Samsung | S1003J | Samsung S1003J Felhasználói kézikönyv

S1005J-01341A-HU
2/28/03 3:22 PM
Mosógép
Használati útmutató
S1005J / S1003J
S805J / S803J
Page 1
S1005J-01341A-HU
2/28/03 3:22 PM
Page 2
Biztonsági figyelmeztetések
Gratulálunk az Ön új Samsung mosógépéhez! E Használati utasítás fontos információkat
tartalmaz a mosógép telepítésérŒl, használatáról és ápolásáról.
Kérjük, szakítson idŒt e Használati útmutató elolvasására, hogy teljesen kihasználhassa a
mosógép nyújtotta elŒnyöket és sok éven keresztül élvezhesse az e mosógép nyújtotta örömöket.
A mosógép használata elŒtt
A csomagolóanyagok veszélyesek lehetnek a gyerekekre, ügyeljen, hogy a
csomagolóanyagokhoz (mıanyagzacskók, polisztirén) ne férhessenek hozzá gyerekek.
A mosógép csak háztartási használatra készült.
A vízcsatlakozást és a villamos csatlakozást szakembernek kell elkészítenie, betartva a
gyártó utasításait (lásd "A mosógép telepítése" fejezetet a 2. oldalon) és a helyi biztonsági
elŒírásokat.
A mosógép bekapcsolása elŒtt el kell távolítani minden csomagolóanyagot és szállítási
rögzítést. EllenkezŒ esetben komolyan károsodhat a mosógép. Lásd a "Szállítási rögzítések
eltávolítása" szakaszt a 3. oldalon).
MielŒtt elŒször ruhát mos a mosógéppel, le kell futtatni a mosógépen egy komplett mosási
ciklust ruha nélkül. Lásd a "Az elsŒ mosás" szakaszt a 7. oldalon.
Biztonsági elŒírások
A mosógép tisztítása vagy karbantartása elŒtt húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból
vagy állítsa a
(Be/Ki) gombot a Ki állásba.
Ügyeljen arra, hogy üresek legyenek a mosandó ruhadarabok zsebei. A kemény, éles
tárgyak, például pénzérmék, biztosítótık, szögek, csavarok vagy kövek súlyosan
károsíthatják a mosógépet.
Használat után húzza ki mindig a hálózati csatlakozót és zárja el a vizet.
MielŒtt kinyitja a mosógép ajtaját, ellenŒrizze, leürült-e a víz! Nem szabad kinyitni az ajtót,
amíg vizet lehet látni.
Macska, kutya vagy kisgyerek bemászhatnak a mosógépbe. EllenŒrizze a mosógépet
minden használat elŒtt.
Mosás közben az üvegajtó nagyon felforrósodik. Tartsa távol a gyerekeket a mıködŒ
mosógéptŒl.
Ne próbálkozzék a mosógép javításával. A nem szakember által elvégzett javítás személyi
sérülést és/vagy még nagyobb kárt okozhat.
Ha megsérült a hálózati csatlakozó vagy a csatlakozókábel, akkor a veszély megszüntetése
érdekében azonnal ki kell azt cseréltetni a szakkereskedŒvel vagy a szervizzel.
A mosógépet szervizelnie csak az erre felhatalmazott szervizközpontnak szabad, és csak
eredeti pótalkatrészeket szabad használni.
● ÕRIZZE MEG E HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT!
S1005J-01341A-HU
2/28/03 3:22 PM
Page 1
Tartalomjegyzék
Biztonsági figyelmeztetés
A mosógép telepítése
A mosógép kicsomagolása
A mosógép áttekintése
Felállítási hely
Állítható lábak beállítása
Szállítási biztosítások eltávolítása
BefolyócsŒ bekötése (Opció)
BefolyócsŒ bekötése
KifolyócsŒ felszerelése
Mosás
A kezelŒegység
Az elsŒ mosás
Mosószer betöltése a mosógépbe
Ruhamosás a "Fuzzy Logic" használatával
ElŒmosás beállítása
Opciók
Mosás kézi beállítással
Késleltetett indítás
Tanácsok és ötletek
Karbantartás
Ha befagyott a víz a mosógépbe
Mosógép külsejének tisztítása
A mosószertartó tisztítása
A szırŒ megtisztítása
A befolyócsŒ szırŒszitájának megtisztítása
Üzemzavarok elhárítása
Problémák és megoldások
Hibajelzések értelmezése
Program táblázat
Függelék
A ruhákba bevarrt gyári címkék magyarázata
Villamos biztonsági figyelmeztetések
Környezetvédelem
MegfelelŒségi nyilatkozat
Mıszaki adatok
borító belsŒ oldala
2
2
2
3
3
3
3
4
4
5
5
7
7
8
9
9
10
10
11
12
12
12
12
13
13
14
14
14
15
16
16
16
17
17
17
SAMSUNG Mosógép Használati útmutató
1
S1005J-01341A-HU
2/28/03 3:22 PM
Page 2
A mosógép telepítése
A mosógép kicsomagolása
Csomagolja ki a mosógépet, ellenŒrizze, nincs-e rajta szállítási sérülés. EllenŒrizze egyúttal a
szállítmány hiánytalanságát is az alábbi ábra szerint. Szállítási sérülés vagy hiány esetén reklamáljon
azonnal a Samsung szakkereskedŒnél.
A mosógép áttekintése
Tetõ
Mosószertartó
KezelŒegység
Ajtó
S1005J
S805J
SzırŒ
Ajtónyitó
Alsó takarólemez
Állítható lábak
Csavarkulcs
KifolyócsŒ
Hidegvíz
befolyócsŒ
KifolyócsŒ-akasztó
Csavarnyílás
kupakok
Hálózati csatlakozót
* (Opció)
Melegvíz
befolyócsŒ
2 SAMSUNG Mosógép Használati útmutató
(Option)
SzırŒbetét
S1005J-01341A-HU
2/28/03 3:22 PM
Page 3
A mosógép telepítése
Felállítási hely
A mosógép felállítási helyének kiválasztásánál ügyeljen az alábbiakra:
A padló legyen kemény, vízszintes (ha a padló nem sík, lásd alább az "Állítható lábak
beállítása" szakaszt).
