Samsung | G2719N | Samsung G2719N Felhasználói kézikönyv

MIKROHULLÁMÚ SÜTÃK
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA ÉS FÃZÉSI TANÁCSADÓ
G2719N
SütŒ.................................................................................................... 2
Tartozékok ........................................................................................ 2
VezérlŒpanel ...................................................................................... 2
A sütésre, fŒzésre vonatkozó adatok tájékoztató jellegıek.
A termék háztartási használatra készült.
Megszınik a jótállási kötelezettség, ha a készüléket ipari,
vendéglátóipari, kereskedelmi, stb. tevékenységre, nem
háztartási célra használják.
Hogyan kell ezt a füzetet használni? ................................................. 3
Biztonsági elŒírások........................................................................... 3
A mikrohullámú sütŒ elhelyezése...................................................... 4
TeendŒ probléma esetén .................................................................. 5
FŒzés / Felmelegítés.......................................................................... 5
FŒzési teljesítmények táblázata........................................................ 5
A fŒzés megszakítása........................................................................ 6
A fŒzési idŒ módosítása fŒzés közben ............................................. 6
Felolvasztás manuálisan .................................................................. 6
Az “Azonnali melegítés” használata.................................................. 6
Az “Azonnali melegítés” beállításai .................................................. 6
Tartozékok kiválasztása..................................................................... 7
Grillezés ............................................................................................ 7
A mikrohullám és a grillezés kombinálása ........................................ 7
Használható edények ........................................................................ 8
FŒzési útmutató ................................................................................. 9
A mikrohullámú sütŒ tisztítása......................................................... 15
A mikrohullámú sütŒ tárolása és javítása ........................................ 16
Mıszaki adatok ................................................................................ 16
Code No. : DE68-02279J
SütŒ
VezérlŒpanel
SzellŒzŒnyílások
H
Fogantyú
Ajtó
Grill
Világítás
Teljesítményváltoztató
gomb
1
Forgóasztal
Ajtónyelvek
GörgŒsgyırı
Csatlakozó
Biztonsági reteszelŒ
nyílások
2
IdŒ
gombbal
4
5
Tartozékok
6
3
A mikrohullámú sütŒnek, az ön által megvásárolt típustól
függŒen, számos tartozéka van, melyek különbözŒ módon
használhatók.
1. Csatlakozó, a gyárban már felhelyezték a mikrohullámú
sütŒ motorjának tengelyére.
Szerepe: A csatlakozó forgatja a forgóasztalt.
2. GörgŒsgyırı, a sütŒ közepére kell helyezni.
Szerepe: A görgŒsgyırı tartja a forgóasztalt.
3. Forgóasztal, a görgŒsgyırıre kell rárakni úgy, hogy a
közepe a csatlakozón legyen.
Szerepe: A forgóasztal szolgál fŒzési felületként;
tisztításhoz könnyen kivehetŒ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
4. Fémállvány, a forgóasztalra kell rárakni.
Szerepe: A fémállvány grillezéshez és kombinált
fŒzéshez használható.
☛
TILOS mıködtetni a mikrohullámú sütŒt a görgŒsgyırı és a
forgóasztal nélkül!
2
Felolvasztás
Teljesítményváltoztató gomb
IdΠgombbal
Grillezés
Kombinált
Azonnali melegítés
Hogyan kell ezt a füzetet használni?
Biztonsági elŒírások
A mikrohullámú sütŒ Használati utasítása sok hasznos
információt tartalmaz a mikrohullámú sütŒrŒl:
• Biztonsági óvintézkedéseket
• A megfelelŒ tartozékokat és edényzetet
• Hasznos fŒzési tanácsokat.
Fontos biztonsági figyelmeztetések.
Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a füzetet és Œrizze meg, hogy
késŒbb is megnézhesse.
MielŒtt ételt vagy folyadékot melegít a mikrohullámú sütŒben,
ellenŒrizze az alábbi biztonsági elŒirások betartását!
E Használati utasítás elején található a sütŒ és a sütŒ
vezérlŒpaneljének ábrája, ezek segítségével ön könnyebben
megtalálhatja az egyes tartozékokat és kezelŒgombokat.
1. NE HASZNÁLJON fémedényt a mikrohullámú sütŒben:
• Fémdobozokat
• Arany vagy ezüst csíkkal díszített porcelánt
• Fémnyársat, villát, stb.!
Ok:
Ilyenkor villamos ív vagy szikrázás jön létre a sütŒben, mely
tönkreteheti azt.
2. NE MELEGÍTSEN:
• Hermetikusan lezárt palackokat, befŒttes üvegeket, edényeket
Például) zárt bébiételes üvegeket
• Zárt héjú ételeket
Például) tojást, héjában lévŒ mogyorót, paradicsomot!
Ok:
A keletkezŒ belsŒ nyomás fölrobbanthatja ezeket.
Tanács: Vegye le a fedelet, illetve szurkálja át egy villával a héjat!
3. NE MÙKÖDTESSE üresen a mikrohullámú sütŒt!
Ok:
Tönkremehetnek a sütŒ falai.
Tanács: Hagyjon mindig egy pohár vizet a sütŒben! A víz elnyeli a
mikrohullámokat, ha véletlenül üresen kapcsolja be a sütŒt.
4. NE TAKARJA LE az oldalsó vagy a hátsó szellŒzŒnyílásokat konyharuhával
vagy papírral!
Ok:
A rongy vagy a papír meggyulladhat a sütŒbŒl kilépŒ forró
levegŒtŒl.
5. MINDIG használjon edényfogó kesztyıt, amikor kivesz egy edényt a sütŒbŒl!
Ok:
Egyes edények elnyelik a mikrohullámokat, ezenkívül az étel is
mindig fölmelegíti az edényt. Ezért az edény forró lehet!
6. NE ÉRINTSE meg a fıtŒelemet vagy a sütŒ falait!
Ok:
A sütŒ falai forrók lehetnek, a sütés befejezése után is! Ne engedje,
hogy gyulékony anyagok érintkezzenek a sütŒ belsejével, amig a
sütŒ ki nem hıl!
7. Hogy ne keletkezzék tız a sütŒben:
• Ne tároljon gyúlékony anyagokat benne,
• Vegye le a drótzárakat a papírzacskókról vagy a mıanyagzacskókról,
• Ne használja a sütŒt ujságpapír szárítására,
• Ha füstöt vesz észre, tartsa csukva az ajtót és kapcsolja ki a sütŒt vagy
szakítsa meg a sütŒ áramellátását!
8. Legyen nagyon óvatos, ha folyadékot vagy bébiételt melegít:
• MINDIG hagyjon legalább 20 mp-nyi pihentetési idŒt a sütŒ kikapcsolása
után, hogy kiegyenlítŒdhessék a hŒmérséklet!
• Keverje meg melegítés közben, és MINDIG keverje meg a melegítés
után!
• Legyen óvatos, amikor megfogja az edényt a melegítés után.
Megégetheti magát, ha az edény túl forró!
A sütŒ beállítását lépésrŒl-lépésre ismertetŒ magyarázatoknál az
alábbi szimbólumok szerepelnek.
☛
✉
❋
Figyelmeztetés
Megjegyzés
Vigyázat!
A MIKROHULLÁMMAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK
Az alábbi figyelmeztetések be nem tartása esetén sérülést okozhat a
mikrohullám!
