Samsung | RB33J3000WW | Samsung RB33J3000WW Alulfagyasztós hűtőszekrény Power Freeze funkcióval, 328 L Felhasználói kézikönyv

SEH
RB28F*
RB29F*
RB29H*
RB30F*
RB31F*
RB31H*
RB32F*
RB33F*
RB34F*
RB39F*
RB30J3*
RB33J3*
RB37J*
Hűtőszekrény
felhasználói kézikönyv
Magyar
fedezze fel a lehetőségeket
Köszönjük, hogy a Samsung termékét választotta.
Szabadon álló berendezés
DA68-02833H (HU)-19.indd 1
2016. 3. 28. �� 9:17
biztonsági információ
megértését. A készülékkel
nem játszhatnak gyermekek.
• A készülék üzemeltetése előtt
A tisztítást és a felhasználói
figyelmesen olvassa el ezt az
karbantartást gyermekek nem
útmutatót, és őrizze meg, mert a
végezhetik felügyelet nélkül.
későbbiekben is szüksége lehet rá.
• A jelen kézikönyv
• A berendezést kizárólag
figyelmeztetései és biztonsági
rendeltetési céljára használja,
utasításai nem terjednek ki az
a jelen használati útmutatóban
összes esetlegesen előforduló
leírtak szerint. A berendezést
állapotra és helyzetre. Az Ön
nem használhatják gyerekek,
felelőssége, hogy körültekintően,
továbbá csökkent fizikai,
ésszerűen és óvatosan járjon el a
érzékszervi vagy mentális
berendezés üzembe helyezése,
képességű személyek, illetve
karbantartása és üzemeltetése
olyanok, akik nem rendelkeznek
során.
a kellő tapasztalattal és tudással,
• Ez az útmutató több
hacsak ezek a személyek nem
modellváltozatra érvényes, ezért
felügyelet mellett, vagy az ő
az ön készülékének jellemzői
biztonságukért felelős személy
kisebb mértékben eltérhetnek
felügyelete alatt teszik ezt.
az itt leírtaktól. A hűtőszekrény
• A készüléket 8 éves vagy
hűtőközege R-600a vagy R-134a.
idősebb gyermekek, illetve
Ellenőrizze a kompresszor címkéjét
korlátozott fizikai, érzékszervi
a készülék hátulján és a minősítő
vagy mentális képességekkel
címkét a hűtőszekrény belsejében;
rendelkező, illetve megfelelő
innen megtudhatja, hogy az Ön
tapasztalattal és tudással nem
készüléke milyen hűtőközeggel
rendelkező személyek csak
működik. Ha a termék tűzveszélyes
felügyelet mellett vagy olyan
gázt (R-600a hűtőközeget)
eligazítás után használhatják,
tartalmaz, forduljon a helyi
amely magában foglalja a
hatósághoz a termék biztonságos
biztonságos használat módját
hulladékkezelése érdekében.
és a lehetséges kockázatok
BIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
02_ biztonsági információ
DA68-02833H (HU)-19.indd 2
2016. 3. 28. �� 9:17
• Annak érdekében, hogy a
Fontos biztonsági szimbólumok
hűtőkör esetleges szivárgása
és óvintézkedések:
esetén is elkerülje tűzveszélyes
Veszélyes vagy nem
gáz-levegő keverék létrejöttét, a
biztonságos műveletek,
készülék elhelyezésére szolgáló
melyek súlyos személyi
helyiség méretét az alkalmazott
sérüléshez, vagy akár
hűtőközeg mennyiségétől
halálhoz is vezethetnek!
függően kell megválasztania.
• Soha ne indítson be olyan
Veszélyes vagy nem
háztartási gépet, amelyen
biztonságos műveletek,
sérülés nyomai látszanak. Ha
melyek kisebb
nem tudja eldönteni, hogy a
személyi sérüléshez,
berendezés sérült-e, forduljon a
vagy a berendezés
márkakereskedőhöz.
megrongálódásához
A készülékben lévő R600a
vezethetnek.
hűtőközeg minden 8 grammjára
számítva 1 m³ légtérre van
NE próbálja meg.
szükség. A készülékben lévő
NE szerelje szét.
hűtőközeg mennyiségét a
készülék belsejében lévő
NE érjen hozzá.
azonosító tábla mutatja.
Pontosan tartsa be az
• A csövekből kiszökő hűtőközeg
utasításokat.
lángra lobbanhat vagy
Húzza ki a dugót a
szemsérülést okozhat. Ha a
konnektorból.
hűtőközeg szivárog a csőből,
kerülje a nyílt láng használatát,
Az áramütés elkerülése
távolítson el a készüléktől minden
érdekében győződjön meg
gyúlékony anyagot, és azonnal
róla, hogy a gép le van
szellőztesse ki a szobát.
földelve.
-- Ennek elmulasztása tüzet vagy
Segítségért forduljon az
robbanást okozhat.
ügyfélszolgálathoz.
• Ne tároljon robbanásveszélyes
Megjegyzés.
anyagokat, mint pl. gyúlékony
hajtógázzal töltött aeroszolos
flakonokat, a készülékben.
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELEM
biztonsági információ _03
DA68-02833H (HU)-19.indd 3
2016. 3. 28. �� 9:17
A figyelmeztető jelzések célja,
hogy megelőzzék az Ön és
mások sérüléseit. Kérjük,
mindig tartsa be ezeket.
A használati útmutató
elolvasása után kérjük, őrizze
azt meg, mert később még
szüksége lehet rá.
tartalmaz, ez azonban éghető.
A készülék szállítása és
telepítése során gondoskodni
kell arról, hogy a hűtőkör ne
sérüljön meg.
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS
SÚLYOS VESZÉLYRE
FIGYELMEZTETŐ JELEK
A SZÁLLÍTÁS ÉS A
TELEPHELY ESETÉBEN
• A készülék szállítása
és telepítése során
gondoskodni kell arról,
hogy a hűtőkör ne sérüljön
meg.
-- A csövekből szivárgó
hűtőközeg lángra lobbanhat
vagy szemsérülést okozhat.
Ha szivárgást észlel, kerülje
nyílt láng vagy más potenciális
gyújtóforrás használatát, és
több percen át szellőztesse azt
a helyiséget, ahol a készülék
található.
-- Ez a készülék hűtőközegként
(R600a) kis mennyiségben
izobutánt, a természetben
előforduló, a környezettel
jól összeegyeztethető gázt
SÚLYOS VESZÉLYRE
FIGYELMEZTETŐ JELEK
A TELEPÍTÉS ESETÉBEN
• Ha az elektromos részeket
borító szigetelés megsérül,
áramütés vagy tűz
kialakulásának veszélye áll
fenn.
• Ne helyezze a hűtőszekrényt
közvetlen napfényre, és ne
tegye ki a tűzhelyek, szobai
fűtőkészülékek és más
készülékek hőhatásának.
• Egy konnektorba ne dugjon be
több berendezést.
Ügyeljen rá, hogy a konnektor
feszültsége megfeleljen a
hűtőszekrény azonosító tábláján
feltüntetett feszültség értéknek.
-- Ez biztosítja a legjobb
teljesítményt, és
megakadályozza a ház
áramköreinek túlterhelését, ami
tűzveszélyes lehet.
• Ha a fali csatlakozó aljzat
meglazult, ne csatlakoztassa a
04_ biztonsági információ
DA68-02833H (HU)-19.indd 4
2016. 3. 28. �� 9:17
csatlakozó dugót.
-- Áramütés vagy tűz kockázata
állhat fenn.
• Ne használjon olyan csatlakozó
kábelt, amely bárhol megrepedt
vagy kikopott.
• Ne húzza meg erősen és ne
hajlítsa meg a csatlakozókábelt.
• Ne csavarja meg a készülék
elektromos vezetékét.
• Soha ne akassza a tápkábelt
fém tárgyakra, ne tegyen arra
nehéz tárgyakat, ne helyezze
tárgyak közé, és ne próbálja
meg betolni azt a készülék
mögötti térbe.
-- A hűtőszekrény mozgatása
közben ügyeljen arra, hogy
az elektromos vezeték ne
kerülhessen a készülék alá.
-- Ez áramütést vagy tüzet
okozhat.
• Ne használjon aeroszolos
termékeket a hűtőszekrény
közelében.
-- A hűtőszekrény közelében
használt spray tűz- és
robbanásveszélyt jelenthet.
-- Ne törje meg a csatlakozó
kábelt, illetve ne helyezzen rá
nehéz tárgyakat.
• A hűtőszekrényt a jelen
használati útmutatóban
ismertetett módon kell
elhelyezni.
• Ne tegye a hűtőszekrényt
nedves helyre, vagy ahol víz
érheti.
