Samsung | SAMSUNG PL55 | Samsung PL55 Felhasználói kézikönyv

A fényképezõgép bemutatása
Utasítások
A fényképezĘgépet az alábbiak szerint használja.
Az alkalmazásszoftver
telepítése
A fényképezĘgép számítógéppel történĘ
együttmĦködéséhez elĘször telepítse az
alkalmazásszoftvert. Miután ezt megtette, a
fényképezĘgépen tárolt képeket áttöltheti a
számítógépre, és megszerkesztheti azokat
egy képszeresztĘ programmal. (89. oldal)
Készítsen egy fényképet
Készítsen egy fényképet. (19. oldal)
Csatlakoztassa az
USB kábelt
Csatlakoztassa az USB kábelt a
számítógép USB portjához és a
fényképezĘgép USB aljzatához.
(91. oldal)
EllenĘrizze a
fényképezĘgép állapotát
EllenĘrizze a fényképezĘgép állapotát.
Ha kikapcsolt állapotban van, nyomja
meg a fényképezĘgép gombját, hogy
bekapcsolja azt.
EllenĘrizze a
[CserélhetĘ lemezt]
Indítsa el a Windows INTÉZėT (Explorer)
és keresse meg a [Removable Disk]
(CserélhetĘ lemez) meghajtót. (92. oldal)
Köszönjük, hogy Samsung digitális fényképezĘgépet vásárolt.
A fényképezõgép használata elõtt kérjük, olvassa el figyelmesen
a felhasználói kézikönyvet.
Ha igénybe szeretné venni értékesítés utáni szolgáltatásunkat,
hozza el a fényképezõgépet az értékesítés utáni központunkba, és
írja le a hibás mĦködés okát (pl. akkumulátor, memóriakártya stb.).
MielĘtt használná (pl. utazás vagy egy fontos esemény),
ellenĘrizze, hogy a fényképezĘgép megfelelĘen mĦködik-e,
hogy elkerülje a kellemetlen meglepetéseket. A Samsung nem
vállal felelĘsséget a fényképezĘgép hibás mĦködésébĘl eredĘ
veszteségekért vagy károkért.
Tartsa kéznél, biztonságos helyen ezt a kézikönyvet.
Ha kártyaolvasót használ ahhoz, hogy a memóriakártyán levĘ
fényképeket számítógépre másolja, a képek megsérülhetnek. Ha a
fényképezĘgéprĘl másol át képeket a számítógépre, gyĘzĘdjön meg
arról, hogy a fényképezĘgépet és a számítógépet a készülékkel
szállított USB kábellel kapcsolja össze. Ne feledje, hogy a gyártó
nem vállal felelĘsséget a memóriakártyán levĘ képek elvesztéséért
vagy sérüléséért, ha ez kártyaolvasó használata miatt történik.
A kézikönyv tartalma és ábrái elõzetes bejelentés nélkül
változhatnak a fényképezõgép funkcióinak bõvítése esetén.
Ä Microsoft, Windows és Windows logó a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
Ä Az Adobe és a Reader védjegy vagy bejegyzett védjegy az
Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
Ä Minden más, a jelen kézikönyvben megemlített márkanév és
terméknév az illetõ tulajdonosok bejegyzett névjegye.
1
Veszély
Figyelmeztetés
A VESZÉLY közvetlenül veszélyes helyzetet jelöl, amely megfelelĘ
óvintézkedések hiányában komoly vagy halálos sérüléseket okozhat.
Ne próbálja módosítani a fényképezĘgépet. Ez tüzet, sérülést,
áramütést vagy a fényképezĘgép sérülését okozhatja, a belsĘ
vizsgálatot, karbantartást és javítást csak a kereskedĘ vagy a
Samsung fényképezĘgép szervize végezheti.
Ne használja a terméket gyúlékony vagy robbanó gázok
közelében, mivel így fokozza a robbanásveszélyt.
Ha a fényképezõgép belsejébe folyadék vagy idegen tárgy kerül,
ne használja fényképezõgépét. Kapcsolja ki a fényképezĘgépet,
majd csatolja le a tápforrásról. Lépjen kapcsolatba a Samsung
Kameraszerviz központtal. Ilyen esetben ne használja a készüléket,
mert tüzet vagy áramütést okozhat.
Ne juttasson a fényképezõgép belsejébe fémbõl készült vagy
gyúlékony idegen anyagokat annak nyílásain, pl. memóriakártya
foglalatán vagy akkumulátor-rekeszén keresztül. Ez tĦzhöz vagy
áramütéshez vezethet.
Ne mĦködtesse a fényképezĘgépet nedves kézzel. Fennáll az
áramütés veszélye.
A FIGYELMEZTETÉS potenciális veszélyt jelez, amely megfelelĘ
óvintézkedések hiányában komoly vagy halálos sérüléseket
okozhat.
Ne használja a vakut emberek vagy állatok közvetlen közelében.
Ha a vaku túlságosan közel kerül az emberek vagy állatok
szeméhez, károsíthatja azok látását.
Biztonsági okokból a terméket és tartozékait tartsa távol a
gyermekektõl és állatoktól, elkerülve olyan baleseteket, mint:
- Az elem vagy a kamera kis méretĦ összetevĘinek lenyelése.
Ha mégis bekövetkezik a baleset, azonnal forduljon orvoshoz.
- A kamera mozgó részei sérüléseket okozhatnak.
Hosszadalmas használat esetén az akkumulátor és a
fényképezĘgép felforrósodhat, ami annak meghibásodásához
vezethet. Amennyiben a fényképezĘgép túlmelegedik, kapcsolja
ki és hagyja néhány percig lehĦlni.
Ne hagyja a fényképezĘgépet olyan helyeken, ahol rendkívül
magas hĘmérséklet hatásának teszi ki, ilyenek a szigetelt
jármĦ, napsugarak közvetlen hatása vagy más, jelentĘs
hĘmérsékletingadozású helyek. Amennyiben a fényképezĘgépet
szélsĘséges hĘmérséklet hatásának teszi ki, árthat belsĘ
összetevĘinek, és tüzet is okozhat.
A fényképezĘgép használata közben ne takarja le azt és a töltĘt.
EllenkezĘ esetben túlmelegedhet, aminek következtében a
fényképezĘgép burkolata deformálódhat vagy tĦz keletkezhet.
A fényképezĘgépet és tartozékait mindig jól szellĘzĘ helyen
használja.
2
Vigyázat
A VIGYÁZAT potenciális veszélyt jelez, amely megfelelĘ óvintézkedések
hiányában könnyĦ vagy mérsékelt sérüléseket okozhat.
A szivárgó, túlmelegedõ vagy hibás akkumulátor tüzet vagy sérüléseket okozhat.
- Csak a kamerának elĘírt elemet használjon.
- Ne zárja rövidre, ne hevítse fel és ne dobja tĦzbe az elemet.
- Ne helyezze be az elemet fordítva.
Ha a fényképezĘgépet hosszú ideig nem fogja használni, vegye ki az
akkumulátort. EllenkezĘ esetben az elembĘl kiszivároghat a korrozív
elektrolit, ami maradandóan károsíthatja a fényképezĘgép összetevĘit.
Ne kapcsolja be a vakut, ha kezével vagy tárgyakkal érintkezik. Ne
érintse meg a vakut annak folyamatos használata közben. EllenkezĘ
esetben égési sebeket okozhat.
Amennyiben hálózati adaptert használ, ne mozgassa a kamerát, amíg be
van kapcsolva. Használat után, mielĘtt kihúzná a kábelt a fali aljzatból, mindig kapcsolja ki a fényképezĘgépet. Ezután, a fényképezĘgép
elmozgatása elĘtt gyĘzĘdjön meg arról, hogy a fényképezĘgépet egyéb
készülékekhez kapcsoló csatlakozókábeleket lecsatolta. EllenkezĘ esetben megsértheti a kábeleket és tüzet vagy áramütést okozhat.
Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a lencsét vagy a lencsefedelet, ellenkezõ
esetben a fénykép homályos lehet vagy a fényképezõgép meghibásodhat.
Kerülje a lencse vagy a vaku eltakarását kép készítése közben.
Ha ezt a fényképezĘgépet alacsony hĘmérsékleten használja, a
következĘ esetek léphetnek fel. Ezek nem a fényképezĘgép meghibásodásai és általában megszünnek normál hĘmérsékleten.
- Több idĘt vesz igénybe az LCD kijelzĘ bekapcsolása és a szín eltérhet a tárgyétól.
- Ha megváltoztatja az összetételt, utókép jelenhet meg az LCD kijelzĘn.
A hitelkártyák elveszíthetik mágnesességüket, ha a fényképezĘgép közelébe
kerülnek. Ne hagyjon mágnescsíkos kártyát a fényképezĘgép közelében.
Nagyon valószínĦ, hogy a számítógép rosszul fog mĦködni, ha a 20
pin csatlakozót a számítógép USB portjához csatlakoztatja. Soha ne
csatlakoztasson 20 pin csatlakozót a számítógép USB portjához.
Tartalomjegyzék
KÉSZ 007 A rendszer vázlatos képe
007
007
008
008
009
010
010
011
011
011
012
014
015
A csomag tartalma
Külön kapható
A funkciók azonosítása
Az elĘlap és a tetĘ
Vissza
Alj
Ötfunkciós gomb
IdĘzítĘ lámpája
Fényképezõgép állapota lámpa
Mód ikon
Tápforrásra csatlakoztatás
Memóriakártya behelyezése
A memóriakártya használati utasítása
FELVÉTEL 017 Az LCD kijelzĘ ikonja
018
019
019
019
020
021
021
022
023
A menü használata
A felvétel mód elindítása
Módok kiválasztása
Az Intelligens automata mód használata
Az Automata mód használata
A Program mód használata
Az DIS mód használata
A filmre való adaptáció útmutató mód
használata
A Modellfotó mód használata
3
Tartalomjegyzék
023
025
025
025
026
027
027
027
027
029
029
031
031
033
035
035
035
036
036
037
038
038
040
4
A Színhely módok használata
A Mozi mód használata
Hang nélküli videoklip felvétele
Videoklip felvételének szüneteltetése
(Sorozatos felvétel)
Mire figyeljünk fényképkészítéskor
A fényképezĘgép gombjainak használata
a készülék beállításához
KI-/BEKAPCSOLÓ gomb
A REKESZZÁR gomb
A ZOOM gomb
Info (DISP) / Fel gomb
Makró / Le gomb
A fókuszzár
Vaku / Balra gomb
Idõzítõ / Jobbra gomb
MENÜ gomb
OK gomb
Funkciók
Funkciók engedélyezése a MENU gomb
segítségével
Megvilágítás-kiegyenlítés
Fehéregyensúly
ISO
Arcfelismerés
Arctónus
040
041
041
042
042
043
043
044
045
046
046
047
Arc retusálás
Képméret
MinĘség / Képváltási gyakoriság
ACB
Fénymérés
Drive mód
Automatikus fókusz típus
Képstílus választás
Képbeállítás
Hangmemo
Hangfelvétel
Hang nélküli videóklip felvétele
BEÁLLÍTÁS 048 Hang menü
048
048
048
048
048
049
049
049
049
049
050
050
Hang
HangerĘ
Kezdõhang
Zárhang
Hangjel
AF hang
Beállítás menu
KijelzĘ
Language
Funkció leírás
KezdĘkép
Kijelzõ fényerõ
Tartalomjegyzék
050
050
051
051
051
052
052
052
053
053
054
054
055
Áttekintés
Képernyõ védõ
Beállítások
Memória formázása
Inicializálás
A dátum / óra / dátumtípus beállítása
IdĘzóna
Fájlnév
A felvétel idõpontjának megjelenítése
a képen
Automatikus kikapcsolás
Auto fókusz lámpa
A videó kimenet típusának kiválasztása
Az USB beállítása
LEJÁTSZÁS 056 A lejátszás mód indítása
056
056
057
057
058
058
059
059
059
Állókép lejátszása
Videoklip lejátszása
A videóklip rögzítĘ funkció
Hangfelvétel lejátszása
Hangmemo lejátszása
Az LCD kijelzõ
A fényképezõgép gombjainak
használata a készülék beállításához
A lejátszás mód gomb
MiniatĦr / Nagyítás gomb
059
062
062
063
063
064
066
066
067
067
068
070
070
070
071
071
072
072
072
072
073
073
074
076
Intelligens album
Info (DISP) / Fel gomb
Lejátszás és szüneteltetés / OK gomb
Balra / Jobbra / Le / MENU gomb
Törlés gomb
A lejátszási funkció beállítása az LCD
kijelzõn
Szerkesztés
Átméretezés
Kép elforgatása
Képstílus választás
Képbeállítás
Nézet
A Többszörös diavetítés indítása
A Többszörös diavetítés indítása
Képek kiválasztása
A Többszörös diavetítés
effektusainak konfigurálása
A lejátszási idĘköz beállítása
Háttérzene beállítása
Fájl opciók
Képek törlése
Képek védelme
Hangmemo
DPOF
Kártyára másolás
5
Tartalomjegyzék
077
078
078
079
079
081
082
084
PictBridge
PictBridge : Képkiválasztás
PictBridge : Nyomtatási beállítások
PictBridge : Alap
Fontos megjegyzések
FigyelmeztetĘ kijelzĘ
MielĘtt a szervizközponthoz fordulna
MĦszaki adatok
SZOFTVER 087 A szoftverre vonatkozó megjegyzések
087
088
089
091
094
095
098
098
099
6
Rendszerkövetelmények
A szoftverrĘl
Az alkalmazásszoftver telepítése
A számítógép mód indítása
A cserélhetõ lemez eltávolítása
Samsung Master
A Macintosh USB illesztĘprogram telepítése
A Macintosh USB illesztĘ használata
GYIK
A rendszer vázlatos képe
A termék használata elött ellenörizze, hogy a csomag tartalma megfelelö-e. A csomag tartalma az eladási területtöl függöen változhat.
Opcionális berendezés vásárlásához forduljon a legközelebbi Samsung forgalmazóhoz vagy Samsung szervizközponthoz. A lent látható
alkatrészek és kiegészítĘk külalakja eltérhet a ténylegestĘl.
A csomag tartalma
Kamera
ÚjratölthetĘ elem
Váltóáramú adapter /
USB kábel
FényképezĘgép-tok
AV kábel
A fényképezĘgép pántja
Szoftver CD
(lásd a 88. oldal)
Felhasználói kézikönyv,
A termék garancialevele
Külön kapható
SD/SDHC memóriakártya /
/MMC (lásd a 16. oldal)
7
A funkciók azonosítása
Az elĘlap és a tetĘ
Hangszóró
A rekeszzár gombja
Ki-/bekapcsoló gomb
AF segédfény /
Önkioldó lámpa
Vaku
Objektív /
ObjektívfedĘ
Mikrofon
8
A funkciók azonosítása
Vissza
FényképezĘgép állapota lámpa
Zoom Tele(T) gomb (digitális zoom)
Zoom Wide(W) gomb (miniatĦr)
Módválasztó
USB / AV / DC aljzatok
LCD kijelzõ
Pántfül
MENU gomb
Fn / Törlés gomb
A lejátszás mód gomb
5 funkciós gomb
9
A funkciók azonosítása
Alj
Ötfunkciós gomb
Elemtartó
Memóriakártya foglalat
Funkció leírás / Info gomb
OK gomb / Lejátszás és
szüneteltetés gomb
Idõzítõ /
Jobbra gomb
Vaku /
Balra gomb
Akkumulátor-rekesz
Akkumulátor-rekesz fedele
Makró / Le gomb
Állvány foglalat
Ä Az akkumulátor-rekesz fedelének felnyitása érdekében csúsztassa el
a fenti ábrán látható irányba.
10
A funkciók azonosítása
IdĘzítĘ lámpája
Ikon
Állapot
Villog
Mód ikon
Leírás
- Az elsõ 8 másodpercben a lámpa 1 másodperces
gyakorisággal villog.
- Az utolsó 2 másodpercben a lámpa 0,25
másodperces gyakorisággal, gyorsan villog.
A fényképezĘgép módjainak beállításáról a kézikönyv 19.
oldalán talál további információt.
MÓD
Villog
2 másodpercig a lámpa 0,25 másodperces gyakorisággal, gyorsan villog.
IKON
Villog
A kép kb. 10 másodperc után készül el, majd 2
másodpercre rá egy második kép is készül.
MÓD
Villog
A rekeszzár gomb megnyomása után a téma
mozgásától függĘen készül el a kép.
IKON
Intelligens
automata
Automata
Program
DIS
Fotó súgó
Modellfotó
Téma
Videó
FényképezĘgép állapota lámpa
Állapot
Bekapcsolva
Képkészítés után
Leírás
A lámpa kigyúl, illetve kialszik, ha a
fényképezĘgép felkészült a fényképezésre
A lámpa a képadatok elmentése közben villog, és kialszik,
miután a fényképezĘgép felkészütl a fényképezésre.
Ha a vaku akkumulátora tölt A lámpa villog
Ha az USB kábelt
számítógéphez csatlakoztatták
A lámpa kigyúl (Az eszköz inicializálása után
az LCD kijelzĘ kikapcsol)
Adatátvitel a számítógéppel A lámpa villog (az LCD kijelzĘ kikapcsol)
MÓD
MÓD
Éjszakai
Portré
Gyerek
Tájkép
Közeli
Szöveg
Alkony
Hajnal
Ellenfény
Tüzijáték
Vízpart/hó
IKON
MÓD
A nyomtató nyomtat
IKON
Az AF bekapcsol
Segédkeret
IKON
Ha az USB kábelt
A lámpa villog
nyomtatóhoz csatlakoztatták
A lámpa villog
SZÍNHELY
A lámpa kigyúl (A fényképezĘgép az alanyra fókuszál)
A lámpa villog (A fényképezĘgép nem fókuszál az alanyra)
11
Tápforrásra csatlakoztatás
A fényképezĘgéppel szállított akkumulátor (SLB-10A) használatát
ajánljuk. A fényképezĘgép használata elĘtt töltse fel az elemet.
SLB-10A akkumulátor mĦszaki adatai
Modell
SLB-10A
Típus
Lítium ionos
Kapacitás
1050mAh
Feszültség
3,7V
Feltöltés idĘtartama
Körülbelül 180 perc
Képek száma és az akkumulátor élettartama: SLB-10A
Akkumulátor élettartama
/ Képek száma
Állókép
Mozi
Feltételek
Teljesen feltöltött elem, auto mód, 12M
képméret, Finom képminĘség,
fényképezések közötti intervallum: 30 mp.
Minden fénykép készítés elĘtt a zoom
Approx. 160 MIN /
értékét átváltja SzélesrĘl Tele állásra,
Approx. 320 shots
illetve fordítva. A vakut minden második
fényképhez használja. A fényképezĘgép 5
percig tartó folyamatos használata, majd
kikapcsolása egy percig.
Approx. 125 MIN
Teljesen feltöltött akkumulátor, 640 x
480 képméret, 30 kép/s képsebesség
Ä Ezeket az adatokat a Samsung normál körülmények között mérte,
és a fényképezési feltételektõl és a fényképezõgép beállításaitól
függnek.
12
Fontos információk az elem használatáról.
Ha nem használja a fényképezõgépet, kapcsolja ki azt.
Ha a fényképezõgépet hosszabb ideig nem fogja használni,
vegye ki az akkumulátort. Az elem telepfeszültsége idĘvel
csökkenhet, és a fényképezĘgép belsejébe szivároghat, ha
abban tárolják.
Az alacsony (0°C alatti) hĘmérsékletek negatívan befolyásolják
az elem teljesítményét, ezért ezek üzemideje megrövidülhet.
Az elemek normális hĘmérsékleti viszonyok között általában
visszanyerik teljesítményértéküket.
Ha a fényképezĘgépet hosszú ideg használják, annak burkolata
felmelegedhet. Ez teljesen normális jelenség.
Az USB kábel csatlakoztatható a váltóáramú adapterhez, és
tápkábelként használható. Ezen keresztül tölthetĘ a tartalék
akkumulátor.
- A váltóáramú kábel használata:
Csatlakoztassa a váltóáramú
adaptert az USB kábelhez.
InnentĘl kezdve az tápkábelként
funkcionál.
- Az USB kábel használata: Húzza
ki a váltóáramú adaptert. Az USB
kábelen keresztül letöltheti a tárolt
képeket számítógépére
(91. old.) és feltöltheti a készüléket.
Tápforrásra csatlakoztatás
Fontos információk az USB kábel használatáról.
Használjon megfelelĘ mĦszaki jellemzĘkkel rendelkezĘ USB
kábelt.
Ha a fényképezĘgép a számítógéphez van csatlakoztatva
egy USB hub–al: csatlakoztassa a fényképezĘgépet
közvetlenül a számítógéphez.
Ha a fényképezĘgép vagy más eszközök egyidĘben vannak
a számítógéphez csatlakoztatva: válassza le a többi eszközt.
A számítógép elsĘ oldali USB portjával a fényképezĘgép
nem észlelhetĘ. Ebben az esetben használja a számítógép
hátsó oldali USB portját.
Ha a számítógép USB csatlakozója nem felel meg a
kimenĘ teljesítményre vonatkozó elĘírásnak (5V, 500mA), a
fényképezĘgép eleme azzal nem tölthetĘ.
Az újratölthetĘ elem feltöltése
MielĘtt bármilyen kábelt vagy váltóáramú adaptert csatlakoztatna,
olvassa el az utasításokat, és ne erĘltesse a csatlakoztatást.
EllenkezĘ esetben a kábel vagy a fényképezĘgép megsérülhet.
Ha az AC adapter töltés LED–je az újratölthetĘ elem behelyezése
után nem gyúl ki és nem villog, ellenĘrizze, hogy az elemet
megfelelĘen helyezte–e be.
Ha az elemet úgy tölti fel, hogy közben a fényképezĘ bekapcsolt
állapotban van, az elem nem tölthetĘ fel teljesen. Kapcsolja ki a
fényképezĘgépet az elem feltöltéséhez.
A váltóáramú adapter töltésjelzĘ LED–je
Töltés LED
Töltés alatt
A piros LED ég
A töltés befejezĘdött
A zöld LED ég
Töltési hiba
A narancsszínĦ LED nem világít, vagy villog
Ha egy teljesen lemerült elemet helyez be, hogy feltöltse, ne
kapcsolja be a fényképezĘgépet. Erre az alacsony töltöttségi szint
miatt van szükség. Az elemet legalább 10 percig töltse, mielĘtt
bekapcsolná a fényképezĘgépet.
Ne használja túl gyakran a vakut, és ne készítsen videóklipet
miután a teljesen lemerült elemet csak rövid ideig töltötte. Még ha
a töltĘt be is helyezi, a fényképezĘgépet ki lehet kapcsolni, mert a
feltölthetĘ elem ismét lemerült.
13
Tápforrásra csatlakoztatás
Memóriakártya behelyezése
Az akkumulátort az ábrán látható módon helyezze be
A memóriakártyát az ábrán látható módon helyezze be.
- Ha az elem behelyezése után a
fényképezĘgép nem kapcsol be,
ellenĘrizze, hogy az akkumulátor
(+ / -).
- Az elemrekesz fedelének
felnyitásakor ne nyomja le túlzott
erĘvel az elemrekesz fedelét.
EllenkezĘ esetben az elemrekesz
fedele megsérülhet.
Az akkumulátor töltöttségi állapotát az LCD kijelzõn levõ 4 fokozatú kijelzõ mutatja.
Elem
kijelzĘje
Elem
állapota
Az elem
Az elem
telepfeszültsége telepfeszültsége
Az elem lemerült.
Az elem teljesen
alacsony
alacsony
( Töltse fel vagy
feltöltött állapotban
(Készüljön fel
(Készüljön fel
használjon
van.
arra, hogy fel kell arra, hogy fel kell
pótelemet)
töltenie vagy le kell töltenie vagy le kell
cserélnie azt)
cserélnie azt)
Ä Ha a fényképezĘgépet és az elemeket olyan helyen használja, ahol túlzottan
hideg vagy meleg van, az LCD kijelzĘn az elem töltöttségi szintjének kijelzése
eltérhet az elem valódi állapotától.
14
- A memóriakártya behelyezése
elĘtt kapcsolja ki a
fényképezĘgépet.
- A memóriakártya elülsĘ részének a fényképezĘgép hátsó
része (az LCD kijelzĘ) felé,
míg a kártya érintkezĘinek a
fényképezĘgép elülsĘ része
felé (a lencse) kell irányulniuk.
- Ne helyezze be a memóriakártyát
fordítva. EllenkezĘ esetben
megrongálhatja a memóriakártya
foglalatot.
A memóriakártya használati utasítása
Újonnan vásárolt memóriakártya elsõ használata elõtt, ha a
memóriakártya a fényképezõgép által nem ismert adatokat vagy
más fényképezõgéppel készített képeket tartalmaz, formázza a
memóriakártyát (lásd az 51. oldalt).
