Samsung | SM-R140 | Samsung Gear IconX מדריך למשתמש

SM-R140
‫מדריך למשתמש‬
www.samsung.com
Hebrew. 04/2018. Rev.1.1
‫תוכן העניינים‬
‫פעולות בסיסיות‬
‫‪3‬‬
‫קרא אותי קודם‬
‫‪4‬‬
‫אודות ‪Gear IconX‬‬
‫‪6‬‬
‫תכולת האריזה‬
‫‪7‬‬
‫פריסת המכשיר‬
‫‪9‬‬
‫הכנת האוזניות לשימוש‬
‫‪11‬‬
‫סוללה‬
‫‪Samsung Gear‬‬
‫ו‪Gear IconX PC Manager-‬‬
‫‪Samsung Gear 40‬‬
‫‪Gear IconX PC Manager 46‬‬
‫נספח‬
‫‪ 14‬הפעלה וכיבוי של האוזניות‬
‫‪ 48‬פתרון בעיות‬
‫‪ 15‬זיהוי נוריות החיווי‬
‫‪ 51‬ניהול האוזניות‬
‫‪ 53‬כיבוי והפעלה מחדש של האוזניות‬
‫שימוש באוזניות‬
‫‪ 17‬חיבור האוזניות למכשיר נייד‬
‫‪ 21‬הרכבת האוזניות‬
‫‪ 22‬שימוש באוזניות ללא מכשיר נייד‬
‫‪ 22‬שימוש במשטח המגע‬
‫‪ 25‬העברת קובצי מוזיקה לאוזניות‬
‫‪ 30‬האזנה למוזיקה‬
‫‪ 32‬שימוש באקולייזר‬
‫‪ 32‬הגדרת אוזניית תרגול‬
‫‪ 33‬תיעוד נתוני אימון‬
‫‪ 38‬שימוש בתכונות שיחה‬
‫‪ 39‬שימוש במצב צלילי רקע‬
‫‪2‬‬
‫פעולות בסיסיות‬
‫קרא אותי קודם‬
‫יש לקרוא את המדריך לפני השימוש במכשיר כדי להבטיח שימוש בטוח ונכון‪.‬‬
‫ •המוצר בפועל עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות‪ .‬התוכן נתון לשינוי ללא הודעה‬
‫מוקדמת‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬ניתן להיכנס למדריך המלא למשתמש‪ .‬בקר ב‪www.samsung.com-‬‬
‫לצפייה במידע על המכשיר‪ ,‬המדריך למשתמש ועוד‪.‬‬
‫ •לפני השימוש במכשירים אחרים‪ ,‬אנא ודא שהם תואמים לאוזניות‪ .‬לצפייה במפרטי המכשירים‬
‫הניידים התואמים‪ ,‬אנא בקר בכתובת‪.www.samsung.com :‬‬
‫ •יש להימנע מטבילת המכשיר בנוזלים או מחשיפתו לזרימת מים בלחץ כמו תחת זרם המים‬
‫במקלחת‪ .‬אין לחשוף את המכשיר לפעילויות כגון מקלחת או שחייה‪ .‬הדבר עלול לגרום לו נזק‪.‬‬
‫ •המוצר כולל מקורות תוכנה חינמית‪/‬פתוחה כלשהם‪ .‬לצפייה בהוראות להצגת רישיון הקוד‬
‫הפתוח‪ ,‬אנא עבור לאתר האינטרנט של‪.Samsung (opensource.samsung.com)‎‬‬
‫סמלים מנחים‬
‫אזהרה‪ :‬מצבים שעשויים לגרום לפציעתכם או לפציעתם של אחרים‬
‫זהירות‪ :‬מצבים שעשויים לגרום נזק למכשיר או לציוד אחר‬
‫שים לב‪ :‬הערות‪ ,‬עצות לשימוש או מידע נוסף‬
‫‪3‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫אודות ‪Gear IconX‬‬
‫אוזניות הספורט האלחוטיות ‪ Gear IconX‬מאפשרותך לך לעקוב אחר רמות הפעילות שלך‪ ,‬וכן‬
‫לנגן מוזיקה‪ .‬תוכל לשמור קובצי מוזיקה לאוזניות ‪ Gear IconX‬ולהשמיע אותם ישירות לאוזניות או‬
‫להאזין למוזיקה המנוגנת במכשיר הנייד המחובר‪ .‬אוזניות ‪ Gear IconX‬מקליטות גם את הפרטים‬
‫הנוגעים לתרגול‪ ,‬כגון משך הפעילות ומספר הקלוריות ששרפת תוך שימוש בחיישן המובנה‪.‬‬
‫אין לחבוש אוזניות באיזורים עם תנועה רבה‪ ,‬כגון כבישים או מעברי חצייה‪ .‬דבר זה עלול‬
‫לגרום לתאונות עקב האטה בזמן תגובה‪.‬‬
‫שימוש באוזניות ‪ Gear IconX‬בנפרד‬
‫באפשרותך להאזין למוזיקה שנשמרה באוזניות ‪ .Gear IconX‬אוזניות ‪ Gear IconX‬מקליטות גם‬
‫את פרטי האימון‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫השימוש באוזניות ‪ Gear IconX‬עם מכשיר נייד‬
‫באפשרותך להאזין למוזיקה שנשמרה במכשיר הנייד המחובר ולענות לשיחות נכנסות‪ .‬בנוסף‪ ,‬ניתן‬
‫להציג את פרטי התרגול שהוקלטו באמצעות היישום ‪ Samsung Health‬במכשיר הנייד‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫תכולת האריזה‬
‫ודא שהאריזה מכילה את הפריטים הבאים‪:‬‬
‫ •אוזניה (‪)L/R‬‬
‫ •מארז טעינה‬
‫ •קצה כנף (‪ 3‬זוגות‪)S/M/L ,‬‬
‫ •קצה אוזניה (‪ 3‬זוגות‪)S/M/L ,‬‬
‫ •כבל ‪USB‬‬
‫ •מחבר ‪ USB‬‏(‪ USB‬סוג‪)B-‬‬
‫ •מחבר ‪ USB‬‏(‪ USB‬סוג‪)C-‬‬
‫ •מדריך התחלה מהירה‬
‫ •הפריטים המצורפים לאוזניות והאביזרים הזמינים עשויים להשתנות על פי האזור או ספק‬
‫השירות‪.‬‬
‫ •הפריטים המצורפים מיועדים אך ורק עבור אוזניות אלה וייתכן שלא יהיו תואמים‬
‫למכשירים אחרים‪.‬‬
‫ •המראה והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה‪.‬‬
‫ •ניתן לרכוש אביזרים נוספים באתר האינטרנט של ‪ .Samsung‬לפני הרכישה‪ ,‬יש לוודא‬
‫שהאביזרים תואמים לאוזניות‪.‬‬
‫ •השתמש אך ורק באביזרים שאושרו על‪-‬ידי ‪ .Samsung‬שימוש באביזרים לא מאושרים‬
‫עלול לגרום לבעיות ביצועים ולתקלות שאינן מכוסות במסגרת האחריות‪.‬‬
‫ •זמינות כל האביזרים כפופה לשינוי ותלויה בחברות הייצור בלבד‪ .‬לקבלת‬
‫מידע נוסף אודות האביזרים הזמינים‪ ,‬בקר באתר האינטרנט של ‪Samsung‬‬
‫(‏‪.)www.samsung.com‬‬
‫‪6‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫פריסת המכשיר‬
‫אוזניה‬
‫מיקרופון‬
‫קצה כנף‬
‫משטח מגע‬
‫טוען אנשי קשר‬
‫חיישן רגיש‪-‬מגע‬
‫מיקרופון‬
‫חיישן נורית חיווי‬
‫קצה אוזניה‬
‫קצה כנף‬
‫מחוון כיוון‪/‬גודל‬
‫‪7‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫מארז טעינה‬
‫שקע רב‪-‬תכליתי‬
‫נורית חיווי מארז טעינה‬
‫לחצן חיבור‬
‫מגעי הטעינה )שמאל(‬
‫כיסוי מארז טעינה‬
‫מגעי הטעינה )ימין(‬
‫נורית חיווי אוזנייה‬
‫)שמאל(‬
‫נורית חיווי אוזנייה )ימין(‬
‫לחצן פתיחת כיסוי‬
‫חדירת זיעה או נוזלים למגעי הטעינה‪ ,‬עלולה לגרום לקורוזיה באוזניות‪ .‬יש לנקות את מגעי‬
‫הטעינה והאוזניות לפני אחסון האוזניות במארז הטעינה‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫הכנת האוזניות לשימוש‬
‫חיבור קצה האוזניה לאוזניה‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬חבר את קצה האוזניה לתפס בתחתית האוזניה‪.‬‬
‫אין להכניס את האוזניות לאוזניים ללא קצות האוזניות‪.‬‬
‫ •אין להכניס את האוזניות לאוזניים ללא כיסויי אוזניות‪ .‬הדבר עלול לגרום נזק לאוזניים‪.‬‬
‫ •אין למשוך בחוזקה את קצה האוזניה‪ .‬קצה האוזנייה עלול להיקרע‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫חזור על תהליך זה עם האוזנייה השנייה‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫חיבור קצה הכנף לאוזניה‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר קצה כנף לאוזן הימנית או השמאלית‪.‬‬
‫‪3 3‬כסה את האוזנייה עם קצה הכנף‪.‬‬
‫בחר קצה כנף המתאים לאפרכסת האוזן שלך‪.‬‬
‫ •יש להכניס את האוזניות לאוזניים ללא קצות הכנף‪ .‬הדבר עלול לגרום נזק לאוזניים‪.‬‬
‫ •אין למשוך בחוזקה את קצה הכנף‪ .‬היא עלולה להיקרע‪.‬‬
‫יש להקפיד על חיבור קצות הכנף לאוזניות בכיוון הנכון‪ .‬האוזניות לא ייכנסו כהלכה לאוזניים‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬האוזניות לא ייטענו אם לא יהיה ניתן להכניס אותן כהלכה למארז הטעינה‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫חזור על תהליך זה עם האוזנייה השנייה‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫סוללה‬
‫טעינת הסוללה‬
‫יש לטעון את הסוללה במלואה לפני השימוש הראשון באוזניות או אם לא נעשה בהן שימוש זמן‬
‫ממושך‪ .‬האוזניות יידלקו במהלך הטעינה‪ .‬כאשר הסוללה ריקה לחלוטין‪ ,‬נדרשים ‪ 10‬דקות לפחות‬
‫כדי שתתחיל לפעול‪.‬‬
‫בדוק את הכיוון של כל אוזנייה‪ ,‬הכנס אותן לחריצים המתאימים ולאחר מכן חבר את כבל הטעינה‪.‬‬
‫מארז הטעינה הכולל סוללה מובנית‪ ,‬נטען יחד עם האוזניות‪.‬‬
‫ניתן לטעון את האוזניות גם על‪-‬ידי הנחתן בתוך מארז הטעינה ללא חיבור לשקע חשמל‪.‬‬
‫ •מטענים נמכרים בנפרד‪.‬‬
‫ •לא ניתן להשתמש בתכונה האלחוטית של האוזניות במהלך טעינת הסוללה‪.‬‬
‫ •אם יש זיעה או נוזל על שקעי הטעינה או על האוזניות‪ ,‬נקה אותם ורק לאחר מכן טען את‬
‫הסוללה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בדוק את הכיוון של כל אוזניה והכנס אותן לחריצים המתאימים‪.‬‬
‫לחץ על לחצן פתיחת הכיסוי כדי לפתוח את כיסוי מארז הטעינה‪.‬‬
‫‪L‬‬
‫‪R‬‬
‫‪11‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬חבר את כבל ה‪ USB-‬למתאם מתח ‪ ,USB‬ולאחר מכן חבר את כבל ה‪ USB-‬לשקע הרב‪-‬‬
‫סגור את מארז הטעינה‪.‬‬
‫תכליתי במארז הטעינה‪.‬‬
‫חיבור לא נכון של המטען עלול לגרום נזק רציני למארז הטעינה‪ .‬כל נזק שייגרם עקב שימוש‬
