Samsung | PM32F-BC | Samsung PM55F-BC מדריך למשתמש

‫מדריך‬
‫למשתמש‬
‫‪PM32F-BC / PM55F-BC‬‬
‫הצבע והמראה עשויים להשתנות בהתאם למוצר‪ ,‬והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת לצורך‬
‫שיפור הביצועים‪.‬‬
‫בדגמי ‪ PM32F-BC‬מומלץ להשתמש פחות מ‪-‬‏‪ 16‬שעות ביום‪ .‬אם משתמשים במוצר למשך יותר מ‪-‬‏‪ 16‬שעות‬
‫ביום‪ ,‬האחריות עשויה להתבטל‪.‬‬
‫מוצר זה הוא מוצר סימני מגע דיגיטליים‪ .‬מכיוון שחיישן המגע הוחל‪ ,‬דפוסי גלים (תופעת מואר) עשויים‬
‫להופיע‪ ,‬בהתאם לסוגי התוכן שמופעלים‪( .‬לדוגמה‪ ,‬אם דפוסי נקודות מופיעים על התוכן)‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫םיניינעה ןכות‬
‫תוכן העניינים‬
‫‪0101‬בטיחות‬
‫בחירת מקור‬
‫‪36‬‬
‫אמצעי זהירות‬
‫‪5‬‬
‫חשמל ובטיחות‬
‫‪5‬‬
‫התקנה‬
‫‪6‬‬
‫‪0303‬תוכנת מחשב (‪Multiple Display‬‬
‫‪)Control‬‬
‫תפעול‬
‫‪7‬‬
‫התקנה‪/‬הסרת התקנה‬
‫‪37‬‬
‫אחסון‬
‫‪8‬‬
‫התקנה‬
‫‪37‬‬
‫ניקוי‬
‫‪9‬‬
‫הסרת התקנה‬
‫‪37‬‬
‫אמצעי זהירות בעת טיפול במסך‬
‫‪9‬‬
‫חיבור‬
‫‪38‬‬
‫שימוש בכבל ‪RS-232C‬‬
‫‪38‬‬
‫שימוש בכבל ‪Ethernet‬‬
‫‪38‬‬
‫‪0202‬הגדרת התקן‬
‫התקנה‬
‫‪10‬‬
‫מה כלול‬
‫‪10‬‬
‫‪0404‬מסך הבית‬
‫חלקים‬
‫‪11‬‬
‫נגן‬
‫‪40‬‬
‫הצד השני‬
‫‪12‬‬
‫הצגת תוכן‬
‫‪40‬‬
‫חיבור ציפוי המגע‬
‫‪14‬‬
‫במהלך הפעלת התוכן‬
‫‪41‬‬
‫מנעול למניעת גניבה‬
‫‪15‬‬
‫תבניות קובץ התואמות לנגן‬
‫‪41‬‬
‫שלט רחוק‬
‫‪16‬‬
‫תזמן‬
‫‪46‬‬
‫התקנה מודרכת‬
‫‪18‬‬
‫משגר ‪URL‬‬
‫‪46‬‬
‫חיבור חיצוני‬
‫‪21‬‬
‫הגדרת משגר ‪URL‬‬
‫‪46‬‬
‫נקודות לבדיקה‬
‫‪21‬‬
‫שכפל מוצר‬
‫‪46‬‬
‫חיבור כבל‬
‫‪21‬‬
‫כאשר לא נמצא קובץ משוכפל בהתקן האחסון החיצוני‬
‫‪46‬‬
‫קודי בקרה‬
‫‪23‬‬
‫כאשר נמצא קובץ משוכפל בהתקן האחסון החיצוני‬
‫‪47‬‬
‫חיבור מחשב‬
‫‪31‬‬
‫הגדרות המזהה‬
‫‪47‬‬
‫חיבור ‪AV‬‬
‫‪34‬‬
‫מזהה ההתקן‬
‫‪47‬‬
‫חיבור ‪LAN‬‬
‫‪36‬‬
‫הגדרה אוטומטית של מזהה ההתקן‬
‫‪47‬‬
‫כבל חיבור מחשב‬
‫‪47‬‬
‫קיר וידאו‬
‫‪48‬‬
‫קיר וידאו‬
‫‪48‬‬
‫מצב רשת‬
‫‪48‬‬
‫מצב תמונה‬
‫‪49‬‬
‫שעון עצר הפעלה‪/‬כיבוי‬
‫‪49‬‬
‫שעון עצר להפעלה‬
‫‪49‬‬
‫שעון עצר לכיבוי‬
‫‪50‬‬
‫ניהול חגים‪/‬חופשות‬
‫‪50‬‬
‫פס עליון ותחתון‬
‫‪50‬‬
‫אישור התקן מחובר מהשרת‬
‫‪51‬‬
‫‪0505‬תפריט‬
‫כוונון מסך‬
‫‪53‬‬
‫כוונון התצוגה על המסך‬
‫‪57‬‬
‫כוונון השמע‬
‫‪58‬‬
‫רשת‬
‫‪59‬‬
‫הגדרות רשת (קווית)‬
‫‪61‬‬
‫הגדרות רשת (אלחוטית)‬
‫‪63‬‬
‫‪WPS(PBC)‎‬‬
‫‪64‬‬
‫מערכת‬
‫‪65‬‬
‫‪Anynet+‎‬‏ (‪)HDMI-CEC‬‬
‫‪70‬‬
‫‪3‬‬
‫םיניינעה ןכות‬
‫תמיכה‬
‫‪72‬‬
‫‪0606‬פתרון בעיות‬
‫לפני שתפנה אלינו‬
‫‪73‬‬
‫אבחון‬
‫‪73‬‬
‫רזולוציית מסך‬
‫‪73‬‬
‫נקודות לבדיקה‬
‫‪74‬‬
‫שאלות נפוצות‬
‫‪79‬‬
‫‪0707‬נספח‬
‫מפרט‬
‫‪80‬‬
‫כללי‬
‫‪80‬‬
‫הטבלה 'מצב אותות רגיל'‬
‫‪81‬‬
‫האחריות לשירות בתשלום (עלות ללקוח)‬
‫‪83‬‬
‫אין פגם במוצר‬
‫‪83‬‬
‫הנזק למוצר נגרם באשמת הלקוח‬
‫‪83‬‬
‫אחר‬
‫‪83‬‬
‫איכות תמונה מיטבית ומניעת תמונות רפאים עקב צריבת מסך‬
‫‪84‬‬
‫איכות תמונה מיטבית‬
‫‪84‬‬
‫מניעת תמונות רפאים עקב צריבת מסך‬
‫‪84‬‬
‫מניעת צריבת מסך‬
‫‪85‬‬
‫רישיון‬
‫‪86‬‬
‫‪4‬‬
‫הז ךירדמ תודוא‬
‫אודות מדריך זה‬
‫זכויות יוצרים‬
‫במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪‎© 2015 Samsung Electronics‬‬
‫‪ Samsung Electronics‬היא המחזיקה בזכויות היוצרים על מדריך זה‪.‬‬
‫אין להשתמש במדריך זה או לשכפל אותו‪ ,‬אם באופן מלא ואם באופן חלקי‪ ,‬בלא הרשאה מאת‬
‫‪.Samsung Electronics‬‬
‫‪,Microsoft‬‏‪ Windows‬הם סימני מסחר רשומים של ‪.Microsoft Corporation‬‬
‫‪,VESA‬‏‪ DPM‬ו‪ DDC-‬הם סימני מסחר רשומים של ‪.Video Electronics Standards Association‬‬
‫יתר סימני המסחר הם קניינם של בעליהם השונים‪.‬‬
‫סמלים‬
‫אזהרה‬
‫אי קיום ההוראות עלול לסכן אותך בפציעה קטלנית‪.‬‬
‫זהירות‬
‫אי קיום ההוראות עלול לגרום נזקי גוף או רכוש‪.‬‬
‫הערה‬
‫הוראות המסומנות בסמל זה הן חובה‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫קרפפרפתוחיטב‬
‫בטיחות‬
‫אמצעי זהירות‬
‫ •אי הקפדה עלולה לגרום לדליקה‪.‬‬
‫זהירות‬
‫זהירות‬
‫אין לנתק את כבל החשמל כאשר המוצר פועל‪.‬‬
‫סכנת התחשמלות! אל תפתח את המוצר‪.‬‬
‫ •המוצר עלול להינזק ממכת חשמל‪.‬‬
‫כדי לצמצם את סכנת ההתחשמלות‪ ,‬אין להסיר את הכיסוי‪( .‬או הכיסוי האחורי)‬
‫המוצר לא מכיל חלקים הניתנים לתיקון על‪-‬ידי המשתמש‪.‬‬
‫השתמש רק בכבל החשמל שצורף למוצר על ידי ‪ .Samsung‬אל תשתמש בכבל החשמל המצורף עם‬
‫מוצרים אחרים‪.‬‬
‫יש למסור את המוצר לטכנאי מוסמך לביצוע תיקונים‪.‬‬
‫ •הדבר עלול לגרום לדליקה או להתחשמלות‪.‬‬
‫חשמל ובטיחות‬
‫הקפד על שטח פנוי סביב השקע שכבל החשמל מחובר אליו‪.‬‬
‫אזהרה‬
‫אין להשתמש בכבל חשמל פגום‪ ,‬בתקע פגום או בשקע חשמל רופף‪.‬‬
‫ •אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫אין לחבר מספר מוצרים לאותו שקע חשמל‪.‬‬
‫ •התחממות יתר של שקע חשמל עלולה לגרום לדליקה‪.‬‬
‫אין לגעת בתקע בידיים רטובות‪ .‬נגיעה בידיים רטובות עלולה לגרום להתחשמלות‪.‬‬
‫הקפד להכניס את התקע לשקע עד הסוף‪.‬‬
‫ •חיבור רופף בין תקע לשקע עלול לגרום לדליקה‪.‬‬
‫חבר את התקע לשקע מוארק (התקנים מבודדים מסוג ‪ 1‬בלבד)‪.‬‬
‫ •אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או פציעה‪.‬‬
‫אין לקפל או למשוך בכוח את כבל החשמל‪ .‬הקפד שלא להניח על כבל החשמל חפצים כבדים‪.‬‬
‫ •נזק לכבל עלול לגרום לדליקה או להתחשמלות‪.‬‬
‫אין להניח את כבל החשמל או את המוצר סמוך למקורות חום‪.‬‬
‫ •הדבר עלול לגרום לדליקה או להתחשמלות‪.‬‬
‫הסר אבק שהצטבר על פיני התקע או בתוך השקע החשמלי בעזרת מטלית יבשה‪.‬‬
‫ •במקרה של בעיה יש לנתק את כבל החשמל כדי להפסיק את אספקת החשמל למוצר‪.‬‬
‫ •שים לב כי שימוש בלחצן ההפעלה שבשלט רחוק אינו מביא לכיבוי מלא של המוצר‪.‬‬
‫כדי לנתק את כבל החשמל מהשקע‪ ,‬אחוז בתקע ואל תמשוך בכבל‪.‬‬
‫ •אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫קרפפרפתוחיטב‬
‫התקנה‬
‫אזהרה‬
‫זהירות‬
‫היזהר שלא לשמוט את המוצר בזמן העברה‪.‬‬
‫ •הדבר עלול לגרום לתקלה במוצר או לפציעה‪.‬‬
‫אין להניח על המוצר נרות‪ ,‬מכלים עם חומר דוחה חרקים או סיגריות‪ .‬אין להתקין את המוצר סמוך‬
‫למקורות חום‪.‬‬
‫אין להניח את המוצר על חלקו הקדמי‪.‬‬
‫ •אי הקפדה עלולה לגרום לדליקה‪.‬‬
‫ •דבר זה עלול להסב נזק למסך‪.‬‬
‫להתקנת תושבת הקיר‪ ,‬הזמן טכנאי‪.‬‬
‫בעת התקנת המוצר על ארונית או מדף‪ ,‬ודא שהקצה הקדמי התחתון של המוצר אינו בולט מהמשטח‪.‬‬
‫ •התקנה בידי אדם שאינו מוסמך עלולה לגרום לפציעה‪.‬‬
‫ •השתמש בארוניות שאושרו בלבד‪.‬‬
‫ •נפילה של המוצר עלולה לגרום נזק למוצר ו‪/‬או לפציעה‪.‬‬
‫ •התקן את המוצר רק על ארוניות או מדפים בגודל המתאים‪.‬‬
‫אין להתקין את המוצר בחללים לא מאווררים‪ ,‬כמו למשל כוננית ספרים או בתוך ארון‪.‬‬
‫הנח את המוצר בעדינות‪.‬‬
‫ •עלייה בטמפרטורה הפנימית עלולה לגרום לדליקה‪.‬‬
‫ •הדבר עלול לגרום לתקלה במוצר או לפציעה‪.‬‬
‫התקן את המוצר לפחות ‪ 10‬ס"מ מהקיר כדי לאפשר אוורור תקין‪.‬‬
‫התקנת המוצר במקום חריג (למשל‪ ,‬תוך חשיפה לאבק רב‪ ,‬חומרים כימיים‪ ,‬טמפרטורות קיצוניות‬
‫או לחות קיצונית) או במקום שבו המוצר יפעל ברציפות פרק זמן ממושך עלולה להשפיע לרעה על‬
‫ביצועיו‪.‬‬
‫ •עלייה בטמפרטורה הפנימית עלולה לגרום לדליקה‪.‬‬
‫הרחק את אריזות הפלסטיק מהישג ידם של ילדים‪.‬‬
‫ •אריזות פלסטיק עלולות לגרום לחנק‪.‬‬
‫התקן את המוצר על משטח ישר ויציב בלבד (לא על משטח רופף או נטוי)‪.‬‬
‫ •נפילה של המוצר עלולה לגרום נזק למוצר ו‪/‬או לפציעה‪.‬‬
‫ •שימוש במוצר באזור עם רטט מוגזם עלול להסב נזק למוצר או לגרום לדליקה‪.‬‬
‫אין להתקין את המוצר בכלי רכב או לחשוף אותו לאבק‪ ,‬לחות (טיפות מים וכו')‪ ,‬שמן או עשן‪.‬‬
‫ •הדבר עלול לגרום לדליקה או להתחשמלות‪.‬‬
‫אין לחשוף את המוצר לאור שמש ישיר‪ ,‬חום ישיר או לעצמים חמים כמו למשל תנור‪.‬‬
‫ •הדבר עלול לקצר את החיים השימושיים של המוצר ואף לגרום לדליקה‪.‬‬
‫אין להתקין את המוצר בהישג ידם של ילדים קטנים‪.‬‬
‫ •נפילת המוצר עלולה לגרום פציעה לילדים‪.‬‬
‫ •מאחר שהחלק הקדמי כבד יותר‪ ,‬יש להתקין את המוצר על משטח ישר ויציב‪.‬‬
‫שמני מאכל כמו למשל שמן סויה‪ ,‬עלולים להסב נזק או לעוות את המוצר‪ .‬אין להתקין את המוצר‬
‫במטבח או סמוך לדלפק של מטבח‪.‬‬
‫ •אם ברצונך להתקין את המוצר במקום שכזה‪ ,‬הקפד להתייעץ תחילה עם מוקד שירות הלקוחות של‬
‫‪.Samsung‬‬
‫‪7‬‬
‫קרפפרפתוחיטב‬
‫תפעול‬
‫אזהרה‬
‫אין להרים או להזיז את המוצר על ידי משיכה בכבל החשמל או בכל כבל אחר‪.‬‬
‫ •נזק לכבל עלול לגרום לתקלה במוצר‪ ,‬להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫מוצר זה מכיל רכיבים שעובר בהם מתח גבוה‪ .‬לעולם אל תפרק‪ ,‬תתקן או תשנה את המוצר בעצמך‪.‬‬
‫אל תחזיק תרסיס דליק או חומרים דליקים אחרים סמוך למוצר‪.‬‬
‫ •הדבר עלול לגרום לדליקה או להתחשמלות‪.‬‬
‫ •לתיקונים‪ ,‬פנה אל מוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫ •אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום לפיצוץ או דליקה‪.‬‬
‫ודא שפתחי האוורור לא נחסמו על ידי מפות או וילונות‪.‬‬
‫לפני העברת המוצר למקום אחר‪ ,‬כבה אותו ונתק את כבל החשמל וכל כבל אחר המחובר אליו‪.‬‬
‫ •עלייה בטמפרטורה הפנימית עלולה לגרום לדליקה‪.‬‬
‫ •נזק לכבל עלול לגרום לדליקה או להתחשמלות‪.‬‬
‫אין להחדיר לתוך המוצר (דרך פתחי האוורור או שקעים שונים) חפצים מתכתיים (כמו מקלות אכילה‪,‬‬
‫מטבעות‪ ,‬סיכות ראש וכו') או עצמים דליקים (כמו נייר‪ ,‬גפרורים וכו')‪.‬‬
‫אם המוצר מפיק רעש מוזר‪ ,‬ריח שרוף או עשן‪ ,‬נתק מיד את כבל החשמל ופנה למוקד שירות הלקוחות‬
‫של ‪.Samsung‬‬
‫ •אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫אין לאפשר לילדים להיתלות מהמוצר או לטפס עליו‪.‬‬
‫ •הדבר עלול להביא לפציעה או לנזק חמור‪.‬‬
‫אם המוצר נפל או שנגרם נזק למארז שלו‪ ,‬כבה אותו ונתק את כבל החשמל‪ .‬לאחר מכן פנה אל מוקד‬
‫שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫ •המשך השימוש במוצר עלול לגרום לדליקה או התחשמלות‪.‬‬
‫אל תניח על המוצר חפצים כבדים או פריטים שילדים אוהבים (כמו צעצועים‪ ,‬ממתקים וכו')‪.‬‬
‫ •אם מים או עצמים זרים חדרו לתוך המוצר‪ ,‬הקפד לכבות את המוצר ולנתק את כבל החשמל‪.‬‬
‫לאחר מכן פנה אל מוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫ •אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום לכשל במוצר‪ ,‬להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫אין להניח על המוצר מכלים עם נוזלים (כמו אגרטלים‪ ,‬עציצים‪ ,‬בקבוקים וכו') או חפצים מתכתיים‪.‬‬
‫ •אם מים או עצמים זרים חדרו לתוך המוצר‪ ,‬הקפד לכבות את המוצר ולנתק את כבל החשמל‪.‬‬
‫לאחר מכן פנה אל מוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫ •אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום לכשל במוצר‪ ,‬להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫זהירות‬
‫השארת תמונה קפואה במסך לפרק זמן ממושך עלולה לגרום לצריבת מסך או לפיקסלים פגומים‪.‬‬
‫ •המוצר או העצמים הכבדים עלולים ליפול ולגרום לנזק חמור אם ילד יושיט את ידו כדי לקחת את‬
‫הצעצועים או הממתקים‪.‬‬
‫ •אם אין בכוונתך להשתמש במוצר פרק זמן ממושך‪ ,‬הפעל מצב חיסכון בחשמל או שומר מסך עם‬
‫תמונה נעה‪.‬‬
‫במהלך סופת ברקים או רעמים‪ ,‬כבה את המוצר והוצא את כבל החשמל‪.‬‬
‫אם בכוונתך להשבית את המוצר לפרק זמן ממושך (למשל‪ ,‬לצורך חופשה)‪ ,‬נתק את כבל החשמל‪.‬‬
‫ •הדבר עלול לגרום לדליקה או להתחשמלות‪.‬‬
‫ •הצטברות של אבק בשילוב עם חום עלולה לגרום לדליקה‪ ,‬להתחשמלות או לדליפת חשמל‪.‬‬
‫הימנע מהפלת חפצים על המוצר ושמור עליו מחבטות‪.‬‬
‫השתמש במוצר בהתאם לרזולוציה ולתדירות המומלצות‪.‬‬
‫ •הדבר עלול לגרום לדליקה או להתחשמלות‪.‬‬
‫ •אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום נזק לראייה‪.‬‬
‫אין להזיז את המוצר על ידי משיכה בכבל החשמל או בכל כבל אחר‪.‬‬
‫אין להחזיק את המוצר הפוך או להעבירו ממקומו על ידי אחיזה במעמד‪.‬‬
‫ •נזק לכבל עלול לגרום לתקלה במוצר‪ ,‬להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫ •המוצר עלול ליפול‪ ,‬דבר שיגרום נזק למוצר או פציעה‪.‬‬
‫במקרה של דליפת גז‪ ,‬אל תיגע במוצר או בתקע‪ .‬בנוסף‪ ,‬אוורר את האזור מיד‪.‬‬
‫צפייה במסך ממרחק קטן מדי לפרק זמן ממושך עלולה לגרום נזק לראייה‪.‬‬
‫ •ניצוצות עלולים לגרום לפיצוץ או לדליקה‪.‬‬
‫אין להפעיל מכשירי אדים או תנורים בסמוך למוצר‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫קרפפרפתוחיטב‬
‫ •הדבר עלול לגרום לדליקה או להתחשמלות‪.‬‬
‫אחסון‬
‫לאחר כל שעה של שימוש במוצר‪ ,‬תן מנוחה לעיניך לפרק זמן העולה על ‪ 5‬דקות‪.‬‬
‫בשל המאפיינים של מוצרים מבריקים במיוחד‪ ,‬השימוש במכשיר אדים ‪ UV‬בסמוך עלול ליצור כתמים‬
‫לבנבנים על המוצר‪.‬‬
‫ •דבר זה יסייע בהפגת עייפות העיניים‪.‬‬
‫אין לגעת במסך לאחר הפעלה ממושכת של המוצר‪ ,‬שכן בעקבות הפעלה ממושכת הוא יתחמם‪.‬‬
‫אחסן אביזרים קטנים מחוץ להישג ידם של ילדים‪.‬‬
‫פעל בזהירות בעת כוונון זווית ההטיה של המוצר או גובה המעמד‪.‬‬
‫ •היזהר שאצבעך לא תיתפס ותיפצע‪.‬‬
‫ •הטיית המוצר בזווית מוגזמת עלולה לגרום לנפילתו ולפציעה‪.‬‬
‫אין להניח על המוצר חפצים כבדים‪.‬‬
‫ •הדבר עלול לגרום לתקלה במוצר או לפציעה‪.‬‬
‫בעת שימוש באוזניות‪ ,‬אין להפעיל עוצמת קול גבוהה‪.‬‬
‫ •צליל חזק מדי עלול לפגוע בשמיעה‪.‬‬
‫אל תניח לילדים להכניס לפה סוללות שהוצאו מהשלט רחוק‪ .‬יש להניח את הסוללות מחוץ להישג‬
‫ידם של ילדים או תינוקות‪.‬‬
‫ •במקרה שילד הכניס את הסוללה לפיו‪ ,‬יש לפנות לרופא באופן מיידי‪.‬‬
‫הקפד להכניס סוללות למקומן לפי סימוני הקטבים (‪.)- ,+‬‬
‫ •אי ציות להנחיה זו עלול לגרום נזק לסוללה‪ ,‬או לגרום לדליקה‪ ,‬פציעה או נזק כתוצאה מדליפת‬
‫הנוזל הפנימי‪.‬‬
‫השתמש רק בסוללות תקניות מהסוג שצוין ואל תשתמש יחד בסוללה חדשה ומשומשת‪.‬‬
‫ •אי הקפדה על כך עלולה לגרום נזק לסוללות או לגרום לדליקה‪ ,‬פציעה או נזק כתוצאה מדליפת‬
‫הנוזל הפנימי‪.‬‬
‫אין להשליך את הסוללות (והסוללות הנטענות) לאשפה הרגילה‪ ,‬ויש לדאוג למיחזורן‪ .‬הלקוח נושא‬
‫באחריות להחזרת הסוללות הנטענות המשומשות לצורך מיחזור‪.‬‬
‫ •הלקוח יכול להחזיר סוללות משומשות או נטענות למרכז מיחזור ציבורי קרוב או לחנות שמוכרת‬
‫סוללות או סוללות נטענות מאותו סוג‪.‬‬
‫אם פנים המוצר זקוק לניקוי‪ ,‬פנה למוקד שירות הלקוחות (השירות בתשלום)‪.‬‬
‫קרפפרפתוחיטב‬
‫ניקוי‬
‫נהג בזהירות בעת הניקוי שכן הלוח והחלקים החיצוניים רגישים לשריטות‪.‬‬
‫בעת הניקוי‪ ,‬בצע את הפעולות הבאות‪.‬‬
‫‪1 1‬כבה את המוצר ואת המחשב‪.‬‬
‫‪2 2‬נתק את כבל החשמל מהמוצר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‒ ‒אחוז בתקע של כבל החשמל ואל תיגע בכבל בידיים רטובות‪ .‬נגיעה בידיים רטובות עלולה לגרום‬
‫להתחשמלות‪.‬‬
‫‪3‬נגב את המוצר במטלית נקייה‪ ,‬יבשה ורכה‪.‬‬
‫‒ ‒אין להשתמש בחומרי ניקוי המכילים אלכוהול‪ ,‬ממסים או חומרים המגיבים עם פני השטח‪.‬‬
‫‒ ‒אין לרסס מים או חומרי ניקוי ישירות על המוצר‪.‬‬
‫‪4‬נקה את החלקים החיצוניים של המוצר במטלית לחה ורכה‪.‬‬
‫‪5‬בסיום הניקוי‪ ,‬חבר את כבל החשמל למוצר‪.‬‬
‫‪6‬הפעל את המוצר ואת המחשב‪.‬‬
‫אמצעי זהירות בעת טיפול במסך‬
‫אל תעמיד את המוצר בניצב על הרצפה‪ .‬המסך שביר והוא עלול להינזק‪.‬‬
‫השכב את המוצר כדי לטפל בו (ניתן להשתמש באריזה לצורך כך)‪.‬‬
‫הקפד להשתמש בידיות שמאחור בעת הזזת המוצר‪.‬‬
‫אל תחזיק או תאחז באזור כלשהו של המוצר במרחק הנמוך מ‪ 15-‬מ"מ מהחזית‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫קרפפרפןקתה תרדגה‬
‫הגדרת התקן‬
‫התקנה‬
‫מה כלול‬
‫•במקומות מסוימים הרכיבים עשויים להיות שונים‪.‬‬
‫•אם חסר לך רכיב כלשהו‪ ,‬פנה אל הספק שרכשת ממנו את המוצר‪.‬‬
‫•מראה הרכיבים עשוי להיות שונה מזה של הרכיבים בתמונות‪.‬‬
‫•מעמד אינו מסופק עם המוצר‪ .‬כדי להתקין מעמד‪ ,‬תוכל לרכוש אותו בנפרד‪.‬‬
‫•ניתן להשתמש במתאם ‪ RS232C‬כדי להתחבר לצג אחר באמצעות כבל ‪ RS232C‬מסוג ‪ D-SUB‬‏(‪ 9‬פינים)‪.‬‬
‫השתמש בבורג הטבעת המצורף (‪ )HOLDER-WALL RING, BN61-14912A‬כדי להתקין את דגם ‪ PM32F-BC‬על הקיר‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫‪+‬‬
‫‪-‬‬
‫‪+‬‬
‫מדריך התקנה מהיר‬
‫כרטיס אחריות (זמין במקומות מסוימים‬
‫בלבד)‬
‫מדריך תקינה‬
‫כבל חשמל‬
‫סוללות (זמין במקומות מסוימים בלבד)‬
‫כבל ‪USB‬‬
‫שלט רחוק‬
‫מתאם‪RS232C(IN)‎‬‬
‫בורג (‪M3L8‬‏‪ ,‬יחידה אחת)‬
‫בורג טבעת (‪ 4‬יחידות)‬
‫(דגם ‪ PM32F-BC‬בלבד)‬
‫כיסוי ל‪USB-‬‬
‫‪11‬‬
‫קרפפרפןקתה תרדגה‬
‫חלקים‬
‫חיישן השלט הרחוק ולוגו החברה (אופציונלי)‬
‫ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪.‬‬
‫הפעלה‬
‫חיישן שלט רחוק‬
‫‪50°‬‬
‫מקש הלוח‬
‫רמקול‬
‫מקש הלוח‬
‫מופעל‬
‫לחץ לחיצה ארוכה למשך שלוש שניות‪.‬‬
‫כבוי‬
‫לחץ על מקש הלוח‪ .‬מופיע תפריט מוקפץ‪.‬‬
‫בחר מקור‬
‫‪m2‬‬
‫חיישן שלט רחוק‬
‫לחץ על לחצן בשלט הרחוק כאשר השלט מכוון אל חיישן השלט הרחוק המותקן במוצר‪ ,‬כדי לבצע את‬
‫הפונקציה של לחצן זה‪.‬‬
‫•הפעלת התקני תצוגה אחרים בחלל שבו נמצא השלט רחוק של המוצר עלולה לאפשר שליטה גם‬
‫בהתקני התצוגה האחרים באמצעות השלט רחוק‪.‬‬
‫ודא כי האפשרות יובכ נבחרה ולאחר מכן לחץ לחיצה ארוכה על‬
‫מקש הלוח עד שהצג יכבה‪.‬‬
‫השתמש בשלט רחוק בטווח של ‪ 2‬מ' מהחיישן שעל המוצר‪ ,‬בזווית של ‪ ‎50°‎‬לשמאל ולימין‪.‬‬
‫לחץ על מקש הלוח‪ .‬מופיע תפריט מוקפץ‪.‬‬
‫מסך המוצר פועל גם הוא כחיישן שלט רחוק‪.‬‬
‫כאשר השלט הרחוק מכוון אל המסך‪ ,‬הקפד‪:‬‬
‫לחץ שוב על מקש הלוח כדי לבחור את האפשרותרוקמ‪ .‬לאחר‬
‫מכן‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על מקש הלוח כדי לעיין ברשימת המקורות‬
‫ולבחור את המקור הרצוי‪.‬‬
‫•כדי להשתמש במקש הלוח‪ ,‬ודא כי מקש הלוח הנשלף אינו בולט החוצה בתחתית המוצר‪.‬‬
‫•לוודא כי השלט הרחוק מכוון אל מרכז המסך‪.‬‬
‫•להשתמש בשלט הרחוק במרחק ‪ 40‬ס"מ עד ‪ 70‬ס"מ מהמסך‪.‬‬
‫אזהרה‬
‫אחסן את הסוללות מחוץ להישג ידם של ילדים והקפד על מיחזור‪.‬‬
‫•אין להשתמש בסוללות חדשות ומשומשות יחד‪ .‬החלף את שתי הסוללות במקביל‪.‬‬