Memóriakártya behelyezése vagy kivétele elĘtt kapcsolja ki a
fényképezĘgépet.
A memóriakártya ismételt használata esetén annak teljesítménye
végül csökken. Ebben az esetben új memóriakártyát kell vásárolnia.
A Samsung garancia nem fedezi a memóriakártya normális kopását.
A memóriakártya egy elektronikus, precíziós eszköz.
A memóriakártyát ne hajlítsa meg, ne ejtse el, és ne tegye ki
erĘteljes hatásoknak.
Ne tárolja a memóriakártyát erĘs elektronikus vagy mágneses
mezĘben, mint például nagy hangerejĦ hangszórók vagy TV
vevĘk közelében.
Ne használja és ne tárolja a memóriakártyát nagy
hĘmérsékletingadozású környezetben.
Óvja meg a memóriakártyát a szennyezĘdésektĘl vagy a folyadékoktól.
Ha nem sikerül ezt biztosítani, tisztítsa le a memóriakártyát egy puha
ronggyal.
A memóriakártyát annak dobozában tárolja, ha nem használja.
Hosszú ideig való használat közben vagy után azt tapasztalhatja,
hogy a memóriakártya felmelegedett. Ez teljesen normális
jelenség.
Ne használjon olyan memóriakártyát, amelyet más digitális
fényképezĘgéppel használt. Ahhoz, hogy a memóriakártyát ezzel
a fényképezĘgéppel használja, a fényképezĘgép segítségével
formázza azt.
Ne használjon olyan memóriakártyát, amelyet más
fényképezõgéppel vagy kártyaolvasóval formázott.
Ha a memóriakártyát a következĘ hatások bármelyikének teszi
ki, a rajta levĘ adatok megsérülhetnek:
- A memóriakártyát nem megfelelĘen használták.
- A fényképezĘgép kikapcsolt vagy a memóriakártyát kivették
másolás, törlés (formázás) vagy beolvasás közben.
A Samsung nem vállal felelĘsséget az így elveszett adatokért.
Azt ajánljuk, hogy a fontos adatokat mint ezek biztonsági másolatát más adathordozókra, pl. hajlékony lemezre, merevlemezre, CD
lemezre stb. is másolják át.
Ha nincs elegendĘ memória:
kijelzĘn a [Memória megtelt] üzenet jelenik meg, és a
fényképezĘgép nem használható. A fényképezĘgép által használt
tárhely optimalizálása érdekében cserélje le a memóriakártyát
vagy törölje a memóriakártyán tárolt nem kívánt képeket.
Ne vegye ki a memóriakártyát, ha a fényképezĘgép állapotát
jelzĘ lámpa villog, mivel így megsértheti a memóriakártyán
található adatokat.
15
A memóriakártya használati utasítása
A fényképezĘgép SD/SDHC memóriakártyákkal és MMC
(multimédia kártyákkal) használható.
A kártya érintkezĘi
1 GB-os SD memóriakártya használata esetén a képtárolási
kapacitás az alábbiak szerint alakul. Ezek a számok
hozzávetĘlegesek, mivel a képtárolási kapacitás olyan tényezĘktĘl
függ, mint az alany és a memóriakártya típusa.
Rögzített kép mérete Extrafinom
Írásvédelmi kapcsoló
Címke
Állókép
[SD (Secure Digital) memóriakártya]
Az SD/SDHC memóriakártya egy írásvédelmi kapcsolóval
rendelkezik, amely megakadályozza a képfájlok törlését vagy a
kártya formázását. Az SD/SDHC memóriakártya alja felé való
elcsúsztatásával az adatok írásvédetté válnak. Az SD/SDHC
memóriakártya teteje felé való elcsúsztatásával az adatok
írásvédelme megszĦnik.
Fényképezés elĘtt csúsztassa el a kapcsolót az SD/SDHC
memóriakártya teteje felé.
16
*Mozi
Finom
Normál
30 kép/mp 15 kép/mp
Kb. 169
Kb. 240
Kb. 365
-
-
Kb. 196
Kb. 270
Kb. 411
-
-
Kb. 231
Kb. 308
Kb. 481
-
-
Kb. 246
Kb. 328
Kb. 519
-
-
Kb. 365
Kb. 493
Kb. 705
-
-
Kb. 548
Kb. 680
Kb. 759
-
-
Kb. 986
Kb. 1095 Kb. 1232
-
-
-
-
-
Kb. 13'42" Kb. 27'04"
-
-
-
Kb. 45'42" Kb. 01:19'07"
A zoom gomb nem használható videóklip felvétele közben.
A rögzítési idõt a zoom funkció használata is befolyásolja.
Összesen 4 GB, egyenként legfeljebb 2 órás videót vehet fel.
Az LCD kijelzĘ ikonja
Az LCD kijelzõ a fényképezési funkciókról és a kiválasztott
elemekrõl szolgáltat információt.
Sz.
Leírás
Ikonok
5 „Kártya behelyezve” kijelzĘ
-
6
Elem
14. olda
7
Vakuval
31. olda
8
IdĘzítĘ
33. olda
9
Makró
29. olda
10
Képstílus választás
44. olda
11
Arcfelismerés
38. olda
12
Arctónus
40. olda
Képbeállítás / Hang nélkül
13
/ Arc retusálás
14
[Kép és teljes állapot]
Sz.
1
Leírás
Ikonok
Felvétel mód
Oldal
19. olda
Oldal
Dátum / óra
45/47/
40. olda
2009/08/01 01:00 PM
52. olda
15 Kameraremegés figyelmeztetés
26. olda
16 Automatikus fókusz kerete
43. olda
17
Drive mód
43. olda
18
Fénymérés
42. olda
19
KépminĘség / Képváltási
gyakoriság
41. olda
Optikai / digitális zoom sáv /
2
digitális zoom arány
27. olda
20
Képméret
41. olda
3
46. olda
21
ISO
38. olda
22
Fehéregyensúly
4
Hangfeljegyzés
Tárolható fényképek száma
00001
Videóklip / hangfelvétel
idĘtartama
00:00:00
16. olda
23 Megvilágítás-kiegyenlítés
37. olda
36. olda
17
A menü használata
1. Kapcsolja be a fényképezĘgépet, majd nyomja meg a MENÜ gombot. Minden egyes fényképezĘgép üzemmódnak egy menü felel meg.
EV
Funkciók
Fehéregyensúly
Hang
ISO
KijelzĘ
Arcfelismerés
Beállítások
Fotóméret
MinĘség
ACB
Kilépés
Váltás
2. A fel és le gombok segítségével léphet egyik menürĘl a másikra.
EV
Funkciók
Fehéregyensúly
Hang
ISO
KijelzĘ
Arcfelismerés
Beállítások
Nyomja meg
a FEL vagy a
LE gombot.
Fotóméret
Mód
Zárhang
Hang
Hangjelzés
KijelzĘ
MinĘség
HangerĘ
KezdĘhang
Funkciók
AF hang
Beállítások
ACB
Kilépés
Váltás
Kilépés
Váltás
3. Almenü kiválasztásához használja a balra vagy jobbra gombot.
Mód
HangerĘ
KezdĘhang
Funkciók
Zárhang
Hang
Hangjelzés
KijelzĘ
AF hang
Nyomja meg a
BALRA vagy a
JOBBRA gombot.
HangerĘ
:Közepes
KezdĘhang
:Ki
Zárhang
:1
Hangjelzés
:1
AF hang
:Be
Nyomja meg a
BALRA vagy a
JOBBRA gombot.
HangerĘ
Ki :Közepes
KezdĘhang
Halk:Ki
Zárhang
Közepes
:1
ErĘs
:1
Hangjelzés
AF hang
:Be
Beállítások
Kilépés
Váltás
Kilépés
Vissza
Vissza
Beállítás
4. Válasszon ki egy almenüt, majd a beállítások mentéséhez és az elĘzĘ ablakhoz való visszatéréshez nyomja meg az OK gombot.
18
A felvétel mód elindítása
Módok kiválasztása
Az Intelligens automata mód (
A fényképezĘgép hátoldalán elhelyezkedĘ módtárcsával választhatja ki
a megfelelĘ módot.
A fényképezĘgép az észlelt témához automatikusan kiválasztja a
megfelelĘ beállításokat. Ez hasznos, ha nem ismeri a fényképezĘgép
különféle témákhoz tartozó beállítási lehetĘségeit.
Hogyan használjuk az üzemmód választó tárcsát
Forgassa el a tárcsát úgy, hogy a használni kívánt felvételi mód
jelzése a kiválasztási pontnál legyen.
1. Válassza ki az Intelligens automata
módot a módválasztóval.
2. A fényképezĘgép automatikusan
kiválasztja a színhelyet. A megfelelĘ
módikon megjelenik a kijelzĘ bal
felsĘ sarkában.
3. A felvétel elkészítéséhez nyomja
meg az exponálógombot.
Filmfelvétel mód
Intelligens automata mód
) használata
Színhely mód
Ha a fényképezĘgép nem ismeri fel a témának megfelelĘ módot,
akkor az alapértelmezett beállításokat fogja használni.
A fényképezĘgép nem feltétlenül választja a portrémódot, ha arcot
érzékel, ez a fotóalany pozíciójától és a megvilágítástól függ.
Kiválasztási
point
Szépség korrekció
mód
Automata mód
Fotó súgó mód
Program mód
DIS mód
A fényképezĘgép nem feltétlenül választja a témának megfelelĘ
módot, ez többek között a kamera bemozdulásától, a megvilágítástól és a tárgytól való távolságtól függ.
Az [Éjszakai] mód csak kikapcsolt vaku mellett használható. Az
[Állvány] mód alkalmazása elĘtt a fényképezĘgép ellenĘrzi, hogy
a felvétel körülményei az állványon adott ideig fennállnak-e.
A fotóállvány használata ellenére a fényképezĘgép nem választja
a fotóállvány módot, ha a tárgy mozog.
19
A felvétel mód elindítása
Az egyes módok a következĘ feltételek között használhatók:
(
) : Kültéri helyszín fényképezésekor
[Fehér]
(
) : Nagyon világos környezetben
[Éjszakai]
(
) : Éjszakai fényképezéskor
[Tájkép]
[Éjszakai portré] (
) : Ember fényképezésekor sötét, kültéri
környezetben
[Ellenfény]
) : Ellenfényben levĘ téma fényképezésekor, ha nincs benne portré
(
[Portré ellenfényben] (
) : Ellenfényben levĘ portré fényképezésekor
[Portré]
(
) : Portré fényképezésekor
[Makro]
(
) : Közelképek fényképezésekor
[Makro szöveg]
(
) : Szöveg közelrĘl fényképezésekor
[Állvány]
(
) : Nem mozgó tárgy fényképezésekor
fotóállványról
[Mozgás]
(
) : Gyorsan mozgó tárgy fényképezésekor
Az Automata mód használata (
)
Válassza ki ezt a módot annak érdekében, hogy minimális
felhasználói beavatkozással gyorsan és könnyedén fényképezzen.
1. Helyezze be az elemeket (14. oldal).
Az elemeket a polaritásra (+ / -)
figyelve helyezze be.
2. Helyezze be a memóriakártyát
(14. oldal). Mivel a fényképezĘgép
31 MB belsĘ memóriával rendelkezik,
nem kell feltétlenül memóriakártyát használnia. Ha nem használ
memóriakártyát, a képek a belsĘ memóriában tárolódnak. Ha
memóriakártyát használ, a képek a memóriakártyára tárolódnak.
3. Zárja le az elemrekesz fedelét.
4. Nyomja meg a ki-/bekapcsoló gombot, hogy bekapcsolja a
fényképezĘgépet.
5. Válassza ki az AUTO üzemmódot az üzemmód választó tárcsa
használatával.
6. Állítsa be a fényképezĘgépet a tárgy irányába, és állítsa össze a
képet az LCD kijelzĘ segítségével.
7. Nyomja le a rekeszzár gombját, hogy rögzítse a képet.
Ha az automatikus fókusz kerete piros színĦvé válik a rekeszzár
gombjának félig lenyomásakor, azt jelzi, hogy a fényképezĘgép
nem képes az alanyra fókuszálni. Ebben az esetben a
fényképezĘgép nem tud tiszta képet készíteni.
Kerülje a lencse vagy a vaku eltakarását kép készítése közben.
20
A felvétel mód elindítása
A Program mód használata (
)
Az DIS mód használata (
)
Az automatikus mód kiválasztása esetén a fényképezĘgép optimális
beállításokkal fog mĦködni. A funkciók kézzel is beállíthatók, kivéve
a lencsenyílás értékét és a rekeszzár sebességét.
Digitális Képstabilizáció (Digital Image Stabilisation = DIS) mód
Ez a mód lecsökkenti a fényképezĘgép remegési hatását és elĘsegíti
jól exponált kép készítését gyengén világított körülmények között.
1. Válassza ki a Program módot az
üzemmód választó tárcsával.(p.19).
2. A speciális funkciók beállításához
nyomja meg a Menu gombot.
1. Válassza ki az DIS módot az üzemmód
választó tárcsával. (19. old.)
2. Állítsa be a fényképezĘgépet az alany
irányába, és állítsa össze a képet az
LCD kijelzĘ segítségével.
3. Nyomja meg a Rekeszzár gombját,
hogy rögzítse a képet.
További részletekért lásd. a 35. oldalt.
Mire érdemes figyelni az DIS mód használatakor
1. A digitális zoom nem mĦködik DIS módban.
2. Ha a környezet megvilágítása jobb, mint a fénycsöves, az DIS
nem aktiválódik.
3. Ha a környezet megvilágítása gyengébb, mint a fénycsöves, a
fényképezõgép remegés figyelmeztetõ kijelzõ ( Ã ) megjelenik
a kijelzõn. Optimális kép készítése érdekében csak abban az esetben fényképezzen, ha a fényképezĘgép remegés figyelmeztetĘ
jelzés ( Ã ) nem látható a kijelzĘn.
4. Ha a téma mozog, a fénykép homályos lehet.
5. Mivel az DIS a fényképezĘgép digitális processzorát használja,
az elkészített képek feldolgozásához és elmentéséhez a
készüléknek valamivel több idĘre van szüksége.
21
A felvétel mód elindítása
A filmre való adaptáció útmutató mód használata (
A filmre való adaptáció elérhetĘ funkciói
)
Olyan funkciók, amelyek akkor használhatóak, ha a fókuszálás nehézsé-
Segíti, hogy a felhasználó helyesen elsajátítsa a filmre való adaptációt, amely az olyan potenciális problémákra tartalmaz megoldást,
amely a filmre való adaptáció közben felmerülhet, és lehetĘvé teszi,
hogy a felhasználó gyakorolja a filmre való adaptációt.
gekbe ütközik
Olyan funkciók, amelyek akkor használhatóak, ha a képernyĘ rázkódik
Olyan funkció, amely akkor használható, ha sötétben filmez
Olyan funkció, amely akkor használható, ha a kép fényerĘsségét szeretné
beállítani
Olyan funkció, amely akkor használható, ha a kép színét szeretné beállítani
Fotó Súgó
Fotó Súgó
Fotó Súgó
Funkciók életlen kép fókuszba hozásához
A készülék rázkódását csökkentĘ funkciók
Funkciók gyenge megvilágítás esetén
Funkciók a kép világosságának beállításához
A színek beállításához használandó funkciók
Fotó Súgó
Funkciók életlen kép fókuszba hozásához
Nyomja meg a Balra /
Jobbra gombot
Nyomja meg a OK gombot
Váltás
Nyomja le félig az exp. gombot a fókuszáláshoz
Fókuszálás 80 cm-re vagy távolabbra
Fókuszálás 80 cm-nél közelebbi tárgyra
Fókuszálás emberek arcára
Vissza
Nyomja meg a Balra /
Jobbra gombot
Nyomja meg a OK gombot
Váltás
1/2
1/2
A téma fókuszba hozásához
nyomja le félig az exponáló
gombot:
- zöld keret: fókuszálás sikeres
- piros keret: fókusz nem ok
Vissza
Gyakorlás
A Fel gomb
megnyomása
Nyomja meg a
Fel / Le gombot
Fotó Súgó
Nyomja meg a
rekeszzár gombját
EmlékeztetĘ lista
A funkció használatához
nyomja meg a rekesz
gombot.
Nyomja meg a OK gombot
EmlékeztetĘ lista
[Olyan funkciók, amelyek akkor használhatóak, ha a
fókuszálás nehézségekbe ütközik]
22
2/2
Ha a fókuszálás sikeres, teljesen
nyomja le a zárgombot a
felvételhez.
Ha a fókuszálás sikertelen,
ismételten félig nyomja le
a gombot.
Vissza
Gyakorlás
A felvétel mód elindítása
A Modellfotó mód használata (
A rendelkezésre álló színhely módok a következĘk.
)
Fényképezzen portrét, és korrigálja a tökéletlenségeket az arcon.
[Segédkeret]
(
) : Az arcon lévĘ bĘrhibák elrejtésével
történĘ portréfényképezés.
1. Válassza ki a Modellfotó módot a
módválasztó segítségével. (19 oldal)
2. Nyomja meg a [Funkciók] menüben
a fel/le gombot az [Arctónus] vagy az
[Arc retusálás] kiválasztásához.
3. Nyomja meg a balra/jobbra gombot az
[Arctónus] vagy az [Arc retusálás] funkció kívánt szintjének kiválasztásához.
Ezután nyomja meg az OK gombot.
4. A felvétel elkészítéséhez nyomja meg az exponálógombot.
[Éjszakai]
(
) : Éjszakai vagy más, sötét környezetben
készített állóképek készítésére használható.
[Portré]
(
) : Arc lefényképezésére használható.
[Gyerek]
(
) : Gyors mozgásban lévĘ tárgyak, például
gyermekek lefényképezésére használható.
[Tájkép]
(
) : Távoli színhelyek lefényképezésére
használható.
[Közeli]
(
) : Kis tárgyakról, például növényekrĘl vagy
rovarokról közeli képek készítésére
használható.
[Szöveg]
(
) : Ez a mód egy dokumentum
lefényképezésére használható.
[Alkony]
(
) : Naplemente lefényképezésére használható.
[Hajnal]
(
) : Hajnali képek készítésére használható.
[Ellenfény]
(
) : Árnyékmentes portrék készítése hátulról világító fény esetén.
[Tüzijáték]
(
) : TĦzijátékos jelenetek fényképezésére.
[Vízpart/hó]
(
) : Óceán, tó, vízpart vagy hóval fedett táj
fényképezésére szolgál.
A Színhely módok használata (
)
Ezzel a menüvel könnyedén optimálisra állíthatja a
fényképezĘgépet, a körülményeknek megfelelĘen.
1. Válassza ki a Színhely módot a módválasztó tárcsa segítségével.
(19. oldal)
2. Állítsa be a fényképezĘgépet a tárgy
irányába, és állítsa össze a képet az
LCD kijelzĘ segítségével.
3. Nyomja le a rekeszzár gombját, hogy
rögzítse a képet.
KeretvezérlĘ: rekesz
23
A felvétel mód elindítása
Ŷ A [Segédkeret] mód használata
Ŷ A [Hosszú záridĘ] mód használata
Akkor válassza ki a [Segédkeret] módot, amikor le szeretné fényképeztetni magát egy bizonyos szögbĘl.
1. Készítsen egy képet a kívánt
szögbĘl.
- A kép szélein megjelenik egy keret.
A Zársebesség és a Rekesz értékének módosítása
Keret törlése: OK
Keret
2. Ezután a másik személy elkészítheti a felvételt a kép széleinek a
már felvett kép széleibĘl alkotott
kerethez való igazításával.
Keret törlése: OK
Keret törlése: OK
24
Ez a fényképezĘgép automatikusan igazítja a rekeszzár
sebességét és a lencsenyílás értékét a fényképezési
környezethez. Azonban Éjszakai módban kiválaszthatja az
Ön által kedvelt a rekeszzár sebességet és a rekesz értéket.
1. Válassza ki az [Éjszakai] színhely
módot. (23. old.)
2. Nyomja meg az Fn gombot és a Lassú
kioldás menü fog megjelenni.
3. Állítsa be a Lassú kioldás értékét az
ötfunkciós gombbal.
4. Nyomja meg ismét az Fn gombot. A
beállított érték tárolódik és [Éjszakai]
Éjszakai színhely módba kapcsol át.
3.5
1S
Hosszú záridĘ
Kilépés
Lépés
A felvétel mód elindítása
A Mozi mód használata (
)
Videóklipet vehet fel, ameddig a tárkapacitás ezt lehetĘvé teszi.
1. Válassza ki a Mozi módot az üzemmód
választó tárcsa segítségével. (A Mozi
mód ikonja és a rendelkezésre álló
rögzítési idĘtartam megjelenik az LCD
kijelzĘn.)
2. Állítsa be a fényképezĘgépet a tárgy
irányába, és állítsa össze a képet az
LCD kijelzĘ segítségével.
3. Nyomja meg egyszer a rekeszzár gombját. A videófelvétel
elindul, melynek idĘtartamát a tárkapacitás korlátozza. A
videofelvétel nem áll le, ha elengedi a rekeszzár gombját. Ha le
szeretné állítani a felvételt, nyomja le ismét a rekeszzár gombját.
Ä A képméret és -típus alább látható.
- Képméret
: 640x480, 320x240 (választható)
- Videóklip fájltípusa : AVI (MJPEG)
- Képváltási gyakoriság : 30 kép/mp, 15 kép/mp (választható)
Hang nélküli videoklip felvétele
Hang nélküli videoklip is rögzíthetõ.
Az 1-3. lépések megegyeznek a MOZI
módéival.
4. Nyomja meg a Menü gombot.
5. A Fel / Le gombok segítségével
válassza ki a [Funkciók] menüt, majd
nyomja meg a Jobbra gombot.
6. Válassza ki a [Hang] menüpontot a Fel / Le gombok segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.
7. Válassza ki a [Ki] menüpontot a Fel / Le gombok segítségével.
8. Nyomja meg az OK gombot. Hang nélküli videoklip is rögzíthetĘ.
Ä További részletekért lásd. a 47. oldalt.
Videoklip felvételének szüneteltetése (Sorozatos felvétel)
Ez a fényképezĘgép lehetĘvé teszi, hogy a nem kívánt jelenetek
alatt ideiglenesen leállítsa a felvételt. Ezzel a funkcióval egyetlen
videóklipként rögzítheti a kedvenc jeleneteket anélkül, hogy több
videóklipet kellene rögzítenie.
Az egymást követĘ felvétel használata
Az 1-2 lépések megyegyeznek a
VIDEOKLIP módban leírtakkal.
3. Nyomja meg a rekeszzár gombot, így
elindul a videoklipek felvételel, olyan
hosszan, amennyi felvételi tárkapacitás
elérhetĘ. A videofelvétel nem áll le, ha
Stop
Felvétel
elengedi a rekeszzár gombját.
4. A felvétel szüneteltetéséhez nyomja meg az OK gombot.
5. A felvétel folytatásához nyomja meg ismét az OK gombot.
6. Ha le szeretné állítani a felvételt, nyomja le ismét a rekeszzár
gombját.
25
Mire figyeljünk fényképkészítéskor
A rekeszzár gomb félig lenyomása.
Nyomja le finoman a rekeszzár gombot, hogy ellenĘrizze a
fókuszt és a vaku elemének töltöttségi fokát. Nyomja le teljesen a
rekeszzár gombját, hogy rögzítse a képet.
[Nyomja le finoman a
rekeszzár gombját]
[Nyomja le a rekeszzár gombját]
A rendelkezésre álló memóriakapacitás a körülményektõl és a
fényképezõgép beállításától függ.
Ha a vaku ki van kapcsolva, vagy lassú szinkron, vagy DIS módban van,
kevés fényt biztosító körülmények esetében a rezgési figyelmeztetĘ
jel ( Ã ) megjelenhet az LCD kijelzĘn. Ebben az esetben fotoállványt
használjon, a fényképezĘgépet stabil felületre helyezze vagy változtassa
meg a vakus fényképezési módot.
Fényképezés fénnyel szemben: Ne fényképezzen nappal szemben. Ilyenkor
a kép túl sötét lehet. Nappal szemben
fényképezés esetén használja a [Ellenfény]
lehetĘséget a színhely módok közül (lásd
23. old.), a derítĘ vakuzást (lásd 32. old.),
a középpontos fénymérést (lásd 42. old.),
az exponálás kompenzálása (lásd 36. old.)
vagy az ACB (lásd 42. old.) funkciókat.
Kerülje a lencse vagy a vaku eltakarását kép készítése közben.
Állítsa össze a képet az LCD kijelzĘ segítségével.
26
Bizonyos körülmények között az automatikus fókuszáló rendszer
nem mĦködik az elvárásoknak megfelelĘen.
- Fényképezéskor az alany kontrasztja gyenge.