(a) Sose próbálja a sütŒt nyitott ajtóval mıködtetni, vagy ne próbálja kiiktatni az
ajtó biztonsági reteszelését, és ne dugjon semmit az ajtó reteszelŒ nyílásaiba!
(b) Ne helyezzen semmilyen tárgyat a sütŒ ajtaja és elŒlapja közé, és ne hagyja,
hogy ételmaradványok vagy tisztítószermaradványok gyıljenek össze az ajtó
tömítŒfelületein! Ügyeljen, hogy az ajtó és az ajtó tömítŒfelületei mindig
tiszták legyenek, ezért törölje le ezeket használat után egy nedves ronggyal,
azután törölje szárazra!
(c) Ne használja a sütŒt, ha megsérült, hanem elŒször feltétlenül javíttassa meg
egy a gyártó által betanított szerelŒvel!
Nagyon fontos, hogy a sütŒ ajtaja jól csukódjék, és hogy ne legyen sérült:
(1) az ajtó, az ajtó tömítése és a tömítŒfelületek
(2) az ajtó forgópántja (ne legyen eltörve vagy meglazulva)
(3) a villamos csatlakozókábel!
(d) A sütŒt kizárólag csak a mikrohullámú készülékek szervízelésére kiképzett, a
gyártó által betanított szerelŒnek szabad javítania!
3
H
Biztonsági elŒírások (folytatás)
A mikrohullámú sütŒ elhelyezése
Helyezze el a sütŒt egy sík, vízszintes és stabil felületen.
A folyadékok késleltetve, hirtelen felforrhatnak.
A késleltetett forrás és az ezzel járó esetleges leforrázás megelŒzése
végett rakjon egy mıanyag kanalat vagy egy üvegrudat az italba, és
keverje meg a melegítés elŒtt, közben és után!
Melegítéskor a folyadék késleltetve, hirtelen forr fel, mégpedig
Ok:
gyakran éppen akkor, amikor kiveszik a sütŒbŒl. Leforrázhatja
magát!
• Ha leforrázná magát, kövesse az alábbi ELSÃSEGÉLYNYÚJTÁSI
UTASÍTÁST:
* Mártsa a kezét hideg vízbe legalább 10 percig!
* Kötözze be tiszta, száraz kötszerrel.
* Ne tegyen a sebre semmilyen krémet, olajat vagy oldatot!
• SOSE töltse meg színültig az edényt folyadékkal, és olyan edényt
használjon, mely fölül szélesebb, mint alul, nehogy kifuthasson a
folyadék! A szıknyakú palackok felrobbanhatnak, ha túlhevülnek!
• EllenŒrizze MINDIG a bébiétel vagy a tej hŒmérsékletét, mielŒtt a
babának adja!
• SOSE melegítse a bébiételt úgy, hogy rajta van a kupak, mert
fölrobbanhat az üveg, ha túlmelegszik!
Ügyeljen a hálózati csatlakozókábelre:
• Ne mártsa a kábelt vagy a hálózati csatlakozódugaszt vízbe, és tartsa
távol a hŒforrásoktól!
• Ne használja a sütŒt sérült csatlakozókábellel vagy a hálózati
csatlakozódugasszal!
Álljon karnyújtásnyira az sütŒtŒl, amikor kinyitja az ajtót!
Ok:
A kiáramló forró levegŒ vagy gŒz leforrázhatja Önt!
Tartsa tisztán a mikrohullámú sütŒ belsejét!
Minden egyes használat után tisztitsa ki a sütŒteret konyhai mosogatószerrel.
Az esetleges sérülések elkerülése miatt várja meg amig a sütŒ teljesen kihül.
Ok:
A sütŒ falaira vagy aljára rásült élelmiszer darabok vagy zsírfoltok
károsíthatják a festékréteget, és csökkenthetik a sütŒ hatásfokát.
“Kattanó” hang hallható a sütŒ mıködése közben, különösen felolvasztás
közben.
Ok:
A vezérlés módosította a sütŒ teljesítményét, ennek hangja
hallható. Ez normális.
Ha a mikrohullámú sütŒt üresen, terhelés nélkül használják, a sütŒ
automatikusan kikapcsol a biztonság érdekében. Kb. 30 perc múlva a sütŒ
újra használható.
•
•
H
9.
10.
11.
12.
13.
20 cm
yläpuolella
85 cm a
padlótól mérve
10 cm
takana
10 cm
sivulla
1. A mikrohullámú sütŒ elhelyezésénél ügyeljen arra, hogy
a sütŒ megfelelŒen tudjon szellŒzni, ezért hagyjon a sütŒ
mögött legalább 10 cm szabad távolságot, a sütŒ
oldalainál és a sütŒ fölött legalább 20 cm-t, és a sütŒ
legalább 85 cm-re legyen a padlótól.
2. Szedje ki az összes csomagolóanyagot a sütŒbŒl.
Rakja be a sütŒbe a görgŒsgyırıt és a forgóasztalt.
EllenŒrizze, hogy a forgóasztal szabadon elforog-e.
3. Helyezze el úgy a mikrohullámú sütŒt, hogy jól
hozzáférhetŒ legyen a hálózati csatlakozódugasz.
FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁS!
Ha mıanyag, papír vagy egyéb éghetŒ csomagolású ételt melegít vagy fŒz,
nézzen be idŒnéknt a sütŒbe!
FIGYELEM!
Ne engedje, hogy kisgyerekek használják vagy játsszanak a mikrohullámú
sütŒvel! Ne hagyjon kisgyerekeket felügyelet nélkül a mıködŒ mikrohullámú sütŒ
közelében! Ne tároljon, vagy dugjon el gyerekeket érdeklŒ tárgyakat közvetlenül
a sütŒ fölött!
4
✽
Ne fedje le a sütŒ szellŒzŒnyílásait, mert a sütŒ túlhevülhet és
✽
Az ön személyi biztonsága érdekében a mikrohullámú sütŒt egy
megfelelŒen földelt, AC 230 V, 50 Hz váltóáramú konnektorhoz
kell csatlakoztatni. Ha megsérül a csatlakozó-kábel, akkor az
csak speciális kábellel (I-SHENG SP022, KDK KKP4819D,
EURO ELECTRIC 3410, SAMIL SP-106B, MOONSUNG EP48E, HIGH PROJECT H.P 3) cserélhetŒ ki. Forduljon a Samsung
kirendeltséghez.
✽
Ne állítsa fel a mikrohullámú sütŒt forró vagy párás környezetben,
automatikusan kikapcsolhatja magát. Ilyenkor nem mıködik,
amíg megfelelŒen le nem hıl.
például egy hagyományos kályha vagy egy radiátor közelében. A
sütŒ áramfelvételére tekintettel kell lenni, és az esetleges
hosszabbítókábelnek ugyanolyan amperszámúnak kell lennie,
mint a sütŒ csatlakozókábele. Törölje ki nedves ronggyal a sütŒ
belsejét és törölje le az ajtó tömítéseit, mielŒtt elŒször használja a
sütŒt.
TeendŒ probléma esetén
FŒzés / Felmelegítés
Probléma esetén próbálkozzék az itt feltüntetett megoldásokkal.
