Samsung | R843 | Samsung R843 Felhasználói kézikönyv

R1043-02100P-HU
2005.2.22
5:18 PM
Page 1
Mosógép
Használati útmutató
Biztonsági elôírások .............................................................2
S1043/S843
F1043/F843
R1043/R843
P1043/P843
Mosógép üzembe helyezése ................................................3
A mosógép kicsomagolása .....................................................3
A mosógép alkotórészei és tartozékai ....................................3
A mosógép elhelyezése ..........................................................3
A mosógép vízszintbe állítása a lábak beállításával ..............3
A szállításhoz használt rögzítô csavarok eltávolítása..............4
Vízbevezetô tömlô csatlakoztatása .........................................4
Vízelvezetô tömlô elhelyezése ................................................4
Mosás ......................................................................................5
A kezelôegység és a megjelenô információk ..........................5
A legelsô mosás ......................................................................6
Mosószer adagolása ...............................................................6
Mosás egyedi beállítással .......................................................6
Mosás beállításai ....................................................................7
Mosási tanácsok és tudnivalók ...............................................7
Mosógép karbantartása ........................................................8
Teendôk, ha belefagy a víz a mosógépbe ..............................8
A mosógép külsô tisztítása .....................................................8
A leeresztô szûrô tisztítása .....................................................8
A vízbevezetô szûrô tisztítása ................................................8
Hibaelhárítás...........................................................................9
Problémák és megoldások ......................................................9
Hibaüzenetek ..........................................................................9
Programtáblázat ...................................................................10
Függelék................................................................................11
A textilmosási útmutatókon található jelölések .....................11
Érintésvédelmi figyelmeztetések ...........................................11
Környezetvédelem..................................................................11
Megfelelôségi nyilatkozat ......................................................11
Minôségtanúsítás (mûszaki adatok) .....................................12
Kód : DC68-02100P-HU
Regisztrálja termékét a
www.samsung.com/global/register oldalunkon
R1043-02100P-HU
2005.2.22
5:18 PM
Page 2
Biztonsági elôírások
Gratulálunk új Samsung mosógépéhez. Ez a használati útmutató hasznos tudnivalókat tartalmaz a készülék
üzembe helyezésével, használatával és karbantartásával kapcsolatban. Kérjük, gondosan olvassa el ezeket
az utasításokat, hogy a készülék összes tulajdonságát hasznosíthassa, és hogy a készülék hosszú évekig
megbízhatóan szolgálhassa Önt.
A készülék használata elôtt
•
•
•
•
•
A csomagolóanyag (mûanyag zsákok, polisztirol, stb.) veszélyes lehet a kisgyermekekre, tartsa olyan
helyen, ahol kisgyermek nem férhet hozzá.
A készüléket kizárólag otthoni használatra tervezték.
Az elektromos és vízbekötést szakemberrel végeztesse el, a gyártó útmutatásainak és a használat helyén
érvényes biztonsági rendelkezéseknek a betartásával (lásd „A készülék üzembe helyezése” c. fejezetet a
3. oldalon).
A készülék használatba vétele elôtt el kell távolítani az összes, csomagoláshoz és szállításhoz használt
csavart. Ha a csavarokat nem távolította el, a készülék súlyosan károsodhat. Olvassa el „A szállításhoz
használt rögzítô csavarok eltávolítása” c. fejezetet a 4. oldalon.
Az elsô adag ruha mosása elôtt futtasson le egy mosási programot üresen, ruhák nélkül.
Olvassa el „A legelsô mosás” c. fejezetet a 8. oldalon.
Biztonsági elôírások
•
•
•
•
•
•
•
•
A készülék tisztítása vagy karbantartása elôtt húzza ki a készülék csatlakozását a hálózati dugaszoló
aljzatból, vagy állítsa a Fôkapcsolót
[ON/OFF] kikapcsolt („OFF”) állásba.
Ellenôrizze, hogy a mosásba kerülô ruhák zsebében ne maradjon semmi. Az éles, kemény tárgyak,
például pénzérmék, hajcsat, biztosítótû, csavarok, szögek, kavics, komoly károkat okozhatnak a
mosógépben.
Használat után mindig távolítsa el a hálózati csatlakoztatást, és zárja el a vizet.
A mosógép ajtajának kinyitása elôtt ellenôrizze, hogy a víz kiszivattyúzása megtörtént-e. Ne nyissa ki az
ajtót, ha még vizet lát a dobban.
Kisgyermek és háziállat beférhet a mosógép ajtaján, és így bemászhat a dobba. Ellenôrizze a készüléket
a mosás elindítása elôtt.
