Samsung | WW60J4260LW1LE | Samsung WW60J4260LW1LE Gyors üzembe helyezési útmutató

Biztonsági tudnivalók
Gratulálunk új Samsung mosógépéhez! A használati útmutató fontos tudnivalókat tartalmaz új készülékének
üzembe helyezésével, használatával és karbantartásával kapcsolatban. Kérjük, figyelmesen olvassa el az
útmutatót, hogy teljes mértékben kihasználhassa a mosógép számos előnyét és funkcióját.
Amit a biztonsági előírásokról tudnia kell
Biztonsági tudnivalók
Olvassa el alaposan az útmutatót, hogy megismerje az új készülék széles körű funkcióinak biztonságos és
hatékony kezelését. Tartsa az útmutatót a készülék közelében olyan helyen, hogy bármikor fellapozhassa, ha
szükséges. A készüléket csak rendeltetésszerűen, a jelen útmutatóban leírt módon használja.
Az útmutatóban olvasható Figyelmeztetések és Biztonsági utasítások nem térnek ki minden lehetséges
helyzetre. A mosógép beüzemelése, karbantartása és működtetése során a felhasználó felelőssége, hogy
ésszerűen, elővigyázatosan és megfontoltan járjon el.
Mivel a kezelési utasítások többféle típusra vonatkoznak, előfordulhat, hogy az Ön mosógépe kis mértékben
eltér az útmutatóban bemutatott típustól, és lehetséges, hogy nem érvényes az összes figyelmeztető jelzés.
Ha kérdése vagy panasza van, forduljon a legközelebbi szervizközponthoz, vagy kérjen segítséget és
tájékoztatást online, a www.samsung.com oldalon.
Fontos biztonsági jelzések
A használati útmutatóban található ikonok és jelzések jelentése:
FIGYELMEZTETÉS
Veszélyes vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely súlyos személyi sérülést, halált és/vagy vagyoni kárt
okozhat.
VIGYÁZAT
Veszélyes vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely személyi sérülést és/vagy vagyoni kárt okozhat.
MEGJEGYZÉS
Személyi sérülés, illetve vagyoni kár fennállásának veszélyére figyelmeztet.
4 Magyar
Untitled-8 4
2018-03-26
4:56:43
Ezek a figyelmeztető jelzések a személyi sérülések elkerülése érdekében szerepelnek az útmutatóban.
Pontosan kövesse a figyelmeztetésekben leírtakat.
Miután elolvasta ezt az útmutatót, tartsa biztonságos helyen, hogy mindig kéznél legyen, ha szükség van rá.
A készülék használata előtt olvassa el az összes utasítást.
Biztonsági tudnivalók
Az elektromossággal működő, mozgó alkatrészeket tartalmazó készülékek mindegyikénél fennáll a sérülés
veszélye. A készülék biztonságos működtetéséhez ismerje meg a készülék működését, és használata során
kellő óvatossággal járjon el.
Fontos biztonsági óvintézkedések
FIGYELMEZTETÉS
A készülék használata közben előforduló tűzveszély, áramütés vagy egyéb személyi
sérülés elkerülése érdekében tartsa be az alapvető óvintézkedéseket, például az
alábbiakat:
1. A készüléket nem üzemeltetheti olyan személy (beleértve a gyerekeket is), aki
korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezik, vagy
aki nem rendelkezik a megfelelő tapasztalattal és jártassággal, kivéve, ha a
biztonságáért felelős személy biztosítja számára a felügyeletet és elmagyarázza
neki az eszköz használatát.
2. Európai használat esetén: A készüléket 8 év fölötti gyerekek és korlátozott
fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve a
megfelelő tapasztalattal és jártassággal nem rendelkező személyek csak akkor
használhatják, ha a biztonságukért felelős személy biztosítja számukra a
felügyeletet, vagy elmagyarázza nekik az eszköz biztonságos használatát és a
használat lehetséges veszélyeit. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A
készülék tisztítását és karbantartását gyerekek csak felügyelettel végezhetik.
3. Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
4. Ha a készülék tápkábele sérült, azt a veszély megelőzése érdekében a gyártóval,
a gyártó szervizképviseletével vagy hasonlóan képzett személlyel kell
kicseréltetni.
Magyar 5 Untitled-8 5
2018-03-26
4:56:43
Biztonsági tudnivalók
5. A készülékhez tartozó új tömlőkészletet kell használni, a régi tömlőkészletet tilos
újra felhasználni.
6. Ha a készülék szellőzőnyílása az alján található, vigyázzon, hogy a szőnyeg ne
fedje el a nyílást.
Biztonsági tudnivalók
7. Európai használat esetén: A három éven aluli gyermekeket tartsa távol a
készüléktől, vagy biztosítson számukra állandó felügyeletet.
8. VIGYÁZAT: A termikus megszakító gondatlan újraindításából adódó veszélyek
elkerülése érdekében ez a készülék nem csatlakoztatható külső kapcsoló
eszközhöz (pl. időzítő) vagy olyan áramkörhöz, amelyet a segédprogram
rendszeresen ki- és bekapcsol.
Az üzembe helyezéssel kapcsolatos fontos figyelmeztetések
FIGYELMEZTETÉS
A készülék üzembe helyezését csak képzett szakember vagy szervizvállalat végezheti.
• Ellenkező esetben fennáll az áramütés, tűz, robbanás, termékhiba vagy személyi sérülés veszélye.
A készülék nehéz, ezért óvatosan emelje.
Csatlakoztassa a tápkábelt a helyi elektromos előírásoknak megfelelő fali aljzathoz. Csak ehhez a készülékhez
használja az aljzatot, és ne használjon hosszabbító kábelt.
• A fali aljzat más készülékekkel való megosztása elosztó vagy hosszabbító használatával áramütést vagy
tüzet okozhat.
• Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség, a frekvencia és az áramerősség megfelel-e a termék műszaki leírásában
foglaltaknak. Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat. Szorosan csatlakoztassa a dugaszt a fali
aljzathoz.
Egy száraz törlőkendővel rendszeresen távolítson el minden idegen anyagot, pl. port vagy vizet a
csatlakozódugasz érintkezőiről .
• Húzza ki a csatlakozódugaszt, és egy száraz törlőkendővel tisztítsa meg.
• Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
A dugaszt úgy csatlakoztassa a fali aljzathoz, hogy a vezeték a padló felé essen.
• Ha fordítva dugja be a csatlakozódugaszt az aljzatba, megsérülhetnek az elektromos vezetékek a
kábelben, ami áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.
Tartson távol minden csomagolóanyagot a gyermekektől, mivel azok veszélyesek lehetnek.
6 Magyar
Untitled-8 6
2018-03-26
4:56:43
• Ha a gyermekek zacskót húznak a fejükre, megfulladhatnak.
A készülék vagy a tápkábel meghibásodása esetén forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.
A készüléket megfelelően földelni kell.
Ne földelje a készüléket gázcsőhöz, műanyag vízcsőhöz vagy telefonvonalhoz.
Biztonsági tudnivalók
• Ez áramütéshez, tűzhöz, robbanáshoz vagy a termék meghibásodásához vezethet.
• Soha ne csatlakoztassa a tápkábelt olyan aljzathoz, amely nincs megfelelően földelve, és győződjön meg
arról, hogy az megfelel-e a helyi és nemzetközi szabályoknak.
Ne helyezze üzembe a készüléket fűtőberendezés vagy gyúlékony anyag közelében.
Ne helyezze üzembe a készüléket nedves, olajos vagy poros helyen, valamint közvetlen napsugárzásnak vagy
víznek (esőnek) kitett helyen.
Ne helyezze üzembe a készüléket alacsony hőmérsékletnek kitett helyen.