A mosógép ne legyen közvetlen napsütésnek kitéve.
Legyen megfelelŒ szellŒzés.
A helyiség hŒmérséklete ne csökkenjen 0°C alá.
A mosógép közelében ne legyenek hŒforrások, például kályha.
Vigyázzon arra, hogy a mosógép ne álljon a hálózati csatlakozókábelén.
A szellŒzŒnyílásokat nem szabad eltakarni linóleummal vagy padlószŒnyeggel, ha a mosógépet
linóleummal vagy padlószŒnyeggel borított padlón állítják fel.
Állítható lábak beállítása
Ha egyenetlen a padló, állítsa be a lábakat (ne rakjon fadarabokat vagy egyéb tárgyakat a lábak
alá):
1. Állítsa kézzel a lábat a kívánt magasságba.
2. Húzza meg a kontraanyát a mellékelt csavarkulccsal.
Állítsa a mosógépet egy szilárd, sík felületre.
Ha a mosógép egyenetlen vagy gyenge felületre van felállítva, akkor zajosan vagy rezegve
üzemel. (Csak 1°-os szög megengedett).
Szállítási biztosítások eltávolítása
MielŒtt használatba veszi a mosógépet, távolítsa el a szállítási biztosításként szolgáló öt csavart
a mosógép hátából. E célból:
1.
2.
3.
4.
Oldja meg a csavarokat a mellékelt csavarkulccsal.
Fogja meg a csavarok fejét és húzza ki a csavarokat a lyukon keresztül.
Zárja le a csavarnyílásokat a mellékelt kupakokkal.
Ãrizze meg a csavarokat, hátha késŒbb szállítani kell a mosógépet.
BefolyócsŒ bekötése (Opció)
1. Vegye le az adaptert a befolyócsŒrŒl.
c
2. Oldja meg egy csillag-csavarhúzóval az adapter négy
csavarját. Azután fogja meg az adaptert és forgassa el a
(b) részt a nyíl irányába, hogy 5 mm-es hézag jöjjön
létre.
3. Csatlakoztassa az adaptert a vízcsaphoz a csavarok
meghúzásával.
Azután forgassa el a (b) részt a nyíl irányába és erŒsítse
össze az (a) és (b) részt.
a
4. Csatlakoztassa a befolyócsövet az adapterhez.
Húzza le a befolyócsŒ (c) részét. Ha azután
elengedi a (c) részt, a befolyócsŒ automatikusan
rögzül az adapterben, amikor bekattan a (c) rész.
5. Csatlakoztassa a befolyócsŒ másik végét a mosógép
tetején lévŒ belépŒ vízszelephez.
b
Ha a vízcsap menettel van ellátva, akkor
a
b
csatlakoztassa hozzá a mellékelt ábra szerint a
befolyócsövet.
MEGJEGYZÉS: Ha a csatlakozás elkészítése után víz szivárog a csatlakozási helyeknél, akkor
ismételje meg a megfelelŒ mıveleti lépéseket. A vízbevezetéshez a
legközönségesebb típusú vízcsapot használja. Ha a vízcsap szögletes vagy túl
nagy, vegye ki a távtartógyırıt, mielŒtt bedugja a vízcsapot az adapterbe.
SAMSUNG Mosógép Használati útmutató
3
S1005J-01341A-HU
2/28/03 3:22 PM
Page 4
A mosógép telepítése
BefolyócsŒ bekötése
A befolyócsŒ egyik végét a mosógéphez, a másik végét a vízcsaphoz kell csatlakoztatni.
Vigyázzon, ne feszítse meg a befolyócsövet. Ha túl rövid a befolyócsŒ és Ön nem akarja
közelebb felszerelni a vízcsapot, akkor használjon a befolyócsŒ helyett egy hosszabb,
nyomásálló bekötŒtömlŒt.
A befolyócsŒ bekötésének lépései:
1. Fogja meg a hidegvíz befolyócsŒ L-alakú
karos szerelvényét és csatlakoztassa azt a
mosógép hátoldalán lévŒ hidegvíz belépŒcsonkhoz. Húzza meg kézzel.
2. Csatlakoztassa a hidegvíz befolyócsŒ másik végét egy hidegvízcsaphoz, és húzza meg ezt is
csak kézzel.
Opció: 1. Fogja meg a melegvíz befolyócsŒ L-alakú karos szerelvényét és
csatlakoztassa azt a mosógép hátoldalán lévŒ piros melegvíz
belépŒcsonkhoz. Húzza meg kézzel.
2. Csatlakoztassa a melegvíz befolyócsŒ másik végét egy melegvízcsaphoz és
húzza meg kézzel.
3. Alkalmazzon Y-idomot, ha csak hidegvizet akar használni.
KifolyócsŒ felszerelése
A kifolyócsŒ végével három dolgot lehet csinálni:
Beakasztani a mosdó vagy mosogató szélébe
A kifolyócsŒ végének a padlótól mért 60 és 90
cm közötti magasságban kell lennie. A
kifolyócsŒ végének beakasztásához használja a
mellékelt mıanyag kifolyócsŒ-akasztót. ErŒsítse
az akasztót egy kampóval a falhoz vagy egy
zsinórdarabbal a csaphoz, hogy ne mozoghasson
a kifolyócsŒ.
Bekötni egy mosdó vagy mosogató szifonjába
A bekötési helynek a szifon elŒtt kell lennie, a padlótól legalább 60 cm magasságban.
Bekötni egy szennyvíz-vezetékbe
Egy a padlóban menŒ vízszintes szennyvízvezetékbe való bekötéshez használjon egy 65 cm
magas függŒleges csövet; e csŒ ne legyen rövidebb 60 cm-nél és ne legyen hosszabb 90 cm-nél.
4 SAMSUNG Mosógép Használati útmutató
S1005J-01341A-HU
2/28/03 3:22 PM
Page 5
Mosás
A kezelŒegység
S1005J, S1003J
1. Mosószertartó
2. KezelŒegység
Kijelzi a mosási ciklus hátralévŒ idejét és a hibajelzéseket.