Az üvegajtó erôteljesen felmelegszik mosás közben. Használat közben ne engedjen kisgyermeket a
készülék közelébe.
Ne próbálja meg házilag megjavítani a készüléket. Gyakorlatlan, hozzá nem értô ember megsérülhet, és
komolyabb hibát is okozhat a készülékben.
Ha a hálózati csatlakozódugó (vagy a hálózati kábel) megsérül, az áramütés veszélyének elkerülésére
cseréltesse ki a szakszervizzel, vagy szakemberrel.
A készüléket kizárólag a szakszervizzel javíttassa, és a javításhoz csak eredeti alkatrészeket használjanak fel.
● ÔRIZZE MEG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT!
2
R1043-02100P-HU
2005.2.22
5:18 PM
Page 3
A mosógép üzembe helyezése
A mosógép kicsomagolása
Csomagolja ki a mosógépet, és ellenôrizze, hogy szállítás közben nem sérült-e meg. Ellenôrizze azt is, hogy
megkapta-e az ábrán látható összes alkatrészt. Ha a mosógép szállítás közben megsérült, vagy valami hiányzik a
dobozból, azonnal keresse fel az üzletet, ahol a készüléket vásárolta.
A mosógép alkotórészei és tartozékai
Tetôlap
Kezelôegység
Mosószer
tartó
Vízleeresztô
csô
Ajtó
Lábazat
védôlap
Beállítható
lábak
Hidegvíz
bevezetô csô
Vízleeresztô
szûrô
Hálózati
csatlakozó
Csavarfurat
védôsapkák
A mosógép helyének kiválasztása
Keressen megfelelô helyet a mosógép elhelyezéséhez.
• A mosógépet szilárd, egyenletes helyre tegye (ha az aljzat nem sima, olvassa el az alábbi bekezdést).
• A mosógépet ne érje közvetlen napsugárzás.
• A mosógép környezetében megfelelô legyen a szellôzés.
• A helyiség hômérséklete ne essen 0°C alá.
• A mosógépet ne tegye hôforrás (szénnel, gázzal mûködô fûtôtest) közelébe.
Ügyeljen rá, hogy a hálózati vezeték ne szoruljon be a készülék alá.
Ha a mosógépet szônyegre teszi, ügyeljen rá, hogy a szônyeg ne takarja el a szellôzônyílásokat.
A mosógép vízszintbe állítása a lábak beállításával
Ha az aljzat nem teljesen sík és vízszintes, állítsa be a lábak magasságát (ne tegyen a mosógép lába alá
fadarabot, stb. a magasságkülönbség kiegyenlítésére).
1. Lazítsa ki a csavarrögzítôt, majd kézzel csavarja a lábat
a szükséges magasságig.
2. Szorítsa meg a rögzítô csavaranyát a tartozék
csavarkulccsal.
Ha a készüléket nem sík talajra helyezi, rázkódás, zaj
keletkezhet. (Csak 1 fokos dôlésszög megengedett).
3
R1043-02100P-HU
2005.2.22
5:18 PM
Page 4
A mosógép üzembe helyezése
A szállításhoz használt rögzítô csavarok eltávolítása
A mosógép használatba vétele elôtt el kell távolítani a szállításhoz használt öt rögzítô csavart a készülék
hátoldaláról. A csavarok eltávolításához:
1. Lazítsa meg a csavarokat a tartozékként szállított
csavarkulccsal.
2. Fogja meg a csavarokat, és húzza ki a lyukból a lyuk
szélesebb részénél. Ezt tegye mindegyik csavarnál.
3. Zárja le a lyukakat a mûanyag védôkupakokkal.
4. Tegye el a csavarokat, késôbbi szállításnál még
szüksége lehet rájuk.
Vízbevezetô tömlô csatlakoztatása
Csatlakoztassa a vízbevezetô csô egyik végét a mosógéphez, és a másik végét a vízvezetékhez. Ne hajtsa
meg a vízbevezetô csövet. Ha túl rövid a csô, és nem akarja megváltoztatni a vízcsap helyét, akkor cserélje
ki hosszabb, nagynyomású csôre.
Vízbevezetô csô csatlakoztatása:
1. Csatlakoztassa a hideg vizes csô L-alakú csôcsatlakozóját
a hideg víz bevezetô csonkjára a mosógép hátoldalán.
Kézzel szorítsa meg.
2. A csô másik végét a hideg vizes csapra csatlakoztassa,
és kézzel szorítsa rá.