-- Az elektromos alkatrészek
szigetelésének meghibásodása
áramütést vagy tüzet okozhat.
• A tápkábelt megfelelően dugja
be, úgy, hogy a kábel lefelé
lógjon.
-- Ha fejjel lefelé dugja be a
tápdugót, elszakadhat a vezeték,
ami tüzet vagy áramütést
okozhat.
• Győződjön meg róla, hogy a
hűtőszekrény hátoldala nem
nyomja és nem károsította a
hálózati csatlakozó dugóját.
• A hűtőszekrény mozgatása
közben ügyeljen arra, hogy
az elektromos vezeték ne
kerülhessen a készülék alá.
-- Ez tűzveszélyes lehet.
• A csomagolóanyagot tartsa
gyermekektől távol.
-- Ha a csomagolást a gyermek a
fejére húzza, fennáll a fulladás
veszélye.
• A készüléket úgy kell elhelyezni,
hogy a tápdugó könnyen
hozzáférhető legyen.
biztonsági információ _05
DA68-02833H (HU)-19.indd 5
2016. 3. 28. �� 9:17
-- Ennek elmulasztása
áramütéshez vagy tűzhöz
vezethet.
• Ne tegye a készüléket fűtőtest
vagy gyúlékony anyagok
közelébe.
• Ne telepítse a készüléket
párás, olajos vagy poros, illetve
közvetlen napfénynek vagy
víznek (esőnek) kitett helyre.
• Ne telepítse a készüléket olyan
helyre, ahol gázszivárgás esélye
áll fenn.
-- Ez áramütést vagy tüzet
okozhat.
• Ha por vagy víz halmozódik fel
a hűtőszekrényben, húzza ki a
dugót és forduljon a Samsung
Electronics ügyfélszolgálatához.
-- Másként tűzveszély kockázata
állhat fenn.
• Ne álljon rá a készülékre és ne
tegyen arra semmilyen tárgyat
(pl. ruhák, égő gyertyák, égő
cigaretta, edények, vegyi
anyagok, fém tárgyak, stb.).
-- Ez áramütést, tüzet,
meghibásodást vagy személyi
sérülést okozhat.
vagy telefonvezetékhez.
-- A hűtőszekrény földelésével
az áramütés veszélye a
feszültség alatt levő alkatrészek
szigetelésének esetleges hibája
esetén is megakadályozható.
-- Ez áramütést, tüzet, robbanást
vagy a készülék meghibásodását
okozhatja.
-- Soha ne csatlakoztassa a
tápkábelt nem megfelelően
földelt konnektorba, és ügyeljen
arra, hogy az megfeleljen a helyi
és nemzeti szabványoknak.
• A sérült tápkábelt a
balesetek megelőzése
érdekében csak a
gyártó vagy annak
szervizképviselete,
illetve megfelelő
szakképzettséggel
rendelkező személy
cserélheti ki.
• A hűtőszekrény biztosítékát
szakképzett szerelőnek vagy
szakszerviznek kell kicserélnie.
-- Ennek elmulasztása áramütést
vagy személyi sérülést okozhat.
• A készüléket megfelelően
földelni kell.
• Ne földelje a készüléket
gázcsőhöz, műanyag vízcsőhöz
06_ biztonsági információ
DA68-02833H (HU)-19.indd 6
2016. 3. 28. �� 9:17
FIGYELEM
FIGYELMEZTETŐ JELEK -- Ha a víz kifolyik, tűz vagy az
áramütés veszélye áll fenn.
AZ ELHELYEZÉSHEZ
• Nedves kézzel ne érintse meg
a hűtőszekrény falát vagy az
abban tárolt termékeket.
-- Ez fagyási sérülést okozhat.
• Semmilyen hőérzékeny anyagot
ne helyezzen a hűtőszekrény
közelébe; ilyenek a tűzveszélyes
aeroszolok, gyúlékony tárgyak,
szárazjég, gyógyszerek vagy
más vegyszerek. Ne tartson
illékony vagy gyúlékony tárgyakat
vagy anyagokat (pl. benzolt,
hígítót, propángázt, alkoholt,
LP gázt és hasonló termékeket,
stb.) a hűtőszekrényben.
-- Kizárólag élelmiszert tároljon a
hűtőszekrényben.
FIGYELMEZTETÉSEK
-- Ez tüzet vagy robbanást
eredményezhet.
A HASZNÁLATRA
VONATKOZÓAN
• Ne tároljon a hűtőszekrényben
gyógyszerkészítményeket,
• Vizes kézzel soha ne
tudományos kutatási célú
érintse meg a tápdugót.
anyagokat vagy hőmérsékletre
-- Ez áramütést okozhat.
érzékeny termékeket.
• Ne tároljon a készülék tetején
-- Ne tároljon a hűtőszekrényben
idegen tárgyakat.
pontos hőmérséklet-- Amikor az ajtót kinyitja vagy
szabályozást igénylő termékeket.
becsukja, azok leeshetnek, és
személyi sérülést és/vagy anyagi • Ne helyezzen elektromos
készülékeket a hűtőszekrénybe
kárt okozhatnak.
/ mélyhűtőbe, illetve abban ne
• Ne tegyen vízzel töltött tárgyat a
használjon ilyeneket.
hűtőszekrényre.
• Hagyja szabadon
a hűtőszekrény
szellőzőnyílásait.
• Üzembe helyezés után hagyja a
készüléket 2 órán át állni.
• Javasoljuk, hogy csak
szakképzett szerelővel vagy
szervizcéggel végeztesse a
készülék üzembe helyezését és
karbantartását.
-- Ennek be nem tartása
áramütést, tüzet, robbanást,
meghibásodást vagy személyi
sérülést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS
biztonsági információ _07
DA68-02833H (HU)-19.indd 7
2016. 3. 28. �� 9:17
• Ha vegyszerszagot vagy
füstöt észlel, azonnal húzza
ki a hálózati csatlakozót, és
lépjen kapcsolatba a Samsung
Electronics ügyfélszolgálatával.
• Ha a hűtőszekrényben por
vagy víz van, húzza ki a dugót
a konnektorból, és forduljon
a Samsung Electronics
szervizközpontjához.
-- Másként tűzveszély kockázata
állhat fenn.
• Ha gázszivárgást észlel,
óvakodjon a nyílt láng vagy
egyéb tűzforrás használatától, és
szellőztesse ki a helyiséget.
• A leolvasztási folyamat
gyorsításához – a gyártó által
ajánlott lehetőségeken kívül –
ne használjon mechanikus vagy
más eszközöket.
• Ne tegyen kárt a hűtőszekrény
hűtőkörében.
• Ne permetezzen illékony
anyagot, például rovarirtót a
készülék felületére.
-- Amellett, hogy káros az emberi
egészségre, áramütést, tüzet
vagy meghibásodást is okozhat.
• Ne használjon hajszárítót
a hűtőszekrény belsejének
megszárítására.
Ne tegyen égő gyertyát a
hűtőszekrénybe a kellemetlen
szagok eltávolítása érdekében.
-- Ez áramütést vagy tüzet
okozhat.
• Csak iható vizet töltsön a
víztartályba és a jégtálcába
(ásványvíz vagy tisztított víz).
-- Ne töltsön a tartályba teát,
gyümölcslét vagy sportitalokat,
mivel ezek károsíthatják a
hűtőszekrényt.
• Ne hagyja, hogy kisgyermekek
az ajtajára kapaszkodjanak.
Ellenkező esetben súlyos sérülés
történhet.
-- Fennáll a gyerekek
beszorulásának veszélye.
Ne hagyja, hogy a kisgyermekek
a hűtőszekrénybe másszanak.
• Ne hagyja nyitva a hűtőszekrény
ajtaját, ha a hűtőszekrény nincs
felügyelet alatt, és ne hagyja,
hogy a gyermekek bemásszanak
a hűtőszekrénybe.
• Ne hagyja, hogy a csecsemők
és gyermekek bemásszanak a
fiókba.
-- Ez fulladásos halálhoz vagy
személyi sérüléshez vezethet.
• Ne üljön rá a mélyhűtő ajtajára.
-- Az ajtó eltörhet, és személyi
sérülést okozhat.
• Ne tegye be a hűtő polcait fejjel
08_ biztonsági információ
DA68-02833H (HU)-19.indd 8
2016. 3. 28. �� 9:17
lefelé. Ebben az esetben a polc
ütközője nem működik.
-- Az üvegpolcok leesése személyi
sérülésekhez vezethet.
mellé helyezve tárolja, hogy ne
essenek ki.
• A termék háztartási használatra,
kizárólag élelmiszerek tárolására
szolgál.
