Samsung | ME731K | Samsung ME731K מיקרוגל, 22 ליטר מדריך למשתמש

‫‪ME731K‬‬
‫‪ME732K‬‬
‫‪ME733K‬‬
‫תנור מיקרוגל‬
‫הוראות הפעלה ושימוש‬
‫דמיין את האפשרויות‬
‫תודה שרכשת מוצר זה של ‪.Samsung‬‬
‫לקבלת שירות מלא יותר‪,‬‬
‫רשום את המוצר בכתובת‬
‫‪www.samsung.com/register‬‬
‫שים לב‪ ,‬כי האחריות של ‪ Samsung‬אינה מכסה קריאות שירות שמטרתן קבלת הדרכה על אופן הפעלת המוצר‪,‬‬
‫תיקון של התקנה לא נאותה‪ ,‬או ביצוע פעולות רגילות לניקוי או תחזוקה‪.‬‬
‫‪4/27/2016 2:03:46 PM‬‬
‫‪ME732K_SLI_DE68-03993L-03_HE.indd 1‬‬
‫שימוש בחוברת הוראות זו‬
‫אל תיגע‪.‬‬
‫ודא שההתקן מוארק למניעת התחשמלות‪.‬‬
‫זה עתה רכשת את תנור המיקרוגל של ‪ .SAMSUNG‬מדריך למשתמש זה מכיל מידע חשוב על בישול באמצעות תנור‬
‫המיקרוגל‪:‬‬
‫פנה למרכז השירות לקבלת עזרה‪.‬‬
‫הערה‬
‫עברית‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫חשוב‬
‫אמצעי בטיחות‬
‫אביזרים וכלי בישול מתאימים‬
‫עצות שימושיות לבישול‬
‫עצות לבישול‬
‫אמצעי זהירות למניעת חשיפת יתר לאנרגיית מיקרוגל‪.‬‬
‫אי ציות להוראות הבטיחות הבאות‪ ,‬עלול לחשוף אותך לקרינת מיקרוגל מזיקה‪.‬‬
‫מידע בטיחות חשוב‬
‫(א)‬
‫הוראות בטיחות חשובות‪.‬‬
‫קרא בתשומת לב ושמור לעיון בעתיד‪.‬‬
‫לפני שימוש במיקרוגל‪ ,‬הקפד על ביצוע ההוראות הבאות‪.‬‬
‫(ב)‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫השתמש במכשיר זה רק למטרה שלשמה הוא נועד כפי שמוסבר במדריך למשתמש זה‪ .‬אזהרות והוראות בטיחות‬
‫חשובות במדריך זה לא כוללות את כל התנאים והמצבים האפשריים שעשויים להתרחש‪ .‬באחריותך להפעיל שיקול‬
‫דעת‪ ,‬זהירות ותשומת לב בעת התקנה‪ ,‬תחזוקה והפעלה של מכשיר זה‪.‬‬
‫מאחר שהוראות ההפעלה הבאות כוללות מספר דגמים‪ ,‬מאפייני תנור המיקרוגל שברשותך עשויים להיות שונים‬
‫מעט מאלה המתוארים במדריך זה וייתכן שלא כל אותות האזהרה יהיו ישימים‪ .‬בכל שאלה או בעיה‪ ,‬פנה אל מרכז‬
‫השירות הקרוב או חפש סיוע ומידע באתר האינטרנט ‪.www.samsung.com‬‬
‫תנור המיקרוגל משמש לחימום מזון‪ .‬הוא מיועד לשימוש ביתי בלבד‪ .‬אל תחמם שום סוג של אריג או כרית בד‬
‫ממולאת בזרעים‪ ,‬הדבר עלול לגרום לכוויות ולשריפה‪ .‬היצרן לא יישא באחריות לכל נזק שנגרם כתוצאה משימוש‬
‫לא הולם או שגוי במכשיר‪.‬‬
‫אי שמירה על ניקיון המכשיר עלולה להוביל להרס המשטח‪ ,‬דבר שעשוי להשפיע לרעה על משך חיי המכשיר ואף‬
‫לגרום לסכנה‪.‬‬
‫(ג)‬
‫(ד)‬
‫מוצר זה הוא ציוד ‪ ISM‬מקבוצה ‪ .Class B ,2‬ההגדרה לקבוצה ‪ 2‬כוללת את כל הציוד תעשייתי‪ ,‬מדעי ורפואי (‪)ISM‬‬
‫שבו אנרגיית גלי רדיו נוצרת במכוון ו‪/‬או משמשת בצורת קרינה אלקטרומגנטית לטיפול בחומר‪ ,‬וכן ציוד לעיבוד על ידי‬
‫פריקה חשמלית (‪ )EDM‬וציוד לריתוך בקשת חשמלית‪.‬‬
‫ציוד בדירוג ‪ Class B‬מתאים בהגדרתו לשימוש בסביבה ביתית ובמוסדות הקשורים ישירות לרשת אספקת חשמל‬
‫במתח נמוך המספקת חשמל ביתי לבנייני מגורים‪.‬‬
‫מקרא הסמלים והסימנים‬
‫אזהרה‬
‫זהירות‬
‫סכנות או נוהלי שימוש לא בטוחים שעלולים לגרום לפגיעה גופנית חמורה או למוות‪.‬‬
‫הוראות בטיחות חשובות‬
‫סכנות או נוהלי שימוש לא בטוחים שעלולים לגרום לפגיעה גופנית קלה או לנזק לרכוש‪.‬‬
‫אזהרה; סכנת שריפה‬
‫אזהרה; משטח חם‬
‫אזהרה; חשמל‬
‫אזהרה; חומר דליק‬
‫אל תנסה לבצע‪.‬‬
‫ציית להוראות בקפידה‪.‬‬
‫אל תפרק‪.‬‬
‫נתק את תקע החשמל מהשקע בקיר‪.‬‬
‫בשום מקרה אין לנסות להפעיל את המכשיר כשהדלת פתוחה או לשנות בצורה כלשהי את מנגנון הנעילה‬
‫(תפסי הדלת)‪ ,‬או להכניס חפץ או גוף זר כלשהו לפתחי נעילת הבטיחות‪.‬‬
‫אין להניח דבר בין דלת המיקרוגל לחלק הקדמי או להניח לשאריות מזון או חומרי ניקוי להצטבר על משטחי‬
‫האטמים‪ .‬ודא שמשטחי הדלת והאטמים נקיים על ידי ניגובם לאחר השימוש במטלית לחה‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫במטלית רכה ויבשה‪.‬‬
‫במקרה של נזק למיקרוגל‪ ,‬אין להפעילו בשום מקרה‪ ,‬עד שייבדק ויאושר בידי טכנאי שירות מוסמך מטעם‬
‫היצרן לבדיקת מכשירי מיקרוגל‪ .‬חשוב ביותר להקפיד שדלת המכשיר תיסגר בצורה הרמטית‪ ,‬ושלא ייגרם‬
‫נזק‪:‬‬
‫(‪ )1‬לדלת (כיפוף)‬
‫(‪ )2‬לצירי הדלת (שבורים או רופפים)‬
‫(‪ )3‬לאטמי הדלת ולמשטחי האטמים‬
‫יש למסור את המכשיר לבדיקה או תיקון אך ורק לטכנאי שירות מוסמך מטעם היצרן לבדיקת מכשירי‬
‫מיקרוגל‪.‬‬
‫הקפד לפעול בכל עת לפי נוהלי הבטיחות הבאים‪.‬‬
‫אזהרה‬
‫רק איש מקצוע מוסמך מורשה לבצע שינויים או תיקונים בתנור המיקרוגל‪.‬‬
‫אל תחמם נוזלים ומזון אחר במיכלים אטומים בעת שימוש בפונקציית‬
‫המיקרוגל‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4/27/2016 2:03:48 PM‬‬
‫‪ME732K_SLI_DE68-03993L-03_HE.indd 2‬‬
‫למען בטיחותך‪ ,‬אל תשתמש במכשירי ניקוי המופעלים בהתזה של מים או‬
‫קיטור בלחץ גבוה‪.‬‬
‫אל תשתמש בתקע חשמל פגום‪ ,‬כבל חשמל פגום או שקע רופף בקיר‪ .‬אם תקע‬
‫החשמל או כבל החשמל ניזוקו‪ ,‬פנה אל מרכז השירות הקרוב‪.‬‬
‫אל תתקין מכשיר זה ‪ -‬בקרבת תנור‪ ,‬חומר דליק; במיקום לח‪ ,‬שמנוני או‬
‫מאובק‪ ,‬במיקום החשוף לאור שמש ישיר ומים או במיקום מועד לדליפת גז; על‬
‫משטח לא ישר‪.‬‬
‫המכשיר אינו מיועד להפעלה באמצעות קוצב זמן (טיימר) חיצוני או מערכת‬
‫שליטה מרחוק נפרדת‪.‬‬
‫יש לבצע הארקה נאותה למכשיר זה בהתאם לכללים מקומיים וארציים‪.‬‬
‫עברית‬
‫אל תשפוך או תרסס ישירות מים על המיקרוגל‪.‬‬
‫אל תניח חפצים על המיקרוגל‪ ,‬בתוכו או על הדלת שלו‪.‬‬
‫הסר בקביעות חומרים זרים כגון אבק או מים מנקודות החיבור והמגעים של‬
‫תקע החשמל באמצעות מטלית יבשה‪.‬‬
‫אל תרסס חומר נדיף כגון מדביר חרקים על משטח המיקרוגל‪.‬‬
‫אל תמשוך או תכופף יתר על המידה את חוט החשמל ואל תניח עליו חפצים‬
‫כבדים‪.‬‬
‫יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שאינם משחקים עם המכשיר החשמלי‪ .‬בעת‬
‫פתיחה וסגירה של הדלת‪ ,‬יש להרחיק ילדים מהאזור‪ ,‬אחרת הם עלולים‬
‫להיתקל בדלת או אצבעותיהם יכולות להיתפס בה‪.‬‬
‫במקרה של דליפת גז (כגון גז פרופן‪ ,‬גז בישול וכולי)‪ ,‬אוורר מיד מבלי לגעת‬
‫בתקע החשמל‪.‬‬
‫המכשיר אינו מיועד להתקנה במכוניות‪ ,‬קרוונים וכלי רכב דומים‪.‬‬
‫אל תיגע בתקע החשמל בידיים רטובות‪.‬‬
‫אל תכבה את המכשיר החשמלי על‪-‬ידי ניתוק התקע מהחשמל בזמן שהמכשיר‬
‫פועל‪.‬‬
‫אל תאחסן חומרים דליקים בתוך המיקרוגל‪ .‬נקוט משנה זהירות בעת חימום‬
‫תבשילים או משקאות המכילים אלכוהול שכן אדי אלכוהול עלולים לבוא במגע‬
‫עם חלק חם במיקרוגל‪.‬‬
‫אל תכניס אצבעות או עצמים זרים‪ ,‬אם חומר זר כלשהו כגון מים חודר למכשיר‪,‬‬
‫נתק את התקע מהחשמל ופנה למרכז השירות הקרוב‪.‬‬
‫תנור המיקרוגל מיועד לשימוש על הדלפק בלבד‪ ,‬אין להניחו בתוך ארון‪( .‬דגם‬
‫המונח על דלפק בלבד)‬
‫אל תפעיל לחץ או כוח מופרז על המכשיר‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬המכשיר וחלקיו הנגישים מתחממים במהלך השימוש‪ .‬יש להיזהר‬
‫ולהימנע מנגיעה ברכיבים שהתחממו‪ .‬יש להרחיק מהמכשיר ילדים צעירים מגיל‬
‫‪ 8‬אלא אם כן הם נמצאים תחת השגחה מתמדת‪.‬‬
‫אל תניח את המיקרוגל על חפץ שביר כגון כיור או חפץ זכוכית‪( .‬דגם המונח‬
‫על דלפק בלבד)‬
‫אזהרה‪ :‬ילדים יורשו להשתמש במיקרוגל ללא השגחה רק לאחר מתן הוראות‬
‫מתאימות כך שהילד יוכל להשתמש במכשיר בבטחה ויבין את הסכנות הטמונות‬
‫בשימוש לא נכון‪.‬‬
‫אל תנקה את המכשיר באמצעות בנזן‪ ,‬מדלל‪ ,‬אלכוהול‪ ,‬חומר ניקוי בקיטור או‬
‫בלחץ גבוה‪.‬‬
‫מכשיר חשמלי זה מיועד לשימוש של ילדים מגיל ‪ 8‬ומעלה ושל אנשים עם‬
‫יכולות גופניות‪ ,‬חושיות או שכליות מוגבלות‪ ,‬או היעדר ניסיון וידע‪ ,‬רק אם הם‬
‫נמצאים תחת השגחה או קיבלו הוראות בנוגע לשימוש במכשיר החשמלי בצורה‬
‫בטוחה ומבינים את הסכנות הכרוכות בשימוש שלא על פי ההנחיות‪ .‬אין לאפשר‬
‫לילדים לשחק עם המכשיר‪ .‬אין לאפשר לילדים לנקות או לתחזק את המכשיר‬
‫ללא השגחה‪.‬‬
‫ודא כי מתח החשמל‪ ,‬התדר והזרם זהים לאלה המצוינים במפרטי המוצר‪.‬‬
‫חבר כהלכה את תקע החשמל לשקע בקיר‪ .‬אל תשתמש במתאם שקע‪ ,‬בכבל‬
‫מאריך או בשנאי חשמלי‪.‬‬
‫אל תתלה את כבל החשמל על חפץ ממתכת‪ ,‬אל תתחוב את כבל החשמל בין‬
‫עצמים או מאחורי המיקרוגל‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬אם הדלת או אטמי הדלת ניזוקו‪ ,‬אין להפעיל את המכשיר עד שיתוקן‬
‫על‪-‬ידי איש מקצוע מוסמך‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4/27/2016 2:03:50 PM‬‬
‫‪ME732K_SLI_DE68-03993L-03_HE.indd 3‬‬
‫עברית‬
‫אזהרה‪ :‬כל אדם שאינו איש מקצוע מוסמך מסתכן בבואו לבצע פעולת תיקון או‬
‫תחזוקה הכרוכה בהסרת המכסה המגן מפני חשיפה לאנרגיית מיקרוגל‪.‬‬
‫במהלך מצב ניקוי‪ ,‬המשטחים עלולים להתחמם יותר מהרגיל ויש להרחיק ילדים‬
‫מן המכשיר (בדגם עם פונקציית הניקוי בלבד)‬
‫אזהרה‪ :‬ודא כי המכשיר כבוי לפני החלפת הנורה כדי להימנע מאפשרות של‬
‫התחשמלות‪.‬‬
‫לפני הניקוי יש לנגב נוזלים שנשפכו‪ ,‬וכלים המצוינים במדריך הניקוי יכולים‬
‫להישאר במיקרוגל במהלך הניקוי‪( .‬דגם עם פונקציית ניקוי בלבד)‬
‫אזהרה‪ :‬אין לחמם נוזלים וסוגי מזון אחרים במיכלים אטומים מאחר שהם‬
‫עלולים להתפוצץ‪.‬‬
‫יש להקפיד למקם את המכשיר כך שניתן יהיה בקלות לנתקו מהחשמל לאחר‬
‫ההתקנה‪ .‬הניתוק יכול להתבצע באמצעות תקע נגיש או באמצעות התקנת‬
‫מפסק בחיווט הקבוע בהתאם לכללי החיווט‪( .‬דגם מובנה בלבד‪).‬‬
‫אזהרה‪ :‬חלקים נגישים עלולים להתחמם במהלך השימוש‪ .‬יש להרחיק ילדים‬
‫קטנים כדי למנוע כוויות‪.‬‬
‫אם כבל החשמל ניזוק‪ ,‬יש להחליפו אצל היצרן‪ ,‬סוכן השירות או אדם אחר‬
‫המוסמך לכך כדי למנוע סכנה‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬בעת חימום משקאות במיקרוגל‪ ,‬נקודת הרתיחה עלולה להתאחר‬
‫ולהתרחש לאחר הוצאת המיכל מהמכשיר‪ ,‬לכן יש לנקוט משנה זהירות בעת‬
‫טיפול במיכל; כדי למנוע מצב זה יש להמתין תמיד ‪ 20‬שניות לפחות לאחר כיבוי‬
‫המיקרוגל כדי שהטמפרטורה תוכל להתאזן‪ .‬ערבב את המשקה במהלך החימום‪,‬‬
‫אם יש בכך צורך‪ ,‬ותמיד ערבב לאחר החימום‪.‬‬
‫במקרה של כוויה‪ ,‬פעל בהתאם להוראות העזרה הראשונה הבאות‪:‬‬
‫• טבול את האזור שנכווה במים קרים למשך ‪ 10‬דקות לפחות‪.‬‬
‫• חבוש בתחבושת נקייה ויבשה‪.‬‬
‫• אל תמרח על האזור קרם‪ ,‬שמן או תחליב כלשהו‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬כאשר המכשיר מופעל במצב משולב‪ ,‬השימוש בו על‪-‬ידי ילדים ייעשה‬
‫אך ורק בהשגחת מבוגר וזאת בשל הטמפרטורות המופקות‪.‬‬
‫הטמפרטורה של משטחים נגישים עלולה להיות גבוהה כשאר המכשיר פועל‪.‬‬
‫הדלת של המשטח החיצוני עלולה להתחמם כאשר המכשיר פועל‪.‬‬
‫זהירות‬
‫במהלך השימוש המכשיר מתחמם‪ .‬יש להיזהר ולהימנע מנגיעה ברכיבי המכשיר‬
‫החמים‪.‬‬
‫השתמש רק בכלים המתאימים לשימוש בתנורי מיקרוגל; אל תשתמש במיכלי‬
‫מתכת‪ ,‬צלחות וכלי הגשה עם עיטורי זהב או כסף‪ ,‬שיפודים‪ ,‬מזלגות וכדומה‪.‬‬
‫הסר חוטי קשירה ממתכת משקיות נייר או פלסטיק‪.‬‬
‫הסיבה‪ :‬עלול להיווצר ניצוץ חשמלי שיכול לגרום נזק למיקרוגל‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬יש לערבב או לנער את תוכנם של בקבוקים וצנצנות מזון תינוקות וכן‬
‫לבדוק את הטמפרטורה לפני ההאכלה‪ ,‬כדי להימנע מכוויות;‬
‫המכשיר אינו מיועד לשימוש של אנשים (לרבות ילדים) בעלי מוגבלות גופנית‪,‬‬
‫חושית או שכלית‪ ,‬או שאין להם די ניסיון או ידע‪ ,‬אלא אם הם נמצאים תחת‬
‫פיקוח של אדם שאחראי לבטיחותם‪ ,‬או שקיבלו ממנו הוראות שימוש עבור‬
‫המכשיר החשמלי‪.‬‬
‫בעת חימום מזון במיכלי פלסטיק או נייר‪ ,‬יש להשגיח על המיקרוגל בשל‬
‫אפשרות הצתה;‬