Ha szükséges, megváltoztathatja a vízbevezetô csô
helyzetét a mosógépnél, a rögzítés kilazításával, a csô
elfordításával, és a rögzítés újraszorításával.
A vízelvezetô tömlô elhelyezése
Három módszer közül választhat:
A vízelvezetô tömlô mosdókagylóba illesztése
A vízelvezetô tömlô végének illesztési helye legalább
60-90 cm közötti magasságban legyen. Helyezze a vízelvezetô tömlô végét a tartozékként szállított vezetô idomba, így
a tömlô vége meghajlított állapotban marad. Rögzítse az
elvezetô idomot a falhoz, vagy a vízcsaphoz, nehogy a víz
leeresztésekor a tömlô kiugorjon a mosdóból.
A vízelvezetô tömlô bekötése a mosdó szennyvíz
szifonjába, elágazó idomon keresztül
A tömlô bevezetésére szolgáló idomot a szifon felett kell
beépíteni úgy, hogy a vízelvezetô tömlô vége legalább
60 cm magasan legyen a padlószinttôl.
A vízelvezetô tömlô bevezetése közvetlenül a szennyvízhálózatba
A Samsung legalább 65 cm magas függôleges csô alkalmazását javasolja. A csatlakoztatás ne legyen
rövidebb 60 cm-nél, és ne legyen hosszabb 90 cm-nél.
4
R1043-02100P-HU
2005.2.22
5:18 PM
Page 5
Mosás
A kezelôegység és a megjelenô információk
1. Mosószer adagoló
2. Kijelzô
Kijelzi a mosási ciklust és a hibaüzeneteket.
A program futása közben villog a program jelzése.
3.
Programválasztás gomb
A gomb ismételt megnyomásával kiválaszthatja a 6 mosási program egyikét.
Pamut → Tarka
→ Mûszálas → Finom textil
→ Gyapjú
→ Gyorsmosás
Öblítés + centrifugálás
→ Öblítés
→
4.
Bébi program gomb
A gomb ismételt megnyomásával kiválaszthatja a 3 bébi program egyikét.
Pamut → Tarka → Finom textil
5.
Centrifugálási sebesség beállító gomb
Nyomja meg a centrifugálási sebesség választó gombot, az alábbi táblázat szerint:
S1043, F1043, R1043, P1043
centrifugálás nélkül, 600, 800, 1000 fordulat/perc
S843, F843, R843, P843
centrifugálás nélkül, 600, 800 fordulat/perc
Ha mûködés közben megnyomja ezt a gombot, ellenôrizheti a választott centrifugálási sebességet a kijelzôn.
6.
Egyedi beállítási lehetôség
A gomb ismételt megnyomásával kiválaszthatja az egyedi mosási programok egyikét.
→ Öblítôvízben tartás
→ Elômosás
+ Öblítés+
→ Elômosás
Elômosás
→ Öblítés+
+
Öblítôvízben tartás
→ Öblítés
+ Öblítôvízben tartás
→ Elômosás
+ Öblítés+
+
Öblítôvízben tartás
→ Törlés
Megjegyzés: Elômosás csak pamut, mûszálas, vagy finom textil esetén választható.
+
7.
Hômérséklet beállító gomb
Nyomja meg többször a gombot, hogy a következô sorrendbôl a megfelelô mosási hômérsékletet
kiválaszthassa: hideg vizes mosás, 40°C, 60°C és 95°C.
Ha mûködés közben megnyomja ezt a gombot, ellenôrizheti a választott mosási hômérsékletet a kijelzôn.
8.
Indítás/szünet [START/PAUSE] gomb
Nyomja meg, ha szüneteltetni, illetve újra akarja indítani a programot.
9.
Fôkapcsoló [ON/OFF]
Ha egyszer megnyomja a fôkapcsolót, bekapcsolja, illetve, ha újra megnyomja, kikapcsolja a mosógépet.
Ha bekapcsolta a mosógépet, és 10 percig nem mûködteti egyik gombot sem, a készülék automatikusan kikapcsol.
● Mit jelent a „gyermekzár” beállítás?
- Nyomja meg a „gyermekzár” (centrifugálás + egyedi
mekek játékos gombnyomogatását megelôzze.
) gombokat egyszerre 2-3 s-ig, hogy a gyer-
- Ha a gyermekzár módot beállította, akkor a gombok hatástalanok maradnak a program végéig.
- Nyomja le kb. 2-3 s-ig a „gyermekzár” (centrifugálás + egyedi ) gombokat újra, ha ki akarja kapcsolni a beállítást.
