Samsung | QB75H | Samsung QB75H מדריך מהיר

‫||לוח הבקרה‬
‫‪QB65H‬‬
‫מדריך התקנה מהיר‬
‫רמקול‬
‫‪QB75H‬‬
‫‪QB75H QB65H‬‬
‫רמקול‬
‫‪− −‬מספר השעות המומלץ לשימוש ביום עבור מוצר זה הוא מתחת ל‪ 16-‬שעות‪ .‬אם נעשה שימוש במוצר במשך למעלה מ‪16-‬‬
‫שעות‪ ,‬האחריות עלולה להתבטל‪.‬‬
‫‪− −‬הצבע והמראה עשויים להשתנות בהתאם למוצר‪ ,‬והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת לצורך שיפור הביצועים‪.‬‬
‫‪− −‬לפרטים נוספים‪ ,‬הורד את המדריך למשתמש מאתר האינטרנט‪.‬‬
‫‪http://www.samsung.com/displaysolutions‬‬
‫‪ 1‬לוגו החברה‬
‫אין למשוך את לוגו החברה תוך הפעלת כוח‪ .‬הלוגו עלול להיקרע או‬
‫להישבר‪.‬‬
‫‪ 2‬חיישן השלט רחוק‬
‫כדי לבצע פעולה‪ ,‬לחץ על לחצן השלט רחוק תוך הפניית השלט אל החיישן‬
‫שבתחתית חזית המוצר‪ .‬חיישן השלט רחוק נמצא בתחתית המוצר‪.‬‬
‫‪− −‬הפעלת התקני תצוגה אחרים בחלל שבו נמצא השלט רחוק של המוצר‬
‫עלולה לאפשר שליטה גם בהתקני התצוגה האחרים באמצעות השלט‬
‫רחוק‪.‬‬
‫‪The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia‬‬
‫‪Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered‬‬
‫‪trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and‬‬
‫‪other countries.‬‬
‫‪ 3‬מקש הלוח‬
‫‪ 4‬הפעל את המוצר‪ .‬לחיצה על לחצן‬
‫תפריט השליטה‪.‬‬
‫‪− −‬כדי לצאת מתפריט המוצג במסך‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה (לפחות שנייה אחת)‬
‫על מקש הלוח‪.‬‬
‫בעת הפעלת המוצר תגרום להצגת‬
‫‪ 5‬מעבר לתפריט העליון או התחתון‪ .‬תוכל גם לכוונן את הערך של אפשרות‪.‬‬
‫‪ 6‬מעבר לתפריט השמאלי או הימני‪.‬‬
‫‪BN68-07849E-00‬‬
‫||הצד השני‬
‫||בדיקת הרכיבים‬
‫אם חסר לך רכיב כלשהו‪ ,‬פנה אל הספק שרכשת ממנו את המוצר‪.‬‬
‫הרכיבים בתמונות עשויים להיראות שונים מהרכיבים בפועל‪.‬‬
‫‪ 1‬חיבור התקן זיכרון ‪.USB‬‬
‫‪− −‬יציאות ה‪ USB-‬במוצר מקבלות זרם קבוע מרבי של ‪ 1.0‬אמפר‪ .‬אם תהיה‬
‫חריגה מהערך המרבי‪ ,‬ייתכן שיציאות ה‪ USB-‬לא יפעלו‪.‬‬
‫‪ 2‬חיבור ‪ MDC‬בעזרת כבל ‪(10/100 Mbps) .LAN‬‬
‫מדריך התקנה מהיר‬
‫כרטיס אחריות‬
‫(לא זמינות במקומות מסוימים)‬
‫מדריך תקינה‬
‫‪ 3‬חיבור ‪ MDC‬בעזרת מתאם ‪.RS232C‬‬
‫‪ :DVI 4‬לחיבור התקן מקור בעזרת כבל ‪ DVI‬או כבל ‪.HDMI-DVI‬‬
‫‪ :MAGICINFO IN‬כדי להשתמש ב‪ ,MagicInfo-‬הקפד לחבר את כבל‬
‫‪.DP-DVI‬‬
‫‪-‬‬
‫‪+‬‬
‫‪-‬‬
‫‪ 5‬לחיבור התקן מקור בעזרת כבל ‪ HDMI‬או כבל ‪.HDMI-DVI‬‬
‫‪+‬‬
‫כבל חשמל‬
‫סוללות‬
‫(לא זמינות במקומות מסוימים)‬
‫מתאם‪RS232C(IN)‎‬‬
‫מחזיק‪-‬כבל ‪3 X‬‬
‫שלט רחוק‬
‫‪ 6‬חיבור מחשב בעזרת כבל ‪.DP‬‬
‫‪ 7‬חיבור התקן זיכרון ‪.USB‬‬
