Samsung | CZ-25M6N | Samsung CZ-25M6N Felhasználói kézikönyv

ELECT
SZäNES
TELEVäZIO:
Haszna;lati u;tmutato;
Ke;rju/k, hogy a ke;szu/le;k mu…ko/dtete;se elo…tt
gondosan olvassa ve;gig a kezele;si u;tmutato;t
e;s o…rizze meg, mert ke;so…bb szu/kse;ge lehet ra;.
TA:VVEZE:RELHETOÚ
KE:PERNYOÚN MEGJELENOÚ MENU?
TELETEXT
HUN
Biztonsa;gi elo…âra;sok
HUN
Az a;bra;k azokat a biztonsa;gi o;vinte;zkede;seket ismertetik, amelyeket a TV ke;szu/le;k
haszna;latakor vagy mozgata;sakor kell figyelembe vennie.
10%
75%
35°
H
H
5°
Ne tegye ki a televâzio;t sze;lso…se;ges ho…me;rse;kletnek (5ŸC
kisebb, 35ŸC -na;l magasabb)
vagy pa;ratartalomnak (10”-na;l
kisebb e;s 75”-na;l nagyobb).
Ne e;rje a televâzio;t ko/zvetlen
napfe;ny.
Ne e;rje a televâzio;t semmilyen
folyade;k.
Ne pro;ba;lja meg a te;ve;ke;szu/le;ket javâtani, ha az o/sszeto/rt.
Forduljon szakke;pzett
szervizhez.
Vihar ko/zben (ku/lo/no/sen, ha
villa;mlik) hu;zza ki az antenna;t a
TV-bo…l e;s a ha;lo;zati csatlakozo;dugo;t a fali konnektorbo;l.
Ta;volâtsa el az elemeket e;s ta;rolja azokat so/te;t, hu…vo/s helyen, ha
a ta;vveze;rlo…t hosszabb ideig
nem kâva;nja haszna;lni.
A KE:SZU?LE:K NEM IPARI HASZNA:LATRA KE:SZU?LT
Biztonsa;gi figyelmeztete;sek
VIGYA:ZAT
A:RAMU?TE:SVESZE:LY
NE NYISSA KI
VIGYA:ZAT> AZ A:RAMU?TE:SVESZE:LY CSO?KKENTE:SE
E:RDEKE:BEN NE TA:VOLäTSA EL A HA:TSO: BURKOLATOT.
A KE:SZU?LE:K BELSEJE:BEN NINCS A FELHASZNA:LHATO:
A:LTAL JAVäTHATO: ALKATRE:SZ. A JAVäTA:ST BäZZA
SZAKKE:PZETT SZEME:LYRE.
☛
Ha;lo;zati ta;pfeszu/ltse;g> 220-240 V, 50 Hz
(vagy a televâzio; ha;toldala;n feltu/ntetett
e;rte;k)
2
A ha;romszo/gben le;vo… villa;mjel
arra figyelmezteti, hogy a
ke;szu/le;k belseje;ben e;letvesze;lyes feszu/ltse;g van.
A ha;romszo/gben le;vo… felkia;lto;jel
a ke;szu/le;kre vonatkozo; fontos
u;tmutata;sokra figyelmezteti.
FIGYELMEZTETE:S> TUÚZ E:S A:RAMU?TE:SVESZE:LY
ELKERU?LE:SE E:RDEKE:BEN NE TEGYE KI A KE:SZU?LE:KET
ESOÚNEK VAGY MAGAS PA:RATARTALOMNAK.
Tartalomjegyze;k
◆ A TV ELOÚKE:SZäTE:SE
■
Biztonsa;gi elo…âra;sok .....................................................................................
■
Biztonsa;gi figyelmeztete;sek .........................................................................
■
Az elo…lap kezelo…szervei ................................................................................
■
Csatlakozo;k ..................................................................................................
■
Ta;vveze;rlo… ....................................................................................................
■
Az elemek behelyeze;se a ta;vveze;rlo…be .......................................................
■
Az antenna (vagy a ka;belte;ve; ha;lo;zat csatlakoztata;sa) ...............................
■
A televâzio; be- e;s kikapcsola;sa ....................................................................
■
A televâzio; a;tkapcsola;sa ke;szenle;ti u/zemmo;dba .........................................
■
Csatlakoztasson e;s ne;zze a mu…sort ............................................................
■
Bemutato; u/zemmo;d .....................................................................................
■
A menu/ nyelve;nek kiva;laszta;sa ...................................................................
2
2
4
4
5
6
6
7
7
8
9
10
◆ TV-CSATORNA:K BEA:LLäTA:SA
■
TV-csatorna;k automatikus ta;rola;sa ..............................................................
■
TV-csatorna;k ta;rola;sa ke;zzel .......................................................................
■
TV-csatorna;k megneveze;se .........................................................................
■
A nem kâva;nt TV-csatorna;k kihagya;sa .........................................................
■
Finomhangola;s .............................................................................................
■
A beprogramozott TV-csatorna;k rendeze;se ................................................
11
12
14
15
16
17
◆ A TELEVäZIO: HASZNA:LATA
■
A gya;ri ke;pbea;llâta;sok kiva;laszta;sa ..............................................................
■
A ke;pbea;llâta;s szaba;lyoza;sa ........................................................................
■
A ke;pforma;tum kiva;laszta;sa ........................................................................
■
A digita;lis zajcso/kkente;s be¶kikapcsola;sa ....................................................
■
A pillanatnyi ke;p mega;llâta;sa ........................................................................
■
A gya;ri hangbea;llâta;sok kiva;laszta;sa ............................................................
■
A hangbea;llâta;sok szaba;lyoza;sa ..................................................................
■
Ku/lo/nleges hangbea;llâta;sok .........................................................................
■
Hangu/zemmo;d va;laszta;s (csak egyes tâpusokna;l) ......................................
■
A turbo;hang kiva;laszta;sa .............................................................................
■
Hangero…szaba;lyoza;s ....................................................................................
■
A hang kikapcsola;sa egy pillanatra ..............................................................
■
A ke;sleltetett kikapcsola;s bea;llâta;sa .............................................................
■
Az o;raido… bea;llâta;sa e;s megjelenâte;se ..........................................................
■
A televâzio; automatikus be-e;s kikapcsola;sa .................................................
■
Ke;k ke;pernyo… bea;llâta;sa ...............................................................................
■
A gyermekza;r bekapcsola;sa ........................................................................
18
19
19
20
21
21
22
23
24
25
25
25
26
27
28
29
29
◆ TELETEXT HASZNA:LATA
■
Teletext szolga;ltata;s .....................................................................................
■
Teletext megjelenâte;se .................................................................................
■
Teletext oldal kiva;laszta;sa ............................................................................
■
Teletext oldal kiva;laszta;sa FLOW u/zemmo;dban ........................................
■
Teletext oldalak ta;rola;sa ...............................................................................
30
30
31
32
32
◆ A CSATLAKOZTATA:SOK ISMERTETE:SE E:S JAVASOLT HASZNA:LATUK
■
Csatlakoztata;s az AV-1 vagy 2 SCART be¶kimeneti csatlakozo;hoz ............
■
Csatlakoztata;s az RCA-bemenetekhez (AV2) ..............................................
■
A fejhallgato; csatlakoztata;sa ........................................................................
■
Mu…sorne;ze;s ku/lso… mu…sorforra;sro;l ................................................................
■
Az elszânezo…de;sek eltu…ntete;se automatikus lema;gneseze;ssel ...................
■
Mielo…tt szervizhez fordulna ...........................................................................
■
Mino…se;gtanu;sâta;s; Mu…szaki adatok ...............................................................
33
33
34
34
35
35
36
☛
Jelo/le;sek
Nyomja meg
Fontos
➢
Megjegyze;s
3
HUN
Az elo…lap kezelo…szervei
➣
HUN
MENU? MEGJELENäTOÚ
A kezelo…gombok e;s jelze;seik va;ltozhatnak.
PROGRAMHELYVA:LASZTO:
HANGEROÚSZABA:LYOZO:
KE:SZENLE:T/
IDOÚZäTES JELZOÚ
TA:VVEZE:RLOÚJEL E:RZE:KELOÚ
HA:LO:ZATI
KAPCSOLO:
(BE¶KIKAPCSOLO:)
Csatlakozo;k
A TV oldala
A TV hátlapja
CSATLAKOZO: BEMENETI
RCA AUDIO¶VIDEO
BE¶KIMENETI SCART
AUDIO¶VIDEO CSATLAKOZO:K
FEJHALLGATO:
4
75 Ω -OS KONCENTRIKUS
CSATLAKOZO: ANTENNA¶
KA:BELTE:VE: HA:LO:ZAT SZA:MA:RA
Ta;vveze;rlo…
➣
A kezelo…gombok e;s jelze;seik va;ltozhatnak.
HUN
TELETEXT¶KEVERT KE:P
U?ZEMI¶KE:SZENLE:T KAPCSOLO:
TV¶KA:BELTE:VE: HA:LO:ZAT
VA:LASZTO:
KU?LSOÚ BEMENET VA:LASZTO:¶
TELETEXT LIST¶FLOF U?ZEMMO:D
VA:LASZTO:
KO?ZVETLEN PROGRAMHELY
VA:LASZTO: GOMBOK
?
EGY¶KE:T SZA:MJEGYUÚ
PROGRAMHELYVA:LASZTO:¶LAPOZA:S
MEGA:LLäTO
KEPERNYOÚ JELZE:SEK¶
TELETEXT REJTVE:NY
AUTOMATIKUS KIKAPCSOLO:¶
TELETEXT TA:ROLO:
HANG U?ZEMMO:DVA:LASZTO:
(SZTEREO¶MONO¶KE:TNYELVUÚ I¶II)
TELETEXT ALOLDAL
KE:PBEA:LLäTA:S VA:LASZTO:
FASTEXT TE:MAKO?R VA:LASZTO:
TURBO: HANG BE¶KI
HANGBEA:LLäTA:S VA:LASZTO:
KE:P¶TELETEXT OLDAL ME:RET
IDEIGLENES NE:MäTO:
HANG MENU?
1
KO?VETKEZOÚ PROGRAMHELY¶
KO?VETKEZOÚ TELETEXT OLDAL
HANGEROÚ NO?VELOÚ
HANGEROÚ CSO?KKENTOÚ
1
ELOÚZOÚ PROGRAMHELY¶
ELOÚZOÚ TELETEXT OLDAL
MENU?¶PROGRAM VA:LASZTA:S
➣
A televâzio; ko/zele;be helyezett mesterse;ges fe;nyforra;s hata;ssal lehet a ta;vveze;rlo… mu…ko/de;se;re.
Megjegyze;s> ◆ A ke;szu/le;k kezelo…szerveinek magyar megneveze;se uta;n a za;ro;jelben le;vo…
jelek vagy angol nyelvu… megneveze;sek megegyeznek a ke;szu/le;ken la;thato;
jelekkel.
◆ Egyes to/bbfunkcio;s kezelo…szervek magyar megneveze;se mindig csak az
adott u/zemmo;dra e;rve;nyes.
