Samsung | S24E650PL | Samsung S24E650PL מדריך למשתמש

‫מדריך למשתמש‬
‫‪S22E450F‬‬
‫‪S22E650D‬‬
‫‪S23E650D‬‬
‫‪S23E650K‬‬
‫‪S24E450F‬‬
‫‪S24E650PL‬‬
‫‪S24E650XL‬‬
‫‪S24E650DW‬‬
‫‪S24E650MW‬‬
‫‪S24E650XW‬‬
‫‪S27E650D‬‬
‫‪S27E650X‬‬
‫הצבע והמראה עשויים להשתנות בהתאם למוצר‪ ,‬והמפרטים כפופים‬
‫לשינוי ללא הודעה מוקדמת לצורך שיפור הביצועים‪.‬‬
‫‪BN46-00480A-10‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫הכנות‬
‫‪7‬‬
‫‬
‫זכויות יוצרים‬
‫‪8‬‬
‫ניקוי‬
‫‪9‬‬
‫אבטחת שטח ההתקנה‬
‫‪9‬‬
‫‬
‫אמצעי זהירות לאחסון‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫אמצעי זהירות‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫התנוחה הנכונה לשימוש במוצר‬
‫‪1‬‬
‫‪9‬‬
‫בדיקת הרכיבים‬
‫‪1‬‬
‫‪9‬‬
‫בדיקת הרכיבים‬
‫‪21‬‬
‫חלקים‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪S24E450F / S‬‏)‬
‫לחצנים חזיתיים (‪ 22E450F‬‏‬
‫‪/S‬‬
‫‪ 24E650XL / S‬‏‬
‫‪23‬לחצנים חזיתיים (‪ 24E650PL‬‏‬
‫‪ 24E650XW‬‏‬
‫‪S27E650X / S‬‏)‬
‫‪/S‬‬
‫‪ 23E650D / S‬‏‬
‫‪25‬לחצנים חזיתיים (‪ 22E650D‬‏‬
‫‪ 24E650DW‬‏‬
‫‪S27E650D / S‬‏)‬
‫‪2‬‬
‫‪7‬‬
‫‪S24E650MW / S‬‏)‬
‫לחצנים חזיתיים (‪ 23E650K‬‏‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫הצד השני (‪S23E650K‬‏)‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫הצד השני (‪S24E650MW‬‏)‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪S24E450F / S‬‏)‬
‫הצד השני (‪ 22E450F‬‏‬
‫‪/S‬‬
‫‪ 23E650D / S‬‏‬
‫‪32‬הצד השני (‪ 22E650D‬‏‬
‫‪ 24E650DW‬‏‬
‫‪S27E650D / S‬‏)‬
‫‪/S‬‬
‫‪ 24E650XW / S‬‏‬
‫‪33‬הצד השני (‪ 24E650XL‬‏‬
‫‪S27E650X‬‏)‬
‫‪2‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫הצד השני (‪S24E650PL‬‏)‬
‫‪35‬‬
‫מבט מצד ימין‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫התקנה‬
‫‪36‬‬
‫חיבור המעמד‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫כוונון ההטיה והגובה של המוצר‬
‫‪3‬‬
‫‪8‬‬
‫סיבוב הצג‬
‫‪3‬‬
‫‪9‬‬
‫התקנת ערכת תושבת קיר או מעמד שולחני‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫מנעול למניעת גניבה‬
‫תוכן העניינים‬
‫לפני החיבור‬
4
2
‫נקודות לבדיקה לפני החיבור‬
42
‫חיבור מחשב ושימוש בו‬
43
‫חיבור למחשב‬
4
3
‫חיבור לחשמל‬
4
7
‫התקנת מנהל התקן‬
5
1
‫הגדרת הרזולוציה המיטבית‬
52
Brightness
53
Brightness ‫הגדרת האפשרות‬
5
3
Contrast
54
Contrast ‫הגדרת האפשרות‬
5
4
Sharpness
55
Sharpness ‫הגדרת האפשרות‬
5
5
Eye Saver Mode
56
Eye Saver Mode ‫הגדרת האפשרות‬
5
6
Game Mode
57
Game Mode ‫הגדרת האפשרות‬
5
7
SAMSUNG MAGIC Bright
58
SAMSUNG MAGIC Bright ‫הגדרת האפשרות‬
5
8
‫חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫הגדרת המסך‬
/S
‫ ‏‬22E450F( S
‫ ‏‬AMSUNG MAGIC Angle60
)‫‏‬S24E450F
SAMSUNG MAGIC Angle ‫הגדרת האפשרות‬
6
0
SAMSUNG MAGIC Upscale
61
SAMSUNG MAGIC Upscale ‫הגדרת האפשרות‬
61
Image Size ‫שינוי‬
6
2
HDMI Black Level ‫קביעת ההגדרות של האפשרות‬
64
Response Time ‫הגדרת האפשרות‬
6
5
Image Size62
/S
‫ ‏‬22E450F( H
‫ ‏‬DMI Black Level64
‫ ‏‬23E650K / S
‫ ‏‬24E450F
)‫‏‬S24E650PL / S
/S
‫ ‏‬22E450F ‫‏ (למעט‬Response Time65
)‫‏‬S24E450F
V-Position-‫ ו‬H-Position
66
V-Position-‫ ו‬H-Position ‫הגדרת האפשרויות‬
6
6
Coarse
67
Coarse ‫כוונון האפשרות‬
6
7
Fine
68
Fine ‫כוונון האפשרות‬
6
8
‫תוכן העניינים‬
3
‫תוכן העניינים‬
‫הגדרת הגוון‬
‫שינוי גודל או שינוי מיקום של‬
‫המסך‬
‫‪68‬‬
‫‪Red‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫הגדרת האפשרות ‪Red‬‬
‫‪69‬‬
‫‪Green‬‬
‫‪6‬‬
‫‪9‬‬
‫הגדרת האפשרות ‪Green‬‬
‫‪70‬‬
‫‪Blue‬‬
‫‪7‬‬
‫‪0‬‬
‫הגדרת האפשרות ‪Blue‬‬
‫‪71‬‬
‫‪Color Tone‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫קביעת ההגדרות של האפשרות ‪Color Tone‬‬
‫‪72‬‬
‫‪Gamma‬‬
‫‪7‬‬
‫‪2‬‬
‫הגדרת האפשרות ‪Gamma‬‬
‫‪73‬‬
‫‪Language‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫שינוי האפשרות ‪Language‬‬
‫‪74‬‬
‫‪ Menu H-Position‬ו‪Menu V-Position-‬‬
‫‪74‬הגדרת האפשרויות ‪ Menu H-Position‬ו‪Menu-‬‬
‫‪V-Position‬‬
‫‪4‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫‪75‬‬
‫‪Display Time‬‬
‫‪7‬‬
‫‪5‬‬
‫הגדרת האפשרות ‪Display Time‬‬
‫‪76‬‬
‫‪Transparency‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫שינוי האפשרות ‪Transparency‬‬
‫תוכן העניינים‬
Reset All
77
)Reset All( ‫אתחול ההגדרות‬
77
Smart Eco Saving
78
Smart Eco Saving ‫הגדרת האפשרות‬
7
8
‫הגדרה ואיפוס‬
Off Timer Plus79
Off Timer ‫הגדרת האפשרות‬
7
9
Eco Timer ‫הגדרת האפשרות‬
8
1
PC/AV Mode83
PC/AV Mode ‫הגדרת האפשרות‬
8
3
Key Repeat Time
85
Key Repeat Time ‫הגדרת האפשרות‬
8
5
Source Detection86
Source Detection ‫הגדרת האפשרות‬
8
6
INFORMATION
87
INFORMATION ‫הצגת מידע בתפריט‬
8
7
Contrast, Brightness ‫קביעת תצורה של‬88
INFORMATION ‫תפריט‬
‫ואחרים‬
‫ מהמסך הראשוני‬Sharpness-‫ו‬
‫ במסך הראשוני‬Volume ‫הגדרת האפשרות‬89
‫תוכן העניינים‬
5
‫תוכן העניינים‬
‫התקנת התוכנה‬
‫המדריך לפתרון בעיות‬
‫מפרט‬
‫‪90‬‬
‫‪MultiScreen‬‬
‫‪9‬‬
‫‪0‬‬
‫התקנת התוכנה‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫הסרת התוכנה‬
‫‪92‬דרישות שעליך לקיים לפני הפנייה אל מוקד‬
‫שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫‪9‬‬
‫‪2‬‬
‫בדיקת המוצר‬
‫‪92‬‬
‫בדיקת רזולוציה ותדירות רענון‬
‫‪9‬‬
‫‪2‬‬
‫בדוק את האפשרויות הבאות‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪5‬‬
‫שאלות ותשובות‬
‫‪)S22E650D / S‬‬
‫‪97‬כללי (‪ 22E450F‬‏‬
‫‪98‬כללי (‪ 23E650D‬‏‬
‫‪)S23E650K / S‬‬
‫‪99‬‬
‫כללי (‪S24E450F‬‏)‬
‫‪100‬‬
‫כללי (‪ 24E650PL‬‏‬
‫‪S24E650XL / S‬‏)‬
‫‪101‬כללי (‪ 24E650DW‬‏‬
‫‪/ S24E650MW / S‬‬
‫‏‪S24E650XW‬‏)‬
‫‪)S27E650X / S‬‬
‫‪102‬כללי (‪ 27E650D‬‏‬
‫‪103‬חיסכון בחשמל‬
‫נספח‬
‫‪6‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫‪1‬‬
‫‪ 05‬‬
‫הטבלה 'מצב אותות רגיל'‬
‫‪1‬‬
‫‪ 08‬‬
‫האחריות לשירות בתשלום (עלות ללקוח)‬
‫‪1‬‬
‫‪ 09‬‬
‫האחריות לשירות בתשלום (עלות ללקוח)‬
‫‪1‬‬
‫‪ 10‬‬
‫האחריות לשירות בתשלום (עלות ללקוח)‬
‫‪111‬‬
‫מינוח‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫זכויות יוצרים‬
‫במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪‎© 2015 Samsung Electronics‬‬
‫‪ Samsung Electronics‬היא המחזיקה בזכויות היוצרים על מדריך זה‪.‬‬
‫אין להשתמש במדריך זה או לשכפל אותו‪ ,‬אם באופן מלא ואם באופן חלקי‪ ,‬בלא הרשאה מאת ‪.Samsung Electronics‬‬
‫‪,Microsoft‬‏‪ Windows‬ו‪ Windows NT-‬הם סימני מסחר רשומים של ‪.Microsoft Corporation‬‬
‫‪,VESA‬‏‪ DPM‬ו‪ DDC-‬הם סימני מסחר רשומים של ‪.Video Electronics Standards Association‬‬
‫הסמלים שמופיעים במדריך זה‬
‫התמונות הבאות הן לדוגמה בלבד‪ .‬מצבי אמת עשויים להיות שונים ממה שנראה‬
‫בתמונות‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫ניקוי‬
‫נהג בזהירות בעת הניקוי שכן הלוח והחלקים החיצוניים של מסכי ‪ LCD‬מתקדמים רגישים לשריטות‪.‬‬
‫בעת הניקוי‪ ,‬בצע את הפעולות הבאות‪.‬‬
‫‪1 .1‬כבה את הצג ואת המחשב‪.‬‬
‫‪2 .2‬נתק את כבל החשמל מהצג‪.‬‬
‫אחוז בתקע של כבל החשמל ואל תיגע בכבל בידיים רטובות‪ .‬נגיעה בידיים רטובות‬
‫עלולה לגרום להתחשמלות‪.‬‬
‫‪3 .3‬נגב את מסך הצג באמצעות מטלית נקייה‪ ,‬יבשה ורכה‪.‬‬
‫‬
‫•אין להשתמש בחומר ניקוי שמכיל אלכוהול‪ ,‬חומרים ממסים או‬
‫חומרים פעילי שטח לניקוי הצג‪.‬‬
‫!‬
‫‬
‫•אין לרסס מים או חומרי ניקוי ישירות על המוצר‪.‬‬
‫‪4 .4‬טבול מטלית רכה ויבשה במים וסחט אותה היטב על מנת לנקות את החלקים החיצונע‬
‫יים של הצג‪.‬‬
‫‪5 .5‬בסיום ניקוי המוצר‪ ,‬חבר את כבל החשמל למוצר‪.‬‬
‫‪6 .6‬הפעל את הצג ואת המחשב‪.‬‬
‫!‬
‫‪8‬‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫אבטחת שטח ההתקנה‬
‫‬
‫•הקפד להשאיר שטח פנוי סביב המוצר לצורך אוורור‪ .‬עלייה בטמפרטורה הפנימית עלולה לגרום לדליקה ולנזק למוצר‪.‬‬
‫הקפד להשאיר מספיק מקום‪ ,‬כמוצג להלן ואף יותר‪ ,‬בעת התקנת המוצר‪.‬‬
‫ייתכנו שינויים במראה החיצוני‪ ,‬בהתאם למוצר‪.‬‬
‫‪10 cm‬‬
‫‪10 cm‬‬
‫‪10 cm‬‬
‫‪10 cm‬‬
‫‪10 cm‬‬
‫אמצעי זהירות לאחסון‬
‫בדגמים מבריקים מאוד עלולים להתפתח כתמים לבנים על פני השטח‪ ,‬אם נעשה שימוש במלחלח על‪-‬קולי בסמוך‪.‬‬
‫אם החלק הפנימי של הצג זקוק לניקוי‪ ,‬הקפד לפנות למוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫(ייתכן שתחויב בדמי שירות‪).‬‬
‫‪9‬‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫אמצעי זהירות‬
‫זהירות‬
‫סכנת התחשמלות‪ ,‬לא לפתוח‬
‫זהירות‪ :‬כדי לצמצם את סכנת ההתחשמלות‪ ,‬אין להסיר את הכיסוי (או הכיסוי האחורי)‪ .‬המוצר לא מכיל‬
‫חלקים הניתנים לתיקון על‪-‬ידי המשתמש‪ .‬יש למסור את המוצר לטכנאי מוסמך לביצוע תיקונים‪.‬‬
‫סמל זה מציין שקיים מתח גבוה בתוך המוצר‪ .‬אין לבוא במגע כלשהו עם החלקים הפניע‬
‫מיים של מוצר זה‪.‬‬
‫סמל זה מציין שלמוצר נלווה תיעוד חשוב בנושא תפעול המוצר ותחזוקתו‪.‬‬
‫סמלים‬
‫אזהרה‬
‫אי קיום ההוראות עלול לסכן אותך בפציעה קטלנית‪.‬‬
‫זהירות‬
‫אי קיום ההוראות עלול לגרום נזקי גוף או רכוש‪.‬‬
‫פעילויות המסומנות בסמל זה אסורות‪.‬‬
‫הוראות המסומנות בסמל זה הן חובה‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫חשמל ובטיחות‬
‫התמונות הבאות הן לדוגמה בלבד‪ .‬מצבי אמת עשויים להיות שונים ממה שנראה בתמונות‪.‬‬
‫אזהרה‬
‫אין להשתמש בכבל חשמל פגום‪ ,‬בתקע פגום או בשקע חשמל רופף‪.‬‬
‫‬
‫•אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫אין לחבר מוצרים רבים לאותו שקע חשמל‪.‬‬
‫‬
‫•אחרת‪ ,‬התחממות יתר של שקע החשמל עלולה לגרום לדליקה‪.‬‬
‫אין לגעת בתקע בידיים רטובות‪.‬‬
‫‬
‫•נגיעה בידיים רטובות עלולה לגרום להתחשמלות‪.‬‬
‫הקפד להכניס את התקע לשקע עד הסוף‪.‬‬
‫‬
‫•חיבור לא יציב בין תקע לשקע עלול לגרום לדליקה‪.‬‬
‫!‬
‫הקפד לחבר את תקע החשמל לשקע חשמל מוארק‪( .‬התקנים מבודדים מסוג ‪ 1‬בלבד)‪.‬‬
‫‬
‫•אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או פציעה‪.‬‬
‫!‬
‫אין לקפל או למשוך בכוח את כבל החשמל‪ .‬אין להכביד על כבל החשמל עם חפץ כבד‪.‬‬
‫‬
‫•כבל חשמל פגום עלול לגרום להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫אין להניח את כבל החשמל או את המוצר סמוך למקורות חום‪.‬‬
‫‬
‫•אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫סלק חומרים זרים כמו אבק מהפינים של התקע ושקע החשמל באמצעות מטלית יבשה‪.‬‬
‫‬
‫!‬
‫‪11‬‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫•אחרת‪ ,‬עלולה לפרוץ דליקה‪.‬‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫זהירות‬
‫אין לנתק את כבל החשמל כאשר המוצר נמצא בשימוש‪.‬‬
‫‬
‫•המוצר עלול להינזק ממכת חשמל‪.‬‬
‫אין להשתמש בכבל החשמל עבור מוצרים שונים מהמוצרים המורשים שסופקו על‪-‬ידי‬
‫‪.Samsung‬‬
‫!‬
‫‬
‫•אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫הקפד על שטח פנוי סביב השקע שכבל החשמל מחובר אליו‪.‬‬
‫‬
‫!‬
‫•אם יש בעיה כלשהי במוצר‪ ,‬הוצא את כבל החשמל מהשקע כדי להפסיק לחלוטין את‬
‫אספקת החשמל למוצר‪.‬‬
‫לא ניתן להפסיק לחלוטין את אספקת החשמל למוצר באמצעות לחצן ההפעלה‪.‬‬
‫כדי לנתק את כבל החשמל מהשקע‪ ,‬אחוז בתקע ואל תמשוך בכבל‪.‬‬
‫‬
‫•אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫!‬
‫התקנה ובטיחות‬
‫אזהרה‬
‫אין להניח על המוצר נרות‪ ,‬מכלים עם חומר דוחה חרקים או סיגריות‪ .‬אין להתקין את‬
‫המוצר סמוך למקורות חום‪.‬‬
‫‬
‫•אחרת‪ ,‬עלולה לפרוץ דליקה‪.‬‬
‫הימנע מהתקנת המוצר בשטח צר עם תנאי אוורור לקויים‪ ,‬לדוגמה‪ ,‬בתוך כוננית ספרים או‬
‫ארון קיר‪.‬‬
‫‬
‫•אחרת‪ ,‬עלולה לפרוץ דליקה עקב טמפרטורה פנימית גבוהה מדי‪.‬‬
‫שמור על אריזת הניילון של המוצר במקום שאינו נגיש לילדים‪.‬‬
‫‬
‫!‬
‫‪12‬‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫•אריזות פלסטיק עלולות לגרום לחנק‪.‬‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫התקן את המוצר על משטח ישר ויציב בלבד (לא על משטח רופף או נטוי)‪.‬‬
‫‬
‫•המוצר עלול ליפול ולהישבר או לגרום לפציעה‪.‬‬
‫‬
‫•שימוש במוצר באזור עם רטט מוגזם עלול להסב נזק למוצר או לגרום לדליקה‪.‬‬
‫אין להתקין את המוצר בכלי רכב או לחשוף אותו לאבק‪ ,‬לחות (טיפות מים וכו')‪ ,‬שמן או‬
‫עשן‪.‬‬
‫!‬
‫‬
‫•אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫אין לחשוף את המוצר לאור שמש ישיר‪ ,‬חום ישיר או לעצמים חמים כמו למשל תנור‪.‬‬
‫‬
‫•אחרת‪ ,‬הדבר עלול לקצר את החיים השימושיים של המוצר ואף לגרום לדליקה‪.‬‬
‫‬
‫•אין להתקין את המוצר בהישג ידם של ילדים קטנים‪.‬‬
‫‬
‫•נפילת המוצר עלולה לגרום פציעה לילדים‪.‬‬
‫שמני מאכל )כמו למשל שמן סויה( עלולים להסב נזק או לעקם את המוצר‪ .‬הרחק את‬
‫המוצר מזיהום שמן‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬אל תתקין את המוצר ואל תשתמש בו במטבח או בסמוך לתנור במטבח‪.‬‬
‫זהירות‬
‫היזהר שלא להפיל את המוצר בעת העברתו ממקום למקום‪.‬‬
‫‬
‫•הדבר עלול לגרום לתקלה במוצר או לפציעה‪.‬‬
‫!‬
‫אין להניח את המוצר על חלקו הקדמי‪.‬‬
‫‬
‫•דבר זה עלול להסב נזק למסך‪.‬‬
‫בעת התקנת המוצר על ארונית או מדף‪ ,‬ודא שהקצה הקדמי התחתון של המוצר אינו בולט‬
‫מהמשטח‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫‬
‫•המוצר עלול ליפול ולהישבר או לגרום לפציעה‪.‬‬
‫‬
‫•התקן את המוצר רק על ארוניות או מדפים בגודל המתאים‪.‬‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫הנח את המוצר בזהירות‪.‬‬
‫‬
‫•המוצר עלול ליפול ולהישבר או לגרום לפציעה‪.‬‬
‫!‬
‫התקנת המוצר במקום חריג (למשל‪ ,‬תוך חשיפה לאבק רב‪ ,‬חומרים כימיים‪ ,‬טמפרטורות‬
‫קיצוניות או לחות קיצונית) או במקום שבו המוצר יפעל ברציפות פרק זמן ממושך עלולה‬
‫להשפיע לרעה על ביצועיו‪.‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫!‬
‫‬
‫•אם ברצונך להתקין את המוצר במקום שכזה‪ ,‬הקפד להתייעץ עם מוקד שירות הלקוע‬
‫חות של ‪ Samsung‬לפני ההתקנה‪.‬‬
‫תפעול ובטיחות‬
‫אזהרה‬
‫המוצר כולל רכיבים בעלי מתח גבוה‪ .‬אין לנסות לפרק‪ ,‬לתקן או לשנות את המוצר באופן‬
‫עצמאי‪.‬‬
‫‬
‫•אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫‬
‫•לתיקון המוצר‪ ,‬פנה אל מוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫כדי להעביר את המוצר‪ ,‬תחילה נתק ממנו את כל הכבלים‪ ,‬כולל כבל החשמל‪.‬‬
‫‬
‫•אחרת‪ ,‬הדבר עלול לגרום נזק לכבל החשמל וכתוצאה מכך לדליקה או להתחשמלות‪.‬‬
‫!‬
‫אם המוצר מפיק רעש מוזר‪ ,‬ריח שרוף או עשן‪ ,‬נתק מיד את כבל החשמל ופנה למוקד‬
‫שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫!‬
‫‬
‫•אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫אין לאפשר לילדים להיתלות מהמוצר או לטפס עליו‪.‬‬
‫‬
‫•המוצר עלול ליפול וילדך עלול להיפצע או להיפגע באופן חמור‪.‬‬
‫אם המוצר נפל או שנגרם נזק לחלק החיצוני שלו‪ ,‬נתק את המוצר מהחשמל‪ ,‬הוצא את‬
‫כבל החשמל ופנה למוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫‬
‫•אחרת‪ ,‬קיימת סכנת התחשמלות או דליקה‪.‬‬
‫אין להניח חפץ כבד‪ ,‬צעצוע או ממתקים על החלק העליון של המוצר‪.‬‬
‫‬
‫‪14‬‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫•המוצר או העצמים הכבדים עלולים ליפול ולגרום לנזק חמור אם ילד יושיט את ידו כדי‬
‫לקחת את הצעצועים או הממתקים‪.‬‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫במקרה של סופת רעמים או מכת ברק‪ ,‬כבה את החשמל ונתק את כבל החשמל‪.‬‬
‫‬
‫•אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫!‬
‫הימנע מהפלת חפצים על המוצר ושמור עליו מחבטות‪.‬‬
‫‬
‫•אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫!‬
‫אין להזיז את המוצר על ידי משיכה בכבל החשמל או בכל כבל אחר‪.‬‬
‫‬
‫•אחרת‪ ,‬הדבר עלול לגרום נזק לכבל ולתקלה במוצר‪ ,‬וכתוצאה מכך לדליקה או להתע‬
‫חשמלות‪.‬‬
‫במקרה של דליפת גז‪ ,‬אל תיגע במוצר או בתקע‪ .‬בנוסף‪ ,‬אוורר את האזור מיד‪.‬‬
‫‬
‫‪GAS‬‬
‫•ניצוצות עלולים לגרום לפיצוץ או לדליקה‪.‬‬
‫!‬
‫אין להרים או להזיז את המוצר על ידי משיכה בכבל החשמל או בכל כבל אחר‪.‬‬
‫‬
‫•אחרת‪ ,‬הדבר עלול לגרום נזק לכבל ולתקלה במוצר‪ ,‬וכתוצאה מכך לדליקה או להתע‬
‫חשמלות‪.‬‬
‫אל תחזיק תרסיס דליק או חומרים דליקים אחרים סמוך למוצר‪.‬‬
‫‬
‫•אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום לפיצוץ או דליקה‪.‬‬
‫!‬
‫ודא שפתחי האוורור לא נחסמו על ידי מפות או וילונות‪.‬‬
‫‬
‫‪100‬‬
‫•אחרת‪ ,‬עלולה לפרוץ דליקה עקב טמפרטורה פנימית גבוהה מדי‪.‬‬
‫אין להחדיר לתוך פתחי האוורור או השקעים השונים של המוצר חפץ מתכתי (כמו מקלות‬
‫אכילה‪ ,‬מטבעות‪ ,‬סיכות ראש וכו') או חפץ דליק (כמו נייר‪ ,‬גפרורים וכו')‪.‬‬
‫‬
‫•אם מים או חומר זר כלשהו יחדרו למוצר‪ ,‬הקפד לכבות את המוצר ולנתק את כבל‬
‫החשמל‪ ,‬ופנה למוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫‬
‫•אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום לכשל במוצר‪ ,‬להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫אין להניח על המוצר מכלים עם נוזלים (כמו אגרטלים‪ ,‬עציצים‪ ,‬בקבוקים וכו') או חפצים‬
‫מתכתיים‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫‬
‫•אם מים או חומר זר כלשהו יחדרו למוצר‪ ,‬הקפד לכבות את המוצר ולנתק את כבל‬
‫החשמל‪ ,‬ופנה למוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫‬
‫•אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום לכשל במוצר‪ ,‬להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫זהירות‬
‫השארת תמונה קפואה במסך לפרק זמן ממושך עלולה לגרום לצריבת מסך או לפיקסלים‬
‫פגומים‪.‬‬
‫!‬
‫‬
‫•אם אין בכוונתך להשתמש במוצר לפרק זמן ממושך‪ ,‬הפעל מצב חיסכון בחשמל או‬
‫שומר מסך עם תמונה נעה‪.‬‬
‫אם בכוונתך ל השבית את המוצר לפרק זמן ממושך (למשל‪ ,‬לצורך חופשה)‪ ,‬נתק את כבל‬
‫החשמל‪.‬‬
‫_‪-‬‬‫!‬
‫‬
‫•אחרת‪ ,‬הצטברות אבק‪ ,‬התחממות יתר‪ ,‬קצר חשמלי או דליפת חשמל עלולים לגרום‬
‫לדליקה‪.‬‬
‫השתמש במוצר בהתאם לרזולוציה ולתדירות המומלצות‪.‬‬
‫‬
‫•אחרת‪ ,‬עלול להיגרם נזק לראייה‪.‬‬
‫!‬
‫אין להניח יחד מתאמי מתח זרם ישר‪.‬‬
‫‬
‫•אחרת‪ ,‬עלולה לפרוץ דליקה‪.‬‬
‫הסר את עטיפת הניילון ממתאם המתח של הזרם הישר לפני השימוש‪.‬‬
‫‬
‫•אחרת‪ ,‬עלולה לפרוץ דליקה‪.‬‬
‫אין לאפשר חדירת מים להתקן מתח הזרם הישר או להרטיב את ההתקן‪.‬‬
‫‬
‫•אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫‬
‫•יש להימנע משימוש במוצר בחוץ‪ ,‬כדי לא לחשוף אותו לגשם או לשלג‪.‬‬
‫‬
‫•הקפד שלא להרטיב את מתאם מתח הזרם הישר בזמן שטיפת הרצפה‪.‬‬
‫אין להניח את מתאם מתח הזרם הישר בקרבת מכשיר חימום כלשהו‪.‬‬
‫‬
‫•אחרת‪ ,‬עלולה לפרוץ דליקה‪.‬‬
‫יש להקפיד שמתאם מתח הזרם הישר ימוקם באזור מאוורר היטב‪.‬‬
‫!‬
‫אם תמקם את מתאם המתח ‪ AC/DC‬כך שהוא תלוי כשכניסת הכבל פונה כלפי מעלה‪,‬‬
‫מים וחומרים אחרים עלולים לחדור למתאם ולגרום לו לפעול בצורה לקויה‪.‬‬
‫!‬
‫‪16‬‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫הקפד להניח את מתאם המתח ‪ AC/DC‬בצורה ישרה על שולחן או על הרצפה‪.‬‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫צפייה במסך ממרחק קטן מדי לפרק זמן ממושך עלולה לגרום נזק לראייה‪.‬‬
‫!‬
‫אין להחזיק את הצג הפוך או להעבירו ממקומו תוך אחיזה במעמד‪.‬‬
‫‬
‫•המוצר עלול ליפול ולהישבר או לגרום לפציעה‪.‬‬
‫אין להפעיל מכשירי אדים או תנורים בסמוך למוצר‪.‬‬
‫‬
‫•אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫לאחר כל שעה של שימוש במוצר‪ ,‬תן מנוחה לעיניך לפרק זמן העולה על ‪ 5‬דקות‪.‬‬
‫‬
‫•דבר זה יסייע בהפגת עייפות העיניים‪.‬‬
‫!‬
‫אין לגעת במסך לאחר הפעלה ממושכת של המוצר‪ ,‬שכן בעקבות הפעלה ממושכת הוא‬
‫יתחמם‪.‬‬
‫אחסן את האביזרים הקטנים שנמצאים בשימוש עם המוצר מחוץ להישג ידם של ילדים‪.‬‬
‫!‬
‫פעל בזהירות בעת כוונון זווית ההטיה של המוצר או גובה המעמד‪.‬‬
‫!‬
‫‬
‫•אחרת‪ ,‬האצבעות או כפות הידיים של הילדים עלולות להיתפס ולהיפצע‪.‬‬
‫‬
‫•הטיה מוגזמת של המוצר עלולה לגרום לנפילתו וכתוצאה מכך לפציעה‪.‬‬
‫אין להניח על המוצר חפצים כבדים‪.‬‬
‫‬
‫•הדבר עלול לגרום לתקלה במוצר או לפציעה‪.‬‬
‫בעת שימוש באוזניות‪ ,‬אין להפעיל עוצמת קול גבוהה‪.‬‬
‫‬
