Samsung | Q1435V | Samsung Q1435V Felhasználói kézikönyv

Mosógép
Használati útmutató
Q1636(C/S/V)
Q1436(C/S/V)
Q1435(C/S/V)
Q1236(C/S/V)
Q1235(C/S/V)
Biztonsági elŒírások
Gratulálunk új Samsung mosógépéhez. Ez a használati útmutató hasznos tudnivalókat
tartalmaz a készülék üzembe helyezésével, használatával és karbantartásával kapcsolatban.
Kérjük, olvassa el gondosan, hogy a készülék összes hasznos tulajdonságát
megfelelŒképpen használni tudja, és hogy a készülék hosszú évekig megbízhatóan szolgálja
Önt.
A készülék használatba vétele elŒtt:
• A csomagolóanyag (mıanyag zsákok, polisztirol, stb.) veszélyes lehet a
kisgyermekekre, tartsa olyan helyen, ahol kisgyermek nem férhet hozzá.
• Ezt a készüléket kizárólag otthoni használatra tervezték.
• Az elektromos és vízbekötést szakemberrel végeztesse, a gyártó útmutatásainak és a
használat helyén érvényes biztonsági rendelkezéseknek a betartásával
(lásd „A készülék üzembe helyezése” c. fejezetet a 2. oldalon).
• A készülék használatba vétele elŒtt el kell távolítani az összes, csomagoláshoz és
szállításhoz használt csavart. Ha a készüléket úgy veszi használatba, hogy ezeket a
csavarokat nem távolította el, a készülék súlyosan károsodhat. Olvassa el „A szállításhoz
használt rögzítŒ csavarok eltávolítása” c. fejezetet a 4. oldalon.
• Az elsŒ adag ruha mosása elŒtt futtasson le egy mosási programot üresen. Olvassa el a
„A legelsŒ mosás” c. fejezetet a 7. oldalon.
Tudnivalók a biztonságról:
• A készülék tisztítása vagy karbantartása elŒtt húzza ki a kábelt a hálózati csatlakozóból,
vagy állítsa a
Be/kikapcsoló gombot kikapcsolt („OFF”) állásba.
• EllenŒrizze, hogy a mosásba kerülŒ ruhák zsebében ne maradjon semmi. Az éles,
kemény tárgyak, például pénz, hajcsat, biztosítótı, csavarok, szögek, kavics, komoly
károkat tudnak okozni a mosógépben.
• Használat után húzza ki a kábelt az aljzatból, és zárja el a vizet.
• A mosógép ajtajának kinyitása elŒtt ellenŒrizze, hogy a víz kiszivattyúzása megtörtént-e.
Ne nyissa ki az ajtót, ha még vizet lát a dobban.
• Kisgyermek és háziállat befér a mosógép ajtaján, és így be is tud mászni a dobba.
EllenŒrizze a készüléket a mosás elindítása elŒtt.
• Az üvegajtó erŒteljesen felmelegszik a mosás közben. Használat közben ne engedjen
kisgyermeket a készülék közelébe.
• Ne próbálja meg házilag megjavítani a készüléket. Gyakorlatlan, hozzá nem értŒ ember
megsérülhet, és még komolyabb hibát is okozhat a már meglevŒnél.
• Ha a hálózati csatlakozó dugó (vagy a hálózati kábel) megsérül, az áramütés
veszélyének elkerülésére cseréltesse ki a szakszervizzel, vagy szakemberrel.
• A készüléket kizárólag a szakszervizzel javíttassa, és a javításhoz csak eredeti
alkatrészeket használjanak fel.
● A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT TARTSA MEG, A KÉSÃBBIEKBEN MÉG
SZÜKSÉGE LEHET RÁ.
Tartalom
Biztonsági elŒírások----------------------------------------------------- belsŒ borító
A mosógép üzembe helyezése -----------------------------------------------------2
A mosógép kicsomagolása -----------------------------------------------------------2
A mosógép és tartozékai -------------------------------------------------------------2
A mosógép helyének kiválasztása ------------------------------------------------ 3
A lábak beállítása ----------------------------------------------------------------------3
A szállításhoz használt rögzítŒ csavarok eltávolítása -------------------------3
A vízbevezetŒ tömlŒ csatlakoztatása --------------------------------------------- 4
A vízbevezetŒ tömlŒ csatlakoztatása (egyes típusoknál) -------------------- 5
A vízelvezetŒ tömlŒ elhelyezése --------------------------------------------------- 5
Elektromos csatlakoztatás -----------------------------------------------------------6
Mosás ---------------------------------------------------------------------------------------- 7
A legelsŒ mosás ------------------------------------------------------------------------ 7
Mosószer adagolás -------------------------------------------------------------------- 7
A kezelŒegység ------------------------------------------------------------------------ 8
Mosás a „Fuzzy Logic” vezérléssel --------------------------------------------- 10
A mosási jellemzŒk beállítása egyedileg (Egyéni program beállítás) --- 11
A mosás késleltetett elindítása --------------------------------------------------- 11
Mosási tanácsok és tudnivalók -------------------------------------------------- 12
A mosógép karbantartása --------------------------------------------------------- 13
A mosóvíz leeresztése probléma esetén --------------------------------------- 13
Mit tegyen, ha a mosógépbe belefagy a víz ----------------------------------- 13
A mosógép burkolatának tisztítása --------------------------------------------- 13
A mosószerfiók és a mosószerfiók helyének tisztítása -------------------- 14
A leeresztŒ szırŒ tisztítása -------------------------------------------------------- 14
A vízbevezetŒ tömlŒ szırŒjének tisztítása ------------------------------------- 15
Hibaelhárítás ---------------------------------------------------------------------------- 16
Problémák és megoldások -------------------------------------------------------- 16
Hibaüzenetek -------------------------------------------------------------------------- 16
Tudnivalók a paplanmosási programmal kapcsolatban -------------------- 17
Program táblázat -------------------------------------------------------------------- 18
Függelék ---------------------------------------------------------------------------------- 20
Az anyagba varrt címkéken található jelölések ------------------------------ 20
Figyelmeztetések az elektromos bekötéssel kapcsolatban -------------- 20
A környezet védelmében ----------------------------------------------------------- 21
MegfelelŒségi nyilatkozat ---------------------------------------------------------- 21
Mıszaki adatok ----------------------------------------------------------------------- 21
SAMSUNG Mosógép Használati útmutató 1
A mosógép üzembe helyezése
A mosógép kicsomagolása
Csomagolja ki a mosógépet, és ellenŒrizze, hogy szállítás közben nem sérült-e meg.