5
Az elemek behelyeze;se a ta;vveze;rlo…be
HUN
A ko/vetkezo… esetekben kell a ta;vveze;rlo… elemeit behelyezni
vagy csere;lni>
◆ Amikor a TV-t megva;sa;rolta.
S
ES
PR
◆ Amikor a ta;vveze;rlo… ma;r nem megfelelo…en mu…ko/dik.
1
Nyomja meg a ( PRESS ) jelne;l e;s hu;zza a nyâllal jelzett ira;nyban a
ta;vveze;rlo… elemtarto;ja;nak a fedele;t.
2
Helyezzen be 2 db R6 me;retu… 1,5 V-os elemet. U?gyeljen a helyes
polarita;sra.
◆ Az elem ± jelze;se az elemtarto; ± jelze;se;vel
◆ Az elem - jelze;se az elemtarto; - jelze;se;vel ne;zzen szembe.
3
Helyezze vissza az elemtarto; fedele;t e;s tolja vissza a helye;re.
S
ES
PR
Az antenna (vagy a ka;belte;ve; ha;lo;zat csatlakoztata;sa)
A TV-ada;sok megfelelo… ve;tele;hez a ke;szu/le;knek a ko/vetkezo…
jelforra;sokro;l kell jelet kapnia.
◆ Ku/lte;ri antenna;ro;l
◆ Ka;belte;ve; ha;lo;zatro;l
Csatlakoztassa az antenna;t vagy a ka;belte;ve; ha;lo;zat csatlakozo;ka;bele;t
a televâzio; ha;toldala;n tala;lhato; koncentrikus antennacsatlakozo;hoz (75 Ω).
Ka;belte;ve;
ha;lo;zat
A TV hátlapja
6
A televâzio; be e;s kikapcsola;sa
HUN
A ha;lo;zati vezete;ket a televâzio; ha;toldala;n tala;lja.
1
2
Dugja a ha;lo;zati csatlakozo;dugo;t egy megfelelo… fali aljzatba.
➢
A ha;lo;zati feszu/ltse;g e;rte;ke 220 e;s 240 V ko/zo/tt legyen.
Nyomja meg a TV elo…lapja;n levo… be¶kikapcsolo; (
) gombot.
Eredme;ny> Az elo…lapon levo… ke;szenle;ti jelzo… vila;gâtani kezd.
3
A ta;vveze;rlo… u/zemi¶ke;szenle;t kapcsolo; (POWER
kapcsolja be a televâzio;t.
) gombja;val
Eredme;ny> Az utolja;ra ne;zett TV-csatorna mu…sora jelenik meg a
ke;pernyo…n.
4
A televâzio; kikapcsola;sa e;rdeke;ben nyomja meg az elo…lapon le;vo…
be¶kilapcsolo; ( ) gombot.
A televâzio; a;tkapcsola;sa ke;szenle;ti u/zemmo;dba
A ke;szu/le;ket ke;szenle;ti u/zemmo;dba lehet kapcsolni annak
e;rdeke;ben, hogy cso/kkentse>
◆ az energiafogyaszta;st
◆ a ke;pcso… ige;nybeve;tele;t
A ke;szenle;ti u/zemmo;d nagyon hasznos lehet olyankor
amikor egy ro/vid ido…re kâva;nja megszakâtani a TV-ne;ze;st
(pl. e;tkeze;s ko/zben).
1
Nyomja meg az u/zemi kapcsolo; (POWER
ta;vveze;rlo…n.
) gombot a
Eredme;ny> Kikapcsolja a ke;pet e;s a TV elo…lapja;n levo… ke;szenle;ti
jelzo… vila;gâtani kezd.
2
➣
Nyomja meg isme;t az u/zemi kapcsolo; (POWER
ha isme;t be akarja kapcsolni a TV-t.
) gombot,
Ne hagyja hosszabb ideig ke;szenle;ti u/zemmo;dban
a ke;szu/le;ket (pl. ha szabadsa;gra megy). Ilyen esetben
mindig a ke;szu/le;k elo…lapja;n le;vo… be¶kikapcsolo;val ( )
teljesen kikapcsolja a TV-t.
A legjobb megolda;s az, ha a ha;lo;zati csatlakozo;dugo;t e;s
az antenna;t is kihu;zza.
7
Csatlakoztasson e;s ne;zze a mu…sort
HUN
Amikor a televâzio;t elo…szo/r kapcsolja be, a ke;szu/le;k a ha;rom
alapveto… va;sa;rlo;i bea;llâta;st automatikusan egyma;s uta;n
elve;gzi > bea;llâtja a nyelvet, a TV-csatorna;kat e;s az o;raido…t.
Plug ß Play
1
Ant. Bem. > Elleno…rze;s
Va;laszta;s
Kile;pe;s
Autom. ta;rola;s
Orsza;g
Kerese;s
> Kelet - Euro;pa
> –¶±
Nyomja meg a ta;vveze;rlo…n az u/zemi (POWER
televâzio; ke;szenle;ti u/zemmo;dban van.
Eredme;ny> A ^^Plug ß Play&& u/zenet jelenik meg, villog egy ideig,
majd a ^^Nyelv&& (Language) menu/ automatikusan
megjelenik.
2
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza ki a kâva;nt nyelvet. A MENU gomb
megnyoma;sa;val hagyja jo;va; a kiva;lasztott nyelvet. Ezuta;n az
^^Ant. Bem.> Elleno…rze;s&& (Ant. Input Check) u/zenet automatikusan
megjelenik.
➣
Va;laszta;s
A:llita;s
) gombot, ha a
Kile;pe;s
3
A ^^Nyelv&& (Language) menu/ 30 ma;sodperccel ke;so…bb
automatikusan megjelenik, ha a ^^Nyelv&& (Language)
menu/ben egyetlen nyelvet sem va;lasztott.
Elleno…rizze, hogy csatlakoztatott-e antenna;t a TV-hez.
Uta;na nyomja meg a ± vagy – gombot.
Ido…
Eredme;ny> ^^Autom. ta;rola;s&& (Auto store) menu/ jelenik meg a
ke;pernyo…n.
O:ra
> -- > -Ido…zite;s > Ki
4
Va;laszta;s
A:llâta;s
Kile;pe;s
A ± vagy – gomb megnyoma;sa;val va;lassza ki az orsza;got,
nyomja meg ▼ gombot e;s uta;na a ± vagy – gombbal indâtsa el a
kerese;st. (La;sd a ^^TV-csatorna;k automatikus ta;rola;sa&& câmu… re;szt
a 11. oldalon.) A MENU gomb megnyoma;sa;val le;pjen tova;bb.
Eredme;ny> Az ^^Ido…&& (Time) menu/ jelenik meg.
Nyelv
Ido…
Plug ß Play
Ke;k ke;pernyo…
Gyermekza;r
Bemutata;s
Va;laszta;s
Funkcio;
5
E
E
E
> Ki
> Ki
E
A ▲ vagy ▼ gombbal a;llâtsa be az o;ra;t e;s a percet. A ± vagy –
gomb megnyoma;sa;val le;pjen az o;ra;hoz vagy a perchez. (La;sd
^^A pontos ido… bea;llâta;sa e;s megjelenâte;se&& câmu… re;szt a 27.
Oldalon.)
6
Az o;raido… bea;llâta;sa uta;n nyomja meg a MENU gombot.
Beâra;s
7
Funkcio;
E
E
E
> Ki
> Ki
E
Nyelv
Ido…
Plug ß Play
Ke;k ke;pernyo…
Gyermekza;r
Bemutata;s
Va;laszta;s
Beâra;s
8
Eredme;ny> ^^Enjoy your watching&& u/zenet jelenik meg a ke;pernyo…n
e;s a beprogramozott TV-csatorna mu…sora megjelenik
a ke;pernyo…n.
Kile;pe;s
Kile;pe;s
Ha ezt a szolga;ltata;st vissza akarja a;llâtani...
1
Nyomja meg a MENU gombot.
2
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza ki a ^^Funkcio;&& (Function)
menu/t, e;s uta;na nyomja meg a ± vagy – gombot.
3
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza ki a ^^Plug ß Play&& menu/sort e;s
uta;na nyomja meg a ± vagy – gombot.
Bemutato; u/zemmo;d
HUN
A ku/lo/nbo/zo… menu/pontok megismere;se ce;lja;bo;l megne;zheti a
ke;szu/le;k bemutato; programja;t.
Ke;p
1
Nyomja meg a MENU gombot.
2
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza ki a ^^Funkcio;&& (Function) menu/t e;s
uta;na nyomja meg a ± vagy – gombot.
3
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza ki a ^^Bemutata;s&& (Demonstration)
menu/t e;s uta;na nyomja meg a ± vagy – gombot.
U?zemmo;d
F Szoka;sos E
A:llita;s
E
Zajcso/kkento…
> Ki
Va;laszta;s
Beâra;s
Eredme;ny> A rendelkeze;se;re a;llo; menu/pontok egyma;s uta;n
jelennek meg.
4
Nyomja meg a ta;vveze;rlo… ba;rmelyik sza;m gombja;t, ha a bemutato;t
meg kâva;nja a;llâtani.
Kile;pe;s
Funkcio;
E
E
E
> Ki
> Ki
E
Nyelv
Ido…
Plug ß Play
Ke;k ke;pernyo…
Gyermekza;r
Bemutata;s
Va;laszta;s
Beâra;s
Kile;pe;s
Funkcio;
E
E
E
> Ki
> Ki
E
Nyelv
Ido…
Plug ß Play
Ke;k ke;pernyo…
Gyermekza;r
Bemutata;s
Va;laszta;s
Beâra;s
9
Kile;pe;s
A menu/ nyelve;nek kiva;laszta;sa
HUN
Amikor elo…szo/r haszna;lja a TV-t, ki kell va;lasztania, hogy a
menu/rendszer e;s a jelze;sek milyen nyelven jelenjenek meg.
Ke;p
U?zemmo;d
F Szoka;sos E
A:llita;s
E
Zajcso/kkento…
> Ki
Va;laszta;s
Beâra;s
1
Nyomja meg a MENU gombot.
2
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza ki az ^^Funkcio;&& (Function) menu/t.
3
A ± vagy – gomb megnyoma;sa;val va;lassza ki a ^^Nyelv&&
(Language) menu/sort, majd nyomja meg a ± gombot.
4
A ± vagy – gomb to/bbszo/ri megnyoma;sa;val va;lassza ki a kâva;nt
nyelvet.
5
Nyomja meg a TV
gombot, vagy a MENU gomb to/bbszo/ri
megnyoma;sa;val te;rjen vissza a norma;l TV ne;ze;shez, ha a
nyelvva;laszta;st befejezte.
