Samsung | CTR464EB01 | Samsung CTR464EB01 כיריים חשמליות בעלות 4 להבות, ‎6.0 kW‎ מדריך למשתמש

‫הוראות התקנה והפעלה‬
‫כיריים מזכוכית קרמית‬
‫‪CTR464EB01‬‬
‫כדי למנוע את הסיכון לתאונות או לנזק לכיריים‪ ,‬קרא את כל ההוראות לפני התקנת המכשיר החשמלי והשימוש בו‪ .‬שמור‬
‫מדריך זה לעיון נוסף בעתיד‪.‬‬
‫‪2016-03-04 �� 11:56:50‬‬
‫‪CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_HE.indd 1‬‬
‫תוכן‬
‫שימוש במדריך זה ‪1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫הוראות בטיחות‪2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫הוראות השלכה ‪6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫התקנת הכיריים‪7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫חיבור לרשת החשמל‪8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫התקנה במשטח הדלפק ‪9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫חלקים ומאפיינים ‪11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫אזורי הבישול ולוח הבקרה ‪11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫רכיבים ‪12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫המאפיינים העיקריים של המכשיר החשמלי ‪13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫כיבוי בטיחותי‪14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫מחוון שאריות חום‪14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫לפני תחילת העבודה ‪15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ניקוי ראשוני ‪15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫שימוש בכיריים ‪15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫שימוש בכלי בישול מתאימים‪15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫שימוש בחיישני בקרת המגע ‪16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫הפעלת המכשיר החשמלי‪17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫בקרת טמפרטורה ‪17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫כיבוי המכשיר החשמלי ‪18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫כיבוי אזור הבישול‪18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫שימוש בנעילה לבטיחות ילדים ‪19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫נעילה וביטול נעילה של לוח הבקרה ‪21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫הגדרות מוצעות לבישול מזונות ספציפיים ‪21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ניקוי וטיפול‪22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫הכיריים‪22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫מסגרת הכיריים ‪23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫כדי שלא לגרום נזק למכשיר החשמלי ‪23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫אחריות ושירות ‪24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫שאלות נפוצות ופתרון בעיות ‪24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫שירות ‪25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫נתונים טכניים ‪26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪2016-03-04 �� 11:56:50‬‬
‫‪CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_HE.indd 2‬‬
‫שימוש במדריך זה‬
‫הקדש זמן לקריאת מדריך זה לבעלים‪ ,‬ושים לב במיוחד למידע על הבטיחות בסעיף הבא לפני‬
‫השימוש במכשיר החשמלי שלך‪ .‬שמור מדריך זה לעיון נוסף בעתיד‪ .‬אם תעביר את הבעלות על‬
‫מכשיר חשמלי זה למישהו אחר‪ ,‬זכור לתת את המדריך לבעלים החדשים‪.‬‬
‫עברית‬
‫סמלי בטיחות ואמצעי זהירות חשובים‬
‫הסמלים הבאים נמצאים בשימוש בטקסט של המדריך לבעלים‪:‬‬
‫זהירות‬
‫סכנות או נוהלי שימוש לא בטוחים שעלולים לגרום לפגיעה גופנית חמורה או‬
‫למוות‪.‬‬
‫סכנות או נוהלי שימוש לא בטוחים שעלולים לגרום לפגיעה גופנית קלה או‬
‫לנזק לרכוש‪.‬‬
‫זהירות‬
‫כדי להפחית את הסיכון לשריפה‪ ,‬פיצוץ‪ ,‬התחשמלות או פציעה בעת השימוש‬
‫בכיריים‪ ,‬פעל לפי אמצעי זהירות בסיסיים אלה‬
‫אזהרה‬
‫אל תנסה לבצע‪.‬‬
‫אל תפרק‪.‬‬
‫אל תיגע‪.‬‬
‫ציית להוראות בקפידה‪.‬‬
‫נתק את תקע החשמל מהשקע בקיר‪.‬‬
‫ודא שההתקן מוארק למניעת התחשמלות‪.‬‬
‫פנה למרכז השירות לקבלת עזרה‪.‬‬
‫הערה‬
‫חשוב‬
‫‪1‬‬
‫‪2016-03-04 �� 11:56:51‬‬
‫‪CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_HE.indd 1‬‬
‫הוראות בטיחות‬
‫עברית‬
‫היבטי הבטיחות של מכשיר חשמלי זה תואמים לכל התקנים המקובלים מבחינה טכנית ובטיחותית‪.‬‬
‫עם זאת‪ ,‬בתור יצרנים‪ ,‬אנחנו מאמינים שזו האחריות שלנו ליידע אותך לגבי הנחיות הבטיחות הבאות‪.‬‬
‫אזהרה‬
‫מכשיר חשמלי זה אינו מיועד לשימוש של אנשים (לרבות ילדים) בעלי מוגבלות‬
‫גופנית‪ ,‬חושית או שכלית‪ ,‬או שאין להם די ניסיון או ידע‪ ,‬אלא אם הם נמצאים‬
‫תחת פיקוח של אדם שאחראי לבטיחותם‪ ,‬או שקיבלו ממנו הוראות שימוש עבור‬
‫המכשיר החשמלי‪.‬‬
‫יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שאינם משחקים עם המכשיר החשמלי‪.‬‬
‫אם כבל החשמל פגום‪ ,‬יש להחליפו בכבל או מכלול מיוחד הזמין מהיצרן או מסוכן‬
‫שירות מורשה‪( .‬דגם מסוג חיווט קבוע בלבד)‬
‫אם כבל החשמל ניזוק‪ ,‬יש להחליפו אצל היצרן‪ ,‬סוכן השירות או אדם אחר‬
‫המוסמך לכך כדי למנוע סכנה‪( .‬דגם מסוג כבל חשמל בלבד)‬
‫יש להקפיד למקם את המכשיר כך שניתן יהיה לנתקו מהחשמל לאחר ההתקנה‪.‬‬
‫הניתוק יכול להתבצע באמצעות תקע נגיש או באמצעות התקנת מפסק בחיווט‬
‫הקבוע בהתאם לכללי החיווט‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬אם המשטח סדוק‪ ,‬כבה את המכשיר החשמלי כדי למנוע אפשרות של‬
‫התחשמלות‪.‬‬
‫במהלך השימוש המכשיר מתחמם‪ .‬יש להיזהר ולהימנע מנגיעה ברכיבי החימום‬
‫בתוך הכיריים‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬חלקים נגישים עלולים להתחמם במהלך השימוש‪ .‬יש להרחיק ילדים‬
‫קטנים‪.‬‬
‫אין להשתמש בניקוי בקיטור לניקוי המוצר‪.‬‬
‫אל תשתמש בחומרי ניקוי גסים ושורטים או בכריות קרצוף מברזל לניקוי משטח‬
‫הזכוכית של הכיריים מאחר שהם עלולים לשרוט את המשטח וכתוצאה מכך אף‬
‫לנפץ את הזכוכית‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2016-03-04 �� 11:56:51‬‬
‫‪CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_HE.indd 2‬‬
‫הוראות בטיחות (המשך)‬
‫המכשיר אינו מיועד להפעלה באמצעות קוצב זמן (טיימר) חיצוני או מערכת‬
‫שליטה מרחוק נפרדת‪.‬‬
‫עברית‬
‫אזהרה‪ :‬המכשיר וחלקיו הנגישים מתחממים במהלך השימוש‪.‬‬
‫יש להיזהר ולהימנע מנגיעה ברכיבי החימום בתוך הכיריים‪.‬‬
‫יש להרחיק מהמכשיר ילדים צעירים מגיל ‪ 8‬אלא אם כן הם נמצאים תחת השגחה‬
‫מתמדת‪.‬‬
‫מכשיר חשמלי זה מיועד לשימוש של ילדים מגיל ‪ 8‬ומעלה ושל אנשים עם יכולות‬
‫גופניות‪ ,‬חושיות או שכליות מוגבלות‪ ,‬או היעדר ניסיון וידע‪ ,‬רק אם הם נמצאים‬
‫תחת השגחה או קיבלו הוראות בנוגע לשימוש במכשיר החשמלי בצורה בטוחה‬
‫ומבינים את הסכנות הכרוכות בשימוש שלא על פי ההנחיות‪ .‬אין לאפשר לילדים‬
‫לשחק עם המכשיר‪ .‬אין לאפשר לילדים לנקות או לתחזק את המכשיר ללא‬
‫השגחה‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬בישול ללא השגחה על גבי כיריים‪ ,‬הכולל שומן או שמן‪ ,‬עלול להיות מסוכן‬
‫ולגרום לשריפה‪.‬‬
‫לעולם אל תנסה לכבות שריפה במים‪ .‬במקום זאת‪ ,‬כבה את המכשיר וכסה את‬
‫הלהבה‪ ,‬לדוגמה באמצעות מכסה של סיר אן שמיכת כיבוי אש‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬סכנת שריפה‪ :‬אל תאחסן פריטים על גבי משטחי הבישול‪.‬‬
‫הטמפרטורה של משטחים נגישים עלולה להיות גבוהה כשאר המכשיר פועל‪.‬‬
‫הרחק את המכשיר ואת כבל החשמל שלו מהישג ידם של ילדים צעירים מגיל ‪.8‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2016-03-04 �� 11:56:51‬‬
‫‪CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_HE.indd 3‬‬
‫הוראות בטיחות (המשך)‬
‫עברית‬
‫זהירות‬
‫ודא שהמכשיר החשמלי מותקן ומוארק כראוי על‪-‬ידי טכנאי מוסמך‪.‬‬
‫הטיפול במכשיר החשמלי צריך להתבצע על‪-‬ידי איש מקצוע מוסמך בלבד‪.‬‬
‫תיקונים המבוצעים על‪-‬ידי אנשים שאינם מוסמכים לכך עלולים לגרום לפציעה‬
‫או לתקלות חמורות‪ .‬אם המכשיר החשמלי זקוק לתיקון‪ ,‬פנה למרכז השירות‬
‫המקומי‪ .‬אי ציות להנחיות עלול לגרום נזק ולבטל את תוקף האחריות‪.‬‬
‫שטח ‪ -‬ניתן להפעיל מכשירי חשמל התלויים בקו אחד עם הקיר רק לאחר שהם‬
‫הותקנו בארונות ובמקומות עבודה התואמים לתקנים הרלוונטיים‪ .‬הדבר מבטיח הגנה‬
‫מספקת מפני מגע עם יחידות חשמל כפי שנדרש בתקני הבטיחות העיקריים‪.‬‬
‫אם המכשיר החשמלי אינו פועל כשורה או אם מופיעים בו סדקים‪ ,‬שברים או בקעים‪:‬‬
‫ כיבוי כל אזורי הבישול;‬‫ נתק את הכיריים מאספקת החשמל; וכן‬‫ פנה למרכז השירות המקומי‪.‬‬‫אם משטח הבישול סדק‪ ,‬כבה את המכשיר החשמלי כדי למנוע אפשרות של‬
‫התחשמלות‪ .‬אל תשתמש בכיריים עד להחלפת משטח הזכוכית‪.‬‬
‫אל תשתמש בכיריים לחימום נייר אלומיניום‪ ,‬מוצרים העטופים בנייר אלומיניום או‬
‫אריזות מזון קפוא בכלי חימום מאלומיניום‪.‬‬
‫נוזלים בין התחתית של כלי הבישול לכיריים עלולים לגרום ללחץ אדים‪ .‬שעלול לגרום‬
‫לקפיצה של כלי הבישול באוויר‪.‬‬
‫ודא שפלטת הבישול ובסיס כלי הבישול יבשים‪.‬‬
‫אזורי הבישול יתחממו במהלך הבישול‪ .‬הרחק תמיד ילדים קטנים מהמכשיר החשמלי‪.‬‬
‫הרחק את חומרי האריזה מילדים משום שהחומרים עלולים להיות מסוכנים‪.‬‬
‫יש להשתמש במכשיר חשמלי זה לבישול וטיגון רגילים בבית‪ .‬הוא אינו מיועד‬
‫לשימוש מסחרי או תעשייתי‪.‬‬
‫לעולם אין להשתמש בכיריים לחימום החדר‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2016-03-04 �� 11:56:51‬‬
‫‪CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_HE.indd 4‬‬
‫הוראות בטיחות (המשך)‬
‫חבר מכשירים חשמליים לשקעי חשמל ליד הכיריים בזהירות‪ .‬יש לוודא שתקעי‬
‫החשמל לא יבואו במגע עם משטח הבישול‪.‬‬
‫עברית‬
‫שומן ושמן חמים מדי עלולים לעלות באש במהירות‪ .‬לעולם אין להשאיר את‬
‫המשטח ללא השגחה בעת הכנת אוכל בשומן או בשמן‪ ,‬כגון בעת הכנת טוגנים‪.‬‬
‫כבה את אזורי הבישול לאחר השימוש‪.‬‬
‫ודא שלוח הבקרה נשאר נקי ויבש‪.‬‬
‫לעולם אין להניח חפצים דליקים על הכיריים‪ ,‬הדבר עלול לגרום לשריפה‪.‬‬
‫שימוש בלתי זהיר במכשיר החשמלי עלול להוביל לכוויות‪.‬‬
‫ודא שכבלים של מכשירים חשמליים לא יבואו במגע עם המשטח החם או עם כלי‬
‫בישול חמים‪.‬‬
‫אל תשתמש בכיריים לייבוש בגדים‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬משתמשים עם קוצבי לב ושתלים פעילים בלב חייבים לשמור על מרחק‬
‫של ‪ 30‬ס"מ לפחות בין פלג גופם העליון לאזורי הבישול באינדוקציה כשאלה‬
‫מופעלים‪ .‬אם אינך בטוח מה לעשות‪ ,‬פנה ליצרן המכשיר הרפואי או לרופא שלך‪.‬‬
‫(דגם כיריים מסוג אינדוקציה בלבד)‬
‫אל תנסה לתקן‪ ,‬לפרק או לשנות את המכשיר החשמלי בעצמך‪.‬‬
‫כבה תמיד את המכשיר החשמלי לפני הניקוי‪.‬‬
‫נקה את הכיריים בהתאם להוראות הניקוי והטיפול שבמדריך זה‪.‬‬
‫על המוצר או על האריזה פירושו שהמוצר לא יטופל כאשפה ביתית רגילה‪.‬‬
‫הסמל‬
‫במקום זאת יש להעביר אותו לנקודת איסוף לצורך מחזור הרכיבים החשמליים‬
‫והאלקטרוניים‪ .‬הקפדה על הוראות המחזור יבטיחו את שמירת איכות הסביבה‪ .‬אי‬
‫הקפדה על מילוי ההוראות יפגע בסביבה ובבריאות האנשים בסביבתכם‪ .‬לפרטים‬
‫נוספים בנושא המחזור התקשרו לרשויות המתאימות או לחנות בה רכשתם את המוצר‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2016-03-04 �� 11:56:51‬‬