EllenŒrizze azt is, hogy megkapta-e az ábrán látható összes alkatrészt. Ha a mosógép
szállítás közben megsérült, vagy valami hiányzik a dobozból, azonnal keresse fel az üzletet,
ahol a készüléket vásárolta.
A mosógép és tartozékai
tetŒ
Detergent
vízleeresztŒ
tömlŒ
kezelŒegység
Door
hálózati
csatlakozó
takarólemez
állítható lábak
leeresztŒ szırŒ
ajtó nyitó
biztonsági leeresztŒ csŒ
szırŒ takaró fedél
hidegvíz-bevezetŒ
tömlŒ
csavarkulcs
vízleeresztŒ
tömlŒ
tömlŒvezetŒ
2 SAMSUNG Mosógép Használati útmutató
csavarlyuk
takaró fedelek
A mosógép üzembe helyezése
A mosógép helyének kiválasztása
Keressen megfelelŒ helyet a mosógép elhelyezéséhez.
• A mosógépet szilárd, egyenletes aljzatra tegye (ha az aljzat nem sima, olvassa el az
alábbi bekezdést).
• A mosógépet ne érje közvetlen napsugárzás.
• A mosógép környezetében megfelelŒ legyen a szellŒzés.
• A helyiség hŒmérséklete ne essen 0˚C alá.
• A mosógépet ne tegye hŒforrás (szénnel, gázzal mıködŒ fıtŒtest) közelébe.
Ügyeljen rá, hogy a hálózati kábel ne szoruljon be a készülék alá.
Ha a mosógépet szŒnyegre teszi, ügyeljen rá, hogy a szŒnyeg ne takarja el a szellŒzŒnyílásokat.
A lábak beállítása
Ha az aljzat nem teljesen sík és vízszintes, állítsa
be a lábak magasságát (ne tegyen a mosógép lába
alá fadarabot, stb. a magasságkülönbség
kiegyenlítésére).
1. Kézzel csavarja a lábat a szükséges
magasságig.
2. Szorítsa meg a rögzítŒ csavaranyát a tartozék
csavarkulccsal.
Ha a készüléket nem sík talajra helyezi,
rázkódás, zaj keletkezhet. (Csak 1 fokos dŒlésszög
megengedett).
A szállításhoz használt rögzítŒ csavarok eltávolítása
A mosógép használatba vétele elŒtt el kell távolítani
a szállításhoz használt öt rögzítŒ csavart a készülék
hátoldaláról. A csavarok eltávolításához:
1. Lazítsa meg a csavarokat a tartozékként
szállított csavarkulccsal.
2. Fogja meg a csavarokat, és húzza ki a lyukból
a lyuk szélesebb részénél.
3. Zárja le a lyukakat a mıanyag
takarólemezekkel.
4. Tegye el a csavarokat, késŒbbi szállításnál még
szüksége lehet rájuk.
SAMSUNG Mosógép Használati útmutató 3
A mosógép üzembe helyezése
A vízbevezetŒ tömlŒ csatlakoztatása
A vízbevezetŒ tömlŒt egyik oldalon csatlakoztassa a mosógéphez, másik oldalon a
vízcsaphoz. A tömlŒ ne feszüljön, ha túl rövid, cserélje ki egy hosszabb nagynyomású tömlŒre.
A vízbevezetŒ tömlŒ csatlakoztatása
1. A tömlŒnek az L alakú szerelvénnyel ellátott végét csatlakoztassa a mosógép hátoldalán
található hidegvíz csatlakozóhoz, és szorítsa meg kézzel a csatlakozót.
2. A tömlŒ másik végét csatlakoztassa a vízcsaphoz, és szorítsa meg kézzel a csatlakozást.
Ha a tömlõ nem a megfelelŒ irányban áll a mosógép hátoldalán, lazítsa meg a csatlakozást,
forgassa a megfelelŒ helyzetbe a csövet, majd szorítsa meg a csatlakozást.
Csak egyes típusoknál:
egyes
típusoknál
Forró vizes
csatlakozó
szelep
1. Ha a mosógépet forró vízzel kívánja mıködtetni, a piros színı L alakú
szerelvénnyel csatlakoztassa a forró vizes tömlŒt a készülék hátoldalán található,
piros színnel jelzett forró víz csatlakozóhoz. Kézzel szorítsa meg a csatlakozót.
2. A vízbevezetŒ tömlŒ másik végét csatlakoztassa a forró vizet szolgáltató csaphoz,
és szorítsa meg kézzel a csatlakozást.
3. Használjon Y alakú szerelvényt, ha csak hidegvizet kíván használni.
4 SAMSUNG Mosógép Használati útmutató
A mosógép üzembe helyezése
A vízbevezetŒ tömlŒ csatlakoztatása csatlakozó illesztŒvel (nem minden típusnál)
1. Vegye le a vízbevezetŒ tömlŒ végérŒl
a csatlakozó illesztŒt.
c
2. Csillagfejı csavarhúzóval lazítsa
meg a csatlakozó illesztŒn a négy
csavart, majd tartsa szilárdan az
illesztŒt, és a „b”-vel jelölt részt
forgassa a nyíl irányba
mindaddig, míg a két rész között
5mm-es hézag nem lesz.