‫•אם השלט רחוק אינו בשימוש פרק זמן ממושך‪ ,‬הוצא ממנו את הסוללות‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫קרפפרפןקתה תרדגה‬
‫לוגו החברה (אופציונלי)‬
‫אין למשוך את לוגו החברה תוך הפעלת כוח‪ .‬הלוגו עלול להיקרע או להישבר‪.‬‬
‫הצד השני‬
‫ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪.‬‬
‫‪PM55F-BC‬‬
‫‪USB1‬‬
‫)‪(1.0A‬‬
‫‪TOUCH OUT‬‬
‫‪PC‬‬
‫‪USB2‬‬
‫)‪(0.5A‬‬
‫‪TOUCH OUT‬‬
‫‪SCREEN‬‬
‫‪RS232C‬‬
‫‪IN‬‬
‫‪RS232C‬‬
‫‪OUT‬‬
‫‪AUDIO‬‬
‫‪IN‬‬
‫‪AUDIO‬‬
‫‪OUT‬‬
‫‪HDMI1‬‬
‫‪HDMI2‬‬
‫‪RJ45‬‬
‫‪DAISY CHAIN‬‬
‫‪DP IN‬‬
‫‪DVI/PC/‬‬
‫‪MAGICINFO IN‬‬
‫‪13‬‬
‫קרפפרפןקתה תרדגה‬
‫‪PM32F-BC‬‬
‫‪USB1‬‬
‫)‪(1.0A‬‬
‫‪USB2‬‬
‫)‪(0.5A‬‬
‫יציאה‬
‫תיאור‬
‫‪TOUCH OUT SCREEN‬‬
‫התחבר ליציאת ‪ USB‬במוצר כדי להשתמש בפונקציית המגע‪.‬‬
‫‪TOUCH OUT PC‬‬
‫התחבר למחשב אישי כדי להשתמש בפונקציית המגע‪.‬‬
‫‪U‬‬
‫‪ SB1‎‬‏‬
‫חיבור התקן זיכרון ‪.USB‬‬
‫‪U‬‬
‫‪ SB2‎‬‏‬
‫‪RS232C IN‬‬
‫‪TOUCH OUT‬‬
‫‪PC‬‬
‫‪TOUCH OUT‬‬
‫‪SCREEN‬‬
‫חיבור ל‪ MDC-‬בעזרת מתאם ‪.RS232C‬‬
‫‪RS232C OUT‬‬
‫‪RS232C‬‬
‫‪IN‬‬
‫‪AUDIO IN‬‬
‫קבלת שמע מהתקן מקור באמצעות כבל שמע‪.‬‬
‫‪RS232C‬‬
‫‪OUT‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫חיבור לשמע של התקן מקור‪.‬‬
‫‪AUDIO‬‬
‫‪IN‬‬
‫‪HDMI1‬‬
‫חיבור להתקן מקור בעזרת כבל ‪.HDMI‬‬
‫‪HDMI2‬‬
‫‪AUDIO‬‬
‫‪OUT‬‬
‫‪DVI / PC / MAGICINFO‬‬
‫‪IN‬‬
‫‪HDMI1‬‬
‫‪HDMI2‬‬
‫‪RJ45‬‬
‫‪DAISY CHAIN‬‬
‫‪DP IN‬‬
‫‪DVI/PC/‬‬
‫‪MAGICINFO IN‬‬
‫‪ :DVI IN‬חיבור להתקן מקור בעזרת כבל ‪ DVI‬או כבל ‪.HDMI-DVI‬‬
‫‪ :PC IN‬השתמש בכבל (הייעודי) ‪( D-SUB - DVI‬או כבל ‪D-SUB‬‬
‫עם מתאם ‪ D-SUB‬ל‪ )DVI-‬בעת חיבור מחשב‪.‬‬
‫‪ :MAGICINFO IN‬השתמש בכבל ‪( DP-DVI‬ייעודי) לחיבור התקן‬
‫ממשק רשת (נמכר בנפרד)‪.‬‬
‫‪DP IN‬‬
‫חיבור להתקן מקור בעזרת כבל ‪.DP‬‬
‫‪DAISY CHAIN‬‬
‫חיבור למוצר אחר בעזרת כבל שרשרת דייזי (יציאת ‪.)DP‬‬
‫‪RJ45‬‬
‫חיבור ל‪ MDC-‬בעזרת כבל ‪.LAN‬‬
‫‪14‬‬
‫קרפפרפןקתה תרדגה‬
‫חיבור ציפוי המגע‬
‫כדי להשתמש במסך המגע עם מחשב אישי או התקן ממשק רשת (נמכר בנפרד)‬
‫ניתן להשתמש בפונקציית המגע רק ב‪ ,MagicInfo S-‬בדפדפן אינטרנט וביישומים אחרים‬
‫התומכים בפונקציה‪ .‬לא ניתן להשתמש בפונקציית המגע בתפריט‪.‬‬
‫חבר כבל ‪ USB‬אחר בין ‪ TOUCH OUT PC‬ויציאת ה‪ USB-‬במחשב האישי או בהתקן ממשק הרשת‪.‬‬
‫‪PM55F-BC‬‬
‫‪PM32F-BC‬‬
‫חבר את כבל ה‪ USB-‬בין ‪ TOUCH OUT SCREEN‬ליציאת ‪ USB1‬או ‪ USB2‬במוצר‪.‬‬
‫‪PM55F-BC‬‬
‫‪PM32F-BC‬‬
‫‪TOUCH OUT PC‬‬
‫‪USB1, USB2‬‬
‫‪TOUCH OUT SCREEN‬‬
‫קרפפרפןקתה תרדגה‬
‫מנעול למניעת גניבה‬
‫מנעול למניעת גניבה מאפשר שימוש בטוח במוצר גם במקומות ציבוריים‪.‬‬
‫צורת מנגנון הנעילה ושיטת הנעילה תלויים ביצרן‪ .‬לפרטים‪ ,‬עיין במדריך למשתמש המצורף למנגנון‬
‫הנעילה למניעת גניבה שברשותך‪.‬‬
‫התמונות הבאות הן לדוגמה בלבד‪ .‬מצבי אמת עשויים להיות שונים ממה שנראה בתמונות‪.‬‬
‫כדי לנעול מנגנון נעילה נגד גניבה‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬הצמד את הכבל של מנגנון הנעילה לחפץ כבד‪ ,‬כמו למשל שולחן‪.‬‬
‫‪2‬השחל את קצה הכבל בלולאה שבקצה הנגדי‪.‬‬
‫‪3‬הכנס את מנגנון הנעילה לחריץ הנעילה נגד גניבה שבגב המוצר‪.‬‬
‫‪4‬נעילת התקן הנעילה‪.‬‬
‫•ניתן לרכוש את מנגנון הנעילה נגד גניבה בנפרד‪.‬‬
‫ניתן לרכוש מנגנוני נעילה נגד גניבה בחנויות אלקטרוניקה או דרך האינטרנט‪.‬‬
‫•לפרטים‪ ,‬עיין במדריך למשתמש המצורף למנגנון הנעילה למניעת גניבה שברשותך‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫קרפפרפןקתה תרדגה‬
‫שלט רחוק‬
‫•הפעלת התקני תצוגה אחרים בחלל שבו נמצא השלט רחוק של המוצר עלולה לאפשר שליטה גם בהתקני התצוגה האחרים באמצעות השלט רחוק‪.‬‬
‫•בתמונה הבאה‪ ,‬המוצר אינו תומך בלחצנים ללא תיאור‪.‬‬
‫במוצרים מסוימים‪ ,‬ייתכן הבדל בתפקוד הלחצנים בשלט רחוק‪.‬‬
‫מיועד לכיבוי המוצר‪.‬‬
‫‪POWER‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪DEF‬‬
‫‪ABC‬‬
‫‪.QZ‬‬
‫‪MNO‬‬
‫‪JKL‬‬
‫‪GHI‬‬
‫‪WXY‬‬
‫‪TUV‬‬
‫‪PRS‬‬
‫‪SYMBOL‬‬
‫‪DEL-/--‬‬
‫‪3‬‬
‫לחצני ספרות‬
‫הזן את הסיסמה בתפריט המוצג על המסך‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪9‬‬
‫‪CH LIST‬‬
‫השתקת הקול‪.‬‬
‫ביטול השתקת הקול‪ :‬לחץ שוב על ‪ MUTE‬או לחץ על לחצן בקרת‬
‫עוצמת הקול (‪.) ‎+ VOL -‎‬‬
‫הפעלת המוצר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪8‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫התאמת עוצמת הקול‪.‬‬
‫‪MUTE‬‬
‫‪CH‬‬
‫‪SOURCE‬‬
‫‪VOL‬‬
‫שינוי מקור הקלט‪.‬‬
‫מקש ישיר זה משמש לקבלת גישה ישירה אל ‪.MagicInfo‬‬
‫מקש ישיר זה זמין כאשר התקן ממשק רשת או מודול ‪ PIM‬‏(‪Plug In‬‬
‫‪ )Module‬מחוברים‪.‬‬
‫ לחצן להפעלת ישאר‪.‬‬
‫‪MagicInfo‬‬
‫‪Player I‬‬
‫‪HOME‬‬
‫‪MENU‬‬
‫הצגה או הסתרה של תצוגת התפריט שבמסך‪ ,‬או חזרה לתפריט‬
‫הקודם‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫קרפפרפןקתה תרדגה‬
‫הצגת מידע על מקור הקלט הנוכחי‪.‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫‪INFO‬‬
‫בחירה מהירה של פונקציות נפוצות‪.‬‬
‫מעבר לתפריט העליון‪ ,‬התחתון‪ ,‬השמאלי או הימני‪ ,‬או כוונון הגדרה‬
‫של אפשרות‪.‬‬
‫אישור בחירת תפריט‪.‬‬
‫יציאה מהתפריט הנוכחי‪.‬‬
‫בחירה ידנית של מקור קלט מחובר מבין האפשרויות בשחמ‏‪ VI ,‬‏‬
‫‪D‬‬
‫‪ HDMI‬או ‪.DisplayPort‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪DP‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪DVI‬‬
‫‪PC‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪LOCK‬‬
‫‪UNSET‬‬
‫‪IR control‬‬
‫‪SET‬‬
‫חזרה לתפריט הקודם‪.‬‬
‫להגדרת הפונקציה נעילת ביטחון‬
‫אם מחוברים כמה מוצרים באמצעות התכונה ואדיו ריק‪ ,‬לחץ על‬
‫לחצן ‪ SET‬והזן מזהה מוצר באמצעות לחצני הספרות‪ .‬שליטה במוצר‬
‫באמצעות השלט רחוק‪.‬‬
‫נמצא בשימוש במצב‪ Anynet+‎‎‬ובמצב מולטימדיה‪.‬‬
‫הכנסת סוללות לשלט רחוק‬
‫ביטול ערך שהוגדר באמצעות לחצן‬
‫המחוברים באמצעות השלט הרחוק‪.‬‬
‫‪SET‬‬
‫ושליטה בכל המוצרים‬
‫‪18‬‬
‫קרפפרפןקתה תרדגה‬
‫התקנה מודרכת‬
‫התקנה בתוך גומחה בקיר‬
‫לקבלת פרטים נוספים‪ ,‬פנה אל מוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫אזהרה‬
‫כדי למנוע פציעה‪ ,‬יש להצמיד את ההתקן היטב לרצפה או לקיר‪ ,‬בהתאם להוראות ההתקנה‪.‬‬
‫•הקפד על כך שהתקנת תושבת הקיר תבוצע על ידי חברה מוסמכת להתקנות מסוג זה‪.‬‬
‫ולא‪ ,‬ההתקן עלול ליפול ולגרום פציעה‪.‬‬
‫•הקפד להשתמש בתושבת הקיר שצוינה‪.‬‬
‫•לקבלת פרטים נוספים‪ ,‬פנה אל מוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪B‬‬
‫מבט צדי‬
‫אוורור‬
‫‪A‬‬
‫התקנה על קיר אנכי‬
‫‪C‬‬
‫‪E‬‬
‫מבט צדי‬
‫‪A A‬מרחק של ‪ 40‬מ"מ לפחות‬
‫‪B B‬מרחק של ‪ 70‬מ"מ לפחות‬
‫‪C C‬מרחק של ‪ 50‬מ"מ לפחות‬
‫‪D D‬מרחק של ‪ 50‬מ"מ לפחות‬
‫‪E E‬טמפרטורת סביבה‪ :‬מתחת ל‪-‬‏‪‎ 5°C‬‬
‫‪3‬‬
‫‪A‬‬
‫בעת התקנת המוצר בגומחה בקיר‪ ,‬השאר מרווח לפחות כפי שצוין לעיל בין המוצר לבין הקיר כדי‬
‫לאפשר אוורור והבטח שטמפרטורת הסביבה תהיה פחות מ‪-‬‏‪‎35°C‬‏‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫מבט צדי‬
‫‪A A‬מרחק של ‪ 40‬מ"מ לפחות‬
‫‪B B‬טמפרטורת סביבה‪ :‬מתחת ל‪-‬‏‪‎ 5°C‬‬
‫‪3‬‬
‫בעת התקנת המוצר על קיר אנכי‪ ,‬השאר מרווח של ‪ 40‬מ"מ לפחות בין המוצר לבין הקיר כדי לאפשר‬
‫אוורור והבטח שטמפרטורת הסביבה תהיה פחות מ‪-‬‏‪‎35°C‬‏‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫קרפפרפןקתה תרדגה‬
‫התקנה על תושבת קיר‬
‫ערכת תושבת קיר – מפרט (‪VESA‬‏)‬
‫הכנה לפני התקנת תושבת קיר‬
‫התקן את תושבת הקיר על קיר מוצק בזווית אנכית לרצפה‪ .‬לפני הצמדת תושבת הקיר למשטחים‬
‫שאינם קירות גבס‪ ,‬פנה לסוכן הקרוב אליך כדי לקבל מידע נוסף‪.‬‬
‫אזהרה‬
‫התקנת המוצר על קיר נטוי עלולה לגרום לנפילתו ולפציעה גופנית קשה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫כדי להתקין תושבת קיר של יצרן אחר‪ ,‬השתמש בטבעת ההחזקה ( ‪.) 1‬‬
‫התקנת תושבת הקיר‬
‫•בעזרת ערכת תושבת הקיר (נמכרת בנפרד) ניתן לתלות את המוצר על הקיר‪.‬‬
‫•לקבלת מידע מפורט על התקנת תושבת הקיר‪ ,‬עיין בהוראות המצורפות לתושבת הקיר‪.‬‬
‫•מומלץ לפנות לטכנאי כדי לקבל סיוע בהתקנת פס המתכת של תושבת הקיר‪.‬‬
‫אזהרה‬
‫•‪ Samsung Electronics‬אינה נושאת באחריות בגין נזק שייגרם למוצר או פציעה שתיגרם לך‬
‫או לאחרים אם תחליט להתקין את תושבת הקיר בעצמך‪.‬‬
‫•ערכות תושבת קיר של ‪ Samsung‬מכילות מדריך התקנה מפורט ואת כל החלקים הנחוצים‬
‫להרכבת התושבת‪.‬‬
‫•בשימוש בתושבות קיר שאינן תואמות את מפרט הברגים התקניים של ‪ ,VESA‬אורך הבורג עשוי‬
‫להשתנות בהתאם למפרט של תושבת הקיר‪.‬‬
‫•הממדים הסטנדרטיים של ערכות תושבת קיר מוצגים בטבלה שלהלן‪.‬‬
‫יחידת המידה‪ :‬מ"מ‬
‫שם הדגם‬
‫מפרט נקבים לבורגי ‪ VESA‬‏(‪)A * B‬‬
‫במילימטרים‬
‫בורג סטנדרטי‬
‫מספר‬
‫ ‪PM32F-BC‬‬
‫‏‪ 200.0‬מ"מ *‏‪ 200.0‬מ"מ‬
‫‪M8‬‬
‫‪4‬‬
‫ ‪PM55F-BC‬‬
‫‏‪ 400.0‬מ"מ *‏‪ 400.0‬מ"מ‬
‫קרפפרפןקתה תרדגה‬
‫אזהרה‬
‫•אל תהדק את הברגים יתר על המידה‪ .‬דבר כזה עלול לגרום נזק למוצר או לגרום לנפילתו‪,‬‬
‫ובעקבותיה לפציעה‪ Samsung .‬לא תישא באחריות לתאונות מסוג זה‪.‬‬
‫•‪ Samsung‬לא תישא באחריות לנזק למוצר או לפציעה גופנית אם נעשה שימוש בתושבת‬
‫קיר מסוג שונה מ‪ VESA-‬או מסוג שלא צוין או אם הצרכן לא קיים את הוראות ההתקנה של‬
‫המוצר‪.‬‬
‫זהירות‬
‫•להרכבת המוצר בתושבת הקיר דרושים תמיד שני אנשים‪.‬‬
‫•אין להשתמש בברגים שאורכם גדול מהאורך התקני או שאינם עומדים במפרט הברגים‬
‫התקניים של ‪ .VESA‬ברגים ארוכים מדי עלולים לגרום נזק לפנים המוצר‪.‬‬
‫•אין להתקין את תושבת הקיר כאשר המוצר מופעל‪ .‬הדבר עלול לגרום לפציעה כתוצאה מהלך‬
‫חשמלי‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫קרפפרפןקתה תרדגה‬
‫חיבור חיצוני‬
‫הקצאת פינים‬
‫‪1 2 3 4 5‬‬
‫נקודות לבדיקה‬
‫•לפני חיבור של התקן מקור‪ ,‬קרא את המדריך למשתמש המצורף אליו‪.‬‬
‫מספר ומיקום היציאות בהתקני מקור אינם זהים בכל התקן‪.‬‬
‫•חבר את יציאות השמע כראוי‪ :‬שמאל = לבן וימין = אדום‪.‬‬
‫•בדוק את סוגי היציאות בגב המכשיר שאתה מעוניין להתחבר אליו‪.‬‬
‫‪6 7 8 9‬‬
‫המראה עשויה להשתנות‪ ,‬בהתאם למוצר‪.‬‬
‫פין‬
‫אות‬
‫‪1‬‬
‫זיהוי צליל תקשורת‬
‫‪2‬‬
‫קבלת נתונים‬
‫‪3‬‬
‫העברת נתונים‬
‫חיבור כבל‬
‫‪4‬‬
‫מסוף הנתונים מוכן‬
‫ כבל ‪RS232C‬‬
‫‪5‬‬
‫סימן תחתית (‪)Signal ground‬‬
‫‪6‬‬
‫מוכן לשידור‬
‫‪7‬‬
‫בקשה לשליחה‬
‫‪8‬‬
‫רשאי לשדר‬
‫‪9‬‬
‫מחוון צלצול‬
‫אזהרה‬
‫אין לחבר את כבל החשמל עד להשלמת כל שאר החיבורים‪.‬‬
‫חיבור כבל החשמל במהלך ההתקנה עלול לגרום נזק למוצר‪.‬‬
‫ממשק‬
‫‪ 9( R‬פינים)‬
‫ ‪ S232C‬‏‬
‫פין‬
‫‪( TxD‬מס' ‪,)2‬‏ ‪( RxD‬מס' ‪,)3‬‏ ‪( GND‬מס' ‪)5‬‬
‫קצב סיביות‬
‫‪‎9600 bps‬‬
‫סיביות נתונים‬
‫‪ 8‬סיביות‬
‫זוגיות‬
‫ללא‬
‫סיבית עצירה‬
‫‪ 1‬סיביות‬
‫בקרת זרימה‬
‫ללא‬
‫אורך מרבי‬
‫‪ 15‬מ' (מסוג מסוכך בלבד)‬
‫כבל ‪RS232C‬‬
‫•מחבר‪ D-Sub :‬של ‪ 9‬פינים לכבל סטריאו‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪-P2-‬‬
‫‪5‬‬
‫‪-P1-‬‬
‫‪9‬‬
22
‫קרפפרפןקתה תרדגה‬
)‫ ‏(מחשב לרכזת‬Direct LAN ‫כבל‬
RJ45 :‫•מחבר‬
HUB
P2
P2
P1
P1--
STEREO
Tx
1

3
Rx
PLUG
Rx
2

2
Tx
)3.5ø(
GND
3
—
5
Gnd
‫סוג זכר‬
P1
P2
LAN ‫כבל‬
RJ45
P1
P2
‫הקצאת פינים‬
RJ45 MDC
1 2 3 4 5 6 7 8
‫אות‬
P2
P1
‫אות‬
TX+‎
1

1
TX+‎
TX-‎
2

2
TX-‎
RX+‎
3

3
RX+‎
RX-‎
6

6
RX-‎
)‫ ‏(מחשב למחשב‬Cross LAN ‫כבל‬
RJ45
P1
P2
‫אות‬
P2
RX+‎
3
RX-‎
‫אות‬
‫צבע סטנדרטי‬
‫מס' פין‬
TX+‎
‫לבן וכתום‬
1
TX-‎
‫כתום‬
2
RX+‎
‫לבן וירוק‬
3
NC
‫כחול‬
4
NC
‫לבן וכחול‬
5
P1
‫אות‬
RX-‎
‫ירוק‬
6

1
TX+‎
NC
‫לבן וחום‬
7
6

2
TX-‎
NC
‫חום‬
8
TX+‎
1

3
RX+‎
TX-‎
2

6
RX-‎
‫‪23‬‬
‫קרפפרפןקתה תרדגה‬
‫חיבור‬
‫חיבור ‪3‬‬
‫•הקפד לחבר כל אחד מהמתאמים ליציאת ‪ RS232C IN‬או ‪ OUT‬הנכונה במוצר‪.‬‬
‫חיבור ‪1‬‬
‫‪OUT‬‬
‫‪OUT‬‬
‫‪RS232C‬‬
‫‪IN‬‬
‫‪OUT‬‬
‫‪RS232C‬‬
‫‪IN‬‬
‫‪OUT‬‬
‫‪RS232C‬‬
‫‪IN‬‬
‫‪OUT‬‬
‫‪RS232C‬‬
‫‪RS232C‬‬
‫‪OUT‬‬
‫‪IN‬‬
‫‪RS232C‬‬
‫‪OUT‬‬
‫‪IN‬‬
‫‪RS232C‬‬
‫‪RS232C‬‬
‫‪OUT‬‬
‫‪IN‬‬
‫‪RJ45‬‬
‫‪IN‬‬
‫קודי בקרה‬
‫חיבור ‪2‬‬
‫הצגת מצב בקרה (הפקודה ‪)Get control‬‬
‫‪RJ45‬‬
‫‪RJ45‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫סוג פקודה‬
‫אורך נתונים‬
‫מזהה‬
‫בדיקת סיכום‬
‫‪0‬‬
‫שליטה (הפקודה ‪)Set control‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫סוג פקודה‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫נתונים‬
‫‪1‬‬
‫ערך‬
‫בדיקת סיכום‬
‫‪24‬‬
‫קרפפרפןקתה תרדגה‬
‫בקרת הפעלה‬
‫פקודה‬
‫מס'‬
‫סוג פקודה‬
‫פקודה‬
‫טווח ערכים‬
‫‪1‬‬
‫בקרת הפעלה‬
‫‪0x11‬‬
‫‪1~0‬‬
‫‪2‬‬
‫בקרת עוצמת קול‬
‫‪0x12‬‬
‫‪100~0‬‬
‫פונקציה‬
‫•ניתן להפעיל ולכבות מוצר באמצעות מחשב‪.‬‬
‫הצגת מצב הפעלה (‪)Get Power ON/OFF Status‬‬
‫‪3‬‬
‫בקרת מקור קלט‬
‫‪0x14‬‬
‫‪-‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪4‬‬
‫בקרת מצב מסך‬
‫‪0x18‬‬
‫‪-‬‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x11‬‬
‫‪5‬‬
‫בקרת גודל מסך‬
‫‪0x19‬‬
‫‪255~0‬‬
‫‪6‬‬
‫בקרת ‪ PIP‬מופעל‪/‬כבוי‬
‫‪0x3C‬‬
‫‪1~0‬‬
‫כותרת‬
‫‪7‬‬
‫בקרת כוונון אוטומטי (מחשב ו‪BNC-‬‬
‫בלבד)‬
‫‪0x3D‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x11‬‬
‫‪8‬‬
‫בקרת מצב קיר וידאו‬
‫‪0x5C‬‬
‫‪1~0‬‬
‫‪9‬‬
‫נעילת ביטחון‬
‫‪0x5D‬‬
‫‪1~0‬‬
‫‪10‬‬
‫קיר וידאו מופעל‬
‫‪0x84‬‬
‫‪1~0‬‬
‫‪11‬‬
‫בקרת משתמש עבור קיר וידאו‬
‫‪0x89‬‬
‫‪-‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x11‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x11‬‬
‫מזהה‬
‫‪1‬‬
‫"‪"Power‬‬
‫אורך נתונים‬
‫נתונים ‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫נתונים‬
‫‪1‬‬
‫"‪"Power‬‬
‫בדיקת סיכום‬
‫‪Ack‬‬
‫כותרת‬
‫לדוגמה‪Power On & ID=0 ,‬‬
‫מזהה‬
‫‪0‬‬
‫"‪ :"Power‬קוד הפעלה שיוגדר במוצר‪.‬‬
‫•‪ :1‬מופעל‬
‫•‪ :0‬כבוי‬
‫•התקשורת מתבצעת ביחידות הקסדצימאליות‪ .‬בדיקת הסיכום מחושבת על‪-‬ידי סיכום כל‬
‫הערכים פרט לכותרת‪ .‬אם תוצאת בדיקת הסיכום מסתכמת ליותר מ‪ 2-‬ספרות כמוצב להלן‬
‫(‪ ,)‎11+FF+01+01=112‬הספרה הראשונה מוסרת‪.‬‬
‫אורך נתונים‬
‫מזהה‬
‫הגדרת הפעלה‪/‬כיבוי (‪)Set Power ON/OFF‬‬
‫פקודה‬
‫נתונים ‪1‬‬
‫אורך נתונים‬
‫בדיקת סיכום‬
‫בדיקת סיכום‬
‫‪12‬‬
‫•כדי לשלוט בכל ההתקנים המחוברים באמצעות כבל טורי בו זמנית‪ ,‬ללא קשר למזהים‪ ,‬הגדר את‬
‫המזהה כ‪"-‬‏‪ "‎0xFE‬ושדר פקודות‪ .‬הפקודות יבוצעו על‪-‬ידי כל התקן אך ‪ ACK‬לא יגיב‪.‬‬
‫‪0xAA‬‬
‫פקודה‬
‫מזהה‬
‫‪0xFF‬‬
‫אורך‬
‫נתונים‬
‫‪Ack /‬‬
‫‪Nak‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'A‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪0x11‬‬
‫‪Val1‬‬
‫בדיקת‬
‫סיכום‬
‫"‪"Power‬‬
‫"‪ :"Power‬קוד הפעלה שיוגדר במוצר‪.‬‬
‫‪Nak‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫מזהה‬
‫אורך‬
‫נתונים‬
‫‪Ack /‬‬
‫‪Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪Val1‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'N‬‬
‫‪0x11‬‬
‫"‪"ERR‬‬
‫"‪ : "ERR‬קוד שמציג איזו שגיאה אירעה‪.‬‬
‫בדיקת‬
‫סיכום‬
‫‪25‬‬
‫קרפפרפןקתה תרדגה‬
‫בקרת עוצמת קול‬
‫הצגת מצב מקור הקלט (‪)Get Input Source Status‬‬
‫פונקציה‬
‫•ניתן לכוונן את עוצמת הקול של מוצר באמצעות מחשב‪.‬‬
‫הצגת מצב עוצמת קול (‪)Get Volume Status‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x12‬‬
‫אורך נתונים‬
‫מזהה‬
‫בדיקת סיכום‬
‫‪0‬‬
‫הגדרת עוצמת הקול (‪)Set Volume‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x12‬‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫נתונים‬
‫‪1‬‬
‫"‪"Volume‬‬
‫בדיקת סיכום‬
‫"‪ :"Volume‬קוד ערך עוצמת הקול שיוגדר במוצר‪)0-100( .‬‬
‫‪Ack‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫מזהה‬
‫אורך‬
‫נתונים‬
‫‪Ack /‬‬
‫‪Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪Val1‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'A‬‬
‫‪0x12‬‬
‫"‪"Volume‬‬
‫בדיקת‬
‫סיכום‬
‫"‪ :"Volume‬קוד ערך עוצמת הקול שיוגדר במוצר‪)0-100( .‬‬
‫‪Nak‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫מזהה‬
‫אורך‬
‫נתונים‬
‫‪Ack /‬‬
‫‪Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪Val1‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'N‬‬
‫‪0x12‬‬
‫"‪"ERR‬‬
‫"‪ : "ERR‬קוד שמציג איזו שגיאה אירעה‪.‬‬
‫בקרת מקור קלט‬
‫פונקציה‬
‫•ניתן לשנות את מקור הקלט של מוצר באמצעות מחשב‪.‬‬
‫בדיקת‬
‫סיכום‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x14‬‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫בדיקת סיכום‬
‫‪0‬‬
‫הגדרת מקור הקלט (‪)Set Input Source‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x14‬‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫נתונים‬
‫‪1‬‬
‫"‪"Input Source‬‬
‫בדיקת סיכום‬
‫"‪ :"Input Source‬קוד מקור קלט שיוגדר במוצר‪.‬‬
‫‪0x14‬‬
‫מחשב‬
‫‪0x18‬‬
‫‪DVI‬‬
‫‪0x0C‬‬
‫מקור קלט‬
‫‪0x08‬‬
‫‪Component‬‬
‫‪0x20‬‬
‫‪MagicInfo‬‬
‫‪0x1F‬‬
‫‪DVI_video‬‬
‫‪0x30‬‬
‫‪RF(TV)‎‬‬
‫‪0x40‬‬
‫‪DTV‬‬
‫‪0x21‬‬
‫‪HDMI1‬‬
‫‪0x22‬‬
‫‪HDMI1_PC‬‬
‫‪0x23‬‬
‫‪HDMI2‬‬
‫‪0x24‬‬
‫‪HDMI2_PC‬‬
‫‪0x25‬‬
‫‪DisplayPort‬‬
‫לא ניתן להשתמש ב‪ ,DVI_video-‬ב‪ HDMI1_PC-‬וב‪ HDMI2_PC-‬עם הפקודה ‪ .Set‬הם מגיבים‬
‫לפקודות ‪ Get‬בלבד‪.‬‬
‫‪ H‬ו‪-‬‏‪HDMI2_PC‬‏‪.‬‬
‫•דגם זה אינו תומך ביציאות‪HDMI1‎‬‏‪,‬‏‪HDMI1_PC‬‏‪,‬‏‪ DMI2‎‬‏‬
‫• ‪ MagicInfo‬זמין רק בדגמים שמכילים את הפונקציה ‪.MagicInfo‬‬
‫•‪,RF(TV)‎‬‏ ‪ DTV‬זמינים רק בדגמים שכוללים טלוויזיה‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫קרפפרפןקתה תרדגה‬
‫‪Ack‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫מזהה‬
‫אורך‬
‫נתונים‬
‫‪Ack /‬‬
‫‪Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪Val1‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'A‬‬
‫‪0x14‬‬
‫"‪Input‬‬
‫‪"Source‬‬
‫בדיקת‬
‫סיכום‬
‫‪Nak‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫‪0x04‬‬