‫שגוי אינו מכוסה במסגרת האחריות‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫חבר את מתאם מתח ה‪ USB-‬לשקע החשמל‪.‬‬
‫הסוללות של האוזניות ומארז הטעינה נטענות בו‪-‬זמנית‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫בסיום הטעינה‪ ,‬נתק את מארז הטעינה מהמטען‪ .‬תחילה נתק את המטען ממארז הטעינה‬
‫ולאחר מכן נתק אותו משקע החשמל‪.‬‬
‫ •אם נוריות החיווי של האוזניות מהבהבות באדום‪ ,‬הוצא אותן והכנס חזרה או חבר את‬
‫כבל הטעינה‪.‬‬
‫ •אם אין בכוונתך להשתמש באוזניות למשך זמן ארוך‪ ,‬כבה אותן‪ .‬ראה כיבוי והפעלה‬
‫מחדש של האוזניות למידע נוסף‪.‬‬
‫ •כדי לחסוך בצריכת חשמל‪ ,‬נתק את המטען כאשר אינו בשימוש‪ .‬אין במטען מתג כיבוי‪/‬‬
‫הדלקה לכן יש לנתק את המטען משקע החשמל כאשר הוא אינו בשימוש כדי למנוע‬
‫בזבוז בצריכת חשמל‪ .‬במהלך הטעינה‪ ,‬יש להשאיר את המטען בקרבת שקע החשמל‪,‬‬
‫במקום נוח לגישה‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫צמצום של צריכת מתח הסוללה‬
‫לרשותך שתי דרכים לשמור על טעינת הסוללה‪.‬‬
‫ •כאשר לא נעשה שימוש באוזניות‪ ,‬יש לאחסן אותן במארז הטעינה‪ .‬החיישן הרגיש למגע ממשיך‬
‫לעבוד כל זמן שאתה מרכיב את האוזנייה ומקצר את זמן השימוש‪.‬‬
‫ •לאחר חיבור האוזניות למכשיר הנייד‪ ,‬הפעל את היישום ‪ ,Samsung Gear‬הקש על הגדרות‬
‫← התראות‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג כדי להשבית אותו‪ .‬באפשרותך להקטין את צריכת‬
‫הסוללה על‪-‬ידי כיבוי ההתראות הקוליות‪.‬‬
‫עצות והוראות בטיחות לטעינת סוללות‬
‫ •חדירת זיעה או נוזלים למגעי הטעינה‪ ,‬עלולה לגרום לקורוזיה במגעים‪ .‬אם יש זיעה או נוזל על‬
‫שקעי הטעינה או על האוזניות‪ ,‬נקה אותם ורק לאחר מכן טען את הסוללה‪.‬‬
‫ •שימוש במקור חשמל אחר מלבד המטען‪ ,‬כגון מחשב‪ ,‬עלול לגרום לטעינה איטית יותר עקב‬
‫מתח חשמל נמוך יותר‪.‬‬
‫ •במהלך הטעינה‪ ,‬עשויים האוזניות ומארז הטעינה להתחמם‪ .‬זוהי תופעה רגילה שאינה‬
‫משפיעה על אורך חיי האוזניות או על ביצועיהן‪ .‬אם הסוללה מתחממת יותר מהרגיל‪ ,‬ייתכן‬
‫שהמטען יפסיק את פעולתו‪.‬‬
‫ •אם האוזניות ומארז הטעינה לא נטענים כהלכה‪ ,‬יש להביא אותם עם המטען למרכז שירות של‬
‫‪.Samsung‬‬
‫ •יש להימנע מכיפוף המטען‪ .‬הדבר עלול לגרום למטען נזק או לקצר את אורך חייו‪ .‬אין להשתמש‬
‫במטען פגום‪.‬‬
‫ •למידע נוסף על הסוללה‪ ,‬כגון זמן השימוש‪ ,‬בקר באתר האינטרנט של ‪Samsung‬‬
‫(‏‪.)www.samsung.com‬‬
‫‪13‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫בדיקת רמת הסוללה‬
‫בדיקה באמצעות מדריך קולי‬
‫כשרמת הטעינה של הסוללה יורדת אל מתחת ל‪ ,2 % ,5 % ,10 %-‬יודיע לך מדריך קולי על רמת‬
‫הסוללה‪ .‬שמור את פרטי התרגול למכשיר הנייד תוך כדי אימון לפני שהסוללה תתרוקן לחלוטין‪.‬‬
‫הצגת רמת הסוללה מהמכשיר הנייד המחובר‬
‫חבר את האוזניות למכשיר הנייד‪ ,‬הפעל את ‪ Samsung Gear‬והצג את מצב הסוללה של כל אחת‬
‫מהאוזניות בכרטיס מידע ← אוזניות כפתור‪ .‬ראה חיבור האוזניות למכשיר נייד למידע נוסף‪.‬‬
‫כשרמת הסוללה הנותרת נמוכה‪ ,‬תופיע התראה על לוח ההתראות של המכשיר הנייד‪.‬‬
‫הפעלה וכיבוי של האוזניות‬
‫הכנס את האוזניות למארז הטעינה וסגור אותו‪ .‬בעת פתיחת המארז‪ ,‬הוא יופעל ונורית חיווי חיישן‬
‫תהבהב‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫זיהוי נוריות החיווי‬
‫נוריות החיווי מיידעות אותך על מצב הטעינה של האוזניות ושל מארז הטעינה‪.‬‬
‫שתי נוריות חיווי אוזניה ממוקמות מימין ומשמאל ללחצן הפתיחה של מארז הטעינה ומראות את‬
‫מצב הטעינה של כל אחת מהאוזניות בהתאמה‪ .‬נורית החיווי של מארז הטעינה הממוקמת ליד‬
‫השקע הרב‪-‬תכליתי מראה את מצב הטעינה של המארז עצמו‪.‬‬
‫נוריות חיווי אוזניה‬
‫נוריות חיווי אוזניה‬
‫צבע‬
‫מצב‬
‫אדום רציף‬
‫ •טעינה‬
‫ירוק רציף‬
‫ •טעינה מלאה‬
‫הבהוב אדום (מהיר)‬
‫ •הטעינה הופסקה עקב טמפרטורות חריגות‬
‫ •הטעינה הופסקה עקב שגיאה בחיבור למגעי הטעינה‬
‫הבהוב אדום (בינוני)‬
‫ •הטעינה הופסקה עקב רמת טעינה נמוכה במארז הטעינה של‬
‫הסוללה‬
‫‪15‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫נורית חיווי מארז טעינה‬
‫נורית חיווי מארז טעינה‬
‫צבע‬
‫מצב‬
‫אדום רציף‬
‫ •טעינה‬
‫ירוק רציף‬
‫ •טעינה מלאה‬
‫הבהוב אדום (מהיר)‬
‫ •הטעינה נחסמה בגלל טמפרטורות חריגות‬
‫הבהוב אדום (איטי)‬
‫ •סוללה נמוכה‬
‫ירוק ← אדום ← כחול‬
‫ •ממתין להתחברות המכשיר הנייד‬
‫אדום (‪ 5‬שניות אחרי הכנסת‬
‫האוזניות)‬
‫צהוב (‪ 5‬שניות אחרי הכנסת‬
‫האוזניות)‬
‫ירוק (‪ 5‬שניות אחרי הכנסת‬
‫האוזניות)‬
‫הבהוב כחול‬
‫ •רמת הסוללה נמוכה (פחות מ‪)‎30‎ %‎-‬‬
‫‪ 3‬ל‪)‎60‎ %‎-‬‬
‫ •רמת הסוללה בינונית (בין ‪‎ 0‎ %‎-‬‬
‫ •רמת הסוללה גבוהה (יותר מ‪)‎60‎ %‎-‬‬
‫ •מעדכן תוכנה‬
‫ •נוריות החיווי מהבהבות באדום כאשר זרם החשמל החיצוני מנותק במהלך טעינה‪.‬‬
‫ •אם נוריות החיווי אינן פועלות כמתואר‪ ,‬נתק את המטען ממארז הטעינה וחבר אותו‬
‫מחדש‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫שימוש באוזניות‬
‫חיבור האוזניות למכשיר נייד‬
‫חיבור האוזניות למכשיר נייד של ‪Samsung‬‬
‫‪11‬‬
‫בדוק את הכיוון של כל אוזניה‪ ,‬הכנס אותן לחריצים המתאימים במארז הטעינה וסגור אותו‪.‬‬
‫אם נוריות החיווי של האוזניה אינן מהבהבות‪ ,‬חבר את כבל הטעינה והטען אותן למשך יותר‬
‫מ‪ 10-‬דקות‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫פתח את מארז הטעינה‪.‬‬
‫האוזניות ייכנסו למצב התאמת ‪ Bluetooth‬ובאופן אוטומטי יופיע חלון קופץ במכשיר הנייד‪.‬‬
‫אם החלון הקופץ אינו מופיע או אם ברצונך להתחבר עם מכשיר ‪ Android‬נוסף‪ ,‬עיין ב‪-‬חיבור‬
‫האוזניות למכשיר נייד שאינו ‪( Samsung‬או שהחלון הקופץ של החיבור לא מופיע)‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫תוינזואב שומיש‬
‫ •כאשר נורית חיווי מארז הטעינה מהבהבת באדום‪ ,‬הוצא את האוזניות ממארז הטעינה‬
‫והכנס אותן בשנית למארז‪.‬‬
‫ •אם האוזניות לא מתחברות למכשיר נייד תוך שלוש דקות‪ ,‬הן יצאו ממצב שיוך‬
‫‪ .Bluetooth‬אם האוזניות לא חוברו קודם למכשיר נייד‪ ,‬סגור את מארז הטעינה שוב‬
‫ופתח אותו‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת החיבור‪.‬‬
‫כאשר מופיע חלון קופץ במכשיר הנייד‪ ,‬הקש על אישור‪.‬‬
‫לאחר שהאוזניות חוברו למכשיר הנייד‪ ,‬הן ינסו להתחבר למכשיר הנייד באופן אוטומטי בכל‬
‫פעם שתוציא אותן ממארז הטעינה‪.‬‬
‫אם ברצונך להתחבר למכשיר נייד נוסף לאחר שהחיבור בוצע‪ ,‬יש להכניס מחדש את‬
‫האוזניות למארז הטעינה ולסגור אותו‪ .‬לחץ והחזק את לחצן החיבור של מארז הטעינה‪.‬‬
‫חיבור האוזניות למכשיר נייד שאינו ‪( Samsung‬או שהחלון‬
‫הקופץ של החיבור לא מופיע)‬
‫‪11‬‬
‫במכשיר הנייד הפעל את חנות ‪ Play‬והורד והפעל את יישום ‪.Samsung Gear‬‬
‫ •ניתן להוריד את היישום ‪ Samsung Gear‬רק במכשירים שבהן פועלת מערכת ההפעלה‬
‫‪ Android‬גרסה ‪ 4.4‬‏(‪ )API 19‬ואילך‪ ,‬ושיש בהם ‪ 1.5‬ג'יגה‪-‬בייט לפחות של זיכרון‬
‫‪.RAM‬‬
‫ •ניתן לשנות את השפה של יישום ‪ Samsung Gear‬במכשיר הנייד המחובר‪ .‬במכשיר‬
‫הנייד‪ ,‬הפעל את הגדרות ← ניהול כללי ← שפה ומקלדת ← שפה‪ .‬אם אין תמיכה‬
‫בשפה שנבחרה במסך ההגדרות ביישום ‪ ,Samsung Gear‬ייתכן שהתוכן יופיע‬
‫באנגלית כברירת מחדל‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫תוינזואב שומיש‬
‫‪22‬‬
‫בדוק את הכיוון של כל אוזניה‪ ,‬הכנס אותן לחריצים המתאימים במארז הטעינה וסגור אותו‪.‬‬
‫אם נוריות החיווי של האוזניה אינן מהבהבות‪ ,‬חבר את כבל הטעינה והטען אותן למשך יותר‬
‫מ‪ 10-‬דקות‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫פתח את מארז הטעינה‪.‬‬
‫האוזניות ייכנסו למצב התאמת ‪.Bluetooth‬‬
‫‪44‬‬
‫במכשיר הנייד‪ ,‬הפעל את יישום ‪ Samsung Gear‬ופעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך‬
‫להשלמת ההתקנה‪.‬‬
‫‪Gear Icon X‬‬
‫‪Gear Icon X‬‬