4. Csatlakoztassa a tömlŒt a csatlakozó
illesztŒhöz. Húzza lefelé a „c”-vel
jelölt gyırıt a tömlŒn. Amikor a
„c”-vel jelölt gyırıt elengedi, a tömlŒ
egy kattanással automatikusan
rácsatlakozik az illesztŒre.
5. A tömlŒ másik végét csatlakoztassa
a mosógép vízbevezetŒ szelepéhez
a mosógép hátoldalán. Csavarja be
szilárdan a csŒcsatlakozót az
óramutató járásával megegyezŒen.
3. Csatlakoztassa a csatlakozó illesztŒt
a vízcsaphoz, és szorítsa meg a
csavarokat. Ezután forgassa a „b”
a
jelı részt a nyíl irányába
b
mindaddig, amíg az „a” és „b” rész
illeszkedik.
FIGYELEM: Ha a csatlakozás után vízszivárgást tapasztal, végezze el újból a
csatlakoztatást. A vízcsatlakozáshoz a legegyszerıbb csap a legmegfelelŒbb.
Ha a vízcsap négyszögletes, vagy túl nagy átmérŒjı, vegye ki a közgyırıt,
mielŒtt a csapra csatlakoztatja a csatlakozó illesztŒt.
A vízelvezetŒ tömlŒ elhelyezése
Három módszer közül választhat:
Akassza bele a vízelvezetŒ tömlŒt
a mosdókagylóba.
A vízelvezetŒ tömlŒ vége a beakasztás helyénél
60-90 cm közötti magasságban legyen. Illessze
a tömlŒ végét a tartozékként szállított
tömlŒvezetŒbe, így a tömlŒ vége meghajlított
állapotban marad. Kötéllel kösse ki a
tömlŒvezetŒt a falon egy kampóhoz vagy a
vízcsaphoz, nehogy a víz leeresztésekor a tömlŒ
kiugorjon a mosdóból.
Csatlakoztassa a vízelvezetŒ tömlŒt a mosdó szennyvíz szifonjához egy elágazó
idomon keresztül.
A tömlŒ bevezetésére szolgáló idomot a szifon felett kell beépíteni úgy, hogy a vízelvezetŒ
tömlŒ vége legalább 60 cm magasan legyen a padlószinttŒl.
Csatlakoztassa a vízelvezetŒ tömlŒt közvetlenül a szennyvízhálózathoz.
A szennyvízhálózatról a kiállás a vízelvezetŒ tömlŒ csatlakoztatásához 60-90 cm közötti
magasságban legyen.
SAMSUNG Mosógép Használati útmutató 5
A mosógép üzembe helyezése
Elektromos csatlakoztatás
Csatlakoztassa a mosógép hálózati csatlakozóját a fali aljzathoz.
6 SAMSUNG Mosógép Használati útmutató
Mosás
A legelsŒ mosás
MielŒtt elŒször ruhát tenne a készülékbe, futtasson le egy mosási programot ruha nélkül.
Ehhez a következŒket kell tennie:
1. Nyomja meg a Be/kikapcsoló gombot.
2. Tegyen egy kevés mosóport a mosószerfiók
rekeszébe.
3. Nyissa meg a vízcsapot.
4. Nyomja meg a HŒfok (Temperature) gombot
annyiszor, hogy a kijelzŒn 40˚C legyen látható.
5. Nyomja meg az Indítás/rövid idejı leállítás
(Start/Pause) gombot.
• Ezzel kimossa a mosógépbŒl azt a vizet, amely a
gyárban a próbafuttatás során esetleg a készülékben
maradt.
Rekesz
Rekesz
Rekesz
: Ebbe a rekeszbe tegye az elŒmosáshoz szükséges mosószert vagy keményítéshez a
keményítŒszert.
: Ebbe a rekeszbe tegye a fŒmosáshoz a mosószert, a vízlágyítót, az elŒáztató mosószert, a fehérítŒt
vagy a folteltávolítót.
: Ebbe a rekeszbe tegye az öblítŒszert vagy egyéb ápolószert
(ne töltse a szert az „A” jelzésı betét alsó szélénél magasabbra).
Mosószer adagolás
1. Húzza ki a mosószerfiókot.
2. Tegye a fŒmosáshoz a mosószert a
jelzésı
rekeszbe.
3. Tegye az öblítõt a jelı rekeszbe (kívánság szerint).
4. Tegye az elŒmosáshoz a mosószert a rekeszbe
(kívánság szerint).
Figyelem:
A sırı állagú öblítŒ szert, vagy az öblítŒ koncentrátumot kissé hígítsa fel vízzel, mielŒtt
az öblítŒ tartályba tölti (ezzel megakadályozhatja a túlfolyó eltömŒdését).
SAMSUNG Mosógép Használati útmutató 7
Mosás
A kezelŒegység
Q1636/Q1436/Q1435/Q1236/Q1235
1. Digitális grafikus kijelzŒ
KijelzŒn megjelenik a mosási ciklusból hátralevŒ idŒ, minden mosási információ és itt jelennek
meg az esetleges hibaüzenetek.
2. ElŒmosás (Prewash) választó gomb
Ezzel a gombbal válassza ki az elŒmosást. ElŒmosás csak a paplanmosás, ágynemımosás,
törölközŒmosás, függönymosás, vászonmosás, tarkamosás, mıszálas mosás és finommosás
programoknál választható.
3. HŒfok (Temperature) választó gomb
A gomb többszöri megnyomására a lehetséges hŒfok beállítások ciklikusan váltják egymást
(hidegvíz( ), 30˚C, 40˚C, 60˚C, 95˚C).
4. Öblítés (Rinse) választó gomb
Válassza ki az öblítések számát. Maximálisan 5 öblítést választhat.
5. Centrifugálás (Spin) választó gomb
A gomb többszöri megnyomására a lehetséges centrifugálási sebesség beállítások ciklikusan
váltják egymást:
Q1636
, , 400, 800, 1200, 1600 rpm
: Nincs centrifugálás.
