Samsung | RSH5PTSW | Samsung RSH5PTSW Gyors üzembe helyezési útmutató

rövid használatba vételi útmutató
HUNGARIAN
RSH5****
1. rövid használatba vételi útmutató
REJTETT FORGÓPÁNT
ÉS AJTÓKAPCSOLÓ
A fedett, rejtett forgópántok
és ajtókapcsoló javítja és
stílusossá teszi a készülék
elölnézetét.
Coolselsct Zone™ fiók
(opcionális)
Ezzel a korszerű funkcióval
a Quick Cool (gyors
hűtés), Thaw (felolvasztás)
vagy Select (választás)
gombot használva a
CoolSelect fiókban gyorsan
lehűtheti, felolvaszthatja
és lefagyaszthatja az
élelmiszereket. A Cool (hűtés)
vagy zero Zone (0 zóna)
választásával szabályozhatja a
fiók hőmérsékletét.
EGYSZERŰ NYITÁS
(opcionális)
Ezzel az „egyszerűen
kezelhető fogantyúval”
könnyedén és lágyan
nyithatók az ajtók.
JÓL OLVASHATÓ, FEKETE
HÁTTERŰ LEDKIJELZŐ
(opcionális)
A luxuskinézetű fekete
ablak szép és jól olvasható
kialakítású.
LÁGYAN KEZELHETŐ
HÁZIBÁR (opcionális)
A lágyan kezelhető házibár
egyetlen nyomással nyitható
és zárható, zárral és csillapító
rendszerrel.
KÖNNYEN
MOZGATHATÓ TÁLCA
(opcionális)
Új tervezésű tálca, amely az
élelmiszerrel együtt könnyen
mozgatható. Hasznos a
desszertek, torták stb.
tárolásához.
2. Biztonsági tudnivalók
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ
• A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben is szüksége lehet rá.
• A készüléket csak rendeltetésszerűen, a Használati útmutatóban foglaltak szerint használja. A készüléket nem használhatják
korlátozott fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel, tapasztalattal vagy ismeretekkel rendelkező személyek (a
gyermekeket is ideértve) kivéve a biztonságukért felelős személyek felügyelete alatt, vagy ha tőlük utasítást kaptak a
készülék használatára.
• A jelen kézikönyv figyelmeztetései és biztonsági utasításai nem terjednek ki az összes esetlegesen előforduló állapotra
és helyzetre. Az Ön felelőssége, hogy józan ésszel, elővigyázatossággal és óvatossággal járjon el a lészülék telepítése,
karbantartása és használata során.
• Ez az útmutató több modellváltozatra érvényes, ezért az ön készülékének jellemzői kisebb mértékben eltérhetnek az itt
leírtaktól, és nem biztos, hogy az összes figyelmeztető jelzés alkalmazható. Ha bármilyen kérdése vagy aggodalma van,
forduljon a legközelebbi szervizközponthoz vagy keressen az interneten keresztül segítséget és tájékoztatást a www.
samsung.com oldalon.
Fontos biztonsági ábrák és óvintézkedések:
FIGYELMEZTETÉS
VigyÁZat
Esetlegesen súlyos személyi sérülést vagy halált okozó veszélyek és nem biztonságos gyakorlatok.
Esetlegesen könnyebb személyi sérülést vagy anyagi kárt okozó veszélyek és nem biztonságos
gyakorlatok.
NE kísérelje meg.
NE szerelje szét
NE érintse meg.
Gondosan kövesse az óvintézkedéseket.
húzza ki az elektromos dugót a fali aljzatból.
Az áramütés megelőzése érdekében ügyeljen rá, hogy a gép földelve legyen.
Hívja az ügyfélszolgálatot segítségért.
Megjegyzés.
E figyelmeztető jelzések célja, hogy megelőzze az Ön és mások sérülését.
Kérjük, gondosan tartsa be őket.
Ezt a részt elolvasás után is őrizze meg, mert később még szükség lehet rá.
FIGYELMEZTETÉS
sÚLyos VEsZÉLyrE figyELMEZtEtŐ JELEK a sZÁLLÍtÁs És a tELEPHELy EsEtÉBEn
•A
készülék szállítása és telepítése során gondoskodni kell arról, hogy a hűtőkör ne sérüljön meg.
-A
csövekből szivárgó hűtőközeg lángra lobbanhat vagy szemsérülést okozhat. ha szivárgást észlel, kerülje nyílt
láng vagy más potenciális gyújtóforrás használatát, és több percen át szellőztesse azt a helyiséget, ahol a készülék
található.
•A
nnak érdekében, hogy a hűtőkör esetleges szivárgása esetén is elkerülje tűzveszélyes gázlevegő keverék
létrejöttét, a készülék elhelyezésére szolgáló helyiség méretét az alkalmazott hűtőközeg mennyiségétől függően kell
megválasztania.
