Samsung MAX-L65 Felhasználói kézikönyv | Manualzz
MAX-L65/L68/WL69
típusú
MINI AUDIO TORONY
CD-R/RW LEMEZEK
LEJÁTSZÁSÁRA ALKALMAS
3 LEMEZVÁLTÓS
CD-JÁTSZÓVAL
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Figyelmeztetô jelzések
H
1. osztályú lézergyártmány
Lézersugárzás szempontjából a készülék
1. osztályba soroltnak minôsül.
A különbözô beállításokra és üzemmódokra vonatkozó szabályozószerveknek az itt leírtaktól eltérô használata veszélyes sugárzást eredményezhet.
Figyelem! Soha ne szedje szét a CD-játszót, mert az abban lévô láthatatlan lézersugár károsíthatja a szemét.
Óvakodjon a sugárzástól! A javítást bízza szakemberre.
VIGYÁZAT!
ELEKTROMOS
ÁRAMÜTÉSVESZÉLY
VIGYÁZAT!
A burkolat eltávolítása életveszélyes! A készülék
belsejében nincsenek beállításra szoruló részek.
Probléma esetén forduljon képzett szakemberhez.
A jelzés arra figyelmeztet, hogy a készülék belsejében
elektromos áramütésveszélyt okozó részek vannak.
A jelzés arra figyelmeztet, hogy a készülékhez mellékelt
használati útmutatóban fontos kezelési és karbantartási
utalásokat talál.
FIGYELMEZTETÉS!
A tûz- és áramütésveszély elkerülése érdekében, ne tegye ki a készüléket esô vagy magas
páratartalmú levegô hatásának.
Figyelem!
A készülék csak CCIR rendszerben (87.5 -108 MHz) sugárzó URH adások vételére alkalmas.
Megjegyzés:
A kezelôszervek magyar megnevezése után a zárójelben lévô jelek vagy angol megnevezések
megegyeznek a készüléken, ill. a távvezérlôn található jelekkel vagy feliratokkal.
2
Örülünk, hogy megvásárolta a SAMSUNG cég
mini audio tornyát.
Tartalomjegyzék
Kérjük szánjon kellô idôt a használati útmutató
átolvasására. Az olvasottak ismeretében könynyen üzembe helyezheti a készüléket és
élvezheti sokrétû szolgáltatásait.
FIGYELMEZTETÔ JELZÉSEK ........................................................................................................................................................................ 2
A MINI AUDIO TORONY ÜZEMBE HELYEZÉSE
Elôlap ...................................................................................................................................................................................................... 4
Távvezérlô................................................................................................................................................................................................ 5
Hátlap ...................................................................................................................................................................................................... 6
A mini audio torony elhelyezése ............................................................................................................................................................ 7
A készülék csatlakoztatása a hálózathoz ................................................................................................................................................ 7
Az elemek behelyezése a távvezérlôbe .................................................................................................................................................. 7
Külsô készülék csatlakoztatása .............................................................................................................................................................. 8
CD digitális kimeneti-csatlakozó (CD DIGITAL OUT) .............................................................................................................................. 8
A hangsugárzók csatlakoztatása ............................................................................................................................................................ 8
Közép-/hosszúhullámú (AM) antenna csatlakoztatása .......................................................................................................................... 9
URH (FM) antenna csatlakoztatása ........................................................................................................................................................ 9
A különbözô üzemmódok megtekintése ................................................................................................................................................ 10
Az óra beállítása .................................................................................................................................................................................... 10
CD-JÁTSZÓ
CD-lemezek behelyezése és cseréje ...................................................................................................................................................... 11
CD-lemez meghallgatása ........................................................................................................................................................................ 11
CD-lemez kiválasztása a forgótárról ...................................................................................................................................................... 12
Mûsorrész kiválasztása .......................................................................................................................................................................... 12
Egy bizonyos részlet megkeresése a lemezen ...................................................................................................................................... 12
Lejátszás véletlenszerû sorrendben ........................................................................................................................................................ 12
Egy mûsorrész vagy minden lemez ismétlése ........................................................................................................................................ 13
A lejátszási sorrend beprogramozása .................................................................................................................................................... 13
A program ellenôrzése és megváltoztatása ............................................................................................................................................ 14
RÁDIÓ
Rádióadók vétele és beprogramozása .................................................................................................................................................. 14
Beprogramozott adók kiválasztása ........................................................................................................................................................ 15
A rádióvétel javítása ................................................................................................................................................................................ 15
Néhány szó a rádiós adatszolgáltatásról (RDS) .................................................................................................................................... 16
Rádiós adatszolgáltatási mód kijelzése (RDS DISPLAY) ...................................................................................................................... 16
Mûsor-típus (PTY) kijelzése és mûsor-típus szerinti keresés (PTY-SEARCH) ...................................................................................... 17
MAGNÓ
Magnókazetta hallgatása ........................................................................................................................................................................ 18
CD-lemez szinkronfelvétele .................................................................................................................................................................... 18
CD-lemez felvétele .................................................................................................................................................................................. 18
Rádiómûsor felvétele .............................................................................................................................................................................. 19
Magnókazetta másolása (DUBBING) .................................................................................................................................................... 19
A kazetta lejátszási módjának kiválasztása (Csak a 2. magnónál) ........................................................................................................ 19
EGYÉB ÜZEMMÓDOK, JELLEMZÔK
A lejátszás idôzítésének beprogramozása .............................................................................................................................................. 20
Az idôzítés kikapcsolása ........................................................................................................................................................................ 20
Némítás .................................................................................................................................................................................................... 21
Hangzásképek kiválasztása .................................................................................................................................................................... 21
Erôteljes hangzás/térhatás ...................................................................................................................................................................... 21
Háromdimenziós térhatás (D.S.P.) .......................................................................................................................................................... 21
Automatikus kikapcsolás/elalvás ............................................................................................................................................................ 22
A mélyhangok kiemelése ........................................................................................................................................................................ 22
Fejhallgató csatlakoztatása .................................................................................................................................................................... 22
HASZNÁLATI TANÁCSOK
Biztonsági óvintézkedések ...................................................................................................................................................................... 23
A készülék tisztítása ................................................................................................................................................................................ 23
CD-lemezek kezelésével kapcsolatos tanácsok .................................................................................................................................... 24
Magnókazetták kezelésével kapcsolatos tanácsok ................................................................................................................................ 24
Mielôtt a szervizhez fordulna .................................................................................................................................................................. 24
Mûszaki adatok ...................................................................................................................................................................................... 25
A használati útmutatóban az ábráknál bizonyos dolgokra különbözô jelzések hívják fel a figyelmet. Ezek jelentése:
Nyomja meg
Tartsa nyomva
Fontos
Megjegyzés
3
H
Elôlap
H
2
1
32
31
-- Disc Selection / Direct Play -Disc 1
Disc 2
Disc 3
Disc Change
30
3
29
Volume
On/Standby
4
5
6
7
8
9
+
Demo
PTY
28
RDS
Display
_
Timer
/Clock
Power
Surround
Preset/
Memory
Mono/ST
Program
27
CD
TUNER
Band
S.BASS
D/P/S
Deck 1/2
10
11
REV.Mode
DIRECT PLAY & SELECTION
TAPE
Shuffle
EQ
AUX
Enter
i Function
Mult
REC/Pause
CD
Synchro
Dubbing
Normal
HI - Speed
12
Multi Jog
Up
CD–R/RW PLAYBACK
26
25
D.S.P
Phones
Down
13
CD
Repeat
24
23
Tuning Mode
22
14
21
15
20
19
16
18
17
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
4
Lemezkiválasztó gombok (Disc 1, Disc 2, Disc 3)
CD-játszó
Bemutató gomb (Demo)
Üzemi kapcsoló ( / I )
Mûsortípus választógomb (RDS PTY)
RDS kijelzô (RDS Display)
Idôzítés/óra gomb (Timer / Clock)
Beprogramozás/memória (Preset / Memory)
Mono/sztereo kapcsoló (Mono / ST)
Magnókiválasztó gomb (DECK 1/2)
Szalagmozgás üzemmódválasztó (REV.Mode)
Keresô üzemmódok gombjai (
,
)
Hangolás módja vagy állj gomb (Tuning Mode n)
Felvétel / pillanat állj gomb (REC / Pause)
CD szinkronindítás gomb (CD Synchro)
1. magnó (DECK 1)
Üzemmódválasztó gombok
18. 2. magnó (DECK 2)
19. Normál / gyorsmásolás gombok
(Dubbing Normal / Hi-Speed)
20. Véletlenszerû lejátszás (Shuffle)
21. Többfunkciós választógomb (Multi Jog)
22. Jóváhagyó gomb (Enter)
23. Fejhallgató-csatlakozó (Phones)
24. Háromdimenziós térhatás gomb (D.S.P.)
25. Hangzásképek (EQ)
26. Mélyhangkiemelés gomb (S.BASS)
27. Erôteljes hangzás/térhatás gomb
(Power Surround)
28. Hangerôszabályozó gomb (Volume)
29. CD ismétlés gomb (CD Repeat)
30. Program gomb (Program)
31. Forgótár fiókjának nyitó / zárógombja ( )
32. Lemezcsere gomb (Disc Change)
Távvezérlô
H
21
Timer
On/Off
On/Standby
Mute
20
1
2
EQ
3
4
Deck 1/2
5
6
7
Disc Skip
AI Off
19
Program
/Set
Mono/ST.
AUX
Tuner
Sleep
Band
Tape
18
17
16
15
14
CD
13
8
12
VOL.
9
Tuning
Mode
CD
CD
11
10
VOL.
1. Üzemi kapcsoló (On/Standby
)
11. Hangolás módja gomb (Tuning Mode)
2. Lemezléptetô gomb (Disc Skip)
12. Hangerônövelô gomb (VOL. +)
3. Hangzásképek kiválasztása (EQ)
13. CD lejátszás/pillanat állj gomb (CD
4. Automatikus kikapcsolás/elalvás gomb
14. Magnó lejátszás gomb (TAPE
(AI Off / Sleep)
15. Magnó állj gomb (TAPE
5. Magnó-kiválasztó gomb (DECK 1/2)
)
16. Rádió / hullámsáv gomb (Tuner / Band)
6. Magnó gyorscsévélés elôre gomb (TAPE
)
17. Mono/sztereo kapcsoló (Mono / ST.)
7. Magnó gyorscsévélés hátra gomb (TAPE
)
18. Külsô készülék választógomb (AUX)
8. CD állj gomb (CD
)
9. CD mûsorrészkeresô vagy hangoló gombok
(CD
/
,
⁄
)
)
)
19. Program/beállító gomb (Program / Set)
20. Némító gomb (Mute)
21. Idôzítés be- / kikapcsoló gomb (Timer On / Off)
10. Hangerôcsökkentô gomb (VOL. -)
5
Hátlap
H
(MAX-WL69)
(MAX-L65/68)
1
DIGITAL OUT
(OPTICAL)
FM (75Ω)
AM
DIGITAL OUT
(OPTICAL)
1
2
2
3
3
ANT.
4
SPEAKER
(6Ω)
5
5
6
5
L
R
R
4
L
AUX
IN
1. CD digitális kimeneti csatlakozó
1. CD digitális kimeneti csatlakozó
[CD DIGITAL OUT (OPTICAL)]
[CD DIGITAL OUT (OPTICAL)]
2. URH antenna-csatlakozó [FM (75 Ω)]
2. URH antenna-csatlakozó [FM (75 Ω)]
3. Közép-/hosszúhullámú antenna-csatlakozó (AM)
3. Közép-/hosszúhullámú antenna-csatlakozó (AM)
4. Hangsugárzó csatlakozók
4. Extra mélysugárzó csatlakozói
[SPEAKERS (IMPEDANCE 6 Ω)]
5. Külsô készülék bemenet (AUX IN)
[SPEAKERS (IMPEDANCE 8 Ω)]
5. Hangsugárzó csatlakozók
[SPEAKERS (IMPEDANCE 4 Ω)]
6. Külsô készülék bemenet (AUX IN)
6
A mini audio torony elhelyezése
Az elemek behelyezése a távvezérlôbe
H
A készülék elônyös tulajdonságainak kihasználása érdekében, az
üzembe helyezés és csatlakoztatás elôtt, ellenôrizze és tartsa be a
következô pontokat.