Q1436/Q1435
, , 400, 800, 1200, 1400 rpm
: A ruha az
Q1236/Q1235
, , 400, 800, 1000, 1200 rpm
öblítŒvízben marad.
Centrifugálás nélkül (no spin):
A kimosott ruha az utolsó öblítŒvíz leszivattyúzása után a dobban marad, centrifugálás nélkül.
ÖblítŒvízben marad (rinse hold):
A kimosott ruha az utolsó öblítŒvízben marad.
MielŒtt kiveszi a ruhát, le kell futtatnia vagy a Szivattyúzás (Drain) programot, vagy egy Centrifugálási
(Spin) programot.
8 SAMSUNG Mosógép Használati útmutató
Mosás
Start
Pause
6. Késleltetett kezdés kiválasztása (Delay Start) gomb
A gomb többszöri megnyomására a lehetséges késleltetési idŒtartamok ciklikusan váltják egymást
(3 órától 24 óráig 1 óránként növekedŒ idŒtartamok).
7. Fél töltet kiválasztása (Half Load) gomb
Nyomja meg a gombot, ha a mosógépbe csak fele mennyiségı ruhát (1-4 kg) tesz. Ezzel a
funkcióval idŒt és energiát takaríthat meg.
8. Gyermekzár (Child lock) gomb
Tartsa lenyomva a gombot 2-3 másodpercig. A gyermekzár bekapcsolása után nem kell aggódnia,
hogy kisgyermeke össze-vissza nyomkodja a gombokat, mert a gombok megnyomása hatástalan.
A gyermekzár feloldásához nyomja meg újból 2-3 másodpercig a gyermekzár gombot.
9. Programválasztó tárcsa
A tárcsa elforgatásával válasszon a rendelkezésre álló 14 mosási program közül:
Vászonmosás, tarkamosás, mıszálas mosás, finommosás, gyapjúmosás,
kézi mosás, gyorsmosás, öblítés + centrifugálás, centrifugálás, szivattyúzás,
függönymosás, törölközŒmosás, ágynemımosás, paplanmosás.
10. Elindítás/rövid idejı leállítás (Start/Pause) gomb
Ezt a gombot nyomja meg, ha a programot rövid idŒre le szeretné állítani, majd újból nyomja
meg a gombot a program folytatásához.
11.
Be/kikapcsolás
Nyomja meg egyszer a mosógép bekapcsolásához, majd még egyszer a mosógép
kikapcsolásához. Ha bekapcsolás után 10 percig egyetlen gombot sem nyom meg, a mosógép
automatikusan kikapcsol.
SAMSUNG Mosógép Használati útmutató 9
Mosás
Mosás a „Fuzzy Logic” vezérléssel
A „Fuzzy Logic” automatikus vezérlési rendszer nagyban egyszerısíti a mosást. Amikor Ön kiválasztja
a megfelelŒ mosási programot, a mosógép automatikusan beállítja hozzá a vízhŒmérsékletet, a
mosási idŒt és sebességet.
Mosás a „Fuzzy Logic” programokkal:
1. Nyissa ki a vízcsapot.
2. Nyomja meg a
Be/kikapcsoló gombot.
3. Nyissa ki a mosógép ajtaját.
4. Tegye be a ruhákat lazán, kicsit szétrázva.
5. Zárja be a mosógép ajtaját.
6. Tegye be a mosószerfiók megfelelŒ rekeszeibe a mosószert, öblítŒt, elŒmosáshoz a
mosószert (ha szükséges).
Megjegyzés: ElŒmosás csak a paplanmosás, ágynemımosás, törölközŒmosás,
függönymosás, vászonmosás, tarkamosás, mıszálas mosás és
finommosás programoknál választható.
ElŒmosásra csak akkor van szükség,
ha a ruhanemı nagyon szennyezett.
7. A vezérlŒtárcsával válassza ki a
megfelelŒ mosási programot:
Vászonmosás, tarkamosás, mıszálas
Start
mosás, finommosás, gyapjúmosás, kézi
mosás, gyorsmosás, öblítés +
Pause
centrifugálás, centrifugálás, szivattyúzás,
függönymosás, törölközŒmosás,
ágynemımosás, paplanmosás.
A kezelŒegységen világítani kezd a
megfelelŒ jelzés.
8. Igény szerint módosítson a mosási vízhŒmérséklet, öblítési ciklusok száma, késleltetési
idŒ beállításokon a megfelelŒ gombokkal.
9. A mosási program elindításához nyomja meg az Indítás/rövid idejı leállítás (Start/Pause)
gombot. A kijelzŒn világítani kezd a megfelelŒ kijelzés, és látható a mosási programból
hátralevŒ idŒ.
A mosási program rövid idejı leállítása (Q1636, Q1436, Q1435)
A mosás elindításától számított 5 percen belül lehetŒség van arra, hogy betegyen valamit a
mosógépbe, vagy kivegyen onnét valamit.
Ha megnyomja a Start/Pause gombot, a mosógép ajtaja azonnal nyitható.
Ha azonban már túl sok víz van a dobban, vagy a víz túl forró, az ajtó nem nyitható. Az ajtó
becsukása után a mosási ciklus a Start/Pause gomb újbóli megnyomásával folytatható.
A mosási ciklus után:
A teljes program lefutása után a mosógép automatikusan kikapcsol.
1. Nyissa ki az ajtót.
Megjegyzés: Az ajtót csak 3 perccel a mosógép leállása vagy kikapcsolása után lehet kinyitni
(Q1236, Q1235).
2. Vegye ki a mosógépbŒl a ruhát.
10 SAMSUNG Mosógép Használati útmutató
Mosás
A mosási jellemzŒk beállítása egyedileg (Egyéni program beállítás)
A kívánt mosási jellemzŒket külön-külön, egyéni igény szerint is beállíthatja.
Ilyenkor a Fuzzy Logic vezérlés nem mıködik.