•S
oha ne indítson be olyan háztartási gépet, amelyen sérülés nyomai látszanak. Kétség esetén kérje kereskedője
tanácsát. A készülékben lévő R600a hűtőközeg minden 8 grammjára számítva 1 m3 légtérre van szükség abban a
helyiségben, ahol a hűtőszekrényt el fogják helyezni. Az ön készülékében lévő hűtőközeg mennyiségét a készülék
belsejében lévő azonosító tábla mutatja.
FIGYELMEZTETÉS
sÚLyos VEsZÉLyrE figyELMEZtEtŐ JELEK a tELEPÍtÉs EsEtÉBEn
• Ne tegye a hűtőszekrényt nedves helyre, vagy ahol víz érheti.
- Az elektromos alkatrészek szigetelésének meghibásodása áramütést vagy tüzet okozhat.
• Ne helyezze a hűtőszekrényt közvetlen napfényre, és ne tegye ki a tűzhelyek, szobai fűtőkészülékek és más
készülékek hőhatásának.
• Ne csatlakoztasson több készüléket ugyanabba a csatlakozó aljzatba.
A hűtőszekrényt mindig saját külön csatlakozó aljzatához csatlakoztassa, és annak névleges feszültsége egyezzen
meg a minősítő táblán szereplő értékkel.
- Ez biztosítja a legjobb teljesítményt, és megakadályozza a ház áramköreinek túlterhelését, ami tűzveszélyes lehet.
• Ha a fali csatlakozó aljzat meglazult, ne dugja be az elektromos dugót.
- Fennáll az áramütés vagy tűz kockázata.
• Ne használjon olyan csatlakozó kábelt, amely bárhol megrepedt vagy kikopott.
• Ne törje meg a csatlakozó kábelt, illetve ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.
• Soha ne húzza ki a hálózati csatlakozót a kábelnél fogva. Határozottan fogja meg a csatlakozódugót, és azt húzza ki
az aljzatból.
- A vezeték sérülése rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.
• Ne használjon aeroszolokat a hűtőszekrény közelében.
- A hűtőszekrtény közelében használt aeroszolok robbanást vagy tüzet okozhatnak.
• Ezt a hűtőszekrényt a használatba vétel előtt a Használati útmutatónak megfelelően kell elhelyezni és üzembe
helyezni.
• Kicsomagolás után tartsa távol gyermekektől a csomagolóanyagot.
- Fulladásveszélyes, ha a gyermekek a fejükre eszik.
• Csatlakoztassa az elektromos dugót a megfelelő pozícióban úgy, hogy a zsinór lefelé lóg.
- ha fejjel lefelé dugja be az elektromos dugót, elszakadhat a vezeték, ami tüzet vagy áramütést okozhat.
• Győződjön meg róla, hogy a hűtőszekrény hátoldala ne rongálja meg a hálózati csatlakozó dugóját.
• A hűtőszekrény mozgatása közben ügyeljen arra, hogy a csatlakozó kábel ne kerülhessen a készülék alá.
- Ez tűzveszélyes.
• A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a dugó a elhelyezés után is hozzáférhető legyen.
• A hűtőszekrényt földelni kell.
-A
hűtőszekrényt földelni kell, ezzel az áramütés veszélye a feszültség alatt levő alkatrészek szigetelésének esetleges
hibája esetén is megakadályozható.
• A földeléshez soha ne használjon gázcsövet, telefonvezetéket vagy más potenciális villámhárítót.
- A földelő csatlakozó helytelen használata áramütést okozhat.
• Ha a csatlakozó kábel sérült, azonnal cseréltesse ki a gyártóval vagy a szervizzel.
• A hűtőszekrény biztosítékát szakképzett szerelőnek vagy szakszerviznek kell kicserélnie.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
VigyÁZat
figyELMEZtEtŐ JELEK aZ ELHELyEZÉsHEZ
• A hűtőszekrényt – elegendő teret hagyva – sima felületre telepítse.
- ha a hűtőszekrény nincs vízszintes helyzetben, előfordulhat, hogy a belső hűtőrendszer nem működik megfelelően.
• A szellőzőnyílásokat soha ne takarja el a készülék zárt helyre történő elhelyezésével vagy beépítő szerkezetek
alkalmazásával.
• Üzembe helyezés után hagyja a készüléket 2 órán át állni.
FIGYELMEZTETÉS
sÚLyos VEsZÉLyrE figyELMEZtEtŐ JELEK a HasZnÁLat EsEtÉBEn
• Nedves kézzel soha ne dugja be az elektromos dugót.
• Ne tároljon semmilyen tárgyat a készülék tetején.
- Amikor az ajtót kinyitja vagy becsukja, azok leeshetnek, és személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhatnak.
• Ne tegyen vízzel töltött tárgyat a hűtőszekrényre.
- ha a víz kifolyik, tűz vagy áramütés veszélye állhat fenn.
• Ne hagyja, hogy kisgyermekek az ajtajára kapaszkodjanak.
- Ennek elmulasztása súlyos személyi sérülést okozhat.
• Ne hagyja nyitva a hűtőszekrény ajtaját, ha a hűtőszekrény nincs felügyelet alatt, és ne hagyja, hogy gyermekek
másszanak a hűtőszekrénybe.
