Samsung | WW80J6410CW | Samsung WW80J6410CW Gyors üzembe helyezési útmutató

Tartalom
Tartalom
Biztonsági tudnivalók
3
Amit a biztonsági előírásokról tudnia kell
Fontos biztonsági jelzések
Fontos biztonsági óvintézkedések
A WEEE-jelzéssel kapcsolatos utasítások
3
3
4
12
Üzembe helyezés
13
A csomag tartalma
Üzembe helyezés követelményei
Üzembe helyezés lépésről lépésre
13
15
17
Kezdés előtt
23
Kezdeti beállítások
Mosási útmutató
A mosószer-adagoló rekeszre vonatkozó utasítások
23
24
26
Művelet
29
Kezelőpanel29
Az indítás egyszerű lépései
30
Programok áttekintése
31
Beállítások35
Karbantartás
36
Eco drum clean (Gazdaságos dobtisztítás)
36
Smart Check
37
Biztonsági leeresztés
38
Tisztítás39
Helyreállítás fagyás esetén
42
Karbantartás hosszabb ideig tartó inaktivitás esetére
42
Hibaelhárítás
43
Ellenőrzési pontok
43
Információkódok47
Műszaki jellemzők
49
Anyagkezelési táblázat
49
Környezetvédelem50
Műszaki adatlap
51
A főbb mosási programokkal kapcsolatos tudnivalók
54
2 Magyar
WW6000J(SEPM)-03580L_HU (LE).indd 2
2015-02-11
6:28:21
Biztonsági tudnivalók
Biztonsági tudnivalók
Gratulálunk új Samsung mosógépéhez! A használati útmutató fontos tudnivalókat tartalmaz új
készülékének üzembe helyezésével, használatával és karbantartásával kapcsolatban. Kérjük,
figyelmesen olvassa el az útmutatót, hogy teljes mértékben kihasználhassa a mosógép
számos előnyét és funkcióját.
Amit a biztonsági előírásokról tudnia kell
Olvassa el alaposan az útmutatót, hogy megismerje az új készülék széles körű funkcióinak
biztonságos és hatékony kezelését. Tartsa az útmutatót a készülék közelében olyan helyen,
hogy bármikor fellapozhassa, ha szükséges. A készüléket csak rendeltetésszerűen, a jelen
útmutatóban leírt módon használja.
Az útmutatóban olvasható Figyelmeztetések és Biztonsági utasítások nem térnek ki minden
lehetséges helyzetre. A mosógép beüzemelése, karbantartása és működtetése során a
felhasználó felelőssége, hogy ésszerűen, elővigyázatosan és megfontoltan járjon el.
Mivel a kezelési utasítások többféle típusra vonatkoznak, előfordulhat, hogy az Ön mosógépe
kis mértékben eltér az útmutatóban bemutatott típustól, és lehetséges, hogy nem érvényes
az összes figyelmeztető jelzés. Ha kérdése vagy panasza van, forduljon a legközelebbi
szervizközponthoz, vagy kérjen segítséget és tájékoztatást online, a www.samsung.com
oldalon.
Fontos biztonsági jelzések
A használati útmutatóban található ikonok és jelzések jelentése:
VIGYÁZAT
Veszélyes vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely súlyos személyi sérülést, halált és/vagy
vagyoni kárt okozhat.
FIGYELEM
Veszélyes vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely személyi sérülést és/vagy vagyoni kárt
okozhat.
MEGJEGYZÉS
Személyi sérülés, illetve vagyoni kár fennállásának veszélyére figyelmeztet.
Magyar 3
WW6000J(SEPM)-03580L_HU (LE).indd 3
2015-02-11
6:28:21
Biztonsági tudnivalók
Biztonsági tudnivalók
Ezek a figyelmeztető jelzések a személyi sérülések elkerülése érdekében szerepelnek az
útmutatóban.
Pontosan kövesse a figyelmeztetésekben leírtakat.
Miután elolvasta ezt az útmutatót, tartsa biztonságos helyen, hogy mindig kéznél legyen, ha
szükség van rá.
A készülék használata előtt olvassa el az összes utasítást.
Az elektromossággal működő, mozgó alkatrészeket tartalmazó készülékek mindegyikénél
fennáll a sérülés veszélye. A készülék biztonságos működtetéséhez ismerje meg a készülék
működését, és használata során kellő óvatossággal járjon el.
Fontos biztonsági óvintézkedések
VIGYÁZAT
A készülék használata közben előforduló tűzveszély, áramütés vagy
egyéb személyi sérülés elkerülése érdekében tartsa be az alapvető
óvintézkedéseket, például az alábbiakat:
Ne hagyja, hogy gyermekek (vagy háziállatok) játsszanak a mosógépen vagy
annak belsejében. A mosógép ajtaja belülről nehezen nyitható, és a gyermekek
súlyosan megsérülhetnek, ha bennragadnak a mosógép belsejében.
A készüléket nem üzemeltetheti olyan személy (beleértve a gyerekeket is),
aki korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezik,
vagy aki nem rendelkezik a megfelelő tapasztalattal és jártassággal, kivéve,
ha a biztonságáért felelős személy biztosítja számára a felügyeletet és
elmagyarázza neki az eszköz használatát.
Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
Európai használat esetén: A készüléket 8 év fölötti gyerekek és korlátozott
fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve a
megfelelő tapasztalattal és jártassággal nem rendelkező személyek csak akkor
használhatják, ha a biztonságukért felelős személy biztosítja számukra a
felügyeletet, vagy elmagyarázza nekik az eszköz biztonságos használatát és a
használat lehetséges veszélyeit. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A
készülék tisztítását és karbantartását gyerekek csak felügyelettel végezhetik.
4 Magyar
WW6000J(SEPM)-03580L_HU (LE).indd 4
2015-02-11
6:28:21
Biztonsági tudnivalók
Ha a készülék tápkábele sérült, azt a veszély megelőzése érdekében a
gyártóval, a gyártó szervizképviseletével vagy hasonlóan képzett személlyel
kell kicseréltetni.
A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a vízcsapok, a vízelvezető csövek és a
tápcsatlakozó könnyen hozzáférhetőek legyenek.
Ha a készülék szellőzőnyílása az alján található, vigyázzon, hogy a szőnyeg
ne fedje el a nyílást.
A készülékhez tartozó új tömlőkészletet kell használni, a régi tömlőkészletet
tilos újra felhasználni.
