Samsung | RS7778FHCWW | Samsung RS7778FHCWW Gyors üzembe helyezési útmutató

Biztonsági tudnivalók
BiZtonsÁgi inforMÁCiÓ
•A készülék használata előtt
figyelmesen olvassa el ezt
az útmutatót, és őrizze meg,
mert a későbbiekben is
szüksége lehet rá.
•A készüléket csak
rendeltetésszerűen, a
Használati útmutatóban
foglaltak szerint használja.
A készüléket nem
használhatják korlátozott
fizikai, érzékelési vagy
mentális képességekkel,
tapasztalattal vagy
ismeretekkel rendelkező
személyek (a gyermekeket
is ideértve) kivéve a
biztonságukért felelős
személyek felügyelete
alatt, vagy ha tőlük
utasítást kaptak a készülék
használatára.
• A jelen kézikönyv
figyelmeztetései és
biztonsági utasításai nem
terjednek ki az összes
esetlegesen előforduló
állapotra és helyzetre. Az
Ön felelőssége, hogy józan
ésszel, elővigyázatossággal
és óvatossággal járjon
el a lészülék telepítése,
karbantartása és használata
során.
• Ez az útmutató több
modellváltozatra érvényes,
ezért az ön készülékének
jellemzői kisebb mértékben
eltérhetnek az itt leírtaktól,
és nem biztos, hogy az
összes figyelmeztető jelzés
alkalmazható. Ha bármilyen
kérdése vagy aggodalma
van, forduljon a legközelebbi
szervizközponthoz vagy
keressen az interneten keresztül
segítséget és tájékoztatást a
www.samsung.com oldalon.
Fontos biztonsági ábrák és
óvintézkedések :
figyELMEZtEtÉs
VigyÁZat
Esetlegesen súlyos
személyi sérülést vagy
halált okozó veszélyek
és nem biztonságos
gyakorlatok.
Esetlegesen könnyebb
személyi sérülést vagy
anyagi kárt okozó
veszélyek és nem
biztonságos gyakorlatok.
2_ biztonsági információ
DA68-02710J-03.indd
2
2013.4.6
10:5:21 AM
NE kísérelje meg.
NE szerelje szét
NE érintse meg.
Gondosan kövesse az
óvintézkedéseket.
húzza ki az elektromos
dugót a fali aljzatból.
Az áramütés
megelőzése érdekében
ügyeljen rá, hogy a gép
földelve legyen.
hívja az
ügyfélszolgálatot
segítségért.
Megjegyzés.
E figyelmeztető jelzések
célja, hogy megelőzze az
Ön és mások sérülését.
Kérjük, gondosan tartsa be
őket. Ezt a részt elolvasás
után is őrizze meg, mert
később még szükség lehet
rá.
CE tanúsítvány
Ez a termék megfelel
az alacsony feszültségű
berendezésekre (2006/95/
EK), az elektromágneses
kompatibilitásra (2004/108/
EK) és a veszélyes anyagok
korlátozására (2011/65/EU)
vonatkozó irányelveknek
és a Bizottság 1060/2010/
EU felhatalmazáson alapuló
rendeletének, valamint az
Európai Unió 643/2009-es
számú rendelete által hatályba
lépett energiahatékonyságra
(2009/125/EK) vonatkozó
irányelvnek. (Csak az európai
országokban értékesített
termékek esetében)
sÚLyos VEsZÉLyrE
figyELMEZtEtŐ
JELEK a sZÁLLÍtÁs
És a tELEPHELy
EsEtÉBEn
• A készülék szállítása és
telepítése során
gondoskodni kell arról,
hogy a hűtőkör ne
sérüljön meg.
- A csövekből szivárgó
hűtőközeg lángra lobbanhat
vagy szemsérülést okozhat.
ha szivárgást észlel,
kerülje nyílt láng vagy más
potenciális gyújtóforrás
használatát, és több
percen át szellőztesse azt a
helyiséget, ahol a készülék
található.