‫‪17‬‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫•צליל חזק מדי עלול לפגוע בשמיעה‪.‬‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫התנוחה הנכונה לשימוש במוצר‬
‫השתמש במוצר בתנוחה הנכונה‪ ,‬באופן הבא‪:‬‬
‫‪18‬‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫‬
‫•יש לשבת בגב זקוף‪.‬‬
‫‬
‫•שמור על מרחק של ‪ 45‬עד ‪ 50‬ס"מ בין העין למסך‪ ,‬והטה מעט את‬
‫מבטך לכיוון מטה‪ ,‬אל המסך‪ .‬כוון את עיניך ישירות מול המסך‪.‬‬
‫‬
‫•כוונן את הזווית כך שהאור לא ישתקף במסך‪.‬‬
‫‬
‫•הנח את האמות בניצב לזרועות‪ ,‬בקו ישר עם גב כפות הידיים‪.‬‬
‫‬
‫•שמור על זווית ישרה של המרפקים‪.‬‬
‫‬
‫•כוונן את גובה המוצר כדי שתוכל לשמור על ברכיים כפופות ‪-‬ב‪ 90-‬מ�ע‬
‫לות או יותר‪ ,‬העקבים נוגעים ברצפה והזרועות נמוכות מהלב‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1.1‬‬
‫הכנות‬
‫בדיקת הרכיבים‬
‫‪1.1.1‬‬
‫בדיקת הרכיבים‬
‫אם חסר פריט כלשהו‪ ,‬פנה לסוכן שממנו רכשת את המוצר‪.‬‬
‫מראה הרכיבים עשוי להיות שונה מהתמונות המוצגות‪.‬‬
‫רכיבים‬
‫מדריך התקנה מהיר‬
‫מדריך למשתמש‬
‫(אופציונלי)‬
‫‪19‬‬
‫הכנות‬
‫כרטיס אחריות‬
‫מדריך תקינה‬
‫(זמין במקומות מסוימים בלבד)‬
‫(אופציונלי)‬
‫כבל חשמל‬
‫כבל ‪D-SUB‬‬
‫(אופציונלי)‬
‫כבל ‪D-SUB‬‬
‫כבל ‪DVI‬‬
‫כבל ‪DVI‬‬
‫(אופציונלי)‬
‫(אופציונלי)‬
‫(אופציונלי)‬
‫כבל ‪HDMI‬‬
‫כבל ‪HDMI-DVI‬‬
‫כבל ‪DP‬‬
‫(אופציונלי)‬
‫(אופציונלי)‬
‫(אופציונלי)‬
‫כבל סטריאו‬
‫כבל ‪USB‬‬
‫בסיס המעמד‬
‫(אופציונלי)‬
‫(אופציונלי)‬
‫(אופציונלי)‬
‫‪1‬‬
‫הכנות‬
‫בסיס המעמד‬
‫(ישים עבור דגמי המעמד הכוללים‬
‫יציאות ‪ USB‬בלבד‪).‬‬
‫צוואר המעמד‬
‫(אופציונלי)‬
‫הרכיבים עשויים להשתנות בהתאם למדינה‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫הכנות‬
‫(אופציונלי)‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ .2‬‬
‫הכנות‬
‫חלקים‬
‫‪1.2.1‬‬
‫‪S24E450F / S‬‏)‬
‫לחצנים חזיתיים (‪ 22E450F‬‏‬
‫ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪.‬‬
‫במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫‪EYE‬‬
‫‪SAVER‬‬
‫‪SOURCE‬‬
‫‪MENU‬‬
‫סמלים‬
‫‪AUTO‬‬
‫‪SOURCE‬‬
‫‪EYE‬‬
‫‪SAVER‬‬
‫‪MENU‬‬
‫תיאור‬
‫פתח או סגור את תפריט התצוגה במסך (‪ ,)OSD‬או חזור אל תפריט האב‪.‬‬
‫‪MENU‬‬
‫נעילת השליטה ב‪ :OSD-‬שמור על ההגדרות הנוכחיות‪ ,‬או נעל את בקרת‬
‫‪ OSD‬כדי למנוע שינויים לא מכוונים בהגדרות‪.‬‬
‫הפעל‪ :‬כדי לנעול את בקרת ‪ ,OSD‬לחץ על הלחצן [‪ ]MENU‬במשך ‪ 10‬שניות‪.‬‬
‫השבת‪ :‬כדי לבטל את הנעילה של בקרת ‪ ,OSD‬לחץ על הלחצן [‪ ]MENU‬במשך‬
‫למעלה מ‪ 10-‬שניות‪.‬‬
‫אם בקרת ‪ OSD‬נעולה‪,‬‬
‫‪ Brightness‬ו‪ Contrast-‬ניתנים להתאמה‪ .‬האפשרות‬
‫‪ Eye Saver Mode‬זמינה‪ .‬ניתן להציג ‪.INFORMATION‬‬
‫ניתן להשתמש בפונקציה ‪ Eye Saver Mode‬על‪-‬ידי לחיצה על הלחצן‬
‫[ ]‪( .‬הפונקציה ‪ Eye Saver Mode‬זמינה גם כאשר בקרת ‪OSD‬‬
‫נעולה‪).‬‬
‫לחץ על [ ] כדי להפעיל או להשבית את הפונקציה ‪.Eye Saver Mode‬‬
‫הפריטים הבאים אינם זמינים אם הפונקציה ‪ Eye Saver Mode‬מופעלת‪.‬‬
‫‪PICTURE‬‏‬
‫‪Brightness‬‏‪Game Mode ,‬‏‪,‬‬
‫‪Bright‬‏‪MAGICAngle ,MAGIC‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪COLOR‬‬
‫‪SETUP&RESET‬‏‬
‫‪Smart Eco Saving‬‏‬
‫עבור אל התפריט העליון או התחתון‪ ,‬או כוונן את הערך עבור אפשרות בתפריט‬
‫‪.OSD‬‬
‫השתמש בלחצן זה כדי לשלוט בבהירות‪ ,‬בניגודיות ובחדות של המסך‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫הכנות‬
‫‪1‬‬
‫הכנות‬
‫תיאור‬
‫סמלים‬
‫אשר בחירת תפריט‪.‬‬
‫לחיצה על הלחצן [‬
‫] כאשר תפריט ‪ OSD‬אינו מוצג תשנה את מקור הקלט‬
‫(‪ .)Analog/DVI/HDMI‬אם תפעיל את המוצר או תשנה את מקור הקלט על‪-‬ידי לח�י‬
‫]‪ ,‬תופיע בפינה השמאלית העליונה של המסך הודעה המציגה‬
‫צה על הלחצן [‬
‫את מקור הקלט שהשתנה‪.‬‬
‫פונקציה זו אינה זמינה עבור מוצרים עם ממשק אנלוגי בלבד‪.‬‬
‫לחץ על הלחצן [‪ ]AUTO‬כדי להתאים באופן אוטומטי את הגדרות המסך‪.‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫שינוי הרזולוציה במסך 'מאפייני תצוגה' תפעיל את הפונקציה‬
‫‪.Auto Adjustment‬‬
‫פונקציה זו זמינה במצב ‪ Analog‬בלבד‪.‬‬
‫הפעל או כבה את המסך‪.‬‬
‫בעת לחיצה על לחצן בקרה במוצר‪ ,‬יוצג מדריך המקשים לפני שהתפריט במסך‬
‫ייפתח‪( .‬המדריך מציג את הפונקציה של הלחצן שנלחץ‪).‬‬
‫מדריך המקשים‬
‫כדי לגשת אל התפריט במסך כאשר המדריך מוצג‪ ,‬לחץ על הלחצן המתאים שוב‪.‬‬
‫מדריך המקשים עשוי להתשנות בהתאם לפונקציה או לדגם המוצר‪ .‬בדוק את המוצר‬
‫בפועל‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫הכנות‬
‫‪1‬‬
‫הכנות‬
‫‪1.2.2‬‬
‫‪S27E650X / S‬‏)‬
‫‪ 24E650XW / S‬‏‬
‫‪ 24E650XL / S‬‏‬
‫לחצנים חזיתיים (‪ 24E650PL‬‏‬
‫ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪.‬‬
‫במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫‪EYE‬‬
‫‪SAVER‬‬
‫‪SOURCE‬‬
‫‪MENU‬‬
‫סמלים‬
‫‪AUTO‬‬
‫‪SOURCE‬‬
‫‪SOURCE‬‬
‫‪EYE‬‬
‫‪EYE‬‬
‫‪SAVER‬‬
‫‪SAVER‬‬
‫‪MENU‬‬
‫תיאור‬
‫פתח או סגור את תפריט התצוגה במסך (‪ ,)OSD‬או חזור אל תפריט האב‪.‬‬
‫‪MENU‬‬
‫נעילת השליטה ב‪ :OSD-‬שמור על ההגדרות הנוכחיות‪ ,‬או נעל את בקרת‬
‫‪ OSD‬כדי למנוע שינויים לא מכוונים בהגדרות‪.‬‬
‫הפעל‪ :‬כדי לנעול את בקרת ‪ ,OSD‬לחץ על הלחצן [‪ ]MENU‬במשך ‪ 10‬שניות‪.‬‬
‫השבת‪ :‬כדי לבטל את הנעילה של בקרת ‪ ,OSD‬לחץ על הלחצן [‪ ]MENU‬במשך‬
‫למעלה מ‪ 10-‬שניות‪.‬‬
‫אם בקרת ‪ OSD‬נעולה‪,‬‬
‫‪ Brightness‬ו‪ Contrast-‬ניתנים להתאמה‪ .‬האפשרות‬
‫‪ Eye Saver Mode‬זמינה‪ .‬ניתן להציג ‪.INFORMATION‬‬
‫ניתן להשתמש בפונקציה ‪ Eye Saver Mode‬על‪-‬ידי לחיצה על הלחצן‬
‫[ ]‪( .‬הפונקציה ‪ Eye Saver Mode‬זמינה גם כאשר בקרת ‪OSD‬‬
‫נעולה‪).‬‬
‫לחץ על [ ] כדי להפעיל או להשבית את הפונקציה ‪.Eye Saver Mode‬‬
‫הפריטים הבאים אינם זמינים אם הפונקציה ‪ Eye Saver Mode‬מופעלת‪.‬‬
‫‪PICTURE‬‏‬
‫‪Brightness‬‏‪Game Mode ,‬‏‪,‬‬
‫‏‬
‫‪Bright‬‬
‫‪MAGIC‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪COLOR‬‬
‫‪SETUP&RESET‬‏‬
‫‪Smart Eco Saving‬‏‬
‫עבור אל התפריט העליון או התחתון‪ ,‬או כוונן את הערך עבור אפשרות בתפריט‬
‫‪.OSD‬‬
‫השתמש בלחצן זה כדי לשלוט בעוצמת הקול או בבהירות או ניגודיות המסך‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫הכנות‬
‫‪1‬‬
‫הכנות‬
‫תיאור‬
‫סמלים‬
‫אשר בחירת תפריט‪.‬‬
‫לחיצה על הלחצן [‬
‫] כאשר תפריט ‪ OSD‬אינו מוצג תשנה את מקור הקלט‬
‫(‪S24E650XL‬‏‪S24E650XW/‬‏‪S27E650X/‬‏‪,Analog/DVI/DisplayPort :‬‬
‫‪:S‬‏ ‪ .)Analog/HDMI/DisplayPort‬אם תפעיל את המוצר או תשנה את‬
‫‏‪ 24E650PL‬‏‬
‫]‪ ,‬תופיע בפינה השמאלית העליונה של‬
‫מקור הקלט על‪-‬ידי לחיצה על הלחצן [‬
‫המסך הודעה המציגה את מקור הקלט שהשתנה‪.‬‬
‫פונקציה זו אינה זמינה עבור מוצרים עם ממשק אנלוגי בלבד‪.‬‬
‫לחץ על הלחצן [‪ ]AUTO‬כדי להתאים באופן אוטומטי את הגדרות המסך‪.‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫שינוי הרזולוציה במסך 'מאפייני תצוגה' תפעיל את הפונקציה‬
‫‪.Auto Adjustment‬‬
‫פונקציה זו זמינה במצב ‪ Analog‬בלבד‪.‬‬
‫הפעל או כבה את המסך‪.‬‬
‫בעת לחיצה על לחצן בקרה במוצר‪ ,‬יוצג מדריך המקשים לפני שהתפריט במסך‬
‫ייפתח‪( .‬המדריך מציג את הפונקציה של הלחצן שנלחץ‪).‬‬
‫מדריך המקשים‬
‫כדי לגשת אל התפריט במסך כאשר המדריך מוצג‪ ,‬לחץ על הלחצן המתאים שוב‪.‬‬
‫מדריך המקשים עשוי להתשנות בהתאם לפונקציה או לדגם המוצר‪ .‬בדוק את המוצר‬
‫בפועל‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫הכנות‬
‫‪1‬‬
‫הכנות‬
‫‪1.2.3‬‬
‫‪S27E650D / S‬‏)‬
‫‪ 24E650DW / S‬‏‬
‫‪ 23E650D / S‬‏‬
‫לחצנים חזיתיים (‪ 22E650D‬‏‬
‫ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪.‬‬
‫במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫‪EYE‬‬
‫‪SAVER‬‬
‫‪SOURCE‬‬
‫‪MENU‬‬
‫סמלים‬
‫‪AUTO‬‬
‫‪SOURCE‬‬
‫‪EYE‬‬
‫‪SAVER‬‬
‫‪MENU‬‬
‫תיאור‬
‫פתח או סגור את תפריט התצוגה במסך (‪ ,)OSD‬או חזור אל תפריט האב‪.‬‬
‫‪MENU‬‬
‫נעילת השליטה ב‪ :OSD-‬שמור על ההגדרות הנוכחיות‪ ,‬או נעל את בקרת‬
‫‪ OSD‬כדי למנוע שינויים לא מכוונים בהגדרות‪.‬‬
‫הפעל‪ :‬כדי לנעול את בקרת ‪ ,OSD‬לחץ על הלחצן [‪ ]MENU‬במשך ‪ 10‬שניות‪.‬‬
‫השבת‪ :‬כדי לבטל את הנעילה של בקרת ‪ ,OSD‬לחץ על הלחצן [‪ ]MENU‬במשך‬
‫למעלה מ‪ 10-‬שניות‪.‬‬
‫אם בקרת ‪ OSD‬נעולה‪,‬‬
‫‪ Brightness‬ו‪ Contrast-‬ניתנים להתאמה‪ .‬האפשרות‬
‫‪ Eye Saver Mode‬זמינה‪ .‬ניתן להציג ‪.INFORMATION‬‬
‫ניתן להשתמש בפונקציה ‪ Eye Saver Mode‬על‪-‬ידי לחיצה על הלחצן‬
‫[ ]‪( .‬הפונקציה ‪ Eye Saver Mode‬זמינה גם כאשר בקרת ‪OSD‬‬
‫נעולה‪).‬‬
‫לחץ על [ ] כדי להפעיל או להשבית את הפונקציה ‪.Eye Saver Mode‬‬
‫הפריטים הבאים אינם זמינים אם הפונקציה ‪ Eye Saver Mode‬מופעלת‪.‬‬
‫‪PICTURE‬‏‬
‫‪Brightness‬‏‪Game Mode ,‬‏‪,‬‬
‫‏‬
‫‪Bright‬‬
‫‪MAGIC‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪COLOR‬‬
‫‪SETUP&RESET‬‏‬
‫‪Smart Eco Saving‬‏‬
‫עבור אל התפריט העליון או התחתון‪ ,‬או כוונן את הערך עבור אפשרות בתפריט‬
‫‪.OSD‬‬
‫השתמש בלחצן זה כדי לשלוט בבהירות‪ ,‬בניגודיות ובחדות של המסך‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫הכנות‬
‫‪1‬‬
‫הכנות‬
‫תיאור‬
‫סמלים‬
‫אשר בחירת תפריט‪.‬‬
‫לחיצה על הלחצן [‬
‫] כאשר תפריט ‪ OSD‬אינו מוצג תשנה את מקור הקלט‬
‫(‪ .)Analog / DVI / DisplayPort‬אם תפעיל את המוצר או תשנה את מקור הקלט‬
‫]‪ ,‬תופיע בפינה השמאלית העליונה של המסך הודעה‬
‫על‪-‬ידי לחיצה על הלחצן [‬
‫המציגה את מקור הקלט שהשתנה‪.‬‬
‫פונקציה זו אינה זמינה עבור מוצרים עם ממשק אנלוגי בלבד‪.‬‬
‫לחץ על הלחצן [‪ ]AUTO‬כדי להתאים באופן אוטומטי את הגדרות המסך‪.‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫שינוי הרזולוציה במסך 'מאפייני תצוגה' תפעיל את הפונקציה‬
‫‪.Auto Adjustment‬‬
‫פונקציה זו זמינה במצב ‪ Analog‬בלבד‪.‬‬
‫הפעל או כבה את המסך‪.‬‬
‫בעת לחיצה על לחצן בקרה במוצר‪ ,‬יוצג מדריך המקשים לפני שהתפריט במסך‬
‫ייפתח‪( .‬המדריך מציג את הפונקציה של הלחצן שנלחץ‪).‬‬
‫מדריך המקשים‬
‫כדי לגשת אל התפריט במסך כאשר המדריך מוצג‪ ,‬לחץ על הלחצן המתאים שוב‪.‬‬
‫מדריך המקשים עשוי להתשנות בהתאם לפונקציה או לדגם המוצר‪ .‬בדוק את המוצר‬
‫בפועל‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫הכנות‬
‫‪1‬‬
‫הכנות‬
‫‪1.2.4‬‬
‫‪S24E650MW / S‬‏)‬
‫לחצנים חזיתיים (‪ 23E650K‬‏‬
‫ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪.‬‬
‫במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫‪EYE‬‬
‫‪SAVER‬‬
‫‪SOURCE‬‬
‫‪MENU‬‬
‫סמלים‬
‫‪AUTO‬‬
‫‪SOURCE‬‬
‫‪SOURCE‬‬
‫‪EYE‬‬
‫‪EYE‬‬
‫‪SAVER‬‬
‫‪SAVER‬‬
‫‪MENU‬‬
‫תיאור‬
‫פתח או סגור את תפריט התצוגה במסך (‪ ,)OSD‬או חזור אל תפריט האב‪.‬‬
‫‪MENU‬‬
‫נעילת השליטה ב‪ :OSD-‬שמור על ההגדרות הנוכחיות‪ ,‬או נעל את בקרת‬
‫‪ OSD‬כדי למנוע שינויים לא מכוונים בהגדרות‪.‬‬
‫הפעל‪ :‬כדי לנעול את בקרת ‪ ,OSD‬לחץ על הלחצן [‪ ]MENU‬במשך ‪ 10‬שניות‪.‬‬
‫השבת‪ :‬כדי לבטל את הנעילה של בקרת ‪ ,OSD‬לחץ על הלחצן [‪ ]MENU‬במשך‬
‫למעלה מ‪ 10-‬שניות‪.‬‬
‫אם בקרת ‪ OSD‬נעולה‪,‬‬
‫‪ Brightness‬ו‪ Contrast-‬ניתנים להתאמה‪ .‬האפשרות‬
‫‪ Eye Saver Mode‬זמינה‪ .‬ניתן להציג ‪.INFORMATION‬‬
‫ניתן להשתמש בפונקציה ‪ Eye Saver Mode‬על‪-‬ידי לחיצה על הלחצן‬
‫[ ]‪( .‬הפונקציה ‪ Eye Saver Mode‬זמינה גם כאשר בקרת ‪OSD‬‬
‫נעולה‪).‬‬
‫לחץ על [ ] כדי להפעיל או להשבית את הפונקציה ‪.Eye Saver Mode‬‬
‫הפריטים הבאים אינם זמינים אם הפונקציה ‪ Eye Saver Mode‬מופעלת‪.‬‬
‫‪PICTURE‬‏‬
‫‪Brightness‬‏‪Game Mode ,‬‏‪,‬‬
‫‪Bright‬‏‪MAGICAngle ,MAGIC‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪COLOR‬‬
‫‪SETUP&RESET‬‏‬
‫‪Smart Eco Saving‬‏‬
‫עבור אל התפריט העליון או התחתון‪ ,‬או כוונן את הערך עבור אפשרות בתפריט‬
‫‪.OSD‬‬
‫‪27‬‬
‫הכנות‬
‫‪1‬‬
‫הכנות‬
‫תיאור‬
‫סמלים‬
‫השתמש בלחצן זה כדי לשלוט בעוצמת הקול או בבהירות או ניגודיות המסך‪.‬‬
‫אשר בחירת תפריט‪.‬‬
‫] כאשר תפריט ‪ OSD‬אינו מוצג תשנה את מקור הקלט‬
‫לחיצה על הלחצן [‬
‫(‪S23E650K‬‏‪,Analog/HDMI :‬‏‪S24E650MW‬‏‪ .)Analog/DVI :‬אם תפעיל את‬
‫]‪ ,‬תופיע בפינה‬
‫המוצר או תשנה את מקור הקלט על‪-‬ידי לחיצה על הלחצן [‬
‫השמאלית העליונה של המסך הודעה המציגה את מקור הקלט שהשתנה‪.‬‬
‫פונקציה זו אינה זמינה עבור מוצרים עם ממשק אנלוגי בלבד‪.‬‬
‫לחץ על הלחצן [‪ ]AUTO‬כדי להתאים באופן אוטומטי את הגדרות המסך‪.‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫שינוי הרזולוציה במסך 'מאפייני תצוגה' תפעיל את הפונקציה‬
‫‪.Auto Adjustment‬‬
‫פונקציה זו זמינה במצב ‪ Analog‬בלבד‪.‬‬
‫הפעל או כבה את המסך‪.‬‬
‫בעת לחיצה על לחצן בקרה במוצר‪ ,‬יוצג מדריך המקשים לפני שהתפריט במסך‬
‫ייפתח‪( .‬המדריך מציג את הפונקציה של הלחצן שנלחץ‪).‬‬
‫מדריך המקשים‬
‫כדי לגשת אל התפריט במסך כאשר המדריך מוצג‪ ,‬לחץ על הלחצן המתאים שוב‪.‬‬
‫מדריך המקשים עשוי להתשנות בהתאם לפונקציה או לדגם המוצר‪ .‬בדוק את המוצר‬
‫בפועל‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫הכנות‬
‫‪1‬‬
‫הכנות‬
‫‪1.2.5‬‬
‫הצד השני (‪S23E650K‬‏)‬
‫ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪,‬‬
‫התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪POWER IN‬‬
‫‪POWER IN‬‬
‫‪AUDIO IN/OUT‬‬
‫‪AUDIO IN/OUT‬‬
‫‪OUT‬‬
‫‪RGB IN‬‬
‫‪POWER IN‬‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫‪RGB IN‬‬
‫‪POWER IN‬‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫‪AUDIO IN/OUT‬‬
‫‪AUDIO IN/OUT‬‬
‫‪OUT‬‬
‫‪RGB IN‬‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫‪RGB IN‬‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫‪IN‬‬
‫‪IN‬‬
‫תיאור‬
‫יציאה‬
‫חיבור התקן מקור בעזרת כבל ‪.HDMI‬‬
‫חיבור למחשב באמצעות כבל ה‪.D-SUB-‬‬
‫חיבור להתקן פלט שמע‪ ,‬כמו אוזניות‪.‬‬
‫‪OUT‬‬
‫ישים רק בדגמים שכוללים רמקולים‪.‬‬
‫חיבור למקור קלט‪-‬שמע באמצעות כבל שמע‪.‬‬
‫‪IN‬‬
‫ישים רק בדגמים שכוללים רמקולים‪.‬‬
‫חיבור להתקן חיצוני‪.‬‬
‫חיבור היציאה [‬
‫ה‪.USB-‬‬
‫] של הצג ויציאת ה‪ USB-‬של המחשב באמצעות כבל‬
‫ישים עבור דגמי המעמד הכוללים יציאות ‪ USB‬בלבד‪.‬‬
‫חבר את כבל החשמל עבור הצג אל היציאה [‪ ]POWER IN‬בגב המוצר‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫הכנות‬
‫‪1‬‬
‫הכנות‬
‫‪1.2.6‬‬
‫הצד השני (‪S24E650MW‬‏)‬
‫ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪,‬‬
‫התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪POWER IN‬‬
‫‪POWER IN‬‬
‫‪AUDIO IN/OUT‬‬
‫‪AUDIO IN/OUT‬‬
‫‪OUT‬‬
‫‪RGB IN‬‬
‫‪POWER IN‬‬
‫‪DVI IN‬‬
‫‪RGB IN‬‬
‫‪POWER IN‬‬
‫‪DVI IN‬‬
‫‪AUDIO IN/OUT‬‬
‫‪AUDIO IN/OUT‬‬
‫‪OUT‬‬
‫‪RGB IN‬‬
‫‪DVI IN‬‬
‫‪RGB IN‬‬
‫‪DVI IN‬‬
‫‪IN‬‬
‫‪IN‬‬
‫תיאור‬
‫יציאה‬
‫חיבור למחשב באמצעות כבל ה‪.DVI-‬‬
‫מסוף [‪ ]DVI IN‬מסופק אך ורק עבור הדגמים הדיגיטליים הייעודיים‬
‫ל‪.)DVI(-‬‬
‫חיבור למחשב באמצעות כבל ה‪.D-SUB-‬‬
‫חיבור להתקן פלט שמע‪ ,‬כמו אוזניות‪.‬‬
‫‪OUT‬‬
‫ישים רק בדגמים שכוללים רמקולים‪.‬‬
‫חיבור למקור קלט‪-‬שמע באמצעות כבל שמע‪.‬‬
‫‪IN‬‬
‫ישים רק בדגמים שכוללים רמקולים‪.‬‬
‫חיבור להתקן חיצוני‪.‬‬
‫חיבור היציאה [‬
‫ה‪.USB-‬‬
‫] של הצג ויציאת ה‪ USB-‬של המחשב באמצעות כבל‬
‫ישים עבור דגמי המעמד הכוללים יציאות ‪ USB‬בלבד‪.‬‬
‫חבר את כבל החשמל עבור הצג אל היציאה [‪ ]POWER IN‬בגב המוצר‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫הכנות‬
‫‪1‬‬
‫הכנות‬
‫‪1.2.7‬‬
‫‪S24E450F / S‬‏)‬
‫הצד השני (‪ 22E450F‬‏‬
‫ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪,‬‬
‫התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪POWER IN‬‬
‫‪POWER IN‬‬
‫‪RGB IN‬‬
‫‪RGB IN‬‬
‫‪DVI IN‬‬
‫‪POWER IN‬‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫‪DVI IN‬‬
‫‪POWER IN‬‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫יציאה‬
‫‪RGB IN‬‬
‫‪DVI IN‬‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫‪RGB IN‬‬
‫‪DVI IN‬‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫תיאור‬
‫חיבור התקן מקור בעזרת כבל ‪.HDMI‬‬
‫חיבור למחשב באמצעות כבל ה‪.DVI-‬‬
‫מסוף [‪ ]DVI IN‬מסופק אך ורק עבור הדגמים הדיגיטליים הייעודיים‬
‫ל‪.)DVI(-‬‬
‫חיבור למחשב באמצעות כבל ה‪.D-SUB-‬‬
‫חיבור להתקן חיצוני‪.‬‬
‫חיבור היציאה [‬
‫ה‪.USB-‬‬
‫] של הצג ויציאת ה‪ USB-‬של המחשב באמצעות כבל‬
‫ישים עבור דגמי המעמד הכוללים יציאות ‪ USB‬בלבד‪.‬‬
‫חבר את כבל החשמל עבור הצג אל היציאה [‪ ]POWER IN‬בגב המוצר‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫הכנות‬
‫‪1‬‬
‫הכנות‬
‫‪1.2.8‬‬
‫‪S27E650D / S‬‏)‬
‫‪ 24E650DW / S‬‏‬
‫‪ 23E650D / S‬‏‬
‫הצד השני (‪ 22E650D‬‏‬
‫ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪,‬‬
‫התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪POWER IN‬‬
‫‪POWER IN‬‬
‫‪RGB IN‬‬
‫‪RGB IN‬‬
‫‪DVI IN‬‬
‫‪POWER IN‬‬
‫‪DP IN‬‬
‫‪DVI IN‬‬
‫‪POWER IN‬‬
‫‪DP IN‬‬
‫יציאה‬
‫‪RGB IN‬‬
‫‪DVI IN‬‬
‫‪DP IN‬‬
‫‪RGB IN‬‬
‫‪DVI IN‬‬
‫‪DP IN‬‬
‫תיאור‬
‫חיבור מחשב בעזרת כבל ‪.DP‬‬
‫חיבור למחשב באמצעות כבל ה‪.DVI-‬‬
‫מסוף [‪ ]DVI IN‬מסופק אך ורק עבור הדגמים הדיגיטליים הייעודיים‬
‫ל‪.)DVI(-‬‬
‫חיבור למחשב באמצעות כבל ה‪.D-SUB-‬‬
‫חיבור להתקן חיצוני‪.‬‬
‫חיבור היציאה [‬
‫ה‪.USB-‬‬
‫] של הצג ויציאת ה‪ USB-‬של המחשב באמצעות כבל‬
‫ישים עבור דגמי המעמד הכוללים יציאות ‪ USB‬בלבד‪.‬‬
‫חבר את כבל החשמל עבור הצג אל היציאה [‪ ]POWER IN‬בגב המוצר‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫הכנות‬
‫‪1‬‬
‫הכנות‬
‫‪1.2.9‬‬
‫‪S27E650X / S‬‏)‬
‫‪ 24E650XW / S‬‏‬
‫הצד השני (‪ 24E650XL‬‏‬
‫ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪,‬‬
‫התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪POWER IN‬‬
‫‪POWER IN‬‬
‫‪AUDIO IN/OUT‬‬
‫‪AUDIO IN/OUT‬‬
‫‪OUT‬‬
‫‪RGB IN‬‬
‫‪RGB IN‬‬
‫‪DVI IN‬‬
‫‪POWER IN‬‬
‫‪DP IN‬‬
‫‪DVI IN‬‬
‫‪POWER IN‬‬
‫‪DP IN‬‬
‫‪AUDIO IN/OUT‬‬
‫‪AUDIO IN/OUT‬‬
‫‪OUT‬‬
‫‪IN‬‬
‫‪RGB IN‬‬
‫‪DVI IN‬‬
‫‪DP IN‬‬
‫‪RGB IN‬‬
‫‪DVI IN‬‬
‫‪DP IN‬‬
‫‪IN‬‬
‫תיאור‬
‫יציאה‬
‫חיבור מחשב בעזרת כבל ‪.DP‬‬
‫חיבור למחשב באמצעות כבל ה‪.DVI-‬‬
‫מסוף [‪ ]DVI IN‬מסופק אך ורק עבור הדגמים הדיגיטליים הייעודיים‬
‫ל‪.)DVI(-‬‬
‫חיבור למחשב באמצעות כבל ה‪.D-SUB-‬‬
‫חיבור להתקן פלט שמע‪ ,‬כמו אוזניות‪.‬‬
‫‪OUT‬‬
‫ישים רק בדגמים שכוללים רמקולים‪.‬‬
‫חיבור למקור קלט‪-‬שמע באמצעות כבל שמע‪.‬‬
‫‪IN‬‬
‫ישים רק בדגמים שכוללים רמקולים‪.‬‬
‫חיבור להתקן חיצוני‪.‬‬
‫חיבור היציאה [‬
‫ה‪.USB-‬‬
‫] של הצג ויציאת ה‪ USB-‬של המחשב באמצעות כבל‬
‫ישים עבור דגמי המעמד הכוללים יציאות ‪ USB‬בלבד‪.‬‬
‫חבר את כבל החשמל עבור הצג אל היציאה [‪ ]POWER IN‬בגב המוצר‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הכנות‬
‫‪1‬‬
‫הכנות‬
‫‪1‬‬
‫‪ .2.10‬‬
‫הצד השני (‪S24E650PL‬‏)‬
‫ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪,‬‬
‫התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪POWER IN‬‬
‫‪POWER IN‬‬
‫‪AUDIO IN/OUT‬‬
‫‪AUDIO IN/OUT‬‬
‫‪OUT‬‬
‫‪RGB IN‬‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫‪RGB IN‬‬
‫‪POWER IN‬‬
‫‪DP IN‬‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫‪POWER IN‬‬
‫‪DP IN‬‬
‫‪AUDIO IN/OUT‬‬
‫‪AUDIO IN/OUT‬‬
‫‪OUT‬‬
‫‪IN‬‬
‫‪RGB IN‬‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫‪DP IN‬‬
‫‪RGB IN‬‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫‪DP IN‬‬
‫‪IN‬‬
‫תיאור‬
‫יציאה‬
‫חיבור מחשב בעזרת כבל ‪.DP‬‬
‫חיבור התקן מקור בעזרת כבל ‪.HDMI‬‬
‫חיבור למחשב באמצעות כבל ה‪.D-SUB-‬‬
‫חיבור להתקן פלט שמע‪ ,‬כמו אוזניות‪.‬‬
‫‪OUT‬‬
‫ישים רק בדגמים שכוללים רמקולים‪.‬‬
‫חיבור למקור קלט‪-‬שמע באמצעות כבל שמע‪.‬‬
‫‪IN‬‬
‫ישים רק בדגמים שכוללים רמקולים‪.‬‬
‫חיבור להתקן חיצוני‪.‬‬
‫חיבור היציאה [‬
‫ה‪.USB-‬‬
‫] של הצג ויציאת ה‪ USB-‬של המחשב באמצעות כבל‬
‫ישים עבור דגמי המעמד הכוללים יציאות ‪ USB‬בלבד‪.‬‬
‫חבר את כבל החשמל עבור הצג אל היציאה [‪ ]POWER IN‬בגב המוצר‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫הכנות‬
‫‪1‬‬
‫הכנות‬