Kile;pe;s
Funkcio;
E
E
E
> Ki
> Ki
E
Nyelv
Ido…
Plug ß Play
Ke;k ke;pernyo…
Gyermekza;r
Bemutata;s
Va;laszta;s
Beâra;s
Kile;pe;s
Funkcio;
Nyelv
Ido…
Plug ß Play
Ke;k ke;pernyo…
Gyermekza;r
Bemutata;s
Va;laszta;s
A:llita;s
10
E
E
E
> Ki
> Ki
E
Kile;pe;s
TV-csatorna;k automatikus ta;rola;sa
HUN
Elindâtja a lako;helye;n foghato; ve;teli sa;vokban levo… TV-ado;k
kerese;se;t. A ke;szu/le;k minden megtala;lt TV-ado;t automatikusan
elta;rol a memo;ria;ja;ban.
A TV-csatorna;kat abban a sorrendben ta;rolja a televâzio;,
ahogy azokat megtala;lja. Az automatikusan sorrendbe rakott
programhely sza;mok lehet, hogy nem felelnek meg O?nnek.
Ebben az esetben la;sd ^^A beprogramozott TV-csatorna;k
rendeze;se&& câmu… re;szt a 17. Oldalon.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
2
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza ki a ^^Csatorna&& (Channel) menu/t.
3
A ± vagy – gombbal va;lassza ki az ^^Autom. ta;rola;s&& (Auto store)
menu/pontot.
4
Nyomja meg isme;t a ± vagy – gombot.
Eredme;ny> Az automatikus hangola;s menu/ az ^^Orsza;g&& (Country)
menu/ponttal kezdve jelenik meg.
5
6
7
A ± vagy – gomb to/bbszo/ri megnyoma;sa;val va;lasszon orsza;got.
A ko/vetkezo… orsza;gok ko/zu/l va;laszthat> Belgie - Deutschland Espania - France - Italia - Nederland - Schweiz - Sverige - UK Kelet - Euro;pa (East europe) - Egye;b (Others)
A ▲ vagy ▼ gomb megnyoma;sa;val va;lassza ki a ^^Kerese;s&&
(Search) menu/pontot e;s uta;na nyomja meg a ± vagy – gombot.
Eredme;ny> Vâzszintes sa;v jelenik meg e;s a TV-csatorna;k a ve;teli
sa;vban elfoglalt helyu/k szerinti sorrendben lesznek
beprogramozva. Ve;gu/l a kerese;s automatikusan
befejezo…dik.
A TV-csatorna;k elta;rola;sa uta;n az ^^Sorrend&& (Sort) menu/pont
jelenik meg.
➣
8
Egyes teru/leteken (ATS), ahol a TV ado;k neve;t is
suga;rozza;k, a kerese;s e;s a ta;rola;s uta;n az ^^Auto sorrend&&
(Auto sort) menu/sor jelenik meg e;s a TV-csatorna;k
automatikusan ne;v szerint lesznek rendezve.
A ^^Sorrend&& (Sort) menu/ nem fog bele;pni.
(La;sd a Megjegyze;st a 12. oldal alja;n.)
Csatorna
Va;laszta;s
Mu…velet...
A beprogramozott TV-ado;kat
a kâva;nt sorrendben rendezze.
Menjen a 17. oldalon
^^A beprogramozott TV-csatorna;k szortâroza;sa&& câmu… re;sz 4
pontja;hoz.
Le;pjen ki a TV-ado; ta;rolo; u/zemmo;dbo;l ane;lku/l, hogy
a TV-csatorna;kat rendezne;.
Nyomja meg a MENU gombot
egyma;s uta;n mindaddig, amâg
a menu/ el nem tu…nik.
Beâra;s
Kile;pe;s
Autom. ta;rola;s
Orsza;g
Kerese;s
Va;laszta;s
> Kelet - Euro;pa
> –¶±
A:llita;s
Kile;pe;s
Autom. ta;rola;s
Orsza;g
Kerese;s
Va;laszta;s
> Kelet - Euro;pa
> –¶±
Kerese;s
P 8 C25 ----426 MHz
Kile;pe;s
22”
Kile;pe;s
Nyomja meg a TV-gombot vagy a MENU gomb to/bbszo/ri
megnyoma;sa;val te;rjen vissza a norma;l TV-ne;ze;shez, ha a
programoza;st befejezte.
Leheto…se;g...
E
E
E
E
E
E
Autom. ta;rola;s
Ke;zi ta;rola;s
Ne;v
Hozza;ad¶To/ro/l
Finomhangola;s
Sorrend
Sorrend
To;l
Ig
Ta;rola;s
Va;laszta;s
> P 1 ----> P -- ---> $
A:llita;s
11
Kile;pe;s
A TV-csatorna;k ta;rola;sa ke;zzel
HUN
Ke;zi ta;rola;skor va;laszthat>
◆ A behangolt TV-ado;t beprogramozza vagy sem.
Csatorna
Kile;pe;s
Csatorna
E
E
E
E
E
E
Va;laszta;s
Beâra;s
Nyomja meg a MENU gombot.
2
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza ki a ^^Csatorna&& (Channel) menu/t
e;s uta;na nyomja meg a ± vagy – gombot.
3
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza ki a ^^Ke;zi ta;rola;s&&(Manual
store) menu/sort e;s uta;na nyomja meg a ± vagy – gombot.
Eredme;ny> A ^^Ke;zi ta;rola;s&& (Manual store) menu/ a ^^Szân rendszer&&
(Colour system) sorral kezdve jelenik meg.
4
Kile;pe;s
Eredme;ny> A ^^Szân rendszer&& (Colour system) az ala;bbiak szerint
va;ltozik>
Auto↔ PAL↔ SECAM↔ NT4.43
Va;laszta;s
➞
Ke;zi ta;rola;s
Szân rendszer
Hang rendszer
Kerese;s
Csatorna
Pr. Sza;m
Ta;rola;s
> Auto
> BG
> 138MHz
>S6
> P12 - - - - >$
A:llita;s
➣
Kile;pe;s
5
Ke;zi ta;rola;s
Szân rendszer
Hang rendszer
Kerese;s
Csatorna
Pr. Sza;m
Ta;rola;s
Va;laszta;s
A:llita;s
12
A ± vagy – gomb to/bbszo/ri megnyoma;sa;val va;lassza ki a legjobb
mino…se;gu… szânes ke;pet.
> Auto
> BG
> 138MHz
>S6
> P12 - - - - >$
Kile;pe;s
➞
Autom. ta;rola;s
Ke;zi ta;rola;s
Ne;v
Hozza;ad¶To/ro/l
Finomhangola;s
Sorrend
1
Az NTSC 4.43 egy u/gyes leja;tszo;
u/zemmo;d amelyet specia;lis video;magno;k
haszna;lnak annak e;rdeke;ben, hogy PAL
rendszeru… TV-ke;szu/le;ken NTSC rendszeru…
videofelve;teleket lehessen megne;zni.
A ▲ vagy ▼ gomb megnyoma;sa;val va;lassza ki a ^^Hang rendszer&&
(Sound system) menu/pontot, e;s a ± vagy – gomb to/bbszo/ri
megnyoma;sa;val va;lassza a legjobb hangmino…se;get.
Eredme;ny> A ^^Hang rendszer&& (Sound system) az ala;bbiak szerint
va;ltozik
BG ↔ DK ↔ I ↔ L (kivitelto…l fu/gg)
➣
➞
Beâra;s
➞
Va;laszta;s
◆ Tetsze;s szerinti programhely sza;mot, amellyel
a beprogramozott TV-ado;t azonosâtani kâva;nja.
E
E
E
E
E
E
Autom. ta;rola;s
Ke;zi ta;rola;s
Ne;v
Hozza;ad¶To/ro/l
Finomhangola;s
Sorrend
A behangolt TV-ado; neve;t a memo;ria automatikusan
ta;rolja.
A TV-csatorna;k ta;rola;sa ke;zzel (folytata;s)
HUN
6
Ha ismeri a csatorna számát, nyomja meg a ...
1. ▲ vagy ▼ gombot, és válassza a “Csatorna” (Channel)
menüpontot.
2. + gomb.
3. ▲ vagy ▼ gombot, amivel választhat a “C” (antennával fogható
csatornák) vagy “S” (kábel televízió csatornák) lehetŒségek
közül.
4. + gomb.
5. ▲ vagy ▼ gombot, amivel csatornát választhat.
➣
Ha nem tudja a csatorna számát, nyomja meg a ...
1. ▲ vagy ▼ gombot és válassza a “Keresés” (Search)
menüpontot.
2. ± vagy – gombot, amivel elindíthatja a keresést.
Eredme;ny> A ke;szu/le;k megkezdi a ve;teli sa;vban a hangola;st
e;s addig hangol amâg az elso… veheto… vagy az O?n a;ltal
va;lasztott TV-ado; meg nem jelenik a ke;pernyo…n.
8
Va;laszta;s
> Auto
> BG
> 138MHz
>S6
> P12 - - - - >$
A:llita;s
Kile;pe;s
Ha nincs hangja, vagy rossz a hang minŒsége...
1. + gomb.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot hogy kiválassza a ^^Hang
rendszer&& (Sound system) menüpontot.
3. Válasszon a “BG”, “DK”, “I” és “L” lehetŒségek közül a ± vagy
– gomb megnyomásával.
7
Ke;zi ta;rola;s
Szân rendszer
Hang rendszer
Kerese;s
Csatorna
Pr. Sza;m
Ta;rola;s
A csatorna;hoz tartozo; programhely sza;m kijelo/le;se e;rdeke;ben
va;lassza a ^^Pr. Sza;m&& (Prog.No.) menu/pontot. Nyomja meg a
± vagy – gombot to/bbszo/r, mindaddig amâg a kâva;nt sza;mot meg
nem tala;lja.
Ke;zi ta;rola;s
Szân rendszer
Hang rendszer
Kerese;s
Csatorna
Pr. Sza;m
Ta;rola;s
Va;laszta;s
9
A tova;bbi csatorna;k beprogramoza;sa e;rdeke;ben isme;telje meg a
6-8 le;pe;seket.
10
Nyomja meg a TV
-gombot, vagy a MENU gomb to/bbszo/ri
megnyoma;sa;val te;rjen vissza a norma;l TV-ne;ze;shez, ha a
TV-csatorna;k ke;zi ta;rola;sa;t befejezte.
Kerese;s
Kile;pe;s
Ke;zi ta;rola;s
Szân rendszer
Hang rendszer
Kerese;s
Csatorna
Pr. Sza;m
Ta;rola;s
Va;laszta;s
A csatorna e;s a hozza; tartozo; programhely sza;m beprogramoza;sa
e;rdeke;ben va;lassza a ^^Ta;rola;s&& (Store) menu/pontot e;s nyomja
meg a ± vagy – gombot.
Eredme;ny> Az ^^OK&& megjelenik a ke;pernyo…n.
> Auto
> BG
> 138MHz
>S6
> P12 - - - - >$
> Auto
> BG
> 138MHz
>S6
> P12 - - - - >$
A:llita;s
Kile;pe;s
Ke;zi ta;rola;s
Szân rendszer
Hang rendszer
Kerese;s
Csatorna
Pr. Sza;m
Ta;rola;s
Va;laszta;s
A:llita;s
13
> Auto
> BG
> 138MHz
>S6
> P12 - - - - > OK
Kile;pe;s
A TV-csatorna;k megneveze;se
HUN
A ke;zzel vagy automatikusan beprogramozott TV-csatorna;k
neve ko/zvetlenu/l megjelenik, ha a TV-ado; azonosâto; jelet is
suga;roz. Ezek a nevek megva;ltoztathato;k vagy kâva;nsa;g
szerint u;j nevet adhat.
