Samsung | S27E591C | Samsung צג ''27 קעור לבן באיכות תמונה מדהימה S27E591C מדריך למשתמש

‫מדריך למשתמש‬
‫‪S27E591C‬‬
‫הצבע והמראה עשויים להשתנות בהתאם למוצר‪ ,‬והמפרטים כפופים‬
‫‪.‬לשינוי ללא הודעה מוקדמת לצורך שיפור הביצועים‬
‫‪BN46-00473B-02‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫הכנות‬
‫חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫‪2‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫‪7‬‬
‫‬
‫זכויות יוצרים‬
‫‪8‬‬
‫ניקוי‬
‫‪9‬‬
‫אבטחת שטח ההתקנה‬
‫‪9‬‬
‫‬
‫אמצעי זהירות לאחסון‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫אמצעי זהירות‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫התנוחה הנכונה לשימוש במוצר‬
‫‪19‬‬
‫בדיקת תכולת האריזה‬
‫‪1‬‬
‫‪9‬‬
‫בדיקת הרכיבים‬
‫‪20‬‬
‫חלקים‬
‫‪20‬‬
‫לוח הבקרה‬
‫‪21‬‬
‫מדריך מקשי פונקציות‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫הצד השני‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫התקנה‬
‫‪24‬‬
‫חיבור המעמד‬
‫‪25‬‬
‫הסרת המעמד‬
‫‪26‬‬
‫כוונון ההטיה של המוצר‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫מנעול למניעת גניבה‬
‫‪2‬‬
‫‪7‬‬
‫התקנת תושבת הקיר‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫לפני החיבור‬
‫‪29‬‬
‫‪2‬נקודות לבדיקה לפני החיבור‬
‫‪29‬‬
‫חיבור מחשב ושימוש בו‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫חיבור למחשב‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫חיבור לחשמל‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫התקנת מנהל התקן‬
‫‪35‬‬
‫הגדרת הרזולוציה המיטבית‬
‫תוכן העניינים‬
SAMSUNG MAGIC Bright
36
SAMSUNG MAGIC Bright ‫הגדרת האפשרות‬
3
6
Brightness
38
Brightness ‫הגדרת האפשרות‬
3
8
Contrast
39
Contrast ‫הגדרת האפשרות‬
3
9
Sharpness
40
Sharpness ‫הגדרת האפשרות‬
4
0
Color
41
Red ‫הגדרת האפשרות‬
4
1
Green ‫הגדרת האפשרות‬
4
2
Blue ‫הגדרת האפשרות‬
4
3
Color Tone ‫קביעת ההגדרות של האפשרות‬
4
4
Gamma ‫הגדרת האפשרות‬
4
5
SAMSUNG MAGIC Upscale
46
‫הגדרת המסך‬
SAMSUNG MAGIC Upscale ‫הגדרת האפשרות‬46
HDMI Black Level47
HDMI Black Level ‫קביעת ההגדרות של האפשרות‬
47
Eye Saver Mode
48
Eye Saver Mode ‫קביעת תצורה של‬
4
8
Game Mode
49
Game Mode ‫הגדרת האפשרות‬
4
9
Response Time50
Response Time ‫הגדרת האפשרות‬
5
0
Picture Size
51
Picture Size ‫שינוי‬
5
1
Screen Adjustment
53
V-Position-‫ ו‬H-Position ‫הגדרת האפשרויות‬
5
3
Coarse ‫כוונון האפשרות‬
5
4
Fine ‫כוונון האפשרות‬
5
5
‫תוכן העניינים‬
3
‫תוכן העניינים‬
Transparency
56
Transparency ‫שינוי האפשרות‬
5
6
Position
57
V-Position-‫ ו‬H-Position ‫הגדרת האפשרויות‬
5
7
Language
58
Language ‫הגדרת האפשרות‬
5
8
Display Time
59
Display Time ‫הגדרת האפשרות‬
5
9
Sound
60
Volume ‫הגדרת האפשרות‬
6
0
Sound Mode ‫קביעת תצורה של‬
6
1
‫‏‬Select Sound ‫הגדרת האפשרות‬
6
2
Eco Saving Plus
66
Eco Saving Plus ‫הגדרת האפשרות‬
6
6
Off Timer
67
Off Timer ‫הגדרת האפשרות‬
6
7
Turn Off After ‫הגדרת האפשרות‬
6
8
)‫ (תצוגה במסך‬OSD ‫תיאום‬
‫הגדרה ואיפוס‬
PC/AV Mode69
PC/AV Mode ‫הגדרת האפשרות‬
6
9
Source Detection70
Source Detection ‫הגדרת האפשרות‬
7
0
Key Repeat Time
71
Key Repeat Time ‫הגדרת האפשרות‬
7
1
Power LED On72
Power LED On ‫הגדרת האפשרות‬
7
2
Reset All
73
)Reset All( ‫אתחול ההגדרות‬
73
‫תוכן העניינים‬
4
‫תוכן העניינים‬
‫תפריט ‪INFORMATION‬‬
‫ואחרים‬
‫‪74‬‬
‫‪Information‬‬
‫‪7‬‬
‫‪4‬‬
‫הצגת מידע בתפריט ‪Information‬‬
‫‪75‬קביעת תצורה של ‪Contrast, Brightness‬‬
‫ו‪ Sharpness-‬מהמסך הראשוני‬
‫התקנת התוכנה‬
‫המדריך לפתרון בעיות‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫הגדרת האפשרות ‪ Volume‬במסך הראשוני‬
‫‪76‬‬
‫‪Volume‬‬
‫‪77‬‬
‫‪Easy Setting Box‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫התקנת התוכנה‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫הסרת התוכנה‬
‫‪79‬דרישות שעליך לקיים לפני הפנייה אל מוקד‬
‫שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫‪5‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫בדיקת המוצר‬
‫‪79‬‬
‫בדיקת רזולוציה ותדירות רענון‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫בדוק את האפשרויות הבאות‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1‬‬
‫שאלות ותשובות‬
‫תוכן העניינים‬
‫מפרט‬
‫נספח‬
‫‪6‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫‪83‬כללי‬
‫‪84‬‬
‫חיסכון בחשמל‬
‫‪8‬‬
‫‪5‬‬
‫הטבלה 'מצב אותות רגיל'‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫צור קרש עם ‪SAMSUNG WORLD WIDE‬‬
‫‪9‬‬
‫‪4‬‬
‫האחריות לשירות בתשלום (עלות ללקוח)‬
‫‪95‬‬
‫מינוח‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫זכויות יוצרים‬
‫במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪‎© 2015 Samsung Electronics‬‬
‫‪ Samsung Electronics‬היא המחזיקה בזכויות היוצרים על מדריך זה‪.‬‬
‫אין להשתמש במדריך זה או לשכפל אותו‪ ,‬אם באופן מלא ואם באופן חלקי‪ ,‬בלא הרשאה מאת ‪.Samsung Electronics‬‬
‫‪,Microsoft‬‏‪ Windows‬ו‪ Windows NT-‬הם סימני מסחר רשומים של ‪.Microsoft Corporation‬‬
‫‪,VESA‬‏‪ DPM‬ו‪ DDC-‬הם סימני מסחר רשומים של ‪.Video Electronics Standards Association‬‬
‫הסמלים שמופיעים במדריך זה‬
‫התמונות הבאות הן לדוגמה בלבד‪ .‬מצבי אמת עשויים להיות שונים ממה שנראה‬
‫בתמונות‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫ניקוי‬
‫נהג בזהירות בעת הניקוי שכן הלוח והחלקים החיצוניים של מסכי ‪ LCD‬מתקדמים רגישים לשריטות‪.‬‬
‫בעת הניקוי‪ ,‬בצע את הפעולות הבאות‪.‬‬
‫‪1 .1‬כבה את הצג ואת המחשב‪.‬‬
‫‪2 .2‬נתק את כבל החשמל מהצג‪.‬‬
‫אחוז בתקע של כבל החשמל ואל תיגע בכבל בידיים רטובות‪ .‬נגיעה בידיים רטובות‬
‫עלולה לגרום להתחשמלות‪.‬‬
‫‪3 .3‬נגב את מסך הצג באמצעות מטלית נקייה‪ ,‬יבשה ורכה‪.‬‬
‫‬
‫•אין להשתמש בחומר ניקוי שמכיל אלכוהול‪ ,‬חומרים ממסים או‬
‫חומרים פעילי שטח לניקוי הצג‪.‬‬
‫!‬
‫‬
‫•אין לרסס מים או חומרי ניקוי ישירות על המוצר‪.‬‬
‫‪4 .4‬טבול מטלית רכה ויבשה במים וסחט אותה היטב על מנת לנקות את החלקים החיצוע‬
‫ניים של הצג‪.‬‬
‫‪5 .5‬בסיום ניקוי המוצר‪ ,‬חבר את כבל החשמל למוצר‪.‬‬
‫‪6 .6‬הפעל את הצג ואת המחשב‪.‬‬
‫!‬
‫‪8‬‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫אבטחת שטח ההתקנה‬
‫‬
‫•הקפד להשאיר שטח פנוי סביב המוצר לצורך אוורור‪ .‬עלייה בטמפרטורה הפנימית עלולה לגרום לדליקה ולנזק למוצר‪.‬‬
‫הקפד להשאיר מספיק מקום‪ ,‬כמוצג להלן ואף יותר‪ ,‬בעת התקנת המוצר‪.‬‬
‫ייתכנו שינויים במראה החיצוני‪ ,‬בהתאם למוצר‪.‬‬
‫‪10 cm‬‬
‫‪10 cm‬‬
‫‪10 cm‬‬
‫‪10 cm‬‬
‫אמצעי זהירות לאחסון‬
‫אם החלק הפנימי של הצג זקוק לניקוי‪ ,‬הקפד לפנות למוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫(ייתכן שתחויב בדמי שירות‪).‬‬
‫‪9‬‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫‪10 cm‬‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫אמצעי זהירות‬
‫זהירות‬
‫סכנת התחשמלות‪ ,‬לא לפתוח‬
‫זהירות‪ :‬כדי לצמצם את סכנת ההתחשמלות‪ ,‬אין להסיר את הכיסוי (או הכיסוי האחורי)‪ .‬המוצר לא מכיל‬
‫חלקים הניתנים לתיקון על‪-‬ידי המשתמש‪ .‬יש למסור את המוצר לטכנאי מוסמך לביצוע תיקונים‪.‬‬
‫סמל זה מציין שקיים מתח גבוה בתוך המוצר‪ .‬אין לבוא במגע כלשהו עם החלקים הפניע‬
‫מיים של מוצר זה‪.‬‬
‫סמל זה מציין שלמוצר נלווה תיעוד חשוב בנושא תפעול המוצר ותחזוקתו‪.‬‬
‫סמלים‬
‫אזהרה‬
‫אי קיום ההוראות עלול לסכן אותך בפציעה קטלנית‪.‬‬
‫זהירות‬
‫אי קיום ההוראות עלול לגרום נזקי גוף או רכוש‪.‬‬
‫פעילויות המסומנות בסמל זה אסורות‪.‬‬
‫הוראות המסומנות בסמל זה הן חובה‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫חשמל ובטיחות‬
‫התמונות הבאות הן לדוגמה בלבד‪ .‬מצבי אמת עשויים להיות שונים ממה שנראה בתמונות‪.‬‬
‫אזהרה‬
‫אין להשתמש בכבל חשמל פגום‪ ,‬בתקע פגום או בשקע חשמל רופף‪.‬‬
‫‬
‫•אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫אין לחבר מוצרים רבים לאותו שקע חשמל‪.‬‬
‫‬
‫•אחרת‪ ,‬התחממות יתר של שקע החשמל עלולה לגרום לדליקה‪.‬‬
‫אין לגעת בתקע בידיים רטובות‪.‬‬
‫‬
‫•נגיעה בידיים רטובות עלולה לגרום להתחשמלות‪.‬‬
‫הקפד להכניס את התקע לשקע עד הסוף‪.‬‬
‫‬
‫•חיבור לא יציב בין תקע לשקע עלול לגרום לדליקה‪.‬‬
‫!‬
‫הקפד לחבר את תקע החשמל לשקע חשמל מוארק‪( .‬התקנים מבודדים מסוג ‪ 1‬בלבד)‪.‬‬
‫‬
‫•אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או פציעה‪.‬‬
‫!‬
‫אין לקפל או למשוך בכוח את כבל החשמל‪ .‬אין להכביד על כבל החשמל עם חפץ כבד‪.‬‬
‫‬
‫•כבל חשמל פגום עלול לגרום להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫אין להניח את כבל החשמל או את המוצר סמוך למקורות חום‪.‬‬
‫‬
‫•אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫סלק חומרים זרים כמו אבק מהפינים של התקע ושקע החשמל באמצעות מטלית יבשה‪.‬‬
‫‬
‫!‬
‫‪11‬‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫•אחרת‪ ,‬עלולה לפרוץ דליקה‪.‬‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫זהירות‬
‫אין לנתק את כבל החשמל כאשר המוצר נמצא בשימוש‪.‬‬
‫‬
‫•המוצר עלול להינזק ממכת חשמל‪.‬‬
‫אין להשתמש בכבל החשמל עבור מוצרים שונים מהמוצרים המורשים שסופקו על‪-‬ידי‬
‫‪.Samsung‬‬
‫!‬
‫‬
‫•אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫הקפד על שטח פנוי סביב השקע שכבל החשמל מחובר אליו‪.‬‬
‫‬
‫!‬
‫•אם יש בעיה כלשהי במוצר‪ ,‬הוצא את כבל החשמל מהשקע כדי להפסיק לחלוטין‬
‫את אספקת החשמל למוצר‪ .‬לא ניתן להפסיק לחלוטין את אספקת החשמל למוצר‬
‫באמצעות לחצן ההפעלה‪.‬‬
‫כדי לנתק את כבל החשמל מהשקע‪ ,‬אחוז בתקע ואל תמשוך בכבל‪.‬‬
‫‬
‫•אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫!‬
‫התקנה ובטיחות‬
‫אזהרה‬
‫אין להניח על המוצר נרות‪ ,‬מכלים עם חומר דוחה חרקים או סיגריות‪ .‬אין להתקין את‬
‫המוצר סמוך למקורות חום‪.‬‬
‫‬
‫•אחרת‪ ,‬עלולה לפרוץ דליקה‪.‬‬
‫הימנע מהתקנת המוצר בשטח צר עם תנאי אוורור לקויים‪ ,‬לדוגמה‪ ,‬בתוך כוננית ספרים או‬
‫ארון קיר‪.‬‬
‫‬
‫•אחרת‪ ,‬עלולה לפרוץ דליקה עקב טמפרטורה פנימית גבוהה מדי‪.‬‬
‫שמור על אריזת הניילון של המוצר במקום שאינו נגיש לילדים‪.‬‬
‫‬
‫!‬
‫‪12‬‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫•אריזות פלסטיק עלולות לגרום לחנק‪.‬‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫התקן את המוצר על משטח ישר ויציב בלבד (לא על משטח רופף או נטוי)‪.‬‬
‫‬
‫•המוצר עלול ליפול ולהישבר או לגרום לפציעה‪.‬‬
‫‬
‫•שימוש במוצר באזור עם רטט מוגזם עלול להסב נזק למוצר או לגרום לדליקה‪.‬‬
‫אין להתקין את המוצר בכלי רכב או לחשוף אותו לאבק‪ ,‬לחות (טיפות מים וכו')‪ ,‬שמן או‬
‫עשן‪.‬‬
‫!‬
‫‬
‫•אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫אין לחשוף את המוצר לאור שמש ישיר‪ ,‬חום ישיר או לעצמים חמים כמו למשל תנור‪.‬‬
‫‬
‫•אחרת‪ ,‬הדבר עלול לקצר את החיים השימושיים של המוצר ואף לגרום לדליקה‪.‬‬
‫אין להתקין את המוצר בהישג ידם של ילדים קטנים‪.‬‬
‫‬
‫•נפילת המוצר עלולה לגרום פציעה לילדים‪.‬‬
‫שמני מאכל כמו למשל שמן סויה‪ ,‬עלולים להסב נזק או לעוות את המוצר‪ .‬אין להתקין את‬
‫המוצר במטבח או סמוך לדלפק של מטבח‪.‬‬
‫זהירות‬
‫היזהר שלא להפיל את המוצר בעת העברתו ממקום למקום‪.‬‬
‫‬
‫•הדבר עלול לגרום לתקלה במוצר או לפציעה‪.‬‬
‫!‬
‫אין להניח את המוצר על חלקו הקדמי‪.‬‬
‫‬
‫•דבר זה עלול להסב נזק למסך‪.‬‬
‫בעת התקנת המוצר על ארונית או מדף‪ ,‬ודא שהקצה הקדמי התחתון של המוצר אינו בולט‬
‫מהמשטח‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫‬
‫•המוצר עלול ליפול ולהישבר או לגרום לפציעה‪.‬‬
‫‬
‫•התקן את המוצר רק על ארוניות או מדפים בגודל המתאים‪.‬‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫הנח את המוצר בזהירות‪.‬‬
‫‬
‫•המוצר עלול ליפול ולהישבר או לגרום לפציעה‪.‬‬
‫!‬
‫התקנת המוצר במקום חריג (למשל‪ ,‬תוך חשיפה לאבק רב‪ ,‬חומרים כימיים‪ ,‬טמפרטורות‬
‫קיצוניות או לחות קיצונית) או במקום שבו המוצר יפעל ברציפות פרק זמן ממושך עלולה‬
‫להשפיע לרעה על ביצועיו‪.‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫!‬
‫‬
‫•אם ברצונך להתקין את המוצר במקום שכזה‪ ,‬הקפד להתייעץ עם מוקד שירות הלקוע‬
‫חות של ‪ Samsung‬לפני ההתקנה‪.‬‬
‫תפעול ובטיחות‬
‫אזהרה‬
‫המוצר כולל רכיבים בעלי מתח גבוה‪ .‬אין לנסות לפרק‪ ,‬לתקן או לשנות את המוצר באופן‬
‫עצמאי‪.‬‬
‫‬
‫•אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫‬
‫•לתיקון המוצר‪ ,‬פנה אל מוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫כדי להעביר את המוצר‪ ,‬תחילה נתק ממנו את כל הכבלים‪ ,‬כולל כבל החשמל‪.‬‬
‫‬
‫•אחרת‪ ,‬הדבר עלול לגרום נזק לכבל החשמל וכתוצאה מכך לדליקה או להתחשמלות‪.‬‬
‫!‬
‫אם המוצר מפיק רעש מוזר‪ ,‬ריח שרוף או עשן‪ ,‬נתק מיד את כבל החשמל ופנה למוקד‬
‫שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫!‬
‫‬
‫•אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫אין לאפשר לילדים להיתלות מהמוצר או לטפס עליו‪.‬‬
‫‬
‫•המוצר עלול ליפול וילדך עלול להיפצע או להיפגע באופן חמור‪.‬‬
‫אם המוצר נפל או שנגרם נזק לחלק החיצוני שלו‪ ,‬נתק את המוצר מהחשמל‪ ,‬הוצא את‬
‫כבל החשמל ופנה למוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫‬
‫•אחרת‪ ,‬קיימת סכנת התחשמלות או דליקה‪.‬‬
‫אין להניח חפץ כבד‪ ,‬צעצוע או ממתקים על החלק העליון של המוצר‪.‬‬
‫‬
‫‪14‬‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫•המוצר או העצמים הכבדים עלולים ליפול ולגרום לנזק חמור אם ילד יושיט את ידו כדי‬
‫לקחת את הצעצועים או הממתקים‪.‬‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫במקרה של סופת רעמים או מכת ברק‪ ,‬כבה את החשמל ונתק את כבל החשמל‪.‬‬
‫‬
‫•אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫!‬
‫הימנע מהפלת חפצים על המוצר ושמור עליו מחבטות‪.‬‬
‫‬
‫•אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫!‬
‫אין להזיז את המוצר על ידי משיכה בכבל החשמל או בכל כבל אחר‪.‬‬
‫‬
‫•אחרת‪ ,‬הדבר עלול לגרום נזק לכבל ולתקלה במוצר‪ ,‬וכתוצאה מכך לדליקה או להתע‬
‫חשמלות‪.‬‬
‫במקרה של דליפת גז‪ ,‬אל תיגע במוצר או בתקע‪ .‬בנוסף‪ ,‬אוורר את האזור מיד‪.‬‬
‫‬
‫‪GAS‬‬
‫•ניצוצות עלולים לגרום לפיצוץ או לדליקה‪.‬‬
‫!‬
‫אין להרים או להזיז את המוצר על ידי משיכה בכבל החשמל או בכל כבל אחר‪.‬‬
‫‬
‫•אחרת‪ ,‬הדבר עלול לגרום נזק לכבל ולתקלה במוצר‪ ,‬וכתוצאה מכך לדליקה או להתע‬
‫חשמלות‪.‬‬
‫אל תחזיק תרסיס דליק או חומרים דליקים אחרים סמוך למוצר‪.‬‬
‫‬
‫•אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום לפיצוץ או דליקה‪.‬‬
‫!‬
‫ודא שפתחי האוורור לא נחסמו על ידי מפות או וילונות‪.‬‬
‫‬
‫‪100‬‬
‫•אחרת‪ ,‬עלולה לפרוץ דליקה עקב טמפרטורה פנימית גבוהה מדי‪.‬‬
‫אין להחדיר לתוך פתחי האוורור או השקעים השונים של המוצר חפץ מתכתי (כמו מקלות‬
‫אכילה‪ ,‬מטבעות‪ ,‬סיכות ראש וכו') או חפץ דליק (כמו נייר‪ ,‬גפרורים וכו')‪.‬‬
‫‬
‫•אם מים או חומר זר כלשהו יחדרו למוצר‪ ,‬הקפד לכבות את המוצר ולנתק את כבל‬
‫החשמל‪ ,‬ופנה למוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫‬
‫•אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום לכשל במוצר‪ ,‬להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫אין להניח על המוצר מכלים עם נוזלים (כמו אגרטלים‪ ,‬עציצים‪ ,‬בקבוקים וכו') או חפצים‬
‫מתכתיים‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫‬
‫•אם מים או חומר זר כלשהו יחדרו למוצר‪ ,‬הקפד לכבות את המוצר ולנתק את כבל‬
‫החשמל‪ ,‬ופנה למוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫‬
‫•אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום לכשל במוצר‪ ,‬להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫זהירות‬
‫השארת תמונה קפואה במסך לפרק זמן ממושך עלולה לגרום לצריבת מסך או לפיקסלים‬
‫פגומים‪.‬‬
‫!‬
‫‬
‫•אם אין בכוונתך להשתמש במוצר לפרק זמן ממושך‪ ,‬הפעל מצב חיסכון בחשמל או‬
‫שומר מסך עם תמונה נעה‪.‬‬
‫אם בכוונתך ל השבית את המוצר לפרק זמן ממושך (למשל‪ ,‬לצורך חופשה)‪ ,‬נתק את כבל‬
‫החשמל‪.‬‬
‫_‪-‬‬‫!‬
‫‬
‫•אחרת‪ ,‬הצטברות אבק‪ ,‬התחממות יתר‪ ,‬קצר חשמלי או דליפת חשמל עלולים לגרום‬
‫לדליקה‪.‬‬
‫השתמש במוצר בהתאם לרזולוציה ולתדירות המומלצות‪.‬‬
‫‬
‫•אחרת‪ ,‬עלול להיגרם נזק לראייה‪.‬‬
‫!‬
‫אין להניח יחד מתאמי מתח זרם ישר‪.‬‬
‫‬
‫•אחרת‪ ,‬עלולה לפרוץ דליקה‪.‬‬
‫הסר את עטיפת הניילון ממתאם המתח של הזרם הישר לפני השימוש‪.‬‬
‫‬
‫•אחרת‪ ,‬עלולה לפרוץ דליקה‪.‬‬
‫אין לאפשר חדירת מים להתקן מתח הזרם הישר או להרטיב את ההתקן‪.‬‬
‫‬
‫•אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫‬
‫•יש להימנע משימוש במוצר בחוץ‪ ,‬כדי לא לחשוף אותו לגשם או לשלג‪.‬‬
‫‬
‫•הקפד שלא להרטיב את מתאם מתח הזרם הישר בזמן שטיפת הרצפה‪.‬‬
‫אין להניח את מתאם מתח הזרם הישר בקרבת מכשיר חימום כלשהו‪.‬‬
‫‬
‫•אחרת‪ ,‬עלולה לפרוץ דליקה‪.‬‬