Vízszintes, stabil felületre helyezze a készüléket.
Ne helyezze a mikro tornyot szônyegre vagy egyéb kárpitozott felületre.
Ne használja a készüléket a szabadban.
A készülék jó szellôzésének biztosítása érdekében az oldalfalaknál
és a hátlapnál legalább 15 cm-es távolságot hagyjon szabadon.
Gyôzôdjön meg arról, hogy elegendô hely áll-e rendelkezésre a CDjátszó fedelének kinyitásához.
A jó sztereo hangzás biztosítása érdekében mindkét oldalon úgy helyezze
el a hangsugárzókat, hogy azok kellô távolságra legyenek a készüléktôl.
A hangsugárzók elôlapját a hallgatók által elfoglalt hely közepe
felé irányítsa.
Az optimális hatás érdekében ügyeljen arra, hogy mindkét hangsugárzó egyenlô távolságra helyezkedjen el a padlótól.
Elemeket kell behelyezni, vagy ki kell cserélni a távvezérlô elemeit, amikor:
Megvásárolta és üzembe helyezi a készüléket
Azt tapasztalja, hogy a távvezérlôvel már nem mûködtethetô helyesen a készülék
Elemcserénél mindig új elemet tegyen be, és soha ne használjon
együtt alkáli és mangán elemet.
1
Helyezze a hüvelykujját az elemtartó rekesz fedelének „ ”-lal jelölt
pontjára (a távvezérlô hátoldalán), és a nyíl irányába tolja el a fedelet.
2
Tegyen be 2 db „AAA, LR03” vagy ezeknek megfelelô elemet, ügyelve
a helyes polaritásra:
az elem „+” sarka a távvezérlô „+” -jelû kivezetése felé nézzen
az elem „-” sarka a távvezérlô „-” -jelû kivezetése felé nézzen
3
Tegye vissza az elemtartó rekesz fedelét és tolja a helyére, amíg kattanó hangot nem hall.
-- Disc Selection / Direct Play -Disc 1
Disc 2
Disc 3
Disc Change
Ha hosszabb ideig nem szándékozik használni a távvezérlôt,
vegye ki az elemeket, mert az azokból kifolyó elektrolit károsíthatja az érintkezôket.
Volume
On/Standby
+
Demo
PTY
RDS
Display
_
Timer
/Clock
Power
Surround
Preset/
Memory
Mono/ST
Program
CD
Repeat
CD
TUNER
Band
S.BASS
D/P/S
Deck 1/2
REV.Mode
DIRECT PLAY & SELECTION
TAPE
Shuffle
EQ
AUX
Enter
i Function
Mult
REC/Pause
CD
Synchro
Dubbing
Normal
HI - Speed
Multi Jog
D.S.P
Phones
Down
Up
CD–R/RW PLAYBACK
Tuning Mode
A készülék csatlakoztatása a
hálózathoz
A hálózati csatlakozót 230 V 50 Hz-es váltakozó feszültségû
hálózati konnektorhoz kell csatlakoztatni.
A csatlakoztatás elôtt ellenôrizze a hálózati feszültség értékét.
1
2
230 V váltakozó feszültségû hálózati konnektorhoz csatlakoztassa a
hálózati csatlakozót.
Nyomja meg az üzemi kapcsolót (
/, I ), hogy bekapcsolja az audio tornyot.
R
R
AUX
IN
7
Külsô készülék csatlakoztatása
A hangsugárzók csatlakoztatása
H
A mini audio torony hangminôségét kihasználva, más, külsô
hangforrást is hallgathat, hozzákapcsolva azt a készülék külsô
bemenetéhez.
Például: Televíziót
Videolemez-játszót
Hi-Fi sztereo videomagnót
1
2
Ahhoz, hogy a külsô berendezést csatlakoztatni tudja az audio
toronyhoz, az szükséges, hogy az illetô készüléknek legyen
hangkimenete (AUDIO OUT). Ezen kívül szükség van még,
mindkét végén RCA csatlakozókkal ellátott, hangfrekvenciás
kábelre.
Kapcsolja készenléti helyzetbe az audio tornyot, majd ennek és a
külsô készüléknek is húzza ki a hálózati csatlakozóját a konnektorból.
A hangfrekvenciás kábelt csatlakoztassa a mikro audio torony hátoldalán található csatlakozóhoz.
3
Csatlakoztassa a ...
... jelû csatlakozóhoz
Piros csatlakozót
Fehér csatlakozót
az „R” (jobb)
az „L” (bal)
Az optimális hangminôség érdekében, ne cserélje fel a jobb és a
bal csatornát.
4
Dugja vissza a hálózati csatlakozót a konnektorba és nyomja meg az
üzemi kapcsológombot ( / I ).
5
6
Az „AUX” gomb megnyomásával válassza ki a külsô készülék (AUX)
állást.
Eredmény: A kijelzôn megjelenik az „AUX” felirat.
A hangsugárzók csatlakoztatására szolgáló hangszóró-csatlakozók a készülék hátoldalán találhatók.
A készüléken négy csatlakozópont van:
Kettô a bal hangsugárzó számára (jelölése „L”)
Kettô a jobb hangsugárzó számára (jelölése „R”)
A helyes hangzás biztosítása érdekében figyelmesen járjon el a
vezetékek bekötésénél:
A piros vezetéket a csatlakozó „+” jelû pontjához csatlakoztassa.
A fekete vezetéket a csatlakozó „-” jelû pontjához csatlakoztassa.
1
Amikor a vezetéket a csatlakozóhoz köti, ütközésig nyomja meg a rögzítôkart:
a készüléken jobbra
2
3
A vezeték megcsupaszított végét tolja a csatlakozó nyílásába.
4
Minden vezetéknél ismételje meg a leírtakat.
Nyomja vissza a rögzítôkart:
a készüléken balra, amíg a helyére nem ugrik
a hangsugárzókon felfelé
Eredmény: A vezeték jól érintkezve, biztosan áll a helyén.
(MAX-L65/68)
Kapcsolja be a külsô készüléket.
Kívánság szerint állítsa be a hangerôt és a hangzásképeket.
Például: Egy filmet néz és élvezni akarja a sztereo hangzást, mintha a
moziban ülne (feltéve, hogy az eredeti hang sztereo).
L
R
R
(MAX-WL69)
L
AUX
IN
SPEAKERS
(WOOFER 8Ω)
CD Digital Out Jack
R
L
SPEAKERS
(FRONT 4Ω)
R
L
E csatlakozón jelenik meg a CD-játszó digitális kimeneti jele.
Digitális audio készüléket (DAT magnó, MD recorder, stb.) optikai
kábellel csatlakoztasson a kimeneti csatlakozóhoz.
A porvédô sapkát (1) távolítsa el a CD-játszó digitális kimeneti
csatlakozójáról (CD DIGITAL OUT). Ezután csatlakoztassa az
optikai kábelt a digitális kimeneti csatlakozóhoz.
A hangsugárzók elhelyezésével kapcsolatos tanácsok
(1)
Amikor nem csatlakoztat készüléket a „CD DIGITAL OUT” csatlakozóhoz
Tegye vissza a porvédô sapkát.
8
Ha a hangsugárzót fûtôkészülék közelében helyezi el, vagy közvetlenül éri napfény vagy nedvesség, az a hangsugárzók tönkre
menetelét okozhatja.
Ne helyezze a hangsugárzót falra, magas oszlopra vagy más nem
stabil helyre, megakadályozva ezzel azt, hogy véletlenül leessen, és
tönkre menjen.
Ne helyezze a hangsugárzót TV vagy számítógép monitor közelébe.
A hangsugárzóban lévô hangszóró-mágnesek zavaró hatást fejthetnek ki a TV-n vagy a monitoron megjelenõ képre.
Közép-/hosszúhullámú (AM) antenna csatlakoztatása
H
A közép-, hosszúhullámú adók vételére szolgáló „AM” antenna elhelyezhetô:
Egy stabil felületen
Felerôsíthetô a falra (ebben az esetben távolítsa el az alaplapját)
Az „AM” antenna-csatlakozó a készülék hátoldalán van, jelölése: „AM”.
A járulékos zajok elkerülése érdekében ellenôrizze, hogy a hangsugárzó kábelek
nem kerültek-e az antenna-vezeték közelébe.
Ezek között mindig legyen legalább 5 cm távolság.
DIGITAL OUT
(OPTICAL)
FM (75Ω)
AM ANT.
AM ANT.
SPEAKER
(6Ω)
L
R
R
L
AUX
IN
URH (FM) antenna csatlakoztatása
A koaxiális antenna csatlakoztatása.
A 75 Ω-os antennát az URH (FM) antenna-csatlakozóhoz csatlakoztassa.
A mellékelt URH antennát a készülék hátoldalán lévô „FM (75 Ω)” jelölésû koaxiális csatlakozó középsô kivezetéséhez csatlakoztassa.
A 14. oldalon leírtak szerint hangoljon egy rádióállomásra és határozza meg az antenna legjobb helyzetét.
Gyenge adó vétele esetén szükség lehet külsô antennára.
Ebben az esetben a 75 Ω-os koaxiális kábellel ellátott antennát (nem tartozék) a készülék hátoldalán lévô, „FM (75 Ω)” jelölésû URH antennacsatlakozóhoz csatlakoztassa.
DIGITAL OUT
(OPTICAL)
FM (75Ω)
AM ANT.
URH antenna (mellékelve)
SPEAKER
(6Ω)
L
R
R
L
AUX
IN
DIGITAL OUT
(OPTICAL)
FM (75Ω)
AM ANT.
SPEAKER
(6Ω)
L
R
75 Ω-os koaxiális kábel (nem tartozék)
R
L
AUX
IN
9
A különbözô üzemmódok
megtekintése
Az óra beállítása
H
Bemutató (Demo) állásban a készülék különbözô üzemmódjai
kerülnek bemutatásra.
1
Nyomja meg a bemutató (Demo) gombot.
Eredmény: A kijelzôn egymás után bemutatásra kerülnek a különbözô
üzem-módok.
Mindezek részletezve vannak a használati útmutatóban. Az
üzemmódok használatával kapcsolatos leírásokat megtalálja az
egyes részeknél.
2
Kikapcsolódik az üzemmód, ha újra megnyomja a „Demo” gombot.
On/Standby
A készülékében mûködô óra lehetôvé teszi, hogy beprogramozza
a be- és kikapcsolási idôpontokat. Be kell állítania az órát:
Amikor vásárlás után, elôször helyezi üzembe a készüléket
Ha áramkimaradás fordult elô
Ha kihúzta a hálózati csatlakozót a konnektorból
A szükséges beállításra minden lépésnél néhány másodperc
áll rendelkezésre. Ha ezt elmulasztotta, újra kell kezdenie.
1
2
Az üzemi kapcsoló (On/Standby
3
Nyomja meg a jóváhagyó (Enter) gombot.
Eredmény: Az óra digitek villogni kezdenek.
4
Demo
PTY
RDS
) megnyomásával kapcsolja be a készüléket.
Nyomja meg kétszer az idôzítés/óra (Timer/Clock) gombot.
Eredmény: Megjelenik az óra (CLOCK) felirat.
Cél: Az órák ...
A többfunkciós választógombot
forgassa ...
Növelése
Csökkentése
Jobbra
Balra
Display
5
Timer
/Clock
Mono/ST
Preset/
Memory
6
7
Amikor megjelent a megfelelô óraérték, nyomja meg az „Enter” gombot.
Eredmény: A perc digitek kezdenek el villogni.
Cél: A percek ...
Nyomja meg a … gombot
Növelése
Csökkentése
Jobbra
Balra
Amikor megjelent a helyes érték, nyomja meg a jóváhagyó (Enter) gombot.
Eredmény: Megkezdôdik az óramûködés, és az óra még készenléti
állapotban is látható a kijelzôn.
Az idôzítés/óra (Timer/Clock) gomb egyszeri megnyomásával más üzemmódban is megjelentetheti az óraidôt.
