Samsung | AJ026NB1DEH/EU | Samsung AJ026NB1DEH/EU Felhasználói kézikönyv

Légkondicionáló berendezés
Felhasználói kézikönyv
AJ***NB1DEH
࡙ ç΂ϑі΂̟͝А̧ࡡ˵ͱ˝цƊɇ͔ϑЇ͝˝̷ʭ˝̧ͱ͝ʒ̈ʀ̈ͱ͝ɉ̷ͷɵʪθʪ͝ʒʪіʭϑϩЭɉ̷ɇϑіϩͱϩϩ࡭
࡙ ɵʪθʪ͝ʒʪіʭϑ˵ɇϑі͝ɉ̷ɇϩɇʪ̷ΐϩϩ̧ʭθ̟А̧ࡡ˵ͱ˝ц˙̈˝цʪ̷͔ʪϑʪ͝ͱ̷ЭɇϑϑɇЭʭ˝̈˝ɇ˜ʪ̷˵ɇϑі͝ɉ̷ͷ̈Љϩ͔Їϩɇϩͷϩࡡʭϑɇ
̧ʭϑΐɵɵ̈˙ʪ̷˵ɇϑі͝ɉ̷ɉϑʭθʒʪ̧ʭɵʪ͝˝ͱ͝ʒͱϑɇ͝ΐθ̈ііʪɇіϩ͔ʪ˝ࢋ
Tartalomjegyzék
Biztonsági tudnivalók
3
Biztonsági tudnivalók
3
Gyors áttekintés
10
A beltéri egység áttekintése
10
˜ΐθʭϑіʪ˝цϑʭ˝ʪ̧
Intelligens és hatékony funkciók
11
đР̧΂ʒʭϑ̈˵ΐ͔ʭθϑʭ̷̧ʪϩʭϑΧɉθɇϩɇθϩɇ̷ͱ͔
Tisztítás és karbantartás
12
Tisztítás és karbantartás
12
ɵʪ̷ϩʭθ̈ʪ˝цϑʭ˝̧А̷ϑʪ̟ʭ͝ʪ̧ϩ̈ϑіϩ̋ϩɉϑɇ̧࡙А̷ϩʭθ̈ʪ˝цϑʭ˝˵ΐʀϑʪθʭ̷ΐ̟ʭ͝ʪ̧ϩ̈ϑіϩ̋ϩɉϑɇ࡙
̷ʭ˝ϑіРθΐϩ̈ϑіϩ̋ϩɉϑɇ࡙Ãʒΐϑіɇ̧ͱϑ̧ɇθɵɇ͝ϩɇθϩɉϑ࡙²̈ɵɇʪ̷˵ɉθ̋ϩɉϑ
Ã͝˙ͱθ͔ɉʀ̈ͷ̧ɇ˵Рϩΐ̧΂іʪ˝θΐ̷
ߣߡ
˙ʪ̷˵ɇϑі͝ɉ̷ϩ˵Рϩΐ̧΂іʪ˝θʪЭͱ͝ɇϩ̧ͱіͷ˙ͱ͝ϩͱϑϑіɇɵɉ̷цͱіɉϑ̈̈͝˙ͱθ͔ɉʀ̈ͷ̧
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
࣍ϑіʪ̷ʪ̧ϩ̋Э˝цР̟ϩΐθʪ͝ʒϑіʪθʪ̧̧ʪ̷θʪ͝ʒʪ̷̧ʪіΐͱθϑіɉ˝ͱ̧ɵɇ͝˵ɇϑі͝ɉ̷˵ɇϩͷ࣎
kіɇ̟ʪ̷іʭϑɇϩʪθ͔ʭ̧ʪ͝ࡡϩɇθϩͱіʭ̧ɇ̈͝Эɇ˝цʒͱ̧Ї͔ʪ͝ϩɉʀ̈ͷ̟ɉ͝ɇθθɇЇϩɇ̷ࡡ˵ͱ˝ц˵ɇϑі͝ͱϑʭ̷ʪϩϩɇθϩɇ͔ɇЭʭ˝ʭ͝ɇϩʪθ͔ʭ̧ʪϩʭϑ
ʪ̷ʪ̧ϩθͱ̧̈͝Їϑϩɇθϩͱіʭ̧ɇ̈ϩ࣍Χ̷ࢋϩ΂̷ϩΐʪ˝цϑʭ˝ࡡ˙ʪ̟˵ɇ̷̷˝ɇϩͷࡡƸƊ9̧ɉɵʪ̷࣎͝ʪ͔ϑіɇɵɇʒɇ˵ɉіϩɇθϩɉϑ̈˵Ї̷̷ɇʒʭ̧̧ɇ̷ʪ˝цАϩϩ̧̈ʒͱɵ̈͝ࢋ
ϑіɇɵɉ̷цϩɇ̷ɇ͝˵Ї̷̷ɇʒʭ̧ɵɇ˵ʪ̷цʪіʭϑɉ̷ϩɇ̷ͱ̧ͱіͱϩϩ̧΂θ͝цʪіʪϩࣗʭϑʪ˝ʭϑіϑʭ˝̧ɉθͱϑͱʒɉϑ͔ʪ˝ʪ̷ΐіʭϑʪʭθʒʪ̧ʭɵʪ͝ʪіʪ̧ʪϩ
ɇϩɉθ˝цɇ̧ɇϩ̧А̷΂̋͝ϩϑʪʪ̷ɇϩ΂ɵɵ̈˵Ї̷̷ɇʒʭ̧ϩͷ̷ࡡʭϑ˙ʪ̷ʪ̷ΐϑϑʭ˝ϩʪ̷̟ʪϑʪ͝˝ͱ͝ʒͱϑ̧ͱʒ̟ͱ͝ɇіЉ̟θɇ˵ɇϑі͝ͱϑ̋ϩɉϑЇ̧θͷ̷ɇіɇ͝цɇ˝̈
ʪθΐ˙ͱθθɉϑͱ̧˙ʪ͝͝ϩɇθϩ˵ɇϩͷЉ̟θɇ˙ʪ̷˵ɇϑі͝ɉ̷ɉϑɉ͝ɇ̧ʪ̷ΐϑʪ˝̋ϩʭϑʪʭθʒʪ̧ʭɵʪ͝ࢋ
˵ɉіϩɇθϩɉϑ̈˙ʪ̷˵ɇϑі͝ɉ̷ͷ̧ɇϩʪθ͔ʭ̧˙ͱθ˝ɇ̷͔ɇіͷ̟ɉϩͷ̷Эɇ˝цɇ˵ʪ̷ц̈΂̧͝ͱθ͔ɉ͝ціɇϩ̈ϑіʪθЭʪ̧ϩΐ̷̧ʭθ̟ʪ͝ʪ̧ϩɇ͝ɉʀϑͱϩɇθθɇ
Эͱ͝ɇϩ̧ͱіͷɇ͝ࡡ˵ͱЭɉʭϑ˵ͱ˝цɇ͝Ӭ˵ʪϩ̧̈ʪ̷ɇіʪ̷˵ɇϑі͝ɉ̷ϩϩʪθ͔ʭ̧ʪ̧ʪϩɇ̧΂θ͝цʪіʪϩЭʭʒʪ̷͔̈ϑіʪ͔Χͱ͝ϩɵͷ̷ɵ̈іϩͱ͝ϑɉ˝ͱϑ
Љ̟θɇ˵ɇϑі͝ͱϑ̋ϩɉϑʀʭ̷̟ɉɵͷ̷ࢋ
іАі̷ʪϩ̈˙ʪ̷˵ɇϑі͝ɉ̷ͷ̷̧ʭΧ̟ʪ͝ʪ̧̧ɇΧʀϑͱ̷ɇϩɵɇɵʪϑіɉ̷̷̋ϩͷ̟Ї̧̧ɇ̷ࡡʭϑӬіϑ˝ɉ̷̟ɉ̧͔ʪ˝ɇіɇʒɉϑЭʭϩʪ̷̈ϑіʪθіΐʒʭϑ˙ʪ̷ϩʭϩʪ̷ʪ̈ϩࢋkіϩɇ
ϩʪθ͔ʭ̧ʪϩʭϑϩɇθϩͱіʭ̧ɇ̈ϩ͝ʪ͔ϑіɇɵɇʒɇіʪ˝цʭɵ̧΂іА̷ʪϩ̈˵Ї̷̷ɇʒʭ̧̧ɇ̷ʪ˝цАϩϩ̧ʪіʪ̷̈͝ࢋ
Ɗɇ͔ϑЇ͝˝̧΂θ͝цʪіʪϩЭʭʒʪ̷ʪ͔̈θɉ͝ϩ̈ʪ̷̧΂ϩʪ̷ʪіʪϩϩϑʭ˝ʭЭʪ̷ʭϑϩʪθ͔ʭ̧ϑΧʪʀ̈˙̧̈Їϑ̟ͱ˝ϑіɇɵɉ̷ц̧̈΂ϩʪ̷ʪіʪϩϩϑʭ˝ʪ̈Эʪ̷࣍Χ̷ࢋࡠ
ŵkA²ࡡǮkkkࡡɇ̧̧Ї͔Ї̷ɉϩͱθͱ̧̧࣎ɇΧʀϑͱ̷ɇϩɵɇ̷͝ɉϩͱ˝ɇϑϑͱ͝ʪ̷ɇϑɇ͔ϑЇ͝˝ࢋʀͱ͔ࢥЇ̧ࢥɇɵͱЇϩϑɇ͔ϑЇ͝˝ࢥϑɇ͔ϑЇ͝˝ʪ̷ʪʀϩθͱ̈͝ʀϑࢥ
ʀͱθΧͱθɇϩʪʀ̈ϩ̈іʪ͝ϑ˵̈Χࢥʒɇϩɇࢸʀͱθ͝ʪθࢋ˵ϩ̷͔иʪɵͱ̷ʒɇ̷θɇ
2 Magyar
Biztonsági tudnivalók
FIGYELEM!
Ǥʪϑіʭ̷ц˙ͱθθɉϑͱ̧Эɇ˝ц͝ʪ͔ɵ̈іϩͱ͝ϑɉ˝ͱϑʪ̷̟ɉθɉϑͱ̧ࡡ͔ʪ̷цʪ̧ϑЉ̷цͱϑϑіʪ͔ʭ̷ц̈
ϑʭθА̷ʭϑϩЭɇ˝ц˵ɇ̷ɉ̷ϩͱ̧ͱі˵ɇϩ͝ɇ̧ࢋ
VIGYÁZAT!
Ǥʪϑіʭ̷ц˙ͱθθɉϑͱ̧Эɇ˝ц͝ʪ͔ɵ̈іϩͱ͝ϑɉ˝ͱϑʪ̷̟ɉθɉϑͱ̧ࡡ͔ʪ̷цʪ̧̧΂͝͝цʪɵɵϑіʪ͔ʭ̷ц̈
ϑʭθА̷ʭϑϩЭɇ˝цɇ͝цɇ˝̧̈ɉθϩͱ̧ͱі˵ɇϩ͝ɇ̧ࢋ
ç΂ЭʪϑϑʪɇіЇϩɇϑ̋ϩɉϑͱ̧ɇϩࢋ
Ęķ̋ϑʭθʪ̷̟ʪ͔ʪ˝ࢋ
іɉθɇ͔Аϩʭϑʪ̷̧ʪθА̷ʭϑʪʭθʒʪ̧ʭɵʪ͝ʪ̷̷ʪ͝ΐθ̈ііʪɇ̧ʭϑіА̷ʭ̧͔ʪ˝˙ʪ̷ʪ̷ΐ
˙΂̷ʒʪ̷ʭϑʭϩࢋ
Ǥɉ̷ɇϑϑіɇ̷ʪɇϩɉΧʪ̷̷ɉϩɉϑϩࢋ
Ękϑіʪθʪ̷̟ʪϑіʭϩࢋ
ÜZEMBE HELYEZÉSI INFORMÁCIÓK
FIGYELEM!
Į̷цɇ͝ʪ̷ʪ̧ϩθͱ͔ͱϑЭʪіʪϩʭ̧ʪϩ˵ɇϑі͝ɉ̷̟ͱ͝ࡡɇ͔ʪ̷ц͝ʪ̧͔Рϑіɇ̧̈Χɇθɇ͔ʭϩʪθʪ̈
megfelelnek a készüléknek, vagy annál is magasabbak, és az elektromos
vezetéket csak ehhez a készülékhez használja. Továbbá ne használjon
hosszabbító kábelt.
࡙ іʪ̷ʪ̧ϩθͱ͔ͱϑЭʪіʪϩʭ̧͔ʪ˝˵ͱϑϑіɇɵɵ̋ϩɉϑɇɉθɇ͔АϩʭϑϩЭɇ˝цϩАіʪϩͱ̧ͱі˵ɇϩࢋ
࡙ Ęʪ˵ɇϑі͝ɉ̷̟ͱ͝ɉθɇ͔ɉϩɇ̷ɇ̧̋ϩͷϩ࡭kіɉθɇ͔АϩʭϑϩЭɇ˝цϩАіʪϩͱ̧ͱі˵ɇϩ࡭
࡙ іʪ̷ΐ̋θϩϩͷ̷ʪ̷ϩʭθΐ˙ʪϑіА̷ϩϑʭ˝ࢥ˙θʪ̧Эʪ͝ʀ̈ɇࢥ͝ʭЭ̷ʪ˝ʪϑɉθɇ͔ʪθΐϑϑʭ˝ϩАіʪϩ
ͱ̧ͱі˵ɇϩ࡭
Magyar 3
Biztonsági tudnivalók
̷ʭ˝̧ͱ͝ʒ̈ʀ̈ͱ͝ɉ̷ͷАіʪ͔ɵʪ˵ʪ̷цʪіʭϑʪʪ̷ΐϩϩ̧ʭθ̟А̧ࡡ˵ͱ˝цɇ̧А̷΂͝ɵ΂іΐ̟ʪ̷̷ʪ͔іΐ̧
ʭϑ˙Ї̧͝ʀ̈ͷ̧͔ʪ˝˙ʪ̷ʪ̷ΐʪ̷ϑɇ̟ɉϩ̋ϩɉϑɇࡡ̷̷̈ʪϩЭʪɇ̧ʭϑіА̷ʭ̧ɵ̈іϩͱ͝ϑɉ˝ͱϑʭϑ˵ɇϩʭ̧ͱ͝ц
Аіʪ͔ʪ̷ϩʪϩʭϑʪʭθʒʪ̧ʭɵʪ͝ͱ̷ЭɇϑϑɇЭʭ˝̈˝ʪіϩɇ̧ʭї̧΂͝цЭʪϩࢋ
đ̈Эʪ̷ʪіɇіЉϩ͔Їϩɇϩͷϩ΂ɵɵ͔ͱʒʪ̷̷̷ʪ̋θɉϑɉϩ̈ϑϩɇθϩɇ̷͔ɇііɇࡡʪ̷ΐ˙ͱθʒЇ̷˵ɇϩࡡ˵ͱ˝ц
ɇіŁ̷͝ʭ˝̧ͱ͝ʒ̈ʀ̈ͱ͝ɉ̷ͷ̟ɉ͝ɇ̧ϩʭ͝ц̷ʪ˝ʪϑϩʪθ͔ʭ̧̟ʪ̷̷ʪ͔іΐ̈Эɇ̷ɇ͔ʪ̷цʪϑϩʪ̷ϩʭθ͝ʪ̧
ɇ̧ʭї̧΂͝цЭɵʪ̷͝ʪ̋θϩɇ̧ϩͷ̷ࢋ²ɇɵɉθ̷͔̈цʪ̧͝ʭθʒʭϑʪЭɇ͝ࡡ˵̋Э̟ɇɇ̷ʪ˝̧΂іʪ̷ʪɵɵ̈
А˝ц˙ʭ̷ϑіͱ̷˝ɉ̷ɇϩ̧̈΂іΧͱ͝ϩͱϩࡡЭɇ˝цɇϑіА̧ϑʭ˝ʪϑ̈͝˙ͱθ͔ɉʀ̈ͷ̧͔ʪ˝ϩʪ̧̈͝ϩʭϑʭ˵ʪі
̷ɉϩͱ˝ɇϑϑͱ͝ʪ̷ɇиииࢋϑɇ͔ϑЇ͝˝ࢋʀͱ͔˵ͱ̷͝ɇΧθɇࢋ
Biztonsági tudnivalók
̧ʭϑіА̷ʭ̧Аіʪ͔ɵʪ˵ʪ̷цʪіʭϑʭϩ̧̈іɉθͷ̷ɇ˝ϑіɇ̧ʪ͔ɵʪθЭɇ˝ц͔ʪ˝˙ʪ̷ʪ̷ΐ
̟ͱ˝ͱϑЇ̷ϩϑɉ˝˝ɇ̷θʪ͝ʒʪ̷̧ʪіΐЭɉ̷̷ɇ̷ɇϩЭʭ˝ʪі˵ʪϩ̈ʪ̷ࢋ
࡙ k͝͝ʪ̧ʪ̷͔Ї̷ɇϑіϩɉϑɇɉθɇ͔АϩʭϑϩࡡϩАіʪϩЭɇ˝цθͱɵɵɇ͝ɉϑϩͱ̧ͱі˵ɇϩࡡ̷̷̈ʪϩЭʪɇ
ɵʪθʪ͝ʒʪіʭϑ͔ʪ˝˵̈ɵɉϑͱʒɉϑɉ˵ͱіЭɇ˝цϑʭθА̷ʭϑ˵ʪіЭʪіʪϩ˵ʪϩࢋ
Biztonsági tudnivalók
Ɗіʪθʪ̷̟ʪ͝˙ʪ̷̧ɇΧʀϑͱ̷ͷϩʭϑɉθɇ̧͔΂θ͔̈ʪ˝ϑіɇ̧̋ϩͷϩ̈ϑɇ̷ʭ˝̧ͱ͝ʒ̈ʀ̈ͱ͝ɉ̷ͷ
készülékhez.