‫יש להקפיד שמתאם מתח הזרם הישר ימוקם באזור מאוורר היטב‪.‬‬
‫!‬
‫אם תמקם את מתאם המתח ‪ AC/DC‬כך שהוא תלוי כשכניסת הכבל פונה כלפי מעלה‪,‬‬
‫מים וחומרים אחרים עלולים לחדור למתאם ולגרום לו לפעול בצורה לקויה‪.‬‬
‫!‬
‫‪16‬‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫הקפד להניח את מתאם המתח ‪ AC/DC‬בצורה ישרה על שולחן או על הרצפה‪.‬‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫צפייה במסך ממרחק קטן מדי לפרק זמן ממושך עלולה לגרום נזק לראייה‪.‬‬
‫!‬
‫אין להחזיק את הצג הפוך או להעבירו ממקומו תוך אחיזה במעמד‪.‬‬
‫‬
‫•המוצר עלול ליפול ולהישבר או לגרום לפציעה‪.‬‬
‫אין להפעיל מכשירי אדים או תנורים בסמוך למוצר‪.‬‬
‫‬
‫•אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫לאחר כל שעה של שימוש במוצר‪ ,‬תן מנוחה לעיניך לפרק זמן העולה על ‪ 5‬דקות‪.‬‬
‫‬
‫•דבר זה יסייע בהפגת עייפות העיניים‪.‬‬
‫!‬
‫אין לגעת במסך לאחר הפעלה ממושכת של המוצר‪ ,‬שכן בעקבות הפעלה ממושכת הוא‬
‫יתחמם‪.‬‬
‫אחסן את האביזרים הקטנים שנמצאים בשימוש עם המוצר מחוץ להישג ידם של ילדים‪.‬‬
‫!‬
‫פעל בזהירות בעת כוונון זווית ההטיה של המוצר או גובה המעמד‪.‬‬
‫!‬
‫‬
‫•אחרת‪ ,‬האצבעות או כפות הידיים של הילדים עלולות להיתפס ולהיפצע‪.‬‬
‫‬
‫•הטיה מוגזמת של המוצר עלולה לגרום לנפילתו וכתוצאה מכך לפציעה‪.‬‬
‫אין להניח על המוצר חפצים כבדים‪.‬‬
‫‬
‫•הדבר עלול לגרום לתקלה במוצר או לפציעה‪.‬‬
‫בעת שימוש באוזניות‪ ,‬אין להפעיל עוצמת קול גבוהה‪.‬‬
‫‬
‫‪17‬‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫•צליל חזק מדי עלול לפגוע בשמיעה‪.‬‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫התנוחה הנכונה לשימוש במוצר‬
‫השתמש במוצר בתנוחה הנכונה‪ ,‬באופן הבא‪:‬‬
‫‪18‬‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫‬
‫•יש לשבת בגב זקוף‪.‬‬
‫‬
‫•שמור על מרחק של ‪ 45‬עד ‪ 50‬ס"מ בין העין למסך‪ ,‬והטה מעט את‬
‫מבטך לכיוון מטה‪ ,‬אל המסך‪ .‬כוון את עיניך ישירות מול המסך‪.‬‬
‫‬
‫•כוונן את הזווית כך שהאור לא ישתקף במסך‪.‬‬
‫‬
‫•הנח את האמות בניצב לזרועות‪ ,‬בקו ישר עם גב כפות הידיים‪.‬‬
‫‬
‫•שמור על זווית ישרה של המרפקים‪.‬‬
‫‬
‫•כוונן את גובה המוצר כדי שתוכל לשמור על ברכיים כפופות ‪-‬ב‪ 90-‬מ�ע‬
‫לות או יותר‪ ,‬העקבים נוגעים ברצפה והזרועות נמוכות מהלב‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ .1‬‬
‫הכנות‬
‫בדיקת תכולת האריזה‬
‫בדיקת הרכיבים‬
‫‪1.1.1‬‬
‫אם חסר פריט כלשהו‪ ,‬פנה לסוכן שממנו רכשת את המוצר‪.‬‬
‫המראה של רכיבים ופריטים הנמכרים בנפרד עשוי להיות שונה מהמראה בתמונה‪.‬‬
‫רכיבים‬
‫מדריך התקנה מהיר‬
‫כרטיס אחריות‬
‫מדריך תקינה‬
‫(זמין במקומות מסוימים בלבד)‬
‫מדריך למשתמש‬
‫(אופציונלי)‬
‫מתאם כוח לזרם ישר‬
‫(ניתן לניתוק)‬
‫(אופציונלי)‬
‫מתאם כוח לזרם ישר‬
‫(משולב)‬
‫(אופציונלי)‬
‫כבל חשמל‬
‫(מסופק רק עם מתאם הכוח‬
‫לזרם ישר הניתן לניתוק)‬
‫‏כבל ‪ -SUB‬‏‬
‫‪D‬‬
‫(אופציונלי)‏‬
‫כבל ‪HDMI‬‬
‫(אופציונלי)‬
‫כבל ‪HDMI-DVI‬‬
‫(אופציונלי)‬
‫כבל ‪DP‬‬
‫(אופציונלי)‬
‫כבל סטריאו‬
‫(אופציונלי)‬
‫בסיס המעמד‬
‫צוואר המעמד‬
‫הרכיבים עשויים להשתנות בהתאם למדינה‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪ 1‬הכנות‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ .2‬‬
‫הכנות‬
‫חלקים‬
‫‪1.2.1‬‬
‫לוח הבקרה‬
‫ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪.‬‬
‫במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪Return‬‬
‫תיאור‬
‫סמלים‬
‫לחצן רב‪-‬כיווני שעוזר לנווט‪.‬‬
‫לחצן ‪JOG‬‬
‫מדריך מקשי‬
‫פונקציות‬
‫‪20‬‬
‫‪ 1‬הכנות‬
‫הלחצן ‪ JOG‬נמצא בצד השמאלי האחורי של המוצר‪.‬‬
‫ניתן להשתמש בלחצן כדי לנוע למעלה‪ ,‬למטה‪ ,‬שמאלה או ימינה‪ ,‬או כלחצן‬
‫אישור‪.‬‬
‫לחץ על הלחצן ‪ JOG‬כאשר המסך מופעל‪ .‬מדריך מקשי הפונקציות יופיע‪ .‬כדי לגשת‬
‫לתפריט שבמסך כאשר המדריך מוצג‪ ,‬לחץ שוב על הלחצן בכיוון המתאים‪.‬‬
‫מדריך מקשי הפונקציות עשוי להשתנות בהתאם לפונקציה או לדגם המוצר‪.‬‬
‫בדוק את המוצר בפועל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫הכנות‬
‫‪1‬‬
‫‪ .2.2‬‬
‫מדריך מקשי פונקציות‬
‫כדי להיכנס לתפריט הראשי או להשתמש בפריטים אחרים‪ ,‬לחץ על הלחצ ן ‪ JOG‬כדי להציג את מדריך מקשי הפונ�ק‬
‫ציות‪ .‬תוכל לצאת על‪-‬ידי לחיצה נוספת על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪Return‬‬
‫למעלה‪/‬למטה‪/‬שמאלה‪/‬ימינה‪ :‬עבור לפריט הרצוי‪ .‬התיאור של כל פריט יופיע עם שינוי המיקוד‪.‬‬
‫לחץ (אישור)‪ :‬הפריט שנבחר יוחל‪.‬‬
‫תיאור‬
‫סמלים‬
‫בחירת[ ] ] לשינוי אות הקלט על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬במסך מדריך מקשי הפו�נ‬
‫קציות‪ .‬אם אות הקלט השתנה‪ ,‬הודעה תופיע בפינה השמאלית העליונה של המסך‪.‬‬
‫בחירת [ ] על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬במסך מדריך מקשי הפונקציות‪.‬‬
‫ה‪( OSD-‬תצוגה במסך) של תכונת הצג מופיע‪.‬‬
‫נעילת השליטה ב‪ :OSD-‬שמור את ההגדרות הנוכחיות או נעל את השליטה‬
‫ב‪ OSD-‬כדי למנוע שינויים לא מכוונים בהגדרות‪ .‬הפעל‪/‬השבת‪ :‬כדי לנעול‪/‬לבטל‬
‫נעילה של השליטה ב‪ ,OSD-‬לחץ על הלחצן שמאלה במשך ‪ 10‬שניות כאשר‬
‫התפריט הראשי מוצג‪.‬‬
‫אם השליטה ב‪ OSD-‬נעולה‪ ,‬ניתן לכוונן את האפשרויות‬
‫‪ Brightness‬ו‪ .Contrast-‬האפשרות ‪ Eye Saver Mode‬זמינה‪ .‬האפשרות‬
‫‪System‬‏ ‪Power LED On‬‏ זמינה‪ .‬ניתן להציג ‪.Information‬‬
‫בחירת [‬
‫] על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬במסך מדריך מקשי הפונקציות‪.‬‬
‫לחץ כדי להפעיל או להשבית את ‪.Eye Saver Mode‬‬
‫הפריטים שלהלן אינם זמינים אם הפונקציה ‪ Eye Saver Mode‬מופעלת‪.‬‬
‫•‪Picture‬‏‬
‫‬
‫‪S‬‬
‫ •‪ ystem‬‏‬
‫בחירת [‬
‫‪BrightSAMSUNG‬‏‪Brightness ,‬‏‪Color ,‬‬
‫‪Game Mode‬‏‪MAGIC ,‬‬
‫‪Eco Saving Plus‬‬
‫] לכיבוי הצג על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬במסך מדריך מקשי הפונקציות‪.‬‬
‫האפשרויות במדריך מקשי הפונקציות עשויות להיות שונות בפועל בדגמים מסוימים עקב הבדלים פונקציונליים‬
‫בין הדגמים‪ .‬הפעל את הפונקציה המתאימה בהתבסס על הסמל והתיאור בפועל‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫‪ 1‬הכנות‬
‫‪1‬‬
‫הכנות‬
‫כאשר הצג לא מציג דבר (כלומר‪ ,‬במצב חיסכון בחשמל או במצב ללא אות)‪ ,‬ניתן להשתמש ב‪ 2-‬מקשים ישירים‬
‫עבור מקור השליטה וההפעלה‪ ,‬כמוצג למטה‪.‬‬
‫לחצן ‪JOG‬‬
‫למעלה‬
‫למטה‬
‫מצב חיסכון בחשמל‪/‬ללא אות‬
‫שינוי מקור‬
‫כיבוי‬
‫לחץ (אישור) למשך ‪ 2‬שניות‬
‫כאשר התפריט הראשי מופיע בצג‪ ,‬ניתן להשתמש בלחצן ‪ JOG‬באופן הבא‪.‬‬
‫לחצן ‪JOG‬‬
‫למעלה‪/‬למטה‬
‫פעולה‬
‫ מעבר לאפשרות‬‫‪ -‬יציאה מהתפריט הראשי‪.‬‬
‫שמאלה‬
‫ סגירת הרשימה המשנית בלי לשמור ערך‪.‬‬‫‪ -‬הקטנת הערך במחוון‪.‬‬
‫ימינה‬
‫אישור‬
‫‪22‬‬
‫‪ 1‬הכנות‬
‫ מעבר לעומק הבא‪.‬‬‫ הגדלת הערך במחוון‪.‬‬‫ מעבר לעומק הבא‪.‬‬‫‪ -‬שמירת הערך וסגירת הרשימה המשנית‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫הכנות‬
‫הצד השני‬
‫‪1.2.3‬‬
‫ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪.‬‬
‫במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫תיאור‬
‫יציאה‬
‫חיבור מחשב בעזרת כבל ‪.DP‬‬
‫חיבור התקן מקור בעזרת כבל ‪.HDMI‬‬
‫חיבור להתקן פלט שמע‪ ,‬כמו אוזניות‪.‬‬
‫[‪]AUDIO IN‬‬
‫חיבור לקלט שמע באמצעות כבל שמע‪.‬‬
‫חיבור למתאם מתח הזרם הישר‪.‬‬
‫‪RGB IN‬‬
‫חיבור למחשב באמצעות כבל ה‪.D-SUB-‬‬
‫‪23‬‬
‫‪ 1‬הכנות‬
‫‪1‬‬
‫‪1.3‬‬
‫הכנות‬
‫התקנה‬
‫‪1‬‬
‫‪ .3.1‬‬
‫חיבור המעמד‬
‫לפני הרכבת המוצר‪ ,‬הנח את המוצר עם הפנים כלפי מטה על משטח ישר ויציב כאשר המסך פונה כלפי‬
‫מטה‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬מבנה המוצר מעוקל‪ .‬הפעלת לחץ על המוצר כאשר הוא מונח על משטח שטוח עלולה לגרום נזק‬
‫למוצר‪ .‬כאשר המוצר מונח על הרצפה עם הפנים כלפי מעלה או כלפי מטה‪ ,‬אין להפעיל עליו לחץ‪.‬‬
‫הכנס את צוואר המעמד לבסיס‬
‫המעמד בכיוון המוצג באיור‪.‬‬
‫ודא שצוואר המעמד מחובר בחוע‬
‫זקה‪.‬‬
‫הנח על הרצפה את מגן הקלקר‬
‫(כרית) שנכלל באריזה‪ ,‬ושים עליו‬
‫את המוצר עם הפנים לכיוון הקלע‬
‫קר‪ ,‬כמוצג בתמונה‪.‬‬
‫יש להחזיק ביד את הגוף הראשי‬
‫של המוצר‪ ,‬כמוצג באיור‪.‬‬
‫הדק בחוזקה את בורג החיבור‬
‫בחלק התחתון של בסיס המעמד‪.‬‬
‫‪RGB IN‬‬
‫אם הקלקר אינו זמין‪ ,‬השתמש‬
‫במשטח ישיבה עבה‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫‪ 1‬הכנות‬
‫דחף את המעמד המורכב לגוף‬
‫הראשי בכיוון החץ‪ ,‬כמוצג באיור‪.‬‬
‫ זהירות‬‫אין להחזיק את המוצר הפוך על‪-‬ידי‬
‫אחיזה במעמד בלבד‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫הכנות‬
‫‪1‬‬
‫‪ .3.2‬‬
‫הסרת המעמד‬
‫לפני הרכבת המוצר‪ ,‬הנח את המוצר עם הפנים כלפי מטה על משטח ישר ויציב כאשר המסך פונה כלפי מטה‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬מבנה המוצר מעוקל‪ .‬הפעלת לחץ על המוצר כאשר הוא מונח על משטח שטוח עלולה לגרום נזק‬
‫למוצר‪ .‬כאשר המוצר מונח על הרצפה עם הפנים כלפי מעלה או כלפי מטה‪ ,‬אין להפעיל עליו לחץ‪.‬‬
‫הנח על הרצפה את מגן הקלקר (כרית) שנכלל באריזה‪ ,‬ושים עליו את‬
‫המוצר עם הפנים לכיוון הקלקר‪ ,‬כמוצג בתמונה‪.‬‬
‫אם הקלקר אינו זמין‪ ,‬השתמש במשטח ישיבה עבה‪.‬‬
‫כדי לפרק את המעמד מהצג‪ ,‬הקפד ללחוץ על החלק התחתון של הצג ביד‬
‫אחת‪ ,‬ומשוך והטה הצדה את המעמד ביד השנייה‪ ,‬כפי שמוצג בתמונה‪.‬‬
‫סובב את בורג החיבור בחלק התחתון של בסיס המעמד כדי לשחרר אותו‪.‬‬
‫משוך את צוואר המעמד מבסיס המעמד בכיוון החץ כדי להסירו‪ ,‬כמוצג‬
‫באיור‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫‪ 1‬הכנות‬
‫‪1‬‬
‫הכנות‬
‫‪1‬‬
‫‪ .3.3‬‬
‫כוונון ההטיה של המוצר‬
‫ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪,‬‬
‫התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪(° 2.0±) ° 20 – (° 2.0±) ° 2-‬‬
‫•תוכל גם לכוונן את הטיית הצג שלך‪.‬‬
‫‬
‫ •החזק את החלק התחתון של המוצר וכוונן את הטייתו בזהירות‪.‬‬
‫‪1.3.4‬‬
‫מנעול למניעת גניבה‬
‫מנעול למניעת גניבה מאפשר שימוש בטוח במוצר גם במקומות ציבוריים‪ .‬צורת מנגנון הנעילה ושיטת הנעילה תלויים‬
‫ביצרן‪ .‬לפרטים‪ ,‬עיין במדריך למשתמש המצורף למנגנון הנעילה למניעת גניבה שברשותך‪ .‬מנגנון הנעילה נמכר‬
‫בנפרד‪.‬‬
‫ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪,‬‬
‫התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫כדי לנעול מנגנון נעילה נגד גניבה‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬הצמד את הכבל של מנגנון הנעילה לחפץ כבד‪ ,‬כמו למשל שולחן‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬השחל את קצה הכבל בלולאה שבקצה הנגדי‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬הכנס את מנגנון הנעילה לחריץ הנעילה נגד גניבה שבגב המוצר‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬נעילת התקן הנעילה‪.‬‬
‫ניתן לרכוש את מנגנון הנעילה נגד גניבה בנפרד‪.‬‬
‫לפרטים‪ ,‬עיין במדריך למשתמש המצורף למנגנון הנעילה למניעת גניבה שברשותך‪.‬‬
‫ניתן לרכוש מנגנוני נעילה נגד גניבה בחנויות אלקטרוניקה או דרך האינטרנט‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫‪ 1‬הכנות‬
‫‪1‬‬
‫הכנות‬
‫‪1.3.5‬‬
‫התקנת תושבת הקיר‬
‫התקנת ערכת תושבת הקיר‬
‫בעזרת ערכת תושבת הקיר ניתן לתלות את המוצר על הקיר‪.‬‬
‫קנה ערכת תושבת קיר תואמת כדי להשתמש במוצר‪.‬‬
‫לקבלת מידע מפורט על התקנת תושבת הקיר‪ ,‬עיין בהוראות המצורפות‬
‫לתושבת הקיר‪.‬‬
‫מומלץ לפנות לטכנאי כדי לקבל סיוע בהתקנת פס המתכת של תושבת‬
‫הקיר‪.‬‬
‫‪ Samsung Electronics‬אינה נושאת באחריות בגין נזק שייגרם למוצר‬
‫או פציעה שתיגרם לך או לאחרים אם תחליט להתקין את תושבת הקיר‬
‫בעצמך‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫‪ 1‬הכנות‬
‫‪1‬‬
‫הכנות‬
‫ערכת תושבת קיר – מפרט (‪VESA‬‏)‬
‫התקן את תושבת הקיר על קיר מוצק בזווית אנכית לרצפה‪ .‬לפני הצמדת תושבת הקיר למשטחים שאינם קירות‬
‫גבס‪ ,‬פנה לסוכן הקרוב אליך כדי לקבל מידע נוסף‪.‬‬
‫התקנת המוצר על קיר נטוי עלולה לגרום לנפילתו ולפציעה גופנית קשה‪.‬‬
‫ערכות תושבת קיר של ‪ Samsung‬מכילות מדריך התקנה מפורט ואת כל החלקים הנחוצים להרכבת התושבת‪.‬‬
‫בשימוש בתושבות קיר שאינן תואמות את מפרט הברגים התקניים של‬
‫‪ ,VESA‬אורך הבורג עשוי להשתנות בהתאם למפרט של תושבת הקיר‪.‬‬
‫אל תהדק את הברגים יתר על המידה‪ .‬דבר כזה עלול לגרום נזק למוצר‬
‫או לגרום לנפילתו‪ ,‬ובעקבותיה לפציעה‪ Samsung .‬לא תישא באחריות‬
‫לתאונות מסוג זה‪.‬‬
‫‪ Samsung‬אינה נושאת באחריות לנזק שייגרם למוצר או לפציעה‬
‫שתיגרם כתוצאה משימוש בתושבת קיר שאינה ‪ VESA‬או שלא צוינה‪ ,‬או‬
‫כתוצאה מכך שהצרכן לא פעל בהתאם להוראות ההתקנה‪.‬‬
‫אין להתקין את המוצר בהטיה של מעל ‪ 15‬מעלות‪.‬‬
‫להרכבת המוצר בתושבת הקיר דרושים תמיד שני אנשים‪.‬‬
‫הממדים הסטנדרטיים של ערכות תושבת קיר מוצגים בטבלה שלהלן‪.‬‬
‫יחידת המידה‪ :‬מ"מ‬
‫שם הדגם‬
‫‪S27E591C‬‬
‫מפרטי חורים לבורגי‬
‫במילי )‪(A * B‬‏ ‪VESA‬‬
‫טרים‬
‫‏ ‪100‬‏‪x‬‏‪100‬‬
‫בורג סטנדרטי‬
‫מספר‬
‫‪M4‬‬
‫‪4‬‬
‫אין להתקין את תושבת הקיר כאשר המוצר מופעל‪ .‬הדבר עלול לגרום לפציעה כתוצאה מהלך חשמלי‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫‪ 1‬הכנות‬
‫‪2‬‬
‫‪2.1‬‬
‫חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫לפני החיבור‬
‫‪2.1.1‬‬
‫נקודות לבדיקה לפני החיבור‬
‫לפני שתחבר מכשיר מקור‪ ,‬קרא את המדריך למשתמש שנלווה למכשיר‪.‬‬
‫מספר היציאות במכשירי המקור והמיקומים שלהן עשויים להיות שונים במכשירים השונים‪.‬‬
‫אין לחבר את כבל החשמל עד להשלמת כל החיבורים‪.‬‬
‫חיבור כבל החשמל בזמן ביצוע החיבורים עלול לגרום נזק למוצר‪.‬‬
‫בדוק את סוגי היציאות בגב המכשיר שאתה מעוניין להתחבר אליו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ .2‬‬
‫חיבור מחשב ושימוש בו‬
‫‪2‬‬
‫‪ .2.1‬‬
‫חיבור למחשב‬
‫בחר בשיטת חיבור המתאימה למחשב שברשותך‪.‬‬
‫חלקי החיבור אינם זהים בכל המוצרים‪.‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪( D-SUB‬סוג אנלוגי)‬
‫אין לחבר את כבל החשמל עד להשלמת כל שאר החיבורים‪.‬‬
‫הקפד לחבר תחילה את התקן המקור ורק אחר כך את כבל החשמל‪.‬‬
‫‪RGB IN‬‬
‫‪29‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬חבר את כבל ה‪ D-SUB-‬ליציאת ה‪ ]RGB IN[-‬בגב המוצר וליציאת ה‪ RGB-‬במחשב‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬חבר את מתאם מתח הזרם הישר למוצר ולשקע החשמל‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬הפעל את מתג ההפעלה במחשב‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬שנה את מקור הקלט ל‪ Analog-‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬כאשר מקור הקלט אינו מוגדר‪.‬‬
‫‪ 2‬חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫‪2‬‬
‫חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI‬‬
‫אין לחבר את כבל החשמל עד להשלמת כל שאר החיבורים‪.‬‬
‫הקפד לחבר תחילה את התקן המקור ורק אחר כך את כבל החשמל‪.‬‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬חבר את כבל ה‪ HDMI-‬ליציאת ה‪ ]HDMI IN[-‬בגב המוצר וליציאת ה‪ HDMI-‬במחשב‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬חבר את מתאם מתח הזרם הישר למוצר ולשקע החשמל‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬הפעל את מתג ההפעלה במחשב‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬שנה את מקור הקלט ל‪ HDMI-‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬כאשר מקור הקלט אינו מוגדר‪.‬‬
‫בעת חיבור כבל ‪ ,HDMI‬השתמש בכבל שהגיע עם רכיבי הצג‪ .‬אם תשתמש בכבל ‪ HDMI‬שאינו זה שסופק על‪-‬ידי‬
‫‪ ,Samsung‬ייתכן שאיכות התמונה תהיה ירודה‪.‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI-DVI‬‬
‫אין לחבר את כבל החשמל עד להשלמת כל שאר החיבורים‪.‬‬
‫הקפד לחבר תחילה את התקן המקור ורק אחר כך את כבל החשמל‪.‬‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫‪30‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬חבר את כבל ה‪ HDMI-DVI-‬ליציאת ה‪ ]HDMI IN[-‬בגב המוצר וליציאת ה‪ DVI-‬במחשב‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬חבר את מתאם מתח הזרם הישר למוצר ולשקע החשמל‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬הפעל את מתג ההפעלה במחשב‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬שנה את מקור הקלט ל‪ HDMI-‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬כאשר מקור הקלט אינו מוגדר‪.‬‬
‫‪ 2‬חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫‪2‬‬
‫חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪DP‬‬
‫‬
‫אין לחבר את כבל החשמל עד להשלמת כל שאר החיבורים‪.‬‬
‫הקפד לחבר תחילה את התקן המקור ורק אחר כך את כבל החשמל‪.‬‬
‫מומלץ להשתמש בכבל ‪ DP‬קצר מ‪ 1.5-‬מ'‪ .‬שימוש בכבל ארוך מ‪ 1.5-‬מ' עלול להשפיע את איכות התמ�ו‬
‫נה‪.‬‬