Csatorna
E
E
E
E
E
E
Autom. ta;rola;s
Ke;zi ta;rola;s
Ne;v
Hozza;ad¶To/ro/l
Finomhangola;s
Sorrend
Va;laszta;s
Beâra;s
Kile;pe;s
1
Nyomja meg a MENU gombot.
2
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza a ^^Csatorna&& (Channel) menu/t e;s
uta;na nyomja meg a ± vagy – gombot.
3
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza a ^^Ne;v&& (Name) menu/sort e;s uta;na
nyomja meg a ± vagy – gombot.
4
Leheto…se;g...
Nyomja meg a...
Betu… vagy sza;m kiva;laszta;sa.
▼ vagy ▲ gombot.
Tova;bble;pe;s a ko/vetkezo… betu…ho/z.
± gombot.
Visszale;pe;s az elo…zo… betu…ho/z.
– gombot.
Ne;v
P0
P1
P2
P3
>
>
>
>
-----------------
Va;laszta;s
A:llita;s
Kile;pe;s
➣
Ne;v
P0
P1
P2
P3
A:llita;s
>
>
>
>
-----------------
Va;laszta;s
14
Kile;pe;s
Rendelkeze;sre a;llo; karakterek>
◆ Az ABC betu…i (A...Z)
◆ Sza;mok (0...9)
◆ Specia;lis jelek (Szo;ko/z, –)
5
U:j nevet adhat az egyes TV-csatorna;knak.
6
Nyomja meg a TV -gombot vagy a MENU gomb to/bbszo/ri
megnyoma;sa;val te;rjen vissza a norma;l TV-ne;ze;shez, ha a TV csatorna;k megneveze;se;t befejezte.
A nem kâva;nt TV-csatorna;k kihagya;sa
HUN
TV-csatorna;k le;ptete;sekor a va;laszte;kbo;l a nem kâva;nt
csatorna;kat kiza;rhatja. Ha a csatorna;kat ve;gig le;pteti azoknak
a TV-csatorna;knak a mu…sora nem jelenik meg, amelyeknek
az a;tugra;sa;t bea;llâtotta.
Le;ptete;s sora;n az o/sszes olyan TV-csatorna mu…sora
megjelenik, amelynek a;tugra;sa;t nem programozta be.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
2
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza a ^^Csatorna&& (Channel) menu/sort
e;s uta;na nyomja meg a ± vagy – gombot.
3
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza a ^^Hozza;ad¶To/ro/l&& (Add¶Erase)
menu/sort e;s uta;na nyomja meg a ± vagy – gombot.
Eredme;ny> A ^^Hozza;ad¶To/ro/l&& (Add¶Erase) menu/ megjelenik.
4
Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot egyma;s uta;n mindaddig amâg a
kâva;nt csatorna;t ki nem va;lasztotta.
5
Hagyja jo;va; vagy to/ro/lje a kâva;nt TV-csatorna;t a ± vagy a – gomb
megnyoma;sa;val.
6
Nyomja meg a TV
-gombot vagy a MENU gomb to/bbszo/ri
megnyoma;sa;val te;rjen vissza a norma;l TV-ne;ze;shez, ha a nem
kâva;nt TV-csatorna;k kihagya;sa;nak bea;llâta;sa;t befejezte.
Csatorna
E
E
E
E
E
E
Autom. ta;rola;s
Ke;zi ta;rola;s
Ne;v
Hozza;ad¶To/ro/l
Finomhangola;s
Sorrend
Va;laszta;s
Beâra;s
Kile;pe;s
Csatorna
Autom. ta;rola;s
Ke;zi ta;rola;s
Ne;v
Hozza;ad¶To/ro/l
Finomhangola;s
Sorrend
Va;laszta;s
E
E
E
E
E
E
Beâra;s
Kile;pe;s
Hozza;ad¶To/ro/l
P0
P1
P2
P3
Va;laszta;s
> Hozza;adva
> Hozza;adva
> Hozza;adva
> Hozza;adva
A:llita;s
Kile;pe;s
Hozza;ad¶To/ro/l
P0
P1
P2
P3
Va;laszta;s
> To/ro/lve
> Hozza;adva
> Hozza;adva
> Hozza;adva
A:llita;s
15
Kile;pe;s
Finomhangola;s
HUN
A finomhangola;st nem kell elve;geznie, ha a ve;tel tiszta,
mert ez az automatikus ta;rola;s sora;n ma;r megto/rte;nt.
Azonban ke;zi finomhangola;ssal a ve;tel javâthato;, ha a jelek
gyenge;k e;s torzak.
Csatorna
Autom. ta;rola;s
Ke;zi ta;rola;s
Ne;v
Hozza;ad¶To/ro/l
Finomhangola;s
Sorrend
Va;laszta;s
Beâra;s
E
E
E
E
E
E
Kile;pe;s
1
Nyomja meg a MENU gombot.
2
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza a ^^Csatorna&& (Channel) menu/t e;s
uta;na nyomja meg a ± vagy – gombot.
3
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza a ^^Finomhangola;s&& (Fine tune)
menu/sort e;s uta;na nyomja meg a ± vagy – gombot.
Finomhangola;s
Hangola;s
Ta;rola;s
To/rle;s
> –¶±
> $
> $
Eredme;ny> A ^^Finomhangola;s&& (Fine tune) menu/ a ^^Hangola;s&&
(Tune) sorral kezdve jelenik meg.
4
Va;laszta;s
A:llita;s
Kile;pe;s
Finomhangola;s
Finomhangola;s
Hangola;s
Ta;rola;s
To/rle;s
> –¶±
> OK
> $
5
Va;laszta;s
A:llita;s
Kile;pe;s
Finomhangola;s
Hangola;s
Ta;rola;s
To/rle;s
Va;laszta;s
> –¶±
> $
> OK
A:llita;s
16
Kile;pe;s
Leheto…se;g...
Nyomja meg a...
Tiszta e;s e;les ke;p,
jo; mino…se;gu… hang.
◆
A ke;p e;s hangbea;llâta;s
ta;rola;sa.
◆ ▲ vagy ▼ gombot e;s va;lassza
a ^^Ta;rola;s&& (Store) menu/pontot.
◆ ± vagy – gombot.
Eredme;ny> ^^OK&& jelenik meg.
A ke;p e;s hangbea;llâta;st
to/rli.
◆ ▲ vagy ▼ gombot mindaddig amâg
a ^^To/rle;s&& (Erase) menu/pontot ki
nem va;lasztja.
◆ ± vagy – gombot.
Eredme;ny> ^^OK&& jelenik meg.
± vagy – gombot.
Eredme;ny> A vâzszintes sa;v
kurzorja balra vagy
jobbra mozog.
Nyomja meg a TV -gombot vagy a MENU gomb to/bbszo/ri
megnyoma;sa;val te;rjen vissza a norma;l TV-ne;ze;shez, ha a
finomhangola;st befejezte.
A beprogramozott TV-csatorna;k rendeze;se
HUN
Ke;t TV-csatorna programhely sza;ma;t felcsere;lheti annak
e;rdeke;ben, hogy>
◆ Mo;dosâtsa az automatikus programoza;s sora;n
kapott programhely sza;mokat.
◆ A gyakran ne;zett TV-csatorna;knak ko/nnyen
megjegyezheto… sza;mokat adhasson.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
2
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza a ^^Csatorna&& (Channel) menu/t e;s
uta;na nyomja meg a ± vagy – gombot.
3
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza a ^^Sorrend&& (Sort) menu/sort e;s
uta;na nyomja meg a ± vagy – gombot.
Eredme;ny> A ^^Sorrend&& (Sort) menu/ a ^^To;l&& (From) menu/sorral
kezdo…dik.
4
Nyomja meg a ± vagy – gombot egyma;s uta;n mindaddig amâg a
megcsere;lni kâva;nt TV-csatorna programhely sza;ma meg nem
jelenik.
Eredme;ny> A kiva;lasztott TV-csatorna mu…sora a ke;pernyo…n la;thato;.
5
6
Va;laszta;s
A ▲ vagy ▼ gomb megnyoma;sa;val va;lassza a ^^Ig&& (To)
menu/pontot.
Nyomja meg a ± vagy – gombot egyma;s uta;n mindaddig amâg az
az u;j programhely sza;m meg nem jelenik, amelyikkel a TV-csatorna;t azonosâtani kâva;nja.
Pe;lda;ul>
Ha a ^^To;l&& (From) menu/sorban az 1-es e;s a ^^Ig&& (To)
sorban pedig a 3-as programhely sza;mot va;lasztotta
akkor>
◆ 1. sza;mon le;vo… TV-csatorna a 3.-ra.
◆ A 3. sza;mon ta;rolt TV-csatorna az 1.-re keru/l.
Leheto…se;g...
Nyomja meg a...
A felcsere;lt programhelyek sza;ma;nak
jo;va;hagya;sa.
◆ ▲ vagy ▼ gombot mindaddig amâg
a ^^Ta;rola;s&& (Store) pontot ki nem
va;lasztja.
◆ Nyomja meg a ± vagy – gombot.
Eredme;ny> ^^OK&& jelenik meg.
➣ Tova;bbi TV-csatorna;k sza;mait is
felcsere;lheti, ha a ^^To;l&&(From)
menu/sorban kiva;lasztja a felcsere;lni kâva;nt csatorna programhely
sza;ma;t e;s folytatja a bea;llâta;st a 4.
le;pe;ssel kezdve.
8
E
E
E
E
E
E
Beâra;s
Kile;pe;s
Csatorna
Eredme;ny> A ta;rola;s uta;n a megcsere;lni kâva;nt TV-csatorna e;s a
most va;lasztott programhelyre elo…zo…leg beprogramozott TV-csatorna helyet csere;l.
7
Csatorna
Autom. ta;rola;s
Ke;zi ta;rola;s
Ne;v
Hozza;ad¶To/ro/l
Finomhangola;s
Sorrend
E
E
E
E
E
E
Autom. ta;rola;s
Ke;zi ta;rola;s
Ne;v
Hozza;ad¶To/ro/l
Finomhangola;s
Sorrend
Va;laszta;s
Beâra;s
Kile;pe;s
Sorrend
To;l
Ig
Ta;rola;s
Va;laszta;s
> P 1 ---> P 3 ---> $
A:llita;s
Kile;pe;s
Sorrend
To;l
Ig
Ta;rola;s
Va;laszta;s
> P 1 ---> P 3 ---> $
A:llita;s
Kile;pe;s
Sorrend
To;l
Ig
Ta;rola;s
Va;laszta;s
> P 3 ---> P 1 ---> OK
A:llita;s
Nyomja meg a TV
-gombot vagy a MENU gombbal te;rjen vissza
a norma;l TV-ne;ze;shez, ha a TV-csatorna;k a;trendeze;se;t befejezte.
