Samsung | SAMSUNG NV11 | Samsung NV11 Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyve
Köszönjük, hogy Samsung fényképezŒgépet vásárolt.
Ez a kézikönyv bemutatja a fényképezŒgép használatát, beleértve a képek
készítését, képek letöltését és a szoftver használatát.
Új fényképezŒgépe használata elŒtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet.
MAGYAR
Utasítások
A fényképezŒgép bemutatása
ƈ A fényképezŒgépet az alábbiak szerint használja.
A fényképezŒgép
illesztŒjének telepítése
A fényképezŒgének számítógéphez való
USB kábeles csatlakoztatása elŒtt
telepítenie kell a fényképezŒgép
illesztŒprogramját. Telepítse a szoftver CDn levŒ fényképezŒgép illesztŒt. (73. oldal)
Fénykép készítése
Készítésen egy fényképet. (18. oldal)
Csatlakoztassa az
USB kábelt
Csatlakoztassa az USB kábelt a
számítógép USB portjához és a
fényképezŒgép USB aljzatához. (75. oldal)
EllenŒrizze a
fényképezŒgép állapotát
EllenŒrizze a
CserélhetŒ lemezt
EllenŒrizze a fényképezŒgép állapotát.
Ha kikapcsolt állapotban van, nyomja meg
a fényképezŒgép gombját, hogy
bekapcsolja azt.
Indítsa el a Windows INTÉZÃT (Explorer)
és keresse meg a [Removable Disk]
(CserélhetŒ lemez) meghajtót. (76. oldal)
ƃ Ha kártyaolvasót használ ahhoz, hogy a memóriakártyán levŒ fényképeket
számítógépre másolja, a képek megsérülhetnek. Ha a fényképezŒgéprŒl másol
át képeket a számítógépre, gyŒzŒdjön meg arról, hogy a fényképezŒgépet és a
számítógépet a készülékkel szállított USB kábellel kapcsolja össze. Ne feledje,
hogy a gyártó nem vállal felelŒsséget a memóriakártyán levŒ képek
elvesztéséért vagy sérüléséért, ha ez kártyaolvasó használata miatt történik.
Köszönjük, hogy Samsung digitális fényképezŒgépet vásárolt.
ƃ A fényképezŒgép használata elŒtt kérjük, olvassa el figyelmesen a felhasználói
kézikönyvet.
ƃ Ha igénybe szeretné venni értékesítés utáni szolgáltatásunkat, hozza el a
fényképezŒgépet az értékesítés utáni központunkba, és írja le a hibás mıködés
okát (pl. elem, memóriakártya stb.).
ƃ MielŒtt használná (pl. utazás vagy egy fontos esemény), ellenŒrizze, hogy a
fényképezŒgép megfelelŒen mıködik-e, hogy elkerülje a kellemetlen
meglepetéseket. A Samsung nem vállal felelŒsséget a fényképezŒgép hibás
mıködésébŒl eredŒ veszteségekért vagy károkért.
ƃ Tartsa kéznél, biztonságos helyen ezt a kézikönyvet.
ƃ Ha kártyaolvasót használ ahhoz, hogy a memóriakártyán levŒ fényképeket
számítógépre másolja, a képek megsérülhetnek. Ha a fényképezŒgéprŒl másol
át képeket a számítógépre, gyŒzŒdjön meg arról, hogy a fényképezŒgépet és a
számítógépet a készülékkel szállított USB kábellel kapcsolja össze. Ne feledje,
hogy a gyártó nem vállal felelŒsséget a memóriakártyán levŒ képek
elvesztéséért vagy sérüléséért, ha ez kártyaolvasó használata miatt történik.
ƃ A kézikönyv tartalma és ábrái elŒzetes bejelentés nélkül változhatnak a
fényképezŒgép funkcióinak bŒvítése esetén.
ƃ Ha fényképezŒgépét nem abban az országban vásárolta, ahol igénybe szeretné
venni a szervizszolgáltatásokat, az illetŒ országban mıködŒ gyártói képviselet
szervizdíjakat fog kiszabni.
ƃ Olyan országokban, ahol a fényképezŒgépet nem forgalmazzuk, megtörténhet,
hogy nem létezik szervizszolgáltatás.
Ҭ A Microsoft, Windows és Windows logó a Microsoft Corporation bejegyzett
védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
Ҭ Minden más, a jelen kézikönyvben megemlített márkanév és terméknév az illetŒ
tulajdonosok bejegyzett névjegye.
1
Veszély
Figyelmeztetés
A VESZÉLY közvetlenül veszélyes helyzetet jelöl, amely megfelelŒ óvintézkedések
hiányában komoly vagy halálos sérüléseket okozhat.
A FIGYELMEZTETÉS potenciális veszélyt jelez, amely megfelelŒ óvintézkedések
hiányában komoly vagy halálos sérüléseket okozhat.
ƈ Ne próbálja módosítani a fényképezŒgépet. EllenkezŒ esetben tüzet, személyi
sérülést, áramütést vagy a fényképezŒgép vagy saját személye súlyos sérülését
okozhatja. A belsŒ megvizsgálást, karbantartást és javítási munkálatokat csak
forgalmazója Samsung FényképezŒgép-szervizének engedje meg.
ƈ Ne használja a terméket gyúlékony vagy robbanó gázok közelében, mivel így
fokozza a robbanásveszélyt.
ƈ Ha a fényképezŒgép belsejébe folyadék vagy idegen tárgy kerül, ne használja
fényképezŒgépét. Kapcsolja ki a fényképezŒgépet, majd csatolja le a
tápforrásról. Lépjen kapcsolatba a Samsung FényképezŒgép-szervizzel. Ilyen
esetben ne használja a készüléket, mert tüzet vagy áramütést okozhat.
ƈ Ne juttasson a fényképezŒgép belsejébe fémbŒl készült vagy gyúlékony idegen
anyagokat annak nyílásain, pl. memóriakártya foglalatán vagy elemrekeszén
keresztül. Ez tızhöz vagy áramütéshez vezethet.
ƈ Ne mıködtesse a fényképezŒgépet nedves kézzel. Fennáll az áramütés
veszélye.
ƈ Ne használja a vakut emberek vagy állatok közvetlen közelében. Ha a vaku
túlságosan közel kerül az emberek vagy állatok szeméhez, károsíthatja azok
látását.
ƈ Biztonsági okokból a terméket és tartozékait tartsa távol a gyermekektŒl és
állatoktól, elkerülve olyan baleseteket, mint:
ҮAz elem vagy a fényképezŒgép kis méretı összetevŒinek lenyelése. Ha
mégis bekövetkezik a baleset, azonnal forduljon orvoshoz.
ҮA fényképezŒgép mozgó részei sérüléseket okozhatnak.
ƈ Hosszadalmas használat esetén az elem és a fényképezŒgép felforrósodhat,
ami annak meghibásodásához vezethet. Ebben az esetben kapcsolja ki és
hagyja néhány percig, hogy lehıljön.
ƈ Ne hagyja a fényképezŒgépet olyan helyeken, ahol rendkívül magas
hŒmérséklet hatásának teszi ki, ilyenek a szigetelt jármı, napsugarak közvetlen
hatása vagy más, jelentŒs hŒmérsékletingadozású helyek. Amennyiben a
fényképezŒgépet szélsŒséges hŒmérséklet hatásának teszi ki, árthat belsŒ
összetevŒinek, és tüzet is okozhat.
ƈ A fényképezŒgép használata közben ne takarja le azt és a töltŒt. EllenkezŒ
esetben túlmelegedhet, aminek következtében a fényképezŒgép burkolata
deformálódhat vagy tız keletkezhet. A fényképezŒgépet és tartozékait mindig jól
szellŒzŒ helyen használja.
2
Vigyázat
A VIGYÁZAT potenciális veszélyt jelez, amely megfelelŒ óvintézkedések
hiányában könnyı vagy mérsékelt sérüléseket okozhat.
ƈ A szivárgó, túlmelegedŒ vagy hibás elem tüzet vagy sérüléseket okozhat.
ҮA fényképezŒgépnek megfelelŒ mıszaki jellemzŒkkel rendelkezŒ elemet
használjon.
ҮNe zárja rövidre, ne hevítse fel és ne dobja tızbe az elemet.
ҮNe helyezze be az elemet fordítva.
ƈ Ha a fényképezŒgépet hosszú ideig nem fogja használni, vegye ki az elemet.
EllenkezŒ esetben az elembŒl kiszivároghat a korrozív elektrolit, ami
maradandóan károsíthatja a fényképezŒgép összetevŒit.
ƈ Ne kapcsolja be a vakut, ha kezével vagy tárgyakkal érintkezik. Ne érintse meg
a vakut annak folyamatos használata közben. EllenkezŒ esetben égési sebeket
okozhat.
ƈ Ne mozgassa el a fényképezŒgépet ha bekapcsolt állapotban van és a
váltóáramú adaptert használja. Használat után, mielŒtt kihúzná a kábelt a fali
aljzatból, mindig kapcsolja ki a fényképezŒgépet. Ezután, a fényképezŒgép
elmozgatása elŒtt gyŒzŒdjön meg arról, hogy a fényképezŒgépet egyéb
készülékekhez kapcsoló csatlakozókábeleket lecsatolta. EllenkezŒ esetben
megsértheti a kábeleket és tüzet vagy áramütést okozhat.
ƈ Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a lencsét vagy a lencsefedelet, ellenkezŒ
esetben a fénykép homályos lehet vagy a fényképezŒgép meghibásodhat.
ƈ Kerülje a lencse vagy a vaku eltakarását kép készítése közben.
ƈ MielŒtt bármilyen kábelt vagy váltóáramú adaptert csatlakoztatna, olvassa el az
utasításokat, és ne erŒltesse a csatlakoztatást. EllenkezŒ esetben a kábel vagy
a fényképezŒgép megsérülhet.
ƈ A hitelkártyák elveszíthetik mágnesességüket, ha a fényképezŒgép közelébe
kerülnek. Ne hagyjon mágnescsíkos kártyát a fényképezŒgép közelében.
Tartalomjegyzék
FELKÉSZÜLVE
ƃA rendszer vázlatos képe ōōōō5
ƃA funkciók azonosítása ōōōōō6
ƈAz elŒlap és a tetŒ ōōōōōōō6
ƈA hátlap és az alj ōōōōōōō7
ƈAljōōōōōōōōōōōōōō8
ƈIdŒzítŒ lámpája ōōōōōōōō8
ƈFényképezŒgép állapota lámpa ō8
ƈMód tárcsa ōōōōōōōōōō9
ƈMód ikon ōōōōōōōōōō10
ƃTápforrásra csatlakoztatás ōōō10
ƈAz újratölthetŒ elem feltöltése
(SLB-1137D) ōōōōōōōō12
ƃMemóriakártya behelyezése ōō13
ƃA memóriakártya használati utasításai ō13
FELVÉTEL
ƃA fényképezŒgép elsŒ használata :
15
Intelligens gomb
ƃA fényképezŒgép elsŒ használata :
A dátum /óra és a nyelv
beállítása ōōōōōōōōōō16
ƃAz LCD kijelzŒ ōōōōōōōō17
ƃA felvétel mód elindítása ōōōō18
ƈAz AUTOMATA mód használataō18
ƈA PROGRAM mód használata ō18
18
ƈAz ASM mód használata
ƈA BLENDE PRIORITÁS mód
19
használata
ƈA REKESZZÁR PRIORITÁS mód
19
használata
ƈA KÉZI mód használata ōōōō19
ƈAz ASR (Képremegésgátló Advanced Shake Reduction)
mód használata ōōōōōōō20
ƈA SPECIÁLIS HATÁS mód
használata ōōōōōōōōō20
ƈA SZÍNHELY mód használata ō20
ƈA MOZI mód használataōōōō21
ƈHang nélküli videóklip felvétele ō21
ƈVideóklip felvételének
szüneteltetése(Sorozatos felvétel)ō21
ƈA sorozatos felvétel használata ō21
ƃFényképkészítéskor figyelemre
méltó elemekōōōōōōōōō22
ƃA fényképezŒgép gombjainak
használata a készülék
beállításához ōōōōōōōōō23
ƈA ki-/bekapcsoló gomb ōōōō23
ƈA rekeszzár gombjaōōōōōō23
ƈA ZOOM W / T gomb ōōōōō24
ƃAz Arcfelismerés (FR) gomb ōō25
ƃAz LCD kijelzŒ használata a
fényképezŒgép beállításához ō26
3
Tartalomjegyzék
ƈSzíntónus ōōōōōōōōōō27
ƈVilágosság ōōōōōōōōō28
ƈA fókusztípus kiválasztása ōōō28
ƈVaku ōōōōōōōōōōōō30
ƈMéretōōōōōōōōōōōō31
ƈSorozatkép ōōōōōōōōō32
ƈFénymérés ōōōōōōōōō32
ƈKépélesség ōōōōōōōōō33
ƈHatásōōōōōōōōōōōō33
ƈMinŒség / Képváltási gyakoriság ō34
ƈIdŒzítŒ / távirányító ōōōōōō34
ƈHangfelvétel / hangmemo ōōō35
ƈMegvilágítás-kiegyenlítés ōōō36
ƈISO ōōōōōōōōōōōō36
ƈFehéregyensúly ōōōōōōō37
ƈA Színhely menü ōōōōōōō38
ƈSpeciális hatás: Képkeret ōōō38
ƈSpeciális hatás: Mozgó GIF ōō39
ƈSpeciális hatás: Összetett kép készítése ō39
ƈZársebesség ōōōōōōōō40
ƈBlende értéke ōōōōōōōō41
ƈKépgaléria mód ōōōōōōō41
LEJÁTSZÁS
ƃA lejátszás mód indítása ōōōō44
ƈÁllókép lejátszása ōōōōōō44
ƈVideóklip lejátszása ōōōōōō44
4
ƈA videóklip rögzítŒ funkció ōōō45
ƈFényképezŒgépen levŒ videóklip
vágása ōōōōōōōōōōō45
ƈHangfelvétel lejátszása ōōōō45
ƈHangfeljegyzés lejátszása ōōō46
ƃAz LCD kijelzŒ ōōōōōōōō46
ƃA fényképezŒgép gombjainak
használata a készülék beállításához ō47
ƈA lejátszás mód gombōōōōō47
ƈVISSZA gomb ōōōōōōōō47
ƈA Miniatır / Nagyítás gomb ōō47
ƈDiavetítés indítása ōōōōōō48
ƈKépek védelme ōōōōōōō49
ƈKépek törlése ōōōōōōōō50
ƈDPOF ōōōōōōōōōōō50
ƈDPOF: SZABVÁNYōōōōōō51
ƈDPOF: Nyomtatási méret ōōō51
ƈDPOF : Index ōōōōōōōō52
ƈKép elforgatása ōōōōōōō52
ƈÁtméretezésōōōōōōōōō53
ƈKivágásōōōōōōōōōōō54
ƈHatásōōōōōōōōōōōō54
ƈMozgó GIF ōōōōōōōōō55
ƈVörösszem hatás javítása ōōō55
ƈPictBridge ōōōōōōōōōō56
BEÁLLÍTÁS
ƃBeállítás menü ōōōōōōōō58
ƈOSD beállítás ōōōōōōōō60
ƈFájlnév ōōōōōōōōōōō60
ƈNyelv ōōōōōōōōōōōō61
ƈA dátum / óra / dátumtípus beállítása ō61
ƈA felvétel idŒpontjának
megjelenítése a képen ōōōō61
ƈLCD fényesség ōōōōōōō61
ƈAutomatikus fókusz lámpa ōōō62
ƈAutomatikus kikapcsolás ōōō62
ƈÁttekintés ōōōōōōōōōō62
ƈKezdŒkép ōōōōōōōōōō62
ƈHangerŒ ōōōōōōōōōō63
ƈMıködés közbeni hangjelzésekō63
ƈKezdŒhang ōōōōōōōōō63
ƈZárhang ōōōōōōōōōō63
ƈMemória formázása ōōōōō63
ƈMind.törli ōōōōōōōōōō64
ƈMásol ōōōōōōōōōōō64
ƈA video kimenet típusának kiválasztása ō65
ƈInicializálás ōōōōōōōōō65
ƃFontos megjegyzések ōōōōō66
ƃFigyelmeztetŒ kijelzŒ ōōōōō67
ƃMielŒtt szervizközponthoz fordulna ō68
ƃMıszaki adatokōōōōōōōō70
SZOFTVER
ƃA szoftverre vonatkozó
megjegyzések ōōōōōōōō72
ƃRendszerkövetelmények ōōōō72
ƃA szoftverrŒl ōōōōōōōōō72
ƃAz alkalmazásszoftver telepítése ō73
ƃA számítógép mód indítása ōōō75
ƃA cserélhetŒ lemez eltávolítása ō77
ƃAz Macintosh USB illesztŒprogram telepítéseō78
ƃA Macintosh USB illesztŒ használata ō78
ƃA Windows 98SE USB illesztŒ
eltávolításaōōōōōōōōōō78
ƃDigimax Masterōōōōōōōō79
ƃDigimax Biz Reader ōōōōōō81
ƃGYIK ōōōōōōōōōōōō84
A rendszer vázlatos képe
A termék használata elŒtt ellenŒrizze, hogy a csomag tartalma megfelelŒ-e. A csomag tartalma az eladási területtŒl függŒen változhat. Opcionális berendezés vásárálásához
forduljon a legközelebbi Samsung forgalmazóhoz vagy Samsung szervizközponthoz.
< A csomagban található összetevŒk >
Számítógép
(lásd a 75. oldalt)
A fényképezŒgép
doboza
Felhasználói kézikönyv,
a termék garancialevele
A fényképezŒgép
pántja
Szoftveres CD
(lásd a 72. oldalt)
SD/SDHC memóriakártya /
MMC (lásd a 14. oldalt)
DPOF kompatibilis nyomtató
(lásd az 50. oldalt)
ÚjratölthetŒ elem
(SLB-1137D)
AV kábel
Távirányító
PictBridge kompatibilis nyomtató
(lásd az 56. oldalt)
Váltóáramú adapter (SAC-45)
/ USB kábel (SUC-C2)
KülsŒ monitor
(lásd a 65. oldalt)
5
A funkciók azonosítása
Az elŒlap és a tetŒ
Mód tárcsa
A rekeszzár gombja
Ki-/bekapcsoló gomb
IdŒzítŒ lámpája
Beépített vaku
Távirányító érzékelŒje
Auto fókusz lámpa
Lencse / lencsefedél
Mikrofon
ſ A beépített vakura vonatkozó utasítások
- A vaku automatikusan felnyílik a rekeszzár gomb félig
lenyomása esetén.
- Ne nyissa fel túlzott erŒvel a vakut.
Ez a fényképezŒgép meghibásodásához vezethet.
- Csukja le a vakut, ha nem használja, elkerülve annak
meghibásodását.
6
A funkciók azonosítása
A hátlap és az alj
FényképezŒgép állapota lámpa
Zoom W gomb (miniatır)
Zoom T gomb (digitális zoom)
LCD monitor
Intelligens gomb
A fényképezŒgép
pántjának fızŒlyuka
Intelligens gomb
VISSZA gomb / FR gomb
A lejátszás mód gomb
Állvány foglalat
USB / AV csatlakozó
7
A funkciók azonosítása
ƈ IdŒzítŒ lámpája
Alj
Ikon
Elemrekesz fedele
Állapot
Elemrekesz
Villog
Villog
Villog
Elemtartó
Villog
Leírás
- Az elsŒ 7 másodpercben a lámpa 1 másodperces
gyakorisággal villog.
- Az utolsó 3 másodpercben a lámpa 0,25 másodperces
gyakorisággal, gyorsan villog.
2 másodpercig a lámpa 0,25 másodperces gyakorisággal
gyorsan villog, mielŒtt képet készít.
A kép kb. 10 másodperc után készül el, majd 2
másodpercre rá egy második kép is készül.
Nyomja le a távirányítón levŒ rekeszzár gombot, hogy a
kép készítése elŒtt 2 másodpercet várjon.
Memóriakártya foglalat
ƈ FényképezŒgép állapota lámpa
Elemrekesz fedelének fogantyúja
Állapot
Képkészítés után
Leírás
A lámpa a kép elmentése közben villog, majd
kikapcsol, ha készen áll más kép készítésére.
Hangfeljegyzés rögzítése közben A lámpa villog
A lámpa kigyúl (a készülék inicializálása után az
Ha az USB kábelt
számítógéphez csatlakoztatták LCD monitor kikapcsol)
Adatcsere a számítógéppel A lámpa kigyúl (az LCD kijelzŒ kikapcsol)
Ha az USB kábelt
A lámpa kialszik
nyomtatóhoz csatlakoztatták
A lámpa villog
A nyomtató nyomtat
ſ Az elemrekesz fedelének felnyitása érdekében csúsztassa el a fenti ábrán
látható irányba.
8
Az AF bekapcsol
A lámpa kigyúl (az alany fókuszban van)
A lámpa kigyúl (az alany nincs fókuszban)
A funkciók azonosítása
ƈ Mód tárcsa
A kívánt üzemmódot a fényképezŒgép tetején levŒ mód tárcsa segítségével
választhatja ki.
ƃ ASR mód
Képremegésgátló (ASR ñ Advanced Shake Reduction)
mód. Ebben a módban a fényképezŒgép lecsökkenti a
fényképezŒgép-remegés hatást, tisztább kép készítését
téve lehetŒvé.
ƃ AUTO mód
Válassza ki ezt a módot annak érdekében, hogy
minimális felhasználói beavatkozással gyorsan és
könnyedén fényképezzen.
ƃ SPECIÁLIS HATÁS mód
Ezzel a gombbal a fényképezŒgép lehetŒvé teszi
speciális hatások alkalmazását a képekre.
ƃ PROGRAM mód
A program mód kiválasztása esetén a fényképezŒgép
optimális beállításokkal fog mıködni. A funkciók kézzel is
beállíthatók, kivéve a lencsenyílás értékét és a rekeszzár
sebességét.
ƃ SZÍNHELY mód
Ezzel a menüvel könnyedén optimálisra állíthatja a
fényképezŒgépet, a körülményeknek megfelelŒen.
ƃ ASM mód
A funkciók kézzel is beállíthatók, beleértve a blende
értékét és a rekeszzár sebességét.
9
A funkciók azonosítása
Tápforrásra csatlakoztatás
ƃ MOZI mód
Videóklip felvételéhez használható, melynek hosszát a
tárkapacitás korlátozza.
ƃ KÉPGALÉRIA mód
Az elmentett képek zenei aláfestéssel vagy különféle
speciális hatások alkalmazásával való megtekintését
teszi lehetŒvé.
ƈ A fényképezŒgéppel szállított újratölthetŒ elem (SLB-1137D) használatát
ajánljuk. A fényképezŒgép használata elŒtt töltse fel az elemet.
ƈ Az SLB-1137D újratölthetŒ elem mıszaki adatai
Modell
Típus
Kapacitás
Feszültség
SLB-1137D
Lítium ionos
1100 mAh
3.7V
Töltési idŒ (ha a fényképezŒgép
kikapcsolt állapotban van)
Kb. 150 perc
ƈ Képek száma és az elem élettartama: SLB-1137D
Állókép
ƈ Mód ikon
MÓD
AUTOMATA PROGRAM
A
S
MÓD
ASR
MOZI
SPECIÁLIS HATÁS
FOTÓ GALÉRIA LEJÁTSZÁS
Ikon
SZÍNHELY
MÓD
ÉJSZAK.A PORTRÉ
GYEREK
SZÖVEG NAPLEM.
HAJNAL
TÁJKÉP NÉVJEGY
KÖZELI
Ikon
MÓD
Ikon
10
ELLENFÉNY TÜZIJÁT
Képek száma
Felvétel idŒtartama
Kb. 110 perc
Kb. 220
Kb. 100 perc
M
Ikon
PART&HÓ
Videóklip
Elem élettartama
A
követke
zŒ
fénykép
ezési
körülmé
nyek
között
Teljesen feltöltött elem, Auto mód, 10
Teljesen feltöltött elem
M képméret, Finom képminŒség,
640X480 képméret
A
Fényképezések közötti idŒtartam:
követke 30 fps képváltási
30 mp. Minden fénykép készítés elŒtt
gyakoriság
zŒ
a zoom értékét átváltja SzélesrŒl
fénykép
Tele-re, illetve fordítva.
ezési
A vakut minden második fényképhez körülmé
használja. A fényképezŒgép 5 percig nyek
tartó folyamatos használata, majd
között
kikapcsolása egy percig.
ſ Ezeket az adatokat a Samsung normál körülmények között mérte, és a
fényképezési feltételektŒl és a fényképezŒgép beállításaitól függnek.
Tápforrásra csatlakoztatás
a
INFORMÁCIÓK
Fontos információk az elem használatáról.
ƃ Ha nem használja a fényképezŒgépet, kapcsolja ki azt.
ƃ Ha a fényképezŒgépet hosszabb ideig nem fogja használni, vegye ki az
elemet. Az elem telepfeszültsége idŒvel csökkenhet, és a fényképezŒgép
belsejébe szivároghat, ha abban tárolják.
ƃ Az alacsony (0°C alatti) hŒmérsékletek negatívan befolyásolják az elem
teljesítményét, ezért ezek üzemideje megrövidülhet.