࡙ k͝͝ʪ̧ʪ̷͔Ї̷ɇϑіϩɉϑɇɉθɇ͔АϩʭϑϩЭɇ˝цϩАіʪϩͱ̧ͱі˵ɇϩ࡭
A kültéri egységet biztonságosan rögzítse, és ügyeljen az elektromos
ɇ̷̧ɇϩθʭϑіʪ̧̈ʒΐ̟ɉθɉϑϑɇ̷ϑіʪ͔ɵʪ̈͝Эʭʒʪ̷͔ʭθʪࢋ
࡙ k͝͝ʪ̧ʪ̷͔Ї̷ɇϑіϩɉϑɇɉθɇ͔АϩʭϑϩЭɇ˝цϩАіʪϩͱ̧ͱі˵ɇϩ࡭
Ęʪϩʪ̷ʪΧ̋ϩϑʪɇ̧ʭϑіА̷ʭ̧ʪϩ˙РϩΐϩʪϑϩЭɇ˝ц˝цЉ̷ʭ̧ͱ͝цɇ͝цɇ˝̧΂іʪ̷ʭɵʪࢋ
Ęʪϩʪ̷ʪΧ̋ϩϑʪɇ̧ʭϑіА̷ʭ̧ʪϩ͝ʪʒЭʪϑࡡͱ̷ɇ̟ͱϑЭɇ˝цΧͱθͱϑࡡ̷̷̈ʪϩЭʪ̧΂іЭʪϩ̷ʪ͝
͝ɇΧ˙ʭ͝ц͝ʪ̧Эɇ˝цЭ̋і͝ʪ̧࣍Эɇ˝цʪϑΐ͝ʪ̧̧࣎̈ϩʪϩϩ˵ʪ̷цθʪࢋĘʪ˵ʪ̷цʪііʪɇ
̧ʭϑіА̷ʭ̧ʪϩͱ̷цɇ͝˵ʪ̷цθʪࡡɇ˵ͱ̷˝ɉіϑїЭɉθ˝ɉϑ̷ʭΧ˵ʪϩ˙ʪ̷࡭
࡙ kіɉθɇ͔АϩʭϑϩЭɇ˝цϩАіʪϩͱ̧ͱі˵ɇϩ࡭
ͱ˵ɇ͝ʪ˵ʪ̷цʪііʪɇ̧А̷ϩʭθ̈ʪ˝цϑʭ˝ʪϩͱ̷цɇ͝˵ʪ̷цθʪࣔΧʭ̷ʒɉЇ̷͔ɇ˝ɇϑ̧А̷ϑΐ
Ɗ
falra –, ahonnan az leeshet!
࡙ ̧А̷ϩʭθ̈ʪ˝цϑʭ˝̷ʪʪϑʭϑʪϑʭθА̷ʭϑϩࡡ˵ɇ̷ɉ̷ϩЭɇ˝цɇ͝цɇ˝̧̈ɉθϩͱ̧ͱі˵ɇϩࢋ
DŽ˝цʪ̷̟ʪ͝ɇ̧ʭϑіА̷ʭ̧͔ʪ˝˙ʪ̷ʪ̷ΐ˙΂̷ʒʪ̷ʭϑʭθʪࢋƊͱ˵ɇϑʪ˝ɉіЭʪіʪϩʭ̧ʪ͝ࡡ
͔Рɇ͝цɇ˝Э̋іʀϑ΂Эʪ͝Эɇ˝цϩʪ̷ʪ˙ͱ͝Эͱ͝ɇ̷ͱ̧͝ʪθʪϑіϩА̷˙΂̷ʒʪ̷̟ʪɇ̧ʭϑіА̷ʭ̧ʪϩ࡭
࡙ k͝͝ʪ̧ʪ̷͔Ї̷ɇϑіϩɉϑɇɉθɇ͔АϩʭϑϩࡡϩАіʪϩࡡθͱɵɵɇ͝ɉϑϩЭɇ˝цɇ̧ʭϑіА̷ʭ̧ʪ˝цʭɵ
˵̈ɵɉ̟ɉϩͱ̧ͱі˵ɇϩ̟ɇࢋ
࡙ ƊͱϑʪʒЇ˝̟ɇɇϩɉΧ̧ɉɵʪ̷ϩͱ̷цɇ͝ɇ̷̟іɇϩɵɇࡡɇ͔ʪ̷ц̈͝͝ʀϑ͔ʪ˝˙ʪ̷ʪ̷ΐʪ͝˙΂̷ʒʪ̷Эʪࡡ
ʭϑ˝цΐіΐʒ̟΂͔͝ʪ˝ɇθθͷ̷ࡡ˵ͱ˝цɇіɇ̷̟іɇϩ͔ʪ˝˙ʪ̷ʪ̷˵ʪ̷ц̈ʭϑ͝ʪ͔іʪϩ̈
ϩ΂θЭʭ͝цʪ̧͝ʪ̧ࢋ
VIGYÁZAT!
̧ʭϑіА̷ʭ̧ʪϩʪ˝цʪ̷͝ʪϩʪϑʭϑ̧ʪ͔ʭ͝цɵͱθ̋ϩɉϑЉΧɇʒ̷ͷθɇ˵ʪ̷цʪііʪࡡ͔ʪ̷цʪ̷ɵ̋θ̟ɇ
ɇ͝͝ɇ̧ϑЉ̷цɉϩࢋ
࡙ k͝͝ʪ̧ʪ̷͔Ї̷ɇϑіϩɉϑɇθʪ͝ʒʪ̷̷ʪ͝ʪϑӬɵθɉʀ̈ͷϩࡡ̷̷̈ʪϩЭʪіɇ̟ϩࡡЭɇ˝ц̧ʭϑіА̷ʭ̧˵̈ɵɉϩ
ͱ̧ͱі˵ɇϩ࡭
̷ʪʪθʪϑіϩΐʀϑ΂Эʪϩ͔ʪ˝˙ʪ̷ʪ̷ΐʪ͝ϑіʪθʪ̷̟ʪ˙ʪ̷ࡡ˵ͱ˝цɇіɵ̈іϩͱϑ̋ϩϑɇɇЭ̋і
elvezetését.
࡙ k͝͝ʪ̧ʪ̷͔Ї̷ɇϑіϩɉϑɇɇЭ̋іϩЉ̷˙ͱ̷цɉϑɉ˵ͱіЭʪіʪϩ˵ʪϩࡡɇ͔̈ɇ͝цɇ˝̧̈ɉθϩͱ̧ͱі˵ɇϩ࡭
̷ʪʪθʪϑіϩΐʀϑ΂Эʪϩ͝ʪʀϑɇϩ̷ɇ̧ͱіϩɇϑϑɇϑіʪ͝͝цЭ̋іʀϑɇϩͱθ͝ɉ˵ͱіࡡ͔̈Эʪ̷ɇі
̧ʭϑΐɵɵϑіɇ˝ͱ̧ɇϩʪθʪʒ͔ʭ͝цʪі˵ʪϩࢋ
4 Magyar
TÁPELLÁTÁS
FIGYELEM!
²ɇɇ͔ʪ˝ϑіɇ̧̋ϩͷ͔ʪ˝ϑʭθА̷ϩࡡ̷ʭΧ̟ʪ̧͝ɇΧʀϑͱ̷ɇϩɵɇɇ̷ʪ˝̧΂іʪ̷ʪɵɵ̈
ϑіʪθӬі̧΂іΧͱ͝ϩϩɇ̷ࢋ
Ęʪ˵ЉііɇЭɇ˝ц˵ɇ̷̟̋ϩϑɇ͔ʪ˝ϩЉ̷іͱϩϩɇ͝ɇіʪ̷ʪ̧ϩθͱ͔ͱϑЭʪіʪϩʭ̧ʪϩ࡭Ęʪ
tekerje meg és ne kössön csomót az elektromos vezetékre! Ne akassza az
elektromos vezetéket fémtárgyak fölé, ne helyezzen rá nehéz tárgyakat,
ne tegye különféle tárgyak közé és ne nyomja a készülék mögötti résbe!
࡙ kіɉθɇ͔АϩʭϑϩЭɇ˝цϩАіʪϩͱ̧ͱі˵ɇϩ࡭
VIGYÁZAT!
A megszakító segítségével szüntesse meg az áramellátást, ha a
̧ʭϑіА̷ʭ̧ʪϩ˵ͱϑϑіɇɵɵ̈ʒΐ̧͝ʪθʪϑіϩА̷͝ʪ͔˵ɇϑі͝ɉ̷̟ɇࡡ̷̷̈ʪϩЭʪӬ˵ɇθͱϑ̈ʒΐ̟ɉθɉϑ
vagy villámlás idején.
࡙ k͝͝ʪ̧ʪ̷͔Ї̷ɇϑіϩɉϑɇɉθɇ͔АϩʭϑϩЭɇ˝цϩАіʪϩͱ̧ͱі˵ɇϩ࡭
HASZNÁLAT
FIGYELEM!
²ɇɇ̧ʭϑіА̷ʭ̧ɵʪ͝Э̋іϩЉ̷˙ͱ̷цɉϑ̧΂Эʪϩ̧ʪї̧ɵʪࡡ˙ͱθʒЇ̷̟ͱ͝ɇ̷ʪ˝̧΂іʪ̷ʪɵɵ̈
ϑіʪθӬі̧΂іΧͱ͝ϩ˵ͱіࢋ
࡙ k͝͝ʪ̧ʪ̷͔Ї̷ɇϑіϩɉϑɇɉθɇ͔АϩʭϑϩЭɇ˝цϩАіʪϩͱ̧ͱі˵ɇϩ࡭
Ha a készülék rendellenes zajt, égett szagot vagy füstöt bocsát ki,
ɇіͱ͝͝ɇ̷Эɉ̷ɇϑϑіɇ̷ʪɇϩɉΧ̧ɉɵʪ̷ϩʭϑ̷ʭΧ̟ʪ̧͝ɇΧʀϑͱ̷ɇϩɵɇɇ̷ʪ˝̧΂іʪ̷ʪɵɵ̈
ϑіʪθӬі̧΂іΧͱ͝ϩϩɇ̷ࢋ
࡙ k͝͝ʪ̧ʪ̷͔Ї̷ɇϑіϩɉϑɇɉθɇ͔АϩʭϑϩЭɇ˝цϩАіʪϩͱ̧ͱі˵ɇϩ࡭
Magyar 5
Biztonsági tudnivalók
̧А̷ϩʭθ̈ʪ˝цϑʭ˝ϩʪ̷ʪΧ̋ϩʭϑʪ̧ͱθА˝цʪ̷̟ʪ͝ɇ̷ʪʪθʪϑіϩΐʀϑΐ˵ʪ̷цʪϑ
ʀϑɇϩ̷ɇ̧ͱіϩɇϩɉϑɉθɇɇЭ̋і͔ʪ˝˙ʪ̷ʪ̷ΐʪ̷Эʪіʪϩʭϑʪʭθʒʪ̧ʭɵʪ͝ࢋ
࡙ ̧А̷ϩʭθ̈ʪ˝цϑʭ˝ɵʪ͝ɇ˙Рϩʭϑ͔̈РЭʪ̷ʪϩϑͱθɉ̧͝ʪ̷ʪϩ̧ʪіΐЭ̋іϩЉ̷˙ͱ̷ц˵ɇϩࡡɇ͔̈
ɇ͝цɇ˝̧̈ɉθϩͱ̧ͱі˵ɇϩࢋ
çА̷΂͝΂ϑʪ͝ϩʭ̷ʪ͝ࡡʪ˝ц̟ʭ˝ʒɇθɇɵ̷ʪіЇ˵ɇ͝ɉϑɇϑʭθА̷ʭϑϩࡡ˵ɇ̷ɉ̷ϩЭɇ˝цɇ͝цɇ˝̈
̧ɉθϩͱ̧ͱі˵ɇϩ࡭
Biztonsági tudnivalók
Biztonsági tudnivalók
ɉіϑїЭɉθ˝ɉϑ࣍Χʭ̷ʒɉЇ̷˙΂̷ʒ˝ɉіࡡΧθͱΧɉࣗ͝ɵЇϩɉ͝˝ɉіϑϩɵࢋϑїЭɉθ˝ɉϑɇ࣎
ʪϑʪϩʭ͝ɇіͱ͝͝ɇ̷ϑіʪ̷̷ΐіϩʪϑϑʪ̧̈͝ࡡɇ͝ʭ̷̧А̷ࡡ˵ͱ˝ц˵ͱііɉʭθ͝ʪɇіʪ̷ʪ̧ϩθͱ͔ͱϑ
vezetékekhez. Ne érjen hozzá a készülékhez és az elektromos vezetékhez!