17
Kile;pe;s
A gya;ri ke;pbea;llâta;sok kiva;laszta;sa
HUN
Kiva;laszthatja az ige;nyeinek legjobban megfelelo… ke;pbea;llâta;st.
A ke;pbea;llâta;sok a ko/vetkezo… sorrendben va;laszthato;k>
Ke;p
Szoka;sos
E
> Ki
◆ Szoka;sos (Custom), Norma;l (Standard), Sport
(Sports), Terme;szetes (Natural), Me;rse;kelt (Mild)
E
1
Beâra;s
Ke;p
U?zemmo;d F
A:llita;s
Zajcso/kkento…
Va;laszta;s
Eredme;ny> A ^^Ke;p&& (Picture) menu/ jelenik meg.
Kile;pe;s
Szoka;sos
E
> Ki
A:llita;s
2
A ± vagy – gombbal va;lassza az ^^U?zemmo;d&& (Mode) menu/sort.
3
A ± vagy – gombbal va;lasszon az 5 leheto…se;g ko/zu/l> Szoka;sos
(Custom), Norma;l (Standard), Sport (Sports), Terme;szetes
(Natural), Me;rse;kelt (Mild).
4
Nyomja meg a TV
-gombot vagy a MENU gomb to/bbszo/ri
megnyoma;sa;val te;rjen vissza a norma;l TV-ne;ze;shez, ha ele;gedett
a kiva;lasztott bea;llâta;ssal.
E
Kile;pe;s
?
Az ige;nyeinek legjobban megfelelo… ke;pbea;llâta;st a
ta;vveze;rlo…vel is kiva;laszthatja.
A kâva;nt ke;phata;s ele;re;se e;rdeke;ben egyszeru…en nyomja csak meg a
ta;vveze;rlo…n a ke;pbea;llâta;s P.STD (Picture standard) gombot.
Eredme;ny> A ke;pbea;llâta;sok a ko/vetkezo… sorrendben va;laszthato;k>
1
18
→Szoka;sos (Custom) ↔ Norma;l (Standard) ↔ Sport (Sports)
→Me;rse;kelt (Mild) ↔ Terme;szetes (Natural)
→
Va;laszta;s
Nyomja meg a MENU gombot.
→
U?zemmo;d F
A:llita;s
Zajcso/kkento…
A ke;pbea;llâta;s szaba;lyoza;sa
HUN
A ke;pmino…se;g a ko/vetkezo… jellemzo…k va;ltoztata;sa;val
szaba;lyozhato;>
◆ Alapszân (Colour tone), Kontraszt (Contrast),
Fe;nyero… (Brightness), E:lesse;g (Sharpness),
Szân (Colour), A:rnyalat (Tint< csak NTSC).
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredme;ny> A ^^Ke;p&& (Picture) menu/ megjelenik.
2
Nyomja meg a ± vagy – gombot.
3
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza a ^^A:llâta;s&& (Adjust) menu/pontot e;s
uta;na nyomja meg a ± vagy – gombot.
Eredme;ny> Az ^^A:llâta;s&& (Adjust) menu/ megjelenik.
➣
4
Jellemzo…k...
Nyomja meg a...
◆ Alapszân
(Colour tone)
◆
◆
◆
◆
◆
◆
5
➣
➣
Az ^^A:llâta;s&& (Adjust) menu/ akkor jelenik meg, ha az
^^U?zemmo;d&& (Mode) menu/ a ^^Szoka;sos&& (Custom) a;lla;sban
van.
± vagy – gombot.
Eredme;ny> Az ala;bbi leheto…se;gek
ko/zu/l va;laszthat> Norma;l
(Normal), Meleg (Warm)
1¶2, Hideg (Cool) 1¶2.
Kontraszt (Contrast) ◆ ± vagy – gombot.
Fe;nyero… (Brightness) Eredme;ny> Egy vâzszintes sa;v
E:lesse;g (Sharpness)
jelenik meg.
Szân (Colour)
A:rnyalat (Tint< csak NTSC)
Nyomja meg a TV
-gombot vagy a MENU gombbal te;rjen vissza
a norma;l TV-ne;ze;shez, ha ele;gedett a TV bea;llâta;ssal.
A televâzio; ^^automatikus lema;gnesezo…&& rendszerrel rendelkezik, amely ma;gneses zavarok hata;sa;t megszu/nteti.
A ke;pernyo… lema;gneseze;se e;rdeke;ben kapcsolja ki a
televâzio;t a ke;szu/le;k elo…lapja;n levo… ha;lo;zati ^^ && (BE¶KI)
kapcsolo;val. (La;sd> ^^Az elszânezo…de;sek eltu/ntete;se
automatikus lema;gneseze;ssel&& câmu… re;szt a 35. Oldalon.)
Ke;p
U?zemmo;d F
A:llita;s
Zajcso/kkento…
Va;laszta;s
Szoka;sos
E
> Ki
Beâra;s
Kile;pe;s
A:llita;s
Alapszân
Kontraszt
Fe;nyero…
E:lesse;g
Szin
Va;laszta;s
> Norma;l
> 90
> 50
> 50
> 50
A:llita;s
Kile;pe;s
Alapszân > Meleg 1
A:llita;s
Alapszân
Kontraszt
Fe;nyero…
E:lesse;g
Szin
Va;laszta;s
> Norma;l
> 90
> 50
> 50
> 50
A:llita;s
Kile;pe;s
Kontraszt
91
A bea;llâta;sok megva;ltoztata;sa;t akkor ve;gezze amikor
a ^^Szoka;sos&& u/zemmo;d van kiva;lasztva e;s ta;rolva,
e;s ez jelenik meg isme;t, ha a ke;szu/le;ket u;jbo;l bekapcsolja.
A ke;pforma;tum kiva;laszta;sa
A legmegfelelo…bb ke;pforma;tumot egyszeru…en a ta;vveze;rlo…
^^P.SIZE
&& gombja;nak a megnyoma;sa;val va;laszthatja ki.
A ke;pforma;tumok a ko/vetkezo… sorrendben a;llnak a
rendelkeze;se;re>
→ Normal → Nagyâta;s → 16>9
Ke;pforma;tum
Ismerteto…
Norma;l
A norma;l 4>3 ara;nyt a;llâtja be.
Nagyâta;s
A 16>9 ke;pet teljes ke;pernyo… me;retu…re nagyâtja.
16>9
A 16>9 ke;pforma;tumot a;llâtja be.
E
?
1
19
A digita;lis zajcso/kkente;s be¶kikapcsola;sa
HUN
Gyenge ve;teli jelek esete;n bekapcsolhatja a digita;lis
zajcso/kkento…t, amely cso/kkenti a ke;pernyo…n feltu…no… zavart
e;s szellemke;pet.
Ke;p
U?zemmo;d F
A:llita;s
Zajcso/kkento…
Szoka;sos
E
> Ki
E
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredme;ny> A ^^Ke;p&& (Picture) menu/ jelenik meg.
Va;laszta;s
A:llita;s
Kile;pe;s
2
Nyomja meg a ± vagy – gombot.
3
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza a ^^Zajcso/kkento…&& (Digital NR)
menu/pontot.
4
A ± vagy – gombbal va;lassza a ^^Be&& (On) a;lla;st.
5
Nyomja meg a TV
-gombot vagy a MENU gomb to/bbszo/ri
megnyoma;sa;val te;rjen vissza a norma;l TV-ne;ze;shez, ha a
bea;llâta;st befejezte.
Zajcso/kkento… > Be
20
A gya;ri hangbea;llâta;sok kiva;laszta;sa
HUN
Az adott TV-mu…sorhoz legjobban illo… specia;lis hanghata;sokat
kiva;laszthatja. A hanghata;sok a ko/vetkezo… sorrendben
va;laszthato;k>
◆ Szoka;sos (Custom), Norma;l (Standard),
Zene (Music), Film (Movie), Besze;d (Speech).
1
Nyomja meg a MENU gombot.
2
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza a ^^Hang&& (Sound) menu/pontot e;s
uta;na nyomja meg ± vagy – gombot.
3
A ± vagy – gombbal va;lasszon az 5 leheto…se;g ko/zu/l> Szoka;sos
(Custom), Norma;l (Standard), Zene (Music), Film (Movie),
Besze;d (Speech).
4
Hang
U?zemmo;d F Szoka;sos
Equalizer
E
Auto hangero…
> Ki
Zene
> Ki
A:lsztereo
> Ki
Nyomja meg TV
-gombot vagy a MENU gomb to/bbszo/ri
megnyoma;sa;val te;rjen vissza a norma;l TV-ne;ze;shez.
Va;laszta;s
Beâra;s
Kile;pe;s
Hang
U?zemmo;d F Szoka;sos
Equalizer
E
Autom. glasn.
> Ki
Zene
> Ki
A:lsztereo
> Ki
Va;laszta;s
A:llita;s
A kâva;nt hata;s ele;re;se e;rdeke;ben egyszeru…en nyomja csak meg a
ta;vveze;rlo…n a hangbea;llâta;s S.STD (Sound standard) gombot.
1
Eredme;ny> A hanghata;sok a ko/vetkezo… sorrendben va;laszthato;k>
→
→
➢
A ^^Hang&& menu/ a ta;vveze;rlo… S.MENU (Sound Menu)
gombja;val is kiva;laszthato;.
1
21
E
Kile;pe;s
Az adott mu…sorhoz legjobban illo… specia;lis hangeffektusokat
a ta;vveze;rlo…vel is kiva;laszthatja.
→ Szoka;sos (Custom) ↔ Norma;l (Standard)
→ Besze;d (Speech) ↔ Film (Movie) ↔ Zene (Sports)
E
A hangbea;llâta;sok szaba;lyoza;sa
HUN
A ko/vetkezo… hangjellemzo…k egye;ni izle;s szerint szaba;lyozhato;k.
Hang
U?zemmo;d F Szoka;sos
Equalizer
E
Auto hangero…
> Ki
Zene
> Ki
A:lsztereo
> Ki
Va;laszta;s
Beâra;s
E
Kile;pe;s
1
Nyomja meg a MENU gombot.
2
Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot mindaddig amâg a ^^Hang&&
(Sound) menu/t ki nem va;lasztja e;s uta;na nyomja meg a ± vagy –
gombot.
3
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza a ^^Equalizer&& menu/sort.
➣
Hang
U?zemmo;d F Szoka;sos
Equalizer
E
Auto hangero…
> Ki
Zene
> Ki
A:lsztereo
> Ki
E
4
Beâra;s
R
6
L
Va;laszta;s
Nyomja meg a...
A bea;llâta;s megva;ltoztata;sa
▲ vagy ▼ gombot.
Tova;bble;pe;s a ko/vetkezo… bea;llâta;shoz
± gombot.
Visszale;pe;s az elo…zo… bea;llâta;shoz
– gombot.