Az alábbi egyszerı leírás elmagyarázza, hogyan fŒzhet meg
vagy melegíthet fel egy ételt. EllenŒrizze MINDIG a sütŒ
beállítását, mielŒtt felügyelet nélkül hagyja a sütŒt! ElŒször is
rakja be az ételt a forgóasztal közepére. Csukja be az ajtót.
◆ Normális jelenségek.
• Kondenzáció a sütŒben
• Légáram az ajtó körül
• Fénykiszüremlés az ajtó körül
• GŒz lép ki az ajtónál és a szellŒzŒnyílásokból
1. Állítsa be a teljesítményt maximumra a FÃZÉSI
TELJESÍTMÉNY BEÁLLÍTÁSA gombbal. (MAXIMÁLIS
TELJESÍTMÉNY: 750 W).
◆ A sütŒ nem kezd el mıködni az IDà gomb elforgatásakor.
• Csukva van az ajtó?
◆ Az étel egyáltalán nem fŒ meg.
• Jól állította be az IDÃ gombot?
• Csukva van az ajtó?
• Nem terhelte túl a villamos hálózatot és ezért nem olvadt ki a biztosíték
vagy nem szakított meg a biztosító automata?
2. Állítsa be a melegítési idŒt az IDÃ gombbal.
Következmény: A sütŒ világítása kigyullad és a
forgóasztal forogni kezd.
☛
✉
◆ Az étel vagy túlfŒ vagy nem fŒ meg eléggé
• A fŒzési idŒt az étel fajtájának megfelelŒen állította be?
• MegfelelŒ teljesítményt választott?
◆ Szikrázás van a sütŒben
• Nem használ fémcsíkkal ellátott edényt?
• Nem hagyott egy villát vagy más fémtárgyat a sütŒben?
• Nincs alumíniumfólia túl közel a belsŒ falakhoz?
Ön fŒzés közben is módosíthatja a fŒzési teljesítményt a FÃZÉSI
TELJESÍTMÉNY BEÁLLÍTÁSA gomb elforgatásával.
FŒzési teljesítmények táblázata
Ön az alábbi fŒzési teljesítmények közül választhat:
◆ A sütŒ zavarja a tévé- és a rádióvételt
• Kismértékı zavarás normális, ha mıködik a sütŒ. A sütŒt a tévétŒl, a
rádiótól vagy az antennáktól távol kell elhelyezni!
✉
Tilos üresen mıködtetni a mikrohullámú sütŒt.
Teljesítményérték
NAGY
KÖZEPESEN NAGY
KÖZEPES
KÖZEPESEN KICSI
FELOLVASZTÁS( )
KICSI/MELEGENTARTÁS
GRILLEZÉS
KOMBI I ( )
KOMBI II ( )
KOMBI III( )
Ha ön a fenti utasítások elolvasása után sem képes megoldani a
problémát, akkor forduljon a legközelebbi Samsung szervizhez.
✉
5
Teljesítményszint
Mikrohullám
Grill
750 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
300 W
450 W
600 W
1000 W
1000 W
1000 W
1000 W
Nagyobb teljesítményhez rövidebb fŒzési idŒ tartozik. Kisebb
teljesítményhez hosszabb fŒzési idŒ tartozik.
H
H
A fŒzés megszakítása
Az “Azonnali melegítés” használata
Ön bármikor megszakíthatja a fŒzést, hogy ellenŒrizze az ételt.
Rakja be az ételt a forgóasztal közepére és csukja be az ajtót.
1. Állítsa be a FÃZÉSI TELJESÍTMÉNY BEÁLLÍTÁSA
gombot a maximális teljesítményre.
1. A fŒzés ideiglenes megszakításához;
Nyissa ki az ajtót.
Következmény: Leáll a fŒzés. A fŒzés folytatásához
csukja be az ajtót.
2. Állítsa az IDÃ gombot az Azonnali melegítés funkcióra.
(Italok, leves/mártás vagy friss zöldség).
2. A végleges megszakításhoz;
Állítsa az IDÃ gombot a “0”-ra.
✉
Csak mikrohullámhoz alkalmas edényeket használjon!
Az “Azonnali melegítés” beállításai
A fŒzési idŒ módosítása fŒzés közben
Módosítsa a hátralévŒ fŒzési idŒt az IDà gomb
elforgatásával.
Íme néhány tipp és tanács az Azonnali melegítés funkció
használatához.
Szimbólum Étel
Italok
Felolvasztás manuálisan
A Felolvasztás funkcióval húst, baromfit, halat vagy kenyeret
lehet felolvasztani.
Helyezze be a mélyhıtött ételt a forgóasztal közepére, és csukja
be az ajtót.
1. Állítsa a FÃZÉSI TELJESÍTMÉNY BEÁLLÍTÁSA gombot
180W-ra
.
2. Állítsa be az IDà gombbal a megfelelŒ idŒt.
Következmény: ElkezdŒdik a felolvasztás.
✉
Csak mikrohullámhoz alkalmas edényt használjon.
6
Teljesítmény Adag
Melegítési
idŒ
750 W
1perc 35mp 1-2perc
150ml
Pihentetési
idŒ
Leves/Mártás 750 W
(hıtött)
200-250ml 3perc 10mp 2-3perc
Friss zöldség 750 W
300-350g
5perc 30mp 3perc
Tartozékok kiválasztása
A mikrohullám és a grillezés kombinálása
Csak mikrohullámhoz alkalmas edényeket használjon; ne
használjon mıanyag edényeket, papírdobozokat,
papírtörölközŒket, stb.
Ön kombinálhatja a mikrohullámú fŒzést a grillezéssel, hogy az
étel gyorsan megfŒjön és egyúttal meg is barnuljon.
☛
Ha kombinált fŒzési módot (mikrohullám + grill) választ,
csak olyan edényeket használjon, melyek
mikrohullámállók és villanysütŒállók. A fémedények vagy
a fémeszközök tönkretehetik a mikrohullámú sütŒt.
✉
☛
1. Nyissa ki az ajtót a vezérlŒpanel jobb alsó részén lévŒ
nagy gomb megnyomásával. Tegye be az ételt az
állványra, az állványt a forgóasztalra. Csukja be az ajtót.
A használható edényekre és eszközökre vonatkozó további
részleteket a Használható edények címı fejezet ismerteti a 8.
oldalon.
2. Állítsa be a FÃZÉSI TELJESÍTMÉNY BEÁLLÍTÁSA
gombbal a kívánt teljesítményt (
,
,
).
Grillezés
A grillezéssel ön gyorsan megsütheti és megbarníthatja az ételt,
mikrohullám használata nélkül. A grillezéshez egy grillezŒ
állványt mellékeltünk a sütŒhöz.
3. Állítsa be az IDà gombbal a megfelelŒ idŒt.
(Például: 60 perc).
Következmény: ElkezdŒdik a sütés.
1. Melegítse elŒ a grillt a kívánt hŒmérsékletre a FÃZÉSI
TELJESÍTMÉNY BEÁLLÍTÁSA gombnak a grillezés
szimbólumra (\ ) állításával és az IDà gomb megfelelŒ
beállításával.
✉
2. Nyissa ki az ajtót és rakja be az ételt az állványra.
3. Állítsa be az IDà gombbal a megfelelŒ idŒt.
(Például: 60 perc).
Következmény: ElkezdŒdik a sütés.
✉
Nem baj, ha a grillezés közben a sütŒ ki- majd bekapcsol. Ez a
túlmelegedés megelŒzését szolgálja.