• Gázszivárgás (pl,
• Ne dugja be az ujját vagy más
propángáz, LP gáz stb.
tárgyakat az adagolónyílásba,
szivárgása) esetén azonnal
a jégadagolóba és a
szellőztessen ki, és ne
jégkockakészítő edénybe.
érintse meg a tápdugót.
-- Ezzel személyi sérülést vagy
Ne érintse meg a készülék
anyagi kárt okozhat.
elektromos vezetékét.
• Ne tegye kezeit, vagy más
-- Ne használjon szellőzőventilátort.
tárgyakat (pl. evőpálcikákat)
-- Az esetleges szikra robbanást
a hűtőszekrény aljához vagy
vagy tüzet okozhat.
hátuljához.
• Csak a gyártó vagy a szakszerviz -- Ez áramütést vagy sérüléseket
által biztosított LED lámpákat
okozhat.
használja.
-- Az éles szélek sérülést okozhatnak.
• A gyermekeket szemmel kell
tartani, hogy ne játsszanak a
• Soha ne próbálja meg
készülékkel.
egyedül megjavítani,
• Tartsa távol ujjait a becsípődés
szétszerelni vagy
veszélyes helyektől; az ajtók és
módosítani a készüléket.
a rekeszek között rendkívül kis
-- Csak szabvány biztosítékot
nyílások vannak.
használjon (réz vagy acéldrótot
• Ne hagyja, hogy kisgyermekek
ne).
az ajtajára kapaszkodjanak.
-- A készülék javításakor vagy
Ellenkező esetben súlyos sérülés
újbóli telepítésekor vegye fel
történhet.
a kapcsolatot a legközelebbi
• Fennáll a gyerekek
szervizközponttal.
beszorulásának veszélye.
-- Ennek be nem tartása
Ne hagyja, hogy a kisgyermekek
áramütést, tüzet, meghibásodást
a hűtőszekrénybe másszanak.
vagy személyi sérülést okozhat.
• A palackokat szorosan egymás
biztonsági információ _09
DA68-02833H (HU)-19.indd 9
2016. 3. 28. �� 9:17
• Ha a berendezés furcsa
hangokat ad ki, ég,
vagy szagot vagy füstöt
áraszt, azonnal húzza ki a
dugót a konnektorból, és
keresse fel a legközelebbi
szervizközpontot.
-- Ennek elmulasztása áramütést
vagy tüzet okozhat.
• Mielőtt kicserélné a hűtőszekrény
belső lámpáit, húzza ki a dugót
a konnektorból.
-- Ellenkező esetben áramütés
veszélye áll fenn.
• Ha a világítás cseréjekor
nehézséget tapasztal, forduljon
szakszervizhez.
• Ha a termékek LED lámpákkal
vannak felszerelve, ne szerelje
szét saját maga a lámpaburát és
a LED lámpát.
-- Forduljon szakszervizhez.
• Szorosan csatlakoztassa a
tápdugót a konnektorba.
Ne használjon sérült tápdugót,
tápkábelt vagy meglazult fali
konnektort.
-- Ez áramütést vagy tüzet
okozhat.
• Ne tegyen vízzel töltött edényt a
készülékre.
-- Ha a víz kifolyik, tűz vagy az
áramütés veszélye áll fenn.
• Soha ne álljon hosszú ideig
közvetlenül az UV LED lámpa
alá.
-- Ez az ultraibolya sugarak miatt a
szem megerőltetését okozhatja.
FIGYELEM
ÓVINTÉZKEDÉSEK
A HASZNÁLATTAL
KAPCSOLATBAN
• A hűtőszekrény legjobb
teljesítményének
eléréséhez:
-- Ne helyezzen élelmiszert túl
közel a készülék hátulján lévő
szellőzőnyílások elé, mert ezzel
akadályozhatja a levegő szabad
keringését a hűtőszekrényben.
-- Csomagolja be vagy helyezze
légmentesen záró tartóedénybe
az élelmiszert, mielőtt a
hűtőszekrénybe tenné.
-- Fagyasztásra behelyezett friss
élelmiszert ne rakjon a már ott
lévő mellé.
• Ne tegyen a fagyasztóba
üvegeket vagy szénsavas
italokat.
-- A tartály megfagyva eltörhet, ami
sérüléseket okozhat.
• Tartsa be a maximális
eltarthatósági időket, és vegye
10_ biztonsági információ
DA68-02833H (HU)-19.indd 10
2016. 3. 28. �� 9:17
figyelembe a fagyasztott áruk
lejárati idejét.
• Nem kell a hűtőszekrény kábelét
kihúznia a hálózati csatlakozóból,
ha három hétnél rövidebb ideig
lesz távol.
Amennyiben három hétig vagy
hosszabb ideig lesz távol,
vegyen ki minden élelmiszert a
hűtőszekrényből.
Húzza ki a hálózati csatlakozót,
majd tisztítsa ki, öblítse át és
szárítsa meg a hűtőszekrény.
• Soha ne tegyen szénsavas
italokat a fagyasztórekeszbe.
Ne tegyen üvegpalackot vagy
üvegedényt a fagyasztóba.
-- Amikor ezek tartalma megfagy,
az üveg eltörhet, és személyi
sérülést vagy anyagi kárt
okozhat.
• Ne módosítsa a hűtőszekrény
működését.
-- A módosítások személyi sérülést
vagy anyagi kárt okozhatnak.
A harmadik fél által a teljes
készüléken végzett egyetlen
módosításra sem vonatkozik a
Samsung jótállási szolgáltatás,
és a Samsung nem felelős a
harmadik felek által végzett
módosításokból eredő biztonsági
problémákért vagy károkért.
• Ne zárja el a szellőzőnyílásokat.
-- A szellőzőnyílások eltakarása
esetén, különösen ha az
műanyag zacskóval történik, a
hűtőszekrény túlzottan lehűlhet.
• Csak a hűtőszekrényhez
mellékelt jégkészítőt használja.
• Törölje le a lecsapódott párát a
hűtőszekrény belső falairól, és
hagyja nyitva az ajtót.
-- Ellenkező esetben kellemetlen
szag és penész alakulhat ki.
• Ha a hűtőszekrény nedves lesz,
húzza ki az elektromos vezetéket
és forduljon a Samsung
Electronics szervizközpontjához.
biztonsági információ _11
DA68-02833H (HU)-19.indd 11
2016. 3. 28. �� 9:17
FIGYELEM
más tárgyat az adagoló nyílásba.
FIGYELMEZTETŐ JELEK
-- Ezzel személyi sérülést vagy
TISZTÍTÁSHOZ ÉS
anyagi kárt okozhat.
KARBANTARTÁSHOZ
• Ne permetezzen
• Tisztítás és karbantartás
tisztítószert közvetlenül a
előtt mindig húzza ki a
kijelzőre.
készüléket a konnektorból.
-- Lekophatnak a kijelzőre
-- Ennek elmulasztása áramütést
nyomtatott betűk.
vagy tüzet okozhat.
• Ha a készülék belsejébe idegen
anyag, például víz kerül, húzza
ki a tápdugót és vegye fel a
kapcsolatot a legközelebbi
szervizközponttal.
-- Ennek elmulasztása áramütést
vagy tüzet okozhat.
• Száraz ronggyal rendszeresen
távolítsa el az idegen anyagokat,
például port és vizet a
tápdugóról és a csatlakozási
pontokról.
-- Húzza ki a tápdugót és száraz
ronggyal tisztítsa meg.
-- Ennek elmulasztása áramütést
vagy tüzet okozhat.
• Tisztításkor soha ne
permetezzen vizet közvetlenül a
készülékre.
• A tisztításhoz ne használjon
benzolt, hígítót vagy Cloroxot,
vagy kloridot.
-- Ezek kárt tehetnek a készülék
felületében és tüzet okozhatnak.
• Soha ne dugja be ujját, vagy
12_ biztonsági információ
DA68-02833H (HU)-19.indd 12
2016. 3. 28. �� 9:17
meg róla, hogy a készülék
hátoldalán lévő csövek egyike
sem sérült.
• A polcokat hagyja a
A csövek szabad térben
készülékben, hogy a
eltörnek.
gyermekek ne tudjanak
• A hűtőszekrény és más
könnyen belemászni.
hűtőszekrények hulladékként
• Ártalmatlanítás előtt győződjön
való kezelésekor távolítsa el
meg róla, hogy a készülék
az ajtót, az ajtó tömítéseit és
hátoldalán lévő csövek egyike
az ajtóreteszeket, nehogy
sem sérült.
kisgyermekek vagy állatok
• A hűtőszekrény hűtőközege
maradjanak benne.
R-600a vagy R-134a.