- Ha az alany nagyon visszatükrözĘdĘ vagy fényes.
- Ha az alany nagy sebességgel mozog.
- Ha erĘs visszavert fény van jelen vagy a háttér rendkívül világos.
- Ha az alany csak függĘleges vonalakból áll vagy nagyon keskeny
(pl. bot vagy zászlórúd)
- Ha a környezet sötét.
A fényképezĘgép gombjainak használata
a készülék beállításához
A felvétel mód funkció a fényképezĘgép gombjaival állítható be.
KI-/BEKAPCSOLÓ gomb
A fényképezĘgép be-, illetve kikapcsolására használható.
Ha meghatározott ideig a fényképezĘgépet
nem mĦködtetik, a fényképezĘgép magától
kikapcsol, hogy telepfeszültséget takarítson
meg. Olvassa el a 53. oldalt, hogy további
információt szerezzen az automatikus
kikapcsolási funkcióról.
A REKESZZÁR gomb
A ZOOM gomb
Ha a kijelzõn nem látható a menü, ez a
gomb OPTIKAI ZOOM vagy DIGITÁLIS
ZOOM gombként mĦködik.
A fényképezĘgép 5-szoros optikai
zoommal és 5-szörös digitális
zoommal rendelkezik. A két funkció
együttes használata 25-szörös nagyítási
arányt tesz lehetĘvé.
TELE Zoom
Optikai TELE zoom
Digitális TELE zoom
FELVÉTEL módban képkészítéshez vagy hangfelvétel készítésére
használható.
MOZI módban
Nyomja le teljesen a rekeszzár gombját, hogy
elindítsa a videóklip rögzítésének folyamatát.
Nyomja le a rekeszzár gombját egyszer és
a videofelvétel elindul, melynek idĘtartamát
a tárkapacitás korlátozza. Ha le szeretné
állítani a felvételt, nyomja le ismét a rekeszzár
gombját.
: Nyomja meg a ZOOM T gombot. Ezzel az
alany képe felnagyítható, azaz közelebbinek
tĦnik.
: Ha a maximális (5-szoros) optikai zoomot
választja, a ZOOM T gomb megnyomásával
aktiválja a digitális zoom szoftverét. A ZOOM
T gomb elengedése után a digitális zoom
a kívánt beállítás elérésekor kapcsol ki. A
maximális digitális zoom (5-szörös) érték
elérésekor a ZOOM T gomb megnyomására
nem történik semmi.
Nyomja
meg a
ZOOM
T button
Nyomja
meg a
ZOOM
T button
ÁLLÓKÉP módban
Nyomja le félig a rekeszzár gombját, hogy bekapcsolja az automatikus
fókuszálást és leellenĘrizze a vakut. A rekeszzár gombjának teljes
lenyomásával fényképet készít és elmenti azt. Ha hangmemo felvételét
választja, a felvétel akkor indul el, amikor a fényképezĘgép befejezte a
képadatok elmentését.
[SZÉLES zoom]
[TELE zoom]
[Digitális zoom 5.0X]
27
A ZOOM gomb
SZÉLES Zoom
Optikai SZÉLES zoom : Nyomja meg a ZOOM W gombot.
Ezzel az alany képe lekicsinyíthetĘ, azaz
távolabbinak tĦnik. A ZOOM W gomb
lenyomásával a fényképezõgépet
folyamatosan a minimális zoom értékre
állítja, azaz az alany a lehetõ
legtávolabbinak tĦnik a fényképezõgéptõl.
Nyomja
meg a
ZOOM
W gombot
[TELE zoom]
Nyomja
meg a
ZOOM
W gombot
[Optikai zoom 2X]
[SZÉLES zoom]
Digitális SZÉLES zoom : Ha a digitális zoom aktív, a ZOOM W
gomb lenyomásával a digitális zoom
Optikai zoom
arányát fokozatosan csökkenti. A ZOOM
W gomb lenyomásával leállítja a digitális
nagyítást. A ZOOM W gomb csökkenti a
Digitális zoom
digitális zoom arányt, majd addig folytatja
az optikai zoom arányának csökkentését,
amíg eléri a minimális értéket.
Nyomja
meg a
ZOOM
W gombot
[Digitális zoom 5,0X]
28
Nyomja
meg a
ZOOM
W gombot
[TELE zoom]
[SZÉLES zoom]
A digitális zoom funkcióval készített fényképek feldolgozása
valamivel több idĘt igényel. Várja meg, amíg ez a folyamat
befejezĘdik.
Ha a Zoom gombokat videóklip felvétele közben nyomják meg,
hang nélküli felvétel készül.
A digitális zoom használata esetén a kép minĘségének
gyengülését tapasztalhatja.
Annak érdekében, hogy a digitális zoom funkcióval tisztább
képet készítsen, nyomja le félig a rekeszzár gombját a
maximális optikai zoom beállítással és nyomja meg ismét a
zoom T gombot.
A digitális zoom nem aktiválható bizonyos Színhely módokban
(Éjszakai, Gyermekek, Szöveg, Közeli, TĦzijáték), DIS módban,
videóklip módban és arcfelismerés módban.
Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a lencsét, hogy az ne legyen
szennyezett, és megelĘzhesse a lehetséges meghibásodást. Ha
a kép homályos, kapcsolja ki majd be a kamerát, és igazítson a
lencsepozícin.
Ügyeljen arra, hogy ne nyomja meg a lencsét, mert ellenkezõ
esetben a fényképezõgép meghibásodhat.
A fényképezĘgép bekapcsolásakor ügyeljen arra, hogy ne
érintse meg a fényképezĘgép mozgó lencsealkatrészeit, mert
ellenkezĘ esetben a kép homályos lehet.
Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a lencsét a zoom gomb
mĦködtetése alatt.
Info (DISP) / Fel gomb
Makró (
Ha a menü látható, a Fel gomb irányváltó gombként mĦködik.
A felvételi módokban vagy lejátszás módban, ennek a gombnak a
megnyomása kijelzi a kép információit.
Ha a menü látható, a Le gomb irányváltó gombként mĦködik. Ha a
menü nem látható, a MAKRÓ ( ) / LE gomb makró képek készítésére
használható. A távolságok alább láthatóak. Addig nyomja meg a Makró
gombot, amíg a kívánt makró mod kijelzĘ megjelenik az LCD kijelzĘn.
[ Filmezési képernyĘ ]
) / Le gomb
[ Információs képernyĘ ]
[Auto fókusz]
[Auto Makró (
[Makró (
)]
)]
29
Makró (
) / Le gomb
Fókusz mód és fókusztávolság (W: Széles, T: Tele)
(Mértékegység: cm)
Mód
Auto (
Auto makró (
Focus range
SZ: 10 ~ végtelen
T: 50 ~ végtelen
Mód
Program (
Fókusz típus
Makró (
Focus range
SZ: 10 ~ 80
T: 50 ~ 80
Mód
)
Mód
)
Fókusz típus
Használható fókuszálási módszer, felvétel módok szerint
( o : Választható, : Végtelen fókusztávolság)
Normál
Auto makró
SZ: 80 ~ végtelen
T: 80 ~ végtelen
Normál
SZ: 80 ~ végtelen
T: 80 ~ végtelen
DIS Mód (
Fókusz típus
Auto makró (
Focus range
SZ: 10 ~ végtelen
T: 50 ~ végtelen
)
)
Normál
Normál
o
o
o
o
o
o
o
o
)
)
Makró
o
o
o
Mód
SZÍNHELY
Auto makró
Makró
o
SZ: 80 ~ végtelen
T: 80 ~ végtelen
o
o
A makró mód kiválasztása esetén, különösen ügyeljen kerülje a
fényképezĘgép remegését.
Ha 40cm-en (széles zoom) vagy 50 cm-en (Tele zoom) belül
készít fényképet a makró módban, válassza a VAKU KI módot.
Normál
o
o
o
o
o
o
o
o
30
A fókuszzár
Vaku (
Ahhoz, hogy ne a kép középontjában levĘ tárgyra fókuszáljon,
használja a fókuszzár funkciót.
Ha az LCD kijelzĘn látható a menü,
nyomja le a BALRA gombot, hogy a
kurzor átlépjen a bal oldalra. Ha a menü
nem látható az LCD kijelzĘn, a BALRA
gomb VAKU ( ) gombként mĦködik.
A fókuszzár használata
1. GyĘzĘdjön meg arról, hogy az alany a fókuszkeret közepén van.
2. Nyomja le félig a REKESZZÁR gombját. Amikor megjelenik a
zöld automatikus fókuszkeret, azt jelenti, hogy a fényképezĘgép
az alanyra fókuszál. Ügyeljen arra, hogy ne nyomja le teljesen a
REKESZZÁR gombot, hogy elkerülje nem kívánt kép készítését.
3. A REKESZZÁR gombot félig lenyomva mozgassa el a
fényképezĘgépet, hogy összeállítsa a képet, majd nyomja le
teljesen a REKESZZÁR gombját ahhoz, hogy elkészítse a
képet. Ha leveszi ujját a REKESZZÁR gombról, a fókuszzár
funkció kikapcsol.
) / Balra gomb
[Az automatikus vaku
kiválasztása]
A vaku mód kiválasztása
1. Válasszon ki egy tetszĘleges Felvétel módot a [Videó] és a [DIS]
mód kivételével. (19. oldal)
2. Addig nyomja meg a Vaku gombot, amíg a kívánt vaku mod
kijelzĘ megjelenik az LCD kijelzĘn.
3. Az vaku mód kijelzĘje megjelenik az LCD kijelzĘn.
A környezetnek megfelelõ vaku módot válassza ki.
Vakutávolság
1. A tervezett kép.
2. Nyomja le félig
a REKESZZÁR
gombját, és
fokuszáljon a
tárgyra.
3. Ismét állítsa össze
a képet, majd
nyomja le teljesen
a REKESZZÁR
gombját.
ISO
AUTO
(Mértékegység: m)
Normál
Makró
Auto makró
SZÉLES
TELE
SZÉLES
TELE
SZÉLES
TELE
0.8~3.4
0.8~2.1
0.4~0.8
0.5~0.8
0.4~3.4
0.5~2.1
31
Vaku (
) / Balra gomb
Ha megnyomja a zár gombot a vaku kiválasztása után, az
elsĘ vaku villanások a felvétel körülményeit ellenĘrzik (vaku
tartomány és a vaku teljesítményviszonya). Ne mozgassa el a
fényképezĘgépet, amíg nem villan fel másodszor is a vaku.
A vaku gyakori használata hozzájárul az elem életciklusának
megrövidüléséhez.
Normális körülmények között a vaku általában kevesebb, mint
4 másodperc alatt töltĘdik fel. Ha az elem telepfeszültsége
alacsony, a feltöltĘdés hosszabb ideig tart.
Az DIS módban, [Tájkép], [Közeli], [Szöveg],[Alkony], [Hajnal],
[TĦzijáték] színhely módban és Videoklip módban, a vaku funkció
nem használható.
A vaku hatótávolságán belül fényképezzen.
A kép minõsége nem garantálható, ha az alany túlságosan
közel helyezkedik el vagy rendkívül visszatükrözõ.
A gyenge megvilágítású környezetben vakuval készített
képeken fehér folt jelenhet meg. A folt a vaku fényének a
levegĘben levĘ por általi visszaverése következében jön létre.
32
A vaku mód kijelzõje
Ikon
Vaku mód
Automatikus
vaku
Leírás
Ha az alany vagy a háttér sötét, a vaku
automatikusan felvillan.
Automatikus
és vörösszem
hatás javítása
Ha az alany vagy a háttér sötét, a vaku
automatikusan felvillan, és a vörösszem
hatás javító funkció segítségével kijavítja a
vörösszem hatást.
Derítö
villanófény
A vaku a megvilágítási körülményektöl
függetlenül felvillan. A vaku erössége a
körülményeknek megfelelön automatikusan
állítódik be.
A vaku lassú rekeszzár sebesség mellett
villan fel, hogy kiegyensúlyozott, megfelelö
exponálású képet hozzon létre.
Lassú
szinkronizálás Gyenge megvilágítású környezetben a
fényképezögép remegés figyelmeztetö
lámpa ( Ã ) megjelenik az LCD kijelzön.
Vörösszem
hatás javítása
Ha fényképezéskor a készülék „vörös szem”
hatást érzékel, ez a mód automatikusan
csökkenti azt.
Vaku ki
A vaku nem villan. Válassza ezt a módot,
ha olyan helyeken vagy helyzetekben
fényképez, ahol tilos a vaku használata.
Ha gyenge megvilágítású környezetben
fényképez, az LCD kijelzön a fényképezögép
remegés figyelmeztetö ikon ( Ã ) jelenik
meg.
Vaku (
Idõzítõ (
) / Balra gomb
Rendelkezésre álló vaku mód felvétel mód szerint
( o : Választható)
Mód
) / Jobbra gomb
Ha az LCD kijelzõn látható a menü, nyomja le a Jobbra gombot, hogy a
kurzor átlépjen a jobb oldalra.
Ha a menü nem látható az LCD kijelzĘn, a JOBBRA gomb Önkioldó
( ) gombként mĦködik. Ez a funkció olyankor hasznos, ha a fényképész
is meg szeretne jelenni a képen.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Ha az Önkioldó mód gombot az önkioldó funkció mĦködése
o
Fotóállványt használjon, hogy elkerülje a fényképezĘgép
o
o
o
o
SZÍNHELY
Mód
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
közben nyomja meg, az önkioldó funkció leáll.
remegését.
Mozi módban csak a 10 másodperces önkioldó mĦködik.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Az [Intelligens automata] módban megjelenik az Intelligens
automata vaku (
) iikon.
33
Idõzítõ (
) / Jobbra gomb
Az idõzítõ kiválasztása
Mozgás IdĘzítĘ
1. Válasszon egy Felvétel módot, kivéve a
Hangfelvétel módot. (19. old.)
Mozgás
Icon & Self-timer lamp
A MozgásidĘzítés beállítása utás
Villog (1 mp idĘközzel)
nyomja meg a rekeszzár gombot
2. Nyomja meg a SELF-TIMER / JOBBRA ( )
gombot, amíg meg nem jelenik az LCD
kijelzĘn a kívánt mód jelzés. Egy 10
másodperces, 2 másodperces vagy
dupla önkioldó ikon jelenik meg az LCD
kijelzĘn.
3. Ha lenyomja a REKESZZÁR gombot,
a kép a meghatározott idõ eltelte után
készül el.
[A 10 másodperces
idĘzítĘ kiválasztása]
Önkioldó mód jelzés
Ikon
34
Mód
Leírás
10MP
önkioldó
Nyomja le a rekeszzár gombját, hogy a kép
készítése elĘtt 10 másodpercet várjon.
2SEC
önkioldó
Nyomja le a rekeszzár gombját, hogy a kép
készítése elĘtt 2 másodpercet várjon.
Dupla
önkioldó
A kép kb. 10 másodperc után készül el, majd 2
másodpercre rá egy második kép is készül. A
vaku használatakor a 2 másodperces önkioldó
több mint 2 másodperccel eltolódhat, a vaku
feltöltĘdési idejétĘl függĘen.
Motion
Timer
A rekeszzár gomb megnyomása után 6 mp-el a
fényképezĘgép detektálja a tárgy mozgását, a
kép a mozgás megállásakor készül el.
A tárgy mozgásának detektálása
Villog (0,25 mp idĘközzel)
Nincs mozgó tárgy
Bekapcsolás után 2 mp-el
elkészül a fotó
A mozgásidĘzítĘ folyamata az alábbi. (Film klip mód kizárva)
A MozgásidĘzítĘ kiválasztáya A rekeszzár megnyomása Az
összetétel megerĘsítése (6 mp-en belül)*1 Detektálás indítása
(Mozgassa a kezét)*2 A detektálás vége (Ne mozduljon) Fényképezés (2 mp elteltével.)
*1: A rekeszzár gomb megnyomása után 6 mp-el a fényképezĘgép
detektálja a tárgy mozgását, így 6 mp-en belül erĘsítse meg az
összetételt.
*2: Mozgassa a kezét és testét.
A következĘ esetekben a mozgás idĘzítĘ nem mĦködik
Ha a fokusztávolság több mint 3m.
Az expozíció túl világos, vagy sötét
Háttérmegvilágításos körülmények
esetén.
Ha a mozgás jelentéktelen
A mozgás a középsĘ részen kívül
(50%), ahol az érzékelĘ mĦködik,
detektálható.
Ha a fényképezĘgép nem érzékel
mozgást 30 másodpercig, vagy a
fényképezĘgép nem érzékel
nyugalmat a mozgásérzékelés után
A MozgásérzékelĘ
detektálási tartománya
MENÜ gomb
Funkciók (
- A MENÜ gomb megnyomására az egyes fényképezĘgép
módokhoz kapcsolódó menük jelennek meg az LCD kijelzĘn.
Ha ismét lenyomja a gombot, az LCD kijelzĘ visszatér az eredeti
képernyĘre.
- A menü opciókat akkor lehet megjeleníteni, ha a következĘk
valamelyike van kiválasztva: MOZI vagy ÁLLÓKÉP mód.
Ha a hangfelvételi mód van kiválasztva, nincs elérhetĘ menü.
A funkciók engedélyezéséhez használja a menüt, vagy nyomja meg az Fn
gombot az alábbi menük megjelenítéséhez:
Mód
EV
Funkciók
[Nyomja meg a MENÜ gombot]
Fehéregyensúly
Hang
ISO
KijelzĘ
Arcfelismerés
Beállítások
Fotóméret
MinĘség
ACB
Kilépés
[Menü kikapcsolva]
Váltás
[Menü bekapcsolva]
(Funkciók)
OK gomb
- Ha az LCD kijelzõn megjelenik a menü, ez a gomb a kurzornak az
almenüre léptetésére vagy az adatok megerõsítésére használható.
EV
Funkciók
Fehéregyensúly
EV
[Nyomja meg a
OK gombot]
Fehéregyensúly
Hang
ISO
KijelzĘ
Arcfelismerés
Arcfelismerés
Fotóméret
Fotóméret
MinĘség
MinĘség
Beállítások
ACB
Kilépés
Váltás
)
Menü
Használható mód
Oldal
EV
36. oldal
Fehéregyensúly
37. oldal
ISO
38. oldal
Arcfelismerés
38. oldal
Arctónus
40. oldal
Arc retusálás
40. oldal
Fotóméret /
Videoméret
41. oldal
MinĘség /
Képsebesség
41. oldal
ACB
42. oldal
Fénymérés
42. oldal
Drive
43. oldal
Fókusz terület
43. oldal
Képstílus választás
44. oldal
Képbeállítás
45. oldal
Hang
46. oldal
ISO
ACB
Kilépés
Vissza
35
Funkciók (
)
Funkciók engedélyezése a MENU gomb segítségével
1. Nyomja meg az MENU gombot egy megfelelĘ módban
2. A Fel / Le gombok segítségével válassza ki a [Funkciók] menüt,
majd nyomja meg a Jobbra / OK gombot.
A gyakran használt funkciók gyorsabb engedélyezésére szolgáló
menü megjelenítéséhez nyomja meg a fényképezĘgép hátsó
részén található Fn gombot.
Megvilágítás-kiegyenlítés
Funkciók
EV
EV
Fehéregyensúly
Fehéregyensúly
Hang
ISO
KijelzĘ
Arcfelismerés
Beállítások
Fotóméret
MinĘség
Arcfelismerés
Fotóméret
MinĘség
ACB
ACB
Kilépés
Ez a fényképezĘgép automatikusan, a környezet megvilágításának
függvényében állítja be az exponálást. Az expozíciós érték az [EV]
menü segítségével is kiválasztható.
ISO
Jobbra / OK
gomb
Kilépés
Váltás
Vissza
3. Válassza ki a kívánt módot a Fel / Le gombok segítségével,
majd nyomja meg az OK gombot.
EV
EV
Fehéregyensúly
Fehéregyensúly
ISO
ISO
Fel / Le
gomb
Arcfelismerés
Fotóméret
Arcfelismerés
Fotóméret
MinĘség
MinĘség
ACB
ACB
Kilépés
Kilépés
Vissza
Vissza
4. Válassza ki a kívánt menüt a Balra / Jobbra gomb segítségével,
majd nyomja meg az OK gombot.
Fehéregyensúly
Napfény
Balra / Jobbra
gomb
Vissza
36
Lépés
Vissza
Lépés
A megvilágítás kiegyenlítése
1. Az [EV] (
) menü kiválasztásához
EV
használja a Fel/Le gombokat a
Funkciók menüben.
2. A BALRA és a JOBBRA gombok
segítségével állítsa be a kívánt
Vissza
Lépés
megvilágítás-kiegyenlítési tényezĘt.
3. Nyomja meg az OK gombot. A beállított érték tárolódik és a
Megvilágítás-kiegyenlítés beállítás mód bezárul. Ha megváltoztatja az expozíciós értéket, az expozíció ikon (
) megjelenik az
LCD-kijelzĘ bal oldali részén.
Ä A negatív megvilágítás-kiegyenlítés érték csökkenti az exponálást.
Ne feledje, hogy a pozitív megvilágítás-kiegyenlítés fokozza
a megvilágítást, és az LCD kijelzõn fehérség látható vagy a
képek minõsége gyenge lesz.
Funkciók (
)
Az Egyedi fehéregyensúly használata
A fehéregyensúly beállítások erĘsen függnek a környezettĘl. Bizonyos
fényképezési körülmények között a legmegfelelĘbb fehéregyensúly
érték kiválasztásához az egyedi fehéregyensúly beállítást válassza.
Fehéregyensúly
A fehéregyensúlyt vezérlĘ funkció
lehetĘvé teszi a színek természetesebbé
változtatását.
Fehéregyensúly
Vissza
Mód
Auto fehéregy.
Napfény
Ikon
Lépés
Leírás
A fényképezĘgép automatikusan, a domináns
megvilágítási körülményektĘl függĘen választja ki a
megfelelĘ fehéregyensúly beállításokat.
Kültéri képek készítésére.
FelhĘs idĘ
FelhĘs vagy borús idĘben való fényképezésre.
FénycsĘ 1
Háromágú fénycsöves, napfényszerı mesterséges megvilágítási körülmények közötti
fényképezésre.
FénycsĘ 2
Fehér fénycsöves megvilágítási körülmények
közötti fényképezésre.
Izzólámpa
Hagyományos lámpafényben való fényképezésre.
Egyéni
beállítás
LehetĘvé teszi a felhasználó számára, hogy
a fehéregyensúlyt a fényképezési körülményeknek megfelelĘen állítsa be.
1. Válassza ki a Fehéregyensúly
EGYEDI (
) menüjét, és
helyezzen egy fehér lapot a
fényképezõgép elé úgy, hogy
az LCD kijelzõn csak fehérség
jelenjen meg.
Fehér lap
2. OK gomb
: a fehéregyensúly elĘzĘ egyedi
értékének kiválasztása.
A rekeszzár gombja : az új egyedi fehéregyensúly érték
elmentése.
- Az egyedi fehéregyensúly érték a következĘ fényképezéstĘl
érvényes.
- A felhasználó által beállított egyensúly addig marad
érvényes, amíg felülírják azt.
Ä A különféle megvilágítási körülmények a képeken különbözĘ
színárnyalatok megjelenését idézhetik elĘ.
37
Funkciók (
)
ISO
Arcfelismerés
Felvételek készítésekor kiválaszthatja az ISO érzékenységét. A
fényképezĘgép sebességét vagy fény-érzékenységét ISO számokkal mérjük.
Ha arcfelismerési opciókat használ,
kamerája képes emberi arcokat felismerni.
Amikor emberi arcra fókuszál, a készülék
az arc fényerĘsségét is beállítja. Természetes arckifejezéseket az önarckép
funkció segítségével is készíthet.
[Auto]: A fényképezĘgép érzékenysége
automatikusan olyan változók
alapján módosul, mint a
megvilágítás értéke vagy a
tárgy világossága.
ISO
Vissza
Lépés
[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200] :
Az ISO érzékenység növelésével a rekeszzár sebessége
megnövelhetĘ változatlan megvilágítási viszonyok mellett. Azonban
a kép erĘs megvilágítás esetén telítetté válhat. Minél nagyobb az
ISO érték, annál nagyobb a fényképezĘgép fényérzékenysége, és
ennek következtében annál nagyobb lesz annak képrögzítési képessége sötét környezetben. Azonban a kép zajszintje megnĘ az ISO
érték növekedésével, és a kép így durvább lesz.
Ä Ha a [Mozgásrögzítés] funkció be van kapcsolva, akkor az ISO
sebesség beállítása AUTO.
Ä Az [ISO] menü csak [Program] és [Fotó súgó] módban érhetĘ el.
Vissza
Lépés
Normál
Ez a mód automatikusan érzékeli az alany arcának helyzetét és
annak függvényében állítja be a fókuszt és az exponálást. Válassza
ezt a módot, hogy gyorsan és könnyen készítsen arcról fényképet.