☛
Használjon mindig edényfogó kesztyıt, amikor megfogja a
sütŒben lévŒ edényt, mert az nagyon forró lehet.
Használjon mindig mikrohullámálló és villanysütŒálló edényt. Az
üveg- és a kerámiaedények ideálisak e szempontból.
Használjon mindig edényfogó kesztyıt, mert az edény nagyon
felforrósodhat.
7
A kombinált módban a mikrohullámú teljesítmény maximum
600W lehet.
H
Használható edények
H
A mikrohullámú sütŒben csak akkor fŒ meg az étel, ha a
mikrohullámok át tudnak hatolni az ételt tartalmazó edény falán,
tehát az edény nem veri vissza vagy nyeli el Œket.
Fém
•
•
Ezért gondosan kell megválasztani az edényeket. Ha az edényen
fel van tüntetve, hogy mikrohullámú sütŒhöz használható, akkor
az biztosan megfelelŒ.
Papír
•
Az alábbi táblázat felsorolja a különbözŒ edényfajtákat, és közli,
hogy azok miként használhatók a mikrohullámú sütŒben.
Edény
Alumíniumfólia
Pirítótányér
Porcelán- és cserépedény
Mikrohullámállóság
✓✗
✓
✓
Kis mennyiségben használható a
túlsülés elleni védelemhez.
Szikrázás jöhet létre, ha a fólia túl
közel van a sütŒ falához, vagy ha túl
sokat használnak belŒle.
A porcelán, a cserép, a mázas
porcelán általában használható, ha
nincs fémcsíkkal díszítve.
Egyes mélyhıtött ételeket ilyen
edényekbe csomagolnak.
Gyorsétel csomagolások
• Polisztirén csészék
és dobozok
✓
✗
Használható az étel melegítéséhez.
Túlmelegítés esetén a polisztirén
megolvadhat.
Meggyulladhat.
✗
Szikrázást okozhat.
✓
Használható, ha nincs fémcsíkkal
díszítve.
Használható étel vagy folyadékok
melegítéséhez. A vékony üveg
megrepedhet, eltörhet, ha túl
gyorsan felmelegszik.
Le kell venni a fedelet. Csak
melegítéshez használhatók.
•
Üvegáru
• Jénai edény
Szikrázást vagy tüzet okozhatnak.
Szikrázást vagy tüzet okoz.
Tálcák, csészék,
szalvéták
✓
Újrahasznosított
papír
✗
Rövid fŒzéshez és melegítéshez,
valamint a felesleges nedvesség
elnyeléséhez.
Szikrázást okozhat.
•
Takaró fólia
✓
•
MélyhıtŒ zacskók
✓✗
Viaszolt vagy zsírpapír
•
Finomüvegáru
✓
•
Üvegkancsók
✓
✓
Ne melegítse elŒ 8 percnél tovább.
✓
Papírzacskók vagy
újságpapír
Újrahasznosított
papír vagy
fémszegélyek
✗
✗
Mıanyag
• Dobozok
Megjegyzés
Eldobható poliészter karton
•
•
Edények
MélyhıtŒzacskót
lezáró drót
8
✓
Különösen, ha hŒálló anyagból
készültek. A többi mıanyag
deformálódhat vagy elszínezŒdhet
magas hŒmérsékleten. Ne
használjon melamin mıanyagot!
A nedvesség visszatartásához
használható. Ne érjen a fólia az
ételhez! Legyen óvatos a fólia
eltávolításakor, mert forró gŒz léphet
ki
Csak ha forrás-állóak vagy
mikrohullám-állóak. Ne záródjanak
hermetikusan. Szükség esetén
lyukassza ki Œket egy villával!
Használhatók a nedvesség
visszatartására és a fröcskölés
megelŒzésére.
FŒzési útmutató
MIKROHULLÁM
A mikrohullám egy olyan energia, ami behatol az ételbe, és felmelegíti annak víz, zsír- és cukortartalmát.
A mikrohullám hatására az étel molekulái gyorsabban kezdenek mozogni. A
gyors mozgás súrlódást okoz és ennek hatására felmelegszik az étel.
FÃZÉS
A mikrohullámhoz használható edények:
Az edényeknek olyanoknak kell lenniük, hogy a mikrohullám teljesen
áthaladhasson rajtuk. A mikrohullám visszaverŒdik a fémeken, például a
rozsdamentes acélon, az alumíniumon és a rézen, de áthatol a kerámián, az
üvegen, a porcelánon és a mıanyagon, valamint a papíron és a fán. Ezért a
mikrohullámú sütŒben sosem szabad fémedényt használni.
A mikrohullámhoz alkalmas ételek:
Sokféle étel alkalmas a mikrohullámú fŒzéshez, például friss vagy mélyhıtött
zöldség, gyümölcs, tészta, rizs, bab, hal, hús. Mártások, tejsodó, levesek,
pudingok, lekvárok szintén elkészíthetŒk a mikrohullámú sütŒben. Általában
elmondható, hogy a mikrohullám ideálisan alkalmas minden olyan ételhez,
amely elkészíthetŒ lenne egy hagyományos fŒzŒlapon. Olvasztható vele vaj
vagy csokoládé is például (lásd a Különleges tippek címı fejezetet).
Lefedés fŒzés közben
Az étel lefedése fŒzés közben nagyon fontos, mert az elpárolgott víz gŒz
formájában felszáll, és elŒsegíti a fŒzési folyamatot. Az étel különbözŒ módokon
fedhetŒ le: például egy kerámia-tányérral, egy mıanyagfedéllel vagy egy
mikrohullámú fóliával.
Pihentetési idŒk
A fŒzés után a pihentetési idŒ nagyon fontos, hogy egyenletes hŒmérséklet
alakuljon ki az ételben.
Spenót
150g
600W
51/2-61/2
Brokkoli
300g
600W
10-11
Borsó
300g
600W
8-9
Zöldbab
300g
600W
10-11
Vegyes zöldség 300g
(sárgarépa,/
borsó/kukorica)
Vegyes zöldség 300g
(kínai)
600W
9-10
2-3
Öntsön hozzá 15 ml
(1evŒkanál) hideg vizet.
600W
81/2-91/2
2-3
Öntsön hozzá 15 ml
(1evŒkanál) hideg vizet.
Rizs:
Pihente- Utasítások
tési idŒ
(perc)
2-3
Öntsön hozzá 30 ml
(2evŒkanál) hideg vizet.
Használjon egy fedŒvel ellátott nagy pirex üvegedényt - a rizs
dupla térfogatúra duzzad fŒzés közben. FŒzze lefedve.
A fŒzési idŒ letelte után keverje meg a pihentetés elŒtt és sózza
meg vagy fıszerezze és tegyen hozzá vajat.
Megjegyzés: ElŒfordulhat, hogy a rizs nem szívja föl az összes
vizet a fŒzés végére.
FŒtt tészta:
Használjon egy nagy pirex üvegedényt. Adjon hozzá forrásban
lévŒ vizet, egy csipet sót és keverje meg jól.
FŒzze lefedés nélkül.
Keverje meg néha a fŒzés közben és a fŒzés után. Pihentetés
közben fedje le és azután öntse le róla a vizet.