• A fagy a csövek repedéséhez vezethet.
Ne helyezze üzembe a készüléket olyan helyen, ahol gázszivárgás léphet fel.
• Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
Ne használjon elektromos transzformátort.
• Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
Ne használjon sérült csatlakozódugaszt, sérült tápkábelt vagy laza fali aljzatot.
• Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
Ne húzza és ne hajlítsa meg a tápkábelt.
Ne csavarja meg a tápvezetéket, és ne kössön rá csomót.
Ne akassza a tápkábelt fémtárgyra, ne tegyen súlyos tárgyat a tápkábelre, ne szorítsa be a tápkábelt
különböző tárgyak közé és ne nyomja be a tápkábelt a készülék mögé.
• Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
A tápkábelt soha ne a vezetéknél fogva húzza ki a fali aljzatból,
• hanem a csatlakozódugasznál fogva.
• Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a vízcsapok, a vízelvezető csövek és a tápcsatlakozó könnyen
hozzáférhetőek legyenek.
Magyar 7 Untitled-8 7
2018-03-26
4:56:43
Biztonsági tudnivalók
Az üzembe helyezésre vonatkozó figyelmeztetések
VIGYÁZAT
A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a hálózati csatlakozódugó könnyen hozzáférhető legyen.
• Ennek elmulasztása a szigetelés meghibásodása révén áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.
Biztonsági tudnivalók
Csak egyenes felületű és megfelelő keménységű padlón helyezze el a készüléket.
• Ennek elmulasztása a mosógép rendellenes rezgéséhez, elmozdulásához, zörgéséhez vagy
meghibásodásához vezethet.
A használatra vonatkozó fontos figyelmeztetések
FIGYELMEZTETÉS
Ha a készüléket elárasztja a víz, azonnal szüntesse meg a víz- és áramellátást, és forduljon a legközelebbi
szervizközponthoz.
• Ne érjen nedves kézzel a csatlakozódugaszhoz.
• Ennek elmulasztása áramütést okozhat.
Ha a készülékből furcsa hang hallható, égett szag érezhető vagy füst száll fel, azonnal szakítsa meg az
áramellátást, és lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal.
• Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
Gázszivárgás esetén (pl. PB-gáz, LP-gáz stb.) azonnal szellőztessen ki, anélkül, hogy a tápcsatlakozóhoz érne.
Ne érjen hozzá a készülékhez vagy a tápvezetékhez.
• Ne használjon ventilátort.
• A szikrák robbanást vagy tüzet okozhatnak.
Ne engedje, hogy a gyerekek a mosógépen vagy annak belsejében játsszanak. A készülék leselejtezésekor
távolítsa el a mosógép ajtajának nyitókarját.
• Ha a gyerekek bent rekednek a készülékben, megfulladhatnak.
Használat előtt mindig távolítsa el a csomagolást (szivacs, polisztirolhab) a mosógép aljáról.
Ne mosson a készülékkel petróleummal, kerozinnal, benzinnel, hígítóval, alkohollal, illetve egyéb gyúlékony
vagy robbanásveszélyes anyaggal szennyezett ruhadarabokat.
• Ez áramütést, tüzet vagy robbanást okozhat.
Ne nyissa ki erővel a mosógép ajtaját működés (magas hőmérsékletű mosás/szárítás/centrifugálás) közben.
• A mosógépből kifolyó víz égési sérüléseket okozhat vagy csúszóssá teheti a padlót. Ez sérülést okozhat.
• Az ajtó erővel történő kinyitása károsíthatja a készüléket, illetve sérülést okozhat.
Működés közben ne nyúljon a mosógép alá a kezével.
• Ez sérülést okozhat.
8 Magyar
Untitled-8 8
2018-03-26
4:56:43
Ne érjen nedves kézzel a csatlakozódugaszhoz.
• Ez áramütést okozhat.
Működés közben ne kapcsolja ki úgy a készüléket, hogy kihúzza a tápcsatlakozót.
