Samsung | SAMSUNG L77 | Samsung L77 Felhasználói kézikönyv

felhasználói kézikönyve
Köszönjük, hogy Samsung fényképezŒgépet vásárolt.
Ez a kézikönyv bemutatja a fényképezŒgép használatát, beleértve a képek készítését, képek
letöltését és a szoftver használatát.
Új fényképezŒgépe használata elŒtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet.
MAGYAR
Utasítások
A fényképezŒgép bemutatása
■ A fényképezŒgépet az alábbiak szerint használja.
Telepítse a fényképezŒgép
illesztŒjét
A fényképezŒgének számítógéphez való
USB kábeles csatlakoztatása elŒtt telepítenie
kell a fényképezŒgép illesztŒprogramját.
Telepítse a szoftvert tartalmazó CD-n levŒ
fényképezŒgép illesztŒprogramot. (81. oldal)
Készítsen egy fényképet
Készítsen egy fényképet. (16. oldal)
Csatlakoztassa az USB kábelt
Csatlakoztassa az USB kábelt a
számítógép USB portjához és a
fényképezŒgép USB aljzatához. (85. oldal)
EllenŒrizze a fényképezŒgép
állapotát
EllenŒrizze a fényképezŒgép állapotát. Ha
kikapcsolt állapotban van, nyomja meg a
fényképezŒgép gombját, hogy bekapcsolja azt.
EllenŒrizze a
[CserélhetŒ lemezt]
Indítsa el a Windows INTÉZÃT (Explorer)
és keresse meg a [Removable Disk]
(CserélhetŒ lemez) meghajtót. (85. oldal)
Köszönjük, hogy Samsung digitális fényképezŒgépet vásárolt.
● A fényképezŒgép használata elŒtt kérjük, olvassa el figyelmesen a felhasználói
kézikönyvet.
● Ha igénybe szeretné venni értékesítés utáni szolgáltatásunkat, hozza el a
fényképezŒgépet az értékesítés utáni központunkba, és írja le a hibás mıködés
okát (pl. akkumulátor, memóriakártya stb.).
● MielŒtt használná (pl. utazás vagy egy fontos esemény), ellenŒrizze, hogy a
fényképezŒgép megfelelŒen mıködik-e, hogy elkerülje a kellemetlen
meglepetéseket. A Samsung nem vállal felelŒsséget a fényképezŒgép hibás
mıködésébŒl eredŒ veszteségekért vagy károkért.
● Tartsa kéznél, biztonságos helyen ezt a kézikönyvet.
● A kézikönyv tartalma és ábrái elŒzetes bejelentés nélkül változhatnak a
fényképezŒgép funkcióinak bŒvítése esetén.
A Microsoft, Windows és Windows logó a Microsoft Corporation bejegyzett
védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
Minden más, a jelen kézikönyvben megemlített márkanév és terméknév az illetŒ
tulajdonosok bejegyzett névjegye.
● Ha kártyaolvasót használ ahhoz, hogy a memóriakártyán levŒ fényképeket számítógépre
másolja, a képek megsérülhetnek. Ha a fényképezŒgéprŒl másol át képeket a számítógépre,
gyŒzŒdjön meg arról, hogy a fényképezŒgépet és a számítógépet a készülékkel szállított USB
kábellel kapcsolja össze. Ne feledje, hogy a gyártó nem vállal felelŒsséget a memóriakártyán
levŒ képek elvesztéséért vagy sérüléséért, ha ez kártyaolvasó használata miatt történik.
1
Veszély
A VESZÉLY közvetlenül veszélyes helyzetet jelöl, amely megfelelŒ óvintézkedések
hiányában komoly vagy halálos sérüléseket okozhat.
■ Ne próbálja módosítani a fényképezŒgépet. EllenkezŒ esetben tüzet, személyi
sérülést, áramütést vagy a fényképezŒgép vagy saját személye súlyos sérülését
okozhatja. A belsŒ megvizsgálást, karbantartást és javítási munkálatokat csak a
forgalmazó vagy a Samsung FényképezŒgép-szerviz végezheti.
■ Ne használja a terméket gyúlékony vagy robbanó gázok közelében, mivel így
fokozza a robbanásveszélyt.
■ Ha a fényképezŒgép belsejébe folyadék vagy idegen tárgy kerül, ne használja
fényképezŒgépét.
Kapcsolja ki a fényképezŒgépet, majd csatolja le a tápforrásról.
Lépjen kapcsolatba a Samsung FényképezŒgép-szervizzel.
Ilyen esetben ne használja a készüléket, mert tüzet vagy áramütést okozhat.
■ Ne juttasson a fényképezŒgép belsejébe fémbŒl készült vagy gyúlékony idegen
anyagokat annak nyílásain, pl. memóriakártya foglalatán vagy elemrekeszén
keresztül. Ez tızhöz vagy áramütéshez vezethet.
■ Ne mıködtesse a fényképezŒgépet nedves kézzel. Fennáll az áramütés
veszélye.
2
Figyelmeztetés
A FIGYELMEZTETÉS potenciális veszélyt jelez, amely megfelelŒ óvintézkedések
hiányában komoly vagy halálos sérüléseket okozhat.
■ Ne használja a vakut emberek vagy állatok közvetlen közelében.
Ha a vaku túlságosan közel kerül az emberek vagy állatok szeméhez,
károsíthatja azok látását.
■ Biztonsági okokból a terméket és tartozékait tartsa távol a gyermekektŒl és
állatoktól, elkerülve olyan baleseteket, mint:
•Az akkumulátorvagy a fényképezŒgép kis méretı összetevŒinek lenyelése.
Ha mégis bekövetkezik a baleset, azonnal forduljon orvoshoz.
•A fényképezŒgép mozgó részei sérüléseket okozhatnak.
■ Hosszadalmas használat esetén az akkumulátor és a fényképezŒgép
felforrósodhat, ami annak meghibásodásához vezethet. Amennyiben a
fényképezŒgép túlmelegedik, kapcsolja ki és hagyja néhány percig lehılni.
■ Ne hagyja a fényképezŒgépet olyan helyeken, ahol rendkívül magas
hŒmérséklet hatásának teszi ki, ilyenek a szigetelt jármı, napsugarak közvetlen
hatása vagy más, jelentŒs hŒmérsékletingadozású helyek.
Amennyiben a fényképezŒgépet szélsŒséges hŒmérséklet hatásának teszi ki,
árthat belsŒ összetevŒinek, és tüzet is okozhat.
■ A fényképezŒgép használata közben ne takarja le a készüléket és a töltŒt.
EllenkezŒ esetben túlmelegedhet, aminek következtében a fényképezŒgép
burkolata deformálódhat vagy tız keletkezhet. A fényképezŒgépet és tartozékait
mindig jól szellŒzŒ helyen használja.
Vigyázat
A VIGYÁZAT potenciális veszélyt jelez, amely megfelelŒ óvintézkedések
hiányában könnyı vagy mérsékelt sérüléseket okozhat.
■ A szivárgó, túlmelegedŒ vagy hibás akkumulátor tüzet vagy sérüléseket okozhat.
•A fényképezŒgépnek megfelelŒ mıszaki jellemzŒkkel rendelkezŒ
akkumulátort használjon.
•Ne zárja rövidre, ne hevítse fel és ne dobja tızbe az elemet.
•Ne helyezze be az elemet fordítva.
■ Ha a fényképezŒgépet hosszú ideig nem fogja használni, vegye ki az
akkumulátort. EllenkezŒ esetben az akkumulátorból kiszivároghat a korrozív
elektrolit, ami maradandóan károsíthatja a fényképezŒgép összetevŒit.
■ Ne kapcsolja be a vakut, ha kezével vagy tárgyakkal érintkezik.
Ne érintse meg a vakut annak folyamatos használata közben. EllenkezŒ
esetben égési sebeket okozhat.
■ Ne mozgassa el a fényképezŒgépet, ha bekapcsolt állapotban van és a
váltóáramú adaptert használja. Használat után, mielŒtt kihúzná a kábelt a fali
aljzatból, mindig kapcsolja ki a fényképezŒgépet. Ezután, a fényképezŒgép
elmozgatása elŒtt gyŒzŒdjön meg arról, hogy a fényképezŒgépet egyéb
készülékekhez kapcsoló csatlakozókábeleket lecsatolta. EllenkezŒ esetben
megsértheti a kábeleket és tüzet vagy áramütést okozhat.
■ Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a lencsét vagy a lencsefedelet, ellenkezŒ
esetben a fénykép homályos lehet vagy a fényképezŒgép meghibásodhat.
■ Kerülje el a lencse vagy a vaku eltakarását kép készítése közben.
■ A hitelkártyák elveszíthetik mágnesességüket, ha a fényképezŒgép közelébe
kerülnek. Ne hagyjon mágnescsíkos kártyát a fényképezŒgép közelében.
■ A fényképezŒgép számára elŒírt váltóáramú adaptertŒl eltérŒ adapter
használata a készülék hibás mıködését idézheti elŒ.
※ Használható váltóáramú adapter:
Feszültség: 5 V, áramerŒsség: 2 A, átmérŒ (Φ): 4.0
Tartalomjegyzék
FELKÉSZÜLÉS
●A rendszer vázlatos képe …………5
●A funkciók azonosítása ……………6
■FelsŒ rész és elŒlap ………………6
■Hátlap ……………………………7
■Oldalsó / Alsó rész / ötfunkciós gomb…8
■IdŒzítŒ lámpa ………………………9
■FényképezŒgép állapot lámpa……9
■Mód ikon……………………………9
●Csatlakoztatás a tápforrásra …9
●Memóriakártya behelyezése ……12
●A memóriakártya használati utasítása …13
FELVÉTEL
●Az LCD kijelzŒ ikonjai …………15
●A felvétel mód kiválasztása …16
●A felvétel mód elindítása …………16
■Az AUTOMATA mód használata…16
■A Mozi mód használata …………17
■Hang nélküli videoklip felvétele …17
■Videoklip felvételének szüneteltetése
(Sorozatos felvétel) ………………17
■A sorozatos felvétel használata…17
■A Program mód használata ……18
■Az EPS mód használata ………18
■Mire figyeljünk az EPS mód
használatakor ……………………18
■A Színhely módok használata …19
●Mire figyeljünk fényképkészítéskor…19
●A fényképezŒgép gombjainak használata
a készülék beállításához ……………20
■KI-/BEKAPCSOLÓ gomb ………20
■REKESZZÁR gomb ……………20
■ZOOM W / T gomb ………………20
■Info / Fel gomb …………………22
■Makró / LE gomb…………………22
■Fókuszzár ………………………23
■Vaku / Balra gomb ………………23
■IdŒzítŒ / Jobbra gomb ……………25
■MENÜ / OK gomb ………………26
■M (Mód) gomb……………………26
■E (Hatás) gomb …………………27
■Speciális hatás (E gomb): Szín …27
■Speciális hatás (E gomb):
Képszerkesztés …………………28
■Színtelítettség ……………………28
■Speciális hatás (E gomb): FUN …29
■ElŒre beállított fókuszkeretek ……29
■Összetett kép készítése …………30
■Képkeret …………………………32
■Fn gomb …………………………33
■Méret ……………………………34
3
Tartalomjegyzék
■MinŒség / Képváltási gyakoriság…34
■Fénymérés ………………………35
■Sorozatkép ………………………35
■ISO ………………………………36
■Fehéregyensúly …………………36
■Megvilágítás-kiegyenlítés ………37
■Lassú kioldás ……………………38
■Videoklip képstabilizáló …………38
●Az LCD kijelzŒ használata a
fényképezŒgép beállításához ……39
■Képélesség ………………………39
■Kontraszt …………………………39
■Hangmemo ………………………40
■Hangfelvétel………………………40
■Hang nélküli videoklip felvétele …41
■SZÍNHELY mód …………………41
●Hang menü ………………………42
■Hang………………………………42
●Beállítás menü ……………………43
■Beáll. 1 ……………………………44
•Fájlnév……………………………44
•Nyelv ……………………………45
•A dátum / óra / dátumtípus beállítása …45
•A felvétel dátumának megjelenítése
a képen …………………………45
•LCD világosság …………………45
•KezdŒkép ………………………46
4
■Beáll. 2 ……………………………46
•Áttekintés ………………………46
•Automatikus kikapcsolás ………46
•LCD mentés ……………………47
•A video kimenet típusának
kiválasztása ……………………47
•Memória formázása ……………48
•Inicializálás ………………………48
LEJÁTSZÁS
●A lejátszás mód indítása …………49
■Állókép lejátszása ………………49
■Videoklip lejátszása ……………49
■A videoklip rögzítŒ funkció ………50
■FényképezŒgépen levŒ videoklip
vágása ……………………………50
■Hangfelvétel lejátszása …………51
●Az LCD kijelzŒ ikonjai ……………51
●A fényképezŒgép gombjainak használata
a készülék beállításához ……………52
■Miniatır / Nagyítás gomb ………52
■Info / Fel gomb …………………53
■Lejátszás és szüneteltetés / Le gomb…54
■Balra / Jobbra / Menü / OK gomb…54
■Törlés gomb………………………55
■Nyomtató gomb …………………55
■Speciális hatás (E gomb):
Átméretezés ……………………56
■Speciális hatás (E gomb):
Kép elforgatása …………………57
■Speciális hatás (E gomb): Szín …57
■Speciális hatás (E gomb):
Képszerkesztés …………………58
■Speciális hatás (E gomb): FUN …59
•ElŒre beállított fókuszkeretek …59
•Összetett kép ……………………60
•Képkeret …………………………62
BEÁLLÍTÁS
●A lejátszási funkció beállítása az LCD
kijelzŒn ……………………………63
■Diavetítés indítása ………………64
■Lejátszás …………………………66
•Hangmemo………………………66
•Képek törlése ……………………66
•Képek védelme …………………67
•DPOF ……………………………68
•Kártyára másolás ………………70
■PictBridge…………………………71
■PictBridge: Képkiválasztás………72
■PictBridge: Nyomtatási beállítások …72
■PictBridge: Alapállapot …………73
●Fontos megjegyzések ……………73
●FigyelmeztetŒ jelzés ……………75
●MielŒtt szervizközponthoz fordulna…76
●Mıszaki adatok …………………78
SZOFTVER
●A szoftverre vonatkozó
megjegyzések ……………………80
●Rendszerkövetelmények…………80
●A szoftverrŒl ………………………81
●Az alkalmazásszoftver telepítése…81
●A számítógép mód indítása………84
●A cserélhetŒ lemez eltávolítása …87
●Az Macintosh USB illesztŒprogram
telepítése …………………………88
●A Macintosh USB illesztŒ használata…88
●A Windows 98SE USB illesztŒ
eltávolítása ………………………88
●Digimax Master …………………89
●GYIK ………………………………91
A rendszer vázlatos képe
A termék használata elŒtt ellenŒrizze, hogy a csomag tartalma megfelelŒ-e. A csomag tartalma az eladási területtŒl függŒen változhat. Opcionális berendezés vásárlásához
forduljon a legközelebbi Samsung forgalmazóhoz vagy Samsung szervizközponthoz.
< A csomagban található összetevŒk >
FényképezŒgép-tok
Felhasználói kézikönyv,
A termék garancialevele
DPOF kompatibilis
nyomtató (lásd a 68. oldalt)
A fényképezŒgép
pántja
Szoftver CD
(lásd a 81. oldalt)
Számítógép
(lásd a 85. oldalt)
PictBridge kompatibilis
nyomtató (lásd a 71. oldalt)
SD memóriakártya / MMC
(lásd a 12. oldalt)
USB kábel
AV kábel
Akkumulátor (SLB-0637)
Váltóáramú tápkábel
TöltŒ (SBC-L7)
KülsŒ monitor
(lásd a 47. oldalt)
5
A funkciók azonosítása
FelsŒ rész és elŒlap
Rekeszzár gomb
Ki-/bekapcsoló gomb
IdŒzítŒ lámpa
Vaku
Lencse
Mikrofon
6
A funkciók azonosítása
Hátlap
FényképezŒgép állapot lámpa
Zoom T gomb (digitális zoom)
Zoom W gomb (miniatır)
M (Mód) gomb
LCD kijelzŒ
A fényképezŒgép pántja
E (Hatások) gomb
Ötfunkciós gomb
Fn / Törlés gomb
Lejátszás mód / Nyomtató gomb
7
A funkciók azonosítása
Ötfunkciós gomb
Oldalsó / alsó rész
Információ / Fel gomb
Menü / OK gomb
USB / AV port
Vaku /
Balra gomb
IdŒzítŒ /
Jobbra gomb
Egyetnáramú csatlakozó
Makró / LE gomb
Lejátszás és szüneteltetés gomb
Akkumulátor-rekesz
Memóriakártya foglalat
Állvány foglalat
Akkumulátor-rekesz fedele
8
Hangszóró
A funkciók azonosítása
■ IdŒzítŒ lámpa
Ikon
Állapot
Villog
Leírás
- Az elsŒ 7 másodpercben a lámpa 1 másodperces
gyakorisággal villog.
- Az utolsó 3 másodpercben a lámpa 0,25 másodperces
gyakorisággal, gyorsan villog.
■ Mód ikon: A fényképezŒgép módjainak beállításáról a kézikönyv 16. oldalán talál
további információt.
MÓD
MÓD
Villog
A kép kb. 10 másodperc után készül el, majd 2
másodpercre rá egy második kép is készül.
IKON
MÓD
■ FényképezŒgép állapot lámpa
Ha az USB kábelt
A lámpa kialszik
nyomtatóhoz csatlakoztatták
Ha a nyomtató nyomtat
A lámpa villog
A lámpa kigyullad
(A fényképezŒgép a tárgyra fókuszál)
Ha az AF bekapcsol
A lámpa villog
(A fényképezŒgép nem fókuszál a tárgyra)
PROGRAM
MOZI
HANGFE LEJÁTSZ
LVÉTEL
ÁS
JELENET
2 másodpercig a lámpa 0,25 másodperces gyakorisággal,
gyorsan villog.
Leírás
A lámpa kigyullad, illetve kialszik, ha a
Bekapcsolva
fényképezŒgép felkészült a fényképezésre
A lámpa a képadatok elmentése közben villog, és
kialszik, miután a fényképezŒgép felkészült a
Képkészítés után
fényképezésre.
A lámpa kigyullad (a készülék inicializálása után az
Ha az USB kábelt
számítógéphez csatlakoztatták LCD monitor kikapcsol)
Adatátvitel a számítógéppel A lámpa villog (az LCD kijelzŒ kikapcsol)
EPS
IKON
Villog
Állapot
AUTOMATA
GYEREK
ÉJSZAKAI PORTRÉ
EK
NAPLEM
ENTE
HAJNAL
TÁJKÉP
KÖZELI
VÍZPART
HÁTTÉRF
TÙZIJÁTÉK
&HÓ
ÉNY
IKON
SZÖVEG
-
Csatlakoztatás a tápforrásra
■ A fényképezŒgéppel szállított akkumulátor (SLB-0637) használatát ajánljuk.
■ SLB-0637 akkumulátor Mıszaki adatai
Modell
Típus
Kapacitás
Feszültség
Feltöltés idŒtartama
SLB-0637
Lítium ion
660 mAh
3,7 V
Kb. 90 perc (SBC-L7 használata esetén)
9
Csatlakoztatás a tápforrásra
■ Képek száma és az elem élettartama: SLB-0637 használata esetén
Állókép
Mozi
Akkumulátor élettartama
Képek száma
Kb. 75 perc
Kb. 150
Teljesen feltöltött akkumulátor
használatával Auto mód
7M képméret Finom képminŒség
Fényképezések közötti idŒköz:
A
következŒ 30 mp.
A zoom helyzetének
fényképez
megváltoztatása Széles és Tele
ési
között minden fényképezés után.
körülmény A vaku minden második képnél
ek között villan fel
A fényképezŒgép 5 percig tartó
folyamatos használata, majd
kikapcsolása egy percig.
Felvétel idŒtartama
Kb. 65 perc
Teljesen feltöltött
akkumulátor
használatával
A
640X480 képméret
következŒ 30 fps képváltási
fényképez gyakoriság
ési
körülmény
ek között
※ Ezeket az adatokat a Samsung normál körülmények között mérte, és a
fényképezési feltételektŒl és a fényképezŒgép beállításaitól függnek.
10
INFORMÁCIÓK
Fontos információk az akkumulátor használatáról
● Ha nem használja a fényképezŒgépet, kapcsolja ki azt.
● Ha a fényképezŒgépet hosszabb ideig nem fogja használni, vegye ki az
akkumulátort.
Az akkumulátor feszültsége idŒvel csökkenhet, és az akkumulátor a
fényképezŒgép belsejébe szivároghat, ha abban tárolják.
● Az alacsony (0°C alatti) hŒmérséklet negatívan befolyásolja az akkumulátor
teljesítményét, ezért az üzemidŒ megrövidülhet.
● Az akkumulátor normális hŒmérsékleti viszonyok között általában
visszanyeri teljesítményét.
● Ha a fényképezŒgépet hosszú ideg használják, annak burkolata
felmelegedhet.
Ez teljesen normális jelenség.
Csatlakoztatás a tápforrásra
■ Kicserélheti az SLB-0637 akkumulátort az SBC-L7-re.
■ Hogyan kell feltölteni az akkumulátort (SLB-0637)
1. Csatlakoztassa a töltŒt és a váltóáramú kábelt
3. Egyeztesse az akkumulátor és a töltŒ csatlakozási pontjait, és csatlakoztassa
az akkumulátort a töltŒhöz a látható módon. Ha az akkumulátor helyesen
töltŒdik, akkor a piros lámpa bekapcsol. Ha az akkumulátor teljesen fel van
töltve, a lámpa kialszik.
2. Csatlakoztassa a váltóáramú kábelt a konnektorhoz.
■ A töltŒ töltésjelzŒ LED-je
Töltés alatt
A töltés befejezŒdött
Töltési hiba
TöltésjelzŒ LED
A piros LED világít
A LED kikapcsol
A piros LED villog
11
Csatlakoztatás a tápforrásra
■ Az akkumulátort az ábrán látható módon
helyezze be
- Ha a fényképezŒgép nem kapcsolódik be az
akkumulátor behelyezése után, ellenŒrizze,
hogy az akkumulátort megfelelŒen helyezte
be (a +/- polaritás irányítása megfelelŒ).
- Az akkumulátor-rekesz fedelének
felnyitásakor ne nyomja le túlzott erŒvel az
akkumulátor-rekesz fedelét.
EllenkezŒ esetben az akkumulátor-rekesz
fedele megsérülhet.
■ Az akkumulátor töltöttségi állapotát az LCD kijelzŒn levŒ 4 fokozatú kijelzŒ mutatja.
Akkumulátor
kijelzŒje
Az akkumulátor Az akkumulátor Az akkumulátor
feszültsége
feszültsége
feszültsége
alacsony
alacsony
alacsony
Az akkumulátor
Akkumulátor
(Készüljön fel (Készüljön fel (Készüljön fel
teljesen feltöltött
arra, hogy fel
arra, hogy fel
állapota
arra, hogy fel
állapotban van
kell töltenie
kell töltenie
kell töltenie
vagy le kell
vagy le kell
vagy le kell
cserélnie azt) cserélnie azt) cserélnie azt)
12
Memóriakártya behelyezése
■ A memóriakártyát az ábrán látható módon helyezze be.
- A memóriakártya behelyezése elŒtt
kapcsolja ki a fényképezŒgépet.
- A memóriakártya elülsŒ részének a
fényképezŒgép hátsó része (az LCD
kijelzŒ) felé, míg a kártya érintkezŒinek a
fényképezŒgép elülsŒ része (a lencse) felé
kell irányulniuk.
- Ne helyezze be a memóriakártyát fordítva.
EllenkezŒ esetben megrongálhatja a memóriakártya foglalatot.
A memóriakártya használati utasítása
● Újonnan vásárolt memóriakártya elsŒ használata elŒtt, ha a memóriakártya a
fényképezŒgép által nem ismert adatokat vagy más fényképezŒgéppel készített
képeket artalmaz, formázza a memóriakártyát (lásd a 48. oldalt).
● Memóriakártya behelyezése vagy kivétele elŒtt kapcsolja ki a fényképezŒgépet.
● A memóriakártya ismételt használata esetén annak teljesítménye csökken.
Ebben az esetben új memóriakártyát kell vásárolnia.
A Samsung garancia nem fedezi a memóriakártya normális elhasználódását.
● A memóriakártya egy elektronikus, nagy pontosságú eszköz.
A memóriakártyát ne hajlítsa meg, ne ejtse el, és ne tegye ki erŒrteljes
hatásoknak.
● Ne tárolja a memóriakártyát erŒs elektronikus vagy mágneses mezŒben, mint
például nagy hangerejı hangszórók vagy TV vevŒk közelében.
● Ne használja és ne tárolja a memóriakártyát nagy hŒmérsékletingadozású
környezetben.
● Óvja meg a memóriakártyát a szennyezŒdésektŒl vagy a folyadékoktól.
