Samsung | RSA1UTMG | Samsung RSA1UTMG Felhasználói kézikönyv

34";
34"4
34"6
34"%
34"/
RSA1V***
Hűtőszekrény
felhasználói kézikönyv
HU
képzelje el a lehetőségeket
Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.
A teljeskörű szolgáltatásokhoz kérjük, regisztrálja termékét a következő webhelyen
www.samsung.com/global/register
Szabadon álló készülék
Az Ön új hűtőszekrényének
jellemzői
AZ ÖN ÚJ HŰTŐSZEKRÉNYÉNEK LEGFONTOSABB JELLEMZŐI
Az Ön amerikai stílusú hűtőszekrénye számos helytakarékos és innovatív tárolóhellyel és energia-hatékony
tulajdonsággal rendelkezik.
• REJTETT ZSANÉROK ÉS AJTÓKAPCSOLÓK
A rejtett kivitelű zsanérok és ajtókapcsolók elegánsabbá és kifinomultabbá varázsolják a
hűtőszekrény elejét.
• Választható hőmérsékletű zóna (opcionális)
A testreszabható választható hőmérsékletű zónát használhatja zöldség és hús üzemmódban
is - igényeinek megfelelően. A hús üzemmódban a felvágottak és a húsok megőrzik
finomságukat és frissességüket. A zöldség üzemmódban a tárolóhely a gyümölcsök és
zöldségek tárolásához szükséges ideális nedvességtartalmat biztosítja, amelynek segítségével
ezek nem veszítik el nedvességtartalmukat és sokkal tovább maradnak frissek. Ezentúl ételei
mindig frissek lehetnek.
• FEKETE ÉS ÁTTETSZŐ LEDES KIJELZŐ
A luxus kialakítású fekete ablak hozzájárul a kifinomult és megnyerő külsőhöz.
Kérjük, jegyezze fel a készülék típusszámát és sorozatszámát,
hogy azokra a jövőben könnyebben hivatkozhasson. A készülék
típusszámát a hűtőszekrény bal oldali falán találhatja meg.
2_jellemzők
Típusszám......................
Sorozatszám..................
biztonsági adatok
BIZTONSÁGI ADATOK
• Mielőtt bekapcsolná a készüléket, gondosan
olvassa el az útmutatót és őrizze azt meg, hogy
később is használhassa referenciaként.
• A használati utasítás több modellhez tartozik,
ezért az Ön által vásárolt hűtőszekrény jellemzői
kismértékben eltérhetnek a kézikönyvben
ismertetettektől.
• A készüléket otthoni és ahhoz hasonló használati
körülményekre tervezték, mint például
- személyzeti konyhákba boltokban, irodákban és
más munkahelyeken;
- tanyaházakba és vendégek általi használatra
szállodákba, motelekbe és más szálláshelyekre;
- panziókba;
- étkeztetéssel foglalkozó helyekre és hasonló,
nem kereskedelmi felhasználásra.
VESZÉLYT JELZŐ ÉS FIGYELMEZTETŐ
SZIMBÓLUMOK
VESZÉLY
VESZÉLY
VESZÉLY
VESZÉLY
Halálos vagy súlyos sérülés veszélyére utal.
Olyan veszélyre hívja fel a figyelmet, amely
személyes sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
EGYÉB ALKALMAZOTT SZIMBÓLUMOK
FIGYELMEZTETÉS
TILTOTT tevékenységet jelöl.
Azt jelöli, hogy valamit NEM szabad
szétszerelni.
Azt jelöli, hogy valamit NEM szabad
megérinteni.
Azt jelöli, hogy valamilyen utasítást be kell
tartani.
Azt jelöli, hogy a csatlakozódugót ki kell húzni a
konnektorból.
Azt jelöli, hogy az áramütés megelőzése
érdekében földelésre van szükség.
Az ilyen szimbólummal ellátott helyet ajánlásunk szerint - csak a szerelő vizsgálhatja
meg.
biztonsági adatok _3
biztonsági adatok
A figyelmeztető szimbólumok célja, hogy megelőzzük
mind az Ön, mind mások személyes sérüléseit.
Maradéktalanul tartsa be a szimbólumok utasításait.
Ha elolvasta a fejezetet, akkor azt őrizze meg egy
biztonságos helyen, hogy később is használhassa azt
referenciaként.
• A hűtőszekrényt a használat előtt a kézikönyv utasításai
szerint kell elhelyezni és telepíteni.
• Az eszközt csak a jelen kézikönyvben ismertetett
módon és célra szabad használni.
• Az eszköz karbantartását csak arra képzett szerelő
végezheti el.
• Használjon R600a-t vagy R134a-t hűtőközegként.
Ellenőrizze a kompresszor címkéjét a készülék hátulján
és az adattáblát a hűtőszekrényen belül; itt adtuk meg,
hogy a hűtőszekrény milyen hűtőközeget használ.
• Az R600a hűtőközeg egy természetes gáz,
amely nagyon környezetbarát, de ennek
ellenére gyúlékony. A készülék szállításakor
és felállításakor vigyázni kell nehogy a hűtőkör
bármely része megrongálódjon.
• A csövekből szivárgó hűtőközeg meggyulladhat
vagy szemsérülést okozhat. Ha szivárgást észlel
ne használjon nyílt lángot vagy más gyújtóforrást
és szellőztesse ki jól (több percig) azt a
helyiséget, ahol a készüléket felállították.
VESZÉLY
• A gyúlékony gáz-levegő egyveleg keletkezésének
megelőzése érdekében - egy potenciális
4_ biztonsági adatok
biztonsági adatok
hűtőkörszivárgásesetén-azeszközcsakolyan
helyiségbenhelyezhetőel,amelynekméretéta
hűtőközegmennyiségealapjánméretezték.
• Semmiképpenseindítsaelakészüléket,haazon
bármilyensérüléstlát.Gyanúseseteknél,lépjen
kapcsolatbaaforgalmazóval.
• AkészülékbenlévőR600ahűtőközegminden8
grammjáraegylégköbméternekkelljutnia.
• Azadottkészülékhűtőközegmennyiségéta
készülékbelsejébentalálhatóadattáblánadtuk
meg.
• Atermékcsomagolóanyagánakleselejtezését/
kidobásátkörnyezetbarátmódonvégezze.
• Ahűtőszekrénybelsőlámpájánakcseréjét
megelőzőenhúzzakiacsatlakozódugóta
konnektorból.
-Ezenóvintézkedésnélkülnemlehetazáramütés
kockázatátkizárni.
NAGYON VESZÉLYES KÖRÜLMÉNYEKRE
FIGYELMEZTETŐ SZIMBÓLUMOK
VESZÉLY
• Ahűtőszekrénytnemszabadnedveshelyen
vagyolyanhelyiségbenelhelyezni,aholazvízzel
érintkezhet.
-Azelektromosalkatrészeksérültszigetelése
áramütéstvagytüzetokozhat.
• Netegyeahűtőszekrénytolyanhelyre,aholazt
közvetlennapsugárzásérhetivagyaztakonyhai
tűzhely,fűtőberendezésvagymáshőforrások
hőhatásaiérhetnék.
biztonsági adatok _5
biztonsági adatok
• A készüléket megfelelően tágas, vízszintes
felületű helyen állítsa fel.
- Ha a hűtőszekrény nem áll vízszintesen, akkor a belső
hűtőrendszer nem tud megfelelően működni.
• Ne csatlakoztasson több készüléket ugyanahhoz a
konnektorhoz egy elosztó segítségével.A hűtőszekrényt
minden esetben külön konnektorhoz csatlakoztassa,
amelynek névleges feszültsége egyezzen meg a
készülék adattábláján feltüntetett értékkel.
- Csak így biztosítható a készülék optimális
teljesítménye; a megoldás egyben megakadályozza
az áramkörök túlterhelését is,ami a túlmelegedett
vezetékek miatt tűzveszélyes is lehet.
• A hűtőszekrényt soha se a hálózati kábelt húzva
válassza le a elektromos hálózatról. Fogja meg
határozottan a csatlakozódugót és húzza ki azt
egyenesen a konnektorból.
- A sérült kábel rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést
okozhat.
• Ügyeljen arra, nehogy a hűtőszekrény hátulja
szétlapítsa vagy megrongálja a csatlakozódugót.
• Ne törje meg az elektromos kábelt, illetve ne tegyen
arra nehéz tárgyakat.
- Ez tűzveszélyes.
• Azonnal cseréltesse le vagy javítassa ki a hűtőszekrény
elektromos vezetéket a hivatalos szervizzel vagy a
gyártóval, ha az sérült vagy kopott.
• Soha ne használjon olyan elektromos vezetéket
amelyen repedések találhatóak vagy amely kopott
(ideértve a vezeték teljes hosszát és a végeit is).
6_ biztonsági adatok
biztonsági adatok
• Asérültelektromosvezetéketazonnallekellcseréltetni
agyártóvalvagyannakhivatalosszervizével.
• Ahűtőszekrénymozgatásakorügyeljenarra,nehogy
aztvéletlenülrátoljaazelektromosvezetékrevagy
megrongáljaamozgatásközbenazelektromos
vezetéket.
• Azelektromosvezetéketnemszabadnedveskézzel
megfogniésaztakonnektorhozcsatlakoztatni.