FIGYELEM
A termikus megszakító gondatlan újraindításából adódó veszélyek elkerülése
érdekében ez a készülék nem csatlakoztatható külső kapcsoló eszközhöz (pl.
időzítő) vagy olyan áramkörhöz, amelyet a segédprogram rendszeresen ki- és
bekapcsol.
Az üzembe helyezéssel kapcsolatos fontos figyelmeztetések
VIGYÁZAT
A készülék üzembe helyezését csak képzett szakember vagy szervizvállalat végezheti.
• Ellenkező esetben fennáll az áramütés, tűz, robbanás, termékhiba vagy személyi sérülés
veszélye.
A készülék nehéz, ezért óvatosan emelje.
A tápkábelt olyan 220 – 240 V / 50 Hz váltóáramú fali aljzathoz csatlakoztassa, amelyet csak
ehhez a készülékhez használ. Ne használjon hosszabbítót.
• A fali aljzat más készülékekkel való megosztása elosztó vagy hosszabbító használatával
áramütést vagy tüzet okozhat.
• Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség, a frekvencia és az áramerősség megfelel-e a termék
műszaki leírásában foglaltaknak. Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
Szorosan csatlakoztassa a dugaszt a fali aljzathoz.
Magyar 5
WW6000J(SEPM)-03580L_HU (LE).indd 5
2015-02-11
6:28:21
Biztonsági tudnivalók
Biztonsági tudnivalók
Egy száraz törlőkendővel rendszeresen távolítson el minden idegen anyagot, pl. port vagy
vizet a csatlakozódugasz érintkezőiről .
• Húzza ki a csatlakozódugaszt, és egy száraz törlőkendővel tisztítsa meg.
• Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
• A dugaszt úgy csatlakoztassa a fali aljzathoz, hogy a vezeték a padló felé essen.
Ha fordítva dugja be a csatlakozódugaszt az aljzatba, megsérülhetnek az elektromos
vezetékek a kábelben, ami áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.
Tartson távol minden csomagolóanyagot a gyermekektől, mivel azok veszélyesek lehetnek.
• Ha a gyermekek zacskót húznak a fejükre, megfulladhatnak.
A készülék vagy a tápkábel meghibásodása esetén forduljon a legközelebbi
szervizközponthoz.
A készüléket megfelelően földelni kell.
Ne földelje a készüléket gázcsőhöz, műanyag vízcsőhöz vagy telefonvonalhoz.
• Ez áramütéshez, tűzhöz, robbanáshoz vagy a termék meghibásodásához vezethet.
• Soha ne csatlakoztassa a tápkábelt olyan aljzathoz, amely nincs megfelelően földelve, és
győződjön meg arról, hogy az megfelel-e a helyi és nemzetközi szabályoknak.
Ne helyezze üzembe a készüléket fűtőberendezés vagy gyúlékony anyag közelében.
Ne helyezze üzembe a készüléket nedves, olajos vagy poros helyen, valamint közvetlen
napsugárzásnak vagy víznek (esőnek) kitett helyen.
Ne helyezze üzembe a készüléket alacsony hőmérsékletnek kitett helyen.
• A fagy a csövek repedéséhez vezethet.
Ne helyezze üzembe a készüléket olyan helyen, ahol gázszivárgás léphet fel.
• Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
Ne használjon elektromos transzformátort.
• Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
Ne használjon sérült csatlakozódugaszt, sérült tápkábelt vagy laza fali aljzatot.
• Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
Ne húzza és ne hajlítsa meg a tápkábelt.
Ne csavarja meg a tápvezetéket, és ne kössön rá csomót.
Ne akassza a tápkábelt fémtárgyra, ne tegyen súlyos tárgyat a tápkábelre, ne szorítsa be a
tápkábelt különböző tárgyak közé és ne nyomja be a tápkábelt a készülék mögé.
• Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
A tápkábelt soha ne a vezetéknél fogva húzza ki a fali aljzatból,
• hanem a csatlakozódugasznál fogva.
• Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
6 Magyar
WW6000J(SEPM)-03580L_HU (LE).indd 6
2015-02-11
6:28:21
Biztonsági tudnivalók
Az üzembe helyezésre vonatkozó figyelmeztetések
FIGYELEM
A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a hálózati csatlakozódugó könnyen hozzáférhető
legyen.
• Ennek elmulasztása a szigetelés meghibásodása révén áramütéshez vagy tűzhöz
vezethet.
Csak egyenes felületű és megfelelő keménységű padlón helyezze el a készüléket.
• Ennek elmulasztása a mosógép rendellenes rezgéséhez, elmozdulásához, zörgéséhez
vagy meghibásodásához vezethet.
A használatra vonatkozó fontos figyelmeztetések
VIGYÁZAT
Ha a készüléket elárasztja a víz, azonnal szüntesse meg a víz- és áramellátást, és forduljon a
legközelebbi szervizközponthoz.
• Ne érjen nedves kézzel a csatlakozódugaszhoz.
• Ennek elmulasztása áramütést okozhat.
Ha a készülékből furcsa hang hallható, égett szag érezhető vagy füst száll fel, azonnal
szakítsa meg az áramellátást, és lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal.
• Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
Gázszivárgás esetén (pl. PB-gáz, LP-gáz stb.) azonnal szellőztessen ki, anélkül, hogy a
tápcsatlakozóhoz érne. Ne érjen hozzá a készülékhez vagy a tápvezetékhez.
• Ne használjon ventilátort.
• A szikrák robbanást vagy tüzet okozhatnak.
Ne engedje, hogy a gyerekek a mosógépen vagy annak belsejében játsszanak. A készülék
leselejtezésekor távolítsa el a mosógép ajtajának nyitókarját.
• Ha a gyerekek bent rekednek a készülékben, megfulladhatnak.
Használat előtt mindig távolítsa el a csomagolást (szivacs, polisztirolhab) a mosógép aljáról.
Ne mosson a készülékkel petróleummal, kerozinnal, benzinnel, hígítóval, alkohollal, illetve
egyéb gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyaggal szennyezett ruhadarabokat.
• Ez áramütést, tüzet vagy robbanást okozhat.
Magyar 7
WW6000J(SEPM)-03580L_HU (LE).indd 7
2015-02-11
6:28:22
Biztonsági tudnivalók
Biztonsági tudnivalók
Ne nyissa ki erővel a mosógép ajtaját működés (magas hőmérsékletű mosás/szárítás/
centrifugálás) közben.
• A mosógépből kifolyó víz égési sérüléseket okozhat vagy csúszóssá teheti a padlót. Ez
sérülést okozhat.