-F
ennáll annak a veszélye, hogy a gyerekek beszorulnak és súlyos sérülést szenvednek az alacsony hőmérséklet miatt.
• Ne nyúljon kézzel a készülék alatti területre.
- Az éles szélek személyi sérülést okozhatnak.
• Ne hagyja, hogy a kisgyermekek a fiók fedelére álljanak.
- Eltörhet, ami csúszásveszélyes.
• Ne töltse túl a hűtőszekrényt élelmiszerekkel.
- Az ajtó kinyitásakor kieshet valami, és személyi sérülés vagy anyagi kár keletkezhet.
• Ne dugja be az ujját vagy más tárgyakat az adagolónyílásba.
- Ennek elmulasztása személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
•N
e tároljon a hűtőszekrényben illékony vagy gyúlékony anyagokat, például benzint, hígítót, alkoholt, étert vagy LP gázt.
- Az ilyen termékek tárolása robbanást okozhat.
• Ne tároljon a hűtőszekrényben alacsony hőmérsékletre érzékeny gyógyszerkészítményeket, tudományos kutatási
célú anyagokat vagy hőmérsékletre érzékeny termékeket.
- Precíz hőmérséklet-szabályozást igénylő termékeket ne tároljon a hűtőszekrényben.
• Ne helyezzen elektromos készülékeket a hűtőszekrénybe, illetve abban ne használjon ilyeneket, csak ha a gyártó
kifejezetten ajánlja.
• Ne használjon hajszárítót a hűtőszekrény belsejének szárítására. Ne tegyen égő gyertyát a hűtőszekrénybe a
kellemetlen szag eltávolítása érdekében.
- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
• Nedves kézzel ne érintse meg a fagyasztó falát vagy az abban tárolt termékeket.
- Ez fagyási sérülést okozhat.
• A leolvasztási folyamat gyorsításához – a gyártó által ajánlott lehetőségeken kívül – ne használjon mechanikus vagy
más eszközöket.
• Óvja a hűtőkört a sérülésektől.
• A termék háztartási használatra, kizárólag élelmiszerek tárolására szolgál.
• A palackokat szorosan egymás mellé helyezve tárolja, hogy ne essenek ki.
• Ha gázszivárgást észlel, kerülje nyílt láng vagy más potenciális gyújtóforrás használatát, és több percen át
szellőztesse azt a helyiséget, ahol a készülék található.
• Csak a gyártó vagy a szakszerviz által adott LED lámpákat használja.
• A gyermekeket szemmel kell tartani, hogy ne játsszanak a készülékkel, illetve ne másszanak bele.
• A hűtőszekrényt ne szerelje szét, és ne próbálja megjavítani.
-E
zzel tűz, hibás működés és/vagy személyi sérülés bekövetkezését kockáztatja.
Meghibásodás esetén forduljon a helyi szakszervizhez.
• Mielőtt kicserélné a hűtőszekrény belső égőjét, húzza ki a hálózati csatlakozó dugót.
- Másként áramütés veszélye fenyeget.
• Ha a készülékből furcsa zaj hallatszik, ég, kellemtlen szagú vagy füstöl, azonnal húzza ki az elektromos vezetéket és
forduljon a legközelebbi szakszervzhez.
-E
nnek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat. A szellőzőnyílásokat soha ne takarja el a készülék zárt helyre
történő elhelyezésével vagy beépítő szerkezetek alkalmazásával.
• Ha a világítás cseréjekor nehézséget tapasztal, forduljon szakszervizhez.
• Ha a termékek LED lámpákkal vannak felszerelve, ne szerelje szét saját maga a lámpaburát és a LED lámpát.
- Forduljon szakszervizhez.
• Ha por vagy víz halmozódik fel a hűtőszekrényben, húzza ki az elektromos dugót és forduljon a Samsung Electronics
ügyfélszolgálatához.
- Fennáll a tűzveszély kockázata.
VigyÁZat
figyELMEZtEtŐ JELEK HasZnÁLatHoZ
• Ha a hűtőszekrény kábelét kihúzza a hálózati csatlakozóból, várjon legalább öt percig, mielőtt a készüléket újra
csatlakoztatná.
• Ha három hétnél hosszabb ideig lesz távol, vagy hosszú ideig nem használja a hűtőszekrényt, akkor ürítse és tisztítsa
ki azt, és húzza ki az elektromos vezetéket. A készülék belsejében törölje le a nedvességet, és hagyja nyitva az ajtót.
- ha nem így tesz, kellemetlen szag és penész alakulhat ki.
- A szigetelés károsodása tüzet okozhat.
• Amennyiben hosszabb nyaralást vagy üzleti utat tervez, és nem fogja használni a jég-, illetve a vízadagolót, zárja el a
vízszelepet.
- Ellenkező esetben vízszivárgás fordulhat elő.