‫‪1.2.11‬‬
‫מבט מצד ימין‬
‫ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪.‬‬
‫במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫תיאור‬
‫יציאה‬
‫חיבור להתקן ‪.USB‬‬
‫ישים עבור דגמי המעמד הכוללים יציאות ‪ USB‬בלבד‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫הכנות‬
‫‪1‬‬
‫‪1.3‬‬
‫הכנות‬
‫התקנה‬
‫‪1‬‬
‫‪ .3.1‬‬
‫חיבור המעמד‬
‫הנח מטלית או כרית מגנה על‬
‫משטח ישר‪ .‬כעת‪ ,‬הנח את המוצר‬
‫עם הפנים כלפי מטה על המטלית‬
‫או הכרית‪.‬‬
‫אל תוציא את הסיכה המקבעת עד‬
‫שתסיים לחבר את המעמד‪.‬‬
‫הכנס את בסיס המעמד למעמד‬
‫בכיוון החץ‪.‬‬
‫הדק את הבורג בחוזקה (באמצעות‬
‫מברג או מטבע) לתחתית בסיס‬
‫המעמד‪.‬‬
‫לאחר התקנת המעמד‪ ,‬הנח את‬
‫המוצר כשהוא במצב זקוף‪.‬‬
‫כעת אתה יכול להוציא את הסיכה‬
‫המקבעת ולכוונן את המעמד‪.‬‬
‫ זהירות‬‫אין להחזיק את המוצר הפוך על‪-‬ידי‬
‫אחיזה במעמד בלבד‪.‬‬
‫הפירוק הוא בסדר הפוך להרכבה‪.‬‬
‫ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את‬
‫האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫הכנות‬
‫‪1‬‬
‫הכנות‬
‫‪1‬‬
‫‪ .3.2‬‬
‫כוונון ההטיה והגובה של המוצר‬
‫ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪,‬‬
‫התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫"‪24"- 21.5‬‬
‫)‪-3° (±2°) - 25° (±2°‬‬
‫"‪27‬‬
‫)‪-4° (±2°) - 25° (±2°‬‬
‫"‪( SE450 21.5‬ללא יציאת ‪)USB‬‬
‫”‪27"- 21.5‬‬
‫(למעט "‪ SE450 21.5‬ללא יציאת ‪)USB‬‬
‫ )‪0 (± 5 mm‬‬‫)‪100 mm (± 5 mm‬‬
‫ )‪0 (± 5 mm‬‬‫)‪130 mm (± 5 mm‬‬
‫ )‪0 (± 5 mm‬‬‫)‪100 mm (± 5 mm‬‬
‫ )‪0 (± 5 mm‬‬‫)‪130 mm (± 5 mm‬‬
‫•כדי לכוונן את הגובה‪ ,‬הוצא את הסיכה המקבעת‪.‬‬
‫‬
‫ •ניתן לכוונן את ההטיה והגובה של הצג‪.‬‬
‫ •החזק את החלק המרכזי העליון של המוצר וכוונן את הגובה בזהירות‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫הכנות‬
‫‪1‬‬
‫הכנות‬
‫‪1‬‬
‫‪ .3.3‬‬
‫סיבוב הצג‬
‫באפשרותך לסובב את הצג כפי שמוצג להלן‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫הקפד להאריך באופן מלא את המעמד לפני סיבוב הצג‪.‬‬
‫אם תסובב את הצג מבלי להאריך באופן מלא את המעמד‪ ,‬הפינה של הצג עלולה לפגוע ברצפה ולהינזק‪.‬‬
‫אל תסובב את הצג נגד כיוון השעון‪ .‬הצג עלול להינזק‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫הכנות‬
‫‪1‬‬
‫הכנות‬
‫‪1.3.4‬‬
‫התקנת ערכת תושבת קיר או מעמד שולחני‬
‫לפני ההתקנה‬
‫כבה את המוצר והוצא את כבל החשמל משקע החשמל‪.‬‬
‫הנח מטלית או כרית מגנה על‬
‫משטח ישר‪ .‬כעת‪ ,‬הנח את‬
‫המוצר עם הפנים כלפי מטה‬
‫על המטלית או הכרית‪.‬‬
‫שחרר את הבורג מגב המוצר‪.‬‬
‫הרם את המעמד ונתק אותו‪.‬‬
‫התקנת ערכת תושבת קיר או מעמד שולחני‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪A‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪BB‬‬
‫‪A‬‬
‫הצמד את ערכת תושבת הקיר או את המעמד השולחני כאן‬
‫‪B‬‬
‫פס מתכת (נמכר בנפרד)‬
‫ישר את החריצים והדק בחוזקה את הברגים שבפס המתכת במוצר לחלקים המתאימים בערכת תושבת הקיר או‬
‫המעמד השולחני שברצונך להצמיד‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫הכנות‬
‫‪1‬‬
‫הכנות‬
‫הערות‬
‫•שימוש בבורג ארוך מהאורך הרגיל עלול לגרום נזק לרכיבים הפנימיים של המוצר‪.‬‬
‫‬
‫ •האורך של ברגים הדרושים לתושבת קיר שאינה תואמת לתקני ‪ VESA‬עשוי להשתנות בהתאם למפרט‪.‬‬
‫ •אל תשתמש בברגים שאינם תואמים לתקני ‪ .VESA‬אל תפעיל כוח מוגזם בעת ההצמדה של ערכת תושבת הקיר‬
‫או המעמד השולחני‪ .‬המוצר עלול להינזק או ליפול ולגרום לפציעה‪ Samsung .‬לא תישא באחריות לכל נזק או‬
‫פציעה שייגרמו עקב שימוש בברגים לא מתאימים או עקב הצמדת ערכת תושבת הקיר או המעמד השולחני תוך‬
‫הפעלת כוח מוגזם‪.‬‬
‫‬
‫•‪ Samsung‬לא תישא באחריות לכל נזק למוצר או לפציעה שייגרמו עקב שימוש בערכת תושבת קיר שאינה זו‬
‫שצוינה או עקב ניסיון להתקין את ערכת תושבת הקיר בעצמך‪.‬‬
‫•כדי להתקין את המוצר על קיר‪ ,‬ודא שרכשת ערכת תושבת קיר הניתנת להתקנה במרחק ‪ 10‬ס"מ או יותר מהקיר‪.‬‬
‫‬
‫ •הקפד להשתמש בערכת תושבת קיר התואמת לתקנים‪.‬‬
‫ •כדי להתקין את הצג באמצעות תושבת לקיר‪ ,‬נתק את בסיס המעמד מהצג‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫הכנות‬
‫‪1‬‬
‫הכנות‬
‫‪1.3.5‬‬
‫מנעול למניעת גניבה‬
‫מנעול למניעת גניבה מאפשר שימוש בטוח במוצר גם במקומות ציבוריים‪ .‬צורת מנגנון הנעילה ושיטת הנעילה תלויים‬
‫ביצרן‪ .‬לפרטים‪ ,‬עיין במדריך למשתמש המצורף למנגנון הנעילה למניעת גניבה שברשותך‪ .‬מנגנון הנעילה נמכר‬
‫בנפרד‪.‬‬
‫ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪,‬‬
‫התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫כדי לנעול מנגנון נעילה נגד גניבה‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬הצמד את הכבל של מנגנון הנעילה לחפץ כבד‪ ,‬כמו למשל שולחן‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬השחל את קצה הכבל בלולאה שבקצה הנגדי‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬הכנס את מנגנון הנעילה לחריץ הנעילה נגד גניבה שבגב המוצר‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬נעילת התקן הנעילה‪.‬‬
‫ניתן לרכוש את מנגנון הנעילה נגד גניבה בנפרד‪.‬‬
‫לפרטים‪ ,‬עיין במדריך למשתמש המצורף למנגנון הנעילה למניעת גניבה שברשותך‪.‬‬
‫ניתן לרכוש מנגנוני נעילה נגד גניבה בחנויות אלקטרוניקה או דרך האינטרנט‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫הכנות‬
‫‪2‬‬
‫‪2.1‬‬
‫חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫לפני החיבור‬
‫‪2.1.1‬‬
‫נקודות לבדיקה לפני החיבור‬
‫לפני שתחבר מכשיר מקור‪ ,‬קרא את המדריך למשתמש שנלווה למכשיר‪.‬‬
‫מספר היציאות במכשירי המקור והמיקומים שלהן עשויים להיות שונים במכשירים השונים‪.‬‬
‫אין לחבר את כבל החשמל עד להשלמת כל החיבורים‪.‬‬
‫חיבור כבל החשמל בזמן ביצוע החיבורים עלול לגרום נזק למוצר‪.‬‬
‫בדוק את סוגי היציאות בגב המכשיר שאתה מעוניין להתחבר אליו‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ .2‬‬
‫חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫חיבור מחשב ושימוש בו‬
‫‪2‬‬
‫‪ .2.1‬‬
‫חיבור למחשב‬
‫בחר בשיטת חיבור המתאימה למחשב שברשותך‪.‬‬
‫חלקי החיבור אינם זהים בכל המוצרים‪.‬‬
‫ייתכנו שינויים במראה החיצוני‪ ,‬בהתאם למוצר‪.‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪( D-SUB‬סוג אנלוגי)‬
‫אין לחבר את כבל החשמל עד להשלמת כל שאר החיבורים‪ .‬הקפד לחבר תחילה את התקן המקור ורק אחר כך‬
‫את כבל החשמל‪.‬‬
‫‪RGB IN‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪IN‬‬
‫‪RGB‬‬
‫‪DVI IN‬‬
‫‪RGB IN‬‬
‫‪IN‬‬
‫‪1‬‬
‫‪RGB‬‬
‫‪1‬חבר את כבל ה‪ D-SUB-‬ליציאת ה‪ ]RGB IN[-‬בגב המוצר וליציאת ה‪ RGB-‬במחשב‪.‬‬
‫חבר את ‪ A‬ליציאת [‪ ]RGB IN‬במוצר‪ ,‬ולאחר מכן חבר את ‪ B‬ליציאת ‪ RGB‬במחשב‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬לחץ על [‬
‫] כדי לשנות את מקור הקלט ל‪.Analog-‬‬
‫פונקציה זו אינה זמינה עבור מוצרים עם ממשק אנלוגי בלבד‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫‪2‬‬
‫חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫‪S24E650PL / S‬‏)‬
‫‪( D‬למעט ‪ 23E650K‬‏‬
‫חיבור באמצעות כבל‏‪ VI‬‏‬
‫אין לחבר את כבל החשמל עד להשלמת כל שאר החיבורים‪ .‬הקפד לחבר תחילה את התקן המקור ורק אחר כך‬
‫את כבל החשמל‪.‬‬
‫‪DVI IN‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪IN‬‬
‫‪RGB‬‬
‫‪DVI IN‬‬
‫‪DVI IN‬‬
‫‪DVI IN‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬חבר את כבל ‪ DVI‬ליציאת [‪ ]DVI IN‬בגב המוצר וליציאת ‪ DVI‬במחשב‪.‬‬
‫חבר את ‪ A‬ליציאת [‪ ]DVI IN‬במוצר‪ ,‬ולאחר מכן חבר את ‪ B‬ליציאת ‪ DVI‬במחשב‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬לחץ על [‬
‫] כדי לשנות את מקור הקלט ל‪.DVI-‬‬
‫מסוף [‪ ]DVI IN‬מסופק אך ורק עבור הדגמים הדיגיטליים הייעודיים ל‪.)DVI(-‬‬
‫‪S24E650PL / S‬‏)‬
‫‪( D‬למעט ‪ 23E650K‬‏‬
‫חיבור באמצעות כבל‏‪ VI-HDMI‬‏‬
‫אין לחבר את כבל החשמל עד להשלמת כל שאר החיבורים‪ .‬הקפד לחבר תחילה את התקן המקור ורק אחר כך‬
‫את כבל החשמל‪.‬‬
‫‪DVI IN‬‬
‫‪DVI IN‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬חבר את כבל ה‪ HDMI-DVI-‬ליציאת ה‪ ]DVI IN[-‬בגב המוצר וליציאת ה‪ HDMI-‬במחשב‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬לחץ על [‬
‫] כדי לשנות את מקור הקלט ל‪.DVI-‬‬
‫מסוף [‪ ]DVI IN‬מסופק אך ורק עבור הדגמים הדיגיטליים הייעודיים ל‪.)DVI(-‬‬
‫‪44‬‬
‫חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫‪2‬‬
‫חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫‏)‬
‫‪ S24E650PL / S‬‏‏‬
‫‪ 24E450F / S‬‏‬
‫‪ 23E650K / S‬‏‬
‫‪ 22E450F( H‬‏‬
‫חיבור באמצעות כבל‏‪ DMI‬‏‬
‫אין לחבר את כבל החשמל עד להשלמת כל שאר החיבורים‪ .‬הקפד לחבר תחילה את התקן המקור ורק אחר כך‬
‫את כבל החשמל‪.‬‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫‪IN‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬חבר את כבל ה‪ HDMI-‬ליציאת ה‪ ]HDMI IN[-‬בגב המוצר וליציאת ה‪ HDMI-‬במחשב‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬לחץ על [‬
‫‪HDMI‬‬
‫] כדי לשנות את מקור הקלט ל‪.HDMI-‬‬
‫בעת חיבור כבל ‪ ,HDMI‬השתמש בכבל שהגיע עם רכיבי הצג‪ .‬אם תשתמש בכבל ‪ HDMI‬שאינו זה‬
‫שסופק על‪-‬ידי ‪ ,Samsung‬ייתכן שאיכות התמונה תהיה ירודה‪.‬‬
‫‏)‬
‫‪S22E450F( H‬‏ ‪S23E650K /‬‏ ‪S24E450F /‬‏ ‪ S24E650PL /‬‏‏‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪ DMI-DVI‬‏‬
‫אין לחבר את כבל החשמל עד להשלמת כל שאר החיבורים‪ .‬הקפד לחבר תחילה את התקן המקור ורק אחר כך‬
‫את כבל החשמל‪.‬‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫‪I IN‬‬
‫‪HDM‬‬
‫‪45‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬חבר את כבל ה‪ HDMI-DVI-‬ליציאת ה‪ ]HDMI IN[-‬בגב המוצר וליציאת ה‪ DVI-‬במחשב‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬לחץ על [‬
‫חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫] כדי לשנות את מקור הקלט ל‪.HDMI-‬‬
‫‪2‬‬
‫חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫‪/S‬‬
‫‪ 24E650XL / S‬‏‬
‫‪ 23E650D / S‬‏‬
‫‪ 22E650D( D‬‏‬
‫חיבור באמצעות כבל‏‪ P‬‏‬
‫‪S27E650D / S‬‏)‏‏‏‏‬
‫‪ 27E650X / S‬‏‬
‫‪ 24E650DW / S‬‏‬
‫‪ 24E650XW / S‬‏‬
‫‪ 24E650PL‬‏‬
‫אין לחבר את כבל החשמל עד להשלמת כל שאר החיבורים‪ .‬הקפד לחבר תחילה את התקן המקור ורק אחר כך‬
‫את כבל החשמל‪.‬‬
‫‪DP IN‬‬
‫‪DP IN‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬חבר את כבל ה‪ DP-‬ליציאת ה‪ ]DP IN[-‬בגב המוצר וליציאת ה‪ DP-‬במחשב‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬לחץ על [‬
‫‪IN‬‬
‫‪RGB‬‬
‫‪DVI IN‬‬
‫] כדי לשנות את מקור הקלט ל‪.DisplayPort-‬‬
‫‪/S‬‬
‫‪ 24E650MW / S‬‏‬
‫‪ 24E650PL‎/ S‬‏‬
‫‪ 24E650XL / S‬‏‬
‫חיבור לאוזניות או לרמקולים (‪ 23E650K‬‏‬
‫‪S27E650X / S‬‏)‬
‫‪ 24E650XW‬‏‬
‫אין לחבר את כבל החשמל עד להשלמת כל שאר החיבורים‪ .‬הקפד לחבר תחילה את התקן המקור ורק אחר כך‬
‫את כבל החשמל‪.‬‬
‫‪IN‬‬
‫‪OUT‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬חבר התקן פלט שמע‪ ,‬כגון אוזניות או רמקולים‪ ,‬ליציאת [ ‪ ] OUT‬במוצר‪.‬‬
‫ישים רק בדגמים שכוללים רמקולים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬חבר התקן קלט שמע‪ ,‬כגון מחשב‪ ,‬ליציאת [ ‪ ] IN‬במוצר‪.‬‬
‫ישים רק בדגמים שכוללים רמקולים‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫‪2‬‬
‫חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫‪2‬‬
‫‪ .2.2‬‬
‫חיבור לחשמל‬
‫חלקי החיבור אינם זהים בכל המוצרים‪.‬‬
‫ייתכנו שינויים במראה החיצוני‪ ,‬בהתאם למוצר‪.‬‬
‫כדי להשתמש במוצר‪ ,‬חבר את כבל החשמל לשקע חשמל וליציאת [‪ ]POWER IN‬במוצר‪.‬‬
‫‪POWER IN‬‬
‫מתח הכניסה ישתנה באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫‪2‬‬
‫חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫חיבור ‪USB‬‬
‫ישים עבור דגמי המעמד הכוללים יציאות ‪ USB‬בלבד‪.‬‬
‫ניתן להשתמש בהתקן ‪ ,USB‬כגון עכבר‪ ,‬מקלדת‪ ,‬מקל זיכרון או כונן דיסק קשיח חיצוני (‪ ,)HDD‬על‪-‬ידי‬
‫חיבורו ישירות ליציאת [ ] בצג‪ .‬אין צורך שתחבר אותו למחשב‪.‬‬
‫‪ HDD‬חיצוני לאחסון בנפח גדול מחייב אספקת חשמל חיצונית‪ ,‬והקפד לחבר אותו למקור חשמל‪.‬‬
‫יציאת ה‪USB-‬‏[‬
‫] של הצג תומכת ב‪ USB 2.0-‬מאושר במהירות גבוהה‪.‬‬
‫מהירות גבוהה‬
‫מהירות מלאה‬
‫מהירות נמוכה‬
‫קצב נתונים‬
‫‪‎480 Mbps‬‬
‫‪‎12 Mbps‬‬
‫‪‎1.5 Mbps‬‬
‫צריכת חשמל‬
‫‪‎2.5 W‬‬
‫‪(‎‬מקס'‪ ,‬כל יציאה)‬
‫‪‎2.5 W‬‬
‫‪(‎‬מקס'‪ ,‬כל יציאה)‬
‫‪‎2.5 W‬‬
‫‪(‎‬מקס'‪ ,‬כל יציאה)‬
‫‪DP IN‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬חבר את היציאה [‬
‫] של הצג ויציאת ה‪ USB-‬של המחשב באמצעות כבל ה‪.USB-‬‬
‫כדי להשתמש ביציאה [‬
‫]‪ ,‬עליך לחבר את ‪( UP‬כבל במעלה) למחשב‪.‬‬
‫הקפד להשתמש בכבל ה‪ USB-‬שסופק עם צג זה כדי לחבר את היציאה [‬
‫של המחשב‪.‬‬
‫‪A‬‬
‫‪48‬‬
‫] של הצג ואת יציאת ה‪USB-‬‬
‫‪B‬‬
‫‪USB‬‬
‫‪B‬‬
‫חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫‪IN‬‬
‫‪RGB‬‬
‫‪DVI IN‬‬
‫‪A‬‬
‫‪2‬‬
‫חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬השתמש בכבל ה‪ USB-‬כדי לחבר התקן ‪ USB‬ליציאה [‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬שיטת הפעולה זהה לזו המשמשת לחיבור התקן חיצוני למחשב‪.‬‬
‫] בצג‪.‬‬
‫באפשרותך לחבר מקלדת ועכבר ולהשתמש בהם‪.‬‬
‫באפשרותך להפעיל קובץ מהתקן מדיה‪( .‬דוגמאות להתקני מדיה‪ ,MP3 :‬מצלמה דיגיטלית‪ ,‬וכו')‬
‫באפשרותך להפעיל‪ ,‬להזיז‪ ,‬להעתיק או למחוק את הקבצים בהתקן האחסון‪( .‬דוגמאות להתקני אחסון‪:‬‬
‫זיכרון חיצוני‪ ,‬כרטיס זיכרון‪ ,‬קורא זיכרון‪ ,‬נגן ‪ MP3‬מסוג ‪ ,HDD‬וכו')‬
‫באפשרותך להשתמש בהתקני ‪ USB‬אחרים שניתן לחבר למחשב‪.‬‬
‫בעת חיבור התקן ליציאה [‬
‫] של הצג‪ ,‬חבר את ההתקן באמצעות כבל המתאים להתקן‪.‬‬
‫לרכישת הכבל וההתקנים החיצוניים‪ ,‬פנה אל מרכז השירות של המוצר המתאים‪.‬‬
‫החברה אינה נושאת באחריות לבעיות או לנזקים בהתקן חיצוני שנגרמו עקב שימוש בכבל לא מאושר‬
‫לצורך החיבור‪.‬‬
‫חלק מהמוצרים אינם תואמים לתקן ‪ ,USB‬והדבר עלול לגרום לפעולה לקויה של ההתקן‪.‬‬
‫שב‪.‬ההתקן פועל בצורה לקויה גם אם הוא מחובר למחשב‪ ,‬פנה אל מרכז השירות של ההתקן‪/‬המ�ח‬
‫אם‬
‫‪49‬‬
‫חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫‪2‬‬
‫חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫‪/S‬‬
‫‪ 24E650PL / S‬‏‬
‫‪ 24E650XL / S‬‏‬
‫‪ 23E650K( W‬‏‬
‫שינוי הגדרות הצליל ב‪ indows-‬‏‬
‫‪S27E650X / S‬‏)‬
‫‪ 24E650XW / S‬‏‬
‫‪ 24E650MW‬‏‬
‫①הרמקול‬
‫→ הגדרת‬
‫②‬
‫④‬
‫③‬
‫③‬
‫②‬
‫②‬
‫①רמקול①‬
‫לוח הבקרה → שמע →‬
‫‪50‬‬
‫③‬
‫⑤‬
‫④‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫④‬
‫⑥‬
‫⑤‬
‫⑤‬
‫⑥‬
‫⑥‬
‫‪2‬‬
‫חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫‪2‬‬
‫‪ .2.3‬‬
‫התקנת מנהל התקן‬
‫תוכל להגדיר את הרזולוציה והתדירות האופטימליות עבור מוצר זה על‪-‬ידי התקנת מנהלי ההתקנים‬
‫המתאימים‪.‬‬
‫מנהל התקן להתקנה נכלל בתקליטור המסופק עם המוצר‪.‬‬
‫אם הקובץ שסופק פגום‪ ,‬בקר בדף הבית של ‪Samsung‬‏(‪ )http://www.samsung.com‎‬והורד את‬
‫הקובץ‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬הכנס לכונן התקליטורים את תקליטור המדריך למשתמש הנלווה למוצר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬לחץ על ‪.Windows Driver‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬פעל בהתאם להוראות המוצגות במסך להמשך ההתקנה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ 4‬בחר את דגם המוצר שברשותך מתוך רשימת הדגמים‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬עבור אל 'מאפייני התצוגה' וודא שהרזולוציה וקצב הרענון מוגדרים כראוי‪.‬‬
‫לפרטים נוספים‪ ,‬עיין במדריך של מערכת ההפעלה ‪.Windows‬‬
‫חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫‪2‬‬
‫חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫‪2.2.4‬‬
‫הגדרת הרזולוציה המיטבית‬
‫הודעת מידע על הגדרת הרזולוציה המיטבית תופיע כאשר תפעיל את המוצר בפעם הראשונה לאחר הרכישה‪.‬‬
‫בחר שפה במוצר ושנה את הרזולוציה במחשב להגדרה האופטימלית‪.‬‬
‫‪Setup Guide‬‬
‫‪The optimal resolution for this‬‬
‫‪monitor is as follows:‬‬
‫‪****x**** **Hz‬‬
‫‪Use the above settings to set‬‬
‫‪the resolution on your PC.‬‬
‫‪English‬‬
‫‪OK‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬לחץ על [‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬כדי להסתיר את הודעת המידע‪ ,‬לחץ על [‪.]MENU‬‬
‫] כדי לעבור אל השפה הרצויה ולחץ על [‬
‫]‪.‬‬
‫אם הרזולוציה האופטימלית לא נבחרה‪ ,‬ההודעה תופיע עד שלוש פעמים במשך זמן שצוין‪ ,‬גם כאשר‬
‫המוצר כובה ולאחר מכן הופעל שוב‪.‬‬
‫ניתן גם לבחור את הרזולוציה האופטימלית בלוח הבקרה במחשב‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫‪3‬‬
‫הגדרת המסך‬
‫תיאור מפורט של כל פונקציה מוצג‪ .‬לפרטים‪ ,‬עיין במוצר‪.‬‬
‫קבע את הגדרות המסך‪ ,‬כגון בהירות‪.‬‬
‫‪3.1‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫תוכל לכוונן את בהירות התמונה הכללית‪( .‬טווח‪)100~0 :‬‬
‫ערך גבוה יותר יגרום לתמונה להיראות בהירה יותר‪.‬‬
‫‪ SAMSUNG‬מוגדרת למצב ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר האפשרות ‪MAGICBright‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר האפשרות ‪ Smart Eco Saving‬מוגדרת‪.‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר האפשרות ‪ Eye Saver Mode‬מופעלת‪.‬‬
‫הפונקציות הזמינות בצג עשויות להשתנות‪ ,‬בהתאם לדגם‪ .‬בדוק את המוצר בפועל‪.‬‬
‫‪3.1.1‬‬
‫הגדרת האפשרות ‪Brightness‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬לחץ על לחצן כלשהו בחזית המוצר כדי להציג את מדריך המקשים‪ .‬כעת‪ ,‬לחץ על [‪ ]MENU‬כדי להציג‬
‫את מסך התפריט המתאים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬לחץ על [‬
‫‪3‬‬
‫] כדי לעבור אל ‪ Brightness‬ולחץ על [‬
‫‪3‬לחץ על [‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫‪Adjust the brightness‬‬
‫‪level. Values closer‬‬
‫‪to 100 mean a‬‬
‫‪brighter screen.‬‬
‫] כדי לעבור אל ‪ PICTURE‬ולחץ על [‬
‫‪PICTURE‬‬
‫‪100‬‬
‫‪Adjust the brightness‬‬
‫‪level. Values closer‬‬
‫‪to 100 mean a‬‬
‫‪brighter screen.‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫‪PICTURE‬‬
‫‪100‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫‪75‬‬
‫‪60‬‬
‫‪Sharpness‬‬
‫‪60‬‬
‫‪Sharpness‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪Eye Saver Mode‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪Eye Saver Mode‬‬
‫‪Game Mode‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪75‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫‪Game Mode‬‬
‫‪Custom‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪Custom‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪MAGIC Bright‬‬
‫‪MAGIC Upscale‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫‪53‬‬
‫] במוצר‪.‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬התאם ‪ Brightness‬באמצעות הלחצנים [‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫הגדרת המסך‬
‫] במוצר‪.‬‬
‫]‪.‬‬
‫‪MAGIC Bright‬‬
‫‪MAGIC Angle‬‬
3
‫הגדרת המסך‬
Contrast
3.2
)100~0 :‫ (טווח‬.‫כוונן את הניגודיות בין האובייקטים לרקע‬
.‫ערך גבוה יותר יגדיל את הניגודיות כדי להפוך את האובייקט לברור יותר‬
.Dynamic Contrast ‫ או‬Cinema ‫ הוא במצב‬SAMSUNG
MAGICBright ‫תפריט זה אינו זמין כאשר‬
.‫ מופעלת‬Game Mode ‫תפריט זה אינו זמין כאשר האפשרות‬
.‫ בדוק את המוצר בפועל‬.‫ בהתאם לדגם‬,‫הפונקציות הזמינות בצג עשויות להשתנות‬
Contrast ‫הגדרת האפשרות‬
3.2.1
‫] כדי להציג‬MENU[ ‫ לחץ על‬,‫ כעת‬.‫לחץ על לחצן כלשהו בחזית המוצר כדי להציג את מדריך המקשים‬1
.‫את מסך התפריט המתאים‬
1
[ ‫לחץ על‬2
2
[ ‫ ולחץ על‬Contrast ‫] כדי לעבור אל‬
[ ‫לחץ על‬3
.‫המסך הבא יופיע‬
3
.‫] במוצר‬
.‫] במוצר‬
PICTURE
Brightness
100
Adjust the contrast
level. Values closer to
100 mean a bigger
light/dark contrast.