3. Wash (Mosás) gomb
E gomb nyomogatásával állíthatja be Ön a mosási ciklus opcionális részeit.
{Eco+ ➔ Prewash ➔ Soak Wash ➔ Cancel ➔ Eco+}. {Eko ➔ ElŒmosás ➔ Áztatás ➔ Törlés ➔ Eko}
Megjegyzés: Az ElŒmosás/Eko/Áztatás csak a Babaruha, Pamut, Színes ruha, Mıszál vagy
Kényes ruhanemı programoknál használható.
4. Rinse (Öblítés) gomb
E gomb nyomogatásával állíthatja be Ön az öblítési opciókat.
{Water+ ➔ Rinse+ ➔ Water+ + Rinse+ ➔ Cancel ➔ Water+}.
{Víz+ ➔ Öblítés+ ➔ Víz+ + Öblítés+ ➔ Törlés ➔ Víz+}.
5. Spin (Centrifugálás) választógomb
E gomb nyomogatásával választhat Ön a centrifugálási opciók közül.
no: nincs centrifugálás,
no, rh, 400, 600, 800, 1000 rpm
rh: öblítŒvíz a gépben marad
Ha üzem közben nyomja meg azt a gombot, akkor a kijelzŒn megjelenik a választott
centrifuga-fordulatszám.
6. Temperature (HŒmérséklet) választógomb
E gomb nyomogatásával választhat Ön a hŒmérséklet-opciók közül.
(cold water, 30°C, 40°C , 60°C and 95°C). (hideg víz, 30°C, 40°C, 60°C és 95°C)
Ha Ön üzem közben megnyomja ezt a gombot, a kijelzŒn megjelenik a választott
hŒmérséklet.
7. Delay Start (Késleltetett indítás) gomb
E gomb nyomogatásával választhat Ön a késleltetett start opciók közül.
(1 órától 24 óráig, egy órás lépésekkel).
8. Ajtónyitás gomb (S1005J)
E gombbal lehet kinyitni a mosógép ajtaját.
Megjegyzés: Nem nyitható ki az ajtó, amíg nem nyomja meg a
(Be/Ki) gombot.
9. Fuzzy Control forgógomb
Állítsa a forgógombot a nyolc mosóprogram egyikére.
Baby Cotton, Cotton, Colour, Synthetic, Delicate, Wool, Quick, Rinse+Spin, Spin, Drain
Bébiruha, pamut, színes ruha, mıszál, kényes ruhanemı, gyapjú, gyors, öblítés+centrifugálás, centrifugálás, ürítés.
10. Start/Pause (Start/Szünet) gomb
Ezzel a gombbal iktathat Ön be szünetet és indíthatja újra a programot.
11.
(Be/Ki) gomb
E gomb megnyomásával adható hálózati feszültség a mosógépre, ha Ön még egyszer
megnyomja a gombot, kikapcsol a mosógép. Ha Ön hálózati feszültséget ad a mosógépre
és 10 percen keresztül nem nyom meg semmilyen gombot, akkor a vezérlés
automatikusan lekapcsolja a mosógépet a villamos hálózatról.
SAMSUNG Mosógép Használati útmutató
5
S1005J-01341A-HU
2/28/03 3:22 PM
Page 6
Mosás
A kezelŒegység
S805J, S803J
1. Mosószertartó
2. KezelŒegység
Kijelzi a mosási ciklus hátralévŒ idejét és a hibajelzéseket.
3. Wash (Mosás) gomb
E gomb nyomogatásával állíthatja be Ön a mosási ciklus opcionális részeit.
{Eco+ ➔ Prewash ➔ Soak wash ➔ Cancel➔ Eco+}.{Eko+ ➔ ElŒmosás ➔ Áztatás ➔ Törlés ➔ Eko+}
Megjegyzés: Az ElŒmosás csak a Pamut, Színes ruha, Mıszál vagy Kényes ruhanemı
programoknál használható.
4. Rinse (Öblítés) gomb
E gomb nyomogatásával állíthatja be Ön az öblítési opciókat.
{Water+ ➔ Rinse+ ➔ Water+ + Rinse+ ➔ Cancel ➔ Water+}.
{Víz+ ➔ Öblítés+ ➔ Víz+ + Öblítés+ ➔ Törlés ➔ Víz+ }
5. Spin (Centrifugálás) választógomb
E gomb nyomogatásával választhat Ön a centrifugálási opciók közül.
no:nincs centrifugálás, rh:öblítŒvíz a gépben marad
no, rh, 4, 6, 8 (x100 rpm)
Ha üzem közben nyomja meg azt a gombot, akkor a kijelzŒn megjelenik a választott
centrifuga-fordulatszám.
6. Temperature (HŒmérséklet) választógomb
E gomb nyomogatásával választhat Ön a hŒmérséklet-opciók közül.
(cold water, 30°C, 40°C , 60°C and 95°C). (hideg víz, 30°C, 40°C, 60°C és 95°C)
Ha Ön üzem közben megnyomja ezt a gombot, a kijelzŒn megjelenik a választott
hŒmérséklet.
7. Delay Start (Késleltetett indítás) gomb
E gomb nyomogatásával választhat Ön a késleltetett start opciók közül.
(1 órától 24 óráig, egy órás lépésekkel).
8. Ajtónyitás gomb
E gombbal lehet kinyitni a mosógép ajtaját.
Megjegyzés: Nem nyitható ki az ajtó, amíg nem nyomja meg a
(Be/Ki) gombot.
9. Fuzzy Control forgógomb
Állítsa a forgógombot a nyolc mosóprogram egyikére.
Baby Cotton, Cotton, Colour, Synthetic, Delicate, Wool, Quick, Rinse+Spin, Spin, Drain
(Bébiruha, pamut, színes ruha, mıszál, kényes ruhanemı, gyapjú, gyors, öblítés+centrifugálás, centrifugálás, ürítés).
