04-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:59 AM
Page 50
DönthetŒ állvány
Megjegyzés : A maximális hátradöntési szög 13 fok.
A televíziót csak ezen a tartományon belül szabad megdönteni.
A megengedett szögnél nagyobb mértékı megdöntés maradandóan károsíthatja az állvány
mechanikus alkatrészeit. A < LW20M21C / LW20M21CU / LW20M22C > modell jobbra és balra
forgatható.
< LW15M23C / LW17M24C / LW17M24CU >
< LW20M21C / LW20M21CU / LW20M22C >
A televízió másik országban való használata
Amennyiben szeretné a televíziót egy másik országba magával vinni, elõzõleg tájékozódjon
az adott országban használt televíziós rendszerrõl.
Elképzelhetõ, hogy az egy rendszeru… mu…ködésre tervezett televíziók a televíziós csatornák
frekvenciáinak különbsége miatt egy másik rendszerben nem mu…ködnek megfelelõen.
Magyar-50
04-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:59 AM
Page 51
A lopásgátló Kensington-zár használata
A külön beszerzendŒ Kensington zárral
gondoskodhat a nyilvános helyeken
felszerelt készülékek lopás elleni
védelmérŒl. A Kensington zár mıködése
és megjelenése gyártónként eltérŒ lehet.
A zár használatával kapcsolatos
tudnivalókat az eszköz kézikönyvében
olvashatja.
kábel
2. Á bra
1. Á bra
<Választható>
1.
Helyezze a záróeszközt az LCD képerny Œ n lév Œ Kensington résbe (1.Á bra),
majd fordítsa el azt zárási irányba (2. Ábra).
2.
Csatlakoztassa a Kensington zár kábelt.
3.
Rögzítse a Kensington zárat az íróasztalhoz vagy egy nehéz, stabil tárgyhoz.
VESA szabványnak megfelelŒ tartóeszköz kiépítése
<1>
<2>
T
AR
SC
T
AR
SC
SC
AR
T
Talapzat
< LW15M23C / LW17M24C / LW17M24CU >
< LW20M21C / LW20M21CU / LW20M22C >
<1> Hajlítsa le az állványt az állvány hátoldalán lévŒ gomb megnyomásával.
<2> Illessze a rögzítŒ felületet az állvány alján lévŒ lyukakhoz, és rögzítse azzal a négy csavarral, amelyeket
a kar vagy más típusú állványhoz, illetve fali akasztóhoz kapott.
Magyar-51
04-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:59 AM
Page 52
A fali egység felszerelése (LW15M23C/LW17M24C/LW17M24CU)
Megjegyzés : Az útmutató a fali rögzítŒelem betonfalra történŒ rögzítését írja le.
Egyéb anyagra való rögzítés esetén kérjen segítséget forgalmazójától.
Tartozékok
Kérjük, hogy a falikészlet felszereléséhez a készülékkel szállított tartozékokat és
elemeket használja.
SzerelŒkeret
Horgonycsavarok : 3EA
Csavarok : 3EA
A falikészlet felszerelése
1
A szerelŒelem segítségével jelölje meg a falon a lyukak helyzetét.
A megjelölt helyeken 5-ös átmérŒjı fúróval fúrjon 35 mm-nél
valamivel mélyebb lyukakat.
Helyezze a horgonycsavarokat a lyukakba.
Miután a csavarokat a lyukakba helyezte, illessze a keretet a falra.
Megjegyzés : Ha a szerelŒkeret nincs szorosan a falra rögzítve, az LCD TV
leeshet.
2
Az LCD TV közvetlenül a falra szerelést követŒen használható, mivel
tartója az alábbi ábrán látható módon elforgatott helyzetben van.
3
Ha az LCD készüléket állványra szerelve használta, a falra szerelés
elŒkészítéséhez helyezze a készüléket egy párnára vagy más puha
anyagra. Ezután nyomja meg az LCD TV és a tartóállvány
kapcsolódási részénél található gombot, majd fordítsa a tartót az
ábrán feltüntetett nyílnak megfelelŒ irányba.
(Ha az LCD tévét a falra szerelve kívánja használni, a gomb
lenyomása után forgassa a tartót az ellenkezŒ irányba.)
Magyar-52
SzerelŒelem
04-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:59 AM
Page 53
A fali egység felszerelése (LW15M23C/LW17M24C/LW17M24CU)
4
Igazítsa az LCD tévét a szerelŒkeret kampójához, majd a készüléket a nyíllal jelzett irányba (balra)
elmozdítva rögzítse biztonságosan a kerethez.
A falra szerelt keret
Az LCD TV felhelyezése a keret kampóira
A felszerelt készülék
5
Az LCD TV falra szerelésének végeztével távolítsa el a szerelŒelemet.
6
Az LCD készüléket felfelé és jobbra tolva veheti le a falra szerelt keretrŒl.
Ha a készüléket át szeretné helyezni, a 4. lépésben vázolt lépések fordított sorrendben történŒ
végrehajtásával egyszerıen leszerelheti az LCD TV a keretrŒl.
A monitor dŒlésszögének beállítása
(1) Az állványra szerelt LCD TV
dŒlésszögtartománya
(2) Az állványról falitartóra való
szereléskor alkalmazható
tartomány (1->3, 3->1)
(3) A falra szerelt LCD TV
beállítható szögtartománya
Az 1. ábra azt a dŒlésszögtartományt (0°~ 13°) mutatja be, amely az LCD TV általános formában való használatakor
(állványra szerelt LCD TV) alkalmazható.