‫אל תשתמש בתנור המיקרוגל כדי לייבש ניירות או בגדים‪.‬‬
‫יש להציב את המיקרוגל בכיוון ובגובה נכונים שיאפשרו גישה קלה לחלל‬
‫המכשיר וללוח הבקרה‪.‬‬
‫חמם כמויות קטנות של מזון למשך פרקי זמן קצרים כדי למנוע חימום יתר‬
‫ושריפת מזון‪.‬‬
‫לפני שימוש במיקרוגל בפעם הראשונה‪ ,‬יש להפעיל אותו במשך ‪ 10‬דקות עם‬
‫כלי מלא במים ורק לאחר מכן להשתמש בו‪.‬‬
‫אם הבחנת בעשן‪ ,‬כבה את המכשיר או נתק אותו מהחשמל ושמור שהדלת‬
‫תישאר סגורה כדי לחנוק להבות‪ ,‬אם ישנן;‬
‫יש להציב את תנור המיקרוגל כך שתקע החשמל יהיה נגיש‪ .‬אם המיקרוגל מפיק‬
‫רעש מוזר‪ ,‬ריח שרוף‪ ,‬או שנפלט ממנו עשן‪ ,‬נתק מייד את התקע מהחשמל‬
‫ופנה אל מרכז השירות הקרוב‪.‬‬
‫יש לנקות בקביעות את המיקרוגל ולהסיר את כל שאריות המזון שנותרו בו;‬
‫‪4‬‬
‫‪4/27/2016 2:03:52 PM‬‬
‫‪ME732K_SLI_DE68-03993L-03_HE.indd 4‬‬
‫התקנת תנור המיקרוגל‬
‫אל תטבול את כבל החשמל או את תקע החשמל במים והרחק את כבל החשמל‬
‫ממקור חום‪.‬‬
‫הנח את המיקרוגל על משטח שטוח ויציב ‪ 85‬ס"מ מעל הרצפה‪ .‬המשטח אמור להיות חזק דיו כדי לשאת בבטחה את‬
‫משקל המיקרוגל‪.‬‬
‫אין לחמם בתנור המיקרוגל ביצים בקליפתן וביצים קשות שלמות כיוון שהן‬
‫עלולות להתפוצץ‪ ,‬גם לאחר תום החימום במיקרוגל; כמו כן‪ ,‬אין לחמם‬
‫בקבוקים‪ ,‬צנצנות או מיכלים אטומים או סגורים בואקום‪ ,‬אגוזים בקליפתם‪,‬‬
‫עגבניות שלמות וכדומה‪.‬‬
‫‪ .1‬בעת התקנת המיקרוגל‪ ,‬ודא כי למכשיר יש מרווח אוורור הולם של‬
‫‪ 10‬ס"מ לפחות מאחור ומהצדדים ו‪-‬‏‪ 20‬ס"מ מעליו‪.‬‬
‫‪ 10‬ס"מ מאחור‬
‫‪ 20‬ס"מ מעל‬
‫עברית‬
‫אל תכסה את פתחי האוורור בבד או בנייר‪ .‬הם עשויים להתלקח מאחר שאוויר‬
‫חם נפלט מהמכשיר‪ .‬כמו כן‪ ,‬המיקרוגל עלול להתחמם יתר על המידה ולכבות‬
‫את עצמו באופן אוטומטי‪ ,‬ויישאר כבוי עד שיתקרר במידה מספקת‪.‬‬
‫‪ 10‬ס"מ מכל צד‬
‫‪ 85‬ס"מ מעל‬
‫לגובה הרצפה‬
‫‪ .2‬הסר וסלק את כל חומרי האריזה מתוך המיקרוגל‪.‬‬
‫הרכב את הטבעת עם הגלגלים ואת הצלחת המסתובבת‪.‬‬
‫ודא שהצלחת מסתובבת בחופשיות‪.‬‬
‫השתמש תמיד בכפפות מטבח בעת הוצאת תבשיל מהמיקרוגל למניעת סכנת‬
‫כוויות‪.‬‬
‫אל תיגע ברכיבים החמים או בדפנות הפנימיים של המיקרוגל עד שהמכשיר‬
‫יתקרר‪.‬‬
‫‪ .3‬יש להציב את תנור המיקרוגל כך שתקע החשמל יהיה נגיש‪.‬‬
‫ערבב נוזלים באמצע החימום או בתום החימום‪ ,‬והמתן לפחות ‪ 20‬שניות לאחר‬
‫החימום לפני צריכה‪ ,‬למניעת התפרצות נוזל רותח‪.‬‬
‫אם כבל החשמל ניזוק‪ ,‬יש להחליפו בכבל או במכלול מיוחד הזמין מהיצרן או מסוכן שירות‪.‬‬
‫למען בטיחותך‪ ,‬חבר את הכבל לשקע ‪ AC‬מוארק של ‪ 230‬וולט‪ 50 ,‬הרץ‪ ,‬בעל ‪ 3‬פינים‪ .‬אם כבל החשמל של‬
‫המיקרוגל ניזוק‪ ,‬יש להחליפו בכבל מיוחד‪.‬‬
‫בזמן פתיחת הדלת עמוד במרחק של כ‪-‬‏‪ 1/2‬מטר מהמכשיר בשל אוויר חם או‬
‫אדים הנפלטים מהמכשיר ועלולים לגרום לכוויות‪.‬‬
‫אל תתקין את המיקרוגל בסביבה לחה או סמוך למקורות פולטי חום כמו תנור אפייה או רדיאטור‪ .‬יש לפעול‬
‫בהתאם למפרטי אספקת החשמל של המיקרוגל ולהשתמש‪ ,‬במידת הצורך‪ ,‬בכבל מאריך התואם לתקן כבל‬
‫החשמל המסופק עם המיקרוגל‪ .‬לפני הפעלת תנור המיקרוגל בפעם הראשונה‪ ,‬נגב את פנים המכשיר ואת אטמי‬
‫הדלת במטלית לחה‪.‬‬
‫אל תפעיל את תנור המיקרוגל כשהוא ריק‪ .‬תנור המיקרוגל ייכבה באופן‬
‫אוטומטי למשך ‪ 30‬שניות למטרות בטיחות‪ .‬אנו ממליצים להניח כוס מים בתוך‬
‫המיקרוגל בכל עת כדי לקלוט אנרגיית מיקרוגל במקרה שתנור המיקרוגל יתחיל‬
‫לפעול בשוגג‪.‬‬
‫אל תשתמש בחומרי ניקוי גסים ושורטים או בכריות קרצוף מברזל לניקוי דלת‬
‫הזכוכית של המיקרוגל מאחר שהם עלולים לשרוט את המשטח וכתוצאה מכך‬
‫אף לנפץ את הזכוכית‪.‬‬
‫התקן את המיקרוגל בהתאם למרווחים המצוינים במדריך זה (ראה 'התקנת‬
‫המיקרוגל')‬
‫יש להיזהר בעת חיבור מכשירים חשמליים אחרים לשקעים בקרבת המיקרוגל‪.‬‬
‫חברת ‪ Samsung‬תגבה דמי תיקון בגין החלפת אביזרים או תיקון פגמים חיצוניים אם הנזק שנגרם ליחידה ו‪/‬או הנזק‬
‫שנגרם לאביזר או אובדן האביזר נגרם על ‪ -‬ידי הצרכן‪ .‬הפריטים הנכללים בתנאי זה הם‪:‬‬
‫(א) מקרים של פגיעה‪ ,‬שריטה או שבר של הדלת‪ ,‬הידית‪ ,‬הלוח החיצוני או לוח הבקרה‪.‬‬
‫(ב) מקרים של היעדר או שבר של המגש‪ ,‬הטבעת עם הגלגלים‪ ,‬התושבת או רשת המתכת‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4/27/2016 2:03:53 PM‬‬
‫‪ME732K_SLI_DE68-03993L-03_HE.indd 5‬‬
‫עברית‬
‫ניקוי תנור המיקרוגל‬
‫אחסון ותיקון של תנור המיקרוגל‬
‫יש לנקות בקביעות את החלקים הבאים בתנור המיקרוגל כדי למנוע הצטברות של שומן וחלקיקי מזון‪:‬‬
‫• משטחים פנימיים וחיצוניים‬
‫• דלת ואטמי הדלת‬
‫• צלחת מסתובבת וטבעת עם גלגלים‬
‫לפני אחסון תנור המיקרוגל או מסירתו לתיקון יש לנקוט מספר אמצעי בטיחות‪.‬‬
‫אין להשתמש במיקרוגל אם נגרם נזק לדלת או לאטמי הדלת‪:‬‬
‫• ציר שבור‬
‫• אטמים בלויים‬
‫• מסגרת המיקרוגל מעוותת או כפופה‬
‫רק טכנאי שירות מוסמך לתיקון מיקרוגל רשאי לבצע תיקונים במכשיר‬
‫ודא תמיד כי אטמי הדלת נקיים וכי הדלת נסגרת כהלכה‪.‬‬
‫אי שמירה על ניקיון המכשיר עלולה להוביל להרס המשטח‪ ,‬דבר שעשוי להשפיע לרעה על משך חיי המכשיר ואף‬
‫לגרום לסכנה‪.‬‬
‫לעולם אל תסיר את המסגרת החיצונית מהמיקרוגל‪ .‬אם המיקרוגל פגום וזקוק לתיקון או אם יש לך ספק לגבי‬
‫מצבו‪:‬‬
‫‪ .1‬נקה את המשטחים החיצוניים באמצעות מטלית רכה ומי סבון פושרים‪ .‬שטוף וייבש‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ .2‬הסר נוזלים שניתזו או כתמים מהמשטחים הפנימיים או מהטבעת עם הגלגלים באמצעות מטלית טבולה במי‬
‫סבון‪ .‬שטוף וייבש‪.‬‬
‫נתק את המכשיר מהשקע בקיר‬
‫פנה למרכז שירות לאחר מכירה הקרוב ביותר‬
‫אם ברצונך לאחסן את המיקרוגל באופן זמני‪ ,‬בחר מקום יבש ונקי מאבק‪.‬‬
‫הסיבה ‪ :‬אבק ולחות עלולים לגרום נזק לרכיבי המיקרוגל‪.‬‬
‫‪ .3‬כדי לרכך שאריות מזון שהתקשו ולהסיר ריחות לא נעימים‪ ,‬הנח כוס מיץ לימון מדולל על הצלחת המסתובבת‬
‫וחמם למשך ‪ 10‬דקות בדרגת עוצמה מרבית‪.‬‬
‫תנור מיקרוגל זה אינו מיועד לשימוש מסחרי‪.‬‬
‫‪ .4‬בעת הצורך‪ ,‬שטוף את הצלחת הבטוחה לשימוש במדיח כלים‪.‬‬
‫אל תשפוך מים על פתחי האוורור‪ .‬לעולם אל תשתמש בחומרי ניקוי שורטים או בחומרים כימיים ממסים‪ .‬היזהר‬
‫במיוחד בעת ניקוי אטמי הדלת כדי למנוע מחלקיקים‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫להצטבר‬
‫להפריע לדלת להיסגר כהלכה‬
‫‪6‬‬
‫‪4/27/2016 2:03:54 PM‬‬
‫‪ME732K_SLI_DE68-03993L-03_HE.indd 6‬‬
‫המיקרוגל וחלקיו‬
‫תוכן‬
‫המיקרוגל וחלקיו‪7........................................................................................................................................................‬‬
‫‪4‬‬
‫לוח הבקרה (‪8............................................................................................................................................)ME731K‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫לוח הבקרה (‪ME732K‬‏‪8..........................................................................................................................)ME733K ,‬‬
‫עברית‬
‫אביזרים‪9.....................................................................................................................................................................‬‬
‫קביעת משך הזמן‪9......................................................................................................................................................‬‬
‫בישול‪/‬חימום של מזון מוכן‪10.........................................................................................................................................‬‬
‫דרגות עוצמה‪10.............................................................................................................................................................‬‬
‫עצירת הבישול‪10...........................................................................................................................................................‬‬
‫קביעת משך זמן הבישול‪11............................................................................................................................................‬‬
‫הגדרת מצב חיסכון באנרגיה ‪11.....................................................................................................................................‬‬
‫‪10‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫שימוש בתכונה חימום‪/‬בישול מהיר‪11............................................................................................................................‬‬
‫‪11‬‬
‫שימוש בתכונת הפשרה מהירה אוטומטית‪12................................................................................................................‬‬
‫‪ .1‬דלת‬
‫‪ .6‬צלחת מסתובבת‬
‫‪ .2‬פתחי אוורור‬
‫‪ .7‬תושבת‬
‫‪ .3‬תאורה פנימית‬
‫‪ .8‬טבעת עם גלגלים‬
‫‪ .4‬תצוגה‬
‫‪ .9‬פתחי נעילת בטיחות‬
‫‪ .5‬תפסי הדלת‬
‫‪ .10‬לחצן לפתיחת דלת‬
‫‪5‬‬
‫הגדרות חימום‪/‬בישול מהיר‪12.......................................................................................................................................‬‬
‫הגדרות הפשרה מהירה אוטומטית‪13............................................................................................................................‬‬
‫בישול רב‪-‬שלבי‪13..........................................................................................................................................................‬‬
‫כלים המתאימים לבישול במיקרוגל‪14............................................................................................................................‬‬
‫מה לעשות במקרה של התלבטות או בעיה‪15................................................................................................................‬‬
‫‪ .11‬לוח בקרה‬
‫מפרטים טכניים‪16.........................................................................................................................................................‬‬
‫‪7‬‬
‫‪4/27/2016 2:03:54 PM‬‬
‫‪ME732K_SLI_DE68-03993L-03_HE.indd 7‬‬
‫לוח הבקרה (‪ME732K‬‏‪)ME733K ,‬‬
‫לוח הבקרה (‪)ME731K‬‬
‫‪1‬‬
‫עברית‬
‫‪1‬‬
‫‪7‬‬
‫‪2‬‬
‫‪7‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3‬‬
‫‪8‬‬
‫‪4‬‬
‫‪9‬‬
‫‪4‬‬
‫‪9‬‬
‫‪5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ .1‬תצוגה‬
‫‪6‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ .6‬לחצן עצירה‪/‬ביטול‬
‫‪ .1‬תצוגה‬
‫‪ .2‬בורר מצב הפשרה מהירה אוטומטית‬
‫‪ .7‬בורר משקל‬
‫‪ .2‬בורר מצב הפשרה מהירה אוטומטית‬
‫‪ .7‬בורר משקל‬
‫‪ .3‬בורר מצב חימום אוכל מוכן‪/‬בישול אוטומטיים‬
‫‪ .8‬כיוון שעון‬
‫‪ .3‬בורר מצב חימום אוכל מוכן‪/‬בישול אוטומטיים‬
‫‪ .8‬כיוון שעון‬
‫‪ .4‬לחצן מצב מיקרוגל‬
‫‪ .9‬לחצן‏ ‪30+‬ש'‬
‫‪ .4‬לחצן מצב מיקרוגל‬
‫‪ .9‬לחצן‏ ‪30+‬ש'‬
‫‪ .5‬לחצן קביעת זמן‬
‫‪ .10‬לחצן הפעלה‬
‫‪ .5‬לחצן קביעת זמן‬
‫‪ .10‬לחצן הפעלה‬
‫‪ .11‬לחצן חיסכון באנרגיה‬
‫‪ .6‬לחצן עצירה‪/‬ביטול‬
‫‪ .11‬לחצן חיסכון באנרגיה‬
‫‪8‬‬
‫‪4/27/2016 2:03:54 PM‬‬
‫‪ME732K_SLI_DE68-03993L-03_HE.indd 8‬‬