‫זום‬
‫‪0x31‬‬
‫‪Wide Zoom‬‬
‫‪0x0B‬‬
‫‪3:4‬‬
‫‪Ack‬‬
‫"‪ :"Input Source‬קוד מקור קלט שיוגדר במוצר‪.‬‬
‫מזהה‬
‫‪0x01‬‬
‫‪9 : 16‬‬
‫אורך‬
‫נתונים‬
‫‪Ack /‬‬
‫‪Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪Val1‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'N‬‬
‫‪0x14‬‬
‫"‪"ERR‬‬
‫בדיקת‬
‫סיכום‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫מזהה‬
‫אורך‬
‫נתונים‬
‫‪Ack /‬‬
‫‪Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪Val1‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'A‬‬
‫‪0x18‬‬
‫"‪Screen‬‬
‫‪"Mode‬‬
‫"‪ :"Screen Mode‬קוד שמגדיר את מצב המוצר‬
‫"‪ : "ERR‬קוד שמציג איזו שגיאה אירעה‪.‬‬
‫‪Nak‬‬
‫בקרת מצב מסך‬
‫פונקציה‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫מזהה‬
‫אורך‬
‫נתונים‬
‫‪Ack /‬‬
‫‪Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪Val1‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'N‬‬
‫‪0x18‬‬
‫"‪"ERR‬‬
‫•ניתן לשנות את מצב המסך של מוצר באמצעות מחשב‪.‬‬
‫•לא ניתן לשלוט במצב המסך כאשר הפונקציה ואדיו ריק מופעלת‪.‬‬
‫•ניתן להשתמש בבקרה זו בדגמים שכוללים טלוויזיה בלבד‪.‬‬
‫"‪ : "ERR‬קוד שמציג איזו שגיאה אירעה‪.‬‬
‫הצגת מצב המסך (‪)Get Screen Mode Status‬‬
‫בקרת גודל מסך‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x18‬‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫בדיקת סיכום‬
‫‪0‬‬
‫כותרת‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x18‬‬
‫מזהה‬
‫"‪ :"Screen Mode‬קוד שמגדיר את מצב המוצר‬
‫בדיקת‬
‫סיכום‬
‫פונקציה‬
‫•ניתן לשנות את גודל המסך של מוצר באמצעות מחשב‪.‬‬
‫הצגת גודל המסך (‪)Get Screen Size Status‬‬
‫הגדרת גודל התמונה (‪)Set Picture Size‬‬
‫פקודה‬
‫בדיקת‬
‫סיכום‬
‫אורך נתונים‬
‫נתונים‬
‫‪1‬‬
‫"‪Screen‬‬
‫‪"Mode‬‬
‫בדיקת סיכום‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x19‬‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫‪0‬‬
‫בדיקת סיכום‬
‫‪27‬‬
‫קרפפרפןקתה תרדגה‬
‫‪Ack‬‬
‫•‪PIP OFF :0‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫מזהה‬
‫אורך‬
‫נתונים‬
‫‪Ack /‬‬
‫‪Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪Val1‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'A‬‬
‫‪0x19‬‬
‫"‪Screen‬‬
‫‪"Size‬‬
‫בדיקת‬
‫סיכום‬
‫‪Ack‬‬
‫כותרת‬
‫‪0xAA‬‬
‫פקודה‬
‫מזהה‬
‫‪0xFF‬‬
‫אורך‬
‫נתונים‬
‫‪Ack /‬‬
‫‪Nak‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'A‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪0x3C‬‬
‫"‪ :"Screen Size‬גודל המסך של המוצר (טווח‪ ,255 – 0 :‬יחידה‪ :‬אינץ')‬
‫"‪ :"PIP‬קוד המשמש להפעלה או כיבוי של מצב ‪ PIP‬של מוצר‬
‫‪Nak‬‬
‫‪Nak‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫מזהה‬
‫אורך‬
‫נתונים‬
‫‪Ack /‬‬
‫‪Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪Val1‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'N‬‬
‫‪0x19‬‬
‫"‪"ERR‬‬
‫בדיקת‬
‫סיכום‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫מזהה‬
‫אורך‬
‫נתונים‬
‫‪Ack /‬‬
‫‪Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'N‬‬
‫‪0x3C‬‬
‫"‪"ERR‬‬
‫"‪ : "ERR‬קוד שמציג איזו שגיאה אירעה‪.‬‬
‫בקרת ‪ PIP‬מופעל‪/‬כבוי‬
‫בקרת כוונון אוטומטי (מחשב ו‪ BNC-‬בלבד)‬
‫פונקציה‬
‫פונקציה‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x3C‬‬
‫מזהה‬
‫הצגת מצב כוונון אוטומטי (‪)Get Auto Adjustment Status‬‬
‫•ללא‬
‫הגדרת כוונון אוטומטי (‪)Set Auto Adjustment‬‬
‫בדיקת סיכום‬
‫‪0‬‬
‫הגדרת ‪ PIP‬מופעל‪/‬כבוי (‪)Set the PIP ON/OFF‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x3C‬‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫‪1‬‬
‫"‪"PIP‬‬
‫"‪ :"PIP‬קוד המשמש להפעלה או כיבוי של מצב ‪ PIP‬של מוצר‬
‫•‪PIP ON :1‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x3D‬‬
‫מזהה‬
‫"‪( Auto Adjustment": 0x00‬כל הזמן)‬
‫נתונים‬
‫בדיקת‬
‫סיכום‬
‫•כוונון אוטומטי של מסך מערכת מערכת המחשב באמצעות מחשב‪.‬‬
‫הצגת מצב ‪ PIP‬מופעל‪/‬כבוי (‪)Get the PIP ON/OFF Status‬‬
‫אורך נתונים‬
‫"‪"PIP‬‬
‫‪Val1‬‬
‫"‪ : "ERR‬קוד שמציג איזו שגיאה אירעה‪.‬‬
‫•ניתן להפעיל או לכבות את מצב ‪ PIP‬של מוצר באמצעות מחשב‪.‬‬
‫•זמין רק בדגמים שמכילים את הפונקציה ‪.PIP‬‬
‫•לא ניתן לשלוט במצב אם הערך בהגדרה ואדיו ריק הוא תקלוד‪.‬‬
‫•פונקציה זו אינה זמינה ב‪.MagicInfo-‬‬
‫‪Val1‬‬
‫בדיקת‬
‫סיכום‬
‫בדיקת סיכום‬
‫אורך נתונים‬
‫נתונים‬
‫‪1‬‬
‫"‪Auto‬‬
‫‪"Adjustment‬‬
‫בדיקת סיכום‬
‫‪28‬‬
‫קרפפרפןקתה תרדגה‬
‫‪Ack‬‬
‫‪Ack‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫מזהה‬
‫בדיקת‬
‫סיכום‬
‫אורך‬
‫נתונים‬
‫‪Ack /‬‬
‫‪Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪Val1‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'A‬‬
‫‪0x3D‬‬
‫"‪Auto‬‬
‫‪"Adjustment‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫מזהה‬
‫אורך‬
‫נתונים‬
‫‪Ack /‬‬
‫‪Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪Val1‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'A‬‬
‫‪0x5C‬‬
‫"‪Video Wall‬‬
‫‪"Mode‬‬
‫בדיקת‬
‫סיכום‬
‫"‪ :"Video Wall Mode‬קוד המשמש להפעלת מצב קיר וידאו במוצר‬
‫‪Nak‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫מזהה‬
‫אורך‬
‫נתונים‬
‫‪Ack /‬‬
‫‪Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪Val1‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'N‬‬
‫‪0x3D‬‬
‫"‪"ERR‬‬
‫בדיקת‬
‫סיכום‬
‫‪Nak‬‬
‫כותרת‬
‫‪0xAA‬‬
‫"‪ : "ERR‬קוד שמציג איזו שגיאה אירעה‪.‬‬
‫מזהה‬
‫פקודה‬
‫‪0xFF‬‬
‫אורך‬
‫נתונים‬
‫‪Ack /‬‬
‫‪Nak‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'N‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪0x5C‬‬
‫‪Val1‬‬
‫"‪"ERR‬‬
‫בקרת מצב קיר וידאו‬
‫"‪ : "ERR‬קוד שמציג איזו שגיאה אירעה‪.‬‬
‫פונקציה‬
‫נעילת ביטחון‬
‫• ניתן להפעיל את מצב ואדיו ריק במוצר באמצעות מחשב‪.‬‬
‫פונקציה‬
‫•בקרה זו זמינה רק במוצר שבו האפשרות ואדיו ריק מופעלת‪.‬‬
‫•ניתן להשתמש במחשב להפעלה או כיבוי של הפונקציה ןוחטיב תליענ במוצר‪.‬‬
‫•בקרה זו זמינה ללא‪ ,‬בין אם ההתקן מופעל ובין אם לאו‪.‬‬
‫הצגת מצב קיר וידאו (‪)Get Video Wall Mode‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x5C‬‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫בדיקת סיכום‬
‫‪0‬‬
‫הגדרת קיר הווידאו (‪)Set Video Wall Mode‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x5C‬‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫נתונים‬
‫‪1‬‬
‫"‪Video Wall‬‬
‫‪"Mode‬‬
‫"‪ :"Video Wall Mode‬קוד המשמש להפעלת מצב קיר וידאו במוצר‬
‫•‪ :1‬אלמ‬
‫•‪ :0‬יעבט‬
‫בדיקת סיכום‬
‫בדיקת‬
‫סיכום‬
‫הצגת מצב מנעול הביטחון (‪)Get Safety Lock Status‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x5D‬‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫בדיקת סיכום‬
‫‪0‬‬
‫הפעלה או השבתה של מנעול הביטחון (‪)Set Safety Lock Enable / Disable‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x5D‬‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫נתונים‬
‫‪1‬‬
‫"‪"Safety Lock‬‬
‫"‪ :"Safety Lock‬קוד מנעול הביטחון שיוגדר במוצר‬
‫•‪ON :1‬‬
‫•‪OFF :0‬‬
‫בדיקת סיכום‬
‫‪29‬‬
‫קרפפרפןקתה תרדגה‬
‫‪Ack‬‬
‫‪Ack‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫מזהה‬
‫אורך‬
‫נתונים‬
‫‪Ack /‬‬
‫‪Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪Val1‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'A‬‬
‫‪0x5D‬‬
‫"‪Safety‬‬
‫‪"Lock‬‬
‫בדיקת‬
‫סיכום‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫‪Nak‬‬
‫‪Nak‬‬
‫כותרת‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'A‬‬
‫‪0x84‬‬
‫‪V.Wall_On‬‬
‫‪ : V.Wall_On‬כנ"ל‬
‫"‪ :"Safety Lock‬קוד מנעול הביטחון שיוגדר במוצר‬
‫מזהה‬
‫מזהה‬
‫אורך‬
‫נתונים‬
‫‪Ack /‬‬
‫‪Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪Val1‬‬
‫אורך‬
‫נתונים‬
‫‪Ack /‬‬
‫‪Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪Val1‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'N‬‬
‫‪0x5D‬‬
‫"‪"ERR‬‬
‫בדיקת‬
‫סיכום‬
‫‪0xAA‬‬
‫מזהה‬
‫פקודה‬
‫‪0xFF‬‬
‫אורך‬
‫נתונים‬
‫‪Ack /‬‬
‫‪Nak‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'N‬‬
‫‪Val1‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪0x84‬‬
‫"‪"ERR‬‬
‫בקרת משתמש עבור קיר וידאו‬
‫קיר וידאו מופעל‬
‫פונקציה‬
‫פונקציה‬
‫•הפעלה או כיבוי של פונקציית קיר הווידאו במוצר באמצעות המחשב‪.‬‬
‫•הפעלה או כיבוי של ואדיו ריק במוצר באמצעות המחשב‪.‬‬
‫קבל סטטוס של קיר וידאו‬
‫קבל סטטוס הפעלה‪/‬כיבוי של קיר וידאו‬
‫כותרת‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x84‬‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫בדיקת סיכום‬
‫‪0‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x84‬‬
‫‪ :V.Wall_On‬קוד קיר הווידאו שיוקצה למוצר‬
‫•‪ :1‬קיר וידאו מופעל‬
‫•‪ :0‬קיר וידאו כבוי‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x89‬‬
‫אורך נתונים‬
‫מזהה‬
‫בדיקת סיכום‬
‫‪0‬‬
‫הגדר קיר וידאו‬
‫הגדר הפעלה‪/‬כיבוי של קיר וידאו‬
‫מזהה‬
‫בדיקת‬
‫סיכום‬
‫"‪ : "ERR‬קוד שמציג איזו שגיאה אירעה‪.‬‬
‫"‪ : "ERR‬קוד שמציג איזו שגיאה אירעה‪.‬‬
‫פקודה‬
‫בדיקת‬
‫סיכום‬
‫אורך נתונים‬
‫נתונים‬
‫‪1‬‬
‫‪V.Wall_On‬‬
‫בדיקת סיכום‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x89‬‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫‪Val1‬‬
‫‪Val2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Wall_Div‬‬
‫‪Wall_SNo‬‬
‫‪ :Wall_Div‬קוד מחלק קיר הווידאו שהוקצה למוצר‬
‫בדיקת סיכום‬
‫‪30‬‬
‫קרפפרפןקתה תרדגה‬
‫מודל קיר וידאו ‪10x10‬‬
‫מספר מכשיר‬
‫נתונים‬
‫‪0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0x01‬‬
‫‪0x1F‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0x02‬‬
‫‪...‬‬
‫‪...‬‬
‫‪99‬‬
‫‪0x63‬‬
‫‪100‬‬
‫‪0x64‬‬
‫‪1‬‬
‫כבוי‬
‫מודל קיר וידאו ‪ : 10x10‬‏(‪)100 ~ 1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0x12‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0x13‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0x14‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0x15‬‬
‫‪6‬‬
‫‪0x16‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0x11‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0x2F 0x2E 0x2D 0x2C 0x2B 0x2A 0x29 0x28 0x27 0x26 0x25 0x24 0x23 0x22 0x21‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0x3F 0x3E 0x3D 0x3C 0x3B 0x3A 0x39 0x38 0x37 0x36 0x35 0x34 0x33 0x32 0x31‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0x4F 0x4E 0x4D 0x4C 0x4B 0x4A 0x49 0x48 0x47 0x46 0x45 0x44 0x43 0x42 0x41‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0x5F 0x5E 0x5D 0x5C 0x5B 0x5A 0x59 0x58 0x57 0x56 0x55 0x54 0x53 0x52 0x51‬‬
‫‪6‬‬
‫‪0x6F 0x6E 0x6D 0x6C 0x6B 0x6A 0x69 0x68 0x67 0x66 0x65 0x64 0x63 0x62 0x61‬‬
‫‪7‬‬
‫‪0x71‬‬
‫‪0x7E 0x7D 0x7C 0x7B 0x7A 0x79 0x78 0x77‬‬
‫לא‬
‫ישים‬
‫‪8‬‬
‫‪0x8C 0x8B 0x8A 0x89 0x88 0x87 0x86 0x85 0x84 0x83 0x82 0x81‬‬
‫לא‬
‫ישים‬
‫לא‬
‫ישים‬
‫לא‬
‫ישים‬
‫‪9‬‬
‫‪0x9B 0x9A 0x99 0x98 0x97 0x96 0x95 0x94 0x93 0x92 0x91‬‬
‫לא‬
‫ישים‬
‫לא‬
‫ישים‬
‫לא‬
‫ישים‬
‫לא‬
‫ישים‬
‫‪10‬‬
‫‪ 0xAA 0xA9 0xA8 0xA7 0xA6 0xA5 0xA4 0xA3 0xA2 0xA1‬לא‬
‫ישים‬
‫לא‬
‫ישים‬
‫לא‬
‫ישים‬
‫לא‬
‫ישים‬
‫לא‬
‫ישים‬
‫‪11‬‬
‫‪0xB9 0xB8 0xB7 0xB6 0xB5 0xB4 0xB3 0xB2 0xB1‬‬
‫לא‬
‫ישים‬
‫לא‬
‫ישים‬
‫לא‬
‫ישים‬
‫לא‬
‫ישים‬
‫לא‬
‫ישים‬
‫לא‬
‫ישים‬
‫‪12‬‬
‫‪0xC8 0xC7 0xC6 0xC5 0xC4 0xC3 0xC2 0xC1‬‬
‫לא‬
‫ישים‬
‫לא‬
‫ישים‬
‫לא‬
‫ישים‬
‫לא‬
‫ישים‬
‫לא‬
‫ישים‬
‫לא‬
‫ישים‬
‫לא‬
‫ישים‬
‫‪13‬‬
‫‪0xD7 0xD6 0xD5 0xD4 0xD3 0xD2 0xD1‬‬
‫לא‬
‫ישים‬
‫לא‬
‫ישים‬
‫לא‬
‫ישים‬
‫לא‬
‫ישים‬
‫לא‬
‫ישים‬
‫לא‬
‫ישים‬
‫לא‬
‫ישים‬
‫לא‬
‫ישים‬
‫‪14‬‬
‫‪0xE7 0xE6 0xE5 0xE4 0xE3 0xE2 0xE1‬‬
‫לא‬
‫ישים‬
‫לא‬
‫ישים‬
‫לא‬
‫ישים‬
‫לא‬
‫ישים‬
‫לא‬
‫ישים‬
‫לא‬
‫ישים‬
‫לא‬
‫ישים‬
‫לא‬
‫ישים‬
‫‪15‬‬
‫לא‬
‫ישים‬
‫לא‬
‫ישים‬
‫לא‬
‫ישים‬
‫לא‬
‫ישים‬
‫לא‬
‫ישים‬
‫לא‬
‫ישים‬
‫לא‬
‫ישים‬
‫לא‬
‫ישים‬
‫לא‬
‫ישים‬
‫‪0x76 0x75 0x74 0x73 0x72‬‬
‫‪0xF6 0xF5 0xF4 0xF3 0xF2 0xF1‬‬
‫‪0x17‬‬
‫‪8‬‬
‫•‪ :Wall_SNo‬קוד מספר המוצר שהוקצה למוצר‬
‫‪0x18‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪0x1E 0x1D 0x1C 0x1B 0x1A 0x19‬‬
‫‪15‬‬
‫‪Ack‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫מזהה‬
‫אורך‬
‫נתונים‬
‫‪Ack /‬‬
‫‪Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪Val1‬‬
‫‪Val2‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'A‬‬
‫‪0x89‬‬
‫_‪Wall‬‬
‫‪Div‬‬
‫_‪Wall‬‬
‫‪SNo‬‬
‫בדיקת‬
‫סיכום‬
‫‪Nak‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫מזהה‬
‫אורך‬
‫נתונים‬
‫‪Ack /‬‬
‫‪Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪Val1‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'N‬‬
‫‪0x89‬‬
‫"‪"ERR‬‬
‫"‪ : "ERR‬קוד שמציג איזו שגיאה אירעה‪.‬‬
‫בדיקת‬
‫סיכום‬
‫‪31‬‬
‫קרפפרפןקתה תרדגה‬
‫חיבור מחשב‬
‫ניתן להשתמש ביציאת ה‪ DVI-‬במוצר כיציאת ‪ HDMI‬באמצעות מתאם ‪.DVI-HDMI‬‬
‫•אין לחבר את כבל החשמל עד להשלמת כל שאר החיבורים‪.‬‬
‫הקפד לחבר תחילה את התקן המקור ורק אחר כך את כבל החשמל‪.‬‬
‫•ניתן לחבר מחשב אל המוצר במגוון של דרכים‪.‬‬
‫בחר בשיטת חיבור המתאימה למחשב שברשותך‪.‬‬
‫•חלקי החיבור אינם זהים בכל המוצרים‪.‬‬
‫‪DVI / PC / MAGICINFO IN‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪( DVI‬סוג דיגיטלי)‬
‫‪HDMI‬‬
‫המראה עשויה להשתנות‪ ,‬בהתאם למוצר‪.‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪( D-SUB‬סוג אנלוגי)‬
‫המראה עשויה להשתנות‪ ,‬בהתאם למוצר‪.‬‬
‫‪DVI / PC / MAGICINFO IN‬‬
‫‪DVI / PC / MAGICINFO IN‬‬
‫‪AUDIO IN‬‬
‫‪AUDIO IN‬‬
‫‪32‬‬
‫קרפפרפןקתה תרדגה‬
‫ניתן להשתמש ביציאת ה‪ DVI-‬במוצר כיציאת ‪ D-SUB‬באמצעות מתאם ‪.D-SUB-DVI‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI-DVI‬‬
‫המראה עשויה להשתנות‪ ,‬בהתאם למוצר‪.‬‬
‫‪DVI / PC / MAGICINFO IN‬‬
‫לאחר חיבור מחשב למוצר באמצעות כבל ‪ ,HDMI-DVI‬הקפד לקבוע את ההגדרות כפי שמוצג להלן‪,‬‬
‫כדי לאפשר את הווידאו והשמע מהמחשב‪.‬‬
‫• לוק ← הגדר את לילצלילצ ל‪(-‬בשחמשחממ‬
‫• הנומת ← הגדר כל מצב מסך ל‪-‬טסקט תחת הנומת בצמ‬
‫• תכרעמ ← כללי ← הגדר את לש המח הפלחהפלחה ל‪-‬יובכ‬
‫‪HDMI1, HDMI2‬‬
‫‪AUDIO IN‬‬
‫‪33‬‬
‫קרפפרפןקתה תרדגה‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI‬‬
‫אמצעי זהירות לשימוש ב‪DP-‬‬
‫המראה עשויה להשתנות‪ ,‬בהתאם למוצר‪.‬‬
‫‪HDMI1, HDMI2‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪DP‬‬
‫המראה עשויה להשתנות‪ ,‬בהתאם למוצר‪.‬‬
‫‪DP IN‬‬
‫•כדי להגדיל את קיבולת החשמל במצב המתנה‪ ,‬המוצר מפסיק את תקשורת ה‪ DP-‬כאשר הוא כבוי‬
‫או כאשר הוא במצב חיסכון בחשמל‪.‬‬
‫אם מוצר הנמצא במצב צג כפול נכבה או עובר למצב חיסכון בחשמל‪ ,‬ייתכן ששינויים בהגדרת הצג‬
‫לא יעודכנו‪ .‬כתוצאה מכך‪ ,‬ייתכן שתצוגת המסך לא תהיה תקינה‪.‬‬
‫במקרה שבעיה זו מתרחשת‪ ,‬בהגדרה למשחב יברמ ןוכסיח הצב את יובכ לפני השימוש במוצר‪.‬‬
‫•חלק מהכרטיסים הגרפיים שאינם תואמים לתקן ‪ DP‬עלולים למנוע את הצגת מסך ‪Windows‬‬
‫‪ Booting/Bios‬כאשר המוצר נמצא במצב חיסכון בחשמל‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬הקפד להפעיל תחילה את‬
‫המוצר לפני הפעלת המחשב‪.‬‬
‫•הממשק ‪ DisplayPort‬‏(‪ )DP IN‬במוצר וכבל ה‪ DP-‬שסופק מתוכננים בהתבסס על תקני ‪.VESA‬‬
‫שימוש בכבל ‪ DP‬שאינו תואם ל‪ VESA-‬עלול לגרום לתפקוד לא תקין של המוצר‪Samsung .‬‬
‫‪ Electronics‬אינה נושאת באחריות על בעיות שייגרמו כתוצאה משימוש בכבל שאינו תואם‬
‫ל‪.VESA-‬‬
‫הקפד להשתמש בכבל ‪ DP‬התואם ל‪.VESA-‬‬
‫‪34‬‬
‫קרפפרפןקתה תרדגה‬
‫חיבור ‪AV‬‬
‫‪ ‎4‬ו‪-‬‏‪‎576p‬‏‪.‬‬
‫•להלן רשימת רזולוציות נתמכות‪:‬‏‪ 080p‬‏‪( ‎1‬‏‪‎50/60 Hz‬‏)‪,‬‏‪ 20p‬‏‪( ‎7‬‏‪‎50/60 Hz‬‏)‪,‬‏‪ 80p‬‏‬
‫•אין לחבר את כבל החשמל עד להשלמת כל שאר החיבורים‪.‬‬
‫הקפד לחבר תחילה את התקן המקור ורק אחר כך את כבל החשמל‪.‬‬
‫•ניתן לחבר אל המוצר התקן וידאו בעזרת כבל‪.‬‬
‫‒ ‒חלקי החיבור אינם זהים בכל המוצרים‪.‬‬
‫‒ ‒כדי להחליף מקור‪ ,‬לחץ על לחצן ‪ SOURCE‬בשלט רחוק‪.‬‬
‫‪HDMI1, HDMI2‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI-DVI‬‬
‫המראה עשויה להשתנות‪ ,‬בהתאם למוצר‪.‬‬
‫•חיבור של המוצר להתקן וידאו באמצעות כבל ‪ HDMI-DVI‬יגרום להעדר שמע‪ .‬כדי לפתור בעיה זו‪,‬‬
‫חבר בכבל גם בין יציאות השמע במוצר ובהתקן הווידאו‪.‬‬
‫•לאחר חיבור מכשיר וידאו למוצר בעזרת כבל ‪ ,HDMI-DVI‬הקפד לקבוע את ההגדרות כפי שמוצג‬
‫להלן‪ ,‬כדי להפעיל וידאו ושמע ממכשיר הווידאו‪.‬‬
‫‒ ‒ לוק ← הגדר את לילצלילצ ל‪(AV(HDM(-‬‬
‫‒ ‒ הנומת ← הגדר כל מצב מסך ל‪-‬הנומת‪/‬ואדיו תחת הנומת בצמ‬
‫‒ ‒ תכרעמ ← יללכ ← הגדר את לש המח הפלחהפלחה למצב תקלוד‬
‫‪AUDIO IN‬‬
‫‪DVI / PC / MAGICINFO IN‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪35‬‬
‫קרפפרפןקתה תרדגה‬
‫חיבור מערכת שמע‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI‬‏ (עד ‏‪‎1080p‬‏)‬
‫המראה עשויה להשתנות‪ ,‬בהתאם למוצר‪.‬‬
‫•להשגת איכות טובה יותר של התמונה והשמע‪ ,‬חבר התקן דיגיטלי באמצעות כבל ‪.HDMI‬‬
‫•כבל ‪ HDMI‬תומך באותות וידאו ושמע דיגיטליים ואינו מחייב כבל שמע‪.‬‬
‫‒ ‒כדי לחבר את המוצר להתקן דיגיטלי שאינו תומך בפלט ‪ ,HDMI‬השתמש בכבלי ‪HDMI-DVI‬‬
‫ובכבלי שמע‪.‬‬
‫•בחיבור של התקן חיצוני המשתמש בגרסה ישנה יותר של מצב ‪ HDMI‬למוצר‪ ,‬ייתכן שתוצג תמונה‬
‫משובשת (אם בכלל) או שהשמע לא יפעל‪ .‬אם בעיה כזו מתרחשת‪ ,‬שאל את יצרן ההתקן החיצוני‬