‫עצות ואזהרות בחיבור למכשיר הנייד‬
‫ •אם האוזניות לא מתחברות למכשיר נייד תוך שלוש דקות‪ ,‬הן יצאו ממצב שיוך ‪ .Bluetooth‬אם‬
‫הן לא חוברו בפעם הראשונה‪ ,‬סגור את מארז הטעינה שוב ופתח אותו‪ .‬האוזניות ייכנסו למצב‬
‫התאמת ‪.Bluetooth‬‬
‫ •אם ברצונך להתחבר למכשיר נייד נוסף לאחר שהחיבור בוצע‪ ,‬יש להכניס מחדש את האוזניות‬
‫למארז הטעינה ולסגור אותו‪ .‬לחץ והחזק את לחצן החיבור של מארז הטעינה‪ .‬האוזניות ייכנסו‬
‫למצב התאמת ‪ Bluetooth‬ונורית החיווי של מארז הטעינה תהבהב בירוק ואדום לסירוגין‪.‬‬
‫ •אם החיבור ‪ Bluetooth‬נכשל או אם המכשיר הנייד אינו יכול לסרוק את האוזניות‪ ,‬בטל צימוד‬
‫של המכשירים שהיו מוצמדים למכשיר הנייד‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬נסה שוב לחבר‪.‬‬
‫ •שיטות החיבור עשויות להשתנות בהתאם למכשיר שברשותך ולגרסת התוכנה‪.‬‬
‫ •ניתן להוריד את היישום ‪ Samsung Gear‬רק במכשירים שבהן פועלת מערכת ההפעלה‬
‫‪ Android‬גרסה ‪ 4.4‬‏(‪ )API 19‬ואילך‪ ,‬ושיש בהם ‪ 1.5‬ג'יגה‪-‬בייט לפחות של זיכרון ‪.RAM‬‬
‫‪19‬‬
‫תוינזואב שומיש‬
‫הודעות לגבי השימוש ב‪Bluetooth-‬‬
‫‪ Bluetooth‬הוא תקן טכנולוגיה אלחוטית המשתמש בתדר ‪ 2.4‬ג'יגה‪-‬הרץ לחיבור מגוון מכשירים‬
‫במרחקים קצרים‪ .‬ניתן להתחבר ולהעביר נתונים עם מכשירים תומכי ‪ Bluetooth‬אחרים‪ ,‬כגון‬
‫מכשירים ניידים‪ ,‬ללא צורך בחיבור באמצעות כבל‪.‬‬
‫ •כדי למנוע בעיות בעת חיבור האוזניות למכשיר אחר‪ ,‬יש לקרב את האוזניות זו לזו‪.‬‬
‫ •ודא שהאוזניות‪ ‬שלך ומכשיר ה‪ Bluetooth-‬השני נמצאים בטווח חיבור‪ Bluetooth ‬‏(‪ 10‬מ')‪.‬‬
‫המרחק עלול להשתנות בהתאם לסביבה שבה נעשה שימוש במכשירים‪.‬‬
‫ •ודא שאין מחסומים בין האוזניות למכשיר המחובר‪ ,‬בכלל זה בני אדם‪ ,‬קירות‪ ,‬פינות או גדרות‪.‬‬
‫ •אין לגעת באנטנת ה‪ Bluetooth-‬של ההתקן המחובר‪.‬‬
‫ •‪ Bluetooth‬משתמש באותו תדר המשמש מוצרים מסוימים בענפי התעשייה‪ ,‬המדע‪ ,‬הרפואה‬
‫ובמתח נמוך‪ ,‬וייתכנו הפרעות בעת יצירת חיבורים בסמוך למוצרים מעין אלה‪.‬‬
‫ •מכשירים מסוימים‪ ,‬בייחוד כאלו שלא נבדקו או אושרו על‪-‬ידי קבוצת ‪ ,Bluetooth SIG‬עשויים‬
‫שלא להיות תואמים לאוזניות‪.‬‬
‫ •אין להשתמש בתכונה ‪ Bluetooth‬למטרות לא חוקיות (לדוגמה‪ ,‬יצירת עותקים פיראטיים של‬
‫קבצים או ציתות לא חוקי לפעילויות תקשורת למטרות מסחריות)‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫תוינזואב שומיש‬
‫הרכבת האוזניות‬
‫הכנס את קצות הכנף לאוזניים וכוונן אותן שיתאימו לאוזניך‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫בדוק את הכיוון של שתי האוזניות‪ ,‬והכנס אותן לאוזניים כאשר קצות הכנף פונות כלפי מעלה‪,‬‬
‫עד להרכבה נוחה בתוך האוזניים‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫כוונן את מיקום האוזניות על‪-‬ידי סיבוב שמאלה או ימינה כך שישבו היטב באוזניים‪.‬‬
‫אחרי שתכניס את האוזניות לאוזניים‪ ,‬יזהה חיישן רגיש‪-‬מגע באופן אוטומטי כי הרכבת את‬
‫האוזניות‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬ישמיעו האוזניות צליל‪.‬‬
‫ •אם החיישן רגיש‪-‬המגע לא נמצא במגע עם האוזן שלך‪ ,‬ייתכן שהאוזנייה לא תפעל‪.‬‬
‫השתמש בידיות ובקצה אוזניה אשר מתאימים לאוזניים שלך‪.‬‬
‫ •פעל לפי כל האזהרות הכתובות וההנחיות של אנשי סגל מורשים באזורים השונים‪ ,‬כגון‬
‫במטוסים ובבתי חולים‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫תוינזואב שומיש‬
‫שימוש באוזניות ללא מכשיר נייד‬
‫ניתן להשתמש באוזניות מבלי לחבר אותן למכשיר נייד‪ .‬תכונות מסוימות‪ ,‬כגון קבלת שיחות אינן‬
‫זמינות‪ .‬אם ברצונך לשמור את פרטי האימון‪ ,‬חבר את האוזניות למכשיר הנייד בסיום האימון‪.‬‬
‫נשמרות רק רשומות מ‪ 30-‬הימים האחרונים באוזניות‪ .‬ראה חיבור האוזניות למכשיר נייד למידע‬
‫נוסף‪.‬‬
‫שימוש במשטח המגע‬
‫באפשרותך לשלוט בהשמעת המוזיקה ולענות לשיחות או לדחות שיחות באמצעות משטח המגע‪.‬‬
‫משטח מגע‬
‫ •כדי למנוע נזק לאוזניים‪ ,‬הימנע מהפעלת לחץ רב על משטח המגע באמצעות קצות‬
‫האצבעות‪.‬‬
‫ •כדי למנוע נזק למשטח המגע‪ ,‬הימנע מהקשה עליו באמצעות עצמים חדים‪.‬‬
‫כיוון הרכבת האוזניות ישפיע על כיוון הגרירה במשטח המגע‪ .‬הקפד על הרכבה נכונה של‬
‫האוזניות‪ .‬ראה הרכבת האוזניות למידע נוסף‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫תוינזואב שומיש‬
‫הקשה אחת‬
‫ •נגן או השהה רצועה‪.‬‬
‫הקשה כפולה‬
‫ •נגן רצועה הבאה‪.‬‬
‫ •ענה לשיחה או סיים שיחה‪.‬‬
‫ •העבר את השיחה הנוכחית להמתנה וענה לשיחה‬
‫השנייה‪.‬‬
‫ •עבור בין השיחה הנוכחית לשיחה שבהמתנה‪.‬‬
‫שלוש הקשות מהירות‬
‫ •נגן רצועה קודמת‪.‬‬
‫– –הקשה משולשת למשך שלוש שניות לאחר‬
‫תחילת ניגון רצועה‪ ,‬יתחיל את הרצועה‬
‫מההתחלה‪ .‬הקש שלוש פעמים על המשטח מגע‬
‫תוך שלוש שניות כאשר הרצועה מתחילה על‬
‫מנת לנגן את הרצועה הקודמת‪.‬‬
‫לחץ לחיצה ארוכה‬
‫ •סירוב שיחה‪.‬‬
‫ •הפעל או כבה את המיקרופון במהלך שיחה‪.‬‬
‫– –פעולה זו לא תציג דבר במכשיר הנייד‪.‬‬
‫ •אחזר שיחה בהמתנה לאחר סיום השיחה הנוכחית‪.‬‬
‫ •קרא אפשרויות תפריט‪.‬‬
‫הקש פעמיים והחזק‬
‫ •עבור אל רשימת ההשמעה הבאה אם אתה מרכיב‬
‫את שתי האוזניות‬
‫– –רק מוזיקה שנשמרה באוזניות תהיה זמינה‪.‬‬
‫ראה יצירת רשימות השמעה למידע נוסף‪.‬‬
‫החלק מעלה‪/‬מטה‬
‫ •הגברה‪/‬החלשה של עוצמת קול‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫תוינזואב שומיש‬
‫קריאת אפשרויות תפריט‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬כאשר אתה שומע את אפשרות התפריט הרצויה‪ ,‬שחרר את האצבע כדי להפעיל את התכונה‪.‬‬
‫הקש והחזק את משטח המגע על מנת לקרוא את אפשרויות התפריט‪.‬‬
‫ •‪ :Voice command‬השתמש בפקודת קול במכשיר הנייד שלך‪.‬‬
‫ •‪ :Start/finish workout‬תעד מידע אימון‪.‬‬
‫ •‪ :Workout details‬בדוק את מצב האימון‪.‬‬
‫ •‪ :Ambient sound‬הגדר כדי לשמוע את הסביבה‪ .‬ראה שימוש במצב צלילי רקע למידע‬
‫נוסף‪.‬‬
‫ •‪ :Lock touchpad‬מנע פעולות לא מכוונות‪ .‬ראה משטח מגע למידע נוסף‪.‬‬
‫ •אם לא הצלחת להפעיל את התכונה‪ ,‬הקש שוב הקשה ממושכת על משטח המגע כדי‬
‫לקרוא שוב את אפשרויות התפריט‪.‬‬
‫ •לסידור מחדש של אפשרויות קריאת התפריט‪ ,‬הקש על הגדרות ← הקראה בקול של‬
‫אפשרויות תפריט‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬גרור את ליד האפשרויות אותן תרצה לתעד והעבר‬
‫למקום המבוקש‪.‬‬
‫ •הסדר והתכונות המסודרים באפשרויות התפריט מופיעים בצורה שונה בהתאם‬
‫להגדרות‪.‬‬
‫שימוש בתכונת נעילת משטח מגע‬
‫ניתן למנוע פעולות לא מכוונות באמצעות שימוש בתכונת נעילת משטח מגע‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על הגדרות ← משטח מגע‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על המתג נעל משטח מגע כדי להפעילו‪.‬‬
‫הפעל את יישום ‪ Samsung Gear‬במכשיר הנייד‪.‬‬
‫להשבתת תכונת נעילת משטח מגע‪ ,‬הסר את האוזניות או הקש הקשה ממושכת על משטח‬
‫המגע‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫תוינזואב שומיש‬
‫שימוש בתכונת נעילת משטח מגע אוטומטית‬
‫ניתן להגדיר את משטח המגע להפעלת תכונת הנעילה באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על הגדרות ← משטח מגע‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על נעל באופן אוטומטי ובחר אפשרות‪.‬‬
‫הפעל את יישום ‪ Samsung Gear‬במכשיר הנייד‪.‬‬
‫ •אף פעם‪ :‬הגדר את משטח המגע אף פעם לא להפעיל את תכונת הנעילה‪.‬‬
‫ •לאחר ‪ 30‬שניות ללא קלט‪ :‬הגדר את משטח המגע להפעלת תכונת הנעילה אם אין קלט‬
‫לאחר ‪ 30‬שניות‪.‬‬
‫ •במהלך אימוני כושר‪ :‬הגדר את משטח המגע להפעלת תכונת נעילה אוטומטית במהלך‬
‫אימונים‪.‬‬
‫העברת קובצי מוזיקה לאוזניות‬
‫העברת קובצי מוזיקה מהמכשיר הנייד שלך‬
‫העבר קובצי מוזיקה מהמכשיר הנייד לאוזניות דרך יישום ‪ Samsung Gear‬במכשיר הנייד שלך‪.‬‬
‫ •ייתכן שהעברת הקבצים לא תהיה זמינה במכשירים ניידים מסוימים‪.‬‬