10. Start/Pause (Start/Szünet) gomb
Ezzel a gombbal iktathat Ön be szünetet és indíthatja újra a programot.
11.
(Be/Ki) gomb
E gomb megnyomásával adható hálózati feszültség a mosógépre, ha Ön még egyszer
megnyomja a gombot, kikapcsol a mosógép. Ha Ön hálózati feszültséget ad a mosógépre és 10
percen keresztül nem nyom meg semmilyen gombot, akkor a vezérlés automatikusan
lekapcsolja a mosógépet a villamos hálózatról.
6 SAMSUNG Mosógép Használati útmutató
S1005J-01341A-HU
2/28/03 3:22 PM
Page 7
Mosás
Az elsŒ mosás.
MielŒtt Ön elsŒ ízben ruhát mos, futtasson le egy teljes mosási ciklust ruha nélkül. E célból:
1. Nyomja meg a
(Be/Ki) gombot.
2. Töltsön egy kis mosószert a mosószertartó
rekeszébe.
3.
4.
5.
Nyissa ki a befolyócsŒ elŒtt lévŒ vízcsapot.
Nyomogassa a HŒmérséklet gombot, míg 40°C nem jelenik meg a kijelzŒn.
Nyomja meg a Start/Szünet gombot.
Ezáltal eltávozik a gyári próbaüzemnél a mosógépben maradt víz.
Mosószer betöltése a mosógépbe
1. Húzza ki a mosószertartót.
2. Öntsön mosószert a
.rekeszbe.
3. Öntsön elŒmosószert a
rekeszbe (ha kíván).
4. Öntsön öblítŒszert a
rekeszbe (ha kíván).
*Nem minden típusnál
Meleg víz használata
A melegvízszelep akkor lép mıködésbe, ha Ön legalább 60°C-os vízhŒmérsékletet választ
(60°C vagy 95°C).
SAMSUNG Mosógép Használati útmutató
7
S1005J-01341A-HU
2/28/03 3:22 PM
Page 8
Mosás
Ruhamosás a "Fuzzy Logic" használatával
Az Ön új mosógépével könnyı dolog a ruhamosás a Samsung "Fuzzy Logic" automatikus
vezérlŒrendszerének használatával. Amikor Ön kiválaszt egy mosóprogramot, a gép beállítja a
helyes hŒmérsékletet, mosási idŒt és mosási sebességet.
Ha mosni akar a Fuzzy Logic programokkal:
1. Nyissa ki a befolyócsŒ elŒtti vízcsapot.
2. Nyomja meg a
(Be/Ki) gombot.
3. Nyomja meg az Ajtónyitás gombot (S1005J, S805J).
Megjegyzés: Nem nyitható ki az ajtó, amíg nincs megnyomva a (Be/Ki) gomb.
4. Nyissa ki az ajtót.
5. Rakja be a szennyest egyenként lazán a dobba, ne töltse túl a dobot.
6. Csukja be az ajtót.
7. Töltsön be mosószert, öblítŒszert és elŒmosószert (ha szükséges) a megfelelŒ rekeszbe.
Megjegyzés: ElŒmosás csak a Babaruha, Pamut, Színes ruha, Mıszál és Kényes ruhanemı
esetében lehetséges. ElŒmosásra csak akkor van szükség, ha a ruha nagyon piszkos. Ha Ön
elŒmosást akar használni, olvassa el a "ElŒmosás beállítása" szakaszt a következŒ oldalon.
8. Állítsa a Fuzzy Control forgókapcsolót a mosandó ruha típusának megfelelŒ programra:
Babaruha, Pamut, Színes ruha, Mıszál, Kényes ruhanemı, Gyapjú, Gyors (gyors ciklus),
Öblítés + Centrifugálás, Centrifugálás, Ürítés.
A kijelzŒn világítanak a megfelelŒ jelzŒlámpák.
9. Ezután Ön beállíthatja a mosási hŒmérsékletet, a ventilátor fordulatszámát és a bekapcsolási
késleltetés idejét a megfelelŒ gombokkal.
10. Nyomja meg a Start/Szünet gombot a Fuzzy Control forgógombon és ezzel elkezdŒdik a
mosás. Világít a bekapcsolási késleltetés kijelzŒje és a kijelzŒn megjelenik a hátralévŒ idŒ.
A program lefutása után:
A program teljes befejezése után 10 perccel a vezérlés automatikusan leválasztja a mosógépet a
villamos hálózatról.
1. Nyomja meg az Ajtónyitás gombot (S1005J, S805J).
Megjegyzés: A gép leállása vagy az áramellátás megszakítása után 3 percig nem nyílik ki az
ajtó (S1003J, S803J).
2. Vegye ki a ruhát.
8 SAMSUNG Mosógép Használati útmutató
S1005J-01341A-HU
2/28/03 3:22 PM
Page 9
Mosás
ElŒmosás beállítása
ElŒmosás csak a Bébiruha, Pamut, Mıszál vagy Kényes ruhanemı esetén állítható be.
Ha elŒmosást akar használni:
1. Öntsön be elŒmosószert a mosószertartó
rekeszébe.
2. Válassza ki a kívánt programot (Babaruha, Pamut, Színes ruha, Mıszál vagy Kényes
ruhanemı).
3. Nyomogassa a Mosás, Öblítés vagy Opció gombot, míg ki nem gyullad a "ElŒmosás"
(Prewash) jelzŒlámpa a kezelŒegységen.
4. Nyomja meg a Start/Pause gombot a program elindításához.
Opciók
Water+ + (Víz+)
Ennél az opciónál növelt vízmennyiséggel történik az öblítés.
E funkció bébiruhához használható. Lágy vízvezetéki víznél ajánlható.
Eco+ (Eko+)
Az Eco+ csak a Bébiruha, Pamut, Színes ruha, Mıszál vagy Kényes ruhanemı programoknál
áll rendelkezésre. Ezzel az opcióval csökkenthetŒ a fıtési idŒ és a hŒmérséklet.
Kevéssé szennyezett ruha mosásához ajánlott.
Rinse+ (Öblítés+)
A gép eggyel több öblítést csinál.