Étel
Fehér rizs
(elŒfŒzött)
Barnarizs
(elŒfŒzött)
Vegyes rizs
(rizs + vadrizs)
Vegyes gabona
(rizs + gabona)
FŒtt tészta
Használjon egy fedŒvel ellátott pirex üvegedényt. FŒzze a zöldsége lefedve a
táblázatban megadott legrövidebb ideig. Utána kóstolja meg, és ha szükséges,
fŒzze még tovább.
Keverje meg kétszer a fŒzés közben és egyszer a fŒzés után. A fŒzés után sózza
meg, fıszerezze vagy tegyen hozzá vajat. A pihentetés közben fedje le.
Adag Teljesít- IdŒ
mény
(perc)
Adag Teljesít- IdŒ
mény
(perc)
FŒzési útmutató rizshez és fŒtt tésztához
FŒzési útmutató mélyhıtött zöldségekhez
Étel
Étel
Pihente- Utasítások
tési idŒ
(perc)
2-3
Öntsön hozzá 15 ml
(1evŒkanál) hideg vizet.
2-3
Öntsön hozzá 30 ml
(2evŒkanál) hideg vizet.
2-3
Öntsön hozzá 15 ml
(1evŒkanál) hideg vizet.
9
Adag
Teljesít- IdŒ
mény
(perc)
250g
750W
250g
750W
250g
750W
250g
750W
250g
750W
Pihente- Utasítások
tési idŒ
(perc)
17-18
5
Öntsön hozzá 500 ml
hideg vizet.
22-23
5
Öntsön hozzá 500 ml
hideg vizet.
18-19
5
Öntsön hozzá 500 ml
hideg vizet.
19-20
5
Öntsön hozzá 400 ml
hideg vizet.
11-12
5
Öntsön hozzá 1000 ml
forró vizet.
H
F
\ Œzési útmutató(folytatás)
H
FELMELEGÍTÉS
FŒzési útmutató friss zöldséghez
Használjon egy fedŒvel ellátott pirex üvegedényt. Öntsön hozzá 30-45 ml hideg
vizet (2-3 evŒkanál) minden 250 g-hoz, hacsak ettŒl eltérŒ vízmennyiséget nem
ír elŒ a táblázat. FŒzze lefedve a táblázatban megadott legkisebb ideig. Kóstolja
meg, és ha szükséges, fŒzze tovább. Keverje meg egyszer a fŒzés közben és
egyszer a fŒzés után. A fŒzés után sózza meg, ízesítse vagy adjon hozzá vajat.
Fedje le a 3 perc pihentetés alatt.
Tanács: A friss zöldséget vágja egyenletes kockákra. Minél apróbbra vágja
Œket, annál gyorsabban fŒnek meg.
Az összes friss zöldséget a maximális mikrohullámú teljesítménnyel (750W)
kell fŒzni.
Étel
Adag IdŒ
(perc)
Brokkoli
Kelbimbó
250g 5-51/2
500g 81/2-9
250g 61/2-71/2
Sárgarépa
250g
Karfiol
250g 51/2-6
500g 91/2-10
Tök
250g
4-41/2
Padlizsán
250g
41/2-5
Póréhagyma 250g
Gomba
125g
250g
5-51/2
11/2-2
31/2-4
Hagyma
5-6
250g
5-6
Paprika
Burgonya
250g
250g
500g
1
4 /2-5
5-6
9-10
Fehérrépa
250g
5-51/2
A mikrohullámú sütŒvel sokkal gyorsabban felmelegíthetŒ egy étel, mint egy
hagyományos fŒzŒlapon.
A teljesítményt és a melegítési idŒt az alábbi táblázat szerint célszerı beállítani.
A táblázat elkészítésénél feltételeztük, hogy a folyadékok szobahŒmérsékletıek
(18...20°C), vagy hogy egy hıtŒszekrénybŒl vették éppen ki Œket (5...7°C).
Elrendezés és lefedés
Ne melegítsen túl nagy darabokat, például egy kötözött sonkát - ezek túlsülnek
és kiszáradnak a szélükön, mielŒtt a közepük felforrósodik. Kis darabok
melegítése sokkal célszerıbb.
Pihente- Utasítások
tési idŒ
(perc)
3
EgyenlŒ méretı darabokat válogasson
ki. A száruk mutasson középre.
3
Öntsön hozzá 60-75 ml (5-6 evŒkanál)
vizet.
3
Vágja fel egyenletes vastagságú
szeletekre.
3
Egyforma méretı darabokat válogasson
ki. A nagy darabokat vágja ketté. A
szárak középre mutassanak.
3
Vágja a tököt szeletekre. Adjon hozzá 30
ml (2 evŒkanál) vizet vagy egy kiskanál
vajat. Addig fŒzze, hogy éppen
megpuhuljon.
3
Vágja a padlizsánt kis szeletekre és
fröcskölje be 1 evŒkanál citromlével.
3
Vágja vékony szeletekre a póréhagymát.
3
Az apró gombát egészben, a nagyokat
szeletelve készítse el. Ne adjon hozzá
vizet. Fröcskölje be citromlével. Ízesítse
sóval és borssal. Tálalás elŒtt öntse le a
levet.
3
A hagymát vágja fel szeletekre vagy
vágja ketté. Adjon hozzá 15 ml
(1 evŒkanál) vizet.
3
Vágja a paprikát vékony szeletekre.
3
Mérje meg a megtisztított burgonya
súlyát és vágja Œket egyforma nagyságú
negyedekre.
3
Vágja fel a fehérrépát apró kockákra.
Teljesítmény és keverés
Egyes ételek 750W teljesítménnyel melegíthetŒk, mások csak 600W, 450W vagy
300W-tal.
A táblázatban megadott értékek csak iránymutatást jelentenek. A kényes, a nagy
darab vagy a gyorsan felmelegedŒ ételeket ajánlatos kisebb teljesítménnyel
melegíteni.
Keverje meg vagy fordítsa meg az ételt a melegítés közben. Ha lehet, keverje
meg tálalás elŒtt is.
Legyen nagyon óvatos folyadékok és bébiételek melegítésénél. A hirtelen
felforrás és az ezzel járó leforrázás veszélye miatt keverje meg Œket a melegítés
elŒtt, közben és után. Pihentetés közben hagyja Œket a mikrohullámú sütŒben.
Ajánlatos egy mıanyag kanalat vagy egy üvegrudat berakni a melegítendŒ
folyadékba. Ne melegítse túl (és ezáltal forralja) az ételt.
Célszerı rövidebb melegítési idŒt választani, és szükség esetén
meghosszabbítani.
Melegítési és pihentetési idŒk
Egy étel elsŒ ízben történŒ melegítésénél ajánlatos följegyezni a melegítési idŒt a késŒbbi felhasználáshoz.
Ügyeljen arra, hogy a felmelegített étel mindenütt tızforró legyen.
Hagyja az ételt állni egy rövid ideig a melegítés után - hogy egyenletessé váljék a
hŒmérséklet. Az ajánlott pihentetési idŒ 2-4 perc, hacsak nincs más megadva a
táblázatban.
Legyen nagyon óvatos folyadékok és bébiétel melegítésénél. Olvassa el a
biztonsági elŒírásokról szóló fejezetet is.
FOLYADÉKOK MELEGÍTÉSE
Hagyjon mindig legalább 20 mp pihentetési idŒt a sütŒ kikadbolásától számítva.