5
R1043-02100P-HU
2005.2.22
5:18 PM
Page 6
Mosás
A mosógép leállítja a mosási folyamatot, illetve nem hajtja végre a mosási program következô fázisát (a hátralévô mosási idô LED jelzésen megnövekedhet).
A mosógép úgy nevezett [Fuzzy Logic] rendszerrel készült, amely nem csak az optimális mosási körülményeket állítja be
(vízszint, és más paraméterek), hanem szabályozza a mosás folyamatát is, és elvégzi a szükséges módosításokat a még
hatékonyabb mosás érdekében. A fent említett esetekben a [Fuzzy Logic] rendszer észleli a mosási ciklus eltéréseit, pl.:
nagyobb mennyiségû mosószer a program végén, erôs rázkódás centrifugálás közben, stb. Beállíthatja a már futó programot, pl. megváltoztathatja a mosás hômérsékletét és a centrifugálás sebességét. Az ilyen eltérések észlelése után a
mosógép leállítja a mosási program normál menetét, hogy helyreállítsa a program paramétereit, és folytassa a megkezdett
programot. A [Fuzzy Logic] rendszer 7 kísérletet tesz a hasonló eltérések kiküszöbölésére. Ha lehetetlen helyreállítani a normál mûködést a fenti esetekben, a [Fuzzy Logic] rendszer révén, az ennek megfelelô üzenetet látja a kijelzôn (nézze meg a
Hibaelhárítás címû fejezetet). A fenti elveknek megfelelô mosógépmûködés nem jelent hibát.
A legelsô mosás
Mielôtt elôször ruhát tenne a készülékbe, futtasson le egy mosási programot ruha nélkül. Ehhez a következôket kell tennie:
1. Nyomja meg a
Fôkapcsoló [ON/OFF] gombot.
2. Tegyen egy kevés mosóport a mosószer tartó
rekeszébe.
3. Nyissa meg a vízcsapot.
4. Nyomja meg a Hôfok [TEMPERATURE] gombot többször,
hogy a kijelzôn 40°C legyen látható.
5. Nyomja meg az Indítás/szünet [START/PAUSE] gombot.
S1043/S843/F1043/F843/R1043/R843
• Ezzel kimossa a mosógépbôl azt a vizet, amely a gyárban a
próbafuttatás során esetleg a készülékben maradt.
Mosószer adagolás
1.
2.
3.
4.
Húzza ki a mosószerfiókot.
Tegye a fômosáshoz a mosószert a
jelzésû rekeszbe.
Tegye az öblítôt a
jelû rekeszbe (kívánság szerint).
Tegye az elômosáshoz a mosószert a
rekeszbe (kívánság szerint).
✻ Egyes típusoknál
P1043/P843
Mosás forró vízzel
• A melegvizes csap akkor mûködik, ha a mosási programhoz 60°C feletti (60°C vagy 95°C) vízhômérsékletet választ.
Mosás kézi beállítással
A kívánt mosási jellemzôket külön-külön, egyéni igény szerint is beállíthatja, a következôk szerint:
1. Nyissa ki a vízcsapot.
2. Nyomja meg a
Fôkapcsoló gombot.
3. Nyissa ki a mosógép ajtaját.
4. Tegye be a ruhákat egyenként, lazán, kicsit szétrázva, és ne töltse túl a dobot.
5. Zárja be a mosógép ajtaját.
6. Tegye be a mosószer tartóba a mosószert
(kívánság szerint).
7. A program gombbal válassza ki a megfelelôciklust: Pamut, tarka, mûszálas, finom textil és gyorsmosás.
8. A centrifugálás gombbal válassza ki a centrifugálás sebességét
(centrifugálás nélkül, 600, 800, ... centrifugálás nélkül).
9. Nyomja meg többször az egyedi lehetôség gombot a megfelelô programhoz (elômosás, öblítés+, öblítô
vízben tartás, stb.).
10. Állítsa be a megfelelô mosási hômérsékletet a [TEMPERATURE] gombbal (hideg víz, 40°C, 60°C, 95°C).
11. A mosási program elindításához nyomja meg az Indítás/szünet [START/PAUSE] gombot.
Ha véget ért a mosási program:
1. Nyissa ki az ajtót.
Megjegyzés: A mosási program befejezôdése, vagy a készülék kikapcsolása után kb. 3 percig nem nyílik ki a
mosógép ajtaja.