[ ‫ ולחץ על‬PICTURE ‫] כדי לעבור אל‬
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Sharpness
60
Eye Saver Mode
Off
Eye Saver Mode
Off
Off
Game Mode
Game Mode
Contrast
75
Off
SAMSUNG
Custom
SAMSUNG
Custom
SAMSUNG
Off
SAMSUNG
Off
MAGIC Bright
MAGIC Angle
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
AUTO
Adjust the contrast
level. Values closer to
100 mean a bigger
light/dark contrast.
AUTO
.]
[ ‫ באמצעות הלחצנים‬Contrast ‫התאם‬4
4
.‫האפשרות שנבחרה תוחל‬5
5
‫הגדרת המסך‬
54
3
‫הגדרת המסך‬
Sharpness
3.3
)100~0 :‫ (טווח‬.‫הפוך את מתאר האובייקטים לברור יותר או מטושטש יותר‬
.‫ערך גבוה יותר יהפוך את מתאר האובייקטים לברור יותר‬
.Dynamic Contrast ‫ או‬Cinema ‫ הוא במצב‬SAMSUNG
MAGICBright ‫תפריט זה אינו זמין כאשר‬
.Mode2 ‫ או‬Mode1 ‫ מוגדרת למצב‬SAMSUNG
MAGICUpscale ‫תפריט זה אינו זמין כאשר האפשרות‬
.‫ מופעלת‬Game Mode ‫תפריט זה אינו זמין כאשר האפשרות‬
.‫ בדוק את המוצר בפועל‬.‫ בהתאם לדגם‬,‫הפונקציות הזמינות בצג עשויות להשתנות‬
Sharpness ‫הגדרת האפשרות‬
3.3.1
‫] כדי להציג‬MENU[ ‫ לחץ על‬,‫ כעת‬.‫לחץ על לחצן כלשהו בחזית המוצר כדי להציג את מדריך המקשים‬1
.‫את מסך התפריט המתאים‬
1
[ ‫לחץ על‬2
2
[ ‫ ולחץ על‬Sharpness ‫] כדי לעבור אל‬
[ ‫לחץ על‬3
.‫המסך הבא יופיע‬
3
.‫] במוצר‬
.‫] במוצר‬
PICTURE
Brightness
100
[ ‫ ולחץ על‬PICTURE ‫] כדי לעבור אל‬
PICTURE
Adjust the sharpness
of the picture. Values
closer to 100 mean a
sharper image.
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Sharpness
60
Eye Saver Mode
Off
Eye Saver Mode
Off
Off
Game Mode
Game Mode
Contrast
75
Off
SAMSUNG
Custom
SAMSUNG
Custom
SAMSUNG
Off
SAMSUNG
Off
MAGIC Bright
MAGIC Angle
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
AUTO
Adjust the sharpness
of the picture. Values
closer to 100 mean a
sharper image.
AUTO
.]
[ ‫ באמצעות הלחצנים‬Sharpness ‫התאם‬4
4
.‫האפשרות שנבחרה תוחל‬5
5
‫הגדרת המסך‬
55
‫‪3‬‬
‫‪3.4‬‬
‫הגדרת המסך‬
‫‪Eye Saver Mode‬‬
‫הגדר לאיכות תמונה מיטבית המתאימה להרגעת העיניים‪.‬‬
‫‪ TÜV Rheinland “Low Blue Light Content”‎‬הוא אישור עבור מוצרים העומדים בדרישות לרמות נמוכות יותר‬
‫של אור כחול‪ .‬כאשר הערך עבור ‪ Eye Saver Mode‬הוא ‘‪ ,’On‬האור הכחול שאורך הגל שלו הוא בסביבות ‪400nm‬‬
‫יפחת‪ ,‬והוא יספק איכות תמונה מיטבית המתאימה להרגעת העיניים‪ .‬בה בעת‪ ,‬רמת האור הכחול נמוכה ממה שצוין‬
‫בהגדרות ברירת המחדל‪ ,‬והיא נבדקה על‪-‬ידי ‪ TÜV Rheinland‬ואושרה כאשר עמדה בדרישות בהתאם לתקנים של‬
‫‪.TÜV Rheinland “Low Blue Light Content”‎‬‬
‫הפונקציות הזמינות בצג עשויות להשתנות‪ ,‬בהתאם לדגם‪ .‬בדוק את המוצר בפועל‪.‬‬
‫‪3.4.1‬‬
‫הגדרת האפשרות ‪Eye Saver Mode‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬לחץ על לחצן כלשהו בחזית המוצר כדי להציג את מדריך המקשים‪ .‬כעת‪ ,‬לחץ על [‪ ]MENU‬כדי להציג‬
‫את מסך התפריט המתאים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬לחץ על [‬
‫‪3‬‬
‫] כדי לעבור אל ‪ Eye Saver Mode‬ולחץ על [‬
‫‪3‬לחץ על [‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫‪Set to an optimum‬‬
‫‪picture quality suitable‬‬
‫‪for eye relaxation.‬‬
‫] כדי לעבור אל ‪ PICTURE‬ולחץ על [‬
‫‪PICTURE‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫‪100‬‬
‫] במוצר‪.‬‬
‫‪Set to an optimum‬‬
‫‪picture quality suitable‬‬
‫‪for eye relaxation.‬‬
‫‪75‬‬
‫‪60‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪On‬‬
‫‪Custom‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪56‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫‪100‬‬
‫‪75‬‬
‫‪Sharpness‬‬
‫‪60‬‬
‫‪Eye Saver Mode‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪Game Mode‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪Custom‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪MAGIC Bright‬‬
‫‪MAGIC Upscale‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫‪4‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫‪Sharpness‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫‪4‬לחץ על [‬
‫‪PICTURE‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫‪Off‬‬
‫הגדרת המסך‬
‫] במוצר‪.‬‬
‫] כדי לעבור אל האפשרות הרצויה ולחץ על [‬
‫]‪.‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪On‬‬
‫‪Eye Saver Mode‬‬
‫‪Game Mode‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪MAGIC Bright‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪MAGIC Angle‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3.5‬‬
‫הגדרת המסך‬
‫‪Game Mode‬‬
‫קבע את הגדרות המסך של המוצר עבור מצב משחק‪ .‬השתמש בתכונה זו כאשר אתה משחק במשחקים במחשב או‬
‫כאשר קונסולת משחקים כמו‪ PlayStation™‎‬או‪ Xbox™‎‬מחוברת למוצר‪.‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר האפשרות ‪Eye Saver Mode‬‏ או ‪Smart Eco Saving‬‏ מופעלת‪.‬‬
‫הפונקציות הזמינות בצג עשויות להשתנות‪ ,‬בהתאם לדגם‪ .‬בדוק את המוצר בפועל‪.‬‬
‫‪3.5.1‬‬
‫הגדרת האפשרות ‪Game Mode‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬לחץ על לחצן כלשהו בחזית המוצר כדי להציג את מדריך המקשים‪ .‬כעת‪ ,‬לחץ על [‪ ]MENU‬כדי להציג‬
‫את מסך התפריט המתאים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬לחץ על [‬
‫‪3‬‬
‫] כדי לעבור אל ‪ Game Mode‬ולחץ על [‬
‫‪3‬לחץ על [‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫‪Optimizes image‬‬
‫‪settings for playing‬‬
‫‪games.‬‬
‫] כדי לעבור אל ‪ PICTURE‬ולחץ על [‬
‫‪PICTURE‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫‪100‬‬
‫] במוצר‪.‬‬
‫] במוצר‪.‬‬
‫‪Optimizes image‬‬
‫‪settings for playing‬‬
‫‪games.‬‬
‫‪PICTURE‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫‪100‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫‪75‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫‪60‬‬
‫‪Sharpness‬‬
‫‪60‬‬
‫‪Sharpness‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪Eye Saver Mode‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪Eye Saver Mode‬‬
‫‪75‬‬
‫‪Custom‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪Game Mode‬‬
‫‪On‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪Always On‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪Custom‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪MAGIC Bright‬‬
‫‪MAGIC Upscale‬‬
‫‪Game Mode‬‬
‫‪On‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪Always On‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪MAGIC Bright‬‬
‫‪MAGIC Angle‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬לחץ על [‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫] כדי לעבור אל האפשרות הרצויה ולחץ על [‬
‫]‪.‬‬
‫בעת כיבוי הצג‪ ,‬כניסה למצב חיסכון בחשמל או שינוי מקורות הקלט‪ ,‬הערך בהגדרה ‪ Game Mode‬מש�ת‬
‫נה ל‪ Off-‬גם אם היה ‪.On‬‬
‫אם ברצונך להשאיר את ‪ Game Mode‬מופעל כל הזמן‪ ,‬בחר ‪.Always On‬‬
‫‪57‬‬
‫הגדרת המסך‬
‫‪3‬‬
‫‪3.6‬‬
‫הגדרת המסך‬
‫‪SAMSUNG MAGIC Bright‬‬
‫תפריט זה מספק איכות תמונה אופטימלית‪ ,‬בהתאם לסביבה שבה המוצר יהיה בשימוש‪.‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר האפשרות ‪ Smart Eco Saving‬מופעלת‪.‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר האפשרות ‪ Game Mode‬מופעלת‪.‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר האפשרות ‪ Eye Saver Mode‬מופעלת‪.‬‬
‫‪ SAMSUNG‬מופעלת‪.‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר האפשרות ‪MAGICAngle‬‬
‫הפונקציות הזמינות בצג עשויות להשתנות‪ ,‬בהתאם לדגם‪ .‬בדוק את המוצר בפועל‪.‬‬
‫תוכל להתאים אישית את הבהירות‪ ,‬בהתאם להעדפותיך‪.‬‬
‫‪3.6.1‬‬
‫הגדרת האפשרות ‪SAMSUNG MAGIC Bright‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬לחץ על לחצן כלשהו בחזית המוצר כדי להציג את מדריך המקשים‪ .‬כעת‪ ,‬לחץ על [‪ ]MENU‬כדי להציג‬
‫את מסך התפריט המתאים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬לחץ על [‬
‫‪3‬‬
‫‪ SAMSUNG‬ולחץ על [‬
‫‪3‬לחץ על [‬
‫] כדי לעבור אל ‪MAGICBright‬‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫] כדי לעבור אל ‪ PICTURE‬ולחץ על [‬
‫] במוצר‪.‬‬
‫] במוצר‪.‬‬
‫במצב ‪PC‬‬
‫‪Set to an optimum‬‬
‫‪picture quality suitable‬‬
‫‪for the working‬‬
‫‪environment.‬‬
‫‪PICTURE‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫‪100‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫‪75‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Custom‬‬
‫‪Sharpness‬‬
‫‪Standard‬‬
‫‪Eye Saver Mode‬‬
‫‪Cinema‬‬
‫‪Game Mode‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Dynamic Contrast 2200‬‬
‫‪0‬‬
‫‪Set to an optimum‬‬
‫‪picture quality suitable‬‬
‫‪for the working‬‬
‫‪environment.‬‬
‫‪PICTURE‬‬
‫‪100‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫‪75‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫‪60‬‬
‫‪Sharpness‬‬
‫‪Custom‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Custom‬‬
‫‪Standard‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪2200‬‬
‫‪Cinema‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪Dynamic Contrast Wide‬‬
‫‪0‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪MAGIC Bright‬‬
‫‪MAGIC Upscale‬‬
‫•‪ :Custom‬התאם אישית את הניגודיות והבהירות כנדרש‪.‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫‬
‫ •‪ :Standard‬השג איכות תמונה מתאימה לעריכת מסמכים או לשימוש באינטרנט‪.‬‬
‫ •‪ :Cinema‬השג את הבהירות והחדות בטלוויזיה שתאפשר לך ליהנות מתוכן וידאו ו‪.DVD-‬‬
‫ •‪ :Dynamic Contrast‬השג בהירות מאוזנת באמצעות כוונון אוטומטי של הניגודיות‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫‪Game Mode‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫הגדרת המסך‬
‫‪Eye Saver Mode‬‬
‫‪MAGIC Bright‬‬
‫‪MAGIC Angle‬‬
3
‫הגדרת המסך‬
)‫‏‬S24E650PL / S
‫ ‏‬23E650K / S
‫ ‏‬24E450F / S
‫ ‏‬22E450F‫ (‏‬AV ‫במצב‬
PICTURE
100
Brightness
Contrast
75
Sharpness
60
Eye Saver Mode
Game Mode
Dynamic
Custom
50
Standard
Off
50
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
PICTURE
Brightness
Contrast
Dynamic
Eye Saver Mode
Standard
Game Mode
Movie
Movie
Off
2200
SAMSUNG
SAMSUNG
Custom
Wide
0
SAMSUNG
MAGIC Angle
75
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
100
MAGIC Bright
Custom
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
60
50
50
2200
0
MAGIC Upscale
AUTO
AUTO
‫ לאפשרות‬,AV ‫ הוא‬PC/AV Mode ‫ והערך בהגדרה‬DVI/HDMI/DP ‫כאשר הקלט החיצוני מחובר באמצעות‬
-‫) המוגדרות מראש על‬Custom-‫ ו‬Movie ‫‏‬,Standard ‫‏‬,Dynamic( ‫ יש ארבע הגדרות תמונה אוטומטיות‬SAMSUNG
MAGICBright
‫ תוכל לבחור באפשרות‬.Custom ‫ או‬Movie ‫‏‬,Standard ‫‏‬,Dynamic :‫ תוכל להפעיל את אחת האפשרויות‬.‫ידי היצרן‬
.‫ שמפעילה באופן אוטומטי את הגדרות התמונה המותאמות אישית שלך‬Custom
.Standard ‫ בחר במצב זה כדי להציג תמונה חדה יותר לעומת מצב‬:Dynamic•
.‫ מצב זה מספק גם תמונה חדה‬.‫ בחר במצב זה כאשר הסביבה מוארת‬:Standard•
.‫ הוא יסייע לחסוך בחשמל ויפחית את התעייפות העיניים‬.‫ בחר במצב זה כאשר הסביבה חשוכה‬:Movie•
.‫ בחר מצב זה כאשר ברצונך לכוונן את התמונה בהתאם להעדפותיך‬:Custom•
.]
[ ‫לחץ על‬4
4
.‫האפשרות שנבחרה תוחל‬5
5
[ ‫] כדי לעבור אל האפשרות הרצויה ולחץ על‬
‫הגדרת המסך‬
59
‫‪3‬‬
‫הגדרת המסך‬
‫‪S24E450F / S‬‏)‬
‫‪ 22E450F( S‬‏‬
‫‪ AMSUNG MAGIC Angle3.7‬‏‬
‫‪ SAMSUNG‬מאפשר לך לקבוע את ההגדרות כדי להשיג את איכות התמונה המיטבית בהתאם לזווית הצפייה שלך‪.‬‬
‫‪MAGICAngle‬‬
‫‪ SAMSUNG‬הוא במצב ‪ Cinema‬או ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪MAGICBright‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Game Mode‬או ‪ Eye Saver Mode‬מופעל‪.‬‬
‫הפונקציות הזמינות בצג עשויות להשתנות‪ ,‬בהתאם לדגם‪ .‬בדוק את המוצר בפועל‪.‬‬
‫תוכל להתאים אישית את הזווית‪ ,‬בהתאם להעדפותיך‪.‬‬
‫‪3.7.1‬‬
‫הגדרת האפשרות ‪SAMSUNG MAGIC Angle‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬לחץ על לחצן כלשהו בחזית המוצר כדי להציג את מדריך המקשים‪ .‬כעת‪ ,‬לחץ על [‪ ]MENU‬כדי להציג‬
‫את מסך התפריט המתאים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬לחץ על [‬
‫‪3‬‬
‫‪ SAMSUNG‬ולחץ על [‬
‫‪3‬לחץ על [‬
‫] כדי לעבור אל ‪MAGICAngle‬‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫] במוצר‪.‬‬
‫] כדי לעבור אל ‪ PICTURE‬ולחץ על [‬
‫‪Select an angle that‬‬
‫‪best suits your‬‬
‫‪viewing position.‬‬
‫] במוצר‪.‬‬
‫‪PICTURE‬‬
‫‪100‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫‪75‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪60‬‬
‫‪Lean Back ModeCustom‬‬
‫‪1 50‬‬
‫‪Sharpness‬‬
‫‪Eye Saver Mode‬‬
‫‪Lean Back Mode 2 Off‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Standing Mode‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪2200‬‬
‫‪Game Mode‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪MAGIC Bright‬‬
‫‪Side Mode‬‬
‫‪Wide‬‬
‫‪0‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪MAGIC Angle‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫④‬
‫③‬
‫⑥‬
‫•‪ :① Off‬בחר →‬
‫באפשרות זו לצפייה ישירות במוצר‪.‬‬
‫②‬
‫‬
‫③‪ :② Lean‬בחר ①‬
‫⑤ •‪④ 1‬‬
‫‪Back Mode‬‬
‫→ לצפייה ממקום שהוא נמוך מעט לעומת המוצר‪.‬‬
‫באפשרות זו‬
‫① לצפייה→‬
‫④‪ :③ Lean‬בחר ②‬
‫⑥ •‪⑤ 2‬‬
‫באפשרות זו‬
‫‪Back Mode‬‬
‫ממקום שהוא נמוך לעומת ‪.Lean Back Mode 1‬‬
‫‬
‫② לצפייה①ממקום →‬
‫‪ :④ Standing‬בחר ③‬
‫‪⑤ Mode‬‬
‫•⑥‬
‫שהוא גבוה לעומת המוצר‪.‬‬
‫באפשרות זו‬
‫→‬
‫③ לצפייה②מאחד ①‬
‫⑥ ‪ :⑤ Side‬בחר ④‬
‫מצדי המוצר‪.‬‬
‫באפשרות זו‬
‫ •‪Mode‬‬
‫⑥‪ ④ ,‬ו‪→-‬‬
‫ממקומות ①‬
‫לצפייה ② ⑤‬
‫מצופה אחד③ ⑥‬
‫⑤יותר ④‬
‫⑥‬
‫⑤‪① → ② ① ③ ② ④ ③ .‬‬
‫באפשרות זו עבור‬
‫ •‪ :Group View‬בחר‬
‫‬
‫‪60‬‬
‫•‪ Custom: Lean Back Mode 1‬יוחל כברירת מחדל אם תבחר באפשרות ‪.Custom‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬לחץ על [‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫הגדרת המסך‬
‫] כדי לעבור אל האפשרות הרצויה ולחץ על [‬
‫]‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3.8‬‬
‫הגדרת המסך‬
‫‪SAMSUNG MAGIC Upscale‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫הפונקציה ‪ MAGICUpscale‬יכולה לשפר את השכבות של פרטי התמונה ואת חיות התמונה‪.‬‬
‫לפונקציה זו יש אפקטים ברורים יותר בתמונות בעלות רזולוציה נמוכה‪.‬‬
‫‪ SAMSUNG‬הוא במצב ‪ Cinema‬או ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪MAGICBright‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר האפשרות ‪ Game Mode‬מופעלת‪.‬‬
‫הפונקציות הזמינות בצג עשויות להשתנות‪ ,‬בהתאם לדגם‪ .‬בדוק את המוצר בפועל‪.‬‬
‫‪3.8.1‬‬
‫הגדרת האפשרות ‪SAMSUNG MAGIC Upscale‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬לחץ על לחצן כלשהו בחזית המוצר כדי להציג את מדריך המקשים‪ .‬כעת‪ ,‬לחץ על [‪ ]MENU‬כדי להציג‬
‫את מסך התפריט המתאים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬לחץ על [‬
‫‪3‬‬
‫‪ SAMSUNG‬ולחץ על [‬
‫‪3‬לחץ על [‬
‫] כדי לעבור אל ‪MAGICUpscale‬‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫‪Enhance picture‬‬
‫‪detail and vividness.‬‬
‫] כדי לעבור אל ‪ PICTURE‬ולחץ על [‬
‫‪PICTURE‬‬
‫‪100‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫‪75‬‬
‫‪60‬‬
‫‪Custom‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪2200‬‬
‫‪Wide‬‬
‫‪0‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪Mode1‬‬
‫‪Mode2‬‬
‫] במוצר‪.‬‬
‫] במוצר‪.‬‬
‫‪Enhance picture‬‬
‫‪detail and vividness.‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫‪Mode1‬‬
‫‪Image Size‬‬
‫‪Sharpness‬‬
‫‪Mode2‬‬
‫‪HDMI Black Level‬‬
‫‪Eye Saver Mode‬‬
‫‪H-Position‬‬
‫‪Game Mode‬‬
‫‪50‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪2200‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪0‬‬
‫‪MAGIC Bright‬‬
‫‪MAGIC Upscale‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫בהשוואה ל‪ ,Mode1-‬למצב ‪ Mode2‬יש השפעה חזקה יותר‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫הגדרת המסך‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪MAGIC Upscale‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫‪4‬לחץ על [‬
‫‪PICTURE‬‬
‫] כדי לעבור אל האפשרות הרצויה ולחץ על [‬
‫]‪.‬‬
‫‪V-Position‬‬
‫‪Coarse‬‬
‫‪Fine‬‬
3
‫הגדרת המסך‬
Image Size3.9
.‫שנה את גודל התמונה‬
.‫ בדוק את המוצר בפועל‬.‫ בהתאם לדגם‬,‫הפונקציות הזמינות בצג עשויות להשתנות‬
Image Size ‫שינוי‬
3.9.1
‫] כדי להציג‬MENU[ ‫ לחץ על‬,‫ כעת‬.‫לחץ על לחצן כלשהו בחזית המוצר כדי להציג את מדריך המקשים‬1
.‫את מסך התפריט המתאים‬
1
[ ‫לחץ על‬2
2
[ ‫ ולחץ על‬Image Size ‫] כדי לעבור אל‬
[ ‫לחץ על‬3
.‫המסך הבא יופיע‬
3
.‫] במוצר‬
[ ‫ ולחץ על‬PICTURE ‫] כדי לעבור אל‬
.‫] במוצר‬
PC ‫במצב‬
PICTURE
Image Size
Auto
Response Time
Wide
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
H-Position
V-Position
50
Coarse
2200
Fine
0
AUTO
PICTURE
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Auto
HDMI Black Level
Wide
Coarse
Fine
Image Size
Auto
HDMI Black Level
Wide
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
Response Time
H-Position
H-Position
V-Position
PICTURE
V-Position
50
Coarse
2200
Fine
0
AUTO
50
50
2200
0
AUTO
.‫ הצג את התמונה בהתאם ליחס התצוגה של מקור הקלט‬:Auto•
.‫ ללא קשר ליחס התצוגה של מקור הקלט‬,‫ הצג את התמונה במסך מלא‬:Wide• ‫הגדרת המסך‬
62
3
‫הגדרת המסך‬
AV ‫במצב‬
PICTURE
Image Size
4:3
Response Time
Wide
H-Position
Screen Fit
V-Position
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
4:3
Response Time
16:9
H-Position
Screen Fit
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
50
Coarse
2200
Fine
Image Size
V-Position
50
Coarse
PICTURE
2200
Fine
0
0
AUTO
PICTURE
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
HDMI Black Level
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
AUTO
4:3
16:9
PICTURE
Image Size
HDMI Black Level
Response Time
Screen Fit
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
4:3
16:9
Screen Fit
H-Position
50
50
V-Position
2200
Coarse
0
50
2200
Fine
0
AUTO
AUTO
.‫ מתאים לסרטוני וידאו ולשידורים סטנדרטיים‬.4:3 ‫ הצג את התמונה עם יחס תצוגה של‬:4:3•
.16:9 ‫ הצג את התמונה עם יחס תצוגה של‬:16:9•
.‫ בלי לחתוך דבר‬,‫ הצג את התמונה עם יחס התצוגה המקורי‬:Screen Fit•
.‫ ללא קשר ליחס התצוגה של מקור הקלט‬,‫ הצג את התמונה במסך מלא‬:Wide•
‫‏‏)‏‏‬S24E650XW / S
‫ ‏‬24E650MW / S24E650DW(
.‫שינוי גודל המסך זמין כאשר התנאים הבאים מתקיימים‬
.DVI/HDMI/DP-‫התקן פלט דיגיטלי מחובר באמצעות כבל ה‬
‫ ותצוגת הצג יכולה להיות רגילה (לא כל דגם יכול לתמוך‬1080p ‫ או‬720p ‫‏‬,576p ‫‏‬,480p ‫אות הקלט הוא‬
.)‫בכל האותות הללו‬
‫ מוגדר‬PC/AV Mode-‫ ו‬DVI/HDMI/DP ‫זה ניתן להגדרה רק כאשר הקלט החיצוני מחובר באמצעות‬
.AV-‫ל‬
.]
[ ‫לחץ על‬4
4
.‫האפשרות שנבחרה תוחל‬5
5
[ ‫] כדי לעבור אל האפשרות הרצויה ולחץ על‬
‫הגדרת המסך‬
63
‫‪3‬‬
‫הגדרת המסך‬
‫‪/S‬‬
‫‪ 23E650K / S‬‏‬
‫‪ 24E450F / S‬‏‬
‫‪ 22E450F( H‬‏‬
‫‪ DMI Black Level3.10‬‏‬
‫‪S24E650PL‬‏)‬
‫אם נגן ‪ DVD‬או ממיר מחוברים למוצר דרך יציאת ‪ ,HDMI‬תיתכן ירידה בביצועים של איכות התמונה (ירידה בביצועי‬
‫הניגודיות‪/‬צבע‪ ,‬רמת השחור וכו')‪ ,‬בהתאם להתקן המקור המחובר‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬ניתן להשתמש באפשרות‬
‫‪ HDMI Black Level‬כדי לכוונן את איכות התמונה‪ .‬אם זהו המצב‪ ,‬תקן את איכות התמונה הירודה באמצעות‬
‫האפשרות ‪.HDMI Black Level‬‬
‫פונקציה זו זמינה במצב ‪ HDMI‬בלבד‪.‬‬
‫הפונקציות הזמינות בצג עשויות להשתנות‪ ,‬בהתאם לדגם‪ .‬בדוק את המוצר בפועל‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ .10.1‬‬
‫קביעת ההגדרות של האפשרות ‪HDMI Black Level‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬לחץ על לחצן כלשהו בחזית המוצר כדי להציג את מדריך המקשים‪ .‬כעת‪ ,‬לחץ על [‪ ]MENU‬כדי להציג‬
‫את מסך התפריט המתאים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬לחץ על [‬
‫‪3‬‬
‫] כדי לעבור אל ‪ HDMI Black Level‬ולחץ על [‬
‫‪3‬לחץ על [‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫‪Optimize HDMI‬‬
‫‪picture brightness and‬‬
‫‪contrast by adjusting‬‬
‫‪the black level of the‬‬
‫‪video signal.‬‬
‫] כדי לעבור אל ‪ PICTURE‬ולחץ על [‬
‫‪PICTURE‬‬
‫‪Image Size‬‬
‫‪Normal‬‬
‫‪Low‬‬
‫‪HDMI Black Level‬‬
‫‪Response Time‬‬
‫] במוצר‪.‬‬
‫] במוצר‪.‬‬
‫‪Optimize HDMI‬‬
‫‪picture brightness and‬‬
‫‪contrast by adjusting‬‬
‫‪the black level of the‬‬
‫‪video signal.‬‬
‫‪PICTURE‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪Normal‬‬
‫‪Low‬‬
‫‪MAGIC Upscale‬‬
‫‪Image Size‬‬
‫‪HDMI Black Level‬‬
‫‪H-Position‬‬
‫‪H-Position‬‬
‫‪V-Position‬‬
‫‪V-Position‬‬
‫‪Coarse‬‬
‫‪Coarse‬‬
‫‪Fine‬‬
‫‪Fine‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫•‪ :Normal‬בחר מצב זה כאשר אין ירידה בביצועים של יחס התצוגה‪.‬‬
‫‬
‫ •‪ :Low‬בחר מצב זה כדי לצמצם את רמת השחור ולהגדיל את רמת הלבן כאשר יש ירידה בביצועים של יחס‬
‫הניגודיות‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬לחץ על [‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫] כדי לעבור אל האפשרות הרצויה ולחץ על [‬
‫]‪.‬‬
‫ייתכן שהאפשרות ‪ HDMI Black Level‬אינה תואמת להתקני מקור מסוימים‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫הגדרת המסך‬
3
‫הגדרת המסך‬
)‫‏‬S24E450F / S
‫ ‏‬22E450F ‫ (למעט‬R
‫ ‏‬esponse Time3.11
.‫האץ את קצב התגובה של המסך כדי להפוך את סרטון הווידאו לחי וטבעי יותר‬
.‫ כאשר אינך צופה בסרט‬Faster ‫ או‬Standard ‫ לערך‬Response Time ‫כדאי להגדיר את‬
.‫ בדוק את המוצר בפועל‬.‫ בהתאם לדגם‬,‫הפונקציות הזמינות בצג עשויות להשתנות‬
Response Time ‫הגדרת האפשרות‬
‫] כדי להציג‬MENU[ ‫ לחץ על‬,‫ כעת‬.‫לחץ על לחצן כלשהו בחזית המוצר כדי להציג את מדריך המקשים‬1
.‫את מסך התפריט המתאים‬
1
[ ‫לחץ על‬2
2
[ ‫ ולחץ על‬Response Time ‫] כדי לעבור אל‬
[ ‫לחץ על‬3
.‫המסך הבא יופיע‬
3
.‫] במוצר‬
.‫] במוצר‬
PICTURE
Image Size
Wide
Accelerate the panel
response rate to
make video appear
more vivid and
natural.