• A hűtőszekrény legjobb teljesítményének eléréséhez
- ne helyezzen élelmiszert túl közel a készülék hátulján lévő szellőzőnyílások elé, mert ezzel akadályozhatja a levegő
szabad keringését a hűtőszekrényben.
- Csomagolja be vagy helyezze légmentesen záró tartóedénybe az élelmiszert, mielőtt a hűtőszekrénybe tenné.
• Ne fagyassza újra a már kiolvadt élelmiszert.
• Szénsavas vagy habzó italokat ne rakjon a mélyhűtőbe. Üvegpalackot vagy üvegedényt ne tegyen a fagyasztóba.
- Amikor ezek tartalma megfagy, az üveg eltörhet, és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
• Ne változtassa meg a hűtőszekrény működését és semmilyen módon se módosítsa azt.
- A módosítások személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhatnak. A külső személyek által a teljes készüléken végzett
egyetlen módosításra sem vonatkozik a Samsung jótállási szolgáltatás és a Samsung nem felelős a külső személyek
által végzett módosításokból eredő biztonsági problémákért vagy károkért.
• Ne zárja el a szellőzőnyílásokat.
-A
szellőzőnyílások eltakarása esetén, különösen ha az műanyag zacskóval történik, a hűtőszekrény túlzottan
lehűlhet. ha a hűtési idő túl hosszú ideig tart, eltörhet a vízszűrő, ami vízszivárgást okoz.
- Fagyasztásra behelyezett friss élelmiszert ne rakjon a már lefagyasztott mellé.
• Tartsa be a maximális eltarthatósági időket, és vegye figyelembe a fagyasztott áruk lejárati idejét.
• Csak iható vizet töltsön a víztartályba, és a víztartó rekeszbe.
• Ne összevissza tegye be az élelmiszetr a hűtőszekrénybe.
- Az élelmiszer nem fog megfelelően lehűlni.
• Amennyiben a modellben van Cool Select Zone, ne tegyen polcot erre a sínre, különben a polc beleütközhet az
italtartóba, és eltörhet annak fedele.
• Csak a hűtőszekrénnyel együtt szállított jégkészítőt használja.
• A hűtőszekrény vízellátását csak megfelelően képzett személy telepítheti / csatlakoztathatja, és csak ivóvízhálózathoz
csatlakoztatható.
• Ahhoz, hogy a jégkészítő megfelelően működhessen, 138 ~ 862 kPa (1,4~8,8 kgf/cm3) víznyomásra van szükség.
• Ha a készüléket elárazstja a víz, azonnal szüntesse meg az áramellátását és forduljon a legközelebbi
szervizközponthoz.
VigyÁZat
figyELMEZtEtŐ JELEK tisZtÍtÁsHoZ És KarBantartÁsHoZ
• Ne permetezzen vizet a hűtőszekrény belsejébe vagy a készülék közvetlen közelében.
- Tűz vagy áramütés veszélye állhat fenn.
• Ne fújjon szét gyúlékony gázt a hűtőszekrény közelében.
- Robbanás vagy tűz kockázata állhat fenn.
• Ne permetezzen tisztítószert közvetlenül a kijelzőre.
- Lekophatnak a kijelzőre nyomtatott betűk.
• Távolítson el minden idegen anyagot vagy szennyeződést az elektromos dugó villáiról. A csatlakozó dugó
tisztításához azonban ne használjon nedves vagy vizes ruhát; távolítson el minden idegen anyagot vagy
szennyeződést a csatlakozó dugó villáiról.
- Ellenkező esetben fennáll a tűz vagy áramütés kockázata.
• Ne dugja be az ujját vagy más tárgyakat az adagolónyílásba és a jégadagolóba.
- Ezzel személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
• Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a mélyhűtő kábelét a csatlakozó aljzatból.
FIGYELMEZTETÉS
SúLYOS VESZéLYRE FIGYELMEZTETő jELEK hULLADéKKEZELéShEZ
• Ártalmatlanítás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék hátoldalán lévő csövek egyike sem sérült.
• Alkalmazott hűtőközeg: R600a vagy R134a. Ellenőrizze a kompresszor címkéjét a készülék hátulján és a
minősítő címkét a hűtőszekrény belsejében; innen megtudhatja, hogy az ön hűtőszekrénye milyen hűtőközeggel
működik. Amikor a termék tűzveszélyes gázt (R600a hűtőközeget) tartalmaz, forduljon a helyi hatósághoz a
termék biztonságos hulladékkezelése érdekében. A ciklopentánt a szigetelés felfúvató gázaként használják. A
szigetelőanyagban lévő gázok esetében különleges ártalmatlanítási eljárásra van szükség. Kérje a helyi hatóságok
tanácsát e termék környezetre biztonságos elhelyezésére vonatkozóan. hulladékkezelés előtt győződjön meg róla,
hogy a készülék hátoldalán lévő csövek egyike sem sérült. A csövek szabad térben eltörnek.
• Ha a készülék izobután (R600a) hűtőközeget tartalmaz, akkor ez a gáz egy természetes gáz, amely nagy mértékben
kompatibilis a környezettel, de egyben tűzveszélyes is. A készülék szállítása és telepítése során gondoskodni kell
arról, hogy a hűtőkör ne sérüljön meg.