‫בהתאם לדגם שרכשת‪ ,‬יסופקו לך כמה אביזרים שבהם ניתן להשתמש במגוון דרכים‪.‬‬
‫תנור המיקרוגל כולל שעון פנימי‪ .‬כאשר המכשיר מחובר לחשמל‪ ,‬השעה "‪"0:‬‏‪ "88:88" ,‬או "‪ "12:00‬מוצגת‬
‫אוטומטית‪.‬‬
‫כוון את השעה הנוכחית‪ .‬ניתן להציג את השעה בתצורה של ‪ 24‬או ‪ 12‬שעות‪ .‬עליך לכוון את השעון‪:‬‬
‫• בעת התקנת תנור המיקרוגל בפעם הראשונה‬
‫• לאחר הפסקת חשמל‬
‫‪ .1‬תושבת‪ ,‬כבר מותקנת על ציר המנוע בבסיס המיקרוגל‪.‬‬
‫מטרה ‪:‬‬
‫התושבת מחזיקה ומסובבת את הצלחת המסתובבת‪.‬‬
‫אל תשכח לכוון מחדש את השעון במעבר לשעון קיץ ולשעון חורף‪.‬‬
‫‪ .2‬טבעת עם גלגלים‪ ,‬יש להניחה במרכז המיקרוגל‪.‬‬
‫מטרה ‪:‬‬
‫‪ .1‬להצגת השעה בתצורה של‪...‬‬
‫‪ 24‬שעות‬
‫‪ 12‬שעות‬
‫לחץ על הלחצן ‪( Clock‬שעון) ( ) פעם אחת או פעמיים‪.‬‬
‫הטבעת עם הגלגלים תומכת בצלחת המסתובבת‪.‬‬
‫‪ .3‬צלחת מסתובבת‪ ,‬יש להניחה על הטבעת עם הגלגלים כשהמרכז מולבש על‬
‫התושבת‪.‬‬
‫מטרה ‪:‬‬
‫עברית‬
‫אביזרים‬
‫קביעת משך הזמן‬
‫‪ .2‬כוון את השעה עם לחצן השעות ‪ h‬ואת הדקות עם לחצן הדקות ‪.min‬‬
‫הצלחת המסתובבת משמשת כמשטח הבישול העיקרי; ניתן‬
‫להסירה בקלות לצורך ניקוי‪.‬‬
‫אל תפעיל את המיקרוגל ללא הטבעת עם הגלגלים והצלחת המסתובבת‪.‬‬
‫‪ .3‬לאחר שתסיים לכוון את השעה‪ ,‬לחץ שוב על הלחצן ‪( Clock‬שעון) ( )‬
‫והשעון יתחיל לפעול‪.‬‬
‫תוצאה‪:‬‬
‫השעה מוצגת כל זמן שלא משתמשים בתנור המיקרוגל‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪4/27/2016 2:03:55 PM‬‬
‫‪ME732K_SLI_DE68-03993L-03_HE.indd 9‬‬
‫בישול‪/‬חימום של מזון מוכן‬
‫דרגות עוצמה‬
‫סעיף זה מסביר כיצד לבשל או לחמם מזון מוכן‪.‬‬
‫בדוק תמיד את הגדרות תוכנית הבישול לפני השארת המיקרוגל ללא השגחה‪.‬‬
‫ראשית‪ ,‬הנח את המזון במרכז הצלחת המסתובבת וסגור את הדלת‪.‬‬
‫‪ .1‬לחץ על לחצן ‪( Power Level‬דרגת עוצמה) (‬
‫עברית‬
‫תוצאה‪:‬‬
‫ניתן לבחור בדרגת העוצמה הרצויה מתוך האפשרויות הבאות‪.‬‬
‫דרגת עוצמה‬
‫)‪.‬‬
‫יוצג החיווי ‪‎800 W‬‏ (‪ 800‬וואט‪ ,‬חיווי העוצמה המרבי)‪:‬‬
‫בחר את דרגת העוצמה המתאימה על‪-‬ידי לחיצות חוזרות‬
‫על לחצן ‪( Power Level‬דרגת עוצמה) ( ) עד להצגת‬
‫העוצמה הרצויה‪ .‬עיין בטבלת דרגות העוצמה בעמוד הבא‪.‬‬
‫‪ .2‬קבע את משך הבישול על‪-‬ידי לחיצה על לחצן ‪‎10 min‬‏ (‪ 10‬דקות)‪,‬‬
‫‪( 1‎min‬דקה אחת) ו‪‎10 s-‬‏ (‪ 10‬שניות)‪.‬‬
‫‪ .3‬לחץ על לחצן ‪( Start‬הפעלה) (‬
‫תוצאה‪:‬‬
‫)‪.‬‬
‫הספק‬
‫גבוהה‬
‫‪ 800‬ואט‬
‫בינונית‪-‬גבוהה‬
‫‪ 600‬ואט‬
‫בינונית‬
‫‪ 450‬ואט‬
‫בינונית‪-‬נמוכה‬
‫‪ 300‬ואט‬
‫הפשרה ( )‬
‫‪ 180‬ואט‬
‫נמוכה‬
‫‪ 100‬ואט‬
‫אם בחרת דרגת עוצמה גבוהה‪ ,‬יש לקצר את משך זמן הבישול‪.‬‬
‫התאורה הפנימית נדלקת והצלחת מתחילה להסתובב‪.‬‬
‫הבישול מתחיל‪ ,‬וכשהוא מסתיים המיקרוגל משמיע ארבעה‬
‫צפצופים‪.‬‬
‫אם בחרת דרגת עוצמה נמוכה‪ ,‬יש להאריך את משך זמן הבישול‪.‬‬
‫עצירת הבישול‬
‫לעולם אל תפעיל את המיקרוגל כשהוא ריק‪.‬‬
‫ניתן לעצור את הבישול בכל עת כדי לבדוק את מצב המזון‪.‬‬
‫‪ .1‬לעצירה זמנית;‬
‫פתח את הדלת‪.‬‬
‫תוצאה ‪:‬‬
‫הבישול נעצר אוטומטית‪ .‬לחידוש פעולת הבישול‪ ,‬סגור את‬
‫הדלת ולחץ שוב על לחצן ‪( Start‬הפעלה) ( )‪.‬‬
‫‪ .2‬לעצירה סופית;‬
‫לחץ על לחצן ‪( Stop‬עצירה) (‬
‫תוצאה ‪:‬‬
‫)‪.‬‬
‫הבישול מסתיים‪.‬‬
‫אם ברצונך לבטל את הגדרות התוכנית‪ ,‬לחץ שוב על לחצן‬
‫‪( Stop‬עצירה) ( )‪.‬‬
‫ניתן לבטל בקלות את כל ההגדרות לפני תחילת הבישול על‪-‬ידי לחיצה על לחצן ‪( Stop‬עצירה) (‬
‫)‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪4/27/2016 2:03:56 PM‬‬
‫‪ME732K_SLI_DE68-03993L-03_HE.indd 10‬‬
‫קביעת משך זמן הבישול‬
‫שימוש בתכונה חימום‪/‬בישול מהיר‬
‫ניתן להאריך את זמן הבישול על‪-‬ידי לחיצות חוזרות על לחצן ‪+30s‬‏ (‪30+‬ש')‪ .‬כל לחיצה תוסיף ‪ 30‬שניות לתוכנית‬
‫המקורית‪.‬‬
‫עם תכונת 'חימום מהיר'‪ ,‬זמן הבישול נקבע באופן אוטומטי‪ .‬ניתן לשנות את מספר המנות על‪-‬ידי לחיצה מספר פעמים‬
‫על אחד מלחצני החימום המהיר בהתאם לסוג המזון ולכמות הרצויה‪.‬‬
‫ראשית‪ ,‬הנח את המזון במרכז הצלחת המסתובבת וסגור את הדלת‪.‬‬
‫‪ .1‬לחץ על לחצן ‪+30s‬‏ (‪30+‬ש') פעם אחת כדי להוסיף ‪ 30‬שניות למשך הבישול‪.‬‬
‫תוצאה‪:‬‬
‫‪ .2‬לחץ על לחצן ‪( Start‬הפעלה) (‬
‫)‪.‬‬
‫לדוגמה‪:‬‬
‫הגדרת מצב חיסכון באנרגיה‬
‫לחץ על לחצן ‪( Start‬הפעלה) (‬
‫הבישול‪ .‬כשהוא מסתיים‪:‬‬
‫‪ )1‬המיקרוגל מצפצף ארבע פעמים‪.‬‬
‫‪ )2‬כתזכורת לסיום הבישול יישמע צפצוף שלוש פעמים‪( .‬אחד בכל דקה)‬
‫‪ )3‬השעה הנוכחית תחזור להיות מוצגת‪.‬‬
‫) כדי להתחיל את פעולת‬
‫עברית‬
‫‪ .1‬לחץ על אחד מלחצני ‪( Instant Reheat/Cook‬חימום‪/‬בישול מהיר)‪ ,‬כמה פעמים‬
‫שתרצה‪ ,‬בהתאם לסוג ולכמות הרצויים‪.‬‬
‫לחץ פעם אחת על לחצן ‪( Drinks‬משקאות) לחימום ספל אחד של קפה‪ .‬עיין בטבלה המופיעה בעמוד‬
‫הנגדי‪.‬‬
‫השתמש רק בכלים הבטוחים לשימוש במיקרוגל‪.‬‬
‫למיקרוגל יש מצב חיסכון באנרגיה‪ .‬תכונה זו מאפשרת חיסכון בחשמל כאשר המיקרוגל‬
‫אינו בשימוש‪.‬‬
‫• לחץ על הלחצן ‪( Energy Save‬חיסכון באנרגיה) ( )‪.‬‬
‫• לביטול מצב חיסכון באנרגיה‪ ,‬פתח את הדלת או לחץ על לחצן כלשהו‪ .‬המיקרוגל‬
‫מוכן לשימוש‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪4/27/2016 2:03:56 PM‬‬
‫‪ME732K_SLI_DE68-03993L-03_HE.indd 11‬‬
‫הגדרות חימום‪/‬בישול מהיר‬
‫שימוש בתכונת הפשרה מהירה אוטומטית‬
‫הטבלה הבאה מציגה את התוכניות השונות לחימום מהיר‪ ,‬כמויות‪ ,‬משך הזמן והמלצות לכל סוג מזון‪.‬‬
‫תכונת הפשרה מהירה אוטומטית מאפשרת לך להפשיר בשר‪ ,‬עוף‪ ,‬דגים או פירות‪.‬‬
‫זמן ההפשרה ודרגת העוצמה מוגדרים באופן אוטומטי‪ .‬עליך רק לבחור את התוכנית ואת המשקל‪.‬‬
‫מזון‪/‬לחצן‬
‫גודל מנה‬
‫זמן‬
‫השהייה‬
‫המלצות‬
‫עברית‬
‫‪ .1‬ארוחות מוכנות‬
‫‪ 300-350‬גר'‬
‫‪ 400-450‬גר'‬
‫‪ 3‬דקות‬
‫השתמש בצלחת חרסינה או קרמיקה וכסה‬
‫אותה בניילון נצמד המתאים לשימוש במיקרוגל‪.‬‬
‫תוכנית זו מתאימה לארוחות הכוללות ‪3‬‬
‫מרכיבים (לדוגמה‪ ,‬בשר עם רוטב‪ ,‬ירקות‬
‫ותוספת כגון תפוחי אדמה‪ ,‬אורז או פסטה)‪.‬‬
‫‪ .2‬ארוחות מוכנות מהמקפיא‬
‫‪ 300-350‬גר'‬
‫‪ 400-450‬גר'‬
‫‪ 4‬דקות‬
‫קח ארוחה מוכנה מהמקפיא ובדוק אם המוצר‬
‫מתאים להפשרה וחימום במיקרוגל‪ .‬נקב את‬
‫עטיפת הארוחה המוכנה‪ .‬הנח את המוצר במרכז‬
‫המכשיר‪ .‬תוכנית זו מתאימה לארוחות מוכנות‬
‫מהמקפיא הכוללות ‪ 3‬מרכיבים (לדוגמה‪ ,‬בשר‬
‫עם רוטב‪ ,‬ירקות ותוספת כגון תפוחי אדמה‪,‬‬
‫אורז או פסטה)‪.‬‬
‫‪ .3‬משקאות‬
‫(קפה‪ ,‬חלב‪ ,‬תה‪ ,‬מים בטמפרטורת החדר)‬
‫‪ 150‬מ"ל‬
‫(כוס אחת)‬
‫‪ 250‬מ"ל‬
‫(ספל אחד)‬
‫השתמש רק בכלים הבטוחים לשימוש במיקרוגל‪.‬‬
‫ראשית‪ ,‬הנח את המזון הקפוא במרכז הצלחת המסתובבת וסגור את הדלת‪.‬‬
‫‪ .1‬לחץ על לחצן ‪( Rapid Defrost‬הפשרה מהירה) (‬
‫תוצאה ‪:‬‬
‫)‪.‬‬
‫החיווי הבא יוצג‪:‬‬
‫לחץ פעם אחת או יותר על לחצן ‪( Rapid Defrost‬הפשרה מהירה) (‬
‫להפשיר‪ .‬עיין בטבלה המופיעה בעמוד הנגדי לקבלת מידע נוסף‪.‬‬
‫) בהתאם לסוג המזון שברצונך‬
‫‪ .2‬בחר את משקל המזון על‪-‬ידי לחיצה על לחצן ‪‎100 g‬‏ (‪ 100‬גר')‪.‬‬
‫המשקל המרבי הניתן להגדרה הוא ‪ 1500‬גרם‪.‬‬
‫‪ .3‬לחץ על לחצן ‪( Start‬הפעלה) (‬
‫‪ 1-2‬דקות שפוך לספל חרסינה או קרמיקה וחמם ללא‬
‫כיסוי‪.‬‬
‫הנח את הכוס (‪ 150‬מ"ל) או הספל (‪ 250‬מ"ל)‬
‫במרכז הצלחת המסתובבת‪.‬‬
‫ערבב בזהירות לפני ואחרי זמן ההשהייה‪.‬‬
‫תוצאה‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫)‪.‬‬
‫ההפשרה מתחילה‪.‬‬
‫המיקרוגל משמיע צפצוף באמצע תוכנית ההפשרה כדי‬
‫להזכיר לך להפוך את המזון‪.‬‬
‫לחץ שוב על לחצן ‪( Start‬הפעלה) ( ) כדי לסיים את תהליך ההפשרה‪.‬‬
‫ניתן להפשיר מזון גם באופן ידני‪ .‬לשם כך‪ ,‬בחר בפונקציית בישול‪/‬חימום של מזון מוכן עם דרגת עוצמה של‬
‫‪‎180 W‬‏ (‪ 180‬וואט)‪ .‬עיין בסעיף "בישול‪/‬חימום של מזון מוכן" בעמוד ‪ 10‬למידע נוסף‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫‪4/27/2016 2:03:57 PM‬‬
‫‪ME732K_SLI_DE68-03993L-03_HE.indd 12‬‬
‫הגדרות הפשרה מהירה אוטומטית‬
‫בישול רב‪-‬שלבי‬
‫הטבלה הבאה מציגה את התוכניות השונות להפשרה מהירה אוטומטית‪ ,‬כמויות‪ ,‬משך הזמן והמלצות לכל סוג מזון‪.‬‬
‫הסר את כל חומרי האריזה לפני ההפשרה‪ .‬הנח בשר‪ ,‬עוף‪ ,‬דגים ופירות על צלחת חרסינה או קרמיקה‪.‬‬
‫ניתן לתכנת את המיקרוגל לבשל מזון בתהליך הכולל עד שלושה שלבים‪.‬‬
‫‪ .1‬בשר‬
‫‪ 200-1500‬גר' ‪ 20-90‬דקות עטוף את הקצוות ברדיד אלומיניום‪ .‬הפוך את הבשר לצד השני‪ ,‬לאחר‬
‫שהמיקרוגל יצפצף‪.‬‬
‫התוכנית מתאימה לבקר‪ ,‬טלה‪ ,‬בשר לבן‪ ,‬סטייקים‪ ,‬צלעות ובשר טחון‪.‬‬
‫‪ .2‬עוף‬
‫‪ 200-1500‬גר' ‪ 20-90‬דקות עטוף את קצוות הרגליים והכנפיים ברדיד אלומיניום‪ .‬הפוך את העוף לצד‬
‫השני‪ ,‬לאחר שהמיקרוגל יצפצף‪ .‬התוכנית מתאימה לעוף שלם וכן לחלקי‬
‫עוף‪.‬‬
‫‪ .3‬דגים‬
‫‪ 200-1500‬גר' ‪ 20-80‬דקות עטוף את זנב הדג השלם ברדיד אלומיניום‪ .‬הפוך את הדג לצד השני‪ ,‬לאחר‬
‫שהמיקרוגל יצפצף‪ .‬התוכנית מתאימה לדג שלם וכן לנתחי פילה דג‪.‬‬
‫‪ .4‬פירות‬
‫‪ 5-20‬דקות‬
‫המלצות‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הפשרה‬
‫שלב בישול ‪1‬‬
‫שלב בישול ‪2‬‬
‫עברית‬
‫קוד‪/‬מזון‬
‫גודל מנה‬
‫‪ 100-600‬גר'‬
‫זמן השהייה‬
‫לדוגמה‪:‬‬
‫ברצונך להפשיר מזון ולבשל אותו מבלי שתצטרך לכוון מחדש את המיקרוגל לאחר כל שלב‪ .‬באופן זה‬
‫ניתן להפשיר ולבשל מנת דג במשקל ‪ 500‬גר' בשלושה שלבים‪:‬‬
‫ניתן להגדיר בין שניים לשלושה שלבים בבישול רב‪-‬שלבי‪.‬‬
‫כאשר מגדירים שלושה שלבים‪ ,‬הראשון מביניהם חייב להיות הפשרה‪.‬‬
‫אל תלחץ על לחצן ‪( Start‬הפעלה) ( ) לפני שסיימת להגדיר את השלב האחרון‪.‬‬
‫‪ .1‬לחץ פעם אחת או יותר על לחצן ‪( Rapid Defrost‬הפשרה מהירה) (‬
‫)‪.‬‬
‫‪ .2‬הגדר את המשקל על‪-‬ידי לחיצות חוזרות על לחצן ‪100‎g‬‏ (‪ 100‬גר') בהתאם‬
‫לכמות הרצויה (‪ 500‬גר' בדוגמה זו)‪.‬‬
‫פזר את הפירות בצורה שווה בצלחת זכוכית שטוחה‪.‬‬
‫תוכנית זו מתאימה לכל סוגי הפירות‪.‬‬
‫‪ .3‬לחץ על לחצן ‪( Power Level‬דרגת עוצמה) (‬
‫מצב המיקרוגל (‪: )1‬‬
‫)‪.‬‬
‫; בהתאם לצורך‪ ,‬קבע את דרגת העוצמה על‪-‬ידי לחיצה נוספת‪ ,‬פעם אחת או יותר‪,‬‬
‫על לחצן ‪( Power Level‬דרגת עוצמה) ( )‪ 600‎W( .‬בדוגמה זו)‬
‫‪ .4‬קבע את זמן הבישול על‪-‬ידי לחיצה על הלחצנים ‪10‎min‬‏ (‪ 10‬דקות)‪( ‎1 min ,‬דקה‬
‫אחת) ו‪‎10 s-‬‏ (‪ 10‬שניות) כמספר הפעמים הרצוי (‪ 4‬דקות בדוגמה זו)‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫‪4/27/2016 2:03:58 PM‬‬
‫‪ME732K_SLI_DE68-03993L-03_HE.indd 13‬‬
‫‪ .5‬לחץ על לחצן ‪( Power Level‬דרגת עוצמה) (‬
‫מצב המיקרוגל (‪: )2‬‬
‫כלים המתאימים לבישול במיקרוגל‬
‫)‪.‬‬
‫על מנת שהאוכל יתבשל בתנור המיקרוגל‪ ,‬גלי המיקרו חייבים לחדור דרך הכלי למזון ולא להיספג בכלי או לחזור ממנו‪.‬‬
‫לפיכך יש לבחור רק את סוג הכלים העונים לתנאי זה‪ .‬אם כלי הבישול מסומן כבטוח לשימוש במיקרוגל‪ ,‬אינך צריך‬
‫לחשוש‪.‬‬
‫הטבלה הבאה מפרטת את סוגי הכלים המתאימים למיקרוגל והיכן וכיצד יש להשתמש בהם‪.‬‬
‫; בהתאם לצורך‪ ,‬קבע את דרגת העוצמה על‪-‬ידי לחיצה נוספת‪ ,‬פעם אחת או יותר‪,‬‬
‫על לחצן ‪( Power Level‬דרגת עוצמה) ( )‪ 450‎W( .‬בדוגמה זו)‬
‫עברית‬
‫‪ .6‬קבע את זמן הבישול על‪-‬ידי לחיצה על הלחצנים ‪10‎min‬‏ (‪ 10‬דקות)‪( ‎1 min ,‬דקה‬
‫אחת) ו‪‎10 s-‬‏ (‪ 10‬שניות) כמספר הפעמים הרצוי (‪ 5‬דקות בדוגמה זו)‪.‬‬