ƃ Az elem normális hŒmérsékleti viszonyok között általában visszanyerik
teljesítményértéküket.
ƃ Ha a fényképezŒgépet hosszú ideg használják, annak burkolata
felmelegedhet. Ez teljesen normális jelenség.
ƈ Az akkumulátort (SLB-1137D) a SAC-45 KIT használatával töltheti. A SAC-45 a
váltóáramú adapterbŒl (SAC-45) és az USB kábelbŒl (SUC-C2) áll. Ha az
váltóáramú adapter és az USB kábel össze van szerelve, akkor váltóáramú
adapterként használható.
ƃ Az SAC-45 váltóáramú töltŒként való használata
: Csatlakoztassa a váltóáramú adaptert az USB
csatlakozóhoz. A váltóáramú adapter
csatlakoztatásakor az váltóáramú töltŒként is
használható.
ƃ Az SAC-45 USB kábelként való használata
: Húzza ki a váltóáramú adaptert az USB
csatlakozóból. Számítógéphez való
csatlakoztatáshoz (75. oldal) vagy az elem
feltöltéséhez használható.
FIGYELEM!
A következŒ esetekben az elem nem tölthetŒ:
ƃ Nem a fényképezŒgéppel szállított USB kábelt használják. Használják a
fényképezŒgéppel szállított USB kábelt.
ƃ USB hub használata esetén. A fényképezŒgépet és a számítógépet
közvetlenül csatlakoztassák egymáshoz.
ƃ Ha a számítógéphez más USB eszközöket is csatlakoztattak. Csatolja le az
USB eszközöket.
ƃ WHa a fényképezŒgép a számítógép elülsŒ lapján levŒ USB csatlakozóhoz
kapcsolódik. A számítógép hátlapján levŒ USB portot használjon.
ƃ Ha a számítógép USB csatlakozója nem felel meg a kimenŒ teljesítményre
vonatkozó elŒírásnak (5 V, 500 mA), a fényképezŒgép eleme azzal nem
tölthetŒ.
11
Tápforrásra csatlakoztatás
a
ƈ Az újratölthetŒ elem feltöltése (SLB-1137D)
ƃ Az elem feltöltése a fényképezŒgépben
Töltés LED
ƈ Váltóáramú (AC) adapter töltés LED
Töltés alatt
A töltés befejezŒdött
Töltési hiba
Lemerítés alatt
(az AC adapterrel)
12
Töltés LED
A piros LED ég
A zöld LED ég
A piros LED nem ég vagy villog
A narancssárga színı LED ég
FIGYELEM!
ƃ MielŒtt bármilyen kábelt vagy váltóáramú adaptert csatlakoztatna, olvassa
el az utasításokat, és ne erŒltesse a csatlakoztatást. EllenkezŒ esetben a
kábel vagy a fényképezŒgép megsérülhet.
ƃ Ha az AC adapter töltés LED-je az újratölthetŒ elem behelyezése után nem
gyúl ki és nem villog, ellenŒrizze, hogy az elemet megfelelŒen helyezte-e
be.
ƃ Ha az elemet úgy tölti fel, hogy közben a fényképezŒ bekapcsolt állapotban
van, az elem nem tölthetŒ fel teljesen. Kapcsolja ki a fényképezŒgépet az
elem feltöltéséhez.
ƃ Ha egy teljesen lemerült elemet helyez be, hogy feltöltse, ne kapcsolja be a
fényképezŒgépet. A fényképezŒgép nem kapcsolható be, mert az elem
telepfeszültsége túl alacsony. Az elemet legalább 10 percig töltse, mielŒtt
bekapcsolná a fényképezŒgépet.
ƃ Ne használja túl gyakran a vakut, és ne készítsen videóklipet miután a
teljesen lemerült elemet csak rövid ideig töltötte.
a ápforrásra csatlakoztatás
T
A
a memóriakártya használati utasításai
ƈ Az elemet az ábrán látható módon helyezze be.
- Ha a fényképezŒgép nem kapcsolódik be
az elem behelyezése után, ellenŒrizze,
hogy az elemet megfelelŒen helyezte be
(a +/- polaritás irányítása megfelelŒ).
- Ne erŒltesse az elemrekesz felnyitását.
EllenkezΠesetben az elemrekesz fedele
megsérülhet.
ƃ Újonnan vásárolt memóriakártya elsŒ használata elŒtt, ha a memóriakártya a
fényképezŒgép által nem ismert adatokat vagy más fényképezŒgéppel készített
képeket tartalmaz, formázza a memóriakártyát (lásd a 63. oldalt).
ƃ Memóriakártya behelyezése vagy kivétele elŒtt kapcsolja ki a fényképezŒgépet.
ƃ Ha a memóriakártyát gyakran használja, annak teljesítménye végül leromlik.
Ebben az esetben új memóriakártyát kell vásárolnia.
A Samsung garancia nem fedezi a memóriakártya normális kopását.
ƈ Az elem töltöttségi állapotát az LCD kijelzŒn levŒ 4 fokozatú kijelzŒ mutatja.
Elem
kijelzŒje
Elem
állapota
Az elem telepfeszültsége
Az elem teljesen
alacsony (Készüljön fel
feltöltött
arra, hogy fel kell töltenie
állapotban van.
vagy le kell cserélnie azt)
Az elem telepfeszültsége
alacsony (Készüljön fel
arra, hogy fel kell töltenie
vagy le kell cserélnie azt)
Az elem telepfeszültsége
alacsony (Készüljön fel
arra, hogy fel kell töltenie
vagy le kell cserélnie azt)
ƃ A memóriakártya egy elektronikus, nagy pontosságú eszköz.
A memóriakártyát ne hajlítsa meg, ne ejtse el, és ne tegye ki erŒteljes
hatásoknak.
ƃ Ne tárolja a memóriakártyát erŒs elektronikus vagy mágneses mezŒben, mint
például hangszórók vagy TV vevŒk közelében.
ƃ Ne használja és ne tárolja a memóriakártyát nagy hŒmérsékletingadozású
környezetben.
ƃ Óvja meg a memóriakártyát a szennyezŒdésektŒl vagy a folyadékoktól.
Ha nem sikerül ezt biztosítani, tisztítsa le a memóriakártyát egy puha ronggyal.
Memóriakártya behelyezése
ƈ A memóriakártya behelyezése elŒtt kapcsolja ki a fényképezŒgépet.
- A memóriakártyát az ábrán látható
módon helyezze be.
- A memóriakártya elülsŒ részének a
fényképezŒgép hátsó része (az LCD
kijelzŒ) felé, míg a kártya érintkezŒinek a
fényképezŒgép elülsŒ része felé
(a lencse) kell irányulniuk.
- Ne helyezze be a memóriakártyát fordítva. EllenkezŒ
esetben megrongálhatja a memóriakártya foglalatot.
ƃ A memóriakártyát annak dobozában tárolja, ha nem használja.
ƃ Hosszú ideig való használat közben vagy után azt tapasztalhatja, hogy a
memóriakártya felmelegedett. Ez teljesen normális jelenség.
ƃ Ne használjon olyan memóriakártyát, amelyet más digitális fényképezŒgéppel
használt. Ahhoz, hogy a memóriakártyát ezzel a fényképezŒgéppel használja, a
fényképezŒgép segítségével formázza azt.
ƃ Ne használjon olyan memóriakártyát, amelyet más fényképezŒgéppel vagy
kártyaolvasóval formázott.
13
A
a memóriakártya használati utasításai
ƃ Ha a memóriakártyát a következŒ hatások bármelyikének teszi ki, a rajta levŒ
adatok megsérülhetnek:
- A memóriakártyát nem megfelelŒen használták.
- A fényképezŒgép kikapcsolt vagy a memóriakártyát kivették másolás, törlés
(formázás) vagy beolvasás közben.
ƃ A Samsung nem vállal felelŒsséget az így elveszett adatokért.
ƃ Azt ajánljuk, hogy a fontos adatokat mint ezek biztonsági másolatát más
adathordozókra, pl. hajlékony lemezre, merevlemezre, CD lemezre stb. is
másolják át.
ƃ Ha nincs elegendŒ tárhely
: A kijelzŒn a [MEMÓRIA MEGTELT!] üzenet jelenik meg, és a fényképezŒgép
nem használható. A fényképezŒgép által használt tárhely optimalizálása
érdekében cserélje le a memóriakártyát vagy törölje a memóriakártyán tárolt
nem kívánt képeket.
INFORMÁCIÓK
ƈ A fényképezŒgép SD/SDHC memóriakártyákkal és MMC (multimédia
kártyákkal) használható. MMC kártya használata esetén olvassa el a kártyához
csatolt használati utasítást.
Az SD/SDHC memóriakártya egy
írásvédelmi kapcsolóval rendelkezik,
amely megakadályozza a képfájlok törlését
A kártya
érintkezŒi
vagy a kártya formázását. Az SD/SDHC
memóriakártya alja felé való
Írásvédelmi
kapcsoló
elcsúsztatásával az adatok írásvédetté
válnak. Az SD/SDHC memóriakártya teteje
Címke
felé való elcsúsztatásával az adatok
írásvédelme megszınik. Fényképezés
[SD (Secure Digital) memóriakártya]
elŒtt csúsztassa el a kapcsolót az
SD/SDHC memóriakártya teteje felé.
ƈ 256 MB-os MMC memóriakártya használata esetén a képtárolási kapacitás az
alábbiak szerint alakul. Ezek a számok hozzávetŒlegesek, mivel a képtárolási
kapacitás olyan tényezŒktŒl függ, mint az alany és a memóriakártya típusa.
Rögzített kép mérete Szuperfinom
ƃ Ne vegye ki a memóriakártyát, ha a fényképezŒgép állapotát jelzŒ lámpa
villog, mivel így megsértheti a memóriakártyán található adatokat.
Állókép
Mozi
Finom
Normál
30FPS
10M
49
94
136
-
-
9M P
55
105
151
-
-
7M
65
124
177
-
-
7M W
64
122
174
-
-
5M
87
163
228
-
-
3M
122
221
303
-
-
1M
419
617
733
-
-
640
-
-
-
00:12:42
00:20:51
320
-
-
-
00:30:34
00:57:49
* A rögzítési idŒt a zoom funkció használata is befolyásolja.
A zoom gomb nem használható videóklip felvétele közben.
14
15FPS
A fényképezŒgép elsŒ használata : Intelligens gomb
ƈ Ez a gomb a menükurzor elmozgatására használható, menü kiválasztása vagy
a kiválasztott menü jóváhagyása érdekében.
ƈ Bizonyos menükben az almenü kiválasztása érdekében érintse meg a gombot
és ujját csúsztassa balra/jobbra.
3648X2056
3136X2352
3648X2432
MÉRET
[A fŒmenü kiválasztása:
Érintse meg a gombot]
3648X2736
[A fŒmenü jóváhagyása:
Nyomja meg a gombot]
Lassú
Gyors
[például: A rekeszzár sebességének kiválasztása]
3648X2056
ƈ A menük kibontása: Nyomja meg a menübontási gombot, hogy megjelenítse a
rendelkezésre álló menüket.
3136X2352
3648X2432
3648X2736
[Az almenü jóváhagyása:
Nyomja meg a gombot]
[Az almenü kiválasztása:
Érintse meg a gombot]
A menübontás
gomb
megnyomása
ſ Bizonyos menük kiválasztásakor az LCD kijelzŒ elsötétedik.
A menü kiválasztása után az LCD kijelzŒ visszanyeri az elŒzŒleg beállított
fényességét.
15
A fényképezŒgép elsŒ használata: A dátum / óra és a nyelv beállítása
ƈ A fényképezŒgép elsŒ bekapcsolásakor az LCD kijelzŒn egy menü jelenik meg,
melynek segítségével beállíthatja a dátumot / órát, a nyelvet és a nyelvet.
Ez a menü többé nem jelenik meg bekapcsoláskor, ha beállította a dátumot, órát
és nyelvet. A fényképezŒgép használata elŒtt állítsa be a dátumot, az órát és a
nyelvet.
ƃ A dátum, óra és dátumtípus beállítása
1. Nyomja meg a [Date&Time] menügombot.
2. Válassza ki a kívánt dátumtípust a függŒleges
intelligens gombbal.
Ȝ 2007/02/01
yy/mm/dd Ȝ
Language
Date & Time
mm/dd/yy
dd/mm/yy
Off
ƃ A nyelv beállítása
1. Nyomja meg a [Language] gombot.
2. Válassza ki a kívánt nyelvet a függŒleges
intelligens gombbal.
Exit:BACK
ENGLISH Ȝ
Language
Date & Time
FRANÇAIS
DEUTSCH
ह
Exit:BACK
INFORMÁCIÓK
ƃ 22 nyelv közül lehet választani. Ezek a következŒk :
- angol, koreai, francia, német, spanyol, olasz, egyszerısített kínai,
hagyományos kínai, japán, orosz, portugál, holland, dán, svéd, finn,
thaiföldi, bahasa (malaysiai/indonéz), arab, cseh, lengyel, magyar és török.
ƃ A nyelvbeállítás a fényképezŒgép újraindítása után is megmarad.
16
3. a dátum módosításához válassza ki a
[2007/02/01] menüt, majd nyomja meg a
függŒleges intelligens gombot.
4. Az év / hónap / nap és óra:perc kiválasztásához
nyomja meg a vízszintes intelligens gombot.
Az értékek megváltoztatásához nyomja meg a
függŒleges intelligens gombot.
Ɗ
07 / 02 / 01 12 : 00
ƌ
स
OK
ह
Az LCD kijelzŒ
ƈ Az LCD kijelzŒ a fényképezési funkciókról és a kiválasztott elemekrŒl szolgáltat
információt.
‫ڻ ڼ ڽ‬
Sz.
Leírás
4
„Kártya behelyezve” kijelzŒ
13.oldal
5
Elem
13.oldal
6
Optikai / digitális zoom sáv /
digitális zoom arány
24-25.oldal
؉
7
Fókusz mód
28-29.oldal
؈
8
Vaku
30-31.oldal
‫ں‬
‫ڹ‬
؊
‫ھ‬
؋
،
‫ۀ‬
‫ہ‬
‫ۂ‬
‫ۃ‬
‫ۄ‬
‫ڿ‬
‫ۅ‬
‫ۆ‬
‫ۇ‬
؅
؆
؇
[Kép és teljes állapot]
Sz.
1
2
3
Leírás
Ikonok
Felvétel mód
Dátum / óra
Oldal
9-10.oldal
12:00 AM 2007.02.01
Tárolható fényképek száma
9
Fennmaradt idŒ (Videóklip/Hangfelvétel)
00:01:00/01:00:00
61.oldal
14.oldal
Ikonok
Oldal
9
Képméret
31.oldal
10
Képkészítési mód
32.oldal
11
Fénymérés
32.oldal
12
Képélesség
33.oldal
13
Speciális hatás
33.oldal
14
KépminŒség / Képváltási gyakoriság
34.oldal
15
IdŒzítŒ
34-35.oldal
16
Hangfelvétel / hang nélkül
17
Beállítás menü
58-59.oldal
18
BŒvítés menü
15.oldal
19
Megvilágítás-kiegyenlítés
36.oldal
20
ISO
36.oldal
21
Fehéregyensúly
37.oldal
22
Automatikus fókusz kerete
-
23
Arcfelismerés
25~26.oldal
35-36/21.oldal
17
A felvétel mód elindítása
ƈ Az AUTOMATA mód (
) használata
Válassza ki ezt a módot annak érdekében, hogy minimális felhasználói
beavatkozással gyorsan és könnyedén fényképezzen.
1. Az elemeket a polaritásra (+ / -) figyelve helyezze
be (13. oldal).
2. Helyezze be a memóriakártyát (13. oldal).
Mivel a fényképezŒgép 20 MB belsŒ memóriával
rendelkezik, nem kell feltétlenül memóriakártyát
használnia. Ha nem használ memóriakártyát, a
képek a belsŒ memóriában tárolódnak.
Ha memóriakártyát használ, a képek a
memóriakártyára tárolódnak.
3. Zárja le az elemrekesz fedelét.
4. Nyomja meg a ki-/bekapcsoló gombot, hogy
[AUTOMATA mód]
bekapcsolja a fényképezŒgépet.
(Ha az LCD kijelzŒn megjelenített dátum/óra hibás,
fényképezés elŒtt állítsa be a dátumot/órát.)
5. Válassza ki az Auto módot a mód tárcsa elcsavarásával.
6. Állítsa be a fényképezŒgépet az alany irányába, és állítsa össze a képet az
LCD kijelzŒ segítségével.
7. Nyomja le a rekeszzár gombját, hogy rögzítse a képet.
INFORMÁCIÓK
ƃ Ha az automatikus fókusz kerete piros színıvé válik a rekeszzár gombjának
félig lenyomásakor, azt jelzi, hogy a fényképezŒgép nem képes az alanyra
fókuszálni. Ebben az esetben a fényképezŒgép nem tud tiszta képet
készíteni.
18
ƈ A PROGRAM mód (
) használata
A program mód kiválasztása esetén a
fényképezŒgép optimális beállításokkal fog
mıködni. A funkciók kézzel is beállíthatók, kivéve a
lencsenyílás értékét és a rekeszzár sebességét.
1. Válassza ki a Program módot a mód tárcsa
elcsavarásával.
2. Nyomja meg a vízszintes intelligens gombot,
hogy olyan speciális funkciókat állítson be, mint a
képméret (31. oldal), minŒség (34. oldal),
fénymérés (32. oldal) és a sorozatkép (32. oldal).
[PROGRAM mód]
ſ Olvassa el a 27–41. oldalt, hogy további
információt szerezzen a menükrŒl.
ƈ Az ASM mód használata ( ASM )
ƃAz A, S vagy M mód kiválasztása
1. Válassza ki az ASM módot a mód tárcsa
elcsavarásával.
2. Az intelligens gombbal válassza ki az A, S
vagy M módot.
M
S
A
M
1/30
F2.8
[A, S vagy M mód]
A felvétel mód elindítása
ƃ A BLENDE PRIORITÁS (
) mód használata
Ez a mód lehetŒvé teszi a blendeérték beállítását az
automatikus exponáláshoz, az alany fényességének
függvényében, és a fényképezŒgép automatikus
rekeszzár-sebességének beállítását hajtja végre.
1. Válassza ki az ASM módot a mód tárcsa
elcsavarásával.
2. Válassza ki a BLENDE PRIORITÁST (
)
az intelligens gomb segítségével.
3. Az intelligens gombbal állítsa be a kívánt
blendeértéket. (41. oldal)
4. Állítsa be a fényképezŒgépet az alany irányába,
[BLENDE PRIORITÁS mód]
és állítsa össze a képet az LCD kijelzŒ
segítségével.
5. Nyomja le a rekeszzár gombját, hogy rögzítse a képet.
ſKisebb blendeérték esetén a céltárgy élesebb, viszont a háttér homályosabb
lesz. Nagyobb blendeérték esetén úgy a céltárgy, minta háttér éles lesz.
ƃ A REKESZZÁR PRIORITÁS mód (
) használata
Ez a mód lehetŒvé teszi a rekeszzár sebességének
beállítását automatikus exponáláshoz, az alany
fényessége függvényében.
1. Válassza ki az ASM módot a mód tárcsa
elcsavarásával.
2. Válassza ki a REKESZZÁR PRIORITÁS módot
(
) az intelligens gomb segítségével.
3. Az intelligens gombbal állítsa be a kívánt
rekeszzár sebesség értéket. (40. oldal)
4. Állítsa be a fényképezŒgépet az alany irányába, és
állítsa össze a képet az LCD kijelzŒ segítségével.
5. Nyomja le a rekeszzár gombját, hogy rögzítse a képet.
[REKESZZÁR PRIORITÁS mód]
ſ Nagy rekeszzár sebesség esetén a mozgó tárgyakról olyan kép készíthetŒ,
melyben úgy tınik, hogy a céltárgy nem mozog. Alacsony rekeszzár sebesség
esetén a mozgó tárgyakról készült kép homályos, azaz „aktív” hatású.
ƃ A KÉZI mód (
) használata
A felhasználó kézzel beállíthatja úgy a blendeértéket,
mint a rekeszzár sebességét.
1. Válassza ki az ASM módot a mód tárcsa
elcsavarásával.
2. Válassza ki a KÉZI módot (
) az intelligens
gomb segítségével. (40–41. oldal)
3. Az intelligens gombbal válassza ki a kívánt
rekeszzár sebességet és blendeértéket.
4. Állítsa be a fényképezŒgépet az alany irányába,
és állítsa össze a képet az LCD kijelzŒ
segítségével.
5. Nyomja le a rekeszzár gombját, hogy rögzítse a képet.
[KÉZI mód]
19
A felvétel mód elindítása
ƈ Az ASR (Képremegésgátló – Advanced Shake
Reduction) mód (
) használata
Ez a mód lecsökkenti a fényképezŒgép remegési
hatását és elŒsegíti jól exponált kép készítését
homályos körülmények között.
ƃ Az ASR mód használatakor figyelemre méltó dolgok
1. A digitális zoom nem mıködik ASR módban.
2. Ha a környezet megvilágítása jobb, mint a
fénycsöves, az ASR nem aktiválódik.
3. Ha az alany megmozdul, a fénykép homályos
[ASR mód]
lehet.
4. Annak érdekében, hogy jó minŒségı képet készítsen, ne mozgassa el a
fényképezŒgépet, ha a kijelzŒn a [RÖGZÍTÉS!] üzenet jelenik meg.
5. Mivel az ASR a fényképezŒgép digitális processzorát használja,
megtörténhet, hogy az ASR módban készített képek feldolgozására a
készüléknek valamivel több idŒre van szüksége.
ƈ A SPECIÁLIS HATÁS mód (
) használata
Ezzel a gombbal a fényképezŒgép lehetŒvé teszi
speciális hatások alkalmazását a képekre. Válassza
ki a Speciális hatás módot a mód tárcsa
elcsavarásával.
ſ Olvassa el a 38–40. oldalt, hogy további
információt szerezzen a speciális hatás menü
használatáról.
[SPECIÁLIS HATÁS mód]
ƈ A SZÍNHELY mód (
) használata
Ezzel a menüvel könnyedén optimálisra állíthatja a
fényképezŒgépet, a körülményeknek megfelelŒen.
Válassza ki a Színhely módot a mód tárcsa
elcsavarásával.
ſ Olvassa el a 38. oldalt, hogy további
információt szerezzen a menükrŒl.
[SZÍNHELY mód]
20
A felvétel mód elindítása
ƈ A MOZI mód (
) használata
Videóklip használható, melynek hosszát a
tárkapacitás korlátozza.
1. Válassza ki a MOZI módot a mód tárcsa
elcsavarásával. (A rendelkezésre álló idŒtartam
megjelenik az LCD kijelzŒn)
2. Állítsa be a fényképezŒgépet az alany irányába,
és állítsa össze a képet az LCD kijelzŒ
segítségével. Nyomja le a rekeszzár gombját.
A videófelvétel elindul, melynek idŒtartamát a
tárkapacitás korlátozza. A videófelvétel nem áll le,
ha elengedi a rekeszzár gombját.
Ha le szeretné állítani a videófelvételt, nyomja le
ismét a rekeszzár gombját.
* A képméret és -típus alább látható.
- Képméret : 640X480, 320X240 (választható)
- Fájltípus
: *.avi (MPEG-4)
ƈ Hang nélküli videóklip felvétele
1. Nyomja meg a bŒvítés menü gombját.
2. Válassza a [HANG] ƍ [KI] menüt.
3. Nyomja le a rekeszzár gombját. A hang nélküli
videófelvétel elindul, melynek idŒtartamát a
tárkapacitás korlátozza.
KI
BE
00:00:22
[MOZI mód]
[MOZI mód]
ſ Egy videóklip maximális fájlmérete 4 GB
ſ Ha a felvétel hossza meghaladja a 6 órát, tehát a fájl mérete nem 4 GB, a
videóklip rögzítése leáll és automatikusan elmentésre kerül.
ſ Amíg a fájlméret nem éri el a 4 GB-ot vagy a felvétel idŒtartama nem éri el a
6 órát, a felvétel bármikor leállítható és elmenthetŒ, a videóklip minŒségének
függvényében.
ƈ Videóklip felvételének szüneteltetése (Sorozatos felvétel)
Ez a fényképezŒgép lehetŒvé teszi, hogy a nem kívánt jelenetek alatt
ideiglenesen leállítsa a felvételt. Ezzel a funkcióval egyetlen videóklipként
rögzítheti a kedvenc jeleneteket anélkül, hogy több videóklipet kellene rögzítenie.
ƃ A sorozatos felvétel használata
1. Nyomja le a rekeszzár gombját. A videófelvétel
elindul, melynek idŒtartamát a tárkapacitás
korlátozza. A videófelvétel nem áll le, ha
elengedi a rekeszzár gombját.
2. Nyomja le a II gombot, hogy szüneteltesse a
felvételt. Nyomja le ismét a II gombot, hogy
folytassa a felvételt.
3. Ha le szeretné állítani a videófelvételt,
nyomja le ismét a rekeszzár gombját.