Ä Választható módok: Automata, Program, DIS, Fotó súgó,
Modellfotó, Portré, Gyerek, Vízpart/hó
1. Az automatikus fókuszkeret mérete
és helye automatikusan az alany arca
szerint áll be.
Ä ISO 3200 beállításnál a képméret legfeljebb 3 M lehet.
2. Nyomja le félig a rekeszzár gombját.
A fókusz aktiválásakor a fókuszkeret
zöld színĦvé válik.
3. Nyomja le teljesen a rekeszzár gombját, hogy elkészítse a fényképet.
38
Arcfelismerés
Funkciók (
)
Ez a funkció akár 10 személyt is képes érzékelni.
Ha a fényképezĘgép egyszerre több személyt is érzékel,
akkor a legközelebbire fókuszál.
Ebben a módban a digitális zoom nem aktív.
Ha a fényképezĘgép egy célarcot érzékel, a célarc körül fehér
színĦ fókuszkeret jelenik meg, míg a többi arc körül szürke
színĦ fókuszkeret jelenik meg. Nyomja le félig a rekeszzár
gombját, hogy a fehér keretben levĘ arcra fókuszáljon. Ekkor
a keret zöld színĦvé válik.
Ha az arcfelismerés nem sikerült, lépjen vissza az elĘzĘ AF
módba.
Bizonyos körülmények között ez a funkció nem tud
megfelelĘen mĦködni.
- A személy sötét szemüveget visel vagy arcának egy része
nem látszik.
- A fényképezendĘ személy nem a fényképezĘgép irányába néz.
- A fényképezĘgép nem érzékel egy arcot sem, mert a
fényesség túl sötétre vagy túl világosra van állítva.
- A fényképezĘgép és az alany közötti távolság túl nagy.
A legnagyobb lehetséges Arcfelismerési távolság 2.5m
(Széles).
Minél közelebb van a tárgy, annál gyorsabban ismeri fel a
fényképezĘgép a tárgyat.
[Modellfotó], [Portré] és [Gyerek] módban az [Arcfelismerés]
funkció visszaáll alapértelmezett beállításra.
Önarckép
Ha önarcképet készít, az arc területe automatikusan felismerésre
kerül, így könnyebben és gyorsabban készíthet képet saját magáról.
Ä Választható módok: Automata, Program, DIS, Fotó súgó,
Modellfotó, Portré, Gyerek, Vízpart/hó
1. Az önfilmezéshez állítsa be a kamera
úgy, hogy az a tárgy arca felé nézzen. A készülék automatikusan észleli
a tárgy arcát, és hangot hallatt.
2. A fimezést a zár gomb megnyomásával indíthatja.
Ha az arcot a képernyĘ közepére helyezi, folyamatosan egy
gyorsabb hang hallható, mint akkor, ha az arc nincs a
középpontban.
Mosoly felismerés
Ä Választható módok: Automata, Program, DIS, Fotó súgó,
Modellfotó, Portré, Gyerek, Vízpart/hó
A kamera gomb lenyomása nélkül is
automatikusan készít egy képet a nevetĘ
arcról. Ha megnyomja az Exponáló gombot, a kép normális fotó módjára készül.
Ha a Nevetés funkcióval mosolygós
képet szeretne készíteni, ügyeljen arra,
hogy a fényképezĘgép könnyebben
felismeri a széles mosolyt, fĘleg, ha a fogak is látszanak.
39
Funkciók (
)
Pislogás érzékelés
Ä Választható módok: Automata, Program, DIS, Fotó súgó,
Modellfotó, Portré, Gyerek, Vízpart/hó
Ha az alany szeme csukva van az
exponáló gomb lenyomásakor, akkor a
fényképezĘgép 2 képet készít egymás
után, amelyeket el is ment.
A kamera csak egy képet csinál, ha a
gomb lenyomásakor az alany szemei
nincsenek becsukva.
A mosoly felismerĘ vagy pislogás felismerĘ funkció nem
használható az alábbi esetekben:
- Ha az alany napszemüveget visel.
- Ha az alany nem néz a kamerába.
- Ha túl világos vagy túl sötét a környezet az alany arcának
felismeréséhez.
- Ha a kamera túl messze van az alanytól. (Narancs színĦ
fókusz jel)
- Ha túl erĘs fényvisszaverĘdés vagy háttérvilágítás van.
40
Arctónus
Ebben a menüben lehetĘség van a bĘrtónus beállítására az
ArcszépítĘ módban készített képeken. Minél nagyobb értéket állít be,
annál világosabb lesz a bĘrtónus.
1. Válassza ki az [Arctónus] lehetĘséget
a Fel / Le gomb segítségével.
2. Válassza ki a kívánt arctónust a Balra
/ Jobbra gomb segítségével, majd
nyomja meg az OK gombot.
3. Nyomja le a REKESZZÁR gombját,
hogy új képet készítsen.
Arctónus
Vissza
Lépés
Arc retusálás
Ebben a menüben beállíthatja, hogy a bĘr makulátlanul tiszta és
gyönyörĦ legyen az ArcszépítĘ módban készített felvételeken. Minél
nagyobb a kiválasztott érték, annál nagyobb az effektus hatékonysága.
1. Válassza ki az [Arc retusálás]
lehetĘséget a Fel / Le gomb
segítségével.
2. Válassza ki a kívánt arcretusálási mértéket a Balra / Jobbra gomb
segítségével, majd nyomja meg az OK
gombot.
3. Nyomja le a REKESZZÁR gombját,
hogy új képet készítsen.
Arc retusálás
Vissza
Lépés
Funkciók (
)
Képméret
MinĘség / Képváltási gyakoriság
Az igényeinek megfelelĘ képméret kiválasztását teszi lehetĘvé.
(Mértékegység: pixel)
Állókép
mód
Kiválaszthatja az igényeknek megfelelĘ tömörítési arányt. Minél
nagyobb a tömörítési arány, annál gyengébb a kép minĘsége.
Ikon
Mód
4000X 3984X 3968X 3072X 2592X 2048X 1024X
Méret
3000 2656 2232 2304 1944 1536
768
Ikon
Ikon
Mozi mód
Méret
320X240
640X480
ÁLLÓKÉP mód
Almenü
Extrafinom
Finom
Normál
Fájlformátum
jpeg
jpeg
jpeg
MinĘség
30 kép/mp 15 kép/mp
avi
avi
Képsebesség
Videoméret
Fotóméret
Vissza
Vissza
VIDEOKLIP mód
Lépés
[ÁLLÓKÉP mód]
Vissza
Lépés
Lépés
[ÁLLÓKÉP mód]
Vissza
Lépés
[MOZI mód]
[MOZI mód]
Ez a fájlformátum megfelel a DCF (Fényképezõgép
Minél nagyobb a felbontás, annál kevesebb fénykép tárolható,
mivel a nagy felbontású képek több memóriát igényelnek.
fájlrendszerek kialakítási szabályai) követelményeinek.
JPEG (Joint Photographic Experts Group) :
A JPEG a Joint Photographic Experts Group által kidolgozott
képtömörítési szabvány. Ez a fényképek és grafikai elemek
tömörítésére használt legelterjedtebb tömörítés típus, mivel
rendkívül hatékonyan tömöríti a fájlokat.
41
Funkciók (
)
ACB
Fénymérés
Ha olyan környezetben fényképez, ahol a megvilágításban nagyok a
különbségek, pl. erĘs háttérfény esetén, ezzel a funkcióval automatikusan beállíthatja a kontrasztot. Ez a funkció automatikusan beállítja a
fényességet, és tiszta, éles képek készítését teszi lehetĘvé.
Ha nem sikerül megfelelĘ megvilágítási körülményeket teremtenie,
megváltoztathatja a fénymérési módszert annak érdekében, hogy
fényesebb képeket készítsen.
- [ACB] almenü: [Ki], [Be]
ACB
Vissza
Lépés
Ä Ha a [Program] módot alkalmazza, az ACB funkció üzemel.
[Többpontos] (
) : Az megvilágítás a kép
Fénymérés
környékén rendelkezésre
álló átlagos fényerĘ
alapján kerül kiszámításra.
Azonban a számítás a kép
Vissza
Lépés
környékének középpontja
felé tolódik el. Ez általában hasznos.
[Szpot] ( )
: A fényképezĘgép az LCD kijelzĘ közepén levĘ
téglalap alakú résznek méri le a fényességét.
Ez olyankor hasznos, ha a kép közepén levĘ
alany megvilágítása megfelelĘ, a háttérfénytĘl
függetlenül.
[Központi súlyozott] ( )
: Az megvilágítás a kép környékén rendelkezésre
álló átlagos fényerĘ alapján kerül kiszámításra.
Azonban a számítás a kép környékének
középpontja felé tolódik el. Ez olyan kép
készítése esetén hasznos, ha az alany kisméretĦ,
pl. virág vagy rovar.
Ä Ha a tárgy nincs a fókuszkeret közepén, ne használja a spot
fénymérést, mivel exponálási hiba jelentkezhet. Ebben az
esetben jobb, ha az megvilágítás-kiegyenlítést használja.
42
Funkciók (
)
Drive mód
Automatikus fókusz típus
Sorozatkép készítését, egy kép, mozgásrögzítés, és az AEB
(Automatikus rekeszléptetés) használatát választhatja.
A fényképezési körülményeknek
megfelelĘ fókusztartomány
kiválasztását teszi lehetĘvé.
[Egy kép] (
[Sorozat] (
) : Egyetlen kép készítése.
) : Képek sorozata készül
Drive
mindaddig, amíg a rekeszzár
gombját lenyomva tartja.
[Mozgásrögzítés] (
)
Vissza
Lépés
: A rekeszzár gombjának lenyomva tartása esetén 5 kép készül másodpercenként.
A sorozatkép elkészítése után a képek elmentĘdnek
és a hátsó LCD kijelzĘn jelennek meg. A készíthetĘ
képek maximális száma 30, a képek mérete pedig
fixen VGA.
[AEB] ( )
: Három kép készítése különféle exponálással: standard
megvilágítás (0,0 EV), rövid exponálás (-1/2 EV) és
túlexponálás (+1/2 EV).
A nagy felbontás és a jó képminõség a fájlmentés idõtartamának
meghosszabbodásával, így a készenléti idõ meghosszabbodásával jár.
Ha [Sorozat], [Mozgásrögzítés], [AEB] almenüt választja, a vaku
automatikusan kikapcsolódik.
Ha kevesebb, mint 3 kép fér el a memóriában, az AEB fényképezés nem használható.
Az AEB fényképezéshez ajánlatos fotoállványt használni, mivel a
képek elmentése hosszabb idõt igényel, és a fényképezõgép
remegése miatt a kép homályos lehet.
Fókusz terület
Vissza
[Középpontos AF] (
[TöbbmezĘs AF] (
Lépés
) : A fényképezĘgép az LCD kijelzĘ közepén
levĘ téglalap alakú részre fókuszál.
) : Ez a fényképezĘgép az összes elérhetĘ
AF pontot kiválasztja a 9 AF pontból.
[Középpontos AF]
[TöbbmezĘs AF]
Ä Amikor a fényképezĘgép az alanyra fókuszál, az automatikus
fókuszkeret zöld színĦvé válik. Amikor a fényképezĘgép nem az
alanyra fókuszál, az automatikus fókuszkeret piros színĦvé válik.
43
Funkciók (
)
Színbeállítás: Az R (Piros), G (Zöld) és
B (Kék) értékeket lehet
megváltoztatni.
Képstílus választás
KülönbözĘ effektusok alkalmazhatók a
képre bárminemĦ képszerkesztĘ szoftver
nélkül.
Képstílus választás
Vissza
Lépés
1. Válassza ki a kívánt KÉPSTÍLUS KIVÁLASZTÓ menüt a BALRA /
JOBBRA gomb segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.
Stílus effektust nem alkalmaz
Lágy
Szoft stílus kerül alkalmazásra
Élénk
Élénk stílus kerül alkalmazásra
Természetes, letisztult stílus kerül alkalmazásra.
Régies
Barna tónusú stílus kerül alkalmazásra.
HĦvös
HĦvös stílus kerül alkalmazásra
Nyugodt
Klasszikus
Negatív
Egyéni RGB
Vissza
Lépés
: R, G, B
kiválasztása
- Balra / Jobbra gomb : Az érték
módosítása
Leírás
Normál
Természetes
44
Ikon
Lépés
- FEL / LE gomb
2. Nyomja le a REKESZZÁR gombját, hogy új képet készítsen.
Stílus üzemmód
Vissza
Nyugodt stílus kerül alkalmazásra.
Klasszikus stílus kerül alkalmazásra
A fotó beállítása negatívra.
RGB-tónus megadása egy saját fotóstílus
létrehozásához.
Beállított képstílus mellett az arcfelismerés nem érhetĘ el.
Lágy vagy Élénk képstílus beállításakor a színtelítettség nem
érhetĘ el.
Negatív képstílus beállításakor a kontraszt nem érhetĘ el.
Funkciók (
)
Képbeállítás
Színtelítettség
A kép színtelítettségének megváltoztatására használható.
Kontraszt
A kép kontrasztjának beállítására használható.
1. Válassza ki az [Kontraszt] lehetĘséget
a Fel / Le gomb segítségével.
2. Állítson a képélességen a BALRA /
JOBBRA gombbal.
3. Nyomja le a REKESZZÁR gombját,
hogy új képet készítsen.
1. Válassza ki az [Színtelítettség]
lehetĘséget a Fel / Le gomb
segítségével.
2. Állítson a képélességen a BALRA /
JOBBRA gombbal.
3. Nyomja le a REKESZZÁR gombját,
hogy új képet készítsen.
Képbeállítás
Kontraszt
Képélesség
Színtelítettség
Vissza
Kontraszt
Képélesség
Színtelítettség
Vissza
Lépés
Lépés
Negatív képstílus beállításakor a kontraszt nem érhetĘ el.
Képélesség
A elkészítendĘ kép élessége állítható
be. Az LCD kijelzĘn nem látható a
képélesség állításának az elkészítendĘ
képre gyakorolt hatása.
Képbeállítás
Lágy vagy Élénk képstílus beállításakor a színtelítettség nem
érhetĘ el.
Képbeállítás
Kontraszt
Képélesség
Színtelítettség
Vissza
Lépés
1. Válassza ki az [Képélesség] lehetĘséget a Fel / Le gomb
segítségével.
2. Állítson a képélességen a BALRA / JOBBRA gombbal.
3. Nyomja le a REKESZZÁR gombját, hogy új képet készítsen.
45
Funkciók (
)
Hangmemo
Hangfelvétel
A hangfeljegyzést egy tárolt állóképhez
rendelheti hozzá. (Max. 10 mp.)
Hangfelvétel készíthetĘ, és maximum 10
órás idĘtartamú lehet.
Hangjegyzet
Felvétel
Vissza
Lépés
- Ha a hangmemo ikon megjelenik
az LCD kijelzĘn, azt jelenti, hogy a
beállítás befejezĘdött.
Nyomja le a rekeszzár gombját, hogy
elindítsa a hangfelvételt.
- Nyomja le egyszer a rekeszzár gombját
és a hangfelvétel elindul, a felvétel
idĘtartamát a memória kapacitása
(maximum 10 óra) korlátozza.
A hangfelvétel idĘtartama megjelenik az
LCD kijelzĘn A hangfelvétel nem áll le,
ha elengedi a rekeszzár gombját.
- Ha le szeretné állítani a hangfelvételt,
nyomja le ismét a rekeszzár gombját.
- Fájltípus: *.wav
- Nyomja le a rekeszzár gombját,
hogy elkészítse a fényképet.
A kép a memóriakártyára kerül.
- A hangmemo felvétele
tíz másodpercig tart, a
kép tárolásától számítva.
Ha a rekeszzár gombját
a hangmemo felvétele
közben nyomja meg, annak
rögzítése leáll.
46
Vissza
Stop
Lépés
Felvétel
Kilépés
[Hangfelvétel mód]
Funkciók (
)
Szüneteltetés hangfelvétel közben
Hang nélküli videóklip felvétele
Ezzel a funkcióval egyetlen fájlba
rögzítheti kedvenc hangklipjeit, nincs
szükség több hangfájl létrehozására.
Hang nélküli videóklip is rögzíthetĘ.
Stop
Felvétel
[Hangfelvétel mód]
1. A felvétel szüneteltetéséhez nyomja meg az OK gombot.
2. A felvétel folytatásához nyomja meg
ismét az OK gombot.
3. Ha le szeretné állítani a hangfelvételt, nyomja le ismét a
rekeszzár gombját.
Válassza az [Be]-t a [Hang] menüben,
a Videóklip módban. (
) Az ikon
jelenik meg az LCD kijelzĘn. Nyomja
le a rekeszzár gombját és hang nélküli
videófelvétel elindul, melynek idĘtartamát
a tárkapacitás korlátozza.
Be
Vissza
Lépés
A lehetõ legjobb minõségĦ hangfelvétel készítéséhez 25 cm
távolságra helyezkedjen el a fényképezõgéptõl (a mikrofontól).
Ha a fényképezĘgépet kikpacsolja hangfelvétel szüneteltetése
közben, a hangfelvétel törlĘdik.
47
Hang menü
Ebben a módban a hangbeállításokat lehet elvégezni. A beállítás menüt
minden fényképezĘgép módban használhatja, kivéve a Hangfelvétel módot.
A * jellel jelölt elemek a gyári beállítások.
Ä A menük elĘzetes értesítés nélkül változhatnak.
Zárhang
A rekeszzár hangjának beállítására használható.
- Zárhang: [Ki], [1]*, [2], [3]
HangerĘ
:Közepes
KezdĘhang
Hang (  )
:Ki
Zárhang
Ki :1
Hangjelzés
1
:1
AF hang
2
:Be
3
HangerĘ
Vissza
Beállítás
Itt választható ki a hangerĘ, a kezdĘhang, a rekeszzár hangja, a
hangjel és az AF hang.
- A [HangerĘ] almenü: [Ki], [Halk],
[Közepes]*, [ErĘs]
HangerĘ
Ki :Közepes
KezdĘhang
Halk:Ki
Zárhang
Közepes
:1
ErĘs
:1
Hangjelzés
AF hang
Vissza
:Be
Hangjel
Ha Bekapcsolja a hangot, egy sípoló hang hallható, ha megnyomja a
gombot, amely jelzi, hogy a fényképezĘgép üzemállapotban van.
Beállítás
- A [Hangjelzés] almenü: [Ki], [1]*, [2], [3]
Kezdõhang
HangerĘ
Az a hang választható ki, amely a fényképezĘgép bekapcsolásakor
aktiválódik.
HangerĘ
:Közepes
KezdĘhang
Ki :Ki
Zárhang
1
:1
Hangjelzés
2
:1
AF hang
Vissza
48
:Ki
3
:Be
Beállítás
:1
Hangjelzés
Ki :1
AF hang
1
:Be
2
3
Vissza
- KezdĘhang: [Ki]*, [1], [2], [3]
:Közepes
KezdĘhang
Zárhang
Beállítás
Hang (  )
Beállítás menü
AF hang
Ebben a módban az alapbeállításokat lehet elvégezni. A beállítás menüt
minden fényképezĘgép módban használhatja, kivéve a Hangfelvétel módot.
A * jellel jelölt elemek a gyári beállítások.
Ä A menük elĘzetes értesítés nélkül változhatnak.
Ha bekapcsolja az AF hangot, akkor az AF hang fog mĦködni,
amikor a Zár gombot félig lenyomja, így tudni fog a kamera
mĦködési állapotáról.
- Az [AF hang] almenü: [Ki], [Be]*
HangerĘ
:Közepes
KezdĘhang
:Ki
Zárhang
:1
Hangjelzés
:1
AF hang
Ki :Be
Be
Vissza
Beállítás
KijelzĘ (
)
Language
Az LCD kijelzĘ nyelvét több nyelv közül
választhatja ki. A nyelv beállítás még
akkor is megmarad, ha az akkumulátort
kiveszik, és ismét behelyezik.
Language
Funkció leírás
KezdĘkép
KijelzĘ fényerĘ
Gyorsnézet
Energiatak.
Vissza
:Magyar
Polski
:Be
Magyar
:Ki
ýeština
Türkçe
:Auto.
Eesti
:0,5 mp
Lietuviǐ
:Ki
Beállítás
Funkció leírás
Beállíthatja, hogy a funkciók leírása megjelenjen-e az ablakban
felvétel módban.
- Funkció leírás almenü
[Ki] : A funkcióleírás funkció nem
aktiválható.
[Be]* : Az opció megnevezése és
leírása megjelenik.
Language
Funkció leírás
KezdĘkép
KijelzĘ fényerĘ
:Magyar
Ki
Be
:Be
:Ki
:Auto.
Gyorsnézet
:0,5 mp
Energiatak.
:Ki
Vissza
Beállítás
49
KijelzĘ (
)
KezdĘkép
Áttekintés
Kiválasztható az a kép, amely közvetlenül a fényképezĘgép
bekapcsolása után jelenik meg az LCD kijelzĘn.
Ha a kép elkészítése elĘtt bekapcsolja az Áttekintés lehetĘséget, az
elkészített képet az LCD kijelzĘn az [Gyorsnézet] menüben beállított
ideig tekintheti meg. Az Áttekintés csak állóképekkel használható.
- Almenük: [Ki]*, [Logó], [Saját kép]
- KezdĘképként egy elmentett képet is
használhat, ha lejátszás módban az
[KezdĘkép] menübĘl a [Visszaállítás]
menüt választja.
- A kezdĘkép nem törölhetĘ a [Törlés]
vagy [Formázás] menükbĘl.
- A felhasználói képet az [Visszaállítás]
menübĘl lehet törölni.hhh
Language
Funkció leírás
KezdĘkép
KijelzĘ fényerĘ
Gyorsnézet
Energiatak.
Kilépés
:Magyar
:Be
:Ki
Off
:Auto.
:0,5 mp
:Ki
Vissza
Kijelzõ fényerõ
Language
:Magyar
Funkció leírás
:Be
KezdĘkép
:Ki
KijelzĘ fényerĘ
Ki :Auto.
Gyorsnézet
0,5 mp
:0,5 mp
Energiatak.
1 mp:Ki
3 mp
Vissza
Beállítás
Képernyõ védõ
Az LCD világosság állítható.
- Almenük: [Auto.]*, [Sötét],
[Normál], [Világos]
- Almenük
[Ki]
: Az áttekintés funkció nem
aktiválható.
[0,5 mp]*, [1 mp], [3 mp]
: A rögzített kép rövid ideig
megjelenik a kiválasztott idĘn
belül.
Language
Funkció leírás
KezdĘkép
:Magyar
:Be
:Ki
KijelzĘ fényerĘ
Auto.:Auto.
Gyorsnézet
Sötét:0,5 mp
Normál
:Ki
Világos
Energiatak.
Vissza
Beállítás
Ha az [Energiatak.] funkciót BE értékre állítja és a fényképezĘgépet
nem mĦködteti meghatározott ideig, az LCD kijelzĘ automatikusan
kikapcsol.
- Almenük
[Ki]* : Az LCD kijelzĘ nem kapcsolódik ki.
[Be] : Ha a fényképezĘgépet nem
mĦködteti meghatározott ideig
(kb. 30 másodpercig), a készülék
automatikusan készenléti
állapotba megy át (a fényképezĘgép
állapotjelzĘ lámpája: villog).
Language
:Magyar
Funkció leírás
:Be
KezdĘkép
:Ki
KijelzĘ fényerĘ
:Auto.
Gyorsnézet
Energiatak.
:0,5 mp
Ki
:Ki
Be
Vissza
Beállítás
Ä Lejátszás módban az [Energiatak.] opciót nem lehet beállítani.
50
Beállítások ( ” )
Memória formázása
Inicializálás
Ez a memória formázására használható. Ha a [Formázás] funkciót
a memóriára hajtja végre, az össze kép, beleértve a védett
képeket törlĘdnek. A fontos képeket a memória formázása elĘtt
töltse le a számítógépre.
A fényképezĘgép összes menüjét és funkcióját alapértelmezett
értékre állítja be. Azonban a DÁTUM/IDė, NYELV és VIDEÓ KI
beállítások értéke nem változik.
- Almenük
[Igen] : A kiválasztás megerĘsítését szolFormázás
Visszaállítás
gáló ablak jelenik meg. Válassza
Dátum és idĘ
az [Igen] gombot. A kijelzĘn a
IdĘzóna
[Formázás] üzenet jelenik meg,
Fájl számozás
Dátumozás
és a memória formázása hajtódik
Auto kikapcs.
végre. Ha a FORMÁZÁS funkciót
Vissza
Lejátszás módban futtatja, a
[Formázás befejezve] üzenet jelenik meg.
[Nem]* : A memória nem formázódik.