• Annak érdekében, hogy
a hűtőkör esetleges
figyELMEZtEtÉs
biztonsági információ _3
DA68-02710J-03.indd
3
2013.4.6
10:5:21 AM
meghibásodása áramütést
vagy tüzet okozhat.
• Ne helyezze a hűtőszekrényt
közvetlen napfényre, és ne
tegye ki a tűzhelyek, szobai
fűtőkészülékek és más
készülékek hőhatásának.
• Ne csatlakoztasson több
készüléket ugyanabba a
csatlakozó aljzatba.
A hűtőszekrényt mindig
saját külön csatlakozó
aljzatához csatlakoztassa, és
annak névleges feszültsége
egyezzen meg a minősítő
táblán szereplő értékkel.
- Ez biztosítja a legjobb
teljesítményt, és
megakadályozza a ház
áramköreinek túlterhelését,
ami tűzveszélyes lehet.
• Ha a fali csatlakozó aljzat
meglazult, ne dugja be az
elektromos dugót.
- Fennáll az áramütés vagy tűz
sÚLyos VEsZÉLyrE
kockázata.
figyELMEZtEtÉs
figyELMEZtEtŐ
• Ne használjon olyan
JELEK a tELEPÍtÉs
csatlakozó kábelt, amely
EsEtÉBEn
bárhol megrepedt vagy
• Ne tegye a hűtőszekrényt
kikopott.
nedves helyre, vagy ahol • Ne törje meg a csatlakozó
víz érheti.
kábelt, illetve ne helyezzen rá
- Az elektromos alkatrészek
nehéz tárgyakat.
szigetelésének
• Ne használjon aeroszolokat a
szivárgása esetén is elkerülje
tűzveszélyes gázlevegő
keverék létrejöttét, a
készülék elhelyezésére
szolgáló helyiség méretét
az alkalmazott hűtőközeg
mennyiségétől függően kell
megválasztania.
• Soha ne indítson be olyan
háztartási gépet, amelyen
sérülés nyomai látszanak.
Kétség esetén kérje
kereskedője tanácsát.
A készülékben lévő R600a
hűtőközeg minden 8
grammjára számítva 1 m3
légtérre van szükség
abban a helyiségben, ahol
a hűtőszekrényt el fogják
helyezni. Az ön készülékében
lévő hűtőközeg mennyiségét
a készülék belsejében lévő
azonosító tábla mutatja.
4_ biztonsági információ
DA68-02710J-03.indd
4
2013.4.6
10:5:22 AM
hűtőszekrény közelében.
- A hűtőszekrtény közelében
használt aeroszolok
robbanást vagy tüzet
okozhatnak.
• Ezt a hűtőszekrényt a
használatba vétel előtt a
Használati útmutatónak
megfelelően kell
elhelyezni és üzembe
helyezni.
• Csatlakoztassa az
elektromos dugót a
megfelelő pozícióban úgy,
hogy a zsinór lefelé lóg.
- Ha fejjel lefelé dugja be
az elektromos dugót,
elszakadhat a vezeték,
ami tüzet vagy áramütést
okozhat.
• Győződjön meg róla, hogy
a hűtőszekrény hátoldala
ne rongálja meg a hálózati
csatlakozó dugóját.
• A hűtőszekrény mozgatása
közben ügyeljen arra, hogy
a csatlakozó kábel ne
kerülhessen a készülék alá.
- Ez tűzveszélyes.
• A készüléket úgy kell
elhelyezni, hogy a dugó
a elhelyezés után is
hozzáférhető legyen.
• A hűtőszekrényt földelni
kell.
- A hűtőszekrényt földelni kell,
ezzel az áramütés veszélye
a feszültség alatt levő
alkatrészek szigetelésének
esetleges hibája esetén is
megakadályozható.
• A földeléshez soha ne
használjon gázcsövet,
telefonvezetéket vagy más
potenciális villámhárítót.
- A földelő csatlakozó helytelen
használata áramütést
okozhat.
• Ha a csatlakozó kábel
sérült, azonnal
cseréltesse ki a gyártóval
vagy a szervizzel.