[Videóklip sorozatos felvétele]
21
Fényképkészítéskor figyelemre méltó elemek
ƈ A rekeszzár félig lenyomása. Nyomja le finoman a rekeszzár gombot, hogy
ellenŒrizze a fókuszt és a vaku elemének töltöttségi fokát.
Nyomja le teljesen a rekeszzár gombját, hogy rögzítse a képet.
[Nyomja le finoman a rekeszzár gombját]
[Nyomja le a rekeszzár gombját]
ƈ A rendelkezésre álló idŒtartam a körülményektŒl és a fényképezŒgép
beállításától függ.
ƈ Ha vagy a Vaku Ki, vagy Lassú szinkronizálási módot választja gyenge
megvilágítási körülmények között, a fényképezŒgép remegés figyelmeztetŒ
kijelzΠ(
) megjelenhet az LCD kijelzŒn. Ebben az esetben fotoállványt
használjon, a fényképezŒgépet stabil felületre helyezze vagy változtassa meg a
vakus fényképezési módot.
ƈ Fényképezés fénnyel szemben:
Ne fényképezzen nappal szemben. EllenkezŒ esetben a fénykép sötét lesz.
Ha a fényforrással szemben fényképez, használja a [ELLENFÉNY]
színhelyfényképezés módot (lásd a 38. oldalt), a derítŒ villanófényt (lásd a 30.
oldalt), a fénymérést (lásd a 32. oldalt) vagy a megvilágítás-kiegyenlítést (lásd a
36. oldalt).
22
ƈ Kerülje a lencse vagy a vaku eltakarását kép készítése közben.
ƈ Állítsa össze a képet az LCD kijelzŒ segítségével.
ƈ Az alábbi feltételek egyike esetén megtörténhet, hogy az automatikus fókuszáló
rendszer nem az elvárásoknak megfelelŒen teljesít.
- Fényképezéskor az alany kontrasztja gyenge.
- Ha az alany nagyon visszatükrözŒ vagy fényes.
- Ha az alany agy sebességgel mozog.
- Ha erŒs visszavert fény van jelen vagy a háttér rendkívül fényes.
- Ha az alany csak függŒleges vonalakból áll vagy nagyon keskeny
(pl. bot vagy zászlórúd).
- Ha a környezet sötét.
A fényképezŒgép gombjainak használata a készülék beállításához
ƈ A felvétel mód funkció a fényképezŒgép gombjaival állítható be.
A ki-/bekapcsoló gomb
ƃ A fényképezŒgép be-, illetve kikapcsolására
használható.
ƃ Ha meghatározott ideig a fényképezŒgépet
nem mıködtetik, a fényképezŒgép magától
kikapcsol, hogy telepfeszültséget takarítson
meg. Olvassa el a 62. oldalt, hogy további
információt szerezzen az automatikus
kikapcsolási funkcióról.
A rekeszzár gombja
ƃ FELVÉTEL módban képkészítéshez vagy
hangfelvétel készítésére használható.
ƃ MOZI módban :
Nyomja le teljesen a rekeszzár gombját, hogy
elindítsa a videóklip rögzítésének folyamatát.
Nyomja le a rekeszzár gombját egyszer.
A videófelvétel elindul, melynek idŒtartamát a
tárkapacitás korlátozza. Ha le szeretné állítani a videófelvételt, nyomja le ismét a
rekeszzár gombját.
ƃ ÁLLÓKÉP módban:
Nyomja le félig a rekeszzár gombját, hogy bekapcsolja az automatikus
fokuszálást és leellenŒrizze a vakut. A rekeszzár gombjának teljes lenyomásával
fényképet készít és elmenti azt. Ha hangmemo felvételét választja, a felvétel
akkor indul el, amikor a fényképezŒgép befejezte a képadatok elmentését
23
A ZOOM W / T gomb
ƃ Ha a kijelzŒn nem látható a menü, ez a gomb
OPTIKAI ZOOM vagy DIGITÁLIS ZOOM
gombként mıködik.
ƃ SZÉLES zoom
Optikai SZÉLES zoom: Nyomja meg a ZOOM W gombot. Ezzel az alany képe
lekicsinyíthetŒ, azaz távolabbinak tınik. A ZOOM W
gomb lenyomásával a fényképezŒgépet folyamatosan a
minimális zoom értékre állítja, azaz az alany a lehetŒ
legtávolabbinak tınik a fényképezŒgéptŒl.
ƃ A fényképezŒgép 5-szörös optikai zoommal és 5-szörös digitális zoommal
rendelkezik. A két funkció együttes használata 25-szörös nagyítási arányt tesz
lehetŒvé.
ƃ TELE zoom
[TELE zoom]
Optikai TELE zoom : A ZOOM T gombbal az alany képe felnagyítható, azaz
közelebbinek tınik.
Digitális TELE zoom : Ha a maximális (5-szörös) optikai zoomot választja, a
ZOOM T gomb megnyomásával aktiválja a digitális zoom
szoftverét. A ZOOM T gomb elengedése után a digitális
zoom az kívánt beállítás elérésekor kapcsol ki.
A maximális digitális zoom (5-szörös) érték elérésekor a
ZOOM T gomb megnyomására nem történik semmi.
[SZÉLES zoom]
24
[TELE zoom]
[Optikai zoom – 2X]
Nyomja meg
a ZOOM W
gombot
Nyomja meg
a ZOOM W
gombot
[Digitális zoom ñ 5X]
[SZÉLES zoom]
Digitális SZÉLES zoom: Ha a digitális zoom aktív, a ZOOM W gomb
lenyomásával a digitális zoom arányát fokozatosan
Digitális
csökkenti. A ZOOM W gomb lenyomásával leállítja a
zoom
digitális nagyítást. A ZOOM W gomb csökkenti a
Optikai
digitális zoom arányt, majd addig folytatja az optikai
zoom
zoom arányának csökkentését, amíg eléri a minimális
értéket.
Nyomja meg
a ZOOM T
gombot
Nyomja meg
a ZOOM T
gombot
Nyomja meg
a ZOOM W
gombot
Nyomja meg
a ZOOM W
gombot
[Digitális zoom ñ 5X]
[TELE zoom]
[SZÉLES zoom]
A ZOOM W / T gomb
INFORMÁCIÓK
ƃ A digitális zoom funkcióval készített fényképek feldolgozása valamivel több
idŒt igényel. Várja meg, amíg ez a folyamat befejezŒdik.
ƃ Ha a Zoom gombokat megnyomja a Videoklip felvétele közben, akkor a
hangot nem rögzíti a készülék.
ƃ A digitális zoom használata esetén a kép minŒségének gyengülését
tapasztalhatja.
ƃ Annak érdekében, hogy a digitális zoom funkcióval tisztább képet készítsen,
nyomja le félig a rekeszzár gombját a maximális optikai zoom beállítással és
nyomja meg ismét a zoom T gombot.
ƃ A digitális zoom nem használható MOZI, ASR, Nagy sebesség,
Mozgásrögzítés módban, valamint az [ÉJSZAK.A], [GYEREK], [NÉVJEGY],
[KÖZELI], [SZÖVEG] és [TÜZIJÁT] színhely módban.
ƃ Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a lencsét, ellenkezŒ esetben a fénykép
homályos lehet vagy a fényképezŒgép meghibásodhat. Ha a kép homályos,
kapcsolja ki, majd ismét be a fényképezŒgépet, hogy módosítsa a lencse
helyzetét.
ƃ Ügyeljen arra, hogy ne nyomja meg a lencsét, mert ellenkezŒ esetben a
fényképezŒgép meghibásodhat.
ƃ A fényképezŒgép bekapcsolásakor ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a
fényképezŒgép mozgó lencsealkatrészeit, mert ellenkezŒ esetben a kép
homályos lehet.
ƃ A Széles és Tele zoom a távirányítóval is állítható.
Az Arcfelismerés (FR) gomb
ƈ Arcfelismerés
Ez a mód automatikusan érzékeli az alany arcának helyzetét és annak
függvényében állítja be a fókuszt és az exponálást. Válassza ezt a módot, hogy
gyorsan és könnyen készítsen arcról fényképet.
Választható módok: Auto, Program, ASR, Hatás(GIF), A/S/M, Színhely (Portré,
Gyerekek, Vízpart&Hó)
1. Nyomja meg a FR (Arcfelismerés) gombot (
a kiválasztott módban.
Az FR ikon megjelenik a kijelzŒ bal oldalán.
)
2. Az automatikus fókuszkeret mérete és helye
automatikusan az alany arca szerint áll be.
3. Nyomja le félig a rekeszzár gombját. A fókusz aktiválásakor a fókuszkeret
zöld színıvé válik.
4. Nyomja le teljesen a rekeszzár gombját, hogy elkészítse a fényképet.
25
Az Arcfelismerés (FR) gomb
INFORMÁCIÓK
ƃ Ez a funkció akár 8 személy arcát is képes érzékelni.
ƃ Ha a fényképezŒgép egyidŒben több arcot is érzékel, a legközelebbire
fókuszál.
ƃ Ha a fényképezŒgép egy célarcot érzékel, a célarc körül fehér színı
fókuszkeret jelenik meg, míg többi arc körül szürke színı fókuszkeret jelenik
meg (maximum 7). Nyomja le félig a rekeszzár gombját, hogy a fehér
keretben levŒ arcra fókuszáljon. Ekkor a keret zöld színıvé válik
(összesen 8).
ƃ Ha az arcfelismerés nem sikerült, lépjen vissza az elŒzŒ AF módba.
ƃ Bizonyos körülmények között ez a funkció nem tud megfelelŒen mıködni.
- A személy sötét szemüveget visel vagy arcának egy része nem látszik.
- A fényképezendŒ személy nem a fényképezŒgép irányába néz.
- A fényképezŒgép nem érzékel egy arcot sem, mert a fényesség túl sötétre
vagy túl világosra van állítva.
- A fényképezŒgép és az alany közötti távolság túl nagy.
ƃ A legnagyobb lehetséges Arcfelismerési távolság 2.1 m (Széles).
ƃ Minél közelebb van a tárgy, annál gyorsabban ismeri fel a fényképezŒgép a
tárgyat.
26
Az LCD kijelzŒ használata a fényképezŒgép beállításához
ƈ Az LCD kijelzŒn megjelenŒ menü a felvétel funkciók beállításához használható.
(O: Választható, X: Nem választható, -: Részben választható)
MENÜ
SZÍN
VILÁGOS
MANUÁLIS FÓKUSZ
NORMÁL (AF)
FÓKUSZ AUTO MACRO
MAKRO
SZUPER MAKRO
KI
AUTO
PIROS. SZEM
VAKU
BETÖLT
L SZINKR.
VÖRÖSSZ.JAV.
MÉRET
EGY KÉP
SOROZATKÉP
FÉNYKÉ
GYORS
PEZÉS
MOZGO KEP
AEB
MINÃSÉG
KI
10 SEC.
IDÃZÍTÃ
2 SEC.
DUPLA
TÁVKIOLDO
ASM
O
O
X
O
O
X
O
O
O
O
X
X
O
O
O
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
X
X
O
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
O
O
X
O
O
O
X
X
O
X
X
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
X
X
X
O
X
O
X
O
X
X
X
X
X
O
O
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
X
X
X
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
O
O
O
O
X
O
X
X
X
X
O
O
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
X
X
X
O
X
O
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
O
O
O
X
X
O
Oldal
27.oldal
28.oldal
28-29
.oldal
30-31
.oldal
31.oldal
32.oldal
34.oldal
34-35
.oldal
Az LCD kijelzŒ használata a fényképezŒgép beállításához
MENÜ
Oldal
ASM
HANG
O
O
O
O
O
O
O
35-36.oldal
W/B
X
O
O
X
X
X
O
37.oldal
ISO
X
O
O
X
X
X
X
36.oldal
EV
TÖBBPONTOS
FÉNYMÉRÉS SPOT
X
O
*1 O
X
X
X
O
36.oldal
O
O
O
O
O
-
O
X
O
O
X
O
-
O
KÖZÉPRE SULY.
X
O
O
X
O
-
O
KÉPÉLESSÉG
X
O
O
X
O
X
X
33.oldal
KÉPKERET
X
X
X
X
O
X
X
38.oldal
M.GIF
X
X
X
X
O
X
X
39.oldal
ÖSSZETETT
X
X
X
X
O
X
X
39-40.oldal
NORMAL
O
O
O
O
O
-
O
F/F
X
O
O
X
O
-
O
SZÉPIA
X
O
O
X
O
-
O
HATÁS
KÉK
X
O
O
X
O
-
O
VÖRÖS
X
O
O
X
O
-
O
ZÖLD
X
O
O
X
O
-
O
NEGATÍV
X
O
O
X
O
-
O
SAJÁT
X
X
X
X
O
-
X
Színtónus
ƈ A képre különféle színtónusok helyezhetŒk.
A Meleg menü a kép vörös színét erŒsíti fel.
A Hideg menü a kép kék színét erŒsíti fel.
SZÍN
32.oldal
ƃ A színtónus kiválasztása
A színtónus kiválasztásához érintse meg a gombot és csúsztassa el ujját balra
vagy jobbra.
33.oldal
[A hideg színek kiemelése]
[A meleg színek kiemelése]
ſ A menük elŒzetes értesítés nélkül változhatnak.
ſ A választható menük a színhely mód függvényében eltérŒek lehetnek.
ſ *1 KÉZI módban nem választható.
27
Világosság
A fókusztípus kiválasztása
ƈ A kép fényességének beállítására használható.
VILÁGOS
ƈ A fókusztípust az alanyhoz viszonyított távolság
függvényében választhatja ki.
A távolságok alább láthatóak.
SZUPER MAKRO
MAKRO
NORMÁL (AF)
MANUÁLIS FÓKUSZ
ƃ A fényesség megváltoztatása
A fényesség kiválasztásához érintse meg a gombot és csúsztassa el ujját balra
vagy jobbra.
[Sötét]
28
[Kézi]
[Auto]
[Makró]
[Szuper makró]
[Fényes]
[Auto makró]
A fókusztípus kiválasztása
ƃ Fókusz módok és fókusztávolságok (W: Széles, T: Tele)
Fókusz típus
Széles (W)
Normál
80 cm - végtelen
Tele(T)
1,5m - végtelen
Makró
10 cm - 80 cm
50 cm - 80 cm
Auto makró
10 cm - végtelen
50 cm - végtelen
Szuper makró
Kézi fókusz
1-10 cm (csak Széles)
1 cm - végtelen
50 - végtelen
ƈ Kézi fókusz (MF)
Ha az automatikus fókuszálás nem használható, például nagyon sötét
környezetben, használja a kézi fókuszt. Ügyeljen a kézi fókusz használata
esetén, mert könnyen megtörténhet, hogy a fénykép homályos lesz.
A kézi fókusz Program és ASM módban használható.
ƃ A kézi mód beállítása
A kézi fókusz kiválasztásához érintse meg a gombot és csúsztassa el ujját balra
vagy jobbra.
INFORMÁCIÓK
ƃ A makró mód kiválasztása esetén megremeghet a fényképezŒgép.
Ügyeljen, hogy fényképezés közben ne rázza a fényképezŒgépet.
ƃ Ha Makró módban 30 cm-nél közelebbrŒl készít képet, válassza a VAKU KI
módot.
4.5m
1.5m
80cm
40cm
1cm
MF
[Távolabbi fókusz]
4.5m
1.5m
80cm
40cm
1cm
MF
[Közelebbi fókusz]
ſ A ‫ڹ‬,‫ ں‬gomb megérintésére a kurzor
folyamatosan mozog a kézi fókusz beállításakor.
4.5m
‫ڹ‬
1.5m
80cm
40cm
1cm
MF
‫ں‬
29
Vaku
ƈ A vakutípust az alanyhoz viszonyított távolság
függvényében választhatja ki.
A távolságok alább láthatóak.
ƈ Az ASR, Sorozatkép, Nagy sebességı sorozatkép,
Mozgásrögzítés, AEB, Mozi módban és Állókép
módban (kivéve az ÉJSZAKAI, PORTRÉ,
GYEREKEK, HÁTÉRFÉNY és VÍZPART&HÓ
módokat), a vaku nem mıködik.
INFORMÁCIÓK
BETÖLT
PIROS. SZEM
AUTO
KI
7
ſ Szuper makró kiválasztása esetén a vaku automatikusan kikapcsol.
ſ A [SOROZATKÉP], [GYORS], [MOZGO KEP], [AEB] kiválasztása esetén a
vaku automatikusan kikapcsol.
ƈ Vaku hatósugár (W: Széles, T: Tele)
ISO
AUTO
30
Normál
W: 0.8 - 4.9
T: 1.5 - 3.0
(Mértékegység: m)
Makró
W: 0.3 - 0.8
T: 0.5 - 1.5
Auto makró
W: 0.3 - 4.9
T: 0.5 - 3.0
ƃ Ha az Auto, Betölt., L szinkr. vakutípus kiválasztása után lenyomja a
rekeszzár gombját, elŒször a vaku felvillan, hogy ellenŒrizze a fényképezési
feltételeket (Vaku hatósugár és Vaku teljesítményviszony). Ne mozgassa el
a fényképezŒgépet, amíg nem villan fel másodszor is a vaku.
ƃ A vaku gyakori használata hozzájárul az elem életciklusának
megrövidüléséhez.
ƃ Normális körülmények között a vaku kevesebb, mint 5 másodperc alatt
töltŒdik fel. Ha az elem telepfeszültsége gyenge, a feltöltŒdés hosszabb
ideig tart.
ƃ A vaku hatótávolságán belül fényképezzen.
ƃ A kép minŒsége nem garantálható, ha az alany túlságosan közel
helyezkedik el vagy rendkívül visszatükrözŒ.
ƃ A gyenge megvilágítású környezetben vakuval készített képeken fehér folt
jelenhet meg. A folt a vaku fényének a levegŒben levŒ por általi
visszaverése következében jön létre. Nem a fényképezŒgép hibája.
ƃ Ne nyissa fel túlzott erŒvel a beépített vakut. EllenkezŒ esetben a vaku
megsérülhet.
Vaku
Méret
ƃ A vaku mód kijelzŒje
Menü
Vaku mód
Vaku ki
Automatikus
vaku
ƈ Az igényeinek megfelelŒ képméret kiválasztását teszi lehetŒvé.
Leírás
Mód
A vaku nem villan. Válassza ezt a módot ha olyan
helyeken vagy helyzetekben fényképez, ahol tilos a
vaku használata. Ha gyenge megvilágítású
környezetben fényképez, az LCD kijelzŒn a
fényképezŒgép remegés figyelmeztetŒ ikon (
)
jelenik meg.
Ikon
Ha az alany vagy a háttér sötét, a vaku
automatikusan felvillan.
Méret
Állókép mód
3648X
2736
Mód
DerítŒ
villanófény
Lassú
szinkronizálás
Vörösszem
hatás javítása
A vaku lassú rekeszzár sebesség mellett villan fel,
hogy kiegyensúlyozott, megfelelŒ exponálású képet
hozzon létre. Gyenge megvilágítású környezetben a
fényképezŒgép remegés figyelmeztetŒ lámpa (
)
megjelenik az LCD kijelzŒn.
3136X
2352
3648X
2056
2688X
2016
2240X
1680
1024X
768
Mozi mód
Ikon
640
320
Méret
640X480
320X240
Automatikus és Ha az alany vagy a háttér sötét, a vaku
vörösszem
automatikusan felvillan, és a vörösszem hatás javító
hatás javítása funkció segítségével kijavítja a vörösszem hatást.
A vaku a megvilágítási körülményektŒl függetlenül
felvillan. A vaku erŒssége a körülményeknek
megfelelŒn automatikusan állítódik be.
3648X
2432
3048x2056
3136x2352
3648x2432
320x240
3648x2736
640x480
7
[ÁLLÓKÉP mód]
[MOZI mód]
INFORMÁCIÓK
ƃ Minél nagyobb a felbontás, annál kevesebb fénykép tárolható, mivel a nagy
felbontású képek több memóriát igényelnek.
Ha fényképezéskor a készülék Ñvörös szemî
hatást érzékel, ez a mód automatikusan kijavítja azt.
31
Sorozatkép
ƈ Kiválaszthatja a fényképezés típusát és a sorozatkép képeinek számát.
- EGY KÉP
- SOROZATKÉP
- GYORS
- MOZGO KEP
- AEB
: Egyetlen kép készítése.
AEB
: Képek sorozata készül
MOZGO KEP
GYORS
mindaddig, amíg a rekeszzár
SOROZATKÉP
gombját lenyomva tartja. A
EGY KÉP
tárolható képek száma a
memóriától függ.
: A rekeszzár gombjának
[Állókép mód]
lenyomva tartása esetén 3
képbŒl álló sorozat készül (2,5 kép másodpercenként)
: A rekeszzár gombjának lenyomva tartása esetén 7 kép
készül másodpercenként. A sorozatkép elkészítése után a
képek elmentŒdnek és a hátsó LCD kijelzŒn jelennek
meg. A készíthetŒ képek maximális száma 20, és a képek
mérete 1024X768.
: Három kép készítése különféle exponálással: Rövid
exponálás (-1/2EV), standard exponálás (0.0EV) és
túlexponálás (+1/2EV). Használja ezt a módot, ha nehéz
eldönteni az alany megvilágítási mértékét.
ſ A nagy felbontás és a jó képminŒség a fájlmentés idŒtartamának
meghosszabbodásához, így a készenléti idŒ meghosszabbításához járul
hozzá.
ſ A [SOROZATKÉP], [GYORS], [MOZGO KEP] vagy [AEB] almenük
kiválasztása esetén a vaku automatikusan kikapcsol.
ſ Az AEB fényképezéshez ajánlatos fotoállványt használni, mivel a képek
elmentése hosszabb idŒt igényel, és a fényképezŒgép remegése miatt a kép
homályos lehet.
ſ A [MOZGO KEP] menü kiválasztása esetén csak ISO AUTO, 400, 800,
1600 választható.
32
Fénymérés
ƈ Ha nem sikerül megfelelŒ megvilágítási körülményeket teremtenie,
megváltoztathatja a fénymérési módszert annak érdekében, hogy fényesebb
képeket készítsen.
- TÖBBPONTOS : Az megvilágítás a kép
környékén rendelkezésre álló
KÖZÉPRE SULY.
átlagos fényerŒ alapján kerül
SPOT
kiszámításra. Azonban a
TÖBBPONTOS
számítás a kép környékének
középpontja felé tolódik el. Ez
általában hasznos.
[PROGRAM mód]
- SPOT
: A fényképezŒgép az LCD
kijelzŒ közepén levŒ téglalap alakú résznek méri le
fényességét. Ez akkor hasznos, ha azt szeretné, hogy a
kép közepén levŒ alany megvilágítása megfelelŒ legyen, a
háttérfénytŒl függetlenül.
- KÖZÉPRE SULY. : Az megvilágítás a kép környékén rendelkezésre álló átlagos
fényerŒ alapján kerül kiszámításra. Azonban a számítás a
kép környékének középpontja felé tolódik el. Ez olyan kép
készítése esetén hasznos, ha az alany kisméretı, pl. virág
vagy rovar.
ſ Ha az alany nincs a fókuszkeret közepén, ne használja a spot fénymérést,
mivel exponálási hiba jelentkezhet. Ebben az esetben jobb, ha az
megvilágítás-kiegyenlítést használja.
Képélesség
Hatás
ƈ A elkészítendŒ kép élessége állítható be.
Az LCD kijelzŒn nem látható a képélesség
állításának az elkészítendŒ képre gyakorolt hatása.
ƈ A fényképezŒgép digitális processzora segítségével lehetŒség van a képek
speciális hatásokkal való átalakítására.
ÉLÉNK
NORMÁL
LÁGY
7
[PROGRAM mód]
(
(
(
(
Almenü
LÁGY
NORMÁL
ÉLÉNK
Ikon
Leírás
A kép szélei lágyabbá válnak.
A hatás a képek számítógépes feldolgozásához hasznos.
A kép szélei élesebbé válnak.
Ez a nyomtatáshoz hasznos.
(
(
(
(
) : A képre nem alkalmaz hatást.
) : A rögzített képek fekete-fehér módban
KÉK
SZÉPIA
tárolódnak.
F/F
) : A rögzített képek szépia színskálával
NORMAL
tárolódnak (sárgás-barna színárnyalatok).
) : A rögzített képek kék színskálával
tárolódnak.
[Program mód]
) : A rögzített képek vörös színskálával
tárolódnak.
) : A rögzített képek zöld színskálával tárolódnak.
) : A kép negatív módban tárolódik.
) : Az R (Vörös), G (Zöld) és B (Kék) értékeket lehet megváltoztatni.
Ezek a menük csak Speciális hatás módban használhatók.
A kép szélei kiemeltebbé válnak.
A szélek élesebbek lesznek, azonban a rögzített
képen zavaró jelek jelentkezhetnek.
33
MinŒség / Képváltási gyakoriság
IdŒzítŒ / távirányító
ƈ Kiválaszthatja az igényeknek megfelelŒ tömörítési arányt. Minél nagyobb a
tömörítési arány, annál gyengébb a kép minŒsége.
Mód
Állókép mód
Mozi mód
Ikon
Almenü
EXTRAFINOM
FINOM
NORMÁL
30FPS
15FPS
Fájltípus
jpeg
jpeg
jpeg
avi
avi
NORMÁL
FINOM
15FPS
EXTRAFINOM
30FPS
ƈ Ez a funkció olyankor hasznos, ha a fényképész is meg szeretne jelenni a
képen.