A gyermekeket szemmel kell
Ellenőrizze a kompresszor
tartani, hogy ne másszanak be
címkéjét a készülék hátulján és a
és játsszanak a készülékkel.
minősítő címkét a hűtőszekrény
belsejében; innen megtudhatja, -- Ha a gyermek beszorul a
készülékbe, az sérülésekhez
hogy az Ön készüléke milyen
vagy fulladásos halálhoz
hűtőközeggel működik.
vezethet.
Ha a termék tűzveszélyes gázt
(R-600a hűtőközeget) tartalmaz, • Kérjük, környezetbarát
módon selejtezze le a termék
forduljon a helyi hatósághoz
csomagolóanyagait is.
a termék biztonságos
• A termék csomagolóanyagait
hulladékkezelése érdekében.
tartsa gyermekektől távol, mivel
A ciklopentánt a
ezek veszélyt jelenthetnek rájuk
szigetelés habosító
nézve.
anyagaként alkalmazták.
-- Ha a gyermek a fejére húzza a
A szigetelőanyagban lévő
zacskót, az fulladáshoz vezethet
gázok esetében különleges
ártalmatlanítási eljárásra van
szükség. Kérje a helyi hatóságok
tanácsát e termék környezetre
biztonságos elhelyezésére
vonatkozóan.
Hulladékkezelés előtt győződjön
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETŐ JELEK
LESELEJTEZÉSHEZ
biztonsági információ _13
DA68-02833H (HU)-19.indd 13
2016. 3. 28. �� 9:17
TOVÁBBI TANÁCSOK A
RENDELTETÉSSZERŰ
HASZNÁLATHOZ
• Áramszünet esetén hívja
az elektromos művek helyi
kirendeltségét, és kérdezze meg,
meddig fog tartani.
-- Az egy-két órás áramszünet
rendszerint nincs hatással a
hűtőszekrényben uralkodó
hőmérsékletre.
Áramkimaradás esetén csak a
legszükségesebb esetben nyissa
ki az ajtókat.
-- Ha viszont az áramszünet 24
óránál tovább tart, vegyen ki
minden fagyasztott élelmiszert.
• Ha a hűtőszekrény kulccsal
zárható, tartsa azt távol a
gyermekektől, és ne a készülék
közelében helyezze el.
• A készülék nem működik
megbízhatóan (a tartalma
kiolvadhat, túlságosan
megnő a hőmérséklet a
fagyasztórekeszben), ha a
külső hőmérséklet túl hosszú
ideig a hűtőszekrény tervezett
hőmérséklet-tartománya fölé
emelkedik.
• Ne tároljon a fagyasztóban olyan
élelmiszereket, amelyek alacsony
hőmérsékleten könnyen
károsodnak, például banánt,
dinnyét.
• A készülék jegesedés mentes
kialakítású, ami azt jelenti,
hogy nincs szükség a hűtőtér
leolvasztására, mivel ez
automatikusan történik.
• A leolvasztás alatti hőmérsékletemelkedés megfelel az ISO
szabvány követelményeinek.
Ha azonban meg kívánja
akadályozni, hogy a készülék
leolvasztása alatt túlzottan
megemelkedjen a fagyasztott
élelmiszerek hőmérséklete,
csomagolja azokat több réteg
újságpapírba.
• A fagyasztott élelmiszerek
hőmérsékletének leolvasztás
alatt történő megemelkedése
lerövidítheti azok
eltarthatóságának időtartamát.
• Ne fagyassza újra a már kiolvadt
élelmiszert.
• A két csillagjellel ( ) jelölt
kétcsillagos tárhely (ek)ben vagy
rekesz (ek)ben kissé magasabb
a hőmérséklet, mint a fagyasztó
többi részében.
A kétcsillagos tárhely (ek) vagy
rekesz (ek) helye az utasítások
és/vagy szállítási feltételek
szerint változhat.
14_ biztonsági információ
DA68-02833H (HU)-19.indd 14
2016. 3. 28. �� 9:17
Energiatakarékossági tanácsok
-- A készüléket hűvös, száraz,
megfelelő szellőzésű helyiségbe
telepítse.
Gondoskodjon róla, hogy a
készüléket ne érje közvetlen
napsugárzás, és azt soha ne
helyezze közvetlenül hőforrás
(például radiátor) mellé.
-- Soha ne zárja el a készülék
szellőzőnyílásait vagy rácsait.
-- Mielőtt a készülékbe helyezné,
hagyja lehűlni a meleg
élelmiszert.
-- A fagyasztott élelmiszert hagyja
a hűtőszekrényben kiolvadni.
Így a fagyasztott termékek
hőenergiáját a hűtőszekrényben
lévő élelmiszerek hűtésére
használhatja fel.
-- Ne hagyja nyitva túl hosszú
ideig a készülék ajtaját, amikor
élelmiszert helyez be, vagy vesz
ki. Minél rövidebb ideig van
nyitva az ajtó, a hűtőszekrényben
annál kevesebb jég képződik.
-- Elhelyezéskor biztosítson
elegendő szabad helyet a
készülék mellett, mögött és
felett. Ezzel csökkentheti
az energiafogyasztás és a
villanyszámláját.
-- A leghatékonyabb
energiafelhasználás érdekében
minden kosarat, rekeszt és
polcot a gyártó által beállított
pozícióban használjon.
A készüléket otthoni és ahhoz
hasonló használati körülményekre
tervezték, mint például
-- személyzeti konyhákba
boltokban, irodákban és más
munkahelyeken;
-- tanyaházakba és vendégek
általi használatra szállodákba,
motelekbe és más szálláshelyekre;
-- panziókba;
-- étkeztetéssel foglalkozó helyekre
és hasonló, nem kereskedelmi
felhasználásra.
biztonsági információ _15
DA68-02833H (HU)-19.indd 15
2016. 3. 28. �� 9:17
tartalom
A HŰTŐSZEKRÉNY ÜZEMBE HELYEZÉSE…………………………………………………… 16
A HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATA……………………………………………………………… 19
AZ AJTÓ ÁTFORDÍTÁSA (OPCIONÁLIS)……………………………………………………… 25
HIBAELHÁRÍTÁS…………………………………………………………………………………… 31
A hűtőszekrény üzembe helyezése
• A hűtőszekrényt a jelen használati útmutatóban
ismertetett módon kell elhelyezni.
• A berendezést kizárólag rendeltetési céljára
használja, a jelen használati útmutatóban leírtak
szerint.
• Azt javasoljuk, hogy hogy az esetleges
javításokat mindenképpen szakemberrel
végeztesse el.
• Kérjük, környezetbarát módon selejtezze le a
termék csomagolóanyagait is.
100 mm
1,850 mm
1,780 mm
vagy
2,010 mm
50 mm
• Mielőtt kicserélné a hűtőszekrény belső
égőjét, húzza ki a hálózati csatlakozó
dugót.
-- Ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
FIGYELMEZTETÉS
legalább
50 mm
A legjobb hely kiválasztása a
hűtőszekrény számára
• Válasszon olyan helyet, amit nem ér közvetlen
napsugárzás.
• Olyan helyet válasszon, ahol sík (vagy majdnem
sík) a padló.
• Válasszon olyan helyet, ahol a hűtőszekrény
számára elegendő tér van az ajtók kinyitásához.
legalább
50 mm
135º
1214.7 mm
595 mm
602.2 mm
Gratulálunk új Samsung hűtőszekrényéhez.
Bízunk benne, hogy élvezni fogja az új készülék
által kínált csúcstechnológiájú funkciók
hatékonyagát.
• A hűtőszekrényt telepítse egyenes felületre, és
biztosítson elegendő szabad teret.
-- Ha a hűtőszekrény nincs vízszintes helyzetben,
előfordulhat, hogy a belső hűtőrendszer nem
működik megfelelően.
-- A használat közben igényelt teljes terület.
Lásd a lent feltüntetett ábrát és méreteket.
1062.4 mm
FELKÉSZÜLÉS A
HŰTŐSZEKRÉNY TELEPÍTÉSÉRE
994 mm
16_ üzembe helyezés
DA68-02833H (HU)-19.indd 16
2016. 3. 28. �� 9:17
A PADLÓ
Távtartó
Távtartó
• Elhelyezéskor biztosítson elegendő
szabad helyet a készülék mellett,
mögött és felett a megfelelő
levegőáramlás biztosításához.
Ezzel csökkentheti az energiafogyasztás
és a villanyszámláját.
• Ne tegye a hűtőszekrényt olyan helyre, ahol a
hőmérséklet 10 °C alá csökkenhet.
• Gondoskodjon róla, hogy a készülék
karbantartás esetén szabadon mozgatható
legyen.
FIGYELEM
FIGYELEM
• A hűtőszekrény tologatása károsíthatja
a padlót. Ha a telepítés után elmozdítja
a hűtőszekrényt, azzal károsíthatja a
padlót.