• A hűtőszekrény biztosítékát
szakképzett szerelőnek
vagy szakszerviznek kell
kicserélnie.
- Ennek elmulasztása
áramütést vagy személyi
sérülést okozhat.
biztonsági információ _5
DA68-02710J-03.indd
5
2013.4.6
10:5:22 AM
figyELMEZtEtŐ
kapaszkodjanak.
JELEK aZ
- Ennek elmulasztása súlyos
ELHELyEZÉsHEZ
személyi sérülést okozhat.
• A szellőzőnyílásokat soha • Ne hagyja nyitva a
hűtőszekrény ajtaját, ha a
ne takarja el a készülék
hűtőszekrény nincs felügyelet
zárt helyre történő
alatt, és ne hagyja, hogy
elhelyezésével vagy
gyermekek másszanak a
beépítő szerkezetek
hűtőszekrénybe.
alkalmazásával.
- Fennáll annak a veszélye,
• Üzembe helyezés után
hogy a gyerekek beszorulnak
hagyja a készüléket 2 órán át
és súlyos sérülést
állni.
szenvednek az alacsony
hőmérséklet miatt.
sÚLyos VEsZÉLyrE
• Ne dugja be az ujját
figyELMEZtEtÉs
figyELMEZtEtŐ
vagy más tárgyakat az
JELEK a HasZnÁLat
adagolónyílásba.
EsEtÉBEn
- Ennek elmulasztása személyi
sérülést vagy anyagi kárt
• Nedves kézzel soha ne
okozhat.
dugja be az elektromos
• Ne tároljon a
dugót.
hűtőszekrényben
• Ne tároljon semmilyen
illékony vagy gyúlékony
tárgyat a készülék tetején.
anyagokat, például benzint,
- Amikor az ajtót kinyitja vagy
hígítót,alkoholt, étert vagy LP
becsukja, azok leeshetnek,
gázt.
és személyi sérülést és/vagy
- Az ilyen termékek tárolása
anyagi kárt okozhatnak.
robbanást okozhat.
• Ne tegyen vízzel töltött
tárgyat a hűtőszekrényre.
- Ha a víz kifolyik, tűz vagy
• Ne tároljon a
áramütés veszélye állhat
hűtőszekrényben alacsony
fenn.
hőmérsékletre érzékeny
• Ne hagyja, hogy
gyógyszerkészítményeket,
kisgyermekek az ajtajára
VigyÁZat
6_ biztonsági információ
DA68-02710J-03.indd
6
2013.4.6
10:5:22 AM
tudományos kutatási célú
anyagokat vagy
hőmérsékletre érzékeny
termékeket.
- Precíz hőmérsékletszabályozást igénylő
termékeket ne tároljon a
hűtőszekrényben.
• Ne helyezzen elektromos
készülékeket a
hűtőszekrénybe, illetve
abban ne használjon
ilyeneket, csak ha a gyártó
kifejezetten ajánlja.
• Ne használjon hajszárítót
a hűtőszekrény belsejének
szárítására.
Ne tegyen égő gyertyát a
hűtőszekrénybe a kellemetlen
szag eltávolítása érdekében.
- Ez áramütést vagy tüzet
okozhat.
• Nedves kézzel ne érintse
meg a fagyasztó falát vagy
az abban tárolt termékeket.
- Ez fagyási sérülést okozhat.
• A leolvasztási folyamat
gyorsításához – a gyártó által
ajánlott lehetőségeken kívül
– ne használjon mechanikus
vagy más eszközöket.
• Óvja a hűtőkört a
sérülésektől.
• A termék háztartási
használatra, kizárólag
élelmiszerek tárolására
szolgál.
• A palackokat szorosan
egymás mellé helyezve
tárolja, hogy ne essenek ki.
• Ha gázszivárgást észlel,
kerülje nyílt láng vagy más
potenciális gyújtóforrás
használatát, és több
percen át szellőztesse azt a
helyiséget, ahol a készülék
található.
• Csak a gyártó vagy a
szakszerviz által adott LED
lámpákat használja.