‫על גרסת ‪ ,HDMI‬ואם היא לא עדכנית‪ ,‬בקש שדרוג‪.‬‬
‫•הקפד להשתמש בכבל ‪ HDMI‬בעובי של ‪ 14‬מ"מ ומטה‪.‬‬
‫•הקפד לרכוש כבל ‪ HDMI‬מאושר‪ .‬אחרת‪ ,‬התמונה לא תוצג או שתתרחש שגיאת חיבור‪.‬‬
‫•מומלץ להשתמש בכבל ‪ HDMI‬בסיסי במהירות גבוהה או בכבל עם ‪.Ethernet‬‬
‫מוצר זה אינו תומך בפונקציית ה‪ Ethernet-‬דרך ‪.HDMI‬‬
‫‪HDMI1, HDMI2‬‬
‫•המראה עשויה להשתנות‪ ,‬בהתאם למוצר‪.‬‬
‫•חלקי החיבור אינם זהים בכל המוצרים‪.‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫‪36‬‬
‫קרפפרפןקתה תרדגה‬
‫חיבור ‪LAN‬‬
‫עריכה‬
‫‪SOURCE‬‬
‫•המראה עשויה להשתנות‪ ,‬בהתאם למוצר‪.‬‬
‫•חלקי החיבור אינם זהים בכל המוצרים‪.‬‬
‫←רוקמ ←‬
‫‪‬‬
‫← הכירע ←‬
‫ערוך את שם ההתקן ואת סוג ההתקן של התקן חיצוני מחובר‪.‬‬
‫•הרשימה עשויה לכלול את התקני המקור הבאים‪ .‬התקני מקור המופיעים ברשימה תלויים במקור‬
‫שנבחר‪.‬‬
‫ ‪ / DVI / DisplayPort / HDMI2 / HDMI1‬ריממ ‪ /‬םיקחשמ תלוסנוק ‪ /‬בשחמ ‪ /‬ןגנ‪ Blu‬ןגנ‬
‫•לא ניתן לערוך את המקורות הבאים‪.‬‬
‫‪ / MagicInfo S‬רגשמגשמ ‪ /‬טנרטניא ןפדפד ‪ /‬ךסמ ףוקיש ‪ / MagicInfo /‬בשחמ‬
‫השתמש בכבל‪ Cat7(*STP Type)‎‬עבור החיבור‪.‬‬
‫•*זוג שזור מסוכך‪.‬‬
‫מידע‬
‫‪RJ45‬‬
‫בחירת מקור‬
‫מקור‬
‫‪SOURCE‬‬
‫←רוקמ‬
‫ רוקמ מאפשר לך לבחור מתוך מגוון של התקני מקור ולשנות שמות של התקני מקור‪.‬‬
‫תוכל להציג את המסך של התקן מקור שחובר למוצר‪ .‬ברשימת התקני המקור‪ ,‬בחר מקור כדי להציג‬
‫את המסך שלו‪.‬‬
‫•ניתן לשנות התקן מקור גם באמצעות לחצן ‪ SOURCE‬בשלט רחוק‪.‬‬
‫•התמונה במסך עלולה להיות משובשת אם תבחר התקן מקור לא מתאים כהתקן המקור שברצונך‬
‫לעבור אליו‪.‬‬
‫‪INFO‬‬
‫באפשרותך לראות מידע מפורט על ההתקן החיצוני שנבחר‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫קרפפרפ( בשחמ תנכות‪ (Multiple Dis‬בשחמ תנכותת‬
‫תוכנת מחשב (‪)Multiple Display Control‬‬
‫‪Multiple Display Control‬‏"‪ "MDC‬הוא יישום שמאפשר לשלוט בקלות בכמה התקני תצוגה‬
‫במקביל באמצעות מחשב‪.‬‬
‫לפרטים על אופן השימוש בתוכנית ‪ ,MDC‬עיין בעזרה לאחר התקנת התוכנית‪ .‬תוכנית ‪MDC‬‬
‫זמינה באתר האינטרנט‪.‬‬
‫התקנה‪/‬הסרת התקנה‬
‫התקנה‬
‫•התקנת ‪ MDC‬מושפעת מהכרטיס הגרפי‪ ,‬מלוח האם ומתנאי הרשת‪.‬‬
‫‪1 1‬לחץ על תוכנית ההתקנה ‪.MDC Unified‬‬
‫‪2 2‬בחר שפה להתקנה‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬לחץ על ‪.OK‬‬
‫‪3 3‬כאשר המסך ‪ Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified‬מוצג‪ ,‬לחץ על‬
‫‪.Next‬‬
‫‪4 4‬בחלון ‪ License Agreement‬המוצג‪ ,‬בחר באפשרות ‪I accept the terms in the license‬‬
‫‪ agreement‬ולחץ על ‪.Next‬‬
‫‪5 5‬בחלון ‪ Customer Information‬שמוצג‪ ,‬מלא את כל שדות המידע ולחץ על ‪.Next‬‬
‫‪6 6‬בחלון ‪ Destination Folder‬שמוצג‪ ,‬בחר את נתיב הספרייה שבו ברצונך להתקין את התוכנית‬
‫‪.Next‬‬
‫‒ ‒אם נתיב הספרייה לא צוין‪ ,‬התוכנית תותקן בנתיב הספרייה המוצג כברירת מחדל‪.‬‬
‫‪7 7‬בחלון ‪ Ready to Install the Program‬שמוצג‪ ,‬בדוק את נתיב הספרייה שבו ברצונך להתקין את‬
‫התוכנית ‪.Install‬‬
‫‪8 8‬התקדמות ההתקנה תוצג‪.‬‬
‫‪9 9‬לחץ על ‪ Finish‬בחלון ‪ InstallShield Wizard Complete‬המוצג‪.‬‬
‫‒ ‒בחר ‪ Launch MDC Unified‬ולחץ על ‪ Finish‬כדי להפעיל את תוכנית ‪ MDC‬באופן מידי‪.‬‬
‫‪110‬סמל קיצור הדרך ‪ MDC Unified‬יופיע בשולחן העבודה לאחר ההתקנה‪.‬‬
‫‒ ‒ייתכן שסמל ההפעלה של ‪ MDC‬לא יוצג‪ ,‬בהתאם למערכת המחשב או למפרטי המוצר‪.‬‬
‫‒ ‒הקש על ‪ F5‬אם סמל ההפעלה אינו מוצג‪.‬‬
‫הסרת התקנה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬עבור אל לוח הבקרה‪.‬‬
‫‪2‬תחת תוכניות‪ ,‬לחץ על הסר התקנה של תוכנית‪.‬‬
‫‪3‬בחר ‪ MDC Unified‬ברשימה‪.‬‬
‫‪4‬לחץ על הסר התקנה‪/‬שנה‪.‬‬
‫הנתיב והשם של התפריט תלויים במערכת ההפעלה‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫קרפפרפ( בשחמ תנכות‪ (Multiple Dis‬בשחמ תנכותת‬
‫חיבור‬
‫שימוש בכבל ‪Ethernet‬‬
‫הזן את כתובת ה‪ IP-‬של התקן התצוגה הראשי וחבר את ההתקן למחשב‪ .‬ניתן לחבר התקני תצוגה זה‬
‫לזה באמצעות כבל ‪.LAN‬‬
‫שימוש בכבל ‪RS-232C‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪Direct LAN‬‬
‫המראה עשויה להשתנות‪ ,‬בהתאם למוצר‪.‬‬
‫המראה עשויה להשתנות‪ ,‬בהתאם למוצר‪.‬‬
‫יש לחבר כבל טורי ‪ RS-232C‬ליציאות הטוריות במחשב ובצג‪.‬‬
‫ניתן לחבר מוצרים רבים באמצעות היציאה ‪ RJ45‬במוצר ויציאות ה‪ LAN-‬ברכזת‪.‬‬
‫‪RS232C IN‬‬
‫צג ‪1‬‬
‫‪RS232C OUT‬‬
‫‪RS232C IN RS232C OUT‬‬
‫מחשב‬
‫צג ‪2‬‬
‫‪RJ45‬‬
‫‪RS232C IN‬‬
‫רכזת‬
‫צג ‪1‬‬
‫מחשב‬
‫צג ‪2‬‬
‫‪39‬‬
‫קרפפרפ( בשחמ תנכות‪ (Multiple Dis‬בשחמ תנכותת‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪Cross LAN‬‬
‫המראה עשויה להשתנות‪ ,‬בהתאם למוצר‪.‬‬
‫ניתן לחבר מוצרים רבים באמצעות היציאה ‪ RS232C IN / OUT‬במוצר‪.‬‬
‫‪RS232C IN‬‬
‫צג ‪1‬‬
‫‪RS232C OUT‬‬
‫‪RS232C OUT‬‬
‫צג ‪2‬‬
‫מחשב‬
‫‪RS232C IN‬‬
‫‪RJ45‬‬
‫‪40‬‬
‫קרפפרפתיבה ךסמ‬
‫מסך הבית‬
‫מס'‬
‫תיאור‬
‫‪2‬‬
‫הפעל תוכן‪ ,‬תבניות ולוחות זמנים המוגדרים בשרת‪.‬‬
‫•תוכל לראות אם השרת מחובר (אישור) במסך ןגנ‪ .‬כדי לבדוק אם השרת מחובר‬
‫כאשר ערוץ רשת פועל‪ ,‬לחץ על ‪ INFO‬בשלט הרחוק‪.‬‬
‫‪1 1‬בחר תשר ץורע מהמסך ןגנ‪ .‬ההודעה ץורע ןיא מופיעה אם לא נרשם אף ערוץ‬
‫תחת תשר ץורע‪.‬‬
‫‪ 2 2‬ערוץ רשת יתחיל לפעול‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫הפעל תוכן המאוחסן בשרת‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫הפעל תבנית המאוחסנת בזיכרון הפנימי‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫בחר סוג תוכן כקריטריון החיפוש כדי לאתר רשימת תוכן רצויה‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫הגדר אפשרויות שונות עבור ןגנ‪.‬‬
‫ןגנ‬
‫‪HOME‬‬
‫→ ןגנ →‬
‫הפעל מגוון תכנים כגון ערוצים עם לוחות זמנים שהוקצו‪ ,‬תבניות או קבצים‪.‬‬
‫•כדי להשתמש בתכונה ןגנ‪ ,‬העבר את ךרד ןגנ למצב ‪ MagicInfo‬בתפריט תכרעמ‪.‬‬
‫•התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫ןגנ‬
‫ימינפ ןורכיז‬
‫שומישב‬
‫‪MB 199.33‬‬
‫‪1‬‬
‫יפל ןנס‪ :‬לכה‬
‫‪5‬‬
‫ץורע ןיא‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫תשר ץורע‬
‫‪3‬‬
‫תשר ץבוק‬
‫‪4‬‬
‫ילש תוינבתה‬
‫מס'‬
‫תיאור‬
‫‪1‬‬
‫בחר אחת משתי האפשרויות ‪ -‬זיכרון פנימי או זיכרון חיצוני‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫ןימז‬
‫‪‎4.26 GB‬‏(‪)95%‬‬
‫תויורשפא‬
‫הצגת תוכן‬
‫‪1 1‬בחר זיכרון פנימי או זיכרון חיצוני‪ .‬הקבצים שנשמרו בזיכרון שנבחר מופיעים‪.‬‬
‫‪2 2‬בחר את הקובץ הרצוי‪ .‬התוכן מופיע על המסך‪.‬‬
‫(לקבלת מידע נוסף בנושא תבניות קובץ תואמות‪ ,‬עיין בקטע "תבניות קובץ התואמות לנגן"‪).‬‬
‫‪41‬‬
‫קרפפרפתיבה ךסמ‬
‫במהלך הפעלת התוכן‬
‫תפריט‬
‫תיאור‬
‫לחצני בקרה בשלט הרחוק‬
‫םדוקה‬
‫נגן את הפריט הקודם ברשימת מוסיקת הרקע‪.‬‬
‫ניתן להשתמש בלחצני השלט הרחוק כדי להפעיל‪ ,‬להשהות או לדלג בין פרטי תוכן ברשימת‬
‫ההשמעה‪.‬‬
‫אבה‬
‫נגן את הפריט הבא ברשימת מוסיקת הרקע‪.‬‬
‫לחצן‬
‫פונקציה‬
‫‪TOOLS‬‬
‫הצגת סרגל התפריטים‪.‬‬
‫‪INFO‬‬
‫הצגת פרטי התוכן‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מעבר לקובץ או לעמוד הבאים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מעבר לקובץ או לעמוד הקודמים‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫תבניות קובץ התואמות לנגן‬
‫הפסקת ההצגה של תוכן‪ ,‬ומעבר למסך הנגן‪.‬‬
‫•מערכות הקבצים הנתמכות כוללות את‏‪ FAT32‬ו‪.NTFS-‬‬
‫•לא ניתן להפעיל קובץ שהרזולוציה האנכית והאופקית שלו גדולה מהרזולוציה המרבית המותרת‪.‬‬
‫•בדוק את הרזולוציה האנכית והאופקית של הקובץ‪.‬‬
‫•בדוק את הגרסאות ואת סוגי ה‪ Codec-‬הנתמכים לווידאו ולשמע‪.‬‬
‫•בדוק את גרסאות הקובץ הנתמכות‪.‬‬
‫‒ ‒גרסאות ‪ PowerPoint‬הנתמכות הן גרסאות ‪‎97 – 2007‬‬
‫•רק התקן ה‪ USB-‬האחרון שהיה מחובר מזוהה‪.‬‬
‫הרצה אחורה של תוכן הווידאו‪.‬‬
‫ריבוי מסגרות ללוח זמנים של רשת‬
‫הרצה קדימה של תוכן הווידאו‪.‬‬
‫הגבלות הפעלה‬
‫הפעלה או השהיה של מצגת או תוכן וידאו‪.‬‬
‫תפריט זמין‬
‫לחץ על הלחצן‬
‫ האפשרויות סופיא‪ ,‬ההשה‪ ,‬םדוקה‪ ,‬אבה מופיעות רק לאחר שהוגדרה מוסיקת רקע‪.‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫בשלט הרחוק במהלך הפעלת תוכן כדי לקבוע את ההגדרות‪.‬‬
‫•ניתן להפעיל שני קובצי וידאו לכל היותר (ואדיו) במקביל‪.‬‬
‫•במצב הפעלה לאורך‪ ,‬ניתן להציג קובץ וידאו אחד בלבד בכל פעם‪.‬‬
‫•עבור קובצי דרשמ (קובצי ‪ PPT‬ו‪ )Word-‬וקובצי ‪ ,PDF‬רק סוג קובץ אחד נתמך בכל פעם‪.‬‬
‫•קובצי ‪ LFD‬‏(‪ )‎.lfd‬אינם נתמכים‪.‬‬
‫תפריט‬
‫תיאור‬
‫העמשה תמישר‬
‫הצג רשימה של פריטי התוכן הפועלים כעת‪.‬‬
‫הגבלות על פלט השמע‬
‫הנומת בצמ‬
‫התאמה אישית של הגדרות המסך עבור התוכן הפועל כעת‪.‬‬
‫לוק בצמ‬
‫התאמה אישית של הגדרות השמע עבור התוכן הפועל כעת‪.‬‬
‫•לא ניתן להשתמש ביותר מפלט שמע אחד‪.‬‬
‫•עדיפות הפעלה‪ BGM :‬ברשת > ‪ BGM‬מקומי > קובץ וידאו במסגרת הראשית שנבחרה על‪-‬ידי‬
‫הרזח‬
‫הגדר את מצב החזרה‪.‬‬
‫עקר תקיסומ‬
‫הגדר את מוזיקת הרקע כך שתנוגן בעת הפעלת תוכן‪.‬‬
‫סופיא‬
‫אפס את מוסיקת הרקע‪.‬‬
‫ההשה‬
‫השהה את מוסיקת הרקע‪.‬‬
‫המשתמש‬
‫‒ ‒‪ BGM‬ברשת‪ :‬ניתן לקבוע הגדרות בשלב ‪ 1‬כאשר יוצרים לוח זמנים של שרת‪.‬‬
‫‒ ‒‪ BGM‬מקומי‪ :‬ניתן לקבוע את ההגדרות של ‪ BGM‬באמצעות הכלים שמוצגים בעקבות לחיצה‬
‫על הלחצן ‪ TOOLS‬במהלך הפעלה באמצעות ןגנ‪.‬‬
‫‒ ‒מסגרת ראשית שנבחרה על‪-‬ידי המשתמש‪ :‬ניתן לקבוע את הגדרות המסגרת הראשית בשלב ‪2‬‬
‫כאשר יוצרים לוח זמנים של שרת‪.‬‬
‫קרפפרפתיבה ךסמ‬
‫קובצי תבניות וקובצי ‪ LFD‬‏(‪)‎.lfd‬‬
‫הגבלות‬
‫•ודא שקיימת תיקייה מבוזרת (תוכן ‪ /‬לוחות זמנים) בזיכרון תוימינפ ‪.USB /‬‬
‫הגבלות הפעלה‬
‫•ניתן להפעיל שני קובצי וידאו לכל היותר (ואדיו)‪.‬‬
‫•עבור קובצי דרשמ (קובצי ‪ PPT‬ו‪ )Word-‬וקובצי ‪ ,PDF‬רק סוג קובץ אחד נתמך בכל פעם‪.‬‬
‫•לא ניתן להפעיל במקביל כמה קובצי וידאו (וידיאו) בתצוגה אחת של קיר וידאו‪.‬‬
‫הגבלות על פלט השמע‬
‫•לא ניתן להשתמש ביותר מפלט שמע אחד‪.‬‬
‫•עדיפות הפעלה‪ BGM :‬ברשת > ‪ BGM‬מקומי > קובץ וידאו במסגרת הראשית שנבחרה על‪-‬ידי‬
‫המשתמש‬
‫‪42‬‬
43
‫קרפפרפתיבה ךסמ‬
‫תוכן העניינים‬
‫ שמע‬Codec
)Mbps( ‫קצב סיביות‬
)fps( ‫קצב מסגרות‬
‫רזולוציה‬
‫ וידאו‬Codec
‫תבנית סרט‬
‫סיומת קובץ‬
AC3
40
4096X2160: 24
4096x2160
H.264 BP/MP/HP
AVI
‎ .avi
*
‎*.mkv
‎*.asf
‎*.wmv
‎*.mp4
‎*.mov
‎*.3gp
‎*.vro
‎*.mpg
‎*.mpeg
‎*.ts
‎*.tp
‎*.trp
‎*.mov
‎*.flv
‎*.vob
‎*.svi
‎*.m2ts
‎*.mts
‎*.divx
LPCM
ADPCM(IMA, MS)‎
3840X2160: 30
80
MKV
60
AAC
HE-AAC
WMA
DD+‎
80
30
20
60
1920x1080
MP4
Motion JPEG
3GP
MVC
DivX 3.11 / DivX 4 /
DivX 5 / DivX 6
MPEG(MP3)‎
DTS (Core , LBR)‎
MPEG4 SP/ASP
G.711(A-Law, μ-Law)‎
ASF
HEVC (H.265 - Main,
Main10, Main4:2:2 10)‎
Window Media Video
v9 (VC1)‎
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
MPEG2
MPEG1
20
30
Microsoft MPEG-4 v1,
v2, v3
Window Media Video
v7(WMV1), v8(WMV2)‎
H 263 Sorrenson‎
VP6
Vorbis
20
90
1920x1080
VP8
20
4096X2160: 24
4096x2160
VP9
1920x1080
RV8/9/10 (RV30/40)‎
WebM
‎*.webm
RMVB
‎*.rmvb
3840X2160: 30
RealAudio 6
20
60
‫‪44‬‬
‫קרפפרפתיבה ךסמ‬
‫וידאו‬
‫שמע‬
‫• וידאו תלת‪-‬ממדי אינו נתמך‪.‬‬
‫•תוכן עם רזולוציה גדולה יותר מהרזולוציה שצוינה בטבלה לעיל אינו נתמך‪.‬‬
‫•תוכן וידאו עם קצב סיביות או קצב מסגרות גדול מהקצב שצוין בטבלה לעיל עלול לגרום לווידאו‬
‫משובש במהלך ההפעלה‪.‬‬
‫•ייתכנו שיבושים בהפעלת תוכן וידאו או שהוא לא יופעל כלל במקרה של שגיאה בתוכן או בתבנית‬
‫הסרט‪.‬‬
‫•התקני ‪ USB‬ומצלמות דיגיטליות מסוימות אינם מתאימים להפעלה עם הנגן‪.‬‬
‫•תמיכה ב‪,H.264-‬‏ ‪ Level 4.1‬לכל היותר‬
‫• אין תמיכה ב‪/ H.264 FMO-‬‏ ‪/ ASO‬‏ ‪/ RS, VC1 SP‬‏ ‪/ MP‬‏ ‪ AP L4‬ו‪.AVCHD-‬‬
‫•עבור כל רכיבי ה‪ Codec-‬מלבד ‪,MVC‬‏ ‪,VP8‬‏ ‪:VP6‬‬
‫‒ ‒מתחת ל‪ ‎1280 x 720: 60-‬מסגרות לכל היותר‬
‫‒ ‒מעל ‪ ‎1280 x 720: 30‬מסגרות לכל היותר‬
‫• אין תמיכה ב‪ GMC 2-‬ואילך‪.‬‬
‫•תמיכה ב‪ BD MVC Spec-‬בלבד‪.‬‬
‫•ניתן להפעיל קובץ וידאו אחד בלבד בכל פעם אם קובצי וידאו בצג משתמשים ברכיבי ‪ Codec‬לא‬
‫תואמים‪ ,‬או אם הרזולוציה היא ‪.‎1080 x 1920‬‬
‫•תוכן שמע עם קצב סיביות או קצב מסגרות גדול מהקצב שצוין בטבלה לעיל עלול לגרום לשמע‬
‫משובש במהלך ההפעלה‪.‬‬
‫•ייתכנו שיבושים בהפעלת תוכן שמע או שהוא לא יופעל כלל במקרה של שגיאה בתוכן או בתבנית‬
‫הסרט‪.‬‬
‫•התקני ‪ USB‬ומצלמות דיגיטליות מסוימות אינם מתאימים להפעלה עם הנגן‪.‬‬
‫•תמיכה בעד ‪ WMA 10 Pro‬של ‪ 5.1‬ערוצים‪ .‬אין תמיכה בתבנית שמע ‪ WMA‬משמרת‪.‬‬
‫•אין תמיכה ב‪,QCELP-‬‏‪.AMR NB/WB‬‬
‫•כאשר קובץ וידאו יחיד פועל‪ ,‬מצב 'חלק' אינו נתמך כשמתקיימים התנאים הבאים‪:‬‬
‫‒ ‒‪ Codec‬לא תואם (‪,MVC‬‏‪,VP3‬‏‪)MJPEG‬‏ ‪ Codec ‬לא תואם‬
‫‒ ‒‪ Codec‬לא תואם ‪ Codec ‬תואם‬
‫‒ ‒הרזולוציה שונה מזו של הצג‬
‫‒ ‒התדירות שונה מזו של הצג‬
‫תמונה‬
‫•תבנית קובצי תמונה תואמת‪,JPEG :‬‏ ‪,PNG‬‏ ‪BMP‬‬
‫‒ ‒קובצי ‪ BMP‬במהדורת ‪ 32‬סיביות‪ 24 ,‬סיביות ו‪ 8-‬סיביות נתמכים‪.‬‬
‫•רזולוציה מרבית נתמכת‪‎4096 x 4096 :‬‬
‫•גודל קובץ מרבי נתמך‪20MB :‬‬
‫•אפקטי תמונה נתמכים‪ :‬תשעה אפקטים (םועמעע‪ ,‬םועמעע‪ ,‬רוויע‪ ,‬ילגעמ‪ ,‬הקמד‪ ,‬יווק‪ ,‬תוגרדמ‪,‬‬
‫בוגינ‪ ,‬יארקא)‬
‫‪Power Point‬‬
‫•תבניות קובצי מסמכים תואמות‬
‫‒ ‒סיומת‪,ppt :‬‏ ‪pptx‬‬
‫‒ ‒גרסה‪~ Office 97 :‬‏ ‪Office 2007‬‬
‫‪45‬‬
‫קרפפרפתיבה ךסמ‬
‫•פונקציות שאינן נתמכות‬
‫‒ ‒אפקט הנפשה‬
‫‒ ‒ צורות תלת‪-‬ממדיות (יוצגו כדו‪-‬ממדיות)‬
‫‒ ‒כותרת עליונה ותחתונה (חלק מפריטי המשנה אינם נתמכים)‬
‫‒ ‒‪Word Art‬‬
‫‒ ‒יישור‬
‫∙ ∙שגיאת יישור של קבוצה עלולה להופיע‪.‬‬
‫‒ ‒‪Office 2007‬‬
‫∙ ∙‪ SmartArt‬אינו נתמך במלואו‪ 97 .‬מתוך ‪ 115‬פריטי משנה נתמכים‪.‬‬
‫‒ ‒הוספת אובייקט‬
‫‒ ‒תווי חצי רוחב‬
‫‒ ‒מרווח בין אותיות‬
‫‒ ‒תרשימים‬
‫‒ ‒טקסט אנכי‬
‫∙ ∙חלק מפריטי המשנה אינם נתמכים‬
‫‒ ‒הערות לשקופיות ודף מידע‬
‫‪PDF‬‬
‫•תבניות קובצי מסמכים תואמות‬
‫‒ ‒סיומת‪pdf :‬‬
‫•פונקציות שאינן נתמכות‬
‫‒ ‒תוכן של פחות מפיקסל אחד אינו נתמך עקב בעיית ביצועים‪.‬‬
‫‒ ‒תוכן תמונה ממוסכת ותמונה פרושה אינו נתמך‪.‬‬
‫‒ ‒תוכן עם טקסט מסובב אינו נתמך‪.‬‬
‫‒ ‒ אפקטי צל תלת‪-‬ממדי אינם נתמכים‪.‬‬
‫‒ ‒חלק מהתווים לא נתמכים (ייתכן שתווים מיוחדים יהיו פגומים)‬
‫‪WORD‬‬
‫•תבניות קובצי מסמכים תואמות‬
‫‒ ‒סיומת‪,‎.doc :‬‏ ‪‎.docx‬‬
‫‒ ‒גרסה‪~ Office 97 :‬‏ ‪Office 2007‬‬
‫•פונקציות שאינן נתמכות‬
‫‒ ‒אפקט רקע דף‬
‫‒ ‒סגנונות פסקה מסוימים‬
‫‒ ‒‪Word Art‬‬
‫‒ ‒יישור‬
‫∙ ∙שגיאת יישור של קבוצה עלולה להופיע‬
‫‒ ‒ צורות תלת‪-‬ממדיות (יוצגו כדו‪-‬ממדיות)‬
‫‒ ‒‪Office 2007‬‬
‫∙ ∙‪ SmartArt‬אינו נתמך במלואו‪ 97 .‬מתוך ‪ 115‬פריטי משנה נתמכים‪.‬‬
‫‒ ‒תרשימים‬
‫‒ ‒תווי חצי רוחב‬
‫‒ ‒מרווח בין אותיות‬
‫‒ ‒טקסט אנכי‬
‫∙ ∙חלק מפריטי המשנה אינם נתמכים‬
‫‒ ‒הערות לשקופיות ודף מידע‬
‫קובצי תבנית‬
‫•פעולות יצירה‪/‬עריכה‪/‬הפעלה זמינות ברמת תינבת בלבד‪.‬‬
‫‪LFD‬‬
‫•נתמך במסגרת תשר ץורע וגם ימוקמ ץורע‪.‬‬
‫•תבניות קובצי מסמכים תואמות‬
‫‒ ‒סיומת‪lfd. :‬‬
‫‪46‬‬
‫קרפפרפתיבה ךסמ‬
‫ןמזת‬
‫‪HOME‬‬
‫רגשמגשמ‬
‫← ןמזת ←‬
‫‪HOME‬‬
‫ניתן לבדוק את לוח זמני ההפעלה של התוכן בשרת‪ ,‬בייבוא משרת חיצוני או במכשיר נייד‪.‬‬
‫ןמזת‬
‫רבוחמ‬
‫‪1‬‬
‫תשר‬
‫ןושאר‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫לפרטים על אופן השימוש בתכונה רגשמגשמ‪ ,‬פנה לסוכן שממנו המוצר נרכש‪.‬‬
‫•כדי להשתמש בתכונה רגשמגשמ‪ ,‬העבר את ךרד ןגנ למצב רגשמגשמ בתפריט תכרעמ‪.‬‬
‫ינש‬
‫ישילש‬
‫יעיבר‬
‫ישימח‬
‫תבש‬
‫ישיש‬
‫רגשמ תרדגהדגה‬
‫‪AM‬‬
‫‪2‬‬
‫‪HOME‬‬
‫עדימ‬
‫‪3‬‬
‫םויה לכ‬
‫‪PM‬‬
‫םויה לכ‬
‫םויה לכ‬
‫םויה לכ‬
‫םויה לכ‬
‫םוקימ‪:‬‬
‫ימינפ ןורכיז‬
‫ךיראת‪:‬‬
‫‪~ 06-07-2016‬‬
‫‪12-31-2999‬‬
‫הרזח‪:‬‬
‫ימוי‬
‫העש‪:‬‬
‫םויה לכ‬
‫‪AM‬‬
‫מס'‬
‫תיאור‬
‫‪1‬‬
‫בחר אחת משתי האפשרויות ‪ -‬שרת וזיכרון חיצוני‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫הצג לוח זמנים שבועי של הפעלת תוכן‪.‬‬
‫בחר להציג מידע מפורט לגבי כל אירוע‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫← רגשמגשמ ←‬
‫הצג תמונה ממוזערת ותקציר של פרטי התוכן‪.‬‬
‫← רגשמ תרדגהדגה ←‬
‫ התכונה רגשמ תרדגהדגה מאפשרת לך להתקין ‪ /‬להסיר התקנה של יישומי אינטרנט‪ ,‬לקבוע את‬
‫התצורה של בוצק ןמז תורדגה ולהגדיר את חתפמ בצמ‪.‬‬
‫• טנרטניא םושיי ןקתה‪ :‬התקן את יישום האינטרנט על‪-‬ידי הזנת כתובת‪.‬‬
‫• ןקתהמ הנקתהקתה‪ :‬התקן את יישום האינטרנט מהתקן אחסון ‪.USB‬‬
‫• הנקתה רסה‪ :‬הסר את יישום האינטרנט שהותקן‪.‬‬
‫• בוצק ןמז תורדגה‪ :‬הגדר את הזמן הקצוב של החיבור לכתובת ה‪.URL-‬‬
‫• חתפמ בצמ‪ :‬בחר להגדיר מצב מפתח‪.‬‬
‫רצומ לפכש‬
‫‪HOME‬‬
‫← רצומ לפכש ←‬
‫יצא הגדרות במוצר להתקן אחסון חיצוני‪ .‬באפשרותך גם לייבא הגדרות מהתקן אחסון חיצוני‪.‬‬
‫אפשרות זאת שימושית כאשר ברצונך להחיל הגדרות זהות במספר מוצרים‪.‬‬
‫כאשר לא נמצא קובץ משוכפל בהתקן האחסון החיצוני‬
‫‪1 1‬חבר את התקן האחסון החיצוני‪ ,‬ולאחר מכן הפעל את הפונקציה רצומ לפכש‪.‬‬
‫‪2 2‬ההודעה לא נמצא קובץ שיבוט בהתקן האחסון החיצוני‪ .‬לייצא את ההגדרות של ההתקן הזה ‬
‫להתקן האחסון החיצוני? תופיע‪.‬‬
‫‪3 3‬בחר אצי כדי לייצא את ההגדרות‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫קרפפרפתיבה ךסמ‬
‫כאשר נמצא קובץ משוכפל בהתקן האחסון החיצוני‬
‫‪1 1‬חבר את התקן האחסון החיצוני‪ ,‬ולאחר מכן הפעל את הפונקציה רצומ לפכש‪.‬‬
‫‪2 2‬ההודעה ‪.‬תורשפא רחב אנא ‪.‬טוביש ץבוק אצמנ תופיע‪.‬‬
‫‪3 3‬בחר ינוציח ןוסחא ןקתהמ טוביש או ינוציח ןוסחא ןקתהל טוביש‪.‬‬
‫‒ ‒ ינוציח ןוסחא ןקתהמ טוביש‪ :‬העתק הגדרות שנשמרו בהתקן אחסון חיצוני למוצר‪.‬‬
‫‒ ‒ ינוציח ןוסחא ןקתהל טוביש‪ :‬העתק הגדרות במוצר להתקן אחסון חיצוני‪.‬‬
‫עם השלמת הגדרת התצורה‪ ,‬המוצר יפעיל את עצמו מחדש באופן אוטומטי‪.‬‬