‫‪ .7‬לחץ על לחצן ‪( Start‬הפעלה) (‬
‫תוצאה‪:‬‬
‫מתאים למיקרוגל‬
‫הכלי‬
‫רדיד אלומיניום‬
‫)‪.‬‬
‫שלושת השלבים [הפשרה ובישול (‪1‬‏ ‪ ])2,‬נבחרים לאחר מכן‪.‬‬
‫בהתאם למצב ההפשרה שבו בחרת‪ ,‬המיקרוגל עשוי להשמיע‬
‫צפצוף באמצע תוכנית ההפשרה כדי להזכיר לך להפוך את‬
‫המזון‪.‬‬
‫• בסיום הבישול‪ ,‬המיקרוגל ישמיע ארבעה צפצופים‪.‬‬
‫✓✗‬
‫הערות‬
‫ניתן להשתמש בכמויות קטנות כדי להגן על איזורים עדינים‬
‫מפני בישול יתר‪ .‬עלולים להיווצר ניצוצות אם משתמשים בכמות‬
‫גדולה מדי של רדיד או אם הוא קרוב מדי לדפנות המיקרוגל‪.‬‬
‫כלים להשחמה‬
‫✓‬
‫אין לחמם במשך יותר משמונה דקות‪.‬‬
‫כלי חרסינה וחרס‬
‫✓‬
‫פורצלן‪ ,‬כלי חומר‪ ,‬חרס מזוגג ופורצלן מתאימים בדרך כלל‪,‬‬
‫אלא אם יש עליהם עיטורי מתכת‪.‬‬
‫כלים חד פעמיים מנייר או פוליאסטר‬
‫✓‬
‫חלק מהמזונות הקפואים ארוזים בכלים אלה‪.‬‬
‫אריזות של מזון מהיר‬
‫•‬
‫כוסות ומיכלים עשויים‬
‫פוליסטירן‬
‫✓‬
‫ניתן להשתמש לחימום מזון‪ .‬חימום יתר עלול להמיס את‬
‫הפוליסטירן‪.‬‬
‫•‬
‫שקיות נייר או נייר עיתון‬
‫✗‬
‫עלולות להתלקח‪.‬‬
‫•‬
‫נייר ממוחזר או עיטורי מתכת‬
‫✗‬
‫עלול ליצור ניצוץ חשמלי‪.‬‬
‫כלי זכוכית‬
‫•‬
‫כלי הגשה "מהתנור לשולחן"‬
‫✓‬
‫ניתן להשתמש‪ ,‬אלא אם יש עליהם עיטורי מתכת‪.‬‬
‫•‬
‫זכוכית דקה‬
‫✓‬
‫ניתן להשתמש לחימום מזון או משקאות‪ .‬זכוכית עדינה עלולה‬
‫להישבר או להיסדק כתוצאה מחימום פתאומי‪.‬‬
‫•‬
‫צנצנות זכוכית‬
‫✓‬
‫יש להסיר את המכסה‪ .‬מתאים לחימום בלבד‪.‬‬
‫מתכת‬
‫•‬
‫•‬
‫כלים‬
‫✗‬
‫חוטי מתכת לקשירת שקיות‬
‫✗‬
‫עלולים לגרום לניצוצות או שריפה‪.‬‬
‫נייר‬
‫‪14‬‬
‫‪4/27/2016 2:03:58 PM‬‬
‫‪ME732K_SLI_DE68-03993L-03_HE.indd 14‬‬
‫מתאים למיקרוגל‬
‫הכלי‬
‫מה לעשות במקרה של התלבטות או בעיה‬
‫הערות‬
‫•‬
‫צלחות‪ ,‬כוסות‪ ,‬מפיות ומגבות‬
‫נייר‬
‫✓‬
‫לזמני בישול קצרים ולחימום‪ .‬כמו כן‪ ,‬לספיגת נוזלים עודפים‪.‬‬
‫•‬
‫נייר ממוחזר‬
‫✗‬
‫עלול ליצור ניצוץ חשמלי‪.‬‬
‫תמיד נדרש זמן להכיר את צורת הפעולה של מכשיר חדש‪ .‬אם נתקלת באחת מהבעיות המופיעות להלן‪ ,‬נסה את‬
‫הפתרון המוצע‪ .‬זה עשוי לחסוך לך זמן ואי נוחות עקב פניה מיותרת למרכז שירות‪.‬‬
‫פלסטיק‬
‫•‬
‫מיכלים‬
‫✓‬
‫במיוחד אם מדובר בכלים תרמופלסטיים חסיני חום‪.‬‬
‫סוגי פלסטיק אחרים עלולים לשנות את צורתם או צבעם‬
‫בטמפרטורות גבוהות‪ .‬אין להשתמש בפלסטיק מלמין‪.‬‬
‫•‬
‫ניילון נצמד‬
‫✓‬
‫ניתן להשתמש לשמירת הלחות‪ .‬יש להקפיד שהניילון לא יבוא‬
‫במגע עם המזון‪ .‬בעת הסרת הניילון יש להיזהר מאדים חמים‬
‫הנפלטים מהמזון‪.‬‬
‫•‬
‫שקיות למקפיא‬
‫✓✗‬
‫רק אם הן עמידות לרתיחה או מתאימות לשימוש במיקרוגל‪ .‬אין‬
‫לאטום אותן‪ .‬במידת הצורך‪ ,‬יש לנקב במזלג‪.‬‬
‫נייר שעווה או נייר אפייה‬
‫✓‬
‫✓‬
‫‪ :‬מומלץ‬
‫✓✗‬
‫‪ :‬יש להיזהר בעת השימוש‬
‫✗‬
‫‪ :‬לא בטוח‬
‫עברית‬
‫המצבים הבאים הם תופעות רגילות‪.‬‬
‫• אדים בחלל הפנימי של המיקרוגל‬
‫• זרימת אוויר מסביב לדלת ולמסגרת החיצונית‬
‫• השתקפות אור מסביב לדלת ולמסגרת החיצונית‬
‫• פליטת אדים מאזור הדלת או מפתחי האוורור‬
‫המזון לא מתבשל‬
‫• האם קבעת את משך הזמן המתאים ולחצת על לחצן ‪( Start/+30s‬הפעלה‪+30/‬ש’) (‬
‫• האם הדלת סגורה היטב?‬
‫• האם יש עומס יתר על המעגל החשמלי שגרם לנתיך להישרף או לממסר הפחת לקפוץ?‬
‫)?‬
‫המזון מתבשל יותר מדי או פחות מדי‬
‫• האם משך הזמן שהוגדר מתאים לסוג המזון שהוכנס למיקרוגל?‬
‫• האם דרגת העוצמה שנבחרה מתאימה?‬
‫ניתן להשתמש לשמירת הלחות ולמניעת התזות‪.‬‬
‫הנורה אינה דולקת‪.‬‬
‫• מטעמי בטיחות‪ ,‬אין להחליף את הנורה ללא עזרה‪ .‬פנה לשירות הלקוחות המורשה של ‪ Samsung‬הקרוב אליך‬
‫כדי לתאם את בואו של מהנדס מוסמך לצורך החלפת הנורה‪.‬‬
‫יש הפרעות במכשירי רדיו או טלוויזיה עקב פעולת המיקרוגל‪.‬‬
‫• ייתכנו שיבושים קלים בקליטת מכשירי טלוויזיה ורדיו בזמן פעולת המיקרוגל‪ .‬זהו מצב רגיל‪ .‬לפתרון הבעיה‪ ,‬התקן‬
‫את המיקרוגל הרחק ממכשירי טלוויזיה‪ ,‬רדיו ואנטנות‪.‬‬
‫• אם זוהתה תקלה במיקרו ‪ -‬מעבד של המיקרוגל‪ ,‬ייתכן שהתצוגה תשתבש‪ .‬לפתרון הבעיה‪ ,‬נתק את תקע החשמל‬
‫וחבר אותו מחדש‪ .‬כוון מחדש את השעה‪.‬‬
‫בתוך המיקרוגל יש ניצוצות וקולות נפץ‬
‫• האם השתמשת בכלי עם עיטורי מתכת?‬
‫• האם השארת מזלג או כלי מתכת אחר בתוך המיקרוגל?‬
‫• האם יש רדיד אלומיניום הקרוב מדי לדפנות?‬
‫‪15‬‬
‫‪4/27/2016 2:03:58 PM‬‬
‫‪ME732K_SLI_DE68-03993L-03_HE.indd 15‬‬
.‫ באזורך‬SAMSUNG ‫ פנה למרכז שירות הלקוחות של‬,‫אם העצות בסעיף זה לא עזרו לך לפתור את הבעיה‬
;‫הכן מראש את הפרטים הבאים‬
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
www.samsung.com/eg/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/pk/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/levant
www.samsung.com/iran/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/sa/home
www.samsung.com/sa_en
www.samsung.com/tr/support
www.samsung.com/africa_en/support
www.samsung.com/africa_fr/support
www.samsung.com/support
DE68-03993L-03
ME732K_SLI_DE68-03993L-03_HE.indd 16
‫התקשר למספר‬
?‫שאל תוא והער תו‬
‫מדינה‬
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
U.A.E
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
183-CALL (183-2255)
8000-GSAM (8000-4726)
800-CALL (800-2255)
08000-7267864
16580
3004
0800-Samsung (72678) 80 1000 12 0800-22273
06 5777444
962 5777444
021-8255 [CE]
021-42132 [HHP]
080 100 22 55
OMAN
KUWAIT
BAHRAIN
QATAR
800 247 3457 (800 24/7 HELP)
444 77 11
0800-726-7864
0800-10077
0302-200077
8000 0077
800-00-0077
67095-0077
0800 545 545
0800 300 300
0685 889 900
9999
200
499999
1969
0860 SAMSUNG (726 7864)
8007260000
08 197 267 864
0211 350370
800 2550
0262 50 88 80
847267864 / 827267864
.SAMSUNG ‫לאחר מכן פנה לספק המקומי או למרכז שירות לאחר מכירה של‬
‫עברית‬
‫או בקר אותנו באינטרנט כבתובת‬
‫ מודפסים בדרך כלל על גב המיקרוגל‬,‫• מספר הדגם והמספר הסידורי‬
‫• פרטי האחריות שלך‬
‫• תיאור ברור של הבעיה‬
‫מפרטים טכניים‬
‫ הן מפרטי העיצוב והן ההנחיות למשתמש במדריך זה נתונים‬.‫ שואפת לשפר את מוצריה בכל עת‬SAMSUNG
.‫לשינויים ללא הודעה מראש‬
EGYPT
ALGERIA
PAKISTAN
TUNISIA
JORDAN
SYRIA
ME733K ,‫‏‬ME732K ,‫‏‬ME731K
‫דגם‬
‫ הרץ‬50 ~ ‫ וולט‬230
‫מקור מתח‬
‫ ואט‬1150
‫צריכת חשמל‬
‫מיקרוגל‬
‎)‫‏‬IEC-705( ‫ ואט‬800 / ‫ ואט‬‎100
‫הספק יציאה‬
‫הרץ‬-‫ מגה‬‎2450
‫תדירות הפעלה‬
OM75S(31)‎
‫מגנטרון‬
‫מנוע מאוורר‬
‫שיטת צינון‬
IRAN
MOROCCO
SAUDI ARABIA
TURKEY
NIGERIA
Ghana
Cote D’Ivoire
SENEGAL
CAMEROON
KENYA
UGANDA
TANZANIA
RWANDA
BURUNDI
DRC
SUDAN
SOUTH AFRICA
BOTSWANA
NAMIBIA
ZAMBIA
MAURITIUS
REUNION
MOZAMBIQUE
)ME731K( ‫ מ"מ‬341 ‫‏‬x 275 ‫‏‬x 489
)ME732K( ‫ מ"מ‬345 ‫‏‬x 275 ‫‏‬x 489
)ME733K( ‫ מ"מ‬339 ‫‏‬x 275 ‫‏‬x 489
‫ מ"מ‬309 ‫‏‬x 211 ‫‏‬x 330
)‫ ע‬x ‫ ג‬x ‫מידות (ר‬
‫חיצוניות‬
‫חלל פנימי‬
‫ ליטר‬22
‫נפח‬
‫ ק"ג בקירוב‬11.5
‫משקל‬
‫נטו‬
16
4/27/2016 2:03:58 PM
ME731K
ME732K
ME733K
Микроволновая печь
Инструкция пользователя и
руководство по приготовлению пищи
удивительные возможности
Благодарим за приобретение продукции компании
Samsung. Для получения полного обслуживания
зарегистрируйте свое устройство по адресу:
www.samsung.com/register
Примите к сведению, что гарантия Samsung НЕ распространяется на вызовы специалиста
сервисного центра, осуществляемые с целью получить пояснения по работе изделия, исправить
неправильную установку, выполнить нормальную очистку или техническое обслуживание.
ME732K_SLI_DE68-03993L-03_RU.indd 1
4/27/2016 2:03:37 PM
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУКЦИИ
НЕ делать.
РУССКИЙ
Вы приобрели микроволновую печь SAMSUNG. Инструкции по эксплуатации содержат
полезные сведения о том, как пользоваться микроволновой печью.
•
•
•
•
НЕ разбирать.
Меры предосторожности
Подходящие принадлежности и посуда
Полезные советы по приготовлению пищи
Советы по приготовлению пищи
НЕ прикасаться.
Обратитесь в сервисный центр за
помощью.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ.
• Используйте устройство только по назначению, следуя инструкциям в данном руководстве.
Приведенные предупреждения и важные инструкции по технике безопасности не являются
исчерпывающими. При установке, обслуживании и эксплуатации устройства необходимо
руководствоваться здравым смыслом, быть внимательным и осторожным.
• Поскольку данное руководство предназначено для нескольких моделей, характеристики
используемой микроволновой печи могут немного отличаться от описанных и некоторые
предупреждения могут быть неприменимы. При возникновении вопросов обратитесь в
ближайший сервисный центр или воспользуйтесь поиском справочной информации на вебсайте по адресу: www.samsung.com.
• Эта микроволновая печь предназначена для разогревания пищи. И подходит только
для домашнего использования. Во избежание ожогов и возгорания не нагревайте ткани
и пакеты, наполненные зернами. Производитель не несет ответственности за ущерб,
полученный в результате неправильного использования устройства.
• Если не поддерживать чистоту печи, может произойти повреждение поверхности, что несет
риск сокращения срока службы устройства, а также возникновения опасной ситуации.
Несоблюдение описанных ниже мер предосторожности может привести к вредному
воздействию электромагнитных волн.
(а) Ни при каких обстоятельствах не следует включать печь с открытой дверцей, ломать
блокировочные фиксаторы или вставлять какие-либо предметы в отверстия для
блокировочных фиксаторов.
(б) НЕ допускайте попадания посторонних предметов между дверцей и передней
панелью печи, а также накопления частиц пищи или осадка чистящего средства
на уплотняющих поверхностях. После использования печи очистите дверцу и
уплотняющие поверхности сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью.
(в) НЕ пользуйтесь неисправной печью. Эксплуатация прибора возможна только
после проведения ремонта квалифицированным специалистом по обслуживанию
микроволновых печей, прошедшим обучение у производителя данного изделия.
Особенно важно обеспечить правильное закрытие дверцы печи и следить за
исправностью следующих деталей:
(1) дверца (не должна быть погнутой);
(2) петли дверцы (не должны быть сломаны или ослаблены);
(3) уплотнители дверцы и уплотняющие поверхности.
(г) Настройка или ремонт печи должны выполняться только квалифицированным
специалистом по обслуживанию микроволновых печей, прошедшим обучение у
производителя данного изделия.
ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ И ЗНАЧКОВ
ВНИМАНИЕ
Несоблюдение или пренебрежение мерами безопасности может
стать причиной серьезной травмы или смерти.
Несоблюдение или пренебрежение мерами безопасности может
привести к получению легкой травмы или повреждению
имущества.