Ha nem sikerül ezt biztosítani, tisztítsa le a memóriakártyát egy puha ronggyal.
● A memóriakártyát annak dobozában tárolja, ha nem használja.
● Hosszú ideig való használat közben vagy után azt tapasztalhatja, hogy a
memóriakártya felmelegedett. Ez teljesen normális jelenség.
● Ne használjon olyan memóriakártyát, amelyet más digitális fényképezŒgéppel
használt. Ahhoz, hogy a memóriakártyát ezzel a fényképezŒgéppel használja, a
fényképezŒgép segítségével formázza azt.
● Ne használjon olyan memóriakártyát, amelyet más fényképezŒgéppel vagy
kártyaolvasóval formázott.
● Ha a memóriakártyát a következŒ hatások bármelyikének teszi ki, a rajta levŒ
adatok megsérülhetnek:
- A memóriakártyát nem megfelelŒen használták.
- A fényképezŒgép kikapcsolt vagy a memóriakártyát kivették másolás, törlés
(formázás) vagy beolvasás közben.
● A Samsung nem vállal felelŒsséget az így elveszett adatokért.
● Azt ajánljuk, hogy a fontos adatokat, mint ezek biztonsági másolatát, más
adathordozókra, pl. hajlékony lemezre, merevlemezre, CD-re stb. is másolja át.
● Ha nincs elegendŒ tárhely:
A kijelzŒn a [Memória megtelt!] üzenet jelenik meg, és a fényképezŒgép nem
használható. A fényképezŒgép által használt tárhely optimalizálása érdekében
cserélje le a memóriakártyát vagy törölje a memóriakártyán tárolt nem kívánt
képeket.
INFORMÁCIÓK
● Ne vegye ki a memóriakártyát, ha a fényképezŒgép állapotát jelzŒ lámpa
villog, mivel így megsértheti a memóriakártyán található adatokat.
13
A memóriakártya használati utasítása
■ A fényképezŒgép SD/SDHC memóriakártyákkal és MMC (multimédia
kártyákkal) használható.
A kártya érintkezŒi
■ 256 MB-os MMC memóriakártya használata esetén a képtárolási kapacitás az
alábbiak szerint alakul. Ezek a számok hozzávetŒlegesek, mivel a képtárolási
kapacitás olyan tényezŒktŒl függ, mint a tárgy és a memóriakártya típusa.
Rögzített kép mérete Szuperfinom
Írásvédelmi
kapcsoló
Címke
Állókép
[SD (Secure Digital) memóriakártya]
Az SD/SDHC memóriakártya egy írásvédelmi kapcsolóval rendelkezik, amely
megakadályozza a képfájlok törlését vagy a kártya formázását.
Az SD memóriakártya alsó része felé való elcsúsztatásával az adatok írásvédetté
válnak. Az SD memóriakártya felsŒ része felé való elcsúsztatásával az adatok
írásvédelme megszınik.
Fényképezés elŒtt csúsztassa el a kapcsolót az SD memóriakártya felsŒ része felé.
14
*
Videok
lip
Finom
Normál
30 FPS
15 FPS
71
139
206
-
-
79
156
230
-
-
94
184
270
-
-
99
193
284
-
-
156
301
435
-
-
435
681
979
-
-
-
-
-
kb. 10'
kb. 16'
-
-
-
kb. 34'
kb. 39'
※ A rögzítési idŒt a zoom funkció használata is befolyásolja.
A zoom gomb nem használható videoklip felvétele közben.
Az LCD kijelzΠikonjai
■ Az LCD kijelzŒ a fényképezési funkciókról és a kiválasztott elemekrŒl szolgáltat
információt.
①
⑳
Sz.
⑲
⑱
⑰
Leírás
Ikonok
Oldal
5
Makro
22 o.
6
Kontraszt
39 o.
7
Képélesség
39 o.
8
Automatikus fókusz kerete
16 o.
9
Kameraremegés figyelmeztetés
19 o.
②
⑯
10
Dátum / idŒ
③
⑮
11
Expozíció-kompenzáció / Lassú kioldás
④
⑭
12
Fehéregyensúly
36 o.
⑤
⑬
13
ISO
36 o.
⑥
⑫
14
35/38 o.
⑦
Fényképezési mód /
Stabilizátor
⑪
⑧
⑨
⑩
[Kép és teljes állapot]
Sz.
Leírás
Ikonok
Oldal
1
Felvétel mód
9. o.
2
Színtelítettség
28 o.
3
Vaku / Mik. Ki
23./17. o.
4
IdŒzítŒ
25 o.
2007/02/01 01:00 PM
/ LT
45 o.
37/38 o.
15
Fénymérés
35 o.
16
KépminŒség
34 o.
17
Képméret
34 o.
18
Akkumulátor
12 o.
19
Optikai / digitális zoom sáv /
digitális zoom arány
20 o.
20
Hangmemo
40 o.
21
Tárolható felvételek száma /
HátralevŒ idŒ (Videoklip / Hangfelvétel)
22
„Kártya behelyezve” kijelzŒ
4/00:00:00
14 o.
12 o.
15
A felvétel mód kiválasztása
■ A kívánt üzemmódot a fényképezŒgép hátlapján levŒ M (Mód) gombbal
választhatja ki Az Auto, Program, Mozi, EPS, Színhely (Éjszakai, Portré,
Gyerekek, Tájkép, Szövegfelismerés, Közeli, Naplemente, Hajnal, Háttérfény,
Tızijáték, Vízpart & Hó) üzemmódok közül lehet választani.
● A fényképezŒgép mód kiválasztása
1. Helyezze be az akkumulátort (12. oldal).
2. Helyezze be a memóriakártyát (12. oldal). Mivel a fényképezŒgép 20 MB
belsŒ memóriával rendelkezik, nem kell feltétlenül memóriakártyát használnia.
Ha nem használ memóriakártyát, a képek a belsŒ memóriában tárolódnak.
Ha memóriakártyát használ, a képek a memóriakártyára tárolódnak.
3. Zárja le az akkumulátor-rekesz fedelét.
4. Nyomja meg a ki-/bekapcsoló gombot, hogy
bekapcsolja a fényképezŒgépet.
AUTO.
5. Nyomja meg az M gombot és az ábrán látható
menü jelenik meg.
6. Kiválaszthat egy menüt az ötfunkciós gomb
megnyomásával.
SCENE
Fel / Le gomb: a kurzort a FÉNYKÉPEZÉS
[AUTO mód]
MENÜ, a SZÍNHELY MENÜ és a
Színhely mód között mozgatja.
Balra / Jobbra gomb: az egyes menük között mozgatja a kurzort.
7. Nyomja meg az OK gombot, és ezzel beállítja a felvétel módot.
16
A felvétel mód elindítása
■ Az AUTOMATA mód használata
Válassza ki ezt a módot annak érdekében, hogy
minimális felhasználói beavatkozással gyorsan és
könnyedén fényképezzen.
1. Válassza ki az Auto módot az M (Mód) gomb
megnyomásával (26. oldal).
2. Állítsa be a fényképezŒgépet a tárgy irányába, és
állítsa össze a képet az LCD kijelzŒ segítségével.
3. Nyomja le a rekeszzár gombját, hogy rögzítse a
képet.
[AUTOMATA mód]
INFORMÁCIÓK
●Ha az automatikus fókusz kerete piros színıvé válik a rekeszzár gombjának
félig lenyomásakor, azt jelzi, hogy a fényképezŒgép nem képes az alanyra
fókuszálni.
Ebben az esetben a fényképezŒgép kevésbé tud tiszta képet készíteni.
● Kerülje el a lencse vagy a vaku eltakarását kép készítése közben.
A felvétel mód elindítása
■ A Mozi mód használata
Videoklipet vehet fel, ameddig a tárkapacitás ezt lehetŒvé teszi.
1. Válassza ki az Mozi módot az M (Mód) gomb
megnyomásával (26. oldal).
2. Állítsa be a fényképezŒgépet a tárgy irányába, és
állítsa össze a képet az LCD kijelzŒ segítségével.
3. Nyomja meg egyszer a rekeszzár gombját.
A videofelvétel elindul, melynek idŒtartamát a
tárkapacitás korlátozza. A videofelvétel nem áll le,
[VIDEOKLIP mód]
ha elengedi a rekeszzár gombját.
Ha le szeretné állítani a felvételt, nyomja le ismét a rekeszzár gombját.
※ A képméret és -típus alább látható.
- Képméret
: 640X480, 320X240 (felhasználó által választható)
- Videoklip fájltípusa : Quick Time (MPEG-4)
■ Hang nélküli videoklip felvétele
Hang nélküli videoklip is rögzíthetŒ.
Az 1-3. lépések megegyeznek a MOZI módéival.
4. Nyomja meg a Menü gombot.
5. Válassza ki a [FELVÉTEL] menüt a Balra / Jobbra
gombbal.
6. Nyomja meg a Le gombot az [ELNÉMÍTÁS]
menüpontot, és nyomja meg a Jobbra gombot.
7. Válassza ki a kívánt menüt a [Be] menüponot a Fel / Le gomb segítségével.
8. Nyomja meg az OK gombot. Hang nélküli videoklip is rögzíthetŒ.
■ Videoklip felvételének szüneteltetése (Sorozatos felvétel)
Ez a fényképezŒgép lehetŒvé teszi, hogy a nem kívánt jelenetek alatt
ideiglenesen leállítsa a felvételt. Ezzel a funkcióval egyetlen videoklipként
rögzítheti a kedvenc jeleneteket anélkül, hogy több videoklipet kellene rögzítenie.
● A sorozatos felvétel használata
Az 1-2. lépések megegyeznek a MOZI módéival.
3. Állítsa be a fényképezŒgépet a tárgy irányába, és
állítsa össze a képet az LCD kijelzŒ segítségével.
Nyomja le a rekeszzár gombját.
A videofelvétel elindul, melynek idŒtartamát a
00 : 00 : 18
SH STOP / FELV.
tárkapacitás korlátozza. A videofelvétel nem áll le,
[Videoklip sorozatos felvétele]
ha elengedi a rekeszzár gombját.
4. Nyomja le a Szünet gombot (
), hogy
szüneteltesse a felvételt.
5. Nyomja le ismét a Szünet gombot (
), hogy folytassa a felvételt.
6. Ha le szeretné állítani a felvételt, nyomja le ismét a rekeszzár gombját.
17
A felvétel mód elindítása
■ A Program mód használata
Az automatikus mód kiválasztásával a fényképezŒgép optimális beállításokat
használ, azonban a különféle funkciókat kézzel is
beállíthatja.
1. Válassza ki a Program módot az M (Mód) gomb
megnyomásával (26. oldal).
2. Állítsa be a fényképezŒgépet a tárgy irányába, és
állítsa össze a képet az LCD kijelzŒ segítségével.
3. Nyomja le a rekeszzár gombját, hogy rögzítse a
[PROGRAM mód]
képet.
※ Olvassa el a 22-41. oldalt, hogy további
információt szerezzen a Program mód menüirŒl.
■ Az EPS mód használata
Ez a mód lecsökkenti a fényképezŒgép remegésének hatását, és elŒsegíti jól
exponált kép készítését homályos körülmények között.
1. Válassza ki az EPS módot az M (Mód) gomb
megnyomásával. (26. oldal.)
2. Állítsa be a fényképezŒgépet a tárgy irányába, és
állítsa össze a képet az LCD kijelzŒ segítségével.
3. Nyomja le a rekeszzár gombját, hogy rögzítse a
képet.
[EPS mód]
18
● Mire figyeljünk az EPS mód használatakor
1. A digitális zoom nem mıködik EPS módban.
2. Ha a környezet megvilágítása jobb, mint a fénycsöves, az EPS nem
aktiválódik.
3. Ha a környezet megvilágítása gyengébb, mint a fénycsöves, a
fényképezŒgép remegés figyelmeztetŒ kijelzŒ (
) megjelenik a kijelzŒn.
Optimális kép készítése érdekében csak abban az esetben fényképezzen, ha
a fényképezŒgép remegés figyelmeztetŒ kijelzŒ (
) nem látható a kijelzŒn.
4. Ha a tárgy megmozdul, a fénykép homályos lehet.
5. Annak érdekében, hogy jó minŒségı képet készítsen, ne mozgassa el a
fényképezŒgépet, ha a kijelzŒn a [Rögzítés!] üzenet jelenik meg.
6. Mivel az EPS a fényképezŒgép digitális processzorát használja,
megtörténhet, hogy az elkészített képek feldolgozására és azok elmentésére
a készüléknek valamivel több idŒre van szüksége.
A felvétel mód elindítása
Mire figyeljünk fényképkészítéskor
■ A Színhely módok használata
Ezzel a menüvel könnyedén optimálisra állíthatja a fényképezŒgépet, a
körülményeknek megfelelŒen.
1. Válassza ki a Színhely módot az M (Mód) gomb
megnyomásával (26. oldal).
2. Állítsa be a fényképezŒgépet a tárgy irányába, és
állítsa össze a képet az LCD kijelzŒ segítségével.
3. Nyomja le a rekeszzár gombját, hogy rögzítse a
képet.
[SZÍNHELY mód]
※ A rendelkezésre álló színhely módok a következŒk:
[ÉJSZAKAI] (
)
: Éjszakai vagy más, sötét környezetben készített
állóképek készítésére használható.
[PORTRÉ] (
)
: Arc lefényképezésére használható.
[GYEREKEK] (
)
: Gyors mozgásban levŒ tárgyak, például
gyermekek lefényképezésére használható.
[TÁJKÉP] (
)
: Távoli színhelyek lefényképezésére használható.
[KÖZELI] (
)
: Kis tárgyakról, például növényekrŒl vagy rovarokról
közeli képek készítésére használható.
[SZÖVEG] (
)
: Ez a mód egy dokumentum lefényképezésére
használható.
[NAPLEMENTE] (
) : Naplemente lefényképezésére használható.
[HAJNAL] (
)
: Hajnali képek készítésére használható.
[HÁTTÉRFÉNY] (
) : Árnyékmentes portrék készítése hátulról világító
fény esetén.
[TÙZIJÁTÉK] (
)
: Tızijátékos jelenetek fényképezésére.
[VÍZPART&HÓ] (
) : Óceán, tó, vízpart vagy hóval fedett táj
fényképezésére szolgál.
■ A rekeszzár gomb félig lenyomása.
Nyomja le finoman a rekeszzár gombot, hogy ellenŒrizze a fókuszt és a vaku
akkumulátorának töltöttségi fokát.
Nyomja le teljesen a rekeszzár gombját, hogy rögzítse a képet.
[Nyomja le finoman a rekeszzár gombját]
[Nyomja le a rekeszzár gombját]
■ A rendelkezésre álló memóriakapacitás a körülményektŒl és a fényképezŒgép
beállításától függ.
■ Ha a Vaku Ki vagy Lassú szinkronizálási módot választja gyenge megvilágítási
körülmények között, a fényképezŒgép remegés figyelmeztetŒ jelzés (
)
megjelenhet az LCD kijelzŒn. Ebben az esetben használjon fotoállványt, helyezze a
fényképezŒgépet stabil felületre vagy változtassa meg a vakus fényképezési módot.
■ Fényképezés fénnyel szemben:
Ne fényképezzen a nappal szemben. EllenkezŒ esetben a fénykép sötét lesz. Ha
nappal szemben fényképez, használja a [Háttérfény] színhelyfényképezés módot
(lásd a 19. oldalt), a derítŒ villanófényt (lásd a 23. oldalt), a fénymérést (lásd a 35.
oldalt) vagy a expozíció-kompenzációt (lásd a 37. oldalt).
■ Kerülje el a lencse vagy a vaku eltakarását kép készítése közben.
■ Állítsa össze a képet az LCD kijelzŒ segítségével.
■ Bizonyos körülmények között az automatikus fokuszáló rendszer nem mıködik
az elvárásoknak megfelelŒen.
- Fényképezéskor a tárgy kontrasztja gyenge.
- Ha a tárgy nagyon visszatükrözŒdŒ vagy fényes.
- Ha a tárgy nagy sebességgel mozog.
- Ha erŒs visszavert fény van jelen vagy a háttér rendkívül világos.
- Ha a tárgy csak függŒleges vonalakból áll vagy nagyon keskeny (pl. bot vagy zászlórúd).
- Ha a környezet sötét.
19
A fényképezŒgép gombjainak használata a készülék beállításához
■ A felvétel mód funkció a fényképezŒgép gombjaival állítható be.
ZOOM W / T gomb
● Ha a kijelzŒn nem látható a menü, ez a gomb
OPTIKAI ZOOM vagy DIGITÁLIS ZOOM
gombként mıködik.
KI-/BEKAPCSOLÓ gomb
● A fényképezŒgép be-, illetve kikapcsolására
használható.
● Ha meghatározott ideig a fényképezŒgépet
nem mıködtetik, a fényképezŒgép magától
kikapcsol, hogy kímélje az akkumulátort.
Olvassa el a 46. oldalt, hogy további információt
szerezzen az automatikus kikapcsolási
funkcióról.
REKESZZÁR gomb
● FELVÉTEL módban képkészítéshez vagy
hangfelvétel készítésére használható.
● MOZI módban
Nyomja le teljesen a rekeszzár gombját, hogy
elindítsa a videoklip rögzítésének folyamatát.
Nyomja le a rekeszzár gombját egyszer és a
videofelvétel elindul, melynek idŒtartamát a
tárkapacitás korlátozza. Ha le szeretné állítani a felvételt, nyomja le ismét a
rekeszzár gombját.
● ÁLLÓKÉP módban
Nyomja le félig a rekeszzár gombját, hogy bekapcsolja az automatikus
fókuszálást és leellenŒrizze a vakut. A rekeszzár gombjának teljes lenyomásával
fényképet készít és elmenti azt. Ha hangmemo felvételét választja, a felvétel
akkor indul el, amikor a fényképezŒgép befejezte a képadatok elmentését.
20
● A fényképezŒgép 7-szeres optikai zoommal és 5-szörös digitális zoommal
rendelkezik.
A két funkció együttes használata 35-szörös nagyítási arányt tesz lehetŒvé.
● TELE zoom
Optikai TELE zoom
: Nyomja meg a ZOOM T gombot. Ezzel a tárgy képe
felnagyítható, azaz közelebbinek tınik.
Digitális TELE zoom : Ha a maximális (7-szeres) optikai zoomot választja, a
ZOOM T gomb megnyomásával aktiválja a digitális
zoom szoftverét. A ZOOM T gomb elengedése után a
digitális zoom a kívánt beállítás elérésekor kapcsol ki.
A maximális digitális zoom (5-szörös) érték elérésekor a
ZOOM T gomb megnyomására nem történik semmi.
Nyomja meg
a ZOOM T
gombot
[SZÉLES zoom]
Nyomja meg
a ZOOM T
gombot
[TELE zoom]
[Digitális zoom – 5,0X]
ZOOM W / T gomb
● SZÉLES zoom
Optikai SZÉLES zoom : Nyomja meg a ZOOM W gombot. Ezzel az alany képe
lekicsinyíthetŒ, azaz távolabbinak tınik.
A ZOOM W gomb lenyomásával a fényképezŒgépet
folyamatosan a minimális zoom értékre állítja, azaz az
alany a lehetŒ legtávolabbinak tınik a
fényképezŒgéptŒl.
Nyomja meg
a ZOOM W
gombot
[TELE zoom]
Nyomja meg
a ZOOM W
gombot
[Optikai zoom 2X]
[SZÉLES zoom]
INFORMÁCIÓK
● A digitális zoom funkcióval készített fényképek feldolgozása valamivel több
idŒt igényel. Várja meg, amíg ez a folyamat befejezŒdik.
● A digitális zoom nem használható videoklipek felvételére.
● A digitális zoom használata esetén a kép minŒségének gyengülését
tapasztalhatja.
● Annak érdekében, hogy a digitális zoom funkcióval tisztább képet készítsen,
nyomja le félig a rekeszzár gombját a maximális optikai zoom beállítással és
nyomja meg ismét a zoom T gombot.
● A digitális zoom nem használható néhány színhely módban (Éjszakai,
Gyerekek, Szöveg, Közeli, Tızijáték), EPS és Mozi módban.
● Ügyeljen arra, hogy ne nyomja meg a lencsét, mert ellenkezŒ esetben a
fényképezŒgép meghibásodhat.
Digitális SZÉLES zoom : Ha a digitális zoom aktív, a ZOOM W gomb
lenyomásával a digitális zoom arányát fokozatosan
Optikai zoom
csökkenti. A ZOOM W gomb elengedése leállítja a
digitális nagyítást. A ZOOM W gomb csökkenti a
digitális zoom arányt, majd addig folytatja az optikai
Digitális zoom
zoom arányának csökkentését, amíg eléri a minimális
értéket.
Nyomja meg
a ZOOM W
gombot
[Digitális zoom – 5,0X]
Nyomja meg
a ZOOM W
gombot
[TELE zoom]
[SZÉLES zoom]
21
Info (
) / Fel gomb
■ Ha a menü látható, a Fel gomb irányváltó gombként mıködik.
A felvételi módokban vagy lejátszás módban, ennek a gombnak a megnyomása
kijelzi a kép információit.
Info (
Makró (
) / Le gomb
■ Ha a menü látható a kijelzŒn, nyomja meg a LE gombot, hogy a fŒmenübŒl az
almenübe lépjen vagy az almenüben lefelé lépjen. Ha a menü nem látható, a
MAKRÓ / LE gomb makró képek készítésére használható.
A távolságok alább láthatóak. Addig nyomja meg a Makró gombot, amíg a kívánt
makró mod kijelzŒ megjelenik az LCD kijelzŒn.
) gomb
[Auto fókusz – Az ikon nem látható]
[Makró (
)]
[Auto makró (
■ Fókusz módok és fókusztávolságok (W: Széles, T: Tele)
Mód
Auto (
Fókusz típus Auto makró (
)
)
Normál
Fókusztávol W : 10-végtelen W : 80-végtelen
ság
T : 100-végtelen T : 150-végtelen
(Mértékegység: cm)
Program (
Makró (
)]
)
W : 10~80
T : 100~150
)
Normál
W : 80-végtelen
T : 150-végtelen
INFORMÁCIÓK
● A makró mód kiválasztása esetén megremeghet a fényképezŒgép.
Ügyeljen arra, hogy a fényképezŒgép ne remegjen meg.
● Ha Makró módban 40 cm-nél közelebbrŒl készít képet, válassza a VAKU KI
módot.
22
Makró (
) / Le gomb
■ Használható fókuszálási módszer, felvétel módok szerint
(● : Választható, ∞: Végtelen fókusztávolság)
Mód
●
Normál
●
Makro
●
Auto makro
●
●
●
●
1. A tervezett kép.
2. Nyomja le félig a
REKESZZÁR gombját,
és fokuszáljon a
tárgyra.
●
SZÍNHELY
Mód
Normál
●
●
●
∞
∞
∞
●
∞
Vaku (
●
3. Ismét állítsa össze a
képet, majd nyomja le
teljesen a
REKESZZÁR gombját.
) / Balra gomb
●
Makro
Auto makro
●
Fókuszzár
■ Ahhoz, hogy ne a kép középontjában levŒ alanyra fokuszáljon, használja a
fókuszzár funkciót.
● A fókuszzár használata
1. GyŒzŒdjön meg arról, hogy a tárgy a fókuszkeret közepén van.
2. Nyomja le félig a REKESZZÁR gombját. Amikor megjelenik a zöld
automatikus fókuszkeret, azt jelenti, hogy a fényképezŒgép a tárgyra fókuszál.
Ügyeljen arra, hogy ne nyomja le teljesen a REKESZZÁR gombot, hogy
elkerülje nem kívánt kép készítését.
3. A REKESZZÁR gombot félig lenyomva mozgassa el a fényképezŒgépet,
hogy összeállítsa a képet, majd nyomja le teljesen a REKESZZÁR gombját
ahhoz, hogy elkészítse a képet. Ha leveszi ujját a REKESZZÁR gombról, a
fókuszzár funkció kikapcsol.
■ Ha az LCD kijelzŒn látható a menü, nyomja le a
BALRA gombot, hogy a kurzor átlépjen a bal oldalra.
■ Ha a menü nem látható az LCD kijelzŒn, a BALRA
gomb VAKU gombként mıködik.
(
) gomb.
[Az automatikus vaku kiválasztása]
● A vaku mód kiválasztása
1. Válasszon egy FELVÉTEL módot, kivéve a MOZI
módot. (16 -19. oldal)
2. Addig nyomja a Vaku gombot, amíg a kívánt vaku mód kijelzés meg nem
jelenik az LCD kijelzŒn.
3. A vaku mód kijelzése megjelenik az LCD kijelzŒn.
A környezetnek megfelelŒ vaku módot válassza ki.