• Az ajtó erővel történő kinyitása károsíthatja a készüléket, illetve sérülést okozhat.
Működés közben ne nyúljon a mosógép alá a kezével.
• Ez sérülést okozhat.
Ne érjen nedves kézzel a csatlakozódugaszhoz.
• Ez áramütést okozhat.
Működés közben ne kapcsolja ki úgy a készüléket, hogy kihúzza a tápcsatlakozót.
• A tápcsatlakozó újbóli csatlakoztatása a fali aljzathoz szikrát idézhet elő, és áramütést
vagy tüzet okozhat.
Ne hagyja, hogy gyermekek vagy fogyatékkal élő személyek felügyelet nélkül kezeljék a
mosógépet. Ne hagyja, hogy a gyermekek bemásszanak a készülék belsejébe.
• Ez áramütést, égési vagy egyéb sérülést okozhat.
Működés közben ne nyúljon a mosógép alá a kezével vagy fémtárggyal.
• Ez sérülést okozhat.
Ne húzza ki a csatlakozódugaszt a tápvezetéknél fogva. Minden esetben a dugaszt fogja meg,
és egyenesen húzza ki az aljzatból.
• A tápkábel sérülése rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.
Ne próbálja önállóan megjavítani, szétszerelni vagy átalakítani a készüléket.
• Ne használjon az előírttól eltérő biztosítékot (például réz-, acéldrótot stb.).
• Ha meg kell javítani vagy újra üzembe kell helyezni a készüléket, forduljon a legközelebbi
szervizközponthoz.
• Ennek elmulasztása áramütéshez, tűzhöz, a termék meghibásodásához vagy sérüléshez
vezethet.
Ha a vízcső lecsúszik a vízcsapról, és elárasztja a készüléket, húzza ki a csatlakozódugót.
• Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, illetve, ha villámlik vagy mennydörög, húzza
ki a csatlakozódugaszt.
• Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
Ha idegen anyag kerül a készülék belsejébe, húzza ki a tápcsatlakozót a fali aljzatból, és
vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Samsung szervizközponttal.
• Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
8 Magyar
WW6000J(SEPM)-03580L_HU (LE).indd 8
2015-02-11
6:28:22
Biztonsági tudnivalók
A használatra vonatkozó figyelmeztetések
FIGYELEM
Ha a mosógép idegen anyaggal, például mosószerrel, sárral, ételmaradékkal stb. szennyezett,
húzza ki a csatlakozódugaszt, és tisztítsa ki a mosógépet nedves, puha kendővel.
• Ennek elmulasztása elszíneződéshez, deformálódáshoz, károsodáshoz vagy
rozsdásodáshoz vezethet.
Az ajtóüveg erős ütés hatására betörhet. Legyen óvatos a mosógép használata során.
• A törött üveg sérülést okozhat.
Vízellátási hiba vagy a vízbemeneti tömlő újracsatlakoztatása esetén lassan nyissa meg a
csapot.
Ha hosszú ideig nem használta a gépet, lassan nyissa meg a csapot.
• A vízellátó tömlőben vagy a vízcsőben lévő levegő nyomása károsíthatja a termék
alkatrészeit, vagy vízszivárgáshoz vezethet.
Ha a víz leengedésével kapcsolatos hiba lép fel működés közben, ellenőrizze, nincs-e
leengedési probléma.
• A leengedési probléma miatt vízzel elárasztott mosógép használata áramütéshez vagy
tűzhöz vezethet.
Helyezze a mosnivalót teljesen a mosógép belsejébe, nehogy valamelyik ruhadarab
beszoruljon az ajtóba.
• Ha mosnivaló szorul az ajtóba, az a mosnivaló vagy a mosógép károsodásához, illetve
vízszivárgáshoz vezethet.
Ha nem használja a mosógépet, zárja el annak vízellátását.
Ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő csatlakozójának csavarjai megfelelően meg vannak-e
húzva.
• Ennek elmulasztása vagyoni kárhoz vagy sérüléshez vezethet.
Ügyeljen rá, hogy a gumitömítésen és az első üvegajtón ne legyen szennyeződés (pl.
hulladék, cérna, hajszál stb.).
• Ha idegen anyag szorul az ajtóba, vagy abban az esetben, ha az ajtó nem csukódik be
teljesen, szivároghat a víz.
A termék használata előtt nyissa meg a vízcsapot, és ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő
csatlakozója szorosan meg van-e húzva, és nincs-e vízszivárgás.
• Ha a vízellátó tömlő csatlakozójának csavarjai lazák, az vízszivárgáshoz vezethet.
A megvásárolt készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték.
Magyar 9
WW6000J(SEPM)-03580L_HU (LE).indd 9
2015-02-11
6:28:22
Biztonsági tudnivalók
Biztonsági tudnivalók
Üzleti célokra történő használata nem rendeltetésszerű használatnak minősül. Ebben az
esetben a készülékre nem vonatkozik a Samsung által biztosított általános garancia, és
a Samsung nem vonható felelősségre az ilyen, nem rendeltetésszerű használatból eredő
meghibásodásokért és károkért.
Ne álljon rá a készülékre, és ne tegyen rá semmit (pl. ruhaneműt, égő gyertyát, égő cigarettát,
edényeket, vegyszereket, fémtárgyakat stb.).
• Ez áramütéshez, tűzhöz, a termék meghibásodásához vagy személyi sérüléshez vezethet.
Ne fújjon illékony anyagot, például rovarirtót a készülék felületére.
• Ez nemcsak az emberekre káros, hanem áramütéshez, tűzhöz, a termékkel kapcsolatos
problémákhoz vagy sérülésekhez is vezethet.
Ne tegyen a mosógép közelébe olyan tárgyat, amely elektromágneses mezőt hoz létre.
• Ez hibás működés következtében sérülést okozhat.
Magas hőmérsékletű mosás és szárítás esetén a leengedett víz forró. Ne érjen ehhez a vízhez.
• Ez égési vagy egyéb sérülést okozhat.
Ne mosson, centrifugáljon vagy szárítson vízálló üléseket, szőnyegeket vagy ruhákat*, kivéve,
ha készüléke rendelkezik ezek mosására alkalmas különleges programmal.
(*): Gyapjú ágynemű, esőponyva, horgászruha, sínadrág, hálózsák, guminadrág, tréningruha
vagy kerékpár-, motorkerékpár-, gépkocsiponyva stb.