‫‪DP IN‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬חבר את כבל ה‪ DP-‬ליציאת ה‪ ]DP IN[-‬בגב המוצר וליציאת ה‪ DP-‬במחשב‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬חבר את מתאם מתח הזרם הישר למוצר ולשקע החשמל‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬הפעל את מתג ההפעלה במחשב‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬שנה את מקור הקלט ל‪ DisplayPort-‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬כאשר מקור הקלט אינו מוגדר‪.‬‬
‫חיבור לאוזניות או לרמקולים‬
‫אין לחבר את כבל החשמל עד להשלמת כל שאר החיבורים‪.‬‬
‫הקפד לחבר תחילה את התקן המקור ורק אחר כך את כבל החשמל‪.‬‬
‫‪AUDIO IN‬‬
‫‪1‬‬
‫‪31‬‬
‫‪1‬חבר התקן פלט שמע כמו אוזניות ליציאה [‬
‫‪ 2‬חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫] במוצר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫‪2‬‬
‫‪ .2.2‬‬
‫חיבור לחשמל‬
‫חלקי החיבור אינם זהים בכל המוצרים‪.‬‬
‫ייתכנו שינויים במראה החיצוני‪ ,‬בהתאם למוצר‪.‬‬
‫חיבור לחשמל באמצעות מתאם כוח משולב לזרם ישר‬
‫חבר את מתאם מתח הזרם הישר ליציאת [‪ ]DC 14V‬שבגב המוצר ולשקע החשמל‪.‬‬
‫‪DC 14V‬‬
‫מתח הכניסה ישתנה באופן אוטומטי‪.‬‬
‫חיבור לחשמל באמצעות מתאם מתח זרם ישר נשלף‬
‫חבר את כבל החשמל למתאם מתח הזרם הישר‪.‬‬
‫לאחר מכן‪ ,‬חבר את מתאם מתח הזרם הישר ליציאה [‪ ]DC 14V‬בגב המוצר‪.‬‬
‫לאחר מכן‪ ,‬חבר את כבל החשמל לשקע החשמל בקיר‪.‬‬
‫‪DC 14V‬‬
‫מתח הכניסה ישתנה באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫‪ 2‬חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫‪2‬‬
‫חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫שינוי הגדרות הצליל ב‪Windows-‬‬
‫לוח הבקרה‬
‫‪33‬‬
‫שמע‬
‫רמקול‬
‫הגדרת הרמקול‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬בדוק את חיבור הכבל בין המוצר למחשב‪ ,‬וודא שהחיבורים נעולים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬בצג שמחובר באמצעות ‪ ,HDMI‬קבע את ההגדרה ‪ PC/AV Mode‬לערך ‪ PC‬או ‪.AV‬‬
‫‪ 2‬חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫‪2‬‬
‫חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫‪2‬‬
‫‪ .2.3‬‬
‫התקנת מנהל התקן‬
‫תוכל להגדיר את הרזולוציה והתדירות האופטימליות עבור מוצר זה על‪-‬ידי התקנת מנהלי ההתקנים‬
‫המתאימים‪.‬‬
‫מנהל התקן להתקנה נכלל בתקליטור המסופק עם המוצר‪.‬‬
‫אם הקובץ שסופק פגום‪ ,‬בקר בדף הבית של ‪Samsung‬‏(‪ )http://www.samsung.com/‎‬והורד את‬
‫הקובץ‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬הכנס לכונן התקליטורים את תקליטור המדריך למשתמש הנלווה למוצר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬לחץ על ‪.Windows Driver‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬פעל בהתאם להוראות המוצגות במסך להמשך ההתקנה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ 4‬בחר את דגם המוצר שברשותך מתוך רשימת הדגמים‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬עבור אל 'מאפייני התצוגה' וודא שהרזולוציה וקצב הרענון מוגדרים כראוי‪.‬‬
‫לפרטים נוספים‪ ,‬עיין במדריך של מערכת ההפעלה ‪.Windows‬‬
‫‪ 2‬חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫‪2‬‬
‫חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫‪2.2.4‬‬
‫הגדרת הרזולוציה המיטבית‬
‫הודעת מידע על הגדרת הרזולוציה המיטבית תופיע כאשר תפעיל את המוצר בפעם הראשונה לאחר הרכישה‪.‬‬
‫בחר שפה במוצר ושנה את הרזולוציה במחשב להגדרה האופטימלית‪.‬‬
‫‪Setup Guide‬‬
‫‪Language‬‬
‫‪English‬‬
‫‪The optimal resolution for this‬‬
‫‪monitor is as follows:‬‬
‫‪****x**** **Hz‬‬
‫‪Use the above settings to set‬‬
‫‪the resolution on your PC.‬‬
‫****‪Current Resolution ****x‬‬
‫‪Close‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬לחץ על הלחצן ‪ JOG‬כדי להציג את תפריט הגדרות השפה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬כדי להסתיר את ההודעה‪ ,‬עבור אל ‪ Close‬בעזרת הלחצן ‪ .JOG‬לאחר מכן‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫אם הרזולוציה האופטימלית לא נבחרה‪ ,‬ההודעה תופיע עד שלוש פעמים במשך זמן שצוין‪ ,‬גם כאשר‬
‫המוצר כובה ולאחר מכן הופעל שוב‪.‬‬
‫ניתן גם לבחור את הרזולוציה האופטימלית בלוח הבקרה במחשב‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫‪ 2‬חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫‪3‬‬
‫הגדרת המסך‬
‫קבע את הגדרות המסך‪ ,‬כגון בהירות‪.‬‬
‫תיאור מפורט של כל פונקציה מוצג‪ .‬לפרטים‪ ,‬עיין במוצר‪.‬‬
‫‪3.1‬‬
‫‪SAMSUNG MAGIC Bright‬‬
‫תפריט זה מספק איכות תמונה אופטימלית‪ ,‬בהתאם לסביבה שבה המוצר יהיה בשימוש‪.‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר האפשרות ‪ Eco Saving Plus‬מופעלת‪.‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר האפשרות ‪ Game Mode‬מופעלת‪.‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר האפשרות ‪ Eye Saver Mode‬מופעלת‪.‬‬
‫הפונקציות הזמינות בצג עשויות להשתנות‪ ,‬בהתאם לדגם‪ .‬בדוק את המוצר בפועל‪.‬‬
‫תוכל להתאים אישית את הבהירות‪ ,‬בהתאם להעדפותיך‪.‬‬
‫‪3.1.1‬‬
‫הגדרת האפשרות ‪SAMSUNG MAGIC Bright‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כאשר מדריך מקשי הפונקציות מופיע‪ ,‬בחר [‬
‫לאחר מכן‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬עבור אל ‪ Picture‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ SAMSUNG‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪3‬עבור אל ‪MAGICBright‬‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫‪Set to an optimum‬‬
‫‪picture quality suitable‬‬
‫‪for the working‬‬
‫‪environment.‬‬
‫] על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬כלפי מעלה‪.‬‬
‫‪Picture‬‬
‫‪100‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪Custom‬‬
‫‪MAGIC Bright‬‬
‫‪Standard‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫‪Cinema‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫‪Custom‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Dynamic Contrast‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Sharpness‬‬
‫‪75‬‬
‫‪60‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪2200‬‬
‫‪0‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‪36‬‬
‫‪Color‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪MAGIC Upscale‬‬
‫‪HDMI Black Level‬‬
‫•‪ :Custom‬התאם אישית את הניגודיות והבהירות כנדרש‪.‬‬
‫•‪ :Standard‬השג איכות תמונה מתאימה לעריכת מסמכים או לשימוש באינטרנט‪.‬‬
‫•‪ :Cinema‬השג את הבהירות והחדות בטלוויזיה שתאפשר לך ליהנות מתוכן וידאו ו‪.DVD-‬‬
‫•‪ :Dynamic Contrast‬השג בהירות מאוזנת באמצעות כוונון אוטומטי של הניגודיות‪.‬‬
‫‪ 3‬הגדרת המסך‬
‫‪3‬‬
‫הגדרת המסך‬
‫‪Set to an optimum‬‬
‫‪picture quality suitable‬‬
‫‪for the working‬‬
‫‪environment.‬‬
‫‪Picture‬‬
‫‪100‬‬
‫‪75‬‬
‫‪60‬‬
‫‪Custom‬‬
‫‪50‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪2200‬‬
‫‪0‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪Dynamic‬‬
‫‪MAGIC Bright‬‬
‫‪Standard‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫‪Movie‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫‪Custom‬‬
‫‪Sharpness‬‬
‫‪Color‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪MAGIC Upscale‬‬
‫‪HDMI Black Level‬‬
‫כאשר הקלט החיצוני מחובר באמצעות ‪ HDMI‬או ‪ DP‬והערך בהגדרה ‪ PC/AV Mode‬הוא ‪ ,AV‬לאפשרות‬
‫‪ SAMSUNG‬יש ארבע הגדרות תמונה אוטומטיות (‪,Dynamic‬‏ ‪,Standard‬‏ ‪ Movie‬ו‪ )Custom-‬המוגדרות מראש על‪-‬‬
‫‪MAGICBright‬‬
‫ידי היצרן‪ .‬תוכל להפעיל את אחת האפשרויות‪,Dynamic :‬‏ ‪,Standard‬‏ ‪ Movie‬או ‪ .Custom‬תוכל לבחור באפשרות‬
‫‪ Custom‬שמפעילה באופן אוטומטי את הגדרות התמונה המותאמות אישית שלך‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‪37‬‬
‫•‪ :Dynamic‬בחר במצב זה כדי להציג תמונה חדה יותר לעומת מצב ‪.Standard‬‬
‫•‪ :Standard‬בחר במצב זה כאשר הסביבה מוארת‪ .‬מצב זה מספק גם תמונה חדה‪.‬‬
‫•‪ :Movie‬בחר במצב זה כאשר הסביבה חשוכה‪ .‬הוא יסייע לחסוך בחשמל ויפחית את התעייפות העיניים‪.‬‬
‫•‪ :Custom‬בחר מצב זה כאשר ברצונך לכוונן את התמונה בהתאם להעדפותיך‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬עבור אל האפשרות הרצויה על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫‪ 3‬הגדרת המסך‬
‫‪3‬‬
‫‪3.2‬‬
‫הגדרת המסך‬
‫‪Brightness‬‬
‫תוכל לכוונן את בהירות התמונה הכללית‪( .‬טווח‪)100~0 :‬‬
‫ערך גבוה יותר יגרום לתמונה להיראות בהירה יותר‪.‬‬
‫‪ SAMSUNG‬מוגדרת למצב ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר האפשרות ‪MAGICBright‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eco Saving Plus‬מופעל‪.‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר האפשרות ‪ Eye Saver Mode‬מופעלת‪.‬‬
‫הפונקציות הזמינות בצג עשויות להשתנות‪ ,‬בהתאם לדגם‪ .‬בדוק את המוצר בפועל‪.‬‬
‫‪3.2.1‬‬
‫הגדרת האפשרות ‪Brightness‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כאשר מדריך מקשי הפונקציות מופיע‪ ,‬בחר [‬
‫לאחר מכן‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬עבור אל ‪ Picture‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬עבור אל ‪ Brightness‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫‪Adjust the brightness‬‬
‫‪level. Values closer‬‬
‫‪to 100 mean a‬‬
‫‪brighter screen.‬‬
‫‪Picture‬‬
‫‪100‬‬
‫‪Custom‬‬
‫‪75‬‬
‫‪100‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪MAGIC Bright‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫‪60‬‬
‫‪75‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫‪50‬‬
‫‪60‬‬
‫‪Sharpness‬‬
‫‪50‬‬
‫‪2200‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪0‬‬
‫‪38‬‬
‫] על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬כלפי מעלה‪.‬‬
‫‪Color‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪MAGIC Upscale‬‬
‫‪HDMI Black Level‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬כוונן את האפשרות ‪ Brightness‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬שמאלה‪/‬ימינה‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫‪ 3‬הגדרת המסך‬
‫‪3‬‬
‫‪3.3‬‬
‫הגדרת המסך‬
‫‪Contrast‬‬
‫כוונן את הניגודיות בין האובייקטים לרקע‪( .‬טווח‪)100~0 :‬‬
‫ערך גבוה יותר יגדיל את הניגודיות כדי להפוך את האובייקט לברור יותר‪.‬‬
‫‪ SAMSUNG‬הוא במצב ‪ Cinema‬או ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪MAGICBright‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר האפשרות ‪ Game Mode‬מופעלת‪.‬‬
‫הפונקציות הזמינות בצג עשויות להשתנות‪ ,‬בהתאם לדגם‪ .‬בדוק את המוצר בפועל‪.‬‬
‫‪3.3.1‬‬
‫הגדרת האפשרות ‪Contrast‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כאשר מדריך מקשי הפונקציות מופיע‪ ,‬בחר [‬
‫לאחר מכן‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬עבור אל ‪ Picture‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬עבור אל ‪ Contrast‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫‪Adjust the contrast‬‬
‫‪level. Values closer‬‬
‫‪to 100 mean a‬‬
‫‪bigger light/dark‬‬
‫‪contrast.‬‬
‫‪Picture‬‬
‫‪100‬‬
‫‪Custom‬‬
‫‪75‬‬
‫‪100‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪MAGIC Bright‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫‪60‬‬
‫‪75‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫‪50‬‬
‫‪60‬‬
‫‪Sharpness‬‬
‫‪50‬‬
‫‪2200‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪0‬‬
‫‪39‬‬
‫] על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬כלפי מעלה‪.‬‬
‫‪Color‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪MAGIC Upscale‬‬
‫‪HDMI Black Level‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬כוונן את האפשרות ‪ Contrast‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬שמאלה‪/‬ימינה‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫‪ 3‬הגדרת המסך‬
‫‪3‬‬
‫‪3.4‬‬
‫הגדרת המסך‬
‫‪Sharpness‬‬
‫הפוך את מתאר האובייקטים לברור יותר או מטושטש יותר‪( .‬טווח‪)100~0 :‬‬
‫ערך גבוה יותר יהפוך את מתאר האובייקטים לברור יותר‪.‬‬
‫‪ SAMSUNG‬הוא במצב ‪ Cinema‬או ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪MAGICBright‬‬
‫‪ SAMSUNG‬מוגדרת למצב ‪ Mode1‬או ‪.Mode2‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר האפשרות ‪MAGICUpscale‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר האפשרות ‪ Game Mode‬מופעלת‪.‬‬
‫הפונקציות הזמינות בצג עשויות להשתנות‪ ,‬בהתאם לדגם‪ .‬בדוק את המוצר בפועל‪.‬‬
‫‪3.4.1‬‬
‫הגדרת האפשרות ‪Sharpness‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כאשר מדריך מקשי הפונקציות מופיע‪ ,‬בחר [‬
‫לאחר מכן‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬עבור אל ‪ Picture‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬עבור אל ‪ Sharpness‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫‪Adjust the sharpness‬‬
‫‪of the picture. Values‬‬
‫‪closer to 100 mean a‬‬
‫‪sharper image.‬‬
‫‪Picture‬‬
‫‪100‬‬
‫‪Custom‬‬
‫‪75‬‬
‫‪100‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪MAGIC Bright‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫‪60‬‬
‫‪75‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫‪50‬‬
‫‪60‬‬
‫‪Sharpness‬‬
‫‪50‬‬
‫‪2200‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪0‬‬
‫‪40‬‬
‫] על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬כלפי מעלה‪.‬‬
‫‪Color‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪MAGIC Upscale‬‬
‫‪HDMI Black Level‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬כוונן את האפשרות ‪ Sharpness‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬שמאלה‪/‬ימינה‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫‪ 3‬הגדרת המסך‬
‫‪3‬‬
‫‪3.5‬‬
‫הגדרת המסך‬
‫‪Color‬‬
‫תיאור מפורט של כל פונקציה מוצג‪ .‬לפרטים‪ ,‬עיין במוצר‪.‬‬
‫‪ SAMSUNG‬מוגדרת למצב ‪ Cinema‬או‬
‫כוונן את גוון המסך‪ .‬תפריט זה אינו זמין כאשר האפשרות ‪MAGICBright‬‬
‫‪ . Dynamic Contrast‬תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Game Mode‬או ‪ Eye Saver Mode‬מופעל‪.‬‬
‫הפונקציות הזמינות בצג עשויות להשתנות‪ ,‬בהתאם לדגם‪ .‬בדוק את המוצר בפועל‪.‬‬
‫‪3.5.1‬‬
‫הגדרת האפשרות ‪Red‬‬
‫כוונן את ערך הצבע האדום בתמונה‪( .‬טווח‪)100~0 :‬‬
‫ערך גבוה יותר יגדיל את עוצמת הצבע‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כאשר מדריך מקשי הפונקציות מופיע‪ ,‬בחר [‬
‫לאחר מכן‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬עבור אל ‪ Picture‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬עבור אל ‪ Color‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬עבור אל ‪ Red‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫‪Configure color‬‬
‫‪settings.‬‬
‫‪Picture‬‬
‫‪100‬‬
‫‪Custom‬‬
‫‪75‬‬
‫‪100‬‬
‫‪MAGIC Bright‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫‪60‬‬
‫‪75‬‬
‫‪50‬‬
‫‪60‬‬
‫‪Sharpness‬‬
‫‪50‬‬
‫‪0‬‬
‫‪Adjust the red‬‬
‫‪saturation level.‬‬
‫‪Values closer to 100‬‬
‫‪mean greater‬‬
‫‪intensity for the color.‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫‪2200‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪Color‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪MAGIC Upscale‬‬
‫‪HDMI Black Level‬‬
‫‪Color‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Red‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Green‬‬
‫‪50‬‬
‫‪41‬‬
‫] על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬כלפי מעלה‪.‬‬
‫‪Blue‬‬
‫‪Normal‬‬
‫‪Color Tone‬‬
‫‪Mode1‬‬
‫‪Gamma‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬כוונן את האפשרות ‪ Red‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬שמאלה‪/‬ימינה‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫‪ 3‬הגדרת המסך‬
‫‪3‬‬
‫הגדרת המסך‬
‫‪3.5.2‬‬
‫הגדרת האפשרות ‪Green‬‬
‫כוונן את ערך הצבע הירוק בתמונה‪( .‬טווח‪)100~0 :‬‬
‫ערך גבוה יותר יגדיל את עוצמת הצבע‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כאשר מדריך מקשי הפונקציות מופיע‪ ,‬בחר [‬
‫לאחר מכן‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬עבור אל ‪ Picture‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬עבור אל ‪ Color‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬עבור אל ‪ Green‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫‪Adjust the green‬‬
‫‪saturation level.‬‬
‫‪Values closer to 100‬‬
‫‪mean greater‬‬
‫‪intensity for the color.‬‬
‫‪Color‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Red‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Green‬‬