1. Nyissa ki a vízcsapot.
2. Nyomja meg a
Be/kikapcsoló gombot.
3. Nyissa ki a mosógép ajtaját.
4. Tegye be a ruhákat lazán, kicsit szétrázva.
5. Zárja be a mosógép ajtaját.
6. Tegye be a mosószerfiók megfelelŒ rekeszeibe a mosószert, öblítŒt, elŒmosáshoz a
mosószert.
7. A HŒfok választó gombbal (Temperature) válassza ki a mosási hŒfokot
(hidegvíz, 30˚C, 40˚C, 60˚C, 95˚C).
8. A Centrifugálás (Spin) gombbal válassza ki a centrifugálási sebességet.
Max. 5 öblítést lehet választani.
Minél többször öblít a gép, annál hosszabb a mosási program.
9. A Centrifugálás (Spin) gombbal válassza ki a centrifugálási fordulatszámot.
Megjegyzés: Ha az „öblítõvízben marad” (Rinse Hold) beállítást választja, a ruhákat
az utolsó öblítŒvízben benne hagyja a mosógép.
: No Spin: az utolsó öblítŒvíz kiszivattyúzása
: Rinse Hold: a ruha az utolsó öblítŒvízben marad.
10. Válassza ki a program késleltetési idejét (3 és 24 óra között, 1 óránként növekedve).
11. A mosási program elindításához nyomja meg az Indítás/rövid idejı leállítás
(Start/Pause) gombot. A kijelzŒn látható a mosási programból hátralevŒ idŒ.
A mosás késleltetett elindítása
A mosógépen beállíthatja, hogy a mosási program csak egy késŒbbi idŒpontban induljon el.
A késleltetési idŒt 3 és 24 óra között, 1 óránként növekvŒ idŒtartamban adhatja meg.
A kijelzŒn látható a mosás elindításáig hátralevŒ idŒ.
1. Állítsa be a kívánt mosási jellemzŒket, vagy válasszon a programok közül, a mosásra
váró ruháknak megfelelŒen.
2. Nyomja meg a Késleltetett indítás (Delay Start) gombot annyiszor, hogy a kijelzŒn a
mosás elindításáig hátralevŒ idŒtartam legyen látható.
3. Nyomja meg az Indítás/rövid idejı leállítás (Start/Pause) gombot. Világítani kezd a
késleltetett indítás jelzés, és az óra megkezdi a visszaszámlálást a mosási program
indításáig.
4. A késleltetett indítás kikapcsolásához kapcsolja ki a mosógépet a
Be/kikapcsolás
gombbal, majd kapcsolja be újból.
SAMSUNG Mosógép Használati útmutató 11
Mosás
Mosási tanácsok és tudnivalók
A ruhák szétválogatása: Válogassa szét a mosásra váró ruhákat az alábbiak szerint:
• Anyag szerint (nézze meg a ruhába varrt címkét): pamut, kevertszálas, szintetikus,
selyem, gyapjú, rayon.
• Szín szerint: Válogassa külön a fehér és színes ruhákat. Az új színes ruhákat külön
mossa.
• Méret szerint: Mindig keverje a nagyobb és kisebb ruhadarabokat a minél jobb
mosóhatás érdekében.
• Érzékenység szerint: Mossa külön a kímélŒ mosást igénylŒ darabokat, használja a
KímélŒ mosás (Delicate) programot a tisztagyapjú és selyem ruhanemık és a
függönyök mosására. Mindig ellenŒrizze az anyagösszetételt a bevarrt címkén, és
nézze meg a függelékben, hogy mit jelentenek a bevarrt címkén látható jelzések.
Ürítse ki a zsebeket: pénzérmék, hajcsatok és egyéb apró tárgyak kárt tehetnek a ruhában
és a mosógép dobjában is.
Húzza fel a zipzárakat: kapcsolja be a kapcsokat, húzza fel a zipzárakat, a különálló öveket,
szalagokat pedig kösse össze.
Vászonnemı elŒmosása: ez a mosógép a modern mosóporokkal elŒmosás nélkül is
kiváló hatékonysággal mos, és ezáltal energiát, idŒt, mosóport és vizet takarít meg, azonban
a különösen szennyezett, pamut alapanyagú ruhanemık mosásához mégis ajánlott az
elŒmosás.
A betöltendŒ ruha mennyiségének megállapítása: Ne töltse túl a mosógépet, mert akkor
a mosógép nem tudja megfelelŒen kimosni a ruhát. Az alábbi táblázat alapján
megállapíthatja, hogy az egyes ruhanemıkbŒl mennyit tegyen a mosógépbe:
Anyag fajtája
Pamut/színes
Szintetikus/törölközŒ
Finom holmi
Gyapjú/kézimosás
Függöny/ágynemı
Paplan
Mosási mennyiség
7,5 kg
4,0 kg
2,5 kg
2,0 kg
5,0 kg
1 nagyméretı
Mosószer kiválasztása: A mosószert mindig a mosásra váró anyagnak (pamut, szintetikus,
finom kelmék, gyapjú), színnek, mosási hŒmérsékletnek, a szennyezettség fokának
megfelelŒen válassza ki. Mindig csökkentett habzású mosószert használjon, melyet
kifejezetten az automata mosógépekhez gyártanak.
Kövesse a gyártó utasításait a használt mosópor mennyiségét illetŒen, vegye figyelembe a
mosandó ruha mennyiségét, szennyezettségét, és a víz keménységét. Ha nem tudja, hogy
kemény-e a víz a lakóhelyén, kérdezze meg a vízügyi hatóságot.
Megjegyzés:
A mosószereket száraz helyen tartsa, gyermekektŒl elzárva.
12 SAMSUNG Mosógép Használati útmutató
A mosógép karbantartása
A mosóvíz leeresztése probléma esetén
1.
2.
Húzza ki a mosógép hálózati
csatlakozóját az aljzatból.
Késsel vagy egy pénzdarabbal
nyissa ki a szırŒt takaró fedelet.
