Samsung | DC49J | Samsung DC49J מדריך מהיר

‫||לוח הבקרה‬
‫מדריך התקנה מהיר‬
‫)‪DBJ (DB43J DB49J‬‬
‫)‪DCJ (DC43J DC49J‬‬
‫רמקול‬
‫‪ 1‬חיישן השלט רחוק‬
‫כדי לבצע פעולה‪ ,‬לחץ על לחצן השלט רחוק תוך הפניית השלט אל החיישן שבתחתית חזית המוצר‪ .‬חיישן השלט רחוק נמצא בתחתית המוצר‪.‬‬
‫‪− −‬הפעלת התקני תצוגה אחרים בחלל שבו נמצא השלט רחוק של המוצר עלולה לאפשר שליטה גם בהתקני התצוגה האחרים באמצעות השלט רחוק‪.‬‬
‫‪− −‬מספר השעות המומלץ לשימוש ביום עבור מוצר זה הוא מתחת ל‪ 16-‬שעות‪ .‬אם נעשה שימוש במוצר במשך למעלה מ‪16-‬‬
‫שעות‪ ,‬האחריות עלולה להתבטל‪.‬‬
‫‪− −‬הצבע והמראה עשויים להשתנות בהתאם למוצר‪ ,‬והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת לצורך שיפור הביצועים‪.‬‬
‫‪− −‬לפרטים נוספים‪ ,‬הורד את המדריך למשתמש מאתר האינטרנט‪.‬‬
‫‪http://www.samsung.com/displaysolutions‬‬
‫‪ 2‬מקש הלוח‬
‫‪The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,‬‬
‫‪and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of‬‬
‫‪HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.‬‬
‫‪BN68-08179E-00‬‬
‫||הצד השני‬
‫||בדיקת הרכיבים‬
‫אם חסר לך רכיב כלשהו‪ ,‬פנה אל הספק שרכשת ממנו את המוצר‪.‬‬
‫הרכיבים בתמונות עשויים להיראות שונים מהרכיבים בפועל‪.‬‬
‫‪ 1‬חיבור התקן זיכרון ‪.USB‬‬
‫יציאות ה‪ USB-‬במוצר מקבלות זרם קבוע מרבי של ‪ 1.0‬אמפר‪.‬‬‫אם תהיה חריגה מהערך המרבי‪ ,‬ייתכן שיציאות ה‪ USB-‬לא יפעלו‪.‬‬
‫מדריך התקנה מהיר‬
‫כרטיס אחריות‬
‫(לא זמינות במקומות מסוימים)‬
‫מדריך תקינה‬
‫כבל חשמל‬
‫סוללות‬
‫(לא זמינות במקומות מסוימים)‬
‫שלט רחוק‬
‫‪ 2‬לחיבור התקן מקור בעזרת כבל ‪ HDMI‬או כבל ‪.HDMI-DVI‬‬
‫‪ :DVI 3‬לחיבור התקן מקור בעזרת כבל ‪ DVI‬או כבל ‪.HDMI-DVI‬‬
‫‪ :MAGICINFO IN‬כדי להשתמש ב‪ ,MagicInfo-‬הקפד לחבר את כבל‬
‫‪.DP-DVI‬‬
‫‪ 4‬חיבור ‪ MDC‬בעזרת מתאם ‪.RS232C‬‬
‫‪ 5‬חיבור התקן מקור בעזרת מתאם ‪.AV/Component‬‬
‫‪ 6‬חיבור ‪ MDC‬בעזרת כבל ‪.LAN‬‬
‫‪ 7‬כניסת שמע ממחשב באמצעות כבל שמע‪.‬‬
‫‪ 8‬חיבור התקן מקור שמע‪.‬‬
‫מתאם‪RS232C(IN)‎‬‬
‫‪2017-11-10 오전 10:53:39‬‬