‫‪− −‬יציאות ה‪ USB-‬במוצר מקבלות זרם קבוע מרבי של ‪ 0.5‬אמפר‪ .‬אם תהיה‬
‫חריגה מהערך המרבי‪ ,‬ייתכן שיציאות ה‪ USB-‬לא יפעלו‪.‬‬
‫‪ 8‬כניסת שמע ממחשב באמצעות כבל שמע‪.‬‬
‫‪ 9‬חיבור התקן מקור שמע‪.‬‬
‫‪ 0‬אספקת מתח ללוח חיישנים חיצוני או קליטת אות מחיישן האור‪.‬‬
‫! חיבור ‪ MDC‬בעזרת מתאם ‪.RS232C‬‬
‫‪2017-12-20 오후 7:09:24‬‬
‫‪QBH_ISRAEL_QSG_BN68-07849E-00.indd 1‬‬
‫‪DVI/HDMI/AUDIO IN‬‬
‫||חיבור למחשב‬
‫‪HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2‬‬
‫‪DVI/HDMI/AUDIO‬‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫‪1 (ARC), HDMI ININ2‬‬
‫‪HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2‬‬
‫‪DVI/HDMI/AUDIO IN‬‬
‫||חיבור למערכת שמע‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫||המדריך לפתרון בעיות‬
‫בעיות‬
‫פתרונות‬
‫בעיות‬
‫פתרונות‬
‫המסך נדלק וכבה לסירוגין‪.‬‬
‫בדוק את הכבל המחבר בין המוצר לבין המחשב‬
‫כדי לוודא שהחיבור תקין‪.‬‬
‫המסך בהיר מדי‪.‬‬
‫המסך לא בהיר מספיק‪.‬‬
‫התאם את הגדרות בהירות וניגודיות‪.‬‬
‫הלבן לא נראה לבן‪.‬‬
‫עבור אל הפריט תמונה והתאם את והתאם את‬
‫הגדרות איזון לבן‪.‬‬
‫ודא שהמוצר מחובר כהלכה באמצעות הכבל‪.‬‬
‫‪RS232C IN‬‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫‪INDVI/MAGICINFO‬‬
‫‪(ARC), HDMI‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪ININ22‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪11 (ARC),‬‬
‫‪DPIN‬‬
‫אין אות מוצג במסך‪.‬‬
‫‪RS232C OUT‬‬
‫||חיבור ל‪MDC-‬‬
‫‪DVI/HDMI/AUDIO IN‬‬
‫לא מצב אופטימלי מוצג‬
‫במסך‪.‬‬
‫‪DVI/MAGICINFO IN‬‬
‫‪IN‬‬
‫‪DVI/MAGICINFO‬‬
‫‪RS232C IN‬‬
‫‪RJ45‬‬
‫בהתאם לסוג ההתקן החיצוני‪ ,‬ייתכן שהמסך לא‬
‫יוצג כראוי‪ .‬במקרה זה‪ ,‬חבר אותו כשהפונקציה‬
‫החלפה חמה של ‪ HDMI‬במצב פועל‪.‬‬
‫הודעה זו מוצגת כאשר האותות המגיעים‬
‫מהכרטיס הגרפי חורגים מהרזולוציה ומתדירות‬
‫הרענון המרביים של המוצר‪.‬‬
‫אין קול‪.‬‬
‫בדוק את עוצמת הקול‪.‬‬
‫התאם את עוצמת הקול‪.‬‬
‫עוצמת הקול נמוכה מדי‪.‬‬
‫עיין בטבלה ‘מצב אותות רגיל’ והגדר רזולוציה‬
‫ותדירות רענון מרביות על פי מפרט המוצר‪.‬‬
‫‪DVI/HDMI/AUDIO‬‬
‫‪IN‬‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫‪1 (ARC), HDMI ININ‬‬
‫‪2‬‬
‫‪DVI/HDMI/AUDIO‬‬
‫‪DVI/HDMI/AUDIO IN‬‬
‫המסך לא ממוקד‪.‬‬
‫המסך מטושטש‪.‬‬
‫הגדר את הרזולוציה ואת תדירות הרענון לפי‬
‫הרמה המומלצת‪.‬‬
‫המסך לא יציב ורועד‪.‬‬
‫ודא שהגדרות הרזולוציה ותדירות הרענון בכרטיס‬
‫ה‪ PC-‬ובכרטיס הגרפי אינן חורגות מהטווח‬
‫המתאים למוצר‪ .‬שנה אל הגדרות המסך על פי‬
‫הצורך‪ ,‬בהתאם לפרטים שתחת ‘מידע נוסף’‬