࡙ Ęʪ˵ɇϑі͝ɉ̷̟ͱ͝Эʪ͝ϩ̷̈ɉϩͱθϩɇϑіʪ̷̷ΐіϩʪϩʭϑ˵ʪі࡭
࡙ ϑї̧θɇθͱɵɵɇ͝ɉϑϩЭɇ˝цϩАіʪϩͱ̧ͱі˵ɇϩࢋ
̷ʭ˝̧ͱ͝ʒ̈ʀ̈ͱ͝ɉ̷ͷɵʪθʪ͝ʒʪіʭϑЉ̟˵ʪ̷цʪ͝ϩ΂θϩʭ͝ΐАіʪ͔ɵʪ˵ʪ̷цʪіʭϑʭЭʪ̷
̧ɇΧʀϑͱ̷ɇϩɵɇ͝˙ͱθʒЇ̷̟ͱ͝ɇ̷ʪ˝̧΂іʪ̷ʪɵɵ̈ϑіʪθӬі̧΂іΧͱ͝ϩ˵ͱіࢋ
࡙ k͝͝ʪ̧ʪ̷͔Ї̷ɇϑіϩɉϑɇ˵̈ɵɉϑ͔Р̧΂ʒʭϑϩࡡЭ̋іϑїЭɉθ˝ɉϑϩࡡɉθɇ͔АϩʭϑϩЭɇ˝цϩАіʪϩ
ͱ̧ͱі˵ɇϩࢋ
࡙ ϩʪθ͔ʭ̧Эʭϩʪ̷ɉθɇ͝ʪ͔ϩɇθϩɇ̷͔ɇііɇɇ͝͝ɇ̧̧̈ϑіɉ̷̷̋ϩɉϑɉϩࢋɵʪθʪ͝ʒʪіʭϑ
Љ̟˵ʪ̷цʪ͝ϩ΂θϩʭ͝ΐАіʪ͔ɵʪ˵ʪ̷цʪіʭϑʪϩͱЭɉɵɵ̈ϑіʪθʪ̷ʭϑ̈ʭϑϩʪ̷ʪΧ̋ϩʭϑ̈
̧΂̷ϩϑʭ˝ʪ̧̧ʪ̷̟ɉθࢋ
࡙ ɵʪθʪ͝ʒʪіʭϑϑіͱ̧ɇϩ̷ɇ͝˵ʪ̷цʪ͝ࡡΧʭ̷ʒɉЇ̷̈Χɇθ̧̈΂θ͝цʪіʪϩɵʪ͝Эɇ˝ц
ϑͷϩɇθϩɇ̷͔Љ̷ʪЭʪ˝ΐ͝ʪ̧̧̈ϩʪϩϩϩʪ͝˝ʪθΧɇθϩͱ͝ϩ΂θϩʭ͝ΐϩʪ̷ʪΧ̋ϩʭϑʪʪϑʪϩʭ͝
͔̈͝ʒʪ̧͝ʭΧΧʪ͝˙ͱθʒЇ̷̟ͱ͝ɇ̷ʪ˝̧΂іʪ̷ʪɵɵ̈ϑіʪθӬі̧΂іΧͱ͝ϩ˵ͱіࢋ
Ne érintse meg a megszakítót nedves kézzel!
࡙ kіɉθɇ͔Аϩʭϑϩͱ̧ͱі˵ɇϩ࡭
Ęʪ̧ɇΧʀϑͱ̷̟ɇ̧̈ɇ˵ɇϑі͝ɉ̷ɇϩɵɇ̷͝ʭЭΐ̷ʭ˝̧ͱ͝ʒ̈ʀ̈ͱ͝ɉ̷ͷϩɇ͔ʪ˝ϑіɇ̧̋ϩͷЭɇ̷࡭
࡙ ̷ʭ˝̧ͱ͝ʒ̈ʀ̈ͱ͝ɉ̷ͷ͝ɇ̧ɇ͔ʪ˝ϑіɇ̧̋ϩͷЭɇ̷ϩ΂θϩʭ͝ΐ̧̧̈ɇΧʀϑͱ̷ɉϑɇࡡ͔ɇ̟ʒ
ɵʪ̧ɇΧʀϑͱ̷ɉϑɇϑї̧θɉϩͱ̧ͱі˵ɇϩࡡʭϑɉθɇ͔АϩʭϑϩЭɇ˝цϩАіʪϩʪθʪʒ͔ʭ͝цʪі˵ʪϩ࡭
̷ʭ˝̧ͱ͝ʒ̈ʀ̈ͱ͝ɉ̷ͷɵʪθʪ͝ʒʪіʭϑ̧̈ʀϑͱ͔ɇ˝ͱ̷ɉϑɉϩ̧΂Эʪϩΐʪ͝ɇ
ʀϑͱ͔ɇ˝ͱ̷ͷɇ͝цɇ˝ͱ̧ɇϩϩɇθϩϑɇϩɉЭͱ̷ɇ˝цʪθ͔ʪ̧ʪ̧ϩΐ̷ࡡ͔̈Эʪ̷ɇіͱ̧Эʪϑіʭ̷цϩ
jelenthetnek a számukra.
࡙ ²ɇʪ˝ц˝цʪθ͔ʪ̧ɇ˙ʪ̟ʭθʪ˵Љіʪ˝ціɇʀϑ̧ͷϩࡡɇі˙Ї̷̷ɇʒɉϑϩͱ̧ͱі˵ɇϩ࡭
Ęʪʭθ̈͝ϩϑʪ͔ʪ˝ɇ̧ʪіʪ̈Эʪ̷Эɇ˝цɇіЇ̟̟ɇ̈Эɇ̷ɇіʪ̷ΐ̷ɇΧͱϩɇ˙Рϩʭϑ͔̈РЭʪ̷ʪϩ
során.
࡙ kіɉθɇ͔АϩʭϑϩЭɇ˝цʭ˝ʭϑ̈ϑʭθА̷ʭϑϩͱ̧ͱі˵ɇϩࢋ
Ne helyezze ujjait vagy idegen tárgyakat a kimeneti nyílásba, a
̷ʭ˝̧ͱ͝ʒ̈ʀ̈ͱ͝ɉ̷ͷɵʪθʪ͝ʒʪіʭϑ͔Р̧΂ʒʭϑʪࡡ̷̷̈ʪϩЭʪɇіʪ̷ΐ̷ɇΧɵʪіɉθͷʒɉϑɇϑͱθɉ͝ࢋ
࡙ çА̷΂͝΂ϑʪ͝˙̈˝цʪ̷̟ʪ͝θɉࡡ˵ͱ˝цɇ˝цʪθ͔ʪ̧ʪ̧͝ʪ͝цЉ̷̟ɇ͝ɇ̧Ї̟̟ɇ̧̧̈ɇ̷ɇ
̧ʭϑіА̷ʭ̧ɵʪࡡʭϑʪіɉ̷ϩɇ̷͝ʪϑіʪ͝Эʪʒ̟ʪ͝ʪ̧ϑʭθА̷ʭϑϩ࡭
6 Magyar
Ne helyezze ujjait vagy idegen tárgyakat a légkondicionáló berendezés
bemeneti/kimeneti nyílásába!
࡙ çА̷΂͝΂ϑʪ͝˙̈˝цʪ̷̟ʪ͝θɉࡡ˵ͱ˝цɇ˝цʪθ͔ʪ̧ʪ̧͝ʪ͝цЉ̷̟ɇ͝ɇ̧Ї̟̟ɇ̧̧̈ɇ̷ɇ
̧ʭϑіА̷ʭ̧ɵʪࡡʭϑʪіɉ̷ϩɇ̷͝ʪϑіʪ͝Эʪʒ̟ʪ͝ʪ̧ϑʭθА̷ʭϑϩ࡭
Ęʪ͔ʭθ̟ʪ͝Аϩʭϑϩɇ̷ʭ˝̧ͱ͝ʒ̈ʀ̈ͱ͝ɉ̷ͷɵʪθʪ͝ʒʪіʭϑθʪࡡʭϑ͝ʪ˵ЉііɇɇіϩϩЉ̷іͱϩϩ
ʪθΐЭʪ̷࡭
࡙ kіϩАіʪϩࡡϑіʪ͔ʭ̷цϑʭθА̷ʭϑϩͱ̧ͱі˵ɇϩࡡ̷̷̈ʪϩЭʪɇɵʪθʪ͝ʒʪіʭϑ͔ʪ˝˵̈ɵɉϑͱʒɉϑɉϩ
ʪθʪʒ͔ʭ͝цʪі˵ʪϩ̈ࢋ
Ne helyezzen semmiféle olyan tárgyat a kültéri egység közelébe, amely
̷ʪ˵ʪϩΐЭʭϩʪ˵ʪϩ̈ࡡ˵ͱ˝цɇ˝цʪθ͔ʪ̧ʪ̧˙ʪ̷͔ɉϑϑіɇ͝ɇ̧ɇɵʪθʪ͝ʒʪіʭϑθʪ࡭
࡙ kіɇ˝цʪθ͔ʪ̧ʪ̧ϑЉ̷цͱϑϑʭθА̷ʭϑʭ˵ʪіЭʪіʪϩ˵ʪϩࢋ
ʪ˵ɇϑі͝ɉ̷̟ɇɇ̷ʭ˝̧ͱ͝ʒ̈ʀ̈ͱ͝ɉ̷ͷɵʪθʪ͝ʒʪіʭϑϩ˵ͱϑϑіЉ̈ʒΐ̧͝ʪθʪϑіϩА̷
Ę
˝цʪ͝˝ʭ͝ϑіʪ̷̷ΐіϩʪϩʪϩϩ˵ʪ̷цʪ͝Эɇ˝ц̷ʪθͱ̷͔ͱϩϩʪ˝ʭϑіϑʭ˝̈ɉ̷̷ɇΧͱϩЉ
személyek közelében!
࡙ іͱӱ˝ʭ͝˵̈ɉ͝ц͔̈ɇϩϩʪіЭʪϑіʭ̷цʪϑ̷ʪ˵ʪϩࡡʪіʭθϩ̷ʪ˝ɇ̷ɉɵɵͷθɉ̧͝ʭ͝ϩ͝ц̈ϑϑͱ͝
ablakot.
²ɇɵɉθ̷͔̈цʪ̈͝ʒʪ˝ʪ͝ɇ͝цɇ˝ࡡΧʭ̷ʒɉЇ̷Э̋і˙ͱ̷цϩɇϩʪθ͔ʭ̧ɵʪࡡϑіА͝ϩʪϑϑʪ͔ʪ˝
ɇіɉθɇ͔ʪ̷̷ɉϩɉϑϩɇϩɉΧ̧ɉɵʪ̷̧̈˵ЉіɉϑɉЭɇ̷ʭϑɇ͔ʪ˝ϑіɇ̧̋ϩͷ̧̧̈ɇΧʀϑͱ̷ɉϑɉЭɇ̷ࡡ
͔ɇ̟ʒ̷ʭΧ̟ʪ̧͝ɇΧʀϑͱ̷ɇϩɵɇɇ̷ʪ˝̧΂іʪ̷ʪɵɵ̈ϑіʪθӬі̧΂іΧͱ͝ϩϩɇ̷ࢋ
࡙ k͝͝ʪ̧ʪ̷͔Ї̷ɇϑіϩɉϑɇɉθɇ͔АϩʭϑϩЭɇ˝цϩАіʪϩͱ̧ͱі˵ɇϩ࡭
ĘʪΧθͷɵɉ̷̟ɇ͔ʪ˝΂͝ɉ̷̷ͷɇ̟͝ɇЭ̋ϩɇ̈͝ࡡϑіʭϩϑіʪθʪ̷̈͝Эɇ˝ц͔ͷʒͱϑ̋ϩɇ̈͝ɇ̧ʭϑіА̷ʭ̧ʪϩ࡭
࡙ Ęʪ˵ɇϑі͝ɉ̷̟ͱ͝ɇіʪ̷ΐ̋θϩϩͷ̷ʪ̷ϩʭθΐɵ̈іϩͱϑ̋ϩʭ̧ͱϩ࣍Χʭ̷ʒɉЇ̷θʭіʒθͷϩͱϩࡡ
ɇʀʭ̷˵Їіɇ̷ϩϑϩɵࢋ࣎࡭
࡙ k͝͝ʪ̧ʪ̷͔Ї̷ɇϑіϩɉϑɇɉθɇ͔АϩʭϑϩЭɇ˝цϩАіʪϩͱ̧ͱі˵ɇϩࡡ̷̷̈ʪϩЭʪɇɵʪθʪ͝ʒʪіʭϑ
͔ʪ˝˵̈ɵɉϑͱʒɉϑɉ˵ͱіЭʪіʪϩ˵ʪϩࢋ
VIGYÁZAT!
Ne helyezzen semmilyen tárgyat vagy berendezést a beltéri egység alá!
࡙ ɵʪ̷ϩʭθ̈ʪ˝цϑʭ˝ɵΐ̷̧̈ʀϑ΂Χ΂˝ΐЭ̋іϩАіʪϩЭɇ˝цɇ͝цɇ˝̧̈ɉθϩͱ̧ͱі˵ɇϩࢋ
øʪ˝ɇ̷ɉɵɵʭЭʪ͝ϩʪʪ̷̷ʪ͝ΐθ̈ііʪࡡ˵ͱ˝цɇ̧А̷ϩʭθ̈ʪ˝цϑʭ˝ϩɇθϩͷ̧ʪθʪϩʪ͝ʪ͔ϩ΂θ΂ϩϩࣗʪࢋ
࡙ k͝͝ʪ̧ʪ̷͔Ї̷ɇϑіϩɉϑɇϑіʪ͔ʭ̷ц̈ϑʭθА̷ʭϑϩࡡ˵ɇ̷ɉ̷ϩЭɇ˝цɇ͝цɇ˝̧̈ɉθϩͱ̧ͱі˵ɇϩࢋ
͔ɇӱ͔ɉ̷̈ϑɉθɇ͔͔ʭθʭϑʪɇіÃkAɵ̈іϩͱ͝ϑɉ˝̈ϑіɇɵЭɉ͝ц͝ɇ̧͔ʪ˝˙ʪ̷ʪ̷ΐʪ͝
ϩ΂θϩʭ̧̈͝ࡡɇіʪ͝ʪθ˝̈ɇ˙ͱ˝цɇϑіϩɉϑ˵ɇϩɉϑ˙ͱ̧ɉ͝ɇ̧͔ʪ˝ɉ̷̷ɇΧ̋ϩɉϑɉ˵ͱіϩɇθϩͱіͷ
ɉθɇ͔͔ʭθʭϑΧʪʒ̈˝ɇіÃƊĮϑіɇɵЭɉ͝цϑіʪθ̈͝ϩࢋ
Magyar 7
Biztonsági tudnivalók
Biztonsági tudnivalók
Biztonsági tudnivalók
Ęʪɉ̷̷̟ͱ͝ɇ̧ʭϑіА̷ʭ̧ϩʪϩʪ̟ʭθʪࡡʭϑ͝ʪ˵ʪ̷цʪііʪ͝θɉϩɉθ˝цɇ̧ɇϩ࣍Χʭ̷ʒɉЇ̷
ϑіʪ͝͝цʪϑϩࡡ͔ʪ˝˝цЉ̟ϩͱϩϩ˝цʪθϩцɉϩࡡʭ˝ΐʀ̈˝ɇθʪϩϩɉϩࡡʪʒʭ͝цʪ̧ʪϩࡡЭʪ˝ц̈ɇ͝цɇ˝ͱ̧ɇϩࡡ
fémtárgyakat stb.)!
࡙ kіɉθɇ͔АϩʭϑϩࡡϩАіʪϩࡡϩʪθ͔ʭ̧Χθͱɵ̷ʭ͔ɉ̧ɇϩЭɇ˝цϑіʪ͔ʭ̷ц̈ϑʭθА̷ʭϑϩ
ʪθʪʒ͔ʭ͝цʪі˵ʪϩࢋ
Ne használja a készüléket nedves kézzel!
࡙ kіɉθɇ͔Аϩʭϑϩͱ̧ͱі˵ɇϩ࡭
ĘʪΧʪθ͔ʪϩʪііʪ͝Χɉθͱ̷˝ͷɇ͝цɇ˝ͱϩࡡΧʭ̷ʒɉЇ̷θͱЭɇθ̈θϩͷϑіʪθϩɇ̧ʭϑіА̷ʭ̧˙ʪ̷А̷ʪϩʭθʪ࡭
࡙ ͔ʪ̷̷ʪϩϩࡡ˵ͱ˝цɇіʪ͔ɵʪθθʪ͝ʭіЭʪɉθϩɇ̷͔ɇϑࡡɉθɇ͔АϩʭϑϩࡡϩАіʪϩЭɇ˝ц
ϩʪθ͔ʭ̧Χθͱɵ̷ʭ͔ɉ̧ɇϩʪθʪʒ͔ʭ͝цʪі˵ʪϩࢋ
Ęʪ̈˝цɇ͔ʪ˝ɇ̷ʭ˝̧ͱ͝ʒ̈ʀ̈ͱ͝ɉ̷ͷɵʪθʪ͝ʒʪіʭϑɵΐ̷ϩɉЭͱіͷӬіʪϩ࡭
࡙ kіɇЭ̋і̧ɉθͱϑ̷ʪ˵ʪϩɇіʪ͔ɵʪθ̈ʪ˝ʭϑіϑʭ˝θʪࢋ
Ęʪϩʪ˝цʪ̧̈ɇϩɉЭЭʪіʭθ̷ΐϩʪθΐϑАϩʭϑ͝ʪ̧ࡡʭϑ͝ʪϑіʪθʪ̷̟ʪɇіϩϑіʭϩࢋ
Ne érintse meg a berendezéshez csatlakozó csöveket!