‫‪DBJ_DCJ_ISRAEL_QSG_BN68-08179E-00.indd 1‬‬
‫‪DBJ, DCJ: DVI/HDMI/AUDIO IN‬‬
‫||חיבור למחשב‬
‫‪DBJ, DCJ: DVI/HDMI/AUDIO IN‬‬
‫||המדריך לפתרון בעיות‬
‫||חיבור למערכת שמע‬
‫דגמי ‪ DCJ‬אינם תומכים במצב ‪ DOLBY AUDIO‬עבור מקורות ‪.HDMI‬‬
‫‪DCJ: DVI/MAGICINFO IN‬‬
‫הפונקציות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב המוצר‪.‬‬
‫‪DBJ, DCJ: AUDIO OUT‬‬
‫‪DBJ, DCJ: RS232C IN‬‬
‫‪DCJ: DVI/HDMI/AUDIO IN‬‬
‫‪DBJ: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2‬‬
‫‪DBJ: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2‬‬
‫‪DCJ: HDMI IN 1, HDMI IN 2‬‬
‫‪DCJ: HDMI IN 1, HDMI IN 2‬‬
‫‪DBJ: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2‬‬
‫‪DCJ: HDMI IN 1, HDMI IN 2‬‬
‫‪DBJ: RS232C OUT‬‬
‫‪DBJ‬‬
‫||חיבור ל‪MDC-‬‬
‫‪DBJ, DCJ: DVI/MAGICINFO IN‬‬
‫‪DBJ, DCJ: DVI/MAGICINFO IN‬‬
‫‪DBJ, DCJ: RJ45‬‬
‫‪DBJ, DCJ: DVI/MAGICINFO IN‬‬
‫‪DBJ: RS232C OUT‬‬
‫‪DBJ‬‬
‫‪DBJ: RS232C OUT‬‬
‫‪DBJ‬‬
‫‪DBJ‬‬
‫‪DBJ, DCJ: DVI/HDMI/AUDIO IN‬‬
‫‪DBJ, DCJ: DVI/HDMI/AUDIO IN‬‬
‫‪DBJ: RS232C OUT‬‬
‫‪DBJ‬‬
‫‪DCJ: AV/COMPONENT IN‬‬
‫‪DCJ:‬‬
‫‪DCJ:DVI/HDMI/AUDIO‬‬
‫‪DVI/HDMI/AUDIO IN‬‬
‫‪IN‬‬
‫‪DBJ, DCJ: DVI/HDMI/AUDIO IN‬‬
‫הודעה זו מוצגת כאשר האותות המגיעים‬
‫מהכרטיס הגרפי חורגים מהרזולוציה ומתדירות‬
‫הרענון המרביים של המוצר‪.‬‬
‫עיין בטבלה ‘מצב אותות רגיל' והגדר רזולוציה‬
‫ותדירות רענון מרביות על פי מפרט המוצר‪.‬‬
‫בדוק את הכבל המחובר אל המוצר‪.‬‬
‫המסך לא ממוקד‪.‬‬
‫המסך מטושטש‪.‬‬
‫הגדר את הרזולוציה ואת תדירות הרענון לפי‬
‫הרמה המומלצת‪.‬‬
‫המסך לא יציב ורועד‪.‬‬
‫ודא שהגדרות הרזולוציה ותדירות הרענון‬
‫בכרטיס ה‪ PC-‬ובכרטיס הגרפי אינן חורגות‬
‫מהטווח המתאים למוצר‪ .‬שנה אל הגדרות המסך‬
‫על פי הצורך‪ ,‬בהתאם לפרטים שתחת ‘מידע‬
‫נוסף' בתפריט המוצר ולפי הערכים בטבלה ‘מצב‬
‫אותות רגיל'‪.‬‬
‫המסך בהיר מדי‪.‬‬
‫המסך לא בהיר מספיק‪.‬‬
‫בדוק את החיבור של כבל האודיו או כוונן את‬
‫עוצמת הקול‪.‬‬
‫בדוק את עוצמת הקול‪.‬‬
‫התאם את עוצמת הקול‪.‬‬
‫עוצמת הקול נמוכה מדי‪.‬‬
‫אם עוצמת הקול נשארת נמוכה גם ברמה‬