• Ne mosson vastag, merev szőnyegeket, még akkor se, ha a géppel mosható jelzés
látható azok címkéjén. Ez sérüléshez vagy a mosógép, a falak, a padló vagy a ruha
károsodásához vezethet a rendellenes rezgések következtében.
• Ne mosson gumihátuljú szőnyeget vagy lábtörlőt. A gumiréteg leválhat és beleragadhat a
dob belsejébe, ami a készülék, például a leeresztés funkció meghibásodását okozhatja.
Ne működtesse a mosógépet a mosószer-adagoló nélkül.
• Ez a vízszivárgás következtében áramütést vagy sérülést okozhat.
Ne érintse meg a mosódob belsejét szárítás közben vagy közvetlenül azután, mivel az forró.
• Ez égési sérülést okozhat.
Ne nyúljon bele kézzel a mosószer-adagolóba.
• Ez sérülést okozhat, mivel beszorulhat a keze a mosószer-adagolóba.
• A folyékonymosószer-adagoló (csak a megfelelő modellek esetén) nem mosóporral való
használatra való. Mosópor használata esetén távolítsa el az adagolót.
Szennyes ruhán kívül mást ne tegyen a mosógépbe (például cipőt, ételmaradékot, állatot).
• Ez a mosógép károsodásához, illetve a háziállatok sérüléséhez vagy halálához vezethet a
rendellenes rezgések következtében.
Ne nyomja a gombokat éles tárgyakkal, például tollal, késsel, körömheggyel stb.
• Ez áramütést vagy sérülést okozhat.
10 Magyar
WW6000J(SEPM)-03580L_HU (LE).indd 10
2015-02-11
6:28:22
Biztonsági tudnivalók
Ne mosson az általában kozmetikai üzletekben kapható vagy masszőrök által használt olajjal,
krémmel vagy testápolóval szennyezett mosnivalót.
• Ez a gumitömítés eldeformálódásához és vízszivárgáshoz vezethet.
Ne hagyjon fémtárgyakat (például biztosítótűt és hajcsatot), illetve fehérítőt hosszabb ideig a
mosódobban.
• Ez a mosódob rozsdásodásához vezethet.
• Ha a mosódob felületén rozsda jelenne meg, öntsön (semleges) tisztítószert a felületre, és
szivaccsal tisztítsa meg. Soha ne használjon drótkefét.
Ne használjon közvetlenül vegytisztító szert, és ne mosson, öblítsen vagy centrifugázzon
vegytisztító szerrel érintkezésbe került ruhaneműt.
• Ez az olaj oxidációjának hője miatt spontán égéshez vagy gyulladáshoz vezethet.
Ne használjon vízhűtő/vízmelegítő készülékekből származó meleg vizet.
• Ez a mosógép meghibásodásához vezethet.
Ne használjon természetes kézmosószappant a mosógépben.
• Ez a mosógép belsejében megkeményedve és összegyűlve a készülékkel kapcsolatos
problémákat okozhat, és elszíneződéshez, rozsdához vagy kellemetlen szaghoz vezethet.
A zoknikat és melltartókat tegye mosóhálóba, és mossa ezeket a többi mosnivalóval együtt.
Ne mosson nagyméretű mosnivalót, például ágyneműt mosóhálóban.
• Ellenkező esetben a rendellenes rezgések sérüléshez vezethetnek.
Ne használjon megkeményedett mosószert.
• Ez a mosógép belsejében összegyűlve vízszivárgáshoz vezethet.
Ürítse ki a mosásra kerülő ruhadarabok zsebeit.
• A kemény, éles tárgyak, például pénzérmék, biztosítótűk, szögek, csavarok vagy kövek
kárt tehetnek a készülékben.
Ne mosson a gépben nagy kapcsokkal, gombokkal vagy egyéb nehéz fémtárggyal ellátott
ruhadarabokat.
Színek és színtartóság szerint válogassa szét a mosnivalót, és ennek megfelelően válassza ki
a programot, a vízhőmérsékletet és a kiegészítő funkciókat.
• Ez elszíneződéshez és az anyag megrongálódásához vezethet.
Vigyázzon, hogy amikor becsukja a mosógép ajtaját, ne szoruljon be a gyermeke ujja.
• Ennek elmulasztása sérülést okozhat.
Magyar 11
WW6000J(SEPM)-03580L_HU (LE).indd 11
2015-02-11
6:28:22
Biztonsági tudnivalók
Biztonsági tudnivalók
A tisztításra vonatkozó fontos figyelmeztetések
VIGYÁZAT
Ne tisztítsa a készüléket úgy, hogy közvetlenül vizet permetez rá.
Ne használjon erős savat tartalmazó tisztítószert.
Ne használjon benzint, hígítót vagy alkoholt a készülék tisztításához.
• Ez elszíneződést, deformálódást, károsodást, áramütést vagy tüzet okozhat.
Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a készüléket a fali aljzatból.
• Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
A WEEE-jelzéssel kapcsolatos utasítások
A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos
és elektronikus berendezések hulladékai)
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban
használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra
utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus
tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a
háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba
helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése
érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól,
és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az
anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése
érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi
önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová
és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi
szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és
vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és
tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
12 Magyar
WW6000J(SEPM)-03580L_HU (LE).indd 12
2015-02-11
6:28:22
Περιεχόμενα
3
Περιεχόμενα
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις οδηγίες ασφαλείας
Σημαντικά σύμβολα ασφαλείας
Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας
Οδηγίες σχετικά με τα Απορρίμματα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE)
3
3
4
12
Εγκατάσταση
13
Τι περιλαμβάνεται
Απαιτήσεις εγκατάστασης
Εγκατάσταση βήμα προς βήμα
13
15
17
Πριν ξεκινήσετε
23
Αρχικές ρυθμίσεις
Οδηγίες πλύσης
Οδηγίες για το συρτάρι απορρυπαντικού
23
24
26
Λειτουργίες
29
Πίνακας ελέγχου
29
Εκκίνηση σε απλά βήματα
30
Επισκόπηση κύκλων
31
Ρυθμίσεις35
36
Συντήρηση
Καθαρισμός κάδου Eco
36
Smart Check
37
Επείγουσα άντληση
38
Καθαρισμός39
Επαναφορά μετά από πάγωμα
42
Φροντίδα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα μη λειτουργίας
42
Αντιμετώπιση προβλημάτων
43
Σημεία ελέγχου
Κωδικοί πληροφοριών
43
47
Προδιαγραφές
49
Πίνακας φροντίδας υφασμάτων
Προστασία του περιβάλλοντος
Φύλλο προδιαγραφών
Πληροφορίες σχετικά με τα βασικά προγράμματα πλύσης
49
50
51
54
2 Ελληνικά
WW6000J(SEPM)-03580L_EL (LE)_150212.indd 2
2015-02-12
11:53:17
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Συγχαρητήρια για το νέο σας πλυντήριο Samsung. Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την
εγκατάσταση, τη χρήση και τη φροντίδα της συσκευής σας. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε αυτό το
εγχειρίδιο, προκειμένου να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τα πολυάριθμα πλεονεκτήματα και δυνατότητες του
πλυντηρίου σας.
Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις οδηγίες ασφαλείας
Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι γνωρίζετε πώς να χρησιμοποιείτε με
ασφάλεια και αποτελεσματικά τις εκτεταμένες δυνατότητες και λειτουργίες της νέας σας συσκευής. Φυλάξτε το
εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος κοντά στη συσκευή για μελλοντική αναφορά. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή αυτή
μόνο για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται, όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.
Οι προειδοποιήσεις και οι σημαντικές οδηγίες ασφαλείας που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν
καλύπτουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν. Αποτελεί δική σας ευθύνη
να χρησιμοποιείτε κοινή λογική, να επιδεικνύετε σύνεση και να προσέχετε κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση
και το χειρισμό του πλυντηρίου σας.
Επειδή οι ακόλουθες οδηγίες λειτουργίας καλύπτουν διάφορα μοντέλα, τα χαρακτηριστικά του πλυντηρίου
σας ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από αυτά που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο και ενδέχεται να μην
ισχύουν όλα τα σύμβολα προειδοποίησης. Αν έχετε απορίες ή ανησυχίες, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο
κέντρο σέρβις ή αναζητήστε βοήθεια και πληροφορίες μέσω Διαδικτύου, στη διαδικτυακή τοποθεσία www.
samsung.com.
Σημαντικά σύμβολα ασφαλείας
Τι σημαίνουν τα εικονίδια και τα σύμβολα που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης:
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνοι ή μη ασφαλείς πρακτικές που ενδέχεται να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό, θάνατο ή/και υλικές
ζημιές.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνοι ή μη ασφαλείς πρακτικές που ενδέχεται να οδηγήσουν σε τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί τραυματισμός ή υλικές ζημιές.
Ελληνικά 3
WW6000J(SEPM)-03580L_EL (LE)_150212.indd 3
2015-02-12
11:53:17
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Αυτά τα σύμβολα προειδοποίησης αποσκοπούν στην πρόληψη τραυματισμών για εσάς και τους άλλους.
Να τα ακολουθείτε πιστά.
Αφού διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.
Διαβάστε όλες τις οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
Όπως ισχύει με κάθε συσκευή που χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα και κινούμενα εξαρτήματα, υπάρχουν πιθανοί
κίνδυνοι. Για να χειρίζεστε με ασφάλεια αυτή τη συσκευή, εξοικειωθείτε με τη λειτουργία της και επιδεικνύετε
προσοχή κατά τη χρήση της.
Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού
κατά τη χρήση της συσκευής σας, τηρήστε βασικές προφυλάξεις,
συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:
Μην επιτρέπετε σε παιδιά (ή σε κατοικίδια) να παίζουν μέσα ή πάνω στο πλυντήριο.
Η πόρτα του πλυντηρίου δεν ανοίγει εύκολα από μέσα και τα παιδιά ενδέχεται να
τραυματιστούν σοβαρά αν εγκλωβιστούν στο εσωτερικό του.
Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων
των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες, ή με
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί
οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο που είναι υπεύθυνο για
την ασφάλειά τους.
Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν
με τη συσκευή.
Για χρήση στην Ευρώπη: Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητικές
ή νοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν βρίσκονται υπό
επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και
κατανοούν τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται
να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν
επιτρέπεται να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
4 Ελληνικά
WW6000J(SEPM)-03580L_EL (LE)_150212.indd 4
2015-02-12
11:53:17
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Αν το καλώδιο τροφοδοσίας καταστραφεί, πρέπει να αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή έναν εξειδικευμένο τεχνικό,
προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.
Η συσκευή αυτή θα πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο το φις
τροφοδοσίας, οι βρύσες παροχής νερού και οι σωλήνες άντλησης.
Για συσκευές με ανοίγματα εξαερισμού στη βάση τους, βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα
δεν φράσσονται από κανένα χαλί.
Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι νέοι σωλήνες που παρέχονται με τη συσκευή, ενώ οι
παλιοί σωλήνες δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Για την αποτροπή κινδύνου λόγω ακούσιας επαναφοράς του θερμοδιακόπτη, αυτή
η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικής συσκευής διακοπής,
όπως ένας χρονοδιακόπτης, ή να συνδέεται σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και
απενεργοποιείται τακτικά από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας.
Σημαντικές προειδοποιήσεις για την εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής πρέπει να πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο τεχνικό ή εταιρεία σέρβις.
• Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, πρόβλημα με το προϊόν ή
τραυματισμός.
Η συσκευή είναι βαριά, συνεπώς προσέχετε όταν τη σηκώνετε.
Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε πρίζα AC 220-240 V / 50 Hz ή υψηλότερης ονομαστικής τιμής και
χρησιμοποιείτε την πρίζα μόνο για αυτή τη συσκευή. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ καλώδιο επέκτασης.
• Αν χρησιμοποιήσετε την ίδια πρίζα και για άλλες συσκευές με τη βοήθεια πολύπριζου ή επεκτείνετε το
καλώδιο ρεύματος, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Βεβαιωθείτε ότι η τάση, η συχνότητα και το ρεύμα τροφοδοσίας είναι ίδια με αυτά στις προδιαγραφές
του προϊόντος. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Συνδέστε καλά το φις
τροφοδοσίας στην πρίζα.
Ελληνικά 5
WW6000J(SEPM)-03580L_EL (LE)_150212.indd 5
2015-02-12
11:53:17
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Απομακρύνετε τακτικά όλες τις ξένες ουσίες, όπως σκόνη και νερό, από τους ακροδέκτες και τα σημεία επαφής
του φις τροφοδοσίας, χρησιμοποιώντας ένα στεγνό πανί.
• Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας και καθαρίστε το με ένα στεγνό πανί.
• Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα με τρόπο ώστε το καλώδιο να πέφτει προς το δάπεδο.