2. Vegye ki a mosott ruhát
6
R1043-02100P-HU
2005.2.22
5:18 PM
Page 7
Mosás
Egyedi beállítás kiválasztása
Elômosás
Az elômosást csak pamut, tarka, mûszálas, finom textilek esetén választhatja. Elômosás:
1. Öntse be az elômosó szert a mosószer tartó
részébe.
2. Válassza a „pamut” programot a programválasztó gombbal.
3. Az egyedi lehetôség gombot addig nyomja, amíg az elômosás jelzôlámpa villogni kezd a kijelzôn.
4. A mosási program megkezdéséhez nyomja meg az Indítás/szünet [START/PAUSE] gombot.
Öblítés+
További öblítést iktat be a mosógép a programba.
A mosási idô ennek megfelelôen hosszabbodik.
Öblítôvízben tartás
A mosott textilek az utolsó öblítôvízben maradnak.
A mosott ruhák kivétele elôtt futtatnia kell a centrifugálási programot.
Mosási tanácsok és tudnivalók
A ruhák szétválogatása: Válogassa szét a mosásra váró ruhákat az alábbiak szerint:
• Anyag szerint (nézze meg a ruhába varrt címkét): Pamut, kevertszálas, szintetikus, selyem, gyapjú,
mûselyem.
• Szín szerint: Válogassa külön a fehér és színes ruhákat. Az új színes ruhákat külön mossa.
• Méret szerint: Mindig keverje a nagyobb és kisebb ruhadarabokat a minél jobb mosóhatás érdekében.
• Érzékenység szerint: Mossa külön a kímélô, finom mosást igénylô darabokat, használja a kímélô mosás
(finom) programot a tisztagyapjú és selyem ruhanemûk és a függönyök mosására. Mindig ellenôrizze az
anyagösszetételt a bevarrt címkén, és nézze meg a függelékben, hogy mit jelentenek a bevarrt címkén
látható jelzések.
Ürítse ki a zsebeket: Pénzérmék, hajcsatok és egyéb apró tárgyak kárt tehetnek a ruhában és a mosógép
dobjában is.
Biztosítsa a textileket: Kapcsolja be a kapcsokat, húzza fel a zipzárakat, a különálló öveket, szalagokat
pedig kösse össze.
A betöltendô ruha mennyiségének megállapítása: Ne töltse túl a mosógépet, mert akkor a mosógép nem
tudja megfelelôen kimosni a ruhát. Az alábbi táblázat alapján megállapíthatja, hogy az egyes ruhanemûkbôl
mennyit tegyen a mosógépbe:
Textilfajta
Tarka/pamut
- átlagosan szennyezett
- erôsen szennyezett
Mûszálas
Finom textil
Gyapjú
S1043/S843
3,5
3,5
2,0
1,5
1,5
Mennyiség
F1043/F843
R1043/R843
kg
kg
kg
kg
kg
4,5
4,5
3,0
2,0
1,5
kg
kg
kg
kg
kg
5,2
5,2
3,0
2,0
1,5
kg
kg
kg
kg
kg
P1043/P843
5,5
5,5
2,5
2,0
1,5
kg
kg
kg
kg
kg
Mosószer kiválasztása: A mosószert mindig a mosásra váró anyagnak (pamut, szintetikus, finom kelmék),
színnek, mosási hômérsékletnek, a szennyezettség fokának megfelelôen válassza ki. Mindig csökkentett
habzású mosószert használjon, melyet kifejezetten az automata mosógépekhez gyártanak.
Kövesse a gyártó utasításait a használt mosópor mennyiségét illetôen, vegye figyelembe a mosandó ruha
mennyiségét, szennyezettségét, és a víz keménységét. Ha nem tudja, hogy kemény-e a víz a lakóhelyén,
kérdezze meg a vízügyi hatóságot.
Megjegyzés: A mosószereket száraz, biztonságos helyen, gyermekektôl elzárva tartsa
7
R1043-02100P-HU
2005.2.22
5:18 PM
Page 8
A mosógép karbantartása
Teendôk, ha belefagy a víz a mosógépbe
Ha a hômérséklet fagypont alá süllyed, és a mosógépbe belefagy a víz, az alábbiak szerint járjon el:
1. Húzza ki a mosógép hálózati csatlakozóját a fali dugaszoló aljzatból.
2. Öntsön melegvizet a vízcsapra, hogy a vízbevezetô csô csatlakozását meg lehessen lazítani.
3. Szerelje le a vízbevezetô tömlôt, és áztassa meleg vízben.
4. Töltsön melegvizet a dobba, és hagyja benne 10 percig.
5. Csatlakoztassa a mosógépet a hálózati feszültségre, és ellenôrizze, hogy a víz bevezetése és elvezetése
normálisan mûködik-e.