Igen
Nem
:Ki
:London
:Sorozat
:Ki
:3 perc
Beállítás
- Almenük
[Igen] : A kiválasztás megerĘsítését
szolgáló ablak jelenik meg.
Válassza ki az [Igen] menüt,
és minden beállítás visszaáll
alapértelmezett módba.
[Nem]* : A beállításokat nem állítja
vissza alapértelmezett értékre.
Formázás
Visszaállítás
Dátum és idĘ
Igen
Nem
:Ki
IdĘzóna
:London
Fájl számozás
:Sorozat
Dátumozás
Auto kikapcs.
Vissza
:Ki
:3 perc
Beállítás
A [Formázás] funkciót a következĘ típusú memóriakártyákra
kötelezĘen végre kell hajtani.
- Új memóriakártya vagy formázatlan memóriakártya
- Olyan memóriakártya, amely a fényképezĘgép számára
felismerhetetlen fájlokat tartalmaz vagy amelyet más
fényképezĘgéppel használtak.
- A memóriakártyát a fényképezĘgépben formázza. Ha olyan
memóriakártyát helyez a készülékbe, amelyet más
fényképezõgéppel, kártyaolvasóval vagy számítógéppel
formáztak, a kijelzõn a [Kártyahiba] üzenet jelenik meg.
51
Beállítások ( ” )
Fájlnév
A dátum / óra / dátumtípus beállítása
Beállíthatja a rögzített képeken megjelenĘ dátum és az óra, valamint a dátum formátumának beállítására használható. A [IdĘzóna]
beállítása lehetõvé teszi a helyi dátum és idõ megjelenítését az
LCD kijelzõn.
Formázás
- Dátumtípus: [Éééé/hh/nn],
[Hh/nn/éééé],
[Nn/hh/éééé],
[Ki]*
Visszaállítás
Dátum és idĘ
:Ki
yyyy mm dd
IdĘzóna
:London
2009 / 08 / 01 13:00
Fájl számozás
Dátumozás
Auto kikapcs.
Vissza
Ki:Sorozat
:Ki
:3 perc
Beállítás
IdĘzóna
Lehetséges városok:
IdĘzóna
London, Zöld-Foki Szigetek, MidAtlantic, Buenos Aires, Új-Fundland,
Caracas, La Paz, New York, Miami,
London
Chicago, Dallas, Denver, Phoenix,
[GMT +00:00] 2009/08/01 01:00 PM
LA, San Francisco, Alaszka, Honolulu,
Vissza
Nyári idĘszámítás
Hawaii, Samoa, Midway, Wellington, Auckland, Okhotsk, Guam,
Sydney, Darwin, Adelaide, Szöul, Tokió, Peking, Hong Kong,
Bankok, Djakarta, Yangon, Almaty, Katmandu, Mumbai, Új-Delhi,
Tashkent, Kabul, Abu Dhabi, Teherán, Moszkva, Athén, Helsinki,
Róma, Párizs, Berlin
Ä DST : Nappali fény Mentés IdĘ (Daylight Saving Time)
52
Ezen funkció által a felhasználó kiválaszthatja a fájl formátumát.
[Visszaállítás.] : Az alapbeállítás funkció
Formázás
használata után a
Visszaállítás
Dátum és idĘ
:Ki
következĘ fájlnév 0001
IdĘzóna
:London
lesz, még formázás, az
Fájl számozás
:Sorozat
Visszaállítás
összes fájl törlése vagy új
Dátumozás
:Ki
Sorozat
Auto kikapcs.
:3 perc
memóriakártya
Vissza
Beállítás
behelyezése után is.
[Sorozat]*
: Az új fájlok az elĘzĘ
sorozat számai alapján kapják nevüket, még akkor is, ha új memóriakártyát helyeztek be vagy ez
formázás után, illetve az összes kép törlése után
következik be.
- Az elsĘ tárolt mappanév 100PHOTO, míg az elsĘ fájlnév
SAM_0001.
- A fájlnevek növekvĘ sorrendben kerülnek kiosztásra: SAM_0001
SAM_0002 ~ SAM_9999.
- A fényképezĘgép 100 és 999 közötti mappaszámot rendel, a
következĘképpen: 100PHOTO 101PHOTO ~ 999PHOTO.
- A mappák maximális száma 9999.
- A memóriakártyán levĘ fájlok a DCF (Design rule for Camera File
systems – FényképezĘgép fájlrendszerek kialakítási szabályai)
formátumnak felelnek meg. Ha megváltoztatja a képfájl nevét,
megtörténhet, hogy a képet nem lehet megjeleníteni.
Beállítások ( ” )
A felvétel dátumának megjelenítése a képen
Automatikus kikapcsolás
LehetĘség van arra, hogy az állóképeken feltüntesse a DÁTUMOT /
ÓRÁT.
Ez a funkció kikapcsolja a fényképezĘgépet a beállított idĘ eltelte
után, megkímélve az elemeket a fölösleges használattól.
- Almenük
[Ki] : A kikapcsolási funkció nem
Formázás
mĦködik.
Visszaállítás
Dátum és idĘ
:Ki
[1perc], [3perc]*, [5perc], [10perc]
Ki
IdĘzóna
:London
1 perc
: Ha a fényképezĘgépet az
Fájl számozás
:Sorozat
3 perc
5 perc
itt meghatározott ideig nem
Dátumozás
:Ki
10 perc
Auto kikapcs.
:3 perc
használják, a készülék
Vissza
Beállítás
automatikusan kikapcsol.
- Almenük
[Ki]*
: A DÁTUM és ÓRA nem
jelenik meg a képfájlban.
[Dátum]
: Csak a DÁTUM jelenik
meg a képfájlban.
[Dátum és idĘ] : A DÁTUM és ÓRA
megjelenik a képfájlban.
Formázás
Visszaállítás
Dátum és idĘ
IdĘzóna
Fájl számozás
Dátumozás
Auto kikapcs.
Vissza
:Ki
Ki
:London
:Sorozat
Dátum
:Ki
Dátum és idĘ
:3 perc
Beállítás
Ä A dátum és idĘ az állókép jobb alsó sarkában jelenik meg.
Ä A bevésési funkció csak álló képek esetében mĦködik.
Ä Bizonyos nyomtatómárkák és a nyomtatási módok mellett
megtörténhet, hogy a képre nyomtatott dátum nem lesz helyes.
- A kikapcsolási beállítás az elem lecserélése esetén is megmarad.
- Ne feledje, hogy az automatikus kikapcsolás funkció nem
mĦködik, PC / Nyomtató módban, diavetítés közben,
hangfelvétel lejátszása közben, videóklip lejátszása közben.
53
Beállítások ( ” )
Auto fókusz lámpa
A videó kimenet típusának kiválasztása
Az automatikus fókusz lámpája be-, és kikapcsolható.
A fényképezĘgépnek Mozi módban kimenĘ jele NTSC vagy PAL
kódolású. A kiválasztott kimenet attól a készülék típusától függ (monitor
vagy TV készülék stb.), amelyhez a fényképezĘgépet csatlakoztatták.
A PAL mód csak a BDGHI kódolást támogatja.
- Almenük
[Ki] : Az AF lámpa nem gyullad
ki gyenge megvilágítású
környezetben.
[Be]* : Az AF lámpa kigyullad gyenge
megvilágítású környezetben.
AF segédfény
Video jel
USB
Vissza
:Be
Ki
Be :NTSC
:Auto.
Beállítás
KülsĘ monitorhoz történĘ csatlakoztatás
Ha a fényképezĘgépet külsĘ
kijelzĘhöz csatlakoztatja, akkor az
LCD kijelzĘn lévĘ kép és menü
megjelenik a külsĘ kijelzĘn is.
AF segédfény
Video jel
USB
Vissza
Sárga - videó
Fehér - hang
54
:Be
:NTSC
NTSC
:Auto.
PAL
Beállítás
Beállítások ( ” )
- NTSC : U.S.A, Kanada, Japán, Dél-Korea, Tajvan, Mexikó.
- PAL : Ausztrália, Ausztria, Belgium, Kína, Dánia, Finnország,
Németország, Nagy-Britannia, Hollandia, Olaszország,
Kuvait, Malaysia, Új-Zéland, Szingapúr, Spanyolország,
Svédország, Svájc, Thaiföld, Norvégia.
- Ha TV készüléket használ külsĘ monitorként, a TV készülék egyik
külsĘ vagy AV csatornáját kell kiválasztania.
- Digitális zaj keletkezik a külsĘ monitoron, azonban ez nem
mĦködési hiba.
- Ha a kép nincs a képernyĘ közepén, a TV-készülék állítógombjaival
állítsa középre.
- Ha a fényképezĘgépet külsĘ monitorhoz csatlakoztatja, megtörténhet,
hogy a kép bizonyos részei nem jelennek meg.
- Ha a fényképezĘgépet külsĘ monitorhoz csatlakoztatja, a menü
a külsĘ monitoron látható, és a menük funkciói megegyeznek az
LCD kijelzĘn megjelenĘkével.
Az USB beállítása
Ha a fényképezĘgép úgy van beállítva, hogy USB-kábellel automatikusan csatlakozzon egy PC-hez vagy nyomtatóhoz, kézzel beállíthatja
a [Számítógép] vagy [Nyomtató] értéket.
-[USB] almenük:
AF segédfény
:Be
[Auto.]*
: Automatikusan engedélyezi
Video jel
:NTSC
az USB-kábellel csatlakozUSB
:Auto.
Auto.
tatott külsĘ eszközt.
Számítógép
Nyomtató
[Számítógép] : Ha a készülék nem ismeri fel
automatikusan a csatlakozVissza
Beállítás
tatott külsĘ eszközt, akkor
számítógép csatlakoztatását
feltételezi.
[Nyomtató] : Ha a készülék nem ismeri fel automatikusan a csatlakoztatott külsĘ eszközt, akkor nyomtató csatlakoztatását feltételezi.
55
A lejátszás mód indítása
Kapcsolja be a fényképezĘgépet és válassza ki a Lejátszás módot a
lejátszás mód gombjának ( Î ) megnyomásával. A fényképezĘgép
a memóriában tárolt képeket kezdi lejátszani.
Ha memóriakártyát helyez a fényképezĘgépbe, a készülék összes
funkciója csak a memóriakártyára vonatkozik.
Ha fényképezĘgépben nincs memóriakártya, a készülék összes
funkciója csak a belsĘ memóriára vonatkozik.
Állókép lejátszása
1. Válassza ki a LEJÁTSZÁS módot
a lejátszás mód gombjának ( Î )
megnyomásával.
2. Az LCD kijelzĘn a memóriában
legutóbb tárolt kép jelenik meg.
3. Válasszon ki egy megjeleníteni
kívánt kívánt képet a balra/ jobbra
gomb segítségével.
Ä Nyomja le és tartsa lenyomva a
balra vagy jobbra gombot, hogy
gyorsított módban jelenítse meg a
képeket.
56
Videóklip lejátszása
1. A balra/ jobbra gomb segítségével
válassza ki a lejátszandó videóklipet.
2. Videoklip lejátszásához nyomja meg az
OK gombot.
- A videoklip lejátszásának szüneteltetéséhez nyomja meg ismét az OK
Lejátszás
Rögzítés
gombot.
- A videoklip újraindításához nyomja
meg ismét az OK gombot.
- A videoklip lejátszás közbeni
visszacsévéléséhez nyomja meg
a balra gombot. A videoklip gyors
elĘrecsévélése érdekében nyomja
meg a jobbra gombot.
- A videoklip lejátszásának leállításához nyomja meg az OK
gombot, majd a Balra vagy Jobbra gombot.
A lejátszás mód indítása
A videóklip rögzítĘ funkció
Hangfelvétel lejátszása
Felvehet állóképeket a videóklipbĘl.
1. A balra/ jobbra gomb segítségével
válassza ki a lejátszandó hangfelvételt.
2. Rögzített hangfájl lejátszásához
nyomja meg az OK gombot.
- A hangfelvétel lejátszásának
Lejátszás
szüneteltetéséhez nyomja meg ismét
az OK gombot.
- A hangfelvétel újraindításához nyomja meg az OK gombot.
- A hangfelvétel lejátszás közbeni visszacsévéléséhez nyomja
meg a BALRA gombot. A hangfelvétel gyors elõrecsévélése
érdekében nyomja meg a jobbra gombot.
- A hangjegyzet lejátszásának leállításához nyomja meg a Le
gombot.
Videóklip felvétele
1. Nyomja meg az OK gombot a
videoklip lejátszása közben. Majd
nyomja meg a Le gombot.
2. A szüneteltetett videóklip új fájlnév
alatt kerül elmentésre.
Lejátszás
Rögzítés
[Szüneteltetve]
Ä A rögzített videoklip fájl az eredeti
videoklip méretével azonos méretĦ
(640X480, 320X240).
Ä Ha megnyomja a Le gombot a
videoklip elején, a videoklip elsĘ
képkockáját menti állóképként.
[Nyomja meg a Le gombot]
57
A lejátszás mód indítása
Az LCD kijelzĘ
Hangmemo lejátszása
Az LCD kijelzĘ a megjelenített kép fényképezési információit jeleníti meg.
1. Válasszon ki egy állóképet, amelynek
van hangmemoja.
2. A hangjegyzet lejátszásához nyomja
meg az OK gombot.
- A hangjegyzet szüneteltetéséhez
nyomja meg ismét az OK gombot.
- A hangjegyzet újraindításához
nyomja meg az OK gombot.
Lejátszás
Szünet
58
Sz.
1
Leírás
Lejátszás mód
2
Hangmemo
3
DPOF
74. oldal
4
5
Védelem
Mappanév & fájlnév
100-0010
73. oldal
52. oldal
6
Memóriakártya ikon
-
7
8
9
10
11
12
13
Elem
80~3200
F3.5 ~ F5.5
8 ~ 1/2,000
On/Off
4000X3000 ~ 1024X768
2009/08/01
14. oldal
38. oldal
31. oldal
41. oldal
52. oldal
ISO
Blende értéke
Rekeszzár sebesség
Vaku
Képméret
Felvétel dátuma
Ikon
Î
Oldal
56. oldal
73. oldal
A fényképezĘgép gombjainak használata
a készülék beállításához
Lejátszás módban a fényképezĘgép gombjai segítségével a
Lejátszás mód funkcióit saját igényeinek megfelelĘen állíthatja be.
A lejátszás mód gomb
Ha a fényképezĘgépet a POWER gombbal kapcsolta be, nyomja meg egyszer a
Lejátszás mód gombot, hogy Lejátszás
módba váltson, és még egyszer nyomja,
hogy átváltson Felvétel módba.
MiniatĦr ( º ) / Nagyítás ( í ) gomb
Intelligens album
Több képet jeleníthet meg egyszerre, a kiválasztott képet
kinagyíthatja, és a kép kiválasztott részét kivághatja és elmentheti.
1. A kép lejátszása után nyomja meg a
miniatĦrgombot az Intelligens album mód
futtatásához.
2. Nyomja meg a balra/jobbra gombot, hogy
a kívánt képre lépjen.
3. A normál megjelenítési módba való
visszatéréshez nyomja meg a digitális
zoom gombot.
A készüléket a Lejátszás gomb megnyomásával is be lehet
kapcsolni. Ekkor a fényképezĘgép rögtön Lejátszás módra vált.
Nyomja meg ismét a Lejátszás gombot a fényképezĘgép kikapcsolásához.
Manner mód: A Manner mód kiválasztásához nyomja a Lejátszás
mód gombot 3 másodpercnél tovább. A Manner
módban nincs MĦködési hang, Hangeffektus,
KezdĘ hang és Zárhang. A Manner mód törléséhez
kapcsolja be a fényképezĘgépet a POWER gomb
megnyomásával.
Nyomja meg a miniatĦr
gombot ( º )
Nyomja meg a nagyítás
gombot ( í )
11
12
SzĦrĘ
[A kiemelt kép]
1
3
5
2009/08/01
[Intelligens album 3 miniatĦrös
ablaka]
59
MiniatĦr ( º ) / Nagyítás ( í ) gomb
Fájlok keresése és törlése
Ŷ Intelligens album szĦrĘ
1. Az Intelligens album módban nyomja
meg a miniatĦrgombot.
2. A miniatĦrgomb minden megnyomására
megjelennek egy kategória fájljai az Intelligens album képernyĘn.
3. Válassza ki a fájlt a Fel/Le/Balra/Jobbra gombokkal.
4. A kiválasztott fájl törléséhez nyomja meg a Törlés( Õ ) gombot.
1. Az Intelligens album módban nyomja
meg a MENU gombot.
2. A kívánt kategória kiválasztása lehetĘvé
teszi a fájlok kategorizálását és keresését
a fel/le gomb segítségével.
Típus
Dátum
Szín
Hét
11
12
Tillbaka
1
3
5
Ställ In
ŶA kategóriák ismertetése
11
12
1
SzĦrĘ
3
5
2009/08/01
[3 miniatĦrös ablak]
11
12
SzĦrĘ
1
3
5
2009/08/01
[9 miniatĦrös ablak]
11
12
SzĦrĘ
1
3
5
2009/08/01
Ɣ Amikor az Intelligens album fut, vagy egy kategória ki van jelölve,
ez pár másodpercig is eltarthat a felvett anyag mennyiségétĘl
függĘen. Ez nem hiba, kérjük várjon, amíg megjelenik az Intelligens album képernyĘ.
60
Kategória
Leírás
Típus
Kategorizálás a fájltípus alapján (pl. kép,
videó vagy hang)
Dátum
Kategorizálás a felvétel dátuma alapján
[20 miniatĦrös ablak]
Szín
Kategorizálás a fĘszín alapján.
Hét
Kategorizálás a felvétel hete alapján
Fájlformátum
Képek,
videók,
hang
MiniatĦr ( º ) / Nagyítás ( í ) gomb
Képnagyítás
1. Válassza ki azt a képet, amelyet ki
szeretne nagyítani, majd nyomja meg a
nagyítás gombot.
2. A kép különbözĘ részei az ötfunkciós
gomb megnyomásával tekinthetĘk meg.
3. A miniatĦr gomb megnyomására a nagyítási
arány ismét az eredeti képméret lesz.
- Azt, hogy a kép nagyított megjelenítésben
van-e vagy sem annak alapján tudja
eldönteni, hogy az LCD kijelzĘ jobb felsĘ
sarkában látható-e vagy sem a
képnagyítás ikon. (Ha a kép nem nagyított
Képkivágás
megjelenítésben látható, az ikon nem
látható a kijelzĘn.) Ugyanakkor a kinagyítás területét is ellenĘrizheti.
- A videóklipek és WAV fájlok nem nagyíthatók.
- Egy kép nagyítása esetén a kép minĘségének gyengülése
tapasztalható.
A maximális nagyítási arány egyenesen arányos a kép méretével
Képméret
Maximális
X10,2 X10,2
nagyítási arány
X9,3
X10,2
X8,1
X6,4
X3,2
Vágás: A kép bármely részét kivághatja, majd külön képként mentheti el.
1. Válassza ki azt a képet, amelyet ki
szeretne nagyítani, majd nyomja meg
Kivágja?
a nagyítás gombot. Nyomja meg az
Igen
OK gombot. Ekkor egy üzenet jelenik
Nem
meg.
2. Válassza ki a kívánt almenüt a
Jóváhagyás
fel / le gomb segítségével, majd
nyomja meg az OK gombot.
- [Igen] : A kivágott kép új fájlnévvel kerül elmentésre,
és megjelenik az LCD kijelzĘn.
- [Nem] : A vágás menü eltĦnik.
Ä Ha a fennmaradt tárhely nem elég ahhoz, hogy a kivágott képet
elmentse, a kivágás nem hajtható végre.
61
Info (DISP) / Fel gomb
Lejátszás és szüneteltetés / OK gomb
Ha a menü látható az LCD kijelzõn, a FEL gomb irányváltó gombként mĦködik. Ha a menü nem látható az LCD kijelzĘn, akkor az
Info(DISP) gomb megnyomásakor a megjelenített kép információit
jeleníti meg az LCD kijelzĘn.
Lejátszás módban a Lejátszás és szüneteltetés / OK gomb a
következĘ funkciót látja el:
- Ha az LCD kijelzĘn menü látható, az OK gomb segítségével
erĘsítheti meg azokat az adatokat, amelyeket az ötfunkciós
gombbal változtatott meg.
- Ha hangmemóval rendelkezõ állókép, hangfelvétel vagy videoklip
lejátszása van folyamatban
·Stop módban
: A hangmemóval rendelkezĘ állókép,
hangfelvétel vagy videoklip lejátszása
elindul.
·Lejátszás közben : A lejátszás ideiglenesen leáll.
·Szünet módban : A lejátszás folytatódik
Info ( DISP ) gomb
Info ( DISP ) gomb
Info ( DISP ) gomb
Lejátszás
Szünet
Stop
[A hangfelvétel lejátszása leáll] [A hangfelvétel lejátszása]
62
Lejátszás
Stop
[A hangfelvétel szünetel]
Balra / Jobbra / Le / MENU gomb
Törlés ( Õ ) gomb
BALRA / JOBBRA / LE / MENU gombok a következĘket aktiválják:
Ezzel a memóriakártyán tárolt képeket törölhet.
- BALRA gomb
: Ha a menü látható, a BALRA gomb irányváltó
gombként mĦködik. Ha a kijelzĘn nem látható
menü, a BALRA gombbal választhatja ki az
elĘzĘ képet.
- JOBBRA gomb : Ha a menü látható, a JOBBRA gomb irányváltó
gombként mĦködik. Ha a kijelzĘn nem látható
menü, a JOBBRA gombbal választhatja ki a
következĘ képet.
- LE gomb
: Ha a menü látható, a Le gomb irányváltó
gombként mĦködik.
- MENÜ gomb
: A MENÜ gomb megnyomására az egyes
fényképezĘgép módokhoz kapcsolódó menük
jelennek meg az LCD kijelzĘn. Ha ismét
lenyomja a gombot, az LCD kijelzĘ visszatér az
eredeti képernyĘre.
1. Válassza ki a törlendĘ képet a BALRA /JOBBRA gomb
segítségével, majd nyomja meg a TÖRLÉS ( Õ ) gombot.
Fájl törlése?
Fájl törlése?
Igen
Nem
Több törlése
Igen
Nem
Több törlése
11
Beállítás
[Egy kép]
12
1
3
5
Beállítás
[MiniatĦr kép]
2. Törölni kívánt képek hozzáadásához válassza a [Több törlése]
menüt.
- Balra / Jobbra gomb : Képek
kiválasztása
- OK gomb : kijelölés törlésre
- Fn gomb : kijelölés jóváhagyása
ElĘzĘ
Választás
KövetkezĘ
Törlés
3. Válassza ki a kívánt almenü értéket a Fel / Le gomb
segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.
- Ha az [Igen] lehetĘséget választja : törli a kiválasztott képeket.
- Ha a [Nem] lehetĘséget választja : nem törli a képeket.
63
A lejátszási funkció beállítása az LCD kijelzõn
A LEJÁTSZÁS mód funkciói az LCD kijelzĘ segítségével változtathatók
meg. LEJÁTSZÁS módban nyomja meg a MENÜ gombot, hogy az
LCD kijelzĘn megjelenjen a menü. A Lejátszás módban beállítható
menük az alábbiak. A lejátszás menü beállítása után a LEJÁTSZÁS
mód gombjával vagy a rekeszzár gombjával fényképezhet.
Menü
FĘmenü
Átméretezés
Forgatás
Szerkesztés
(
)
Képstílus
választás
Képbeállítás
Nézet
)
(
Diavetítés
(
)
64
Almenü
2592X1944
1024X768
1800X1200
1920X1080
90˚ jobbra
180˚
FüggĘleges
Normál
Élénk
Régies
Nyugodt
Negatív
ACB
Arc retusálás
Kontraszt
Öregített
2048X1536
2592X1728
2592X1458
KezdĘkép
90˚ balra
Vízszintes
Lágy
Természetes
HĦvös
Klasszikus
Egyéni RGB
Vörösszem jav.
Világosság
Színtelítettség
-
Képek
Lejátszás /
Ismételt lejátszás
Összes
Kiválasztás
66 . oldal
FĘmenü
Effektus
Oldal
Egy, 3, 9, 20
Indítás
Menü
Diavetítés
)
(
Zene
Törlés
67 . oldal
Védelem
70 . oldal
-
70 . oldal
Dátum
-
71 . oldal
Fájl opciók
(
)
Hangjegyzet
DPOF
Kártyára másol
Másodlagos menü Oldal
Nyugodt
-
Kedves
Vidékies
-
Élénk
Vidám
-
Ragyogó PihentetĘ
IdĘköz
67 . oldal
68 . oldal
Almenü
Ki
-
1, 3, 5, 10 mp
-
Ki
-
Fátyolos
71 . oldal
Mélázó
ėszi
-
Hajnali
Bulis
-
EsĘs
Kalandos
-
Kiválasztás
-
Összes
Igen / Nem
Kiválasztás
-
Összes
Feloldás / Lezárás
Ki
-
Be
-
Egyképes
Választás /
Összes / Visszaállít
Index
Igen / Nem
Méret
Választás /
Összes / Visszaállít
Igen
-
Nem
-
72 . oldal
72 . oldal
72 . oldal
73 . oldal
73 . oldal
74 . oldal
~
75 . oldal
76 . oldal
A lejátszási funkció beállítása az LCD kijelzĘn
Ez a menü akkor áll rendelkezésre, amikor a fényképezĘgépet USB
kábellel csatlakoztatják egy PictBridge-kompatibilis nyomtatóhoz
(közvetlen kapcsolat a fényképezĘgéppel, külön megvásárolható).