A 3, 5 és 7-es lépésnél, a jóváhagyó (Enter) gomb helyett a
program/beállító (Program/Set) gombot is használhatja.
A 4 és 6-os lépésnél, a „
/
” gombok helyett a többfunkciós választógombot (Multi Jog) is használhatja.
Volume
On/Standby
+
Demo
PTY
1
RDS
Display
_
Timer
/Clock
2
Preset/
Memory
Mono/ST
Program
CD
Repeat
CD
TUNER
Band
D/P/S
Deck 1/2
REV.Mode
DIRECT PLAY & SELECTION
TAPE
AUX
Shuffle
3,5,7
Enter
i Function
Mult
Down
REC/Pause
CD
Synchro
Dubbing
Normal
HI - Speed
Multi Jog
Up
CD–R/RW PLAYBACK
Tuning Mode
4,6
10
CD-lemezek behelyezése
és cseréje
CD-lemez meghallgatása
H
A forgótár max. 3 db 12 vagy 8 cm-es CD-lemez befogadására
alkalmas, adapter használata nélkül.
Nyitás és zárás közben soha ne próbálja meg erôltetni a forgótár
fiókját.
A készüléket a következô CD-lemezek lejátszására tervezték:
Audio CD (hang CD), CD Text (szöveges CD), CD-R (egyszer írható
CD) és CD-RW (törölhetô és újra írható CD).
A szabálytalan (szív alakú, nyolcszögletû, stb.) CD-lemezek használata károsíthatja a készüléket.
Soha ne nyomja azt lefelé és ne helyezzen nehéz tárgyat rá.
Mindig gondosan bánjon a CD-lemezekkel, ha szükséges, tanulmányozza a 24. oldalon „A CD-lemezek kezelésével kapcsolatos
tanácsok”-at.
1
Az üzemi kapcsoló (On/Standby ) megnyomásával kapcsolja be a készüléket.
1
2
3
4
2
Nyomja meg a készülék elõlapján lévô nyitó/ záró (
Eredmény: A forgótár fiókja kinyílik.
3
A címkés oldalával felfelé nézve, tegyen be egy vagy két CD-lemezt a
forgótár elöl lévô lemeztartó részeibe.
Mielôtt becsukja a fiókot, ellenôrizze, hogy a lemezek jól
helyezkednek-e el a mélyedésekben.
5
Ha harmadik lemezt is be akar tenni, nyomja meg a lemezcsere (Disc
Change) gombot az elôlapon, [vagy a távvezérlõn a lemezléptetô
(Disc Skip) gombot].
Eredmény: A forgó tár 120°-al elfordul.
6
4
5
) gombot.
A nyitó/záró ( ) gomb újbóli megnyomásával csukja be a forgótár fiókját.
Ha közvetlen el akarja indítani egy lemez lejátszását, a
következôk szerint járhat el:
Az üzemi kapcsoló (On/Standby ) megnyomásával kapcsolja be a készüléket.
Nyomja meg az elõlapon lévô „CD (
son a készülék.
Tegyen be egy vagy több CD-lemezt.
Nyomja meg az elôlapon vagy a távvezérlôn a lejátszás/pillanat állj (
) gombot.
Ha egynél több lemezt tett be, azok egymás után lejátszásra kerülnek.
Kívánság szerint állítsa be a hangerôt a következô módon:
Forgassa el az elõlapon lévô hangerôszabályozó (VOLUME) gombot
vagy
Nyomja meg a távvezérlôn a hangerô fel vagy le (VOL. + vagy - ) gombot.
A lejátszás rövid ideig tartó megállítása érdekében lejátszás közben
nyomja meg a lejátszás/pillanat állj (
) gombot.
Ha folytatni akarja a lejátszást, újra nyomja meg a „
7
Ha befejezte, nyomja meg az állj (
Cél: Lejátszani az ...
Nyomja meg a ... gombot
1. lemezt
CD (
) vagy DISC 1
2. lemezt
DISC 2
3. lemezt
DISC 3
Eredmény: Automatikusan becsukódik a lemeztartó fiók, és megkezdôdik a kiválasztott lemez lejátszása.
6
)” gombot, hogy CD üzemmódra vált-
” gombot.
) gombot.
Lejátszás közben is tehet be új lemezeket, anélkül, hogy ezzel megszakítaná a lejátszást. A lemezcsere (DISC CHANGE) gomb megnyomásával nyissa ki a forgótár fiókját, és a másik két helyre is tegyen
be lemezeket (nem oda, ahonnan a készülék lejátszásra kiemelte a
CD-t). Lejátszás közben nem lehet elfordítani a forgótárat.
Ha nincs betéve lemez, a kijelzôn megjelenik a “nincs lemez” (NO
DISC) felirat.
Ha nincs bekapcsolva a CD ismétlés (CD REPEAT) üzemmód, a
három lemez lejátszása után automatikusan megáll a lejátszás.
Ha ki akarja venni vagy megcserélni a lemezeket, ismételje a 2 - 5 lépéseket.
Volume
On/Standby
Mindig tartsa zárva a lemeztartó fiókot, hogy a forgótár ne
váljon porossá.
Akkor is betehet vagy kivehet lemezeket, ha az audio torony
rádió, magnó vagy külsô készülék üzemmódban van.
++
Demo
PTY
1
RDS
Display
__
Timer
/Clock
Preset/
Memory
Mono/ST
2,4,6
-- Disc Selection / Direct Play --
Program
5
CD
Repeat
Power
Surround
CD
TUNER
Band
S.BASS
D/P/S
Disc 11
Disc
Disc 22
Disc
Disc 33
Disc
Deck 1/2
Disc Change
4
REV.Mode
DIRECT PLAY & SELECTION
TAPE
2,5
5
Shuffle
EQ
AUX
Enter
i Function
Mult
REC/Pause
CD
Synchro
Dubbing
Normal
HI - Speed
Multi Jog
D.S.P
Phones
Down
Up
CD–R/RW PLAYBACK
Volume
On/Standby
+
TuningMode
Mode
Tuning
Demo
7
PTY
1
RDS
Display
_
Timer
/Clock
Mono/ST
5
Preset/
Memory
Power
Surround
Program
CD
Repeat
CD
TUNER
Band
S.BASS
D/P/S
Deck 1/2
REV.Mode
DIRECT PLAY & SELECTION
TAPE
Shuffle
EQ
AUX
Enter
i Function
Mult
REC/Pause
CD
Synchro
Dubbing
Normal
HI - Speed
Multi Jog
D.S.P
Phones
CD-R vagy CD-RW lemezek lejátszása
A felhasználók által szerkesztett CD-R (egyszer írható) és
CD-RW (többször írható) lemezek csak akkor játszhatók le,
ha elôzôleg le lettek zárva (finalized).
• Lejátszhat zenei CD formátumban felvett CD-R vagy CD-RW
lemezeket. (Bár, a jellemzôik vagy a felvételi feltételek függvényében elôfordulhat, hogy nem játszhatók le.)
• Néhány CD-R vagy CD-RW lemezt nem lehet lejátszani a
készülékkel, a lemez tulajdonságai, megsérülése vagy szenynyezett volta miatt, vagy ha elszennyezôdött a kiolvasófej.
• CD-RW lemezeknél hosszabb kiolvasási idôre van szükség.
(Ez azért van, mert e lemezeknél a visszaverôdés kisebb, mint
a hagyományos CD-lemezeknél.)
11
CD-lemez kiválasztása a forgótárról
Egy bizonyos részlet megkeresése
a lemezen
Amikor megnyomja a lemezléptetés (DISC SKIP) gombot, automatikusan CD üzemmódra vált a készülék.
A CD-lemez hallgatása közben gyorsan megkereshet egy zenei
részletet a mûsorrészen belül.
H
Választhat a lemezek közül az elôlap megfelelô lemezválasztó (Disc 1,
2, 3), vagy a távvezérlô lemezléptetés (Disc Skip) gombjának megnyomásával, hogy a kívánt lemez jelzése villogjon.
Eredmény: A kiválasztott lemezzel kezdôdôen, minden lemez lejátszásra
kerül.
Ha csak az éppen játszott lemezt akarja lejátszani, annyiszor
nyomja meg az ismétlés (Repeat) gombot az elôlapon, amíg meg
nem jelenik az egy lemez (1 CD) jelzés.
A keresés megkezdése elôtt ajánlatos lecsökkenteni a hangerôt.
Keresés a mûsorrészek között ...
Elôre
Hátra
legalább 1 mp-ig
legalább 1 mp-ig
Az elôlapon lévô „
/
” gombokat szintén használhatja keresésre.
Ha rádió vagy magnókazetta hallgatásakor nyomja meg a
„Disc 1, 2, 3” gombot, a készülék automatikusan CD-játszó
üzemmódra vált.
Ha nincs CD-lemez a forgótár kiválasztott részében, automatikusan a következô lemez kerül lejátszásra.
CD
VOL.
Disc 22
Disc
Tuning
Mode
CD
-- Disc Selection / Direct Play -Disc 11
Disc
Nyomja meg és tartsa
nyomva a ... gombot
CD
Disc 33
Disc
VOL.
Mûsorrész kiválasztása
Lejátszás véletlenszerû sorrendben
Akár áll a lemez, akár folyik a lejátszás, kiválaszthatja a meghallgatni kívánt mûsorrészt.
A lejátszást a ... elejénél akarja kezdeni
Fordítsa el a „MULTI JOG” gombot
Következô mûsorrész
Egy lépéssel jobbra
Az éppen játszott rész
Egy lépéssel balra
Az elôzô mûsorrész
Két lépéssel balra
Egy kívánt mûsorrész
Megfelelô számú lépéssel jobbra vagy balra
Az elôlap „
” és „
” valamint a távvezérlô „
gombjait szintén használhatja kiválasztásra.
Preset/
Memory
Mono/ST
Program
” és „
Nyomja meg a véletlenszerû lejátszás (Shuffle) gombot.
Eredmény: Megjelenik a véletlenszerû lejátszás jelzése és a mûsorrészek véletlenszerûen kerülnek lejátszásra. A mûsorrész
száma és lejátszási ideje kijelzésre kerül.
Amikor véletlenszerûen játssza le a mûsor-részeket, lehetôség van a
következôkre:
A következô mûsorrészhez léptetni (véletlenszerû sorrendben), ha
megnyomja a „
/
” gombot, vagy jobbra forgatja a többfunkciós választógombot (Multi Jog).
Az éppen játszott mûsorrészen belül megkeresni egy részletet, ha nyomja a „
/
” gombot, vagy balra forgatja a „Multi Jog” gombot.
2
”
CD
Repeat
DIRECT PLAY & SELECTION
TAPE
Ha befejezi a véletlenszerû sorrendben történô lejátszást, nyomja
meg az állj ( ) gombot.
3
D/P/S
REV.Mode
1
CD
TUNER
Band
Deck 1/2
Lejátszhatja úgy a CD-lemezt, hogy a mûsorrészek minden alkalommal másmás sorrendben kerüljenek lejátszásra, mivel e lejátszási mód bekapcsolásakor a sorrend kiválasztása automatikusan és véletlenszerûen történik.
Shuffle
AUX
En
i Function
Mult
Down
REC/Pause
CD
Synchro
Dubbing
Normal
HI - Speed
Véletlenszerû lejátszáskor ismétlés és CD szinkronindítás (CD
Synchro) nem lehetséges.
Multi Jog
Band
Up
D/P/S
Deck 1/2
CD–R/RW PLAYBACK
REV.Mode
DIRECT PLAY & SELECTION
TAPE
Tuning Mode
2
i Function
Mult
2
Down
REC/Pause
CD
Synchro
CD–R/RW PLAYBACK
3
12
1
Dubbing
Normal
HI - Speed
Up
Tuning Mode
Shuffle
AUX
Enter
Multi Jog
Egy mûsorrész vagy minden lemez
ismétlése
H
7
8
Ismételhet:
Egy kiválasztott mûsorrészt egy lemezen
A kiválasztott lemez minden mûsorrészét
A forgótár minden lemezét
1
2
Meg szeretné ismételni ...