• A gyermekeket szemmel kell
tartani, hogy ne játsszanak
a készülékkel, illetve ne
másszanak bele.
• A hűtőszekrényt ne
szerelje szét, és ne
próbálja megjavítani.
- Ezzel tűz, hibás működés
és/vagy személyi
sérülés bekövetkezését
kockáztatja. Meghibásodás
esetén forduljon a helyi
szakszervizhez.
biztonsági információ _7
DA68-02710J-03.indd
7
2013.4.6
10:5:22 AM
• Ha a készülékből furcsa
zaj hallatszik, ég,
kellemtlen szagú vagy
füstöl, azonnal húzza ki
az elektromos vezetéket
és forduljon a
legközelebbi
szakszervzhez.
- Ennek elmulasztása
áramütést vagy tüzet
okozhat. A szellőzőnyílásokat
soha ne takarja el a
készülék zárt helyre történő
elhelyezésével vagy beépítő
szerkezetek alkalmazásával.
• Ha a világítás cseréjekor
nehézséget tapasztal,
forduljon szakszervizhez.
• Ha a termékek LED
lámpákkal vannak felszerelve,
ne szerelje szét saját maga a
lámpaburát és a LED lámpát.
- Forduljon szakszervizhez.
• Ha por vagy víz halmozódik
fel a hűtőszekrényben,
húzza ki az elektromos
dugót és forduljon a
Samsung Electronics
ügyfélszolgálatához.
- Fennáll a tűzveszély
kockázata.
figyELMEZtEtŐ
JELEK
HasZnÁLatHoZ
• A hűtőszekrény legjobb
teljesítményének
eléréséhez
- ne helyezzen élelmiszert túl
közel a készülék hátulján
lévő szellőzőnyílások elé,
mert ezzel akadályozhatja a
levegő szabad keringését a
hűtőszekrényben.
- Csomagolja be vagy
helyezze légmentesen záró
tartóedénybe az élelmiszert,
mielőtt a hűtőszekrénybe
tenné.
• Szénsavas vagy habzó
italokat ne rakjon a
mélyhűtőbe. Üvegpalackot
vagy üvegedényt ne tegyen
a fagyasztóba.
- Amikor ezek tartalma
megfagy, az üveg eltörhet, és
személyi sérülést vagy anyagi
kárt okozhat.
• Ne változtassa meg a
hűtőszekrény működését
és semmilyen módon se
módosítsa azt.
- A módosítások személyi
sérülést vagy anyagi kárt
okozhatnak. A külső
személyek által a teljes
VigyÁZat
8_ biztonsági információ
DA68-02710J-03.indd
8
2013.4.6
10:5:22 AM
készüléken végzett
egyetlen módosításra sem
vonatkozik a Samsung
jótállási szolgáltatás és a
Samsung nem felelős a
külső személyek által végzett
módosításokból eredő
biztonsági problémákért vagy
károkért.
• Ne zárja el a
szellőzőnyílásokat.
- A szellőzőnyílások eltakarása
esetén, különösen ha az
műanyag zacskóval történik,
a hűtőszekrény túlzottan
lehűlhet. ha a hűtési idő túl
hosszú ideig tart, eltörhet a
vízszűrő, ami vízszivárgást
okoz.
- Fagyasztásra behelyezett
friss élelmiszert ne rakjon a
már lefagyasztott mellé.
• Tartsa be a maximális
eltarthatósági időket,
és vegye figyelembe a
fagyasztott áruk lejárati
idejét.
• Csak iható vizet töltsön a
víztartályba, és a víztartó
rekeszbe.
• Csak a hűtőszekrénnyel
együtt szállított jégkészítőt
használja.
• A hűtőszekrény vízellátását
csak megfelelően képzett
személy telepítheti /
csatlakoztathatja, és
csak ivóvízhálózathoz
csatlakoztatható.