‫המרבית‪ ,‬התאם את עוצמת הקול בכרטיס הקול‬
‫או בתוכנת הקול במחשב‪.‬‬
‫ודא שהסוללות הוכנסו כהלכה ובהתאם לכיווני‬
‫הקטבים (‪.)-/+‬‬
‫ודא שהסוללות לא ריקות‪.‬‬
‫השלט רחוק אינו פועל‪.‬‬
‫בדוק אם יש בעיה באספקת החשמל‪.‬‬
‫ודא שכבל המתח מחובר‪.‬‬
‫בדוק אם יש גופי תאורה מיוחדים או שלטי ניאון‬
‫המופעלים בסביבה‪.‬‬
‫התאם את הגדרות בהירות וניגודיות‪.‬‬
‫‪DBJ‬‬
‫‪DBJ, DCJ‬‬
‫‪DBJ‬‬
‫‪DCJ: DVI/MAGICINFO‬‬
‫||‪IN‬‬
‫וידאו‬
‫‪IN‬חיבור להתקן‬
‫‪DCJ: DVI/MAGICINFO‬‬
‫‪DCJ: IN‬‬
‫‪AV/COMPONENT‬‬
‫‪DBJ: HDMI‬‬
‫‪1 (ARC), HDMI ININ2‬‬
‫‪DCJ: HDMI IN 1, HDMI IN 2‬‬
‫ודא שההתקן המחובר אל המוצר מופעל‪.‬‬
‫אין קול‪.‬‬
‫עבור אל הפריט תמונה והתאם את והתאם את‬
‫הגדרות איזון לבן‪.‬‬
‫‪DBJDBJ, DCJ‬‬
‫‪DCJ: DVI/HDMI/AUDIO IN‬‬
‫‪DCJ: DVI/HDMI/AUDIO IN‬‬
‫‪DCJ: DVI/HDMI/AUDIO IN‬‬
‫‪DCJ: DVI/HDMI/AUDIO IN‬‬
‫ודא שהמוצר מחובר כהלכה באמצעות הכבל‪.‬‬
‫עיוות של התמונות‬
‫שבמסך‪.‬‬
‫‪DBJ, RS232C‬‬
‫‪DCJ: RJ45‬‬
‫‪DBJ, DCJ:‬‬
‫‪IN‬‬
‫‪HUB‬‬
‫‪DCJ: AV/COMPONENT IN‬‬
‫‪DBJ, DCJ: DVI/HDMI/AUDIO IN‬‬
‫‪DBJ, DCJ: DVI/HDMI/AUDIO IN‬‬
‫‪DCJ: AV/COMPONENT IN‬‬
‫‪DCJ: DVI/HDMI/AUDIO IN‬‬
‫‪DCJ: DVI/HDMI/AUDIO IN‬‬
‫אין אות מוצג במסך‪.‬‬
‫יש במסך צללים או‬
‫תמונות ‘רפאים'‪.‬‬
‫‪DBJ, DCJ: RJ45‬‬
‫‪DBJ: RS232C OUT‬‬
‫במצב ‪ DOLBY AUDIO‬עבור מקורות ‪.HDMI‬‬
‫תומכים‬
‫דגמי ‪ DCJ‬אינם‬
‫‪DCJ:‬‬
‫‪DVI/MAGICINFO‬‬
‫‪IN‬‬
‫‪DCJ:‬‬
‫‪AV/COMPONENT‬‬
‫‪IN‬‬
‫הלבן לא נראה לבן‪.‬‬
‫לא מצב אופטימלי מוצג‬
‫במסך‪.‬‬
‫‪DBJ‬‬
‫‪DBJ: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2‬‬
‫‪DBJ: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2‬‬
‫‪DCJ: HDMI IN 1, HDMI IN 2‬‬
‫‪DCJ: HDMI IN 1, HDMI IN 2‬‬
‫‪DBJ: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2‬‬
‫‪DCJ: HDMI IN 1, HDMI IN 2‬‬
‫המסך נדלק וכבה לסירוגין‪.‬‬
‫בדוק את הכבל המחבר בין המוצר לבין המחשב‬
‫כדי לוודא שהחיבור תקין‪.‬‬
‫‪DBJ‬‬
‫‪DBJ, DCJ: RS232C IN‬‬
‫‪DBJ, DCJ: DVI/HDMI/AUDIO IN‬‬
‫‪DBJ, DCJ: DVI/HDMI/AUDIO IN‬‬
‫בעיות‬
‫פתרונות‬
‫בעיות‬