‫‪CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_HE.indd 5‬‬
‫הוראות השלכה‬
‫עברית‬
‫אזהרה‬
‫השלכת חומרי האריזה‬
‫כל החומרים המשמשים לאריזת המכשיר החשמלי ניתנים למיחזור באופן מלא‪ .‬חלקי משטחים‬
‫וגומאוויר מסומנים בהתאם‪ .‬השלך חומרי אריזה ומכשירים חשמליים ישנים בהתחשב בהוראות‬
‫הבטיחות ובסביבה‪.‬‬
‫אזהרה‬
‫השלכה נאותה של המכשיר החשמלי הישן‬
‫אזהרה‪ :‬לפני השלכת המכשיר החשמלי הישן‪ ,‬השבת את פעולתו באופן שלא יהווה סכנה‪.‬‬
‫לשם כך‪ ,‬בקש מטכנאי מוסמך לנתק את המכשיר החשמלי מרשת החשמל ולהסיר את חוטי החשמל‪.‬‬
‫אין להשליך את המכשיר החשמלי יחד עם האשפה הביתית‪.‬‬
‫מידע על תאריכי איסוף פסולת ואתרי פסולת ציבוריים זמין במחלקת התברואה או במועצה המקומית‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2016-03-04 �� 11:56:51‬‬
‫‪CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_HE.indd 6‬‬
‫התקנת הכיריים‬
‫חשוב‪ :‬ודא שהמכשיר החשמלי החדש מותקן ומוארק על‪-‬ידי איש מקצוע מוסמך בלבד‪.‬‬
‫הישמע להנחיה זו‪ .‬האחריות לא תכסה כל נזק שייגרם כתוצאה מהתקנה בלתי נאותה‪.‬‬
‫נתונים טכניים מופיעים בסוף מדריך זה‪.‬‬
‫עברית‬
‫הוראות בטיחות עבור המתקין‬
‫• באשר להגנה מפני שריפה‪ ,‬מכשיר חשמלי זה תואם לתקן ‪ .EN 60335 - 2 - 6‬ניתן להתקין סוג זה של מכשיר חשמלי בארון גבוה או על הקיר בצד‬
‫אחד‪.‬‬
‫• ייתכן שהמגירות לא יתאימו לאזור שמתחת לכיריים‪.‬‬
‫ההתקנה חייבת להבטיח הגנה מפני זעזועים‪.‬‬
‫• יחידת המטבח שבה מותקן מכשיר חשמל זה חייבת לעמוד בדרישות היציבות של ‪.DIN 68930‬‬
‫• להגנה מפני לחות‪ ,‬יש לאטום את כל המשטחים החתוכים באמצעות חומר איטום מתאים‪.‬‬
‫• במשטחי עבודה מרוצפים‪ ,‬יש למלא את החיבורים באזור של חיבור הכיריים באמצעות חומר איטום‪.‬‬
‫• על משטחים עשויים מאבנים טבעיות‪ ,‬מלאכותיות או משטחי קרמיקה‪ ,‬יש לקבע את התפסים הקפיציים במקום באמצעות שרף מלאכותי מתאים או‬
‫נייר דבק מעורב‪.‬‬
‫• ודא שמשטח העבודה אטום כראוי בעזרת חומר האיטום ללא רווחים כלשהם‪ .‬אין להשתמש בחומרי איטום נוספים מסיליון; הדבר יקשה על ההסרה‬
‫בעת פעולות תחזוקה‪.‬‬
‫• בעת הסרת הכיריים‪ ,‬יש ללחוץ עליהם מלמטה כלפי חוץ‪.‬‬
‫חיבור לשקע‬
‫לפני החיבור‪ ,‬בדוק שהמתח הנומינלי של המכשיר החשמלי‪ ,‬כלומר המתח שמצוין על‪-‬גבי לוחית הדירוג‪ ,‬תואם למתח הזמין המסופק‪ .‬לוחית הדירוג‬
‫ממוקמת במסגרת התחתונה של הכיריים‪.‬‬
‫מתח מרכיב החימום הוא‪ .AC 230 V~‎‬מכשיר זה מצויד בכבל הכולל חוט הארקה ותקע הארקה‪ .‬יש להכניס את התקע לשקע המותקן ומוארק כהלכה‪.‬‬
‫לאחר חיבור הכיריים לרשת החשמל‪ ,‬ודא שאזורי הבישול מוכנים לשימוש על‪-‬ידי הפעלה קצרה של כל חלק בעוצמה המרבית‪.‬‬
‫בעת הפעלת הכיריים בפעם הראשונה‪ ,‬כל התצוגה נדלקת והנעילה לבטיחות ילדים מופעלת‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪2016-03-04 �� 11:56:51‬‬
‫‪CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_HE.indd 7‬‬
‫התקנת הכיריים (המשך)‬
‫עברית‬
‫חיבור לרשת החשמל‬
‫לפני החיבור‪ ,‬בדוק שהמתח הנומינלי של המכשיר החשמלי‪ ,‬כלומר המתח שמצוין על‪-‬גבי לוחית הדירוג‪ ,‬תואם למתח הזמין המסופק‪ .‬לוחית הדירוג ממוקמת במסגרת‬
‫התחתונה של הכיריים‪.‬‬
‫כבה את המעגל החשמלי לפני חיבור החוטים אליו‪.‬‬
‫מתח מרכיב החימום הוא‪ .AC 230 V~‎‬המכישר החשמלי עובד באופן מושלם גם ברשתות ישנות יותר עם‪.AC 220 V~‎‬‬
‫יש לחבר את הכיריים לרשת החשמל באמצעות מכשיר המאפשר את ניתוק המכשיר החשמלי מרשת החשמל בכל הקטבים עם מרווחי ניתוק של ‪ 3‬מ"מ לפחות‪ ,‬כגון מפסק‬
‫ניתוק זינה אוטומטי‪ ,‬זליגות חשמל לאדמה או נתיך‪.‬‬
‫יש להשתמש בכבל מסוג ‪H05SS - F‬‏(‪180°‬צלזיוס) או כבל מדרגה גבוהה יותר ככבל חיבור לרשת החשמל‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫הזרם הנומינלי של מכשיר החשמל (‪)A‬‬
‫אזור חיתוך נומינלי (ממ )‬
‫‪1N~‎‬‬
‫> ‪ 25‬ו‪32 ≤ -‬‬
‫> ‪ 4‬ו‪6 < -‬‬
‫‪2N~‎‬‬
‫> ‪ 10‬ו‪16 ≤ -‬‬
‫> ‪ 1.5‬ו‪2.5 < -‬‬
‫יש לבצע את החיבור כפי שמוצג בתרשים‪ .‬יש להתאים את חוליות החיבור לפי תרשים החיבור המתאים‪.‬‬
‫מוליך ההארקה מחובר לנקודת החיבור‪ .‬על מוליך ההארקה להיות אורך יותר ממוליכים להעברת זרם חשמלי‪.‬‬
‫יש לחבר את הכבל בהתאם לתקנות ויש להדק היטב את ברגי נקודת החיבור‪.‬‬
‫יש להדק את כבל החיבור לזיז כבל רשת החשמל ויש לסגור את המכסה על‪-‬ידי לחיצה חזקה (נעילה במקום)‪ .‬לפני ההפעלה הראשונה‪ ,‬יש להסיר סרטי מגן או מדבקות‬
‫ממשטח הזכוכית הקרמית‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫לאחר חיבור הכיריים לרשת החשמל‪ ,‬ודא שכל אזורי הבישול‬
‫מוכנים לשימוש על‪-‬ידי הפעלה קצרה של כל חלק בעוצמה המרבית‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫בעת הפעלת הכיריים בפעם הראשונה‪ ,‬כל התצוגה נדלקת והנעילה לבטיחות‬
‫ילדים מופעלת‪.‬‬
‫< ‪> ~ IN‬‬
‫‪ :L‬חום‬
‫‪ :N‬כחול‬
‫‪ :PE‬ירוק‬
‫אזהרה‪ :‬שים לב (תאימות) להקצאת המכשירים החשמליים הביתיים לחיבורי פאזה ואפס (סכימות חיבור); אחרת‪ ,‬הרכיבים עלולים‬
‫להיפגע‪.‬‬
‫האחריות לא תכסה כל נזק שייגרם כתוצאה מהתקנה בלתי נאותה‪.‬‬
‫‬
‫‪8‬‬
‫‪2016-03-04 �� 11:56:51‬‬
‫‪CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_HE.indd 8‬‬
‫התקנת הכיריים (המשך)‬
‫התקנה במשטח הדלפק‬
‫עברית‬
‫לפני ההתקנה‪ ,‬רשום את המספר הסידורי המצוין על משטח הדירוג של המכשיר החשמלי‪ .‬תזדקק למספר זה במקרה של פניה לקבלת‬
‫שירות והוא לא יהיה נגיש לאחר ההתקנה‪ ,‬מכיוון שהוא מופיע על משטח הדירוג המקורי בחלק תחתון של המכשיר החשמלי‪.‬‬
‫הקדש תשומת לב מיוחדת לדרישות המינימום של השטח והמרווחים‪.‬‬
‫הדק את המסגרות בשני הצדדים באמצעות הברגים המסופקים לפני הנחת הכיריים על המסגרות‪.‬‬
‫‪50mm‬לפחות‬
‫‪ 50‬מ"מ‬
‫‪Min.‬‬
‫‪x4‬‬
‫‪R3‬‬
‫‪20‬לפחות‬
‫‪20‬‬
‫‪min.‬‬
‫‪560 +1‬‬
‫‪490+1‬‬
‫‪600‬‬
‫‪50‬‬
‫‪9‬‬
‫‪2016-03-04 �� 11:56:52‬‬
‫‪CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_HE.indd 9‬‬
‫התקנת הכיריים (המשך)‬
‫עברית‬
‫‪10‬‬
‫‪2016-03-04 �� 11:56:52‬‬
‫‪CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_HE.indd 10‬‬
‫חלקים ומאפיינים‬
‫אזורי הבישול ולוח הבקרה‬
‫עברית‬
‫משטח בישול אחד ‪ 1800 -‬וואט‬
‫משטח בישול אחד ‪ 1200 -‬וואט‬
‫‪83‬‬
‫‪m‬‬
‫‪1‬מ‬
‫‪m‬‬
‫"מ‬
‫‪18‬‬
‫‪1‬מ‬
‫‪m‬‬
‫‪48‬‬
‫‪m‬‬
‫‪14‬‬
‫‪8‬‬
‫"מ‬
‫‪m‬‬
‫‪m‬‬
‫‪1‬מ‬
‫‪48‬‬
‫‪m‬‬
‫‪83‬‬
‫‪1‬מ‬
‫‪m‬‬
‫‪8‬‬
‫"מ‬
‫‪3‬‬
‫‪14‬‬
‫"מ‬
‫‪83‬‬
‫‪1‬‬
‫לוח בקרה‬
‫משטח בישול אחד ‪ 1200 -‬וואט‬
‫משטח בישול אחד ‪ 1800 -‬וואט‬
‫מחוונים להגדרות חום ושאריות חום‬
‫חיישן בקרת "נעילה"‬
‫בוררי הגדרות החום‬
‫חיישן בקרת ה"פעלה‪/‬כיבוי"‬
‫‪11‬‬
‫‪2016-03-04 �� 11:56:52‬‬
‫‪CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_HE.indd 11‬‬
‫חלקים ומאפיינים (המשך)‬
‫עברית‬
‫רכיבים‬
‫‪1‬‬
‫כיריים מזכוכית קרמית‬
‫‪3‬‬
‫ברגים‬
‫‪2‬‬
‫מסגרות התקנה‬
‫‪12‬‬
‫‪2016-03-04 �� 11:56:52‬‬
‫‪CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_HE.indd 12‬‬
‫חלקים ומאפיינים (המשך)‬
‫המאפיינים העיקריים של המכשיר החשמלי‬
‫עברית‬
‫•משטח בישול מזכוכית קרמית‪ :‬למכשיר יש משטח בישול מזכוכית קרמית וארבעה אזורי בישול עם תגובה מהירה‪ .‬רכיבי גוף החימום העוצמתיים של‬
‫הכיריים מקצרים באופן ניכר את כמות הזמן הדרושה להתחממות אזורי הבישול‪.‬‬
‫• חיישני בקרת מגע‪ :‬המכשיר החשמלי מופעל באמצעות חיישני בקרת מגע‪.‬‬
‫•ניקוי קל‪ :‬היתרון הטמון במשטח הבישול מזכוכית קרמית וחיישני הבקרה הוא קלות הניקוי‪ .‬המשטח החלק והשטוח קל ביותר לניקוי‪.‬‬
‫•חיישן הפעלה‪/‬כיבוי‪ :‬חיישן בקרת "ההפעלה‪/‬כיבוי" מספק למכשיר מתג נפרד לחיבור לרשת החשמל‪ .‬הנגיעה בחיישן זה מפעילה או מכבה את אספקת‬
‫החשמל למכשיר באופן מלא‪.‬‬
‫•מחווני בקרה ופונקציות‪ :‬תצוגות דיגיטליות ונורות מחוון מספקות מידע על הגדרות ופונקציות מופעלות‪ ,‬וכן על שאריות חום באזורי החימום השונים‪.‬‬
‫•כיבוי בטיחותי‪ :‬הכיבוי הבטיחותי מבטיח שאזורי הבישול ייכבו באופן אוטומטי לאחר זמן מה אם ההגדרה לא השתנתה‪.‬‬
‫•מחוון שאריות חום‪ :‬סמל של שאריות חום מופיע בתצוגה אם אזור הבישול חם כל כך עד שהוא עלול לגרום לכוויות‪.‬‬
‫תצוגות דיגיטליות‪:‬ארבעת שדות התצוגה מוקצים לארבעת אזורי הבישול‪.‬‬
‫הם מציגים את המידע הבא‪:‬‬
‫ המכשיר החשמלי הופעל‪,‬‬‫ עד הגדרות חימום שנבחרו‪,‬‬‫ שאריות חום‪,‬‬‫ נעילת ילדים מופעלת; וכן‬‫‪ ,‬החיישן נלחץ למשך יותר מ‪ 10-‬שניות‪.‬‬
‫ הודעת שגיאה‬‫‪ ,‬כשהכיריים התחממו יותר מדי עקב פעולה לא רגילה‪.‬‬
‫‪ -‬הודעת שגיאה‬
‫‪13‬‬
‫‪2016-03-04 �� 11:56:53‬‬
‫‪CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_HE.indd 13‬‬
‫חלקים ומאפיינים (המשך)‬
‫עברית‬
‫כיבוי בטיחותי‬
‫אם אחד מאזורי הבישול אינו מכובה או שהגדרת החום אינה משתנה לאחר פרק זמן ממושך‪ ,‬אזור הבישול הספציפי מכבה את עצמו באופן אוטומטי‪.‬‬
‫שאריות חום יצוינו באמצעות (לציון חום) בתצוגות הדיגיטליות התואמות לאזורי הבישול הספציפיים‪.‬‬
‫כיבוי עצמי של אזורי הבישול מתבצע בפרקי הזמן הבאים‪.‬‬
‫הגדרת תוכנית בישול‬
‫‪2-1‬‬
‫לאחר ‪ 6‬שעות‬
‫הגדרת תוכנית בישול‬
‫‪4-3‬‬
‫לאחר ‪ 5‬שעות‬
‫הגדרת תוכנית בישול‬
‫‪6-5‬‬
‫לאחר ‪ 3‬שעות‬
‫הגדרת תוכנית בישול‬
‫‪9-7‬‬
‫לאחר שעה אחת‬
‫אם הכיריים מחוממות יתר על המידה בשל פעולה לא רגילה‪ ,‬יוצג‬
‫והכיריים ייכבו‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‬
‫אם אזור בישול אחד או יותר נכבים לפני שהזמן המצוין חלף‪ ,‬עיין בסעיף "פתרון בעיות"‪.‬‬
‫סיבות אחרות לכיבוי עצמי של אזור הבישול‬
‫כל אזורי הבישול יכבו את עצמם באופן מיידי אם נוזלים יגלשו מעבר לכלי הבישול ויגיעו ללוח הבקרה‪.‬‬
‫הכיבוי האוטומטי יופעל גם אם תניח מטלית לחה על לוח הבקרה‪ .‬בשני המקרים‪ ,‬יהיה עליך להפעיל שוב את המכשיר החשמלי באמצעות חיישן רשת‬
‫החשמל לאחר ניקוי הנוזל או הסרת המטלית ‪.‬‬
‫מחוון שאריות חום‬
‫בעת כיבוי של אזור בישול בודד או של הכיריים‪ ,‬נוכחות שאריות חום מצוינת באמצעות‬
‫גם לאחר כיבוי אזור הבישול‪ ,‬מחוון שאריות החום נכבה רק לאחר שאזור הבישול התקרר‪.‬‬
‫(לציון חום) בתצוגה הדיגיטלית של אזורי הבישול המתאימים‪.‬‬
‫ניתן להשתמש בשאריות החום להפשרה או לשמירה על החום של המזון‪.‬‬
‫חשוב‪ :‬כך עוד מחוון שאריות החום מואר‪ ,‬קיימת סכנת כוויות‪.‬‬
‫חשוב‪ :‬אם אספקת החשמל נקטעת‪ ,‬הסמל נכבה ומידע על שאריות חום אינו זמין עוד‪ .‬עם זאת‪ ,‬עדיין קיימת אפשרות לכוויה‪ .‬ניתן‬
‫להימנע מכך על‪-‬ידי נקיטת זהירות בקרבת הכיריים בכל עת‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫‪2016-03-04 �� 11:56:53‬‬
‫‪CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_HE.indd 14‬‬
‫לפני תחילת העבודה‬
‫ניקוי ראשוני‬
‫עברית‬
‫נקה את משטח הזכוכית הקרמית בעזרת מטלית לחה וחומר ניקוי למכסי זכוכית קרמיים‪.‬‬
‫חשוב‪ :‬אל תשתמש בתכשירי ניקוי חריפים או גסים‪ .‬אתה עלול לגרום נזק למשטח‪.‬‬
‫‬
‫שימוש בכיריים‬
‫שימוש בכלי בישול מתאימים‬
‫כלי בישול טובים יותר מספקים תוצאות טובות יותר‪.‬‬
‫•ניתן לזהות כלי בישול טובים לפי הבסיס שלהם‪ .‬הבסיס צריך להיות עבה ושטוח ככל האפשר‪.‬‬
‫•בעת קניית כלי בישול חדשים‪ ,‬שים לב במיוחד לקוטר הבסיס‪ .‬היצרנים מציינים לעתים קרובות רק את קוטר השוליים העליונים‪.‬‬
‫•שימוש בסירים עם בסיס אלומיניום או נחושת יכול לגרום להופעת כתמים מטאליים על משטח הזכוכית הקרמית‪ .‬כתמים אלה קשים מאוד להסרה‬