• Ahhoz, hogy a jégkészítő
megfelelően működhessen,
138 ~ 862 kPa
(19.9 ~ 125.1 psi)
víznyomásra van szükség.
figyELMEZtEtŐ
JELEK
tisZtÍtÁsHoZ És
KarBantartÁsHoZ
• Ne permetezzen vizet a
hűtőszekrény belsejébe
vagy a készülék közvetlen
közelében.
- Tűz vagy áramütés veszélye
állhat fenn.
• Ne fújjon szét gyúlékony gázt
a hűtőszekrény közelében.
- Robbanás vagy tűz
kockázata állhat fenn.
• Ne permetezzen tisztítószert
közvetlenül a kijelzőre.
- Lekophatnak a kijelzőre
nyomtatott betűk.
• Távolítson el minden idegen
anyagot vagy szennyeződést
az elektromos dugó villáiról.
A csatlakozó dugó
VigyÁZat
biztonsági információ _9
DA68-02710J-03.indd
9
2013.4.6
10:5:22 AM
tisztításához azonban ne
használjon nedves vagy
vizes ruhát; távolítson el
minden idegen anyagot vagy
szennyeződést a csatlakozó
dugó villáiról.
- Ellenkező esetben fennáll a
tűz vagy áramütés kockázata.
• Ne dugja be az ujját
vagy más tárgyakat az
adagolónyílásba és a
jégadagolóba.
- Ezzel személyi sérülést vagy
anyagi kárt okozhat.
és a minősítő címkét a
hűtőszekrény belsejében;
innen megtudhatja, hogy
az ön hűtőszekrénye milyen
hűtőközeggel működik.
Amikor a termék
tűzveszélyes gázt (R600a
hűtőközeget) tartalmaz,
forduljon a helyi hatósághoz
a termék biztonságos
hulladékkezelése érdekében.
A ciklopentánt a szigetelés
felfúvató gázaként
használják.
A szigetelőanyagban lévő
gázok esetében különleges
• Tisztítás vagy
ártalmatlanítási eljárásra van
karbantartás előtt húzza
szükség.
ki a mélyhűtő kábelét a
Kérje a helyi hatóságok
csatlakozó aljzatból.
tanácsát e termék
környezetre biztonságos
elhelyezésére vonatkozóan.
SúLYOS VESZéLYRE
hulladékkezelés előtt
figyELMEZtEtÉs
FIGYELMEZTETő jELEK
győződjön meg róla, hogy
hULLADéKKEZELéShEZ
a készülék hátoldalán lévő
• Ártalmatlanítás előtt
csövek egyike sem sérült.
győződjön meg róla, hogy
A csövek szabad térben
a készülék hátoldalán
eltörnek.
lévő csövek egyike sem
• Ha a készülék izobután
sérült.
(R600a) hűtőközeget
• Alkalmazott hűtőközeg:
tartalmaz, akkor ez a gáz
R600a vagy R134a.
egy természetes gáz, amely
Ellenőrizze a kompresszor
nagy mértékben kompatibilis
címkéjét a készülék hátulján
a környezettel, de egyben
10_ biztonsági információ
DA68-02710J-03.indd
10
2013.4.6
10:5:22 AM
tűzveszélyes is.
A készülék szállítása és
telepítése során gondoskodni
kell arról, hogy a hűtőkör ne
sérüljön meg.
• E hűtőszekrény és más
hűtőszekrények hulladékként
való kezelésekor távolítsa el
az ajtót, az ajtó tömítéseit és
az ajtóreteszeket, nehogy
kisgyermekek vagy állatok
maradjanak benne.
A polcokat hagyja a
készülékben, hogy a
gyermekek ne tudjanak
könnyen belemászni.
A gyermekeket szemmel kell
tartani, hogy ne játsszanak a
régi készülékkel.
• Kérjük, környezetbarát
módon kezelje hulladékként
a termék csomagolóanyagait
is.
oVÁBBi tiPPEK a
t
rEnDELtEtÉssZErŰ
HasZnÁLatHoZ
• Áramkimaradás esetén
hívja fel a helyi Elektromos
Mûveket, és érdeklõdje
meg, milyen hosszú lesz az
áramszünet.