Αν συνδέσετε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα προς την αντίθετη κατεύθυνση, τα ηλεκτρικά σύρματα μέσα
στο καλώδιο ενδέχεται να φθαρούν και ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά, καθώς ενδέχεται να είναι επικίνδυνα.
• Αν ένα παιδί βάλει μια σακούλα πάνω στο κεφάλι του, ενδέχεται να πάθει ασφυξία.
Αν η συσκευή, το φις τροφοδοσίας ή το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο
κέντρο σέρβις.
Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι κατάλληλα γειωμένη.
Μη γειώνετε τη συσκευή συνδέοντάς την σε σωλήνα αερίου, πλαστικό σωλήνα νερού ή καλώδιο τηλεφώνου.
• Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη ή πρόβλημα με το προϊόν.
• Μη συνδέετε ποτέ το καλώδιο ρεύματος σε πρίζα που δεν είναι γειωμένη σωστά και βεβαιωθείτε ότι είναι
σύμφωνη με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.
Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε θερμαντικά σώματα ή εύφλεκτα υλικά.
Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή σε χώρο με υγρασία, λάδια ή σκόνη, ή σε χώρο εκτεθειμένο σε άμεσο ηλιακό
φως ή νερό (σταγόνες βροχής).
Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή σε χώρο που εκτίθεται σε χαμηλές θερμοκρασίες.
• Ο παγετός ενδέχεται να κάνει τους σωλήνες να σπάσουν.
Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή σε χώρο όπου ενδέχεται να προκληθεί διαρροή αερίου.
• Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό μετασχηματιστή.
• Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μη χρησιμοποιείτε φις τροφοδοσίας ή καλώδιο ρεύματος που έχει υποστεί ζημιά, ή χαλαρή πρίζα.
• Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μην τραβάτε και μην κάμπτετε υπερβολικά το καλώδιο ρεύματος.
Μη συστρέφετε και μη δένετε σε κόμπο το καλώδιο ρεύματος.
Μην αγκιστρώνετε το καλώδιο ρεύματος σε μεταλλικά αντικείμενα, μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω
στο καλώδιο ρεύματος, μη βάζετε το καλώδιο ρεύματος ανάμεσα σε αντικείμενα και μην πιέζετε το καλώδιο
ρεύματος στον κενό χώρο πίσω από τη συσκευή.
• Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος όταν αποσυνδέετε το φις τροφοδοσίας.
• Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας κρατώντας το φις.
• Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
6 Ελληνικά
WW6000J(SEPM)-03580L_EL (LE)_150212.indd 6
2015-02-12
11:53:17
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Προφυλάξεις για την εγκατάσταση
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η συσκευή αυτή θα πρέπει να τοποθετηθεί με τρόπο ώστε το φις τροφοδοσίας να είναι εύκολα προσβάσιμο.
• Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω διαρροής ρεύματος.
Τοποθετήστε τη συσκευή σας σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια που μπορεί να αντέξει το βάρος της.
• Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθούν μη φυσιολογικές δονήσεις, μετακινήσεις, θόρυβοι ή προβλήματα με
το προϊόν.
Σημαντικές προειδοποιήσεις για τη χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν η συσκευή πλημμυρίσει, κλείστε αμέσως την παροχή νερού και ρεύματος και επικοινωνήστε με το
πλησιέστερο κέντρο σέρβις.
• Μην αγγίζετε το φις τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια.
• Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
Αν ακούγεται κάποιος περίεργος θόρυβος ή αναδύεται οσμή καμένου ή καπνός από τη συσκευή, αποσυνδέστε
αμέσως το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.
• Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Σε περίπτωση διαρροής αερίου (όπως προπάνιο, υγραέριο κλπ.), αερίστε αμέσως χωρίς να αγγίξετε το φις
τροφοδοσίας. Μην αγγίξετε τη συσκευή ούτε το καλώδιο ρεύματος.
• Μη χρησιμοποιήσετε ανεμιστήρα.
• Ένας σπινθήρας ενδέχεται να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά.
Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν μέσα ή πάνω στο πλυντήριο. Επιπλέον, κατά την απόρριψη της συσκευής,
αφαιρέστε τον μοχλό της πόρτας του πλυντηρίου.
• Αν εγκλωβιστεί κάποιο παιδί μέσα στο πλυντήριο, ενδέχεται να πεθάνει από ασφυξία.
Φροντίστε να αφαιρέσετε τα υλικά συσκευασίας (σπογγώδες υλικό, αφρώδες πολυστυρένιο) που υπάρχουν στο
κάτω μέρος του πλυντηρίου, προτού το χρησιμοποιήσετε.
Μην πλένετε είδη που έχουν έρθει σε επαφή με βενζίνη, κηροζίνη, βενζόλιο, διαλυτικό βαφής, οινόπνευμα ή
άλλες εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες.
• Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή έκρηξη.
Μην ανοίγετε την πόρτα του πλυντηρίου ασκώντας δύναμη ενώ το πλυντήριο βρίσκεται σε λειτουργία (πλύση σε
υψηλή θερμοκρασία/στέγνωμα/στύψιμο).
• Το νερό που βγαίνει από το πλυντήριο ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύματα ή να κάνει το δάπεδο ολισθηρό.
Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.
• Αν ανοίξετε την πόρτα ασκώντας δύναμη, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμός.
Ελληνικά 7
WW6000J(SEPM)-03580L_EL (LE)_150212.indd 7
2015-02-12
11:53:18
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Μη βάζετε το χέρι σας κάτω από το πλυντήριο ενώ κάποια λειτουργία βρίσκεται σε εξέλιξη.
• Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.
Μην αγγίζετε το φις τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια.
• Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή αποσυνδέοντας το φις τροφοδοσίας ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία.
• Αν συνδέσετε ξανά το φις τροφοδοσίας στην πρίζα ενδέχεται να δημιουργηθεί σπινθήρας και να προκληθεί
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μην αφήνετε παιδιά ή αδύναμα άτομα να χρησιμοποιούν αυτό το πλυντήριο χωρίς την κατάλληλη επίβλεψη.
Μην αφήνετε παιδιά να σκαρφαλώνουν μέσα ή πάνω στη συσκευή.
• Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, έγκαυμα ή τραυματισμός.
Μη βάζετε το χέρι σας ή μεταλλικά αντικείμενα κάτω από το πλυντήριο ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.
• Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.
Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Πάντα να κρατάτε καλά το φις και να το
τραβάτε απευθείας έξω από την πρίζα.