‫‪50‬‬
‫‪42‬‬
‫] על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬כלפי מעלה‪.‬‬
‫‪Blue‬‬
‫‪Normal‬‬
‫‪Color Tone‬‬
‫‪Mode1‬‬
‫‪Gamma‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬כוונן את האפשרות ‪ Green‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬שמאלה‪/‬ימינה‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫‪ 3‬הגדרת המסך‬
‫‪3‬‬
‫הגדרת המסך‬
‫‪3.5.3‬‬
‫הגדרת האפשרות ‪Blue‬‬
‫כוונן את ערך הצבע הכחול בתמונה‪( .‬טווח‪)100~0 :‬‬
‫ערך גבוה יותר יגדיל את עוצמת הצבע‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כאשר מדריך מקשי הפונקציות מופיע‪ ,‬בחר [‬
‫לאחר מכן‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬עבור אל ‪ Picture‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬עבור אל ‪ Color‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬עבור אל ‪ Blue‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫‪Adjust the blue‬‬
‫‪saturation level.‬‬
‫‪Values closer to 100‬‬
‫‪mean greater‬‬
‫‪intensity for the color.‬‬
‫‪Color‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Red‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Green‬‬
‫‪50‬‬
‫‪43‬‬
‫] על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬כלפי מעלה‪.‬‬
‫‪Blue‬‬
‫‪Normal‬‬
‫‪Color Tone‬‬
‫‪Mode1‬‬
‫‪Gamma‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬כוונן את האפשרות ‪ Blue‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬שמאלה‪/‬ימינה‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫‪ 3‬הגדרת המסך‬
‫‪3‬‬
‫הגדרת המסך‬
‫‪3‬‬
‫‪ .5.4‬‬
‫קביעת ההגדרות של האפשרות ‪Color Tone‬‬
‫כוונן את גוון הצבע הכללי של התמונה‪.‬‬
‫] על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬כלפי מעלה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כאשר מדריך מקשי הפונקציות מופיע‪ ,‬בחר [‬
‫לאחר מכן‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬עבור אל ‪ Picture‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬עבור אל ‪ Color‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬עבור אל ‪ Color Tone‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫‪Select a color tone‬‬
‫‪that best suits your‬‬
‫‪viewing needs.‬‬
‫‪Color‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Red‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Green‬‬
‫‪Cool 2‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Blue‬‬
‫‪Cool 1‬‬
‫‪Normal‬‬
‫‪Normal‬‬
‫‪Color Tone‬‬
‫‪Mode1‬‬
‫‪Warm 1‬‬
‫‪Gamma‬‬
‫‪Warm 2‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•‪ :Cool 2‬הגדר את טמפרטורת הצבע לקרה יותר מזו של ‪.Cool 1‬‬
‫•‪ :Cool 1‬הגדר את טמפרטורת הצבע לקרה יותר מזו של מצב ‪.Normal‬‬
‫•‪ :Normal‬הצג את גוון הצבע הרגיל‪.‬‬
‫•‪ :Warm 1‬הגדר את טמפרטורת הצבע לחמה יותר מזו של מצב ‪.Normal‬‬
‫•‪ :Warm 2‬הגדר את טמפרטורת הצבע לחמה יותר מזו של ‪.Warm 1‬‬
‫•‪ :Custom‬התאם אישית את גוון הצבע‪.‬‬
‫כאשר הקלט החיצוני מחובר באמצעות ‪ HDMI, DP‬והערך בהגדרה ‪ PC/AV Mode‬הוא ‪ ,AV‬לאפשרות‬
‫‪ Color Tone‬יש ארבע הגדרות של טמפרטורת צבע (‪,Cool‬‏ ‪,Normal‬‏ ‪ Warm‬ו‪.)Custom-‬‬
‫‪44‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬עבור אל האפשרות הרצויה על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫‪ 3‬הגדרת המסך‬
‫‪3‬‬
‫הגדרת המסך‬
‫‪3.5.5‬‬
‫הגדרת האפשרות ‪Gamma‬‬
‫כוונן את בהירות טווח הביניים (גאמה) של התמונה‪.‬‬
‫] על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬כלפי מעלה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כאשר מדריך מקשי הפונקציות מופיע‪ ,‬בחר [‬
‫לאחר מכן‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬עבור אל ‪ Picture‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬עבור אל ‪ Color‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬עבור אל ‪ Gamma‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫‪Adjust the middle level‬‬
‫‪of luminance.‬‬
‫‪Color‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Red‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Green‬‬
‫‪Blue‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Color Tone‬‬
‫‪Normal‬‬
‫‪Mode1‬‬
‫‪Mode1‬‬
‫‪Gamma‬‬
‫‪Mode2‬‬
‫‪Mode3‬‬
‫ •‪Mode1‬‬
‫ •‪Mode2‬‬
‫ •‪Mode3‬‬
‫‪45‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬עבור אל האפשרות הרצויה על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫‪ 3‬הגדרת המסך‬
‫‪3‬‬
‫‪3.6‬‬
‫הגדרת המסך‬
‫‪SAMSUNG MAGIC Upscale‬‬
‫‪ SAMSUNG‬יכולה לשפר את השכבות של פרטי התמונה ואת חיות התמונה‪.‬‬
‫הפונקציה ‪MAGICUpscale‬‬
‫לפונקציה זו יש אפקטים ברורים יותר בתמונות בעלות רזולוציה נמוכה‪.‬‬
‫‪ SAMSUNG‬הוא במצב ‪ Cinema‬או ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪MAGICBright‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר האפשרות ‪ Game Mode‬מופעלת‪.‬‬
‫הפונקציות הזמינות בצג עשויות להשתנות‪ ,‬בהתאם לדגם‪ .‬בדוק את המוצר בפועל‪.‬‬
‫‪3.6.1‬‬
‫הגדרת האפשרות ‪SAMSUNG MAGIC Upscale‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כאשר מדריך מקשי הפונקציות מופיע‪ ,‬בחר [‬
‫לאחר מכן‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬עבור אל ‪ Picture‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ SAMSUNG‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪3‬עבור אל ‪MAGICUpscale‬‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫‪Enhance picture‬‬
‫‪detail and vividness.‬‬
‫] על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬כלפי מעלה‪.‬‬
‫‪Picture‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪100‬‬
‫‪Custom‬‬
‫‪MAGIC Bright‬‬
‫‪75‬‬
‫‪100‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫‪60‬‬
‫‪75‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫‪50‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Sharpness‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪Color‬‬
‫‪2200‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪Mode1‬‬
‫‪MAGIC Upscale‬‬
‫‪0‬‬
‫‪Mode2‬‬
‫‪HDMI Black Level‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫בהשוואה ל‪ ,Mode1-‬למצב ‪ Mode2‬יש השפעה חזקה יותר‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬עבור אל האפשרות הרצויה על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫‪ 3‬הגדרת המסך‬
‫‪3‬‬
‫הגדרת המסך‬
‫‪HDMI Black Level3.7‬‬
‫אם נגן ‪ DVD‬או ממיר מחוברים למוצר דרך יציאת ‪ ,HDMI‬תיתכן ירידה בביצועים של איכות התמונה (ירידה בביצועי‬
‫הניגודיות‪/‬צבע‪ ,‬רמת השחור וכו')‪ ,‬בהתאם להתקן המקור המחובר‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬ניתן להשתמש באפשרות‬
‫‪ HDMI Black Level‬כדי לכוונן את איכות התמונה‪ .‬אם זהו המצב‪ ,‬תקן את איכות התמונה הירודה באמצעות האפשרות‬
‫‪.HDMI Black Level‬‬
‫פונקציה זו זמינה במצב ‪ HDMI‬בלבד‪.‬‬
‫הפונקציות הזמינות בצג עשויות להשתנות‪ ,‬בהתאם לדגם‪ .‬בדוק את המוצר בפועל‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ .7.1‬‬
‫קביעת ההגדרות של האפשרות ‪HDMI Black Level‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כאשר מדריך מקשי הפונקציות מופיע‪ ,‬בחר [‬
‫לאחר מכן‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬עבור אל ‪ Picture‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬עבור אל ‪ HDMI Black Level‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫‪Optimize HDMI‬‬
‫‪picture brightness‬‬
‫‪and contrast by‬‬
‫‪adjusting the black‬‬
‫‪level of the video‬‬
‫‪signal.‬‬
‫] על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬כלפי מעלה‪.‬‬
‫‪Picture‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪100‬‬
‫‪Custom‬‬
‫‪MAGIC Bright‬‬
‫‪75‬‬
‫‪100‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫‪60‬‬
‫‪75‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫‪50‬‬
‫‪60‬‬
‫‪Sharpness‬‬
‫‪50‬‬
‫‪2200‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪0‬‬
‫‪Color‬‬
‫‪Normal‬‬
‫‪Low‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪MAGIC Upscale‬‬
‫‪HDMI Black Level‬‬
‫•‪ :Normal‬בחר מצב זה כאשר אין ירידה בביצועים של יחס התצוגה‪.‬‬
‫‬
‫ •‪ :Low‬בחר מצב זה כדי לצמצם את רמת השחור ולהגדיל את רמת הלבן כאשר יש ירידה בביצועים של יחס הניגודיות‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬עבור אל האפשרות הרצויה על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫ייתכן שהאפשרות ‪ HDMI Black Level‬אינה תואמת להתקני מקור מסוימים‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫‪ 3‬הגדרת המסך‬
‫‪3‬‬
‫‪3.8‬‬
‫הגדרת המסך‬
‫‪Eye Saver Mode‬‬
‫הגדר לאיכות תמונה מיטבית המתאימה להרגעת העיניים‪.‬‬
‫”‪ TÜV Rheinland “Low Blue Light Content‬הוא אישור עבור מוצרים העומדים בדרישות לרמות נמוכות יותר‬
‫של אור כחול‪ .‬כאשר הערך עבור ‪ Eye Saver Mode‬הוא ‘‪ ,’On‬האור הכחול שאורך הגל שלו הוא בסביבות ‪400nm‬‬
‫יפחת‪ ,‬והוא יספק איכות תמונה מיטבית המתאימה להרגעת העיניים‪ .‬בה בעת‪ ,‬רמת האור הכחול נמוכה ממה שצוין‬
‫בהגדרות ברירת המחדל‪ ,‬והיא נבדקה על‪-‬ידי ‪ TÜV Rheinland‬ואושרה כאשר עמדה בדרישות בהתאם לתקנים של‬
‫”‪.TÜV Rheinland “Low Blue Light Content‬‬
‫הפונקציות הזמינות בצג עשויות להשתנות‪ ,‬בהתאם לדגם‪ .‬בדוק את המוצר בפועל‪.‬‬
‫‪3.8.1‬‬
‫קביעת תצורה של ‪Eye Saver Mode‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כאשר מדריך מקשי הפונקציות מופיע‪ ,‬בחר [‬
‫לאחר מכן‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬עבור אל ‪ Picture‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬עבור אל ‪ Eye Saver Mode‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫‪Set to an optimum‬‬
‫‪picture quality‬‬
‫‪suitable for eye‬‬
‫‪relaxation.‬‬
‫] על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬כלפי מעלה‪.‬‬
‫‪Picture‬‬
‫‪100‬‬
‫‪Custom‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪Eye Saver Mode‬‬
‫‪75‬‬
‫‪100‬‬
‫‪On‬‬
‫‪Game Mode‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Wide‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Response Time‬‬
‫‪Picture Size‬‬
‫‪Screen Adjustment‬‬
‫‪2200‬‬
‫‪0‬‬
‫‪48‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬עבור אל האפשרות הרצויה על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫‪ 3‬הגדרת המסך‬
‫‪3‬‬
‫‪3.9‬‬
‫הגדרת המסך‬
‫‪Game Mode‬‬
‫קבע את הגדרות המסך של המוצר עבור מצב משחק‪.‬‬
‫השתמש בתכונה זו כאשר אתה משחק במשחקים במחשב או כאשר קונסולת משחקים כמו‪ PlayStation™‎‬או‬
‫‪ Xbox™‎‬מחוברת למוצר‪.‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר האפשרות ‪ Eye Saver Mode‬מופעלת‪.‬‬
‫הפונקציות הזמינות בצג עשויות להשתנות‪ ,‬בהתאם לדגם‪ .‬בדוק את המוצר בפועל‪.‬‬
‫‪3.9.1‬‬
‫הגדרת האפשרות ‪Game Mode‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כאשר מדריך מקשי הפונקציות מופיע‪ ,‬בחר [‬
‫לאחר מכן‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬עבור אל ‪ Picture‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬עבור אל ‪ Game Mode‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫‪Optimizes image‬‬
‫‪settings for playing‬‬
‫‪games.‬‬
‫] על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬כלפי מעלה‪.‬‬
‫‪Picture‬‬
‫‪100‬‬
‫‪Eye Saver Mode‬‬
‫‪75‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪Game Mode‬‬
‫‪60‬‬
‫‪On‬‬
‫‪Response Time‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Always On‬‬
‫‪Picture Size‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Screen Adjustment‬‬
‫‪2200‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬עבור אל האפשרות הרצויה על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫‪ Game Mode‬עובר למצב ‪ Off‬כאשר הצג מופעל‪ ,‬כאשר מצב חיסכון בחשמל פועל או כאשר מקור הקלט‬
‫משתנה‪.‬‬
‫אם ברצונך להשאיר את ‪ Game Mode‬מופעל כל הזמן‪ ,‬בחר ‪.Always On‬‬
‫‪49‬‬
‫‪ 3‬הגדרת המסך‬
‫‪3‬‬
‫הגדרת המסך‬
‫‪Response Time3.10‬‬
‫האץ את קצב התגובה של המסך כדי להפוך את סרטון הווידאו לחי וטבעי יותר‪.‬‬
‫כדאי להגדיר את ‪ Response Time‬לערך ‪ Standard‬או ‪ Faster‬כאשר אינך צופה בסרט‪.‬‬
‫הפונקציות הזמינות בצג עשויות להשתנות‪ ,‬בהתאם לדגם‪ .‬בדוק את המוצר בפועל‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ .10.1‬‬
‫הגדרת האפשרות ‪Response Time‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כאשר מדריך מקשי הפונקציות מופיע‪ ,‬בחר [‬
‫לאחר מכן‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬עבור אל ‪ Picture‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬עבור אל ‪ Response Time‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫‪Accelerate the panel‬‬
‫‪response rate to‬‬
‫‪make video appear‬‬
‫‪more vivid and‬‬
‫‪natural.‬‬
‫] על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬כלפי מעלה‪.‬‬
‫‪Picture‬‬
‫‪100‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪Eye Saver Mode‬‬
‫‪75‬‬
‫‪Game Mode‬‬
‫‪60‬‬
‫‪Standard‬‬
‫‪Response Time‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Faster‬‬
‫‪Picture Size‬‬
‫‪Fastest‬‬
‫‪Screen Adjustment‬‬
‫‪50‬‬
‫‪2200‬‬
‫‪0‬‬
‫‪50‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬עבור אל האפשרות הרצויה על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫‪ 3‬הגדרת המסך‬
‫‪3‬‬
‫הגדרת המסך‬
‫‪Picture Size 3.11‬‬
‫שנה את גודל התמונה‪.‬‬
‫הפונקציות הזמינות בצג עשויות להשתנות‪ ,‬בהתאם לדגם‪ .‬בדוק את המוצר בפועל‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ .11.1‬‬
‫שינוי ‪Picture Size‬‬
‫] על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬כלפי מעלה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כאשר מדריך מקשי הפונקציות מופיע‪ ,‬בחר [‬
‫לאחר מכן‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬עבור אל ‪ Picture‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬עבור אל ‪ Picture Size‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫במצב ‪PC‬‬
‫‪Choose the size and‬‬
‫‪aspect ratio of the‬‬
‫‪picture displayed on‬‬
‫‪screen.‬‬
‫‪Picture‬‬
‫‪100‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪Eye Saver Mode‬‬
‫‪75‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪Game Mode‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Response Time‬‬
‫‪Auto‬‬
‫‪Picture Size‬‬
‫‪Wide‬‬
‫‪Screen Adjustment‬‬
‫‪2200‬‬
‫‪0‬‬
‫•‪ :Auto‬הצג את התמונה בהתאם ליחס התצוגה של מקור הקלט‪.‬‬
‫‬
‫ •‪ :Wide‬הצג את התמונה במסך מלא‪ ,‬ללא קשר ליחס התצוגה של מקור הקלט‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫‪ 3‬הגדרת המסך‬
‫‪3‬‬
‫הגדרת המסך‬
‫במצב ‪AV‬‬
‫‪Choose the size and‬‬
‫‪aspect ratio of the‬‬
‫‪picture displayed on‬‬
‫‪screen.‬‬
‫‪Picture‬‬
‫‪100‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪Eye Saver Mode‬‬
‫‪75‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪Game Mode‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪50‬‬
‫‪2200‬‬
‫‪Response Time‬‬
‫‪4:3‬‬
‫‪Picture Size‬‬
‫‪16:9‬‬
‫‪Screen Adjustment‬‬
‫‪Screen Fit‬‬
‫‪0‬‬
‫•‪ :4:3‬הצג את התמונה עם יחס תצוגה של ‪ .4:3‬מתאים לסרטוני וידאו ולשידורים סטנדרטיים‪.‬‬
‫‬
‫ •‪ :16:9‬הצג את התמונה עם יחס תצוגה של ‪.16:9‬‬
‫ •‪ :Screen Fit‬הצג את התמונה עם יחס התצוגה המקורי‪ ,‬בלי לחתוך דבר‪.‬‬
‫שינוי גודל המסך זמין כאשר התנאים הבאים מתקיימים‪.‬‬
‫ייתכן שהפונקציה אינה נתמכת‪ ,‬בהתאם ליציאות המסופקות עם המוצר‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫▫‬
‫▫התקן פלט דיגיטלי מחובר באמצעות כבל ה‪.HDMI-‬‬
‫▫‬
‫▫התקן פלט דיגיטלי מחובר באמצעות כבל ה‪.DP-‬‬
‫▫‬
‫▫אות הקלט הוא ‪,480p‬‏ ‪,576p‬‏ ‪ 720p‬או ‪ 1080p‬ותצוגת הצג יכולה להיות רגילה (לא כל דגם יכול‬
‫לתמוך בכל האותות הללו)‪.‬‬
‫▫‬
‫▫ניתן להגדיר מצב זה רק כאשר הקלט החיצוני מחובר באמצעות ‪ HDMI‬או‏ ‪ DP‬והערך בהגדרה‬
‫ו‪ PC/AV Mode-‬מוגדר ל‪.AV-‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬עבור אל האפשרות הרצויה על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫‪ 3‬הגדרת המסך‬
‫‪3‬‬
‫הגדרת המסך‬
‫‪Screen Adjustment 3.12‬‬
‫‪3.12.1‬‬
‫הגדרת האפשרויות ‪ H-Position‬ו‪V-Position-‬‬