• E hűtőszekrény és más hűtőszekrények hulladékként való kezelésekor távolítsa el az ajtót, az ajtó tömítéseit és
az ajtóreteszeket, nehogy kisgyermekek vagy állatok maradjanak benne. A polcokat hagyja a készülékben, hogy
a gyermekek ne tudjanak könnyen belemászni. A gyermekeket szemmel kell tartani, hogy ne játsszanak a régi
készülékkel.
• Kérjük, környezetbarát módon kezelje hulladékként a termék csomagolóanyagait is.
toVÁBBi tiPPEK a rEnDELtEtÉssZErŰ HasZnÁLatHoZ
• Áramszünet esetén hívja az elektromos művek helyi kirendeltségét, és kérdezze meg, meddig fog tartani.
- Az egy-két órás áramszünet rendszerint nincs hatással a hűtőszekrényben uralkodó hőmérsékletre. Áramkimaradás
esetén csak a legszükségesebb esetben nyissa ki az ajtókat.
- ha viszont az áramszünet 24 óránál tovább tart, vegyen ki minden fagyasztott élelmiszert.
• ha a hűtőszekrény kulccsal zárható, tartsa azt távol a gyermekektől, és ne a készülék közelében helyezze el.
• A készülék nem működik megbízhatóan (túl magasra emelkedhet a hőmérséklet a hűtőszekrényben), ha a külső
hőmérséklet hosszú ideig a hűtőszekrény tervezési hőmérsékleti tartománya fölé emelkedik.
• Ne tároljon a fagyasztóban olyan élelmiszereket, amelyek alacsony hőmérsékleten könnyen romlanak, például
banánt, dinnyét.
• A készülék jegesedésmentes kialakítású, ami azt jelenti, hogy nincs szükség a hűtőtér leolvasztására, miután ez
automatikusan történik.
• A leolvasztás alatti hőmérséklet-emelkedés megfelel az ISO szerinti követelményeknek.
Ha azonban meg kívánja akadályozni, hogy a készülék leolvasztása alatt túlzottan megemelkedjen a fagyasztott
élelmiszerek hőmérséklete, csomagolja azokat több réteg újságpapírba.
• A fagyasztott élelmiszerek hőmérsékletének leolvasztás alatt történő megemelkedése lerövidítheti azok
eltarthatóságának időtartamát.
3. Megnevezések és funkciók
Az alkatelemek megnevezése
Ajtófogantyú
Gombok és kijelző
Házibár
Adagoló
Hűtőtér ajtaja
Fagyasztótér ajtaja
Első láb burkolata
➊
➋
➌
⓬
➎
➏
1. JÉGADAGOLÓ TÖLCSÉR
➒
4. fiÓKoK
➑
5. PoLCoK
❼
❿
⓫
➍
⓭
2. PoLCoK
3. aJtÓrEKEsZEK
6. BortartÓ PoLC (oPCionÁLis)
7. MoZgÓ PoLC (oPCionÁLis)
8. Z-PoLC (oPCionÁLis)
9. toJÁstÁLCa
10. CooLsELECt ZonE PoLC (oPCionÁLis)
11. gyÜMÖLCs- És ZÖLDsÉgtartÓ fiÓK
12. tEJtErMÉK-tartÓ
13. aJtÓrEKEsZEK
14. ITALAdAgoLó (oPcIoNáLIS)
Tartozékok
Vízszűrő
Vízszűrő-szerelvény
Gomb
➊
➎
➏
➋
➐
➌
➍
RSH5Z/K/Y/J***
RSH5P/F/U/D***
RSH5V/B/S/N***
Szabadság-funkció
❶
“PowEr frEEZE”
(gyorsfagyasZtÁs)
goMB
❷
“frEEZEr”
(MÉLyHŰtŐ)
HoMB
A Freezer gomb lenyomásával a kívánt hőmérsékletre állítható a mélyhűtő. A
hőmérséklet -14 és -25 °C között állítható.
❸
“iCE tyPE”
(JÉg tÍPusa)
goMB
Ezzel a gombbal lehet választani a jégkocka (Cubed), jégkása (Crushed) és a
jégkészítés kikapcsolása között.
❹
“fiLtEr CHangE”
(sZŰrŐCsErE)
goMB
Amikor szűrőt cserél, nyomja le ezt a gombot 3 másodpercig a szűrő
ütemezésének visszaállításához.
❺
“VaCation”
(VaKÁCiÓ) goMB
ha szabadságra vagy üzleti útra indul, vagy ha nem kívánja használni a
hűtőszekrényt, nyomja meg a “Vacation” (Vakáció) gombot. ha a Vakáció
gombbal kikapcsolja a hűtőkamrát, a kijelzőn a hűtőszekrény jelzőlámpáj
helyett automatikusan a Vakáció-üzemmód jelzőlámpája gyullad ki.