࡙ kіʭ˝ʭϑ̈Эɇ˝цʪ˝цʭɵϑʭθА̷ʭϑϩͱ̧ͱі˵ɇϩࢋ
Ęʪ˵ɇϑі͝ɉ̷̟ɇɇ̷ʭ˝̧ͱ͝ʒ̈ʀ̈ͱ͝ɉ̷ͷɵʪθʪ͝ʒʪіʭϑϩΧθʪʀ̋їͷϑ͔Рϑіʪθʪ̧ࡡ
élelmiszerek, állatok, növények vagy kozmetikai szerek tartósítására, vagy
ɵɉθ̷͔̈цʪ͝ʪ˝цʭɵࡡ͝ʪ͔θʪ͝ʒʪ̷ϩʪϩʭϑϑіʪθРʀʭ̷θɇ࡭
࡙ kіɇ͝цɇ˝̧̈ɉθϩͱ̧ͱі˵ɇϩࢋ
Ęʪϩʪ˝цʪ̧͔̈͝ɉϑͱ̧ɇϩࡡɉ̷̷ɇϩͱ̧ɇϩЭɇ˝ц͝΂Эʭ͝цʪ̧ʪϩ˵ͱϑϑіЉ̈ʒΐ̧͝ʪθʪϑіϩА̷ɇ
̷ʭ˝̧ͱ͝ʒ̈ʀ̈ͱ͝ɉ̷ͷɵʪθʪ͝ʒʪіʭϑɵΐ̷̧̈ɉθɇ̷͔ͷ̷ʪЭʪ˝ΐ͝ʪ̧࡭
࡙ kі̧ɉθͱϑ˵ɇϩɉϑϑɇ̷̷ʪ˵ʪϩɇіʪ͔ɵʪθʪ̧θʪࡡɇіɉ̷̷ɇϩͱ̧θɇЭɇ˝цɇ͝΂Эʭ͝цʪ̧θʪࢋ
A berendezést nem használhatják korlátozott fizikai, érzékszervi vagy
͔ʪ͝ϩɉ̷̈ϑ̧ʭΧʪϑϑʭ˝Рࡡ̷̷̈ʪϩЭʪ͔ʪ˝˙ʪ̷ʪ̷ΐϩɇΧɇϑіϩɇ̷ɇϩϩɇ̷Эɇ˝ц̈ϑ͔ʪθʪϩʪ̧̧ʪ̷
͝ʪ͔θʪ͝ʒʪ̷̧ʪіΐϑіʪ͔ʭ̷цʪ̧࣍ɇ˝цʪθ͔ʪ̧ʪ̧ʪϩ̈ϑ̈ʒʪʭθϩЭʪ࣎ࡡ̧̈ЭʭЭʪࡡ˵ɇɇ
ɵ̈іϩͱ͝ϑɉ˝Ї̧ʭθϩ˙ʪ̷ʪ̷ΐϑϑіʪ͔ʭ̷ц˙ʪ̷А˝цʪ̷ʪϩʪɇ̷ɇϩϩɉ̷̷͝ɇ̧ࡡЭɇ˝цɇ˵ɇϑі͝ɉ̷ɇϩθɇ
Эͱ͝ɇϩ̧ͱіͷ͔ʪ˝˙ʪ̷ʪ̷ΐЉϩ͔Їϩɇϩɉϑɵɇ͝θʭϑіʪϑА̷ϩʪ̧ࢋͱ͝ʒͱϑ̧ͱʒ̧̈͝ʪ̷̷ɇ
˝цʪθ͔ʪ̧ʪ̧͔ʪ˝˙ʪ̷ʪ̷ΐ˙ʪ̷А˝цʪ̷ʪϩʭθΐ̷ࡡ˵ͱ˝ц͝ʪ̟ɉϩϑі˵ɇϑϑɇ͝ɇ̧ɇ̧ʭϑіА̷ʭ̧̧ʪ̷ࢋ
kЇθͷΧɉɵɇ͝ϩ΂θϩʭ͝ΐ˵ɇϑі͝ɉ̷ɇϩʪϑʪϩʭ͝ࡠ̧ʭϑіА̷ʭ̧ʪϩߩʭЭ˙΂̷΂ϩϩ̈˝цʪθʪ̧ʪ̧ʭϑ
̧ͱθ̷ɉϩͱіͱϩϩ˙̈ї̧ɇ̈ࡡʭθіʭ̧ϑіʪθӬЭɇ˝ц͔ʪ͝ϩɉ̷̈ϑ̧ʭΧʪϑϑʭ˝ʪ̧̧ʪ̷θʪ͝ʒʪ̷̧ʪіΐࡡ
̷̷̈ʪϩЭʪɇ͔ʪ˝˙ʪ̷ʪ̷ΐϩɇΧɇϑіϩɇ̷ɇϩϩɇ̷ʭϑ̟ɉθϩɇϑϑɉ˝˝ɇ̷͝ʪ͔θʪ͝ʒʪ̷̧ʪіΐϑіʪ͔ʭ̷цʪ̧
ʀϑɇ̧ɇ̧̧ͱθ˵ɇϑі͝ɉ̷˵ɇϩ̟ɉ̧ࡡ˵ɇɇɵ̈іϩͱ͝ϑɉ˝Ї̧ʭθϩ˙ʪ̷ʪ̷ΐϑϑіʪ͔ʭ̷цɵ̈іϩͱϑ̋ϩ̟ɇ
számukra a felügyeletet, és elmagyarázza nekik az eszköz használatát és
annak lehetséges veszélyeit. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A
készülék tisztítását és karbantartását gyerekek csak felügyelettel végezhetik.
8 Magyar
TISZTÍTÁS
FIGYELEM!
Ɵ̈ϑіϩ̋ϩɉϑЭɇ˝ц̧ɇθɵɇ͝ϩɇθϩɉϑʪ̷ΐϩϩЭɉ̷ɇϑϑіɇ̷ʪɇ̷ʭ˝̧ͱ͝ʒ̈ʀ̈ͱ͝ɉ̷ͷϩɇ˙ɇ̷̈
aljzatról, és várja meg, hogy a ventilátor leálljon.
࡙ k͝͝ʪ̧ʪ̷͔Ї̷ɇϑіϩɉϑɇɉθɇ͔АϩʭϑϩЭɇ˝цϩАіʪϩͱ̧ͱі˵ɇϩ࡭
VIGYÁZAT!
̧А̷ϩʭθ̈ʪ˝цϑʭ˝ɵʪ͝ϩɇ̷ɉ̷˵ɇϩͷ˵ΐʀϑʪθʭ̷ΐ˙ʪ̷А̷ʪϩʭ͝ʪ̧ϩ̈ϑіϩ̋ϩɉϑɉϩɇіʭ̷ʪϑ
szélekre való tekintettel óvatosan végezze el!
࡙ Ǥ̈ϑʪ̷̟ʪ͝Эɇϑϩɇ˝Χɇ͔Їϩ̧ʪϑіϩцРϩɇϩ̈ϑіϩ̋ϩɉϑϑͱθɉ͝ࡡ˵ͱ˝ц͝ʪЭɉ˝̟ɇʪ̷ɇіЇ̟̟ɇ̈ϩࢋ
࡙ kіϩϑіɇ̧ʪ͔ɵʪθ͝ʪ̧̧ʪ̷̷ʪ̷Эʭ˝ʪї͝ࡡʪіʭθϩ̧ʭθ̟А̧ࡡ˵ͱ˝ц̷ʭΧ̟ʪ̧͝ɇΧʀϑͱ̷ɇϩɵɇ
ʪ˝цϑіʪθʪ̷ΐЭʪ̷Эɇ˝цɇϑіʪθӬі̧΂іΧͱ͝ϩϩɇ̷ࢋ
Ęʪϩ̈ϑіϩ̋ϩϑɇ͔ʪ˝ϑɇ̟ɉϩ̧ʪіР̷ʪ˝ɇ̷ʭ˝̧ͱ͝ʒ̈ʀ̈ͱ͝ɉ̷ͷɵʪθʪ͝ʒʪіʭϑɵʪ̷ϑʪ̟ʭϩ࡭
࡙ ɵʪθʪ͝ʒʪіʭϑɵʪ̷ϑʪ̟ʭ͝ʪ̧͔ʪ˝ϩ̈ϑіϩ̋ϩɉϑɉЭɇ̷̧ɇΧʀϑͱ̷ɇϩɵɇ͝˙ͱθʒЇ̷̟ͱ͝ɇ
̷ʪ˝̧΂іʪ̷ʪɵɵ̈ϑіʪθӬі̧΂іΧͱ͝ϩ˵ͱіࢋ
࡙ ɵʪ̷ϑΐϑіРθΐϩ̈ϑіϩ̋ϩɉϑɇϩʪ̧̈͝ϩʪϩʭɵʪ͝ͱ̷Эɇϑϑɇʪ̷ࣧƟ̈ϑіϩ̋ϩɉϑʭϑ̧ɇθɵɇ͝ϩɇθϩɉϑࣩ
ʀ͔̋Р˙ʪ̟ʪіʪϩʪϩࢋ
࡙ k͝͝ʪ̧ʪ̷͔Ї̷ɇϑіϩɉϑɇɇɵʪθʪ͝ʒʪіʭϑ̧ɉθͱϑͱʒɉϑɉ˵ͱіЭʪіʪϩ˵ʪϩࡡʭϑɉθɇ͔Аϩʭϑϩ
Эɇ˝цϩАіʪϩͱ̧ͱі˵ɇϩࢋ
࡙ DŽ˝цʪ̷̟ʪ͝θɉࡡ˵ͱ˝цɇ˵ΐʀϑʪθʭ̷ΐϩ̈ϑіϩ̋ϩɉϑɇϑͱθɉ͝ɇ˙ʪ̷А̷ʪϩʪ̧ʭ̷ʪϑϑіʭ̷ʪ̈͝ʪ
ͱ̧ͱііɇ͝ɇ̧ϑʭθА̷ʭϑʪ̧ʪϩ࡭
Magyar 9
Biztonsági tudnivalók
̧ʭϑіА̷ʭ̧ϩ̈ϑіϩ̋ϩɉϑɇ̧ͱθɇӬіʪϩ͝ʪΧʪθ͔ʪϩʪііʪ̧΂іЭʪϩ̷ʪ͝А̷ɇіʭθ̈͝ϩʪϩϩ
felületre! A készülék tisztításához ne használjon benzolt, higítót, alkoholt
vagy acetont.
࡙ kіʪ̷ϑі̋͝ʪіΐʒʭϑϩࡡʒʪ˙ͱθ͔ɉʀ̈ͷϩࡡ̧ɉθͱϑͱʒɉϑϩࡡɉθɇ͔АϩʭϑϩЭɇ˝цϩАіʪϩͱ̧ͱі˵ɇϩࢋ
A beltéri egység áttekintése
˜ΐθʭϑіʪ˝цϑʭ˝ʪ̧
ɵʪ̷ϩʭθ̈ʪ˝цϑʭ˝ʭϑɇ͝͝ɇ̧̧̟̈ʪ̷іΐ̟ʪ̧̈ϑ͔ʭθϩʭ̧ɵʪ͝ʪ̷ϩʭθ˵ʪϩɇіɇ̷ɉɵɵ̈ɉɵθɉϩͷ̷ࡡɇ͔ͱʒʪ̷̷ϩΐ̷ʭϑɇΧɇ͝ʪ̷
ϩ̋ΧЇϑɉϩͷ̷˙А˝˝ΐʪ͝ࢋ
03
01
02
04
05
01 ̧̟̈ʪ̷іΐ
Kijelzés
Funkció
đР̧΂ʒʭϑ̟ʪ̷іΐ
Ãʒΐі̋ϩΐ̟ʪ̷іΐ
Gyors áttekintés
Ǥʪ͝ϩ̷̈ɉϩͱθ̟ʪ̷іΐ
02 ƟɉЭЭʪіʭθ̷ΐ̟ʪ̷іΐ
03 øʭ˝ϩʪθʪ̷ΐ̷ɇΧ
04 Wind-Free panel
࣍Ǯ̈͝ʒࣗ˜θʪʪAͱͱ̷̈͝˝˙Ї̧͝ʀ̈ͷϩɇ̧̧ͱθ
˵ɇϑі͝ɉ̷˵ɇϩ̟ɇࡡ˵ɇɇAͱͱ̷ࡡUθцࡡЭɇ˝ц˜ɇ͔͝ͷʒ
Аіʪ͔ʪ̷ࢋ࣎
̧࣍ʭϑіА̷ʭ̧͔Р̧΂ʒʭϑʭЭʪ̷̧ɇΧʀϑͱ̷ɇϩͱϑ
ϩͱЭɉɵɵ̈θʭϑі̷ʪϩʪ̧ʭθϩ̷ɉϑʒɇϩɉӬθɉ͝ц̋ϩͷ
̧ʭї̧΂͝цЭʭϩࢋ࣎
05 øʪЭʪ˝ΐɵʪ͔ʪ͝ʪϩ
10 Magyar
ƊіРθΐɇ̷ɇΧɉ̷̷ɇΧͱϩ̟ʪ̷іΐ
Intelligens és hatékony funkciók
đР̧΂ʒʭϑ̈˵ΐ͔ʭθϑʭ̷̧ʪϩʭϑΧɉθɇϩɇθϩɇ̷ͱ͔
̧͔̈ͱθɇ̷ʭ˝̧ͱ͝ʒ̈ʀ̈ͱ͝ɉ̷ͷϩ˵ɇϑі͝ɉ̷̟ɇࡡϩɇθϩϑɇɵʪɇ͔ʪ˝ʪ͝˝ʪʒʪϩϩ͔Р̧΂ʒʭϑ̈˵ΐ͔ʭθϑʭ̷̧ʪϩʭϑ
Χɉθɇϩɇθϩɇ̷ͱ͔ϩɇθϩͱ͔ɉ͝цͱ̧ɇϩࢋ
Mód
çА̷ϑΐ˵ΐ͔ʭθϑʭ̷̧ʪϩ
Aͱͱ̷͔ͷʒ
²ʪɇϩ͔ͷʒ
Uθц͔ͷʒ
̧А̷ϩʭθ̈ʪ˝цϑʭ˝ʪϩ
ϑΧʪʀ̈˙̧̈ɉʀ̈ͷ̈ϩͷ̷˙А˝˝ΐʪ͝
9ʪ̷ϩʭθ̈˵ΐ͔ʭθϑʭ̷̧ʪϩ
Beltéri
páratartalom
ߣߢঐࣗߤߣঐ
ߩߡज़Эɇ˝ц
̧ʪЭʪϑʪɵɵ
ߣߨঐЭɇ˝ц̧ʪЭʪϑʪɵɵ
-
18 °C - 32 °C
-
VIGYÁZAT!