[ ‫ ולחץ על‬PICTURE ‫] כדי לעבור אל‬
PICTURE
Standard
H-Position
Faster
Faster
V-Position
Fastest
Fastest
Coarse
Response Time
Standard
H-Position
V-Position
Fine
Coarse
Accelerate the panel
response rate to
make video appear
more vivid and
natural.
Image Size
Response Time
HDMI Black Level
Fine
3.11.1
0
0
AUTO
AUTO
.]
[ ‫לחץ על‬4
4
.‫האפשרות שנבחרה תוחל‬5
5
[ ‫] כדי לעבור אל האפשרות הרצויה ולחץ על‬
‫הגדרת המסך‬
65
3
‫הגדרת המסך‬
V-Position-‫ ו‬H-Position 3.12
.‫ הזז את המסך שמאלה או ימינה‬:H-Position
.‫ הזז את המסך למעלה או למטה‬:V-Position
.Analog ‫תפריט זה זמין במצב‬
‫ כאשר אות הקלט‬.AV ‫ במצב‬Screen Fit ‫ הוא‬Image Size ‫תפריט זה זמין רק כאשר הערך בהגדרה‬
‫ כדי לכוונן את‬Screen Fit ‫ בחר‬,‫ ותצוגת הצג תקינה‬AV ‫ במצב‬1080P ‫ או‬720P ‫‏‬,576P ‫‏‬,480P ‫הוא‬
.0-6 ‫המיקום האופקי ברמות‬
.‫ בדוק את המוצר בפועל‬.‫ בהתאם לדגם‬,‫הפונקציות הזמינות בצג עשויות להשתנות‬
V-Position-‫ ו‬H-Position ‫הגדרת האפשרויות‬
‫] כדי להציג‬MENU[ ‫ לחץ על‬,‫ כעת‬.‫לחץ על לחצן כלשהו בחזית המוצר כדי להציג את מדריך המקשים‬1
.‫את מסך התפריט המתאים‬
1
[ ‫לחץ על‬2
2
[ ‫ ולחץ על‬,V-Position ‫ או‬H-Position ‫] כדי לעבור אל‬
[ ‫לחץ על‬3
.‫המסך הבא יופיע‬
3
.‫] במוצר‬
.‫] במוצר‬
PICTURE
Image Size
Response Time
Wide
Faster
Move the image
displayed on the
screen up or down.
[ ‫ ולחץ על‬PICTURE ‫] כדי לעבור אל‬
PICTURE
Image Size
Response Time
H-Position
50
H-Position
V-Position
50
V-Position
Coarse
Fine
2200
Coarse
0
Wide
Faster
PICTURE
Image Size
Wide
HDMI Black Level
Response Time
50
2200
Fine
0
AUTO
Move the image
displayed on the
screen up or down.
PICTURE
Image Size
50
H-Position
V-Position
50
V-Position
Fine
2200
Coarse
0
Wide
HDMI Black Level
Response Time
Faster
H-Position
Coarse
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Off
50
50
2200
Fine
0
Wide
AUTO
Move the image
displayed on the
screen up or down.
HDMI Black Level
PICTURE
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Off
Wide
Move the image
displayed on the
screen to the
left or right.
HDMI Black Level
H-Position
50
H-Position
V-Position
50
V-Position
Coarse
Move the image
displayed on the
screen to the
left or right.
Faster
AUTO
PICTURE
Move the image
displayed on the
screen to the
left or right.
50
AUTO
Fine
3.12.1
2200
Coarse
0
50
50
2200
Fine
0
AUTO
AUTO
[ ‫לחץ על‬4
4
.‫האפשרות שנבחרה תוחל‬5
5
.V-Position ‫ או‬H-Position ‫] כדי להגדיר את‬
‫הגדרת המסך‬
66
3
‫הגדרת המסך‬
Coarse 3.13
.‫כוונן את תדירות המסך‬
.‫ בלבד‬Analog ‫תפריט זה זמין במצב‬
.‫ בדוק את המוצר בפועל‬.‫ בהתאם לדגם‬,‫הפונקציות הזמינות בצג עשויות להשתנות‬
Coarse ‫כוונון האפשרות‬
3
.13.1
‫] כדי להציג‬MENU[ ‫ לחץ על‬,‫ כעת‬.‫לחץ על לחצן כלשהו בחזית המוצר כדי להציג את מדריך המקשים‬1
.‫את מסך התפריט המתאים‬
1
[ ‫לחץ על‬2
2
[ ‫ ולחץ על‬Coarse ‫] כדי לעבור אל‬
[ ‫לחץ על‬3
.‫המסך הבא יופיע‬
3
.‫] במוצר‬
.‫] במוצר‬
[ ‫ ולחץ על‬PICTURE ‫] כדי לעבור אל‬
PICTURE
Image Size
Wide
Response Time
Adjust the screen
frequency.
Faster
H-Position
50
V-Position
50
Coarse
2200
Fine
0
AUTO
PICTURE
Image Size
Wide
Adjust the screen
frequency.
HDMI Black Level
Response Time
Faster
H-Position
50
V-Position
50
Coarse
2200
Fine
0
AUTO
PICTURE
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Adjust the screen
frequency.
Wide
HDMI Black Level
H-Position
50
V-Position
50
Coarse
2200
Fine
0
AUTO
.]
[ ‫ באמצעות הלחצנים‬Coarse ‫התאם‬4
4
.‫האפשרות שנבחרה תוחל‬5
5
‫הגדרת המסך‬
67
3
‫הגדרת המסך‬
Fine 3.14
.‫בצע כוונון עדין של המסך כדי להגיע לתמונה חיה‬
.‫ בלבד‬Analog ‫תפריט זה זמין במצב‬
.‫ בדוק את המוצר בפועל‬.‫ בהתאם לדגם‬,‫הפונקציות הזמינות בצג עשויות להשתנות‬
Fine ‫כוונון האפשרות‬
3
.14.1
‫] כדי להציג‬MENU[ ‫ לחץ על‬,‫ כעת‬.‫לחץ על לחצן כלשהו בחזית המוצר כדי להציג את מדריך המקשים‬1
.‫את מסך התפריט המתאים‬
1
[ ‫לחץ על‬2
2
[ ‫לחץ על‬3
3
[ ‫ באמצעות הלחצנים‬Fine ‫התאם‬4
4
.‫האפשרות שנבחרה תוחל‬5
5
.‫] במוצר‬
[ ‫ ולחץ על‬PICTURE ‫] כדי לעבור אל‬
.‫ המסך הבא יופיע‬.‫] במוצר‬
[ ‫ ולחץ על‬Fine ‫] כדי לעבור אל‬
PICTURE
Image Size
Wide
Response Time
Faster
H-Position
Fine-tune the
screen
to get a vivid
picture.
50
V-Position
50
Coarse
2200
Fine
0
AUTO
PICTURE
Image Size
Wide
HDMI Black Level
Response Time
Fine-tune the
screen
to get a vivid
picture.
Faster
H-Position
50
V-Position
50
Coarse
2200
Fine
0
AUTO
PICTURE
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Wide
Fine-tune the
screen
to get a vivid
picture.
HDMI Black Level
H-Position
50
V-Position
50
Coarse
2200
Fine
0
AUTO
.]
‫הגדרת המסך‬
68
‫‪4‬‬
‫הגדרת הגוון‬
‫תיאור מפורט של כל פונקציה מוצג‪ .‬לפרטים‪ ,‬עיין במוצר‪.‬‬
‫‪ SAMSUNG‬הוא במצב ‪ Cinema‬או ‪ .Dynamic Contrast‬תפריט‬
‫כוונן את גוון המסך‪ .‬תפריט זה אינו זמין כאשר ‪MAGICBright‬‬
‫זה אינו זמין כאשר ‪ Game Mode‬או ‪ Eye Saver Mode‬מופעל‪.‬‬
‫‪4.1‬‬
‫‪Red‬‬
‫כוונן את ערך הצבע האדום בתמונה‪( .‬טווח‪)100~0 :‬‬
‫ערך גבוה יותר יגדיל את עוצמת הצבע‪.‬‬
‫‪4.1.1‬‬
‫הגדרת האפשרות ‪Red‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬לחץ על לחצן כלשהו בחזית המוצר כדי להציג את מדריך המקשים‪ .‬כעת‪ ,‬לחץ על [‪ ]MENU‬כדי להציג את מסך‬
‫התפריט המתאים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬לחץ על [‬
‫‪3‬‬
‫] כדי לעבור אל ‪ Red‬ולחץ על [‬
‫‪3‬לחץ על [‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫] כדי לעבור אל ‪ COLOR‬ולחץ על [‬
‫‪Adjust the red‬‬
‫‪saturation level.‬‬
‫‪Values closer to 100‬‬
‫‪mean greater‬‬
‫‪intensity for the color.‬‬
‫‪69‬‬
‫] במוצר‪.‬‬
‫‪COLOR‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Red‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Green‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Blue‬‬
‫‪Normal‬‬
‫‪Color Tone‬‬
‫‪Mode1‬‬
‫‪Gamma‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬התאם ‪ Red‬באמצעות הלחצנים [‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫הגדרת הגוון‬
‫] במוצר‪.‬‬
‫]‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4.2‬‬
‫הגדרת הגוון‬
‫‪Green‬‬
‫כוונן את ערך הצבע הירוק בתמונה‪( .‬טווח‪)100~0 :‬‬
‫ערך גבוה יותר יגדיל את עוצמת הצבע‪.‬‬
‫‪4.2.1‬‬
‫הגדרת האפשרות ‪Green‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬לחץ על לחצן כלשהו בחזית המוצר כדי להציג את מדריך המקשים‪ .‬כעת‪ ,‬לחץ על [‪ ]MENU‬כדי להציג את מסך‬
‫התפריט המתאים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬לחץ על [‬
‫‪3‬‬
‫] כדי לעבור אל ‪ Green‬ולחץ על [‬
‫‪3‬לחץ על [‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫] כדי לעבור אל ‪ COLOR‬ולחץ על [‬
‫‪Adjust the green‬‬
‫‪saturation level.‬‬
‫‪Values closer to 100‬‬
‫‪mean greater‬‬
‫‪intensity for the color.‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Red‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Green‬‬
‫‪Blue‬‬
‫‪Normal‬‬
‫‪Color Tone‬‬
‫‪Mode1‬‬
‫‪Gamma‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫‪70‬‬
‫] במוצר‪.‬‬
‫‪COLOR‬‬
‫‪50‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬התאם ‪ Green‬באמצעות הלחצנים [‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫הגדרת הגוון‬
‫] במוצר‪.‬‬
‫]‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4.3‬‬
‫הגדרת הגוון‬
‫‪Blue‬‬
‫כוונן את ערך הצבע הכחול בתמונה‪( .‬טווח‪)100~0 :‬‬
‫ערך גבוה יותר יגדיל את עוצמת הצבע‪.‬‬
‫‪4.3.1‬‬
‫הגדרת האפשרות ‪Blue‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬לחץ על לחצן כלשהו בחזית המוצר כדי להציג את מדריך המקשים‪ .‬כעת‪ ,‬לחץ על [‪ ]MENU‬כדי להציג את מסך‬
‫התפריט המתאים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬לחץ על [‬
‫‪3‬‬
‫] כדי לעבור אל ‪ Blue‬ולחץ על [‬
‫‪3‬לחץ על [‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫] כדי לעבור אל ‪ COLOR‬ולחץ על [‬
‫‪Adjust the blue‬‬
‫‪saturation level.‬‬
‫‪Values closer to 100‬‬
‫‪mean greater‬‬
‫‪intensity for the color.‬‬
‫‪71‬‬
‫] במוצר‪.‬‬
‫‪COLOR‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Red‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Green‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Blue‬‬
‫‪Normal‬‬
‫‪Color Tone‬‬
‫‪Mode1‬‬
‫‪Gamma‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬התאם ‪ Blue‬באמצעות הלחצנים [‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫הגדרת הגוון‬
‫] במוצר‪.‬‬
‫]‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫הגדרת הגוון‬
‫‪Color Tone‬‬
‫‪4.4‬‬
‫כוונן את גוון הצבע הכללי של התמונה‪.‬‬
‫‪ SAMSUNG‬מופעלת‪.‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר האפשרות ‪MAGICAngle‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ .4.1‬‬
‫קביעת ההגדרות של האפשרות ‪Color Tone‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬לחץ על לחצן כלשהו בחזית המוצר כדי להציג את מדריך המקשים‪ .‬כעת‪ ,‬לחץ על [‪ ]MENU‬כדי להציג את מסך‬
‫התפריט המתאים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬לחץ על [‬
‫‪3‬‬
‫] כדי לעבור אל ‪ Color Tone‬ולחץ על [‬
‫‪3‬לחץ על [‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫] כדי לעבור אל ‪ COLOR‬ולחץ על [‬
‫‪Select a color tone‬‬
‫‪that best suits your‬‬
‫‪viewing needs.‬‬
‫] במוצר‪.‬‬
‫] במוצר‪.‬‬
‫‪COLOR‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Red‬‬
‫‪Green‬‬
‫‪Cool 2‬‬
‫‪Cool 1‬‬
‫‪Normal‬‬
‫‪Blue‬‬
‫‪Color Tone‬‬
‫‪Warm 1‬‬
‫‪Gamma‬‬
‫‪Warm 2‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•‪ :Cool 2‬הגדר את טמפרטורת הצבע לקרה יותר מזו של ‪.Cool 1‬‬
‫•‪ :Cool 1‬הגדר את טמפרטורת הצבע לקרה יותר מזו של מצב ‪.Normal‬‬
‫•‪ :Normal‬הצג את גוון הצבע הרגיל‪.‬‬
‫•‪ :Warm 1‬הגדר את טמפרטורת הצבע לחמה יותר מזו של מצב ‪.Normal‬‬
‫•‪ :Warm 2‬הגדר את טמפרטורת הצבע לחמה יותר מזו של ‪.Warm 1‬‬
‫•‪ :Custom‬התאם אישית את גוון הצבע‪.‬‬
‫‪S24E650PL / S‬‏‪ :‬כאשר הקלט החיצוני מחובר באמצעות‬
‫‪ 23E650K / S‬‏‬
‫‪ 24E450F / S‬‏‬
‫‪ 22E450F‬‏‬
‫‪ DVI/HDMI/DP‬והערך בהגדרה ‪ PC/AV Mode‬הוא ‪ ,AV‬לאפשרות ‪ Color Tone‬יש ארבע הגדרות של‬
‫טמפרטורת צבע (‪,Cool‬‏ ‪,Normal‬‏ ‪ Warm‬ו‪.)Custom-‬‬
‫‪72‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬לחץ על [‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫הגדרת הגוון‬
‫] כדי לעבור אל האפשרות הרצויה ולחץ על [‬
‫]‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4.5‬‬
‫הגדרת הגוון‬
‫‪Gamma‬‬
‫כוונן את בהירות טווח הביניים (גאמה) של התמונה‪.‬‬
‫‪ SAMSUNG‬מופעלת‪.‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר האפשרות ‪MAGICAngle‬‬
‫‪4.5.1‬‬
‫הגדרת האפשרות ‪Gamma‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬לחץ על לחצן כלשהו בחזית המוצר כדי להציג את מדריך המקשים‪ .‬כעת‪ ,‬לחץ על [‪ ]MENU‬כדי להציג את מסך‬
‫התפריט המתאים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬לחץ על [‬
‫] כדי לעבור אל ‪ COLOR‬ולחץ על [‬
‫] במוצר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫] כדי לעבור אל ‪ Gamma‬ולחץ על [‬
‫‪3‬לחץ על [‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫] במוצר‪.‬‬
‫‪Adjust the middle level‬‬
‫‪of luminance.‬‬
‫‪COLOR‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Red‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Green‬‬
‫‪Blue‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Normal‬‬
‫‪Mode1‬‬
‫‪Mode1‬‬
‫‪Mode2‬‬
‫‪Color Tone‬‬
‫‪Gamma‬‬
‫‪Mode3‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫‪73‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬לחץ על [‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫הגדרת הגוון‬
‫] כדי לעבור אל האפשרות הרצויה ולחץ על [‬
‫]‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5.1‬‬
‫שינוי גודל או שינוי מיקום של המסך‬
‫תיאור מפורט של כל פונקציה מוצג‪ .‬לפרטים‪ ,‬עיין במוצר‪.‬‬
‫‪Language‬‬
‫הגדר את שפת התפריט‪.‬‬
‫שינוי בהגדרת השפה יחול על תצוגת התפריט שבמסך בלבד‪.‬‬
‫השינוי לא יחול על פונקציות אחרות במחשב שלך‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ .1.1‬‬
‫שינוי האפשרות ‪Language‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬לחץ על לחצן כלשהו בחזית המוצר כדי להציג את מדריך המקשים‪ .‬כעת‪ ,‬לחץ על [‪ ]MENU‬כדי להציג את מסך‬
‫התפריט המתאים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬לחץ על [‬
‫‪3‬‬
‫] כדי לעבור אל ‪ Language‬ולחץ על [‬
‫‪3‬לחץ על [‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫] כדי לעבור אל ‪ MENU SETTINGS‬ולחץ על [‬
‫‪Set the menu‬‬
‫‪language.‬‬
‫] במוצר‪.‬‬
‫‪MENU SETTINGS‬‬
‫‪Deutsch‬‬
‫‪Language‬‬
‫‪English‬‬
‫‪Menu H-Position‬‬
‫‪Español‬‬
‫‪Menu V-Position‬‬
‫‪Français‬‬
‫‪Display Time‬‬
‫‪Italiano‬‬
‫‪Transparency‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫‪74‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬לחץ על [‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫] כדי לעבור אל השפה הרצויה ולחץ על [‬
‫שינוי גודל או שינוי מיקום של המסך‬
‫] במוצר‪.‬‬
‫]‪.‬‬
5
‫שינוי גודל או שינוי מיקום של המסך‬
Menu V-Position-‫ ו‬Menu H-Position
5.2
.‫ הזז את מיקום התפריט שמאלה או ימינה‬:Menu H-Position
.‫ הזז את מיקום התפריט למעלה או למטה‬:Menu V-Position
Menu V-Position-‫ ו‬Menu H-Position ‫הגדרת האפשרויות‬
5.2.1
‫] כדי להציג את מסך‬MENU[ ‫ לחץ על‬,‫ כעת‬.‫לחץ על לחצן כלשהו בחזית המוצר כדי להציג את מדריך המקשים‬1
.‫התפריט המתאים‬
1
[ ‫לחץ על‬2
2
[ ‫ ולחץ על‬,Menu V-Position ‫ או אל‬Menu H-Position ‫] כדי לעבור אל‬
[ ‫לחץ על‬3
.‫המסך הבא יופיע‬
3
.‫] במוצר‬
.]
MENU SETTINGS
Language
English
[ ‫ ולחץ על‬MENU SETTINGS ‫] כדי לעבור אל‬
Move the menu
position up or down.
MENU SETTINGS
Language
Menu H-Position
100
Menu H-Position
Menu V-Position
1
Menu V-Position
Display Time
Transparency
20 sec
English
100
1
Display Time
On
Move the menu
position to the left or
right.
20 sec
Transparency
On
AUTO
AUTO
[ ‫לחץ על‬4
4
.‫האפשרות שנבחרה תוחל‬5
5
.Menu V-Position ‫ או‬Menu H-Position ‫] כדי להגדיר את‬
‫שינוי גודל או שינוי מיקום של המסך‬
75
‫‪5‬‬
‫‪5.3‬‬
‫שינוי גודל או שינוי מיקום של המסך‬
‫‪Display Time‬‬
‫הגדר שהתפריט במסך ייעלם באופן אוטומטי אם לא ייעשה בו כל שימוש בפרק זמן שצוין‪.‬‬
‫‪ Display Time‬יכול לשמש לציון השעה שאחריה ברצונך שהתפריט במסך ייעלם‪.‬‬
‫‪5.3.1‬‬
‫הגדרת האפשרות ‪Display Time‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬לחץ על לחצן כלשהו בחזית המוצר כדי להציג את מדריך המקשים‪ .‬כעת‪ ,‬לחץ על [‪ ]MENU‬כדי להציג את מסך‬
‫התפריט המתאים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬לחץ על [‬
‫‪3‬‬
‫] כדי לעבור אל ‪ Display Time‬ולחץ על [‬
‫‪3‬לחץ על [‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫] במוצר‪.‬‬
‫] כדי לעבור אל ‪ MENU SETTINGS‬ולחץ על [‬
‫‪Set how long the menu‬‬
‫‪window will remain on‬‬
‫‪screen for when it is‬‬
‫‪not in use.‬‬
‫] במוצר‪.‬‬
‫‪MENU SETTINGS‬‬
‫‪English‬‬
‫‪Language‬‬
‫‪100‬‬
‫‪2‬‬
‫‪20 sec‬‬
‫‪On‬‬
‫‪Menu H-Position‬‬
‫‪5 sec‬‬
‫‪Menu V-Position‬‬
‫‪10 sec‬‬
‫‪20 sec‬‬
‫‪Display Time‬‬
‫‪Transparency‬‬
‫‪200 sec‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫‪76‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬לחץ על [‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫] כדי לעבור אל האפשרות הרצויה ולחץ על [‬
‫שינוי גודל או שינוי מיקום של המסך‬
‫]‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5.4‬‬
‫שינוי גודל או שינוי מיקום של המסך‬
‫‪Transparency‬‬
‫הגדר את השקיפות של חלונות התפריטים‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ .4.1‬‬
‫שינוי האפשרות ‪Transparency‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬לחץ על לחצן כלשהו בחזית המוצר כדי להציג את מדריך המקשים‪ .‬כעת‪ ,‬לחץ על [‪ ]MENU‬כדי להציג את מסך‬
‫התפריט המתאים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬לחץ על [‬
‫‪3‬‬
‫] כדי לעבור אל ‪ Transparency‬ולחץ על [‬
‫‪3‬לחץ על [‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫] במוצר‪.‬‬
‫] כדי לעבור אל ‪ MENU SETTINGS‬ולחץ על [‬
‫‪Configure the‬‬
‫‪transparency of the‬‬
‫‪menu windows.‬‬
‫] במוצר‪.‬‬
‫‪MENU SETTINGS‬‬
‫‪English‬‬
‫‪Language‬‬
‫‪100‬‬
‫‪Menu H-Position‬‬
‫‪1‬‬
‫‪20 sec‬‬
‫‪On‬‬
‫‪Menu V-Position‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪On‬‬
‫‪Display Time‬‬
‫‪Transparency‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫‪77‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬לחץ על [‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫] כדי לעבור אל האפשרות הרצויה ולחץ על [‬
‫שינוי גודל או שינוי מיקום של המסך‬
‫]‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6.1‬‬
‫הגדרה ואיפוס‬
‫תיאור מפורט של כל פונקציה מוצג‪ .‬לפרטים‪ ,‬עיין במוצר‪.‬‬
‫‪Reset All‬‬
‫החזר את כל ההגדרות של המוצר להגדרות ברירת המחדל של היצרן‪.‬‬
‫הפונקציות הזמינות בצג עשויות להשתנות‪ ,‬בהתאם לדגם‪ .‬בדוק את המוצר בפועל‪.‬‬
‫‪6.1.1‬‬
‫אתחול ההגדרות (‪)Reset All‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬לחץ על לחצן כלשהו בחזית המוצר כדי להציג את מדריך המקשים‪ .‬כעת‪ ,‬לחץ על [‪ ]MENU‬כדי להציג‬
‫את מסך התפריט המתאים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬לחץ על [‬
‫‪3‬‬
‫] כדי לעבור אל ‪ Reset All‬ולחץ על [‬
‫‪3‬לחץ על [‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫] במוצר‪.‬‬
‫] כדי לעבור אל ‪ SETUP&RESET‬ולחץ על [‬
‫‪Return all the‬‬
‫‪settings for the‬‬
‫‪product to the‬‬
‫‪default factory‬‬
‫‪settings.‬‬
‫] במוצר‪.‬‬
‫‪SETUP&RESET‬‬
‫‪Reset All‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪Smart Eco Saving‬‬
‫‪Off Timer Plus‬‬
‫‪Acceleration‬‬
‫‪Key Repeat Time‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫‪All the menu settings will be reset‬‬
‫‪to default.‬‬
‫?‪Are you sure you want to reset‬‬
‫‪No‬‬
‫‪Yes‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫‪78‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬לחץ על [‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫הגדרה ואיפוס‬
‫] כדי לעבור אל האפשרות הרצויה ולחץ על [‬
‫]‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6.2‬‬
‫הגדרה ואיפוס‬
‫‪Smart Eco Saving‬‬
‫הפונקציה ‪ Smart Eco Saving‬מפחיתה את צריכת החשמל על‪-‬ידי שליטה בזרם החשמלי שנמצא בשימוש על‪-‬ידי‬
‫הצג‪.‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר האפשרות ‪ Eye Saver Mode‬מופעלת‪.‬‬
‫‪ Game Mode‬יכבה באופן אוטומטי כאשר ‪ Smart Eco Saving‬מופעל‪.‬‬
‫הפונקציות הזמינות בצג עשויות להשתנות‪ ,‬בהתאם לדגם‪ .‬בדוק את המוצר בפועל‪.‬‬
‫‪6.2.1‬‬
‫הגדרת האפשרות ‪Smart Eco Saving‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬לחץ על לחצן כלשהו בחזית המוצר כדי להציג את מדריך המקשים‪ .‬כעת‪ ,‬לחץ על [‪ ]MENU‬כדי להציג‬
‫את מסך התפריט המתאים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬לחץ על [‬
‫‪3‬‬
‫] כדי לעבור אל ‪ Smart Eco Saving‬ולחץ על [‬
‫‪3‬לחץ על [‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫] במוצר‪.‬‬
‫] כדי לעבור אל ‪ SETUP&RESET‬ולחץ על [‬
‫‪Adjust the power‬‬
‫‪consumption of the‬‬
‫‪product to save‬‬
‫‪energy automatically‬‬
‫] במוצר‪.‬‬
‫‪SETUP&RESET‬‬
‫‪Reset All‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪On‬‬
‫‪Smart Eco Saving‬‬
‫‪Off Timer Plus‬‬
‫‪PC/AV Mode‬‬
‫‪Key Repeat Time‬‬
‫‪Source Detection‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫•‪ :Off‬השבת את הפונקציה ‪.Smart Eco Saving‬‬
‫‬
‫ •‪ :On‬צריכת החשמל תופחת באופן אוטומטי ב‪ 10%-‬בקירוב לעומת ההגדרה הנוכחית‪( .‬ההפחתה בצריכת‬
‫חשמל תלויה במצב בהירות המסך של הלקוח‪).‬‬
‫‪79‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬לחץ על [‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫הגדרה ואיפוס‬
‫] כדי לעבור אל האפשרות הרצויה ולחץ על [‬
‫]‪.‬‬
6
‫הגדרה ואיפוס‬
Off Timer Plus6.3
.‫תוכל להגדיר את המוצר לכיבוי אוטומטי‬
.‫ בדוק את המוצר בפועל‬.‫ בהתאם לדגם‬,‫הפונקציות הזמינות בצג עשויות להשתנות‬
Off Timer ‫הגדרת האפשרות‬
6.3.1
Off Timer
‫] כדי להציג‬MENU[ ‫ לחץ על‬,‫ כעת‬.‫לחץ על לחצן כלשהו בחזית המוצר כדי להציג את מדריך המקשים‬1
.‫את מסך התפריט המתאים‬
1
[ ‫ ולחץ על‬SETUP&RESET ‫] כדי לעבור אל‬
[ ‫לחץ על‬2
2
[ ‫ ולחץ על‬Off Timer Plus ‫] כדי לעבור אל‬
[ ‫לחץ על‬3
3
.‫] במוצר‬
[ ‫ ולחץ על‬Off Timer ‫] כדי לעבור אל‬
[ ‫לחץ על‬4
4
.‫] במוצר‬
[ ‫ ולחץ על‬Off Timer ‫] כדי לעבור אל‬
[ ‫לחץ על‬5
.‫המסך הבא יופיע‬
5
.‫] במוצר‬
.‫] במוצר‬
SETUP&RESET
Reset All
Off
Smart Eco Saving
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
Off Timer Plus
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
AUTO
Off Timer Plus
Enable or disable
the Off Timer.
Off Timer
Eco Timer
AUTO
Off Timer
Off Timer
Off
Turn Off After
On
Enable or disable
the Off Timer.