Menü
FĘmenü
Képek
Méret
❹
Elrend.
Almenü
Másodlagos menü
Egy kép
-
Összes kép
-
Auto.
-
Lev. lap
-
Kártya
-
4X6
-
L
-
Menü
FĘmenü
Típus
Oldal
78. oldal
MinĘség
❹
Dátum
Almenü
Másodlagos menü Oldal
Auto.
-
Sima
-
Fotó
-
Fast Photo
-
Auto.
-
Vázlat
-
Normál
-
Legjobb
-
Auto.
-
Ki
-
2L
-
Be
Letter
-
Auto.
-
A4
-
Ki
-
A3
-
Auto.
-
Teljes
-
1
-
2
-
4
-
8
-
9
-
16
-
Index
-
Fájlnév
78. oldal
Visszaállítás
Be
-
Igen
-
Nem
-
78. oldal
78. oldal
Ä A menük elĘzetes értesítés nélkül változhatnak.
65
Szerkesztés (
)
Átméretezés
Az elkészített képek felbontásának (méretének) megváltoztatására
használható. Válassza ki a [KezdĘkép] gombot, hogy a képet
kezdĘképként mentse el.
1. Nyomja meg a lejátszás gombot, majd
Átméretezés
az MENU gombot.
2. Válassza ki a Fel / Le gombokkal a
Szerkesztés menüben az [Átméretezés]
(
) menülapot, majd nyomja meg az
OK gombot.
Vissza
Lépés
3. Válassza ki a kívánt almenüt a Balra /
Jobbra gombbal, majd nyomja meg az
OK gombot.
Átméretezési típusok
( o : Választható)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
66
o
o
o
o
o
o
- Egy nagyméretĦ kép kisebb méretĦvé változtatható, azonban ez
fordítva nem mĦködik.
- Csak a JPEG képek méretezhetĘk át. A videóklipek (AVI),
hangfelvételek (WAV) nem méretezhetĘk át.
- Csak azon fájlok felbontását lehet megváltoztatni, amelyek
tömörítési formátuma JPEG 4:2:2.
- Az átméretezett kép új fájlnév alatt kerül elmentésre. A [KezdĘkép]
nem a memóriakártyán, hanem a belsĘ memóriában tárolódik.
- Egy új felhasználó képet ment el, a két felhasználó kép közül az
egyiket sorrendben törli.
- Ha a tárhely nem elegendĘ ahhoz, hogy az átméretezett képet
befogadja, a [Memória megtelt] üzenet jelenik meg az LCD
kijelzĘn, és az átméretezett kép nem tárolódik.
Szerkesztés (
)
Kép elforgatása
Képstílus választás
A tárolt képek különféle szögben forgathatók el.
Ezzel a funkcióval a fényképezĘgép lehetĘvé teszi különbözĘ effektusok alkalmazását a képekre.
1. Nyomja meg a lejátszás gombot, majd
az MENU gombot.
2. Válassza ki a Fel / Le gombokkal a Szerkesztés menüben az [Forgatás] ( ò ) menülapot, majd nyomja meg az OK gombot.
3.Válassza ki a kívánt almenüt a Balra /
Jobbra gombbal, majd nyomja meg az OK
gombot.
90˚ jobbra
90˚ balra
Forgatás
Vissza
Lépés
180˚
1. Nyomja meg a lejátszás gombot, majd
az MENU gombot.
2. Válassza ki a Fel / Le gombokkal a
Szerkesztés menüben az [Képstílus
választás] (
) menülapot, majd
nyomja meg az OK gombot.
3. Válassza ki a kívánt almenüt a Balra /
Jobbra gombbal, majd nyomja meg az
OK gombot.
Stílus üzemmód
Vissza
Lépés
[ ô : 90˚ jobbra]
: A kép elforgatása az
óramutató járásával
megegyezĘ irányban
Vissza
Lépés
[ ó : 90˚ balra]
: A kép elforgatása az
óramutató járásával
ellentétes irányba
Vízszintes
Vissza
Lépés
[ õ : 180˚]
: A kép elforgatása
180 fokkal
FüggĘleges
[
Lépés
: Vízszintes]
: A kép vízszintes elforgatása
Vissza
Lépés
[ ® : FüggĘleges]
: A kép függĘleges elforgatása
Ä Ha az elforgatott képet megjeleníti az LCD kijelzĘn, megtörténhet,
hogy a kép bal- és jobboldalán üres rész látható.
Vissza
Stílus effektust nem alkalmaz
Lágy
Szoft stílus kerül alkalmazásra
Élénk
Élénk stílus kerül alkalmazásra
Természetes
Természetes, letisztult stílus kerül alkalmazásra.
Régies
Barna tónusú stílus kerül alkalmazásra.
HĦvös
HĦvös stílus kerül alkalmazásra
Klasszikus
Negatív
Egyéni RGB
Lépés
Leírás
Normál
Nyugodt
Vissza
Ikon
Képstílus választás
Nyugodt stílus kerül alkalmazásra.
Klasszikus stílus kerül alkalmazásra
A fotó beállítása negatívra.
RGB-tónus megadása egy saját fotóstílus
létrehozásához.
4. A módosított kép új fájlnév alatt menti el a készülék.
67
Szerkesztés (
)
Színbeállítás
Vörös szem hatás kijavítása
Az R (Piros), G (Zöld) és B (Kék)
értékeket lehet megváltoztatni.
A rögzített képeken látható vörös szem hatás kijavítható.
Vissza
Lépés
- OK gomb : Kiválaszt / beállít egy
egyéni színt
- Fel / le gomb : R, G, B kiválasztása
- Balra / Jobbra gomb : Az érték
módosítása
1. Válassza ki a ( )-t a Balra / Jobbra
gomb segítségével, majd nyomja meg
az OK gombot.
2. Megjelenik a [Új kép készítése] üzenet, és
a kép egy új fájlnév alatt kerül elmentésre.
Vörösszem jav.
Vissza
Vissza
Lépés
Lépés
Képbeállítás
1. Nyomja meg a Lejátszás gombot, majd pedig az MENU gombot.
2. Válassza ki a Fel / Le gombokkal a Szerkesztés menüben az
[Képbeállítás] (
) menülapot, majd nyomja meg az OK gombot.
ACB
Automatikusan állítani tudja a sötét terület világosságát, amelyet
az alulexponálás okoz.
1. Válassza ki a (
)-t a Balra / Jobbra
gomb segítségével, majd nyomja meg
az OK gombot.
2. Megjelenik a [Új kép készítése] üzenet, és
a kép egy új fájlnév alatt kerül elmentésre.
ACB
Vissza
68
Lépés
Arc retusálás
Makulátlanul tisztává és gyönyörĦvé teheti a bĘrt a képen.
1. Válassza ki a (
)-t a Balra /
Jobbra gomb segítségével, majd
nyomja meg az OK gombot. Ezután
megjelenik az arcretusálás mértékének beállítására szolgáló sáv.
2. Az arcretusálás mértékét a Balra / Jobbra gomb segítségével változtathatja.
3. Nyomja meg az OK gombot és kép egy
új fájlnév alatt kerül elmentésre
Arc retusálás
Vissza
Lépés
Szerkesztés (
)
Világosság szabályozó
Színtelítettség vezérlĘ
A kép fényességének beállítására használható.
1. Válassza ki a (
)-t a Balra /
Jobbra gomb segítségével, majd
nyomja meg az OK gombot. Ezután
megjelenik a fényerĘ mértékének
beállítására szolgáló sáv.
2. Állítson a fényességen a Balra/Jobbra
gombokkal.
3. Nyomja meg az OK gombot és kép egy
új fájlnév alatt kerül elmentésre.
A kép színtelítettségének megváltoztatására használható.
Világosság
Vissza
Lépés
Színtelítettség
Vissza
Lépés
Zajhatás
Kontraszt vezérlĘ
Hozzáadhat hangot a képhez, hogy a kép még klasszabb
legyen.
A kép kontrasztjának beállítására használható
1. Válassza ki a ( )-t a Balra / Jobbra
gomb segítségével, majd nyomja meg az
OK gombot. Ezután megjelenik a kontraszt
mértékének beállítására szolgáló sáv.
2. Állítson a fényességen a Balra/Jobbra
gombokkal.
3. Nyomja meg az OK gombot és kép egy új
fájlnév alatt kerül elmentésre.
1. Válassza ki a (
)-t a Balra / Jobbra
gomb segítségével, majd nyomja meg az
OK gombot. Ezután megjelenik a telítettség mértékének beállítására szolgáló sáv.
2. Állítson a fényességen a Balra/Jobbra
gombokkal.
3. Nyomja meg az OK gombot és kép egy új
fájlnév alatt kerül elmentésre.
Kontraszt
Vissza
Lépés
1. Válassza ki a (
) -t a Balra / Jobbra
gomb segítségével, majd nyomja meg
az OK gombot.
2. Megjelenik a [Új kép készítése] üzenet, és
a kép egy új fájlnév alatt kerül elmentésre.
Öregített
Vissza
Lépés
69
Nézet (
A Többszörös diavetítés indítása ( )
)
Ennek a funkciónak a segítségével megnézheti a miniatĦröket és
könnyedén kategorizálhatja felvételeit, illetve kereshet pl. képek és
videók között.
1. Nyomja meg a MENU gombot
lejátszás módban.
2. Válassza ki a kívánt menüt a fel/le
gomb segítségével.
3. Nyomja meg az OK gombot,
ezután megjelenik a kiválasztott
miniatĦrképernyĘ.
A képeket meg lehet jeleníteni folyamatosan, elĘre megadott
sebességgel. A Többszörös diavetítés opciót úgy indíthatja, ha a
kamerát egy külsĘ monitorhoz csatlakoztatja.
1. Nyomja meg a lejátszás mód gombját, majd a menü gombot.
2. Válassza ki a [Diavetítés] menüt a Fel / Le gombok segítségével.
Egy
3
9
20
Kilépés
A Többszörös diavetítés indítása
Vissza
A Többszörös diavetítés csak [Indítás] menüben indítható.
1. A Fel / Le gombok segítségével
Indítás
Lejátszás
Képek
Ismételt:Összes
lejátszás
válassza ki a [Indítás] menüt, majd
Ki
Effektus
nyomja meg a Jobbra gombot.
1 mp
IdĘköz
Zene
Ki
2. Válassza ki a kívánt almenüt a Fel /
Le gomb segítségével.
Vissza
Beállítás
[Lejátszás]
: A Többszörös
diavetítés bezárul egy ciklus után.
[Ismételt lejátszás] : A Többszörös diavetítés addig ismétlĘdik,
amíg le nem állítják.
3. Nyomja meg az OK gombot, hogy elindítsa a diavetítést.
- A diavetítés szüneteltetéséhez nyomja meg ismét az OK
gombot.
- Ha újra megnyomja az OK gombot, a diavetítés újraindul.
- A diavetítés leállításához nyomja meg az OK gombot, majd a
Balra vagy Jobbra gombot.
:
:
:
70
A Többszörös diavetítés indítása ( )
Képek kiválasztása
A Többszörös diavetítés effektusainak konfigurálása
Kiválaszthat képeket megtekintésre
A Többszörös diavetítéshez egyedi
képernyĘ effektusokat lehet használni.
1. A Fel / Le gombok segítségével
válassza ki a [Képek] menüt, majd
nyomja meg a Jobbra gombot
Indítás
Képek
Effektus
IdĘköz
Zene
:Összes
Összes
:Ki
Dátum
:1 mp
Kiválasztás
:Ki
2. Válassza ki a kívánt almenüt a Fel /
Le gomb segítségével.
Vissza
Beállítás
[Összes] : A memóriába mentett valamennyi kép lejátszásra kerül. A beállítások
elmentéséhez nyomja meg az OK gombot.
[Dátum]
: Egy bizonyos idĘben rögzített képek kerülnek
lejátszásra. A beállítások elmentéséhez nyomja meg
az OK gombot.
[Kiválasztás] : Csak a kiválasztott kép lejátszása. A kiválasztott
képet elmentheti mint [Választás1], [Választás2]
és [Választás3]. Ha elmenti a kiválasztott képet
az [Új Választás] paranccsal, az mint [Választás1]
kerül mentésre. De ha az új képet ismét menti az
[Új Választás] opcióval, az elĘbbi kép, amelyet mint
[Választás1] mentett, automatikusan mint
[Választás2] kerül mentésre. Megváltoztathatja és
törölheti a képeket, amelyeket mint [Választás1],
[Választás2] és [Választás3] mentett. A beállítások
elmentéséhez nyomja meg az Fn gombot.
1. Válassza ki a [Effektus] almenüt a FEL
/ LE gomb segítségével, majd nyomja
meg a JOBBRA gombot.
2. Válassza ki a kívánt hatástípust a Fel /
Le gombok segítségével.
3. A beállítás megerĘsítéséhez nyomja
meg az OK gombot.
Indítás
Effektus
Ki
:Összes
Nyugodt
:Ki
Kedves
IdĘköz
:1 mp
Vidékies
Zene
Élénk
:Ki
Vidám
Vissza
Beállítás
Képek
3. A diavetítés elindításához válassza ki a [Indítás] menü
[Lejátszás] vagy [Ismételt lejátszás] opcióját.
71
A Többszörös diavetítés indítása ( )
Fájl opciók (
A lejátszási idĘköz beállítása
1. Nyomja meg a lejátszás mód gombját, majd a menü gombot.
2. Válassza ki a [Fájl opciók] menüt a Fel / Le gombok segítségével.
)
A Többszörös diavetítés játszási intervallumának beállítása.
1. Válassza ki a [IdĘköz] almenüt a FEL
/ LE gomb segítségével, majd nyomja
meg a JOBBRA gombot.
2. Válassza ki a kívánt idĘközt a Fel / Le
gombok segítségével.
3. A beállítások elmentéséhez nyomja
meg az OK gombot.
Képek törlése
Indítás
Képek
Effektus
:Összes
:Ki
IdĘköz
1 mp:1 mp
Zene
3 mp:Ki
5 mp
10 mp
Vissza
Beállítás
betöltés idõtartama a kép méretétõl és minõségétõl függ.
Miközben a Többszörös diavetítés lejátszás folyamatban van,
egy FILM fájlnak csupán az elsĘ kerete jelenik meg.
Miközben a Többszörös diavetítés lejátszás folyamatban van, a
hangrögzítési fájl nem jelenik meg.
Az intervallum menüfunkciók csal a [Ki] menükben érhetĘk el.
Ezzel a memóriakártyán tárolt képeket törölhet.
1. Válassza ki a [Törlés] menüt a Fel / Le
Törlés
Kiválasztás
gombok segítségével. Ezután nyomja meg
Védelem
Összes
Hangjegyzet
:Ki
a Jobbra gombot.
DPOF
2. Válassza ki a kívánt almenüt a FEL / LE
Kártyára másol
gomb segítségével, majd nyomja meg az
OK gombot.
Vissza
Beállítás
[Kiválasztás]: A törlendĘ kép kiválasztási
ablaka jelenik meg.
- Fel / Le / Balra / Jobbra: Egy kép
kiválasztása
- OK gomb: TörlendĘ kép kiválasztása.
( Ë jel)
- Fn gomb: Nyomja meg az Fn gombot,
hogy megjelenjen a nyugtázáKiválasztás
Törlés
si üzenet. Válassza az [Igen]
menüt, majd nyomja meg az
OK gombot, hogy törölje a
Minden fájl törlése?
kijelölt képeket.
Igen
[Összes]: Megjeleníti a megerĘsítĘ ablakot.
Nem
Válassza az [Igen] menüt, majd
nyomja meg az OK gombot, hogy
Beállítás
törölje az összes védelem nélküli
képet. Ha nem léteznek védett képek, az összes kép törlĘdik,
majd a kijelzĘn a [Nincs képfájl] üzenet jelenik meg.
3. A törlés után a kijelzĘ lejátszás módba vált át.
11
Háttérzene beállítása
A Többszörös diavetítés zenéjének beállítása.
1. Válassza ki a [Zene] almenüt a FEL / LE
gomb segítségével, majd nyomja meg a
JOBBRA gombot.
2. Válassza ki a kívánt zenét a Fel / Le
gombok segítségével.
3. A beállítások elmentéséhez nyomja
meg az OK gombot.
72
Indítás
Effektus
Ki
:Összes
Fátyolos
:Ki
Mélázó
IdĘköz
ėszi:1 mp
Zene
Hajnali
:Ki
Bulis
Vissza
Beállítás
Képek
12
1
3
5
Fájl opciók (
)
A memóriakártyán tárolt összes fájl közül a védelem nélküli,
a DCIM mappában levĘ fájlok kerülnek törlésre. Ne feledje,
hogy az összes védelem nélküli fájl törlĘdik. A fontos képeit
ezért törlés elĘtt ajánlatos a számítógépre másolni. A
kezdĘképet a fényképezĘgép belsĘ memóriája tárolja (azaz
nem a memóriakártya), ezért még akkor sem törlĘdik le, ha a
memóriakártyán levĘ összes fájlt törlik.
Képek védelme
[Összes]: Az összes elmentett kép levédése / védelmének megszüntetése
- Ha levéd egy bizonyos képet, az
LCD kijelzĘn a védelem ikon jelenik
meg. A védelem nélküli képeknél
nem jelenik meg az ikon)
- Ha valamely kép ZÁR módban van,
védett a törlés funkció vagy a [Törlés]
funkciók ellen, azonban NEM védett a
[Formázás] funkció ellen.
Mindet levédi?
Lezárás
Feloldás
Beállítás
Ezzel a funkcióval megóvhatja felvételeit a véletlen letörlés ellen (Zár).
Ezzel lehet továbbá a korábban levédett képeket feloldani (Feloldás).
1. Válassza ki a [Védelem] menüt a Fel
/ Le gombok segítségével. Ezután
nyomja meg a Jobbra gombot.
2. Válassza ki a kívánt almenüt a FEL / LE gomb
segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.
[Kiválasztás]: A levédendĘ / védelem megszüntetésére választható képek
kiválasztási ablaka jelenik meg.
- Fel / Le / Balra / Jobbra: Egy kép kiválasztása
- OK gomb: A kép levédése / védelmének megszüntetése
- Fn gomb: A változtatásokat elmenti a
készülék, és a menü eltĦnik.
Hangmemo
Törlés
Védelem
Hangjegyzet
Kiválasztás
:Ki
Összes
A hangmemót egy tárolt állóképhez rendelheti hozzá.
DPOF
Törlés
Kártyára másol
Védelem
Hangjegyzet
Vissza
DPOF
Beállítás
Ki
:Ki
Be
Kártyára másol
Vissza
Beállítás
[Hangmemo menü]
11
12
Kiválasztás
1
3
Beállítás
5
Indítás
Stop
[Felvételre felkészülve] [Hangfelvétel folyamatban]
- Nyomja meg az exponálógombot legfeljebb 10 másodpercnyi
hang felvételéhez egy tárolt állókép mellé.
- A felvétel leállításához nyomja le ismét a rekeszzár gombját.
73
Fájl opciók (
)
DPOF
DPOF (Digital Print Order Format – Digitális nyomatrendelési
formátum) a memóriakártya MISC mappájában nyomtatási
információk elmentését teszi lehetĘvé. Válassza ki a nyomtatni
kívánt képeket, valamint a példányszámot.
Ha a kijelzĘn megjelenítet kép rendelkezik DPOF adatokkal, az LCD
kijelzĘn megjelenik a DPOF ikon. A képek DPOF nyomtatókkal, de
egyre több fotólaboratóriumban is kinyomtathatók.
Ez a funkció nem használható videoklipekkel és hangfelvételekkel.
Ha a széles látószögĦ képet széles látószögĦ nyomtatási képként
nyomtatják ki, megtörténhet, hogy a kép bal- és jobboldali része
lemarad a nyomtatott képrĘl. A kép kinyomtatása elĘtt gyĘzĘdjön meg
arról, hogy a nyomtató támogatja a széles látószögĦ nyomtatást. Ha a
képet fotós laboratóriumban nyomtatják ki, kérje, hogy a képet széles
látószögĦ képként nyomtassák ki. (Bizonyos fotós laboratóriumok nem
rendelkeznek olyan felszereléssel, ami széles látószögĦ nyomtatást
tesz lehetĘvé.)
74
Egyképes
Ez a funkció lehetĘvé teszi a nyomtatási minĘség belefoglalását
a tárolt képbe.
1. Válassza ki a [DPOF] menüt a Fel
Törlés
Védelem
/ Le gombok segítségével. Ezután
Hangjegyzet
:Ki
nyomja meg a Jobbra gombot.
Választás
DPOF
Egyképes
Összes
2. Nyomja meg ismét a Jobbra gombot,
Kártyára másol
Visszaállít Index
hogy megjelenítse a [Egyképes]
Méret
almenüt.
Vissza
Beállítás
3. Válassza ki a kívánt almenüt a fel /
le gomb segítségével, majd nyomja
meg az OK gombot.
[Választás]: A nyomtatandó kép
kiválasztási ablaka jelenik
meg.
Mennyiség
Beállítás
- Fel / Le / Balra / Jobbra: Válassza ki a
nyomtatandó
képet.
- Zoom gomb: Válassza ki a
01
példányszámot.
[Összes]: Állítsa be az összes kép
számára a példányszámot,
Mennyiség
Beállítás
kivéve a videóklipeknek és
hangfelvételeknek.
- Fel / le gomb: Válassza ki a példányszámot
[Visszaállít]: A nyomtatás beállításának megszakítása.
4. Nyomja meg az OK gombot a beállítás jóváhagyásához.
Ha egy kép DPOF instrukciókat hordoz, a DPOF ikon(
)
fog megjelenni.
Kép kiválasztása
11
12
1
3
5
Fájl opciók (
)
Index
A képek (kivéve a videóklipeket és hangfelvételeket) index
típusként kerülnek nyomtatásra.
Törlés
1. Válassza ki a [DPOF] menüt a Fel / Le
Védelem
gombok segítségével. Ezután nyomja
Hangjegyzet
:Ki
Index beállítása?
meg a Jobbra gombot.
Igen
Egyképes
Nem
Index
2. Válassza ki a [Index] menüt, és nyomja
Méret
meg ismét a jobb gombot. Almenü
Vissza
Beállítás
jelenik meg.
3. Válassza ki a kívánt almenüt a FEL / LE gomb segítségével.
Ha az [Igen] lehetĘséget választja : A kép indexformátumban
kerül nyomtatásra.
Ha a [Nem] lehetĘséget választja : Az indexnyomtatási
beállítás visszavonása.
4. A beállítás megerĘsítéséhez nyomja meg az OK gombot.
DPOF
Copy To Card
Nyomtatási méret
A memóriakártyán tárolt képekhez meghatározhatja a nyomtatási méretet.
A [Méret] menü csak a DPOF 1.1 kompatibilis nyomtatókkal használható.
1. Válassza ki a [DPOF] menüt a Fel
Törlés
/ Le gombok segítségével. Ezután
Védelem
Hangjegyzet
:Ki
nyomja meg a Jobbra gombot.
Választás
DPOF
Egyképes
Összes
2. Válassza ki a [Méret] menüt, és
Kártyára másol
Visszaállít
Index
nyomja meg ismét a jobb gombot.
Méret
Almenü jelenik meg.
Vissza
Beállítás
3. Válassza ki a kívánt almenüt a FEL /
LE gomb segítségével, majd nyomja
meg az OK gombot.
[Választás]: A nyomtatandó kép méretének kiválasztási ablaka
jelenik meg.
- Fel / Le / Balra / Jobbra: Egy kép
Méret
Beállítás
kiválasztása.
- Zoom gomb: Az nyomtatási méret
módosítása.
3X5
- Fn gomb: A változtatásokat elmenti a
készülék, és a menü eltĦnik.
[Összes]: Az összes elmentett kép
Méret
Beállítás
nyomtatási méretének
megváltoztatása.
- Fel / le gomb: Válasszon egy nyomtatási méretet.
- OK gomb: ErĘsítse meg a módosított beállítást.
[Visszaállít]: Az összes nyomtatási beállítás visszavonása.