Annyiszor nyomja meg az elôlapon
a „CD Repeat” gombot, amíg a ...
Az éppen jászott mûsorrészt
A kiválasztott lemezt
Minden behelyezett lemezt
„REPEAT 1” felirat meg nem jelenik
„REPEAT 1 CD” felirat meg nem jelenik
„REPEAT ALL CD” felirat meg nem jelenik
Amikor meg akarja állítani az ismétlést, nyomja meg a CD ismétlés (CD
Repeat) gombot, amíg az „ALL CD” vagy az „1 CD” meg nem jelenik
a kijelzôn, vagy nyomja meg az állj ( ) gombot.
Preset/
Memory
Mono/ST
Program
9
10
A többi mûsorrész kiválasztása érdekében ismételje meg a 4 - 6 lépéseket.
Nyomja meg a „CD(
)” gombot, hogy a mûsorrészek lejátszása
megkezdôdjön, abban a sorrendben, ahogy beprogramozta.
Ha meg akarja hallgatni ...
A többfunkciós kiválasztó
gombot fordítsa
Az éppen hallgatott mûsorrészt újra
Az elôzô mûsorrészt
A következô mûsorrészt
Léptetni akar egy vagy több
lépéssel elõre vagy hátra
Egy lépéssel balra
Két lépéssel balra
Egy lépéssel jobbra
A megfelelô számú lépéssel
jobbra vagy balra
Törölheti a programot, ha megnyomja az állj ( ) gombot.
Egyszer, ha áll a CD-játszó
Eredmény: A „PRGM” felirat eltûnik a kijelzôrôl.
CD
Repeat
Ha kinyitja a forgótár fiókját, a program törlôdik.
Ha olyan lemezt választ, amelyik nincs a tárban vagy olyan
mûsorrészt, amelyik nincs a lemezen, a készülék a következô
programlépésre ugrik.
Az 5 és 9 lépéseknél a „
/
” gombokat is használhatja a kiválasztáshoz.
CD
TUNER
Band
D/P/S
Deck 1/2
REV.Mode
DIRECT PLAY & SELECTION
TAPE
i Function
Mult
Down
REC/Pause
CD
Synchro
Shuffle
AUX
Multi Jog
Dubbing
Normal
HI - Speed
Up
CD–R/RW PLAYBACK
-- Disc Selection / Direct Play -Disc 1
Tuning Mode
Disc 2
Disc 3
4
A lejátszási sorrend beprogramozása
Volume
+
Demo
Meghatározhatja a behelyezett lemezek azon mûsorrészeinek a sorrendjét:
Amiket hallgatni szeretne
Max. 24 mûsorrészt programozhat be
A programozás elôtt állj állapotba kell kapcsolni a CD-játszót
A programozott lejátszás kombinálható az ismétléssel
PTY
RDS
Display
_
Timer
/Clock
Preset/
Memory
Mono/ST
8
D/P/S
1
2
3
Deck 1/2
Ha szükséges, állítsa meg a CD-játszót az állj (
REV.Mode
) gomb megnyomásával.
Program
CD
Repeat
CD
TUNER
Band
DIRECT PLAY & SELECTION
TAPE
3,6
Shuffle
AUX
E
Tegye be a kiválasztott lemezeket.
i Function
Mult
Nyomja meg a program (Program) gombot.
Eredmény: A kijelzôn a következô jelzés jelenik meg:
Down
REC/Pause
CD
Synchro
Dubbing
Normal
HI - Speed
5,9
Multi Jog
Up
CD–R/RW PLAYBACK
Tuning Mode
(ahol 01 = a programlépés száma, DI = a lemez száma, -- = a mûsorrész száma a lemezen)
4
Ha szükséges, nyomja meg azt a lemezkiválasztó (Disc 1, Disc 2,
Disc 3) gombot, amelyik lemezen a kívánt mûsorrész található.
5
A többfunkciós kiválasztógombbal (MULTI JOG) válassza ki a kívánt
mûsorrészt, fordítsa:
Balra, ha hátrafelé akar léptetni a mûsorrészek között
Jobbra, ha elôrefele akar léptetni a mûsorrészek között
6
1,10
A program (Program) gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
Eredmény: A választás bekerül a programba
és a kijelzôn a „
” jelzés látszik.
13
A program ellenôrzése és
megváltoztatása
Rádióadók vétele és beprogramozása
H
Bármikor ellenôrizheti és megváltoztathatja a programot.
1
2
Ha már megkezdte a program lejátszását, nyomja meg egyszer az állj (
gombot.
Beprogramozhat:
15 URH (FM) adót
8 középhullámú (MW) adót
7 hosszúhullámú (LW) adót
)
Nyomja meg a program (Program) gombot.
Eredmény: A következô kijelzés jelenik meg:
(ahol a CH = ellenôrzés, 01 = a programozási sorrend, DI = a lemez száma, -- = a mûsorrész száma a lemezen)
Ha már 24 mûsorrészt beprogramozott, a „Program” gomb
megnyomására a „PR” helyett a „CH” jelzés jelenik meg.
3
Nyomja meg ismét a program (Program) gombot.
Eredmény: A legelôször kiválasztott mûsorrész száma jelenik meg a kijelzôn a „CH”
jelzéssel együtt. (CH = Change = csere, megváltoztatás)
4
Annyiszor nyomja meg a „Program” gombot, amíg a megváltoztatni kívánt
mûsorrész száma meg nem jelenik.
5
1
2
3
4
Az üzemi kapcsoló (
/ I ) megnyomásával kapcsolja be a készüléket.
A rádió (Tuner) gomb megnyomásával kapcsoljon rádió üzemmódra.
Az elôlapon vagy a távvezérlõn lévô rádió/hullámhossz (Tuner/Band)
gomb ismételt megnyomásával kapcsoljon a kívánt hullámhosszra.
Eredmény: A kijelzôn megjelenik a megfelelô jelzés:
FM (URH)
MW (középhullám)
LW (hosszúhullám)
Hangolás módja
Nyomja meg a hangolás módja
(Tuning Mode) gombot
Ha szükséges, nyomja meg a megfelelô közvetlen lemezlejátszás (Disc 1,
Disc 2, Disc 3) gombot, hogy lemezt váltson.
Manuális
6
Az egyes mûsorrészeket a „
vagy
” gomb megnyomásával,
vagy a többfunkciós kiválasztó-gomb (MULTI JOG) elfordításával is
kiválaszthatja.
Automatikus
Annyiszor, hogy a MANUAL jelzés
jelenjen meg
Annyiszor, hogy az AUTO jelzés
jelenjen meg
7
8
A program gomb megnyomásával hagyja jóvá a változtatást.
5
A program meghallgatása érdekében nyomja meg a „CD (
)” gombot.
Eredmény: Az elsônek kiválasztott mûsorrésszel kezdôdôen megkezdôdik a program lejátszása.
-- Disc Selection / Direct Play -Disc 1
Disc 2
Disc 3
Válassza ki a beprogramozni kívánt rádióadót:
Forgassa jobbra vagy balra a többfunkciós kiválasztógombot
(MULTI JOG), aszerint, hogy növelni vagy csökkenteni akarja a
frekvenciát
vagy
Nyomja meg a hangolás „Tuning
vagy
” gombot a távvezérlôn
Disc Change
Kézi hangolásnál gyorsabbá teszi a hangolást, ha nyomva
tartja a gombot.
Elôfordulhat, hogy az automatikus hangolás olyan frekvenciánál is megáll, ahol nincs adó. Ilyen esetben álljon át kézi
hangolásra.
5
Volume
On/Standby
+
Demo
PTY
6
Állítsa be a hangerôt:
Az elôlapon lévô hangerôszabályozó (VOLUME) gomb elforgatásával
vagy
A távvezérlôn lévô „VOL + vagy -” gomb megnyomásával.
7
A mono/sztereo (Mono/ST) gomb megnyomásával kapcsoljon a szükséges mono vagy sztereo állásra.
RDS
Display
_
Timer
/Clock
Pow
Surro
8
Preset/
Memory
Mono/ST
Program
CD
TUNER
Band
S.BA
D/P/S
Deck 1/2
DIRECT PLAY & SELECTION
REV.Mode
CD
Repeat
TAPE
Shuffle
AUX
2,3,4,7
E
Volume
On/Standby
Enter
i Function
Mult
REC/Pause
6
++
D.S
Multi Jog
Dubbing
Normal
HI - Speed
CD
Synchro
Demo
Pho
6
Down
PTY
6
Up
6
CD–R/RW PLAYBACK
1
RDS
Display
__
Timer
/Clock
Tuning Mode
1
Preset/
Memory
Mono/ST
EQ
Disc Skip
Power
Surround
2,3
Program
CD
TUNER
TUNER
Band
Band
Program
/Set
AUX
CD
Repeat
S.BASS
D/P/S
Deck 1/2
7
DIRECT PLAY & SELECTION
REV.Mode
TAPE
Shuffle
EQ
AUX
Enter
AI Off Mono/ST.
2,3,4,7
Deck 1/2
Tuner
5
i Function
Mult
Down
Down
Sleep
REC/Pause
CD
Synchro
CD–R/RW PLAYBACK
4
Tuning Mode
Mode
Tuning
8
CD
VOL.
VOL.
6
CD
Tuning
Mode
6
CD
CD
14
4
Tuning
Tuning
Mode
Mode
5
CD
5
VOL.
VOL.
Dubbing
Normal
HI - Speed
Up
Up
Band
Tape
1
5
Multi Jog
5
D.S.P
Phones
Rádióadók vétele és beprogramozása
(folytatás)
Beprogramozott adók kiválasztása
H
8
Ha a megtalált adót nem akarja beprogramozni, menjen vissza a 4-es
lépésre és hangoljon egy másik adóra.
Egyébként:
a Nyomja meg a beprogramozás/memória (Preset/Memory) gombot.
Eredmény: Néhány másodpercre megjelenik a „PRGM” felirat.
b A hangolás le és fel (Tuning Down és Up) gomb megnyomásával
jelöljön ki egy programhely-számot 1 és 15 között.
c Programozza be az adót a „Preset/Memory” gomb megnyomásával.
Eredmény: Eltûnik a „PRGM” felirat és az adó beprogramozára került.
9
Ha több adó frekvenciáját is be akarja programozni, ismételje meg a 3 - 8 lépéseket.
Kézi hangolásnál a „Multi Jog” vagy a „
/
” gombbal
szintén kiválaszthat egy rádióadót.
Automatikus hangolásnál az „ ” gomb megnyomásával
állíthatja meg a keresést.
Beprogramozott adók közötti keresésre szintén a „Multi Jog”
vagy a „ / ” gomb.
Preset/
Memory
Mono/ST
Program
8
DIRECT PLAY & SELECTION
TAPE
8
i Function
Mult
Down
8
REC/Pause
3
4
5
Az üzemi kapcsoló (On/Standby ) megnyomásával kapcsolja be a készüléket.
A távvezérlôn lévô „Tuner/Band” gomb megnyomásával kapcsoljon
rádió üzemmódra.
A készüléken vagy a távvezérlôn lévô rádió/ hullámsáv (TUNER/Band)
gomb megnyomásával kapcsoljon a kívánt hullámhosszra.
Nyomja meg az elôlapon vagy a távvezérlôn a hangolás módja
(Tuning Mode) gombot, amíg meg nem jelenik a „PRESET” jelzés.
Forgassa jobbra vagy balra az elôlapon lévô „MULTI JOG” gombot,
amíg meg nem találja a kívánt rádióadót, vagy a „
/
” gomb
megnyomásával válassza ki
vagy
A távvezérlô „
vagy
” gombjának megnyomásával válassza ki
a kívánt adót.
Eredmény: Az adó mûsora hallhatóvá válik.
CD
Repeat
Sleep
CD
Synchro
Timer
On/Off
Shuffle
Mute
CD
AUX
Dubbing
Normal
HI - Speed
Band
Tape
1On/Standby
D/P/S
REV.Mode
1
2
CD
TUNER
Band
Deck 1/2
Kívánság szerint választhat a beprogramozott rádióadók közül, a
következõk szerint:
Multi J
Up
EQ
Disc Skip
Program
/Set
AUX
Deck 1/2
AI Off
Mono/ST.