Предупреждение. Риск возгорания.
Предупреждение. Электричество.
Примечание
Важная информация.
ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ.
Перед использованием печи ознакомьтесь со следующими инструкциями и
соблюдайте их.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Строго следуйте указаниям.
Отключите вилку кабеля питания от
сетевой розетки.
Во избежание поражения
электрическим током убедитесь,
что устройство заземлено.
Это устройство является оборудованием ISM группы 2 класса B. Группа 2 включает в себя все
устройства ISM (промышленность, наука, медицина), в которых генерируется и используется
радиочастотная энергия в форме электромагнитного излучения для обработки материалов,
EDM и оборудование для дуговой сварки.
Оборудование класса B включает в себя устройства, предназначенные для работы в
домашних условиях и использующие электрические сети низкого напряжения в жилых здания.
Предупреждение. Горячая
поверхность.
Предупреждение. Взрывчатые
вещества.
2
ME732K_SLI_DE68-03993L-03_RU.indd 2
4/27/2016 2:03:38 PM
ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Убедитесь, что вилка кабеля питания надежно вставлена в сетевую
розетку. Не используйте переходник с несколькими гнездами, удлинитель
или электрический преобразователь.
Всегда соблюдайте приведенные ниже инструкции по безопасности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не вешайте кабель питания на металлические предметы, не вставляйте
кабель питания между предметами и не прокладывайте его за печью.
Любые модификации и ремонт микроволновой печи должны выполняться
только квалифицированными специалистами.
Не нагревайте жидкости и другие продукты питания в герметично
закрытых контейнерах в режиме СВЧ.
РУССКИЙ
Не используйте поврежденную вилку или кабель питания, а также
незакрепленную сетевую розетку. При повреждении вилки или кабеля
обратитесь в ближайший сервисный центр.
Данное устройство не имеет внешнего таймера или пульта
дистанционного управления.
В целях безопасности не следует чистить прибор струей воды или пара
под высоким давлением.
Не наносите воду непосредственно на печь.
Не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла,
легковоспламеняющимися материалами, в помещениях с высоким
уровнем влажности или пыли, в местах, где на него будет воздействовать
прямой солнечный свет и вода, а также в зонах возможной утечки
бытового газа и на неровной поверхности.
Не ставьте никакие предметы на печь, внутрь и на дверцу печи.
Не распыляйте летучие вещества, например инсектициды, на
поверхность печи.
Устройству требуется правильное заземление в соответствии с
местными или государственными правилами.
Следите, чтобы дети не играли с устройством. Не позволяйте детям
открывать или закрывать дверцу - они могут ушибиться или прищемить
пальцы.
Регулярно протирайте сухой тряпкой вилку кабеля питания и точки
контакта, чтобы удалить пыль и влагу.
Данное устройство не предназначено для установки в трейлерах,
фургонах и подобных транспортных средствах.
Не тяните, не сгибайте кабель питания и не ставьте на него тяжелые
предметы.
Не храните легковоспламеняющиеся материалы в печи. Будьте особенно
внимательны при нагревании блюд и напитков, содержащих спирт, так
как пары спирта могу вступить в контакт с нагретыми деталями печи.
В случае утечки газа (пропана, сжиженного газа и пр.) немедленно
проветрите помещение и не прикасайтесь к вилке кабеля питания.
Микроволновая печь предназначена только для автономной установки,
ее нельзя размещать в шкафу (Только для автономных моделей).
Не прикасайтесь к вилке кабеля питания мокрыми руками.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Устройство и его детали могут сильно
нагреваться при использовании. Будьте осторожны, избегайте контакта
с нагревательными элементами. Дети до 8 лет должны использовать
устройство только под постоянным наблюдением взрослых.
Не отсоединяйте вилку кабеля питания, когда устройство включено.
Не вставляйте в устройство пальцы и посторонние предметы. Если
внутрь устройства попала вода или другое постороннее вещество,
отключите вилку кабеля питания и обратитесь в ближайший сервисный
центр.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Детям можно пользоваться печью без контроля
взрослых только в том случае, если они получили соответствующие
инструкции и в состоянии безопасно пользоваться печью, а также
осознают опасность неправильного с ней обращения.
Устройство не должно подвергаться излишнему физическому
воздействию и ударам.
Это устройство могут использовать дети старше 8 лет и взрослые
люди с ограниченными физическими, сенсорными либо умственными
способностями или лица, у которых отсутствуют необходимые
знания или опыт, если их действия контролируются или если они
проинструктированы относительно безопасного использования прибора
и осознают возможные риски. Детям не следует играть с устройством.
Очистка и обслуживание устройства могут выполняться детьми только
под присмотром.
Не ставьте печь на хрупкие предметы, например на кухонную раковину
или стеклянные вещи (Только для автономных моделей)
Не используйте бензол, растворитель, спирт, пароочиститель или
очиститель высокого давления для очистки устройства.
Убедитесь, что напряжение, частота и сила тока в электрической сети
соответствуют характеристикам устройства.
3
ME732K_SLI_DE68-03993L-03_RU.indd 3
4/27/2016 2:03:40 PM
РУССКИЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если дверца или уплотнители дверцы
повреждены, печью нельзя пользоваться, пока она не будет
отремонтирована квалифицированным специалистом.
Перед первым использованием печи поместите в нее емкость с водой и
нагревайте в течение 10 минут.
Печь следует разместить так, чтобы имелся свободный доступ к вилке
кабеля питания. Если при работе печи появляется странный звук, дым
и запах гари, немедленно отсоедините кабель питания и обратитесь в
ближайший сервисный центр.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Снятие корпуса печи, защищающего от
воздействия энергии электромагнитных СВЧ-волн, очень опасно. Любые
работы по обслуживанию или ремонту печи, связанные со снятием
корпуса, могут выполнять только квалифицированные специалисты.
Во время самоочистки поверхности становятся более горячими, чем
обычно. В таких случаях не допускайте контакта детей с печью (только
для моделей с функцией самоочистки).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание поражения электрическим током
перед заменой лампы обязательно отключите устройство.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Жидкости и другие продукты нельзя разогревать
в герметично закрытых контейнерах, так как они могут взорваться.
Перед проведением самоочистки печи необходимо удалить из нее
посторонние вещества. В процессе самоочистки внутри печи могут
находиться кухонные принадлежности, указанные в руководстве по
очистке (только для моделей с функцией самоочистки).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Внешние части прибора могут сильно нагреваться
при его использовании. Чтобы избежать ожогов, не оставляйте детей без
присмотра рядом с прибором.
Установка должна обеспечивать возможность удобного отключения
устройства. Для отключения устройства его необходимо установить
таким образом, чтобы сетевая вилка была легко доступна. Также можно
встроить выключатель в стационарную проводку в соответствии с
правилами прокладки электропроводки (только встраиваемые модели).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Нагревание в микроволновой печи емкостей с
напитками может привести к замедленному бурному кипению, поэтому
для предотвращения этой ситуации при обращении с такими емкостями
необходимо принять меры предосторожности. Для предотвращения
этой ситуации ВСЕГДА выдерживайте 20 секунд после того, как печь
отключится, чтобы дать температуре возможность выровняться.
Перемешивайте жидкость во время разогрева, если это необходимо, и
ОБЯЗАТЕЛЬНО перемешивайте ее после разогрева.
При ожоге выполните следующие действия по оказанию ПЕРВОЙ
ПОМОЩИ.
• Погрузите обожженное место в холодную воду по меньшей
мере на 10 минут.
• Наложите чистую сухую повязку.
• Не наносите никаких кремов, масел или лосьонов.
Чтобы избежать опасных ситуаций, замена поврежденного кабеля
питания должна производиться изготовителем, сотрудником сервисной
службы или другим квалифицированным специалистом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Когда микроволновая печь работает в
комбинированном режиме, дети должны использовать ее только под
присмотром взрослых из-за высоких температур.
При работе устройства легкодоступные поверхности могут сильно
нагреваться.
При работе устройства дверца или наружная поверхность могут
нагреваться.
Во время использования устройство нагревается. Будьте осторожны,
избегайте контакта с нагревательными элементами внутри
микроволновой печи.
ВНИМАНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Для предотвращения ожога содержимое
бутылочек для кормления и банок для детского питания следует
размешать или встряхнуть, а перед потреблением необходимо проверить
температуру.
Используйте только ту посуду, которая подходит для микроволновых
печей. НЕ используйте металлические контейнеры, столовую посуду с
золотой или серебряной отделкой, шампуры, вилки и т.д.
Освободите звенья скрученного провода от бумажной или пластиковой
упаковки.
Причина: может образоваться электрическая дуга или искрение, что
приведет к повреждению печи.
Люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными
способностями (включая детей) и лица, не имеющие достаточного
опыта или знаний, не должны пользоваться данным устройством,
если их действия не контролируются или если они предварительно не
проинструктированы лицом, отвечающим за их безопасность.
При разогреве пищи в пластиковом или бумажном контейнере следите
за печью, поскольку возможно воспламенение.
Чтобы обеспечить удобный доступ к внутренней камере печи и области
управления, печь необходимо установить в правильном положении на
подходящей высоте.
Не используйте микроволновую печь для сушки бумаги или одежды.
4
ME732K_SLI_DE68-03993L-03_RU.indd 4
4/27/2016 2:03:42 PM
устройства и/или утрата аксессуара возникли по вине покупателя.
Предметы, на которые распространяется вышеуказанное условие:
При разогревании небольшого количества пищи сократите время, чтобы
предотвратить перегрев или порчу пищи.
При появлении дыма выключите устройство или отключите его от
источника питания и оставьте дверцу печи закрытой, чтобы сдержать
пламя.
(а) Дверца, ручка, внешняя панель или панель управления
с заусенцами, царапинами или признаками физического
повреждения.
(б) Сломанный или отсутствующий поднос, направляющая ролика,
муфта или блок проводов.
Не допускайте попадания воды на кабель питания и вилку и держите
кабель вдали от нагретых деталей и источников тепла.
УСТАНОВКА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ
Сырые яйца и цельные яйца, сваренные вкрутую, нельзя разогревать
в микроволновых печах, поскольку они могут взорваться даже после
завершения разогревания в микроволновой печи. Также нельзя
разогревать герметично закрытые бутылки, банки, контейнеры, орехи в
скорлупе, помидоры и т.д.
Установите печь на плоскую ровную поверхность на высоте 85 см
от пола. Поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы
20 см
выдержать вес печи.
10 см
сверху
сзади
1. При установке печи следует обеспечить ее
достаточную вентиляцию, оставив, по крайней
мере, 10 см свободного пространства сзади и по 85 см от
10 см
бокам печи и 20 см сверху.
сбоку
пола
Не закрывайте вентиляционные отверстия тканью или бумагой.
Эти материалы могут загореться при контакте с горячим воздухом,
выходящим из печи. Печь может перегреться и автоматически
отключиться. Ее можно будет включить, после того как она охладится.
Обязательно пользуйтесь кухонными рукавицами при извлечении посуды
из печи для предотвращения случайного ожога.
2. Извлеките из печи все упаковочные материалы.
Установите роликовую подставку и
вращающийся поднос.
Убедитесь, что поднос свободно вращается.
Не дотрагивайтесь до нагревательных элементов или внутренних стенок
печи, пока она не остынет.
Перемешивайте жидкость во время разогревания и после. Не
открывайте дверцу в течение 20 секунд после того, как печь отключится,
чтобы предотвратить бурное кипение.
3. Печь следует разместить так, чтобы имелся свободный доступ к
вилке кабеля питания.
Во избежание ожогов горячим воздухом или паром при открытии дверцы
следует находиться на расстоянии вытянутой руки от печи.
Если сетевой шнур устройства поврежден, его необходимо
заменить на специальный шнур или кабельный узел, который
можно приобрести на фирме-изготовителе или у агента по
обслуживанию. В целях личной безопасности включайте кабель
питания в 3-контактную заземленную розетку сети переменного
тока 230 В, 50 Гц. Если кабель питания устройства поврежден, его
необходимо заменить специальным кабелем.
Не включайте микроволновую печь, если в ней ничего нет.
Микроволновая печь автоматически отключится на 30 минут в целях
безопасности. При случайном включении печи рекомендуется поместить
в нее стакан воды, чтобы поглотить СВЧ-волны.
Не используйте абразивные очистители, химически активные вещества
и острые металлические скребки для чистки стеклянной дверцы
микроволновой печи, так как это может стать причиной царапин и
трещин на стекле.
При установке печи обеспечьте необходимо расстояние до стен, которое
указано в руководстве (см. «Установка микроволновой печи»)
Соблюдайте осторожность при подключении других электроприборов к
сетевым розеткам, расположенным рядом с печью.
Samsung будет взимать плату за замену аксессуара или устранение
косметического дефекта в том случае, если такое повреждение
5
ME732K_SLI_DE68-03993L-03_RU.indd 5
Не устанавливайте микроволновую печь в жарких или влажных
местах, например, рядом с обычной кухонной плитой или батареей
отопления. Необходимо принимать во внимание технические
требования к источнику питания, и любой используемый
удлинитель должен соответствовать тому же стандарту,
что и кабель питания, прилагаемый к печи. Перед первым
использованием микроволновой печи протрите влажной тканью
внутренние компоненты печи и уплотнение дверцы.
4/27/2016 2:03:43 PM
РУССКИЙ
Необходимо регулярно чистить печь, а также удалять из нее остатки
пищи.
РУССКИЙ
ЧИСТКА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ
ХРАНЕНИЕ И РЕМОНТ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ
Во избежание скопления жира и частиц продуктов следует регулярно
чистить следующие детали микроволновой печи.
• Внутренние и внешние поверхности
• Дверца и уплотнители дверцы
• Вращающийся поднос и роликовые подставки
При установке микроволновой печи и ее обслуживании необходимо
принять несколько простых мер предосторожности.
Печь нельзя использовать, если повреждены дверца или уплотнители
дверцы.
• Сломаны петли
• Износился уплотнитель
• Деформировался или погнулся корпус
Ремонт печи должен выполнять только квалифицированный
специалист по обслуживанию микроволновых печей.
ВСЕГДА поддерживайте в чистоте уплотнители дверцы и надежно
закрывайте дверцу.
Если не поддерживать чистоту печи, может произойти
повреждение поверхности, что несет риск сокращения срока
службы устройства, а также возникновения опасной ситуации.
НЕ снимайте наружный корпус печи. Если печь неисправна и
требует ремонта, или если вы сомневаетесь в ее исправности,
выполните следующие действия.
1. Для чистки внешних поверхностей используйте мягкую ткань и
теплую мыльную воду. Промывайте и вытирайте насухо.
• Отключите ее от сетевой розетки
• Обратитесь в ближайший сервисный центр
2. Удаляйте все брызги и пятна с внутренних поверхностей или
роликовой подставки с помощью мыльного раствора и ткани.
Промывайте и вытирайте насухо.
Если необходимо поместить печь на временное хранение,
выберите сухое не запыленное место.
Причина: Пыль и влага могут оказать неблагоприятное
воздействие на рабочие детали печи.
3. Чтобы размягчить затвердевшие частицы продуктов и устранить
запахи, поставьте на вращающийся поднос чашку с разбавленным
лимонным соком и нагревайте ее в течение десяти минут, включив
печь на полную мощность.
Данная микроволновая печь не предназначена для коммерческого
использования.
4. Тарелку можно мыть в посудомоечной машине по мере
необходимости.
СЛЕДИТЕ, чтобы вода не попала в вентиляционные отверстия.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не используйте абразивные материалы и
химические растворители. При очистке уплотнителей дверцы
следите, чтобы частицы продуктов:
• не накапливались на них;
• не мешали правильно закрывать дверцу.
6
ME732K_SLI_DE68-03993L-03_RU.indd 6
4/27/2016 2:03:43 PM
СОДЕРЖАНИЕ
ПЕЧЬ
Печь ................................................................................................................... 7
1
3
2
4
Панель управления (ME731K)............................................................................. 8
Панель управления (ME732K, ME733K)............................................................. 8
РУССКИЙ
Принадлежности................................................................................................ 9
Установка времени............................................................................................. 9
Приготовление/разогрев пищи.......................................................................... 10
Уровни мощности............................................................................................... 10
Остановка приготовления пищи........................................................................ 10
Настройка времени приготовления пищи......................................................... 11
Настройка режима энергосбережения............................................................. 11
5
Использование функции быстрого разогрева/приготовления......................... 11
6
7
8
9
10
11
1.ДВЕРЦА
6. ВРАЩАЮЩИЙСЯ ПОДНОС
2.ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
ОТВЕРСТИЯ
7.МУФТА
Использование функции ускоренной автоматической разморозки................ 12
Параметры ускоренной разморозки................................................................. 13
3.ПОДСВЕТКА
Приготовление пищи в несколько этапов......................................................... 13
4.ДИСПЛЕЙ
9. О
ТВЕРСТИЯ ДЛЯ
БЛОКИРОВОЧНЫХ ФИКСАТОРОВ
5. ЗАЩЕЛКИ ДВЕРЦЫ
10.КНОПКА ОТКРЫТИЯ ДВЕРЦЫ
Параметры режима быстрого разогрева/приготовления................................. 12
Руководство по выбору посуды......................................................................... 14
8. РОЛИКОВАЯ ПОДСТАВКА
11.ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Что делать, если имеются сомнения или возникла проблема......................... 15
Технические характеристики............................................................................. 16
7
ME732K_SLI_DE68-03993L-03_RU.indd 7
4/27/2016 2:03:44 PM
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (ME731K)
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (ME732K, ME733K)
РУССКИЙ
1
1
2
7
2
3
7
3
4
8
4
8
9
9
5
5
10
6
10
6
11
11
1. ДИСПЛЕЙ
6. КНОПКА СТОП/ОТМЕНА
1. ДИСПЛЕЙ
6. КНОПКА СТОП/ОТМЕНА
2. КНОПКА УСКОРЕННАЯ
РАЗМОРОЗКА
7. ВЫБОР ВЕСА
2. КНОПКА УСКОРЕННАЯ
РАЗМОРОЗКА
7. ВЫБОР ВЕСА
3. ВЫБОР РЕЖИМА
АВТОМАТИЧЕСКОГО
РАЗОГРЕВА/
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
4. КНОПКА СВЧ
5. КНОПКИ УСТАНОВКИ
ВРЕМЕНИ
8. НАСТРОЙКА ЧАСОВ
3. ВЫБОР РЕЖИМА
АВТОМАТИЧЕСКОГО
РАЗОГРЕВА/
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
9. КНОПКА +30s (+30 сек)
10.КНОПКА СТАРТ
11.КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ
РЕЖИМА
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
4. КНОПКА СВЧ
5. КНОПКИ УСТАНОВКИ
ВРЕМЕНИ
8. НАСТРОЙКА ЧАСОВ
9. КНОПКА +30s (+30 сек)
10.КНОПКА СТАРТ
11.КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ
РЕЖИМА
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
8
ME732K_SLI_DE68-03993L-03_RU.indd 8
4/27/2016 2:03:44 PM
УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
В зависимости от модели в комплектацию входит несколько
принадлежностей, которые выполняют различные функции.