Kép kiválasztása
11
12
1
3
5
Ä DPOF [Méret] másodlagos menü: Törlés, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10
Afhængig af printerfabrikatet og -modellen kan det tage lidt
tid at annullere udskrivningen.
75
Fájl opciók (
)
Kártyára másolás
Ha a memóriakártyán nincs elegendĘ tárhely a belsĘ memóriában
Ez a funkció lehetĘvé teszi a képfájlok, videóklipek és hangfelvételek
átmásolását memóriakártyára.
1. Válassza ki a [Kártyára másol] menüt
a Fel / Le gomb segítségével. Ezután
nyomja meg a Jobbra gombot.
2. Válassza ki a kívánt almenüt a FEL /
LE gomb segítségével, majd nyomja
meg az OK gombot.
Törlés
Védelem
Hangjegyzet
:Ki
DPOF
Kártyára másol
Igen
Nem
Vissza
Beállítás
- [Igen] : A belsĘ memóriában tárolt összes képet, videóklipet
és hangfelvételt átmásolja a memóriakártyára, miután
megjelenik a [Másolás] üzenet. A másolás befejezése
után a képernyĘ lejátszás módba vált át.
- [Nem] : A másolás visszavonása.
76
(31MB) elmentett képek átmásolására, a [Kártyára másol] parancs
csak néhány képet másol át és a kijelzĘn a [Memória megtelt]
üzenet jelenik meg. Ezután a rendszer visszatér lejátszás módba.
MielĘtt a memóriakártyát behelyezné a fényképezĘgépbe, törölje a
nem kívánt fájlokat, hogy tárhelyet szabadítson fel.
Ha a belsõ memóriában tárolt képeket próbál áthelyezni a
kártyára a [Kártyára másol] paranccsal, egy következõ fájlnév
sorozat jön létre, elkerülve a kártyán levõ fájlnevek megkettõzését.
- Ha a [Fájl számozás] beállító menübĘl a [Visszaállítás] parancsot választja: Az átmásolt fájlneveket az utolsó tárolt fájl neve
után következĘ számsorból képzĘdnek.
- Ha a [Fájl számozás] beállító menübĘl a [Sorozat] parancsot
választja: Az átmásolt fájlnevek az utolsó rögzített kép fájlneve
után következĘ számsorból képzĘdnek. A [Kártyára másol]
befejezése után a legutóbb átmásolt mappa utolsó tárolt képe
megjelenik az LCD kijelzĘn.
PictBridge
Az USB kábel segítségével a fényképezĘgépet egy PictBridge
technológiát támogató (külön árusított) nyomtatóhoz
csatlakoztathatja, és közvetlenül kinyomtathatja a tárolt képeket.
A videóklipeket és a hangfájlokat nem lehet kinyomtatni.
A fényképezõgép nyomtatóhoz való csatlakoztatásának elõkészítése
1. Kapcsolja össze a fényképezĘgépet és a nyomtatót USB kábel
segítségével.
2. A fényképezĘgép bekapcsolása után az automatikusan felismeri a nyomtatót, és csatlakozik hozzá.
EgyszerĦ nyomtatás
EgyszerĦen nyomtathat ki képeket,
ha a fényképezĘgépet a nyomtatóhoz
Lejátszás módban csatlakoztatja.
- Nyomja meg a Balra / Jobbra gombot
: Egy elĘzĘ / következĘ kép
kiválasztása.
Nyomtatás
Menü
- Nyomja meg az OK gombot
: A jelenleg megjelenített kép kinyomtatásra kerül a nyomtató
alapértelmezett beállításai szerint.
Ä Ha az automatikus csatlakozás nem sikerül, állítsa be a
[Nyomtató] opciót az [USB] menüben. (55. oldal)
Ä Ha a nyomtató képes a cserélhetĘ eszközök fogadására, állítsa
be a [Nyomtató] opciót az [USB] menüben.
A fényképezõgép és a nyomtató összekapcsolása
77
PictBridge: Képkiválasztás
PictBridge: Nyomtatási beállítások
Ön kiválaszthatja a kinyomtatni kívánt képeket.
A nyomtatandó példányszám beállítása
1. Nyomja meg a Menü gombot. A képernyĘn
Képek
:Egy kép
Egy kép
a PictBridge menü jelenik meg.
Méret
:Auto.kép
Összes
2. A Fel / Le gombok segítségével
Elrend.
:Auto.
válassza ki a [Képek] menüt, majd
Típus
:Auto.
nyomja meg a Jobbra gombot
MinĘség
:Auto.
3. A Fel / Le gombokkal válassza ki a kívánt
Vissza
Beállítás
almenüt, majd nyomja meg az OK gombot.
- Válassza ki az [Egy kép] vagy a [Összes kép] opciót Egy
képernyĘ jelenik meg, ahol beállíthatja a kívánt másolatszámot,
az alábbiak szerint.
A kinyomtatott képekhez kiválaszthatja a papírméretet, nyomtatási
formátumot, papírtípust, nyomtatási minĘséget, nyomtatási
dátumot és nyomtatási fájlnevet.
1. Nyomja meg a Menü gombot. A
képernyĘn a PictBridge menü jelenik
meg.
2. A Fel / Le gombok segítségével
válassza ki a kívánt menüt, majd
nyomja meg a Jobbra gombot
3. A Fel / Le gombokkal válassza ki a
kívánt almenü értéket, majd nyomja
meg az OK gombot.
Menü
0
Mennyiség
[Ha az [Egy
1
Beállítás
kép] opciót választotta ki]
Mennyiség
- Válassza ki a kívánt másolatszámot a Fel / Le gomb megnyomásával.
- Ha az [Egy kép] opciót választotta: Egy másik kép kiválasztásához nyomja
meg a Balra / Jobbra gombot Egy másik
kép kiválasztása után adja meg az illetĘ
képre vonatkozó másolatszámot.
- A másolatszám beállítása után nyomja meg az OK gombot, hogy elmentse azt.
- Nyomja meg a rekeszzár gombját, hogy a másolatszám beállítása
nélkül térjen vissza a menübe.
4. A képek kinyomtatásához nyomja meg a Lejátszás mód ( Î )
gombot.
78
:Egy kép
Auto.
:Auto.
Lev. Lap
Méret
Kártya
:Auto.
4x6
L :Auto.
Elrend.
Típus
MinĘség
2L
:Auto.
Vissza
Beállítás
Almenü
Méret
Állítsa be a nyomtatópapír
méretét
Auto., Lev. Lap, Kártya,
4x6, L, 2L, Letter, A4, A3
Elrend.
Állítsa be az egy lapra
nyomtatandó képek számát
Auto., Teljes, 1, 2, 4, 8,
9, 16, Index
Típus
Állítsa be a nyomtatópapír
minĘségét
Auto., Sima, Fotó,
Fast Photo
MinĘség
Állítsa be a nyomtatópapír
minĘségét
Auto., Vázlat, Normál,
Legjobb
Dátum
Állítsa be, hogy kívánja-e a
dátum nyomtatását
Auto., Ki, Be
Fájlnév
Állítsa be, hogy kívánja-e a fájlnév
nyomtatását
Auto., Ki, Be
Beállítás
[Ha a [Összes kép] opciót választotta]
Funkció
Képek
Ä Egyes menüopciókat nem minden nyomtató támogat.
Annak ellenére, hogy a nyomtató nem támogatja Ęket, ezek
megjelennek az LCD kijelzĘn, de nem választhatóak ki.
PictBridge: Alap
Fontos megjegyzések
Visszaállítja a felhasználó által megváltoztatott konfigurációkat.
Tartsa be szigorúan a következĘ óvintézkedéseket!
1. Válassza ki a [Visszaállítás] menüt a
Fel / Le gombok segítségével. Ezután
nyomja meg a Jobbra gombot.
2. A Fel / Le gombokkal válassza ki a
kívánt almenü értéket, majd nyomja
meg az OK gombot.
Dátum
Fájlnév
Visszaállítás
:Auto.
:Auto.
Nem
Igen
Nem
Vissza
Beállítás
Ha az [Igen] lehetĘséget választja : Minden nyomtatási és
képbeállítás visszaállítódik.
Ha a [Nem] lehetĘséget választja : A beállítások nem
változnak.
Ä Az alapértelmezett nyomtató beállítások a nyomtató típusától
függnek. A nyomtató alapértelmezett beállításait illetĘen tekintse
meg a nyomtatóhoz kapott használati útmutatót.
A készülék nagy pontosságú elektronikus összetevõket tartalmaz.
Ne tárolja vagy használja a készüléket a következĘ helyeken.
- ErĘs hĘmérséklet és páratartalom ingadozásnak kitett terület.
- Pornak és szennyezĘdésnek kitett terület.
- Közvetlen napfénynek kitett terület, vagy meleg idĘben egy jármĦ.
- ErĘs mágnesességnek vagy rázkódásnak kitett környezet.
- Olyan környezet, ahol robbanékony és tĦzveszélyes anyagok
találhatók.
Ne hagyja a fényképezĘgépet pornak, vegyszereknek (pl. naftalin
és molyírtó), magas hĘmérsékletnek és nagy páratartalomnak kitett
helyeken. Ha huzamosabb ideig nem használja a fényképezĘgépet,
akkor azt egy szilikon géllel hermetikusan lezárt dobozban tárolja
A homok különösen káros lehet a fényképezõgép mĦködésére.
- Óvakodjon attól, hogy homok kerüljön a fényképezõgép belsejébe,
amikor ezt a tengerparton, homokdombok között vagy más homokos
területeken használja.
- Ellenkezõ esetben a fényképezõgép megsérülhet vagy véglegesen
elromolhat.
A fényképezõgép kezelése
- Soha ne ejtse le a fényképezĘgépet, és ne tegye ki azt erĘs
ütĘdéseknek vagy rázkódásoknak.
- Védje a nagyméretĦ LCD kijelzĘt az ütĘdéstĘl. Ha nem
használja a fényképezĘgépet, tartsa azt saját tokjában.
- Kerülje a lencse vagy a vaku eltakarását, amikor képet rögzít.
- A fényképezĘgép nem vízálló.
A veszélyes áramütések elkerülése végett soha ne tartsa vagy
mĦködtesse a fényképezĘgépet nedves kézzel.
79
Fontos megjegyzések
- Ha a fényképezĘgépet nedves helyeken használja (pl. tengerparton vagy
úszómedence közelében), ne engedje, hogy víz vagy homok kerüljön a
fényképezĘgép belsejébe. EllenkezĘ esetben a fényképezĘgép megsérülhet
vagy végképp elromolhat.
A szélsĘséges hĘmérsékletek problémákat okozhatnak.
- Ha a fényképezĘgép a hidegbĘl meleg, nedves környezetbe
kerül, pára csapódhat ki az érzékeny elektronikus áramkörökre.
Ilyen esetben kapcsolja ki a fényképezĘgépet, és várjon
legalább 1 órát, ameddig a nedvesség teljesen felszárad. A
memóriakártyára is kicsapódhat pára. Ilyen esetben kapcsolja
ki a fényképezĘgépet, és vegye ki a memóriakártyát. Várja
meg, amíg a kicsapódott pára felszárad.
A lencse használatára vonatkozó óvintézkedések
- Ha a lencsét közvetlen napfénynek teszik ki, megtörténhet,
hogy a képérzékelõ elszínezõdik és meghibásodik.
- Ügyeljen arra, hogy a lencse felületén ne legyenek ujjlenyomatok
vagy idegen anyagok.
Ha a digitális fényképezĘgépet hosszabb ideig nem használják,
elektromos kisülés léphet fel. Jó ötlet eltávolítani az elemet és a
memóriakártyát, ha hosszabb ideig nem szándékszik használni a
fényképezĘgépet.
Ha a fényképezõgépet elektronikus interferenciáknak teszik ki, ez
magától kikapcsol, hogy megóvja a memóriakártyát.
80
A fényképezĘgép karbantartása
- Egy puha kefével (fotósboltokban kapható) óvatosan tisztítsa meg
a lencsét és az LCD kijelzĘ összetevĘit. Ha ez nem segít, akkor
használjon lencse tisztító papírt és lencse tisztító folyadékot. Tisztítsa
meg a fényképezĘgép vázát egy puha ronggyal. Ne hagyja, hogy
a fényképezĘgép érintkezésbe kerüljön oldószerekkel (pl. benzol,
rovarirtó, hígítók stb.). Ezek károsíthatják a fényképezĘgép burkolatát
és befolyásolhatják annak teljesítményét is. A durva kezelés károsíthatja
az LCD kijelzĘt. Ügyeljen arra, hogy elkerülje a károsodásokat, és a
fényképezõgépet mindig saját dobozában tárolja, ha nem használja.
Ne próbálja meg szétszerelni vagy módosítani a fényképezĘgépet.
Bizonyos körülmények között az elektrosztatikus feltöltĘdés a
vaku villanását eredményezheti. Ez nem mĦködészavar, és nem
károsítja a fényképezĘgépet.
Ha képeket tölt fel vagy le, az elektrosztatikus feltöltĘdés befolyásolhatja
az adatátvitelt. Ebben az esetben elĘbb húzza ki, majd dugja vissza az
USB kábelt, mielĘtt ismét megpróbálja az adatok átvitelét.
Fontos esemény vagy utazás elõtt ellenõrizze a fényképezõgép állapotát.
- Készítsen egy képet a fényképezõgép állapotának felmérésére,
és készítse elõ a pótakkumulátort.
- A Samsung nem vállal felelĘsséget a fényképezĘgép
mĦködészavaraiért.
Ha a digitális fényképezĘgépet huzamosabb ideig nem használja,
elĘfordulhat, hogy az akkumulátor lemerülése után a dátum és idĘ
beállítás visszaáll az alapértelmezett értékre. Ez esetben állítsa be a
helyes dátum és idĘ értéket, mielĘtt nekilátna a felvétel rögzítésének.
FigyelmeztetĘ kijelzĘ
Az LCD kijelzõn különféle figyelmeztetések jelenhetnek meg.
[Kártyahiba]
Memóriakártya hiba
Kapcsolja ki, majd újra be a fényképezõgépet
Helyezze be újra a memóriakártyát
Helyezze be és formázza a memóriakártyát (51. oldal)
[Kártya lezárva]
A memóriakártyát lezárták
SD/SDHC memóriakártya: Csúsztassa az írásvédelmi kapcsolót
a memóriakártya teteje irányába
[Fájlhiba]
Fájlhiba
ґ Törölje a fájlt
Memóriakártya hiba
Forduljon egy fényképezõgép szervizközponthoz.
[Lemerült elem]
Az akkumulátor feszültsége alacsony.
Helyezzen be új akkumulátort.
[Memória megtelt]
A memóriakártya vagy a belsĘ memória megtelt.
Helyezzen be egy másik memóriakártyát
Törölje a nem kívánt képfájlokat
[Nincs képfájl]
A memóriában nincsenek képek
Fényképezzen
Helyezzen be egy képeket tartalmazó memóriakártyát
81
MielĘtt a szervizközponthoz fordulna
Kérjük, ellenĘrizze a következĘket
A fényképezĘgép nem kapcsol be
Az akkumulátor feszültsége alacsony.
Helyezzen be új akkumulátort. (14. oldal)
Az akkumulátort hibásan, felcserélt polaritással helyezte be.
Helyezze be az akkumulátort a polaritási jeleknek megfelelõen (+, -)
A fényképezĘgép mĦködés közben kikapcsol
Az akkumulátor lemerült
Helyezzen be új akkumulátort.
A fényképezõgép automatikusan kikapcsol
Kapcsolja be újra a fényképezĘgépet.
A mĦködés leállhat, ha a hĘmérséklet túl alacsony, a
fényképezĘgép értékhatárain kívül esik.
Helyezze a kamerát és az elemet meleg helyre, például
zsebbe stb., és közvetlenül a fényképezés elĘtt tegye be az
elemet a fényképezĘgépbe, majd ezután készítsen képet.
A rekeszzár gombjának megnyomására a fényképezĘgép nem
készít képet
Kevés a tárhely
Törölje a nem kívánt képfájlokat
A memóriakártyát nem formázták
Formázza a memóriakártyát (51. oldal)
A memóriakártya lehasználódott
Helyezzen be egy másik memóriakártyát
A memóriakártyát lezárták
Lásd a [Kártya lezárva] hibaüzenetet
82
A fényképezĘgép kikapcsolt állapotban van
Kapcsolja be a fényképezĘgépet
Az akkumulátor lemerült
Helyezzen be új akkumulátort (14. oldal)
Az akkumulátort hibásan, felcserélt polaritással helyezte be.
Helyezze be az akkumulátort a polaritási jeleknek megfelelõen (+, -)
Használat közben a fényképezĘgép hirtelen leáll
A fényképezĘgép mĦködészavar miatt kapcsolt ki
Vegye ki / helyezze vissza az elemet, és kapcsolja be a
fényképezĘgépet
A képek homályosak
A kép megfelelõ makró mód beállítása nélkül készült
Válasszon ki egy megfelelĘ makró módot tiszta kép készítéséhez.
Fényképkészítés a vaku hatótávolságán kívül
Készítsen egy fényképet a vaku hatótávolságán belül
A lencse foltos vagy piszkos
Tisztítsa meg a lencsét
A vaku nem villan
A vaku ki mód volt kiválasztva
Kapcsolja ki a vaku ki módot
A fényképezĘgép mód nem tudja használni a vakut
Lásd a VAKU használati utasítását (31 oldal)
Hibás dátum és óra jelenik meg a kijelzĘn
A dátum és az óra beállítása hibás, vagy a fényképezõgép az
alapértelmezett beállításokat alkalmazza
Állítsa be az órát és a dátumot
MielĘtt a szervizközponthoz fordulna
A fényképezĘgép gombjai nem mĦködnek
A fényképezõgép mĦködészavara
Vegye ki / helyezze vissza az elemet, és kapcsolja be a
fényképezĘgépet
Kártyahiba jelentkezett miközben a memóriakártya a
fényképezĘgépben volt.
Hibás memóriakártya formátum
Formázza újra a memóriakártyát
A képek nem játszhatók le
Hibás fájlnév (a DCF formátum megsértése)
Ne változtassa meg a képfájl nevét
A fénykép színei eltérnek az eredeti színektĘl
A fehéregyensúly vagy a hatásbeállítás nem megfelelĘ
Válassza ki a megfelelõ fehéregyensúlyt és hatást
A képek túl fényesek
Túlzott exponálás
Állítsa vissza a megvilágítás kiegyenlítést
Nem jelenik meg kép a külsĘ monitoron
A külsõ monitor nincs megfelelõen összekapcsolva a
fényképezõgéppel
EllenĘrizze a csatlakozókábeleket
Hibás fájlok vannak a memóriakártyán
Helyezzen be egy megfelelĘ fájlokat tartalmazó memóriakártyát
A számítógép intézĘ használatakor a [Removable Disk] (CserélhetĘ
lemez) fájl nem jelenik meg
Hibás kábelcsatlakozás
EllenĘrizze a csatlakozást
A fényképezõgép ki van kapcsolva
Kapcsolja be a fényképezĘgépet
Az operációs rendszer nem Windows 2000, XP, Vista / Mac OS
10.3. A számítógép különben nem támogatja az USB használatát
Telepítse a Windows 2000, XP, Vista/ Mac OS 10.3 operációs
rendszert egy olyan számítógépre, amely támogatja az USB
csatlakozást
Az LCD-kijelzĘ egy része idĘnként nem kapcsol be, vagy megjelenik rajta egy folt.
Bár az LCD-kijelzĘ a legmodernebb precíziós eljárással készül,
elĘfordulhat, hogy egyes pixelek nem, illetve pirosan, fehéren
vagy kéken világítanak.
Ez a jelenség nincs hatással a rögzített kép minĘségére, és ez
nem tekinthetĘ hibának.
Amikor egy világos témáról készítek fényképet, megjelenik egy
függĘleges vonal az LCD-kijelzĘn.
Ha a téma erĘs fényt bocsát ki, megjelenhetnek szürke, fekete,
piros vagy lila színĦ függĘleges vonalak.
Ezt a jelenséget foltosodásnak hívják, és ez nincs kihatással a rögzített kép minĘségére. Ez a jelenség nem tekinthetĘ
hibának.
83
MĦszaki adatok
KépérzékelĘ
- Típus: 1/2,3” CCD
- Hasznos pixelszám: Kb. 12,2 megapixel
- Összes pixelszám : Kb. 12,4 megapixel
Lencse
- Fókusztávolság: SAMSUNG lencse f = 6,3 ~ 31,5mm
(35mm-es filmmel egyenértékû : 35 ~ 175mm)
- F szám: F3.5(W) ~ F5.5(T)
- Digitális zoom: ·Állókép mód: 1,0X ~ 5,0X
·Lejátszás mód: 1,0 X ~ 10,2 X
(a képek méretétĘl függĘen)
Vaku
- Módok: Auto, Auto és Vörösszem hatás javítás,
DerítĘ villanófény, Lassú szinkronizálás,
Vaku ki, punasilmsuse kompensatsioon
- Tartomány: Széles : 0,4m ~ 3,4m,
Tele : 0,5m ~ 2,1m
- ÚjratöltĘdési idĘ: kb. 4 mp. (Kb. 5 másodperc
merülĘ akkumulátornál)
Képélesség
- Finom+, Finom, Normál, Élénk, Élénk+
LCD kijelzõ
- 2,7” színes TFT LCD (230.000 pixel)
Fehéregyensúly - Auto, Napfény, Felhõs, Fluoreszcens alacsony,
Fluoreszcens magas, Lámpafény, Egyedi
Fókuszálás
- Típus: TTL automatikus fókusz
(Multi AF, Központi AF)
- Tartomány
Hangfelvétel
Normál
Széles
Tele
80 cm ~ végtelen
Makró
Auto makró
10 cm ~ 80 cm
10 cm ~ végtelen
50 cm ~ 80 cm
50 cm ~ végtelen
Rekeszzár
- Automata : 1 ~ 1/2.000 mp.
(AEB, Sorozatkép : 1/4 ~ 1/2.000 mp.),
Éjszakai : 8 ~ 1/2.000 mp.
Exponálás
- VezérlĘ: AE program
- Fénymérés : Többpontos, Spot,
Központi súlyozott
- Kiegyenlítés: ±2 EV (1/3 EV-s lépésekben)
- ISO: Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
(3M vagy ez alatti választható)
84
- Hangfelvétel hangfelvétel (max. 10 óra)
- Hangmemo állókép módban (max. 10 mp.)
Dátum feliratozás - Dátum, Dátum és idĘpont, Ki (saját beállítás)
Képkészítés
- Állókép
·mód: Intelligens automata, Automata, Program,
DIS, Fotó súgó, Téma, Modellfotó
·Jelenet: Segédkeret, Éjszakai, Portré, Gyerek,
Tájkép, Közeli, Szöveg, Alkony, Hajnal,
Ellenfény, Tüzijáték, Vízpart/hó
·Képkészítés: Egy kép, Sorozatkép,
liikumise pilt, AEB
·Önkioldó: 10 mp., 2 mp., Dupla, mozgásidĘzítĘ
Ä Intelligens automata
: Makro, Makro szöveg, Fehér, Tájkép,
Mozgás, Állvány, Éjszakai,Éjszakai portré,
Ellenfény, Portré ellenfényben, Portré
MĦszaki adatok
- Videoklip:
·Audióval vagy audió nélkül (felhasználó
által választható, felvételi idĘ: max. 2 óra)
Méret : 640x480, 320x240
·Képráta : 30 fps, 15 fps
·5X optikai zoom és némítás a zoom
mĦködtetése közben
·Film szerkesztés (beépített)
: Szüneteltetés felvétel közben, Állókép
rögzítés, idĘ szerinti vágás
Tárolás
4000X
3000
- Adathordozó
·BelsĘ memória : 31MB flash memória
·KülsĘ memória (Opcionális) :
MMC kártya (max. 2GB)
SD kártya (max. garantált 4GB)
SDHC kártya (max. garantált 8GB)
- Fájlformátum
·Állókép : JPEG (DCF), EXIF 2.21,
DPOF 1.1, PictBridge 1.0
·Videóklip : AVI (MJPEG)
·Hang: WAV
- Képméret
3984X
2656
3968X
2232
3264X
2448
2592X
1944
2048X
1536
1024X
768
- Kapacitás (1 GB-os méret)
Extrafinom Kb. 169 Kb. 196 Kb. 231 Kb. 246 Kb. 365 Kb. 548 Kb. 986
Finom Kb. 240 Kb. 270 Kb. 308 Kb. 328 Kb. 493 Kb. 680 Kb. 1095
Normál Kb. 365 Kb. 411 Kb. 481 Kb. 519 Kb. 705 Kb. 759 Kb. 1232
Ä Ezeket az adatokat a Samsung normál körülmények között
mérte, és a fényképezési feltételektõl és a fényképezõgép
beállításaitól függnek.
