Samsung | RT54QBPN | Samsung RT54QBPN Felhasználói kézikönyv

Hungarian
Ha a készülék generál egy furcsa zaj,
égő vagy szag, vagy füst, húzza ki a
hálózati csatlakozót és azonnal keresse fel a
legközelebbi szervizhez.
Ennek elmulasztása okozhat elektromos vagy
tűzveszély.
Ha bármilyen idegen anyag, mint a víz került a
készülék, húzza ki a hálózati csatlakozót, és
forduljon a legközelebbi szervizhez.
Ennek elmulasztása okozhat áramütést vagy
tüzet okozhat.
Abban az esetben, ha egy
gázszivárgás (például propán gáz,
LP gáz, stb), szellőztesse azonnal érintése nélkül
a hálózati csatlakozót. Ne érintse meg a
készüléket, illetve a tápkábelt.
Ne használjon szellőző ventilátor.
A szikra okozhat robbanást vagy tüzet okozhat.
Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz,
amelyre a Kiotói Jegyzőkönyv.
Hermetikusan zárt rendszer.
Nem szabad a gázokat a légkörbe.
Hűtőközeg típusa: R-134a
Mennyiség: 160 g (nem megjelenítési modell),
vagy 150 g (a kijelző modell)
A globális felmelegedési potenciál (GWP) = 1300
Ne használjon hajszárító Száraz Belső a
hűtőszekrényből.
Ne helyezzen Ego gyertyát a hűtőszekrénybe
eltávolítására rossz szagokat.
Ez azt eredményezheti, áramütést vagy tüzet okozhat.
100 mm
50 mm
No entanto, indicador de temperatura será alterada
como o Freezer ajusta à nova temperatura.
Para obter mais espaço, você pode desmontar
máquina de fazer gelo.
Guardas de
armazenamento *
Use apenas água potável um.
guarda superior é a seção de começar
*O
a dois, assim a temperatura é ligeiramente
superior ao congelador outros.
Hungarian
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos
élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató,
USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba
helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket
a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az
újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának
elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől
kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket
a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az
adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb
közületi hulladékkal együtt kezelni.
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban,
forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz
Samsung Electronics Hungarian Co. Ltd.
Gateway Office Park, I torony H-1138 Budapest, Dunavirag utca 2.
06-80-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
Česky
Pokud přístroj generuje podivné zvuky, zápach
či kouř, odpojte napájecí kabel a kontaktujte
nejbližší servisní středisko.
Pokud tak neučiníte, může způsobit úraz elektrickým
proudem nebo požár.
Pokud cizí látky, jako je voda vstoupila do zařízení,
odpojte napájecí kabel a obraťte se na nejbližší
servisní středisko.
Pokud tak neučiníte, může dojít k úrazu elektrickým
proudem nebo k požáru.
V případě úniku plynu (např. propan a plyn,
LPG, atd.), okamžitě vyvětrejte bez
manipulace se zástrčkou. Nedotýkejte se přístroje
nebo napájecího kabelu.
Nepoužívejte ventilátor.
Jiskra může způsobit výbuch nebo požár.
Obsahuje fluorované skleníkové plyny na které se
vztahuje Kjótský protokol.
Hermeticky uzavřený systéme.
Nevypouštějte plyny do atmosféry.
Typ chladiva: R-134a
Množství: 160 g (nevyobrazený model)
nebo 150 g (zobrazený model)
Potenciál globálního oteplování (GWP) = 1300
Nepoužívejte fén k sušení vnitřku chladničky.
Nepoužívejte zapálenou svíčku v ledničce pro
odstranění pachů.
To může vést k úrazu elektrickým proudem
či k požáru.
100 mm
50 mm
Nicméně, ukazatel teploty mrazničky se změní po n
tavení na novou teplotu.
Chcete-li získat více prostoru, můžete rozebrat
výrobník ledu.
Ochrana pro
skladování*
Používejte pouze pitnou vodu.
*
Horní kryt je ve vrchní části, díky čemuž je
teplota o něco vyšší než ve zbytku mrazicího
oddílu.
Česky
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho
elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení
životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na
životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením
zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem
udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného
městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné
ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy.
Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým
odpadem.
Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung,
kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc,
Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
Slovensky
a
50 mm
Avšak, ukazovateľ teploty sa nastavujú mrazničky
prispôsobí novej teplote.
Ak chcete získať viac priestoru, môžete
rozoberať ľadu.
Skladovanie
stráže *
Používajte len pitnú vodu.
* Horný kryt je dva začiatku časti, takže je
teplota o niečo vyššia ako ostatné
mraziaceho oddielu.
Slovensky
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po
skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka,
náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom.
Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť
tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne
naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo
príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky
kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť
likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung,
prosím, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., GBC IV,
Galvániho 17/C, 821 04, Bratislava
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
www.samsung.com/sk
Polish
Jeśli urządzenie generuje dziwne dźwięki,
pieczenie lub zapach lub dym, należy
odłączyć kabel zasilający i skontaktuj się z
najbliższym punktem serwisowym.
W przeciwnym razie może doprowadzić do
zagrożeń elektrycznych lub ognia.
Jeśli obcych substancji, takich jak woda weszła
urządzenie, odłącz kabel zasilający i skontaktuj
się z najbliższym punktem serwisowym.
W przeciwnym razie może doprowadzić do
porażenia prądem lub pożaru.
W przypadku wycieku gazu (takie jak
propan, LPG, itp.), przewietrzyć
natychmiast bez dotykania wtyczkę z gniazdka.
Nie dotykać urządzenia lub kabla zasilającego.
Nie stosować wentylatora wentylacji.
iskra może spowodować eksplozję lub pożar.
100 mm
50 mm
Aby uzyskać więcej miejsca, można
demontować do lodu.
Przechowywanie
Straży *
Używaj tylko wody pitnej.
osłona jest dwóch sekcji rozpocząć więc
* Górna
temperatura jest nieco wyższa niż innych
zamrażarki.
Polish
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza,
że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów
(np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze
zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu
na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania
odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz
o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla
środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach
domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym
dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić
warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem
z innymi odpadami komercyjnymi.
Kontakt do SAMSUNG
Jeśli masz pytania dotyczące produktów marki Samsung,
zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią.
SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z. o. o., ul.
Marynarska 15, 02-674 Warszawa, Polska
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
www.samsung.com
Code No. DA99-01906F REV(0.6)
Download PDF

advertising