A mosási idŒ ennek megfelelŒen meghosszabbodik.
No spin (Nincs centrifugálás)
A program végén az öblítŒvíz leürítése után nem centrifugál a gép.
Rinse Hold (ÖblítŒvíz a gépben marad)
A ruha benne marad az utolsó öblítŒvízben.
A ruha kiszedése elŒtt a "Drain" (Ürítés) vagy a "Spin" (Centrifugálás) programot kell
lefuttatni.
Soak Wash (Áztatás)
Ez az opció erŒsen szennyezett ruhánál ajánlható. A gép 40 percig áztatja a ruhát (a dob
idŒnként megfordul).Az áztatás után a gép lefuttatja a Program választógombbal
beállított programot. Az áztatás funkció nem használható a Wool (Gyapjú) és a Quick
(Gyors) programnál.
Megjegyzés: Az elŒmosás, Eko+ és Áztatás (Prewash, Eco+ és Soak Wash) opciók közül
egyszerre csak egy választható.
SAMSUNG Mosógép Használati útmutató
9
S1005J-01341A-HU
2/28/03 3:22 PM
Page 10
Mosás
Mosás kézi beállítással
Ha Ön kézi beállítással, a Fuzzy Logic nélkül akar mosni, akkor járjon el az alábbiak szerint:
1. Nyissa ki a vízcsapot a befolyócsŒ elŒtt.
2. Nyomja meg a
(Be/Ki) gombot a mosógépen.
3. Nyomja meg az Ajtónyitás gombot (S1005J, S805J).
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Megjegyzés: Nem nyitható ki az ajtó, amíg nincs megnyomva a (Be/Ki) gomb.
Nyissa ki az ajtót.
Rakja be a mosandó ruhát egyenként, lazán a dobba, ne töltse túl a dobot.
Csukja be az ajtót.
Öntsön be mosószert, és ha szükséges, öblítŒszert vagy elomosószert a megfelelŒ
rekeszekbe.
Állítsa be a mosási hŒmérsékletet a Temperature gomb nyomogatásával.
(hideg víz, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C).
Válassza ki a centrifugálás kívánt módját a Spin gomb nyomogatásával [no, rh, 400, 600,
800, ... fordulat/perc (rpm)].
Megjegyzés: Az "rh" programnál az utolsó öblítŒvíz a gépben marad.
no: Nincs centrifugálás, rh: ÖblítŒvíz a gépben marad.
10. Nyomogassa a Wash, Rinse vagy Option gombot, míg meg nem jelenik a kívánt funkció:
Prewash (csak bébiruhánál, pamutnál, színes ruhánál, mıszálnál, kényes ruhanemınél),
Water+, Rinse+, Eco+, Soak Wash
11. Nyomja meg a Start/Pause gombot, hogy elinduljon a gép.
Ha véget ért a mosás:
1. Nyomja meg az Ajtónyitás gombot (S1005J, S805J).
Megjegyzés: A gép leállása vagy az áramellátás megszakítása után 3 percig nem nyílik
ki az ajtó (S1003J, S803J).
2. Vegye ki a ruhát.
Késleltetett indítás
(S1005J, S1003J, S805J, S803J)
Ön beállíthatja úgy a mosógépet, hogy késŒbb kezdjen el mosni. A késleltetési idŒt 1 és 24 óra
között állíthatja be (1 órás lépésekben).
A késleltetett indításhoz járjon el az alábbiak szerint.
1. Állítsa be kézzel vagy automatikusan a mosógépet a mosandó ruhának megfelelŒen.
2. Nyomogassa a Delay Start gombot, míg meg nem jelenik a kívánt késleltetési idŒ.
3. Nyomja meg a Start/Pause gombot. Kigyullad a késleltetett indítás kijelzŒje, és az óra
elkezd visszaszámlálni a bekapcsolási idŒig.
4. Ha törölni akarja a késleltetett indítás beállítást, nyomja meg a (Be/Ki) gombot, majd
kapcsolja be újra a mosógépet.
10 SAMSUNG Mosógép Használati útmutató
S1005J-01341A-HU
2/28/03 3:22 PM
Page 11
Mosás
Tanácsok és ötletek
A szennyes szortírozása: Válogassa szét a szennyest az alábbiak szerint:
A ruha anyaga szerint: Különítse el a pamutot, a kevertszálas ruhát, a mıszálast, a
selymet, a gyapjút és a rayont.
Szín szerint: Különítse el a fehéreket és a színeseket. Mossa külön az új, színes
ruhadarabokat!
Méret szerint: Ha különbözŒ méretı ruhadarabokat mos együtt, akkor jobb lesz a
mosóhatás.
Érzékenység szerint: A kényes ruhadarabokat, tehát a tiszta pamutot, a függönyöket
és a selyem ruhadarabokat mossa külön a Delicate (Kényes ruhanemı) programmal.
Nézze meg a ruhadarabba bevarrt címkét és a függelékben található magyarázatot.
Zsebek kiürítése: A pénzérmék, biztosítótık és hasonló tárgyak károsíthatják a szövetet,
árthatnak a mosógép dobjának és a víztartálynak.
RögzítŒelemek: Húzza be a cipzárokat és gombolja be a gombokat, kapcsolja be a kapcsokat;
húzza össze a laza szíjakat vagy szalagokat.
Pamut elŒmosása: Az Ön új mosógépe, a modern mosószerekkel használva tökéletes
mosóhatást biztosít, ezáltal energiát, idŒt, vizet és mosószert takarít meg. Ha azonban a
mosandó pamut nagyon piszkos, alkalmazzon elŒmosást egy protein-alapú mosószerrel.
Ruhaadag: Ne töltse túl a mosógépet, mert nem tisztul meg a ruha. Ne lépje túl az alábbi
táblázatban felsorolt ruhaadagokat.