A mosógép külsejének tisztítása
1. Tisztítószeres puha ruhával törölje le a mosógép külsejét, a vezérlôpanelt is. Ne használjon a tisztításhoz
súrolószert.
2. Puha ronggyal törölje szárazra a felületet.
3. Ne öntsön vizet a mosógépre.
A leeresztô szûrô tisztítása
Évente 2-3-szor tisztítsa meg a szûrôt:
1. Nyissa ki a szûrô fedelét a mosógép elején.
2. Forgatva csavarja ki a leeresztô csô dugóját, és
vegye ki.
3. Tisztítsa meg a szûrôt. Ellenôrizze, hogy a szûrô
mögött a leeresztô szivattyú szabadon foroghasson.
Tegye vissza a szûrôt és a szûrôfedelet.
4. Zárja vissza a szûrô fedelét.
A vízbevezetô tömlô szûrôjének tisztítása
Tisztítsa meg a vízbevezetô csôcsatlakozóban található szûrôt legalább évente, vagy, amikor az alábbi
jelzést látja a kijelzôn:
A tisztítás menete:
1. Zárja el a vízcsapot, amihez a mosógép vízbevezetô tömlôjét csatlakoztatta.
2. Csavarja le a tömlôcsatlakozót a mosógép hátoldalán.
3. Fogóval óvatosan húzza ki a csôvégbôl a szûrôt, és
tisztítsa meg folyóvízzel. Tisztítsa meg a menetes
csatlakozót is kívül-belül.
4. Tolja vissza a szûrôt.
5. Csavarja vissza a tömlôt a mosógép hátoldalán.
6. Nyissa ki a vízcsapot, és ellenôrizze, hogy nem
szivárog-e a vízbevezetés.
8
R1043-02100P-HU
2005.2.22
5:18 PM
Page 9
Hibaelhárítás
Problémák és megoldások
Nem indul el a mosógép.
• Ellenôrizze, hogy rendesen bezárta-e a mosógép ajtaját.
• Ellenôrizze, hogy csatlakoztatta-e a mosógépet a hálózatra.
• Ellenôrizze, hogy kinyitotta-e a vízcsapot, amire a mosógépet csatlakoztatta.
• Ne felejtse el megnyomni az Indítás/szünet [START/PAUSE] gombot.
Nincs víz, vagy nincs elegendô víz.
• Ellenôrizze, hogy kinyitotta-e a vízcsapot, amire a mosógépet csatlakoztatta.
• Ellenôrizze, hogy nem fagyott-e be a vízbevezetô tömlô.
• Ellenôrizze, hogy nincs-e meghajolva, megtörve a vízbevezetô tömlô.
• Ellenôrizze, hogy nincs-e eltömôdve a vízbevezetô tömlôben a vízszûrô.
A mosási program lefuttatása után mosópor maradt a mosószer tartóban.
• Ellenôrizze, hogy megfelelô-e a víznyomás.
• A mosóport a fiók belsô részébe tegye (minél távolabb a rekesz külsô falától).
A mosógép rázkódik és túl zajos.
• Ellenôrizze, hogy a mosógép sík, vízszintes helyzetben áll-e. Ha nem, a lábak magasságának a változtatásával állítsa a mosógépet vízszintesre (3. oldal).
• Ellenôrizze, hogy eltávolította-e a szállításhoz szükséges csavarokat (3. oldal).
• Ellenôrizze, hogy a mosógép nem ér-e hozzá valamihez.
• Ellenôrizze, hogy a ruha egyenletesen helyezkedik-e el a dobban.
A mosógép nem ereszti le a vizet, és/vagy nem centrifugál.
• Ellenôrizze, hogy a leeresztô csô nincs el megtörve vagy összenyomva.
• Ellenôrizze, hogy a leeresztô szûrô nincs-e eltömôdve (14. oldal).
Hibaüzenetek
Hibaüzenet
Megoldás
•
Zárja be a mosógép ajtaját.
•
•
Ellenôrizze, hogy kinyitotta-e a vízcsapot.
Ellenôrizze a víznyomást.
•
•
Tisztítsa meg a leeresztô szûrôt.
Ellenôrizze a leeresztô tömlô beszerelését.
•
•
Kiegyensúlyozatlan a ruhaelosztás, rázza szét az összekuszálódott ruhákat.