Magyar 11
Gyors áttekintés
࡙ ²ɇɇ̷ʭ˝̧ͱ͝ʒ̈ʀ̈ͱ͝ɉ̷ͷϩߩߡज़θʪ̷ɇϩ̋ЭΧɉθɇϩɇθϩɇ̷ͱ͔˙ʪ̷ʪϩϩ˵ɇϑі͝ɉ̷̟ɇࡡɇ̧̧ͱθʪі̧ͱ͝ʒʪ͝іɉʀ̈ͷ
̧̈ɇ̷ɇ̧Ї̷ɉϑɉ˵ͱіЭʪіʪϩ˵ʪϩࡡʭϑЭ̋іϑїЭɉθͱ˝˵ɇϩɇϩɇ̷ɇ̟θɇࢋ
࡙ ͝ʭЭ̷ʪ˝ʪϑ˙Рϩΐϩʪ̷̟ʪϑ̋ϩ͔ʭ͝цߨইA̧А̷ϩʭθ̈˵ΐ͔ʭθϑʭ̷̧ʪϩʪ͝ɇ̷ɇΧϑї̧ࢋ²ɇɇ̧А̷ϑΐ˵ΐ͔ʭθϑʭ̷̧ʪϩߡઑAɇ̷ɉ
ʪϑ̧̈ࡡɇ̧̧ͱθɇ˙Рϩΐϩʪ̷̟ʪϑ̋ϩ͔ʭ͝цʀϑ΂̧̧ʪ͝˵ʪϩɇ˵ΐ͔ʭθϑʭ̷̧ʪϩ̈Ӭϑіͱ͝цͱ̧˙А˝˝Эʭ͝цʭɵʪ͝ࢋ
࡙ ²ɇɇɵʪ̷ϩʭθ̈ʪ˝цϑʭ˝ɇ͔ʪ˝ʪ͝˝ʪʒʪϩϩ͔Р̧΂ʒʭϑ̈˵ΐ͔ʭθϑʭ̷̧ʪϩʭϑΧɉθɇϩɇθϩɇ̷ͱ͔ϩɇθϩͱ͔ɉ͝цͱ̧ͱ̧̋͝ЭА̷
Эɇ͝ࡡɇ̧̧ͱθɇɵ̈іϩͱ͝ϑɉ˝̈ɵʪθʪ͝ʒʪіʭϑɵʪ̧ɇΧʀϑͱ̷˵ɇϩࡡʭϑʪ̷ΐ˙ͱθʒЇ̷˵ɇϩࡡ˵ͱ˝ц̷ʭ˝̧ͱ͝ʒ̈ʀ̈ͱ͝ɉ̷ͷ̷ʪɉ̷̷ࢋ
Tisztítás és karbantartás
ɵʪ̷ϩʭθ̈ʪ˝цϑʭ˝ϩ̈ϑіϩ̋ϩɉϑɇʪ̷ΐϩϩ͔̈͝ʒ̈˝̧ɇΧʀϑͱ̷̟ɇ̧̈ɇ̧̈ϑʪ˝̋ϩΐϩɉΧ̧ɇΧʀϑͱ̷ͷϩࢋ
A beltéri egység külsejének tisztítása
Ɵ΂θ΂̷̟ʪ̷ʪɇɵʪ̷ϩʭθ̈ʪ˝цϑʭ˝˙ʪ̷ϑі̋͝ʭϩʪ˝ц̷ɇ͝˝цͱϑ
Э̋ііʪ̷ɉϩ̈ϩɇϩͱϩϩθЇ˵ɉЭɇ̷ࢋ
ƟɉЭͱ̷̋ϩϑɇʪ̷ɇϩʪθ͔ʭ̧̧ʪϑ̧ʪ͝цθʭϑʪ̈ɵʪ͝
΂ϑϑіʪ˝цР̷ϩΧͱθϩʪ˝цΧЇ˵ɇ̧ʪ˙ʭЭʪ̷ࢋ
VIGYÁZAT!
࡙ Ęʪ˵ɇϑі͝ɉ̷̟ͱ̧͝ʭ͝ϑɇЭɇϩࡡϑͷϑɇЭɇϩЭɇ˝ц
ϑіʪθЭʪϑͱ̷ʒͷϑіʪθʪ̧ʪϩ࣍Χʭ̷ʒɉЇ̷˵̋˝̋ϩͷϩࡡ
̧ʪθͱї͝ϩЭɇ˝цɇʀʪϩͱ͝ϩ࣎ɇ̧ʭϑіА̷ʭ̧
˙ʪ̷А̷ʪϩʪ̈͝ʪ̧ϩ̈ϑіϩ̋ϩɉϑɉ˵ͱі࡭
࡙ Ęʪθɇ˝ɇϑϑіͱ͝΂͝ϩɇΧɇʒͷʀ̧͔̋ʭ̧ʪϩɇ̧ʭϑіА̷ʭ̧
˙ʪ̷А̷ʪϩʭθʪࡡ͔̈Эʪ̷ʪіʪ̧̧ɉθͱϑ̋ϩ˵ɇϩ̟ɉ̧ɇ
̧ʭϑіА̷ʭ̧ʪϩࢋ
࡙ ɵʪ̷ϩʭθ̈ʪ˝цϑʭ˝˵ΐʀϑʪθʭ̷ΐ̟ʭ͝ʪ̧ϩ̈ϑіϩ̋ϩɉϑɇ
ʪϑʪϩʭ͝ϑіʭϩ̧ʪ̷̷ϑіʪθʪ̷̈͝ɇɵʪ̷ϩʭθ̈
ʪ˝цϑʭ˝ʪϩࢋk͝͝ʪ̧ʭθʒʪ̧ʭɵʪ͝˙ͱθʒЇ̷̟ͱ͝˵ʪ̷ц̈
ϑіʪθӬі̧΂іΧͱ͝ϩ˵ͱіࢋ
̧А̷ϩʭθ̈ʪ˝цϑʭ˝˵ΐʀϑʪθʭ̷ΐ̟ʭ͝ʪ̧ϩ̈ϑіϩ̋ϩɉϑɇ
VIGYÁZAT!
࡙ ̧А̷ϩʭθ̈ʪ˝цϑʭ˝ɵʪ͝ϩɇ̷ɉ̷˵ɇϩͷ˵ΐʀϑʪθʭ̷ΐʭ̷ʪϑ
ϑіʭ̷ʪ̧̧ʪ̷θʪ͝ʒʪ̷̧ʪї̧ࢋøʪ˝цʪ̧͝΂θА̷ϩʪ̧̈͝ϩΐɇ
˙ʪ̷ϑі̋͝ʭ͝ʪ̧ϩ̈ϑіϩ̋ϩɉϑɇ̧ͱθࢋ
Tisztítás és karbantartás
MEGJEGYZÉS
࡙ ²ɇɇ̧А̷ϩʭθ̈ʪ˝цϑʭ˝˵ΐʀϑʪθʭ̷ΐ̟ʭ͝ʪ̧ϩ̈ϑіϩ̋ϩɉϑɇ
ɵͱ͝цͱ̷Ї̷ϩࡡɇ̧̧ͱθɇ˵ʪ̷ц̈ϑіʪθӬі̧΂іΧͱ͝ϩ˵ͱі
˙ͱθʒЇ̷˵ɇϩϑʪ˝̋ϩϑʭ˝ʭθϩࢋ
Χͱθϩͷ̷Э̋іΧʪθ͔ʪϩϩʪ̷
tisztítsa meg a berendezést.
12 Magyar
̷ʭ˝ϑіРθΐϩ̈ϑіϩ̋ϩɉϑɇ
VIGYÁZAT!
࡙ ɵʪ̷ϩʭθ̈ʪ˝цϑʭ˝ϩ̈ϑіϩ̋ϩɉϑɇʪ̷ΐϩϩ͔̈͝ʒ̈˝̧ɇΧʀϑͱ̷̟ɇ̧̈ɇ̧̈ϑʪ˝̋ϩΐϩɉΧ̧ɇΧʀϑͱ̷ͷϩࢋ
࡙ θɉʀϑͱϩ˙ͱ˝̟ɇ͔ʪ˝̧ʭііʪ̷ࡡ˵ͱ˝цɇіʪ̷А̷ϑΐθɉʀϑ̧̈͝ц̈ϩɉϑɇ̧ͱθ͝ʪʪϑ˵ʪϑϑʪ̷͝ʪࢋ
MEGJEGYZÉS
࡙ ̧͔̈ͱθϩʪ̷̟ʪϑʪ͝ʪ̷ϩɉЭͱ̷̋ϩ̟ɇɇθɉʀϑͱϩࡡ˵Їθ̧ͱ̷̟ɇ̧̈ɇɵ̈іϩͱ͝ϑɉ˝̈˵Їθ̧ͱ̧ɇϩɇθɉʀϑ͔̈͝ʒ̧ʭϩͱ̷ʒɇ̷ɉ͝ࢋ
1 ̷ʭ˝ϑіРθΐ̷ʪϑіʪʒʭϑʪ
Ęцͱ͔̟ɇ͔ʪ˝ɇPush̟ʪ̷ʪ̧ʪϩɇіʪ̷ΐ̷ɇΧͱ͝ࡡ͔ɇ̟ʒ
͝ц̈ϑϑɇ̧̈ɇθɉʀϑͱϩࢋ
PUSH
Ęцͱ͔̟ɇ͔ʪ˝ɇťЇϑ˵̟ʪ̷ʪ̧ʪϩ࣍ॵ࣎ɇ̷ʭ˝ϑіРθΐ͝ࢋ
˜ͱ˝̟ɇ͔ʪ˝ɇ̷ʭ˝ϑіРθΐ˙ͱ˝ɇ͝ϩцЉ̟ɉϩࡡʭϑ̧ʭііʪ̷
˵Љііɇ̧̈ɇɵʪ̷ϩʭθ̈ʪ˝цϑʭ˝ɵΐ̷ࢋ
Tisztítás és karbantartás
²Љііɇ̧̈ɇ̷ʭ˝ϑіРθΐϩɇɵʪ̷ϩʭθ̈ʪ˝цϑʭ˝ɵΐ̷ࢋ
Magyar 13
Tisztítás és karbantartás
2 ̷ʭ˝ϑіРθΐϩ̈ϑіϩ̋ϩɉϑɇ
Ɵ̈ϑіϩ̋ϩϑɇ͔ʪ˝ɇ̷ʭ˝ϑіРθΐϩʪ˝цΧͱθϑі̋ЭͷЭɇ̷Эɇ˝ц
ΧЇ˵ɇ̧ʪ˙ʭЭʪ̷ࢋ²ɇЭɇϑϩɇ˝ͱ͝ɉ̷̷ɇΧͱθࡡɇ̧̧ͱθ˙ͱ̷цͷ
Э̋ііʪ̷΂ɵ̷̋ϩϑʪ̷ʪࡡ͔ɇ̟ʒʪ˝ц̟ͷ̷ϑіʪ̷̷ΐі΂ϩϩ˵ʪ̷цʪ͝
ϑіɉθ̋ϩϑɇ͔ʪ˝ࢋ
VIGYÁZAT!
ĘʪϑЉθͱ̷̟ɇɇ̷ʪЭʪ˝ΐϑіРθΐϩ̧ʪ˙ʭЭʪ̷Эɇ˝цʪ˝цʭɵ
ϩ̈ϑіϩ̋ϩͷʪϑі̧΂ііʪ̷࡭kі̧ɉθͱϑ̋ϩ˵ɇϩ̟ɇɇϑіРθΐϩࢋ
MEGJEGYZÉS
࡙ ²ɇɇ̷ʪЭʪ˝ΐϑіРθΐϑіɉθ̋ϩɉϑɇ͝ʪʒЭʪϑ
̧΂θ͝цʪіʪϩɵʪ͝ϩ΂θϩʭ̧̈͝ࡡ̧ʪ̷̷ʪ͔ʪϩ̷ʪ͝ϑіɇ˝ͱ̧
̧ʪ̷ʪϩ̧ʪі˵ʪϩ͝ʪ̧ࢋƟ̈ϑіϩ̋ϩϑɇ͔ʪ˝Љ̟ɵͷ̷ɇϑіРθΐϩࡡ
͔ɇ̟ʒ̟ͷ̷ϑіʪ̷̷ΐіΐ˵ʪ̷цʪ͝ϑіɉθ̋ϩϑɇɇіϩ͔ʪ˝ࢋ
࡙ ϩ̈ϑіϩ̋ϩɉϑ̈̈ʒΐ̧΂іɇ˵ɇϑі͝ɉ̷ɇϩϩͷ̷ʭϑɇ
̧΂θ͝цʪіʪϩ̈˙ʪ̷ϩʭϩʪ̷ʪ̧ϩΐ̷˙А˝˝ΐʪ͝ʪ̷ϩʭθ˵ʪϩࡡ
ʪіʭθϩ˵ɇɇ̷ʭ˝̧ͱ͝ʒ̈ʀ̈ͱ͝ɉ̷ͷΧͱθͱϑ˵ʪ̷цʪ͝
Эɇ͝ࡡɇ̧̧ͱθ͔̈͝ʒʪ͝˵ʭϩʪ͝ϩ̈ϑіϩ̋ϩϑɇ͔ʪ˝ɇ
̷ʭ˝ϑіРθΐϩࢋ
࡙ çʭθ˵ʪϩϑіРθΐϩ̈ϑіϩ̋ϩɉϑ̈ϑіͱ̷˝ɉ̷ϩɇϩɉϑϩࢋ
Ɵɉ̟ʭ̧ͱіϩɇϩ̟Ї̧ࡡ˵ͱ˝цʪі˙̈іʪϩΐϑϑіͱ̷˝ɉ̷ϩɇϩɉϑࢋ
3 ̷ʭ˝ϑіРθΐ΂ϑϑіʪθɇ̧ɉϑɇ
̷ʭ˝ϑіРθΐ˙ʪ̷ϑіʪθʪ̷ʭϑʭϩɇ̷ʪϑіʪθʪ̷ʭϑϑʪ̷
ʪ̷̷ʪ̧͝ʪіΐϑͱθθʪ͝ʒɵʪ̧͝ʪ̷̷Эʭ˝ʪї͝ࢋ
VIGYÁZAT!
Tisztítás és karbantartás
࡙ ²ɇɇɵʪ̷ϩʭθ̈ʪ˝цϑʭ˝ʪϩ̷ʭ˝ϑіРθΐ͝ʭ̷̧А̷
˵ɇϑі͝ɉ̷̟ɇࡡɇ̧̧ͱθɇΧͱθ͔̈ɇϩϩ̧ɉθͱϑͱʒ˵ɇϩࢋ
14 Magyar
4 ̷ʭ˝ϑіРθΐɇ̷ɇΧ˵ʪ̷ціʪϩɵʪɉ̷̷̋ϩɉϑɇ࣍Эʪіʪϩʭ̧ʪϑϩɉӬθɉ͝ц̋ϩͷͱΧʀ̈ͱ͝ɉ̷̈ϑࢋ࣎
ϑіРθΐϩ̈ϑіϩ̋ϩɉϑɉϩʭϑӬϑϑіɇϑіʪθʪ̷ʭϑʭϩ
̧΂Эʪϩΐʪ͝ɉ̷̷̋ϩϑɇɇ̷ɇΧɉ̷̷ɇΧͱϩɵɇɇϑіРθΐϩ̈ϑіϩ̋ϩͷ
˙̈˝цʪ̷͔ʪіϩʪϩʭϑϩɇіɇ̷ɉɵɵ̈ɇ̧ϑіʪθ̈͝ϩࡠ
࡙ 9ʪ̷ϩʭθ̈ʪ˝цϑʭ˝Эʪіʪϩʭ̧ʪϑϩɉЭЭʪіʭθ̷ΐЭʪ̷ࡠ
Ęцͱ͔̟ɇ͔ʪ˝ɇFilter Reset gombot.
࡙ 9ʪ̷ϩʭθ̈ʪ˝цϑʭ˝Эʪіʪϩʭ̧͝ʭ̷̧Ӓ̷ϩɉЭЭʪіʭθ̷ΐЭʪ̷ࡠ
Ęцͱ͔̟ɇ͔ʪ˝ɇĮΧϩ̈ͱ͝ϑ˝ͱ͔ɵͱϩ२॑Эɇ˝цौ
२࣍Filter Reset࣎Ǥ̷̷̈ͱ˝२͝цͱ͔̟ɇ͔ʪ˝ɇSET
gombot.