‫‪ :H-Position‬הזז את המסך שמאלה או ימינה‪.‬‬
‫‪ :V-Position‬הזז את המסך למעלה או למטה‪.‬‬
‫תפריט זה זמין במצב ‪ Analog‬בלבד‪.‬‬
‫תפריט זה זמין רק כאשר הערך בהגדרה ‪ Picture Size‬הוא ‪ Screen Fit‬במצב ‪ .AV‬כאשר אות הקלט‬
‫הוא ‪,480P‬‏ ‪,576P‬‏ ‪ 720P‬או ‪ 1080P‬במצב ‪ AV‬ותצוגת הצג תקינה‪ ,‬בחר ‪ Screen Fit‬כדי לכוונן את‬
‫המיקום האופקי ברמות ‪.0-6‬‬
‫הפונקציות הזמינות בצג עשויות להשתנות‪ ,‬בהתאם לדגם‪ .‬בדוק את המוצר בפועל‪.‬‬
‫] על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬כלפי מעלה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כאשר מדריך מקשי הפונקציות מופיע‪ ,‬בחר [‬
‫לאחר מכן‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬עבור אל ‪ Picture‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬עבור אל ‪ Screen Adjustment‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬עבור אל ‪ H-Position‬או אל ‪ V-Position‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫‪Picture‬‬
‫‪100‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪75‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪60‬‬
‫‪Faster‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Wide‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Eye Saver Mode‬‬
‫‪Game Mode‬‬
‫‪Response Time‬‬
‫‪Picture Size‬‬
‫‪Screen Adjustment‬‬
‫‪2200‬‬
‫‪0‬‬
‫‪Move the image‬‬
‫‪displayed on the‬‬
‫‪screen up or down.‬‬
‫‪Screen Adjustment‬‬
‫‪100‬‬
‫‪50‬‬
‫‪75‬‬
‫‪50‬‬
‫‪60‬‬
‫‪1344‬‬
‫‪50‬‬
‫‪0‬‬
‫‪V-Position‬‬
‫‪Coarse‬‬
‫‪Fine‬‬
‫‪100‬‬
‫‪50‬‬
‫‪75‬‬
‫‪50‬‬
‫‪60‬‬
‫‪1344‬‬
‫‪50‬‬
‫‪0‬‬
‫‪50‬‬
‫‪50‬‬
‫‪2200‬‬
‫‪2200‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪H-Position‬‬
‫‪V-Position‬‬
‫‪Coarse‬‬
‫‪Fine‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬כוונן את האפשרויות ‪ H-Position‬או ‪ V-Position‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬שמאלה‪/‬ימינה‪ ,‬ולחץ על הלחצן‬
‫‪.JOG‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫‬
‫‪53‬‬
‫‪H-Position‬‬
‫‪Move the image‬‬
‫‪displayed on the‬‬
‫‪screen to the left or‬‬
‫‪right.‬‬
‫‪Screen Adjustment‬‬
‫‪ 3‬הגדרת המסך‬
‫‪3‬‬
‫הגדרת המסך‬
‫‪3‬‬
‫‪ .12.2‬‬
‫כוונון האפשרות ‪Coarse‬‬
‫כוונן את תדירות המסך‪.‬‬
‫תפריט זה זמין במצב ‪ Analog‬בלבד‪.‬‬
‫הפונקציות הזמינות בצג עשויות להשתנות‪ ,‬בהתאם לדגם‪ .‬בדוק את המוצר בפועל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כאשר מדריך מקשי הפונקציות מופיע‪ ,‬בחר [‬
‫לאחר מכן‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬עבור אל ‪ Picture‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬עבור אל ‪ Screen Adjustment‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬עבור אל ‪ Coarse‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫‪Adjust the screen‬‬
‫‪frequency.‬‬
‫] על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬כלפי מעלה‪.‬‬
‫‪Screen Adjustment‬‬
‫‪100‬‬
‫‪50‬‬
‫‪75‬‬
‫‪50‬‬
‫‪60‬‬
‫‪1344‬‬
‫‪50‬‬
‫‪0‬‬
‫‪H-Position‬‬
‫‪V-Position‬‬
‫‪Coarse‬‬
‫‪Fine‬‬
‫‪50‬‬
‫‪2200‬‬
‫‪0‬‬
‫‪54‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬כוונן את האפשרות ‪ Coarse‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬שמאלה‪/‬ימינה‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫‪ 3‬הגדרת המסך‬
‫‪3‬‬
‫הגדרת המסך‬
‫‪3‬‬
‫‪ .12.3‬‬
‫כוונון האפשרות ‪Fine‬‬
‫בצע כוונון עדין של המסך כדי להגיע לתמונה חיה‪.‬‬
‫תפריט זה זמין במצב ‪ Analog‬בלבד‪.‬‬
‫הפונקציות הזמינות בצג עשויות להשתנות‪ ,‬בהתאם לדגם‪ .‬בדוק את המוצר בפועל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כאשר מדריך מקשי הפונקציות מופיע‪ ,‬בחר [‬
‫לאחר מכן‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬עבור אל ‪ Picture‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬עבור אל ‪ Screen Adjustment‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬עבור אל ‪ Fine‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫‪Fine-tune the screen‬‬
‫‪to get a vivid picture.‬‬
‫] על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬כלפי מעלה‪.‬‬
‫‪Screen Adjustment‬‬
‫‪100‬‬
‫‪50‬‬
‫‪75‬‬
‫‪50‬‬
‫‪60‬‬
‫‪1344‬‬
‫‪50‬‬
‫‪0‬‬
‫‪H-Position‬‬
‫‪V-Position‬‬
‫‪Coarse‬‬
‫‪Fine‬‬
‫‪50‬‬
‫‪2200‬‬
‫‪0‬‬
‫‪55‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬כוונן את האפשרות ‪ Fine‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬שמאלה‪/‬ימינה‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫‪ 3‬הגדרת המסך‬
‫‪4‬‬
‫‪4.1‬‬
‫תיאום ‪( OSD‬תצוגה במסך)‬
‫תיאור מפורט של כל פונקציה מוצג‪ .‬לפרטים‪ ,‬עיין במוצר‪.‬‬
‫‪Transparency‬‬
‫הגדר את השקיפות של חלונות התפריטים‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ .1.1‬‬
‫שינוי האפשרות ‪Transparency‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כאשר מדריך מקשי הפונקציות מופיע‪ ,‬בחר [‬
‫לאחר מכן‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬עבור אל ‪ OnScreen Display‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬עבור אל ‪ Transparency‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫‪Configure the‬‬
‫‪transparency of the‬‬
‫‪menu windows.‬‬
‫] על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬כלפי מעלה‪.‬‬
‫‪OnScreen Display‬‬
‫‪Custom‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪Transparency‬‬
‫‪100‬‬
‫‪On‬‬
‫‪Position‬‬
‫‪Language‬‬
‫‪20 sec‬‬
‫‪56‬‬
‫‪Display Time‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬עבור אל האפשרות הרצויה על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫‪ 4‬תיאום ‪( OSD‬תצוגה במסך)‬
‫‪4‬‬
‫‪4.2‬‬
‫תיאום ‪( OSD‬תצוגה במסך)‬
‫‪Position‬‬
‫‪ :H-Position‬הזז את מיקום התפריט שמאלה או ימינה‪.‬‬
‫‪ :V-Position‬הזז את מיקום התפריט למעלה או למטה‪.‬‬
‫‪4.2.1‬‬
‫הגדרת האפשרויות ‪ H-Position‬ו‪V-Position-‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כאשר מדריך מקשי הפונקציות מופיע‪ ,‬בחר [‬
‫לאחר מכן‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬עבור אל ‪ OnScreen Display‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬עבור אל ‪ Position‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬עבור אל ‪ H-Position‬או אל ‪ V-Position‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫‪Move the menu‬‬
‫‪position.‬‬
‫] על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬כלפי מעלה‪.‬‬
‫‪OnScreen Display‬‬
‫‪Transparency‬‬
‫‪On‬‬
‫‪Position‬‬
‫‪Language‬‬
‫‪English‬‬
‫‪Display Time‬‬
‫‪20 sec‬‬
‫‪Move the menu‬‬
‫‪position up or down.‬‬
‫‪57‬‬
‫‪Position‬‬
‫‪100‬‬
‫‪H-Position‬‬
‫‪0‬‬
‫‪V-Position‬‬
‫‪Move the menu‬‬
‫‪position to the left or‬‬
‫‪right.‬‬
‫‪Position‬‬
‫‪100‬‬
‫‪H-Position‬‬
‫‪0‬‬
‫‪V-Position‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬כוונן את האפשרויות ‪ H-Position‬או ‪ V-Position‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬שמאלה‪/‬ימינה‪ ,‬ולחץ על הלחצן‬
‫‪.JOG‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫‪ 4‬תיאום ‪( OSD‬תצוגה במסך)‬
‫‪4‬‬
‫‪4.3‬‬
‫תיאום ‪( OSD‬תצוגה במסך)‬
‫‪Language‬‬
‫הגדר את שפת התפריט‪.‬‬
‫שינוי בהגדרת השפה יחול על תצוגת התפריט שבמסך בלבד‪.‬‬
‫השינוי לא יחול על פונקציות אחרות במחשב שלך‪.‬‬
‫‪4.3.1‬‬
‫הגדרת האפשרות ‪Language‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כאשר מדריך מקשי הפונקציות מופיע‪ ,‬בחר [‬
‫לאחר מכן‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬עבור אל ‪ OnScreen Display‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬עבור אל ‪ Language‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫‪Set the menu‬‬
‫‪language.‬‬
‫] על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬כלפי מעלה‪.‬‬
‫‪OnScreen Display‬‬
‫‪Transparency‬‬
‫‪On‬‬
‫‪Position‬‬
‫‪100‬‬
‫‪Deutsch‬‬
‫‪Language‬‬
‫‪English‬‬
‫‪20 sec‬‬
‫‪Español‬‬
‫‪Display Time‬‬
‫‪Français‬‬
‫‪Italiano‬‬
‫‪58‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬עבור אל האפשרות הרצויה על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫‪ 4‬תיאום ‪( OSD‬תצוגה במסך)‬
‫‪4‬‬
‫‪4.4‬‬
‫תיאום ‪( OSD‬תצוגה במסך)‬
‫‪Display Time‬‬
‫הגדר שהתפריט במסך ייעלם באופן אוטומטי אם לא ייעשה בו כל שימוש בפרק זמן שצוין‪.‬‬
‫‪ Display Time‬יכול לשמש לציון השעה שאחריה ברצונך שהתפריט במסך ייעלם‪.‬‬
‫‪4.4.1‬‬
‫הגדרת האפשרות ‪Display Time‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כאשר מדריך מקשי הפונקציות מופיע‪ ,‬בחר [‬
‫לאחר מכן‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬עבור אל ‪ OnScreen Display‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬עבור אל ‪ Display Time‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫‪Set how long the‬‬
‫‪menu window will‬‬
‫‪remain on screen for‬‬
‫‪when it is not in use.‬‬
‫] על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬כלפי מעלה‪.‬‬
‫‪OnScreen Display‬‬
‫‪Transparency‬‬
‫‪On‬‬
‫‪Position‬‬
‫‪Language‬‬
‫‪5 sec‬‬
‫‪20 sec‬‬
‫‪10 sec‬‬
‫‪Display Time‬‬
‫‪20 sec‬‬
‫‪200 sec‬‬
‫‪59‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬עבור אל האפשרות הרצויה על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫‪ 4‬תיאום ‪( OSD‬תצוגה במסך)‬
‫‪5‬‬
‫‪5.1‬‬
‫הגדרה ואיפוס‬
‫תיאור מפורט של כל פונקציה מוצג‪ .‬לפרטים‪ ,‬עיין במוצר‪.‬‬
‫‪Sound‬‬
‫בחר מצב ‪ Sound‬המתאים לסביבה שבה ייעשה שימוש במוצר‪.‬‬
‫‪5.1.1‬‬
‫הגדרת האפשרות ‪Volume‬‬
‫] על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬כלפי מעלה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כאשר מדריך מקשי הפונקציות מופיע‪ ,‬בחר [‬
‫לאחר מכן‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬עבור אל ‪ System‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬עבור אל ‪ Sound‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬עבור אל ‪ Volume‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫‪System‬‬
‫‪Sound‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪Eco Saving Plus‬‬
‫‪Off Timer‬‬
‫‪PC/AV Mode‬‬
‫‪Auto‬‬
‫‪Source Detection‬‬
‫‪Acceleration‬‬
‫‪Key Repeat Time‬‬
‫‪Stand-by‬‬
‫‪Power LED On‬‬
‫‪100‬‬
‫‪Sound‬‬
‫‪50‬‬
‫‪60‬‬
‫‪Volume‬‬
‫‪Standard‬‬
‫‪Sound Mode‬‬
‫‪Stereo‬‬
‫‪Select Sound‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬הזז את הלחצן ‪ JOG‬שמאלה‪/‬ימינה כדי לכוונן את ההגדרה של ‪.Volume‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫‪ 5‬הגדרה ואיפוס‬
‫‪5‬‬
‫הגדרה ואיפוס‬
‫‪5.1.2‬‬
‫קביעת תצורה של ‪Sound Mode‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר האוזנייה מחוברת לצג‪.‬‬
‫] על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬כלפי מעלה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כאשר מדריך מקשי הפונקציות מופיע‪ ,‬בחר [‬
‫לאחר מכן‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬עבור אל ‪ System‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬עבור אל ‪ Sound‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬עבור אל ‪ Sound Mode‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫‪100‬‬
‫‪Sound‬‬
‫‪Volume‬‬
‫‪Standard‬‬
‫‪Stereo‬‬
‫‪Standard‬‬
‫‪Sound Mode‬‬
‫‪Music‬‬
‫‪Select Sound‬‬
‫‪Movie‬‬
‫‪Clear Voice‬‬
‫•‪ :Standard‬בחירת מצב השמע הרגיל‪.‬‬
‫‬
‫ •‪ :Music‬הדגשת מוסיקה בהשוואה לקולות‪.‬‬
‫ •‪ :Movie‬איכות קול מיטבית לסרטים‪.‬‬
‫ •‪ :Clear Voice‬הדגשת קולות דיבור בהשוואה לקולות אחרים‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬עבור אל האפשרות הרצויה על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫‪ 5‬הגדרה ואיפוס‬
‫‪5‬‬
‫הגדרה ואיפוס‬
‫‪ 5.1.3‬הגדרת האפשרות ‪Select Sound‬‏‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר האוזנייה מחוברת לצג‪.‬‬
‫] על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬כלפי מעלה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כאשר מדריך מקשי הפונקציות מופיע‪ ,‬בחר [‬
‫לאחר מכן‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬עבור אל ‪ System‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬עבור אל ‪ Sound‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬עבור אל ‪ Select Sound‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫‪Sound‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Volume‬‬
‫‪Sound Mode‬‬
‫‪Stereo‬‬
‫‪Select Sound‬‬
‫‪Left Channel‬‬
‫‪Right Channel‬‬
‫•‪ :Stereo‬הפעל את הקול ברמקול השמאלי וברמקול הימני‪.‬‬
‫‬
‫ •‪ :Left Channel‬הגדר שהרמקול השמאלי והרמקול הימני יפעילו רק את הערוץ השמאלי של מקור הקול‪.‬‬
‫ •‪ :Right Channel‬הגדר שהרמקול השמאלי והרמקול הימני יפעילו רק את הערוץ הימני של מקור הקול‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬עבור אל האפשרות הרצויה על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫‪ 5‬הגדרה ואיפוס‬
5
‫הגדרה ואיפוס‬
‫בעת שימוש בצג יחיד‬
.Stereo ‫עבור לתפריט לבחירת מצב הקול ובחר‬1
1
Sound
50
Volume
Sound Mode
Select Sound
Stereo
Left Channel
Right Channel
L
R
‫ הגדרה ואיפוס‬5
63
‫‪5‬‬
‫הגדרה ואיפוס‬
‫בעת שימוש בשני צגים‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬בדוק את חיבור הכבל בין המוצר למחשב‪ ,‬וודא שהחיבורים נעולים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬כאשר הצג מחובר למחשב דרך ‪ ,HDMI‬הגדר את ‪ PC/AV Mode‬לערך ‪.DVI PC‬‬
‫‪3 3‬חבר מפצל אוזנייה ליציאה [‪ ]AUDIO OUT‬במחשב‪ ,‬ולאחר מכן השתמש בכבל סטריאו כדי לחבר את מפצל‬
‫האוזנייה ליציאה [‪ ]AUDIO IN‬בצג‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬עבור לתפריט לבחירת מצב הקול‪.‬‬
‫בחר ‪ Left Channel‬עבור הצג בצד השמאלי שלך‪ .‬בחר ‪ Right Channel‬עבור הצג בצד הימני שלך‪.‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪Sound‬‬
‫‪Sound‬‬
‫‪50‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Volume‬‬
‫‪Volume‬‬
‫‪Sound Mode‬‬
‫‪Sound Mode‬‬
‫‪Stereo‬‬
‫‪Left Channel‬‬
‫‪Left Channel‬‬
‫‪Right Channel‬‬
‫‪Right Channel‬‬
‫‪R‬‬
‫‪64‬‬
‫‪ 5‬הגדרה ואיפוס‬
‫‪Select Sound‬‬
‫‪Stereo‬‬
‫‪R‬‬
‫‪L‬‬
‫‪L‬‬
‫‪Select Sound‬‬
5
‫הגדרה ואיפוס‬
‫בעת שימוש בשלושה צגים או יותר‬
.‫עבור לתפריט לבחירת מצב הקול‬1
Right ‫ בחר‬.‫ עבור הצג באמצע‬Stereo ‫ בחר‬.‫ עבור הצג בצד השמאלי שלך‬Left Channel ‫בחר‬
.‫ עבור הצג בצד הימני שלך‬Channel
100
100
Sound
Sound
50
Volume
Sound
50
Volume
Sound Mode
Select Sound
Stereo
L
50
Volume
Sound Mode
Select Sound
1
Sound Mode
Select Sound
Stereo
Stereo
Left Channel
Left Channel
Left Channel
Right Channel
Right Channel
Right Channel
L
R
R
.D-sub ‫ או‬HDMI ‫ חבר את הצגים למחשב באמצעות כבלי‬,‫כדי להשתמש בצגים מרובים‬
‫ הגדרה ואיפוס‬5
65
‫‪5‬‬
‫‪5.2‬‬
‫הגדרה ואיפוס‬
‫תיאור מפורט של כל פונקציה מוצג‪ .‬לפרטים‪ ,‬עיין במוצר‪.‬‬
‫‪Eco Saving Plus‬‬
‫הפונקציה ‪ Eco Saving Plus‬מפחיתה את צריכת החשמל על‪-‬ידי שליטה בזרם החשמלי שנמצא בשימוש על‪-‬ידי‬
‫הצג‪.‬‬
‫‪ BrightSAMSUNG‬היא במצב ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר האפשרות ‪MAGIC‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר האפשרות ‪ Game Mode‬מופעלת‪.‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר האפשרות ‪ Eye Saver Mode‬מופעלת‪.‬‬
‫הפונקציות הזמינות בצג עשויות להשתנות‪ ,‬בהתאם לדגם‪ .‬בדוק את המוצר בפועל‪.‬‬
‫‪5.2.1‬‬
‫הגדרת האפשרות ‪Eco Saving Plus‬‬
‫] על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬כלפי מעלה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כאשר מדריך מקשי הפונקציות מופיע‪ ,‬בחר [‬
‫לאחר מכן‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬עבור אל ‪ System‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬עבור אל ‪ Eco Saving Plus‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫‪System‬‬
‫‪Adjust the power‬‬
‫‪consumption of the‬‬
‫‪product to save‬‬
‫‪energy.‬‬
‫‪Sound‬‬
‫‪Acceleration‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪Eco Saving Plus‬‬
‫‪Auto‬‬
‫‪Off Timer‬‬
‫‪Low‬‬
‫‪PC/AV Mode‬‬
‫‪High‬‬
‫‪Source Detection‬‬
‫‪Key Repeat Time‬‬
‫‪Stand-by‬‬
‫‪Power LED On‬‬
‫•‪ :Off‬השבת את הפונקציה ‪.Eco Saving Plus‬‬
‫‬