Данная микроволновая печь оснащена встроенными часами. При
подаче питания на дисплее автоматически отображается значение
времени «:0», «88:88» или «12:00».
Установите текущее время. Часы могут показывать время в
24-часовом или 12-часовом формате. Часы необходимо устанавливать
в следующих случаях.
• При первоначальной установке микроволновой печи
• После сбоя электропитания в сети переменного тока
1.Муфта — уже закреплена на валу двигателя в
основании печи.
Цель:
Муфта вращает поднос.
2. Роликовая подставка — устанавливается в
центре печи.
Цель:
Не забудьте перевести часы при переходе с летнего времени на
зимнее, и наоборот.
Роликовая подставка поддерживает
вращающийся поднос.
1. Чтобы установить время в...
24-часовом формате
12-часовом формате
Нажмите кнопку Clock (Часы)
два раза.
3. Вращающийся поднос — устанавливается
на роликовую подставку так, чтобы его центр
совпал с муфтой.
Цель:
Вращающийся поднос является
основной поверхностью для приготовления пищи; его
можно без труда снять для чистки.
один или
2. Выберите часы с помощью кнопки h (часы), а
минуты — с помощью кнопки min (мин).
НЕ используйте микроволновую печь без роликовой подставки и
вращающегося подноса.
3. Когда на дисплее появится правильное время,
нажмите кнопку Clock (Часы) , чтобы часы
начали работать.
Результат: Индикация времени отображается,
когда печь не используется.
9
ME732K_SLI_DE68-03993L-03_RU.indd 9
4/27/2016 2:03:45 PM
РУССКИЙ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
РУССКИЙ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ/РАЗОГРЕВ ПИЩИ
УРОВНИ МОЩНОСТИ
Ниже описывается процесс приготовления или разогрева пищи.
ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяйте заданные параметры приготовления,
прежде чем оставить печь без присмотра.
Сначала поместите пищу на вращающийся поднос и закройте дверцу.
Можно выбрать один из уровней мощности, приведенных ниже.
Уровень мощности
1. Нажмите кнопку Power Level
(Уровень мощности ) ( ).
Результат: Отобразится значение мощности
800 Вт (максимальная мощность для
приготовления пищи):
Выберите необходимый уровень мощности, нажимая
кнопку Power Level (Уровень мощности ) ( ),
пока на дисплее не отобразится соответствующее
значение мощности. См. таблицу уровней мощности на
следующей странице.
Выходная мощность
ВЫСОКИЙ
800 Вт
УМЕРЕННО ВЫСОКИЙ
600 Вт
СРЕДНИЙ
450 Вт
УМЕРЕННО НИЗКИЙ
300 Вт
РАЗМОРОЗКА ( )
180 Вт
НИЗКИЙ
100 Вт
Если выбран более высокий уровень мощности, время
приготовления необходимо уменьшить.
Если выбран более низкий уровень мощности, время
приготовления необходимо увеличить.
2. Задайте время приготовления, нажимая кнопки
10 min (10 мин), 1 min (1 мин) и 10 s (10 сек).
ОСТАНОВКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ
3. Нажмите кнопку Start (Пуск) (
Работу печи можно остановить в любой момент, чтобы проверить
состояние пищи.
).
Результат: Включится лампа освещения и
начнет вращаться поднос.
Начнется приготовление пищи, и по
его окончании печь выдаст четыре звуковых сигнала.
1. Временная остановка;
Откройте дверцу.
Результат: Процесс приготовления пищи
остановится. Чтобы возобновить
процесс приготовления, снова закройте дверцу и
нажмите кнопку Start (Пуск) ( ).
Никогда не включайте микроволновую печь, если она пустая.
2. Полная остановка;
Нажмите кнопку Stop (Стоп) (
).
Результат: Процесс приготовления будет
остановлен.
Чтобы сбросить параметры приготовления, снова
нажмите кнопку Stop (Стоп) ( ).
Параметры можно сбросить перед началом процесса готовки,
просто нажав кнопку Stop (Стоп) ( ).
10
ME732K_SLI_DE68-03993L-03_RU.indd 10
4/27/2016 2:03:46 PM
НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ БЫСТРОГО
РАЗОГРЕВА/ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Время приготовления пищи можно увеличивать нажатием кнопки
+30s (+30 сек), добавляя каждым нажатием 30 секунд времени
приготовления.
1. Нажмите кнопку +30s (+30 сек) один раз, чтобы
добавить 30 секунд.
2. Нажмите кнопку Start (Пуск) (
1. Нажмите кнопку Instant Reheat/Cook
(Мгновенный разогрев/приготовление)
требуемое количество раз.
).
Результат: Нажмите кнопку Start (Пуск) ( )
для начала приготовления. По окончании:
1) Раздастся четыре звуковых сигнала.
2) Сигнал, напоминающий об окончании
приготовления, прозвучит 3 раза. (один раз каждую
минуту)
3) Затем вновь отобразится текущее время.
НАСТРОЙКА РЕЖИМА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Данная печь оснащена режимом энергосбережения. Данный режим
позволяет экономить электроэнергию, когда печь не используется.
• Нажмите кнопку Energy Save (Режим
энергосбережения) ( ).
• Для отключения режима энергосбережения
откройте дверцу или нажмите любую кнопку.
Печь готова к использованию.
Пример. Н
ажмите один раз кнопку Drinks (Напитки),
чтобы разогреть одну чашку кофе. См. таблицу на
противоположной стр.
Используйте только ту посуду, которая подходит для
микроволновых печей.
11
ME732K_SLI_DE68-03993L-03_RU.indd 11
4/27/2016 2:03:46 PM
РУССКИЙ
При использовании функции Instant Reheat (Мгновенного разогрева)
время приготовления устанавливается автоматически. Можно
настроить количество порций, нажав кнопку мгновенного разогрева
соответствующее число раз.
Сначала поместите пищу на вращающийся поднос и закройте дверцу.
РУССКИЙ
ПАРАМЕТРЫ РЕЖИМА БЫСТРОГО РАЗОГРЕВА/
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ УСКОРЕННОЙ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ РАЗМОРОЗКИ
В следующей таблице представлены различные программы
мгновенного разогрева, количества продукта, время выдержки и
соответствующие рекомендации.
Функция автоматического ускоренного размораживания позволяет
размораживать мясо, птицу, рыбу или фрукты/ягоды. Время размораживания
и уровень мощности устанавливаются автоматически. Достаточно просто
выбрать программу и вес продуктов.
Продукт/
Кнопка
1. Готовая еда
2.
Замороженный
полуфабрикат
3. Напитки
(кофе, молоко,
чай, вода
комнатной
температуры)
Размер
порции
300-350 г
400-450 г
300-350 г
400-450 г
150 мл
(1 чашка)
250 мл
(1 стакана)
Врем
выдержки
3 мин.
4 мин.
1-2 мин.
Рекомендации
Пользуйтесь посудой, предназначенной для использования в
микроволновых печах.
Сначала поместите замороженный продукт в центр вращающегося подноса и
закройте дверцу.
Выложите блюдо на керамическую
тарелку и обтяните его пленкой для
микроволновой печи. Эта программа
пригодна для блюд, состоящих из
трех компонентов (например, мяса
с соусом, овощами и гарниром из
картофеля, риса или макарон).
Возьмите замороженное готовое
блюдо и убедитесь, что оно
помещается в микроволновую печь.
Проколите пленку, в которую обернут
готовый к употреблению продукт.
Разместите замороженное готовое
блюдо в центре. Эта программа
пригодна для замороженных
готовых к употреблению продуктов,
состоящих из трех компонентов
(например, мяса с соусом, овощами
и гарниром из картофеля, риса или
макарон).
Налейте в керамическую чашку и
разогревайте в открытом виде.
Поместите чашку (150 мл) или кружку
(250 мл) в центр вращающегося
подноса.
Тщательно перемешайте перед тем,
как дать постоять и после выдержки.
1. Нажмите кнопку Auto Rapid Defrost
(Ускоренная разморозка) ( ).
Результат: На дисплее появится следующая
индикация.
Нажмите кнопку Auto Rapid Defrost (Ускоренная разморозка)
( ) один или более раз в зависимости от типа размораживаемого
продукта. Дополнительные сведения см. в таблице на соседней странице.
2. Выберите вес продукта, нажимая кнопку 100 g
(100 г).
Максимально допустимый вес — 1500 г.
3. Нажмите кнопку Start (Пуск) ( ).
Результат:
 Начинается размораживание
продуктов.
 Во время размораживания печь подает звуковые
сигналы, напоминая о том, что нужно перевернуть
продукты.
 Снова нажмите кнопку Start (Пуск) ( ) для завершения
процесса разморозки.
Продукты можно также размораживать, не используя автоматические
параметры. Для этого выберите функцию приготовление/разогрев в
режиме СВЧ и уровень мощности 180 Вт. Подробную информацию см. в
разделе «Приготовление/разогрев пищи» на стр. 10.
12
ME732K_SLI_DE68-03993L-03_RU.indd 12
4/27/2016 2:03:47 PM
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ В НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ
В таблице ниже представлены разные программы режима
автоматической ускоренной разморозки, объем продукта, время
выдержки и соответствующие рекомендации.
Перед размораживанием следует удалить упаковку. Положите мясо,
птицу, рыбу или фрукты/ягоды на керамическую тарелку.
Микроволновую печь можно запрограммировать для приготовления
пищи максимум в три этапа.
Код/Продукты
Порция
Врем
выдержки
200-1500 г 20-90 мин.
Пример. Н
еобходимо разморозить пищу и приготовить ее, не
изменяя параметры работы печи по завершении каждого
этапа. Можно, например, разморозить и приготовить рыбу
весом 500 г в следующие три этапа.
Рекомендации
Разморозка
Приготовление I
Приготовление II
Закройте края алюминиевой
фольгой. Переверните мясо, когда
печь подаст звуковой сигнал.
Эта программа подходит для
говядины, баранины, свинины,
антрекотов, отбивных и фарша.
200-1500 г 20-90 мин. Накройте ножки и крылышки
2.Птица
алюминиевой фольгой. Переверните
птицу, когда печь подаст звуковой
сигнал. Эта программа подходит
для размораживания как целой
птицы, так и отдельных частей.
200-1500 г 20–80 мин. Хвост рыбы оберните алюминиевой
3.Рыба
фольгой. Переверните рыбу, когда
печь подаст звуковой сигнал.
Эта программа подходит для
размораживания как целой рыбы,
так и кусков рыбного филе.
5-20 мин. Равномерно разложите фрукты на
4.Фрукты/Ягоды 100-600 г
плоском стеклянном блюде.
Эта программа подходит для всех
видов фруктов.
1.Мясо
При приготовлении пищи в несколько этапов можно выбрать два
или три этапа.
При выборе трех этапов первым должна быть разморозка.
Не нажимайте кнопку Start (Пуск) ( ), пока не будет настроен
последний этап.
1. Нажмите кнопку Rapid Defrost ( ), Ускоренная
разморозка) один или несколько раз.
2. Задайте вес продуктов нажатием кнопок 100
g (100 г) необходимое количество раз (500 г в
рассматриваемом примере).
3. Нажмите кнопку Power Level (Уровень
мощности ) ( ).
Режим СВЧ (I):
; при необходимости настройте уровень
мощности с помощью кнопки Power Level
(Уровень мощности ) ( ).
(в данном примере: 600 Вт).
4. Задайте время приготовления, нажимая кнопки
10 min (10 мин), 1 min (1 мин) и 10 s (10 сек)
необходимое количество раз (в данном примере
необходимо выбрать 4 минуты).
13
ME732K_SLI_DE68-03993L-03_RU.indd 13
4/27/2016 2:03:48 PM
РУССКИЙ
ПАРАМЕТРЫ УСКОРЕННОЙ РАЗМОРОЗКИ
РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ ПОСУДЫ
РУССКИЙ
5. Нажмите кнопку Power Level (Уровень
мощности ) ( ).
Режим СВЧ (II):
Для успешного приготовления пищи в микроволновой печи микроволны должны проникать
сквозь пищу, не отражаясь от используемой посуды и не поглощаясь ею.
Поэтому при выборе посуды следует соблюдать особую осторожность. Если посуда помечена,
как предназначенная для использования в микроволновых печах, то ее можно использовать.
В следующей таблице приведена информация о различных типах кухонных принадлежностей,
возможности и способах их использования в микроволновой печи.
; при необходимости настройте уровень
мощности с помощью кнопки Power Level
(Уровень мощности ) ( ).
(в данном примере: 450 Вт).
6. Задайте время приготовления, нажимая кнопки
10 min (10 мин), 1 min (1 мин) и 10 s (10 сек)
необходимое количество раз (в данном примере
необходимо выбрать 5 минуты).
Кухонные принадлежности
7. Нажмите кнопку Start (Пуск) (
Алюминиевая фольга
✓✗
Тарелка для
подрумянивания
Фарфор и керамика
✓
Не разогревайте более восьми минут.
✓
Фарфор, керамику, глазурованную керамику
и тонкостенный фарфор обычно можно
использовать, если на них нет металлической
отделки.
Одноразовая посуда из
полиэфирного волокна
Упаковка продуктов
быстрого приготовления
•Полистироловые
стаканчики и контейнеры
• Бумажные пакеты или
газеты
• Изготовленная из
вторсырья бумага или
посуда с металлической
отделкой
Стеклянная посуда
• Посуда, предназначенная
для разогрева с
последующей подачей на
стол
✓
Такая посуда обычно используется для
упаковки замороженных продуктов.
✓
Можно использовать для разогрева продуктов.
При перегреве полистирол может плавиться.
✗
Риск возгорания.
✗
Может стать причиной возникновения
электрической дуги.
✓
Может использоваться при отсутствии
металлической отделки.
).
Результат: Три режима [разморозка и
приготовление (I, II)] будут включены
по очереди. В зависимости от
выбранного режима разморозки
печь может подавать звуковые
сигналы, напоминая о том, что нужно
перевернуть продукты.
 По завершении процесса
приготовления печь подаст
4 звуковых сигнала.
Пригодность для Примечания
использования в
микроволновой
печи
Может использоваться в небольших
количествах для защиты отдельных участков
пищи от подгорания. Близкое расположение
фольги к стенке печи или использование
фольги в большом количестве может привести
к образованию электрической дуги.
14
ME732K_SLI_DE68-03993L-03_RU.indd 14
4/27/2016 2:03:48 PM
Кухонные принадлежности
✓
Может использоваться для разогрева
продуктов и жидкостей. При резком нагреве
хрупкое стекло может разбиться или лопнуть.
• Стеклянные банки
✓
Следует снять крышку. Подходят только для
разогрева.
Металл
•Блюда
✗
Может стать причиной возникновения
электрической дуги или возгорания.
✗
✓
Для приготовления в течение короткого
времени и разогрева. Для поглощения
избыточной влаги.
✗
Может стать причиной возникновения
электрической дуги.
Пластик
•Контейнеры
✓
В частности, жаропрочный термопластик.
Некоторые другие виды пластика при высокой
температуре могут деформироваться или
обесцвечиваться. Не используйте меламиновый
пластик.
• Пищевая пленка
✓
Может использоваться для сохранения влаги.
Не должна соприкасаться с продуктами. Будьте
осторожны, чтобы не обжечься горячим паром,
снимая пленку.
• Пакеты для заморозки
Вощеная или
жиронепроницаемая бумага
✓
✓✗
✗
Для ознакомления с любым новым оборудованием всегда требуется
некоторое время. Если у вас возникли какие-либо из перечисленных
ниже проблем, попробуйте соответствующие решения. Они могут
сэкономить вам время и избавить от ненужного вызова специалиста
по обслуживанию.
Нижеприведенные ситуации являются нормальными.
• Образование конденсата внутри печи
• Воздушный поток вокруг дверцы и корпуса
• На дверце и корпусе присутствуют световые блики
• Выход пара по периметру дверцы или из вентиляционных
отверстий
Пища оказывается совершенно не готовой
• Правильно ли установлено время, и нажата ли кнопка Старт/+30с
(
)?
• Закрыта ли дверца?
• Возможно, произошла перегрузка электрической сети, что привело
к сгоранию плавкого предохранителя либо срабатыванию автомата
защиты.
Продукт либо еще не готов, либо уже передержан.
• Правильно ли установлено время приготовления для данного типа
пищи?
• Правильно ли установлен уровень мощности?
Лампочка не работает.
• Из соображений безопасности не заменяйте лампочку
самостоятельно. Свяжитесь с ближайшим авторизованным
центром поддержки покупателей Samsung, чтобы организовать
замену лампочки квалифицированным техническим специалистом.
Печь создает помехи для радиоприемников и телевизоров.
• При работе печи могут наблюдаться небольшие помехи в работе
радиоприемников и телевизоров. Это нормальное явление. Чтобы
решить эту проблему, установите печь вдали от телевизоров,
радиоприемников и антенн.