‫ההזמה תורדגה‬
‫‪HOME‬‬
‫← ההזמה תורדגה ←‬
‫הקצה מזהה להתקן‪.‬‬
‫ןקתהה ההזמ‬
‫הזן את מספר המזהה של המוצר המחובר לקבל הקלט כדי לאפשר קליטת אות קלט‪( .‬טווח‪)224~0 :‬‬
‫‪.‬‬
‫•לחץ על ▲‪ ▼/‬כדי לבחור מספר ולאחר מכן לחץ על‬
‫•הזן את המספר הרצוי באמצעות לחצני הספרות בשלט רחוק‪.‬‬
‫ןקתהה ההזמ לש תיטמוטוא הרדגה‬
‫תכונה זו מקצה באופן אוטומטי מספר מזהה להתקן המחובר באמצעות כבל ‪.RS232C‬‬
‫כאשר מחוברים מספר התקנים‪ ,‬הפעל את התכונה בהתקן הראשון או האחרון‪.‬‬
‫בשחמ רוביח לבכ‬
‫בחר שיטה להתחברות ל‪ MDC-‬כדי לקלוט את האות של ‪.MDC‬‬
‫• לבכ‪ RS‬לבכ‬
‫נהל תקשורת עם היישום ‪ MDC‬דרך כבל סטריאו ‪.RS232C‬‬
‫• ‪RJ-45RJ-45RJ-45 (LAN)‎‬‬
‫נהל תקשורת עם היישום ‪ MDC‬דרך כבל ‪ RJ45‬או רשת ‪.Wi-Fi‬‬
‫‪48‬‬
‫קרפפרפתיבה ךסמ‬
‫ואדיו ריק‬
‫‪HOME‬‬
‫← ואדיו ריק ←‬
‫הקצה מזהה להתקן‪.‬‬
‫התאם אישית את הפריסה של מסכים מרובים המחוברים זה לזה ליצירת קיר וידאו‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬הצג חלק מהתמונה המלאה או חזור על אותה תמונה בכל אחד מהמסכים המרובים המחוברים‪.‬‬
‫כדי להציג מספר תמונות‪ ,‬עיין בעזרה של ‪ MDC‬או במדריך למשתמש של ‪ .MagicInfo‬ייתכן שדגמים‬
‫מסוימים אינם תומכים בפונקציה ‪.MagicInfo‬‬
‫ואדיו ריק‬
‫ניתן להפעיל או להשבית את האפשרות ואדיו ריק‪.‬‬
‫כדי לארגן קיר וידאו‪ ,‬בחר לעופ‪.‬‬
‫יקפוא ‪x‬יכנא‬
‫תכונה זו מפצלת באופן אוטומטי את התצוגה של קיר וידאו בהתבסס על תצורת המטריצה של קיר‬
‫וידאו‪.‬‬
‫הזן את המטריצה של קיר הווידאו‪.‬‬
‫תצוגת קיר הווידאו תתפצל בהתבסס על המטריצה שהוגדרה‪ .‬ניתן להגדיר מספר התקני תצוגה‬
‫אנכיים או אופקיים בטווח של ‪ 1‬עד ‪.15‬‬
‫ניתן לפצל תצוגת קיר וידאו ל‪ 16-‬מסכים לכל היותר‪.‬‬
‫האפשרותיקפוא ‪x‬יכנא זמינה רק כאשר ההגדרה ואדיו ריק במצב לעופ‪.‬‬
‫ךסמ םוקימ‬
‫כדי לארגן מחדש את פיצול המסכים‪ ,‬כוונן את המספר של כל מוצר במטריצה באמצעות התכונה‬
‫ךסמ םוקימ‪.‬‬
‫בחירת האפשרות ךסמ םוקימ תגרום להצגה של מטריצת קיר הווידאו עם המספרים שהוקצו למוצרים‬
‫שמרכיבים את קיר הווידאו‪.‬‬
‫כדי לארגן מחדש את המוצרים‪ ,‬השתמש בלחצני הכיוון בשלט רחוק כדי להעביר מוצר למספר רצוי‬
‫‪.‬‬
‫אחר‪ .‬לחץ על הלחצן‬
‫• םיגצה לכ‪ :‬הקצה מיקומי מסך לכל המסכים‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬אינך צריך להגדיר קיר וידאו עבור מסכים‬
‫ספציפיים‪.‬‬
‫• םייחכונה םיגצה‪ :‬הקצה מיקום מסך רק עבור מסך ראשון זה‪.‬‬
‫ ךסמ םוקימ מאפשר לך לפצל את המסך עד ל‪ 16-‬תצוגות (‪ .)15x15‬המספר המרבי של תצוגות‬
‫הניתנות לפיצול כשמחוברים מוצרים דרך ‪ DP Loopout‬עומד אף הוא על ‪.16‬‬
‫•האפשרות ךסמ םוקימ זמינה רק כאשר ההגדרה ואדיו ריק במצב לעופ‪.‬‬
‫•כדי להשתמש בפונקציה‪ ,‬ודא שהאפשרותיקפוא ‪x‬יכנא מוגדרת‪.‬‬
‫הרוצת‬
‫בחר כיצד להציג תמונות בתצוגת קיר הווידאו‪.‬‬
‫• אלמ‪ :‬הצג תמונות במסך מלא ללא שוליים‪.‬‬
‫• יעבט‪ :‬הצג תמונות ביחס התצוגה המקורי בלי להגדיל או להקטין את הגודל‪.‬‬
‫האפשרות הרוצת זמינה רק כאשר ההגדרה ‪l‬ואדיו ריק במצב לעופ‪.‬‬
‫תשר בצמ‬
‫‪HOME‬‬
‫← תשר בצמ ←‬
‫בדוק את החיבור הנוכחי לרשת ולאינטרנט‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫קרפפרפתיבה ךסמ‬
‫הנומת בצמ‬
‫‪HOME‬‬
‫← הנומת בצמ ←‬
‫בחר מצב תמונה (הנומת בצמ) בהתאם לסביבה שבה יופעל המוצר‪.‬‬
‫ המצב הנומת‪/‬ואדיו משפר את איכות התמונה של התקן הווידאו‪ .‬מצב טסקט משפר את איכות‬
‫התמונה של המחשב‪.‬‬
‫•ןוינקו תונח‬
‫מתאים למרכזי קניות‪.‬‬
‫‒ ‒בחר הנומת‪/‬ואדיו או טסקט בהתאם למצב התמונה‪.‬‬
‫•רפס תיבו דרשמ‬
‫מתאים למשרדים ובתי ספר‪.‬‬
‫‒ ‒בחר הנומת‪/‬ואדיו או טסקט בהתאם למצב התמונה‪.‬‬
‫•הנחתו לנימרט‬
‫מתאים למסופי אוטובוס ולתחנות רכבת‪.‬‬
‫‒ ‒בחר הנומת‪/‬ואדיו או טסקט בהתאם למצב התמונה‪.‬‬
‫•ואדיו ריק‬
‫מתאים לסביבות שבהן נעשה שימוש בתצוגת קיר וידאו‪.‬‬
‫‒ ‒בחר הנומת‪/‬ואדיו או טסקט בהתאם למצב התמונה‪.‬‬
‫•לויכ‬
‫במצב זה מוחלות הגדרות הבהירות‪ ,‬הצבע והגמא שניתן להתאימן אישית באמצעות תוכנית כיול‬
‫הצבע ‪.Samsung Color Expert‬‬
‫‒ ‒כדי להחיל כראוי את המצב לויכ‪ ,‬הקפד לקבוע את הגדרות איכות התמונה‪ ,‬כגון בהירות‪ ,‬צבע‬
‫וגמא‪ ,‬באמצעות תוכנית כיול הצבע ‪.Samsung Color Expert‬‬
‫‒ ‒כדי להוריד את התוכנית ‪ ,Samsung Color Expert‬בקר בכתובת ‪www.samsung.com/‬‬
‫‪.displaysolutions‬‬
‫יוביכ‪/‬הלעפה רצע ןועש‬
‫‪HOME‬‬
‫← יוביכ‪/‬הלעפה רצע ןועש ←‬
‫עליך להגדיר את ןועש כדי שתוכל להשתמש בתכונה זו‪.‬‬
‫הלעפהל רצע ןועש‬
‫הגדר את הלעפהל רצע ןועש כדי שהמוצר יופעל אוטומטית ביום ובשעה שתבחר‪.‬‬
‫ההתקן יופעל בעוצמת הקול או עם מקור הקלט שהוגדרו‪.‬‬
‫הגדר את שעון העצר על‪-‬ידי בחירת אחת משבע האפשרויות‪ .‬הקפד להגדיר תחילה את השעה‬
‫הנוכחית‪ ( .‬הלעפהל רצע ןועשש ~ הלעפהל רצע ןועשש)‬
‫• תורדגה‪ :‬בחר יובכ‪ ,‬תחא םעפ‪ ,‬םוי לכ‪ ,‬ישיש~ינש‪ ,‬תבש~ינש‪ ,‬ןושאר~תבש או ינדי‪.‬‬
‫אם בחרת באפשרות ינדי‪ ,‬תוכל לבחור את הימים שבהם הפונקציה הלעפהל רצע ןועש תפעיל את‬
‫המוצר‪.‬‬
‫‒ ‒סימן הביקורת מציין את הימים שנבחרו‪.‬‬
‫• העש‪ :‬הגדר שעה ודקה‪ .‬הזן מספרים באמצעות לחצני הספרות או הלחצנים ▲‪ .▼/‬שנה את‬
‫השדות של הרשומה באמצעות הלחצנים ◀‪.▶/‬‬
‫• לוק תמצוע‪ :‬קבע את עוצמת הקול הרצויה‪ .‬היעזר במקשי החצים למעלה ולמטה כדי לשנות את‬
‫עוצמת הקול‪.‬‬
‫• רוקמ‪ :‬בחר מקור קלט כרצונך‪.‬‬
‫• ןכות‪ :‬בחר תוכן ספציפי בתוך הזיכרון הפנימי או החיצוני‪.‬‬
‫ האפשרות ןכות זמינה רק כאשר המקור במצב תוימינפ‪.USB/‬‬
‫‪50‬‬
‫קרפפרפתיבה ךסמ‬
‫•אם אין קובצי מוסיקה בהתקן ה‪ USB-‬או אם תבחר בתיקייה שאינה מכילה קובצי מוסיקה‪,‬‬
‫פונקציית שעון העצר לא תפעל כראוי‪.‬‬
‫•אם התקן ה‪ USB-‬מכיל קובץ תמונה אחד בלבד‪ ,‬לא תתבצע הפעלה של תויפוקש תגצמ‪.‬‬
‫•אם שם התיקייה ארוך מדי‪ ,‬לא ניתן לבחור בתיקייה‪ .‬ניתן לזהות עד ‪ 255‬תווים‪.‬‬
‫•להפעלת האפשרות הלעפהל רצע ןועש‪ ,‬מומלץ להשתמש בהתקן זיכרון ‪ USB‬ובקורא‬
‫כרטיסים מרובים‪.‬‬
‫•ייתכן שהפונקציה הלעפהל רצע ןועש לא תפעל עם התקני ‪ USB‬בעלי סוללה מובנית‪ ,‬נגני‬
‫‪ MP3‬או נגני מוסיקה ניידים של יצרנים מסוימים‪ ,‬מאחר שהזיהוי של התקנים אלה נמשך זמן‬
‫רב‪.‬‬
‫יוביכל רצע ןועש‬
‫הגדר את שעון העצר לכיבוי (יוביכל רצע ןועש) על‪-‬ידי בחירת אחת משבע האפשרויות‪.‬‬
‫( יוביכל רצע ןועשש ~ יוביכל רצע ןועשש)‬
‫• תורדגה‪ :‬בחר יובכ‪ ,‬תחא םעפ‪ ,‬םוי לכ‪ ,‬ישיש~ינש‪ ,‬תבש~ינש‪ ,‬ןושאר~תבש או ינדי‪.‬‬
‫אם בחרת באפשרות ינדי‪ ,‬תוכל לבחור את הימים שבהם הפונקציה יוביכל רצע ןועש תכבה את‬
‫המוצר‪.‬‬
‫‒ ‒סימן הביקורת מציין את הימים שנבחרו‪.‬‬
‫• העש‪ :‬הגדר שעה ודקה‪ .‬הזן מספרים באמצעות לחצני הספרות או הלחצנים ▲‪ .▼/‬שנה את‬
‫השדות של הרשומה באמצעות הלחצנים ◀‪.▶/‬‬
‫תושפוח‪/‬םיגח לוהינ‬
‫שעון העצר יושבת בתקופה שתוגדר כחג‪/‬חופשה‪.‬‬
‫• השפוח‪/‬גח ףסוה‪ :‬ציין את פרק הזמן שברצונך להוסיף כחג‪/‬חופשה‪.‬‬
‫בחר את תאריכי ההתחלה והסיום של החג‪/‬חופשה שברצונך להוסיף בעזרת הלחצנים ▲‪ ▼/‬ולחץ‬
‫על לחצן רומש‪.‬‬
‫פרק הזמן יתווסף לרשימת החגים‪/‬חופשות‪.‬‬
‫‒ ‒ לחתה‪ :‬הגדר את תאריך ההתחלה של החג‪/‬חופשה‪.‬‬
‫‒ ‒ םייס‪ :‬הגדר את תאריך הסיום של החג‪/‬חופשה‪.‬‬
‫‒ ‒ קחמ‪ :‬מחק את הפריטים שנבחרו מרשימת החגים‪/‬חופשות‪.‬‬
‫‒ ‒ הכירע‪ :‬בחר פריט חג‪/‬חופשה ולאחר מכן שנה את התאריך‪.‬‬
‫• לחוהש רצע ןועש רדגה‪ :‬הגדר את הלעפהל רצע ןועש ואת יוביכל רצע ןועש כך שלא יהיו‬
‫פעילים בחגים לאומיים‪.‬‬
‫כדי לבחור את ההגדרות הלעפהל רצע ןועש ו‪-‬יוביכל רצע ןועש שאינך רוצה‬
‫‒ ‒לחץ על‬
‫להפעיל‪.‬‬
‫‒ ‒הלעפהל רצע ןועש ו‪-‬יוביכל רצע ןועש שנבחרו לא יופעלו‪.‬‬
‫ןותחתו ןוילע ספ‬
‫‪HOME‬‬
‫← ןותחתו ןוילע ספ ←‬
‫הזן טקסט כאשר סרטון או תמונה מוצגים והצג את הטקסט במסך‪.‬‬
‫• יובכ ‪ /‬לעופ‬
‫• העדוה‪ :‬הזן הודעה שתוצג במסך‪.‬‬
‫• העש‪ :‬הגדר אתהלחתה תעש ואתםויס ןמז להצגת העדוה‪.‬‬
‫• ןפוג תורשפא‪ :‬הגדר את אפשרויות הגופנים של ההודעה‪.‬‬
‫• םוקימ‪ :‬בחר כיוון להצגה של העדוה‪.‬‬
‫• הלילג‪ :‬ציין ןוויכ ותוריהמ גלילה עבור ההודעה‪.‬‬
‫• המידקמ הגוצת‪ :‬הצג תצוגה מקדימה של הגדרות הכיתוב שנקבעו‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫קרפפרפתיבה ךסמ‬
‫אישור התקן מחובר מהשרת‬
‫תחילה‪ ,‬קבע את םיתרש תשר תורדגה לפני אישור ההתקן‪.‬‬
‫‪4 4‬בחר באפשרות ‪ Unapproved‬מתוך התפריטים המשניים‪.‬‬
‫‪5 5‬בחר את ההתקן מהרשימה ולחץ על הלחצן ‪.Approve‬‬
‫‪1 1‬התחבר לשרת שהקצית להתקן שלך‪.‬‬
‫‪2 2‬הזן את המזהה והסיסמה כדי להתחבר‪.‬‬
‫‪3 3‬בחר באפשרות ‪ Device‬מתוך שורת התפריטים הצדדית‪.‬‬
‫‪6 6‬הזן את הפרטים הדרושים לאישור ההתקן‪.‬‬
‫‒ ‒‪ :Device Name‬הזן את שם ההתקן‪.‬‬
‫‒ ‒‪ :Device Group‬בחר כדי לציין את הקבוצה‪.‬‬
‫‒ ‒‪ :Location‬הזן את המיקום הנוכחי של ההתקן‪.‬‬
‫‒ ‒‪ :Expired‬הגדר תאריך תפוגה עבור אישור ההתקן‪ .‬אם אינך מעוניין להגדיר תאריך תפוגה‪ ,‬בחר‬
‫‪.Never expired‬‬
‫‒ ‒לחיצה על לחצן השלט רחוק ‪ INFO‬כאשר לוח הזמנים של הרשת פועל תציג את פרטי לוח‬
‫הזמנים‪ .‬ודא שההתקן הנכון נבחר על‪-‬ידי בדיקת מזהה ההתקן בפרטים‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫קרפפרפתיבה ךסמ‬
‫הגדרת השעה הנוכחית‬
‫ייתכן שלוח זמנים לא יפעל אם השעה המוגדרת בהתקן שונה מהשעה הנוכחית בשרת‪.‬‬
‫‪7 7‬בחר בתפריט ‪ All‬כדי לוודא שההתקן נרשם‪.‬‬
‫‪8 8‬כאשר ההתקן אושר על‪-‬ידי השרת‪ ,‬לוח הזמנים הרשום בקבוצה שנבחר יורד להתקן‪ .‬לוח הזמנים‬
‫יפעל בסיום ההורדה‪.‬‬
‫•לפרטים נוספים על אופן ההגדרה של לוח זמנים‪ ,‬עיין ב"מדריך למשתמש של ‪MagicInfo‬‬
‫‪."Server‬‬
‫•אם התקן נמחק מרשימת ההתקנים שאושרו על‪-‬ידי השרת‪ ,‬ההתקן יבצע אתחול מחדש כדי‬
‫לאפס את ההגדרות שלו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬בחר באפשרות ‪ Device‬מתוך שורת התפריטים הצדדית‪.‬‬
‫‪2‬בחר את ההתקן שלך‪.‬‬
‫‪3‬בחר ‪.Setup  Edit‬‬
‫‪4‬בחר ‪.Time Zone‬‬
‫‒ ‒כאשר תתחבר לשרת בפעם הראשונה‪ ,‬השעה במוצר מוגדרת לפי שעון ‪ GMT‬של האזור שבו‬
‫השרת הותקן‪.‬‬
‫‒ ‒ניתן לשנות את השעה במוצר דרך השרת‪.‬‬
‫‒ ‒כיבוי המוצר ולאחר מכן הפעלתו פעם נוספת תשחזר את הגדרת השעה במוצר לפעם האחרונה‬
‫שבו הוא הוגדר מהשרת‪.‬‬
‫•לפרטים נוספים על ניהול הזמן (תזמון‪ ,‬ניהול החגים וכו')‪ ,‬עיין ב"מדריך למשתמש של‬
‫‪."MagicInfo Server‬‬
‫‪53‬‬
‫קרפפרפטירפת‬
‫תפריט‬
‫כוונון מסך‬
‫הנומת ▼‬
‫שני‬
‫שלישי‬
‫תיאור‬
‫הנומת בצמ‬
‫ ןוינקו תונח ‪ /‬רפס תיבו דרשמ ‪/‬‬
‫הנחתו לנימרט ‪ /‬ואדיו ריק ‪ /‬לויכ‬
‫בחר מצב תמונה (הנומת בצמ) בהתאם לסביבה שבה יופעל המוצר‪.‬‬
‫ המצב הנומת‪/‬ואדיו משפר את איכות התמונה של התקן הווידאו‪ .‬מצב טסקט משפר את איכות התמונה של המחשב‪.‬‬
‫•לויכ‬
‫במצב זה מוחלות הגדרות הבהירות‪ ,‬הצבע והגמא שניתן להתאימן אישית באמצעות תוכנית כיול הצבע ‪Advanced‬‬
‫‪.Colour Management‬‬
‫‒ ‒כדי להחיל כראוי את המצב לויכ‪ ,‬הקפד לקבוע את הגדרות איכות התמונה‪ ,‬כגון בהירות‪ ,‬צבע וגמא‪ ,‬באמצעות תוכנית כיול הצבע‬
‫‪.Samsung Color Expert‬‬
‫‒ ‒כדי להוריד את התוכנית ‪ ,Samsung Color Expert‬בקר בכתובת ‪.www.samsung.com/displaysolutions‬‬
‫ תירוחא הרואת ‪ /‬תוידוגינ ‪ /‬תוריהב‬
‫‪ /‬תודח ‪ /‬עבצ ‪ ( /‬ןווגווגג‬
‫הרוטרפמט עבצ‬
‫לרשותך מספר אפשרויות לשינוי איכות התמונה במוצר‪.‬‬
‫•בעת ביצוע שינויי תירוחא הרואת‪ ,‬תוידוגינ‪ ,‬תוריהב‪ ,‬תודח‪ ,‬עבצ או ( ןווגווגג‪ ,‬המערכת תכוונן את התצוגה על המסך בהתאמה‪.‬‬
‫•באפשרותך להתאים ולשמור הגדרות עבור כל התקן חיצוני שחיברת לכניסת קלט במוצר‪.‬‬
‫•הפחתת בהירות התמונה מצמצמת את צריכת החשמל‪.‬‬
‫כוונון טמפרטורת הצבע (אדום ‪ /‬ירוק ‪ /‬כחול)‪( .‬טווח‪)16000K-2800K :‬‬
‫•מופעל כאשר עבצ ןווג במצב יובכ‪.‬‬
‫• ההגדרה הרוטרפמט עבצ מושבתת אם הנומת בצמ במצב לויכ‪.‬‬
‫ןבל ןוזיא‬
‫‪2‬ודוקנ ‪2‬‬
‫שליטה באיזון הלבן במרווחים של ‪ 2‬נקודות על‪-‬ידי כוונון ערכי הבהירות של אדום‪ ,‬ירוק וכחול‪.‬‬
‫‪10‬דוקנ ‪10‬‬
‫שליטה באיזון הלבן במרווחים של ‪ 10‬נקודות על‪-‬ידי כוונון ערכי הבהירות של אדום‪ ,‬ירוק וכחול‪.‬‬
‫•ייתכן שהתקנים חיצוניים מסוימים אינם תומכים בפונקציה זו‪.‬‬
‫•מופעל כאשר הנומת בצמ במצב רפס תיבו דרשמ (הנומת‪/‬ואדיו)‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫קרפפרפטירפת‬
‫הנומת ▼‬
‫שני‬
‫שלישי‬
‫תיאור‬
‫המאג‬
‫כוונון הבהירות של צבעים ראשוניים‪.‬‬
‫•אם הנומת בצמ במצב לויכ‪ ,‬ההגדרה המאג מושבתת‪.‬‬
‫ליוכמ ךרע‬
‫בחר אם להחיל את הגדרות הבהירות‪ ,‬הצבע והגמא שניתן להתאים אישית באמצעות תוכנית כיול הצבע ‪ Samsung Color Expert‬על‬
‫המצבים 'מידע' ו'פרסומת'‪.‬‬
‫•כדי להוריד את התוכנית ‪ ,Samsung Color Expert‬בקר בכתובת ‪.www.samsung.com/displaysolutions‬‬
‫•אם הנומת בצמ במצב לויכ‪ ,‬ההגדרה ליוכמ ךרע מושבתת‪.‬‬
‫תומדקתמ תורדגה‬
‫תימניד תוידוגינ‬
‫כוונון הניגודיות במסך‪.‬‬
‫רוחש ןווג‬
‫בחירת רמת השחור כדי לכוונן את עומק המסך‪.‬‬
‫רוע ןווג‬
‫הדגש צבע רוע ןווג ורוד‪.‬‬
‫ בצמבצמ‪ R‬בצמ‬
‫אפשרות זו תציג את הצבעים םודא‪ ,‬קורי וכן לוחכ לצורך כוונון עדין של הגוון והרוויה‪.‬‬
‫םיעבצ בחרמ‬
‫כוונון הטווח ומגוון הצבעים (מרחב הצבעים) שיהיו זמינים ליצירת תמונות‪.‬‬
‫•כדי לכוונן את ההגדרות עבצ‪ ,‬םודא‪ ,‬קורי‪ ,‬לוחכ וכן סופיא‪ ,‬העבר את םיעבצ בחרמ למצב תישיא םאתומ‪.‬‬
‫ עבצעבצ עבצ עבצ‬
‫הפעל כדי לבצע אופטימיזציה של איכות התמונה תוך התמקדות בחיבורי ‪ .HDMI UHD‬זמין עבור ‪ HDMI2 ,HDMI1‬וכן ‪.DisplayPort‬‬
‫•כאשר ההגדרה הזו במצב מופעל‪ ,‬נתמכים רק מוצרי ‪.UHD‬‬
‫•כאשר ההגדרה הזו במצב מופעל‪ ,‬עליך להחיל את אותן הגדרות על כל המוצרים בחיבור ‪.Loop Out‬‬
‫העונת תרואת‬
‫צמצום צריכת החשמל על‪-‬ידי הפחתת בהירות המסך כאשר התמונה במסך בתנועה‪.‬‬
‫•מופעל כאשר הנומת בצמ במצב הנחתו לנימרט (הנומת‪/‬ואדיו)‪.‬‬
‫הנומת תויורשפא‬
‫עבצ ןווג‬
‫בחר גוון צבע שהוא המתאים ביותר לצורכי הצפייה שלך‪.‬‬
‫•אם הנומת בצמ במצב לויכ‪ ,‬ההגדרה עבצ ןווג מושבתת‪.‬‬
‫•ניתן להתאים את ההגדרות ולשמור אותן עבור כל התקן חיצוני שחובר לכניסה במוצר‪.‬‬
‫ילטיגיד הנומת שער יוקינ‬
‫אם אותות השידור הנקלטים במוצר שברשותך חלשים‪ ,‬תוכל להפעיל את התכונה ילטיגיד הנומת שער יוקינ כדי להפחית רעש סטטי‬
‫ותמונות רפאים העשויות להופיע במסך‪.‬‬
‫•עוצמת האות שמתקבל חזקה ביותר כאשר הפס ירוק‪.‬‬
‫•אם האותות חלשים‪ ,‬נסה את כל האפשרויות עד שתגיע לתמונה המיטבית במוצר‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫קרפפרפטירפת‬
‫הנומת ▼‬
‫שני‬
‫שלישי‬
‫תיאור‬
‫ לש רוחש עבצ תמר תמר‬
‫בחירת רמת השחור במסך כדי לכוונן את עומק המסך‪.‬‬
‫טרס בצמ‬
‫מצב זה מתאים לצפייה בסרטים‪.‬‬
‫הגדרת המוצר כך שיזהה ויעבד באופן אוטומטי אותות סרט מכל המקורות ויכוונן את התמונה לקבלת איכות מיטבית‪.‬‬
‫•זמין ב‪.)1080i( HDMI-‬‬
‫הנומת לדוג‬
‫תימניד תירוחא הרואת‬
‫התאמה אוטומטית של תאורת הרקע כדי ליצור ניגודיות מיטבית במסך בתנאים הנוכחיים‪.‬‬
‫הנומת לדוג‬
‫אפשרויות כוונון מסך שונות יוצגו בהתאם למקור הקלט הנוכחי‪.‬‬
‫זהירות‬
‫אין להשתמש בתבנית ‪ 4:3‬לפרק זמן ממושך‪.‬‬
‫סימני השוליים המוצגים בצד ימין ושמאל ובחלק העליון והתחתון של המסך עלולים לגרום לתמונת רפאים (צריבת מסך)‪ ,‬ותופעה זו‬
‫אינה מכוסה במסגרת האחריות‪.‬‬
‫ךסמל םאתה‬
‫כאשר האפשרות הזו נבחרת‪ ,‬תוצג התמונה המלאה של התוכנית‪ .‬המערכת לא תחתוך חלקים מהתמונה‪.‬‬
‫םוקימ‪/‬םוז‬
‫התאמת הגדלת תמונה ומיקומה‪ .‬יש להעביר את הנומת לדוג למצב תישיא םאתומ כדי שהאפשרות תהיה זמינה‪.‬‬
‫• האפשרות תישיא םאתומ בהגדרה הנומת לדוג מופעלת רק אם ההגדרה הנומת בצמ מועברת למצב הנומת‪/‬ואדיו כאשר המערכת‬
‫במצב ‪.DVI‬‬
‫•אם ברצונך להחזיר את התמונה למצבה המקורי‪ ,‬בחר את האפשרות סופיא במסך םוקימ‪/‬םוז‪.‬‬
‫התמונה תחזור למיקום ברירת המחדל‪.‬‬
‫יטמוטוא ןונווכ‬
‫בשחמ ךסמ ןונווכ‬
‫התאמה אוטומטית של ערכי‪/‬מיקום תדירות והגדרות הכוונון העדין‪.‬‬
‫ סג ‪ /‬ןידע‬
‫הסרה או הפחתה של רעש התמונה‪.‬‬
‫אם לא הצלחת להסיר את רעשי התמונה בעזרת פונקציית הכוונון העדין‪ ,‬היעזר בפונקציה 'גס' כדי לכוונן את התדירות באופן המוצלח‬
‫ביותר (סג) ובצע פעולת כוונון עדין פעם נוספת‪ .‬לאחר הפחתת הרעש‪ ,‬כוונן מחדש את התמונה כדי ליישר אותה עם מרכז המסך‪.‬‬
‫םוקימ‬
‫מרכוז מסך המחשב אם המסך סטה מהמרכז או אם הוא לא מתאים לגודל של מסך המוצר‪.‬‬
‫לחץ על הלחצן ‪ ‬או ‪ ‬כדי לכוונן את המיקום האנכי‪ .‬לחץ על הלחצן ‪ ‬או ‪ ‬כדי לכוונן את המיקום האופקי‪.‬‬
‫הנומת סופיא‬
‫איפוס התמונה להגדרות ברירת מחדל‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫קרפפרפטירפת‬
‫הנומת ▼‬
‫שני‬
‫תלטובמ הנומת‬
‫שלישי‬
‫תיאור‬
‫בחירת האפשרות תלטובמ הנומת גורמת לכיבוי המסך‪ .‬עוצמת הקול לא הושבתה‪.‬‬
‫כדי להפעיל את המסך‪ ,‬לחץ על לחצן כלשהו (מלבד לחצן עוצמת הקול)‪.‬‬
‫הנומת ספא‬
‫איפוס מצב התמונה הנוכחית להגדרות ברירת המחדל‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫קרפפרפטירפת‬
‫כוונון התצוגה על המסך‬
‫ךסמה לע הגוצת ▼‬
‫שני‬
‫שלישי‬
‫תיאור‬
‫גצה ןוויכ‬
‫ךסמה לע טירפת ןוויכ‬
‫הגדר את הכיוון של מסך התפריט‪.‬‬
‫רוקמ ןכות ןוויכ‬
‫הגדר את כיוון התוכן שמקורו בהתקנים חיצוניים המחוברים למוצר‪.‬‬
‫בחור‪-‬הבוג סחי‬
‫הגדר שהמסך המסובב יוצג במסך מלא או בגודל המקורי‪.‬‬
‫•זמין רק כאשר ההגדרהרוקמ ןכות ןוויכ במצב ךרואל‪.‬‬
‫ךסמ תנגה‬
‫תיטמוטוא הנגהל ןמז‬
‫אם תוצג במסך תמונה נייחת לפרק זמן מסוים שתוכל להגדירו‪ ,‬המוצר יפעיל את שומר המסך כדי למנוע צריבה של תמונות 'רפאים'‬
‫במסך‪.‬‬
‫ךסמ תבירצ ינפמ הנגה‬
‫כדי לצמצם את הסיכוי לצריבת מסך‪ ,‬יחידה זו מצוידת בטכנולוגייתךסמ תבירצ ינפמ הנגה למניעת צריבת מסך‪.‬‬
‫ טכנולוגייתךסמ תבירצ ינפמ הנגה מזיזה קלות את התמונה על המסך‪.‬‬
‫•םילסקיפ תענה‬
‫‒ ‒צמצם את צריבת המסך על‪-‬ידי הזזה אופקית או אנכית של פיקסלים‪.‬‬
‫‒ ‒הצגת תמונה נייחת או פלט בתבנית ‪ 4:3‬לפרק זמן ממושך עלולה לגרום לצריבת מסך‪ .‬מצב זה אינו פגם במוצר‪.‬‬
‫•טרס ןועש‬
‫‒ ‒ניתן להגדיר את שעון העצר עבורךסמ תבירצ ינפמ הנגה‪.‬‬