- Az idŒzítŒ kiválasztása :
TÁVKIOLDO
Ha lenyomja a Rekeszzár gombját, a kép a
DUPLA
meghatározott idŒ eltelte után készül el, és az
2 MP
10 MP
idŒzítŒ nullázódik.
KI
- A távirányító mód kiválasztása :
Nyomja le a távirányítón levŒ rekeszzár gombot,
hogy a kép készítése elŒtt 2 másodpercet várjon.
A kép elkészítése után a készülék távirányító módban marad. Azonban ha
megnyomja a ki-/bekapcsoló gombot, távirányító módból is kilép.
ƃ Az idŒzítŒ / távirányító mód leírása
Ikon
Mód
KI
[ÁLLÓKÉP mód]
Nem használja az idŒzítŒ funkciót.
[MOZI mód]
10 SEC.
Nyomja le a rekeszzár gombját, hogy a kép készítése elŒtt
10 másodpercet várjon.
2 SEC.
Nyomja le a rekeszzár gombját, hogy a kép készítése elŒtt 2
másodpercet várjon.
DUPLA
A kép kb. 10 másodperc után készül el, majd 2 másodpercre
rá egy második kép is készül.
TÁVKIOLDO
A távirányító segítségével is készíthet képet, és ehhez nem
kell a fényképezŒgép rekeszzár gombját használnia.
INFORMÁCIÓK
ƃ Ez a fájlformátum megfelel a DCF (FényképezŒgép fájlrendszerek
kialakítási szabályai) követelményeinek.
ƃ JPEG (Joint Photographic Experts Group): A JPEG a Joint Photographic
Experts Group által kidolgozott képtömörítési szabvány.
Ez a fényképek és grafikai elemek tömörítésére használt legelterjedtebb
tömörítés típus, mivel rendkívül hatékonyan tömöríti a fájlokat.
34
Leírás
IdŒzítŒ / távirányító
ƃ A távirányító hatósugara
Ha a távirányítóval készít képet, lásd a távirányító
hatósugaráról szóló részben található ábrákat.
[A távirányítón levŒ
rekeszzár gomb]
ƃ Az akkumulátor kicserélése a távirányítóban
GyŒzŒdjön meg arról, hogy a + (pozitív) polaritás felül, míg a - (negatív) polaritás
alul van, amikor az elemet a távirányítóba helyezi. A távirányító elemének
lecserélését bízza a helyi szervizközpontra. CR 2025 típusú 3 V-os elemet
használjon.
INFORMÁCIÓK
ƃ Ha az idŒzítŒvel készít képet, az idŒzítŒ lámpája a következŒképpen mıködik :
2 másodperces idŒzítŒ beállítás: Az idŒzítŒ lámpája 0,25 másodperces
idŒközönként villog, 2 másodpercig.
10 másodperces idŒzítŒ beállítás: Az idŒzítŒ lámpája 1 másodperces
idŒközönként villog az elsŒ 7 másodpercben. Ezután 0,25 másodperces
idŒközönként villog a fennmaradó 3 másodpercben.
ƃ Ha az idŒzítŒ mıködése közben megnyomja a Vissza gombot, az idŒzítŒ
funkció kikapcsol.
ƃ Fotoállványt használjon, hogy elkerülje a fényképezŒgép remegését.
Hangfelvétel / hangmemo
ƈ Hangfelvétel rögzíthetŒ, melynek hosszát a
tárkapacitás (maximum 10 óra) korlátozza.
A hangfeljegyzést egy tárolt állóképhez rendelheti
hozzá.
FELVÉTEL
MEMÓRIA
KI
ƃ Hangfelvétel
1. A mód tárcsa elcsavarásával válasszon egy
rögzítési módot, de ne a Mozi módot.
2. Válassza ki a Hangfelvétel módot az intelligens
FELVÉTEL
gomb segítségével.
MEMÓRIA
KI
3. Nyomja le a rekeszzár gombját, hogy elindítsa a
hangfelvételt.
- Nyomja le egyszer a rekeszzár gombját.
A hangfelvétel elindul, és a felvétel idŒtartamát
a memória kapacitása (maximum 10 óra) korlátozza.
A hangfelvétel idŒtartama megjelenik az LCD kijelzŒn A hangfelvétel nem áll
le, ha elengedi a rekeszzár gombját.
- Ha le szeretné állítani a hangfelvételt, nyomja le ismét a rekeszzár gombját.
- Fájltípus: *.wav
ƃ Hangmemo
1. A mód tárcsa elcsavarásával válasszon egy
rögzítési módot, de ne a Mozi módot.
FELVÉTEL
2. Válassza ki a Hangmemo menüt az intelligens
MEMÓRIA
gomb segítségével. Ha a hangmemo ikon
KI
megjelenik az LCD kijelzŒn, azt jelenti, hogy a
beállítás befejezŒdött.
3. Nyomja le a rekeszzár gombját, hogy elkészítse
a fényképet. A kép a memóriakártyára kerül
4. A hangmemo felvétele tíz másodpercig tart, a kép tárolásától számítva.
Ha a rekeszzár gombját a hangmemo felvétele közben nyomja meg, annak
rögzítése leáll.
35
Hangfelvétel / hangmemo
ISO
INFORMÁCIÓK
ƃ A lehetŒ legjobb minŒségı hangfelvétel készítéséhez 40 cm távolságra
helyezkedjen el a fényképezŒgéptŒl (a mikrofontól).
Megvilágítás-kiegyenlítés
ƈ Ez a fényképezŒgép automatikusan, a környezet megvilágításának
függvényében állítja be az exponálást. Ezen felül a megvilágítás-kiegyenlítés
menübŒl kiválaszthatja az exponálás értéket. A megvilágítás-kiegyenlítés menü
a Program, ASM (kivéve az M módot) és Mozi módban használható.
ƃ A megvilágítás kiegyenlítése
1. Nyomja meg a megvilágítás-kiegyenlítés menü
gombját, hogy az ábrán látható megvilágításkiegyenlítés menü jelenjen meg.
2. Érintse meg a gombot és csúsztassa el ujját,
hogy kiválassza az exponálás értékét.
3. Nyomja meg ismét a megvilágítás-kiegyenlítés
menü gombját. A beállított érték tárolódik és a
Megvilágítás-kiegyenlítés beállítás mód eltınik.
- AUTO :
A fényképezŒgép érzékenysége automatikusan
olyan változók alapján módosul, mint a
megvilágítás értéke vagy az alany fényessége
- 80, 100, 200, 400, 800, 1600 :
Az ISO érzékenység növelésével a rekeszzár
sebessége megnövelhetŒ változatlan
megvilágítási viszonyok mellett.
Azonban a kép erŒs megvilágítás esetén telítetté válhat.
Minél nagyobb az ISO érték, annál nagyobb a fényképezŒgép
fényérzékenysége, és ennek következtében annál nagyobb lesz annak
képrögzítési képessége sötét környezetben.Azonban a kép zavarszintje
megnŒ az ISO érték növekedésével, és a kép így durvább lesz.
ſ A [MOZGO KEP] menü kiválasztása esetén csak ISO AUTO, 400, 800, 1600
választható.
-2.0
+2.0
ſ A negatív megvilágítás-kiegyenlítés érték csökkenti az exponálást.
Ne feledje, hogy a pozitív megvilágítás-kiegyenlítés fokozza a megvilágítást,
és az LCD kijelzŒn fehérség látható vagy a képek minŒsége gyenge lesz.
36
ƈ Fényképezéskor kiválaszthatja az ISO érzékenységet.
A fényképezŒgép sebességét vagy fényérzékenységét ISO számok fejezik ki.
Az ISO menü Program és ASM módban használható.
Fehéregyensúly
ƈ A fehéregyensúlyt vezérlŒ funkció lehetŒvé teszi a színek természetesebbé
változtatását. Ha bármelyik, az AWB (Automatikus fehéregyensúly) menütŒl
eltérŒ menüt választja ki, csak a negatív színhatást választhatja ki.
A Fehéregyensúly menü a Program, ASM és Mozi módban használható.
AUTO
NAPFÉNY
FELHÃS
Fluoresz.Alacs.
Fluoresz.Magas
LÁMPAFÉNY
EGYEDI
: A fényképezŒgép
automatikusan, a
domináns megvilágítási
körülményektŒl függŒen
választja ki a megfelelŒ
fehéregyensúly
beállításokat.
: Kültéri képek készítésére.
: FelhŒs vagy borús idŒben való fényképezésre.
: Háromágú fénycsöves napfényszerı mesterséges
megvilágítási körülmények közötti fényképezésre.
: Fehér fénycsöves megvilágítási körülmények közötti
fényképezésre.
: Hagyományos lámpafényben való fényképezésre.
: LehetŒvé teszi a felhasználó számára, hogy a
fehéregyensúlyt a fényképezési körülményeknek
megfelelŒen állítsa be
ƃ Az Egyedi fehéregyensúly beállítása
A fehéregyensúly értéke a fényképezési körülmények függvényében bizonyos
mértékben változhat. Bizonyos fényképezési körülmények között a
legmegfelelŒbb fehéregyensúly érték kiválasztásához az egyedi fehéregyensúly
beállítást válassza.
1. Válassza ki a Fehéregyensúly EGYEDI
(
) menüjét, és helyezzen egy fehér
lapot a fényképezŒgép elé úgy, hogy az LCD
kijelzŒn csak fehérség jelenjen meg.
ٌ
2. OK menü gomb : a fehéregyensúly elŒzŒ
[Fehér lap]
egyedi értékének
kiválasztása.
VISSZA gomb : a fehéregyensúly beállításának megszakítása.
A rekeszzár gombja: az új fehéregyensúly beállítás elmentése.
- Az egyedi fehéregyensúly érték a következŒ fényképezéstŒl érvényes.
- A felhasználó által beállított egyensúly addig marad érvényes, amíg felülírják azt.
A különféle megvilágítási körülmények a képeken különbözŒ színárnyalatok
megjelenését idézhetik elŒ.
37
A Színhely menü
ƈ Ezzel a menüvel könnyedén optimálisra állíthatja a fényképezŒgépet, a
körülményeknek megfelelŒen.
ſ A rendelkezésre álló színhely módok a következŒk.
[ÉJSZAK.A]
(
) : Éjszakai vagy más,
sötét környezetben
készített állóképek
készítésére
használható.
[PORTRÉ]
(
) : Arc lefényképezésére
használható.
[GYEREK]
(
) : Egy gyors mozgásban levŒ tárgy, például egy
gyermek, lefényképezésére használható.
[TÁJKÉP]
(
) : Távoli színhelyek lefényképezésére használható.
[NÉVJEGY]
(
) : Névjegykártya lefényképezéséhez
[KÖZELI]
(
) : Kis tárgyakról, például növényekrŒl vagy rovarokról
közeli képek készítésére használható.
[SZÖVEG]
(
) : Ez a mód egy dokumentum lefényképezésére
használható.
[NAPLEM.]
(
) : Naplemente lefényképezésére használható.
[HAJNAL]
(
) : Hajnali képek készítésére használható.
[ELLENFÉNY] (
) : Árnyékmentes portrék készítése hátsó megvilágítás
esetén.
[TÜZIJÁT]
(
) : Tızijátékos jelenetek fényképezésére.
[PART&HÓ]
(
) : Óceán, tó, vízpart vagy hóval fedett táj
fényképezésére szolgál.
38
Speciális hatás: Képkeret
ƈ 9 típusú keretszerı körvonallal láthat el egy
elkészíteni kívánt állóképet.
ƈ A Dátum&IdŒ nem jelenik meg a tárolt képen,
ha azt a Képkeret funkcióval készítették.
-
: Nem készül képkeret.
Speciális hatás: Mozgó GIF
Speciális hatás: Összetett kép készítése
ƈ A rögzített képekbŒl mozgó GIF képet készíthet.
Mozgó GIF: Fényképek folyamatos készítése és egyetlen fájlba való mentése.
Ez a fájl támogatja az animációt.
ƃ Mozgó GIF fájl készítése
1. Válassza ki a Speciális hatás módot a mód
tárcsa elcsavarásával.
2. Nyomja meg a Mozgó GIF gombot.
3. Válassza ki a képméretet és az FPS (képváltási
gyakoriság másodpercenként) értéket.
4. Nyomja le a rekeszzár gombját, hogy elkészítse
a fényképeket. (Max. 50 kép)
5. A kép elmentéséhez nyom ja meg az OK menü
gombját. A képek mozgó GIF fájlként kerülnek elmentésre.
ƈ 2, 3 vagy 4 különbözŒ kép egyetlen állóképben kombinálható.
-
: Az összetett kép készítésének megszakítása.
: 2 különbözŒ kép egyetlen állóképbe
egyesítése.
: 3 különbözŒ kép egyetlen állóképbe
egyesítése.
: 4 különbözŒ kép egyetlen állóképbe
egyesítése.
: 2 különbözŒ panoráma kép egyetlen állóképbe egyesítése.
ſ 2 képbŒl álló összetett fénykép kiválasztása
Nyomja meg
a rekeszzár
gombját
320x240
2 FPS
400x300
5 FPS
RÖGZÍT:SH
[Fényképezésre felkészülve]
[Az FPS kiválasztása]
[A képméret kiválasztása]
Nyomja meg
a rekeszzár
gombját
TÖRÖL: BACK
[ElsŒ kép]
9
OK
MENT:OK
Nyomja meg
az OK menü
gombot
TÖRÖL: BACK
[Második kép]
[A végsŒ kép]
[A képek készítése]
INFORMÁCIÓK
MENT:OK
TÖRÖL : BACK
ƃ Ha az összetett kép készítése közben megnyomja a Lejátszás mód
gombját vagy elcsavarja a mód tárcsát, az összes kiválasztott üzemmód
végrehajtódik. Az azelŒtt rögzített képek törlŒdnek.
ƃ Az összetett kép utolsó képének elkészítése után nyomja meg az OK
gombot. Ezután a hangmemo funkció bekapcsol.
[Nyomja meg az OK menü gombot]
INFORMÁCIÓK
ƃ Mivel a GIF fájlformátum árnyalatainak száma korlátozott, a kép minŒsége gyengülhet.
39
Speciális hatás: Összetett kép készítése
ƃ Az összetett kép valamely részének módosítása az utolsó kép készítése elŒtt
Az összetett kép utolsó képének elkészítése elŒtt megváltoztathatja az összetett
kép valamely részét.
1. Az összetett kép fényképezése közben nyomja meg a VISSZA gombot.
2. Az elŒzŒ kép törlŒdik és egy új keret jelenik meg. Ha egy azelŒtt készített kép
is létezik, nyomja meg ismét a VISSZA gombot. Az elŒzŒ kép ismét törlŒdik.
RÖGZÍT:SH
TÖRÖL: BACK
Nyomja meg a VISSZA gombot
[A 3. kép elkészítése elŒtt]
RÖGZÍT:SH
Zársebesség
ƈ Ebben a módban állíthatja be a rekeszzár
sebességét automatikus exponáláshoz.
Nagy rekeszzár sebesség esetén a mozgó
tárgyakról olyan kép készíthetŒ, melyben úgy tınik,
hogy a céltárgy nem mozog. Alacsony rekeszzár
sebesség esetén a mozgó tárgyakról készült kép
„aktív” hatású.
TÖRÖL: BACK
[Visszalépés a 2. képre]
[REKESZZÁR PRIORITÁS mód]
[KÉZI mód]
3. Nyomja le a rekeszzár gombját, hogy rögzítse az új képet.
ƃ Az összetett kép valamely részének módosítása az utolsó kép készítése után
1. Az utolsó kép elkészítése után az ábrán látható
menü jelenik meg.
2. Válassza ki a törlendŒ képet az intelligens
gombbal.
3. Nyomja meg a VISSZA gombot, hogy törölje a
kiválasztott képet.
4. Nyomja le a rekeszzár gombját, hogy új képet
készítsen.
5. Nyomja meg az Ok gombot, hogy elmentse a képet.
ƃ A rekeszzár sebességének beállítása
A rekeszzár sebességének kiválasztásához érintse meg a gombot és
csúsztassa el ujját balra vagy jobbra. A rekeszzár sebessége ZÁRPRIORITÁS
módban és KÉZI módban állítható be.
9
+1.0
SLOW
MENT:OK
-2.0
FAST
SLOW
F7.3
Lassú
40
FAST
TÖRÖL: BACK
F7.3
Gyors
Blende értéke
Képgaléria mód
ƈ Ebben a módban állíthatja be a blende értékét automatikus exponáláshoz.
Kisebb blendeérték esetén a céltárgy élesebb, viszont a háttér homályosabb
lesz. Nagyobb blendeérték esetén úgy a céltárgy, minta háttér éles lesz.
ƈ A képek lejátszása közben a lejátszáshoz különféle speciális hatásokat és
háttérzenét csatolhat. Csak állóképek játszhatók le. A videóklipek és hangfájlok
nem játszhatók le.
ƈ A lejátszás mód kiválasztása
1. Válassza ki a Képgaléria módot a mód tárcsa
elcsavarásával.
[BLENDE PRIORITÁS mód]
[KÉZI mód]
2. Nyomja meg a Lejátszás mód gombját,
hogy az ábrán látható menük jelenjenek meg.
ƃ A blendeérték beállítása
A blende értékének kiválasztásához érintse meg a gombot és csúsztassa el
ujját balra vagy jobbra. A blende értéke BLENDE PRIORITÁS módban és KÉZI
módban állítható be.
: Albumonkénti lejátszás
: Dátum szerinti lejátszás
3. Nyomja meg az intelligens gombot, hogy kiválassza a kívánt lejátszás módot.
A
A
F4.4
CLOSE
F3.6
OPEN
Zárva
CLOSE
OPEN
Nyitva
41
Képgaléria mód
ƈ Album mód : A képek lejátszása albumonként történik.
Ha nem helyezett be memóriakártyát, a Személyes / Család /
Barátok / Események közül lehet választani. A memóriában
elmentett összes kép lejátszásra kerül.
ƃ Album kiválasztása
Az intelligens gomb segítségével választhat
albumot. Album kiválasztása elŒtt, helyezzen
képeket az albumokba.
: A memóriában levŒ összes kép lejátszásra
kerül.
: A Személyes albumban levŒ képek kerülnek
lejátszásra.
: A Család albumban levŒ képek kerülnek lejátszásra.
: A Barátok albumban levŒ képek kerülnek lejátszásra.
: Az Események albumban levŒ képek kerülnek lejátszásra.
ƃ Képek hozzáadása egy albumhoz
Nyomja meg az Album menü gombot, hogy az
alább látható menük jelenjenek meg.
- Kurzor mozgatása / Kép kiválasztása
: Intelligens gomb (Vízszintes)
- Képek kiválasztása
: Az intelligens gomb megnyomása (Vízszintes)
A kívánt képek egyenként választhatók ki.
KIVÁL.:
- Album kiválasztása / kiválasztásának törlése
: Minden album gombja
: Képek felvétele a Személyes albumba.
: Képek felvétele a Család albumba.
: Képek felvétele a Barátok albumba.
: Képek felvétele az Események albumba.
- Ugrás az elŒzŒ menüre: VISSZA gomb
42
NÉZET:BACK
Képgaléria mód
ƃ Album lejátszása
Nyomja meg a diavetítés menü gombját.
: Diavetítés indítása
100-0001
: Hatás kiválasztása a diavetítéshez
: A lejátszási idŒköz beállítása
: Háttérzene kiválasztása
A képek lejátszása közben háttérzene
OFF
lejátszása választható.
Ehhez csak elmentett zene használható.
A háttérzene listába nem vehetŒ fel zene.
: A lejátszási idŒ kiválasztása
[EGY LEJÁT.] : A diavetítés egyetlen ciklus után leáll.
[ISM.LEJ]
: A diavetítés addig ismétlŒdik, amíg leállítják.
ſ Olvassa el a 48–49. oldalt, hogy további információt szerezzen a menükrŒl.
ƃ Kép elforgatása
Bármelyik képet tetszés szerint elforgathatja.
Nyomja meg a vízszintes intelligens gombot.
Érintse meg az intelligens gombot, hogy forgassa
el a kiválasztott képet. Nyomja meg az intelligens
gombot, hogy elmentse az elforgatott kép
információit.
: az óramutató járásával megegyezŒ irányba
forgatás.
: az óramutató járásával ellenkezŒ irányba
forgatás.
ƈ Dátum mód: Kép készítésekor a dátum is rögzítŒdik.
Dátum módban a képek idŒrendi sorrendben játszódnak le.
ƃ Dátum kiválasztása
Az intelligens gomb segítségével választhatja
ki a dátumot.
ſ A dátum mód menüjének használata
megegyezik az album módéval. További
részletekért lásd a 42. oldalt.
43
A lejátszás mód indítása
ƈ Kapcsolja be a fényképezŒgépet és válassza ki a Lejátszás módot a lejátszás
mód gombjának (
) megnyomásával. A fényképezŒgép a memóriában tárolt
képeket kezdi lejátszani.
ƈ A LEJÁTSZÁS mód funkciót a fényképezŒgép gombjai és az LCD kijelzŒ
segítségével állíthatja be.
ƈ Ha memóriakártyát helyez a fényképezŒgépbe, a készülék összes funkciója
csak a memóriakártyára vonatkozik.
ƈ Ha fényképezŒgépben nincs memóriakártya, a készülék összes funkciója csak a
belsŒ memóriára vonatkozik.
ƃ Állókép lejátszása
ƃ Stílus mód: A Stílus mód kiválasztásához tartsa lenyomva a Lejátszás mód
gombját több mint 3 másodpercig. Stílus módban nem hallhatók
a Rekeszzár hangja, a mıködési hangjelzések, a kezdŒhang és
a hangeffektusok. Ahhoz, hogy kilépjen a Stílus módból,
kapcsolja be a fényképezŒgépet a ki-/bekapcsoló gombbal.
ƃ Videóklip lejátszása
1. Válassza ki a LEJÁTSZÁS módot a
lejátszás mód gombjának (
)
megnyomásával.
1. Az intelligens gomb segítségével válassza ki a
lejátszandó videóklipet.
2. Nyomja meg a [Play] gombot, hogy megjelenítse
a videóklip lejátszás menüit.
3. Nyomja meg a Ȟ gombot, hogy lejátsszon a
videóklipet.
- A videóklip lejátszásának szüneteltetéséhez
nyomja meg ismét a II gombot.
- Nyomja meg ismét a Ȟ gombot, hogy
újraindítsa a videóklipet.
- A videóklip lejátszás közbeni
visszacsévéléséhez nyomja meg a ȜȜ
gombot. A videóklip gyors elŒrecsévélése
érdekében nyomja meg a ȞȞ gombot.
A ȜȜ/ȞȞ gomb megnyomásával a keresési
sebesség fokozatosan nŒ 2X, 4X, 8X vagy 16X értékre.
- A videóklip leállítása érdekében nyomja meg a ְ gombot.
4. Nyomja meg a VISSZA gombot, hogy a menü Lejátszás módba váltson át.
2. Az LCD kijelzŒn a memóriában legutóbb
tárolt kép jelenik meg.
3. Érintse meg a gombot és csúsztassa el
ujját balra vagy jobbra, hogy kiválasszon
egy képet.
ſHa megnyomja a ‫ ڹ‬vagy ‫ ں‬gombot, a
képek lejátszása folyamatos lesz.
‫ڹ‬
44
INFORMÁCIÓK
‫ں‬
A lejátszás mód indítása
ƃ Hangfelvétel lejátszása
ƃ A videóklip rögzítŒ funkció: állókép rögzítése videóklipbŒl.
1. Nyomja meg a II menü gombot videóklip
lejátszása közben.
2. Nyomja meg a Rögzítés menü gombját.
A rögzített kép új fájlnév alatt kerül elmentésre.
100-0001
00:00:15
RÖGZÍT
ƃ FényképezŒgépen levŒ videóklip vágása: A videóklip lejátszása közben képeket
vághat ki belŒle.
1. Nyomja meg a kivágás menü gombját a videóklip
azon pontjában, ahonnan meg szeretné kezdeni a
kivágást.
2. Nyomja meg a kivágás menü gombját a videóklip
azon pontjában, ahol meg szeretné állítani a
kivágást.
3. Egy megerŒsítŒ ablak jelenik meg.
4. Nyomja meg az intelligens gombot, hogy
kiválassza a kívánt almenüt.
[IGEN]: A kivágott képek új fájlnév alatt kerülnek elmentésre.
[NEM]: A videóklip kivágása nem hajtódik végre.
1. Az intelligens gomb segítségével válassza ki a
100-0001
lejátszandó hangfelvételt.
2. Nyomja meg a [Play] gombot, hogy megjelenítse a
hangfelvétel lejátszás menüit.
3. Nyomja meg a Ȟ gombot, hogy lejátssza a
hangfelvételt.
- A hangfelvétel lejátszásának szüneteltetéséhez
nyomja meg ismét a II gombot.
- Nyomja meg ismét a Ȟ gombot, hogy újraindítsa a hangfelvételt.