• Ahűtőszekrénybármineműtisztításaésjavításaelőtt
aztválasszaleazelektromoshálózatról.
• Sohanehasználjonnedvesvagynyirkosruháta
csatlakozódugótisztításához.
• Távolítsonelmindenidegenanyagotésaporta
csatlakozódugóvilláiról.
-Azutasításfigyelmenkívülhagyásatűzveszélyt
okozhat.
• Haakészüléketleválasztottaazelektromoshálózatról,
akkorvárjonlegalább5percig,mielőttaztújra
csatlakoztatná.
• NecsatIakoztassaavezetéketakonnektorhoz,haaz
meglazult.
-Ezáramütéstokozhatvagytűzveszélyeslehet.
• Akészüléketúgykellelhelyezni,hogyacsatlakozódugó
hozzáférhetőlegyen.
• Ahűtőszekrénytföldelnikell.
-Ahűtőszekrénytlekellföldelni,hogy
megakadályozvaahűtőszekrénybőlelfolyó
kóboráramokoztaenergiaveszteséget,ill.az
áramütésveszélyét.
• Földeléshezsemmiesetresemszabadgázcsövet,
biztonsági adatok _7
biztonsági adatok
•
•
•
•
•
•
•
•
telefonvezetéket vagy más olyan szerelvényt
alkalmazni, amibe bele csaphat a villám.
- A földelés-csatlakozó nem megfelelő használata
áramütést okozhat.
Tilos a hűtőszekrényt szétszerelni vagy azt megpróbálni
házilag megjavítani.
- Ezzel tűzveszélyt okozhat, tönkreteheti a berendezés
és/vagy személyes sérülést okozhat.
Ha gyógyszer- vagy füstszagot érez, akkor azonnal
válassza le a készüléket az elektromos hálózatról a
csatlakozódugó kihúzásával és forduljon SAMSUNG
szervizközpontjához.
A készüléken vagy annak szerelvényein található
szellőzőnyílásokat tilos eltakarni.
A leolvasztás felgyorsításához csak a gyártó által
ajánlott mechanikus eszközöket és módszereket
szabad használni.
Ügyeljen arra, hogy nehogy megrongálja/megsértse a
hűtőkört.
A hűtőszekrényben/mélyhűtőben tilos elektromos
eszközöket használni, kivéve ha a használandó eszköz
típusát a gyártó engedélyezte.
A készüléket a fizikailag vagy szellemi képességeikben
korlátozott személyek nem használhatják (ideértve
a gyerekeket is), ill. azok, akik nem rendelkeznek
megfelelő gyakorlattal vagy ismeretekkel kivéve, ha
ezeket a személyeket egy megfelelő személy felügyeli,
aki felelős és vigyáz is egyben személyes épségükre.
Vigyázzon, nehogy a gyermekek játsszanak a
készülékkel.
8_ biztonsági adatok
biztonsági adatok
• Neengedje,hogyagyerekekazajtóra
csimpaszkodjanak.Ellenkezőesetbensúlyos
sérüléstszenvedhetnek.
• Nedveskézzelneérintsemegamélyhűtőoldalait
vagyamélyhűtőbentárolttermékeket.
-Anedveskézodafagyhatahidegtárgyakhoz.
• Haahűtőszekrénythosszabbideignem
használja,akkorhúzzakiacsatlakozódugójáta
konnektorból.
-Aszigeteléssérüléseitűzveszélytokozhatnak.
• Netároljontárgyakatakészüléktetején.
-Azajtónyitásakoratárgyakleeshetnek,
személyisérüléstés/vagyanyagikártokozhatnak.
FIGYELMEZTETŐ JELEK
• Akészülékbenkizárólagotthonikörülmények
közöttlehetélelmiszerttárolni.
• Tartsabeatermékekgyártóiutasításátaz
élelmiszerektárolásávalkapcsolatban.Kövessea
relevánsutasításokat
• Apalackokatszorosanegymásmellettkelltárolni
nehogykiessenek.
• Sohanehelyezzenszénsavasvagypezsgő
italokatamélyhűtőbe.
• Sohanetömjeteleahűtőszekrényt.
-Azajtókinyitásakoratermékekkieshetnekés
személyessérüléstvagyanyagiveszteséget
okozhatnak.
• Sohanetegyenpalackokatvagyüvegedényeket
amélyhűtőbe.
FIGYELMEZTETÉ
biztonsági adatok _9
biztonsági adatok
•
•
•
•
•
•
•
•
- Ha ezek tartalma megfagy, akkor az üveg
széttörhet és személyes sérülést okozhat.
Ne permetezzen gyúlékony gázt a hűtőszekrény
közelében.
- Ez robbanást okozhat vagy tűzveszélyes lehet.
Soha ne permetezzen közvetlenül vizet a hűtőszekrény
belsejébe vagy annak külsejére.
- Ez áramütést okozhat vagy tűzveszélyes lehet.
Soha ne tároljon illékony vagy gyúlékony anyagokat a
hűtőszekrényben.
- A benzin, a hígító, az alkohol, az éter, a földgáz és a
hasonló termékek tárolása robbanást okozhat.
Ha hosszú szabadságra megy, akkor ürítse ki a
hűtőszekrényt és kapcsolja ki azt.
Soha ne fagyassza le újra a teljesen kiolvasztott
fagyasztott élelmiszereket.
Soha ne tároljon gyógyszereket, tudományos
kísérletekhez használt anyagokat vagy hőre érzékeny
anyagokat a hűtőszekrényben.
- Tilos a hűtőszekrényben olyan termékeket tárolni,
amelyek pontos hőmérséklet szabályozást igényelnek.
Ne tegyen vízzel töltött edényt a hűtőszekrény tetejére.
- Ha a folyadék kiloccsan tűzveszélyt vagy áramütést
okozhat.
Az üveg felületét kímélje az erős ütődésektől
erőhatásoktól.
- A törött üveg személyi sérüléshez vezethet, és/vagy
anyagi kárt okozhat.
10_ biztonsági adatok
biztonsági adatok
A TAKARÍTÁS FIGYELMEZTETŐ SZIMBÓLUMAI
• Ne nyúljon kézzel a készülék alá.
- Az éles szélek személyes sérüléseket okozhatnak.
• Soha se dugja ujjait vagy egyéb tárgyakat az adagoló
nyílásba vagy a jégdarálóba/csúszdába.
- Ez személyes sérüléssel vagy anyagi kárral járhat.
• Soha ne használjon nedves vagy vizes törlőruhát a
csatlakozódugó tisztításához; távolítson el minden
idegen anyagot és a port a hálózati csatlakozódugó
villáiról.
- Az utasítás figyelmen kívül hagyása tűzveszélyt
okozhat.
• Ha a készüléket leválasztotta a hálózatról, akkor várjon
legalább 5 percig, mielőtt visszakapcsolja azt.
A LESELEJTEZÉSSEL KAPCSOLATOS
FIGYELMEZTETŐ JELEK
• A készülék vagy más hűtőszekrény/hűtőszekrények
leselejtezése előtt szerelje le az ajtót/az ajtó tömítéseit
és a kilincset, nehogy a kisgyermekek vagy az állatok a
hűtőszekrényben rekedhessenek.
• Hagyja a polcokat a helyén, mert így a gyerekek
nehezebben tudnak bemászni a hűtőszekrénybe.
• Hűtőközegként R600a-t vagy az R134a-t használtunk.
A készülék hátoldalán található címkén,illetve
a hűtőszekrényen belül elhelyezett adattáblán
ellenőrizheti, hogy a hűtőszekrény milyen hűtőközeget
tartalmaz. Ha a termék gyúlékony gázt tartalmaz
(R600a hűtőközeg) akkor kövesse a helyi hatóságok
utasításait a termék biztonságos leselejtezésével
biztonsági adatok _11
biztonsági adatok
kapcsolatban.
• A szigetelések felfújásához ciklopentán gázt
használtunk. A szigetelésben található gázokat speciális
módon kell ártalmatlanítani. Lépjen kapcsolatba a helyi
hatóságokkal a termék környezetbarát és biztonságos
leselejtezésével kapcsolatban. A hulladéktelepre
szállítás előtt ellenőrizze, hogy a készülék hátoldalán
lévő csövek egyike sincs-e megrongálódva. Ha a
csövek a szabadban sérülnek meg, az nem veszélyes.
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS
Áramszünet esetén lépjen kapcsolatba a helyi
elektromos szolgáltatóval és tudakolja meg, milyen
sokáig fog tartani az áramszünet.
A legtöbb áramszünetet egy vagy két órán belül
elhárítják, ez nem befolyásolja a hűtőszekrény
hőmérsékletét.
Ennek ellenére minimalizálja az áramszünet idején
a hűtőszekrény ajtajának kinyitását.
Ha az áramszünet 24 óránál tovább tart, akkor
vegye ki a hűtőszekrényből az összes fagyasztott
élelmiszert.
Ha az ajtókat vagy fedeleket zárak vagy kulcsok
védik, akkor a kulcsokat úgy kell tárolni,hogy
ahhoz a gyermekek ne férhessenek hozzá - és
nem szabad a kulcsokat a hűtőszekrény közelében
tárolni -, így előzhetjük meg azt, hogy a gyerekek
magukat a hűtőszekrénybe zárhassák.
