Samsung QM85F מדריך מהיר

Add to My manuals
2 Pages

advertisement

Samsung QM85F מדריך מהיר | Manualzz
‫||לוח הבקרה‬
‫פתח התקנת תיבת‬
‫רשת‬
‫מדריך התקנה מהיר‬
‫‪4‬‬
‫‪QM85F‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ 1‬הפעל את המוצר‪.‬‬
‫לחיצה על לחצן בעת הפעלת המוצר תגרום להצגת תפריט השליטה‪.‬‬
‫‪ -‬כדי לצאת מתפריט המוצג במסך‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה (לפחות שנייה אחת) על מקש הלוח‪.‬‬
‫‪− −‬הצבע והמראה עשויים להשתנות בהתאם למוצר‪ ,‬והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת לצורך שיפור הביצועים‪.‬‬
‫‪− −‬לפרטים נוספים‪ ,‬הורד את המדריך למשתמש מאתר האינטרנט‪.‬‬
‫‪http://www.samsung.com/displaysolutions‬‬
‫‪ 2‬מעבר לתפריט העליון או התחתון‪ .‬תוכל גם לכוונן את הערך של אפשרות‪.‬‬
‫‪ 3‬מעבר לתפריט השמאלי או הימני‪.‬‬
‫ תוכל להתאים את עוצמת הקול על ידי הזזת מקש הלוח לשמאל או לימין כאשר תפריט השליטה לא מוצג במסך‪.‬‬‫‪ 4‬רמקול‬
‫‪The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,‬‬
‫‪and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of‬‬
‫‪HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.‬‬
‫‪ 5‬חיישן השלט רחוק‬
‫כדי לבצע פונקציה רצויה‪ ,‬לחץ על לחצן השלט רחוק הרלוונטי תוך הפניית השלט אל החיישן שבחזית המוצר‪.‬‬
‫‪ -‬הפעלת התקני תצוגה אחרים בחלל שבו נמצא השלט רחוק של המוצר עלולה לאפשר שליטה גם בהתקני התצוגה האחרים באמצעות השלט רחוק‪.‬‬
‫‪BN68-08988D-00‬‬
‫||הצד השני‬
‫||בדיקת הרכיבים‬
‫אם חסר לך רכיב כלשהו‪ ,‬פנה אל הספק שרכשת ממנו את המוצר‪.‬‬
‫‪IR /AMBIENT‬‬
‫‪SENSOR IN‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ 2‬לחיבור התקן מקור בעזרת כבל ‪ HDMI‬או כבל ‪.HDMI-DVI‬‬
‫‪HDMI IN 3‬‬
‫מדריך התקנה מהיר‬
‫כרטיס אחריות‬
‫(לא זמינות במקומות מסוימים)‬
‫מדריך תקינה‬
‫‪HDMI IN 2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪+‬‬
‫‪-‬‬
‫‪+‬‬
‫‪DP IN 3‬‬
‫)‪(UHD 30Hz‬‬
‫כבל חשמל‬
‫סוללות‬
‫(לא זמינות במקומות מסוימים)‬
‫שלט רחוק‬
‫כבל ‪DP‬‬
‫מתאם‪RS232C(IN)‎‬‬
‫מחזיק‪-‬כבל ‪3 X‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪DP IN 1‬‬
‫)‪(UHD 60Hz‬‬
‫‪ 7‬קליטת האות של השלט רחוק דרך לוח החיישנים החיצוני והפקת האות דרך‬
‫‪.LOOP OUT‬‬
‫‪ 8‬חיבור ‪ MDC‬בעזרת מתאם ‪.RS232C‬‬
‫‪ 9‬חיבור להתקן ‪ USB‬בעת שדרוג תוכנה‪.‬‬
‫‪RS232C OUT RS232C IN‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫‪IR OUT‬‬
‫‪RGB IN‬‬
‫@‬
‫!‬
‫‪0‬‬
‫‪DVI IN /‬‬
‫‪MAGICINFO IN‬‬
‫‪5‬‬
‫‪RJ45‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ 0‬חיבור התקן מקור בעזרת כבל ‪.D-SUB‬‬