Ruha anyaga
Bébiruha
Színes ruha/Pamut
- átlagosan/kissé szennyezett
- erŒsen szennyezett
Mıszál
Kényes ruhanemı
Gyapjú
Adag tömege
2.0 kg
3.5 kg
3.5 kg
2.0 kg
1.5 kg
1.5 kg
Mosószerek: Az alkalmazandó mosószer típusa függ a ruha anyagától (bébiruha, pamut,
mıszál, kényes ruhanemı, gyapjú), színétŒl, a mosási hŒmérséklettŒl, a szennyezŒdés
mértékétŒl és típusától. Mindig csak automata mosógépekhez alkalmas mosószereket
használjon.
Tartsa be a mosószer gyártójának adagolási utasítását, melynél figyelembe kell venni a ruha
súlyát, a szennyezettség mértékét és a víz keménységét. Ha Ön nem tudja, hogy mekkora a víz
keménysége az Önök körzetében, érdeklŒdjék a vízmıveknél.
Megjegyzés:
A mosószereket és az adalékanyagokat tartsa száraz, biztonságos helyen, hogy gyerekek ne
férhessenek hozzá.
SAMSUNG Mosógép Használati útmutató
11
S1005J-01341A-HU
2/28/03 3:22 PM
Page 12
Karbantartás
Ha befagyott a víz a mosógépbe
Ha a hŒmérséklet a fagypont alá csökkent és befagyott a víz a mosógépbe:
1. Húzza ki a hálózati csatlakozót.
2. Öntsön forró vizet a befolyócsŒ elŒtti vízcsapra, hogy le lehessen venni a befolyócsövet.
3. Vegye le a befolyócsövet és rakja be meleg vízbe.
4. Öntsön forró vizet a mosógép dobjába és hagyja benne 10 percig.
5. Kösse vissza a befolyócsövet a vízcsaphoz és ellenŒrizze, normálisan mıködik-e a
vízbelépés és a leürítés.
Mosógép külsejének tisztítása
1.
2.
3.
Törölje át egy mosogatószerrel átitatott nedves ronggyal a mosógép külsŒ felületeit, így
a kezelŒegységet is. Ne használjon koptató hatású tisztítószert.
Törölje át egy száraz ronggyal a felületeket.
Ne öntsön vizet a mosógépre.
A mosószertartó tisztítása
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nyomja meg a kioldókart a
mosószertartóban és húzza ki a
mosószertartót.
Vegye ki a dugót a
rekeszbŒl.
Mosogassa el folyó vízben a
mosószertartót.
Tisztítsa meg a tartó hornyát egy régi
fogkefével.
Rakja vissza a dugót (óvatosan a helyére
illesztve) és rakja be a folyékony mosószer választófalat a tartóba.
Rakja vissza a tartót a helyére.
Futtasson le egy öblítŒ programot üres dobbal.
12 SAMSUNG Mosógép Használati útmutató
S1005J-01341A-HU
2/28/03 3:22 PM
Page 13
Karbantartás
A szırŒ megtisztítása
Tisztítsa meg a szırŒt évente kétszer vagy háromszor.
1. Vegye le az alsó takarólemezt a mosógép homlokfalán.
2. Csavarja ki balra a leürítŒdugót és engedje ki az összes vizet.
3. Csavarja ki a szırŒt és vegye ki.
4. Tisztítsa meg a szırŒt. EllenŒrizze, nincs-e dugulás a szivattyú járókerekénél. Szerelje
vissza a szırŒt.
5. Szerelje vissza az alsó takarólemezt.
A befolyócsŒ szırŒszitájának megtisztítása
Tisztítsa meg a befolyócsŒ szırŒszitáját évente legalább egyszer, vagy ha az alábbi hibajelzés
jelenik meg a kijelzŒn:
A tisztításhoz járjon el az alábbiak szerint:
1. Zárja el a vízcsapot a befolyócsŒ elŒtt.
2. Szerelje le a befolyócsövet a mosógép hátoldaláról.
3. Vegye ki óvatosan egy laposfogóval a szırŒszitát a befolyócsŒ végébŒl és mossa ki.
Tisztítsa meg a menetes csatlakozó belsejét és külsejét is.
4. Rakja vissza a szırŒszitát a helyére.
5. Szerelje vissza a befolyócsövet a mosógép hátoldalára.
6. Nyissa ki a vízcsapot és nézze meg, nincs-e szivárgás a csatlakozásoknál.
SAMSUNG Mosógép Használati útmutató
13
S1005J-01341A-HU
2/28/03 3:22 PM
Page 14
Üzemzavarok elhárítása
Problémák és megoldások
A mosógép nem indul el
EllenŒrizze, be van-e jól csukva az ajtó.
EllenŒrizze, be van-e dugva a hálózati csatlakozót.
EllenŒrizze, nyitva van-e a vízcsap.
EllenŒrizze, megnyomta-e a Start/Pause gombot.
A mosógépbe nem folyik be víz
EllenŒrizze, nyitva van-e a vízcsap.
EllenŒrizze, nem fagyott-e el a befolyócsŒ.
EllenŒrizze, nem tört-e meg a befolyócsŒ.
EllenŒrizze, nem dugult-e el a befolyócsŒnél lévŒ szırŒszita.
Mosószer maradt a mosószertartóban a mosás után
EllenŒrizze, elég nagy víznyomással üzemel-e a mosógép.
Rakja a mosószereket a mosószertartó belsŒ végébe (a külsŒ szélétŒl távol).
A mosógép rezeg vagy túl zajos
EllenŒrizze, vízszintes felülten áll-e a mosógép. Ha nem, állítsa vízszintbe a mosógépet az
állítható lábak segítségével (lásd a 3. oldalt).
EllenŒrizze, nincsenek-e még bent a szállítási rögzítésként szolgáló csavarok (lásd a 3.
oldalt).
EllenŒrizze, nem ér-e hozzá egy idegen tárgyhoz a mosógép.
EllenŒrizze, ki van-e egyensúlyozva a dobban lévŒ ruha.
A mosógép nem ürül le és/vagy nem centrifugál
EllenŒrizze, nem nyomódott-e össze vagy nem tört-e meg a kifolyócsŒ
EllenŒrizze, nem dugult-e el a befolyócsŒ szırŒszitája (lásd az elŒzŒ oldalt).