• A tápcsatlakozó újbóli csatlakoztatása a fali aljzathoz szikrát idézhet elő, és áramütést vagy tüzet okozhat.
Biztonsági tudnivalók
Ne hagyja, hogy gyermekek vagy fogyatékkal élő személyek felügyelet nélkül kezeljék a mosógépet. Ne
hagyja, hogy a gyermekek bemásszanak a készülék belsejébe.
• Ez áramütést, égési vagy egyéb sérülést okozhat.
Működés közben ne nyúljon a mosógép alá a kezével vagy fémtárggyal.
• Ez sérülést okozhat.
Ne húzza ki a csatlakozódugaszt a tápvezetéknél fogva. Minden esetben a dugaszt fogja meg, és egyenesen
húzza ki az aljzatból.
• A tápkábel sérülése rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.
Ne próbálja önállóan megjavítani, szétszerelni vagy átalakítani a készüléket.
• Ne használjon az előírttól eltérő biztosítékot (például réz-, acéldrótot stb.).
• Ha meg kell javítani vagy újra üzembe kell helyezni a készüléket, forduljon a legközelebbi
szervizközponthoz.
• Ennek elmulasztása áramütéshez, tűzhöz, a termék meghibásodásához vagy sérüléshez vezethet.
Ha a vízcső lecsúszik a vízcsapról, és elárasztja a készüléket, húzza ki a csatlakozódugót.
• Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, illetve, ha villámlik vagy mennydörög, húzza ki a
csatlakozódugaszt.
• Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
Ha idegen anyag kerül a készülék belsejébe, húzza ki a tápcsatlakozót a fali aljzatból, és vegye fel a
kapcsolatot a legközelebbi Samsung szervizközponttal.
• Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
Ne hagyja, hogy gyermekek (vagy háziállatok) játsszanak a mosógépen vagy annak belsejében. A mosógép
ajtaja belülről nehezen nyitható, és a gyermekek súlyosan megsérülhetnek, ha bennragadnak a mosógép
belsejében.
Magyar 9 Untitled-8 9
2018-03-26
4:56:43
Biztonsági tudnivalók
A használatra vonatkozó figyelmeztetések
VIGYÁZAT
Ha a mosógép idegen anyaggal, például mosószerrel, sárral, ételmaradékkal stb. szennyezett, húzza ki a
csatlakozódugaszt, és tisztítsa ki a mosógépet nedves, puha kendővel.
• Ennek elmulasztása elszíneződéshez, deformálódáshoz, károsodáshoz vagy rozsdásodáshoz vezethet.
Biztonsági tudnivalók
Az ajtóüveg erős ütés hatására betörhet. Legyen óvatos a mosógép használata során.
• A törött üveg sérülést okozhat.
Vízellátási hiba vagy a vízbemeneti tömlő újracsatlakoztatása esetén lassan nyissa meg a csapot.
Ha hosszú ideig nem használta a gépet, lassan nyissa meg a csapot.
• A vízellátó tömlőben vagy a vízcsőben lévő levegő nyomása károsíthatja a termék alkatrészeit, vagy
vízszivárgáshoz vezethet.
Ha a víz leengedésével kapcsolatos hiba lép fel működés közben, ellenőrizze, nincs-e leengedési probléma.
• A leengedési probléma miatt vízzel elárasztott mosógép használata áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.
Helyezze a mosnivalót teljesen a mosógép belsejébe, nehogy valamelyik ruhadarab beszoruljon az ajtóba.
• Ha mosnivaló szorul az ajtóba, az a mosnivaló vagy a mosógép károsodásához, illetve vízszivárgáshoz
vezethet.
Ha nem használja a mosógépet, zárja el annak vízellátását.
• Ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő csatlakozójának csavarjai megfelelően meg vannak-e húzva.