‫או בלתי ניתנים להסרה‪.‬‬
‫•אל תשתמש בכלי בישול עשויים מברזל יצוק או בכלים בעלי בסיס פגום‪ ,‬עם קצוות מחוספסים או גסים‪ .‬אם תגרור את כלי הבישול על‪-‬פני המשטח‪,‬‬
‫עלולות להיווצר שריטות בלתי הפיכות‪.‬‬
‫•כשהם קרים‪ ,‬כלי בישול נוטים מעט פנימה (קעורים)‪ .‬הם אינם אמורים ליטות החוצה (קמורים)‪.‬‬
‫•אם ברצונך להשתמש בכלי בישול מיוחד‪ ,‬כגון סיר לחץ‪ ,‬מחבת בישול או ווק‪ ,‬הישמע להוראות היצרן‪.‬‬
‫עצות לחיסכון באנרגיה‬
‫‬
‫באפשרותך לחסוך אנרגיה יקרה אם תפעל לפי ההנחיות הבאות‪.‬‬
‫נכון!‬
‫!‪Right‬‬
‫נכון!‬
‫לא‬
‫!‪Wrong‬‬
‫‪15‬‬
‫‪2016-03-04 �� 11:56:53‬‬
‫‪CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_HE.indd 15‬‬
‫שימוש בכיריים (המשך)‬
‫עברית‬
‫• הנח תמיד את הסירים והמחבתות במקומם לפני הפעלת אזור הבישול‪.‬‬
‫• לכלוך באזורי הבישול ובבסיסי כלי הבישול מגביר את צריכת החשמל‪.‬‬
‫• אם ניתן‪ ,‬כסה את הסירים והמחבתות באופן מלא‪.‬‬
‫•כבה את אזורי הבישול לפני סיום הבישול כדי להשתמש בשאריות החום לשמירה על חום המזון או להפשרה‪.‬‬
‫• על בסיס כלי הבישול להיות בגודל הזהה לזה של אזור הבישול‪.‬‬
‫• שימוש בסיר לחץ מפחית את זמני הבישול בעד ‪.% 50‬‬
‫שימוש בחיישני בקרת המגע‬
‫כדי להפעיל את חיישני בקרת המגע‪ ,‬גע בלוח הרצוי עם קצה האצבע עד שהתצוגות המתאימות ידלקו או יכבו‪ ,‬או עד להפעלת הפונקציה הרצויה‪.‬‬
‫הקפד לגעת בלוח חיישנים אחד בלבד בעת הפעלת המכשיר החשמלי‪ .‬אם תניח את מלוא האצבע על הלוח‪ ,‬אתה עלול להפעיל גם את החיישן‬
‫הסמוך‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪2016-03-04 �� 11:56:53‬‬
‫‪CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_HE.indd 16‬‬
‫שימוש בכיריים (המשך)‬
‫הפעלת המכשיר החשמלי‬
‫עברית‬
‫גע בחיישן "נעילה ” למשך כ‪ 3-‬שניות‪.‬‬
‫המכשיר החשמלי מופעל באמצעות חיישן בקרת “ההפעלה ‪ /‬כיבוי ”‪.‬‬
‫גע בחיישן "ההפעלה‪/‬כיבוי ”‪.‬‬
‫בתצוגות הדיגיטליות יופיע ‪.‬‬
‫לאחר ההפעלה של חיישן "הפעלה‪/‬כיבוי‬
‫את עצמו מטעמי בטיחות‪.‬‬
‫” במכשיר החשמלי‪ ,‬יש לבחור הגדרת חום תוך כ‪ 10-‬שניות‪ .‬אחרת‪ ,‬המכשיר החשמלי יכבה‬
‫בקרת טמפרטורה‬
‫‪,‬‬
‫המתאימים של אזורי הבישול‪.‬‬
‫כדי להגדיר ולשנות את רמת העוצמה ( עד ) לצורך בישול‪ ,‬גע במקשי‬
‫בפעם הראשונה‪ ,‬רמת החום מוגדרת ל‪. -‬‬
‫בעת לחיצה על‬
‫בפעם הראשונה‪ ,‬רמת החום מוגדרת ל‪. -‬‬
‫בעת לחיצה על‬
‫כדי להעלות את דרגת החום המוגדרת ועל מקש‬
‫השתמש במקש‬
‫כדי להורידה‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫‪2016-03-04 �� 11:56:54‬‬
‫‪CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_HE.indd 17‬‬
‫שימוש בכיריים (המשך)‬
‫עברית‬
‫כיבוי המכשיר החשמלי‬
‫כדי לכבות את המכשיר החשמלי לגמרי‪ ,‬השתמש בחיישן בקרת "ההפעלה‪/‬כיבוי‬
‫גע בחיישן "ההפעלה‪/‬כיבוי ”‪.‬‬
‫”‪.‬‬
‫לאחר כיבוי של אזור בישול אחד או של משטח הבישול במלואו‪ ,‬נוכחות שאריות החום תצוין בתצוגות הדיגיטליות של אזורי הבישול‬
‫המתאימים בצורת (לציון חום)‪.‬‬
‫‪ ,‬גע בחיישן פעם נוספת והגדרת החום תרד לאפס‪.‬‬
‫עד שתגיע לערך הרצוי‪.‬‬
‫יוצג בתצוגת הגדרת החום‪ .‬כדי לאפס אותו‪ ,‬גע בחיישן‬
‫אם דרגת החום מוגדרת ל‪ -‬וברצונך לכבות את המבער‬
‫או‬
‫להתאמה מהירה יותר‪ ,‬לחץ ממושכות על החיישן‬
‫אם תלחץ על יותר מחיישן אחד למשך יותר מ‪ 10-‬שניות‪,‬‬
‫"הפעלה‪/‬כיבוי ”‪.‬‬
‫כיבוי אזור הבישול‬
‫כדי לכבות אזור בישול‪ ,‬החזר את ההגדרה ל‪-‬‬
‫באמצעות הגדרת החום בלוח הבקרה וחיישני המגע‬
‫או‬
‫‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫‪2016-03-04 �� 11:56:54‬‬
‫‪CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_HE.indd 18‬‬
‫שימוש בכיריים (המשך)‬
‫שימוש בנעילה לבטיחות ילדים‬
‫עברית‬
‫באפשרותך להשתמש בנעילה לבטיחות ילדים כדי להגן מפני הפעלה לא מכוונת של אזור הבישול ומשטח הבישול‪ .‬ניתן להשתמש בחיישן בקרת הנעילה‬
‫רק כאשר המכשיר מופעל‪.‬‬
‫הפעלת הנעילה לבטיחות ילדים‬
‫‪ .1‬גע בחיישן הבקרה למשך כ‪ 3-‬שניות‪.‬‬
‫ אות קולי יישמע לצורך אישור‪.‬‬
‫כ‪ 3-‬שניות‪.‬‬
‫‪ .2‬גע בכל חיישן בקרת הגדרת החום ‪.‬‬
‫יופיע התצוגות‪ ,‬ויציין שהנעילה לבטיחות ילדים הופעלה‪.‬‬
‫‬
‫‪19‬‬
‫‪2016-03-04 �� 11:56:55‬‬
‫‪CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_HE.indd 19‬‬
‫שימוש בכיריים (המשך)‬
‫כיבוי הנעילה לבטיחות ילדים‬
‫עברית‬
‫‪ .1‬גע בחיישן הבקרה למשך כ‪-‬‏‪ 3‬שניות‪.‬‬
‫‬
‫אות קולי יישמע לצורך אישור‪.‬‬
‫כ‪ 3-‬שניות‪.‬‬
‫לאחר כיבוי המכשיר‪ ,‬הנעילה לבטיחות ילדים תופעל באופן אוטומטי תוך מספר דקות מסיבות בטיחות‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫‪2016-03-04 �� 11:56:55‬‬
‫‪CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_HE.indd 20‬‬
‫שימוש בכיריים (המשך)‬
‫נעילה וביטול נעילה של לוח הבקרה‬
‫עברית‬
‫בכל שלב של תהליך הבישול‪ ,‬ניתן לנעול את לוח הבקרה‪ ,‬פרט לחיישן בקרת "ההפעלה‪/‬כיבוי‬
‫על‪-‬ידי ניגוב הלוח במטלית‪.‬‬
‫” כדי למנוע שינוי לא מכוון של ההגדרות‪ ,‬לדוגמה‪,‬‬
‫‪ .1‬גע בחיישן בקרת הנעילה למשך כ‪-‬‏‪ 3‬שניות‪.‬‬
‫ נורית המחוון בחיישן בקרת הנעילה תידלק‪ .‬חיישני הבקרה נעולים כעת‪.‬‬
‫‪ .2‬לביטול הנעילה של חיישן הבקרה‪ ,‬גע בחיישן בקרת הנעילה למשך כ‪-‬‏‪ 3‬שניות‪ .‬נורית המחוון בחיישן בקרת הנעילה תיכבה‪.‬‬
‫כ‪ 3-‬שניות‪.‬‬
‫הגדרות מוצעות לבישול מזונות ספציפיים‬
‫הנתונים בטבלה להלן מהווים קווים מנחים‪ .‬הגדרות החום הדרושות לשיטות בישול שונות תלויות בכמה משתנים‪ ,‬כולל איכות כלי הבישול שבשימוש‬
‫והסוג והכמות של המזון שמבושל‪.‬‬
‫הגדרת מתג‬
‫שיטת בישול‬
‫דוגמאות לשימוש‬
‫‪9‬‬
‫חימום‬
‫טיגון קל‬
‫טיגון‬
‫חימום כמויות גדולות של נוזלים‪ ,‬בישול אטריות‪ ,‬צריבת בשר (השחמת גולאש‪ ,‬טיגון‬
‫איטי של בשר)‬
‫‪8‬‬
‫טיגון‬
‫חזק במיוחד‬
‫סטייק‪ ,‬סירלוין‪ ,‬לביבות‪ ,‬נקניקיות‪ ,‬פנקייק‬
‫‪6‬‬
‫טיגון‬
‫שניצל‪/‬צלעות‪ ,‬כבד‪ ,‬דגים‪ ,‬קציצות‪ ,‬חביתות‬
‫‪7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫הרתחה‬
‫‪2‬‬
‫אידוי‬
‫בישול ממושך‬
‫הרתחה‬
‫‪1‬‬
‫המסה‬
‫בישול עד ליטר וחצי של נוזלים‪ ,‬תפוחי אדמה‪ ,‬ירקות‬
‫אידוי ובישול ממושך של כמויות קטנות של ירקות‪ ,‬הרתחת אורז ומנות העשויות‬
‫מחלב‬
‫המסת חמאה‪ ,‬המסת ג'לטין‪ ,‬המסת שוקולד‬
‫הערה‬
‫•הגדרות החום הכלולות בטבלה מהוות קווים מנחים בלבד לעיון‪.‬‬
‫• יהיה עליך לשנות את הגדרות החום בהתאם לכלי הבישול והמזונות הספציפיים‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫‪2016-03-04 �� 11:56:55‬‬
‫‪CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_HE.indd 21‬‬
‫ניקוי וטיפול‬
‫עברית‬
‫הכיריים‬
‫חשוב‪ :‬אסור שתכשירי הניקוי יבואו במגע עם משטח הזכוכית הקרמית‬
‫‬
‫כשהוא חם‪ .:‬יש להסיר את כל תכשירי הניקוי בעזרת כמות נאותה של מים נקיים לאחר פעולת הניקוי משום שהם עלולים להשאיר סימני‬
‫צריבה כשהמשטח מתחמם‪ .‬אל תשתמש בחומרי ניקוי חזקים כגון תרסיסים לגריל או לתנור‪ ,‬צמר פלדה או חומרי ניקוי חריפים לסירים‪.‬‬
‫נקה את משטח הזכוכית הקרמית לאחר כל שימוש כשהוא עדיין חם למגע‪ .‬הדבר ימנע הידבקות של שאריות מזון למשטח‪ .‬הסר קשק־‬
‫שים‪ ,‬סימני מים‪ ,‬שאריות שומן וכתמים מטאליים בעזרת חומר ניקוי מסחרי לזכוכית קרמית או לפלדת אל‪-‬חלד‪.‬‬
‫לכלוך קל‬
‫‪ .1‬נגב את משטח הזכוכית הקרמית בעזרת מטלית לחה‪.‬‬
‫‪ .2‬ייבש בעזרת מטלית נקייה‪ .‬אין להשאיר שאריות של תכשיר הניקוי על המשטח‪.‬‬
‫‪ .3‬נקה היטב את משטח הבישול כולו העשוי מזכוכית קרמית פעם בשבוע‪ ,‬בעזרת חומר ניקוי מסחרי לזכוכית קרמית או לפלדת אל‪-‬חלד‪.‬‬
‫‪ .4‬נגב את משטח הזכוכית הקרמית באמצעות כמויות נאותות של מים נקיים וייבש בעזרת מטלית נקייה ונטולת מוך‪.‬‬
‫לכלוך קשה‬
‫‪ .1‬כדי להסיר מזון שגלש וכתמים עקשניים‪ ,‬השתמש במגרדת זכוכית‪.‬‬
‫‪ .2‬הנח את מגרדת הזכוכית בזווית ביחס למשטח הזכוכית הקרמית‪.‬‬
‫‪ .3‬הסר לכלוך על‪-‬ידי גירוד באמצעות הלהב‪.‬‬
‫‬
‫מגרדות זכוכית וחומרי ניקוי לזכוכית קרמית זמינים בחנויות מיוחדות‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪2016-03-04 �� 11:56:55‬‬
‫‪CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_HE.indd 22‬‬
‫ניקוי וטיפול (המשך)‬
‫לכלוך בעייתי‬
‫‪ .1‬הסר סוכר שרוף‪ ,‬פלסטיק שנמס‪ ,‬נייר אלומיניום או חומרים אחרים בעזרת מגרדת זכוכית במהירות וכשהמשטח עדיין חם‪.‬‬
‫‬
‫עברית‬
‫חשוב‪ :‬קיימת סכנת כוויה בעת השימוש במגרדת הזכוכית כשאזור הבישול חם‪.‬‬
‫‪ .2‬נקה את הכיריים כרגיל לאחר שיתקררו‪.‬‬
‫אם אזור הבישול שעליו‬
‫נמס חומר כלשהו התקרר‪ ,‬חמם אותו‬
‫שוב לצורך הניקוי‪.‬‬
‫לא ניתן להסיר שריטות או כתמים כהים ממשטח הזכוכית הקרמית‬
‫אשר נגרמו‪ ,‬למשל‪ ,‬על‪-‬ידי מחבת עם שוליים‬
‫חדים‪ .‬עם זאת‪ ,‬הם‬
‫אינם פוגעים בתפקוד הכיריים‪.‬‬
‫מסגרת הכיריים‬
‫חשוב‪ :‬אין להשתמש בחומץ‪ ,‬במיץ לימון ובחומרים להסרת קשקשים על מסגרת הכיריים; אחרת יופיעו כתמים דהויים‪.‬‬
‫‪ .1‬נגב את המסגרת בעזרת מטלית לחה‪.‬‬
‫‪ .2‬הרטב את הלכלוך שנקרש בעזרת מטלית רטובה‪ .‬נגב וייבש‪.‬‬
‫כדי שלא לגרום נזק למכשיר החשמלי‬
‫• אל תשתמש במשטח הבישול בתור משטח עבודה או לצורך אחסון‪.‬‬
‫• אל תפעיל שום אזור בישול אם אין כלי בישול על משטח הבישול או אם כלי הבישול ריק‪.‬‬
‫•הזכוכית הקרמית חזקה ועמידה מאוד בפני שינויים קיצוניים בטמפרטורות‪ ,‬אך היא אינה בלתי שבירה‪ .‬אם יפלו חפצים חדים או כבדים במיוחד על‬
‫הכיריים‪ ,‬היא עלולה להינזקאם יפלו חפצים חדים או כבדים במיוחד על משטח הבישול‪ ,‬היא עלולה להינזק‪.‬‬
‫•אל תשתמש בכלי בישול עשויים מברזל יצוק או בכלים בעלי בסיס פגום‪ ,‬עם קצוות מחוספסים או גסים‪ .‬גרירת כלי הבישול על‪-‬פני המשטח עלולה‬
‫לגרום לשריטות‪.‬‬
‫• אל תניח כלי בישול על מסגרת הכיריים‪ .‬הדבר עלול לגרום שריטות ונזק לגימור‪.‬‬
‫•אל תשפוך נוזלים חומצתיים‪ ,‬כגון חומץ‪ ,‬מיץ לימון וחומרים להסרת קשקשים‪ ,‬על מסגרת הכיריים משום שהם עלולים לגרום לכתמים דהויים‪.‬‬
‫•אם סוכר או חומר המכיל סוכר בא במגע עם אזור בישול חם ונמס‪ ,‬יש לנקות אותו מיד בעזרת מגרדת למטבח כל עוד הוא חם‪ .‬אם הוא יתקרר‪,‬‬
‫הסרתו עלולה לגרום נזק למשטח‪.‬‬
‫•הרחק חומרים שעלולים להינמס‪ ,‬כגון כלי פלסטיק‪ ,‬נייר אלומיניום ואפילו נייר אפייה‪ ,‬ממשטח הזכוכית הקרמית‪ .‬אם חומר שכזה יימס על המשטח‬
‫הבישול‪ ,‬יש להסיר אותו מיד בעזרת מגרדת‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫‪2016-03-04 �� 11:56:55‬‬
‫‪CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_HE.indd 23‬‬
‫אחריות ושירות‬
‫עברית‬
‫שאלות נפוצות ופתרון בעיות‬
‫תקלות עשויות להיות תוצאה של שגיאות קטנות שתוכל לתקן בעצמך בעזרת ההוראות הבאות‪ .‬אל תנסה לבצע תיקונים נוספים אם ההוראות הבאות‬
‫אינן עוזרות בכל מקרה ספציפי‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬רק טכנאי שירות מוסמכים רשאים לבצע תיקונים במכשיר החשמלי‪ .‬תיקונים בלתי הולמים עלולים להוות סכנה משמעותית‬
‫למשתמש‪ .‬אם המכשיר החשמלי שלך זקוק לתיקון‪ ,‬פנה למרכז שירות הלקוחות‪.‬‬
‫מה עליי לעשות אם אזורי הבישול אינם מתפקדים?‬
‫בדוק את האפשרויות הבאות‪:‬‬
‫•הנתיך בחיווט הביתי (ארון החשמל) תקין‪ .‬אם הנתיך קופץ כמה פעמים‪ ,‬פנה לחשמלאי מוסמך‪.‬‬
‫• המכשיר החשמלי מופעל כראוי‪.‬‬
‫• מחווני הבקרה בלוח הבקרה דלוקים‪.‬‬