Ha szükséges, keverje meg melegítés közben és MINDIG keverje meg
melegítés után! A hirtelen felforrás és a leforrázás megelŒzése érdekében rakjon
be egy kanalat vagy egy üvegrudat a melegítendŒ folyadékba, és keverje meg a
melegítés elŒtt, közben és után.
10
FŒzési útmutató(folytatás)
BÉBIÉTEL MELEGÍTÉSE
Étel
BÉBIÉTEL:
Rakja be a bébiételt egy mély kerámiatányérba. Fedje le egy mıanyag fedŒvel.
Keverje meg jól a melegítés után. Pihentesse 2 vagy 3 percig a felszolgálás elŒtt.
Keverje meg még egyszer és ellenŒrizze a hŒmérsékletét. Ajánlott tálalási
hŒmérséklet 30-40°C között.
BÉBITEJ:
Öntse be a tejet egy sterilizált üvegedénybe. Melegítse fedŒ nélkül. Sose
melegítse fedŒvel, mert túlhevülés esetén a palack felrobbanhat. Rázza össze jól
a pihentetési idŒ elŒtt és még egyszer a felszolgálás elŒtt! EllenŒrizze mindig
gondosan a bébitej vagy a bébiétel hŒmérsékletét, mielŒtt odaadja a babának.
Az ajánlott tálalási hŒmérséklet: kb. 37°C.
MEGJEGYZÉS:
A bébiételt gondosan ellenŒrizni kell tálalás elŒtt, nehogy megégesse a babát.
Az alábbi táblázatban szereplŒ teljesítmény és melegítési idŒ csak irányértéknek
tekintendŒ.
Folyadékok és ételek melegítése
Az alábbi teljesítmények és melegítési idŒk csak irányértéknek tekintendŒk.
Étel
Adag
Teljesít- IdŒ (perc)
mény
Italok
150 ml
(szobahŒmér- (1csésékletı kávé,
sze)
tej, tea, víz)
250 ml
(1bögre)
750W
Leves (hıtött)
750W
250g
450g
11/2-2
1
2-2 /2
3-31/2
4-41/2
Pihente- Utasítások
tési idŒ
(perc)
1-2
Öntse be egy
porceláncsészébe és
melegítse lefedés
nélkül. Állítsa a csészét
(150 ml) vagy a bögrét
(250 ml) az üvegtányér
közepére. Keverje meg
alaposan a pihentetés
elŒtt és után.
2-3
Öntse be egy mély
kerámiatálba. Fedje le
egy mıanyag fedŒvel.
Keverje meg jól a
melegítés után. Keverje
meg még egyszer
tálalás elŒtt.
11
Adag
Pörkölt
(hıtött)
350g
FŒtt tészta
mártással
(hıtött)
350g
Töltött fŒtt
tészta
mártással
(hıtött)
350g
Egytálétel
(hıtött)
300g
400g
Mélyhıtött
készétel
300 g
400 g
Teljesít- IdŒ (perc)
mény
Pihente- Utasítások
tési idŒ
(perc)
600W
5-6
2-3
Rakja a pörköltet egy
kerámia mély tányérba.
Fedje le egy mıanyag
fedŒvel. Keverje meg
néha a melegítés
közben és a pihentetés
és a tálalás elŒtt.
600W
4-5
3
Rakja rá a tésztát (pl.
spagettit vagy galuskát)
egy lapos tányérra.
Fedje le
mikrohullámálló fóliával.
Keverje meg a tálalás
elŒtt.
600W
41/2-51/2
3
Rakja be a töltött tésztát
(pl. ravioli, tortellini) egy
mély tányérba. Fedje le
egy mıanyag fedŒvel.
Keverje meg néha
melegítés közben és a
pihentetés és a tálalás
elŒtt.
600W
5-6
3
Rakjon egy 2-3 hıtött
6-7
összetevŒbŒl álló ételt
egy kerámiatálra. Fedje
le mikrohullámálló
fóliával.
600 W 111/2- 121/2
4
Rakja rá a mélyhıtött
13 - 14
ételt (-18 …) tartalmazó
mikrohullámálló edényt
a forgó tányérra. Fedje
le mikrohullámálló
fóliával. A melegítés
után pihentesse 4
percig.
H
FŒzési útmutató(folytatás)
H
FELOLVASZTÁS
Bébiétel és bébitej melegítése
A mikrohullám kiválóan alkalmas mélyhıtött étel felolvasztására. A mikrohullám
gyorsan és kíméletesen olvasztja fel a mélyhıtött ételt. Ez nagy elŒny váratlan
vendégek érkezése esetén.
Az alábbi táblázatban szereplŒ teljesítmények és melegítési idŒk csak
iránymutatóként értendŒk.
Étel
Adag Teljesít- IdŒ
mény
Bébiétel
(zöldség +
hús)
190g
600W
Bébi
zabkása
(gabona +
tej +
gyümölcs)
190g
600W
Bébitej
100ml 300W
200ml
Pihente- Utasítások
tési idŒ
(perc)
30mp
2-3
Rakja be egy mély tányérba.
Melegítse fedŒ nélkül. Keverje
meg a melegítés után.
Pihentesse 2-3 percig. Tálalás
elŒtt keverje meg jól és
ellenŒrizze a hŒmérsékletét.
Rakja be egy mély tányérba.
20mp
2-3
Melegítse fedŒ nélkül. Keverje
meg a melegítés után.
Pihentesse 2-3 percig. Tálalás
elŒtt keverje meg jól és
ellenŒrizze a hŒmérsékletét.
302-3
Keverje meg vagy rázza fel jól és
40mp
öntse be egy sterilizált
üvegpalackba. Rakja a
1perc
forgóasztal közepére. Melegítse
fedetlenül. Rázza fel jól és
1perc
pihentesse legalább 3 percig.
10mp
Felszolgálás elŒtt rázza fel jól és
ellenŒrizze a hŒmérsékletét.
A mélyhıtött baromfit alaposan fel kell olvasztani a fŒzés elŒtt. Távolítson el róla
minden fémdarabot és vegye ki a csomagolásból, hogy a felolvasztáskor
keletkezŒ víz eltávozhassék.
Rakja be a mélyhıtött ételt egy tálba, fedŒ nélkül. A félidŒnél fordítsa meg, öntse
le az esetleges folyadékot és amint lehet vegye el az aprólékot.
EllenŒrizze néha az ételt, hogy ne melegedjék fel.
Ha a mélyhıtött étel vékonyabb és keskenyebb részei melegedni kezdenek,
burkolja be Œket egy kis darab alumíniumfóliába.
Ha a baromfi melegedni kezd a külsŒ felületén, szakítsa meg a felolvasztást és
tartson 20 perc szünetet, mielŒtt folytatja.
A felolvasztás befejezéséhez pihentesse a halat, a húst és a baromfit. A teljes
felolvasztáshoz szükséges pihentetési idŒ a felolvasztott mennyiségtŒl függ.
Részleteket az alábbi táblázat tartalmaz.
Tanács: A lapos étel gyorsabban felolvad, mint a vastag, és a kisebb
mennyiséghez rövidebb idŒ kell mint a nagyhoz.
Az alábbi táblázat -18...-20°C hŒmérsékletı mélyhıtött étel felolvasztásánál
használható iránymutatásként.
12
FŒzési útmutató(folytatás)\
Minden mélyhıtött ételt a felolvasztási teljesítménnyel (180W,
felolvasztani.