‫ •לא תוכל להפעיל קובצי מוזיקה שלא הועברו דרך יישום ‪.Samsung Gear‬‬
‫ •האוזניות תומכות בתבניות הקבצים ‪,MP3‬‏‪,M4A‬‏‪,AAC‬‏‪,WAV‬‏‪.WMA (WMA v9)‎‬‬
‫ •קובצי מוזיקה ברשימת ההשמעה מופיעים בסדר אלפביתי‪.‬‬
‫ •האוזניות יוכלו לנגן רק את ‪ 1,000‬הקבצים הראשונים ברשימת ההשמעה‪.‬‬
‫ •ייתכן שאותם קובצי מוזיקה לא יישמרו בשתי האוזניות בעת העברה ידנית של קובצי‬
‫המוזיקה מבלי להשתמש ביישום ‪ .Samsung Gear‬אם יש הבדל בקובצי המוזיקה בין‬
‫שתי האוזניות‪ ,‬ייתכן שלא תוכל להפעיל אותם‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫תוינזואב שומיש‬
‫העברת קובצי מוזיקה באמצעות מחבר ‪USB‬‬
‫העבר לאוזניות קבצי מוזיקה השמורים במכשיר הנייד באמצעות מחבר ‪.USB‬‬
‫‪11‬‬
‫בדוק את הכיוון של כל אוזניה‪ ,‬הכנס אותן לחריצים המתאימים במארז הטעינה וסגור אותו‪.‬‬
‫אם אחת האוזניות לא נוגעת במגעי מארז הטעינה‪ ,‬המכשיר הנייד לא יזהה את האוזניות‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫חבר את מחבר ה‪ USB-‬לשקע הרב‪-‬תכליתי של המכשיר הנייד‪ .‬חבר את מארז הטעינה‬
‫למכשיר הנייד באמצעות כבל ה‪.USB-‬‬
‫מחבר ‪USB‬‬
‫‪1‬‬
‫כבל ‪USB‬‬
‫‪2‬‬
‫ •עליך לחבר את מחבר ה‪ USB-‬למכשיר הנייד‪ .‬אם תחבר את מחבר ה‪ USB-‬למארז‬
‫הטעינה‪ ,‬לא תוכל להעביר את קבצי המוזיקה לאוזניות‪ .‬אם המכשיר הנייד אינו תומך‬
‫במחבר ‪ ,USB‬לא תוכל להעביר את קובצי המוזיקה לאוזניות‪.‬‬
‫ •העברת נתונים באמצעות מחבר ה‪ USB-‬מכלה את אנרגיית הסוללה מהר יותר‪ .‬ודא‬
‫שהסוללה טעונה במלואה לפני העברת הנתונים‪ .‬אם הסוללה חלשה‪ ,‬ייתכן שהפרעת‬
‫הנתונים תופסק באמצע‪.‬‬
‫ •אם מחבר ה‪ USB-‬המצורף לאוזניות לא תואם למכשיר הנייד שלך‪ ,‬השתמש במחבר‬
‫‪ USB‬המתאים למכשיר הנייד הספציפי‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הפעל את יישום ‪ Samsung Gear‬במכשיר הנייד‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫תוינזואב שומיש‬
‫‪44‬‬
‫‪55‬‬
‫הקש על הגדרות ← מוסיקה ← העברת רצועות ל‪ ,Gear-‬או הקש על מידע ← העבר‬
‫מוסיקה בכרטיס מוסיקה ב‪ ,GEAR ICONX-‬והקש על מחבר ‪.USB‬‬
‫הקש על הוסף‪ ,‬סמן קבצי מוזיקה להעברה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על בוצע‪.‬‬
‫קובצי מוזיקה נשמרים באוזניות‪ .‬אין לשנות את שם התיקייה או ליצור תיקייה חדשה‪ .‬כל שינוי‬
‫בספריית הקבצים של האוזניות עלול למנוע הפעלה של קובצי המוזיקה‪.‬‬
‫אין לנתק את כבל ה‪ USB-‬או את מחבר ה‪ USB-‬מהאוזניות או מהמכשיר הנייד במהלך‬
‫העברת הקבצים‪ .‬הדבר עלול לגרום לאובדן נתונים או נזק למכשיר‪.‬‬
‫העברת קבצי מוזיקה באמצעות ‪Bluetooth‬‬
‫העבר לאוזניות קבצי מוזיקה השמורים במכשיר הנייד באמצעות ‪ .Bluetooth‬ניתן לשלוח קובצי‬
‫מוזיקה מרובים בבת אחת וניתן גם למחוק קובצי מוזיקה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על הגדרות ← מוסיקה ← העברת רצועות ל‪ ,Gear-‬או הקש על מידע ← העבר‬
‫הפעל את יישום ‪ Samsung Gear‬במכשיר הנייד‪.‬‬
‫מוסיקה בכרטיס מוסיקה ב‪ ,GEAR ICONX-‬והקש על העברה אלחוטית‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש על בחירת רצועות ← סמן קבצי מוזיקה להעברה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על בוצע‪.‬‬
‫קובצי מוזיקה נשמרים באוזניות‪ .‬אין לשנות את שם התיקייה או ליצור תיקייה חדשה‪ .‬כל שינוי‬
‫בספריית הקבצים של האוזניות עלול למנוע הפעלה של קובצי המוזיקה‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫תוינזואב שומיש‬
‫העברת קובצי מוזיקה מהמחשב שלך‬
‫העבר קובצי מוזיקה מהמחשב לאוזניות דרך ‪ Gear IconX PC Manager‬במחשב‪ .‬כדי להעביר‬
‫קובצי מוזיקה מהמחשב שלך אל האוזניות‪ ,‬השתמש באוזניות בתור דיסק נשלף להעברת הנתונים‪.‬‬
‫ •ייתכן שקבצי מוזיקה שלא הועברו באמצעות ‪ Gear IconX PC Manager‬לא יפעלו‪.‬‬
‫ •ייתכן שאותם קובצי מוזיקה לא יישמרו בשתי האוזניות בעת העברה ידנית של קובצי‬
‫המוזיקה מבלי להשתמש ב‪ .Gear IconX PC Manager-‬אם יש הבדל בקובצי המוזיקה‬
‫בין שתי האוזניות‪ ,‬ייתכן שלא תוכל להפעיל אותם‪.‬‬
‫חבר את האוזניות למחשב‪.‬‬
‫על מנת לחבר את האוזניות למחשב שלך‪ ,‬עליך להתקין את ‪ Gear IconX PC Manager‬במחשב‪.‬‬
‫ראה התקנת ‪ Gear IconX PC Manager‬למידע נוסף‪.‬‬
‫העברת קובצי מוזיקה מהמחשב שלך‬
‫‪11‬‬
‫בדוק את הכיוון של כל אוזניה‪ ,‬הכנס אותן לחריצים המתאימים במארז הטעינה וסגור אותו‪.‬‬
‫במקרה שבו אוזניה כלשהי אינה באה במגע עם מגעי הטעינה‪,‬‬
‫‪ Gear IconX PC Manager‬לא יזהה את האוזניות‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫חבר את מארז הטעינה למחשב באמצעות כבל ה‪.USB-‬‬
‫‪28‬‬
‫תוינזואב שומיש‬
‫‪33‬‬
‫במחשב‪ ,‬הפעל את ‪ Gear IconX‬ולחץ על הוסף רצועות חדשות‪.‬‬
‫כאשר מופיע חלון קופץ של עדכון תוכנה‪ ,‬הקש על עדכן על מנת לעדכן אותה לגרסה‬
‫האחרונה‪ ,‬במידה ונדרש‪ .‬אם החלון הקופץ לא מופיע‪ ,‬הקש על עוד ← אודות התוכנה‬
‫למחשב ← עדכן כדי להציג את פרטי הגרסה של ‪ Gear IconX PC Manager‬ועדכן‬
‫אותה‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫בחר קובצי מוזיקה להעברה‪ ,‬ולחץ על פתח‪.‬‬
‫קובצי מוזיקה נשמרים באוזניות‪ .‬אין לשנות את שם התיקייה או ליצור תיקייה חדשה‪ .‬כל שינוי‬
‫בספריית הקבצים של האוזניות עלול למנוע הפעלה של קובצי המוזיקה‪.‬‬
‫אין לנתק את כבל ה‪ USB-‬מהאוזניות או מהמחשב במהלך העברת הקבצים‪ .‬הדבר עלול‬
‫לגרום לאובדן נתונים או נזק למכשיר‪.‬‬
‫סנכרון בין אוזניות‬
‫סנכרן את האוזניות כך שיכילו את אותם קובצי מוזיקה בעת העברה ידנית של קובצי מוזיקה שלא‬
‫באמצעות יישום ‪ Samsung Gear‬או ‪.Gear IconX PC Manager‬‬
‫‪11‬‬
‫בדוק את הכיוון של כל אוזניה‪ ,‬הכנס אותן לחריצים המתאימים במארז הטעינה וסגור אותו‪.‬‬
‫במקרה שבו אוזניה כלשהי אינה באה במגע עם מגע מארז הטעינה‪,‬‬
‫‪ Gear IconX PC Manager‬לא יזהה את האוזניות‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬בשולחן העבודה של המחשב‪ ,‬לחץ על ‪ ← Gear IconX‬עוד ← סנכרן אוזניות כפתור‪.‬‬
‫חבר את מארז הטעינה למחשב דרך כבל ה‪.USB-‬‬
‫קובצי המוזיקה מאוחסנים באופן אוטומטי בשתי האוזניות‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫תוינזואב שומיש‬
‫האזנה למוזיקה‬
‫יצירת רשימות השמעה‬
‫באפשרותך ליצור רשימות השמעה עם קבצי המוזיקה השמורים באוזניות‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫הפעל את היישום ‪ Samsung Gear‬במכשיר הנייד והקש על קבצי המוזיקה תחת מידע ←‬
‫מוסיקה ב‪.GEAR ICONX-‬‬
‫מסך רשימת ההשמעה יופיע‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬סמן קבצים אחרים שאתה מעוניין להוסיף‪.‬‬
‫‪4 4‬הקש על הוסף ובחר את רשימת ההשמעה הרצויה‪.‬‬
‫הקש והחזק את הקובץ שברצונך להוסיף לרשימת ההשמעה‪.‬‬
‫הפעלת קובצי מוזיקה השמורים באוזניות‬
‫תוכל להאזין למוזיקה השמורה באוזניות בלי לחבר אותן למכשיר הנייד‪.‬‬
‫הקש על משטח המגע כדי לנגן מוזיקה‪.‬‬
‫ניגון סרטון וידאו או משחק בעת חבישת האוזניות עלול לגרום לצליל להשתהות בהתאם‬
‫לדגם המכשיר הנייד‪ ,‬התוכנה והיישומים המופעלים‪ .‬השהיית הצליל עלול להתרחש בעת‬
‫סנכרון המכשיר הנייד עם האוזניות‪.‬‬
‫ניגון או השהיית רצועה‬
‫הקש על משטח המגע כדי לנגן ולהשהות את הרצועה‪.‬‬
‫ניגון רצועה הבאה‬
‫הקש הקשה כפולה על משטח המגע כדי לנגן את השיר הבא במהלך ההפעלה‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫תוינזואב שומיש‬
‫ניגון רצועה קודמת‬
‫הקש שלוש פעמים על משטח המגע כדי לנגן את הרצועה הקודמת במהלך ההפעלה‪.‬‬
‫הקשה משולשת למשך שלוש שניות לאחר תחילת ניגון רצועה‪ ,‬יתחיל את הרצועה‬
‫מההתחלה‪ .‬הקש שלוש פעמים על המשטח מגע תוך שלוש שניות כאשר הרצועה מתחילה‬
‫על מנת לנגן את הרצועה הקודמת‪.‬‬
‫ניגון רשימת ההשמעה הבאה‬
‫הקש הקשה כפולה והחזק את משטח המגע לניגון רשימת ההשמעה הבאה‪.‬‬