MEGJEGYZÉS
࡙ đ̈͝ʒʪ̧͝ʭΧΧʪ͝ɉ̷̷̋ϩϑɇɇ̷ɇΧɉ̷̷ɇΧͱϩɵɇɇ
ϑіРθΐϩ̈ϑіϩ̋ϩͷ˙̈˝цʪ̷͔ʪіϩʪϩʭϑϩࡡɇ̷ʭ˝ϑіРθΐ
͔̈͝ʒʪ͝ϩ̈ϑіϩ̋ϩɉϑɉϩ̧΂Эʪϩΐʪ͝ࡡ͔ʭ˝ɇ̧̧ͱθ̈ϑࡡ˵ɇ
ɇϑіРθΐɇ̷ɇΧɉ̷̷ɇΧͱϩ̟ʪ̷іΐ࣍ ࣎͝ʪ͔Ӭ̷̷ͱ˝ࢋ
Tisztítás és karbantartás
Magyar 15
Tisztítás és karbantartás
Ãʒΐϑіɇ̧ͱϑ̧ɇθɵɇ͝ϩɇθϩɉϑ
Mértékegység
9ʪ̷ϩʭθ̈ʪ˝цϑʭ˝
çА̷ϩʭθ̈ʪ˝цϑʭ˝
Tisztítás és karbantartás
16 Magyar
Karbantartási elem
Intervallum
Szakképzett
ϑіʪθʪ̷ΐ̧ʪϩ̈˝ʭ͝цʪ̷
Ɵ̈ϑіϩ̋ϩϑɇ͔ʪ˝ɇ̷ʭ˝ϑіРθΐϩࢋ
đ͔̈̈͝Ї͔˵ɇЭͱ͝ϩɇ
Ɵ̈ϑіϩ̋ϩϑɇ͔ʪ˝ɇ̧ͱ͝ʒʪ͝іЭ̋і
ʪ̷Эʪіʪϩΐϩɉ̷ʀɉ̟ɉϩࢋ
mЭʪ͝ϩʪʪ˝цϑіʪθ
ƊіА̧ϑʭ˝ʪϑ
Ɵ̈ϑіϩ̋ϩϑɇ͔ʪ˝ɇ˵ΐʀϑʪθʭ̷ΐϩࢋ
mЭʪ͝ϩʪʪ˝цϑіʪθ
ƊіА̧ϑʭ˝ʪϑ
Ɵ̈ϑіϩ̋ϩϑɇ͔ʪ˝ɇ̧ͱ͝ʒʪ͝іЭ̋і
ʪ̷Эʪіʪϩΐʀϑ΂Эʭϩࢋ
ߥ˵ɇЭͱ͝ϩɇʪ˝цϑіʪθ
ƊіА̧ϑʭ˝ʪϑ
Aϑʪθʭ̷̟ʪ̧̈ɇϩɉӬθɉ͝ц̋ϩͷʪ̷ʪ͔ʪ̈ϩࢋ
mЭʪ͝ϩʪ̷ʪ˝ɇ̷ɉɵɵʪ˝ц
alkalommal
Ɵ̈ϑіϩ̋ϩϑɇ͔ʪ˝ɇ˵ΐʀϑʪθʭ̷ΐϩɇ
̧ʭϑіА̷ʭ̧̧А̷ϑʪ̟ʭ͝ࢋ
ߥ˵ɇЭͱ͝ϩɇʪ˝цϑіʪθ
ƊіА̧ϑʭ˝ʪϑ
Ɵ̈ϑіϩ̋ϩϑɇ͔ʪ˝ɇ˵ΐʀϑʪθʭ̷ΐϩɇ
̧ʭϑіА̷ʭ̧ɵʪ̷ϑʪ̟ʭ͝ࢋ
mЭʪ͝ϩʪʪ˝цϑіʪθ
ƊіА̧ϑʭ˝ʪϑ
Ɵ̈ϑіϩ̋ϩϑɇ͔ʪ˝ɇіʪ̷ʪ̧ϩθͱ͔ͱϑ
̧ͱ͔Χͱ͝ʪ͝ϑʪ̧ʪϩ̷ʭ˝ɵʪ˙ЉЭɉϑϑɇ̷ࢋ
mЭʪ͝ϩʪʪ˝цϑіʪθ
ƊіА̧ϑʭ˝ʪϑ
k̷̷ʪ͝ΐθ̈ііʪࡡ˵ͱ˝цЭɇ̷ɇ͔ʪ͝͝ц̈
ʪ̷ʪ̧ϩθͱ͔ͱϑ̧ͱ͔Χͱ͝ʪ͝ϑϑіͱθͱϑɇ͝
θ΂˝і̋ϩЭʪЭɇࣗ͝ʪࢋ
mЭʪ͝ϩʪʪ˝цϑіʪθ
ƊіА̧ϑʭ˝ʪϑ
Ɵ̈ϑіϩ̋ϩϑɇ͔ʪ˝ɇЭʪ͝ϩ̷̈ɉϩͱθϩࢋ
mЭʪ͝ϩʪʪ˝цϑіʪθ
ƊіА̧ϑʭ˝ʪϑ
k̷̷ʪ͝ΐθ̈ііʪࡡ˵ͱ˝цɇЭʪ͝ϩ̷̈ɉϩͱθ
ʪ˝цϑʭ˝ʪ̈ϑіͱθͱϑɇ͝θ΂˝і̋ϩЭʪ
Эɇ͝͝ɇ̧ࣗʪࢋ
mЭʪ͝ϩʪʪ˝цϑіʪθ
ƊіА̧ϑʭ˝ʪϑ
Ɵ̈ϑіϩ̋ϩϑɇ͔ʪ˝ɇ̧ͱ͝ʒʪ͝іЭ̋і
ʪ̷Эʪіʪϩΐϩɉ̷ʀɉ̟ɉϩࢋ
mЭʪ͝ϩʪʪ˝цϑіʪθ
ƊіА̧ϑʭ˝ʪϑ
Hibaelhárítás
øɉϑʒɇіɇ̷ɉɵɵ̈ϩɉɵ̷ɉіɇϩͱϩࡡ˵ɇɇ̷ʭ˝̧ͱ͝ʒ̈ʀ̈ͱ͝ɉ̷ͷ͝ʪ͔͔ʪ˝˙ʪ̷ʪ̷ΐʪ͔͝Р̧΂ʒ̧̈ࢋkііʪ̷̈ʒΐϩʭϑ˙ʪ̷ʪϑ̷ʪ˝ʪϑ
̧΂̷ϩϑʭ˝ʪ̧ʪϩϩɇ̧ɇθ̋ϩ˵ɇϩ͔ʪ˝ࢋ
Probléma
A légkondicionáló
egyáltalán nem
͔Р̧΂ʒ̧̈ࢋ
Megoldás
࡙ k̷̷ʪ͝ΐθ̈ііʪࡡ˵ͱ˝цɇ˵ɉ̷ͷіɇϩ̈ʒЇ˝ɇϑі͔ʪ˝˙ʪ̷ʪ̷ΐʪ͝ʀϑɇϩ̷ɇ̧ͱіϩɇϩЭɇЭɇࣗ͝ʪࢋ
࡙ k̷̷ʪ͝ΐθ̈ііʪࡡ˵ͱ˝цɵʪ̧ɇΧʀϑͱ̷ϩɇࣗʪɇ̧̈ϑʪ˝̋ϩΐϩɉΧ̧ɇΧʀϑͱ̷ͷϩ࣍đAA9ࡡkø9࣎ࢋ
࡙ ̧̈ϑʪ˝̋ϩΐϩɉΧ̧ɇΧʀϑͱ̷ͷ࣍đAA9ࡡkø9̧̧࣎̈ɇΧʀϑͱ̷ɉϑɇʪϑʪϩʭ͝ɇ
̷ʭ˝̧ͱ͝ʒ̈ʀ̈ͱ͝ɉ̷ͷɇ
࣍9ʪ̧ɇΧʀϑͱ̷ͷ࣎˝ͱ͔ɵ͔ʪ˝͝цͱ͔ɉϑɇʪ̷̷ʪ͝ʭθʪϑʪ͔
͔Р̧΂ʒ̧̈ࢋ
࡙ ̷ʭ˝̧ͱ͝ʒ̈ʀ̈ͱ͝ɉ̷ͷϩ̈ϑіϩ̋ϩɉϑɇЭɇ˝ц˵Їіɇ͔ͱϑɇɵɵ̈ʒʪ̈˝ϩɇθϩͷ˵ɇϑі͝ɉ̷ɇϩͱ͝
̧̋ЭӒ̷ɉ̷̷ɇΧͱϩɇʪϑʪϩʭ̧͝ɇΧʀϑͱ̷̟ɇ̧̈ɇ̧̈ϑʪ˝̋ϩΐϩɉΧ̧ɇΧʀϑͱ̷ͷϩ࣍đAA9ࡡkø9࣎ࢋ
࡙ ²ɇ˵Їіɇ͔ͱϑɇɵɵ̈ʒʪ̈˝͝ʪ͔˵ɇϑі͝ɉ̷ϩɇɇ̷ʭ˝̧ͱ͝ʒ̈ʀ̈ͱ͝ɉ̷ͷϩࡡɇїϑ͔ʭϩʪ̷ϩ
Аіʪ͔ɵʪ˵ʪ̷цʪіʭϑʪʪ̷ΐϩϩߧͷθɉЭɇ̷̧ɇΧʀϑͱ̷̟ɇɵʪɇ̧̈ϑʪ˝̋ϩΐϩɉΧ̧ɇΧʀϑͱ̷ͷϩ
(MCCB, ELB).
MEGJEGYZÉS
࡙ ̧̈ϑʪ˝̋ϩΐϩɉΧ̧ɇΧʀϑͱ̷ͷ࣍đAA9ࡡkø9̧࣎А̷΂͝Эɉϑɉθͱ̷˵ɇϩͷ͔ʪ˝ࢋ
࡙ ̧̈ϑʪ˝̋ϩΐϩɉΧ̧ɇΧʀϑͱ̷ͷϩ࣍đAA9ࡡkø9࣎ɇіʭΧА̷ʪϩɵʪ͝ʪ̷˵ʪ̷цʪіʪϩϩ
ʪ̷ͱϑіϩͷʒͱɵͱіɵɇϑіʪθʪ̷̟ʪɵʪࢋ
࡙ ²ɇɇ̷ʭ˝̧ͱ͝ʒ̈ʀ̈ͱ͝ɉ̷ͷϩɇç̧̈ɇΧʀϑͱ̷ɉϑ̈̈ʒΐі̋ϩΐ˙Ї̧͝ʀ̈ͷЭɇ̷̧ɇΧʀϑͱ̷ϩɉ̧̧̈ࡡ
̧ɇΧʀϑͱ̷̟ɇɵʪЉ̟θɇɇ
࣍9ʪ̧ɇΧʀϑͱ̷ͷ࣎˝ͱ͔ɵ͔ʪ˝͝цͱ͔ɉϑɉЭɇ̷ࢋ
࡙ k̷̷ʪ͝ΐθ̈ііʪࡡ˵ͱ˝цАіʪ͔ʪ̷ࣗʪɇі˜ɇ͔͝ͷʒࢋ˜ɇ͔͝ͷʒɵɇ͝ɇ̷ʭ˝̧ͱ͝ʒ̈ʀ̈ͱ͝ɉ̷ͷ
ɇЇϩͱ͔ɇϩ̧̈Їϑɇ͝ϑіɇɵɉ̷цͱііɇɇɵʪɉ̷̷̋ϩͱϩϩ˵ΐ͔ʭθϑʭ̷̧ʪϩʪϩࡡɇ͝͝ɇ̧
˙ʪ̷˵ɇϑі͝ɉ̷ͷɉ̷ϩɇ̷͔̈ͷʒͱϑ̋ϩɉϑɇ͝ʪ̷͔ʪ˵ʪϩϑʭ˝ʪϑࢋ
Nem bocsát ki
͔ʪ̷ʪ˝̷ʪЭʪ˝ΐϩɇ
̷ʭ˝̧ͱ͝ʒ̈ʀ̈ͱ͝ɉ̷ͷࢋ
࡙ k̷̷ʪ͝ΐθ̈ііʪɇ̧А̷ϩʭθ̈ʪ˝цϑʭ˝ʪϩࡡ͔̈Эʪ̷ʪ̷ΐ˙ͱθʒЇ̷˵ɇϩࡡ˵ͱ˝цɇї̧іɉθͷ̷ɇ˝
˵Рϩʭϑʀʭ̷̟ɉθɇϑіͱ̷˝ɉ̷ࢋkɵɵʪ͝ɇіʪϑʪϩɵʪ͝ɇ̷ʭ˝̧ͱ͝ʒ̈ʀ̈ͱ͝ɉ̷ͷɇ²ʪɇϩ͔ͷʒ
̧̈Эɉ̷ɇϑіϩɉϑɇʪ̷̷ʪ͝ʭθʪϑʪ͔ɵͱʀϑɉϩ̧͔̈ʪ̷ʪ˝̷ʪЭʪ˝ΐϩࢋ
࡙ k̷̷ʪ͝ΐθ̈ііʪɇϩɉЭЭʪіʭθ̷ΐϩࡡ͔̈Эʪ̷ʪ̷ΐ˙ͱθʒЇ̷˵ɇϩࡡ˵ͱ˝цɇї̧іɉθͷ̷ɇ˝ɇ˵Рϩʭϑ
ϑіɇɵɉ̷цͱіɉϑɉθɇϑіͱ̷˝ɉ̷ࢋĮ̷цɇ͝ϩɉЭЭʪіʭθ̷ΐϩ˵ɇϑі͝ɉ̷̟ͱ͝ࡡ͔ʪ̷цɇ˵Рϩʭϑ̈ʭϑ
ɇ˙Рϩʭϑ̈˙Ї̧͝ʀ̈ͷϩʪ˝цɇθɉ͝ϩϩɉ͔ͱ˝ɇϩ̟ɇࢋ
A ventilátor
sebesség nem
Эɉ̷ϩͱї̧ࢋ
࡙ k̷̷ʪ͝ΐθ̈ііʪࡡ˵ͱ˝цАіʪ͔ʪ̷ࣗʪɇЇϩͱЭɇ˝цɇUθц͔ͷʒࢋkіʪ̧ɵʪ͝ɇ
͔ͷʒͱ̧ɵɇ͝ɇ̷ʭ˝̧ͱ͝ʒ̈ʀ̈ͱ͝ɉ̷ͷɇЇϩͱ͔ɇϩ̧̈Їϑɇ͝ϑіɇɵɉ̷цͱііɇɇЭʪ͝ϩ̷̈ɉϩͱθ
˙ͱθʒЇ̷ɇϩϑіɉ͔ɉϩࡡɇ͝͝ɇ̧˙ʪ̷˵ɇϑі͝ɉ̷ͷɉ̷ϩɇ̷͔̈ͷʒͱϑ̋ϩɉϑɇ͝ʪ̷͔ʪ˵ʪϩϑʭ˝ʪϑࢋ
Ęʪ͔͔Р̧΂ʒ̧̈ɇ
vezeték nélküli
ϩɉЭЭʪіʭθ̷ΐࢋ
࡙ k̷̷ʪ͝ΐθ̈ііʪࡡ˵ͱ˝ц͝ʪ͔͔ʪθА̷ϩʪ̧ࣗʪ̷ʪɇіʪ̷ʪ͔ʪ̧ࢋAϑʪθʭ̷̟ʪ̧̈Љ̟ɇ̧θɇɇі
elemeket.