Nyomja meg a TV
-gombot vagy a MENU gomb to/bbszo/ri
megnyoma;sa;val te;rjen vissza a norma;l TV-ne;ze;shez, ha ele;gedett
a hangbea;llâta;ssal.
Kile;pe;s
➣
22
Leheto…se;g...
Kile;pe;s
Equalizer
A:llita;s
Nyomja meg a ± vagy – gombot.
Eredme;ny> A ^^Equalizer&& menu/ megjelenik.
5
Va;laszta;s
Az ^^Equalizer&& menu/pont akkor jelenik meg, ha az
^^U?zemmo;d&& (Mode) bea;llâta;sakor a ^^Szoka;sos&& (Custom)
a;lla;st va;lasztotta.
A bea;llâta;sok megva;ltoztata;sa;t akkor ve;gezze amikor
a ^^Szoka;sos&& (Custom) u/zemmo;d van kiva;lasztva e;s
ta;rolva e;s ez jelenik meg isme;t, ha a ke;szu/le;ket u;jbo;l
bekapcsolja.
Ku/lo/nleges hangbea;llâta;sok
HUN
A ko/vetkezo… hangbea;llâta;sok egye;ni izle;s szerint
szaba;lyozhato;k.
Hang
◆ Auto hangero… (Auto volume)
Az egyes TV-a;lloma;sok jelei elte;ro…ek, eze;rt minden
alkalommal amikor TV-csatorna;t va;lt, nehe;zkes
hangero…t a;llâtani. Az ^^Auto hangero…&& (Auto volume)
menu/ leheto…ve; teszi, hogy a kâva;nt TV-csatorna;k
hangereje;t automatikusan kisebbre a;llâtsa, ha az ado;
jele nagy, vagy no/velje, ha a jel kicsi.
U?zemmo;d F Szoka;sos
Equalizer
E
Auto hangero…
> Ki
Zene
> Ki
A:lsztereo
> Ki
Va;laszta;s
Beâra;s
E
Kile;pe;s
◆ Zene (Melody)
Tiszta dallamot hallhat, ha a ke;szu/le;ket be- vagy
kikapcsolja.
◆ A:lsztereo (Pseudo stereo)
Az ^^A:lsztereo&& (Pseudo stereo) u/zemmo;d a mono
hangot ke;t azonos bal e;s jobb csatorna;s hangga;
alakâtja a;t.
Az ^^A:lsztereo&& (Pseudo stereo) u/zemmo;d ^^Be&& (On)vagy ^^Ki&& (Off), ez az u/zemmo;d Norma;l (Standard),
Zene (Music), Film (Movie) e;s Besze;d (Speech)
bea;llâta;sokat haszna;l.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
2
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza a ^^Hang&& (Sound) menu/pontot e;s
uta;na nyomja meg ± vagy – gombot.
3
Leheto…se;g...
Nyomja meg a...
Va;laszta;s a leheto…se;gek ko/zu/l
▲ vagy ▼ gombot.
Va;laszta;s ^^Be¶Ki&& (On/Off)
4
± vagy – gombot.
Nyomja meg a TV
-gombot, vagy a MENU gomb to/bbszo/ri
megnyoma;sa;val te;rjen vissza a norma;l TV-ne;ze;shez, ha ele;gedett
a hangbea;llâta;ssal.
Hang
U?zemmo;d F Szoka;sos
Equalizer
E
Auto hangero…
> Be
Zene
> Ki
A:lsztereo
> Ki
Va;laszta;s
A:llita;s
E
Kile;pe;s
Hang
U?zemmo;d F Szoka;sos
Equalizer
E
Auto hangero…
> Ki
Zene
> Be
A:lsztereo
> Ki
Va;laszta;s
A:llita;s
E
Kile;pe;s
Hang
U?zemmo;d F Szoka;sos
Equalizer
E
Auto hangero…
> Ki
Zene
> Ki
A:lsztereo
> Be
Va;laszta;s
A:llita;s
23
E
Kile;pe;s
Hangu/zemmo;d va;laszta;s (csak egyes tâpusokna;l)
HUN
?
Az ^^S.MODE I-II&& gomb megnyoma;sa;ra a ke;szu/le;k szaba;lyozza e;s kijelzi a hangfrekvencia;s kimeneten megjeleno… jeleket.
A televâzio; bekapcsola;sakor a hangu/zemmo;d a vett TV-ada;sto;l
fu/ggo…en automatikusan vagy ke;tnyelvu… I vagy sztereo u/zemmo;dra va;lt.
Hang
u;zemmo;d
TV-ada;s rendszere
A ke;pernyo…n la;thato; jelze;s
Szaba;lyos TV-ada;s
(szabva;nyos audio; jel)
MONO (Norma;l haszna;lat)
Szaba;lyos ±
MONO NICAM
MONO ↔ MONO
NICAM
(Norma;l)
NICAM SZTEREO
SZTEREO ↔ MONO
NICAM
(Norma;l)
NICAM Ke;tnyelvu… I¶II
Dual-I ↔ Dual-II ↔ MONO
NICAM NICAM (Norma;l)
Szaba;lyos TV-ada;s
(szabva;nyos audio; jel)
MONO (Norma;l haszna;lat)
Ke;tnyelvu… vagy
Ke;tnyelvu… I¶II u/zemmo;d
Dual I ↔ Dual II
→
NICAM
SZTEREO
A2
SZTEREO
Sztereo
➣
→
1
SZTEREO ↔ MONO
(Javâtott Mono)
◆ A mu…sor ko/nnyebben hallgathato;, ha gyenge ve;teli
ko/ru/lme;nyek ko/zo/tt az S.MODE I-II gombbal MONO
a;lla;sba kapcsol.
◆ Kapcsoljon MONO u/zemmo;dban, ha a sztereo jel
gyenge, vagy a sztereo-mono u/zemmo;d gyakran
automatikusan a;tkapcsol.
◆ Ha mono AV-mu…sorforra;st kâva;nt a televâzio;hoz
csatlakoztatni, akkor azt a TV-elo…lapja;n le;vo… ^^bal&& (L)
bemeneti audio; csatlakozo;hoz csatlakoztassa. Nyomja
meg az S.MODE I-II gombot, ha csak a bal hangszo;ro;
mu…ko/dik.
24
A turbo;hang kiva;laszta;sa
HUN
A turbo;hang kiemeli a hang magasabb e;s alacsonyabb
frekvencia;s sa;vja;t (e;s ma;s hangeffektusokat).
Zenei, film vagy ma;s hasonlo; TV-csatorna;k ne;ze;sekor csoda;latosabb
e;s dinamikusabb hang e;rdeke;ben egyszeru…en nyomja csak meg a
ta;vveze;rlo…n a TURBO gombot.
1
Turbo hang > Be
Hangero…szaba;lyoza;s
◆ A ± gomb megnyoma;sa no/veli a hangero…t (a kurzor jobbra halad).
◆ A - gomb megnyoma;sa cso/kkenti a hangero…t (a kurzor balra
mozog).
➣
1
A bea;llâtott hangero…t a ke;szu/le;k mego…rzi>
1
◆ ha a televâzio;t ke;szenle;ti u/zemmo;dba kapcsolja,
◆ ha a televâzio;t az elo…lapon le;vo… ha;lo;zati ^^
kapcsolo;val kapcsolja ki.
&& (BE¶KI)
◆ ha ha;lo;zati feszu/ltse;gkimarada;s to/rte;nt.
Hangero…
12
A hang kikapcsola;sa egy pillanatra
Kikapcsolhatja a hangot egy pillanatra olyankor, amikor
pe;lda;ul telefonon keresik.
1
Nyomja meg a ta;vveze;rlo…n a MUTE
gombot.
Eredme;ny> Kikapcsolja a hangot e;s a ke;pernyo…n a ^^
la;thato;va;.
2
&& jel va;lik
1
Nyomja meg isme;t a MUTE
gombot (vagy az egyik hangero…szaba;lyozo; gombot), ha az elo…zo… hangero…t kâva;nja visszaa;llâtani.
25
A ke;sleltetett kikapcsola;s bea;llâta;sa
HUN
?
A ^^SLEEP && gombbal kiva;laszthatja azt a 30 e;s 180 perc
ko/zo/tti ido…tartamot aminek eltelte uta;n a TV automatikusan
ke;szenle;ti u/zemmo;dba kapcsol a;t.
1
Nyomja meg a ta;vveze;rlo…n az SLEEP
gombot.
Eredme;ny>
1
2
Ha az ido…zâto…t...
Jelze;sek a ke;pernyo…n...
Elo…zo…leg ma;r bea;llâtotta
A ke;szenle;tbe to/rte;no… a;tkapcsola;sig
me;g ha;trale;vo… ido….
Me;g nem a;llâtotta be
^^Ki&& (Off) szo;
A SLEEP
gombbal va;lassza ki a kâva;nt ido…tartamot.
Az ido…tartam a ko/vetkezo…k szerint ciklikusan va;ltozik (30, 60, 90,
120, 150, 180, Ki).
Eredme;ny> A televâzio; automatikusan ke;szenle;tre kapcsol, ha a
bea;llâtott ido… 0-ra cso/kken.
3
26
A ke;sleltetett kikapcsola;s hata;stalanâta;sa e;rdeke;ben a SLEEP
gomb to/bbszo/ri megnyoma;sa;val va;lassza a ^^Ki&& (Off) a;lla;st.
Az o;raido… bea;llâta;sa e;s megjelenâte;se
HUN
Bea;llâthatja a televâzio; o;ra;ja;t e;s a pillanatnyi ido… a ^^DISPLAY
&& gomb ma;sodik megnyoma;sa;ra meg fog jelenni a
ke;pernyo…n.
Az o;raido…t akkor is be kell a;llâtania, ha az automatikus
be¶kikapcsolo; ido…zâto…t haszna;lni akarja.
➣
Az o;rabea;llâta;s u;jra mu/ko/do…ke;pes lesz amikor az
elo…lapon le;vo… ^^ && (BE¶KI) gombot megnyomja.
Funkcio;
Nyelv
Ido…
Plug ß Play
Ke;k ke;pernyo…
Gyermekza;r
Bemutata;s
Va;laszta;s
1
Nyomja meg a MENU gombot.
2
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza a ^^Funkcio;&& (Function) menu/t e;s
uta;na nyomja meg a - vagy ± gombot.
3
Leheto…se;g...
Nyomja meg a...
Le;pe;s az o;ra vagy perc e;rte;khez
- vagy ± gombot.
Az o;ra vagy a perc bea;llâta;sa
▲ vagy ▼ gombot.
5
Nyomja meg a TV
-gombot vagy a MENU gomb to/bbszo/ri
megnyoma;sa;val te;rjen vissza a norma;l TV-ne;ze;shez, ha a bea;llâta;st befejezte.
6
Megjelenâteni a...
Nyomja meg a ^^DISPLAY
gombot...
TV-csatorna informa;cio;t
Egyszer
Pillanatnyi ido…t
Ke;tszer
7
Beâra;s
Kile;pe;s
Ido…
O:ra
Ido…zite;s
> 11 > 35
> Ki
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza az ^^Ido…&& (Time) menu/sort e;s uta;na
nyomja meg a - vagy ± gombot.