● Vaku távolság
ISO
AUTO
(Mértékegység: m)
AUTO
SZÉLES
0.8 ~ 3.5
TELE
1.5 ~ 3.0
MAKRÓ
SZÉLES
0.4 ~ 0.8
TELE
1.0 ~ 1.5
AUTO MAKRÓ
SZÉLES
0.4 ~ 3.5
TELE
1.0 ~ 3.0
23
Vaku (
) / Balra gomb
INFORMÁCIÓK
● Ha az Auto, Betölt., L szinkr. vakutípus kiválasztása után lenyomja a
rekeszzár gombját, elŒször a vaku felvillan, hogy ellenŒrizze a fényképezési
feltételeket (Vaku hatósugár és Vaku teljesítményviszony).
Ne mozgassa el a fényképezŒgépet, amíg nem villan fel másodszor is a vaku.
● A vaku gyakori használata hozzájárul az akkumulátor életciklusának
megrövidüléséhez.
● Normális körülmények között a vaku kevesebb, mint 5.5 másodperc alatt
töltŒdik fel.
Ha az akkumulátor feszültsége alacsony, a feltöltŒdés hosszabb ideig tart.
● A vaku hatótávolságán belül fényképezzen.
● A kép minŒsége nem garantálható, ha az alany túlságosan közel
helyezkedik el vagy rendkívül visszatükrözŒ.
● A gyenge megvilágítású környezetben vakuval készített képeken fehér folt
jelenhet meg.
A folt azért jön létre, mert a vaku fényét a levegŒben levŒ por visszaveri.
Ez nem a fényképezŒgép hibája.
● A vaku nem villan a sorozatkép, az AEB, néhány színhely (25. o.) és a
videoklip módban.
● A vaku mód kijelzése
Menü
Vaku mód
Automatikus
vaku
Automatikus Ha a tárgy vagy a háttér sötét, a vaku
és vörösszem automatikusan felvillan, és a vörösszem hatás javító
hatás javítása funkció segítségével kijavítja a vörösszem hatást.
DerítŒ
villanófény
A vaku a megvilágítási körülményektŒl függetlenül
felvillan.
A vaku erŒssége a körülményeknek megfelelŒn
állítható.
Minél világosabb a háttér vagy a tárgy, annál
gyengébb lesz a vaku.
A vaku a lassú rekeszzár sebesség funkcióval
együtt fog mıködni, a megfelelŒ exponálás
Lassú
érdekében. Ha gyenge megvilágítású környezetben
szinkronizálás fényképez, az LCD kijelzŒn a fényképezŒgép
remegés figyelmeztetŒ ikon (
) jelenik meg.
E funkció esetén fotoállvány használatát ajánljuk.
Vaku ki
24
Leírás
Ha a tárgy vagy a háttér sötét, a vaku
automatikusan felvillan.
A vaku nem villan.
Válassza ezt a módot, ha olyan helyeken vagy
helyzetekben fényképez, ahol tilos a vaku
használata. Ha gyenge megvilágítású
környezetben fényképez, az LCD kijelzŒn a
fényképezŒgép remegés figyelmeztetŒ ikon (
)
jelenik meg.
E funkció esetén fotoállvány használatát ajánljuk.
Vaku (
) / Balra gomb
● Rendelkezésre álló vaku mód felvétel mód szerint (● : Választható)
●
●
● ●
● ●
●
●
●
●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
IdŒzítŒ (
●
) / Jobbra gomb
■ Ha az LCD kijelzŒn látható a menü, nyomja le a Jobbra gombot, hogy a kurzor
átlépjen a jobb oldalra.
■ Ha a menü nem látható az LCD kijelzŒn, a JOBBRA gomb IdŒzítŒ (
)
gombként mıködik.
Ez a funkció olyankor hasznos, ha a fényképész is meg szeretne jelenni a
képen.
● Az idŒzítŒ kiválasztása
1. Válasszon egy FELVÉTEL módot, kivéve a HANGFELVÉTEL módot.
(16~19. o.)
2. Addig nyomja meg az IDÃZÍTÃ (
) gombot, amíg a kívánt idŒzítŒ mód
kijelzés meg nem jelenik az LCD kijelzŒn.
Egy 10 másodperces, 2 másodperces vagy dupla idŒzítŒ ikon jelenik meg az
LCD kijelzŒn.
Mozi módban csak a 10 másodperces idŒzítŒ
mıködik.
•10 másodperces idŒzítŒ (
):
Nyomja le a rekeszzár gombját, hogy a kép
készítése elŒtt 10 másodpercet várjon.
•2 másodperces idŒzítŒ (
):
[A 10 másodperces idŒzítŒ kiválasztása]
Nyomja le a rekeszzár gombját, hogy a kép
készítése elŒtt 2 másodpercet várjon.
•Dupla idŒzítŒ (
):
A kép kb. 10 másodperc után készül el, majd 2 másodpercre rá egy
második kép is készül. A vaku használatakor a 2 másodperces idŒzítŒ több
mint 2 másodperccel eltolódhat, a vaku feltöltŒdési idejétŒl függŒen.
3. Ha lenyomja a REKESZZÁR gombot, a kép a meghatározott idŒ eltelte után
készül el.
INFORMÁCIÓK
● Ha az IdŒzítŒ gombot az idŒzítŒ funkció mıködése közben nyomja meg, az
idŒzítŒ funkció leáll.
● Használjon fotoállványt , hogy elkerülje a fényképezŒgép remegését.
● Videoklip módban csak a 10 másodperces idŒzítŒ mıködik.
25
MENÜ / OK gomb
M (Mód) gomb
■ MENÜ gomb
- A MENÜ gomb megnyomására az egyes fényképezŒgép módokhoz
kapcsolódó menük jelennek meg az LCD kijelzŒn.
Ha ismét lenyomja a gombot, az LCD kijelzŒ visszatér az eredeti képernyŒre.
- A következŒk kiválasztása esetén jelenhetnek meg menüpontok:
VIDEOKLIP és ÁLLÓKÉP módban. HANGFELVÉTEL módban nincs menü.
■ Kiválaszthatja a kívánt felvétel módot.
● A mód gomb használata
[Auto mód]
EPS
FELVÉTEL
LÁGY
NORMÁL
KI
HANGMEMO
HANGFELVÉTEL KÉPÉLESSÉG
KONTRASZT
[Nyomja meg a MENÜ gombot]
SCENE
MENU KILÉPÉS
[Menü kikapcsolva]
[Nyomja meg a Mód gombot]
MOZGAT.
[Nyomja meg a JOBBRA gombot]
[EPS mód]
AUTO.
[Menü bekapcsolva]
■ OK gomb
- Ha az LCD kijelzŒn megjelenik a menü, ez a gomb a kurzornak az almenüre
léptetésére vagy az adatok megerŒsítésére használható.
MOZI
SCENE
[Módválasztás menü]
[Nyomja meg a BALRA gombot]
SCENE
[Mozi mód]
[Nyomja le a LE gombot]
FÉNYKÉPEZÉS
FÉNYKÉPEZÉS
ÉJSZAKAI
PORTRÉ
[Nyomja meg a BALRA / JOBBRA gombot]
[Színhely mód]
26
[Válasszon ki egy Színhely módot]
E (Hatás) gomb
Speciális hatás (E gomb): Szín
■ Ezzel a gombbal a fényképezŒgép lehetŒvé teszi speciális effektusok
alkalmazását a képekre.
■ Állókép módban: A szín, képszerkesztés és Fun menük közül választhat.
■ Videoklip módban: A szín menü kiválasztására használható.
■ Rendelkezésre álló hatások felvétel mód szerint
(● : Választható)
■ A fényképezŒgép digitális processzora segítségével lehetŒség van a képek
speciális hatásokkal való átalakítására.
1. Nyomja meg az E gombot a felvétel módban (27. o.).
2. Válassza ki a
menüt a Balra / Jobbra gombbal.
SZÍN
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
SZÍN
이동
MOZGAT.
EE
해제
KILÉPÉS
[ Állókép mód ]
MOZGAT.
E
KILÉPÉS
[ Videoklip mód ]
INFORMÁCIÓK
● Ez a gomb nem használható EPS, Hangfelvétel módban és egyes színhely
módokban (Éjszakai, Szöveg, Naplemente, Hajnal, Háttérfény, Tızijáték,
Vízpart&Hó).
● Ha szín- vagy képszerkesztés közben más menüt választ, akkor minden
korábban kiválasztott hatás automatikusan megszınik.
● A hatásbeállítás értéke a fényképezŒgép kikapcsolása után is megmarad.
Valamely speciális effektus megszıntetésére válassza ki a Szín menüben
az
almenüt és az összes többi hatás menüben az
almenüt.
3. Válassza ki a kívánt almenüt a FEL / LE gomb segítségével, majd nyomja
meg az OK gombot.
: A képre nem alkalmaz hatást
: A rögzített képek fekete-fehér módban tárolódnak.
: A rögzített képek szépia színskálával tárolódnak
(sárgás-barna színárnyalatok).
: A rögzített képek vörös színtónussal tárolódnak.
: A rögzített képek zöld színtónussal tárolódnak.
: A rögzített képek kék színtónussal tárolódnak.:
: A kép negatív módban tárolódik.
: A rögzített kép RGB színskálával tárolódik.
4. Nyomja le a rekeszzár gombját, hogy rögzítse a képet.
27
Speciális hatás (E gomb): Szín
■ Színbeállítás: Az R (Piros), G (Zöld) és B (Kék)
értékeket lehet megváltoztatni.
Speciális hatás (E gomb): Képszerkesztés
Színtelítettség
SZÍNBEÁLLÍTÁS
■ A kép színtelítettségének megváltoztatására használható.
● Nyomja meg az E gombot a megfelelŒ módban (27. o.)
MOZGAT.
OK
BEÁLL.
KÉPBEÁLLÍTÁS
- OK gomb
: Kiválaszt / beállít egy egyéni színt
- FEL / LE gomb
: R, G, B kiválasztása
- Balra / Jobbra gomb : Az érték módosítása
MOZGAT.
E
KILÉPÉS
Válassza ki a Színtelítettség menüt (
), hogy a
színtelítettség módosítására szolgáló sáv jelenjen meg.
SZÍNTELÍTETTSÉG
A színtelítettség módosítási sávja
MOZGAT.
이동
OEK
해제
BEÁLL.
SZÍNTELÍTETTSÉG
MOZGAT.
OK
BEÁLL.
Fel / Le gomb: Színtelítettségi elem kiválasztása
Balra / Jobbra gomb: Érték megváltoztatása
+ irányba : Magas színtelítettség
(A színmélység megnŒ)
- irányba : Alacsony színtelítettség
(A szín lágyabb lesz)
Nyomja meg az Ok gombot, hogy megváltoztassa a kép színtelítettségét.
Nyomja le a rekeszzár gombját, hogy elkészítse a fényképet.
28
Speciális hatás (E gomb): FUN
● A fókuszkeret elmozgatása és megváltoztatása
A fókuszkeretet a Tartom. menü kiválasztása után lehet megváltoztatni.
ElŒre beállított fókuszkeretek
■ Beállíthatja, hogy a tárgy kiemelkedjen környezetébŒl.
A tárgy éles és fókuszált, míg a kép többi része homályos lesz.
1. Állítsa be a fényképezŒgépet a tárgy irányába, és állítsa össze a képet az
LCD kijelzŒ segítségével.
2. Nyomja meg az Fn gombot.
3. A pontozott vonal egybefüggŒ vonallá változik.
4. Nyomja meg az Fn gombot. Ekkor a készülék készen áll a képkészítésre.
A fényképezéshez nyomja le a rekeszzár gombját.
● Nyomja meg az E gombot a megfelelŒ módban (27. o.)
● Ez a menü 1M, 3M képméretnél választható.
FUN
FÉNYES
6
MOZGAT.
E
TARTOM.
KILÉPÉS
OK
Nyomja meg az
Fn gombot
BEÁLL.
Válassza ki a kívánt almenüt a Balra / Jobbra gomb segítségével, majd nyomja
meg az OK gombot.
FÉNYES
FÉNYES
TARTOM.
OK
BEÁLL.
[1. tartom.]
FÉNYES
TARTOM.
OK
BEÁLL.
[2. tartom.]
SH RÖGZÍT.
F n SZERK.
SH RÖGZÍT.
FÉNYES
TARTOM.
OK
BEÁLL.
[3. tartom.]
MOZGAT.
[ A keret aktiválódik ]
Nyomja meg a Fel / Le /
Balra / Jobbra gombot
TARTOM.
OK
BEÁLL.
[4. tartom.]
6
6
Nyomja meg az
Fn gombot
Megjelenik az elŒre beállított fókuszkeret.
Nyomja le a rekeszzár gombját, hogy rögzítse a
képet.
SH RÖGZÍT.
F n SZERK.
SH RÖGZÍT.
MOZGAT.
[ A keret helyének megváltoztatása után ]
SH RÖGZÍT.
Fn
SZERK.
29
Speciális hatás (E gomb): FUN
※ 2 képbŒl álló összetett fényképezés kiválasztása
Összetett kép készítése
6
6
■ 2-4 különbözŒ kép egyetlen állóképben kombinálható.
Nyomja meg
a rekeszzár
gombját
● Nyomja meg az E gombot a megfelelŒ módban (27. o.)
FUN
SH
ÖSSZETETT
SH RÖGZÍT.
RÖGZÍT.
MOZGAT.
E
KILÉPÉS
ÖSSZETETT
Nyomja meg az
OK gombot
OK
BEÁLL.
6
100-0031
Nyomja meg
a rekeszzár
gombját
Válassza ki a kívánt menüt a Balra / Jobbra gomb segítségével, majd nyomja
meg az OK gombot.
OK MENTÉS
INFORMÁCIÓK
● A vaku gomb, idŒzítŒ gomb, makró gomb, hangfeljegyzés gomb és a Zoom
W / T gomb használhatók összetett kép készítésekor.
● Ha megnyomja a Lejátszás mód gombját összetett kép készítése közben, a
Lejátszás mód aktiválódik. A korábban rögzített képek törlŒdnek.
● Az összetett kép utolsó képének elkészítése után nyomja meg az OK
gombot. Ezután a hangmemo funkció bekapcsol.
30
F n TÖRLÉS
[ ElsŒ kép ]
[ Fényképezésre felkészülve ]
[ A végsŒ kép ]
F n TÖRLÉS
[ Második kép ]
Az összetett kép elmentéséhez az utolsó kép elkészítése után nyomja meg az
OK gombot.
Speciális hatás (E gomb): FUN
● Az összetett kép valamely részének módosítása az utolsó kép készítése elŒtt
Az összetett kép utolsó képének elkészítése elŒtt megváltoztathatja az összetett
kép valamely részét.
1. Összetett kép fényképezése közben nyomja meg az Fn gombot.
2. Az elŒzŒ kép törlŒdik és egy új keret jelenik meg.
Ha egy még korábban készített kép is létezik, nyomja meg ismét az Fn
gombot és az elŒzŒ kép ismét törlŒdik.
6
6
● Az összetett kép valamely részének módosítása az utolsó kép készítése után
1. Az utolsó kép elkészítése után a keretkiválasztó kurzor jelenik meg.
Nyomja le a Fel / Le / Balra /Jobbra gombot, hogy kiválassza a keretet.
2. Nyomja le az Fn gombot, hogy töröljön egy képet.
Az összetett keret aktiválódik.
3. Nyomja meg a Rekeszzár gombját. A többi képet a Fel / Le / Balra / Jobbra
gombbal és az Fn gombbal készítheti el.
4. Nyomja meg ismét az OK gombot, hogy elmentse a rögzített képet.
6
6
Nyomja meg a
FEL gombot
Nyomja meg az
Fn gombot
SH RÖGZÍT.
Fn
TÖRLÉS
[ A 3. kép elkészítése elŒtt ]
SH RÖGZÍT.
Fn
TÖRLÉS
[ Visszalépés a 2. képre ]
OK MENTÉS
Fn
OK
TÖRLÉS
[ A 4. kép elkészítése után ]
MENTÉS
Fn
TÖRLÉS
[ Visszalépés a 2. képre ]
6
Nyomja meg az Fn
gombot
3. Nyomja le a rekeszzár gombját, hogy rögzítse az új képet.
Nyomja meg a
Rekeszzár gombját
SH
RÖGZÍT.
Fn
TÖRLÉS
[A 2. kép törlése]
6
100-0031
Nyomja meg az
OK gombot
OK MENTÉS
Fn
TÖRLÉS
[ A 2. kép újravétele után ]
[ A végsŒ kép ]
31
Speciális hatás (E gomb): FUN
Válassza ki a kívánt almenüt a Balra / Jobbra gomb és az OK gomb
segítségével.
Képkeret
■ 9 típusú keretszerı körvonallal láthatja az elkészíteni kívánt állóképet.
-
: A képkeret nem kerül a képre.
■ A Dátum&IdŒ nem jelenik meg a tárolt képen, ha azt a Képkeret funkcióval
készítették.
● Nyomja meg ismét az E gombot egy megfelelŒ módban. (27. o.)
● Ez a menü 1M, 3M, 5M képméretnél választható.
FEL / LE
gomb
FUN
MOZGAT.
E
KILÉPÉS
KÉPKERET
KERET
OK
BEÁLL.
A kiválasztott képkeret jelenik meg.
Nyomja le a rekeszzár gombját, hogy elkészítse a fényképet.
32
Fn gomb
■ Az Fn gomb segítségével a következŒ menüket állíthatja be:
■ Az Fn menü használata
(●: Választható)
Oldal
Méret
●
●
●
●
●
34. o.
MinŒség
●
●
●
●
●
34. o.
●
35. o.
Fénymérés
●
Képkészítés
●
ISO
●
Fehéregyensúly
●
EV
●
LT
Stabilizáció
*1. Ez a menü csak Gyerekek színhely módban (
*2. Ez a menü csak az Éjszakai színhely módban (
*1 ●
1. Nyomja meg az Fn gombot egy megfelelŒ módban.
2. Válassza ki a kívánt menüt a FEL / LE gomb segítségével.
Ezután az LCD kijelzŒ bal alsó sarkában egy almenü jelenik meg.
6
6
35. o.
●
●
*2 ●
36. o.
MÉRET
36. o.
3072X2304
) érhetŒ el.
) érhetŒ el.
MINÃSÉG
FINOM
37. o.
38. o.
●
FEL /
LE gomb
38. o.
3. Válassza ki a kívánt menüt a Balra / Jobbra gomb segítségével, majd nyomja
meg az OK gombot.
6
6
MÉRET
3072X2304
Balra /
Jobbra gomb
MÉRET
3072X2048
33
Méret
MinŒség / Képváltási gyakoriság
■ Az igényeinek megfelelŒ képméret kiválasztását teszi lehetŒvé.
■ Kiválaszthatja az igényeknek megfelelŒ tömörítési arányt.
Minél nagyobb a tömörítési arány, annál gyengébb a kép minŒsége.
Ikon
Állókép
mód
Méret
Videoklip
mód
Ikon
Méret
3072X
2304
3072X
2048
640X480
6
3072X
1728
320X240
2592X
1944
2048X
1536
-
1024X
768
-
Almenü
Szuperfinom
Finom
Normál
30 FPS
15 FPS
Fájlformátum
jpeg
jpeg
jpeg
mp4
mp4
00:00:10
MÉRET
MÉRET
MINÃSÉG
3072X2304
640X480
FINOM
[ VIDEOKLIP mód ]
INFORMÁCIÓK
● Minél nagyobb a felbontás, annál kevesebb fénykép tárolható, mivel a nagy
felbontású képek több memóriát igényelnek.
VIDEOKLIP mód
ÁLLÓKÉP mód
6
00:00:10
[ ÁLLÓKÉP mód ]
34
Mód
Ikon
[ ÁLLÓKÉP mód ]
KÉPVÁLTÁSI GYAK.
30 FPS
[ VIDEOKLIP mód ]
INFORMÁCIÓK
● Ez a fájlformátum megfelel a DCF (FényképezŒgép fájlrendszerek
kialakítási szabályai) követelményeinek.
● JPEG (Joint Photographic Experts Group):
A JPEG a Joint Photographic Experts Group által kidolgozott képtömörítési
szabvány.
Ez a fényképek és grafikai elemek tömörítésére használt legelterjedtebb
tömörítés típus, mivel rendkívül hatékonyan tömöríti a fájlokat.
Fénymérés
■ Ha nem sikerül megfelelŒ megvilágítási körülményeket teremtenie,
megváltoztathatja a fénymérési módszert annak érdekében, hogy fényesebb
képeket készítsen.
6
- [TÖBBPONTOS] : A megvilágítást a képterületen
rendelkezésre álló átlagos
fényerŒ alapján számítja a ki a
készülék. Azonban a számítás
FÉNYMÉRÉS
a képterület közepét súlyozza.
TÖBBPONTOS
Ez megfelelŒ az általános
használathoz.
[ PROGRAM mód ]
- [SPOT]
: A fényképezŒgép az LCD
kijelzŒ közepén levŒ téglalap alakú rész fényességét méri
le. Ez olyankor hasznos, ha a kép közepén levŒ tárgy
megvilágítása megfelelŒ, a háttérfénytŒl függetlenül.
- [KÖZÉP]
: A megvilágítást a képterületen rendelkezésre álló átlagos
fényerŒ alapján számítja a ki a készülék.
Azonban a számítás a képterület közepét súlyozza.
Ez olyan kép készítése esetén hasznos, ha a tárgy
kisméretı, pl. virág vagy rovar.
※ Ha a tárgy nincs a fókuszkeret közepén, ne használja a spot fénymérést,
mivel exponálási hiba jelentkezhet.
Ebben az esetben jobb, ha az megvilágítás-kiegyenlítést használja.
Sorozatkép
■ Sorozatkép készítését és az AEB (Automatikus rekeszléptetés) használatát
választhatja.
6
- [EGY KÉP]
: Egyetlen kép készítése.
- [SOROZATKÉP] : Képek sorozata készül
mindaddig, amíg a rekeszzár
gombját lenyomva tartja.
FÉNYKÉPEZÉS
A tárolható képek száma a
EGY KÉP
rendelkezésre álló tárhelytŒl
függ (max. 9 fénykép).
[ PROGRAM mód ]
- [AEB]
: Három kép készítése egymás
után eltérŒ exponálással: standard megvilágítás (0,0 EV),
rövid exponálás (-1/3 EV) és túlexponálás (+1/3 EV).
- [IDÃKÖZ]
: A korábban beállított idŒközzel a beállított számú képet
készítheti el.
Fel / Le gomb: Az IdŒköz menü és a Képszám menü között
választhat.
Balra / Jobbra gomb: Értékek megváltoztatása
(01 - 60 perc/ 02 - 99 kép).
* Az elsŒ kép elkészítése után az LCD kijelzŒ kikapcsol.
Az utolsó kép elkészítése után az LCD kijelzŒ kikapcsol.
* Az IdŒköz fényképezés használata elŒtt töltse fel teljesen az akkumulátort.
Ha az akkumulátor lemerül a fényképezés közben, akkor az utolsó kép
elkészítése után a fényképezŒgép kikapcsol.
INFORMÁCIÓK
● A nagy felbontás és a jó képminŒség a fájlmentés idŒtartamának
meghosszabbodásához, így a készenléti idŒ meghosszabbításával jár.
● Ha a [Sorozatkép] vagy [AEB] almenüt választja, a vaku automatikusan
kikapcsolódik.
35
Sorozatkép
Fehéregyensúl
INFORMÁCIÓK
● Ha kevesebb, mint 3 kép fér el a memóriában, az AEB fényképezés nem
használható.
● Az AEB fényképezéshez ajánlatos állványt használni, mivel a képek
elmentése hosszabb idŒt igényel, és a fényképezŒgép remegése miatt a
kép homályos lehet.
ISO
■ ISO : Fényképezéskor kiválaszthatja az ISO érzékenységet.
A fényképezŒgép sebességét vagy fényérzékenységét ISO számok fejezik ki.
- AUTO
: A fényképezŒgép érzékenysége automatikusan
olyan változók alapján módosul, mint a
megvilágítás értéke vagy a tárgy világossága.
6
ISO
- 50, 100, 200, 400, 800, 1600
AUTO.
: Az ISO érzékenység növelésével a rekeszzár
sebessége megnövelhetŒ változatlan megvilágítási viszonyok mellett.
Azonban a kép erŒs megvilágítás esetén telítetté válhat.
Minél nagyobb az ISO érték, annál nagyobb a fényképezŒgép
fényérzékenysége, és ennek következtében annál nagyobb lesz annak
képrögzítési képessége sötét környezetben. Azonban a kép zajszintje megnŒ
az ISO érték növekedésével, és a kép így durvább lesz.
36
■ A fehéregyensúlyt vezérlŒ funkció lehetŒvé teszi a színek természetesebbé
tételét.
Ha nem az AWB menüben van, csak a Negatív hatás menü választható.
AUTO FEHÉREGY.
6
: A fényképezŒgép
automatikusan, a
domináns megvilágítási
körülményektŒl függŒen
FEHÉRGYENSÚLY
választja ki a megfelelŒ
AUTO FEHÉREGY.
fehéregyensúly
beállításokat.
NAPFÉNY
: Kültéri képek készítésére.