Egyes hűtőszekrény modellek felületén védő fólia
található, mely a szállitás során megóvja a
hűtőszekrényt a karcolódásoktól. Az elektrosztatikus
feltöltődés elkerülése érdekében kérjük távolítsa el
12_ biztonsági adatok
biztonsági adatok
a védőfóliát. Az acéllemez elszíneződéséhez vezethet,
ha a védőfólia hosszú időn át nincs eltávolítva.
TOVÁBBI TANÁCSOK A MEGFELELŐ
HASZNÁLATHOZ
• A hűtőszekrény elhelyezése után hagyja azt 2 órát
pihenni, mielőtt azt csatlakoztatná az elektromos
hálózathoz.
• A legjobb teljesítmény érdekében kövesse a
következő tanácsokat:
- Soha ne tegye az élelmiszereket túl közel az
eszköz hátoldalán található ventillátorokhoz,mert
azok akadályoznák a levegő szabad áramlását a
mélyhűtőben.
- Az élelmiszereket csomagolja be vagy helyezze
őket egy légzáró tárolóedénybe mielőtt azokat a
mélyhűtőbe helyezné.
- Ne tegye az újonnan behelyezett élelmiszert túl
közel a már lefagyasztott élelmiszerekhez.
• Soha ne helyezzen szénsavas vagy pezsgő
italokat a mélyhűtőbe.
• Kérjük, vegye figyelembe az adott élelmiszerre
vonatkozó maximális tárolási időtartamokat és a
fagyasztott élelmiszerek szavatosságát.
• Ha kevesebb mint három hétre utazik el, akkor
nem szükséges a hűtőszekrényt leválasztani
az elektromos hálózatról. De minden
esetben távolítson el minden élelmiszert a
hűtőszekrényből,ha három hétre vagy annál
biztonsági adatok _13
biztonsági adatok
•
•
•
•
•
•
•
hosszabb időre utazik el. Ilyen esetben válassza
le a hűtőszekrényt az elektromos hálózatról majd
mossa le/takarítsa ki és engedje azt megszáradni.
A legtöbb áramszünetet egy vagy két órán belül
elhárítják, ez nem befolyásolja a hűtőszekrény
hőmérsékletét. Ennek ellenére minimalizálja az
áramszünet idején a hűtőszekrény ajtajának kinyitását.
Ha az áramszünet 24 óránál tovább tart, akkor vegye ki
a hűtőszekrényből az összes fagyasztott élelmiszert.
Ha a hűtőszekrényhez kulcs is tartozik, akkor a
kulcsokat úgy kell tárolni, hogy ahhoz a gyerekek ne
férhessenek hozzá - és nem a hűtőszekrény közelében.
A berendezés nem tud folyamatosan működni, ha azt
olyan hőmérsékletű helyiségben tárolják huzamosabb
ideig, amely hőmérséklete hidegebb a hűtőszekrény
üzemeltetési tartományának alsó értékénél (ilyen
esetben a mélyhűtőben tárolt élelmiszer ki is olvadhat a
mélyhűtő magas hőmérséklete miatt).
Ne tároljon olyan élelmiszereket a hűtőszekrényben,
amelyek alacsony hőmérsékleten hamar megromlanak,
ilyen például a banán és a dinnyék.
Helyezze a jégtálcát a gyártó által meghatározott
helyre, hogy a jég lefagyasztása optimálisan
működhessen.
Az Ön készüléke ún. fagyás-mentes készülék, ami azt
jelenti, hogy azt nem kell manuálisan kiolvasztani, ezt a
készülék automatikusan saját maga végzi.
A kiolvasztás során a hűtőszekrényben az ISO
szabványoknak megfelelően emelkedik csak a
hőmérséklet. Ha meg szeretné előzni, hogy a
14_ biztonsági adatok
biztonsági adatok
fagyasztott élelmiszerek hőmérséklete megemelkedjen,
miközben kiolvasztja a készüléket, akkor csomagolja
be azokat több rétegű csomagolóanyagba, például
újságpapírba.
• Ha a fagyasztott élelmiszerek hőmérséklete
megemelkedik, akkor az csökkenti az élelmiszerek
szavatossági idejét.
ENERGIATAKARÉKOSSÁGI ÖTLETEK
• A készüléket hideg, száraz és jól szellőzött helységben
kell elhelyezni.Ügyeljen arra, hogy ne érje közvetlen
napfény és soha ne tegye közvetlen hőforrás közelébe
(pl. a radiátor közelébe).
• A készülék szellőzőnyílásait vagy -rácsait semmi esetre
sem szabad eltakarni.
• A meleg élelmiszer behelyezése előtt várja meg, amíg
az lehűl.
• A fagyasztott élelmiszert a hűtőszekrényben olvassza
ki.Ekkor a fagyasztott termékek alacsony hőmérsékletét
felhasználhatja a hűtőszekrényben lévő élelmiszerek
hűtéséhez.
• Amikor ételt tesz be vagy vesz ki, ne tartsa a készülék
ajtaját túl sokáig nyitva.Minél rövidebb időre marad
nyitva az ajtó, annál kevesebb jég képződik a
mélyhűtőben.
• Üzembe helyezéskor hagyjon szabad helyet a
hűtőszekrény előtt, mög ött, valamint a két oldalán.
Ezzel csökkenthető az energiafogyasztás, így
alacsonyabb lesz az áramszámla.
• A leghatékonyabb energiafelhasználás érdekében
minden kosarat, rekeszt és polcot a gyártó által
beállított pozícióban használjon.
biztonsági adatok _15
TARTALOMJEGYZÉK
17
17
18
21
24
AZ AMERIKAI HŰTŐSZEKRéNY BEáLLíTáSA
Előkészületek a hűtőszekrény telepítéséhez
A hűtőszekrény ajtajainak leszerelése
A hűtőszekrény ajtajainak visszaszerelése
A hűtőszekrény szintbe állítása
25 AZ AMERIKAI HŰTŐSZEKRéNY BEáLLíTáSA
25
26
27
Az ajtó finombeállításai
A vízadagoló vezeték ellenőrzése (opcionális)
A vízadagoló vezeték csatlakoztatása
30 A SAMSUNG AMERIKAI HŰTŐSZEKRéNY üZEMELTETéSE
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
41
42
43
A hűtőszekrény beállítása
A hűtőszekrény üzemeltetése
A digitális kijelző használata
A hőmérséklet szabályozása
A jég- és a vízadagoló használata
Polcok és tárolórekeszek
élelmiszerek tárolása
A választható hőmérsékletű zóna (opcionális)
A mélyhűtő tartozékainak kiszerelése
A hűtőszekrény tartozékok kiszerelése
A hűtőszekrény takarítása
A belső lámpák cseréje
Az ajtók használata
44 HIBAELHáRíTáS
16_ tartalomjegyzék
Az amerikai hűtőszekrény
beállítása
Előkészületek a hűtőszekrény telepítéséhez
A hűtőszekrénynek legjobban megfelelő hely kiválasztása
•
•
•
•
•
Olyan helyet válasszon, ahonnan könnyen elérhető a vízvezeték hálózat.
Olyan helyet válasszon, ahol a hűtőszekrényt nem éri közvetlen napfény.
Olyan helyet válasszon, amely vízszintes (vagy közel vízszintes).
Olyan helyet válasszon, ahol a hűtőszekrény ajtajait minden akadály nélkül kinyithatja.
A készüléket megfelelő nagyságú vízszintes felületű helyen állítsa fel.
- Ha a hűtőszekrény nem áll vízszintesen, akkor a belső hűtőrendszer nem tud megfelelően
működni.
- A hűtőszekrény elhelyezéséhez szükséges tér: lásd a lenti kép alapján a méreteket.
25mm
1163mm
minimum 50mm
25mm
1546mm
A távtartó (szürke blokk) elhelyezése
A jobb teljesítmény érdekében üzembe
helyezéskor mindenképpen rögzítse a
távtartót a hűtőszekrény hátuljához. Ez javítja a
hűtőszekrény teljesítményét. (RSA1Z**)
Távtartó
Távtartó
• Tartson megfelelő távolságot jobbra és balra, hátra és felfele a hűtőszekrény elhelyezésénél.
A megfelelő elhelyezés csökkenti a fogyasztást és így alacsonyan tarthatja a villanyszámláit.
• Ne helyezze a hűtőszekrényt olyan helyre, ahol a hőmérséklet 10°C alá süllyedhet.
• Győződjön meg, hogy leválasztotta a víz betáp vezetéket MIELŐTT levenné a mélyhűtő
ajtaját.
Lásd a következő fejezetben a “Vízvezeték leválasztása” részt a károk megelőzésével
kapcsolatban.
beállítás _17
01 BEÁLLÍTÁS
Gratulálunk, hogy a Samsung amerikai típusú hűtőszekrényét választotta. Reméljük, hogy élvezni fogja azt a
számos egyedülálló funkciót és a készülék hatékonyságát amit ez az új berendezés nyújthat.
A hűtőszekrény ajtajainak leszerelése
Abban az esetben, ha a hűtőszekrényt csak nehézségek árán lehetne a bejárati ajtón bevinni, akkor annak
ajtajait le lehet szerelni.
1. AZ ELÜLSŐ LÁBAK BURKOLATÁNAK LESZERELÉSE
Nyissa ki a mélyhűtő és a hűtőszekrény ajtaját, a három csavart forgassa az óramutató járásával
ellentétesen, hogy levehesse az elülső lábakat takaró burkolatot.