Ügyeljen rá, hogy a gumitömítésen és az első üvegajtón ne legyen szennyeződés (pl. hulladék, cérna, hajszál
stb.).
• Ha idegen anyag szorul az ajtóba, vagy abban az esetben, ha az ajtó nem csukódik be teljesen, szivároghat
a víz.
A termék használata előtt nyissa meg a vízcsapot, és ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő csatlakozója szorosan
meg van-e húzva, és nincs-e vízszivárgás.
• Ha a vízellátó tömlő csatlakozójának csavarjai lazák, az vízszivárgáshoz vezethet.
A megvásárolt készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték.
Üzleti célokra történő használata nem rendeltetésszerű használatnak minősül. Ebben az esetben a készülékre
nem vonatkozik a Samsung által biztosított általános garancia, és a Samsung nem vonható felelősségre az
ilyen, nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokért és károkért.
Ne álljon rá a készülékre, és ne tegyen rá semmit (pl. ruhaneműt, égő gyertyát, égő cigarettát, edényeket,
vegyszereket, fémtárgyakat stb.).
• Ez áramütéshez, tűzhöz, a termék meghibásodásához vagy személyi sérüléshez vezethet.
Ne fújjon illékony anyagot, például rovarirtót a készülék felületére.
10 Magyar
Untitled-8 10
2018-03-26
4:56:43
• Ez nemcsak az emberekre káros, hanem áramütéshez, tűzhöz, a termékkel kapcsolatos problémákhoz vagy
sérülésekhez is vezethet.
Ne tegyen a mosógép közelébe olyan tárgyat, amely elektromágneses mezőt hoz létre.
• Ez hibás működés következtében sérülést okozhat.
Magas hőmérsékletű mosás és szárítás esetén a leengedett víz forró. Ne érjen ehhez a vízhez.
Biztonsági tudnivalók
• Ez égési vagy egyéb sérülést okozhat.
Ha a vízhőmérséklet leeresztés előtt magas, időbe telik, míg lecsökken, a belső hőmérséklettől függően pedig
eltérő lehet.
Ne mosson, centrifugáljon vagy szárítson vízálló üléseket, szőnyegeket vagy ruhákat*, kivéve, ha készüléke
rendelkezik ezek mosására alkalmas különleges programmal.
(*): Gyapjú ágynemű, esőponyva, horgászruha, sínadrág, hálózsák, guminadrág, tréningruha vagy kerékpár-,
motorkerékpár-, gépkocsiponyva stb.
• Ne mosson vastag, merev szőnyegeket, még akkor se, ha a géppel mosható jelzés látható azok címkéjén.
Ez sérüléshez vagy a mosógép, a falak, a padló vagy a ruha károsodásához vezethet a rendellenes
rezgések következtében.
• Ne mosson gumihátuljú szőnyeget vagy lábtörlőt. A gumiréteg leválhat és beleragadhat a dob belsejébe,
ami a készülék, például a leeresztés funkció meghibásodását okozhatja.
Ne működtesse a mosógépet a mosószer-adagoló nélkül.
• Ez a vízszivárgás következtében áramütést vagy sérülést okozhat.
Ne érintse meg a mosódob belsejét szárítás közben vagy közvetlenül azután, mivel az forró.
• Ez égési sérülést okozhat.
Ne nyúljon bele kézzel a mosószer-adagolóba.
• Ez sérülést okozhat, mivel beszorulhat a keze a mosószer-adagolóba.
• A folyékonymosószer-adagoló (csak a megfelelő modellek esetén) nem mosóporral való használatra való.
Mosópor használata esetén távolítsa el az adagolót.
Szennyes ruhán kívül mást ne tegyen a mosógépbe (például cipőt, ételmaradékot, állatot).
• Ez a mosógép károsodásához, illetve a háziállatok sérüléséhez vagy halálához vezethet a rendellenes
rezgések következtében.
Ne nyomja a gombokat éles tárgyakkal, például tollal, késsel, körömheggyel stb.