FELHÃS
: FelhŒs vagy borús idŒben való fényképezésre.
FLUORESZ.ALACS.
: Háromágú fénycsöves, napfényszerı mesterséges
megvilágítási körülmények közötti fényképezésre.
FLUORESZ.MAGAS
: Fehér fénycsöves megvilágítási körülmények közötti
fényképezésre.
LÁMPAFÉNY
: Hagyományos lámpafényben való fényképezésre.
EGYEDI BEÁLL.
: LehetŒvé teszi a felhasználó számára, hogy a
fehéregyensúlyt a fényképezési körülményeknek
megfelelŒen állítsa be.
A különféle megvilágítási körülmények a képeken különbözŒ színárnyalatok
megjelenését idézhetik elŒ.
Fehéregyensúl
● Az Egyedi fehéregyensúly beállítása
A fehéregyensúly értéke a fényképezési körülmények függvényében bizonyos
mértékben változhat. Bizonyos fényképezési körülmények között a
legmegfelelŒbb fehéregyensúly érték kiválasztásához az egyedi fehéregyensúly
beállítást válassza.
1. Válassza ki a Fehéregyensúly EGYEDI
(
) menüjét, és helyezzen egy fehér lapot a
fényképezŒgép elé úgy, hogy az LCD kijelzŒn
csak fehérség jelenjen meg.
Megvilágítás-kiegyenlítés
■ Megvilágítás-kiegyenlítés: Ez a fényképezŒgép automatikusan, a környezet
megvilágításának függvényében állítja be az
exponálást.
Az exponálási érték kézzel is kiválasztható a Fn gomb
segítségével.
● A megvilágítás kiegyenlítése
6
1. Nyomja meg az Fn gombot, majd a FEL és LE
gombok segítségével válassza ki a
megvilágítás-kiegyenlítés ikont (
).
FÉNYERÃ ÉRTÉK
A megvilágítás-kiegyenlítés menüsáv jelenik
meg az ábrán látható módon.
2. A BALRA és a JOBBRA gombok segítségével
állítsa be a kívánt megvilágítás-kiegyenlítési tényezŒt.
3. Nyomja meg ismét az Fn gombot.
A beállított érték tárolódik és a Megvilágítás-kiegyenlítés beállítás mód eltınik.
Ha megváltoztatja a megvilágítási értéket, az exponálás ikon (
)
megjelenik az LCD kijelzŒ alsó részén.
-2
Fehér lap
2. OK gomb: a fehéregyensúly elŒzŒ egyedi
értékének kiválasztása.
A rekeszzár gombja : az új egyedi fehéregyensúly érték elmentése.
- Az egyedi fehéregyensúly érték a következŒ fényképezéstŒl érvényes.
- A felhasználó által beállított egyensúly addig marad érvényes, amíg felül
nem írják azt.
-1
0
+1
+2
※ A negatív megvilágítás-kiegyenlítés érték csökkenti az exponálást.
Ne feledje, hogy a pozitív megvilágítás-kiegyenlítés fokozza a megvilágítást,
és az LCD kijelzŒn fehérség látható vagy a képek minŒsége gyenge lesz.
37
Lassú kioldás
Videoklip képstabilizáló
● Ez a fényképezŒgép automatikusan igazítja a rekeszzár sebességét és a
lencsenyílás értékét a fényképezési környezethez. Azonban Éjszakai módban
kiválaszthatja az Ön által igényelt rekeszzár sebességet és lencsenyílás értéket.
1. Válassza az [Éjszakai] színhely módot. (19., 41. oldal)
2. Nyomja meg az Fn gombot és a Lassú kioldás menü fog megjelenni.
3. Állítsa be a Lassú kioldás értéket az ötfunkciós gombbal.
4. Nyomja meg ismét az Fn gombot.
A beállított érték tárolódik és ÉJSZAKAI SZÍNHELY módba kapcsol át.
■ Ez a funkció videoklip felvétele közben a képkockák stabilizálását segíti elŒ.
Ezt a menüt csak VIDEOKLIP módban lehet kiválasztani.
: A videoklip képstabilizáló funkció
kikapcsolódik.
: Videoklip felvétele közben a
kameraremegést csökkenti. A rögzítési
képkockák tartománya keskenyebbé válik,
ha kiválasztja a
menüt.
KÉPSTABILIZÁTOR
KI
[VIDEOKLIP mód]
6
OK AUTOMATA
Rekesz értéke
SZÉLES : AUTO, F3.5 ~ F7.0,
TELE : AUTO, F5.4 ~ F10.8
38
Zársebesség
AUTO,1~15 MP
Az LCD kijelzŒ használata a fényképezŒgép beállításához
■ Az LCD kijelzŒn megjelenŒ menü a felvétel funkciók beállításához használható.
■A
jelöléssel kiemelt beállítások az alapértelmezett beállítások.
Almenü
Menü
KÉPÉLESSÉG
KONTRASZT
Használható mód
LÁGY
NORMÁL
ÉLÉNK
-
MAGAS
NORMÁL
ALACSONY
-
KI
BE
Képélesség
■ A elkészítendŒ kép élessége állítható be. Az LCD
kijelzŒn nem látható a képélesség állításának az
elkészítendŒ képre gyakorolt hatása.
Oldal
39. o.
Menü
40. o.
NORMÁL
-
-
40. o.
ELNÉMÍTÁS
KI
Be
41. o.
MÓD
※ A menük elŒzetes értesítés nélkül változhatnak.
HANGMEMO
VISSZA
OK BEÁLL.
[ Program mód ]
HANGFELVÉ
TEL
ÉJSZAKAI, PORTRÉ,
GYEREKEK, TÁJKÉP, KÖZELI,
SZÖVEG, NAPLEMENTE,
HAJNAL, HÁTTÉRFÉNY,
TÜZIJÁTÉK, VÍZPART & HÓ
LÁGY
NORMÁL
ÉLÉNK
HANGFELVÉTEL KONTRASZT
◀
39. o.
LÁGY
HANGMEMO
FELVÉTEL
KÉPÉLESSÉG
ÉLÉNK
Leírás
A kép szélei lágyabbá válnak. A hatás a képek számítógépes
feldolgozásához hasznos.
A kép szélei élesebbé válnak.
Ez a nyomtatáshoz hasznos.
A kép szélei kiemeltebbé válnak.
A szélek élesebbek lesznek, azonban a rögzített képen zavaró
jelek jelentkezhetnek.
41. o.
Kontraszt
■ A kép fényes és sötét részei közötti különbség beállítására használható.
- MAGAS
: A kép világos részei közötti
különbség magas
- NORMÁL : A kép világos részei közötti
különbség normális.
- ALACSONY : A kép világos részei közötti
különbség alacsony.
FELVÉTEL
MAGAS
NORMÁL
HANGFELVÉTEL ALACSONY
KÉPÉLESSÉG
KONTRASZT
HANGMEMO
◀
VISSZA
OK BEÁLL.
[ Program mód ]
39
Hangmemo
■ A hangfeljegyzést egy tárolt állóképhez
rendelheti hozzá.
Hangfelvétel
FELVÉTEL
KONTRASZT
KI
HANGMEMO
HANGFELVÉTEL BE
KÉPÉLESSÉG
◀
VISSZA
OK BEÁLL.
- Ha a hangmemo ikon megjelenik az LCD
kijelzŒn, azt jelenti, hogy a beállítás
befejezŒdött.
- Nyomja le a rekeszzár gombját, hogy elkészítse
a fényképet.
A kép a memóriakártyára kerül.
- A hangmemo felvétele tíz másodpercig tart, a
kép tárolásától számítva.
Ha a rekeszzár gombját a hangmemo felvétele
közben nyomja meg, annak rögzítése leáll.
40
■ Hangfelvétel készíthetŒ, amíg a szabad felvételi idŒ (maximum: 9 óra) ezt
lehetŒvé teszi.
Nyomja le a rekeszzár gombját, hogy elindítsa a
hangfelvételt.
- Nyomja le egyszer a rekeszzár gombját.
A hangfelvétel elindul, melynek idŒtartamát a
rendelkezésre álló tárhely korlátozza
(maximum: 9 óra). A hangfelvétel idŒtartama
megjelenik az LCD kijelzŒn. A hangfelvétel nem
áll le, ha elengedi a rekeszzár gombját.
- Ha le szeretné állítani a hangfelvételt, nyomja le
ismét a rekeszzár gombját.
- Fájltípus: WAV
FELVÉTEL
KÉPÉLESSÉG
KONTRASZT
HANGMEMO
NORMÁL
NORMÁL
KI
HANGFELVÉTEL
VISSZA
OK BEÁLL.
[Hangfelvétel menü]
00 : 00 : 18
SH FELV.
MENU TÖRLES
[Hangfelvétel mód]
00 : 00 : 10
SH STOP
Hangfelvétel
Hang nélküli videoklip felvétele
● Hangfelvétel szüneteltetése
Ezzel a funkcióval egyetlen hangfájlba rögzítheti a
kedvenc hangklipjeit anélkül, hogy több
hangfelvételt kellene rögzítenie.
1. Nyomja le a Szünet gombot (
), hogy
szüneteltesse a felvételt.
2. Nyomja le ismét a Szünet gombot (
),
hogy folytassa a felvételt.
3. Ha le szeretné állítani a felvételt, nyomja le
ismét a rekeszzár gombját.
■ Hang nélküli videoklip is rögzíthetŒ.
SH STOP
FELV.
[Hangfelvétel szüneteltetése]
Válassza a [Mikr. ki] menüpontot a videoklip
módban.
Az (
) ikon jelenik meg az LCD kijelzŒn, amikor
a menü be van kapcsolva. Nyomja le a Rekeszzár
gombját, és megkezdŒdik a hang nélküli videoklip
felvétele, melynek hosszát a memória kapacitása
határozza meg.
FELVÉTEL
ELNÉMÍTÁS
KI
BE
◀
VISSZA
OK BEÁLL.
[Mikr. Ki menü]
INFORMÁCIÓK
● A lehetŒ legjobb minŒségı hangfelvétel készítéséhez 40 cm távolságra
helyezkedjen el a fényképezŒgéptŒl (a mikrofontól).
● Ha a fényképezŒgépet kikapcsolja hangfelvétel szüneteltetése közben, a
hangfelvétel törlŒdik.
[Videoklip mód]
SZÍNHELY mód
■ Ezzel a menüvel könnyedén optimálisra állíthatja a fényképezŒgépet, a
körülményeknek megfelelŒen.
Nyomja meg a Menü gombot, és válassza ki a
kívánt almenüt.
FELVÉTEL
MÓD
HANGMEMO
※ További részletekért lásd a 19. oldalt.
HANGMEMO
ÉJSZAKAI
PORTRÉ
GYEREKEK
TÁJKÉP
KÖZELI
SZÖVEG
◀
VISSZA
OK BEÁLL.
[Színhely menü]
41
Hang menü
Hang (
■ Ebben a módban a hangbeállításokat lehet elvégezni. A beállítás menüt minden
fényképezŒgép módban használhatja, kivéve a Hangfelvétel módot.
A
jelöléssel kiemelt beállítások az alapértelmezett beállítások.
Menü
FŒmenü
Almenü
Használható mód
Oldal
[ HangerΠ]
■ Itt választható ki a hangerŒ, a kezdŒhang, a
rekeszzár hangja, a figyelmeztetŒ hangjel és az AF
hang.
HANG
HANGERÃ
KEZ.HANG
ZÁRHANG
HANGJEL
AF HANG
KI
HANGERÃ
)
HALK
42.
KÖZEPES
oldal
● [HANGERÃ] almenü: [KI], [HALK], [KÖZEPES],
[ERÃS]
◀
KI
HALK
KÖZEPES
ERÃS
OK BEÁLL.
VISSZA
[ PROGRAM mód ]
ERÃS
KI
KEZ.HANG
[ KezdŒhang ]
1. HANG
42.
2. HANG
oldal
KI
ZÁRHANG
HANG
HANGERÃ
KEZ.HANG
ZÁRHANG
3. HANG
(Hang)
■ Az a hang választható ki, amely a fényképezŒgép
bekapcsolásakor aktiválódik.
1. HANG
42.
2. HANG
oldal
● KezdŒhang: [KI], [1. HANG], [2. HANG], [3. HANG]
- Ha a kezdŒképet [KI] értékre állították, a
kezdŒhang nem aktiválódik, még akkor sem, ha
ezt bekapcsoltra állították.
HANGJEL
AF HANG
◀
VISSZA
KI
1. HANG
2. HANG
3. HANG
OK BEÁLL.
[ PROGRAM mód ]
3. HANG
KI
HANGJEL
1. HANG
43.
2. HANG
oldal
AF HANG
BE
42
■ A rekeszzár hangjának beállítására használható.
HANG
HANGERÃ
KEZ.HANG
3. HANG
KI
[ Zárhang ]
43.
oldal
● A rekeszzár hangja: [KI], [1. HANG], [2. HANG],
[3. HANG]
ZÁRHANG
HANGJEL
AF HANG
◀
VISSZA
KI
1. HANG
2. HANG
3. HANG
OK BEÁLL.
[ PROGRAM mód ]
Hang (
)
Beállítás menü
[ Hangjel ]
■ Ha a hangot BE értékre állítja, a fényképezŒgép
bekapcsolása után a gombok megnyomására
különféle hangjelek hallhatóak, ami a
fényképezŒgép mıködési állapotának ellenŒrzésére
használható.
● [HANG] almenü: [KI], [1., 2., 3. HANG]
HANG
HANGERÃ
KEZ.HANG
ZÁRHANG
HANGJEL
AF HANG
◀
VISSZA
KI
1. HANG
2. HANG
■ Ebben a módban az alapbeállításokat lehet elvégezni. A beállítás menüt minden
fényképezŒgép módban használhatja, kivéve a Hangfelvétel módot.
A
jelöléssel kiemelt beállítások az alapértelmezett beállítások.
Menü
FŒmenü
FÁJL
3. HANG
OK BEÁLL.
[ AF hang ]
Language
HANG
HANGERÃ
KEZ.HANG
ZÁRHANG
HANGJEL
AF HANG
● [AF HANG] almenü: [KI], [BE]
KI
Oldal
SOROZAT
ENGLISH
[ PROGRAM mód ]
■ Ha az AF hang beállítást BE értékre állítja, a tárgy
fókuszálása közben az AF hang aktiválódik, ami a
fényképezŒgép mıködési állapotának jele.
Almenü
ALAP.
44. oldal
FRANÇAIS
DEUTSCH
ESPAÑOL
ITALIANO
PORTUGUÊS
DUTCH
DANSK
SVENSKA
SUOMI
45. oldal
BAHASA
POLSKI
Magyar
BE
◀
VISSZA
OK
BEÁLL.
[ PROGRAM mód ]
BEÁLL. 1
DÁTUM&IDÃ
07/02/01
13:00
ÉÉ/HH/NN
NN/HH/ÉÉ
HH/NN/ÉÉ
KI
KI
DÁTUM
DÁTUM&IDÃ
-
FELIRATOZÁS
LCD
KEZDÃKÉP
SÖTÉT
NORMÁL
FÉNYES
-
KI
LOGO
1.KÉP
2.KÉP
45. oldal
45. oldal
45. oldal
46. oldal
43
Beállítás menü
Menü
Beáll. 1 (
FŒmenü
ÁTTEKINTÉS
EN.TAK.
BEÁLL. 2 LCD MENTÉS
Almenü
KI
0,5 MP
1 MP
3 MP
1 PERC
3 PERC
5 PERC
10 PERC
[ Fájlnév ]
■ Ezen funkcióval a felhasználó kiválaszthatja a fájl elnevezési formátumát.
46. oldal
46. oldal
KI
BE
47. oldal
VIDEO KI
NTSC
PAL
47. oldal
FORMÁZÁS
NEM
IGEN
48. oldal
ALAPÁLL.
NEM
IGEN
48. oldal
※ A menük elŒzetes értesítés nélkül változhatnak.
44
Oldal
)
● Fájlnév hozzárendelése
[ALAPÁLL.] : Az alapbeállítás funkció használata
után a következŒ fájlnév 0001 lesz,
még formázás, az összes fájl törlése
vagy új memóriakártya behelyezése
után is.
[SOROZAT] : Az új fájlok az elŒzŒ sorozat számai
alapján kapják nevüket, még akkor is,
ha új memóriakártyát helyeztek be
vagy ez formázás után, illetve az
összes kép törlése után következik be.
BEÁLL. 1
FÁJL
Language
DÁTUM&IDÃ
FELIRATOZÁS
LCD
KEZDÃKÉP
◀ VISSZA
ALAP.
SOROZAT
OK BEÁLL.
- Az elsŒ tárolt mappanév 100SSCAM, míg az elsŒ fájlnév STH70001.
- A fájlnevek hozzárendelése sorban történik, éspedig STH770001 →
STH70002 → ~ → STH79999.
- A fényképezŒgép 100 és 999 közötti mappaszámot rendel, a
következŒképpen: 100SSCAM →101SSCAM → ~ → 999SSCAM.
- A memóriakártyán levŒ fájlok a DCF (Design rule for Camera File systems –
FényképezŒgép fájlrendszerek kialakítási szabályai) formátumnak felelnek
meg. Ha megváltoztatja a képfájl nevét, megtörténhet, hogy a képet nem lehet
megjeleníteni.
Beáll. 1 (
)
[ Nyelv ]
[ A felvétel idŒpontjának megjelenítése a képen ]
■ Az LCD kijelzŒ nyelvét több nyelv közül választhatja ki.
A nyelv beállítás még akkor is megmarad, ha az akkumulátort kiveszik, és ismét
behelyezik.
■ LehetŒség van arra, hogy az állóképeken feltüntesse a DÁTUMOT / ÓRÁT.
- A LANGUAGE almenü:
angol, koreai, francia, német, spanyol, olasz,
egyszerısített kínai, hagyományos kínai, orosz,
portugál, holland, dán, svéd, finn, thaiföldi,
bahasa (malaysiai/indonéz), arab, cseh, lengyel,
magyar és török.
BEÁLL. 1
FÁJL
Language
DÁTUM&IDÃ
FELIRATOZÁS
LCD
KEZDÃKÉP
◀ VISSZA
‰∑¬
BAHASA
POLSKI
● Almenük
[KI]
: A DÁTUM és IDÃ nem jelenik meg
a képfájlban.
[DÁTUM]
: Csak a DÁTUM megjelenik meg a
képfájlban.
[DÁTUM&IDÃ]: A DÁTUM és IDÃ megjelenik a
képfájlban.
BEÁLL. 1
FÁJL
Language
DÁTUM&IDÃ
FELIRATOZÁS
LCD
KEZDÃKÉP
◀ VISSZA
KI
DÁTUM
DÁTUM&IDÃ
OK BEÁLL.
Magyar
OK BEÁLL.
[ LCD fényerŒ ]
[A dátum / óra / dátumtípus beállítása]
■ A rögzített képeken megjelenŒ dátum és az óra, valamint a dátum
formátumának beállítására használható.
■ Beállíthatja az LCD fényerejét.
● [LCD] almenü: SÖTÉT, NORMÁL, FÉNYES
BEÁLL. 1
FÁJL
Language
DÁTUM&IDÃ
● A dátum / óra beállítása és a dátumformátum
BEÁLL. 1
kiválasztása
FÁJL
07/02/01
Language
JOBBRA gomb : Az év / hónap / nap / óra / perc
DÁTUM&IDÃ
13:00
FELIRATOZÁS
dátumformátum kiválasztása.
LCD
ÉÉ/HH/NN
BALRA gomb : A kurzort a [DÁTUM&IDÃ]
KEZDÃKÉP
◀ VISSZA
OK BEÁLL.
fŒmenübe mozgatja, ha a kurzor
a dátum és óra beállításának elsŒ
menüpontján áll. Minden más esetben a kurzor a jelenlegi
helyzetétŒl balra mozog.
FEL és LE gomb: A beállított érték megváltoztatása
- Dátumtípus: [ÉÉ/HH/NN], [NN/HH/ÉÉ], [HH/NN/ÉÉ], [KI]
FELIRATOZÁS
LCD
KEZDÃKÉP
◀ VISSZA
SÖTÉT
NORMÁL
FÉNYES
OK BEÁLL.
45
Beáll. 1 (
)
Beáll. 2 (
)
[ KezdŒkép ]
[ Áttekintés ]
■ Kiválasztható az a kép, amely közvetlenül a fényképezŒgép bekapcsolása után
jelenik meg az LCD kijelzŒn.
■ Ha a kép elkészítése elŒtt bekapcsolja az Áttekintés funkciót, az elkészített képet
az LCD kijelzŒn az [ÁTTEKINTÉS] menüben beállított ideig tekintheti meg.
Az Áttekintés csak állóképekkel használható.
FÁJL
Language
DÁTUM&IDÃ
FELIRATOZÁS
LCD
KEZDÃKÉP
◀ VISSZA
BEÁLL. 1
KI
● Almenük
[Ki]
: Az áttekintés funkció nincs aktiválva.
[0,5, 1, 3 MP] : A rögzített kép rövid ideig megjelenik
a kiválasztott ideig.
BEÁLL. 2
ÁTTEKINTÉS
EN.TAK.
LCD MENTÉS
VIDEO KI
FORMÁZÁS
● KezdŒkép: [KI], [LOGO], [1.KÉP], [2.KÉP]
- KezdŒképként egy elmentett képet is használhat,
ha lejátszás módban az [ÁTMÉRETEZÉS]
menübŒl a [KezdŒkép] almenüt választja.
- A kezdŒkép nem törölhetŒ a [TÖRLÉS] vagy
[FORMÁZÁS] menükbŒl.
- A felhasználói képet az [ALAP] menübŒl lehet
törölni.
ALAPÁLL.
◀ VISSZA
OK BEÁLL.
KI
0,5 MP
1 MP
3 MP
OK BEÁLL.
[ Automatikus kikapcsolás ]
■ Ez a funkció kikapcsolja a fényképezŒgépet a beállított idŒ eltelte után,
megkímélve az akkumulátort a fölösleges használattól.
● Almenük
[1, 3, 5, 10 PERC]: Ha a fényképezŒgépet az itt
meghatározott ideig nem
használják, a készülék
automatikusan kikapcsol.
BEÁLL. 2
ÁTTEKINTÉS
EN.TAK.
LCD MENTÉS
VIDEO KI
FORMÁZÁS
ALAPÁLL.
1 PERC
3 PERC
5 PERC
10 PERC
- A kikapcsolási beállítás az akkumulátor
◀ VISSZA
OK BEÁLL.
lecserélése esetén is megmarad.
- Ne feledje, hogy az automatikus kikapcsolás funkció nem mıködik, PC /
Nyomtató módban, diavetítés közben, hangfelvétel lejátszása közben, videoklip
lejátszása közben és idŒköz fénykép készítésekor.
46
Beáll. 2 (
)
[ LCD mentés ]
[ A videó kimenet típusának kiválasztása ]
■ Ha az [LCD MENTÉS] funkciót BE értékre állítja és a fényképezŒgépet nem
mıködteti meghatározott ideig, az LCD kijelzŒ automatikusan kikapcsol.
■ A fényképezŒgépnek Mozi módban kimenŒ jele NTSC vagy PAL kódolású.
A kiválasztott kimenet attól a készülék típusától függ (monitor vagy TV készülék
stb.), amelyhez a fényképezŒgépet csatlakoztatták. A PAL mód csak a BDGHI
kódolást támogatja.
● Az [LCD mentés] almenü:
[KI] : Az LCD kijelzŒ nem kapcsolódik ki.
BEÁLL. 2
[BE] : Az [LCD MENTÉS] kiválasztása esetén, ha
ÁTTEKINTÉS
EN.TAK.
a fényképezŒgépet nem mıködteti
KI
LCD MENTÉS
meghatározott ideig (kb. 30 másodpercig), a
BE
VIDEO KI
FORMÁZÁS
készülék automatikusan készenléti
ALAPÁLL.
◀ VISSZA
OK BEÁLL.
állapotba kapcsol (LCD kijelzŒ:
KIKAPCSOLVA, fényképezŒgép állapota
lámpa: automatikusan villog).
Ha a fényképezŒgépet ismét szeretné használni, nyomja meg a
fényképezŒgép bármelyik gombját, kivéve a ki-/bekapcsoló gombját.
■ KülsŒ monitor csatlakoztatása
● Ha a fényképezŒgépet felvétel vagy lejátszás
módban külsŒ monitorhoz csatlakoztatja,
a kép (videoklip vagy állókép) megjelenik a külsŒ
monitoron és az fényképezŒgép LCD kijelzŒje
kikapcsol.
BEÁLL. 2
ÁTTEKINTÉS
EN.TAK.
LCD MENTÉS
VIDEO KI
FORMÁZÁS
ALAPÁLL.
◀ VISSZA
NTSC
PAL
OK BEÁLL.
INFORMÁCIÓK
● Az akkumulátor kicserélése után vagy a váltóáramú adapter csatlakoztatása
után az automatikus kikapcsolási beállítás megmarad.