3.
Balra forgatva tekerje le a leeresztŒ
csŒ dugóját. Húzza ki a leeresztŒ
csövet kb. 15 cm-nyire.
4.
5.
6.
Engedje a vizet egy edénybe.
Tolja vissza a leeresztŒ csövet, és csavarja vissza a dugót.
Zárja vissza a szırŒt takaró fedelet.
Mit tegyen, ha a mosógépbe belefagy a víz
Ha a hŒmérséklet fagypont alá süllyed, és a mosógépbe belefagy a víz, az alábbiak szerint
járjon el:
1. Húzza ki a mosógép hálózati csatlakozóját az aljzatból.
2. Öntsön melegvizet a vízcsapra, hogy a vízbevezetŒ tömlŒ csatlakozását meg
lehessen lazítani.
3. Szerelje le a vízbevezetŒ tömlŒt, és áztassa meleg vízben.
4. Töltsön melegvizet a dobba, és hagyja benne 10 percig.
5. Csatlakoztassa a mosógépet a hálózatra, és ellenŒrizze, hogy a víz bevezetése és
elvezetése normálisan mıködik-e.
A mosógép külsejének tisztítása
1.
2.
3.
Tisztítószeres puha ruhával törölje le a mosógép burkolatát, a kezelŒegységet is.
Ne használjon a tisztításhoz súrolószert.
Puha ronggyal törölje szárazra a felületet.
Ne öntsön vizet a mosógépre.
SAMSUNG Mosógép Használati útmutató 13
A mosógép karbantartása
A mosószerfiók és a mosószerfiók helyének tisztítása
1.
2.
3.
4.
5.
Nyomja meg a fiók belsejében a kioldó
reteszt, és húzza ki a fiókot.
Az öblítŒszeres rekeszbŒl vegye ki a betétet
.
Mosson el minden alkatrészt folyóvíz alatt.
Tisztítsa meg a fiók helyét egy öreg fogkefével.
Tegye vissza a fiókba a betétet (határozottan tolja a helyére), és tegye vissza a
folyékony mosószer rekeszbe is az elválasztó lapot.
6.
Tolja vissza a fiókot a helyére.
7.
Futasson le egy öblítési ciklust anélkül, hogy ruhát tenne a mosógépbe.
A leeresztŒ szırŒ tisztítása
Tisztítsa meg a szırŒt évente 5-6-szor, vagy akkor, ha az alábbi hibaüzenetet látja a kijelzŒn:
1. Nyissa ki a szırŒt takaró fedelet
(lásd „A mosóvíz leeresztése probléma esetén” c. fejezetet (13. oldal)).
2. Balra forgatva csavarja ki a leeresztŒ csŒ dugóját, és engedje le a vizet
(lásd „A mosóvíz leeresztése probléma esetén” c. fejezetet (13. oldal)).
3. Csavarja le a szırŒ fedelét, és húzza ki a szırŒt.
4. Tisztítsa meg a szırŒt. EllenŒrizze, hogy a szırŒ mögött a leeresztŒ szivattyú
propellere szabadon forogjon. Tegye vissza a szırŒt és a szırŒfedelet.
5. Zárja vissza a szırŒt takaró fedelet.
14 SAMSUNG Mosógép Használati útmutató
A mosógép karbantartása
A vízbevezetŒ tömlŒ szırŒjének tisztítása
Tisztítsa meg a vízbevezetŒ tömlŒcsatlakozóban található szırŒt legalább évente, vagy
akkor, amikor az alábbi jelzést látja a kijelzŒn:
A tisztítás menete:
1. Zárja el a vízcsapot, amihez a mosógép vízbevezetŒ tömlŒjét csatlakoztatta.
2. Csavarja le a tömlŒcsatlakozót a mosógép hátlapján.
3.
Fogóval óvatosan húzza ki a mosógépbŒl kiálló csŒvégbŒl a szırŒt, és tisztítsa meg
folyóvízzel. Tisztítsa meg a menetes csatlakozót is kívül-belül.
egyes
egyes
4. Tolja vissza a szırŒt.
5. Csavarja vissza a tömlŒt a mosógép hátoldalán.
6. Nyissa ki a vízcsapot, és ellenŒrizze, hogy nem szivárog-e a víz a csatlakozásnál.
SAMSUNG Mosógép Használati útmutató 15
Hibaelhárítás
Problémák és megoldások
Nem indul el a mosás.
•
•
•
•
EllenŒrizze, hogy rendesen bezárta-e a mosógép ajtaját.
EllenŒrizze, hogy csatlakoztatta-e a mosógépet a hálózatra.
EllenŒrizze, hogy kinyitotta-e a vízcsapot, amire a mosógépet csatlakoztatta.
Nyomja meg az Indítás/rövid idejı leállítás (Start/Pause) gombot.
Nincs víz, vagy nincs elegendŒ víz.
•
•
•
•
EllenŒrizze, hogy kinyitotta-e a vízcsapot, amire a mosógépet csatlakoztatta.
EllenŒrizze, hogy nem fagyott-e be a vízbevezetŒ tömlŒ.
EllenŒrizze, hogy nincs-e meghajolva, megtörve a vízbevezetŒ tömlŒ.
EllenŒrizze, hogy nincs-e eltömŒdve a vízbevezetŒ tömlŒben a vízszırŒ.
A mosási program lefuttatása után mosópor maradt a mosószerfiókban.
• EllenŒrizze, hogy megfelelŒ-e a víznyomás.
• A mosóport a fiók belsŒ részébe tegye (minél távolabb a rekesz külsŒ falától).
A mosógép rázkódik és túl zajos.
• EllenŒrizze, hogy a mosógép sík, egyenletes aljzaton áll-e. Ha nem, a lábak
magasságának a változtatásával állítsa a mosógépet vízszintesre (3. oldal).
• EllenŒrizze, hogy eltávolította-e a szállításhoz szükséges csavarokat (3. oldal).