• Ez áramütést vagy sérülést okozhat.
Ne mosson az általában kozmetikai üzletekben kapható vagy masszőrök által használt olajjal, krémmel vagy
testápolóval szennyezett mosnivalót.
• Ez a gumitömítés eldeformálódásához és vízszivárgáshoz vezethet.
Ne hagyjon fémtárgyakat (például biztosítótűt és hajcsatot), illetve fehérítőt hosszabb ideig a mosódobban.
Magyar 11 Untitled-8 11
2018-03-26
4:56:43
Biztonsági tudnivalók
• Ez a mosódob rozsdásodásához vezethet.
• Ha a mosódob felületén rozsda jelenne meg, öntsön (semleges) tisztítószert a felületre, és szivaccsal
tisztítsa meg. Soha ne használjon drótkefét.
Ne használjon közvetlenül vegytisztító szert, és ne mosson, öblítsen vagy centrifugázzon vegytisztító szerrel
érintkezésbe került ruhaneműt.
Biztonsági tudnivalók
• Ez az olaj oxidációjának hője miatt spontán égéshez vagy gyulladáshoz vezethet.
Ne használjon vízhűtő/vízmelegítő készülékekből származó meleg vizet.
• Ez a mosógép meghibásodásához vezethet.
Ne használjon természetes kézmosószappant a mosógépben.
• Ez a mosógép belsejében megkeményedve és összegyűlve a készülékkel kapcsolatos problémákat
okozhat, és elszíneződéshez, rozsdához vagy kellemetlen szaghoz vezethet.
A zoknikat és melltartókat tegye mosóhálóba, és mossa ezeket a többi mosnivalóval együtt.
Ne mosson nagyméretű mosnivalót, például ágyneműt mosóhálóban.
• Ellenkező esetben a rendellenes rezgések sérüléshez vezethetnek.
Ne használjon megkeményedett mosószert.
• Ez a mosógép belsejében összegyűlve vízszivárgáshoz vezethet.
Ürítse ki a mosásra kerülő ruhadarabok zsebeit.
• A kemény, éles tárgyak, például pénzérmék, biztosítótűk, szögek, csavarok vagy kövek kárt tehetnek a
készülékben.
Ne mosson a gépben nagy kapcsokkal, gombokkal vagy egyéb nehéz fémtárggyal ellátott ruhadarabokat.
Színek és színtartóság szerint válogassa szét a mosnivalót, és ennek megfelelően válassza ki a programot, a
vízhőmérsékletet és a kiegészítő funkciókat.
• Ez elszíneződéshez és az anyag megrongálódásához vezethet.
Vigyázzon, hogy amikor becsukja a mosógép ajtaját, ne szoruljon be a gyermeke ujja.
• Ennek elmulasztása sérülést okozhat.
12 Magyar
Untitled-8 12
2018-03-26
4:56:43
A tisztításra vonatkozó fontos figyelmeztetések
FIGYELMEZTETÉS
Ne tisztítsa a készüléket úgy, hogy közvetlenül vizet permetez rá.
Ne használjon erős savat tartalmazó tisztítószert.
Biztonsági tudnivalók
Ne használjon benzint, hígítót vagy alkoholt a készülék tisztításához.
• Ez elszíneződést, deformálódást, károsodást, áramütést vagy tüzet okozhat.
Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a készüléket a fali aljzatból.
• Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
A WEEE-jelzéssel kapcsolatos utasítások
A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és
elektronikus berendezések hulladékai)
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy
hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl.
töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal
együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és
egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a
többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az
anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati
szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el
az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos
újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg
az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az
egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
A Samsung környezetvédelem iránti elkötelezettségével és termékspecifikus jogszabályi kötelezettségeivel
(pl.: REACH) kapcsolatban látogasson el a samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html weboldalra
Magyar 13 Untitled-8 13
2018-03-26
4:56:43
Download PDF

advertising