AUTO
‫הגדרה ואיפוס‬
80
‫‪6‬‬
‫הגדרה ואיפוס‬
‫•‪ :Off‬השבת את הטיימר כדי שהמוצר לא יכבה באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‬
‫ •‪ :On‬הפעל את הטיימר כדי שהמוצר יכבה באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬לחץ על [‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫] כדי לעבור אל האפשרות הרצויה ולחץ על [‬
‫]‪.‬‬
‫‪Turn Off After‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬לחץ על לחצן כלשהו בחזית המוצר כדי להציג את מדריך המקשים‪ .‬כעת‪ ,‬לחץ על [‪ ]MENU‬כדי להציג‬
‫את מסך התפריט המתאים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬לחץ על [‬
‫] כדי לעבור אל ‪ SETUP&RESET‬ולחץ על [‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬לחץ על [‬
‫] כדי לעבור אל ‪ Off Timer Plus‬ולחץ על [‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬לחץ על [‬
‫] כדי לעבור אל ‪ Off Timer‬ולחץ על [‬
‫‪5‬‬
‫] כדי לעבור אל ‪ Turn Off After‬ולחץ על [‬
‫‪5‬לחץ על [‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫‪Set the monitor to‬‬
‫‪automatically turn off‬‬
‫‪after a certain time‬‬
‫‪period.‬‬
‫] במוצר‪.‬‬
‫] במוצר‪.‬‬
‫] במוצר‪.‬‬
‫] במוצר‪.‬‬
‫‪Off Timer‬‬
‫‪Off Timer‬‬
‫‪4h‬‬
‫‪Turn Off After‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬לחץ על [‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫] כדי להגדיר את ‪.Turn Off After‬‬
‫ניתן להגדיר את כיבוי הטיימר בטווח של שעה עד ‪ 23‬שעות‪ .‬המוצר יכבה באופן אוטומטי לאחר שיחלוף‬
‫מספר השעות שצוין‪.‬‬
‫אפשרות זאת זמינה כאשר הערך בהגדרה ‪ Off Timer‬הוא ‪.On‬‬
‫במוצרים המיועדים לשווקים באזורים מסוימים‪ ,‬ערך ברירת המחדל להפעלה אוטומטית של הפונקציה‬
‫‪ Off Timer‬הוא ‪ 4‬שעות לאחר הפעלת המוצר‪ .‬הדבר קשור לתקנות אספקת החשמל‪ .‬אם אינך רוצה‬
‫בהפעלת הטיימר‪ ,‬עבור אל ‪MENU‬‏ ‪SETUP&RESET‬‏ ‪Off Timer Plus‬‏ ובאפשרות‬
‫‪ Off Timer‬בחר ‪.Off‬‬
‫‪81‬‬
‫הגדרה ואיפוס‬
‫‪6‬‬
‫הגדרה ואיפוס‬
‫‪6.3.2‬‬
‫הגדרת האפשרות ‪Eco Timer‬‬
‫‪Eco Timer‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬לחץ על לחצן כלשהו בחזית המוצר כדי להציג את מדריך המקשים‪ .‬כעת‪ ,‬לחץ על [‪ ]MENU‬כדי להציג‬
‫את מסך התפריט המתאים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬לחץ על [‬
‫] כדי לעבור אל ‪ SETUP&RESET‬ולחץ על [‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬לחץ על [‬
‫] כדי לעבור אל ‪ Off Timer Plus‬ולחץ על [‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬לחץ על [‬
‫] כדי לעבור אל ‪ Eco Timer‬ולחץ על [‬
‫] במוצר‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫] כדי לעבור אל ‪ Eco Timer‬ולחץ על [‬
‫‪5‬לחץ על [‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫] במוצר‪.‬‬
‫‪Set the monitor to‬‬
‫‪automatically turn off‬‬
‫‪after a certain time‬‬
‫‪period.‬‬
‫] במוצר‪.‬‬
‫] במוצר‪.‬‬
‫‪SETUP&RESET‬‬
‫‪Reset All‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪Smart Eco Saving‬‬
‫‪Off Timer Plus‬‬
‫‪PC/AV Mode‬‬
‫‪Acceleration‬‬
‫‪Key Repeat Time‬‬
‫‪Auto‬‬
‫‪Source Detection‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫‪Off Timer Plus‬‬
‫‪Enable or disable‬‬
‫‪the Eco Timer.‬‬
‫‪Off Timer‬‬
‫‪Eco Timer‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫‪Enable or disable‬‬
‫‪the Eco Timer.‬‬
‫‪Eco Timer‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪Eco Timer‬‬
‫‪On‬‬
‫‪Eco Off After‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫‪82‬‬
‫‬
‫•‪ :Off‬כבה את טיימר ה‪ Eco-‬כדי להשבית את תכונת הכיבוי האוטומטי‪ .‬אם תכונה זו תושבת‪ ,‬המוצר לא‬
‫יכבה כשהוא במצב חיסכון בחשמל‪.‬‬
‫‬
‫•‪ :On‬הפעל את טיימר ה‪ Eco-‬כדי שהמוצר יכבה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן מוגדר במצב חיסכון‬
‫בחשמל‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬לחץ על [‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫הגדרה ואיפוס‬
‫] כדי לעבור אל האפשרות הרצויה ולחץ על [‬
‫]‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫הגדרה ואיפוס‬
‫‪Eco Off After‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬לחץ על לחצן כלשהו בחזית המוצר כדי להציג את מדריך המקשים‪ .‬כעת‪ ,‬לחץ על [‪ ]MENU‬כדי להציג‬
‫את מסך התפריט המתאים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬לחץ על [‬
‫] כדי לעבור אל ‪ SETUP&RESET‬ולחץ על [‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬לחץ על [‬
‫] כדי לעבור אל ‪ Off Timer Plus‬ולחץ על [‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬לחץ על [‬
‫] כדי לעבור אל ‪ Eco Timer‬ולחץ על [‬
‫‪5‬‬
‫] כדי לעבור אל ‪ Eco Off After‬ולחץ על [‬
‫‪5‬לחץ על [‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫‪Set the monitor to‬‬
‫‪automatically turn off‬‬
‫‪after a certain time‬‬
‫‪period.‬‬
‫] במוצר‪.‬‬
‫] במוצר‪.‬‬
‫] במוצר‪.‬‬
‫] במוצר‪.‬‬
‫‪Eco Timer‬‬
‫‪Eco Timer‬‬
‫‪10m‬‬
‫‪Eco Off After‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬לחץ על [‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫] כדי להגדיר את ‪.Eco Off After‬‬
‫ניתן להגדיר את טיימר ה‪ Eco-‬ל‪ 10-‬ל‪ 180-‬דקות‪ .‬המוצר יכבה באופן אוטומטי בתום הזמן המוגדר‪.‬‬
‫אפשרות זאת זמינה כאשר הערך בהגדרה ‪ Eco Timer‬הוא ‪.On‬‬
‫‪83‬‬
‫הגדרה ואיפוס‬
‫‪6‬‬
‫הגדרה ואיפוס‬
‫‪PC/AV Mode6.4‬‬
‫הגדר את ‪ PC/AV Mode‬לערך ‪ .AV‬גודל התמונה יוגדל‪ .‬אפשרות זו שימושית לצפייה בסרט‪.‬‬
‫פונקציה זו אינה תומכת במצב ‪.Analog‬‬
‫מסופק לדגמים הרחבים בלבד‪ ,‬כמו ‪ 16:9‬או ‪.16:10‬‬
‫אם הצג (כאשר מוגדר ל‪ )DVI/HDMI/DP-‬נמצא במצב חיסכון בחשמל או מציג את ההודעה‬
‫‪ ,Check Signal Cable‬לחץ על הלחצן [‪ ]MENU‬כדי להציג את התפריט במסך‪ .‬תוכל לבחור במצב ‪ PC‬או‬
‫‪.AV‬‬
‫הפונקציות הזמינות בצג עשויות להשתנות‪ ,‬בהתאם לדגם‪ .‬בדוק את המוצר בפועל‪.‬‬
‫‪6.4.1‬‬
‫הגדרת האפשרות ‪PC/AV Mode‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬לחץ על לחצן כלשהו בחזית המוצר כדי להציג את מדריך המקשים‪ .‬כעת‪ ,‬לחץ על [‪ ]MENU‬כדי להציג‬
‫את מסך התפריט המתאים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬לחץ על [‬
‫‪3‬‬
‫] כדי לעבור אל ‪ PC/AV Mode‬ולחץ על [‬
‫‪3‬לחץ על [‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫] במוצר‪.‬‬
‫] כדי לעבור אל ‪ SETUP&RESET‬ולחץ על [‬
‫] במוצר‪.‬‬
‫‪SETUP&RESET‬‬
‫‪Set to AV to enlarge‬‬
‫‪the picture.‬‬
‫‪Reset All‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪Smart Eco Saving‬‬
‫‪Off Timer Plus‬‬
‫‪PC/AV Mode‬‬
‫‪Acceleration‬‬
‫‪Key Repeat Time‬‬
‫‪Auto‬‬
‫‪Source Detection‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫‪S22E650D / S23E650D / S24E650XL / S24E650XW / S24E650DW / S27E650D / S27E650X‬‬
‫‪Select the PC/AV‬‬
‫‪mode for the DVI‬‬
‫‪source.‬‬
‫‪PC/AV Mode‬‬
‫‪PC‬‬
‫‪DVI‬‬
‫‪AV‬‬
‫‪DisplayPort‬‬
‫‪Select the PC/AV‬‬
‫‪mode for the‬‬
‫‪DisplayPort source.‬‬
‫‪PC/AV Mode‬‬
‫‪DVI‬‬
‫‪PC‬‬
‫‪AV‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫‪84‬‬
‫הגדרה ואיפוס‬
‫‪AUTO‬‬
‫‪DisplayPort‬‬
6
‫הגדרה ואיפוס‬
S24E450F / S22E450F
PC/AV Mode
HDMI
PC/AV Mode
Select the PC/AV
mode for the HDMI
source.
DVI
PC
DVI
PC
HDMI
AV
Select the PC/AV
mode for the DVI
source.
AV
AUTO
AUTO
S23E650K
PC/AV Mode
Select the PC/AV
mode for the HDMI
source.
PC
HDMI
AV
DVI PC
AUTO
S24E650MW
PC/AV Mode
Select the PC/AV
mode for the DVI
source.
PC
DVI
AV
AUTO
S24E650PL
PC/AV Mode
HDMI
DisplayPort
PC
Select the PC/AV
mode for the
DisplayPort source.
AV
PC/AV Mode
HDMI
PC
DisplayPort
AV
Select the PC/AV
mode for the HDMI
source.
DVI PC
AUTO
.]
AUTO
[ ‫לחץ על‬4
4
.‫האפשרות שנבחרה תוחל‬5
5
[ ‫] כדי לעבור אל האפשרות הרצויה ולחץ על‬
‫הגדרה ואיפוס‬
85
‫‪6‬‬
‫‪6.5‬‬
‫הגדרה ואיפוס‬
‫‪Key Repeat Time‬‬
‫קבע את קצב התגובה של לחצן בעת לחיצה על הלחצן‪.‬‬
‫הפונקציות הזמינות בצג עשויות להשתנות‪ ,‬בהתאם לדגם‪ .‬בדוק את המוצר בפועל‪.‬‬
‫‪6.5.1‬‬
‫הגדרת האפשרות ‪Key Repeat Time‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬לחץ על לחצן כלשהו בחזית המוצר כדי להציג את מדריך המקשים‪ .‬כעת‪ ,‬לחץ על [‪ ]MENU‬כדי להציג‬
‫את מסך התפריט המתאים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬לחץ על [‬
‫‪3‬‬
‫] כדי לעבור אל ‪ Key Repeat Time‬ולחץ על [‬
‫‪3‬לחץ על [‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫] במוצר‪.‬‬
‫] כדי לעבור אל ‪ SETUP&RESET‬ולחץ על [‬
‫‪Configure the‬‬
‫‪response rate of a‬‬
‫‪button when the‬‬
‫‪button is pressed.‬‬
‫] במוצר‪.‬‬
‫‪SETUP&RESET‬‬
‫‪Reset All‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪Smart Eco Saving‬‬
‫‪Off Timer Plus‬‬
‫‪Acceleration‬‬
‫‪Acceleration‬‬
‫‪Auto‬‬
‫‪1 sec‬‬
‫‪2 sec‬‬
‫‪No Repeat‬‬
‫‪PC/AV Mode‬‬
‫‪Key Repeat Time‬‬
‫‪Source Detection‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫‬
‫‪86‬‬
‫•ניתן לבחור אחת מהאפשרויות ‪,Acceleration‬‏ ‪ ‎1 sec‬או ‪ .‎2 sec‬אם האפשרות ‪ No Repeat‬נבחרה‪ ,‬כל‬
‫פקודה תגיב פעם אחת בלבד בעת לחיצה על לחצן‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬לחץ על [‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫הגדרה ואיפוס‬
‫] כדי לעבור אל האפשרות הרצויה ולחץ על [‬
‫]‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫הגדרה ואיפוס‬
‫‪Source Detection6.6‬‬
‫ניתן להפעיל ‪.Source Detection‬‬
‫הפונקציות הזמינות בצג עשויות להשתנות‪ ,‬בהתאם לדגם‪ .‬בדוק את המוצר בפועל‪.‬‬
‫‪6.6.1‬‬
‫הגדרת האפשרות ‪Source Detection‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬לחץ על לחצן כלשהו בחזית המוצר כדי להציג את מדריך המקשים‪ .‬כעת‪ ,‬לחץ על [‪ ]MENU‬כדי להציג‬
‫את מסך התפריט המתאים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬לחץ על [‬
‫‪3‬‬
‫] כדי לעבור אל ‪ Source Detection‬ולחץ על [‬
‫‪3‬לחץ על [‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫] במוצר‪.‬‬
‫] כדי לעבור אל ‪ SETUP&RESET‬ולחץ על [‬
‫‪Decide how input‬‬
‫‪sources will be‬‬
‫‪detected.‬‬
‫] במוצר‪.‬‬
‫‪SETUP&RESET‬‬
‫‪Reset All‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪Smart Eco Saving‬‬
‫‪Off Timer Plus‬‬
‫‪PC/AV Mode‬‬
‫‪Acceleration‬‬
‫‪Auto‬‬
‫‪Auto‬‬
‫‪Manual‬‬
‫‪Key Repeat Time‬‬
‫‪Source Detection‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫•‪ :Auto‬מקור הקלט יזוהה באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‬
‫ •‪ :Manual‬בחר מקור קלט באופן ידני‪.‬‬
‫‪87‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬לחץ על [‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬האפשרות שנבחרה תוחל‪.‬‬
‫הגדרה ואיפוס‬
‫] כדי לעבור אל האפשרות הרצויה ולחץ על [‬
‫]‪.‬‬
7
‫ ואחרים‬INFORMATION ‫תפריט‬
.‫ עיין במוצר‬,‫ לפרטים‬.‫תיאור מפורט של כל פונקציה מוצג‬
INFORMATION
7.1
.‫ התדירות והרזולוציה‬,‫הצג את ההגדרות הנוכחיות של מקור הקלט‬
INFORMATION ‫הצגת מידע בתפריט‬
7
.1.1
‫] כדי להציג את מסך‬MENU[ ‫ לחץ על‬,‫ כעת‬.‫לחץ על לחצן כלשהו בחזית המוצר כדי להציג את מדריך המקשים‬1
.‫התפריט המתאים‬
1
[ ‫לחץ על‬2
2
.‫ הרזולוציה ומקור הקלט הנוכחיים יופיעו‬,‫ התדירות‬.INFORMATION ‫] כדי לעבור אל‬
PICTURE
INFORMATION
LS********/**
S / N : ***************
COLOR
MENU SETTINGS
SETUP&RESET
INFORMATION
Analog
**kHz **Hz **
**** x ****
Optimal Mode
**** x **** **Hz
AUTO
PICTURE
INFORMATION
LS********/**
S / N : ***************
COLOR
MENU SETTINGS
SETUP&RESET
INFORMATION
DVI
**kHz **Hz **
**** x ****
Optimal Mode
**** x **** **Hz
AUTO
PICTURE
INFORMATION
LS********/**
S / N : ***************
COLOR
MENU SETTINGS
SETUP&RESET
INFORMATION
HDMI
**kHz **Hz **
**** x ****
Optimal Mode
**** x **** **Hz
AUTO
PICTURE
INFORMATION
LS********/**
S / N : ***************
COLOR
MENU SETTINGS
SETUP&RESET
INFORMATION
DisplayPort
**kHz **Hz **
**** x ****
Optimal Mode
**** x **** **Hz
AUTO
.‫פריטי התפריט המוצגים עשויים להשתנות בהתאם לדגם‬
‫ תפריט‬INFORMATION ‫ואחרים‬
88
‫‪7‬‬
‫תפריט ‪ INFORMATION‬ואחרים‬
‫‪7.2‬קביעת תצורה של ‪ Contrast, Brightness‬ו‪ Sharpness-‬מהמסך‬
‫הראשוני‬
‫התאם את הגדרת ‪,Brightness‬‏ ‪ Contrast‬ו‪ Sharpness-‬באמצעות הלחצן [ ] במסך הראשוני (שבו לא מוצג‬
‫תפריט ‪.)OSD‬‬
‫‪:Brightness‬‬
‫‪ SAMSUNG‬מוגדרת למצב ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר האפשרות ‪MAGICBright‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר האפשרות ‪ Smart Eco Saving‬מופעלת‪.‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר האפשרות ‪ Eye Saver Mode‬מופעלת‪.‬‬
‫‪: Contrast‬‬
‫‪ SAMSUNG‬היא במצב ‪ Cinema‬או ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫אפשרות זו אינה זמינה כאשר האפשרות ‪MAGICBright‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר האפשרות ‪ Game Mode‬מופעלת‪.‬‬
‫‪: Sharpness‬‬
‫‪ SAMSUNG‬היא במצב ‪ Cinema‬או ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫אפשרות זו אינה זמינה כאשר האפשרות ‪MAGICBright‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר האפשרות ‪ Game Mode‬מופעלת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬לחץ על לחצן כלשהו בחזית המוצר (כאשר לא מוצג מסך תפריט) כדי להציג את מדריך המקשים‪ .‬כעת‪ ,‬לחץ על‬
‫[ ]‪ .‬המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫‪Sharpness‬‬
‫‪100‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫‪89‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬לחץ על הלחצן [‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬התאם את הגדרות ‪,Brightness‬‏ ‪ Contrast‬ו‪ Sharpness-‬באמצעות הלחצנים [‬
‫ואחרים ‪ INFORMATION‬תפריט‬
‫] כדי להחליף בין הגדרות ‪,Brightness‬‏ ‪ Contrast‬ו‪.Sharpness-‬‬
‫]‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫תפריט ‪ INFORMATION‬ואחרים‬
‫‪7.3‬הגדרת האפשרות ‪ Volume‬במסך הראשוני‬
‫כוונן ‪ Volume‬על‪-‬ידי לחיצה על הלחצן [ ] כאשר מדריך המקשים מוצג‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬לחץ על לחצן כלשהו בחזית המוצר (כאשר לא מוצג מסך תפריט) כדי להציג את מדריך המקשים‪ .‬כעת‪ ,‬לחץ על‬
‫[ ]‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬לחץ על הלחצן [‬
‫המסך הבא יופיע‪.‬‬
‫] כדי להחליף בין הגדרות ‪,Brightness‬‏ ‪ Contrast‬ו‪.Volume-‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫‪Volume‬‬
‫‪10‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫‪3‬‬
‫כוונן את הגדרת ‪ Volume‬באמצעות הלחצנים [‬
‫]‪.‬‬
‫ישים רק בדגמים שכוללים רמקולים‪.‬‬
‫הפונקציות הזמינות בצג עשויות להשתנות‪ ,‬בהתאם לדגם‪ .‬בדוק את המוצר בפועל‪.‬‬
‫‪90‬‬
‫ואחרים ‪ INFORMATION‬תפריט‬
‫‪8‬‬
‫התקנת התוכנה‬
‫‪MultiScreen‬‬
‫‪8.1‬‬
‫‪MultiScreen‬‬
‫‪ MultiScreen‬מאפשר למשתמשים להשתמש בצג על‪-‬ידי חלוקה למספר מקטעים‪.‬‬
‫‪8.1.1‬‬
‫התקנת התוכנה‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬הכנס את תקליטור ההתקנה לכונן התקליטורים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬בחר בתוכנית ההתקנה של ‪.MultiScreen‬‬
‫אם במסך הראשי לא מופיע מסך מוקפץ להתקנת התוכנה‪ ,‬חפש את קובץ ההתקנה של ‪MultiScreen‬‬
‫בתקליטור ולחץ עליו פעמיים‪.‬‬
‫‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬כאשר אשף ההתקנה מופיע‪ ,‬לחץ על ‪.Next‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬השלם את השלבים הנותרים בהתקנת התוכנה בהתאם להוראות המוצגות במסך‪.‬‬
‫ייתכן שהתוכנה לא תפעל כראוי אם לא תפעיל מחדש את המחשב לאחר ההתקנה‪.‬‬
‫‬
‫ייתכן שהסמל ‪ MultiScreen‬לא יופיע‪ ,‬בהתאם למערכת המחשב ולמפרטי המוצר‪.‬‬
‫אם סמל קיצור הדרך לא מופיע‪ ,‬הקש על מקש ‪.F5‬‬
‫הגבלות ובעיות בהתקנה (‪)MultiScreen‬‬
‫ההתקנה של "‪ "MultiScreen‬עשויה להיות מושפעת מהכרטיס הגרפי‪ ,‬מלח האם ומסביבת הרשת‪.‬‬
‫דרישות המערכת‬
‫מערכת הפעלה‬
‫‪Windows™ 2000‬‬
‫‪Windows XP Home Edition‬‬
‫‪Windows XP Professional‬‬
‫‪Windows Vista 32Bit‬‬
‫‪Windows 7 32Bit‬‬
‫‪Windows 8 32Bit‬‬
‫‬
‫‪91‬‬
‫עבור ‪ ,MultiScreen‬מומלץ להשתמש במערכת ההפעלה ‪ Windows 2000‬ואילך‪.‬‬
‫התקנת התוכנה‬
‫‪8‬‬
‫התקנת התוכנה‬
‫חומרה‬
‫זיכרון בנפח ‪ 32MB‬לפחות‬
‫לפחות ‪ 60MB‬שטח פנוי בכונן הדיסק הקשיח‬
‫‪8‬‬
‫‪ .1.2‬‬
‫הסרת התוכנה‬
‫לחץ על התחל‪ ,‬בחר באפשרויות‪/‬לוח הבקרה‪ ,‬ולאחר מכן לחץ פעמיים על הוספה או הסרה של תוכניות‪.‬‬
‫בחר ‪ MultiScreen‬מתוך רשימת התוכניות ולחץ על הלחצן הוסף‪/‬מחק‪.‬‬
‫‪92‬‬
‫התקנת התוכנה‬
‫‪9‬‬
‫המדריך לפתרון בעיות‬
‫‪9.1‬דרישות שעליך לקיים לפני הפנייה אל מוקד שירות הלקוחות של‬
‫‪.Samsung‬‬
‫‪9‬‬
‫‪ .1.1‬‬
‫בדיקת המוצר‬
‫לפני פנייה אל מוקד שירות הלקוחות של ‪ ,Samsung‬בדוק את הדברים הבאים במוצר שברשותך‪ .‬אם הבעיה‬