Nem mıködik az Ajtónyitás gomb (S1005J, S805J)
1.
2.
3.
4.
Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a konnektorból.
Zárja el a befolyócsŒ elŒtti vízcsapot.
Pattintsa le egy csavarhúzóval az alsó takarólemezt.
Keresse meg a narancsszínı mıanyagfület és húzza elŒre,
hogy kinyíljon az ajtó.
Hibajelzések értelmezése
Hibajelzés
TeendŒ
Csukja be az ajtót.
EllenŒrizze, nyitva van-e a vízcsap.
EllenŒrizze a víznyomást.
Tisztítsa meg a szırŒt.
EllenŒrizze, jól van-e felszerelve a kifolyócsŒ.
A dobban lévŒ ruha nincs kiegyensúlyozva; válassza szét az
összegubancolódott ruhadarabokat.
Ha csak egyetlen ruhadarabot mos, például egy fürdŒ-köpenyt
vagy egy farmert, lehet, hogy az utolsó centri-fugálás nem lesz
tökéletes és az "E4" hibajelzés jelenik meg a kijelzŒn.
EllenŒrizze, nincs-e túl alacsonyan a kifolyócsŒ vége.
EllenŒrizze, nem merül-e vízbe a kifolyócsŒ vége.
MielŒtt kihívja Ön a szervizt:
1. Próbálja meg megszüntetni a problémát (lásd az "Üzemzavarok elhárítása" szakaszt ezen
az oldalon.
2. Indítsa el újra a programot, hátha nem ismétlŒdik meg a hiba.
3. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a szervizhez.
14 SAMSUNG Mosógép Használati útmutató
S1005J-01341A-HU
2/28/03 3:23 PM
Page 15
Program táblázat
PROGRAM
Max
adag
MOSÓSZER ÉS
ADALÉKOK
(kg) ElŒmo-
HŒmér-séklet
(MAX)
Mo- ÖblítŒºC
Centrifugálási
fordulatszám
S1005J
S805J
S1003J
S803J
Késlel Funkció
tetett
Villa-
Víz- mos
töltet energia
start
ElŒmosás (l)
(kWh)
sás
sás
szer
Baby Cotton 2.0
Bébi ruha
✽
igen
✽
95
800
800
✽
✽
46
1.32
Cotton
Pamut
3.5
✽
igen
✽
95
1000
800
✽
✽
49
1.49
Colour
3.5
Színes ruha
✽
igen
✽
60
1000
800
✽
✽
43
0.8
Synthetic
Mıszál
2.0
✽
igen
✽
60
800
800
✽
✽
49
0.58
Delicate
Kényes
ruhanemı
1.5
✽
igen
✽
40
600
600
✽
✽
39
0.32
Wool
Gyapjú
1.5
-
igen
✽
40
400
400
✽
-
37
0.26
Quick
Gyors
1.5
-
igen
✽
40
1000
800
✽
-
31
0.28
PROGRAM
Pamut
MOSHATÓ TEXTÍLIA
Átlagosan vagy kissé szennyezett pamutanyagok, ágynemı, abrosz, fehérnemı, törülközŒ,
ing, stb.
Színes ruha
Átlagosan vagy kissé szennyezett pamutanyagok, ágynemı, abrosz, fehérnemı, törülközŒ,
ing, stb.
Mıszál
Átlagosan vagy kissé szennyezett blúzok, ingek, stb., melyek poliészter (Diolen, Trevira),
poliamid (Perlon, Nylon) szálakat tartalmaznak vagy egyéb hasonló kevert szálakból
készültek.
Kényes függönyök, nŒi ruhák, szoknyák, ingek és blúzok.
Kényes
ruhanemı
Gyapjú
Gyors
Géppel mosható címkével ellátott tiszta gyapjú darabok.
Gyengén szennyezett pamut vagy vászonblúzok, ingek, sötét színı frottír anyagok, festett
vászon ruhadarabok, farmer, stb.
1. ElŒmosás esetén a program kb. 15 perccel tovább tart.
2. A program idŒtartamára vonatkozó adatok az IEC 456 szabvány körülményei mellett
érvényesek.
3. A felhasznált energia függ a hálózati víz hŒmérsékletétŒl, a ruhaadagtól és a ruha fajtájától.
SAMSUNG Mosógép Használati útmutató
15
S1005J-01341A-HU
2/28/03 3:23 PM
Page 16
Függelék
A ruhákba bevarrt gyári címkék magyarázata
Ellenálló anyag
Max. 100°C-on vasalható
Kényes szövet
Tilos vasalni
95°C-on mosható
Bármely vegyszerrel vegytisztítható
60°C-on mosható
Csak perkloriddal, könnyı-benzinnel,
tiszta alkohollal vagy R113-mal
vegytisztítható
40°C-on mosható
Csak repülŒbenzinnel, tiszta alkohollal
vagy R113-mal vegytisztítható
30°C-on mosható
Tilos vegytisztítani
Kézzel mosható
Kiterítve szárítandó
Csak szárazon tisztítható
Felakasztva szárítható
Hideg vízben fehéríthetõ
Vállfán szárítandó
Tilos fehéríteni
Szárítógépben szárítható
normál hŒvel
Max. 200°C-on vasalható
Max. 150°C-on vasalható
Szárítógépben szárítható
csökkentett hŒvel
Tilos szárítógépben szárítani
Villamos biztonsági figyelmeztetések
A tızveszély, az áramütés és egyéb személyi sérülések megelŒzése végett kérjük, tartsa be az
alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:
A mosógépet csak az adattáblán feltüntetett típusú hálózatról szabad mıködtetni. Ha
Önnek ezzel kapcsolatban bármilyen kérdése van, forduljon a Samsung
szakkereskedŒhöz vagy a helyi áramszolgáltató vállalathoz.
A készüléket kizárólag földelt csatlakozóaljzatról (konnektorról) szabad mıködtetni.
Vigyázzon a hálózati csatlakozókábelre. Helyezze el úgy, hogy ne sérülhessen meg.