Étel
GRILLEZÉS
) kell
A grill fıtŒeleme a sütŒtérben található, a mennyezet alatt. Csak akkor mıködik,
ha csukva van az ajtó és forog a forgóasztal. A forgóasztal forgása által
egyenletesebben barnul meg az étel. A grillt 4 percig elŒmelegítve gyorsabban
megbarnul az étel.
Grillezéshez alkalmas edények:
Az edénynek tızállónak kell lennie és fémet is tartalmazhat. Ne használjon
semmilyen mıanyagot, mert megolvadhat.
GrillezhetŒ ételek:
Karaj, kolbász, marhaszelet, hamburger, szalonnaszeletek, vékony haladagok,
szendvicsek és melegszendvicsek.
Adag IdŒ (perc) Pihente- Utasítások
tési idŒ
(perc)
Hús
Fasírt
Sertés
szeletek
500g
10-12
250g
7-8
Baromfi
Csirkedara 500g
(2 db)
bok
Egész
csirke
1000g
5-20
Rakja rá a húst egy lapos tányérra.
A vékonyabb részeket takarja be
alumíniumfóliával. Fordítsa meg a
félidŒnél.
FONTOS MEGJEGYZÉS:
12-14
15-40
25-28
A grillezés elŒtt gyŒzŒdjön meg arról, hogy a fıtŒelem vízszintes helyzetben, a
mennyezet alatt van, és nem a hátsó falnál, függŒleges helyzetben. Ügyeljen
arra, hogy az ételt a magas állványra kell rárakni, hacsak nincs más utasítás
elΒrva.
A csirkedarabokat elŒször a bŒrös
oldalukkal lefelé, az egész csirkét
elŒször a mellével lefelé rakja rá
egy lapos tányérra. A vékonyabb
részeket, például a szárnyak végét
fedje le alumíniumfóliával. Fordítsa
meg a félidŒnél.
MIKROHULLÁM + GRILLEZÉS
Ez a fŒzési mód a grilltŒl jövŒ hŒsugárzást kombinálja a mikrohullámú fŒzés
gyorsaságával. Csak akkor mıködik, ha csukva van az ajtó és forog a
forgóasztal. A forgóasztal forgásának köszönhetŒen az étel egyenletesen barnul
meg. Három kombinált üzemmód lehetséges ennél a modellnél: 600W+grill,
450W+grill és 300W+grill.
A mikrohullám+grillezés üzemmódhoz alkalmas edények:
Olyan edényt kell használni, amin átmegy a mikrohullám. Az edény legyen
tızálló. Fémedényt nem szabad használni. Ne használjon mıanyag edényt sem,
mert megolvadhat.
A mikrohullám+grillezés üzemmódhoz alkalmas ételek:
A kombinált üzemmóddal készíthetŒk el mindazon ételek, melyeket melegíteni
és barnítani kell (pl. sült tészta), valamint azok az ételek, melyeket röviden kell
melegíteni, hogy megbarnuljon a tetejük. Továbbá ez az üzemmód használható
olyan vastag ételekhez is, melyeknél jó, ha barna és ropogós a tetejük (pl.
csirkedarabok, megfordítva Œket a félidŒnél). A részleteket az alábbi táblázat
tartalmazza.
Hal
Hal
szeletek
Gyümölcs
Bogyósok
250g
(2 db)
400g
(4 db)
250g
Kenyér
Zsömle
2 db
4 db
(kb. 50 g/
db)
250g
Pirítós/
szendvics
Rozskeny- 500g
ér
5-20
A mélyhıtött halat rakja rá egy
lapos tányér közepére. A
vékonyabb részek a vastagabbak
alatt legyenek. A vékony széleket
fedje le alumíniumfóliával. Fordítsa
meg a félidŒnél.
6-7
5 - 10
Terítse szét a gyümölcsöt egy
kerek, lapos üvegtálon (nagy
átmérŒjın).
11/2-2
3-4
5 - 10
A zsömléket rendezze el körben
vagy a keny eret vízszintesen egy
konyhapapíron a forgóasztal
közepén. Fordítsa meg a félidŒnél!
6-7
11-13
4-5
FONTOS MEGJEGYZÉS:
A kombinált üzemmód (mikrohullám + grillezés) használata esetén gyŒzŒdjön
meg arról, hogy a fıtŒelem a mennyezet alatt, vízszintes helyzetben legyen, és
ne a hátsó falnál, függŒleges helyzetben. Az ételt a magas állványra kell állítani,
hacsak nincs más utasítás elŒírva. Egyébként pedig közvetlenül a forgóasztalra
kell rárakni. A részleteket az alábbi táblázat tartalmazza.
8-10
Fordítsa meg az ételt, ha mindkét oldalának barnára kell sülnie!
13
H
FŒzési útmutató(folytatás)
H
Grillezési útmutató
Melegítse elŒ a sütŒt a grill funkcióval, ha friss és mélyhıtött ételt akar grillezni!
Az alábbi táblázatban szereplŒ teljesítmények és idŒk csak irányértékként
szolgálnak.
Étel
Adag
Pirított
kenyér
4 db
(4x25g)
Zsömlék
(már
megsütöttek)
Sült
paradicsom
2-4 db
Hawaipirítós
(ananász,
sonka,
sajtszeletek)
2 db
(300g)
250g
(2db)
Csirkeszár- 400-500 g
nyak
(6 db)
(hıtött)
Étel
ElŒmel- Sütés 1. oldal 2. oldal TeendŒ
egítési mód ideje
ideje
idŒ
(perc) (perc)
(perc)
Sültkrumpli
500g
5
450W 10-12
-Vágja félbe a
+ grill
krumplikat. Rendezze
el Œket körben az
állványon, a vágott
oldalukkal a grill felé.
Mélyhıtött 400 g
-600W 14-16
3-4 Rakja be a mélyhıtött
fŒtt tészta
+grill
fŒtt tésztát (-18 )
például lasagne-t,
tortellinit vagy
cannelonit egy
megfelelŒ méretı
Pirex edénybe és
helyezze azt rá az
állványra.
Mélyhıtött
400 g
-600W 16-18
3-4 Rakja be a mélyhıtött
hal gratin
+grill
hal gratint (-18 ) egy
megfelelŒ méretı
Pirex üveg edénybe
és helyezze azt
állványra.
250 g
Helyezze el a
Mélyhıtött
-300W 12-13
-(8 db)
mélyhıtött pizza
pizza
+grill
szeleteket (-18 )
szeletek
vagy mini quiche-ket
körben az állványra.
Mélyhıtött 200-250 g
-300W
4-6
-Rakja egymás mellé
Streusel
(1-2 db)
+grill
a mélyhıtött
sütemény
sütemény darabokat
(-18 ) az állványra.
A felolvasztás után
pihentesse 5 percig.
ElŒmel- Sütés 1. oldal 2. oldal TeendŒ
egítési mód ideje
ideje
idŒ
(perc) (perc)
(perc)
5
Csak
6-7
5-6 Rakja rá a pirítandó
grill
szeleteket egymás
mellé az állványra.
3
Csak
3-4
2-3 ElŒször az aljukkal
fölfelé rakja rá Œket
grill
közvetlenül a
forgóasztalra.
5
300W 51/2-61/2
-Vágja félbe Œket.
+ grill
Tegyen sajtot rájuk.