‫לא נפתרת‪ ,‬פנה אל מוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫ודא שהמוצר מתפקד באופן רגיל באמצעות פונקציית בדיקת המוצר‪.‬‬
‫אם המסך נכבה ונורית ההפעלה מהבהבת אפילו שהמוצר מחובר כראוי למחשב‪ ,‬בצע בדיקת אבחון עצמי‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כבה הן את המחשב והן את המוצר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬נתק את הכבלים מהמוצר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬הפעל את המוצר‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬אם ההודעה ‪ Check Signal Cable‬מופיעה‪ ,‬המוצר פועל כראוי‪.‬‬
‫אם המסך נשאר ריק‪ ,‬בדוק את מערכת המחשב‪ ,‬את בקר הווידאו ואת הכבל‪.‬‬
‫‪9.1.2‬‬
‫בדיקת רזולוציה ותדירות רענון‬
‫עבור מצב שחורג מהרזולוציה הנתמכת (עיין בסעיף "‪ 10.15‬הטבלה 'מצב אותות רגיל'")‪ ,‬ההודעה ‪Not Optimum‬‬
‫‪ Mode‬תופיע לזמן קצר‪.‬‬
‫‪9.1.3‬‬
‫בדוק את האפשרויות הבאות‪.‬‬
‫בעיית התקנה (מצב ‪)PC‬‬
‫בעיות‬
‫המסך נדלק וכבה לסירוגין‪.‬‬
‫‪93‬‬
‫המדריך לפתרון בעיות‬
‫פתרונות‬
‫בדוק את חיבור הכבל בין המוצר למחשב‪ ,‬וודא שהע‬
‫חיבורים נעולים‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫המדריך לפתרון בעיות‬
‫בעיה במסך‬
‫בעיות‬
‫נורית החיווי של הפעלה‪/‬כיבוי כבויה‪.‬‬
‫פתרונות‬
‫ודא שכבל החשמל מחובר כראוי‪.‬‬
‫המסך לא נדלק‪.‬‬
‫ההודעה ‪ Check Signal Cable‬מופיעה‪.‬‬
‫בדוק שהכבל מחובר כראוי למוצר‪.‬‬
‫ודא שההתקן המחובר אל המוצר מופעל‪.‬‬
‫האפשרות ‪ Not Optimum Mode‬מוצגת‪.‬‬
‫הודעה זו מופיעה כאשר האות מהכרטיס הגרפי חורג‬
‫מהרזולוציה או התדירות המרביות של המוצר‪.‬‬
‫שנה את הרזולוציה והתדירות המרביות כדי שיתאימו‬
‫לביצועי המוצר לשם כך‪ ,‬עיין בטבלה 'מצב אותות‬
‫רגיל'‪.‬‬
‫עיוות של התמונות שבמסך‪.‬‬
‫בדוק את הכבל המחובר אל המוצר‪.‬‬
‫המסך לא ממוקד‪ .‬המסך מטושטש‪.‬‬
‫כוונן את האפשרויות ‪ Coarse‬ו‪.Fine-‬‬
‫נתק אביזרים מחוברים (כבל הרחבת וידאו וכ') ונסה‬
‫שוב‪.‬‬
‫הגדר את הרזולוציה ואת תדירות הרענון לפי הרמה‬
‫המומלצת‪.‬‬
‫המסך לא יציב ורועד‪.‬‬
‫יש במסך צללים או תמונות 'רפאים'‪.‬‬
‫‪94‬‬
‫בדוק שהרזולוציה והתדירות עבור המחשב נמצאות‬
‫בטווח רזולוציות ותדירויות שתואם למוצר‪ .‬לאחר‬
‫מכן‪ ,‬בעת הצורך‪ ,‬שנה את ההגדרות בעזרת הטבלה‬
‫'מצב אותות רגיל' במדריך זה ובעזרת תפריט‬
‫‪ INFORMATION‬במוצר‪.‬‬
‫המסך בהיר מדי‪ .‬המסך לא בהיר מספיק‪.‬‬
‫כוונן את האפשרויות ‪ Brightness‬ו‪.Contrast-‬‬
‫הצבע במסך לא אחיד‪.‬‬
‫שנה את הגדרות הצבע תחת ‪.COLOR‬‬
‫לצבעים במסך יש צל והם מעוותים‪.‬‬
‫שנה את הגדרות הצבע תחת ‪.COLOR‬‬
‫הלבן לא נראה לבן‪.‬‬
‫שנה את הגדרות הצבע תחת ‪.COLOR‬‬
‫אין תמונה במסך ונורית החיווי של הפעלה‪/‬כיבוי‬
‫מהבהבת אחת לחצי שנייה או שנייה‪.‬‬
‫המוצר פועל במצב חיסכון בחשמל‪.‬‬
‫המדריך לפתרון בעיות‬
‫לחץ על אחד ממקשי המקלדת או הזז את העכבר כדי‬
‫לחזור למצב תפעול רגיל‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫המדריך לפתרון בעיות‬
‫בעיות שמע‬
‫בעיות‬
‫אין קול‪.‬‬
‫פתרונות‬
‫בדוק את החיבור של כבל האודיו או כוונן את עוצמת‬
‫הקול‪.‬‬
‫בדוק את עוצמת הקול‪.‬‬
‫עוצמת הקול נמוכה מדי‪.‬‬
‫התאם את עוצמת הקול‪.‬‬
‫אם עוצמת הקול נשארת נמוכה גם ברמה המרבית‪,‬‬
‫התאם את עוצמת הקול בכרטיס הקול או בתוכנת‬
‫הקול במחשב‪.‬‬
‫בעיה בהתקן מקור‬
‫בעיות‬
‫בעת אתחול המחשב נשמעים צפצופים‪.‬‬
‫פתרונות‬
‫צפצופים הנשמעים בעת אתחול המחשב הם סימן‬
‫לכך שהמחשב זקוק לטיפול‪.‬‬
‫ייתכן שניתן יהיה לראות את נוריות החיווי במסגרת של המוצר‪ ,‬בהתאם לזווית הצפייה של המשתמש‪ .‬אור‬
‫הנורית אינו גורם נזק לאנשים ואין לו כל השפעה על תכונות המוצר ועל ביצועיו‪ .‬המוצר בטוח לשימוש‪.‬‬
‫‪95‬‬
‫המדריך לפתרון בעיות‬
‫‪9‬‬
‫‪9.2‬‬
‫המדריך לפתרון בעיות‬
‫שאלות ותשובות‬
‫שאלה‬
‫כיצד ניתן לשנות את תדירות‬
‫הרענון?‬
‫תשובה‬
‫הגדר את תדירות הרענון בכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫ •‪ :Windows XP‬עבור אל לוח הבקרה מראה וערכות‬
‫הגדרות מתקדם צג וכוונן את‬
‫תצוגה‬
‫נושא‬
‫קצב הרענון תחת הגדרות צג‪.‬‬
‫תצוגה‬
‫ •‪ :Windows ME/2000‬עבור אל לוח הבקרה‬
‫הגדרות מתקדם צג וכוונן את קצב הרענון תחת‬
‫הגדרות צג‪.‬‬
‫ •‪ :Windows Vista‬עבור אל לוח הבקרה‬
‫מראה והתאמה‬
‫תצוגה הגדרות הגדרות‬
‫אישית התאמה אישית‬
‫מתקדמות צג וכוונן את קצב הרענון תחת הגדרות צג‪.‬‬
‫ •‪ :Windows 7‬עבור אל לוח הבקרה מראה והתאמה‬
‫הגדרות מתקדמות‬
‫רזולוציית מסך‬
‫תצוגה‬
‫אישית‬
‫צג וכוונן את קצב הרענון תחת הגדרות צג‪.‬‬
‫מראה‬
‫לוח הבקרה‬
‫ •‪ :Windows 8‬עבור אל הגדרות‬
‫הגדרות‬
‫רזולוציית מסך‬
‫תצוגה‬
‫והתאמה אישית‬
‫צג וכוונן את קצב הרענון תחת הגדרות צג‪.‬‬
‫מתקדמות‬
‫תצוגה‬
‫מערכת‬
‫ •‪ :Windows 10‬עבור אל הגדרות‬
‫הגדרות תצוגה מתקדמות מאפייני מתאם תצוגה‬
‫צג‪ ,‬וכוונן את קצב רענון המסך תחת הגדרות צג‪.‬‬
‫‪96‬‬
‫המדריך לפתרון בעיות‬
‫‪9‬‬
‫המדריך לפתרון בעיות‬
‫שאלה‬
‫כיצד ניתן לשנות את הרזולוציה?‬
‫תשובה‬
‫מראה וערכות‬
‫ •‪ :Windows XP‬עבור אל לוח הבקרה‬
‫נושא הגדרות תצוגה וכוונן את הרזולוציה‪.‬‬
‫ •‪ :Windows ME/2000‬עבור אל לוח הבקרה‬
‫הגדרות והתאם את הרזולוציה‪.‬‬
‫תצוגה‬
‫ •‪ :Windows Vista‬עבור אל לוח הבקרה‬
‫מראה והתאמה‬
‫הגדרות תצוגה והתאם את‬
‫אישית התאם אישית‬
‫הרזולוציה‪.‬‬
‫ •‪ :Windows 7‬עבור אל לוח הבקרה‬
‫מראה והתאמה‬
‫התאם רזולוציה והתאם את הרזול�ו‬
‫תצוגה‬
‫אישתית‬
‫ציה‪.‬‬
‫ •‪ :Windows 8‬עבור אל הגדרות‬
‫לוח הבקרה מראה‬
‫התאם רזולוציה והתאם את‬
‫תצוגה‬
‫והתאמה אישית‬
‫הרזולוציה‪.‬‬
‫מערכת‬
‫ •‪ :Windows 10‬עבור אל הגדרות‬
‫הגדרות תצוגה מתקדמות‪ ,‬וכוונן את הרזולוציה‪.‬‬
‫כיצד מגדירים מצב חיסכון בחשמל?‬
‫תצוגה‬
‫ •‪ :Windows XP‬הגדר מצב חיסכון בחשמל בלוח הבקרה‬
‫הגדרות שומר מסך‬
‫תצוגה‬
‫מראה וערכות נושא‬
‫אפשרויות צריכת חשמל או ב‪ BIOS SETUP-‬במחשב‪.‬‬
‫ •‪ :Windows ME/2000‬הגדר מצב חיסכון בחשמל בלוח‬
‫הגדרות שומר מסך אפשרויות‬
‫תצוגה‬
‫הבקרה‬
‫צריכת חשמל או ב‪ BIOS SETUP-‬במחשב‪.‬‬
‫ •‪ :Windows Vista‬הגדר מצב חיסכון בחשמל בלוח הבקרה‬
‫מראה והתאמה אישית התאם אישית הג�ד‬
‫רות שומר מסך אפשרויות צריכת חשמל או ב‪BIOS-‬‬
‫‪ SETUP‬במחשב‪.‬‬
‫ •‪ :Windows 7‬הגדר מצב חיסכון בחשמל בלוח הבקרה‬
‫הגדרות שומר‬
‫מראה והתאמה אישית התאם אישית‬
‫אפשרויות צריכת חשמל או ב‪BIOS SETUP-‬‬
‫מסך‬
‫במחשב‪.‬‬
‫ •‪ :Windows 8‬הגדר מצב חיסכון בחשמל בהגדרות‬
‫לוח הבקרה מראה והתאמה אישית התאם אישית‬
‫הגדרות שומר מסך אפשרויות צריכת חשמל או‬
‫ב‪ BIOS SETUP-‬במחשב‪.‬‬
‫ •‪ :Windows 10‬הגדר מצב חיסכון בחשמל בהגדרות‬
‫מסך נעילה הגדרות זמן קצוב למסך‬
‫התאמה אישית‬
‫צריכת חשמל & שינה ב‪ BIOS SETUP-‬במחשב‪.‬‬
‫לקבלת מידע נוסף על כוונונים‪ ,‬עיין במדריך למשתמש של המחשב או של הכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫‪97‬‬
‫המדריך לפתרון בעיות‬
‫‪10‬‬
‫מפרט‬
‫‪)S22E650D / S‬‬
‫‪10.1‬כללי (‪ 22E450F‬‏‬
‫שם דגם‬
‫לוח‬
‫‪S22E650D‬‬
‫‪S22E450F‬‬
‫גודל‬
‫סיווג ‪ 21.5( 22‬אינץ' ‪ 54.6 /‬ס"מ)‬
‫שטח תצוגה‬
‫‪ 476.64‬מ"מ (‪)H‬‏‪x‬‏‪ 268.11‬מ"מ (‪)V‬‬
‫גודל הפיקסל‬
‫‪ 0.24825‬מ"מ (‪)H‬‏‪x‬‏‪ 0.24825‬מ"מ (‪)V‬‬
‫מוצר זה משתמש ב‪ 100-‬עד ‪.V 240‬‬
‫אספקת כוח‬
‫עיין במדבקה שעל גב המוצר‪ ,‬שכן המתח התקני שונה בכל מדינה‪.‬‬
‫מידות‬
‫(‪-W‬רוחב ‪x‬‏‪-H‬גובה‬
‫‪x‬‏‪-D‬עומק) ‪ /‬משקל‬
‫ללא מעמד‬
‫עם מעמד‬
‫ממשק התקנה של ‪VESA‬‬
‫שיקולי סביבה‬
‫תפעול‬
‫‪x 504.3‬‏‪x 301.9‬‏‪ 55.4‬מ"מ ‪/‬‬
‫‪ 3.26‬ק"ג‬
‫‪x 504.3‬‏‪x 301.9‬‏‪ 55.4‬מ"מ ‪/‬‬
‫‪ 3.27‬ק"ג‬
‫עם ‪USB‬‏‪:‬‬
‫עם ‪USB‬‏‪:‬‬
‫מינ'‪x 504.3 :‬‏‪x 359.4‬‏‬
‫‪ 210.0‬מ"מ ‪ 4.86 /‬ק"ג‬
‫מינ'‪x 504.3 :‬‏‪x 359.4‬‬
‫‏‪ 210.0‬מ"מ ‪ 4.87 /‬ק"ג‬
‫מקס'‪x 504.3 :‬‏‪x 489.4‬‏‬
‫‪ 210.0‬מ"מ ‪ 4.86 /‬ק"ג‬
‫מקס'‪x 504.3 :‬‏‪x 489.4‬‬
‫‏‪ 210.0‬מ"מ ‪ 4.87 /‬ק"ג‬
‫ללא ‪:USB‬‬
‫ללא ‪:USB‬‬
‫מינ'‪x 504.3 :‬‏‪x 325.3‬‏‬
‫‪ 210.0‬מ"מ ‪ 4.76 /‬ק"ג‬
‫מינ'‪x 504.3 :‬‏‪x 354.4‬‬
‫‏‪ 210.0‬מ"מ ‪ 4.87 /‬ק"ג‬
‫מקס'‪x 504.3 :‬‏‪x 425.3‬‏‬
‫‪ 210.0‬מ"מ ‪ 4.76 /‬ק"ג‬
‫מקס'‪x 504.3 :‬‏‪x 484.4‬‬
‫‏‪ 210.0‬מ"מ ‪ 4.87 /‬ק"ג‬
‫‪ 1‬מ"מ‬
‫‪ 1‬מ"מ ‏‪ 00.0 x‬‏‬
‫‪ 00.0‬‏‬
‫‏‏(לשימוש עם חומרת התקנה ייחודית (זרוע)‪).‬‬
‫‪C – 4‬‏‪10 °‬‬
‫‪F – 1‬‏‪50 °‬‏) ‪C‬‏‪ 0 °‬‏‬
‫טמפרטורה‪F( :‬‏‪ 04 °‬‏‬
‫לחות‪ ,‎10 % – 80 %‎:‬ללא עיבוי‬
‫אחסון‬
‫‪C – 4‬‏‪20 °‬‏‪-‬‬
‫‪F – 1‬‏‪4 °‬‏‪C )-‬‏‪ 5 °‬‏‬
‫טמפרטורה‪F( :‬‏‪ 13 °‬‏‬
‫לחות‪ ,‎5 % – 95 %‎:‬ללא עיבוי‬
‫הכנס‪-‬הפעל‬
‫ניתן להתקין צג זה ולהשתמש בו עם מערכות התואמות לשיטת 'הכנס‪-‬הפעל'‪ .‬החלפת נתונים דו‪-‬כיוונית בין‬
‫הצג למערכת מחשב ממטבת את הגדרות הצג‪ .‬התקנת הצג מתבצעת באופן אוטומטי‪ .‬עם זאת‪ ,‬באפשרותך‬
‫להתאים אישית את הגדרות ההתקנה בעת הצורך‪.‬‬
‫נקודות במסך (פיקסלים)‬
‫בשל אופי תהליך הייצור של מוצר זה‪ ,‬יש סבירות שפיקסל אחד למיליון (‪ )1ppm‬יופיע במסך ה‪ LCD-‬כשהוא‬
‫בהיר או כהה יותר מהשאר‪ .‬דבר זה אינו משפיע על ביצועי המוצר‪.‬‬
‫במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫מוצר זה הוא התקן דיגיטלי בסיווג ‪.Class B‬‬
‫‪98‬‬
‫מפרט‬
‫‪10‬‬
‫מפרט‬
‫‪)S23E650K / S‬‬
‫‪10.2‬כללי (‪ 23E650D‬‏‬
‫שם דגם‬
‫לוח‬
‫‪S23E650K / S‬‬
‫‪ 23E650D‬‏‬
‫גודל‬
‫סיווג ‪ 23.0( 23‬אינץ' ‪ 58.4 /‬ס"מ)‬
‫שטח תצוגה‬
‫‪ 509.184‬מ"מ (‪)H‬‏‪x‬‏‪ 286.416‬מ"מ (‪)V‬‬
‫גודל הפיקסל‬
‫‪ 0.2652‬מ"מ (‪)H‬‏‪x‬‏‪ 0.2652‬מ"מ (‪)V‬‬
‫מוצר זה משתמש ב‪ 100-‬עד ‪.V 240‬‬
‫אספקת כוח‬
‫עיין במדבקה שעל גב המוצר‪ ,‬שכן המתח התקני שונה בכל מדינה‪.‬‬
‫מידות‬
‫(‪-W‬רוחב ‪x‬‏‪-H‬גובה‬
‫‪x‬‏‪-D‬עומק) ‪ /‬משקל‬
‫ללא מעמד‬
‫‪x 542.9‬‏‪x 321.4‬‏‪ 55.3‬מ"מ ‪ 3.69 /‬ק"ג‬
‫עם ‪USB‬‏‪:‬‬
‫מינ'‪x 542.9 :‬‏‪x 349.7‬‏‪ 224.0‬מ"מ ‪ 5.37 /‬ק"ג‬
‫עם מעמד‬
‫מקס'‪x 542.9 :‬‏‪x 479.7‬‏‪ 224.0‬מ"מ ‪ 5.37 /‬ק"ג‬
‫ללא ‪:USB‬‬
‫מינ'‪x 542.9 :‬‏‪x 344.7‬‏‪ 224.0‬מ"מ ‪ 5.37 /‬ק"ג‬
‫מקס'‪x 542.9 :‬‏‪x 474.7‬‏‪ 224.0‬מ"מ ‪ 5.37 /‬ק"ג‬
‫ממשק התקנה של ‪VESA‬‬
‫שיקולי סביבה‬
‫תפעול‬
‫‪ 1‬מ"מ‬
‫‪ 1‬מ"מ ‏‪ 00.0 x‬‏‬
‫‪ 00.0‬‏‬
‫‏‏(לשימוש עם חומרת התקנה ייחודית (זרוע)‪).‬‬
‫‪C – 4‬‏‪10 °‬‬
‫‪F – 1‬‏‪50 °‬‏) ‪C‬‏‪ 0 °‬‏‬
‫טמפרטורה‪F( :‬‏‪ 04 °‬‏‬
‫לחות‪ ,‎10 % – 80 %‎:‬ללא עיבוי‬
‫אחסון‬
‫‪C – 4‬‏‪20 °‬‏‪-‬‬
‫‪F – 1‬‏‪4 °‬‏‪C )-‬‏‪ 5 °‬‏‬
‫טמפרטורה‪F( :‬‏‪ 13 °‬‏‬
‫לחות‪ ,‎5 % – 95 %‎:‬ללא עיבוי‬
‫הכנס‪-‬הפעל‬
‫ניתן להתקין צג זה ולהשתמש בו עם מערכות התואמות לשיטת 'הכנס‪-‬הפעל'‪ .‬החלפת נתונים דו‪-‬כיוונית בין‬
‫הצג למערכת מחשב ממטבת את הגדרות הצג‪ .‬התקנת הצג מתבצעת באופן אוטומטי‪ .‬עם זאת‪ ,‬באפשרותך‬
‫להתאים אישית את הגדרות ההתקנה בעת הצורך‪.‬‬
‫נקודות במסך (פיקסלים)‬
‫בשל אופי תהליך הייצור של מוצר זה‪ ,‬יש סבירות שפיקסל אחד למיליון (‪ )1ppm‬יופיע במסך ה‪ LCD-‬כשהוא‬
‫בהיר או כהה יותר מהשאר‪ .‬דבר זה אינו משפיע על ביצועי המוצר‪.‬‬
‫במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫מוצר זה הוא התקן דיגיטלי בסיווג ‪.Class B‬‬
‫‪99‬‬
‫מפרט‬
‫‪10‬‬
‫מפרט‬
‫‪ 10.3‬כללי (‪S24E450F‬‏)‬
‫שם דגם‬
‫לוח‬
‫‪S24E450F‬‬
‫גודל‬
‫סיווג ‪ 24( 24‬אינץ' ‪ 60.9 /‬ס"מ)‬
‫שטח תצוגה‬
‫‪ 531.36‬מ"מ (‪)H‬‏‪x‬‏‪ 298.89‬מ"מ (‪)V‬‬
‫גודל הפיקסל‬
‫‪ 0.27675‬מ"מ (‪)H‬‏‪x‬‏‪ 0.27675‬מ"מ (‪)V‬‬
‫מוצר זה משתמש ב‪ 100-‬עד ‪.V 240‬‬
‫אספקת כוח‬
‫עיין במדבקה שעל גב המוצר‪ ,‬שכן המתח התקני שונה בכל מדינה‪.‬‬
‫מידות‬
‫(‪-W‬רוחב ‪x‬‏‪-H‬גובה‬
‫‪x‬‏‪-D‬עומק) ‪ /‬משקל‬
‫ללא מעמד‬
‫‪x 565.4‬‏‪x 333.2‬‏‪ 56.6‬מ"מ ‪ 3.40 /‬ק"ג‬
‫עם ‪USB‬‏‪:‬‬
‫מינ'‪x 565.4 :‬‏‪x 361.8‬‏‪ 224.0‬מ"מ ‪ 5.10 /‬ק"ג‬
‫עם מעמד‬
‫מקס'‪x 565.4 :‬‏‪x 491.8‬‏‪ 224.0‬מ"מ ‪ 5.10 /‬ק"ג‬
‫ללא ‪:USB‬‬
‫מינ'‪x 565.4 :‬‏‪x 356.8‬‏‪ 224.0‬מ"מ ‪ 5.10 /‬ק"ג‬
‫מקס'‪x 565.4 :‬‏‪x 486.8‬‏‪ 224.0‬מ"מ ‪ 5.10 /‬ק"ג‬
‫ממשק התקנה של ‪VESA‬‬
‫שיקולי סביבה‬
‫תפעול‬
‫‪ 1‬מ"מ‬
‫‪ 1‬מ"מ ‏‪ 00.0 x‬‏‬
‫‪ 00.0‬‏‬
‫‏‏(לשימוש עם חומרת התקנה ייחודית (זרוע)‪).‬‬
‫‪C – 4‬‏‪10 °‬‬
‫‪F – 1‬‏‪50 °‬‏) ‪C‬‏‪ 0 °‬‏‬
‫טמפרטורה‪F( :‬‏‪ 04 °‬‏‬
‫לחות‪ ,‎10 % – 80 %‎:‬ללא עיבוי‬
‫אחסון‬
‫‪C – 4‬‏‪20 °‬‏‪-‬‬
‫‪F – 1‬‏‪4 °‬‏‪C )-‬‏‪ 5 °‬‏‬
‫טמפרטורה‪F( :‬‏‪ 13 °‬‏‬
‫לחות‪ ,‎5 % – 95 %‎:‬ללא עיבוי‬
‫הכנס‪-‬הפעל‬
‫ניתן להתקין צג זה ולהשתמש בו עם מערכות התואמות לשיטת 'הכנס‪-‬הפעל'‪ .‬החלפת נתונים דו‪-‬כיוונית בין‬
‫הצג למערכת מחשב ממטבת את הגדרות הצג‪ .‬התקנת הצג מתבצעת באופן אוטומטי‪ .‬עם זאת‪ ,‬באפשרותך‬
‫להתאים אישית את הגדרות ההתקנה בעת הצורך‪.‬‬
‫נקודות במסך (פיקסלים)‬
‫בשל אופי תהליך הייצור של מוצר זה‪ ,‬יש סבירות שפיקסל אחד למיליון (‪ )1ppm‬יופיע במסך ה‪ LCD-‬כשהוא‬
‫בהיר או כהה יותר מהשאר‪ .‬דבר זה אינו משפיע על ביצועי המוצר‪.‬‬
‫במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫מוצר זה הוא התקן דיגיטלי בסיווג ‪.Class B‬‬
‫‪100‬‬
‫מפרט‬
‫‪10‬‬
‫מפרט‬
‫‪S24E650XL / S‬‏)‬
‫‪ 10.4‬כללי (‪ 24E650PL‬‏‬
‫שם דגם‬
‫לוח‬
‫‪S24E650XL / S‬‏‬
‫‪ 24E650PL‬‏‬
‫גודל‬
‫סיווג ‪ 23.6( 24‬אינץ' ‪ 59.8 /‬ס"מ)‬
‫שטח תצוגה‬
‫‪ 521.28‬מ"מ (‪)H‬‏‪x‬‏‪ 293.22‬מ"מ (‪)V‬‬
‫גודל הפיקסל‬
‫‪ 0.2715‬מ"מ (‪)H‬‏‪x‬‏‪ 0.2715‬מ"מ (‪)V‬‬
‫מוצר זה משתמש ב‪ 100-‬עד ‪.V 240‬‬
‫אספקת כוח‬
‫עיין במדבקה שעל גב המוצר‪ ,‬שכן המתח התקני שונה בכל מדינה‪.‬‬
‫מידות‬
‫(‪-W‬רוחב ‪x‬‏‪-H‬גובה‬
‫‪x‬‏‪-D‬עומק) ‪ /‬משקל‬
‫ללא מעמד‬
‫‪x 554.6‬‏‪x 330.5‬‏‪ 55.4‬מ"מ ‪ 3.97 /‬ק"ג‬
‫עם ‪USB‬‏‪:‬‬
‫מינ'‪x 554.6 :‬‏‪x 357.3‬‏‪ 224.0‬מ"מ ‪ 5.63 /‬ק"ג‬
‫עם מעמד‬
‫מקס'‪x 554.6 :‬‏‪x 487.3‬‏‪ 224.0‬מ"מ ‪ 5.63 /‬ק"ג‬
‫ללא ‪:USB‬‬
‫מינ'‪x 554.6 :‬‏‪x 352.3‬‏‪ 224.0‬מ"מ ‪ 5.63 /‬ק"ג‬
‫מקס'‪x 554.6 :‬‏‪x 482.3‬‏‪ 224.0‬מ"מ ‪ 5.63 /‬ק"ג‬
‫ממשק התקנה של ‪VESA‬‬
‫שיקולי סביבה‬
‫תפעול‬
‫‪ 1‬מ"מ‬
‫‪ 1‬מ"מ ‏‪ 00.0 x‬‏‬
‫‪ 00.0‬‏‬
‫‏‏(לשימוש עם חומרת התקנה ייחודית (זרוע)‪).‬‬
‫‪C – 4‬‏‪10 °‬‬
‫‪F – 1‬‏‪50 °‬‏) ‪C‬‏‪ 0 °‬‏‬
‫טמפרטורה‪F( :‬‏‪ 04 °‬‏‬
‫לחות‪ ,‎10 % – 80 %‎:‬ללא עיבוי‬
‫אחסון‬
‫‪C – 4‬‏‪20 °‬‏‪-‬‬
‫‪F – 1‬‏‪4 °‬‏‪C )-‬‏‪ 5 °‬‏‬
‫טמפרטורה‪F( :‬‏‪ 13 °‬‏‬
‫לחות‪ ,‎5 % – 95 %‎:‬ללא עיבוי‬
‫הכנס‪-‬הפעל‬
‫ניתן להתקין צג זה ולהשתמש בו עם מערכות התואמות לשיטת 'הכנס‪-‬הפעל'‪ .‬החלפת נתונים דו‪-‬כיוונית בין‬
‫הצג למערכת מחשב ממטבת את הגדרות הצג‪ .‬התקנת הצג מתבצעת באופן אוטומטי‪ .‬עם זאת‪ ,‬באפשרותך‬
‫להתאים אישית את הגדרות ההתקנה בעת הצורך‪.‬‬
‫נקודות במסך (פיקסלים)‬
‫בשל אופי תהליך הייצור של מוצר זה‪ ,‬יש סבירות שפיקסל אחד למיליון (‪ )1ppm‬יופיע במסך ה‪ LCD-‬כשהוא‬
‫בהיר או כהה יותר מהשאר‪ .‬דבר זה אינו משפיע על ביצועי המוצר‪.‬‬
‫במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫מוצר זה הוא התקן דיגיטלי בסיווג ‪.Class B‬‬
‫‪101‬‬
‫מפרט‬
‫‪10‬‬
‫מפרט‬
‫‪/ S24E650MW / S‬‏‪S24E650XW‬‏)‬
‫‪10.5‬כללי (‪ 24E650DW‬‏‬
‫שם דגם‬
‫לוח‬
‫‪S24E650XW / S‬‏‬
‫‪ 24E650MW / S‬‏‬
‫‪ 24E650DW‬‏‬
‫גודל‬
‫סיווג ‪ 24.0( 24‬אינץ' ‪ 61.1 /‬ס"מ)‬
‫שטח תצוגה‬
‫‪ 518.4‬מ"מ (‪)H‬‏‪x‬‏‪ 324.0‬מ"מ (‪)V‬‬
‫גודל הפיקסל‬
‫‪ 0.270‬מ"מ (‪)H‬‏‪x‬‏‪ 0.270‬מ"מ (‪)V‬‬
‫מוצר זה משתמש ב‪ 100-‬עד ‪.V 240‬‬
‫אספקת כוח‬
‫עיין במדבקה שעל גב המוצר‪ ,‬שכן המתח התקני שונה בכל מדינה‪.‬‬
‫מידות‬
‫(‪-W‬רוחב ‪x‬‏‪-H‬גובה‬
‫‪x‬‏‪-D‬עומק) ‪ /‬משקל‬
‫ללא מעמד‬
‫‪x 554.8‬‏‪x 359.4‬‏‪ 55.1‬מ"מ ‪ 4.11 /‬ק"ג‬
‫עם ‪USB‬‏‪:‬‬
‫מינ'‪x 554.8 :‬‏‪x 387.3‬‏‪ 224.0‬מ"מ ‪ 5.80 /‬ק"ג‬
‫עם מעמד‬
‫מקס'‪x 554.8 :‬‏‪x 517.3‬‏‪ 224.0‬מ"מ ‪ 5.80 /‬ק"ג‬
‫ללא ‪:USB‬‬
‫מינ'‪x 554.8 :‬‏‪x 382.3‬‏‪ 224.0‬מ"מ ‪ 5.80 /‬ק"ג‬
‫מקס'‪x 554.8 :‬‏‪x 512.3‬‏‪ 224.0‬מ"מ ‪ 5.80 /‬ק"ג‬
‫ממשק התקנה של ‪VESA‬‬
‫שיקולי סביבה‬
‫תפעול‬
‫‪ 1‬מ"מ‬
‫‪ 1‬מ"מ ‏‪ 00.0 x‬‏‬
‫‪ 00.0‬‏‬
‫‏‏(לשימוש עם חומרת התקנה ייחודית (זרוע)‪).‬‬
‫‪C – 4‬‏‪10 °‬‬
‫‪F – 1‬‏‪50 °‬‏) ‪C‬‏‪ 0 °‬‏‬
‫טמפרטורה‪F( :‬‏‪ 04 °‬‏‬
‫לחות‪ ,‎10 % – 80 %‎:‬ללא עיבוי‬
‫אחסון‬
‫‪C – 4‬‏‪20 °‬‏‪-‬‬
‫‪F – 1‬‏‪4 °‬‏‪C )-‬‏‪ 5 °‬‏‬
‫טמפרטורה‪F( :‬‏‪ 13 °‬‏‬
‫לחות‪ ,‎5 % – 95 %‎:‬ללא עיבוי‬
‫הכנס‪-‬הפעל‬
‫ניתן להתקין צג זה ולהשתמש בו עם מערכות התואמות לשיטת 'הכנס‪-‬הפעל'‪ .‬החלפת נתונים דו‪-‬כיוונית בין‬
‫הצג למערכת מחשב ממטבת את הגדרות הצג‪ .‬התקנת הצג מתבצעת באופן אוטומטי‪ .‬עם זאת‪ ,‬באפשרותך‬
‫להתאים אישית את הגדרות ההתקנה בעת הצורך‪.‬‬
‫נקודות במסך (פיקסלים)‬
‫בשל אופי תהליך הייצור של מוצר זה‪ ,‬יש סבירות שפיקסל אחד למיליון (‪ )1ppm‬יופיע במסך ה‪ LCD-‬כשהוא‬
‫בהיר או כהה יותר מהשאר‪ .‬דבר זה אינו משפיע על ביצועי המוצר‪.‬‬
‫במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫מוצר זה הוא התקן דיגיטלי בסיווג ‪.Class B‬‬
‫‪102‬‬
‫מפרט‬
‫‪10‬‬
‫מפרט‬
‫‪)S27E650X / S‬‬
‫‪10.6‬כללי (‪ 27E650D‬‏‬
‫שם דגם‬
‫לוח‬
‫‪S27E650X / S‬‏‬
‫‪ 27E650D‬‏‬
‫גודל‬
‫סיווג ‪ 27.0( 27‬אינץ' ‪ 68.5 /‬ס"מ)‬
‫שטח תצוגה‬
‫‪ 597.9‬מ"מ (‪)H‬‏‪x‬‏‪ 336.3‬מ"מ (‪)V‬‬
‫גודל הפיקסל‬
‫‪ 0.3114‬מ"מ (‪)H‬‏‪x‬‏‪ 0.3114‬מ"מ (‪)V‬‬
‫מוצר זה משתמש ב‪ 100-‬עד ‪.V 240‬‬
‫אספקת כוח‬
‫עיין במדבקה שעל גב המוצר‪ ,‬שכן המתח התקני שונה בכל מדינה‪.‬‬
‫מידות‬
‫(‪-W‬רוחב ‪x‬‏‪-H‬גובה‬
‫‪x‬‏‪-D‬עומק) ‪ /‬משקל‬
‫ללא מעמד‬
‫‪x 639.0‬‏‪x 378.1‬‏‪ 57.6‬מ"מ ‪ 5.20 /‬ק"ג‬
‫עם ‪USB‬‏‪:‬‬
‫מינ'‪x 639.0 :‬‏‪x 402.8‬‏‪ 224.0‬מ"מ ‪ 6.92 /‬ק"ג‬
‫עם מעמד‬
‫מקס'‪x 639.0 :‬‏‪x 532.8‬‏‪ 224.0‬מ"מ ‪ 6.92 /‬ק"ג‬
‫ללא ‪:USB‬‬