• EllenŒrizze, hogy a mosógép nem ér-e hozzá valamihez.
• EllenŒrizze, hogy a ruha egyenletesen helyezkedik-e el a dobban.
A mosógép nem szivattyúzza ki a vizet és/vagy nem centrifugál.
• EllenŒrizze, hogy a leeresztŒ csŒ nincs megtörve vagy összenyomva.
• EllenŒrizze, hogy a leeresztŒ szırŒ nincs-e eltömŒdve.
Nem nyílik ki a mosógép ajtaja (Q1636/Q1436/Q1435)
1.
2.
3.
4.
Húzza ki a mosógép hálózati csatlakozóját az aljzatból.
Engedje le a vizet a mosógépbŒl.
Nyissa ki a szırŒ takaró fedelet egy pénzérmével (13. oldal).
Keresse meg a narancsszínı mıanyag fület, és húzza elŒre,
ezzel kinyitja a mosógép ajtaját.
Hibaüzenetek
Kijelzés
Megoldás
Zárja be a mosógép ajtaját.
• EllenŒrizze, hogy kinyitotta-e a vízcsapot.
• EllenŒrizze a víznyomást.
• Tisztítsa meg a leeresztŒ szırŒt.
• EllenŒrizze a leeresztŒ tömlŒ beszerelését.
Kiegyensúlyozatlan a ruhaelosztás, rázza szét az összegabalyodott ruhákat.
Ha csak egy nagyobb darabot mos, pl. fürdŒköpenyt, farmert, elŒfordulhat,
hogy az utolsó centrifugálás eredménye nem kielégítŒ, és megjelenik az
„UE” hibaüzenet.
• Hívja fel a márkaszervizt.
MielŒtt a márkaszervizhez fordul:
1. Próbálja meg elhárítani a hibát a hibaelhárítás fejezetben leírtak segítségével.
2. Indítsa újból a mosási programot, és ellenŒrizze, hogy tapasztalja-e még a hibát.
3. Ha a mosógép még mindig hibásan mıködik, hívja fel a szervizt, és mondja el problémát.
16 SAMSUNG Mosógép Használati útmutató
Hibaelhárítás
Tudnivalók a paplanmosási programmal kapcsolatban
Mosószer adagolás paplanmosáskor
Ha nagy darabokat mos, pl. paplant, ügyeljen a következŒkre:
– ne használjon a mosáshoz tablettás mosószert
– ne használjon a mosáshoz
adagolóba vagy hálóba töltött
mosószert.
ElŒfordulhat, hogy a mosószer nem tud feloldódni, és nem éri el a kívánt mosási eredményt.
Nagy térfogatú darabok mosásakor kizárólag a mosószerfiókba tegye a mosóport.
Paplan mosásakor a mosóport ne szórja közvetlenül a ruhára.
Mire ügyeljen, amikor a paplant beteszi a dobba:
1. Ne tömje be túl nagy erŒvel a paplant a dobba; a túl nagy paplan nem fér bele.
2. A paplan sarkai és szélei ne kifelé lógjanak.
A megfelelŒen betöltött mosódob
SAMSUNG Mosógép Használati útmutató 17
Program táblázat
(✽ Egyedi beállítás)
Mosó és ápolószerek
Max.
súly
(kg)
Program
HŒmérséklet
°C
Centrifugálás
(max) fordulatszám
Késlel-
Q1436
Q1236
indítás
Q1435
Q1235
alap-
ElŒbeMosás Öblítés állímosás
tás
Max Q1636
tetett
Féltöltet
Víz
(l)
Energia
fogyasz
-tás
(kWh)
Vászonmosás 7,5
✽
igen
✽
60
95
1600
1400
1200
✽
✽
60
1,42
Tarkamosás
7,5
✽
igen
✽
40
60
1600
1400
1200
✽
✽
60
1,42
Mıszálas
mosás
4,0
✽
igen
✽
40
60
800
800
800
✽
✽
55
0,85
KímélŒ mosás 2,5
✽
igen
✽
40
40
800
800
800
✽
✽
55
0,85
Gyapjúmosás 2,0
–
igen
✽
30
40
400
400
400
✽
✽
65
0,75
Finommosás 2,0
–
igen
✽
30
40
400
400
400
✽
✽
65
0,75
Gyorsmosás 3,0
–
igen
✽
30
60
1200
1200
1000
✽
–
45
0,45
Program
Mosási fajta
Vászonmosás
Strapabíró textíliák, pl. átlagosan vagy kevéssé szennyezett pamut vagy
vászonruhák, pl. ágynemı, asztalterítŒ, fehérnemı, törölközŒk, ingek, stb.
Tarkamosás
Átlagosan vagy kevéssé szennyezett pamut vagy vászonruhák, pl. ágynemı,
asztalterítŒ, fehérnemı, törölközŒk, ingek, stb.
Mıszálas
mosás
Átlagosan vagy kevéssé szennyezett blúzok, ingek, stb. mıszálas vagy
kevertszálas anyagból.
Finommosás
Kényes függönyök, ruhák, szoknyák, blúzok, ingek.
Gyapjúmosás
Csak mosógépben mosható, tiszta gyapjú emblémával ellátott gyapjútermékek.
Kézi mosás
Kézi mosásnak megfelelŒ nagyon kíméletes mosás.
Gyorsmosás
Alig szennyezett pamut és vászoningek, blúzok, sötét frottírköpeny, színes
vászon ruhanemı, farmerek, stb.
1. Az elŒmosás kb. 15 perccel hosszabbítja meg a mosási programot.
2. A program futási idejének mérése az IEC 456. szabvány szerint történt.
3. Az energiafogyasztás az egyes használati helyeken kismértékben eltérhet, a vízhŒmérséklet, a
víznyomás, a mosott ruhamennyiség és ruhafajta függvényében.