Rendezze el Œket egy
körben egy lapos
pirex üvegtálon.
Rakja rá az állványra.
5
300W
+ grill
7-9
5
300W 11-13
+grill
ElŒször pirítsa meg a
kenyérszeleteket.
Azután rakja rá a
melegszendvicset az
állványra. Két
melegszendvicset
egymással szem ben
az állványra
közvetlenül.
Pihentesse 2-3
percig.
10-12 Kenje be és
fıszerezze meg a
csirkedarabokat,
például a
csirkeszárnyakat
vagy combokat.
Helyezze el Œket
körben az állványon,
úgy, hogy a csontok
középen legyenek. A
grillezés után
pihentesse 2-3
percig.
--
14
Adag
FŒzési útmutató(folytatás)
A mikrohullámú sütŒ tisztítása
KÜLÖNLEGES TIPPEK
A mikrohullámú sütŒ alábbi részeit rendszeresen meg kell
tisztítani, hogy ne alakuljanak ki zsír- és étellerakódások:
VAJ OLVASZTÁSA
Rakjon be 50 g vajat egy kis, mély üvegtálba. Fedje le mıanyag fedŒvel.
Melegítse 30-40 mp-ig 750W-tal, míg meg nem olvad a vaj.
•
•
•
CSOKOLÁDÉ OLVASZTÁSA
Rakjon 100 g csokoládét egy kis, mély üvegtálba.
Melegítse 3-5 percig 450W-tal, míg meg nem olvad a csokoládé.
Keverje meg egyszer vagy kétszer olvasztás közben.
☛
A belsŒ és a külsŒ felületeket
Az ajtót és az ajtó tömítéseit
A forgóasztalt és a görgŒsgyırıt
Ügyeljen MINDIG arra, hogy az ajtó tömítései tiszták legyenek és
az ajtó jól csukódjék!
1. Tisztítsa meg a sütŒ külsejét egy meleg, szappanos vízbe mártott puha
ronggyal. Azután törölje szárazra.
KIKRISTÁLYOSODOTT MÉZ FELOLVASZTÁSA
Rakjon 20 g kikristályosodott mézet egy kis, mély üvegtálba.
Melegítse 20-30 mp-ig 300W-tal, míg meg nem olvad a méz.
2. Távolítsa el a felfröcskölŒdéseket és a szennyezŒdéseket a belsŒ felületekrŒl
vagy a görgŒsgyırırŒl egy szappanos ronggyal. Azután törölje Œket szárazra.
ZSELATIN MEGOLVASZTÁSA
Rakjon száraz zselatinlapokat (10 g) 5 percre hideg vízbe.
A megszárított zselatint azután rakja be egy kis pirex üvegtálba.
Melegítse 1 percig 300W-tal.
Megolvasztás után keverje meg.
3. A megkeményedett ételrészecskék megpuhításához és a kellemetlen szag
megszüntetéséhez rakjon be egy pohár hígított citromlét a forgóasztalra és
melegítse 10 percig a maximális teljesítménnyel.
4. Mosogassa el a forgóasztalt, ha szükséges! A forgóasztal mosogatógépben
is mosogatható.
TORTAMÁZ KÉSZÍTÉSE (TORTÁHOZ)
Keverjen össze kb. 14 g instant tortamázat 40 g cukorral és 250 ml hideg vízzel.
FŒzze fedŒ nélkül egy pirex üvegtálban 31/2-41/2 percig 750 W-tal, míg átlátszóvá
nem válik a tortamáz. FŒzés közben keverje meg kétszer.
✉
NE ÖNTSÖN vizet a szellŒzŒnyílásokba. NE használjon a
tisztításhoz súrolószert vagy oldószereket. Ügyeljen az
ajtótömítések tisztántartására, hogy a szennyezŒdések:
• ne gyılhessenek össze
• ne akadályozhassák az ajtó csukódását.
LEKVÁR FÃZÉSE
Rakjon 600 g lekvárt (pl. különbözŒ bogyósokat) egy megfelelŒ méretı pirex
üvegtálba és fedje le. Adjon hozzá 300 g tartósítócukrot és keverje meg jól.
FŒzze lefedve 10-12 percig 750W-tal. FŒzés közben keverje meg többször.
Azután töltse be közvetlenül csavaros fedelı kis lekváros üvegekbe. Fölrakott
fedŒvel pihentesse 5 percig.
✉
Tisztítsa meg a mikrohullámú sütŒ belsejét közvetlenül minden
használat után mosogatószeres vízzel, de elŒtte hagyja kihılni a
mikrohullámú sütŒt, nehogy megégesse magát!
PUDING KÉSZÍTÉSE
Keverjen össze pudingport cukorral és tejjel (500 ml) a gyártó utasításai szerint
és keverje el jól. Rakja be egy megfelelŒ méretı pirex üvegtálba és fedje le.
FŒzze lefedve 61/2-71/2 percig, 750W-tal. FŒzés közben többször keverje meg.
MANDULA PIRÍTÁSA
Terítsen szét 30 g hámozott mandulát egyenletesen egy közepes méretı
kerámia tányéron. Pirítsa 31/2-41/2 percig 600W-tal. Eközben keverje meg
többször. Pihentesse 2-3 percig a sütŒben. Használjon edényfogó kesztyıt,
amikor kiveszi!
15
H
H
A mikrohullámú sütŒ tárolása és javítása
Mıszaki adatok
Az alábbiakra kell ügyelni a mikrohullámú sütŒ tárolásánál vagy
használatánál.
Nem szabad a sütŒt használni, ha megsérült az ajtó vagy az ajtó
tömítése:
A 2/1984 (III.10) BKM-IpM. sz. együttes rendelet alapján, mint
forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú, G2719N
mikrohullámú sütŒ megfelel az alábbi mıszaki jellemzŒknek.
•
•
•
A Samsung folyamatosan törekszik a termékei tökéletesítésére.
Ezért fenntartja magának a jogot a mıszaki adatok vagy a
használati utasítás elŒzetes értesítés nélkül történŒ
módosítására.
Eltörött a forgópánt,
Megrongálódtak a tömítések,
Deformálódott a sütŒ háza.
A mikrohullámú sütŒt csak szakképzett mikrohullámú-készülékszerelŒvel szabad javíttatni!
☛
✉
✉
NE szerelje le a sütŒrŒl a külsŒ házat! Ha elromlott a sütŒ, akkor:
• Húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt a fali konnektorból, és
• keresse fel a legközelebbi szervizt.
A sütŒt száraz, pormentes helyen kell tárolni.
Ok: A por és a nedvesség káros hatással van a sütŒ
alkatrészeire.
E mikrohullámú sütŒ kommersz használatra készült.
16
Modell
G2719N
Hálózati feszültség
230V ~ 50 Hz
Felvett teljesítmény
Mikrohullám
Grill
Kombinált üzemmód
1100 W
1000 W
2100 W
Leadott teljesítmény
100 W / 750 W (IEC-705)
Üzemi frekvencia
2450 MHz
Magnetron
OM75S(31)
Hıtés módja
Ventilátorral
Méretek (szélesség x magasság x mélység)
KülsŒ
BelsŒ
489 x 275 x 396 mm
330 x 187 x 320 mm
Ùrtartalom
20 liter
Tömeg
Nettó
kb. 15 kg
Zajszint
42 dBA
Download PDF

advertising