࡙ цΐіΐʒ̟΂͔͝ʪ˝θͷ̷ɇࡡ˵ͱ˝цϑʪ͔͔̈ϑʪ͔ϩɇ̧ɇθ̟ɇʪ̷ɇϩɉЭЭʪіʭθ̷ΐࣗʭθіʭ̧ʪ̷ΐϩࢋ
࡙ k̷̷ʪ͝ΐθ̈ііʪࡡ˵ͱ˝ц̈͝͝ʀϑʪ͝ʪ̧ࣗʪʪθΐϑ˙ʭ͝ц˙ͱθθɉϑͱ̧ɇ̷ʭ˝̧ͱ͝ʒ̈ʀ̈ͱ͝ɉ̷ͷ
̧΂іʪ̷ʭɵʪ͝ࢋ˙ʭ͝цʀϑ΂Эʪ̧Эɇ˝ц͝ʪͱ͝˙ʭ͝цθʪ̷̧ɉ͔ͱ̧ɉ̷ϩɇ̷ϑЇ˝ɉθіͱϩϩʪθΐϑ
˙ʭ͝ц͔ʪ˝іɇЭɇθ˵ɇϩ̟ɇɇ̟ʪ̷ʪ̧ϩɉЭЭʪіʭθ̷ΐɉ̷ϩɇ̷̈Эʭϩʪ̷ʭϩࢋ
A vezetékes
távirányító nem
͔Р̧΂ʒ̧̈ࢋ
࡙ k̷̷ʪ͝ΐθ̈ііʪࡡ˵ͱ˝цɇ ̧̟̈ʪ̷іʭϑ͔ʪ˝̟ʪ̷ʪ̧̈ࣗ͝ʪɇϩɉЭЭʪіʭθ̷ΐ̧̟̈ʪ̷іΐ̟ʭ͝ʪ̧
̟ͱɵɵɇ̷ϑͷθʭϑіʭ͝ࢋkɵɵʪ͝ɇіʪϑʪϩɵʪ̧͝ɇΧʀϑͱ̷̟ɇ̧̈ɇ̷ʭ˝̧ͱ͝ʒ̈ʀ̈ͱ͝ɉ̷ͷϩʭϑɇ
̧̈ϑʪ˝̋ϩΐϩɉΧ̧ɇΧʀϑͱ̷ͷϩࡡ͔ɇ̟ʒЭʪ˝цʪ˙ʪ̷ɇ̧ɇΧʀϑͱ̷ɇϩͱϩɇϑіʪθӬі̧΂іΧͱ͝ϩϩɇ̷ࢋ
Magyar 17
Tisztítás és karbantartás
˵ΐ͔ʭθϑʭ̷̧ʪϩ͝ʪ͔
Эɉ̷ϩͱї̧ࢋ
Tisztítás és karbantartás
Probléma
Megoldás
Tisztítás és karbantartás
A vezetékes
ϩɉЭЭʪіʭθ̷ΐ
használatakor a
légkondicionáló nem
azonnal kapcsol be,
̷̷̈ʪϩЭʪ̧̈ࢋ
࡙ k̷̷ʪ͝ΐθ̈ііʪࡡ˵ͱ˝ц͝ʪ͔ʀϑͱΧͱθϩͱϑЭʪіʭθ̷ʭϑθʪɉ̷̷̋ϩͱϩϩɉ̧ࣗʪɵʪɇ
Эʪіʪϩʭ̧ʪϑϩɉЭЭʪіʭθ̷ΐϩࢋkɵɵʪ͝ɇіʪϑʪϩɵʪ͝ɇЭʪіʪϩʭ̧ʪϑϩɉЭЭʪіʭθ̷ΐ˵΂і
ʀϑɇϩ̷ɇ̧ͱіϩɇϩͱϩϩ̷ʭ˝̧ͱ͝ʒ̈ʀ̈ͱ͝ɉ̷ͷ̧ʪ˝ц͔ɉϑϩ̧΂Эʪϩΐʪ̧͝ɇΧʀϑͱ̷͝ɇ̧ɵʪࡡ
̷̷̈ʪϩЭʪ̧̈ࢋk͔РЭʪ̷ʪϩ̷ʪ˝˙ʪ̷̟ʪɵɵߤߣ͔ɉϑͱʒΧʪθʀ̈˝ϩɇθϩࢋ
їʒΐі̋ϩΐ˙Ї̧͝ʀ̈ͷ
beállítása nem
͔Р̧΂ʒ̧̈ࢋ
࣍9køøÆƟ࣎˝ͱ͔ɵ̟ɉϩɇɵʪࣗࡡ̷̷̈ʪϩЭʪ
࡙ DŽ˝цʪ̷̟ʪ͝θɉࡡ˵ͱ˝цɇϩɉЭЭʪіʭθ̷ΐ
̧̧̈ɇΧʀϑͱ̷ɉϑ̈̈ʒΐɵʪɉ̷̷̋ϩɉϑɉϩ̧΂Эʪϩΐʪ͝͝цͱ͔̟ɇ͔ʪ˝ࢋ̷̷̋ϩϑɇɵʪɇɵʪࣗʭϑɇ
̧̧̈ɇΧʀϑͱ̷ɉϑ̈ʒΐΧͱ͝ϩ̟ɉϩࢋ
A beltéri
ʪ˝цϑʭ˝̧̟̈ʪ̷іΐ̟ʪ
˙ͱ̷цɇ͔ɇϩͱϑɇ͝Ӭ̷̷ͱ˝ࢋ
࣍9ʪ̧ɇΧʀϑͱ̷ͷ࣎˝ͱ͔ɵ͔ʪ˝͝цͱ͔ɉϑɉЭɇ̷̧ɇΧʀϑͱ̷̟ɇɵʪЉ̟θɇɇ
࡙ A
̷ʭ˝̧ͱ͝ʒ̈ʀ̈ͱ͝ɉ̷ͷϩࢋ
࡙ çɇΧʀϑͱ̷̟ɇ̧̈ʭϑЉ̟θɇɵʪɇ̧̈ϑʪ˝̋ϩΐϩɉΧ̧ɇΧʀϑͱ̷ͷϩࡡ͔ɇ̟ʒ̧ɇΧʀϑͱ̷̟ɇɵʪɇ
̷ʭ˝̧ͱ͝ʒ̈ʀ̈ͱ͝ɉ̷ͷϩࢋ
࡙ ²ɇɇɵʪ̷ϩʭθ̈ʪ˝цϑʭ˝̧̟̈ʪ̷іΐ̟ʪϩͱЭɉɵɵθɇ̈ϑӬ̷̷ͱ˝ࡡ˙ͱθʒЇ̷̟ͱ͝ɇ
ϑіʪθӬі̧΂іΧͱ͝ϩ˵ͱіࢋ
²РЭ΂ϑʪɵɵ̷ʪЭʪ˝ΐϩ
ϑіʪθʪϩ͝ʭ̧ࢋ
࡙ іʪ͝ʪθ˝̈ɇϩɇ̧ɇθʭ̧ͱϑϑɉ˝ʭϑɇ˙Рϩΐϩʪ̷̟ʪϑ̋ϩ͔ʭ͝ц͝΂Эʪ̷ʭϑʪʭθʒʪ̧ʭɵʪ͝
ʪ̷ʪ̧ϩθͱ͔ͱϑЭʪ͝ϩ̷̈ɉϩͱθθɇ̷͔Р̧΂ʒϩʪϑϑʪɇ̷ʭ˝̧ͱ͝ʒ̈ʀ̈ͱ͝ɉ̷ͷϩࢋ
Ęʪ͔ʪ̷ʭ˝˵РЭ΂ϑ
Эɇ˝ц͔ʪ̷ʪ˝ɇ̷ʪЭʪ˝ΐࢋ
࡙ ̷ʭ˝̧ͱ͝ʒ̈ʀ̈ͱ͝ɉ̷ͷAͱͱ̷͔ͷʒɵɇ͝͝ʪ͔ɵͱʀϑɉϩ̧̈˵РЭ΂ϑ̷ʪЭʪ˝ΐϩࡡ˵ɇɇ
ɵʪɉ̷̷̋ϩͱϩϩ˵ΐ͔ʭθϑʭ̷̧ʪϩ͔ɇ˝ɇϑɇɵɵɇіɇ̧ϩЇɉ̷̈ϑ͝ɉ̷ࢋ
– ƟɉЭЭʪіʭθ̷ΐࡠĘцͱ͔̟ɇ͔ʪ˝ʪ˝ц͔ɉϑЇϩɉ͝ϩ΂ɵɵϑі΂θɇ²ΐ͔ʭθϑʭ̷̧ʪϩ
˝ͱ͔ɵͱϩࡡɇ͔̋˝ɇɵʪɉ̷̷̋ϩͱϩϩ˵ΐ͔ʭθϑʭ̷̧ʪϩ͔͔࣍̈̈͝Ї͔ࡠߢߩইA࣎ɇі
ɇ̧ϩЇɉ̷̈ϑ͝ɉ̷ɇ̷ɇʀϑͱ͝цɇɵɵ͝ʪ̷͔ʪϑіࢋ
࡙ ̷ʭ˝̧ͱ͝ʒ̈ʀ̈ͱ͝ɉ̷ͷ²ʪɇϩ͔ͷʒɵɇ͝͝ʪ͔ɵͱʀϑɉϩ̧͔̈ʪ̷ʪ˝̷ʪЭʪ˝ΐϩࡡ˵ɇɇ
ɵʪɉ̷̷̋ϩͱϩϩ˵ΐ͔ʭθϑʭ̷̧ʪϩɇ̷ɇʀϑͱ͝цɇɵɵɇіɇ̧ϩЇɉ̷̈ϑ͝ɉ̷ࢋ
– ƟɉЭЭʪіʭθ̷ΐࡠĘцͱ͔̟ɇ͔ʪ˝ʪ˝ц͔ɉϑЇϩɉ͝ϩ΂ɵɵϑі΂θɇ²ΐ͔ʭθϑʭ̷̧ʪϩ
˝ͱ͔ɵͱϩࡡɇ͔̋˝ɇɵʪɉ̷̷̋ϩͱϩϩ˵ΐ͔ʭθϑʭ̷̧ʪϩ͔࣍ɇӱ͔Ї͔ࡠߤߡইA࣎ɇі
ɇ̧ϩЇɉ̷̈ϑ͝ɉ̷͔ɇ˝ɇϑɇɵɵ͝ʪ̷͔ʪϑіࢋ
࡙ ˜ɇ͔͝ͷʒɵɇ͝ϑʪ͔ɇ˵Рϩʭϑࡡϑʪ͔Χʪʒ̈˝ɇ˙Рϩʭϑ͝ʪ͔͔Р̧΂ʒ̧̈ࢋǤɉ̷ɇϑϑіɇɇ
Aͱͱ̷ࡡ²ʪɇϩࡡЇϩͱࡡЭɇ˝цUθц͔ͷʒͱϩࢋ
࡙ k̷̷ʪ͝ΐθ̈ііʪࡡ˵ͱ˝цɇ̷ʪЭʪ˝ΐϑіРθΐ͝ʪ͔ϩ΂͔ΐʒ΂ϩϩࣗʪʪ̷ɇΧͱθϩͷ̷ࢋΧͱθͱϑ
ϑіРθΐʀϑ΂̧̧ʪ͝ϩ˵ʪϩ̈ɇ˵Рϩΐࣗʭϑ˙Рϩΐϩʪ̷̟ʪϑ̋ϩ͔ʭ͝цϩࢋŵʪ͝ʒϑіʪθʪϑʪ͝ϩ̈ϑіϩ̋ϩϑɇ
͔ʪ˝ɇ̷ʪЭʪ˝ΐϑіРθΐϩࢋ
࡙ Ęʪϩɇ̧ɇθ̟ɇ̷ʪɇ̧А̷ϩʭθ̈ʪ˝цϑʭ˝ʪϩࡡɇ̧΂іʪ̷ʭɵʪ͝ϩɇ̷ɉ̷˵ɇϩͷʪϑʪϩ̷ʪ˝ʪϑ
ɇ̧ɇʒɉ̷цͱ̧ɇϩΧʪʒ̈˝ϩɉЭͱ̷̋ϩϑɇʪ̷ࢋ
࡙ ̧А̷ϩʭθ̈ʪ˝цϑʭ˝ʪϩʪ˝ц̟ͷ̷ϑіʪ̷̷ΐіΐ˵ʪ̷цʪ͝ɉ̷̷̋ϩϑɇ˙ʪ̷ࢋçʪθА̷̟ʪɇ̧΂іЭʪϩ̷ʪ͝
͝ɇΧϑЇ˝ɉθіɉϑ͝ɇ̧̧̈ϩʪϩϩࡡЭɇ˝цɇ˙Рϩΐɵʪθʪ͝ʒʪіʭϑʪ̧˵ʪі̧΂іʪ̷̈˵ʪ̷цʪ̧ʪϩࢋ
࡙ ˜ʭ͝цЭʭʒΐɇ͝цɇ˝˝ɇ̷ϩɇ̧ɇθ̟ɇ̷ʪɇ̧А̷ϩʭθ̈ʪ˝цϑʭ˝ʪϩࡡ˵ͱ˝ц͔ʪ˝ͷЭ̟ɇɇіϩɇ
̧΂іЭʪϩ̷ʪ͝͝ɇΧϑЇ˝ɉθіɉϑϩͷ̷ࢋ
࡙ ²ɇɇɵʪ̷ϩʭθ̈ʪ˝цϑʭ˝ʪϩ̧΂іЭʪϩ̷ʪ͝͝ɇΧϑЇ˝ɉθіɉϑ͝ɇ̧̧̈ϩʪϩϩ˵ʪ̷цθʪ
ϩʪ̷ʪΧ̋ϩʪϩϩʪࡡ˵Љііɇʪ̷ɇіɇɵ̷ɇ̧ͱ̧˙А˝˝΂͝цʪ̈ϩࢋ
18 Magyar
Probléma
Megoldás
A légkondicionáló
rendellenes
˵ɇ͝˝ͱ̧ɇϩɵͱʀϑɉϩ̧̈ࢋ
࡙ 9̈іͱ͝цͱϑ̧΂θА̷͔ʭ͝цʪ̧̧΂і΂ϩϩ̧࣍А̷΂͝΂ϑʪ͝ࡡ˵ɇɇ̧А̷ϑΐ˵ΐ͔ʭθϑʭ̷̧ʪϩߣߡ
ইAࣗ͝ɉ̷ɇ̷ɇʀϑͱ͝цɇɵɵ࣎ɇ˵Рϩΐ̧΂іʪ˝̷ʭ˝̧ͱ͝ʒ̈ʀ̈ͱ͝ɉ̷ͷ͝ɵʪ̷Ӓ̷ɉθɇ̷͔ɉϑɇ
ϑͱθɉ͝ϑїϑіʪ˝ΐࡡ͔ͱθɇ̷̟ͷЭɇ˝цʀϑͱɵɵɇ͝ͷ˵ɇ͝˝˵ɇ̷̷˵ɇϩͷࢋkіɇϑіͱ̧ɉϑͱϑ
͔Р̧΂ʒʭϑθʭϑіʪࢋ
࣍9ʪ̧ɇΧʀϑͱ̷ɉϑ࣎˝ͱ͔ɵ͔ʪ˝͝цͱ͔ɉϑɇʪϑʪϩʭ͝ɇ
࡙ ϩɉӬθɉ͝ц̋ϩͷ͝ɇ
̷ʭ˝̧ͱ͝ʒ̈ʀ̈ͱ͝ɉ̷ͷɵʪ̷ϑʪ̟ʭɵʪ͝ɇі̷ʪʪθʪϑіϩΐϑїЭɇϩϩцЉɵͷ̷іɇ̟˵ɇ̷̷ɇϩϑї̧ࢋkіɇ̟
ɇϑіͱ̧ɉϑͱϑ͔Р̧΂ʒʭϑθʭϑіʪࢋ
Kellemetlen szagok
̟ɉθ̟ɉ̧ɉϩɇϑіͱɵɉϩࢋ
࡙ ²ɇɇ̷ʭ˝̧ͱ͝ʒ̈ʀ̈ͱ͝ɉ̷ͷϩ˙Аϑϩ΂ϑ˵ʪ̷цʪ͝Аіʪ͔ʪ̷ϩʪϩ̧̈ࡡЭɇ˝ц˵ɇ̧̋ЭА̷θΐ̷
ϑіɇ˝ͱ̧ɉθɇ̷͔ɇ͝ɇ̧ɵʪࡡϑіʪ̷̷ΐіϩʪϑϑʪ̧͔̈ʪ˝˙ʪ̷ʪ̷ΐʪ͝ɇ˵ʪ̷ц̈ϑʭ˝ʪϩࢋ
࡙ ²ɇɇɵʪ̷ϩʭθ̈˵ΐ͔ʭθϑʭ̷̧ʪϩʭϑΧɉθɇϩɇθϩɇ̷ͱ͔ʪ˝цɇθɉ͝ϩ͔ɇ˝ɇϑࡡߢࣗߣͷθɉ͝
̧ʪθʪϑіϩА̷A̷ʪɇ͝Эɇ˝ц˜ɇ͔͝ͷʒɵɇ͝Аіʪ͔ʪ̷ϩʪϑϑʪɇ̷ʭ˝̧ͱ͝ʒ̈ʀ̈ͱ͝ɉ̷ͷϩࢋ
࡙ ²ɇ˵Їіɇ͔ͱϑɇɵɵ̈ʒʪ̈˝͝ʪ͔˵ɇϑі͝ɉ̷ϩɉ̧ɇ̷ʭ˝̧ͱ͝ʒ̈ʀ̈ͱ͝ɉ̷ͷϩࡡϩ̈ϑіϩ̋ϩϑɇ͔ʪ˝
ɇɵʪ̷ϩʭθ̈ʪ˝цϑʭ˝ʪϩࡡ͔ɇ̟ʒɇɵʪ̷ϩʭθ̈ʪ˝цϑʭ˝ɵʪ̷ϑʪ̟ʭ͝ʪ̧̧̈ϑіɉθ̋ϩɉϑɇʭϑɇ
̧ʪ̷̷ʪ͔ʪϩ̷ʪ͝ϑіɇ˝ͱ̧͔ʪ˝ϑіА͝ϩʪϩʭϑʪʭθʒʪ̧ʭɵʪ͝ߤࣗߥͷθɉ̧͝ʪθʪϑіϩА̷˜ɇ͝
͔ͷʒɵɇ͝Аіʪ͔ʪ̷ϩʪϑϑʪɇ̷ʭ˝̧ͱ͝ʒ̈ʀ̈ͱ͝ɉ̷ͷϩࢋ
࡙ ²ɇɇΧͱθʪ̷ϩ΂͔̋ϩʪϩϩʪɇ̷ʪЭʪ˝ΐϑіРθΐϩࡡϩ̈ϑіϩ̋ϩϑɇɇіϩ͔ʪ˝ࢋ
ΐі̧ʭΧіΐʒ̧̈ɇ
ɵʪ̷ϩʭθ̈ʪ˝цϑʭ˝ʪ͝ࢋ
࡙ Ɵʭ̷ʪ͝ࡡɇ̧͔̈ͱθɇɵʪ̷ϩʭθ̈Χɉθɇϩɇθϩɇ̷ͱ͔͔ɇ˝ɇϑࡡɇ̟ʭ˝ϩʪ̷ʪ̋͝ϩΐ˙Ї̧͝ʀ̈ͷ
˵ɇϑі͝ɉ̷ɇϩɇϑͱθɉ͝˝ΐі̧ʭΧіΐʒ˵ʪϩɇ̷ʪЭʪ˝ΐ̧͔̈ʪ͝ʪϩ̧΂θА̷ࢋkіɇϑіͱ̧ɉϑͱϑ
͔Р̧΂ʒʭϑθʭϑіʪࢋ