Felgyorsítja a mélyhűtőben történő fagyasztáshoz szükséges időt. Ez akkor
hasznos, ha gyorsan romló élelmiszert szeretne gyorsan lefagyasztani, vagy
ha a mélyhűtő hőmérséklete hirtelen megemelkedett (például nyitva hagyták
az ajtót).
A Vakáció mód kiválasztásakor nyomatékosan ajánlott kivenni az
élelmiszert a friss élelmiszer tároló rekeszből és becsukni az ajtót.
❻
gyErMEKZÁr
funKCiÓ
A szabadság (Vacation) és a hűtőszekrény (Fridge) gombot együttesen 3
mpig nyomva tartva, egyik nyomógomb sem használható. Sem a vízadagoló
kar, sem a jégadagoló kar nem működik. A funkciót a két gomb ismételt
együttes megnyomásával lehet kikapcsolni.
❼
friDgE
(HŰtŐsZEKrÉny)
goMB
A Fridge (hűtőszekrény) gomb lenyomásával állítható be a kívánt
hőmérséklet. A hőmérséklet 1 és 7°C között állítható.
Kijelző
RSH5Z/K/Y/J***
RSH5P/F/U/D***
RSH5V/B/S/N***
Power freeze (gyorsfagyasztás)
• Ez az ikon a gyorsfagyasztási funkció aktiválásakor
világít. A gyorsfagyasztás akkor hasznos, ha sok jégre
van szüksége. A Power freeze(Gyorsfagyasztás) gomb
lenyomása fokozza a jégtermelést. Amikor már elég,
nyomja meg újból a gombot a gyorsfagyasztási üzemmód törléséhez.
E funkció használata növeli a hűtőszekrény
energiafogyasztását. ha már nincs rá szüksége, ne
feledje kikapcsolni és visszaállítani a hűtőszekrényt az
eredeti hőmérsékletére.
ha nagy mennyiségű élelmiszert kell lefagyasztania,
a gyorsfagyasztó gomb megnyomása előtt állítsa a
fagyasztórekesz hőmérsékletét a leghidegebbre.
a szűrő visszajelzője
• Amikor világít a szűrő visszajelző lámpája, ideje
kicserélni a szűrőt. Ez jellemzően 6 havonta történik. A
régi vízszűrő és az új beszerelése után (ennek módja a
38. oldalon lévő utasításokban található) állítsa vissza a
visszajelző lámpát úgy, hogy körülbelül 3 másodpercig
nyomva tartja az Ice ice type gombot. A visszajelző
ismét körülbelül 6 hónap múlva világít, és így tudatja,
hogy ideje kicserélni a vízszűrőt. Ha nem használja a
vízszűrőt, nyomja le az ice type (jég ki/be) gombot 5
másodpercnélX hosszabb ideig, és kialszik a szűrő
visszajelző lámpája és a „Filter Change” (Szűrőcsere)
felirat.
Jégkocka
, jégkása
kikapcsolása.
és a jégkészítő
• A kívánt jégtípus a digitális kezelőegységről választható
ki. ha nincs szüksége jégre, kapcsolja ki ezt a funkciót
a víz-és energiatakarékosság érdekében. Az Ice type
(jégtípus) jelzi a kiválasztott jégtípust (vagy a funkció
kikapcsolását).
gyermekzár
• Ez az ikon világít, a szabadság (Vacation) és a
hűtőszekrény (Fridge) gombot együttesen 3 mp-ig nyomva tartva. Az ismételt bekapcsoláshoz a két gombot
ismét tartsa nyomva 3 mp-ig.
4. Élelmiszer tárolása
⓬
➎
➏
➒
➊
➑
➋
❼
❿
➌
⓫
➍
1. JÉgaDagoLÓ tÖLCsÉr
• ne tegye az ujját, a kezét vagy bármilyen más
tárgyat a tölcsérbe vagy a jégkészítő edényébe.
Személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
2. JÉgaDagoLÓ tÖLCsÉr
• Bármilyen fagyasztott élelmiszer tárolására használható.
3. JÉgaDagoLÓ tÖLCsÉr
• Kis csomagban levő fagyasztott élelmiszer tárolására használhatók.
4. JÉgaDagoLÓ tÖLCsÉr
• A legalkalmasabbak húsok és száraz élelmiszerek
tárolására. A tárolt élelmiszert biztonságosan
csomagolja be fóliába vagy más alkalmas
csomagolóanyagba, vagy tegye zárt tartóba.
5. JÉgaDagoLÓ tÖLCsÉr
• Repedésálló konstrukció. Bármilyen élelmiszer és
ital tárolására használhatók. Az üveg felületén lévő
körkörös nyomok keletkezése normális jelenség, és
általában letörölhetők nedves ruhával.
6. JÉgaDagoLÓ tÖLCsÉr
• Segít megőrizni a bor ízét azáltal, hogy optimális
helyet biztosít a borospalackok tárolására.