• Если микропроцессор печи реагирует на помехи, показания
дисплея могут быть сброшены. Для решения данной проблемы
отсоедините вилку сетевого шнура от розетки, и затем вновь
вставьте ее в розетку. Вновь установите время.
В печи наблюдается искрение и потрескивание (образование дуги)
• Возможно, используется посуда с металлической отделкой?
• Возможно, в печи оставлена вилка или другая металлическая посуда?
✓✗
✓
Только если они пригодны для кипячения
или использования в печи. Не должны быть
закрыты герметично. При необходимости
проткните вилкой.
Может использоваться для сохранения влаги и
предупреждения разбрызгивания.
: Рекомендуется
: Использовать с осторожностью
: Не рекомендуется
15
ME732K_SLI_DE68-03993L-03_RU.indd 15
4/27/2016 2:03:48 PM
РУССКИЙ
• Тонкостенная стеклянная
посуда
• Пакеты для заморозки с
проволочной обвязкой
Бумага
• Тарелки, чашки,
текстильные и бумажные
салфетки
• Переработанная бумага
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ИМЕЮТСЯ СОМНЕНИЯ ИЛИ
ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА
Пригодность для Примечания
использования в
микроволновой
печи
РУССКИЙ
• Возможно, алюминиевая фольга находится слишком близко к
внутренним стенкам?
Если с помощью описанных выше инструкций не удалось
устранить проблему, обратитесь в местный центр по
обслуживанию клиентов компании SAMSUNG.
Прочтите указанную ниже информацию.
• Номер модели и серийный номер, обычно указаны на задней
панели микроволновой печи.
• Подробные сведения о гарантии
• Четкое описание возникшей проблемы
Затем обратитесь к местному дилеру или в службу
послепродажного обслуживания компании SAMSUNG.
В СЛУЧΑΕ ΒΟЗНИКНОВЕНИЯ ВОПРОСОВ ИЛИ КОММЕНТАРИЕВ
СТРАНА
ME731K, ME732K, ME733K
Источник питания
230 В — 50 Гц
1150 Вт
Производимая мощность
100 Вт / 800 Вт (IEC-705)
Рабочая частота
2450 МГц
Магнетрон
OM75S(31)
Метод охлаждения
Двигатель вентилятора
Внутренняя камера печи
JORDAN
SYRIA
IRAN
MOROCCO
SAUDI ARABIA
22 литров
Вес
Нетто
прибл. 11,5 кг
800 247 3457 (800 24/7 HELP)
444 77 11
0800-726-7864
0800-10077
Ghana
0302-200077
Cote D’Ivoire
8000 0077
SENEGAL
800-00-0077
CAMEROON
67095-0077
KENYA
0800 545 545
UGANDA
0800 300 300
TANZANIA
0685 889 900
RWANDA
9999
BURUNDI
200
DRC
499999
SUDAN
1969
SOUTH AFRICA 0860 SAMSUNG (726 7864)
BOTSWANA
8007260000
NAMIBIA
08 197 267 864
ZAMBIA
0211 350370
MAURITIUS
800 2550
REUNION
0262 50 88 80
MOZAMBIQUE 847267864 / 827267864
489 x 275 x 341 мм (ME731K)
489 x 275 x 345 мм (ME732K)
489 x 275 x 339 мм (ME733K)
330 x 211 x 309 мм
Объем
16
ME732K_SLI_DE68-03993L-03_RU.indd 16
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
183-CALL (183-2255)
8000-GSAM (8000-4726)
800-CALL (800-2255)
08000-7267864
16580
3004
0800-Samsung (72678) 80 1000 12 0800-22273
06 5777444
962 5777444
021-8255 [CE]
021-42132 [HHP]
080 100 22 55
TURKEY
NIGERIA
Потребление
электроэнергии
Микроволновая печь
Размеры (Ш x В x Г)
Внешние
OMAN
KUWAIT
BAHRAIN
QATAR
EGYPT
Компания SAMSUNG постоянно совершенствует свою продукцию.
Характеристики устройства и настоящая инструкция могут быть
изменены без предварительного уведомления.
Модель
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
ALGERIA
PAKISTAN
TUNISIA
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕЛЕФОН
U.A.E
ВЕБ‐УЗЕЛ
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
www.samsung.com/eg/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/pk/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/levant
www.samsung.com/iran/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/sa/home
www.samsung.com/sa_en
www.samsung.com/tr/support
www.samsung.com/africa_en/support
www.samsung.com/africa_fr/support
www.samsung.com/support
DE68-03993L-03
4/27/2016 2:03:48 PM
ME731K
ME732K
ME733K
imagine the possibilities
Microwave Oven
Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register
your product at
www.samsung.com/register
Owner’s Instructions & Cooking Guide
Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service calls
to explain product operation, correct improper installation, or perform normal
cleaning or maintenance.
ME732K_SLI_DE68-03993L-03_EN.indd 1
4/27/2016 2:03:43 PM
USING THIS INSTRUCTION BOOKLET
Warning; Fire hazard
Warning; Hot surface
Warning; Electricity
Warning; Explosive material
Do NOT attempt.
Follow directions explicitly.
IMPORTANT SAFETY INFORMATION
Do NOT disassemble.
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
Before using the oven, confirm that the following instructions are
followed.
Unplug the power plug from the
wall socket.
Do NOT touch.
Make sure the machine is
grounded to prevent electric
shock.
Call the service center for help.
Note
ENGLISH
You have just purchased a SAMSUNG microwave oven. Your Owner’s Instructions
contain valuable information on cooking with your microwave oven:
• Safety precautions
• Suitable accessories and cookware
• Useful cooking tips
• Cooking tips
• Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction
manual. Warnings and Important Safety Instructions in this manual do
not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your
responsibility to use common sense, caution, and care when installing,
maintaining, and operating your appliance.
• Because these following operating instructions cover various models, the
characteristics of your microwave oven may differ slightly from those described
in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any
questions or concerns, contact your nearest service centre or find help and
information online at www.samsung.com.
• This microwave oven is supposed for heating food. It is intended for domestic
home-use only. Do not heat any type of textiles or cushions filled with grains,
which could cause burns and fire. The manufacturer cannot be held liable for
damage caused by improper or incorrect use of the appliance.
• Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of
the surface that could adversely affect the life of the appliance and possible
result in a hazardous situation.
Important
PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE
MICROWAVE ENERGY.
Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure to
microwave energy.
(a) Under no circumstances should any attempt be made to operate the oven with
the door open or to tamper with the safety interlocks (door latches) or to insert
anything into the safety interlock holes.
(b) Do NOT place any object between the oven door and front face or allow food
or cleaner residues to accumulate on sealing surfaces. Ensure that the door
and door sealing surfaces are kept clean by wiping after use first with a damp
cloth and then with a soft dry cloth.
(c) Do NOT operate the oven if it is damaged until it has been repaired by a
qualified microwave service technician trained by the manufacturer. It is
particularly important that the oven door closes properly and that there is no
damage to the:
(1) door (bent)
(2) door hinges (broken or loose)
(3) door seals and sealing surfaces
(d) The oven should not be adjusted or repaired by anyone other than a properly
qualified microwave service technician trained by the manufacturer.
This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of group 2 which
contains all ISM equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated
and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and
EDM and arc welding equipment.
For Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments and
in establishments directly connected to a low voltage power supply network which
supplies buildings used for domestic purposes.
LEGEND FOR SYMBOLS AND ICONS
WARNING
CAUTION
Hazards or unsafe practices that may result in severe personal
injury or death.
Hazards or unsafe practices that may result in minor personal
injury or property damage.
2
ME732K_SLI_DE68-03993L-03_EN.indd 2
4/27/2016 2:03:44 PM
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
Plug the power plug into the wall socket firmly. Do not use
a multiple plug adapter, an extension cord or an electric
transformer.
Make sure that these safety precautions are obeyed at all times.
Do not hook the power cord on a metal object, insert the
power cord between the objects or behind the oven.
Only qualified staff should be allowed to modify or repair the
microwave oven.
Do not use a damaged power plug, damaged power cord
or loose wall socket. When the power plug or power cord is
damaged, contact your nearest service centre.
Do not heat liquids and other food in sealed containers for
microwave function.
Appliances are not intended to be operated by means of an
external timer or separate remote-control system.
For your safety, do not use high-pressure water cleaners or
steam jet cleaners.
Do not pour or directly spray water onto the oven.
Do not install this appliance; near heater, inflammable
material; in a humid, oily or dusty location, in a location
exposed to direct sunlight and water or where gas may leak;
on un level ground.
Do not place objects on the oven, inside or on the door of
the oven.
ENGLISH
WARNING
Do not spray volatile material such as insecticide onto the
surface of the oven.
This appliance must be properly grounded in accordance
with local and national codes.
Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance. Keep children away from the door
when opening or closing it as they may bump themselves
on the door or catch their fingers in the door.
Remove all foreign substances such as dust or water from
the power plug terminals and contact points using a dry
cloth on a regular basis.
The appliance is not intended for installing in road vehicles,
caravans and similar vehicles etc.
Do not pull or excessively bend or place heavy objecton the
power cord.
Do not store flammable materials in the oven. Take special
care when heating dishes or drinks that contain alcohol as
alcohol vapours may contact a hot part of the oven.
The microwave oven is intended to be used on the counter
or counter top use only, the microwave oven shall not be
placed in a cabinet. (Counter top model only.)
WARNING: The appliance and its accessible parts become
hot during use. Care should be taken to avoid touching
heating elements. Children less than 8 years of age shall be
kept away unless continuously supervised.
WARNING: Only allow children to use the oven without
supervision when adequate instructions have been given
so that the child is able to use the oven in a safe way and
understands the hazards of improper use.
This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way and understand the
hazards involved. Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas,
etc.), ventilate immediately without touching the power plug.
Do not touch the power plug with wet hands.
Do not turn the appliance off by unplugging the power plug
while an operation is in progress.
Do not insert fingers or foreign substances, If any foreign
substance such as water has entered the appliance, unplug
the power plug and contact your nearest service centre.
Do not apply excessive pressure or impact to the appliance.
Do not place the oven over a fragile object such as a sink or
glass object. (Counter top model only.)
Do not use benzene, thinner, alcohol, steam cleaner or high
pressure cleaner to clean the appliance.
Ensure that the power voltage, frequency and current are
the same as those of the product specifications.
3
ME732K_SLI_DE68-03993L-03_EN.indd 3
4/27/2016 2:03:48 PM
during cleaning conditions the surfaces may get hotter than
usual and children should be kept away. (Cleaning function
model only.)
Excess spillage must be removed before cleaning and
utensils which state in cleaning manual can be left in the
oven during cleaning. (Cleaning function model only.)
Appliance should allow to disconnection of the appliance
from the supply after installation. The disconnection may be
achieved by having the plug accessible or by incorporating a
switch in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
(Built-in model only.)
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons
in order to avoid a hazard.
ENGLISH
WARNING: If the door or door seals are damaged, the
oven must not be operated until it has been repaired by a
competent person.
WARNING: It is hazardous for anyone other than a
competent person to carry out any service or repair
operation that involves the removal of a cover which gives
protection against exposure to microwave energy.
WARNING: Ensure that the appliance is switched off before
replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
WARNING: Liquids and other foods must not be heated in
sealed containers since they are liable to explode.
WARNING: Accessible parts may become hot during use.
To avoid burns young children should be kept away.
WARNING: When the appliance is operated in the
combination mode, children should only use the oven under
adult supervision due to the temperatures generated.
WARNING: Microwave heating of beverages can result in
delayed eruptive boiling,therefore care must be taken when
handling the container; To prevent this situation ALWAYS
allow a standing time of at least 20 seconds after the oven
has been switched off so that the temperature can equalize.
Stir during heating, if necessary, and ALWAYS stir after
heating.
In the event of scalding, follow these FIRST AID instructions:
• Immerse the scalded area in cold water for at least
10 minutes.
• Cover with a clean, dry dressing.
• Do not apply any creams, oils or lotions.
The temperature of accessible surfaces may be high when
the appliance is operating
The door or the outer surface may get hot when the
appliance is operating
CAUTION
Only use utensils that are suitable for use in
microwave ovens; DO NOT use any metallic
containers, Dinnerware with gold or silver trimmings,
Skewers, forks, etc.
Remove wire twist ties from paper or plastic bags.
Reason: Electric arcing or sparking may occur and
may damage the oven.
When heating food in plastic or paper containers,
keep an eye on the oven due to the possibility of
ignition;
Do not use your microwave oven to dry papers or
clothes.
During use the appliance becomes hot. Care should be
taken to avoid touching heating elements inside the oven.
WARNING: The contents of feeding bottles and baby food
jars shall be stirred or shaken and the temperature checked
before consumption, in order to avoid burns;
The appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance by a person responsible for their safety.
This oven should be positioned proper direction and height
permitting easy access to cavity and control area.
Use shorter times for smaller amounts of food to
prevent overheating and burning food.
If smoke is observed, switch off or unplug the
appliance and keep the door closed in order to stifle
any flames;
The oven should be cleaned regularly and any food
deposits removed;
Before using the your oven first time, oven should be
operated with the water during 10 minute and then used.
This microwave oven has to be positioned so that plug is
accessible.
If the oven generates a strange noise, a burning smell, or
smoke is emitted, unplug the power plug immediately and
contact your nearest service center.
4
ME732K_SLI_DE68-03993L-03_EN.indd 4
4/27/2016 2:03:50 PM
INSTALLING YOUR MICROWAVE OVEN
Do not immerse the power cable or power plug in
water and keep the power cable away from heat.
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should
not be heated in microwave ovens since they may
explode, even after microwave heating has ended;
Also do not heat airtight or vacuum-sealed bottles,
jars, containers, nuts inshells, tomatoes etc.
Do not cover the ventilation slots with cloth or paper.
They may catch fire as hot air escapes from the
oven. The oven may also overheat and switch itself
off automatically, and will remain off until it cools
sufficiently.
Always use oven mitts when removing a dish from the
oven to avoid unintentional burns.
Do not touch heating elements or interior oven walls
until the oven has cooled down.
Stir liquids halfway during heating or after heating
ends and allow the liquid stand at least 20 seconds
after heating to prevent eruptive boiling.
Stand at arms length from the oven when opening the
door to avoid getting scalded by escaping hot air or
steam.
Do not operate the microwave oven when it is empty.
The microwave oven will automatically shut down
for 30 minutes for safety purposes. We recommend
placing a glass of water inside the oven at all times
to absorb microwave energy in case the microwave
oven is started accidentally.
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal
scrapers to clean the oven door glass since they can
scratch the surface, which may result in shattering of
the glass.
Place the oven on a flat level surface 85 cm above the floor. The surface
should be strong enough to safely bear the weight of the oven.
20 cm
above
85 cm of
the floor
10 cm
behind
10 cm on
the side
2. Remove all packing materials inside the oven.
Install the roller ring and turntable.
Check that the turntable rotates freely.
3. This microwave oven has to be positioned so that plug is accessible.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or
assembly available from the manufacturer or its service agent.
For your personal safety, plug the cable into a 3-pin, 230 Volt, 50 Hz,
AC earthed socket. If the power cable of this appliance is damaged, it
must be replaced by a special cable.
Do not install the microwave oven in hot or damp surroundings like
next to a traditional oven or radiator. The power supply specifications
of the oven must be respected and any extension cable used must
be of the same standard as the power cable supplied with the oven.
Wipe the interior and the door seal with a damp cloth before using your
microwave oven for the first time.
Install the oven in compliance with the clearances
stated in this manual. (See installing your microwave
oven.)
Take care when connecting other electrical appliances
to sockets near the oven.
Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing a
cosmetic defect if the damage to the unit and/or damage to or loss of the
accessory was caused by the customer. Items this stipulation covers include:
(a) A Dented, Scratched, or Broken Door, Handle, Out-Panel, or Control
Panel.
(b) A Broken or missing Tray, Guide Roller, Coupler, or Wire Rack.
ME732K_SLI_DE68-03993L-03_EN.indd 5
5
4/27/2016 2:03:51 PM
ENGLISH
1. When you install your oven, make sure there is
adequate ventilation for your oven by leaving at least
10 cm (4 inches) of space behind and, on the sides
of the oven and 20 cm (8 inches) of space above.
ENGLISH
CLEANING YOUR MICROWAVE OVEN
STORING AND REPAIRING YOUR MICROWAVE OVEN
The following parts of your microwave oven should be cleaned regularly to
prevent grease and food particles from building up:
• Inside and outside surfaces
• Door and door seals
• Turntable and Roller rings
A few simple precautions should be taken when storing or having your
microwave oven serviced.
The oven must not be used if the door or door seals are damaged:
• Broken hinge
• Deteriorated seals
• Distorted or bent oven casing
Only a qualified microwave service technician should perform repair
ALWAYS ensure that the door seals are clean and the door closes
properly.
NEVER remove the outer casing from the oven. If the oven is faulty and
needs servicing or you are in doubt about its condition:
Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to
deterioration of the surface that could adversely affect the life of the
appliance and possibly result in a hazardous situation.
• Unplug it from the wall socket
• Contact the nearest after-sales service centre
1. Clean the outside surfaces with a soft cloth and warm, soapy water.
Rinse and dry.
If you wish to store your oven away temporarily, choose a dry, dustfree
place.
Reason : Dust and damp may adversely affect the working parts in the
oven.
2. Remove any splashes or stains on the inside surfaces or on the roller
ring with a soapy cloth. Rinse and dry.
3. To loosen hardened food particles and remove smells, place a cup
of diluted lemon juice on the turntable and heat for ten minutes at
maximum power.
This microwave oven is not intended for commercial use.