• Αν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, ενδέχεται να προκληθεί βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά ή/και
ηλεκτροπληξία.
Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή μόνοι σας.
• Μη χρησιμοποιείτε καμία άλλη ασφάλεια (όπως με σύρμα από χαλκό, χάλυβα κλπ.) εκτός από την τυπική
ασφάλεια.
• Αν η συσκευή χρειάζεται επισκευή ή επανεγκατάσταση, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.
• Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, πρόβλημα με το προϊόν ή τραυματισμός.
Αν ο σωλήνας παροχής νερού βγει από τη βρύση και η συσκευή πλημμυρίσει, αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας.
• Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Αποσυνδέετε το φις τροφοδοσίας όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή κατά
τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς ή αστραπές.
• Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Αν κάποια ξένη ουσία εισέλθει στη συσκευή, αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το
πλησιέστερο Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
• Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
8 Ελληνικά
WW6000J(SEPM)-03580L_EL (LE)_150212.indd 8
2015-02-12
11:53:18
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Προφυλάξεις για τη χρήση
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αν στο πλυντήριο υπάρχει κάποια ξένη ουσία, όπως απορρυπαντικό, βρομιά, υπολείμματα φαγητού κλπ.,
αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας και καθαρίστε το πλυντήριο χρησιμοποιώντας ένα υγρό και μαλακό πανί.
• Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί αποχρωματισμός, παραμόρφωση, ζημιά ή σκουριά.
Το τζάμι της μπροστινής πόρτας ενδέχεται να σπάσει σε περίπτωση δυνατού χτυπήματος. Φροντίστε να
χρησιμοποιείτε το πλυντήριο με προσοχή.
• Αν σπάσει το τζάμι, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.
Μετά από βλάβη στην παροχή νερού ή όταν επανασυνδέετε τον σωλήνα παροχής νερού, ανοίγετε αργά τη
βρύση.
Ανοίγετε αργά τη βρύση μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα αχρησίας.
• Η πίεση του αέρα στον σωλήνα παροχής νερού ή στον αγωγό νερού ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά σε
κάποιο εξάρτημα του πλυντηρίου ή διαρροή νερού.
Αν προκύψει σφάλμα άντλησης νερού κατά τη διάρκεια μιας λειτουργίας, ελέγξτε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα
με την άντληση νερού.
• Αν το πλυντήριο πλημμυρίσει λόγω κάποιου προβλήματος με την άντληση νερού και το χρησιμοποιήσετε,
ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Τοποθετείτε καλά τα ρούχα μέσα στο πλυντήριο, έτσι ώστε να μην πιαστεί κανένα από αυτά στην πόρτα.
• Αν κάποιο ρούχο πιαστεί στην πόρτα, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά σε αυτό ή στο πλυντήριο, ή να
προκληθεί διαρροή νερού.
Κλείνετε την παροχή νερού όταν το πλυντήριο δεν χρησιμοποιείται.
Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες στο εξάρτημα σύνδεσης του σωλήνα παροχής νερού είναι σφιγμένες σωστά.
• Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθούν υλικές ζημιές ή τραυματισμός.
Φροντίστε να μην υπάρχουν ξένες ουσίες (π.χ. σκουπιδάκια, κλωστές, τρίχες κλπ.) στην ελαστική τσιμούχα και
στο τζάμι της μπροστινής πόρτας.
• Αν κάποια ξένη ουσία πιαστεί στην πόρτα ή αν η πόρτα δεν κλείσει εντελώς, ενδέχεται να προκληθεί
διαρροή νερού.
Προτού χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο, ανοίξτε τη βρύση και βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα σύνδεσης του
σωλήνα παροχής νερού είναι καλά σφιγμένο και ότι δεν υπάρχει διαρροή νερού.
• Αν οι βίδες στο εξάρτημα σύνδεσης του σωλήνα παροχής νερού είναι χαλαρές, ενδέχεται να προκληθεί
διαρροή νερού.
Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
Η χρήση του προϊόντος για επαγγελματικούς σκοπούς θεωρείται κακή χρήση του προϊόντος. Σε αυτή την
περίπτωση, το προϊόν δεν θα καλύπτεται από την τυπική εγγύηση που παρέχει η Samsung και δεν μπορεί να
αποδοθεί καμία ευθύνη στη Samsung για δυσλειτουργίες ή ζημίες που προκύπτουν από την εν λόγω κακή
χρήση.
Ελληνικά 9
WW6000J(SEPM)-03580L_EL (LE)_150212.indd 9
2015-02-12
11:53:18
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Μη στέκεστε όρθιοι πάνω στη συσκευή και μην τοποθετείτε αντικείμενα (όπως ρούχα, αναμμένα κεριά,
αναμμένα τσιγάρα, πιάτα, χημικά, μεταλλικά αντικείμενα κλπ.) πάνω στη συσκευή.
• Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, πρόβλημα με το προϊόν ή τραυματισμός.
Μην ψεκάζετε την επιφάνεια της συσκευής με πτητικά υλικά, όπως εντομοκτόνα.
• Εκτός του ότι είναι επιβλαβή για τον άνθρωπο, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή
πρόβλημα με το προϊόν.
Μην τοποθετείτε αντικείμενα που παράγουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία κοντά στο πλυντήριο.
• Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός λόγω δυσλειτουργίας.
Το νερό που αντλείται κατά τη διάρκεια της πλύσης σε υψηλή θερμοκρασία ή του κύκλου στεγνώματος είναι
καυτό. Μην αγγίζετε το νερό.
• Ενδέχεται να προκληθεί έγκαυμα ή τραυματισμός.
Μην πλένετε, μη στύβετε και μη στεγνώνετε αδιάβροχα καθίσματα, χαλάκια ή ρούχα (*), εκτός αν η συσκευή σας
διαθέτει ειδικό κύκλο για το πλύσιμο αυτών των ειδών.
(*): Μάλλινα κλινοσκεπάσματα, καλύμματα βροχής, γιλέκα ψαρέματος, παντελόνια του σκι, υπνόσακοι,
καλύμματα για πάνες, αθλητικές φόρμες, καλύμματα για ποδήλατα, μηχανές και αυτοκίνητα κλπ.
• Μην πλένετε παχιά ή σκληρά χαλάκια, ακόμα και αν υπάρχει το σύμβολο του πλυντηρίου στην ετικέτα
φροντίδας. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά στο πλυντήριο, στους τοίχους, στο δάπεδο ή στα
ρούχα λόγω μη φυσιολογικών δονήσεων.