‫! הוצאת צליל להתקן שמע באמצעות כבל שמע‪.‬‬
‫‪USB‬‬
‫‪RGB / DVI /‬‬
‫‪HDMI /‬‬
‫‪AUDIO IN‬‬
‫‪2018-03-05 오후 1:17:51‬‬
‫‪ :DVI IN 5‬לחיבור התקן מקור בעזרת כבל ‪ DVI‬או כבל ‪.HDMI-DVI‬‬
‫‪ :MAGICINFO IN‬כדי להשתמש ב‪ ,MagicInfo-‬הקפד לחבר את כבל‬
‫‪.DP-DVI‬‬
‫‪ 6‬חיבור ‪ MDC‬בעזרת כבל ‪.LAN‬‬
‫‪DP IN 2‬‬
‫)‪(UHD 60Hz‬‬
‫‪7‬‬
‫‪ 3‬חיבור מחשב בעזרת כבל ‪.DP‬‬
‫ קבל איכות תמונה חדה בעת צפייה בתוכן ‪ UHD‬בתדירות ‪.30 Hz‬‬‫הרזולוציה המומלצת עבור יציאת‪ DP IN 3 (UHD 30Hz)‎‬היא‬‫‪ .‎3840 x 2160 @ 30 Hz‬ניתן לשנות את הרזולוציה לרזולוציה‬
‫האופטימלית ‪ ,‎3840 x 2160 @ 30 Hz‬במקרה הצורך‪.‬‬
‫‪ 4‬חיבור מחשב בעזרת כבל ‪.DP‬‬
‫‪ -‬קבל איכות תמונה חדה בעת צפייה בתוכן ‪ UHD‬בתדירות ‪.60 Hz‬‬
‫‪HDMI IN 1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪ 1‬אספקת מתח ללוח חיישנים חיצוני או קליטת אות מחיישן האור‪.‬‬
‫@ קבלת צליל מהתקן מקור באמצעות כבל שמע‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪QM85F_ISRAEL_QSG_BN68-08988D-00.indd 1‬‬
‫||חיבור למחשב‬
‫||חיבור למערכת שמע‬
‫‪RGB IN‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫‪RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN‬‬
‫||המדריך לפתרון בעיות‬
‫בעיות‬
‫פתרונות‬
‫בעיות‬
‫פתרונות‬
‫המסך נדלק וכבה לסירוגין‪.‬‬
‫בדוק את הכבל המחבר בין המוצר לבין המחשב‬
‫כדי לוודא שהחיבור תקין‪.‬‬
‫המסך בהיר מדי‪.‬‬
‫המסך לא בהיר מספיק‪.‬‬
‫התאם את הגדרות ‪ Brightness‬ו‪.Contrast‬‬
‫ודא שהמוצר מחובר כהלכה באמצעות הכבל‪.‬‬
‫אין תמונה במסך ונורית‬
‫החיווי של הפעלה‪/‬כיבוי‬
‫מהבהבת אחת לחצי שנייה‬
‫או שנייה‪.‬‬
‫לחץ על אחת ממקשי המקלדת או הזז את העכבר‬
‫כדי לחזור למסך הקודם‪.‬‬
‫אין קול‪.‬‬
‫בדוק את החיבור של כבל האודיו או כוונן את‬
‫עוצמת הקול‪.‬‬
‫‪ No Signal‬מוצג במסך‪.‬‬
‫||חיבור כבל ה‪LAN-‬‬
‫‪DVI IN / MAGICINFO IN‬‬
‫‪Not Optimum Mode‬‬
‫מוצג במסך‪.‬‬
‫‪RJ45‬‬
‫ודא שההתקן המחובר אל המוצר מופעל‪.‬‬
‫הודעה זו מוצגת כאשר האותות המגיעים‬
‫מהכרטיס הגרפי חורגים מהרזולוציה ומתדירות‬
‫הרענון המרביים של המוצר‪.‬‬
‫עיין בטבלה ‘מצב אותות רגיל’ והגדר רזולוציה‬
‫ותדירות רענון מרביות על פי מפרט המוצר‪.‬‬
‫בדוק את עוצמת הקול‪.‬‬
‫התאם את עוצמת הקול‪.‬‬
‫עיוות של התמונות שבמסך‪ .‬בדוק את הכבל המחובר אל המוצר‪.‬‬
‫‪RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN‬‬
‫התאם את הגדרות ‪ Coarse‬ו‪.Fine‬‬
‫||חיבור ל‪MDC-‬‬
‫המסך לא ממוקד‪.‬‬
‫המסך מטושטש‪.‬‬
‫עוצמת הקול נמוכה מדי‪.‬‬
‫נתק אביזרים מחוברים (כבל הרחבת וידאו וכ’)‬
‫ונסה שוב‪.‬‬
‫‪RS232C IN‬‬
‫המסך לא יציב ורועד‪.‬‬