‫כוונון עוצמת קול‬
‫גרור את האצבע כלפי מעלה או מטה על‪-‬גבי משטח המגע כדי לכוונן את עוצמת הקול במהלך‬
‫ההפעלה‪.‬‬
‫אם אתה משתמש באוזניות ללא חיבור מכשיר נייד‪ ,‬האוזניות ישמיעו צליל כאשר עוצמת‬
‫הקול מעל עוצמה מסוימת‪ .‬החלש את עוצמת קול‪ ,‬גם אם עדיין ניתן להגביר אותה‪ ,‬כדי‬
‫למנוע נזק לשמיעה‪.‬‬
‫הפעלת קובצי מוזיקה השמורים במכשיר הנייד‬
‫תוכל להאזין למוזיקה השמורה במכשיר הנייד מבלי לחבר את האוזניות למכשיר הנייד‪ .‬תוכל‬
‫להזרים מוזיקה המנוגנת במכשיר הנייד המחובר בלי לשמור את קבצי המוזיקה באוזניות‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על הגדרות ← מוסיקה ← השמע מוסיקה מ‪ :‬או הקש על מידע ← השמע מוסיקה מ‪.:‬‬
‫‪3 3‬הקש על טלפון כדי להשמיע מוזיקה מהמכשיר הנייד‪.‬‬
‫‪4 4‬הפעל את יישום נגן המוזיקה כדי להתחיל ולנגן מוזיקה‪.‬‬
‫הפעל את יישום ‪ Samsung Gear‬במכשיר הנייד‪.‬‬
‫תוכל לשלוט בהפעלת המוזיקה באותו האופן שבו אתה מפעיל מוזיקה השמורה באוזניות‪.‬‬
‫ •אם הצליל באוזניות חלש למרות שעוצמת הקול מכוונת למקסימום‪ ,‬כוונן את עוצמת הקול‬
‫דרך המכשיר המחובר‪.‬‬
‫ •אם תחבר את האוזניות למכשיר הנייד במהלך ההאזנה למוזיקה‪ ,‬עוצמת הקול עשויה‬
‫להשתנות‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫תוינזואב שומיש‬
‫שימוש באקולייזר‬
‫ניתן לבחור מחמישה מצבי אקולייזר שונים‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על מידע ← עוצמת קול וצליל ← אקולייזר‪.‬‬
‫‪3 3‬בחר מאילו מחמשת המצבים תרצה להשתמש‪.‬‬
‫הפעל את יישום ‪ Samsung Gear‬במכשיר הנייד‪.‬‬
‫בעת שימוש במצבי איכות צליל אחרים ואפקטים של המכשיר הנייד‪ ,‬האפקט עשוי‬
‫להשתכפל או שעלול להיווצר עיוות‪.‬‬
‫הגדרת אוזניית תרגול‬
‫הגדר את אוזניית האימון לתיעוד נתוני תרגול‪ .‬האוזניה הימנית מתעדת כברירת מחדל מידע תרגול‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על הגדרות ← תרגול ← אוזניית כפתור לתרגול ובחר אוזניית ימין או שמאל‪.‬‬
‫הפעל את יישום ‪ Samsung Gear‬במכשיר הנייד המחובר‪.‬‬
‫לאחר שינוי אוזניית התרגול‪ ,‬ייתכן שהאוזניות לא יתחברו מחדש באופן אוטומטי למכשיר‬
‫הנייד‪ .‬במידה וזה קורה‪ ,‬במכשיר הנייד‪ ,‬הקש על הגדרות ← חיבורים ← ‪,Bluetooth‬‬
‫ולאחר מכן חפש את האוזניות וחבר אותן למכשיר באופן ידני‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫תוינזואב שומיש‬
‫תיעוד נתוני אימון‬
‫תחילת אימון‬
‫תעד ושמור את פרטי האימון‪ ,‬כגון משך הפעילות ומספר הקלוריות ששרפת‪ ,‬בלי לחבר את האוזניות‬
‫למכשיר הנייד‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש והחזק את משטח המגע‪ ,‬ושחרר אותו כאשר תשמע הוראה להתחיל באימון‪.‬‬
‫‪3 3‬כשתשמע את ההדרכה הקולית ואחריה ארבעה צפצופים‪ ,‬התחל באימון‪.‬‬
‫הכנס את שתי האוזניות לאוזניים‪ .‬יישמע צליל המודיע על הרכבת האוזניות‪.‬‬
‫אחרי תחילת האימון יועבר לך אימון קולי בהתאם ליעד התרגול שנקבע‪.‬‬
‫ •כדי לבדוק את מצב האימון‪ ,‬הקש והחזק את משטח המגע‪ ,‬ושחרר אותו כשתשמע את‬
‫המילים '‪( 'Workout details‬פרטי אימון)‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬תשמע את מידע האימון המתועד‪.‬‬
‫במכשיר הנייד‪ ,‬הפעל את היישום ‪ Samsung Gear‬והקש על הגדרות ← תרגול ←‬
‫מרווחי זמן למדריך הקולי‪.‬‬
‫ •כדי לשמוע את סביבתך במהלך האימון‪ ,‬הקש והחזק את משטח המגע‪ ,‬ושחרר אותו כאשר‬
‫תשמע את המילים '‪( 'Turn on ambient sound‬הפעל צליל סביבה)‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬תשמע‬
‫את המילים '‪( 'Ambient sound turned on‬צליל סביבה מופעל)‪.‬‬
‫ •אם החיישן הרגיש למגע לא נמצא במגע עם האוזן שלך‪ ,‬ייתכן שהאוזנייה לא תפעל‪ .‬הוצא‬
‫את האוזניות מהאוזניים‪ ,‬והכנס אותן שוב לאוזניים תוך ‪ 20‬דקות‪ .‬כאשר תשמע את המילים‬
‫'‪( 'Workout resumed‬המשך אימון)‪ ,‬המשך באימון‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫תוינזואב שומיש‬
‫‪44‬‬
‫בסיום האימון‪ ,‬הקש והחזק את משטח המגע‪ ,‬ושחרר אותו כאשר תשמע את המילים '‪Finish‬‬
‫‪( 'workout‬סיים אימון)‪.‬‬
‫תשמע את תוצאות האימון‪ .‬תוכל גם להציג את סוג האימון ואת משך האימון ביישום‬
‫‪ Samsung Gear‬או ‪ Samsung Health‬במכשיר הנייד המחובר‪.‬‬
‫ •ביצוע אימון ללא הרכבת האוזניות בצורה נכונה עלול לגרום לנפילתן מהאוזניים‪ .‬בחר את‬
‫קצות הכנף וקצות האוזנייה המתאימים לאוזניך וודא כי האוזניות מותאמות לאוזניך לפני‬
‫התחלת האימון‪.‬‬
‫ •ניתן להשתמש בתכונה זו לאחר חיבור האוזניות ליישום ‪ Samsung Gear‬בפעם‬
‫הראשונה‪.‬‬
‫ •ניתן להאזין למדריך הקולי של פרטי האימון לאחר סיום האימון‪ .‬במכשיר הנייד‪ ,‬הפעל‬
‫את היישום ‪ Samsung Gear‬והקש על הגדרות ← תרגול ← מרווחי זמן למדריך‬
‫הקולי‪.‬‬
‫זיהוי תרגול אוטומטי‬
‫כשאתה מרכיב את האוזניות ועוסק בפעילות גופנית‪ ,‬אחרי יותר מ‪ 10-‬דקות יזהו האוזניות באופן‬
‫אוטומטי את האימון ויתעדו את פרטיו‪.‬‬
‫אחרי יותר מדקה מסיום התרגול‪ ,‬האוזניות יזהו אוטומטית את הפסקת האימון ותכונה זו תושבת‪.‬‬
‫ •בין סוגי התרגול השונים‪ ,‬ניתן למדוד רק הליכה וריצה‪.‬‬
‫ •מדידות המתבצעות עם תכונת זיהוי התרגול האוטומטי עשויות להיות לא מדויקות בכפוף‬
‫לשגרת ההליכה והאימון‪.‬‬
‫ •במידה ואתה מחבר את ה‪ Gear-‬עם תכונת זיהוי אימון אוטומטית למכשיר נייד‪ ,‬תכונת‬
‫זיהוי אימון אוטומטית של האוזניות עלולה לא לפעול‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫תוינזואב שומיש‬
‫תחילת אימון כאשר האוזניות מחוברות למכשיר הנייד‬
‫במהלך אימון כשהאוזניות מחוברות ליישומי אימון במכשיר הנייד‪ ,‬ניתן לבדוק את פרטי התרגול‬
‫והיסטוריית התרגולים ביישום ‪ Samsung Health‬במכשיר הנייד המחובר‪.‬‬
‫אם כבר התחלת אימון מהאוזניות‪ ,‬לא תוכל לשלוט באימון הנוכחי דרך היישום‬
‫‪ Samsung Health‬במכשיר הנייד‪ .‬סיים את האימון הנוכחי על‪-‬ידי הקשה ממושכת על‬
‫משטח המגע ואז שחרר כאשר תשמע את המילים '‪( 'Finish workout‬סיים אימון)‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הפעל את היישום ‪ Samsung Health‬במכשיר הנייד‪.‬‬
‫חבר את האוזניות למכשיר הנייד שלך‪ .‬ראה חיבור האוזניות למכשיר נייד למידע נוסף‪.‬‬
‫‪ Gear IconX‬יתווסף באופן אוטומטי לרשימת העזרים של היישום ‪.Samsung Health‬‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬הקש על התחל במסך האימון‪.‬‬
‫ביישום ‪ ,Samsung Health‬הקש על התחל בעוקב הפעילויות‪.‬‬
‫ספירה לאחור של ‪ 3‬שניות תתחיל בטיימר‪ .‬כשהטיימר יגיע ל‪ ,0-‬התחל באימון‪.‬‬
‫ •אם המרחק בין האוזניות למכשיר הנייד גדול מ‪ 10-‬מ'‪ ,‬החיבור בין האוזניות למכשיר הנייד‬
‫ינותק באופן אוטומטי וישמיע ביפ‪ .‬כדי להמשיך באימון‪ ,‬קרב את המכשירים לטווח של ‪ 10‬מ'‬
‫או פחות‪ .‬כאשר תשמע ביפ ולאחר מכן '‪( 'Workout resumed‬המשך אימון)‪ ,‬אל תזוז עד‬
‫לסיום ההדרכה הקולית‪ .‬לאחר מכן המשך באימון‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫בסיום האימון‪ ,‬הקש על השהה ← עצור במעקב הפעילויות‪.‬‬
‫האוזניות יפסיקו לתעד את פרטי האימון ותוצאות האימון יוצגו‪.‬‬
‫ •הפרופיל ויחידת המרחק המוגדרים ביישום ‪ Samsung Health‬ישמשו את האוזניות ואת‬
‫היישום ‪ .Samsung Gear‬אם ‪ Samsung Health‬אינו מעודכן‪ ,‬הוא עלול לא להתחבר‬
‫לאוזניות‪ .‬בדוק את פרטי הגרסה של ‪ ,Samsung Health‬ועדכן לגרסה האחרונה‪.‬‬
‫ •נשמרות רק רשומות מ‪ 30-‬הימים האחרונים באוזניות‪ .‬חבר את האוזניות למכשיר הנייד‬
‫בתוך ‪ 30‬יום לאחר סיום האימון ושמור את הרשומות ליישום ‪.Samsung Health‬‬
‫‪35‬‬
‫תוינזואב שומיש‬
‫שימוש במאמן‬
‫באפשרותך לקבל אימון קולי במהלך הליכה או ריצה‪ .‬בנוסף‪ ,‬ניתן לשנות את המאמן או ליצור מאמן‬
‫משלך‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על הגדרות ← תרגול ← בורר קצב‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על או על כדי לבחור את המאמן הרצוי‪.‬‬