‫ •‪ :Auto‬צריכת החשמל תופחת באופן אוטומטי ב‪ 10%-‬לעומת ההגדרה הנוכחית‪.‬‬
‫(ההפחתה בצריכת החשמל תלויה במצב בהירות המסך של הלקוח‪).‬‬
‫•‪ :Low‬צריכת החשמל תופחת ב‪ 25%-‬לעומת הגדרת ברירת המחדל‪.‬‬
‫‬
‫ •‪ :High‬צריכת החשמל תופחת ב‪ 50%-‬לעומת הגדרת ברירת המחדל‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬עבור אל האפשרות הרצויה על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫‪ 5‬הגדרה ואיפוס‬
‫‪5‬‬
‫‪5.3‬‬
‫הגדרה ואיפוס‬
‫‪Off Timer‬‬
‫תוכל להגדיר את המוצר לכיבוי אוטומטי‪.‬‬
‫הפונקציות הזמינות בצג עשויות להשתנות‪ ,‬בהתאם לדגם‪ .‬בדוק את המוצר בפועל‪.‬‬
‫‪5.3.1‬‬
‫הגדרת האפשרות ‪Off Timer‬‬
‫] על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬כלפי מעלה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כאשר מדריך מקשי הפונקציות מופיע‪ ,‬בחר [‬
‫לאחר מכן‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬עבור אל ‪ System‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬עבור אל ‪ Off Timer‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬עבור אל ‪ Off Timer‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫‪System‬‬
‫‪Enable or disable the‬‬
‫‪Off Timer.‬‬
‫‪Sound‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪Eco Saving Plus‬‬
‫‪Off Timer‬‬
‫‪PC/AV Mode‬‬
‫‪Auto‬‬
‫‪Source Detection‬‬
‫‪Acceleration‬‬
‫‪Key Repeat Time‬‬
‫‪Stand-by‬‬
‫‪Enable or disable the‬‬
‫‪Off Timer.‬‬
‫‪Power LED On‬‬
‫‪Off Timer‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪Off Timer‬‬
‫‪On‬‬
‫‪Turn Off After‬‬
‫•‪ :Off‬השבת את הטיימר כדי שהמוצר לא יכבה באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‬
‫ •‪ :On‬הפעל את הטיימר כדי שהמוצר יכבה באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪67‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬עבור אל האפשרות הרצויה על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫‪ 5‬הגדרה ואיפוס‬
‫‪5‬‬
‫הגדרה ואיפוס‬
‫‪5.3.2‬‬
‫הגדרת האפשרות ‪Turn Off After‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כאשר מדריך מקשי הפונקציות מופיע‪ ,‬בחר [‬
‫לאחר מכן‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬עבור אל ‪ System‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬עבור אל ‪ Off Timer‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬עבור אל ‪ Turn Off After‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫‪Set the monitor to‬‬
‫‪automatically turn off‬‬
‫‪after a certain time‬‬
‫‪period.‬‬
‫] על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬כלפי מעלה‪.‬‬
‫‪Off Timer‬‬
‫‪On‬‬
‫‪Off Timer‬‬
‫‪4h‬‬
‫‪Turn Off After‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬כוונן את האפשרות ‪ Turn Off After‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬שמאלה‪/‬ימינה‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫ניתן להגדיר את כיבוי הטיימר בטווח של שעה עד ‪ 23‬שעות‪ .‬המוצר יכבה באופן אוטומטי לאחר שיחלוף‬
‫מספר השעות שצוין‪.‬‬
‫אפשרות זאת זמינה כאשר הערך בהגדרה ‪ Off Timer‬הוא ‪.On‬‬
‫במוצרים המיועדים לשווקים באזורים מסוימים‪ ,‬ערך ברירת המחדל להפעלה אוטומטית של הפונקציה ‪Off‬‬
‫‪ Timer‬הוא ‪ 4‬שעות לאחר הפעלת המוצר‪ .‬הדבר קשור לתקנות אספקת החשמל‪ .‬אם אינך רוצה בהפעלת‬
‫הטיימר‪ ,‬עבור אל ‪MENU‬‏ ‪System‬‏ ובאפשרות ‪ Off Timer‬בחר ‪.Off‬‬
‫‪68‬‬
‫‪ 5‬הגדרה ואיפוס‬
‫‪5‬‬
‫הגדרה ואיפוס‬
‫‪PC/AV Mode5.4‬‬
‫הגדר את ‪ PC/AV Mode‬לערך ‪ .AV‬גודל התמונה יוגדל‪ .‬אפשרות זו שימושית לצפייה בסרט‪.‬‬
‫פונקציה זו אינה תומכת במצב ‪.Analog‬‬
‫מסופק לדגמים הרחבים בלבד‪ ,‬כמו ‪ 16:9‬או ‪.16:10‬‬
‫אם הצג (כאשר מוגדר ל‪ )HDMI-‬נמצא במצב חיסכון בחשמל או מציג את ההודעה ‪,Check Signal Cable‬‬
‫לחץ על הלחצן ‪ MENU‬כדי להציג את התפריט במסך‪ .‬תוכל לבחור במצב ‪ PC‬או ‪.AV‬‬
‫הפונקציות הזמינות בצג עשויות להשתנות‪ ,‬בהתאם לדגם‪ .‬בדוק את המוצר בפועל‪.‬‬
‫‪5.4.1‬‬
‫הגדרת האפשרות ‪PC/AV Mode‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כאשר מדריך מקשי הפונקציות מופיע‪ ,‬בחר [‬
‫לאחר מכן‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬עבור אל ‪ System‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬עבור אל ‪ PC/AV Mode‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪4‬‬
‫] על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬כלפי מעלה‪.‬‬
‫עבור אל ‪ HDMI‬או אל ‪ Dispaly Port‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫‪System‬‬
‫‪Set to AV to enlarge‬‬
‫‪the picture.‬‬
‫‪Sound‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪Eco Saving Plus‬‬
‫‪Off Timer‬‬
‫‪PC/AV Mode‬‬
‫‪Auto‬‬
‫‪Source Detection‬‬
‫‪Acceleration‬‬
‫‪Key Repeat Time‬‬
‫‪Stand-by‬‬
‫‪PC/AV Mode‬‬
‫‪Select the‬‬
‫‪PC/AV mode for the‬‬
‫‪DisplayPort source.‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪PC‬‬
‫‪AV‬‬
‫‪69‬‬
‫‪DisplayPort‬‬
‫‪Power LED On‬‬
‫‪Select the PC/AV‬‬
‫‪mode for the HDMI‬‬
‫‪source.‬‬
‫‪PC/AV Mode‬‬
‫‪PC‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪AV‬‬
‫‪DisplayPort‬‬
‫‪DVI PC‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬עבור אל האפשרות הרצויה על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫‪ 5‬הגדרה ואיפוס‬
‫‪5‬‬
‫הגדרה ואיפוס‬
‫‪Source Detection5.5‬‬
‫ניתן להפעיל ‪.Source Detection‬‬
‫הפונקציות הזמינות בצג עשויות להשתנות‪ ,‬בהתאם לדגם‪ .‬בדוק את המוצר בפועל‪.‬‬
‫‪5.4.1‬‬
‫הגדרת האפשרות ‪Source Detection‬‬
‫] על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬כלפי מעלה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כאשר מדריך מקשי הפונקציות מופיע‪ ,‬בחר [‬
‫לאחר מכן‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬עבור אל ‪ System‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬עבור אל ‪ Source Detection‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫‪System‬‬
‫‪Decide how input‬‬
‫‪sources will be‬‬
‫‪detected.‬‬
‫‪Sound‬‬
‫‪Eco Saving Plus‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪Off Timer‬‬
‫‪PC/AV Mode‬‬
‫‪Acceleration‬‬
‫‪Auto‬‬
‫‪Source Detection‬‬
‫‪Manual‬‬
‫‪Key Repeat Time‬‬
‫‪Power LED On‬‬
‫•‪ :Auto‬מקור הקלט יזוהה באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‬
‫ •‪ :Manual‬בחר מקור קלט באופן ידני‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬עבור אל האפשרות הרצויה על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫‪ 5‬הגדרה ואיפוס‬
‫‪5‬‬
‫‪5.6‬‬
‫הגדרה ואיפוס‬
‫‪Key Repeat Time‬‬
‫קבע את קצב התגובה של לחצן בעת לחיצה על הלחצן‪.‬‬
‫הפונקציות הזמינות בצג עשויות להשתנות‪ ,‬בהתאם לדגם‪ .‬בדוק את המוצר בפועל‪.‬‬
‫‪5.6.1‬‬
‫הגדרת האפשרות ‪Key Repeat Time‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כאשר מדריך מקשי הפונקציות מופיע‪ ,‬בחר [‬
‫לאחר מכן‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬עבור אל ‪ System‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬עבור אל ‪ Key Repeat Time‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫‪Configure the‬‬
‫‪response rate of a‬‬
‫‪button when the‬‬
‫‪button is pressed.‬‬
‫] על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬כלפי מעלה‪.‬‬
‫‪System‬‬
‫‪Sound‬‬
‫‪Eco Saving Plus‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪Acceleration‬‬
‫‪1 sec‬‬
‫‪Acceleration‬‬
‫‪2 sec‬‬
‫‪No Repeat‬‬
‫‪Off Timer‬‬
‫‪PC/AV Mode‬‬
‫‪Source Detection‬‬
‫‪Key Repeat Time‬‬
‫‪Power LED On‬‬
‫‬
‫‪71‬‬
‫•ניתן לבחור אחת מהאפשרויות ‪,Acceleration‬‏ ‪ ‎1 sec‬או ‪ .‎2 sec‬אם האפשרות ‪ No Repeat‬נבחרה‪ ,‬כל‬
‫פקודה תגיב פעם אחת בלבד בעת לחיצה על לחצן‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬עבור אל האפשרות הרצויה על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫‪ 5‬הגדרה ואיפוס‬
‫‪5‬‬
‫הגדרה ואיפוס‬
‫‪Power LED On5.7‬‬
‫קבע את ההגדרות להפעלה או השבתה של נורית החיווי של הפעלה‪/‬כיבוי שנמצאת בחלק התחתון של המוצר‪.‬‬
‫‪5.7.1‬‬
‫הגדרת האפשרות ‪Power LED On‬‬
‫] על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬כלפי מעלה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כאשר מדריך מקשי הפונקציות מופיע‪ ,‬בחר [‬
‫לאחר מכן‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬עבור אל ‪ System‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬עבור אל ‪ Power LED On‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫‪System‬‬
‫‪Set the status of the‬‬
‫‪power LED.‬‬
‫‪Sound‬‬
‫‪Eco Saving Plus‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪Off Timer‬‬
‫‪PC/AV Mode‬‬
‫‪Source Detection‬‬
‫‪Working‬‬
‫‪Stand-by‬‬
‫‪Key Repeat Time‬‬
‫‪Power LED On‬‬
‫•‪ :Working‬נורית החיווי של הפעלה‪/‬כיבוי מופעלת כאשר המוצר מופעל‪.‬‬
‫‬
‫ •‪ :Stand-by‬נורית החיווי של הפעלה‪/‬כיבוי מופעלת כאשר המוצר כבוי‪.‬‬
‫‪72‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬עבור אל האפשרות הרצויה על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫‪ 5‬הגדרה ואיפוס‬
‫‪5‬‬
‫‪5.8‬‬
‫הגדרה ואיפוס‬
‫‪Reset All‬‬
‫החזר את כל ההגדרות של המוצר להגדרות ברירת המחדל של היצרן‪.‬‬
‫הפונקציות הזמינות בצג עשויות להשתנות‪ ,‬בהתאם לדגם‪ .‬בדוק את המוצר בפועל‪.‬‬
‫‪5.8.1‬‬
‫אתחול ההגדרות (‪)Reset All‬‬
‫] על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬כלפי מעלה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כאשר מדריך מקשי הפונקציות מופיע‪ ,‬בחר [‬
‫לאחר מכן‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬עבור אל ‪ System‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬עבור אל ‪ Reset All‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫‪System‬‬
‫‪Return all the‬‬
‫‪settings for the‬‬
‫‪product to the default‬‬
‫‪factory settings.‬‬
‫‪Reset All‬‬
‫‪All the menu settings will be reset‬‬
‫‪to default.‬‬
‫?‪Are you sure you want to reset‬‬
‫‪No‬‬
‫‪73‬‬
‫‪Yes‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬עבור אל האפשרות הרצויה על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬שמאלה‪/‬ימינה‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫‪ 5‬הגדרה ואיפוס‬
6
‫ ואחרים‬INFORMATION ‫תפריט‬
.‫ עיין במוצר‬,‫ לפרטים‬.‫תיאור מפורט של כל פונקציה מוצג‬
Information
6.1
.‫ התדירות והרזולוציה‬,‫הצג את ההגדרות הנוכחיות של מקור הקלט‬
Information ‫הצגת מידע בתפריט‬
.‫ כלפי מעלה‬JOG ‫ידי הזזת הלחצן‬-‫] על‬
6
.1.1
[ ‫ בחר‬,‫כאשר מדריך מקשי הפונקציות מופיע‬1
.JOG ‫ לחץ על הלחצן‬,‫לאחר מכן‬
1
.JOG ‫ ולחץ על הלחצן‬,‫למטה‬/‫ למעלה‬JOG ‫ידי הזזת הלחצן‬-‫ על‬Information ‫עבור אל‬2
.‫המסך הבא יופיע‬
2
Information
Picture
OnScreen Display
LS********/**
S/N:*************
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Analog
**kHz **Hz NN
**** x ****
System
Information
Optimal Mode
**** x **** **Hz
Information
Picture
OnScreen Display
LS********/**
S/N:*************
HDMI
**kHz **Hz PP
**** x ****
System
Information
Optimal Mode
**** x **** **Hz
Information
Picture
OnScreen Display
System
Information
LS********/**
S/N:*************
DisplayPort
**kHz **Hz PP
**** x ****
Optimal Mode
**** x **** **Hz
.‫פריטי התפריט המוצגים עשויים להשתנות בהתאם לדגם‬
‫ ואחרים‬INFORMATION ‫ תפריט‬6
74
‫‪6‬‬
‫תפריט ‪ INFORMATION‬ואחרים‬
‫‪6.2‬קביעת תצורה של ‪ Contrast, Brightness‬ו‪ Sharpness-‬מהמסך‬
‫הראשוני‬
‫כוונן ‪ Contrast, Brightness‬ו‪ Sharpness-‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪: Brightness‬‬
‫‪ SAMSUNG‬מוגדרת למצב ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר האפשרות ‪MAGICBright‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר האפשרות ‪ Eco Saving Plus‬מופעלת‪.‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר האפשרות ‪ Eye Saver Mode‬מופעלת‪.‬‬
‫‪: Contrast‬‬
‫‪ SAMSUNG‬היא במצב ‪ Cinema‬או ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫אפשרות זו אינה זמינה כאשר האפשרות ‪MAGICBright‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר האפשרות ‪ Game Mode‬מופעלת‪.‬‬
‫‪: Sharpness‬‬
‫‪ SAMSUNG‬היא במצב ‪ Cinema‬או ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫אפשרות זו אינה זמינה כאשר האפשרות ‪MAGICBright‬‬
‫‪ SAMSUNG‬מופעלת‪.‬‬
‫‏‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר האפשרות ‪ Game Mode‬או ‪Upscale‬‬
‫‪MAGIC‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כאשר אתה מזיז את הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪ ,‬יופיע המסך הבא‪.‬‬
‫‪Sharpness‬‬
‫‪100‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫‪75‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬עבור אל ‪Brightness‬‏‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬הזז את הלחצן ‪ JOG‬שמאלה‪/‬ימינה כדי לכוונן את ההגדרה של ‪,Brightness‬‏ ‪ Contrast‬או ‪.Sharpness‬‬
‫‪ 6‬תפריט ‪ INFORMATION‬ואחרים‬
‫‪Contrast‬‏‬
‫‪Sharpness‬‏‪ ,‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬למעלה‪/‬למטה‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6.3‬‬
‫תפריט ‪ INFORMATION‬ואחרים‬
‫הגדרת האפשרות ‪ Volume‬במסך הראשוני‬
‫‪6.3.1‬‬
‫‪Volume‬‬
‫כוונן את ‪ Volume‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כאשר תזיז את הלחצן ‪ JOG‬שמאלה‪/‬ימינה‪ ,‬המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫‪Volume‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Mute‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬הזז את הלחצן ‪ JOG‬שמאלה‪/‬ימינה כדי לכוונן את ההגדרה של ‪.Volume‬‬
‫הזז את הלחצן ‪ JOG‬למטה כדי להפעיל את ‪ .Mute‬המסך הבא יופיע במוצר‪.‬‬
‫הפונקציה ‪ Mute‬מושבתת בעת כוונון עוצמת הקול של הצג על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬שמאלה או ימינה‪.‬‬
‫ניתן להשבית את הפונקציה ‪ Mute‬גם כאשר הצג מופעל או כאשר מצב חיסכון בחשמל פועל‪.‬‬
‫אם איכות השמע של התקן קלט מחובר ירודה‪ ,‬הפונקציה ‪ Auto Mute‬במוצר עשויה להשתיק את הקול או‬
‫לגרום לשמע מקוטע בעת שימוש באוזניות‪.‬‬
‫הגדר את עוצמת הקלט של התקן הקלט ל‪ 20%-‬לפחות ושלוט בעוצמת הקול באמצעות בקרת עוצמת‬
‫הקול (לחצן ‪ JOG‬שמאלה‪/‬ימינה) במוצר‪.‬‬
‫▫‬
‫‪76‬‬
‫▫מהי ‪?Auto Mute‬‬
‫פונקציה זו משתיקה את השמע כדי לשפר את אפקט הקול כאשר קיים רעש‬
‫קולי או כאשר אות הקלט חלש‪ ,‬בדרך כלל עקב בעיה בעוצמת הקול של‬
‫התקן קלט‪.‬‬
‫‪ 6‬תפריט ‪ INFORMATION‬ואחרים‬
‫‪7‬‬
‫‪7.1‬‬
‫התקנת התוכנה‬
‫‪Easy Setting Box‬‬
‫‪Easy Setting Box‬‬
‫‪ Easy Setting Box‬מאפשר למשתמשים להשתמש בצג על‪-‬ידי חלוקת הצג לכמה חלקים‪.‬‬
‫‪7.1.1‬‬
‫התקנת התוכנה‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬הכנס את תקליטור ההתקנה לכונן התקליטורים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬בחר בתוכנית ההתקנה של "‪."Easy Setting Box‬‬
‫‬
‫אם במסך הראשי לא מופיע מסך מוקפץ להתקנת התוכנה‪ ,‬חפש את קובץ ההתקנה של‬
‫"‪ "Easy Setting Box‬בתקליטור ולחץ עליו פעמיים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬כאשר אשף ההתקנה מופיע‪ ,‬לחץ על ‪.Next‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ 4‬פעל בהתאם להוראות המוצגות במסך להמשך ההתקנה‪.‬‬
‫ייתכן שהתוכנה לא תפעל כראוי אם לא תפעיל מחדש את המחשב לאחר ההתקנה‪.‬‬
‫‬
‫ייתכן שהסמל "‪ "Easy Setting Box‬לא יופיע‪ ,‬בהתאם למערכת המחשב ולמפרטי המוצר‪.‬‬
‫אם סמל קיצור הדרך לא מופיע‪ ,‬הקש על מקש ‪.F5‬‬
‫הגבלות ובעיות בהתקנה ("‪)"Easy Setting Box‬‬
‫ההתקנה של "‪ "Easy Setting Box‬עשויה להיות מושפעת מהכרטיס הגרפי‪ ,‬מלח האם ומסביבת הרשת‪.‬‬
‫דרישות המערכת‬
‫מערכת הפעלה‬
‫‪- Windows XP‬‏‪ 32‬סיביות‪ 64/‬סיביות‬
‫‪- Windows Vista‬‏‪ 32‬סיביות‪ 64/‬סיביות‬
‫‪- Windows 7‬‏‪ 32‬סיביות‪ 64/‬סיביות‬
‫‪- Windows 8‬‏‪ 32‬סיביות‪ 64/‬סיביות‬
‫חומרה‬
‫זיכרון בנפח ‪ 32MB‬לפחות‬
‫לפחות ‪ 60MB‬שטח פנוי בכונן הדיסק הקשיח‬
‫‪77‬‬
‫‪ 7‬התקנת התוכנה‬
‫‪7‬‬
‫התקנת התוכנה‬
‫‪7‬‬
‫‪ .1.2‬‬
‫הסרת התוכנה‬
‫לחץ על התחל‪ ,‬בחר באפשרויות‪/‬לוח הבקרה‪ ,‬ולאחר מכן לחץ פעמיים על הוספה או הסרה של תוכניות‪.‬‬
‫בחר "‪ "Easy Setting Box‬מתוך רשימת התוכניות ולחץ על הלחצן הוסף‪/‬מחק‪.‬‬
‫‪78‬‬
‫‪ 7‬התקנת התוכנה‬
‫‪8‬‬
‫המדריך לפתרון בעיות‬
‫‪8.1‬דרישות שעליך לקיים לפני הפנייה אל מוקד שירות הלקוחות של‬