A vízvezeték leválasztása a hűtőszekrényről
1. Nyomja a gyorscsatlakozót 1 és húzza a vízvezetéket, hogy leválassza a hűtőszekrényről a
vízvezetéket 2.
Soha ne vágja el a vízvezetéket. Azt óvatosan válassza le a csatlakozó segítségével.
18_ beállítás
Az amerikai hűtőszekrény
beállítása
2. A mélyhűtő ajtajának leszerelése
2
1
2. Csavarja ki a zsanér csavarjait 3 és az alapcsavart 4 az óramutató járásával ellentétesen és
vegye le a felső zsanért 5. Legyen óvatos, nehogy az ajtó Önre essen a leemelés során.
4
3
5
3. Ezután emelje óvatosan felfelé 7 az ajtót, hogy leemelje azt az alsó zsanérról 6.
7
6
Figyeljen arra, hogy
ne csípje be az ajtó
vízvezetékét és
elektromos kábeleit.
beállítás _19
01 BEÁLLÍTÁS
Fontos figyelmeztetések:
• Figyeljen arra, hogy az ajtót egyenesen felfelé emelje, hogy a zsanérok ne hajoljanak meg
vagy törjenek el.
• Figyeljen arra, hogy ne csípje be az ajtó vízvezetékét és elektromos kábeleit.
• Helyezze az ajtókat egy olyan felületre, amely megvédi azokat a karcolásoktól és az egyéb
sérülésektől.
1. Becsukott mélyhűtő ajtónál távolítsa el csavarhúzóval a felső zsanért burkolatát 1, majd
válassza külön a vezetékeket és húzza őket óvatosan szét 2.
A mélyhűtő ajtajának eltávolítása
1. Bezárt ajtónál távolítsa el a felső zsanér fedelét 1 egy csavarhúzó segítségével.
1
2. Csavarja ki a zsanér csavarjait 2 és az alapcsavart 3 az óramutató járásával ellentétesen és
vegye le a felső zsanért 4. Legyen óvatos, nehogy az ajtó Önre essen a leemelés során.
2
3
4
3. Emelje óvatosan felfele 6 az ajtót, hogy leemelje azt az alsó zsanérról 5.
20_ beállítás
Az amerikai hűtőszekrény
beállítása
A hűtőszekrény ajtajainak visszaszerelése
01 BEÁLLÍTÁS
Miután biztonságosan elhelyezte a hűtőszekrényt annak végleges helyén vissza kell szerelnie annak ajtajait.
A mélyhűtő ajtajának visszaszerelése
8
7
1. Illessze a felső zsanér tengelyét 3 a mélyhűtő ajtajának
sarkában található furatba 4. Győződjön meg arról, hogy a
felső zsanér furata 5 és a hűtőszekrény furata egybe esik -e,
azaz a zsanér vízszintes, és rögzítse a zsanér csavarjait 7 és
az alapcsavart 8 az óramutató járásával megegyező irányba.
5
3
6
4
2. Csatlakoztassa ismételten a vezetékeket.
3. Szerelje vissza a helyére a felső zsanér
fedelét 9 egy csavarhúzó segítségével a
felső zsanérra q; - a megfelelő irányba.
10
9
beállítás _21
A mélyhűtő ajtajának visszaszerelése
1. Illessze a mélyhűtő ajtó sarkának furatát 3 az alsó
zsanérra 4.
3
4
2. Illessze a felső zsanér tengelyét 5 a mélyhűtő ajtajának
sarkában található furatba 6. Győződjön meg arról, hogy
a felső zsanér furata 7 és a hűtőszekrény furata egybe
esik -e, azaz a zsanér vízszintes, és rögzítse a zsanér
csavarjait 9 és az alapcsavart q; az óramutató járásával
megegyező irányba.
3. Szerelje vissza a helyére a felső zsanér
fedelét qa egy csavarhúzó segítségével
a felső zsanérra qs - a megfelelő
irányba.
22_ beállítás
12
11
Az amerikai hűtőszekrény
beállítása
A vízellátó vezeték ismételt csatlakoztatása
01 BEÁLLÍTÁS
1. Rögzítse a vízvezetéket 1 a csatlakozóval 2 .
2
1
2. A vízcsövet tökéletesen bele kell illeszteni az átlátszó csőcsatlakozó közepébe, hogy a vízadagolóból ne
szivároghasson a víz.
3. Illessze a helyére a szerelési csomagban található csőbilincset, és ellenőrizze, hogy stabilan tartja-e a
vízcsövet.
Az átlátszó csőcsatlakozó
közepe
Csőbilincs (1/4”)
(6,35 mm)
Az elülső lábakat takaró burkolat visszaszerelése
A burkolat visszaszerelése előtt ellenőrizze a víz csatlakozását szivárgásra.
Szerelje vissza a helyére az elülső lábakat takaró burkolatot; forgassa a három csavart az
óramutató járásával egyező irányba az ábra szerint.
Elülső lábak takaró
burkolata
Csavar
beállítás_23
A hűtőszekrény szintbe állítása
Az ajtók visszaszerelése után meg kell győződni arról, hogy a hűtőszekrény vízszintesen áll-e a talajon, mielőtt
elvégezhetné a végső beállításokat. Ha a hűtőszekrény nem vízszintesen áll, akkor az ajtók nem illeszkednek
tökéletesen.
A hűtőszekrény eleje állítható.
Ha a mélyhűtő ajtaja túl alacsonyan van a hűtőszekrényhez képest
Egy lapos csavarhúzó hegyét illessze be a láb egyik rovátkájába és forgassa a lábat az óramutató
járásával megegyezően vagy ellentétesen, hogy szintbe állítsa a mélyhűtőt.
Láb
Csavarhúzó
Ha a mélyhűtő ajtaja túl magasan van a hűtőszekrényhez képest
Egy lapos csavarhúzó hegyét illessze be a láb egyik rovátkájába és forgassa a lábat az óramutató
járásával megegyezően vagy ellentétesen, hogy szintbe állítsa a hűtőszekrényt.
Láb
Csavarhúzó
Lásd a következő fejezetet, hogyan lehet az ajtó finombeállításait elvégezni.
Figyelem: a készülék lábait a gyárban nem állítják vízszintbe. Kérjük, mielőtt a terméket
használatba veszi, állítsa vízszintbe a terméket a lábak segítségével.
24_ beállítás
Az amerikai hűtőszekrény
beállítása
Az ajtó finombeállításai
Ha a mélyhűtő ajtaja túl magasan
van a hűtőszekrényhez képest
Szabályozó rész
A folyamat során az igazítást hasonló módon kell elvégezni. Nyissa ki az ajtókat, és állítsa be őket
egyesével a következő módon:
1. Csavarja le az anyát az alsó zsanérról, amíg az el nem éri a csavar 2 felső végét.
3 Imbuszkulcs
2 Csavar
1 Anya
Az anya 1 meglazításához használja az imbuszkulcsot (4 mm) 3 ; lazítsa meg a csavart 2 az
óramutató járásával ellentétes irányba.
2. Szüntesse meg a két ajtó közötti különbséget; csavarja a csavart 2 az óramutató járásával
vagy ellentétes
irányba.
megegyező
3 Imbuszkulcs
2 Csavar
Ha a csavart az óramutató járásával
ajtót.
azonos irányba csavarja, akkor azzal megemeli az
beállítás _25
01 BEÁLLÍTÁS
Ne felejtse el, hogy a hűtőszekrényt szintbe kell állítani, hogy annak ajtajai pontosan
illeszkedjenek egymáshoz. Ha segítségre szorulna, akkor lásd az előző fejezetet a hűtőszekrény
szintbe állításával kapcsolatban.
3. Az ajtók beállítása után forgassa az anyát 1 az óramutató járásával megegyezően
addig, amíg az el nem éri a csavar alsó élét; ezután húzza meg a csavart az imbuszkulccsal
3, hogy a csavart rögzítse a helyén 1.
3 Imbuszkulcs
2 Csavar
1 Anya
Ha nem húzza meg az anyát, akkor a csavar kilazulhat.
A VÍZADAGOLÓ VEZETÉK ELLENŐRZÉSE (OPCIONÁLIS)
A vízadagoló az egyik hasznos tulajdonsága az Ön új Samsung hűtőszekrényének. Az egészség védelme
érdekében a Samsung vízszűrő kiszűri a vízből a szennyeződéseket. A szűrő nem sterilizálja a vizet és nem
pusztítja el a vízben található mikroorganizmusokat. Ha a vizet sterilizáltatni szeretné, akkor ehhez megfelelő
víztisztító berendezést kell vásárolnia.
A jégkészítő berendezés megfelelő működéséhez 138 ... 862 kp/cm2 víznyomásra van szükség. Rendes
körülmények között egy 170 cm3-es papírpoharat 10 másodperc alatt lehet vízzel megtölteni.
Ha a hűtőszekrényt olyan helyen állítják fel, ahol a víz nyomása alacsony (138 kp/cm2 alatt van), akkor az
alacsony víznyomást nyomásfokozó szivattyúval kell ellensúlyozni.
Ne feledje a hűtőszekrény belsejében található víztartályt megfelelő feltölteni. Ehhez nyomja a vízadagoló
karját addig, amíg a víz meg nem jelenik a kifolyónál.