• Μην πλένετε χαλάκια ή πατάκια με ελαστικό υπόστρωμα. Το ελαστικό υπόστρωμα ενδέχεται να αποσπαστεί
και να κολλήσει στο εσωτερικό του κάδου, προκαλώντας δυσλειτουργία όπως σφάλμα άντλησης.
Μη χρησιμοποιείτε το πλυντήριο όταν το συρτάρι απορρυπαντικού έχει αφαιρεθεί.
• Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός λόγω διαρροής νερού.
Μην αγγίζετε το εσωτερικό του κάδου κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά το στέγνωμα, καθώς θα είναι καυτό.
• Ενδέχεται να προκληθούν εγκαύματα.
Μη βάζετε το χέρι σας μέσα στο συρτάρι απορρυπαντικού.
• Ενδέχεται να τραυματιστείτε, καθώς το χέρι σας ενδέχεται να πιαστεί στη συσκευή εισαγωγής
απορρυπαντικού.
• Το δοχείο υγρού απορρυπαντικού (μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα) δεν χρησιμοποιείται για απορρυπαντικό
σε σκόνη. Όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη, αφαιρέστε το δοχείο.
Μην τοποθετείτε μέσα στο πλυντήριο άλλα αντικείμενα (όπως παπούτσια, υπολείμματα φαγητού, ζώα) εκτός
από ρούχα.
• Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο πλυντήριο ή τραυματισμός και θάνατος, αν πρόκειται για κατοικίδια, λόγω
των μη φυσιολογικών δονήσεων.
Μην πατάτε τα κουμπιά με τα νύχια σας ή χρησιμοποιώντας αιχμηρά αντικείμενα, όπως καρφίτσες, μαχαίρια κλπ.
• Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.
Μην πλένετε ρούχα πάνω στα οποία υπάρχουν λάδια, κρέμες ή λοσιόν που πωλούνται συνήθως σε καταστήματα
καλλυντικών ή κλινικές μασάζ.
• Ενδέχεται να προκληθεί παραμόρφωση της ελαστικής τσιμούχας και διαρροή νερού.
10 Ελληνικά
WW6000J(SEPM)-03580L_EL (LE)_150212.indd 10
2015-02-12
11:53:18
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Μην αφήνετε στον κάδο μεταλλικά αντικείμενα, όπως παραμάνες ή καρφίτσες για τα μαλλιά, ή λευκαντικό για
μεγάλο χρονικό διάστημα.
• Ενδέχεται να προκληθεί σκούριασμα του κάδου.
• Αν αρχίσει να εμφανίζεται σκουριά στην επιφάνεια του κάδου, απλώστε ένα (ουδέτερο) καθαριστικό στην
επιφάνεια και χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι για να την καθαρίσετε. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μεταλλική
βούρτσα.
Μη χρησιμοποιείτε απευθείας απορρυπαντικό για στεγνό καθάρισμα και μην πλένετε, μην ξεβγάζετε και μη
στύβετε ρούχα πάνω στα οποία υπάρχει απορρυπαντικό για στεγνό καθάρισμα.
• Ενδέχεται να προκληθεί αυτανάφλεξη ή ανάφλεξη λόγω της θερμότητας που δημιουργείται από την
οξείδωση του λαδιού.
Μη χρησιμοποιείτε νερό από συσκευές ψύξης/θέρμανσης νερού.
• Ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα με το πλυντήριο.
Μη χρησιμοποιείτε φυσικό σαπούνι χεριών για το πλυντήριο.
• Αν ξεραθεί και συσσωρευτεί μέσα στο πλυντήριο, ενδέχεται να προκληθεί πρόβλημα με το προϊόν,
αποχρωματισμός, σκουριά ή δυσάρεστη οσμή.
Τοποθετείτε τις κάλτσες και τα σουτιέν σε δίχτυ πλυντηρίου και πλένετέ τα μαζί με τα υπόλοιπα ρούχα.
Μην πλένετε μεγάλα είδη, όπως κλινοσκεπάσματα, στο δίχτυ πλυντηρίου.
• Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός λόγω μη φυσιολογικών δονήσεων.
Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό που έχει ξεραθεί.
• Αν συσσωρευτεί μέσα στο πλυντήριο, ενδέχεται να προκληθεί διαρροή νερού.
Βεβαιωθείτε ότι οι τσέπες όλων των ρούχων που θα πλυθούν είναι άδειες.
• Σκληρά και αιχμηρά αντικείμενα, όπως κέρματα, παραμάνες, καρφιά, βίδες ή πέτρες, μπορούν να
προκαλέσουν εκτεταμένες ζημιές στη συσκευή.
Μην πλένετε ρούχα με μεγάλες αγκράφες, κουμπιά ή άλλα βαριά μεταλλικά αντικείμενα.
Ταξινομήστε τα ρούχα με βάση το χρώμα και το βαθμό που ξεβάφουν και επιλέξτε τον συνιστώμενο κύκλο, τη
θερμοκρασία νερού και τις πρόσθετες λειτουργίες.
• Ενδέχεται να προκληθεί αποχρωματισμός ή ζημιά στο ύφασμα.
Όταν κλείνετε την πόρτα, προσέχετε να μην πιαστούν τα δάχτυλα των παιδιών.
• Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.
Ελληνικά 11
WW6000J(SEPM)-03580L_EL (LE)_150212.indd 11
2015-02-12
11:53:18
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Σημαντικές προειδοποιήσεις για το καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην καθαρίζετε τη συσκευή ψεκάζοντας νερό απευθείας επάνω της.
Μη χρησιμοποιείτε ισχυρό όξινο καθαριστικό.
Μη χρησιμοποιείτε βενζόλιο, διαλυτικό ή οινόπνευμα για να καθαρίσετε τη συσκευή.
• Ενδέχεται να προκληθεί αποχρωματισμός, παραμόρφωση, ζημιά, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Πριν από τον καθαρισμό ή τις εργασίες συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
• Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Οδηγίες σχετικά με τα Απορρίμματα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού (WEEE)
Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος
(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα
εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του
εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται
μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους.
Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον
ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε
να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα
ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των
υλικών πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ’
όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου
να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον
οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον
ανακύκλωση.
Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους
και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό
το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με
άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.
12 Ελληνικά
WW6000J(SEPM)-03580L_EL (LE)_150212.indd 12
2015-02-12
11:53:18
Download PDF

advertising