- A hangfelvétel lejátszás közbeni visszacsévéléséhez nyomja meg a ȜȜ
gombot. A hangfelvétel gyors elŒrecsévélése érdekében nyomja meg a
ȞȞ gombot.
- A hangfelvétel leállítása érdekében nyomja meg a ְ gombot.
KÖRÜLVÁG?
IGEN
NEM
ſ Ha a idŒtartam 4 másodpercnél rövidebb, a videóklip nem vágható.
45
A lejátszás mód indítása
Az LCD kijelzŒ
ƈ Az LCD kijelzŒ a megjelenített kép fényképezési információit jeleníti meg.
ƃ Hangfeljegyzés lejátszása
1. Az intelligens gomb segítségével válassza ki
azt az állóképet, amely hangmemóval
rendelkezik.
2. Nyomja meg a [Edit] gombot, hogy
megjelenítse a menüket.
3. Nyomja meg a (
) ikont, hogy lejátssza a
hangmemót.
- A hangfeljegyzés lejátszásának
szüneteltetéséhez nyomja meg a II gombot.
- Nyomja meg ismét a Ȟ gombot, hogy újraindítsa a hangfelvételt.
- A hangfelvétel leállítása érdekében nyomja meg a ְ gombot.
‫ۃ‬
‫ڹ‬
‫ۂ‬
MEM.LEJÁT.
‫ہ‬
‫ں‬
‫ۀ‬
ISO : 80
Av : F3.5
Tv : 1/50
FLASH : OFF
3648X2736
2007.02.01
‫ڿ‬
‫ھ‬
‫ڻ‬
46
Sz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Leírás
Elem
Rögzítési információk
Csúszka
Fn menü: Nyomja meg az intelligens gombot
Beállítás menü
DPOF menü
Törlés menü
Védelem menü
Diavetítés menü
Lejátszás mód ikon
11
Mappanév és a tárolt
kép száma
‫ڼ‬
‫ڽ‬
Ikon
Edit
/ Play
100-0001
Oldal
13.oldal
58-59.oldal
50.oldal
50.oldal
49.oldal
48-49.oldal
60.oldal
A fényképezŒgép gombjainak használata a készülék beállításához
ƈ Lejátszás módban a fényképezŒgép gombjai segítségével a Lejátszás mód
funkcióit saját igényeinek megfelelŒen állíthatja be.
A Miniatır (
) / Nagyítás (
) gomb
ƃ Több képet jeleníthet meg egyszerre, a kiválasztott képet kinagyíthatja, és a kép
kiválasztott részét kivághatja és elmentheti.
ƃ Miniatır megjelenítés
A lejátszás mód gomb
ƈ Ha a fényképezŒgépet a ki-/bekapcsoló gombbal kapcsolta be, nyomja meg
egyszer a LEJÁTSZÁS MÓD gombját, hogy Lejátszás módba váltson át és még
egyszer nyomja meg, hogy átváltson Felvétel módba.
ƈ A fényképezŒgép a lejátszás mód gombjával is bekapcsolható. Ebben az
esetben a fényképezŒgép lejátszás módba vált át. Nyomja meg ismét a
lejátszás mód gombot, hogy kikapcsolja a fényképezŒgépet.
ISO érzékenység
Blende értéke
Rekeszzár sebesség
Használja-e vagy sem a vakut
Méret
Felvétel dátuma
ISO : 80
Av : F3.5
Tv : 1/50
FLASH : OFF
3648X2736
2007.02.01
1. Ha a kép megjelenítése a teljes kijelzŒn történik,
nyomja meg a miniatır gombot.
2. A miniatır megjelenítésben az a kép, amely a miniatır
mód kiválasztásánál éppen a kijelzŒn látható volt,
kiemelve jelenik meg.
3. Nyomja meg az intelligens gombot, hogy a kívánt
képre lépjen.
4. A kép megjelenítéséhez nyomja meg a nagyítás gombot.
Nyomja meg a miniatır
gombot (
)
ISO : 80
Av : F3.5
Tv : 1/50
FLASH : OFF
3648X2736
2007.02.01
[Normál megjelenítési mód]
Nyomja meg a nagyítás
gombot (
)
KIVÁL.:
TELI:T
[Miniatır megjelenítési mód]
VISSZA gomb
ƈ Ha a kijelzŒn menük jelennek meg, a VISSZA
gomb lehetŒvé teszi az elŒzŒ képernyŒre való
visszalépést, és végül a menürendszerbŒl való
kilépést.
47
A Miniatır (
) / Nagyítás (
) gomb
ƃ A kép kinagyítása
1. Válassza ki azt a képet, amelyet ki szeretne
nagyítani, majd nyomja meg a nagyítás gombot.
2. A kép különbözŒ részei az intelligens gomb
megnyomásával tekinthetŒk meg.
3. A miniatır gomb megnyomására a nagyítási arány
ismét az eredeti képméret lesz.
x1.20
- Azt, hogy a kép nagyított megjelenítésben van-e
vagy sem annak alapján tudja eldönteni, hogy az
LCD kijelzŒ jobb felsŒ sarkában látható-e vagy
sem a képnagyítás ikon. (Ha a kép nem nagyított
megjelenítésben látható, az ikon nem látható a
kijelzŒn.) Ugyanakkor a kinagyítás területét is
ellenŒrizheti.
- A videóklipek és WAV fájlok nem nagyíthatók.
- Egy kép nagyítása esetén a kép minŒségének gyengülése tapasztalható.
ƃ A maximális nagyítási arány egyenesen arányos a kép méretével.
Képméret
10M
9MP
7M
7MW
5M
3M
1M
Maximális nagyítási arány X11.40 X8.14 X9.80 X8.14 X8.39 X7.00 X3.20
48
Diavetítés indítása
ƈ A képek folyamatosan, elŒre beállított idŒközönként jelennek meg.
A diavetítés akkor is megtekinthetŒ, ha a fényképezŒgépet külsŒ monitorhoz
csatlakoztatják.
A diavetítés elindításához nyomja meg a Start menü gombot.
A videóklipek, hangfelvételek és GIF fájlok nem jeleníthetŒk meg.
100-0001
ISO : 80
Av : F3.5
Tv : 1/50
FLASH : OFF
3648X2736
2007.02.01
OFF
ƃ Állítsa be a diavetítés hatásait : Egyedi hatásokat csatolhat a diavetítéshez.
: A képek normálisan jelennek meg
(1. hatás – 3. hatás).
: A kép a bal felsŒ sarokból jön be.
: A kép lassan jelenik meg, a középpontból
a szélek felé tınve elŒ.
: A következŒ kép az elŒzŒre tevŒdik rá.
Mix
HATÁS 3
HATÁS 2
HATÁS 1
KI
Diavetítés indítása
Képek védelme
ƃ A lejátszási idŒköz beállítása:
Állítsa be a diavetítés lejátszási idŒközét, kiválasztva
a kívánt másodpercszámot.
10 MP
5 MP
ƈ Ez bizonyos képek akaratlan törlés elleni védelmére (lezárására) szolgál.
A levédett képek védelmének megszüntetésére (oldására) is használható.
ONE : A megjelenített kép levédése / védelmének
megszüntetése.
ALL : Az összes elmentett kép levédése /
védelmének megszüntetése
3 MP
1 MP
OFF
- Ha levéd egy bizonyos képet, az LCD kijelzŒn a
védelem ikon jelenik meg. (A védelem nélküli
képeknél nem jelenik meg az ikon)
- Ha valamely kép ZÁR módban van, védett a törlés
funkció ellen, azonban NEM védett a formázás
funkció ellen.
ƃ Ismétlés opció: A diavetítés ismétlési opciójának kiválasztása.
ONE ALL
ISO : 80
Av : F3.5
Tv : 1/50
FLASH : OFF
3648X2736
2007.02.01
[EGYLEJ.] : A diavetítés egyetlen ciklus után leáll.
[ISM.LEJ] : A diavetítés addig ismétlŒdik, amíg
leállítják.
ISM.LEJ
EGY LEJÁT.
OFF
49
Képek törlése
DPOF
ƈ Ez a megjelenített kép törlésére használható.
IGEN : a megjelenített vagy bejelölt (
NEM : a megjelenített vagy bejelölt (
törlésének megszakítása.
) kép törlése.
) kép
- A védett képek nem törölhetŒk.
- Ha több képet szeretne törölni, a (
) gombbal
és az intelligens gombbal (vízszintes) jelölje be
törlésre a képeket, majd válassza az [Igen] menüt.
- A képek száma az LCD kijelzŒ jobb alsó sarkában
jelenik meg.
50
TÖRLÉS?
IGEN
NEM
ƈ A DPOF (Digital Print Order Format – Digitális nyomatrendelési formátum) a
memóriakártya MISC mappájában nyomtatási információk elmentését teszi
lehetŒvé. Válassza ki a nyomtatni kívánt képeket, valamint a példányszámot.
ƈ Ha a kijelzŒn megjelenítet kép rendelkezik DPOF adatokkal, az LCD kijelzŒn
megjelenik a DPOF ikon. A képek DPOF nyomtatókkal, de egyre több
fotólaboratóriumban is kinyomtathatók.
ƈ Ez a funkció nem használható videóklipekkel és hangfelvételekkel.
ƈ Ha nem helyezett be memóriakártyát, a menük megjelennek az LCD kijelzŒn, de
nem választhatók ki.
DPOF: SZABVÁNY
DPOF: Nyomtatási méret
ƈ Ez a funkció lehetŒvé teszi a nyomtatás mennyiségi információk belefoglalását a
tárolt képbe.
1. Válassza ki a DPOF menüt az intelligens gomb
segítségével.
2. Válassza ki a kívánt almenüt az intelligens gomb
segítségével.
[EGY KÉP]
: A megjelenített kép nyomtatási
példányszáma választható ki.
[MINDEN KÉP] : Állítsa be az összes kép
számára a példányszámot,
kivéve a videóklipeket és
hangfelvételeket.
[TÖRLÉS]
: A nyomtatás beállításának
megszakítása.
3. A beállítás megerŒsítéséhez nyomja meg az OK
gombot.
Ha valamely kép DPOF beállítások hordozója, a
kijelzŒn megjelenik a DPOF ikon (
).
ƈ A memóriakártyán tárolt képekhez meghatározhatja a nyomtatási méretet.
A [MÉRET] menü csak a DPOF 1.1 kompatibilis nyomtatókkal használható.
ƃ A nyomtatási méret beállítása
1. Válassza ki a [MÉRET] menüt az intelligens gomb
segítségével.
2. Válassza ki a kívánt almenüt az intelligens gomb
segítségével.
[EGY KÉP]
: A megjelenített kép nyomtatási
példányszáma választható ki.
[MINDEN KÉP] : Az összes elmentett kép
nyomtatási méretének
megváltoztatása.
[TÖRLÉS]
: Az összes nyomtatási beállítás
visszavonása.
3. A beállítás megerŒsítéséhez nyomja meg az OK
gombot. Ha valamely kép DPOF beállítások
hordozója, a kijelzŒn megjelenik a DPOF ikon.
ISO : 80
Av : F3.5
Tv : 1/50
FLASH : OFF
3648X2736
2007.02.01
100-0001
100-0001
MÉGSE
00 Images
ſ DPOF [MÉRET] másodlagos menü : MÉGSE, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10
ſ A nyomtató gyártója és annak típusától függŒen a nyomtatás
visszavonásához a nyomtató valamivel több idŒt igényel.
51
DPOF : Index
Kép elforgatása
ƈ A képek (kivéve a videóklipeket és hangfelvételeket) index típusként kerülnek
nyomtatásra.
1. Válassza ki az [INDEX] menüt az intelligens gomb
segítségével.
2. Válassza ki a kívánt almenüt az intelligens gomb
segítségével.
Ha a [NEM] lehetŒséget választotta:
Az indexnyomtatási beállítás visszavonása.
Ha az [IGEN] lehetŒséget választotta:
A kép indexformátumban kerül nyomtatásra.
NEM
IGEN
ƈ A tárolt képek különféle szögben forgathatók el.
Az elforgatott kép lejátszásának befejezése után
elforgatott állapotban kerül elmentésre.
1. Nyomja meg a [Edit] gombot.
2. Nyomja meg a [FORGATÁS] menü gombot.
3. Válassza ki a kívánt almenüt az intelligens gomb
segítségével.
100-0151
100-0
151
FORGATÁS
180ŭ
90ŭBALRA
90ŭJOBBRA
[A kép elforgatása elŒtt]
[90° jobbra]
[90° balra]
[180°]
4. Ha az elforgatott képet megjeleníti az LCD kijelzŒn, megtörténhet, hogy a kép
bal- és jobboldalán üres rész látható.
52
Átméretezés
INFORMÁCIÓK
100-0151
100-0
151
ƈ Az elkészített képek felbontásának (méretének)
megváltoztatására használható.
Válassza ki a [FELH.KÉP] gombot, hogy a képet
kezdŒképként mentse el. Az átméretezett kép új
fájlnév alatt kerül elmentésre.
ƃ Csak azon fájlok felbontását lehet megváltoztatni, amelyek tömörítési
formátuma JPEG 4:2:2.
ƃ Az átméretezett kép új fájlnév alatt kerül elmentésre. A [KEZDÃKÉP] nem a
memóriakártyán, hanem a belsŒ memóriában tárolódik.
ƃ Csak egy [KEZDÃKÉP] menthetŒ el. Új [KEZDÃKÉP] elmentése esetén a
meglévŒ kezdŒkép törlŒdik.
ƃ Ha a tárhely nem elegendŒ ahhoz, hogy az átméretezett képet befogadja, a
[MEMÓRIA MEGTELT!] üzenet jelenik meg az LCD kijelzŒn, és az
átméretezett kép nem tárolódik.
ÁTMÉRETEZÉS
1. Nyomja meg az intelligens gombot (vízszintes).
2. Nyomja meg a [ÁTMÉRETEZÉS] menü gombot.
3. Válassza ki a kívánt almenüt az intelligens gomb
segítségével.
KEZDÃKÉP
1M 1024X768
3M 2240X1680
5M 2688X2016
7M 3136X2352
ƃ Átméretezési típusok
Méret
3136X2352 2688X2016 2240X1680
1024X768 KEZDÃKÉP
10M
O
O
O
O
O
7M
X
O
O
O
O
5M
X
X
O
O
O
3M
X
X
X
O
O
1M
X
X
X
X
O
Méret
3264X2176
2752X1832
2176X1456
1280X856
9M(3:2)
O
O
O
O
Méret
2688X1512
1920X1080
1344X760
7M(16:9)
O
O
O
53
Kivágás
Hatás
ƈ A fényképezŒgép digitális processzora segítségével lehetŒség van a képek
speciális hatásokkal való átalakítására.
ƈ A kép bármely részét kivághatja, majd külön képként mentheti el.
1. Válassza ki a nagyítandó képet.
2. Nyomja meg a [Edit] gombot.
3. Nyomja meg a [KÖRBEVÁG] menü gombot.
4. A Zoom gomb segítségével nagyítsa ki a képet.
A kép elmozgatásához nyomja meg az intelligens
gombot.
5. Nyomja meg az intelligens gombot, hogy
megjelenjen a megerŒsítési ablak.
6. Nyomja meg az [IGEN] gombot. A kivágott kép új
fájlnévvel kerül elmentésre, és megjelenik az LCD
kijelzŒn.
100-0151
100-0
151
KÖRBEVÁG
X1.38
KÖRBEVÁG:
ſ Ha a fennmaradt tárhely nem elég ahhoz, hogy a
kivágott képet elmentse, a kivágás nem hajtható
végre.
54
1. Nyomja meg a [Edit] gombot.
2. Nyomja meg a [HATÁS] menü gombot.
3. Válassza ki a kívánt almenüt az intelligens gomb segítségével.
TÖRÖL : BACK
: A rögzített képek fekete-fehér módban
tárolódnak.
: A rögzített képek szépia színskálával
tárolódnak (sárgás-barna színárnyalatok).
: A rögzített képek kék színskálával tárolódnak.
: A rögzített képek vörös színskálával
tárolódnak.
: A rögzített képek zöld színskálával tárolódnak.
: A kép negatív módban tárolódik.
VÖRÖS
KÉK
SZÉPIA
F/F
Mozgó GIF
ƈ A rögzített képekbŒl mozgó GIF képet készíthet.
Mozgó GIF: Fényképek folyamatos készítése és egyetlen fájlba való mentése.
Ez a fájl támogatja az animációt.
ƃ Mozgó GIF fájl készítése
1. Nyomja meg a [Edit] gombot.
2. Nyomja meg a Mozgó GIF gombot.
ƃ Mozgó GIF fájl lejátszása
1. Válassza ki a mozgó GIF fájlt az intelligens
gomb segítségével.
2. Nyomja meg a [Play] gombot, hogy megjelenítse
a menüket.
3. Nyomja meg a start menü gombját.
100-0001
ISO : 80
Av : F3.5
Tv : 1/50
FLASH : OFF
3648X2736
2007.02.01
M.GIF
Vörösszem hatás javítása
3. Válassza ki a képméretet és az FPS (képváltási
gyakoriság másodpercenként) értéket.
4. Válassza ki a kívánt képeket az intelligens gomb
segítségével.
KIVÁL.:
ƈ Ha valamely fényképen lejátszás közben a "vörös szem" hatás látható, ezzel a
gombbal kijavítható az alany vörös szeme.
1. Válasszon ki egy vörös szem hatású képet.
2. Nyomja meg a [Edit] gombot.
3. Nyomja meg a [VÖRÖSSZ.JAV.] menü gombot.
A vörös szem hatás automatikusan megszınik.
4. Ha megnyomja az OK gombot, a vörös szem hatás nélküli kép új fájlnév alatt
kerül elmentésre.
5. Nyomja meg az OK gombot, hogy elmentse a mozgó GIF fájlt.
OK
VÖRÖSSZ.JAV.
MENT:OK
Exit:BACK
55
PictBridge
ƈ Az USB kábel segítségével a fényképezŒgépet egy PictBridge technológiát
támogató (külön árusított) nyomtatóhoz csatlakoztathatja, és közvetlenül
kinyomtathatja a tárolt képeket. A videóklipeket és a hangfájlokat nem lehet
kinyomtatni.
ƃ A fényképezŒgép nyomtatóhoz való csatlakoztatásának elŒkészítése
1. Csatlakoztassa a fényképezŒgépet a nyomtató
USB portjára a fényképezŒgép USB kábelével.
2. Válassza ki a [NYOMTATÓ] menüt az
intelligens gomb segítségével.
USB?
SZÁMÍTÓGÉP
NYOMTATÓ
ſ Ha a fényképezŒgép nyomtatóhoz való csatlakoztatásakor a [SZÁMÍTÓGÉP]
beállítást választotta, a [SZÁMÍTÓG. CSATL.] üzenet jelenik meg, és a
kapcsolat nem jön létre. Válassza a [NYOMTATÓ] menüt, ha a
fényképezŒgépet nyomtatóhoz csatlakztatja. Azonban megtörténhet, hogy a
fényképezŒgép és a nyomtató között így sem jön létre kapcsolat. Ez a nyomtató
márkájától és típusától függ.
ƈ Egyszerı nyomtatás: Egyszerıen nyomtathat ki képeket, ha a fényképezŒgépet
a nyomtatóhoz Lejátszás módban csatlakoztatja, és az
alapértelemezett beállításokat választja.
1. Lejátszás módban apcsolja összes a
fényképezŒgépet a nyomtatóval. A menü ikonok
az ábrán látható módon jelennek meg.
2. Nyomja meg a(z)
gombot.
3. Válassza az [IGEN] menüt, hogy kinyomtassa a
képet.
NYOMTATÁS?
IGEN
NEM
ƈ Nyomtatás mód: Az Egyszerı nyomtatási mód és
Egyedi nyomtatási mód közül
választhat.or Custom printing
mode.
: Egyedi nyomtatási mód
: Egyszerı nyomtatási mód
56
PictBridge
ƈ Egyedi beáll.: A kinyomtatott képekhez kiválaszthatja a papírméretet, nyomtatási
formátumot, papírtípust, nyomtatási minŒséget, nyomtatási
dátumot és nyomtatási fájlnevet.
ſ Egyes menüopciókat nem minden nyomtató támogat.
Ha nem támogatja, a menük nem jelennek meg az LCD kijelzŒn.
ſ Ha a beállított értékeket nem változtatják meg automata / kézi módban, a
beállított értékek automatikusan megmaradnak.
100-0001
ƈ Képek nyomtatása (Egyedi módban): A képek a megváltoztatott nyomtatási
beállításokkal kerülnek kinyomtatásra.
1. Egyedi nyomtatási módban nyomja meg a
Nyomtatás menü gombot.
ſ A képek kiválasztása után nyomja meg a
Nyomtatás menü gombot.
‫ڹ‬
Sz.
1
Ikon
‫ڻ ں‬
‫ڼ‬
‫ھ ڽ‬
Leírás
A képek kiválasztása nyomtatáshoz
2
Állítsa be a nyomtatópapír
méretét
3
Állítsa be az egy lapra
nyomtatandó képek számát
4
Állítsa be a nyomtatópapír
minŒségét
6
Állítsa be a nyomtatandó kép
minŒségét
Állítsa be, hogy kívánja-e a
dátum nyomtatását
7
Állítsa be, hogy kívánja-e a
fájlnév nyomtatását
5
NYOMTATÁS?
IGEN
NEM
‫ڿ‬
Menü
EGY KEP, MIND
AUTO., LEV. LAP, KÁRTYA,
4X6, L, 2L, Letter, A4, A3
AUTO., TELJES, 1, 2, 4, 8, 9,
16, INDEX
AUTO., SIMA, KÉP, GYORSKÉP
AUTO. VÁZLAT, NORMÁL, FINOM
AUTO, KI, BE
2. Válassza az [IGEN] gombot.
NYOMTATÁS?
IGEN
NEM
3. A jobbra látható képernyŒ jelenik meg, és a kép
kinyomtatódik. Ha nem választ ki egy képet
sem, a kijelzŒn a [NINCS KÉP!] üzenet jelenik
meg. Nyomja meg nyomtatás közben a VISSZA
gombot, hogy megszakítsa a nyomtatást.
MOST NYOMTAT
0001 / 0001
TÖRÖL : BACK
AUTO, KI, BE
57
PictBridge
ƈ Alap. : Visszaállítja a felhasználó által megváltoztatott konfigurációkat.
- Egyedi nyomtatási módban nyomja meg az Alap.
menü gombot.
Beállítás menü
ƈ Ebben a módban az alapbeálításokat lehet elvégezni. A beállítás menüt minden
fényképezŒgép módban használhatja, kivéve a Hangfelvétel módot.
A
háttérrel kiemelt beállítások az alapértelmezett beállítások.
Menü
FŒmenü
Almenü
Másodlagos menü
OSD BEÁLL.
(Felvétel mód)
TELJES
ALAP
ELREJTVE
LCD MENTÉS
OSD BEÁLL.
(Lejátszás mód)
TELJES
ALAP
ELREJTVE
-
SOROZAT
ALAP.
FÁJL
ENGLISH
60.oldal
60.oldal
60.oldal
FRANÇAIS
DEUTSCH
Language
Oldal
ESPAÑOL
ITALIANO
PORTUGUÊS
DUTCH
SVENSKA
SUOMI
DANSK
61.oldal
BAHASA
DÁTUM&IDÃ
FELIRATOZÁS
Magyar
-
-
2007/02/01
ÉÉ/HH/NN
HH/NN/ÉÉ
NN/HH/ÉÉ
KI
KI
DÁTUM
DÁTUM&IDÃ
-
61.oldal
61.oldal
SÖTÉT
NORMÁL
FÉNYES
-
AF LÁMPA
KI
BE
62.oldal
EN.TAK.
1, 3, 5, 10 PERC
-
62.oldal
ÁTTEKINTÉS
KI
0.5, 1, 3 MP
62.oldal
LCD
58
POLSKI
61.oldal
Beállítás menü
Menü
FŒmenü
KEZDÃKÉP
HANGERÃ
HANGJEL
KEZ.HANG
ZÁRHANG
FORMÁZÁS
MIND TÖRÖL
KÁRTYÁRA MÁSOL
VIDEO KI
ALAPÁLL.
Almenü
KI
FELH.KÉP
KI
KÖZEPES
KI
2. HANG
KI
2. HANG
KI
2. HANG
NEM
NEM
NEM
Másodlagos menü
NTSC
NEM
PAL
IGEN
LOGO
HALK
ERÃS
1. HANG
3. HANG
1. HANG
3. HANG
1. HANG
3. HANG
IGEN
IGEN
IGEN
Oldal
62.oldal
ƈ A beállítás menü kiválasztása
1. Bármilyen módban, kivéve a Képgaléria módot,
nyomja meg a bŒvítés menü gombot (
),
majd a beállítás menü gombot (
).
63.oldal
63.oldal
63.oldal
63.oldal
2. Minden gomb más beállítási menüvel rendelkezik.
Nyomja meg az F1-4 (
) menü
gombot.
TELJES Ȝ
ALAP
OSD BEÁLL.
OSD BEÁLL.
ELREJTVE
FÁJL
LCD MENTÉS
Language
DÁTUM&IDÃ
Exit:BACK
63.oldal
64.oldal
64.oldal
65.oldal
65.oldal
ſ A menük elŒzetes értesítés nélkül változhatnak.