Ha csak egy nagyobb darabot mos, pl. fürdôköpenyt, farmert, elôfordulhat,
hogy az utolsó centrifugálás nem kielégítô, és megjelenik az „UE” hibaüzenet.
•
Ellenôrizze a leeresztô csô végét, hogy nem túl alacsonyan van-e.
(Ellenôrizze, hogy a leeresztô csô tartó hátul sértetlen-e.)
Ellenôrizze, hogy a leeresztô csô vége beleér-e a vízbe.
•
Mielôtt a szervizhez fordul:
1. Próbálja meg elhárítani a hibát a Hibaelhárítás fejezetben leírtak segítségével.
2. Indítsa újból a mosási programot, és ellenôrizze, hogy tapasztalja-e még a hibát.
3. Ha a mosógép még mindig hibásan mûködik, hívja fel a szervizt, és mondja el problémát.
9
R1043-02100P-HU
2005.2.22
5:18 PM
Page 10
(✽ felhasználó lehetôsége)
Programtáblázat
MOSÓSZER ÉS
ADALÉKOK
Max. töltet (kg)
PROGRAM
S1043/ F1043/ R1043/ P1043/ ElôS843
F843
R843
P843 mosás
Hôfok
Max.˚C
Mosás
Lágyító
Centrifugálás
sebessége (max.)
ford./perc
S1043/F1043 S843/F843
Elômosás
R1033/P1043 R833/P843
Pamut
3.5
4.5
5.2
5.5
✽
igen
✽
95
1000
800
✽
Tarka ruha
3.5
4.5
5.2
5.5
✽
igen
✽
60
1000
800
✽
Mûszálas
2.0
3.0
3.0
2.5
✽
igen
✽
60
800
800
✽
Finom textil
1.5
2.0
2.0
2.0
✽
igen
✽
40
600
600
✽
Gyapjú
1.5
1.5
1.5
1.5
-
igen
✽
40
400
400
-
Gyorsmosás
1.5
1.5
3.0
2.0
-
igen
✽
60
1000
800
-
Pamut
3.5
4.0
5.2
5.5
✽
igen
✽
95
1000
800
✽
Tarka
3.5
4.5
5.2
5.5
✽
igen
✽
60
1000
800
✽
Finom
1.5
2.0
2.0
2.0
✽
igen
✽
40
600
600
✽
Bébi
pamut
PROGRAM
Mosás típusa
Pamut
Átlagosan, vagy enyhén szennyezett pamut, ágynemû, abrosz, alsónemû, törölközô, ingek, stb.
Tarka ruha
Átlagosan, vagy enyhén szennyezett pamut, ágynemû, abrosz, alsónemû, törölközô, ingek, stb.
Mûszálas textil
Átlagosan, vagy enyhén szennyezett blúzok, ingek, stb. Poliészter (diolen, trevira),
poliamid (perlon, nylon), illetve hasonló termékek.
Finom textil
Finom függönyök, szoknyák, ingek és blúzok.
Gyapjú
Csak mosógépben mosható, tiszta gyapjú címkével ellátott textilek.
Gyorsmosás
Enyhén szennyezett pamut, vagy vászonblúzok, ingek, sötét színû ruhák, tarka vászon
ruhanemû, farmer, stb.
Bébi, pamut
Átlagosan, vagy enyhén szennyezett bébi pamut, ágynemû, abrosz, alsónemû,
törölközô, ing, stb.
Bébi, tarka
Átlagosan, vagy enyhén szennyezett bébi pamut, ágynemû, abrosz, alsónemû, törölközô, ing, stb.
Bébi, finom textil
Finom bébi felsô ruházat, szoknyák, ingek és blúzok.
1. A program futási idejének mérése az IEC 456. szabvány szerint történt.
2. Az áramfogyasztás az egyes használati helyeken kismértékben eltérhet, a vízhômérséklet,
a víznyomás, a mosott ruhamennyiség és ruhafajta függvényében.