‫‒ ‒התכונהךסמ תבירצ ינפמ הנגה נכבית באופן אוטומטי לאחר פרק הזמן שתקבע‪.‬‬
‫•תידיימ הגוצת‬
‫‒ ‒בחר את שומר המסך שברצונך להציג באופן מידי‪.‬‬
‫העדוהה תגצה‬
‫הפש‬
‫רוקמה לע עדימ‬
‫בחר אם להציג על המסך מידע על המקור כאשר מקור הקלט משתנה‪.‬‬
‫תוא רדעה תעדוה‬
‫בחר אם להציג על המסך מידע המציין שאין אות כאשר לא זוהה אות‪.‬‬
‫תעדוהוה‬
‫בחר אם להציג על המסך מידע על ‪ MDC‬כאשר המוצר נשלט על‪-‬ידי ‪.MDC‬‬
‫הדרוהה בצמ לע העדוה‬
‫בחר להציג את המצב בעת הורדת תוכן משרת או מהתקן אחר‪.‬‬
‫הגדר את שפת התפריט‪.‬‬
‫•שינוי בהגדרת השפה יחול על תצוגת התפריט שבמסך בלבד‪ .‬השינוי לא יחול על פונקציות אחרות במחשב שלך‪.‬‬
‫ךסמה לע הגוצת ספא‬
‫אפשרות זאת תחזיר את ההגדרות הנוכחיות של ךסמה לע הגוצת לערכי ברירת המחדל של היצרן‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫קרפפרפטירפת‬
‫כוונון השמע‬
‫לוק ▼‬
‫שני‬
‫לוק בצמ‬
‫שלישי‬
‫תיאור‬
‫באפשרותך לבחור במצב שמע שיתאים להעדפותיך האישיות‪.‬‬
‫•אם לוק תאיצי במצב תוינוציח‪ ,‬ההגדרה לוק בצמ מושבתת‪.‬‬
‫ןוזיא‬
‫כוונן את רמות עוצמת הקול של הרמקולים כדי לבצע אופטימיזציה של איזון השמע‪.‬‬
‫•אם לוק תאיצי במצב תוינוציח‪ ,‬ההגדרה ןוזיא מושבתת‪.‬‬
‫רזיילוקא‬
‫כוונן את האקולייזר כדי להתאים אישית את עוצמת הקול והטון‪ ,‬וכדי להפיק צלילים עשירים יותר‪.‬‬
‫•אם לוק תאיצי במצב תוינוציח‪ ,‬ההגדרה רזיילוקא מושבתת‪.‬‬
‫לילצלילצ‬
‫בחר את מקור השמע להקשבה ‪ (AV(HDM( -‬או (בשחמשחממ‪.‬‬
‫ואדיו תחישב לוק‬
‫בחר פלט שמע שדרכו ברצונך להאזין במהלך שיחת וידאו‪.‬‬
‫לוק תאיצי‬
‫אם אתה מאזין לפסקול של תוכנית משודרת או סרט באמצעות מקלט חיצוני‪ ,‬ייתכן שתשמע הדי צליל בשל ההפרש במהירות הפענוח‬
‫של רמקולי המוצר בהשוואה לרמקולים המחוברים למקלט שלך‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬העבר את המוצר למצב תוינוציח‪.‬‬
‫•העברת ההגדרה לוק תאיצי למצב תוינוציח‪ ,‬גורמת לכיבוי הרמקולים של המוצרים‪.‬‬
‫לאחר פעולה זו השמע יגיע אליך דרך הרמקולים החיצוניים בלבד‪ .‬כאשר ההגדרה לוק תאיצי מועברת למצב תוימינפ‪ ,‬הרמקולים של‬
‫המוצר והרמקולים החיצוניים מופעלים‪ .‬השמע יגיע אליך דרך כל הרמקולים‪.‬‬
‫•אם אין אותות וידאו‪ ,‬כל הרמקולים יושתקו‪.‬‬
‫תיטמוטוא לוק תמצוע‬
‫עוצמת הקול תלויה בערוץ‪.‬‬
‫השוואה אוטומטית של עוצמת הקול בעת מעבר לערוץ אחר‪.‬‬
‫•כדי להשתמש בבקרת עוצמת הקול של התקן מקור מחובר‪ ,‬העבר את ההגדרה תיטמוטוא לוק תמצוע למצב יובכ‪ .‬ייתכן ששינוי‬
‫בבקרת עוצמת הקול של התקן המקור המחובר לא יחול אם הערך בהגדרה תיטמוטוא לוק תמצוע הוא ליגר או הליל‪.‬‬
‫•אם לוק תאיצי במצב תוינוציח‪ ,‬ההגדרה תיטמוטוא לוק תמצוע מושבתת‪.‬‬
‫לילצ סופיא‬
‫איפוס כל הגדרות הקול להגדרות ברירת המחדל של היצרן‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫קרפפרפטירפת‬
‫רשת‬
‫תשר ▼‬
‫שני‬
‫שלישי‬
‫תיאור‬
‫תשר בצמ‬
‫באפשרותך לבדוק את המצב הנוכחי של הרשת ושל האינטרנט‪.‬‬
‫החותפ תשר תורדגה‬
‫קבע את הגדרות הרשת לשימוש בתכונות שונות של רכזת חכמה‪ ,‬כגון חיפוש באינטרנט‪ ,‬שיתוף תוכן באמצעות רשת ביתית ועדכוני‬
‫תכונות‪.‬‬
‫םיתרש תשר תורדגה‬
‫תרשל רבחתה‬
‫כדי להפעיל את ןגנ‪ ,‬התחבר לרשת‪.‬‬
‫•אם האפשרות ‪ SSL‬מופעלת‪ ,‬השרת מוגדר לשימוש ב‪ https-‬והעברת הנתונים מוצפנת‪.‬‬
‫•הזן את כתובת ה‪ IP-‬של השרת ואת מספר היציאה‪ .‬השתמש במספר היציאה ‪( .7001‬אם לא ניתן להתחבר לשרת באמצעות מספר‬
‫היציאה ‪ ,7001‬פנה למנהל השרת כדי לאתר את מספר היציאה הנכון ולאחר מכן שנה את מספר היציאה)‪.‬‬
‫ בצמ‪ Magic‬בצמ‬
‫בחר בצמ‪ Magic‬בצמ מתאים‪ ,‬לפי הסביבה שבה אתה משתמש במוצר‪.‬‬
‫תרשל השיג‬
‫אפשר או דחה גישה משרת ‪.MagicInfo‬‬
‫ בצמבצמ‬
‫ציין את מצב ההפעלה של ‪.FTP‬‬
‫ תרש‪ P‬תרש‬
‫הפעל‪ ,‬כבה או קבע הגדרות שרת ‪.Proxy‬‬
‫הגדר כדי לחבר את המוצר להתקנים ניידים אלחוטיים‪ .‬בעזרת פונקציה זו תוכל לחבר התקנים ניידים אלחוטיים ישירות אל המוצר‬
‫שברשותך‪ ,‬ללא צורך בנתב‪.‬‬
‫‪Wi-Fi Direct‬‬
‫•כדי להשתמש בפונקציה זו‪ ,‬חיבור ‪ Wi-Fi Direct‬חייב לתמוך בהתקן שלך‪.‬‬
‫כדי לחבר את המכשיר הנייד שלך אל המוצר בעזרת חיבור ‪ ,Wi-Fi Direct‬בצע את הפעולות הבאות‪:‬‬
‫‪1 1‬עבור למסך ‪ .Wi-Fi Direct‬המוצר יתחיל לחפש התקנים‪.‬‬
‫‪2 2‬הפעל את הפונקציה חיבור ‪ Wi-Fi Direct‬בהתקן שברשותך‪ .‬בחר את התקן ה‪ Wi-Fi-‬הרצוי‪.‬‬
‫‒ ‒‪( PBC‬תצורת לחצנים)‪ :‬לחץ על הלחצן‪ WPS(PBC)‎‬בהתקן ה‪ Wi-Fi-‬שלך בתוך ‪ 2‬דקות‪ .‬המוצר שברשותך יקבל באופן אוטומטי‬
‫את כל ערכי הגדרת הרשת הדרושים לו ויתחבר אל הרשת שלך‪.‬‬
‫‒ ‒ ‪ :PIN‬הזן קוד ‪ PIN‬המוצג בהתקן שלך‪.‬‬
‫•אם ברצונך לנתק את ההתקן‪ ,‬בחר את התקן ה‪ Wi-Fi-‬המחובר ולאחר מכן בחר קתונמ‪.‬‬
‫םידיינ םירישכמ להנמ‬
‫השיג תארתה‬
‫שנה את ההגדרות של תצוגת ההתראות כאשר ההתקן מחובר‪.‬‬
‫םידיינ םירישכמ תמישר‬
‫הצג ונהל התקנים מחוברים‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫קרפפרפטירפת‬
‫תשר ▼‬
‫שני‬
‫ןקתהה םש‬
‫שלישי‬
‫תיאור‬
‫בחר או הזן שם של התקן‪.‬‬
‫שם זה יוצג ביחידות שלט רחוק ברשת‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫קרפפרפטירפת‬
‫הגדרות רשת (קווית)‬
‫•בהתאם לאופן שבה הרשת מוגדרת‪ ,‬תוכל לחבר את המוצר לרשת ‪ LAN‬על‪-‬ידי חיבור יציאת‬
‫ה‪ LAN-‬שבגב המוצר ישירות לשקע רשת בקיר באמצעות כבל ‪.LAN‬‬
‫עיין באיור להלן‪ .‬שים לב שהשקע בקיר מחובר למודם או לנתב במקום אחר בבית‪.‬‬
‫התחברות לרשת קווית‬
‫תוכל לחבר את המוצר שלך לרשת ‪ LAN‬בעזרת כבל בשלוש דרכים‪.‬‬
‫‪LAN‬‬
‫•תוכל לחבר את המוצר לרשת ‪ LAN‬על‪-‬ידי חיבור יציאת ה‪ LAN-‬שבגב המוצר למודם חיצוני‬
‫באמצעות כבל ‪.LAN‬‬
‫עיין באיור להלן‪.‬‬
‫‪LAN‬‬
‫‪RJ45‬‬
‫כבל ‪LAN‬‬
‫•תוכל לחבר את המוצר לרשת ‪ LAN‬על‪-‬ידי חיבור יציאת ה‪ LAN-‬שבגב המוצר להתקן שיתוף ‪IP‬‬
‫שמחובר למודם חיצוני‪ .‬השתמש בכבל ‪ LAN‬ליצירת החיבור‪.‬‬
‫עיין באיור להלן‪.‬‬
‫‪LAN‬‬
‫‪RJ45‬‬
‫כבל ‪LAN‬‬
‫יציאת מודם‬
‫על הקיר‬
‫מודם חיצוני‬
‫(‪/ADSL‬‏‪)VDSL‬‬
‫כבל ‪LAN‬‬
‫כבל ‪LAN‬‬
‫אם יש לך רשת דינמית‪ ,‬עליך להשתמש במודם ‪ ADSL‬או בנתב שתומכים בפרוטוקול ‪Dynamic‬‬
‫‪ Host Configuration Protocol‬‏(‪ .)DHCP‬מודמים ונתבים שתומכים ב‪ DHCP-‬מספקים באופן‬
‫אוטומטי את ערכי כתובת ה‪ ,IP-‬מסיכת רשת המשנה‪ ,‬השער וה‪ DNS-‬הדרושים למוצר כדי לגשת‬
‫לאינטרנט‪ ,‬לכן אינך צריך להזין אותם באופן ידני‪ .‬רוב הרשתות הביתיות הן רשתות דינמיות‪.‬‬
‫כבל מודם‬
‫משתף ‪( IP‬עם שרת‬
‫‪)DHCP‬‬
‫‪RJ45‬‬
‫יציאת מודם‬
‫על הקיר‬
‫מודם חיצוני (‪/ADSL‬‏‪)VDSL‬‬
‫יציאת ‪LAN‬‬
‫על הקיר‬
‫ישנן רשתות שמחייבות כתובת ‪ IP‬סטטית‪ .‬אם לרשת שלך דרושה כתובת ‪ IP‬סטטית‪ ,‬עליך להזין את‬
‫ערכי כתובת ה‪ ,IP-‬מסיכת רשת המשנה‪ ,‬השער וה‪ DNS-‬באופן ידני במסך הגדרת הכבלים של המוצר‬
‫כאשר תגדיר את חיבור הרשת‪ .‬כדי לקבל את ערכי כתובת ה‪ ,IP-‬מסיכת רשת המשנה‪ ,‬השער וה‪-‬‬
‫‪ ,DNS‬פנה לספק שירותי האינטרנט (‪.)ISP‬‬
‫אם יש לך מחשב ‪ ,Windows‬תוכל גם להשיג ערכים אלה דרך המחשב‪.‬‬
‫•תוכל להשתמש במודמים מסוג ‪ ADSL‬שתומכים ב‪ DHCP-‬אם לרשת שלך דרושה כתובת ‪IP‬‬
‫סטטית‪.‬‬
‫•מודמים מסוג ‪ ADSL‬התומכים ב‪ DHCP-‬מאפשרים להשתמש בכתובות ‪ IP‬סטטיות‪.‬‬
‫כבל מודם‬
‫קרפפרפטירפת‬
‫הגדרות רשת אוטומטיות (קווי)‬
‫התחבר לרשת בעזרת כבל ‪.LAN‬‬
‫תחילה ודא שכבל ‪ LAN‬מחובר‪.‬‬
‫הגדרה אוטומטית‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬לחץ על הלחצן ‪ MENU‬בשלט הרחוק‪.‬‬
‫‪2‬בחר תשר ‪ -‬החותפ תשר תורדגה‪.‬‬
‫‪3‬בחר תיווק‪.‬‬
‫‒ ‒מסך בדיקת הרשת יוצג‪ ,‬ותהליך האימות יתחיל‪.‬‬
‫‪4‬לאחר אימות החיבור‪ ,‬בחר רושיא‪.‬‬
‫•אם תהליך החיבור נכשל‪ ,‬בדוק את החיבור ליציאת ה‪.LAN-‬‬
‫•אם התהליך האוטומטי לא מאתר את ערכי החיבור לרשת‪ ,‬או אם ברצונך להגדיר את החיבור באופן‬
‫ידני‪ ,‬עבור לסעיף הבא‪ ,‬הגדרת הרשת‪.‬‬
‫הגדרות רשת ידניות (קווי)‬
‫במשרדים מסוימים נהוג להשתמש בכתובות ‪ IP‬סטטיות‪.‬‬
‫במקרה כזה‪ ,‬בקש ממנהל המערכת את ערכי כתובת ה‪ ,IP-‬מסיכת רשת המשנה‪ ,‬השער וכתובת השרת‬
‫של ‪ .DNS‬הזן את הערכים הללו באופן ידני‪.‬‬
‫קבלת ערכי החיבור לרשת‬
‫כדי להציג את ערכי החיבור לרשת (ברוב מחשבי ‪ ,)Windows‬בצע את הפעולות הבאות‪.‬‬
‫‪1 1‬לחץ לחיצה ימנית על סמל הרשת בפינה הימנית התחתונה של המסך‪.‬‬
‫‪2 2‬בתפריט המוקפץ שיופיע‪ ,‬לחץ על סטטוס‪.‬‬
‫‪3 3‬בתיבת הדו‪-‬שיח שתוצג‪ ,‬לחץ על הכרטיסייה תמיכה‪.‬‬
‫‪4 4‬בכרטיסייה תמיכה‪ ,‬לחץ על לחצן פרטים‪ .‬כעת יוצגו ערכי החיבור לרשת‪.‬‬
‫הגדרה ידנית‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬לחץ על הלחצן ‪ MENU‬בשלט הרחוק‪.‬‬
‫‪2‬בחר תשר ‪ -‬החותפ תשר תורדגה‪.‬‬
‫‪3‬בחר תיווק‪.‬‬
‫‒ ‒מסך בדיקת הרשת יוצג‪ ,‬ותהליך האימות יתחיל‪.‬‬
‫‪4‬בחר רוצע‪ .‬תהליך האימות ייעצר‪.‬‬
‫‪5‬בחר תורדגהגה‪ .‬המסך תורדגהגה יופיע‪.‬‬
‫‪6‬בחר תרדגהגה והעבר את ההגדרה למצב תינדי ןזה‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫‒ ‒העברת ההגדרה תרדגהגה למצב תינדי ןזה גורמת לשינוי אוטומטי של הגדרת ה‪ DNS-‬למצב‬
‫תינדי ןזה‪.‬‬
‫‪7 7‬הזן את הערכים של חיבור הרשת‪.‬‬
‫‒ ‒ תבותכתכ‪ ,‬הנשמ תשר תכיסמ‪ ,‬רעש‪ ,‬תרשתרש‪.‬‬
‫‪ .‬כעת יוצג מסך‬
‫‪8 8‬לאחר הסיום‪ ,‬בחר את האפשרות רושיא בתחתית הדף ולאחר מכן לחץ על‬
‫בדיקת הרשת ותהליך האימות יתחיל‪.‬‬
‫‪9 9‬לאחר אימות החיבור‪ ,‬בחר רושיא‪.‬‬
‫‪63‬‬
‫קרפפרפטירפת‬
‫הגדרות רשת (אלחוטית)‬
‫הגדרה אוטומטית של רשת אלחוטית‬
‫התחברות לרשת אלחוטית‬
‫יציאת ‪ LAN‬על‬
‫הקיר‬
‫משתף ‪ IP‬אלחוטי‬
‫(נתב עם שרת ‪)DHCP‬‬
‫ברוב הרשתות האלחוטיות יש מערכת אבטחה אופציונלית המחייבת את ההתקנים המתחברים‬
‫אל הרשת לשדר קוד אבטחה מוצפן‪ ,‬הנקרא 'גישה' או החטבא חתפמ‪ .‬החטבא חתפמ מבוסס על‬
‫'ביטוי סיסמה'‪ ,‬בדרך כלל מילה או סדרה של אותיות וספרות באורך ספציפי‪ ,‬שאתה מתבקש להזין‬
‫בעת הגדרת האבטחה עבור הרשת האלחוטית שלך‪ .‬אם תשתמש בשיטה זו להגדרת החיבור לרשת‪,‬‬
‫וברשותך החטבא חתפמ עבור הרשת האלחוטית שלך‪ ,‬תצטרך להזין את ביטוי הסיסמה בתהליך‬
‫ההגדרה האוטומטי או הידני‪.‬‬
‫הגדרה אוטומטית‬
‫כבל ‪LAN‬‬
‫‪ Samsung‬ממליצה להשתמש בתקן ‪ .IEEE 802.11n‬בהפעלת קובץ וידאו באמצעות חיבור רשת‪,‬‬
‫התמונה עשויה להיות משובשת‪.‬‬
‫•בחר ערוץ שאינו בשימוש כרגע לטובת תוכנית שיתוף ה‪ IP-‬האלחוטי‪ .‬אם התקן אחר שנמצא‬
‫בסמוך משתמש כרגע בערוץ שהוגדר עבור תוכנית שיתוף ה‪ IP-‬האלחוטי‪ ,‬התוצאה תהיה הפרעות‬
‫וכשל בתקשורת‪.‬‬
‫•המוצר שברשותך תומך רק בפרוטוקולי האבטחה הבאים לרשתות אלחוטיות‪.‬‬
‫בבחירת מצב ‪ Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n‬כאשר הערך המוצב בהגדרה‬
‫'הצפנה' הוא ‪,WEP‬‏‪ TKIP‬או ‪ TKIP AES‬‏(‪ )WPS2Mixed‬בנקודת הגישה או בנתב האלחוטי שלך‪,‬‬
‫מוצרי ‪ Samsung‬לא יתמכו בחיבור התואם את המפרט החדש לאישורי ‪.Wi-Fi‬‬
‫•אם הנתב האלחוטי שלך תומך ב‪ WPS-‬‏(‪ ,)Wi-Fi Protected Setup‬תוכל להתחבר אל הרשת‬
‫באמצעות ‪( PBC‬תצורת לחצנים) או קוד ‪( PIN‬מספר זיהוי אישי)‪ WPS .‬יגדיר באופן אוטומטי את‬
‫תצורת ה‪ SSID-‬ומפתח ה‪ WPA-‬בכל אחד מהמצבים הללו‪.‬‬
‫•שיטות התחברות‪ :‬תוכל להגדיר את החיבור אל הרשת האלחוטית בשלוש דרכים‪.‬‬
‫'הגדרה אוטומטית' (בעזרת הפונקציה 'חיפוש רשת אוטומטי')‪' ,‬הגדרה ידנית'‪WPS(PBC)‎,‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1‬לחץ על הלחצן ‪ MENU‬בשלט הרחוק‪.‬‬
‫‪2‬בחר תשר ‪ -‬החותפ תשר תורדגה‪.‬‬
‫‪3‬בחר תיטוחלא‪..‬‬
‫‒ ‒פונקציית הרשת תחפש רשתות אלחוטיות זמינות‪ .‬לסיום‪ ,‬תוצג לפניך רשימת הרשתות‬
‫הזמינות‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪4‬ברשימת הרשתות‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪ ‬או ‪ ‬כדי לבחור רשת‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על‬
‫‒ ‒אם הנתב האלחוטי הרצוי לא מופיע ברשימה‪ ,‬בחר את האפשרות ןנער כדי לחזור על החיפוש‪.‬‬
‫‒ ‒אם הנתב הרצוי לא אותר לאחר הניסיון החוזר‪ ,‬בחר את הלחצן רוצע‪ .‬הלחצן תשר ףסוה מופיע‪,‬‬
‫ובאפשרותך להגדיר את הרשת באופן ידני‪.‬‬
‫‪5‬אם מופיע המסך המסיס ןזה‪ ,‬עבור לשלב ‪ .6‬אם בחרת נתב אלחוטי שאין לו אבטחה‪ ,‬עבור אל שלב‬
‫‪.8‬‬
‫‪6‬אם יש אבטחה בנתב‪ ,‬הזן את הסיסמה‪( .‬מפתח אבטחה או קוד ‪.)PIN‬‬
‫‪ .‬מסך בדיקת‬
‫‪7‬לסיום‪ ,‬השתמש בלחצן ‪ ‬כדי להזיז את הסמן אל םויס‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על‬
‫הרשת יוצג‪ ,‬ותהליך האימות יתחיל‪.‬‬
‫‪8‬לאחר אימות החיבור‪ ,‬בחר רושיא‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫קרפפרפטירפת‬
‫הגדרה ידנית של רשת אלחוטית‬
‫‪3‬‬
‫במשרדים מסוימים נהוג להשתמש בכתובות ‪ IP‬סטטיות‪.‬‬
‫במקרה כזה‪ ,‬בקש ממנהל המערכת את ערכי כתובת ה‪ ,IP-‬מסיכת רשת המשנה‪ ,‬השער וכתובת השרת‬
‫של ‪ .DNS‬הזן את הערכים הללו באופן ידני‪.‬‬
‫קבלת ערכי החיבור לרשת‬
‫כדי להציג את ערכי החיבור לרשת (ברוב מחשבי ‪ ,)Windows‬בצע את הפעולות הבאות‪.‬‬
‫‪1 1‬לחץ לחיצה ימנית על סמל הרשת בפינה הימנית התחתונה של המסך‪.‬‬
‫‪2 2‬בתפריט המוקפץ שיופיע‪ ,‬לחץ על סטטוס‪.‬‬
‫‪3 3‬בתיבת הדו‪-‬שיח שתוצג‪ ,‬לחץ על הכרטיסייה תמיכה‪.‬‬
‫‪4 4‬בכרטיסייה תמיכה‪ ,‬לחץ על לחצן פרטים‪ .‬כעת יוצגו ערכי החיבור לרשת‪.‬‬
‫הגדרה ידנית‬
‫‪1 1‬לחץ על הלחצן ‪ MENU‬בשלט הרחוק‪.‬‬
‫‪2 2‬בחר תשר ‪ -‬החותפ תשר תורדגה‪.‬‬
‫‪3 3‬בחר תיטוחלא‪..‬‬
‫‒ ‒פונקציית הרשת תחפש רשתות אלחוטיות זמינות‪ .‬לסיום‪ ,‬תוצג לפניך רשימת הרשתות‬
‫הזמינות‪.‬‬
‫‪4 4‬בחר רוצע‪ .‬תהליך האימות ייעצר‪.‬‬
‫‪5 5‬בחר תשר ףסוה‪.‬‬
‫‪6 6‬הזן את ה‪ SSID-‬של הרשת ובחר םויס‪.‬‬
‫‪7 7‬בחר את החטבא גוס‪ ,‬ובחר רושיא‪ .‬אם בחרת חתפ‪ ,‬עבור לשלב ‪.10‬‬
‫‪8 8‬אם יש אבטחה בנתב‪ ,‬הזן את הסיסמה‪( .‬מפתח אבטחה או קוד ‪)PIN‬‬
‫‪ .‬מסך בדיקת‬
‫‪9 9‬לסיום‪ ,‬השתמש בלחצן ‪ ‬כדי להזיז את הסמן אל םויס‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על‬
‫הרשת יוצג‪ ,‬ותהליך האימות יתחיל‪.‬‬
‫‪110‬לאחר אימות החיבור‪ ,‬בחר רושיא‪.‬‬
‫‪WPS(PBC)‎‬‬
‫הגדרה בעזרת ‪WPS(PBC)‎‬‬
‫אם יש בנתב שלך לחצן‪ ,WPS(PBC)‎‬בצע את הפעולות הבאות‪.‬‬
‫‪1 1‬לחץ על הלחצן ‪ MENU‬בשלט הרחוק‪.‬‬
‫‪2 2‬בחר תשר ‪ -‬החותפ תשר תורדגה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬בחר תיטוחלא‪.‬‬
‫‒ ‒פונקציית הרשת תחפש רשתות אלחוטיות זמינות‪ .‬לסיום‪ ,‬תוצג לפניך רשימת הרשתות‬
‫הזמינות‪.‬‬
‫‪4‬בחר רוצע‪ .‬תהליך האימות ייעצר‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪5‬בחר ‪-‬ב שמתשהתשה ולחץ על‬
‫‪6‬לחץ על הלחצן‪ WPS(PBC)‎‬בנתב בתוך ‪ 2‬דקות‪ .‬המוצר שברשותך יקבל באופן אוטומטי את כל‬
‫ערכי הגדרת הרשת הדרושים לו ויתחבר אל הרשת שלך‪.‬‬
‫‪7‬כעת יופיע מסך ההתחברות לרשת ותהליך הגדרת הרשת יסתיים‪.‬‬
‫‪65‬‬
‫קרפפרפטירפת‬
‫מערכת‬
‫תכרעמ ▼‬
‫שני‬
‫שלישי‬
‫תיאור‬
‫תושיגנ‬
‫טירפתה תופיקש‬
‫כוונן את השקיפות של תיבת התפריט‪.‬‬
‫ההובג תוידוגינ‬
‫בהגדרה 'תפריט'‪ ,‬הגדר צבעים בעלי ניגודיות גבוהה עבור הרקע והגופנים‪ .‬שקיפות תפריט הופכת אטומה בעת בחירה באפשרות זו‪.‬‬
‫לדגה‬
‫הגדל את גודל התפריט‪.‬‬
‫שחזר את ההגדרות המקוריות של הטלוויזיה‪ ,‬ובצע תהליך תורדגה ראשוני פעם נוספת‪.‬‬
‫הנקתה לחתה‬
‫•הזן את קוד ה‪ PIN-‬בן ארבע הספרות‪ .‬קוד ה‪ PIN-‬המוגדר כברירת מחדל הוא "‪."0-0-0-0‬‬
‫אם ברצונך לשנות את קוד ה‪ ,PIN-‬השתמש בפונקציה הנשהנש‪.‬‬
‫קבע הגדרות שונות הקשורות לזמן‪.‬‬
‫העש‬
‫•לחץ על הלחצן‬
‫הגדרת שעון‬
‫‪INFO‬‬
‫אם ברצונך להציג את השעה הנוכחית‪.‬‬
‫בחר הגדרת שעון‪ .‬בחר ךיראת או העש‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על‬
‫‪.‬‬
‫היעזר בלחצני הספרות כדי להזין מספרים או לחץ על מקשי החצים מעלה ומטה‪ .‬עבור משדה אחד לשדה הבא של הרשומה באמצעות‬
‫‪.‬‬
‫הלחצנים ‪ ‬ו‪ .-‬לסיום‪ ,‬לחץ על‬
‫הגדרות ‪NTP‬‬
‫הגדר את כתובת ה‪ URL -‬של השרת ואת אזור הזמן כך שישתמש בשעון הרשת‪.‬‬
‫ץיק ןועש‬
‫הפעלה או כיבוי של פונקציית ה‪( DST-‬שעון קיץ)‪.‬‬
‫הנישל רצע ןועש‬
‫פונקציית הכיבוי האוטומטי תחבה את המוצר לאחר פרק זמן מוגדר מראש‪.‬‬
‫•היעזר בחצים למעלה ולמטה כדי לבחור את פרק הזמן הרצוי‪ ,‬ולחץ על‬
‫הלעפה תייהשה‬
‫תיטמוטוא רוקמ תפלחה‬
‫‪ .‬כדי לבטל את הנישל רצע ןועש‪ ,‬בחר יובכ‪.‬‬
‫כאשר תחבר בין כמה מוצרים‪ ,‬כוונן את שעת ההפעלה עבור כל מוצר כדי למנוע עומס על מערכת החשמל (בטווח של ‪ 50–0‬שניות)‪.‬‬
‫הפעלת התצוגה באמצעות תלעפומ תיטמוטוא רוקמ תפלחה‪ ,‬כאשר מקור הווידאו הקודם שנבחר אינו פעיל‪ ,‬תגרום לצג לחפש באופן‬
‫אוטומטי אחרי מקורות וידאו אחרים של וידאו פעיל‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫קרפפרפטירפת‬
‫תכרעמ ▼‬
‫שני‬
‫שלישי‬
‫תיאור‬
‫תיטמוטוא רוקמ תפלחה‬
‫כאשר ההגדרה תיטמוטוא רוקמ תפלחה במצב תקלוד‪ ,‬יתבצע חיפוש אוטומטי במקור הווידאו של התצוגה כדי לאתר וידאו פעיל‪.‬‬
‫האפשרות ישאר רוקמ תופעל אם מקור הווידאו הנוכחי לא יזוהה‪.‬‬
‫האפשרות ינשמ רוקמ תהיה זמינה אם לא יימצא מקור וידאו ראשי זמין‪.‬‬
‫אם לא יזוהה מקור קלט ראשי או משני‪ ,‬התצוגה תבצע שני חיפושים אחר מקור פעיל ובכל אחד מהם תבדוק את המקור הראשי ואת‬
‫המקור המשני‪ .‬אם לא יימצא דבר בשני החיפושים‪ ,‬התצוגה תחזור אל מקור הווידאו הראשון תוצג הודעה עם הכיתוב 'אין אותות'‪.‬‬
‫כאשר הערך המוצג בהגדרה ישאר רוקמ הוא לכה‪ ,‬התצוגה תחפש מקור וידאו פעיל פעמיים בכל מקורות קלט הווידאו לפי הסדר ותחזור‬
‫אל מקור הווידאו הראשון ברשימה אם לא יימצא וידאו‪.‬‬
‫ישאר רוקמ רוזחש‬
‫בחר אם לחזור אל מקור הקלט הראשי שנבחר כאשר מקור קלט ראשי מחובר‪.‬‬
‫•הפונקציה ישאר רוקמ רוזחש תושבת אם ההגדרה ישאר רוקמ תועבר למצב לכה‪.‬‬
‫ישאר רוקמ‬
‫ציין ישאר רוקמ עבור מקור הקלט האוטומטי‪.‬‬
‫ינשמ רוקמ‬
‫ציין ינשמ רוקמ עבור מקור הקלט האוטומטי‪.‬‬
‫בחר את התקן המקור שמחובר לקלט ה‪.DVI-‬‬
‫ רוביחביח‬
‫•הפעל מחדש את התקן המקור אם המסך לא מוצג‪.‬‬
‫למשח תרקב‬
‫תיטמוטוא הלעפה‬
‫תכונה זו מפעילה את המוצר באופן אוטומטי‪ ,‬מיד עם חיבורו לחשמל‪ .‬אין צורך ללחוץ על לחצן ההפעלה‪.‬‬
‫ לודומ תלעפהפה‬
‫ניתן להפעיל‪/‬לכבות את מודל המחשב בנפרד מתוך ה‪.LFD-‬‬