7. JÉgaDagoLÓ tÖLCsÉr
• úgy tervezték, hogy könnyen mozgatható legyen az
élelmiszerrel. használható minden olyan élelmiszer
és ital tárolására, amelyet gyakran kell mozgatni.
8. JÉgaDagoLÓ tÖLCsÉr
• Maximalizálja a tér hatékony kihasználását. nem
csak borospalackok, hanem 2 liter tejes doboz
tárolására is alkalmas.
⓭
9. JÉgaDagoLÓ tÖLCsÉr
•A
legjobb hely a tojások tárolására. helyezze a TOjÁSTÁLCÁT a fiókra, hogy könnyen elérhető legyen.
10. JÉgaDagoLÓ tÖLCsÉr
•S
egít megőrizni az élelmiszer ízét és meghosszabbítani
a frissességét. használható sajt, hús, baromfi, hal vagy
bármilyen más rendszeresen fogyasztott élelmiszer tárolására.
11 . JÉgaDagoLÓ tÖLCsÉr
•S
egít megőrizni a benn tárolt zöldségek és gyümölcsök
frissességét. Kifejezetten úgy tervezték, hogy a fiókon
belül szabályozott legyen a páratartalom.
12. JÉgaDagoLÓ tÖLCsÉr
• használható kisebb kiszerelésű tejtermékek, például vaj,
margarin, joghurt vagy ömlesztett sajtkocka tárolására.
13. JÉgaDagoLÓ tÖLCsÉr
• ú gy tervezték, hogy elférjenek benne nagy, terjedelmes
tárgyak, például több liter tej vagy más nagyméretű palackok
és tartályok.
14. JÉgaDagoLÓ tÖLCsÉr
• A gyakran használt élelmiszerek, például italok és
uzsonna tárolására szolgál; ezekhez a hűtőszekrény
ajtajának kinyitása nélkül lehet hozzáférni.
A palackokat szorosan egymás mellett kell tárolni, hogy ne
boruljanak fel, és ne essenek ki a hűtőszekrény ajtajának
kinyitásakor.
• Ha hosszabb távollétet tervez, ürítse ki a hűtőszekrényt, és
figyELMEZtEtÉs kapcsolja ki. Törölje le a nedvességet a készülék belsejében,
és hagyja nyitva az ajtókat. Ez segít megelőzni a kellemetlen
szag és a penész kialakulását.
• ha a hűtőszekrényt hosszú ideig nem használja, húzza ki a
hálózati csatlakozót.
- A szigetelés károsodása tüzet okozhat.
5. A hőmérséklet szabályozása
CoolSelect Zone™ fiók (opcionális)
1. Gyorshűtés
• A gyorshűtés mód a CoolSelect Zone™ beállítással használható.
• A “Gyorshűtés” funkcióval 1-3 dobozos ital 60 percen belül lehűthető.
• A mód érvénytelenítéséhez ismételten nyomja le a “Gyorshűtés”
gombot. A CoolSelect Zone™ visszaáll a korábbi hőmérsékletre.
• A “Gyorshűtés” befejeztével visszaállnak a “Hűtés” egyes beállított
hőmérsékleti értékei.
1
2. Kiolvasztás
• Az élelmiszerből kiolvasztáskor cseppenként elfolyó nedvesség és a
hùs minőségromlása csökkenti az élelmiszerek frissességét.
• A „Kiolvasztás” mód kiválasztásakor a készülék váltakozva meleg és
hideg levegőt továbbít a CoolSelect Zone™ fiókjába.
• A hùs sùlyától függően 4, 6, 10, illetve 12 órás kiolvasztási idő
választható.
• A “Kiolvasztás” befejeztével a CoolSelect Zone™ kijelzője visszaáll a
“hűtés” üzemmódba.
•A
“kiolvasztás” befejeztével a hùs nem tartalmaz levet, félig megfagyott
állapotban van, ùgyhogy könnyen szeletelhető a főzéshez.
• Az egyes típusoknál érvénytelenítéséhez nyomjon le bármely, a
“kiolvasztástól” eltérő gombot.
• Az alábbiakban a hùs és a hal hozzávetőleges kiolvasztásai idejeit
tüntettük fel. (2.5 cm vastag szeleteket feltételezve)
2
Kiolvasztási idő
4óra
6óra
10óra
12óra
sùly
363g
(0.8Ib)
590g
(1.3lb)
771g
(1.7lb)
1000g
(2.2lb)
• A hùs és a hal méretétől, illetve vastagságától függően a kiolvasztási idő eltérő lehet.
A fenti sùlyadatok a CoolSelect Zone™ fiókban tárolt élelmiszer teljes sùlyát jelentik.
Példa: 40 dkg fagyasztott marhahùs és 60 dkg fagyasztott csirke teljes kiolvasztási ideje 10 óra.
• „Kiolvasztási” mód használatakor a kiolvasztani nem kívánt élelmiszert ki kell venni a CoolSelect Zone™ fiókból.
figyELMEZtEtÉs
3. Nullás zóna (0°C)
• A “Nullás zóna” kiválasztásakor a CoolSelect Zone™ hőmérséklete a
hűtőszekrény beállított hőmérsékletétől függetlenül 0°C marad.