59
Beállítás menü
[ OSD beállítás ]
[ Fájlnév ]
ƈ Megtekintheti a fényképezéssel (Felvétel módban) és a megjelenített képpel
(Lejátszás módban) kapcsolatos információkat.
ƈ Ezen funkció által a felhasználó kiválaszthatja a fájl formátumát.
TELJES Ȝ
ALAP
OSD BEÁLL.
OSD BEÁLL.
TELJES
ALAP Ȝ
ELREJTVE
OSD BEÁLL.
OSD BEÁLL.
ELREJTVE
FÁJL
LCD MENTÉS
Language
Language
DÁTUM&IDÃ
DÁTUM&IDÃ
Exit:BACK
[Felvétel mód menü]
[TELJES]
FÁJL
Exit:BACK
[Lejátszás mód menü]
: Az intelligens gomb megérintésére az ikonok felnagyítódnak
és az megjelenik az OSD.
[ALAP]
: Az intelligens gomb megérintésére az ikonok felnagyítódnak
és az OSD nem nagyul fel.
[ELREJTVE] : Ha a fényképezŒgépet nem mıködtetik kb. 3 másodpercig, az
összes OSD eltınik. Ha a rekeszzár gombját teljesen vagy
félig lenyomják, megjelenik a rekeszzár sebessége és az
automatikus fókuszkeret. Az OSD a fényképezŒgép
gombjaival is megjeleníthetŒ, kivéve a rekeszzár gombját.
[LCD MENTÉS] : Ha a fényképezŒgépet kb. 30 másodpercig nem mıködtetik, a
„feszültség alatt” és a fényképezŒgép állapota lámpák
villognak, és az LCD kijelzŒ kikapcsol. (Az LCD mentés csak a
Felvétel mód menüjében használható.)
60
[SOROZAT] : Az új fájlok az elŒzŒ sorozat számai
SOROZAT
OSD BEÁLL.
ALAP.
OSD BEÁLL.
alapján kapják nevüket, még akkor is,
Ȝ
FÁJL
ha új memóriakártyát helyeztek be
Language
vagy ez formázás után, illetve az
DÁTUM&IDÃ
összes kép törlése után következik be.
Exit:BACK
[ALAP.]
: Az alapbeállítás funkció használata
után a következŒ fájlnév 0001 lesz,
még formázás, az összes fájl törlése vagy új memóriakártya
behelyezése után is.
- Az elsŒ tárolt mappanév 100SSCAM, míg az elsŒ fájlnév SNV10001
- A fájlnevek hozzárendelése sorban történik, éspedig SNV10001 ƍ SNV10002
ƍ ~ ƍ SNV19999.
- A fényképezŒgép 100 és 999 közötti mappaszámot rendel, a következŒképpen:
100SSCAM ƍ 101SSCAM ƍ ~ ƍ 999SSCAM.
- A memóriakártyán levŒ fájlok a DCF (Design rule for Camera File systems –
FényképezŒgép fájlrendszerek kialakítási szabályai) formátumnak felelnek meg.
- A Biz módban képzett fájlok neve SB1ZXXXX
Beállítás menü
[ Nyelv ]
[ A felvétel idŒpontjának megjelenítése a képen ]
ƈ Az LCD kijelzŒ nyelvét több nyelv közül választhatja ki.
A nyelv beállítás még akkor is megmarad, ha az elemet és az AC töltŒt kiveszik
és ismét behelyezik.
ƈ LehetŒség van arra, hogy az állóképeken feltüntesse a DÁTUMOT / ÓRÁT.
A NYELV almenü:
angol, koreai, francia, német, spanyol, olasz,
egyszerısített kínai, hagyományos kínai, japán,
orosz, portugál, holland, dán, svéd, finn, thaiföldi,
bahasa (malaysiai/indonéz), arab, lengyel, magyar,
cseh és török.
स
OSD BEÁLL.
Magyar
OSD BEÁLL.
âe‰tina
FÁJL
TÜRKÇE Ȝ
Language
DÁTUM&IDÃ
Exit:BACK
ƃ Almenük
[KI]
: A DÁTUM és ÓRA nem jelenik meg
a képfájlban.
[DÁTUM]
: Csak a DÁTUM megjelenik meg a
képfájlban.
[DÁTUM&IDÃ : A DÁTUM és ÓRA megjelenik a
képfájlban.
KI Ȝ FELIRATOZÁS
DÁTUM
LCD
DÁTUM&IDÃ
AF LÁMPA
EN.TAK.
ÁTTEKINTÉS
Exit:BACK
ſ A dátum és idŒ az állókép jobb alsó sarkában jelenik meg.
ſ A feliratozás funkció csak állóképekkel használható, kivéve a [SZÖVEG]
színhely módban és a képkeret hatással készített képeket.
ſ Bizonyos nyomtatómárkák és a nyomtatási módok mellett megtörténhet,
hogy a képre nyomtatott dátum nem lesz helyes.
[ A dátum / óra / dátumtípus beállítása ]
ƈ Beállíthatja a rögzített képeken megjelenŒ dátum és az óra, valamint a dátum
formátumának beállítására használható.
- Dátumtípus : [ÉÉ/HH/NN], [HH/NN/ÉÉ],
[NN/HH/ÉÉ], [KI]
Ȝ 2007/02/01
ÉÉ/HH/NN
OSD BEÁLL.
OSD BEÁLL.
HH/NN/ÉÉ
FÁJL
NN/HH/ÉÉ
Language
KI Ȝ
DÁTUM&IDÃ
Exit:BACK
[ LCD fényesség ]
ƈ Az LCD fényessége állítható.
ƃ Az [LCD] almenü : SÖTÉT, NORMÁL, FÉNYES
SÖTÉT
NORMÁL Ȝ
FÉNYES
FELIRATOZÁS
LCD
AF LÁMPA
EN.TAK.
ÁTTEKINTÉS
Exit:BACK
61
Beállítás menü
[Automatikus fókusz lámpa]
[ Áttekintés ]
ƈ Az automatikus fókusz lámpája be- és kikapcsolható
ƈ Ha a kép elkészítése elŒtt bekapcsolja az Áttekintés lehetŒséget, az elkészített
képet az LCD kijelzŒn az [ÁTTEKINTÉS] menüben beállított ideig tekintheti meg.
Az Áttekintés csak állóképekkel használható.
ƃ Almenük
[KI] : Az AF lámpa nem gyúl ki gyenge
megvilágítású környezetben.
[BE] : Az AF lámpa nem kigyúl gyenge
megvilágítású köryezetben.
KI
FELIRATOZÁS
BE
LCD
Ȝ
AF LÁMPA
EN.TAK.
ÁTTEKINTÉS
ƃ Almenük
[KI]
: Az áttekintés funkció nem aktiválható.
[0,5, 1, 3 MP] : A rögzített kép rövid ideig megjelenik
a kiválasztott idŒn belül.
Exit:BACK
KI
FELIRATOZÁS
0.5 MP
LCD
1 MP
AF LÁMPA
3 MP
EN.TAK.
Ȝ
ÁTTEKINTÉS
Exit:BACK
[ Automatikus kikapcsolás ]
[ KezdŒkép ]
ƈ Ez a funkció kikapcsolja a fényképezŒgépet a beállított idŒ eltelte után,
megkímélve az elemeket a fölösleges használattól.
ƃ Almenük
[1, 3, 5, 10 PERC]: Ha a fényképezŒgépet
meghatározott ideig nem
használják, a készülék
automatikusna kikapcsol.
ƈ Kiválasztható az a kép, amely közvetlenül a fényképezŒgép bekapcsolása után
jelenik meg az LCD kijelzŒn
1 PERC
FELIRATOZÁS
3 PERC
LCD
5 PERC
AF LÁMPA
10 PERC Ȝ
EN.TAK.
ÁTTEKINTÉS
Exit:BACK
- A kikapcsolási beállítás az elem lecserélése esetén is megmarad.
- Ne feledje, hogy az automatikus kikapcsolás funkció nem mıködik PC /
Nyomtató módban, diavetítés közben, hangfelvétel lejátszása közben, videóklip
lejátszása közben, GIF fájl lejátszása közben, videóklip készítése közben és
összetett fényképkészítéskor.
62
ƃ KezdŒkép: [KI], [LOGO], [FELH.KÉP]
- KezdŒképként egy elmentett képet is használhat, ha
lejátszás módban az [ÁTMÉRETEZÉS] menübŒl a
[KEZDÃKÉP] menüt választja.
- A kezdŒkép nem törölhetŒ a [TÖRLÉS] vagy
[FORMÁZÁS] menükbŒl.
- A felhasználói képet az [ALAPHELY. BEÁLL.]
menübŒl lehet törölni.
KI Ȝ
LOGO
FELH.KÉP
KEZDÃKÉP
HANGERÃ
HANGJEL
KEZ.HANG
ZÁRHANG
Exit:BACK
Beállítás menü
[ HangerΠ]
[ Zárhang ]
ƈ Kiválaszthatja a kezdŒhang, mıködési hang és zárhang hangerŒ szintjét.
ƈ A rekeszzár hangjának beállítására használható.
ƃ A [HANGERÃ] almenük : [KI], [HALK], [KÖZEPES],
[ERÃS]
KI
KEZDÃKÉP
HALK Ȝ
HANGERÃ
KÖZEPES
HANGJEL
ERÃS
KEZ.HANG
ƃ A rekeszzár hangja: [KI], [1. HANG], [2. HANG],
[3. HANG]
KI
KEZDÃKÉP
HANG 1
HANGERÃ
HANG 2
HANGJEL
HANG 3
KEZ.HANG
Ȝ
ZÁRHANG
ZÁRHANG
Exit:BACK
[ Mıködés közbeni hangjelzések ]
ƈ Ha a hangot BE értékre állítja, a fényképezŒgép bekapcsolása után a gombok
megnyomására különféle hangjelek hallhatóak, ami a fényképezŒgép mıködési
állapotának ellenŒrzésére használható.
ƃ A [Hang] almenük : [KI], [1. HANG], [2. HANG],
[3. HANG]
- Ha a hangot [KI] értékre állítja, a különbözŒ
hangjelzések nem aktiválódnak.
KI
KEZDÃKÉP
HANG 1
HANGERÃ
HANG 2 Ȝ
HANG 3
HANGJEL
KEZ.HANG
ZÁRHANG
Exit:BACK
[ KezdŒhang ]
ƈ Az a hang választható ki, amely a fényképezŒgép bekapcsolásakor aktiválódik.
ƃ KezdŒhang : [KI], [1. HANG], [2. HANG], [3. HANG]
KI
KEZDÃKÉP
HANG 1
HANGERÃ
HANG 2
HANG 3 Ȝ
HANGJEL
KEZ.HANG
ZÁRHANG
Exit:BACK
Exit:BACK
[ Memória formázása ]
ƈ Ez a memória formázására használható. Ha a [FORMÁZÁS] funkciót a
memóriára hajtja végre, az össze kép, beleértve a védett képeket törlŒdnek. A
fontos képeket a memória formázása elŒtt töltse le a számítógépre.
ƃ Almenük
[NEM] : A memória nem formázódik.
[IGEN]: Egy megerŒsítŒ ablak jelenik meg.
Válassza az [IGEN] menüt az intelligens
gomb segítségével.
A kijelzŒn a [FELDOLGOZÁS FOLYIK!]
üzenet jelenik meg, és a memória formázása
hajtódik végre. Ha a FORMÁZÁS funkciót
Lejátszás módban futtatja, a [Nincs kép!]
üzenet jelenik meg.
NEM Ȝ
IGEN
FORMÁZÁS
MIND TÖRÖL
KÁRTYÁRA MÁSOL
VIDEO KI
ALAPÁLL.
Exit:BACK
A [FORMÁZÁS] funkciót a következŒ típusú memóriakártyákra kötelezŒen végre kell hajtani.
- Új memóriakártya vagy formázatlan memóriakártya
- Olyan memóriakártya, amely a fényképezŒgép számára felismerhetetlen
fájlokat tartalmaz vagy amelyet más fényképezŒgéppel használtak.
INFORMÁCIÓK
ƃ A memóriakártyát mindig a fényképezŒgépben formázza. Ha olyan
memóriakártyát helyez a készülékbe, amelyet más fényképezŒgéppel,
kártyaolvasóval vagy számítógéppel formáztak, a kijelzŒn a
[KÁRTYAHIBA!] üzenet jelenik meg.
63
Beállítás menü
[ Mind.törli ]
[ Másol ]
ƈ A memóriakártyán tárolt összes fájl közül a védelem nélküli, a DCIM mappában
levŒ fájlok kerülnek törlésre.
ƈ Ez a funkció lehetŒvé teszi a képfájlok, videóklipek és hangfelvételek
átmásolását memóriakártyára.
[NEM] : A „minden törlése” visszavonása.
[IGEN] : Egy megerŒsítŒ ablak jelenik meg. Válassza
az [IGEN] menüt az intelligens gomb
segítségével. A [FELDOLGOZÁS FOLYIK!]
üzenet jelenik meg, és a DCIM mappában
levŒ védelem nélküli fájlok törlŒdnek.
NEM
IGEN Ȝ
FORMÁZÁS
MIND TÖRÖL
KÁRTYÁRA MÁSOL
VIDEO KI
ALAPÁLL.
[NEM] : A másolás visszavonása.
[IGEN] : A belsŒ memóriában tárolt összes képet,
videóklipet és hangfelvételt átmásolja a
memóriakártyára, miután megjelenik a
[FELDOLGOZÁS FOLYIK!] üzenet.
Exit:BACK
NEM
FORMÁZÁS
IGEN
MIND TÖRÖL
Ȝ KÁRTYÁRA MÁSOL
VIDEO KI
ALAPÁLL.
Exit:BACK
INFORMÁCIÓK
INFORMÁCIÓK
ƃ A védett képek nem törölhetŒk.
ƃ Ha nem léteznek védett képek, az összes kép törlŒdik, majd a kijelzŒn
lejátszás módban a [NINCS KÉP!] üzenet jelenik meg.
64
ƃ Ha ezt a menüt olyan esetben választja ki, amikor a fényképezŒgépben
nincs memóriakártya, a [KÁRTYÁRA MÁSOL] menü kiválasztható,
azonban ez nem fog mıködni.
ƃ Ha a memóriakártyán nincs elegendŒ tárhely a belsŒ memóriában (20 MB)
elmentett képek átmásolására, a [KÁRTYÁRA MÁSOL] parancs csak
néhány képet másol át és a kijelzŒn a [MEMÓRIA MEGTELT!] üzenet
jelenik meg. Ezután a rendszer visszatér lejátszás módba. MielŒtt a
memóriakártyát behelyezné a fényképezŒgépbe, törölje a nem kívánt
fájlokat a belsŒ memóriából, hogy tárhelyet szabadítson fel.
ƃ Ha a belsŒ memóriában tárolt képeket próbál áthelyezni a kártyára, egy
következŒ fájlnév sorozat jön létre, elkerülve a kártyán levŒ fájlnevek
megkettŒzését.
- Ha a [FÁJL] beállító menübŒl a [ALAP.] parancsot választja: Az átmásolt
fájlneveket az utolsó tárolt fájl neve után következŒ számsorból
képzŒdnek.
- Ha a [FÁJL] beállító menübŒl a [SOROZAT] parancsot választja: Az
átmásolt fájlneveket az utolsó rögzített kép fájlneve után következŒ
számsorból képzŒdnek. A [KÁRTYÁRA MÁSOL] befejezése után a
legutóbb átmásolt mappa utolsó tárolt képe megjelenik az LCD kijelzŒn.
Beállítás menü
[ A videó kimenet típusának kiválasztása ]
ƈ A fényképezŒgépnek Mozi módban kimenŒ jele NTSC vagy PAL kódolású.
A kiválasztott kimenet attól a készülék típusától függ (monitor vagy TV készülék
stb.), amelyhez a fényképezŒgépet csatlakoztatták. A PAL mód csak a BDGHI-t
támogatja.
ƈ KülsŒ monitor csatlakoztatása
FELVÉTEL / LEJÁTSZÁS módban a tárolt állóképek
vagy videóklipek úgy is megtekinthetŒk, hogy a
fényképezŒgépet egy külsŒ monitorhoz kapcsolja az
AV kábellel. Ha a fényképezŒgépet külsŒ monitorhoz
csatlakoztatja, az LCD kijelzΠautomatikusan
kikapcsol.
NTSC
FORMÁZÁS
MIND TÖRÖL
PAL
KÁRTYÁRA MÁSOL
Ȝ
VIDEO KI
ALAPÁLL.
Exit:BACK
- Ha TV készüléket használ külsŒ monitorként, a TV készülék egyik külsŒ vagy
AV csatornáját kell kiválasztania.
- Digitális zaj keletkezik a külsŒ monitoron, azonban ez nem mıködési hiba.
- Ha a kép nincs a képernyŒ közepén, a TV készülék állítógombjaival állítsa
középre.
- Ha a fényképezŒgépet külsŒ monitorhoz csatlakoztatja, megtörténhet, hogy a
kép bizonyos részei nem jelennek meg.
- Ha a fényképezŒgépet külsŒ monitorhoz csatlakoztatja, a menü a külsŒ
monitoron látható, és a menük funkciói megegyeznek az LCD kijelzŒn
megjelenŒkével.
- Ha a fényképezŒgépet külsŒ monitorhoz csatlakoztatja, megtörténhet, hogy a
gombnyomás hangjelzése nem hallható.
[ Inicializálás ]
Sárga - videó
Fehér - hang
- NTSC : U.S.A, Kanada, Japán, Dél-Korea, Tajvan, Mexikó.
- PAL : Ausztrália, Ausztria, Belgium, Kína, Dánia, Finnország, Németország,
Nagy-Britannia, Hollandia, Olaszország, Kuvait, Malaysia, Új-Zéland,
Szingapúr, Spanyolország, Svédország, Svájc, Thaiföld, Norvégia.
ƈ A fényképezŒgép összes menüjét és funkcióját alapértelmezett értékre állítja be.
Azonban a DÁTUM/IDÃ, NYELV és VIDEÓ KI beállítások értéke nem változik.
ƃ Almenük
[NEM] : A beállításokat nem állítja vissza
alapértelmezett értékre.
[IGEN] : Egy megerŒsítŒ ablak jelenik meg. Válassza
az [IGEN] menüt az intelligens gomb
segítségével. Az összes beállítást
visszaállítja alapértelmezett értékre.
NEM
FORMÁZÁS
IGEN
MIND TÖRÖL
KÁRTYÁRA MÁSOL
VIDEO KI
Ȝ
ALAPÁLL.
Exit:BACK
65
Fontos megjegyzések
Tartsa be szigorúan a következŒ óvintézkedéseket!
ƈ A készülék nagy pontosságú elektronikus összetevŒket tartalmaz. Ne tárolja
vagy használja a készüléket a következŒ helyeken.
- ErŒs hŒmérséklet és páratartalom ingadozásnak kitett terület.
- Pornak és szennyezŒdésnek kitett terület.
- Közvetlen napfénynek kitett terület, vagy meleg idŒben egy jármı.
- ErŒs mágnesességnek vagy rázkódásnak kitett környezet.
- Olyan környezet, ahol robbanékony és tızveszélyes anyagok találhatók.
ƈ Ne hagyja a fényképezŒgépet pornak, vegyi anyagoknak (pl. naftalinnak),
magas hŒmérsékletnek vagy magas nedvességnek kitett helyeken.
Ha hosszabb ideig nem szándékszik használni a fényképezŒgépet, helyezze azt
egy szilikagélt is tartalmazó, hermetikusan lezárt dobozba
ƈ A homok különösen káros lehet a fényképezŒgép mıködésére.
- Óvakodjon attól, hogy homok kerüljön a fényképezŒgép belsejébe, amikor ezt
a tengerparton, homokdombok között vagy más homokos területeken
használja.
- EllenkezŒ esetben a fényképezŒgép megsérülhet vagy végképp elromolhat.
ƈ A fényképezŒgép kezelése
- Soha ne ejtse le a fényképezŒgépet, és ne tegye ki azt erŒs ütŒdéseknek vagy
rázkódásoknak.
- Védje a nagyméretı LCD kijelzŒt az ütŒdéstŒl. Ha nem használja a
fényképezŒgépet, tartsa azt saját dobozában.
- Kerülje a lencse vagy a vaku eltakarását, amikor képet rögzít.
- Ez a fényképezŒgép nem vízálló. A veszélyes áramütések elkerülése végett
soha ne tartsa vagy mıködtesse a fényképezŒgépet nedves kézzel.
66
- Ha a fényképezŒgépet nedves helyeken használja (pl. tengerparton vagy
úszómedence közelében), ne engedje, hogy víz vagy homok kerüljön a
fényképezŒgép belsejébe. EllenkezŒ esetben a fényképezŒgép megsérülhet
vagy végképp elromolhat.
ƈ A szélsŒséges hŒmérsékletek problémákat okozhatnak.
- Ha a fényképezŒgép a hidegbŒl meleg, nedves környezetbe kerül, pára
csapódhat ki az érzékeny elektronikus áramkörökre. Ilyen esetben, a
fényképezŒgép használata elŒtt várjon legalább 1 órát, hogy az összes
nedvesség elpárologjon.
A memóriakártyára is kicsapódhat pára. Ilyen esetben kapcsolja ki a
fényképezŒgépet, és vegye ki a memóriakártyát. Várja meg, amíg a
kicsapódott pára felszárad.
ƈ A lencse használatára vonatkozó óvintézkedések
- Ha a lencsét közvetlen napfénynek teszik ki, megtörténhet, hogy a képérzékelŒ
elszínezŒdik és meghibásodik.
- Ne engedje, hogy a lencse felületére ujjlenyomat vagy idegen anyagok
kerüljenek.
ƈ Ha a digitális fényképezŒgépet hosszabb ideig nem használják, elektromos
kisülés léphet fel. Jó ötlet eltávolítani az elemet és a memóriakártyát, ha
hosszabb ideig nem szándékszik használni a fényképezŒgépet.
ƈ Ha a fényképezŒgépet elektronikus interferenciáknak teszik ki, ez magától
kikapcsol, hogy megóvja a memóriakártyát.
Fontos megjegyzések
ƈ A fényképezŒgép karbantartása
- Egy (fotósboltokban kapható) puha kefével óvatosan tisztítsa meg a lencsét és
az LCD kijelzŒ összetevŒit. Ha nem jár sikerrel, használjon lencsetisztító
folyadékkal megnedvesített lencsetisztító papírt.
Tisztítsa meg a fényképezŒgép burkolatát egy puha törlŒronggyal. Ne hagyja,
hogy a fényképezŒgép érintkezésbe lépjen oldószerekkel, mint pl. a benzin,
rovarirtó, hígítószerek stb.
Ez károsíthatja a fényképezŒgép burkolatát és annak teljesítményét. A durva
kezelés károsíthatja az LCD kijelzŒt. Ügyeljen arra, hogy elkerülje a
károsodásokat, és a fényképezŒgépet mindig saját dobozában tárolja, ha nem
használja.
ƈ Ne próbálja meg szétszerelni vagy módosítani a fényképezŒgépet.
ƈ Bizonyos körülmények között az elektrosztatikus feltöltŒdés a vaku villanását
eredményezheti. Ez nem mıködészavar, és nem károsítja a fényképezŒgépet.
ƈ Ha képeket tölt fel vagy le, az elektrosztatikus feltöltŒdés befolyásolhatja az
adatátvitelt. Ebben az esetben elŒbb húzza ki, majd dugja vissza az USB kábelt
mielŒtt ismét megpróbálja az adatok átvitelét.
ƈ Fontos események vagy utazás elŒtt ellenŒrizze a fényképezŒgép állapotát.
- Készítsen egy képet, hogy leellenŒrizze a fényképezŒgép mıködését, és
gyŒzŒdjön meg arról, hogy a csereelem teljesen feltöltött állapotban van.
- A Samsung nem vállal felelŒsséget a fényképezŒgép mıködészavaraiért.
FigyelmeztetŒ kijelzŒ
ƈ Az LCD kijelzŒn különféle figyelmeztetések jelenhetnek meg
Memóriahiba!
ϛMemóriakártya hiba
ƍ Kapcsolja ki, majd újra be a fényképezŒgépet.
ƍ Helyezze be újra a memóriakártyát.
ƍ Helyezze be és formázza a memóriakártyát (63. oldal).
Kártya lezárva!
ϛA memóriakártyát lezárták.
ƍ SD/SDHC/MMC memóriakártya: Csúsztassa az írásvédelmi kapcsolót a
memóriakártya teteje irányába.
Nincs kártya!
ϛNincs memóriakártya a készülékben
ƍ Kapcsolja ki a fényképezŒgépet és helyezze be ismét a memóriakártyát
ƍ Kapcsolja ki, majd újra be a fényképezŒgépet
Nincs kép!
ϛA memóriában nincsenek képek
ƍ Fényképezzen
ƍ Helyezzen be egy képeket tartalmazó memóriakártyát
Fájlhiba!
ϛFájlhiba
ƍ Törölje ki a hibás fájlokat.
ϛMemóriakártya hiba
ƍ Forduljon egy fényképezŒgép szervizközponthoz.
67
FigyelmeztetŒ kijelzŒ
Lemerült elem!
