Samsung | RL29THCTS | Samsung RL23THCTS Gyors útmutató

1
IRIVKMEXEOEVÍOSWWÅKMQIKSPHÅWWEPVIRHIPOI^MO1MZIPENIPIRLEW^RÅPEXMÞXQYXEX×XÚFFJÍPI
%IRIVKMESW^XÅP]
8EOEVÑXWSRQIKTÍR^XEPEGWSR]EFFIRIVKMEJSK]EW^XÅWWEP
0)(IWZMPÅKÑXÅW
%PEGWSR]EFFIRIVKMEJSK]EW^XÅWLSWW^EFFÍPIXXEVXEQOMWQÍVIX
ZEK]WENXSXXILIX
')XERÞWÑXZÅR]
%XIVQÍOQIKJIPIPE^)YV×TEM9RM×EPEGWSR]JIW^àPXWÍKVIZSREXOS^×MVÅR]IPZÍRIO
)/ZEPEQMRXIRIVKMEXEOEVÍOSWWÅKVEZSREXOS^×MVÅR]IPZÍRIO)/
VÍW^ÍRXEPÅPLEX×
FM^XSRWÅKMXYHRMZEP×O
&->8327¥+-89(2-:%0·/
MWQIVXIXIXXIOW^IVMRX%FIVIRHI^ÍWXRIQLEW^RÅPLEXNÅOK]IVIOIOXSZÅFFÅGWÚOOIRX
×ZEXSWERNÅVNSRIPEFIVIRHI^ÍWà^IQFILIP]I^ÍWIOEVFERXEVXÅWEÍWà^IQIPXIXÍWIWSVÅR
FÅVQMP]IRRILÍ^WÍKIZEK]OÍVHÍWIZERJSVHYPNSREPIKOÚ^IPIFFMW^IVZM^LI^ZEK]
PÅXSKEWWSRIPLSRPETYROVEE[[[WEQWYRKLYGÑQIR
*SRXSWFM^XSRWÅKMW^MQF×PYQSOÍW×ZMRXÍ^OIHÍWIO
2)GWMRÅPNE
2)W^IVIPNIW^ÍX
2)ÍVNIRLS^^Å
4SRXSWERXEVXWEFIE^YXEWÑXÅWSOEX
,Þ^^EOMEHYK×XEOSRRIOXSVF×P
JÚPHIPZIZER
7IKÑXWÍKÍVXJSVHYPNSRE^àK]JÍPW^SPKÅPEXLS^
1IKNIK]^ÍW
QÅWSOQIKWÍVàPÍWÍX
QÍKW^àOWÍKIPILIXVÅ
FM^XSRWÅKMXYHRMZEP×O
FM^XSRWÅKMXYHRMZEP×O
*-+=)01)>8)8­7)/%7>¥00±8¥76%­7%8)0)4±8­76):32%8/3>·%2
*-+=)01)>8)8­7)/%>)0,)0=)>­76):32%8/3>·%2
OMEPEOYPÅWÅREOZIW^ÍP]IÅPPJIRR
JIW^àPXWÍKÍVXÍORIO
±K]ÍVLIXMIPEPIKNSFFXIPNIWÑXQÍR]XÍWOIVàPLIXMIPEPEOÅWIPIOXVSQSW
QYXEXNE
HYK×XQMRHMKLEXÅVS^SXXERJSKNEQIKÍWIK]IRIWIRLÞ^^EOMEOSRRIOXSVF×P
%WÍVàPXXÅTOÅFIPVÚZMH^ÅVPEXSXXà^IXÍWZEK]ÅVEQàXÍWXSOS^LEX
FM^XSRWÅKMXYHRMZEP×O
IPLIP]I^RM
OIPPIPLIP]I^RM
,EEGWSQEKSPÅWXEK]IVQIOEJINÍVILÞ^^EJIRRÅPPEJYPPEHÅWZIW^ÍP]I
,EEXÅTOÅFIPXJINNIPPIJIPÍHYKNEFIEOOSVEOÅFIPOMLÞ^×HLEXEQMXà^IXZEK]