- Egy rövid, egy-két órás
áramszünet nem befolyásolja
a hûtõszekrényben
mérhetõ hõmérsékletet.
Ennek ellenére
áramkimaradás idején csak
a legszükségesebb esetben
nyissa ki az ajtót.
- Ha az áramszünet 2 óránál
tovább tart, távolítsa el az
összes jeget a jégtartóból.
- Ha az áramszünet 24 óránál
tovább tart, távolítsa el az
összes fagyasztott ételt.
• Ha a hűtőszekrény kulccsal
zárható, tartsa azt távol
a gyermekektől, és ne a
készülék közelében helyezze
el.
• A készülék nem működik
megbízhatóan (túl magasra
emelkedhet a hőmérséklet a
hűtőszekrényben), ha a külső
hőmérséklet hosszú ideig
a hűtőszekrény tervezési
hőmérsékleti tartománya fölé
biztonsági információ _11
DA68-02710J-03.indd
11
2013.4.6
10:5:23 AM
emelkedik.
• Ne tároljon a fagyasztóban
olyan élelmiszereket, amelyek
alacsony hőmérsékleten
könnyen romlanak, például
banánt, dinnyét.
• A készülék jegesedésmentes
kialakítású, ami azt jelenti,
hogy nincs szükség a hűtőtér
leolvasztására, miután ez
automatikusan történik.
• A leolvasztás alatti
hőmérséklet-emelkedés
megfelel az ISO szerinti
követelményeknek.
Ha azonban meg kívánja
akadályozni, hogy a készülék
leolvasztása alatt túlzottan
megemelkedjen a fagyasztott
élelmiszerek hőmérséklete,
csomagolja azokat több
réteg újságpapírba.
• A fagyasztott élelmiszerek
hőmérsékletének
leolvasztás alatt történő
megemelkedése lerövidítheti
azok eltarthatóságának
időtartamát.
Energiatakarékos tippek
- A készüléket hűvös, száraz
helyiségbe telepítse, ahol
megfelelő a szellőzés.
Gondoskodjon róla, hogy a
készüléket ne érje közvetlen
napsugárzás, és zat soha ne
helyezze közvetlenül hőforrás
(például radiátor) mellé.
- Soha ne zárja el a készülék
szellőzőnyílásait vagy
-rácsait.
- Mielőtt meleg ételt rakna a
hűtőszekrénybe, hagyja azt
kihűlni.
- A fagyasztott élelmiszert
hagyja a hűtőszekrényben
kiolvadni.
Így a fagyasztott
termékek hőenergiáját
a hűtőszekrényben lévő
élelmiszerek hűtésére
használhatja fel.
- Ne hagyja nyitva túl hosszú
ideig a készülék ajtaját,
amikor élelmiszert helyez be,
vagy vesz ki.
Minél rövidebb ideig
van nyitva az ajtó, a
hűtőszekrényben annál
kevesebb jég képződik.
- Rendszeresen tisztítsa meg a
hűtőszekrény hátulját. A por
növeli az energiafogyasztást.
12_ biztonsági információ
DA68-02710J-03.indd
12
2013.4.6
10:5:23 AM
- Ne állítsa a hőmérsékletet a
szükségesnél alacsonyabbra.
- Tegye lehetővé a levegő
megfelelő kiáramlását a
hűtőszekrény aljánál és a
hátuljánál. Ne fedje el a
szellőzőnyílásokat.
- Üzembe helyezéskor hagyjon
szabad helyet a hűtőszekrény
előtt, mögött, valamint a két
oldalán. Ezzel csökkenthető
az energiafogyasztás,
így alacsonyabb lesz az
áramszámla.
Tartalom
a siDE-By-siDE ELrEnDEZÉsŰ HŰtŐsZEKrÉny tELEPÍtÉsE···············14
a saMsung „siDE-By-siDE” HŰtŐsZsEKrÉny HasZnÁLata················23
HiBaELHÁrÍtÁs······························································································29
biztonsági információ _13
DA68-02710J-03.indd
13
2013.4.6
10:5:23 AM
Download PDF

advertising