● Ne feledje, hogy az LCD mentés funkció nem használható, ha a kamera PC
/ Nyomtató módban van, valamint diavetítés közben és videoklip lejátszása
közben.
Sárga – kép
Fehér ñ hang
47
Beáll. 2 (
)
[ Memória formázása ]
[ Inicializálás ]
■ Ez a memória formázására használható. Ha a [FORMÁZÁS] funkciót a
memóriára hajtja végre, az összes kép, beleértve a védett képeket is, törlŒdnek.
A fontos képeket a memória formázása elŒtt töltse le a számítógépre.
■ A fényképezŒgép összes menüjét és funkcióját alapértelmezett értékre állítja be.
Azonban a DÁTUM/IDÃ, NYELV és VIDEÓ KI beállítások értéke nem változik.
● Almenük
[NEM] : A memória nem formázódik. Nyomja meg
háromszor a menü gombot.
Ekkor a menü eltınik.
[IGEN] : A kijelzŒn a [FELDOLGOZÁS FOLYIK!]
üzenet jelenik meg, és a memória
formázását végrehajtja a készülék.
Ha a FORMÁZÁS funkciót Lejátszás
módban futtatja, a [NINCS KÉP!] üzenet
jelenik meg.
BEÁLL. 2
ÁTTEKINTÉS
EN.TAK.
LCD MENTÉS
VIDEO KI
FORMÁZÁS
ALAPÁLL.
◀ VISSZA
NEM
IGEN
OK BEÁLL.
A [FORMÁZÁS] funkciót a következŒ memóriakártyák esetén kötelezŒen végre
kell hajtani.
- Új memóriakártya vagy formázatlan memóriakártya
- Olyan memóriakártya, amely a fényképezŒgép számára felismerhetetlen
fájlokat tartalmaz vagy amelyet más fényképezŒgéppel használtak.
- A memóriakártyát a fényképezŒgépben formázza. Ha olyan memóriakártyát
helyez a készülékbe, amelyet más fényképezŒgéppel, kártyaolvasóval vagy
számítógéppel formáztak, a kijelzŒn a [KÁRTYAHIBA!] üzenet jelenik meg.
48
● Almenük
[NEM] : A beállításokat nem állítja vissza
alapértelmezett értékre.
[IGEN] : Az összes beállítást visszaállítja
alapértelmezett értékre.
BEÁLL. 2
ÁTTEKINTÉS
EN.TAK.
LCD MENTÉS
VIDEO KI
FORMÁZÁS
ALAPÁLL.
◀ VISSZA
NEM
IGEN
OK BEÁLL.
A lejátszás mód indítása
■ Ha memóriakártyát helyez a fényképezŒgépbe, a készülék összes funkciója
csak a memóriakártyára vonatkozik.
■ Ha fényképezŒgépben nincs memóriakártya, a készülék összes funkciója csak a
belsŒ memóriára vonatkozik.
■ Ha a fényképezŒgépet a ki-/bekapcsoló gombbal kapcsolta be, nyomja meg
egyszer a LEJÁTSZÁS MÓD gombját, hogy Lejátszás módba váltson át, és
még egyszer nyomja meg, hogy átváltson Felvétel módba.
■ A fényképezŒgép a lejátszás mód gombjával is bekapcsolható. Ebben az
esetben a fényképezŒgép lejátszás módba vált át. Nyomja meg még egyszer a
lejátszás mód gombját. Ekkor a fényképezŒgép kikapcsolódik.
■ A LEJÁTSZÁS mód funkciót a fényképezŒgép gombjai és az LCD kijelzŒ
segítségével állíthatja be.
● Állókép lejátszása
1. Válassza ki a LEJÁTSZÁS módot a
lejátszás mód gombjának (
)
megnyomásával.
2. Az LCD kijelzŒn a memóriában legutóbb
tárolt kép jelenik meg.
3. Válasszon ki egy lejátszani kívánt képet a
BALRA / JOBBRA gomb segítségével.
※ Nyomja le és tartsa lenyomva a Balra vagy
Jobbra gombot, hogy gyorsított módban
jelenítse meg a képeket.
100-0031
INFORMÁCIÓK
● Stílus mód: Ha a lejátszás mód gombját legalább 3 másodpercig lenyomva
tartja, a berregŒ hangját és a kezdŒhangot KIKAPCSOLJA,
még akkor is, ha ezeket BEKAPCSOLTA.
● Finoman nyomja le a rekeszzár gombját Lejátszás módban, hogy átváltson
a jelenleg beállított fényképezési módba.
● Videoklip lejátszása
Az 1. és 2. lépés megegyezik az állóképek
lejátszásánál leírtakkal.
3. Válasszon ki egy rögzített videoklipet és nyomja
meg a Lejátszás & Szüneteltetés (
)
gombot, hogy lejátssza azt.
- A videoklip lejátszásának szüneteltetéséhez
/ LEJÁTSZ
E RÖGZÍT.
nyomja meg ismét a lejátszás & szüneteltetés
(
) gombot.
- Nyomja meg ismét a lejátszás & szüneteltetés
(
) gombot, hogy újraindítsa a
videoklipet.
- A videoklip lejátszás közbeni
visszacsévéléséhez nyomja meg a BALRA
gombot. A videoklip gyors elŒrecsévélése érdekében nyomja meg a
JOBBRA gombot.
- A videoklip lejátszásának leállításához nyomja meg a lejátszás &
szüneteltetés (
) gombot, majd a BALRA vagy JOBBRA gombot.
※ A betöltés idŒtartama a kép méretétŒl és minŒségétŒl függ.
49
A lejátszás mód indítása
■ A videoklip rögzítŒ funkció: állókép rögzítése videoklipbŒl.
■ FényképezŒgépen levŒ videoklip vágása: A videoklip lejátszása közben képeket
vághat ki belŒle.
● Videoklip felvétele
Az 1-3. lépések azonosak a videoklip lejátszásánál
leírtakkal.
4. Nyomja meg a Lejátszás & Szüneteltetés (
)
gombot a videoklip lejátszása közben. Majd
nyomja meg az E gombot.
5. A szüneteltetett videoklipet új fájlnév alatt elmenti
a készülék.
100-0031
00 : 00 : 03
T
LEJÁTSZ
E
RÖGZÍT.
[ Szüneteltetve ]
※ A rögzített videoklip fájl az eredeti videoklip
méretével azonos méretı. (640X480, 320X240)
[ Nyomja meg az E gombot ]
● Ha a idŒtartam 10 másodpercnél rövidebb, a videoklip nem vágható.
1. Nyomja meg a Szünet gombot a videoklip azon
pontjában, ahonnan el szeretné kezdeni a
vágást.
2. Nyomja meg a T gombot.
3. Nyomja meg a Lejátszás & Szüneteltetés
gombot, hogy a kivágott rész megjelenjen az
T KÖR.VÁG
E RÖGZÍT.
állapotsávban.
4. Nyomja meg ismét a Lejátszás & Szüneteltetés
gombot abban a pontban, ahol azt szeretné,
hogy a kivágott rész befejezŒdjön
5. A megerŒsítŒ ablak megjelenése esetén
nyomja meg a T gombot.
T KÖR.VÁG
6. Válassza ki a kívánt almenüt a Balra / Jobbra
gomb és az OK gomb segítségével.
[NEM] : A videoklip kivágása nem hajtódik
KÖRÜLVÁG?
végre.
NEM
IGEN
[IGEN] : A kivágott képeket új fájlnévvel menti
el a készülék.
OK JÓVÁH.
INFORMÁCIÓK
● Ha nem határoz meg egy végpontot a videoklip számára, a vágást
megerŒsítŒ ablak az utolsó képkocka lejátszása után jelenik meg.
50
A lejátszás mód indítása
● Hangfelvétel lejátszása
Az 1. és 2. lépés megegyezik az állóképek
lejátszásánál leírtakkal.
3. Válasszon ki egy rögzített hangfelvételt és
nyomja meg a Lejátszás & Szüneteltetés
(
) gombot, hogy lejátssza azt.
LEJÁTSZ
- A hangfelvétel lejátszásának
szüneteltetéséhez nyomja meg ismét a
Lejátszás & Szüneteltetés (
) gombot.
- A hangfelvétel lejátszásának folytatásához nyomja meg a Lejátszás &
Szüneteltetés (
) gombot.
- A hangfelvétel lejátszás közbeni visszacsévéléséhez nyomja meg a BALRA
gombot.
A hangfelvétel gyors elŒrecsévélése érdekében nyomja meg a JOBBRA
gombot.
- A hangfelvétel lejátszásának leállításához nyomja meg a Lejátszás &
Szüneteltetés (
) gombot, majd az OK / Menü gombot.
Az LCD kijelzΠikonjai
■ Ha a teljes OSD információ megjelenítését választotta, akkor az LCD kijelzŒ a
megjelenített képre vonatkozó fényképezési információkat jeleníti meg.
⑬
⑫
⑪
①
②
③
ISO
AV
TV
FLASH
SIZE
DATE
④
Sz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Leírás
Lejátszás mód ikon
Hangmemo
Védelem
DPOF
Felvétel dátuma
Képméret
Vaku
Rekeszzár sebesség
Rekesz értéke
ISO
Akkumulátor
Mappa- és fájlnév
Memóriakártya ikon
250
F3.5
5/8
Off
2048X1536
2007/02/01
Ikon
2007/02/01
3072X2304 ~ 320X240
On/Off
15 ~ 1/1,250
F3,5 – F10,8
AUTO ~ 1600
100-0031
⑩
⑨
⑧
⑦
⑥
⑤
Oldal
66. o.
67. o.
68. o.
34. o.
23. o.
38. o.
38. o.
36. o.
12. o.
44. o.
12. o.
51
A fényképezŒgép gombjainak használata a készülék beállításához
■ Lejátszás módban a fényképezŒgép gombjai segítségével a Lejátszás mód
funkcióit saját igényeinek megfelelŒen állíthatja be.
Miniatır (
) / Nagyítás (
) gomb
Miniatır (
) / Nagyítás (
) gomb
● A kép kinagyítása
1. Válassza ki azt a képet, amelyet ki szeretne
nagyítani, majd nyomja meg a nagyítás
gombot.
2. A kép különbözŒ részei az ötfunkciós gomb
megnyomásával tekinthetŒk meg.
3. A miniatır gomb megnyomására a nagyítási
arány ismét az eredeti képméret lesz.
- Azt, hogy a kép nagyított megjelenítésben
van-e vagy sem annak alapján tudja
eldönteni, hogy az LCD kijelzŒ jobb felsŒ
sarkában látható-e vagy sem a képnagyítás
ikon. (Ha a kép nem nagyított megjelenítésben látható, az ikon nem látható a
kijelzŒn.) Ugyanakkor a kinagyítás területét is ellenŒrizheti.
- A videoklipek és WAV fájlok nem nagyíthatók.
- A kép nagyítása esetén a kép minŒségének gyengülése tapasztalható.
1.4
● Több képet jeleníthet meg egyszerre, a kiválasztott képet kinagyíthatja, és a kép
kiválasztott részét kivághatja és elmentheti.
● Miniatır megjelenítés
1. Ha a kép megjelenítése a teljes kijelzŒn történik,
nyomja meg a miniatır gombot.
2. A miniatır megjelenítésben az a kép, amely a
miniatır mód kiválasztásánál éppen a kijelzŒn látható
volt, kiemelve jelenik meg.
3. Nyomja meg az ötfunkciós gombot, hogy a kívánt képre lépjen.
4. A kép megjelenítéséhez nyomja meg a nagyítás gombot.
Nyomja meg a miniatır
gombot (
)
Nyomja meg a nagyítás
gombot (
)
A kiemelt kép
[ Normál megjelenítési mód ]
52
[ Miniatır megjelenítési mód ]
Miniatır (
) / Nagyítás (
) gomb
) / Fel gomb
■ Ha a menü látható az LCD kijelzŒn, a FEL gomb irányváltó gombként mıködik.
● A maximális nagyítási arány egyenesen arányos a kép méretével.
■ Ha a menü nem látható az LCD kijelzŒn, akkor az Info gomb megnyomásakor a
megjelenített kép információit jeleníti meg az LCD kijelzŒn.
Képméret
Maximális
nagyítási arány
Info (
X8.0
X8.0
X8.0
● Kivágás: A kép bármely részét kivághatja, majd
külön képként mentheti el.
X9.0
X5.3
X4.0
2.3
Info (
) gomb
ISO
AV
TV
Flash
SIZE
DATE
KÖRÜLVÁG?
1. Válassza ki azt a képet, amelyet ki szeretne
NEM
nagyítani, majd nyomja meg a nagyítás gombot.
IGEN
Nyomja meg a Menü gombot. Ekkor egy üzenet
OK JÓVÁH.
jelenik meg.
2. Válassza ki a kívánt almenüt a FEL / LE gomb
segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.
- [NEM] : A vágás menü eltınik.
- [IGEN] : A kivágott képet új fájlnévvel menti el a készülék, és a kép
megjelenik az LCD kijelzŒn.
Info (
) gomb
Info (
200
F3.5
1/3
Off
3072X2304
2007/02/01
) gomb
※ Ha a fennmaradt tárhely nem elég ahhoz, hogy a kivágott képet elmentse, a
kivágás nem hajtható végre.
53
Lejátszás & szüneteltetés (
) / LE gomb
■ Lejátszás módban a Lejátszás & Szüneteltetés / LE gomb a következŒ funkciót
látja el:
- Ha a kijelzŒn látható a menü
Nyomja meg a LE gombot, hogy a fŒmenübŒl egy almenübe lépjen, vagy az
almenük sorában lefelé lépjen.
- Ha hangmemóval rendelkezŒ állókép, hangfelvétel vagy videoklip lejátszása
van folyamatban
Stop módban
: A hangmemóval rendelkezŒ állókép, hangfelvétel vagy
videoklip lejátszása elindul.
Lejátszás közben : A lejátszás ideiglenesen leáll.
Szünet módban : A lejátszás folytatódik
/
LEJÁTSZ
[A hangfelvétel lejátszása leáll]
54
/
SZÜNET
[A hangfelvétel lejátszása]
/
LEJÁTSZ
[A hangfelvétel szünetel]
Balra / Jobbra / Menü / OK gomb
■ A BALRA / JOBBRA / MENÜ / OK gombok a következŒket aktiválják:
- BALRA gomb : Ha a menü látható, a BALRA gomb irányváltó gombként
mıködik. Ha a kijelzŒn nem látható menü, a BALRA gombbal
választhatja ki az elŒzŒ képet.
- JOBBRA gomb : Ha a menü látható, a JOBBRA gomb irányváltó gombként
mıködik. Ha a kijelzŒn nem látható menü, a JOBBRA
gombbal választhatja ki a következŒ képet.
- MENÜ gomb : A MENÜ gomb megnyomására az egyes fényképezŒgép
módokhoz kapcsolódó menük jelennek meg az LCD kijelzŒn.
Ha ismét lenyomja a gombot, az LCD kijelzŒ visszatér az
eredeti képernyŒre.
- OK gomb
: Ha az LCD kijelzŒn menü látható, az OK gomb segítségével
erŒsítheti meg azokat az adatokat, amelyeket az ötfunkciós
gombbal változtatott meg.
Törlés (
) gomb
Nyomtató (
■ Ezzel a memóriakártyán tárolt képeket törölheti.
1. Válassza ki a törlendõ képet a BALRA /JOBBRA gomb segítségével, majd
nyomja meg a TÖRLÉS ( ) gombot.
■ A nyomtató gomb megnyomásával nyomtathat képeket, miután a
fényképezŒgépet egy PictBridge nyomtatóhoz csatlakoztatta.
◀
TÖRLÉS?
NEM
IGEN
TÖRLÉS?
NEM
IGEN
OK JÓVÁH.
OK JÓVÁH.
▶
NYOMT
[Egy kép]
) gomb
OK Menu
[Miniatır kép]
2. Válassza ki a kívánt almenü értéket a Fel / Le gomb segítségével, majd
nyomja meg az OK gombot.
- Ha a [NEM] lehetŒséget választotta : nem törli a képeket.
- Ha az [IGEN] lehetŒséget választotta : törli a kiválasztott képeket.
55
Speciális hatás (E gomb): Átméretezés
■ Az elkészített képek felbontásának (méretének) megváltoztatására használható.
1. Nyomja meg a lejátszás gombot, majd az E
gombot.
2. Nyomja meg a BALRA / JOBBRA gombot, majd
válassza az [ÁTMÉRETEZÉS] (
) menüt.
3. Válassza ki a kívánt almenüt a FEL / LE gomb
segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.
● Csak a JPEG képek méretezhetŒk át. A videoklipek (AVI), hangfelvételek (WAV)
nem méretezhetŒk át.
ÁTMÉRETEZÉS
MOZGAT.
● Egy nagyméretı kép kisebb méretıvé változtatható, azonban ez fordítva nem
lehetséges.
E
KILÉPÉS
● Csak azon fájlok felbontását lehet megváltoztatni, amelyek tömörítési formátuma
JPEG 4:2:2.
● Az átméretezett képet új fájlnév alatt menti el a készülék.
A [Felhasználói kép] nem a memóriakártyára, hanem a belsŒ memóriában
tárolódik.
● Átméretezési típusok
7M
(● : Választható)
2592X1944
2048X1536
1024X768
Felhasználói kép
●
●
●
●
●
●
●
●
●
5M
3M
●
1M
2048X1360
6MP
●
1920X1080
5MW
56
●
1024X680
Felhasználói kép
●
1280X720
●
Felhasználói kép
● Egy új felhasználó képet ment el, a két felhasználó kép közül az egyiket
sorrendben törli.
● Ha a tárhely nem elegendŒ ahhoz, hogy az átméretezett képet befogadja, a
[Memória megtelt!] üzenet jelenik meg az LCD kijelzŒn, és az átméretezett kép
nem tárolódik.
Speciális hatás (E gomb): Kép elforgatása
■ A tárolt képek különféle szögben forgathatók el.
Az elforgatott kép lejátszásának befejezése után visszaáll eredeti állapotába.
1. Nyomja meg a lejátszás gombot, majd az E
gombot.
2. Nyomja meg a BALRA / JOBBRA gombot, majd
válassza a [FORGATÁS] (
) menüt.
3. Válassza ki a kívánt almenüt a FEL / LE gomb
segítségével.
90°JOBBRA
OK
BEÁLL.
E
OK
VISSZA
BEÁLL.
BEÁLL.
MOZGAT.
E
OK
VISSZA
BEÁLL.
E
E
VISSZA
OK
BEÁLL.
MOZGAT.
E
KILÉPÉS
KILÉPÉS
Back
VISSZA
[
: 180°]
: A kép 180°-os
elforgatása
FÜGGÃLEGES
VÍZSZINTES
OK
E
SZÍN
180°
[
: 90° BALRA]
: A kép elforgatása az óramutató
járásával ellenkezŒ irányba
■ Ezzel a gombbal a fényképezŒgép lehetŒvé teszi
speciális effektusok alkalmazását a képekre.
1. Nyomja meg a lejátszás gombot, majd az E
gombot.
2. Válassza ki a
menüt a Balra / Jobbra
gombbal.
FORGATÁS
90°BALRA
[
: 90°JOBBRA]
: A kép elforgatása az óramutató
járásával megegyezŒ irányba
Speciális hatás (E gomb): Szín
3. Válassza ki a kívánt almenüt a FEL / LE gomb segítségével, majd nyomja
meg az OK gombot.
: A rögzített képek fekete-fehér módban tárolódnak.
: A rögzített képek szépia színskálával tárolódnak
(sárgás-barna színárnyalatok).
: A rögzített képek vörös színtónussal tárolódnak.
: A rögzített képek zöld színtónussal tárolódnak.
: A rögzített képek kék színtónussal tárolódnak.
: A kép negatív módban tárolódik.
: A rögzített képek RGB színskálával tárolódnak.
4. A módosított kép új fájlnév alatt menti el a készülék.
E
VISSZA
[
: VÍZSZINTES]
[
: FÜGGÃLEGES]
: A kép vízszintes elforgatása : A kép függŒleges
elforgatása
※ Ha az elforgatott képet megjeleníti az LCD kijelzŒn, megtörténhet, hogy a kép
bal és jobb oldalán üres rész látható.
57
Speciális hatás (E gomb): Szín
■ Színbeállítás: Az R (Piros), G (Zöld) és B (Kék)
értékeket lehet megváltoztatni.
: Kiválaszt / beállít egy
egyéni színt
- FEL / LE gomb
: R, G, B kiválasztása
- Balra / Jobbra gomb : Az érték módosítása
1. Nyomja meg a lejátszás gombot, majd az E gombot.
2. Válassza ki a
menüt a Balra / Jobbra gombbal.
SZÍNBEÁLLÍTÁS
MOZGAT.
- OK gomb
Speciális hatás (E gomb): Képszerkesztés
OK
BEÁLL.
SZÍNBEÁLLÍTÁS
MOZGAT.
OK
BEÁLL.
● Fényesség szabályozó: A kép fényességének beállítására használható.
1. Válassza ki a
elemet a Fel / Le gombbal.
Ekkor a fényesség beállítására használható sáv
jelenik meg.
2. Állítson a fényességen a Balra / Jobbra
gombbal.
3. Nyomja meg az OK gombot. A képet egy új
fájlnév alatt menti el a készülék.
VILÁGOSSÁG
MOZGAT.
OK BEÁLL.
● Kontraszt vezérlŒ: A kép kontrasztjának beállítására használható.
1. Válassza ki a
elemet a Fel / Le gombbal.
Ekkor a kontraszt beállítására használható sáv
jelenik meg.
2. Állítson a kontraszton a Balra / Jobbra gombbal.
3. Nyomja meg az OK gombot. A képet egy új
fájlnév alatt menti el a készülék.
58
KONTRASZT
MOZGAT.
OK BEÁLL.
Speciális hatás (E gomb): Képszerkesztés
● Színtelítettség vezérlŒ: A kép színtelítettségének beállítására használható.
1. Válassza ki a
elemet a FEL / LE gomb
segítségével.
2. Nyomja meg az OK gombot.
3. Válassza ki a színtelítettség menüt a FEL / LE
gomb segítségével.
4. Állítson a színtelítettségen a Balra / Jobbra
gombbal.
5. Nyomja meg az OK gombot. A képet egy új
fájlnév alatt menti el a készülék.
Speciális hatás (E gomb): FUN
ElŒre beállított fókuszkeretek
■ Beállíthatja, hogy a tárgy kiemelkedjen környezetébŒl.
A tárgy éles és fókuszált, míg a kép többi része homályos lesz.
SZÍNTELÍTETTSÉG
● Ez a menü 1M, 3M képméretnél választható.
MOZGAT.
OK
BEÁLL.
FÉNYES
FUN
tMOZGAT.
이동
EE
해제
KILÉPÉS
TARTOM.
OK
BEÁLL.
● Zajhatás: A képre zajhatást alkalmazhat, amellyel a kép régi fénykép hatását kelti.
1. Válassza ki a
elemet a FEL / LE gomb
segítségével.
2. Nyomja meg az OK gombot. A képet egy új
fájlnév alatt menti el a készülék.
Válassza ki a kívánt keretet a Balra / Jobbra gomb segítségével, majd nyomja
meg az OK gombot.
HANG HOZZÁADÁS
FÉNYES
FÉNYES
OK
BEÁLL.
E
VISSZA
TARTOM.
OK
BEÁLL.
TARTOM.
[1. tartom.]
FÉNYES
OK
BEÁLL.
[2. tartom.]
FÉNYES
TARTOM.
OK
BEÁLL.
[3. tartom.]
TARTOM.
OK
BEÁLL.
[4. tartom.]
59
Speciális hatás (E gomb): FUN
● A fókuszkeret elmozgatása és megváltoztatása
A fókuszkeretet a Tartom. menü kiválasztása után lehet megváltoztatni.
1. Válassza ki a fókuszkeretet a Balra / Jobbra gomb segítségével, majd nyomja
meg az OK gombot.
2. Válassza ki a keret helyét az ötfunkciós gomb segítségével.
3. Nyomja meg az OK gombot. A képet egy új fájlnév alatt menti el a készülék.
Összetett kép
■ 2-4 különbözŒ kép egyetlen állóképben kombinálható.
● Ez a menü 1M, 3M képméretnél választható.
FUN
ÖSSZET.
FÉNYES
Nyomja meg az
OK gombot
TARTOM.
OK
BEÁLL.
MOZGAT.
OK
MENTÉS
[ A keret aktiválódik ]
Nyomja meg az ötfunkciós
gombot
해제
KILÉPÉS
ÖSSZETETT
OK
BEÁLL.
Válassza ki a kívánt menüt a Balra / Jobbra gomb segítségével, majd nyomja
meg az OK gombot.
● Ha képszerkesztés közben megnyomja a Lejátszás gombot vagy lenyomja
félig a rekeszzár gombját, az összes fényképezŒgép mód végrehajtásra
kerül.
Nyomja meg az
OK gombot
OK
Save
MOZGAT.