Ne terhelje túl villamosan a fali csatlakozóaljzatot (konnektort) vagy az esetleges
hosszabbítókábelt. A túlterhelés tüzet vagy áramütést okozhat.
16 SAMSUNG Mosógép Használati útmutató
S1005J-01341A-HU
2/28/03 3:23 PM
Page 17
Függelék
Környezetvédelem
E készülék újrahasznosítható anyagokból készült. Ha Ön úgy dönt, hogy leselejtezi a
készüléket, kérjük, tartsa be a helyi hulladékártalmatlanítási elŒírásokat. Vágja le a
hálózati csatlakozókábelt, hogy a készüléket ne lehessen a villamos hálózathoz
csatlakoztatni. Szerelje le az ajtót, nehogy véletlenül rácsukódhasson a készülék
belsejébe bemászó állatokra, kisgyerekekre.
Ne használjon több mosószert a mosószer gyártója által ajánlott mennyiségnél.
Csak akkor használjon folteltávolítókat és fehérítŒszereket, ha erre tényleg szükség van.
Mosson teljes adagot, így takarékoskodhat a vízzel és a villanyárammal (az adat
nagysága függ a programtól).
MegfelelŒségi nyilatkozat
A 2/1984. (III.10.) BkM-IpM sz. együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a
SAMSUNG gyártmányú S1005J / S1003J /S805J / S803J típusú mosógép megfelel az alábbi
mıszaki jellemzŒknek.
Mıszaki adatok
Típus
Méretek
ELÖLTÖLTÃS MOSÓGÉP
Szélesség 598 mm x mélység 340 mm x magasság 844 mm
Víznyomás
50 kPa-800 kPa
Tömeg
52 kg
Mosható és centrifugálható ruhaadag
3.5 kg (száraz ruha)
Mosás
220V
Mosás és fıtés
Felvett
teljesítmény
1800W
240V
2100W
fugálás
250W
S805J
S803J
200W
34W
43liter (normál program)
MODELL
fordulat/perc
Zajszint
70W
220V
S1005J
S1003J
Vízmenyiség
Centrifugálási fordulatszám
240V
Centri- MODELL
230V
Szivattyúzás
70W
S1005J
S1003J
S805J
S803J
1000
800
S1005J
S1003J
S805J
S803J
Mosás (dBA)
48
48
Centrifugálás (dBA)
62
60
MODELL
SAMSUNG Mosógép Használati útmutató
17
S1005J-01341A-HU
2/28/03 3:23 PM
Page 18
SEH
SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR RT.
1039 Budapest, Lehel u.15-17
tel: 388-7925, 388-8921
FAX: 368-9453, 388-8928
EK MegfelelŒségi Nyilatkozat ( LVD,EMC )
Az alábbi termékre :
................................................................ Mosógép ................................................................
(megnevezés)
.............................................. S1005J, S805J, S1003J, S803J..............................................
(típus(ok)).
Gyártó :
1.
SAMSUNG Electronics Co. Ltd./416 Maetan-dong,Paldal-gu,Suwon Kyungki-Do,Korea
442-742 (a gyártó neve és címe)
2.
..................................................................................................................................................
(a gyártó neve és címe)
Az Európai Közösségen belüli megfelelŒségi nyilatkozat tételére jogosult SAMSUNG képviselŒ nevében kijelentem,
hogy a fenti villamossági termék(ek) megfelelnek az Európai Közösségben érvényben lévŒ, illetve a jogharmonizáció
során Magyarországon honosított szabványok és irányelvek elŒírásainak
(Low Voltage Directive, 73/23/EEC), (Electromagnetic Compatibility Directives 89/336/EEC) és beleértve a
módosításokat (93/68(/EEC), (92/31/EEC) eleget tesznek az EK Bizottság tagállamai írásba foglalt irányelveinek.
A nyilatkozat érvényes minden olyan fenti termékre, amelyet a SAMSUNG Electronics Co. Ltd. vagy valamelyik
leányválata gyártott és a SAMSUNG Electronics Magyar Rt. hozott forgalomba Magyarországon.
Az elektromos biztonságra és az elektromágneses összeférhetŒségre vonatkozó szabványok, amelyek szerint az értékelés
történt a következŒek:
......LVD: EN 60 335-1:1994+A1+A11+A12, EN 60 335-2-4:1995, EN 60335-2-7:1997......
.... EN 50084:1992 / EMC: EN 55104:1995, EN 55014:1993, EN 61000-3-2,3:1995 ....
1.
A Tanúsítványt/JegyzŒkönyvet kiadta:
2.
A muszaki dokumentációt tárolja:
......................LVD: TUV/ EMC: SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD ......................
....................................Living Division , Home Appliance Business....................................
amely kérésre rendelkezésre áll.
( Gyártó )
Samsung Electronics Co. Ltd.
416 Maetan-dong, Paldal-gu, Suwon
Kyungki-Do, Korea 442-742Ö.
1998. szeptember 18.
( a kiadás helye és dátuma: )
Tae-Young Song/.General Manager.
(a meghatalmazott személy neve és aláírása:)
( A gyártó meghatalmazott magyarországi képviselŒje )
SAMSUNG Electronics Magyar Rt.
Budapest, 1999.09.09
( a kiadás helye és dátuma: )
18 SAMSUNG Mosógép Használati útmutató
Young-Lak Jung
(a meghatalmazott személy neve és aláírása:)
S1005J-01341A-HU
2/28/03 3:23 PM
Page 19
HA SZERVIZELÉSRE VAN SZÜKSÉG
-Kérjük, forduljon az Ön közelében lévŒ
bármelyik Samsung szervizhez.
A Samsung szervizek készséggel állnak az
Ön rendelkezésére.
Code No.: DC68-01341A-DW
XEH
S1005J-01341A-HU
2/28/03 3:23 PM
Page 20
Megjegyzés
S1005J-01341A-HU
2/28/03 3:23 PM
Page 21
Megjegyzés
S1005J-01341A-HU
2/28/03 3:23 PM
Page 22
Megjegyzés
S1005J-01341A-HU
2/28/03 3:23 PM
Page 23
Megjegyzés
Download PDF

advertising