10
R1043-02100P-HU
2005.2.22
5:18 PM
Page 11
Függelék
A textilmosási útmutatókon található jelölések
Ellenálló anyag
Max. 100°C-on vasalható
Finom textil
Nem vasalható
95°C-on mosható
Csak oldószerrel tisztítható szárazon
60°C-on mosható
Szárazon perkloráttal, könnyû benzinnel, tiszta
alkohollal, vagy R113-mal tisztítható
Szárazon könnyû benzinnel, tiszta alkohollal, vagy
R113-mal tisztítható
40°C-on mosható
30°C-on mosható
Szárazon nem tisztítható
Kézi mosással mosható
Kisimítva szárítsa
Szárazon tisztítható
Felakasztva, lógatva szárítható
Hideg vízben fehéríthetô
Vállfán szárítható
Nem fehéríthetô
Szárítóban, kis hômérsékleten
Max. 200°C-on vasalható
Nem szárítható szárítóban
Max. 150°C-on vasalható
Szárítóban, normál hômérsékleten
Érintésvédelmi figyelmeztetések
A tûz és áramütés veszélyének elkerülése érdekében tartsa szem elôtt az alábbi biztonsági rendszabályokat:
• A készüléket csak olyan hálózati feszültségrôl mûködtesse, ami megfelel a készülék gyári címkéjén
feltüntetett feszültség értéknek.
• A készüléket csak földelt aljzathoz szabad csatlakoztatni.
• Vigyázzon, ne sérüljön meg a hálózati kábel. Úgy helyezze el, hogy ne kelljen rajta átjárni, ne szoruljon
be sehova. Különösen figyeljen arra, hogy ne törjön meg a vezeték a fali dugaszoló aljzathoz illesztésnél,
és a hálózati kábel kivezetésénél a készülékbôl.
• Ne terhelje túl a fali dugaszoló aljzatot, mert a túlterhelés áramütést, és tüzet okozhat!
Környezetvédelem
•
•
•
•
A készülék újrahasznosítható alapanyagokból készült. Ha egyszer megválik a készüléktôl, vegye
figyelembe a helyi hulladékkezelési szabályokat. Vágja le a hálózati csatlakozót, hogy ne lehessen többé
a hálózatra csatlakoztatni. Vegye le róla az ajtót, nehogy kisgyermek vagy kisállat csapdába essen, és
bennrekedjen.
Ne használjon több mosószert, mint a gyártó utasításában szerepel.
A mosást megelôzôen csak akkor használjon fehérítô és folteltávolító szereket, ha feltétlenül szükséges.
Energiát takaríthat meg, ha teljes töltet ruhákat mos (a mennyiség a használni kívánt mosási programtól
függ).
Megfelelôségi nyilatkozat
Ez a készülék megfelel az európai biztonsági elôírásoknak, a 93/68 EC direktíváknak és az EN 60335 szabványnak.
11
R1043-02100P-HU
2005.2.22
5:18 PM
Page 12
Függelék
MINÔSÉGTANÚSÍTÁS (MÛSZAKI ADATOK)
A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a
SAMSUNG gyártmányú S1043/S843, F1043/F843, R1043/R843, P1043/P843 típusú
mosógépek megfelelnek az alábbi mûszaki elôírásoknak.
Típus
ELÖLTÖLTÔS MOSÓGÉP
S1043/S843
598 mm (széles) x
340 mm (mély) x
844 mm (magas)
Méretek
Víznyomás
R1043/R843
598 mm (széles) x
404 mm (mély) x
844 mm (magas)
598 mm (széles) x
450 mm (mély) x
844 mm (magas)
P1043/P843
598 mm (széles) x
550 mm (mély) x
844 mm (magas)
50 kPa – 800 kPa
Tömeg
Mosási és centrifugálási
kapacitás
(Száraz ruhára számítva)
Teljesítményfelvétel
F1043/F843
Mosás és
melegítés
Centrifugálás
(230V)
S1043/S843
58 kg
F1043/F843
65 kg
R1043/R843
69 kg
P1043/P843
78 kg
S1043/S843
3,5 kg
F1043/F843
4,5 kg
R1043/R843
5,2 kg
P1043/P843
5,5 kg
S1043/S843
220V / 1800W
240V / 2100W
S1043
S843
250W
200W
F1043/F843
220V / 1800W
240V / 2100W
F1043
F843
220W
200W
S1043/S843
43 l
S1043/F1043
R1043/P1043
F1043/F843
48 l
S843/F843
R843/P843
1000
800
R1043/R843
220V / 1900W
240V / 2200W
R1043
R843
500W
430W
34 W
Szivattyúzás
Víztérfogat
Centrifugálás
fordulatszáma
(Fordulat/perc)
R1043/R843
49 l
P1043/P843
220V / 2000W
240V / 2400W
P1043
P843
500W
430W
P1043/P843
49 l
HA SZERVIZRE
VAN SZÜKSÉGE
- Hívja minél hamarabb a Samsung szervizközpontot, és adja meg
nevét, címét, telefonszámát, és a mosógép modell és sorozatszámát, és ezután mondja el, mi a problémája a készülékkel.
Download PDF

advertising