ϛAz elem telepfeszültsége alacsony
ƍ Helyezzen be egy teljesen feltöltött elemet.
Kevés fény!
ϛSötét helyeken történŒ fényképezéskor
ƍ Fényképezzen Vakus fényképezés módban.
DCF megtelt hiba
ϛA DCF formátum megsértése
ƍ Másolja át a képeket egy számítógépre és formázza a memóriát.
MielŒtt szervizközponthoz fordulna
ƈ Kérjük, ellenŒrizze a következŒket
A fényképezŒgép nem kapcsol be
ϛAz elem telepfeszültsége alacsony
ƍ Helyezzen be egy teljesen feltöltött elemet. (13. oldal)
ϛAz elemet hibásan, felcserélt polaritással helyezte be.
ƍ Helyezze be az elemet a polaritási jeleknek megfelelŒen (+, -)
ϛNem helyezte be az újratölthetŒ elemet
ƍ Helyezze be az elemet és kapcsolja be a fényképezŒgépet
A fényképezŒgép mıködés közben kikapcsol
ϛAz elem lemerült
ƍ Helyezzen be egy teljesen feltöltött elemet.
ϛA fényképezŒgép automatikusan kikapcsol
ƍ Kapcsolja be újra a fényképezŒgépet.
68
Az elem telepfeszültsége gyorsan csökken
ϛA fényképezŒgépet alacsony hŒmérsékletı környezetben használták
ƍ Tárolja a fényképezŒgépet meleg környezetben (pl. kabát vagy dzseki alatt)
és csak fényképezéskor vegye elŒ azt
A rekeszzár gombjának megnyomására a fényképezŒgép nem készít képet
ϛKevés a tárhely
ƍ Törölje a nem kívánt képfájlokat
ϛA memóriakártyát nem formázták
ƍ Formázza a memóriakártyát (63. oldal)
ϛA memóriakártya megtelt
ƍ Helyezzen be egy másik memóriakártyát
ϛA memóriakártyát lezárták
ƍ Lásd a [Kártya lezárva!] hibaüzenetet (67. oldal)
ϛA fényképezŒgép kikapcsolt állapotban van
ƍ Kapcsolja be a fényképezŒgépet
ϛAz elem lemerült
ƍ Helyezzen be egy teljesen feltöltött elemet. (13. oldal)
ϛAz elemet hibásan, felcserélt polaritással helyezte be.
ƍ Helyezze be az elemet a polaritási jeleknek megfelelŒen (+, -)
Használat közben a fényképezŒgép hirtelen leáll
ϛA fényképezŒgép mıködészavar miatt kapcsolt ki
ƍ Vegye ki / helyezze vissza az elemet, és kapcsolja be a fényképezŒgépet
MielŒtt szervizközponthoz fordulna
A képek homályosak
ϛA kép megfelelŒ makró mód beállítása nélkül készült.
ƍ Válasszon ki egy megfelelŒ makró módot tiszta kép készítéséhez.
ϛFényképkészítés a vaku hatótávolságán kívül
ƍ Készítsen egy fényképet a vaku hatótávolságán belül
ϛA lencse foltos vagy piszkos
ƍ Tisztítsa meg a lencsét
A fénykép színei eltérnek az eredeti színektŒl
ϛA fehéregyensúly vagy a hatásbeállítás nem megfelelŒ
ƍ Válassza ki a megfelelŒ fehéregyensúlyt és hatást
A vaku nem villan
ϛA vaku ki mód volt kiválasztva
ƍ Kapcsolja ki a vaku ki módot
ϛA fényképezŒgép mód nem tudja használni a vakut
ƍ Lásd a VAKU használati utasítását (30. oldal)
Nem jelenik meg kép a külsŒ monitoron
ϛA külsŒ monitor nincs megfelelŒen összekapcsolva a fényképezŒgéppel
ƍ EllenŒrizze a csatlakozókábeleket
ϛHibás fájlok vannak a memóriakártyán
ƍ Helyezzen be egy megfelelŒ fájlokat tartalmazó memóriakártyát
Hibás dátum és óra jelenik meg a kijelzŒn
ϛA dátum és az óra beállítása hibás, vagy a fényképezŒgép az alapértelmezett
beállításokat alkalmazza
ƍ Állítsa be az órát és a dátumot
A számítógép intézŒ használatakor a [Removable Disk] (CserélhetŒ lemez) fájl nem
jelenik meg
ϛHibás kábelcsatlakozás
ƍ EllenŒrizze a csatlakozást
ϛA fényképezŒgép ki van kapcsolva
ƍ Kapcsolja be a fényképezŒgépet
ϛAz operációs rendszer nem Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista/ Mac OS Mac
OS 9.0 ~ 10.4. A számítógép különben nem támogatja az USB használatát
ƍ Telepítse a Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista/ Mac OS 9.0 – 10.4
operációs rendszert egy olyan számítógépre, amely támogatja az USB
csatlakozást
ϛA fényképezŒgép illesztŒ nincs telepítve
ƍ Telepítsen [USB Storage Driver] (USB tárillesztŒ) programot
A fényképezŒgép gombjai nem mıködnek
ϛ A fényképezŒgép mıködészavara
ƍ Vegye ki / helyezze vissza az elemet, és kapcsolja be a fényképezŒgépet
Kártyahiba jelentkezett miközben a memóriakártya a fényképezŒgépben volt.
ϛHibás memóriakártya formátum
ƍ Formázza újra a memóriakártyát
A képek túl fényesek
ϛ Túlzott exponálás
ƍ Állítsa vissza a megvilágítás kiegyenlítést
A képek nem játszhatók le
ϛ Hibás fájlnév (a DCF formátum megsértése)
ƍ Ne változtassa meg a képfájl nevét
69
Mıszaki adatok
ƈ KépérzékelŒ
- Típus : 1/1,8"-os CCD
- Hasznos pixelszám : Kb. 10,1 megapixel
- Teljes pixelszám : Kb. 10,3 megapixel
ƈ Lencse
- Fókusztávolság : Schneider lencse f = 7,8–39 mm
(35 mm-es filmmel egyenértékı: 38–190 mm)
- F szám : F2,8-F4,4
- Digitális zoom : · Állókép mód: 1,0X – 5,0X
· Lejátszás mód : 1,0 X – 11,4 X (a képek méretétŒl függŒen)
ƈ LCD kijelzŒ : 2,7" színes TFT LCD (230 000 pixel)
Széles (W)
Normál
80 cm – végtelen
Tele(T)
1,5 m – végtelen
Makró
10 cm – 80 cm
50 cm – 80 cm
10 cm – végtelen
50 cm – végtelen
Kézi fókusz
1–10 cm (csak Széles)
1 cm – végtelen
ƈ Rekeszzár
- Sebesség : · Auto : 1 – 1/2000 mp.
· Kézi, S mód : 15 – 1/2000 mp.
· Éjszakai : 15 – 1/2000 mp.
· Tızijáték : 4 mp.
70
ƈ Hatás : Normál, F/F, Szépia, Vörös, Zöld, Kék, Negatív, Egyedi RGB
Auto makró
Szuper makró
ƈ Vaku
- Módok : Auto, Auto és Vörösszem hatás javítás, DerítŒ villanófény, Lassú
szinkronizálás, Vaku ki, Vörösszem hatás javítás
- Tartomány : 0,3–4,9 m (Széles), 0,5–3,0 m (Tele)
- ÚjratöltŒdési idŒ : kb. 5 mp.
ƈ Képélesség : Finom, Normál , Élénk
ƈ Fókuszálás
- Típus : TTL automatikus fókusz, kézi fókusz
- Tartomány
Fókusz típus
ƈ Exponálás
- VezérlŒ : Program AE, Rekeszzár prioritás AE, Blende prioritás AE vagy Kézi
exponálás
- Fénymérés : Többpontos, Közép súlyozott, Spot
- Kiegyenlítés : ±2 EV (1/3 EV-s lépésekben)
- ISO megfelelΠ: Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600
50 cm – végtelen
ƈ Fehéregyensúly : Auto, Napfény, FelhŒs, Fluoreszcenc alacsony, Fluoreszcenc
magas, Lámpafény, Egyedi 1, 2
ƈ Hangfelvétel : Hangfelvétel (max. 10 óra)
Hangmemo állókép módban (max. 10 mp.)
ƈ Dátum feliratozás : Dátum és óra, Dátum, Ki (felhasználó által választható)
ƈ Képkészítés
- Állókép: Módok : · Auto, Program, A/S/M, Színhely, ASR, Hatás
· Színhely : Éjszakai, Portré, Gyerekek, Tájkép, Biz, Közeli,
Szöveg, Naplement, Hajnal, Háttérfény, Tızijáték,
Vízpart&Hó
· Sorozatkép : Egy, Sorozatkép, Nagy sebesség, AEB,
· Mozgásrögzítés : 7 fps akár 20 kép
· IdŒzítŒ : 2 mp., Dupla, 10 mp., Távirányító (opcionális)
Mıszaki adatok
- Mozi: · Hanggal (felvétel idŒtartama: a memóriakapacitástól függ, max. 4 GB)
· Méret : 640x480, 320x240
· Képváltási gyakoriság : 30 fps, 15 fps
· 5x optikai zoom és némítás zoom közben
ƈ Tárolás
- Adathordozó : · BelsŒ memória : Kb. 20 MB
· KülsŒ memória (opcionális) : SD, MMC(Plus) (2 GB garantált)
/SDHC kártya (akár 4 GB garantált)
* A belsŒ memória kapacitása elŒzetes bejelentés nélkül
változhat.
- Fájlformátum : · Állókép : JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
· Videóklip : AVI (MPEG-4)
· Hangfelvétel : WAV
- Képméret
10M
9M P
7M
7M W
5M
3M
1M
3648X
2736
3648X
2432
3136X
2352
3648X
2056
2688X
2016
2240X
1680
1024X
768
ƈ Képlejátszás
- Típus : Egy kép, Miniatır képek, Diavetítés, Videóklip
- Szerkesztés : Vágás, Átméretezés, Forgatás, Színhatás, GIF animáció,
Vörösszem javítás
ƈ Csatlakozók
- Digitális kimeneti csatlakozó : USB 2.0
- Hang : Mono
- Videó kimenet : NTSC, PAL (a felhasználó által választható)
- egyenáramú (DC) bemeneti csatlakozó : 24 tıs csatlakozó
ƈ Tápforrás
- ÚjratölthetŒ elem : 3,7 V-os Li-ion elem (SLB-1137D)
- Adapter : SAC-45
* A fényképezŒgéppel szállított elem az eladási területnek megfelelŒen változhat.
ƈ Méretek (szélesség x magasság x mélység) : 106,6 x 64,2 x 21,9 mm
ƈ Súly : 195,3 g (elemek és kártya nélkül)
ƈ Mıködési hŒmérséklet : 0–40°C
- Kapacitás (256MB MMC)
Szuperfinom
Finom
Normál
10M
49
94
136
9M P
55
105
151
7M
65
124
177
7M W
64
122
174
5M
87
163
228
3M
122
221
303
* Ezeket az adatokat a Samsung normál körülmények között mérték, és a
fényképezési feltételektŒl és a fényképezŒgép beállításaitól függnek.
1M
419
617
733
ƈ Mıködési páratartalom érték : 5–85 %
ƈ Szoftver
- Alkalmazás : Digimax Master, Digimax Biz Reader, Adobe Reader
ſ A mıszaki adatok elŒzetes értesítés nélkül változhatnak.
ſ Az összes védjegy az illetŒ védjegyek tulajdonosainak birtoka.
71
A szoftverre vonatkozó megjegyzések
Kérjük, olvassa át figyelmesen a kezelési kézikönyvet a fényképezŒgép használata elŒtt.
ҮA csatolt szoftver egy fényképezŒgép illesztŒ és képszerkesztési szoftver eszköz.
ҮSemmilyen körülmények között nem engedélyezett a szoftver vagy a kezelési
kézikönyv teljes vagy részleges másolása.
ҮA szoftver szerzŒi jogai csak a fényképezŒgéppel történŒ felhasználásra
érvényesek.
ҮAbban a valószínıtlen helyzetben, ha a termék gyártási hibás, mi megjavítjuk
vagy kicseréljük a fényképezŒgépét. Semmilyen formában nem vállalunk
felelŒsséget a nem megfelelŒ használat által okozott meghibásodásokért.
ҮSaját készítményı (saját összeszerelésı) vagy a gyártó által nem garantált
operációs rendszerı számítógépre nem érvényes a Samsung garancia.
ҮA kézikönyv elolvasása elŒtt Önnek alapvetŒ ismeretekkel kell rendelkeznie a
számítógépek és az operációs rendszerek terén.
Rendszerkövetelmények
Windows
450 MHz-es Pentiumnál gyorsabb (800
MHz-es Pentium ajánlott) processzorral
rendelkezŒ számítógép
Macintosh
Power Mac G3 vagy újabb
Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista
Mac OS 9.0~10.4
Legalább 128 MB RAM
(512 MB ajánlott)
200 MB szabad lemezterület
(1 GB ajánlott)
Legalább 64 MB RAM
(256 MB ajánlott)
USB port
CD-ROM meghajtó
USB port
CD-ROM meghajtó
1024x768 pixel, 16 bites színmélységı
monitor (24 bites színmélységı ajánlott),
Microsoft DirectX 9.0
72
A szoftverrŒl
Miután behelyezte a CD-ROM meghajtóba a fényképezŒgéphez csatolt CD-ROMot, a következŒ ablak jelenik meg.
A fényképezŒgép számítógéphez való
csatlakoztatása elŒtt telepítenie kell a
fényképezŒgép illesztŒt.
ſA jelen kézikönyvben található
képernyŒképek a Windows angol nyelvı
kiadásán alapulnak.
ƈ FényképezŒgép illesztŒ : Ez lehetŒvé teszi a képek átvitelét a
fényképezŒgép és a számítógép között.
Ez a fényképezŒgép USB tárillesztŒt használ fényképezŒgép illesztŒként. A
fényképezŒgépet USB kártyaolvasóként is használhatja. Az illesztŒ telepítése és
a fényképezŒgép számítógéphez való csatlakoztatása után a [Removable Disk]
(CserélhetŒ lemez) ikon megjelenik a [Windows Explorer] (Windows IntézŒ)
programban vagy a [My computer] (Sajátgép) ablakban. Az USB tárillesztŒ csak
a Windows rendszerhez használható. A Macintosh USB tárillesztŒt a szoftveres
CD nem tartalmazza. A fényképezŒgépet a Mac OS 9.0 ~ 10.4 operációs
rendszerrel lehet használni.
ƈ XviD codec : Ez lehetŒvé teszi videóklipek (MPEG-4) rögzítését a
fényképezŒgéppel, amelyek aztán számítógépen is
lejátszhatók.
A fényképezŒgéppel rögzített videóklip lejátszásához telepítenie kell az XviD
codec-et. Ha a fényképezŒgéppel rögzített videóklip nem játszható le, telepítse
ezt a codec-et. Ez a szoftver csak a Windows operációs rendszerrel kompatibilis.
ƈ Digimax Master: Ez a minden egyben multimédia szoftver megoldás
A szoftver segítségével letöltheti, megjelenítheti, szerkesztheti és lementheti
digitális képeit és videóklipjeit. Ez a szoftver csak a Windows operációs
rendszerrel kompatibilis.
A szoftverrŒl
Digimax Biz Reader : Ez a névjegykártya felismerŒ szoftver.
ƈD
Ezzel az alkalmazással könnyedén lehet felismertetni névjegykártyákat, és a
névjegykártyák adatbázisánaks zerkesztését teszi lehetŒvé. Ez a szoftver csak a
Windows operációs rendszerrel kompatibilis.
Az alkalmazásszoftver telepítése
ƈ Ha a fényképezŒgépet és a számítógépet együtt kívánja használni, elŒször
telepítse az alkalmazásszoftvert. Miután ez megtörtént, a fényképezŒgépben
tárolt képek átvihetŒk a számítógépre, és tetszés szerint szerkeszthetŒk egy
képszerkesztŒ program segítségével.
ƈ Látogasson el a Samsung honlapjára.
INFORMÁCIÓK
ƃ Az illesztŒ telepítés elŒtt gyŒzŒdjön meg arról, hogy számítógépe gépe
megfelel a rendszerkövetelményeknek.
ƃ A fényképezŒgéppel rögzített videóklipek számítógépen való lejátszásához
telepíteni kell a DirectX 9.0 programot.
ƃ 5–10 másodpercet kell várnia, amíg az automatikus telepítŒprogram lefut, a
számítógépe képességeinek függvényében. Ha az ablak nem jelenik meg,
indítsa el a [Windows Explorer] (Windows intézŒ) programot, és válassza ki
a CD gyökérkönyvtárában levŒ [Installer.exe] fájlt.
ƃ A felhasználói kézikönyv PDF formátumú dokumentumait a
fényképezŒgéphez csatolt szoftver CD tartalmazza. Keresse meg a PDF
fájlokat a Windows Explorer (Windows IntézŒ) segítségével. A PDF fájlok
megnyitása elŒtt telepítenie kell a szoftver CD-n levŒ Adobe Readert.
ƃ Az Adobe Reader 6.0.1 helyes telepítéséhez az Internet Explorer 5.01
(Internet BöngészŒ 5.01) vagy ennek újabb változatát kell telepíteni.
Látogasson el a „www.microsoft.com” weblapra, és frissítse az Internet
Explorert.
http://www.samsungcamera.com : Angol
http://www.samsungcamera.co.kr : Korea
1. Az automatikus futtatás ablak jelenik meg.
Kattintson az Automatikus futtatás
ablakban található [Install] (Telepítés)
menüre.
2. Telepítse a fényképezŒgép illesztŒt és a DirectX programokat a képernyŒn
látható megfelelŒ gombok segítségével. Ha a DirectX legújabb változata már
létezik a számítógépén, a DirectX telepítése nem szükséges.
73
Az alkalmazásszoftver telepítése
3. A fényképezŒgéppel rögzített videóklip számítógépen való lejátszásához
telepítse az XviD codec-et.
ſ Az XviD codec forgalmazása a GNU Általános Nyilvános Licenc rendelkezései
szerint történik, így bárki ingyen másolhatja, módosíthatja és terjesztheti ezt a
codec-et, azonban nem vállalhat SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY
KÖZVETETT, FORGALMAZHATÓSÁGOT VAGY ADOTT
RENDELTETÉSNEK VALÓ ALKALMASSÁGOT SUGALLÓ GARANCIÁT;
azonban ennek az a feltétele, hogy a GNU Általános Nyilvános Licenc
rendelkezései szerint kell a codec-et forgalmaznia vagy módosítania.
További információért lásd a GNU Általános Nyilvános Licenc dokumentumait
(http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).
74
4. Telepítse a Digimax Master programot, betartva az alábbi sorrendet.
Az alkalmazásszoftver telepítése
5. A számítógép újraindítását követŒen csatlakoztassa azt a fényképezŒgéphez
az USB kábel segítségével.
6. Kapcsolja be a fényképezŒgépet.
A [Found New Hardware Wizard]
(Új hardver varázsló) nyílik meg, és a
számítógép felismeri a fényképezŒgépet.
ſ Ha Windows XP operációs rendszert
használ, egy képnézegetŒ program fog
megnyílni. Ha a Digimax Master elindítása
után megnyílik ennek letöltési ablaka, azt
jelenti, hogy a fényképezŒgép illesztŒ
telepítése sikeres volt.
A számítógép mód indítása
ҮEbben a módban letöltheti számítógépére a fényképezŒgépben tárolt képeket az
USB kábel segítségével.
ҮSzámítógép módban az LCD kijelzŒ mindig ki van kapcsolva.
ƈ A fényképezŒgép és a számítógép összekapcsolása.
1. Csatlakoztassa a fényképezŒgépet a
számítógépéhez az USB kábel segítségével.
2. Válassza ki az [USB]-[SZÁMÍTÓGÉP] menüt az
intelligens gomb segítségével.
USB?
SZÁMÍTÓGÉP
NYOMTATÓ
INFORMÁCIÓK
ƃ Ha telepítette a fényképezŒgép illesztŒprogramját, a [Found New Hardware
Wizard] (Új hardver varázsló) nem nyílik meg.
ƃ A Windows 98SE operációs rendszer esetén a [Found New Hardware
Wizard] (Új hardver varázsló) párbeszédablak nyílik meg, és megjelenhet
egy ablak, amely az illesztŒfájl kiválasztását kéri. Ebben az esetben adja
meg a csatolt CD-n levŒ [USB Driver] (USB illesztŒ) fájlt.
75
A számítógép mód indítása
ƈ A fényképezŒgép és a számítógép összekapcsolása.
ƈ A tárolt képek letöltése
Letöltheti a fényképezŒgépben tárolt állóképeket a számítógépe
merevlemezére, és kinyomtathatja vagy egy fényképszerkesztŒ szoftver
segítségével szerkesztheti azokat.
1. Csatlakoztassa a fényképezŒgépet a számítógépéhez az USB kábel segítségével.
ſ Ha a 2. lépésben a [NYOMTATÓ] menüpontot választotta, a fényképezŒgép
számítógéphez való csatlakoztatásakor a [CSATL. A NYOMTATÓHOZ]
üzenet jelenik meg, és a kapcsolat nem jön létre.
Ebben az esetben húzza ki az USB kábelt, majd hajtsa végre az eljárást a 1.
lépéstŒl kezdve.
2. Válassza ki számítógépe asztalán a
[My computer] (Sajátgép) ikont és kattintson
duplán a [Removable Disk ƍ DCIM ƍ
100SSCAM].
(CserélhetŒ lemez ƍ DCIM ƍ 100SSCAM)-ra.
A képfájlok fognak megjelenni.
3. Válasszon ki egy képet és nyomja meg a
jobboldali egérgombot.
ƈ A fényképezŒgép és a számítógép szétkapcsolása:
Lásd a 77. oldalt (A cserélhetŒ lemez eltávolítása)
INFORMÁCIÓK
ƃ MielŒtt bármilyen kábelt vagy váltóáramú adaptert csatlakoztatna, olvassa
el az utasításokat, és ne erŒltesse a csatlakoztatást. EllenkezŒ esetben a
kábel vagy a fényképezŒgép megsérülhet.
4. Egy felbukkanó menü nyílik meg.
Kattintson a [Cut] (Kivágás) vagy a [Copy]
(Másolás) menüpontra.
- [Cut] (Kivágás) : kivágja a kiválasztott fájlt.
- [Copy] (Másolás) : a kiválasztott fájlok másolása.
5. Kattintson arra a mappára, melybe a fájlt akarja
beilleszteni
76
A számítógép mód indítása
6. Nyomja meg a jobboldali egérgombot.
Egy felbukkanó menü nyílik meg.
Kattintson a [Paste] (Beillesztés) menüpontra.
7. Egy képfájl kerül átvitelre a fényképezŒgéprŒl
a számítógépre.
A cserélhetŒ lemez eltávolítása
ƈ Windows 98SE
1. EllenŒrizze, hogy a fényképezŒgép és a számítógép között folyamatban van-e
fájlátvitel. Ha a fényképezŒgép állapota lámpa villog, várjon, amíg villogása
megszınik és folyamatos fénnyel ég.
2. Húzza ki az USB kábelt.
ƈ Windows 2000/ME/XP/Vista
(Az ábrák eltérhetnek a valóságtól, a Windows operációs rendszer verziójának függvényében)
1. EllenŒrizze, hogy a fényképezŒgép és a számítógép között folyamatban van-e
fájlátvitel. Ha a fényképezŒgép állapota lámpa villog, várjon, amíg villogása
megszınik és folyamatos fénnyel ég.
2. Kattintson duplán a tálcán levŒ [Unplug or
Eject Hardware] (Eszköz kihúzása vagy
kidobása) ikonra.
- A [Digimax Master] segítségével közvetlenül a számítógép képernyŒjén
tekintheti meg a memóriában tárolt képeket. A program segítségével
átmásolhatja vagy áthelyezheti a képfájlokat.
[Kattintson duplán!]
3. Az [Unplug or Eject Hardware] (Eszköz
kihúzása vagy kidobása) ablak nyílik meg
Válassza ki az [USB Mass Storage Device]
(USB-háttértár) menüpontot, és kattintson a
[Stop] (Leállítás) gombra.
FIGYELEM!
ƃ Azt ajánljuk, hogy megtekintés érdekében másolja át a képeket a
számítógépre. A képeknek közvetlenül a cserélhetŒ lemezrŒl történŒ
megnyitása a kapcsolat váratlan megszakadását eredményezheti.
ƃ Más fényképezŒgéppel készített fájlnak a CserélhetŒ lemezre való feltöltése
esetén a fényképezŒgép LCD kijelzŒjén a [FÁJLHIBA!] üzenet jelenik meg
LEJÁTSZÁS módban, míg MINIATÙR módban nem jelenik meg semmi.
4. A [Stop a Hardware device] (Hardvereszköz
leállítása) ablak nyílik meg Válassza ki az
[USB Mass Storage Device] (USB-háttértár)
lehetŒséget, és kattintson az OK gombra.
5. A [Safe to Remove Hardware] (A hardver
eltávolítása biztonságos) ablak nyílik meg.
Kattintson az OK gombra.