OK
MENTÉS
[ A keret helyének megváltoztatása után ]
60
EE
INFORMÁCIÓK
100-0054
Move
이동
MOZGAT.
Speciális hatás (E gomb): FUN
※ 2 képbŒl álló összetett fényképezés kiválasztása
● Az összetett kép utolsó képének kiválasztása elŒtt megváltoztathatja az
összetett kép valamely részét.
Nyomja meg
az ötfunkciós
gombot
MOZGAT.
OK
1. Nyomja le az Fn gombot, és az elŒzŒ kép törlŒdik.
2. Nyomja meg az OK gombot, hogy új képet válasszon.
BEÁLL.
MOZGAT.
OK
BEÁLL.
[ A helyzet megváltoztatása ]
Nyomja meg kétszer
az OK gombot
MOZGAT.
KERESÉS
Fn
TÖRLÉS
[A 3. kép kiválasztása elŒtt]
100-0054
Nyomja meg
az OK
gombot
Nyomja meg az Fn
gombot
OK
OK
KERESÉS
Fn
TÖRLÉS
[Visszalépés a 2. képre]
3. Nyomja meg az OK gombot, hogy ismét képet válasszon.
OK
OK MENTÉS
KIVÁL.
E
VISSZA
[ A második kép kiválasztása ]
Válasszon egy helyet az
ötfunkciós gombbal, majd
nyomja meg az OK gombot
100-0054
[A végsŒ kép]
61
Speciális hatás (E gomb): FUN
■ Válassza ki a kívánt almenüt a Balra / Jobbra gomb segítségével, majd nyomja
meg az OK gombot, hogy új fájlnév alatt mentse el a képet.
Képkeret
■ 9 típusú keretszerı körvonallal láthatja az elkészíteni kívánt állóképet.
● A Dátum&IdŒ nem jelenik meg a tárolt képen, ha azt a Képkeret funkcióval
készítették.
● Ez a menü 1M, 3M képméretnél választható.
FUN
62
KÉPKERET
이동
MOZGAT.
EE
해제
KILÉPÉS
KERET
OK
BEÁLL.
A lejátszási funkció beállítása az LCD kijelzŒn
■ A LEJÁTSZÁS mód funkciói az LCD kijelzŒ segítségével változtathatók meg.
LEJÁTSZÁS módban nyomja meg a MENÜ gombot, hogy az LCD kijelzŒn
megjelenjen a menü. A Lejátszás módban beállítható menük az alábbiak.
A lejátszás menü beállítása után a LEJÁTSZÁS mód gombjával vagy a
rekeszzár gombjával fényképezhet.
Menü
DIAKÉP
(
)
FŒmenü
Almenü
Másodlagos menü
Oldal
BEMUTAT
LEJÁTSZ / ISM.LEJ
-
64. oldal
IdŒköz
1, 3, 5, 10 MP
-
HATÁS
HANG
HANGMEMO
TÖRLÉS
LEJÁTSZ
(
VÉDELEM
)
KI
-
1., 2., 3. HATÁS, MIX
-
KI/ 1., 2., 3. HANG
-
KI
-
BE
-
KIVÁLASZT.
-
MINDEN KÉP
Nem / ZÁR
KIVÁLASZT.
MINDEN KÉP
SZABV.
DPOF
KÁRTY.MÁS
OL
OLD/ Lezár
■ Ez a menü akkor áll rendelkezésre, amikor a fényképezŒgépet USB kábellel
csatlakoztatják egy PictBridge-kompatibilis nyomtatóhoz (közvetlen kapcsolat a
fényképezŒgéppel, külön megvásárolható).
Menü
FŒmenü
KÉPEK
65. oldal
MÉRET
66. oldal
66. oldal
67. oldal
ELREND.
KIVÁLASZT /MINDEN KÉP / TÖRLES 68. oldal
INDEX
NEM / IGEN
MÉRET
KIVÁLASZT /MINDEN KÉP / TÖRLES
NEM
-
IGEN
-
69. oldal
70. oldal
TÍPUS
Almenü
EGY KEP
MIND
AUTO.
LEV. LAP
KÁRTYA
4X6
L
2L
Letter
A4
A3
AUTO.
TELJES
1
2
4
8
9
16
INDEX
AUTO.
SIMA
KÉP
GYORSKÉP
Másodlagos menü Oldal
72. oldal
63
A lejátszási funkció beállítása az LCD kijelzŒn
Menü
FŒmenü
MINÃSÉG
DÁTUM
FÁJLNÉV
ALAP
Almenü
AUTO.
VÁZLAT
NORMÁL
FINOM
AUTO.
KI
On
UTO.
KI
BE
NEM
IGEN
※ A menük elŒzetes értesítés nélkül változhatnak.
64
Másodlagos menü Oldal
72. oldal
73. oldal
-
Diavetítés indítása (
)
■ A képek folyamatosan, elŒre beállított idŒközönként jelennek meg.
A diavetítés akkor is megtekinthetŒ, ha a fényképezŒgépet külsŒ monitorhoz
csatlakoztatják.
1. Nyomja meg a lejátszás mód gombját, majd a menü gombot.
2. Nyomja meg a BALRA / JOBBRA gombot, majd válassza a [DIAVETÍTÉS] menüt.
● Indítsa el a diavetítést: A diavetítés csak a [BEMUTAT] menübŒl indítható.
1. A Fel / Le gombok segítségével válassza ki a
DIAKÉP
[BEMUTAT] menüt, majd nyomja meg a Jobbra
LEJÁTSZ
BEMUTAT
ISM.LEJ
IDÃKÖZ
gombot.
HATÁS
2. Válassza ki a kívánt almenüt a Fel / Le gomb
HANG
segítségével.
◀ VISSZA
OK BEÁLL.
[LEJÁTSZ] : A diavetítés egyetlen ciklus után leáll.
[ISM.LEJ] : A diavetítés addig ismétlŒdik, amíg
leállítják.
3. Nyomja meg az OK gombot, hogy elindítsa a diavetítést.
- A diavetítés szüneteltetéséhez nyomja meg ismét a Lejátszás &
Szüneteltetés (
) gombot.
- Nyomja meg ismét a Lejátszás & Szüneteltetés (
) gombot, hogy
újraindítsa a diavetítést.
- A diavetítés lejátszásának leállításához nyomja meg a Lejátszás &
Szüneteltetés (
) gombot, majd az OK / Menü gombot.
Diavetítés indítása (
)
● A lejátszási idŒköz beállítása: A diavetítés lejátszási idŒközének beállítása.
1. Válassza ki az [IDÃKÖZ] almenüt a FEL / LE
gomb segítségével, majd nyomja meg a
JOBBRA gombot.
2. Válassza ki a kívánt idŒközt a Fel / Le gombok
segítségével.
3. A beállítások elmentéséhez nyomja meg az OK
gombot.
1. Válassza ki a [HATÁS] almenüt a FEL / LE gomb
segítségével, majd nyomja meg a JOBBRA
gombot.
DIAKÉP
BEMUTAT
IDÃKÖZ
HATÁS
HANG
1 MP
3 MP
5 MP
VISSZA
OK
DIAKÉP
BEMUTAT
IDÃKÖZ
HATÁS
10 MP
◀
● Állítsa be a diavetítés hatásait: Egyedi hatásokat rendelhet a diavetítéshez.
BEÁLL.
INFORMÁCIÓK
● A betöltés idŒtartama a kép méretétŒl és minŒségétŒl függ.
● Diavetítés közben a videoklipeknél csak az elsŒ képkocka jelenik meg.
● Diavetítés közben a hangfelvételeket nem játssza le a készülék.
KI
1. HATÁS
2. HATÁS
2. Válassza ki a kívánt hatástípust a Fel / Le
HANG
3. HATÁS
gombok segítségével.
Mix
◀ VISSZA
OK BEÁLL.
[KI]
: Normál megjelenítés.
[1.HATÁS] : A kép lassan jelenik meg.
[2.HATÁS] : A kép lassan jelenik meg, a középpontból a szélek felé tınve elŒ.
[3.HATÁS] : A kép a bal felsŒ sarokból jön be.
[MIX]
: A képek nem szabályosan csúsznak be.
3. A beállítás megerŒsítéséhez nyomja meg az OK gombot.
● A B.G.M beállítása: A diavetítés háttérzenéjének beállítása.
1. Válassza ki a [HANG] almenüt a FEL / LE gomb
segítségével, majd nyomja meg a JOBBRA
gombot.
2. Válassza ki a kívánt Zenét a Fel / Le gombok
segítségével.
3. A beállítások elmentéséhez nyomja meg az OK
gombot.
DIAKÉP
BEMUTAT
IDÃKÖZ
HATÁS
HANG
KI
1. HANG
2. HANG
3. HANG
◀
VISSZA
OK
BEÁLL.
65
Lejátszás (
)
Képek törlése
Hangmemo
■ A hangmemót egy tárolt állóképhez rendelheti hozzá.
LEJÁTSZ
HANGMEMO
TÖRLÉS
VÉDELEM
DPOF
KÁRTY.MÁSOL
◀
VISSZA
끄기
KI
On
OK
정지00:00:10
BEÁLL.
[Hangmemo menü]
SH REC
[Felvételre felkészülve]
SH STOP
[Hangfelvétel folyamatban]
- Nyomja le a rekeszzár gombját, hogy elkészítse a fényképet.
A képeket a memóriába menti el a készülék. A kép elmentése után 10
másodpercig rögzíti a készülék a hangot.
- A felvétel leállításához nyomja le ismét a rekeszzár gombját.
66
1. Válassza ki a [TÖRLÉS] menüt a Fel / Le
LEJÁTSZ
gombok segítségével.
HANGMEMO
KIVÁLASZT.
TÖRLÉS
Ezután nyomja meg a Jobbra gombot.
MINDEN KÉP
VÉDELEM
2. Válassza ki a kívánt almenüt a FEL / LE gomb
DPOF
KÁRTY.MÁSOL segítségével, majd nyomja meg az OK
◀ VISSZA
OK BEÁLL.
gombot.
[KIVÁLASZT.]: A törlendŒ kép kiválasztási
ablaka jelenik meg.
- Fel / Le / Balra / Jobbra: Egy kép kiválasztása
- Zoom T gomb: TörlendŒ kép kiválasztása.
(
jel)
T
KIVÁLASZT.
- OK gomb: Nyomja meg az OK gombot, hogy
OK
TÖRLÉS
megjelenjen a nyugtázási üzenet.
Válassza az [IGEN] menüt, majd
nyomja meg az OK gombot, hogy
MINDET TÖRLI?
törölje a kijelölt képeket.
NEM
[MINDEN KÉP]: Nyugtázási ablak jelenik meg.
IGEN
Válassza az [IGEN] menüt,
OK JÓVÁH.
majd nyomja meg az OK
gombot, hogy törölje az
összes védelem nélküli képet. Ha nem léteznek védett
képek, az összes kép törlŒdik, majd a kijelzŒn a [NINCS
KÉP!] üzenet jelenik meg.
3. A törlés után a kijelzŒ lejátszás módba vált át.
Lejátszás (
)
INFORMÁCIÓK
● A memóriakártyán tárolt összes fájl közül a védelem nélküli, a DCIM
mappában levŒ fájlok törlŒdnek. Ne feledje, hogy az összes védelem nélküli
fájl véglegesen törlŒdik. A fontos képeit ezért törlés elŒtt ajánlatos a
számítógépre másolni. A kezdŒképet a fényképezŒgép belsŒ memóriája
tárolja (azaz nem a memóriakártya), ezért még akkor sem törlŒdik le, ha a
memóriakártyán levŒ összes fájlt törlik.
Képek védelme
: Ez bizonyos képek akaratlan törlés elleni védelmére (lezárására) szolgál.
A levédett képek védelmének megszüntetésére (Oldás) is használható.
1. Válassza ki a [VÉDELEM] menüt a Fel / Le
gombok segítségével. Ezután nyomja meg a
Jobbra gombot.
LEJÁTSZ
HANGMEMO
TÖRLÉS
VÉDELEM
DPOF
2. Válassza ki a kívánt almenüt a FEL / LE gomb
segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.
[KIVÁLASZT.]: A levédendŒ/védelem
megszüntetésére választható képek
kiválasztási ablaka jelenik meg.
- Fel / Le / Balra / Jobbra: Egy kép kiválasztása
- Zoom W / T gomb: A kép levédése / védelmének
megszüntetése
- OK gomb: A változtatásokat elmenti a
készülék, és a menü eltınik.
[MINDEN KÉP]: Az összes elmentett kép
levédése / védelmének
megszüntetése
- Ha levéd egy bizonyos képet, az LCD kijelzŒn
a védelem ikon jelenik meg. (A védelem
nélküli képeknél nem jelenik meg az ikon)
- Ha valamely kép ZÁR módban van, védett a
törlés funkció vagy a [TÖRLÉS] funkciók
ellen, azonban NEM védett a [FORMÁZÁS ]
funkció ellen.
KÁRTY.MÁSOL
◀
KIVÁLASZT.
MINDEN KÉP
VISSZA
W
OK
OLD
BEÁLL.
T
OK BEÁLL.
MINDET VÉDI?
OLD
ZÁR
OK
JÓVÁH.
67
Lejátszás (
)
DPOF
■ A DPOF (Digital Print Order Format – Digitális nyomatrendelési formátum) a
memóriakártya MISC mappájában nyomtatási információk elmentését teszi
lehetŒvé. Válassza ki a nyomtatni kívánt képeket, valamint a példányszámot.
■ Ha a kijelzŒn megjelenített kép rendelkezik DPOF adatokkal, az LCD kijelzŒn
megjelenik a DPOF ikon.
A képek DPOF nyomtatókkal, de egyre több fotólaboratóriumban is
kinyomtathatók.
■ Ez a funkció nem használható videoklipekkel és hangfelvételekkel.
■ Ha a széles látószögı képet széles látószögı nyomtatási képként nyomtatják ki,
megtörténhet, hogy a kép bal- és jobboldali része lemarad a nyomtatott képrŒl.
A kép kinyomtatása elŒtt gyŒzŒdjön meg arról, hogy a nyomtató támogatja a
széles látószögı nyomtatást. Ha a képet fotós laboratóriumban nyomtatják ki,
kérje, hogy a képet széles látószögı képként nyomtassák ki. (Bizonyos fotós
laboratóriumok nem rendelkeznek olyan felszereléssel, ami széles látószögı
nyomtatást tesz lehetŒvé.)
68
■ Szabvány: Ez a funkció lehetŒvé teszi a nyomtatási minŒség belefoglalását a
tárolt képbe.
1. Válassza ki a [DPOF] menüt a Fel / Le gombok
LEJÁTSZ
segítségével. Ezután nyomja meg a Jobbra
끄기
SZABV.
KIVÁLASZT.
MINDEN KÉP
INDEX
gombot.
TÖRLES
MÉRET
2. Nyomja meg ismét a Jobbra gombot, hogy
megjelenítse a [SZABV.] almenüt.
◀ VISSZA
OK BEÁLL.
3. Válassza ki a kívánt almenüt a FEL / LE gomb
segítségével, majd nyomja meg az OK
gombot.
[KIVÁLASZT.]: A nyomtatandó kép kiválasztási
ablaka jelenik meg.
- Fel / Le / Balra / Jobbra: Válassza ki a
W
○○ Printss
T
nyomtatandó képet.
OK BEÁLL.
- Zoom W / T gomb: Kiválasztja a
példányszámot.
[MINDEN KÉP]: Beállítja az összes kép
számára a példányszámot,
0 KÉPEK
T
W
kivéve a videoklipeket és
hangfelvételeket.
OK BEÁLL.
- W / T gomb: Válassza ki a példányszámot
[TÖRLES]: A nyomtatás beállításának
megszakítása.
4. A beállítás megerŒsítéséhez nyomja meg az OK gombot. Ha valamely kép
tartalmaz DPOF beállításokat, a kijelzŒn megjelenik a DPOF ikon (
).
Lejátszás (
)
■ Index: A képek (kivéve a videoklipeket és hangfelvételeket) index típusként
kerülnek nyomtatásra.
1. Válassza ki a [DPOF] menüt a Fel / Le gombok
LEJÁTSZ
segítségével. Ezután nyomja meg a Jobbra
SZABV.
NEM
INDEX
gombot.
IGEN
MÉRET
2. Nyomja meg ismét a Jobbra gombot, hogy
jelenítse meg az [INDEX] almenüt.
OK BEÁLL.
3. Válassza ki a kívánt almenüt a FEL / LE gomb
◀ VISSZA
segítségével.
Ha a [NEM] lehetŒséget választotta : Az indexnyomtatási beállítás
visszavonása.
Ha az [IGEN] lehetŒséget választotta : A kép indexformátumban lesz
kinyomtatva.
4. A beállítás megerŒsítéséhez nyomja meg az OK gombot.
■ Nyomtatási méret: A memóriakártyán tárolt képekhez meghatározhatja a
nyomtatási méretet.
A [Méret] menü csak a DPOF 1.1 kompatibilis nyomtatókkal
használható.
1. Válassza ki a [DPOF] menüt a Fel / Le gombok
LEJÁTSZ
segítségével.
KIVÁLASZT.
SZABV.
MINDEN KÉP
INDEX
Ezután nyomja meg a Jobbra gombot.
TÖRLES
MÉRET
2. Nyomja meg ismét a Jobbra gombot, hogy
jelenítse meg a [MÉRET] almenüt.
◀ VISSZA
OK BEÁLL.
3. Válassza ki a kívánt almenüt a FEL / LE gomb
segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.
[KIVÁLASZT.]: A nyomtatási beállítások
módosításához egy
képkiválasztási ablak jelenik meg.
- Fel / Le / Balra / Jobbra: Egy kép kiválasztása.
W
TÖRLES
T
- Zoom W / T gomb: A nyomtatási méret módosítása.
OK BEÁLL.
- OK gomb: A változtatásokat elmenti a készülék,
és a menü eltınik.
[MINDEN KÉP]: Az összes elmentett kép
nyomtatási méretének
W
Cancel
T
megváltoztatása.
- W / T gomb: Kiválaszt egy nyomtatási méretet
OK BEÁLL.
- OK gomb: MegerŒsíti a módosított beállítást.
[TÖRLES]: Az összes nyomtatási beállítás visszavonása.
※ DPOF [MÉRET] másodlagos menü: TÖRLES, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10
INFORMÁCIÓK
● A nyomtató gyártója és annak típusától függŒen a nyomtatás
visszavonásához a nyomtató valamivel több idŒt igényel.
69
Lejátszás (
)
Kártyára másolás
: Ez a funkció lehetŒvé teszi a képfájlok, videoklipek és hangfelvételek
átmásolását memóriakártyára.
1. Válassza ki a [KÁRTY.MÁSOL] menüt a Fel / Le
LEJÁTSZ
gomb segítségével. Ezután nyomja meg a Jobbra HANGMEMO
TÖRLÉS
gombot.
VÉDELEM
2. Válassza ki a kívánt almenüt a FEL / LE gomb
DPOF
KÁRTY.MÁSOL NEM
segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.
IGEN
- [NEM] : A másolás visszavonása.
VISSZA
OK BEÁLL.
- [IGEN] : A belsŒ memóriában tárolt összes
képet, videoklipet és hangfelvételt
átmásolja a memóriakártyára, miután megjelenik a [Processing!]
üzenet. A másolás befejezése után a képernyŒ lejátszás módba
vált át.
70
INFORMÁCIÓK
● Ha ezt a menüt választja, de nem helyez be memóriakártyát, a [NINCS
KÁRTYA!] üzenet jelenik meg.
● Ha a memóriakártyán nincs elegendŒ tárhely a belsŒ memóriában (20 MB)
elmentett képek átmásolására, a [KÁRTY.MÁSOL] parancs csak néhány
képet másol át és a kijelzŒn a [MEMÓRIA MEGTELT!] üzenet jelenik meg.
Ezután a rendszer visszatér lejátszás módba. MielŒtt a memóriakártyát
behelyezné a fényképezŒgépbe, törölje a nem kívánt fájlokat, hogy tárhelyet
szabadítson fel.
● Ha a belsŒ memóriában tárolt képeket próbál áthelyezni a kártyára a
[Másolás] paranccsal, egy következŒ fájlnév sorozat jön létre, elkerülve a
kártyán levŒ fájlnevek megkettŒzését.
- Ha a [FÁJL] beállító menübŒl a [Alap.] parancsot választja:
Az átmásolt fájlnevek az utolsó tárolt fájl neve után következŒ számsorból
képzŒdnek.
- Ha a [FÁJL] beállító menübŒl a [SOROZAT] parancsot választja:
Az átmásolt fájlnevek az utolsó rögzített kép fájlneve után következŒ
számsorból képzŒdnek. A [KÁRTY.MÁSOL] befejezése után a legutóbb
átmásolt mappa utolsó tárolt képe megjelenik az LCD kijelzŒn.
PictBridge
■ Az USB kábel segítségével a fényképezŒgépet egy PictBridge technológiát
támogató (külön árusított) nyomtatóhoz csatlakoztathatja, és közvetlenül
kinyomtathatja a tárolt képeket. A videoklipeket és a hangfájlokat nem lehet
kinyomtatni.
※ Ha az [USB] menü a [PC] menüpontra van beállítva, a fényképezŒgép nem
csatlakoztatható a PictBridge kompatibilis nyomtatóhoz az USB kábel
segítségével, és a [PC CSATLAKOZÁS] üzenet jelenik meg.
Ebben az esetben húzza ki a kábelt és végezze el ismét az 1., 2. lépést.
● A fényképezŒgép nyomtatóhoz való
csatlakoztatásának elŒkészítése
1. Kapcsolja össze a fényképezŒgépet és a
nyomtatót USB kábel segítségével.
2. Válassza ki a [NYOMT] menüpontot a Fel / Le
gomb segítségével, majd nyomja meg az OK
gombot.
■ Egyszerı nyomtatás
Egyszerıen nyomtathat ki képeket, ha a
fényképezŒgépet a nyomtatóhoz Lejátszás módban
csatlakoztatja.
- A nyomtató (
) gomb megnyomása:
A jelenleg megjelenített képet kinyomtatja a
készülék a nyomtató alapértelmezett beállításai
OK Change
NYOMT
szerint.
- A Balra/ Jobbra gomb megnyomása: Egy elŒzŒ / következŒ kép kiválasztása.
KIVÁL.USB
PC
NYOMT
OK
JÓVÁH.
■ A fényképezŒgép csatlakoztatása nyomtatóhoz
71
PictBridge: Képkiválasztás
PictBridge: Nyomtatási beállítások
■ Kiválaszthatja a kinyomtatni kívánt képeket
■ A kinyomtatott képekhez kiválaszthatja a papírméretet, nyomtatási formátumot,
papírtípust, nyomtatási minŒséget, nyomtatási dátumot és nyomtatási fájlnevet.
● A nyomtatandó példányszám beállítása
1. Nyomja meg a Menü gombot.
A képernyŒn a PictBridge menü jelenik meg.
2. A Fel / Le gombok segítségével válassza ki a
[KÉPEK] menüt, majd nyomja meg a Jobbra
gombot
3. A Fel / Le gombokkal válassza ki a kívánt
almenüt, majd nyomja meg az OK gombot.
- Válassza ki az [EGY KEP] vagy a [MIND] opciót
Egy képernyŒ jelenik meg, ahol beállíthatja a
kívánt másolatszámot az alábbiak szerint.
PICTBRIDGE
KÉPEK
MÉRET
ELREND.
TÍPUS
MINÃSÉG
DÁTUM
EGY KEP
MIND
MOZGAT.
1. Nyomja meg a Menü gombot.
A képernyŒn a PictBridge menü jelenik meg.
2. A Fel / Le gombok segítségével válassza ki a
kívánt menüt, majd nyomja meg a Jobbra gombot
3. A Fel / Le gombokkal válassza ki a kívánt almenü
értéket, majd nyomja meg az OK gombot.
Menü
⓪
Prev
SH
KILÉPÉS
ELREND.
TÍPUS
Next
OK
BEÁLL.
[Ha az [KÉPEK] opciót választotta ki]
SH
KILÉPÉS
OK
ELREND.
TÍPUS
MINÃSÉG
DÁTUM
MOZGAT.
AUTO.
LEV. LAP
KÁRTYA
4×6
L
2L
NYOMT
Funkció
Almenü
Állítsa be a nyomtatópapír
méretét
AUTO., LEV. LAP, KÁRTYA, 4X6,
L, 2L, Letter, A4, A3
Állítsa be az egy lapra
nyomtatandó képek számát
AUTO., TELJES, 1, 2, 4, 8, 9, 16,
INDEX
Állítsa be a nyomtatópapír
minŒségét
AUTO., SIMA, KÉP, GYORSKÉP
BEÁLL.
[Ha a [MIND] opciót választotta]
- Válassza ki a kívánt másolatszámot a Fel / Le gomb megnyomásával.
- Ha az [Egy kép] opciót választotta: Egy másik kép kiválasztásához nyomja
meg a Balra / Jobbra gombot Egy másik
kép kiválasztása után adja meg az adott
képre vonatkozó másolatszámot.