‫הפעל את יישום ‪ Samsung Gear‬במכשיר הנייד‪.‬‬
‫האימון קולי מועבר בהתאם ליעד התרגול שנקבע אחרי התחלת התרגול‪.‬‬
‫יצירת מאמן משלך‬
‫באפשרותך ליצור מאמן משלך בהתאם ליעד התרגול ביישום ‪.Samsung Health‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ריצה ← מעקב ובחר את המאמן הרצוי תחת יעד קצב‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על הוסף והזן פרטים‪.‬‬
‫‪4 4‬הקש על סיום כדי לשמור את המאמן‪.‬‬
‫הפעל את היישום ‪ Samsung Health‬במכשיר הנייד‪.‬‬
‫מאמן זה נוסף ליישום ‪ Samsung Gear‬במכשיר הנייד‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫תוינזואב שומיש‬
‫מידע נוסף‬
‫ •‪ Samsung Health‬מיועד למטרות אימון וכושר בלבד‪ ,‬ולא נועד לאבחון מחלות או מצבים‬
‫רפואיים אחרים או לצורך ריפוי מחלות‪ ,‬הקלתן‪ ,‬טיפול בהן או מניעתן‪.‬‬
‫ •הפונקציות‪ ,‬התכונות והיישומים הנלווים הזמינים עבור ‪ Samsung Health‬עשויים להשתנות‬
‫בהתאם למדינה בגלל החוקים והתקנות המקומיים‪ .‬בדוק את התכונות והיישומים הזמינים‬
‫באזור הספציפי שלך לפני השימוש‪.‬‬
‫ •היישומים והשירות של ‪ Samsung Health‬עשויים להשתנות או להיפסק ללא הודעה מראש‪.‬‬
‫ •המטרה לאיסוף המידע מוגבלת למסירת השירות אותו ביקשת‪ ,‬כולל מסירת מידע נוסף לשיפור‬
‫הבריאות‪ ,‬גיבוי‪/‬סינכרון המידע‪ ,‬ניתוח מידע וסטטיסטיקה או פיתוח לשירותים טובים יותר‪( .‬עם‬
‫זאת‪ ,‬אם תיכנס ל‪ Samsung account-‬מ‪ ,Samsung Health-‬ייתכן שהנתונים יישמרו בשרת‬
‫לצורך גיבוי נתונים)‪ .‬ייתכן כי הפרטים האישיים יישמרו עד שלא יהיה בהם עוד צורך למטרות‬
‫כגון אלה‪ .‬כדי למחוק נתונים כלשהם ששיתפת ברשתות חברתיות או העברת אל מכשירי‬
‫אחסון‪ ,‬עליך למחוק אותם בנפרד‪.‬‬
‫ •אתה נושא באחריות המלאה על שימוש בלתי‪-‬הולם בנתונים ששותפו ברשתות חברתיות או‬
‫שהועברו אל אחרים‪ .‬יש לנקוט משנה זהירות בעת שיתוף נתונים אישיים עם אחרים‪.‬‬
‫ •אם האוזניות מחוברות למכשיר נייד‪ ,‬אמת את פרוטוקול התקשורת כדי לוודא הפעלה תקינה‪.‬‬
‫אם אתה משתמש בחיבור אלחוטי‪ ,‬כגון ‪ ,Bluetooth‬ייתכן שהאוזניות יושפעו מהפרעה‬
‫אלקטרונית של מכשירים אחרים‪ .‬הימנע משימוש באוזניות בסמוך למכשירים המשדרים גלי‬
‫רדיו‪.‬‬
‫ •קרא בקפידה את התנאים ואת מדיניות הפרטיות של ‪ Samsung Health‬לפני השימוש‪.‬‬
‫ •המרחק הנמדד עשוי להיות שונה מהמרחק האמיתי בגלל צעדים לא אחידים‪ ,‬הליכה במקום‬
‫וסיבובים במקום‪.‬‬
‫ •ניתן להציג את רשומות התרגול בעת חבישת האוזניות שהוקלטו באמצעות היישום ‪Samsung‬‬
‫‪ Health‬במכשיר הנייד‪.‬‬
‫ •נשמרות רק רשומות מ‪ 30-‬הימים האחרונים באוזניות‪ .‬חבר את האוזניות למכשיר הנייד בתוך‬
‫‪ 30‬יום לאחר סיום האימון ושמור את הרשומות ליישום ‪.Samsung Health‬‬
‫‪37‬‬
‫תוינזואב שומיש‬
‫שימוש בתכונות שיחה‬
‫כאשר האוזניות מחוברות למכשיר נייד‪ ,‬באפשרותך לענות לשיחות ולשלוט בהן מהמכשיר הנייד‬
‫המחובר‪.‬‬
‫מענה לשיחה או סירוב שיחה‬
‫כשנכנסת שיחה כאשר אתה מרכיב את האוזניות‪ ,‬הן ישמיעו צליל‪.‬‬
‫כדי לענות לשיחה‪ ,‬הקש פעמיים על משטח המגע‪.‬‬
‫כדי לסרב שיחה‪ ,‬הקש הקשה ממושכת על משטח המגע‪.‬‬
‫כוונון עוצמת קול‬
‫גרור את האצבע כלפי מעלה או מטה על‪-‬גבי משטח המגע כדי לכוונן את עוצמת הקול במהלך‬
‫השיחה‪.‬‬
‫מענה לשיחה שנייה‬
‫כשנכנסת שיחה שנייה במהלך השיחה‪ ,‬האוזניות ישמיעו צליל‪.‬‬
‫כדי לסיים את השיחה הנוכחית ולענות לשיחה השנייה‪ ,‬הקש ממושכות על משטח המגע‪.‬‬
‫כדי להעביר את השיחה הנוכחית להמתנה ולענות לשיחה השנייה‪ ,‬הקש פעמיים על משטח המגע‪.‬‬
‫הקש פעמיים על משטח המגע‪ ,‬על מנת לעבור בין השיחה הנוכחית לשיחה שבהמתנה‪.‬‬
‫כיבוי המיקרופון‬
‫הקש הקשה ממושכת על משטח המגע כדי לכבות את המיקרופון‪ ,‬כך שהצד השני לא יוכל לשמוע‬
‫אותך‪.‬‬
‫סיום שיחה‬
‫הקש הקשה כפולה על משטח המגע כדי לסיים את השיחה הנוכחית‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫תוינזואב שומיש‬
‫שימוש במצב צלילי רקע‬
‫שמע את הצלילים שבסביבתך בזמן שאתה מאזין למוזיקה בחוץ‪ ,‬כדי שתוכל לזהות במהירות‬
‫מצבים שעלולים להיות מסוכנים‪.‬‬
‫הקש והחזק את משטח המגע ושחרר אותו כאשר תשמע את המילים '‪'Turn on ambient sound‬‬
‫(הפעל צליל סביבה)‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬תשמע את המילים '‪( 'Ambient sound turned on‬צליל סביבה‬
‫מופעל)‪ ,‬והתכונה תופעל‪.‬‬
‫ •התכונה תופעל רק כשתכניס את שתי האוזניות לאוזניים‪.‬‬
‫ •תוכל להפעיל או לבטל תכונה זו דרך המכשיר הנייד המחובר‪ .‬ראה התאמה אישית של‬
‫ההגדרות למידע נוסף‪.‬‬
‫ •אם אתה משתמש בתכונת עוצמת קול צליל סביבה במצב צליל סביבה‪ ,‬ניתן לשלוט על‬
‫עוצמת הקול בהתאם למצב או למקום‪ .‬ראה צלילי סביבה למידע נוסף‪.‬‬
‫ •אם אתה משתמש בתכונת מיקוד קול במצב צליל סביבה‪ ,‬ניתן ליצור קולות שיישמעו‬
‫ברורים יותר‪ .‬ראה צלילי סביבה למידע נוסף‪.‬‬
‫ •במהלך שיחה‪ ,‬מצב צליל סביבה מבוטל באופן אוטומטי‪ .‬לאחר השיחה‪ ,‬המצב ישוב‬
‫למצבו הקודם‪.‬‬
‫ •במצב של שמיעת צלילי הרקע‪ ,‬ייתכן שתשמע פידבק בעת כוונון עוצמת הקול או נגיעה‬
‫במיקרופון‪.‬‬
‫ •במצב צליל סביבה‪ ,‬תוכל עדיין לשמוע צלילים חיצוניים חזקים‪.‬‬
‫ •ניתן להשתמש בתכונה זו לאחר חיבור האוזניות ליישום ‪ Samsung Gear‬בפעם‬
‫הראשונה‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫‪Samsung Gear‬‬
‫ו‪Gear IconX PC Manager-‬‬
‫‪Samsung Gear‬‬
‫מבוא ל‪Samsung Gear-‬‬
‫כדי לחבר את האוזניות למכשיר נייד‪ ,‬עליך להתקין את היישום ‪ Samsung Gear‬במכשיר הנייד‪.‬‬
‫תוכל להשתמש ביישום ‪ Samsung Gear‬כדי להתאים את הגדרות האוזנייה לצרכיך‪.‬‬
‫הפעל את יישום ‪ Samsung Gear‬במכשיר הנייד‪.‬‬
‫אם זו הפעם הראשונה שבה את מחבר את האוזניות למכשיר הנייד‪ ,‬ראה חיבור האוזניות למכשיר‬
‫נייד למידע נוסף‪.‬‬
‫ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות בהתאם לסוג המכשיר הנייד המחובר‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫‪-Gear ISamSamsung Gear‬ו ‪SSamsung Gear‬‬
‫ניתוק מכשירים מהאוזניות‬
‫הכנס את האוזניות למארז הטעינה‪ .‬חיבור ה‪ Bluetooth-‬יסתיים‪.‬‬
‫כדי לנתק את האוזניות מהמכשיר הנייד באופן ידני‪ ,‬הכנס את האוזניות לאוזניים‪ .‬הפעל את היישום‬
‫‪ Samsung Gear‬במכשיר הנייד והקש על ← התנתק‪ .‬לחלופין‪ ,‬במכשיר הנייד‪ ,‬הקש על‬
‫הגדרות ← חיבורים ← ‪ Bluetooth‬ובטל את שיוך האוזניות למכשיר הנייד‪.‬‬
‫לאוזניות אין פונקציית הדלקה‪/‬כיבוי‪ .‬אם לא נעשה שימוש באוזניות במשך פרק זמן שהוגדר‬
‫מראש לאחר הוצאתן מהאוזניים‪ ,‬ייכנסו האוזניות למצב שינה והמכשיר הנייד ינותק‪ .‬כדי‬
‫להיכנס שוב למצב שיוך ‪ ,Bluetooth‬הכנס את האוזניות למארז הטעינה וסגור אותו‪ .‬לאחר‬
‫מכן פתח שוב את מארז הטעינה‪.‬‬
‫חיבור מחדש של מכשירים לאוזניות‬
‫כדי לחזור ולחבר את האוזניות למכשיר‪ ,‬הכנס את האוזניות למארז הטעינה וסגור אותו‪ .‬לאחר‬
‫מכן פתח שוב את מארז הטעינה‪ .‬לחלופין‪ ,‬הקש על התחבר בפינה הימנית העליונה של היישום‬
‫‪ Samsung Gear‬במכשיר הנייד‪.‬‬
‫חיבור לאוזניות חדשות‬
‫באפשרותך לנתק זמנית את האוזניות מהמכשיר הנייד ולחבר אליו אוזניות נוספות‪.‬‬
‫הפעל את היישום ‪ Samsung Gear‬במכשיר הנייד והקש על ← חבר ‪ Gear‬חדש‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫‪-Gear ISamSamsung Gear‬ו ‪SSamsung Gear‬‬
‫חיבור למכשירים אחרים‬
‫הפעל את היישום ‪ Samsung Gear‬במכשיר הנייד והקש על ← התנתק‪ .‬או‪ ,‬במכשיר הנייד‪,‬‬
‫הקש על הגדרות ← חיבורים ← ‪ Bluetooth‬ובטל את שיוך האוזניות למכשיר הנייד‪.‬‬
‫חיבור ה‪ Bluetooth-‬בין האוזניות למכשיר הנייד הקודם יופסק‪.‬‬
‫לאחר ניתוק האוזניות מהמכשיר הנייד הקודם‪ ,‬ניתן לחבר אותן למכשיר נייד אחר‪.‬‬
‫הכנס את האוזניות למארז הטעינה וסגור אותו‪ .‬לחץ והחזק את לחצן החיבור של מארז הטעינה‪.‬‬
‫הפעל את יישום ‪ Samsung Gear‬ופעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת החיבור‪.‬‬