A kültéri egység
ventilátora a
légkondicionáló
kikapcsolását
̧΂Эʪϩΐʪ̈͝ϑϩͱЭɉɵɵ
͔Р̧΂ʒ̧̈ࢋ
࡙ ²ɇ̧̧̈ɇΧʀϑͱ̷ϩɉ̧ɇ̷ʭ˝̧ͱ͝ʒ̈ʀ̈ͱ͝ɉ̷ͷϩࡡʪ̷ΐ˙ͱθʒЇ̷˵ɇϩࡡ˵ͱ˝цɇ̧А̷ϩʭθ̈ʪ˝цϑʭ˝
Эʪ͝ϩ̷̈ɉϩͱθɇɇ˵Рϩΐ̧΂іʪ˝ࣗ˝ɉіɉ̷ϩɇ̷̧ʪ̷ϩʪϩϩіɇ̟ͱ̧ʀϑ΂̧̧ʪ͝ϩʭϑʪʭθʒʪ̧ʭɵʪ͝
ϩͱЭɉɵɵ͔Р̧΂ʒ̧̈ࢋkіɇϑіͱ̧ɉϑͱϑ͔Р̧΂ʒʭϑθʭϑіʪࢋ
A kültéri egység
ʀϑΐʀϑɇϩ̷ɇ̧ͱіɉϑɇ̈ɵͷ̷
Э̋іʀϑ΂Χ΂˝ࢋ
࡙ çͱ͝ʒʪ͝іЭ̋і˵ɇ̷͔ͱіͷʒ˵ɇϩ˙ʪ̷ɇ˵ΐ͔ʭθϑʭ̷̧ʪϩ̧А̷΂͝ɵϑʭ˝͔̈ɇϩϩࢋkіɇ
ϑіͱ̧ɉϑͱϑ͔Р̧΂ʒʭϑθʭϑіʪࢋ
ΐі̧ʭΧіΐʒ̧̈ɇ
̧А̷ϩʭθ̈ʪ˝цϑʭ˝ʪ͝ࢋ
࡙ Ɵʭ̷ʪ͝ࡡɇ̧͔̈ͱθɇ̷ʭ˝̧ͱ͝ʒ̈ʀ̈ͱ͝ɉ̷ͷϩ²ʪɇϩ͔ͷʒɵɇ͝˵ɇϑі͝ɉ̷̟ɉ̧ࡡɇ˙ɇ˝ц
˵ΐʀϑʪθʭ̷ΐ͝ϩ΂θϩʭ͝ΐ͔ʪ˝ͱ̷Эɇʒɉϑɇ̧ͱθ˝ΐі̧ʪ̷ʪϩ̧ʪі˵ʪϩࢋkіɇϑіͱ̧ɉϑͱϑ
͔Р̧΂ʒʭϑθʭϑіʪࡡ͝ʪ͔͔ʪ˝˵̈ɵɉϑͱʒɉϑЭɇ˝цϩРіʪϑʪϩࢋ
Magyar 19
Tisztítás és karbantartás
Ęʪ͔ʪ̷ʭ˝˵РЭ΂ϑ
Эɇ˝ц͔ʪ̷ʪ˝ɇ̷ʪЭʪ˝ΐࢋ
࡙ ˵Рϩΐࣗʭϑ˙Рϩΐϩʪ̷̟ʪϑ̋ϩ͔ʭ͝ц͔ɇӱ͔ɇ̷̈іɉ̷ɉϑɇʭθʒʪ̧ʭɵʪ͝іɉθ̟ɇɵʪɇі
ɇɵ̷ɇ̧ͱ̧ɇϩʭϑɇіɇ̟ϩͷ̧ɇϩࢋ
࡙ ²ɇ̷ʪɉ̷̷ϩࡡ͔ɇ̟ʒΧʪʒ̈˝ɇіͱ͝͝ɇ̷Љ̟θɇ̈͝ʒЇ̷ϩɇAͱͱ̷͔ͷʒࡡɇ̷ʭ˝̧ͱ͝ʒ̈ʀ̈ͱ͝ɉ̷ͷ
̧΂θА̷ɵʪ̷А̷ߤΧʪθʀʪ̷ϩʪ̷ϩʭЭʪ̷˵̈ʒʪ˝̷ʪЭʪ˝ΐϩɵͱʀϑɉϩ̧̈ࡡ˵ͱ˝ц͔ʪ˝ͷЭ̟ɇɇ
̧А̷ϩʭθ̈ʪ˝цϑʭ˝̧ͱ͔Χθʪϑϑіͱθɉϩࢋ
࡙ ̷ʭ˝̧ͱ͝ʒ̈ʀ̈ͱ͝ɉ̷ͷ͝ʪ͔ɇіͱ͝͝ɇ̷ɇ²ʪɇϩ͔ͷʒʪ̷̈͝ʒЇ̷ɉϑɉϩ̧΂Эʪϩΐʪ͝
ɵͱʀϑɉϩ̟ɇ̧̈ɇ͔ʪ̷ʪ˝̷ʪЭʪ˝ΐϩࡡ˵ͱ˝ц͔ʪ˝ʪ̷ΐііʪɇ˵̈ʒʪ˝̷ʪЭʪ˝ΐ̧ʪіʒʪϩ̈
̧̈ɉθɇ̷͔ɉϑɉϩࢋ
࡙ ²ɇϩЉ̷ϑɉ˝ͱϑɇ͝˵ͱϑϑіЉɇ˵Рϩΐ̧΂іʪ˝ࣗʀϑΐࡡ̷ʪʀϑ΂̧̧ʪ͝˵ʪϩɇ˵Рϩΐࣗʭϑ
˙Рϩΐϩʪ̷̟ʪϑ̋ϩ͔ʭ͝цࢋĘʪ˵ɇϑі͝ɉ̷̟ͱ͝ɇ͔ʪ˝ʪ͝˝ʪʒʪϩϩ͝ʭ̷˵ͱϑϑіɇɵɵʀϑ΂Эʪϩࢋ
Ã͝˙ͱθ͔ɉʀ̈ͷ̧ɇ˵Рϩΐ̧΂іʪ˝θΐ̷
˙ʪ̷˵ɇϑі͝ɉ̷ϩ˵Рϩΐ̧΂іʪ˝θʪЭͱ͝ɇϩ̧ͱіͷ˙ͱ͝ϩͱϑϑіɇɵɉ̷цͱіɉϑ̈̈͝˙ͱθ͔ɉʀ̈ͷ̧
ϩʪθ͔ʭ̧˙̷Їͱθϩɇθϩɇ̷͔ЉАЭʪ˝˵ɉі˵ɇϩɉϑЉ˝ɉіͱ̧ɇϩϩɇθϩɇ̷͔ɇіࢋĘʪʪ͝˝ʪʒ̟ʪɇ˝ɉіͱ̧ɇϩɇ̷ʭ˝̧΂θɵʪ࡭
VIGYÁZAT!
࡙ ²ɇɇθʪ͝ʒϑіʪθ̷ʪ˝ɇ̷ɉɵɵߦϩAĮ2ʪ˙̷Їͱθϩɇθϩɇ̷͔ЉАЭʪ˝˵ɉі˵ɇϩɉϑЉ˝ɉіͱ̧ɇϩϩɇθϩɇ̷͔ɇіࡡɇ̧̧ͱθ̷ʪ˝ɇ̷ɉɵɵ
ߢߣ˵ɇЭͱ͝ϩɇʪ̷̷ʪ͝ΐθ̈ї̧͝ʪ̷̷ɇθʪ͝ʒϑіʪθϩϑїЭɉθ˝ɉϑϑіʪ͔Χͱ͝ϩ̟ɉɵͷ̷ࡡɇіߦߢߨࢥߣߡߢߥϑіɉ͔Љθʪ͝ʒʪ̷ʪϩ
ʭθϩʪ̷͔ʭɵʪ͝ࢋkіϩɇϩʪЭʭ̧ʪ͝цϑʭ˝ʪϩʀϑɇ̧ϑіɇ̧̧ʭΧіʪϩϩϑіʪ͔ʭ̷ціʪϩЭʭ˝ʪі˵ʪϩ̈ࢋ˙ʪ͝ϩ̈ʪϑʪϩɵʪ͝ɇ
ϩʪ̷ʪΧ̋ϩΐϑіʪ͔ʭ̷ц͝ʪ̧࣍Эɇ˝цɇЭʭ˝ϑΐʪ̷̷ʪ͝ΐθіʭϑʭθϩ˙ʪ̷ʪ̷ΐϑϑіʪ͔ʭ̷ц͝ʪ̧࣎ɵ̈іϩͱϑ̋ϩɇ̈͝ɇ̧ʪ̷̷ʪ˝ц
̧ɇθɵɇ͝ϩɇθϩɉϑ̈͝ɇΧ̷ͷϩࡡɇ͔ʪ̷цɵʪ͝θ΂˝і̋ϩʪ̈͝ʪ̧ʪ̷̷͔̈͝ʒʪ͝ࡡɇіkƸŵijťÃťŵøđkĘƟmƊƟĘAƊ
ߦߢߨࢥߣߡߢߥࢥkƸ࣍ߣߡߢߥࢋɉΧθ̷̈̈ϑߢߧࢋ࣎˙̷Їͱθϩɇθϩɇ̷͔ЉАЭʪ˝˵ɉі˵ɇϩɉϑЉ˝ɉіͱ̧θɇЭͱ͝ɇϩ̧ͱіͷθʪ͝ʒʪ̷ʪϩʪɉ̷ϩɇ̷
ʪ̷ΐ̋θϩ̈͝˙ͱθ͔ɉʀ̈ͷϩࢋ
²Рϩΐ̧΂іʪ˝ϩ̋ΧЇϑɇ
GWP érték
R-410A
2088
࡙ Ǯťࡠ̷ͱɵɉ̷̈ϑ˙ʪ̷͔ʪ̷ʪ˝ʪʒʭϑ̈Χͱϩʪ͝ʀ̈ɉ̷
࡙ ç̈ϑіɉ͔̋ϩɉϑɇࡠϩAĮ2ʪࡠ̧˝уǮťࢥߢߡߡߡ
Tisztítás és karbantartás
20 Magyar
Jegyzet
Tisztítás és karbantartás
Magyar 21
KÉRDÉS VAGY ÉSZREVÉTEL ESETÉN:
ORSZÁG
TELEFONÁLJON
VAGY KERESSE FEL HONLAPUNKAT
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
GERMANY
06196 77 555 66 *HHP
06196 77 555 77 *OTH
www.samsung.com/de/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800,7267864)
www.samsung.com/it/support
SPAIN
0034902172678
[HHP] 0034902167267
www.samsung.com/es/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
BELGIUM
02-201-24-18
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/be_fr/support (French)
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
POLAND
Uʪʒц̧ͱиɇ͝ɇ̈͝˙ͱ̷̈̈͝ɇʒͱͱɵϑ͐Ї˝̈іɇΧцϩɇ͞ʒͱϩцʀіɦʀцʀ˵ϩʪ̷ʪ˙ͱ͝ͷи
̧ͱ͔ͷθ̧ͱицʀ˵ࡠߩߡߢࣗߧߨߣࣗߧߨߩࡐ̷Їɵफ़ߥߩߣߣߧߡߨࣗߪߤࣗߤߤࡐ
www.samsung.com/pl/support
ࡐ̧࣍ͱϑіϩΧͱ͐ɦʀіʪ̈͝ɇиʪʒ͐Ї˝ϩɇθц˙цͱΧʪθɇϩͱθɇ࣎
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
AUSTRIA
[Only for KNOX customers] 0800 400848
[Only for Premium HA] 0800-366661
www.samsung.com/at/support
[Only for Dealers] 0810-112233
SWITZERLAND
CZECH
SLOVAKIA
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
800 - SAMSUNG
(800-726786)
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
иииࢋϑɇ͔ϑЇ͝˝ࢋʀͱ͔ࢥʀіࢥϑЇΧΧͱθϩ
www.samsung.com/sk/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
SLOVENIA
ߡߩߡߧߪߨߣߧߨ࣍ɵθʪіΧ̷ɇʄ͝ɇϕϩʪӬ̷̧ɇ࣎
www.samsung.com/si/support
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SERBIA
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
ࡐߤߡߡߡҬԨԽԜԟԼՁԨԫԜՃԜ
ߡߩߡߡߢߢߢߤߢࡡ҈ԨԭԿԺԜՃԽԜՃԨԺԨՇԾԽԽԜԺԯԽԯդ
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/ro/support
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
www.samsung.com/gr/support
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
иииࢋϑɇ͔ϑЇ͝˝ࢋʀͱ͔ࢥ̷ЭࢥϑЇΧΧͱθϩ
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
DB68-07816A-00
Download PDF