77
A cserélhetŒ lemez eltávolítása
6. Az [Unplug or Eject Hardware] (Eszköz
kihúzása vagy kidobása) ablak nyílik meg
Kattintson a [Close] (Bezárás) gombra. Ekkor a
cserélhetŒ lemez biztonságosan eltávolítható.
7. Húzza ki az USB kábelt.
A Windows 98SE USB illesztŒ eltávolítása
ƈ Az USB illesztŒ eltávolítására az alábbiak szerint járjon el.
1. Kapcsolja össze fényképezŒgépét egy számítógéppel, és kapcsolja be azokat.
2. EllenŒrizze, hogy megjelenik-e a Removable Disk (CserélhetŒ lemez) a [My
Computer] (Sajátgép) listában.
3. Távolítsa el a [Samsung Digital Camera] (Samsung digitális kamera) eszközt
a Device manager (EszközkezelŒ) programból.
Az Macintosh USB illesztŒprogram telepítése
1. A Macintosh USB illesztŒprogram nincs a szoftveres CD-n, mivel a Macintosh
operációs rendszer támogatja a fényképezŒgép illesztŒjét.
2. EllenŒrizze a MAC operációs rendszerének változatát az indítás alatt.
Ez a fényképezŒgép a MAC 9.0 ~ 10.4 operációs rendszerrel kompatibilis.
3. Kapcsolja össze a fényképezŒgépet a Macintosh rendszerı számítógéppel,
majd kapcsolja be azt.
4. A fényképezŒgép Macintosh rendszerı számítógéphez való csatlakoztatása
után egy új ikon jelenik meg a számítógép asztalán.
4. Húzz ki az USB kábelt.
5. Távolítsa el a [Samsung USB Driver] (Samsung USB illesztŒ) programot az
Add/Remove Programs Properties (Programok hozzáadása és eltávolítása)
ablakban.
A Macintosh USB illesztŒ használata
1. Kattintson duplán a számítógép asztalán levŒ új ikonra. Megjelenik a
memóriában levŒ mappa.
2. Válasszon ki egy képfájlt és másolja vagy helyezze át a Macintosh számítógépre.
FIGYELEM!
ƃ Mac 10.0 vagy újabb operációs rendszer esetén:
ElŒször fejezze be a számítógéprŒl a fényképezŒgépre való feltöltést, majd
távolítsa el a cserélhetŒ lemezt az Extract parancs segítségével.
78
6. Az eltávolítás ezzel befejezŒdött.
Digimax Master
ƈ E szoftver segítségével letöltheti, megjelenítheti, szerkesztheti és lementheti
képeit és videóklipjeit. Ez a szoftver csak a Windows operációs rendszerrel
kompatibilis.
ƈ A program elindításához kattintson a [Start ƍ Programs(Programok) ƍ
Samsung ƍ Digimax Master ƍ Digimax Master]menüpontra.
ƃ Képek letöltése
1. Kapcsolja összes a fényképezŒgépet és a
számítógépet.
2. A fényképezŒgép és a számítógép
összekapcsolása után a képek letöltésére
szolgáló ablak jelenik meg.
- A rögzített képek letöltése érdekében
válassza a [Select All] (Mindet kijelöli)
gombot.
- Válassza ki az ablakban a kívánt mappát, majd
kattintson a [Select All] (Mindet kijelöli) gombra.
A rögzített képeket vagy a kiválasztott mappát
mentheti le.
- Ha a [Cancel] (Mégse) gombra kattint, a
letöltés megszakad.
3. Kattintson a [Next >] (Tovább >) gombra.
4. Válasszon ki vagy hozzon létre egy célmappát,
melybe elmenti a képeket és mappákat.
- Dátum szerint rendezett mappákat lehet
létrehozni, melyekbe aztán a képeket
letöltheti.
- A mappát tetszés szerint nevezheti el, és a
képeket a kívánt mappába töltheti le.
- A mappa kiválasztása után a képek az illetŒ
mappába kerülnek.
5. Kattintson a [Next >] (Tovább >) gombra.
6. A jobbra látható ablak jelenik meg.
A kiválasztott mappa útvonala az ablak
felsŒ részén jelenik meg.
Kattintson a [Start] gombra, hogy elindítsa a
képek letöltését.
7. A letöltött képek megjelennek a képernyŒn.
79
Digimax Master
ƃ KépnézegetŒ: A tárolt képek megjelenítésére használható.
‫ڹ‬
ƃ Képszerkesztés: Állókép szerkesztésére használható.
‫ڽ‬
‫ھ‬
‫ڹ‬
‫ڼ‬
‫ڿ‬
‫ں‬
‫ڻ‬
‫ڼ‬
‫ں‬
‫ڻ‬
- A képnézegetŒ funkciói az alábbiak.
‫ ڹ‬Menüsáv: A következŒ menük kiválasztására teszi lehetŒvé:
File (Fájl), Edit (Szerkesztés), View (Nézet), Tools (Eszközök), Change functions
(Változtatási funkciók), Auto download (Automatikus letöltés), Help (Súgó) stb.
‫ ں‬Képválasztási ablak: A kívánt képek eben az ablakban választhatók ki.
‫ ڻ‬Az adathordozó típus kiválasztási menü: A képnézegetŒ, képszerkesztŒ és
videóklip szerkesztŒ funkciók innen választhatók ki.
‫ ڼ‬ElŒkép ablak: A kép vagy videóklip elŒképének megjelenítésére és a
multimédia információk ellenŒrzésére használható.
‫ ڽ‬Zoom sáv: Az elŒkép méretének változtatására használható.
‫ ھ‬MappamegjelenítŒ ablak: A kiválasztott képet tartalmazó mappa útvonalának
megjelenítésére szolgál.
‫ ڿ‬Képmegjelenítési ablak: A kiválasztott mappában levŒ képek megtekintésére
használható.
ſ További információért lásd a Digimax Master [Help] (Súgó) menüjét.
80
- A képszerkesztési funkciók az alábbiak.
‫ ڹ‬Szerkesztés menü: A következŒ menük közül lehet választani.
[Tools] (Eszközök): A kiválasztott kép átméretezése vagy levágása.
Lásd a [Help] (Súgó) menüt.
[Adjust] (Beállítás): A kép minŒségének módosítására használható. Lásd a
[Help] (Súgó) menüt.
[Retouch] (Retusálás): Változtathat a képen vagy hatásokat alkalmazhat a
képre. Lásd a [Help] (Súgó) menüt.
‫ ں‬Rajzolási eszközök: Képszerkesztési eszközök.
‫ ڻ‬Képmegjelenítési ablak: Ebben az ablakban jelenik meg a kiválasztott kép.
‫ ڼ‬ElŒkép ablak: A módosított kép elŒképének megjelenítésére használható.
ſ Az Digimax Master programmal szerkesztet állókép nem játszható le a
fényképezŒgéppel.
ſ További információért lásd a Digimax Master [Help] (Súgó) menüjét.
Digimax Master
Digimax Biz Reader
ƃ Videóklip szerkesztés: Állókép, videóklip, hangos magyarázat vagy zenefájl
egyetlen videóklipben egyesíthetŒ.
ƈ A Digimax Biz Reader egy digitális névjegykártya kezelési szoftver, amely
felismeri a névjegykártyákon levŒ adatokat, így a nevet, cégnevet,
telefonszámot, e-mail címet stb.. Jelenleg a digitális fényképezŒgépeknek
készített üzleti információkat kezelŒ leghatékonyabb megoldás.
Ez a szoftver csak a Windows operációs rendszerrel kompatibilis. A Digimax Biz
Reader csak az angol és koreai nyelvı névjegykártyákat ismeri fel.
‫ڹ‬
ƈ Automatikus felismerés, ha a fényképezŒgép számítógéphez csatlakozik
(BizChecker). A <Biz Reader> telepítése után, ha a SAMSUNG digitális
fényképezŒgépet számítógéphez csatlakoztatta, a névjegykártya képek
felismerése automatikusan történik. A <BizChecker> a <BizReader>
telepítésekor automatikusan telepítŒdik.
‫ں‬
- A videóklip szerkesztési funkciók az alábbiak.
‫ ڹ‬Szerkesztés menü: A következŒ menük közül lehet választani.
[Add media] (Médiaelem hozzáadása): A videókliphez más médiaelemek is
hozzáadhatók.
[Edit Clip] (Videóklip szerkesztése): A fényesség, kontraszt, szín és
színtelítettség változtatására használható.
[Effects] (Hatások): Hatás hozzáadására használható.
[Set Text] (Szöveg beillesztése): Szövegek helyezhetŒk a képre.
[Narrate] (Hangos magyarázat): Hangos magyarázat csatolható.
[Produce] (Kiadás): A szerkesztett multimédia fájlt új név alatt mentheti el.
Az AVI, Windows media (wmv) és Windows media (asf)
fájltípusok közül választhat.
‫ ں‬Keretmegjelenítési ablak: Ebben az ablakban lehet multimédiás tartalmat
hozzáadni.
ſ Olyan codec-es tömörítésı videóklipeket, amelyek nem kompatibilisek a
Digimax Master programmal nem játszhatók le Digimax Master-ben.
ſ További információért lásd a Digimax Master [Help] (Súgó) menüjét.
1. EllenŒrizze, hogy a <BizChecker> program jelen
van-e a Windows tálcán.
Ha nem, a háttérben vagy a Windows start
menüjébŒl futtassa a <BizReader> programot.
A <BizChecker> ezzel egyidŒben elindul.
2. Csatlakoztassa a fényképezŒgépet a számítógépéhez az USB kábel segítségével
3. Néhány pillanat múlva, ha léteznek új
névjegykártya képek,egy párbeszédablak fog
megjelenni. (A fényképezŒgép automatikus
érzékelŒ funkciója mıködésbe lép, ha a
<BizReader> fut.) Ha bejelöli a <Delete Original
Image> (Eredeti kép törlése) lehetŒséget, a
digitális fényképezŒgépben tárolt névjegykártya
kép törlŒdik.
4. Ha az <OK> gombra kattint, a program automatikusan felismeri az új
névjegykártya képeket.
81
Digimax Biz Reader
ƈ A névjegykártya képfájlok felismerése
ƃ A fényképezŒgépben tárolt névjegykártya képek letöltése számítógépre
1. Csatlakoztassa a fényképezŒgépet a számítógépéhez az USB kábel segítségével.
2. Válassza ki számítógépe asztalán a [My computer] (Sajátgép) ikont és
kattintson duplán a [Removable Disk ƍ DCIM ƍ 100SSCAM]. (CserélhetŒ
lemez DCIM 100SSCAM)-ra. A képfájlok fognak megjelenni.
* A Biz módban képzett fájlok neve SB1ZXXXX
3. A fényképezŒgépben tárolt névjegykártya képek letöltése:
Lásd a 76. oldalt (Tárolt képek letöltése).
ƃ A névjegykártya képfájlok felismerése
1. Indítsa el a Digimax Biz Reader programot,
duplán rákattintva annak ikonjára.
82
2. Kattintson az [Open] (Megnyitás) gombra.
3. Válassza ki a névjegykártya képfájlokat és
kattintson az [Open] (Megnyitás) gombra.
(Több képfájl kiválasztásához az egér
gombjával egyidŒben a <Shift> vagy <Ctrl>
billentyıt is nyomja meg.)
4. A névjegykártya képek felismerése automatikus.
Digimax Biz Reader
ƃ Részleges felismerés: A részleges felismerés funkció hibás felismerés esetén
használható.
1. Válassza ki a részlegesen szerkesztendŒ névjegykártyát.
2. Húzza át a névjegykártya kép ablakból a szerkesztendŒ részt, válassza ki a
megfelelŒ mezŒt a felbukkanó ablakban. A felismert szöveg automatikusan
megjelenik a mezŒben.
‫ۀ‬
‫ڹ‬
‫ں‬
‫ڿ‬
‫ھ‬
‫ڻ‬
ſ Csak a karakteres részt húzza át, a margó nélkül.
ſ További információért lásd a Digimax Biz Reader [Help] (Súgó) menüjét.
‫ڽ‬
‫ڼ‬
FIGYELEM!
ƃ Ha Biz módban fényképez névjegykártyát, kerülje a túl fényes és a túl sötét
helyeket.
ƃ A névjegykártyát teljes méretben fényképezze le, margó hagyása nélkül.
ƃ A kép elkészítése elŒtt állítsa be a fókuszt a fényképezŒgép rekeszzár
gombjának félig lenyomásával.
ƃ Ha fotoállványt használ, könnyebb lesz tiszta képet készíteni.
- A Digimax Biz Reader funkcióit alább soroltuk fel.
‫ ڹ‬Menü és gombok: A menük kiválasztását teszi lehetŒvé
(Open – Megnyitás, Save – Mentés, Print – Nyomtatás,
E-mail, Home – KezdŒablak)
‫ ں‬Nézet mód: List View (Lista), Thumbnail+List View (Miniatır+lista), Thumbnail
View (Miniatır).
‫ ڻ‬A Group (Csoportos) ablak: Egy csoport kezelésére használható.
‫ ڼ‬Az Image (Kép) ablak: A kiválasztott mappában levŒ névjegykártya képeket
jeleníti meg.
‫ ڽ‬A List (Lista) ablak: A kép és tartalmának elŒképét jeleníti meg.
‫ ھ‬Index (JelzŒszám): JelzŒszám szerinti keresés.
‫ ڿ‬Search (Keresés): Kulcsszó szerinti gyors keresés.
‫ ۀ‬Array (Sorozat) gomb: Lista nézetmódban a következŒ menük rendezhetŒk:
Thumbnail+List View (Miniatır+Lista) mód. (Név,
Beosztás, Cégnév, Mobiltelefon szám, Telefonszám,
Lakcím, Honlap)
ſ További információért lásd a Digimax Biz Reader [Help] (Súgó) menüjét.
83
GYIK
ƈ Az USB csatlakozás mıködészavara esetén kérjük ellenŒrizze a következŒket.
1.eset
Az USB kábel nincs csatlakoztatva vagy nem a fényképezŒgép USB
kábelét használták.
ƍ A fényképezŒgép USB kábelét használja a csatlakoztatáshoz.
2.eset
A számítógép nem ismeri fel a fényképezŒgépet.
ElŒfordulhat, hogy a fényképezŒgép az Device Manager
(EszközkezelŒ) [Unknown Devices] (Ismeretlen eszközök) eszközei
között található.
ƍ A fényképezŒgép illesztŒprogramját elŒírásszerıen telepítse.
Kapcsolja ki a fényképezŒgépet, húzza ki az USB kábelt, dugja vissza
az USB kábelt, majd ismét kapcsolja be a fényképezŒgépet.
3.eset
Fájlátvitel közben váratlan hiba jelentkezett.
ƍ Kapcsolja ki, majd be a fényképezŒgépet. Ismételje meg a fájlátvitelt.
4.eset
USB hub használata esetén.
ƍ ElŒfordulhat, hogy ha a fényképezŒgépet és a számítógépet USB
hubbal kapcsolja össze, problémák jelentkeznek, abban az esetben
ha a számítógép és a hub nem kompatibilisek. Amennyiben
lehetséges, a számítógépet és a fényképezŒgépet közvetlenül
kapcsolja össze.
5.eset
A számítógéphez más USB kábelek is csatlakoznak?
ƍ A fényképezŒgép hibásan mıködhet, ha más USB csatlakozású
eszközzel párhuzamosan kapcsolják össze a számítógéppel. Ebben
az esetben húzza ki a másik USB kábelt, és csak a fényképezŒgép
USB kábelét csatlakoztassa a számítógéphez.
6.eset
Amikor megnyitom a Device Manager (EszözkezelŒ) ablakot (a Start
ƍ [Settings (Beállítások)] ƍ Control Panel (VezérlŒpult) ƍ
[Performance and Maintenance (Teljesítmény és karbantartás)] ƍ
System ƍ(Rendszer) [Hardware (Hardver)] ƍ Device Manager
(EszközkezelŒ) útvonalon), Unknown Devices (Ismeretlen eszközök)
vagy Other Devices (Egyéb eszközök) olyan tételeket tartalmaz,
melyek mellett sárga kérdŒjel (?) vagy felkiáltójel (!) látható.
ƍ A jobb egérgombbal kattintson a kérdŒjeles (?) vagy felkiáltójeles (!)
tételre, és válassza a „Remove” (Eltávolítás) parancsot. Indítsa újra a
számítógépet, és kapcsolja összes újra a fényképezŒgéppel. Windows
98SE operációs rendszerı számítógépen is távolítsa el a
fényképezŒgép illesztŒprogramját, indítsa újra a számítógépet, és
telepítse újra a fényképezŒgép illesztŒjét.
7.eset
Bizonyos biztonsági programok (Norton Anti Virus, V3 stb.) miatt
egyes számítógépek a fényképezŒgépet nem ismerik fel cserélhetŒ
lemezként.
ƍ Állítsa le a biztonsági programot és kapcsolja össze a
fényképezŒgépet a számítógéppel. Olvassa el a biztonsági
programnak az ideiglenes leállításra vonatkozó utasításait.
8.eset
A fényképezŒgép a számítógép elülsŒ lapján levŒ USB csatlakozóhoz
kapcsolódik.
ƍ Ha az fényképezŒgép a számítógép elülsŒ lapján levŒ USB portra
csatlakozik, elŒfordulhat, hogy a számítógép nem ismeri fel a
fényképezŒgépet. A fényképezŒgépet a számítógép hátsó lapján levŒ
USB csatlakozóhoz kapcsolja.
ƈ Ha a számítógép nem tudja lejátszani a videóklipet
ſ Ha a számítógép nem tudja lejátszani a fényképezŒgéppel rögzített videóklipet,
valószínıleg a számítógépre telepített codec az oka.
84
GYIK
ƃ Ha a számítógépre nem telepítették a videóklipek lejátszásához szükséges
codec-et vagy az nem kompatibilis
ƍ Telepítse a codec-et az alábbiakban szerint.
[ Windows codec telepítése ]
1) Helyezze be a fényképezŒgéphez tartozó CD lemezt.
2) Futtassa a Windows Explorer (Windows IntézŒ) programot, válassza ki a [CDROM meghajtó:\XviD] mappát, majd kattintson az XviD-1.1.0-30122005.exe
fájlra.
ſ Az XviD codec forgalmazása a GNU Általános Nyilvános Licenc
rendelkezései szerint történik, és ennek megfelelŒen bárki ingyen
lemásolhatja, forgalmazhatja vagy módosíthatja a codec-et. Ez a Licenc
minden olyan programra vagy egyéb munkára érvényes, amelyek a szerzŒi
jogok tulajdonosától származó olyan közleményt tartalmaz, amely ezen
Általános Nyilvános Licenc feltételei közötti forgalmazást tesz lehetŒvé.
További információért lásd a Licenc dokumentumait
(http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).
ƃ Ha a számítógépre nem telepítették a DirectX 9.0 vagy újabb verzióját
ƍ Telepítse a DirectX 9.0 vagy újabb változatát
1) Helyezze be a fényképezŒgéppel szállított CD lemezt
2) Futtassa a Windows Explorer (Windows IntézŒ) programot, válassza ki a [CDROM meghajtó:\ USB Driver\DirectX 9.0] mappát, majd kattintson a
DXSETUP.exe fájlra.
A DirectX telepítése végrehajtódik. A DirectX a következŒ weblapról tölthetŒ
le: http://www.microsoft.com/directx
ƃ Ha a számítógép (Windows 98SE operációs rendszerben) nem válaszol, miután
a számítógépet és a fényképezŒgépet többször egymás után összekapcsolják
ƍ Ha a számítógép (Windows 98SE operációs rendszerben) hosszú ideje
mıködik és a fényképezŒgépet többször is hozzákapcsolják, megtörténhet,
hogy a számítógép nem ismeri fel a fényképezŒgépet. Ebben az esetben
indítsa újra a számítógépet.
ƃ Ha a fényképezŒgéppel összekapcsolt számítógép nem válaszol a Windows
beindulásakor.
ƍ Ebben az esetben kapcsolja szét a számítógépet és a fényképezŒgépet,
hogy a Windows beinduljon. Ha a probléma továbbra is fennáll, tiltsa le a
Legacy USB Support (Örökölt USB támogatás) beállítást és indítsa újra a
számítógépet. A Legacy USB Support (Örökölt USB támogatás) a BIOS
beállító programban található. (A BIOS beállító program gyártóról gyártóra
különbözik, és bizonyos BIOS menükben nem létezik a Legacy USB Support
– örökölt USB támogatás – beállítás) Ha nem tudja megváltoztatni ezt a
beállítást, forduljon a számítógép vagy a BIOS gyártójához.
ƃ Ha a videóklipet nem tudja letörölni, vagy ha a cserélhetŒ lemez nem
értelmezhetŒ vagy fájlátvitel közben egy hibaüzenet jelenik meg.
ƍ Ha csak a Digimax Master programot telepíti, a fent leírt problémák
esetenként jelentkeznek.
- Zárja be a Digimax Master programot a Tálcán levŒ Digimax Master ikonra
kattintva.
- Telepítse a szoftveres CD-n levŒ összes alkalmazásszoftvert.
85
A termék elŒírásszerı végkezelése
A termék elŒírásszerı végkezelése (Elhasznált elektromos és
elektronikus felszerelés)
(Az Európai Unióban és más, külön hulladékbegyıjtŒ rendszereket
mıködtetŒ európai országokban érvényes) A terméken vagy annak
dokumentációjában ez a jelzés azt jelenti, hogy a terméket életciklusa
végén tilos más háztartási hulladékkal együtt eldobni.
Annak érdekében, hogy elkerülje a nem ellenŒrzött körülmények között kidobott
hulladék ne ártson a környezetre és az egészségre, kérjük, a terméket válassza el a
többi hulladéktól és felelŒsségtudatos tegye lehetŒvé az anyagok minél nagyobb
mértékı újrahasznosítását. A háztartási felhasználók vagy vegyék fel kapcsolatot
azzal az üzlettel, amelyben a terméket vásárolták, vagy a helyi önkormányzattal,
ahol részletes tájékoztatást kap arról, hogy milyen módon járulhat hozzá a
környezetvédelmi szempontból biztonságoz újrahasznosításhoz.
A kereskedelmi felhasználók lépjenek kapcsolatba a szállítóval és ellenŒrizzék a
vásárlási szerzŒdésben rögzített feltételeket.
Ezt a terméket nem szabad más kereskedelmi hulladékkal együtt kidobni.
A Samsung Techwin kíméli a környezetet a termék
gyártásának minden egyes fázisában, hozzájárulva a
környezet megóvásához, és számos olyan intézkedést hoz,
mellyel ügyfeleinek egyre környezetvédŒbb termékeket kínál.
Az Eco jelzés a Samsung Techwin azon törekvését
jelképezi, mely környezetvédŒ termékek gyártására
összpontosít, és egyben azt is jelzi, hogy ez a termék
megfelel az EU RoHS irányelvének.
86
FELJEGYZÉSEK
FELJEGYZÉSEK
87
FELJEGYZÉSEK
88
FELJEGYZÉSEK
SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
SAMSUNG FRANCE S.A.S.
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED
OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION
145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU,
SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA
462-121
TEL : (82) 31-740-8086, 8088, 8090, 8092, 8099
FAX : (82) 31-740-8398
www.samsungcamera.com
BP 51 TOUR MAINE MONTPARNASSE 33,
AV .DU MAINE 75755, PARIS CEDEX 15, FRANCE
HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE :
00 800 22 26 37 27(Numéro Vert-Appel Gratuit)
TEL : (33) 1-4279-2200
FAX : (33) 1-4320-4510
www.samsungphoto.fr
SAMSUNG HOUSE 1000 HILLSWOOD DRIVE
HILLSWOOD BUSINESS PARK
CHERTSEY KT16 OPS U.K.
TEL : 00800 12263727
(free for calls from UK only)
UK Service Hotline : 01932455320
www.samsungcamera.co.uk
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GMBH
HEADQUARTERS
40 SEAVIEW DRIVE, SECAUCUS,
NJ07094, U.S.A.
TEL : (1) 201-902-0347
FAX : (1) 201-902-9342
WESTERN REGIONAL OFFICE
18600 BROADWICK ST.,
RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220, U.S.A.
TEL : (1) 310-900-5284/5285
FAX : (1) 310-537-1566
www.samsungcamerausa.com
AM KRONBERGER HANG 6
D-65824 SCHWALBACH/TS., GERMANY
TEL : 49 (0) 6196 66 53 03
FAX : 49 (0) 6196 66 53 66
www.samsungcamera.de
RUSSIA INFORMATION CENTER
SAMSUNG ELECTRONICS
117545 ST. DOROZHNAYA BUILDING 3,
KORPUS 6, ENTRANCE 2, MOSCOW, RUSSIA
TEL : (7) 495-363-1700
CALL FREE : (8) 800 200 0 400 (from Russia only)
www.samsungcamera.ru
TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO., LTD
No.9 zhangheng Street. Micro-Electronic
Industrial Park Jingang Road Tianjin China.
POST CODE : 300385
TEL : (86) 22-2761-4599
FAX : (86) 22-2769-7558
www.samsungcamera.com.cn
Internet address - http : //www.samsungcamera.com
The CE Mark is a Directive conformity
mark of the European Community (EC)
6806-4257
Download PDF

advertising