- A másolatszám beállítása után nyomja meg az OK gombot, hogy elmentse azt.
- Nyomja meg a Rekeszzár gombját, hogy a másolatszám beállítása nélkül
térjen vissza a menübe.
4. A képek kinyomtatásához nyomja meg a Nyomtatás (
) gombot.
72
MÉRET
NYOMT
MÉRET
⓪
PICTBRIDGE
KÉPEK
MINÃSÉG Állítsa be a kép minŒségét
AUTO., VÁZLAT, NORMÁL,
FINOM
DÁTUM
Állítsa be, hogy kívánja-e a
dátum nyomtatását
AUTO.,KI, BE
FÁJLNÉV
Állítsa be, hogy kívánja-e a
fájlnév nyomtatását
AUTO., KI, BE
※ Egyes menüopciókat nem minden nyomtató támogat.
Annak ellenére, hogy a nyomtató nem támogatja Œket, ezek megjelennek az
LCD kijelzŒn, de nem választhatóak ki.
PictBridge: Alapállapot
Fontos megjegyzések
■ Visszaállítja a felhasználó által megváltoztatott konfigurációkat.
1. Válassza ki a [ALAP] menüt a Fel / Le gombok
segítségével.
Ezután nyomja meg a Jobbra gombot.
2. A Fel / Le gombokkal válassza ki a kívánt almenü
értéket, majd nyomja meg az OK gombot.
Ha a [NEM] lehetŒséget választotta:
A beállítások nem változnak
Ha az [IGEN] lehetŒséget választotta:
Minden nyomtatási és képbeállítás visszaállítódik.
Tartsa be szigorúan a következŒ óvintézkedéseket!
PICTBRIDGE
ELREND.
TÍPUS
MINÃSÉG
DÁTUM
FÁJL
ALAP.
MOZGAT.
NEM
IGEN
NYOMT
※ Az alapértelmezett nyomtatási beállítások a nyomtató típusától függŒen
változnak.
A nyomtatója alapértelmezett beállításairól a nyomtatóhoz tartozó
felhasználói kézikönyvben olvashat.
■ A készülék nagy pontosságú elektronikus összetevŒket tartalmaz.
Ne tárolja vagy használja a készüléket a következŒ helyeken:
- ErŒs hŒmérséklet és páratartalom ingadozásnak kitett terület.
- Pornak és szennyezŒdésnek kitett terület.
- Közvetlen napfénynek kitett terület, vagy meleg idŒben egy jármı.
- ErŒs mágnesességnek vagy rázkódásnak kitett környezet.
- Olyan környezet, ahol robbanékony és tızveszélyes anyagok találhatók.
■ Ne hagyja a fényképezŒgépet pornak, vegyi anyagoknak (pl. naftalinnak),
magas hŒmérsékletnek vagy magas nedvességnek kitett helyeken.
Ha hosszabb ideig nem szándékszik használni a fényképezŒgépet, helyezze azt
egy szilikagélt is tartalmazó, hermetikusan lezárt dobozba
■ A homok különösen káros lehet a fényképezŒgép mıködésére.
- Óvakodjon attól, hogy homok kerüljön a fényképezŒgép belsejébe, amikor ezt a
tengerparton, homokdombok között vagy más homokos területeken használja.
- EllenkezŒ esetben a fényképezŒgép megsérülhet vagy véglegesen elromolhat.
■ A fényképezŒgép kezelése
- Soha ne ejtse le a fényképezŒgépet, és ne tegye ki azt erŒs ütŒdéseknek vagy
rázkódásoknak.
- Védje a nagyméretı LCD kijelzŒt az ütŒdéstŒl. Ha nem használja a
fényképezŒgépet, tartsa azt saját tokjában.
- Kerülje a lencse vagy a vaku eltakarását, amikor képet rögzít.
- Ez a fényképezŒgép nem vízálló.
A veszélyes áramütések elkerülése érdekében soha ne tartsa vagy mıödtesse
a fényképezŒgépet nedves kézzel.
- Ha a fényképezŒgépet nedves helyeken használja (pl. tengerparton vagy
úszómedence közelében), ne engedje, hogy víz vagy homok kerüljön a
fényképezŒgép belsejébe. EllenkezŒ esetben a fényképezŒgép megsérülhet
vagy véglegesen elromolhat.
73
Fontos megjegyzések
■ A szélsŒséges hŒmérsékletek problémákat okozhatnak.
- Ha a fényképezŒgép a hidegbŒl meleg, nedves környezetbe kerül, pára
csapódhat ki az érzékeny elektronikus áramkörökre. Ilyen esetben kapcsolja ki
a fényképezŒgépet, és várjon legalább 1 órát, ameddig a nedvesség teljesen
felszárad. A memóriakártyára is kicsapódhat pára.
Ilyen esetben kapcsolja ki a fényképezŒgépet, és vegye ki a memóriakártyát.
Várja meg, amíg a kicsapódott pára felszárad.
■ A lencse használatára vonatkozó óvintézkedések
- Ha a lencsét közvetlen napfénynek teszik ki, megtörténhet, hogy a képérzékelŒ
elszínezŒdik és meghibásodik.
- Ügyeljen arra, hogy a lencse felületén ne legyenek ujjlenyomatok vagy idegen
anyagok.
■ Ha a digitális fényképezŒgépet hosszabb ideig nem használják, elektromos
kisülés léphet fel.
Jó ötlet eltávolítani az akkumulátort és a memóriakártyát, ha hosszabb ideig nem
szándékszik használni a fényképezŒgépet.
■ Ha a fényképezŒgépet elektronikus interferenciáknak teszik ki, ez magától
kikapcsol, hogy megóvja a memóriakártyát.
74
■ A fényképezŒgép karbantartása
- Egy puha kefével (fotósboltokban kapható) óvatosan tisztítsa meg a lencsét és
az LCD kijelzŒ részeit. Ha nem jár sikerrel, használjon lencsetisztító folyadékkal
megnedvesített lencsetisztító papírt.
Tisztítsa meg a fényképezŒgép burkolatát egy puha törlŒronggyal. Ne hagyja,
hogy a fényképezŒgép érintkezésbe kerüljön oldószerekkel (pl. benzol,
rovarirtó, hígítók stb.). Ezek károsíthatják a fényképezŒgép burkolatát és
befolyásolhatják annak teljesítményét is. A durva kezelés károsíthatja az LCD
kijelzŒt. Ügyeljen arra, hogy elkerülje a károsodásokat, és a fényképezŒgépet
mindig saját tokjában tárolja, ha nem használja.
■ Ne próbálja meg szétszerelni vagy módosítani a fényképezŒgépet.
■ Bizonyos körülmények között az elektrosztatikus feltöltŒdés a vaku villanását
eredményezheti. Ez nem mıködési zavar, és nem károsítja a fényképezŒgépet.
■ Ha képeket tölt fel vagy le, az elektrosztatikus feltöltŒdés befolyásolhatja az
adatátvitelt. Ebben az esetben elŒbb húzza ki, majd dugja vissza az USB kábelt,
mielŒtt ismét megpróbálja az adatok átvitelét.
■ Fontos esemény vagy utazás elŒtt ellenŒrizze a fényképezŒgép állapotát.
- Készítsen egy képet a fényképezŒgép állapotának felmérésére, és készítse elŒ
a pótakkumulátort.
- A Samsung nem vállal felelŒsséget a fényképezŒgép mıködési zavaraiért.
FigyelmeztetŒ jelzés
■ Az LCD kijelzŒn különféle figyelmeztetések jelenhetnek meg.
KÁRTYAHIBA!
ㆍMemóriakártya hiba
→ Kapcsolja ki, majd újra be a fényképezŒgépet
→ Helyezze be újra a memóriakártyát
→ Helyezze be és formázza a memóriakártyát (48. oldal).
FÁJLHIBA!
ㆍFájlhiba
→ Formázza a memóriakártyát
ㆍMemóriakártya hiba
→ Forduljon egy fényképezŒgép szervizközponthoz
KÁRTYA LEZÁRVA!
ㆍA memóriakártyát lezárták
→ SD/SDHC memóriakártya: Csúsztassa az írásvédelmi kapcsolót a
memóriakártya teteje irányába
LEMERÜLT ELEM!
ㆍAz akkumulátor feszültsége alacsony
→ Helyezzen be új akkumulátort
NINCS KÁRTYA!
ㆍNincs memóriakártya a készülékben
→ Helyezze be újra a memóriakártyát
→ Kapcsolja ki, majd újra be a fényképezŒgépet
KEVÉS FÉNY!
ㆍSötét helyeken történŒ fényképezéskor
→ Fényképezzen Vakus fényképezés módban.
NINCS KÉP!
ㆍA memóriában nincsenek képek
→ Fényképezzen
→ Helyezzen be egy képeket tartalmazó memóriakártyát
75
MielŒtt szervizközponthoz fordulna
■ Kérjük, ellenŒrizze a következŒket
A fényképezŒgép nem kapcsol be
ㆍAz akkumulátor feszültsége alacsony
→ Helyezzen be új akkumulátort (12. oldal)
ㆍAz akkumulátort hibásan, felcserélt polaritással helyezte be.
→ Helyezze be az akkumulátort a polaritási jeleknek megfelelŒen (+, -)
A fényképezŒgép mıködés közben kikapcsol
ㆍAz akkumulátor lemerült
→ Helyezzen be új akkumulátort
ㆍA fényképezŒgép automatikusan kikapcsol
→ Kapcsolja be újra a fényképezŒgépet.
Az akkumulátor feszültsége gyorsan csökken
ㆍA fényképezŒgépet alacsony hŒmérsékletı környezetben használták
→ Tárolja a fényképezŒgépet meleg környezetben (pl. kabát vagy dzseki alatt)
és csak fényképezéskor vegye elŒ azt
A Rekeszzár gombjának megnyomására a fényképezŒgép nem készít képet
ㆍKevés a tárhely
→ Törölje a nem kívánt képfájlokat
ㆍA memóriakártyát nem formázták
→ Formázza a memóriakártyát (48. oldal)
ㆍA memóriakártya megtelt
→ Helyezzen be egy másik memóriakártyát
ㆍA memóriakártyát lezárták
→ Lásd a [Kártya lezárva!] hibaüzenetet
ㆍA fényképezŒgép kikapcsolt állapotban van
→ Kapcsolja be a fényképezŒgépet
ㆍAz akkumulátor lemerült
→ Helyezzen be új akkumulátort (12. oldal)
ㆍAz akkumulátort hibásan, felcserélt polaritással helyezte be.
→ Helyezze be az akkumulátort a polaritási jeleknek megfelelŒen (+, -)
Használat közben a fényképezŒgép hirtelen leáll
ㆍA fényképezŒgép mıködészavar miatt kapcsolt ki
→ Vegye ki / helyezze vissza az akkumulátort, és kapcsolja be a
fényképezŒgépet
A képek homályosak
ㆍA kép megfelelŒ makró mód beállítása nélkül készült.
→ Válasszon ki egy megfelelŒ makró módot tiszta kép készítéséhez.
ㆍFényképkészítés a vaku hatótávolságán kívül
→ Készítsen egy fényképet a vaku hatótávolságán belül
ㆍA lencse foltos vagy piszkos
→ Tisztítsa meg a lencsét
76
MielŒtt szervizközponthoz fordulna
A vaku nem villan
ㆍA vaku ki mód volt kiválasztva
→ Kapcsolja ki a vaku ki módot
ㆍA fényképezŒgép mód nem tudja használni a vakut
→ Lásd a VAKU használati utasítását (23. oldal)
Hibás dátum és idŒ jelenik meg a kijelzŒn
ㆍA dátum és az óra beállítása hibás, vagy a fényképezŒgép az alapértelmezett
beállításokat alkalmazza
→ Állítsa be az órát és a dátumot
A fényképezŒgép gombjai nem mıködnek
ㆍA fényképezŒgép mıködési zavara
→ Vegye ki / helyezze vissza az akkumulátort, és kapcsolja be a
fényképezŒgépet
Kártyahiba jelentkezett miközben a memóriakártya a fényképezŒgépben volt.
ㆍHibás memóriakártya formátum
→ Formázza újra a memóriakártyát
A képek nem játszhatók le
ㆍHibás fájlnév (a DCF formátum megsértése)
→ Ne változtassa meg a képfájl nevét
A képek túl fényesek
ㆍTúlzott exponálás
→ Állítsa vissza a megvilágítás kiegyenlítést
Nem jelenik meg kép a külsŒ monitoron
ㆍA külsŒ monitor nincs megfelelŒen összekapcsolva a fényképezŒgéppel
→ EllenŒrizze a csatlakozókábeleket
ㆍHibás fájlok vannak a memóriakártyán
→ Helyezzen be egy megfelelŒ fájlokat tartalmazó memóriakártyát
Az IntézŒ használatakor a [Removable Disk] (CserélhetŒ lemez) eszköz nem jelenik meg
ㆍHibás kábelcsatlakozás
→ EllenŒrizze a csatlakozást
ㆍA fényképezŒgép ki van kapcsolva
→ Kapcsolja be a fényképezŒgépet
ㆍAz operációs rendszer nem Windows 98SE, 2000, ME, XP / Mac OS 9,0 - 10,4.
Esetleg a számítógép nem támogatja az USB használatát
→ Telepítse a Windows 98SE, 2000, ME, XP / Mac OS 9,0 - 10,4 operációs
rendszert egy olyan számítógépre, amely támogatja az USB csatlakozást
ㆍA fényképezŒgép illesztŒ nincs telepítve
→ Telepítsen [USB Storage Driver] (USB tárillesztŒ) programot
A fénykép színei eltérnek az eredeti színektŒl
ㆍA fehéregyensúly vagy a hatásbeállítás nem megfelelŒ
→ Válassza ki a megfelelŒ fehéregyensúlyt és hatást
77
Mıszaki adatok
KépérzékelŒ
Lencse
- Típus: 1/2,5"-os CCD
- Hasznos pixelszám: 7,1 megapixel
- Teljes pixelszám: 7,4 megapixel
- Fókusztávolság: NV lencse f=6,3 - 44,1mm
(35 mm-es filmnek megfelelŒ: 38 - 266 mm)
- F szám: F3,5 - F5,4
- Digitális zoom:·Állókép mód: 1,0X - 5,0X
·Lejátszás mód: 1,0X - 9,0X
(a képek méretétŒl függŒen)
Képélesség
- Lágy, Normál , Élénk
Hatás
- Szín (Normál, F/F, Szépia, Negatív, Piros, Zöld, Kék, Egyéni
szín), Képbeállítás, Fun (ElŒre beállított fókuszkeret, Összetett,
Fényképkeret)
Fehéregyensúly - Auto, Napfény, FelhŒs, Fluoreszcens alacsony, Fluoreszcens
magas, Lámpafény, Egyedi
Hangfelvétel
- Hangfelvétel idŒtartam (max. 9 óra)
- Hangmemo állókép módban (max. 10 mp.)
LCD kijelzŒ
- 2,5" színes TFT LCD (230 000 pixel)
Dátum feliratozás
- Ki,Dátum,Dátum és idŒ (felhasználó által választható)
Fókuszálás
- Típus: TTL auto fókusz
- Tartomány
Képkészítés
Normál
Makró
Auto makró
Széles
80cm - végtelen
10 ~ 80cm
10 cm - végtelen
Tele
150cm - végtelen
100 ~ 150cm
100cm - végtelen
Rekeszzár
- Rekeszzár sebesség: 1 - 1/1 250 mp. (Éjszakai mód: 15 - 1/1 250 mp.)
Exponálás
- VezérlŒ: AE program
- Fénymérés: Többpontos, Spot, Közép
- Kiegyenlítés: 2 EV (1/3 EV-s lépésekben)
- ISO: Auto, 50, 100, 200, 400, 800, 1600
Vaku
- Módok: Auto, Auto és Vörösszem hatás javítás, DerítŒ villanófény,
Lassú szinkronizálás, Vaku ki
- Tartomány: Széles: 0,4 m - 3,5 m, Tele: 1,0 m - 3,0 m (ISO AUTO)
- ÚjratöltŒdési idŒ: kb. 5,5 mp.
78
- Állókép
·Auto, Program, Színhely, EPS
·Színhely: Éjszakai, Portré, Gyerekek, Tájkép, Közeli, Szöveg,
Naplemente, Hajnal, Háttérfény, Tızijáték,
Vízpart&Hó
·Képkészítés: Egy kép, Sorozatkép, AEB, IdŒköz
·IdŒzítŒ: 2 mp.,10 mp., Dupla (10 mp., 2 mp.)
- Videoklip:
·Hanggal vagy hang nélkül (felhasználó által választható,
felvétel idŒtartama: függ a memóriakapacitástól)
·Méret: 640X480, 320X240
·Képváltási gyakoriság: 30 fps, 15 fps
·Optikai zoom: Max. 7X
·Videoklip képstabilizátor (felhasználó által választható)
·Videoklip szerkesztés (beépített):
Szüneteltetés felvétel közben, állókép rögzítés, idŒ szerinti vágás
Mıszaki adatok
Tárolás
- Adathordozó
·BelsŒ memória: Kb. 20 MB flash memória
·KülsŒ memória (opcionális)
: SD / MMC (legfejlebb 2 GB garantálva), SDHC (legfeljebb 4
GB garantálva), MMC Plus (legfeljebb 2 GB garantálva, 4 bit
20 MHz)
※ Néhány kártya nem kompatibilis a memóriakártya gyártójától
és típusától függŒen.
- Fájlformátum
·Állókép: JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
·Videoklip: Quick Time (MPEG-4)
·Hang: WAV
- Képméret
3072X
2304
3072X
2048
3072X
1728
2592X
1944
2048X
1536
Hatás gomb
- Rögzítési mód: Szín, Képbeállítás (Színtelítettség), FUN (ElŒre
beállított fókuszkeret, Összetett, Fényképkeret)
- Lejátszás mód: Átméretezés, Forgatás, Szín, Képbeállítás
(világosság, kontraszt, színtelítettség, zaj
hozzáadás), FUN (ElŒre beállított fókuszkeret,
Összetett, Fényképkeret)
Képlejátszás
- Típus: Egy kép, Miniatır képek, Diavetítés, Videoklip
- Szerkesztés: Kivágás, Átméretezés, Hatás
Csatlakozók
- Digitális kimeneti csatlakozó: USB 2.0
- Hang: Monó
- Videó kimenet: NTSC, PAL (a felhasználó által választható)
- egyenáramú (DC) bemeneti csatlakozó: 5 V
Tápforrás
- Akkumulátor: SLB-0637, 3,7 V (660 mAh)
- TöltŒ: SBC-L7 (DC 4,2 V, 650 mA)
※ A fényképezŒgéppel szállított akkumulátor az eladási területnek
megfelelŒen változhat.
1024X
768
Méretek (szélesség x magasság x mélység)
- 94 x 57 x 21 mm (a kiemelkedéseket kivéve)
- Kapacitás (256 MB MMC)
Tömeg
Szuperfinom
71
79
94
99
156
435
Finom
139
156
184
193
301
681
Normál
206
230
270
284
435
979
※ Ezeket az adatokat a Samsung normál körülmények között mérte, és a
fényképezési feltételektŒl és a fényképezŒgép beállításaitól függnek.
- Kb. 135 g (akkumulátor és kártya nélkül)
Üzemi hŒmérséklet
- 0 - 40°C
Mıködési páratartalom
- 5 ~ 85%
Szoftver
- Digimax Master, Quick Time Player, Adobe Reader
※ A mıszaki adatok elŒzetes értesítés nélkül változhatnak.
※ Az összes védjegy az illetŒ védjegyek tulajdonosainak birtoka.
79
A szoftverre vonatkozó megjegyzések
Rendszerkövetelmények
Kérjük, olvassa át figyelmesen a kezelési kézikönyvet a fényképezŒgép használata elŒtt.
Windows
Macintosh
•A mellékelt szoftver egy fényképezŒgép illesztŒ és képszerkesztŒ eszköz
Windowshoz.
450 MHz-es Pentium II-nél gyorsabb
•Semmilyen körülmények között nem engedélyezett a szoftver vagy a kezelési
kézikönyv teljes vagy részleges másolása.
processzorral rendelkezŒ számítógép
•A szoftver szerzŒi jogai csak a fényképezŒgéppel történŒ felhasználásra
érvényesek.
Windows 98SE / 2000 / ME / XP
Mac OS 9.0 ~ 10.4
Legalább 64 MB RAM
Legalább 64 MB RAM
•Abban a valószínıtlen helyzetben, ha a termék gyártási hibás, megjavítjuk vagy
kicseréljük a fényképezŒgépét.
Semmilyen formában nem vállalunk felelŒsséget a nem megfelelŒ használat által
okozott meghibásodásokért.
(200 MB RAM ajánlott)
(200 MB RAM ajánlott)
•Saját készítésı számítógépre vagy a gyártó által nem garantált operációs
rendszerı számítógépre nem érvényes a Samsung garancia.
•A kézikönyv elolvasása elŒtt Önnek alapvetŒ ismeretekkel kell rendelkeznie a
számítógépek és az operációs rendszerek terén.
80
(800 MHz-es Pentium ajánlott)
Power Mac G3 vagy újabb
200 MB szabad lemezterület
110 MB szabad lemezterület
USB port
USB port
CD-ROM meghajtó
CD-ROM meghajtó
1024x768 pixeles
Videoklip lejátszás: Mac OS 10.1 vagy
16 bites színmélységgel kompatibilis monitor újabb (telepíteni kell az MPlayer vagy a
(24 bites színes megjelenítŒ ajánlott)
VLC Quick time 6.5.2 vagy újabb
Microsoft DirectX 9.0C
verzióját a videokliphez)
A szoftverrŒl
Miután behelyezte a CD-ROM meghajtóba a fényképezŒgéphez csatolt CD-ROMot, a következŒ ablak jelenik meg.
A fényképezŒgép számítógéphez való
csatlakoztatása elŒtt telepítenie kell a
fényképezŒgép illesztŒt.
Az operációs rendszertŒl függŒen az ebben
a kézikönyvben található képernyŒképek
eltérhetnek.
■ FényképezŒgép illesztŒ: Ez lehetŒvé teszi a képek átvitelét a fényképezŒgép és a
számítógép között.
Ez a fényképezŒgép USB tárillesztŒt használ fényképezŒgép illesztŒként.
A fényképezŒgépet USB kártyaolvasóként is használhatja. Az illesztŒ telepítése
és a fényképezŒgép számítógéphez való csatlakoztatása után a [Removable
Disk] (CserélhetŒ lemez) ikon megjelenik a [Windows Explorer] (Windows
IntézŒ) programban vagy a [My computer] (Sajátgép) ablakban.
Az USB tárillesztŒ csak a Windows rendszerhez használható. A Macintosh USB
tárillesztŒt a szoftver CD nem tartalmazza. A fényképezŒgépet a Mac OS 9.0 10.4 operációs rendszerrel lehet használni.
■ Digimax Master: Ez a minden egyben multimédia szoftver megoldás.
A szoftver segítségével letöltheti, megjelenítheti, szerkesztheti és lementheti
digitális képeit és videoklipjeit.
Ez a szoftver csak a Windows operációs rendszerrel kompatibilis.
INFORMÁCIÓK
● Az illesztŒ telepítése elŒtt gyŒzŒdjön meg arról, hogy számítógépe megfelel
a rendszerkövetelményeknek.
● 5-10 másodpercet kell várnia, amíg az automatikus telepítŒprogram lefut, a
számítógépe képességeinek függvényében. Ha az ablak nem jelenik meg,
indítsa el a [Windows Explorer] (Windows intézŒ) programot, és válassza ki
a CD gyökérkönyvtárában levŒ [Samsung.exe] fájlt.
Az alkalmazásszoftver telepítése
■ Ha a fényképezŒgépet és a számítógépet együtt kívánja használni, elŒször
telepítse az alkalmazásszoftvert.
Miután ez megtörtént, a fényképezŒgépben tárolt képek átvihetŒk a
számítógépre, és tetszés szerint szerkeszthetŒk egy képszerkesztŒ program
segítségével.
■ Látogasson el a Samsung honlapjára.
http://www.samsungcamera.com: angol
http://www.samsungcamera.co.kr: koreai
1. Az automatikus futtatás ablak jelenik meg.
Kattintson az Automatikus futtatás ablakban
található [Install] (Telepítés) menüpontra.
■ QuickTime lejátszó: A QuickTime videoklipek (.MP4) lejátszásához szükséges
program.
Képes az MPEG-4 kodekkel tömörített videoklipek lejátszására is.
81
Az alkalmazásszoftver telepítése
2. Telepítse a fényképezŒgép illesztŒt, a DirectX, QuickTime és a Digimax
Master programokat a képernyŒn látható, ezeknek megfelelŒ gombok
segítségével. Ha a DirectX egy újabb változata már megtalálható a
számítógépén, a DirectX telepítése nem szükséges.