A csomag tartalmazza a vízvezeték szereléséhez tartozó készletet is. A készletet a mélyhűtő
fiókjában találhatja meg.
A VÍZADAGOLÓ VEZETÉK CSATLAKOZTATÁSA
A vízvezeték szereléshez szükséges alkatrészek
Vízvezeték bilincsek és
csavarok
Csőcsatlakozó
Vízvezeték
SzŰrŐ tartója
szűrő
Csatlakoztatás a vízbetáp vezetékhez
Csatlakoztassa a vízvezetéket a csatlakozóhoz és
a csaphoz.
1. Zárja el a főcsapot.
2. Csatlakoztassa az „A“ csőcsatlakozót a csaphoz.
A JÓTÁLLÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
A hűtőszekrény és a jégkészítő berendezés gyártójának jótállása
nem terjed ki a vízvezeték szerelésére.
Gondosan kövesse az utasításokat, hogy minimalizálja a víz által
okozott esetleges és drága károkat.
Megjegyzés:
Ha a csőcsatlakozó nem illeszkedik a meglévő csaphoz, akkor
keresse meg a legközelebbi hivatalos márkakereskedőt, hogy
beszerezze tőle a megfelelő csatlakozó szerelvényeket.
26_ beállítás
FIGYELMEZTETÉS
A vízvezetéket a hidegvízhez kell
csatlakoztatni.
Ha a vezetéket a melegvízre kötik,
akkor a szűrő meghibásodhat.
CSATLAKOZÓ “A”
CSAP
Az amerikai hűtőszekrény
beállítása
Válassza ki a szűrő beépítési
helyét. (szűrő rendelkező
modell)
-
Ha a szűrő felszerelése közben
újra össze akarja szerelni a szűrő
bemeneti és kimeneti oldalát, lásd az
ábrát referenciaként.
Ha megmérte a szűrő és a
hidegvízcsap közti távolságot, akkor
vágja megfelelő méretre a szűrő
rögzített vízvezetéket.
SZűRő
FELÖLI
OLDAL
-
-
Nyissa meg a főcsapot és ellenőrizze,
hogy folyik-e víz a vízvezetéken
keresztül a szűrő bemeneti oldala
felé.
Ha a víz nem folyik a vezetéken
keresztül, akkor ellenőrizze, hogy
nyitva van-e a csap.
Folyassa a csapot addig, amíg abból
teljesen tiszta víz nem folyik és a
víz ki nem öblíti az esetleges gyári
szennyeződéseket.
REFERENCIA
CSATLAKOZÓ
SZűRő
KIMENETI
OLDALA
-
90 fok
SZűRő
Távolítson el minden szennyeződést
a szűrő belsejéből.
( szűrő rendelkező modell)
01 BEÁLLÍTÁS
-
KIMENŐ VEZETÉK
SZűRő
KIMENETI
OLDALA
SZűRő
VÍZVEZETÉK
VÍZ
A SZűRő KÉT
TARTÓSZERKEZETE
Rögzítse a szűrő
tartószerkezetét.
-
Tartsa a szűrő tartószerkezeteit a
megfelelő pozícióban (pl. a konyhai
mosogató alatt) és rögzítse azokat
szorosan a csavarok segítségével.
Rögzítse a szűrő a megfelelő
helyzetben.
-
Rögzítse a szűrő a megfelelő
helyzetben a jobb oldali ábra szerint.
A SZűRő KÉT
TARTÓSZERKEZETE
VÍZVEZETÉK
SZűRő
A SZűRő
TARTÓSZERKEZETEI
RÖGZÍTŐPÁNT
beállítás _27
Csatlakoztassa a vízvezetéket a
hűtőszekrényhez
-
-
Szerelje le a hűtőszekrény kompresszor burkolatát.
Csatlakoztassa a vízvezetéket a szelephez az ábra
szerint.
A csatlakoztatás után ellenőrizze szivárgásra.
Szivárgás esetén ismételje meg a vízvezeték
csatlakoztatását.
Szerelje vissza a hűtőszekrény kompresszor
burkolatát.
VÍZVEZETÉK
CSATLAKOZÓ ANYA
UTASÍTÁSOK
HŰTŐSZEKRÉNY
KOMPRESSZOR FEDELE
A vízvezeték rögzítése
- Az „A“ csőbilincs segítségével rögzítse a vízvezetéket a falhoz
(a hűtőszekrény mögött).
- A vízvezeték rögzítés után ellenőrizze, hogy az nincs-e
túlságosan meghajlítva, összeszorítva vagy összelapítva.
28_ beállítás
‚A‘ CSŐBILINCS
VÍZVEZETÉK
Az amerikai hűtőszekrény
beállítása
1. Nyissa KI a vízvezeték főcsapját és ZÁRJA EL a víz
betáp vezeték szelepét.
2. Folyassa a vizet az adagolón keresztül addig, amíg
tiszta víz nem folyik ki rajta (kb. 1 liter). Így tisztíthatja
ki a vízadagoló rendszer és így légtelenítheti azt.
3. Egyes háztartásokban ennél több öblítésre lehet
szükség.
4. Nyissa ki a hűtőszekrény ajtaját, és ellenőrizze, hogy
a vízszűrő nem ereszt-e.
Jég
01 BEÁLLÍTÁS
A víz betáp vezeték belsejében lerakodott szennyeződések eltávolítása a filter
elhelyezése után.
Víz
Újonnan beépített vízszűrőpatron esetén előfordulhat, hogy rövid ideig a víz spriccel az
adagolóból. Ezt a vezetékbe jutott levegő okozza. A szűrő ettől függetlenül megfelelően
működik.
Ellenőrizze a jégtálcához továbbított víz mennyiségét. (Opcionális)
1. Emelje meg a jégkészítő vedret és óvatosan húzza azt ki a mélyhűtőből.
2. Ha 1,5 másodpercig megnyomja a teszt gombot, akkor a jégkockatartót a vízvezeték megtölti
vízzel miután a jégtálcát elcsavarja. Ellenőrizze a víz helyes mennyiségét (lásd a lenti ábrát).
Ha a vízszint túl alacsony, a jégkockák kicsik lesznek. Ezt a vízvezetékhálózat víznyomás
problémái okozzák és nem a hűtőszekrény.
2
Érzékelő kar
Jégkészítő berendezés
Ellenőrizze a vízszintet
Tesztelő
gomb
beállítás _29
A SAMSUNG amerikai
hűtőszekrény üzemeltetése
A HŰTŐSZEKRÉNY BEÁLLÍTÁSA
Miután telepítette az új hűtőszekrényét, beállíthatja azt, hogy élvezhesse a készülék funkciói és tulajdonoságai
által nyújtott előnyöket.
A következő lépésekkel a hűtőszekrényét felkészítheti a használatra. Ha a hűtőszekrény nem működne, akkor
ellenőrizze annak elektromos megtáplálását, ill. kövesse a kézikönyv hibaelhárítás fejezetének utasításait. Ha
kérdése merülne fel, akkor forduljon a SAMSUNG szervizközponthoz.
1. A hűtőszekrényt olyan helyen kell elhelyezni, ahol biztosítható a szükséges távolság a falak és
a hűtőszekrény között. Lásd az útmutató telepítéssel kapcsolatos utasításait.
2. Ha a hűtőszekrényt csatlakoztatták az elektromos hálózathoz, akkor az ajtók kinyitásakor a
belső lámpának ki kell gyulladnia.
3. Állítsa a hőfokszabályozót a leghidegebb értékre és várjon egy óráig.
A mélyhűtőnek kissé le kell hűlnie, a motornak pedig egyenletesen kell járnia.
4. A hűtőszekrény bekapcsolását követően néhány óráig várni kell a megfelelő hőmérséklet
eléréshez.
Ha a hűtőszekrény hőmérséklete elérte a megfelelő hőmérsékletet, akkor elhelyezheti abban
ételeit és italait.
30_ beállítás
A HŰTŐSZEKRÉNY ÜZEMELTETÉSE
A vezérlőpanel használata
34";6%
RSA1S/N/V
Energiatakarékossági célból készenléti állapotban a készülék kijelzője kikapcsol, a gombok megnyomásával
vagy az ajtó kinyitásával pedig újra bekapcsol.
1
2
3
4
5
6
7
Felgyorsítja a mélyhűtőbe helyezett ételek lefagyasztását. Ez akkor lehet
különösképpen hasznos, ha gyorsan szeretne valamit lefagyasztani, illetve
ha a mélyhűtőben a hőmérséklet jelentősen megemelkedett (például, ha
az ajtót nyitva felejtették).
Nyomja meg a Mélyhűtő gombot, hogy beállítsa a mélyhűtés
MÉLYHŰTŐ GOMB
hőmérsékletét. A hőmérséklet a -14°C ... -25ºC tartományban állítható.
Ezzel a gombbal választhat a jégkocka, a törtjég, illetve a jégkészítés
JÉG TÍPUSA GOMB
funkció kikapcsolása között.
A szűrő lecserélésekor nyomja meg ezt a gombot 3 másodpercig, hogy
SZŰRŐCSERE GOMB
lenullázza a szűrő használatát mérő órát.