‫• אזור הבישול מופעל‪.‬‬
‫• אזורי הבישול נקבעים בהתאם להגדרות החום הרצויות‪.‬‬
‫מה עליי לעשות אם לא ניתן להפעיל את אזורי הבישול?‬
‫בדוק את האפשרויות הבאות‪:‬‬
‫•פרק זמן בן יותר מ‪ 10-‬שניות חלף בין הפעלת לחצן ההפעלה‪/‬כיבוי להפעלת אזור הבישול הרצוי (עיין בסעיף "הפעלת המכשיר החשמלי")‪.‬‬
‫• לוח הבקרה מכוסה חלקית במטלית לחה או נוזל‪.‬‬
‫מה עלי לעשות אם התצוגה‪ ,‬פרט למחוון שאריות החום‬
‫נעלמת לפתע?‬
‫זו עשויה להיות תוצאה של אחת מבין שתי אפשרויות‪:‬‬
‫• חיישן ההפעלה ‪ /‬כיבוי הופעל בטעות‪.‬‬
‫• לוח הבקרה מכוסה חלקית במטלית לחה או נוזל‪.‬‬
‫מה עליי לעשות אם לאחר כיבוי אזורי הבישול‪ ,‬המכשיר אינו מציין שאריות חום בתצוגה?‬
‫בדוק את האפשרות הבאה‪:‬‬
‫•אזור הבישול היה בשימוש לזמן קצר ולכן לא התחמם מספיק‪ .‬אם אזור הבישול חם‪ ,‬פנה למרכז שירות הלקוחות‪.‬‬
‫מה עליי לעשות אם לא ניתן להפעיל או לכבות את אזור הבישול?‬
‫זו עשויה להיות תוצאה של אחת מהאפשרויות הבאות‪:‬‬
‫• לוח הבקרה מכוסה חלקית במטלית לחה או נוזל‪.‬‬
‫•הנעילה לבטיחות ילדים מופעלת‪.‬‬
‫מה עלי לעשות אם התצוגה‬
‫דלוקה?‬
‫בדוק את האפשרויות הבאות‪:‬‬
‫•לוח הבקרה מכוסה חלקית במטלית לחה או נוזל‪ .‬כדי לאפס אותו‪ ,‬לחץ על חיישן בקרת "ההפעלה ‪ /‬כיבוי"‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫‪2016-03-04 �� 11:56:55‬‬
‫‪CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_HE.indd 24‬‬
‫אחריות ושירות (המשך)‬
‫המבער אינו דולק באדום ‪ -‬מה פירוש הדבר?‬
‫•הטמפרטורה שנבחרה של אזור הבישול מנוהלת על‪-‬ידי חיישן שמפעיל ומכבה את האזור‪ ,‬כך שאזור הבישול של המשטח לא תמיד דולק באדום‪ .‬אם‬
‫תבחר בהגדרת חום נמוכה‪ ,‬ההפעלה והכיבוי של דרגת החום יתבצעו בתדירות גבוהה יותר מאשר בהגדרות גבוהות יותר‪ .‬החום מופעל ונכבה גם‬
‫בהגדרה הגבוהה ביותר‪.‬‬
‫עברית‬
‫אם אתה מבקש שירות עקב שגיאה בהפעלת המכשיר החשמלי‪ ,‬הביקור מטכנאי שירות הלקוחות עשוי להיות בתשלום‪ ,‬גם במהלך תקופת האחריות‪.‬‬
‫שירות‬
‫לפני בקשת סיוע או שירות‪ ,‬עיין בסעיף "פתרון בעיות"‪.‬‬
‫אם אתה עדיין זקוק לעזרה‪ ,‬פעל לפי ההוראות להלן‪.‬‬
‫האם זו תקלה טכנית?‬
‫אם כן‪ ,‬פנה למרכז שירות הלקוחות‪.‬‬
‫התכונן תמיד מראש לשיחה‪ .‬זה יקל על התהליך של אבחון הבעיה ויקל על קבלת ההחלטה אם יש צורך בביקור של טכנאי שירות לקוחות‪.‬‬
‫שים לב למידע הבא‪.‬‬
‫• מה אופי הבעיה?‬
‫• באילו נסיבות הבעיה מתרחשת?‬
‫לפני השיחה‪ ,‬ברר את הדגם והמספר הסידורי של המכשיר החשמלי‪ .‬מידע זה מופיע על‪-‬גבי לוחית הדירוג כך‪:‬‬
‫• תיאור הדגם‬
‫• מספר סידורי (‪ 15‬ספרות)‬
‫מומלץ לרשום את המידע כאן לעיון נוח‪.‬‬
‫דגם‪:‬‬
‫מספר סידורי‪:‬‬
‫מתי תחויב גם במהלך תקופת האחריות?‬
‫•אם היית יכול לפתור את הבעיה בעצמך על‪-‬ידי שימוש באחד מהפתרונות המופיעים בסעיף "פתרון בעיות"‪,‬‬
‫•אם טכנאי שירות הלקוחות חייב לבצע כמה קריאות שירות משום שלא סופק כל המידע הדרוש לפני הביקור וכתוצאה מכך‪ ,‬לדוגמה‪ ,‬עליו לבצע ביקור‬
‫חוזר לצורך הבאת חלקי חילוף‪ .‬הכנה מראש לשיחת הטלפון‪ ,‬כפי שתואר לעיל‪ ,‬תחסוך לך את עלות הביקורים הללו‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫‪2016-03-04 �� 11:56:55‬‬
‫‪CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_HE.indd 25‬‬
‫נתונים טכניים‬
‫עברית‬
‫ממדי המכשיר החשמלי‬
‫‪ 575‬מ"מ‬
‫‪ 505‬מ"מ‬
‫‪ 55‬מ"מ‬
‫רוח ב‬
‫עומק‬
‫גובה‬
‫מידות לחיתוך משטח העבודה‬
‫רוחב‬
‫עומ ק‬
‫רדיוס הפינה‬
‫‪ 560‬מ"מ‬
‫‪ 490‬מ"מ‬
‫‪ 3‬מ"מ‬
‫טבעות בישול‬
‫מיקום‬
‫עוצמה‬
‫קוטר‬
‫חזית ‪ -‬צד שמאל‬
‫‪ 183‬מ"מ‬
‫‪ ‎1800‬וואט‬
‫חלק אחורי ‪ -‬צד משאל‬
‫‪ 148‬מ"מ‬
‫‪ ‎1200‬וואט‬
‫חלק אחורי ‪ -‬צד ימין‬
‫‪ 183‬מ"מ‬
‫‪ ‎1800‬וואט‬
‫חזית ‪ -‬צד ימין‬
‫‪ 148‬מ"מ‬
‫‪ ‎1200‬וואט‬
‫‪‎230 V ~ 50 Hz‬‬
‫‬
‫מתח חיבור‬
‫הספק טעינה מחובר מקסימלי ‪‎6.0 kW‬‬
‫‪ 7.5‬ק"ג‬
‫נטו‬
‫משקל‪ :‬‬
‫‪ 10.0‬ק"ג‬
‫ברוטו‬
‫‬
‫‪26‬‬
‫‪2016-03-04 �� 11:56:55‬‬
‫‪CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_HE.indd 26‬‬
‫הערה‬
‫עברית‬
27
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_HE.indd 27
2016-03-04 �� 11:56:55
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
www.samsung.com/eg/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/pk/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/levant
www.samsung.com/iran/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/sa/home
www.samsung.com/sa_en
www.samsung.com/tr/support
www.samsung.com/africa_en/support
www.samsung.com/africa_fr/support
www.samsung.com/support
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
183-CALL (183-2255)
8000-GSAM (8000-4726)
800-CALL (800-2255)
08000-7267864
16580
3004
0800-Samsung (72678)
80-1000-12
0800-22273
06 5777444
962 5777444
961 1484 999
964 77 261 72220
964 75 118 92525
021-8255 [CE]
080 100 22 55
800 247 3457 (800 24/7 HELP)
444 77 11
0800-726-7864
0800-10077
0302-200077
8000 0077
800-00-0077
67095-0077
0800 545 545
0800 300 300
0685 889 900
9999
200
499999
1969
0860 SAMSUNG (726 7864)
8007260000
08 197 267 864
0211 350370
800 2550
0262 50 88 80
917 267 864
847267864 / 827267864
U.A.E
OMAN
KUWAIT
BAHRAIN
QATAR
EGYPT
ALGERIA
PAKISTAN
TUNISIA
JORDAN
SYRIA
Lebanon
Iraq
IRAN
MOROCCO
SAUDI ARABIA
TURKEY
NIGERIA
Ghana
Cote D’Ivoire
SENEGAL
CAMEROON
KENYA
UGANDA
TANZANIA
RWANDA
BURUNDI
DRC
SUDAN
SOUTH AFRICA
BOTSWANA
NAMIBIA
ZAMBIA
MAURITIUS
REUNION
ANGOLA
MOZAMBIQUE
DG68-00675A-00
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_HE.indd 28
2016-03-04 �� 11:56:56
Инструкции по установке и эксплуатации
Стеклокерамическая варочная панель
CTR464EB01
Во избежание несчастных случаев или повреждения варочной панели ознакомьтесь со всеми инструкциями перед установкой или использованием
прибора. Сохраните это руководство для использования в дальнейшем.
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_RU.indd 1
2016-03-04 �� 12:00:55
Содержание
Как пользоваться руководством. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Инструкции по технике безопасности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Инструкции по утилизации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Установка варочной панели. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Подключение к сетевому источнику питания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Установка в кухонную столешницу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Детали и их функции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Конфорки и панель управления. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Компоненты. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ключевые характеристики устройства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Автоматическое выключение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Индикатор остаточного тепла. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Перед началом работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Первая чистка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Использование варочной панели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Использование подходящей посуды. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Использование сенсорных кнопок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Включение устройства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Регулировка температуры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Выключение устройства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Выключение конфорки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Использование блокировки от детей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Блокировка и разблокировка панели управления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Рекомендуемые настройки для приготовления определенных блюд. . . . . . . . . . . .
15
15
16
17
17
18
18
19
21
21
Чистка и уход. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Панель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Рама варочной панели. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Во избежание повреждения устройства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
23
23
Гарантия и обслуживание. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Часто задаваемые вопросы и устранение неисправностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Обслуживание. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Технические параметры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_RU.indd 2
2016-03-04 �� 12:00:55
Как пользоваться руководством
Прежде чем приступить к использованию варочной панели, прочтите
данное руководство, обращая особое внимание на меры предосторожности,
перечисленные ниже. Сохраните это руководство для использования
в дальнейшем. В случае передачи устройства не забудьте отдать это
руководство новому пользователю.
RU
Важные метки безопасности и меры предосторожности
В тексте руководства используются следующие обозначения.
Несоблюдение или пренебрежение мерами
безопасности может стать причиной
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ серьезной травмы или смерти.
Несоблюдение или пренебрежение
мерами безопасности может привести к
получению незначительной травмы или
ВНИМАНИЕ
повреждению имущества.
Чтобы уменьшить риск возникновения
пожара, взрыва, поражения
электрическим током или получения
травмы при использовании варочной
ВНИМАНИЕ
панели, соблюдайте следующие меры
предосторожности.
НЕ следует.
НЕ разбирать.
НЕ прикасаться.
Строго следуйте указаниям.
Отключите вилку кабеля питания от сетевой розетки.
Во избежание поражения электрическим током
убедитесь, что устройство заземлено.
Обратитесь в сервисный центр за помощью.
Примечание
Важная информация
1
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_RU.indd 1
2016-03-04 �� 12:00:56
Инструкции по технике безопасности
RU
Данное устройство соответствует всем принятым техническим
стандартам и требованиям по безопасности. Однако считаем
необходимым привести здесь основные инструкции по технике
безопасности для ознакомления пользователей.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Люди с ограниченными физическими, сенсорными или
умственными способностями (включая детей) и лица, не
имеющие достаточного опыта или знаний, не должны
пользоваться данным устройством, если их действия
не контролируются или если они предварительно не
проинструктированы о правилах использования лицом,
отвечающим за их безопасность.
Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
Если сетевой шнур данного прибора имеет дефект, его
необходимо заменить на специальный шнур или кабель,
который можно приобрести у фирмы-изготовителя или
авторизованного агента по обслуживанию.
(Только для моделей со стационарной проводкой.)
Во избежание опасных ситуаций замена поврежденного
кабеля питания должна производиться изготовителем,
сотрудником сервисной службы или другим
квалифицированным специалистом.
(только для моделей с кабелями питания)
После установки необходимо обеспечить доступ к
розетке на случай необходимости выключения питания
устройства. Для удобства отключения устройство
необходимо установить так, чтобы сетевая вилка была
легко доступна. Также можно встроить выключатель в
стационарную проводку в соответствии с правилами
прокладки электропроводки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При появлении трещин на
варочной поверхности отключите устройство,
чтобы избежать поражения электрическим током.
Во время использования микроволновая печь
нагревается. Будьте осторожны, избегайте контакта с
нагревательными элементами внутри варочной панели.
2
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_RU.indd 2
2016-03-04 �� 12:00:56
Инструкции по технике безопасности (продолжение)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Внешние части прибора могут
сильно нагреваться при использовании. Не оставляйте
детей без присмотра рядом с прибором.
Не допускается использование паровых очистителей для
данного устройства.
Не используйте абразивные очистители, химически
активные вещества и острые металлические скребки для
чистки стеклянной поверхности варочной панели, так как
это может стать причиной царапин и трещин на стекле.
Данное устройство не имеет внешнего таймера или
пульта дистанционного управления.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Устройство и его детали
могут сильно нагреваться при использовании. Будьте
осторожны, избегайте контакта с нагревательными
элементами внутри варочной панели. Не оставляйте детей
до 8 лет без постоянного присмотра рядом с прибором.
Это устройство могут использовать дети старше 8 лет
и взрослые люди с ограниченными физическими,
сенсорными либо умственными способностями или
лица, у которых отсутствуют необходимые знания
или опыт, если их действия контролируются или если
они проинструктированы относительно безопасного
использования прибора и осознают возможные риски.
Детям не следует играть с устройством. Очистка и
обслуживание устройства могут выполняться детьми
только под присмотром.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Невнимательность при
приготовлении пищи с использованием жира или масла
опасна и может привести к возгоранию. НИКОГДА не
пытайтесь тушить огонь водой. Выключите устройство и
накройте пламя крышкой или пожарным покрывалом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Опасность пожара: не храните
предметы на варочной поверхности.
При работе устройства легкодоступные поверхности
могут сильно нагреваться.
Устройство и кабель должны быть недоступны для детей
младше 8 лет.
RU
3
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_RU.indd 3
2016-03-04 �� 12:00:56
Инструкции по технике безопасности (продолжение)
RU
ВНИМАНИЕ
Проследите, чтобы подключением и заземлением
устройства занимался квалифицированный специалист.
Обслуживание должно выполняться квалифицированными
специалистами. Неквалифицированный ремонт может
привести к травме или серьезной поломке. Если
потребуются ремонтные услуги, обращайтесь в местный
сервисный центр. Несоблюдение данных инструкций может
привести к поломке устройства и к аннулированию гарантии.
Встраиваемое устройство можно использовать только
после установки в соответствующий корпус или в рабочую
поверхность. Это позволит защитить электрические детали
от нежелательных контактов, как того требуют основные
правила техники безопасности.
При появлении неисправностей, трещин или сколов:
- отключите все конфорки;
- отсоедините варочную панель от сетевого питания;
- обратитесь в местный сервисный центр.
При появлении трещин на варочной панели отключите
устройство, чтобы избежать поражения электрическим
током. Не используйте варочную панель, пока стеклянная
поверхность не будет заменена.
Не используйте варочную панель для разогрева или
размораживания продуктов, завернутых в алюминиевую
фольгу или помещенных в алюминиевую посуду.
Если между варочной панелью и дном посуды попадет
жидкость, то при ее испарении может возникнуть давление
пара. Из-за этого посуда может подскочить на месте.
Всегда следите за тем, чтобы плита и дно посуды были сухими.
Во время приготовления пищи конфорки нагреваются. Не
подпускайте маленьких детей к варочной панели.
Упаковочные материалы могут быть опасными для детей:
храните все упаковочные материалы в недоступном для
детей месте.
4
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_RU.indd 4
2016-03-04 �� 12:00:57
Инструкции по технике безопасности (продолжение)
Данное устройство предназначено только для обычного
приготовления пищи в домашних условиях. Оно не подходит
для коммерческого или промышленного использования.
Никогда не используйте варочную панель для обогрева
помещения.
Будьте осторожны, подключая электрические устройства
к сетевым розеткам, расположенным рядом с варочной
панелью. Сетевые провода не должны соприкасаться с
варочной панелью.
При чрезмерном нагреве жир или масло легко
воспламеняются. Готовя во фритюре (например, чипсы),
следите за процессом приготовления.
Завершив приготовление пищи, отключите конфорки.
Следите за тем, чтобы панель управления всегда была
чистой и сухой.
Никогда не ставьте на варочную панель
легковоспламеняющиеся предметы, это может привести к
пожару.
При неосторожном обращении высок риск возгорания.
Проводка электроприборов не должна соприкасаться с
горячей варочной поверхностью или горячей посудой.
Не используйте варочную панель для сушки одежды.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Пользователи с электронными
стимуляторами сердца и сердечными имплантатами
должны находиться на безопасном расстоянии от
включенных индукционных конфорок (не менее 30 см).
При возникновении сомнений следует проконсультироваться
с производителем медицинского прибора или врачом.
(только для моделей с индукционной варочной панелью)
Запрещается самостоятельно ремонтировать, разбирать
или вносить изменения в устройство.
Прежде чем приступить к очистке, отключите прибор.
При очистке варочной панели соблюдайте все инструкции
по очистке и эксплуатации, приведенные в настоящем
руководстве.
RU
5
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_RU.indd 5
2016-03-04 �� 12:00:57
Инструкции по утилизации
RU
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Утилизация упаковочных материалов
Все упаковочные материалы могут быть полностью
переработаны. Фольга и пенопласт имеют необходимую
маркировку. Соблюдайте нормы безопасности и защиты
окружающей среды при утилизации упаковочных
материалов и отслуживших устройств.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Утилизация отслужившего устройства
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед утилизацией старого
устройства приведите его в неработоспособное состояние,
чтобы оно не могло служить источником опасности.
Обратитесь к квалифицированному специалисту,
чтобы отключить прибор от электросети и отсоединить
шнур питания.
Данное устройство нельзя утилизировать вместе с бытовым
мусором.
Сведения о датах приема подобного мусора и о местах
его утилизации можно получить в местной службе
коммунального хозяйства или в районной администрации.
6
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_RU.indd 6
2016-03-04 �� 12:00:57
Установка варочной панели
Важно. Проследите, чтобы подключением и заземлением устройства занимался квалифицированный специалист.
Руководствуйтесь следующими инструкциями. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильной установкой.
Технические параметры приведены в конце данного руководства.
RU
Инструкции по безопасной установке
• Пожаробезопасность устройства соответствует стандарту EN 60 335-2-6. Одна
сторона устройств этого класса может примыкать к высокому шкафу или стене.
• Под варочной панелью нельзя устанавливать выдвижные ящики.
• Установленная варочная панель должна быть защищена от ударов.
• Кухонная мебель, в которую предполагается встроить варочную панель, должна
соответствовать требованиям к устойчивости DIN 68930.
• Для защиты от влаги все спилы должны быть обработаны подходящим герметиком.
• Если варочная панель встраивается в поверхность, покрытую кафельной плиткой, то
все стыки следует залить раствором.
• Если варочная панель встраивается в поверхность из природных материалов, искусственного камня или керамики, то для закрепления следует использовать самофиксирующиеся пружины в сочетании с синтетической смолой или комбинированным
клеем.
• Убедитесь, что герметизация рабочей поверхности выполнена правильно, без зазоров. Дополнительный силиконовый герметик наносить не нужно, иначе будет очень
сложно размонтировать устройство для обслуживания.
• При демонтаже следует надавить на варочную панель снизу.
Подключение к источнику питания
Перед подключением проверьте, соответствует ли напряжение сети номинальному напряжению устройства, указанному в таблице технических данных. Таблица технических
данных наклеена на днище варочной панели.
Напряжение нагревательного элемента – 230 В перем. тока. Устройство оснащено
кабелем с заземляющим проводом и заземляющим штекером. Вилку следует включать в
розетку, которая правильно установлена и имеет заземление.
После подключения варочной панели к сетевому источнику питания проверьте все конфорки, по очереди ненадолго включая их на максимальную мощность.
При первом включении варочной панели активируются все индикаторы и блокировка от
детей.
7
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_RU.indd 7
2016-03-04 �� 12:00:57
Установка варочной панели (продолжение)
RU
Подключение к сетевому источнику питания
Перед подключением проверьте, соответствует ли напряжение сети номинальному напряжению
устройства, указанному в таблице технических данных. Таблица технических данных наклеена на
днище варочной панели.
Отключите сетевое питание и только потом приступайте к подключению проводки.
Напряжение нагревательного элемента – 230 В перем. тока. Устройство также нормально работает
от сети с напряжением 220 В перем. тока.
В сетевой проводке следует установить прибор для отключения варочной панели от источника питания с шириной размыкания контактов не менее 3 мм по всем полюсам, например автоматический
аварийный выключатель, реле утечки на землю или предохранитель.
В качестве кабеля для подключения к сети следует использовать кабель типа H05SS-F (180°C) или
более высокого класса.
Номинальный ток устройства (А)
Номинальная площадь
2
поперечного сечения (мм )
1N~
> 25 и ≤ 32
>4и<6
2N~
> 10 и ≤ 16
> 1,5 и < 2,5
При подключении следует руководствоваться приведенной схемой. Соединения следует устанавливать в соответствии с подходящими схемами подключения.
Заземляющий провод подключается к выводу. Заземляющий провод должен быть длиннее электропроводов.
При соединении кабелей следует соблюдать все применимые нормы и надежно закручивать
контактные винты.
Соединительный кабель должен быть закреплен с помощью сетевой клеммы, а его обкладка надежно зафиксирована. Перед первым включением устройства необходимо снять со стеклокерамической
поверхности защитную фольгу и наклейки.
После подключения варочной панели к сетевому источнику питания проверьте
все конфорки, по очереди ненадолго включая их на максимальную мощность.
При первом включении варочной панели активируются все индикаторы и
блокировка от детей.
< ВХОД ~ >
L (ФАЗА): Коричневый
N (НУЛЬ): Синий
PE (ЗАЗЕМЛ.): Зеленый
Предупреждение. Проверьте, соответствует ли размещение фазовых и
нейтральных проводов в домашней сети и в устройстве (схемы подключения).
Если нет, компоненты могут быть повреждены.
Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильной
установкой.
8
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_RU.indd 8
2016-03-04 �� 12:00:57
Установка варочной панели (продолжение)
Установка в кухонную столешницу
RU
Перед установкой найдите серийный номер устройства в таблице технических данных. Этот номер может потребоваться при запросе на обслуживание,
однако после установки его уже нельзя будет прочитать, поскольку таблица
технических данных находится на нижней стороне устройства.
Особенно внимательно отнеситесь к требованиям, предъявляемым к допустимому расстоянию и пространству.
Прежде чем установить варочную панель на кронштейны, закрепите их с обеих
сторон прилагаемыми винтами.
мин.
50 мм
Min. 50mm
x4
R3
560
min.
мин.20
20
+1
490+1
600
50
9
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_RU.indd 9
2016-03-04 �� 12:00:58
Установка варочной панели (продолжение)
RU
10
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_RU.indd 10
2016-03-04 �� 12:00:58
Детали и их функции
Конфорки и панель управления
RU
Одинарная конфорка 1800 Вт
114
488
mм
mм
3
18
3
18
3
18
m
14
8
mм
m
м
m
m
мм
3
18
m
мм
Одинарная конфорка 1200 Вт
Панель управления
Одинарная
конфорка 1200 Вт
Одинарная конфорка 1800 Вт
Индикаторы степени нагрева
и остаточного тепла
Сенсорная кнопка блокировки
Селекторы степени нагрева
Сенсорная кнопка
включения/выключения
11
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_RU.indd 11
2016-03-04 �� 12:00:58
Детали и их функции (продолжение)
RU
Компоненты
варочная
1 Стеклокерамическая
панель
2 Монтажные кронштейны
3 Винты
12
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_RU.indd 12
2016-03-04 �� 12:00:58
Детали и их функции (продолжение)
Ключевые характеристики устройства
RU
• Стеклокерамическая варочная поверхность. Устройство оснащено стеклокерамической варочной поверхностью и четырьмя быстро нагревающимися конфорками.
Мощные теплоизлучающие нагревательные элементы варочной панели значительно
экономят время, необходимое для нагрева конфорок.
• Сенсорные кнопки. Управление устройством осуществляется с помощью сенсорных
кнопок.
• Простота чистки. Преимуществом стеклокерамической поверхности и сенсорных
кнопок является простота их чистки. Гладкая плоская поверхность легко очищается.
• Сенсорная кнопка включения/выключения. Сенсорная кнопка включения/выключения выполняет функцию отдельного сетевого выключателя. Прикосновение к ней
приводит к полному включению или выключению питания устройства.
• Управление и индикаторы функций. Цифровые дисплеи и индикаторы содержат
информацию о настройках и используемых функциях, а также о наличии остаточного
тепла на различных конфорках.
• Автоматическое выключение. Функция автоматического выключения обеспечивает
автоматическое выключение всех конфорок по прошествии определенного периода
времени, если не задана другая настройка.
• Индикатор остаточного тепла. Значок остаточного тепла отображается на дисплее в
том случае, когда конфорка нагрета до такой температуры, при которой можно
получить ожог.
Цифровые дисплеи. Ч
етыре сектора на дисплее соответствуют четырем конфоркам.
На них отображаются следующие сведения:
- — устройство включено,
- от до — выбранная степень нагрева,
- — остаточное тепло,
- — включена блокировка от детей,
— сообщение об ошибке; отображается, если сенсорная кнопка удерживалась
более 10 секунд,
— сообщение об ошибке; отображается, когда панель перегревается при
неправильной эксплуатации.
13
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_RU.indd 13
2016-03-04 �� 12:00:59
Детали и их функции (продолжение)
RU
Автоматическое выключение
Если в течение долгого периода времени одна из конфорок остается включенной или
если степень нагрева не выбрана, эта конфорка будет автоматически выключена.
Остаточное тепло будет обозначено индикацией (что значит "горячо") на
соответствующем секторе цифрового дисплея.
Конфорки отключаются по прошествии следующих периодов времени.
Настройка для
приготовления
1-2
По прошествии 6 часов
Настройка для
приготовления
3-4
По прошествии 5 часов
Настройка для
приготовления
5-6
По прошествии 3 часов
Настройка для
приготовления
7-9
По прошествии 1 часа
Если панель перегрелась из-за неправильной эксплуатации, на дисплее
отобразится индикация
.
Панель будет выключена.
Если одна или несколько конфорок отключатся до истечения указанного
времени, обратитесь к разделу "Устранение неисправностей".
Другие условия, при которых конфорка может отключиться.
Все конфорки немедленно отключатся в случае выкипания воды и попадания ее на
панель управления.
Функция автоматического выключения также сработает при соприкосновении панели
управления с мокрой тряпкой. В обоих случаях устройство необходимо будет включить
повторно, используя сенсорную кнопку включения/выключения. Перед этим следует
убрать воду или тряпку с панели .
Индикатор остаточного тепла
При выключении отдельной конфорки или всей панели наличие остаточного тепла будет
показано на соответствующем секторе цифрового дисплея с помощью индикации
(что значит "горячо"). После выключения конфорки индикатор остаточного тепла будет
отображаться до тех пор, пока конфорка не остынет.