‫למשחב יברמ ןוכסיח‬
‫כיבוי המוצר במטרה לצמצם את צריכת החשמל לאחר שהמחשב לא היה בשימוש בפרק זמן שצוין‪.‬‬
‫•זמן רק במצבים ‪ HDMI ,DVI‬וכן ‪.DisplayPort‬‬
‫הנתמה תרקב‬
‫ניתן להגדיר את המוצר כך שהמסך יעבור למצב המתנה עם קבלת אותות קלט‪.‬‬
‫•זמן רק במצבים ‪ HDMI ,DVI‬וכן ‪.DisplayPort‬‬
‫•ודא שהתקן המקור מחובר כראוי כאשר ההודעה תוא ןיא וא שלח תוא מופיעה‪.‬‬
‫•אם ההגדרהתוא רדעה תעדוה במצב יובכ‪ ,‬ההודעה תוא ןיא וא שלח תוא לא מופיעה‪ .‬העבר אתתוא רדעה תעדוה למצב תקלוד‪.‬‬
‫ןורתפרתפ‬
‫תשרל הנתמה‬
‫תכונה זו משאירה את הרשת מופעלת כאשר המוצר כבוי‪.‬‬
‫הלעפה ןצחל‬
‫ניתן להגדיר את לחצן ההפעלה (בפינה השמאלית העליונה של השלט הרחוק) להפעלת המוצר או להפעלה‪/‬כיבוי של המוצר‪.‬‬
‫היגרנאב ןוכסיח בצמ‬
‫צמצם את צריכת החשמל על‪-‬ידי התאמת רמת הבהירות במסך‪.‬‬
‫‪67‬‬
‫קרפפרפטירפת‬
‫תכרעמ ▼‬
‫שני‬
‫שלישי‬
‫תיאור‬
‫ךסמ תרונמ ןומזת‬
‫כוונן את בהירות המסך‪ .‬ככל שהערך קרוב יותר ל‪ ,100-‬כך המסך בהיר יותר‪.‬‬
‫תוא אלל הנתמה בצמ‬
‫חסוך בחשמל על‪-‬ידי כיבוי ההתקן כאשר לא מתקבלים אותות מאף מקור‪.‬‬
‫•אפשרות זו מושבתת כאשר המחשב במצב חיסכון בחשמל‪.‬‬
‫•המוצר יכבה באופן אוטומטי בשעה שצוינה‪ .‬ניתן לשנות את השעה על פי הצורך‪.‬‬
‫יטמוטוא יוביכ‬
‫הרוטרפמט תרקב‬
‫כדי למנוע התחממות יתר‪ ,‬המוצר יכבה באופן אוטומטי אם לא תלחץ על אף לחצן בשלט רחוק או בלוח הקדמי של המוצר בתוך מספר‬
‫השעות שנבחר‪.‬‬
‫פונקציה זו מזהה את הטמפרטורה הפנימית של המוצר‪ .‬תוכל לציין את טווח הטמפרטורות הקבילות‪.‬‬
‫טמפרטורת ברירת המחדל מוגדרת ל‪.‎77 °C-‬‬
‫טמפרטורת התפעול המומלצת עבור מוצר זה היא ‪ 75‬עד ‪( ‎80 °C‬בהתבסס על טמפרטורת סביבה של ‪.)‎40 °C‬‬
‫•אם הטמפרטורה הנוכחית חורגת ממגבלת הטמפרטורה שצוינה‪ ,‬המסך יהפוך לכהה יותר‪ .‬אם הטמפרטורה תמשיך לעלות‪ ,‬המוצר‬
‫יכבה כדי למנוע התחממות יתר‪.‬‬
‫ןקתה להנמ ןזה‬
‫הגדר את השפה‪ ,‬הסוג וקיצור הדרך של שפת הקלט עבור מקלדת מחוברת‪.‬‬
‫ךרד ןגנ‬
‫בחר מצב ךרד ןגנ מתאים‪ ,‬לפי הסביבה שבה אתה משתמש במוצר‪.‬‬
‫מסך הבית עשויה להיות שונה‪ ,‬בהתאם להגדרה שתבחר‪.‬‬
‫המסך הנשהנש יופיע‪.‬‬
‫ הנשהנש‬
‫בחר קוד ‪ PIN‬בן ‪ 4‬ספרות והזן אותו תחת הזן ‪ PIN‬חדש‪ .‬הזן שוב את ‪ 4‬הספרות שבחרת תחת אשר ‪ PIN‬חדש‪.‬‬
‫•סיסמת ברירת המחדל‪0 - 0 - 0 - 0 :‬‬
‫החטבא‬
‫ןוחטיב תליענ‬
‫‪ .‬קוד ה‪ PIN-‬המוגדר כברירת מחדל הוא "‪."0-0-0-0‬‬
‫•הזן את קוד ה‪ PIN-‬בן ארבע הספרות ולחץ על‬
‫אם ברצונך לשנות את קוד ה‪ ,PIN-‬השתמש בפונקציה הנשהנש‪.‬‬
‫הפונקציה ןוחטיב תליענ תנעל את כל התפריטים והלחצנים במוצר ובשלט רחוק‪ ,‬למעט הלחצן‬
‫‪LOCK‬‬
‫בשלט רחוק‪.‬‬
‫כדי לבטל את נעילת התפריטים והלחצנים‪ ,‬לחץ על לחצן כלשהו והזן את הסיסמה (סיסמת ברירת המחדל היא‪.)0 - 0 - 0 - 0 :‬‬
‫הפעל את הלעפה ןצחל כדי לאפשר ללחצן ההפעלה של השלט הרחוק להפעיל את ההתקן כאשר האפשרות ןוחטיב תליענ מופעלת‪.‬‬
‫ןצחל תליענ‬
‫ניתן להשתמש בתפריט זה כדי לנעול את הלחצן במוצר‪.‬‬
‫כאשר ןצחל תליענ במצב תקלוד‪ ,‬השליטה במוצר אפשרית רק באמצעות השלט רחוק‪.‬‬
‫‪68‬‬
‫קרפפרפטירפת‬
‫תכרעמ ▼‬
‫שני‬
‫שלישי‬
‫תיאור‬
‫ תעמשה תליעניענמשה תליענ‬
‫בחר אם להפעיל אוטומטית תוכן ‪ MagicInfo‬שנשמר בהתקן ‪ USB‬מחובר‪.‬‬
‫•חיבור התקן ‪ USB‬המכיל תוכן ‪ MagicInfo‬יגרום להודעה " תעמשה תליעניענא ‪ USB‬תעמשה תליענ" להופיע למשך חמש שניות‪.‬‬
‫יטוחלא רוביח תליענ‬
‫הגבל שיתוף תוכן על‪-‬ידי התקנים אחרים ברשת שלך‪ ,‬כמו טלפונים חכמים וטאבלטים‪ ,‬עם ה‪ Signage-‬שלך‪.‬‬
‫עגמ תרקב תליענ‬
‫מנע שליטה בהתקן באמצעות מחוות מגע‪.‬‬
‫קוחרמ לוהינ‬
‫באפשרותך רתה או החד פקודות חיצוניות כדי לגשת להתקן שלך דרך הרשת‪.‬‬
‫•ההגדרה ששונתה נשארת גם לאחר כיבוי והפעלה של המוצר באמצעות מקש הלוח או מתג ההפעלה‪.‬‬
‫יללכ‬
‫המכח החטבא‬
‫פונקציה זו מגנה על כל ההתקנים החיצוניים שמחוברים לטלוויזיה מפני וירוסים‪ ,‬האקרים ותוכנות ריגול‪.‬‬
‫‪AAnynet+‎AnyAnynet+‎‬‬
‫‪ )HDMI-CEC( A‬בעמוד ‪.70‬‬
‫עיין בקטע‪ nynet+‎‬‏‬
‫ לש המח הפלחהפלחה‬
‫תכונה זו משמשת להפעלת השהיית הזמן כדי להפעיל התקן מקור מסוג ‪.DVI/HDMI‬‬
‫תישיא םאתומ וגול‬
‫באפשרותך להוריד‪ ,‬לבחור ולהגדיר את זמן התצוגה של לוגו מותאם אישית שיופיע בעת הפעלת המוצר‪.‬‬
‫•תישיא םאתומ וגול‬
‫‒ ‒באפשרותך לבחור לוגו מותאם אישית (תמונה‪/‬וידאו) או לכבות את התצוגה של לוגו מותאם אישית‪.‬‬
‫‒ ‒עליך הוריד את הלוגו המותאם אישית מהתקן ‪ USB‬חיצוני כדי להגדיר לוגו מותאם אישית‪.‬‬
‫•וגולה תגצה ןמז‬
‫‒ ‒אם סוג הלוגו המותאם אישית הוא הנומת‪ ,‬באפשרותך להגדיר את וגולה תגצה ןמז‪.‬‬
‫•וגול ץבוק דרוה‬
‫‒ ‒באפשרותך להוריד לוגו מותאם אישית למוצר מהתקן ‪ USB‬חיצוני‪.‬‬
‫‒ ‒שם הקובץ של הלוגו המותאם אישית שברצונך להוריד חייב להישמר בשם “‪ ,”samsung‬הכל באותיות קטנות‪.‬‬
‫‒ ‒כאשר ישנם כמה חיבורים של ‪ USB‬חיצוני‪ ,‬המוצר ינסה להוריד את הלוגו המותאם אישית מההתקן האחרון שהיה מחובר למוצר‪.‬‬
‫מגבלות לקובץ של לוגו מותאם אישית‬
‫•ללוגו מותאם אישית מסוג תמונה‪ ,‬רק קובצי ‪( bitmap‬תבנית ‪ )aRGB 32bpp‬נתמכים‪.‬‬
‫•הרזולוציה של לוגו מותאם אישית מסוג תמונה חייבת להיות לפחות ‪ 128x64‬ועד לרזולוציה המרבית של המסך‪( .‬ערכי הרזולוציה‬
‫במאונך‪/‬מאוזן חייבת להיות במכפלות של ‪.)4‬‬
‫•ללוגו מותאם אישית מסוג וידאו‪ ,‬רק סוגי ‪ TS Stream‬נתמכים‪.‬‬
‫•גודל קובץ הווידאו המרבי הנתמך הוא ‪ .‎150 MB‬האורך המומלץ של קובץ הווידאו הוא ‪ 20‬שניות ומטה‪.‬‬
‫‪69‬‬
‫קרפפרפטירפת‬
‫תכרעמ ▼‬
‫שני‬
‫שלישי‬
‫תיאור‬
‫קחשמ בצמ‬
‫בעת חיבור לקונסולות משחקים כגון‪ PlayStation™‎‬או‪ ,Xbox™‎‬תוכל ליהנות מחוויית משחק מציאותית יותר על‪-‬ידי בחירת מצב‬
‫משחק‪.‬‬
‫•אמצעי זהירות ומגבלות עבור 'מצב משחק'‬
‫כדי לנתק את קונסולת המשחקים ולחבר התקן חיצוני אחר‪ ,‬העבר את ההגדרה 'מצב משחק' למצב 'כבוי'‪ .‬בתפריט ההגדרות‪.‬‬
‫תכרעמ סופיא‬
‫אפשרות זאת תחזיר את הגדרות המערכת הנוכחיות לערכי ברירת המחדל של היצרן‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫קרפפרפטירפת‬
‫‪Anynet+‎‬‏ (‪)HDMI-CEC‬‬
‫‪Anynet+‎‬‏ (‪)HDMI-CEC‬‬
‫ ‪ Anynet+‎‬היא פונקציה שמאפשרת לך לשלוט בכל התקני ‪ Samsung‬המחוברים שתומכים‬
‫ב‪ Anynet+‎-‬באמצעות השלט הרחוק של מוצר ‪ Samsung‬שברשותך‪ .‬ניתן להשתמש במערכת‬
‫‪ Anynet+‎‬רק עם התקני ‪ Samsung‬הכוללים את התכונה‪ .Anynet+‎‬כדי להבטיח שהתקן‬
‫‪ Samsung‬שברשותך כולל תכונה זו‪ ,‬בדוק אם מופיע עליו הלוגו של‪.Anynet+‎‬‬
‫•ניתן לשלוט בהתקני‪ Anynet+‎‬רק באמצעות השלט רחוק של המוצר‪ ,‬ולא באמצעות הלחצנים‬
‫במוצר עצמו‪.‬‬
‫•ייתכן שבמצבים מסוימים השלט רחוק לא יפעל‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬בחר מחדש התקן‪.Anynet+‎‬‬
‫• ‪ Anynet+‎‬פועל כאשר התקן ‪ AV‬התומך ב‪ Anynet+‎-‬נמצא במצב המתנה או במצב מופעל‪.‬‬
‫•במצב‪,PI‬‏‪ Anynet+‎‬פועל רק אם מחובר התקן ‪ AV‬כהתקן התצוגה הראשי‪ .‬הוא אינו פועל אם‬
‫התקן ה‪ AV-‬מחובר כהתקן תצוגה משני‪.‬‬
‫• ‪ Anynet+‎‬תומך בסך של ‪ 12‬התקני ‪ AV‬לכל היותר‪ .‬שים לב‪ ,‬תוכל לחבר עד ‪ 3‬התקנים מאותו סוג‪.‬‬
‫פתרון בעיות עבור ‪Anynet+‎‬‬
‫בעיה‬
‫פתרון אפשרי‬
‫‪ Anynet+‎‬אינו פועל‪.‬‬
‫•בדוק אם ההתקן הוא התקן‪ .Anynet+‎‬מערכת‪ Anynet+‎‬תומכת‬
‫בהתקני‪ Anynet+‎‬בלבד‪.‬‬
‫•בדוק אם כבל החשמל של התקן‪ Anynet+‎‬מחובר כראוי‪.‬‬
‫•בדוק את החיבורים של כבלי הווידאו‪/‬שמע‪ HDMI/‬של התקן‬
‫‪.Anynet+‎‬‬
‫•בדוק אם ההגדרה‪ AAnynet+‎AnyAnynet+‎‬במצב תקלוד‬
‫בתפריט תכרעמ‪.‬‬
‫•בדוק אם השלט רחוק תואם ל‪.Anynet+‎-‬‬
‫•‪ Anynet+‎‬אינו פועל במצבים מסוימים‪( .‬הגדרות ראשוניות)‬
‫•אם הסרת ולאחר מכן חיברת מחדש כבל ‪ ,HDMI‬הקפד לחפש‬
‫שוב התקנים או לכבות את‬
‫•המוצר ולאחר מכן להפעיל אותו שוב‪.‬‬
‫•בדוק אם הפונקציה‪ Anynet+‎‬של התקן‪ Anynet‎‬מופעלת‪.‬‬
‫ברצוני להפעיל את ‬
‫•בדוק אם התקן‪ Anynet+‎‬מחובר כראוי למוצר ובדוק אם הערך‬
‫‪.Anynet+‎‬‬
‫בהגדרה‪ AAnynet+‎AnyAnynet+‎‬הוא תקלוד בתפריט תכרעמ‪.‬‬
‫ברצוני לצאת ‬
‫מ‪.Anynet+‎-‬‬
‫•לחץ על הלחצן‬
‫‪.Anynet+‎‬‬
‫ההודעה "ניתוק התקן‬
‫‪ "...Anynet+‎‬תופיע על‬
‫המסך‪.‬‬
‫•לא ניתן להשתמש בשלט רחוק בעת הגדרת‪ Anynet+‎‬או בעת‬
‫החלפה למצב תצוגה‪.‬‬
‫•השתמש בשלט רחוק לאחר שהמוצר השלים את קביעת התצורה‬
‫של‪ Anynet+‎‬או השלים את ההחלפה ל‪.Anynet+‎-‬‬
‫התקן‪ Anynet+‎‬אינו‬
‫פועל‪.‬‬
‫•לא ניתן להשתמש בפונקציית ההפעלה כאשר ההגדרה‬
‫הראשונית מתבצעת‪.‬‬
‫‪SOURCE‬‬
‫בשלט הרחוק ובחר התקן שאינו התקן‬
‫‪71‬‬
‫קרפפרפטירפת‬
‫בעיה‬
‫פתרון אפשרי‬
‫ההתקן המחובר לא מוצג‪.‬‬
‫•בדוק אם ההתקן תומך בפונקציות‪.Anynet+‎‬‬
‫•בדוק אם כבל ה‪ HDMI-‬מחובר כראוי‪.‬‬
‫•בדוק אם ההגדרה‪ AAnynet+‎AnyAnynet+‎‬במצב תקלוד‬
‫בתפריט תכרעמ‪.‬‬
‫•חפש שוב את התקן‪.Anynet+‎‬‬
‫•‪ Anynet+‎‬מחייב חיבור ‪ .HDMI‬ודא שההתקן מחובר למוצר‬
‫באמצעות כבל ‪.HDMI‬‬
‫•ייתכן שכבלי ‪ HDMI‬מסוימים אינם תומכים בפונקציות של‬
‫‪.Anynet+‎‬‬
‫•אם החיבור הסתיים עקב הפסקת חשמל או שכבל ה‪HDMI-‬‬
‫נותק‪ ,‬חזור על סריקת ההתקן‪.‬‬
‫‪72‬‬
‫קרפפרפטירפת‬
‫תמיכה‬
‫הכימת ▼‬
‫שני‬
‫שלישי‬
‫הנכות ןוכדע‬
‫תיאור‬
‫בעזרת התפריט הנכות ןוכדע תוכל לשדרג את תוכנת המוצר לגרסה העדכנית ביותר‪.‬‬
‫•הקפד שלא לכבות את המוצר עד לסיום השדרוג‪ .‬עם השלמת שדרוג התוכנה‪ ,‬המוצר יכבה ויפעיל את עצמו מחדש באופן אוטומטי‪.‬‬
‫•לאחר שדרוג התוכנה‪ ,‬הגדרות הווידאו והשמע שבחרת יחזרו לערכי ברירת המחדל‪ .‬מומלץ לרשום את ההגדרות לפני השדרוג כדי‬
‫שתוכל לחזור אליהן בקלות לאחר השדרוג‪.‬‬
‫ םע רשק ורצרשק ורצ‬
‫תעכ ןכדע‬
‫עדכן את התוכנה לגרסה החדשה ביותר‪.‬‬
‫יטמוטוא ןוכדע‬
‫תכונה זו מעדכנת באופן אוטומטי את המוצר כאשר הוא אינו בשימוש‪.‬‬
‫הצג פרטים אלה אם המוצר פועל באופן משובש או אם ברצונך לשדרג את התוכנה‪.‬‬
‫כאן תוכל לאתר מידע על מוקדי השירות שלנו וכיצד להוריד מוצרים ותוכנות‪.‬‬
‫•פנה ל‪ Samsung-‬כדי לקבל םגדה דוק והנכות תסרג של המוצר‪.‬‬
‫לכה סופיא‬
‫אפשרות זאת תחזיר את כל הגדרות התצוגה הנוכחיות לערכי ברירת המחדל של היצרן‪.‬‬
‫קרפפרפתויעב ןורתפ‬
‫פתרון בעיות‬
‫לפני שתפנה אלינו‬
‫לפני פנייה אל מוקד שירות הלקוחות של ‪ ,Samsung‬בדוק את הדברים הבאים במוצר שברשותך‪ .‬אם הבעיה לא נפתרת‪ ,‬פנה אל מוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫אבחון‬
‫ודא שהמוצר מתפקד באופן רגיל באמצעות פונקציית בדיקת המוצר‪.‬‬
‫אם המסך נשאר ריק ונורית החיווי של ההפעלה‪/‬כיבוי מהבהבת אפילו כאשר המוצר מחובר כהלכה למחשב‪ ,‬בצע בדיקה של המוצר‪.‬‬
‫‪1 1‬כבה הן את המחשב והן את המוצר‪.‬‬
‫‪2 2‬נתק מהמוצר את כל הכבלים‪.‬‬
‫‪3 3‬הפעל את המוצר‪.‬‬
‫‪4 4‬אם תוצג הודעת לבכ רבוחמ אל סימן שהמוצר פועל באופן רגיל‪.‬‬
‫אם המסך נשאר ריק‪ ,‬בדוק את מערכת המחשב‪ ,‬את בקר הווידאו ואת הכבל‪.‬‬
‫רזולוציית מסך‬
‫ ילמיטפוא בצמ אל יוצג לזמן קצר אם נבחר מצב החורג מרזולוציה נתמכת (ראה 'רזולוציות נתמכות')‪.‬‬
‫‪73‬‬
‫‪74‬‬
‫קרפפרפתויעב ןורתפ‬
‫נקודות לבדיקה‬
‫בעיית התקנה (מצב ‪)PC‬‬
‫המסך נדלק וכבה לסירוגין‪.‬‬
‫בדוק את הכבל המחבר בין המוצר לבין המחשב כדי לוודא שהחיבור תקין‪.‬‬
‫כאשר המוצר והמחשב מחוברים בכבל ‪ HDMI‬או ‪,HDMI-DVI‬‬
‫מופיעים שוליים ריקים בכל ארבעת צדי המסך‪.‬‬
‫השוליים הריקים שבמסך אינם תלויים במוצר‪.‬‬
‫שוליים ריקים במסך נגרמים על ידי כרטיס ה‪ PC-‬או כרטיס הגרפיקה‪ .‬כדי לפתור את הבעיה‪ ,‬התאם את גודל המסך דרך הגדרות ‪HDMI‬‬
‫או ‪ DVI‬של הכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫אם אין בתפריט ההגדרות של הכרטיס הגרפי אפשרות להתאים את גודל המסך‪ ,‬עדכן את מנהל הכרטיס הגרפי לגרסה החדשה ביותר‪.‬‬
‫(לפרטים נוספים על התאמת הגדרות המסך‪ ,‬פנה אל יצרן הכרטיס הגרפי או אל יצרן המחשב)‪.‬‬
‫ הערך בשחמ מוצג בהגדרהרוקמ כאשר לא מחובר מחשב‪.‬‬
‫הערך מחשב אישי מוצג תמיד בהגדרה מקור‪ ,‬בין אם מחשב מחובר ובין אם לאו‪.‬‬
‫בעיה במסך‬
‫נורית החיווי של הפעלה‪/‬כיבוי כבויה‪ .‬המסך לא נדלק‪.‬‬
‫בדוק את הכבל המחבר בין המוצר לבין המחשב כדי לוודא שהחיבור תקין‪.‬‬
‫ לבכ רבוחמ אל מוצג במסך‪.‬‬
‫ודא שהמוצר מחובר כהלכה באמצעות הכבל‪.‬‬
‫ודא שההתקן המחובר אל המוצר מופעל‪.‬‬
‫ ילמיטפוא בצמ אל מוצג‪.‬‬
‫הודעה זו מוצגת כאשר האותות המגיעים מהכרטיס הגרפי חורגים מהרזולוציה ומתדירות הרענון המרביים של המוצר‪.‬‬
‫עיין בנתוני ‪ Standard signal mode table‬והגדר רזולוציה ותדירות רענון מרביות על פי מפרט המוצר‪.‬‬
‫עיוות של התמונות שבמסך‪.‬‬
‫בדוק את הכבל המחובר אל המוצר‬
‫המסך לא ממוקד‪ .‬המסך מטושטש‪.‬‬
‫כוונן את ההגדרה סג ואת ההגדרה ןידע‪.‬‬
‫נתק אביזרים מחוברים (כבל הרחבת וידאו וכ') ונסה שוב‪.‬‬
‫הגדר את הרזולוציה ואת תדירות הרענון לפי הרמה המומלצת‪.‬‬
‫יש במסך צללים או תמונות 'רפאים'‪.‬‬
‫ודא שהגדרות הרזולוציה ותדירות הרענון בכרטיס ה‪ PC-‬ובכרטיס הגרפי אינן חורגות מהטווח המתאים למוצר‪ .‬שנה אל הגדרות המסך על‬
‫פי הצורך‪ ,‬בהתאם לפרטים שתחת 'מידע נוסף' בתפריט המוצר ולפי הערכים בטבלה 'מצב אותות רגיל'‪.‬‬
‫המסך לא יציב ורועד‪.‬‬
‫המסך בהיר מדי‪ .‬המסך לא בהיר מספיק‪.‬‬
‫התאם את ההגדרה תוריהב ואת ההגדרה תוידוגינ‪.‬‬
‫הצבע במסך לא אחיד‪.‬‬
‫עבור אל הנומת והתאם את הגדרות םיעבצ בחרמ‪.‬‬
‫הלבן לא נראה לבן‪.‬‬
‫עבור אל הנומת והתאם את הגדרות ןבל ןוזיא‪.‬‬
‫‪75‬‬
‫קרפפרפתויעב ןורתפ‬
‫המוצר במצב חיסכון בחשמל‪.‬‬
‫אין תמונה במסך ונורית החיווי של הפעלה‪/‬כיבוי מהבהבת אחת ‬
‫לחצי שנייה או שנייה‪.‬‬
‫לחץ על אחת ממקשי המקלדת או הזז את העכבר כדי לחזור למסך הקודם‪.‬‬
‫המוצר יכבה באופן אוטומטי‪.‬‬
‫עבור אל תכרעמ וודא כי הערך בהגדרה הנישל רצע ןועש הוא יובכ‪.‬‬
‫אם חיברת מחשב אל המוצר‪ ,‬בדוק את מצב צריכת החשמל במחשב‪.‬‬
‫ודא שכבל החשמל מחובר כהלכה הן אל המוצר והן אל שקע החשמל‪.‬‬
‫אם המוצר לא יזהה אותות מהתקן מחובר‪ ,‬הוא יכבה את עצמו באופן אוטומטי לאחר ‪ 10‬עד ‪ 15‬דקות‪.‬‬
‫איכות התמונה במוצר אינה דומה למה שראית בחנות שבה נרכש‬
‫המוצר‪.‬‬
‫השתמש בכבל ‪ HDMI‬כדי להגיע לאיכות ‪ HD‬בתמונה‪.‬‬
‫התצוגה במסך לא נראית כרגיל‪.‬‬
‫תוכן וידאו מקודד עלול לגרום לעיוותים בסצנות עם תנועה‪ ,‬כמו למשל אירועי ספורט או סרטי אקשן‪.‬‬
‫אותות חלשים או איכות תמונה ירודה עשויים לגרום למה שנראה כמו ליקוי בתצוגה‪ .‬תופעות אלה אין פירושן שהמוצר פגום‪.‬‬
‫טלפון סלולרי המופעל במרחק של מטר אחד עשוי לגרום להפרעת חשמל סטטי במוצרים אנלוגיים ודיגיטליים‪.‬‬
‫הבהירות והצבע אינם נראים כרגיל‪.‬‬
‫עבור אל הנומת והתאם הגדרות מסך כגון הנומת בצמ‪ ,‬עבצ‪ ,‬תוריהב ותודח‪.‬‬
‫עבור אל תכרעמ והתאם את הגדרות היגרנאב ןוכסיח בצמ‪.‬‬
‫אפס את הגדרות המסך לערכי ברירת המחדל‪.‬‬
‫בשולי המסך מופיעים קווקווים‪.‬‬
‫אם בהגדרת הנומת לדוג הערך הוא ךסמל םאתה‪ ,‬שנה את הערך ל‪.16:9 16:9-‬‬
‫קווים (באדום‪ ,‬ירוק או כחול) מופיעים במסך‪.‬‬
‫קווים אלה מוצגים במקרה של פגם ב‪ DATA SOURCE DRIVER IC-‬בצג‪.‬‬
‫כדי לפתור את הבעיה‪ ,‬פנה אל מוקד שירות של ‪.Samsung‬‬
‫התצוגה לא יציבה ולאחר מכן קופאת‪.‬‬
‫התמונה במסך עשויה לקפוא אם תשתמש ברזולוציה גבוהה מהמומלץ או כאשר אין יציבות באותות הנקלטים‪ .‬כדי לפתור את הבעיה‪,‬‬
‫שנה את הרזולוציה במחשב לרזולוציה המומלצת‪.‬‬
‫התמונה אינה מוצגת במסך מלא‪.‬‬
‫קובץ תוכן מסוג ‪ SD‬בגודל מותאם (‪ )4:3‬עשוי לגרום להופעת פסים שחורים בשני צדי המסך בערוץ ‪.HD‬‬
‫קובץ וידאו בעל יחס תצוגה שונה מזה של המוצר עשוי לגרום להופעת פסים שחורים בחלק העליון והתחתון של המסך‪.‬‬
‫שנה את הגדרת גודל המסך למסך מלא במוצר או בהתקן המקור‪.‬‬
‫‪76‬‬
‫קרפפרפתויעב ןורתפ‬
‫בעיות שמע‬
‫אין קול‬
‫בדוק את החיבור של כבל השמע או כוונן את עוצמת הקול‪.‬‬
‫בדוק את עוצמת הקול‪.‬‬
‫עוצמת הקול נמוכה מדי‪.‬‬
‫התאם את עוצמת הקול‪.‬‬
‫אם עוצמת הקול נשארת נמוכה גם ברמה המרבית‪ ,‬התאם את עוצמת הקול בכרטיס הקול או בתוכנת הקול במחשב‪.‬‬
‫יש תמונה אך אין קול‪.‬‬
‫אם חיברת כבל ‪ ,HDMI‬בדוק את הגדרות פלט הקול במחשב‪.‬‬
‫עבור אל לוק ושנה את הערך בהגדרה לוק תאיצי לערך תוימינפ‪.‬‬
‫אם אתה משתמש בהתקן מקור‬
‫•ודא שכבל השמע מחובר כיאות לשקע השמע שבמוצר‪.‬‬
‫•בדוק את הגדרות פלט השמע בהתקן המקור‪.‬‬
‫(לדוגמה‪ ,‬אם חיברת כבל ‪ HDMI‬אל הצג‪ ,‬ייתכן שצריך לשנות את הגדרת השמע בממיר ל‪).HDMI-‬‬
‫אם כבל ‪ DVI-HDMI‬נמצא בשימוש‪ ,‬דרוש כבל שמע נפרד‪.‬‬
‫אם יש במוצר שקע אוזניות‪ ,‬ודא שאין שום אביזר המחובר אליו‪.‬‬
‫חבר את כבל החשמל מחדש אל ההתקן ובצע אתחול חוזר שלו‪.‬‬
‫רעש סטטי ברמקולים‪.‬‬
‫בדוק את חיבור הכבל‪ .‬ודא שלא חובר בטעות כבל וידאו לשקע של קלט שמע‪.‬‬
‫בדוק את עוצמת האותות לאחר חיבור הכבל‪.‬‬
‫אותות בעוצמה נמוכה עשויים לגרום לשיבוש הקול‪.‬‬
‫בעת השתקה מלאה של עוצמת הקול ממשיך להישמע קול‪.‬‬
‫כאשר בהגדרה לוק תאיצי הערך הוא תוינוציח‪ ,‬לחצן עוצמת הקול ופונקציית ההשתקה מושבתים‪.‬‬
‫התאם את עוצמת הקול ברמקולים החיצוניים‪.‬‬
‫הגדרות השמע של הרמקולים הראשיים נפרדות מאלה של הרמקולים הפנימיים במוצר‪.‬‬
‫שינוי עוצמת הקול או השתקת הקול במוצר אינה משפיעה על מגבר חיצוני (מפענח אותות)‪.‬‬
‫השמע מהצג לא משתנה לאחר שהאפשרות לוק בצמ משתנה‪.‬‬
‫הגדרות השמע של הרמקולים הראשיים נפרדות מאלה של הרמקולים הפנימיים במוצר‪.‬‬
‫הגדרות השמע בהתקן מקור אינן משפיעות על הגדרות הרמקול הפנימי של המוצר‪.‬‬
‫הרמקולים משמיעים קולות הדהוד‪.‬‬
‫מהירות שונה של פענוח אותות ברמקולי המוצר וברמקולים החיצוניים עשויה לגרום להדהוד‪.‬‬
‫במקרה כזה‪ ,‬הצב בהגדרה לוק תאיצי את הערך תוינוציח‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫קרפפרפתויעב ןורתפ‬
‫בעיה בשלט רחוק‬
‫השלט רחוק אינו פועל‪.‬‬
‫ודא שהסוללות הוכנסו כהלכה ובהתאם לכיווני הקטבים (‪.)-/+‬‬
‫ודא שהסוללות לא ריקות‪.‬‬
‫בדוק אם יש בעיה באספקת החשמל‪.‬‬
‫ודא שכבל המתח מחובר‪.‬‬
‫בדוק אם יש גופי תאורה מיוחדים או שלטי ניאון המופעלים בסביבה‪.‬‬
‫בעיות בפונקציית המגע‬
‫פונקציית המגע אינה פועלת‪.‬‬
‫השתמש רק באצבעות שלך כדי לגעת במסך‪ .‬אל תשתמש באף חפץ אחר‪.‬‬