‫בדיקת המדריך למשתמש‬
‫באפשרותך לבדוק את המדריך למשתמש של האוזניות במכשיר הנייד‪.‬‬
‫הפעל את היישום ‪ Samsung Gear‬במכשיר הנייד והקש על ← מדריך למשתמש‪.‬‬
‫הצגת מצב האוזניות‬
‫הצג והתאם את מצב האוזניות המחוברות למכשיר הנייד לצרכיך‪.‬‬
‫הפעל את היישום ‪ Samsung Gear‬במכשיר הנייד והקש על מידע‪.‬‬
‫ •אוזניות כפתור‪ :‬הצג את מצב החיבור‪ ,‬את אוזניית התרגול ואת רמת הסוללה הנותרת‬
‫באוזניות‪.‬‬
‫ •עוצמת קול וצליל‪ :‬בדוק וכוונן את עוצמת הקול של האוזנייה‪ .‬ניתן גם לבחור מצב אקולייזר‬
‫ולהשתמש במצב צליל סביבה‪.‬‬
‫ •מוסיקה ב‪ :GEAR ICONX-‬הצג את שם קובץ המוזיקה המתנגן כרגע או הקש על העבר‬
‫מוסיקה כדי להעביר לאוזניות קבצי מוזיקה‪ .‬באפשרותך ליצור רשימות השמעה עם קבצי‬
‫המוזיקה השמורים באוזניות‪.‬‬
‫הקיבולת הזמינה בפועל באוזנייה עשויה להיות שונה מהקיבולת המוצגת ביישום‬
‫‪ .Samsung Gear‬הקיבולת הזמינה עשויה להשתנות לאחר עדכון היישום‪.‬‬
‫ •השמע מוסיקה מ‪ :‬בחר האם להאזין למוזיקה מהאוזניות או מהמכשיר הנייד‪.‬‬
‫ •בריאות‪ :‬הצג את פרטי התרגול שזוהו באוזניות‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫‪-Gear ISamSamsung Gear‬ו ‪SSamsung Gear‬‬
‫התאמה אישית של ההגדרות‬
‫הצג והתאם אישית את ההגדרות של האוזניות המחוברות למכשיר הנייד‪.‬‬
‫הפעל את היישום ‪ Samsung Gear‬במכשיר הנייד והקש על הגדרות‪.‬‬
‫מוסיקה‬
‫ •העברת רצועות ל‪ :Gear-‬העבר קבצי מוזיקה מהמכשיר הנייד לאוזניות‪ .‬ראה העברת קובצי‬
‫מוזיקה לאוזניות למידע נוסף‪.‬‬
‫ •משוב מבקרת מוזיקה‪ :‬הקש על קול או על צפצוף עבור סוג צליל המשוב שיושמע כאשר תיגע‬
‫במשטח המגע לבקרה על ניגון מוזיקה‪.‬‬
‫ •השמע מוסיקה מ‪ ::‬בחר האם לנגן מוזיקה מהאוזניות או מהמכשיר הנייד‪ .‬אם תנגן מוזיקה‬
‫מהאוזניות‪ ,‬לא תוכל לשמוע את המוזיקה או את המדריך הקולי של ‪Samsung Health‬‬
‫מהמכשיר הנייד‪.‬‬
‫התראות‬
‫תקבל התראות מיישומי המכשיר הנייד דרך האוזניות‪ .‬אם ברצונך להשתמש בתכונה זו‪ ,‬הקש על‬
‫המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫ •נהל התראות‪ :‬בחר את היישומים שתרצה לקבל מהם התראות ושנה את הגדרות ההתראה‬
‫עבור כל יישום‪.‬‬
‫ •הקרא בקול תוך שימוש בטלפון‪ :‬תוכל להגדיר את האוזניות לקבלת התראות של המכשיר‬
‫הנייד גם כאשר אתה משתמש במכשיר הנייד‪.‬‬
‫תרגול‬
‫באפשרותך לתעד את פרטי התרגול‪ ,‬כולל משך התרגול‪ ,‬המרחק והקלוריות שנשרפו‪ ,‬תלוי בסוג‬
‫התרגול שאתה מבצע‪.‬‬
‫אם החיישן רגיש‪-‬המגע לא נמצא במגע עם האוזן שלך‪ ,‬ייתכן שהאוזנייה לא תפעל‪.‬‬
‫השתמש בידיות ובקצה אוזניה אשר מתאימים לאוזניים שלך‪.‬‬
‫ •בורר קצב‪ :‬בחר מאמן לקבלת אימון קולי במהלך תרגול‪ .‬אם ברצונך להשתמש בתכונה זו‪,‬‬
‫הקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫ •מרווחי זמן למדריך הקולי‪ :‬הפעל את המדריך הקולי כדי לשמוע פרטים הנוגעים לתרגול תוך‬
‫כדי האימון ובחר את המרווח הרצוי בין הודעות המדריך הקולי‪ .‬אם ברצונך להשתמש בתכונה‬
‫זו‪ ,‬הקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫‪-Gear ISamSamsung Gear‬ו ‪SSamsung Gear‬‬
‫ •אוזניית כפתור לתרגול‪ :‬הגדר את אוזניית האימון לתיעוד פרטי התרגול‪ .‬האוזנייה הימנית‬
‫מוגדרת כאוזניית תרגול כברירת מחדל‪.‬‬
‫ •זיהוי אימוני כושר‪ :‬זהה אימונים באופן אוטומטי ותעד אותם‪ .‬אם ברצונך להשתמש בתכונה זו‪,‬‬
‫הקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫ •הודעת ברכה‪ :‬אם לא התאמנת מספר ימים‪ ,‬תישמע הודעה קולית ובה פרטי האימונים שבוצעו‬
‫בעבר וברכות על השימוש באוזניות‪ .‬אם ברצונך להשתמש בתכונה זו‪ ,‬הקש על המתג כדי‬
‫להפעילו‪.‬‬
‫אתר את ה‪ Gear-‬שלי‬
‫אם אינך מוצא את האוזניות‪ ,‬השתמש ביישום ‪ Samsung Gear‬במכשיר הנייד כדי למצוא אותן‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫הפעל את היישום ‪ Samsung Gear‬במכשיר הנייד והקש על הגדרות ← אתר את ה‪Gear-‬‬
‫שלי‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫הקש על‬
‫‪.‬‬
‫צליל הביפ המושמע באוזניות יתגבר בהדרגה‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש על‬
‫במכשיר הנייד כדי להפסיק את צליל הביפ‪.‬‬
‫אין להשתמש בתכונה זו במהלך השימוש באוזניות הואיל והדבר עלול לגרום נזק לשמיעה‪.‬‬
‫צלילי סביבה‬
‫שמע את הצלילים שבסביבתך בזמן שאתה מאזין למוזיקה בחוץ‪ ,‬כדי שתוכל לזהות במהירות‬
‫מצבים שעלולים להיות מסוכנים‪ .‬אם ברצונך להשתמש בתכונה זו‪ ,‬הקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫ •עוצמת הקול של 'צלילי סביבה'‪ :‬ניתן לשלוט בעוצמת הקול בהתאם למצב או למקום‪.‬‬
‫ •מיקוד קול‪ :‬ניתן ליצור קולות שיישמעו ברורים יותר‪ .‬הקש על המתג כדי להפעיל את תכונת‬
‫מיקוד קול‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫‪-Gear ISamSamsung Gear‬ו ‪SSamsung Gear‬‬
‫משטח מגע‬
‫ניתן למנוע פעולות לא מכוונות באמצעות שימוש בתכונת נעילת משטח מגע‪.‬‬
‫ •נעל משטח מגע‪ :‬הפעל תכונת נעילה‪ .‬הקש על המתג כדי להפעיל את תכונת נעילת משטח‬
‫מגע‪ .‬ראה שימוש בתכונת נעילת משטח מגע למידע נוסף‪.‬‬
‫ •נעל באופן אוטומטי‪ :‬ניתן להגדיר את משטח המגע להפעלה אוטומטית של תכונת הנעילה‪.‬‬
‫הקש על נעל באופן אוטומטי ובחר אפשרות‪ .‬ראה שימוש בתכונת נעילת משטח מגע‬
‫אוטומטית למידע נוסף‪.‬‬
‫הקראה בקול של אפשרויות תפריט‬
‫הגדר את אפשרויות תפריט ההקראה באוזניות‪ .‬באפשרותך לבחור את פריטי התפריט שבהם‬
‫יעשה שימוש או לשנות את הסדר שלהם‪ .‬לשינוי סדר אפשרויות תפריט ההקראה‪ ,‬גרור את לצד‬
‫האפשרויות שאתה מעוניין לשנות וגרור אותן למקום הרצוי‪ .‬אם ברצונך להשתמש בתכונה זו‪ ,‬הקש‬
‫על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫שפת המדריך הקולי‬
‫בחר את שפת המשוב הקולי שתקבל מהאוזניות‪.‬‬
‫המדריך הקולי תומך ב‪ 9-‬שפות‪ .‬אם אין תמיכה בשפה שנבחרה במסך ההגדרות‪ ,‬ניתן‬
‫להשתמש באנגלית‪.‬‬
‫אודות ‪Gear‬‬
‫הצג את פרטי האוזניות‪.‬‬
‫ •עדכון תוכנת ‪ :Gear‬עדכן את התוכנה ב‪ Gear-‬לגרסה העדכנית ביותר‪.‬‬
‫ •מידע משפטי‪ :‬הצג את המידע המשפטי הנוגע לאוזניות‪.‬‬
‫ •שם מכשיר‪ :‬בדוק את שם האוזניות‪.‬‬
‫ •אפס ‪ :Gear‬אם אתה נתקל בבעיה כמו חוסר תגובה של משטח המגע במהלך השימוש‬
‫באוזניות או כאשר אתה רוצה לחבר את האוזניות למכשיר נייד חדש‪ ,‬באפשרותך לאפס את‬
‫האוזניות‪.‬‬
‫ •עצות‪ :‬בדוק את עצות השימוש באוזניות‪.‬‬
‫ •פרטי הסוללה‪ :‬בדוק את פרטי הסוללה של האוזניות ומארז הטעינה‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫‪-Gear ISamSamsung Gear‬ו ‪SSamsung Gear‬‬
‫אודות היישום ‪Samsung Gear‬‬
‫הצג את פרטי גרסת היישום של ‪ .Samsung Gear‬במידת הצורך‪ ,‬הקש על עדכונים זמינים כדי‬
‫לעדכן את יישום ‪ Samsung Gear‬לגרסה העדכנית ביותר‪.‬‬
‫‪Gear IconX PC Manager‬‬
‫התקנת ‪Gear IconX PC Manager‬‬
‫כדי לשלוח קבצי מוזיקה מהמחשב לאוזניות‪ ,‬יש להתקין במחשב את ‪.Gear IconX PC Manager‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬חבר את מארז הטעינה למחשב באמצעות כבל ה‪.USB-‬‬
‫← מחשב‪.‬‬
‫‪3 3‬בשולחן העבודה של המחשב‪ ,‬לחץ על‬
‫‪4 4‬פתח את ‪ IconX_R‬או את ‪conX_L‬‏‪ ,TOOLS ← I‬ולאחר מכן לחץ פעמיים על קובץ ההתקנה‬
‫בדוק את הכיוון של כל אוזניה‪ ,‬הכנס אותן לחריצים המתאימים במארז הטעינה וסגור אותו‪.‬‬
‫של ‪.Gear IconX PC Manager‬‬
‫‪55‬‬
‫פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההתקנה‪.‬‬
‫ניתן גם להוריד את ‪ Gear IconX PC Manager‬מאתר ‪Samsung‬‬
‫(‏‪.)www.samsung.com‬‬
‫‪46‬‬
‫‪-Gear ISamSamsung Gear‬ו ‪SSamsung Gear‬‬
‫מבוא ל‪Gear IconX PC Manager-‬‬
‫ניתן להתאים ולכוונן את הגדרות האוזנייה עם ‪.Gear IconX PC Manager‬‬
‫אם אתה מחליף אוזניה שאבדה‪ ,‬הנח את האוזניות במארז הטעינה וסגור אותו‪ ,‬לאחר מכן‬