Eredme;ny> Az ^^Ido…&& (Time) menu/ az ^^O:ra&& (Clock) ponttal kezdve
jelenik meg.
4
E
E
E
> Ki
> Ki
E
Va;laszta;s
A:llita;s
Kile;pe;s
?
&&
A jelze;sek eltu/ntete;se e;rdeke;ben nyomja meg isme;t a
DISPLAY
gombot.
27
A televâzio; automatikus be- e;s kikapcsola;sa
HUN
Bea;llâthatja a be¶kikapcsolo; ido…zâto…t, amely a televâzio;t>
◆ Az elo…re bea;llâtott ido…ben automatikusan bekapcsolja
e;s behangolja a kiva;lasztott TV-csatorna;t.
Vrijeme
O:ra
> 11 > 35
Ido…zite;s > Ki
◆ Az elo…re bea;llâtott ido…ben automatikusan kikapcsolja.
➣
Va;laszta;s
O:ra
Ido…zite;s
Be ido…pont
Ki ido…pont
Va;laszta;s
A:llita;s
>
>
>
>
Kile;pe;s
Vrijeme
11>35
Be
07 > 00
-- > --
A:llita;s
Elso… le;pe;ske;nt a televâzio; o;ra;ja;t kell bea;llâtani (la;sd
^^Az o;raido… bea;llâta;sa e;s megjelenâte;se&& câmu… re;szt az
elo…zo… oldalon). Az ^^A:llâtsa be az o;ra;t elo…szo/r&& (Set the
clock first) u/zenet jelenik meg, ha me;g nem a;llâtotta
be az o;raido…t.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
2
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza a ^^Funkcio;&& (Function) menu/t e;s
uta;na nyomja meg a - vagy ± gombot.
3
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza az ^^Ido…&& (Time) menu/pontot e;s
uta;na nyomja meg a - vagy ± gombot.
Kile;pe;s
Eredme;ny> Az ^^Ido…&& (Time) menu/ megjelenik.
O:ra
Ido…zite;s
Be ido…pont
Ki ido…pont
Va;laszta;s
>
>
>
>
Vrijeme
11>35
Be
07 > 00
-- > --
A:llita;s
4
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza az ^^Ido…zâte;s&& (Timer) menu/pontot.
5
A - vagy ± gombbal a;llâtsa az ido…zâto…t ^^Be&& (On) helyzetbe.
Eredme;ny> A ^^Be ido…pont&& (On time) e;s ^^Ki ido…pont&& (Off time)
kapcsola;si ido… bea;llâthato;va; va;lik.
Kile;pe;s
6
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza a ^^Be ido…pont&& (On time)
menu/pontot.
7
A:llâtsa be az ido…t amikor azt szeretne;, hogy a televâzio; automatikusan bekapcsoljon.
Vrijeme
O:ra
Ido…zite;s
Be ido…pont
Ki ido…pont
Va;laszta;s
>
>
>
>
11>35
Be
07 > 00
11 > 30
A:llita;s
Kile;pe;s
8
9
Leheto…se;g...
Nyomja meg a...
Le;pjen az o;ra;hoz vagy perchez
- vagy ± gombot.
A:llâtsa be az o;ra;t vagy percet
▲ vagy ▼ gombot.
A:llâtsa be ugyanâgy azt az ido…t amikor azt szeretne;, hogy a televâzio;
automatikusan kikapcsoljon.
Nyomja meg a TV
gombot, vagy a MENU gomb to/bbszo/ri
megnyoma;sa;val te;rjen vissza a norma;l TV-ne;ze;shez, ha a
be¶kikapcosla;si ido… bea;llâta;sa;t befejezte, e;s a ta;vveze;rlo… ^^POWER&&
gombja;val kapcsolja ki a televâzio;t.
➣
Automatikus kikapcsola;s
Az ido…zâto…vel bekapcsolt televâzio; o/nmu…ko/do…en
kikapcsol, ha a bekapcsola;si ido… uta;n 3 o;ra;ig egyetlen
funkcio; gombot (a ta;vveze;rlo… e;s az elo…lap kezelo…szervei) sem mu…ko/dtet.
28
Ke;k ke;pernyo… bea;llâta;sa
HUN
Zajos ke;p helyett a ke;pernyo… ke;k szânu…re va;ltozik, ha nincs
ve;teli jel vagy a jel gyenge.
Funkcio;
A ^^Ke;k ke;pernyo…&& (Blue Screen) u/zemmo;dot ^^Ki&& (Off) kell
kapcsolnia, ha a zajos ke;pet me;gis ne;zni szeretne;.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
2
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza ki a ^^Funkcio;&& (Function) menu/t e;s
uta;na nyomja meg a - vagy ± gombot.
3
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza ki a ^^Ke;k ke;pernyo…&& (Blue Screen)
menu/pontot.
4
A - vagy ± gombbal kapcsolja ^^Be¶Ki&& (On/Off) ezt az
u/zemmo;dot.
5
Nyomja meg a TV
gombot, vagy a MENU gomb to/bbszo/ri
megnyoma;sa;val te;rjen vissza a norma;l TV-ne;ze;shez, ha a bea;llâta;st befejezte.
E
E
E
> Ki
> Ki
E
Nyelv
Ido…
Plug ß Play
Ke;k ke;pernyo…
Gyermekza;r
Bemutata;s
Va;laszta;s
Beâra;s
Kile;pe;s
Funkcio;
E
E
E
> Be
> Ki
E
Nyelv
Ido…
Plug ß Play
Ke;k ke;pernyo…
Gyermekza;r
Bemutata;s
Va;laszta;s
A:llita;s
Kile;pe;s
A gyermekza;r bekapcsola;sa
A ke;pernyo… szâne ke;kre va;ltozik, ha egy letiltani kâva;nt
TV-csatorna;n a ^^Gyermekza;r&& (Childlock) bekapcsolta.
Ilyen esetben a ^Gyermekza;r&& (Childlock) az elo…lapon levo…
gombokkal nem oldhato; fel.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
2
A ▲ vagy ▼ gombbal va;lassza ki a ^^Funkcio;&& (Function) menu/t e;s
uta;na nyomja meg a - vagy ± gombot.
3
A ▲ vagy▼ gombbal va;lassza ki a ^^Gyermekza;r&& (Childlock)
menu/pontot.
4
A - vagy ± gombbal kapcsolja ^^Be¶Ki&& (On/Off) a gyermekza;rat.
5
Nyomja meg a TV
gombot, vagy a MENU gomb to/bbszo/ri
megnyoma;sa;val te;rjen vissza a norma;l TV-ne;ze;shez, ha a bea;llâta;st befejezte.
Funkcio;
Va;laszta;s
➣
Tegye a ta;vveze;rlo…t olyan helyre, hogy a gyerekek ne
tala;lja;k meg, e;s âgy a leza;rt TV-csatorna;kat nem
ne;zhetik. A ^^Gyermekza;r&& (Childlock) e;rve;nytelenâte;se>
◆ Va;lassza ki a leza;rt TV-csatorna;t a ▲, ▼ vagy
a sza;mgombokkal.
◆ Kapcsolja ^^Ki&& (Off) a gyermekza;rat a ^^Gyermekza;r&&
(Childlock) menu/ben.
Beâra;s
Kile;pe;s
Funkcio;
Nyelv
Ido…
Plug ß Play
Ke;k ke;pernyo…
Gyermekza;r
Bemutata;s
Va;laszta;s
➣
E
E
E
> Ki
> Ki
E
Nyelv
Ido…
Plug ß Play
Ke;k ke;pernyo…
Gyermekza;r
Bemutata;s
A:llita;s
P 14 ---Za;rva
A ^^Gyermekza;r>Be&& (Childlock>On) letiltott ^^Csatorna&&
(Channel) a sza;mgombokkal nem va;laszthato; ki.
(A ke;pernyo…n a ^^Nem hozza;fe;rheto/ (Not available)&&
u/zenet jelenik meg.)
29
E
E
E
> Ki
> Be
E
Kile;pe;s
Teletext szolga;ltata;s
HUN
A legto/bb TV-csatorna âra;sos informa;cio;t nyu;jt a teletext
u/zemmo;d segâtse;ge;vel. Az informa;cio;k a ko/vetkezo…k lehetnek>
◆ TV-mu…sor ismerteto…
◆ Legfrissebb hârek
◆ Ido…ja;ra;s elo…rejelze;s
◆ Sporteredme;nyek
◆ Feliratok nagyothallo;k sza;ma;ra
A teletext oldal elrendeze;s 6 katego;ria szerint to/rte;nt.
Re;sz
Tartalom
A
Kiva;lasztott oldal sza;ma
B
Ado;-azonosâto; jel
C
A pillanatnyi oldalsza;m vagy a kerese;s jelze;se
D
Da;tum e;s ido…
E
Szo/veges informa;cio;
F
Informa;cio;k (Te;mako/ro/k, câmek)
A teletext megjelenâte;se
A teletext informa;cio;kat ba;rmikor megjelenâtheti a ke;pernyo…n,
de a teletext informa;cio; pontos megjelenâte;se;hez a ve;telnek
jo;nak kell lennie, ku/lo/nben>
◆ Az informa;cio; hia;nyos lehet.
◆ Ne;ha;ny oldalt nem lehet megjelenâteni.
A teletext u/zemmo;d mu…ko/dtete;se e;s a teletext oldal
megjelenâte;se e;rdeke;ben>
1
Va;lassza ki a kâva;nt teletext informa;cio;t suga;rzo; TV-ado;t a ▲ (
vagy ▼ ( 1 ) gomb megnyoma;sa;val.
2
A TTX¶MIX ( ) gomb megnyoma;sa;val kapcsolja be a teletext
u/zemmo;dot.
Eredme;ny> Megjelenik a tartalomjegyze;k (100 oldal).
1
3
1
Nyomja meg isme;t a TTX¶MIX ( ) gombot, ha az informa;cio;t
suga;rzo; ado; aktua;lis mu…sora;t is ne;zni szeretne;.
1
4
➣
30
)
A norma;l TV-ne;ze;shez nyomja meg a TV
gombot.
Gyo…zo…djo/n meg arro;l, hogy a teletext nyelve azonos-e
azzal amit a ^^Funkcio;&& (Function) menu/ben bea;llâtott, ha
teletext informa;cio; olvasa;sa ko/zben ba;rmilyen hiba;s
karakter jelenik meg. ^^Funkcio;&& (Function) menu/ben a
teletext nyelve;vel azonos nyelvet a;llâtson be, ha a ke;t
nyelv elte;r egyma;sto;l.
Teletext oldal kiva;laszta;sa
HUN
Az oldalsza;m megadhato; ko/zvetlenu/l a ta;vveze;rlo… sza;mgombjainak a megnyoma;sa;val.
1
A megfelelo… sza;mgombok megnyoma;sa;val adja meg a tartalomjegyze;kben feltu/ntetett ha;romjegyu… oldalsza;mot.