Hatás
- Hatás : Képstílus választás, Képbeállítás
(Képélesség, Kontraszt, Színtelítettség)
- Szerkesztés: Átméretezés, Forgatás,
Képstílus választás, Képbeállítás
(ACB, Vörösszem jav., Arc retusálás, Világosság, Kontraszt,
Színtelítettség, Öregített)
Képlejátszás
- Típus: Egy kép, MiniatĦr képek,
Többszörös Diavetítés, Videoklip,
Intelligens album
Csatlakozók
- Digitális kimeneti csatlakozó: USB 2,0
- Hang: Mono
- Videó kimenet: NTSC, PAL
(a felhasználó által választható)
- egyenáramú (DC) bemeneti csatlakozó: 4,2V
85
MĦszaki adatok
Áramforrás
- ÚjratölthetĘ elem: SLB-10A, 3,7V
(1050mAh)
Ä A fényképezõgéppel szállított akkumulátor
az eladási területnek megfelelõen változhat.
Méretek (SZxMxV)
- 97 x 59 x 24,5 mm (kinyúlás nélkül)
Tömeg
- Kb. 139 g (akkumulátor és kártya nélkül)
Üzemi hõmérséklet
- 0 ~ 40°C
MĦködési páratartalom
- 5 ~ 85%
Szoftver
- Samsung Master, Adobe Reader
Ä A mĦszaki adatok elĘzetes értesítés nélkül változhatnak.
Ä Az összes védjegy az illetĘ védjegyek tulajdonosainak birtoka.
86
A szoftverre vonatkozó megjegyzések
Kérjük, olvassa át figyelmesen a kezelési kézikönyvet a fényképezõgép
használata elõtt.
- Semmilyen körülmények között nem engedélyezett a szoftver vagy
a kezelési kézikönyv teljes vagy részleges másolása.
- A szoftver szerzĘi jogai csak a fényképezĘgéppel történĘ
felhasználásra érvényesek.
- Abban a valószínĦtlen helyzetben, ha a termék gyártási hibás,
mi megjavítjuk vagy kicseréljük a fényképezĘgépét. Semmilyen
formában nem vállalunk felelĘsséget a nem megfelelĘ használat
által okozott meghibásodásokért.
- Saját készítményĦ vagy a gyártó által nem garantált operációs
rendszerĦ számítógépre nem érvényes a Samsung garancia.
- A kézikönyv elolvasása elĘtt Önnek alapvetĘ ismeretekkel kell
rendelkeznie a számítógépek és az operációs rendszerek terén.
Rendszerkövetelmények
Windows
500MHz-es Pentium III-nél gyorUSB
sabb processzorú számítógép
csatlakozás (800 MHz-es Pentium III javasolt)
mĦszaki Windows 2000 / XP / Vista
adatai
Minimum 256MB RAM
(Több mint 512MB ajánlott)
250 MB szabad lemezterület
(minimum 1 GB ajánlott)
A szoftver 1024x768 pixel, 16 bites színes
támogatás színmélységĦ képernyĘ
mĦszaki (24 bites színmélységĦ képernyĘ
adatai
Microsoft DirectX 9.0c või uuem
versioon
Macintosh
Power Mac G3 vagy újabb
Mac OS 10.3 vagy jab
Minimum 256MB RAM
(Több mint 512MB ajánlott)
110 MB szabad lemezterület
-
Ä Nem kompatibilis a Windows XP és a Vista 64-bit Edition rendszerekkel.
Ä A Samsung nem felel a nem megengedett számítógépek, beleértve
az összeszerelt PC-k használatából származó hibákért vagy
károkért.
87
A szoftverrĘl
Miután behelyezte a CD-ROM meghajtóba a fényképezĘgéphez
csatolt CD-ROM-ot, a következĘ ablak jelenik meg.
Ä A jelen kézikönyvben található
képernyĘképek a Windows angol
nyelvĦ kiadásán alapulnak.
Samsung Master : Ez a minden egyben multimédia szoftver
megoldás.
A szoftver segítségével letöltheti, megjelenítheti, szerkesztheti
és lementheti digitális képeit és videóklipjeit. Ez a szoftver csak a
Windows operációs rendszerrel kompatibilis.
88
5-10 másodpercet kell várnia, amíg az automatikus
telepítĘprogram lefut, a számítógépe képességeinek
függvényében. Ha az ablak nem jelenik meg, indítsa el a
[Windows Explorer] (Windows intézĘ) programot, és válassza ki
a CD gyökérkönyvtárában levĘ [Installer.exe] fájlt.
Az alkalmazásszoftver telepítése
A fényképezĘgép számítógéppel történĘ együttmĦködéséhez
elĘször telepítse az alkalmazásszoftvert. Miután ezt megtette, a
fényképezĘgépen tárolt képeket áttöltheti a számítógépre, és
megszerkesztheti azokat egy képszeresztĘ programmal.
2. Telepítse a DirectX, Samsung Master programokat a
képernyĘn látható ezeknek megfelelĘ gombok segítségével.
Ha a DirectX legújabb változata már létezik a számítógépén, a
DirectX telepítése nem szükséges.
Látogasson el a Samsung honlapjára.
http://www.samsungcamera.com: Angol
http://www.samsungcamera.co.kr: Koreai
1. Az automatikus futtatás ablak
jelenik meg.
Kattintson az Automatikus
futtatás ablakban található
[Samsung Digital Camera
Installer] menüre.
89
Az alkalmazásszoftver telepítése
3. A számítógép újraindítását követĘen csatlakoztassa azt a
fényképezĘgéphez az USB kábel segítségével.
4. Kapcsolja be a fényképezĘgépet.
A [Found New Hardware Wizard]
(Új hardver varázsló) nyílik meg,
és a számítógép felismeri a
fényképezõgépet.
Ä Amennyiben az Ön által használt
operációs rendszer Windows
XP / Vista, akkor megnyílik egy
képnézegetĘ program.
90
Az alkalmazásszoftver telepítése
A felhasználói kézikönyv PDF formátumú dokumentumait a
fényképezĘgéphez csatolt szoftver CD tartalmazza. Keresse
meg a PDF fájlokat a Windows IntézĘben. A PDF fájlok
megnyitása elĘtt telepítenie kell a szoftver CD-n levĘ Adobe
Readert. Telepítse az Adobe Reader programot a mellékelt
CD-rĘl. Ha nem rendelkezik interneteléréssel, telepítse az
Adobe Reader programot a mellékelt CD-n található futtatható
fájl elindításával.
Az Adobe Reader 6.0.1 helyes telepítéséhez az Internet
Explorer 5.01 (Internet BöngészĘ 5.01) vagy ennek újabb
változatát kell telepíteni. Látogasson el a „www.microsoft.com”
weblapra, és frissítse az Internet Explorert.
A számítógép mód indítása
Ha az USB kábelt a számítógépe USB portjára csatlakoztatja, majd
bekapcsolja a számítógépet, a fényképezĘgép automatikusan „
számítógép csatlakoztatás” módra vált át.
Ebben a módban letöltheti számítógépére a fényképezĘgépben
tárolt képeket az USB kábel segítségével.
A fényképezõgép csatlakozási beállításai
1. Kapcsolja be a fényképezõgépet
2. Kapcsolja össze a fényképezõgépet és a számítógépet az
USB kábel segítségével
3. A fényképezĘgép bekapcsolása után automatikusan felismeri
a számítógépet, és csatlakozik hozzá.
Ä Ha az automatikus csatlakozás nem sikerül, állítsa be a
[Számítógép] opciót az [USB] menüben. (55. oldal)
91
A számítógép mód indítása
A fényképezõgép és a számítógép összekapcsolása
A tárolt képek letöltése
Letöltheti a fényképezĘgépben tárolt állóképeket a számítógépe
merevlemezére, és kinyomtathatja vagy egy fényképszerkesztĘ
szoftver segítségével szerkesztheti azokat.
1. Csatlakoztassa a fényképezĘgépet a számítógépéhez az USB
kábel segítségével.
2. A számítógép Asztalán válassza a
[My computer] (Sajátgépet) és kattintson kettĘt a [Removable Disk DCIM 100PHOTO] (CserélhetĘ
lemez) elemre.Ekkor megjelennek a
képfájlok.
Válassza le a fényképezĘgépet a számítógéprĘl Lásd a 94. oldalt
(CserélhetĘ lemez eltávolítása).
3. Válasszon ki egy képet és nyomja
meg a jobboldali egérgombot.
92
A számítógép mód indítása
4. Megjelenik egy menü.
Kattintson a [Cut] (Kivágás) vagy
[Copy] (Másolás) menüre.
- [Cut] (Kivágás) : kiválasztott fájl
kivágása.
- [Copy] (Másolás) : fájlok másolása.
5. Kattintson arra a mappára, melybe a fájlt akarja beilleszteni
- A [Samsung Master] segítségével közvetlenül a számítógép
képernyõjén tekintheti meg a memóriában tárolt képeket.
A program segítségével átmásolhatja vagy áthelyezheti a képfájlokat.
Azt ajánljuk, hogy megtekintés érdekében másolja át a képeket a
számítógépre. A képeknek közvetlenül a cserélhetĘ lemezrĘl történĘ
megnyitása a kapcsolat váratlan megszakadását eredményezheti.
Más fényképezĘgéppel készített fájlnak a CserélhetĘ lemezre
való feltöltése esetén a fényképezĘgép LCD kijelzĘjén a [Fájlhiba]
üzenet jelenik meg LEJÁTSZÁS módban, míg MINIATĥR módban
nem jelenik meg semmi.
6. Nyomja meg a jobboldali egérgombot.
Egy felbukkanó menü nyílik meg.
Kattintson a [Paste] (Beillesztés)
menüpontra.
7. Egy képfájl kerül átvitelre a
fényképezĘgéprĘl a számítógépre.
93
A cserélhetĘ lemez eltávolítása
Windows 2000/XP/Vista
(Az ábrák eltérhetnek a valóságtól, a Windows operációs rendszer
verziójának függvényében)
1. EllenĘrizze, hogy a fényképezĘgép és a számítógép között
folyamatban van-e fájlátvitel. Ha a fényképezĘgép állapota lámpa
villog, várjon, amíg villogása megszĦnik és folyamatos fénnyel ég.
2. Kattintson duplán a tálcán levĘ
[Unplug or Eject Hardware] (Eszköz
kihúzása vagy kidobása) ikonra.
3. Az [Unplug or Eject Hardware]
(Eszköz kihúzása vagy kidobása)
ablak nyílik meg Válassza ki az [USB
Mass Storage Device] (USB-háttértár)
menüpontot, és kattintson a [Stop]
(Leállítás) gombra.
4. A [Stop a Hardware device]
(Hardvereszköz leállítása) ablak
nyílik meg. Válassza ki az [USB
Mass Storage Device]
(USB-háttértár) lehetĘséget,
és kattintson az OK gombra.
94
[Kattintson duplán!]
5. A [Safe to Remove Hardware] (A
hardver eltávolítása biztonságos)
ablak nyílik meg. Kattintson az OK
gombra.
6. Az [Unplug or Eject Hardware]
(Eszköz kihúzása vagy kidobása)
ablak nyílik meg Kattintson a
[Close] (Bezárás) gombra. Ekkor
a cserélhetĘ lemez biztonságosan
eltávolítható.
7. Húzza ki az USB kábelt.
Samsung Master
E szoftver segítségével letöltheti, megjelenítheti, szerkesztheti és
lementheti képeit és videóklipjeit. Ez a szoftver csak a Windows
operációs rendszerrel kompatibilis.
A program elindításához kattintson a [Start Programok Samsung Samsung Master] menüelemre.
Képek letöltése
1. Kapcsolja összes a fényképezĘgépet
és a számítógépet.
2. A fényképezĘgép és a számítógép
összekapcsolása után a képek
letöltésére szolgáló ablak jelenik meg.
- A rögzített képek letöltése érdekében
válassza a [Select All] (Mindet kijelöli)
gombot.
- Válassza ki az ablakban a kívánt mappát, majd kattintson a [Select
All] (Mindet kijelöli) gombra. A rögzített képeket vagy a kiválasztott
mappát mentheti le.
- Ha a [Cancel] (Mégse) gombra kattint, a letöltés megszakad.
3. Kattintson a [Next >] (Tovább >)
gombra.
4. Válasszon ki vagy hozzon létre
egy célmappát, melybe elmenti a
képeket és mappákat.
- Dátum szerint rendezett
mappákat lehet létrehozni,
melyekbe aztán a képeket
letöltheti.
- A mappát tetszés szerint nevezheti
el, és a képeket a kívánt mappába
töltheti le.
- A mappa kiválasztása után a
képek az illetĘ mappába kerülnek.
5. Kattintson a [Next >] (Tovább >)
gombra.
6. Egy ablak fog megjelenni az ábra
szerint. A kiválasztott mappa célja
jelenik meg az ablak felsĘ részén.
Kattintson a [Start] gombra a
képek letöltéséhez.
7. A letöltött képek megjelennek
a képernyĘn.
95
Samsung Master
KépnézegetĘ : A tárolt képek megjelenítésére használható.
- A képnézegetĘ funkciói az alábbiak.
Ì Menüsor : Választhat a menük közül.
File (Fájl), Edit (Szerkesztés), View (Nézet), Tools
(Eszközök), Change functions (Módosító funkciók), Auto
download (Automatikus letöltés), Help (Súgó) stb.
Í Képválasztó ablak : A kívánt képek ebben az ablakban választhatók ki.
Az adathordozó típus kiválasztási menü : A képnézegetĘ, képszerkesztĘ
és videóklip szerkesztĘ funkciók innen választhatók ki.
ElĘkép ablak : A kép vagy videóklip elĘképének megjelenítésére és a
multimédia információk ellenĘrzésére használható.
Zoom sáv: Az elĘkép méretének változtatására használható.
Mappamegjelenítõ ablak: A kiválasztott képet tartalmazó mappa
útvonalának megjelenítésére szolgál.
Képmegjelenítési ablak: A kiválasztott mappában levĘ képek
megtekintésére használható.
Ä További információért lásd a Samsung Master [Help] (Súgó) menüjét.
96
KépszerkesztĘ : Állókép szerkesztésére használható.
- A képszerkesztési funkciók az alábbiak.
: A következĘ menük közül lehet választani.
Ì Szerkesztés menü
[Tools] (Eszközök)
: A kiválasztott kép átméretezése vagy
levágása. Lásd a [Help] (Súgó) menüt.
[Adjust] (Beállítás)
: A kép minĘségének módosítására használható.
Lásd a [Help] (Súgó) menüt.
[Retouch] (Retusálás) : Változtathat a képen vagy hatásokat alkalmazhat
a képre. Lásd a [Help] (Súgó) menüt.
Í Rajzolási eszközök : Képszerkesztési eszközök.
Képmegjelenítési ablak : Ebben az ablakban jelenik meg a kiválasztott kép.
ElĘkép ablak : A módosított kép elĘképének megjelenítésére
használható.
Ä A Samsung Master programmal szerkesztett állókép nem játszható le
a fényképezõgéppel.
Ä További információért lásd a Samsung Master [Help] (Súgó) menüjét.
Samsung Master
Videoklip szerkesztése: Állókép, videoklip, hangos magyarázat vagy
zenefájl egyetlen videoklipben egyesíthetĘ.
Ä Olyan kodekkel tömörített videoklipeket, amelyek nem
kompatibilisek a Samsung Master programmal, nem játszhatók
le Samsung Masterben.
Ä További információért lásd a Samsung Master [Help] (Súgó)
menüjét.
- A videóklip szerkesztési funkciók az alábbiak.
Ì Edit (Szerkesztés) menü : A következĘ menük közül lehet választani.
[Add media] (Médiaelem hozzáadása): A videókliphez más médiaelemek is
hozzáadhatók.
[Edit Clip] (Videóklip szerkesztése) : A világosság, kontraszt, szín és
színtelítettség változtatására
használható.
[Effects] (Hatások)
: Hatás hozzáadására használható.
[Set Text] (Szöveg beillesztése)
: Szövegek helyezhetĘk a képre.
[Narrate] (Hangos magyarázat)
: Hangos magyarázat csatolható.
[Produce] (Kiadás)
: A szerkesztett multimédia fájlt új név
alatt mentheti el. Az AVI, Windows
media (wmv) és Windows media (asf)
fájltípusok közül választhat.
Í Képmegjelenítõ ablak: Ebben az ablakban lehet multimédiás tartalmat
hozzáadni.
97
A Macintosh USB illesztĘprogram telepítése
A Macintosh USB illesztĘ használata
1. A Macintosh USB illesztĘprogram nincs a szoftveres CD-n, mivel
a Macintosh operációs rendszer támogatja a fényképezĘgép
illesztĘjét.
2. EllenĘrizze a MAC operációs rendszerének változatát az indítás
alatt. Ez a fényképezĘgép a MAC OS 10.3 operációs rendszerrel
kompatibilis.
3. Kapcsolja össze a fényképezĘgépet a Macintosh rendszerĦ
számítógéppel, majd kapcsolja be azt.
4. A fényképezĘgép Macintosh rendszerĦ számítógéphez való
csatlakoztatása után egy új ikon jelenik meg a számítógép asztalán.
1. Kattintson duplán a számítógép asztalán levĘ új ikonra.
Megjelenik a memóriában levĘ mappa.
2. Válasszon ki egy képfájlt és másolja vagy helyezze át a
Macintosh számítógépre.
98
ElĘször fejezze be a számítógéprĘl a fényképezĘgépre való
feltöltést, majd távolítsa el a cserélhetĘ lemezt az Extract
parancs segítségével.
GYIK
Az USB csatlakozás mĦködészavara esetén kérjük ellenĘrizze a
következĘket.
1. eset
Az USB kábel nincs csatlakoztatva vagy nem a
fényképezĘgép USB kábelét használták.
A fényképezõgép USB kábelét használja a csatlakoztatáshoz.
2. eset
A fényképezĘgépet nem ismeri fel a PC.
IdĘnként a fényképezĘgép [Unknown Devices] (Ismeretlen
eszközök) között jelenik meg a Device Managerben
(EszközkezelĘben).
Kapcsolja ki a fényképezĘgépet, húzza ki az USB kábelt,
dugja vissza az USB kábelt, majd ismét kapcsolja be a
fényképezĘgépet.
3. eset
Fájlátvitel közben váratlan hiba jelentkezett.
Kapcsolja ki, majd be a fényképezĘgépet. Ismételje meg
a fájlátvitelt.
4. eset
USB hub használata esetén.
Elõfordulhat, hogy ha a fényképezõgépet és a számítógépet
USB hubbal kapcsolja össze, problémák jelentkeznek, abban
az esetben ha a számítógép és a hub nem kompatibilisek.
Amennyiben lehetséges a számítógépet és a fényképezĘgépet
közvetlenül kapcsolja össze.
5. eset
Más USB kábelek is csatlakoznak a számítógéphez?
A fényképezĘgép hibásan mĦködhet, ha más USB
6. eset
Amikor megnyitom a Device Manager (Eszözkezelõ) ablakot (a
Start ĺ [Settings (Beállítások)] ĺ Control Panel (Vezérlõpult) ĺ
[Performance and Maintenance (Teljesítmény és karbantartás)]
ĺ System (Rendszer)ĺ [Hardware (Hardver)] ĺ Device Manager (Eszközkezelõ) útvonalon), Unknown Devices (Ismeretlen
eszközök) vagy Other Devices (Egyéb eszközök) olyan tételeket
tartalmaznak, melyek mellett sárga kérdõjel (?) vagy felkiáltójel (!)
látható.
A jobb egérgombbal kattintson a kérdõjeles (?) vagy
felkiáltójeles (!) tételre, és válassza a „Remove”
(Eltávolítás) parancsot. Indítsa újra a számítógépet, és
kapcsolja összes újra a fényképezĘgéppel.
7. eset
Bizonyos biztonsági programok (Norton Anti Virus, V3 stb.)
miatt egyes számítógépek a fényképezĘgépet nem ismerik
fel cserélhetĘ lemezként.
Állítsa le a biztonsági programot és kapcsolja össze a
fényképezõgépet a számítógéppel. Olvassa el a biztonsági
programnak az ideiglenes leállításra vonatkozó utasításait.
8. eset
A fényképezĘgép a számítógép elülsĘ lapján levĘ USB
csatlakozóhoz kapcsolódik.
Ha az fényképezĘgép a számítógép elülsĘ lapján levĘ
USB portra csatlakozik, elĘfordulhat, hogy a számítógép
nem ismeri fel a fényképezĘgépet. A fényképezĘgépet
a számítógép hátsó lapján levĘ USB csatlakozóhoz
kapcsolja.
csatlakozású eszközzel párhuzamosan kapcsolják össze
a számítógéppel. Ebben az esetben húzza ki a másik
USB kábelt, és csak az egyik USB kábelt csatlakoztassa
a fényképezĘgéphez.
99
GYIK
Ha a számítógépre nem telepítették a DirectX 9.0c vagy újabb verzióját
Telepítse a DirectX 9.0c vagy újabb változatát
1) Helyezze be a fényképezĘgéppel szállított CD lemezt
2) Futtassa a Windows Explorer (Windows IntézĘ) programot,
válassza ki a [CD-ROM meghajtó:\DirectX] mappát, majd kattintson
a DXSETUP.exe fájlra. A DirectX feltelepül. A DirectX a következĘ
weblapról tölthetĘ le: http://www.microsoft.com/directx
Ha a fényképezõgéppel összekapcsolt számítógép nem válaszol
a Windows beindulásakor.
Ebben az esetben kapcsolja szét a számítógépet és a fényképezõgépet,
hogy a Windows beinduljon. Ha a probléma továbbra is fennáll, tiltsa le
a Legacy USB Support (Örökölt USB támogatás) beállítást és indítsa
újra a számítógépet. A Legacy USB Support (Örökölt USB támogatás) a
BIOS beállító programban található. (A BIOS beállító program gyártóról
gyártóra különbözik, és bizonyos BIOS menükben nem létezik a Legacy
USB Support – örökölt USB támogatás – beállítás). Ha nem tudja
megváltoztatni ezt a beállítást, forduljon a számítógép vagy a BIOS
gyártójához.
Ha a videóklipet nem tudja letörölni vagy a cserélhetĘ lemez nem
értelmezhetĘ vagy a fájlátvitel közben hibaüzenet jelenik meg.
Ha csak a Samsung Master programot telepíti, a fent leírt
problémák esetenként jelentkeznek.
- Zárja be a Samsung Master programot a Tálcán levĘ
Samsung Master ikonra kattintva.
- Telepítse a szoftveres CD-n levĘ összes alkalmazásszoftvert.
100
A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelĘ ártalmatlanítása
A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelĘ ártalmatlanítása
(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó
rendszerrel rendelkezĘ európai országok területén alkalmazandó.)
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplĘ jelzés
arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad
egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a
Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor
az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó
mennyiségĦ higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok
nem megfelelĘ kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek
az egészségre vagy a környezetre.
A természeti erĘforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának
ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi
hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.
Az ebbe a készülékbe beépített akkumulátort a felhasználó nem
cserélheti ki. A cserével kapcsolatos felvilágosításért forduljon a
szolgáltatóhoz.
A termék elĘírásszerĦ végkezelése
A termék elĘírásszerĦ végkezelése (Elhasznált elektromos
és elektronikus felszerelés) (Az Európai Unióban és más,
külön hulladékbegyĦjtĘ rendszereket mĦködtetĘ európai
országokban érvényes)
A terméken vagy annak dokumentációjában ez a jelzés azt jelenti,
hogy a terméket életciklusa végén tilos más háztartási hulladékkal együtt eldobni. Annak érdekében, hogy elkerülje, hogy a nem
ellenĘrzött körülmények között kidobott hulladék ártson a környezetnek
és az egészségnek, kérjük, a terméket válassza el a többi hulladéktól
és felelĘsségtudatosan tegye lehetĘvé az anyagok minél nagyobb
mértékĦ újrahasznosítását. A háztartási felhasználók vagy vegyék fel
kapcsolatot azzal az üzlettel, amelyben a terméket vásárolták, vagy
a helyi önkormányzattal, ahol részletes tájékoztatást kap arról, hogy
milyen módon járulhat hozzá a környezetvédelmi szempontból biztonságoz újrahasznosításhoz. A kereskedelmi felhasználók lépjenek
kapcsolatba a szállítóval és ellenĘrizzék a vásárlási szerzĘdésben
rögzített feltételeket. Ezt a terméket nem szabad más kereskedelmi
hulladékkal együtt kidobni.
Samsung Eco jel
A Samsung saját szimbóluma, amelynek célja, hogy
hatékonyan tudassa a vásárlókkal a Samsung
környezetbarát termékekkel kapcsolatos tevékenységét.
A jel a Samsung környezetbarát termékek kifejlesztésére
irányuló folyamatos törekvését jelképezi.
101
Download PDF

advertising