01üzembe helyezés
• Távolítsa el a papírt a távtartóról,
majd csatlakoztasson egy távtartót
(szürke kocka) a hűtő hátuljára a jobb
teljesítmény érdekében. Ügyeljen rá,
hogy a hűtő telepítésekor a távtartó a
fenti képen látható módon álljon.
A távtartó javítja a hűtő teljesítményét.
(Kizárólag az RB31F***B, RB29F***B,
RB37J***9**, RB33J3**9 modellek
esetén.)
A megfelelő elhelyezéshez a hűtőszekrényt sík és
kemény felületre kell állítani, amely egy szintben van
a padló többi részével. A felületnek elég erősnek
kell lennie ahhoz, hogy elbírja a teljesen megtöltött
hűtőszekrényt (azaz kb. 65 kg-ot). A padlóburkolat
védelme érdekében vágjon ki egy nagyméretű
kartonlapot és tegye a hűtőszekrény alá.
• A hűtőszekrény mozgatásakor rögzítse
a tápkábelt a rögzítőelem segítségével
a készülék hátoldalához.
Elhelyezéskor, szervizeléskor vagy
a hűtőszekrény mögötti terület
tisztításakor mindig egyenesen húzza
ki a hűtőszekrényt, és egyenesen tolja
vissza, ha végzett. Emellett ellenőrizze
azt is, hogy a padló elbírja-e a teljesen
megtöltött hűtőszekrényt.
Ellenkező esetben a padló megsérülhet.
A fölösleges hosszúságú elektromos
vezetéket kösse a hűtőszekrény hátsó
részére, hogy ne érjen a padlóhoz; ezzel
megakadályozhatja, hogy az elektromos
vezeték mozgatáskor a görgők alá
szoruljon.
üzembe helyezés _17
DA68-02833H (HU)-19.indd 17
2016. 3. 28. �� 9:17
A HŰTŐSZEKRÉNY SZINTEZÉSE
Ha a készülék eleje kissé magasabban van, mint a
hátulja, az ajtó könnyebben nyílik és záródik.
1. eset: A berendezés balra dől.
Forgassa a bal oldali beállító lábat a nyíl irányába,
amíg a készülék vízszintes nem lesz.
2. eset: A berendezés jobbra dől.
Forgassa a jobb oldali beállító lábat a nyíl irányába,
amíg a készülék vízszintes nem lesz.
< 2. eset >
< 1. eset >
A HŰTŐSZEKRÉNY ÜZEMBE
HELYEZÉSE
Miután a hűtőszekrény a helyére került, üzembe
helyezheti azt és élvezheti a berendezés által kínált
számtalan funkciót.
Az alábbi lépések elvégzésével hűtőszekrénye
teljesen üzemkész állapotba helyezhető.
Ha a hűtőszekrény mégsem kapcsolna be,
ellenőrizze a tápellátást és az elektromosság
forrását, vagy tekintse meg a jelen útmutató végén
található Hibaelhárítás c. részt.
További kérdés esetén forduljon a Samsung
Electronics szervizközpontjához.
1. Állítsa a hűtőszekrényt megfelelő helyre úgy,
hogy megfelelő távolság legyen a fal és a
hűtőszekrény között.
Lásd az útmutató üzembe helyezésre
vonatkozó részét.
2. A hűtő üzembe helyezése előtt, kérjük,
távolítsa el a polcok sarkairól az ábrán látható
védőfedeleket.
(A fedelek célja a hűtő védelme a szállítás
során).
3. Ha a hűtőszekrény hálózati csatlakozója be
van dugva, az ajtó nyitásakor felgyullad a belső
világítás.
4. Állítsa a hőfokszabályozót a legalacsonyabb
hőmérsékletre, és várjon egy órát.
A mélyhűtőnek mérsékelten le kell hűlnie, és a
motornak egyenletesen kell működnie.
5. A hűtőszekrény bekapcsolása után eltart
néhány óráig, amíg eléri a megfelelő
hőmérsékletet.
Amint a hűtőszekrény hőmérséklete kellően
alacsony, elkezdhet enni- és innivalót tárolni
benne.
A hűtőszekrény bekapcsolásakor egy
hangjelzés szólal meg. Nyomja meg a
Fagyasztó vagy Hűtőszekrény gombot.
(Kizárólag Coolselect zóna funkcióval
ellátott modellek esetén )
Lásd: “A vezérlőpult használata”, 19.
oldal.
18_ üzembe helyezés
DA68-02833H (HU)-19.indd 18
2016. 3. 28. �� 9:17
a hűtőszekrény használata
A VEZÉRLŐPANEL HASZNÁLATA
A TÍPUS
1
Fagyasztó
B TÍPUS
-19 °C
1
3
2
1
2
C TÍPUS
1
2
D TÍPUS
1
E TÍPUS
2
1
3
-21 °C
-23 °C
-15 °C
-17 °C
02használat
Nyomja meg a Freezer (Fagyasztó) gombot a
fagyasztó hőmérsékletének beállításához (-15 és
-23 °C között). Az alapértelmezett hőmérsékletbeállítás 19 °C. A hőmérséklet a Fridge
(Hűtőszekrény) gomb minden egyes megnyomására
a következőképp változik, illetve a hőmérsékletjelző
ennek megfelelően jeleníti meg az értékeket.
A gomb 3 másodpercig tartó nyomva tartása
aktiválja a gyorsfagyasztás üzemmódot.
A gyorsfagyasztás szimbólum ( ) felvillan,
és a hűtőszekrény felgyorsítja a termékek
lefagyasztásához szükséges időt.
Az üzemmód 50 óráig aktív, a fagyasztó
hőmérsékletjelzője pedig ilyenkor nem változik.
A funkció automatikusan kikapcsol.
Amikor a gyorsfagyasztás kész, a funkció ikonja
kikapcsol, és a fagyasztó a korábban beállított
hőmérsékletre áll vissza.
Az üzemmód használata növeli az
energiafogyasztást. Ha már nincs rá szüksége, ne
felejtse el kikapcsolni és visszaállítani a fagyasztót
az eredeti hőmérsékletére.
Az üzemmód kikapcsolásához tartsa 3
másodpercig lenyomva a Freezer (Fagyasztó)
gombot.
Ha nagy mennyiségű élelmiszert kell lefagyasztania,
20 órával előtte állítsa be a gyorsfagyasztás
üzemmódot.
2
A gomb minden egyes megnyomásakor
rövid hangjelzés hallatszik.
Ha egyetlen gombot sem nyom meg, a
Fagyasztó, a Hűtőszekrény és a CoolSelect
zóna LED-jei a minimális energiafogyasztás
érdekében kikapcsolnak. A Power Freeze
és a Vacation funkciók LED-jei a megfelelő
funkciók esetén felkapcsolnak.
(Kizárólag az RB29****B, RB31****B,
RB32****B, RB33J3**9 modellek esetén)
használat _19
DA68-02833H (HU)-19.indd 19
2016. 3. 28. �� 9:17
2
Hűtőszekrény
Nyomja meg a Fridge (Hűtőszekrény) gombot
a hűtőszekrény hőmérsékletének beállításához
(1 °C és 7 °C között). Az alapértelmezett
hőmérséklet-beállítás 3 °C. A hőmérséklet a
Fridge (Hűtőszekrény) gomb minden egyes
megnyomására a következőképp változik, illetve a
hőmérsékletjelző ennek megfelelően jeleníti meg az
értékeket.
3 °C
2 °C
1 °C
7 °C
5 °C
A gomb 3 másodpercig tartó nyomva tartása
aktiválja a Vakáció üzemmódot. A vakáció funkció
visszajelzője ( ) felgyullad, és a hűtőszekrény
hőmérséklete 17 °C-ra áll be az energiafogyasztás
minimalizálása érdekében. Ez az üzemmód akkor
hasznos, ha hosszú vakációra vagy üzleti útra
megy, vagy ha nincs szüksége a hűtőszekrényre.
A Vakáció funkció bekapcsolása nincs hatással a
hűtőszekrény működésére. Ha a Vakáció funkció
aktív, és átállítja a hűtőszekrény hőmérsékletét,
akkor a funkció automatikusan kikapcsol.
Ügyeljen arra, hogy ne hagyjon élelmiszert a
hűtőszekrényben, ha bekapcsolja a Vakáció
üzemmódot.
Hőmérséklet riasztás
(Kizárólag Coolselect zóna funkcióval
ellátott modellek esetén, RB37J5**9**,
RB37J5**5**)
• Ha áramkimaradás miatt a fagyasztó rekesz
hőmérséklete túl magasra emelkedik, a
hőmérsékletjelző LED villogni kezd és a készülék
riasztást indít el. A riasztás leállításához nyomja
meg a Freezer (Fagyasztó) vagy a Fridge
(Hűtőszekrény) gombot.