Tuner
5
2,3
CD
CD
CD–R/RW PLAYBACK
Sleep
Tuning
Tuning Mode
5
VOL.
4VOL.
Tuning
Tuning
Mode
Mode
CD
CD
Band
Tape
VOL.
VOL.
CD
Rádió üzemmódban
Kézi hangolásnál a „Multi Jog” vagy a „
/
” gombbal szintén kiválaszthat egy rádióadót.
Automatikus hangolásnál az „ ” gomb megnyomásával állíthatja
meg a keresést.
IBeprogramozott adók közötti keresésre szintén a „Multi Jog”
vagy a „
/
” gomb
A rádióvétel javítása
A rádióvétel minôségét javíthatja, ha:
Mozgatja az „FM” huzalantennát vagy forgatja az „AM” keretantennát
Mielôtt rögzítené az URH (FM) és a közép- és hosszúhullámú (AM) adók
vételére szolgáló antennát, elôször keresse meg a legjobb vételt biztosító
helyzetet
Ha valamelyik URH adó vétele zajosnak bizonyul, nyomja meg a
mono/sztereo (Mono/ST.) gombot, aminek hatására sztereoból monoba kapcsolja a készüléket. Ennek hatására a vétel minôsége javulni
fog (de a mûsort sztereo helyett monoban fogja hallani).
On/Standby
Timer
On/Off
Mute
EQ
Disc Skip
Program
/Set
AUX
Deck 1/2
AI Off
Mono/ST.
Tuner
Sleep
Band
Tape
CD
15
Beprogramozott adók
kiválasztása
Beprogramozott adók
kiválasztása
H
Kívánság szerint választhat a beprogramozott rádióadók közül,
a következôk szerint:
PS NAME (rádióadó neve)
A rádióadó nevét mutatja
1
2
3
Nyomja meg az üzemi kapcsolót (On/ Standby
).
Hangoljon egy URH (FM) rádióadóra.
A rádióadók vételét lásd a 14. oldalon.
Az FM-jelzés és az adó frekvenciája megjelenik a kijelzôn.
Ha a behangolt rádióadó RDS információkat is sugároz, a kijelzôn
megjelenik az RDS-jelzés.
Az RDS-kijelzô (RDS Display) gomb megnyomásával válassza ki a
rádióadó neve (PS NAME) kijelzést.
A „PS NAME”-jelzés megjelenik a kijelzôn.
Ha sugároz ilyen információt az adó, az adó neve (Petôfi,
Bartók, Danubius, stb.) megjelenik a kijelzôn.
Ha nem sugároz ilyen információt az adó, az adó frekvenciája
látható a kijelzôn.
Az RDS-kijelzô (RDS Display) gomb megnyomásával válassza ki a
kívánt RDS kijelzési módot.
vagyis: rádióadó neve, rádiós szöveg, óraidô és az adó frekvenciája
Ha az adó sugározza az adó nevét, az akkor is kijelzésre kerül, ha
nem nyomja meg az „RDS Display” gombot
Demo
PSNAME
RT
CT
Az URH adó frekvenciája
PTY
RDS
Display
RDS adatokat csak az URH adók sugároznak.
Timer
/Clock
Az RDS kijelzési módok leírása
1. PTY (Program Type = mûsor-típus):
Kijelzi az éppen sugárzott rádióadás típusát.
2. PS NAME (Program Service Name = rádióadó neve):
A rádióadó nevét mutatja, ami 8 karakterbôl állhat.
3. RT (Radio Text = rádiós szöveg): Dekódolja a rádióadó által
sugárzott szöveges információt (ha van ilyen), és max. 64
karakterû szöveggé formálja.
4. CT (Clock Time = óraidô): Dekódolja az óraidôt a frekvenciából.
Az adók egy része nem sugároz PTY, RT vagy CT információt, ezért ezek nem jelennek meg minden esetben.
RT (rádiós szöveg)
A rádióadó által sugárzott karaktereket mutatja.
Az RDS-kijelzô (RDS Display) gomb megnyomásával válassza ki a
rádiós szöveg (RT MODE) kijelzést.
Az „RT”-jelzés megjelenik a kijelzôn.
Ha sugároz ilyen információt az adó, az megjelenik a kijelzôn.
Ha nem sugároz ilyen információt az adó, a kijelzôn megjelenik
a „NO RT” (nincs rádiós szöveg) felirat.
5. TA (Traffic Announcement = közlekedési információk bejelentése): A jelzés villogása azt mutatja, hogy a közlekedési információk bejelentése éppen folyamatban van.
Demo
PTY
RDS
6. EON (Enhanced Other Networks Information): Más hálózatok által sugárzott információk vételének lehetõsége.
Display
Timer
/Clock
On/Standby
1
CT (óraidô)
Demo
Az RDS óraidôt állítja be.
PTY
RDS
3
Az RDS-kijelzô (RDS Display) gomb megnyomásával válassza ki az
óraidô (CT MODE) üzemmódot.
Display
Timer
/Clock
Mono/ST
Preset/
Memory
Mivel az óraidô-információ dekódolása max. 2 percet vesz
igénybe, ezért az óraidõ nem jelenik meg azonnal.
Ha az adó nem sugároz óraidôt, a kijelzôn megjelenik a „NO
CT” (nincs óraidô) felirat.
Demo
PTY
RDS
Display
Timer
/Clock
16
Mûsor-típus (PTY) kijelzése és mûsortípus szerinti keresés (PTY-SEARCH)
H
A mûsor-típus információ-azonosító jelzést tartalmaz, aminek
alapján az URH rádió felismeri az egyes URH adók fajtáját.
A "PTY" gomb megnyomására az alábbi 30 mûsor-típus jelenik
meg a kijelzôn.
PTY-SEARCH (mûsor-típus szerinti keresés)
1
Ha a behangolt rádióadó RDS információkat is sugároz, a kijelzôn
megjelenik az „RDS"-jelzés.
Mûsor-típus
Kijelzés
Hangoljon egy URH (FM) rádióadóra.
A rádióadók vételét lásd a 14. oldalon.
Megjelenik az FM-jelzés és az adó frekvenciája.
NEWS (hírek)
• Hírek, beleértve a közleményeket és riportokat
AFFAIRS (események)
• Különbözô témák, beleértve a pillanatnyi eseményeket, ismeretterjesztést, párbeszédeket és elemzéseket.
A mûsor-típus fajtája (hírek, események, stb.) kijelzésre kerül a
kijelzôn.
INFO (információ)
• Információk, beleértve a fontosságot és az intézkedéseket, ismétlôdô és várható eseményeket, a vásárlókat érdeklô kérdéseket,
orvosi témákat, stb.
A hangolás le és fel (Tuning Down vagy Up) gomb megnyomásával válassza ki a kívánt mûsor-típust.
SPORT (sport)
• Sportok
EDUCATE (oktatás)
• Oktatás
DRAMA (dráma)
• Rádiójátékok, sorozatok, stb.
CULTURE (kultúra)
• Nemzeti vagy helyi kultúrális témák, beleértve a vallási és szociális kérdéseket, nyelveket, szinházat, stb.
SCIENCE (tudomány)
• Természettudomány és technológia
VARIED (vegyes)
• Egyéb prózai, szórakoztató programok (vetélkedôk, játékok), interjúk, vígjátékok, szatirikus darabok, stb.
POP M (popzene)
• Popzene
ROCK M (rockzene)
• Rockzene
M.O.R.M
(szórakoztató zene)
• Szórakoztató zene; idônként kórusmûvek vagy rövid darabok
2
Nyomja meg mûsor-típust (PTY) kiválasztó gombot.
Ha az adó nem sugároz mûsor-típus információt, a kijelzôn megjelenik a „NO PTY" (mûsor-típus információ nem kerül sugárzásra)
jelzés.
Amikor kiválasztja a mûsor-típus fajtáját (a kijelzôn megjelenik a
mûsor-típusnak megfelelõ jelzés), nyomja meg még egyszer a
„PTY" gombot, hogy elindítsa az automatikus mûsor-típus fajtája
szerinti keresést.
Ha az automatikus keresés közben egy, a behangolt adóval azonos
fajtájú mûsor-típust talál a készülék, a keresés befejezôdik.
Ha az automatikus keresés közben a készülék nem talál a behangolt adóval azonos fajtájú mûsor-típust, a keresés abbamarad, és
visszatér az eredeti adó.
LIGHT M (könnyûzene) • Könnyû klasszikus zene, hangszeres és kórusmûvek
CLASSIC
(klasszikus zene)
• Komoly klasszikus zene, zenekari darabok, szimfóniák, kamarazene, operák
OTHER M
(egyéb zene)
• Egyéb zene, jazz, R&B, country
WEATHER (idôjárás)
• Idôjárás
FINANCE (pénzügy)
• Pénzügy
Demo
2
PTY
RDS
Display
Timer
/Clock
Preset/
Memory
Mono/ST
CHILDREN
(gyermekek)
SOCIAL A
(társadalom)
Program
CD
Repeat
CD
TUNER
Band
• Gyermekprogramok
D/P/S
Deck 1/2
• Társadalmi ügyek
REV.Mode
DIRECT PLAY & SELECTION
TAPE
RELIGION (vallás)
• Vallás
PHONE IN
(betelefonálás)
• Betelefonálás
TRAVEL (utazás)
• Utazás
LEISURE (szabadidô)
• Szabadidô
2
i Function
Mult
Down
REC/Pause
CD
Synchro
Shuffle
AUX
Dubbing
Normal
HI - Speed
Multi Jog
Up
CD–R/RW PLAYBACK
Tuning Mode
JAZZ (jazz)
• Jazz zene
COUNTRY (country)
• Country zene
NATIONAL M
(nemzetek zenéje)
• Nemzetek zenéje
OLDIES (oldies)
• Oldies zene
FOLK M (népzene)
• Népzene
DOCUMENT
(ismeretterjesztés)
• Ismeretterjesztés
TEST (teszt)
• Riasztási teszt
17
Magnókazetta hallgatása
CD-lemez szinkronfelvétele
H
Mindig gondosan bánjon a kazettákkal; részletesebben lásd a
tudnivalókat „A magnókazetták kezelésével kapcsolatos tanácsok”-nál a 24. oldalon.
1
Az üzemi (On/Standby
készüléket.
) gomb megnyomásával kapcsolja be a
2
Az elôlapon lévô „TAPE” gomb megnyomásával kapcsoljon magnó
üzemmódba.
3
Nyissa ki az 1. vagy a 2. magnó kazettatartó rekeszének ajtaját úgy, hogy
megnyomja a megfelelô oldali ajtót ott, ahol a „PUSH EJECT ( )”
jelzés látszik.
4
Tegyen be egy mûsoros kazettát úgy, hogy a kazettának az az éle,
ahol kilátszik a szalag, lefelé nézzen.
5
Nyomja meg a kazettatartó ajtaját, hogy az kattanó hanggal a helyére
pattanjon.
Eredmény: Attól függôen, hogy melyik magnót választotta, a szalaghossz-számláló elôtt megjelenik az „1” vagy a „2” szám.
6
CD-lemez mûsorát magnókazettára kétféle módon veheti fel.
Szinkronizált felvétellel
Közvetlen felvétellel
Ez az üzemmód lehetôvé teszi a kiválasztott CD-lemez vagy
mûsorrész lejátszásának és a magnófelvétel megkezdésének
szinkronizálását.
1
2
3
4
5
6
7
Az üzemi (On/Standby
készüléket.
) gomb megnyomásával kapcsolja be a
Tegyen egy üres kazettát a 2. magnóba.
Az elôlapon lévô „CD” gomb megnyomásával álljon CD üzemmódba.
Tegyen be egy CD-lemezt.
Válassza ki a kívánt lemezt.
Válassza ki a kívánt mûsorrészt és nyomja meg a CD szinkronindítás
(CD Synchro) gombot, ill. ha a teljes lemezt fel akarja venni, a „CD
Synchro” gomb közvetlen megnyomásával elindíthatja azt.
Eredmény: A kijelzôn megjelenik a „REC” jelzés és megkezdôdik a
felvétel.