‫פתרונות‬
‫‪DBJ, DCJ: RJ45‬‬
‫||מפרט‬
‫‪HUB‬‬
‫‪DBJ, DCJ: RJ45‬‬
‫שם דגם‬
‫‪DBJ, DCJ‬‬
‫‪DBJ: RS232C OUT‬‬
‫‪DBJ‬‬
‫‪DBJ, DCJ‬‬
‫‪DBJ‬‬
‫לפרטים על אופן השימוש בתוכנית ‪ ,MDC‬עיין בעזרה לאחר התקנת התוכנית‪.‬‬
‫‪DBJ, DCJ: RJ45‬‬
‫תוכנית ‪ MDC‬זמינה ‪HUB‬‬
‫באתר האינטרנט‪.‬‬
‫לוח‬
‫‪DC43J / DB43J‬‬
‫‪DC49J / DB49J‬‬
‫גודל‬
‫סיווג ‪ 42.5( 43‬אינץ' ‪ 107.9 /‬ס"מ)‬
‫סיווג ‪ 48.5( 49‬אינץ' ‪ 123.2 /‬ס"מ)‬
‫שטח תצוגה‬
‫‪ 940.89‬מ"מ (‪ )H‬‏‪ x‬‏‪ 529.25‬מ"מ (‪)V‬‬
‫‪ 1073.779‬מ"מ (‪ )H‬‏‪ x‬‏‪ 604.00‬מ"מ (‪)V‬‬
‫‪AC100-240V~ 50/60Hz‬‬
‫עיין במדבקה שעל גב המוצר‪ ,‬שכן המתח התקני שונה בכל מדינה‪.‬‬
‫אספקת כוח‬
‫תפעול‬
‫טמפרטורה‪F( :‬‏‪ 04 °‬‏‪F – 1‬‏‪32 °‬‏) ‪C‬‏‪40 °‬‏ – ‪C‬‏‪0 °‬‬
‫לחות‪ ,‎‎10 % – 80 %‎:‬ללא עיבוי‬
‫אחסון‬
‫טמפרטורה‪F( :‬‏‪ 13 °‬‏‪F – 1‬‏‪4 °‬‏‪-‬‏) ‪C‬‏‪C – 45 °‬‏‪20 °‬‏‪-‬‬
‫לחות‪ ,‎‎5 % – 95 %‎:‬ללא עיבוי‬
‫שיקולי סביבה‬
‫‪− −‬זה מוצר בסיווג ‪ .Class A‬בסביבה ביתית‪ ,‬מוצר זה עלול לגרום להפרעות בתדר רדיו‪ ,‬ובמקרה כזה ייתכן שיהיה על המשתמש לנקוט צעדים מתאימים‪.‬‬
‫‪DBJ: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2‬‬
‫‪DCJ:‬‬
‫‪DCJ: AV/COMPONENT‬‬
‫‪HDMI IN 1, HDMI ININ2‬‬
‫‪DBJ, DCJ: AUDIO OUT‬‬
‫‪DBJ, DCJ‬‬
‫‪− −‬למפרט מכשיר מפורט‪ ,‬בקר באתר האינטרנט של ‪.Samsung Electronics‬‬
‫‪DBJ, DCJ‬‬
‫‪DBJ,DCJ:‬‬
‫‪DCJ:DVI/HDMI/AUDIO‬‬
‫‪DVI/HDMI/AUDIO IN‬‬
‫‪ HEVC Advance− −‬תומך בדגמי ‪ DBJ‬בלבד‪.‬‬
‫‪DBJ:‬‬
‫‪DBJ:HDMI‬‬
‫‪HDMIININ11(ARC),‬‬
‫‪(ARC),HDMI‬‬
‫‪HDMIIN‬‬
‫‪IN 22‬‬
‫‪DCJ:‬‬
‫‪IN‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪DCJ:HDMI‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪IN1,1,AUDIO‬‬
‫‪HDMIIN‬‬
‫‪IN 22‬‬
‫‪DBJ,‬‬
‫‪DCJ:‬‬
‫‪OUT‬‬
‫אמצעי זהירות לשימוש במתלה‪:‬‬
‫אם ברצונך להשתמש במתלה‪ ,‬ודא שהוא מאפשר לך להוציא ממנו את המוצר מבלי להשתמש בכלי נוסף כלשהו‪.‬‬
‫‪DBJ, DCJ: DVI/HDMI/AUDIO IN‬‬
‫‪DBJ, DCJ: DVI/MAGICINFO IN‬‬
‫‪2017-11-10 오전 10:53:41‬‬
‫‪DBJ_DCJ_ISRAEL_QSG_BN68-08179E-00.indd 2‬‬
Download PDF

advertising