82
Az alkalmazásszoftver telepítése
83
Az alkalmazásszoftver telepítése
3. A számítógép újraindítását követŒen csatlakoztassa azt a fényképezŒgéphez
az USB kábel segítségével.
•Ha az USB kábelt a számítógépe USB portjára csatlakoztatja, majd bekapcsolja
a számítógépet, a fényképezŒgép automatikusan „számítógép csatlakoztatás”
módra vált át.
4. Kapcsolja be a fényképezŒgépet.
A [Found New Hardware Wizard] (Új
hardver varázsló) nyílik meg, és a
számítógép felismeri a fényképezŒgépet.
•Ebben a módban letöltheti számítógépére a fényképezŒgépben tárolt képeket az
USB kábel segítségével.
※ Ha Windows XP operációs rendszert
használ, egy képnézegetŒ program fog
megnyílni.
Ha a Digimax Master elindítása után
megnyílik ennek letöltési ablaka, azt
jelenti, hogy a fényképezŒgép illesztŒ
telepítése sikeres volt.
■ A fényképezŒgép csatlakozási beállításai
INFORMÁCIÓK
● Ha telepítette a fényképezŒgép illesztŒprogramját, a [Found New Hardware
Wizard] (Új hardver varázsló) nem nyílik meg.
● A Windows 98 SE operációs rendszer esetén a [Found New Hardware
Wizard] (Új hardver varázsló) párbeszédablak nyílik meg, és megjelenhet
egy ablak, amely az illesztŒfájl kiválasztását kéri. Ebben az esetben adja
meg a csatolt CD-n levŒ [USB Driver] (USB illesztŒ) fájlt. (Windows 98 SE
rendszereknél).
● A felhasználói kézikönyv PDF formátumú dokumentumait a
fényképezŒgéphez csatolt szoftver CD tartalmazza. Keresse meg a PDF
fájlokat a Windows Explorer (Windows IntézŒ) segítségével. A PDF fájlok
megnyitása elŒtt telepítenie kell a szoftver CD-n levŒ Adobe Readert.
● Az Adobe Reader 6.0.1 helyes telepítéséhez az Internet Explorer 5.01 (Internet
BöngészŒ 5.01) vagy ennek újabb változatát kell telepíteni. Látogasson el a
„www.microsoft.com” weblapra, és frissítse az Internet Explorert.
84
A számítógép mód indítása
•Számítógép módban az LCD kijelzŒ mindig ki van kapcsolva.
1. Kapcsolja be a fényképezŒgépet
2. Kapcsolja össze a fényképezŒgépet és a
számítógépet az USB kábel segítségével
3. Kapcsolja be a számítógépet. A fényképezŒgép
és a számítógép össze van kapcsolva.
4. Az LCD kijelzŒn a külsŒ eszköz kiválasztása
menü jelenik meg.
5. Válassza ki a [PC] menüpontot a Fel / Le
gombok segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.
KIVÁLASZT. USB
PC
NYOMT
OK
JÓVÁH.
A számítógép mód indítása
■ A fényképezŒgép és a számítógép összekapcsolása
■ A tárolt képek letöltése
Letöltheti a fényképezŒgépben tárolt állóképeket a számítógépe
merevlemezére, és kinyomtathatja vagy egy fényképszerkesztŒ szoftver
segítségével szerkesztheti azokat.
1. Csatlakoztassa a fényképezŒgépet a számítógépéhez az USB kábel segítségével.
2. Válassza ki számítógépe Asztalán a [My
computer] (Sajátgép) ikont és kattintson
duplán a [Removable Disk → DCIM →
100SSCAM] (CserélhetŒ lemez → DCIM
→ 100SSCAM) elemre.
A képfájlok fognak megjelenni.
※Ha az 5. lépésben a [Nyomtató] menüpontot választotta, a fényképezŒgép
számítógéphez való csatlakoztatásakor a [Csatl. a nyomtatóhoz] üzenet
jelenik meg, és a kapcsolat nem jön létre. Ebben az esetben húzza ki az USB
kábelt, majd hajtsa végre az eljárást a 2. lépéstŒl kezdve.
■ A fényképezŒgép és a számítógép szétkapcsolása: Lásd a 87. oldalt
(A cserélhetŒ lemez
eltávolítása)
3. Válasszon ki egy képet és nyomja meg a
jobboldali egérgombot.
85
A számítógép mód indítása
4. Egy felbukkanó menü nyílik meg.
Kattintson a [Cut] (Kivágás) vagy a
[Copy] (Másolás) menüpontra.
- [Cut] (Kivágás):
kiválasztott fájl mozgatása.
- [Copy] (Másolás): fájlok másolása.
5. Kattintson arra a mappára, melybe a fájlt akarja beilleszteni.
6. Nyomja meg a jobboldali egérgombot.
Egy felbukkanó menü nyílik meg.
Kattintson a [Paste] (Beillesztés)
menüpontra.
86
7. Egy képfájl kerül átvitelre a
fényképezŒgéprŒl a számítógépre.
- A [Digimax Master] segítségével közvetlenül a számítógép képernyŒjén
tekintheti meg a memóriában tárolt képeket. A program segítségével
átmásolhatja vagy áthelyezheti a képfájlokat.
VIGYÁZAT
● Azt ajánljuk, hogy a megtekintéshez másolja át a képeket a számítógépre.
A képeknek közvetlenül a cserélhetŒ lemezrŒl történŒ megnyitása a
kapcsolat váratlan megszakadását eredményezheti.
● Más fényképezŒgéppel készített fájlnak a CserélhetŒ lemezre való feltöltése
esetén a fényképezŒgép LCD kijelzŒjén a [FÁJLHIBA!] üzenet jelenik meg
LEJÁTSZÁS módban, míg MINIATÙR módban nem jelenik meg semmi.
A cserélhetŒ lemez eltávolítása
■ Windows 98 SE
1. EllenŒrizze, hogy a fényképezŒgép és a számítógép között folyamatban van-e
fájlátvitel. Ha a fényképezŒgép állapota lámpa villog, várjon, amíg villogása
megszınik és folyamatos fénnyel ég.
2. Húzza ki az USB kábelt.
■ Windows 2000/ME/XP
(Az ábrák eltérhetnek a valóságostól, a Windows operációs rendszer
verziójának függvényében)
1. EllenŒrizze, hogy a fényképezŒgép és a számítógép között folyamatban van-e
fájlátvitel.
Ha a fényképezŒgép állapota lámpa villog, várjon, amíg villogása megszınik
és folyamatos fénnyel ég.
2. Kattintson duplán a tálcán levŒ [Unplug or
Eject Hardware] (Eszköz kihúzása vagy
kidobása) ikonra.
4. A [Stop a Hardware device] (Hardvereszköz
leállítása) ablak nyílik meg. Válassza ki az
[USB Mass Storage Device] (USB-háttértár)
lehetŒséget, és kattintson az OK gombra.
5. A [Safe to Remove Hardware] (A hardver
eltávolítása biztonságos) ablak nyílik meg.
Kattintson az [OK] gombra.
6. Az [Unplug or Eject Hardware] (Eszköz
kihúzása vagy kidobása) ablak nyílik meg
Kattintson a [Close] (Bezárás) gombra. Ekkor
a cserélhetŒ lemez biztonságosan
eltávolítható.
[Kattintson duplán!]
7. Húzza ki az USB kábelt.
3. Az [Unplug or Eject Hardware] (Eszköz
kihúzása vagy kidobása) ablak nyílik meg
Válassza ki az [USB Mass Storage Device]
(USB-háttértár) menüpontot, és kattintson a
[Stop] (Leállítás) gombra.
87
A Macintosh USB illesztŒprogram telepítése
1. A Macintosh USB illesztŒprogram nincs a szoftver CD-n, mivel a Macintosh
operációs rendszer támogatja a fényképezŒgép illesztŒjét.
2. EllenŒrizze a MAC operációs rendszerének változatát az indítás alatt.
Ez a fényképezŒgép a MAC 9.0 - 10.4 operációs rendszerrel kompatibilis.
3. Kapcsolja össze a fényképezŒgépet a Macintosh rendszerı számítógéppel,
majd kapcsolja be azt.
4. A fényképezŒgép Macintosh rendszerı számítógéphez való csatlakoztatása
után egy új ikon jelenik meg a számítógép asztalán.
A Windows 98SE USB illesztŒ eltávolítása
■ Az USB illesztŒ eltávolítására az alábbiak szerint járjon el.
1. Kapcsolja össze fényképezŒgépét egy számítógéppel, és kapcsolja be azokat.
2. EllenŒrizze, hogy megjelenik-e a Removable Disk (CserélhetŒ lemez) a [My
Computer] (Sajátgép) listában.
3. Távolítsa el a [Samsung Digital Camera] (Samsung digitális kamera) eszközt
a Device manager (EszközkezelŒ) programból.
A Macintosh USB illesztŒ használata
1. Kattintson duplán a számítógép asztalán levŒ új ikonra.
Megjelenik a memóriában levŒ mappa.
2. Válasszon ki egy képfájlt és másolja vagy helyezze át a Macintosh
számítógépre.
4. Húzza ki az USB kábelt.
5. Távolítsa el a [Samsung USB Driver] (Samsung USB illesztŒ) programot az
Add/Remove Programs Properties (Programok hozzáadása és eltávolítása) ablakban.
VIGYÁZAT
● Mac 10.0 vagy újabb operációs rendszer esetén:
ElŒször fejezze be a számítógéprŒl a fényképezŒgépre való feltöltést, majd
távolítsa el a cserélhetŒ lemezt az Extract parancs segítségével.
6. Az eltávolítás ezzel befejezŒdött.
88
Digimax Master
■ E szoftver segítségével letöltheti, megjelenítheti, szerkesztheti és lementheti
képeit és videoklipjeit.
Ez a szoftver csak a Windows operációs rendszerrel kompatibilis.
■ A program elindításához kattintson a [Start → Programs (Programok) →
Samsung → Digimax Master → Digimax Master] menüpontra.
● Képek letöltése
1. Kapcsolja összes a fényképezŒgépet és a
számítógépet.
2. A fényképezŒgép és a számítógép
összekapcsolása után a képek letöltésére
szolgáló ablak jelenik meg.
- A rögzített képek letöltése érdekében
válassza a [Select All] (Mindet kijelöli)
gombot.
- Válassza ki az ablakban a kívánt mappát,
majd kattintson a [Select All] (Mindet kijelöli) gombra.
A rögzített képeket vagy a kiválasztott mappát mentheti le.
- Ha a [Cancel] (Mégse) gombra kattint, a letöltés megszakad.
4. Válasszon ki vagy hozzon létre egy
célmappát, melybe elmenti a képeket és
mappákat.
- Dátum szerint rendezett mappákat lehet
létrehozni, melyekbe aztán a képeket
letöltheti.
- A mappát tetszés szerint nevezheti el, és
a képeket a kívánt mappába töltheti le.
- A mappa kiválasztása után a képek az
adott mappába kerülnek.
5. Kattintson a [Next >] (Tovább >) gombra.
6. A jobbra látható ablak jelenik meg.
A kiválasztott mappa útvonala az ablak
felsŒ részén jelenik meg.
Kattintson a [Start] gombra, hogy elindítsa
a képek letöltését.
3. Kattintson a [Next >] (Tovább >) gombra.
7. A letöltött képek megjelennek a
képernyŒn.
89
Digimax Master
● KépnézegetŒ: A tárolt képek megjelenítésére használható.
①
● Képszerkesztés: Állókép szerkesztésére használható.
⑤
⑥
⑦
①
④
②
③
④
②
- A képnézegetŒ funkciói az alábbiak.
① Menüsáv: A következŒ menük kiválasztására teszi lehetŒvé:
File (Fájl), Edit (Szerkesztés), View (Nézet), Tools (Eszközök), Change
functions (Változtatási funkciók), Auto download (Automatikus letöltés), Help
(Súgó) stb.
② Képválasztási ablak: A kívánt képek ebben az ablakban választhatók ki.
③ Az adathordozó típus kiválasztási menü:
A képnézegetŒ, képszerkesztŒ és videoklip szerkesztŒ funkciók innen
választhatók ki.
④ ElŒkép ablak: A kép vagy videoklip elŒképének megjelenítésére és a
multimédia információk ellenŒrzésére használható.
⑤ Zoom sáv: Az elŒnézeti kép méretének változtatására használható.
⑥ MappamegjelenítŒ ablak: A kiválasztott képet tartalmazó mappa útvonalának
megjelenítésére szolgál.
⑦ Képmegjelenítési ablak: A kiválasztott mappában levŒ képek megtekintésére használható.
※ További információért lásd a Digimax Master [Help] (Súgó) menüjét.
90
③
- A képszerkesztési funkciók az alábbiak.
① Szerkesztés menü: A következŒ menük közül lehet választani.
[Tools] (Eszközök) : A kiválasztott kép átméretezése vagy levágása. Lásd
a [Help] (Súgó) menüt.
[Adjust] (Beállítás)
: A kép minŒségének módosítására használható.
Lásd a [Help] (Súgó) menüt.
[Retouch] (Retusálás) : Változtathat a képen vagy hatásokat alkalmazhat a
képre. Lásd a [Help] (Súgó) menüt.
② Rajzeszközök: Képszerkesztési eszközök.
③ Képmegjelenítési ablak: Ebben az ablakban jelenik meg a kiválasztott kép.
④ ElŒkép ablak: A módosított kép elŒképének megjelenítésére használható.
※ Az Digimax Master programmal szerkesztett állókép nem játszható le a
fényképezŒgéppel.
※ További információért lásd a Digimax Master [Help] (Súgó) menüjét.
FA
D
igQ
imax Master
GYIK
● Videoklip szerkesztés: Állókép, videoklip, hangos magyarázat vagy zenefájl
egyetlen videoklipben egyesíthetŒ.
■ Az USB csatlakozás mıködészavara esetén kérjük, ellenŒrizze a következŒket.
1. eset
Az USB kábel nincs csatlakoztatva vagy nem a fényképezŒgép USB
kábelét használták.
→ A fényképezŒgép USB kábelét használja a csatlakoztatáshoz.
2. eset
A számítógép nem ismeri fel a fényképezŒgépet.
ElŒfordulhat, hogy a fényképezŒgép az Device Manager
(EszközkezelŒ) [Unknown Devices] (Ismeretlen eszközök) eszközei
között található.
→ A fényképezŒgép illesztŒprogramját elŒírásszerıen telepítse.
Kapcsolja ki a fényképezŒgépet, húzza ki az USB kábelt,
csatlakoztassa újra az USB kábelt, majd ismét kapcsolja be a
fényképezŒgépet.
3. eset
Fájlátvitel közben váratlan hiba jelentkezett.
→ Kapcsolja ki, majd be a fényképezŒgépet. Ismételje meg a fájlátvitelt.
4. eset
USB hub használata esetén.
→ ElŒfordulhat, hogy ha a fényképezŒgépet és a számítógépet USB
hubbal kapcsolja össze, problémák jelentkeznek, abban az esetben,
ha a számítógép és a hub nem kompatibilisek.
Amennyiben lehetséges a számítógépet és a fényképezŒgépet
közvetlenül kapcsolja össze.
①
②
- A videoklip szerkesztési funkciók az alábbiak.
① Szerkesztés menü: A következŒ menük közül lehet választani.
[Add media] (Médiaelem hozzáadása):
A videokliphez más médiaelemek is hozzáadhatók.
[Edit Clip] (Videoklip szerkesztése):
A világosság, kontraszt, szín és színtelítettség változtatására használható.
[Effects] (Hatások): Képhatás hozzáadására használható.
[Set Text] (Szöveg beillesztése): Szövegek helyezhetŒk a képre.
[Narrate] (Hangos magyarázat): Hangos magyarázat csatolható a képhez.
[Produce] (Kiadás): A szerkesztett multimédia fájlt új név alatt mentheti el.
Az AVI, Windows media (wmv) és Windows media (asf)
fájltípusok közül választhat.
② Keretmegjelenítési ablak: Ebben az ablakban lehet multimédiás tartalmat hozzáadni.
※ Olyan kodekkel tömörített videoklipeket, amelyek nem kompatibilisek a Digimax
Master programmal, nem játszhatók le Digimax Master-ben.
※ További információért lásd a Digimax Master [Help] (Súgó) menüjét.
91
GYIK
5. eset
Más USB kábelek is csatlakoznak a számítógéphez?
→ A fényképezŒgép hibásan mıködhet, ha más USB csatlakozású
eszközzel párhuzamosan kapcsolják össze a számítógéppel.
Ebben az esetben húzza ki a másik USB kábelt, és csak az egyik
USB kábelt csatlakoztassa a fényképezŒgéphez.
6. eset
Amikor megnyitom a Device Manager (EszözkezelŒ) ablakot (a Start →
[Settings (Beállítások)] → Control Panel (VezérlŒpult) →[Performance
and Maintenance (Teljesítmény és karbantartás)] → System (Rendszer
)→ [Hardware (Hardver)] → Device Manager (EszközkezelŒ)
útvonalon), Unknown Devices (Ismeretlen eszközök) vagy Other
Devices (Egyéb eszközök) olyan tételeket tartalmaznak, melyek mellett
sárga kérdŒjel (?) vagy felkiáltójel (!) látható.
→ A jobb egérgombbal kattintson a kérdŒjeles (?) vagy felkiáltójeles (!)
tételre, és válassza a „Remove” (Eltávolítás) parancsot. Indítsa újra a
számítógépet, és kapcsolja összes újra a fényképezŒgéppel. Windows
98 operációs rendszerı számítógépen is távolítsa el a fényképezŒgép
illesztŒprogramját, indítsa újra a számítógépet, és telepítse újra a
fényképezŒgép illesztŒjét.
■ Ha a számítógépre nem telepítették a DirectX 9.0 vagy újabb verzióját
→ Telepítse a DirectX 9.0 vagy újabb változatát
1) Helyezze be a fényképezŒgéppel szállított CD lemezt
2) Futtassa a Windows Explorer (Windows IntézŒ) programot, válassza ki a [CDROM meghajtó:\ USB Driver\DirectX 9.0] mappát, majd kattintson a
DXSETUP.exe fájlra. A DirectX telepítése végrehajtódik.
A DirectX a következŒ weblapról tölthetŒ le: http://www.microsoft.com/directx
■ Ha a számítógép (Windows 98 SE operációs rendszerben) nem válaszol, ha a
számítógépet és a fényképezŒgépet többször egymás után összekapcsolják
→ Ha a számítógép (Windows 98 SE operációs rendszerben) hosszú ideje
mıködik és a fényképezŒgépet többször is hozzákapcsolják, megtörténhet,
hogy a számítógép nem ismeri fel a fényképezŒgépet.
Ebben az esetben indítsa újra a számítógépet.
7. eset
Bizonyos biztonsági programok (Norton Anti Virus, V3 stb.) miatt egyes
számítógépek a fényképezŒgépet nem ismerik fel cserélhetŒ lemezként.
→ Állítsa le a biztonsági programot és kapcsolja össze a
fényképezŒgépet a számítógéppel. Olvassa el a biztonsági
programnak az ideiglenes leállításra vonatkozó utasításait.
■ Ha a fényképezŒgéppel összekapcsolt számítógép nem válaszol a Windows
beindulásakor.
→ Ebben az esetben kapcsolja szét a számítógépet és a fényképezŒgépet,
hogy a Windows beinduljon. Ha a probléma továbbra is fennáll, tiltsa le a
Legacy USB Support (Örökölt USB támogatás) beállítást és indítsa újra a
számítógépet. A Legacy USB Support (Örökölt USB támogatás) a BIOS
beállító programban található. (A BIOS beállító program gyártóról gyártóra
különbözik, és bizonyos BIOS menükben nem létezik a Legacy USB Support
– örökölt USB támogatás – beállítás) Ha nem tudja megváltoztatni ezt a
beállítást, forduljon a számítógép vagy a BIOS gyártójához.
8. eset
A fényképezŒgép a számítógép elülsŒ lapján levŒ USB csatlakozóhoz
kapcsolódik.
→ Ha a fényképezŒgép a számítógép elülsŒ lapján levŒ USB portra
csatlakozik, elŒfordulhat, hogy a számítógép nem ismeri fel a
fényképezŒgépet. A fényképezŒgépet a számítógép hátsó lapján levŒ
USB csatlakozóhoz kapcsolja.
■ Ha a videoklipet nem tudja letörölni, a cserélhetŒ lemez nem értelmezhetŒ és a
fájlátvitel közben egy hibaüzenet jelenik meg.
→ Ha csak a Digimax Master programot telepíti, a fent leírt problémák
esetenként jelentkeznek.
- Zárja be a Digimax Master programot a Tálcán levŒ Digimax Master ikonra kattintva.
- Telepítse a szoftver CD-n levŒ összes alkalmazásszoftvert.
(A videoklip codec-et is telepítenie kell.)
92
A termék elŒírásszerı végkezelése
FELJEGYZÉSEK
A termék elŒírásszerı végkezelése (Elhasznált elektromos és
elektronikus felszerelés)
(Az Európai Unióban és más, külön hulladékbegyıjtŒ rendszereket
mıködtetŒ európai országokban érvényes) A terméken vagy annak
dokumentációjában ez a jelzés azt jelenti, hogy a terméket életciklusa
végén tilos más háztartási hulladékkal együtt eldobni.
Annak érdekében, hogy elkerülje, hogy a nem ellenŒrzött körülmények között
kidobott hulladék ártson a környezetnek és az egészségnek, kérjük, a terméket
válassza el a többi hulladéktól és felelŒsségtudatosan tegye lehetŒvé az anyagok
minél nagyobb mértékı újrahasznosítását. A háztartási felhasználók vagy vegyék fel
kapcsolatot azzal az üzlettel, amelyben a terméket vásárolták, vagy a helyi
önkormányzattal, ahol részletes tájékoztatást kapnak arról, hogy milyen módon
járulhatnak hozzá a környezetvédelmi szempontból biztonságos
újrahasznosításhoz. A kereskedelmi felhasználók lépjenek kapcsolatba a szállítóval
és ellenŒrizzék a vásárlási szerzŒdésben rögzített feltételeket.
Ezt a terméket nem szabad más kereskedelmi hulladékkal együtt kidobni.
A Samsung Techwin kíméli a környezetet a termék gyártásának
minden egyes fázisában, hozzájárulva a környezet
megóvásához, és számos olyan intézkedést hoz, mellyel
ügyfeleinek egyre környezetkímélŒbb termékeket kínál. Az Eco
jelzés a Samsung Techwin azon törekvését jelképezi, mely
környezetvédŒ termékek gyártására összpontosít, és egyben azt
is jelzi, hogy ez a termék megfelel az EU RoHS irányelvének.
93
FELJEGYZÉSEK
94
FELJEGYZÉSEK
FELJEGYZÉSEK
FELJEGYZÉSEK
95
FELJEGYZÉSEK
96
FELJEGYZÉSEK
SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GmbH
OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION
145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU,
SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA
462-121
TEL : (82) 31-740-8222, 8488, 8490
FAX : (82) 31-740-8398
www.samsungcamera.com
ZENTRALE, KEINE REPARATUR
AM KRONBERGER HANG 6
D-65824 SCHWALBACH/TS, GERMANY
TEL : 49 (0) 6196 66 5303
FAX : 49 (0) 6196 66 5366
TECHNISCHE SERVICE HOTLINE :
00800 4526 3727
(nur kostenfrei fur Anrufe aus Deutschland)
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsungcamerausa.com
If you have any questions or comments relating to
Samsung cameras, Please contact
the SAMSUNG customer care center
Die Adressen Ihrer Kundendienste sowie die
Garantiebestimmungen entnehmen Sie bitte aus dem
beiliegenden Faltblatt (SAMSUNG INTERNATIONAL
WARRANTY CERTIFICATE)
INTERNET : www.samsungcameras.de
TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO., LTD
SAMSUNG FRANCE S.A.S.
HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE :
00 800 22 26 37 27 (Numéro Vert-Appel Gratuit)
www.samsungphoto.fr
NO.9 ZHANGHENG STREET. MICRO-ELECTRONIC
INDUSTRIAL PARK JINGANG ROAD TIANJIN CHINA.
POST CODE : 300385
TEL : 800-810-5858
www.samsungcamera.com.cn
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED
SAMSUNG HOUSE 1000 HILLSWOOD DRIVE
HILLSWOOD BUSINESS PARK
CHERTSEY KT16 OPS U.K.
TEL : 00800 12263727
(free for calls from UK only)
UK Service Hotline : 01932455320
www.samsungcamera.co.uk
RUSSIA INFORMATION CENTER
SAMSUNG ELECTRONICS
117545 ST. DOROZHNAYA BUILDING 3,
KORPUS 6, ENTRANCE 2, MOSCOW, RUSSIA
TEL : (7) 495-363-1700
CALL FREE : (8) 800 555 55 55 (from Russia only)
www.samsungcamera.ru
Internet address - http : //www.samsungcamera.com
The CE Mark is a Directive conformity
mark of the European Community (EC)
6806-4307
Download PDF

advertising