A felvétel megállítása érdekében nyomja meg az állj ( ) gombot.
Volume
Ha két kazettát helyezett a készülékbe, az elôlapon vagy a távvezérlôn lévô magnó-kiválasztó (DECK 1/2) gomb megnyomásával válaszsza ki a lejátszani kívántat.
On/Standby
+
Demo
PTY
1
Eredmény: Attól függôen, hogy melyik magnót választotta, a kijelzôn
megjelenik a „TAPE 1” vagy a „TAPE 2” jelzés.
RDS
Display
_
Timer
/Clock
3
Preset/
Memory
Mono/ST
7
A meghallgatni kívánt oldal az:
Nyomja meg a lejátszás
... gombot
„A” oldal
TAPE (
) egyszer
(1. és 2. magnónál)
„B” oldal
TAPE (
) kétszer
(Csak a 2. magnónál)
Eredmény: Megkezdôdik a lejátszás.
Power
Surround
Program
CD
Repeat
CD
TUNER
Band
S.BASS
D/P/S
Deck 1/2
DIRECT PLAY & SELECTION
REV.Mode
TAPE
i Function
Mult
CD
Synchro
REC/Pause
Shuffle
EQ
AUX
6
Enter
D.S.P
Multi Jog
Dubbing
Normal
HI - Speed
Phones
Down
7
Up
CD–R/RW PLAYBACK
Tuning Mode
Mode
Tuning
8
Amikor állj állapotban van a magnó, kívánság szerint, kiválaszthatja az
alábbi üzemmódok valamelyikét:
Cél:
Gyorscsévélés hátra
Gyorscsévélés elôre
Nyomja meg a
CD-lemez felvétele
... gombot
Közvetlen felvétel esetén a CD-lemez bármelyik mûsorrészével
kezdheti a felvételt.
Felvétel csak a 2. magnóval készíthetô.
A hangerôszabályozó állásának nincs jelentôsége, mert az
nem befolyásolja a felvételt.
On/Standby
Demo
PTY
1
RDS
Display
Timer
/Clock
Preset/
Memory
Mono/ST
Prog
CD
TUNER
Band
Deck 1/2
REV.Mode
2,7
D/P/S
DIRECT PLAY & SELECTION
TAPE
6
AUX
Shuff
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Az üzemi (On/Standby ) gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket.
Tegyen egy üres kazettát a 2. magnóba.
Az elôlapon lévô „CD” gomb megnyomásával álljon CD üzemmódba.
Tegye be a CD-lemezt.
Válassza ki a kívánt lemezt.
Válassza ki a kívánt mûsorrészt, és az elôlap vagy a távvezérlô „
jának megnyomásával hozza pillanat állj helyzetbe a CD-játszót.
” gomb-
Nyomja meg a felvétel pillanat állj (REC/Pause) gombot.
Eredmény: Megjelenik a „REC” jelzés.
Nyomja meg a „
” gombot, hogy megkezdôdjön a mûsorrész lejátszása.
Eredmény: A mûsorrész felvételre kerül a kazettára.
Befejezéskor nyomja meg az állj ( ) gombot.
Volume
i Function
Mult
REC/Pause
CD
Synchro
Dubbing
Normal
HI - Speed
On/Standby
+
Demo
PTY
Down
1
Up
8
8
CD–R/RW PLAYBACK
RDS
Display
_
Timer
/Clock
Tuning Mode
Preset/
Memory
Mono/ST
Power
Surround
3,6,8
Program
CD
Repeat
CD
TUNER
Band
S.BASS
D/P/S
Deck 1/2
DIRECT PLAY & SELECTION
REV.Mode
TAPE
7
i Function
Mult
REC/Pause
Shuffle
EQ
AUX
Enter
CD
Synchro
Dubbing
Normal
HI - Speed
Multi Jog
D.S.P
Phones
Down
9
Up
CD–R/RW PLAYBACK
Tuning
Tuning Mode
Mode
18
Rádiómûsor felvétele
5
A kiválasztott rádiómûsort felveheti kazettára.
H
A másolás befejezésekor nyomja meg az állj ( ) gombot.
Felvétel csak a 2. magnóval készíthetô.
A hangerôszabályozó állásának nincs jelentôsége, mert az
nem befolyásolja a felvételt.
On/Standby
1
2
3
Az üzemi (On/Standby ) gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket.
4
A hangolás fel vagy le (a távvezérlôn : Tuning
vagy
az
elôlapon: Tuning Down vagy Up) gomb megnyomásával hangoljon
arra a rádióadóra, amelyiknek fel szeretné venni a mûsorát.
Demo
PTY
1
Tegyen egy üres kazettát a 2. magnóba.
RDS
Display
A rádió/hullámhossz (TUNER/Band) gomb megnyomásával álljon
rádió üzemmódba.
Timer
/Clock
Preset/
Memory
Mono/ST
5
Nyomja meg a felvétel/pillanat állj (REC/ Pause) gombot.
Eredmény: A „REC” jelzés piros színnel jelenik meg a kijelzôn és
megkezdôdik a felvétel.
6
A felvétel megállítása érdekében nyomja meg az állj ( ) gombot..
Program
C
Re
CD
TUNER
Band
D/P/S
Deck 1/2
DIRECT PLAY & SELECTION
REV.Mode
TAPE
Shuffle
AUX
4
i Function
Mult
Down
REC/Pause
M
Dubbing
Normal
HI - Speed
CD
Synchro
Up
5
CD–R/RW PLAYBACK
Tuning
Tuning Mode
Mode
On/Standby
Demo
1
A mini audio toronyba épített magnó háromféle módon képes
PTY
RDS
A kazetta lejátszási módjának
kiválasztása (Csak a 2. magnónál)
Display
Timer
/Clock
3
Preset/
Memory
Mono/ST
Program
C
Re
CD
TUNER
Band
D/P/S
Deck 1/2
DIRECT PLAY & SELECTION
REV.Mode
TAPE
5
i Function
Mult
Down
4
6
REC/Pause
CD
Synchro
Shuffle
lejátszani a kazettát, lehetôvé téve ezzel a kazetta mindkét
oldalának automatikus lejátszását.
Annyiszor nyomja meg a szalagmozgás üzemmódválasztó
(REV.Mode) gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt jelzés.
AUX
Dubbing
Normal
HI - Speed
M
Kijelzés ...
A készülék lejátssza a ...
Up
4
Kazetta egyik oldalát, utána megáll a szalag
CD–R/RW PLAYBACK
A kazetta egyik oldalát
A kazetta másik oldalát, utána megáll a
szalag
Tuning Mode
Magnókazetta másolása
A kazetta mindkét oldalát folyamatosan,
amíg meg nem nyomja az állj gombot
(DUBBING)
Az 1. magnóban lévô kazettát átmásolhatja a 2. magnóban lévô
kazettára. Két lehetôség áll rendelkezésre:
Másolás normál sebességgel
Gyorsmásolás
A hangerôszabályozó állásának nincs jelentôsége, mert az nem
befolyásolja a felvételt.
Vigyázzon, hogy a mûsoros kazettát nehogy a 2. magnóba
tegye, mert a felvétel elindításakor az törlôdik.
Display
Timer
/Clock
Preset/
Memory
Mono/ST
Program
CD
TUNER
Band
D/P/S
Deck 1/2
1
2
3
4
REV.Mode
DIRECT PLAY & SELECTION
TAPE
Az üzemi (On/Standby ) gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket.
Tegyen egy üres kazettát a 2. magnóba.
i Function
Mult
REC/Pause
CD
Synchro
Shuffle
AUX
Dubbing
Normal
HI - Speed
A másolandó kazettát tegye az 1. magnóba.
Down
A kazetta másolása …
Nyomja meg a ... gombot
Up
CD–R/RW PLAYBACK
normál sebességgel
normál másolás (Normal)
gyors sebességgel
gyorsmásolás (HI-Speed)
Eredmény: A másolásnak megfelelô jelzések megjelennek a kijelzôn
és az 1. magnóban lévô kazetta mûsora átmásolódik a 2.
magnóban lévô kazettára.
19
R
A lejátszás idôzítésének
beprogramozása
H
A beépített idôzítô (TIMER) lehetôvé teszi a készülék be- vagy
kikapcsolását a beprogramozott idôpontban.
Például: Minden reggel zenére akar felébredni.
Ha azt akarja, hogy az idôzítés többé már ne kapcsolja be vagy
ki automatikusan a készüléket, törölnie kell az idôzítést.
Az idôzítés beállítása elôtt ellenôrizze, hogy az óra pontosan
be van-e állítva.
A beállításra minden lépésnél néhány másodperc áll rendelkezésre. Ha már eltelt ez az idô, újra kell kezdenie az egészet.
1
2
3
4
5
6
7
Volume
On/Standby
+
Demo
PTY
1,9
RDS
Display
_
Timer
/Clock
2
Az üzemi (On/Standby ) gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket.
Állítsa be a kikapcsolási idôpontot.
a A többfunkciós kiválasztógomb jobbra vagy balra fordításával állítsa
be az óra-értéket.
b Nyomja meg a jóváhagyó (Enter) gombot.
Eredmény: A perc-értékek kezdenek el villogni.
c A többfunkciós kiválasztógomb jobbra vagy balra fordításával állítsa be a perc-értéket.
d Nyomja meg az „Enter” gombot.
Eredmény: A kijelzôn megjelenik a „VOL XX” jelzés, ahol az „XX”
egy már korábban beállított hangerôszabályozó beállítás.
A hangolás le és fel gombok megnyomásával állítsa be a hangerôszintet és nyomja meg az „Enter” gombot.
Eredmény: A kijelzôn a kiválasztásra szánt mûsorforrás jelzése jelenik
meg.
A többfunkciós kiválasztógomb elfordításával válassza ki a bekapcsoláskor aktív mûsorforrást.
Ha a választott hangforrás:
A következôket kell tennie:
magnó (TAPE)
Mielôtt készenléti állapotba kapcsolja
a készüléket, tegyen be egy mûsoros
kazettát az egyik magnóba.
rádió TUNER)
a Nyomja meg az „Enter” gombot.
b A többfunkciós kiválasztógomb
elfordításával válassza ki a hullámsávot (FM vagy AM).
c Nyomja meg az „Enter” gombot.
d A többfunkciós kiválasztógomb
elfordításával válasszon ki egy
beprogramozott adót.
a Tegyen be egy vagy több CD-lemezt.
b Válassza ki a kívánt lemezt.
DIRECT PLAY & SELECTION
TAPE
6
i Function
Mult
Down
Down
6
REC/Pause
CD
Synchro
Shuffle
3,4,5,6,7,8
AUX
4,5,7
Dubbing
Normal
HI - Speed
Enter
Multi Jog
Up
Up
CD–R/RW PLAYBACK
Tuning Mode
Az idôzítés beállítása
A 4, 5, 6, 7-es lépéseknél a beállításra a „Multi Jog” vagy a „
/
“ gombokat egyaránt használhatja.
A 3, 4, 5, 6, 7, 8-as lépéseknél az „Enter” gomb helyett a
távvezérlôn lévô „Program/Set” gombot szintén használhatja.
Az idôzítés kikapcsolása
Ha egyszer beállította az idôzítést, az automatikusan mûködik,
és az aktív állapotát a „TIMER" jelzés mutatja. Ha a továbbiakban nem akarja mûködtetni az idôzítést, ki kell kapcsolnia.
Az idôzítést bármikor, a készülék bekapcsolt vagy készenléti állapotában is, kikapcsolhatja.
Cél:
Nyomja meg a "TimerOn/Off" gombot ...
Az idôzítés kikapcsolása
Egyszer
Eredmény: A "
Az idôzítés újbóli bekapcsolása
Kétszer
Eredmény: A " " jelzés újra megjelenik
On/Standby
Timer
On/Off
Mute
A „Enter” gomb megnyomásával hagyja jóvá a beállítást.
Az üzemi (On/Standby ) gomb megnyomásával kapcsolja készenléti állapotba a készüléket.
Eredmény: Az órajelzés bal alsó sarkában megjelenô „ „ jel mutatja,
hogy be van állítva az idôzítés. A kívánt idôpontban
automatikusan be- és kikapcsolódik a készülék.