‫‪.Samsung‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ .1.1‬‬
‫בדיקת המוצר‬
‫לפני פנייה אל מוקד שירות הלקוחות של ‪ ,Samsung‬בדוק את הדברים הבאים במוצר שברשותך‪ .‬אם הבעיה‬
‫לא נפתרת‪ ,‬פנה אל מוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫ודא שהמוצר מתפקד באופן רגיל באמצעות פונקציית בדיקת המוצר‪.‬‬
‫אם המסך נכבה ונורית ההפעלה מהבהבת אפילו שהמוצר מחובר כראוי למחשב‪ ,‬בצע בדיקת אבחון עצמי‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כבה הן את המחשב והן את המוצר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬נתק את הכבלים מהמוצר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬הפעל את המוצר‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬אם ההודעה ‪ Check Signal Cable‬מופיעה‪ ,‬המוצר פועל כראוי‪.‬‬
‫אם המסך נשאר ריק‪ ,‬בדוק את מערכת המחשב‪ ,‬את בקר הווידאו ואת הכבל‪.‬‬
‫‪8.1.2‬‬
‫בדיקת רזולוציה ותדירות רענון‬
‫עבור מצב שחורג מהרזולוציה הנתמכת‪ ,‬ההודעה ‪ Not Optimum Mode‬תופיע לזמן קצר‪.‬‬
‫‪8.1.3‬‬
‫בדוק את האפשרויות הבאות‪.‬‬
‫בעיית התקנה (מצב ‪)PC‬‬
‫בעיות‬
‫המסך נדלק וכבה לסירוגין‪.‬‬
‫פתרונות‬
‫בדוק את חיבור הכבל בין המוצר למחשב‪ ,‬וודא שהע‬
‫חיבורים נעולים‪.‬‬
‫בעיה במסך‬
‫בעיות‬
‫נורית החיווי של הפעלה‪/‬כיבוי כבויה‪.‬‬
‫פתרונות‬
‫ודא שכבל החשמל מחובר כראוי‪.‬‬
‫המסך לא נדלק‪.‬‬
‫ההודעה ‪ Check Signal Cable‬מופיעה‪.‬‬
‫בדוק שהכבל מחובר כראוי למוצר‪.‬‬
‫ודא שההתקן המחובר אל המוצר מופעל‪.‬‬
‫האפשרות ‪ Not Optimum Mode‬מוצגת‪.‬‬
‫הודעה זו מופיעה כאשר האות מהכרטיס הגרפי חורג‬
‫מהרזולוציה או התדירות המרביות של המוצר‪.‬‬
‫שנה את הרזולוציה והתדירות המרביות כדי שיתאימו‬
‫לביצועי המוצר לשם כך‪ ,‬עיין בטבלה 'מצב אותות‬
‫רגיל'‪.‬‬
‫‪79‬‬
‫‪ 8‬המדריך לפתרון בעיות‬
‫‪8‬‬
‫המדריך לפתרון בעיות‬
‫בעיות‬
‫פתרונות‬
‫עיוות של התמונות שבמסך‪.‬‬
‫בדוק את הכבל המחובר אל המוצר‪.‬‬
‫המסך לא ממוקד‪ .‬המסך מטושטש‪.‬‬
‫כוונן את האפשרויות ‪ Coarse‬ו‪.Fine-‬‬
‫נתק אביזרים מחוברים (כבל הרחבת וידאו וכ') ונסה‬
‫שוב‪.‬‬
‫הגדר את הרזולוציה ואת תדירות הרענון לפי הרמה‬
‫המומלצת‪.‬‬
‫המסך לא יציב ורועד‪.‬‬
‫יש במסך צללים או תמונות 'רפאים'‪.‬‬
‫בדוק שהרזולוציה והתדירות עבור המחשב נמצאות‬
‫בטווח רזולוציות ותדירויות שתואם למוצר‪ .‬לאחר‬
‫מכן‪ ,‬בעת הצורך‪ ,‬שנה את ההגדרות בעזרת הטבלה‬
‫'מצב אותות רגיל' במדריך זה ובעזרת תפריט‬
‫‪ INFORMATION‬במוצר‪.‬‬
‫המסך בהיר מדי‪ .‬המסך לא בהיר מספיק‪.‬‬
‫כוונן את האפשרויות ‪ Brightness‬ו‪.Contrast-‬‬
‫הצבע במסך לא אחיד‪.‬‬
‫שנה את הגדרות הצבע תחת ‪.COLOR‬‬
‫לצבעים במסך יש צל והם מעוותים‪.‬‬
‫שנה את הגדרות הצבע תחת ‪.COLOR‬‬
‫הלבן לא נראה לבן‪.‬‬
‫שנה את הגדרות הצבע תחת ‪.COLOR‬‬
‫אין תמונה במסך ונורית החיווי של הפעלה‪/‬כיבוי‬
‫מהבהבת אחת לחצי שנייה או שנייה‪.‬‬
‫המוצר פועל במצב חיסכון בחשמל‪.‬‬
‫לחץ על אחד ממקשי המקלדת או הזז את העכבר כדי‬
‫לחזור למצב תפעול רגיל‪.‬‬
‫בעיות שמע‬
‫בעיות‬
‫אין קול‪.‬‬
‫פתרונות‬
‫בדוק את החיבור של כבל האודיו או כוונן את עוצמת‬
‫הקול‪.‬‬
‫בדוק את עוצמת הקול‪.‬‬
‫עוצמת הקול נמוכה מדי‪.‬‬
‫התאם את עוצמת הקול‪.‬‬
‫אם עוצמת הקול נשארת נמוכה גם ברמה המרבית‪,‬‬
‫התאם את עוצמת הקול בכרטיס הקול או בתוכנת‬
‫הקול במחשב‪.‬‬
‫לא ניתן להפעיל קול בסטריאו‪.‬‬
‫ודא שמצב הקול הנכון נבחר‪.‬‬
‫בעיה בהתקן מקור‬
‫בעיות‬
‫בעת אתחול המחשב נשמעים צפצופים‪.‬‬
‫פתרונות‬
‫צפצופים הנשמעים בעת אתחול המחשב הם סימן‬
‫לכך שהמחשב זקוק לטיפול‪.‬‬
‫ייתכן שניתן יהיה לראות את נוריות החיווי במסגרת של המוצר‪ ,‬בהתאם לזווית הצפייה של המשתמש‪ .‬אור‬
‫הנורית אינו גורם נזק לאנשים ואין לו כל השפעה על תכונות המוצר ועל ביצועיו‪ .‬המוצר בטוח לשימוש‪.‬‬
‫‪80‬‬
‫‪ 8‬המדריך לפתרון בעיות‬
‫‪8‬‬
‫‪8.2‬‬
‫המדריך לפתרון בעיות‬
‫שאלות ותשובות‬
‫שאלה‬
‫כיצד ניתן לשנות את תדירות‬
‫הרענון?‬
‫תשובה‬
‫הגדר את תדירות הרענון בכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫‬
‫‪ :Windows XP‬עבור אל לוח הבקרה מראה וערכות‬
‫הגדרות מתקדם צג וכוונן את‬
‫תצוגה‬
‫נושא‬
‫קצב הרענון תחת הגדרות צג‪.‬‬
‫‬
‫תצוגה‬
‫‪ :Windows ME/2000‬עבור אל לוח הבקרה‬
‫הגדרות מתקדם צג וכוונן את קצב הרענון תחת‬
‫הגדרות צג‪.‬‬
‫‬
‫מראה והתאמה‬
‫‪ :Windows Vista‬עבור אל לוח הבקרה‬
‫תצוגה הגדרות הגדרות‬
‫אישית התאמה אישית‬
‫מתקדמות צג וכוונן את קצב הרענון תחת הגדרות צג‪.‬‬
‫‬
‫מראה והתאמה‬
‫‪ :Windows 7‬עבור אל לוח הבקרה‬
‫הגדרות מתקדמות‬
‫רזולוציית מסך‬
‫תצוגה‬
‫אישית‬
‫צג וכוונן את קצב הרענון תחת הגדרות צג‪.‬‬
‫‬
‫מראה‬
‫לוח הבקרה‬
‫‪ :Windows 8‬עבור אל הגדרות‬
‫הגדרות‬
‫רזולוציית מסך‬
‫תצוגה‬
‫והתאמה אישית‬
‫צג וכוונן את קצב הרענון תחת הגדרות צג‪.‬‬
‫מתקדמות‬
‫‬
‫תצוגה‬
‫מערכת‬
‫‪ :Windows 10‬עבור אל הגדרות‬
‫הגדרות תצוגה מתקדמות מאפייני מתאם תצוגה‬
‫צג‪ ,‬וכוונן את קצב רענון המסך תחת הגדרות צג‪.‬‬
‫‬
‫‪81‬‬
‫‪ 8‬המדריך לפתרון בעיות‬
‫‪8‬‬
‫המדריך לפתרון בעיות‬
‫שאלה‬
‫כיצד ניתן לשנות את הרזולוציה?‬
‫כיצד מגדירים מצב חיסכון בחשמל?‬
‫תשובה‬
‫‬
‫‪ :Windows XP‬עבור אל לוח הבקרה מראה וערכות‬
‫הגדרות תצוגה וכוונן את הרזולוציה‪.‬‬
‫נושא‬
‫‬
‫‪ :Windows ME/2000‬עבור אל לוח הבקרה‬
‫הגדרות והתאם את הרזולוציה‪.‬‬
‫תצוגה‬
‫‬
‫מראה והתאמה‬
‫‪ :Windows Vista‬עבור אל לוח הבקרה‬
‫הגדרות תצוגה והתאם את‬
‫אישית התאם אישית‬
‫הרזולוציה‪.‬‬
‫‬
‫מראה והתאמה‬
‫‪ :Windows 7‬עבור אל לוח הבקרה‬
‫התאם רזולוציה והתאם את הרזולוו‬
‫תצוגה‬
‫אישית‬
‫ציה‪.‬‬
‫‬
‫מראה‬
‫לוח הבקרה‬
‫‪ :Windows 8‬עבור אל הגדרות‬
‫התאם רזולוציה והתאם את‬
‫תצוגה‬
‫והתאמה אישית‬
‫הרזולוציה‪.‬‬
‫‬
‫מערכת‬
‫‪ :Windows 10‬עבור אל הגדרות‬
‫הגדרות תצוגה מתקדמות‪ ,‬וכוונן את הרזולוציה‪.‬‬
‫‬
‫‪ :Windows XP‬הגדר מצב חיסכון בחשמל בלוח הבקרה‬
‫הגדרות שומר מסך‬
‫תצוגה‬
‫מראה וערכות נושא‬
‫אפשרויות צריכת חשמל או ב‪ BIOS SETUP-‬במחשב‪.‬‬
‫‬
‫‪ :Windows ME/2000‬הגדר מצב חיסכון בחשמל בלוח‬
‫הגדרות שומר מסך אפשרויות‬
‫תצוגה‬
‫הבקרה‬
‫צריכת חשמל או ב‪ BIOS SETUP-‬במחשב‪.‬‬
‫‬
‫‪ :Windows Vista‬הגדר מצב חיסכון בחשמל בלוח הבקרה‬
‫מראה והתאמה אישית התאם אישית הגדד‬
‫רות שומר מסך אפשרויות צריכת חשמל או ב‪BIOS-‬‬
‫‪ SETUP‬במחשב‪.‬‬
‫‬
‫‪ :Windows 7‬הגדר מצב חיסכון בחשמל בלוח הבקרה‬
‫הגדרות שומר‬
‫מראה והתאמה אישית התאם אישית‬
‫מסך אפשרויות צריכת חשמל או ב‪BIOS SETUP-‬‬
‫במחשב‪.‬‬
‫‬
‫‪ :Windows 8‬הגדר מצב חיסכון בחשמל בהגדרות‬
‫לוח הבקרה מראה והתאמה אישית התאם אישית‬
‫הגדרות שומר מסך אפשרויות צריכת חשמל או‬
‫ב‪ BIOS SETUP-‬במחשב‪.‬‬
‫תצוגה‬
‫ ‪ :Windows 10‬הגדר מצב חיסכון בחשמל בהגדרות‬
‫מסך נעילה הגדרות זמן קצוב למסך‬
‫התאמה אישית‬
‫צריכת חשמל & שינה ב‪ BIOS SETUP-‬במחשב‪.‬‬
‫לקבלת מידע נוסף על כוונונים‪ ,‬עיין במדריך למשתמש של המחשב או של הכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫‪82‬‬
‫‪ 8‬המדריך לפתרון בעיות‬
‫‪9‬‬
‫מפרט‬
‫‪9.1‬כללי‬
‫שם דגם‬
‫לוח‬
‫‪S27E591C‬‬
‫גודל‬
‫‪ 27‬אינץ' (‪ 68‬ס"מ)‬
‫שטח תצוגה‬
‫‪ 597.888‬מ"מ (‪)H‬‏‪x‬‏‪ 336.312‬מ"מ (‪)V‬‬
‫גודל הפיקסל‬
‫‪ 0.3114‬מ"מ (‪)H‬‏‪x‬‏‪ 0.3114‬מ"מ (‪)V‬‬
‫אספקת כוח‬
‫ז"ח‪,‎100 - 240 V – (+/- 10 %)‎‬‏ ‪‎50/60 Hz ± 3 Hz‬‬
‫עיין במדבקה שעל גב המוצר‪ ,‬שכן המתח התקני שונה בכל מדינה‪.‬‬
‫מידות‬
‫(‪-W‬רוחב ‪x‬‏‪-H‬גובה‬
‫‪x‬‏‪-D‬עומק) ‪ /‬משקל‬
‫ללא מעמד‬
‫‪ 5‬מ"מ‬
‫‪ 6‬‏‪ 365.7 x‬‏‪ 9.9 x‬‏‬
‫‪ 23.2‬‏‬
‫עם מעמד‬
‫‪x 623.2‬‏‪x 463.0‬‏‪ 181.6‬מ"מ ‪ 5.65 /‬ק"ג‬
‫ממשק התקנה של ‪VESA‬‬
‫שיקולי סביבה‬
‫תפעול‬
‫‪ 1‬‏‪100 x‬‏ מ"מ‏‏(לשימוש עם חומרת התקנה ייחודית (זרוע)‪).‬‬
‫‪ 00‬‏‬
‫טמפרטורה‪10 °C – 40 °C )50 °F – 104 °F( :‬‬
‫לחות‪ ,10 % – 80 % :‬ללא עיבוי‬
‫אחסון‬
‫טמפרטורה‪ :‬‏‬
‫(‪-20 °C – 45 °C )-4 °F – 113 °F‬‬
‫לחות‪ ,5 % – 95 % :‬ללא עיבוי‬
‫הכנס‪-‬הפעל‬
‫ניתן להתקין צג זה ולהשתמש בו עם מערכות התואמות לשיטת 'הכנס‪-‬הפעל'‪ .‬החלפת נתונים דו‪-‬כיוונית בין‬
‫הצג למערכת מחשב ממטבת את הגדרות הצג‪ .‬התקנת הצג מתבצעת באופן אוטומטי‪ .‬עם זאת‪ ,‬באפשרותך‬
‫להתאים אישית את הגדרות ההתקנה בעת הצורך‪.‬‬
‫נקודות במסך (פיקסלים)‬
‫בשל אופי תהליך הייצור של מוצר זה‪ ,‬יש סבירות שפיקסל אחד למיליון (‪ )1ppm‬יופיע במסך ה‪ LCD-‬כשהוא‬
‫בהיר או כהה יותר מהשאר‪ .‬דבר זה אינו משפיע על ביצועי המוצר‪.‬‬
‫במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫מוצר זה הוא התקן דיגיטלי בסיווג ‪.Class B‬‬
‫‪83‬‬
‫‪ 9‬מפרט‬
‫‪9‬‬
‫‪9.2‬‬
‫מפרט‬
‫חיסכון בחשמל‬
‫פונקציית החיסכון בחשמל של מוצר זה מפחיתה את צריכת החשמל על‪-‬ידי כיבוי המסך וגרימה לנורית ההפעלה‬
‫להבהב אם המוצר אינו נמצא בשימוש במשך פרק זמן שצוין‪ .‬המוצר אינו כבוי במצב חיסכון בחשמל‪ .‬כדי להפעיל שוב‬
‫את המסך‪ ,‬הקש על מקש כלשהו במקלדת או הזז את העכבר‪ .‬מצב חיסכון בחשמל פועל רק כאשר המוצר מחובר‬
‫למחשב עם פונקציית חיסכון בחשמל‪.‬‬
‫חיסכון בחשמל‬
‫מצב בדיקה של ‪Energy‬‬
‫‪Star‬‏‬
‫מצב חיסכון בחשמל‬
‫כיבוי‬
‫(לחצן ההפעלה)‬
‫נורית הפעלה‬
‫כבוי‬
‫מהבהב‬
‫דולקת‬
‫צריכת חשמל‬
‫‪‎24 W‬‬
‫‪ ‎0.3 W‬טיפוסי‬
‫פחות מ‪‎0.3 W-‬‬
‫רמת צריכת החשמל עשויה להשתנות בתנאי הפעלה שונים או בעקבות שינוי בהגדרות‪.‬‬
‫‪ ENERGY STAR®‎‬הוא סימן מסחרי רשום בארה"ב של הרשות להגנת הסביבה בארצות הברית‬
‫(‪.)United States Environmental Protection Agency‬‬
‫צריכת החשמל של ‪ Energy Star‬נמדדת בשיטת הבדיקה הקיימת בתקן הנוכחי של‪.Energy Star®‎‬‬
‫כדי לצמצם את צריכת החשמל ל‪ ,0-‬נתק את כבל החשמל‪ .‬נתק את כבל החשמל אם בכוונתך שלא לה�ש‬
‫תמש במוצר לפרק זמן ממושך (למשל‪ ,‬במהלך חופשה)‪.‬‬
‫‪84‬‬
‫‪ 9‬מפרט‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪ .3‬‬
‫מפרט‬
‫הטבלה 'מצב אותות רגיל'‬
‫בשל אופי המסך וכדי להגיע לאיכות תמונה מיטבית‪ ,‬ניתן להגדיר במוצר זה רק ערך רזולוציה אחד לכל‬
‫גודל של מסך‪ .‬לכן‪ ,‬שימוש ברזולוציה שאינה זו שצוינה עשוי לפגום באיכות התמונה‪ .‬כדי למנוע מצב‬
‫שכזה‪ ,‬מומלץ לבחור ברזולוציה המיטבית שצוינה עבור גודל המסך של המוצר שברשותך‪.‬‬
‫בדוק את תדירות רענון המסך אם אתה עובר מצג ‪( CDT‬עם חיבור למחשב) לצג ‪ .LCD‬אם צג ה‪LCD-‬‬
‫אינו תומך בתדירות של ‪ ,Hz 85‬החלף את התדירות האנכית ל‪ 60Hz-‬בעזרת צג ה‪ CDT-‬לפני המעבר‬
‫לצג ה‪.LCD-‬‬
‫סינכרון‬
‫רזולוציה‬
‫תדירות אופקית‬
‫‪‎30 – 81 kHz‬‬
‫תדירות אנכית‬
‫‪‎56 – 72 Hz‬‬
‫רזולוציה מיטבית‬
‫‪ ‎1920 x 1080‬בתדירות של ‪‎60 Hz‬‬
‫רזולוציה מרבית‬
‫‪ ‎1920 x 1080‬בתדירות של ‪‎60 Hz‬‬
‫כאשר אות ששייך למצבי האותות הרגילים ישודר מהמחשב שלך‪ ,‬המסך יכוונן באופן אוטומטי‪ .‬אם האותות המשוע‬
‫דרים מהמחשב אינם חלק ממצבי האותות הרגילים הללו‪ ,‬ייתכן שהמסך יישאר ריק על אף שנורית ההפעלה‪/‬כיבוי‬
‫דולקת‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬שנה את ההגדרות על פי הטבלה שלהלן‪ ,‬על פי המפורט במדריך למשתמש של הכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫‪85‬‬
‫‪ 9‬מפרט‬
‫רזולוציה‬
‫תדירות אופ קית‬
‫(‪)kHz‬‬
‫תדירות אנכית‬
‫(‪Hz‬‏)‬
‫שעון פיקסלים‬
‫(‪MHz‬‏)‬
‫סינכרון קוטביות‬
‫(‪H/V‬‏)‬
‫‪IBM‬‏‪‎720 x 400 ,‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪70.087‬‬
‫‪28.322‬‬
‫‪+/-‬‬
‫‪MAC‬‏‪‎640 x 480 ,‬‬
‫‪35.000‬‬
‫‪66.667‬‬
‫‪30.240‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎640 x 480 ,‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪59.940‬‬
‫‪25.175‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎800 x 600 ,‬‬
‫‪35.156‬‬
‫‪56.250‬‬
‫‪36.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎800 x 600 ,‬‬
‫‪37.879‬‬
‫‪60.317‬‬
‫‪40.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎1024 x 768 ,‬‬
‫‪48.363‬‬
‫‪60.004‬‬
‫‪65.000‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎1024 x 768 ,‬‬
‫‪56.476‬‬
‫‪70.069‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎1280 x 720 ,‬‬
‫‪45.000‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪74.250‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎1280 x 800 ,‬‬
‫‪49.702‬‬
‫‪59.810‬‬
‫‪83.500‬‬
‫‪+/-‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎1280 x 1024 ,‬‬
‫‪63.981‬‬
‫‪60.020‬‬
‫‪108.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎1440 x 900 ,‬‬
‫‪55.935‬‬
‫‪59.887‬‬
‫‪106.500‬‬
‫‪+/-‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎(RB) 1600 x 900 ,‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪108.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎1680 x 1050 ,‬‬
‫‪65.290‬‬
‫‪59.954‬‬
‫‪146.250‬‬
‫‪+/-‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎1920 x 1080 ,‬‬
‫‪67.500‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪148.500‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪9‬‬
‫מפרט‬
‫תדירות אופקית‬
‫משך הזמן הנדרש לסריקת שורה יחידה מהצד השמאלי של המסך עד צדו הימני קרוי 'מחזור אופקי'‪.‬‬
‫המספר ההופכי של מחזור אופקי קרוי 'תדירות אופקית'‪ .‬התדירות האופקית נמדדת בקילוהרץ (‪.)kHz‬‬
‫‬
‫‪86‬‬
‫‪ 9‬מפרט‬
‫תדירות אנכית‬
‫חזרה על אותה תמונה עשרות פעמים בשנייה מאפשרת להציג תמונות טבעיות‪ .‬תדירות החזרה נקראת‬
‫"תדירות אנכית" או "קצב רענון" והיא מצוינת ביחידות ‪.Hz‬‬
‫נספח‬
SAMSUNG WORLD WIDE ‫צור קרש עם‬
‫ צור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של‬,Samsung ‫אם יש לך שאלות או הערות בנוגע למוצרים של‬
.SAMSUNG
NORTH AMERICA
http://www.samsung.com/us/
support
1-800-SAMSUNG (726-7864)
U.S.A
http://www.samsung.com/ca/
support (English)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
CANADA
http://www.samsung.com/ca_fr/
support (French)
LATIN AMERICA
http://www.samsung.com/ar/support
0800-555-SAMSUNG
(0800-555-7267)
ARGENTINE
http://www.samsung.com/cl/support
800-10-7260
BOLIVIA
http://www.samsung.com/br/support
0800-124-421
(Demais cidades e regiões)
BRAZIL
4004-0000
(Capitais e grandes centros)
http://www.samsung.com/cl/support
800-SAMSUNG (726-7864)
CHILE
http://www.samsung.com/co/
support
Bogotá 600 12 72
Gratis desde cualquier parte del
país 01 8000 112 112 ó desde su
celular #SAM(726)
COLOMBIA
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
0-800-507-7267
COSTA RICA
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
00-800-1-SAMSUNG (726-7864)
1-800-751-2676
DOMINICAN
REPUBLIC
1-800-10-7267
ECUADOR
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
1-800-SAMSUNG (72-6786)
800-6225
EL SALVADOR
800-0726-7864
1-800-299-0013
GUATEMALA
1-800-299-0033
‫נספח‬
87
‫נספח‬
LATIN AMERICA
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
800-2791-9267
800-2791-9111
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
HONDURAS
1-800-234-7267
JAMAICA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/mx/
support
01-800-SAMSUNG (726-7864)
MEXICO
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
001-800-5077267
NICARAGUA
800-7267
PANAMA
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
800-0101
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
009-800-542-0001
PARAGUAY
http://www.samsung.com/pe/
support
0800-777-08
PERU
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
1-800-682-3180
PUERTO RICO
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
1-800-SAMSUNG (726-7864) TRINIDAD & TOBAGO
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
000-405-437-33
URUGUAY
0-800-SAMSUNG (726-7864)
VENEZUELA
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
http://www.samsung.com/ve/
support
EUROPE
http://www.samsung.com/at/support
0800-SAMSUNG
(0800-7267864)
AUSTRIA
http://www.samsung.com/be/
support (Dutch)
02-201-24-18
BELGIUM
055 233 999
BOSNIA
http://www.samsung.com/be_fr/
support (French)
http://www.samsung.com/support
‫נספח‬
88
‫נספח‬
EUROPE
http://www.samsung.com/bg/
support
800 111 31,
Ȼɟɡɩɥɚɬɧɚɬɟɥɟɮɨɧɧɚɥɢɧɢɹ
BULGARIA
http://www.samsung.com/hr/support
072 726 786
CROATIA
http://www.samsung.com/bg/
support
8009 4000 only from landline,
toll free
CYPRUS
http://www.samsung.com/cz/
support
800-SAMSUNG (800-726786)
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
http://www.samsung.com/dk/
support
70 70 19 70
DENMARK
http://www.samsung.com/ie/support
0818 717100
EIRE
http://www.samsung.com/ee/
support
800-7267
ESTONIA
http://www.samsung.com/fi/support
030-6227 515
FINLAND
http://www.samsung.com/fr/support
01 48 63 00 00
FRANCE
http://www.samsung.com/de/
support
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt.
Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
GERMANY
http://www.samsung.com/gr/support
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
GREECE
http://www.samsung.com/hu/
support
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
HUNGARY
http://www.samsung.com/it/support
800-SAMSUNG (800.7267864)
ITALIA
http://www.samsung.com/lv/support
8000-7267
LATVIA
http://www.samsung.com/lt/support
8-800-77777
LITHUANIA
http://www.samsung.com/support
261 03 710
LUXEMBURG
http://www.samsung.com/support
020 405 888
MONTENEGRO
http://www.samsung.com/nl/support
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
NETHERLANDS
http://www.samsung.com/no/
support
815 56480
NORWAY
http://www.samsung.com/pl/support
801-172-678*
lub +48 22 607-93-33 *
* (koszt połączenia według taryfy
operatora)
POLAND
http://www.samsung.com/pt/support
808 20 7267
PORTUGAL
http://www.samsung.com/ro/support
08008 726 78 64 (08008
SAMSUNG ) Apel GRATUIT
ROMANIA
http://www.samsung.com/rs/support
011 321 6899
SERBIA
‫נספח‬
89
‫נספח‬
EUROPE
http://www.samsung.com/sk/
support
0800-SAMSUNG
(0800-726,786)
SLOVAKIA
http://www.samsung.com/si 080 697 267 (brezplačna številka)
SLOVENIA
090 726 786 (0,39 EUR/min)
klicni center vam je na voljo od
ponedeljka do petka od 9. do 18.
ure.
http://www.samsung.com/es/
support
0034902172678
SPAIN
http://www.samsung.com/se/
support
0771 726 7864
(0771-SAMSUNG)
SWEDEN
http://www.samsung.com/ch/
support (German)
0800 726 78 64
(0800-SAMSUNG)
SWITZERLAND
0330 SAMSUNG (7267864)
UK
http://www.samsung.com/ch_fr/
support (French)
http://www.samsung.com/uk/
support
CIS
http://www.samsung.com/support
0-800-05-555
ARMENIA
http://www.samsung.com/support
0-88-555-55-55
AZERBAIJAN
http://www.samsung.com/support
810-800-500-55-500
BELARUS
http://www.samsung.com/support
0-800-555-555
GEORGIA
http://www.samsung.com/support
8-10-800-500-55-500
KAZAKHSTAN
(GSM: 7799, VIP care 7700)
http://www.samsung.com/kz_ru/
support
00-800-500-55-500
KYRGYZSTAN
http://www.samsung.com/support
0-800-614-40
MOLDOVA
http://www.samsung.com/support
+7-495-363-17-00
MONGOLIA
http://www.samsung.com/ru/
support
8-800-555-55-55
(VIP care 8-800-555-55-88)
RUSSIA
http://www.samsung.com/support
8-10-800-500-55-500
TAJIKISTAN
http://www.samsung.com/ua/
support (Ukrainian)
0-800-502-000
UKRAINE
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
UZBEKISTAN
http://www.samsung.com/ua_ru/
support (Russian)
http://www.samsung.com/support
CHINA
http://www.samsung.com/cn/
support
400-810-5858
CHINA
‫נספח‬
90
‫נספח‬
CHINA
http://www.samsung.com/hk/
support (Chinese)
(852) 3698 4698
HONG KONG
0800 333
MACAU
http://www.samsung.com/au/
support
1300 362 603
AUSTRALIA
http://www.samsung.com/id/support
021-56997777
INDONESIA
http://www.samsung.com/hk_en/
support (English)
http://www.samsung.com/support
S.E.A
08001128888
http://www.samsung.com/my/
1800-88-9999
support 603-77137477 (Overseas contact)
MALAYSIA
http://www.samsung.com/support
+95-01-2399-888
MYANMAR
http://www.samsung.com/nz/
support
0800 726 786
NEW ZEALAND
http://www.samsung.com/ph/
support
1-800-10-7267864 [PLDT]
PHILIPPINES
1-800-8-7267864
[Globe landline and Mobile]
02-4222111 [Other landline]
http://www.samsung.com/sg/
support
1800-SAMSUNG (726-7864)
SINGAPORE
http://www.samsung.com/tw/support
0800-329999
TAIWAN
http://www.samsung.com/th/support
0-2689-3232,
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com/vn/
support
1800 588 889
VIETNAM
http://www.samsung.com/in/support
09612300300
BANGLADESH
http://www.samsung.com/in/support
1800 3000 8282 - Toll Free
INDIA
S.W.A
1800 266 8282 - Toll Free
http://www.samsung.com/support
94117540540
SRI LANKA
http://www.samsung.com/n_africa/
support
021 36 11 00
ALGERIA
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
8000-GSAM (8000-4726)
BAHRAIN
08000-7267864
EGYPT
MENA
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
http://www.samsung.com/eg/
support
16580
‫נספח‬
91
‫נספח‬
MENA
http://www.samsung.com/iran/
support
021-8255 [CE]
IRAN
http://www.samsung.com/Levant/
support (English)
0800-22273
JORDAN
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
183-CALL (183-2255)
KUWAIT
http://www.samsung.com/n_africa/
support
080 100 22 55
MOROCCO
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
OMAN
http://www.samsung.com/pk/
support
0800-Samsung (72678)
PAKISTAN
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
800-CALL (800-2255)
QATAR
8002474357
SAUDI ARABIA
http://www.samsung.com/Levant/
support (English)
18252273
SYRIA
http://www.samsung.com/n_africa/
support
80-1000-12
TUNISIA
http://www.samsung.com/tr/support
444 77 11
TURKEY
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
U.A.E
06 5777444
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
http://www.samsung.com/sa/
support
http://www.samsung.com/sa_en/
support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
AFRICA
http://www.samsung.com/support
8007260000
BOTSWANA
http://www.samsung.com/support
200
BURUNDI
http://www.samsung.com/africa_fr/
support
7095-0077
CAMEROON
http://www.samsung.com/africa_fr/
support
8000 0077
COTE D’lVOIRE
http://www.samsung.com/support
499999
DRC
http://www.samsung.com/africa_en/
support
0800-10077
GHANA
0302-200077
‫נספח‬
92
‫נספח‬
AFRICA
http://www.samsung.com/support
0800 545 545
KENYA
http://www.samsung.com/support
23052574020
MAURITIUS
http://www.samsung.com/support
847267864 / 827267864
MOZAMBIQUE
http://www.samsung.com/support
08 197 267 864
NAMIBIA
http://www.samsung.com/africa_en/
support
0800-726-7864
NIGERIA
http://www.samsung.com/support
262508869
REUNION
http://www.samsung.com/support
9999
RWANDA
http://www.samsung.com/africa_fr/
support
800-00-0077
SENEGAL
http://www.samsung.com/support
0860 SAMSUNG (726 7864)
SOUTH AFRICA
http://www.samsung.com/support
1969
SUDAN
http://www.samsung.com/support
0800 755 755 / 0685 889 900
TANZANIA
http://www.samsung.com/support
0800 300 300
UGANDA
http://www.samsung.com/support
0211 350370
ZAMBIA
‫נספח‬
93
‫נספח‬
‫האחריות לשירות בתשלום (עלות ללקוח)‬
‫במקרים הבאים אנו עשויים לחייב אותך בגין ביקור של טכנאי שירות (לבקשתך) על אף האחריות‪.‬‬
‫אין פגם במוצר‬
‫ניקוי המוצר‪ ,‬התאמה‪ ,‬הסברים‪ ,‬התקנה מחדש וכו'‪.‬‬
‫‬
‫•טכנאי השירות רק מסביר כיצד להשתמש במוצר או מתאים את האפשרויות מבלי לפרק את המוצר‪.‬‬
‫‬
‫•פגם או ליקוי הם תוצאה של גורמים סביבתיים חיצוניים‪( .‬אינטרנט‪ ,‬אנטנה‪ ,‬אותות אלחוטיים וכו'‪).‬‬
‫‬
‫•המוצר הותקן מחדש או שחוברו אליו התקנים נוספים לאחר התקנה ראשונה של המוצר כפי שנרכש‪.‬‬
‫‬
‫•המוצר הותקן מחדש בנקודה אחרת או הועבר לבית אחר‪.‬‬
‫‬
‫•הלקוח מבקש הנחיות שימוש בגלל מוצר של חברה אחרת‪.‬‬
‫‬
‫•הלקוח מבקש הנחיות שימוש ברשת או בתוכנית של חברה אחרת‪.‬‬
‫‬
‫•הלקוח מבקש התקנה והגדרה של תוכנה עבור המוצר‪.‬‬
‫‬
‫•טכנאי השירות מסיר אבק או עצמים זרים מתוך המוצר‪.‬‬
‫‬
‫•הלקוח מבקש התקנה נוספת‪ ,‬לאחר שרכש מוצר באמצעות קניות מהבית או דרך האינטרנט‪.‬‬
‫הנזק למוצר נגרם באשמת הלקוח‬
‫הנזק למוצר נגרם מטיפול לא נכון או תיקון שגוי על ידי הלקוח‪.‬‬
‫הנזק נגרם למוצר מ‪-‬‬
‫‬
‫•חבטה חיצונית או השמטת המוצר‪.‬‬
‫‬
‫•שימוש באביזרים או מוצרים לרכישה בנפרד שלא אושרו על ידי ‪.Samsung‬‬
‫‬
‫•בוצע תיקון שלא על ידי מהנדס של חברת השירות המורשית של ‪.Samsung Electronics Co., Ltd‬‬
‫‬
‫•שינוי העיצוב או תיקון של המוצר על ידי הלקוח‪.‬‬
‫‬
‫•שימוש במתח לא נכון או בחיבורי חשמל לא מורשים להפעלת המוצר‪.‬‬
‫‬
‫•אי קיום האזהרות המפורטות במדריך למשתמש‪.‬‬
‫אחר‬
‫‬
‫•תקלה במוצר כתוצאה מאסון טבע‪( .‬ברק‪ ,‬דליקה‪ ,‬רעש אדמה‪ ,‬נזקי שיטפון וכו')‬
‫‬
‫•בלאי של רכיבים מתכלים‪( .‬סוללה‪ ,‬טונר‪ ,‬נורות פלורסנט‪ ,‬ראש‪ ,‬ויברטור‪ ,‬נורה‪ ,‬מסנן‪ ,‬סרט וכו')‬
‫ייתכן שיחול תשלום במקרה של לקוח שביקש שירות על אף שאין פגם במוצר‪ .‬לכן מומלץ לקרוא תחילה את‬
‫המדריך‪.‬‬
‫‪94‬‬
‫נספח‬
‫נספח‬
‫מינוח‬
‫התצוגה במסך (‪)OSD‬‬
‫התצוגה במסך (‪ )OSD‬מאפשרת להתאים אישית את ההגדרות במסך כדי למטב את איכות התמונה כנדרש‪ .‬תוכל לשנות‬
‫את בהירות המסך‪ ,‬הגוון‪ ,‬הגודל והגדרות רבות אחרות באמצעות התפריטים המוצגים במסך‪.‬‬
‫גאמה‬
‫תפריט ‪ Gamma‬מכוונן את גווני האפור שמייצגים את גווני הביניים במסך‪ .‬כוונון הבהירות משפיע על המסך כולו‪ ,‬אך‬
‫כוונון ערך הגאמה משפיע על בהירות הביניים בלבד‪.‬‬
‫גווני אפור‬
‫המילה 'גוונים' מתייחסת לרמות של עוצמת הצבע‪ ,‬שמציגות את השוני כאשר הצבע משתנה מאזורים כהים יותר לאזורים‬
‫בהירים יותר במסך‪ .‬השינויים בבהירות המסך מיוצגים על‪-‬ידי השוני בשחור ובלבן‪ ,‬וגווני האפור מתייחסים לאזור הביניים‬
‫בין שחור ללבן‪ .‬שינוי גווני האפור על‪-‬ידי כוונון הגאמה ישנה את בהירות הביניים של המסך‪.‬‬
‫קצב סריקה‬
‫קצב הסריקה‪ ,‬או קצב הרענון‪ ,‬מתייחס לתדירות של רענון המסך‪ .‬נתוני המסך משודרים כאשר מתבצע רענון של המסך‬
‫להצגת תמונה‪ ,‬על אף שהרענון אינו גלוי לעין בלתי מזוינת‪ .‬מספר הפעולות של רענון המסך נקרא קצב הסריקה‪ ,‬והוא‬
‫נמדד ב‪ .Hz-‬קצב סריקה של ‪ 60 Hz‬פירושו שהמסך מתרענן ‪ 60‬פעמים בשנייה‪ .‬קצב סריקת המסך תלוי בביצועים של‬
‫הכרטיסים הגרפיים במחשב ובצג‪.‬‬
‫תדירות אופקית‬
‫תווים או תמונות המוצגים במסך הצג כוללים מספר רב של נקודות (פיקסלים)‪ .‬הפיקסלים משודרים בקווים אופקיים‪ ,‬שמע‬
‫סתדרים בכיוון אנכי ליצירת תמונה‪ .‬התדירות האופקית נמדדת ב‪ kHz-‬ומייצגת את מספר הפעמים שהקווים האופקיים‬
‫משודרים ומוצגים על מסך הצג בשנייה‪ .‬תדירות אופקית של ‪ 85‬פירושה שהקווים האופקיים שמרכיבים תמונה משודרים‬
‫‪ 85000‬פעמים בשנייה‪ .‬התדירות האופקית מצוינת כ‪.85 kHz-‬‬
‫תדירות אנכית‬
‫תמונה אחת מורכבת ממספר רב של קווים אופקיים‪ .‬התדירות האנכית נמדדת ב‪ Hz-‬ומייצגת את מספר התמונות שניתן‬
‫ליצור בשנייה על‪-‬ידי קווים אופקיים אלה‪ .‬תדירות אנכית של ‪ 60‬פירושה שתמונה משודרת ‪ 60‬פעמים בשנייה‪ .‬התדירות‬
‫האנכית נקראת גם "קצב רענון" והיא משפיעה על הבהוב המסך‪.‬‬
‫‪95‬‬
‫נספח‬
‫נספח‬
‫רזולוציה‬
‫רזולוציה היא ערך המבטא את מספר הפיקסלים האופקיים ומספר הפיקסלים האנכיים היוצרים מסך‪ .‬ערך זה מייצגת את‬
‫רמת הפירוט בתצוגה‪.‬‬
‫רזולוציה גבוהה יותר מציגה כמות רבה יותר של מידע במסך והיא מתאימה לביצוע מספר משימות בו‪-‬זמנית‪.‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬רזולוציה של ‪ ‎1920 x 1080‬פירושה ‪ 1920‬פיקסלים לרוחב (רזולוציה אופקית) ו‪ 1080 -‬קווים אנכיים‬
‫(רזולוציה אנכית)‪.‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬רזולוציה של ‪ ‎1920 x 1200‬פירושה ‪ 1920‬פיקסלים לרוחב (רזולוציה אופקית) ו‪ 1200 -‬קווים אנכיים‬
‫(רזולוציה אנכית)‪.‬‬
‫הכנס‪-‬הפעל‬
‫התכונה 'הכנס‪-‬הפעל' מאפשרת חילופי מידע אוטומטיים בין צג למחשב כדי ליצור סביבת תצוגה מיטבית‪.‬‬
‫הצג נעזר בתקן הבינלאומי ‪ VESA DDC‬כדי להפעיל את התכונה 'הכנס‪-‬הפעל'‪.‬‬
‫‪96‬‬
‫נספח‬
Download PDF