‫מינ'‪x 639.0 :‬‏‪x 397.8‬‏‪ 224.0‬מ"מ ‪ 6.92 /‬ק"ג‬
‫מקס'‪x 639.0 :‬‏‪x 527.8‬‏‪ 224.0‬מ"מ ‪ 6.92 /‬ק"ג‬
‫ממשק התקנה של ‪VESA‬‬
‫שיקולי סביבה‬
‫תפעול‬
‫‪ 1‬מ"מ‬
‫‪ 1‬מ"מ ‏‪ 00.0 x‬‏‬
‫‪ 00.0‬‏‬
‫‏‏(לשימוש עם חומרת התקנה ייחודית (זרוע)‪).‬‬
‫‪C – 4‬‏‪10 °‬‬
‫‪F – 1‬‏‪50 °‬‏) ‪C‬‏‪ 0 °‬‏‬
‫טמפרטורה‪F( :‬‏‪ 04 °‬‏‬
‫לחות‪ ,‎10 % – 80 %‎:‬ללא עיבוי‬
‫אחסון‬
‫‪C – 4‬‏‪20 °‬‏‪-‬‬
‫‪F – 1‬‏‪4 °‬‏‪C )-‬‏‪ 5 °‬‏‬
‫טמפרטורה‪F( :‬‏‪ 13 °‬‏‬
‫לחות‪ ,‎5 % – 95 %‎:‬ללא עיבוי‬
‫הכנס‪-‬הפעל‬
‫ניתן להתקין צג זה ולהשתמש בו עם מערכות התואמות לשיטת 'הכנס‪-‬הפעל'‪ .‬החלפת נתונים דו‪-‬כיוונית בין‬
‫הצג למערכת מחשב ממטבת את הגדרות הצג‪ .‬התקנת הצג מתבצעת באופן אוטומטי‪ .‬עם זאת‪ ,‬באפשרותך‬
‫להתאים אישית את הגדרות ההתקנה בעת הצורך‪.‬‬
‫נקודות במסך (פיקסלים)‬
‫בשל אופי תהליך הייצור של מוצר זה‪ ,‬יש סבירות שפיקסל אחד למיליון (‪ )1ppm‬יופיע במסך ה‪ LCD-‬כשהוא‬
‫בהיר או כהה יותר מהשאר‪ .‬דבר זה אינו משפיע על ביצועי המוצר‪.‬‬
‫במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫מוצר זה הוא התקן דיגיטלי בסיווג ‪.Class B‬‬
‫‪103‬‬
‫מפרט‬
‫‪10‬‬
‫מפרט‬
‫‪10.7‬חיסכון בחשמל‬
‫פונקציית החיסכון בחשמל של מוצר זה מפחיתה את צריכת החשמל על‪-‬ידי כיבוי המסך וגרימה לנורית ההפעלה‬
‫להבהב אם המוצר אינו נמצא בשימוש במשך פרק זמן שצוין‪ .‬המוצר אינו כבוי במצב חיסכון בחשמל‪ .‬כדי להפעיל שוב‬
‫את המסך‪ ,‬הקש על מקש כלשהו במקלדת או הזז את העכבר‪ .‬מצב חיסכון בחשמל פועל רק כאשר המוצר מחובר‬
‫למחשב עם פונקציית חיסכון בחשמל‪.‬‬
‫חיסכון בחשמל‬
‫מצב פעולה רגיל‬
‫מצב חיסכון בחשמל‬
‫כיבוי‬
‫(לחצן ההפעלה)‬
‫נורית הפעלה‬
‫דולקת‬
‫מהבהב‬
‫כבוי‬
‫‪ ‎24 W‬טיפוסי‬
‫‪ ‎0.3 W‬טיפוסי‬
‫‪ ‎22 W‬טיפוסי‬
‫‪ ‎0.3 W‬טיפוסי‬
‫‪ ‎23 W‬טיפוסי‬
‫‪ ‎0.3 W‬טיפוסי‬
‫‪ ‎25 W‬טיפוסי‬
‫‪ ‎0.3 W‬טיפוסי‬
‫‪ ‎25 W‬טיפוסי‬
‫‪ ‎0.3 W‬טיפוסי‬
‫‪ ‎25 W‬טיפוסי‬
‫‪ ‎0.3 W‬טיפוסי‬
‫‪ ‎25 W‬טיפוסי‬
‫‪ ‎0.3 W‬טיפוסי‬
‫‪ ‎30 W‬טיפוסי‬
‫‪ ‎0.3 W‬טיפוסי‬
‫‪ ‎32 W‬טיפוסי‬
‫‪ ‎0.3 W‬טיפוסי‬
‫‪ ‎30 W‬טיפוסי‬
‫‪ ‎0.3 W‬טיפוסי‬
‫‪ ‎26 W‬טיפוסי‬
‫‪ ‎0.3 W‬טיפוסי‬
‫‪ ‎28 W‬טיפוסי‬
‫‪ ‎0.3 W‬טיפוסי‬
‫צריכת חשמל‬
‫(‪)S22E450F‬‬
‫צריכת חשמל‬
‫(‪)S22E650D‬‬
‫צריכת חשמל‬
‫(‪)S23E650D‬‬
‫צריכת חשמל‬
‫(‪)S23E650K‬‬
‫צריכת חשמל‬
‫(‪)S24E450F‬‬
‫צריכת חשמל‬
‫(‪)S24E650PL‬‬
‫צריכת חשמל‬
‫(‪)S24E650XL‬‬
‫צריכת חשמל‬
‫(‪)S24E650DW‬‬
‫צריכת חשמל‬
‫(‪)S24E650MW‬‬
‫צריכת חשמל‬
‫(‪)S24E650XW‬‬
‫צריכת חשמל‬
‫(‪)S27E650D‬‬
‫צריכת חשמל‬
‫(‪)S27E650X‬‬
‫‪104‬‬
‫מפרט‬
‫פחות מ‪‎0.005 W-‬‬
‫(מצב ‪)‎0 W‬‬
‫פחות מ‪‎0.005 W-‬‬
‫(מצב ‪)‎0 W‬‬
‫פחות מ‪‎0.005 W-‬‬
‫(מצב ‪)‎0 W‬‬
‫פחות מ‪‎0.005 W-‬‬
‫(מצב ‪)‎0 W‬‬
‫פחות מ‪‎0.005 W-‬‬
‫(מצב ‪)‎0 W‬‬
‫פחות מ‪‎0.005 W-‬‬
‫(מצב ‪)‎0 W‬‬
‫פחות מ‪‎0.005 W-‬‬
‫(מצב ‪)‎0 W‬‬
‫פחות מ‪‎0.005 W-‬‬
‫(מצב ‪)‎0 W‬‬
‫פחות מ‪‎0.005 W-‬‬
‫(מצב ‪)‎0 W‬‬
‫פחות מ‪‎0.005 W-‬‬
‫(מצב ‪)‎0 W‬‬
‫פחות מ‪‎0.005 W-‬‬
‫(מצב ‪)‎0 W‬‬
‫פחות מ‪‎0.005 W-‬‬
‫(מצב ‪)‎0 W‬‬
‫‪10‬‬
‫מפרט‬
‫רמת צריכת החשמל המוצגת עשויה להשתנות בתנאי תפעול שונים או בעת שינוי הגדרות‪( .‬דגם‬
‫‪ - ‎S‬כיבוי (לחצן הפעלה)‪ :‬פחות מ‪(‎0.005 W-‬מצב ‪ .)‎0 W‬מצב ‪ ‎0 W‬מציין שהמ ו‬
‫‪ ‎S**E450**‎‬ו‪ **E650**‎-‬‏‬
‫צר לא מקבל פקודות חיצוניות‪ .‬צריכת החשמל גבוהה יותר כאשר המוצר מקבל פקודה חיצונית‪ ,‬כגון אות‬
‫מתוכנית ‪).Magic Rotation‬‬
‫כדי לצמצם את צריכת החשמל ל‪ ,0-‬נתק את כבל החשמל‪ .‬נתק את כבל החשמל אם בכוונתך שלא לה�ש‬
‫תמש במוצר לפרק זמן ממושך (למשל‪ ,‬במהלך חופשה)‪.‬‬
‫‪105‬‬
‫מפרט‬
‫‪10‬‬
‫מפרט‬
‫‪ 1‬הטבלה 'מצב אותות רגיל'‬
‫‪ 0.8‬‬
‫בשל אופי המסך וכדי להגיע לאיכות תמונה מיטבית‪ ,‬ניתן להגדיר במוצר זה רק ערך רזולוציה אחד לכל‬
‫גודל של מסך‪ .‬לכן‪ ,‬שימוש ברזולוציה שאינה זו שצוינה עשוי לפגום באיכות התמונה‪ .‬כדי למנוע מצב‬
‫שכזה‪ ,‬מומלץ לבחור ברזולוציה המיטבית שצוינה עבור גודל המסך של המוצר שברשותך‪.‬‬
‫בדוק את תדירות רענון המסך אם אתה עובר מצג ‪( CDT‬עם חיבור למחשב) לצג ‪ .LCD‬אם צג ה‪LCD-‬‬
‫אינו תומך בתדירות של ‪ ,Hz 85‬החלף את התדירות האנכית ל‪ 60Hz-‬בעזרת צג ה‪ CDT-‬לפני המעבר‬
‫לצג ה‪.LCD-‬‬
‫סינכרון‬
‫שם דגם‬
‫תדירות אופקית‬
‫תדירות אנכית‬
‫רזולוציה‬
‫רזולוציה מיטבית‬
‫רזולוציה מרבית‬
‫‪S22E450F‬‬
‫‪S22E650D‬‬
‫‪S23E650K‬‬
‫‪S23E650D‬‬
‫‪‎56 – 75 Hz‬‬
‫‪S24E450F‬‬
‫‪S24E650XL‬‬
‫‪S24E650PL‬‬
‫‪‎ 920 x 1080‬‬
‫‪1‬‬
‫בתדירות של ‪‎60 Hz‬‬
‫‪‎ 920 x 1080‬‬
‫‪1‬‬
‫בתדירות של ‪‎60 Hz‬‬
‫‪‎30 – 81 kHz‬‬
‫‪S27E650D‬‬
‫‪S27E650X‬‬
‫‪S24E650DW‬‬
‫‪S24E650MW‬‬
‫‪S24E650XW‬‬
‫‪‎56 – 60 Hz‬‬
‫‪‎ 920 x 1200‬‬
‫‪1‬‬
‫בתדירות של ‪‎60 Hz‬‬
‫‪‎ 920 x 1200‬‬
‫‪1‬‬
‫בתדירות של ‪‎60 Hz‬‬
‫כאשר אות ששייך למצבי האותות הרגילים ישודר מהמחשב שלך‪ ,‬המסך יכוונן באופן אוטומטי‪ .‬אם האותות המשוע‬
‫דרים מהמחשב אינם חלק ממצבי האותות הרגילים הללו‪ ,‬ייתכן שהמסך יישאר ריק על אף שנורית ההפעלה‪/‬כיבוי‬
‫דולקת‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬שנה את ההגדרות על פי הטבלה שלהלן‪ ,‬על פי המפורט במדריך למשתמש של הכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫‪106‬‬
‫מפרט‬
10
‫מפרט‬
S22E450F / S22E650D / S23E650D / S23E650K / S24E450F / S24E650PL / S24E650XL /
S27E650D / S27E650X
‫סינכרון קוטביות‬
)‫‏‬H/V(
‫שעון פיקסלים‬
)‫‏‬MHz(
‫תדירות אנכית‬
)‫‏‬Hz(
‫תדירות אופע‬
)kHz( ‫קית‬
‫רזולוציה‬
+/-
28.322
70.087
31.469
‎720 x 400 ,‫‏‬IBM
-/-
30.240
66.667
35.000
‎640 x 480 ,‫‏‬MAC
-/-
57.284
74.551
49.726
‎832 x 624 ,‫‏‬MAC
-/-
100.000
75.062
68.681
‎1152 x 870 ,‫‏‬MAC
-/-
25.175
59.940
31.469
‎640 x 480 ,‫‏‬VESA
-/-
31.500
72.809
37.861
‎640 x 480 ,‫‏‬VESA
-/-
31.500
75.000
37.500
‎640 x 480 ,‫‏‬VESA
+/+
36.000
56.250
35.156
‎800 x 600 ,‫‏‬VESA
+/+
40.000
60.317
37.879
‎800 x 600 ,‫‏‬VESA
+/+
50.000
72.188
48.077
‎800 x 600 ,‫‏‬VESA
+/+
49.500
75.000
46.875
‎800 x 600 ,‫‏‬VESA
-/-
65.000
60.004
48.363
‎1024 x 768 ,‫‏‬VESA
-/-
75.000
70.069
56.476
‎1024 x 768 ,‫‏‬VESA
+/+
78.750
75.029
60.023
‎1024 x 768 ,‫‏‬VESA
+/+
108.000
75.000
67.500
‎1152 x 864 ,‫‏‬VESA
+/+
74.250
60.000
45.000
‎1280 x 720 ,‫‏‬VESA
+/-
83.500
59.810
49.702
‎1280 x 800 ,‫‏‬VESA
+/+
135.000
60.020
63.981
‎1280 x 1024 ,‫‏‬VESA
+/+
108.000
75.025
79.976
‎1280 x 1024 ,‫‏‬VESA
+/+
106.500
59.887
55.935
‎1440 x 900 ,‫‏‬VESA
+/+
108.000
60.000
60.000
‎1600 x 900 ,‫‏‬VESA
+/-
146.250
59.954
65.290
‎1680 x 1050 ,‫‏‬VESA
+/+
148.500
60.000
67.500
‎1920 x 1080 ,‫‏‬VESA
‫מפרט‬
107
‫‪10‬‬
‫מפרט‬
‫‪S24E650XW / S‬‏‬
‫‪ 24E650MW / S‬‏‬
‫‪ 24E650DW‬‏‬
‫רזולוציה‬
‫תדירות אופע‬
‫קית (‪)kHz‬‬
‫תדירות אנכית‬
‫(‪Hz‬‏)‬
‫שעון פיקסלים‬
‫(‪MHz‬‏)‬
‫סינכרון קוטביות‬
‫(‪H/V‬‏)‬
‫‪VESA‬‏‪‎640 x 480 ,‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪59.940‬‬
‫‪25.175‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎800 x 600 ,‬‬
‫‪35.156‬‬
‫‪56.250‬‬
‫‪36.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎800 x 600 ,‬‬
‫‪37.879‬‬
‫‪60.317‬‬
‫‪40.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎1024 x 768 ,‬‬
‫‪48.363‬‬
‫‪60.004‬‬
‫‪65.000‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎1280 x 720 ,‬‬
‫‪45.000‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪74.250‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎1280 x 800 ,‬‬
‫‪49.702‬‬
‫‪59.810‬‬
‫‪83.500‬‬
‫‪+/-‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎1280 x 1024 ,‬‬
‫‪63.981‬‬
‫‪60.020‬‬
‫‪108.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎1440 x 900 ,‬‬
‫‪55.935‬‬
‫‪59.887‬‬
‫‪106.500‬‬
‫‪+/-‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎1600 x 900 ,‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪108.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎1680 x 1050 ,‬‬
‫‪65.290‬‬
‫‪59.954‬‬
‫‪146.250‬‬
‫‪+/-‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎1920 x 1080 ,‬‬
‫‪67.500‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪148.500‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎RB 1920 x 1200 ,‬‬
‫‪74.038‬‬
‫‪59.950‬‬
‫‪154.000‬‬
‫‪-/+‬‬
‫תדירות אופקית‬
‫משך הזמן הנדרש לסריקת שורה יחידה מהצד השמאלי של המסך עד צדו הימני קרוי 'מחזור אופקי'‪.‬‬
‫המספר ההופכי של מחזור אופקי קרוי 'תדירות אופקית'‪ .‬התדירות האופקית נמדדת בקילוהרץ (‪.)kHz‬‬
‫‬
‫‪108‬‬
‫מפרט‬
‫תדירות אנכית‬
‫חזרה על אותה תמונה עשרות פעמים בשנייה מאפשרת להציג תמונות טבעיות‪ .‬תדירות החזרה נקראת‬
‫"תדירות אנכית" או "קצב רענון" והיא מצוינת ביחידות ‪.Hz‬‬
‫נספח‬
‫האחריות לשירות בתשלום (עלות ללקוח)‬
‫במקרים הבאים אנו עשויים לחייב אותך בגין ביקור של טכנאי שירות (לבקשתך) על אף האחריות‪.‬‬
‫אין פגם במוצר‬
‫ניקוי המוצר‪ ,‬התאמה‪ ,‬הסברים‪ ,‬התקנה מחדש וכו'‪.‬‬
‫‬
‫•טכנאי השירות רק מסביר כיצד להשתמש במוצר או מתאים את האפשרויות מבלי לפרק את המוצר‪.‬‬
‫‬
‫•פגם או ליקוי הם תוצאה של גורמים סביבתיים חיצוניים‪( .‬אינטרנט‪ ,‬אנטנה‪ ,‬אותות אלחוטיים וכו'‪).‬‬
‫‬
‫•המוצר הותקן מחדש או שחוברו אליו התקנים נוספים לאחר התקנה ראשונה של המוצר כפי שנרכש‪.‬‬
‫‬
‫•המוצר הותקן מחדש בנקודה אחרת או הועבר לבית אחר‪.‬‬
‫‬
‫•הלקוח מבקש הנחיות שימוש בגלל מוצר של חברה אחרת‪.‬‬
‫‬
‫•הלקוח מבקש הנחיות שימוש ברשת או בתוכנית של חברה אחרת‪.‬‬
‫‬
‫•הלקוח מבקש התקנה והגדרה של תוכנה עבור המוצר‪.‬‬
‫‬
‫•טכנאי השירות מסיר אבק או עצמים זרים מתוך המוצר‪.‬‬
‫‬
‫•הלקוח מבקש התקנה נוספת‪ ,‬לאחר שרכש מוצר באמצעות קניות מהבית או דרך האינטרנט‪.‬‬
‫הנזק למוצר נגרם באשמת הלקוח‬
‫הנזק למוצר נגרם מטיפול לא נכון או תיקון שגוי על ידי הלקוח‪.‬‬
‫הנזק נגרם למוצר מ‪-‬‬
‫‬
‫•חבטה חיצונית או השמטת המוצר‪.‬‬
‫‬
‫•שימוש באביזרים או מוצרים לרכישה בנפרד שלא אושרו על ידי ‪.Samsung‬‬
‫‬
‫•בוצע תיקון שלא על ידי מהנדס של חברת השירות המורשית של ‪.Samsung Electronics Co., Ltd‬‬
‫‬
‫•שינוי העיצוב או תיקון של המוצר על ידי הלקוח‪.‬‬
‫‬
‫•שימוש במתח לא נכון או בחיבורי חשמל לא מורשים להפעלת המוצר‪.‬‬
‫‬
‫•אי קיום האזהרות המפורטות במדריך למשתמש‪.‬‬
‫אחר‬
‫‬
‫•תקלה במוצר כתוצאה מאסון טבע‪( .‬ברק‪ ,‬דליקה‪ ,‬רעש אדמה‪ ,‬נזקי שיטפון וכו')‬
‫‬
‫•בלאי של רכיבים מתכלים‪( .‬סוללה‪ ,‬טונר‪ ,‬נורות פלורסנט‪ ,‬ראש‪ ,‬ויברטור‪ ,‬נורה‪ ,‬מסנן‪ ,‬סרט וכו')‬
‫ייתכן שיחול תשלום במקרה של לקוח שביקש שירות על אף שאין פגם במוצר‪ .‬לכן מומלץ לקרוא תחילה את‬
‫המדריך‪.‬‬
‫‪109‬‬
‫נספח‬
‫נספח‬
‫האחריות לשירות בתשלום (עלות ללקוח)‬
‫במקרים הבאים אנו עשויים לחייב אותך בגין ביקור של טכנאי שירות (לבקשתך) על אף האחריות‪.‬‬
‫אין פגם במוצר‬
‫ניקוי המוצר‪ ,‬התאמה‪ ,‬הסברים‪ ,‬התקנה מחדש וכו'‪.‬‬
‫‬
‫•טכנאי השירות רק מסביר כיצד להשתמש במוצר או מתאים את האפשרויות מבלי לפרק את המוצר‪.‬‬
‫‬
‫•פגם או ליקוי הם תוצאה של גורמים סביבתיים חיצוניים‪( .‬אינטרנט‪ ,‬אנטנה‪ ,‬אותות אלחוטיים וכו'‪).‬‬
‫‬
‫•המוצר הותקן מחדש או שחוברו אליו התקנים נוספים לאחר התקנה ראשונה של המוצר כפי שנרכש‪.‬‬
‫‬
‫•המוצר הותקן מחדש בנקודה אחרת או הועבר לבית אחר‪.‬‬
‫‬
‫•הלקוח מבקש הנחיות שימוש בגלל מוצר של חברה אחרת‪.‬‬
‫‬
‫•הלקוח מבקש הנחיות שימוש ברשת או בתוכנית של חברה אחרת‪.‬‬
‫‬
‫•הלקוח מבקש התקנה והגדרה של תוכנה עבור המוצר‪.‬‬
‫‬
‫•טכנאי השירות מסיר אבק או עצמים זרים מתוך המוצר‪.‬‬
‫‬
‫•הלקוח מבקש התקנה נוספת‪ ,‬לאחר שרכש מוצר באמצעות קניות מהבית או דרך האינטרנט‪.‬‬
‫הנזק למוצר נגרם באשמת הלקוח‬
‫הנזק למוצר נגרם מטיפול לא נכון או תיקון שגוי על ידי הלקוח‪.‬‬
‫הנזק נגרם למוצר מ‪-‬‬
‫‬
‫•חבטה חיצונית או השמטת המוצר‪.‬‬
‫‬
‫•שימוש באביזרים או מוצרים לרכישה בנפרד שלא אושרו על ידי ‪.Samsung‬‬
‫‬
‫•בוצע תיקון שלא על ידי מהנדס של חברת השירות המורשית של ‪.Samsung Electronics Co., Ltd‬‬
‫‬
‫•שינוי העיצוב או תיקון של המוצר על ידי הלקוח‪.‬‬
‫‬
‫•שימוש במתח לא נכון או בחיבורי חשמל לא מורשים להפעלת המוצר‪.‬‬
‫‬
‫•אי קיום האזהרות המפורטות במדריך למשתמש‪.‬‬
‫אחר‬
‫‬
‫•תקלה במוצר כתוצאה מאסון טבע‪( .‬ברק‪ ,‬דליקה‪ ,‬רעש אדמה‪ ,‬נזקי שיטפון וכו')‬
‫‬
‫•בלאי של רכיבים מתכלים‪( .‬סוללה‪ ,‬טונר‪ ,‬נורות פלורסנט‪ ,‬ראש‪ ,‬ויברטור‪ ,‬נורה‪ ,‬מסנן‪ ,‬סרט וכו')‬
‫ייתכן שיחול תשלום במקרה של לקוח שביקש שירות על אף שאין פגם במוצר‪ .‬לכן מומלץ לקרוא תחילה את‬
‫המדריך‪.‬‬
‫‪110‬‬
‫נספח‬
‫נספח‬
‫האחריות לשירות בתשלום (עלות ללקוח)‬
‫במקרים הבאים אנו עשויים לחייב אותך בגין ביקור של טכנאי שירות (לבקשתך) על אף האחריות‪.‬‬
‫אין פגם במוצר‬
‫ניקוי המוצר‪ ,‬התאמה‪ ,‬הסברים‪ ,‬התקנה מחדש וכו'‪.‬‬
‫‬
‫•טכנאי השירות רק מסביר כיצד להשתמש במוצר או מתאים את האפשרויות מבלי לפרק את המוצר‪.‬‬
‫‬
‫•פגם או ליקוי הם תוצאה של גורמים סביבתיים חיצוניים‪( .‬אינטרנט‪ ,‬אנטנה‪ ,‬אותות אלחוטיים וכו'‪).‬‬
‫‬
‫•המוצר הותקן מחדש או שחוברו אליו התקנים נוספים לאחר התקנה ראשונה של המוצר כפי שנרכש‪.‬‬
‫‬
‫•המוצר הותקן מחדש בנקודה אחרת או הועבר לבית אחר‪.‬‬
‫‬
‫•הלקוח מבקש הנחיות שימוש בגלל מוצר של חברה אחרת‪.‬‬
‫‬
‫•הלקוח מבקש הנחיות שימוש ברשת או בתוכנית של חברה אחרת‪.‬‬
‫‬
‫•הלקוח מבקש התקנה והגדרה של תוכנה עבור המוצר‪.‬‬
‫‬
‫•טכנאי השירות מסיר אבק או עצמים זרים מתוך המוצר‪.‬‬
‫‬
‫•הלקוח מבקש התקנה נוספת‪ ,‬לאחר שרכש מוצר באמצעות קניות מהבית או דרך האינטרנט‪.‬‬
‫הנזק למוצר נגרם באשמת הלקוח‬
‫הנזק למוצר נגרם מטיפול לא נכון או תיקון שגוי על ידי הלקוח‪.‬‬
‫הנזק נגרם למוצר מ‪-‬‬
‫‬
‫•חבטה חיצונית או השמטת המוצר‪.‬‬
‫‬
‫•שימוש באביזרים או מוצרים לרכישה בנפרד שלא אושרו על ידי ‪.Samsung‬‬
‫‬
‫•בוצע תיקון שלא על ידי מהנדס של חברת השירות המורשית של ‪.Samsung Electronics Co., Ltd‬‬
‫‬
‫•שינוי העיצוב או תיקון של המוצר על ידי הלקוח‪.‬‬
‫‬
‫•שימוש במתח לא נכון או בחיבורי חשמל לא מורשים להפעלת המוצר‪.‬‬
‫‬
‫•אי קיום האזהרות המפורטות במדריך למשתמש‪.‬‬
‫אחר‬
‫‬
‫•תקלה במוצר כתוצאה מאסון טבע‪( .‬ברק‪ ,‬דליקה‪ ,‬רעש אדמה‪ ,‬נזקי שיטפון וכו')‬
‫‬
‫•בלאי של רכיבים מתכלים‪( .‬סוללה‪ ,‬טונר‪ ,‬נורות פלורסנט‪ ,‬ראש‪ ,‬ויברטור‪ ,‬נורה‪ ,‬מסנן‪ ,‬סרט וכו')‬
‫ייתכן שיחול תשלום במקרה של לקוח שביקש שירות על אף שאין פגם במוצר‪ .‬לכן מומלץ לקרוא תחילה את‬
‫המדריך‪.‬‬
‫‪111‬‬
‫נספח‬
‫נספח‬
‫מינוח‬
‫התצוגה במסך (‪)OSD‬‬
‫התצוגה במסך (‪ )OSD‬מאפשרת להתאים אישית את ההגדרות במסך כדי למטב את איכות התמונה כנדרש‪ .‬תוכל לשנות‬
‫את בהירות המסך‪ ,‬הגוון‪ ,‬הגודל והגדרות רבות אחרות באמצעות התפריטים המוצגים במסך‪.‬‬
‫גאמה‬
‫תפריט ‪ Gamma‬מכוונן את גווני האפור שמייצגים את גווני הביניים במסך‪ .‬כוונון הבהירות משפיע על המסך כולו‪ ,‬אך‬
‫כוונון ערך הגאמה משפיע על בהירות הביניים בלבד‪.‬‬
‫גווני אפור‬
‫המילה 'גוונים' מתייחסת לרמות של עוצמת הצבע‪ ,‬שמציגות את השוני כאשר הצבע משתנה מאזורים כהים יותר לאזורים‬
‫בהירים יותר במסך‪ .‬השינויים בבהירות המסך מיוצגים על‪-‬ידי השוני בשחור ובלבן‪ ,‬וגווני האפור מתייחסים לאזור הביניים‬
‫בין שחור ללבן‪ .‬שינוי גווני האפור על‪-‬ידי כוונון הגאמה ישנה את בהירות הביניים של המסך‪.‬‬
‫קצב סריקה‬
‫קצב הסריקה‪ ,‬או קצב הרענון‪ ,‬מתייחס לתדירות של רענון המסך‪ .‬נתוני המסך משודרים כאשר מתבצע רענון של המסך‬
‫להצגת תמונה‪ ,‬על אף שהרענון אינו גלוי לעין בלתי מזוינת‪ .‬מספר הפעולות של רענון המסך נקרא קצב הסריקה‪ ,‬והוא‬
‫נמדד ב‪ .Hz-‬קצב סריקה של ‪ 60Hz‬פירושו שהמסך מתרענן ‪ 60‬פעמים בשנייה‪ .‬קצב סריקת המסך תלוי בביצועים של‬
‫הכרטיסים הגרפיים במחשב ובצג‪.‬‬
‫תדירות אופקית‬
‫תווים או תמונות המוצגים במסך הצג כוללים מספר רב של נקודות (פיקסלים)‪ .‬הפיקסלים משודרים בקווים אופקיים‪ ,‬שמע‬
‫סתדרים בכיוון אנכי ליצירת תמונה‪ .‬התדירות האופקית נמדדת ב‪ kHz-‬ומייצגת את מספר הפעמים שהקווים האופקיים‬
‫משודרים ומוצגים על מסך הצג בשנייה‪ .‬תדירות אופקית של ‪ 85‬פירושה שהקווים האופקיים שמרכיבים תמונה משודרים‬
‫‪ 85000‬פעמים בשנייה‪ .‬התדירות האופקית מצוינת כ‪.85kHz-‬‬
‫תדירות אנכית‬
‫תמונה אחת מורכבת ממספר רב של קווים אופקיים‪ .‬התדירות האנכית נמדדת ב‪ Hz-‬ומייצגת את מספר התמונות שניתן‬
‫ליצור בשנייה על‪-‬ידי קווים אופקיים אלה‪ .‬תדירות אנכית של ‪ 60‬פירושה שתמונה משודרת ‪ 60‬פעמים בשנייה‪ .‬התדירות‬
‫האנכית נקראת גם "קצב רענון" והיא משפיעה על הבהוב המסך‪.‬‬
‫‪112‬‬
‫נספח‬
‫נספח‬
‫רזולוציה‬
‫רזולוציה היא ערך המבטא את מספר הפיקסלים האופקיים ומספר הפיקסלים האנכיים היוצרים מסך‪ .‬ערך זה מייצגת‬
‫את רמת הפירוט בתצוגה‪.‬‬
‫רזולוציה גבוהה יותר מציגה כמות רבה יותר של מידע במסך והיא מתאימה לביצוע מספר משימות בו‪-‬זמנית‪.‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬רזולוציה ש ל ‪ ‎1920 x 1080‬פירושה ‪ 1920‬פיקסלים לרוחב (רזולוציה אופקית) ו‪ 1080 -‬קווים אנכיים (רזול�ו‬
‫ציה אנכית)‪.‬‬
‫הכנס‪-‬הפעל‬
‫התכונה 'הכנס‪-‬הפעל' מאפשרת חילופי מידע אוטומטיים בין צג למחשב כדי ליצור סביבת תצוגה מיטבית‪.‬‬
‫הצג נעזר בתקן הבינלאומי ‪ VESA DDC‬כדי להפעיל את התכונה 'הכנס‪-‬הפעל'‪.‬‬
‫‪113‬‬
‫נספח‬
Download PDF

advertising