CD
Repeat
D/P/S
REV.Mode
EQ
Disc Skip
Program
/Set
AUX
Deck 1/2
AI Off
Mono/ST.
Tuner
Sleep
20
Program
CD
TUNER
Band
Deck 1/2
Nyomja meg a jóváhagyó (Enter) gombot.
Eredmény: Néhány másodpercre megjelenik a bekapcsolási idô (ON
TIME) jelzés és egy már korábban beállított bekapcsolási
idôpont; beállíthatja a kívánt idôpontot.
Állítsa be a bekapcsolási idôpontot.
a A többfunkciós kiválasztógomb jobbra vagy balra fordításával állítsa
be az óra-értéket.
b Nyomja meg az „Enter” gombot.
Eredmény: A perc-értékek kezdenek el villogni.
c A többfunkciós kiválasztógomb jobbra vagy balra fordításával állítsa be a perc-értéket.
d Nyomja meg az „Enter” gombot.
Eredmény: Néhány másodpercre megjelenik a kikapcsolási idô
(OFF TIME) jelzés és egy már korábban beállított
kikapcsolási idôpont; beállíthatja a kívánt idôpontot.
Preset/
Memory
Mono/ST
Nyomja meg az idôzítô/óra (Timer/Clock) gombot, hogy a kijelzôn
megjelenjen a „ TIMER” jelzés.
CD-játszó (CD)
8
9
Ha a be- és kikapcsolási idôpont azonos, a hiba (ERROR) szó jelenik
meg a kijelzôn.
Band
" jelzés eltûnik.
Némítás
Erôteljes hangzás/térhatás
H
Átmenetileg kikapcsolhatja készüléke hangját.
Például: Megszólal a telefon és fel akarja venni.
1
2
Nyomja meg a némítás (Mute) gombot.
A hang visszakapcsolása (a korábbival azonos hangerôvel) érdekében
újra nyomja meg a „Mute” gombot vagy valamelyik hangerô (VOL.+
vagy VOL.-) gombot.
On/Standby
Timer
On/Off
Mute
A készülékbe erôteljes hangzást és térhatást biztosító
áramkört építettek.
Az erôteljes hangzás bekapcsolásával a mély és magas hangok
aránya kétszeresére nô, növelve a valósághoz hû hangzás
érzetet.
A térhatással a hagyományos sztereo hang szélesebbé, még
élethûbbé változik. Azt az érzést kelti, mintha a hallgató a
zene kellôs közepén helyezkedne el, és a zene hangjai
körülölelnék.
Nyomja meg az elôlapon az erôteljes hangzás/térhatás
(Power Surround) gombot, amíg meg nem kapja a kívánt
hatás kijelzését. Az egyes gombnyomásokra, a kijelzések a
következô sorrend szerint váltják egymást.
„P.SOUND, P.SURR, OFF”
EQ
Disc Skip
Program
/Set
AUX
Deck 1/2
AI Off
Mono/ST.
Tuner
vagyis: erôteljes hangzás, térhatás és kikapcsolt helyzet.
_
Sleep
Band
Power
Surround
Tape
reset/
emory
Program
CD
TUNER
Band
CD
CD
Repeat
S.BASS
D/P/S
DIRECT PLAY & SELECTION
.Mode
TAPE
Shuffle
EQ
AUX
VOL.
Enter
REC/Pause
CD
Synchro
D.S.P
Multi Jog
Dubbing
Normal
HI - Speed
Phones
Háromdimenziós térhatás
Hangzásképek kiválasztása
Készülékében gyárilag beprogramozott hangszínszabályzó állások - un. hangzásképek - vannak, amelyek lehetôvé teszik, hogy
a magas- és mélyhangok arányát a hallgatott zene függvényében
választhassa ki.
(D.S.P.)
A készülék háromdimenziós térhatás üzemmódja, az eredeti hangtérhez hasonló hangérzet keltésére alkalmas.
Nyomja meg az elôlapon a háromdimenziós térhatás (D.S.P.)
gombot, amíg meg nem kapja a kívánt hatást. Az egyes gombnyomásokra, a kijelzések a következô sorrend szerint váltják
egymást.
Nyomja meg az elôlapon vagy a távvezérlôn a hangzásképek (EQ) gombot,
amíg el nem éri a kívánt hatást.
„CINEMA, LIVE, HALL, PASS”
Cél: A ... elérése
Select...
Normál, lineáris átvitel
A pop zenéhez illeszkedô hangzás
A rock zenéhez illeszkedô hangzás
A klasszikus zenéhez illeszkedô hangzás
PASS (lineáris)
POP (pop)
ROCK (rock)
CLASSIC (klasszikus)
vagyis: mozi, élô zene, koncertterem és kikapcsolva.
_
Power
Surround
_
reset/
emory
Power
Surround
reset/
emory
Program
CD
Repeat
CD
TUNER
Band
S.BASS
D/P/S
V.Mode
CD
TUNER
Band
Program
CD
Repeat
DIRECT PLAY & SELECTION
TAPE
S.BASS
Shuffle
EQ
AUX
D/P/S
V.Mode
DIRECT PLAY & SELECTION
TAPE
Enter
Shuffle
EQ
AUX
REC/Pause
CD
Synchro
Dubbing
Normal
HI - Speed
CD
Synchro
Dubbing
Normal
HI - Speed
Multi Jog
D.S.P
Phones
Enter
REC/Pause
Multi Jog
D.S.P
Phones
CD–R/RW PLAYBACK
CD–R/RW PLAYBACK
21
Automatikus kikapcsolás / elalvás
Fejhallgató csatlakoztatása
H
Amikor CD-lemezt vagy kazettát hallgat, beállíthatja, hogy
a készülék automatikusan kikapcsolódjon.
Például: Zene hallgatása közben akar elaludni.
1
2
Nyomja meg az automatikus kikapcsolás/elalvás (AI Off/Sleep) gombot.
Eredmény: Megkezdôdik a lejátszás és a kijelzôn a következô jelzés
jelenik meg: 90 MIN
(90 perc)
Többször nyomja meg az „AI Off/Sleep” gombot, ha látni akarja, hogy
kikapcsolás elôtt még mennyi ideig mûködik a készülék. Választási
lehetôségek:
Amikor akarja:
Az automatikus kikapcsolás/elalvás gomb megnyomásával
ellenôrizheti a kikapcsolásig még hátra lévô idôt.
Az 1 és 2 lépések ismétlésével megváltoztathatja a még
hátralévô idôt.
3
4
Annyiszor nyomja meg az „AI Off/Sleep” gombot, amíg meg nem
jelenik az „AI SLEEP" jelzés.
Eredmény: A CD-lemez vagy a kazetta végénél a készülék automatikusan kikapcsolódik.
Timer
On/Off
Mute
EQ
Disc Skip
Program
/Set
AUX
Deck 1/2
AI Off
Mono/ST.
Tuner
Band
A mélyhangok kiemelése
Készüléke egy mélyhangkiemelô áramkört tartalmaz, aminek
jelölése: S.Bass (az angol „Super Bass Sound" rövidítése). Ennek
bekapcsolásával a hang erôteljesebbé és élethûbbé válik.
Nyomja meg az elôlapon a mélyhangkiemelés (S.Bass) gombot.
Eredmény: Világít a gomb, és néhány másodpercre megjelenik az
„SBS ON” felirat.
A mélyhangkiemelés kikapcsolása érdekében újra nyomja meg az
„S.Bass” gombot.
Power
Surround
reset/
emory
Program
CD
Repeat
CD
TUNER
Band
S.BASS
D/P/S
V.Mode
DIRECT PLAY & SELECTION
TAPE
Shuffle
EQ
AUX
Enter
REC/Pause
22
Halláskárosodáshoz vezet, ha hosszú idôn keresztül, nagy
hangerôvel hallgat mûsorokat fejhallgatóval.
Preset/
Memory
Program
CD
Repeat
CD
TUNER
Band
S.BASS
D/P/S
EV.Mode
DIRECT PLAY & SELECTION
TAPE
Shuffle
EQ
AUX
REC/Pause
CD
Synchro
Dubbing
Normal
HI - Speed
CD
Synchro
Dubbing
Normal
HI - Speed
Multi Jog
D.S.P
Multi Jog
D.S.P
Phones
CD–R/RW PLAYBACK
Az elalvás (SLEEP) vagy az automatikus kikapcsolás (AI OFF) üzemmód érvénytelenítéséhez annyiszor nyomja meg az „AI Off/Sleep”
gombot, amíg meg nem jelenik az „OFF” (kikapcsolva) jelzés a
kijelzôn.
Sleep
2
A fejhallgatót az elôlapon lévô fejhallgató-csatlakozóhoz (PHONES) csatlakoztassa.
Eredmény: A hangsugárzók hangja elnémul.
Enter
On/Standby
1
Mini audio tornyához fejhallgatót is csatlakoztathat, így a
szobában lévõ többi személy zavarása nélkül hallgathat zenét
vagy rádiómûsorokat. A fejhallgató csatlakozója 3.5 mm
átmérõjû legyen vagy pedig szükség van egy csatlakozó átalakítóra (ø 6.3 mm –> ø 3.5 mm).
Biztonsági óvintézkedések
A készülék tisztítása
H
A következô rajzos ábrák a mini audio torony használatával és
mozgatásával kapcsolatos óvintézkedésekre hívják fel a figyelmet.
Ahhoz, hogy mini audio tornya a lehetô legnagyobb megelégedésére szolgáljon, rendszeres idõközönként tisztítania kell a
következô részeket:
A külsô burkolatot
A CD-játszót
A kazettás magnókat (fejeket, nyomógörgôket és a szalagtovábbító tengelyeket)
-- Disc Selection / Direct Play -Disc 1
Disc 2
Disc 3
Disc Change
-- Disc Selection / Direct Play -Disc 1
Disc 2
Disc 3
A hálózati csatlakozót mindig húzza ki a konnektorból:
A tisztítás megkezdése elôtt
Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket
Disc Change
Volume
On/Standby
+
Demo
Volume
On/Standby
+
PTY
Demo
RDS
Display
PTY
RDS
_
Timer
/Clock
Display
Power
Surround
_
Timer
/Clock
Program
Program
S.BASS
D/P/S
Deck 1/2
DIRECT PLAY & SELECTION
REV.Mode
S.BASS
TAPE
TAPE
Shuffle
EQ
AUX
D/P/S
DIRECT PLAY & SELECTION
REV.Mode
CD
Repeat
CD
TUNER
Band
CD
Repeat
CD
TUNER
Band
Preset/
Memory
Mono/ST
Power
Surround
Preset/
Memory
Mono/ST
Deck 1/2
Shuffle
Enter
EQ
AUX
ti Function
M ul
REC/Pause
Dubbing
Normal
HI - Speed
CD
Synchro
D.S.P
Multi Jog
Enter
M ul
ti Function
REC/Pause
Dubbing
Normal
HI - Speed
CD
Synchro
Phones
D.S.P
Multi Jog
Down
Up
Phones
CD–R/RW PLAYBACK
Down
Up
Tuning Mode
CD–R/RW PLAYBACK
Tuning Mode
Mûködési feltételek:
Környezeti hômérséklet
Légnedvesség
5°C-35°C
10-75%
Ne tegye ki a készüléket közvetlen
napfény vagy egyéb hôforrásból
eredô sugárzás hatásának. Ezek
túlmelegedést és a készülék tönkre
menetelét okozhatják.
Külsô burkolat
Enyhe mosószerrel kissé megnedvesített puha törlôruhával tisztítsa a külsô
felületet. Ne használjon súrolóport, folyékony és aeroszolos tisztítószereket.
Vigyázzon, hogy folyadék soha ne jusson a készülék belsejébe.
CD-játszó
A CD-lemezeket, ha elszennyezôdtek, lejátszás elôtt törölje át egy
puha, szöszmentes textíliával. A hagyományos lemezeknél alkalmazható tisztítószert ne használja CD-lemezeknél. Gondosan, a
közepétôl a széle felé haladva, végezze a törlést.