Ha szabadságra vagy üzleti útra megy, illetve ha nincs szüksége a
hűtőszekrényre, akkor nyomja meg a szabadság-üzemmód gombot.
Ha a szabadság-üzemmóddal kapcsolja ki a készülék hűtőszekrény
SZABADSÁG-ÜZEMMÓD
részét, akkor a kijelzőn a szabadság LED fog világítani.
GOMB
A szabadság-üzemmód kiválasztásakor az élelmiszert a friss
élelmiszer-tároló rekeszből ki kell venni és be kell csukni annak
ajtaját.
Ha egyszerre nyomja meg a turbó fagyasztás és a mélyhűtő gombokat,
és azokat 3 másodpercig lenyomva tartja, akkor az összes gombot
GYEREKZÁR FUNKCIÓ
lezárja. Ilyen esetben a vízadagoló kar és a jégkar sem fog működni. A
billentyűzár ismételt kioldásához nyomja meg ismételten a két gombot 3
másodpercig.
Nyomja meg a Hűtőszekrény gombot, hogy beállíthassa a hűtőszekrény
HŰTŐSZEKRÉNY GOMB hőmérsékletét.
A hőmérsékletet a 1°C ... 7°C tartományban módosíthatja.
TURBÓ FAGYASZTÁS
GOMB
üzemeltetés _31
02 ÜZEMELTETETÉS
A SAMSUNG amerikai
hűtőszekrény üzemeltetése
A DIGITÁLIS KIJELZŐ HASZNÁLATA
A kijelző “88” szegmense mutatja a mélyhűtő aktuális hőmérsékletét.
A kijelző “88” szegmense mutatja a hűtőszekrény aktuális hőmérsékletét.
RSA1Z/U/D
RSA1S/N/V
Turbó fagyasztás
Az ikon akkor világít, ha aktiválja a „turbó fagyasztás“ funkciót. A “turbó fagyasztás“ különösen
hasznos lehet, ha egyszerre nagy mennyiségű jégre lenne szüksége. Nyomja meg a turbó
fagyasztás gombot, hogy felgyorsítsa a jégkészítés sebességét.
Ha már elég jeget gyártott, akkor nyomja meg mégegyszer a gombot, hogy kikapcsolja a „turbó
fagyasztás“ üzemmódot.
A funkció használatakor a hűtőszekrény fogyasztása megnövekedik.
A funkciót legalább 24 órával azelőtt kell használni/aktiválni mielőtt jelentősebb
mennyiségű élelmiszert pakolna be a mélyhűtőbe.
32_üzemeltetés
Szűrő figyelmeztetés
Ha a szűrő figyelmeztetés lámpája kigyullad, akkor a szűrőt le kell cserélni. A szűrőt általában 6
havonta kell cserélni.
Ha lecserélte a régi szűrőt egy új szűrőre (lásd a 26. oldalon a szűrőcsere lépéseit) akkor törölje a
figyelmeztetést; ehhez nyomja meg a Jég típusa gombot 3 másodpercig.
A figyelmeztetés kb. 6 hónap múlva fog újra kigyulladni, jelezve azt, hogy a szűrőt megint le kell
cserélni.
Gyerekzár
Az ikon akkor világít, ha aktiválta a gyerekzár funkciót, amit a szabadság és a hűtőszekrény gomb
egyidejű, 3 másodperces lenyomásával kapcsolhat be.
Nyomja meg ismételten a két gombot 3 másodpercig, hogy a funkciót kikapcsolja.
Jégkocka, törtjég és a jégkészítő kikapcsolása.
Válassza ki a digitális vezérlőpanel segítségével az ízlésének
megfelelően, hogy jégkockát vagy törtjeget szeretne. Ha
nincs szüksége jégre akkor a funkciót kikapcsolhatja, hogy
takarékoskodjon a vízzel és az energia fogyasztással.
A jég típusa lámpa mutatja az aktuálisan kiválasztott jég
típusát.
Jég típusa
Jégkocka
Törtjég Jég kikapcsolva
A HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYOZÁSA
A mélyhűtő hőmérsékletének szabályozása
A mélyhűtő hőmérsékletét a -14°C ... -25ºC hőmérséklet tartományban lehet módosítani
igényeinek megfelelően. Többször egymás után nyomja le a Mélyhűtő gombot, amíg a kijelzőn
az Ön által kiválasztandó hőmérsékletet nem látja. Kérjük, vegye figyelembe, hogy egyes
élelmiszerek, például a jégkrém már -16ºC-nál elolvadnak.
A hőmérséklet kijelző a -14°C ... -25ºC tartományban lépeget az egyik hőmérsékletről a
következőre. Ha a kijelzőn a -14ºC látható, akkor az ezután következő hőmérséklet a -25ºC lesz.
A hőmérséklet beállítás után 5 másodperccel a kijelző megint a mélyhűtő aktuális hőmérsékletét
mutatja. Ez az érték lassan az Ön által beállított értékre fog átváltozni.
A fagyasztóban található felső és alsó védőlemezek határolják a 2 csillagos szakaszt, azaz ebben
a részben a hőmérséklet kissé magasabb, mint a fagyasztószekrény más részén.
A hűtőszekrény hőmérsékletének szabályozása
A hűtőszekrény hőmérsékletét a 7°C ... 1ºC hőmérséklet tartományban lehet módosítani
igényeinek megfelelően. Többször egymás után nyomja le a Hűtőszekrény gombot, amíg a
kijelzőn az Ön által kiválasztandó hőmérsékletet nem látja.
A hűtőszekrény hőmérséklet szabályozása a mélyhűtő hőmérséklet szabályozásához hasonlóan
működik.
A hőmérséklet beállításához használja a Hűtőszekrény gombot. A beállítás után a hűtőszekrény
meg próbálja elérni az Ön által újonnan beállított hőmérsékletet. A folyamatot a digitális kijelzőn is
követni lehet.
A mélyhűtő és a hűtőszekrény hőmérséklete a gyakori ajtónyitogatás miatt megemelkedhet,
illetve akkor is ha nagyobb térfogatú meleg vagy forró élelmiszert tett a készülékbe.
Ilyen esetben a digitális kijelző villogni fog. Ha a mélyhűtő és a hűtőszekrény megint elérte a
beállított hőmérsékletet, akkor a kijelző villogása abba marad.
Ha a villogás nem szűnne meg, akkor „resetelni“ kell a hűtőszekrényt. Húzza ki a készüléket a
konnektorból, várjon 10 percet, majd csatlakoztassa azt ismét az elektromos hálózathoz.
üzemeltetés _33
02 ÜZEMELTETETÉS
Ha nem használja a vízszűrűt, akkor nyomja le a jég típusa gombot legalább 5 másodpercig, és
ezzel kikapcsolja a szűrő figyelmeztető lámpát és a szűrő csere feliratot.
A SAMSUNG amerikai
hűtőszekrény üzemeltetése
A JÉG- ÉS A HIDEGVÍZ-ADAGOLÓ HASZNÁLATA
A jégtípus kiválasztásához nyomja meg a jég típusa gombot:
Nincs jég
Ezt az opciót válassza, ha
ki akarja kapcsolni a jég
készítését
A jeget a készülék jégkocka formájában készíti. Ha a “törtjég” opciót választja ki, akkor a
készülék ledarálja a jégkockákat.
Jég adagolása
Helyezze a poharát a jégadagoló alá és óvatosan nyomja meg
a poharával a jégadagoló karját. Figyeljen arra, hogy a pohara
pontosan a jégadagoló alá kerüljön, hogy a jég ne folyjon a pohár
mellé.
Nyomja hátra
A vízadagoló használata
Helyezze a poharát a vízadagoló alá és óvatosan nyomja meg
a poharával a vízadagoló karját. Figyeljen arra, hogy a pohara
pontosan az adagoló alá kerüljön, hogy a víz ne folyjon a pohár
mellé.
VESZÉLY
Nyomja hátra
• Ne tegye az ujjait, a kezét vagy más tárgyat a jégdarálóba/csúszdába vagy a jégkészítő
berendezés vedrébe.
- Ez személyes sérülést okozhat vagy anyagi kárral járhat.
• Soha ne dugja az ujjait és semmilyen más tárgyat se az adagolónyílásba.
- Ez személyes sérüléssel járhat.
• Kizárólag a hűtőszekrénnyel együtt szállított jégkészítő berendezést használja.
• A hűtőszekrény vízellátását kizárólag megfelelő képzettséggel rendelkező személy építheti ki/
csatlakoztathatja; a készüléket kizárólag ivóvíz hálózatra szabad rákötni.
• A jégkészítő berendezés megfelelő működéséhez 138 ... 862 kp/cm2 víznyomásra van
szükség.
• Ha hosszabb szabadságra vagy üzleti útra utazik és nem kívánja használni a víz- vagy
jégadagolót, akkor zárja el a vízadagoló szelepet.
FIGYELMEZTETÉS
- Csak így tudja megelőzni a potenciális szivárgásokat.
• Törölje le a nedvességet a hűtőszekrény belsejében és hagyja nyitva az ajtót.
- Ellenkező esetben a hűtőszekrényben kellemetlen szagok keletkezhetnek vagy az
bepenészedhet.