‫ודא שהמסך או האצבעות שלך לא רטובים‪.‬‬
‫ודא שהאצבעות שלך נקיות‪ .‬אל תלבש כפפות‪.‬‬
‫פונקציית המגע אינה פועלת כהלכה בתוכנית‪.‬‬
‫אם תוכנית אינה פועלת כהלכה‪ ,‬פנה אל חברת התוכנה המקורית‪.‬‬
‫תוכנית אינה פועלת כהלכה‪.‬‬
‫בעיה בהתקן מקור‬
‫בעת אתחול המחשב נשמעים צפצופים‪.‬‬
‫צפצופים הנשמעים בעת אתחול המחשב הם סימן לכך שהמחשב זקוק לטיפול‪.‬‬
‫בעיות אחרות‬
‫ריח של פלסטיק נודף מהמוצר‪.‬‬
‫ריח הפלסטיק הוא תופעה רגילה כאשר המוצר חדש; הריח ייעלם עם הזמן‪.‬‬
‫הצג נראה נטוי‪.‬‬
‫נתק את המעמד וחבר אותו מחדש אל המוצר‪.‬‬
‫הפסקות לסירוגין בשמע או בווידאו‪.‬‬
‫בדוק את חיבורי הכבל והדק אותם לפי הצורך‪.‬‬
‫שימוש בכבל נוקשה מאוד או עבה מאוד עלול לפגום לקובצי שמע או וידאו‪.‬‬
‫ודא שהכבלים גמישים דיים כדי להבטיח עמידות‪ .‬בעת הרכבת המוצר על תושבת קיר‪ ,‬מומלץ להשתמש בכבלים עם זווית ישרה‪.‬‬
‫בשולי המסך מופיעים חלקיקים זעירים‪.‬‬
‫החלקיקים הם חלק מתכנון המוצר‪ .‬נוכחותם אינה סימן לפגם במוצר‪.‬‬
‫תפריט ‪ PI‬לא זמין‪.‬‬
‫התפריט זמין או שאינו זמין בהתאם למצברוקמ שנבחר‪.‬‬
‫‪78‬‬
‫קרפפרפתויעב ןורתפ‬
‫כאשר אני מנסה לשנות רזולוציה במחשב‪ ,‬מופיעה ההודעה‪:‬‬
‫"‪.‬תכמתנ הניא הרדגוהש היצולוזרה"‪.‬‬
‫במצב ‪ ,HDMI‬כאשר כבל ‪ DVI-HDMI‬מחובר‪ ,‬הרמקולים לא‬
‫מפיקים קול‪.‬‬
‫ לש רוחש עבצ תמר תמר אינה מתפקדת כיאות בהתקן ‪HDMI‬‬
‫עם פלט ‪.YCbCr‬‬
‫במצב ‪ HDMI‬אין קול‪.‬‬
‫ההודעה "‪.‬תכמתנ הניא הרדגוהש היצולוזרה" מופיעה כאשר רזולוציית מקור הקלט גבוהה מהרזולוציה המרבית של התצוגה‪.‬‬
‫כדי לפתור את הבעיה‪ ,‬החלף את הרזולוציה במחשב לרזולוציה שהתצוגה תומכת בה‪.‬‬
‫כבלי ‪ DVI‬אינם מעבירים נתוני קול‪.‬‬
‫הקפד לחבר את כבל השמע אל שקע הקלט המתאים כדי להפעיל את השמע‪.‬‬
‫פונקציה זו זמינה רק כאשר התקן מקור כגון נגן ‪ DVD‬או ממיר ‪ STB‬מחוברים אל‬
‫המוצר בכבל ‪( HDMI‬אותות ‪.)RGB‬‬
‫ייתכן שהצבעים במסך לא ייראו כרגיל‪ .‬ייתכן שווידאו או קול לא יהיו זמינים‪ .‬מצב כזה יכול להתרחש כאשר מחברים אל המוצר התקן‬
‫מקור התומך רק בגרסה ותיקה יותר של תקן ‪.HDMI‬‬
‫במקרים אלה‪ ,‬חבר כבל שמע בנוסף לכבל ה‪.HDMI-‬‬
‫במחשבים מסוימים‪ ,‬הכרטיס הגרפי אינו מזהה באופן אוטומטי אותות ‪ HDMI‬שאינם כוללים קול‪.‬‬
‫במקרה כזה‪ ,‬בחר מקור קול באופן ידני‪.‬‬
‫קלט קול‬
‫מצב מסך‬
‫מחשב‬
‫אוטומטי‬
‫הגדרות מחשב‬
‫‪DVI PC‬‬
‫‪( Audio In‬יציאות סטריאו)‬
‫הגדרות מחשב‬
‫במצב חיסכון בחשמל‪ ,‬כאשר מקור הקלט הוא ‪ ,DisplayPort‬לא‬
‫ניתן לשמור את הגדרות תצוגת המחשב‪.‬‬
‫עבור אל תכרעמ ← למשח תרקב והצב בהגדרה למשחב יברמ ןוכסיח את הערך יובכ‪ .‬לחלופין‪ ,‬קבע שוב את הגדרות הפלט של תצוגת‬
‫המחשב‪ .‬ודא שהמכשיר מופעל‪.‬‬
‫בעת אתחול המחשב כאשר הערך בהגדרה מקור קלט הוא‬
‫‪ ,DisplayPort‬מסך ה‪ BIOS-‬ומסך האתחול אינם מופיעים‪.‬‬
‫אתחל את המחשב כאשר המכשיר מופעל או כאשר מקור הקלט אינו ‪.DisplayPort‬‬
‫‪79‬‬
‫קרפפרפתויעב ןורתפ‬
‫שאלות נפוצות‬
‫לקבלת מידע נוסף על כוונונים‪ ,‬עיין במדריך למשתמש של המחשב או של הכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫שאלה‬
‫תשובה‬
‫כיצד ניתן לשנות את תדירות הרענון?‬
‫הגדר את תדירות הרענון בכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫•‪ :Windows 7‬עבור אל לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← תצוגה ← כוונן רזולוציה ← הגדרות מתקדמות ← צג והתאם את‬
‫תדירות הרענון דרך הגדרות צג‪.‬‬
‫•‪ :Windows 8‬עבור אל הגדרות ← לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← תצוגה ← התאם רזולוציה ← הגדרות מתקדמות ← צג‬
‫והתאם את תדירות הרענון דרך הגדרות צג‪.‬‬
‫•‪ :Windows 10‬עבור אל הגדרות ← מערכת ← תצוגה ← הגדרות תצוגה מתקדמות ← מאפייני מתאם תצוגה ← צג והתאם את‬
‫תדירות רענון המסך תחת הגדרות צג‪.‬‬
‫כיצד ניתן לשנות את הרזולוציה?‬
‫•‪ :Windows 7‬עבור אל לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← תצוגה ← התאם רזולוציה והתאם את הרזולוציה‪.‬‬
‫•‪ :Windows 8‬עבור אל הגדרות ← לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← תצוגה ← התאם רזולוציה והתאם את הרזולוציה‪.‬‬
‫•‪ :Windows 10‬עבור אל הגדרות ← מערכת ← תצוגה ← הגדרות תצוגה מתקדמות והתאם את הרזולוציה‪.‬‬
‫כיצד מגדירים מצב חיסכון בחשמל?‬
‫•‪ :Windows 7‬הגדר מצב חיסכון בחשמל דרך לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← התאמה אישית ← שומר מסך ← שנה‬
‫הגדרות חשמל או דרך ‪ BIOS SETUP‬במחשב‪.‬‬
‫•‪ :Windows 8‬הגדר מצב חיסכון בחשמל דרך הגדרות ← לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← התאם אישית ← שומר מסך או‬
‫דרך ‪ BIOS SETUP‬במחשב‪.‬‬
‫•‪ :Windows 10‬הגדר מצב חיסכון בחשמל דרך הגדרות ← התאמה אישית ← נעילת מסך ← הגדרות קוצב זמן מסך ← הפעלה ושינה‬
‫או דרך ‪ BIOS SETUP‬במחשב‪.‬‬
‫‪80‬‬
‫קרפפרפחפסנ‬
‫נספח‬
‫מפרט‬
‫כללי‬
‫ ‪PM32F-BC‬‬
‫ ‪PM55F-BC‬‬
‫שם דגם‬
‫גודל‬
‫סיווג‪ 80.1( 32 ‬ס"מ‪ 31.5/‬אינץ')‬
‫סיווג‪55 ‬‏ (‪ 138.7‬ס"מ‪ 54.6/‬אינץ')‬
‫שטח תצוגה‬
‫‪ 698.4‬מ"מ (‪)H‬‏ ‪ x 392.85‬מ"מ (‪)V‬‏ (‪ 27.5‬אינץ' (‪)H‬‏ ‪ x 15.5‬אינץ' (‪))V‬‬
‫‪ 1209.6‬מ"מ (‪)H‬‏ ‪ x‬‏‪ 680.4‬מ"מ (‪)V‬‏ (‪ 47.7‬אינץ' (‪)H‬‏ ‪ x‬‏‪ 26.8‬אינץ' (‪))V‬‬
‫פלט שמע‬
‫‪W‬‏ ‪W + 10‬‏ ‪10‬‬
‫‪W‬‏ ‪W + 10‬‏ ‪10‬‬
‫אספקת כוח‬
‫ז"ח ‪ 100‬עד ‪ ‎240 VAC‬‏(‏‪‎60 / 50 Hz ± 3 Hz ,)10% -/+‬‬
‫לוח‬
‫עיין במדבקה שעל גב המוצר‪ ,‬שכן המתח התקני שונה בכל מדינה‪.‬‬
‫שיקולי סביבה‬
‫תפעול‬
‫טמפרטורה‪ :‬‏‪‎0 °C – 40 °C‬‏ (‏‪‎32 °F – 104 °F‬‏)‬
‫לחות‪ ,‎10 % – 80 %‎:‬ללא עיבוי‬
‫זהירות‬
‫לצורך ההתקנה‪ ,‬שמור על טמפרטורה פנימית של ‪ ‎40 °C‬ומטה‪.‬‬
‫אחסון‬
‫טמפרטורה‪ :‬‏‪‎-20 °C – 45 °C‬‏ (‏‪‎-4 °F – 113 °F‬‏)‬
‫לחות‪ ,‎5 % – 95 %‎:‬ללא עיבוי‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•חבר–הפעל‬
‫ניתן להתקין צג זה ולהפעילו עם כל מערכת תואמת חבר‪-‬הפעל ‪Plug-and-Play( ‬‏)‪ .‬החלפת נתונים דו‪-‬כיוונית בין הצג למערכת מחשב ממטבת את הגדרות הצג‪.‬‬
‫התקנת הצג מתבצעת באופן אוטומטי‪ .‬עם זאת‪ ,‬תוכל על פי רצונך להתאים אישית את הגדרות ההתקנה‪.‬‬
‫•בשל אופי תהליך הייצור של מוצר זה‪ ,‬יש סבירות שפיקסל אחד למיליון (‪ )1ppm‬יופיע במסך כשהוא בהיר או כהה יותר מהשאר‪ .‬דבר זה אינו משפיע על ביצועי המוצר‪.‬‬
‫•זה מוצר בסיווג ‪ .Class A‬בסביבה ביתית‪ ,‬מוצר זה עלול לגרום להפרעות בתדר רדיו‪ ,‬ובמקרה כזה ייתכן שיהיה על המשתמש לנקוט צעדים מתאימים‪.‬‬
‫•למפרט מכשיר מפורט‪ ,‬בקר באתר האינטרנט של ‪.Samsung Electronics‬‬
‫‪81‬‬
‫קרפפרפחפסנ‬
‫הטבלה 'מצב אותות רגיל'‬
‫בשל אופי המסך וכדי להגיע לאיכות תמונה מיטבית‪ ,‬ניתן להגדיר במוצר זה רק ערך רזולוציה אחד לכל גודל של מסך‪ .‬שימוש רזולוציה שאינו זו שצוינה עשוי לפגום באיכות התמונה‪ .‬כדי למנוע מצב שכזה‪ ,‬מומלץ‬
‫לבחור ברזולוציה המיטבית שצוינה עבור המוצר שברשותך‪.‬‬
‫בדוק את תדירות רענון המסך אם אתה עובר ממוצר ‪( CDT‬עם חיבור למחשב) למוצר ‪ .LCD‬אם מוצר ה‪ LCD-‬אינו תומך ב‪-‬תדירות של ‪ ,Hz 85‬החלף את התדירות האנכית ל‪ 60Hz-‬בעזרת מוצר ה‪ CDT-‬לפני המעבר‬
‫למוצר ה‪.LCD-‬‬
‫שם דגם‬
‫סינכרון‬
‫רזולוציה‬
‫‪PM32F-BC / PM55F-BC‬‬
‫תדירות אופקית‬
‫‪‎30 - 80 kHz‬‬
‫תדירות אנכית‬
‫‪‎60 - 75 Hz‬‬
‫רזולוציה מיטבית‬
‫‪ ‎1920 x 1080‬בתדירות של ‪‎60 Hz‬‬
‫רזולוציה מרבית‬
‫‪ ‎1920 x 1080‬בתדירות של ‪‎60 Hz‬‬
‫ •תדירות אופקית‬
‫משך הזמן הנדרש לסריקת שורה יחידה מהצד השמאלי של המסך עד צדו הימני קרוי 'מחזור אופקי'‪ .‬המספר ההופכי של מחזור אופקי קרוי 'תדירות אופקית'‪ .‬התדירות האופקית נמדדת בקילוהרץ (‪.)kHz‬‬
‫ •תדירות אנכית‬
‫כדי ליצור את התמונה הנראית לצופה‪ ,‬המוצר מציג תמונה יחידה מספר רב של פעמים בשנייה (בדומה לתאורת פלורסנט)‪ .‬קצב התצוגה החוזרת של תמונה יחידה בשנייה אחת קרוי התדירות האנכית או‬
‫קצב רענון המסך‪ .‬התדירות האופקית נמדדת בהרץ (‪.)Hz‬‬
‫המסך יותאם באופן אוטומטי כאשר יגיעו אל המכשיר מהמחשב אותות מהמצבים הרגילים הבאים‪ .‬אם האותות המשודרים מהמחשב אינם ממצבי האות הרגילים הללו‪ ,‬ייתכן שהמסך יישאר ריק למרות שנורית‬
‫ההפעלה‪/‬כיבוי דולקת‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬שנה את ההגדרות על פי הטבלה שלהלן‪ ,‬על פי המפורט במדריך למשתמש של הכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫רזולוציה‬
‫תדירות אופקית (‪)kHz‬‬
‫תדירות אנכית (‪)Hz‬‬
‫שעון פיקסלים (‪)MHz‬‬
‫סינכרון קוטביות‬
‫אופקית‬
‫אנכית‬
‫‪IBM‬‏‪‎720 x 400 ,‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪70.087‬‬
‫‪28.322‬‬
‫‪−‬‬
‫‪+‬‬
‫‪MAC‬‏‪‎640 x 480 ,‬‬
‫‪35.000‬‬
‫‪66.667‬‬
‫‪30.240‬‬
‫‪−‬‬
‫‪−‬‬
‫‪MAC‬‏‪‎832 x 624 ,‬‬
‫‪49.726‬‬
‫‪74.551‬‬
‫‪57.284‬‬
‫‪−‬‬
‫‪−‬‬
‫‪MAC‬‏‪‎1152 x 870 ,‬‬
‫‪68.681‬‬
‫‪75.062‬‬
‫‪100.000‬‬
‫‪−‬‬
‫‪−‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎640 x 480 ,‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪59.940‬‬
‫‪25.175‬‬
‫‪−‬‬
‫‪−‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎640 x 480 ,‬‬
‫‪37.861‬‬
‫‪72.809‬‬
‫‪31.500‬‬
‫‪−‬‬
‫‪−‬‬
82
‫קרפפרפחפסנ‬
‫סינכרון קוטביות‬
)MHz( ‫שעון פיקסלים‬
)Hz( ‫תדירות אנכית‬
)kHz( ‫תדירות אופקית‬
‫רזולוציה‬
‫אנכית‬
‫אופקית‬
−
−
31.500
75.000
37.500
‎640 x 480 ,‫‏‬VESA
+
+
36.000
56.250
35.156
‎800 x 600 ,‫‏‬VESA
+
+
40.000
60.317
37.879
‎800 x 600 ,‫‏‬VESA
+
+
50.000
72.188
48.077
‎800 x 600 ,‫‏‬VESA
+
+
49.500
75.000
46.875
‎800 x 600 ,‫‏‬VESA
−
−
65.000
60.004
48.363
‎1024 x 768 ,‫‏‬VESA
−
−
75.000
70.069
56.476
‎1024 x 768 ,‫‏‬VESA
+
+
78.750
75.029
60.023
‎1024 x 768 ,‫‏‬VESA
+
+
108.000
75.000
67.500
‎1152 x 864 ,‫‏‬VESA
+
+
74.250
60.000
45.000
‎1280 x 720 ,‫‏‬VESA
+
−
83.500
59.810
49.702
‎1280 x 800 ,‫‏‬VESA
+
+
108.000
60.020
63.981
‎1280 x 1024 ,‫‏‬VESA
+
+
135.000
75.025
79.976
‎1280 x 1024 ,‫‏‬VESA
+
+
85.500
59.790
47.712
‎1366 x 768 ,‫‏‬VESA
+
−
106.500
59.887
55.935
‎1440 x 900‫ ‏‬,‫‏‬VESA
+
+
108.000
60.000
60.000
‎1600 x 900‫ ‏‬,‫‏‬VESA
+
−
146.250
59.954
65.290
‎1680 x 1050‫ ‏‬,‫‏‬VESA
+
+
148.500
60.000
67.500
‎1920 x 1080‫ ‏‬,‫‏‬VESA
‫‪83‬‬
‫קרפפרפחפסנ‬
‫האחריות לשירות בתשלום (עלות ללקוח)‬
‫במקרים הבאים אנו עשויים לחייב אותך בגין ביקור של טכנאי שירות (לבקשתך) על אף האחריות‪.‬‬
‫אין פגם במוצר‬
‫ניקוי המוצר‪ ,‬התאמה‪ ,‬הסברים‪ ,‬התקנה מחדש וכו'‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•טכנאי השירות רק מסביר כיצד להשתמש במוצר או מתאים את האפשרויות מבלי לפרק את המוצר‪.‬‬
‫•פגם או ליקוי הם תוצאה של גורמים סביבתיים חיצוניים (אינטרנט‪ ,‬אנטנה‪ ,‬אותות אלחוטיים וכו')‪.‬‬
‫•המוצר הותקן מחדש או שחוברו אליו התקנים נוספים לאחר התקנה ראשונה של המוצר כפי‬
‫שנרכש‪.‬‬
‫•המוצר הותקן מחדש בנקודה אחרת או הועבר לבית אחר‪.‬‬
‫•הלקוח מבקש הנחיות שימוש בגלל מוצר של חברה אחרת‪.‬‬
‫•הלקוח מבקש הנחיות שימוש ברשת או בתוכנית של חברה אחרת‪.‬‬
‫•הלקוח מבקש התקנה והגדרה של תוכנה עבור המוצר‪.‬‬
‫•טכנאי השירות מסיר אבק או עצמים זרים מתוך המוצר‪.‬‬
‫•הלקוח מבקש התקנה נוספת‪ ,‬לאחר שרכש מוצר באמצעות קניות מהבית או דרך האינטרנט‪.‬‬
‫הנזק למוצר נגרם באשמת הלקוח‬
‫הנזק למוצר נגרם מטיפול לא נכון או תיקון שגוי על ידי הלקוח‪.‬‬
‫הנזק נגרם למוצר מ‪-‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•חבטה חיצונית או השמטת המוצר‪.‬‬
‫•שימוש באביזרים או מוצרים לרכישה בנפרד שלא אושרו על ידי ‪.Samsung‬‬
‫•בוצע תיקון שלא על ידי מהנדס של חברת השירות המורשית של ‪Samsung Electronics Co.,‬‬
‫‪.Ltd‬‬
‫•שינוי העיצוב או תיקון של המוצר על ידי הלקוח‪.‬‬
‫•שימוש במתח לא נכון או בחיבורי חשמל לא מורשים להפעלת המוצר‪.‬‬
‫•אי קיום האזהרות המפורטות במדריך למשתמש‪.‬‬
‫אחר‬
‫ •תקלה במוצר כתוצאה מאסון טבע‪( .‬ברק‪ ,‬דליקה‪ ,‬רעש אדמה‪ ,‬נזקי שיטפון וכו')‬
‫ •בלאי של רכיבים מתכלים‪( .‬סוללה‪ ,‬טונר‪ ,‬נורות פלורסנט‪ ,‬ראש‪ ,‬ויברטור‪ ,‬נורה‪ ,‬מסנן‪ ,‬סרט וכו')‬
‫ייתכן שיחול תשלום במקרה של לקוח שביקש שירות על אף שאין פגם במוצר‪ .‬לכן מומלץ לקרוא‬
‫תחילה את המדריך‪.‬‬
‫‪84‬‬
‫קרפפרפחפסנ‬
‫איכות תמונה מיטבית ומניעת תמונות רפאים עקב צריבת‬
‫מסך‬
‫מסנן צבע‬
‫אלקטרודה‬
‫משותפת (‪ITO‬‏)‬
‫שכבת מטריצה‬
‫שחורה (‪Black‬‬
‫‪Matrix‬‏)‬
‫איכות תמונה מיטבית‬
‫ •בשל אופי תהליך הייצור של מוצר זה‪ ,‬יש סבירות שפיקסל אחד למיליון (‏‪ )‎1 ppm‬יופיע במסך‬
‫כשהוא בהיר או כהה יותר מהשאר‪ .‬דבר זה אינו משפיע על ביצועי המוצר‪.‬‬
‫‒ ‒מספר הפיקסלים המשניים לפי סוג מסך‪6,220,800 :‬‬
‫ •הפעל יטמוטוא ןונווכ כדי לשפר את איכות התמונה‪ .‬אם עדיין נשמע רעש גם לאחר הכוונון‬
‫האוטומטי‪ ,‬כוונן את ההגדרה סג או את ההגדרה ןידע‪.‬‬
‫ •השארת תמונה קפואה במסך לפרק זמן ממושך עלולה לגרום לצריבת מסך או לפיקסלים פגומים‪.‬‬
‫‒ ‒אם אין בכוונתך להשתמש במוצר פרק זמן ממושך‪ ,‬הפעל מצב חיסכון בחשמל או שומר מסך‬
‫דינמי‪.‬‬
‫מניעת תמונות רפאים עקב צריבת מסך‬
‫מהי תמונת רפאים או צריבת מסך?‬
‫בהפעלה רגילה של צג ה‪ LCD-‬לא אמורות להיווצר תמונות רפאים או צריבות מסך‪ .‬המונח 'הפעלה‬
‫רגילה' מתייחס לתבנית וידאו המשתנה ללא הרף‪ .‬אם תוצג בצג ה‪ LCD-‬תבנית נייחת לפרק זמן‬
‫ממושך (מעל ‪ 12‬שעות)‪ ,‬הפרשי מתח זעירים עלולים להיווצר בין האלקטרודות בפיקסלים השולטים‬
‫בגביש הנוזלי‪.‬‬
‫הפרשי המתח הללו גדלים לאורך זמן ומדקקים את שכבת הגביש הנוזלי‪ .‬במצב כזה‪ ,‬תמונה קודמת‬
‫עלולה להישאר במסך גם כאשר התבנית משנה‪ .‬כדי למנוע מצב זה‪ ,‬יש לצמצם את הפרשי המתח‬
‫הנוצרים‪.‬‬
‫בהפעלה נאותה של צג ה‪ LCD-‬לא אמורות להיווצר תמונות רפאים או צריבות מסך‪.‬‬
‫פלט‬
‫קבל אחסון‬
‫(רכיבי ‪C‬‏)‬
‫אלקטרודת‬
‫פיקסלים (‪ITO‬‏)‬
‫שער‬
‫מקור‬
‫‪TFT‬‬
‫קו אפיק נתונים‬
‫‪85‬‬
‫קרפפרפחפסנ‬
‫מניעת צריבת מסך‬
‫השיטה הטובה ביותר להגן על המוצר מתמונות רפאים כתוצאה מצריבת מסך היא לכבות את המוצר או‬
‫להגדיר במחשב או במערכת הפעלה של שומר מסך כאשר המוצר לא בשימוש‪ .‬בנוסף‪ ,‬תיתכן הגבלה‬
‫של האחריות בהתאם לאמור במדריך ההפעלה‪.‬‬
‫ •כיבוי‪ ,‬שומר מסך ומצב חיסכון בחשמל‬
‫‒ ‒כבה את המוצר למשך שעתיים לאחר שנעשה בו שימוש לאורך ‪ 12‬שעות‪.‬‬
‫‒ ‒עבור אל מאפייני תצוגה > אספקת כוח במחשב והגדר את המוצר כך שיכבה את עצמו לפי‬
‫הצורך‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫מסך‪.‬‬
‫‒ ‒מומלץ להשתמש בשומר‬
‫עדיף להשתמש בשומר מסך בצבע יחיד או בתמונה זזה‪.‬‬
‫ •שינוי צבע במרווחים קבועים‬
‫‒ ‒שימוש בשני צבעים‪ .‬‬
‫עבור מצבע לצבע אחת ל‪-‬‏‪ 30‬דקות‪ ,‬כמו באיור לעיל‪.‬‬
‫‪FLIGHT : TIME‬‬
‫‪: 20:30‬‬
‫‪OZ348‬‬
‫‪FLIGHT : TIME‬‬
‫‪: 20:30‬‬
‫‪OZ348‬‬
‫‪FLIGHT : TIME‬‬
‫‪: 20:30‬‬
‫‪OZ348‬‬
‫‪FLIGHT : TIME‬‬
‫‪: 20:30‬‬
‫‪OZ348‬‬
‫‒ ‒הזז והחלף טקסט אחת ל‪ 30-‬דקות כמו באיור שלעיל‪.‬‬
‫סוג ‪2‬‬
‫סוג ‪1‬‬
‫‪TIME‬‬
‫‪FLIGHT‬‬
‫‪TIME‬‬
‫‪FLIGHT‬‬
‫‪20:30‬‬
‫‪OZ348‬‬
‫‪20:30‬‬
‫‪OZ348‬‬
‫‪21:10‬‬
‫‪UA102‬‬
‫‪21:10‬‬
‫‪UA102‬‬
‫ •הימנע משילובים של צבע טקסט וצבע רקע בעלי בהירות מנוגדת‪( .‬המונח בהירות מתייחס למידת‬
‫הבהירות או העדר הבהירות של צבע; מידה משתנה על פי כמות האור הנפלט‪).‬‬
‫ •הימנע משימוש באפור‪ ,‬שכן צבע זה עלול לתרום להיווצרות צריבת מסך‪.‬‬
‫ •הימנע משימוש בצבעים בעלי בהירות מנוגדת (שחור ולבן; אפור)‪.‬‬
‫‪FLIGHT : TIME‬‬
‫‪FLIGHT : TIME‬‬
‫‪OZ348 : 20:30‬‬
‫‪OZ348 : 20:30‬‬
‫ •שינוי צבע טקסט במרווחים קבועים‬
‫‒ ‒השתמש בצבעים בהירים ובעלי רמת בהירות דומה‪ .‬‬
‫מרווח‪ :‬החלף צבע טקסט וצבע רקע אחת ל‪ 30-‬דקות‪.‬‬
‫שלב ‪2‬‬
‫‪: TIME‬‬
‫‪FLIGHT‬‬
‫‪: 20:30‬‬
‫‪OZ348‬‬
‫שלב ‪1‬‬
‫‪: TIME‬‬
‫‪FLIGHT‬‬
‫‪: 20:30‬‬
‫‪OZ348‬‬
‫שלב ‪3‬‬
‫‪ ‬‬
‫בלוגו‪.‬‬
‫‒ ‒הצג במרווחים קבועים תמונה זזה מלווה‬
‫מרווח‪ :‬הצג תמונה זזה מלווה בלוגו למשך ‪ 60‬שניות לאחר שימוש של ‪ 4‬שעות‪.‬‬
86
‫קרפפרפחפסנ‬
‫רישיון‬
This DivX Certified® device can play DivX® HD video files
.)(including .avi, .divx
Download free software at www.divx.com to create, play and
.stream digital videos
This DivX Certified® device can play DivX® HD video
.)(including .avi, .divx
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks
.of DivX, LLC and are used under license
Covered by one or more of the following U.S. patents:
.8,731,369; RE45,052
‫הודעה על רישיון קוד פתוח‬
.‫ תוכל למצוא את רישיונות הקוד הפתוח בתפריט המוצר‬,‫במקרה של שימוש בתוכנת קוד מקור פתוח‬
.‫ההודעה על רישיון קוד פתוח כתובה באנגלית בלבד‬
‫ או שלח‬Samsung ‫ צור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של‬,"‫למידע על "הודעה על רישיון קוד פתוח‬
.oss.request@samsung.com ‫הודעת דוא"ל לכתובת‬
.Dolby Laboratories ‫ידי‬-‫מיוצר ומורשה על‬
‫ הכפול הם סימנים מסחריים‬D-‫ וסמל ה‬Pro Logic ,‫‏‬Dolby Audio ,‫‏‬Dolby
.Dolby Laboratories ‫של‬
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured
under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in
combination with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS
Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered
trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States
and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s:
6,285,767, 8,027,477, 5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295,
5,970,152, 5,912,976, 7,200,236, 7,492,907, 8,050,434, 7,720,240,
7,031,474, 7,907,736 and 7,764,802. DTS, the Symbol, and DTS
and the Symbol together are registered trademarks & DTS
Studio Sound is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All
Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia
Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered
trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and
other countries.
Download PDF

advertising