• A riasztás az alábbi esetekben fordulhat elő:
-- A hűtőszekrény bekapcsolásakor.
-- Ha áramkimaradás miatt megnő a
fagyasztórekesz hőmérséklete.
1
Ha a Vakáció üzemmód be van kapcsolva,
a Coolselect zóna nem működik.
A Vakáció üzemmód kikapcsolásával a
Coolselect zóna aktiválódik.
2
3
Coolselect Zóna
A Coolselect zóna aktiválásához nyomja meg a
Coolselect Zone gombot. A Coolselect Zone ikonja
( ) felvillan és a fiókba húst és halat tehet.
Zöldségek tárolásához nyomja meg ismét a
Coolselect Zone gombot, ekkor a Coolselect Zone
ikonja ( ) eltűnik.
Ha a Vakáció üzemmód be van
kapcsolva, a Coolselect Zone gomb nem
használható.
• Egyes elemek, mint a víztartály vagy a
Cool Select Zone ( 1 ) eltérőek lehetnek,
és nem minden típuson találhatóak
meg.
• A gyümölcsök és a zöldségek megfagyhatnak a
Cool Select és a Fresh zónákban. (Opcionális)
• Ha sok ételt szeretne gyorsan lefagyasztani,
akkor használja a legalsó fiókot ( 2 ).
20_ használat
DA68-02833H (HU)-19.indd 20
2016. 3. 28. �� 9:17
TOVÁBBI POLC
A fagyasztott ételek jelzései az ajtópanelen
02használat
Az opcionálisan választható extra polc
esetében minden fiókot eltávolíthat, kivéve
a legalsót ( 2 ) és aztán az extra polcot
helyezze közvetlenül a legalsó fiók felé.
A termikus és műszaki jellemzők ettől nem
változnak.
Az extra polccal ellátott modellek
esetén a fagyasztórekesz deklarált
tárolókapacitását ezen alkatrészek nélkül
adtuk meg.
A FAGYASZTÓREKESZ JELLEMZŐI
A FELHAJTHATÓ POLC HASZNÁLATA
(OPCIONÁLIS)
A szimbólumok feletti számok az eltarthatóságot
mutatják hónapban. Fagyasztott termékek
vásárlásánál ellenőrizze a csomagolási/lejárati
dátumot.
Behajthatja a polcot, ha alatta magas edényeket
vagy termékeket szeretne elhelyezni.
Élelmiszer lefagyasztása
1. Kissé emelje meg a polcot, és csúsztassa
befelé.
2. A behajtott polcot egyszerűen kihúzva teljes
méretűvé állíthatja vissza.
Kizárólag friss és ép élelmiszert fagyasszon le.
A lefagyasztandó élelmiszert tartsa a már
lefagyasztott élelmiszertől különválasztva.
Annak érdekében, hogy az élelmiszer ne veszítse
el ízét, és hogy ne száradjon ki, helyezze azt
légmentesen zárható edényekbe.
Ügyeljen az élelmiszer megfelelő
csomagolására:
1.
2.
3.
4.
FIGYELEM
Az összecsukható polc kieshet a
hűtőszekrényből, ezért legyen óvatos a
használata és tisztítása közben.
Csomagolja be az élelmiszereket.
Préselje ki a levegőt.
Zárja le a csomagolást.
Címkézze fel a csomagolást a tárolt élelmiszer
megnevezésével és a lefagyasztás dátumával.
A következő termékek NEM alkalmasak az
élelmiszerek becsomagolására:
Csomagolópapír, zsírpapír, celofán, szemeteszsák,
használt bevásárló zacskó.
A következő termékek alkalmasak az
élelmiszerek becsomagolására:
Folpack, alufólia, ételhordó doboz. Ezek a
termékek megvásárolhatók a forgalmazónál.
A következő termékek alkalmasak a
becsomagolt élelmiszerek lezárására:
Gumigyűrű, műanyag csipesz, zsinór, fagytűrő
ragasztószalag vagy hasonló. A zacskókat és a
folpackot fóliazáróval lehet lezárni.
használat _21
DA68-02833H (HU)-19.indd 21
2016. 3. 28. �� 9:17
Fagyasztott élelmiszerek eltarthatósága
Az eltarthatóság az élelmiszer fajtájától függ.
-18 °C-os beállítás mellett:
• Friss szárnyas (egész csirke), friss hús (marha,
sertés): max. 12 hónap
• Hal (friss, kész), friss rák, kagyló, tintahal: max.
6 hónap
• Pizza, virsli: max. 2 hónap
A tárolás idő az FDA weboldalán tekinthető meg
(http://www.fda.gov/).
FIGYELEM
• Ha nem tartja be ezeket az
időtartamokat, ételmérgezést kaphat.
Mélyfagyasztott élelmiszerek vásárlása és
tárolása
Fagyasztott élelmiszer vásárlása esetén tartsa
szem előtt a következőket:
• Ellenőrizze, hogy a csomagolás nem sérült-e meg.
• Ellenőrizze a lejárati dátumot.
• A szupermarket mélyhűtőjének hőmérséklete
-18 °C-nak vagy hidegebbnek kell lennie.
Ha ennél melegebb, a fagyasztott élelmiszer
eltarthatósági ideje jelentősen lecsökken.
• Bevásárláskor a mélyfagyasztott terméket vegye
meg utoljára. Csomagolja be újságpapírba vagy
helyezze hűtőtáskába és vigye haza.
• Ha hazaért, azonnal helyezze be a
mélyfagyasztott élelmiszert a fagyasztóba.
Az eltarthatósági idő lejárta előtt fogyassza el az
élelmiszert.
A VÍZADAGOLÓ HASZNÁLATA
(OPCIONÁLIS)
A vízadagolóval könnyen, a hűtőszekrény ajtajának
kinyitása nélkül juthat hűtött vízhez.
• Emelje fel a palacktartót
1
( 1 ).
• Emelje fel és húzza ki a
2
víztartályt ( 2 ).
-- A víztartály kiemeléséhez
fogja meg a fogantyúkat
mindkét oldalon.
-- Első használat előtt tisztítsa meg a víztartály
belsejét.
• Töltse fel vízzel a tartályt, biztosítva, hogy stabil
pozícióban van, és helyet hagyva a vízellátás
meghosszabbított kimenetének.
-- Töltse fel a tartályt 4,5 L vízzel. Ha ennél
magasabbra tölti, túlfolyhat a fedél lezárásakor.
-- Amennyiben a víztartály első feltöltést követően
a víz csepegését tapasztalja, töltse fel ismét
500 ml vízzel.
-- A tartályt nem lehet feltölteni, amikor az a
hűtőszekrényben van.
• 1. módszer
-- Töltse fel a tartályt úgy, hogy a nyíl irányában
felnyitja a kerek tetőt.
Kerek fedél
Víztartály
Fagyasztott élelmiszerek kiolvasztása
Az élelmiszer típusától és a felhasználás módjától
függően válasszon a következő opciók közül:
• Szobahőmérsékleten.
• Hűtőszekrényben.
• Elektromos sütőben ventillátoros vagy anélküli
meleg levegővel.
• Mikrohullámú sütőben.
Adagolócsap
• 2. módszer
-- Töltse fel a tartályt úgy, felemeli és felnyitja a
nagyméretű fedelet.
Ne fagyassza le az olyan élelmiszereket,
melyek olvadni kezdtek, vagy amelyek
már felolvadtak.
Az élelmiszer csak az elkészítést követően
fagyasztható le újra (forralás vagy sütés).
FIGYELEM
A fagyasztott termékeket ne tárolja a maximális
tárolási időn túl.
A víztartály tisztítást követő
összeszerelésekor biztosítsa, hogy az
adagolócsap is fel legyen szerelve.
Ez a víz szivárgását okozhatja.
22_ használat
DA68-02833H (HU)-19.indd 22
2016. 3. 28. �� 9:17
A BELSŐ ALKATRÉSZEK
ELTÁVOLÍTÁSA
• A víztartály behelyezése
után zárja be a hűtőszekrény
ajtaját.
-- Az ajtó becsukása után
ellenőrizze, hogy az
adagolócsap kint van-e.
FIGYELEM
A víztartályba csak ásványvizet vagy
tisztított vizet töltsön.
• Helyezzen egy poharat a vízadagoló nyílás alá,
és nyomja óvatosan az adagolókarhoz.
Ügyeljen rá, hogy a pohár egy vonalban legyen
az adagoló nyílással, nehogy kifröccsenjen a
víz.
FIGYELEM
FIGYELEM
Ellenőrizze, hogy a retesz “UNLOCK”
állásra van-e állítva.
Csak ezen állás mellett adagolható víz.