34_ üzemeltetés
POLCOK ÉS LÁDÁK
Mélyhűtő
Jégdaráló/csúszda
(Opcionális)
Lámpabura
Üvegpolcok
Tárolórekeszek az
ajtón
Fiókok (Opcionális)
Elülső lábak takaró burkolata
Hűtőszekrény
Lámpabúra
Tejtermék-tároló rekesz
Üvegpolc
Univerzális tálca
Italtároló (Opcionális)
Tárolórekeszek az ajtón
Zöldség- és
gyümölcstárolók
(Opcionális)
Választható hőmérsékletű
zóna (Opcionális)
üzemeltetés _35
02 ÜZEMELTETETÉS
Jégkészítő vedre (Opcionális)
A SAMSUNG amerikai
hűtőszekrény üzemeltetése
ÉLELMISZER TÁROLÁSA
Élelmiszer tárolása a mélyhűtőben
A Samsung amerikai típusú hűtőszekrényt úgy terveztük, hogy funkciói és tulajdonságai
maximális hely-takarékosságot nyújtsanak Önnek. A következőkben ismertetünk néhány olyan
egyedi kialakítású tárolóhelyet, amelyek tovább tarthatják az élelmiszereket frissen. Kérjük ne
feledje, hogy ha a jeget teljesen szagtalannak szeretné, akkor az eszközben tárolt élelmiszereket
légzáró csomagolásba kell helyezni.
Több hely szabaddá tételéhez eltávolíthatja a fagyasztó fióko(ka)t az alsó fagyasztó fiók és
a jégkocka tálcák kivételével (RSA1S***,RSA1V***, RSA1N*** és RSA1W*** modellek), mivel ez nem
befolyásolja a hűtőszekrény hőtani és műszaki jellemzőit. A fagyasztott élelmiszer-tárolórekesz
feltüntetett űrtartalmának kiszámolása e részegységek eltávolított állapotában történt.
10
5
1
7
2
12
3
9
11
4
36_ üzemeltetés
8
Élelmiszer tárolása a mélyhűtőben
JÉGDARÁLÓ/CSÚSZDA Soha ne tegye az ujjait, a kezét vagy más tárgyat a jégdarálóba/csúszdába
vagy a jégkészítő berendezés vedrébe. Ez személyes sérülést okozhat vagy
1
anyagi kárral járhat.
VESZÉLY
2 POLCOK
Bármilyen típusú fagyasztott élelmiszer tárolására
alkalmasak.
02 ÜZEMELTETETÉS
TÁROLÓREKESZEK AZ Kis méretű fagyasztott élelmiszerek tárolására
használhatóak.
3 AJTÓN
4 FIÓKOK
A legalkalmasabbak a húsok és a szárított élelmiszerek
tárolására.
A tárolt élelmiszert alaposan be kell csomagolni fóliába
vagy egyéb alkalmas csomagolóanyagba, illetve azt
megfelelő tárolóedénybe kell helyezni.
Élelmiszer tárolása a mélyhűtőben
5 POLCOK
Törésbiztos kialakítás. Tetszőleges hűtött élelmiszer
tárolására alkalmasak.
Az üvegfelületen kerek foltok keletkezhetnek, ezeket tiszta
és nedves ruhával lehet letakarítani.
7 TÁLCA
A tojások tárolásához.
Helyezze a tálcát a polcra, hogy azt könnyebben
elérhesse.
VÁLASZTHATÓ
Segíti az élelmiszerek frissességét és zamatát megőrizni.
8 HŐMÉRSÉKLETŰ ZÓNA Használható húsok, szárnyasok, zöldségek vagy más
(OPCIONÁLIS)
ZÖLDSÉG- ÉS
9 GYÜMÖLCSTÁROLÓ
TEJTERMÉK-TÁROLÓ
q; REKESZ
rendszeresen fogyasztott élelmiszerek tárolására.
Megőrzi a zöldségek és gyümölcsök frissességét.
Kialakítása egyedi, amely a tárolóhely ideális páratartalmát
szabályozza.
A kisméretű tejtermékekhez, vajhoz, margarinhoz,
joghurtokhoz vagy sajtokhoz használható.
TÁROLÓREKESZEK AZ A nagyméretű palackok tárolására szolgál, például a tejek
és a nagy méretű palackok tárolására.
qa AJTÓN
ITALTÁROLÓ
qs (OPCIONÁLIS)
A gyakran használt termékek, pl. a dobozos italok és
a nassolnivalók tárolására használható; mindezekhez
hozzáférhet anélkül, hogy ki kellene nyitnia a hűtőszekrény
ajtaját.
Az üvegeket szorosan egymás mellett kell tárolni, hogy azok ne essenek ki, ha a hűtőszekrény
ajtaját kinyitják.
VESZÉLY
• Ha hosszabb időre elutazik, akkor ürítse ki a hűtőszekrényt és kapcsolja ki azt. Törölje le a
nedvességet a készülék belsejéről és hagyja nyitva az ajtókat. Így megelőzheti a kellemetlen
szagok keletkezését és a penészedést.
• Ha a hűtőszekrényt hosszabb ideig nem használja, akkor annak csatlakozóját húzza ki a
konnektorból.
- A szigetelés sérülései tűzveszélyt okozhatnak.
üzemeltetés _37
A SAMSUNG amerikai
hűtőszekrény üzemeltetése
VÁLASZTHATÓ HŐMÉRSÉKLETŰ ZÓNA (OPCIONÁLIS)
A választható hőmérsékletű zónát arra terveztük, hogy megkönnyítse elfoglalt hétköznapjait.
Hús
Ha a HÚS opciót választja, akkor a választható
hőmérsékletű zóna a húsoknak és sonkáknak leginkább
megfelelő körülményeket fogja tartani. A funkció
segítségével a húsok és a sonkák tovább maradnak
frissek.
Zöldség
Ha a ZÖLDSÉG opciót választja, akkor a választható
hőmérsékletű zóna a zöldségeknek és gyümölcsöknek
leginkább megfelelő körülményeket fogja tartani. A
funkció segítségével a zöldségek és a gyümölcsök tovább
maradnak frissek.
Mind a “HÚS, mind a ZÖLDSÉG” üzemmódnál vegyen ki minden olyan terméket a
tárolórekeszből, ami NEM tartozik oda - az adott funkció kiválasztása alapján.
38_ üzemeltetés
A MÉLYHŰTŐ TARTOZÉKAINAK KISZERELÉSE
A mélyhűtő gyors átrendezése és kitakarítása.
1. Húzza ki az üvegpolcot amennyire csak lehet, ha
azt ki szeretné venni. Aztán emelje meg és vegye
ki azt.
Kampó
Pecek
2. Fogja meg két kézzel az ajtó tárolórekeszét, majd
óvatosan emelje azt meg az eltávolításhoz.
3. Húzza ki a műanyag fiókot, majd enyhén emelje
az meg a kivételhez.
4. Emelje meg a jégkészítő vedrét és húzza azt ki
az eltávolításhoz.
5. Nyissa ki a mélyhűtő és a hűtőszekrény ajtaját
is, hogy levehesse az első lábakat takaró
burkolatot, majd távolítsa el a három csavart.
A csavarok eltávolítása után vegye le a burkolatot.
A láb burkolatának visszaszereléséhez tegye
vissza azt az eredeti helyére, majd csavarja be és
húzza meg a három csavart.
A burkolat leszerelésekor nem szabad túl nagy erőt kifejteni;
különben a burkolat eltörhet és balesetet okozhat.
üzemeltetés _39
02 ÜZEMELTETETÉS
Abban az esetben, ha nincs a hátoldalán rögzítő
kampó, akkor a polcot megfelelő mélyen kell a
FIGYELMEZTETÉS hűtőszekrénybe tenni, hogy azt rögzíthessék a
biztosító peckek. Ellenkező esetben a polc kieshet
a hűtőszekrényből.
A SAMSUNG amerikai
hűtőszekrény üzemeltetése
A HŰTŐSZEKRÉNY TARTOZÉKOK KISZERELÉSE
1. Távolítsa el az üvegpolcot – azt húzza ki annyira,
amennyire csak lehetséges. Aztán emelje meg és
óvatosan vegye ki azt.
Abban az esetben, ha nincs a hátoldalán rögzítő
kampó, akkor a polcot megfelelő mélyen kell a
FIGYELMEZTETÉS
hűtőszekrénybe tenni, hogy azt rögzíthessék a
biztosító peckek. Ellenkező esetben a polc kieshet
a hűtőszekrényből.
Kampó
2. Nyomja meg a zöldség- és gyümölcstároló rekesz
zöldségtároló/szárító fedelének belsejében a bal és jobb
oldalt található bemélyedéseket, majd húzza azt maga felé.
Tartsa a rekeszt egy kézzel és emelje azt meg egy
kissé, miközben maga felé húzza, hogy azt kivehesse a
hűtőszekrényből.
3. Fogja meg két kézzel az ajtó palacktartó rekeszét, majd az
óvatosan emelje felfele.
Mielőtt bármilyen tartozékot kivenne a hűtőszekrényből,
győződjön meg arról, hogy a kivételt semmilyen élelmiszer
sem akadályozza.
A biztonság érdekében javasoljuk, hogy vegye ki az összes
élelmiszert, hogy csökkentse a balesetek kockázatát.