Остаточное тепло можно использовать для размораживания или сохранения тепла
пищи.
Важно. Горящий индикатор остаточного тепла указывает на возможность
получения ожога.
Важно. При выключении питания символ и информация об остаточном
тепле исчезнут. При этом опасность получения ожога сохранится. Поэтому
всегда следует соблюдать осторожность, находясь рядом с панелью.
14
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_RU.indd 14
2016-03-04 �� 12:00:59
Перед началом работы
Первая чистка
RU
Протрите стеклокерамическую поверхность тряпкой, смоченной специальным чистящим
средством для стеклокерамических кухонных поверхностей.
Важно. Не используйте едкие или абразивные чистящие средства. Они могут
повредить поверхность.
Использование варочной панели
Использование подходящей посуды
Чем качественнее посуда, тем лучше результаты.
• Качество посуды можно определить по ее основанию. Чем толще и ровнее основание,
тем лучше.
• При покупке новой посуды обращайте особое внимание на диаметр ее основания.
Производители часто пишут только диаметр верхнего обода.
• Использование кастрюль с медным или алюминиевым основанием может привести к
появлению пятен на стеклокерамической поверхности. Такие пятна очень сложно или
невозможно удалить.
• Не используйте посуду с поврежденным основанием, которое имеет неровные края или
грат. Такая посуда может оставить на поверхности панели царапины.
• Основание холодной посуды обычно вогнуто немного внутрь. При этом выпуклость
недопустима.
• Перед использованием специальной посуды, например скороварки, сотейника или
посуды вок, изучите инструкцию производителя.
Советы по экономии энергии
Соблюдение следующих правил позволит вам снизить потребление энергии.
Правильно!
Right!
Wrong!
Неправильно!
15
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_RU.indd 15
2016-03-04 �� 12:00:59
Использование варочной панели (продолжение)
RU
• Всегда включайте конфорку тогда, когда на ней уже стоит посуда.
• Грязь на конфорках и основании посуды повышает потребление энергии.
• По возможности плотно закрывайте посуду крышками.
• Выключайте конфорки за некоторое время до окончания приготовления пищи,
чтобы использовать остаточное тепло для сохранения температуры пищи или
размораживания.
• Размер основания сковороды должен соответствовать размеру конфорки.
• Использование скороварки позволяет сократить время приготовления до 50 %.
Использование сенсорных кнопок
Кончиком подушечки указательного пальца прикоснитесь к нужной области сенсорной
панели и удерживайте, пока соответствующий дисплей не загорится или не погаснет,
или пока не будет включена необходимая функция.
Одновременно можно прикасаться только к одной сенсорной кнопке, когда устройство
работает. Если коснуться панели всей подушечкой пальца, соседняя сенсорная кнопка
может также активироваться.
16
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_RU.indd 16
2016-03-04 �� 12:01:00
Использование варочной панели (продолжение)
Включение устройства
RU
Прикоснитесь к сенсорной кнопке блокировки
и не отпускайте ее в течение 3 секунд.
Включение прибора осуществляется путем нажатия сенсорной кнопки
включения/выключения .
Коснитесь сенсорной кнопки включения/выключения .
На дисплее отобразится индикация .
После включения устройства нажатием сенсорной кнопки включения/выключения
в течение 10 секунд необходимо выбрать степень нагрева. В противном
случае в целях безопасности устройство выключится автоматически.
Регулировка температуры
Чтобы выбрать и отрегулировать уровень мощности для приготовления (от до ),
коснитесь кнопок
,
для соответствующих конфорок.
При первом нажатии кнопки
степень нагрева устанавливается на .
При первом нажатии кнопки
степень нагрева устанавливается на .
Используйте кнопку
для увеличения степени нагрева, а кнопку
— для уменьшения.
17
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_RU.indd 17
2016-03-04 �� 12:01:00
Использование варочной панели (продолжение)
RU
Выключение устройства
Полное выключение прибора осуществляется нажатием сенсорной кнопки
включения/выключения .
Коснитесь сенсорной кнопки включения/выключения .
После выключения конфорки или всей панели наличие остаточного тепла
будет показано на соответствующих секторах цифрового дисплея индикацией
(что значит "горячо").
Если для степени нагрева установлено значение и вы хотите отключить
конфорку, можно еще раз нажать сенсорную кнопку
, и для степени нагрева
будет установлено значение "ноль".
Для быстрой настройки удерживайте сенсорную кнопку
или
, пока не
отобразится нужное значение.
Если несколько сенсорных кнопок удерживаются более 10 секунд, на дисплее
степени нагрева отобразится индикация
. Для сброса настройки
прикоснитесь к сенсорной кнопке включения/выключения .
Выключение конфорки
Для выключения конфорки установите значение с помощью селектора степени нагрева на панели управления и сенсорных кнопок
или
.
18
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_RU.indd 18
2016-03-04 �� 12:01:00
Использование варочной панели (продолжение)
Использование блокировки от детей
RU
Блокировку от детей можно использовать для предотвращения случайного включения
конфорки и варочной поверхности. Сенсорную кнопку блокировки можно использовать,
только когда прибор включен.
Включение блокировки от детей
1. Прикоснитесь к сенсорной кнопке
и не отпускайте ее в течение 3 секунд.
В качестве подтверждения раздастся звуковой сигнал.
примерно 3 сек.
2. Прикоснитесь к любой сенсорной кнопке степени нагрева.
На дисплее отобразится индикация , сигнализируя, что блокировка от детей
включена.
19
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_RU.indd 19
2016-03-04 �� 12:01:00
Использование варочной панели (продолжение)
RU
Выключение блокировки от детей
1. Прикоснитесь к сенсорной кнопке и не отпускайте ее в течение 3 секунд.
В качестве подтверждения раздастся звуковой сигнал.
d
примерно
3 сек.
После выключения устройства через несколько минут в целях безопасности
автоматически активируется блокировка от детей.
20
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_RU.indd 20
2016-03-04 �� 12:01:01
Использование варочной панели (продолжение)
Блокировка и разблокировка панели управления
RU
Кроме того, панель управления, за исключением сенсорной кнопки
включения/выключения , можно заблокировать для предотвращения случайного изменения настроек, например при протирании панели тряпкой.
1. Прикоснитесь к сенсорной кнопке блокировки и не отпускайте ее в течение 3 секунд.
Загорится индикатор сенсорной кнопки блокировки. Сенсорные кнопки заблокированы.
2. Чтобы разблокировать сенсорные кнопки, снова удерживайте кнопку блокировки в
течение 3 секунд. Индикатор сенсорной кнопки блокировки погаснет.
approx. 33 сек.
sec.
примерно
Рекомендуемые настройки для приготовления определенных блюд
Цифры в таблице ниже приведены в качестве ориентира. Настройки нагрева для
различных способов приготовления пищи зависят от нескольких условий, включая
качество используемой посуды и количество приготавливаемой пищи.
Настройка
Способ
приготовления
Примеры использования
9
Подогрев
Пассировка
Обжаривание
Нагрев большого объема жидкости, варка макарон,
обжарка мяса
(обжарка мяса для гуляша, тушение мяса)
7
Интенсивная
обжарка
Стейк, филей, картофельные оладьи, колбаса,
блины/лепешки
6
Жарка
8
5
4
3
2
1
Кипячение
Приготовление
на пару
Тушение
Варка
Растапливание
Шницель/отбивные, печень, рыба, котлеты, яичница
Кипячение до 1,5 л жидкости, варка картофеля,
овощей
Приготовление пищи на пару и тушение небольшого
количества овощей, варка риса и приготовление
молочных блюд
Растапливание масла, растворение желатина,
растапливание шоколада
Примечание
• Значения степени нагрева в таблице выше приведены только для справки.
• Корректировка этих настроек зависит от конкретной посуды и приготавливаемой пищи.
21
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_RU.indd 21
2016-03-04 �� 12:01:01
Чистка и уход
RU
Панель
Важно. Чистящее средство не должно соприкасаться с нагретой стеклокерамической поверхностью. Чистящее средство необходимо смыть чистой водой
перед нагреванием, поскольку оно может разъесть горячую поверхность.
Не используйте такие интенсивные чистящие средства, как аэрозоли для чистки
решетки для гриля и духовки, губки с грубыми волокнами или шлифующие
чистящие средства для кухонной посуды.
Очищайте стеклокерамическую поверхность после каждого использования,
пока она сохраняет тепло. Это предотвратит засыхание на поверхности пролитой жидкости. Удаляйте осадок, следы воды, капли жира и пятна на металле
с помощью имеющегося в продаже средства для чистки стеклокерамики или
нержавеющей стали.
Легкие загрязнения
1. Протирайте стеклокерамическую поверхность влажной тряпкой.
2. Затем следует протереть ее чистой сухой тряпкой. Чистящее средство не должно
остаться на поверхности.
3. Раз в неделю следует тщательно очищать стеклокерамическую варочную поверхность с помощью имеющегося в продаже средства для чистки стеклокерамики или
нержавеющей стали.
4. После использования средства протирайте стеклокерамическую поверхность тряпкой,
смоченной достаточным количеством чистой воды, а затем – сухой чистой тканью без
ворса.
Въевшиеся загрязнения
1. Для удаления остатков пищи и брызг, въевшихся в поверхность, используйте
специальный скребок для стекла.
2. Расположите скребок под углом к керамической поверхности.
3. Удалите загрязнение, соскоблив его заостренным концом скребка.
Скребки для стекла и чистящие средства для стеклокерамической поверхности
можно приобрести в специализированных розничных магазинах.
22
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_RU.indd 22
2016-03-04 �� 12:01:01
Чистка и уход (продолжение)
Проблемные загрязнения
1. Удаляйте пригоревший сахар, расплавленный пластик, алюминиевую фольгу и другие
подобные материалы скребком для стекла сразу, пока они горячие.
RU
ажно. При очистке скребком для стекла горячей конфорки есть риск получения
В
ожога.
2. Очищайте панель как обычно, когда она охлаждена.
Если конфорка, на которой что-то пригорело,
совсем остыла, нагрейте ее для очистки.
Царапины и темные пятна на стеклокерамической поверхности, появившиеся в результате использования посуды с острыми краями,
например, удалить нельзя. Однако они не
влияют на работу панели.
Рама варочной панели
Важно. Не чистите раму панели уксусом, лимонным соком или средствами для
чистки от накипи. Это может привести к появлению на ней мутных пятен.
1. Протрите раму влажной тряпкой.
2. Смочите засохшую грязь мокрой тряпкой. Затем вытрите насухо.
Во избежание повреждения устройства
• Не используйте панель в качестве рабочей поверхности или для хранения вещей.
• Не включайте конфорку, если на ней нет посуды или если посуда пустая.
• Стеклокерамика очень надежна и устойчива к температурным воздействиям, однако она
не является небьющейся. Она может разбиться в результате падения на нее острого или
тяжелого предмета.
• Не используйте посуду с поврежденным основанием, которое имеет неровные края или
грат. Такая посуда может оставить на поверхности панели царапины.
• Не ставьте посуду на раму панели. Это может привести к появлению царапин и
повреждению покрытия.
• Старайтесь не капать кислыми жидкостями, такими как уксус, лимонный сок или средства
от накипи, на раму панели: от них остаются мутные пятна.
• Если на горячую конфорку попадет и расплавится сахар или продукт, содержащий сахар,
то его нужно удалить скребком сразу, еще горячим. Если такая масса остынет, то при ее
удалении можно повредить поверхность.
• Не кладите на стеклокерамическую поверхность легкоплавкие предметы и материалы,
такие как пластик, алюминиевая фольга, фольга для выпечки. Если на варочной панели
расплавился такой материал, немедленно удалите его скребком.
23
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_RU.indd 23
2016-03-04 �� 12:01:01
Гарантия и обслуживание
RU
Часто задаваемые вопросы и устранение неисправностей
Незначительные неполадки можно устранить самостоятельно, руководствуясь следующими инструкциями. Если советы, приведенные ниже, не помогают, не пытайтесь
самостоятельно отремонтировать устройство.
Предупреждение. Ремонт может осуществлять только квалифицированный
технический специалист. Неквалифицированный ремонт способен подвергнуть
пользователя существенной опасности. Если потребуются ремонтные услуги,
обращайтесь в местный сервисный центр.
Что делать, если конфорки не работают?
Возможные причины
• Предохранитель во внутренней проводке (закрытый плавкий предохранитель) поврежден. Если предохранители срабатывают несколько раз, вызовите уполномоченного
электрика.
• Устройство включено неправильно.
• Индикаторы на панели управления не горят.
• Конфорка не включена.
• Для конфорок выбрана неподходящая степень нагрева.
Что делать, если конфорки не включаются?
Возможные причины
• С момента нажатия сенсорной кнопки включения/выключения прошло более 10 секунд
(см. раздел "Включение устройства").
• Часть панели управления накрыта влажной тряпкой или залита жидкостью.
Что делать, если на панели управления погасли все индикаторы, кроме
индикатора остаточного тепла ?
Это может быть вызвано одной из двух причин.
• Случайно нажата сенсорная кнопка включения/выключения.
• Часть панели управления накрыта влажной тряпкой или залита жидкостью.
Что делать, если индикатор остаточного тепла не отображается на
панели управления после выключения конфорок?
Проверьте следующие причины:
• Конфорка была включена ненадолго и не успела сильно нагреться. Если конфорка
успела нагреться, обратитесь в местный сервисный центр.
Что делать, если конфорка не включается или не выключается?
Это может быть вызвано несколькими причинами.
• Часть панели управления накрыта влажной тряпкой или залита жидкостью.
• Включена блокировка от детей.
Что делать, если на панели управления отображается индикация
?
Проверьте следующее:
• Часть панели управления накрыта влажной тряпкой или залита жидкостью. Для сброса
настройки нажмите сенсорную кнопку включения/выключения.
24
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_RU.indd 24
2016-03-04 �� 12:01:01
Гарантия и обслуживание (продолжение)
Какие действия необходимо предпринять, если конфорка не горит красным?
• Выбранная температура конфорок поддерживается датчиком, осуществляющим
включение и выключение конфорок. Таким образом, конфорки не всегда должны
гореть красным. Если выбран режим медленного огня, конфорка будет выключаться и
включаться чаще, чем при высокой мощности. При высокой мощности конфорки также
будут периодически включаться и выключаться.
RU
Если неисправность будет вызвана неправильной эксплуатацией устройства, то услуги
по ее устранению (в том числе и вызов технического специалиста сервисного центра)
придется оплатить даже в рамках гарантийного срока.
Обслуживание
При возникновении неисправности сначала попробуйте устранить ее самостоятельно,
следуя инструкциям в разделе "Устранение неисправностей".
Если своими силами справиться не удалось, руководствуйтесь следующими инструкциями.
Неисправность вызвана техническим дефектом?
Если да, обратитесь в местный сервисный центр.
Подготовьтесь к разговору заранее. Это упростит процесс диагностики и позволит
быстро решить, нужен ли визит специалиста.
Будьте готовы ответить на следующие вопросы.
• В чем заключается проблема?
• При каких условиях наблюдается неисправность?
Готовясь к разговору, спишите модель и серийный номер устройства. Эти сведения
приведены в таблице технических данных.
• Описание модели
• Серийный номер (15 знаков)
Для удобства рекомендуем сразу записать эти сведения здесь.
Модель:
Серийный номер:
В каких случаях с пользователя взимается плата даже в рамках гарантийного
периода?
• Если окажется, что пользователь мог самостоятельно устранить неисправность с
помощью советов из раздела "Устранение неисправностей".
• Если сотруднику сервисного центра пришлось сделать несколько выездов на место
из-за того, что он не получил сразу всю необходимую информацию и, например,
вынужден был возвращаться за запасными деталями. Чтобы не нести дополнительные расходы, заранее подготовьтесь к телефонному разговору со специалистом, как
описано выше.