ÅVEQàXÍWXSOS^LEX
ÍWRIXIK]IROÅVXEOÅFIPFIRIK]ÍFQ×HSR
à^IQIPÍWOÚ^FIRMW
IWIXPIKIWIRW^MZÅVK×ÅVEQRISOS^^SRÅVEQàXÍWX
W^IVZM^ÍZIP
)RRIOFIRIQXEVXÅWEÅVEQàXÍWLI^ZEK]W^IQÍP]MWÍVàPÍWLI^ZI^IXLIX
·:-28­>/)(­7)/%>)0,)0=)>­77)0/%4'730%8&%2
*-+=)01)>8)8­7)/%,%7>2¥0%86%:32%8/3>·%2
W^IQÍP]MWÍVàPÍWLI^ÍWZEK]ER]EKMOÅVLS^ZI^IXLIX
FM^XSRWÅKMXYHRMZEP×O
FM^XSRWÅKMXYHRMZEP×O
*-+=)01)>8)8­7)/%,%7>2¥0%86%:32%8/3>·%2*30=8
,EEZÑ^OMJVÚGGWIRJIRRÅPPE^ÅVEQàXÍWZIW^ÍP]I
*IRRÅPPEZIW^ÍP]ILSK]EK]IVQIOIOFIRXVEKEHREOEQMWÞP]SWW^IQÍP]M
%^ÍPIWTIVIQIOW^IQÍP]MWÍVàPÍWXSOS^LEXREO
%^SOYK]ERMWEJIHÍPPIXÚVÍWÍLI^ÍWGWÞW^ÅWZIW^ÍP]OMEPEOYPÅWÅLS^ZI^IXLIX
%^ENX×OMR]MXÅWEOSVOMIWLIXZEPEQMEQMW^IQÍP]MWÍVàPÍWXZEK]ER]EKMOÅVX
SOS^
FIR^MRXLÑKÑX×W^IVXEPOSLSPXÍXIVXZEK]04KÅ^X
%^MP]IRXIVQÍOIOXÅVSPÅWEVSFFERÅWZIW^ÍP]IW
JEVQEOSP×KMEMXIVQÍOIOIXXYHSQÅR]SWER]EKSOEXZEK]IK]ÍFEPEGWSR]
EP×POMZÍXIPXOÍTI^RIOE^SOEFIVIRHI^ÍWIOQIP]IOIXEK]ÅVX×ENÅRP
MPPIXZIE^SXXXÅVSPXÍPIPQMW^IVIOLI^
)^JEK]ÅWMWÍVàPÍWXSOS^LEX
JIPK]SVWÑXÅWÅVEOMZÍZIEK]ÅVX×ÅPXEPENÅRPSXXQIKSPHÅWSOEX
FM^XSRWÅKMXYHRMZEP×O
%
^àZIKIOIXW^SVSWERIK]QÅWQIPPÍLIP]I^^ILSK]E^SORIIWWIRIOOM
NÅXW^LEXREOEFIVIRHI^ÍWWIPÍWZEK]FIQÅW^LEXREOEFFE
,EEFIVIRHI^ÍWJYVGWELERKSOEXEHOMÍKZEK]W^EKSXZEK]JàWXÚXÅVEW^XE^SRREP
LÞ^^EOMEHYK×XEOSRRIOXSVF×PÍWOIVIWWIJIPEPIKOÚ^IPIFFMW^IVZM^OÚ^TSRXSX
JSVHYPNSRE7EQWYRK)PIGXVSRMGWW^IVZM^OÚ^TSRXNÅLS^
%
0)(IWZMPÅKÑXÅWGWIVÍNI
W^IVZM^OÍTZMWIPIXXIP
2ILIP]I^^IEOÍW^àPÍOIXTÅVÅWSPENSWZEK]TSVSWLIP]VIMPPIXZIELSPOÚ^ZIXPIR
)^Xà^IXZEK]ÅVEQàXÍWXSOS^LEX
OÅFIPETEHP×JIPÍMRHYPNSR
OÅFIPFIRJYX×IPIOXVSQSWZI^IXÍOIOQIKWÍVàPLIXRIOEQMÅVEQàXÍWXZEK]