18 SAMSUNG Mosógép Használati útmutató
Program táblázat
(✽ Egyedi beállítás)
Mosó és ápolószerek
Program
Max.
súly
HŒmérséklet
°C
Centrifugálás
(max) fordulatszám
alapElõMosás Öblítés beállí- Max Q1636
tás
mosás
Q1436
Q1236
Q1435
Q1235
Víz
Késleltetett
Féltöltet
(l)
indítás
Energiafogyasztás
(kWh)
1 db
nagyméretı
✽
igen
✽
40
60
800
800
800
✽
✽
75
0,50
Ágynemı
mosás
5,0
✽
igen
✽
60
95
1600
1400
1200
✽
✽
65
1,25
TörölközŒ
mosás
Függönymosás
4,0
✽
igen
✽
60
95
1600
1400
1200
✽
✽
82
1,10
5,0
✽
igen
✽
40
60
1200
1200
1000
✽
✽
82
0,70
Paplanmosás
Program
Mosási fajta
Paplanmosás Pamuthuzatú paplan töltettel, párna, szŒnyeg, bútorhuzat könnyı béléssel.
Ágynemı
Pamut ágynemıhuzat, vászonlepedŒ, párnahuzat, stb.
TörölközŒ
Bolyhos szövésı pamuttörölközŒk, köpenyek.
Függöny
Pamut vagy kevertszálas vastag függönyök, sötétítŒfüggönyök, bútorhuzat,
ágytakaró, stb.
SAMSUNG Mosógép Használati útmutató 19
Függelék
Az anyagba varrt címkéken található jelölések:
Strapabíró anyag
Max 100 ˚C-on vasalható
Kényes anyag
Nem vasalható
95 ˚C-on mosható
Száraztisztításkor bármilyen vegyi
anyag használható
60 ˚C-on mosható
Száraztisztítás csak perkloriddal, tiszta
alkohollal, R113-mal
40 ˚C-on mosható
Száraztisztítás csak tiszta
alkohollal vagy R113-mal
30 ˚C-on mosható
Száraztisztításra nem alkalmas
Kézzel mosható
Szárítás fektetve
Száraztisztítással tisztítható
Lógatva is szárítható
Hideg vízben fehéríthetŒ
Szárítás vállfán
Nem fehéríthetŒ
Max 200 ˚C-on vasalható
Szárítógépben, normál
hŒmérsékleten szárítható
Szárítógépben, alacsony
hŒmérsékleten szárítható
Max 150 ˚C-on vasalható
Nem szárítható szárítógépben
Figyelmeztetések az elektromos bekötéssel kapcsolatban:
A tız és áramütés veszélyének elkerülése érdekében tartsa szem elŒtt az alábbi biztonsági
rendszabályokat:
• A készüléket csak olyan hálózatról mıködtesse, ami megfelel a készülék
adattábláján olvasható feszültség értéknek.
• A készüléket csak földelt aljzathoz szabad csatlakoztatni.
• Vigyázzon, nehogy a hálózati kábel megsérüljön. Úgy helyezze el, hogy ne kelljen
rajta átjárni, ne szoruljon be sehova. Különösen figyeljen arra, hogy ne törjön meg a
kábel a fali aljzathoz történŒ csatlakozásnál, és ott, ahol a hálózati kábel csatlakozik a
készülékhez.
• Ne terhelje túl a fali aljzatot, mert a túlterhelés tızveszélyt okozhat!
20 SAMSUNG Mosógép Használati útmutató
Függelék
A környezet védelmében
•
A készülék újrahasznosítható alapanyagokból készült. Ha egyszer majd megválik
tŒle, vegye figyelembe a helyi hulladékkezelési szabályokat. Vágja le a hálózati
csatlakozót, hogy ne lehessen többé a hálózatra csatlakoztatni. Vegye le róla az ajtót,
nehogy kisgyermek vagy kisállat csapdába essen.
•
Ne használjon több mosószert, mint a gyártó utasításában szerepel.
•
A mosást megelŒzŒen csak akkor használjon fehérítŒ és folteltávolító szereket, ha
feltétlenül szükséges.
•
Energiát takaríthat meg, ha teljes töltet ruhákat mos (a mennyiség a használni kívánt
mosási programtól függ).
MegfelelŒségi nyilatkozat
Ez a készülék megfelel az európai biztonsági elŒírásoknak, a 93/68 EC direktíváknak és az
EN 60335 szabványnak.
Mıszaki adatok
A 2/1984 (III. 10.) BkM-IpM együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk,
hogy a Samsung gyártmányú, Q1636(C/S/V), Q1436(C/S/V), Q1435(C/S/V), Q1236(C/S/V),
Q1235(C/S/V) típusú készülékek
megfelelnek az alábbi mıszaki jellemzŒknek:
TÍPUS
ELÖLTÖLTÕS MOSÓGÉP
Méretek
600 mm x 600 mm x 850 mm (szé x mé x ma)
Víznyomás
50 kPa – 800 kPa
Tömeg
Mosási és centrifugálási
kapacitás
Teljesítményfelvétel
75 kg
7,5 kg (szárazruhára számítva)
mosás
220 V
150 W
240 V
150 W
mosás és melegítés
220 V
2400 W
240 V
centrifugálás
típus
Q1636
230V
700 W
szivattyúzás
Vízfelhasználás
Centrifugálás fordulatszáma
500 W
34 W
400 W
60 l (normál program)
Típus
fordulatszám
Csomagolás tömege
2800 W
Q1436 /Q1435 Q1236/Q1235
Q1636
1600
Q1436 /Q1435
1400
papír
2,5 kg
mıanyag
1,0 kg
Q1236/Q1235
1200
SAMSUNG Mosógép Használati útmutató 21
Ha szervizre van szüksége
-Hívja a Samsung szervizközpontot, és adja meg
nevét, címét, telefonszámát, és a mosógép típus
és sorozatszámát, és ezután mondja el, mi a
problémája a készülékkel.
Code No.: DC68-01918A-02
Hungary
Download PDF

advertising