Összeszereléskor a polcokat a megfelelő
pozícióba állítsa, ne helyezze be őket fejjel
lefelé. Ezzel személyi sérülést vagy anyagi
kárt okozhat.
Amikor visszarakja a polcokat, ügyeljen rá,
hogy a “Front” feliratú címke a hűtő eleje
felé nézzen.
02használat
FIGYELEM
Rögzítse erőteljesen az
ajtóhoz a víztartályt.
Ellenkező esetben nem
biztos, hogy megfelelően fog működni.
Ne használja víztartály nélkül a
hűtőszekrényt. Ellenkező esetben romlik a
hatásfoka.
Polcok
Óvatosan emelje fel a
fiókokat két kézzel, és húzza
önmaga felé. (Üvegpolc)
FIGYELEM
Ne helyezze be a
polcokat fejjel lefelé vagy fordítva.
Fennáll a veszélye, hogy leesnek.
Adagoló szintje
ZÁRVA
NYITVA
Ajtópolcok
Az ajtópolcok
eltávolításához erőteljesen
fogja meg az ajtópolcot
két kézzel, és emelje fel
óvatosan.
Víztartály
A víztartály eltávolításához
emelje fel a palacktartót,
és erőteljesen fogja meg
a víztartályt két kézzel, és
emelje fel óvatosan.
Lehet, hogy az adott modell nem
tartalmazza a víztartályt.
használat _23
DA68-02833H (HU)-19.indd 23
2016. 3. 28. �� 9:17
Fiókok
A LED LÁMPA CSERÉJE
Húzza ki teljesen a
fiókokat, majd egy kissé
emelje meg azokat a teljes
eltávolításhoz.
Ha a belső vagy külső LED lámpa kiment, ne
szerelje le a lámpaburkolatot és a LED lámpát saját
kezűleg.
• Amennyiben a fiókok beszorulnak az ajtóba, a
polcok eltávolítása után emelje fel a fiókot és
úgy távolítsa el azokat.
Kérjük, forduljon szerelőhöz.
A HŰTŐSZEKRÉNY TISZTÍTÁSA
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELEM
Ne használjon benzint, hígítószert vagy
Clorox™-ot a tisztításhoz.
Ezek ugyanis kárt tehetnek a készülék
felületében és tűzveszély kialakulásához
vezethetnek.
Ha a hűtőszekrény feszültség alatt van, ne
permetezzen rá vizet, mert az áramütést
okozhat. Ne használjon benzolt, hígítót
vagy autómosó szert a hűtőszekrény
tisztítására a tűzveszély miatt.
1. Húzza ki a hűtőszekrény tápkábelét.
2. Nedvesítsen meg vízzel egy puha, szöszmentes
rongyot vagy egy papírtörlőt.
A hűtőszekrény tisztításához ne
használjon semmiféle tisztítószert, mert az
elszíneződést okozhat, vagy kárt tehet a
hűtőszekrényben.
3. Törölje át a hűtőszekrény külső és belső
felületeit.
4. Dugja vissza a hűtőszekrény tápkábelét.
Amikor a vízadagolóból
nem jön ki víz, akkor
nyomja meg kissé a
víztartály tetejét.
24_ használat
DA68-02833H (HU)-19.indd 24
2016. 3. 28. �� 9:17
az ajtó átfordítása (opcionális)
AZ AJTÓ MEGFORDÍTÁSA
(OPCIONÁLIS)
1. Távolítsa el az ajtókábel burkolatát.
02használat
A hűtőszekrény ajtajának megfordítása előtt
győződjön meg róla, hogy kihúzta a hálózati
áramellátásból. A Samsung azt javasolja, hogy az
ajtó nyitásának felcserélését csak a Samsung által
kijelölt szerviz végezze el. Ennek költségei minden
esetben a vásárlót terhelik.
A hűtőszekrényajtó szétszerelése
Az ajtókábel burkolata
Az ajtó nyitási irányának felcserélésekor
bekövetkező sérülésekre a garancia
semmilyen körülmények között nem
vonatkozik.
Az ilyen körülmények miatt szükségessé
váló javítások költsége a vásárlót terheli.
1. Mielőtt megfordítaná a hűtőszekrény ajtajának
nyitásirányát, ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény
le van-e választva a hálózati áramellátásról, és
minden élelmiszer ki van-e véve belőle.
2. Ha nem érzi úgy, hogy magabiztosan követni
tudja a kézikönyv utasításait, a művelet
elvégzéséhez forduljon egy hivatalos Samsung
szerelőhöz.
3. Csak akkor csatlakoztassa újból a
hűtőszekrényt a hálózati áramellátáshoz, miután
befejezte az ajtó nyitásirányának megfordítását,
és legalább egy órát várt.
Szükséges szerszámok
* Csak az RB37* típus esetén.
Az ajtókábel burkolata
2. Szerelje szét a fedélrekesz burkolatát.
A fedélrekesz burkolata
* Csak az RB37* típus esetén.
A fedélrekesz burkolata
Nincs mellékelve
Csillagfejű (+)
csavarhúzó
Lapos fejű (–)
csavarhúzó
11 mm-es
csavarkulcs
(a pántokhoz)
Nincs
mellékelve
Kiegészítő alkatrész
8 mm-es
csőkulcs
(a csavarokhoz)
Zsanérfedő / Ajtónyílás takarólemez
3. Távolítsa el a csuklópánt burkolatát az alábbi
ábrákon látható módon kipattintva.
• Csúsztasson be egy lapos csavarhúzót, majd
húzza fel az 1. ábrának megfelelően.
• Emelje ki a burkolatot a 2. ábrán látható módon,
majd pattintsa ki a 3. ábrának megfelelően.
(Ügyeljen arra, hogy ne nyomja túl erősen,
nehogy az ajtókábel burkolata megsérüljön.)
• A szétszereléshez az 5. ábrán látható módon
kézzel nyomja meg a 4. ábrán található „A”
jelzésű részt.
használat _25
DA68-02833H (HU)-19.indd 25
2016. 3. 28. �� 9:17
(5)
7. Egy csillagcsavarhúzó (+) segítségével szerelje
le a középső csuklópántot.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
A fagyasztó ajtaja előreeshet, ezért
támassza meg az ajtót.
4. Válassza szét a hűtőszekrényajtó kábelének
csatlakozóját. (Csak külső kijelzővel ellátott
típusok esetén.)
8. Óvatosan és egyenesen felemelve vegye le a
fagyasztó ajtaját az ajtó csuklópántról.
5. Szerelje ki a csavarokat.
(Ügyeljen arra, hogy szétszereléskor ne ejtse le
az ajtót.)
FIGYELEM
6. Óvatosan és egyenesen felemelve vegye le a
hűtőszekrényajtót a középső csuklópántról.
FIGYELEM
Az ajtó nehéz, ezért ügyeljen arra, nehogy
sérülést szenvedjen a levétel során.
9. Helyezze át a bal oldali fogantyúkat a jobb
oldalra.
Távolítsa el a hűtőszekrény és fagyasztó
ajtózáró kar jobb alsó részén található csavart,
és helyezze át az automatikus csukódást
biztosító csuklópántot jobbról balra.
(Automatikus csukódást biztosító csuklópánt,
minden csavar.)
Az ajtó nehéz, ezért ügyeljen arra, nehogy
sérülést szenvedjen a levétel során.
26_ használat
DA68-02833H (HU)-19.indd 26
2016. 3. 28. �� 9:17
Alaphelyzet
Megfordított helyzet
(1)
(2)
(1)
12.Cserélje meg a fedélcsavar és a fedél pozícióját.
Húzza ki egy vékony lapos csavarhúzóval.
(3)
VIGYÁZAT!
(2)
Egy lapos (-) csavarhúzó segítségével
távolítsa el a fedelet, majd szerelje össze
a fogantyút és a fedél fogantyúját.
FIGYELEM
A fedél szétszerelésekor ügyeljen arra,
nehogy megkarcolja a felületet.
11.Szerelje össze a fedelet.
02használat
10.Egy lapos (-) csavarhúzó segítségével távolítsa
el a fedél fogantyúját és csavarjait.
Vigyázzon, hogy a művelet alatt ne
szenvedjen sérülést.
13.Óvatosan fektesse a hűtőszekrényt a hátára.
Szerelje le a lábat (csavarja ki az óramutató
járásával ellentétes irányban) és az alsó
csuklópántot.
Lábcsuklópánt
Alsó csuklópánt
A hűtőszekrény védelme érdekében
vágjon ki egy nagy darabot a
kartondobozból, és helyezze a
hűtőszekrény alá.
14.Szerelje fel a középső csuklópántot a csillagfejű
(+) csavarhúzó segítségével. (Helyezze fel az
alátétet a középső zsanér felszerelése előtt.)