40_ üzemeltetés
Pecek
A SAMSUNG amerikai
hűtőszekrény üzemeltetése
A HŰTŐSZEKRÉNY TAKARÍTÁSA
A belső tisztítása
A készülék belsejét és a tartozékokat enyhe tisztítószerekkel
tisztítsa, majd törölje azokat szárazra egy puha ruhával. Az
alaposabb takarításhoz kiemelheti a polcokat és a fiókokat.
Győződjön meg arról, hogy azok megszáradtak, mielőtt
visszatenné őket a hűtőszekrénybe.
A külső tisztítása
Törölje le a digitális panelt és a kijelzőt egy tiszta és puha
ruhával.
Spricceljen vizet a ruhára és ne a készülék felületére. Így a
nedvesség jobban eloszlik a készülék felületén. Az ajtókat, a
fogantyúkat és a hűtőszekrény oldalait enyhe tisztítószerrel
takarítsa, majd törölje ezeket szárazra egy puha ruhával. A
készüléket célszerű évenként egyszer vagy kétszer polírozni,
hogy az mindig szépen nézzen ki.
VESZÉLY
Ne használjon benzint, hígítót vagy Clorox™ termékeket a
tisztításhoz.
Ezek az anyagok a készülék felületét tönkretehetik és tűzveszélyt
is okozhatnak.
Az ajtó gumitömítésének tisztítása
Ha az ajtók gumitömítése nagyon piszkos, akkor az nem zárja
tökéletesen az ajtót és így a hűtőszekrény sem tud hatékonyan
üzemelni. Tartsa a gumitömítést tisztán, szennyeződés-mentesen
enyhe tisztítószer és nedves ruha segítségével. Törölje azt
szárazra egy puha ruhával.
Soha ne spricceljen vizet a hűtőszekrényre, ha az csatlakoztatva
van az elektromos hálózathoz mert ez áramütéssel járhat. Soha
FIGYELMEZTETÉS ne tisztítsa a hűtőszekrényt benzinnel, hígítóval vagy gépjármű
oldószerekkel, mert ezek tűzveszélyesek.
A bár tisztítása
Használjon nedves ruhát a jégadagoló és a vízadagoló
tisztításához.
Törölje azokat szárazra egy puha ruhával.
üzemeltetés _41
02 ÜZEMELTETETÉS
A Samsung amerikai hűtőszekrény gondozása meghosszabbítja a készülék hasznos élettartamát, megelőzi a
kellemetlen szagok keletkezését és távol tartja a baktériumokat.
A SAMSUNG amerikai
hűtőszekrény üzemeltetése
A BELSŐ LÁMPÁK CSERÉJE
VESZÉLY
Ne cserélje ki a LED lámpát saját maga; kérjük, szükség esetén lépjen
kapcsolatba a javító szakemberekkel.
Győződjön meg arról, hogy a LED lámpa típusa megegyezik az eredetivel.
Legyen óvatos, ne törje el a lámpaburát.
42_ üzemeltetés
AZ AJTÓK HASZNÁLATA
A hűtőszekrény ajtajai speciális nyitó és záró mechanikával rendelkeznek ez biztosítja az ajtók teljes és
megbízható záródását.
Nyitáskor az ajtó csak akkor marad nyitva, ha azt egy bizonyos szögnél nagyobbra nyitják ki. Ha az ajtó nem éri
el a kitámasztó kart, akkor az automatikusan becsukódik.
02 ÜZEMELTETETÉS
üzemeltetés _43
hibaelhárítás
PROBLÉMA
MEGOLDÁS
A hűtőszekrény egyáltalán • Ellenőrizze, a csatlakozódugó megfelelő csatlakoztatását.
nem működik vagy a hűtés • Megfelelő hőmérsékletre állították a kijelzőn található hőfokszabályozót?
nem működik megfelelően.
Próbálja azt alacsonyabb hőmérsékletre állítani.
• A hűtőszekrényt közvetlen napsugárzás éri vagy az egy hőforrás közelében
helyezkedik el?
• A hűtőszekrény hátoldala túl közel van a falhoz és így a levegő nem tud
keringeni?
A hűtőben megfagy az
• Megfelelő hőmérsékletre állították a kijelző táblán található
élelmiszer.
hőfokszabályozót? Próbálja magasabb hőmérsékletre állítani.
• Túl alacsony a hőmérséklet a helyiségben?
• Magas víztartalmú élelmiszert tárolt a hűtőszekrény leghidegebb részében?
Helyezze át őket a hűtőszekrénybe és ne tartsa azokat a választható
hőmérsékletű zóna fiókjában.
Szokatlan zajt vagy hangot • Ellenőrizze a hűtőszekrény vízszintességét és hogy az nem billeg-e.
hall.
• A hűtőszekrény hátoldala túl közel van a falhoz és így a levegő nem tud
keringeni?
• Valamilyen tárgy esett a hűtőszekrény mögé vagy alá?
• Ketyegő hang hallatszik a hűtőszekrény belsejéből. Ez nem rendellenesség,
számos tartozék összehúzódik és kitágul a hűtőszekrény hőmérséklet
változásainak megfelelően.
A készülék elülső sarkai és • Bizonyos hő normális, mert a hűtőszekrény első sarkai anti-kondenzátorként
az oldalai melegek és pára
működnek, hogy megelőzzék a páralecsapódást.
csapódik le rajtuk.
• Nyitva van az ajtó? Pára csapódhat le, ha hosszabb ideig nyitva hagyják az
ajtót.
A jégadagoló nem ad jeget. • Eltelt-e 12 óra a vízvezeték szerelését követően - mielőtt megkezdte volna a
jég készítését?
• Be van-e kötve a vízvezeték és megvan-e nyitva a főcsap?
• Nem kapcsolta-e ki a jégkészítési funkciót? Győződjön meg arról, hogy a jég
típusát jégkockára vagy törtjégre állította.
• Elakadt a jég a tárolóban?
• Túl meleg van a mélyhűtőben? Csökkentse a mélyhűtő hőmérséklet
beállítását.
Víz bugyborékolása
• Ez normális jelenség. A bugyborékolást a hűtőszekrény hűtőfolyadékának
hallatszik ki a
áramlása okozza.
hűtőszekrényből.
Kellemetlen szag érződik a • Valamelyik élelmiszer megromlott?
hűtőszekrényben.
• Győződjön meg arról, hogy minden erős szagú élelmiszert (például a halakat)
alaposan és légmentesen csomagolt be.
• Tisztítsa ki a mélyhűtőt rendszeresen és dobjon ki minden megromlott vagy
gyanús ételt.
A mélyhűtő falai
• Valamivel akadályozza a ventillátort? Távolítson el minden akadályt, hogy a
jegesednek.
levegő szabadon áramolhasson.
• A levegő hatékony keringtetése érdekében hagyjon kellő távolságot a tárolt
élelmiszerek között.
• Mélyhűtő ajtaja szabályosan van becsukva?
A vízadagoló nem működik. • Be van kötve a vízvezeték és a főcsap meg van nyitva?
• A vízvezeték tömlője megtörött vagy azt valami összenyomja?
Győződjön meg arról, hogy a tömlő megfelelő működését semmi se
akadályozza.
• Nem fagyott-e be a víztartály a hűtőszekrény túl alacsony hőmérséklete
miatt?
Próbáljon egy magasabb hőmérsékletet beállítani a kijelző panel
segítségével.
44_ hibaelhárítás
MŰSZAKI ADATOK
Hűtőgép
g p
SAMSUNG Electronics
Gyártó
SAMSUNG
Márka
Háztartási hűtő/fagyasztó
Kategória
Modell név
Energiaosztály (A++/leghaté
konyabb/- G/legkevésbé hatékony/)
Környezetbarát védjegy
RSA1Z***
RSA1S***
RSA1U***
RSA1D***
RSA1N***
RSA1V***
A+
A+
A+
A
A
A+
-
-
-
-
-
-
Villamosenergia-fogyasztás
Villamosenergia
fogyasztás (kWh/é
v 24 órás szabványos vizsgálati
eredmények alapján)
405
447
409
537
587
447
Hűtőtér nettó térfogata (liter)
341
360
357
357
360
360
Fagyasztótér nettó térfogata (liter)
144
180
144
144
180
180
44
44
43
Fagyasztó besorolás
Frost Free
No Frost
12
Á
Áramkimaradási
ki
dá i biztonság
bi t
á (óra)
(ó )
12
Fagyasztási teljesítmény (kg/24 h)
SN-T
Klímaosztály
Zajszint (dBA)
Beépíthetőség
Hungary
43
43
43
Szabadonálló
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések
hulladékai)
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban
használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal,
hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait
(pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási
hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által
okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében
ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen
gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható
újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi
önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és
hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból
biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják
meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem
szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
JEGYZETEK
JEGYZETEK
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban
forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz
COUNTRY
AUSTRIA
CALL
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
055 233 999
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
072 726 786
800 - SAMSUNG
(800-726786)
70 70 19 70
030-6227 515
01 48 63 00 00
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
[HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw.
0180 6 67267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864)
only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
Web site
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG
MONTENEGRO
SLOVENIA
261 03 710
020 405 888
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/be_fr/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si
NETHERLANDS
NORWAY
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815 56480
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań
dotyczących telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
POLAND
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG)
Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
SWEDEN
011 321 6899
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
0034902172678
[HHP] 0034902167267
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
UK
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
SLOVAKIA
SPAIN
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
Download PDF

advertising