‫‪RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN‬‬
‫‪RS232C OUT‬‬
‫יש במסך צללים או תמונות‬
‫‘רפאים’‪.‬‬
‫ודא שהגדרות הרזולוציה ותדירות הרענון בכרטיס‬
‫ה‪ PC-‬ובכרטיס הגרפי אינן חורגות מהטווח‬
‫המתאים למוצר‪ .‬שנה אל הגדרות המסך על פי‬
‫הצורך‪ ,‬בהתאם לפרטים שתחת ‘מידע נוסף’‬
‫בתפריט המוצר ולפי הערכים בטבלה ‘מצב אותות‬
‫רגיל’‪.‬‬
‫אם עוצמת הקול נשארת נמוכה גם ברמה‬
‫המרבית‪ ,‬התאם את עוצמת הקול בכרטיס הקול או‬
‫בתוכנת הקול במחשב‪.‬‬
‫ודא שהסוללות הוכנסו כהלכה ובהתאם לכיווני‬
‫הקטבים (‪.)-/+‬‬
‫הגדר את הרזולוציה ואת תדירות הרענון לפי‬
‫הרמה המומלצת‪.‬‬
‫‪HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3‬‬
‫המוצר במצב חיסכון בחשמל‪.‬‬
‫ודא שהסוללות לא ריקות‪.‬‬
‫השלט רחוק אינו פועל‪.‬‬
‫בדוק אם יש בעיה באספקת החשמל‪.‬‬
‫ודא שכבל המתח מחובר‪.‬‬
‫בדוק אם יש גופי תאורה מיוחדים או שלטי ניאון‬
‫המופעלים בסביבה‪.‬‬
‫‪HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3‬‬
‫‪RJ45‬‬
‫‪HUB‬‬
‫)‪DP IN 1 (UHD 60Hz), DP IN 2 (UHD 60Hz), DP IN 3 (UHD 30Hz‬‬
‫||מפרט‬
‫שם דגם‬
‫לוח‬
‫‪QM85F‬‬
‫גודל‬
‫סיווג ‪ 84.5( 85‬אינץ' ‪ 214 /‬ס"מ)‬
‫שטח תצוגה‬
‫‪ 1872.0‬מ"מ (‪ )H‬‏‪ x‬‏‪ 1053.0‬מ"מ (‪)V‬‬
‫‪AC100-240V~ 50/60Hz‬‬
‫עיין במדבקה שעל גב המוצר‪ ,‬שכן המתח התקני שונה בכל מדינה‪.‬‬
‫אספקת כוח‬
‫||חיבור להתקן וידאו‬
‫‪RJ45‬‬
‫תפעול‬
‫טמפרטורה‪F) :‬‏‪- 104 °‬‏‪(32 °F‬‏‪- 40 °C‬‏‪0 °C‬‬
‫לחות‪ ,‎10 % - 80 %‎:‬ללא עיבוי‬
‫אחסון‬
‫טמפרטורה‪F) :‬‏‪- 113 °‬‏‪(-4 °F‬‏‪- 45 °C‬‏‪-20 °C‬‬
‫לחות‪ ,‎5 % - 95 %‎:‬ללא עיבוי‬
‫שיקולי סביבה‬
‫‪RS232C OUT‬‬
‫‪HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3‬‬
‫‪− −‬זה מוצר בסיווג ‪ .Class A‬בסביבה ביתית‪ ,‬מוצר זה עלול לגרום להפרעות בתדר רדיו‪ ,‬ובמקרה כזה ייתכן שיהיה על המשתמש לנקוט צעדים מתאימים‪.‬‬
‫‪− −‬למפרט מכשיר מפורט‪ ,‬בקר באתר האינטרנט של ‪.Samsung Electronics‬‬
‫‪RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN‬‬
‫לפרטים על אופן השימוש בתוכנית ‪ ,MDC‬עיין בעזרה לאחר התקנת התוכנית‪.‬‬
‫תוכנית ‪ MDC‬זמינה באתר האינטרנט‪.‬‬
‫‪HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3‬‬
‫||צור קשר עם סמסונג‬
‫אתר אינטרנט‪http://www.samsung.com :‬‬
‫‪ISRAEL‬‬
‫‪2018-03-05 오후 1:17:52‬‬
‫‪*6963‬‬
‫‪QM85F_ISRAEL_QSG_BN68-08988D-00.indd 2‬‬

advertisement

Key Features

  • Indoor Digital signage flat panel Black
  • 2.16 m (85") 3840 x 2160 pixels LED 500 cd/m²
  • Direct-LED BLU 6 ms
  • Ethernet LAN
  • Built-in speaker(s) 30 W

Related manuals

advertisement