Alátét (opcionális)
használat _27
DA68-02833H (HU)-19.indd 27
2016. 3. 28. �� 9:18
15.Cserélje meg az alsó csuklópánt és a láb
pozícióját. (Jobb -> Bal)
Helyezze a fagyasztó ajtaját a középső
csuklópántra, majd szerelje fel az alsó csuklópántot.
• Szerelje le az automatikusan záródó csuklópánt
vezetőelemét, majd a csuklópánt tengelyét.
• Szerelje fel a csuklópánt tengelyét, majd az
automatikusan záródó csuklópánt vezetőelemét
az ábrán látható módon.
17.Fordítsa meg az ajtókábel irányát az ábrának
megfelelően.
Csuklópánttengely
18.A felső csuklópánt tengelyének kiszereléséhez
használjon egy 11 mm-es villáskulcsot.
Fordítsa meg a felső csuklópántot, majd
szerelje vissza a csuklópánt tengelyét.
Lábcsuklópánt
19.Helyezze be a felső csuklópántot, hogy a
furat kicsit kitáguljon, majd vegye ki a felső
csuklópántot a hűtőszekrény ajtajának
felszereléséhez.
16.Vegye ki a fedélben lévő kezelőegységet a
kezelőegység burkolatából az ábrán (1) látható
módon.
Távolítsa el a csavart, majd szerelje szét a
kezelőegység burkolatát (2), fordítsa meg az
ajtókábel (3) irányát a hűtőszekrény ajtajának
másik oldala felé (csak ajtóba épített kijelző
esetén).
Szerelje vissza a kezelőegység burkolatát a
csavarral a képen (4) látható módon.
(1)
(2)
(3)
(1-1)
(1-2)
(1-3)
(1-4)
(1-5)
Az összeszerelés lépései
1. Szerelje a felső csuklópántot a hűtőszekrény
ajtajára.
2. Szerelje a középső csuklópántot a
hűtőszekrény ajtajára.
3. Helyezze a felső csuklópántot a készülékházba.
4. Helyezze be a csavart.
(4)
28_ használat
DA68-02833H (HU)-19.indd 28
2016. 3. 28. �� 9:18
20.Csatlakoztassa kábelt, majd helyezze a
kezelőegység burkolatába.
Illessze a kábelt a csuklópánt burkolatába,
majd a fehér szalaggal ellátott részt helyezze el
az alábbi ábrának (1) megfelelően.
Hajtsa be a nem szétszerelendő rögzítőt az
alábbi (2) ábrának megfelelően.
22.Szerelje fel a fedélrekesz burkolatát (külön tétel)
a hátoldalra.
02használat
* Csak az RB37* típus esetén.
(1)
(2)
* Csak az RB37* típus esetén.
(1)
23.Helyezze be az ajtókábel burkolatát a
hűtőszekrény ajtajának felső részébe, majd
nyomja be a teljes összeszereléshez.
Ellenőrizze a kábel helyzetét; a kábelnek az
ajtókábel burkolata mögött kell lennie.
(2)
Csak külső kijelzővel ellátott típusok
esetén.
* Csak az RB37* típus esetén.
21.Szerelje fel a csuklópánt burkolatát úgy, hogy
illeszkedjen a csuklópántra.
* Csak az RB37* típus esetén.
használat _29
DA68-02833H (HU)-19.indd 29
2016. 3. 28. �� 9:18
24.Szerelje össze a vezérlőegység fedelét.
25.Vegye le a hűtőszekrény és a fagyasztó
tömítéseit, majd 180˚-kal elfordítva helyezze
vissza őket.
Győződjön meg a tömítések megfelelő
elhelyezkedéséről.
Ha nem jól helyezkednek el, a készülék zajos
lehet, vagy páralecsapódás keletkezhet,
ami hátrányosan befolyásolhatja a készülék
teljesítményét.
26.Ellenőrizze az ajtók megfelelő működését.
A fagyasztó ajtajának megfordításakor
válassza le a fagyasztó ajtajának tömítését
és a bal belső tömítést ( A ).
Ezt követően csatlakoztassa a belső
tömítést a jobb oldalra ( B ).
Forgassa el 180°-kal a fagyasztó ajtajának
tömítését, majd csatlakoztassa.
(Kizárólag az RB29****B, RB31****B,
RB32****B, RB33J3**9 modellek esetén).
( A )
( B )
30_ használat
DA68-02833H (HU)-19.indd 30
2016. 3. 28. �� 9:18
hibaelhárítás
MEGOLDÁS
A készülék
egyáltalán nem
működik, vagy a
belső hőmérséklet
túl magas.
• Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó megfelelően van bedugva.
• Az első panelen lévő hőmérséklet-szabályozó megfelelően van beállítva?
• A készülék közvetlen napsugárzásnak van kitéve, vagy a közelben valamilyen hőforrás
van?
• A készülék hátulja túl közel van a falhoz?
A hűtőszekrényben
lévő élelmiszer
megfagyott.
• Az első panelen lévő hőmérsékletszabályozó a leghidegebb hőmérsékletre van
beállítva?
• Túl alacsony a környezeti hőmérséklet?
Szokatlan zajok
hallhatók.
•
•
•
•
•
A készülék első
sarkai és oldalai
melegednek és
kondenzáció
kezdődik.
• A készülék első sarkaiban hőszigetelt kürtők találhatók a kondenzáció kialakulásának
megelőzésére. Amikor a környezeti hőmérséklet megemelkedik, ez nem mindig
bizonyul hatékonynak. Ez azonban nem rendellenes.
• Nagyon párás időjárás esetén kondenzáció alakulhat ki a készülék külső felületén,
amikor a levegőben levő pára a készülék hideg felületén lecsapódik.
Bugyborékoló
folyadék hangja
hallható a
készülékben.
• Ez a hűtőközeg hangja, amely a készülék belsejét hűti.
Kellemetlen
szag jelentkezik
a készülék
belsejében.
• Van romlott étel a hűtőszekrényben?
• Ügyeljen rá, hogy az erős szagú élelmiszer (például hal) légmentesen legyen
becsomagolva.
• Rendszeres időközönként tisztítsa meg a hűtőszekrényt, és dobja ki a megromlott
vagy gyanús élelmiszert.
Fagyott réteg
található a
készülék falain.
• Nem tömíti el a hűtőszekrényben tárolt élelmiszer a szellőzőket?
• Hagyjon megfelelő helyet az élelmiszerek között, hogy javítsa a szellőzést.
• Teljesen zárva van az ajtó?
Kondenzáció
alakul ki a készülék
belső falán és a
zöldségek körül.
• Magas víztartalmú csomagolatlan élelmiszert tárol, ezért magas a páratartalom, vagy
az ajtó hosszú ideig nyitva volt.
• Tárolja az élelmiszereket lefedve vagy zárt tárolóedényekben.
Ellenőrizze, hogy a készülék szilárd, sík padlón álljon.
A készülék hátulja túl közel van a falhoz?
Beesett valamilyen idegen tárgy a készülék mögé vagy alá?
A zaj a készülék kompresszorából származik?
Kattogó hangot akkor hall, amikor a különféle tartozékok összehúzódnak vagy
kitágulnak.
03hibaelhárítás
HIBA
hibaelhárítás _31
DA68-02833H (HU)-19.indd 31
2016. 3. 28. �� 9:18
Környezeti hőmérsékleti határok
Ezt a hűtőszekrényt/mélyhűtőt az adattáblán megadott hőmérséklet-osztályra megadott környezeti
hőmérséklet-tartományban való üzemelésre tervezték.
Külső hőmérséklettartomány (°C)
Osztály
Szimbólum
IEC 62552 (ISO 15502)
Bővített hőmérséklet
SN
+10 - +32
Mérséklet övi
N
+16 - +32
Szubtrópusi
ST
+16 - +38
Trópusi
T
+16 - +43
A belső hőmérsékletet olyan tényezők befolyásolhatják, mint a hűtőszekrény elhelyezése, a
környezeti hőmérséklet és az, hogy milyen gyakran nyitják az ajtót.
A hőmérséklet beállításával ezek a tényezők kompenzálhatók.
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
Hungary
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama
végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem
szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által
okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat
különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról
az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől
kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a
környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi
szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal
együtt kezelni.
A Samsung környezetvédelem iránti elkötelezettségével és termékspecifikus jogszabályi kötelezettségeivel
(pl.: REACH) kapcsolatban látogasson el a samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html weboldalra
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban,
forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz
1138.Budapest Dunavirág utca 2. Gateway office bulding, Tower 1
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
www.samsung.com/hu/support
DA68-02833H-19
DA68-02833H (HU)-19.indd 36
2016. 3. 28. �� 9:18
Download PDF

advertising