‫בתפריט המוצר ולפי הערכים בטבלה ‘מצב אותות‬
‫רגיל’‪.‬‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫‪IN 11 (ARC),‬‬
‫‪(ARC), HDMI‬‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫‪IN 22‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫יש במסך צללים או תמונות‬
‫‘רפאים’‪.‬‬
‫‪RJ45‬‬
‫‪RJ45‬‬
‫‪RS232C IN‬‬
‫אם עוצמת הקול נשארת נמוכה גם ברמה‬
‫המרבית‪ ,‬התאם את עוצמת הקול בכרטיס הקול או‬
‫בתוכנת הקול במחשב‪.‬‬
‫ודא שהסוללות הוכנסו כהלכה ובהתאם לכיווני‬
‫הקטבים (‪.)-/+‬‬
‫עיוות של התמונות שבמסך‪ .‬בדוק את הכבל המחובר אל המוצר‪.‬‬
‫‪RS232C OUT‬‬
‫‪RS232C OUT‬‬
‫‪DVI/HDMI/AUDIO IN‬‬
‫‪IN‬‬
‫‪DVI/HDMI/AUDIO‬‬
‫‪DP IN‬‬
‫ודא שההתקן המחובר אל המוצר מופעל‪.‬‬
‫בדוק את החיבור של כבל האודיו או כוונן את‬
‫עוצמת הקול‪.‬‬
‫ודא שהסוללות לא ריקות‪.‬‬
‫השלט רחוק אינו פועל‪.‬‬
‫בדוק אם יש בעיה באספקת החשמל‪.‬‬
‫ודא שכבל המתח מחובר‪.‬‬
‫בדוק אם יש גופי תאורה מיוחדים או שלטי ניאון‬
‫המופעלים בסביבה‪.‬‬
‫‪HUB‬‬
‫‪RS232C OUT‬‬
‫‪RS232C OUT‬‬
‫‪DP IN‬‬
‫||מפרט‬
‫||חיבור להתקן וידאו‬
‫‪RJ45‬‬
‫שם דגם‬
‫‪HUB‬‬
‫‪HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2‬‬
‫‪RJ45‬‬
‫לוח‬
‫‪DVI/HDMI/AUDIO IN‬‬
‫‪RS232C OUT‬‬
‫אספקת כוח‬
‫‪QB65H‬‬
‫‪QB75H‬‬
‫גודל‬
‫סיווג ‪ 64.5( 65‬אינץ’ ‪ 163.8 /‬ס”מ)‬
‫סיווג ‪ 74.5( 75‬אינץ’ ‪ 189.3 /‬ס”מ)‬
‫שטח תצוגה‬
‫‪ 1428.48‬מ”מ (‪ )H‬‏‪ x‬‏‪ 803.52‬מ”מ (‪)V‬‬
‫‪ 1650.24‬מ”מ (‪ )H‬‏‪ x‬‏‪ 928.26‬מ”מ (‪)V‬‬
‫‪AC100-240V~ 50/60Hz‬‬
‫עיין במדבקה שעל גב המוצר‪ ,‬שכן המתח התקני שונה בכל מדינה‪.‬‬
‫תפעול‬
‫טמפרטורה‪F) :‬‏‪- 104 °‬‏‪(32 °F‬‏‪- 40 °C‬‏‪0 °C‬‬
‫לחות‪ ,‎10 % – 80 %‎:‬ללא עיבוי‬
‫אחסון‬
‫טמפרטורה‪F) :‬‏‪- 113 °‬‏‪(-4 °F‬‏‪- 45 °C‬‏‪-20 °C‬‬
‫לחות‪ ,‎5 % – 95 %‎:‬ללא עיבוי‬
‫שיקולי סביבה‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫‪HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2‬‬
‫לפרטים על אופן השימוש בתוכנית ‪ ,MDC‬עיין בעזרה לאחר התקנת התוכנית‪.‬‬
‫‪RJ45‬‬
‫תוכנית ‪ MDC‬זמינה ‪HUB‬‬
‫באתר האינטרנט‪.‬‬
‫‪− −‬זה מוצר בסיווג ‪ .Class A‬בסביבה ביתית‪ ,‬מוצר זה עלול לגרום להפרעות בתדר רדיו‪ ,‬ובמקרה כזה ייתכן שיהיה על המשתמש לנקוט צעדים מתאימים‪.‬‬
‫‪− −‬למפרט מכשיר מפורט‪ ,‬בקר באתר האינטרנט של ‪.Samsung Electronics‬‬
‫‪DVI/MAGICINFO IN‬‬
‫‪DVI/HDMI/AUDIO IN‬‬
‫‪HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2‬‬
‫‪DVI/HDMI/AUDIO IN‬‬
‫‪2017-12-20 오후 7:09:27‬‬
‫‪QBH_ISRAEL_QSG_BN68-07849E-00.indd 2‬‬
Download PDF

advertising