• A “Nullás zóna” hőmérséklet hosszabb ideig biztosítja a hùs és a hal
frissen tartását.
3
4. hűtés
• A „Hűtés” egyes típusok kiválasztásakor a hőmérséklet azonos lesz
a hűtőszekrény beállított hőmérsékletével. A digitális kezelőtáblán
ugyanaz a hőmérséklet jelenik meg, mint a kijelzőtáblán.
• A CoolSelect Zone™ fiók plusz helyet teremt a hűtőszekrényben.
4
• A konkrét italtól függően a lehűtési idő eltérő lehet.
• Ha a “Gyorshűtés” egyes típusoknál van kiválasztva, akkor ki kell venni az ételt a CoolSelect Zone™ fiókjából.
figyELMEZtEtÉs
6. Hibaelhárítás
ProBLÉMa
MEgoLDÁs
Nem működik, vagy nem
hűt rendesen a hűtőszekrény.
• Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó megfelelően van-e bedugva.
• A helyes hőmérsékletre van beállítva a kezelőegységen lévő hőmérsékletszabályozó?
Próbálja alacsonyabb hőmérsékletre beállítani a készüléket.
• A hűtőszekrény közvetlen napsugárzás hatásának van kitéve, vagy túl közel van valamilyen
hőforráshoz?
• Túl közel van a falhoz a hűtőszekrény hátsó része, és így megakadályozza alevegő
keringését?
A hűtőszekrényben lévő
élelmiszer megfagyott.
• A helyes hőmérsékletre van beállítva a kijelző panelen lévő hőmérsékletszabályozó?
Próbálja a készüléket magasabb hőmérsékletre állítani.
• Nem túl alacsony a helyiség hőmérséklete?
• Elhelyezett nagy víztartalmú élelmiszert a hűtőszekrény leghidegebb részében?
Próbálja az ilyen élelmiszereket a hűtőszekrény fő rekeszében, nem pedig a CoolSelect
Zone™ fiókban tárolni.
Szokatlan hangok vagy zajok
hallhatók.
• Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény vízszintes és stabil-e.
• Túl közel van a falhoz a hűtőszekrény hátsó része, és így megakadályozza a levegő
keringését?
• Nem esett le valamilyen tárgy a hűtőszekrény mögé vagy alá?
• Kattogó hang hallatszik a hűtőszekrény belsejéből. Ez normális, és azért van, mert
a különböző alkatrészek összehúzódnak vagy kitágulnak a hűtőszekrény belső
hőmérsékletétől függően.
A készülék elülső sarkai és
oldalai melegek, és pára
csapódik le.
• Valamennyi hő normális, mivel a hűtőszekrény elülső sarkaira melegítő csöveket építettek be
a páralecsapódás megelőzése érdekében.
• N
incs nyitva a hűtőszekrény ajtaja? A páralecsapódás fordulhat elő, ha sokáig nyitva hagyja
az ajtót.
Nincs jégadagolás.
• Várt 12 órát a vízadagoló vezeték bekötése után, mielőtt jeget készített volna?
• Csatlakoztatva van a vízvezeték, és a zárószelep nyitva van?
• Nem állította le manuálisan a jégkészítési funkciót? Ellenőrizze, hogy az Ice Type (jégtípus)
beállítása Cubed (jégkocka) vagy Crushed (jégkása).
• Nem akadt el a jég a jégtárolóban?
• Nem túl magas a mélyhűtő hőmérséklete? Próbálja lejjebb venni a mélyhűtő hőmérsékletét.
Bugyborékoló hang hallatszik a
hűtőszekrényből.
• Ez normális. A bugyborékolás oka, hogy hűtőfolyadék kering a hűtőszekrényben.
Kellemetlen szag van a
hűtőszekrény belsejében.
• Nem romlott meg az élelmiszer?
• Ügyeljen rá, hogy az erős szagú élelmiszer (például hal) légmentesen legyen becsomagolva.
• Rendszeres időközönként tisztítsa meg a mélyhűtőt, és dobja ki a megromlott vagy gyanús
élelmiszert.
Jég képződik a mélyhűtő falán.
• Nem záródott el a szellőzőnyílás? Távolítsa el az akadályokat, hogy a levegő szabadon
keringhessen.
• Biztosítson elegendő helyet a tárolt élelmiszerek között, hogy a levegő szabadon
keringhessen.
• Megfelelően be van csukva van a mélyhűtő ajtaja?
Nem működik a vízadagoló.
• Csatlakoztatva van a vízvezeték, és a zárószelep nyitva van?
• Nem nyomódott össze, és nem tört meg a vízadagoló cső?
Ellenőrizze, hogy nincs-e akadály a csővezetékben.
• Nem azért fagyott be a víztartály, mert túl alacsonyra állította a hűtőszekrény hőmérsékletét?
Próbáljon magasabb hőmérsékletet beállítani a fő kezelőegységen.
Download PDF

advertising