Xà^IXSOS^LEX
3P]ERJIPàPIXVILIP]I^^IEOÍW^àPÍOIXEQIP]IPFÑVNEEOÍW^àPÍOWÞP]ÅX
)RRIOIPQYPEW^XÅWEVIRHIPPIRIWZMFVÅPÅWX^ENXZEK]QIKLMFÅWSHÅWXSOS^LEX
·:-28­>/)(­7)/%,%7>2¥0%88%0/%4'730%8&%2
EPÅLIP]I^ÍWWIP
FM^XSRWÅKMXYHRMZEP×O
FM^XSRWÅKMXYHRMZEP×O
·:-28­>/)(­7)/%,%7>2¥0%88%0/%4'730%8&%2*30=8
ZEK]àZIKIHÍR]XRIXIK]IREJEK]EW^X×FE
%QMOSVI^IOXEVXEPQEQIKJEK]E^àZIKIPXÚVLIXÍWW^IQÍP]MWÍVàPÍWXZEK]
ER]EKMOÅVXSOS^LEX
ÅPXEPEXIPNIWOÍW^àPÍOIRZÍK^IXXIK]IXPIRQ×HSWÑXÅWVEWIQZSREXOS^MOE7EQWYRK
ÅVYOPINÅVEXMMHINÍX
,EEOÍW^àPÍOIXIPÅVEW^XNEEZÑ^E^SRREPW^àRXIWWIQIKE^ÅVEQIPPÅXÅWÅXÍW
JSVHYPNSREPIKOÚ^IPIFFMW^IVZM^OÚ^TSRXLS^
*-+=)01
ZMPPÅMV×P%GWEXPEOS^×HYK×XMW^XÑXÅWÅLS^E^SRFERRILEW^RÅPNSRRIHZIWZEK]
ZM^IWVYLÅX
FM^XSRWÅKMXYHRMZEP×O
*-+=)01
900%(­//)>)0­7,)>
GWÚZIOIK]MOIWIQWÍVàPX
EXIVQÍOFM^XSRWÅKSWLYPPEHÍOOI^IPÍWIÍVHIOÍFIR%GMOPSTIRXÅRXEW^MKIXIPÍW
OàPÚRPIKIWÅVXEPQEXPERÑXÅWMIPNÅVÅWVEZERW^àOWÍK%XIVQÍOOÚVR]I^IXFEVÅXQ×HSR
RMRGWIRIOQIKWÍVàPZI%GWÚZIOW^EFEHXÍVFIRIPXÚVRIO
XIVQÍW^IXIWKÅ^EQIP]REK]QÍVXÍOFIROSQTEXMFMPMWEOÚVR]I^IXXIPHIIK]FIR
IPE^ENX×XE^ENX×XÚQÑXÍWIMXÍWE^ENX×VIXIW^IOIXRILSK]OMWK]IVQIOIOZEK]
ÅPPEXSOQEVEHNEREOFIRRI%TSPGSOEXLEK]NEEOÍW^àPÍOFIRLSK]EK]IVQIOIO
RIXYHNEREOOÚRR]IRFIPIQÅW^RM%K]IVQIOIOIXW^IQQIPOIPPXEVXERMLSK]RI
NÅXWW^EREOEVÍKMOÍW^àPÍOOIP
IWIXFIRR]MWWEOME^ENX×OEX
,EZMW^SRXE^ÅVEQW^àRIX×VÅRÅPXSZÅFFXEVXZIK]IROMQMRHIRJEK]EW^XSXX
ÍPIPQMW^IVX
OÍW^àPÍOOÚ^IPÍFIRLIP]I^^IIP
VSQPEREOTÍPHÅYPFERÅRXZEK]HMRR]ÍX
OÚZIXIPQÍR]IORIO,EE^SRFERQIKOÑZÅRNEEOEHÅP]S^RMLSK]EOÍW^àPÍO
PISPZEW^XÅWEEPEXXXÞP^SXXERQIKIQIPOIHNIREJEK]EW^XSXXÍPIPQMW^IVIO
FM^XSRWÅKMXYHRMZEP×O
Download PDF