25
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_RU.indd 25
2016-03-04 �� 12:01:01
Технические параметры
RU
Размеры устройства
Ширина 575 мм
Глубина 505 мм
Высота 55 мм
Размеры монтажного проема
Ширина
Глубина
Радиус закругления угла
560 мм
490 мм
3 мм
Конфорки
Положение
Диаметр
Мощность
Передняя левая
183 мм
1800 Вт
Задняя левая
148 мм
1200 Вт
Задняя правая
183 мм
1800 Вт
Передняя правая
148 мм
1200 Вт
Напряжение для подключения
Максимальная полезная выходная мощность
Вес:
Нетто 7,5 кг
Брутто 10,0 кг
230 В ~ 50 Гц
6,0 кВт
26
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_RU.indd 26
2016-03-04 �� 12:01:01
Примечание
RU
27
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_RU.indd 27
2016-03-04 �� 12:01:01
В СЛУЧΑΕ ΒΟЗНИКНОВЕНИЯ ВОПРОСОВ ИЛИ КОММЕНТАРИЕВ
СТРАНА
U.A.E
OMAN
KUWAIT
BAHRAIN
QATAR
EGYPT
ALGERIA
PAKISTAN
TUNISIA
JORDAN
SYRIA
Lebanon
Iraq
IRAN
MOROCCO
SAUDI ARABIA
TURKEY
NIGERIA
Ghana
Cote D’Ivoire
SENEGAL
CAMEROON
KENYA
UGANDA
TANZANIA
RWANDA
BURUNDI
DRC
SUDAN
SOUTH AFRICA
BOTSWANA
NAMIBIA
ZAMBIA
MAURITIUS
REUNION
ANGOLA
MOZAMBIQUE
ТЕЛЕФОН
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
183-CALL (183-2255)
8000-GSAM (8000-4726)
800-CALL (800-2255)
08000-7267864
16580
3004
0800-Samsung (72678)
80-1000-12
0800-22273
06 5777444
962 5777444
961 1484 999
964 77 261 72220
964 75 118 92525
021-8255 [CE]
080 100 22 55
800 247 3457 (800 24/7 HELP)
444 77 11
0800-726-7864
0800-10077
0302-200077
8000 0077
800-00-0077
67095-0077
0800 545 545
0800 300 300
0685 889 900
9999
200
499999
1969
0860 SAMSUNG (726 7864)
8007260000
08 197 267 864
0211 350370
800 2550
0262 50 88 80
917 267 864
847267864 / 827267864
ВЕБ‐УЗЕЛ
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
www.samsung.com/eg/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/pk/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/levant
www.samsung.com/iran/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/sa/home
www.samsung.com/sa_en
www.samsung.com/tr/support
www.samsung.com/africa_en/support
www.samsung.com/africa_fr/support
www.samsung.com/support
DG68-00675A-00
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_RU.indd 28
2016-03-04 �� 12:01:02
Installation and Operating Instructions
Ceramic Glass Hob
CTR464EB01
To avoid the risk of accidents or damage to the hob, read all instructions before installing
or using the appliance. Keep this manual for future reference.
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_EN.indd 1
2016-03-04 �� 12:14:05
Contents
Using This Manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Safety Instructions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Disposal Instructions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Installing the Hob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Connecting to the mains power supply. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Installing into the countertop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Parts and Features. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Cooking zones and control panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Components. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
The key features of your appliance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Safety shutoff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Residual heat indicator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Before You Begin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Initial cleaning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Hob Use. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Using suitable cookware. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Using the touch control sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Switching the appliance on. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Temperature control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Switching the appliance off. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Switching a cooking zone off. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Using the child safety lock. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Locking and unlocking the control panel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suggested settings for cooking specific foods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
16
17
17
18
18
19
21
21
Cleaning and Care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hob Frame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
To avoid damaging your appliance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
23
23
Warranty and Service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
FAQs and troubleshooting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Technical Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_EN.indd 2
2016-03-04 �� 12:14:05
Using This Manual
Please take the time to read this owner’s manual, paying particular
attention to the safety information contained in the following
section, before using your appliance. Keep this manual for future
reference. If transferring ownership of the appliance, please
remember to pass the manual on to the new owner.
EN
Important safety symbols and
precautions
The following symbols are used in the text of this Owner’s Manual :
Hazards or unsafe practices that may result in
WARNING severe personal injury or death.
CAUTION
Hazards or unsafe practices that may result in
minor personal injury or property damage.
CAUTION
To reduce the risk of fire, explosion, electric
shock, or personal injury when using your hob,
follow these basic safety precaution
Do NOT attempt.
Do NOT disassemble.
Do NOT touch.
Follow directions explicitly.
Unplug the power plug from the wall socket.
Make sure the machine is grounded to prevent
electric shock.
Call the service center for help.
Note
Important
1
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_EN.indd 1
2016-03-04 �� 12:14:06
Safety Instructions
EN
The safety aspects of this appliance comply with all accepted
technical and safety standards. However, as manufacturers
we also believe it is our responsibility to familiarize you with the
following safety instructions.
WARNING
This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
If the supply cord is defective, it must be replaced
by a special cord or assembly available from the
manufacturer or an authorised service agent. (Fixed
wiring type model only)
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by the manufacturer, its service agent or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard. (power
cord type model only)
Appliance should allow the disconnection of the
appliance from the supply after installation. The
disconnection may be achieved by having the plug
accessible or by incorporating a switch in the fixed
wiring in accordance with the wiring rules.
WARNING: If the surface is cracked, switch off the
appliance to avoid the possibility of electric shock.
During use the appliance becomes hot. Care should
be taken to avoid touching heating elements inside the
hob.
WARNING: Accessible parts may become hot during
use. Young children should be kept away.
2
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_EN.indd 2
2016-03-04 �� 12:14:06
Safety Instructions (continued)
A steam cleaner is not to be used to clean the
product.
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal
scrapers to clean the hob glass since they can
scratch the surface, which may result in shattering of
the glass.
Appliance is not intended to be operated by means of
an external timer or separate remote-control system.
WARNING: The appliance and its accessible parts
become hot during use.
Care should be taken to avoid touching heating
elements inside the hob.
Children less than 8 years of age shall be kept away
unless continuously supervised.
This appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
WARNING: Unattended cooking on a hob with fat or
oil can be dangerous and may result in fire.
NEVER try to extinguish a fire with water, but switch
off the appliance and then cover flame e.g. with a lid
or a fire blanket.
WARNING: Danger of fire: do not store items on the
cooking surfaces.
The temperature of accessible surfaces may be high
when the appliance is operating.
Keep the appliance and its cord out of reach of
children less than 8 years.
EN
3
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_EN.indd 3
2016-03-04 �� 12:14:06
Safety Instructions (continued)
EN
CAUTION
Be sure the appliance is properly installed and
grounded by a qualified technician.
The appliance should be serviced only by qualified
service personnel. Repairs carried out by unqualified
individuals may cause injury or serious malfunction. If
your appliance is in need of repair, contact your local
service centre. Failure to follow these instructions
may result in damage and void the warranty.
Flush - mounted appliances may be operated only after
they have been installed in cabinets and workplaces
that conform to the relevant standards. This ensures
sufficient protection against contact for electrical units
as required by the essential safety standards.
If your appliance malfunctions or if fractures, cracks or
splits appear:
- switch off all cooking zones;
- disconnect the hob from the mains supply; and
- contact your local service centre.
If the cooktop cracks, turn the appliance off to avoid the
possibility of electric shock. Do not use your hob until
the glass surface has been replaced.
Do not use the hob to heat aluminium foil, products
wrapped in aluminium foil or frozen foods packaged in
aluminium cookware.
Liquid between the bottom of the pan and the hob can
produce steam pressure. Which may cause the pan to jump.
Always ensure that the hotplate and the base of the pan
are kept dry.
The cooking zones will become hot when you cook.
Always keep small children away from the appliance.
Keep all packaging materials well out of the reach of
children, as packaging materials can be dangerous to
children.
4
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_EN.indd 4
2016-03-04 �� 12:14:06
Safety Instructions (continued)
This appliance is to be used only for normal cooking
and frying in the home. It is not designed for
commercial or industrial use.
Never use the hob for heating the room.
Take care when plugging electrical appliances into
mains sockets near the hob. Mains leads must not
come into contact with the cooktop.
Overheated fat and oil can catch fire quickly. Never
leave surface units unattended when preparing foods
in fat or oil, for example, when cooking chips.
Turn the cooking zones off after use.
Always keep the control panels clean and dry.
Never place combustible items on the hob, it may
cause fire.
There is the risk of burns from the appliance if used
carelessly.
Cables from electrical appliances must not touch the
hot surface of the hob or hot cookware.
Do not use the hob to dry clothes.
WARNING : Users with Pacemakers and Active
Heart Implants must keep their upper body at a
minimum distance of 30 cm from induction cooking
zones when turned on. If in doubt, you should
consult the manufacturer of your device or your
doctor. (Induction hob model only)
Do not attempt to repair, disassemble, or modify the
appliance yourself.
Always turn the appliance off before cleaning.
Clean the hob in accordance with the cleaning and
care instructions contained in this manual.
EN
5
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_EN.indd 5
2016-03-04 �� 12:14:06
Disposal Instructions
EN
WARNING
Disposing of the packaging material
All materials used to package the appliance are fully recyclable.
Sheet and hard foam parts are appropriately marked. Please
dispose of packaging materials and old appliances with due
regard to safety and the environment.
WARNING
Proper disposal of your old appliance
WARNING : Before disposing of your old appliance, make it
inoperable so that it cannot be a source of danger.
To do this, have a qualified technician disconnect the appliance
from the mains supply and remove the mains lead.
The appliance may not be disposed of in the household rubbish.
Information about collection dates and public refuse disposal
sites is available from your local refuse department or council.
6
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_EN.indd 6
2016-03-04 �� 12:14:06
Installing the Hob
Important: Be sure the new appliance is installed and grounded only by qualified personnel.
Please observe this instruction. The warranty will not cover any damage that may occur as a
result of improper installation.
Technical data is provided at the end of this manual.
EN
Safety instructions for the installer
• With respect to fire protection, this appliance corresponds to EN 60 335 - 2 - 6. This type of
appliance may be installed with a high cupboard or wall on one side.
• Drawers may not be fitted underneath the hob.
• The installation must guarantee shock protection.
• The kitchen unit in which the appliance is fitted must satisfy the stability requirements of
DIN 68930.
• For protection against moisture, all cut surfaces are to be sealed with a suitable sealant.
• On tiled work surfaces, the joints in the area where the hob sits must be completely filled
with grout.
• On natural, artificial stone, or ceramic tops, the snap action springs must be bonded in
place with a suitable artificial resin or mixed adhesive.
• Ensure that the seal is correctly seated against the work surface without any gaps. Additional silicon sealant must not be applied; this would make removal more difficult when
servicing.
• The hob must be pressed out from below when removed.
Connecting to the outlet
Before connecting, check that the nominal voltage of the appliance, that is, the voltage stated
on the rating plate, corresponds to the available supply voltage. The rating plate is located on
the lower casing of the hob.
The heating element voltage is AC230 V~. This appliance is equipped with a cord that includes
a grounding wire and a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.
Once the hob is connected to the mains supply, check that all cooking zones are ready for use
by briefly switching each on in turn at the maximum setting.
When the hob is powered on for the first time, all displays light and the child safety lock is
activated.
7
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_EN.indd 7
2016-03-04 �� 12:14:06
Installing the Hob (Continued)
EN
Connecting to the mains power supply
Before connecting, check that the nominal voltage of the appliance, that is, the voltage stated on the rating
plate, corresponds to the available supply voltage. The rating plate is located on the lower casing of the
hob.
Shut off power to circuit before connecting wires to circuit.
The heating element voltage is AC230 V~. The appliance also works perfectly on older networks with
AC220 V~.
The hob is to be connected to the mains using a device that allows the appliance to be disconnected from
the mains at all poles with a contact opening width of at least 3 mm, eg. automatic line protecting cut - out,
earth leakage trips or fuse.
A type H05SS - F (180°C) cable or one of a higher grade must be used as the mains connecting cable.
2
Rated current of appliance (A)
Nominal cross-sectional area (mm )
1N~
> 25 and ≤ 32
> 4 and < 6
2N~
> 10 and ≤ 16
> 1.5 and < 2.5
The connection must be carried out as shown in the diagram. The connecting links should be fitted according to the appropriate connection diagram.
The earth lead is connected to terminal. The earth lead must be longer than leads carrying electric current.
The cable connections must be made in accordance with regulations and the terminal screws tightened
securely.
The connecting cable is to be secured with the mains cable cleat and the covering closed by pressing firmly
(locking into place). Before switching on for the first time, any protective foil or stickers must be removed
from the ceramic glass surface.
Once the hob is connected to the mains supply, check that all cooking zones are ready for use by briefly switching each on in turn at the maximum setting.
When the hob is powered on for the first time, all displays light and the child safety
lock is activated.
< IN ~ >
L: Brown
N: Blue
PE: Green
Warning: Pay attention (conformity) to phase and neutral allocation of house connection and appliance (connection schemes); otherwise, components can be damaged.
Warranty does not cover damage resulting from improper installation.
8
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_EN.indd 8
2016-03-04 �� 12:14:06
Installing the Hob (Continued)
Installing into the countertop
EN
Make a note of the serial number on the appliance rating plate prior to installation.
This number will be required in the case of requests for service and is no longer accessible after installation, as it is on the original rating plate on the underside of the
appliance.
Pay special attention to the minimum space and clearance requirements.
Secure the brackets at both sides with the provided screws before mounting the hob
onto the brackets.
Min. 50mm
x4
R3
min. 20
560 +1
490+1
600
50
9
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_EN.indd 9
2016-03-04 �� 12:14:07
Installing the Hob (Continued)
EN
90 x4
2
00
00
490
10
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_EN.indd 10
2016-03-04 �� 12:14:07
Parts and Features
Cooking zones and control panel
EN
Single cooking zone 1800W
Single cooking zone 1200 W
14
8
3
18
m
83
m
m
m
14
8
m
m
m
m
1
Control panel
Single cooking zone
1200 W
Single cooking zone 1800W
Indicators for heat settings
and residual heat
“Lock” control sensor
Heat setting selectors
“On/Off” control sensor
11
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_EN.indd 11
2016-03-04 �� 12:14:08
Parts and Features (Continued)
EN
Components
1 Ceramic Glass Hob
2 Installation Brackets
3 Screws
12
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_EN.indd 12
2016-03-04 �� 12:14:08
Parts and Features (Continued)
The key features of your appliance
EN
• Ceramic glass cooking surface: The appliance has a ceramic glass cooking surface and
four rapid - response cooking zones. The hob’s powerful radiant heater elements significantly
shorten the amount of time required for the zones to heat up.
• Touch control sensors: Your appliance is operated using touch control sensors.
• Easy cleaning: The advantage of the ceramic glass cooking surface and the control sensors
is their accessibility for cleaning. The smooth, flat surface is easy to clean.
• On / Off sensor: The “On / Off” control sensor provides the appliance with a separate mains
switch. Touching this sensor switches the power supply on or off completely.
• Control and function indicators: Digital displays and indicator lights provide information
about settings and activated functions, as well as the presence of residual heat in the various
cooking zones.
• Safety shutoff: A safety shutoff ensures that all cooking zones switch off automatically after
a period of time if the setting has not been changed.
• Residual heat indicator: An icon for residual heat appears in the display if the cooking zone
is so hot that there is a risk of burning.
Digital displays: The four display fields are assigned to the four cooking zones.
They show the following information:
-
the appliance has been switched on,
to selected heat settings,
residual heat,
the child lock is activated; and
error message, the sensor has been touched for longer than 10 seconds.
error message, when the Hob is overheated because of abnormal operation.
13
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_EN.indd 13
2016-03-04 �� 12:14:08
Parts and Features (Continued)
EN
Safety shutoff
If one of the cooking zones is not switched off or the heat setting is not adjusted after an extended period of time, that particular cooking zone will automatically switch itself off.
Any residual warmth will be indicated with (for “hot”) in the digital displays corresponding to
the particular cooking zones.
The cooking zones switch themselves off at the following times.
Cooking setting
1-2
After 6 hours
Cooking setting
3-4
After 5 hours
Cooking setting
5-6
After 3 hours
Cooking setting
7-9
After 1 hour
If the Hob is overheated because of abnormal operation,
And the Hob will be switched off.
will be displayed.