‫חבר את המארז למחשב‪ .‬לאחר מכן השתמש ב‪ Gear IconX PC Manager-‬כדי לבצע‬
‫התאמה של שתי האוזניות‪.‬‬
‫הכנס את האוזניות למארז הטעינה וחבר את המארז למחשב‪ .‬לאחר מכן הקש על ‪← Gear IconX‬‬
‫עוד‪.‬‬
‫אודות התוכנה למחשב‬
‫הצג את פרטי הגרסה של ‪ .Gear IconX PC Manager‬במידת הצורך‪ ,‬הקש על עדכן כדי לעדכן‬
‫את ‪ Gear IconX PC Manager‬לגרסה העדכנית ביותר‪.‬‬
‫סנכרך אוזניות כפתור‬
‫הקש על סנכרך אוזניות כפתור כדי לאחסן את המוזיקה בשתי האוזניות באופן אוטומטי בעת‬
‫העברה ידנית של קובצי מוזיקה מהמכשיר הנייד‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫נספח‬
‫פתרון בעיות‬
‫לפני הפנייה למרכז שירות של ‪ ,Samsung‬נסה את הפתרונות שלהלן‪ .‬חלק מהמצבים עשוי להיות‬
‫לא רלוונטי לאוזניות שלך‪.‬‬
‫האוזניות אינן עובדות‬
‫ •ייתכן שהסוללה ריקה לחלוטין‪ .‬טען את הסוללה במלואה לפני הפעלת השימוש באוזניות‪.‬‬
‫ •אם חיישן הרגישות למגע של האוזנייה לא נמצא במגע עם האוזן‪ ,‬ייתכן שהאוזנייה לא תפעל‬
‫כהלכה‪ .‬אם אינך שומע צליל המודיע לך על זיהוי האוזניות‪ ,‬הסר את האוזניות מהאוזניים והחזר‬
‫אותן שוב‪.‬‬
‫ •אם משטח המגע לא מזהה את האוזניות או שהן אינן עובדות כהלכה‪ ,‬ניתן ללחוץ ולהחזיק את‬
‫לחצן הפעלה‪/‬כיבוי כדי לכבות את האוזניות ולהפעיל אותן מחדש‪.‬‬
‫מכשיר ‪ Bluetooth‬אחר לא יכול לאתר את האוזניות‬
‫ •בדוק את הכיוון של כל אוזניה‪ ,‬הכנס אותן לחריצים המתאימים במארז הטעינה וסגור אותו‪.‬‬
‫לאחר מכן לחץ והחזק את לחצן החיבור של מארז הטעינה‪.‬‬
‫ •ודא שהאוזניות‪ ‬שלך ומכשיר ה‪ Bluetooth-‬השני נמצאים בטווח חיבור‪ Bluetooth ‬‏(‪ 10‬מ')‪.‬‬
‫המרחק עלול להשתנות בהתאם לסביבה שבה נעשה שימוש במכשירים‪.‬‬
‫אם הטיפים שלעיל לא פותרים את הבעיה‪ ,‬פנה למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫‪48‬‬
‫חפסנ‬
‫לא נוצר חיבור ‪ Bluetooth‬או שהאוזניות והמכשיר הנייד לא מחוברים‬
‫ •ודא שאין שום מכשולים‪ ,‬כגון קירות או ציוד חשמלי ביו המכשירים‪.‬‬
‫ •ודא שהגרסה האחרונה של יישום ‪ Samsung Gear‬מותקנת במכשיר הנייד‪ .‬אם נדרש‪ ,‬עדכן‬
‫את יישום ‪ Samsung Gear‬לגירסה האחרונה‪.‬‬
‫ •ודא שהאוזניות‪ ‬שלך ומכשיר ה‪ Bluetooth-‬השני נמצאים בטווח חיבור‪ Bluetooth ‬‏(‪ 10‬מ')‪.‬‬
‫המרחק עלול להשתנות בהתאם לסביבה שבה נעשה שימוש במכשירים‪.‬‬
‫ •הפעל מחדש את המכשיר הנייד והפעל שוב את יישום ‪.Samsung Gear‬‬
‫הסוללה לא נטענת כהלכה (עבור מטענים באישור ‪ Samsung‬בלבד)‬
‫ •ודא שמגעי הטעינה של האוזניות ומארז הטעינה נמצאים במגע זה עם זה‪.‬‬
‫ •ודא שהמטען מחובר כהלכה‪.‬‬
‫ •אם מגעי הסוללה מלוכלכים‪ ,‬ייתכן שהסוללה לא תיטען כהלכה‪ .‬נגב את שני המגעים המוזהבים‬
‫עם מטלית יבשה ונסה לחזור ולטעון את הסוללה‪.‬‬
‫ •בקר במרכז השירות של ‪ ,Samsung‬והסדר את החלפת הסוללה‪.‬‬
‫זמן הטעינה וחיי הסוללה משתנים בין האוזניות‪.‬‬
‫ •חיי הסוללה של האוזנייה הראשית יהיו קצרים מאלה של האוזנייה השנייה הואיל והיא מפעילה‬
‫יותר תכונות‪.‬‬
‫ •זמן הטעינה של האוזנייה הראשית ארוך מזה של האוזנייה השנייה‪.‬‬
‫הסוללה מתרוקנת מהר יותר מבעבר‬
‫ •כאשר האוזניות או הסוללה נחשפים לטמפרטורות גבוהות מאוד או נמוכות מאוד‪ ,‬ייתכן שיעילות‬
‫הטעינה תרד‪.‬‬
‫ •הסוללה היא מוצר מתכלה‪ ,‬ויעילות הטעינה מתקצרת עם הזמן‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫חפסנ‬
‫אינך יכול לשמוע אנשים אחרים מדברים‬
‫ •כוונן את עוצמת הקול של האוזנייה‪.‬‬
‫ •כוונן את עוצמת הקול במכשיר המחובר כאשר אינך יכול לשמוע צלילים באוזניות בעוצמת קול‬
‫מרבית‪.‬‬
‫נשמעים הדי צליל בזמן שיחה‬
‫כוונן את עוצמת הקול באמצעות גרירת האצבע כלפי מעלה או מטה במשטח המגע או עבור לאזור‬
‫אחר‪.‬‬
‫איכות האודיו נמוכה‬
‫ •ייתכן ששירותי הרשת האלחוטית יושבתו בגלל בעיות ברשת של ספק השירותים‪ .‬ודא שאתה‬
‫מרחיק את האוזניות מגלים אלקטרומגנטיים‪.‬‬
‫ •ודא שהאוזניות ומכשיר ה‪ Bluetooth-‬האחר נמצאים בטווח המרבי של קליטת ‪Bluetooth‬‬
‫‏(‪ 10‬מ')‪ .‬המרחק עלול להשתנות בהתאם לסביבה שבה נעשה שימוש במכשירים‪.‬‬
‫ •ייתכן שתחווה רעשים או נפילות בעוצמת הקול בהתאם לעוצמת הקול של המכשיר המחובר‪ .‬על‬
‫מנת להימנע מכך‪ ,‬כוונן כהלכה את עוצמת הקול של המכשיר המחובר‪.‬‬
‫בעת הפעלת סרטונים ומשחקים‪ ,‬צליל האוזניות יהיה איטי יותר מהמסך‬
‫תיתכן השהיה בין פלט הווידאו והצליל באוזניות בעת ניגון וידאו או משחקים בחיבור למכשיר נייד‪.‬‬
‫האוזניות חמות למגע‬
‫כשאתה משתמש באוזניות לאורך זמן‪ ,‬הן עלולות להיות חמות למגע‪ .‬זוהי תופעה רגילה שאינה‬
‫משפיעה על אורך חיי האוזניות או על ביצועיהן‪.‬‬
‫אם האוזניות מתחממות יתר על המידה או מרגישות חמות לזמן ממושך‪ ,‬יש להפסיק זמנית את‬
‫השימוש באוזניות‪ .‬אם האוזניות ממשיכות להתחמם יתר על המידה‪ ,‬צור קשר עם מרכז השירות של‬
‫‪.Samsung‬‬
‫‪50‬‬
‫חפסנ‬
‫מופיע רווח קטן מסביב לחלק החיצוני של מארז האוזנייה‬
‫ •רווח זה הוא תכונת ייצור חיונית‪ ,‬וייתכנו תנועות או טלטולים קלים של רכיבים פנימיים‪.‬‬
‫ •עם הזמן‪ ,‬החיכוך בין הרכיבים עלול להרחיב מעט את הרווח‪.‬‬
‫ניהול האוזניות‬
‫תפעול בסיסי‬
‫ •השתמש במטלית רכה ויבשה לניקוי האוזניות לאחר השימוש‪.‬‬
‫ •שמירת האוזניות יבשות‪ .‬מנע מנוזלים מלנגוע או לזלוג לאוזניות‪.‬‬
‫ניקוי המקלט‬
‫אם עוצמת הקול נמוכה ממה שאמורה להיות על פי ההגדרה הקיימת‪ ,‬נקה את המקלט‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫הסר את קצה האוזניה מהחלק הבולט בתחתית האוזנייה‪.‬‬
‫אין למשוך בחוזקה את קצה האוזניה‪ .‬קצה האוזנייה עלול להיקרע‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫חפסנ‬
‫‪22‬‬
‫הסר שעוות אוזניים או פסולת מהמקלט עם המברשת או עם כלים אחרים‪.‬‬
‫אין להשתמש בכוח מוגבר בעת הסרת שעוות אוזניים או פסולת‪ .‬המקלט עלול להינזק‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫כסה את האוזנייה עם קצה האוזנייה‪.‬‬
‫ניקוי מגעי הטעינה‬
‫אם הסוללה אינה נטענת כראוי‪ ,‬נגב את שני המגעים המוזהבים עם מטלית יבשה‪.‬‬
‫טוען אנשי קשר‬
‫‪52‬‬
‫חפסנ‬
‫כיבוי והפעלה מחדש של האוזניות‬
‫אם אין בכוונתך להשתמש באוזניות למשך זמן ארוך‪ ,‬כבה אותן‪ .‬אם משטח המגע מפסיק להגיב או‬
‫שהאוזניות אינן עובדות כהלכה‪ ,‬כבה את האוזניות והפעל אותן מחדש‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫הסר את קצה הכנף מהאוזניה‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬השתמש באטב נייר כדי ללחוץ ולהחזיק את לחצן‬
‫הפעלה‪/‬כיבוי הממוקם מעל האוזניות במשך יותר מ‪ 10-‬שניות‪.‬‬
‫האוזניות ייכבו‪.‬‬
‫לחצן הפעלה‪/‬כיבוי‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬לחץ והחזק שוב את לחצן הפעלה‪/‬כיבוי‪.‬‬
‫חזור על תהליך זה גם באוזנייה השנייה כדי לכבות אותה‪.‬‬
‫האוזנייה תופעל מחדש לאחר שנורית החיווי של החיישן תהבהב שלוש פעמים‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫חזור על תהליך זה גם באוזנייה השנייה כדי להפעיל אותה מחדש‪.‬‬
‫‪53‬‬
‫‪Copyright‬‬
‫‪Copyright © 2017 Samsung Electronics‬‬
‫מדריך זה מוגן במסגרת חוקים בינלאומיים לזכויות יוצרים‪.‬‬
‫אין לשכפל‪ ,‬להפיץ‪ ,‬לתרגם או להעביר כל חלק שהוא ממדריך זה בכל צורה או בכל אמצעי‪,‬‬
‫אלקטרוני או מכני‪ ,‬לרבות צילום‪ ,‬הקלטה או אחסון בכל מערכת לאחסון ואחזור מידע‪ ,‬ללא קבלת‬
‫רשות בכתב מראש מ‪.Samsung Electronics-‬‬
‫סימנים מסחריים‬
‫ •‪ SAMSUNG‬והסמל של ‪ SAMSUNG‬הם סימנים מסחריים רשומים של‬
‫‪.Samsung Electronics‬‬
‫ •‪ Bluetooth®‎‬הוא סמל מסחרי רשום של‪ Bluetooth SIG, Inc.‎‬בכל העולם‪.‬‬
‫ •כל זכויות היוצרים והסימנים המסחריים האחרים הם רכוש של בעליהם בהתאמה‪.‬‬
‫דגם‪SM-R140 :‬‬
‫מתח נמדד‪ 5 :‬וולט ‪ 150 /‬מילי‪-‬אמפר (אוזניות)‪ 5 ,‬וולט ‪ 500 /‬מילי‪-‬אמפרר (מארז טעינה)‬
‫‏‪:FCC ID‬‏ ‪ASLSM-R140‬‬
‫מיוצר בוייטנאם על‪-‬ידי ‪Samsung‬‬
Download PDF

advertising