Az LCD TV megengedettnél nagyobb mértékı megdöntésének eredményeként az LCD TV felborulhat és megsérülhet.
A 2. ábrán azt a szögtartományt látja (13°~ 80°), amelyet az állványra szerelt LCD TV fali tartókeretre történŒ
szerelésekor használhat.
A 3. ábra a falra szerelt LCD TV dŒlésszögének beállításakor alkalmazandó szögtartományt szemlélteti (0° ~ 10°).
Megjegyzés : A 2. ábra az LCD TV álló használatról fali, illetve fali használatról álló használatra való átalakításakor
alkalmazható megengedett szögtartományt mutatja be.
-Az 1-es és 2-es, valamint a 3-as és 2-es tartományok közötti átváltást (1->2, 3->2) kattanó hang jelzi.
Magyar-53
04-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 1:59 AM
Page 54
A fali egység felszerelése (LW20M21C/LW20M21CU/LW20M22C)
Megjegyzés : Az útmutató a fali rögzítŒelem betonfalra történŒ rögzítését írja le.
Egyéb anyagra való rögzítés esetén kérjen segítséget forgalmazójától.
Tartozékok
Kérjük, hogy a falikészlet felszereléséhez a készülékkel szállított tartozékokat és
elemeket használja.
SzerelŒkeret
Horgonycsavarok : 4EA
Csavarok : 4EA
A falikészlet felszerelése
1
A szerelŒelem segítségével jelölje meg a falon a lyukak helyzetét.
A megjelölt helyeken 5-ös átmérŒjı fúróval fúrjon 35 mm-nél
valamivel mélyebb lyukakat.
Helyezze a horgonycsavarokat a lyukakba.
Miután a csavarokat a lyukakba helyezte, illessze a keretet a falra.
Megjegyzés : Ha a szerelŒkeret nincs szorosan a falra rögzítve, az LCD TV
leeshet.
2
Az LCD TV közvetlenül a falra szerelést követŒen használható, mivel
tartója az alábbi ábrán látható módon elforgatott helyzetben van.
3
Ha az LCD készüléket állványra szerelve használta, a falra szerelés
elŒkészítéséhez helyezze a készüléket egy párnára vagy más puha
anyagra. Ezután nyomja meg az LCD TV és a tartóállvány
kapcsolódási részénél található gombot, majd fordítsa a tartót az
ábrán feltüntetett nyílnak megfelelŒ irányba.
(Ha az LCD tévét a falra szerelve kívánja használni, a gomb
lenyomása után forgassa a tartót az ellenkezŒ irányba.)
Magyar-54
SzerelŒelem
04-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 2:00 AM
Page 55
A fali egység felszerelése (LW20M21C/LW20M21CU/LW20M22C)
4
Igazítsa az LCD tévét a szerelŒkeret kampójához, majd a készüléket a nyíllal jelzett irányba (balra)
elmozdítva rögzítse biztonságosan a kerethez.
A falra szerelt keret
Az LCD TV felhelyezése a keret kampóira
A felszerelt készülék
5
Az LCD TV falra szerelésének végeztével távolítsa el a szerelŒelemet.
6
Az LCD készüléket felfelé és jobbra tolva veheti le a falra szerelt keretrŒl.
Ha a készüléket át szeretné helyezni, a 4. lépésben vázolt lépések fordított sorrendben történŒ
végrehajtásával egyszerıen leszerelheti az LCD TV a keretrŒl.
A monitor dŒlésszögének beállítása
(1) Az állványra szerelt LCD TV
dŒlésszögtartománya
(2) Az állványról falitartóra való
szereléskor alkalmazható
tartomány (1->3, 3->1)
(3) A falra szerelt LCD TV
beállítható szögtartománya
Az 1. ábra azt a dŒlésszögtartományt (0°~ 13°) mutatja be, amely az LCD TV általános formában való használatakor
(állványra szerelt LCD TV) alkalmazható.
Az LCD TV megengedettnél nagyobb mértékı megdöntésének eredményeként az LCD TV felborulhat és megsérülhet.
A 2. ábrán azt a szögtartományt látja (13°~ 80°), amelyet az állványra szerelt LCD TV fali tartókeretre történŒ
szerelésekor használhat.
A 3. ábra a falra szerelt LCD TV dŒlésszögének beállításakor alkalmazandó szögtartományt szemlélteti (0° ~ 10°).
Megjegyzés : A 2. ábra az LCD TV álló használatról fali, illetve fali használatról álló használatra való átalakításakor
alkalmazható megengedett szögtartományt mutatja be.
Magyar-55
04-BN68-00969C-00Hug
8/13/05 2:00 AM
Memo
Page 56
04-BN68-00969C-00Hug
8/16/05 11:13 AM
Page 57
- VEVŒSZOLGÁLAT
- Ha a termék teljesítményének romlása hibás mıködésre
enged következtetni, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval
vagy a szervizzel.
ELECTRONICS
A termék megfelelŒ leadása
(Elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelése)
A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplŒ jelzés
arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem
szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Annak érdekében,
hogy megelŒzhetŒ legyen a szabálytalan hulladékleadás által
okozott környezet- és egészségkárosodás, különítse ezt el a többi hulladéktól,
és felelŒsségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladékanyagok
fenntartható szintı újrafelhasználása céljából.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati
szervektŒl kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el ez
elhasznált terméket a környezetvédelmi szempontból biztonságos
hulladékleadás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg
az adásvételi szerzŒdés feltételeit. A terméket nem szabad leadni kereskedelmi
forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt.
Download PDF

advertising