4. Wash the dishwasher-safe plate whenever necessary.
DO NOT spill water in the vents. NEVER use any abrasive products or
chemical solvents. Take particular care when cleaning the door seals to
ensure that no particles:
•Accumulate
• Prevent the door from closing correctly
6
ME732K_SLI_DE68-03993L-03_EN.indd 6
4/27/2016 2:03:51 PM
CONTENTS
OVEN
1
Oven........................................................................................................7
2
3
4
Control panel (ME731K)............................................................................8
ENGLISH
Control panel (ME732K, ME733K)............................................................8
Accessories..............................................................................................9
Setting the time........................................................................................9
Cooking/Reheating...................................................................................10
Power levels.............................................................................................10
Stopping the cooking...............................................................................10
Adjusting the cooking time.......................................................................11
5
Setting the energy save mode..................................................................11
Using the instant reheat/cook feature.......................................................11
Instant reheat/cook settings......................................................................12
Using the auto rapid defrost feature..........................................................12
6
7
8
9
10
11
1.DOOR
6.TURNTABLE
2. VENTILATION HOLES
7.COUPLER
3.LIGHT
8. ROLLER RING
4.DISPLAY
9. SAFETY INTERLOCK HOLES
5. DOOR LATCHES
10.OPEN DOOR PUSH BUTTON
11.CONTROL PANEL
Auto rapid defrost settings........................................................................13
Multistage cooking...................................................................................13
Cookware guide.......................................................................................14
What to do if you are in doubt or have a problem.....................................15
Technical specifications............................................................................16
7
ME732K_SLI_DE68-03993L-03_EN.indd 7
4/27/2016 2:03:51 PM
CONTROL PANEL (ME731K)
CONTROL PANEL (ME732K, ME733K)
ENGLISH
1
1
2
7
2
3
7
3
4
8
4
8
9
9
5
5
10
6
10
6
11
11
1. DISPLAY
6. STOP/CANCEL BUTTON
1. DISPLAY
6. STOP/CANCEL BUTTON
2. AUTO RAPID DEFROST
FEATURE SELECTION
7. WEIGHT SELECTION
2. AUTO RAPID DEFROST
FEATURE SELECTION
7. WEIGHT SELECTION
3. AUTO REHEAT/COOK
SELECTION
9. +30s BUTTON
3. AUTO REHEAT/COOK
SELECTION
9. +30s BUTTON
4. MICROWAVE MODE BUTTON
5. TIME SETTING BUTTON
8. CLOCK SETTING
10.START BUTTON
4. MICROWAVE MODE BUTTON
11.ENERGY SAVE BUTTON
5. TIME SETTING BUTTON
8. CLOCK SETTING
10.START BUTTON
11.ENERGY SAVE BUTTON
8
ME732K_SLI_DE68-03993L-03_EN.indd 8
4/27/2016 2:03:51 PM
SETTING THE TIME
Depending on the model that you have purchased, you are supplied with
several accessories that can be used in a variety of ways.
Your microwave oven has an inbuilt clock. When power is supplied, “:0”,
“88:88” or “12:00” is automatically displayed on the display.
Please set the current time. The time can be displayed in either the 24- hour
or 12-hour notation. You must set the clock:
• When you first install your microwave oven
• After a power failure
1.Coupler, already placed over the motor shaft in the
base of the oven.
Purpose : The coupler rotates the turntable.
Do not forget to reset the clock when you switch to and from summer
and winter time.
2. Roller ring, to be placed in the centre of the oven.
Purpose : The roller ring supports the turntable.
1. To display the time in the...
24-hour notation
12-hour notation
Press the Clock ( ) button once or twice.
3.Turntable, to be placed on the roller ring with the
centre fitting to the coupler.
Purpose : The turntable serves as the main
cooking surface; it can be easily
removed for cleaning.
2. Set the hour with the h button and the minutes with
the min button.
DO NOT operate the microwave oven without the roller ring and
turntable.
3. When the right time is displayed, press the Clock ( )
button again to start the clock.
Result :
The time is displayed whenever you are
not using the microwave oven.
9
ME732K_SLI_DE68-03993L-03_EN.indd 9
4/27/2016 2:03:52 PM
ENGLISH
ACCESSORIES
COOKING/REHEATING
POWER LEVELS
The following procedure explains how to cook or reheat food.
ALWAYS check your cooking settings before leaving the oven unattended.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
You can choose among the power levels below.
ENGLISH
1. Press the Power Level (
Result :
) button.
The 800 W (maximum cooking power)
indications are displayed:
Select the appropriate power level by
pressing the Power Level ( ) button
again until the corresponding wattage is displayed. Refer to
the power level table on the next page.
2. Set the cooking time by pressing the 10 min, 1 min
and 10 s button.
Power Level
Output
HIGH
800 W
MEDIUM HIGH
600 W
MEDIUM
450 W
MEDIUM LOW
300 W
DEFROST ( )
180 W
LOW
100 W
If you select higher power level, the cooking time must be decreased.
If you select lower power level, the cooking time must be increased.
3. Press the Start (
Result :
) button.
STOPPING THE COOKING
The oven light comes on and the
turntable starts rotating.
Cooking starts and when it has finished
the oven beeps four times.
You can stop cooking at any time to check the food.
1. To stop temporarily;
Open the door.
Result :
Never switch the microwave oven on when it is empty.
Cooking stops. To resume cooking,
close the door and press Start ( )
again.
2. To stop completely;
Press the Stop ( ) button.
Result :
The cooking stops.
If you wish to cancel the cooking
settings, press the Stop ( ) button again.
You can cancel any setting before starting cooking by simply pressing
Stop ( ) button.
10
ME732K_SLI_DE68-03993L-03_EN.indd 10
4/27/2016 2:03:53 PM
ADJUSTING THE COOKING TIME
USING THE INSTANT REHEAT/COOK FEATURE
You can increase the cooking time by pressing the +30s button once for
each 30 seconds to be added.
With the Instant Reheat feature, the cooking time is set automatically. You
can adjust the number of servings by pressing the appropriate Instant
Reheat button the required number of times.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
1. Press the +30s button once for each 30 seconds to
be added.
Result :Press Start ( ) button to start cooking.
When it has finished:
1) The oven beeps four times.
2) The end reminder signal will beep 3 times. (once every
minute)
3) The current time is displayed again.
) button.
SETTING THE ENERGY SAVE MODE
Example: P
ress the Drinks button once times to reheat one cups of
coffee. Refer to the table on the opposite page.
The oven has an Energy save mode. This facility saves electricity when the
oven is not in use.
• Press the Energy save ( ) button.
• To remove Energy save mode, open the door or
press any button. The oven is ready for use.
Use only recipients that are microwave-safe.
11
ME732K_SLI_DE68-03993L-03_EN.indd 11
4/27/2016 2:03:54 PM
ENGLISH
2. Press the Start (
1. Press the Instant Reheat/Cook button which you want the required
number of times.
INSTANT REHEAT/COOK SETTINGS
USING THE AUTO RAPID DEFROST FEATURE
The following table presents the various Instant Reheat Programmes,
quantities, standing times and appropriate recommendations.
The auto rapid defrost feature enables you to defrost meat, poultry, fish or
fruit/berry.
The defrost time and power level are set automatically. You simply select
the programme and the weight.
ENGLISH
Food/Button
1. Ready
Meals
2. Frozen
Ready Meals
Serving
Standing
size
time
3 min.
300-350 g
400-450 g
300-350 g
400-450 g
3. Drinks
(Coffee, milk,
tea, water
with room
temperature)
150 ml
(1 cup)
250 ml
(1 mug)
4 min.
1-2 min.
Recommendations
Use only dishes that are microwave-safe.
Put on a ceramic plate and
cover it with microwave cling
film. This programme is suitable
for meals consisting of 3
components (e.g. meat with
sauce, vegetables and side dish
like potatoes, rice or pasta).
Take frozen ready meal and
check if dish is suitable for
microwave. Pierce film of ready
meal. Put the frozen ready meal
in the centre. This programme is
suitable for frozen ready meals
consisting of 3 components (e.g.
meat with sauce, vegetables and
a side dish like potatoes, rice or
pasta).
Pour into a ceramic cup and
reheat uncovered.
Place cup (150 ml) or mug (250
ml) in the centre of turntable.
Stir carefully before and after
standing time.
First, place the frozen food in the centre of the turntable and close the door.
1. Press the Rapid Defrost (
Result :
) button.
The following indication is displayed:
Press the Rapid Defrost ( ) button one or more times according to
the type of food to be defrosted. Refer to the table on the opposite page
for further details.
2. Select the food weight by pressing the 100 g button.
It is possible to set up to a maximum of 1500 g.
3. Press the Start (
) button.
Result :
 Defrosting begins.
 The oven beeps halfway through
defrosting to remind you to turn the food over.
Press Start ( ) button again to finish defrosting.
You can also defrost food manually. To do so, select the microwave
cooking/reheating function with a power level of 180 W. Refer to the
section entitled “Cooking/Reheating” on page 10 for further details.
12
ME732K_SLI_DE68-03993L-03_EN.indd 12
4/27/2016 2:03:54 PM
AUTO RAPID DEFROST SETTINGS
MULTISTAGE COOKING
The following table presents the various Auto Rapid Defrost programmes,
quantities, standing times and appropriate recommendations.
Remove all kinds of package material before defrosting. Place meat,
poultry, fish and fruit/berry on a ceramic plate.
Your microwave oven can be programmed to cook food up to three stages.
1.Meat
2.Poultry
3.Fish
4.Fruit / Berry
Portion
Standing
time
200-1500 g 20-90 min.
200-1500 g
200-1500 g
100-600 g
20-90 min.
20-80 min.
5-20 min.
Recommendations
Defrosting
Cook I
Cook II
Shield the edges with
aluminium foil. Turn the meat
over, when the oven beeps.
This programme is suitable
for beef, lamb, pork, steaks,
chops, minced meat.
Shield the leg and wing tips
with aluminium foil. Turn the
poultry over, when the oven
beeps. This programme is
suitable for whole chicken as
well as for chicken portions.
Shield the tail of a whole
fish with aluminium foil. Turn
the fish over, when the oven
beeps. This programme is
suitable for whole fishes as
well as for fish fillets.
Spread fruits evenly into a flat
glass dish.
This programme is suitable
for all kind of fruits.
You can set between two and three stages in multistage cooking.
If you set three stage, the first stage must be defrosting.
Don’t press Start ( ) button until you’ve set the final stage.
1. Press the Rapid Defrost (
times.
) button once or more
2. Set the weight by pressing the 100 g buttons the
appropriate number of times (500 g in the example).
3. Press the Power Level ( ) button.
The microwave mode (I) :
; if necessary, set the power level by pressing
the Power Level ( ) button again one or
more times. (600 W in the example)
4. Set the cooking time by pressing the 10 min, 1 min
and 10 s buttons the appropiate number of times (4
minutes in the example).
13
ME732K_SLI_DE68-03993L-03_EN.indd 13
4/27/2016 2:03:55 PM
ENGLISH
Code/Food
Example: You wish to defrost food and cook it without having to reset the
oven after each stage. You can thus defrost and cook a 500 g
fish in three stages:
COOKWARE GUIDE
ENGLISH
5. Press the Power Level ( ) button.
The microwave mode (II) :
To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to
penetrate the food, without being reflected or absorbed by the dish used.
Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the
cookware is marked microwave-safe, you do not need to worry.
The following table lists various types of cookware and indicates whether
and how they should be used in a microwave oven.
; if necessary, set the power level by pressing
the Power Level ( ) button again one or
more times.
(450 W in the example)
6. Set the cooking time by pressing the 10 min, 1 min
and 10 s buttons the appropriate number of times (5
minutes in the example).
7. Press the Start (
Result :
Cookware
Aluminum foil
Microwavesafe
✓✗
) button.
The three modes [defrosting and
cooking (I, II)] are selected on after.
According to the defrosting mode that
you have chosen, the oven may beep
half way through defrosting to remind
you to turn the food over.
 When cooking is over, the oven
beeps four times.
Comments
Can be used in small quantities to
protect areas against overcooking.
Arcing can occur if the foil is too
close to the oven wall or if too much
foil is used.
Browning plate
✓
Do not preheat for more than eight
minutes.
China and
earthenware
✓
Porcelain, pottery, glazed
earthenware and bone china are
usually suitable, unless decorated
with a metal trim.
Disposable
polyester cardboard
dishes
✓
Some frozen foods are packaged in
these dishes.
• Polystyrene cups
containers
✓
Can be used to warm food.
Overheating may cause the
polystyrene to melt.
• Paper bags or
newspaper
✗
May catch fire.
• Recycled paper or
metal trims
✗
May cause arcing.
✓
Can be used, unless decorated with
a metal trim.
Fast-food
packaging
Glassware
• Oven-to-table ware
14
ME732K_SLI_DE68-03993L-03_EN.indd 14
4/27/2016 2:03:55 PM
Cookware
Microwavesafe
Comments
WHAT TO DO IF YOU ARE IN DOUBT OR HAVE A
PROBLEM
✓
Can be used to warm foods or
liquids. Delicate glass may break or
crack if heated suddenly.
Becoming familiar with a new appliance always takes a little time. If you
have any of the problems listed below, try the solutions given. They may
save you the time and inconvenience of an unnecessary service call.
• Glass jars
✓
Must remove the lid. Suitable for
warming only.
•Dishes
✗
May cause arcing or fire.
• Freezer bag twist
ties
✗
The following are normal occurrences.
• Condensation inside the oven
• Air flow around the door and outer casing
• Light reflection around the door and outer casing
• Steam escaping from around the door or vents
Metal
The food is not cooked at all
• Have you set the timer correctly and pressed the Start/+30s (
)
button?
• Is the door closed?
• Have you overloaded the electric circuit and caused a fuse to blow or a
breaker to be triggered.
Paper
• Plates, cups,
napkins and kitchen
paper
✓
For short cooking times and warming.
Also to absorb excess moisture.
• Recycled paper
✗
May cause arcing.
The food is either overcooked or undercooked
• Was the appropriate cooking length set for the type of food?
• Was an appropriate power level chosen?
Plastic
•Containers
• Cling film
• Freezer bags
Wax or greaseproof paper
✓
✓✗
✗
✓
✓
✓✗
✓
ENGLISH
• Fine glassware
Particularly if heat-resistant
thermoplastic. Some other plastics
may warp or discolour at high
temperatures. Do not use melamine
plastic.
The light bulb is not working.
• The Light bulb should not be replaced in person for safety reasons.
Please contact nearest authorised Samsung customer care, to arrange
for a qualified engineer to replace the bulb.
Can be used to retain moisture.
Should not touch the food. Take care
when removing the film as hot steam
will escape.
The oven causes interference with radios or televisions.
• Slight interference may be observed on televisions or radios when the
oven is operating. This is normal. To solve this problem, install the oven
away from televisions, radios and aerials.
• If interference is detected by the oven’s microprocessor, the display
may be reset. To solve this problem, disconnect the power plug and
reconnect it. Reset the time.
Only if boilable or oven-proof. Should
not be airtight. Prick with a fork, if
necessary.
Can be used to retain moisture and
prevent spattering.
Sparking and cracking occur inside the oven (arcing)
• Have you used a dish with metal trimmings?
• Have you left a fork or other metal utensil inside the oven?
• Is aluminum foil too close to the inside walls?
: Recommended
: Use caution
: Unsafe
15
ME732K_SLI_DE68-03993L-03_EN.indd 15
4/27/2016 2:03:55 PM
ENGLISH
If the above guidelines do not enable you to solve the problem, then
contact your local SAMSUNG customer service centre.
Please have the following information read;
• The model and serial numbers, normally printed on the rear of the
oven
• Your warranty details
• A clear description of the problem
QUESTIONS OR COMMENTS
COUNTRY
Then contact your local dealer or SAMSUNG aftersales service.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Model
ME731K,ME732K,ME733K
Power source
230 V ~ 50 Hz
1150 W
Output power
100 W / 800 W (IEC-705)
Operating frequency
2450 MHz
Magnetron
OM75S(31)
Cooling method
Cooling fan motor
Oven cavity
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
183-CALL (183-2255)
8000-GSAM (8000-4726)
800-CALL (800-2255)
08000-7267864
16580
3004
0800-Samsung (72678) 80 1000 12 0800-22273
06 5777444
962 5777444
021-8255 [CE]
021-42132 [HHP]
080 100 22 55
ALGERIA
PAKISTAN
TUNISIA
JORDAN
SYRIA
IRAN
SAUDI ARABIA
TURKEY
NIGERIA
22 liter
Weight
Net
11.5 kg approx
800 247 3457 (800 24/7 HELP)
444 77 11
0800-726-7864
0800-10077
Ghana
0302-200077
Cote D’Ivoire
8000 0077
SENEGAL
800-00-0077
CAMEROON
67095-0077
KENYA
0800 545 545
UGANDA
0800 300 300
TANZANIA
0685 889 900
RWANDA
9999
BURUNDI
200
DRC
499999
SUDAN
1969
SOUTH AFRICA 0860 SAMSUNG (726 7864)
BOTSWANA
8007260000
NAMIBIA
08 197 267 864
ZAMBIA
0211 350370
MAURITIUS
800 2550
REUNION
0262 50 88 80
MOZAMBIQUE 847267864 / 827267864
489 x 275 x 341 mm (ME731K)
489 x 275 x 345 mm (ME732K)
489 x 275 x 339 mm (ME733K)
330 x 211 x 309 mm
Volume
16
ME732K_SLI_DE68-03993L-03_EN.indd 16
OMAN
KUWAIT
BAHRAIN
QATAR
MOROCCO
Power consumption
Microwave
Dimensions (W x H x D)
Outside
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
EGYPT
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design
specifications and these user instructions are thus subject to change
without notice.
CALL
U.A.E
OR VISIT US ONLINE AT
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
www.samsung.com/eg/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/pk/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/levant
www.samsung.com/iran/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/sa/home
www.samsung.com/sa_en
www.samsung.com/tr/support
www.samsung.com/africa_en/support
www.samsung.com/africa_fr/support
www.samsung.com/support
DE68-03993L-03
4/27/2016 2:03:56 PM
Download PDF

advertising