Eredme;ny> A pillanatnyi oldalsza;m no/vekszik e;s az adott sza;mna;l
a kâva;nt oldal megjelenik a ke;pernyo…n.
2
Az aloldalak automatikusan egyma;s uta;n jelennek meg, ha a
va;lasztott oldal to/bb ku/lo/nbo/zo… oldalbo;l a;ll. Egy adott oldal
mega;llâta;sa e;rdeke;ben nyomja meg a lapoza;s mega;llâto;
HOLD (
) gombot.
?
Nyomja meg ezt a gombot me;gegyszer, ha az informa;cio; kerese;st
folytatni kâva;nja.
3
A ko/vetkezo… szolga;ltata;sok ko/zu/l va;laszthat>
1
Leheto…se;g...
Nyomja meg a...
◆ A teletext informa;cio;t e;s a
TV-mu…sort egyszerre ne;zni.
TTX¶MIX ( )
gombot ke;tszer.
◆ Rejtett szo/veg
(pl. vete;lkedo…kne;l a va;lasz)
megfejte;se.
Rejtve;ny (
◆ Norma;l TV-mu…sor.
Rejtve;ny ( ? ) gombot
me;g egyszer.
◆ Aloldal va;laszta;s
ne;gyjegyu… oldalsza;m
megada;sa;val.
Al oldal (
◆ A ko/vetkezo… oldal kiva;laszta;sa.
▲(
◆ Az elo…zo… oldal kiva;laszta;sa.
▼(
◆ Dupla nagysa;gu; betu…kkel ne;zni>
© Az oldal felso… re;sze;t.
© Az oldal also; re;sze;t.
SIZE (
) gombot.
◆ Egyszer
◆ Ke;tszer
◆ Teljes oldalt
◆ Ha;romszor
1
1
?
1
) gombot.
) gombot.
) gombot.
) gombot.
31
Teletext oldal kiva;laszta;sa FLOF u/zemmo;dban
HUN
A teletext oldal alja;n az egyes te;mako/ro/k câme ku/lo/nbo/zo…
szânnel jelenik meg, ha a TV-ado; FLOF u/zemmo;dban
suga;rozza az informa;cio;t. A kâva;nt te;mako/r a ta;vveze;rlo…
megfelelo… szânu… gombja;nak a megnyoma;sa;val va;laszthato; ki.
1
Va;lassza ki a teletext tartalomjegyze;ket a TTX¶MIX (
megnyoma;sa;val.
2
Nyomja meg a kâva;nt te;mako/rnek megfelelo… szânu… szângombot.
(A rendelkeze;se;re a;llo; te;mako/ro/k câmei a ke;pernyo… alja;n la;thato;k.)
Eredme;ny> A teletext oldal szânekkel jelo/lt tova;bbi câmekkel egyu/tt
jelenik meg, amelyeket hasonlo; mo;don va;laszthat ki.
?
3
4
1
) gomb
Leheto…se;g...
Nyomja meg a...
Elo…zo… oldal kiva;laszta;sa
A piros szânu… gombot.
Ko/vetkezo… oldal kiva;laszta;sa
A zo/ld gombot.
Nyomja meg a TV
gombot, ha az informa;cio; kerese;st befejezte e;s a norma;l TV-ne;ze;shez kâva;n visszate;rni.
Teletext oldalak ta;rola;sa
4 teletext oldal programozhato; be.
1
Eredme;ny> 4 ku/lo/nbo/zo… 3 sza;mjegybo…l a;llo; sza;m jelenik meg a
ke;pernyo… alja;n.
?
?
1
A LIST¶FLOF u/zemmo;dva;laszto; gomb megnyoma;sa;val va;lassza a
lista;zo; u/zemmo;dot.
2
Nyomja meg azt a szânes gombot ahova; a kâva;nt oldalt
beprogramozni kâva;nja.
3
A sza;mgombok megnyoma;sa;val adja meg az u;j oldalsza;mot.
4
Isme;telje meg a 2 e;s 3 le;pe;st a tova;bbi szânes gombokkal is.
5
Nyomja a ta;rola;s (
) gombot mindaddig amâg a sza;mok
villoga;sa meg nem szu…nik.
➣
A LIST¶FLOF (
) gomb megnyoma; s a az ala; b bi
u/zemmo;dok ko/zt va;lt a;t.
◆ Lista;zo; u/zemmo;d.
◆ FLOF (FASTEXT) u/zemmo;d
32
Csatlakoztata;s az AV-1 vagy 2 SCART be¶kimeneti csatlakozo;khoz
HUN
➢
Az AV-1 csatlakozo;t RGB kimenetu… ke;szu/le;kek csatlakoztata;sa;ra
haszna;lja, pl. videoja;te;k, ke;plemezja;tszo; vagy videomagno;.
➀
vagy
A TV hátlapja
➀ A ka;belnek ez a ve;ge bedughato;.
Video;magno;
Deko;der¶
Video;ja;te;k
Ke;plemezja;tszo;
Kamkorder
Mu…holdvevo…
◆ Egy SCART csatlakozo;ba
◆ Ha;rom RCA csatlakozo;ba (video ± audio bal e;s jobb)
Csatlakoztata;s az RCA-bemenetekhez (AV2)
➢
Az RCA (video ± audio bal e; s jobb) csatlakozo; k at kamkorderek,
ke;plemezja;tszo;k e;s egyes videoja;te;kokhoz haszna;lja.
Kamkorder
Ke;plemezja;tszo;
Deko;der¶
Video;ja;te;k
A TV oldala
33
A fejhallgato; csatlakoztata;sa
HUN
TV-ne;ze;s ko/zben csatlakoztathat egy fejhallgato;t, ha a to/bbieket
a szoba;ban nem kâva;nja zavarni.
A TV oldala
1
Csatlakoztassa a fejhallgato;t a televâzio; oldala tala;lhato; 3,5 mm-es
(mini-jack) fejhallgato; csatlakozo;hoz.
Eredme;ny> A hang a fejhallgato;n keresztu/l hallgathato;.
2
➢
Hu;zza ki egyszeru…en a fejhallgato;t, ha a mu…sort isme;t a hangszo;ro;kon keresztu/l kâva;nja hallgatni.
Halla;ska;rosoda;st szenvedhet, ha a fejhallgato;t nagy
hangero…vel huzamosabb ideig haszna;lja.
Mu…sorne;ze;s ku/lso… mu…sorforra;sro;l
A megfelelo… bemenet kiva;laszta;sa;val a televâzio;hoz csatlakoztatott ku/lo/nbo/zo… video;rendszerek mu…sora;t megne;zheti.
1
Elleno…rizze, hogy az o/sszes szu/kse;ges csatlakoztata;st elve;gezte-e.
2
Kapcsolja be a televâzio;t, ha kell e;s nyomja meg egyszer vagy
to/bbszo/r a ku/lso… bemenetva;laszto; VIDEO
gombot mindaddig
amâg a kâva;nt bemenet meg nem jelenik.
➢
?
➢
34
A ke;p a kiva;lasztott mu…sorforra;sto;l fu/ggo…en lehet,
hogy automatikusan megjelenik.
Nyomja meg a TV
gombot e;s va;lassza ki a kâva;nt
programhely sza;ma;t, ha a TV-mu…sorhoz kâva;n isme;t
visszate;rni.
Az elszânezo…de;sek eltu…ntete;se automatikus lema;gneseze;ssel
HUN
A demagnetiza;lo; tekercs a ke;pcso… ko/ru/l van elhelyezve, eze;rt norma;lis esetben nem kell ke;zzel
lema;gneseznie a televâzio;t.
A ko/vetkezo…ket kell elve;geznie, ha ma;shova; helyezte a televâzio;t e;s szânes foltok jelentek meg a
ke;pernyo…n.
◆ Kapcsolja ki a televâzio;t a ke;szu/le;k elo…lapja;n levo… be¶kikapcsolo; ^^
&& gombbal.
◆ Hagyja a televâzio;t 2 o;ra;ig kikapcsolva, hogy az automatikus lema;gneseze;s hata;sos
legyen, e;s uta;na kapcsolja be isme;t a ke;szu/le;ket a be¶kikapcsolo; POWER
gombbal.
☛
A be¶kikapcsolo;val ^^ && kapcsolja ki a televâzio;t, ha azt felu/gyelet ne;lku/l
hagyja.
Biztonsa;gi okokbo;l hu;zza ki a ha;lo;zati csatlakozo;dugo;t e;s az antenna;t, ha a
ke;szu/le;ket hosszabb ideig nem haszna;lja.
Mielo…tt szervizhez fordulna
Mielo…tt szervizhez fordulna, ke;rju/k ve;gezze el a ko/vetkezo… egyszeru… elleno…rze;seket.
Ha az ala;bbi u;tmutata;sok nem oldja;k meg a proble;ma;t, a TV ke;szu/le;k tâpusa;nak e;s gya;rta;si
sza;ma;nak ismerete;ben forduljon a ma;rkaszervizhez.
Nincs hang vagy ke;p.
◆ Elleno…rizze, hogy a ha;lo;zati csatlakozo; be van-e dugva a
konnektorba.
◆ Elleno…rizze, hogy megnyomta-e a be¶-kikapcsolo; ^^ && gombot.
◆ Elleno…rizze a ke;p-kontraszt e;s fe;nyero… bea;llâta;sa;t.
◆ Elleno…rizze a hangero… bea;llâta;sa;t.
A ke;p megfelelo…, de nincs hang.
◆ Elleno…rizze a hangero… bea;llâta;sa;t.
◆ Elleno…rizze, hogy a ta;vveze;rlo…n a ne;mâta;s MUTE
nyomta-e meg.
gombot nem
Nincs ke;p vagy fekete-fehe;r a ke;p.
◆ A:llâtsa be a ^^Szân&&-t.
◆ Elleno…rizze, hogy helyesen lett-e bea;llâtva a TV norma.
Ve;teli zavar mutatkozik a hangban
e;s a ke;pben.
◆ Pro;ba;lja azonosâtani azt az elektromos ke;szu/le;ket, amelyik a
zavart okozza e;s vigye azt ta;volabb a TV-to…l.
◆ Egy ma;sik konnektorhoz csatlakoztassa a TV-t.
Elmoso;dott, zajos ke;p, torz hang.
◆ Elleno…rizze az antenna ira;nya;t, elhelyeze;se;t e;s csatlakoztata;sa;t.
Ez a hiba a;ltala;ban szobaantenna alkalmaza;sa esete;n fordul elo….
A ta;vveze;rlo… nem mu…ko/dteti
a ke;szu/le;ket.
◆ Tegyen be u;j elemeket.
◆ A ta;vveze;rlo… felso… (jelado;) ablaka;t tisztâtsa meg.
◆ Elleno…rizze az elemek csatlakozo;it.
35
- VA:SA:RLA:S UTA:NI SZOLGA:LTATA:SOK
- Ha a ke;szu/le;kkel valamilyen gondja van, hâvja fel a
legko/zelebbi ma;rkaszervizt.
ELECTRONICS
AA68–02202A (HUN)
Download PDF

advertising