Should one or more of the cooking zones switch off before the indicated time has
elapsed, see the section “Troubleshooting.”
Other reasons why a cooking zone will switch itself off
All cooking zones will immediately switch themselves off if liquid boils over and lands on the
control panel.
The automatic shutoff will also be activated if you place a damp cloth on the control panel. In
both of these instances, the appliance will need to be switched on again using the main power
sensor after the liquid or the cloth has been removed .
Residual heat indicator
When an individual cooking zone or the hob is turned off, the presence of residual heat is
shown with an (for “hot”) in the digital display of the appropriate cooking zones. Even after
the cooking zone has been switched off, the residual heat indicator goes out only after the
cooking zone has cooled.
You can use the residual heat for thawing or keeping food warm.
Important: As long as the residual heat indicator is illuminated, there is a risk of
burns.
Important: If the power supply is interrupted, the symbol will go out and information about residual heat will no longer be available. However, it may still be possible
to burn yourself. This can be avoided by always taking care when near the hob.
14
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_EN.indd 14
2016-03-04 �� 12:14:08
Before You Begin
Initial cleaning
EN
Wipe the ceramic glass surface with a damp cloth and ceramic cooktop glass cleaner.
Important: Do not use caustic or abrasive cleaners. The surface could be damaged.
Hob Use
Using suitable cookware
Better pans produce better results.
• You can recognise good pans by their bases. The base should be as thick and flat as possible.
• When buying new pans, pay particular attention to the diameter of the base. Manufacturers often give only the diameter of the upper rim.
• Pots with aluminium or copper bases can cause metallic discolouration on the ceramic
glass surface. The discolouration is very difficult or impossible to remove.
• Do not use pans made of cast iron or which have damaged bases with rough edges or
burrs. Permanent scratching can occur if these pan are slid across the surface.
• When cold, pan bases are normally bowed slightly inwards (concave). They should never
be bowed outwards (convex).
• If you wish to use a special type of pan, for example, a pressure cooker, a simmering pan,
or a wok, please observe the manufacturer’s instructions.
Energy saving tips
You can save valuable energy by observing the following points.
Right!
Wrong!
15
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_EN.indd 15
2016-03-04 �� 12:14:09
Hob Use (Continued)
EN
• Always position pots and pans before switching on the cooking zone.
• Dirty cooking zones and pan bases increase power consumption.
• When possible, position the lids firmly on the pots and pans to cover completely.
• Switch the cooking zones off before the end of the cooking time to use the residual heat
for keeping foods warm or for thawing.
• The base of the pan should be the same size as the cooking zone.
• Using a pressure cooker reduces cooking times by up to 50 %
Using the touch control sensors
To operate the touch control sensors, touch the desired panel with the tip of your pointed finger until the relevant displays illuminate or go out, or until the desired function is activated.
Ensure that you are touching only one sensor panel when operating the appliance. If your
finger is too flat on the panel, an adjacent sensor may be actuated as well.
16
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_EN.indd 16
2016-03-04 �� 12:14:09
Hob Use (Continued)
Switching the appliance on
EN
Touch the “Lock ” sensor for approximately 3 seconds.
The appliance is switched on using the “On / Off ” control sensor.
Touch the “On / Off ” sensor.
The digital displays will show .
After the “On / Off ” sensor has been actuated to switch on your appliance, a heat
setting must be selected within approximately 10 seconds. Otherwise, the appliance
will switch itself off for safety reasons.
Temperature control
For setting and adjusting the power level ( to ) for cooking, touch the corresponding cooking zone’s
,
keys.
The first time
is pressed, the heat level is set to .
The first time
is pressed, the heat level is set to .
Use the
key to increase the heat setting and the
key to decrease.
17
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_EN.indd 17
2016-03-04 �� 12:14:10
Hob Use (Continued)
EN
Switching the appliance off
To completely switch off the appliance, use the “On / Off
Touch the “On / Off ” sensor.
” control sensor.
After switching off a single cooking zone or the entire cooking surface, the presence of
residual heat will be indicated in the digital displays of the corresponding cooking zones
in the form of an (for “hot”).
If the heat setting is at and you want to turn the
burner off, the sensor can be
touched one additional time, and the heat setting will go to zero.
For faster adjustment, keep your finger on the
sensor until the required
or
value is obtained.
If more than one sensor is pressed for longer than 10 seconds,
will show in the
heat setting display. To reset, touch the “On / Off ” sensor.
Switching a cooking zone off
To switch off a cooking zone, return the setting to
and touch sensors
or
.
by using the control panel’s heat setting
18
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_EN.indd 18
2016-03-04 �� 12:14:10
Hob Use (Continued)
Using the child safety lock
EN
You can use the child safety lock to safeguard against unintentionally turning on a cooking
zone and activating the cooking surface. The lock control sensor can be used only when the
power is on.
Switching the child safety lock on
1. Touch the
control sensor for approximately 3 seconds.
An acoustic signal will sound as confirmation.
approx. 3 sec.
2. Touch any heat setting control sensor .
will appear in the displays, indicating the child safety lock has been activated.
19
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_EN.indd 19
2016-03-04 �� 12:14:10
Hob Use (Continued)
EN
Switching the child safety lock off
1. Touch the control sensor for approximately 3 seconds.
An acoustic signal will sound as confirmation.
approx. 3 sec.
After switching off the appliance, child safety lock will be activated automatically within
some minutes for safety reasons.
20
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_EN.indd 20
2016-03-04 �� 12:14:10
Hob Use (Continued)
Locking and unlocking the control panel
EN
At any stage during the cooking process, the control panel, with the exception of the “On / Off
” control sensor, can be locked in order to prevent the settings from being changed unintentionally, for example, by wiping over the panel with a cloth.
1. Touch the lock control sensor for approximately 3 seconds.
The indicator light in the lock control sensor will illuminate. The control sensors are now
locked.
2. To unlock the control sensor, touch the lock control sensor again for approximately 3 seconds. The indicator light in the lock control sensor will extinguish.
approx. 3 sec.
Suggested settings for cooking specific foods
The figures in the table below are guidelines. The heat settings required for various cooking
methods depend on a number of variables, including the quality of the cookware being used
and the type and amount of food being cooked.
Switch Setting
Cookingmethod
9
Warming
Sautéing
Frying
Warming large amounts of liquid, boiling noodles,
searing meat, (browning goulash,braising meat)
7
Intensive
Frying
Steak, sirloin, hash browns, sausages, pancakes /
griddle cakes
6
Frying
8
5
4
3
Boiling
2
Steaming
Stewing
Boiling
1
Melting
Examples for Use
Schnitzel / chops, liver, fish, rissoles, fried eggs
Cooking up to 1.5 l liquid, potatoes, vegetables
Steaming and stewing of small amounts of vegetables, boiling rice and milk dishes
Melting butter, dissolving gelatine, melting chocolate
Note
• The heat settings indicated in the table above are provided only as guidelines for your reference.
• You will need to adjust the heat settings according to specific cookware and foods.
21
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_EN.indd 21
2016-03-04 �� 12:14:11
Cleaning and Care
EN
Hob
Important: Cleaning agents must not come into contact with a heated ceramic glass surface: All cleaning agents must be removed with adequate amounts of clean water
after cleaning because they can have a caustic effect when the surface becomes
hot. Do not use any aggressive cleaners such as grill or oven sprays, scouring pads
or abrasive pan cleaners.
Clean the ceramic glass surface after each use when it is still warm to the touch.
This will prevent spillage from becoming burnt onto the surface. Remove scales,
watermarks, fat drippings and metallic discolouration with the use of a commercially
available ceramic glass or stainless steel cleaner.
Light Soiling
1. Wipe the ceramic glass surface with a damp cloth.
2. Rub dry with a clean cloth. Remnants of cleaning agent must not be left on the surface.
3. Thoroughly clean the entire ceramic glass cooking surface once a week with a commercially available ceramic glass or stainless steel cleaner.
4. Wipe the ceramic glass surface using adequate amounts of clean water and rub dry with a
clean lint - free cloth.
Stubborn Soiling
1. To remove food that has boiled over and stubborn splashes, use a glass scraper.
2. Place the glass scraper at an angle to the ceramic glass surface.
3. Remove soiling by scraping with the blade.
Glass scrapers and ceramic glass cleaners are available from specialty retailers.
22
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_EN.indd 22
2016-03-04 �� 12:14:11
Cleaning and Care (Continued)
Problem Dirt
1. Remove burnt-on sugar, melted plastic, aluminium foil or other materials with a glass
scraper immediately and while still hot.
EN
Important: There is a risk of burning yourself when the glass scraper is used on a
hot cooking zone:
2. Clean the hob as normal when it has cooled down.
If the cooking zone on which something has
melted has been allowed to cool, warm it up
again for cleaning.
Scratches or dark blemishes on the ceramic glass
surface, caused, for example, by a pan with sharp
edges, cannot be removed. However, they do
not impair the function of the hob.
Hob Frame
Important: Do not use vinegar, lemon juice or scale remover on the hob frame;
otherwise dull blemishes will appear.
1. Wipe the frame with a damp cloth.
2. Moisten dried debris with a wet cloth. Wipe and rub dry.
To avoid damaging your appliance
• Do not use the cooktop as a work surface or for storage.
• Do not operate a cooking zone if there is no pan on the cooktop or if the pan is empty.
• Ceramic glass is very tough and resistant to temperature shock, but it is not unbreakable.
It can be damaged by a particularly sharp or hard object dropping onto the cooktop.
• Do not use pans made of cast iron or which have damaged bases with rough edges or
burrs. Scratching may occur if these pans are slid across the surface.
• Do not place pans on the hob frame. Scratching and damage to the finish may occur.
• Avoid spilling acidic liquids, for example, vinegar, lemon juice and descaling agents, onto
the hob frame, since such liquids can cause dull spots.
• If sugar or a preparation containing sugar comes into contact with a hot cooking zone and
melts, it should be cleaned off immediately with a kitchen scraper while it is still hot. If allowed to cool, it may damage the surface when removed.
• Keep all items and materials that could melt, for example, plastics, aluminium foil and
oven foils, away from the ceramic glass surface. If something of this nature melts onto the
cooktop, it must be removed immediately with a scraper.
23
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_EN.indd 23
2016-03-04 �� 12:14:11
Warranty and Service
EN
FAQs and troubleshooting
A fault may result from a minor error that you can correct yourself with the help of the following
instructions. Do not attempt any further repairs if the following instructions do not help in each
specific case.
Warning: Repairs to the appliance are to be performed only by a qualified service
technician. Improperly effected repairs may result in considerable risk to the user. If
your appliance needs repair, please contact your customer service centre.
What should I do if the cooking zones are not functioning?
Check for the following possibilities:
• The fuse in the house wiring (fuse box) is intact. If the fuses trip a number of times, call an
authorised electrician.
• The appliance is properly switched on.
• The control indicators in the control panel are illuminated.
• The cooking zone is switched on.
• The cooking zones are set at the desired heat settings.
What should I do if the cooking zones will not switch on?
Check for the following possibilities:
• A period of more than 10 seconds has elapsed between when the On / Off button was actuated and the desired cooking zone switches on (see the section “Switching the appliance
on”).
• The control panel is partially covered by a damp cloth or liquid.
What should I do if the display except for
denly disappears?
the residual warmth indicator sud-
This could be a result of one of two possibilities:
• The On / Off sensor was accidentally actuated.
• The control panel is partially covered by a damp cloth or liquid.
What should I do if, after the cooking zones have been switched off, residual
warmth is not indicated in the display?
Check for the following possibility:
• The cooking zone was only briefly used and therefore did not become hot enough. If the
cooking zone is hot, please call the customer service centre.
What should I do if the cooking zone will not switch on or off?
This could be due to one of the following possibilities:
• The control panel is partially covered by a damp cloth or liquid.
• The child safety lock is on.
What should I do if the
display is illuminated?
Check for the following:
• The control panel is partially covered by a damp cloth or liquid. To reset, press the “On / Off”
control sensor.
24
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_EN.indd 24
2016-03-04 �� 12:14:11
Warranty and Service (Continued)
What does it mean when the burner does not glow red?
• The selected temperature of the cooking zone is maintained by a sensor that cycles the zone
on and off, so the surface cooking area will not always glow red. If you select a low heat
setting, the heat will cycle on and off more frequently than at higher settings. The heat also
cycles on and off at the highest setting.
EN
If you request a service call because of an error made in operating the appliance, the visit from
the customer service technician may incur a charge even during the warranty period.
Service
Before calling for assistance or service, please check the section “Troubleshooting.”
If you still need help, follow the instructions below.
Is it a technical fault?
If so, please contact your customer service centre.
Always prepare in advance for the discussion. This will ease the process of diagnosing the
problem and also make it easier to decide if a customer service visit is necessary.
Please take note of the following information.
• What form does the problem take?
• Under what circumstances does the problem occur?
When calling, please know the model and serial number of your appliance. This information is
provided on the rating plate as follows:
• Model description
• S / N code (15 digits)
We recommend that you record the information here for easy reference.
Model:
Serial number:
When do you incur costs even during the warranty period?
• if you could have remedied the problem yourself by applying one of the solutions provided in
the section “Troubleshooting,”
• if the customer service technician has to make several service calls because he was not
provided with all of the relevant information before his visit and as a result, for example, has
to make additional trips for parts. Preparing for your phone call as described above will save
you the cost of these trips.
25
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_EN.indd 25
2016-03-04 �� 12:14:11
Technical Data
EN
Appliance dimensions
Width
Depth
Height
575 mm
505 mm
55 mm
Worktop cut - out dimensions
Width
Depth
Corner radius
560 mm
490 mm
3 mm
Cooking rings
Position
Diameter
Power
Front left
183 mm
1,800 W
Rear left
148 mm
1,200 W
Rear right
183 mm
1,800 W
Front right
148 mm
1,200 W
Connection voltage
Maximum connected load power
Weight : Net
7.5 kg
Gross 10.0 kg
230 V ~ 50 Hz
6.0 kW
26
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_EN.indd 26
2016-03-04 �� 12:14:11
Note
EN
27
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_EN.indd 27
2016-03-04 �� 12:14:11
QUESTIONS OR COMMENTS?
COUNTRY
U.A.E
OMAN
KUWAIT
BAHRAIN
QATAR
EGYPT
ALGERIA
PAKISTAN
TUNISIA
JORDAN
SYRIA
Lebanon
Iraq
IRAN
MOROCCO
SAUDI ARABIA
TURKEY
NIGERIA
Ghana
Cote D’Ivoire
SENEGAL
CAMEROON
KENYA
UGANDA
TANZANIA
RWANDA
BURUNDI
DRC
SUDAN
SOUTH AFRICA
BOTSWANA
NAMIBIA
ZAMBIA
MAURITIUS
REUNION
ANGOLA
MOZAMBIQUE
CALL
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
183-CALL (183-2255)
8000-GSAM (8000-4726)
800-CALL (800-2255)
08000-7267864
16580
3004
0800-Samsung (72678)
80-1000-12
0800-22273
06 5777444
962 5777444
961 1484 999
964 77 261 72220
964 75 118 92525
021-8255 [CE]
080 100 22 55
800 247 3457 (800 24/7 HELP)
444 77 11
0800-726-7864
0800-10077
0302-200077
8000 0077
800-00-0077
67095-0077
0800 545 545
0800 300 300
0685 889 900
9999
200
499999
1969
0860 SAMSUNG (726 7864)
8007260000
08 197 267 864
0211 350370
800 2550
0262 50 88 80
917 267 864
847267864 / 827267864
OR VISIT US ONLINE AT
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
www.samsung.com/eg/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/pk/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/levant
www.samsung.com/iran/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/sa/home
www.samsung.com/sa_en
www.samsung.com/tr/support
www.samsung.com/africa_en/support
www.samsung.com/africa_fr/support
www.samsung.com/support
DG68-00675A-00
CTR464EB01_ML_DG68-00675A-00_EN.indd 28
2016-03-04 �� 12:14:11
Download PDF

advertising