1
-- Disc Selection / Direct Play -Disc 1
Disc 2
Disc 3
Disc Change
Kazettás magnók
-- Disc Selection / Direct Play -Disc 1
Disc 2
Disc 3
Disc Change
Volume
On/Standby
+
Demo
PTY
RDS
Display
Volume
On/Standby
+
_
Timer
/Clock
Demo
Power
Surround
PTY
Preset/
Memory
Mono/ST
RDS
Program
Deck 1/2
DIRECT PLAY & SELECTION
REV.Mode
TAPE
Power
Surround
Preset/
Memory
Mono/ST
Program
Shuffle
EQ
AUX
Enter
CD
Repeat
M ul
ti Function
REC/Pause
CD
TUNER
Band
S.BASS
D/P/S
_
Timer
/Clock
CD
Repeat
CD
TUNER
Band
Display
CD
Synchro
Dubbing
Normal
HI - Speed
D.S.P
Multi Jog
S.BASS
Phones
D/P/S
Deck 1/2
REV.Mode
DIRECT PLAY & SELECTION
TAPE
Shuffle
Down
Up
EQ
AUX
CD–R/RW PLAYBACK
Enter
M ul
ti Function
REC/Pause
CD
Synchro
Dubbing
Normal
HI - Speed
Multi Jog
Tuning Mode
D.S.P
1
A nyitó ( ) gomb megnyomásával nyissa ki a magnó kazettatartójának ajtaját.
2
Egy vattás végû tisztító pálcát mártson az erre a célra szolgáló speciális tisztító folyadékba, és törölje át a:
Fejeket (1)
Nyomógörgôket (2)
Szalagtovábbító tengelyeket (3)
Phones
Down
Up
CD–R/RW PLAYBACK
Tuning Mode
Ne helyezzen virágcserepet vagy
vázát a készülék tetejére. Az ezekbôl kijutó nedvesség veszélyes
áramütéshez vagy a készülék
meghibásodásához vezethet. Ha ez
elôfordul, azonnal húzza ki a
hálózati csatlakozót a konnektorból.
Vihar esetén húzza ki a hálózati és
az antenna csatlakozót az aljzatból. A villámláskor fellépô feszültségcsúcsok kárt tehetnek a készülékben.
3
VOLUME
UP
DOWN
Ha hosszabb ideig nem használja a
távvezérlôt, vegye ki az elemeket. A
kiszivárgó elektrolit komoly kárt
tehet a távvezérlôben.
Ne használja túl nagy hangerôvel a
fejhallgatót. A fejhallgatónak hosszú
idôn keresztül, nagy hangerôvel
történô használata halláskárosodást
okoz.
-- Disc Selection / Direct Play -Disc 1
Disc 2
Disc 3
Disc Change
1
2
Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlôt, vegye ki az
elemeket, hogy az azokból esetlegesen kifolyó elektrolit ne
okozzon kárt.
Bár készüléke nagyon strapabíró, mégse helyezze azt nagyon
poros, rázkódásnak vagy magas hômérsékletnek kitett helyre
(fûtôtest közelébe vagy ahol közvetlen napfény éri, stb.)
Ha használat közben kellemetlen szagot érez, azonnal húzza
ki a hálózati csatlakozót a konnektorból és forduljon szakemberhez.
Volume
On/Standby
+
Demo
PTY
RDS
Display
_
Timer
/Clock
Power
Surround
Preset/
Memory
Mono/ST
Program
CD
Repeat
CD
TUNER
Band
S.BASS
D/P/S
Deck 1/2
REV.Mode
DIRECT PLAY & SELECTION
TAPE
Shuffle
EQ
AUX
Enter
M ul
ti Function
REC/Pause
CD
Synchro
Dubbing
Normal
HI - Speed
Multi Jog
D.S.P
Phones
Down
Up
CD–R/RW PLAYBACK
Tuning Mode
Ne tegyen súlyos tárgyat a hálózati
vezetékre. A sérült hálózati kábel a
készülék meghibásodását (tûzveszélyt) vagy elektromos áramütést
okozhat.
Ne távolítsa el a készülék burkolatát.
A készülék belsejében hálózati feszültség alatt lévô részek vannak, amelyek
elektromos áramütést okoznak.
23
CD-lemezek kezelésével
kapcsolatos tanácsok
Mielôtt a szervizhez fordulna
H
Gondosan bánjon a CD-lemezekkel. Mindig az élénél fogja meg,
hogy ujjlenyomatok ne szennyezzék a fényes, mûsoros felületet.
A lejátszás befejeztével mindig tegye vissza a CD-lemezt a tokjába.
Ne ragasszon papírt vagy ragasztószalagot a lemezre és ne írjon a
címkés felületre.
Tisztítás céljából egy tiszta, szöszmentes, puha textíliával törölje át
a lemezeket.
Olyan tiszta helyen tárolja a lemezeket, ahol nincsenek kitéve
közvetlen napsugárzásnak vagy magas hômérséklet hatásának.
Csak az itt látható
"COMPACT DISC" jelzéssel ellátott CDlemezeket használjon.
Az mindig egy kis idôt vesz igénybe, hogy az ember kellôen megismerkedjen egy új készülékkel. Ha az alábbiakban megadott problémák bármelyike
felmerülne, próbálja ki a javasolt megoldást. Ezzel esetleg idôt takaríthat
meg és elkerülheti azt a kellemetlenséget, hogy hiába hívta ki a szerelôt.
Probléma
Nem mûködik a készülék.
• A hálózati csatlakozó nem megfelelôen érintkezik a konnektorral vagy nincs a konnektorban áram.
• A távvezérlõben kimerültek az elemek vagy
nem megfelelô polaritással lettek betéve.
• Nem nyomta meg az üzemi (On /Standby )
gombot.
Nincs hang.
• A hangerôszabályozó minimális állásban áll.
• Nem a megfelelô üzemmód (TUNER, CD,
TAPE, AUX) lett kiválasztva.
• Fejhallgatót csatlakoztatott a készülékhez.
• A hangsugárzóvezetékek kicsúsztak a csatlakozóból.
• Meg lett nyomva a némító (MUTE) gomb.
COMPACT
DIGITAL AUDIO
Á
L
T
A
L
Á
N
O
S
Magnókazetták kezelésével
kapcsolatos tanácsok
Ellenôrizze, hogy a kazettában lévô szalag megfelelôen feszes-e.
Ha egy kazetta mûsorát meg akarja ôrizni, és megóvni a véletlen
törlés ellen, törje ki a kazetta felsô élén lévô, véletlen törlést megakadályozó, lemezkét. Ha késôbb mégis felvételt akar készíteni
ilyen kazettára, egyszerûen fedje le a nyílást egy ragasztószalag
csíkkal.
A lejátszás befejeztével mindig tegye vissza a kazettát a dobozába.
Olyan tiszta helyen tárolja a kazettákat, ahol nincsenek kitéve
közvetlen napsugárzásnak vagy magas hômérséklet hatásának.
Ne használjon 120 perces kazettákat, mert az ezekben lévô szalag
nagyon vékony és könnyen megsérülhet.
C
Nem mûködik az idôzítô.
• A „Timer On/Off" gomb megnyomásával ki
lett kapcsolva az idôzítés.
Ha a fenti cselekedetek végrehajtása után sem mûködik.
• A készülék kikapcsolt állapotában nyomja 5
mp-ig a „S.BASS" gombot. Ezután visszaáll
az eredeti állapot.
A CD-lemez lejátszása nem indul
el.
D
A
N
Ó
R
Á
D
I
O
• Nem kapcsolt CD-játszó (CD) üzemmódba.
• Fordítva, címkés oldallal lefele, tette be a
lemezt ill. piszkos vagy karcos a lemez.
• A lézer kiolvasófej piszkos vagy poros.
• Nem sima, vízszintes felületen áll a
készülék.
• Páralecsapódás keletkezett a készülékben;
hagyja kb. egy órán keresztül meleg, szellôs helyen.
A magnókazetta lejátszása nem
indul el.
• Nem kapcsolt magnó (TAPE) üzemmódba.
• Nem megfelelôen tette be a kazettát.
• Nincs becsukva a kazettatartó rekesz.
• Szalaghurok vagy szalagszakadás a kazettában.
Lecsökkent a hangerô.
Nem töröl rendesen a magnó.
Túlzottan nyávog a magnó.
• Piszkosak a fejek.
• Piszkosak a nyomógörgôk vagy a hangtengelyek.
• Megnyúlt, gyûrött a szalag.
Gyenge rádióvétel vagy
rádióadók egyáltalán nem
foghatók.
• Nem kapcsolta rádió (TUNER) üzemmódra
a készüléket.
• Az adó frekvenciája nem pontosan lett beállítva.
• Ki lett húzva az antenna a készülékbôl vagy
nem jó irányba néz. Forgassa addig, amíg a
legjobb vételt nem kapja.
• Olyan épületben van, amelyik leárnyékolja a
rádióhullámokat; szereltessen fel külsô antennát.
M
G
Ellenôrzés/Magyarázat
Ha a fent leírtak nem oldják meg a problémáját, írja le a következôket:
A készülék típusát és gyártási számát, ami a hátlapon található
A garanciára vonatkozó adatokat
A probléma világos megfogalmazását
Ezután forduljon a SAMSUNG márkaszervizhez vagy képzett szakemberhez.
24
Mûszaki adatok
H
A 2/1984. (III.10.) BkM-IpM sz. együttes rendelet alapján, mint forgalmazó, tanúsítjuk, hogy a
SAMSUNG gyártmányú MAX-L65 / L68 / WL69 típusú mini audio tornyok
megfelelnek az alábbi mûszaki jellemzôknek:
RÁDIÓ
Hosszúhullám (LW)
Vételi frekvenciasáv
Érzékenység
Középhullám (MW)
Vételi frekvenciasáv
Jel-zaj arány
Érzékenység
Teljes harmonikus torzítás
146 - 290 kHz
60 dB
522 - 1611 kHz
40 dB
54 dB
2%
URH (FM)
Vételi frekvenciasáv
Jel-zaj arány
Érzékenység
Teljes harmonikus torzítás
87.5 - 108 MHz
62 dB
10 dB
0.3 %
CD-JÁTSZÓ
Max. betehetô lemezek száma
Frekvenciaátviteli sáv
Jel-zaj arány
Torzítás
Áthallási csillapítás
Lemezméretek
3 db
20 Hz - 20 KHz (± 1 dB)
90 dB (1 kHz-en, szûrôvel)
0.05 % (1 kHz-en)
74 dB
120 vagy 80 mm, vastagság 1.2 mm
KAZETTÁS MAGNÓ
Frekvenciaátviteli sáv
Jel-zaj arány
Áthallási csillapítás
Törlési csillapítás
125 Hz ~ 12 KHz
40 dB
35 dB
60 dB
ERÔSÍTÔ
Kimeneti teljesítmény (6 Ω)
2 x 60 Weff. (telj. harm. torzítás: 10 %) ......................................MAX-L65
2 x 100 Weff. (telj. harm. torzítás: 10 %) ....................................MAX-L68
2 x 40 Weff. (telj. harm. torzítás: 10 %) ......................................MAX-WL69
2 x 80 Weff. (telj. harm. torzítás: 10 %) ......................................MAX-WL69
Kimeneti teljesítmény (4Ω)
Extra mélysugárzó (8Ω)
Áthallási csillapítás
Jel-zaj arány
50 dB
75 dB
ÁLTALÁNOS RÉSZ
Hálózati feszültség
Hálózati frekvencia
Érintésvédelmi osztály
Teljesítményfelvétel
Készenléti telj.felvétel
Méretek
Tömeg
230 V~
50 Hz
II.
W
W
270 x 332 x 410 mm (szélesség x magasság x mélység)
7,6 / 9 kg ( hangsugárzók 2x 3,3 / 8,6 kg )
A SAMSUNG mindenkor termékei javítását, fejlesztését tartja szem elôtt. Ezért a mûszaki adatok és
a használati útmutató megváltoztatásának jogát, elôzetes értesítés nélkül, fenntartja.
25
A KÉSZÜLÉKET GYÁRTOTTA:
ELECTRONICS
AH68-00766B
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement